Sony BDP-S6700 Operating instructions

Sony BDP-S6700 Operating instructions
4-579-670-11(1) (RO)
Player Blu-ray
Disc™/DVD
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Redare
Setări şi reglaje
Informaţii suplimentare
Vă mulţumim pentru achiziţie. Înainte de a utiliza
acest player, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
BDP-S6700
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare,
evitaţi stropirea aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte
pline cu lichide, precum vazele.
Pentru a evita electrocutarea, nu demontaţi carcasa.
Pentru service, apelaţi numai la personal calificat.
Cablul de alimentare trebuie înlocuit doar la un
centru de service autorizat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii instalate
la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui
şi focul.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest produs
măreşte riscul de a vă fi afectată vederea. Din cauza
faptului că raza laser utilizată în acest player Bluray Disc/DVD dăunează ochilor, nu încercaţi să
demontaţi carcasa.
Pentru service, apelaţi numai la personal calificat.
Această etichetă este amplasat pe carcasa de protecţie
a laserului, în interiorul incintei.
Acest aparat este clasificat ca fiind un produs
LASER din CLASA 1. Marcajul CLASS 1 LASER
PRODUCT (PRODUS LASER DIN CLASA 1)
este amplasat în exterior, pe partea din spate.
2
Aviz pentru clienţii din Marea Britanie şi
Republica Irlanda
Pentru siguranţă şi confort, acest echipament este
prevăzut cu un ştecăr turnat conform cu BS1363.
Dacă este necesară înlocuirea siguranţei din
ştecărul furnizat, trebuie utilizată o siguranţă cu
aceeaşi clasificare precum cea furnizată şi care
este aprobată de către ASTA sau BSI ca fiind
BS1362, (şi anume, este marcată cu simbolul
sau
). În cazul în care ştecărul furnizat cu acest
echipament are o siguranţă cu capac detaşabil,
asiguraţi-vă că ataşaţi capacul după ce înlocuiţi
siguranţa. Nu utilizaţi niciodată ştecărul în cazul
în care capacul siguranţei nu este ataşat. Dacă
pierdeţi capacul siguranţei, contactaţi cel mai
apropiat centru de service Sony.
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este casat în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a acestui produs.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de
la care aţi achiziţionat produsul.
Doar în
Europa
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că bateria furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu menajer. Este
posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb
(Pb) dacă bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste
baterii sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă ca deşeu
a bateriilor. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de
performanţă sau de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de
service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod
corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Măsuri de precauţie
• Plăcuţa de identificare este amplasată pe partea
de dedesubt a unităţii.
• Această unitate funcţionează cu 220 V - 240 V c.a.,
50/60 Hz. Verificaţi ca tensiunea de alimentare
a unităţii să fie aceeaşi cu cea a sursei locale de
alimentare electrică.
• Instalaţi această unitate astfel încât cablul de la
reţea să poată fi deconectat de la priza de perete
imediat, în caz de necesitate.
• Banda 5.150 MHz - 5.350 MHz este restricţionată
doar la operaţiile de interior.
Aviz pentru clienţii din Europa
Acest produs este destinat utilizării în
următoarele ţări:
AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU,
LV, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest echipament este în conformitate cu
cerinţele de bază şi cu alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii, vă
rugăm să accesaţi următorul URL: http://
www.compliance.sony.de/
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările referitoare
la modul în care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Comunicaţi orice probleme legate de
service sau garanţie la adresele oferite în
documentele separate de service sau garanţie.
3
Măsuri de precauţie
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că
respectă limitele specificate în Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică utilizând un
cablu de conectare mai scurt de 3 metri.
Cu privire la amplasare
• Amplasaţi playerul într-un loc cu ventilaţie
adecvată, pentru a preveni încălzirea sa.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
• Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
• Nu instalaţi acest player într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un corp de mobilier
similar.
• Nu amplasaţi playerul în aer liber, în vehicule,
pe nave sau pe alte tipuri de vase.
• Dacă playerul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură
ridicată sau dacă este amplasat într-o cameră
cu umezeală ridicată, este posibil să se
formeze condens pe lentilele din interiorul
acestuia. În acest caz, este posibil ca playerul
să nu funcţioneze corect. Scoateţi discul şi
lăsaţi playerul pornit timp de aproximativ
o jumătate de oră, până se evaporă umezeala.
• Nu aşezaţi playerul în poziţie înclinată.
Acesta este prevăzut pentru a funcţiona
exclusiv în poziţie orizontală.
• Nu puneţi obiecte din metal în faţa panoului
frontal. Aceasta ar putea limita recepţionarea
undelor radio.
• Nu amplasaţi playerul într-un loc în care
sunt utilizate echipamente medicale. Acesta
ar putea provoca defectarea instrumentelor
medicale.
• Dacă utilizaţi un stimulator cardiac sau un
alt dispozitiv medical, consultaţi medicul
sau producătorul dispozitivului medical
înainte de a utiliza funcţia LAN wireless.
• Acest player trebuie instalat şi utilizat la
o distanţă minimă de cel puţin 20 cm între
player şi corpul persoanei (excluzând
extremităţile: mâinile, încheieturile
mâinilor, picioarele şi gleznele).
4
• Nu puneţi obiecte grele sau instabile pe player.
• Nu amplasaţi altfel de obiecte în afară de
discuri în tava pentru discuri. Acest lucru
poate cauza deteriorarea playerului sau
a obiectului respectiv.
• Scoateţi orice disc din tavă înainte să mutaţi
playerul. Dacă nu faceţi acest lucru, discul se
poate deteriora.
• Deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) şi otice alt cablu de la de la
player, înainte de a-l muta.
Cu privire la sursele de alimentare
• Unitatea nu este deconectată de la sursa c.a.
(reţea) chiar şi atunci când este oprită, atât
timp cât este conectată la priza de perete.
• Dacă nu utilizaţi playerul pentru o perioadă mai
îndelungată, deconectaţi-l de la priza de perete.
Pentru a deconecta cablul de alimentare CA (de
la reţea), apucaţi de ştecăr; nu trageţi niciodată
de cablu.
• Respectaţi următoarele recomandări pentru
a preveni deteriorarea cablului de
alimentare CA (de la reţea). Nu utilizaţi
cablul de alimentare CA (de la reţea) dacă
este deteriorat, deoarece acest lucru poate
duce la electrocutare sau incendii.
– Nu strângeţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) între player şi perete, raft, etc.
– Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de
alimentare CA (de la reţea) şi nu trageţi de
cablul de alimentare CA (de la reţea).
Cu privire la adaptorul c.a.
• Utilizaţi adaptorul c.a. furnizat pentru acest
player, deoarece alte adaptoare pot provoca
defecţiuni.
• Nu dezasamblaţi şi nu aplicaţi tehnici de
inginerie inversă asupra adaptorului.
• Nu închideţi adaptorul c.a. într-un loc închis,
precum o bibliotecă sau un dulap AV.
• Nu conectaţi adaptorul c.a. la un transformator
electric de voiaj, care ar putea genera căldură şi
provoca o defecţiune.
• Nu scăpaţi şi nu supuneţi adaptorul la şocuri.
Cu privire la reglarea volumului
Cu privire la urmărirea de imagini video 3D
Nu creşteţi volumul atunci când ascultaţi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau
fără semnale audio. Urechile dumneavoastră
pot fi vătămate dacă nivelul sunetului atinge
valoarea maximă.
Este posibil ca unele persoane să sufere stări
de disconfort (precum oboseală a ochilor,
oboseală sau ameţeală) în timp ce urmăresc
imagini video 3D. Sony recomandă tuturor
utilizatorilor să facă pauze regulate atunci când
urmăresc imagini video 3D. Durata şi frecvenţa
pauzelor necesare variază de la o persoană la
alta. Dumneavoastră trebuie să decideţi care
este varianta optimă. Dacă întâmpinaţi orice fel
de disconfort, ar trebui să nu mai urmăriţi
imagini video 3D până dispare starea de
disconfort; consultaţi un medic, în cazul în care
credeţi că este necesar. De asemenea, ar trebui
să consultaţi (i) manualul de instrucţiuni şi/sau
mesajele de atenţionare ale oricărui alt
dispozitiv sau Blu-ray Disc utilizat cu acest
produs sau ale conţinutului redat cu acesta şi
(ii) site-ul nostru Web (www.sony.eu/
myproducts/) pentru a fi la curent cu cele mai
recente informaţii. Vederea copiilor mici (în
special a celor sub şase ani) este încă în stadiu de
dezvoltare. Consultaţi medicul (precum un
pediatru sau un oftalmolog) înainte de
a permite copiilor mici să urmărească imagini
video 3D.
Adulţii ar trebui să supravegheze copiii mici
pentru a se asigura că aceştia respectă
recomandările enumerate mai sus.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi comenzile cu o cârpă
moale. Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau
benzina.
Cu privire la discurile de curăţare, produsele
de curăţare pentru discuri/lentile
Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse de
curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv produse
lichide sau tip spray). Acestea pot duce la
defectarea aparatului.
Cu privire la piesele de schimb
În cazurile în care acest player este reparat,
piesele reparate pot fi colectate pentru a fi
refolosite sau în scopuri de reciclare.
Cu privire la conectarea la mufa HDMI OUT
Respectaţi următoarele recomandări, deoarece
manipularea necorespunzătoare poate deteriora
mufa HDMI OUT şi conectorul.
• Aliniaţi cu atenţie mufa HDMI OUT din
spatele playerului şi conectorul HDMI
verificându-le formele. Asiguraţi-vă că
conectorul nu este invers sau înclinat.
NOTĂ IMPORTANTĂ
• Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul HDMI
atunci când mutaţi playerul.
• Menţineţi conectorul HDMI drept atunci
când conectaţi sau deconectaţi cablul HDMI.
Nu răsuciţi sau forţaţi conectorul HDMI în
mufa HDMI OUT.
Atenţie: Acest player este capabil să
menţină o imagine video statică sau
o imagine afişată pe ecranul televizorului
pentru un timp nedeterminat. Dacă lăsaţi
o imagine video statică sau o imagine
simplă pe ecranul televizorului pentru
o perioadă îndelungată de timp, există
riscul deteriorării permanente a ecranului
televizorului. Televizoarele cu ecran cu
plasmă şi cele cu proiecţie pot prezenta
această problemă.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
player, consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
5
Protejarea la copiere
Ţineţi seama de sistemele avansate de protejare
a conţinutului utilizate de suporturile Blu-ray
Disc™ şi DVD. Aceste sisteme, denumite AACS
(Advanced Access Content System) şi CSS
(Content Scramble System), pot conţine unele
restricţii cu privire la redare, la ieşirea analogică
şi la alte caracteristici similare. Funcţionarea
acestui produs şi restricţiile impuse pot varia în
funcţie de data achiziţionării, deoarece comitetul
director al AACS poate adopta sau modifica
regulile de restricţionare după data
achiziţionării.
Notă Cinavia
Acest produs utilizează tehnologia Cinavia
pentru a limita utilizarea copiilor neautorizate
ale unor filme şi videoclipuri comerciale şi ale
coloanelor lor sonore. La detectarea utilizării
interzise a unei copii neautorizate, va fi afişat
un mesaj, iar redarea sau copierea va fi
întreruptă.
Mai multe informaţii despre tehnologia
Cinavia sunt oferite la Centrul Cinavia online
cu informaţii pentru consumatori la http://
www.cinavia.com. Pentru a solicita mai multe
informaţii despre Cinavia prin poştă, trimiteţi
o scrisoare cu adresa dvs. de corespondenţă
către: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, S.U.A.
Drepturi de autor şi mărci comerciale
• Java este marcă comercială a companiei Oracle
şi/sau a afiliaţilor săi.
• Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby
şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale
Dolby Laboratories.
6
• Pentru patentele DTS, consultaţi http://
patents.dts.com. Fabricat sub licenţă DTS
Licensing Limited. DTS, simbolul şi DTS şi
simbolul împreună sunt mărci comerciale
înregistrate, iar DTS 2.0+Digital Out este
marcă comercială a DTS, Inc. Toate
drepturile sunt rezervate.
• Termenii HDMI®, High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ şi siglele acestora sunt mărci
comerciale ale Asociaţiei Blu-ray Disc.
• Blu-ray 3D™ şi sigla Blu-ray 3D™ sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
• „Sigla DVD” este marcă înregistrată a DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• Siglele „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO”, „Super Audio
CD” şi „CD” sunt mărci comerciale.
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Acest produs utilizează tehnologii brevetate
sub licenţă de la Verance Corporation şi este
protejat prin brevetul S.U.A. 7,369,677 şi prin
alte brevete din S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de publicare, precum şi ca
drepturi de autor şi protecţia informaţiilor
confidenţiale a anumitor aspecte ale unei astfel
de tehnologii. Cinavia este marcă înregistrată
a Verance Corporation. Drepturi de autor 20042010 Verance Corporation. Toate drepturile
rezervate de Verance. Este interzisă tehnica de
inginerie inversă sau dezasamblarea.
• Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în afara
acestui produs este interzisă fără a deţine
o licenţă din partea Microsoft sau a unui
subsidiar autorizat al Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează tehnologie
de acces la conţinut Microsoft PlayReady™
pentru a-şi proteja proprietatea intelectuală,
inclusiv conţinutul protejat prin drepturi de
autor. Acest dispozitiv utilizează tehnologia
PlayReady pentru a accesa conţinut protejat
cu PlayReady şi/sau conţinut protejat cu
WMDRM. Dacă dispozitivul nu reuşeşte să
aplice restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii conţinutului pot
cere Microsoft să revoce capacitatea
dispozitivului de a reda conţinut protejat cu
PlayReady. Această revocare trebuie să nu
afecteze conţinutul neprotejat şi nici
conţinutul protejat cu alte tehnologii de
accesare a conţinutului. Proprietarii de
conţinut vă pot solicita să faceţi upgrade la
PlayReady pentru a le accesa conţinutul. Dacă
refuzaţi un upgrade, nu veţi putea accesa
conţinut care necesită upgrade-ul respectiv.
• Gracenote, sigla şi modelul siglei Gracenote,
sigla „Powered by Gracenote”, Gracenote
MusicID, Gracenote VideoID şi Gracenote
Video Explore sunt fie mărci comerciale
înregistrate, fie mărci comerciale ale Gracenote,
Inc. în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® şi Wi-Fi
Alliance® sunt mărci comerciale înregistrate
ale Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ şi
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ sunt mărci
comerciale ale Wi-Fi Alliance.
• Sigla Wi-Fi CERTIFIED este marcă de
certificare a Wi-Fi Alliance.
• Marca de identificare Wi-Fi Protected Setup
este marcă de certificare a Wi-Fi Alliance.
• DLNA™, sigla DLNA şi DLNA
CERTIFIED™ sunt mărci comerciale,
mărci de servicii sau mărci de certificare ale
Digital Living Network Alliance.
• Marca cuvântului Bluetooth® şi siglele sunt
mărci comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor
astfel de mărci de către Sony Corporation se
face în baza unei licenţe. Alte mărci comerciale
şi denumiri comerciale aparţin deţinătorilor
de drept ai acestora.
• LDAC™ şi sigla sunt mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• „ ”, „PlayStation” şi „DUALSHOCK”
sunt mărci comerciale înregistrate ale
Sony Computer Entertainment lnc.
• Opera® Devices SDK de la Opera Software
ASA. Drepturi de autor 1995-2015 Opera
Software ASA. Toate drepturile rezervate.
• Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
• Alte nume de sisteme şi de produse sunt, în
general, mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale producătorilor. Mărcile ™ şi ®
nu sunt indicate în acest document.
7
Acord de licenţă de utilizare Gracenote®
Această aplicaţie sau dispozitiv conţine software
de la Gracenote, Inc. din Emeryville, California
(„Gracenote”). Software-ul de la Gracenote
(„Software Gracenote”) dă posibilitatea acestei
aplicaţii sau dispozitiv să efectueze identificarea
discurilor şi/sau fişierelor şi să obţină informaţii
legate de muzică şi/sau video, printre care numele,
artistul, pista şi informaţii despre titlu
(„Date Gracenote”) de la servere online sau din
baze de date încorporate (denumite împreună
„Servere Gracenote”) şi să efectueze alte funcţii.
Puteţi utiliza Datele Gracenote numai prin
funcţiile de utilizare ale acestei aplicaţii sau
dispozitiv; recepţionarea şi afişarea Datelor
Gracenote pe această aplicaţie sau dispozitiv
nu sunt oferite de Gracenote şi cad exclusiv în
sarcina şi responsabilitatea producătorului.
Această aplicaţie sau dispozitiv poate include
conţinut ce aparţine furnizorilor Gracenote.
În acest caz, toate restricţiile stabilite în acest
document cu privire la Datele Gracenote se vor
aplica, de asemenea, conţinutului respectiv, iar
furnizorii acestuia vor avea dreptul la toate
beneficiile şi protecţiile care sunt disponibile
pentru Gracenote, menţionate mai jos. Sunteţi
de acord că veţi utiliza Datele Gracenote,
Software-ul Gracenote şi Serverele Gracenote
doar în scop personal, necomercial. Sunteţi de
acord să nu atribuiţi, copiaţi, transferaţi sau
transmiteţi Software-ul Gracenote sau orice
alte Date Gracenote către o terţă parte.
SUNTEŢI DE ACORD SĂ NU UTILIZAŢI
SAU EXPLOATAŢI DATELE GRACENOTE,
SOFTWARE-UL GRACENOTE SAU
SERVERELE GRACENOTE ALTFEL
DECÂT VĂ ESTE PERMIS EXPLICIT
ÎN ACEST DOCUMENT.
Sunteţi de acord că licenţa dvs. neexclusivă
pentru a utiliza Datele Gracenote, Software-ul
Gracenote şi Serverele Gracenote se va încheia în
cazul în care încălcaţi aceste restricţii. Dacă
licenţa dvs. se încheie, sunteţi de acord să încetaţi
orice utilizare a Datelor Gracenote, a Softwareului Gracenote şi a Serverelor Gracenote.
8
Gracenote îşi păstrează toate drepturile asupra
Datelor Gracenote, a Software-ului Gracenote şi
a Serverelor Gracenote, inclusiv toate drepturile
de proprietate. În niciun caz, compania
Gracenote nu va trebui să vă plătească niciun fel
de daune pentru informaţiile pe care le furnizaţi.
Sunteţi de acord că Gracenote îşi poate exercita
drepturile garantate de acest Acord împotriva
dvs. în nume personal. Gracenote poate
schimba sau elimina Datele Gracenote cu sau
fără notificare prealabilă şi poate bloca sau
modifica accesul la Datele Gracenote; nu aveţi
nicio pretenţie faţă de Gracenote ca urmare
a unei astfel de schimbări, eliminări, blocări
sau modificări.
REŢINEŢI că, pentru a utiliza Datele
Gracenote, este, de obicei, nevoie de cerinţe
tehnice specifice, cum ar fi această aplicaţie
sau dispozitiv, programe software, metode de
transfer, servicii de telecomunicaţii şi alte
servicii oferite de terţi, care pot presupune
costuri suplimentare, în special taxe de
conectare, pe care va trebui să le plătiţi separat.
Gracenote nu furnizează astfel de aplicaţii sau
dispozitive, programe software, metode de
transfer, servicii de telecomunicaţii sau alt fel
de servicii şi nici nu îşi asumă răspunderea
pentru serviciile furnizate de terţi. Gracenote
nu răspunde de configurarea, conexiunea sau
(dacă este cazul) echipamentele
corespunzătoare ale acestei aplicaţii sau
dispozitiv, necesare pentru recepţionarea
Datelor Gracenote; acestea cad exclusiv în
sarcina dvs.
Serviciul Gracenote utilizează un identificator
unic pentru a urmări interogările în scopuri
statistice. Scopul unui identificator numeric
atribuit aleator este de a permite serviciului
Gracenote calculul interogărilor fără
a cunoaşte datele dvs. personale. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi pagina Web
pentru Politica de confidenţialitate Gracenote
pentru serviciul Gracenote.
,continuare la pagina 10
Cuprins
2
4
AVERTISMENT
Măsuri de precauţie
11
16
17
17
Ghid despre componente şi comenzi
Pasul 1: Conectarea playerului
Pasul 2: Pregătirea unei conexiuni de reţea
Pasul 3: Easy Setup (Configurare simplă)
19
21
21
22
23
Redarea unui disc
Redarea de pe un dispozitiv USB
Redarea prin intermediul unei reţele
Ascultarea unui fişier audio de pe un dispozitiv Bluetooth
Opţiuni disponibile
26
26
26
28
29
30
31
31
31
32
33
33
Utilizarea afişajelor de configurare
[Software Update] (Actualizare software)
[Screen Settings] (Setări ecran)
[Audio Settings] (Setări audio)
[Bluetooth Settings] (Setări Bluetooth)
[BD/DVD Viewing Settings] (Setări vizualizare BD/DVD)
[Parental Control Settings] (Setări control parental)
[Music Settings] (Setări muzică)
[System Settings] (Setări sistem)
[Network Settings] (Setări reţea)
[Easy Network Settings] (Setări de reţea rapide)
[Resetting] (Reiniţializare)
34
39
Depanare
Specificaţii
In
troducere
Re
dare
Se
tări şi reglaje
Info
rmaţii suplimentare
9
Software-ul Gracenote şi fiecare element din
Datele Gracenote vă sunt acordate sub licenţă
„CA ATARE”. Gracenote nu pretinde sau
garantează, explicit sau implicit, acurateţea
Datelor Gracenote de pe Serverele Gracenote;
descărcarea sau orice altă recepţionare
a conţinutului, în special descărcarea Datelor
Gracenote, se face pe propriul dvs. risc şi sunteţi
singurul responsabil pentru orice deteriorare
a acestei aplicaţii sau a acestui dispozitiv sau
pentru orice alt fel de deteriorare, inclusiv
pierderea datelor, ca urmare a unor astfel de
acţiuni. Gracenote îşi rezervă dreptul de a şterge
datele de pe Serverele Gracenote sau de a schimba
categoriile de date din orice motiv pe care îl
consideră întemeiat. Nu există vreo garanţie
asupra corectitudinii Software-ului Gracenote,
a Serverelor Gracenote sau asupra faptului că
acestea vor funcţiona fără întrerupere. Compania
Gracenote nu este obligată să vă ofere tipuri sau
categorii noi de date, îmbunătăţite sau
suplimentare pe viitor şi poate decide să întrerupă
serviciile în orice moment.
GRACENOTE NU RECUNOAŞTE NICIO
GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ,
CARE INCLUDE, DAR NU SE LIMITEAZĂ
LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE
COMERCIALIZARE, FIABILITATE
PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ŞI
NEREALIZAREA DE INFRACŢIUNI.
GRACENOTE NU GARANTEAZĂ
REZULTATELE OBŢINUTE PRIN
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI
GRACENOTE, A DATELOR GRACENOTE
SAU A SERVERELOR GRACENOTE. ÎN
NICIO CIRCUMSTANŢĂ, GRACENOTE
NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU
VREO DAUNĂ PRIN CONSECINŢĂ SAU
INCIDENŢĂ PENTRU PROFITURI SAU
CÂŞTIGURI NEREALIZATE.
© 2000 până în prezent. Gracenote, Inc.
Toate drepturile rezervate.
10
Informaţii despre licenţa software
Pentru detalii privind acordul EULA (Acord
de licenţă cu utilizatorul final), consultaţi
[License agreement] (Acord de licenţă) în
meniul de opţiuni de pe fiecare pictogramă
a serviciilor de reţea.
Pentru detalii privind alte licenţe de software,
selectaţi [Setup] (Configurare) şi consultaţi
[Software License Information] (Informaţii
licenţă software) în [System Settings] (Setări
sistem).
Acest produs conţine software care se supune
Licenţei publice generale GNU („GPL”) sau
Licenţei publice secundare GNU („LGPL”).
Aceste licenţe stipulează faptul că toţi clienţii
au dreptul de a obţine, modifica şi redistribui
codul sursă al software-ului amintit, în
conformitate cu termenii impuşi de GPL sau
de LGPL.
Codul sursă al software-ului utilizat în acest
produs se supune termenilor impuşi de GPL
şi de LGPL şi este disponibil pe web. Pentru
descărcare, vizitaţi următorul site Web:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Reţineţi că Sony nu poate răspunde niciuneia
dintre întrebările referitoare la conţinutul
acestui cod sursă.
Declinarea răspunderii privind serviciile
oferite de terţi
Serviciile oferite de terţi pot fi modificate,
suspendate sau terminate fără notificare
prealabilă. Sony nu are nicio răspundere în
astfel de situaţii.
Introducere
Ghid despre componente şi comenzi
Panoul frontal
2
6
A Tavă disc
B Z (deschidere/închidere)
C 1 (pornit/standby)
Porneşte playerul sau îl trece în modul
standby.
D Indicator alimentare
Se aprinde atunci când playerul este
pornit.
34
Introducere
1
5
Pentru a închide tava discului (Blocare
pentru copii)
Puteţi bloca tava discului pentru a evita
deschiderea ei accidentală.
În timp ce playerul este pornit, apăsaţi
x (oprire), HOME şi apoi butonul TOP
MENU de pe telecomandă pentru a bloca
sau debloca tava.
E Mufă (USB)
Conectaţi un dispozitiv USB la această
mufă.
F Senzor telecomandă
11
Panoul din spate
A Orificii de ventilare
B Mufă DIGITAL OUT (COAXIAL)
C Mufă HDMI OUT
D Terminal LAN (100)
E Mufă DC IN 12 V (intrare adaptor c.a.)
12
Telecomandă
Funcţiile disponibile ale telecomenzii
sunt diferite în funcţie de disc sau de
situaţie.
A Z (deschidere/închidere)
Deschide sau închide tava discului.
-TV- t (selectare intrare TV)
Comută între televizor şi alte surse
de intrare.
-TV- 1 (TV pornit/standby)
Porneşte televizorul sau trece în modul
standby.
B Butoane colorate (roşu/verde/
galben/albastru)
Taste cu comenzi rapide pentru
funcţii interactive.
Introducere
1 (pornit/standby)
Porneşte playerul sau îl trece în modul
standby.
C TOP MENU
Deschide sau închide meniul principal
al suportului BD sau al DVD-ului.
POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul pop-up
al suportului BD-ROM sau meniul
DVD-ului.
OPTIONS (pagina 23)
Afişează opţiunile disponibile pe ecran.
RETURN
Revine la afişajul anterior.
</M/m/,
Evidenţiază un element afişat pentru
selectare.
b
z
Butoanele N, TV 2 + şi AUDIO au un
punct tactil. Folosiţi acest punct drept referinţă,
atunci când utilizaţi playerul.
• M/m ca tastă de comandă rapidă pentru
a lansa fereastra de căutare de piese şi
a introduce numărul piesei în timpul
redării de muzică de pe CD-uri.
• M/m ca tastă de cpmandă rapidă pentru
a roti fotografia spre dreapta/stânga cu
90 de grade.
• </, ca tastă de comandă rapidă
pentru a efectua funcţii de căutare în
timpul redării video DLNA.
Buton central (ENTER)
Accesează elementul selectat.
13
HOME
Accesează ecranul de pornire al
playerului.
BLUETOOTH (pagina 29)
• Lista de dispozitive scanate va
apărea, dacă acest player nu are un
dispozitiv Bluetooth împerecheat.
• Conectaţi la ultimul dispozitiv
conectat, dacă acest player are un
dispozitiv Bluetooth împerecheat. În
cazul în care conexiunea eşuează, va
apărea lista de dispozitive scanate.
• Deconectaţi dispozitivul Bluetooth
conectat.
NETFLIX
Accesează serviciul online
„NETFLIX”. Pentru mai multe detalii
despre serviciul online NETFLIX,
vizitaţi următorul site Web şi
consultaţi secţiunea de întrebări
frecvente: www.sony.eu/support
D m/M (derulare înapoi/
derulare înainte)
• Derulează înapoi/derulează înainte
discul dacă apăsaţi butonul în timpul
redării. Viteza de căutare se modifică
de fiecare dată când apăsaţi butonul
în timpul redării video.
• Redă cu încetinitorul atunci când
este apăsat mai mult de o secundă
în modul pauză.
• Redă câte un cadru, pe rând, atunci
când îl apăsaţi scurt în modul pauză.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
./> (anteriorul/următorul)
Sare la capitolul, piesa sau fişierul
anterior/următor.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
14
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează punctul
de oprire (punct de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu/
o piesă este ultimul punct redat sau
ultima fotografie pentru un folder foto.
SUBTITLE (pagina 30)
Selectează limba subtitrărilor, atunci
când pe BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate subtitrări în mai
multe limbi.
TV2 (volum) +/–
Reglează volumul televizorului.
AUDIO (pagina 30)
Selectează limba pistei audio, atunci
când pe BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate piste audio în mai multe
limbi.
Selectează pista de sunet pe CD-uri.
(dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul.
DISPLAY (pagina 20)
Afişează informaţiile despre redare
pe ecran.
Numere de cod pentru televizoare
controlabile
Menţineţi apăsat -TV- 1 şi codul
producătorului televizorului utilizând
butoanele telecomenzii, timp de 2 secunde.
Dacă sunt listate mai multe butoane de
telecomandă, încercaţi să le introduceţi pe
rând, până îl găsiţi pe cel ce se potriveşte
televizorului dumneavoastră.
Producător
Buton telecomandă
Sony (implicit)
Buton colorat (roşu)
Philips
Buton colorat (verde) /
Buton colorat (galben) /
RETURN
Producător
Buton telecomandă
Panasonic
Buton colorat
(albastru) / Buton
central (ENTER)
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Afişaj ecran de pornire
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii
de redare, prin apăsarea OPTIONS.
Elementele disponibile variază în funcţie
de situaţie.
[Move Application] (Mutare aplicaţie):
Aranjează aplicaţiile în [My Apps]
(Aplicaţiile mele).
[Remove Application] (Eliminare
aplicaţie): Şterge aplicaţiile din [My
Apps] (Aplicaţiile mele).
[Data Contents] (Conţinuturi de date):
Afişează conţinutul discului mixt.
Introducere
Hitachi
Opţiuni disponibile
Ecranul de pornire apare dacă apăsaţi
HOME. Selectaţi o aplicaţie folosind
</M/m/, şi apăsaţi ENTER.
Aplicaţie
Instrumente
All Apps
Setup
You can enjoy many Apps
with your BD player. Please
select here and press
your remote control.
on
No Disc
You can add your favourite apps here.
Move or delete apps using the option menu.
[My Apps] (Aplicaţiile mele):
Gestionează aplicaţia favorită. Puteţi
adăuga comenzi rapide pentru aplicaţie
din [All Apps] (Toate aplicaţiile).
[Featured Apps] (Aplicaţii
recomandate): Afişează aplicaţia
recomandată.
[All Apps] (Toate aplicaţiile): Indică
toate aplicaţiile disponibile. Puteţi adăuga
aplicaţii la [My Apps] (Aplicaţiile mele)
apăsând pe OPTIONS şi selectaţi [Add to
My Apps] (Adăugare la Aplicaţiile mele).
[Setup] (Configurare): Ajustează
setările playerului.
15
Pasul 1: Conectarea playerului
Nu conectaţi la reţea până când nu sunt făcute toate conexiunile.
Conectarea la televizor
Conectaţi playerul la televizor, utilizând un cablu HDMI de mare viteză.
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
Conectarea la amplificatorul AV (receptor)
Selectaţi una dintre următoarele metode de conectare, în funcţie de mufele de intrare
ale amplificatorului AV (receptorului). Când selectaţi A sau B, aplicaţi setările
corespunzătoare în [Audio Settings] (Setări audio) (pagina 28).
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
t Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setări MIX audio BD) (pagina 29).
Cablu coaxial digital
(nefurnizat)
16
Pasul 2: Pregătirea unei
conexiuni de reţea
Dacă nu veţi conecta playerul la o reţea,
treceţi la „Pasul 3: Easy Setup (Configurare
simplă)” (pagina 17).
Utilizaţi un cablu LAN pentru conexiunea
la borna LAN (100) a playerului.
Când îl porniţi pentru prima oară
Aşteptaţi o perioadă scurtă înainte ca
playerul să pornească şi să iniţializeze
[Easy Initial Settings] (Setări iniţiale
rapide).
1
Introduceţi două baterii R03
(dimensiunea AAA), potrivind capetele
3 and # de pe baterii cu marcajele din
interiorul compartimentului pentru
baterii al telecomenzii.
Introducere
Wired Setup
(Configurare prin cablu)
Pasul 3: Easy Setup
(Configurare simplă)
Cablu LAN
(nefurnizat)
Router de
bandă largă
Internet
Modem ADSL/
modem prin cablu
z
Se recomandă folosirea unui cablu de interfaţă
ecranat şi direct (cablu LAN).
Wireless Setup
(Configurare wireless)
Utilizaţi LAN wireless încorporată în
player.
Cablu LAN (nefurnizat)
Router LAN
wireless
Modem ADSL/
Internet
modem prin cablu
17
2
Conectaţi adaptorul c.a. şi cablul de
alimentare c.a. (de la reţea) în ordinea
numerică de mai jos. Atunci când le
îndepărtaţi, procedaţi în ordine inversă.
1 la DC IN 12 V
Adaptor c.a. (furnizat)
2
Cablu de alimentare c.a.
(de la reţea)
(furnizat)
3
la reţea
3
Apăsaţi 1 pentru a porni playerul.
4
Porniţi televizorul şi setaţi selectorul de
intrare pe televizor, apăsând butonul
t pe telecomandă. În acest mod,
semnalul de la player va fi afişat pe
ecranul TV.
5
Efectuaţi [Easy Initial Settings] (Setări
iniţiale rapide).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a efectua setările de bază,
utilizând </M/m/, şi ENTER
de pe telecomandă.
</M/m/,
ENTER
18
b
• Când [Easy Initial Settings] (Setări iniţiale
rapide) este finalizat, selectaţi [Easy
Network Settings] (Setări de reţea rapide)
pentru a utiliza funcţiile de reţea ale
playerului.
• Pentru a activa conexiunea wireless, setaţi
[Internet Settings] (Setări Internet) din
[Network Settings] (Setări reţea) la
[Wireless Setup] (Configurare wireless).
• Pentru a dezactiva conexiunea wireless,
setaţi [Internet Settings] (Setări Internet)
din [Network Settings] (Setări reţea) la
[Wired Setup] (Configurare prin cablu).
Utilizarea BONUSVIEW/BD-LIVE
Redare
Redarea unui disc
Pentru „Discuri redabile”, consultaţi
pagina 40.
1
Apăsaţi Z şi puneţi un disc pe tava
discului.
1
Conectaţi o memorie USB la mufa USB
de pe player (pagina 11).
Pentru stocare locală, utilizaţi
o memorie USB de cel puţin 1 GO.
2
Pregătiţi sistemul pentru BD-LIVE (doar
BD-LIVE).
Redare
2
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
player să apară pe ecranul TV.
Unele suporturi BD-ROM cu sigla*
„BD-LIVE” au conţinut bonus şi alte date
ce pot fi descărcate pentru divertisment.
• Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 17).
• Setaţi [BD Internet Connection]
(Conexiune Internet BD) din [BD/
DVD Viewing Settings] (Setări
vizualizare BD/DVD) la [Allow]
(Se permite) (pagina 31).
3
Faţa de redare în partea de jos
3
Apăsaţi Z pentru a închide tava discului.
Redarea porneşte.
Dacă redarea nu porneşte automat,
selectaţi categoria [Video] (Video),
[Music] (Muzică) sau [Photo]
(Foto) în
(Disc) (Disc) şi apăsaţi
ENTER.
Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în
funcţie de disc. Consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună cu
discul.
z
Pentru a şterge datele din memoria USB,
selectaţi [Delete BD Data] (Ştergere date BD)
din [BD/DVD Viewing Settings] (Setări
vizualizare BD/DVD) şi apăsaţi ENTER. Toate
datele stocate în folderul buda vor fi şterse.
z
(Disc mixt) cuprinde conţinuturi de date.
Apăsaţi OPTIONS pe telecomandă şi selectaţi
[Data Contents] (Conţinuturi de date) pentru
a afişa conţinuturile disponibile.
19
Utilizarea funcţiei Blu-ray 3D
Vă puteţi bucura de un Blu-ray 3D Disc
cu sigla „Blu-ray 3D”.
1
Pregătiţi playerul pentru redarea
Blu-ray 3D Disc.
Afişarea informaţiilor de redare
Puteţi vizualiza informaţiile despre redare
etc., apăsând pe DISPLAY.
Informaţiile afişate diferă în funcţie de
tipul de disc şi de starea playerului.
Exemplu: la redarea unui suport BD-ROM
• Conectaţi playerul la dispozitivele
compatibile 3D, utilizând un cablu
HDMI de mare viteză.
• Setaţi [3D Output Setting] (Setare
ieşire 3D) şi [TV Screen Size
Setting for 3D] (Setare dimensiune
ecran TV pentru 3D) din meniul
[Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 26).
2
Introduceţi un Blu-ray 3D Disc.
Metoda de funcţionare diferă în
funcţie de disc. Consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună cu
discul.
z
Consultaţi, de asemenea, manualele de
instrucţiuni primite împreună cu televizorul
şi dispozitivul conectat.
A Rezoluţia de ieşire/frecvenţa video
B Numărul sau numele titlului
C Unghiul selectat în momentul
respectiv
D Setarea audio selectată în momentul
respectiv
E Funcţii disponibile (
unghi,
audio,
subtitrare)
F Informaţii despre redare
Afişează modul de redare, bara de
stare a redării, tipul de disc, codecul
video, rata de biţi, tipul de repetare,
timpul scurs şi timpul total de redare.
G Număr capitol
20
Redarea de pe un
dispozitiv USB
Pentru „Tipuri redabile de fişiere”,
consultaţi pagina 41.
1
Selectaţi
[USB device] (Dispozitiv
USB) utilizând </M/m/, şi apăsaţi
ENTER.
Selectaţi categoria [Video] (Video), [Music]
(Muzică) sau [Photo] (Foto) folosind M/m
şi apăsaţi ENTER.
Redarea prin intermediul
unei reţele
Redarea de fişiere într-o reţea de
domiciliu (DLNA)
Un produs compatibil cu DLNA poate
reda fişiere video/muzicale/foto stocate
pe un alt produs compatibil cu DLNA
prin intermediul unei reţele.
1
Player
Selectaţi categoria [Video] (Video),
[Music] (Muzică) sau [Photo] (Foto) în
[Media Server] (Server media) din
[All Apps] (Toate aplicaţiile), apoi
alegeţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi.
Redare
3
Server
Conectaţi dispozitivul USB la mufa USB
de pe player (pagina 11).
Înainte de conectare, consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu dispozitivul USB.
2
Pentru a reda fişiere de pe un server DLNA cu
ajutorul acestei unităţi (Player DLNA)
Pentru a reda fişiere de pe un server DLNA cu
ajutorul altui produs (Dispozitiv de redare)
Când redaţi pe această unitate fişiere de pe
un server DLNA, puteţi utiliza un produs
compatibil cu un controler DLNA (un
telefon etc.) pentru a controla redarea.
Server
Dispozitiv
de redare
Controler
Controlaţi această unitate utilizând un
controler DLNA. Consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună cu
controlerul DLNA.
Pregătiţi sistemul pentru utilizarea DLNA.
• Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 17).
• Pregătiţi celelalte produse
compatibile cu DLNA necesare.
Consultaţi manualul cu instrucţiuni
furnizat împreună cu produsul.
21
b
Utilizarea „TV SideView”
„TV SideView” este o aplicaţie gratuită
pentru dispozitive mobile (precum
dispozitivele smartphone etc.). Utilizând
„TV SideView” cu acest player, puteţi să
vă bucuraţi cu uşurinţă de player
acţionându-l de la dispozitivul mobil.
Puteţi lansa servicii sau aplicaţii direct de
la dispozitivul mobil şi puteţi vizualiza
informaţiile despre disc în timpul redării
discului. „TV SideView” poate fi, de
asemenea, utilizată ca telecomandă şi
tastatură software.
Înainte de a utiliza dispozitivul
„TV SideView” cu acest player pentru
prima dată, înregistraţi-vă dispozitivul
„TV SideView”. Urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecranul dispozitivului
„TV SideView” pentru a vă înregistra.
b
Înregistrarea poate fi efectuată doar pe ecranul
de pornire.
Utilizarea funcţiei Ecran în oglindă
„Screen mirroring” (Ecran în oglindă)
este o funcţie de afişare a ecranului unui
dispozitiv mobil pe televizor cu ajutorul
tehnologiei Miracast.
Playerul se poate conecta direct cu un
dispozitiv compatibil cu funcţia Ecran
în oglindă (de exemplu, dispozitiv
smartphone, tabletă). Puteţi vizualiza
ecranul dispozitivului pe ecranul mare
al televizorului. Nu este nevoie de un
router (sau punct de acces) wireless
pentru a utiliza această caracteristică.
• Când folosiţi Ecran în oglindă, calitatea
imaginii şi sunetului se poate deteriora
uneori din cauza interferenţelor altor reţele.
Le puteţi îmbunătăţi reglând [Screen
mirroring RF Setting] (Setare RF ecran în
oglindă) (pagina 33).
• Unele funcţii de reţea pot fi indisponibile în
timpul folosirii funcţiei Ecran în oglindă.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul este compatibil
cu Miracast. Nu se garantează conectivitatea
cu toate dispozitivele compatibile Miracast.
1
Selectaţi
[Screen mirroring] (Ecran în
oglindă) pe ecranul de pornire, folosind
</M/m/, şi apăsaţi ENTER.
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Ascultarea unui fişier audio
de pe un dispozitiv Bluetooth
Pentru a asculta o sursă audio de pe un
dispozitiv Bluetooth (de ex. cască) prin
intermediul acestui player, trebuie să
împerecheaţi dispozitivul Bluetooth cu
acest player.
Împerecherea cu un dispozitiv
Bluetooth
Împerecherea este o operaţie prin care
dispozitivele Bluetooth sunt înregistrate
înainte de conectare unul cu altul. Setaţi
[Bluetooth Mode] (Mod Bluetooth) din
[Bluetooth Settings] (Setări Bluetooth) la
[On] (Activat) (pagina 29) înainte de a
împerechea un dispozitiv Bluetooth cu
acest player.
1
22
Plasaţi dispozitivul Bluetooth la maximum
1 metru de player.
2
Efectuaţi oricare din paşii următori:
– Când conectaţi un dispozitiv pentru
prima dată, apăsaţi butonul
BLUETOOTH pe telecomandă.
– Selectaţi opţiunea [Bluetooth Device]
(Dispozitiv Bluetooth) pe ecranul de
redare.
– Selectaţi [Device List] (Listă
dispozitive) în [Bluetooth Settings]
(Setări Bluetooth).
Treceţi dispozitivul Bluetooth în modul
de împerechere.
Pentru detalii legate de trecerea
dispozitivului Bluetooth în modul
de împerechere, consultaţi manualul
de instrucţiuni furnizat împreună cu
dispozitivul.
4
5
6
Înainte de a opri dispozitivul Bluetooth, asiguraţivă că aţi redus nivelul volumului pe televizor,
pentru a evita creşterea bruscă a volumului.
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii
de redare, prin apăsarea OPTIONS.
Elementele disponibile variază în funcţie
de situaţie.
Opţiuni comune
x
[Repeat Setting] (Setare repetare):
Setează modul repetare.
x
[3D Menu] (Meniu 3D):
– [Simulated 3D] (3D simulat):
Reglează efectul 3D simulat.
– [3D Depth Adjustment] (Ajustare
adâncime 3D): Ajustează adâncimea
imaginii 3D.
– [2D Playback] (Redare 2D): Setează
redarea la imagine 2D.
Apăsaţi în mod repetat M/m pentru a
selecta dispozitivul dorit şi apăsaţi ENTER.
Atunci când se stabileşte conexiunea
Bluetooth, numele dispozitivului
apare pe ecranul TV.
x
Porniţi redarea conţinutului.
x
[Play from start] (Redare de la
început): Redă elementul de la
x
[Bluetooth Device] (Dispozitiv
Bluetooth): Afişează lista de
x
[Bluetooth Volume] (Volum
Bluetooth): Afişează vizualizarea
început.
dispozitive Bluetooth.
pentru controlul volumului
Bluetooth. Această opţiune este
disponibilă doar atunci când
dispozitivul Bluetooth este conectat.
b
Unele dispozitive Bluetooth nu permit
controlul volumului.
Pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth
Efectuaţi oricare din paşii următori:
– Apăsaţi butonul BLUETOOTH pe
telecomandă (pagina 14).
– Dezactivaţi funcţia Bluetooth pe
dispozitivul Bluetooth.
– Opriţi playerul sau dispozitivul Bluetooth.
[Play] (Redare)/[Stop] (Oprire):
Porneşte sau opreşte redarea.
Reglaţi volumul.
Iniţial, reglaţi volumul pe dispozitivul
Bluetooth. Dacă în continuare nivelul
volumului este prea coborât, reglaţi-l
selectând opţiunea [Bluetooth
Volume] (Volum Bluetooth) pe
ecranul de redare. Apăsaţi M/m
pentru a regla volumul.
Redare
3
b
Doar pentru Video (Video)
x
[3D Output Setting] (Setare ieşire
3D): Stabileşte dacă semnalul video
3D să fie scos automat sau nu.
x
[A/V SYNC] (Sincronizare A/V):
Ajustează diferenţa dintre imagine
şi sunet, prin întârzierea sunetului
corelat cu imaginea (de la 0 la
120 milisecunde).
23
x
[Video Settings] (Setări video):
– [Picture Quality Mode] (Mod
calitate imagine): Selectează setările
de imagine pentru diferite medii de
iluminare.
*1
z [Direct] (Direct) /[Standard]
(Standard)*2
z [Brighter Room] (Cameră mai
luminoasă)*1*2
z [Theater Room] (Cameră
cinematograf)*1*2
*1
z [Auto] (Automat)
*1
z [Custom1] (Particularizat 1) /
[Custom2] (Particularizat 2)*1
x [Texture Remaster] (Remodelare
textură): Ajustează claritatea şi
detaliile marginilor.
x [Super Resolution] (Super
rezoluţie): Îmbunătăţeşte rezoluţia.
x [Smoothing] (Netezire): Reduce
impurităţile de pe ecran prin
netezirea gradaţiilor zonelor plane.
x [Contrast Remaster] (Remodelare
contrast): Configurează automat
nivelele de alb şi negru, astfel încât
ecranul să nu fie prea întunecat,
iar imaginea să fie modulată.
x [Clear Black] (Golire negru):
Reglează afişarea elementelor de
culoare închisă din imagine.
Umbrirea nu este suprimată.
Oferă tonuri de negru reproduse
frumos.
x [FNR] (FNR): Reduce zgomotul
aleatoriu ce apare în imagine.
x [BNR] (BNR): Reduce zgomotul
cu blocuri de tip mozaic ce apare
în imagine.
x [MNR] (MNR): Reduce
zgomotul de tip oglindă din
jurul conturului imaginii
(zgomot de ţânţar).
x [Contrast] (Contrast)
x [Brightness] (Luminozitate)
x [Colour] (Culoare)
x [Hue] (Nuanţă)
24
*1
*2
x
x
Disponibil când se redau semnale video 2K.
Pentru a afişa aceste opţiuni atunci când
playerul este conectat la echipamente
compatibile 4K, setaţi [4K Output] (Ieşire
4K) din [Screen Settings] (Setări ecran) la
[Off] (Dezactivat).
Disponibil când se redau semnale video 4K.
[Pause] (Pauză): Întrerupe redarea.
[Top Menu] (Meniu principal): Afişează
meniul principal al suportului BD sau al
DVD-ului.
x
x
x
x
x
x
x
[Menu] (Meniu)/[Popup Menu]
(Meniu pop up): Afişează meniul pop
up al suportului BD-ROM sau meniul
DVD-ului.
[Title Search] (Căutare titlu): Caută
un titlu pe suporturile BD-ROM/
DVD VIDEO şi porneşte redarea de la
început.
[Chapter Search] (Căutare capitol):
Caută un capitol şi porneşte redarea
de la început.
[Audio] (Audio): Comută limba pistei
audio, atunci când pe BD-ROM/DVD
VIDEO sunt înregistrate piste audio
în mai multe limbi. Selectează pista de
sunet pe CD-uri.
[Subtitle] (Subtitrări): Comută limba
subtitrărilor, atunci când pe BD-ROM/
DVD VIDEO sunt înregistrate
subtitrări în mai multe limbi.
[Angle] (Unghi): Comută la alte
unghiuri de vizionare, atunci când pe
un suport BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate mai multe unghiuri.
[Number Entry] (Introducere
numere): Selectează numărul,
utilizând tasta </M/m/, de pe
telecomandă.
x
[Video Search] (Căutare video):
Afişează informaţii despre suportul
BD-ROM/DVD-ROM pe baza
tehnologiei Gracenote.
Caută informaţiile asociate utilizând
cuvinte cheie din Gracenote atunci
când este selectat [Cast] (Distribuţie)
sau [Related] (Informaţii asociate).
Afişează o listă de titluri atunci când se
selectează [Playback History] (Istoric
redare) sau [Search History] (Istoric
căutare).
x
[Slideshow Effect] (Efect
diaporamă): Setează efectul pentru
x
[Slideshow BGM] (Muzică de fundal
diaporamă):
diaporamă.
Doar pentru Music (Muzică)
x
[Track Search] (Căutare piesă): Caută
numărul pieselor în timpul redării de
muzică de pe CD.
x
[Add Slideshow BGM] (Adăugare
muzică de fundal pentru prezentare
diapozitive): Înregistrează fişiere
audio în memoria USB ca muzică de
fundal (BGM) pentru diaporamă.
x
[Change Display] (Modificare afişaj):
Comută între [Grid View]
(Vizualizare grilă) şi [List View]
(Vizualizare listă).
x
[View Image] (Vizualizare imagine):
x
Afişează fotografia selectată.
[Slideshow] (Diaporamă): Redă
o diaporamă.
x
[Rotate Left] (Rotire la stânga):
[Music Search] (Căutare muzică):
Afişează informaţii despre CD-ul
audio (CD-DA) pe baza tehnologiei
Gracenote.
Caută informaţiile asociate utilizând
cuvinte cheie din Gracenote atunci când
este selectat [Track] (Piesă), [Artist]
(Artist) sau [Related] (Informaţii
asociate).
Afişează o listă de titluri atunci când se
selectează [Playback History] (Istoric
redare) sau [Search History] (Istoric
căutare).
x
x
Redare
– [Off] (Dezactivat): Dezactivează
funcţia.
– [My Music from USB] (Muzica mea
de pe USB): Setează fişierele audio
înregistrate în [Add Slideshow
BGM] (Adăugare muzică de fundal
pentru diaporamă).
– [Play from Music CD] (Redare de pe
CD muzical): Setează piesele de pe
suporturi CD-DA.
Roteşte fotografia spre stânga cu 90 de
grade.
x
[Rotate Right] (Rotire la dreapta):
Roteşte fotografia spre dreapta cu
90 de grade.
[Shuffle Setting] (Setare
amestecare): Setaţi la [On] (Activat)
pentru a reda fişierele audio în ordine
aleatorie.
Doar pentru Photo (Foto)
x
[Slideshow Speed] (Viteză
diaporamă): Modifică viteza
diaporamei.
25
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajelor de
configurare
Selectaţi
[Setup] (Configurare)
pe ecranul de pornire când trebuie să
schimbaţi setările playerului.
Setările implicite sunt subliniate.
1
Selectaţi
[Setup] (Configurare)
pe ecranul de pornire utilizând
</M/m/,.
2
Selectaţi pictograma categoriei de
configurare utilizând M/m şi apăsaţi
ENTER.
[Software Update]
(Actualizare software)
x [Update via Internet] (Actualizare
prin Internet)
Actualizează software-ul playerului folosind
reţeaua disponibilă. Asiguraţi-vă că reţeaua
este conectată la Internet. Pentru detalii,
consultaţi „Pasul 2: Pregătirea unei
conexiuni de reţea” (pagina 17).
x [Update via USB Memory]
(Actualizare prin memoria USB)
Actualizează software-ul playerului
folosind memoria USB. Asiguraţi-vă că
folderul Software Update (Actualizare
software) este denumit corect, „UPDATE”
(Actualizare), toate fişierele de actualizare
urmând să fie stocate în acest folder.
Playerul poate recunoaşte până la 500 de
fişiere/foldere într-un singur nivel, inclusiv
fişierele/folderele de actualizare.
26
z
• Recomandăm efectuarea unei actualizări de
software aproximativ o dată la două luni.
• Dacă starea reţelei este slabă, vizitaţi
www.sony.eu/support pentru a descărca
ultima versiune de software şi pentru
actualizare prin intermediul memoriei USB.
Puteţi obţine, de asemenea, informaţii despre
funcţiile de actualizare pe site-ul Web.
[Screen Settings]
(Setări ecran)
x [3D Output Setting] (Setare ieşire 3D)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune pentru a afişa întreg conţinutul
în format 2D.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Setare dimensiune ecran TV pentru
3D)
Setează dimensiunea ecranului
televizorului compatibil-3D.
x [TV Type] (Tip televizor)
[16:9] (16:9): Selectaţi această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu
ecran panoramic sau un televizor cu
funcţie mod de ecran lat.
[4:3] (4:3): Selectaţi această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu
ecran 4:3 fără funcţie mod de ecran lat.
x [Screen Format] (Format ecran)
[Full] (Complet): Selectaţi această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu
funcţie mod de ecran lat. Afişează
o imagine de ecran 4:3 în raport de aspect
16:9, chiar şi pe un televizor cu ecran lat.
[Normal] (Normal): Modifică
dimensiunea imaginii, pentru a se
potrivi la dimensiunea ecranului cu
raportul de aspect al imaginii originale.
x [DVD Aspect Ratio] (Raport de
aspect DVD)
[Letter Box] (Panoramic): Afişează
o imagine lată cu benzi negre în partea de
sus şi de jos.
[Pan & Scan] (Trunchiat): Afişează
o imagine cu înălţime completă, pe
întregul ecran, cu părţile laterale eliminate.
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Playerul detectează
automat dacă materialul este bazat pe
video sau pe film şi comută la metoda de
conversie corespunzătoare.
[Video] (Video): Metoda de conversie
adecvată materialelor bazate pe video va
fi selectată întotdeauna, indiferent de
material.
x [Output Video Resolution]
(Rezoluţie video ieşire)
În mod normal, selectaţi [Auto] (Automat).
Selectaţi [Original Resolution] (Rezoluţie
originală) pentru a scoate rezoluţia
înregistrată pe disc. Dacă rezoluţia este mai
mică decât rezoluţia SD, aceasta este
redimensionată la rezoluţie SD.
x [24p Output] (Ieşire 24p)
Scoate semnale video de 24p doar dacă
conectaţi un televizor compatibil 1080/24p
printr-o conexiune HDMI şi [Output Video
Resolution] (Rezoluţie video ieşire) este setat
la [Auto] (Automat) sau [1080p] (1080p).
[Auto] (Automat): Scoate semnale video
de 1920 × 1080p/24 Hz doar când se
conectează un televizor compatibil
1080/24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[On] (Activat): Activează funcţia.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când televizorul nu este compatibil cu
semnale video 1080/24p.
[DVD-ROM 24p Output] (Ieşire DVDROM 24p)
[Auto] (Automat): Scoate semnale video
de 1920 × 1080p/24 Hz doar când se
conectează un televizor compatibil
1080/24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când televizorul nu este compatibil cu
semnale video 1080/24p.
Setări şi reglaje
x [Cinema Conversion Mode] (Mod
conversie cinematograf)
[BD-ROM 24p Output] (Ieşire BD-ROM 24p)
[Data content 24p Output] (Ieşire
conţinut date 24p)
Această funcţie este disponibilă pentru
redarea de conţinuturi stocate pe
memorii USB sau discuri de date.
[Auto] (Automat): Scoate semnale video
de 1920 × 1080p/24 Hz doar când se
conectează un televizor compatibil
1080/24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când televizorul nu este compatibil cu
semnale video 1080/24p.
[Network content 24p Output] (Ieşire
conţinut reţea 24p)
Această funcţie este disponibilă pentru
redarea conţinuturilor din alte reţele, de
exemplu, reţeaua de domiciliu, ecran în
oglindă etc.
[Auto] (Automat): Scoate semnale video
de 1920 × 1080p/24 Hz doar când se
conectează un televizor compatibil
1080/24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când televizorul nu este compatibil cu
semnale video 1080/24p.
27
x [4K Output] (Ieşire 4K)
[Auto1] (Automat 1): Emite semnale
video 2K (1920 × 1080) în timpul redării
video şi semnale video 4K în timpul
redării de fotografii în cazul conectării la
un echipament compatibil 4K Sony.
Scoate semnale video 4K în timpul
redării de conţinut video 24p de pe
Redarea de discuri BD-ROM/discuri
DVD-ROM/conţinut de date/conţinut
de reţea sau de fotografii la conectarea cu
echipament compatibil 4K care nu este
marca Sony.
Această setare nu se aplică pentru
redarea de imagini video 3D.
[Auto2] (Automat 2): Scoate automat
semnale video 4K/24p dacă îl conectaţi la
un dispozitiv compatibil 4K/24p şi
configuraţi setările corespunzătoare în
[BD-ROM 24p Output] (Ieşire BDROM 24p), [DVD-ROM 24p Output]
(Ieşire DVD-ROM 24p), [Data content
24p Output] (Ieşire 24p conţinuturi de
date) sau [Network content 24p Output]
(Ieşire 24p conţinuturi de reţea) şi, de
asemenea, redă imagini foto 4K/24p
atunci când redaţi fişiere foto 2D.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
b
Dacă echipamentul Sony nu este detectat
după ce selectaţi [Auto1] (Automat 1),
setarea va avea acelaşi efect cu setarea
[Auto2] (Automat 2).
[16bit] (16 biţi)/[12bit] (12 biţi)/[10bit]
(10 biţi): Scoate semnale video pe 16 biţi/
12 biţi/10 biţi, atunci când televizorul
conectat este compatibil cu Deep Colour.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când imaginea este instabilă sau
culorile nu sunt naturale.
x [SBM] (Super Bit Mapping) (Mapare
superioară biţi)
[On] (Activat): Netezeşte gradaţiile de
ieşire ale semnalelor video de la mufa
HDMI OUT.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această opţiune
când apar semnale video distorsionate sau
culori ce nu sunt naturale la ieşire.
x [IP Content NR Pro] (Reducere
zgomot conţinut IP Pro)
[Video - Strong] (Video - Puternic)/
[Video - Medium] (Video - Mediu)/
[Video - Mild] (Video - Moderat)/
[Film - Mild] (Film - Moderat)/
[Film - Medium] (Film - Mediu)/[Film Strong] (Film - Puternic): Ajustează
calitatea imaginii pentru conţinutul de
pe Internet.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Pause Mode] (Mod pauză)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Imaginile dinamice apar
clare.
[Frame] (Cadru): Afişează imagini
statice la rezoluţii înalte.
x [YCbCr/RGB (HDMI)] (YCbCr/RGB
(HDMI))
[Auto] (Automat): Detectează automat
tipul televizorului conectat şi comută la
setarea de culoare potrivită.
[YCbCr (4:2:2)] (YCbCr (4:2:2)): Scoate
semnale video YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)] (YCbCr (4:4:4)): Scoate
semnale video YCbCr 4:4:4.
[RGB] (RGB): Scoate semnale video RGB.
x [HDMI Deep Colour Output] (Ieşire
culori adânci HDMI)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie.
28
[Audio Settings]
(Setări audio)
x [Digital Audio Output] (Ieşire audio
digitală)
[Auto] (Automat): În mod normal, faceţi
această selecţie. Scoate semnale audio
conform stării dispozitivelor conectate.
[PCM] (PCM): Scoate semnale PCM
prin mufa DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT.
x [DSD Output Mode] (Mod ieşire DSD)
[Auto] (Automat): Scoate semnale DSD
prin mufa HDMI OUT atunci când redă
un Super Audio CD şi un fişier în format
DSD. Scoate, în schimb, semnale LPCM,
dacă dispozitivul conectat prin HDMI
nu acceptă DSD.
[Off] (Dezactivat): Scoate semnale PCM
prin mufa HDMI OUT atunci când redă un
Super Audio CD şi un fişier în format DSD.
x [BD Audio MIX Setting] (Setări MIX
audio BD)
x [Digital Music Enhancer] (Potenţator
muzical digital)
[On] (Activat): Setaţi efectul de sunet la
redarea de conţinut de pe Internet sau de
pe USB.
[Off] (Dezactivat)/[Sound Bar Mode]
(Mod bară de sunet): Dezactivează
funcţia.
x [Dolby D Compatible Output] (Ieşire
compatibilă Dolby D)
[On] (Activat): Converteşte sursa audio
DTS în semnal audio Dolby Digital,
utilizând EDID (Extended Display
Identification Data).
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Audio DRC] (Comprimare interval
dinamic audio)
[Auto] (Automat): Execută redarea în
intervalul dinamic specificat de disc (doar
BD-ROM). Alte discuri sunt redate la
nivelul [On] (Activat).
[On] (Activat): Efectuează redarea la un
nivel de compresie standard.
x [Downmix] (Reducere semnal)
[Surround] (Surround): Scoate semnale
audio cu efecte surround. Selectaţi
această opţiune atunci când conectaţi un
dispozitiv audio ce acceptă Dolby
Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
[Stereo] (Stereo): Scoate semnale audio
fără efecte surround. Selectaţi această
opţiune atunci când conectaţi un
dispozitiv audio ce nu acceptă Dolby
Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
[Bluetooth Settings]
(Setări Bluetooth)
Setări şi reglaje
[On] (Activat): Scoate semnalul audio
obţinut prin mixarea semnalului audio
interactiv şi a semnalului audio secundar
în semnalul audio principal.
[Off] (Dezactivat): Scoate doar semnalul
audio principal. Selectaţi această opţiune
pentru a scoate semnale audio HD către
un amplificator (receptor) AV.
[Off] (Dezactivat): Nu funcţionează
compresia. Este produs un sunet mai
dinamic.
x [Bluetooth Mode] (Mod Bluetooth)
[On] (Activat): Activează funcţiile şi
setările Bluetooth.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţiile şi
setările Bluetooth.
x [Device List] (Listă dispozitive)
Afişează o listă de receptori Bluetooth
detectaţi şi împerecheaţi când
[Bluetooth Mode] (Mod Bluetooth) este
setat la [On] (Activat).
x [Bluetooth Standby] (Standby
Bluetooth)
Această funcţie este activată numai
atunci când [Bluetooth Mode] (Mod
Bluetooth) este setat la [On] (Activat).
[On] (Activat): Vă permite să porniţi
playerul de pe un dispozitiv Bluetooth.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
b
Setaţi [Bluetooth Mode] (Mod Bluetooth) şi
[Bluetooth Standby] (Standby Bluetooth) la
[On] (Activat) şi opriţi playerul pentru
a activa funcţia de Standby reţea (pagina 39).
29
x [Bluetooth Codec - AAC] (Codec
Bluetooth - AAC) / [Bluetooth Codec LDAC] (Codec Bluetooth - LDAC)
Această funcţie este activată numai atunci
când [Bluetooth Mode] (Mod Bluetooth)
este setat la [On] (Activat).
[On] (Activat): Activează codecul AAC/
LDAC.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează codecul
AAC/LDAC.
b
Această funcţie este dezactivată în timpul
conexiunii cu un dispozitiv Bluetooth.
z
LDAC este o tehnologie de codificare audio
dezvoltată de Sony, care permite transmisia de
conţinuturi audio de înaltă rezoluţie (Hi-Res),
chiar şi printr-o conexiune Bluetooth. Spre
deosebire de alte tehnologii de codificare
compatibile cu Bluetooth, precum SBC, acesta
funcţionează fără a converti conţinutul audio
Hi-Res la un nivel inferior* şi permite
transmiterea prin reţeaua wireless Bluetooth
a aproximativ de trei ori mai multe date**, faţă
de celelalte tehnologii, la o calitate a sunetului
fără precedent, printr-o codificare eficientă şi
o organizare optimă pe pachete.
* Cu excepţia conţinuturilor în format DSD.
** În comparaţie cu SBC (Subband Coding),
când se selectează rata de biţi 990 kbps
(96/48 kHz) sau 909 kbps (88.2/44.1 kHz).
x [Wireless Playback Quality] (Calitate
redare wireless)
Această funcţie este activată numai atunci
când [Bluetooth Mode] (Mod Bluetooth)
şi [Bluetooth Codec - LDAC] (Codec
Bluetooth - LDAC) este setat la [On]
(Activat). Dacă sunetul scos sau redarea în
flux în reţea este instabilă, selectaţi
[Connection] (Conexiune).
[Auto] (Automat): Setează automat viteza
de transmisie a datelor pentru LDAC.
[Sound Quality] (Calitate sunet): Se
utilizează viteza cea mai mare pentru
date. Sunetul transmis are o calitate mai
bună, însă redarea audio poate deveni
instabilă, în cazul în care calitatea
conexiunii nu este suficient de bună.
[Standard] (Standard): Se utilizează
o viteză medie pentru date. Această
30
setare asigură echilibrul dintre calitatea
sunetului şi stabilitatea redării.
[Connection] (Conexiune): Stabilitatea
are prioritate. Calitatea sunetului poate fi
rezonabilă, iar starea conexiunii va fi, cel
mai probabil, stabilă.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Setări vizualizare
BD/DVD)
x [BD/DVD Menu Language] (Limbă
meniu BD/DVD)
Selectează limba implicită a meniului
pentru suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO.
Selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă) şi introduceţi codul pentru
limba dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 44).
x [Audio Language] (Limbă audio)
Selectează limba audio implicită pentru
suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Original] (Original), este
selectată limba care are prioritate pe disc.
Selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă) şi introduceţi codul pentru
limba dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 44).
x [Subtitle Language] (Limbă subtitrări)
Selectează limba implicită a subtitrărilor
pentru suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO.
Selectaţi [Select Language Code] (Selectare
cod limbă) şi introduceţi codul pentru
limba dumneavoastră, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 44).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Strat redare disc hibrid BD)
[BD] (BD): Redă stratul BD.
[DVD/CD] (DVD/CD): Redă stratul
DVD sau CD.
x [BD Internet Connection]
(Conexiune Internet BD)
[Allow] (Se permite): În mod normal,
faceţi această selecţie.
[Do not allow] (Nu se permite): Interzice
conexiunea la Internet.
x [Delete BD Data] (Ştergere date BD)
Şterge datele din memoria USB.
Toate datele stocate în folderul buda vor
fi şterse.
x [Password] (Parolă)
Setează sau modifică parola pentru
funcţia de Control parental. O parolă vă
permite să setaţi o restricţie pentru
redarea de suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO şi de materiale video de pe
Internet. Dacă este necesar, puteţi
diferenţia nivelurile de restricţie pentru
suporturi BD-ROM, DVD VIDEO şi
materiale video de pe Internet.
x [Parental Control Area Code] (Cod de
zonă control parental)
Redarea unor suporturi BD-ROM, DVD
VIDEO şi de materiale video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie de zona
geografică. Anumite scene pot fi blocate
sau înlocuite cu scene diferite. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola formată din patru cifre.
x [BD Parental Control] (Control
parental BD) / [DVD Parental
Control] (Control parental DVD)/
[Internet Video Parental Control]
(Control parental video de pe Internet)
Prin setarea Parental Control (Control
parental), anumite scene pot fi blocate
sau înlocuite cu scene diferite. Urmaţi
x [Internet Video Unrated] (Video de
pe Internet neclasificat)
[Allow] (Se permite): Se permite redarea de
materiale video de pe Internet neclasificate.
[Block] (Blocare): Se blochează redarea
de materiale video neclasificate de pe
Internet.
[Music Settings]
(Setări muzică)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Strat redare Super Audio CD)
[Super Audio CD] (Super Audio CD):
Redă stratul Super Audio CD.
[CD] (CD): Redă stratul CD.
Setări şi reglaje
[Parental Control
Settings] (Setări control
parental)
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola formată din patru cifre.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Canale redare Super Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 canale): Redă zona pe
2 canale.
[DSD Multi] (DSD multiplu): Redă zona
pe mai multe canale.
[System Settings]
(Setări sistem)
x [OSD Language] (Limbă OSD)
Selectează limba de afişare pe ecran
pentru player.
x [HDMI Settings] (Setări HDMI)
Prin conectarea de componente Sony
compatibile cu funcţiile HDMI cu
ajutorul unui cablu HDMI de mare
viteză, utilizarea se simplifică.
[Control for HDMI] (Comandă HDMI)
[On] (Activat): Următoarele
caracteristici BRAVIA Sync sunt
disponibile:
31
– Redare printr-o singură atingere
– Oprirea alimentării sistemului
– Urmarea limbii
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
z
Pentru detalii, consultaţi manualul cu
instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul
sau componenta.
[Linked to TV-off] (Conectat la
televizor-oprit)
x [Gracenote Settings] (Setări Gracenote)
[Auto] (Automat): Descarcă automat
informaţii despre disc în momentul în care
redarea discului este oprită. Conectaţi
playerul la reţea pentru descărcare.
[Manual] (Manual): Descarcă informaţii
despre disc dacă este selectat [Video
Search] (Căutare video) sau [Music
Search] (Căutare muzică).
x [Device Name] (Nume dispozitiv)
[Valid] (Valid): Opreşte automat playerul
atunci când televizorul conectat intră în
modul standby (BRAVIA Sync).
[Invalid] (Nevalid): Dezactivează funcţia.
Afişează numele playerului. Numele
playerului poate fi modificat.
x [DUALSHOCK(TM)4 wireless
controller] (Controler wireless
DUALSHOCK(TM)4)
Afişează versiunea software-ului
playerului şi adresa MAC.
Puteţi înregistra şi administra controlerul
wireless aici. Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
x [System Information] (Informaţii
sistem)
x [Software License Information]
(Informaţii licenţă software)
Afişează informaţii despre licenţa software.
b
Controlerul wireless DUALSHOCK™4
utilizează tehnologia Bluetooth. Verificaţi ca
[Bluetooth Mode] (Mod Bluetooth) din
[Bluetooth Settings] (Setări Bluetooth) să fie
setat la [On] (Activat) (pagina 29).
x [Auto Standby] (Standby automat)
[On] (Activat): Revine automat la modul
standby, dacă niciun buton nu este apăsat
timp de mai mult de 20 de minute.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Auto Display] (Afişaj automat)
[On] (Activat): Afişează automat informaţii
pe ecran, atunci când se modifică titlurile de
vizualizare, modurile de imagine, semnalele
audio etc.
[Off] (Dezactivat): Afişează informaţii
doar când apăsaţi pe DISPLAY.
x [Software Update Notification]
(Notificare actualizare software)
[On] (Activat): Setează playerul să vă
informeze cu privire la o nouă versiune
a software-ului (pagina 26).
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
32
[Network Settings]
(Setări reţea)
x [Internet Settings] (Setări Internet)
Conectaţi mai întâi playerul la reţea. Pentru
detalii, consultaţi „Pasul 2: Pregătirea unei
conexiuni de reţea” (pagina 17).
[Wired Setup] (Configurare prin cablu):
Selectaţi această opţiune la conectarea la
un router de bandă largă cu ajutorul
unui cablu LAN.
[Wireless Setup] (Configurare wireless):
Selectaţi această opţiune la utilizarea reţelei
LAN wireless, încorporată în player, pentru
o conexiune la reţea wireless.
z
Pentru mai multe detalii, vizitaţi următorul
site Web şi consultaţi secţiunea de întrebări
frecvente:
www.sony.eu/support
x [Network Connection Status] (Stare
conexiune reţea)
Afişează starea curentă a reţelei.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnosticare conexiune reţea)
Verifica dacă conexiunea la reţea a fost
realizată corespunzător prin intermediul
diagnosticării reţelei.
x [Screen mirroring RF Setting] (Setare
RF ecran în oglindă)
x [Connection Server Settings] (Setări
server conexiune)
Stabileşte dacă să fie afişat serverul
conectat sau nu.
x [Auto Home Network Access
Permission] (Permisiune acces
automat reţea de domiciliu)
[On] (Activat): Permite accesul automat
de la un produs compatibil cu un controler
DLNA nou detectat.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Home Network Access Control]
(Control acces reţea de domiciliu)
Afişează o listă de produse compatibile cu
controlerul DLNA şi stabileşte dacă să se
accepte sau nu comenzi de la controlerele
din listă.
x [Registered Remote Devices]
(Dispozitive la distanţă înregistrate)
Afişează o listă cu dispozitivele
dumneavoastră la distanţă înregistrate.
b
Setaţi [Remote Start] (Pornire de la distanţă)
la [On] (Activat) şi opriţi playerul pentru
a activa funcţia de Standby reţea (pagina 39).
[Easy Network
Settings] (Setări de reţea
rapide)
Selectaţi [Easy Network Settings] (Setări
de reţea rapide) pentru a specifica
setările de reţea. Urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
Setări şi reglaje
[Auto] (Automat): Setează automat banda
canalului RF (frecvenţa radio) pentru
conexiunea ecranului în oglindă.
[CH 1] (Canal 1)/[CH 6] (Canal 6)/
[CH 11] (Canal 11): Setează CH 1/CH 6/
CH 11 ca prioritar.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
[Resetting]
(Reiniţializare)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Reiniţializare la setările implicite
din fabrică)
Reiniţializează setările playerului la
valorile implicite din fabrică, selectând
grupul de setări. Toate setările din grup
vor fi reiniţializate.
x [Initialise Personal Information]
(Iniţializare informaţii personale)
Şterge informaţiile personale stocate în
player.
b
Dacă eliminaţi, transferaţi sau redistribuiţi
această unitate, ştergeţi toate Informaţiile
personale din motive de securitate. Luaţi
măsurile corespunzătoare precum deconectarea
după utilizarea unui serviciu de reţea.
x [Remote Start] (Pornire de la distanţă)
[On] (Activat): Vă permite să porniţi
playerul de pe un dispozitiv conectat
printr-o reţea.
33
Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă în timpul utilizării playerului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Limba de afişare de pe ecran este comutată
automat în momentul conectării la mufa
HDMI OUT.
, Când [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) este setat la [On] (Activat)
(pagina 31), limba de afişare de pe
ecran este comutată automat conform
setării de limbă de pe televizorul
conectat (dacă schimbaţi setarea de pe
televizor, etc.).
Sunet
Imagine
Nu există imagine sau imaginea nu este
redată corect.
, Verificaţi ca toate cablurile de conectare
să fie conectate bine (pagina 16).
, Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât să afişeze
semnalul de la player.
, Resetaţi [Output Video Resolution]
(Rezoluţie ieşire video) la cea mai mică
rezoluţie apăsând x (oprire), HOME
şi apoi butonul POP UP/MENU de pe
telecomandă.
, Încercaţi următoarele: 1Opriţi
playerul şi porniţi-l din nou. 2Opriţi
echipamentul conectat şi porniţi-l din
nou. 3Deconectaţi cablul HDMI şi
apoi conectaţi-l din nou.
, Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI ce nu acceptă tehnologia
de protecţie a drepturilor de autor.
, Verificaţi setările [Output Video
Resolution] (Rezoluţie video ieşire)
din [Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 27).
, Pentru discuri BD-ROM/discuri DVDROM/conţinut de date/conţinut de
reţea, verificaţi setările [24p Output]
(Ieşire 24p) din [Screen Settings] (Setări
ecran) (pagina 27).
34
Nu există sunet sau sunetul nu este redat
corect.
, Verificaţi ca toate cablurile de
conectare să fie conectate bine
(pagina 16).
, Comutaţi selectorul de intrare de pe
amplificatorul AV (receptorul), astfel
încât semnalele audio de la player să fie
scoase de amplificatorul (receptorul) AV.
, Dacă semnalul audio nu este scos prin
mufa DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT, verificaţi setările audio
(pagina 28).
, Pentru conexiunile HDMI, încercaţi
următoarele: 1Opriţi playerul şi
porniţi-l din nou. 2Opriţi
echipamentul conectat şi porniţi-l din
nou. 3Deconectaţi cablul HDMI şi
apoi conectaţi-l din nou.
, Pentru conexiunile HDMI, dacă
playerul este conectat la un televizor
printr-un amplificator (receptor) AV,
încercaţi să conectaţi cablul HDMI
direct la televizor. Consultaţi, de
asemenea, manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu amplificatorul
(receptorul) AV.
, Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI (mufele DVI nu
acceptă semnale audio).
, Dispozitivul conectat la mufa HDMI
OUT nu acceptă formatul audio al
playerului. Verificaţi setările audio
(pagina 28).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio şi DTS-HD
Master Audio) nu este redat prin bitstream.
, Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setări
MIX audio BD) din [Audio Settings]
(Setări audio) la [Off] (Dezactivat)
(pagina 29).
, Verificaţi ca amplificatorul (receptorul)
AV să fie compatibil cu fiecare format
HD.
, Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setări
MIX audio BD) din [Audio Settings]
(Setări audio) la [On] (Activat)
(pagina 29).
Codul de mesaj 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
(Ieşiri audio temporar dezactivate.
Nu ajustaţi volumul de redare. Conţinutul
redat este protejat de Cinavia şi nu este
autorizat pentru redare pe acest dispozitiv.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi
http://www.cinavia.com. Cod de mesaj 3.)
apare pe ecran atunci când se redă un disc.
, Pista audio a materialului video pe care îl
redaţi conţine un cod Cinavia ce indică
faptul că este o copie neautorizată a unor
materiale produse în mod profesionist
(pagina 6).
Nu se redă discul.
, Discul este murdar sau înclinat.
, Discul este aşezat invers. Introduceţi
discul cu partea de redat în jos.
, Discul are un format ce nu poate fi
redat de acest player (pagina 40).
, Playerul nu poate reda un disc înregistrat
care nu a fost finalizat corect.
, Codul de regiune de pe BD sau DVD
nu se potriveşte cu playerul.
Dispozitiv USB
Playerul nu detectează un dispozitiv USB
conectat la player.
, Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat în siguranţă la mufa USB.
, Verificaţi dacă dispozitivul USB sau un
cablu este deteriorat.
, Verificaţi dacă dispozitivul USB este
pornit.
, Dacă dispozitivul USB este conectat prin
intermediul unui hub USB, conectaţi
dispozitivul USB direct la player.
Informaţii suplimentare
Semnalul audio interactiv nu este scos.
Disc
Redarea în flux pe Internet
Imaginea/sunetul este slab(ă)/anumite
programe sunt afişate cu puţine detalii, în
special în timpul scenelor cu mişcare rapidă
sau întunecate.
, Calitatea imaginii/sunetului poate fi
îmbunătăţită prin modificarea vitezei
conexiunii. Se recomandă o viteză
a conexiunii de cel puţin 2,5 Mbps
pentru materialele video de definiţie
standard (10 Mbps pentru materialele
video de înaltă definiţie).
35
Nu există un meniu de opţiuni în timpul
redării în flux pe Internet.
Routerul wireless dorit nu apare în lista de
elemente de reţea wireless.
, Meniul de opţiuni nu este disponibil în
timpul redării în flux pe Internet.
, Apăsaţi RETURN pentru a reveni la
ecranul anterior şi încercaţi din nou
configurarea wireless. Dacă routerul
wireless dorit nu este detectat în
continuare, selectaţi [New connection
registration] (Înregistrare conexiune
nouă) pentru a efectua [Manual
registration] (Înregistrare manuală).
Conexiune la reţea
Playerul nu se poate conecta la reţea.
, Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 17) şi setările reţelei (pagina 32).
Nu puteţi conecta PC-ul la Internet după ce
aţi efectuat [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)]
(Configurare protejată Wi-Fi (WPS)).
, Setările wireless are routerului se pot
modifica automat dacă utilizaţi funcţia
Wi-Fi Protected Setup (configurare
protejată Wi-Fi) înainte de ajustarea
setărilor routerului. În acest caz,
modificaţi în mod corespunzător
setările wireless ale PC-ului.
Nu puteţi conecta playerul la routerul LAN
wireless.
, Verificaţi dacă routerul LAN wireless
este pornit.
, În funcţie de mediul înconjurător,
precum materialul pereţilor, condiţiile
de recepţie a undelor radio sau
obstacolele dintre player şi routerul
LAN wireless, distanţa de comunicare
posibilă poate să fie scurtată. Mutaţi
playerul şi routerul LAN wireless mai
aproape unul de celălalt.
, Este posibil ca dispozitivele care
utilizează banda de frecvenţă de
2,4 GHz, precum un cuptor cu
microunde, un dispozitiv bluetooth
sau un dispozitiv digital fără fir, să
întrerupă comunicarea. Îndepărtaţi
playerul de astfel de dispozitive sau
opriţi aceste dispozitive.
36
Mesajul [A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the menu
and select “Software Update” to perform the
update.] (O nouă versiune de software este
disponibilă. Vă rugăm să accesaţi secţiunea
„Setup” (Configurare) a meniului şi să
selectaţi „Network update” (Actualizare
reţea) pentru a efectua actualizarea.) apare
pe ecran în momentul pornirii playerului.
, Consultaţi [Software Update]
(Actualizare software) (pagina 26)
pentru a actualiza playerul cu o nouă
versiune de software.
Conexiune Bluetooth
Nu se poate stabili/finaliza conexiunea
Bluetooth.
, Setaţi [Bluetooth Mode] (Mod Bluetooth)
la [On] (Activat) (pagina 29).
, Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth
ce urmează să fie conectat este pornit şi
că funcţia Bluetooth este activată.
, Mutaţi dispozitivul Bluetooth mai
aproape de player.
, Conectaţi din nou acest player şi
dispozitivul Bluetooth. Este posibil să
fie nevoie să anulaţi conexiunea cu
acest player folosind mai întâi
dispozitivul Bluetooth.
, Ştergeţi o dată informaţiile de
împerechere din lista de dispozitive şi
de pe dispozitivul conectat, înainte de
a reîncerca conexiunea.
, Este posibil ca această conexiune să nu
fie posibilă dacă alte dispozitive
Bluetooth sunt prezente în jurul
playerului. În acest caz, opriţi celelalte
dispozitive Bluetooth.
, Informaţiile legate de înregistrarea
conexiunii au fost şterse. Efectuaţi din
nou operaţia de conectare.
Nu se aude sunetul, sunetul sare sau
fluctuează sau conexiunea se pierde.
Control for HDMI (Comandă
HDMI) (BRAVIA Sync)
Funcţia [Control for HDMI] (Comandă HDMI)
nu funcţionează (BRAVIA Sync).
, Verificaţi ca [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) din [HDMI
Settings] (Setări HDMI) să fie setat la
[On] (Activat) (pagina 31).
, Dacă modificaţi conexiunea HDMI,
opriţi şi reporniţi playerul.
, Dacă are loc o pană de curent, setaţi
[Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) la [Off] (Dezactivat), apoi
setaţi [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) la [On] (Activat) (pagina 31).
Informaţii suplimentare
, Mutaţi dispozitivul Bluetooth mai
aproape de player.
, Asiguraţi-vă că playerul nu recepţionează
interferenţe de la o reţea Wi-Fi, de la alt
dispozitiv Bluetooth, de la alt dispozitiv
wireless din banda de 2,4 GHz sau de la un
cuptor cu microunde.
, Verificaţi dacă conexiunea Bluetooth
este stabilită corespunzător între acest
player şi dispozitivul Bluetooth.
, Conectaţi din nou acest player şi
dispozitivul Bluetooth.
, Ţineţi playerul la distanţă de obiecte
sau suprafeţe de metal.
, Verificaţi următoarele şi consultaţi
manualul cu instrucţiuni furnizate
împreună cu componenta.
– componenta conectată este
compatibilă cu funcţia [Control for
HDMI] (Comandă HDMI).
– setarea componentei conectate
pentru funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) este corectă.
, Când conectaţi playerul la un televizor
printr-un amplificator (receptor) AV,
– dacă amplificatorul (receptorul) AV
nu este compatibil cu funcţia
[Control for HDMI] (Comandă
HDMI), este posibil să nu puteţi
controla televizorul de la player.
– dacă modificaţi conexiunea HDMI,
deconectaţi şi apoi reconectaţi
alimentarea la reţea sau are loc o pană
de curent, încercaţi următoarele:
1Comutaţi selectorul de intrare al
amplificatorului (receptorului) AV,
astfel încât imaginea de la player să
apară pe ecranul televizorului.
2Setaţi [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) din [HDMI
Settings] (Setări HDMI) la [Off]
(Dezactivat), apoi setaţi [Control for
HDMI] (Comandă HDMI) din
[HDMI Settings] (Setări HDMI) la
[On] (Activat) (pagina 31). Consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu amplificatorul
(receptorul) AV.
Funcţia de oprire a alimentării sistemului nu
funcţionează (BRAVIA Sync).
, Verificaţi ca [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) şi [Linked to TVoff] (Conectat la televizor-oprit) din
[HDMI Settings] (Setări HDMI) să fie
setate la [On] (Activat) şi [Valid]
(Valid) (pagina 31).
37
Altele
Redarea nu porneşte de la începutul
conţinutului.
, Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi [Play
from start] (Redare de la început).
Redarea nu porneşte de la punctul de
reluare în care aţi oprit redarea ultima dată.
, În funcţie de disc, este posibil ca
punctul de reluare să fi fost şters din
memorie, atunci când
– deschideţi tava discului.
– deconectaţi dispozitivul USB.
– redaţi alt conţinut.
– opriţi playerul.
Codul de mesaj 1 [Playback stopped.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
(Redare oprită. Conţinutul redat este
protejat de Cinavia şi nu este autorizat
pentru redare pe acest dispozitiv.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
http://www.cinavia.com. Cod mesaj 1.)
apare pe ecran când se redă un disc.
, Pista audio a materialului video pe care îl
redaţi conţine un cod Cinavia ce indică
faptul că este destinat pentru prezentări
realizate doar cu echipamente
profesioniste şi nu este autorizat pentru
redarea de către consumatori (pagina 6).
Tava discului nu se deschide şi nu puteţi
scoate discul nici după ce apăsaţi pe Z.
, În timp ce playerul este pornit, apăsaţi
x (stop), HOME şi apoi butonul TOP
MENU de pe telecomandă pentru
a debloca tava şi pentru a dezactiva
blocarea pentru copii (pagina 11).
, Încercaţi următoarele: 1Opriţi
playerul şi deconectaţi cablul de
38
alimentare. 2Reconectaţi cablul de
alimentare în timp ce apăsaţi Z pe
player. 3Continuaţi să apăsaţi Z pe
player până când se deschide tava.
4Scoateţi discul. 5Deconectaţi şi
reconectaţi cablul de alimentare
pentru a reporni playerul.
Mesajul [[EJECT] Key is currently unavailable.]
(Tasta (EJECT) nu este momentan disponibilă)
apare pe ecran după ce se apasă pe Z
(deschidere/închidere).
, Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau atelierul de
service Sony autorizat local.
Playerul nu răspunde la acţionarea
butoanelor.
, Umezeala a produs condens în
interiorul playerului (pagina 4).
Intrări şi ieşiri
Generalităţi
(Nume mufă:
Tip mufă/Nivel ieşire/Impedanţă de
încărcare)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Mufă fonograf/0,5 Vp-p/75 ohmi
HDMI OUT:
Conector standard cu 19 pini HDMI
LAN (100): Bornă 100BASE-TX
USB:
Mufă USB tip A (Pentru conectarea de
memorii USB, cititoare de carduri de
memorie, aparate foto digitale şi
camere video digitale)*
Necesar de putere:
12 V c.c. cu adaptor c.a.
Clasificare: intrare 220 V - 240 V c.a.,
50/60 Hz
Consum de energie (când se utilizează
adaptorul c.a.): 12 W
Standby reţea:
Sub 3 W (toate porturile de reţea cu
cablu/wireless activate, cu setarea ON)
Dimensiuni (aprox.):
255 mm × 192 mm × 39 mm
(lăţime/adâncime/înălţime)
inclusiv părţile ieşite în afară
Greutate (aprox.): 0,9 kg
Temperatură de funcţionare:
de la 5 °C la 35 °C
Nivel de umiditate în timpul funcţionării:
De la 25 % până la 80 %
Specificaţii
Sistem
* A nu se utiliza în scopuri de încărcare
cu energie electrică.
DC IN: 12 V c.c., 850 mA
Wireless
Standard LAN wireless:
Protocol IEEE802.11 a/b/g/n
Interval de frecvenţă:
Bandă de 2,4 GHz, 5 GHz
Modulare: DSSS şi OFDM
Versiune Bluetooth: Versiune Bluetooth 4.1
Accesorii furnizate
Bluetooth
Specificaţiile şi designul se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Sistem de comunicare:
Specificaţie Bluetooth v.4.1
Ieşire:
Specificaţie Bluetooth Clasa de putere 1
Rază maximă de comunicare:
Spaţiu liber, aprox. 30 m
Bandă de frecvenţă: 2,4 GHz
Metodă de modulare: FHSS
Profiluri Bluetooth compatibile:
A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Codecuri acceptate: SBC, AAC, LDAC
•
•
•
•
Informaţii suplimentare
Laser: Laser semiconductor
Rază de transmisie (A2DP):
• 20 Hz - 40.000 Hz (LDAC cu
eşantionare de 96 kHz şi transmitere
la 990 kbps)
• 20 Hz - 20.000 Hz (cu eşantionare de
44,1 kHz)
Adaptor c.a. (AC-L1210WW) (1)
Cablu de alimentare c.a. (de la reţea) (1)
Telecomandă (1)
Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
39
Discuri redabile
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (CD muzical)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
*2
*3
Deoarece specificaţiile Blu-ray Disc sunt
noi şi în continuă dezvoltare, este posibil ca
unele discuri să nu poată fi redate, în
funcţie de tipul şi versiunea discului.
Ieşirea audio diferă în funcţie de sursă, de
mufa de ieşire conectată şi de setările audio
selectate.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv tipul cu
pigment organic BD-R (tip LTH)
Suporturile BD-R înregistrate pe un PC nu
pot fi redate dacă postscripturile sunt
înregistrabile.
Un suport CD sau un DVD nu va fi redat,
dacă nu a fost finalizat corect. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi manualul cu
instrucţiuni furnizat împreună cu
dispozitivul de înregistrare.
Discuri care nu pot fi redate
• Suporturi BD cu cartuş
• Suporturi BDXL
• Suporturi DVD-RAM
• Suporturi DVD HD
• Discuri DVD Audio
• CD-uri FOTO
• Partea de date a unui CD-Extra
• Suporturi Super VCD
• Partea cu material audio de pe
suporturi DualDisc
40
Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru
redarea de discuri conforme
standardului Compact Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale,
codificate cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor nu sunt conforme
cu standardul Compact Disc (CD), prin
urmare aceste discuri nu vor putea fi
redate de acest produs.
Notă cu privire la operaţiile de redare
a suporturilor BD/DVD
Este posibil ca unele operaţii de redare
ale unor suporturi BD/DVD să fie setate
în mod intenţionat de producătorii de
software. Din moment ce acest player
redă suporturi BD/DVD în conformitate
cu conţinutul discului conceput de
producătorii software, este posibil ca
unele caracteristici de redare să nu fie
disponibile.
Notă despre suporturile BD/DVD cu strat
dublu
Este posibil ca imaginile şi sunetul
redării să fie întrerupte câteva momente
la comutarea între straturi.
Cod de regiune (doar pentru BD-ROM/DVD
VIDEO)
Playerul dumneavoastră are un cod de
regiune imprimat pe baza unităţii şi va
reda doar suporturi BD-ROM/DVD
VIDEO etichetate cu coduri de regiune
identice sau cu ALL .
Cod de regiune
Tipuri redabile de fişiere
Video
Codec
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video*2
Xvid
Container
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.avi
Informaţii suplimentare
VC1*1
Cu audio
PS
MP4
MPEG4/AVC*5
Extensie
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10
41
*9
Music
Codec
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
AAC/HE-AAC
*1*11
Extensie
.mp3
*10
*6
.m4a, .aac
.wma
WMA 10 Pro*12
.wma
*12
LPCM*11
.wav
*13
*14
FLAC*1
.flac, .fla
*6*11
Dolby Digital
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*13
.dff
AIFF
*1
b
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Format
Extensie
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*6*15
BMP
.bmp*6*16
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*15
*16
Photo
42
*11
WMA9 Standard*1
Playerul redă fişiere în format AVCHD
care sunt înregistrate cu o cameră video
digitală etc.
Discul în format AVCHD nu va fi redat
dacă nu a fost finalizat corect.
Playerul poate reda fişiere în format
AVCHD 3D.
Playerul poate reda fişiere „.mka”.
Acest fişier nu poate fi redat pe un server
DLNA.
Playerul nu redă fişiere codificate, cum ar
fi Lossless.
Playerul nu redă fişiere codificate DST.
Sistemul nu redă fişiere PNG sau GIF
animate.
Pentru alte fişiere MPO decât cele 3D, este
afişată imaginea cheie sau prima imagine.
Playerul nu acceptă fişiere BMP pe 16 biţi.
Este posibil ca playerul să nu redea acest
format de fişier pe un server DLNA.
Playerul poate reda doar materiale video
cu definiţie standard pe un server DLNA.
Playerul nu redă fişierele în format DTS pe
un server DLNA.
Playerul poate reda doar fişierele în format
Dolby Digital pe un server DLNA.
Playerul acceptă AVC până la nivelul 4.1.
Playerul nu redă acest format de fişier pe
un server DLNA.
Playerul acceptă WMV9 până la Advance
Profile.
Playerul poate accepta o rată de cadre de
până la 60 cps.
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate,
în funcţie de formatul fişierului, de
codificarea fişierului, de starea înregistrării
sau de starea serverului DLNA.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un PC
să nu fie redate.
• Este posibil ca în cazul unora dintre fişiere să
nu se poată efectua funcţia de derulare
înainte sau înapoi.
• Playerul nu redă fişiere codificate, cum ar fi
DRM.
• Playerul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe suporturi BD, DVD,
CD şi dispozitive USB:
– până la 9 nivele de foldere, inclusiv
folderul rădăcină.
– până la 500 de fişiere/foldere într-un
singur nivel.
• Playerul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere stocate pe serverul DLNA:
– până la 19 niveluri de foldere.
– până la 999 de fişiere/foldere într-un
singur nivel.
• Playerul poate accepta o rată de cadre:
– de până la 60 cps doar pentru AVCHD
(MPEG4/AVC).
– de până la 30 cps pentru celelalte codecuri
video.
• Playerul poate accepta o rată de biţi a
materialelor video de până la 40 Mbps.
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest player.
• Playerul poate recunoaşte dispozitive Mass
Storage Class (MSC) (precum memorie
flash sau HDD), dispozitive din clasa Still
Image Capture Device (SICD) şi tastaturi cu
101 de taste.
• Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
memoriei sau a dispozitivelor USB, opriţi
playerul atunci când conectaţi sau
deconectaţi memoria sau dispozitivele USB.
• Este posibil ca playerul să nu redea cursiv
fişierele video cu o rată de biţi mare de pe un
CD DATE. Se recomandă redarea de astfel
de fişiere utilizând un DVD DATE sau un
BD DATE.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care
utilizează o metodă de securitate diferită
de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate
superior faţă de WEP sau TKIP.
Despre securitatea LAN wireless
• Pentru a menţine
curată suprafaţa
discului, manipulaţi
discul ţinându-l de
margini. Nu atingeţi
suprafaţa discului.
Praful, amprentele sau zgârieturile de
pe disc pot cauza defectarea acestuia.
• Nu expuneţi discul la lumina directă
a soarelui şi nici la surse de căldură,
precum suflantele de aer cald, nu îl lăsaţi
în maşina parcată în bătaia soarelui,
deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul în
carcasa lui.
• Curăţaţi discul cu
o cârpă de curăţare.
Ştergeţi discul
pornind dinspre
centru către margine.
• Nu folosiţi pentru
curăţare solvenţi
precum benzina, diluanţi, produse de
curăţare a discurilor/lentilelor din
comerţ sau spray antistatic pentru
curăţarea discurilor de vinil.
• Dacă aţi imprimat eticheta discului,
uscaţi eticheta înainte de redare.
• Nu utilizaţi următoarele tipuri de
discuri.
– Discuri de curăţare a lentilei.
– un disc care nu are o formă standard
(de ex., cartelă, inimă);
– un disc cu etichetă sau abţibild pe el;
– un disc care are bandă de celofan sau
un abţibild adeziv pe el.
• Nu remodelaţi suprafaţa de redare a
unui disc pentru a îndepărta
zgârieturile de pe suprafaţă.
Informaţii suplimentare
Din moment ce comunicarea prin
intermediul funcţiei LAN wireless are
loc prin unde radio, semnalul wireless
poate fi susceptibil la interceptare.
Pentru a proteja comunicarea fără fir,
acest player acceptă diverse funcţii de
securitate. Asiguraţi-vă că aţi configurat
corect setările de securitate, în
conformitate cu mediul dumneavoastră
de reţea.
Fără securitate
Deşi puteţi efectua setările cu uşurinţă,
oricine poate să intercepteze
comunicarea fără fir sau să intre în
reţeaua dumneavoastră fără fir, chiar şi
fără ajutorul vreunui instrument
sofisticat. Reţineţi că există riscul
accesului neautorizat sau al interceptării
de date.
WEP
WEP aplică măsuri de securitate
comunicaţiilor pentru a împiedica
persoanele din exterior să intercepteze
comunicaţiile sau să intre în reţeaua
dumneavoastră fără fir. WEP este
o tehnologie de securitate moştenită,
care permite conectarea unui dispozitiv
mai vechi, care nu acceptă TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate
dezvoltată pentru a corecta deficienţele
WEP. TKIP asigură un nivel de
securitate superior faţă de WEP.
Note cu privire la discuri
43
Lista codurilor de limbă
Pentru detalii, consultaţi [BD/DVD
Viewing Settings] (Setări vizualizare BD/
DVD) (pagina 30).
Ortografierea limbilor respectă
standardul ISO 639:1988 (E/F).
Cod
Limbă
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
44
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Cod
Limbă
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nespecificat
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Cod de zonă control parental
Pentru detalii, consultaţi [Parental
Control Area Code] (Cod de zonă
control parental) (pagina 31).
Zonă
2044
2046
2070
2092
2304
2086
2165
2109
2219
2238
2254
2333
2184
2379
2376
2428
2489
2149
2543
2586
Argentina
Austria
Brazilia
China
Coreea
Elveţia
Finlanda
Germania
Hong Kong
Indonezia
Italia
Luxemburg
Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Polonia
Rusia
Spania
Taiwan
Vietnam
2047
2057
2090
2093
2115
2424
2174
2200
2248
2239
2276
2363
2362
2390
2427
2436
2501
2499
2528
Australia
Belgia
Chile
Columbia
Danemarca
Filipine
Franţa
Grecia
India
Irlanda
Japonia
Malaiezia
Mexic
Noua Zeelandă
Pakistan
Portugalia
Singapore
Suedia
Thailanda
Informaţii suplimentare
Cod
45
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor. Pentru a descărca actualizările
disponibile şi Instrucţiunile de utilizare cu caracteristici avansate, vizitaţi următorul site
Web:
www.sony.eu/support
z
Pentru a afla sugestii, sfaturi şi informaţii utile despre produsele şi serviciile Sony,
vizitaţi: www.sony.eu/myproducts/
4-579-670-11(1) (RO)
© 2016 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement