Sony UBP-X800 Operating instructions

Sony UBP-X800 Operating instructions
4-687-310-11(1) (RO)
Player Ultra HD
Blu-ray™ / DVD
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Redare
Setări şi reglaje
Informaţii suplimentare
Vă mulţumim pentru achiziţie. Înainte de a utiliza acest
player, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare.
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor.
vizitaţi următorul site Web:
www.sony.eu/support
TM
VIDEO/AUDIO
UBP-X800
Cuprins
AVERTISMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
MĂSURI DE PRECAUŢIE . . . . . . . . . . . . . . . 4
Introducere
Accesorii furnizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ghid despre componente şi comenzi . . . 7
Introducere
Pasul 1: Conectarea playerului . . . . . . . . 10
Pasul 2: Conexiune la reţea . . . . . . . . . . .12
Pasul 3: Easy Setup (Configurare
simplă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Redare
Redarea unui disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Redarea de pe un dispozitiv USB . . . . . . .14
Redarea prin intermediul unei reţele . . . .15
Ascultarea unui fişier audio de pe
un dispozitiv Bluetooth® . . . . . . . .16
Opţiuni disponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajelor de configurare . . . .
[Software Update] (Actualizare
software) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Screen Settings] (Setări ecran) . . . . . . .
[Audio Settings] (Setări audio) . . . . . . . .
[Bluetooth Settings] (Setări
Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[BD/DVD Viewing Settings] (Setări
vizualizare BD/DVD) . . . . . . . . . . .
[Parental Control Settings] (Setări
control parental) . . . . . . . . . . . . . .
[Music Settings] (Setări muzică) . . . . . . .
[System Settings] (Setări sistem) . . . . . .
[Network Settings] (Setări reţea) . . . . . .
[Easy Setup] (Configurare simplă) . . . . .
[Resetting] (Reiniţializare) . . . . . . . . . . . .
2
20
20
20
22
23
24
24
25
25
26
27
27
Informaţii suplimentare
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Discuri redabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipuri de fişiere redabile . . . . . . . . . . . . .
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
32
33
35
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide
şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Pentru a evita electrocutarea, nu demontaţi
carcasa. Pentru service, apelaţi numai la
personal calificat.
Cablul de alimentare trebuie înlocuit doar la
un centru de service autorizat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui şi focul.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest produs
măreşte riscul de a vă fi afectată vederea. Din
cauza faptului că raza laser utilizată în acest
player Ultra HD Blu-ray/DVD dăunează ochilor,
nu încercaţi să demontaţi carcasa.
Pentru service, apelaţi numai la personal
calificat.
Această etichetă este amplasat pe carcasa de
protecţie a laserului, în interiorul incintei.
Acest aparat este clasificat ca fiind un produs
LASER din CLASA 1. Marcajul CLASS 1 LASER
PRODUCT (PRODUS LASER DIN CLASA 1) este
amplasat în exterior, pe partea din spate.
Casarea bateriilor şi
echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria
nu trebuie tratate ca deşeuri menajere. Este
posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să
fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea incorectă
a deşeurilor. Reciclarea materialelor contribuie
la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă la
o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele
electrice şi electronice vor fi tratate în mod
corespunzător, predaţi aceste produse la
sfârşitul duratei de exploatare la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Pentru
toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate. Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs sau
a bateriilor, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul sau bateria.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la
modul în care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Comunicaţi orice probleme legate de service
sau garanţie la adresele oferite în documentele
separate de service sau garanţie.
3
Aviz pentru clienţii din Europa
Acest produs este destinat utilizării în
următoarele ţări:
AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MD,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
Kosovo.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament este în conformitate cu cerinţele de
bază şi cu alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/CE. Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
MĂSURI DE PRECAUŢIE
• Această unitate funcţionează cu
220 V - 240 V c.a., 50/60 Hz. Asiguraţi-vă
că tensiunea de alimentare a unităţii este
identică cu cea a sursei locale de alimentare
electrică.
• Instalaţi această unitate astfel încât cablul
de la reţea să poată fi deconectat de la priza
de perete imediat, în caz de necesitate.
• Banda 5.150 MHz - 5.350 MHz este
restricţionată doar la operaţiile de interior.
• Acest echipament a fost testat şi s-a
constatat că respectă limitele specificate
în Directiva privind compatibilitatea
electromagnetică utilizând un cablu
de conectare mai scurt de 3 metri.
• Amplasaţi playerul într-un loc cu ventilaţie
adecvată, pentru a preveni încălzirea sa.
• Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc.
• Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
• Nu instalaţi acest player într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un
corp de mobilier similar.
• Nu amplasaţi playerul în aer liber,
în vehicule, pe nave sau pe alte tipuri
de vase.
4
• Dacă playerul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze
condens pe lentilele din interiorul acestuia.
În acest caz, este posibil ca playerul să nu
funcţioneze corect. Scoateţi discul şi lăsaţi
playerul pornit timp de aproximativ
o jumătate de oră, până se evaporă
umezeala.
• Nu aşezaţi playerul în poziţie înclinată.
Acesta este prevăzut pentru a funcţiona
exclusiv în poziţie orizontală.
• Nu puneţi obiecte din metal în faţa panoului
frontal. Aceasta ar putea limita
recepţionarea undelor radio.
• Nu amplasaţi playerul într-un loc în care
sunt utilizate echipamente medicale.
Acesta ar putea provoca defectarea
instrumentelor medicale.
• Dacă utilizaţi un stimulator cardiac sau un
alt dispozitiv medical, consultaţi medicul
sau producătorul dispozitivului medical
înainte de a utiliza funcţia LAN wireless.
• Acest player trebuie instalat şi utilizat la
o distanţă minimă de cel puţin 20 cm între
player şi corpul persoanei (excluzând
extremităţile: mâinile, încheieturile
mâinilor, picioarele şi gleznele).
• Nu puneţi obiecte grele sau instabile
pe player.
• Nu amplasaţi altfel de obiecte în afară de
discuri în tava pentru discuri. Acest lucru
poate cauza deteriorarea playerului sau
a obiectului respectiv.
• Scoateţi orice disc din tavă înainte să mutaţi
playerul. Dacă nu faceţi acest lucru, discul
se poate deteriora.
• Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la
reţea) şi otice alt cablu de la de la player,
înainte de a-l muta.
• Unitatea nu este deconectată de la sursa
c.a. (reţea) chiar şi atunci când este oprită,
atât timp cât este conectată la priza
de perete.
• Dacă nu utilizaţi playerul pentru o perioadă
mai îndelungată, deconectaţi-l de la priza
de perete. Pentru a deconecta cablul de
alimentare CA (de la reţea), apucaţi de
ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• Respectaţi următoarele recomandări
pentru a preveni deteriorarea cablului
de alimentare CA (de la reţea). Nu utilizaţi
cablul de alimentare CA (de la reţea) dacă
este deteriorat, deoarece acest lucru poate
duce la electrocutare sau incendii.
– Nu strângeţi cablul de alimentare CA (de la
reţea) între player şi perete, raft, etc.
– Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de
alimentare CA (de la reţea) şi nu trageţi
de cablul de alimentare CA (de la reţea).
• Nu creşteţi volumul atunci când ascultaţi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau
fără semnale audio. Urechile
dumneavoastră pot fi vătămate dacă nivelul
sunetului atinge valoarea maximă.
• Curăţaţi carcasa, panoul şi comenzile cu
o cârpă moale. Nu utilizaţi niciun fel de
burete abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
• Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse
de curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv
produse lichide sau tip spray). Acestea pot
duce la defectarea aparatului.
• În cazurile în care acest player este reparat,
piesele reparate pot fi colectate pentru
a fi refolosite sau în scopuri de reciclare.
• Respectaţi următoarele recomandări,
deoarece manipularea necorespunzătoare
poate deteriora mufa HDMI OUT şi
conectorul.
– Aliniaţi cu atenţie mufa HDMI OUT din
spatele playerului şi conectorul HDMI
verificându-le formele. Asiguraţi-vă că
conectorul nu este invers sau înclinat.
– Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul HDMI
atunci când mutaţi playerul.
Cu privire la urmărirea de imagini video 3D
Este posibil ca unele persoane să sufere stări
de disconfort (precum oboseală a ochilor,
oboseală sau ameţeală) în timp ce urmăresc
imagini video 3D. Sony recomandă tuturor
utilizatorilor să facă pauze regulate atunci
când urmăresc imagini video 3D. Durata şi
frecvenţa pauzelor necesare variază de la
o persoană la alta. Dumneavoastră trebuie
să decideţi care este varianta optimă. Dacă
întâmpinaţi orice fel de disconfort, ar trebui
să nu mai urmăriţi imagini video 3D până
dispare starea de disconfort; consultaţi
un medic, în cazul în care credeţi că este
necesar. De asemenea, ar trebui să consultaţi
(i) manualul de instrucţiuni şi/sau mesajele
de atenţionare ale oricărui alt dispozitiv
utilizat cu acest produs sau ale conţinutului
Blu-ray Disc redat cu acesta şi (ii) site-ul
nostru Web (www.sony.eu/myproducts/)
pentru a fi la curent cu cele mai recente
informaţii. Vederea copiilor mici (în special
a celor sub şase ani) este încă în stadiu de
dezvoltare. Consultaţi medicul (precum
un pediatru sau un oftalmolog) înainte de
a permite copiilor mici să urmărească imagini
video 3D. Adulţii ar trebui să supravegheze
copiii mici pentru a se asigura că aceştia
respectă recomandările enumerate mai sus.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest player este capabil să
menţină o imagine video statică sau
o imagine afişată pe ecranul televizorului
pentru un timp nedeterminat. Dacă lăsaţi
o imagine video statică sau o imagine
simplă pe ecranul televizorului pentru
o perioadă îndelungată de timp, există
riscul deteriorării permanente a ecranului
televizorului. Televizoarele cu ecran cu
plasmă şi cele cu proiecţie pot prezenta
această problemă.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire
la player, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
– Menţineţi conectorul HDMI drept atunci
când conectaţi sau deconectaţi cablul
HDMI. Nu răsuciţi sau forţaţi conectorul
HDMI în mufa HDMI OUT.
5
Introducere
Accesorii furnizate
• Telecomandă (1)
• Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
Introducerea bateriilor în
telecomandă
Introduceţi două baterii R03 (dimensiunea
AAA), potrivind capetele + şi – de pe baterii
cu marcajele din interiorul compartimentelor
pentru baterii ale telecomenzii.
6
Ghid despre componente şi comenzi
Panou frontal
A
B C
D
Introducere
F
A Tavă disc
B Senzor telecomandă
C Z (deschidere/închidere)
D 1 (pornit/standby)
Porneşte playerul sau îl trece în modul
standby.
E
E Indicator alimentare
Se aprinde când playerul este pornit.
F Capac mufă (USB)
Ridicaţi capacul pentru a conecta
un dispozitiv USB la această mufă.
Consultaţi pagina 15.
Panou din spate
A Terminal LAN (100)
B Mufă HDMI OUT 1 (VIDEO/AUDIO)
Scoate semnale video şi audio digitale.
C Mufă HDMI OUT 2 (AUDIO ONLY)
Scoate doar semnale audio digitale.
Îndepărtaţi autocolantul ataşat pentru
a utiliza mufa.
D Mufă DIGITAL OUT (COAXIAL)
7
Telecomandă
Funcţiile disponibile ale telecomenzii sunt
diferite în funcţie de disc sau de situaţie.
A Z (deschidere/închidere)
Deschide sau închide tava discului.
TV 1 (televizor pornit/standby)
Porneşte televizorul sau trece în modul
standby.
1 (pornit/standby)
Porneşte playerul sau îl trece în modul
standby.
NET SERVICE
Revine la portalul de servicii online
anterior.
TV t (selectare intrare TV)
Comută între televizor şi alte surse
de intrare.
z
Butoanele N, TV 2 + şi AUDIO au un punct
tactil. Folosiţi acest punct drept referinţă,
atunci când utilizaţi playerul.
8
BLUETOOTH (pagina 16)
• Lista de dispozitive scanate va apărea,
dacă acest player nu are un dispozitiv
Bluetooth împerecheat.
• Conectaţi la ultimul dispozitiv conectat,
dacă acest player are un dispozitiv
Bluetooth împerecheat. În cazul în care
conexiunea eşuează, va apărea lista de
dispozitive scanate.
• Deconectaţi dispozitivul Bluetooth
conectat.
B Butoane colorate (roşu/verde/galben/
albastru)
Taste cu comenzi rapide pentru funcţii
interactive.
C
(favorite) (pagina 13)
Accesează aplicaţia înregistrată ca
favorită.
NETFLIX
Accesează serviciul online „NETFLIX”.
Pentru mai multe detalii despre serviciul
online NETFLIX, vizitaţi următorul site
Web şi consultaţi secţiunea de întrebări
frecvente:
www.sony.eu/support
TOP MENU
Deschide sau închide meniul principal
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul
dispozitivului Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
OPTIONS (pagina 18)
Afişează opţiunile disponibile pe ecran.
RETURN
Revine la afişajul anterior.
</M/m/,
Evidenţiază un element afişat pentru
selectare.
Buton central (ENTER)
Accesează elementul selectat.
HOME
Accesează ecranul de pornire al
playerului.
D m/M (derulare înapoi/derulare
înainte)
• Derulează înapoi/derulează înainte
discul dacă este apăsat în timpul redării.
Viteza de căutare se modifică de fiecare
dată când apăsaţi butonul.
• Redă cu încetinitorul atunci când este
apăsat mai mult de o secundă în
modul pauză.
• Redă câte un cadru, pe rând, atunci
când este apăsat scurt în modul pauză.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
./> (anteriorul/următorul)
Sare la capitolul, piesa sau fişierul
anterior/următor.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
SUBTITLE (pagina 24)
Selectează limba subtitrărilor, atunci
când pe Ultra HD Blu-ray/BD/DVD sunt
înregistrate subtitrări în mai multe limbi.
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează punctul
de oprire (punct de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu/o piesă
este ultimul punct redat sau ultima
fotografie pentru un folder foto.
AUDIO (pagina 24)
Selectează pista subtitrărilor, atunci
când pe Ultra HD Blu-ray/BD/DVD sunt
înregistrate piste pentru mai multe limbi.
Selectează pista de sunet pe CD-uri.
Pentru a închide tava discului
(Blocare pentru copii)
Introducere
z
• M/m ca tastă de comandă rapidă pentru
a lansa fereastra de căutare de piese şi
a introduce numărul piesei în timpul
redării de muzică de pe CD-uri.
• M/m ca tastă de comandă rapidă pentru
a roti fotografia spre dreapta/stânga cu
90 de grade.
• </, ca tastă de comandă rapidă pentru
a executa funcţii de căutare în timpul
redării video din reţeaua de domiciliu.
• </, ca tastă de comandă rapidă pentru
modificarea imaginii statice atunci când
este activată pentru schimbare.
(dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul
televizorului.
TV 2 (volum) +/–
Reglează volumul televizorului.
DISPLAY
Afişează informaţiile despre redare
pe ecran.
Puteţi bloca tava discului pentru a evita
deschiderea ei accidentală.
În timp ce playerul este pornit, apăsaţi
x (oprire), HOME şi apoi butonul TOP MENU
de pe telecomandă pentru a bloca sau
debloca tava.
Numere de cod pentru televizoare
controlabile
Ţineţi apăsat TV 1 şi codul producătorului
televizorului utilizând butoanele
telecomenzii, timp de 2 secunde. Dacă sunt
listate mai multe butoane de telecomandă,
încercaţi să le introduceţi pe rând, până îl
găsiţi pe cel ce se potriveşte televizorului
dumneavoastră.
Producător
Buton telecomandă
Sony (implicit)
NET SERVICE
Philips
TV t /
BLUETOOTH /
POP UP/MENU
Panasonic
Buton colorat (roşu)/
NETFLIX
Hitachi
Buton colorat (verde)
Sharp
Buton colorat
(galben)
Toshiba
Buton colorat
(albastru)
Loewe
(favorite)
Samsung
TOP MENU
LG/Goldstar
RETURN
9
Pasul 1: Conectarea playerului
Nu conectaţi la reţea până când nu sunt stabilite toate conexiunile.
Conectarea la televizor
Cablu HDMI*
* cablu HDMI Premium de mare viteză (nefurnizat) sau cablu HDMI de mare viteză care acceptă lăţimi
de bandă de 18 Gbps (nefurnizat).
b
• Pentru a urmări conţinut 4K Ultra HD 60p, trebuie să conectaţi playerul la televizorul dvs. 4K utilizând
un cablu HDMI Premium de mare viteză sau un cablu HDMI de mare viteză cablu care acceptă lăţimi
de bandă de 18 Gbps.
• Ieşirea 4K necesită un ecran compatibil 4K, prevăzut cu intrare HDMI compatibilă cu HDCP2.2.
• Dacă utilizați un televizor BRAVIA care acceptă 4K60p, setaţi „HDMI signal format” (Format semnal
HDMI) pe televizor la „Enhanced format” (Format îmbunătăţit).
10
Conectarea la amplificatorul dvs. AV (receptor)
Selectaţi una dintre metodele de conectare A, B sau C, în funcţie de mufele de intrare ale
amplificatorului dvs. AV (receptorului).
A Amplificator AV 4K (receptor)
Cablu HDMI*
Cablu HDMI*
Introducere
t Pentru a vă bucura de Bitstream (Dolby/DTS), setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setare BD Audio
MIX) din [Audio Settings] (Setări audio) (pagina 22).
B Amplificator AV non 4K (receptor) cu HDMI IN
Cablu HDMI*
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
C Amplificator AV non 4K (receptor) fără HDMI IN
Cablu coaxial
digital
(nefurnizat)
Cablu HDMI*
* Cablu HDMI Premium de mare viteză (nefurnizat) sau cablu HDMI de mare viteză care acceptă lăţimi
de bandă de 18 Gbps (nefurnizat).
11
Pasul 2: Conexiune la reţea
Dacă nu veţi conecta playerul la o reţea, treceţi la „Pasul 3: Easy Setup (Configurare simplă)”
(pagina 13).
Wired Setup (Configurare prin cablu)
Cablu LAN
(nefurnizat)
Cablu LAN
(nefurnizat)
Router
Modem
Internet
z
Se recomandă folosirea unui cablu de interfaţă ecranat şi direct (cablu LAN).
Configurare wireless
Cablu LAN
(nefurnizat)
Router LAN
wireless
Modem
z
Nu aveţi nevoie de un cablu pentru a conecta playerul la routerul LAN wireless.
12
Internet
Pasul 3: Easy Setup
(Configurare simplă)
• Pentru a dezactiva conexiunea wireless,
setaţi [Internet Settings] (Setări Internet)
din [Network Settings] (Setări reţea) la [Wired
Setup] (Configurare prin cablu).
• Dacă nu se scoate niciun semnal sau ecranul
este negru, consultaţi „Depanare” (pagina 28).
Când îl porniţi pentru prima oară
Aşteptaţi o perioadă scurtă înainte ca
playerul să pornească şi să iniţializeze
[Easy Setup] (Configurare simplă).
Ecranul de pornire apare dacă apăsaţi HOME.
Selectaţi o aplicaţie utilizând </M/m/, şi
apăsaţi ENTER.
Aplicaţie
Introducere
1 Conectaţi playerul la reţeaua de
alimentare.
Afişaj ecran de pornire
Instrumente
Ultra
U
ltra HD Blu-ray
ayy Player
y
la reţea
2 Apăsaţi 1 pentru a porni playerul.
Indicatorul de alimentare se aprinde.
3 Porniţi televizorul şi apăsaţi butonul TV t
pe telecomandă pentru a seta selectorul
de intrare. În acest mod, semnalul de la
player va fi afişat pe ecranul TV.
4 Efectuaţi [Easy Setup] (Configurare
simplă).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a efectua setările de bază, utilizând
</M/m/, şi apăsaţi ENTER de pe
telecomandă.
[My Apps] (Aplicaţiile mele): Gestionează
aplicaţia favorită. Puteţi adăuga comenzi
rapide pentru aplicaţie din [All Apps] (Toate
aplicaţiile).
[Featured Apps] (Aplicaţii recomandate):
Afişează aplicaţia recomandată.
[All Apps] (Toate aplicaţiile): Indică toate
aplicaţiile disponibile. Puteţi adăuga aplicaţii
la [My Apps] (Aplicaţiile mele) apăsând pe
OPTIONS şi selectaţi [Add to My Apps]
(Adăugare la Aplicaţiile mele).
[Setup] (Configurare): Ajustează setările
playerului.
Opţiuni disponibile
</M/m/,
ENTER
b
• Când [Easy Setup] (Configurare simplă) este
finalizat, selectaţi [Easy Network Settings]
(Setări de reţea rapide) pentru a utiliza
funcţiile de reţea ale playerului.
• Pentru a activa conexiunea wireless,
setaţi [Internet Settings] (Setări Internet)
din [Network Settings] (Setări reţea) la
[Wireless Setup] (Configurare wireless).
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii de
redare, prin apăsarea OPTIONS. Elementele
disponibile variază în funcţie de situaţie.
[Move Application] (Mutare aplicaţie):
Aranjează aplicaţiile în [My Apps]
(Aplicaţiile mele).
[Remove Application] (Eliminare aplicaţie):
Şterge aplicaţiile din [My Apps]
(Aplicaţiile mele).
[Register as Favourite] (Înregistrare ca
favorită): Înregistrează 1 aplicaţie pe
butonul de telecomandă (favorită).
[Data Contents] (Conţinut date): Afişează
conţinutul discului mixt.
13
Redare
2 Introduceţi un disc Ultra HD Blu-ray 4K.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de
disc. Consultaţi manualul cu instrucţiuni
furnizat împreună cu discul.
Redarea unui disc
b
Pentru „Discuri redabile”, consultaţi
pagina 32.
1 Apăsaţi Z (deschidere/închidere) şi puneţi
un disc pe tava discului.
Când se redă un disc Ultra HD Blu-ray 4K fără
o cheie de disc, aveţi nevoie de o conexiune la
reţea, în funcţie de mediul de reţea şi serverul de
chei oficial (Studio).
Utilizarea Blu-ray 3D
Faţa de redare orientată în jos
2 Apăsaţi Z (deschidere/închidere) pentru
a închide tava discului.
Redarea porneşte.
Dacă redarea nu porneşte automat,
selectaţi categoria [Video] (Video), [Music]
(Muzică) sau [Photo] (Foto) din
(Disc)
(Disc) şi apăsaţi ENTER.
z
(Disc mixt) cuprinde conţinuturi de date.
Apăsaţi OPTIONS pe telecomandă şi selectaţi
[Data Contents] (Conţinut date) pentru a afişa
conţinuturile disponibile.
1 Pregătiţi playerul pentru redarea Blu-ray
3D disc.
• Conectaţi playerul la dispozitivele
compatibile 3D, utilizând un cablu HDMI
de mare viteză.
• Setaţi [3D Output Setting] (Setare ieşire
3D) şi [TV Screen Size Setting for 3D]
(Setare dimensiune ecran TV pentru 3D)
din meniul [Screen Settings] (Setări
ecran) (pagina 20).
2 Introduceţi un Blu-ray 3D disc.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de
disc. Consultaţi manualul cu instrucţiuni
furnizat împreună cu discul.
z
Consultaţi, de asemenea, manualele de
instrucţiuni primite împreună cu televizorul
şi dispozitivul conectat.
Utilizarea Ultra HD Blu-ray 4K
1 Pregătiţi playerul pentru redarea de
discuri Ultra HD Blu-ray 4K.
• Conectaţi playerul la televizorul dvs. 4K
utilizând un cablu HDMI Premium de
mare viteză.
• Pentru a vizualiza conţinut 4K Ultra
HD 60p, asiguraţi-vă că aţi selectat
setarea corectă în setările HDMI pe
televizorul dvs.
• Dacă utilizați un televizor BRAVIA care
acceptă 4K60p, setaţi „HDMI signal
format” (Format semnal HDMI) pe
televizor la „Enhanced format”
(Format îmbunătăţit).
14
Redarea de pe un
dispozitiv USB
Pentru „Tipuri de fişiere redabile”, consultaţi
pagina 33.
1 Ridicaţi capacul mufei USB.
2 Conectaţi dispozitivul USB la mufa USB de
pe player.
3 Selectaţi
[USB device] (Dispozitiv USB)
utilizând </M/m/, şi apăsaţi ENTER.
Pentru a reda fişiere de pe un server Home
Network (Reţea de domiciliu) cu ajutorul
altui produs (Dispozitiv de redare)
Când redaţi pe această unitate fişiere
de pe un server Home Network (Reţea de
domiciliu), puteţi utiliza un produs compatibil
cu un controler Home Network (Reţea de
domiciliu) (un telefon etc.) pentru a controla
redarea.
Redarea prin intermediul
unei reţele
Server
Redarea de fişiere într-o reţea
de domiciliu
Un produs compatibil cu funcţia Home
Network (Reţea de domiciliu) poate reda
fişiere video/muzicale/foto stocate pe un
alt produs compatibil cu funcţia Home
Network (Reţea de domiciliu), prin
intermediul unei reţele.
Pregătiţi playerul pentru a utiliza funcţia
Home Network (Reţea de domiciliu).
1 Conectaţi playerul la o reţea (pagina 12).
2 Pregătiţi celelalte produse compatibile
cu funcţia Home Network (Reţea de
domiciliu) necesare. Consultaţi manualul
de utilizare furnizat împreună cu produsul.
Pentru a reda un fişier de pe un server Home
Network (Reţea de domiciliu) prin această
unitate (player Home Network (Reţea de
domiciliu))
Server
Player
Redare
4 Selectaţi categoria [Video] (Video),
[Music] (Muzică) sau [Photo] (Fotografie)
folosind M/m şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi categoria [Video] (Video), [Music]
(Muzică) sau [Photo] (Fotografie) din
[Media Server] (Server media) din [All
Apps] (Toate aplicaţiile) şi selectaţi fişierul
pe care doriţi să îl redaţi.
Dispozitiv
de redare
Controler
Controlaţi această unitate utilizând un
controler Home Network (Reţea de
domiciliu). Consultaţi manualul cu
instrucţiuni furnizat împreună cu controlerul
Home Network (Reţea de domiciliu).
Utilizarea „Video & TV SideView”
„Video & TV SideView” este o aplicaţie
gratuită pentru dispozitive mobile (precum
telefoanele inteligente etc.) Utilizând „Video
& TV SideView” cu acest player, puteţi să vă
bucuraţi cu uşurinţă de player acţionându-l
de la dispozitivul mobil. Puteţi lansa servicii
sau aplicaţii direct de la dispozitivul mobil
şi puteţi vizualiza informaţiile despre disc în
timpul redării discului. „Video & TV SideView”
poate fi, de asemenea, utilizată ca
telecomandă şi tastatură software.
Înainte de a utiliza dispozitivul „Video & TV
SideView” cu acest player pentru prima dată,
înregistraţi-vă dispozitivul „Video & TV
SideView”. Urmaţi instrucţiunile afişate pe
ecranul dispozitivului „Video & TV SideView”
pentru a vă înregistra.
b
Înregistrarea poate fi efectuată doar pe ecranul
de pornire.
15
Utilizarea SongPal Link/SongPal
SongPal este o aplicaţie dedicată pentru
utilizarea dispozitivelor audio compatibile
SongPal (de exemplu boxe wireless),
fabricate de Sony. Puteţi asculta muzica
stocată pe dispozitivul dumneavoastră CD
(CD-DA) şi USB cu acest player, din mai multe
locaţii din aceeaşi reţea. Pentru mai multe
informaţii, vizitaţi http://sony.net/nasite/.
Pentru a putea utiliza această aplicaţie,
trebuie să folosiţi dispozitivul mobil (telefonul
inteligent sau tableta) şi un router wireless.
Căutaţi SongPal în Google Play™ sau în
App Store şi descărcaţi-o pe dispozitivul
mobil.
Utilizarea funcţiei Screen mirroring
(Ecran în oglindă)
„Screen mirroring” (Ecran în oglindă)
este o funcţie de afişare a ecranului unui
dispozitiv mobil pe televizor cu ajutorul
tehnologiei Miracast.
Playerul se poate conecta direct cu un
dispozitiv compatibil cu funcţia Ecran
în oglindă (de exemplu, dispozitiv
smartphone, tabletă). Puteţi vizualiza
ecranul dispozitivului pe ecranul mare al
televizorului. Nu este nevoie de un router
(sau punct de acces) wireless pentru
a utiliza această caracteristică.
b
• Când folosiţi Ecran în oglindă, calitatea
imaginii şi sunetului se poate deteriora
uneori din cauza interferenţelor altor reţele.
Le puteţi îmbunătăţi reglând [Screen mirroring
RF Setting] (Setare RF ecran în oglindă)
(pagina 26).
• Unele funcţii de reţea pot fi indisponibile
în timpul folosirii funcţiei Ecran în oglindă.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul este compatibil cu
Miracast. Nu se garantează conectivitatea cu
toate dispozitivele compatibile Miracast.
Conectarea la un dispozitiv mobil
1 Conectaţi playerul la o reţea (pagina 12).
2 Setaţi [Auto Home Network Access
Permission] (Permisiune automată de
accesare reţea de domiciliu) din [Network
Settings] (Setări reţea) la [On] (Activat).
3 Conectaţi dispozitivul mobil la acelaşi SSID
(reţea) prin Wi-Fi.
4 Lansaţi aplicaţia SongPal şi urmaţi
instrucţiunile.
z
• Pentru mai multe detalii despre aplicaţiile
SongPal, vizitaţi
http://songpal.sony.net/
• Pentru SongPal Link/SongPal Help, vizitaţi
http://info.songpal.sony.net/help/
1 Selectaţi
[Screen mirroring] (Ecran în
oglindă) pe ecranul de pornire, folosind
</M/m/, şi apăsaţi ENTER.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Ascultarea unui fişier audio
de pe un dispozitiv
Bluetooth®
Vă puteţi bucura de redarea audio wireless
de pe acest player pe un dispozitiv compatibil
de tehnologia wireless Bluetooth.
Trebuie să împerecheaţi dispozitivul
Bluetooth cu acest player înainte de
conectare.
b
Această funcţie este acceptată doar pentru boxe
Bluetooth sau căşti Bluetooth. Telefoanele
inteligente nu sunt acceptate.
16
b
Exemplu:
Căşti
sau
Telefon
inteligent
• Unele dispozitive Bluetooth nu permit
controlul volumului.
• Nu utilizaţi un volum ridicat de la început
sau pentru o perioadă îndelungată de timp.
Există riscul de deteriorare a auzului şi
a dispozitivul audio.
Player
Deconectarea dispozitivului Bluetooth
Boxă
Conectarea la un dispozitiv Bluetooth
1 Plasaţi dispozitivul Bluetooth la maximum
1 metru de player.
2 Efectuaţi oricare din paşii următori:
– Când conectaţi un dispozitiv pentru
prima dată, apăsaţi butonul
BLUETOOTH pe telecomandă.
– Selectaţi opţiunea [Bluetooth Device]
(Dispozitiv Bluetooth) pe ecranul de
redare.
– Selectaţi [Device List] (Listă dispozitive)
în [Bluetooth Settings] (Setări
Bluetooth).
3 Treceţi dispozitivul Bluetooth în modul
de împerechere.
Pentru detalii legate de trecerea
dispozitivului Bluetooth în modul
de împerechere, consultaţi manualul
de instrucţiuni furnizat împreună cu
dispozitivul.
4 Apăsaţi în mod repetat M/m pentru
a selecta dispozitivul dorit şi
apăsaţi ENTER.
Atunci când se stabileşte conexiunea
Bluetooth, numele dispozitivului apare
pe ecranul TV.
Reglarea volumului
1 Porniţi redarea conţinutului.
2 Iniţial, reglaţi volumul pe dispozitivul
Bluetooth. Dacă în continuare nivelul
volumului este scăzut/ridicat, apăsaţi
OPTIONS pe telecomandă în timpul redării
şi selectaţi opţiunea [Bluetooth Volume]
(Volum Bluetooth), după care apăsaţi M/m
pentru a regla volumul.
Redare
Setaţi [Bluetooth Mode] (Mod Bluetooth) din
[Bluetooth Settings] (Setări Bluetooth) la [On]
(Activat) (pagina 23) înainte de a împerechea
un dispozitiv Bluetooth cu acest player.
Efectuaţi oricare din paşii următori:
– Apăsaţi butonul BLUETOOTH pe
telecomandă (pagina 8).
– Dezactivaţi funcţia Bluetooth pe dispozitivul
Bluetooth.
– Opriţi playerul sau dispozitivul Bluetooth.
b
Înainte de a opri dispozitivul Bluetooth,
asiguraţi-vă că aţi redus nivelul volumului
pe televizor, pentru a evita creşterea bruscă
a volumului.
Ascultarea unui fişier audio cu un
dispozitiv Bluetooth şi ieşirea HDMI
Vă puteţi bucura de redarea audio de pe
acest player prin intermediul unui dispozitiv
Bluetooth şi al unei ieşiri HDMI simultan.
Pentru a seta această funcţie, efectuaţi
oricare dintre paşii de mai jos:
– Setaţi [Bluetooth Output] (Ieşire Bluetooth)
din [Bluetooth Settings] (Setări Bluetooth) la
[Bluetooth + HDMI].
– Apăsaţi OPTIONS de pe telecomandă în
timpul oricărei redări şi selectaţi [Bluetooth
Output] (Ieşire Bluetooth), apoi selectaţi
[Bluetooth + HDMI].
b
– Acelaşi conţinut audio este scos prin
dispozitivul Bluetooth şi ieşirea HDMI.
– Această funcţie nu poate stabili sistemul
surround.
– Formatul audio HDMI poate fi modificat.
– Este posibil ca temporizarea ieşirii audio dintre
HDMI şi Bluetooth să nu fie sincronizată.
– În cazul în care boxa Bluetooth este departe de
player, într-o încăpere diferită sau separată cu
un perete, conexiunea Bluetooth va fi instabilă.
17
[Custom1] (Particularizat 1)/[Custom2]
(Particularizat 2)
x [FNR]: Reduce zgomotul aleatoriu ce
apare în imagine.
x [BNR]: Reduce zgomotul cu blocuri de
tip mozaic ce apare în imagine.
x [MNR]: Reduce zgomotul de tip
oglindă din jurul conturului imaginii
(zgomot de ţânţar).
x [Contrast] (Contrast)
x [Brightness] (Luminozitate)
x [Colour] (Culoare)
x [Hue] (Nuanţă)
[Pause] (Pauză): Întrerupe redarea.
[Title Search] (Căutare titlu): Caută un
titlu pe suportul Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
VIDEO şi porneşte redarea de la început.
[Chapter Search] (Căutare capitol): Caută
un capitol şi porneşte redarea de la
început.
z
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii de
redare, prin apăsarea OPTIONS. Elementele
disponibile variază în funcţie de situaţie.
Opţiuni comune
x
x
x
x
x
x
[Repeat Setting] (Setare repetare)*1:
Setează modul de repetare.
[Play] (Redare)/[Stop] (Oprire): Porneşte
sau opreşte redarea.
[Play from start] (Redare de la început):
Redă elementul de la început.
[Bluetooth Output] (Ieşire Bluetooth)*2:
Comută doar între ieşirea audio de pe
dispozitivul Bluetooth sau atât de pe
dispozitivul Bluetooth cât şi ieşirea
HDMI în timpul conexiuni Bluetooth.
[Bluetooth Device] (Dispozitiv
Bluetooth)*2: Afişează lista de dispozitive
Bluetooth.
[Bluetooth Volume] (Volum Bluetooth)*2:
Afişează vizualizarea pentru controlul
volumului Bluetooth. Această opţiune este
disponibilă doar atunci când dispozitivul
Bluetooth este conectat.
Doar pentru Video (Video)
x
x
x
x
18
[3D Output Setting] (Setare ieşire 3D):
Stabileşte dacă semnalul video 3D să fie
scos automat sau nu.
[A/V SYNC] (Sincronizare A/V): Ajustează
decalajul dintre imagine şi sunet, prin
întârzierea ieşirii de sunet corelat cu ieşirea
imaginii (între 0 şi 120 milisecunde).
[HDR Conversion] (Conversie HDR)*3:
Converteşte semnalul High Dynamic Range
(HDR) în semnal Standard Dynamic Range
(SDR) atunci când playerul este conectat
la un televizor sau la un proiector care nu
acceptă intrarea HDR. O imagine este mai
apropiată de formatul HDR atunci când
este selectată o valoare mai mare, dar
acest lucru reduce luminozitatea generală.
[Video Settings] (Setări video):
– [Picture Quality Mode] (Mod calitate
imagine): Selectează setările de imagine
pentru diferite medii de iluminare.
z [Direct] (Direct)
z [Brighter Room] (Cameră mai
luminoasă)*4
*4
z [Theatre Room] (Sală de teatru)
z [Auto] (Automat)
x
x
x
Doar pentru Music (Muzică)
x
x
x
x
x
[Track Search] (Căutare piesă): Caută
numărul pieselor în timpul redării de
muzică de pe CD.
[Add Slideshow BGM] (Adăugare muzică
de fundal diaporamă): Înregistrează
fişiere audio în memoria USB ca muzică
de fundal (BGM) pentru diaporamă.
[Music Search] (Căutare muzică): Afişează
informaţii despre CD-ul audio (CD-DA)
pe baza tehnologiei Gracenote.
Caută informaţiile asociate utilizând
cuvinte cheie din Gracenote atunci când
este selectat [Track] (Piesă), [Artist] (Artist)
sau [Related] (Informaţii asociate).
Afişează o listă de titluri atunci când
se selectează [Playback History] (Istoric
redare) sau [Search History] (Istoric
căutare).
[Shuffle Setting] (Setare redare
amestecată): Setaţi la [On] (Activat) pentru
a reda fişierele audio în ordine aleatorie.
[Group Search] (Căutare grup): Caută
numărul grupului în timpul redării
DVD AUDIO.
Doar în modurile Video (Video) şi Music
(Muzică)
x
x
x
x
x
Doar pentru Photo (Fotografie)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*1
*2
*3
*4
*5
*6
[Repeat Setting] (Setare repetare) nu este
disponibilă în timpul redării de titluri BDJ
sau de titluri interactive HDMV.
[Bluetooth Output] (Ieşire Bluetooth),
[Bluetooth Device] (Dispozitiv Bluetooth)
şi [Bluetooth Volume] (Volum Bluetooth) nu
sunt disponibile în timpul redării de fotografii
în modul Home Network (Reţea de
domiciliu).
[HDR Conversion] (Conversie HDR) este
disponibilă doar în timpul redării de video
HDR, atunci când dispozitivul de afişare nu
este compatibil cu afişajul HDR sau când
[HDR Output] (Ieşire HDR) din [Screen
Settings] (Setări ecran) este setat la
[Off] (Dezactivat).
[Brighter Room] (Cameră mai luminoasă)
şi [Theatre Room] (Sală de teatru) nu sunt
disponibile în timpul redării video HDR.
[Slideshow BGM] (Muzică de fundal
diaporamă) nu este disponibilă în timpul
redării de fotografii în modul Home Network
(Reţea de domiciliu).
[2D Playback] (Redare 2D) este disponibilă
doar în timpul redării de fotografii 3D.
Redare
x
[Top Menu] (Meniu principal): Afişează
meniul principal Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
[Menu] (Meniu)/[Popup Menu] (Meniu
pop up): Afişează meniul Pop-up Ultra HD
Blu-ray/BD sau meniul DVD.
[Audio] (Audio): Comută pista de limbă,
atunci când pe Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
sunt înregistrate piste pentru mai multe
limbi. Selectează pista de sunet pe CD-uri.
[Subtitle] (Subtitrări): Comută limba
subtitrărilor, atunci când pe Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD sunt înregistrate subtitrări
în mai multe limbi.
[Angle] (Unghi): Comută la alte unghiuri
de vizualizare, atunci când pe Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD sunt înregistrate mai
multe unghiuri.
[Number Entry] (Introducere numere):
Selectează numărul cu ajutorul tastei
</M/m/, de pe telecomandă.
b
[Slideshow Speed] (Viteză diaporamă):
Modifică viteza diaporamei.
[Slideshow Effect] (Efect diaporamă):
Setează efectul pentru diaporamă.
[Slideshow BGM] (Muzică de fundal
diaporamă)*5:
– [Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
– [My Music from USB] (Muzica mea de pe
USB): Setează fişierele audio înregistrate
în [Add Slideshow BGM] (Adăugare
muzică de fundal diaporamă).
– [Play from Music CD] (Redare de pe
CD muzical): Setează piesele de pe
suporturi CD-DA.
[2D Playback] (Redare 2D)*6: Setează
redarea la imagine 2D.
[Change Display] (Modificare afişaj):
Comută între [Grid View] (Vizualizare grilă)
şi [List View] (Vizualizare listă).
[View Image] (Vizualizare imagine):
Afişează fotografia selectată.
[Slideshow] (Diaporamă): Redă
o diaporamă.
[Rotate Left] (Rotire la stânga): Roteşte
fotografia spre stânga cu 90 de grade.
[Rotate Right] (Rotire la dreapta): Roteşte
fotografia spre dreapta cu 90 de grade.
19
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajelor de
configurare
Selectaţi
[Setup] (Configurare) pe ecranul
de pornire când trebuie să schimbaţi setările
playerului.
Setările implicite sunt subliniate.
1 Selectaţi
[Setup] (Configurare) pe
ecranul de pornire utilizând </M/m/,.
2 Selectaţi pictograma categoriei de
configurare utilizând M/m şi apăsaţi
ENTER.
[Software Update]
(Actualizare software)
x [Update via Internet] (Actualizare prin
Internet)
Actualizează software-ul playerului folosind
reţeaua disponibilă. Asiguraţi-vă că reţeaua
este conectată la Internet. Consultaţi
„Pasul 2: Conexiune la reţea” (pagina 12).
x [Update via USB Memory] (Actualizare
prin memoria USB)
Actualizează software-ul playerului folosind
memoria USB. Creaţi un folder denumit
„UPDATE” unde trebuie stocate toate fişierele
de actualizare. Playerul poate recunoaşte
până la 500 de fişiere/foldere într-un singur
nivel, inclusiv fişierele/folderele de
actualizare.
z
• Recomandăm efectuarea unei actualizări de
software aproximativ o dată la două luni.
• Dacă starea reţelei este slabă, vizitaţi
www.sony.eu/support pentru a descărca
ultima versiune de software şi pentru
actualizare prin intermediul memoriei USB.
Puteţi obţine, de asemenea, informaţii despre
funcţiile de actualizare pe site-ul Web.
20
[Screen Settings]
(Setări ecran)
x [HDR Output] (Ieşire HDR)
[Auto] (Automat): Scoate semnalul HDR în
funcţie de conţinutul şi capacitatea HDMISINK. Funcţia de conversie este aplicată
atunci când conţinutul este HDR şi HDMI-SINK
nu acceptă HDR.
[Off] (Dezactivat): Scoate întotdeauna SDR.
x [Display Type] (Tip afişaj)
[TV] (Televizor): Selectaţi această opţiune
atunci când playerul este conectat la
televizor.
[Projector] (Proiector): Selectaţi această
opţiune atunci când playerul este conectat
la proiector.
z
[HDR Conversion] (Conversie HDR) va fi reglată în
funcţie de tipul de afişare selectat. Chiar dacă
este selectată aceeaşi valoare de setare pentru
[HDR Conversion] (Conversie HDR), intervalul
dinamic al imaginii este diferit.
x [Output Video Resolution] (Rezoluţie
ieşire video)
În mod normal, selectaţi [Auto] (Automat).
Selectaţi [Original Resolution] (Rezoluţie
originală) pentru a scoate rezoluţia
înregistrată pe disc. Dacă rezoluţia este
mai mică decât rezoluţia SD, aceasta este
redimensionată la rezoluţie SD.
x [24p Output] (Ieşire 24p)
Scoate semnale video de 24p doar dacă
conectaţi un televizor compatibil 24p printr-o
conexiune HDMI şi [Output Video Resolution]
(Rezoluţie ieşire video) este setat la [Auto]
(Automat) sau [1080p].
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto] (Automat): Scoate semnale video de
24 Hz doar când se conectează un televizor
compatibil 24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[On] (Activat): Activează funcţia.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când televizorul nu este compatibil cu
semnale video 24p.
[DVD-ROM] (DVD-ROM)
[Auto] (Automat): Scoate semnale video de
24 Hz doar când se conectează un televizor
compatibil 24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când televizorul nu este compatibil cu
semnale video 24p.
[Network content] (Conţinut reţea)
Această funcţie este disponibilă pentru
redarea conţinuturilor din alte reţele,
de exemplu, reţeaua de domiciliu,
ecran în oglindă etc.
[Auto] (Automat): Scoate semnale video de
24 Hz doar când se conectează un televizor
compatibil 24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când televizorul nu este compatibil cu
semnale video 24p.
x [4K Upscale Setting] (Setare conversie
ascendentă 4k)
[Auto1] (Automat 1): Emite semnale video
2K (1920 × 1080) în timpul redării video
şi semnale video 4K în timpul redării de
fotografii în cazul conectării la un echipament
compatibil 4K Sony.
Scoate semnale video 4K dacă este conectat
la un echipament compatibil cu 4K care nu
este produs de Sony.
Această setare nu se aplică pentru redarea de
imagini video 3D.
[Auto2] (Automat 2): Scoate automat
semnale video 4K în cazul în care conectaţi
un dispozitiv compatibil cu 4K.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
b
Dacă echipamentul Sony nu este detectat după
ce selectaţi [Auto1] (Automat 1), setarea va avea
acelaşi efect cu setarea [Auto2] (Automat 2).
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automat): Detectează automat tipul
televizorului conectat şi comută la setarea
de culoare potrivită.
x [HDMI Deep Colour Output] (Ieşire culori
adânci HDMI)
[Auto] (Automat): Scoate semnale video
de 12 biţi/10 biţi, atunci când televizorul
conectat este compatibil cu Deep Colour
(Culori adânci).
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când imaginea este instabilă sau culorile nu
sunt naturale.
Setări şi reglaje
[Data content] (Conţinut date)
Această funcţie este disponibilă pentru
redarea de conţinuturi stocate pe memorii
USB sau discuri de date.
[Auto] (Automat): Scoate semnale video de
24 Hz doar când se conectează un televizor
compatibil 24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când televizorul nu este compatibil cu
semnale video 24p.
[YCbCr (4:2:2)] (YCbCr (4:2:2)): Scoate
semnale video YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)] (YCbCr (4:4:4)): Scoate
semnale video YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Scoate semnale video RGB.
x [IP Content NR] (Reducere zgomot
conţinut IP)
[Auto] (Automat) / [Strong] (Puternic) /
[Medium] (Mediu) / [Mild] (Uşor): Ajustează
calitatea imaginii pentru conţinutul de pe
Internet.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [3D Output Setting] (Setare ieşire 3D)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
pentru a afişa tot conţinutul în 2D sau
pentru a vă bucura de ieşirea 4K folosind
conţinut 3D.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Setare
dimensiune ecran TV pentru 3D)
Setează dimensiunea ecranului televizorului
compatibil 3D.
x [TV Type] (Tip televizor)
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu ecran panoramic
sau un televizor cu funcţie mod de ecran lat.
[4:3] (4:3): Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran 4:3 fără
funcţie mod de ecran lat.
x [Screen Format] (Format ecran)
[Full] (Complet): Selectaţi această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu funcţie
mod de ecran lat. Afişează o imagine de
ecran 4:3 în raport de aspect 16:9, chiar
şi pe un televizor cu ecran lat.
[Normal]: Modifică dimensiunea imaginii,
pentru a se potrivi la dimensiunea ecranului
cu raportul de aspect al imaginii originale.
21
x [DVD Aspect Ratio] (Raport de
aspect DVD)
[Letter Box] (Panoramic): Afişează o imagine
lată cu benzi negre în partea de sus şi de jos.
[Pan & Scan] (Trunchiat): Afişează o imagine
cu înălţime completă, pe întregul ecran,
cu părţile laterale eliminate.
x [Cinema Conversion Mode]
(Mod conversie cinematograf)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Playerul detectează
automat dacă materialul este bazat pe
video sau pe film şi comută la metoda
de conversie corespunzătoare.
[Video] (Video): Metoda de conversie
adecvată materialelor bazate pe video va fi
selectată întotdeauna, indiferent de material.
x [Pause Mode] (Mod pauză)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Imaginile dinamice
apar clare.
[Frame] (Cadru): Afişează imagini statice
la rezoluţii înalte.
[Audio Settings]
(Setări audio)
x [Digital Audio Output] (Ieşire audio
digitală)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Scoate semnale audio
conform stării dispozitivelor conectate.
[PCM]: Scoate semnale PCM prin mufa
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT. Selectaţi
această opţiune dacă nu există nici o ieşire de
la dispozitivul conectat.
b
Această funcţie este dezactivată în timpul
conexiunii cu un dispozitiv Bluetooth. Formatul
audio poate fi modificat în timpul conexiuni
Bluetooth.
x [DSD Output Mode] (Mod ieşire DSD)
[Auto] (Automat): Scoate semnale DSD prin
mufa HDMI OUT în timpul redării de fişiere în
format Super Audio CD şi DSD (în cazul în care
dispozitivul conectat acceptă şi el DSD).
Scoate semnale LPCM prin mufa HDMI OUT
în timpul redării de fişiere în format Super
Audio CD şi DSD (în cazul în care dispozitivul
conectat nu acceptă DSD).
[Off] (Dezactivat): Scoate semnale PCM prin
mufa HDMI OUT în timpul redării de fişiere
în format Super Audio CD şi DSD.
b
Această funcţie este dezactivată în timpul
conexiunii cu un dispozitiv Bluetooth. Formatul
audio poate fi modificat în timpul conexiuni
Bluetooth.
x [BD Audio MIX Setting] (Setări MIX
Audio BD)
[On] (Activat): Scoate semnalul audio obţinut
prin mixarea semnalului audio interactiv şi
a semnalului audio secundar în semnalul
audio principal.
[Off] (Dezactivat): Scoate doar semnalul
audio principal. Selectaţi această opţiune
pentru a scoate semnale Bitstream (Dolby/
DTS) către un amplificator (receptor) AV.
z
Pentru a vă bucura de semnale Bitstream
(Dolby/DTS), setaţi [BD Audio MIX Setting]
(Setări MIX Audio BD) la [Off] (Dezactivat) şi
[Digital Audio Output] (Ieşire audio digitală)
la [Auto] (Automat).
x [DTS Neo:6] (DTS Neo:6)
[Cinema] (Cinema)/[Music] (Muzică): Scoate
sunet simulat pe mai multe canale de la surse
cu 2 canale prin mufa HDMI OUT, în funcţie
de capacitatea dispozitivului conectat ce
utilizează modul [Cinema] (Cinema)/
[Music] (Muzică).
[Off] (Dezactivat): Scoate sunetul cu numărul
original de canale prin mufa HDMI OUT.
b
Dacă [DTS Neo:6] (DTS Neo:6) este setat la
[Cinema] (Cinema) sau [Music] (Muzică), [DSEE
HX] (DSEE HX) nu se poate seta la [On] (Activat).
x [48kHz/96kHz/192kHz PCM]
[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: Setează frecvenţa
de eşantionare pentru ieşirea de semnale
PCM de la mufa DIGITAL OUT (COAXIAL).
22
b
Unele dispozitive nu acceptă frecvenţa de
eşantionare [96kHz] şi [192kHz].
x [DSEE HX] (DSEE HX)
[On] (Activat): Converteşte ascendent fişierul
audio într-un fişier audio de înaltă rezoluţie
şi reproduce clar sunetele înalte care adesea
se pierd.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
b
Sursa trebuie să fie pe 2 canale şi la 44,1/48 kHz.
x [Downmix] (Reducere semnal)
[Surround] (Surround): Scoate semnale audio
cu efecte surround. Selectaţi această opţiune
atunci când conectaţi un dispozitiv audio
ce acceptă Dolby Surround (Pro Logic) sau
DTS Neo:6.
[Stereo]: Scoate semnale audio fără efecte
surround. Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un dispozitiv audio ce nu
acceptă Dolby Surround (Pro Logic) sau
DTS Neo:6 (DTS Neo:6).
[Bluetooth Settings]
(Setări Bluetooth)
Pentru „Ascultarea unui fişier audio de pe un
dispozitiv Bluetooth®”, consultaţi pagina 16.
x [Bluetooth Mode] (Mod Bluetooth)
[On] (Activat): Activează funcţiile şi setările
Bluetooth.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţiile şi
setările Bluetooth.
x [Bluetooth Codec - AAC] (Codec
Bluetooth - AAC) / [Bluetooth Codec LDAC] (Codec Bluetooth - LDAC)
Această funcţie este activată numai atunci
când [Bluetooth Mode] (Mod Bluetooth) este
setat la [On] (Activat).
[On] (Activat): Activează codecul AAC/LDAC.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează codecul
AAC/LDAC.
Setări şi reglaje
x [Audio DRC] (Comprimare interval
dinamic audio)
[Auto] (Automat): Execută redarea în
intervalul dinamic specificat de disc (doar
BD-ROM). Alte discuri sunt redate la nivelul
[On] (Activat).
[On] (Activat): Efectuează redarea la un nivel
de compresie standard.
[Off] (Dezactivat): Nu funcţionează
compresia. Este produs un sunet mai
dinamic.
x [Device List] (Listă dispozitive)
Afişează o listă de receptori Bluetooth
detectaţi şi împerecheaţi când [Bluetooth
Mode] (Mod Bluetooth) este setat la
[On] (Activat).
b
Această funcţie este dezactivată în timpul
conexiunii cu un dispozitiv Bluetooth.
z
LDAC este o tehnologie de codificare audio
dezvoltată de Sony, care permite transmisia
de conţinuturi audio de înaltă rezoluţie (Hi-Res),
chiar şi printr-o conexiune Bluetooth. Spre
deosebire de alte tehnologii de codificare
compatibile cu Bluetooth, precum SBC,
acesta funcţionează fără a converti conţinutul
audio Hi-Res la un nivel inferior* şi permite
transmiterea prin reţeaua wireless Bluetooth
a aproximativ de trei ori mai multe date**, faţă
de celelalte tehnologii, la o calitate a sunetului
fără precedent, printr-o codificare eficientă şi
o organizare optimă pe pachete.
* Cu excepţia conţinuturilor în format DSD.
** În comparaţie cu SBC (Subband Coding),
când se selectează rata de biţi 990 kbps
(96/48 kHz) sau 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
x [Wireless Playback Quality] (Calitate
redare wireless)
Această funcţie este activată numai atunci
când [Bluetooth Mode] (Mod Bluetooth) şi
[Bluetooth Codec - LDAC] (Codec Bluetooth LDAC) este setat la [On] (Activat). În cazul în
care redarea în flux video prin Wi-Fi este
instabilă, selectaţi [Connection] (Conexiune)
la setarea de mai jos iar conexiunea Wi-Fi se
va stabiliza.
[Auto] (Automat): Setează automat viteza de
transmisie a datelor pentru LDAC.
[Sound Quality] (Calitate sunet): Se utilizează
viteza cea mai mare pentru date. Este
recomandată pentru ascultarea de muzică,
dar redarea audio poate deveni instabilă în
cazul în care calitatea legăturii nu este
suficient de bună.
23
[Standard]: Se utilizează o viteză medie
pentru date. Această setare asigură echilibrul
dintre calitatea sunetului şi stabilitatea
redării.
[Connection] (Conexiune): Stabilitatea are
prioritate. Calitatea sunetului poate fi
rezonabilă, iar starea conexiunii va fi, cel mai
probabil, stabilă.
x [Bluetooth Output] (Ieşire Bluetooth)
(pagina 18):
[Bluetooth]: Scoate semnale audio de pe
dispozitivul Bluetooth.
[Bluetooth + HDMI]: Scoate semnale audio
atât de pe dispozitivul Bluetooth, cât şi prin
ieşirea HDMI.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Setări vizualizare
BD/DVD)
x [BD/DVD Menu Language] (Limbă
meniu BD/DVD)
Selectează limba implicită pentru meniul
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD Video.
Selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă) şi introduceţi codul pentru limba
dumneavoastră, consultând „Lista codurilor
de limbă” (pagina 41).
x [Audio Language] (Limbă audio)
Selectează limba implicită pentru sunetul
de pe Ultra HD Blu-ray/BD/DVD Video.
Dacă selectaţi [Original], este selectată
limba care are prioritate pe disc.
Selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă) şi introduceţi codul pentru limba
dumneavoastră, consultând „Lista codurilor
de limbă” (pagina 41).
x [Subtitle Language] (Limbă subtitrări)
Selectează limba implicită pentru subtitrările
de pe Ultra HD Blu-ray/BD/DVD Video.
Selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă) şi introduceţi codul pentru limba
dumneavoastră, consultând „Lista codurilor
de limbă” (pagina 41).
24
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Strat redare disc hibrid BD)
[BD]: Redă stratul BD.
[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.
x [BD Internet Connection] (Conexiune
Internet BD)
[Allow] (Se permite): Permite conexiunea
la Internet pentru conţinutul BD.
[Do not allow] (Nu se permite): Interzice
conexiunea la Internet pentru conţinutul BD.
x [Delete BD Data] (Ştergere date BD)
Şterge datele din memoria USB.
Toate datele stocate în folderul buda vor
fi şterse.
x [DVD-Audio Playback] (Redare
audio DVD)
[DVD-Audio]: Redă conţinutul DVD AUDIO.
[DVD-Video] (DVD-Video): Redă doar
conţinutul DVD VIDEO.
[Parental Control
Settings] (Setări control
parental)
x [Password] (Parolă)
Setează sau modifică parola pentru funcţia
de Control parental. O parolă vă permite să
setaţi o restricţie pentru redarea de suporturi
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO şi de
materiale video de pe Internet. Dacă este
necesar, puteţi diferenţia nivelurile de
restricţie pentru suporturi Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD VIDEO şi materiale video de pe
Internet.
x [Parental Control Area Code] (Cod de
zonă control parental)
Redarea unor suporturi Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD VIDEO şi de materiale video de pe
Internet poate fi limitată, în funcţie de zona
geografică. Anumite scene pot fi blocate
sau înlocuite cu scene diferite. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola formată din patru cifre.
x [BD Parental Control] (Control parental
BD) / [DVD Parental Control] (Control
parental DVD) / [Internet Video Parental
Control] (Control parental video pe
Internet)
Prin setarea Parental Control (Control
parental), anumite scene pot fi blocate
sau înlocuite cu scene diferite. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola formată din patru cifre.
[Music Settings]
(Setări muzică)
x [Super Audio CD Playback Layer] (Strat
redare Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Redă stratul Super
Audio CD.
[CD] (CD): Redă stratul CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Canale redare Super Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 canale): Redă zona pe
2 canale.
[DSD Multi] (DSD multiplu): Redă zona pe
mai multe canale.
z
Pentru detalii, consultaţi manualul cu
instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul
sau componenta. Pentru a activa caracteristicile
BRAVIA Sync, conectaţi televizorul prin mufa
HDMI OUT 1.
[Linked to TV-off] (Conectat la televizoroprit)
[Valid] (Valid): Opreşte automat playerul
atunci când televizorul conectat intră în
modul standby (BRAVIA Sync).
[Invalid] (Nevalid): Dezactivează funcţia.
Setări şi reglaje
x [Internet Video Unrated] (Video de pe
Internet neclasificat)
[Allow] (Se permite): Se permite redarea de
materiale video de pe Internet neclasificate.
[Block] (Blocare): Se blochează redarea de
materiale video neclasificate de pe Internet.
[Control for HDMI] (Comandă HDMI)
[On] (Activat): Următoarele caracteristici
BRAVIA Sync sunt disponibile:
– Redare printr-o singură atingere
– Oprirea alimentării sistemului
– Urmarea limbii
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [HDMI Audio Output] (Ieşire audio HDMI)
[Auto] (Automat): Scoate semnale audio prin
mufa HDMI OUT în cazul în care aceasta este
conectată la un dispozitiv iar dispozitivul
respectiv este pornit. În caz contrar, scoate
semnale audio prin mufa HDMI OUT 1.
[HDMI1]: Scoate semnale audio prin mufa
HDMI OUT 1.
[HDMI2]: Scoate semnale audio prin mufa
HDMI OUT 2.
x [Auto Standby] (Standby automat)
[On] (Activat): Revine automat la modul
standby, dacă niciun buton nu este apăsat
timp de mai mult de 20 de minute.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
b
[System Settings]
(Setări sistem)
x [OSD Language] (Limbă afişaj pe ecran)
Selectează limba de afişare pe ecran pentru
player.
x [HDMI Settings] (Setări HDMI)
Prin conectarea de componente Sony
compatibile cu funcţiile HDMI cu ajutorul
unui cablu HDMI de mare viteză, utilizarea
se simplifică.
În timpul funcţionării SongPal Link, [Auto
Standby] (Standby automat) este dezactivat
chiar dacă este setat la [On] (Activat).
x [Auto Display] (Afişaj automat)
[On] (Activat): Afişează automat informaţii
pe ecran, atunci când se modifică titlurile de
vizualizare, modurile de imagine, semnalele
audio etc.
[Off] (Dezactivat): Afişează informaţii doar
când apăsaţi pe DISPLAY.
x [Software Update Notification]
(Notificare actualizare software)
[On] (Activat): Setează playerul să vă
informeze cu privire la o nouă versiune
a software-ului (pagina 20).
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
25
x [Gracenote Settings] (Setări Gracenote)
[Auto] (Automat): Descarcă automat
informaţiile de pe CD-ul audio (CD-DA)
înainte de începerea redării discului audio CD
(CD-DA), după ce discul audio CD (CD-DA)
a fost recunoscut. Conectaţi playerul la reţea
pentru descărcare.
[Manual] (Manual): Descarcă informaţiile
de pe disc dacă aţi selectat [Music Search]
(Căutare muzică).
x [Device Name] (Nume dispozitiv)
Afişează numele playerului. Numele
playerului poate fi modificat.
x [System Information] (Informaţii sistem)
Afişează versiunea software-ului playerului
şi adresa MAC.
x [Software License Information]
(Informaţii licenţă software)
Afişează informaţii despre licenţa software.
[Network Settings]
(Setări reţea)
x [Internet Settings] (Setări internet)
Conectaţi mai întâi playerul la reţea. Pentru
detalii, consultaţi „Pasul 2: Conexiune la
reţea” (pagina 12).
[Wired Setup] (Configurare prin cablu):
Selectaţi această opţiune la conectarea la
un router de bandă largă cu ajutorul unui
cablu LAN.
[Wireless Setup] (Configurare wireless):
Selectaţi această opţiune la utilizarea reţelei
LAN wireless, încorporată în player, pentru
o conexiune la reţea wireless.
z
Pentru mai multe detalii, vizitaţi următorul
site Web şi consultaţi secţiunea de întrebări
frecvente:
www.sony.eu/support
x [Network Connection Status]
(Stare conexiune reţea)
Afişează starea curentă a reţelei.
26
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnosticare conexiune reţea)
Verifica dacă conexiunea la reţea a fost
realizată corespunzător prin intermediul
diagnosticării reţelei.
x [Screen mirroring RF Setting]
(Setare ecran în oglindă RF)
[Auto] (Automat): Setează automat banda
canalului RF (frecvenţa radio) pentru
conexiunea ecranului în oglindă.
[CH 1] (Canal 1) / [CH 6] (Canal 6) / [CH 11]
(Canal 11): Setează CH 1/CH 6/CH 11 ca
prioritar.
x [Connection Server Settings] (Setări
server conexiune)
Stabileşte dacă să fie afişat serverul conectat
sau nu.
x [Auto Home Network Access Permission]
(Permisiune automată de accesare reţea
de domiciliu)
[On] (Activat): Permite accesul automat de la
un produs compatibil cu un controler de reţea
de domiciliu nou detectat.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Home Network Access Control]
(Control acces reţea de domiciliu)
Afişează o listă de produse compatibile
cu controlerul Home Network şi stabileşte
dacă să se accepte sau nu comenzi de la
controlerele din listă.
x [Registered Remote Devices]
(Dispozitive la distanţă înregistrate)
Afişează o listă cu dispozitivele
dumneavoastră la distanţă înregistrate.
x [Remote Start] (Pornire de la distanţă)
[On] (Activat): Vă permite să porniţi playerul
de pe un dispozitiv conectat printr-o reţea.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
b
Setaţi [Remote Start] (Pornire de la distanţă) la
[On] (Activat) şi opriţi playerul pentru a activa
funcţia de Standby reţea (pagina 36).
[Easy Setup]
(Configurare simplă)
A se vedea „Pasul 3: Configurare simplă”
(pagina 13).
[Resetting]
(Reiniţializare)
Setări şi reglaje
x [Reset to Factory Default Settings]
(Reiniţializare la setările implicite
din fabrică)
Reiniţializează setările playerului la valorile
implicite din fabrică, selectând grupul de
setări. Toate setările din grup vor fi
reiniţializate.
x [Initialise Personal Information]
(Iniţializare informaţii personale)
Şterge informaţiile personale stocate
în player.
b
Dacă eliminaţi, transferaţi sau redistribuiţi
această unitate, ştergeţi toate Informaţiile
personale din motive de securitate.
Luaţi măsurile corespunzătoare precum
deconectarea după utilizarea unui serviciu
de reţea.
27
Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă apare o problemă în timpul utilizării
playerului, folosiţi acest ghid de depanare
pentru a remedia problema înainte de
a solicita asistenţă pentru reparaţii. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Imagine
Nu se afişează nicio imagine sau imaginea
nu este redată corect.
• Verificaţi dacă toate cablurile sunt
conectate bine (pagina 10).
• Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât să afişeze semnalul
de la player.
• Resetaţi [Output Video Resolution]
(Rezoluţie ieşire video) la cea mai mică
rezoluţie apăsând x (oprire), HOME şi apoi
butonul POP UP/MENU de pe telecomandă.
• Încercaţi următoarele: 1Opriţi playerul şi
porniţi-l din nou. 2Opriţi echipamentul
conectat şi porniţi-l din nou. 3Deconectaţi
cablul HDMI şi apoi conectaţi-l din nou.
• Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI care nu acceptă tehnologia
de protecţie a drepturilor de autor.
• Verificaţi setările [Output Video Resolution]
(Rezoluţie ieşire video) din [Screen Settings]
(Setări ecran) (pagina 20).
• Pentru Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVDROM/ Conţinut de date/Conţinut reţea,
verificaţi setările [24p Output] (Ieşire 24p)
din [Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 20).
• Pentru ieşirea 4K, asiguraţi-vă că playerul
este conectat la un afişaj 4K care acceptă
intrarea HDMI compatibilă cu HDCP2.2
folosind un cablu HDMI Premium de mare
viteză sau un cablu HDMI de mare viteză
care acceptă lăţimi de bandă de 18 Gbps
(pagina 10).
28
Limba de afişare de pe ecran este comutată
automat în momentul conectării la mufa
HDMI OUT.
• Dacă [Control for HDMI] (Comandă HDMI)
din [HDMI Settings] (Setări HDMI) este setat
la [On] (Activat) (pagina 25), limba afişată
pe ecran este comutată automat la limba
setată pentru televizorul conectat (în cazul
în care modificaţi setarea pe televizor etc.).
Sunet
Nu se scoate niciun sunet sau sunetul nu
este redat corect.
• Verificaţi dacă toate cablurile sunt
conectate bine (pagina 11).
• Comutaţi selectorul de intrare de pe
amplificatorul AV (receptorul), astfel încât
semnalele audio de la player să fie scoase
de amplificatorul (receptorul) AV.
• Dacă semnalul audio nu este scos prin
mufa DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT,
verificaţi setările audio (pagina 22).
• Pentru conexiunile HDMI, încercaţi
următoarele: 1Opriţi playerul şi porniţi-l
din nou. 2Opriţi echipamentul conectat şi
porniţi-l din nou. 3Deconectaţi cablul HDMI
şi apoi conectaţi-l din nou.
• Pentru conexiunile HDMI, dacă playerul
este conectat la un televizor printr-un
amplificator (receptor) AV, încercaţi să
conectaţi cablul HDMI direct la televizor.
Consultaţi, de asemenea, manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu
amplificatorul (receptorul) AV.
• Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI (mufele DVI nu acceptă
semnale audio).
• Dispozitivul conectat la mufa HDMI OUT
nu acceptă formatul audio al playerului.
Verificaţi setările audio (pagina 22).
• Verificaţi setările [HDMI Audio Output]
(Ieşire audio HDMI) din [System Settings]
(Setări sistem) (pagina 25).
Semnalele HD Audio (Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos
şi DTS:X) nu sunt scoase prin bitstream.
• Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setare MIX BD
audio) din [Audio Settings] (Setări audio) la
[Off] (Dezactivat) (pagina 22).
• Verificaţi dacă amplificatorul (receptorul)
AV este compatibil cu fiecare format HD
Audio.
Semnalul audio interactiv nu este scos.
• Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setare MIX BD
audio) din [Audio Settings] (Setări audio) la
[On] (Activat) (pagina 22).
Disc
Nu se redă discul.
• Discul este murdar sau înclinat.
• Discul este aşezat invers. Introduceţi discul
cu partea de redat în jos.
• Discul are un format ce nu poate fi redat de
acest player (pagina 32).
• Playerul nu poate reda un disc înregistrat
care nu a fost finalizat corect.
• Codul de regiune de pe BD/DVD nu se
potriveşte cu playerul.
Dispozitiv USB
Playerul nu detectează un dispozitiv USB
conectat la player.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat în siguranţă la mufa USB.
• Verificaţi dacă dispozitivul USB sau un cablu
este deteriorat.
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit.
• Dacă dispozitivul USB este conectat prin
intermediul unui hub USB, conectaţi
dispozitivul USB direct la player.
Imaginea/sunetul este slab(ă)/anumite
programe sunt afişate cu puţine detalii,
în special în timpul scenelor cu mişcare
rapidă sau întunecate.
• Calitatea imaginii/sunetului poate fi
îmbunătăţită prin modificarea vitezei
conexiunii. Viteza recomandată a conexiunii
este de cel puţin 2,5 Mbps pentru materiale
video cu definiţie standard, 10 Mbps pentru
materiale video de înaltă definiţie şi cel
puţin 25 Mbps pentru materiale video Ultra
HD (în funcţie de furnizorul de servicii).
Redarea în flux pe Internet prin Wi-Fi este
instabilă atunci când este conectat cu
dispozitiv Bluetooth folosind LDAC.
• Setaţi [Wireless Playback Quality] (Calitate
redare wireless) din [Bluetooth Settings]
(Setări Bluetooth) la [Connection]
(Conexiune) (pagina 23).
Informaţii suplimentare
Codul de mesaj 3 [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being
played is protected by Cinavia and is
not authorized for playback on this
device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message
Code 3.] (Ieşiri audio temporar dezactivate.
Nu ajustaţi volumul de redare. Conţinutul
redat este protejat de Cinavia şi nu este
autorizat pentru redare pe acest dispozitiv.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi
http://www.cinavia.com. Cod de mesaj 3.)
apare pe ecran atunci când se redă un disc.
• Pista audio a materialului video pe care
îl redaţi conţine un cod Cinavia ce indică
faptul că este o copie neautorizată a unor
materiale produse în mod profesionist
(pagina 38).
Redarea în flux pe Internet
Nu există un meniu de opţiuni în timpul
redării în flux pe Internet.
• Meniul de opţiuni nu este disponibil în
timpul redării în flux pe Internet.
Conexiune la reţea
Playerul nu se poate conecta la reţea.
• Verificaţi conexiunea la reţea (pagina 12) şi
setările reţelei (pagina 26).
Nu puteţi conecta PC-ul la Internet după ce
aţi efectuat [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)]
(Configurare protejată Wi-Fi (WPS)).
• Setările wireless are routerului se pot
modifica automat dacă utilizaţi funcţia Wi-Fi
Protected Setup (Configurare protejată
Wi-Fi) înainte de ajustarea setărilor
routerului. În acest caz, modificaţi în mod
corespunzător setările wireless ale PC-ului.
Nu puteţi conecta playerul la routerul
LAN wireless.
• Verificaţi dacă routerul LAN wireless este
pornit.
• Mutaţi playerul şi routerul LAN wireless mai
aproape unul de celălalt.
• Îndepărtaţi playerul de dispozitivele care
utilizează o bandă de frecvenţă de 2,4 GHz,
cum ar fi cuptoarele cu microunde,
dispozitivele Bluetooth sau fără fir digitale
sau opriţi aceste dispozitive.
29
Routerul wireless dorit nu apare în lista
de elemente de reţea wireless.
• Apăsaţi RETURN pentru a reveni la ecranul
anterior şi încercaţi din nou configurarea
wireless. Dacă routerul wireless dorit nu
este nici acum detectat, apăsaţi select
[New connection registration] (Înregistrare
conexiune nouă) pentru a executa [Manual
registration] (Înregistrare manuală).
Mesajul [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Software Update”
to perform the update.] (Este disponibilă
o nouă versiune a software-ului. Accesaţi
secţiunea „Setup” (Configurare) din meniu
şi selectaţi „Software Update” (Actualizare
software) pentru a efectua actualizarea)
apare pe ecran atunci când porniţi playerul.
• Consultaţi [Software Update] (Actualizare
software) (pagina 20) pentru a actualiza
playerul cu o nouă versiune de software.
Conexiune Bluetooth
Nu se poate stabili/finaliza conexiunea
Bluetooth.
• Setaţi [Bluetooth Mode] (Mod Bluetooth)
la [On] (Activat) (pagina 23).
• Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
pornit şi că funcţia Bluetooth este activată.
• Mutaţi dispozitivul Bluetooth mai aproape
de player.
• Conectaţi din nou playerul şi dispozitivul
Bluetooth. Este posibil să fie nevoie să
anulaţi mai întâi conexiunea cu playerul
folosind dispozitivul Bluetooth.
• Ştergeţi o dată informaţiile de împerechere
din lista de dispozitive şi de pe dispozitivul
conectat, înainte de a reîncerca conexiunea.
• Este posibil ca această conexiune să nu fie
posibilă dacă alte dispozitive Bluetooth
sunt prezente în jurul playerului. În acest
caz, opriţi celelalte dispozitive Bluetooth.
• Informaţiile legate de înregistrarea
conexiunii au fost şterse. Efectuaţi
din nou operaţia de conectare.
30
Nu se aude sunetul, sunetul sare sau
fluctuează sau conexiunea se pierde.
• DVD AUDIO nu poate fi redat prin
dispozitivul Bluetooth din cauza DRM.
• Mutaţi dispozitivul Bluetooth mai aproape
de player.
• Asiguraţi-vă că playerul nu recepţionează
interferenţe de la o reţea Wi-Fi, de la alt
dispozitiv Bluetooth, de la alt dispozitiv
wireless din banda de 2,4 GHz sau de la
un cuptor cu microunde.
• Verificaţi dacă conexiunea Bluetooth este
stabilită corespunzător între player şi
dispozitivul Bluetooth.
• Conectaţi din nou playerul şi dispozitivul
Bluetooth.
• Ţineţi playerul la distanţă de obiecte sau
suprafeţe de metal.
Control for HDMI (Comandă HDMI)
(BRAVIA Sync)
Funcţia [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) nu funcţionează (BRAVIA Sync).
• Verificaţi dacă televizorul este conectat
prin intermediul mufei HDMI OUT 1.
• Asiguraţi-vă că [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) din in [HDMI Settings]
(Setări HDMI) este setat la [On] (Activat)
(pagina 25).
• Dacă modificaţi conexiunea HDMI, opriţi şi
reporniţi playerul.
• În cazul unei pene de curent, setaţi [Control
for HDMI] (Comandă HDMI) din [HDMI
Settings] (Setări HDMI) la [Off] (Dezactivat),
apoi setaţi [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări HDMI) la
[On] (Activat) (pagina 25).
• Verificaţi următoarele şi consultaţi
manualul cu instrucţiuni furnizate împreună
cu componenta.
– componenta conectată este
compatibilă cu funcţia [Control
for HDMI] (Comandă HDMI).
– setarea componentei conectate pentru
funcţia [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) este corectă.
Funcţia de oprire a alimentării sistemului
nu funcţionează (BRAVIA Sync).
• Verificaţi dacă [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) şi [Linked to TV-off] (Conectat la
televizor-oprit) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) sunt setate la [On] (Activat) şi [Valid]
(Valid) (pagina 25).
Altele
Redarea nu porneşte de la începutul
conţinutului.
• Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi [Play from
start] (Redare de la început).
Redarea nu porneşte de la punctul de
reluare în care aţi oprit redarea ultima dată.
• În funcţie de disc, este posibil ca punctul
de reluare să fi fost şters din memorie,
atunci când
– deschideţi tava discului.
– deconectaţi dispozitivul USB.
– redaţi alt conţinut.
– opriţi playerul.
Codul de mesaj 1 [Playback stopped.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information,
see http://www.cinavia.com. Message
Code 1.] (Redare oprită. Conţinutul redat
este protejat de Cinavia şi nu este autorizat
pentru redare pe acest dispozitiv.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
http://www.cinavia.com. Cod mesaj 1.)
apare pe ecran când se redă un disc.
• Pista audio a materialului video pe care
îl redaţi conţine un cod Cinavia ce indică
faptul că este destinat pentru prezentări
realizate doar cu echipamente
profesioniste şi nu este autorizat pentru
redarea de către consumatori (pagina 38).
Informaţii suplimentare
• Când conectaţi playerul la un televizor
printr-un amplificator (receptor) AV,
– dacă amplificatorul (receptorul) AV nu
este compatibil cu funcţia [Control for
HDMI] (Comandă HDMI), este posibil
să nu puteţi controla televizorul de
pe player.
– dacă modificaţi conexiunea HDMI,
deconectaţi şi apoi reconectaţi
alimentarea la reţea sau, în cazul unei
pene de curent, încercaţi următoarele:
1Comutaţi selectorul de intrare al
amplificatorului (receptorului) AV,
astfel încât imaginea de la player să
apară pe ecranul televizorului. 2Setaţi
[Control for HDMI] (Comandă HDMI) din
[HDMI Settings] (Setări HDMI) la [Off]
(Dezactivat), apoi setaţi [Control for
HDMI] (Comandă HDMI) din [HDMI
Settings] (Setări HDMI) la [On] (Activat)
(pagina 25). Consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu
amplificatorul (receptorul) AV.
Tava discului nu se deschide şi nu puteţi
scoate discul nici după ce apăsaţi pe
Z (deschidere/închidere).
• În timp ce playerul este pornit, apăsaţi
x (oprire), HOME şi apoi butonul TOP MENU
de pe telecomandă pentru a debloca tava şi
pentru a dezactiva blocarea pentru copii
(pagina 9).
• Încercaţi următoarele: 1Opriţi playerul
şi deconectaţi cablul de alimentare CA.
2Reconectaţi cablul de alimentare CA
în timpul ce ţineţi apăsat Z (deschidere/
închidere) pe player. 3Ţineţi apăsat
Z (deschidere/închidere) pe player până
când se deschide tava. 4Scoateţi discul.
Pe ecran apare mesajul [[EJECT] Key is
currently unavailable.] (Tasta [EJECT]
nu este disponibilă momentan.) după
ce apăsaţi Z (deschidere/închidere).
• Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony
sau atelierul de service Sony autorizat local.
Playerul nu răspunde la acţionarea
butoanelor.
• Umezeala a produs condens în interiorul
playerului (pagina 4).
31
Discuri redabile
Blu-ray
Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW,
DVD+R/DVD+RW,
DVD AUDIO*4
CD*3
CD-DA (Music CD), CD-ROM,
CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
*1
*2
*3
*4
Deoarece specificaţiile Blu-ray Disc sunt noi şi
în continuă dezvoltare, este posibil ca unele
discuri să nu poată fi redate, în funcţie de tipul
şi versiunea discului. Ieşirea audio diferă în
funcţie de sursă, de mufa de ieşire conectată
şi de setările audio selectate.
BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv
tipul cu pigment organic BD-R (tip LTH).
Suporturile BD-R înregistrate pe un PC
nu pot fi redate dacă postscripturile sunt
înregistrabile.
Un suport CD sau un DVD nu va fi redat, dacă
nu a fost finalizat corect. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul cu instrucţiuni
furnizat împreună cu dispozitivul de
înregistrare.
Unele discuri DVD AUDIO au un grup ascuns şi
necesită introducerea unei parole. Consultaţi
discul pentru a afla parola.
Discuri care nu pot fi redate
• Suporturi BD cu cartuş
• Suporturi BDXL
• Suporturi DVD-RAM
• Suporturi DVD HD
• CD-uri FOTO
• Partea de date a unui CD-Extra
• Suporturi Super VCD
• Partea cu material audio de pe suporturi
DualDisc
Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru redarea
de discuri conforme standardului Compact
Disc (CD). Discurile duale şi unele discuri
muzicale, codificate cu tehnologii de
protejare a drepturilor de autor nu sunt
conforme cu standardul Compact Disc (CD),
prin urmare aceste discuri nu vor putea fi
redate de acest produs.
32
Notă privind operaţiile de redare
a suporturilor Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
Este posibil ca unele operaţii de redare ale
unui suport Ultra HD Blu-ray/BD/DVD să fie
setate în mod intenţionat de producătorii de
software. Din moment ce acest player redă
un suport Ultra HD Blu-ray/BD/DVD în
funcţie de conţinutul discului conceput de
producătorii software, este posibil ca unele
caracteristici de redare să nu fie disponibile.
Notă cu privire la suporturile Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD cu două straturi şi Ultra HD Blu-ray cu
trei straturi
Este posibil ca imaginile şi sunetul redării să
fie întrerupte câteva momente la comutarea
între straturi.
Cod de regiune (doar pentru BD/DVD VIDEO)
Playerul dumneavoastră are un cod de
regiune imprimat pe spatele unităţii şi
va reda doar suporturi BD/DVD VIDEO
etichetate cu coduri de regiune identice
sau cu ALL .
Tipuri de fişiere redabile
Video
Codec
MPEG-1 Video*1
Container
Extensie
Cu audio
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
*3
MPEG-2 Video*2
Xvid
VC1*1
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Informaţii suplimentare
MPEG4/AVC/
H.264*5
AVI
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10
33
*10
Muzică
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio Layer
III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*12
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*13
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Foto
Format
Extensie
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*6*15
BMP
.bmp*6*16
WEBP
.webp
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
34
Este posibil ca playerul să nu redea acest
format de fişier pe un server de reţea de
domiciliu.
Playerul poate reda doar materiale video cu
definiţie standard pe un server de reţea de
domiciliu.
Playerul nu redă fişierele în format DTS pe un
server de reţea de domiciliu.
Playerul poate reda doar fişierele în format
Dolby Digital pe un server de reţea de
domiciliu.
Playerul acceptă AVC până la nivelul 4.1.
Playerul nu redă acest format de fişier pe un
server de reţea de domiciliu.
Playerul acceptă WMV9 până la Advance
Profile.
Playerul poate accepta o rată de cadre de
până la 60 cps.
Playerul redă fişiere în format AVCHD, care
sunt înregistrate cu o cameră video digitală
etc. Discul în format AVCHD nu va fi redat,
dacă nu a fost finalizat corect.
*11
*12
*13
*14
*15
*16
Playerul poate reda fişiere în format
AVCHD 3D.
Playerul poate reda fişiere „.mka”.
Acest fişier nu poate fi redat pe un server de
reţea de domiciliu.
Playerul nu redă fişiere codificate, cum ar fi
Lossless.
Playerul nu redă fişiere codificate DST.
Sistemul nu redă fişiere PNG sau GIF animate.
Pentru alte fişiere MPO decât cele 3D, este
afişată imaginea cheie sau prima imagine.
Playerul nu acceptă fişiere BMP pe 16 biţi.
b
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate,
în funcţie de formatul fişierului, de codificarea
fişierului, de starea înregistrării sau de starea
serverului reţelei de domiciliu.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un PC să
nu fie redate.
• Este posibil ca în cazul unora dintre fişiere să
nu se poată efectua funcţia de derulare înainte
sau înapoi.
• Playerul nu redă fişiere codificate, cum ar
fi DRM.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau foldere pe suporturi BD, DVD, CD şi
dispozitive USB:
– până la 9 nivele de foldere, inclusiv folderul
rădăcină.
– până la 500 de fişiere/foldere într-un
singur nivel.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau foldere stocate pe serverul reţelei de
domiciliu:
– până la 19 niveluri de foldere.
– până la 999 de fişiere/foldere într-un
singur nivel.
• Playerul poate accepta o rată de cadre:
– de până la 60 cps doar pentru AVCHD
(MPEG4/AVC).
– de până la 30 cps pentru celelalte codecuri
video.
• Playerul poate accepta o rată de biţi
a materialelor video de până la 40 Mbps.
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest player.
• Playerul poate recunoaşte dispozitive Mass
Storage Class (MSC) (precum memorie flash
sau HDD), dispozitive din clasa Still Image
Capture Device (SICD) şi tastaturi cu 101 de
taste.
• Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
memoriei sau a dispozitivelor USB, opriţi
playerul atunci când conectaţi sau deconectaţi
memoria sau dispozitivele USB.
• Este posibil ca playerul să nu redea cursiv
fişierele video cu o rată de biţi mare sau
fişierele audio de pe suporturi DATA CD.
Se recomandă redarea de astfel de fişiere
utilizând suporturi DATA DVD sau DATA BD.
Specificaţii
Specificaţiile şi designul se pot modifica fără notificare prealabilă.
Sistem
Laser
Laser semiconductor
Intrări şi ieşiri
Nume mufă
Tip mufă/Nivel ieşire/Impedanţă de încărcare
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Mufă fonograf/0,5 Vp-p/75 ohmi
Conector standard cu 19 pini HDMI
HDMI OUT 1*/2
* Numai HDMI OUT 1 acceptă ieşire video.
Terminal 100BASE-TX
USB
Mufă USB tip A (Pentru conectarea de memorii USB, cititoare
de carduri de memorie, aparate foto digitale şi camere video
digitale)*
Informaţii suplimentare
LAN (100)
* A nu se utiliza în scopuri de încărcare cu energie electrică.
Wireless
Standard LAN wireless
Protocol IEEE802.11a/b/g/n
Interval de frecvenţă
Bandă de 2,4 GHz, 5 GHz
Modulare
DSSS şi OFDM
Versiune Bluetooth
Specificaţie Bluetooth v.4.1
Bluetooth
Sistem comunicaţii
Specificaţie Bluetooth v.4.1
Ieşire
Specificaţie Bluetooth Clasa de putere 1
Rază maximă de comunicare
Spaţiu liber, aprox. 30 m
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz
Metodă modulare
FHSS
Profiluri Bluetooth compatibile A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Codecuri acceptate
SBC, AAC, LDAC
Rază de transmisie (A2DP)
• 20 Hz - 40.000 Hz (LDAC cu eşantionare de 96 kHz şi
transmitere la 990 kbps)
• 20 Hz - 20.000 Hz (cu eşantionare de 44,1 kHz)
35
Generalităţi
36
Necesar de putere
Clasificare: Intrare 220 V - 240 V c.c., 50/60 Hz
Consum de energie
15 W
Standby reţea
Sub 2 W (toate porturile de reţea cu cablu/wireless activate,
cu setarea ON)
Dimensiuni (aprox.)
430 mm × 265 mm × 50 mm
(lăţime × adâncime × înălţime) incl. părţile ieşite în afară
Greutate (aprox.)
3,8 kg
Temperatură de funcţionare
De la 5 °C până la 35 °C
Nivel de umiditate în timpul
funcţionării
De la 25% la 80%
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
• Java este marcă comercială a companiei Oracle
şi/sau a afiliaţilor săi.
• Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Termenii HDMI®, HDMI High-Definition
Multimedia Interface, Premium High
Speed HDMI Cable şi sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing, LLC în Statele Unite şi în
alte ţări.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ şi mărcile şi siglele Ultra HD
Blu-ray™ sunt mărci comerciale ale Blu-ray
Disc Association.
• Blu-ray 3D™ şi sigla Blu-ray 3D™ sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
• „Sigla DVD” este marcă înregistrată
a DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Siglele „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO”, „DVD AUDIO”, „Super
Audio CD” şi „CD” sunt mărci comerciale.
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3
şi brevetele sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
Informaţii suplimentare
• Pentru patentele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com. Fabricat sub licenţă
DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbolul
şi DTS şi simbolul împreună sunt mărci
comerciale înregistrate, iar DTS-HD Master
Audio este marcă comercială a DTS, Inc.
© DTS, Inc. Toate drepturile sunt rezervate.
• Acest produs utilizează tehnologii brevetate
sub licenţă de la Verance Corporation şi este
protejat prin brevetul S.U.A. 7,369,677 şi prin
alte brevete din S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de publicare, precum şi
ca drepturi de autor şi protecţia informaţiilor
confidenţiale a anumitor aspecte ale unei
astfel de tehnologii. Cinavia este marcă
înregistrată a Verance Corporation. Drepturi
de autor 2004-2010 Verance Corporation.
Toate drepturile rezervate de Verance. Este
interzisă tehnica de inginerie inversă sau
dezasamblarea.
• Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în afara
acestui produs este interzisă fără a deţine
o licenţă din partea Microsoft sau a unui
subsidiar autorizat al Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează tehnologie
de acces la conţinut Microsoft PlayReady™
pentru a-şi proteja proprietatea intelectuală,
inclusiv conţinutul protejat prin drepturi de
autor. Acest dispozitiv utilizează tehnologia
PlayReady pentru a accesa conţinut protejat
cu PlayReady şi/sau conţinut protejat cu
WMDRM. Dacă dispozitivul nu reuşeşte
să aplice restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii conţinutului pot cere
Microsoft să revoce capacitatea dispozitivului
de a reda conţinut protejat cu PlayReady.
Această revocare trebuie să nu afecteze
conţinutul neprotejat şi nici conţinutul protejat
cu alte tehnologii de accesare a conţinutului.
Proprietarii de conţinut vă pot solicita să faceţi
upgrade la PlayReady pentru a le accesa
conţinutul. Dacă refuzaţi un upgrade,
nu veţi putea accesa conţinut care
necesită upgrade-ul respectiv.
• Gracenote, sigla şi modelul siglei Gracenote,
sigla „Powered by Gracenote” şi Gracenote
MusicID sunt fie mărci comerciale înregistrate,
fie mărci comerciale ale Gracenote, Inc. în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® şi Miracast® sunt mărci comerciale
înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
37
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ şi Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ sunt mărci comerciale ale Wi-Fi
Alliance.
• Sigla Wi-Fi CERTIFIED este marcă de certificare
a Wi-Fi Alliance.
• Marca de identificare Wi-Fi Protected Setup
este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance.
• Marca cuvântului Bluetooth® şi siglele sunt
mărci comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor
astfel de mărci de către Sony Corporation
se face în baza unei licenţe. Alte mărci
comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
• LDAC™ şi sigla sunt mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• „DSEE HX” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• SongPal Link şi sigla SongPal Link sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
• Google Play™ şi sigla Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
• Apple şi sigla Apple logo sunt mărci comerciale
ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări. App Store este o marcă
de serviciu a companiei Apple Inc.
• Acest produs încorporează software-ul Spotify
în baza unei licenţe terţe pe care o găsiţi aici*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Spotify şi siglele Spotify sunt mărci comerciale
ale Spotify Group.*
* Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă în anumite ţări/regiuni.
• Opera® Devices SDK. Drepturi de autor 19952016 Opera TV AS. Toate drepturile rezervate.
• Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
• Alte nume de sisteme şi de produse sunt,
în general, mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale producătorilor.
În acest document nu sunt indicate
mărcile ™ şi ®.
38
Protejarea la copiere
Ţineţi seama de sistemele avansate de protejare
a conţinutului utilizate de suporturile Ultra HD
Blu-ray™, Blu-ray Disc™ şi DVD. Aceste sisteme,
denumite AACS (Advanced Access Content
System) şi CSS (Content Scramble System),
pot conţine unele restricţii cu privire la redare,
la ieşirea analogică şi la alte caracteristici
similare. Funcţionarea acestui produs şi
restricţiile impuse pot varia în funcţie de data
achiziţionării, deoarece comitetul director al
AACS poate adopta sau modifica regulile de
restricţionare după data achiziţionării.
Notă Cinavia
Acest produs utilizează tehnologia Cinavia
pentru a limita utilizarea copiilor neautorizate
ale unor filme şi videoclipuri comerciale şi ale
coloanelor lor sonore. La detectarea utilizării
interzise a unei copii neautorizate, va fi afişat un
mesaj, iar redarea sau copierea va fi întreruptă.
Mai multe informaţii despre tehnologia Cinavia
sunt oferite la Centrul Cinavia online cu informaţii
pentru consumatori la http://www.cinavia.com.
Pentru a solicita mai multe informaţii despre
Cinavia prin poştă, trimiteţi o scrisoare cu adresa
dvs. de corespondenţă către: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, S.U.A.
Acord de licenţă de utilizare Gracenote®
Această aplicaţie sau dispozitiv conţine software
de la Gracenote, Inc. din Emeryville, California
(„Gracenote”). Software-ul de la Gracenote
(„Software Gracenote”) dă posibilitatea acestei
aplicaţii să efectueze identificarea discurilor
şi/sau fişierelor şi să obţină informaţii legate
de muzică, printre care numele, artistul, pista şi
informaţii despre titlu („Date Gracenote”) de la
servere online sau din baze de date încorporate
(denumite împreună „Servere Gracenote”) şi
să efectueze alte funcţii. Puteţi utiliza Datele
Gracenote numai prin funcţiile de utilizare ale
acestei aplicaţii sau dispozitiv.
Sunteţi de acord că veţi utiliza Datele Gracenote,
Software-ul Gracenote şi Serverele Gracenote
doar în scop personal, necomercial. Sunteţi
de acord să nu atribuiţi, copiaţi, transferaţi sau
transmiteţi Software-ul Gracenote sau orice alte
Date Gracenote către o terţă parte. SUNTEŢI
DE ACORD SĂ NU UTILIZAŢI SAU EXPLOATAŢI
DATELE GRACENOTE, SOFTWARE-UL
GRACENOTE SAU SERVERELE GRACENOTE
ALTFEL DECÂT VĂ ESTE PERMIS EXPLICIT ÎN
ACEST DOCUMENT.
Sunteţi de acord că licenţa dvs. neexclusivă
pentru a utiliza Datele Gracenote, Software-ul
Gracenote şi Serverele Gracenote se va încheia
în cazul în care încălcaţi aceste restricţii. Dacă
licenţa dvs. se încheie, sunteţi de acord să
încetaţi orice utilizare a Datelor Gracenote,
a Software-ului Gracenote şi a Serverelor
Gracenote. Gracenote îşi păstrează toate
drepturile asupra Datelor Gracenote,
a Software-ului Gracenote şi a Serverelor
Gracenote, inclusiv toate drepturile de
proprietate. În niciun caz, compania Gracenote
nu va trebui să vă plătească niciun fel de daune
pentru informaţiile pe care le furnizaţi. Sunteţi
de acord că Gracenote, Inc. îşi poate exercita
drepturile garantate de acest Acord împotriva
dvs. în nume personal.
Software-ul Gracenote şi fiecare element din
Datele Gracenote vă sunt acordate sub licenţă
„CA ATARE”. Gracenote nu pretinde sau
garantează, explicit sau implicit, acurateţea
Datelor Gracenote de pe Serverele Gracenote.
Gracenote îşi rezervă dreptul de a şterge datele
de pe Serverele Gracenote sau de a schimba
categoriile de date din orice motiv pe care îl
consideră întemeiat. Nu există vreo garanţie
asupra corectitudinii Software-ului Gracenote,
a Serverelor Gracenote sau asupra faptului
că acestea vor funcţiona fără întrerupere.
Compania Gracenote nu este obligată să
vă ofere tipuri sau categorii noi de date,
îmbunătăţite sau suplimentare pe viitor şi poate
decide să întrerupă serviciile în orice moment.
© 2000 - până în prezent. Gracenote, Inc.
Toate drepturile rezervate.
Informaţii despre licenţa software
Informaţii suplimentare
Serviciul Gracenote utilizează un identificator
unic pentru a urmări interogările în scopuri
statistice. Scopul unui identificator numeric
atribuit aleator este de a permite serviciului
Gracenote calculul interogărilor fără a cunoaşte
datele dvs. personale. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi pagina Web pentru Politica
de confidenţialitate Gracenote pentru serviciul
Gracenote.
GRACENOTE NU RECUNOAŞTE NICIO GARANŢIE
EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, CARE INCLUDE, DAR
NU SE LIMITEAZĂ LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE
MERCANTIBILITATE, FIABILITATE PENTRU UN
ANUMIT SCOP, TITLU ŞI NEREALIZAREA DE
INFRACŢIUNI. GRACENOTE NU GARANTEAZĂ
REZULTATELE OBŢINUTE PRIN UTILIZAREA
SOFTWARE-ULUI GRACENOTE SAU
A SERVERELOR GRACENOTE. ÎN NICIO
CIRCUMSTANŢĂ, GRACENOTE NU VA FI
RĂSPUNZĂTOARE PENTRU VREO DAUNĂ
PRIN CONSECINŢĂ SAU INCIDENŢĂ PENTRU
PROFITURI SAU CÂŞTIGURI NEREALIZATE.
Pentru detalii privind acordul EULA (Acord de
licenţă cu utilizatorul final), consultaţi [License
agreement] (Acord de licenţă) în meniul de
opţiuni de pe fiecare pictogramă a serviciilor
de reţea.
Pentru detalii privind alte licenţe software,
selectaţi [Setup] (Configurare) şi consultaţi
[Software License Information] (Informaţii
despre licenţa software) din [System Settings]
(Setări sistem), în meniul [Setup] (Configurare)
al acestui produs.
Acest produs conţine software care se supune
Licenţei publice generale GNU („GPL”) sau
Licenţei publice secundare GNU („LGPL”). Aceste
licenţe stipulează faptul că toţi clienţii au dreptul
de a obţine, modifica şi redistribui codul sursă
al software-ului amintit, în conformitate cu
termenii impuşi de GPL sau de LGPL.
Codul sursă al software-ului utilizat în acest
produs se supune termenilor impuşi de GPL
şi de LGPL şi este disponibil pe web. Pentru
descărcare, vizitaţi următorul site Web:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Reţineţi că Sony nu poate răspunde niciuneia
dintre întrebările referitoare la conţinutul
acestui cod sursă.
Declinarea răspunderii privind serviciile
oferite de terţi
Serviciile oferite de terţi pot fi modificate,
suspendate sau terminate fără notificare
prealabilă. Sony nu are nicio răspundere
în astfel de situaţii.
39
Despre securitatea LAN wireless
Din moment ce comunicarea prin intermediul
funcţiei LAN wireless are loc prin unde radio,
semnalul wireless poate fi susceptibil la
interceptare. Pentru a proteja comunicarea
fără fir, acest player acceptă diverse funcţii
de securitate. Asiguraţi-vă că aţi configurat
corect setările de securitate, în conformitate
cu mediul dumneavoastră de reţea.
Fără securitate
Deşi puteţi efectua setările cu uşurinţă,
oricine poate să intercepteze comunicarea
fără fir sau să intre în reţeaua dumneavoastră
fără fir, chiar şi fără ajutorul vreunui
instrument sofisticat. Reţineţi că există riscul
accesului neautorizat sau al interceptării
de date.
WEP
WEP aplică măsuri de securitate
comunicaţiilor pentru a împiedica persoanele
din exterior să intercepteze comunicaţiile sau
să intre în reţeaua dumneavoastră wireless.
WEP este o tehnologie de securitate
moştenită, care permite conectarea unui
dispozitiv mai vechi, care nu acceptă
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate
dezvoltată pentru a corecta deficienţele WEP.
TKIP asigură un nivel de securitate superior
faţă de WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care
utilizează o metodă de securitate diferită
de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate superior
faţă de WEP sau TKIP.
40
Note cu privire la discuri
• Pentru a menţine curată
suprafaţa discului,
manipulaţi discul
ţinându-l de margini.
Nu atingeţi suprafaţa
discului. Praful,
amprentele sau zgârieturile de pe disc pot
cauza defectarea acestuia.
• Nu expuneţi discul la lumina directă
a soarelui şi nici la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, nu îl lăsaţi în maşina
parcată în bătaia soarelui, deoarece
temperatura poate creşte considerabil
în interiorul maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul în
carcasa lui.
• Curăţaţi discul cu o cârpă
de curăţare. Ştergeţi discul
pornind dinspre centru către
margine.
• Nu folosiţi pentru curăţare
solvenţi precum benzina,
diluanţi, produse de
curăţare a discurilor/lentilelor din comerţ
sau spray antistatic pentru curăţarea
discurilor de vinil.
• Dacă aţi imprimat eticheta discului, uscaţi
eticheta înainte de redare.
• Nu utilizaţi următoarele tipuri de discuri.
– Discuri de curăţare a lentilei;
– un disc care nu are o formă standard
(de ex., cartelă, inimă);
– un disc cu etichetă sau abţibild pe el;
– un disc care are bandă de celofan sau un
abţibild adeziv pe el.
• Nu remodelaţi suprafaţa de redare a unui
disc pentru a îndepărta zgârieturile de pe
suprafaţă.
Lista codurilor de limbă
Pentru detalii, consultaţi [BD/DVD Viewing
Settings] (Setări vizualizare BD/DVD)
(pagina 24).
Ortografierea limbilor respectă standardul
ISO 639:1988 (E/F).
Limbă
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Malay
1300
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1363
1369
1379
1403
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
1365
1376
1393
1408
Limbă
1417
Punjabi;
1428
Panjabi
Pashto; Pushto 1436
Quechua
1481
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nespecificat
1483
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Informaţii suplimentare
Cod
Cod
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
41
Cod de zonă control parental
Pentru detalii, consultaţi [Parental Control
Area Code] (Cod de zonă control parental)
(pagina 24).
42
Cod
Zonă
2044
2046
2070
2092
2304
2086
2165
2109
2219
2238
2254
2333
2184
2379
2376
2428
2489
2149
2543
2586
Argentina
Austria
Brazilia
China
Coreea
Elveţia
Finlanda
Germania
Hong Kong
Indonezia
Italia
Luxemburg
Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Polonia
Rusia
Spania
Taiwan
Vietnam
2047
2057
2090
2093
2115
2424
2174
2200
2248
2239
2276
2363
2362
2390
2427
2436
2501
2499
2528
Australia
Belgia
Chile
Columbia
Danemarca
Filipine
Franţa
Grecia
India
Irlanda
Japonia
Malaiezia
Mexic
Noua Zeelandă
Pakistan
Portugalia
Singapore
Suedia
Thailanda
z
Pentru a afla sugestii, sfaturi şi informaţii utile despre produsele şi serviciile Sony,
vizitaţi: www.sony.eu/myproducts/
Nume model: UBP-X800
Notaţi numărul de serie (S/N) în spaţiul de mai jos. Comunicaţi acest număr distribuitorului
dvs. Sony pentru a obţine răspunsuri mai rapide de fiecare dată când apelaţi cu privire la
acest produs.
S/N _____________________________
4-687-310-11(1) (RO)
http://www.sony.net/
© 2017 Sony Corporation
I
-
4
6
8
7
3
1
0
1
1
%
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement