Sony | BDP-S370 | Sony BDP-S370 Instrucţiuni de utilizare

Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor. Pentru a afla detalii cu privire la
actualizările disponibile, vă rugăm să vizitaţi: http://support.sony-europe.com/
Pentru a afla informaţii folositoare, sfaturi utile şi informaţii despre produsele şi
serviciile Sony, vă rugăm să vizitaţi: http://sony-europe.com/myproduct
Instrucţiuni de Operare
Player Blu-ray Disc TM / DVD
BDP-S370/S373
Imprimată pe 70% sau mai multă hârtie
reciclată.
Tipărit în Ungaria
4-169-142-11(1)
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu
sau electrocutare, nu expuneţi
aparatul condiţiilor de ploaie sau
umiditate.
Pentru a evita electrocutarea, nu
deschideţi carcasa. Operaţiunile de
service se efectuează exclusiv de
către personalul calificat.
Cablul de alimentare trebuie
schimbat doar către personal
calificat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatul
cu bateriile instalate condiţiilor de
căldură excesivă, datorată radiaţiei
solare directe, focului sau altor
situaţii similare.
ATENŢIE
Utilizarea instrumentelor optice
împreună cu acest produs creşte
riscurile de probleme ale ochilor.
Deoarece raza laser utilizată pentru
Blu-ray Disc/DVD player este nocivă
pentru ochi, nu încercaţi să
dezasamblaţi carcasa. Operaţiunile
de service se efectuează exclusiv
de către personalul calificat.
Aceaqstă etichetă este aplicată în
interiorul carcasei de protecţie a
laserului.
Aparatul este clasificat ca şi produs
LASER CLASA 1. Marcajul CLASS
1 LASER PRODUCT este aplicat în
interiorul carcasei de protecţie a
laserului.
2
Notă pentru clienţii din
Regatul Unit şi Republica
Irlanda
Pentru siguranţa şi confortul dvs.
acest aparat dispune de un ştecher
turnat care respectă BS1363. Dacă
este necesară înlocuirea siguranţei
din ştecher, trebuie folosită una cu
aceleaşi specificaţii ca şi cea
furnizată, având aprobarea ASTA
sau BSI până la BS1362 (adică
marcată cu semnele
sau
).
Dacă ştecherul furnizat cu acest
echipament are un capac al
siguranţei detaşabil, acesta va fi
montat la loc după schimbarea
siguranţei. Nu folosiţi niciodată
ştecherul fără capacul siguranţei.
Dacă pierdeţi capacul siguranţei, vă
rugăm să vă adresaţi celui mai
apropiat centru de service Sony.
Evacuarea produselor
electrice şi electronice vechi
(aplicabilă în ţările Uniunii
Europene şi alte ţări
europene cu sisteme de
colectare separată a
deşeurilor)
Simbolul prezent pe produs sau
ambalajul acestuia indică faptul că
produsul nu trebuie tratat ca şi un
deşeu menajer. Este necesară
predarea acestuia la un punct de
reciclare a aparaturii electrice şi
electronice. Prin asigurarea
evacuării corecte a produsului, veţi
participa la prevenirea potenţialelor
consecinţe negative pentru mediu şi
sănătatea oamenilor, care pot fi
provocate, în caz contrar, de
manipularea necorespunzătoare a
produsului. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor
naturale. Pentru informaţii
suplimentare legate de reciclarea
acestui produs, contactaţi
autoritatea locală competentă,
serviciul de salubritate sau
magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Evacuarea bateriilor uzate
(aplicabilă în ţările Uniunii
Europene şi alte ţări
europene cu sisteme de
colectare separată a
deşeurilor)
Simbolul prezent pe baterie sau
ambalajul acesteia indică faptul că
produsul nu trebuie tratat ca şi
deşeu menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acest
simbol poate fi utilizat împreună cu
simbolul unei substanţe chimice.
Sunt adăugate simbolurile pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă
bateria conţine peste 0.0005%
mercur sau 0.004% plumb.
Prin asigurarea evacuării corecte a
bateriilor, veţi participa la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative
pentru mediu şi sănătatea
oamenilor, care pot fi provocate, în
caz contrar, de manipularea
necorespunzătoare a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din raţiuni
de siguranţă, performanţă sau
integritate a datelor necesită
utilizarea permanentă de baterii,
înlocuirea bateriilor este de
competenţa exclusivă a personalului
de service calificat.
Pentru a asigura manipularea
corectă a bateriilor, depuneţi
bateriile uzate la centrele de
colectare pentru reciclarea
aparaturii electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte tipuri de
baterii, v. capitolul privind
demontarea în siguranţă a bateriilor.
Depuneţi bateriile la centrul de
colectare a bateriilor uzate
corespunzător.
Pentru informaţii suplimentare
legate de reciclarea acestui produs
sau a bateriilor, contactaţi
autoritatea locală competentă,
serviciul de salubritate sau
magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Producătorul aparatului este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru
reclamaţii şi siguranţa produselor
este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru
probleme legate de service sau
garanţie, adresaţi-va unităţilor
enumerate în documentele de
service sau garanţie.
Precauţiuni

Aparatul funcţionează la 220240 V, c.a., 50/60 Hz..
Asiguraţi-vă că tensiunea de
funcţionare a aparatului şi cea a
reţelei locale sunt identice.

În vederea prevenirii riscurilor
de incendiu sau electrocutare,
nu amplasaţi pe aparat
recipiente cu lichide, de
exemplu, vaze.

Instalaţi aparatul astfel încât, în
caz de probleme, deconectarea
de la priză să poată fi efectuată
cu uşurinţă.
Informaţii despre discuri

Pentru a menţine discurile
curate, prindeţi-le de margini.
Nu atingeţi suprafaţa discurilor.
Praful, amprentele digitale sau
zgârieturile pot cauza
funcţionarea defectuoasă a
discurilor.


Nu expuneţi discurile la lumină
solară directă sau surse de
căldură de tipul conductelor de
aer cald şi nu le lăsaţi într-un
vehicul parcat la soare,
deoarece temperatura poate
creşte considerabil în interiorul
acetuia.
După utilizare, păstraţi discurile
în carcasă.





Curăţaţi discurile cu o lavetă
corespunzătoare. Ştergeţi
discurile dinspre centru spre
margini.
Nu folosiţi solvenţi de tipul
benzinei, diluantului, soluţiilor
pentru curăţare discuri/lentile
sau spray antistatic pentru
discuri din vinilin.
Dacă aţi tipărit o etichetă pentru
disc, lăsaţi-o să se usuce
înainte de a reda discul.
Nu utilizaţi discurile de mai jos:
– disc de curăţare a lentilelor.
– disc cu formă non-standard
(de ex. dreptunghi, inimă)
– disc cu o etichetă sau un
autocolant lipite pe el
– disc cu bandă de celofan
sau adeziv autocolant pe el.
nu refaceţi suprafaţa redabilă a
discului pentru a îndepărta
zgârieturile.
Precauţiuni
Acest echipament a fost testat şi
respectă cerinţele limită impuse de
Directiva EMC privind folosirea unui
cablu de conexiune mai scurt de 3
metri.
Privind amplasarea
 Amplasaţi playerul într-un loc cu
ventilaţie corespunzătoare pentru
a preveni acumularea de căldură
în player.
 Nu amplasaţi playerul pe o
suprafaţă moale, cum ar fi un
covor, care poate să obtureze
orificiile de ventilaţie.
 Nu instalaţi playerul într-un spaţiu
închis, de tipul unei biblioteci sau
altă mobilă similară.
 Nu amplasaţi playerul într-un loc
aflat aproape de surse de căldură
sau expus la radiaţie solară
directă, acumulare excesivă de
praf sau şocuri mecanice.
 Nu amplasaţi playerul în spaţii
deschise, vehicule, nave sau alte
vase.
 Dacă playerul este adus dintr-un
loc rece într-unul cald sau este
amplasat într-o încăpere cu
umiditate crescută, este posibilă
acumularea condensului pe
lentilele din interiorul playerului.
În acest caz, este posibilă
funcţionarea necorespunzătoare
a playerului. În acest caz, scoateţi
discul şi lăsaţi playerul pornit
aproximativ o jumătate de oră,
până la evaporarea umidităţii.
 Nu instalaţi playerul în poziţie
inclinată. Acesta este proiectat
pentru funcţionare exclusiv în
poziţie orizontală.
 Nu amplasaţi obiecte grele sau
instabile pe player.
 Nu amplasaţi nici un fel de
obiecte, altele decât discurile, în
sertarul pentru discuri.
 În caz contrar, este posibilă
deteriorarea playerului sau a
obiectului în cauză.
 Scoateţi discurile, atunci când
mutaţi playerul. În caz contrar,
este posibilă deteriorarea
discului.
 Atunci când mutaţi playerul,
deconectaţi cablul de alimentare
c.a. (cablul de reţea) şi toate
celelalte cabluri de la player.
3
Privind sursele de alimentare
 Playerul nu este deconectat de la
sursa de alimentare c.a. (reţeaua
electrică) atâta timp cât este
conectat la priză, chiar dacă a
fost oprit.
 Dacă nu veţi utiliza playerul o
perioadă îndelungată de timp,
deconectaţi-l de la priză. Pentru a
deconecta cablul de alimentare
c.a. (cablul de reţea), trageţi de
ştecher şi nu de cablu.
 Respectaţi următoarele pentru a
împiedica deteriorarea cablului
de alimentare c.a. (cablul de
reţea).
 Nu utilizaţi cablul de alimentare
c.a. (cablul de reţea) dacă acesta
este deteriorat. În caz contrar –
pericol de electrocutare sau
incendiu.
– Nu prindeţi cablul de
alimentare c.a. (cablul de
reţea) între player şi perete,
raft etc.
– Nu puneţi obiecte grele pe
cablul de alimentare c.a.
(cablul de reţea) şi nu trageţi
de cablul de alimentare c.a.
(cablul de reţea).
Privind reglarea volumului
Nu măriţi volumul atunci când
ascultaţi o piesă audio cu intrări
foarte joase sau fără semnal audio.
În acest caz, este posibilă
deteriorarea difuzoarelor la redarea
unei piese cu nivel înalt.
Privind conectarea la mufa
HDMI OUT
Vă rugăm să respectaţi următoarele,
deoarece conectarea greşită poate
conduce la avariaerea mufei HDMI
OUT şi a conectorului.
 Aliniaţi cu atenţie mufa HDMI
OUT de pe panoul din spatele
playerului şi conectorul HDMI
prin verificarea formei acestora.
Asiguraţi-vă că acest conector
nu este în poziţie inversă sau
strâmb.
Privind curăţarea discurilor,
substanţelor de curăţare a
discurilor/lentilelor
Nu utilizaţi discuri de curăţare sau
substanţe de curăţare a
discurilor/lentilelor (inclusiv umede
sau de tip spray). Acestea pot
provoca funcţionarea defectuoasă a
aparatului.
Privind înlocuirea pieselor
În cazul în care playerul este
reparat, piesele reparate pot fi
colectate pentru reutilizare sau
reciclare.
4
Atenţie: Playerul poate
menţine o imagine video
stop-cadru pe ecranul
televizorului pe termen
nelimitat. Dacă lăsaţi
imaginea video stop-cadru
afişată pe ecranul TV pentru
o perioadă de timp extinsă,
riscaţi deteriorarea
permanentă a ecranului
televizorului.
Sunt susceptibile de
deteriorare televizoarele cu
panouri de afişaj cu plasmă şi
televizoarele cu proiecţie.
Pentru orice fel de probleme sau
întrebări privind playerul, consultaţi
distribuitorul Sony cel mai apropiat.

Asiguraţi-vă că aţi deconectat
cablul HDMI atunci când mutaţi
playerul.

La conectare sau deconectare,
nu înşurubaţi şi nu rotiţi
conectorul HDMI.
Privind curăţarea
Curăţaţi carcasa, panoul şi
comenzile cu o lavetă moale. Nu
utilizaţi nici un fel de lavete
abrazive, pudre de curăţat sau
solvenţi de tipul alcoolului sau
benzinei.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Cuprins
AVERTISMENT ...................................................................................................................... 2
Precauţiuni .............................................................................................................................. 3
Ghid al pieselor şi comenzilor ................................................................................................. 7
Conexiuni şi setări
Pasul 1: Pregătirea playerului ..................................................................................................... 9
Pasul 2: Conectarea playerului ................................................................................................. 10
Pasul 3: Conectarea simplă ...................................................................................................... 12
Conectarea la reţea .................................................................................................................... 12
Redarea
Redarea unui disc ...................................................................................................................... 14
Redarea unui dispozitiv USB ..................................................................................................... 15
Redarea prin reţea ..................................................................................................................... 16
Opţiuni disponibile ...................................................................................................................... 16
Setări şi reglaje
Folosirea meniului setărilor ........................................................................................................ 18
Actualizarea reţelei ..................................................................................................................... 19
Setările ecranului ........................................................................................................................ 19
Setările audio ............................................................................................................................. 20
Setările de vizionare BD/DVD .................................................................................................... 21
Setările Controlului Parental ...................................................................................................... 22
Setările privind muzica ............................................................................................................... 22
Setările sistemului ...................................................................................................................... 23
Setarea reţelei ............................................................................................................................ 24
Setarea rapidă ............................................................................................................................ 24
Resetarea ................................................................................................................................... 24
Informaţii suplimentare
Ghid al problemelor de funcţionare ............................................................................................ 25
Specificaţii .................................................................................................................................. 28
Index ........................................................................................................................................... 34
5
Ghid al pieselor şi comenzilor
Pentru informaţii suplimentare, v. paginile din paranteze.
Panoul frontal
Butonul
dispune de un punct tactil. Utilizaţi punctul tactil ca referinţă, la operarea playerului.
Sertar pentru disc
Indicator luminos
Luminează în alb atunci când playerul este
pornit.
Senzor de telecomandă
Afişaj panou frontal
: Luminează în timpul redării sau a
pauzei.
: Luminează atunci când este acţionată
repetarea.
HD: Luminează atunci când este redat un
semnal video 720p/1080i.
: Mufă (USB)
Conectaţi un dispozitiv USB la această mufă.
(stop)
(redare)
(închide/deschide)
(pornit/standby)
Pentru blocarea sertarului discului
(Prevenirea acţionării de către copii)
Puteţi bloca sertarul discului pentru a preveni
deschiderea acestuia din greşeală.
Atunci când plazerul este pornit, menţineţi apăsat
butonul
al payerului pentru mai mult de 10
secunde. În acest fel sertarul discului este blocat
sau deblocat.
Panoul dorsal
Mufe Ieşire (D-AUDIO-S)
Mufă de ieşire HDMI
Mufă de ieşire digitală (COAXIAL)
Mufe de ieşire VIDEO COMPONENT (Y, PB,
PR)
Mufă de ieşire digitală (OPTICAL)
Mufă de reţea LAN (100)
Orificii de ventilare
6
: Mufă (USB)
Mufă Ieşire (VIDEO)
Telecomanda
Funcţiile disponibile pe telecomandă diferă în
funcţie de disc sau de situaţie.
1.
(închide/deschide)
Deschide sau închide sertarul discului.
- TV (selecţie intrare TV)
Comută între TV şi alte surse de intrare.
- TV (TV pornit/standby)
Porneşte televizorul, sau pentru trecere în mod
standby.
(pornit/standby)
Porneşte playerul, sau pentru trecere în mod
standby.
2. Butoane numerice (0-9)
Pentru introducerea numerelor
titlurilor/capitolelor, etc.
(volum) +/Reglarea volumului televizorului.
THEATRE (pagina 30)
Comută automat la modul video optim pentru
vizionarea filmelor. Butonul THEATRE
funcţionează doar atunci când playerul este
conectat la un amplificator (receptor) AV
compatibil cu Sony Theatre Mode sua la un
televizor compatibil cu Sony Theatre Mode.
AUDIO (pagina 21)
Selectarea limbii coloanei sonore atunci când pe
discurile BD-ROM/DVD VIDEO sunt disponibile
coloane sonore în mai multe limbi.
SUBTITLE (Subtitrări) (Pagina 21)
Selectează limba subtitrării atunci când pe
discurile BD-ROM/DVD VIDEO sunt disponibile
subtitrări în mai multe limbi.
(favorite) (pagina 16)
Afişează conţinutul Internet adăugat în Lista de
Favorite. Puteţi salva până la 18 din programe
dumneavoastră favorite de conţinut Internet.
3. Butoane colorate (roşu/verde/galben/
albastru)
Taste rapide pentru funcţii interactive.
4. TOP MENU (Meniu principal)
Deschide sau închide Meniul Principal al
discurilor BD sau DVD.
POP UP / MENU
Deschide sau închide meniul Pop-up al discurilor
BD sau meniul discurilor DVD.
Butoanele 5, AUDIO,
+ şi
au puncte tactile.
Utilizaţi punctele tactile ca referinţă, la operarea
playerului.
7
OPTIONS (Opţiuni) (pagina 16)
La apăsarea acestui buton, meniul de opţiuni
care pot fi selectate apare pe ecran.
HOME
Pentru a intra în meniul Home al playerului.
Afişează imaginea de fundal atunci când se
apasă iconiţa categoriei din cadrul meniului
Home.
RETURN (Revenire)
Revenire la meniul anterior.
Mută selecţia pe un alt element afişat.
Buton central (ENTER) (Introducere)
Introducerea elementului selectat.
5.
(anterior/următor)
Pentru a sări peste capitolul, piesa, fişierul
anterior/următor.
(reluare/avans)
Reluarea pe scurt a scenei curente timp de 10
secunde / redarea pe scurt a scenei curente
înainte timp de 15 secunde.
(derulare rapidă înapoi / derulare
rapidă înainte)
 Derulare rapidă înapoi sau înainte atunci
când este apăsat în timpul redării unui disc.
La fiecare apăsare a butonului în timpul
redării fişierelor video, viteza de căutare se
modifică.
 Redare cu viteză redusă, atunci când este
apăsat mai mult de o secundă în modul
pauză.
 Redarea unui singur cadru, atunci când este
apăsat scurt în modul pauză.
(redare)
Iniţializează sau reiniţializează redarea.
DISPLAY (Afişare) (pagina 15)
Afişează informaţiile despre redare pe ecran.
(pauză)
Opreşte temporar (pauză) sau reiniţializează
redarea.
(stop)
Opreşte redarea şi memorează punctul de
oprire (punctul de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu/piesă este
ultimul punct redat sau ultima fotografie
redată dintr-un folder foto.
8
6.
(lumină) (doar modelul BDP-S373)
Luminează butoanele 4 şi 5 (cu excepţia
butoanelor
şi ENTER), fiind
folositor pentru operarea telecomenzii pe
întuneric.
Ecranul meniului Home
Meniul Home apare la apăsarea butonului HOME.
Selectaţi o categorie folosind butoanele
.
Selectaţi un element folosind butoanele
care apăsaţi ENTER.
Element
, după
Categorie
(Setare): Reglarea setărilor playerului.
(Foto): Afişarea fotografiilor.
(Muzică): Redarea muzicii.
(Video): Redarea filmelor.
(Reţea): Afişarea elementelor de reţea.
Pasul 1: Pregătirea playerului
Verificarea accesoriilor
furnizate
Verificaţi dacă aveţi următoarele accesorii:
 Telecomanda (1)
 Baterii R6 (AA) (2)
Pregătirea telecomenzii
Introduceţi două baterii R6 (dimensiune AA)
având grijă la potrivirea semnelor de polaritate
de pe baterii cu cele din compartimentul
bateriilor.
Conexiuni şi setări
9
Pasul 2: Conectarea playerului
Nu conectaţi cablul principal de alimentare decât după efectuare tuturor conexiunilor.
Conectarea televizorului dumneavoastră
Selectaţi una din următoarele metode de conectare de mai jos, în funcţie de mufele de intrare aflate pe
televizorul dumneavoastră. Aveţi grijă la potrivirea culorii conectorului cu a mufei atunci când efectuaţi
conexiunea.
Cablu HDMI (nu este furnizat)
Calitate înaltă
Cablu audio/video (nu este furnizat)
Cablu component video (nu este
furnizat)
Cablu audio/video (nu este furnizat)
Calitate
standard
Nu conectaţi playerul prin intermediul unui VCR. Semnalele video care intră în VCR pot fi afectate de
sisteme de protecţie a drepturilor de autor, iar imaginea va apărea distorsionată pe televizor.
10
Conectarea amplificatorului dumneavoastră AV (receiver)
Selectaţi una din următoarele metode de conectare în funcţie de mufele de intrare de care dispuneţi pe
amplificatorul AV (receiver). Atunci când selectaţi A sau B, efectuaţi setările respective în cadrul meniului
„Audio Settings” (Setări Audio) (pagina 20).
Cablu HDMI (nu este furnizat)
Cablu HDMI (nu este
furnizat)
→ Setaţi „BD Audio MIX Setting” (pagina 20)
Cablu coaxial digital (nu este furnizat)
Cablu optic digital (nu este furnizat)
→ Setaţi „Dolby Digital (Coaxial/Optical)*1” (pagina 20)
şi „”DTS (Coaxial / Optical)*2” (pagina 20)
Cablu audio/video (nu este furnizat)
*1
Produs sub licenţă din partea Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu-D reprezintă mărci
înregistrate ale Dolby Laboratories.
*2
Produs sub licenţă U.S. Patent #: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 şi alte patente US sau
internaţionale emise sau în curs de emitere. DTS este o
marcă înregistrată iar logo-urile DTS, Simbolul, DTS-HD şi
DTS-HD Master Audio sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
11
Pasul 3: Conectarea simplă
În cazul primei porniri
Aşteptaţi câteva momente la pornirea playerului
şi apoi porniţi „Easy Setup” (Conectarea simplă)
1
Conectaţi playerul la sursa de alimentare
2
Apăsaţi
Conectarea la reţea
Setarea conexiunilor cablate
Folosiţi un cablu de reţea pentru a conecta mufa
LAN (100) de pe player.
La sursa de alimentare (priză)
Cablu LAN (nu este
furnizat)
pentru a porni playerul.
Router
broadband
3
Porniţi televizorul, comutaţi selectorul
de intrare de pe televizor, astfel încât
semnalul provenind de la player să
apară pe ecranul televizorului
dumneavoastră.
Modem ADSL /
Modem cu cablu
Internet
Pentru a configura setările reţelei
Selectaţi „Network Settings” (Setările reţelei),
„internet Settings” (Setări Internet) şi apoi „Wired
Setup” (Setarea conexiunilor cablate) (pagina 24) şi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a termina
configurarea.
Setarea conexiunilor USB wireless
Opriţi playerul, apoi conectaţi Adaptorul LAN USB
Wireless (fără fir) (disponibil doar UQA-BR 100 din
Ianuarie 2010) în mufa USB de pe panoul frontal
sau cel dorsal al playerului.
Adaptorul LAN USB Wireless poate spă nu fie
disponibil în anumite regiuni / ţări.
4
Adaptorul LAN
USB Wireless
Efectuaţi „Easy Setup” (Conectarea
simplă).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
efectua setările de bază folosind butoanele
şi ENTER de pe telecomandă.
Cablu LAN (nu este
furnizat)
Router
broadband
12
Modem ADSL /
Modem cu cablu
Internet
Pentru a configura setările reţelei
Selectaţi „Network Settings” (Setările reţelei),
„internet Settings” (Setări Internet) şi apoi „USB
Wireless Setup” (Configurare USB Wireless) (pagina
24), şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
termina configurarea.
13
Redarea unui disc
Pentru discurile care pot fi redate, vă rugăm să
verificaţi secţiunea „Discuri care pot fi redate” (pagina
29).
1
2
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul provenind
de la player să apară pe ecranul
televizorului dumneavoastră.
Apăsaţi
, şi plasaţi discul în sertarul
discului.
Cu faţa înregistrată în jos
3
Redarea
Apăsaţi
discului.
pentru a închide sertarul
apare în cadrul meniului Home şi
redarea începe.
Dacă redarea nu începe în mod automat,
selectaţi
în cadrul categoriei
(Video), (Music), sau
după care apăsaţi ENTER.
(Photo),
Caracteristica BONUSVIEW/BD-LIVE
Anumite BD-ROM-uri care dispun de Logo*-ul „BDLIVE” conţin un conţinut suplimentar, precum şi alte
date care pot fi descărcate pentru amuzamentul
dumneavoastră.
1
2
14
Conectaţi o memorie USB în mufa USB
aflată pe panoul dorsal al playerului
(pagina 6).
Drept memorie de stocare locală, folosiţi o
memorie USB de 1 GB sau mai mare.
Pregătiţi-vă pentru BONUSVIEW/BD-LIVE.
 Conectaţi playerul la o reţea (consultaţi
pagina 12).
 Setaţi parametrul „BD Internet
Connection” (Conexiune Internet BD) la
valoarea „Allow” (Permite) (pagina 21).
3
Introduceţi un BD-ROM care dispune de
caracteristica BONUSVIEW / BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de
disc. Vă rugăm să consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat odată cu discul.
Pentru a şterge datele de pe memoria USB, selectaţi
„Erase BD Data” (Ştergere date BD) în cadrul
(Video), şi apoi apăsaţi ENTER. Toate datele aflate
în directorul buda/budb vor fi şterse.
Redarea de pe un dispozitiv USB
Puteţi reda fişiere video/muzicale/imagini de pe un
dispozitiv USB conectat.
Pentru dispozitive USB care pot fi redate, vă rugăm să
verificaţi secţiunea „Tipuri de fişiere care pot fi redate”
(pagina 29).
1
Afişarea informaţiilor de redare
Conectaţi dispozitivul USB în mufa USB
aflată pe player.
Consultaţi manualul de folosire furnizat odată
cu dispozitivul USB, înainte de conectare.
Puteţi verifica informaţiile de redare, etc., prin apăsarea
butonului DISPLAY.
Informaţiile afişate diferă în funcţie de tipul discului şi de
statusul playerului.
Exemplu: la redarea unui disc BD-ROM
Dispozitiv USB
2
3
Selectaţi
(Video), (Music), sau
(Photo) din cadrul meniului Home folosind
butoanele
.
Selectaţi
(USB Device) (Dispozitiv USB)
folosind tastele
şi apoi apăsaţi ENTER.
Unghiul curent selectat
Numărul titlului sau numele acestuia
Setarea audio selectată
Funcţii disponibile (
unghi,
audio,
subtitrare)
Informaţii despre redare
Afişează modul de redare, bara de stare a
redării, tipul discului, codecul video, rata de
biţi, şi tipul repetării.
Numărul capitolului.
Rezoluţia la ieşire / Frecvenţa video.
15
Redarea prin reţea
Redarea unui film Internet BRAVIA
Serveşte drept gateway pentru furnizarea de
conţinut Internet selctat şi a unei mari varietăţi de
divertisment la cerere chiar prin intermediul
playerului dumneavoastră.
1
2
3
Pregătiţi-vă pentru vizionarea fişierelor
video Internet BRAVIA.
Conectaţi playerul la reţea (pagina 12).
Selectaţi
(Video), (Music), sau
(Photo) din cadrul meniului Home
folosind butoanele
.
Selectaţi iconiţa unui provider de
conţinut Internet folosind tastele
şi
apoi apăsaţi ENTER.
Atunci când lista conţinutului Internet nu a
fost încărcată, este afişată iconiţa pentru
conţinut neîncărcat sau o iconiţă nouă.
Folosirea panoului de control
Panoul de control apare atunci când un fişier video
începe să fie redat. Elementele afişate pot diferi în
funcţie de providerii de conţinut Internet. Pentru a le
afişa din nou, apăsaţi DISPLAY.
Control afişare
Apăsaţi
sua ENTER pentru
operaţiuni de redare.
Bara de stare a redării
Bara de stare, Cursor care indică poziţia
curentă, Momentul redării, Durata fişierului
video.
Numele fişierului video următor.
Numele fişierului video selectat în
momentul curent şi rata.
Opţiuni disponibile
Prin apăsarea butonului OPTIONS (Opţiuni) sunt
disponibile diverse setări şi operaţiuni legate de
redare. Elementele disponibile pot diferi în funcţie
de situaţie.
Opţiuni comune
Element
Detalii
Playback History
(Istorie redare)
Afişează un titlu în
istoria redării unui BDROM/DVD-ROM/CD cu
muzică pe baza
tehnologiei Gracenote.
Configurarea modului
de repetare.
Afişează lista de
Favorite.
Porneşte sau opreşte
redarea.
Redarea respectivului
element de la început.
Afişează informaţiile de
pe BD-ROM/DVDROM/CD cu muzică pe
baza tehnologiei
Gracenote.
Adaugă respectivul
conţinut Internet la Lista
de Favorite.
Şterge respectivul
conţinut Internet din
Lista de Favorite.
Repeat Setting
(Setare repetare)
Favourites list
(Listă favorite)
Play/Stop
(Redare/Stop)
Play from start
(Redare de la start)
Information
Display (Afişare
informaţii)
Add to Favourites
(Adăugare la
Favorite)
Remove from
Favorites (Ştergere
din Favorite)
Doar video
Element
Detalii
AV SYNC
Reglează sincronizarea dintre
imagine şi sunet, prin întârzierea
sunetului în raport cu imaginea (de
la 0 la 120 milisecunde).
 Mod Calitate Imagine
Selectează setările imaginii
pentru diferite iluminări ale
mediului ambiant.
 FNR: reduce zgomotul aleator
care apre în cadrul imaginii.
 BNR: reduce distorsiunile de
imagine de tip mozaic.
 MNR: reduce distorsiunile
minore din jurul marginilor
imaginii.
Porneşte sau opreşte redarea.
Video
Settings
(Setări Video)
Play/Stop
(Redare/Stop)
16
Element
Detalii
Top Menu
(Meniu principal)
Menu / Popup
Menu (Meniu /
Meniu Popup)
Title Search
(Căutare titlu)
Afişează meniul principal al
discurilor BD sau DVD.
Afişează meniul popup al
discurilor BD sau meniul
discurilor DVD.
Caută un titlu pe un disc BDROM sau VIDEO DVD şi
porneşte redarea de la început.
Caută un capitol şi porneşte
redarea de la început.
Comutare către un alt unghi de
vizionare atunci când există
fişiere video înregistrate în
format multi-unghi pe un BDROM sau pe un DVD VIDEO.
Chapter search
(Căutare capitol)
Angle (Unghi)
Doar imagini
Element
Detalii
Slideshow speed
(Viteză slideshow)
Slideshow
Rotate left (Rotire
la stânga)
Modificarea vitezei slideshowului.
Redarea unui slideshow.
Rotirea imagini în sens invers
acelor de ceasornic cu 90 de
grade.
Rotirea imagini în sensul
acelor de ceasornic cu 90 de
grade.
Rotate right
(Rotire la dreapta)
17
Folosirea meniului setărilor
Selectaţi
(Setup (Setare)) din meniul Home atunci
când aveţi nevoie să modificaţi setările playerului. Setările
implicite sunt cele subliniate.
1 Selectaţi
(Setup (Setare)) din
meniul Home folosind tastele
.
2 Selectaţi iconiţa categoriilor setărilor
căutate folosind tastele
apăsând ENTER.
Iconiţă
, şi apoi
Explicaţie
Actualizare Reţea (pagina 9)
Actualizarea software-ului playerului.
Setări Ecran (pagina 19)
Efectuarea configurărilor video în
funcţie de mufele de conectare.
Setări audio (pagina 20)
Efectuarea configurărilor audio în
funcţie de mufele de conectare.
Setări de vizionare BD/DVD
(pag. 21)
Setări şi
reglaje
Efectuarea configurărilor detaliate
pentru redarea BD/DVD.
Setări control parental
(pagina 22)
Efectuarea configurărilor detaliate
pentru funcţia de Control Parental.
Setări Muzică (pagina 22)
Efectuarea configurărilor detaliate
pentru redarea unui Super Audio
CD.
Setări sistem (pagina 23)
Efectuarea configurărilor legate de
player.
Setări de reţea (pagina 24)
Efectuarea configurărilor detaliate
pentru Internet şi reţea.
Setarea simplă (pagina 24)
Re-efectuarea Setării Simple pentru
actualizarea setărilor de bază.
Resetare (pagina 24)
Resetarea playerului la configurările
implicite din fabricaţie.
‚
18
Actualizare reţea
Raportul de aspect DVD
Letter Box
Afişează o imagine lată având două
benzi negre deasupra şi dedesubt.
Pan &
Scan
Afişează imaginea având înălţimea
completă pe întreg ecranul, iar părţile
laterale sunt „tăiate”.
Selectaţi „OK” pentru a actualiza software-ul player-ului
prin reţea.
 Recomandăm efectuarea actualizării prin reţea la
fiecare două luni.
 Pentru informaţii privind funcţiile de actualizare,
vizitaţi următorul site Internet:
http://support.sony-europe.com
Setări Ecran
Tip de televizor
Mod de conversie cinema
Auto
16:9
4:3
Selectaţi această valoare atunci când vă
conectaţi la un televizor cu ecran lat sau
la un televizor care dispune de această
funcţionalitate.
Selectaţi această valoare atunci când vă
conectaţi la un televizor cu ecran 4:3
care nu dispune de funcţie 16:9.
Format ecran
Original
Raport de
Aspect
Fix
Selectaţi această valoare atunci când
vă conectaţi la un televizor cu care
dispune de o funcţionalitate de ecran
lat. Afişează o imagine în format 4:3 la
un raport de aspect de 16:9, chiar şi
un televizor cu ecran lat.
Schimbă dimensiunea imaginii pentru
a se potrivi cu raportul original de
aspect al imaginii..
Video
În mod normal selectaţi această
valoare. Playerul va detecta în mod
automat dacă materialul redat este de
tip video sau de tip film şi va comuta
către metoda de redare cea mai
potrivită.
Va fi selectată metoda de redare cea
mai potrivită pentru materiale video,
indiferent de tipul materialului redat.
Formatul de ieşire video
HDMI
Component
Video
Video
În mod normal selectaţi „Auto.”
Selectaţi „Original resolution
(Rezoluţie originală)” pentru a
obţine la ieşire rezoluţia
înregistrată pe disc. Atunci când
rezoluţia este mai mică decât
rezoluţia SD, aceasta va fi scalată
la rezoluţia SD.
Selctarea rezoluţiei celei mai
potrivite pentru televizorul
dumneavoastră.
Automat setează rezoluţia cea mai
joasă.
 Atunci când conectaţi mufa HDMI OUT şi altă mufă
de ieşire video în acelaşi timp, selectaţi „Component
Video”.
 Dacă nu apare nici o imagine atunci când selectaţi
rezoluţia „HDMI” sau „Component Video”, încercaţi
setarea unei alte rezoluţii.
19
Ieşire BD/DVD-ROM 1080/24p
Auto
Off
(Dezactivat)
Semnalele de la ieşire vor fi de
tipul 1920 x 1080p/ 24 Hz doar
atunci se face conectarea la
un televizor compatibil
1080/24p folosind mufa HDMI
OUT.
Selectaţi această valoare
atunci când televizorul
dumneavoastră nu este
compatibil cu semnalele video
1080/24p.
YcbCr/RGB (HDMI)
Auto
YCbCr
(4:2:2)
YCbCr
(4:4:4)
RGB
Detectarea televizorului
conectat se face automat, şi
are loc comutarea către setarea
culorii potrivite.
Scoate la ieşire semnale video
YcbCr (4:2:2)
Scoate la ieşire semnale video
YcbCr (4:4:4)
Scoate la ieşire semnale video
RGB.
Adâncimea culorii HDMI
Auto
12 bit
10 bit
Off
(Dezactivat)
În mod normal selectaţi
această valoare.
Scoate la ieşire semnale video
12 bit / 10 bit atunci când este
conectat un televizor
compatibil cu Adâncimea de
Culoare.
Selectaţi această valoare
atunci când imaginea este
instabilă, iar culorile nu par
naturale.
Setări Audio
Audio (HDMI)
Auto
PCM
Mod de ieşire DSD
On
(Activat)
Off
(Dezactivat)
Frame
(Cadru)
În mod normal selectaţi
această valoare. Imaginile
dinamice în mişcare apar fără a
fi înceţoşate.
Afişează imaginile statice la o
rezoluţie înaltă.
On
(Activat)
Off
(Dezactivat)
Scoate la ieşire semnale audio
obţinute din amestecarea
semnalului audio secundar şi
interactiv cu semnalul audio
principal.
Scoate la ieşire doar semnalul
audio principal. Selectaţi
această valoare pentru a scoate
la ieşire semnale audio HD (de
înaltă definiţie) către un
amplificator AV (receptor).
Dolby Digital (Coaxial / Optic)
Downmix
PCM
Dolby
Digital
Conversie la semnale PCM
Linear. Selectaţi această valoare
atunci când conectaţi un dispozitiv
audio care nu dispune de un
decoder Dolby Digital încorporat.
Selectaţi această valoare atunci
când conectaţi un dispozitiv audio
care dispune de un decoder Dolby
Digital încorporat.
DTS (Coaxial / Optic)
Downmix
PCM
DTS
20
Playerul va scoate la ieşire prin
mufa HDMI OUT semnale DSD
atunci când este redat un Supr
Audio CD. Atunci când este
selectată valoarea „On
(Activat)”, semnalele analogice
nu sunt scoase la ieşire atunci
când este redat un Super Audio
CD.
Playerul va scoate la ieşire prin
mufa HDMI OUT semnale audio
PCM.
Setare BD Audio mix
Mod Pauză
Auto
În mod normal selectaţi această
valoare. Playerul va scoate la ieşire
semnale audio în funcţie de tipul
dispozitivului HDMI conectat.
Playerul va scoate la ieşire prin mufa
HDMI OUT semnale audio PCM .
Conversie la semnale PCM
Linear. Selectaţi această valoare
atunci când conectaţi un dispozitiv
audio care nu dispune de un
decoder DTS încorporat.
Selectaţi această valoare atunci
când conectaţi un dispozitiv audio
care dispune de un decoder DTS
încorporat.
Audio DRC
Auto
Standard
Wide Range
(Gamă
largă)
Redarea este efectuată în
gama dinamică specificată de
disc (doar pentru discurile BD).
Alte discuri sunt redate la
nivelul „Standard”.
Redarea este efectuată la un
nivel de compresie standard.
Compresia nu funcţionează.
Este produs un sunet mai
dinamic.
Downmix
Surround
Stereo
Scoate la ieşire semnale cu
efect surround. Selectaţi
această valoare atunci când
conectaţi un dispozitiv audio
care suportă Dolby Surround
(Pro Logic) sau DTS Neo 6.
Scoate la ieşire semnale fără
efect surround. Selectaţi
această valoare atunci când
conectaţi un dispozitiv audio
care nu suportă Dolby
Surround (Pro Logic) sau DTS
Neo 6.
Setări de vizionare
BD/DVD
Meniu BD/DVD
Selectează limba implicită a meniului pentru
BDROM-uri sau discuri DVD VIDEO.
Dacă aţi selectat opţiunea de selectare a codului de
limbă („Select Language Code”), apare afişajul
pentru introducerea codului de limbă. Introduceţi
codul limbii dorite din lista codurilor de limbă
(pagina 33).
Audio
Selectează limba implicită a pieselor pentru BDROM-uri sau discuri DVD VIDEO.
Dacă optaţi pentru „Original”, se selectează limba
prioritară a discului.
Dacă aţi selectat opţiunea de selectare a codului de
limbă („Select Language Code”), apare afişajul
pentru introducerea codului limbii selectate.
Introduceţi codul aferent limbii dorite din lista
codurilor de limbă (pagina 33).
Subtitrare
Selectează limba implicită a subtitrărilor pentru BDROM-uri sau discuri DVD VIDEO.
Dacă aţi selectat opţiunea de selectare a codului de
limbă („Select Language Code”), apare afişajul
pentru introducerea codului limbii selectate.
Introduceţi codul aferent limbii dorite din lista
codurilor de limbă (pagina 33).
Startul de redare Disc Hibrid BD
BD
DVD/CD
Redarea stratului BD.
Redarea stratului DVD sau CD.
Conexiunea Internet BD
Allow
(Permite)
Do not
Allow (Nu
permite)
În mod normal selectaţi
această valoare.
Împiedică conectarea la
Internet.
21
Setări Control Parental
Parola
Setaţi sau schimbaţi parola pentru funcţia de Control
Parental. O parolă vă permite să restricţionaţi
redarea unui BD-ROM sau a unui VIDEO DVD,
precum şi a conţinutului video de pe Internet. Dacă
este necesar, puteţi diferenţia diverse nivele de
restricţionare pentru discurile BD-ROM sau VIDEO
DVD.
Setări Muzică
Stratul de redare Super Audio CD
Super
Audio CD
CD
Canalele de redare Super Audio CD
Codul Zonal de Control Parental
DSD 2ch
Redarea anumitor discuri BD-ROM sau VIDEO DVD,
sau a conţinutului video de pe Internet poate fi
limitată în funcţie de zona geografică. Anumite scene
pot fi blocate sau înlocuite cu altele. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi parola
formată din patru cifre.
CDDSD
Multi
Controlul Parental BD
Redarea anumitor discuri BD-ROM poate fi limitată
în funcţie de vârsta utilizatorilor. Anumite scene pot fi
blocate sau înlocuite cu altele. Urmaţi instrucţiunile
de pe ecran şi introduceţi parola formată din patru
cifre.
Controlul Parental DVD
Redarea anumitor discuri VIDEO DVD poate fi
limitată în funcţie de vârsta utilizatorilor. Anumite
scene pot fi blocate sau înlocuite cu altele. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi parola
formată din patru cifre.
Controlul Parental al conţinutului
video de pe Internet
Redarea anumitor fişiere video de pe Internet poate
fi limitată în funcţie de vârsta utilizatorilor. Anumite
scene pot fi blocate sau înlocuite cu altele. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi parola
formată din patru cifre.
Conţinut Video Nerestricţionat
Allow
(Permite)
Block
(Blochează)
22
Permite redarea fişierelor video
de pe Internet nerestricţionate.
Blochează redarea fişierelor
video de pe Internet
nerestricţionate.
Redă stratul Super Audio
CD.
Redă stratul CD.
Redă zona înregistrată
pentru 2 canale.
Redă zona înregistrată
pentru mai multe canale.
Setări Sistem
Screen Saver (Protector ecran)
On (Activat)
OSD
Selectează limba de afişare a meniurilor pe ecran.
Atenuator
Bright
(Luminos)
Dark
(Întunecat)
Off
(Dezactivat)
Lumină intensă.
Lumină slabă.
Opreşte iluminatul în timpul
redării. Lumină slabă în
afara momentului redării.
Control HDMI
On (Activat)
Off
(Dezactivat)
Vă permite folosirea
funcţiei « Control for
HDMI » (Control pentru
HDMI) (pagina 30).
Dezactivează această
funcţie
Quick Start Mode (Mod de pornire
rapidă)
On (Activat)
Off
(Dezactivat)
Scurtează timpul de
pornire atunci când
playerul este pus în
funcţiune.
Reduce energia
consumată în standby.
Auto Standby
On (Activat)
Off
(Dezactivat)
Activează. Funcţia “Auto
Standby”. Se revine
automat în modul standby,
dacă nici un buton al
playerului sau de pe
telecomandă nu este
apăsat timp de 30 de
minute.
Dezactivează această
funcţie
Off
(Dezactivat)
Software Update Notification
(Notificare pentru actualizarea
software-ului)
On (Activat)
Off
(Dezactivat)
Playerul vă va informa cu
privire la apariţia unei
versiuni noi de software
(pagina 19).
Dezactivează această
funcţie
Setări Gracenote
Auto
Manual
Descarcă automat informaţiile
despre disc atunci când are loc
oprirea redării. Stabiliţi
conexiunea la reţea pentru a
efectua această descărcare.
Se descarcă informaţiile despre
disc atunci când din meniul de
opţiuni este selectat „Playback
History” (Istorie redare) sau
„Information Display” (Afişare
Informaţii).
DivX(R) VOD
Pentru detalii, vizitaţi următorul website:
vod.divx.com
Informaţii sistem
Afişează informaţiile legate de versiunea software a
player-ului şi adresa MAC.
Auto Display
On (Activat)
Off
(Dezactivat)
Activează. Funcţia “Screen
saver” (Protector ecran).
Imaginea de protecţie a
ecranului apare atunci
când nu folosiţi playerul
timp de 10 de minute, în
timp ce pe ecran este afişat
un meniu.
Dezactivează această
funcţie
În mod automat se
afişează informaţii pe ecran
la schimbarea titlurilor
vizionate, a modului
imaginii, a semnalelor
audio, etc..
Informaţiile sunt afişate
doar atunci când apăsaţi
butonul DISPLAY.
23
Setări de Reţea
Setări Internet
Conectaţi mai întâi playerul la o reţea. Pentru detalii,
consultaţi secţiunea „Conectarea la reţea” (pagina
12).
View Network
Status
(Vizualizare stare
reţea)
Wired Setup
(Setare
conexiune prin
cablu)
USB Wireless
Setup (Setare
conexiune prin
USB Wireless)
Afişează starea curentă a
reţelei.
Selectaţi această valoare
atunci când realizaţi
conectarea directă la un
router de bandă largă.
Selectaţi această valoare
atunci când realizaţi
conectarea folsoind un
adaptor de reţea USB
Wireless.
Pentru detalii
suplimentare vizitaţi
următorul site şi verificaţi
secţiunea FAQ (Cele mai
frecvente întrebări):
http://support.sonyeurope.com
Network Connection Diagnostics
(Diagnoza Conexiunii de Reţea)
Puteţi rula funcţia de diagnoză a reţelei pentru a
vedea dacă această conexiunea afost realizată în
mod corespunzător.
BD Remote Device Registration
(Înregistrare dispozitiv BD la distanţă)
Înregistrează dispozitivul „BD Remote” (BD la
distanţă).
Registered BD Remote Devices
Registration (Dispozitive BD la
distanţă înregistrate)
Afişează o listă cu toate dispozitivele „BD Remote”
(BD la distanţă) înregistrate.
24
Easy Setup (Setarea
Simplă)
Rulează din nou funcţia „Easy Setup” (Setare
simplă) pentru a configura setările de bază. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Resetting (Resetarea)
Resetarea la configurările implicite
din fabricaţie
Puteţi reseta playerul la configurările implicite din
fabricaţie, prin selectarea grupului de parametri.
Toţi parametrii din cadrul acelui grup vor fi resetaţi.
Iniţializarea Informaţiilor Personale
Puteţi şterge informaţiile dumneavoastră personale
stocate în player.
Ghid al problemelor de
funcţionare
În caz de dificultăţi în utilizarea playerului, utilizaţi lista de
mai jos pentru aflarea unei soluţii înainte de a solicita o
reparaţie. Dacă problemele persistă, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Imagine
Imaginea nu se afişează/ imaginea este
parazitată.
Informaţii
suplimentare
Verificaţi dacă sunt bine fixate toate cablurile de
conectare (pagina 10)
Comutaţi selectorul de intrări al televizorului
dumneavoastră pentru a afişa semnalul provenit de
la player.
Resetaţi rezoluţia de ieşire video la cea mai mică
rezoluţie prin apăsarea butonului
de pe player
mai mult de 10 secunde.
Pentru conexiuni HDMI, încercaţi următoarele
1) Opriţi playerul şi apoi reporniţi-l.
2) Opriţi şi reporniţi echipamentul conectat.
3) Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul HDMI.
Mufa HDMI OUT este conectată la un dispozitiv DVI
care nu suportă tehnologia de protecţie a drepturilor
de autor. .
Pentru conexiunile HDMI, verificaţi setările pentru
„Output Video Format” (Formatul Video de Ieşire)
din meniul „Screen Settings” (Setări Ecran) (pagina
19).
Atunci când sunt scoase la ieşire şi semnalele
analogice, setaţi parametrul „BD/DVD-ROM
1080/24p Output” la valoarea „Off” (Dezactivat) din
cadrul meniului „Screen Settings” (Setări Ecran)
(pagina 20)
La redarea discurilor BD-ROM, verificaţi valoarea
parametrului „BD/DVD-ROM 1080/24p Output” din
cadrul meniului „Screen Settings” (Setări Ecran)
(pagina 20).
Limba meniurilor afişate pe ecran comută
automat atunci când există conectare la
mufa HDMI OUT
Atunci când parametrul „Control for HDMI” (Control
pentru HDMI) este setat la valoarea „On” (Activat)
(pagina 23), limba meniurilor de pe ecran comută
automat în funcţie de setările de limbă ale
televizorului conectat (dacă schimbaţi setările de pe
televizor, etc.)
25
Sunet
Nu există sunet sau sunetul nu este
redat în mod corespunzător.
Verificaţi dacă sunt bine fixate toate cablurile
de conectare (pagina 10).
Comutaţi selectorul de intrare al
amplificatorului AV (receiver) astfel încât
semnalele audio ale playerului să fie
transmise de la amplificatorul AV (receiver).
Dacă semnalul audio nu se transmite prin
mufa DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)/HDMI OUT, verificaţi setările audio
(pagina 20).
Pentru conexiuni HDMI, încercaţi următoarele
1) Opriţi playerul şi apoi reporniţi-l.
2) Opriţi şi reporniţi echipamentul conectat.
3) Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul
HDMI.
Pentru conexiuni HDMI, dacă playerul este
conectat la televizor printr-un amplificator AV
(receiver), încercaţi să conectaţi cablul HDMI
direct în televizor. Consultaţi de asemenea şi
manualul de instrucţiuni furnizat odată cu
amplificatorul AV (receiver).
Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI (mufele DVI nu acceptă
semnale audio).
Dispozitivul conectat la mufa HDMI OUT nu
suportă formatul audio al playerului. Verificaţi
setările audio (pagina 20).
Semnalele Audio HD (Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio, şi DTS-HD Master
Audio) nu sunt transmise.
Setaţi parametrul „BD Audio Mix Setting” pe
„Off” (Dezactivat) în cadrul meniului „Setările
audio” (pagina 20).
Verificaţi dacă amplificatorul AV (receiver)
conectat este compatibil cu fiecare din
formatele audio HD.
Nu există transmisie audio interactiv.
Configuraţi parametrul „BD Audio Mix Setting”
pe „On” (Activare) în cadrul meniului „Setările
audio” (pagina 20).
Disc
Discul nu poate fi redat.
Discul este murdar.
Discul este aşezat invers. Introduceţi discul
cu partea de redare în jos.
Discul este înregistrat într-un format care nu
poate fi redat de acest player (pagina 29).
Playerul nu poate reda un disc înregistrat
care nu este finalizat corect.
Codul regional al BD sau DVD nu se
potriveşte cu cel al playerului.
Dispozitivul USB
Playerul nu detectează nici un
dispozitiv USB conectat la acesta.
Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este corect
introdus în mufa USB.
Verificaţi ca nu cumva dispozitivul USB sau
cablul sa fie avariat.
Verificaţi ca dispozitivul USB să fie pornit.
Dacă dispozitivul USB este conectat prin
intermediul unui hub USB, conectaţi dispozitivul
direct la player.
Fişiere video BRAVIA de
pe Internet
Imaginea/sunetul este de slabă
calitate / anumite programe afişează
o pierdere a detaliilor, în special în
timpul prezentării scenelor în
mişcare rapidă sau a celor
întunecoase.
Imaginea/sunetul poate fi de slabă calitate şi
datorită furnizorului dumneavoastră de Internet.
Imaginea/Sunetul pot fi îmbunătăţite prin
modificarea vitezei de conectare. Se recomandă o
viteză a conexiunii de minim 2,5 Mbps pentru un
fişier video cu definiţie standard (10 Mbps pentru un
fişier video de înaltă definiţie).
Nu toate fişierele video vor conţine şi sunet.
Imaginea este de mici dimensiuni
Apăsaţi butonul
26
pentru panoramare.
Conexiunea la reţea
Playerul nu se poate conecta la reţea.
Verificaţi conexiunea la reţea (pagina 12) şi
setările reţelei (pagina 24).
La pornirea playerului, pe ecran
apare mesajul „A new version has
been found on the network. Perform
the update under „Network Update””
(O nouă versiune a fost găsită în reţea.
Efectuaţi actualizare din cadrul meniului
„Actualizare prin reţea”) .
Consultaţi secţiunea Network Update
(Actualizare prin reţea) (pagina 19) pentru a
actualiza playerul cu cea mai nouă versiune de
software disponibilă.
Bravia Sync („Control for
HDMI” (Control pentru
HDMI))
Funcţia „Control for HDMI” (Control
pentru HDMI) nu funcţionează (Bravia
Sync).
Verificaţi ca parametrul « Control for HDMI »
(Control pentru HDMI) să fie pe “On”
(Activat) (pagina 23).
Dacă modificaţi conexiunea HDMI, opriţi şi
reporniţi playerul.
Dacă apare o oprire a alimentării, setaţi
parametrul « Control for HDMI » (Control
pentru HDMI) pe “Off” (Dezactivat) şi apoi
pe “On” (Activat) (pagina 23).
Verificaţi următoarele şi consultaţi manualul
de utilizare al componentei.
- Componenta conectată să fie compatibilă cu
funcţia « Control for HDMI »
- Setarea « Control for HDMI » (Control
pentru HDMI) a componentei conectate este
corectă.
Atunci când conectaţi playerul la un televizor
printr-un amplificator AV (receiver),
- Dacă amplificatorul AV nu este compatibil cu
funcţia « Control for HDMI », nu veţi putea
controla televizorul prin intermediul
playerului.
Dacă modificaţi conexiunea HDMI,
deconectaţi apoi reconectaţi cablul de
alimentare, iar dacă apare o oprire a
alimentării, încercaţi următoarele:
1) Comutaţi selectorul de intrare al
dispozitivului AV (receiver) astfel încât
imaginea de la player să apară pe ecran.
2) Setaţi « Control for HDMI » pe Off şi apoi pe
On (pagina 23). Consultaţi de asemenea şi
manualul de instrucţiuni furnizat odată cu
amplificatorul AV (receiver)
Altele
Playerul nu porneşte redarea de la
începutul fişierului.
Apăsaţi OPTIONS (Opţiuni) şi selectaţi
„play from the start” (Pornire de la început).
Playerul nu porneşte din punctul de
reluare a redării în care a fost oprit
Punctul de reluare a redării poate fi şters
din memorie, în funcţie de tipul discului, atunci
când:
Deschideţi sertarul discului.
Deconectaţi dispozitivul USB
Începeţi redarea altui conţinut
Închideţi playerul.
Sertarul discului nu se deschide, iar pe
afişajul panoului frontal apare mesajul
“LOCKED” sau “TLK ON”
La afişarea mesajului “LOCKED” (Blocat),
playerul este blocat. Pentru anularea
protecţiei pentru copii, menţineţi apăsat
la player până a afişarea mesajului
UNLOCK pe afişajul panoului frontal
(pagina 6).
Atunci când este afişat mesajul TLK ON,
contactaţi distribuitorul Sony sau firma de
service locală autorizată de Sony.
Sertarul discului nu se deschide, iar
discul nu poate fi scos chiar dacă s-a
apăsat .
Încercaţi următoarele: 1. Opriţi playerul şi
deconectaţi cablul de alimentare. 2.
Reconectaţi cablul de alimentare în timp ce
ţineţi apăsat
pe player. 3. Menţineţi
apăsat până la deschiderea sertarului. 4.
Scoateţi discul. 5. Când se afişează
mesajul WAIT pe afişajul panoului frontal ,
menţineţi apăsat
pe player peste 10
secunde, până la repornirea playerului.
Pe panoul frontal apare mesajul “Exxxxx”
sau “FAN ERR”
La apariţia mesajului „Exxxxx”, contactaţi
cel mai apropiat contactaţi distribuitor Sony
sau firma de service locală autorizată de
Sony şi furnizaţi-le codul de eroare.
27
La apariţia mesajului „FAN ERR”,
încercaţi următoarele: 1) Verificaţi ca nu
cumva fantele de ventilare din spatele
playerului să fie blocate. 2) Plasaţi
playerul într-o locaţie care dispune de o
ventilaţie adecvată pentru a împiedica
încălzirea acestuia.
Playerul nu răspunde la nici un buton.
Umezeala s-a condensat în interiorul
playerului (pagina 3).
Ţineţi apăsat
la player timp de peste
10 secunde, până când indicatorii de pe
afişajul panoului frontal dispar.
În cazul în care playerul continuă să nu
răspundă la nici o comandă, deconectaţi
şi reconectaţi cablul de alimentare.
Specificaţii
Sistem
Laser: Laser cu semiconductor
Intrări şi ieşiri
Denumirea mufei:
Tipul mufei/Nivelul de ieşire/Impedanţa sarcinii)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Mufă phono/2 Vrms 10 kiloohmi
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Mufă de ieşire optică/–18 dBm
(lungime de undă 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Mufă phono/0.5 Vp-p/Vp-p/75 ohmi
HDMI OUT:
Conector HDMI standard 19-pin
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR):
Mufă phono/Y: 1.0 Vp-p/
PB, PR: 0.7 Vp-p/75 Ohmi
LINE OUT VIDEO:
Mufă phono/1.0 Vp-p/75 ohmi
LAN (100):
Terminal 100BASE-TX
USB:
Mufă USB de tip A (pentru conectarea unei
memorii USB, a unui memory card reader, aparat
foto digital sau a unei camere video digitale).
Informaţii generale
Alimentare:
220–240 V c.a., 50/60 Hz
Consum:
22 W
Dimensiuni (aprox.):
430 mm × 219 mm × 36 mm
(lăţime/adâncime/înălţime) inclusiv
protuberanţele
Masă (aprox.):
2.0 kg
Temperatură de funcţionare:
5 ºC – 35 ºC
Umiditate de funcţionare:
25 % – 80 %
Accesorii furnizate
Consultaţi pagina 9.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
28
Discurile ce pot fi redate
Discuri BluRay *1
DVD *3
CD *3
BD-ROM
BD-R *2 / BD-RE *2
DVD-ROM
DVD+R / DVD+RW
DVD+R / DVD+RW
CD-DA (Music CD)
CD-ROM
CD-R / CD-RW
Super Audio CD
*1 Deoarece specificaţiile discurilor Blue-Ray sunt
noi şi în continuă evoluţie, anumite discuri s-ar
putea să nu fie redate, în funcţie de tipul discului
sau de versiune. Sunetul la ieşire diferă în funcţie
de sursă, mufa de ieşire conectată şi configurările
audio selectate.
2
* BD-RE: Ver. 2.1
BD-R: Ver. 1.1., 1.2, 1.3 inclusiv pigment organic
de tip BD-R (tip LTH)
Discurile BD-R înregistrate pe un PC nu pot fi
redate dacă post-scripturile sunt înregistrabile.
3
* Un disc CD sau DVD nu putea fi redat, dacă nu a
fost finalizat în mod corect. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul de utilizare furnizat
odată cu dispozitivul de înregistrare.
Discuri care nu pot fi redate








BD-uri cu cartuş
Discuri DVD-RAM
DVD-uri HD
Discuri DVD audio
CD-uri PHOTO
Porţiunile de date de pe CD-uri
VCD-uri/Super VCD-uri
Faţa audio de pe DualDiscs
Note cu privire la Discuri
Acest produs este destinat redării discurilor care se
conformează standardului Compact Disc (CD).
Discurile DualDisc şi unele din discurile muzicale
codate cu tehnologii de protecţie a drepturilor de
autor nu se conformează standardului Compact
Disc (CD), şi de aceea, aceste discuri s-ar putea să
nu poată fi redate cu ajutorul acestui player.
Note privind operaţiunile de redare
BD/DVD
Unele operaţiuni de redare pentru BD/DVD pot fi
setate intenţionat de către producătorii de software.
Întrucât acest player redă BD/DVD în funcţie de
conţinutul discului creat de producătorii de
software, unele funcţii de redare pot să nu fie
disponibile.
Note cu privire la discurile cu strat
dublu BD/DVD
Imaginea şi sunetul redate pot fi momentan
întrerupte atunci când are loc trecerea de la un strat
pe celălalt.
Codul regional (doar pentru BDROM/DVD video)
Playerul are un cod regional imprimat în partea din
spate şi poate reda discuri BD-ROM/DVD-ROM
care dispun de coduri zonale identice.
Cod regional.
Tipuri de fişiere care pot fi
redate
Video
Format fişier
MPEG-1
VIDEO/PS*1
MPEG-2
VIDEO/PS,
TS *1
DivX *2
MPEG-4 AVC *1
WMV9 *1
AVCHD
Extensii
„.mpg”, „.mpeg”
„.m2ts”, „.mts”
„.avi”, „.divx”
„.mkv”, „.mp4”,
„.m4v”, „m2ts”,
„.mts”
„.wmv”, „.asf”
*3
Muzicale
Format fişier
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
AAC *1 *4
WMA9 Standard *1
*4
LPCM
Extensii
„.mp3”
„.m4a”
„.wma”
„.wav”
Foto
Format fişier
JPEG
Extensii
„.jpg”, „.jpeg”
*1 Playerul nu redă fişiere codate precum cele DRM.
29
2
* DESPRE DIVX VIDEO: DivX© reprezintă un
format
video digital creat de DivX, Inc. Acest produs este
certificat oficial de către DivX, putând reda fişiere
video DivX. Vă rugăm să consultaţi www.divx.com
pentru mai multe informaţii şi instrumente de
conversie a fişierelor în fişiere video DivX.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (Fişiere
video la cerere): Acest produs certificat DivX©
trebuie înregistrat pentru a putea reda conţinut de
tip DivX Video-On-Demand (VOD). Pentru a
genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea
DivX VOD în meniul de configurare al dispozitivului.
Mergeţi la adresa vod.divx.com cu acest cod pentru
a termina procesul de înregistrare şi pentru a afla
mai multe despre DivX VOD.
*3 Acest player redă fişiere în format AVCHD care
sunt înregistrate cu ajutorul unei camere video
digitale, etc. Discurile în format AVCHD nu vor
putea fi redate, dacă nu au fost corect finalizate.
4
* Playerul nu poate reda fişiere codate precum
cele Lossless.







30
Anumite fişiere s-ar putea să nu poată fi redate
în funcţie de format, tip de codare sau de
condiţiile de înregistrare.
Anumite fişiere editate pe un PC s-ar putea să
nu pată fi redate.
Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
şi directoare pe dispozitivele BD, DVD, CD sau
USB:
Până la directoare aflate în al cincilea
arbore
Până la 500 de fişiere într-un singur
arbore
Anumite dispozitive USB s-ar putea să nu
funcţioneze cu acest player.
Playerul poate recunoaşte dispozitivele Mass
Storage Class (MSC) (cum ar fi memoriile flash
sau HDD (hard-disk)) care sunt compatibile
FAT şi ne partiţionate, clasa Still Image
Capture Device (SICD) şi tastaturile cu 101
taste (doar mufa USB de pe panoul frontal).
Pentru a evita coruperea sau distrugerea
datelor de pe memoria sau dispozitivul USB,
închideţi playerul atunci când conectaţi sau
deconectaţi memoria sau dispozitivul USB.
Playerul s-ar putea sa nu funcţioneze uşor la
redarea fişierelor video cu un bit rate ridicat de
pe CD-uri de date. Vă recomandăm să redaţi
astfel de fişiere folosind discuri DVD DATA.
Despre caracteristicile
BRAVIA Sync (exclusiv
pentru conexiunile HDMI)
La conectarea de componente Sony compatibile
cu funcţia „Control pentru HDMI” cu ajutorul
cablului HDMI (nefurnizat), funcţionarea se
simplifică astfel:
 Redare de la un singur buton.
Prin apăsarea unuia din butoanele de mai
jos, televizorul conectat porneşte, iar
selectorul de intrare al acestuia se comută
automat pe player.
HOME: Meniul principal (HOME) apare
automat (pagina 8, 14, 18).
: Redarea începe automat.
 Oprirea sistemului
Dacă opriţi televizorul de la butonul TV
sau de la butonul de oprire al
telecomenzii TV, playerul şi componentele
compatibile HDMI se opresc automat.

Theatre
Dacă apăsaţi butonul THEATRE, playerul se
comută automat la modul video optim pentru
vizionarea filmelor. Dacă este conectat la un
amplificator AV Sony (receiver) cu cablul
HDMI, se comută automat şi ieşirea
difuzoarelor. La conectarea cu un TV
compatibil cu modul Theatre prin cablu
HDMI, modul video al TV se comută în
modul Theatre. Apăsaţi din nou butonul
pentru revenirea la setările originale.

Setarea limbii
Dacă modificaţi limba în care sunt afişate
mesajele pe ecranul TV, se modifică şi
limba de afişare a mesajelor playerului,
după oprirea şi repornirea acestuia.
Pregătirea pentru caracteristicile
BRAVIA Sync
Setaţi „Control pentru HDMI” pe On (Activat)
conform capitolului „Setările sistemului” (pagina
23).
Pentru detalii privind setările TV sau ale altor
componente conectate, consultaţi manualele de
utilizare furnizate împreună cu televizorul sau
componentele respective.
 WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)


La conectarea unui TV Sony compatibil cu
funcţia de setare rapidă a Controlului pentru
HDMI cu ajutorul unui cablu HDMI, setarea
controlului pentru HDMI a playerului se
iniţializează automat, dacă setarea control
pentru HDMI a televizorului conectat este
activată. Vezi instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu televizorul.
La conectarea unui TV Sony compatibil cu
caracteristicile BRAVIA Sync cu ajutorul
cablului HDMI, puteţi controla funcţiile de bază
ale playerului de la telecomanda TV, dacă
setarea control pentru HDMI de la TV conectat
este activată. Vezi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu TV.
În funcţie de componenta conectată, este posibil ca
funcţia “Control pentru HDMI” să fie inactivă. Vezi
instrucţiunile de utilizare furnizate împreună cu
fiecare component.
Despre securitatea reţelei
wireless
Deoarece comunicaţia cu ajutorul funcţiei LAN
wireless este stabilită prin intermediul undelor radio,
semnalul wireless poate fi interceptat. Pentru a
proteja comunicaţia wireless, acest player suportă
mai multe funcţii securitate. Asiguraţi-vă că aţi
configurat corect setările de securitate conform
mediului reţelei dumneavoastră.
AES reprezintă o tehnologie de implementare a
siguranţei reţelelor wireless care foloseşte o
metodă de securitate avansată diferită de WEP
şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate mai mare
decât WEP sau TKIP.
Drepturi de autor şi Mărci
înregistrate






 No Security (Fără securitate)
Cu toate că puteţi configura uşor echipamentul,
oricine altcineva poate intercepta comunicaţia
wireless sau poate interveni în reţeaua
dumneavoastră wireless, fără a dispune de
echipamente sofisticate. Aveţi mereu în vedere
riscul accesului neautorizat la date sau al
intercepţiei acestora.
 WEP
WEP aplică un nivel de siguranţă comunicaţiilor
împiedicându-i pe alţii să intercepteze
comunicaţiile sau să intre într-o reţea wireless.
WEP reprezintă o tehnologie de securitate
moştenită, care permite dispozitivelor mai vechi,
care nu suportă TKIP/AES să fie conectate într-o
astfel de reţea.







 WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP reprezintă o tehnologie de securitate
dezvoltată pentru a corecta deficienţele
tehnologiei WEP. TKIP asigură un nivel de
securitate mai mare decât WEP.

Acest produs încorporează tehnologie de
protecţie a drepturilor de autor care este
protejată de patente SUA şi de alte drepturi de
proprietate intelectuală.
Folosirea acestei tehnologii de de protecţie a
drepturilor de autor trebuie să fie autorizată de
Macrovision şi este destinată folosirii acasă sau
pentru vizionări limitate, dacă nu este altfel
autorizată de către Macrovision.
Ingineriia inversă şi dezasamblarea este strict
interzisă.
„AVCHD” şi logo-ul „AVCHD” reprezintă mărci
înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony
Corporation.
Mărcile înregistrate Java şi „bazat pe Java” sunt
mărci înregistrate ale Sun Microsystems, Inc.
şi „XMB”, precum şi „xross media bar” sunt
mărci înregistrate ale Sony Corporation şi Sony
Computer Entertainment Inc.
Acest produs încorporează tehnologie HighDefinition Multimedia Interface (HDMITM). HDMI,
logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci înregistrate ale HDMI
Licensing LLC.
„Blu-ray Disk” este o marcă înregistrată.
Logo-urile „Blu-ray Disc”, “DVD+RW,” “DVDRW,” “DVD+R,” “DVD-R,” “DVD VIDEO,” şi “CD”
sunt mărci înregistrate.
„BD-LIVE”, logo-ul „BD-LIVE” şi „BONUSVIEW”
sunt mărci înregistrate ale Blu-ray Disc
Association.
„x.v.Colour” şi logo-ul „x.v.Colour” sunt mărci
înregistrate ale Sony Corporation.
„BRAVIA” este o marcă înregistrată a Sony
Corporation.
„PhotoTV HD” şi logo-ul „PhotoTV HD” sunt
mărci înregistrate ale Sony Corporation.
Tehnologia de codare audio MPEG Layer -3 şi
patentele sunt licenţiate din partea Fraunhofer
IIS şi Thomson.
„DivX®”, „DivX Certified®”, precum şi logo-urile
asociate acestora sunt mărci înregistrate ale
DivX, Inc. şi sunt folosite sub licenţă.
31
 Tehnologia de recunoaştere a muzicii şi filmelor şi
a datelor legate de acestea este furnizată de
®
Gracenote . Gracenote reprezintă standardul în
domeniu în ceea ce priveşte tehnologia
recunoaşterii muzicii şi a furnizării conţinutului
legat de aceasta. Pentru mai multe informaţii
vizitaţi www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc şi informaţiile referitoare la
muzică şi filme provenite de la Gracenote Inc,
sunt marcate cu © 2000-present Gracenote. Unul
sau mai multe patente deţinute de Gracenote se
aplică acestui produs sau acestui serviciu.
Consultaţi website-ul Gracenote pentru o list non
exhaustivă a patentelor Gracenote aplicabile.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo-ul
Gracenote, precum şi logo-ul „Powered by
Gracenote” sunt fie mărci comerciale înregistrate,
fie mărci comerciale ale Gracenote în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
 Alte nume de sisteme şi produse sunt în general
mărci comerciale şi mărci comerciale înregistrate
ale producătorilor. Marcajele TM şi ® nu sunt
indicate în acest document.
Codurile numerice ale
televizoarelor ce pot
controlate
Dacă este listat mai mult de un singur cod,
încercaţi să le introduceţi unul câte unul până în
momentul în care unul din ele funcţionează cu
televizorul dumneavoastră.
Producător
Sony
Grundig *1
Hitachi
ITT *1
JVC *1
LG / Goldstar
Loewe
Nokia *1
Panasonic
Phillips *2
Saba *1
Samsung *3
Sanyo *1
Sharp
Telefunken *1
Thomson *1
Toshiba
Cod Numeric
01 (implicit)
11
24
15,16
33
76
45
15, 16, 69, 73
17, 49
06, 07, 08, 72
12, 13, 74
22, 23, 71
25
29
36
43, 75
38
*1 Doar modelul BDP-S373.
*2 Doar codurile 06, 08 şi 72 pot fi selectate pentru
modelul BDP-S370.
*3 Doar codul 71 poate fi selectat pentru modelul
BDP-S370.
32
Lista codurilor de limbă
Pentru detalii, consultaţi secţiunea „BD/DVD Viewing Settings” (Setări de vizionare BD/DVD) (pagina 21).
Denumirile limbilor conform standardului ISO 639:1988 (E/F).
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
1027
1028
1032
1039
Afar
Abahză (ab)
Afrikaans (af)
Amharic (am)
1186
1194
1196
1203
Gaelic Scoţia (gd)
Galiciană (gl)
Guarani (gn)
Gujarati (gu)
1349
1350
1352
1353
1511
1512
1513
1514
Albaneză (sq)
Sârbă (sr)
Siswati, Swati (ss)
Sesotho, Sotho (st)
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
Arabă (ar)
Assameză (as)
Aymara (ay)
Azeră (az)
Bashkiră (ba)
Bielorusă (be)
Bulgară (bg)
Bihari (bh)
Bislama (bi)
Bengali (bn)
Tibetană (bo)
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
Hausa (ha)
Hindi (hi)
Croată (hr)
Maghiară (hu)
Armeană (hy)
Interlingua (ia)
Interlingue (ie)
Inupiak (ik)
Indoneziană (in)
Islandeză (is)
Italiană (it)
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
Macedoneană (mk)
Malayalam (ml)
Mongolă (mn)
Moldovenească
(mo)
Marathi (mr)
Malay (ms)
Malteză (mt)
Birmaneză (my)
Nauru (na)
Nepaleză (ne)
Olandeză (nl)
Norvegiană (no)
Occitană (oc)
Oromo (om)
Oriya (or)
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1070
Bretonă (br)
1257
Ebraică (iw)
1417
1535
1079
1093
1097
1103
1105
Catalană (ca)
Corsicană (co)
Cehă (cs)
Galeză (cy)
Daneză (da)
1261
1269
1283
1287
1297
Japoneză (ja)
Idiş (ji)
Javaneză (jw)
Gruzină (ka)
Kazahă (kk)
1428
1435
1436
1463
1481
1538
1539
1540
1543
1557
Turcă (tr)
Tsonga (ts)
Tătară (tt)
Twi (tw)
Ucraineană (uk)
1109
Germană (de)
1298
1482
1564
Urdu (ur)
1130
Bhutani, Dzongka
(dz)
Greacă (el)
Engleză (en)
Esperanto (eo)
Spaniolă (es)
Estonă (et)
Bască (eu)
Persană (fa)
Finlandeză (fi)
Fiji (fj)
Faroese (fo)
Franceză(fr)
Frisian (fy)
Irlandeză (ga)
1299
Groenlandeză Kalaallisut
(kl)
Cambodgiană, Khmeră (km)
Punjabi, Panjabi
(pa)
Poloneză (pl)
Pashto, Pushto (ps)
Portugheză (pt)
Quechua (qu)
Rhaeto-Romană
(rm)
Kirundi, Rundi (rn)
Sundaneză (su)
Suedeză (sv)
Swahili (sw)
Tamil (ta)
Telugu (te)
Tajik (tg)
Tailandeză (th)
Tigrinya (ti)
Turkmenă (tk)
Tagalog (tl)
Setswana, Tswana
(tn)
Tonga (to)
1483
Română (ro)
1572
Uzbekă (uz)
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
Kannada (kn)
Coreeană (ko)
Kashmiri (ks)
Kurdă (ku)
Kirghiză (ky)
Latină (la)
Lingala (ln)
Laoţiană, Lao (lo)
Lituaniană (lt)
Letonă (lv)
Malagaşă (mg)
Maori (mi)
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
Rusă (ru)
Kinyarwanda (rw)
Sanscrită (sa)
Sindhi (sd)
Sangho, Sango (sg)
Sârbo-croată
Sinhaleză (si)
Slovacă (sk)
Slovenă (sl)
Samoa (sm)
Shona (sn)
Somaleză (so)
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Vietnameză (vi)
Volapük (vo)
Wolof (wo)
Xhosa (xh)
Yoruba (yo)
Chineză
Zulu (zu)
nespecificată
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
Codul de control parental/zonal
Pentru detalii, consultaţi secţiunea Codul Zonal pentru Control Parental (pagina 22).
Număr, zonă (cod)
2044, Argentina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgia (be)
2070, Brazilia (br)
2079, Canada (ca)
2090, Chile (cl)
2092, China (cn)
2093, Columbia (co)
2115, Danemarca (dk)
2165, Finlanda (fi)
2174, Franţa (fr)
2109, Germania (de)
2200, Grecia (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonezia (id)
2239, Irlanda (ie)
2254, Italia (it)
2276, Japonia (jp)
2304, Coreea (kr)
2333, Luxembourg (lu)
2363, Malaiezia (my)
2362, Mexic (mx)
2376, Olanda (nl)
2390, Noua Zeelandă (nz)
2436, Portugalia (pt)
2489, Rusia (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spania (es)
2499, Suedia (se)
2086, Elveţia (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thailanda (th)
2184, Marea Britanie (gb)
2379, Norvegia (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filipine (ph)
2428, Polonia (pl)
33
INDEX
Cuvintele între ghilimele apar în
cadrul meniurilor de pe ecran.
Simboluri
(favorite)
7
A
Adâncime de culoare 20
Adresă MAC 23
Actualizare
19
AUDIO 7
„Audio Settings” (Setări audio)
20
„Auto Standby”
23
B
Baterii
9
„BD/DVD Viewing Settings”
(Setări de vizionare BD/DVD)
21
BD-LIVE
14
BD-R
29
BD-RE
29
BONUSVIEW
14
Bravia Sync
27, 30
Butoane colorate
7
C
CD 29
Blocare copii
6, 27
Cod regional 29
Conectare
Amplificator AV
(Receiver)
11
Reţea
12
TV 10
„Control for HDMI” (Control
pentru HDMI) 23, 27, 30
Control Parental 22
Conţinut de pe Internet 7, 16
D
„Dimmer” (Atenuator) 23
Disc Blu-ray 29
Discuri care pot fi redate 29
DISPLAY 8
Dolby Digital 20
„DTS Output Mode” (Mod de
ieşire DTS) 20
DTS 20
DVD 29
E
„Easy Setup” (Setarea Simplă)
12, 24
F
Fişiere video BRAVIA pe
Internet 16
G
Ghid al problemelor de
funcţionare 25
„Gracenote Settings” (Setări
Gracenote)
23
H
HDMI 19, 20
HOME 8, 18
I
Informaţii redare
Închidere sistem
L
Q
„Quick Start Mode” (Mod de
Pornire Rapidă) 23
R
Rata de biţi
26
„Resetting” (Resetare) 24
Reluarea redării 8, 27
Resetarea playerului 24
S
„Screen settings” (Setări ecran)
19
Setare limbă 30
„Setup” (Configurare) 18
„Software update” (Actualizare
software) 19, 23
SUBTITLE (Subtitrare) 7
„System Settings” (Setări
sistem) 23
T
Telecomandă 7, 9
THEATRE 7, 30
TOP MENU 7
„TV Type” (Tip televizor)
U
USB
M
Meniu Home (principal) 18
„Music Settings” (Setări Muzică)
22
N
„Network Settings” (Setări
reţea) 24
„Network update” (Actualizare
prin reţea) 19
O
One-Touch Play
OPTIONS 8
„OSD” 23
34
15
30
P
„Parental Control Settings”
(Setări Control Parental) 22
POP UP/MENU 7
30
15
W
WEP 31
WPA2-PSK (AES) 31
WPA2-PSK (TKIP) 31
WPA-PSK (AES) 31
WPA-PSK (TKIP) 31
19
35
35
Download PDF