Sony UBP-X700 Operating instructions

Sony UBP-X700 Operating instructions
4-698-407-11(1)
Player Ultra HD
Blu-ray™/DVD
Introducere
Playback
Setări şi reglaje
Instrucţiuni de utilizare
Vă mulţumim pentru achiziţie. Înainte de a utiliza acest
player, citiţi aceste instrucţiuni de utilizare cu atenţie.
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor.
Vizitaţi următoarele site-uri web:
www.sony.eu/support
UBP-X700
Informaţii suplimentare
Cuprins
AVERTISMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MĂSURI DE PRECAUŢIE . . . . . . . . . . . . . . .
Despre securitatea LAN wireless . . . .
Note despre discuri . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
6
6
Introducere
Accesorii furnizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Introducerea bateriilor în
telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ghid pentru componente şi comenzi . . . 8
Panou frontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Panoul din spate . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Numerele de cod pentru televizoarele
controlabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pasul 1: Conectarea player-ului . . . . . . . . 11
Conectarea la televizor . . . . . . . . . . . . 11
Conectarea la televizor prin bara de
sunet/amplificatorul AV (receptor) . . .12
Pasul 2: Conexiune la reţea . . . . . . . . . . .13
Configurare prin cablu . . . . . . . . . . . . .13
Configurare wireless . . . . . . . . . . . . . .13
Pasul 3: Configurare rapidă . . . . . . . . . . .14
Afişaj ecran de pornire . . . . . . . . . . . . .14
Opţiuni disponibile . . . . . . . . . . . . . . . .14
Redare
Redarea unui disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Utilizarea funcţiei Blu-ray 3D . . . . . . . .15
Utilizarea funcţiei 4K Ultra HD
Blu-ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Redarea de pe un dispozitiv USB . . . . . . .15
Redarea prin intermediul unei reţele . . . .16
Redarea fişierelor într-o Reţea
de domiciliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Utilizarea „Video & TV SideView” . . . .16
Utilizarea Screen mirroring . . . . . . . . .16
Opţiuni disponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajelor de setări . . . . . . . . . .19
[Software Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . . 21
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . 22
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Resetting] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Informaţii suplimentare
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Imagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dispozitiv USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Redare pe internet . . . . . . . . . . . . . . . 26
Conexiune la reţea . . . . . . . . . . . . . . . 26
Control for HDMI (BRAVIA Sync) . . . . .27
Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Discuri redabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tipuri redabile de fişiere . . . . . . . . . . . . . 29
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Drepturi de autor şi mărci
comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Lista codurilor de limbă . . . . . . . . . . . 34
Control parental/cod regional . . . . . 35
Conexiunea la Internet şi confidenţialitatea
datelor
Acest produs se conectează la Internet în
timpul configurării iniţiale imediat după
identificarea unei reţele, pentru confirmarea
conexiunii la Internet, şi ulterior, pentru
configurarea ecranului Home. Adresa dvs. IP
este utilizată pentru această conexiune şi
pentru toate celelalte conectări la Internet.
Dacă nu doriţi ca adresa IP să fie utilizată, nu
configuraţi funcţia wireless şi nu conectaţi
un cablu de Internet. Consultaţi informaţiile
de confidenţialitate prezentate pe ecranele
de configurare, pentru detalii ulterioare
privind conexiunile la Internet.
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide şi
nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Pentru a evita electrocutarea, nu demontaţi
carcasa. Pentru service, apelaţi doar la personal
calificat.
Cablul de reţea trebuie să fie schimbat doar la un
centru de service autorizat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la surse de căldură excesivă, precum
lumina directă a soarelui şi focul.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice împreună cu
acest produs măreşte riscul de a vă fi afectată
vederea. Deoarece raza laser utilizată în acest
player Ultra HD Blu-ray/DVD este dăunătoare
pentru ochi, nu încercaţi să demontaţi carcasa.
Pentru service, apelaţi doar la personal calificat.
Această etichetă este localizată pe interiorul
carcasei protective pentru laser.
Acest aparat este clasificat ca fiind un produs
LASER din CLASA 1. MARCAJUL PENTRU
PRODUSUL LASER DIN CLASA 1 este localizat în
exterior, pe partea din spate.
Notificare pentru clienţii din Regatul Unit şi
Republica Irlanda
Un conector turnat conform cu BS1363 este montat
pe acest echipament pentru siguranţă şi confort.
Dacă siguranţa conectorului furnizat trebuie
să fie înlocuită, trebuie utilizată o siguranţă cu
aceeaşi clasificare ca cea furnizată şi aprobată
de ASTA sau BSI până la BS1362 (adică, trebuie
să fie marcată cu
sau
). În cazul în care
conectorul furnizat cu acest echipament are un
capac detaşabil pentru siguranţă, asiguraţi-vă că
aţi ataşat capacul siguranţei după schimbarea
acesteia. Nu utilizaţi niciodată conectorul fără
capacul siguranţei. Dacă pierdeţi capacul
siguranţei, contactaţi cel mai apropiat centru
de service Sony.
Casarea bateriilor şi a
echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria
nu trebuie tratate ca deşeuri menajere. Este
posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Se
adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea incorectă a
deşeurilor. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate a
datelor, necesită o conexiune permanentă la o
baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele
electrice şi electronice vor fi tratate în mod
corespunzător, predaţi aceste produse la
sfârşitul duratei de exploatare la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Pentru
toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă a
bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
3
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în care acest
produs respectă legislaţia Uniunii Europene
trebuie să fie adresate reprezentantului
autorizat al producătorului, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Aviz pentru clienţii din Europa
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament se conformează cerinţelor Directivei
2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de conformitate UE
este disponibil la următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
MĂSURI DE PRECAUŢIE
• Unitatea operează la 220 V - 240 V c.a.,
50/60 Hz. Verificaţi ca tensiunea de
alimentare a unităţii să fie aceeaşi cu cea a
sursei locale de alimentare electrică.
• Instalaţi această unitate astfel încât cablul
de alimentare c.a. (de la reţea) să poată fi
deconectat de la priza de perete imediat,
în caz de necesitate.
• Acest echipament a fost testat şi s-a
constatat că respectă limitele specificate
în Regulamentul privind compatibilitatea
electromagnetică, utilizând un cablu de
conectare mai scurt de 3 metri.
• Amplasaţi player-ul într-un loc cu ventilaţie
adecvată, pentru a preveni încălzirea
acestuia.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc..
• Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
• Nu instalaţi acest player într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un corp de
mobilier similar.
• Nu amplasaţi player-ul în spaţii exterioare,
în vehicule, pe vase sau în alte tipuri de
echipament.
4
• Dacă player-ul este mutat direct dintr-o
locaţie cu temperatură scăzută într-una cu
temperatură ridicată sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze condens
pe lentilele din interiorul player-ului. În
acest caz, player-ul nu va funcţiona corect.
În această situaţie, scoateţi discul şi lăsaţi
player-ul pornit timp de aproximativ o
jumătate de oră, până ce se evaporează
umezeala.
• Nu instalaţi player-ul în poziţie înclinată.
Acesta este conceput pentru a fi exploatat
numai în poziţie orizontală.
• Nu puneţi niciun obiect de metal în faţa
panoului frontal. Acesta ar putea limita
recepţia undelor radio.
• Nu amplasaţi player-ul într-un loc în care se
utilizează echipamente medicale. Ar putea
provoca o defecţiune a echipamentelor
medicale.
• Dacă utilizaţi un pacemaker sau un alt
dispozitiv medical, consultaţi medicul sau
producătorul dispozitivului dvs. medical
înainte să utilizaţi funcţia LAN wireless.
• Acest player trebuie instalat şi utilizat la o
distanţă de cel puţin 20 cm între player şi
corpul persoanei (excluzând extremităţile:
mâinile, încheieturile mâinilor, picioarele şi
gleznele).
• Nu amplasaţi obiecte grele sau instabile pe
player.
• Nu amplasaţi în tava pentru discuri alte
obiecte cu excepţia discurilor. Acest lucru
poate cauza deteriorarea player-ului sau a
obiectului.
• Scoateţi discul din tavă dacă deplasaţi
player-ul. Dacă nu faceţi acest lucru, discul
se poate deteriora.
• Deconectaţi cablul de alimentare cu c.a. (de
la reţea) şi toate celelalte cabluri ale playerului atunci când deplasaţi player-ul.
• Cablul de alimentare cu c.a. (de la reţea)
rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
player-ul este oprit, atât timp cât este
conectat la priza c.a.
• Deconectaţi player-ul de la priza de perete,
dacă nu intenţionaţi să îl utilizaţi pentru o
perioadă lungă de timp. Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea),
apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată de
cablu.
• Respectaţi următoarele puncte pentru a
preveni deteriorarea cablului de alimentare
cu c.a. (de la reţea). Nu utilizaţi cablul de
alimentare cu c.a. (de la reţea) dacă este
deteriorat, deoarece acest lucru poate duce
la electrocutare sau incendiu.
– Nu prindeţi cablul de alimentare c.a. (de la
reţea) între player şi perete, raft etc.
– Nu aşezaţi obiecte grele pe cablul de
alimentare c.a. (de la reţea) şi nu trageţi
de acesta.
• Utilizaţi adaptorul c.a. inclus pentru acest
player, deoarece alte tipuri de adaptoare
pot cauza defecţiuni.
• Nu demontaţi şi nu rescrieţi programele
adaptorului c.a.
• Nu amplasaţi adaptorul c.a. într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap AV.
• Nu conectaţi adaptorul c.a. la
transformatorul electric al circuitului; acest
lucru poate genera căldură şi poate cauza
defecţiuni.
• Nu scăpaţi şi nu aplicaţi şocuri asupra
adaptorului c.a.
• Nu măriţi volumul atunci când ascultaţi o
secţiune cu intrări de nivel foarte redus sau
fără semnale audio. Vă puteţi deteriora
auzul şi puteţi deteriora difuzoarele dacă
setaţi volumul la nivel maxim.
• Curăţaţi dulapul, panoul şi comenzile cu o
cârpă moale. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi, cum ar
fi alcoolul sau benzina.
• Nu utilizaţi discuri de curăţare şi/sau agenţi
de curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv
produse umede sau de tip spray). Acest
lucru poate determina funcţionarea
necorespunzătoare a aparatului.
• În cazul în care acest player este reparat,
piesele reparate pot fi păstrate pentru
reutilizare sau reciclare.
• Respectaţi următoarele indicaţii, deoarece
manipularea necorespunzătoare poate
deteriora mufa HDMI OUT şi conectorul.
– Aliniaţi cu grijă mufa HDMI OUT din
spatele player-ului şi conectorul HDMI,
verificând forma acestora. Asiguraţi-vă că
poziţia conectorului nu este răsturnată
sau înclinată.
– Asiguraţi-vă că deconectaţi cablul HDMI
dacă doriţi să deplasaţi player-ul.
– Ţineţi conectorul HDMI drept atunci când
conectaţi sau deconectaţi cablul HDMI. Nu
răsuciţi şi nu forţaţi conectorul HDMI în
mufa HDMI OUT.
Vizualizarea imaginilor video 3D
Anumite persoane pot experimenta
disconfort (cum ar fi oboseală oculară,
oboseală sau greaţă) în timpul vizionării
imaginilor video 3D. Sony recomandă ca toţi
spectatorii să ia pauze regulate în timpul
vizionării imaginilor video 3D. Lungimea şi
frecvenţa pauzelor necesare variază de la
persoană la persoană. Trebuie să decideţi
ce funcţionează cel mai bine. Dacă
experimentaţi disconfort, trebuie să
întrerupeţi vizionarea imaginilor video 3D
până la trecerea stării de disconfort;
consultaţi medicul în cazul în care consideraţi
că este necesar. De asemenea, trebuie să
consultaţi (i) manualul de instrucţiuni şi/sau
mesajul de atenţionare al oricărui alt
dispozitiv utilizat împreună cu, sau conţinutul
Blu-ray Disc redat cu acest produs (ii) site-ul
nostru web (www.sony.eu/myproducts/),
pentru cele mai recente informaţii. Vederea
copiilor tineri (în special a celor sub şase ani)
este încă în curs de dezvoltare. Consultaţi
doctorul (medicul pediatru sau oftalmolog)
înainte de a permite copiilor tineri să
vizioneze imagini video 3D. Adulţii trebuie să
supravegheze copiii tineri, pentru a se
asigura că aceştia respectă recomandările de
mai sus.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest player poate menţine o
imagine video statică sau un ecran afişat pe
ecranul televizorului pe termen nelimitat.
Dacă lăsaţi afişată imaginea video statică
sau imaginea afişată pe ecranul televizorului
mult timp, riscaţi să provocaţi daune
permanente ecranului televizorului. Acest
risc este aplicabil televizoarelor cu panou de
afişaj cu plasmă şi televizoarelor cu
proiecţie.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
player, consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
5
Despre securitatea LAN wireless
În condiţiile în care comunicarea prin
intermediul funcţiei LAN wireless este
stabilită prin unde radio, semnalul wireless
poate fi interceptat. Pentru a proteja
comunicarea wireless, acest player acceptă
diverse funcţii de securitate. Asiguraţi-vă că
aţi configurat corect setările de securitate, în
conformitate cu mediul de reţea.
Fără securitate
Cu toate că puteţi face setările cu uşurinţă,
comunicarea wireless poate fi interceptată de
oricine şi pot exista intruziuni în reţeaua
wireless, chiar şi fără utilizarea unor
instrumente sofisticate. Ţineţi cont de faptul
că există riscul de acces neautorizat sau de
interceptare a datelor.
WEP
WEP securizează comunicarea pentru a
preveni interceptarea comunicărilor de către
persoane externe sau intruziunile şi reţeaua
wireless. WEP este o tehnologie de securitate
consacrată care permite conectarea
dispozitivelor mai vechi, care nu acceptă
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate
dezvoltată pentru corectarea deficienţelor
WEP. TKIP asigură un nivel de securitate mai
mare decât WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care
utilizează o metodă de securitate avansată,
distinctă de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate mai mare
decât WEP sau TKIP.
6
Note despre discuri
• Pentru a menţine discul
curat, ţineţi-l de margini.
Nu atingeţi suprafaţa
acestuia. Praful,
amprentele sau
zgârieturile de pe disc pot
duce la defectarea acestuia.
• Nu expuneţi discul la lumina directă a
soarelui sau la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, şi nu îl lăsaţi în
automobilul parcat în bătaia soarelui,
deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul automobilului.
• După utilizare, reintroduceţi discul în
carcasa aferentă.
• Curăţaţi discul cu o cârpă de
curăţare. Ştergeţi discul
pornind dinspre centru şi
avansând către margine.
• Nu folosiţi solvenţi precum
benzina, diluanţi, produse
de curăţare din comerţ
pentru discuri/lentile sau spray antistatic
pentru curăţarea discurilor de vinil.
• Dacă eticheta discului este imprimată,
uscaţi eticheta înainte de redare.
• Nu utilizaţi următoarele tipuri de discuri.
– Un disc pentru curăţarea lentilelor.
– Un disc cu formă non-standard (de ex.,
card, inimă).
– Un disc cu etichetă sau autocolant.
– Un disc cu bandă de celofan sau abţibild
lipit pe el.
• Nu încercaţi să eliminaţi zgârieturile de pe
suprafaţa de redare a discului.
Introducere
Accesorii furnizate
• Adaptor c.a. (AC-M1215WW) (1)
• Cablu de alimentare c.a. (de la reţea) (1)
• Telecomandă (la distanţă) (1)
• Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
Introducere
Introducerea bateriilor în
telecomandă
Introduceţi două baterii R03 (dimensiunea
AAA) potrivind capetele + şi - de pe baterii cu
diagrama din interiorul compartimentului
pentru baterii al telecomenzii.
7
Ghid pentru componente şi comenzi
Panou frontal
A
B
F
A Uşă
B Z (deschidere/închidere)
C 1 (pornire/standby)
Porneşte player-ul sau îl comută în modul
standby.
A
E
D
C
B
A Orificii de ventilare
E Terminal LAN (100)
B Mufă IEŞIRE DIGITALĂ (COAXIAL)
F Mufă INTRARE CC 12 V
(intrare adaptor c.a.)
C Mufă IEŞIRE HDMI 2 (DOAR AUDIO)
Doar pentru ieşirea semnalului audio
digital.
D Mufă IEŞIRE HDMI 1 (VIDEO/AUDIO)
Pentru ieşirea semnalului video şi audio.
8
D
E
D Indicator de alimentare
Se aprinde atunci când player-ul este
pornit.
E
Mufă (USB)
Conectaţi un dispozitiv USB la această
mufă. Consultaţi pagina 15.
F Senzor telecomandă
Panoul din spate
F
C
Telecomandă
Funcţiile disponibile ale telecomenzii sunt
diferite în funcţie de disc sau de situaţie.
Introducere
A Z (deschidere/închidere)
Deschide sau închide tava uşii.
-TV- t (Selectare intrare TV)
Comută între televizor şi alte surse de
intrare.
-TV- 1 (TV pornire/standby)
Porneşte televizorul sau îl comută în
modul standby.
1 (pornire/standby)
Porneşte player-ul sau îl comută în modul
standby.
B Butoane colorate (roşu/verde/galben/
albastru)
Taste rapide pentru funcţii interactive.
C TOP MENU
Deschide sau închide meniul principal
pentru Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul pentru Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD.
OPTIONS (pagina 17)
Afişează opţiunile disponibile pe ecran.
RETURN
Revine la afişajul anterior.
</M/m/,
Deplasează zona evidenţiată pentru a
selecta un articol afişat.
z
Butoanele N, TV 2 + şi AUDIO au un punct
tactil. Folosiţi punctul tactil drept referinţă,
atunci când operaţi player-ul.
z
• M/m ca tastă rapidă pentru lansarea
ferestrei de căutare a piesei şi
introducerea numărului piesei în timpul
redării de pe CD.
• M/m ca tastă rapidă pentru rotirea înspre
dreapta/înspre stânga a fotografiei cu
90 de grade.
• </, ca tastă rapidă pentru aplicarea
funcţiilor de căutare în timpul redării video
de pe reţeaua de domiciliu.
• </, ca tastă rapidă pentru schimbarea
imaginii statice, atunci când această
opţiune este activată.
Butonul central (ENTER)
Accesează elementul selectat.
HOME
Afişează ecranul de pornire al player-ului.
(preferat) (pagina 14)
Accesează aplicaţia înregistrată ca
preferată.
NETFLIX
Accesează serviciul online „NETFLIX”.
Pentru mai multe detalii privind serviciul
online NETFLIX, vizitaţi următorul site
web şi consultaţi întrebările frecvente:
www.sony.eu/support
9
D m/M (derulare înapoi/derulare
înainte)
• Pentru a derula discul înapoi sau
înainte, dacă este apăsat în timpul
redării. Viteza de căutare se modifică de
fiecare dată când apăsaţi butonul.
• Redă cu încetinitorul dacă este apăsat
pentru mai mult de o secundă în modul
de pauză.
• Redă cadrele unul câte unul dacă este
apăsat pentru o perioadă scurtă de timp
în modul de pauză.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
./> (anteriorul/următorul)
Trece la capitolul, piesa sau fişierul
anterio(a)r(ă)/următo(a)r(e).
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează punctul
de oprire (punct de reluare redare).
Punctul de reluare pentru un titlu/o piesă
este ultimul punct până la care a fost
redat/ă sau ultima fotografie, în cazul
unui folder de fotografii.
SUBTITLE (pagina 21)
Selectează limba subtitrărilor, dacă pe
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD sunt
înregistrate subtitrări în mai multe limbi.
TV 2 (volum) +/–
Reglează volumul televizorului.
AUDIO (pagina 21)
Selectează pista de limbă, dacă pe
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD sunt
înregistrate piste în mai multe limbi.
Selectează piesa audio pe CD-uri.
(dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul
televizorului.
DISPLAY
Afişează informaţii privind redarea pe
ecranul televizorului.
Pentru blocarea tăvii pentru disc (Blocare
pentru copii)
Puteţi bloca tava pentru disc pentru a evita
deschiderea accidentală a acesteia.
În timp ce player-ul este pornit, apăsaţi
butonul x (stop), HOME şi TOP MENU de
pe telecomandă, pentru blocarea sau
deblocarea tăvii.
10
Numerele de cod pentru
televizoarele controlabile
Apăsaţi şi ţineţi apăsat -TV- 1, după care
apăsaţi şi ţineţi apăsat codul producătorului
televizorului pentru mai mult de 2 secunde,
utilizând butonul telecomenzii. Dacă sunt
listate mai multe butoane de telecomandă,
încercaţi să le introduceţi pe rând, până când
îl identificaţi pe cel care funcţionează cu
televizorul dvs.
Exemplu: Dacă aveţi un televizor Hitachi,
apăsaţi şi ţineţi apăsat -TV- 1, apoi apăsaţi şi
ţineţi apăsat TOP MENU pentru mai mult de
2 secunde.
Producător
Butonul
telecomenzii
Sony (Implicit)
Buton colorat (roşu)
Philips
Buton colorat
(verde)/Buton
colorat (galben)/
RETURN
Panasonic
Buton colorat
(albastru)/Buton
central (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Pasul 1: Conectarea player-ului
Nu conectaţi cablul de reţea înainte de a face toate celelalte conexiuni.
Conectarea la televizor
Introducere
Cablu HDMI
(nu este inclus)*
* Cablu HDMI Premium de mare viteză sau cablu HDMI de mare viteză care acceptă lăţimi de bandă
de 18 Gbps.
b
• Pentru a vă bucura de conţinutul 4K Ultra HD 60p, trebuie să conectaţi player-ul la televizorul dvs. 4K
utilizând un cablu HDMI Premium de mare viteză sau un cablu HDMI de mare viteză care acceptă
lăţimi de bandă de 18 Gb/s.
• Ieşirea 4K necesită un afişaj 4K compatibil, cu intrare HDMI HDCP2.2.
• Dacă utilizaţi televizorul BRAVIA compatibil cu 4K60p, setaţi setarea „HDMI signal format”
a televizorului la „Enhanced format”.
11
Conectarea la televizor prin bara de sunet/amplificatorul AV (receptor)
Selectaţi metoda de conectare A, B sau C conform cu mufele de intrare de pe amplificatorul
AV (receptor).
A Amplificator AV 4K (receptor)
Cablu HDMI
(nu este inclus)*
Cablu HDMI
(nu este inclus)*
t Pentru a beneficia de Bitstream (Dolby/DTS), setaţi [BD Secondary Audio]
în [Audio Settings] (pagina 21).
B Amplificator AV non-4K (receptor) cu intrare HDMI
Cablu HDMI (nefurnizat)*
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
C Amplificator AV non-4K (receptor) fără intrare HDMI
Cablu digital coaxial
(nefurnizat)
Cablu HDMI (nefurnizat)*
* Cablu HDMI Premium de mare viteză sau cablu HDMI de mare viteză care acceptă lăţimi de bandă
de 18 Gbps.
12
Pasul 2: Conexiune la reţea
Dacă nu doriţi să conectaţi player-ul la o reţea, continuaţi cu „Pasul 3: Configurare rapidă”
(pagina 14).
Configurare prin cablu
Cablu LAN
(nefurnizat)
Cablu LAN
(nefurnizat)
Modem
Introducere
Router
Internet
z
Este recomandată utilizarea unui cablu de interfaţă ecranat drept (cablu LAN).
Configurare wireless
Cablu LAN
(nefurnizat)
Router LAN
wireless
Modem
Internet
z
Nu este necesară asamblarea de cabluri între player şi routerul LAN wireless.
13
b
Pasul 3: Configurare rapidă
Când porniţi player-ul pentru prima dată
Aşteptaţi o perioadă scurtă înainte ca
player-ul să pornească şi să iniţieze
[Easy Setup].
1 Conectaţi adaptorul c.a. furnizat şi cablul
de alimentare c.a. (de la reţea) în ordinea
numerică indicată mai jos. Îndepărtarea
acestora se efectuează în ordine inversă.
• După finalizarea [Easy Setup], selectaţi [Easy
Network Settings] pentru a utiliza funcţiile de
reţea ale player-ului.
• Pentru a activa conexiunea wireless, setaţi
[Internet Settings] în [Network Settings] la
[Wireless Setup].
• Pentru a dezactiva conexiunea wireless, setaţi
[Internet Settings] în [Network Settings] la
[Wired Setup].
• Dacă nu există nicio ieşire sau se afişează
un ecran negru, consultaţi „Depanare”
(pagina 25).
Afişaj ecran de pornire
1 la CC IN 12 V
Adaptor c.a. (furnizat)
Ecranul de pornire apare atunci când apăsaţi
HOME. Selectaţi o aplicaţie utilizând
</M/m/, şi apăsaţi ENTER.
Application
Instrumente
2
Ultra
U
ltra HD Blu-rayy Player
y
Cablu de alimentare c.a.
(de la reţea)
3
la reţea
2 Apăsaţi 1 pentru a porni player-ul.
Indicatorul de alimentare se aprinde.
3 Porniţi televizorul şi apăsaţi butonul TV t
de pe telecomandă pentru a seta
selectorul de intrare. Acesta va afişa
semnalul de la player pe ecranul
televizorului.
4 Efectuaţi [Easy Setup].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a efectua setările de bază, utilizând
</M/m/, şi apăsaţi ENTER pe
telecomandă.
</M/m/,
ENTER
14
[My Apps]: Gestionează aplicaţiile preferate.
Puteţi adăuga scurtături pentru aplicaţii din
[All Apps].
[Featured Apps]: Afişează aplicaţia
recomandată.
[All Apps]: Afişează toate aplicaţiile
disponibile. Puteţi adăuga aplicaţii în
[My Apps] apăsând OPTIONS şi selectând
[Add to My Apps].
[Setare]: Reglează setările player-ului.
Opţiuni disponibile
Diverse setări şi operaţiuni de redare pot fi
accesate dacă apăsaţi OPTIONS. Elementele
disponibile variază în funcţie de situaţie.
[Move Application]: Aranjează aplicaţiile în
[My Apps].
[Remove Application]: Şterge aplicaţiile din
[My Apps].
[Register as Favourite]: Înregistrează 1 aplicaţie
în butonul
(preferate) al telecomenzii.
[Data Contents]: Afişează conţinutul discului
mixt.
Redare
Redarea unui disc
Puteţi reda discuri Blu-ray Ultra HD, BD-uri,
DVD-uri şi CD-uri. Pentru „Discuri redabile”,
consultaţi pagina 28.
1 Pregătiţi-vă pentru redarea 4K Ultra HD
Blu-ray.
• Conectaţi playerul la televizorul 4K
utilizând un cablu HDMI Premium de
mare viteză.
• Pentru a vizualiza conţinutul 4K Ultra HD
60p, asiguraţi-vă că setarea corectă
este selectată în setările HDMI de pe
televizor.
• Dacă utilizaţi televizorul BRAVIA
compatibil cu 4K60p, setaţi setarea
„HDMI signal format” a televizorului la
„Enhanced format”.
Redare
1 Apăsaţi Z (deschidere/închidere) şi
aşezaţi un disc pe tava discului.
Aşezaţi partea discului cu caracterul sau
imaginea orientate în sus.
Pentru discurile cu două suprafeţe, aşezaţi
partea pe care doriţi să o redaţi orientată
în jos.
Utilizarea funcţiei 4K Ultra HD
Blu-ray
2 Introduceţi un disc Blu-ray 4K Ultra HD.
Metoda de operare diferă în funcție de
disc. Consultați manualul de utilizare
furnizat împreună cu discul.
b
2 Apăsaţi Z (deschidere/închidere) pentru a
închide tava discului.
Redarea porneşte.
Dacă redarea nu porneşte automat,
selectaţi [Video], [Music], sau [Photo]
categoria în
(Disc) şi apăsaţi ENTER.
z
(Disc mixt) include conţinutul datelor.
Apăsaţi OPTIONS pe telecomandă şi selectaţi
[Data Contents] pentru a afişa orice conţinut
disponibil.
Utilizarea funcţiei Blu-ray 3D
1 Pregătiţi-vă pentru redarea Blu-ray 3D disc.
• Conectaţi playerul la dispozitivele
compatibile 3D utilizând un cablu HDMI
de mare viteză.
• Setaţi [3D Output Setting] şi [TV Screen
Size Setting for 3D] în [Screen Settings]
(pagina 19).
2 Introduceţi un Blu-ray 3D disc.
Metoda de operare diferă în funcţie de
disc. Consultaţi manualul de utilizare
furnizat împreună cu discul.
z
Consultaţi şi manualele de utilizare furnizate
împreună cu televizorul şi dispozitivul conectat.
Când redaţi un disc Blu-ray 4K Ultra HD fără
cheie de disc, este necesară o conexiune la reţea
în funcţie de mediul de reţea şi de serverul cheie
oficial (Studio).
Redarea de pe un dispozitiv
USB
Pentru „Tipuri redabile de fişiere”, consultaţi
pagina 29.
1 Conectaţi dispozitivul USB la mufa USB de
pe player.
2 Selectaţi
[USB device] utilizând
</M/m/, şi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi [Video], [Music], sau [Photo]
categoria utilizând M/m şi apăsaţi ENTER.
b
Pentru a evita avarierea datelor sau deteriorarea
dispozitivului USB, opriţi playerul când conectaţi
sau îndepărtaţi dispozitivul USB.
15
Redarea prin intermediul
unei reţele
Server
Dispozitiv
de redare
Redarea fişierelor într-o Reţea
de domiciliu
Controler
Un produs compatibil cu reţeaua de domiciliu
poate reda fişiere video/cu muzică/fotografii
stocate pe un alt produs compatibil cu reţeaua
de domiciliu prin intermediul unei reţele.
Faceţi pregătirile necesare pentru utilizarea
reţelei de domiciliu.
1 Conectaţi playerul la o reţea (pagina 13).
2 Pregătiţi celelalte produse necesare
compatibile cu reţeaua de domiciliu.
Consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu produsul.
Pentru a reda un fişier de pe un server al
reţelei de domiciliu prin intermediul acestei
unităţi (player reţea de domiciliu)
Server
Player
Selectaţi [Video], [Music] sau [Photo]
categoria din
[Media Server] în [All Apps],
apoi alegeţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi.
Pentru a reda un fişier de pe un server al
reţelei de domiciliu prin intermediul altui
produs (dispozitiv de redare)
Când redaţi fişiere de pe un server al reţelei
de domiciliu pe această unitate, puteţi utiliza
un produs compatibil cu controlerul din
reţeaua de domiciliu (un telefon, etc.) pentru
a controla redarea.
16
Controlaţi această unitate utilizând un
controler de reţea de domiciliu. Consultaţi
manualul de utilizare furnizat împreună cu
controlerul de reţea de domiciliu.
Utilizarea „Video & TV SideView”
„Video & TV SideView” este o aplicaţie mobilă
gratuită pentru dispozitivele de la distanţă
(cum ar fi smartphone-urile etc.). Utilizând
„Video & TV SideView” cu acest receptor,
puteţi să vă bucuraţi cu uşurinţă de player
utilizând comenzile de pe dispozitivul la
distanţă. Puteţi lansa un serviciu sau o
aplicaţie direct de pe dispozitivul de la
distanţă. „Video & TV SideView” se mai poate
utiliza şi ca telecomandă şi tastatură software.
Înainte de a utiliza dispozitivul „Video & TV
SideView” cu acest player pentru prima dată,
asiguraţi-vă că vă înregistraţi dispozitivul
„Video & TV SideView”. Urmaţi instrucţiunile
de pe dispozitivul „Video & TV SideView”
pentru înregistrare.
b
Înregistrarea poate fi efectuată doar în ecranul
de pornire.
Utilizarea Screen mirroring
„Screen mirroring” este o funcţie care
afişează ecranul unui dispozitiv mobil pe
televizor, prin tehnologia Miracast.
Playerul poate fi conectat direct la un
dispozitiv compatibil cu funcţia Screen
mirroring (de ex., smartphone, tabletă).
Vă puteţi bucura de elementele afişate pe
ecranul dispozitivului pe ecranul mare al
televizorului. Nu este nevoie de un router
(sau punct de acces) wireless pentru a utiliza
această caracteristică.
b
z
1 Selectaţi
[Screen mirroring] de pe
ecranul de pornire utilizând: </M/m/,
şi apăsaţi ENTER.
x
x
x
Diverse setări şi operaţiuni de redare pot fi
accesate dacă apăsaţi OPTIONS. Elementele
disponibile variază în funcţie de situaţie.
x
Opţiuni comune
x
x
x
[Repeat Setting]*1: Setează modul de
repetare.
[Play]/[Stop]: Porneşte sau opreşte
redarea.
[Play from start]: Redă articolul de la
început.
Numai pentru Video
x
x
x
x
[3D Output Setting]: Setează dacă va
efectua sau nu ieşirea video 3D în mod
automat.
[A/V SYNC]: Reglează decalajul dintre
imagine şi sunet, prin întârzierea ieşirii
sunetului în raport cu ieşirea imaginii
(0 - 120 milisecunde).
[HDR Conversion]*2: Converteşte
Intervalul dinamic ridicat (HDR) în semnalul
Interval dinamic standard (SDR) atunci
când playerul este conectat la un televizor
sau la un proiector care nu acceptă intrarea
HDR. O imagine este mai asemănătoare cu
HDR când este selectată o valoare mai
mare, dar scade luminozitatea generală.
[Video Settings]*3:
– [Picture Quality Mode]: Selectează
setările de imagine pentru diferite medii
de iluminare.
x
x
x
x
x
Redare
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Opţiuni disponibile
[Direct]
[Brighter Room]*4
*4
z [Theatre Room]
z [Auto]: Controlul modului de reducere a
zgomotului (NR) depinde de suport şi
de conţinut.
z [Custom1]/[Custom2]
x [FNR]: Reduce zgomotul aleatoriu
care apare în imagine.
x [BNR]: Reduce zgomotul de blocare
tip mozaic din imagine.
x [MNR]: Reduce zgomotul minor din
jurul conturului imaginii (zgomot de
ţânţar).
x [Contrast]
x [Brightness]
x [Colour]
x [Hue]
[Pause]: Întrerupe redarea.
[Top Menu]: Afişează meniul principal
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
[Menu]/[Popup Menu]: Afişează meniul
pop-up Ultra HD Blu-ray/BD sau meniul
DVD-ului.
[Title Search]: Caută un titlu pe Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO şi începe redarea
de la început.
[Chapter Search]: Caută un capitol şi
începe redarea de la început.
[Audio]: Comută întreruperea melodiei în
cazul în care sunt înregistrate piste în mai
multe limbi pe Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
Selectează piesa audio pe CD-uri.
[Subtitle]: Comută limba subtitrării în cazul
în care sunt înregistrate subtitrări în mai
multe limbi pe Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
[Angle]: Comută la alte unghiuri de
vizualizare când sunt înregistrate mai
multe unghiuri pe Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD.
[Number Entry]: Selectează numărul
utilizând tasta </M/m/, de pe
telecomandă.
z
• Atunci când folosiţi Screen mirroring, calitatea
imaginii şi a sunetului poate fi deteriorată,
uneori, din cauza interferenţelor de la alte
reţele. Puteţi aduce îmbunătăţiri ajustând
[Screen mirroring RF Setting] (pagina 23).
• Unele funcţii de reţea pot fi indisponibile în
timpul folosirii funcţiei Screen mirroring.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul este compatibil cu
Miracast. Nu se garantează conectivitatea cu
toate dispozitivele compatibile Miracast.
Numai pentru Muzică
x
x
x
[Track Search]: Căută numărul piesei în
timpul redării CD-ului cu muzică.
[Add Slideshow BGM]: Înregistrează
fişiere audio din memoria USB ca muzică
de fundal pentru diaporame (BGM).
[Shuffle Setting]: Setaţi la [On] pentru a
reda fişierele cu muzică în ordine aleatorie.
17
Numai pentru Photo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
[Slideshow Speed]: Schimbă viteza
diaporamei.
[Slideshow Effect]: Setează efectul pentru
diaporame.
[Slideshow BGM]*5:
– [Off]: Dezactivează funcţia.
– [My Music from USB]: Setează fişierele
audio înregistrate în [Add Slideshow
BGM].
– [Play from Music CD]: Setează piesele în
CD-DA.
[2D Playback]*6: Setează redarea la
imaginea 2D.
[Change Display]: Comută între
[Grid View] şi [List View].
[View Image]: Afişează fotografia
selectată.
[Slideshow]: Redă o diaporamă.
[Rotate Left]: Roteşte fotografia spre
stânga cu 90 de grade.
[Rotate Right]: Roteşte fotografia spre
dreapta cu 90 de grade.
b
*1
*2
*3
*4
*5
*6
18
[Repeat Setting] nu este disponibilă în timpul
redării titlurilor BDJ sau a titlului interactiv
HDMV.
[HDR Conversion] este disponibilă numai în
timpul redării video HDR, atunci când
dispozitivul dvs. de afişare nu este compatibil
cu afişajul HDR sau când [HDR Output] din
[Screen Settings] este setat la [Off].
Este posibil ca ieşirea [Video Settings] să nu
poată fi observată în mod semnificativ cu
ochiul uman.
[Brighter Room] şi [Theatre Room] nu sunt
disponibile în timpul redării video HDR.
[Slideshow BGM] nu este disponibilă în
timpul redării fotografiilor din reţeaua de
domiciliu.
[2D Playback] este disponibilă numai în
timpul redării fotografiilor 3D.
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajelor de setări
Selectaţi
[Setup] pe meniul de pornire
când trebuie să schimbaţi setările player-ului.
Setările implicite sunt subliniate.
1 Selectaţi
[Setup] pe ecranul de
pornire, utilizând </M/m/,.
2 Selectaţi pictograma categoriei de
configurare, utilizând M/m, şi apăsaţi
ENTER.
x [Update via Internet]
Actualizează software-ul player-ului folosind
reţeaua disponibilă. Asiguraţi-vă că reţeaua
este conectată la Internet. Consultaţi
„Pasul 2: Conexiune la reţea” (pagina 13).
x [Update via USB Memory]
Actualizează software-ul player-ului utilizând
memoria USB. Creaţi un folder denumit
„UPDATE” şi toate fişierele actualizate vor fi
stocate în acest folder. Player-ul poate
recunoaşte până la 500 de fişiere/foldere
situate într-un singur strat, inclusiv fişierele/
folderele de actualizare.
z
• Recomandăm actualizarea software-ului la
aproximativ fiecare 2 luni.
• În cazul în care conexiunea la reţea este slabă,
vizitaţi www.sony.eu/support pentru a
descărca ultima versiune de software şi a
efectua actualizarea prin memoria USB.
De asemenea, puteţi obţine informaţii despre
funcţiile de actualizare de pe site-ul web.
x [HDR Output]
[Auto]: Emite semnal HDR în funcţie de
conţinut şi de capacitatea HDMI-SINK. Funcţia
de conversie este aplicată dacă este vorba
despre conţinut HDR, iar HDMI-SINK nu
acceptă HDR.
[Off]: Întotdeauna SDR ieşire.
x [Display Type]
[TV]: Selectaţi această opţiune dacă player-ul
este conectat la televizor.
[Projector]: Selectaţi această opţiune dacă
player-ul este conectat la proiector.
z
[HDR Conversion] va fi reglată în funcţie de tipul
de afişaj selectat. Chiar dacă este selectată
aceeaşi valoare de setare pentru [HDR
Conversion], intervalul dinamic al imaginii este
diferit.
Setări şi reglaje
[Software Update]
[Screen Settings]
x [Output Video Resolution]
Selectaţi în mod normal [Auto]. Dacă
rezoluţia este mai mică decât rezoluţia SD,
aceasta este scalată la nivelul rezoluţiei SD.
x [24p Output]
Scoate semnale video 24 p numai atunci când
conectaţi un televizor compatibil 24 p printro conexiune HDMI şi când [Output Video
Resolution] este setată la [Auto], [1080p]
sau [4K].
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto]: Emite semnale video de 24 Hz doar
dacă conectaţi un televizor compatibil 24 p,
utilizând mufa HDMI OUT.
[On]: Activează funcţia.
[Off]: Selectaţi această opţiune dacă
televizorul nu este compatibil cu semnale
video 24 p.
[DVD-ROM]
[Auto]: Emite semnale video de 24 Hz doar
dacă conectaţi un televizor compatibil 24 p,
utilizând mufa HDMI OUT.
[Off]: Selectaţi această opţiune dacă
televizorul nu este compatibil cu semnale
video 24 p.
[Data Content]
Această funcţie este disponibilă pentru
conţinut de redare stocat în memoria USB
sau pe discul de date.
19
[Auto]: Emite semnale video de 24 Hz doar
dacă conectaţi un televizor compatibil 24 p,
utilizând mufa HDMI OUT.
[Off]: Selectaţi această opţiune dacă
televizorul nu este compatibil cu semnale
video 24 p.
[Network content]
Această funcţie este disponibilă pentru
conţinut de redare din altă reţea, cum ar fi
Home Network, Screen mirroring etc.
[Auto]: Emite semnale video de 24 Hz doar
dacă conectaţi un televizor compatibil 24 p,
utilizând mufa HDMI OUT.
[Off]: Selectaţi această opţiune dacă
televizorul nu este compatibil cu semnale
video 24 p.
x [4K Upscale Setting]
[Auto1]: Scoate semnale video 2K (1920 × 1080)
în timpul redării video şi semnale video 4K în
timpul redării fotografiilor/serviciilor de reţea/
Miracast, atunci când efectuaţi conexiunea la
un dispozitiv Sony compatibil 4K.
Emite semnale video 4K dacă sunteţi conectat
la un echipament non-Sony compatibil cu 4K.
Această setare nu se aplică pentru redarea de
imagini video 3D.
[Auto2]: Emite automat semnale video 4K
atunci când conectaţi un echipament
compatibil cu 4K.
[Off]: Dezactivează funcţia.
x [IP Content NR]
[Auto] / [Strong] / [Medium] / [Mild]:
Ajustează calitatea imaginii pentru conţinutul
de pe Internet.
[Off]: Dezactivează funcţia.
x [3D Output Setting]
[Auto]: De regulă, selectaţi această opţiune.
[Off]: Selectaţi această opţiune pentru a afişa
întreg conținutul în format 2D sau pentru a vă
bucura de ieşirea 4K utilizând conţinut 3D.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
Setează dimensiunea ecranului televizorului
compatibil 3D.
x [TV Type]
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci când
vă conectaţi la un televizor cu ecran lat sau un
televizor cu funcţie mod de ecran lat.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci când
vă conectaţi la un televizor cu ecran 4:3 fără
funcţie mod de ecran lat.
x [Screen Format]
[Full]: Selectaţi această opţiune atunci când
vă conectaţi la un televizor cu funcţie mod de
ecran lat. Afişează o imagine de ecran 4:3 în
raport de aspect 16:9, chiar şi pe un televizor
cu ecran panoramic.
[Normal]: Modifică dimensiunea imaginii,
pentru a se potrivi la dimensiunea ecranului
cu raportul de aspect al imaginii originale.
b
Dacă echipamentul dvs. Sony nu este detectat
atunci când este selectat [Auto1], această setare
va avea acelaşi efect ca setarea [Auto2].
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Detectează automat tipul de televizor
conectat şi comută la setarea de culoare
corespunzătoare.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Scoate semnale video RGB.
x [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Scoate semnale video 12bit/10bit,
atunci când televizorul conectat este
compatibil cu Deep Colour.
[Off]: Selectaţi această opţiune atunci când
imaginea este instabilă sau culorile par
nenaturale.
20
x [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Afişează o imagine lată cu benzi
negre în partea de sus şi de jos.
[Pan & Scan]: Afişează o imagine cu înălţime
completă, pe întregul ecran, cu părţile
laterale eliminate.
x [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: De regulă, selectaţi această opţiune.
Player-ul detectează automat dacă
materialul este pe bază de video sau film şi
comută la metoda de conversie adecvată.
[Video]: Metoda de conversie potrivită pentru
materialul pe bază de video va fi selectată
întotdeauna, indiferent de material.
x [Pause Mode]
[Auto]: De regulă, selectaţi această opţiune.
Imaginile dinamice în mişcare apar fără
neclarităţi.
[Frame]: Afişează imagini statice la rezoluţie
superioară.
[Audio Settings]
x [Digital Audio Output]
[Auto]: De regulă, selectaţi această opţiune.
Emite semnale audio conform cu starea
dispozitivelor conectate.
[PCM]: Emite semnale PCM din mufa DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT. Selectaţi această
setare dacă dispozitivul conectat nu are nicio
ieşire.
x [BD Secondary Audio]
[On]: Emite semnalul audio obţinut prin
combinarea semnalelor audio interactiv şi
secundar cu semnalul audio principal.
[Off]: Emite doar semnalul audio principal.
Selectaţi această setare pentru a emite
semnale Bitstream (Dolby/DTS) pe un
amplificator AV (receptor).
z
Pentru a vă bucura de semnale Bitstream
(Dolby/DTS), setaţi [BD Secondary Audio] pe
[Off] şi [Digital Audio Output] pe [Auto].
x [Digital Music Enhancer]
[On]: Setaţi efectul de sunet atunci când
redaţi conţinut de pe Internet sau de pe USB.
[Off]/[Sound Bar Mode]: Dezactivează
funcţia.
x [DTS Neo:6]
[Cinema]/[Music]: Emite sunetul simulat pe
canale multiple, din 2 surse de canale prin
mufa de ieşire HDMI, conform cu capacitatea
dispozitivului conectat, utilizând modul
[Cinema]/[Music].
[Off]: Emite sunetul cu numărul original de
canale, prin mufa de ieşire HDMI.
b
Dacă [DTS Neo:6] este setat pe modul [Cinema]
sau [Music], [Digital Music Enhancer] nu este
disponibil.
b
Anumite dispozitive nu acceptă frecvenţele de
eşantionare [96kHz] şi [192kHz].
x [Audio DRC]
[Auto]: Efectuează redarea la intervalul
dinamic specificat de disc (doar BD-ROM).
Alte discuri sunt redate la nivelul [On].
[On]: Efectuează redarea la un nivel standard
de comprimare.
[Off]: Nu este efectuată comprimarea. Este
produs un sunet mai dinamic.
x [Downmix]
[Surround]: Emite semnale audio cu efect
surround. Selectaţi această setare atunci
când conectaţi un dispozitiv audio care
acceptă Dolby Surround (Pro Logic) sau DTS
Neo:6.
[Stereo]: Emite semnale audio fără efect
surround. Selectaţi această setare atunci
când conectaţi un dispozitiv audio care nu
acceptă Dolby Surround (Pro Logic) sau DTS
Neo:6.
Setări şi reglaje
x [DSD Output Mode]
[Auto]: Emite semnal DSD din mufa de ieşire
HDMI la redarea fişierelor în format Super
Audio CD şi DSD (dacă şi dispozitivul conectat
acceptă DSD).
Emite semnal LPCM din mufa de ieşire HDMI
la redarea fişierelor în format Super Audio CD
şi DSD (dacă dispozitivul conectat nu acceptă
DSD).
[Off]: Emite semnale PCM din mufa HDMI OUT
la redarea fişierelor în format Super Audio CD
şi DSD.
x [48kHz/96kHz/192kHz PCM]
[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: Setează frecvența
de eşantionare pentru semnalele PCM emise
din mufa DIGITAL OUT (COAXIAL).
[BD/DVD Viewing Settings]
x [BD/DVD Menu Language]
Selectează limba de meniu implicită pentru
VIDEO Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
Selectaţi [Select Language Code] şi introduceţi
codul pentru limba dvs., consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 34).
x [Audio Language]
Selectează limba de redare audio implicită
pentru VIDEO Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
Dacă selectaţi [Original], este selectată limba
care are prioritate pe disc.
Selectaţi [Select Language Code] şi introduceţi
codul pentru limba dvs., consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 34).
x [Subtitle Language]
Selectează limba implicită pentru subtitrări,
pentru VIDEO Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
Selectaţi [Select Language Code] şi
introduceţi codul pentru limba dvs.,
consultând „Lista codurilor de limbă”
(pagina 34).
21
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Redă stratul BD.
[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.
x [BD Internet Connection]
[Allow]: Permite conexiunea la Internet din
conţinuturi BD.
[Do not allow]: Interzice conexiunea la
Internet din conţinuturi BD.
x [Delete BD Data]
Şterge date din memoria USB.
Toate datele stocate în folderul buda vor fi
şterse.
[Parental Control Settings]
x [Password]
Setează sau modifică parola pentru funcţia
de control parental. O parolă vă permite să
setaţi o restricţie pentru redarea VIDEO Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD şi de pe Internet. Dacă
este necesar, puteţi diferenţia nivelurile de
restricţie pentru redarea VIDEO Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD şi redarea videoclipurilor
de pe Internet.
x [Parental Control Area Code]
Redarea anumitor VIDEOCLIPURI Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD sau de pe Internet poate
fi limitată în funcţie de zona geografică.
Anumite scene pot fi blocate sau înlocuite
cu scene diferite. Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran şi introduceţi parola formată din patru
cifre.
x [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control] /
[Internet Video Parental Control]
Prin setarea controlului parental, anumite
scene pot fi blocate sau înlocuite cu scene
diferite. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
introduceţi parola formată din patru cifre.
x [Internet Video Unrated]
[Allow]: Se permite redarea de materiale
video de pe Internet neclasificate.
[Block]: Se blochează redarea de materiale
video de pe Internet neclasificate.
22
[Music Settings]
x [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: Redă stratul Super Audio CD.
[CD]: Redă stratul CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: Redă zona cu 2 canale.
[DSD Multi]: Redă zona cu mai multe canale.
[System Settings]
x [OSD Language]
Selectează limba afişajului pe ecran pentru
player-ul dvs.
x [HDMI Settings]
Operaţia este simplificată prin conectarea
componentelor Sony care sunt compatibile
cu funcţiile HDMI cu un cablu HDMI de mare
viteză.
[Comandă HDMI]
[On]: Sunt disponibile următoarele funcţii
BRAVIA Sync:
– One-Touch Play
– System Power-Off
– Language Follow
[Off]: Dezactivează funcţia.
z
Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul sau
componentele. Pentru activarea funcţiei BRAVIA
Sync, conectaţi televizorul prin intermediul
mufei de ieşire HDMI 1.
[Linked to TV-off]
[Valid]: Opreşte player-ul automat atunci
când televizorul conectat intră în modul
standby (BRAVIA Sync).
[Invalid]: Dezactivează funcţia.
x [HDMI Audio Output]
[Auto]: Emite semnal audio prin mufa de
ieşire HDMI 2, dacă este conectat la un
dispozitiv, iar dispozitivul respectiv este
pornit. În caz contrar, emite semnal audio
prin mufa de ieşire HDMI 1.
[HDMI1]: Emite semnal audio prin mufa de
ieşire HDMI 1.
[HDMI2]: Emite semnal audio prin mufa de
ieşire HDMI 2.
x [Auto Standby]
[On]: Revine automat la modul standby
dacă nu apăsaţi niciun buton pentru cel puţin
20 de minute.
[Off]: Dezactivează funcţia.
x [Auto Display]
[On]: Afişează automat informaţii pe ecran,
atunci când modificaţi titlurile de vizualizare,
modurile pentru imagini, semnalele audio etc.
[Off]: Afişează informaţii numai atunci când
apăsaţi DISPLAY.
x [Device Name]
Afişează numele player-ului. Numele playerului poate fi modificat.
x [Screen mirroring RF Setting]
[Auto]: Setează banda canalului de
radiofrecvenţă (RF) automat pentru
conexiunea Screen mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Setează CH 1/CH 6/CH 11
ca prioritate.
x [Connection Server Settings]
Setează dacă se va afişa sau nu serverul
conectat.
x [Auto Home Network Access Permission]
[On]: Permite accesul automat de la un
produs compatibil cu controlerul recent
detectat din Reţeaua de domiciliu.
[Off]: Dezactivează funcţia.
x [System Information]
Afişează informaţiile privind versiunea de
software a player-ului şi adresa MAC.
x [Home Network Access Control]
Afişează o listă de produse compatibile cu
rolul de controler din Reţea de domiciliu şi
stabileşte dacă să se accepte sau nu comenzi
de la controlerele de pe listă.
x [Software License Information]
Afişează informaţii despre licenţa pentru
software.
x [Registered Remote Devices]
Afişează o listă a dispozitivelor dvs. de la
distanţă înregistrate.
[Network Settings]
x [Internet Settings]
Conectaţi mai întâi player-ul la reţea. Pentru
detalii, consultaţi „Pasul 2: Conexiune la
reţea” (pagina 13).
[Wired Setup]: Selectaţi această opţiune
atunci când vă conectaţi la un router de
bandă largă printr-un cablu LAN.
[Wireless Setup]: Selectaţi această opţiune
atunci când utilizaţi funcţia LAN wireless
încorporată a player-ului, pentru a vă conecta
la o reţea wireless.
Setări şi reglaje
x [Software Update Notification]
[On]: Setează player-ul să vă informeze cu
privire la cea mai recentă versiune software
(pagina 19).
[Off]: Dezactivează funcţia.
x [Network Connection Diagnostics]
Verifică reţeaua potrivită pentru conexiune,
prin rularea diagnosticării pentru reţea.
x [Remote Start]
[On]: Vă permite să porniţi player-ul de la un
dispozitiv conectat prin reţea.
[Off]: Dezactivează funcţia.
b
Setaţi [Remote Start] pe [On] şi opriţi player-ul
pentru a activa Network Standby (pagina 31).
[Easy Setup]
Consultaţi „Pasul 3: Configurare rapidă”
(pagina 14).
z
Pentru detalii suplimentare, vizitaţi următorul
site web şi consultaţi întrebările frecvente:
www.sony.eu/support
x [Network Connection Status]
Afişează starea curentă a conexiunii la reţea.
23
[Resetting]
x [Reset to Factory Default Settings]
Resetează setările player-ului la valorile
implicite din fabrică, selectând grupul de
setări. Toate setările din grupul respectiv
vor fi reiniţializate.
x [Initialise Personal Information]
Şterge informaţiile personale memorate
pe player.
b
Dacă aruncaţi, transferaţi altei persoane sau
revindeţi această unitate, ştergeţi toate
informaţiile personale, din motive de siguranţă.
Luaţi măsurile adecvate, inclusiv deconectarea
după utilizarea unui serviciu în reţea.
24
Sound
Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă în timpul utilizării player-ului
întâmpinaţi o problemă, utilizaţi acest ghid
de depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a solicita reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Imagine
Informaţii suplimentare
Nu este scoasă nicio imagine sau imaginea
nu este scoasă corect.
• Verificaţi dacă toate cablurile sunt bine
conectate (pagina 11).
• Comutaţi selectorul de intrare de pe televizor
pentru a afişa semnalul de la player.
• Resetaţi [Output Video Resolution] la cea
mai mică rezoluţie, apăsând pe x (stop),
HOME, apoi pe butonul POP UP/MENU de
pe telecomandă.
• Încercaţi următoarele: 1Opriţi şi reporniţi
player-ul. 2Opriţi şi reporniţi echipamentul
conectat. 3Deconectaţi cablul HDMI şi apoi
reconectaţi-l.
• Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI care nu acceptă tehnologii de
protecţie a drepturilor de autor.
• Verificaţi setările [Output Video Resolution]
din [Screen Settings] (pagina 19).
• Pentru conţinutul Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/
DVD-ROM/de date/de reţea, verificaţi
setările [24p Output] din [Screen Settings]
(pagina 19).
• Pentru ieşirea 4K, asiguraţi-vă că player-ul
este conectat la afişajul 4K care acceptă
intrare HDMI compatibilă cu HDCP2.2 cu un
cablu HDMI Premium de mare viteză sau un
cablu HDMI de mare viteză care acceptă
lăţimi de bandă de 18 Gbps (pagina 11).
Nu se aude sunetul sau sunetul nu este
scos corect.
• Verificaţi dacă toate cablurile sunt bine
conectate (pagina 12).
• Comutaţi selectorul de intrare de pe
amplificatorul AV (receptor) astfel ca
semnalele audio ale player-ului să fie
scoase din amplificatorul dvs. AV (receptor).
• Dacă semnalul audio nu iese prin mufa
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT,
verificaţi setările audio (pagina 21).
• Pentru conexiunile HDMI, încercaţi
următoarele: 1Opriţi şi reporniţi player-ul.
2Opriţi şi reporniţi echipamentul conectat.
3Deconectaţi cablul HDMI şi apoi
reconectaţi-l.
• Pentru conexiunile HDMI, dacă player-ul
este conectat la un televizor printr-un
amplificator AV (receptor), încercaţi să
conectaţi cablul HDMI direct la televizor.
De asemenea, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu
amplificatorul AV (receptor).
• Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI (mufele DVI nu acceptă
semnale audio).
• Dispozitivul conectat la mufa HDMI OUT
nu acceptă formatul audio al player-ului.
Verificaţi setările audio (pagina 21).
• Verificaţi setările [HDMI Audio Output]
din [System Settings] (pagina 22).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD sunet de înaltă rezoluţie,
DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos şi
DTS:X) nu este scos de bitstream.
• Setaţi [BD Secondary Audio] în [Audio Settings]
la [Off] (pagina 21).
• Verificaţi dacă amplificatorul AV (receptor)
este compatibil cu fiecare format audio HD.
Sunetul interactiv nu este scos.
• Setaţi [BD Secondary Audio] în [Audio Settings]
la [On] (pagina 21).
Limba de afişare de pe ecran se schimbă
automat atunci când se conectează mufa
HDMI OUT.
• Când [Control for HDMI] din [HDMI Settings]
este setat la [On] (pagina 22), limba de
afişare de pe ecran se schimbă automat în
funcţie de setările de limbă de pe televizorul
dvs. conectat (dacă schimbaţi setările de pe
televizorul dvs. etc.).
25
Codul de mesaj 3 [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being
played is protected by Cinavia and is
not authorized for playback on this
device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
apare pe ecran la redarea unui disc.
• Pista audio a materialului video pe care îl
redaţi conţine un cod Cinavia care indică
faptul că aceasta este o copie neautorizată
a conţinutului produs în mod profesionist
(pagina 33).
Disc
Nu se redă discul.
• Discul este murdar sau deformat.
• Discul este răsturnat. Introduceţi discul cu
partea pentru redare orientată în jos.
• Discul are un format care nu poate fi redat
de acest player (pagina 28).
• Player-ul nu poate reda un disc înregistrat
care nu este finalizat corect sau discul nu
este în format de disc perfecţionat.
• Codul de regiune de pe BD/DVD nu se
potriveşte cu player-ul.
Dispozitiv USB
Player-ul nu detectează un dispozitiv USB
conectat la player.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat bine la mufa USB.
• Verificaţi dacă dispozitivul USB sau cablul
USB este deteriorat.
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit.
• Dacă dispozitivul USB este conectat printrun hub USB, conectaţi dispozitivul USB
direct la player.
Redare pe internet
Imaginea/sunetul este slab(ă)/anumite
programe sunt afişate cu puţine detalii, în
special în timpul scenelor cu mişcare rapidă
sau întunecate.
• Calitatea imaginii/sunetului poate fi
îmbunătăţită prin modificarea vitezei de
conexiune. Viteza de conexiune
recomandată este de cel puţin 2,5 Mbps
pentru video în definiţie standard, 10 Mbps
pentru video de înaltă definiţie şi cel puţin
25 Mbps pentru video Ultra HD (în funcţie de
furnizorul de servicii).
26
Nu se vede meniul de opţiuni în timpul
redării pe internet.
• Meniul de opţiuni nu este disponibil în
timpul redării pe internet.
Conexiune la reţea
Player-ul nu se poate conecta la reţea.
• Verificaţi conexiunea la reţea (pagina 13) şi
setările de reţea (pagina 23).
PC-ul nu se poate conecta la internet după
ce s-a efectuat [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
• Setările wireless ale routerului se pot
modifica automat dacă utilizaţi funcţia Wi-Fi
Protected Setup înainte să reglaţi setările
routerului. În acest caz, modificaţi
corespunzător setările wireless de pe
PC-ul dvs.
Nu puteţi conecta player-ul la router-ul LAN
wireless.
• Verificaţi dacă routerul LAN wireless este
pornit.
• Mutaţi player-ul şi router-ul LAN wireless
mai aproape unul de celălalt.
• Mutaţi player-ul departe de dispozitivele
care utilizează o bandă de frecvenţe de
2,4 GHz cum ar fi cuptoarele cu microunde,
dispozitivele Bluetooth sau dispozitivele
digitale fără fir sau opriţi aceste dispozitive.
Router-ul wireless dorit nu apare în lista
reţelelor wireless.
• Apăsaţi pe RETURN pentru a reveni la
ecranul anterior şi încercaţi din nou să
configuraţi reţeaua wireless. Dacă router-ul
wireless dorit încă nu este detectat,
selectaţi [New connection registration]
pentru a efectua [Manual registration].
Pe ecran apare mesajul [A new software
version is available. Please go to the
“Setup” section of the menu and select
“Software Update” to perform the update.]
atunci când porniţi player-ul.
• Consultaţi [Software Update] (pagina 19)
pentru a actualiza player-ul la o nouă
versiune de software.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Funcţia de oprire a alimentării sistemului
nu funcţionează (BRAVIA Sync).
• Verificaţi dacă [Control for HDMI] şi [Linked
to TV-off] din [HDMI Settings] sunt setate la
[On] şi [Valid] (pagina 22).
Redarea nu porneşte de la începutul
conţinutului.
• Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi [Play from start].
Redarea nu porneşte de la punctul de
reluare la care aţi oprit redarea.
• Punctul de reluare poate fi şters din
memorie, în funcţie de disc, atunci când
– deschideţi tava discului.
– deconectaţi dispozitivul USB.
– redaţi alte conţinuturi.
– opriţi player-ul.
Codul de mesaj 1 [Playback stopped.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
apare pe ecran la redarea unui disc.
• Pista audio a clipului video pe care îl redaţi
conţine un cod Cinavia care indică faptul că
a fost destinat pentru prezentare numai cu
echipament profesional şi nu este autorizat
pentru redare de către consumatori
(pagina 33).
Informaţii suplimentare
Funcţia [Control for HDMI] nu funcţionează
(BRAVIA Sync).
• Verificaţi dacă televizorul dvs. este conectat
prin mufa HDMI OUT 1.
• Verificaţi dacă [Control for HDMI] din
[HDMI Settings] este setat la [On] (pagina 22).
• Dacă schimbaţi conexiunea HDMI, opriţi şi
reporniţi player-ul.
• Dacă are loc o pană de curent, setaţi
[Control for HDMI] din [HDMI Settings] la
[Off], apoi setaţi [Control for HDMI] din
[HDMI Settings] la [On] (pagina 22).
• Verificaţi următoarele aspecte şi consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat împreună
cu piesa.
– piesa conectată este compatibilă cu
funcţia [Control for HDMI].
– setarea pentru piesa conectată pentru
funcţia [Control for HDMI] este corectă.
• Când conectaţi player-ul la un televizor
printr-un amplificator AV (receptor),
– dacă amplificatorul AV (receptor) nu
este compatibil cu funcţia [Control for
HDMI], este posibil să nu puteţi
controla televizorul de la player.
– dacă schimbaţi conexiunea HDMI,
deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare c.a. (de la reţea) sau, dacă
are loc o pană de curent, încercaţi
următoarele: 1Comutaţi selectorul de
intrare al amplificatorului AV (receptor)
astfel ca imaginea de la player să apară
pe ecranul televizorului. 2Setaţi
[Control for HDMI] din [HDMI Settings]
la [Off], apoi setaţi [Control for HDMI]
din [HDMI Settings] la [On] (pagina 22).
Consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu amplificatorul AV
(receptor).
Altele
Tava discului nu se deschide şi nu puteţi
scoate discul nici după ce apăsaţi pe Z
(deschidere/închidere).
• În timp ce player-ul este pornit, apăsaţi
butonul x (stop), HOME şi TOP MENU de pe
telecomandă, pentru blocarea tăvii şi
dezactivarea blocării accesului pentru copii
(pagina 10).
• Încercaţi următoarele: 1Opriţi player-ul şi
deconectaţi cablul de alimentare c.a. (de la
reţea). 2Reconectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea) în timp ce apăsaţi Z
(deschidere/închidere) de pe player.
3Continuaţi să apăsaţi
Z (deschidere/închidere) de pe player până
când se deschide tava. 4Scoateţi discul.
• Tava discului nu va răspunde în timpul
redării de pe reţea (de ex., Netflix) nici după
ce apăsaţi pe Z (deschidere/închidere).
Pe ecran apare mesajul [[EJECT] Key is
currently unavailable.] după ce apăsaţi
pe Z (deschidere/închidere).
• Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony
sau centrul de service local autorizat de
Sony.
Player-ul nu răspunde la niciun buton.
• În player s-a acumulat condens (pagina 4).
27
Discuri redabile
Blu-ray
Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (CD muzică),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
*1
*2
*3
Din moment ce specificaţiile pentru Blu-ray
Disc sunt noi şi în continuă schimbare, este
posibil ca unele discuri să nu poată fi redate,
în funcţie de tipul de disc şi de versiune.
Ieşirea audio diferă în funcţie de sursă, de
mufa de ieşire conectată şi de setările audio
selectate.
BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv
BD-R cu pigment organic (tip LTH). BD-R-urile
înregistrate pe un PC nu pot fi redate dacă
postscript-urile pot fi înregistrate.
Un CD sau un DVD nu va putea fi redat dacă nu
a fost finalizat în mod corect sau dacă discul
nu este în format de disc perfecţionat. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al dispozitivului de înregistrare.
Discuri care nu pot fi redate
• BD-uri cu cartuş
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• PHOTO CD
• Părţile de date ale CD-Extra
• Super VCD
• DVD AUDIO
• Partea materialului audio pe DualDisc
Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru redarea
de discuri conforme standardului Compact
Disc (CD). Discurile duale şi unele discuri
muzicale, codificate cu tehnologii de
protejare a drepturilor de autor nu sunt
conforme cu standardul Compact Disc (CD),
prin urmare aceste discuri nu vor putea fi
redate de acest produs.
28
Notă cu privire la operaţiile de redare Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD
Unele operaţii de redare Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD pot fi setate în mod
intenţionat de către producătorii de software.
Din moment ce player-ul redă Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD în conformitate cu
conţinutul discului conceput de producătorii
software, este posibil ca unele caracteristici
de redare să nu fie disponibile.
Notă cu privire la Ultra HD Blu-ray/BD/DVD cu
strat dublu şi Ultra HD Blu-ray cu strat triplu
Imaginea şi sunetul redării pot fi întrerupte
momentan la comutarea straturilor.
Codul regional (numai BD/DVD VIDEO)
Player-ul dvs. are un cod regional tipărit pe
partea din spate a unităţii şi va reda numai
BD/DVD VIDEO etichetat cu coduri regionale
identice sau ALL .
Tipuri redabile de fişiere
Video
Codec
MPEG-1 Video*1
Container
Extensie
Cu audio
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
*3
MPEG-2 Video*2
Xvid
VC1*1
WMV9*1*6
Motion JPEG
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
.mpg, .mpeg
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Informaţii suplimentare
MPEG4/AVC/
H.264*5
PS
TS*4
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*7*8*9
29
*9
Muzică
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio Layer
III)*10
.mp3
AAC/HE-AAC*1*10
.m4a, .aac
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*11
.wma
LPCM*10
.wav
*13
*14
FLAC*1
.flac, .fla
*15
Dolby Digital*10*12
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*13
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotografie
Format
Extensie
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*12*15
BMP
.bmp*12*16
WEBP
.webp*12
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
30
Este posibil ca player-ul să nu redea acest
format de fişier pe serverul unei reţele de
domiciliu.
Player-ul poate reda numai materiale video
cu definiție standard pe un server dintr-o
reţea de domiciliu.
Player-ul nu redă fişiere în format DTS pe
serverul unei reţele de domiciliu.
Player-ul poate să redea fişierele în format
Dolby Digital numai pe serverul unei reţele
de domiciliu.
Player-ul poate accepta AVC până la nivelul 4.1.
Player-ul poate accepta WMV9 până la
profilul avansat.
Player-ul poate accepta o rată de cadre de
până la 60 cps.
Player-ul redă fișiere în format AVCHD care
sunt înregistrate cu o cameră video digitală
etc. Discul în format AVCHD nu va fi redat
dacă nu a fost finalizat corect.
*10
*11
*12
*16
Player-ul poate reda fişiere în format
AVCHD 3D.
Player-ul poate reda fişiere „.mka”.
Acest fişier nu poate fi redat pe serverul unei
reţele de domiciliu.
Player-ul nu redă fişiere codificate, cum ar fi
cele fără pierderi.
Player-ul nu redă acest format de fişier pe
serverul unei reţele de domiciliu.
Player-ul nu redă fişiere codificate DST.
Player-ul nu redă fişiere animate PNG
sau GIF.
Pentru alte fişiere MPO decât cele 3D, se
afişează imaginea cheie sau prima imagine.
Player-ul nu acceptă fişiere BMP pe 16 biţi.
b
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate, în
funcţie de formatul fişierului, de codificarea
fişierului, de starea înregistrării sau de starea
serverului reţelei de domiciliu.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un PC să
nu fie redate.
• Pentru unele fişiere este posibil să nu se poată
efectua funcţiile de derulare înapoi şi înainte.
• Player-ul nu redă fişiere codificate, cum ar fi DRM.
• Player-ul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau foldere pe dispozitive BD, DVD, CD şi USB:
– până la 9 niveluri de foldere, inclusiv folderul
rădăcină.
– până la 500 de fişiere/foldere pe un singur
nivel.
• Player-ul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau foldere stocate pe serverul reţelei de
domiciliu:
– până la 19 niveluri de foldere.
– până la 999 de fişiere/foldere pe un singur
nivel.
• Player-ul poate accepta o rată de cadre:
– de până la 60 cps numai pentru AVCHD
(MPEG4/AVC).
– de până la 30 cps pentru alte codecuri video.
• Player-ul poate accepta o rată de biţi video de
până la 40 Mbps.
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest player.
• Player-ul poate recunoaşte dispozitive Mass
Storage Class (MSC) (precum memorie flash
sau hard disc), dispozitive din clasa Still Image
Capture Device (SICD) şi tastaturi cu 101 de
taste.
• Player-ul nu poate reda fără probleme fişiere
video şi audio cu rată de biţi ridicată pe DATA
CD-uri. Se recomandă redarea acestor fişiere
folosind DATA DVD-uri sau DATA BD-uri.
Specificaţii
Specificaţiile şi proiectarea sunt supuse modificărilor fără notificare prealabilă.
System
Laser
Laser semiconductor
Intrări şi ieşiri
Denumirea mufei
Denumirea mufei/Nivel de ieşire/Impedanţă sarcină
DIGITAL OUT (COAXIAL)
RCA /0,5 Vp-p/75 ohmi
Conector standard HDMI 19 pini
HDMI OUT 1*/2
* Numai HDMI OUT 1 acceptă ieşirea video.
Terminal 100BASE-TX
USB
Mufă USB tip A (pentru conectarea unei memorii USB, a
cititoarelor de carduri de memorie, a camerelor foto digitale
fixe şi a camerelor video digitale)*
Informaţii suplimentare
LAN (100)
* A nu se utiliza pentru scopuri de încărcare.
DC IN
12 V c.c., 1,25 A
Fără fir
LAN Wireless Standard
Protocol IEEE802.11b/g/n
Interval de frecvenţă/putere
de ieşire
2.400 - 2.483,5 MHz / < 20,0 dBm
Modulaţie
DSSS şi OFDM
Generalităţi
Cerinţe de alimentare
12 V c.c. cu adaptor c.a.
Clasificare: Intrare 220 V - 240 V c.a., 50/60 Hz
Consum electric
(când se utilizează adaptorul
c.a.)
15 W
Standby reţea
Mai puţin de 2 W (toate porturile de reţea prin cablu/wireless
pornite)
Dimensiuni (aprox.)
320 mm × 217 mm × 45 mm
(lăţime × adâncime × înălţime) incl. părţile ieşite în afară
Masă (aprox.)
1,4 kg
Temperatură de funcţionare
Între 5 ºC şi 35 ºC
Nivel de umiditate în timpul
funcţionării
Între 25 % şi 80 %
31
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
• Oracle şi Java sunt mărci comerciale
înregistrate ale Oracle şi/sau ale afiliaţilor
acesteia. Alte denumiri pot fi mărci comerciale
ale deţinătorilor de drept ale acestora.
• Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Pentru brevetele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com. Fabricat sub licenţă
DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbolul
şi DTS şi simbolul împreună sunt mărci
comerciale înregistrate, iar DTS-HD Master
Audio este marcă comercială a DTS, Inc. © DTS,
Inc. Toate drepturile sunt rezervate.
• Termenii HDMI®, HDMI High-Definition
Multimedia Interface, Premium High Speed
HDMI Cable şi sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing, LLC în Statele Unite şi în
alte ţări.
• Logotipurile şi siglele Blu-ray Disc™, Blu-ray™,
BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™
sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc
Association.
• Blu-ray 3D™ şi sigla Blu-ray 3D™ sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
• Sigla „DVD” este marcă înregistrată a
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Siglele „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO”, „Super Audio CD”
şi „CD” sunt mărci comerciale.
• „BRAVIA” este marcă comercială a Sony
Corporation.
• Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3
şi brevetele sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Acest produs încorporează tehnologie
proprietară aflată sub licenţa Verance
Corporation şi este protejat de numărul de
brevet american 7.369.677 şi alte brevete
americane şi globale emise şi aflate în curs
de brevetare, precum şi drepturi de autor şi
protecţia secretelor comerciale pentru
anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia
este marcă comercială a Verance Corporation.
Drepturi de autor 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile rezervate de
Verance. Aplicarea tehnicilor de inginerie
inversă sau dezasamblarea este interzisă.
32
• Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială aparţinând
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în
alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în afara
acestui produs este interzisă dacă nu se deţine
o licenţă din partea Microsoft sau a unei
sucursale autorizate Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează tehnologie
de acces la conţinut Microsoft PlayReady™
pentru a-şi proteja proprietatea intelectuală,
inclusiv conţinutul protejat prin drepturi de
autor. Acest dispozitiv utilizează tehnologia
PlayReady pentru a accesa conţinut protejat cu
PlayReady şi/sau conţinut protejat cu
WMDRM. Dacă dispozitivul nu reuşeşte să
aplice restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii conţinutului pot cere
companiei Microsoft să revoce capacitatea
dispozitivului de a consuma conţinut protejat
cu PlayReady. Această revocare trebuie să nu
afecteze conţinutul neprotejat şi nici
conţinutul protejat cu alte tehnologii de
accesare a conţinutului. Proprietarii de
conţinut vă pot solicita să faceţi upgrade la
PlayReady pentru a le accesa conţinutul. Dacă
refuzaţi un upgrade, nu veţi putea accesa
conţinut care necesită upgrade-ul respectiv.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® şi Miracast® sunt mărci comerciale
înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ şi Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ sunt mărci comerciale înregistrate
Wi-Fi Alliance.
• Sigla Wi-Fi CERTIFIED este marcă de certificare
a Wi-Fi Alliance.
• Marcajul de identificare Wi-Fi Protected Setup
este marcă de certificare a Wi-Fi Alliance.
• Acest produs încorporează software-ul Spotify
în baza unei licenţe terţe pe care o găsiţi aici*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Spotify şi siglele Spotify sunt mărci comerciale
ale Spotify Group.*
*Este posibil ca această funcţie să nu
fie disponibilă în anumite ţări/regiuni.
• Opera® Devices SDK. Drepturi de autor
1995-2016 Opera TV AS. Toate drepturile
rezervate.
• Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
• Alte nume de sisteme şi de produse sunt, de
regulă, mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale respectivilor producători. Mărcile
™ şi ® nu sunt indicate în acest document.
Protecţia la copiere
Luaţi în considerare sistemele cu protecţie
avansată a conţinutului utilizat în mediile
Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ şi DVD.
Aceste sisteme, denumite AACS (Advanced
Access Content System) şi CSS (Content
Scramble System), pot conţine anumite restricţii
la redare, ieşirea analogică şi alte caracteristici
similare. Utilizarea acestui produs şi restricţiile
aplicate pot varia în funcţie de data achiziţiei,
având în vedere posibilitatea consiliului de
administraţie al AACS de a adopta sau de a
modifica regulile de restricţie după ora
achiziţionării.
Notificare Cinavia
Informaţii suplimentare
Acest produs utilizează tehnologie Cinavia
pentru a limita utilizarea copiilor neautorizate
ale unor filme şi clipuri video produse în scop
comercial, precum şi a coloanelor sonore ale
acestora. Când se detectează o utilizare interzisă
a unei copii neautorizate, se va afişa un mesaj,
iar redarea sau copierea se va întrerupe.
Puteţi găsi mai multe informaţii despre
tehnologia Cinavia în centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa
http://www.cinavia.com. Pentru a solicita
informaţii suplimentare despre Cinavia prin
corespondenţă, trimiteţi o scrisoare cu adresa
dvs. de corespondenţă la: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, SUA.
Informaţii despre licenţa software
Pentru EULA (Acordul de licenţă pentru
utilizatorul final), consultaţi fişa ACORD DE
LICENŢĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL furnizată
cu acest player.
UTILIZAREA PRODUSULUI DE CĂTRE DVS. INDICĂ
ACCEPTAREA ACORDULUI DE CĂTRE DVS.
Pentru detalii despre alte licenţe pentru software,
selectaţi [Setup] şi consultaţi [Software License
Information] din [System Settings].
Acest produs conţine software care se supune
Licenţei publice generale GNU („GPL”) sau
Licenţei publice secundare GNU („LGPL”). Aceste
licenţe stipulează faptul că pentru clienţi există
dreptul de a obţine, modifica şi redistribui codul
sursă al software-ului amintit, în conformitate cu
termenii impuşi de GPL sau de LGPL.
Codul sursă al software-ului utilizat în acest
produs se supune termenilor impuşi de GPL şi
de LGPL şi este disponibil pe web. Pentru
descărcare, vizitaţi următorul site web:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Reţineţi că Sony nu poate răspunde niciuneia
dintre întrebările referitoare la conţinutul acestui
cod sursă.
33
Politică de confidenţialitate
Pentru politica de confidenţialitate, consultaţi
[Privacy Policy] din meniul de opţiuni pentru
fiecare pictogramă de servicii de reţea.
Servicii de reţea, conţinutul şi software-ul
acestui produs pot fi guvernate de termeni
şi condiţii individuale, pot fi modificate,
întrerupte sau oprite în orice moment şi pot
impune plata anumitor taxe, furnizarea de
informaţii pentru înregistrare şi de pe
cardurile bancare.
Lista codurilor de limbă
Pentru detalii, consultaţi [BD/DVD Viewing
Settings] (pagina 21).
Ortografierea limbilor este conformă
ISO 639: standard 1988 (E/F).
Cod
Limbă
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabă
Aymara
Başkiră
Bulgară
Bislama
Tibetană
Catalană
Cehă
Daneză
Bhutaneză;
Dzongkha
Română
Spaniolă
Bască
Finlandeză
Feroeză
Frigiană
Galeză
scoțiană
Guarani
Hausa
croată
Armeană
Interlingua
Indoneziană
Italiană
Japoneză
Javaneză
Kazahă
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
34
Cambodgia;
khmeră
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abhază
Amharică
Assameză
Azeră
Bielorusă
Bihari
Bengaleză
Bretonă
Corsicană
Galeză
Germană
Greacă
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
Esperanto
Estonă
Persană
Fiji
Franceză
Irlandeză
Galiciană
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Gujarati
Hindi
Maghiară
Interlingua
Inupiak
Islandeză
Ebraică
Idiş
Georgiană
Groenlandeză;
Kalaallisut
Kannada
1300
Cod
Limbă
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
1417
Coreeană
Kurdă
Latină
Laoţiană; Lao
Letonă
Maori
Malayalam
Moldovenească
Malaieză
Birmană
Nepaleză
Norvegiană
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Paştu; Puştu
Quechua
Kirundi; Rundi
Rusă
Sanscrită
Sangho; Sango
Singhaleză
Slovenă
Shona
Albaneză
Siswati; Swati
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1365
1376
1393
1408
1428
Kashmiri
Kirghiză
Lingala
Lituaniană
Malgașă
Macedoneană
Mongolă
Marathi
Malteză
Nauruană
Olandeză
Occitană
Oriya
Poloneză
1436
1481
1483
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
Sundaneză
Swahili
Telugu
Thai
Turkmenă
Setswana;
Tswana
Turcă
Tătară
Ucraineană
Uzbecă
Volapük
Xhosa
Chineză
Nespecificat
1516
1521
1527
1529
1532
1535
Portugheză
Retoromană
Română
Kinyarwanda
Sindhi
Sârbocroată
Slovacă
Samoană
Somaleză
Sârbă
Sesotho; Sotho
de sud
Suedeză
Tamil
Tadjică
Tigrinya
Tagalog
Tonga; insulele
Tonga
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnameză
Wolof
Yoruba
Zulu
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Control parental/cod regional
Pentru detalii, consultaţi [Parental Control
Area Code] (pagina 22).
Zonă
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
2586
Argentina
Austria
Brazilia
China
Danemarca
Franţa
Grecia
India
Irlanda
Japonia
Luxemburg
Mexic
Noua Zeelandă
Pakistan
Polonia
Rusia
Spania
Elveţia
Tailanda
Vietnam
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Australia
Belgia
Chile
Columbia
Finlanda
Germania
Hong Kong
Indonezia
Italia
Coreea de Sud
Malaiezia
Olanda
Norvegia
Filipine
Portugalia
Singapore
Suedia
Taiwan
Marea Britanie
Informaţii suplimentare
Cod
35
Pentru confortul dumneavoastră
Înainte de a lansa
întrebări:
Confirmaţi următoarele detalii:
• Investigaţi conţinutul din secţiunea „Depanare” (pagina 25)
pentru a ajuta la remedierea problemei.
• Opriţi player-ul şi deconectaţi cablul de alimentare c.a. (de la
reţea). Aşteptaţi puţin, apoi reconectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea) din nou.
Notaţi numărul de serie (S/N) în spaţiul de mai jos. Furnizaţi acest număr
distribuitorului dvs. Sony, pentru a facilita suportul acestuia atunci când îl
apelaţi cu privire la produsul dvs.
S/N _____________________________
z
Pentru a afla sugestii folositoare, recomandări şi informaţii despre produsele şi
serviciile Sony, vizitaţi: www.sony.eu/myproducts/
4-698-407-11(1)
http://www.sony.net/
© 2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement