Sony BDP-S1100 Operating instructions

Sony BDP-S1100 Operating instructions
4-442-380-41(2) (RO)
Player Blu-ray Disc™/
DVD
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Redare
Setări şi reglaje
Informaţii suplimentare
Vă mulţumim pentru achiziţie. Înainte de a utiliza
acest player, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
BDP-S1100
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide şi nu
plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide, precum
vazele.
Pentru a evita electrocutarea, nu demontaţi
carcasa. Pentru service, apelaţi numai la personal
calificat.
Cablul de alimentare trebuie înlocuit doar la un
centru de service autorizat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui şi focul.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest produs
măreşte riscul de a vă fi afectată vederea. Din
cauza faptului că raza laser utilizată în acest player
Blu-ray Disc/DVD dăunează ochilor, nu încercaţi
să demontaţi carcasa.
Pentru service, apelaţi numai la personal calificat.
Această etichetă este amplasat pe carcasa de
protecţie a laserului, în interiorul incintei.
Pentru clienţii din ţările europene
Acest aparat este clasificat ca fiind un produs
LASER din CLASA 1. Marcajul CLASS 1 LASER
PRODUCT (PRODUS LASER DIN CLASA 1)
este amplasat în exterior, pe partea din spate.
2
Aviz pentru clienţii din Marea Britanie
şi Republica Irlanda
Pentru siguranţă şi confort, acest echipament este
prevăzut cu un ştecăr turnat conform cu BS1363.
Dacă este necesară înlocuirea siguranţei din
ştecărul furnizat, trebuie utilizată o siguranţă
cu aceeaşi clasificare precum cea furnizată şi
care este aprobată de către ASTA sau BSI ca
fiind BS1362, (şi anume, este marcată cu simbolul
sau
).
În cazul în care ştecărul furnizat cu acest
echipament are o siguranţă cu capac detaşabil,
asiguraţi-vă că ataşaţi capacul după ce înlocuiţi
siguranţa. Nu utilizaţi niciodată ştecărul în cazul
în care capacul siguranţei nu este ataşat. Dacă
pierdeţi capacul siguranţei, contactaţi cel mai
apropiat Sony centru de service.
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este casat în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a acestui produs.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că
bateria furnizată împreună cu produsul respectiv
nu trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să
fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Se
adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de
către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în
mod corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Pentru clienţii din ţările europene
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul
în care acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate reprezentantului
autorizat, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi
orice probleme legate de service sau garanţie la
adresele oferite în documentele separate de service
sau garanţie.
Măsuri de precauţie
• Această unitate funcţionează cu 220 V – 240 V
CA, 50/60 Hz. Verificaţi ca tensiunea de
alimentare a unităţii să fie aceeaşi cu cea
a sursei locale de alimentare electrică.
• Instalaţi această unitate astfel încât cablul
de la reţea să poată fi deconectat de la priza
de perete imediat, în caz de necesitate.
Măsuri de precauţie
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele specificate în Directiva
privind compatibilitatea electromagnetică
utilizând un cablu de conectare mai scurt
de 3 metri.
Cu privire la amplasare
• Amplasaţi playerul într-un loc cu ventilaţie
adecvată, pentru a preveni încălzirea sa.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
• Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
• Nu instalaţi acest player într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un corp
de mobilier similar.
• Nu amplasaţi playerul în aer liber, în
vehicule, pe nave sau pe alte tipuri de vase.
• Dacă playerul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată sau dacă este amplasat
într-o cameră cu umezeală ridicată, este
posibil să se formeze condens pe lentilele din
interiorul acestuia. În acest caz, este posibil
ca playerul să nu funcţioneze corect. Scoateţi
discul şi lăsaţi playerul pornit timp de
aproximativ o jumătate de oră, până se
evaporă umezeala.
• Nu aşezaţi playerul în poziţie înclinată.
Acesta este prevăzut pentru a funcţiona
exclusiv în poziţie orizontală.
• Nu puneţi obiecte grele sau instabile pe
player.
• Nu amplasaţi altfel de obiecte în afară de
discuri în tava pentru discuri. Acest lucru
poate cauza deteriorarea playerului sau
a obiectului respectiv.
• Scoateţi orice disc din tavă înainte să mutaţi
playerul. Dacă nu faceţi acest lucru, discul se
poate deteriora.
• Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la
reţea) şi otice alt cablu de la de la player,
înainte de a-l muta.
3
Cu privire la sursele de alimentare
Cu privire la conectarea la mufa HDMI OUT
• Unitatea nu este deconectată de la sursa CA
(reţea) chiar şi atunci când este oprită, atât
timp cât este conectată la priza de perete.
• Dacă nu utilizaţi playerul pentru o perioadă
mai îndelungată, deconectaţi-l de la priza
de perete. Pentru a deconecta cablul de
alimentare CA (de la reţea), apucaţi de
ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• Respectaţi următoarele recomandări
pentru a preveni deteriorarea cablului de
alimentare CA (de la reţea). Nu utilizaţi
cablul de alimentare CA (de la reţea) dacă
este deteriorat, deoarece acest lucru poate
duce la electrocutare sau incendii.
– Nu strângeţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) între player şi perete, raft, etc.
– Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de
alimentare CA (de la reţea) şi nu trageţi
de cablul de alimentare CA (de la reţea).
Respectaţi următoarele recomandări,
deoarece manipularea necorespunzătoare
poate deteriora mufa HDMI OUT şi
conectorul.
• Aliniaţi cu atenţie mufa HDMI OUT din
spatele playerului şi conectorul HDMI
verificându-le formele. Asiguraţi-vă că
conectorul nu este invers sau înclinat.
• Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul HDMI
atunci când mutaţi playerul.
Cu privire la reglarea volumului
Nu creşteţi volumul atunci când ascultaţi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau
fără semnale audio. Urechile dumneavoastră
pot fi vătămate dacă nivelul sunetului atinge
valoarea maximă.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi comenzile cu
o cârpă moale . Nu utilizaţi niciun fel de
burete abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
Cu privire la discurile de curăţare, produsele
de curăţare pentru discuri/lentile
Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse
de curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv
produse lichide sau tip spray). Acestea pot
duce la defectarea aparatului.
Cu privire la piesele de schimb
În cazurile în care acest player este reparat,
piesele reparate pot fi colectate pentru
a fi refolosite sau în scopuri de reciclare.
4
• Menţineţi conectorul HDMI drept atunci
când conectaţi sau deconectaţi cablul
HDMI. Nu răsuciţi sau forţaţi conectorul
HDMI în mufa HDMI OUT.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest player este capabil să
menţină o imagine video statică sau
o imagine afişată pe ecranul televizorului
pentru un timp nedeterminat. Dacă lăsaţi
o imagine video statică sau o imagine
simplă pe ecranul televizorului pentru
o perioadă îndelungată de timp, există
riscul deteriorării permanente a ecranului
televizorului. Televizoarele cu ecran cu
plasmă şi cele cu proiecţie pot prezenta
această problemă.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la player, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Protejarea la copiere
Ţineţi seama de sistemele avansate de protejare
a conţinutului utilizate de suporturile Blu-ray
Disc™ şi DVD. Aceste sisteme, denumite
AACS (Advanced Access Content System) şi
CSS (Content Scramble System), pot conţine
unele restricţii cu privire la redare, la ieşirea
analogică şi la alte caracteristici similare.
Funcţionarea acestui produs şi restricţiile
impuse pot varia în funcţie de data
achiziţionării, deoarece comitetul director
al AACS poate adopta sau modifica regulile
de restricţionare după data achiziţionării.
Notă Cinavia
Acest produs utilizează tehnologia Cinavia
pentru a limita utilizarea copiilor neautorizate
ale unor filme şi videoclipuri comerciale şi ale
coloanelor lor sonore. La detectarea utilizării
interzise a unei copii neautorizate, va fi afişat un
mesaj, iar redarea sau copierea va fi întreruptă.
Mai multe informaţii despre tehnologia
Cinavia sunt oferite la Centrul Cinavia
online cu informaţii pentru consumatori la
http://www.cinavia.com. Pentru a solicita mai
multe informaţii despre Cinavia prin poştă,
trimiteţi o scrisoare cu adresa dvs. de
corespondenţă către: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, S.U.A.
Drepturi de autor şi mărci comerciale
• „AVCHD” şi sigla „AVCHD Progressive”
sunt mărci comerciale ale Panasonic
Corporation şi Sony Corporation.
• Java este marcă comercială a companiei
Oracle şi/sau a afiliaţilor săi.
•
, “XMB”, şi „xross media bar” sunt
mărci comerciale ale Sony Corporation
şi ale Sony Computer Entertainment Inc.
• Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu D sunt
mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
• Fabricat sub licenţă, conform brevetelor
publicate în S.U.A. cu numerele: 5.956.674;
5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 şi alte brevete
din S.U.A. şi din întreaga lume, publicate sau
în curs de publicare. DTS-HD, simbolul şi
DTS-HD împreună cu simbolul sunt mărci
comerciale înregistrate, iar DTS-HD Master
Audio este marcă comercială a DTS, Inc.
Produsul include software. © DTS, Inc.
Toate drepturile rezervate.
• Termenii HDMI® şi HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi sigla
HDMI sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing
LLC în Statele Unite şi în alte ţări.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ şi siglele acestora sunt
mărci comerciale ale Asociaţiei Blu-ray Disc.
• „Sigla DVD” este marcă înregistrată
a DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Siglele „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”
şi „CD” sunt mărci comerciale.
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Acest produs utilizează tehnologii brevetate
sub licenţă de la Verance Corporation şi este
protejat prin brevetul S.U.A. 7.369.677 şi
prin alte brevete din S.U.A. şi din întreaga
lume, publicate sau în curs de publicare,
precum şi ca drepturi de autor şi protecţia
informaţiilor confidenţiale a anumitor
aspecte ale unei astfel de tehnologii.
Cinavia este marcă înregistrată a Verance
Corporation. Drepturi de autor 2004–2010
Verance Corporation. Toate drepturile
rezervate de Verance. Este interzisă tehnica
de inginerie inversă sau dezasamblarea.
5
• Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie ce face
obiectul anumitor drepturi de proprietate
intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau
distribuirea acestei tehnologii în afara
acestui produs este interzisă fără a deţine
licenţa(ele) corespunzătoare din partea
Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează
tehnologie de acces la conţinut
Microsoft PlayReady™ pentru a-şi
proteja proprietatea intelectuală, inclusiv
conţinutul protejat prin drepturi de autor.
Acest dispozitiv utilizează tehnologia
PlayReady pentru a accesa conţinut protejat
cu PlayReady şi/sau conţinut protejat cu
WMDRM. Dacă dispozitivul nu reuşeşte
să aplice restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii conţinutului
pot cere Microsoft să revoce capacitatea
dispozitivului de a reda conţinut protejat
cu PlayReady. Această revocare trebuie să
nu afecteze conţinutul neprotejat şi nici
conţinutul protejat cu alte tehnologii de
accesare a conţinutului. Proprietarii de
conţinut vă pot solicita să faceţi upgrade
la PlayReady pentru a le accesa conţinutul.
Dacă refuzaţi un upgrade, nu veţi putea
accesa conţinut care necesită upgrade-ul
respectiv.
• Opera® Devices SDK de la Opera Software
ASA. Drepturi de autor 2002-2012 Opera
Software ASA. Toate drepturile rezervate.
• Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
• Alte nume de sisteme şi de produse sunt,
în general, mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale producătorilor.
Mărcile ™ şi ® nu sunt indicate în acest
document.
6
Cuprins
2
3
AVERTISMENT
Măsuri de precauţie
Introducere
8
12
12
14
14
Ghid despre componente şi comenzi
Pasul 1: Accesorii furnizate
Pasul 2: Conectarea playerului
Pasul 3: Pregătirea unei conexiuni de reţea
Pasul 4: Configurare simplă
Redare
16
17
17
18
Redarea unui disc
Redarea de pe un dispozitiv USB
Redarea prin intermediul unei reţele
Opţiuni disponibile
Setări şi reglaje
20
20
20
21
22
23
23
25
25
25
Utilizarea afişajelor de configurare
[Network Update] (Actualizare reţea)
[Screen Settings] (Setări ecran)
[Audio Settings] (Setări audio)
[BD/DVD Viewing Settings] (Setări vizualizare BD/DVD)
[Parental Control Settings] (Setări control parental)
[System Settings] (Setări sistem)
[Network Settings] (Setări reţea)
[Easy Network Settings] (Setări de reţea rapide)
[Resetting] (Reiniţializare)
Informaţii suplimentare
26
29
Depanare
Specificaţii
7
Introducere
Ghid despre componente şi comenzi
Panoul frontal
z
Butonul N are un punct tactil. Folosiţi acest punct drept referinţă, atunci când utilizaţi playerul.
A Tavă disc
B Z (deschidere/închidere)
C N (redare)
D x (oprire)
E [/1 (pornire/standby)/Indicator
alimentare
Porneşte playerul sau îl trece în
modul standby.
F
Mufă (USB)
Conectaţi un dispozitiv USB la
această mufă.
G Senzor telecomandă
8
Pentru a închide tava discului
(Blocare pentru copii)
Puteţi bloca tava discului pentru a evita
deschiderea ei accidentală.
În timp ce playerul este pornit, menţineţi
apăsat butonul N de pe player timp
de peste 10 secunde pentru a bloca sau
debloca tava.
Panoul din spate
Introducere
A Bornă LAN (100)
B Mufă HDMI OUT
C Mufă DIGITAL OUT (COAXIAL)
9
Telecomandă
Funcţiile disponibile ale telecomenzii
sunt diferite în funcţie de disc sau de
situaţie.
A Z (deschidere/închidere)
Deschide sau închide tava discului.
-TV- t (selectare intrare TV)
Comută între televizor şi alte surse
de intrare.
-TV- [/1 (pornire/standby TV)
Porneşte televizorul sau trece în
modul standby.
[/1 (pornire/standby)
Porneşte playerul sau îl trece în
modul standby.
B Butoane numerice (0 – 9)
Introduce numerele titlurilor/
capitolelor/pieselor etc.
b
Numerele pieselor pot fi introduse doar
pentru CD-DA (CD muzical).
z
Butoanele 5, AUDIO, 2 + şi N au un punct
tactil. Folosiţi acest punct drept referinţă,
atunci când utilizaţi playerul.
10
2 (volum) +/–
Reglează volumul televizorului.
AUDIO (pagina 22)
Selectează limba pistei audio, atunci
când pe BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate piste audio în mai
multe limbi.
Selectează pista de sunet pe CD-uri.
SUBTITLE (pagina 22)
Selectează limba subtitrărilor, atunci
când pe BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate subtitrări în mai
multe limbi.
(dezactivarea sunetului)
Dezactivează temporar sunetul.
C Butoane colorate (roşu/verde/
galben/albastru)
Taste cu comenzi rapide pentru
funcţii interactive.
D TOP MENU
Deschide sau închide meniul principal
al suportului BD sau al DVD-ului.
POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul pop-up
al suportului BD-ROM sau meniul
DVD-ului.
OPTIONS (pagina 18)
Afişează opţiunile disponibile pe
ecran.
HOME
Accesează meniul de pornire
al playerului.
Afişează imaginea de fundal atunci
când este apăsată pictograma
categoriei din meniul de pornire.
</M/m/,
Evidenţiază un element afişat pentru
selectare.
Buton central (ENTER)
Accesează elementul selectat.
E ./> (anteriorul/următorul)
Sare la capitolul, pista sau fişierul
anterior/următor.
SEN (pagina 17)
Accesează serviciul online
„Sony Entertainment Network™”.
Afişare meniu de pornire
Introducere
RETURN
Revine la afişajul anterior.
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează
punctul de oprire (punct de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu/
o pistă este ultimul punct redat
sau ultima fotografie pentru un
folder foto.
Meniul de pornire apare dacă apăsaţi
HOME. Selectaţi o categorie utilizând
</. Selectaţi un element utilizând M/m,
apoi apăsaţi ENTER.
Element
Categorie
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
m/M (derulare înapoi/
derulare înainte)
• Derulează înapoi/derulează înainte
discul dacă apăsaţi butonul în
timpul redării. Viteza de căutare se
modifică de fiecare dată când apăsaţi
butonul în timpul redării video.
• Redă cu încetinitorul atunci când
este apăsat mai mult de o secundă
în modul pauză.
• Redă câte un cadru, pe rând, atunci
când îl apăsaţi scurt în modul pauză.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
[Setup] (Configurare): Ajustează
setările playerului.
[Photo] (Foto): Afişează fotografii.
[Music] (Muzică): Redă muzică.
[Video]: Redă materiale video.
[Network] (Reţea): Afişează
elemente din reţea.
DISPLAY (pagina 17)
Afişează informaţiile despre redare
pe ecran.
11
Pasul 1: Accesorii furnizate
Verificaţi că aveţi următoarele elemente:
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
Pasul 2: Conectarea playerului
Nu conectaţi la reţea până când nu sunt făcute toate conexiunile.
Conectarea la televizor
Conectaţi playerul la televizor, utilizând un cablu HDMI de mare viteză.
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
Înaltă calitate
b
Nu conectaţi playerul printr-un VCR. Semnalele video de la dispozitivele VCR pot fi afectate de
sistemele de protecţie a drepturilor, care cauzează distorsionarea imaginii pe televizor.
12
Conectarea la amplificatorul AV (receptor)
Selectaţi una dintre următoarele metode de conectare, în funcţie de mufele de intrare
ale amplificatorului AV (receptorului). Când selectaţi A sau B, aplicaţi setările
corespunzătoare în meniul [Audio Settings] (Setări audio)(pagina 21).
Introducere
Cablu HDMI de mare viteză (nefurnizat)
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
t Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setări MIX audio BD)
(pagina 22).
Cablu coaxial digital
(nefurnizat)
13
Pasul 3: Pregătirea unei
conexiuni de reţea
Dacă nu veţi conecta playerul la o reţea,
treceţi la „Pasul 4: Easy Setup” (pagina 14).
Configurare prin cablu
Utilizaţi un cablu LAN pentru
conexiunea la borna LAN (100)
a playerului.
Pasul 4: Configurare
simplă
Când îl porniţi pentru prima oară
Aşteptaţi o perioadă scurtă înainte ca
playerul să pornească şi să iniţializeze
[Easy Initial Settings] (Setări iniţiale
rapide).
1
Introduceţi două baterii R6
(dimensiunea AA), potrivind capetele
3 şi # de pe baterii cu marcajele din
interiorul compartimentului pentru
baterii.
2
Conectaţi playerul la reţeaua
de alimentare.
Cablu LAN
(nefurnizat)
Internet Modem ADSL/
Router de
modem prin cablu bandă largă
z
Este recomandată utilizarea unui cablu
ecranat de interfaţă (cablu LAN), direct
sau de tip crossover.
la reţea
3
14
Apăsaţi [/1 pentru a porni playerul.
4
Porniţi televizorul şi setaţi selectorul
de intrare pe televizor. În acest mod,
semnalul de la player va fi afişat pe
ecranul televizorului.
5
Efectuaţi [Easy Initial Settings]
(Setări iniţiale rapide).
Introducere
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a efectua setările de bază,
utilizând </M/m/, şi ENTER
de pe telecomandă.
</M/m/,
ENTER
b
Când [Easy Initial Settings] (Setări iniţiale
rapide) este finalizat, selectaţi [Easy Network
Settings] (Setări de reţea rapide) pentru
a utiliza funcţiile de reţea ale playerului.
15
Utilizarea BONUSVIEW/BD-LIVE
Redare
Redarea unui disc
Pentru discuri redabile, consultaţi
pagina 30.
1
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
player să apară pe ecranul televizorului.
2
Apăsaţi Z şi puneţi un disc pe tava
discului.
Unele suporturi BD-ROM cu sigla*
„BD-LIVE” au conţinut bonus şi
alte date ce pot fi descărcate pentru
divertisment.
*
1
Pentru stocare locală, utilizaţi
o memorie USB de cel puţin 1 GO.
2
3
Apăsaţi Z pentru a închide tava
discului.
Redarea porneşte.
Dacă redarea nu porneşte automat,
selectaţi
din categoria
[Video],
[Music] (Muzică)
sau
[Photo] (Foto) şi apăsaţi
ENTER.
16
Pregătiţi sistemul pentru BD-LIVE
(doar BD-LIVE).
• Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 14).
• Setaţi [BD Internet Connection]
(Conexiune internet BD) din
[BD/DVD Viewing Settings]
(Setări vizualizare BD/DVD)
la valoarea [Allow] (Se permite)
(pagina 23).
Faţa de redare în partea de jos
3
Conectaţi o memorie USB la mufa
USB de pe player (pagina 8).
Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în
funcţie de disc. Consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună
cu discul.
z
Pentru a şterge datele din memoria USB,
selectaţi [Delete BD Data] (Ştergere date BD)
din categoria
[Video] şi apăsaţi ENTER.
Toate datele stocate în folderul buda vor fi
şterse.
Afişarea informaţiilor de redare
Puteţi vizualiza informaţiile despre
redare etc., apăsând pe DISPLAY.
Informaţiile afişate diferă în funcţie
de tipul de disc şi de starea playerului.
Exemplu: la redarea unui suport
BD-ROM
Redarea de pe un
dispozitiv USB
Pentru „Tipuri redabile de fişiere”,
consultaţi pagina 31.
1
Conectaţi dispozitivul USB la mufa
USB de pe player (pagina 8).
2
Selectaţi categoria
[Video],
[Music] (Muzică) sau [Photo]
(Foto) din meniul de pornire
utilizând </,.
3
Selectaţi
[USB device] (Dispozitiv
USB) utilizând M/m şi apăsaţi ENTER.
Redare
Înainte de conectare, consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu dispozitivul USB.
A Rezoluţia de ieşire/frecvenţa video
B Numărul sau numele titlului
C Unghiul selectat în momentul
respectiv
D Setarea audio selectată în momentul
respectiv
E Funcţii disponibile (
unghi,
audio,
subtitrare)
F Informaţii despre redare
Afişează modul de redare, bara de
stare a redării, tipul de disc, codecul
video, rata de biţi, tipul de repetare,
timpul scurs şi timpul total de
redare.
G Număr capitol
Redarea prin intermediul
unei reţele
Utilizarea Sony Entertainment
Network
Sony Entertainment Network serveşte
ca gateway care livrează conţinutul
de pe Internet selectat şi o varietate
de materiale de divertisment la cerere
direct pe playerul dumneavoastră.
z
• Anumite materiale de pe Internet necesită
înregistrarea cu ajutorul unui PC înainte
de a putea fi redate.
• Este posibil ca un anumit conţinut de pe
Internet să nu fie disponibil în anumite
regiuni/ţări.
17
1
Conectaţi playerul la o reţea
(pagina 14).
2
Apăsaţi butonul SEN de pe
telecomandă.
3
Selectaţi conţinutul de pe Internet
şi o varietate de materiale de
divertisment la cerere utilizând
</M/m/, şi apăsaţi ENTER.
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii
de redare, prin apăsarea OPTIONS.
Elementele disponibile variază în funcţie
de situaţie.
Opţiuni comune
x
[Repeat Setting] (Setare repetare):
Setează modul repetare.
x
[Play] (Redare)/[Stop] (Oprire):
Porneşte sau opreşte redarea.
Panou de control al redării video în flux
x
Panoul de comandă apare când fişierul
video începe să fie redat. Elementele
afişate pot diferi în funcţie de furnizorii
de conţinut Internet.
Pentru a afişa din nou, apăsaţi DISPLAY.
[Play from start] (Redare de la
început): Redă elementul de la
x
[Change Category] (Modificare
categorie): Comută categoria între
[Video],
[Music] (Muzică)
şi
[Photo] (Foto).
început.
Numai
x
A Afişajul comenzilor
Apăsaţi </M/m/, sau ENTER
pentru operaţii de redare.
[Video]
[A/V SYNC] (Sincronizare A/V):
Ajustează diferenţa dintre imagine
şi sunet, prin întârzierea sunetului
corelat cu imaginea (de la 0 la
120 milisecunde).
x
[Video Settings] (Setări video):
D Viteza de transmisie a reţelei.
x
– [Picture Quality Mode] (Mod
calitate imagine): Selectează setările
de imagine pentru diferite medii de
iluminare.
– [BNR]: Reduce zgomotul cu blocuri
de tip mozaic ce apare în imagine.
– [MNR]: Reduce zgomotul de tip
oglindă din jurul conturului
imaginii (zgomot de ţânţar).
[Pause] (Pauză): Întrerupe redarea.
E Numele următorului fişier video.
x
[Top Menu] (Meniu principal):
B Bara de stare a redării
Bară de stare, cursor ce indică
poziţia curentă, timpul de redare,
durata fişierului video.
C Stare reţea
indică conexiunea prin cablu.
Afişează meniul principal al
suportului BD sau al DVD-ului.
F Numele fişierului video curent.
x
[Menu] (Meniu)/[Popup Menu]
(Meniu pop up): Afişează meniul
pop up al suportului BD-ROM sau
meniul DVD-ului.
18
x
[Title Search] (Căutare titlu): Caută
x
un titlu pe suporturile BD-ROM/
DVD VIDEO şi porneşte redarea
de la început.
x
x
x
x
[IP Content Noise Reduction]
(Reducere zgomot conţinut IP):
Ajustează calitatea imaginii pentru
conţinutul de pe Internet.
Numai
x
[Music] (Muzică)
[Add Slideshow BGM] (Adăugare
muzică de fundal pentru prezentare
diapozitive): Înregistrează fişiere
x
x
[Change Display] (Modificare afişaj):
Comută între [Grid View] (Vizualizare
grilă) şi [List View] (Vizualizare listă).
[View Image] (Vizualizare imagine):
Redare
x
– [Off] (Dezactivat): Dezactivează
funcţia.
– [My Music from USB] (Muzica mea
de pe USB): Setează fişierele muzicale
înregistrate în [Add Slideshow BGM]
(Adăugare muzică de fundal pentru
prezentare diapozitive).
– [Play from Music CD] (Redare de
pe CD muzical): Setează piesele de
pe suporturi CD-DA.
[Chapter Search] (Căutare capitol):
Caută un capitol şi porneşte redarea
de la început.
[Audio]: Comută limba pistei audio,
atunci când pe BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate piste audio în mai
multe limbi. Selectează pista de sunet
pe CD-uri.
[Subtitle] (Subtitrări): Comută limba
subtitrărilor, atunci când pe BD-ROM/
DVD VIDEO sunt înregistrate
subtitrări în mai multe limbi.
[Angle] (Unghi): Comută la alte
unghiuri de vizualizare, atunci când
pe un suport BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrate mai multe unghiuri.
[Slideshow BGM] (Muzică de fundal
prezentare de diapozitive):
Afişează fotografia selectată.
x
[Slideshow] (Prezentare de
diapozitive): Redă o prezentare
x
[Rotate Left] (Rotire la stânga):
de diapozitive.
Roteşte fotografia spre stânga cu
90 de grade.
x
[Rotate Right] (Rotire la dreapta):
Roteşte fotografia spre dreapta cu
90 de grade.
muzicale în memoria USB ca muzică
de fundal (BGM) pentru prezentarea
de diapozitive.
Numai
x
[Photo] (Foto)
[Slideshow Speed] (Viteză
prezentare de diapozitive): Modifică
viteza prezentării de diapozitive.
x
[Slideshow Effect] (Efect prezentare
de diapozitive): Setează efectul
pentru prezentarea de diapozitive.
19
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajelor
de configurare
Selectaţi
[Setup] (Configurare)
în meniul de pornire când trebuie
să schimbaţi setările playerului.
Setările implicite sunt subliniate.
1
2
Selectaţi
[Setup] (Configurare)
din meniul de pornire </,.
Selectaţi pictograma categoriei de
configurare utilizând M/m şi apăsaţi
ENTER.
[Network Update]
(Actualizare reţea)
Selectaţi [OK] pentru a actualiza
playerul cu o nouă versiune de software
prin intermediul reţelei.
z
• Recomandăm efectuarea unei actualizări în
reţea la fiecare 2 luni.
• Pentru informaţii despre funcţiile de
actualizare, vizitaţi următorul site Web:
Pentru clienţii din ţările europene
http://support.sony-europe.com/
20
[Screen Settings]
(Setări ecran)
x [TV Type] (Tip televizor)
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran lat sau
un televizor cu funcţie mod de ecran lat.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi un televizor cu ecran
4:3 fără funcţie mod de ecran lat.
x [Screen Format] (Format ecran)
[Full] (Complet): Selectaţi această
opţiune atunci când conectaţi un televizor
cu funcţie mod de ecran lat. Afişează
o imagine de ecran 4:3 în raport de aspect
16:9, chiar şi pe un televizor cu ecran lat.
[Normal]: Modifică dimensiunea
imaginii, pentru a se potrivi la
dimensiunea ecranului cu raportul
de aspect al imaginii originale.
x [DVD Aspect Ratio] (Raport de
aspect DVD)
[Letter Box] (Panoramic): Afişează
o imagine lată cu benzi negre în partea
de sus şi de jos.
[Pan & Scan] (Trunchiat): Afişează
o imagine cu înălţime completă, pe
întregul ecran, cu părţile laterale
eliminate.
x [Cinema Conversion Mode]
(Mod conversie cinematograf)
[Auto]: În mod normal, faceţi această
selecţie. Playerul detectează automat
dacă materialul este bazat pe video sau
pe film şi comută la metoda de conversie
corespunzătoare.
[Video]: Metoda de conversie adecvată
materialelor bazate pe video va fi
selectată întotdeauna, indiferent de
material.
În mod normal, selectaţi [Auto].
Selectaţi [Original Resolution]
(Rezoluţie originală) pentru a scoate
rezoluţia înregistrată pe disc. Dacă
rezoluţia este mai mică decât rezoluţia
SD, aceasta este redimensionată la
rezoluţie SD.
x [BD-ROM 24p Output]
(Ieşire BD-ROM 24p)
[Auto]: Scoate semnale video de 1920 ×
1080p/24 Hz doar când se conectează un
televizor compatibil 1080/24p, utilizând
mufa HDMI OUT.
[On] (Activat): Activează funcţia.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când televizorul nu este
compatibil cu semnale video 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output]
(Ieşire DVD-ROM 24p)
[Auto]: Scoate semnale video de
1920 × 1080p/24 Hz doar când se
conectează un televizor compatibil
1080/24p, utilizând mufa HDMI OUT.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când televizorul nu este
compatibil cu semnale video 1080/24p.
[Auto]: Detectează automat tipul
televizorului conectat şi comută
la setarea de culoare potrivită.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale
video YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale
video YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Scoate semnale video RGB.
x [HDMI Deep Colour Output]
(Ieşire culori adânci HDMI)
[Auto]: În mod normal, faceţi această
selecţie.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Scoate semnale
video pe 16 biţi/12 biţi/10 biţi, atunci
când televizorul conectat este compatibil
cu Deep Colour.
[Off] (Dezactivat): Selectaţi această
opţiune când imaginea este instabilă
sau culorile nu sunt naturale.
Setări şi reglaje
x [Output Video Resolution]
(Rezoluţie video ieşire)
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [Pause Mode] (Mod pauză)
[Auto]: În mod normal, faceţi această
selecţie. Imaginile dinamice apar clare.
[Frame] (Cadru): Afişează imagini
statice la rezoluţii înalte.
[Audio Settings]
(Setări audio)
x [Digital Audio Output] (Ieşire audio
digitală)
[Auto]: În mod normal, faceţi această
selecţie. Scoate semnale audio conform
stării dispozitivelor conectate.
[PCM]: Scoate semnale PCM prin mufa
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.
21
x [BD Audio MIX Setting] (Setări MIX
audio BD)
[On] (Activat): Scoate semnalul audio
obţinut prin mixarea semnalului audio
interactiv şi a semnalului audio secundar
în semnalul audio principal.
[Off] (Dezactivat): Scoate doar semnalul
audio principal. Selectaţi această opţiune
pentru a scoate semnale audio HD către
un amplificator (receptor) AV.
x [DTS Neo:6]
[Cinema]/[Music] (Muzică): Scoate
sunet simulat pe mai multe canale de la
surse cu 2 canale prin mufa HDMI OUT
conform capacităţii dispozitivului
conectat ce utilizează modul DTS Neo:6
Cinema sau DTS Neo:6 Music.
[Off] (Dezactivat): Scoate sunetul cu
numărul original de canale prin mufa
HDMI OUT.
x [Audio DRC] (Comprimare interval
dinamic audio)
[Auto]: Execută redarea în intervalul
dinamic specificat de disc (doar BD-ROM).
Alte discuri sunt redate la nivelul [On]
(Activat).
[On] (Activat): Efectuează redarea
la un nivel de compresie standard.
[Off] (Dezactivat): Nu funcţionează
compresia. Este produs un sunet mai
dinamic.
x [Downmix] (Reducere semnal)
[Surround]: Scoate semnale audio
cu efecte surround. Selectaţi această
opţiune atunci când conectaţi un
dispozitiv audio ce acceptă Dolby
Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
[Stereo]: Scoate semnale audio fără
efecte surround. Selectaţi această
opţiune atunci când conectaţi un
dispozitiv audio ce nu acceptă Dolby
Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
22
[BD/DVD Viewing
Settings] (Setări
vizualizare BD/DVD)
x [BD/DVD Menu Language]
(Limbă meniu BD/DVD)
Selectează limba implicită a meniului
pentru suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO.
Selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă) şi introduceţi
codul pentru limba dumneavoastră,
consultând „Lista codurilor de limbă”
(pagina 33).
x [Audio Language] (Limbă audio)
Selectează limba implicită a pistei pentru
suporturi BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă selectaţi [Original], este selectată
limba care are prioritate pe disc.
Selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă) şi introduceţi
codul pentru limba dumneavoastră,
consultând „Lista codurilor de limbă”
(pagina 33).
x [Subtitle Language] (Limbă
subtitrări)
Selectează limba implicită a subtitrărilor
pentru suporturi BD-ROM sau DVD
VIDEO.
Selectaţi [Select Language Code]
(Selectare cod limbă) şi introduceţi
codul pentru limba dumneavoastră,
consultând „Lista codurilor de limbă”
(pagina 33).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Strat redare disc hibrid BD)
[BD]: Redă stratul BD.
[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.
x [BD Internet Connection]
(Conexiune Internet BD)
[Allow] (Se permite): În mod normal,
faceţi această selecţie.
[Do not allow] (Nu se permite): Interzice
conectarea la Internet.
x [BD Parental Control] (Control
parental BD)/[DVD Parental Control]
(Control parental DVD)/[Internet
Video Parental Control] (Control
parental video de pe Internet)
Prin setarea Parental Control (Control
parental), anumite scene pot fi blocate
sau înlocuite cu scene diferite. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola formată din patru cifre.
x [Internet Video Unrated] (Video
de pe Internet neclasificat)
[Allow] (Se permite): Se permite redarea
de materiale video de pe Internet
neclasificate.
[Block] (Blocare): Se blochează redarea
de materiale video de pe Internet
neclasificate.
Setări şi reglaje
[Parental Control
Settings] (Setări control
parental)
x [Password] (Parolă)
Setează sau modifică parola pentru
funcţia de Control parental. O parolă
vă permite să setaţi o restricţie pentru
redarea de suporturi BD-ROM sau
DVD VIDEO şi de materiale video de
pe Internet. Dacă este necesar, puteţi
diferenţia nivelurile de restricţie pentru
suporturi BD-ROM, DVD VIDEO şi
materiale video de pe Internet.
x [Parental Control Area Code]
(Cod de zonă control parental)
Redarea unor suporturi BD-ROM,
DVD VIDEO şi de materiale video de
pe Internet poate fi limitată în funcţie
de zona geografică. Anumite scene pot
fi blocate sau înlocuite cu scene diferite.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
şi introduceţi parola formată din
patru cifre.
[System Settings]
(Setări sistem)
x [OSD Language] (Limbă afişaj pe ecran)
Selectează limba de afişare pe ecran
pentru player.
x [HDMI Settings] (Setări HDMI)
Prin conectarea de componente
Sony compatibile cu funcţiile HDMI
cu ajutorul unui cablu HDMI de mare
viteză, utilizarea se simplifică.
[Control for HDMI] (Comandă HDMI)
[On] (Activat): Următoarele caracteristici
BRAVIA Sync sunt disponibile:
– Redare printr-o singură atingere
– Oprirea alimentării sistemului
– Urmarea limbii
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
23
z
Pentru detalii, consultaţi manualul cu
instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul
sau componenta.
[Linked to TV-off] (Conectat
la televizor-oprit)
[On] (Activat): Opreşte automat
playerul şi componentele compatibile
HDMI atunci când televizorul conectat
intră în modul standby (BRAVIA Sync).
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Startup Screen] (Ecran de pornire)
Configurează ecranul de pornire al
playerului.
[Network Service Screen] (Ecran
serviciu reţea): Se deschide pe ecranul
portalului Sony Entertainment Network.
[Home Menu Screen] (Ecran meniu
de pornire): Se deschide în meniul
de pornire.
x [Quick Start Mode] (Mod pornire
rapidă)
[On] (Activat): Scurtează timpul
de pornire a playerului.
[Off] (Dezactivat): Reduce energia
consumată în standby.
x [Auto Display] (Afişaj automat)
[On] (Activat): Afişează automat
informaţii pe ecran, atunci când
se modifică titlurile de vizualizare,
modurile de imagine, semnalele
audio etc.
[Off] (Dezactivat): Afişează informaţii
doar când apăsaţi pe DISPLAY.
x [Screen Saver] (Economizor ecran)
[On] (Activat): Activează funcţia de
economizor ecran. Dacă nu utilizaţi
playerul mai mult de 10 minute în
timp ce pe ecran este afişată o imagine,
va apărea o imagine a economizorului
de ecran.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [Software Update Notification]
(Notificare actualizare software)
[On] (Activat): Setează playerul să vă
informeze cu privire la o nouă versiune
a software-ului (pagina 20).
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
x [System Information] (Informaţii
sistem)
Afişează versiunea software-ului
playerului şi adresa MAC.
x [Auto Standby] (Standby automat)
[On] (Activat): Revine automat la
modul standby, dacă niciun buton
nu este apăsat timp de mai mult de
30 de minute.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează funcţia.
24
x [Software License Information]
(Informaţii licenţă software)
Afişează informaţii despre licenţa
software.
[Network Settings]
(Setări reţea)
[Resetting]
(Reiniţializare)
x [Internet Settings] (Setări Internet)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Reiniţializare la setările implicite
din fabrică)
Conectaţi mai întâi playerul la reţea.
Pentru detalii, consultaţi „Pasul 3:
Pregătirea unei conexiuni de reţea”
(pagina 14).
x [Network Connection Status]
(Stare conexiune reţea)
x [Initialise Personal Information]
(Iniţializare informaţii personale)
Şterge informaţiile personale stocate
în player.
Setări şi reglaje
z
Pentru mai multe detalii, vizitaţi următorul
site Web şi consultaţi secţiunea de întrebări
frecvente:
Pentru clienţii din ţările europene
http://support.sony-europe.com/
Reiniţializează setările playerului la
valorile implicite din fabrică, selectând
grupul de setări. Toate setările din grup
vor fi reiniţializate.
Afişează starea curentă a reţelei.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnosticare conexiune reţea)
Verifica dacă conexiunea la reţea a fost
realizată corespunzător prin intermediul
diagnosticării reţelei.
[Easy Network
Settings] (Setări de
reţea rapide)
Selectaţi [Easy Network Settings]
(Setări de reţea rapide) pentru a specifica
setările de reţea. Urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
25
Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă în timpul utilizării playerului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de
depanare pentru a încerca să remediaţi
problema înainte de a apela la reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
, Pentru DVD-ROM, verificaţi setarea
[DVD-ROM 24p Output] (Ieşire
DVD-ROM 24p) din meniul [Screen
Settings] (Setări ecran) (pagina 21).
Limba de afişare de pe ecran este comutată
automat în momentul conectării la mufa
HDMI OUT.
, Când [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) este setat la [On] (Activat)
(pagina 23), limba de afişare de pe ecran
este comutată automat conform setării
de limbă de pe televizorul conectat (dacă
schimbaţi setarea de pe televizor, etc).
Imagine
Nu există imagine sau imaginea nu este
redată corect.
, Verificaţi ca toate cablurile de conectare
să fie conectate bine (pagina 12).
, Comutaţi selectorul de intrare de
pe televizor, astfel încât să afişeze
semnalul de la player.
, Resetaţi [Output Video Resolution]
(Rezoluţie ieşire video) la cea mai mică
rezoluţie apăsând x pe player timp
de mai mult de 10 secunde.
, Încercaţi următoarele: 1Opriţi
playerul şi porniţi-l din nou. 2Opriţi
echipamentul conectat şi porniţi-l
din nou. 3Deconectaţi cablul HDMI
şi apoi conectaţi-l din nou.
, Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI ce nu acceptă tehnologia
de protecţie a drepturilor de autor.
, Verificaţi setările [Output Video
Resolution] (Rezoluţie video ieşire)
din meniul [Screen Settings] (Setări
ecran) (pagina 21).
, Pentru BD-ROM, verificaţi setarea
[BD-ROM 24p Output] (Ieşire
BD-ROM 24p) din meniul [Screen
Settings] (Setări ecran) (pagina 21).
26
Sunet
Nu există sunet sau sunetul nu este redat
corect.
, Verificaţi ca toate cablurile de conectare
să fie conectate bine (pagina 12).
, Comutaţi selectorul de intrare de pe
amplificatorul AV (receptorul), astfel
încât semnalele audio de la player să fie
scoase de amplificatorul (receptorul) AV.
, Dacă semnalul audio nu este scos prin
mufa DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT, verificaţi setările audio
(pagina 21).
, Pentru conexiunile HDMI, încercaţi
următoarele: 1Opriţi playerul
şi porniţi-l din nou. 2Opriţi
echipamentul conectat şi porniţi-l
din nou. 3Deconectaţi cablul HDMI
şi apoi conectaţi-l din nou.
, Pentru conexiunile HDMI, dacă playerul
este conectat la un televizor printr-un
amplificator (receptor) AV, încercaţi să
conectaţi cablul HDMI direct la televizor.
Consultaţi, de asemenea, manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu
amplificatorul (receptorul) AV.
, Mufa HDMI OUT este conectată la
un dispozitiv DVI (mufele DVI nu
acceptă semnale audio).
, Dispozitivul conectat la mufa HDMI
OUT nu acceptă formatul audio al
playerului. Verificaţi setările audio
(pagina 21).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio şi DTS-HD
Master Audio) nu este redat prin bitstream.
Semnalul audio interactiv nu este scos.
, Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setare
MIX audio BD) din meniul [Audio
Settings] (Setări audio) la valoarea
[On] (Dezactivat) (pagina 22).
Codul de mesaj 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
(Ieşiri audio dezactivate temporar. Nu
reglaţi volumul de redare. Conţinutul
redat este protejat de Cinavia şi nu este
autorizat pentru redare pe acest dispozitiv.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
http://www.cinavia.com. Cod mesaj 3.)
apare pe ecran atunci când se redă un disc.
, Pista audio a materialului video pe
care îl redaţi conţine un cod Cinavia
ce indică faptul că este o copie
neautorizată a unor materiale produse
în mod profesionist (pagina 5).
Nu se redă discul.
, Discul este murdar sau înclinat.
, Discul este aşezat invers. Introduceţi
discul cu partea de redat în jos.
, Discul are un format ce nu poate fi
redat de acest player (pagina 30).
, Playerul nu poate reda un disc
înregistrat care nu a fost finalizat corect.
, Codul de regiune de pe BD sau DVD
nu se potriveşte cu playerul.
Dispozitiv USB
Playerul nu detectează un dispozitiv
USB conectat la player.
, Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat în siguranţă la mufa USB.
, Verificaţi dacă dispozitivul USB sau
un cablu este deteriorat.
, Verificaţi dacă dispozitivul USB este
pornit.
, Dacă dispozitivul USB este conectat prin
intermediul unui hub USB, conectaţi
dispozitivul USB direct la player.
Informaţii suplimentare
, Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setare
MIX audio BD) din meniul [Audio
Settings] (Setări audio) la valoarea
[Off] (Dezactivat) (pagina 22).
, Verificaţi ca amplificatorul
(receptorul) AV să fie compatibil
cu fiecare format HD.
Disc
Sony Entertainment Network
Imaginea/sunetul este slab(ă)/anumite
programe sunt afişate cu puţine detalii,
în special în timpul scenelor cu mişcare
rapidă sau întunecate.
, Calitatea imaginii/sunetului poate fi
îmbunătăţită prin modificarea vitezei
conexiunii. Se recomandă o viteză
a conexiunii de cel puţin 2,5 MO
pentru materialele video de definiţie
standard (10 MO pentru materialele
video de înaltă definiţie).
Imaginea este mică.
, Apăsaţi M pentru a o mări.
27
Conexiune la reţea
Playerul nu se poate conecta la reţea.
, Verificaţi conexiunea la reţea
(pagina 14) şi setările reţelei (pagina 25).
Mesajul [A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the menu
and select “Network update” to perform the
update.] (O nouă versiune de software este
disponibilă. Vă rugăm să accesaţi secţiunea
„Setup” (Configurare) a meniului şi să
selectaţi „Network update” (Actualizare
reţea) pentru a efectua actualizarea.) apare
pe ecran în momentul pornirii playerului.
, Consultaţi [Network Update] (Actualizare
reţea) (pagina 20) pentru a actualiza
playerul cu o nouă versiune de software.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Funcţia [Control for HDMI] (Comandă HDMI)
nu funcţionează (BRAVIA Sync).
, Verificaţi ca [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) din [HDMI
Settings] (Setări HDMI) să fie setat
la [On] (Activat) (pagina 23).
, Dacă modificaţi conexiunea HDMI,
opriţi şi reporniţi playerul.
, Dacă are loc o pană de curent, setaţi
[Control for HDMI] (Comandă HDMI)
din [HDMI Settings] (Setări HDMI) la
[Off] (Dezactivat), apoi setaţi [Control
for HDMI] (Comandă HDMI) din
[HDMI Settings] (Setări HDMI) la
[On] (Activat) (pagina 23).
, Verificaţi următoarele şi consultaţi
manualul cu instrucţiuni furnizate
împreună cu componenta.
– componenta conectată este compatibilă
cu funcţia [Control for HDMI].
– setarea componentei conectate pentru
funcţia [Control for HDMI] este corectă.
28
, Când conectaţi playerul la un televizor
printr-un amplificator (receptor) AV,
– dacă amplificatorul (receptorul)
AV nu este compatibil cu funcţia
[Control for HDMI], este posibil să nu
puteţi controla televizorul de la player.
– dacă modificaţi conexiunea HDMI,
deconectaţi şi apoi reconectaţi
alimentarea la reţea sau are loc o pană
de curent, încercaţi următoarele:
1Comutaţi selectorul de intrare al
amplificatorului (receptorului) AV,
astfel încât imaginea de la player să
apară pe ecranul televizorului. 2Setaţi
[Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) la [Off] (Dezactivat), apoi
setaţi [Control for HDMI] (Comandă
HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) la [On] (Activat) (pagina 23).
Consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu amplificatorul
(receptorul) AV.
Funcţia de oprire a alimentării sistemului
nu funcţionează (BRAVIA Sync).
, Verificaţi ca [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) şi [Linked to TV-off]
(Conectat la televizor-oprit) din [HDMI
Settings] (Setări HSMI) să fie setate la
valoarea [On] (Activat) (pagina 23).
Altele
Redarea nu porneşte de la începutul conţinutului.
, Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi [Play
from start] (Redare de la început).
Redarea nu porneşte de la punctul de
reluare în care aţi oprit redarea ultima dată.
, În funcţie de disc, este posibil ca
punctul de reluare să fi fost şters
din memorie, atunci când
– deschideţi tava discului.
– deconectaţi dispozitivul USB.
– redaţi alt conţinut.
– opriţi playerul.
Codul de mesaj 1 [Playback stopped.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
(Redare oprită. Conţinutul redat este protejat
de Cinavia şi nu este autorizat pentru redare pe
acest dispozitiv. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi http://www.cinavia.com. Cod
mesaj 1.) apare pe ecran când se redă un disc.
Tava discului nu se deschide şi nu puteţi
scoate discul nici după ce apăsaţi pe Z.
, Încercaţi următoarele: 1Opriţi
playerul şi deconectaţi cablul de
alimentare. 2Reconectaţi cablul de
alimentare în timp ce apăsaţi Z pe
player. 3Continuaţi să apăsaţi Z pe
player până când se deschide tava.
4Scoateţi discul. 5Menţineţi apăsat
[/1 pe player timp de peste 10 secunde,
până când playerul se opreşte.
Sistem
Laser: Laser semiconductor
Intrări şi ieşiri
(Nume mufă:
Tip mufă/Nivel ieşire/Impedanţă de
încărcare)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Mufă fonograf/0,5 Vp-p/75 ohmi
HDMI OUT:
HDMI Conector standard cu 19 pini
LAN (100):
Bornă 100BASE-TX
USB:
Jack USB tip A, curent maxim 500 mA
(Pentru conectarea dispozitivului
USB)
Generalităţi
Necesar de putere:
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie: 8,8 W
Dimensiuni (aprox.):
290 mm × 199 mm × 43 mm
(lăţime/adâncime/înălţime)
inclusiv părţile ieşite în afară
Greutate (aprox.): 1,1 kg
Temperatură de funcţionare:
De la 5ºC până la 35ºC
Nivel de umiditate în timpul
funcţionării:
De la 25% până la 80%
Informaţii suplimentare
, Pista audio a materialului video pe
care îl redaţi conţine un cod Cinavia
ce indică faptul că este destinat pentru
prezentări realizate doar cu echipamente
profesioniste şi nu este autorizat pentru
redarea de către consumatori (pagina 5).
Specificaţii
Accesorii furnizate
Playerul nu răspunde la acţionarea
butoanelor.
, Umezeala a produs condens în
interiorul playerului (pagina 3).
, Menţineţi apăsat [/1 pe player timp de
peste 10 secunde, până când playerul
se opreşte.
Dacă playerul nu răspunde nici acum
la acţionarea butoanelor, deconectaţi şi
apoi reconectaţi cablul de alimentare
de la reţea.
Consultaţi pagina 12.
Specificaţiile şi designul se pot modifica
fără notificare prealabilă.
29
Discuri redabile
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (CD muzical)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
*1
*2
*3
Deoarece specificaţiile Blu-ray Disc sunt
noi şi în continuă dezvoltare, este posibil
ca unele discuri să nu poată fi redate, în
funcţie de tipul şi versiunea discului.
Ieşirea audio diferă în funcţie de sursă,
de mufa de ieşire conectată şi de setările
audio selectate.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv tipul
cu pigment organic BD-R (tip LTH)
Suporturile BD-R înregistrate pe un PC
nu pot fi redate dacă postscripturile sunt
înregistrabile.
Un suport CD sau un DVD nu va fi redat,
dacă nu a fost finalizat corect. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi manualul
cu instrucţiuni furnizat împreună cu
dispozitivul de înregistrare.
Discuri care nu pot fi redate
• Suporturi BD cu cartuş
• Suporturi BDXL
• Suporturi DVD-RAM
• Suporturi DVD HD
• Discuri DVD Audio
• CD-uri FOTO
• Partea de date a unui CD-Extra
• Suporturi Super VCD
• Partea cu material audio de pe
suporturi DualDisc
30
Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru
redarea de discuri conforme
standardului Compact Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale,
codificate cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor nu sunt conforme
cu standardul Compact Disc (CD),
prin urmare aceste discuri nu vor
putea fi redate de acest produs.
Notă cu privire la operaţiile de redare
a suporturilor BD/DVD
Este posibil ca unele operaţii de redare
ale unor suporturi BD/DVD să fie setate
în mod intenţionat de producătorii de
software. Din moment ce acest player
redă suporturi BD/DVD în conformitate
cu conţinutul discului conceput de
producătorii software, este posibil ca
unele caracteristici de redare să nu fie
disponibile.
Notă despre suporturile BD/DVD cu strat
dublu
Este posibil ca imaginile şi sunetul
redării să fie întrerupte câteva momente
la comutarea între straturi.
Cod de regiune (doar pentru BD-ROM/
DVD VIDEO)
Playerul dumneavoastră are un cod
de regiune imprimat pe spatele unităţii
şi va reda doar suporturi BD-ROM/
DVD VIDEO etichetate cu coduri
de regiune identice sau cu ALL .
Cod de regiune
Tipuri redabile de fişiere
Video
Codec
MPEG-1 Video
MPEG-2 Video
Xvid
Extensie
Cu audio
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.3gp, .3g2,
3gpp/3gpp2
.3gpp, .3gp2
AAC
VC1
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9
ASF
.wmv, .asf
WMA9
Motion JPEG
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.avi
Informaţii suplimentare
MPEG4/AVC*1
Container
Format
AVCHD (Ver. 2.0)*2*3
Muzică
Foto
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*4
.mp3
AAC/HE-AAC*4
.m4a, .aac
WMA9 Standard
.wma
LPCM*4
.wav
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*4
.ac3
*1
*2
Playerul nu acceptă AVC până la nivelul 4.1.
Playerul nu acceptă frecvenţă a cadrelor
de până la 60 cps.
Format
Extensie
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*5
GIF
.gif*5
*3
Playerul redă fişiere în format AVCHD
care sunt înregistrate cu o cameră video
digitală etc.
31
*4
*5
Discul în format AVCHD nu va fi redat
dacă nu a fost finalizat corect.
Playerul poate reda fişiere „.mka”.
Sistemul nu redă fişiere PNG sau GIF animate.
b
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate,
în funcţie de condiţiile de format, codificare
sau înregistrare.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un PC
să nu fie redate.
• Este posibil ca în cazul unora dintre fişiere
să nu se poată efectua funcţia de derulare
înainte sau înapoi.
• Playerul nu redă fişiere codificate, cum ar
fi DRM şi Lossless.
• Playerul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe suporturi BD, DVD,
CD şi dispozitive USB:
– până la 9 nivele de foldere, inclusiv
folderul rădăcină
– până la 500 de fişiere/foldere într-un
singur nivel
• Playerul poate accepta o frecvenţă a cadrelor:
– de până la 60 cps doar pentru AVCHD
(MPEG4/AVC).
– de până la 30 cps pentru celelalte codecuri
video.
• Playerul poate accepta o rată de biţi
a materialelor video de până la 40 Mbps.
• Playerul poate accepta o rezoluţie video
de până la 1920 × 1080p.
• Este posibil ca unele dispozitive USB să
nu funcţioneze cu acest player.
• Playerul poate recunoaşte dispozitive
Mass Storage Class (MSC), dispozitive
din clasa Still Image Capture Device (SICD)
şi tastaturi cu 101 de taste.
• Pentru a evita avarierea sau deteriorarea
memoriei sau a dispozitivelor USB, opriţi
playerul atunci când conectaţi sau
deconectaţi memoria sau dispozitivele USB.
• Este posibil ca playerul să nu redea cursiv
fişierele video cu o rată de biţi mare de pe un
CD DATE. Se recomandă redarea de astfel
de fişiere utilizând un DVD DATE sau un
BD DATE.
32
Note cu privire la discuri
• Pentru a menţine
curată suprafaţa
discului, manipulaţi
discul ţinându-l de
margini. Nu atingeţi
suprafaţa discului.
Praful, amprentele sau zgârieturile de
pe disc pot cauza defectarea acestuia.
• Nu expuneţi discul la lumina directă
a soarelui şi nici la surse de căldură,
precum suflantele de aer cald, nu
îl lăsaţi în maşina parcată în bătaia
soarelui, deoarece temperatura poate
creşte considerabil în interiorul
maşinii.
• După utilizare, reintroduceţi discul
în carcasa lui.
• Curăţaţi discul cu
o cârpă de curăţare.
Ştergeţi discul
pornind dinspre
centru către margine.
• Nu folosiţi pentru
curăţare solvenţi precum benzina,
diluanţi, produse de curăţare
a discurilor/lentilelor din comerţ
sau spray antistatic pentru curăţarea
discurilor de vinil.
• Dacă aţi imprimat eticheta discului,
uscaţi eticheta înainte de redare.
• Nu utilizaţi următoarele tipuri de
discuri.
– Discuri de curăţare a lentilei.
– un disc care nu are o formă standard
(de ex., cartelă, inimă);
– un disc cu etichetă sau abţibild pe el;
– un disc care are bandă de celofan sau
un abţibild adeziv pe el.
• Nu remodelaţi suprafaţa de redare
a unui disc pentru a îndepărta
zgârieturile de pe suprafaţă.
Numere de cod pentru
televizoare controlabile
În timp ce menţineţi apăsat -TV- [/1,
introduceţi codul producătorului
televizorului utilizând butoanele
numerice.
Dacă sunt listate mai multe numere de
cod, încercaţi să le introduceţi pe rând,
până îl găsiţi pe cel ce se potriveşte
televizorului dumneavoastră.
Număr cod
Sony
01 (implicit)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Pentru detalii, consultaţi [BD/DVD
Viewing Settings] (Setări vizualizare
BD/DVD) (pagina 22).
Ortografierea limbilor respectă
standardul ISO 639:1988 (E/F).
Cod
Limbă
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
Informaţii suplimentare
Producător
Lista codurilor de limbă
33
Cod
Limbă
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
34
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nespecificat
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Cod de zonă control parental
Pentru detalii, consultaţi [Parental
Control Area Code] (Cod de zonă
control parental) (pagina 23).
Cod
Zonă
2044
2046
2070
2092
2304
2086
2165
2109
2219
2238
2254
2333
2184
2379
2376
2428
2489
2149
2528
Argentina
Austria
Brazilia
China
Coreea
Elveţia
Finlanda
Germania
Hong Kong
Indonezia
Italia
Luxemburg
Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Polonia
Rusia
Spania
Tailanda
2047
2057
2090
2093
2115
2424
2174
2200
2248
2239
2276
2363
2362
2390
2427
2436
2501
2499
2543
Australia
Belgia
Chile
Columbia
Danemarca
Filipine
Franţa
Grecia
India
Irlanda
Japonia
Malaiezia
Mexic
Noua Zeelandă
Pakistan
Portugalia
Singapore
Suedia
Taiwan
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor. Pentru informaţii despre
actualizările disponibile şi cele mai noi Instrucţiuni de operare, vizitaţi următorul
site Web:
Pentru clienţii din ţările europene
http://support.sony-europe.com/
z
Pentru a afla sugestii, sfaturi şi informaţii utile despre produsele şi serviciile Sony,
vizitaţi: www.sony-europe.com/myproduct/
4-442-380-41(2) (RO)
© 2013 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement