Sony BDP-S4100, BDP-S5100 Operating instructions

Sony BDP-S4100, BDP-S5100 Operating instructions
4-442-385-11(2) (RO)
Player Blu-ray Disc™/
DVD
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Redare
Internet
Setări şi reglaje
Vă mulţumim pentru achiziţie. Înainte de a utiliza
acest player, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
BDP-S4100/S5100
Informaţii suplimentare
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide
şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Pentru a evita electrocutarea, nu demontaţi
carcasa. Pentru service, apelaţi numai la
personal calificat.
Cablul de alimentare trebuie înlocuit doar la
un centru de service autorizat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui şi focul.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest
produs măreşte riscul de a vă fi afectată vederea.
Din cauza faptului că raza laser utilizată în acest
player Blu-ray Disc/DVD dăunează ochilor,
nu încercaţi să demontaţi carcasa.
Pentru service, apelaţi numai la personal calificat.
Această etichetă este amplasat pe carcasa de
protecţie a laserului, în interiorul incintei.
Pentru clienţii din ţările europene
Acest aparat este clasificat ca fiind un produs
LASER din CLASA 1. Marcajul CLASS 1 LASER
PRODUCT (PRODUS LASER DIN CLASA 1)
este amplasat în exterior, pe partea din spate.
2
Aviz pentru clienţii din Marea Britanie şi
Republica Irlanda
Pentru siguranţă şi confort, acest echipament este
prevăzut cu un ştecăr turnat conform cu BS1363.
Dacă este necesară înlocuirea siguranţei din
ştecărul furnizat, trebuie utilizată o siguranţă cu
aceeaşi clasificare precum cea furnizată şi care
este aprobată de către ASTA sau BSI ca fiind
BS1362, (şi anume, este marcată cu simbolul
sau
).
În cazul în care ştecărul furnizat cu acest
echipament are o siguranţă cu capac detaşabil,
asiguraţi-vă că ataşaţi capacul după ce înlocuiţi
siguranţa. Nu utilizaţi niciodată ştecărul în cazul
în care capacul siguranţei nu este ataşat. Dacă
pierdeţi capacul siguranţei, contactaţi cel mai
apropiat Sony centru de service.
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au
sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este casat în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a acestui produs.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au
sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că
bateria furnizată împreună cu produsul respectiv
nu trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să
fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de
către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în
mod corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Pentru clienţii din ţările europene
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările referitoare
la modul în care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Comunicaţi orice probleme legate
de service sau garanţie la adresele oferite în
documentele separate de service sau garanţie.
Măsuri de precauţie
• Această unitate funcţionează cu 220 V – 240 V
CA, 50/60 Hz. Verificaţi ca tensiunea de
alimentare a unităţii să fie aceeaşi cu cea
a sursei locale de alimentare electrică.
• Instalaţi această unitate astfel încât cablul de la
reţea să poată fi deconectat de la priza de perete
imediat, în caz de necesitate.
Măsuri de precauţie
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele specificate în Directiva
privind compatibilitatea electromagnetică
utilizând un cablu de conectare mai scurt
de 3 metri.
Cu privire la amplasare
• Amplasaţi playerul într-un loc cu ventilaţie
adecvată, pentru a preveni încălzirea sa.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
• Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
• Nu instalaţi acest player într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un corp
de mobilier similar.
• Nu amplasaţi playerul în aer liber, în
vehicule, pe nave sau pe alte tipuri de vase.
3
• Dacă playerul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată sau dacă este amplasat
într-o cameră cu umezeală ridicată, este
posibil să se formeze condens pe lentilele din
interiorul acestuia. În acest caz, este posibil
ca playerul să nu funcţioneze corect. Scoateţi
discul şi lăsaţi playerul pornit timp de
aproximativ o jumătate de oră, până se
evaporă umezeala.
• Nu aşezaţi playerul în poziţie înclinată.
Acesta este prevăzut pentru a funcţiona
exclusiv în poziţie orizontală.
• Nu puneţi obiecte din metal în faţa panoului
frontal. Aceasta ar putea limita
recepţionarea undelor radio.
• Nu amplasaţi playerul într-un loc în care
sunt utilizate echipamente medicale.
Acesta ar putea provoca defectarea
instrumentelor medicale.
• Dacă utilizaţi un stimulator cardiac sau un
alt dispozitiv medical, consultaţi medicul
sau producătorul dispozitivului medical
înainte de a utiliza funcţia LAN wireless.
• Acest player trebuie instalat şi utilizat la
o distanţă minimă de cel puţin 20 cm între
player şi corpul persoanei (excluzând
extremităţile: mâinile, încheieturile
mâinilor, picioarele şi gleznele).
• Nu puneţi obiecte grele sau instabile
pe player.
• Nu amplasaţi altfel de obiecte în afară de
discuri în tava pentru discuri. Acest lucru
poate cauza deteriorarea playerului sau
a obiectului respectiv.
• Scoateţi orice disc din tavă înainte să mutaţi
playerul. Dacă nu faceţi acest lucru, discul se
poate deteriora.
• Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la
reţea) şi otice alt cablu de la de la player,
înainte de a-l muta.
4
Cu privire la sursele de alimentare
• Unitatea nu este deconectată de la sursa CA
(reţea) chiar şi atunci când este oprită, atât
timp cât este conectată la priza de perete.
• Dacă nu utilizaţi playerul pentru o perioadă
mai îndelungată, deconectaţi-l de la priza
de perete. Pentru a deconecta cablul de
alimentare CA (de la reţea), apucaţi de
ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• Respectaţi următoarele recomandări
pentru a preveni deteriorarea cablului de
alimentare CA (de la reţea). Nu utilizaţi
cablul de alimentare CA (de la reţea) dacă
este deteriorat, deoarece acest lucru poate
duce la electrocutare sau incendii.
– Nu strângeţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) între player şi perete, raft, etc.
– Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de
alimentare CA (de la reţea) şi nu trageţi
de cablul de alimentare CA (de la reţea).
Cu privire la reglarea volumului
Nu creşteţi volumul atunci când ascultaţi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau
fără semnale audio. Urechile dumneavoastră
pot fi vătămate dacă nivelul sunetului atinge
valoarea maximă.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi comenzile cu
o cârpă moale. Nu utilizaţi niciun fel de
burete abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
Cu privire la discurile de curăţare, produsele
de curăţare pentru discuri/lentile
Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse
de curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv
produse lichide sau tip spray). Acestea pot
duce la defectarea aparatului.
Cu privire la piesele de schimb
Cu privire la urmărirea de imagini video 3D
În cazurile în care acest player este reparat,
piesele reparate pot fi colectate pentru a fi
refolosite sau în scopuri de reciclare.
Este posibil ca unele persoane să aibă parte
de disconfort (precum oboseală a ochilor,
oboseală sau ameţeală) în timp ce urmăresc
imagini video 3D. Sony recomandă tuturor
utilizatorilor să facă pauze regulate atunci
când urmăresc imagini video 3D. Durata şi
frecvenţa pauzelor necesare variază de la
o persoană la alta. Dumneavoastră trebuie
să decideţi care este varianta optimă. Dacă
întâmpinaţi orice fel de disconfort, ar trebui
să nu mai urmăriţi imagini video 3D până
dispare starea de disconfort; consultaţi un
medic, în cazul în care credeţi că este necesar.
De asemenea, ar trebui să consultaţi
(i) manualul de instrucţiuni şi/sau mesajele
de atenţionare ale oricărui alt dispozitiv sau
Blu-ray Disc utilizat cu acest produs sau ale
conţinutului redat cu acesta şi (ii) site-ul
nostru Web* pentru a fi la curent cu cele mai
recente informaţii. Vederea copiilor mici
(în special a celor sub şase ani) este încă în
stadiu de dezvoltare. Consultaţi medicul
(precum un pediatru sau un oftalmolog)
înainte de a permite copiilor mici să
urmărească imagini video 3D.
Adulţii ar trebui să supravegheze copiii mici
pentru a se asigura că aceştia respectă
recomandările enumerate mai sus.
Cu privire la conectarea la mufa HDMI OUT
Respectaţi următoarele recomandări,
deoarece manipularea necorespunzătoare
poate deteriora mufa HDMI OUT şi
conectorul.
• Aliniaţi cu atenţie mufa HDMI OUT din
spatele playerului şi conectorul HDMI
verificându-le formele. Asiguraţi-vă că
conectorul nu este invers sau înclinat.
• Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul HDMI
atunci când mutaţi playerul.
• Menţineţi conectorul HDMI drept atunci
când conectaţi sau deconectaţi cablul
HDMI. Nu răsuciţi sau forţaţi conectorul
HDMI în mufa HDMI OUT.
* Pentru clienţii din ţările europene
http://www.sony-europe.com/myproduct/
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest player este capabil să
menţină o imagine video statică sau
o imagine afişată pe ecranul televizorului
pentru un timp nedeterminat. Dacă lăsaţi
o imagine video statică sau o imagine
simplă pe ecranul televizorului pentru
o perioadă îndelungată de timp, există
riscul deteriorării permanente a ecranului
televizorului. Televizoarele cu ecran cu
plasmă şi cele cu proiecţie pot prezenta
această problemă.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire
la player, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
5
Protejarea la copiere
Ţineţi seama de sistemele avansate
de protejare a conţinutului utilizate de
suporturile Blu-ray Disc™ şi DVD. Aceste
sisteme, denumite AACS (Advanced Access
Content System) şi CSS (Content Scramble
System), pot conţine unele restricţii cu
privire la redare, la ieşirea analogică şi la alte
caracteristici similare. Funcţionarea acestui
produs şi restricţiile impuse pot varia în
funcţie de data achiziţionării, deoarece
comitetul director al AACS poate adopta
sau modifica regulile de restricţionare
după data achiziţionării.
Notă Cinavia
Acest produs utilizează tehnologia Cinavia
pentru a limita utilizarea copiilor neautorizate
ale unor filme şi videoclipuri comerciale şi ale
coloanelor lor sonore. La detectarea utilizării
interzise a unei copii neautorizate, va fi afişat
un mesaj, iar redarea sau copierea va fi
întreruptă.
Mai multe informaţii despre tehnologia
Cinavia sunt oferite la Centrul Cinavia
online cu informaţii pentru consumatori
la http://www.cinavia.com. Pentru a solicita
mai multe informaţii despre Cinavia prin
poştă, trimiteţi o scrisoare cu adresa dvs.
de corespondenţă către: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, S.U.A.
Drepturi de autor şi mărci comerciale
• „AVCHD” şi sigla „AVCHD 3D/
Progressive” sunt mărci comerciale
ale Panasonic Corporation şi
Sony Corporation.
• Java este marcă comercială a companiei
Oracle şi/sau a afiliaţilor săi.
•
, „XMB,” şi „xross media bar” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation și ale
Sony Computer Entertainment Inc.
• Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu D sunt
mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
6
• Fabricat sub licenţă, conform brevetelor
publicate în S.U.A. cu numerele: 5.956.674;
5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 şi alte
brevete din S.U.A. şi din întreaga lume,
publicate sau în curs de publicare. DTS-HD,
simbolul şi DTS-HD împreună cu simbolul
sunt mărci comerciale înregistrate, iar
DTS-HD Master Audio este marcă
comercială a DTS, Inc. Produsul include
software. © DTS, Inc. Toate drepturile
rezervate.
• Termenii HDMI® şi HDMI
High-Definition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC în Statele Unite şi în alte ţări.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™,
BD-Live™, BONUSVIEW™ şi siglele
acestora sunt mărci comerciale ale
Asociaţiei Blu-ray Disc.
• „Sigla DVD” este marcă înregistrată a DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• Siglele „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”
şi „CD” sunt mărci comerciale.
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Acest produs utilizează tehnologii brevetate
sub licenţă de la Verance Corporation şi este
protejat prin brevetul S.U.A. 7.369.677 şi
prin alte brevete din S.U.A. şi din întreaga
lume, publicate sau în curs de publicare,
precum şi ca drepturi de autor şi protecţia
informaţiilor confidenţiale a anumitor
aspecte ale unei astfel de tehnologii.
Cinavia este marcă înregistrată
a Verance Corporation. Drepturi de autor
2004-2010 Verance Corporation. Toate
drepturile rezervate de Verance. Este
interzisă tehnica de inginerie inversă
sau dezasamblarea.
• Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie ce face
obiectul anumitor drepturi de proprietate
intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau
distribuirea acestei tehnologii în afara
acestui produs este interzisă fără a deţine
licenţa(ele) corespunzătoare din partea
Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează
tehnologie de acces la conţinut
Microsoft PlayReady™ pentru a-şi
proteja proprietatea intelectuală, inclusiv
conţinutul protejat prin drepturi de autor.
Acest dispozitiv utilizează tehnologia
PlayReady pentru a accesa conţinut protejat
cu PlayReady şi/sau conţinut protejat cu
WMDRM. Dacă dispozitivul nu reuşeşte
să aplice restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii conţinutului
pot cere Microsoft să revoce capacitatea
dispozitivului de a reda conţinut protejat
cu PlayReady. Această revocare trebuie să
nu afecteze conţinutul neprotejat şi nici
conţinutul protejat cu alte tehnologii de
accesare a conţinutului. Proprietarii de
conţinut vă pot solicita să faceţi upgrade
la PlayReady pentru a le accesa conţinutul.
Dacă refuzaţi un upgrade, nu veţi putea
accesa conţinut care necesită upgrade-ul
respectiv.
• Tehnologia de recunoaştere a muzicii
şi a conţinutului video, precum şi datele
asociate, sunt furnizate de către Gracenote®.
Gracenote este standardul în domeniu
pentru tehnologia de recunoaştere a muzicii
şi pentru furnizarea conţinutului asociat.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele despre
muzică şi video de la Gracenote, Inc.,
drepturi de autor © 2000 până în prezent
Gracenote. Gracenote Software, drepturi de
autor © din 2000 până în prezent Gracenote.
Unul sau mai multe brevete deţinute de
Gracenote se aplică acestui produs şi acestui
serviciu. Consultaţi site-ul Web Gracenote
pentru o listă neexhaustivă a brevetelor
Gracenote aplicabile. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, sigla şi modelul
siglei Gracenote, precum şi sigla „Powered
by Gracenote” sunt mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale
Gracenote în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® şi
Wi-Fi Alliance® sunt mărci comerciale
ale Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
and Wi-Fi Protected Setup™ sunt mărci
ale Wi-Fi Alliance.
• Sigla Wi-Fi CERTIFIED este marcă de
certificare a Wi-Fi Alliance.
• Marca Wi-Fi Protected Setup este marcă
a Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, sigla DLNA şi DLNA
CERTIFIED™ sunt mărci comerciale,
mărci de servicii sau mărci de certificare
ale Digital Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK de la Opera Software
ASA. Drepturi de autor 2002-2012 Opera
Software ASA. Toate drepturile rezervate.
• Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
• Alte nume de sisteme şi de produse sunt,
în general, mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale producătorilor.
Mărcile ™ şi ® nu sunt indicate în acest
document.
7
Acord de licenţă de utilizare Gracenote®
Această aplicaţie sau dispozitiv conţine
software de la Gracenote, Inc. din Emeryville,
California („Gracenote”). Software-ul de
la Gracenote („Software Gracenote”) dă
posibilitatea acestei aplicaţii să efectueze
identificarea discurilor şi/sau fişierelor şi să
obţină informaţii legate de muzică, printre
care numele, artistul, pista şi informaţii despre
titlu („Date Gracenote”) de la servere online
sau din baze de date încorporate (denumite
împreună „Servere Gracenote”) şi să efectueze
alte funcţii. Puteţi utiliza Datele Gracenote
numai prin funcţiile de utilizare ale acestei
aplicaţii sau dispozitiv.
Sunteţi de acord că veţi utiliza Datele
Gracenote, Software-ul Gracenote şi Serverele
Gracenote doar în scop personal, necomercial.
Sunteţi de acord să nu atribuiţi, copiaţi,
transferaţi sau transmiteţi Software-ul
Gracenote sau orice alte Date Gracenote
către o terţă parte. SUNTEŢI DE ACORD
SĂ NU UTILIZAŢI SAU EXPLOATAŢI
DATELE GRACENOTE, SOFTWARE-UL
GRACENOTE SAU SERVERELE
GRACENOTE ALTFEL DECÂT VĂ
ESTE PERMIS EXPLICIT ÎN ACEST
DOCUMENT.
Sunteţi de acord că licenţa dvs. neexclusivă
pentru a utiliza Datele Gracenote, Software-ul
Gracenote şi Serverele Gracenote se va încheia
în cazul în care încălcaţi aceste restricţii. Dacă
licenţa dvs. se încheie, sunteţi de acord să
încetaţi orice utilizare a Datelor Gracenote,
a Software-ului Gracenote şi a Serverelor
Gracenote. Gracenote îşi păstrează toate
drepturile asupra Datelor Gracenote,
a Software-ului Gracenote şi a Serverelor
Gracenote, inclusiv toate drepturile de
proprietate. În niciun caz, compania
Gracenote nu va trebui să vă plătească niciun
fel de daune pentru informaţiile pe care le
furnizaţi. Sunteţi de acord că Gracenote, Inc.
îşi poate exercita drepturile garantate de acest
Acord împotriva dvs. în nume personal.
8
Serviciul Gracenote utilizează un identificator
unic pentru a urmări interogările în scopuri
statistice. Scopul unui identificator numeric
atribuit aleator este de a permite serviciului
Gracenote calculul interogărilor fără
a cunoaşte datele dvs. personale. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi pagina
Web pentru Politica de confidenţialitate
Gracenote pentru serviciul Gracenote.
Software-ul Gracenote şi fiecare element din
Datele Gracenote vă sunt acordate sub licenţă
„CA ATARE”. Gracenote nu pretinde sau
garantează, explicit sau implicit, acurateţea
Datelor Gracenote de pe Serverele Gracenote.
Gracenote îşi rezervă dreptul de a şterge datele
de pe Serverele Gracenote sau de a schimba
categoriile de date din orice motiv pe care
îl consideră întemeiat. Nu există vreo
garanţie asupra corectitudinii Software-ului
Gracenote, a Serverelor Gracenote sau asupra
faptului că acestea vor funcţiona fără
întrerupere. Compania Gracenote nu este
obligată să vă ofere tipuri sau categorii noi de
date, îmbunătăţite sau suplimentare pe viitor
şi poate decide să întrerupă serviciile în orice
moment.
GRACENOTE NU RECUNOAŞTE NICIO
GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ,
CARE INCLUDE, DAR NU SE LIMITEAZĂ
LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE
MERCANTIBILITATE, FIABILITATE
PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU
ŞI NEREALIZAREA DE INFRACŢIUNI.
GRACENOTE NU GARANTEAZĂ
REZULTATELE OBŢINUTE PRIN
UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI
GRACENOTE SAU A SERVERELOR
GRACENOTE. ÎN NICIO
CIRCUMSTANŢĂ, GRACENOTE NU
VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU
VREO DAUNĂ PRIN CONSECINŢĂ
SAU INCIDENŢĂ PENTRU PROFITURI
SAU CÂŞTIGURI NEREALIZATE.
© Gracenote, Inc. 2009
Cuprins
2
3
AVERTISMENT
Măsuri de precauţie
Introducere
10
14
14
16
17
Ghid despre componente şi comenzi
Pasul 1: Accesorii furnizate
Pasul 2: Conectarea playerului
Pasul 3: Pregătirea unei conexiuni de reţea
Pasul 4: Configurare simplă
Redare
18
20
20
22
Redarea unui disc
Redarea de pe un dispozitiv USB
Redarea prin intermediul unei reţele
Opţiuni disponibile
Internet
25
Răsfoirea site-urilor Web
Setări şi reglaje
27
27
27
29
30
30
31
31
33
34
34
Utilizarea afişajelor de configurare
[Network Update] (Actualizare reţea)
[Screen Settings] (Setări ecran)
[Audio Settings] (Setări audio)
[BD/DVD Viewing Settings] (Setări vizualizare BD/DVD)
[Parental Control Settings] (Setări control parental)
[Music Settings] (Setări muzică)
[System Settings] (Setări sistem)
[Network Settings] (Setări reţea)
[Easy Network Settings] (Setări de reţea rapide)
[Resetting] (Reiniţializare)
Informaţii suplimentare
35
40
Depanare
Specificaţii
9
Introducere
Ghid despre componente şi comenzi
Panoul frontal
z
Butonul N are un punct tactil. Folosiţi acest punct drept referinţă, atunci când utilizaţi playerul.
A Tavă disc
B Afişaj panou frontal
C Z (deschidere/închidere)
D N (redare)
E x (oprire)
F [/1 (pornire/standby)
Porneşte playerul sau îl trece în
modul standby.
G
Mufă (USB)
Conectaţi un dispozitiv USB la
această mufă.
H Senzor telecomandă
10
Pentru a închide tava discului
(Blocare pentru copii)
Puteţi bloca tava discului pentru a evita
deschiderea ei accidentală.
În timp ce playerul este pornit, menţineţi
apăsat butonul N de pe player timp de
peste 10 secunde pentru a bloca sau
debloca tava.
Panoul din spate
C Bornă LAN (100)
B Mufă HDMI OUT
D
Introducere
A Mufă DIGITAL OUT (COAXIAL)
Mufă (USB)
11
Telecomandă
Funcţiile disponibile ale telecomenzii
sunt diferite în funcţie de disc sau
de situaţie.
A Z (deschidere/închidere)
Deschide sau închide tava discului.
-TV- t (selectare intrare TV)
Comută între televizor şi alte surse
de intrare.
-TV- [/1 (pornire/standby TV)
Porneşte televizorul sau trece în
modul standby.
[/1 (pornire/standby)
Porneşte playerul sau îl trece în
modul standby.
B Butoane numerice (0 – 9)
Introduce numerele titlurilor/
capitolelor/pieselor etc.
b
Numerele pieselor pot fi introduse doar
pentru CD-DA (CD muzical).
2 (volum) +/–
Reglează volumul televizorului.
AUDIO (pagina 30)
Selectează limba pistei audio, atunci
când pe BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate piste audio în
mai multe limbi.
Selectează pista de sunet pe CD-uri.
SUBTITLE (pagina 30)
Selectează limba subtitrărilor, atunci
când pe BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate subtitrări în mai
multe limbi.
(dezactivarea sunetului)
Dezactivează temporar sunetul.
z
Butoanele 5, AUDIO, 2 + şi N au un punct
tactil. Folosiţi acest punct drept referinţă,
atunci când utilizaţi playerul.
12
C Butoane colorate (roşu/verde/
galben/albastru)
Taste cu comenzi rapide pentru
funcţii interactive.
D TOP MENU
Deschide sau închide meniul
principal al suportului BD sau
al DVD-ului.
POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul popup al suportului BD-ROM sau
meniul DVD-ului.
OPTIONS (pagina 22)
Afişează opţiunile disponibile
pe ecran.
RETURN
Revine la afişajul anterior.
</M/m/,
Evidenţiază un element afişat pentru
selectare.
Buton central (ENTER)
Accesează elementul selectat.
E ./> (anteriorul/următorul)
Sare la capitolul, pista sau fişierul
anterior/următor.
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează
punctul de oprire (punct de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu/o
pistă este ultimul punct redat sau
ultima fotografie pentru un
folder foto.
SEN (pagina 20)
Accesează serviciul online
„Sony Entertainment Network™”.
Introducere
HOME
Accesează meniul de pornire al
playerului.
Afişează imaginea de fundal atunci
când este apăsată pictograma
categoriei din meniul de pornire.
DISPLAY (pagina 19)
Afişează informaţiile despre redare
şi despre navigarea pe Web pe ecran.
Afişare meniu de pornire
Meniul de pornire apare dacă apăsaţi
HOME. Selectaţi o categorie utilizând
</,. Selectaţi un element utilizând
M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Element
Categorie
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
m/M (derulare înapoi/
derulare înainte)
• Derulează înapoi/derulează
înainte discul dacă apăsaţi butonul
în timpul redării. Viteza de căutare
se modifică de fiecare dată când
apăsaţi butonul în timpul
redării video.
• Redă cu încetinitorul atunci când
este apăsat mai mult de o secundă
în modul pauză.
• Redă câte un cadru, pe rând, atunci
când îl apăsaţi scurt în modul
pauză.
[Setup] (Configurare): Ajustează
setările playerului.
[Photo] (Foto): Afişează fotografii.
[Music] (Muzică): Redă muzică.
[Video]: Redă materiale video.
[Network] (Reţea): Afişează
elemente din reţea.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
13
Pasul 1: Accesorii furnizate
Verificaţi că aveţi următoarele elemente:
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
Pasul 2: Conectarea playerului
Nu conectaţi la reţea până când nu sunt făcute toate conexiunile.
Conectarea la televizor
Conectaţi playerul la televizor, utilizând un cablu HDMI de mare viteză.
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
Înaltă calitate
b
Nu conectaţi playerul printr-un VCR. Semnalele video de la dispozitivele VCR pot fi afectate
de sistemele de protecţie a drepturilor, care cauzează distorsionarea imaginii pe televizor.
14
Conectarea la amplificatorul AV (receptor)
Selectaţi una dintre următoarele metode de conectare, în funcţie de mufele de intrare
ale amplificatorului AV (receptorului). Când selectaţi A sau B, aplicaţi setările
corespunzătoare în meniul [Audio Settings] (Setări audio) (pagina 29).
Introducere
Cablu HDMI de mare viteză (nefurnizat)
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
t Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setări MIX audio BD)
(pagina 29).
Cablu coaxial digital
(nefurnizat)
15
Pasul 3: Pregătirea unei
conexiuni de reţea
Dacă nu veţi conecta playerul la o reţea,
treceţi la „Pasul 4: Configurare simplă”
(pagina 17).
Configurare prin cablu
Utilizaţi un cablu LAN pentru
conexiunea la borna LAN (100)
a playerului.
Configurare wireless USB
(numai BDP-S4100)
Opriţi playerul, apoi conectaţi Adaptor
LAN wireless USB (UWA-BR100 (nu
este furnizat)) la mufa USB din partea
din spate a playerului.
b
• Este posibil ca Adaptor LAN wireless USB să
nu fie disponibil în anumite regiuni/ţări.
• Sensibilitatea de recepţie se modifică
în funcţie de mediul de reţea. Utilizaţi
prelungitorul furnizat odată cu adaptorul
LAN wireless USB dacă este necesar.
Adaptor LAN wireless USB
Cablu LAN
(nefurnizat)
Internet
Modem ADSL/
Router de
modem prin cablu bandă largă
z
Este recomandată utilizarea unui cablu
ecranat de interfaţă (cablu LAN), direct
sau de tip crossover.
Cablu LAN (nefurnizat)
Internet
Router LAN Modem ADSL/
modem prin cablu
wireless
Configurare wireless
(numai BDP-S5100)
Utilizaţi LAN wireless încorporat
în player.
Cablu LAN (nefurnizat)
Router LAN Modem ADSL/
Internet
wireless
modem prin cablu
16
Pasul 4: Configurare
simplă
Când îl porniţi pentru prima oară
4
Porniţi televizorul şi setaţi selectorul
de intrare pe televizor. În acest mod,
semnalul de la player va fi afişat pe
ecranul televizorului.
5
Efectuaţi [Easy Initial Settings]
(Setări iniţiale rapide).
1
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a efectua setările de bază,
utilizând </M/m/, şi ENTER
de pe telecomandă.
Introduceţi două baterii R6
(dimensiunea AA), potrivind
capetele 3 şi # de pe baterii
cu marcajele din interiorul
compartimentului pentru baterii.
Introducere
Aşteptaţi o perioadă scurtă înainte ca
playerul să pornească şi să iniţializeze
[Easy Initial Settings] (Setări
iniţiale rapide).
</M/m/,
ENTER
b
Când [Easy Initial Settings] (Setări iniţiale
rapide) este finalizat, selectaţi [Easy Network
Settings] (Setări de reţea rapide) pentru
a utiliza funcţiile de reţea ale playerului.
2
Conectaţi playerul la reţeaua
de alimentare.
la reţea
3
Apăsaţi [/1 pentru a porni playerul.
17
Utilizarea BONUSVIEW/BD-LIVE
Redare
Redarea unui disc
Pentru discuri redabile, consultaţi
pagina 40.
1
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
player să apară pe ecranul televizorului.
2
Apăsaţi Z şi puneţi un disc pe
tava discului.
Unele suporturi BD-ROM cu sigla*
„BD-LIVE” au conţinut bonus şi alte
date ce pot fi descărcate pentru
divertisment.
*
1
Conectaţi o memorie USB la mufa USB
din spatele playerului (pagina 11).
Pentru stocare locală, utilizaţi
o memorie USB de cel puţin 1 GO.
2
Pregătiţi sistemul pentru BD-LIVE
(doar BD-LIVE).
• Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 16).
• Setaţi [BD Internet Connection]
(Conexiune internet BD) din [BD/
DVD Viewing Settings] (Setări
vizualizare BD/DVD) la valoarea
[Allow] (Se permite) (pagina 30).
Faţa de redare în partea de jos
3
Apăsaţi Z pentru a închide tava
discului.
Redarea porneşte.
Dacă redarea nu porneşte automat,
selectaţi
din categoria
[Video],
[Music] (Muzică)
sau
[Photo] (Foto) şi apăsaţi
ENTER.
18
3
Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în
funcţie de disc. Consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună
cu discul.
z
Pentru a şterge datele din memoria USB,
selectaţi [Delete BD Data] (Ştergere date BD)
din categoria
[Video] şi apăsaţi ENTER.
Toate datele stocate în folderul buda vor
fi şterse.
Utilizarea Blu-ray 3D
Vă puteţi bucura de un disc Blu-ray 3D
cu sigla* „Blu-ray 3D”.
*
1
Pregătiţi playerul pentru redarea disc
Blu-ray 3D.
Afişarea informaţiilor de redare
Puteţi vizualiza informaţiile despre
redare etc., apăsând pe DISPLAY.
Informaţiile afişate diferă în funcţie
de tipul de disc şi de starea playerului.
Exemplu: la redarea unui suport
BD-ROM
2
Redare
• Conectaţi playerul la dispozitivele
compatibile 3D, utilizând un cablu
HDMI de mare viteză.
• Setaţi [3D Output Setting] (Setare
ieşire 3D) şi [TV Screen Size
Setting for 3D] (Setare dimensiune
ecran TV pentru 3D) din meniul
[Screen Settings] (Setări ecran)
(pagina 27).
Introduceţi un disc Blu-ray 3D.
Metoda de funcţionare diferă în
funcţie de disc. Consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună
cu discul.
z
Consultaţi, de asemenea, manualele
de instrucţiuni primite împreună cu
televizorul şi dispozitivul conectat.
A Rezoluţia de ieşire/frecvenţa video
B Numărul sau numele titlului
C Unghiul selectat în momentul
respectiv
D Setarea audio selectată în momentul
respectiv
E Funcţii disponibile (
unghi,
audio,
subtitrare)
F Informaţii despre redare
Afişează modul de redare, bara
de stare a redării, tipul de disc,
codecul video, rata de biţi, tipul
de repetare, timpul scurs şi timpul
total de redare.
G Număr capitol
19
Redarea de pe un
dispozitiv USB
Pentru „Tipuri redabile de fişiere”,
consultaţi pagina 42.
1
Conectaţi dispozitivul USB la mufa USB
de pe player (pagina 10).
Înainte de conectare, consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu dispozitivul USB.
2
Selectaţi categoria
[Video],
[Music] (Muzică) sau [Photo]
(Foto) din meniul de pornire
utilizând </,.
3
Selectaţi
[USB device] (Dispozitiv
USB) utilizând M/m şi apăsaţi ENTER.
Redarea prin intermediul
unei reţele
Utilizarea Sony Entertainment
Network
Sony Entertainment Network serveşte
ca gateway care livrează conţinutul
de pe Internet selectat şi o varietate
de materiale de divertisment la cerere
direct pe playerul dumneavoastră.
z
• Anumite materiale de pe Internet necesită
înregistrarea cu ajutorul unui PC înainte
de a putea fi redate.
• Este posibil ca un anumit conţinut de pe
Internet să nu fie disponibil în anumite
regiuni/ţări.
20
1
Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 16).
2
Apăsaţi butonul SEN de pe
telecomandă.
3
Selectaţi conţinutul de pe Internet
şi o varietate de materiale de
divertisment la cerere utilizând
</M/m/, şi apăsaţi ENTER.
Panou de control al redării video în flux
Panoul de comandă apare când fişierul
video începe să fie redat. Elementele
afişate pot diferi în funcţie de furnizorii
de conţinut Internet.
Pentru a afişa din nou, apăsaţi DISPLAY.
A Afişajul comenzilor
Apăsaţi </M/m/, sau ENTER
pentru operaţii de redare.
B Bara de stare a redării
Bară de stare, cursor ce indică
poziţia curentă, timpul de redare,
durata fişierului video
C Stare reţea
indică intensitatea semnalului
pentru o conexiune wireless.
indică conexiunea prin cablu.
D Viteza de transmisie a reţelei
E Numele următorului fişier video
F Numele fişierului video curent
Redarea de fişiere într-o reţea
de domiciliu (DLNA)
Un produs compatibil cu DLNA poate
reda fişiere video/muzicale/foto stocate
pe un alt produs compatibil cu DLNA
prin intermediul unei reţele.
1
Pentru a reda fişiere de pe un server DLNA cu
ajutorul altui produs (Dispozitiv de redare)
Când redaţi pe această unitate fişiere
de pe un server DLNA, puteţi utiliza
un produs compatibil cu un controler
DLNA (un telefon etc.) pentru a controla
redarea.
Pregătiţi sistemul pentru
utilizarea DLNA.
Pentru a reda fişiere de pe un server DLNA
cu ajutorul acestei unităţi (Player DLNA)
Server
Server
Dispozitiv
de redare
Redare
• Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 16).
• Pregătiţi celelalte produse
compatibile cu DLNA necesare.
Consultaţi manualul cu
instrucţiuni furnizat împreună
cu produsul.
Controler
Controlaţi această unitate utilizând un
controler DLNA. Consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună cu
controlerul DLNA.
Redarea aceleiaşi muzici în
camere diferite (PARTY
STREAMING)
Player
Selectaţi pictograma serverului DLNA
din categoria
[Video],
[Music]
(Muzică) sau
[Photo] (Foto), apoi
selectaţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi.
Puteţi reda fişiere muzicale pe player
(gazdă PARTY) în alte camere, în acelaşi
timp, prin intermediul produselor Sony
(oaspete PARTY) compatibile cu DLNA
şi cu funcţia PARTY STREAMING sau
vice versa.
1
Pregătire pentru PARTY STREAMING.
• Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 16).
• Conectaţi produsele compatibile
cu funcţia PARTY STREAMING
la o reţea.
21
Pentru a utiliza playerul ca gazdă PARTY
Selectaţi o piesă în categoria
[Music]
(Muzică), apoi selectaţi [Start PARTY]
(Pornire PARTY) din meniul cu opţiuni
pentru a porni PARTY.
Pentru a utiliza playerul ca oaspete PARTY
Selectaţi
[PARTY] în categoria
[Music] (Muzică), apoi selectaţi
pictograma produsului gazdă PARTY.
b
Vânzarea şi gama de produse pentru
produsele compatibile cu funcţia PARTY
STREAMING diferă în funcţie de zonă.
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii
de redare, prin apăsarea OPTIONS.
Elementele disponibile variază în
funcţie de situaţie.
Opţiuni comune
x
Setează modul repetare.
x
b
Înregistrarea poate fi efectuată doar în meniul
de pornire.
22
[3D Menu] (Meniu 3D):
– [Simulated 3D] (3D simulat):
Reglează efectul 3D simulat.
– [3D Depth Adjustment] (Reglare
adâncime 3D): Ajustează adâncimea
imaginii 3D.
– [2D Playback] (3D simulat): Setează
redarea la imagine 2D.
Utilizarea „TV SideView”
„TV SideView” este o aplicaţie gratuită
pentru dispozitive mobile (precum
dispozitivele smartphone etc.). Utilizând
„TV SideView” cu acest player, puteţi
să vă bucuraţi cu uşurinţă de player
acţionându-l de la dispozitivul mobil.
Puteţi lansa servicii sau aplicaţii direct de
la dispozitivul mobil şi puteţi vizualiza
informaţiile despre disc în timpul redării
discului. „TV SideView” poate fi, de
asemenea, utilizată ca telecomandă
şi tastatură software.
Înainte de a utiliza dispozitivul
„TV SideView” cu acest player pentru
prima dată, înregistraţi-vă dispozitivul
„TV SideView”. Urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecranul dispozitivului
„TV SideView” pentru a vă înregistra.
[Repeat Setting] (Setare repetare):
x
[Play] (Redare)/[Stop] (Oprire):
Porneşte sau opreşte redarea.
x
[Play from start] (Redare de la
început): Redă elementul de la
x
[Change Category] (Modificare
categorie): Comută categoria între
început.
şi
[Video],
[Music] (Muzică)
[Photo] (Foto).
Numai
x
[Video]
[3D Output Setting] (3D simulat):
Stabileşte dacă semnalul video 3D
să fie scos automat sau nu.
x
[A/V SYNC] (Sincronizare A/V):
Ajustează diferenţa dintre imagine
şi sunet, prin întârzierea sunetului
corelat cu imaginea (de la 0 la
120 milisecunde).
x
[Video Settings] (Setări video):
x
– [Picture Quality Mode] (Mod
calitate imagine): Selectează setările
de imagine pentru diferite medii
de iluminare.
– [BNR]: Reduce zgomotul cu blocuri
de tip mozaic ce apare în imagine.
– [MNR]: Reduce zgomotul de tip
oglindă din jurul conturului
imaginii (zgomot de ţânţar).
[Pause] (Pauză): Întrerupe redarea.
x
[Top Menu] (Meniu principal):
x
Ajustează calitatea imaginii pentru
conţinutul de pe Internet.
x
x
x
x
x
Numai
x
[Music] (Muzică)
[Add Slideshow BGM] (Adăugare
muzică de fundal pentru prezentare
diapozitive): Înregistrează fişiere
muzicale în memoria USB ca muzică
de fundal (BGM) pentru prezentarea
de diapozitive.
[Chapter Search] (Căutare capitol):
Caută un capitol şi porneşte redarea
de la început.
[Audio]: Comută limba pistei audio,
atunci când pe BD-ROM/DVD
VIDEO sunt înregistrate piste audio
în mai multe limbi. Selectează pista de
sunet pe CD-uri.
[Subtitle] (Subtitrări): Comută
limba subtitrărilor, atunci când
pe BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate subtitrări în mai
multe limbi.
[Angle] (Unghi): Comută la alte
unghiuri de vizualizare, atunci când
pe un suport BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate mai multe unghiuri.
Redare
x
[Menu] (Meniu)/[Popup Menu]
(Meniu pop up): Afişează meniul pop
up al suportului BD-ROM sau meniul
DVD-ului.
[Title Search] (Căutare titlu): Caută
un titlu pe suporturile BD-ROM/
DVD VIDEO şi porneşte redarea
de la început.
[Video Search] (Căutare video):
Afişează informaţii despre suportul
BD-ROM/DVD-ROM pe baza
tehnologiei Gracenote.
Caută informaţiile asociate utilizând
cuvinte cheie din Gracenote atunci
când este selectat [Cast] (Distribuţie)
sau [Related] (Informaţii asociate).
Afişează o listă de titluri atunci când se
selectează [Playback History] (Istoric
redare) sau [Search History] (Istoric
căutare).
Afişează meniul principal al
suportului BD sau al DVD-ului.
x
[IP Content Noise Reduction]
(Reducere zgomot conţinut IP):
x
[Start PARTY] (Pornire PARTY):
Porneşte PARTY cu sursa selectată.
Este posibil ca acest element să nu
apară, în funcţie de sursă.
x
[Leave PARTY] (Părăsire PARTY):
Părăseşte PARTY la care participă
playerul. Funcţia PARTY
STREAMING continuă între
alte produse participante.
x
[Close PARTY] (Închidere PARTY):
Închide o sesiune PARTY la care
participă playerul. Funcţia PARTY
STREAMING se termină pentru
toate celelalte produse participante.
23
x
[Music Search] (Căutare muzică):
Afişează informaţii despre CD-ul
audio (CD-DA) pe baza tehnologiei
Gracenote.
Caută informaţiile asociate utilizând
cuvinte cheie din Gracenote atunci
când este selectat [Track] (Piesă),
[Artist] sau [Related] (Informaţii
asociate). Afişează o listă de titluri
atunci când se selectează [Playback
History] (Istoric redare) sau [Search
History] (Istoric căutare).
Numai
x
[Photo] (Foto)
[Slideshow Speed] (Viteză
prezentare de diapozitive): Modifică
viteza prezentării de diapozitive.
x
[Slideshow Effect] (Efect prezentare
de diapozitive): Setează efectul
x
[Slideshow BGM] (Muzică de fundal
prezentare de diapozitive):
pentru prezentarea de diapozitive.
– [Off] (Dezactivat): Dezactivează
funcţia.
– [My Music from USB] (Muzica mea
de pe USB): Setează fişierele
muzicale înregistrate în [Add
Slideshow BGM] (Adăugare
muzică de fundal pentru
prezentare diapozitive).
– [Play from Music CD] (Redare de pe
CD muzical): Setează piesele de pe
suporturi CD-DA.
x
[Change Display] (Modificare afişaj):
Comută între [Grid View]
(Vizualizare grilă) şi [List View]
(Vizualizare listă).
x
[View Image] (Vizualizare imagine):
Afişează fotografia selectată.
x
[Slideshow] (Prezentare de
diapozitive): Redă o prezentare
de diapozitive.
24
x
[Rotate Left] (Rotire la stânga):
Roteşte fotografia spre stânga cu
90 de grade.
x
[Rotate Right] (Rotire la dreapta):
Roteşte fotografia spre dreapta cu
90 de grade.
Pentru a părăsi browserul de Internet
Internet
Răsfoirea site-urilor Web
Vă puteţi conecta la Internet şi vă puteţi
bucura de site-uri Web.
1
Pregătirea browserului de Internet.
Apăsaţi HOME.
Afişajul browserului de Internet
Puteţi consulta informaţii de pe site-uri
Web, apăsând pe DISPLAY.
Informaţiile afişate diferă în funcţie de
site-ul Web şi de starea paginii.
Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 16).
Selectaţi
[Network] (Reţea) din
meniul de pornire </,.
3
Selectaţi
[Internet Browser]
(Browser Internet) utilizând M/m
şi apăsaţi ENTER.
z
Acest browser nu acceptă unele funcţii
ale site-urilor Web şi este posibil ca unele
site-uri Web să nu fie afişate corect.
Pentru a introduce un URL
Selectaţi [URL entry] (Introducere URL)
din meniul cu opţiuni. Introduceţi
URL-ul utilizând tastatura software,
apoi selectaţi [Enter] (Introducere).
Pentru a seta pagina de pornire implicită
În timp ce este afişată pagina pe care
doriţi să o setaţi, selectaţi [Set as start
page] (Setare ca pagină de pornire)
din meniul cu opţiuni.
Pentru a reveni la pagina anterioară
Selectaţi [Previous page] (Pagina
anterioară) din meniul cu opţiuni.
Dacă pagina anterioară nu apare chiar
dacă selectaţi [Previous page] (Pagina
anterioară), selectaţi [Window List]
(Listă ferestre) din meniul cu opţiuni şi
selectaţi pagina la care doriţi să reveniţi
din listă.
Internet
2
A Titlu pagină
B Adresă pagină
C Cursor
Mutaţi apăsând pe </M/m/,.
Plasaţi cursorul pe linkul pe care
doriţi să-l vizualizaţi, apoi apăsaţi
ENTER. Site-ul Web la care face
trimitere linkul este afişat.
D Pictogramă SSL
Este afişată atunci când site-ul
Web este protejat şi este conectat
în siguranţă.
E Indicator de intensitate a semnalului
(doar conexiune fără fir).
F Bară de progres/Pictogramă „se
încarcă”
Apare atunci când se citeşte pagina
sau în timpul descărcării/
transferului de fişiere.
G Câmp introducere text
Apăsaţi ENTER şi selectaţi [Input]
(Introducere) din meniul cu opţiuni
pentru a afişa tastatura software.
25
H Bară defilare
Apăsaţi </M/m/, pentru a muta
afişajul paginii la stânga, în sus,
în jos sau la dreapta.
x
Vă permite să introduceţi un URL
atunci când este afişată tastatura
software.
x
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii,
prin apăsarea OPTIONS.
Elementele disponibile variază în funcţie
de situaţie.
x
x
x
x
x
[Window List] (Listă ferestre):
Afişează o listă cu toate ferestrele de
site-uri Web deschise în momentul
respectiv.
Vă permite să reveniţi la un site Web
afişat anterior prin selectarea ferestrei
respective.
x
[Bookmark List] (Listă marcaje):
Afişează lista cu marcaje.
26
[Previous page] (Pagina anterioară)/
[Next page] (Pagina următoare):
Trece la pagina anterioară/următoare.
x
[Cancel loading] (Anulare încărcare):
x
Opreşte încărcarea unei pagini.
[Reload] (Reîncărcare): Reîncarcă
aceeaşi pagină.
x
[Browser Setup] (Configurare
browser): Afişează setările
browserului de Internet.
– [Zoom]: Măreşte sau micşorează
dimensiunea conţinutului afişat.
– [JavaScript Setup] (Configurare
JavaScript): Activează sau
dezactivează JavaScript.
– [Cookie Setup] (Configurare
cookie-uri): Stabileşte dacă sunt
acceptate cookie-uri sau nu.
– [SSL Alarm Display] (Afişare
alarmă SSL): Activează sau
dezactivează SSL.
[Input] (Introducere): Afişează
tastatura software pentru a introduce
caractere în timp ce navigaţi pe un
site Web.
[Break] (Întrerupere): Mută cursorul
pe rândul următor al câmpului de
introducere a textului.
[Delete] (Ştergere): Şterge un caracter
din partea stângă a cursorului în
timpul introducerii de text.
[URL entry] (Introducere URL):
[Add to Bookmark] (Adăugare ca
marcaj): Adaugă site-ul Web afişat
în momentul respectiv la lista de
marcaje.
x
[Set as start page] (Setare ca pagină
de pornire): Setează site-ul Web afişat
în momentul respectiv ca pagină de
pornire implicită.
x
[Open in new window] (Deschidere
în fereastră nouă): Deschide un link
x
[Character encoding] (Codificare
caractere): Setează codul caracterelor.
[Display certificate] (Afişare
certificat): Afişează certificate de
într-o fereastră nouă.
x
server trimise de pe paginile care
acceptă SSL.
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajelor de
configurare
Selectaţi
[Setup] (Configurare)
în meniul de pornire când trebuie
să schimbaţi setările playerului.
Setările implicite sunt subliniate.
1
Selectaţi pictograma categoriei de
configurare utilizând M/m şi
apăsaţi ENTER.
x [3D Output Setting] (Setare
ieşire 3D)
[Auto]: În mod normal, faceţi această
selecţie.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune pentru a afişa întreg conţinutul
în format 2D.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Setare dimensiune ecran TV
pentru 3D)
Setează dimensiunea ecranului
televizorului compatibil 3D.
x [TV Type] (Tip televizor)
[Network Update]
(Actualizare reţea)
Selectaţi [OK] pentru a actualiza
playerul cu o nouă versiune de
software prin intermediul reţelei.
z
• Recomandăm efectuarea unei actualizări
în reţea la fiecare 2 luni.
• Pentru informaţii despre funcţiile de
actualizare, vizitaţi următorul site Web:
Pentru clienţii din ţările europene
http://support.sony-europe.com/
Setări şi reglaje
2
Selectaţi
[Setup] (Configurare)
din meniul de pornire </,.
[Screen Settings]
(Setări ecran)
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran
lat sau un televizor cu funcţie mod de
ecran lat.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran 4:3
fără funcţie mod de ecran lat.
x [Screen Format] (Format ecran)
[Full] (Complet): Selectaţi această
opţiune atunci când conectaţi un
televizor cu funcţie mod de ecran lat.
Afişează o imagine de ecran 4:3 în raport
de aspect 16:9, chiar şi pe un televizor cu
ecran lat.
[Normal]: Modifică dimensiunea
imaginii, pentru a se potrivi la
dimensiunea ecranului cu raportul
de aspect al imaginii originale.
27
x [DVD Aspect Ratio] (Raport de
aspect DVD)
x [BD-ROM 24p Output] (Ieşire
BD-ROM 24p)
[Letter Box] (Panoramic): Afişează
o imagine lată cu benzi negre în
partea de sus şi de jos.
[Auto]: Scoate semnale video de
1920 × 1080p/24 Hz doar când se
conectează un televizor compatibil
1080/24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[On] (Activat): Activează funcţia.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când televizorul nu este
compatibil cu semnale video 1080/24p.
[Pan & Scan] (Trunchiat): Afişează
o imagine cu înălţime completă,
pe întregul ecran, cu părţile laterale
eliminate.
x [DVD-ROM 24p Output] (Ieşire
DVD-ROM 24p)
x [Cinema Conversion Mode] (Mod
conversie cinematograf)
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: În mod normal, faceţi această
selecţie. Playerul detectează automat
dacă materialul este bazat pe video sau
pe film şi comută la metoda de conversie
corespunzătoare.
[Video]: Metoda de conversie adecvată
materialelor bazate pe video va fi
selectată întotdeauna, indiferent
de material.
x [Output Video Resolution]
(Rezoluţie video ieşire)
În mod normal, selectaţi [Auto].
Selectaţi [Original Resolution]
(Rezoluţie originală) pentru a scoate
rezoluţia înregistrată pe disc. Dacă
rezoluţia este mai mică decât rezoluţia
SD, aceasta este redimensionată la
rezoluţie SD.
28
[Auto]: Scoate semnale video de
1920 × 1080p/24 Hz doar când se
conectează un televizor compatibil
1080/24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când televizorul nu este
compatibil cu semnale video 1080/24p.
[Auto]: Detectează automat tipul
televizorului conectat şi comută la
setarea de culoare potrivită.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Scoate semnale video RGB.
x [HDMI Deep Colour Output] (Ieşire
culori adânci HDMI)
[Auto]: În mod normal, faceţi această
selecţie.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Scoate semnale
video pe 16 biţi/12 biţi/10 biţi, atunci
când televizorul conectat este compatibil
cu Deep Colour.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când imaginea este instabilă
sau culorile nu sunt naturale.
x [Pause Mode] (Mod pauză)
x [DTS Neo:6]
[Auto]: În mod normal, faceţi această
selecţie. Imaginile dinamice apar clare.
[Frame] (Cadru): Afişează imagini
statice la rezoluţii înalte.
[Cinema]/[Music] (Muzică): Scoate
sunet simulat pe mai multe canale de
la surse cu 2 canale prin mufa HDMI
OUT conform capacităţii dispozitivului
conectat ce utilizează modul DTS Neo:6
Cinema sau DTS Neo:6 Music.
[Off] (Dezactivat): Scoate sunetul cu
numărul original de canale prin mufa
HDMI OUT.
[Audio Settings]
(Setări audio)
x [Digital Audio Output] (Ieşire audio
digitală)
x [DSD Output Mode] (Mod ieşire DSD)
[On] (Activat): Scoate semnale DSD prin
mufa HDMI OUT atunci când redă
un Super Audio CD. Dacă este selectat
[On] (Activat), de la celelalte mufe nu
este scos niciun semnal.
[Off] (Dezactivat): Scoate semnale PCM
prin mufa HDMI OUT atunci când redă
un Super Audio CD.
x [BD Audio MIX Setting] (Setări MIX
audio BD)
[On] (Activat): Scoate semnalul audio
obţinut prin mixarea semnalului audio
interactiv şi a semnalului audio secundar
în semnalul audio principal.
[Off] (Dezactivat): Scoate doar semnalul
audio principal. Selectaţi această opţiune
pentru a scoate semnale audio HD către
un amplificator (receptor) AV.
[Auto]: Execută redarea în intervalul
dinamic specificat de disc (doar
BD-ROM). Alte discuri sunt redate
la nivelul [On] (Activat).
[On] (Activat): Efectuează redarea
la un nivel de compresie standard.
[Off] (Dezactivat): Nu funcţionează
compresia. Este produs un sunet
mai dinamic.
Setări şi reglaje
[Auto]: În mod normal, faceţi această
selecţie. Scoate semnale audio conform
stării dispozitivelor conectate.
[PCM]: Scoate semnale PCM prin
mufa DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT.
x [Audio DRC] (Comprimare interval
dinamic audio)
x [Downmix] (Reducere semnal)
[Surround]: Scoate semnale audio
cu efecte surround. Selectaţi această
opţiune atunci când conectaţi un
dispozitiv audio ce acceptă Dolby
Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
[Stereo]: Scoate semnale audio fără
efecte surround. Selectaţi această
opţiune atunci când conectaţi un
dispozitiv audio ce nu acceptă Dolby
Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
29
[BD/DVD Viewing
Settings] (Setări
vizualizare BD/DVD)
x [BD/DVD Menu Language] (Limbă
meniu BD/DVD)
Selectează limba implicită a meniului
pentru suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO.
Selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă) şi introduceţi
codul pentru limba dumneavoastră,
consultând „Lista codurilor de limbă”
(pagina 45).
x [Audio Language] (Limbă audio)
Selectează limba implicită a pistei pentru
suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Original], este selectată
limba care are prioritate pe disc.
Selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă) şi introduceţi
codul pentru limba dumneavoastră,
consultând „Lista codurilor de limbă”
(pagina 45).
x [Subtitle Language] (Limbă
subtitrări)
Selectează limba implicită a subtitrărilor
pentru suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO.
Selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă) şi introduceţi
codul pentru limba dumneavoastră,
consultând „Lista codurilor de limbă”
(pagina 45).
30
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Strat redare disc hibrid BD)
[BD]: Redă stratul BD.
[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.
x [BD Internet Connection]
(Conexiune Internet BD)
[Allow] (Se permite): În mod normal,
faceţi această selecţie.
[Do not allow] (Nu se permite): Interzice
conectarea la Internet.
[Parental Control
Settings] (Setări control
parental)
x [Password] (Parolă)
Setează sau modifică parola pentru
funcţia de Control parental. O parolă
vă permite să setaţi o restricţie pentru
redarea de suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO şi de materiale video de pe
Internet. Dacă este necesar, puteţi
diferenţia nivelurile de restricţie pentru
suporturi BD-ROM, DVD VIDEO şi
materiale video de pe Internet.
x [Parental Control Area Code] (Cod de
zonă control parental)
Redarea unor suporturi BD-ROM, DVD
VIDEO şi de materiale video de pe
Internet poate fi limitată în funcţie de
zona geografică. Anumite scene pot fi
blocate sau înlocuite cu scene diferite.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
introduceţi parola formată din
patru cifre.
x [BD Parental Control] (Control
parental BD)/[DVD Parental Control]
(Control parental DVD)/[Internet
Video Parental Control] (Control
parental video de pe Internet)
Prin setarea Parental Control (Control
parental), anumite scene pot fi blocate
sau înlocuite cu scene diferite. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola formată din patru cifre.
x [Internet Video Unrated] (Video de
pe Internet neclasificat)
x [OSD Language] (Limbă afişaj
pe ecran)
Selectează limba de afişare pe ecran
pentru player.
x [Dimmer] (Reglare intensitate
luminoasă)
[Bright] (Luminos): Iluminare
puternică.
[Dark] (Întunecat): Iluminare redusă.
[Off] (Dezactivat): Opreşte lumina în
timpul redării. Iluminare redusă în
alte momente în afara redării.
x [HDMI Settings] (Setări HDMI)
[Music Settings]
(Setări muzică)
Setări şi reglaje
[Allow] (Se permite): Se permite redarea
de materiale video de pe Internet
neclasificate.
[Block] (Blocare): Se blochează redarea
de materiale video de pe Internet
neclasificate.
[System Settings]
(Setări sistem)
Prin conectarea de componente Sony
compatibile cu funcţiile HDMI cu
ajutorul unui cablu HDMI de mare
viteză, utilizarea se simplifică.
[Control for HDMI] (Comandă HDMI)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Strat redare Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Redă stratul Super
Audio CD.
[CD]: Redă stratul CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Canale redare Super Audio CD)
[DSD 2ch]: Redă zona pe 2 canale.
[DSD Multi]: Redă zona pe mai
multe canale.
[On] (Activat): Următoarele
caracteristici BRAVIA Sync sunt
disponibile:
– Redare printr-o singură atingere
– Oprirea alimentării sistemului
– Urmarea limbii
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
z
Pentru detalii, consultaţi manualul cu
instrucţiuni furnizat împreună cu
televizorul sau componenta.
31
[Linked to TV-off] (Conectat la
televizor-oprit)
[On] (Activat): Opreşte automat
playerul şi componentele compatibile
HDMI atunci când televizorul conectat
intră în modul standby (BRAVIA Sync).
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Startup Screen] (Ecran de pornire)
Configurează ecranul de pornire al
playerului.
[Network Service Screen] (Ecran
serviciu reţea): Se deschide în ecranul
portalului Sony Entertainment Network.
[Home Menu Screen] (Ecran meniu
de pornire): Se deschide în meniul
de pornire.
x [Quick Start Mode] (Mod Pornire
rapidă)
[On] (Activat): Scurtează timpul de
pornire a playerului.
[Off] (Dezactivat): Reduce energia
consumată în standby.
x [Auto Standby] (Standby automat)
[On] (Activat): Revine automat la
modul standby, dacă niciun buton
nu este apăsat timp de mai mult de
30 de minute.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Auto Display] (Afişaj automat)
[On] (Activat): Afişează automat
informaţii pe ecran, atunci când
se modifică titlurile de vizualizare,
modurile de imagine, semnalele
audio etc.
[Off] (Dezactivat): Afişează informaţii
doar când apăsaţi pe DISPLAY.
32
x [Screen Saver] (Economizor ecran)
[On] (Activat): Activează funcţia de
economizor ecran. Dacă nu utilizaţi
playerul mai mult de 10 minute în timp
ce pe ecran este afişată o imagine, va
apărea o imagine a economizorului
de ecran.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Software Update Notification]
(Notificare actualizare software)
[On] (Activat): Setează playerul să vă
informeze cu privire la o nouă versiune
a software-ului (pagina 27).
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Gracenote Settings] (Setări
Gracenote)
[Auto]: Descarcă automat informaţii
despre disc în momentul în care redarea
discului este oprită. Conectaţi playerul la
reţea pentru descărcare.
[Manual]: Descarcă informaţii despre
disc dacă este selectat [Video Search]
(Căutare video) sau [Music Search]
(Căutare muzică).
x [System Information] (Informaţii
sistem)
Afişează versiunea software-ului
playerului şi adresa MAC.
x [Software License Information]
(Informaţii licenţă software)
Afişează informaţii despre licenţa
software.
[Network Settings]
(Setări reţea)
x [Internet Settings] (Setări Internet)
z
Pentru mai multe detalii, vizitaţi următorul
site Web şi consultaţi secţiunea de întrebări
frecvente:
Pentru clienţii din ţările europene
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Status] (Stare
conexiune reţea)
Afişează starea curentă a reţelei.
Stabileşte dacă să fie afişat serverul
conectat sau nu.
x [Renderer Set-up] (Configurare
dispozitiv de redare)
[Automatic Access Permission]
(Permisiune acces automat): Stabileşte
dacă se acordă acces automat de la un
nou produs detectat compatibil cu un
controler DLNA.
[Renderer Name] (Nume dispozitiv
redare): Afişează numele playerului
atunci când este listat pe alte produse
DLNA din reţea.
x [Renderer Access Control] (Control
acces dispozitiv redare)
Afişează o listă de produse compatibile
cu controlerul DLNA şi stabileşte dacă
fiecare produs poate fi sau nu accesat
prin intermediul playerului.
Setări şi reglaje
Conectaţi mai întâi playerul la reţea.
Pentru detalii, consultaţi „Pasul 3:
Pregătirea unei conexiuni de reţea”
(pagina 16).
[Wired Setup] (Configurare prin cablu):
Selectaţi această opţiune la conectarea
la un router de bandă largă cu ajutorul
unui cablu LAN.
[Wireless Setup(built-in)] (Configurare
wireless (încorporată)) (numai BDPS5100): Selectaţi această opţiune
la utilizarea reţelei LAN wireless,
încorporată în player, pentru
o conexiune la reţea fără fir.
[USB Wireless Setup] (Configurare
wireless USB) (numai BDP-S4100):
Selectaţi această opţiune la utilizarea
unui adaptor USB pentru LAN fără
fir pentru o conexiune la reţea fără fir.
x [Connection Server Settings] (Setări
server conexiune)
x [PARTY Auto Start] (Pornire
automată PARTY)
[On] (Activat): Porneşte o PARTY sau se
alătură unei PARTY existente, la cererea
unui produs din reţea compatibil cu
funcţia PARTY STREAMING.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Registered Remote Devices]
(Dispozitive mobile înregistrate)
Afişează o listă cu dispozitivele
dumneavoastră mobile înregistrate.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnosticare conexiune reţea)
b
Verifica dacă conexiunea la reţea a fost
realizată corespunzător prin intermediul
diagnosticării reţelei.
Pentru a utiliza această funcţie, actualizaţi
playerul cu o nouă versiune de software
prin intermediul reţelei.
33
x [Remote Start] (Pornire de la
distanţă)
[On] (Activat): Porneşte sau opreşte
playerul prin intermediul dispozitivului
mobil atunci când vă conectaţi la reţea.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează
funcţiile.
b
Această funcţie nu funcţionează dacă
utilizaţi un adaptor LAN wireless USB
(numai BDP-S4100).
[Easy Network
Settings] (Setări de
reţea rapide)
Selectaţi [Easy Network Settings] (Setări
de reţea rapide) pentru a specifica
setările de reţea. Urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
[Resetting]
(Reiniţializare)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Reiniţializare la setările implicite
din fabrică)
Reiniţializează setările playerului la
valorile implicite din fabrică, selectând
grupul de setări. Toate setările din grup
vor fi reiniţializate.
x [Initialise Personal Information]
(Iniţializare informaţii personale)
Şterge informaţiile personale stocate
în player.
34
Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă în timpul utilizării playerului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Imagine
, Verificaţi ca toate cablurile de
conectare să fie conectate bine
(pagina 14).
, Comutaţi selectorul de intrare de
pe televizor, astfel încât să afişeze
semnalul de la player.
, Resetaţi [Output Video Resolution]
(Rezoluţie ieşire video) la cea mai mică
rezoluţie apăsând x pe player timp
de mai mult de 10 secunde.
, Încercaţi următoarele: 1Opriţi
playerul şi porniţi-l din nou. 2Opriţi
echipamentul conectat şi porniţi-l din
nou. 3Deconectaţi cablul HDMI şi
apoi conectaţi-l din nou.
, Mufa HDMI OUT este conectată
la un dispozitiv DVI ce nu acceptă
tehnologia de protecţie a drepturilor
de autor.
, Verificaţi setările [Output Video
Resolution] (Rezoluţie video ieşire)
din meniul [Screen Settings] (Setări
ecran) (pagina 28).
Limba de afişare de pe ecran este comutată
automat în momentul conectării la mufa
HDMI OUT.
, Când [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) este setat la [On] (Activat)
(pagina 31), limba de afişare de pe
ecran este comutată automat conform
setării de limbă de pe televizorul
conectat (dacă schimbaţi setarea
de pe televizor, etc.).
Sunet
Nu există sunet sau sunetul nu este
redat corect.
Informaţii suplimentare
Nu există imagine sau imaginea nu este
redată corect.
, Pentru BD-ROM, verificaţi setarea
[BD-ROM 24p Output] (Ieşire
BD-ROM 24p) din meniul [Screen
Settings] (Setări ecran) (pagina 28).
, Pentru DVD-ROM, verificaţi setarea
[DVD-ROM 24p Output] (Ieşire
DVD-ROM 24p) din meniul [Screen
Settings] (Setări ecran) (pagina 28).
, Verificaţi ca toate cablurile de
conectare să fie conectate bine
(pagina 14).
, Comutaţi selectorul de intrare de pe
amplificatorul AV (receptorul), astfel
încât semnalele audio de la player
să fie scoase de amplificatorul
(receptorul) AV.
, Dacă semnalul audio nu este scos prin
mufa DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT, verificaţi setările audio
(pagina 29).
, Pentru conexiunile HDMI, încercaţi
următoarele: 1Opriţi playerul şi
porniţi-l din nou. 2Opriţi
echipamentul conectat şi porniţi-l din
nou. 3Deconectaţi cablul HDMI şi
apoi conectaţi-l din nou.
35
, Pentru conexiunile HDMI, dacă
playerul este conectat la un televizor
printr-un amplificator (receptor) AV,
încercaţi să conectaţi cablul HDMI
direct la televizor. Consultaţi, de
asemenea, manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu amplificatorul
(receptorul) AV.
, Mufa HDMI OUT este conectată la
un dispozitiv DVI (mufele DVI nu
acceptă semnale audio).
, Dispozitivul conectat la mufa HDMI
OUT nu acceptă formatul audio al
playerului. Verificaţi setările audio
(pagina 29).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio şi DTS-HD
Master Audio) nu este redat prin bitstream.
, Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setare
MIX audio BD) din meniul [Audio
Settings] (Setări audio) la valoarea
[Off] (Dezactivat) (pagina 29).
, Verificaţi ca amplificatorul
(receptorul) AV să fie compatibil
cu fiecare format HD.
Semnalul audio interactiv nu este scos.
, Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setare
MIX audio BD) din meniul [Audio
Settings] (Setări audio) la valoarea
[On] (Dezactivat) (pagina 29).
36
Codul de mesaj 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
(Ieşiri audio dezactivate temporar.
Nu reglaţi volumul de redare. Conţinutul
redat este protejat de Cinavia şi nu este
autorizat pentru redare pe acest dispozitiv.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
http://www.cinavia.com. Cod mesaj 3.)
apare pe ecran atunci când se redă un disc.
, Pista audio a materialului video pe
care îl redaţi conţine un cod Cinavia
ce indică faptul că este o copie
neautorizată a unor materiale produse
în mod profesionist (pagina 6).
Disc
Nu se redă discul.
, Discul este murdar sau înclinat.
, Discul este aşezat invers. Introduceţi
discul cu partea de redat în jos.
, Discul are un format ce nu poate fi
redat de acest player (pagina 41).
, Playerul nu poate reda un disc
înregistrat care nu a fost
finalizat corect.
, Codul de regiune de pe BD sau DVD
nu se potriveşte cu playerul.
Dispozitiv USB
Playerul nu detectează un dispozitiv USB
conectat la player.
, Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat în siguranţă la mufa USB.
, Verificaţi dacă dispozitivul USB sau
un cablu este deteriorat.
, Verificaţi dacă dispozitivul USB
este pornit.
, Dacă dispozitivul USB este conectat
prin intermediul unui hub USB,
conectaţi dispozitivul USB direct
la player.
Sony Entertainment Network
, Calitatea imaginii/sunetului poate fi
îmbunătăţită prin modificarea vitezei
conexiunii. Se recomandă o viteză a
conexiunii de cel puţin 2,5 MO pentru
materialele video de definiţie standard
(10 MO pentru materialele video de
înaltă definiţie).
, Setările fără fir are routerului se pot
modifica automat dacă utilizaţi funcţia
Wi-Fi Protected Setup (configurare
protejată Wi-Fi) înainte de ajustarea
setărilor routerului. În acest caz,
modificaţi în mod corespunzător
setările PC-ului.
Nu puteţi conecta playerul la routerul
LAN wireless.
, Verificaţi dacă routerul LAN wireless
este pornit.
, În funcţie de mediul înconjurător,
precum materialul pereţilor, condiţiile
de recepţie a undelor radio sau
obstacolele dintre player şi routerul
LAN wireless, distanţa de comunicare
posibilă poate să fie scurtată. Mutaţi
playerul şi routerul LAN wireless mai
aproape unul de celălalt.
, Este posibil ca dispozitivele care
utilizează banda de frecvenţă de
2,4 GHz, precum un cuptor cu
microunde, un dispozitiv bluetooth
sau un dispozitiv digital fără fir, să
întrerupă comunicarea. Îndepărtaţi
playerul de astfel de dispozitive sau
opriţi aceste dispozitive.
Informaţii suplimentare
Imaginea/sunetul este slab(ă)/anumite
programe sunt afişate cu puţine detalii,
în special în timpul scenelor cu mişcare
rapidă sau întunecate.
Nu puteţi conecta PC-ul la Internet după ce
aţi efectuat [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Configurare protejată Wi-Fi (WPS)).
Imaginea este mică.
, Apăsaţi M pentru a o mări.
Conexiune la reţea
Playerul nu se poate conecta la reţea.
, Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 16) şi setările reţelei
(pagina 33).
Routerul fără fir dorit nu apare în lista de
elemente de reţea fără fir.
, Apăsaţi RETURN pentru a reveni la
ecranul anterior şi încercaţi din nou
configurarea wireless. Dacă routerul
wireless dorit nu este detectat în
continuare, apăsaţi RETURN pentru
a selecta [Manual registration]
(Înregistrare manuală).
37
Mesajul [A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the menu
and select “Network update” to perform the
update.] (O nouă versiune de software este
disponibilă. Vă rugăm să accesaţi secţiunea
„Setup” (Configurare) a meniului şi să
selectaţi „Network update” (Actualizare
reţea) pentru a efectua actualizarea.) apare
pe ecran în momentul pornirii playerului.
, Consultaţi [Network Update]
(Actualizare reţea) (pagina 27) pentru
a actualiza playerul cu o nouă versiune
de software.
Funcţia PARTY STREAMING nu poate porni.
, Verificaţi ca [PARTY Auto Start]
(Pornire automată PARTY) din
meniul [Network Settings] (Setări
reţea) să fie setat la [On] (Pornit)
(pagina 33).
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Funcţia [Control for HDMI] (Comandă HDMI)
nu funcţionează (BRAVIA Sync).
, Verificaţi ca [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) din [HDMI
Settings] (Setări HDMI) să fie setat
la valoarea [On] (Activat) (pagina 31).
, Dacă modificaţi conexiunea HDMI,
opriţi şi reporniţi playerul.
, Dacă are loc o pană de curent, setaţi
[Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) la [Off] (Dezactivat), apoi
setaţi [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) la [On] (Activat) (pagina 31).
38
, Verificaţi următoarele şi consultaţi
manualul cu instrucţiuni furnizate
împreună cu componenta.
– componenta conectată este
compatibilă cu funcţia [Control for
HDMI] (Comandă HDMI).
– setarea componentei conectate
pentru funcţia [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) este corectă.
, Când conectaţi playerul la un televizor
printr-un amplificator (receptor) AV,
– dacă amplificatorul (receptorul)
AV nu este compatibil cu funcţia
[Control for HDMI] (Comandă
HDMI), este posibil să nu puteţi
controla televizorul de la player.
– dacă modificaţi conexiunea HDMI,
deconectaţi şi apoi reconectaţi
alimentarea la reţea sau are loc
o pană de curent, încercaţi
următoarele: 1Comutaţi selectorul
de intrare al amplificatorului
(receptorului) AV, astfel încât
imaginea de la player să apară pe
ecranul televizorului. 2Setaţi
[Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) la [Off] (Dezactivat),
apoi setaţi [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) din [HDMI
Settings] (Setări HDMI) la [On]
(Activat) (pagina 31). Consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu amplificatorul
(receptorul) AV.
Funcţia de oprire a alimentării sistemului
nu funcţionează (BRAVIA Sync).
, Verificaţi ca [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) şi [Linked to TVoff] (Conectat la televizor-oprit) din
[HDMI Settings] (Setări HSMI) să
fie setate la valoarea [On] (Activat)
(pagina 31).
Altele
Redarea nu porneşte de la începutul
conţinutului.
, Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi [Play
from start] (Redare de la început).
Redarea nu porneşte de la punctul de
reluare în care aţi oprit redarea ultima dată.
, În funcţie de disc, este posibil ca
punctul de reluare să fi fost şters
din memorie, atunci când
– deschideţi tava discului.
– deconectaţi dispozitivul USB.
– redaţi alt conţinut.
– opriţi playerul.
, Pista audio a materialului video pe
care îl redaţi conţine un cod Cinavia
ce indică faptul că este destinat
pentru prezentări realizate doar cu
echipamente profesioniste şi nu este
autorizat pentru redarea de către
consumatori (pagina 6).
, Când apare „LOCK”, playerul este
blocat. Pentru a anula blocarea pentru
copii, menţineţi apăsat N pe player
până când pe afişajul panoului frontal
apare „UNLCK” (pagina 10).
, Dacă apare „D ON”, contactaţi
distribuitorul Sony sau unitatea
locală autorizată de service Sony.
Tava discului nu se deschide şi nu puteţi
scoate discul nici după ce apăsaţi pe Z.
, Încercaţi următoarele: 1Opriţi
playerul şi deconectaţi cablul de
alimentare. 2Reconectaţi cablul
de alimentare în timp ce apăsaţi Z
pe player. 3Continuaţi să apăsaţi Z
pe player până când se deschide tava.
4Scoateţi discul. 5Dacă pe afişajul
panoului frontal apare „OPEN”,
menţineţi apăsat [/1 pe player timp
de mai mult de 10 secunde, până
când playerul se opreşte.
Informaţii suplimentare
Codul de mesaj 1 [Playback stopped. The
content being played is protected by Cinavia
and is not authorized for playback on this
device. For more information, see http://
www.cinavia.com. Message Code 1.]
(Redare oprită. Conţinutul redat este
protejat de Cinavia şi nu este autorizat
pentru redare pe acest dispozitiv.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
http://www.cinavia.com. Cod mesaj 1.)
apare pe ecran când se redă un disc.
Tava discului nu se deschide şi „LOCK” sau
„D ON” apare pe afişajul panoului de
control frontal.
Pe afişajul panoului frontal apare „Exxxx”
sau „TEMP”.
, Dacă apare „Exxxx”, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony sau unitatea
locală autorizată de service Sony şi
comunicaţi codul de eroare.
, Dacă apare „TEMP”, amplasaţi
playerul într-un loc cu ventilaţie
adecvată, pentru a preveni încălzirea
sa. „TEMP” va apărea pentru
scurt timp.
39
Playerul nu răspunde la acţionarea
butoanelor.
, Umezeala a produs condens în
interiorul playerului (pagina 4).
, Menţineţi apăsat [/1 pe player timp
de peste 10 secunde, până când
playerul se opreşte.
Dacă playerul nu răspunde nici acum
la acţionarea butoanelor, deconectaţi şi
apoi reconectaţi cablul de alimentare
de la reţea.
Consum de energie:
BDP-S4100: 13 W
BDP-S5100: 14 W
Dimensiuni (aprox.):
360 mm × 199 mm × 43 mm
(lăţime/adâncime/înălţime)
inclusiv părţile ieşite în afară
Greutate (aprox.): 1,3 kg
Temperatură de funcţionare:
De la 5ºC până la 35ºC
Nivel de umiditate în timpul
funcţionării:
De la 25% până la 80%
Accesorii furnizate
Consultaţi pagina 14.
Specificaţii
Sistem
Specificaţiile şi designul se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Laser: Laser semiconductor
Intrări şi ieşiri
(Nume mufă:
Tip mufă/Nivel ieşire/Impedanţă
de încărcare)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Mufă fonograf/0,5 Vp-p/75 ohmi
HDMI OUT:
HDMI Conector standard cu 19 pini
LAN (100):
Bornă 100BASE-TX
USB:
Mufă USB tip A (Pentru conectarea de
memorii USB, cititoare de cartele de
memorie, aparate foto digitale şi
camere video digitale)
Discuri redabile
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (CD muzical)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
Wireless (numai BDP-S5100)
Standard LAN wireless:
IEEE 802.11 b/g/n
Gamă de frecvenţe:
Bandă de 2,4 GHz: Canalele 1 – 13
Modulare:
DSSS şi OFDM
Generalităţi
Necesar de putere:
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
40
*2
Deoarece specificaţiile Blu-ray Disc sunt
noi şi în continuă dezvoltare, este posibil
ca unele discuri să nu poată fi redate,
în funcţie de tipul şi versiunea discului.
Ieşirea audio diferă în funcţie de sursă,
de mufa de ieşire conectată şi de setările
audio selectate.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv tipul
cu pigment organic BD-R (tip LTH)
Suporturile BD-R înregistrate pe un PC
nu pot fi redate dacă postscripturile sunt
înregistrabile.
*3
Un suport CD sau un DVD nu va fi redat,
dacă nu a fost finalizat corect. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună cu
dispozitivul de înregistrare.
Discuri care nu pot fi redate
• Suporturi BD cu cartuş
• Suporturi BDXL
• Suporturi DVD-RAM
• Suporturi DVD HD
• Discuri DVD Audio
• CD-uri FOTO
• Partea de date a unui CD-Extra
• Suporturi Super VCD
• Partea cu material audio de pe
suporturi DualDisc
Cod de regiune (doar pentru BD-ROM/
DVD VIDEO)
Playerul dumneavoastră are un cod de
regiune imprimat pe spatele unităţii şi
va reda doar suporturi BD-ROM/DVD
VIDEO etichetate cu coduri de regiune
identice sau cu ALL .
Cod de regiune
Note cu privire la discuri
Informaţii suplimentare
Acest produs este proiectat pentru
redarea de discuri conforme
standardului Compact Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale,
codificate cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor nu sunt conforme
cu standardul Compact Disc (CD), prin
urmare aceste discuri nu vor putea fi
redate de acest produs.
Notă cu privire la operaţiile de redare
a suporturilor BD/DVD
Este posibil ca unele operaţii de redare
ale unor suporturi BD/DVD să fie setate
în mod intenţionat de producătorii de
software. Din moment ce acest player
redă suporturi BD/DVD în conformitate
cu conţinutul discului conceput de
producătorii software, este posibil ca
unele caracteristici de redare să nu
fie disponibile.
Notă despre suporturile BD/DVD cu
strat dublu
Este posibil ca imaginile şi sunetul
redării să fie întrerupte câteva momente
la comutarea între straturi.
41
Tipuri redabile de fişiere
Video
Codec
MPEG-1 Video
Container
*1
MPEG-2 Video*2
Xvid
MPEG4/AVC*5
*1
VC1
*1
WMV9
Motion JPEG*6
Extensie
Cu audio
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
TS
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
ASF
.wmv, .asf
WMA9
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.avi
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*7*8
Muzică
Foto
Codec
42
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*9
.mp3
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM*9
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
Format
Extensie
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*11
b
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate,
în funcţie de formatul fişierului, de
codificarea fişierului, de starea înregistrării
sau de starea serverului DLNA.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un PC
să nu fie redate.
• Este posibil ca în cazul unora dintre fişiere să
nu se poată efectua funcţia de derulare
înainte sau înapoi.
• Playerul nu redă fişiere codificate, cum ar fi
DRM şi Lossless.
• Playerul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe suporturi BD, DVD,
CD şi dispozitive USB:
– până la 9 nivele de foldere, inclusiv
folderul rădăcină
– până la 500 de fişiere/foldere într-un
singur nivel
• Playerul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere stocate pe serverul DLNA:
– până la 19 nivele de foldere
– până la 999 de fişiere/foldere într-un
singur nivel
• Playerul poate accepta o frecvenţă
a cadrelor:
– de până la 60 cps doar pentru AVCHD
(MPEG4/AVC).
– de până la 30 cps pentru celelalte
codecuri video.
• Playerul poate accepta o rată de biţi
a materialelor video de până la 40 Mbps.
• Playerul poate accepta o rezoluţie video
de până la 1920 × 1080p.
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest player.
• Playerul poate recunoaşte dispozitive
Mass Storage Class (MSC) (precum
memorie flash sau hard disk), dispozitive
din clasa Still Image Capture Device (SICD)
şi tastaturi cu 101 de taste.
• Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
memoriei sau a dispozitivelor USB,
opriţi playerul atunci când conectaţi sau
deconectaţi memoria sau dispozitivele USB.
• Este posibil ca playerul să nu redea cursiv
fişierele video cu o rată de biţi mare de pe un
CD DATE. Se recomandă redarea de astfel
de fişiere utilizând un DVD DATE sau un
BD DATE.
Informaţii suplimentare
*10
Este posibil ca playerul să nu redea acest
format de fişier pe un server DLNA.
Playerul poate reda doar materiale video
cu definiţie standard pe un server DLNA.
Playerul nu redă fişierele în format DTS
pe un server DLNA.
Playerul poate reda doar fişierele în format
Dolby Digital pe un server DLNA.
Playerul nu acceptă AVC până la
nivelul 4.1.
Playerul nu redă acest format de fişier pe
un server DLNA.
Playerul nu acceptă frecvenţă a cadrelor de
până la 60 cps.
Playerul redă fişiere în format AVCHD
care sunt înregistrate cu o cameră video
digitală etc.
Discul în format AVCHD nu va fi
redat dacă nu a fost finalizat corect.
Playerul poate reda fişiere „.mka”.
Acest fişier nu poate fi redat pe un
server DLNA.
Sistemul nu redă fişiere PNG sau
GIF animate.
Pentru alte fişiere MPO decât cele 3D, este
afişată imaginea cheie sau prima imagine.
Despre securitatea LAN fără fir
Din moment ce comunicarea prin
intermediul funcţiei LAN fără fir are
loc prin unde radio, semnalul fără fir
poate fi susceptibil la interceptare.
Pentru a proteja comunicarea fără fir,
acest player acceptă diverse funcţii
de securitate. Asiguraţi-vă că aţi
configurat corect setările de securitate,
în conformitate cu mediul
dumneavoastră de reţea.
43
Fără securitate
Deşi puteţi efectua setările cu uşurinţă,
oricine poate să intercepteze
comunicarea fără fir sau să intre în
reţeaua dumneavoastră fără fir, chiar
şi fără ajutorul vreunui instrument
sofisticat. Reţineţi că există riscul
accesului neautorizat sau al
interceptării de date.
WEP
WEP aplică măsuri de securitate
comunicaţiilor pentru a împiedica
persoanele din exterior să intercepteze
comunicaţiile sau să intre în reţeaua
dumneavoastră fără fir. WEP este
o tehnologie de securitate moştenită,
care permite conectarea unui dispozitiv
mai vechi, care nu acceptă TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate
dezvoltată pentru a corecta deficienţele
WEP. TKIP asigură un nivel de
securitate superior faţă de WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care
utilizează o metodă de securitate diferită
de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate
superior faţă de WEP sau TKIP.
44
Note cu privire la discuri
• Pentru a menţine
curată suprafaţa
discului, manipulaţi
discul ţinându-l de
margini. Nu atingeţi
suprafaţa discului.
Praful, amprentele sau zgârieturile de
pe disc pot cauza defectarea acestuia.
• Nu expuneţi discul la lumina directă
a soarelui şi nici la surse de căldură,
precum suflantele de aer cald, nu
îl lăsaţi în maşina parcată în bătaia
soarelui, deoarece temperatura poate
creşte considerabil în interiorul
maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul în
carcasa lui.
• Curăţaţi discul cu
o cârpă de curăţare.
Ştergeţi discul
pornind dinspre
centru către margine.
• Nu folosiţi pentru
curăţare solvenţi precum benzina,
diluanţi, produse de curăţare
a discurilor/lentilelor din comerţ
sau spray antistatic pentru curăţarea
discurilor de vinil.
• Dacă aţi imprimat eticheta discului,
uscaţi eticheta înainte de redare.
• Nu utilizaţi următoarele tipuri
de discuri.
– Discuri de curăţare a lentilei.
– un disc care nu are o formă standard
(de ex., cartelă, inimă);
– un disc cu etichetă sau abţibild pe el;
– un disc care are bandă de celofan sau
un abţibild adeziv pe el.
• Nu remodelaţi suprafaţa de redare
a unui disc pentru a îndepărta
zgârieturile de pe suprafaţă.
Numere de cod pentru
televizoare controlabile
În timp ce menţineţi apăsat -TV- [/1,
introduceţi codul producătorului
televizorului utilizând butoanele
numerice.
Dacă sunt listate mai multe numere de
cod, încercaţi să le introduceţi pe rând,
până îl găsiţi pe cel ce se potriveşte
televizorului dumneavoastră.
Număr cod
Sony
01 (implicit)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Pentru detalii, consultaţi [BD/DVD
Viewing Settings] (Setări vizualizare BD/
DVD) (pagina 30).
Ortografierea limbilor respectă
standardul ISO 639:1988 (E/F).
Cod
Limbă
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
Informaţii suplimentare
Producător
Lista codurilor de limbă
45
Cod
Limbă
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
46
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nespecificat
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Cod de zonă control parental
Pentru detalii, consultaţi [Parental
Control Area Code] (Cod de zonă
control parental) (pagina 30).
Cod
Zonă
2044
2046
2070
2092
2304
2086
2165
2109
2219
2238
2254
2333
2184
2379
2376
2428
2489
2149
2528
Argentina
Austria
Brazilia
China
Coreea
Elveţia
Finlanda
Germania
Hong Kong
Indonezia
Italia
Luxemburg
Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Polonia
Rusia
Spania
Tailanda
2047
2057
2090
2093
2115
2424
2174
2200
2248
2239
2276
2363
2362
2390
2427
2436
2501
2499
2543
Australia
Belgia
Chile
Columbia
Danemarca
Filipine
Franţa
Grecia
India
Irlanda
Japonia
Malaiezia
Mexic
Noua Zeelandă
Pakistan
Portugalia
Singapore
Suedia
Taiwan
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor. Pentru informaţii despre
actualizările disponibile şi cele mai noi Instrucţiuni de operare, vizitaţi următorul
site Web:
Pentru clienţii din ţările europene
http://support.sony-europe.com/
z
Pentru a afla sugestii, sfaturi şi informaţii utile despre produsele şi serviciile Sony,
vizitaţi: www.sony-europe.com/myproduct/
4-442-385-11(2) (RO)
© 2013 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement