Sony BDP-S5200, BDP-S1200, BDP-S3200, BDP-S4200 Operating instructions

Sony BDP-S5200, BDP-S1200, BDP-S3200, BDP-S4200 Operating instructions
4-476-203-41(1) (RO)
Player Blu-ray Disc™/
DVD
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Redare
Internet
Setări şi reglaje
Vă mulţumim pentru achiziţie. Înainte de a utiliza
acest player, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200
Informaţii suplimentare
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au
sisteme de colectare
diferenţiată)
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide şi nu
plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide, precum
vazele.
Pentru a evita electrocutarea, nu demontaţi
carcasa. Pentru service, apelaţi numai la personal
calificat.
Cablul de alimentare trebuie înlocuit doar la un
centru de service autorizat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui şi focul.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest produs
măreşte riscul de a vă fi afectată vederea. Din
cauza faptului că raza laser utilizată în acest player
Blu-ray Disc/DVD dăunează ochilor, nu încercaţi
să demontaţi carcasa.
Pentru service, apelaţi numai la personal calificat.
Această etichetă este amplasat pe carcasa de
protecţie a laserului, în interiorul incintei.
Acest aparat este clasificat ca fiind un produs
LASER DIN CLASA 1. Marcajul CLASS 1 LASER
PRODUCT (PRODUS LASER DIN CLASA 1)
este amplasat în exterior, pe partea din spate.
2
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este casat în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a acestui produs.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de
la care aţi achiziţionat produsul.
Doar în
Europa
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria furnizată împreună cu
produsul respectiv nu trebuie tratată ca deşeu
menajer. Este posibil ca pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de
către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod
corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de
la care aţi achiziţionat produsul.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările referitoare
la modul în care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Comunicaţi orice probleme legate de
service sau garanţie la adresele oferite în
documentele separate de service sau garanţie.
Măsuri de precauţie
• Această unitate funcţionează cu 220 V - 240 V
CA, 50/60 Hz. Verificaţi ca tensiunea de
alimentare a unităţii să fie aceeaşi cu cea
a sursei locale de alimentare electrică.
• Instalaţi această unitate astfel încât cablul de la
reţea să poată fi deconectat de la priza de perete
imediat, în caz de necesitate.
Măsuri de precauţie
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele specificate în Directiva
privind compatibilitatea electromagnetică
utilizând un cablu de conectare mai scurt
de 3 metri.
Cu privire la amplasare
• Amplasaţi playerul într-un loc cu ventilaţie
adecvată, pentru a preveni încălzirea sa.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
• Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
• Nu instalaţi acest player într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un corp
de mobilier similar.
• Nu amplasaţi playerul în aer liber, în
vehicule, pe nave sau pe alte tipuri de vase.
• Dacă playerul este adus direct dintr-un loc
cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată sau dacă este amplasat
într-o cameră cu umezeală ridicată, este
posibil să se formeze condens pe lentilele din
interiorul acestuia. În acest caz, este posibil
ca playerul să nu funcţioneze corect. Scoateţi
discul şi lăsaţi playerul pornit timp de
aproximativ o jumătate de oră, până se
evaporă umezeala.
• Nu aşezaţi playerul în poziţie înclinată.
Acesta este prevăzut pentru a funcţiona
exclusiv în poziţie orizontală.
• Nu puneţi obiecte din metal în faţa panoului
frontal. Aceasta ar putea limita
recepţionarea undelor radio.
• Nu amplasaţi playerul într-un loc în care
sunt utilizate echipamente medicale. Acesta
ar putea provoca defectarea instrumentelor
medicale.
• Dacă utilizaţi un stimulator cardiac sau un
alt dispozitiv medical, consultaţi medicul
sau producătorul dispozitivului medical
înainte de a utiliza funcţia LAN wireless.
3
• Acest player trebuie instalat şi utilizat la
o distanţă minimă de cel puţin 20 cm între
player şi corpul persoanei (excluzând
extremităţile: mâinile, încheieturile
mâinilor, picioarele şi gleznele).
• Nu puneţi obiecte grele sau instabile pe
player.
• Nu amplasaţi altfel de obiecte în afară de
discuri în tava pentru discuri. Acest lucru
poate cauza deteriorarea playerului sau
a obiectului respectiv.
• Scoateţi orice disc din tavă înainte să mutaţi
playerul. Dacă nu faceţi acest lucru, discul se
poate deteriora.
• Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la
reţea) şi otice alt cablu de la de la player,
înainte de a-l muta.
Cu privire la sursele de alimentare
• Unitatea nu este deconectată de la sursa c.a.
(reţea) chiar şi atunci când este oprită, atât
timp cât este conectată la priza de perete.
• Dacă nu utilizaţi playerul pentru o perioadă
mai îndelungată, deconectaţi-l de la priza de
perete. Pentru a deconecta cablul de
alimentare CA (de la reţea), apucaţi de
ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• Respectaţi următoarele recomandări pentru
a preveni deteriorarea cablului de
alimentare CA (de la reţea). Nu utilizaţi
cablul de alimentare CA (de la reţea) dacă
este deteriorat, deoarece acest lucru poate
duce la electrocutare sau incendii.
– Nu strângeţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) între player şi perete, raft, etc.
– Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de
alimentare CA (de la reţea) şi nu trageţi de
cablul de alimentare CA (de la reţea).
Cu privire la adaptorul c.a.
• Utilizaţi adaptorul c.a. furnizat pentru acest
player, deoarece alte adaptoare pot provoca
defecţiuni.
• Nu dezasamblaţi şi nu aplicaţi tehnici de
inginerie inversă asupra adaptorului.
• Nu închideţi adaptorul c.a. într-un loc
închis, precum o bibliotecă sau un
dulap AV.
4
• Nu conectaţi adaptorul c.a. la un
transformator electric de voiaj, care ar putea
genera căldură şi provoca o defecţiune.
• Nu scăpaţi şi nu supuneţi adaptorul la
şocuri.
Cu privire la reglarea volumului
Nu creşteţi volumul atunci când ascultaţi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau
fără semnale audio. Urechile dumneavoastră
pot fi vătămate dacă nivelul sunetului atinge
valoarea maximă.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi comenzile cu
o cârpă moale. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi
alcoolul sau benzina.
Cu privire la discurile de curăţare, produsele
de curăţare pentru discuri/lentile
Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse
de curăţare pentru discuri/lentile
(inclusiv produse lichide sau tip spray).
Acestea pot duce la defectarea aparatului.
Cu privire la piesele de schimb
În cazurile în care acest player este reparat,
piesele reparate pot fi colectate pentru a fi
refolosite sau în scopuri de reciclare.
Cu privire la conectarea la mufa HDMI OUT
Respectaţi următoarele recomandări,
deoarece manipularea necorespunzătoare
poate deteriora mufa HDMI OUT şi
conectorul.
• Aliniaţi cu atenţie mufa HDMI OUT din
spatele playerului şi conectorul HDMI
verificându-le formele. Asiguraţi-vă că
conectorul nu este invers sau înclinat.
• Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul HDMI
atunci când mutaţi playerul.
• Menţineţi conectorul HDMI drept atunci
când conectaţi sau deconectaţi cablul
HDMI. Nu răsuciţi sau forţaţi conectorul
HDMI în mufa HDMI OUT.
Cu privire la urmărirea de imagini video 3D
(doar modelele BDP-S4200/S5200)
Este posibil ca unele persoane să aibă parte
de disconfort (precum oboseală a ochilor,
oboseală sau ameţeală) în timp ce urmăresc
imagini video 3D. Sony recomandă tuturor
utilizatorilor să facă pauze regulate atunci
când urmăresc imagini video 3D. Durata şi
frecvenţa pauzelor necesare variază de la
o persoană la alta. Dumneavoastră trebuie
să decideţi care este varianta optimă.
Dacă întâmpinaţi orice fel de disconfort,
ar trebui să nu mai urmăriţi imagini video 3D
până dispare starea de disconfort; consultaţi
un medic, în cazul în care credeţi că este
necesar. De asemenea, ar trebui să consultaţi
(i) manualul de instrucţiuni şi/sau mesajele de
atenţionare ale oricărui alt dispozitiv sau
Blu-ray Disc utilizat cu acest produs sau ale
conţinutului redat cu acesta şi (ii) site-ul
nostru Web
(http://www.sony-europe.com/myproduct/)
pentru a fi la curent cu cele mai recente
informaţii. Vederea copiilor mici (în special
a celor sub şase ani) este încă în stadiu de
dezvoltare. Consultaţi medicul (precum un
pediatru sau un oftalmolog) înainte de
a permite copiilor mici să urmărească
imagini video 3D.
Adulţii ar trebui să supravegheze copiii mici
pentru a se asigura că aceştia respectă
recomandările enumerate mai sus.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest player este capabil să
menţină o imagine video statică sau
o imagine afişată pe ecranul televizorului
pentru un timp nedeterminat. Dacă lăsaţi
o imagine video statică sau o imagine
simplă pe ecranul televizorului pentru
o perioadă îndelungată de timp, există
riscul deteriorării permanente a ecranului
televizorului. Televizoarele cu ecran cu
plasmă şi cele cu proiecţie pot prezenta
această problemă.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
player, consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
Protejarea la copiere
Ţineţi seama de sistemele avansate de protejare
a conţinutului utilizate de suporturile Blu-ray
Disc™ şi DVD. Aceste sisteme, denumite
AACS (Advanced Access Content System) şi
CSS (Content Scramble System), pot conţine
unele restricţii cu privire la redare, la ieşirea
analogică şi la alte caracteristici similare.
Funcţionarea acestui produs şi restricţiile
impuse pot varia în funcţie de data
achiziţionării, deoarece comitetul director al
AACS poate adopta sau modifica regulile de
restricţionare după data achiziţionării.
Notă Cinavia
Acest produs utilizează tehnologia Cinavia
pentru a limita utilizarea copiilor neautorizate
ale unor filme şi videoclipuri comerciale şi ale
coloanelor lor sonore. La detectarea utilizării
interzise a unei copii neautorizate, va fi afişat un
mesaj, iar redarea sau copierea va fi întreruptă.
Mai multe informaţii despre tehnologia
Cinavia sunt oferite la Centrul Cinavia
online cu informaţii pentru consumatori la
http://www.cinavia.com. Pentru a solicita mai
multe informaţii despre Cinavia prin poştă,
trimiteţi o scrisoare cu adresa dvs. de
corespondenţă către: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, S.U.A.
5
Despre acest manual
Fotografia de pe copertă este cu modelul
BDP-S5200.
Drepturi de autor şi mărci comerciale
• „AVCHD” şi sigla „AVCHD 3D/
Progressive” sunt mărci comerciale ale
Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
• Java este marcă comercială a companiei
Oracle şi/sau a afiliaţilor săi.
•
, „XMB” şi „xross media bar” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation şi ale Sony
Computer Entertainment Inc.
• Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu D sunt
mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
• Pentru patentele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com. Fabricat sub licenţă
DTS Licensing Limited. DTS, simbolul şi
DTS şi simbolul împreună sunt mărci
comerciale înregistrate, iar DTS 2.0+Digital
Out este marcă comercială a DTS, Inc. Toate
drepturile sunt rezervate.
• Termenii HDMI®, High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™,
BD-Live™, BONUSVIEW™ şi siglele
acestora sunt mărci comerciale ale
Asociaţiei Blu-ray Disc.
• „Sigla DVD” este marcă înregistrată
a DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Siglele „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”
şi „CD” sunt mărci comerciale.
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Acest produs utilizează tehnologii brevetate
sub licenţă de la Verance Corporation şi este
protejat prin brevetul S.U.A. 7.369.677 şi
prin alte brevete din S.U.A. şi din întreaga
lume, publicate sau în curs de publicare,
6
precum şi ca drepturi de autor şi protecţia
informaţiilor confidenţiale a anumitor
aspecte ale unei astfel de tehnologii.
Cinavia este marcă înregistrată a Verance
Corporation. Drepturi de autor 2004-2010
Verance Corporation. Toate drepturile
rezervate de Verance. Este interzisă tehnica
de inginerie inversă sau dezasamblarea.
• Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie ce face
obiectul anumitor drepturi de proprietate
intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau
distribuirea acestei tehnologii în afara
acestui produs este interzisă fără a deţine
licenţa(ele) corespunzătoare din partea
Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează
tehnologie de acces la conţinut Microsoft
PlayReady™ pentru a-şi proteja proprietatea
intelectuală, inclusiv conţinutul protejat prin
drepturi de autor. Acest dispozitiv utilizează
tehnologia PlayReady pentru a accesa
conţinut protejat cu PlayReady şi/sau
conţinut protejat cu WMDRM. Dacă
dispozitivul nu reuşeşte să aplice restricţiile
cu privire la utilizarea conţinutului,
proprietarii conţinutului pot cere Microsoft
să revoce capacitatea dispozitivului de a reda
conţinut protejat cu PlayReady. Această
revocare trebuie să nu afecteze conţinutul
neprotejat şi nici conţinutul protejat cu alte
tehnologii de accesare a conţinutului.
Proprietarii de conţinut vă pot solicita să
faceţi upgrade la PlayReady pentru a le
accesa conţinutul. Dacă refuzaţi un upgrade,
nu veţi putea accesa conţinut care necesită
upgrade-ul respectiv.
• Tehnologia de recunoaştere a muzicii şi
a conţinutului video, precum şi datele
asociate, sunt furnizate de către Gracenote®.
Gracenote este standardul în domeniu
pentru tehnologia de recunoaştere a muzicii
şi pentru furnizarea conţinutului asociat.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele despre
muzică şi video de la Gracenote, Inc.,
drepturi de autor © 2000 până în prezent,
Gracenote. Gracenote Software, drepturi de
autor © din 2000 până în prezent Gracenote.
Unul sau mai multe brevete deţinute de
Gracenote se aplică acestui produs şi acestui
serviciu. Consultaţi site-ul Web Gracenote
pentru o listă neexhaustivă a brevetelor
Gracenote aplicabile. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, sigla şi modelul
siglei Gracenote, precum şi sigla „Powered
by Gracenote” sunt mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale
Gracenote în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® şi Wi-Fi
Alliance® sunt mărci comerciale înregistrate
ale Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ şi
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ sunt mărci
ale Wi-Fi Alliance.
• Sigla Wi-Fi CERTIFIED este marcă de
certificare a Wi-Fi Alliance.
• Marca Wi-Fi Protected Setup este marcă
a Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, sigla DLNA şi DLNA
CERTIFIED™ sunt mărci comerciale,
mărci de servicii sau mărci de certificare
ale Digital Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK de la Opera Software
ASA. Drepturi de autor 2002-2012 Opera
Software ASA. Toate drepturile rezervate.
• Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
• Alte nume de sisteme şi de produse sunt,
în general, mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale producătorilor.
Mărcile ™ şi ® nu sunt indicate în acest
document.
Acord de licenţă de utilizare Gracenote®
Această aplicaţie sau dispozitiv conţine
software de la Gracenote, Inc. din Emeryville,
California („Gracenote”). Software-ul de la
Gracenote („Software Gracenote”) dă
posibilitatea acestei aplicaţii să efectueze
identificarea discurilor şi/sau fişierelor şi să
obţină informaţii legate de muzică, printre
care numele, artistul, pista şi informaţii despre
titlu („Date Gracenote”) de la servere online
sau din baze de date încorporate (denumite
împreună „Servere Gracenote”) şi să efectueze
alte funcţii. Puteţi utiliza Datele Gracenote
numai prin funcţiile de utilizare ale acestei
aplicaţii sau dispozitiv.
Sunteţi de acord că veţi utiliza Datele
Gracenote, Software-ul Gracenote şi Serverele
Gracenote doar în scop personal, necomercial.
Sunteţi de acord să nu atribuiţi, copiaţi,
transferaţi sau transmiteţi Software-ul
Gracenote sau orice alte Date Gracenote către
o terţă parte. SUNTEŢI DE ACORD SĂ
NU UTILIZAŢI SAU EXPLOATAŢI
DATELE GRACENOTE, SOFTWARE-UL
GRACENOTE SAU SERVERELE
GRACENOTE ALTFEL DECÂT VĂ ESTE
PERMIS EXPLICIT ÎN ACEST DOCUMENT.
Sunteţi de acord că licenţa dvs. neexclusivă
pentru a utiliza Datele Gracenote, Software-ul
Gracenote şi Serverele Gracenote se va încheia
în cazul în care încălcaţi aceste restricţii.
Dacă licenţa dvs. se încheie, sunteţi de acord
să încetaţi orice utilizare a Datelor Gracenote,
a Software-ului Gracenote şi a Serverelor
Gracenote. Gracenote îşi păstrează toate
drepturile asupra Datelor Gracenote,
a Software-ului Gracenote şi a Serverelor
Gracenote, inclusiv toate drepturile de
proprietate. În niciun caz, compania
Gracenote nu va trebui să vă plătească niciun
fel de daune pentru informaţiile pe care le
furnizaţi. Sunteţi de acord că Gracenote, Inc.
îşi poate exercita drepturile garantate de acest
Acord împotriva dvs. în nume personal.
7
Serviciul Gracenote utilizează un identificator
unic pentru a urmări interogările în scopuri
statistice. Scopul unui identificator numeric
atribuit aleator este de a permite serviciului
Gracenote calculul interogărilor fără
a cunoaşte datele dvs. personale. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi pagina Web
pentru Politica de confidenţialitate Gracenote
pentru serviciul Gracenote.
Software-ul Gracenote şi fiecare element din
Datele Gracenote vă sunt acordate sub licenţă
„CA ATARE”. Gracenote nu pretinde sau
garantează, explicit sau implicit, acurateţea
Datelor Gracenote de pe Serverele Gracenote.
Gracenote îşi rezervă dreptul de a şterge datele
de pe Serverele Gracenote sau de a schimba
categoriile de date din orice motiv pe care îl
consideră întemeiat. Nu există vreo garanţie
asupra corectitudinii Software-ului
Gracenote, a Serverelor Gracenote sau
asupra faptului că acestea vor funcţiona fără
întrerupere. Compania Gracenote nu este
obligată să vă ofere tipuri sau categorii noi de
date, îmbunătăţite sau suplimentare pe viitor
şi poate decide să întrerupă serviciile în orice
moment.
GRACENOTE NU RECUNOAŞTE NICIO
GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ,
CARE INCLUDE, DAR NU SE LIMITEAZĂ
LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE
MERCANTIBILITATE, FIABILITATE
PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ŞI
NEREALIZAREA DE INFRACŢIUNI.
GRACENOTE NU GARANTEAZĂ
REZULTATELE OBŢINUTE PRIN
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI
GRACENOTE SAU A SERVERELOR
GRACENOTE. ÎN NICIO
CIRCUMSTANŢĂ, GRACENOTE NU VA
FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU VREO
DAUNĂ PRIN CONSECINŢĂ SAU
INCIDENŢĂ PENTRU PROFITURI
SAU CÂŞTIGURI NEREALIZATE.
© 2000 până în prezent. Gracenote, Inc.
8
Cuprins
2
3
AVERTISMENT
Măsuri de precauţie
Intro
Introducere
10
14
16
16
Ghid despre componente şi comenzi
Pasul 1: Conectarea playerului
Pasul 2: Pregătirea unei conexiuni de reţea
Pasul 3: Easy Setup
Redare
18
20
20
23
Redarea unui disc
Redarea de pe un dispozitiv USB
Redarea prin intermediul unei reţele
Opţiuni disponibile
Internet (doar modelele BDP-S3200/S4200/S5200)
25
Răsfoirea site-urilor Web
Setări şi reglaje
27
27
27
29
29
30
30
32
33
33
Utilizarea afişajelor de configurare
[Software Update] (Actualizare software)
[Screen Settings] (Setări ecran)
[Audio Settings] (Setări audio)
[BD/DVD Viewing Settings] (Setări vizualizare BD/DVD)
[Parental Control Settings] (Setări control parental)
[System Settings] (Setări sistem)
[Network Settings] (Setări reţea)
[Easy Network Settings] (Setări de reţea rapide)
[Resetting] (Reiniţializare)
Informaţii suplimentare
34
38
Depanare
Specificaţii
9
Introducere
Ghid despre componente şi comenzi
Panoul frontal
1
2
6
A Tavă disc
B Z (deschidere/închidere)
C [/1 (pornire/standby)
Porneşte playerul sau îl trece în
modul standby.
D Mufă (USB)
Conectaţi un dispozitiv USB la
această mufă.
E Indicator alimentare
Se aprinde atunci când playerul
este pornit.
F Senzor telecomandă
10
34
5
Pentru a închide tava discului
(Blocare pentru copii)
Puteţi bloca tava discului pentru a evita
deschiderea ei accidentală.
În timp ce playerul este pornit, apăsaţi
x (oprire), HOME şi apoi butonul TOP
MENU de pe telecomandă pentru
a bloca sau debloca tava.
Panoul din spate
B Bornă LAN (100)
Introducere
A Mufă DC IN 12 V (intrare adaptor c.a.)
C Mufă HDMI OUT
D Mufă DIGITAL OUT (COAXIAL)
11
Telecomandă
Funcţiile disponibile ale telecomenzii
sunt diferite în funcţie de disc sau de
situaţie.
TOP MENU
POP UP/
MENU
RETURN
OPTIONS
HOME
SEN
SUBTITLE
NETFLIX
AUDIO
DISPLAY
A Z (deschidere/închidere)
Deschide sau închide tava discului.
-TV- t (selectare intrare TV)
Comută între televizor şi alte surse
de intrare.
-TV- [/1 (TV pornit/standby)
Porneşte televizorul sau trece în
modul standby.
[/1 (pornire/standby)
Porneşte playerul sau îl trece în
modul standby.
B Butoane colorate (roşu/verde/
galben/albastru)
Taste cu comenzi rapide pentru
funcţii interactive.
C TOP MENU
Deschide sau închide meniul
principal al suportului BD sau
al DVD-ului.
POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul popup al suportului BD-ROM sau
meniul DVD-ului.
OPTIONS (pagina 23)
Afişează opţiunile disponibile pe
ecran.
RETURN
Revine la afişajul anterior.
</M/m/,
Evidenţiază un element afişat pentru
selectare.
b
M/m ca tastă de comandă rapidă pentru
căutarea de piese în timpul redării de
muzică de pe CD-uri.
z
Butoanele N, 2 + şi AUDIO au un punct
tactil. Folosiţi acest punct drept referinţă,
atunci când utilizaţi playerul.
12
Buton central (ENTER)
Accesează elementul selectat.
HOME
Accesează meniul de pornire al
playerului.
Afişează imaginea de fundal atunci
când este apăsată pictograma
categoriei din meniul de pornire.
2 (volum) +/–
Reglează volumul televizorului.
AUDIO (pagina 29)
Selectează limba pistei audio, atunci
când pe BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate piste audio în mai
multe limbi.
Selectează pista de sunet pe CD-uri.
(dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
DISPLAY (pagina 19)
Afişează pe ecran informaţiile
despre redare şi despre navigarea pe
Web (doar modelele BDP-S3200/
S4200/S5200).
Introducere
SEN (pagina 20)
Accesează serviciul online
„Sony Entertainment Network™”.
NETFLIX
Accesează serviciul online
„NETFLIX”. Pentru mai multe
detalii despre serviciul online
NETFLIX, vizitaţi următorul site
Web şi consultaţi secţiunea de
întrebări frecvente:
http://support.sony-europe.com/
D m/M (derulare înapoi/
derulare înainte)
• Derulează înapoi/derulează
înainte discul dacă apăsaţi butonul
în timpul redării. Viteza de căutare
se modifică de fiecare dată când
apăsaţi butonul în timpul
redării video.
• Redă cu încetinitorul atunci când
este apăsat mai mult de o secundă
în modul pauză.
• Redă câte un cadru, pe rând, atunci
când îl apăsaţi scurt în modul
pauză.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
./> (anteriorul/următorul)
Sare la capitolul, piesa sau fişierul
anterior/următor.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează
punctul de oprire (punct de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu/
o piesă este ultimul punct redat
sau ultima fotografie pentru un
folder foto.
SUBTITLE (pagina 29)
Selectează limba subtitrărilor, atunci
când pe BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate subtitrări în mai
multe limbi.
Afişare meniu de pornire
Meniul de pornire apare dacă apăsaţi
HOME. Selectaţi o categorie utilizând
</,. Selectaţi un element utilizând
M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Element
Categorie
[Setup] (Configurare): Ajustează
setările playerului.
[Photo] (Foto): Afişează fotografii.
[Music] (Muzică): Redă muzică.
[Video]: Redă materiale video.
[Input] (Intrare): Utilizaţi funcţia
Ecran în oglindă cu un dispozitiv
sursă compatibil (doar modelele
BDP-S3200/S5200).
[Network] (Reţea): Afişează
elemente din reţea.
13
Pasul 1: Conectarea playerului
Nu conectaţi la reţea până când nu sunt făcute toate conexiunile.
Conectarea la televizor
Conectaţi playerul la televizor, utilizând un cablu HDMI de mare viteză.
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
14
Înaltă calitate
Conectarea la amplificatorul AV (receptor)
Selectaţi una dintre următoarele metode de conectare, în funcţie de mufele de intrare
ale amplificatorului AV (receptorului). Când selectaţi A sau B, aplicaţi setările
corespunzătoare în meniul [Audio Settings] (Setări audio) (pagina 29).
Introducere
Cablu HDMI de mare viteză (nefurnizat)
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
t Setaţi [BD Audio MIX Setting]
(Setare MIX audio BD) (pagina 29).
Cablu coaxial digital
(nefurnizat)
15
Pasul 2: Pregătirea unei
conexiuni de reţea
Dacă nu veţi conecta playerul la o reţea,
treceţi la „Pasul 3: Easy Setup” (pagina 16).
Wired Setup (Configurare prin
cablu)
Pasul 3: Easy Setup
Când îl porniţi pentru prima oară
Aşteptaţi o perioadă scurtă înainte ca
playerul să pornească şi să iniţializeze
[Easy Initial Settings] (Setări iniţiale
rapide).
1
Introduceţi două baterii R03
(dimensiunea AAA), potrivind capetele
3 and # de pe baterii cu marcajele din
interiorul compartimentului pentru
baterii al telecomenzii.
2
Conectaţi adaptorul c.a. şi cablul de
alimentare c.a. (de la reţea) în ordinea
numerică de mai jos. Atunci când le
îndepărtaţi, procedaţi în ordine inversă.
Utilizaţi un cablu LAN pentru conexiunea
la borna LAN (100) a playerului.
Cablu LAN
(nefurnizat)
Modem ADSL/
Internet
Router de
bandă largă modem prin cablu
z
Se recomandă folosirea unui cablu de interfaţă
ecranat şi direct (cablu LAN).
Wireless Setup (Configurare
wireless) (doar modelele
BDP-S3200/S5200)
Utilizaţi LAN wireless încorporat în
player.
1 la DC IN 12 V
Adaptor c.a. (furnizat)
Cablu LAN (nefurnizat)
Router LAN Modem ADSL/
Internet
modem prin cablu
wireless
16
2
Cablu de alimentare c.a.
(de la reţea) (furnizat)
3
la reţea
Apăsaţi [/1 pentru a porni playerul.
4
Porniţi televizorul şi setaţi selectorul
de intrare pe televizor. În acest mod,
semnalul de la player va fi afişat pe
ecranul televizorului.
5
Efectuaţi [Easy Initial Settings]
(Setări iniţiale rapide).
Introducere
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a efectua setările de bază,
utilizând </M/m/, şi ENTER
de pe telecomandă.
</M/m/,
ENTER
b
• Când [Easy Initial Settings] (Setări iniţiale
rapide) este finalizat, selectaţi [Easy
Network Settings] (Setări de reţea rapide)
pentru a utiliza funcţiile de reţea ale
playerului.
• Pentru a activa conexiunea wireless, setaţi
[Internet Settings] (Setări Internet) din
[Network Settings] (Setări reţea) la
[Wireless Setup(built-in)] (Configurare
wireless (încorporat)) (doar modelele
BDP-S3200/S5200).
• Pentru a dezactiva conexiunea wireless,
setaţi [Internet Settings] (Setări Internet)
din [Network Settings] (Setări reţea) la
[Wired Setup] (Configurare prin cablu)
(doar modelele BDP-S3200/S5200).
17
Utilizarea BONUSVIEW/BD-LIVE
Redare
Redarea unui disc
Pentru discuri redabile, consultaţi
pagina 39.
1
2
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
player să apară pe ecranul televizorului.
Apăsaţi Z şi puneţi un disc pe tava
discului.
Unele suporturi BD-ROM cu sigla*
„BD-LIVE” au conţinut bonus şi alte
date ce pot fi descărcate pentru
divertisment.
*
1
Pentru stocare locală, utilizaţi
o memorie USB de cel puţin 1 GO.
2
3
Apăsaţi Z pentru a închide tava
discului.
Redarea porneşte.
Dacă redarea nu porneşte automat,
selectaţi
din categoria
[Video],
[Music] (Muzică)
sau
[Photo] (Foto) şi apăsaţi
ENTER.
18
Pregătiţi sistemul pentru BD-LIVE
(doar BD-LIVE).
• Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 16).
• Setaţi [BD Internet Connection]
(Conexiune internet BD) din
[BD/DVD Viewing Settings]
(Setări vizualizare BD/DVD) la
valoarea [Allow] (Se permite)
(pagina 30).
Faţa de redare în partea de jos
3
Conectaţi o memorie USB la mufa USB
de pe player (pagina 10).
Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în
funcţie de disc. Consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună
cu discul.
z
Pentru a şterge datele din memoria USB,
selectaţi [Delete BD Data] (Ştergere date BD)
din categoria
[Video] şi apăsaţi ENTER.
Toate datele stocate în folderul buda vor fi
şterse.
Utilizarea funcţiei Blu-ray 3D
(doar modelele BDP-S4200/
S5200)
Vă puteţi bucura de un Blu-ray 3D Disc
cu sigla* „Blu-ray 3D”.
Puteţi vizualiza informaţiile despre
redare etc., apăsând pe DISPLAY.
Informaţiile afişate diferă în funcţie
de tipul de disc şi de starea playerului.
Exemplu: la redarea unui suport
BD-ROM
*
1
Afişarea informaţiilor de redare
Redare
Pregătiţi playerul pentru redarea
Blu-ray 3D Disc.
• Conectaţi playerul la dispozitivele
compatibile 3D, utilizând un cablu
HDMI de mare viteză.
• Setaţi [3D Output Setting] (Setare
ieşire 3D) şi [TV Screen Size
Setting for 3D] (Setare dimensiune
ecran TV pentru 3D) din meniul
[Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 27).
2
Introduceţi un Blu-ray 3D Disc.
A Rezoluţia de ieşire/frecvenţa video
Metoda de funcţionare diferă în
funcţie de disc. Consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună
cu discul.
B Numărul sau numele titlului
z
Consultaţi, de asemenea, manualele de
instrucţiuni primite împreună cu televizorul
şi dispozitivul conectat.
C Unghiul selectat în momentul
respectiv
D Setarea audio selectată în momentul
respectiv
E Funcţii disponibile (
unghi,
audio,
subtitrare)
F Informaţii despre redare
Afişează modul de redare, bara de
stare a redării, tipul de disc, codecul
video, rata de biţi, tipul de repetare,
timpul scurs şi timpul total de
redare.
G Număr capitol
19
Redarea de pe un
dispozitiv USB
Pentru „Tipuri redabile de fişiere”,
consultaţi pagina 41.
1
Conectaţi dispozitivul USB la mufa USB
de pe player (pagina 10).
Înainte de conectare, consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu dispozitivul USB.
2
Selectaţi categoria
[Video],
[Music] (Muzică) sau [Photo]
(Foto) din meniul de pornire
utilizând </,.
3
Selectaţi
[USB device] (Dispozitiv
USB) utilizând M/m şi apăsaţi ENTER.
Redarea prin intermediul
unei reţele
Utilizarea Sony Entertainment
Network
Sony Entertainment Network serveşte
ca gateway care livrează conţinutul de
pe Internet selectat şi o varietate de
materiale de divertisment la cerere
direct pe playerul dumneavoastră.
z
• Anumite materiale de pe Internet necesită
înregistrarea cu ajutorul unui PC înainte de
a putea fi redate.
• Este posibil ca un anumit conţinut de pe
Internet să nu fie disponibil în anumite
regiuni/ţări.
20
1
2
3
Conectaţi playerul la o reţea (pagina 16).
Apăsaţi butonul SEN de pe telecomandă.
Selectaţi conţinut de pe Internet şi
o varietate de materiale de divertisment
la cerere utilizând </M/m/,, apoi
apăsaţi ENTER.
Panou de control al redării video în flux
Panoul de comandă apare când fişierul
video începe să fie redat. Elementele
afişate pot diferi în funcţie de furnizorii
de conţinut Internet.
Pentru a afişa din nou, apăsaţi DISPLAY.
A Afişajul comenzilor
Apăsaţi </M/m/, sau ENTER
pentru operaţii de redare.
B Bara de stare a redării
Bară de stare, cursor ce indică
poziţia curentă, timpul de redare,
durata fişierului video
C Stare reţea
indică intensitatea semnalului
pentru o conexiune wireless
(doar modelele BDP-S3200/S5200).
indică conexiunea prin cablu.
D Viteza de transmisie a reţelei
E Numele următorului fişier video
F Numele fişierului video curent
Redarea de fişiere într-o reţea de
domiciliu (DLNA) (doar modelele
BDP-S3200/S4200/S5200)
Un produs compatibil cu DLNA poate
reda fişiere video/muzicale/foto stocate
pe un alt produs compatibil cu DLNA
prin intermediul unei reţele.
1
Când redaţi pe această unitate fişiere de
pe un server DLNA, puteţi utiliza un
produs compatibil cu un controler
DLNA (un telefon etc.) pentru a controla
redarea.
Server
• Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 16).
• Pregătiţi celelalte produse
compatibile cu DLNA necesare.
Consultaţi manualul cu
instrucţiuni furnizat împreună
cu produsul.
Dispozitiv
de redare
Redare
Pregătiţi sistemul pentru
utilizarea DLNA.
Pentru a reda fişiere de pe un server DLNA cu
ajutorul altui produs (Dispozitiv de redare)
Controler
Controlaţi această unitate utilizând un
controler DLNA. Consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună cu
controlerul DLNA.
Pentru a reda fişiere de pe un server DLNA
cu ajutorul acestei unităţi (Player DLNA)
Server
Player
Selectaţi pictograma serverului DLNA
din categoria
[Video],
[Music]
(Muzică) sau
[Photo] (Foto), apoi
selectaţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi.
21
Utilizarea „TV SideView”
(doar modelele BDP-S3200/
S4200/S5200)
„TV SideView” este o aplicaţie gratuită
pentru dispozitive mobile (precum
dispozitivele smartphone etc.). Utilizând
„TV SideView” cu acest player, puteţi să
vă bucuraţi cu uşurinţă de player
acţionându-l de la dispozitivul mobil.
Puteţi lansa servicii sau aplicaţii direct de
la dispozitivul mobil şi puteţi vizualiza
informaţiile despre disc în timpul redării
discului. „TV SideView” poate fi, de
asemenea, utilizată ca telecomandă şi
tastatură software.
Înainte de a utiliza dispozitivul
„TV SideView” cu acest player pentru
prima dată, înregistraţi-vă dispozitivul
„TV SideView”. Urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecranul dispozitivului
„TV SideView” pentru a vă înregistra.
b
Înregistrarea poate fi efectuată doar în meniul
de pornire.
22
Utilizarea funcţiei Ecran în
oglindă (doar modelele
BDP-S3200/S5200)
„Screen mirroring” (Ecran în oglindă)
este o funcţie de afişare a ecranului unui
dispozitiv mobil pe televizor cu ajutorul
tehnologiei Miracast.
Playerul se poate conecta direct cu un
dispozitiv compatibil cu funcţia Ecran în
oglindă (de exemplu, dispozitiv
smartphone, tabletă). Puteţi vizualiza
ecranul dispozitivului pe ecranul mare
al televizorului. Nu este nevoie de un
router (sau punct de acces) wireless
pentru a utiliza această caracteristică.
b
• Când folosiţi Ecran în oglindă, calitatea
imaginii şi sunetului se poate deteriora
uneori din cauza interferenţelor altor reţele.
• Unele funcţii de reţea pot fi indisponibile în
timpul folosirii funcţiei Ecran în oglindă.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul este compatibil
cu Miracast. Nu se garantează conectivitatea
cu toate dispozitivele compatibile Miracast.
1
Selectaţi [Screen mirroring] (Ecran în
oglindă) din categoria [Input] (Intrare)
din meniul de pornire, utilizând
</, şi apăsaţi ENTER.
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
x
Afişează meniul principal al
suportului BD sau al DVD-ului.
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii
de redare, prin apăsarea OPTIONS.
Elementele disponibile variază în funcţie
de situaţie.
x
x
Opţiuni comune
x
[Repeat Setting] (Setare repetare):
Setează modul repetare.
x
– [Simulated 3D] (3D simulat):
Reglează efectul 3D simulat.
– [3D Depth Adjustment] (Ajustare
adâncime 3D): Ajustează adâncimea
imaginii 3D.
– [2D Playback] (Redare 2D): Setează
redarea la imagine 2D.
x
x
x
x
[Play] (Redare)/[Stop] (Oprire):
Porneşte sau opreşte redarea.
x
[Play from start] (Redare de la
început): Redă elementul de la
x
început.
x
[Change Category] (Schimbare
categorie): Comută categoria între
şi
[Video],
[Music] (Muzică)
[Photo] (Foto).
Numai
x
[Video]
x
[Video Settings] (Setări video):
x
– [Picture Quality Mode] (Mod
calitate imagine): Selectează setările
de imagine pentru diferite medii de
iluminare.
– [BNR]: Reduce zgomotul cu blocuri
de tip mozaic ce apare în imagine.
– [MNR]: Reduce zgomotul de tip
oglindă din jurul conturului
imaginii (zgomot de ţânţar).
[Pause] (Pauză): Întrerupe redarea.
up al suportului BD-ROM sau meniul
DVD-ului.
[Title Search] (Căutare titlu): Caută
un titlu pe suporturile BD-ROM/
DVD VIDEO şi porneşte redarea de la
început.
[Chapter Search] (Căutare capitol):
Caută un capitol şi porneşte redarea
de la început.
[Audio]: Comută limba pistei audio,
atunci când pe BD-ROM/DVD
VIDEO sunt înregistrate piste audio
în mai multe limbi. Selectează pista
de sunet pe CD-uri.
[Subtitle] (Subtitrări): Comută limba
subtitrărilor, atunci când pe BD-ROM/
DVD VIDEO sunt înregistrate
subtitrări în mai multe limbi.
[Angle] (Unghi): Comută la alte
unghiuri de vizionare, atunci când pe
un suport BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate mai multe unghiuri.
x
[Number Entry] (Introducere
numere): Selectează numărul, utilizând
x
[IP Content Noise Reduction]
(Reducere zgomot conţinut IP):
tasta </M/m/, de pe telecomandă.
[A/V SYNC] (Sincronizare A/V):
Ajustează diferenţa dintre imagine
şi sunet, prin întârzierea sunetului
corelat cu imaginea (de la 0 la
120 milisecunde).
[Menu] (Meniu)/[Popup Menu]
(Meniu pop up): Afişează meniul pop
Redare
[3D Menu] (Meniu 3D) (doar
modelele BDP-S4200/S5200):
[Top Menu] (Meniu principal):
Ajustează calitatea imaginii pentru
conţinutul de pe Internet.
x
[Video Search] (Căutare video) (doar
modelele BDP-S3200/S4200/S5200):
Afişează informaţii despre suportul
BD-ROM/DVD-ROM pe baza
tehnologiei Gracenote.
Caută informaţiile asociate utilizând
cuvinte cheie din Gracenote atunci
când este selectat [Cast] (Distribuţie)
sau [Related] (Informaţii asociate).
Afişează o listă de titluri atunci când
se selectează [Playback History]
(Istoric redare) sau [Search History]
(Istoric căutare).
23
Numai
x
[Music] (Muzică)
x
numărul pieselor în timpul redării de
muzică de pe CD.
x
[Add Slideshow BGM] (Adăugare
muzică de fundal pentru prezentare
diapozitive): Înregistrează fişiere
audio în memoria USB ca muzică de
fundal (BGM) pentru diaporamă.
x
[Music Search] (Căutare muzică)
(doar modelele BDP-S3200/S4200/
S5200): Afişează informaţii despre
CD-ul audio (CD-DA) pe baza
tehnologiei Gracenote.
Caută informaţiile asociate utilizând
cuvinte cheie din Gracenote atunci
când este selectat [Track] (Piesă),
[Artist] sau [Related] (Informaţii
asociate).
Afişează o listă de titluri atunci când
se selectează [Playback History]
(Istoric redare) sau [Search History]
(Istoric căutare).
Numai
[Photo] (Foto)
x
[Slideshow Speed] (Viteză
diaporamă): Modifică viteza
x
[Slideshow Effect] (Efect diaporamă):
diaporamei.
Setează efectul pentru diaporamă.
x
[Slideshow BGM] (Muzică de fundal
diaporamă):
– [Off] (Dezactivat): Dezactivează
funcţia.
– [My Music from USB] (Muzica mea
de pe USB): Setează fişierele audio
înregistrate în [Add Slideshow
BGM] (Adăugare muzică de fundal
pentru diaporamă).
– [Play from Music CD] (Redare de pe
CD muzical): Setează piesele de pe
suporturi CD-DA.
24
[Change Display] (Modificare afişaj):
Comută între [Grid View]
(Vizualizare grilă) şi [List View]
(Vizualizare listă).
[Track Search] (Căutare piesă): Caută
x
[View Image] (Vizualizare imagine):
x
Afişează fotografia selectată.
[Slideshow] (Diaporamă): Redă
o diaporamă.
x
[Rotate Left] (Rotire la stânga):
Roteşte fotografia spre stânga cu 90 de
grade.
x
[Rotate Right] (Rotire la dreapta):
Roteşte fotografia spre dreapta cu
90 de grade.
Pentru a părăsi browserul de Internet
Internet (doar modelele
BDP-S3200/S4200/S5200)
Răsfoirea site-urilor Web
Vă puteţi conecta la Internet şi vă puteţi
bucura de site-uri Web.
1
Pregătirea browserului de Internet.
Apăsaţi HOME.
Afişajul browserului de Internet
Puteţi consulta informaţii de pe site-uri
Web, apăsând pe DISPLAY.
Informaţiile afişate diferă în funcţie de
site-ul Web şi de starea paginii.
Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 16).
Selectaţi
[Network] (Reţea) din
meniul de pornire, utilizând </,.
3
Selectaţi
[Internet Browser]
(Browser Internet) utilizând M/m şi
apăsaţi ENTER.
A Titlu pagină
z
Acest browser nu acceptă unele funcţii ale
site-urilor Web şi este posibil ca unele site-uri
Web să nu fie afişate corect.
Pentru a introduce un URL
Selectaţi [URL entry] (Introducere URL)
din meniul cu opţiuni. Introduceţi URLul utilizând tastatura software, apoi
selectaţi [Enter] (Introducere).
Pentru a seta pagina de pornire implicită
În timp ce este afişată pagina pe care
doriţi să o setaţi, selectaţi [Set as start
page] (Setare ca pagină de pornire) din
meniul cu opţiuni.
Pentru a reveni la pagina anterioară
Selectaţi [Previous page] (Pagina
anterioară) din meniul cu opţiuni.
Dacă pagina anterioară nu apare chiar
dacă selectaţi [Previous page] (Pagina
anterioară), selectaţi [Window List]
(Listă ferestre) din meniul cu opţiuni şi
selectaţi pagina la care doriţi să reveniţi
din listă.
B Adresă pagină
C Cursor
Mutaţi apăsând pe </M/m/,.
Plasaţi cursorul pe linkul pe care
doriţi să-l vizualizaţi, apoi apăsaţi
ENTER. Site-ul Web la care face
trimitere linkul este afişat.
Internet (doar modelele BDP-S3200/S4200/S5200)
2
D Pictogramă SSL
Este afişată atunci când site-ul Web
este protejat şi este conectat în
siguranţă.
E Indicator de intensitate a semnalului
(doar conexiune la reţea wireless).
(doar modelele BDP-S3200/S5200)
F Bară de progres/Pictogramă
„se încarcă”
Apare atunci când se citeşte pagina
sau în timpul descărcării/
transferului de fişiere.
25
G Câmp introducere text
Apăsaţi ENTER şi selectaţi [Input]
(Introducere) din meniul cu opţiuni
pentru a afişa tastatura software.
H Bară defilare
Apăsaţi </M/m/, pentru a muta
afişajul paginii la stânga, în sus,
în jos sau la dreapta.
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii,
prin apăsarea OPTIONS.
Elementele disponibile variază în funcţie
de situaţie.
x
x
x
x
26
[Browser Setup]
(Configurare browser): Afişează
setările browserului de Internet.
– [Zoom]: Măreşte sau micşorează
dimensiunea conţinutului afişat.
– [JavaScript Setup]
(Configurare JavaScript): Activează
sau dezactivează JavaScript.
– [Cookie Setup]
(Configurare cookie-uri): Stabileşte
dacă sunt acceptate cookie-uri sau nu.
– [SSL Alarm Display]
(Afişare alarmă SSL): Activează sau
dezactivează SSL.
[Input] (Introducere): Afişează
tastatura software pentru a introduce
caractere în timp ce navigaţi pe un site
Web.
[Break] (Întrerupere): Mută cursorul
pe rândul următor al câmpului de
introducere a textului.
[Delete] (Ştergere): Şterge un caracter
din partea stângă a cursorului în
timpul introducerii de text.
x
[Window List] (Listă ferestre):
Afişează o listă cu toate ferestrele de
site-uri Web deschise în momentul
respectiv. Vă permite să reveniţi la un
site Web afişat anterior prin selectarea
ferestrei respective.
x
[Bookmark List] (Listă marcaje):
Afişează lista cu marcaje.
x
[URL entry] (Introducere URL): Vă
permite să introduceţi un URL atunci
când este afişată tastatura software.
x
[Previous page] (Pagina anterioară)/
[Next page] (Pagina următoare):
Trece la pagina anterioară/următoare.
x
[Cancel loading] (Anulare încărcare):
x
Opreşte încărcarea unei pagini.
[Reload] (Reîncărcare): Reîncarcă
aceeaşi pagină.
x
[Add to Bookmark] (Adăugare ca
marcaj): Adaugă site-ul Web afişat în
momentul respectiv la lista de
marcaje.
x
[Set as start page] (Setare ca pagină
de pornire): Setează site-ul Web afişat
în momentul respectiv ca pagină de
pornire implicită.
x
[Open in new window] (Deschidere
în fereastră nouă): Deschide un link
x
[Character encoding] (Codificare
caractere): Setează codul caracterelor.
[Display certificate] (Afişare
certificat): Afişează certificate de
într-o fereastră nouă.
x
server trimise de pe paginile care
acceptă SSL.
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajelor de
configurare
Selectaţi
[Setup] (Configurare)
în meniul de pornire când trebuie să
schimbaţi setările playerului.
Setările implicite sunt subliniate.
Selectaţi
[Setup] (Configurare) din
meniul de pornire, utilizând </,.
2
Selectaţi pictograma categoriei de
configurare utilizând M/m şi apăsaţi
ENTER.
[Software Update]
(Actualizare software)
x [Update via Internet]
(Actualizare prin Internet)
Actualizează software-ul playerului
folosind reţeaua disponibilă. Asiguraţivă că reţeaua este conectată la Internet.
Pentru detalii, consultaţi „Pasul 2:
Pregătirea unei conexiuni de reţea”
(pagina 16).
x [Update via USB Memory]
(Actualizare prin memoria USB)
Actualizează software-ul playerului
folosind memoria USB. Asiguraţi-vă că
folderul Software Update (Actualizare
software) este denumit corect,
„UPDATE” (Actualizare), toate fişierele
de actualizare urmând să fie stocate în
acest folder. Playerul poate recunoaşte
până la 500 de fişiere/folder într-un
singur strat, inclusiv fişierele/folderele
de actualizare.
[Screen Settings]
(Setări ecran)
x [3D Output Setting] (Setare ieşire 3D)
(doar modelele BDP-S4200/S5200)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune pentru a afişa întreg conţinutul
în format 2D.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Setare dimensiune ecran televizor
pentru 3D) (doar modelele
BDP-S4200/S5200)
Setări şi reglaje
1
z
• Recomandăm efectuarea unei actualizări de
software aproximativ o dată la două luni.
• Pentru informaţii despre funcţiile de
actualizare, vizitaţi următorul site Web:
http://support.sony-europe.com/
Setează dimensiunea ecranului
televizorului compatibil-3D.
x [TV Type] (Tip televizor)
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran
panoramic sau un televizor cu funcţie
mod de ecran lat.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran 4:3
fără funcţie mod de ecran lat.
x [Screen Format] (Format ecran)
[Full] (Complet): Selectaţi această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu
funcţie mod de ecran lat. Afişează o
imagine de ecran 4:3 în raport de aspect
16:9, chiar şi pe un televizor cu ecran lat.
[Normal]: Modifică dimensiunea
imaginii, pentru a se potrivi la
dimensiunea ecranului cu raportul de
aspect al imaginii originale.
27
x [DVD Aspect Ratio]
(Raport de aspect DVD)
[Letter Box] (Panoramic): Afişează
o imagine lată cu benzi negre în partea
de sus şi de jos.
[Pan & Scan] (Trunchiat): Afişează
o imagine cu înălţime completă, pe
întregul ecran, cu părţile laterale
eliminate.
x [Cinema Conversion Mode]
(Mod conversie cinematograf)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Playerul detectează
automat dacă materialul este bazat pe
video sau pe film şi comută la metoda
de conversie corespunzătoare.
[Video]: Metoda de conversie adecvată
materialelor bazate pe video va fi selectată
întotdeauna, indiferent de material.
x [Output Video Resolution]
(Rezoluţie video ieşire)
În mod normal, selectaţi [Auto]
(Automat). Selectaţi [Original Resolution]
(Rezoluţie originală) pentru a scoate
rezoluţia înregistrată pe disc. Dacă
rezoluţia este mai mică decât rezoluţia SD,
aceasta este redimensionată la rezoluţie SD.
x [BD-ROM 24p Output]
(Ieşire BD-ROM 24p)
[Auto] (Automat): Scoate semnale video
de 1920 × 1080p/24 Hz doar când se
conectează un televizor compatibil
1080/24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[On] (Activat): Activează funcţia.
28
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când televizorul nu este
compatibil cu semnale video 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output]
(Ieşire DVD-ROM 24p)
[Auto] (Automat): Scoate semnale video
de 1920 × 1080p/24 Hz doar când se
conectează un televizor compatibil
1080/24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când televizorul nu este
compatibil cu semnale video 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automat): Detectează automat
tipul televizorului conectat şi comută la
setarea de culoare potrivită.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Scoate semnale video RGB.
x [HDMI Deep Colour Output]
(Ieşire culori adânci HDMI)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Scoate semnale
video pe 16 biţi/12 biţi/10 biţi, atunci
când televizorul conectat este compatibil
cu Deep Colour.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când imaginea este instabilă
sau culorile nu sunt naturale.
x [Pause Mode] (Mod pauză)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Imaginile dinamice
apar clare.
[Frame] (Cadru): Afişează imagini
statice la rezoluţii înalte.
[Audio Settings]
(Setări audio)
x [Digital Audio Output]
(Ieşire audio digitală)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Scoate semnale audio
conform stării dispozitivelor conectate.
[PCM]: Scoate semnale PCM prin
mufa DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT.
x [BD Audio MIX Setting]
(Setare MIX audio BD)
x [Dolby D Compatible Output]
(Ieşire compatibilă Dolby D)
[On] (Activat): Converteşte sursa audio
DTS în semnal audio Dolby Digital,
utilizând EDID (Extended Display
Identification Data).
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Audio DRC] (Comprimare interval
dinamic audio)
[Auto] (Automat): Execută redarea în
intervalul dinamic specificat de disc
(doar BD-ROM). Alte discuri sunt
redate la nivelul [On] (Activat).
[On] (Activat): Efectuează redarea la un
nivel de compresie standard.
[Off] (Dezactivat): Nu funcţionează
compresia. Este produs un sunet mai
dinamic.
[Surround]: Scoate semnale audio
cu efecte surround. Selectaţi această
opţiune atunci când conectaţi un
dispozitiv audio ce acceptă Dolby
Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
[Stereo]: Scoate semnale audio fără
efecte surround. Selectaţi această
opţiune atunci când conectaţi un
dispozitiv audio ce nu acceptă Dolby
Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Setări
vizualizare BD/DVD)
x [BD/DVD Menu Language]
(Limbă meniu BD/DVD)
Setări şi reglaje
[On] (Activat): Scoate semnalul audio
obţinut prin mixarea semnalului audio
interactiv şi a semnalului audio secundar
în semnalul audio principal.
[Off] (Dezactivat): Scoate doar semnalul
audio principal. Selectaţi această opţiune
pentru a scoate semnale audio HD
către un amplificator (receptor) AV.
x [Downmix] (Reducere semnal)
Selectează limba implicită a meniului
pentru suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO.
Selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă) şi introduceţi codul
pentru limba dumneavoastră, consultând
„Lista codurilor de limbă” (pagina 44).
x [Audio Language] (Limbă audio)
Selectează limba implicită a pistei pentru
suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Original], este selectată
limba care are prioritate pe disc.
Selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă) şi introduceţi codul
pentru limba dumneavoastră, consultând
„Lista codurilor de limbă” (pagina 44).
x [Subtitle Language] (Limbă subtitrări)
Selectează limba implicită a subtitrărilor
pentru suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO.
Selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă) şi introduceţi codul
pentru limba dumneavoastră, consultând
„Lista codurilor de limbă” (pagina 44).
29
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Strat redare disc hibrid BD)
[BD]: Redă stratul BD.
[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.
x [BD Internet Connection]
(Conexiune Internet BD)
[Allow] (Se permite): În mod normal,
faceţi această selecţie.
[Do not allow] (Nu se permite): Interzice
conectarea la Internet.
x [BD Parental Control] (Control
parental BD)/[DVD Parental Control]
(Control parental DVD)/[Internet
Video Parental Control] (Control
parental video de pe Internet)
Prin setarea Parental Control (Control
parental), anumite scene pot fi blocate
sau înlocuite cu scene diferite. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola formată din patru cifre.
x [Internet Video Unrated]
(Video de pe Internet neclasificat)
[Parental Control
Settings] (Setări control
parental)
[Allow] (Se permite): Se permite redarea
de materiale video de pe Internet
neclasificate.
[Block] (Blocare): Se blochează redarea de
materiale video de pe Internet neclasificate.
x [Password] (Parolă)
Setează sau modifică parola pentru
funcţia de Control parental. O parolă
vă permite să setaţi o restricţie pentru
redarea de suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO şi de materiale video de pe
Internet. Dacă este necesar, puteţi
diferenţia nivelurile de restricţie pentru
suporturi BD-ROM, DVD VIDEO şi
materiale video de pe Internet.
[System Settings]
(Setări sistem)
x [OSD Language]
(Limbă afişaj pe ecran)
Selectează limba de afişare pe ecran
pentru player.
x [HDMI Settings] (Setări HDMI)
x [Parental Control Area Code]
(Cod de zonă control parental)
Redarea unor suporturi BD-ROM,
DVD VIDEO şi de materiale video de pe
Internet poate fi limitată în funcţie de
zona geografică. Anumite scene pot fi
blocate sau înlocuite cu scene diferite.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
introduceţi parola formată din patru cifre.
30
Prin conectarea de componente Sony
compatibile cu funcţiile HDMI cu
ajutorul unui cablu HDMI de mare
viteză, utilizarea se simplifică.
[Control for HDMI] (Comandă HDMI)
[On] (Activat): Următoarele
caracteristici BRAVIA Sync sunt
disponibile:
– Redare printr-o singură atingere
– Oprirea alimentării sistemului
– Urmarea limbii
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
z
Pentru detalii, consultaţi manualul cu
instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul
sau componenta.
[Linked to TV-off] (Conectat la
televizor-oprit)
[On] (Activat): Opreşte automat
playerul şi componentele compatibile
HDMI atunci când televizorul conectat
intră în modul standby (BRAVIA Sync).
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Startup Screen] (Ecran de pornire)
x [Quick Start Mode]
(Mod Pornire rapidă)
[On] (Activat): Scurtează timpul de
pornire a playerului.
[Off] (Dezactivat): Reduce energia
consumată în standby.
[On] (Activat): Activează funcţia de
economizor ecran. Dacă nu utilizaţi
playerul mai mult de 10 minute în timp
ce pe ecran este afişată o imagine, va
apărea o imagine a economizorului de
ecran.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Software Update Notification]
(Notificare actualizare software)
[On] (Activat): Setează playerul să vă
informeze cu privire la o nouă versiune
a software-ului (pagina 27).
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Gracenote Settings] (Setări
Gracenote) (doar modelele
BDP-S3200/S4200/S5200)
[Auto] (Automat): Descarcă automat
informaţii despre disc în momentul
în care redarea discului este oprită.
Conectaţi playerul la reţea pentru
descărcare.
[Manual]: Descarcă informaţii despre
disc dacă este selectat [Video Search]
(Căutare video) sau [Music Search]
(Căutare muzică).
Setări şi reglaje
Configurează ecranul de pornire
al playerului.
[Network Service Screen] (Ecran
serviciu reţea): Se deschide pe ecranul
portalului Sony Entertainment Network.
[Home Menu Screen] (Ecran meniu de
pornire): Se deschide în meniul de pornire.
x [Screen Saver] (Economizor ecran)
x [Auto Standby] (Standby automat)
[On] (Activat): Revine automat la modul
standby, dacă niciun buton nu este apăsat
timp de mai mult de 20 de minute.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Device Name] (Nume dispozitiv)
(doar modelele BDP-S3200/S4200/
S5200)
Afişează numele playerului. Numele
playerului poate fi modificat.
x [Auto Display] (Afişaj automat)
[On] (Activat): Afişează automat
informaţii pe ecran, atunci când se
modifică titlurile de vizualizare, modurile
de imagine, semnalele audio etc.
[Off] (Dezactivat): Afişează informaţii
doar când apăsaţi pe DISPLAY.
x [System Information]
(Informaţii sistem)
Afişează versiunea software-ului
playerului şi adresa MAC.
x [Software License Information]
(Informaţii licenţă software)
Afişează informaţii despre licenţa
software.
31
[Network Settings]
(Setări reţea)
x [Auto Renderer Access Permission]
(Permisiune acces program de
redare automat) (doar modelele
BDP-S3200/S4200/S5200)
x [Internet Settings] (Setări Internet)
[On] (Activat): Permite accesul automat
de la un produs compatibil cu un
controler DLNA nou detectat.
[Off] (Dezactivat): Dezactivaţi funcţia.
Conectaţi mai întâi playerul la reţea.
Pentru detalii, consultaţi „Pasul 2:
Pregătirea unei conexiuni de reţea”
(pagina 16).
[Wired Setup] (Configurare prin cablu)
(doar modelele BDP-S3200/S5200):
Selectaţi această opţiune la conectarea
la un router de bandă largă cu ajutorul
unui cablu LAN.
[Wireless Setup(built-in)] (Configurare
wireless (încorporată)) (doar modelele
BDP-S3200/S5200): Selectaţi această
opţiune la utilizarea reţelei LAN
wireless, încorporată în player, pentru
o conexiune la reţea wireless.
z
Pentru mai multe detalii, vizitaţi următorul
site Web şi consultaţi secţiunea de întrebări
frecvente:
Pentru clienţii din ţările europene
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Status]
(Stare conexiune reţea)
Afişează starea curentă a reţelei.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnosticare conexiune reţea)
Verifica dacă conexiunea la reţea a fost
realizată corespunzător prin intermediul
diagnosticării reţelei.
x [Connection Server Settings] (Setări
server conexiune) (doar modelele
BDP-S3200/S4200/S5200)
Stabileşte dacă să fie afişat serverul
conectat sau nu.
32
x [Renderer Access Control] (Control
acces dispozitiv de redare)
(doar modelele BDP-S3200/S4200/
S5200)
Afişează o listă de produse compatibile
cu controlerul DLNA şi stabileşte dacă
fiecare produs poate fi sau nu accesat
prin intermediul playerului.
x [Registered Remote Devices]
(Dispozitive la distanţă înregistrate)
(doar modelele BDP-S3200/S4200/
S5200)
Afişează o listă cu dispozitivele
dumneavoastră la distanţă înregistrate.
x [Remote Start]
(Pornire de la distanţă)
[On] (Activat): Porneşte sau opreşte
playerul prin intermediul dispozitivului
mobil atunci când vă conectaţi la reţea.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţiile.
b
Setaţi [Remote Start] (Pornire de la distanţă)
la [On] (Activat) şi opriţi playerul pentru
a activa funcţia de Standby reţea (pagina 38).
[Easy Network
Settings] (Setări de reţea
rapide)
Selectaţi [Easy Network Settings]
(Setări de reţea rapide) pentru a specifica
setările de reţea. Urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
x [Reset to Factory Default Settings]
(Reiniţializare la setările implicite
din fabrică)
Setări şi reglaje
[Resetting]
(Reiniţializare)
Reiniţializează setările playerului la
valorile implicite din fabrică, selectând
grupul de setări. Toate setările din grup
vor fi reiniţializate.
x [Initialise Personal Information]
(Iniţializare informaţii personale)
Şterge informaţiile personale stocate în
player.
b
Dacă eliminaţi, transferaţi sau redistribuiţi
această unitate, ştergeţi toate Informaţiile
personale din motive de securitate.
Luaţi măsurile corespunzătoare precum
deconectarea după utilizarea unui serviciu
de reţea.
33
DVD-ROM 24p) din meniul [Screen
Settings] (Setări ecran) (pagina 28).
Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă în timpul utilizării playerului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Limba de afişare de pe ecran este comutată
automat în momentul conectării la mufa
HDMI OUT.
, Când [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) este setat la [On] (Activat)
(pagina 30), limba de afişare de pe
ecran este comutată automat conform
setării de limbă de pe televizorul
conectat (dacă schimbaţi setarea
de pe televizor, etc.).
Imagine
Nu există imagine sau imaginea nu este
redată corect.
, Verificaţi ca toate cablurile de conectare
să fie conectate bine (pagina 14).
, Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât să afişeze
semnalul de la player.
, Resetaţi [Output Video Resolution]
(Rezoluţie ieşire video) la cea mai mică
rezoluţie apăsând x (oprire), HOME
şi apoi butonul POP UP/MENU de pe
telecomandă.
, Încercaţi următoarele: 1Opriţi
playerul şi porniţi-l din nou. 2Opriţi
echipamentul conectat şi porniţi-l din
nou. 3Deconectaţi cablul HDMI şi
apoi conectaţi-l din nou.
, Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI ce nu acceptă tehnologia
de protecţie a drepturilor de autor.
, Verificaţi setările [Output Video
Resolution] (Rezoluţie video ieşire)
din meniul [Screen Settings]
(Setări ecran) (pagina 28).
, Pentru BD-ROM, verificaţi setarea
[BD-ROM 24p Output] (Ieşire
BD-ROM 24p) din meniul [Screen
Settings] (Setări ecran) (pagina 28).
, Pentru DVD-ROM, verificaţi setarea
[DVD-ROM 24p Output] (Ieşire
34
Sunet
Nu există sunet sau sunetul nu este
redat corect.
, Verificaţi ca toate cablurile de
conectare să fie conectate bine
(pagina 14).
, Comutaţi selectorul de intrare de pe
amplificatorul AV (receptorul), astfel
încât semnalele audio de la player
să fie scoase de amplificatorul
(receptorul) AV.
, Dacă semnalul audio nu este scos prin
mufa DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT, verificaţi setările audio
(pagina 29).
, Pentru conexiunile HDMI, încercaţi
următoarele: 1Opriţi playerul şi
porniţi-l din nou. 2Opriţi
echipamentul conectat şi porniţi-l din
nou. 3Deconectaţi cablul HDMI şi
apoi conectaţi-l din nou.
, Pentru conexiunile HDMI, dacă
playerul este conectat la un televizor
printr-un amplificator (receptor) AV,
încercaţi să conectaţi cablul HDMI
direct la televizor. Consultaţi, de
asemenea, manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu amplificatorul
(receptorul) AV.
, Mufa HDMI OUT este conectată la
un dispozitiv DVI (mufele DVI nu
acceptă semnale audio).
, Dispozitivul conectat la mufa HDMI
OUT nu acceptă formatul audio al
playerului. Verificaţi setările audio
(pagina 29).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio şi DTS-HD
Master Audio) nu este redat prin bitstream.
, Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setare
MIX audio BD) din meniul [Audio
Settings] (Setări audio) la valoarea
[Off] (Dezactivat) (pagina 29).
, Verificaţi ca amplificatorul
(receptorul) AV să fie compatibil
cu fiecare format HD.
, Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setare
MIX audio BD) din meniul [Audio
Settings] (Setări audio) la valoarea
[On] (Activat) (pagina 29).
Codul de mesaj 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
(Ieşiri audio dezactivate temporar. Nu
reglaţi volumul de redare. Conţinutul redat
este protejat de Cinavia şi nu este autorizat
pentru redare pe acest dispozitiv. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi
http://www.cinavia.com. Cod mesaj 3.)
apare pe ecran atunci când se redă un disc.
, Pista audio a materialului video pe
care îl redaţi conţine un cod Cinavia
ce indică faptul că este o copie
neautorizată a unor materiale produse
în mod profesionist (pagina 5).
Nu se redă discul.
, Discul este murdar sau înclinat.
, Discul este aşezat invers. Introduceţi
discul cu partea de redat în jos.
, Discul are un format ce nu poate fi
redat de acest player (pagina 39).
, Playerul nu poate reda un disc
înregistrat care nu a fost finalizat
corect.
, Codul de regiune de pe BD sau DVD
nu se potriveşte cu playerul.
Dispozitiv USB
Playerul nu detectează un dispozitiv USB
conectat la player.
, Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat în siguranţă la mufa USB.
, Verificaţi dacă dispozitivul USB sau un
cablu este deteriorat.
, Verificaţi dacă dispozitivul USB este
pornit.
, Dacă dispozitivul USB este conectat
prin intermediul unui hub USB,
conectaţi dispozitivul USB direct la
player.
Informaţii suplimentare
Semnalul audio interactiv nu este scos.
Disc
Sony Entertainment Network
Imaginea/sunetul este slab(ă)/anumite
programe sunt afişate cu puţine detalii, în
special în timpul scenelor cu mişcare rapidă
sau întunecate.
, Calitatea imaginii/sunetului poate fi
îmbunătăţită prin modificarea vitezei
conexiunii. Se recomandă o viteză
a conexiunii de cel puţin 2,5 MO
pentru materialele video de definiţie
standard (10 MO pentru materialele
video de înaltă definiţie).
Imaginea este mică.
, Apăsaţi M pentru a o mări.
35
Conexiune la reţea
Playerul nu se poate conecta la reţea.
, Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 16) şi setările reţelei
(pagina 32).
Nu puteţi conecta PC-ul la Internet după ce
aţi efectuat [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Configurare protejată Wi-Fi (WPS))
(doar modelele BDP-S3200/S5200).
, Setările wireless are routerului se pot
modifica automat dacă utilizaţi funcţia
Wi-Fi Protected Setup (configurare
protejată Wi-Fi) înainte de ajustarea
setărilor routerului. În acest caz,
modificaţi în mod corespunzător
setările wireless ale PC-ului.
Nu puteţi conecta playerul la routerul LAN
wireless (doar modelele BDP-S3200/S5200).
, Verificaţi dacă routerul LAN wireless
este pornit.
, În funcţie de mediul înconjurător,
precum materialul pereţilor, condiţiile
de recepţie a undelor radio sau
obstacolele dintre player şi routerul
LAN wireless, distanţa de comunicare
posibilă poate să fie scurtată. Mutaţi
playerul şi routerul LAN wireless mai
aproape unul de celălalt.
, Este posibil ca dispozitivele care
utilizează banda de frecvenţă de
2,4 GHz, precum un cuptor cu
microunde, un dispozitiv bluetooth
sau un dispozitiv digital wireless, să
întrerupă comunicarea. Îndepărtaţi
playerul de astfel de dispozitive sau
opriţi aceste dispozitive.
36
Routerul wireless dorit nu apare în lista de
elemente de reţea wireless (doar modelele
BDP-S3200/S5200).
, Apăsaţi RETURN pentru a reveni la
ecranul anterior şi încercaţi din nou
configurarea wireless. Dacă routerul
wireless dorit nu este detectat în
continuare, selectaţi [New connection
registration] (Înregistrare conexiune
nouă) pentru a efectua [Manual
registration] (Înregistrare manuală).
Mesajul [A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the menu
and select “Software Update” to perform the
update.] (O nouă versiune de software este
disponibilă. Vă rugăm să accesaţi secţiunea
„Setup” (Configurare) a meniului şi să
selectaţi „Network update” (Actualizare
reţea) pentru a efectua actualizarea.) apare
pe ecran în momentul pornirii playerului.
, Consultaţi [Software Update]
(Actualizare software) (pagina 27)
pentru a actualiza playerul cu o nouă
versiune de software.
Control for HDMI (Comandă
HDMI) (BRAVIA Sync)
Funcţia [Control for HDMI] (Comandă HDMI)
nu funcţionează (BRAVIA Sync).
, Verificaţi ca [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) din [HDMI
Settings] (Setări HDMI) să fie setat
la [On] (Activat) (pagina 30).
, Dacă modificaţi conexiunea HDMI,
opriţi şi reporniţi playerul.
, Dacă are loc o pană de curent, setaţi
[Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) la [Off] (Dezactivat), apoi
setaţi [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) la [On] (Activat) (pagina 30).
Funcţia de oprire a alimentării sistemului nu
funcţionează (BRAVIA Sync).
Altele
Redarea nu porneşte de la începutul
conţinutului.
, Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi [Play
from start] (Redare de la început).
Redarea nu porneşte de la punctul de
reluare în care aţi oprit redarea ultima dată.
, În funcţie de disc, este posibil ca
punctul de reluare să fi fost şters
din memorie, atunci când
– deschideţi tava discului.
– deconectaţi dispozitivul USB.
– redaţi alt conţinut.
– opriţi playerul.
Codul de mesaj 1 [Playback stopped. The
content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
(Redare oprită. Conţinutul redat este
protejat de Cinavia şi nu este autorizat
pentru redare pe acest dispozitiv.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
http://www.cinavia.com. Cod mesaj 1.)
apare pe ecran când se redă un disc.
Informaţii suplimentare
, Verificaţi următoarele şi consultaţi
manualul cu instrucţiuni furnizate
împreună cu componenta.
– componenta conectată este
compatibilă cu funcţia [Control for
HDMI] (Comandă HDMI).
– setarea componentei conectate
pentru funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) este corectă.
, Când conectaţi playerul la un televizor
printr-un amplificator (receptor) AV,
– dacă amplificatorul (receptorul) AV
nu este compatibil cu funcţia
[Control for HDMI] (Comandă
HDMI), este posibil să nu puteţi
controla televizorul de la player.
– dacă modificaţi conexiunea HDMI,
deconectaţi şi apoi reconectaţi
alimentarea la reţea sau are loc
o pană de curent, încercaţi
următoarele: 1Comutaţi selectorul
de intrare al amplificatorului
(receptorului) AV, astfel încât
imaginea de la player să apară pe
ecranul televizorului. 2Setaţi
[Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings]
(Setări HDMI) la [Off] (Dezactivat),
apoi setaţi [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) din [HDMI
Settings] (Setări HDMI) la [On]
(Activat) (pagina 30). Consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu amplificatorul
(receptorul) AV.
, Pista audio a materialului video pe care
îl redaţi conţine un cod Cinavia ce
indică faptul că este destinat pentru
prezentări realizate doar cu
echipamente profesioniste şi nu este
autorizat pentru redarea de către
consumatori (pagina 5).
, Verificaţi ca [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) şi [Linked to TVoff] (Conectat la televizor-oprit) din
[HDMI Settings] (Setări HDMI) să fie
setate la valoarea [On] (Activat)
(pagina 30).
37
Tava discului nu se deschide şi nu puteţi
scoate discul nici după ce apăsaţi pe Z.
, Încercaţi următoarele: 1Opriţi
playerul şi deconectaţi cablul de
alimentare. 2Reconectaţi cablul de
alimentare în timp ce apăsaţi Z pe
player. 3Continuaţi să apăsaţi Z pe
player până când se deschide tava.
4Scoateţi discul.
Playerul nu răspunde la acţionarea
butoanelor.
, Umezeala a produs condens în
interiorul playerului (pagina 3).
Specificaţii
Sistem
Laser: Laser semiconductor
Intrări şi ieşiri
(Nume mufă:
Tip mufă/Nivel ieşire/Impedanţă de
încărcare)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Mufă fonograf/0,5 Vp-p/75 ohmi
HDMI OUT:
Conector standard cu 19 pini HDMI
LAN (100):
Bornă 100BASE-TX
USB:
Mufă USB tip A (Pentru conectarea de
memorii USB, cititoare de cartele de
memorie, aparate foto digitale şi
camere video digitale)
DC IN:
BDP-S1200: 12 V c.c., 600 mA
BDP-S3200/S4200: 12 V c.c., 650 mA
BDP-S5200: 12 V c.c., 750 mA
Wireless (doar modelele BDP-S3200/S5200)
Standard LAN wireless:
IEEE 802.11 b/g/n
Interval de frecvenţă:
Bandă de 2,4 GHz: Canalele 1-13
Modulare:
DSSS şi OFDM
Generalităţi
Necesar de putere:
12 V c.c. cu adaptor c.a.
Clasificare: intrare 220 V - 240 V c.c.,
50/60 Hz
Consum de energie (când se utilizează
adaptorul c.a.):
BDP-S1200: 8,8 W
BDP-S3200/S4200: 9,5 W
BDP-S5200: 11 W
Standby reţea:
4,5 W (toate porturile de reţea cu
cablu/wireless activate, cu setarea ON)
38
Dimensiuni (aprox.):
265 mm × 199 mm × 43 mm
(lăţime/adâncime/înălţime)
inclusiv părţile ieşite în afară
Greutate (aprox.): 0,9 kg
Temperatură de funcţionare:
De la 5 °C până la 35 °C
Nivel de umiditate în timpul
funcţionării:
De la 25% până la 80%
Accesorii furnizate
Adaptor c.a. (AC-M1208WW) (1)
Cablu de alimentare c.a. (de la reţea) (1)
Telecomandă (1)
Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
Discuri redabile
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (CD muzical)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
*1
Specificaţiile şi designul se pot modifica
fără notificare prealabilă.
*3
Informaţii suplimentare
*2
Deoarece specificaţiile Blu-ray Disc sunt
noi şi în continuă dezvoltare, este posibil
ca unele discuri să nu poată fi redate,
în funcţie de tipul şi versiunea discului.
Ieşirea audio diferă în funcţie de sursă,
de mufa de ieşire conectată şi de setările
audio selectate.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv tipul cu
pigment organic BD-R (tip LTH)
Suporturile BD-R înregistrate pe un PC
nu pot fi redate dacă postscripturile sunt
înregistrabile.
Un suport CD sau un DVD nu va fi redat,
dacă nu a fost finalizat corect. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi manualul cu
instrucţiuni furnizat împreună cu
dispozitivul de înregistrare.
Discuri care nu pot fi redate
• Suporturi BD cu cartuş
• Suporturi BDXL
• Suporturi DVD-RAM
• Suporturi DVD HD
• Discuri DVD Audio
• CD-uri FOTO
• Partea de date a unui CD-Extra
• Suporturi Super VCD
• Partea cu material audio de pe
suporturi DualDisc
39
Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru
redarea de discuri conforme
standardului Compact Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale,
codificate cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor nu sunt conforme
cu standardul Compact Disc (CD),
prin urmare aceste discuri nu vor
putea fi redate de acest produs.
Notă cu privire la operaţiile de redare
a suporturilor BD/DVD
Este posibil ca unele operaţii de redare
ale unor suporturi BD/DVD să fie setate
în mod intenţionat de producătorii de
software. Din moment ce acest player
redă suporturi BD/DVD în conformitate
cu conţinutul discului conceput de
producătorii software, este posibil ca
unele caracteristici de redare să nu fie
disponibile.
Notă despre suporturile BD/DVD cu
strat dublu
Este posibil ca imaginile şi sunetul
redării să fie întrerupte câteva momente
la comutarea între straturi.
Cod de regiune (doar pentru BD-ROM/
DVD VIDEO)
Playerul dumneavoastră are un cod de
regiune imprimat pe spatele unităţii şi va
reda doar suporturi BD-ROM/DVD
VIDEO etichetate cu coduri de regiune
identice sau cu ALL .
Cod de regiune
40
Tipuri redabile de fişiere
Video
Codec
MPEG-1 Video*1
Container
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
ASF
.wmv, .asf
WMA9
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.avi
Informaţii suplimentare
MPEG4/AVC*5
Cu audio
PS
MPEG-2 Video*2 TS*4
Xvid
Extensie
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*7*8
41
*9
Music (Muzică)
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*9
.mp3
*10
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
*11
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM*9
.wav
*6
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
Photo (Foto)
Format
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
42
Extensie
Este posibil ca playerul să nu redea acest
format de fişier pe un server DLNA
(doar modelele BDP-S3200/S4200/S5200).
Playerul poate reda doar materiale video
cu definiţie standard pe un server DLNA
(doar modelele BDP-S3200/S4200/S5200).
Playerul nu redă fişiere în format DTS
pe un server DLNA (doar modelele
BDP-S3200/S4200/S5200).
Playerul poate reda doar fişierele în format
Dolby Digital pe un server DLNA (doar
modelele BDP-S3200/S4200/S5200).
Playerul nu acceptă AVC până la
nivelul 4.1.
Playerul nu redă acest format de fişier
pe un server DLNA (doar modelele
BDP-S3200/S4200/S5200).
Playerul poate accepta o rată de cadre de
până la 60 cps.
Playerul redă fişiere în format AVCHD
care sunt înregistrate cu o cameră video
digitală etc.
Discul în format AVCHD nu va fi redat
dacă nu a fost finalizat corect.
Playerul poate reda fişiere „.mka”.
(Acest fişier nu poate fi redat pe un server
DLNA (doar modelele BDP-S3200/S4200/
S5200).)
Sistemul nu redă fişiere PNG sau GIF
animate.
Pentru alte fişiere MPO decât cele 3D, este
afişată imaginea cheie sau prima imagine
(doar modelele BDP-S4200/S5200).
b
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate,
în funcţie de formatul fişierului, de
codificarea fişierului sau de condiţiile de
înregistrare (doar modelul BDP-S1200).
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate,
în funcţie de formatul fişierului, de
codificarea fişierului, de starea înregistrării
sau de starea serverului DLNA (doar
modelele BDP-S3200/S4200/S5200).
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un PC
să nu fie redate.
• Este posibil ca în cazul unora dintre fişiere să
nu se poată efectua funcţia de derulare
înainte sau înapoi.
• Playerul nu redă fişiere codificate, cum ar fi
DRM şi Lossless.
• Playerul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe suporturi BD, DVD,
CD şi dispozitive USB:
– până la 9 nivele de foldere, inclusiv
folderul rădăcină.
– până la 500 de fişiere/foldere într-un
singur nivel.
• Playerul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere stocate pe serverul DLNA
(doar modelele BDP-S3200/S4200/S5200):
– până la 19 niveluri de foldere.
– până la 999 de fişiere/foldere într-un
singur nivel.
• Playerul poate accepta o rată de cadre:
– de până la 60 cps doar pentru AVCHD
(MPEG4/AVC).
– de până la 30 cps pentru celelalte codecuri
video.
• Playerul poate accepta o rată de biţi
a materialelor video de până la 40 Mbps.
• Playerul poate accepta o rezoluţie video de
până la 1920 × 1080p.
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest player.
• Playerul poate recunoaşte dispozitive Mass
Storage Class (MSC) (precum memorie
flash sau hard disk), dispozitive din clasa
Still Image Capture Device (SICD) şi
tastaturi cu 101 de taste.
• Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
memoriei sau a dispozitivelor USB, opriţi
playerul atunci când conectaţi sau
deconectaţi memoria sau dispozitivele USB.
• Este posibil ca playerul să nu redea cursiv
fişierele video cu o rată de biţi mare de pe un
CD DATE. Se recomandă redarea de astfel
de fişiere utilizând un DVD DATE sau un
BD DATE.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate
dezvoltată pentru a corecta deficienţele
WEP. TKIP asigură un nivel de
securitate superior faţă de WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care
utilizează o metodă de securitate diferită
de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate
superior faţă de WEP sau TKIP.
Note cu privire la discuri
Despre securitatea LAN wireless
(doar modelele BDP-S3200/S5200)
WEP
WEP aplică măsuri de securitate
comunicaţiilor pentru a împiedica
persoanele din exterior să intercepteze
comunicaţiile sau să intre în reţeaua
dumneavoastră wireless. WEP este
o tehnologie de securitate moştenită,
care permite conectarea unui dispozitiv
mai vechi, care nu acceptă TKIP/AES.
Informaţii suplimentare
Din moment ce comunicarea prin
intermediul funcţiei LAN wireless are loc
prin unde radio, semnalul wireless poate fi
susceptibil la interceptare. Pentru
a proteja comunicarea wireless, acest
player acceptă diverse funcţii de
securitate. Asiguraţi-vă că aţi configurat
corect setările de securitate, în
conformitate cu mediul dumneavoastră
de reţea.
Fără securitate
Deşi puteţi efectua setările cu uşurinţă,
oricine poate să intercepteze comunicarea
wireless sau să intre în reţeaua
dumneavoastră wireless, chiar şi fără
ajutorul vreunui instrument sofisticat.
Reţineţi că există riscul accesului
neautorizat sau al interceptării de date.
• Pentru a menţine
curată suprafaţa
discului, manipulaţi
discul ţinându-l de
margini. Nu atingeţi
suprafaţa discului.
Praful, amprentele sau zgârieturile de
pe disc pot cauza defectarea acestuia.
• Nu expuneţi discul la lumina directă
a soarelui şi nici la surse de căldură,
precum suflantele de aer cald, nu îl
lăsaţi în maşina parcată în bătaia
soarelui, deoarece temperatura poate
creşte considerabil în interiorul
maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul în
carcasa lui.
• Curăţaţi discul cu
o cârpă de curăţare.
Ştergeţi discul
pornind dinspre
centru către margine.
• Nu folosiţi pentru
curăţare solvenţi precum benzina,
diluanţi, produse de curăţare
a discurilor/lentilelor din comerţ sau
spray antistatic pentru curăţarea
discurilor de vinil.
• Dacă aţi imprimat eticheta discului,
uscaţi eticheta înainte de redare.
43
• Nu utilizaţi următoarele tipuri de
discuri.
– Discuri de curăţare a lentilei.
– un disc care nu are o formă standard
(de ex., cartelă, inimă);
– un disc cu etichetă sau abţibild pe el;
– un disc care are bandă de celofan sau
un abţibild adeziv pe el.
• Nu remodelaţi suprafaţa de redare
a unui disc pentru a îndepărta
zgârieturile de pe suprafaţă.
Numere de cod pentru
televizoare controlabile
Menţineţi apăsat -TV- [/1 şi codul
producătorului televizorului utilizând
butoanele telecomenzii, timp de două
secunde.
Dacă sunt listate mai multe butoane de
telecomandă, încercaţi să le introduceţi
pe rând, până îl găsiţi pe cel ce se
potriveşte televizorului dumneavoastră.
44
Lista codurilor de limbă
Pentru detalii, consultaţi [BD/DVD
Viewing Settings] (Setări vizualizare
BD/DVD) (Setări vizualizare BD/DVD)
(pagina 29).
Ortografierea limbilor respectă
standardul ISO 639:1988 (E/F).
Cod
Limbă
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Producător
Buton
telecomandă
Sony (implicit)
Buton colorat
(roşu)
Philips
Buton colorat
(verde)/Buton
colorat (galben)/
RETURN
Panasonic
Buton colorat
(albastru)/Buton
central (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
Sharp
M
1299
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
1301
1307
1313
1327
1334
1347
Limbă
1350
1353
1357
Malayalam
Moldavian
Malay
1352
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nespecificat
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Cod de zonă control parental
Pentru detalii, consultaţi [Parental
Control Area Code] (Cod de zonă
control parental) (pagina 30).
Cod
Zonă
2044
2046
2070
2092
2304
2086
2165
2109
2219
2238
2254
2333
2184
2379
2376
2428
2489
2149
2543
2586
Argentina
Austria
Brazilia
China
Coreea
Elveţia
Finlanda
Germania
Hong Kong
Indonezia
Italia
Luxemburg
Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Polonia
Rusia
Spania
Taiwan
Vietnam
2047
2057
2090
2093
2115
2424
2174
2200
2248
2239
2276
2363
2362
2390
2427
2436
2501
2499
2528
Australia
Belgia
Chile
Columbia
Danemarca
Filipine
Franţa
Grecia
India
Irlanda
Japonia
Malaiezia
Mexic
Noua Zeelandă
Pakistan
Portugalia
Singapore
Suedia
Thailanda
Informaţii suplimentare
Cod
45
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor. Pentru informaţii despre
actualizările disponibile şi cele mai noi Instrucţiuni de operare, vizitaţi următorul
site Web:
http://support.sony-europe.com/
z
Pentru a afla sugestii, sfaturi şi informaţii utile despre produsele şi serviciile Sony,
vizitaţi: www.sony-europe.com/myproduct/
4-476-203-41(1) (RO)
© 2014 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement