Sony | UHP-H1 | Sony UHP-H1 Player audio şi video premium Instrucţiuni de utilizare

masterpage:Right
4-588-104-11(1) (RO)
Player Blu-ray
Disc™/DVD
Instrucţiuni de utilizare
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor.
Pentru a descărca actualizările disponibile şi
Instrucţiunile de utilizare cu caracteristici avansate,
vizitaţi următorul site Web:
www.sony.eu/support
2
AVERTISMENT
Introducere
6
8
10
10
Telecomandă
Pasul 1: Conectarea playerului
Pasul 2: Pregătirea unei conexiuni de reţea
Pasul 3: Configurare simplă
Redare
12
12
12
14
Redarea unui disc
Redarea de pe un dispozitiv USB
Redarea prin intermediul unei reţele
Ascultarea unui fişier audio de pe un
dispozitiv Bluetooth
Informaţii suplimentare
15
15
16
18
Actualizare software
Discuri redabile
Tipuri de fişiere redabile
Specificaţii
UHP-H1
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
master page=left
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\020WAR.fm
Casarea echipamentelor electrice
şi electronice uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, evitaţi
stropirea aparatului şi posibilitatea ca pe acesta să se scurgă
lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Pentru a evita electrocutarea, nu demontaţi carcasa.
Pentru service, apelaţi numai la personal calificat.
Cablul de alimentare trebuie înlocuit doar la un centru
de service autorizat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii instalate la
căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui şi focul.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest produs măreşte
riscul de a vă fi afectată vederea. Din cauza faptului că
raza laser utilizată în acest player Blu-ray Disc/DVD
dăunează ochilor, nu încercaţi să demontaţi carcasa.
Pentru service, apelaţi numai la personal calificat.
Această etichetă este amplasat pe carcasa de protecţie
a laserului, în interiorul incintei.
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj indică faptul că produsul respectiv
nu trebuie tratat ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie
predat la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că
acest produs este casat în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaţi autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul.
Doar
în Europa
Eliminarea bateriilor uzate (valabil
în ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că bateria furnizată
împreună cu produsul respectiv nu trebuie
tratată ca deşeu menajer. Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste baterii
sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de
performanţă sau de integritate a datelor, necesită o
conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta
trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat.
Acest aparat este clasificat ca fiind un produs LASER din
CLASA 1. Marcajul CLASS 1 LASER PRODUCT (PRODUS
LASER DIN CLASA 1) este amplasat în exterior, pe partea
din spate.
Aviz pentru clienţii din Marea Britanie şi Republica
Irlanda
Pentru siguranţă şi confort, acest echipament este prevăzut
cu un ştecăr turnat conform cu BS1363.
Dacă este necesară înlocuirea siguranţei din ştecărul
furnizat, trebuie utilizată o siguranţă cu aceeaşi clasificare
precum cea furnizată şi care este aprobată de către ASTA
sau BSI ca fiind BS1362, (şi anume, este marcată cu simbolul
sau
). În cazul în care ştecărul furnizat cu acest
echipament are o siguranţă cu capac detaşabil, asiguraţi-vă
că ataşaţi capacul după ce înlocuiţi siguranţa. Nu utilizaţi
niciodată ştecărul în cazul în care capacul siguranţei nu este
ataşat. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, contactaţi cel mai
apropiat centru de service Sony.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod
corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei de
exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare
la modul de eliminare în siguranţă a bateriilor din produs.
Predaţi bateriile la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
2
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\020WAR.fm
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul în care
acest produs respectă legislaţia Uniunii Europene trebuie
să fie adresate reprezentantului autorizat, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. Comunicaţi orice probleme legate
de service sau garanţie la adresele oferite în documentele
separate de service sau garanţie.
Măsuri de precauţie
• Această unitate funcţionează cu 220 V - 240 V c.a.,
50/60 Hz. Verificaţi ca tensiunea de alimentare
a unităţii să fie aceeaşi cu cea a sursei locale
de alimentare electrică.
• Instalaţi această unitate astfel încât cablul de la reţea
să poată fi deconectat de la priza de perete imediat,
în caz de necesitate.
• Banda 5.150 MHz - 5.350 MHz este restricţionată
doar la operaţiile de interior.
• Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că
respectă limitele specificate în Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică utilizând un cablu
de conectare mai scurt de 3 metri.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de
masă, draperii etc.
• Nu expuneţi aparatul la surse de flacără deschisă
(de exemplu lumânări aprinse).
• Nu instalaţi acest player într-un spaţiu închis, cum
ar fi o bibliotecă sau un corp de mobilier similar.
• Dacă playerul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată
sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze condens pe lentilele
din interiorul acestuia. În acest caz, este posibil ca
playerul să nu funcţioneze corect. Scoateţi discul
şi lăsaţi playerul pornit timp de aproximativ
o jumătate de oră, până se evaporă umezeala.
• Unitatea nu este deconectată de la sursa c.a. (reţea)
chiar şi atunci când este oprită, atât timp cât este
conectată la priza de perete.
Aviz pentru clienţii din Europa
Acest produs este destinat utilizării în următoarele ţări:
AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MD,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
Kosovo.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament este în conformitate cu cerinţele de bază şi
cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
master page=right
Drepturi de autor şi mărci comerciale
• Java este marcă comercială a companiei Oracle şi/sau
a afiliaţilor săi.
• Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby şi
simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
• Pentru patentele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com. Fabricat sub licenţă DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbolul şi DTS şi
simbolul împreună sunt mărci comerciale înregistrate,
iar DTS-HD Master Audio este marcă comercială a
DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile sunt rezervate.
• Termenii HDMI®, High-Definition Multimedia
Interface şi sigla HDMI sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing
LLC în Statele Unite şi în alte ţări.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ şi siglele acestora sunt mărci
comerciale ale Asociaţiei Blu-ray Disc.
• Blu-ray 3D™ şi sigla Blu-ray 3D™ sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
• „Sigla DVD” este marcă înregistrată a DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
• Siglele „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO”, „DVD AUDIO”,
„Super Audio CD” şi „CD” sunt mărci comerciale.
• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi
brevetele sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS
şi Thomson.
• Acest produs utilizează tehnologii brevetate sub
licenţă de la Verance Corporation şi este protejat prin
brevetul S.U.A. 7,369,677 şi prin alte brevete din
S.U.A. şi din întreaga lume, publicate sau în curs
de publicare, precum şi ca drepturi de autor şi
protecţia informaţiilor confidenţiale a anumitor
aspecte ale unei astfel de tehnologii. Cinavia este
marcă înregistrată a Verance Corporation. Drepturi
de autor 2004-2010 Verance Corporation. Toate
drepturile rezervate de Verance. Este interzisă tehnica
de inginerie inversă sau dezasamblarea.
• Windows Media este marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială a Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi
de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este interzisă fără a deţine
o licenţă din partea Microsoft sau a unui subsidiar
autorizat al Microsoft.
3
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\020WAR.fm
Proprietarii conţinutului utilizează tehnologie de
acces la conţinut Microsoft PlayReady™ pentru a-şi
proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conţinutul
protejat prin drepturi de autor. Acest dispozitiv
utilizează tehnologia PlayReady pentru a accesa
conţinut protejat cu PlayReady şi/sau conţinut
protejat cu WMDRM. Dacă dispozitivul nu reuşeşte
să aplice restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii conţinutului pot cere
Microsoft să revoce capacitatea dispozitivului de a
reda conţinut protejat cu PlayReady. Această revocare
trebuie să nu afecteze conţinutul neprotejat şi nici
conţinutul protejat cu alte tehnologii de accesare a
conţinutului. Proprietarii de conţinut vă pot solicita
să faceţi upgrade la PlayReady pentru a le accesa
conţinutul. Dacă refuzaţi un upgrade, nu veţi putea
accesa conţinut care necesită upgrade-ul respectiv.
• Gracenote, sigla şi modelul siglei Gracenote, sigla
„Powered by Gracenote”, Gracenote MusicID,
Gracenote VideoID şi Gracenote Video Explore sunt
fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale
ale Gracenote, Inc. în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
master page=left
• Google Play™ şi sigla Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
• Apple şi sigla Apple logo sunt mărci comerciale
ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări. App Store este o marcă
de serviciu a companiei Apple Inc.
• Opera® Devices SDK de la Opera Software ASA.
Drepturi de autor 1995-2015 Opera Software ASA.
Toate drepturile rezervate.
• Toate celelalte mărci comerciale aparţin deţinătorilor
de drept ai acestora.
• Alte nume de sisteme şi de produse sunt, în general,
mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale producătorilor. Mărcile ™ şi ® nu sunt indicate
în acest document.
Acord de licenţă de utilizare Gracenote®
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® şi Wi-Fi Alliance®
sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ şi
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ sunt mărci comerciale
ale Wi-Fi Alliance.
• Sigla Wi-Fi CERTIFIED este marcă de certificare
a Wi-Fi Alliance.
• Marca de identificare Wi-Fi Protected Setup este
o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance.
• DLNA™, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™ sunt
mărci comerciale, mărci de servicii sau mărci de
certificare ale Digital Living Network Alliance.
• Marca cuvântului Bluetooth® şi siglele sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG,
Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către
Sony Corporation se face în baza unei licenţe. Alte
mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
• LDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• „ ”, „PlayStation” şi „DUALSHOCK” sunt mărci
comerciale înregistrate ale Sony Computer
Entertainment Inc.
• „DSEE HX” este marcă comercială
a Sony Corporation.
• SongPal Link şi sigla SongPal Link sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
Această aplicaţie sau dispozitiv conţine software
de la Gracenote, Inc. din Emeryville, California
(„Gracenote”). Software-ul de la Gracenote („Software
Gracenote”) dă posibilitatea acestei aplicaţii sau acestui
dispozitiv să efectueze identificarea discurilor şi/sau
a fişierelor şi să obţină informaţii legate de muzică
şi/sau video, printre care numele, artistul, piesa şi informaţii
despre titlu („Date Gracenote”) de la servere online sau din
baze de date încorporate (denumite împreună „Servere
Gracenote”) şi să efectueze alte funcţii. Puteţi utiliza Datele
Gracenote numai prin funcţiile de utilizare ale acestei
aplicaţii sau dispozitiv; recepţionarea şi afişarea Datelor
Gracenote pe această aplicaţie sau dispozitiv nu sunt oferite
de Gracenote şi cad exclusiv în sarcina şi responsabilitatea
producătorului.
Această aplicaţie sau dispozitiv poate include conţinut
ce aparţine furnizorilor Gracenote. În acest caz, toate
restricţiile stabilite în acest document cu privire la
Datele Gracenote se vor aplica, de asemenea,
conţinutului respectiv, iar furnizorii acestuia vor avea
dreptul la toate beneficiile şi protecţiile care sunt
disponibile pentru Gracenote, menţionate mai jos.
Sunteţi de acord că veţi utiliza Datele Gracenote,
Software-ul Gracenote şi Serverele Gracenote doar în
scop personal, necomercial. Sunteţi de acord să nu
atribuiţi, copiaţi, transferaţi sau transmiteţi Software-ul
Gracenote sau orice alte Date Gracenote către o terţă
parte. SUNTEŢI DE ACORD SĂ NU UTILIZAŢI SAU
EXPLOATAŢI DATELE GRACENOTE, SOFTWAREUL GRACENOTE SAU SERVERELE GRACENOTE
ALTFEL DECÂT VĂ ESTE PERMIS EXPLICIT ÎN
ACEST DOCUMENT.
4
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\020WAR.fm
Sunteţi de acord că licenţa dvs. neexclusivă pentru
a utiliza Datele Gracenote, Software-ul Gracenote
şi Serverele Gracenote se va încheia în cazul în care
încălcaţi aceste restricţii. Dacă licenţa dvs. se încheie,
sunteţi de acord să încetaţi orice utilizare a Datelor
Gracenote, a Software-ului Gracenote şi a Serverelor
Gracenote. Gracenote îşi păstrează toate drepturile
asupra Datelor Gracenote, a Software-ului Gracenote
şi a Serverelor Gracenote, inclusiv toate drepturile de
proprietate. În niciun caz, compania Gracenote nu
va trebui să vă plătească niciun fel de daune pentru
informaţiile pe care le furnizaţi. Sunteţi de acord că
Gracenote îşi poate exercita drepturile garantate
de acest Acord împotriva dvs. în nume personal.
Gracenote poate schimba sau elimina Datele Gracenote
cu sau fără notificare prealabilă şi poate bloca sau
modifica accesul la Datele Gracenote; nu aveţi nicio
pretenţie faţă de Gracenote ca urmare a unei astfel de
schimbări, eliminări, blocări sau modificări.
REŢINEŢI că, pentru a utiliza Datele Gracenote, este,
de obicei, nevoie de cerinţe tehnice specifice, cum ar
fi această aplicaţie sau dispozitiv, programe software,
metode de transfer, servicii de telecomunicaţii şi alte
servicii oferite de terţi, care pot presupune costuri
suplimentare, în special taxe de conectare, pe care va
trebui să le plătiţi separat. Gracenote nu furnizează
astfel de aplicaţii sau dispozitive, programe software,
metode de transfer, servicii de telecomunicaţii sau alt
fel de servicii şi nici nu îşi asumă răspunderea pentru
serviciile furnizate de terţi. Gracenote nu răspunde
de configurarea, conexiunea sau (dacă este cazul)
echipamentele corespunzătoare ale acestei aplicaţii
sau dispozitiv, necesare pentru recepţionarea Datelor
Gracenote; acestea cad exclusiv în sarcina dvs.
Serviciul Gracenote utilizează un identificator unic
pentru a urmări interogările în scopuri statistice. Scopul
unui identificator numeric atribuit aleator este de a
permite serviciului Gracenote calculul interogărilor fără
a cunoaşte datele dvs. personale. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi pagina Web pentru Politica de
confidenţialitate Gracenote pentru serviciul Gracenote.
Software-ul Gracenote şi fiecare element din Datele
Gracenote vă sunt acordate sub licenţă „CA ATARE”.
Gracenote nu pretinde sau garantează, explicit sau
implicit, acurateţea Datelor Gracenote de pe Serverele
Gracenote; descărcarea sau orice altă recepţionare a
conţinutului, în special descărcarea Datelor Gracenote,
se face pe propriul dvs. risc şi sunteţi singurul responsabil
pentru orice deteriorare a acestei aplicaţii sau a acestui
dispozitiv sau pentru orice alt fel de deteriorare, inclusiv
pierderea datelor, ca urmare a unor astfel de acţiuni.
Gracenote îşi rezervă dreptul de a şterge datele de pe
Serverele Gracenote sau de a schimba categoriile de
date din orice motiv pe care îl consideră întemeiat.
master page=right
Nu există vreo garanţie asupra corectitudinii Softwareului Gracenote, a Serverelor Gracenote sau asupra
faptului că acestea vor funcţiona fără întrerupere.
Compania Gracenote nu este obligată să vă ofere tipuri
sau categorii noi de date, îmbunătăţite sau suplimentare
pe viitor şi poate decide să întrerupă serviciile în orice
moment.
GRACENOTE NU RECUNOAŞTE NICIO
GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, CARE
INCLUDE, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA,
GARANŢIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE,
FIABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU
ŞI NEREALIZAREA DE INFRACŢIUNI.
GRACENOTE NU GARANTEAZĂ REZULTATELE
OBŢINUTE PRIN UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI
GRACENOTE, A DATELOR GRACENOTE SAU
A SERVERELOR GRACENOTE. ÎN NICIO
CIRCUMSTANŢĂ, GRACENOTE NU VA FI
RĂSPUNZĂTOARE PENTRU VREO DAUNĂ
PRIN CONSECINŢĂ SAU INCIDENŢĂ PENTRU
PROFITURI SAU CÂŞTIGURI NEREALIZATE.
© 2000 până în prezent. Gracenote, Inc. Toate
drepturile rezervate.
Informaţii despre licenţa software
Pentru detalii privind acordul EULA (Acord de licenţă
cu utilizatorul final), consultaţi [License agreement]
(Acord de licenţă) în meniul de opţiuni de pe fiecare
pictogramă a serviciilor de reţea.
Pentru detalii privind alte licenţe de software, selectaţi
[Setup] (Configurare) şi consultaţi [Software License
Information] (Informaţii licenţă software) în [System
Settings] (Setări sistem).
Acest produs conţine software care se supune Licenţei
publice generale GNU („GPL”) sau Licenţei publice
secundare GNU („LGPL”). Aceste licenţe stipulează
faptul că toţi clienţii au dreptul de a obţine, modifica
şi redistribui codul sursă al software-ului amintit, în
conformitate cu termenii impuşi de GPL sau de LGPL.
Codul sursă al software-ului utilizat în acest produs
se supune termenilor impuşi de GPL şi de LGPL şi este
disponibil pe web. Pentru descărcare, vizitaţi următorul
site Web: http://oss.sony.net/Products/Linux
Reţineţi că Sony nu poate răspunde niciuneia dintre
întrebările referitoare la conţinutul acestui cod sursă.
Declinarea răspunderii privind serviciile oferite
de terţi
Serviciile oferite de terţi pot fi modificate, suspendate
sau terminate fără notificare prealabilă. Sony nu are
nicio răspundere în astfel de situaţii.
5
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
master page=left
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\030STU.fm
Introducere
A Z (deschidere/închidere)
Deschide sau închide tava discului.
Telecomandă
TV 1 (televizor pornit/standby)
Porneşte televizorul sau trece în modul
standby.
Funcţiile disponibile ale telecomenzii sunt
diferite în funcţie de disc sau de situaţie.
1 (pornit/standby)
Porneşte playerul sau îl trece în modul
standby.
AUDIO DIRECT
• Permite scoaterea unui conţinut audio
de înaltă calitate.
• Dezactivează ieşirea video şi afişajul
de pe panoul frontal.
TV t (selectare intrare televizor)
Comută între televizor şi alte surse de intrare.
BLUETOOTH (pagina 14)
• Lista de dispozitive scanate va apărea,
dacă acest player nu are un dispozitiv
Bluetooth împerecheat.
• Conectaţi la ultimul dispozitiv conectat,
dacă acest player are un dispozitiv
Bluetooth împerecheat. În cazul în care
conexiunea eşuează, va apărea lista de
dispozitive scanate.
• Deconectaţi dispozitivul Bluetooth
conectat.
B Butoane colorate (roşu/verde/galben/
albastru)
Taste cu comenzi rapide pentru funcţii
interactive.
C
(favorite)
Accesează aplicaţia înregistrată ca favorită.
NETFLIX
Accesează serviciul online „NETFLIX”.
Pentru mai multe detalii despre serviciul
online NETFLIX, vizitaţi următorul site Web
şi consultaţi secţiunea de întrebări frecvente:
www.sony.eu/support
TOP MENU
Deschide sau închide meniul principal
al suportului BD sau al DVD-ului.
POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul pop-up al
suportului BD-ROM sau meniul DVD-ului.
z
Butoanele N, TV 2 + şi AUDIO au un punct tactil.
Folosiţi acest punct drept referinţă, atunci când utilizaţi
playerul.
OPTIONS
Afişează opţiunile disponibile pe ecran.
RETURN
Revine la afişajul anterior.
6
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
master page=right
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\030STU.fm
</M/m/,
Evidenţiază un element afişat pentru
selectare.
Buton central (ENTER)
Accesează elementul selectat.
HOME
Accesează ecranul de pornire al playerului.
D m/M (derulare înapoi/derulare
înainte)
• Derulează înapoi/derulează înainte discul
dacă apăsaţi butonul în timpul redării.
Viteza de căutare se modifică de fiecare
dată când apăsaţi butonul în timpul redării
video.
• Redă cu încetinitorul atunci când este
apăsat mai mult de o secundă în modul
pauză.
• Redă câte un cadru, pe rând, atunci când îl
apăsaţi scurt în modul pauză.
(dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul televizorului.
TV2 (volum) +/–
Reglează volumul televizorului.
DISPLAY
Afişează informaţiile despre redare pe ecran.
Introducere
z
• M/m ca tastă de comandă rapidă pentru a lansa
fereastra de căutare de piese şi a introduce
numărul piesei în timpul redării de muzică de pe
CD-uri.
• M/m ca tastă de cpmandă rapidă pentru a roti
fotografia spre dreapta/stânga cu 90 de grade.
• </, ca tastă de comandă rapidă pentru
a efectua funcţii de căutare în timpul redării
video DLNA.
• </, ca tastă de comandă rapidă pentru
modificarea imaginii statice atunci când este
activată pentru schimbare.
AUDIO
Selectează limba pistei audio, atunci când pe
BD-ROM/DVD VIDEO/DVD AUDIO sunt
înregistrate piste audio în mai multe limbi.
Selectează pista de sunet pe CD-uri.
Pentru a închide tava discului (Blocare pentru copii)
Puteţi bloca tava discului pentru a evita
deschiderea ei accidentală.
În timp ce playerul este pornit, apăsaţi
x (oprire), HOME şi apoi butonul TOP MENU
de pe telecomandă pentru a bloca sau debloca
tava.
Numere de cod pentru televizoare
controlabile
Ţineţi apăsat TV 1 şi codul producătorului
televizorului utilizând butoanele telecomenzii,
timp de 2 secunde.
Dacă sunt listate mai multe butoane de
telecomandă, încercaţi să le introduceţi pe rând,
până îl găsiţi pe cel ce se potriveşte televizorului
dumneavoastră.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
Producător
Buton telecomandă
Sony (implicit)
AUDIO DIRECT
./> (anteriorul/următorul)
Sare la capitolul, piesa sau fişierul anterior/
următor.
Philips
TV t /
BLUETOOTH/
POP UP/MENU
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
Panasonic
Buton colorat (roşu)/
NETFLIX
SUBTITLE
Selectează limba subtitrărilor, atunci când pe
BD-ROM/DVD VIDEO/DVD AUDIO sunt
înregistrate subtitrări în mai multe limbi.
Hitachi
Buton colorat (verde)
Sharp
Buton colorat (galben)
Toshiba
Buton colorat (albastru)
x (oprire)
Opreşte redarea şi memorează punctul de
oprire (punct de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu/o piesă
este ultimul punct redat sau ultima fotografie
pentru un folder foto.
Loewe
(favorite)
Samsung
TOP MENU
LG/Goldstar
RETURN
7
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\030STU.fm
master page=left
Pasul 1: Conectarea playerului
Nu conectaţi la reţea până când nu sunt făcute toate conexiunile.
Conectarea la televizor
Conectaţi playerul la televizor, utilizând un cablu HDMI de mare viteză.
Cablu HDMI de mare viteză (nefurnizat)
Conectarea la amplificatorul AV (receptor)
Selectaţi una dintre următoarele metode de conectare, în funcţie de mufele de intrare ale amplificatorului
AV (receptorului).
A
Cablu HDMI de mare viteză*
Cablu HDMI de mare viteză*
t Setaţi [BD Audio MIX Setting] (Setare MIX BD audio) din [Audio Settings] (Setări audio).
B
Cablu coaxial digital*
sau
Cablu digital optic*
sau
Cablu audio/video*
Cablu HDMI de
mare viteză*
* Nefurnizat.
8
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\030STU.fm
master page=right
Despre modul AV Separation (Separare AV)
Acest mod vă permite să scoateţi semnale video prin intermediul mufei HDMI OUT 1 şi, separat,
semnale audio prin intermediul mufei HDMI OUT 2.
Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)
Introducere
9
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
master page=left
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\030STU.fm
Pasul 2: Pregătirea unei
conexiuni de reţea
Pasul 3: Configurare simplă
Când îl porniţi pentru prima oară
Aşteptaţi o perioadă scurtă înainte ca playerul
să pornească şi să iniţializeze [Easy Initial
Settings] (Setări iniţiale rapide).
Configurare cu fir
Utilizaţi un cablu LAN pentru conexiunea la
borna LAN (100) a playerului.
1
Cablu LAN
(nefurnizat)
Router de
bandă largă
Modem ADSL/
modem prin cablu
Introduceţi două baterii R03 (dimensiunea
AAA), potrivind capetele 3 şi # de pe
baterii cu marcajele din interiorul
compartimentului pentru baterii al
telecomenzii.
Internet
z
Se recomandă folosirea unui cablu de interfaţă ecranat
şi direct (cablu LAN).
Configurare wireless
2
Conectaţi playerul la reţeaua de alimentare.
Utilizaţi LAN wireless încorporată în player.
la reţea
Cablu LAN (nefurnizat)
3
Router LAN Modem ADSL/
Internet
wireless
modem prin cablu
Apăsaţi 1 pentru a porni playerul.
*
* Porneşte playerul sau îl trece în modul standby.
4
Porniţi televizorul şi setaţi selectorul de
intrare pe televizor, apăsând butonul t
pe telecomandă. În acest mod, semnalul de
la player va fi afişat pe ecranul televizorului.
10
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
master page=right
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\030STU.fm
5
Efectuaţi [Easy Initial Settings] (Setări
iniţiale rapide).
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a efectua setările de bază, utilizând </M/m/
, şi ENTER de pe telecomandă.
Afişaj ecran de pornire
Ecranul de pornire apare dacă apăsaţi HOME.
Selectaţi o aplicaţie folosind </M/m/, şi
apăsaţi ENTER.
Instrumente
Aplicaţie
</M/m/,
ENTER
• Când [Easy Initial Settings] (Setări iniţiale rapide)
este finalizat, selectaţi [Easy Network Settings]
(Setări de reţea rapide) pentru a utiliza funcţiile
de reţea ale playerului.
• Pentru a activa conexiunea wireless, setaţi [Internet
Settings] (Setări Internet) din [Network Settings]
(Setări reţea) la [Wireless Setup] (Configurare
wireless).
• Pentru a dezactiva conexiunea wireless, setaţi
[Internet Settings] (Setări Internet) din [Network
Settings] (Setări reţea) la [Wired Setup]
(Configurare prin cablu).
Setup
You can enjoy many Apps
with your BD player. Please
select here and press
your remote control.
on
No Disc
Introducere
b
All Apps
Audio & Video Player
You can add your favourite apps here.
Move or delete apps using the option menu.
[My Apps] (Aplicaţiile mele): Gestionează
aplicaţia favorită. Puteţi adăuga comenzi rapide
pentru aplicaţie din [All Apps] (Toate aplicaţiile).
[Featured Apps] (Aplicaţii recomandate):
Afişează aplicaţia recomandată.
[All Apps] (Toate aplicaţiile): Indică toate
aplicaţiile disponibile. Puteţi adăuga aplicaţii
la [My Apps] (Aplicaţiile mele) apăsând pe
OPTIONS şi selectaţi [Add to My Apps]
(Adăugare la Aplicaţiile mele).
[Setup] (Configurare): Ajustează setările
playerului.
Opţiuni disponibile
Sunt disponibile diverse setări şi operaţii de
redare, prin apăsarea OPTIONS. Elementele
disponibile variază în funcţie de situaţie.
[Move Application] (Mutare aplicaţie):
Aranjează aplicaţiile în [My Apps] (Aplicaţiile
mele).
[Remove Application] (Eliminare aplicaţie):
Şterge aplicaţiile din [My Apps] (Aplicaţiile
mele).
[Register as Favourite] (Înregistrare
ca favorită): Înregistrează 1 aplicaţie pe butonul
de telecomandă (favorită).
[Data Contents] (Conţinuturi de date): Afişează
conţinutul discului mixt.
11
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
master page=left
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\040PLY.fm
Redare
Redarea de pe un dispozitiv USB
Redarea unui disc
Pentru „Tipuri de fişiere redabile”, consultaţi
pagina 16.
Pentru „Discuri redabile”, consultaţi pagina 15.
1
1
Apăsaţi Z şi puneţi un disc pe tava discului.
Conectaţi dispozitivul USB la mufa USB de pe
player.
Z
2
Selectaţi
[USB device] (Dispozitiv USB)
folosind </M/m/, şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi categoria [Video] (Video), [Music]
(Muzică) sau [Photo] (Fotografie) folosind M/m
şi apăsaţi ENTER.
Faţa de redare în partea de jos
2
Apăsaţi Z pentru a închide tava discului.
Redarea porneşte.
Dacă redarea nu porneşte automat, selectaţi
categoria [Video] (Video), [Music] (Muzică)
sau [Photo] (Fotografie) în
(Disc) (Disc)
şi apăsaţi ENTER.
1
Redarea prin intermediul unei
reţele
z
(Disc mixt) cuprinde conţinuturi de date. Apăsaţi
OPTIONS pe telecomandă şi selectaţi [Data Contents]
(Conţinuturi de date) pentru a afişa conţinuturile
disponibile.
Utilizarea Blu-ray 3D
1
Pregătiţi playerul pentru redarea Blu-ray 3D Disc.
• Conectaţi playerul la dispozitivele
compatibile 3D, utilizând un cablu HDMI
de mare viteză.
• Setaţi [3D Output Setting] (Setare ieşire
3D) şi [TV Screen Size Setting for 3D]
(Setare dimensiune ecran TV pentru 3D)
din [Screen Settings] (Setări ecran).
2
Introduceţi un Blu-ray 3D Disc.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de
disc. Consultaţi manualul cu instrucţiuni
furnizat împreună cu discul.
z
Consultaţi, de asemenea, manualele de instrucţiuni
primite împreună cu televizorul şi dispozitivul conectat.
Utilizarea „Video & TV SideView”
„Video & TV SideView” este o aplicaţie gratuită
pentru dispozitive mobile (precum telefoanele
inteligente etc.). Utilizând „Video & TV
SideView” cu acest player, puteţi să vă bucuraţi
cu uşurinţă de player acţionându-l de la
dispozitivul mobil. Puteţi lansa servicii sau
aplicaţii direct de la dispozitivul mobil şi puteţi
vizualiza informaţiile despre disc în timpul
redării discului. „Video & TV SideView” poate fi,
de asemenea, utilizată ca telecomandă şi tastatură
software.
Înainte de a utiliza dispozitivul „Video & TV
SideView” cu acest player pentru prima dată,
înregistraţi-vă dispozitivul „Video & TV
SideView”. Urmaţi instrucţiunile afişate pe
ecranul dispozitivului „Video & TV SideView”
pentru a vă înregistra.
b
Înregistrarea poate fi efectuată doar pe ecranul de
pornire.
12
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
master page=right
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\040PLY.fm
Utilizarea SongPal Link/SongPal
SongPal este o aplicaţie dedicată pentru utilizarea
dispozitivelor audio compatibile SongPal (de
exemplu boxe wireless), fabricate de Sony. Puteţi
asculta muzica stocată pe dispozitivul
dumneavoastră CD (CD-DA) şi USB cu acest
player din mai multe locaţii din aceeaşi reţea.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
http://sony.net/nasite/. Pentru a putea utiliza
această aplicaţie, trebuie să folosiţi dispozitivul
mobil (telefonul inteligent sau tableta) şi un
router wireless. Căutaţi SongPal în Google
Play™ sau în App Store şi descărcaţi-o pe
dispozitivul mobil.
Utilizarea funcţiei Screen mirroring
(Ecran în oglindă)
„Screen mirroring” (Ecran în oglindă) este
o funcţie de afişare a ecranului unui dispozitiv
mobil pe televizor cu ajutorul tehnologiei
Miracast.
Playerul se poate conecta direct cu un dispozitiv
compatibil cu funcţia Screen mirroring (Ecran în
oglindă) (de exemplu, telefon inteligent, tabletă).
Puteţi vizualiza ecranul dispozitivului pe ecranul
mare al televizorului. Nu este nevoie de un router
(sau punct de acces) wireless pentru a utiliza
această caracteristică.
b
b
Pentru a utiliza caracteristica SongPal, playerul trebuie
să fie actualizat cu versiunea software M33.R.0300 sau
una mai recentă. Această versiune urmează să fie lansată
în luna mai 2016 (dată care poate fi modificată). Pentru
instrucţiunile aferente [Software Update] (Actualizare
software), consultaţi pagina 15.
1
Selectaţi
[Screen mirroring] (Ecran în
oglindă) pe ecranul de pornire, folosind </M/
m/, şi apăsaţi ENTER.
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Redare
• Când folosiţi Ecran în oglindă, calitatea imaginii
şi sunetului se poate deteriora uneori din cauza
interferenţelor altor reţele. Le puteţi îmbunătăţi
reglând [Screen mirroring RF Setting] (Setare RF
ecran în oglindă).
• Unele funcţii de reţea pot fi indisponibile în timpul
folosirii funcţiei Ecran în oglindă.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul este compatibil cu
Miracast. Nu se garantează conectivitatea cu toate
dispozitivele compatibile Miracast.
Conectarea la un dispozitiv mobil
1 Conectaţi playerul la o reţea (pagina 10).
2 Setaţi [Auto Home Network Access
Permission] (Permisiune automată de
accesare reţea de domiciliu) din [Network
Settings] (Setări reţea) la [On] (Activat).
3 Conectaţi dispozitivul mobil la acelaşi SSID
(reţea) prin Wi-Fi.
4 Lansaţi aplicaţia SongPal şi urmaţi
instrucţiunile.
z
• Pentru mai multe detalii despre aplicaţiile SongPal,
vizitaţi http://songpal.sony.net/
• Pentru SongPal Link/SongPal Help, vizitaţi
http://info.songpal.sony.net/help/
13
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
master page=left
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\040PLY.fm
6
Ascultarea unui fişier audio
de pe un dispozitiv Bluetooth
Reglaţi volumul.
Iniţial, reglaţi volumul pe dispozitivul
Bluetooth. Dacă în continuare nivelul
volumului este prea scăzut, reglaţi-l apăsând
OPTIONS pe telecomandă în timpul redării
şi selectaţi opţiunea [Bluetooth Volume]
(Volum Bluetooth). În continuare, apăsaţi
M/m pentru a regla volumul.
Pentru a asculta o sursă audio de pe un dispozitiv
Bluetooth (de ex. cască) prin intermediul acestui
player, trebuie să împerecheaţi dispozitivul
Bluetooth cu acest player.
b
Împerecherea cu un dispozitiv Bluetooth
Unele dispozitive Bluetooth nu permit controlul
volumului.
Pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth
Împerecherea este o operaţie prin care
dispozitivele Bluetooth sunt înregistrate înainte
de conectare unul cu altul. Setaţi [Bluetooth
Mode] (Mod Bluetooth) din [Bluetooth Settings]
(Setări Bluetooth) la [On] (Activat), înainte
de a împerechea un dispozitiv Bluetooth cu
acest player.
Efectuaţi oricare dintre paşii următori:
– Apăsaţi butonul BLUETOOTH pe
telecomandă (pagina 6).
– Dezactivaţi funcţia Bluetooth pe dispozitivul
Bluetooth.
– Opriţi playerul sau dispozitivul Bluetooth.
1
b
Plasaţi dispozitivul Bluetooth la maximum
1 metru de player.
2
Efectuaţi oricare din paşii următori:
Înainte de a opri dispozitivul Bluetooth, asiguraţi-vă că
aţi redus nivelul volumului pe televizor, pentru a evita
creşterea bruscă a volumului.
– Când conectaţi un dispozitiv pentru prima
dată, apăsaţi butonul BLUETOOTH pe
telecomandă.
– Selectaţi opţiunea [Bluetooth Device]
(Dispozitiv Bluetooth) pe ecranul de
redare.
– Selectaţi [Device List] (Listă dispozitive)
în [Bluetooth Settings] (Setări Bluetooth).
3
Treceţi dispozitivul Bluetooth în modul de
împerechere.
Pentru detalii legate de trecerea dispozitivului
Bluetooth în modul de împerechere,
consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu dispozitivul.
4
Apăsaţi în mod repetat M/m pentru a selecta
dispozitivul dorit şi apăsaţi ENTER.
Atunci când se stabileşte conexiunea
Bluetooth, numele dispozitivului apare pe
ecranul TV.
5
Porniţi redarea conţinutului.
14
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
master page=right
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\060ADD.fm
Informaţii suplimentare
Discuri redabile
Actualizare software
Blu-ray Disc*1
BD-ROM, BD-R*2/
BD-RE*2
1
Selectaţi
[Setup] (Toate aplicaţiile) pe
ecranul de pornire utilizând </M/m/,.
DVD*3
2
Selectaţi
[Software Update] (Browser
Internet) utilizând M/m şi apăsaţi ENTER.
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/
DVD+RW
DVD AUDIO*4
CD*3
CD-DA (CD muzical)
CD-ROM, CD-R/CD-RW
Super Audio CD
x [Update via Internet] (Actualizare prin
Internet)
Actualizează software-ul playerului folosind
reţeaua disponibilă. Asiguraţi-vă că reţeaua
este conectată la Internet. Pentru detalii,
consultaţi „Pasul 2: Pregătirea unei conexiuni
de reţea” (pagina 10).
x [Update via USB Memory] (Actualizare prin
memoria USB)
z
• Recomandăm efectuarea unei actualizări de software
aproximativ o dată la două luni.
• Dacă starea reţelei este slabă, vizitaţi
www.sony.eu/support pentru a descărca ultima
versiune de software şi pentru actualizare prin
intermediul memoriei USB.
Puteţi obţine, de asemenea, informaţii despre funcţiile
de actualizare pe site-ul Web.
*2
*3
*4
Deoarece specificaţiile Blu-ray Disc sunt noi şi în
continuă dezvoltare, este posibil ca unele discuri să
nu poată fi redate, în funcţie de tipul şi versiunea
discului. Ieşirea audio diferă în funcţie de sursă, de
mufa de ieşire conectată şi de setările audio selectate.
BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv tipul
cu pigment organic BD-R (tip LTH). Suporturile
BD-R înregistrate pe un PC nu pot fi redate dacă
postscripturile sunt înregistrabile.
Un suport CD sau un DVD nu va fi redat, dacă nu
a fost finalizat corect. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul cu instrucţiuni furnizat
împreună cu dispozitivul de înregistrare.
Unele discuri DVD AUDIO au un grup ascuns şi
necesită introducerea unei parole. Consultaţi discul
pentru a afla parola.
Informaţii suplimentare
Actualizează software-ul playerului folosind
memoria USB. Asiguraţi-vă că folderul
Software Update (Actualizare software) este
denumit corect, „UPDATE” (Actualizare),
toate fişierele de actualizare urmând să fie
stocate în acest folder. Playerul poate
recunoaşte până la 500 de fişiere/foldere întrun singur nivel, inclusiv fişierele/folderele de
actualizare.
*1
Cod de regiune (doar pentru BD-ROM/DVD VIDEO)
Playerul dumneavoastră are un cod de regiune
imprimat pe spatele unităţii şi va reda doar
suporturi BD-ROM/DVD VIDEO etichetate
cu coduri de regiune identice sau cu ALL .
UHP-XX
Cod de regiune
15
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
master page=left
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\060ADD.fm
Tipuri de fişiere redabile
Video
Codec
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video*2
Xvid
Container
Extensie
Cu audio
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
*1
MPEG4/AVC*5
VC1*1
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2, .3gpp,
AAC
.3gp2
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Muzică
Format
Codec
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10
AIFF
Muzică
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*11 .mp3
*1
Extensie
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
Fotografie
WMA 10 Pro*12
.wma
Format
Extensie
LPCM*11
.wav
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
.flac, .fla
PNG
.png*14
Dolby Digital*6*11
.ac3
GIF
.gif*14
DSF*1
.dsf
MPO
.mpo*6*15
DSDIFF*1*13
.dff
BMP
.bmp*6*16
FLAC
*1
16
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
master page=right
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\060ADD.fm
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
*12
*13
*14
*15
*16
Este posibil ca playerul să nu redea acest format
de fişier pe un server DLNA.
Playerul poate reda doar materiale video cu definiţie
standard pe un server DLNA.
Playerul nu redă fişierele în format DTS pe un server
DLNA.
Playerul poate reda doar fişierele în format Dolby
Digital pe un server DLNA.
Playerul acceptă AVC până la nivelul 4.1.
Playerul nu redă acest format de fişier pe un server
DLNA.
Playerul acceptă WMV9 până la Advance Profile.
Playerul poate accepta o rată de cadre de până la
60 cps.
Playerul redă fişiere în format AVCHD, care sunt
înregistrate cu o cameră video digitală etc. Discul
în format AVCHD nu va fi redat, dacă nu a fost
finalizat corect.
Playerul poate reda fişiere în format AVCHD 3D.
Playerul poate reda fişiere „.mka”.
Acest fişier nu poate fi redat pe un server DLNA.
Playerul nu redă fişiere codificate, cum ar fi Lossless.
Playerul nu redă fişiere codificate DST.
Sistemul nu redă fişiere PNG sau GIF animate.
Pentru alte fişiere MPO decât cele 3D, este afişată
imaginea cheie sau prima imagine.
Playerul nu acceptă fişiere BMP pe 16 biţi.
b
Informaţii suplimentare
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate, în funcţie
de formatul fişierului, de codificarea fişierului, de
starea înregistrării sau de starea serverului DLNA.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un PC să nu
fie redate.
• Este posibil ca în cazul unora dintre fişiere să nu se
poată efectua funcţia de derulare înainte sau înapoi.
• Playerul nu redă fişiere codificate, cum ar fi DRM.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere sau
foldere pe suporturi BD, DVD, CD şi dispozitive USB:
– până la 9 nivele de foldere, inclusiv folderul rădăcină
– până la 500 de fişiere/foldere într-un singur nivel
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere sau
foldere stocate pe serverul DLNA:
– până la 19 niveluri de foldere
– până la 999 de fişiere/foldere pe un singur nivel
• Playerul poate accepta o rată de cadre:
– de până la 60 cps doar pentru AVCHD
(MPEG4/AVC).
– de până la 30 cps pentru celelalte codecuri video.
• Playerul poate accepta o rată de biţi a materialelor
video de până la 40 Mbps.
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest player.
• Playerul poate recunoaşte dispozitive Mass Storage
Class (MSC) (precum memorie flash sau HDD),
dispozitive din clasa Still Image Capture Device
(SICD) şi tastaturi cu 101 de taste.
• Pentru a evita avarierea sau deteriorarea memoriei
sau a dispozitivelor USB, opriţi playerul atunci
când conectaţi sau deconectaţi memoria sau
dispozitivele USB.
• Este posibil ca playerul să nu redea cursiv fişierele
video cu o rată de biţi mare de pe un CD DATE.
Se recomandă redarea de astfel de fişiere utilizând
un DVD DATE sau un BD DATE.
17
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\060ADD.fm
master page=left
Specificaţii
Specificaţiile şi designul se pot modifica fără notificare prealabilă.
Sistem
Laser
Laser semiconductor
Intrări şi ieşiri
Nume mufă
Tip mufă/Nivel ieşire/Impedanţă de încărcare
LINE OUT R-AUDIO-L
Mufă fonograf/2 Vrms/10 kiloohmi
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Mufă ieşire optică/–18 dBm (lungime de undă 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Mufă fonograf/0,5 Vp-p/75 ohmi
Conector standard cu 19 pini HDMI
HDMI OUT 1*/2
* Doar HDMI OUT 1 acceptă ieşirea 4K.
LAN (100)
Terminal 100BASE-TX
USB
Mufă USB tip A (Pentru conectarea de memorii USB, cititoare de
carduri de memorie, aparate foto digitale şi camere video digitale)*
* A nu se utiliza în scopuri de încărcare cu energie electrică.
Wireless
Standard LAN wireless
Protocol IEEE802.11 a/b/g/n
Interval de frecvenţă
Bandă de 2,4 GHz, 5 GHz
Modulare
DSSS şi OFDM
Versiune Bluetooth
Versiune Bluetooth 4.1
Bluetooth
Sistem comunicaţii
Specificaţie Bluetooth v.4.1
Ieşire
Specificaţie Bluetooth Clasa de putere 1
Rază maximă de comunicare
Spaţiu liber, aprox. 30 m
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz
Metodă modulare
FHSS
Profiluri Bluetooth compatibile
A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Codecuri acceptate
SBC, AAC, LDAC
Rază de transmisie (A2DP)
• 20 Hz - 40.000 Hz (LDAC cu eşantionare de 96 kHz şi transmitere
la 990 kbps)
• 20 Hz - 20.000 Hz (cu eşantionare de 44,1 kHz)
18
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHP-H1\RO\060ADD.fm
master page=right
Generalităţi
Necesar de putere
Clasificare: intrare 220 V - 240 V c.c., 50/60 Hz
Consum de energie
14 W
Standby reţea*1*2
Sub 3 W (toate porturile de reţea cu cablu/wireless activate,
cu setarea ON)
Dimensiuni (aprox.)
360 mm × 250 mm × 50 mm
(lăţime × adâncime × înălţime) incl. părţile ieşite în afară
Greutate (aprox.)
2,8 kg
Temperatură de funcţionare
De la 5 °C până la 35 °C
Nivel de umiditate în timpul
funcţionării
De la 25% la 80%
*1
*2
Setaţi [Remote Start] (Pornire de la distanţă) din [Network Settings] (Setări reţea) la [On] (Activat) şi opriţi
playerul pentru a activa funcţia de Standby reţea.
Setaţi [Bluetooth Mode] (Mod Bluetooth) şi [Bluetooth Standby] (Standby Bluetooth) din [Bluetooth Settings]
(Setări Bluetooth) la [On] (Activat) şi opriţi playerul pentru a activa funcţia de Standby reţea.
Accesorii furnizate
• Telecomandă (1)
• Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
Informaţii suplimentare
19
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
C:\SONY_Europe\WU-000784321_UHPH1\RO\070BCO.fm
z
master page=left
Pentru a afla sugestii, sfaturi şi informaţii utile despre produsele şi serviciile Sony,
vizitaţi: www.sony.eu/myproducts/
TM
VIDEO/AUDIO
4-588-104-11(1) (RO)
© 2016 Sony Corporation
UHP-H1
4-588-104-11(1) (RO)
Download PDF

advertising