Sony BDP-S470 Operating instructions

Sony BDP-S470 Operating instructions
Player Blu-ray™ / DVD
Manual de instrucţiuni
BDP-S470
© 2010 Sony Corporation
RO
Avertizare
Pentru a reduce riscul de incendii
sau de electrocutări, nu expuneţi
aparatul la ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutările
nu demontaţi niciodată carcasa
aparatului. Apelaţi pentru aceasta
doar la persoane calificate.
Cablul de alimentare trebuie să
fie înlocuit numai la un service
specializat.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul
sau bateriile montate) la căldură
prea mare, cum ar fi la radiaţii
solare directe, foc sau alte surse
similare.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice
în paralel cu acest produs măreşte
riscul de a vă fi afectată vederea.
Nu încercaţi să demontaţi carcasa,
deoarece raza laser utilizată de
acest player de disc Blu-ray/DVD
player este dăunătoare pentru
ochi.
Pentru service, apelaţi numai la
persoane calificate.
Acest marcaj este amplasat pe
carcasa de protecţie a laserului în
interiorul incintei.
Acest aparat este clasificat ca
produs din CLASA 1 LASER.
Marcajul CLASS 1 LASER
PRODUCT este amplasat pe
carcasa de protecţie a laserului în
interiorul incintei.
2
Notă pentru clienţii din
Marea Britanie şi Irlanda
Pentru
protecţie,
la
acest
echipament este adaptat un
conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde
ea trebuie înlocuită cu o alta care
prezintă aceleaşi caracteristici şi
care este aprobată de ASTA sau
BSI pentru BS 1362 (marcată cu
sau ).
semnele
Dacă siguranţa prezintă un capac
de protecţie detaşabil, nu uitaţi
să-l puneţi la loc după înlocuirea
siguranţei. Nu folosiţi niciodată
siguranţa fără capac. În cazul în
care pierdeţi capacul, contactaţi
cel mai apropiat service Sony.
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice
vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs
sau pe ambalajul acestuia indică
faptul că respectivul produs nu
trebuie considerat reziduu menajer
în momentul în care doriţi să
îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice
şi electronice.
Dezafectând
în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative
asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate
de tratarea inadecvată a acestor
reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie
(acumulator) sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în
care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol
poate fi utilizat în combinaţie cu
simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur
(Hg) sau cel pentru plumb (Pb)
este marcat în cazul în care bateria
conţine mai mult de 0,0005%
mercur, respectiv mai mult de
0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi
cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri dezafectând
în mod corect acest produs.
Reciclarea materialelor va ajuta
totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din
motive de siguranţă, de asigurare
a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului
încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al
unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul
va fi corect tratat, la încheierea
duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii,
vă rugăm să citiţi secţiunea
referitoare la demontarea în
siguranţă a acumulatorului şi să
le duceţi la punctele de colectare
Măsuri de precauţie
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate
de reciclarea acestui produs, vă
rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Notă pentru clienţii din
Europa
Producătorul acestui aparat este
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa
produsului este Sony Deutschland
GmbH,
Hedelfinger
Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresele menţionate în
documentele de garanţie sau de
service furnizate separat.
Măsuri de precauţie
• Acest aparat lucrează la o
tensiune de 220 V - 240 V CA,
50Hz/60Hz. Verificaţi dacă
tensiunea de funcţionare a
acestuia este aceeaşi cu cea din
reţeaua locală de electricitate.
• Pentru a reduce riscul de incendiu
şi electrocutări, nu puneţi pe
aparat recipiente ce conţin
lichide, cum ar fi vazele.
• Instalaţi acest aparat aşa încât
cablul de alimentare să poată fi
scos imediat din priza de perete,
în caz de necesitate.
Note despre discuri
• Pentru a menţine discurile
curate, când le folosiţi prindeţile de muchie. Nu atingeţi
suprafaţa. Praful, amprentele
digitale şi zgârieturile de pe
suprafaţa discului pot cauza
disfuncţionalităţi.
• Nu expuneţi discurile la radiaţii
solare directe sau la surse de
căldură cum ar fi conductele
de aer cald şi nici nu le lăsaţi
în maşina parcată la soare
deoarece temperatura în interior
poate creşte foarte mult.
• După redare, păstraţi discurile în
cutiile lor.
• Curăţaţi discul cu o bucată de
pânză de şters. Ştergeţi discul
dinspre centru spre exterior.
• Nu folosiţi solvenţi, cum ar
fi benzina, tinerul, agenţi de
curăţare disponibili în comerţ
sau spray-uri antistatice pentru
LP de vinil.
• Dacă aţi imprimat eticheta
discului, aveţi grijă ca aceasta
să se usuce înainte de a reda
discul.
• Nu folosiţi următoarele tipuri de
discuri :
– discuri pentru ştergerea
lentilelor,
– care au forme nonstandard
(de ex. dreptunghiulare, în
formă de inimă),
– care au etichete sau
abţibilduri lipite pe ele,
– care au celofan sau lipici pe
ele.
• Nu retuşaţi suprafaţa înregistrată
a unui disc pentru a înlătura
zgârieturile.
Acest produs a fost testat şi s-a
dovedit a se încadra în limitele
stabilite de Directiva EMC pentru
folosirea cablurilor de conectare
mai scurte de 3 metri.
Privind amplasarea
• Aşezaţi sistemul într-un spaţiu cu
ventilaţie adecvată pentru a evita
acumularea căldurii în interior.
• Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe
moi (pături, carpete etc.) care pot
bloca fantele de aerisire.
• Nu amplasaţi sistemul în spaţii
închise, cum ar fi într-o bibliotecă
sau în locuri similare.
• Nu plasaţi sistemul în apropierea
unor surse de încălzire şi nici în
spaţii supuse la radiaţii solare
directe, la prea mult praf sau la
şocuri mecanice.
• Nu lăsaţi aparatul la exterior, în
maşini, în ambarcaţiuni sau alte
nave.
• Dacă aparatul este adus direct
dintr-un loc răcoros într-unul
încălzit, sau dacă este aşezat
într-o cameră cu umiditate
ridicată, este posibil ca pe
lentilele din interiorul aparatului
să condenseze umezeală. Întrun astfel de caz, este posibil ca
aparatul să nu funcţioneze în
mod adecvat. Pentru a remedia
situaţia, scoateţi discul din aparat
şi lăsaţi echipamentul pornit timp
de circa o jumătate de oră, până
ce umezeala se evaporă.
• Nu instalaţi aparatul într-o
poziţie înclinată. Aparatul este
proiectat să funcţioneze în
poziţie orizontală.
• Nu aşezaţi pe aparat obiecte
grele sau instabile.
• Nu puneţi alte obiecte decât
discuri în compartimentul pentru
discuri. În caz contrar, aparatul
sau obiectul se pot deteriora.
• Scoateţi orice disc din aparat
atunci când deplasaţi aparatul.
În caz contrar, discul se poate
deteriora.
• Deconectaţi cablul de alimentare
şi toate celelalte cabluri atunci
când deplasaţi aparatul.
Continuă pe pagina următoare T
3
Privind sursele de
alimentare
• Aparatul nu este deconectat de
la reţea câtă vreme este cuplat
la priza de perete, chiar dacă
aparatul propriu-zis a fost oprit.
• Dacă echipamentul urmează
să nu fie utilizat o perioadă
îndelungată de timp, decuplaţi-l
de la priza de perete. Pentru
aceasta, apucaţi şi trageţi de
ştecăr. Nu trageţi niciodată de
cablu.
• Ţineţi cont de următoarele puncte
pentru a preveni deteriorarea
cablului de alimentare. Nu
folosiţi cablul de alimentare
în cazul în care acesta s-a
deteriorat, deoarece există
riscul de şocuri electrice sau de
incendiu.
- Nu prindeţi cablul între aparat şi
perete, un raft, etc.
- Nu puneţi nimic greu pe cablul
de alimentare şi nu trageţi de
cablu.
Privind ajustarea volumului
sonor
Nu măriţi volumul sonor în
timpul ascultării unei porţiuni cu
nivel de intrare foarte scăzut. În
caz contrar, vă poate fi afectat
auzul şi se pot deteriora boxele
în dreptul unei porţiuni cu nivel
sonor de mare intensitate.
Privind curăţarea
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele
cu o bucată de pânză moale, uşor
umezită într-o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi nici un fel
de material abraziv, praf de curăţat
sau solvenţi cum ar fi alcoolul sau
benzina.
Privind curăţarea discurilor,
substanţe de curăţare pentru
discuri / lentile
Nu folosiţi substanţe de curăţare
pentru discuri sau discuri /
lentile (inclusiv de tip umed
sau spray) deoarece pot cauza
disfuncţionalităţi.
La înlocuirea pieselor
În cazul în care sistemul este
reparat, piesele înlocuite pot fi
reţinute pentru a fi reutilizate sau
reciclate.
4
La realizarea conexiunii la
mufa HDMI OUT
Urmaţi paşii de mai jos. Manevrarea
inadecvată poate conduce la
deteriorarea atât a mufei HDMI
OUT, cât şi a conectorului.
• Aliniaţi cu grijă mufa HDMI din
partea din spate a playerului, cu
conectorul HDMI, fiind atenţi la
forma acestora.
Aveţi grijă să nu încercaţi
introducerea conectorului invers
sau înclinat în mufă.
• Av e ţ i g r i j ă s ă d e c u p l a ţ i
cablul HDMI când deplasaţi
recorderul.
• Ţineţi drept conectorul HDMI
atunci când îl introduceţi sau
îl scoateţi din mufa HDMI.
Nu răsuciţi şi nu încercaţi să
introduceţi cu forţa conectorul
în mufa HDMI OUT.
La vizionarea imaginilor video
3D
Este posibil ca unele persoane să
resimtă un disconfort (cum ar fi
dureri de ochi, ameţeli sau senzaţii
de oboseală) în timp ce urmăresc
imagini video 3D. Sony recomandă
ca toţi spectatorii să facă pauze,
în mod regulat, la vizionarea de
imagini 3D. Deoarece necesitatea
de a face pauze, durata şi frecvenţa
acestora variază de la o persoană
la alta, vă rugăm să vă stabiliţi
propriul standard, adecvat pentru
organismul dvs.. Dacă simţiţi
orice fel de disconfort, întrerupeţi
vizionarea imaginilor 3 D până
ce dispare această senzaţie de
disconfort. Consultaţi un doctor
dacă este necesar. Totodată, trebuie
să revedeţi :
- manualul de instrucţiuni şi/
sau mesajele de avertizare ale
echipamentului folosit sau al
discului Blue-ray redat cu acest
aparat şi
- pagina noastră de Internet
http:// www.sony-europe.com/
myproduct/
pentru a fi la curent cu cele mai
recente informaţii.
Vederea copiilor mici (mai ales de
către cei cu vârsta sub 6 ani) este
încă în curs de formare. Înainte de
a le permite să vizioneze imagini 3
D, vă rugăm să consultaţi un expert,
cum ar fi un doctor pediatru sau
oftalmolog.
Adulţii trebuie să supravegheze
copiii şi să se asigure că
recomandările mai sus menţionate
sunt respectate de copil.
NOTĂ
IMPORTANTĂ
Atenţie : Sistemul este capabil
să menţină o perioadă de timp
nedefinită o imagine statică
sau o interfaţă pe ecranul TV.
Dacă lăsaţi acest tip de imagini
afişate multă vreme, există
riscul de deteriorare definitivă
a ecranului. Televizoarele cu
panou cu plasmă şi proiectoarele
TV sunt cele mai predispuse la
aceasta.
Dacă aveţi probleme sau întrebări
legate de sistemul dvs., vă rugăm
să consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Cuprins
Avertizare ........................................................................................................................... 2
Măsuri de precauţie ........................................................................................................... 3
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor .............................................................. 6
Conexiuni şi reglaje
Pasul 1: Pregătirea playerului ............................................................................................ 9
Pasul 2: Conectarea playerului ....................................................................................... 10
Pasul 3: Reglaje facile ..................................................................................................... 12
Conectarea la reţea ........................................................................................................ 13
Redare
Redarea unui disc ............................................................................................................ 14
Redarea datelor stocate pe un dispozitiv USB ................................................................ 16
Redarea în reţea ............................................................................................................. 16
Opţiuni disponibile .......................................................................................................... 17
Reglaje şi ajustări
Folosirea interfeţei de configurare .................................................................................. 19
Actualizarea prin reţea ..................................................................................................... 20
Reglaje pentru ecran ....................................................................................................... 20
Reglaje audio ................................................................................................................... 21
Reglaje pentru vizionarea BD/DVD ................................................................................. 22
Reglaje pentru control parental ........................................................................................ 23
Reglaje pentru muzică ..................................................................................................... 23
Reglaje de sistem ............................................................................................................ 24
Reglaje de reţea .............................................................................................................. 25
Reglaje facile ................................................................................................................... 25
Reiniţializare .................................................................................................................... 25
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor ................................................................................................. 26
Specificaţii ........................................................................................................................ 29
Index ................................................................................................................................ 35
5
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor
Panoul frontal
z
Butonul N are un punct tactil. Folosiţi acest
punct tactil ca referinţă când acţionaţi playerul.
6 Butonul x (stop)
7 Butonul N (play)
1 Compartimentul pentru disc
8 Butonul Z (deschis / închis)
2 Indicator de alimentare
Devine luminos când sistemul este pornit.
9 Butonul ]/1 (pornire/standby)
Porneşte aparatul sau îl trece în modul
standby.
3 Senzor pentru telecomandă
4 Afişajul panoului frontal
N, X : Se aprinde în timpul redării sau al
unei pauze de redare.
: Se aprinde când este activată redarea
repetitivă.
: Se aprinde atunci când la ieşire sunt
trimise semnale video 720p/1080i/ 1080p.
5
Blocarea compartimentului pentru discuri
(Control parental)
Compartimentul pentru discuri poate fi blocat
pentru a preveni acţionarea lui accidentală.
Menţineţi apăsat mai mult de 10 secunde butonul
N al aparatului în timp ce aparatul este pornit.
Compartimentul pentru discuri se blochează sau
se deblochează.
Port USB
Folosit pentru a conecta un dispozitiv USB.
Panoul din spate
1 Mufe LINE OUT (R-AUDIO-L) (ieşire
audio)
5 Fante de ventilaţie
2 Mufă LINE OUT (VIDEO) (ieşire video)
7 Mufă HDMI OUT (ieşire HDMI)
3 Mufă DIGITAL OUT (COAXIAL) (ieşire
digitală)
8 Mufe COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB,
PR) (ieşire video pe componente)
4 Mufă DIGITAL OUT (OPTICAL) (ieşire
optică)
9 Terminal LAN (100) (de reţea)
6
6
Port USB
Telecomandă
Funcţiile disponibile la telecomandă diferă în
funcţie de disc şi de situaţie.
1 Z (deschis/închis)
Deschide sau închide compartimentul pentru
discuri.
- TV t (intrare TV)
Comută intrarea între sursa de semnal TV şi
celelalte surse de intrare.
- TV- ]/1 (TV pornit/standby)
Porneşte televizorul sau îl trece în standby.
]/1 (pornit/standby)
Porneşte sistemul sau îl trece în modul
standby.
2 Butoane numerice (0 - 9)
Pentru introducerea numerelor titlurilor /
capitolelor, etc.
2 (volum sonor)+/–
Pentru ajustarea volumului sonor.
THEATRE (pag. 31)
Comută automat în modul video optim pentru
vizionarea filmelor.
Butonul THEATRE funcţionează numai atunci
când aţi conectat un amplificator (receptor)
AV compatibil cu modul Sony Theatre sau un
televizor compatibil cu modul Sony Theatre.
AUDIO (pag. 22)
Selectează limba coloanei sonore la redarea
unui disc video multilingv BD-ROM/DVD.
Selectează pista pe CD-uri.
SUBTITLE (subtitrare) (pag. 22)
Selectează limba pentru subtitrare când pe un
disc video BD-ROM/DVD sunt înregistrate
subtitrări multilingve.
(preferate) (pag. 17)
Afişează conţinutul preluat de pe Internet
introdus în Lista favorite (cu piese preferate).
Puteţi introduce până la 18 piese de pe
Internet în Lista favorite.
z
Butoanele 5, AUDIO, 2 +, şi N au câte un
punct tactil. Folosiţi punctele tactile ca referinţă
când utilizaţi telecomanda.
3 Butoane colorate (roşu / verde /
galben / albastru)
Butoane de acces rapid pentru funcţiile
interactive.
4 TOP MENU
Deschide sau închide meniul superior pentru
BD sau DVD.
POP UP / MENU
Deschide sau închide meniul extensibil al
unui disc BD-ROM sau meniul DVD.
Continuă pe pagina următoare T
7
OPTIONS (pag. 17)
Afişează pe ecranul televizorului meniul de
opţiuni.
HOME
Deschide meniul principal.
Atunci când este apăsat simbolul meniului
HOME principal, este afişată imaginea de
fundal.
Afişarea meniului
principal (HOME)
Meniul principal apare atunci când apăsaţi
butonul HOME. Alegeţi o categorie folosind
</,; alegeţi un element folosind M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
RETURN
Revine la interfaţa anterioară.
</M/m/,
Deplasează cursorul pentru selectarea unui
element afişat.
Butonul central (ENTER)
Introduce elementul selectat.
5 ./> (precedent/următor)
Trece la capitolul, pista sau fişierul prcedent/
următor.
(reluare imediată / avans
instantaneu)
Reluarea imediată a actualei scene timp de 10
secunde. / Derularea imediată, rapidă înainte a
scenei actuale timp de 15 secunde.
m/M (derulare rapidă înapoi/
înainte)
• Derulează rapid discul înapoi/înainte în
timpul redării. De fiecare dată când apăsaţi
butonul, viteza de căutare se modifică.
• Activează redarea cu încetinitorul atunci când
este apăsat pentru mai mult de o secundă, în
modul pauză.
• La fiecare apăsare a butonului în modul
pauză, este redat câte un cadru.
N (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
DISPLAY (afişaj) (pag. 15)
Accesează sau părăseşte meniul de bază al
sistemului.
X (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
x (stop)
Opreşte redarea şi reţine punctul de oprire
(punctul de reluare a redării). Punctul de
reluare pentru un titlu/o piesă este ultimul
punct redat sau ultima imagine pentru un
director de imagini.
8
(Setup) : Pentru reglajele playerului.
(Photo) : Afişarea imaginilor.
(Music) : Redarea muzicii.
(Video) : Redarea filmelor.
(Network) : Sunt afişate elementele de reţea.
Pasul 1 : Pregătirea
playerului
Verificarea accesoriilor
furnizate
Verificaţi dacă aveţi următoarele piese :
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărimea AA) (2)
Pregătirea telecomenzii
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA)
potrivind capetele 3 şi # ale bateriilor cu
marcajele din interiorul compartimentului pentru
baterii.
Conexiuni şi
reglaje
9
Pasul 2 : Conectarea playerului
Nu cuplaţi cablul de alimentare înainte de a realiza toate conexiunile.
Conectarea la televizor
Alegeţi una dintre următoarele metode de conectare corespunzător cu mufele de intrare ale televizorului dvs..
Potriviţi culorile mufelor atunci când conectaţi cablurile.
Calitate înaltă
Cablu HDMI (nu este furnizat)
Cablu audio/video *
Cablu video pe componente
(nu este furnizat)
Cablu audio/video
(nu este furnizat)
Calitate
standard
b Nu conectaţi playerul prin intermediul unui aparat video. Aparatul video poate fi afectat de sistemul de
protecţie al drepturilor de autor iar imaginea la televizor va fi deformată .
10
Conectarea la amplificatorul AV (receptor)
Alegeţi una dintre următoarele metode de conectare corespunzător cu mufele de intrare ale amplificatorului AV
(receptorului) dvs.. Dacă alegeţi conexiunea A sau B, efectuaţi reglajele aferente de la secţiunea “Reglaje audio“
(pag. 21).
Cablu HDMI (nu este furnizat)
Cablu HDMI (nu este furnizat)
T Efectuaţi reglajele “BD Audio MIX“ (pag. 21)
Cablu coaxial digital
(nu este furnizat)
video
sau
Cablu optic digital (nu este furnizat)
T Efectuaţi reglajele “Dolby Digital (coaxial/optic)“*1 (pag. 21)
şi “DTS (coaxial/optic) “*2 (pag. 21)
Cablu audio/video
(nu este furnizat)
*1 Produs sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby, Pro
Logic şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale
Dolby Laboratories.
2
* Produs sub licenţă conform următoarelor patente
din S.U.A. # : 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 precum şi alte
patente din Statele unite şi din întreaga lume emise
sau solicitate. DTS este marcă de comerţ înregistrată,
iar siglele şi simbolul DTS, DTS-HD şi DTS-HD
Master Audio sunt mărci comerciale ale DTS, Inc.
© 1996 - 2008 DTS.Toate drepturile sunt rezervate.
11
Pasul 3 : Reglaje facile (Easy Setup)
Când porniţi aparatul pentru prima
dată
Aşteptaţi o scurtă perioadă până ce playerul
porneşte şi iniţiază operaţia Easy Setup.
1 Conectaţi playerul la priza de perete.
Spre priza de perete
2 Apăsaţi [/1 pentru a porni playerul.
3 Porniţi televizorul, apoi comutaţi
selectorul de intrare al televizorului
dvs. pentru ca pe ecran să apară
semnalul de la player.
12
4 Efectuaţi reglajele facile “Easy
Setup”.
Urmăriţi instrucţiunile afişate pe ecran
pentru a efectua reglajele de bază folosind
butoanele </M/m/, şi butonul ENTER
al telecomenzii.
Conectarea la reţea
Conectarea prin cablu
Folosiţi un cablu LAN pentru a efectua conexiunea
la conectorul LAN(100) al playerului.
Conectarea USB wireless
Opriţi playerul, apoi conectaţi adaptorul USB
pentru reţea wireless LAN fără fir (UWABR100 disponibil numi de la 10 ianuarie 2010)
la mufa USB din partea din faţă sau din spate a
aparatului.
Adaptor USB pentru
reţea LAN
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Router de
bandă largă
Modem ADSL/
modem de cablu
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Internet
Pentru a efectua reglajele de
reţea
Alegeţi la secţiunea “Reglaje de reţea”, opţiunea
“Reglaje de Internet”, varianta “Wired Setup“
(pag. 25) şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a finaliza conectarea.
Router LAN
wireless*
Modem ADSL/
modem de cablu
Internet
Pentru a efectua reglajele de
reţea
Alegeţi la secţiunea “Reglaje de reţea”, opţiunea
“Reglaje de Internet”, varianta “USB Wireless
Setup“ (pag. 25) şi apoi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a finaliza conectarea.
13
Redarea unui disc
Pentru informaţii legate de discurile ce pot fi
redate, consultaţi „Discuri ce pot fi redate” (pag.
30).
1 Puneţi selectorul de intrări al televizorului
în poziţia ce permite afişarea pe ecranul
TV a semnalului de la acest sistem.
2 Apăsaţi butonul Z şi puneţi un disc pe
suportul pentru discuri.
Cu partea care urmează
a fi redată orientată în jos
3 Apăsaţi butonul Z pentru a închide
compartimentul pentru discuri.
Începe redarea.
Dacă redarea nu începe automat, selectaţi
din categoria
[Video],
[Music] sau
[Photo], apoi apăsaţi ENTER.
Redare
Pentru a beneficia de
BONUSVIEW / BD-LIVE
Anumite discuri BD-ROMs cu sigla „BD-LIVE”*
conţin un supliment de conţinut şi alte date care
pot fi preluate pentru a vă delecta.
*
1 Conectaţi o memorie USB la portul USB
din spatele playerului (pag. 6).
Folosiţi ca memorie locală o memorie USB de
1 GB sau mai mult.
2 Pregătiţi BD-LIVE (numai BD-LIVE).
• Conectaţi aparatul la o reţea LAN (pag. 12).
• Alegeţi pentru [BD Internet Connection]
varianta [Allow] (pag. 22).
3 Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul.
14
z
Pentru a şterge datele din memoria USB, selectaţi
[Erase BD Data] din
[Video] şi apăsaţi
ENTER. Toate datele stocate în directorul buda/
budb vor fi şterse.
Pentru a beneficia de Blu-ray
3D
Afişarea informaţiilor
referitoare la redare
Puteţi vizualiza informaţii referitoare la redare etc.
apăsând butonul DISPLAY.
Informaţia afişată diferă în funcţie de tipul discului
şi de starea aparutului.
Exemplu : la redarea unui BD-ROM
Puteţi beneficia de discurile Blu-ray 3D cu sigla*
„Blu-ray 3D”.
*
1 Pregătiţi redarea unui disc Blu-ray 3D.
• Conectaţi aparatul la televizorul dvs.
compatibil 3D folosind un cablu HDMI de
mare viteză (High Speed).
• Efectuaţi reglajele pentru [3D Output Setting]
şi [TV Screen Size Setting for 3D] din
secţiunea [Screen Setting] (pag. 20).
2 Introduceţi un disc Blu-ray.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul.
z Consultaţi, de asemenea, manualul de
utilizare al televizorului şi al dispozitivului
conectat.
1 Rezoluţia la ieşire/ Frecvenţa video
2 Numărul sau denumirea titlului
3 Reglajul audio curent selectat
4 Funcţii disponibile (
audio,
subtitrare)
unghi,
5 Informaţii legate de redare
Sunt afişate modul de redare, bara ce indică
progresul redării, tipul de disc, tipul de codaredecodare video, viteza de transfer, tipul de
redare repetitivă, timpul de redare scurs şi
timpul total de redare.
6 Numărul capitolului.
7 Unghiul curent selectat.
15
Redarea datelor stocate
pe un dispozitiv USB
Puteţi reda fişiere de video/muzică/imagini de pe
dispozitivul USB conectat.
Pentru tipurile de dispozitive USB care pot fi
citite, vedeţi “Tipuri de fişiere care pot fi redate“
(pag. 30).
1 Conectaţi dispozitivul USB la mufa
USB a playerului.
Înainte de conectare, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul
USB.
Redarea din reţea
Recepţionarea de video
BRAVIA Internet
BRAVIA Internet Video funcţionează ca portal
de Internet, funizând direct pentru playerul dvs.
conţinut din Internet şi o varietate de programe
de divertisment la cerere.
1 Pregătiţi BRAVIA Internet Video.
Conectaţi playerul la o reţea (pag. 12).
2 Alegeţi
(Video),
(Music) sau
(Photo) în meniul principal, folosind
butoanele </,.
3 Alegeţi simbolul unui program
Dispozitiv USB
2 Alegeţi
(Video),
(Music) sau
(Photo) în meniul principal, folosind
butoanele </,.
3 Alegeţi
(dispozitiv USB) folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi ENTER.
cu conţinut de Internet folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Dacă lista conţinutului de Internet nu a fost
primită, va apărea un simbol care semnalează
acest lucru sau un alt nou simbol.
Folosirea panoului de comandă
Panoul de comandă este afişat când începe redarea
unui fişier video. Simbolurile afişate pot diferi în
funcţie de programul cu conţinut de Internet.
Pentru reafişare, apăsaţi DISPLAY.
1 Afişajul butoanelor de comandă
Apăsaţi </M/m/, sau ENTER pentru
operaţiile de redare.
2 Indicatorul pentru progresul redării, cursor
care indică poziţia curentă, timpul de redare,
durata fişierului video.
3 Numele următorului fişier video.
4 Numele fişierului video curent selectat.
16
Opţiuni disponibile
Redarea fişierelor de pe
un server DLNA
Prin conectarea playerului la reţeaua de la
domiciliu puteţi reda fişiere de video/muzică/
imagini de pe serverul dvs., care poate fi, spre
exemplu, un calculator PC compatibil DLNA.
1 Pregătiţi redarea fişierelor de pe un
server DLNA.
• Conectaţi playerul la o reţea (pag. 12).
• Vedeţi “Reglaje pentru conectarea la server“
(pag. 25).
2 Alegeţi
(Video),
(Music) sau
(Photo) în meniul principal, folosind
butoanele </,.
3 Alegeţi un server DLNA folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Va fi afişată lista fişierelor sau lista
directoarelor.
Apăsarea butonului OPTIONS vă pune la
dispoziţie o varietate de reglaje şi operaţii de
redare. Elementele disponibile diferă în funcţie
de situaţie.
Opţiuni generale (Common options)
Element
Playback
History
Repeat
Setting
Favourites
List
Play/Stop
Play from
start
Information
Display
Search
History
Search
Contents
Add to
Favourites
Remove
from
Favourites
Detalii
Afişează un titlu în istoricul
redării discului BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA folosind
tehnologia Gracenote.
Stabileşte modul repetitiv.
Afişează lista conţinutului
favorit.
Porneşte sau opreşte redarea.
Pentru redarea unui element de
la început.
Afişează informaţii referitoare
la discul BD-ROM/DVDROM/CD-DA folosind
tehnologia Gracenote.
Caută informaţii disponibile
folosind cuvinte cheie obţinute
de Gracenote în „Information
Display”.
Caută conţinut BRAVIA
Internet Video folosind cuvinte
cheie obţinute de Gracenote în
„Information Display”.
Adaugă conţinut de Internet în
lista de conţinut favorit.
Şterge conţinut de Internet din
lista de conţinut favorit.
(Video) only - numai pt. video
Element
3D Output
setting
AV SYNC
Detalii
Stabileşte dacă semnalul video
3D este trimis în mod automat
la ieşire sau nu.
Stabileşte diferenţa temporală
între imagine şi sunet, prin
întârzierea sunetului la ieşire
în raport cu imaginea la ieşire.
(între 0 şi 120 milisecunde)
17
Element
Video
Settings
Pause
Top Menu
Menu/
Popup
menu
Title Search
Chapter
Search
Angle
Detalii
• Picture Quality Mode :
Pentru a regla imaginea în
diferite condiţii de iluminare
din jur.
• FNR: Reduce zgomotul
aleator.
• BNR: Reduce zgomotul bloc
mozaicat din imagine.
• MNR: Reduce zgomotuminor de contur (zgomot
ţânţar).
Pentru a face o pauză de
redare.
Afişează meniul principal al
unui disc BD sau DVD.
Afişează meniul extensibil
al unui disc BD-ROM sau
meniul unui DVD.
Pentru căutarea unui titlu
pe un disc video BD-RPM /
DVD VIDEO şi redarea de la
început.
Pentru căutarea unui capitol şi
redarea de la început.
Comută către un alt unghi de
vedere atunci când pe discul
video BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrări multiunghi.
(Music) only - numai pt. muzică
Element
Detalii
Add
Slideshow
BGM
Marchează fişiere de sunet din
memoria USB ca fundal sonor
pentru succesiunile de imagini.
18
(Photo) only - numai pt. imagini
Element
Detalii
Slideshow
Speed
Modifică viteza de succesiune
a imaginilor.
Slideshow
Effect
Stabileşte efectele pentru
succesiunile de imagini.
Slideshow
BGM
• Opreşte funcţia.
• “My music from USB“:
Introduce ca fundal sonor
fişierele muzicale marcate la
secţiunea “Add Slideshow
BGM“. Dacă nici un fişier
nu este marcat, va fi afişat
mesajul “Not registered“.
• Redare de pe disc : Stabileşte
pistele de pe discul CD-DA.
Redarea unei succesiuni de
imagini.
Fotografia este rotită în sens
anti-orar cu 90°.
Fotografia este rotită în sens
orar cu 90°.
Slideshow
Rotate Left
Rotate Right
Folosirea interfeţei de
configurare
Selectaţi
(Setup) în meniul principal
atunci când este necesar să modificaţi reglajele
playerului. Reglajele din oficiu sunt subliniate.
1 Alegeţi
(Setup) în meniul
principal, folosind butoanele </,.
2 Selectaţi simbolul categoriei de
reglaje folosind butoanele M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
Element
Reglaje şi ajustări
Explicaţii
Actualizarea prin reţea (p. 20)
Pentru actualizarea software-ului
playerului.
Reglaje pentru ecran (p. 20)
Pentru efectuarea reglajelor video
corespunzătoare tipului de mufe de
conectare.
Reglaje audio (pag. 21)
Pentru efectuarea reglajelor audio
corespunzătoare tipului de mufe de
conectare.
Reglaje pentru vizionarea BD/
DVD (pag. 22)
Pentru efectuarea reglajelor
detaliate de redare a unui disc BD/
DVD.
Reglaje pentru control
parental (pag. 23)
Efectuarea reglajelor detaliate
pentru funcţia de control parental.
Reglaje pentru muzică (p. 23)
Efectuarea reglajelor detaliate de
redare a unui disc Super Audio
CD.
Reglajele sistemului (pag. 24)
Pentru efectuarea reglajelor
sistemului.
Reglaje de reţea (pag. 25)
Pentru efectuarea reglajelor
detaliate de Internet şi reţea.
Reglaje facile (pag. 25)
Efectuarea reglajelor de bază
rapide Easy Setup .
Reiniţializare (pag. 25)
Aduce reglajele playerului la
valorile stabilite în fabrică.
19
Actualizarea prin
reţea
Selectaţi “OK“ pentru a actualiza software-ul
playerului prin intermediul reţelei.
z
• Vă recomandăm să actualizaţi software-ul
serverului la fiecare 2 luni (aproximativ).
• Pentru informaţii despre actualizare, vizitaţi
următoarea pagină de Internet :
http://support.sony-europe.com/
DVD Aspect Ratio - raportul de
imagine
Letter
Box
Afişează o imagine panoramică cu
benzi negre deasupra şi dedesubt.
Pan &
Scan
Foloseşte tot ecranul pentru o
imagine care are marginile laterale
decupate.
Reglaje pentru ecran
3D Output Setting-
format video de
Cinema Conversion Mode
- mod
de conversie video
ieşire
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă.
Off
Selectaţi această variantă pentru
redarea în modul 2D.
TV Screen size setting for 3D-
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă. Playerul detectează în mod
automat dacă materialul este pe bază
de video sau pe bază film şi comută
la metoda de conversie adecvată.
Video
Este stabilită metoda de conversie
adecvată pentru materialul pe
bază de video, indiferent de tipul
materialului.
Selectează dimensiunea imaginii pentru
televizorul dvs. compatibil 3D.
TV Type - modul ecranului
16:9
4:3
Alegeţi această variantă la
conectarea unui televizor panoramic
sau cu funcţie panoramică.
Output Video Format - format video
de ieşire
HDMI
În mod normal, alegeţi “Auto“.
Selectaţi „Original Resolution”
pentru a trimite la ieşire
rezoluţia înregistrată pe disc.
Dacă rezoluţia este mai mică
decât rezoluţia SD, este scalată
până la rezoluţia SD.
Component
Video
Selectează rezoluţia potrivită
pentru televizorul dvs..
Video
Se trece în mod automat la cea
mai joasă rezoluţie.
Alegeţi această variantă la
conectarea unui televizor 4:3 fără
funcţie panoramică.
Screen Format - formatul ecranului
Original
Fixed
Aspect
Ratio
20
Alegeţi această variantă la
conectarea unui televizor cu
funcţie panoramică. O imagine în
format 4:3 va fi afişată în format
16:9 chiar şi pe un televizor
panoramic.
Modifică dimensiunea imaginii
pentru a se potrivi cu ecranul,
păstrând raportul iniţial al
imaginii.
z
• Când conectaţi simultan mufa HDMI OUT şi
altă mufă video de ieşire, alegeţi “Component
Video“.
Reglaje audio
• Dacă nu apare imagine atunci când aţi selectat
“HDMI“ sau “Component Video“, încercaţi
altă rezoluţie de imagine.
Audio (HDMI)
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă. Sunt trimise la ieşire
semnale corespunzător cu starea
dispozitivului HDMI conectat.
PCM
Sunt trimise la ieşire semnale PCM
prin mufa HDMI OUT .
BD/DVD-ROM 1080/24p Output ieşire 1080/24p
Auto
Off
Sunt trimise la ieşire semnale
video 1920 × 1080p/ 24Hz numai
atunci când conectaţi un televizor
compatibil 1080/24p folosind
mufa de ieşire HDMI OUT.
Alegeţi această variantă atunci
când televizorul dvs. nu este
compatibil cu semnale video
1080/24p.
DSD Output Mode
On
Trimite la ieşire semnale DSD
prin mufa HDMI OUT, atunci
când redaţi un disc Super Audio
CD. Când alegeţi „On”, nici o altă
mufă nu trimite semnal.
Off
Trimite la ieşire semnale PCM prin
mufa HDMI OUT, atunci când
redaţi un disc Super Audio CD.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
Este detectat în mod automat
televizorul conectat şi este ales
reglajul de culoare potrivit.
YCbCr
(4:2:2)
Este trimis la ieşire semnal video
YCbCr 4:2:2.
YCbCr
(4:4:4)
Este trimis la ieşire semnal video
YCbCr 4:4:4.
RGB
Este trimis la ieşire semnal video
RGB.
HDMI Deep Color Output adâncimea de culoare la ieşirea HDMI
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă.
12bit
Atunci când televizorul conectat
este compatibil Deep Colour, este
trimis la ieşire semnal video pe 12
biţi/10 biţi.
10bit
Off
Alegeţi această variantă atunci
când imaginea este instabilă sau
culorile apar nenaturale.
Pause Mode - modul pauză
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă. Imaginile dinamice în
mişcare vor apărea clare.
Frame
Imaginile statice sunt afişate la
înaltă rezoluţie.
BD Audio Mix Setting
On
Trimite la ieşire semnal audio
obţinut prin mixarea canalului
interactiv şi a celui secundar cu
canalul principal.
Off
Trimite la ieşire numai semnal
audio primar. Alegeţi această
variantă pentru a trimite la
ieşire semnale audio către un
amplificator (receptor) AV.
Dolby Digital (Coaxial/ Optical)
Downmix
PCM
Converteşte pentru a trimite la
ieşire semnale PCM Liniar. Alegeţi
această variantă la conectarea
unui dispozitiv audio fără decodor
încorporat Dolby Digital.
Dolby
Digital
Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv audio cu
decodor încorporat Dolby Digital.
DTS (Coaxial/ Optical)
Downmix
PCM
Converteşte pentru a trimite la
ieşire semnale PCM Liniare.
Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv audio
fără decodor încorporat DTS.
DTS
Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv audio
cu decodor încorporat DTS.
Continuă în pagina următoare T
21
Reglaje pentru
vizionarea BD/DVD
DTS Neo:6
Cinema
Music
Off
Converteşte spre modul „DTS
Neo:6 Cinema”. O sursă
înregistrată în formatul cu 2
canale este decodată în 7 canale.
Converteşte spre modul „DTS
Neo:6 Music”. O sursă înregistrată
în formatul cu 2 canale este
decodată în 7 canale. Această
variantă este ideală pentru surse
obişnuite, cum ar fi discurile CD.
Opreşte conversia „DTS Neo:6”
Audio DRC
Auto
Redarea se efectuează la
parametrii dinamici specificaţi de
disc (numai pentru BD-ROM).
Alte tipuri de discuri sunt redate
la nivelul „Standard”.
Standard
Redarea se efectuează la un nivel
standard de compresie .
Wide
Range
Redarea se efectuează fără
compresia dinamicii. Este produs
un sunet mai dinamic.
Downmix
Surround
Stereo
22
Sunt trimise la ieşire semnale
audio cu efect surround. Alegeţi
această variantă la conectarea
unui dispozitiv audio care acceptă
Dolby Surround (Pro Logic) sau
DTS Neo:6.
Sunt trimise la ieşire semnale
audio fără efect surround. Alegeţi
această variantă la conectarea unui
dispozitiv audio care nu acceptă
Dolby Surround (Pro Logic) sau
DTS Neo:6
BD/DVD Menu
Alege limba de bază a meniului pentru discuri
BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi „Select Language Code”, este afişată
interfaţa pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul de limbă regăsit în „Lista
codurilor de limbă” (pag. 34).
Audio
Alege limba de bază a coloanei sonore pentru
discuri BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi „Original”, este aleasă limba care are
prioritate pe disc. Dacă alegeţi „Select Language
Code”, este afişată interfaţa pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul de limbă
regăsit în „Lista codurilor de limbă” (pag. 34).
Subtitle
Alege limba de bază a subtitrării pentru discuri
BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi „Select Language Code”, este afişată
interfaţa pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul de limbă regăsit în „Lista
codurilor de limbă” (pag. 34).
BD Hybrid Disc Playback Layer redarea straturilor unui disc hibrid
BD
Se redă stratul BD.
DVD/CD
Se redă stratul DVD sau CD.
BD Internet Connection conectarea la internet a discului BD
Allow
(permis)
Alegeţi în mod normal această
variantă.
Do not
allow
Nu permite conectarea la
Internet.
Reglaje pentru
muzică
Reglaje pentru
control parental
Password - parolă
Super Audio CD Playback Layer
Stabileşte sau schimbă parola pentru funcţia de
control parental. Parola vă permite să restricţionaţi
accesul la redarea unui BD-ROM, DVD VIDEO
sau la redarea video din Internet. Puteţi diferenţia
nivelele de restricţie pentru BD-ROM, DVD
VIDEO sau Internet.
- stratul care să fie redat
Parental Control Area Code - codul
parental de regiune
Redarea anumitor discuri BD-ROM, DVD
VIDEO sau fişiere video din Internet poate
fi limitată în funcţie de regiunea geografică.
Anumite scene pot fi eliminate sau înlocuite cu
alte scene. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
introduceţi parola dvs. de 4 cifre.
Super
Audio CD
Este redat stratul Super Audio
CD.
CD
Este redat stratul CD.
Super Audio CD Playback
Channels - canalul care să fie redat
DSD 2Ch
Este redată aria 2ch.
DSD Multi
Este redată aria multicanal.
BD Parental Control - control
parental pentru BD
Redarea anumitor discuri BD poate fi limitată în
funcţie vârsta utilizatorului. Anumite scene pot
fi eliminate sau înlocuite cu alte scene. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi parola
dvs. de 4 cifre.
DVD Parental Control
- control
parental pentru DVD
Redarea anumitor discuri DVD VIDEO poate fi
limitată în funcţie vârsta utilizatorului. Anumite
scene pot fi eliminate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de 4 cifre.
Internet Video Parental Control
control parental video de Internet
Redarea anumitor fişiere video din Internet poate
fi limitată în funcţie vârsta utilizatorului. Anumite
scene pot fi eliminate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de 4 cifre.
Internet Video Unrated - conţinut
de Internet neevaluat
Allow
Este permisă redarea conţinutului
video neevaluat.
Block
Conţinutul video de Internet
neevaluat este blocat.
23
Reglaje de sistem
Screen Saver
OSD
On
Activează funcţia de protecţie a
ecranului. Imaginea de protecţie
a ecranului apare dacă nu folosiţi
playerul pentru mai mult de 10 minute,
când pe ecran este afişată o interfaţă.
Off
Opreşte această funcţie.
Stabileşte limba de afişare pe ecran a
interfeţelor.
Dimmer - luminozitate
Bright
Luminozitate crescută.
Dark
Luminozitate redusă.
Off
Opreşte iluminarea în timpul redării.
Luminozitatea este mai redusă în
timpul altor operaţii decât la redare.
Control for HDMI
On
Vă permite folosirea funcţiei de
“Comanda HDMI“ (pag. 31).
Off
Opreşte această funcţie.
Software Update Notification
On
Stabileşte ca playerul să vă semnaleze
cele mai noi versiuni software.
Off
Opreşte această funcţie.
Gracenote Settings - reglaje pentru
Gracenote
Auto
Informaţiile despre disc sunt preluate
în mod automat când redarea
discului se opreşte. Conectaţi-vă la
reţea pentru preluare.
Manual
Informaţiile despre disc sunt
preluate când selectaţi în
meniu „Playback History” sau
„Information Display”.
Quick Start Mode - modul de pornire
rapidă
On
Scurtează timpul necesar pentru
pornirea playerului.
Off
Reduce consumul de energie în modul
Standby.
Auto Standby
On
Off
Activează funcţia “Auto Standby“.
Această funcţie trece automat
aparatul în modul standby dacă nu a
fost apăsat nici un buton al playerului
sau al telecomenzii pentru mai mult
de 30 de minute.
Opreşte această funcţie.
Auto Display
On
Pe ecran sunt afişate în mod automat
informaţii la schimbarea titlurilor,
modurilor de imagine, semnalelor
audio etc vizionate.
Off
Informaţiile sunt afişate numai atunci
când apăsaţi DISPLAY.
24
DivX(R) VOD
Pentru detalii vizitaţi următorul site de Internet :
vod.divx.com
System information - informaţii
de sistem
Este afişată versiunea de software a playerului şi
adresa MAC.
Reglaje de reţea
Reglaje facile
Internet settings
Conectaţi mai întâi playerul la reţea. Pentru
detalii, vedeţi “Conectarea la reţea“ (pag. 12).
View
Network
Status
Este afişată starea curentă a
reţelei.
Wired
Setup
Alegeţi această variantă atunci
când aţi conectat aparatul direct
la un router de bandă largă.
Wireless
Setup
Alegeţi această variantă atunci
când folosiţi un router LAN
wireless.
Pentru mai multe detalii, vizitaţi
următorul site de Internet
şi urmăriţi informaţia FAQ
(întrebări frecvente).
Pentru utilizatorii din Europa:
http://support.sony-europe.com/
Este reluată operaţia “Easy Setup“ pentru
efectuarea reglajelor de bază. Urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran.
Reiniţializare
Reset to Factory Default Setting
Puteţi aduce toate reglajele playerului la valorile
stabilite în fabrică prin selectarea unui grup de
elemente. Toate valorile elementelor din acel
grup vor fi aduse la valorile iniţiale.
Initialize Personal Information
Puteţi şterge informaţiile personale stocate în
player.
Network Connection Diagnostic
Puteţi efectua diagnosticarea reţelei pentru a
verifica dacă a fost realizată în mod corespunzător
conexiunea.
Connection Server Settings
Stabiliţi dacă să fie afişat sau nu serverul
conectat.
BD Remote Device Registration
Pentru înregistrarea dispozitivului dvs. “BD
Remote“.
Registered BD Remote Device
Este afişată lista dispozitivelor dvs. “BD Remote“
înregistrate.
25
Soluţionarea
problemelor
Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinaţi
oricare dintre problemele prezentate mai jos,
folosiţi acest ghid de soluţionare a defecţiunilor
care vă ajută să remediaţi problemele apărute
înainte de a solicita reparaţii. În cazul în care
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Imagine
Informaţii
suplimentare
Imaginea nu este prezentă sau nu este
trimisă în mod corespunzător la ieşire
• Verificaţi dacă toate cablurile de conexiune
sunt ferm conectate (pag. 10).
• Comutaţi selectorul de intrare al televizorului
dvs. pentru a afişa semnal primit de la player.
• Reiniţializaţi reglajul pentru rezoluţia video cea
mai redusă la ieşire, apăsând pentru mai mult
de 10 secunde butonul x al playerului.
• În cazul conexiunilor HDMI, încercaţi
următoarele:
1 Opriţi şi reporniţi playerul. 2 Opriţi şi
reporniţi echipamentul conectat. 3 Deconectaţi
şi apoi reconectaţi cablul HDMI.
• Mufa HDMI OUT este conectată la un dispozitiv
DVI care nu acceptă tehnologia de protecţie a
drepturilor de autor.
• Pentru conexiuni HDMI, verificaţi reglajele
„Output Video Format” de la „Reglaje pentru
ecran” (pag. 20).
• Atunci când la ieşire sunt trimise semnale
analogice, alegeţi pentru pentru „BD/DVDROM 1080/24p Output” varianta „Off” la
secţiunea „Reglaje pentru ecran” (pag. 21).
• Pentru discuri DB-ROM, verificaţi opţiunea
„BD/DVD-ROM 1080/24p Output” de la
„Reglaje pentru ecran” (pag. 21).
Limba de afişare pe ecran nu este
comutată în mod automat când este
conectată mufa HDMI OUT
• În cazul în care pentru „Control for HDMI“
a fost aleasă varianta „ON“ (pag. 24), limba
de afişare pe ecran comută corespunzător cu
reglajele de limbă ale televizorului conectat
(dacă modificaţi reglajele televizorului etc.)
26
Sunet
Sunetul nu este prezent sau nu este
trimis în mod corespunzător la ieşire.
• Verificaţi ca toate cablurile de conexiune să fie
ferm conectate (pag. 10).
• Comutaţi selectorul de intrare al
amplificatorului AV (receptorului) dvs. astfel
ca semnalele audio de la player să ajungă la
ieşirea amplificatorului AV (receptorului).
• În cazul în care semnalul audio nu iese prin
mufa DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
HDMI OUT, verificaţi reglajele audio (pag.
21).
• În cazul conexiunilor HDMI, încercaţi
următoarele:
1 Opriţi şi reporniţi playerul. 2 Opriţi
şi reporniţi echipamentul conectat. 3
Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul HDMI.
• În cazul unei conexiuni HDMI, dacă playerul
este conectat la televizor prin intermediul
unui amplificator AV (receptor), încercaţi să
conectaţi să conectaţi cablul HDMI direct la
televizor. Deasemenea, consultaţi manualul de
utilizare furnizat împreună cu amplificatorul
AV (receptorul).
• Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI (mufele DVI nu transmit
semnal audio).
• Dispozitivul conectat la mufa HDVI OUT nu
acceptă formatul audio al playerului. Verificaţi
reglajele audio (pag. 21).
Datele audio HD nu sunt trimise
la ieşire (pentru Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio sau DTS-HD Master
Audio).
• Alegeţi pentru pentru „BD Audio MIX Setting”
varianta „Off” la secţiunea „Audio Settings”
(pag. 21).
• Verificaţi dacă amplificatorul AV conectat este
compatibil cu fiecare dintre formatele HD
Audio.
Sunetul interactiv nu este trimis la
ieşire.
• Alegeţi pentru pentru „BD Audio MIX Setting”
varianta „On” la secţiunea „Reglaje audio”
(pag. 21).
Disc
Discul nu este redat
• Discul este murdar sau este îndoit.
• Discul este plasat cu faţa în sus. Amplasaţi
discul cu faţa înregistrată orientată în jos.
• Discul a fost înregistrat într-un format care nu
este redat către acest player. (pag. 30)
• Acest player nu redă discuri care nu au fost
corect finalizate.
• Codul de regiune al discului BD sau DVD nu
se potriveşte cu acest player.
Dispozitive USB
Playerul nu recunoaşte un dispozitiv
USB conectat la player
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este ferm
conectat la mufa USB.
• Verificaţi integritatea cablului şi a
dispozitivului USB.
• Verificaţi ca dispozitivul USB să fie pornit.
• Dacă dispozitivul USB este conectat prin
intermediul unui hub USB, conectaţi
dispozitivul USB direct la player.
Video BRAVIA Internet
Sunetul/ imaginea sunt de slabă
calitate /anumite programe suferă
o pierdere de detalii, în special în
timpul redării cu viteză mărită sau pe
durata scenelor întunecate
• În funcţie de furnizorii conţinutului de pe
Internet, calitatea imaginii/ sunetului poate fi
slabă.
• Calitatea imaginii/ sunetului poate fi ameliorată
prin modificarea vitezei conexiunii. Sony
recomandă o viteză de cel puţin 2,5 Mbps
pentru definiţie video standard şi de 10 Mbps
pentru video de înaltă definiţie.
• Nu toate piesele video conţin sunet.
Imaginea este prea mică
• Apăsaţi M pentru a o mări.
Continuă pe pagina următoare T
27
Conectarea la reţea
Playerul nu poate fi conectat la reţea
• Verificaţi conexiunea la reţea (pag. 12) şi
reglajele de reţea (pag. 25)
Când porniţi playerul, este afişat
mesajul “A new software version has
been found on the network. Perform
update under “Network Update““ (O
nouă versiune software a fost găsită în
reţea. Efectuaţi actualizarea la secţiunea
“Network Update“)
• Vedeţi „Actualizarea prin reţea“ (pag. 20)
pentru a actualiza playerul cu o nouă versiune
software.
Comanda HDMI
(BRAVIA Sync)
Funcţia de comandă pentru HDMI nu
acţionează (BRAVIA Sync)
• Verificaţi ca pentru „Control for HDMI“ să fie
aleasă varianta „On“ (pag. 24).
• Dacă aţi schimbat conexiunea HDMI, opriţi şi
reporniţi playerul.
• Dacă a intervenit o cădere de tensiune, alegeţi
pentru „Control for HDMI“ varianta “Off“
apoi alegeţi din nou pentru “Control for
HDMI“ varianta “On“ (pag. 24).
• Verificaţi următoarele şi consultaţi manualul de
utilizare furnizat împreună cu echipamentele.
– Componenta conectată este compatibilă cu
funcţia de comandă HDMI “Control for
HDMI“.
– Reglajele pentru funcţia de comandă HDMI
ale componentei au fost corect efectuate.
• Atunci când conectaţi playerul la televizor prin
intermediul unui amplificator AV (receptor)
– Dacă amplificatorul AV (receptorul) nu este
compatibil cu funcţia “Control for HDMI“,
este posibil să nu puteţi comanda televizorul
de la player.
– Când modificaţi conexiunea HDMI,
când deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare, sau dacă a intervenit o cădere de
tensiune, încercaţi următoarele:
1 Comutaţi selectorul de intrare al
amplificatorului AV (receptor) astfel ca
imaginea provenită de la player să apară
28
pe ecranul televizorului.
2 Alegeţi pentru „Control for HDMI“
varianta „Off“ apoi alegeţi din nou
pentru “Control for HDMI“ varianta
„On“ (pag. 24).
Consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu amplificatorul AV (receptor).
Altele
Redarea nu este efectuată de la
începutul secţiunii de conţinut
• Apăsaţi OPTIONS, apoi alegeţi „Play from
start“ (redare de la început).
Redarea nu se reia din punctul de
reluare în care aţi întrerupt ultima
dată redarea.
• Punctul de reluare poate fi şters din memorie
atunci când :
– aţi deschis compartimentul pentru discuri,
– aţi deconectat cablul USB,
– redaţi altă secţiune de conţinut,
– aţi oprit playerul.
Compartimentul pentru discuri nu se
deschide şi pe panoul frontal sunt
afişate mesajele „LOCKED” sau „TLK
ON”.
• Atunci când este afişat mesajul „LOCKED”,
playerul este blocat. Pentru a anula blocajul
parental, menţineţi apăsat butonul N până ce
panoul frontal este afişat mesajul „UNLOCK”
(pag. 6).
• Atunci când este afişat mesajul „TLK ON”
contactaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service
Sony autorizat.
Compartimentul pentru disc nu se
deschide şi nu puteţi scoate discul
nici după ce aţi apăsat Z.
• Încercaţi următoarele:
1 Opriţi playerul şi decuplaţi cablul de
alimentare.
2 Recuplaţi cablul de alimentare în timp ce
ţineţi apăsat butonul Z al playerului.
3 Menţineţi apăsat Z până ce se deschide
compartimentul pentru disc.
4 Scoateţi discul.
5 Când pe afişajul panoului frontal apare
Specificaţii
„OPEN”, menţineţi apăsat butonul al
playerului mai mult de 10 secunde până ce
playerul porneşte din nou.
Sistem
Pe afişajul panoului frontal apare
indicaţia „Exxxxx” sau „FAN ERR”.
• Atunci când este afişat „Exxxxx” contactaţi
cel mai apropiat dealer Sony sau un service
Sony autorizat, şi comunicaţi codul de eroare
apărut.
• Atunci când este afişat „FAN ERR” încercaţi
următoarele:
1 Verificaţi ca fantele de ventilaţie din spatele
playerului să nu fie blocate.
2 Amplasaţi playerul într-un loc cu ventilaţie
adecvată pentru a preveni acumularea de
căldură în interiorul aparatului.
Playerul nu răspunde la nici o
comandă de la butoane.
• În interiorul playerului a condensat umezeală
(pag. 3).
• Menţineţi apăsat butonul [/1 al playerului mai
mult de 10 secunde până ce indicatorii luminoşi
ai panoului frontal se sting. Dacă playerul nu
răspunde în continuare la nici o comandă de la
butoane, deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare.
Laser : Laser cu semiconductor
Intrări şi ieşiri
(Numele mufei:
tip mufă/ nivel de ieşire/impedanţă)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Mufă phono/2Vrms/10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Ieşire optică / –18 dBm (660nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Mufă Phone/ 0,5Vp-p/ 75 ohm
HDMI OUT:
conector standard HDMI 19-pin
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR):
Mufă Phono/ Y: 1.0Vp-p/ PB, PR: 0,7 Vp-p/
75 ohm
LINE OUT VIDEO:
Mufă Phono/1.0Vp-p/75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
USB:
Mufă USB tip A
(Pentru conectarea unei memorii USB, a
unui cititor de carduri de memorie, a unei
camere foto digitale sau a unei camere
video digitale)
Generale
Cerinţe de alimentare:
220–240V c.a., 50/60Hz
Consum de putere (aprox.):
22 W
Dimensiuni (aprox.):
430 mm × 219 mm × 36 mm (L/A/Î)
inclusiv părţile proeminente
Greutate (aprox.):
2,0 kg
Temperatură de lucru:
5ºC la 35ºC
Umiditate de lucru:
25% la 80%
Accesorii furnizate
Vedeţi pagina 9.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Continuă pe pagina următoare T
29
Discuri ce pot fi redate
Disc*1
Blu-ray
DVD*3
CD*3
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (CD de muzică)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
Deoarece specificaţiile discurilor Blu-ray sunt
noi şi în curs de dezvoltare, anumite discuri este
posibil să nu poată fi redate, în funcţie de tipul de
disc şi de versiune. Totodată, ieşirea audio diferă
în funcţie de sursă, de mufa de ieşire conectată şi
de reglajele audio selectate.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv BD-R (tip LTH),
tip pigment organic.
BD-R înregistrat cu un calculator nu pot fi redate
dacă postscripturile sunt înregistrabile.
3)
Un disc CD sau DVD nu va fi redat dacă nu a
fost corect finalizat. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte
dispozitivul de înregistrare.
Discuri ce nu pot fi redate
g
g
g
g
g
g
g
g
BD cu cartuş,
DVD-RAM,
HD DVD,
discuri DVD Audio,
PHOTO CD,
partea cu date a unui CD-Extras,
VCD/ Super VCD,
Partea cu material audio de discuri duale
conţinutului discului proiectat de producătorii
software-ului, este posibil ca anumite facilităţi de
redare să nu fie disponibile.
Note legate de discuri BD/DVD cu
strat dublu
Redarea imaginii şi a sunetului pot fi întrerupte
momentan la trecerea de la un strat la altul.
Codul de regiune (doar pentru
BD-ROM / DVD VIDEO)
Sistemul dvs. are un cod de regiune marcat pe
spatele aparatului şi va reda doar discuri BDROM/ DVD-ROM marcate cu acelaşi cod de
regiune sau cu simbolul
.
Tipuri de fişiere care pot fi
redate
Video
Formatul fişierului
MPEG-1 Video/ PS*1*5
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*6
DivX*2
MPEG-4 AVC*1*5
WMV9*1*5
AVCHD*5
Note legate de discuri
Muzică
Acest produs este destinat redării discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD).
Discurile Duale şi anumite discuri de muzică
codate cu ajutorul tehnologiei de protejare a
copyright-ului nu corespund standardului Compact
Disc (CD).
De aceea, aceste discuri este posibil să nu fie redate
de acest aparat.
Formatul fişierului
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
AAC*1*4*5
WMA9
Standard*1*4*5
LPCM
Note legate de operaţiile de redare
ale unui BD/ DVD
Anumite operaţii de redare ale unui BD/DVD pot
fi impuse intenţionat de producătorii softwareului. Cum sistemul redă un BD/DVD conform
30
Extensii
“.mpg,” “.mpeg,”
“.m2ts,” “.mts”
“.avi,” “.divx”
“.mkv,” “.mp4,”
“.m4v,” “.m2ts,”
“.mts”
“.wmv,” “.asf”
*3
Extensii
“.mp3”
“.m4a”
“.wma”
“.wav”
Imagine
Formatul fişierului
JPEG
Extensii
“.jpg,” “.jpeg”
*1 Acest aparat nu redă fişiere codate cu DRM.
*2 Despre DIVX VIDEO: DivX ® este un format
video digital creat de DivX, Inc. Acesta este
un dispozitiv certificat oficial DivX care redă
materiale DivX video. Vizitaţi www.divx.com
pentru mai multe informaţii şi pentru aplicaţii
software de conversie a fişierelor către formatul
video DivX.
Despre DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video
la cerere): Acest dispozitiv DivX Certified ®
trebuie să fie înregistrat pentru a reda conţinut
DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a
genera codul de înregistrare,
localizaţi
secţiunea DivX VOD din meniul de configurare
al dispozitivului. Accesaţi adresa vod.divx.
com cu acest cod pentru a definitiva procesul
de înregistrare şi a afla mai multe despre DivX
VOD.
*3 Aparatul redă fişiere în format AVCHD care
sunt înregistrate prin intermediul unei camere
video digitale etc. Discurile în format AVCHD
nu vor fi redate dacă nu sunt corect finalizate.
*4Aparatul nu redă fişiere codate cu Lossless.
*5 Aparatul nu redă acest format de fişier de pe
un server DLNA.
*6 Aparatul redă numai definiţii video standard
de pe un server DLNA.
b
• Este posibil ca, în funcţie de format, de codare,
de condiţiile de înregistrare sau de serverul
DLNA, anumite fişiere să nu fie redate.
• Este posibil ca anumite fişiere editate cu un
calculator PC să nu fie redate.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau directoare de pe dispozitive USB :
– directoare până la nivelul de imbricare 5
– până la 500 de fişiere într-un singur arbore.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau directoare stocate pe un server DLNA :
– directoare până la nivelul de imbricare 20
– până la 999 de fişiere într-un singur arbore.
• Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive Mass
Storage Class (MSC) (cum ar fi o memorie flash
sau un HDD) - compatibile FAT şi nepartiţionate
- dispozitive de captură de fotografii (SICD) şi
tastaturi cu 101 taste (numai la portul USB).
• Pentru a evita deteriorarea datelor, a dispozitivului
de memorie USB sau a altor dispozitive, opriţi
sistemul înainte de conectarea sau de decuplarea
memoriei USB sau a altor dispozitive.
• Este posibil ca acest aparat să nu redea uniform
fişiere video de mare viteză înregistrate pe un
DATA CD. Vă recomandăm să vizionaţi astfel
de fişiere înregistrate pe discuri DATA DVD.
Despre facilităţile BRAVIA
Sync (numai pentru
conexiuni HDMI)
Prin conectarea unor componente Sony
compatibile cu funcţia “Control for HDMI“
folosind un cablu HDMI (nu este furnizat),
acţionarea echipamentelor se simplifică după
cum urmează :
• One Touch Play - redare cu o singură atingere
Printr-o singură atingere a următoarelor butoane,
televizorul conectat porneşte şi selectorul de
intrare al televizorului este comutat în mod
automat către player.
– [/1
– HOME : este afişat în mod automat meniul
principal (pag. 8, 14, 19)
– N : redarea începe în mod automat.
• System Pwer-Off - oprirea sistemului
Când opriţi televizorul folosind -TV- [/1 sau
butonul de pornire al telecomenzii, playerul şi
componentele compatibile HDMI se vor opri în
mod automat.
• Theatre
Atunci când apăsaţi THEATRE, playerul
comută automat către cel mai bun mod video
pentru urmărirea filmelor. La conectarea unui
amplificator (receptor) AV Sony folosind un
cablu HDMI, boxa este deasemenea comutată
în mod automat.
La conectarea unui televizor compatibil cu
modul Theatre folosind un cablu HDMI, modul
televizorului comută către modul Theatre.
Apăsaţi din nou butonul pentru a reveni la
reglajele iniţiale.
• Language Follow- alegerea limbii
Dacă schimbaţi limba de prezentare a indicaţiilor
pe ecranul TV, va fi stabilită aceeaşi limbă şi
pentru prezentarea interfeţei, după ce playerul
este oprit şi apoi pornit.
Pregătiri pentru facilităţile
BRAVIA Sync
Alegeţi pentru “Control for HDMI“ varianta
“On” la secţiunea de reglaje “Reglaje de sistem”
(pag. 24).
Pentru detalii despre reglajele televizorului dvs.
sau a altor componente, consultaţi manualele de
utilizare furnizate împreună cu televizorul sau
componentele.
31
z
• La conectarea unui televizor marca Sony,
compatibil cu funcţia “Control for HDMI”
Easy Setting folosind un cablu HDMI, reglajele
pentru “Control for HDMI“ ale playerului sunt
activate în mod automat (“On“) dacă funcţia
“Control for HDMI” a televizorului este
activă (“On”). Consultaţi manualul de utilizare
furnizat împreună cu televizorul.
• La conectarea unui televizor marca Sony
compatibil BRAVIA Sync folosind un cablu
HDMI, puteţi comanda funcţiile de bază ale
playerului folosind telecomanda televizorului
dacă pentru “Control for HDMI” a fost aleasă
varianta “On” la televizorul conectat. Consultaţi
manualul de utilizare furnizat împreună cu
televizorul.
b
În funcţie de componentele conectate, este
posibil ca funcţia “Control for HDMI” să nu fie
operaţională. Consultaţi manualul de utilizare
furnizat împreună cu. componenta.
Despre securitatea în
reţeaua LAN wireless
În legătură cu securitatea LAN
wireless
Deoarece comunicaţia prin intermediul
funcţiei LAN wireless este stabilită prin unde
radio, semnalul wireless poate fi interceptat.
Pentru a proteja comunicaţia wireless, acest
sistem acceptă diverse funcţii de securitate.
Aveţi grijă să realizaţi corect reglajele legate
de securitate, în concordanţă cu mediul
reţelei.
Fără securitate
Cu toate că reglajele pot fi efectuate cu
uşurinţă, oricine poate intercepta comunicaţia
wireless sau se poate conecta la reţeaua dvs.
wireless, chiar fără a dispune de instrumente
sofisticate. Reţineţi că există riscul de acces
neautorizat sau de intercepţie a datelor.
WEP
WEP aplică securitatea comunicaţiilor pentru
a împiedica persoanele străine să intercepteze
comunicaţia sau să aibă acces la reţeaua dvs.
wireless. WEP este o tehnologie de securitate
menţinută pentru compatibilitate, care permite
şi conectarea de dispozitive mai vechi, care
nu sunt compatibile cu TKIP/AES.
32
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK
(TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate
dezvoltată pentru a corecta deficienţele
tehnologiei WEP. TKIP asigură un nivel de
securitate mai înalt decât WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK
(AES)
AES este o tehnologie de securitate care
utilizează o metodă de securitate avansată,
diferită de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate mai înalt
decât WEP sau TKIP.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
• “AVCHD" şi sigla "AVCHD" sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation şi Sony
Corporation.
• Java, toate mărcile comerciale şi siglele asociate
Java sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sun Microsystems, Inc. în S.U.A.
şi în alte ţări.
• , „XMB” şi „xross media bar” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation şi Sony
Computer Entertainment Inc.
• Acest produs include tehnologie HDMI™ (High
Definition Multimedia Interface). HDMI,
sigla HDMI şi denumirea High Definition
Multimedia Interface sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC.
• „Blu-ray Disc” este marcă de comerţ.
• Siglele „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVDRW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD-VIDEO”
şi „CD” sunt mărci comerciale.
• „BD-LIVE”, sigla „BD-LIVE” şi „BONUSVIEW”
sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc
Association.
• „Blu-ray 3D” şi sigla „Blu-ray 3D”, sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
• „x.v.Colour” şi sigla „x.v.Color “ sunt mărci de
comerţ ale Sony Corporation.
• „BRAVIA” este marcă de comerţ a Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD” şi sigla „PhotoTV HD” este
marcă de comerţ a Sony Corporation.
• Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• “DivX®” şi “DivX Certified®” şi siglele asociate
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale DivX, Inc. şi sunt folosite sub
licenţă.
• Windows Media este marcă de comerţ sau marcă
de comerţ înregistrată a Microsoft Corporation
din Statele Unite şi/sau din alte ţări.
Acest produs este protejat de anumite prevederi
legale privind drepturile de proprietate
intelectuală deţinute de Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuţia acestor tehnologii în
afara acestui produs este interzisă, fără a deţine
licenţă Microsoft sau fără a fi autorizate de
sucursale ale Microsoft.
• Tehnologia de identificare a muzicii, a conţinutului
video şi a datelor asociate este furnizată de
către Gracenote®. Gracenote este standardul
industrial în tehnologia de identificare a muzicii
şi a furnizării conţinutului aferent. Pentru mai
multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi
www.gracenote.com
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele de muzică
şi video legate de Gracenote, Inc, drepturi de
autor © 2000 - până în prezent ale Gracenote.
Gracenote Software, drepturile de autor ©
2000 - până în prezent ale Gracenote. Unul sau
mai multe brevete deţinute de Gracenote se
aplică acestui produs şi serviciului. Consultaţi
site-ul Gracenote pentru o listă a brevetelor
Gracenote aplicabile. Gracenote,CDDB,
MusicID, MediaVOCS, sigla Gracenote şi
cea „Powerd by Gracenote” sunt fie mărci
comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale
Gracenote în Statele Unite şi/ sau alte ţări.
Numere de cod ale
televizoarelor care pot fi
acţionate
În timp ce menţineţi apăsat -TV- [/1, introduceţi
numărul de cod al producătorului, folosind
butoanele numerotate.
Dacă sunt listate mai multe numere de cod,
introduceţi pe rând câte unul, până ce găsiţi unul
care funcţionează pentru televizorul dvs..
Producător
Sony
Hitachi
LG/Goldstar
Loewe
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Toshiba
Cod numeric
01 (din oficiu)
24
76
45
17, 49
06, 08, 72
71
29
38
• DLNA®, sigla DLNA şi DLNA
CERTIFIED™ sunt mărci comerciale, mărci
de service sau mărci de certificare ale Digital
Living Network Alliance.
• Toate celelalte denumiri de companii şi
produse folosite în acest manual pot fi mărci
comerciale înregistrate sau mărci comerciale
ale respectivelor companii. În continuare, în
acest manual nu vor apărea, însă, în fiecare
caz, marcajele ™ sau ®.
33
Lista codurilor de limbă
Vedeţi pentru detalii „Reglaje pentru vizionarea BD/DVD” (pag. 25)
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
1027Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabă
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Bielorusă
1059 Bulgară
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali; Bangla
1067 Tibetană
1070 Bretonă
1079 Catalană
1093 Corsicană
1097 Cehă
1103 Welsh
1105 Daneză
1109 Germană
1130 Bhutani
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 Franceză
1181 Frisian
1183 Irlandeză
1186 Scots Gaelic
1194 Galiciană
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croată
1229 Maghiară
1233 Armeană
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indoneziană
1253 Icelandic
1254 Italiană
1257 Hebrew
1261 Japoneză
1269 Yidiş
1283 Javanese
1287 Georgiană
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambogiană
1300 Kannada
1301 Koreană
1305 Kashmiri
1307 Kurdă
1311 Kirghiză
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lituaniană
1334 Letonă; Lettish
1345 Malagasy
1347 Maori
1349 Macedonă
1350 Malayalam
1352 Mongolă
1353 Moldovenească
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Malteză
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepaleză
1376 Olandeză
1379 Norvegiană
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Poloneză
1435 Pashto; Pushto
1436 Portugheză
1463 Quechua
1481 Rhaeto-Romance
1482 Kirundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrită
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Sârbo-Croată
1503 Singhaleză
1505 Slovacă
1506 Slovenă
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somaleză
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundaneză
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamilă
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmenă
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tătară
1543 Twi
1557 Ucrainiană
1564 Urdu
1572 Uzbecă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nu este specificată
Lista codurilor de zonă / pentru control parental
Vedeţi pentru detalii „Parental Control Area Code” - codul parental de regiune (pag. 25)
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
2044, Argentina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgia (be)
2070, Brazilia (br)
2090, Chile (cl)
2092, China (cn)
2093, Columbia (co)
2304, Coreea (kr)
2115, Danemarca (dk)
2086, Elveţia (ch)
2165, Finlanda (fi)
2174, Franţa (fr)
2109, Germania (de)
2200, Grecia(gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonezia (id)
2239, Irlanda (ie)
2254, Italia (it)
2276, Japonia (jp)
2333, Luxemburg (lu)
2363, Malaezia (my)
2184, Marea Britanie (gb)
2362, Mexic (mx)
2376, Olanda (nl)
2390, Noua Zeelandă (nz)
2379, Norvegia (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Philippines (ph)
2428, Polonia (pl)
2436, Portugalia (pt)
2489, Rusia (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spania (es)
2499, Suedia (se)
2528, Tailanda (th)
2543, Taivan (tw)
34
Index
Cuvintele în ghilimele apar pe
interfeţele de ecran.
Simboluri
Preferate 9
Numerice
3D 15
“3D Output Setting” 20
A
Actualizare 22
Actualizare software 20, 24
AUDIO 9
“Audio Settings” 24
“Auto Standby” 26
B
Baterii 9
“BD/DVD Viewing
Settings” 22
BD-LIVE 14
BD-R 30
BD-RE 30
Blu-ray, disc 30
BONUSVIEW 14
BRAVIA Internet Video 16
BRAVIA Sync 28, 31
Butoane colorate 9
D
P
Deep Colour 21
„Dimmer” - luminozitate 24
Discuri care pot fi redate 30
DISPLAY - afişaj 8
DLNA 17, 25
Dolby Digital 21
“DSD Output Mode” 21
DTS 21
DVD 30
Parental Control 23
“Parental Control Settings” 23
POP UP/MENU 7
Q
“Quick Start Mode” 24
R
E
“Resetting” 25
Reiniţializarea playerului 25
Reluarea redării 8, 28
“Easy Setup” - reglaje
rapide 12, 25
S
G
“Gracenote Settings” 24
H
HDMI 20, 21
HOME 8, 19
Home, meniu principal 19
I
Informaţii la redare 15
Internet 7, 16
L
“Screen Settings” 20
“Setup” 19
Soluţionarea problemelor 26
SUBTITLE 7
System Power-Off 31
“System Settings” 24
T
Telecomandă 7, 9
THEATER 7, 31
TOP MENU 7
“TV Screen Size Setting
for 3D” 20
“TV Type” 22
Language Follow 31
U
C
M
CD, disc 30
Conectare
amplificator AV
(receptor) 11
Reţea 12
Televizor 10
Cod regional 30
“Control for HDMI” 24,
28, 31
Control parental 23
USB 16
MAC, adresă 24
“Music Settings” 23
W
N
“Network Settings” 25
“Network Update” 20
WEP 32
WPA2-PSK (AES) 32
WPA2-PSK (TKIP) 32
WPA-PSK (AES) 32
WPA-PSK (TKIP) 32
O
One-Touch Play - redare cu o
singură atingere 31
OPTIONS 8
“OSD” 24
35
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor. Pentru a afla detalii despre
orice aduceri la zi disponibile, vă rugăm să vizitaţi :
http://support.sony-europe.com/
z
Pentru a găsi observaţii utile, sfaturi şi informaţii despre produse Sony şi
servicii, vă rugăm să vizitaţi: http://sony-europe.com/myproduct/
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement