Sony | BDP-S500 | Sony BDP-S500 Instrucţiuni de utilizare

BDP – S500
Manual
http://www.sony.net

În atenţia clienţilor din ţările europene
Pentru informaţii utile şi detaliate despre produsele şi serviciile Sony,
vizitaţi: www.sony-europe.com/myproduct
Tipărit în Malaezia
Tipărit pe hârtie reciclată în proporţie
de 70%, cu cerneală pe baza de ulei
vegetal non-VOC (Volatile Organic
Compound / compus organic volatil)
de
utilizare
AVERTISMENT
Pentru clienţii din Europa
Pentru reducerea riscului de incendiu sau
electrocutare, este interzisă expunerea
aparatului la precipitaţii sau umezeală.
Pentru a evita electrocutarea, nu
deschideţi carcasa. Operaţiunile de
service sunt de competenţa exclusivă a
personalului autorizat.
Producătorul aparatului este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru reclamaţii şi siguranţa
produselor este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru probleme legate de
service sau garanţie, adresaţi-vă unităţilor
enumerate în documentele de service sau
garanţie.
Este interzisă expunerea bateriilor sau a
aparatului cu bateriile instalate la surse de
căldură excesivă, cum ar fi lumină solară
directă, foc deschis ş.a.
ATENŢIE
Instrumentele optice utilizate pentru
funcţionarea acestui produs prezintă grad
ridicat de pericol de afectare a ochilor.
Întrucât fasciculul laser utilizat la playerul Blu-ray este periculos pentru ochi, nu
dezasamblaţi echipamentul.
Operaţiunile de service sunt de
competenţa exclusivă a personalului
autorizat.
Reciclarea echipamentelor electronice
uzate (pentru Uniunea Europeană şi
alte ţări europene în care se practică
colectarea individuală a deşeurilor)
Simbolul de mai sus, aplicat pe produs sau
ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu
trebuie reciclat ca un deşeu menajer. Este
obligatorie predarea produsului la un centru de
colectare pentru reciclarea aparaturii electrice
şi electronice corespunzător. Prin reciclarea
corespunzătoare a aparatului, veţi contribui la
prevenirea potenţialelor efecte negative asupra
sănătăţii mediului şi persoanelor, datorate
manipulării necorespunzătoare a deşeurilor
rezultate din acest produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii detaliate
privind reciclarea produsului de faţă, contactaţi
autorităţile locale competente, firmele locale
de salubritate sau firma de la care aţi
achiziţionat produsul.
Pentru clienţii din Australia
Simbolul este aplicabil pentru Uniunea
Europeană şi alte ţări europene în care se
practică colectarea individuală a
deşeurilor.
Eticheta de mai sus se află pe carcasa de
protecţie a laserului, în interiorul
aparatului.
Aparatul este clasificat ca produs LASER
CLASA 1. ETICHETA CLASS 1
LASER PRODUCT se află pe carcasa de
protecţie a laserului, în interiorul
aparatului.
Notă pentru clienţii din Marea Britanie
şi Republica Irlanda
Aparatul este dotat, pentru confortul şi
siguranţa dumneavoastră, cu o fişă turnată
conformă BS1363. Pentru înlocuirea
siguranţei, este obligatorie utilizarea uneia cu
aceleaşi caracteristici cu cea montată de
producător, aprobată ASTA sau BSI-BS1362
(marcată corespunzător). Dacă fişa aparatului
este dotată cu capac detaşabil pentru locaşul
siguranţei, este obligatorie re-instalarea
capacului după înlocuirea siguranţei. Este
interzisă utilizarea fişei cu capacul locaşului
siguranţei lipsă. Dacă acesta a fost pierdut,
contactaţi cea mai apropiată unitate service
Sony.
Evacuarea bateriilor uzate (pentru
Uniunea Europeană şi alte ţări
europene în care se practică
colectarea individuală a deşeurilor)
Simbolul de mai sus, aplicat pe baterie sau
ambalajul acesteia indică faptul că produsul nu
se evacuează ca deşeu menajer.
Prin evacuarea corespunzătoare a bateriilor,
veţi contribui la prevenirea potenţialelor efecte
negative asupra sănătăţii mediului şi
persoanelor, datorate manipulării
necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din
bateriile uzate. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din raţiuni de
siguranţă, performanţă sau integritate a datelor,
necesită utilizarea permanentă de baterii,
înlocuirea bateriilor este de competenţa
exclusivă a personalului de service calificat.
Pentru a asigura manipularea corespunzătoare
a bateriilor, depuneţi bateriile uzate la centrele
de colectare pentru reciclarea aparaturii
electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte tipuri de baterii, v.
capitolul privind demontarea în siguranţă a
bateriilor. Depuneţi bateriile la centrul de
colectare a bateriilor uzate corespunzător.
Pentru informaţii detaliate privind reciclarea
produsului de faţă, contactaţi organismele
locale competente, firmele locale de salubritate
sau firma de la care aţi achiziţionat produsul.
2
Precauţiuni
Siguranţă în funcţionare
• Aparatul funcţionează la 220-240 V,
c.a., 50/60 Hz Asiguraţi-vă că tensiunea
de funcţionare a aparatului şi cea a reţelei
locale sunt identice.
• În vederea prevenirii riscurilor de
incendiu sau electrocutare, nu amplasaţi
pe aparat recipiente cu lichide (de
exemplu, vaze).
Instalare
• Nu instalaţi aparatul în poziţie înclinată.
Aparatul este proiectat pentru funcţionare
exclusiv în poziţie orizontală.
• Nu instalaţi aparatul în apropiere de
surse puternice de energie magnetică,
cum ar fi cuptoare cu microunde sau
difuzoare de mari dimensiuni.
• Nu amplasaţi pe aparat obiecte grele.
• Nu instalaţi aparatul în spaţii reduse de
tipul bibliotecilor ş.a.
• Instalaţi aparatul astfel încât, în caz de
probleme, deconectarea de la priză să
poată fi efectuată cu uşurinţă.
Informaţii
despre discuri
• Pentru a menţine discurile curate,
prindeţi-le de margini. Nu atingeţi
suprafaţa discurilor. Praful, amprentele
digitale sau zgârieturile pot cauza
funcţionarea necorespunzătoare a
discurilor.
Precauţiuni
Privind siguranţa
În cazul în care în aparat au pătruns
corpuri străine, solide sau lichide,
deconectaţi aparatul de la reţea şi
predaţi-l spre verificare de către
personal calificat, înainte de reutilizare.
Privind alimentarea cu energie
electrică
• Este interzisă expunerea discurilor la
lumină solară directă sau surse de
căldură directă de tipul conductelor de
aer cald, precum şi lăsarea acestora întrun vehicul parcat la soare, în care este
posibilă creşterea considerabilă a
temperaturii.
• După utilizare, păstraţi discurile în
carcasă.
• Curăţaţi discul cu o lavetă
corespunzătoare. Ştergeţi discul dinspre
centru spre margine.
• Chiar şi oprit, player-ul nu este
deconectat de la sursa de c.a. (reţea)
dacă nu este scos din priză.
• În caz de neutilizare a player-ului pe o
perioadă îndelungată, deconectaţi
aparatul de la reţea, scoţându-l din priză.
Scoateţi aparatul din priză trăgând de
fişă. Nu trageţi niciodată de cablu
pentru a scoate aparatul din priză.
Privind amplasarea
• Amplasaţi aparatul astfel încât să
asiguraţi ventilaţia corespunzătoare şi să
preveniţi încălzirea aparatului.
• Pentru a preveni blocarea orificiilor de
ventilaţie, nu amplasaţi aparatul pe o
suprafaţă moale (covor, de ex.).
• Nu amplasaţi aparatul în apropiere de
surse de căldură, sau în zone cu lumină
solară directă, acumulări excesive de
praf sau şocuri mecanice.
Privind funcţionarea
• Nu curăţaţi cu solvenţi de tipul
benzinei, diluantului, soluţiilor pentru
curăţare discuri/lentile disponibile pe
piaţă sau cu spray antistatic pentru
discuri din vinil.
• Dacă aţi tipărit o etichetă pentru disc,
aşteptaţi uscarea acesteia, înainte de
utilizare.
• La mutarea aparatului dintr-o încăpere
rece în una caldă, sau la amplasarea
acestuia într-o încăpere cu umiditate
ridicată, este posibilă apariţia
condensului pe lentile. În acest caz, este
posibilă funcţionarea necorespunzătoare
a aparatului. Scoateţi discul din aparat şi
lăsaţi player-ul pornit circa o jumătate
de oră pentru a permite evaporarea
condensului.
• Scoateţi discurile din aparat, la
mutarea acestuia, pentru a preveni
deteriorarea acestuia.
• Nu mutaţi player-ul cu panoul culisant
lăsat.
• Nu aplicaţi şocuri puternice panoului.
Privind reglarea volumului
Nu creşteţi volumul când ascultaţi un
pasaj cu nivel sonor redus sau fără
semnal audio. În caz contrar, este
posibilă deteriorarea difuzoarelor la
pasajele cu nivel sonor înalt.
Privind curăţarea
Carcasa, panoul şi tastele se curăţă cu o
lavetă umezită uşor cu soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi bureţi abrazivi,
praf de curăţat sau solvenţi de tipul
alcoolului sau benzinei.
Privind curăţarea discurilor şi
soluţiile de curăţat
discuri/lentile
Nu utilizaţi soluţii de curăţat
discuri/lentile (inclusiv lavete umede şi
spray), întrucât pot provoca
funcţionarea necorespunzătoare a
aparatului.
Înlocuirea pieselor
Piesele înlocuite la repararea aparatului
pot fi colectate pentru reutilizare sau
reciclare.
IMPORTANT
Atenţie: Player-ul poate să menţină pe
durată nelimitată o imagine video
staţionară pe ecranul televizorului. În
cazul în care o astfel de imagine este
afişată pe ecranul TV pe o perioadă
lungă de timp, există riscul
deteriorării permanente a acestuia.
Sunt afectate mai ales televizoarele cu
afişaj plasmă şi cu proiecţie.
Pentru orice probleme referitoare la
player-ul dumneavoastră, nu ezitaţi să
contactaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
3
Cuprins
AVERTISMENT..................................................2
Informaţii despre discuri..................................3
Precauţiuni........................................................3
Cuprins..............................................................4
Informaţii despre manual .....................................................5
Player-ul poate reda următoarele tipuri de discuri şi
fişiere ........................................................................5
Exemple de discuri pe care player-ul nu le redă ..................6
Redarea discurilor înregistrate în format AVCHD ................6
Coduri regionale BV/DVD.....................................................7
Notă privind operaţiunile de redare BD/DVD........................7
Drepturi de autor ..................................................................7
Caracteristici principale............................................7
Vizualizare fişiere film
Vizualizare completă filme .........................................32
Redare filme ........................................................................33
Navigare pe bază de gen, listă rapidă sau fişier ...34
Căutare film ..............................................................34
Programare listă redare (listă rapidă).....................35
Audiere fişiere muzicale
Vizualizare completă artişti......................................36
Redare înregistrare audio.....................................................37
Navigare pe bază de artist, album, gen, listă rapidă
sau fişier ...................................................................38
Căutare înregistrare audio.......................................38
Programare listă redare (listă rapidă).....................39
Vizualizare fişiere foto
Vizualizare completă fişiere.....................................40
Operaţiuni preliminare
Pasul 1: Dezambalare.................................................9
Pasul 2: Conectare cabluri video/cablu HDMI........10
Conectare la jack video...............................................10
Conectare la jack S VIDEO.........................................10
Conectare la jack-uri video multiple (Y, PB/PB, PR/CR)10
Conectare la jack HDMI...............................................11
Caracteristici BRAVIA Theatre Sync (doar pentru
conexiuni HDMI).............................................................11
Pasul 3: Conectare cabluri audio............................12
Conectare TV............................................................13
Conectare amplificator stereo (receptor) şi 2 difuzoare
........................................................................................13
Conectare amplificator AV (receptor) cu decodor
Dolby Surround (Pro Logic) şi 3-6 difuzoare..................14
Conectare amplificator AV (receptor) cu jack-uri 5.1ch
şi 6 difuzoare..................................................................14
Conectare amplificator AV (receptor) cu jack digital şi
6 difuzoare.....................................................................15
Conectare amplificator AV (receptor) cu jack HDMI şi
8 difuzoare.....................................................................15
Pasul 4: Conectare cablu alimentare.....................16
Pasul 5: Pregătire telecomandă.............................16
Telecomandă pentru televizor.............................................17
Pasul 6: Configurare rapidă....................................18
Pasul 7: Reglaje suplimentare................................19
Funcţii de bază
Redare disc ......................................................................20
Ghid afişaj ........................................................................22
Introducere caractere...........................................................23
Ghid telecomandă...........................................................24
Moduri de redare .................................................................25
Căutare prin telecomandă ...................................................26
Verificare informaţii disc...............................................26
Clarificare sunet la volum redus (Audio DRC).......27
Reglaj imagini ...........................................................28
Reglaj fin imagine, definit de utilizator..................................28
Blocare disc...............................................................29
Configurare/modificare parolă .............................................29
Configurare control parental pentru video DVD-uri..............30
Configurare control parental pentru video BD-ROM-uri.......30
4
Redare listă de imagini ........................................................41
Navigare pe bază de dată, listă rapidă sau fişier ..42
Căutare fotografie.....................................................42
Programare listă redare liste imagini (listă rapidă)
....................................................................................43
Modificare configuraţii iniţiale
Modificare cu afişaj configuraţii..............................44
Configuraţie video....................................................45
Configuraţie audio....................................................47
Limbă de operare......................................................49
Control parental........................................................50
Difuzoare....................................................................51
Opţiuni.......................................................................52
Resetare player.........................................................53
Informaţii suplimentare
Ghid al problemelor de funcţionare........................54
Funcţie auto-diagnostic...........................................57
Index piese şi sisteme de control...........................58
Panoul frontal ......................................................................58
Afişaj panou frontal .............................................................59
Panou dorsal .......................................................................59
Glosar .......................................................................60
Specificaţii.................................................................61
Listă coduri limbă.....................................................62
Listă coduri control parental pe ţări/zone..............63
Index...........................................................................63
Informaţii despre manual
Player-ul poate reda
următoarele discuri şi fişiere
Instrucţiunile din prezentul manual se referă la utilizarea
aparatului cu ajutorul telecomenzii.
Aparatul poate fi operat şi cu ajutorul butoanelor proprii, dacă
acestea au denumiri identice sau asemănătoare butoanelor de pe
telecomandă.
Semnificaţia simbolurilor din manual este următoarea:
Format disc
Simbol
Disc Blu-ray
Semnificaţie
Funcţii disponibile pentru BD-ROM-uri şi
BD-RE-uri/BD-R-uri, inclusiv discuri
DL.*1
Funcţii disponibile pentru VIDEO DVDuri, precum şi pentru DVD+RW-uri în
mod +VR sau DVD-RW-uri/DVD-R-uri în
mod video, inclusiv pentru discuri de 8
cm.
Funcţii disponibile pentru DVD-uri DATE
DVD+RW-uri/DVD+R-uri/DVD-RWuri/DVDR-uri conţinând fişiere film
MPEG-2 PS, înregistrări audio MP3*2,
precum şi fişiere imagine JPEG.
Funcţii disponibile pentru CD-uri/CDRW-uri în format CD muzică.
*1
BD-RE-uri/BD-R-uri doar în mod BDMV.
*2
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) este un format MPEG cu comprimare
date audio, standar, definit de ISO (International Organization for
Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission).
Notă
Este posibil ca ilustraţiile din prezentul manual să nu fie identice cu
grafica afişată pe ecranul TV.
VIDEO DVD
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
CD
“Blu-ray Disc” este marcă înregistrată.
Logo-urile “Blu-ray Disc,” “DVD+RW,” “DVDRW,”“DVD+R,” “DVDR,” “DVD VIDEO,” şi “CD” sunt mărci
înregistrate.
Formate fişier suportate (doar DVD DATE)
DVD+RW-urile/DVD-RW-urile/DVD+R-urile/DVD-R-urile
sunt denumite DVD DATE în prezentul manual, în cazul în care
conţin date ce pot fi redate de player. Aparatul suportă formatele
de mai jos
• fişiere film MPEG-2 PS.
• fişiere muzică MP3.
• fişiere imagine JPEG*.
*
format JPEG conform UDF (Universal Disk Format).
Note privind compatibilitatea BD-ROM
Player-ul suportă doar fişiere BD-ROM Profile 1. Redarea
versiunilor BD mai recente decât BD-ROM nu este garantată.
Întrucât specificaţiile pentru Blu-ray Disc sunt recente şi încă în
evoluţie, unele discuri, în funcţie de tipul şi versiunea discului, nu
vor putea fi redate. Calitatea audio depinde de sursă, jack-ul
conectat şi configuraţiile audio selectate. Pentru detalii v. pag.
48.
continuare
5
Exemple de discuri pe care playerul nu le poate reda
Redarea discurilor înregistrate în
format AVCHD
Player-ul nu poate reda următoarele discuri:
• BD-uri cu cartuş.
• DVD-RW-uri/DVD-R-ufi în mod VR.
• DVD-RAM-uri.
• HD DVD-uri.
• discuri DVD Audio.
• CD-uri DATE (CD-R-uri/CD-RW-uri altele decât format CD
muzică).
• CD-ROM-uri înregistrate în format PHOTO CD.
• Porţiunea de date din CD-Extras.
• VCD-uri/Super VCD-uri.
• HD layer la Super Audio CDs.
Player-ul poate reda discuri în format AVCHD.
De asemenea player-ul nu poate reda următoarele discuri:
• BD-ROM/DVD VIDEO cu cod regional diferit.
• Discuri cu formă ne-standard (de ex., card, inimă).
• Discuri cu hârtie sau autocolante lipite.
• Discuri cu banda adezivă sau din celofan nedezlipite.
Note
• Note privind BD-RE-urile/BD-R-urile, DVD+RW-urile/DVD+Rurile, DVD-RW-urile/DVD-R-urile, or CD-R-urile/CD-RW-urile
Unele BD-RE-uri/BD-R-uri, DVD+RW-uri/DVD+R-uri, DVDRW-uri/DVD-R-uri nu pot fi redate de către player datorită
calităţii înregistrărilor sau condiţiei în care se află discul, ori
caracteristicilor aparaturii de înregistrare şi software-ului utilizat.
DVD-urile nu pot fi redate în cazul în care nu au fost finalizate
corect. Pentru informaţii suplimentare, v. instrucţiunile de
utilizare ale aparaturii de înregistrare. Atenţie: unele funcţii de
redare nu funcţionează pentru anumite DVD+RW-uri/DVD+Ruri, chiar dacă acestea au fost corect finalizate. În acest caz,
vizualizaţi discul prin redare obişnuită.
• Discurile codate cu tehnologie de protecţie a drepturilor de autor
Produsul este proiectat pentru redarea de discuri conform
standardului Compact Disc (CD). Actualmente, unele companii
de înregistrări vând discuri muzicale codate cu tehnologii de
protecţie a drepturilor de autor. Aveţi în vedere faptul că unele
din discurile menţionate anterior nu se conformează standardului
CD şi nu pot fi redate de produsul nostru.
• Notă privind DualDiscs
DualDisc este un disc cu două feţe înregistrate cu material DVD
pe una din feţe şi material audio digital pe cealaltă.
Totuşi, întrucât materialul audio nu este conform standardului
Compact Disc (CD), redarea acestuia de către produsul nostru nu
este garantată.
• Note privind DVD-urile double-layer
Redarea imaginilor şi sunetului se poate întrerupe temporar la
schimbarea stratului.
• Note privin BD-RE-urile/BD-R-urile de 8 cm
Unele dintre acestea nu pot fi redate de către player.
6
Ce este formatul AVCHD?
Formatul AVCHD este un format pentru camere video digitale de
înaltă fidelitate, utilizat pentru înregistrare de semnalele SD
(definiţie standard) sau HD (înaltă definiţie) ale specificaţiei
1080i*1 sau 720p*2 DVD, utilizând tehnologie eficientă de
comprimare a datelor. Pentru comprimarea datelor video se
utilizează formatul MPEG-4 AVC/H.264, iar pentru
comprimarea datelor audio se utilizează Dolby Digital şi Linear
PCM. Formatul MPEG-4/H.264 permite comprimarea imaginilor
cu eficienţă crescută faţă de formatele de comprimare imagini
convenţionale. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 permite
înregistrarea unui semnal de înaltă definiţie (HD) filmat cu
cameră video digitală pe DVD-uri, în acelaşi fel cu înregistrarea
unuia cu definiţie standard (SD) pentru televiziune.
“AVCHD” logoul AVCHD sunt mărci înregistrate ale Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. şi Sony Corporation.
*1
Specificaţie de înaltă definiţie cu 1080 linii efective scanare şi sistem
interlace.
*2
Specificaţie de înaltă definiţie cu 720 linii efective scanare şi sistem
progresiv.
Note
• Este posibil ca unele discuri format AVCHD să nu poată fi redate, în
funcţie de calitatea înregistrării.
• Discurile în format AVCHD nu pot fi redate în cazul în care nu au fost
finalizate corect.
Codul regional BD/DVD
Pe spatele player-ului dumneavoastră este imprimat codul regional,
putând fi redate doar înregistrările BD-ROM/DVD VIDEO etichetate
xxx cu codul identic codului regional Sistemul se utilizează pentru
protecţia drepturilor de autor.
VIDEO DVD-urile etichetate corespunzător
player.
pot fi redate de către
În funcţie de VIDEO BD-ROM/DVD-urile, este posibil să nu fie
imprimate codurile regionale, iar redarea acestora să fie interzisă prin
restricţiile locale
Caracteristici principale
Accesaţi calitatea audio/video de înaltă definiţie (HD) şi funcţia
arhivă a Blu-ray Disc Player
Redare BD-ROM
BD-ROM este generaţia următoare de formate disc optic, în
epoca HD. Cu capacitate de stocare de 25-50 GB (de cinci ori
mai mare decât pentru DVD) şi o rată de transfer de max. 54
Mbps, formatul oferă nu doar calitate video HD*1*2, ci şi, totodată
permite înregistrarea de conţinut suplimentar pe un singur disc,
precum şi calitate audio HD până la 8ch, şi, de asemenea,
funcţionare interactivă.
*1
Pentru calitate corespunzătoare este necesar un aparat de vizualizare
HD compatibil.
*2
Unele discuri permit doar vizualizarea prin conexiune HDMI.
24p True Cinema
Notă privind funcţiile de redare
pentru BD-uri/DVD-uri
Unele funcţii ale acestora pot fi configurate intenţionat de către
producătorii de software. Întrucât redarea conţinutului BDurilor/DVD-urilor conform proiectului producătorilor de
software, unele caracteristici de redare pot să fie indisponibile.
V., de asemenea, instrucţiunile de utilizare pentru BD-uri/DVDuri.
Drepturi de autor
Produsul de faţă conţine tehnologie de protecţie a drepturilor de
autor protejată prin patente SUA şi alte drepturi de proprietate
intelectuală.
Utilizarea prezentei tehnologii de protecţie a drepturilor de autor
este permisă doar cu aprobarea Macrovision, fiind destinată doar
pentru uz personal sau limitat în alte moduri, cu excepţia
aprobării exprese de către Macrovision.
Demontarea şi dezasamblarea sunt interzise.
Filmele înregistrate cu o cameră de filmat constau din 24 cadre
pe secundă. Întrucât ecranele televizoarelor convenţionale (atât
cele cu tub catodic, cât şi cele plate) afişează cadre la intervale de
1/60 sau 1/50 secunde, cele 24 cadre nu se afişează în ritm stabil.
Conectat la un TV cu caracteristici 24p, player-ul afişează un
cadrul la intervale de 1/24 secunde – acelaşi interval cu cel
utilizat la filmare, reproducând, astfel, fidel imaginea originală.
Control HDMI (‘BRAVIA’ Theatre Sync)
Funcţia ‘BRAVIA’ Theatre Sync simplifică operaţiunile prin
conectarea componentelor Sony compatibile cu funcţia control
HDMI, prin intermediul unui cablu HDMI (neinclus la livrare).
Aplicaţie BD-J
Formatul BD-ROM suportă Java pentru funcţii interactive.
BD-J oferă funcţionalitate aproape nelimitată pentru crearea de
producţii interactive BD-ROM*.
Java şi mărcile înregistrate şi logourile bazate pe Java sunt mărci
comerciale sau mărci înregistrate ale Sun Mycrosystems, Inc.
pentru SUA şi alte state.
Esmertec şi Jbed sunt mărci comerciale sau înregistrate ale
Esmertec AG.
© 2000-2007 Esmertec AG
*
Player-ul nu suportă conţinut descărcabil BD-J.
Suport PCM linear multicanal necomprimat
Împreună cu un amplificator AV compatibil, player-ul poate oferi
sunet surround de până la 8ch PCM linear*. Cu un amplificator
incompatibil, player-ul poate reda semnale analoge 5.1ch prin
intermediul jack-ului 5.1ch, pentru înaltă calitate audio.
Atenţie: jack-ul pentru IESIREA DIGITALĂ (COAXIALĂ sau
OPTICĂ) nu redă semnale 8ch. Pentru semnale 8ch sunt necesare cablul
HDMI şi un aparat compatibil HDMI*
Support pentru “Dolby TrueHD” şi “DTS-HD” —
7.1 Channel Surround Sound
Player-ul suportă funcţia ieşire bitsteam Dolby TrueHD, Dolby
Digital Plus şi DTS-HD şi bitstream înaltă rezoluţie audio prin
HDMI. De asemenea, suportă funcţia de decodare a Dolby
TrueHD şi Dolby Digital Plus pentru PCM linear prin HDMI.
continuare
7
Redarea discurilor înregistrate în format AVCHD
Player-ul suportă fişiere în format AVCHD – înregistrări de
înaltă definiţie cu camere compatibile AVCHD. Arhiva
dumneavostră personală de fişiere de înaltă definiţie poate fi
redată la calitate HD.
Interfaţă digitală HDMI (High-Definition Multimedia
Interface / interfaţă multimedia de înaltă definiţie)
Player-ul poate reda fişiere video SD şi HD, semnale audio
multi-canal, fără a le degrada, în format digital, dacă este
conectat la un aparat de afişare echipat cu HDMI prin cablu unic
HDMI.
Specificaţia HDMI suportă HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection / protecţie digitală cu bandă de frecvenţă
înaltă a conţinutului), tehnologie de protecţie a drepturilor de
autor ce încorporează tehnologie de codare pentru semnale video
digitale.
Funcţie arhivă pentru fişiere înregistrate (doar
pentru imagini JPEG, fişiere audio MP3, fişiere
film MPEG-2PS)
Pentru DVD-urile DATE create cu alte aparate, există trei
sisteme de navigare film/muzică/foto, facilitând sortarea,
căutarea şi redarea, inclusiv a listelor de fotografii.
Compatibilitate x.v.Colour
Player-ul suportă redarea conţinutului video de pe discuri
înregistrate cu tehnologie „x.v.Colour”. Pentru vizionarea
conţinutului video cu spaţiu „x.v.Colour”, este necesar TV sau alt
aparat de vizionare care să suporte reproducerea de imagini cf.
standardului „x.v.Colour” şi care să aibă capacitate de modificare
manuală a configuraţiilor de spaţiu culoare. Pentru informaţii
suplimentare, v. manualul aparatului de vizionare.
▪ x.v.Colour
– x.v.Colour termenul curent pentru standardul xvYCC
al firmei Sony, fiind marcă de comerţ a Sony Corporation.
– xvYCC este un standard internaţional pentru spaţiu culoare
video.
Standardul permite vizualizarea unui domeniu mai larg de culori
decât cel al standardului curent de transmisie.
8
Pas 1: Despachetare
Operaţiuni preliminare
Pentru conectarea şi reglarea configuraţiei playerului, urmaţi paşii 1-7 Pentru denumiri jack-uri şi
taste, v. „Index piese şi sisteme de control” (p. 58).
Verificaţi existenţa pieselor de mai jos:
▪ 1 Cablu video (1 fişă phono)
▪ 1 Cablu video (2 fişe phono)
▪ 1 Cablu de alimentare
▪ 1 Telecomandă
▪ 2 Baterii R6 (AAA)
▪ 1 Informaţii licenţă GNU (doar în engleză)
Note
▪
Conectaţi cablurile cu atenţie, pentru prevenirea zgomotului nedorit.
▪
V. instrucţiunile de utilizare pentru componentele de conectat.
Player-ul nu poate fi conectat la un televizor fără intrare video.
Deconectaţi fiecare din componente de la reţea, înainte de conectare.
▪
▪
▪
Nu aplicaţi presiune excesivă asupra cablurilor de conectare.
Apăsarea cablurilor de carcasă, etc., poate conduce la deteriorarea
cablului.







Pas 1: Dezambalare………………….……….……9
Pas 2: Conectare cablu video/HDMI..................10
Pas 3: Conectare cabluri audio…………….……12
Pas 4: Conectare cablu alimentare……….…….16
Pas 5: Pregătire telecomandă……….…………..16
Pas 6: Configurare facilă…………….…………...18
Pas 7: Reglări suplimentare…….……...………..19
9
Pas 2: Conectare cablu
video/HDMI
Conectaţi player-ul la TV, proiector sau amplificator AV
(receiver) cu cablul video. Selectaţi unul din modurile de
conectare A-D, în funcţie de tipul intrării televizorului,
proiectorului sau amplificatorului AV (receiver).
Pentru vizionare semnale progresive 1080p la un TV, proiector
sau monitor compatibile, cu intrare HDMI, selectaţi modul D.
Pentru vizionare semnale progresive 480p/576p/720p sau
semnale interlace 1080i la un aparat compatibil, utilizaţi modul
C.
Ⓑ Conectare la intrare S VIDEO
Conectare cu cablu S VIDEO (neinclus). Veţi beneficia de
imagini de înaltă calitate.
.
Ⓐ Conectare la intrare video
Conectaţi cablul video (galben) la intrarea galbenă (video). Veţi
beneficia de imagini la calitate standard.
Ⓒ Conectare la intrările pentru
componente video (Y,PB/CB, PR/CR)
Conectaţi componentele prin intermediul intrării componente
video cu un cablu corespunzător (neinclus) sau trei cabluri video
(neincluse) de acelaşi tip şi aceeaşi lungime. Veţi beneficia de
imagini de înaltă acurateţe a culorilor şi de înaltă calitate. Puteţi,
de asemenea, beneficia de imagini de înaltă calitate prin semnale
progresive 480p/576p/720p sau interlace 1080i, în cazul în care
televizorul, proiectorul sau amplificatorul AV (receiver) sunt
compatibile.
Conectare la TV standard 4:3
În funcţie de disc, este posibil ca imaginea să nu corespundă
ecranului TV. Pentru modificare proporţii, v. p. 45.
Notă
Nu conectaţi un VCR, etc. între TV şi player. Transmiterea
semnalelor de la player via VCR poate afecta claritatea
imaginilor recepţionate de TV. Dacă televizorul are o singură
intrare audio/video, utilizaţi-o pentru conectarea player-ului.
10
Ⓓ Conectare la intrare HDMI
Pentru înaltă calitate a imaginilor şi sunetului digitale prin
intermediul conexiunii HDMI, utilizaţi un cablu garantat Sony
HDMI (neinclus). Veţi beneficia de imagini de înaltă calitate prin
semnale progresive 480p/576p/1080i sau interlace , în cazul în
care televizorul, proiectorul sau amplificatorul AV (receiver) sunt
compatibile.
Indicatorii conexiunii HDMI
După pornirea player-ului, indicatorul HD de pe panoul frontal se
aprinde la transmiterea de semnale video 720p/1080i/1080p.
Indicatorul HDMI se aprinde la conectarea unui aparat HDMI.
Note
•
•
•
Atenţie, consumatori! Nu orice televizor de înaltă definiţie este
compatibil cu prezentul produs, fapt ce poate conduce la afişarea de
obiecte în imagine. În cazul problemelor de scanare imagini
480p/576p/720p/1080i/1080p, se recomandă mutarea conexiunii la
ieşirea pentru definiţie standard. Pentru răspunsuri la întrebările
legate de compatibilitatea TV-Blu-ray Player
480p/576p/720p/1080i/1080p, contactaţi unul din centrele noastre de
service.
În cazul în care imaginea este neclară, nenaturală sau
nesatisfăcătoare, modificaţi rezoluţia prin apăsare VIDEO FORMAT
(p. 46).
Utilizaţi doar cabluri HDMI cu logo-ul HDMI.
Caracteristici BRAVIA Theatre
Sync (doar pentru conexiuni HDMI)
Conectarea componentelor Sony compatibile cu funcţia control
HDMI, prin intermediul unui cablu HDMI (neinclus la livrare),
funcţionarea se simplifică, astfel:
Player-ul Blu-ray include tehnologie High Definition Multimedia
Interface (HDMI™). HDMI, logo-ul HDMI logo şi HighDefinition Multimedia Interface are sunt mărci de comerţ sau
mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
Note privind conectarea la ieşirea HDMI.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos, întrucât manipularea
necorespunzătoare poate conduce la deteriorarea ieşirii HDMI şi
a conectorului.
▪ Aliniaţi jack-ul şi conectorul HDMI de pe panoul dorsal al
player-ului, în funcţie de forma acestora. Asiguraţi-vă nu aţi
plasat conectorul invers sau înclinat.
▪
Deconectaţi întodeauna cablul HDMI la mutarea player-ului.
▪
Dacă introduceţi player-ul în mobilier cu cablul HDMI
conectat, nu aplicaţi o presiune prea puternică asupra
peretelui mobilierului. Este posibilă deteriorarea jack-ului şi
cablului HDMI.
La conectare şi deconectare, nu răsuciţi sau rotiţi conectorul
HDMI.
▪
•
Redare cu o singură tastă (p. 21)
Permite pornirea receiver-ului TV/AV, configurarea conexiunii
acestuia la player şi iniţializarea redării cu o singură apăsare a
butonului
.
• Închidere sistem
La închiderea televizorului de la butonul POWER al telecomenzii
acestuia, componentele compatibile HDMI se opresc automat.
Pregătire caracteristici BRAVIA Theatre Sync
Reglaţi „HDMI Control” din configurarea „Option” în poziţia
„On” (p. 52).
Notă
În funcţie de componenta conectată, este posibil ca funcţia HDMI Control
să nu funcţioneze. V. instrucţiunile de utilizare pentru componentele de
conectat.
11
Pas 3: Conectare cabluri
audio
Selectaţi conexiunea corespunzătoare în cea mai mare
măsură sistemului dumneavoastră. Citiţi cu atenţie
intstrucţiunile pentru componente înainde de a proceda la
conectare.
Conexiune
Configuraţie
utilizator
TV
Amplificator stereo (receiver) şi două
difuzoare
Amplificator AV (receiver) cu decodor
Dolby*1 Surround (Pro Logic) şi 3-6
difuzoare.
▪ Efect surround: Dolby Surround (Pro
Logic)
Amplificator cu jack intrare 5.1ch şi 6
difuzoare
▪ Efect surround: Dolby Digital
(5.1ch), DTS (5.1ch)
Amplificator AV (receiver) cu jack
intrare digital, cu decodor Dolby
Digital sau DTS*2 şi 6 difuzoare
▪ Efect surround: Dolby Digital
(5.1ch), DTS (5.1ch)
Amplificator AV (receiver) cu jack
intrare HDMI, cu decodor Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD sau DTSHD High Resolution Audio şi 8
difuzoare
▪ Efect surround: Linear PCM (7.1ch),
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio
bitstream
*1
Produs sub licenţă Dolby laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate
Dolby Laboratories.
*2
Produs sub licenţă, sub brevetul SUA nr. 5,451,942 şi alte
brevete SUA şi internaţionale, emise sau în curs de aprobare.
DTS este marcă înregistrată, iar logo-urile DTS, Symbol, DTSHD şi DTS-HD Digital Out sunt mărci de comerţ ale DTS, Inc. ©
1996-2007 DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
12
Note privind jack-ul pentru ieşirea HDMI.
▪
La conectarea player-ului la un amplficator AV
(receiver) cu cablu HDMI, este obligatorie una din
următoarele acţiuni:
– Conectaţi amplificatorul AV (receiver) la televizor cu
cablul HDMI.
– Conectaţi player-ul la televizor cu un cablu, altul decât
cablul HDMI (cablu componente video, cablu S
VIDEO sau cablu video).
▪ Pentru conectare la ieşirea HDMI, aliniaţi cu grijă
conectorul la jack. Nu îndoiţi sau supuneţi la presiune
cablul HDMI.
▪ Dacă înlocuiţi componenta conectată la ieşirea HDMI,
modificaţi „Audio (HDMI)” cu „Audio Setup” pentru
conformitate cu noua componentă (p. 47). Player-ul
memorează configuraţiile HDMI pentru maximum 5
componente.
▪ Conexiunea HMDI este compatibilă cu semnale PCM
lineare 2ch (48-192 kHz, 16/20/24 bit) şi semnale PCM
lineare 6-8ch )48-96 kHz, 16/20/24 bit), pe lângă
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS (inclusiv DTS-ES, DTS96/24), precum şi cu
DTS-HD High Resolution Audio bitstream.
Notă
La conectarea unei componente neconforme cu semnalul audio
selectat difuzoarele vor emite un zgomot puternic sau nici un
sunet, fapt ce poate duce la afectarea auzului utilizatorului sau
defectarea difuzoarelor.
Operaţiuni preliminare
Conectare TV
Conexiunea utilizează difuzoarele televizorului pentru semnalul
audio.
Conectare amplificator stereo
(receiver) şi 2 difuzoare
Dacă amplificatorul stereo (receiver) are doar jack-urile intrare L
şi R, utilizaţi modul
. Dacă amplificatorul (receiver) are
jack intrare digital, utilizaţi modul
.
continuare
13
Amplificator AV (receiver) cu
decodor Dolby Surround (Pro
Logic) şi 3-6 difuzoare.
Dacă amplificatorul AV (receiver) are doar jack-urile intrare L şi
R, utilizaţi modul
;. Dacă amplificatorul (receiver) are jack
intrare digital, utilizaţi modul
;. Puteţi beneficia de efectele
surround doar la redare discuri audio Dolby Surround sau multicanal (Dolby Digital sau DTS).
Conectare amplificator AV
(receiver) cu jack-uri intrare 5.1ch
şi 6 difuzoare
Dacă amplificatorul (receiver) are jack intrare 5.1 canale, utilizaţi
modul
.
Sfat util
Pentru amplasarea corectă a difuzoarelor, v. instrucţiunile de
utilizare pentru componentele de conectat.
Sfat util
Pentru amplasarea corectă a difuzoarelor, v. instrucţiunile de
utilizare pentru componentele de conectat.
Notă
La conectare a 6 difuzoare, nu este necesar difuzorul „Spate
(mono)” de mai sus.
14
Conectare amplificator AV
(receiver) cu jack intrare digital şi 6
difuzoare
Pentru utilizarea funcţiilor Dolby Digital sau decodor DTS la
amplificatorul AV (receiver), conectaţi-l la jack-ul digital cu
modul
, pentru redare audio mai realistă.
Conectare amplificator AV
(receiver) cu jack intrare HDMI şi 8
difuzoare
Dacă amplificatorul AV (receiver) permite utilizarea unei intrări
PCM lineare 8ch cu conexiune HDMI, puteţi beneficia de
sunetului surround
.
Sfat util
Sfat util
Pentru amplasarea corectă a difuzoarelor, v. instrucţiunile de
utilizare pentru componentele de conectat.
Pentru amplasarea corectă a difuzoarelor, v. instrucţiunile de
utilizare pentru componentele de conectat.
Notă
Nu toate amplificatoarele AV (receiver) compatibile HDMI
permit transmiterea de semnale PCM lineare 8ch. V., de
asemenea, instrucţiunile de utilizare ale amplificatorului AV
(receiver) conectat.
15
Pas 4: Conectare cablu
alimentare
După efectuarea tuturor conexiunilor, conectaţi cablul de
alimentare inclus la terminalul AC IN al player-ului.
Conectaţi la reţea cablurile de alimentare ale player-ului şi
televizorului.
Pas 5: Pregătire telecomandă
Player-ul poate fi utilizat şi cu ajutorul telecomenzii.
Introduceţi două baterii R6 (AA) cu respectarea polarităţii
în locaşul pentru baterii. Telecomanda se utilizează prin
direcţionarea senzorului telecomenzii spre player (p. 58).
Note
 Nu abandonaţi telecomanda în încăperi cu căldură sau
umiditate extreme.
 Nu permiteţi pătrunderea de corpuri străine în locaşul
bateriilor, mai ales în timpul înlocuirii acestora.
 Este interzisă expunerea senzorului telecomenzii la lumină
solară sau artificială directă. În caz contrar, este posibilă
funcţionarea defectuoasă a telecomenzii.
 Dacă telecomanda rămâne neutilizată pentru o perioadă
îndelungată, scoateţi bateriile, pentru a preveni deteriorarea
acesteie datorită scurgerii de acizi şi coroziunii.
16
Utilizarea altor televizoare cu ajutorul telecomenzii
Utilizarea televizorului cu ajutorul
telecomenzii incluse
Televizoarele Sony pot fi utilizate cu ajutorul telecomenzii
incluse, prin controlul volumului, sursei şi butonul Pornit/Oprit.
Televizoarele, altele decât Sony, pot fi utilizate cu ajutorul
telecomenzii incluse, prin controlul volumului, sursei şi butonul
Pornit/Oprit.
Dacă producătorul televizorului dumneavoastră este unul din cei
enumeraţi mai jos, introduceţi codul corespunzător.
1 Cu tasta
apăsată, apăsaţi tastele numerice pentru
selectarea codului producătorului televizorului (v.
tabelul de mai jos).
2 Eliberaţi tasta TV
.
Codurile televizoarelor ce pot fi utilizate cu
telecomanda
În cazul în care sunt enumerate mai multe coduri, încercaţi-le pe
rând pentru a-l selecta pe cel corespunzător televizorului
dumneavoastră.
♦
Prin apăsarea tastei
Puteţi
TV
Să porniţi şi opriţi televizorul
Să reglaţi volumul la difuzoarele
televizorului.
Să modificaţi sursa (TV sau alte
surse).
Să selectaţi canalele.
Să opriţi sunetul (doar la
televizoarele Sony).
+/–
PROG +/–
Producător
Cod
Sony
Aiwa
Grundig
Hitachi
Loewe
Nokia
Panasonic
Philips
Saba
Samsung
Sanyo
Sharp
Telefunken
Thomson
Toshiba
LG
JVC
01 (implicit)
01
11
23, 24, 72
06, 45
15, 16, 69, 73
17, 49
06, 07, 08, 23, 45, 72
12, 13, 36, 43, 74, 75
06, 22, 23, 71, 72
25
29
12, 13, 36, 43, 74, 75
12, 13, 43, 74, 75
38
06
33
♦
Pentru revenire la configuraţia implicită a
telecomenzii
1 Scoateţi bateriile din telecomandă.
2 Reintroduceţi bateriile cu tastele numerice 1, 2 şi 3
apăsate.
3 Aşteptaţi câteva secunde.
Notă
În funcţie de aparatul conectat, este posibil ca unele din opţiunile de
utilizare a televizorului cu ajutorul telecomenzii să nu funcţioneze.
17
Pas 6: Configurare facilă
Pentru efectuarea unui număr minim de reglări de bază pentru
utilizarea player-ului, urmaţi paşii de mai jos. Dacă nu aţi
îndeplinit pasul Configurare facilă, acesta se va afişa la fiecare
pornire a player-ului. Efectuaţi configurările în ordinea de mai
jos.
5
Selectaţi „Start” şi apăsaţi ENTER pentru
iniţializare „Easy Setup”.
♦ Dacă nu se afişează ecranul de mai sus
Treceţi la pasul 6. Ecranul apare doar la prima pornire a playerului.
La prima pornire a aparatului
Aşteptaţi 90 secunde înainte de pornirea player-ului pentru
iniţializarea Easy Setup. Durata de pornire va fi mult mai
scurtă dacă s-a efectuat configurarea facilă.
6
Selectaţi formatul video pentru televizorul
conectat şi apăsaţi ENTER.
Pentru detalii, v. p.46.
♦ În cazul utilizări jack-ului ieşire HDMI
1
Porniţi televizorul.
2
Apăsaţi
Selectaţi dintre “Auto,” “576i/480i,” “576p/480p,” “720p,”
“1080i,” “1080p,” sau “Source Direct,” şi treceţi la pasul
8. “TV Type” de la pasul 7 va fi configurat pentru “16:9”
(ecran lat).
♦ În cazul utilizării altui jack de ieşire decât HDMI
pentru pornire player.
Player-ul porneşte în scurt timp.
3
Modificaţi configurarea televizorului pentru
transmiterea semnalului player-ului pe ecranul
televizorului.
Dacă nu se afişează ecranul selecţie limbă, selectaţi „Start”
din „Easy Setup” din meniul „Options” (page 52).
4
Selectaţi limba dorită şi apăsaţi ENTER.
Astfel, aţi selectat limba de utilizare pentru meniurile
Audio, Subtitle şi BD/DVD.
18
Selectaţi dintre “S-Video/Video only,” “576i/480i,”
“576p/480p,” “720p,” “1080i” sau “Don’t Know.” Dacă
selectaţi dintre „720p” sau „1080i”, şi treceţi la pasul 8.
“TV Type” de la pasul 8 va fi configurat pentru „16:9 ”
(ecran lat).
Operaţiuni iniţiale
7
Selectaţi proporţia corespunzătoare
televizorului şi apăsaţi ENTER
Pas 7: Reglări suplimentare
Pentru conecare, sunt necesare configurările şi reglările de mai
jos.
Pentru conexiune video
▪
În cazul televizoarelor cu ecran lat sau standard cu
ecran 4:3 cu mod ecran lat
Selectaţi „16:9” (p. 45).
▪ În cazul televizoarelor standard 4:3.
Selectaţi „4:3” (p. 45).
8
Selectaţi „Finish Setup” şi apăsaţi ENTER
Sfaturi utile


Dacă doriţi revenirea la configuraţia producătorului, v.
„Reconfigurare player” (p. 53).
Configurarea facilă poare fi reluată din meniul Options (p. 52).
▪ În cazul utilizări jack-ului ieşire componente video
(mod
- p. 10)
Selectaţi rezoluţia video pentru televizor prin apăsare VIDEO
FORMAT (p. 46).
▪ În cazul utilizări jack-ului ieşire HDMI
(mod
- p. 11)
Selectaţi rezoluţia video pentru televizor prin apăsare VIDEO
FORMAT (p. 46).
Selectaţi tipul de ieşire video de la jack-ul HDMI cu
„YCbCr/RGBPC (HDMI)” din „Video Setup” (p. 45).
Pentru conexiune audio
În cazul utilizării jack-ului ieşire digital (optic sau
coaxial)
(Conexiune
,
,
- p. 13-15)
Selectaţi „Dolby Digital Output” şi „DTS Output” în „Audio
Setup” (p. 47), în funcţie de decodorul amplificatorului AV
(receiver).
▪ În cazul utilizări jack-ului ieşire HDMI
(conexiune HDMI
,
- p. 15)
Selectaţi „Dolby Digital Output” şi „DTS Output” în „Audio
Setup” (p. 47), în funcţie de decodorul amplificatorului AV
(receiver).
Selectaţi tipul de ieşire audio de la jack-ul HDMI cu „Audio
(HDMI)” din „Audio Setup” (p. 47).
▪ În cazul utilizări jack-urilor ieşire audio
(Conexiune
- p. 14)
Configuraţi „DTS Downmix” la „Lt/Rt” în „Audio Setup” (p.
47).
▪ În cazul utilizări jack-ului ieşire componente video
(Conexiune
- p. 14)
Configuraţi “Audio Output Mode” la “5.1 Channel” în meniu
“Speakers” (page 51) şi reglaţi “Speaker Setup” pentru sistemul
dumneavoastră.
▪
Note
La conectarea unei componente neconforme cu semnalul audio
selectat difuzoarele vor emite un zgomot puternic sau nici un
sunet, fapt ce poate duce la afectarea auzului utilizatorului sau
defectarea difuzoarelor.
La conectare cu jack-ul HDMI sau jack-urile pentru alte
componente video, dacă imaginea nu este clară, este posibilă
incompatibilitatea cu semnalul progresiv. În acest caz, conectaţi
la jack-ul S VIDEO sau video (mod sau
- v. p. 10), reluaţi
„Easy Setup” din meniul „Options” (p. 52) şi selectaţi „SVideo/Video only” la pasul 6 (p. 18). De asemenea, verificaţi
dacă mai sunt necesare şi alte reglări.
19
Operaţiuni de
bază
Redare disc
Majoritatea operaţiunilor redare BD sunt comune cu
cele pentru DVD. Prezentul capitol include redarea
BD/DVD/CD şi operaţiunile de bază ale player-ului.
Pentru navigarea în fişierele înregistrate pe DVD
DATE*, este disponibilă o funcţie arhivă separată. V.,
de asemenea, p. 32 pentru filme, 36 pentru muzică,
40 pentru fişiere foto.
Lista completă a operaţiunilor cu ajutorul
telecomenzii se află la p. 24.
*
DVD+RW-uri/DVD+R-uri/DVD-RW-uri/DVDR-uri conţinând fişiere
film MPEG-2 PS, înregistrări audio MP3, precum şi fişiere imagine
JPEG.
1
Apăsaţi
.
Player-ul porneşte în scurt timp.
2
Modificaţi configurarea televizorului pentru
transmiterea semnalului player-ului pe ecranul
televizorului.
3 Apăsaţi pentru deschiderea tăviţei pentru
disc.
Panoul glisant coboară, deschizând tăviţa discului.
Apăsaţi butoanele UP/DOWN ale player-ului, pentru
deschidere panou glisant.
4
Aşezaţi discul în tăviţă, cu faţa înregistrată în
jos.
Redare disc………………….……………….……….20
•
Ghid ecran……………….….…………….………22
•
Ghid telecomandă……………..…………………24
•
Verificare informaţie disc…………….………….26
•
Clarificare sunete la volum redus (Audio
DRC).................................................................27
•
Reglare imagini………….……………………….28
•
Blocare disc………………………….…………..29
20
Funcţia protecţie ecran/screen saver
5
Apăsaţi
disc.
pentru închiderea tăviţei pentru
Aşteptaţi afişarea tipului de disc pe afişajul frontal.
6
Apăsaţi
pentru iniţializare redare.
Pentru informaţii suplimentare despre funcţionarea
telecomenzii, v. p.24.
Tastă
Acţiune
Trece redarea în regim de pauză sau reîncepe redarea din
acelaşi punct.
Opreşte redarea sau reluarea din acelaşi punct, prin
apăsarea dublă.
Iniţializează sau reiniţializează redarea din punctul
anterior.
7
La încheierea redării, apăsaţi
pentru
deschiderea tăviţei discului.
8 Scoateţi discul şi apăsaţi din nou
pentru
închiderea tăviţei.
9 Apăsaţi pentru oprire player.
Pentru a preveni deteriorarea aparatului de vizionare (ecoul),
dacă aparatul rămâne nesupravegheat, nu are nici un disc introdus
sau nu afişează nici un film sau listă de imagini, timp de 15 min.,
se afişează o imagine de protecţie a ecranului.
Pentru anulare, apăsaţi orice buton al telecomenzii sau playerului.
Redare cu o singură tastă (one-touch) (doar
pentru BRAVIA Theatre Sync)
Printr-o singură apăsare a tastei
, player-ul şi receiver-ul
TV/AV pornest automat, iar intrarea TV/AV este transferată
automat la player. Redarea începe automat. Pentru utilizarea
acestei funcţii, configuraţi „HDMI Control” în poziţia „On”, din
meniul „Options”.
Receiever-ul TV/AV va porni automat player-ul, în cazurile de
mai jos:
- Apăsarea tastelor
, SYSTEM MENU, TOP MENU sau
POP UP MENU ale telecomenzii.
- Introducerea unui disc cu redare automată în player.
Utilizare meniu BD sau DVD
Meniul discului BD-ROM, DVD VIDEO, DVD+RW, DVD-RW
(mod video), DVD+R sau DVD-R (mod video) finalizat
corespunzător poate fi afişat în cursul redării acestuia, prin
afişare TOP MENU SAU POP UP MENU. Unele BD-uri/DVDuri afişează automat meniul. Navigarea se efectuează, în fiecare
din cazuri, cu tastele
, ENTER sau cu tastele numerice
şi tastele culoare, în funcţie de indicaţiile afişate pe ecran. Meniul
BD poate fi utilizat fără întreruperea redării.
Redare BD-uri restricţionate
Modificaţi configuraţia „Control parental BD” (p. 30).
Redare DVD-uri restricţionate
În cazul DVD-urilor restricţionate, pe ecran se afişează
solicitarea de introducere a parolei. Pentru „Control parental
DVD”, v. p. 30.
1 Introduceţi parola din 4 caractere cu tastele
numerice.
2 Apăsaţi ENTER pentru confirmare.
Pentru configurare sau modificare parolă, v. p. 29.
Note privind reluarea redării
•
•
-
•
•
Redarea începe de la primul titlu, dacă acesta nu a fost redat
deja sau dacă punctul de oprire anterior a fost anulat.
Punctul de oprire este anulat dacă. - modificaţi configurările
player-ului.
opriţi player-ul (doar pentru formate BD-ROM şi DATA
DVD).
aţi apăsat de două ori.
aţi deschis tăviţa pentru disc.
aţi utilizat una din funcţiile de căutare.
player-ul a memorat doar punctul de oprire al unui singur
titlu/melodie/fişier. la un CD muzical, redarea se reia de la
începutul melodiei.
funcţia reluare este disponibilă doar în funcţie de tipul
discului.
.
21
Ghid ecran
Listă titluri
Pentru DATA DVD-uri, ecranul conduce la listele de titluri în
funcţie de conţinut. Cele trei liste se afişează şi utilizează în mod
similar.
Selectaţi lista dorită pentru vizualizare, dintre filme (Movies),
fotografii (Photos) şi muzică (music), confirmând apoi cu
ENTER.
Dacă întâlniţi, pe parcursul manualului, sintagma „Selectaţi o
opţiune şi apăsaţi ENTER”, apăsaţi tastele
pentru
selecţie şi confirmaţi selecţia cu tasta din mijloc. De asemenea,
puteţi utiliza player-ul cu ajutorul ecranelor afişate.
1
Apăsaţi SYSTEM MENU pentru afişare
meniu sistem (System Menu).
Se afişează meniul de start, cu opţiunile pentru toate
funcţiile.
2
Selectaţi o opţiune şi apăsaţi ENTER.
Fiecare dintre opţiuni conduce la afişarea următoarelor
funcţii. V. paginile în paranteze pentru operaţiuni. Pentru
revenire la ecranul anterior, apăsaţi RETURN.
♦ Filme
Se afişează doar fişierele film/videp (p. 32).
♦ Fotografii
Se afişează doar fişierele imagini (p. 40).
♦ Muzică
Se afişează doar fişierele muzică (p. 36).
Control A/V (p. 27)
Reglare configurări audio/video. Selectaţi fie control video
(Video Control), fie control audio (Audio Control) şi apăsaţi
ENTER.
Configurare (p. 44)
Afişează ecranele Setup pentru modificarea configurărilor playerului.
Selectaţi ecranul corespunzător şi apăsaţi ENTER.
22
Introducere caractere
La afişarea tastaturii pe ecran, (de ex. la căutarea unui titlu),
introduceţi caracterele astfel:
1 Selectaţi caracterul dorit, confirmând apoi cu
ENTER.
Caracterul se afişează în câmpul corespunzător. După caz,
selectaţi opţiunile dorite şi apăsaţi ENTER.
Opţiune
SHFT
SPC
DEL
CLR
Descriere
Permite modificarea
majuscule/minuscule. Selectaţi
opţiunea înainte de a introduce
caracterul.
Introducere spaţiu.
Şterge ultimul caracter introdus.
Şterge toate caracterele introduse.
2 Repetaţi pasul 1 pentru a încheia introducerea
3
datelor.
Selectaţi „DONE” şi apăsaţi ENTER pentru
închiderea tastaturii virtuale.
Notă
Nu se pot utiliza diacritice.
23
Ghid telecomandă
1
Instrucţiunile următoare acoperă toate funcţiile telecomenzii.
După caz, v. lista.
(închidere / deschidere) (p. 20)
- Deschide/închide tăviţa pentru disc..
TV
(pornit / în aşteptare) (p. 17)
- Pornire televizor sau trecere în mod în aşteptare.
(pornit / în aşteptare) (p. 18)
- Pornire player sau trecere în mod în aşteptare.
2 COMUTATOR LUMINOZITATE (p. 59)
- Reglează luminozitatea afişajului frontal al playerului (dacă acesta este stins, indicatorii sunt opriţi,
iar indicatorul FL OFF se aprinde).
AFIŞAJ (p. 26)
- Afişează datele discului pe ecran.
(TV/video) (p. 17)
- Modifică sursa (TV sau alte surse).
3 Taste numerice (p. 26)
- Pentru introducere titluri/numere capitole, etc.
CLEAR
- Şterge datele introduse în câmpuri.
4 VIDEO FORMAT (FORMAT VIDEO) (p. 45)
- Modifică rezoluţia ieşirii video de la jack-ul ieşire
HDMI şi jack-ul ieşire componente video. Se apasă
în cazul în care nu se afişează nici o imagine.
5 AUDIO*1 (p. 49)
- Permite selecţia benzii sonore sau limbii pe
BD/DVD.
Tasta nu poate fi utilizată în cazul în care sunt redate fişiere film
MPEG-3 sau fişiere muzică MP3 de pe un DVD DATE, sau un CD
cu muzică.
*1
SUBTITLE (page 49)
- Permite selecţia limbii subtitlurilor pe BC/DVD.
ANGLE
- Permite trecerea la alt unghi de vizionare, dacă
opţiunea este disponibilă.
6 Taste culori (ROŞU/VERDE/GALBEN/ALBASTRU)
- Taste cu acţionare rapidă pentru selecţia opţiunilor
în unele meniuri BC (şi, de asemenea, pentru
operaţiunile BD Java interactive)
Tastele 5, AUDIO, PROG+ şi
au puncte în relief pentru operare
tactilă. Utilizaţi punctele în relief pentru utilizarea player-ului.
24
Operaţiuni de bază
7 SYSTEM MENU (page 22)
- Accesare/ieşire din meniul de start al player-ului
(„System Menu”).
TOP MENU (page 20)
- Închide/deschide meniul principal al BD sau DVD.
POP UP/MENU (page 20)
- Deschide/închide meniul flotant BD sau meniul
disc DVD.
RETURN (page 20, 22)
- Revenire la ecranul anterior.
(page 20, 22)
- Pentru marcarea selecţiei uneia din opţiunile
afişate.
Tastă centrală (ENTER) (page 20, 22)
- Confirmă opţiunea selectată.
9 Pentru televizoarele utilizabile cu ajutorul tastelor de
mai jos, v. p. 17.
(sonor oprit) (page 17)
- Opreşte sonorul televizorului.
(volum) +/– (page 17)
- Să reglaţi volumul la difuzoarele televizorului.
PROG (program) +/– (page 17)
- Permite selectarea canalelor TV.
(anterior/următor)
Permite trecerea la capitolul, înregistrarea sau
fişierul anterior/următor.
(cu încetinitorul/cadru cu cadru)*2
Permite redarea cu încetinitorul sau cadru cu cadru.
Pentru revenire la mod de redare normal, apăsaţi
.
Opţiunile disponibile diferă în funcţie de
titlul/melodia/fişierul redate sau de tipul discului. Pentru
modificare mod redare, apăsaţi din nou PLAY MODE.
8
-
-



-
Pentru redare cu încetinitorul:
Apăsaţi
în timpul redării. Pentru
modificarea vitezei de redare, apăsaţi repetat :
Viteza se reduce la 1/16, 1/8, 1/4 sau 1/2
din viteza de redare normală.
Pentru redare cadru cu cadru: Apăsaţi în
timpul redării, urmat de apăsare repetată
sau
.
(scan)*2
Permite scanarea înainte sau înapoi. Viteza de
redare se modifică prin apăsare repetată a tastei.
*2
În de tipul de disc sau fişier, este posibil ca funcţia să nu fie disponibilă
sau vitezele de redare pot să difere.
(redare)
- Iniţializează sau reiniţializează redarea.
PLAY MODE
- Permite trecerea în alte moduri de redare (Repeat
Play), dacă este apăsat în timpul redării.
- Permite căutarea unui anumit punct (p. 26).
(pauză)
- Trece în mod pauză sau reiniţializează redarea.
(stop)
- Opreşte redarea.
- Anulează punctul de reluare, prin apăsarea dublă.
Punctul de reluare este ultimul punct redat, ultima
melodie dintr-un fişier audio sau ultima fotografie
dintr-un fişier foto.
Diferitele moduri de redare
1
Apăsaţi repetat PLAY MODE pe durata
redării.
♦ Pentru redarea unei înregistrări video sau film
Opţiune
Căutare moment
Căutare titluri (doar pentru
BD-ROM/DVD VIDEO)
Repetare capitol (doar
pentru BD-ROM/DVD
VIDEO)
Repetare titlu
Descriere
Permite căutarea unui anumit punct (p.
26).
Permite căutarea unui anumit titlu (p. 26).
Repetă capitolul curent.
Repetă titlul curent.
♦ Pentru redarea unei melodii
Opţiune
Repetare titlu
Repetare integrală
Aleator
Descriere
Repetă titlul curent.
Repetă toate titlurile de pe disc sau lista
de titluri „Muzică”.
Redă toate melodiile de pe disc sau lista
de titluri „Muzică”, în mod aleator.
♦ Pentru redarea de imagini foto
Opţiune
Repetare integrală
Aleator
Descriere
Repetă toate titlurile de pe disc sau lista
de titluri „Foto”.
Redă toate melodiile de pe disc sau lista
de titluri „Foto”, în mod aleator.
continuare
25
Căutare cu ajutorul telecomenzii
Verificare informaţie disc
Permite căutarea prin introducerea numărului
titlului/capitolului/melodiei sau a codului moment (durata faţă de
începutului discului).
Puteţi verifica informaţia despre titlu/capitol melodie, inclusiv
rata de transmisie video, etc. prin apăsare DISPLAY. Informaţia
variază în funcţie de tipul de disc şi modul de funcţionare al
player-ului.
1
Apăsaţi DISPLAY.
Exemplu: Pentru redarea DVD VIDEO.
Se afişează informaţiile de mai jos:
1 Mod redare
2 Tip disc
3 Informaţii titluri



Pentru căutare titlu, capitol sau melodie (doar
pentru BDROM, DVD VIDEO, CD)
1 Introduceţi numărul titlului cu tastele numerice şi
player-ul în mod stop.
Pentru căutare capitol, introduceţi numărul capitolului
în timpul redării. Pentru căutare melodie, introduceţi
numărul melodiei în timpul redării. În caz de
introducere eronată a numărului, apăsaţi CLEAR o
singură dată şi reintroduceţi numărul.
2 Apăsaţi
Numărul titlului/capitolului curent.
Numărul total de capitole al titlului.
Durata titlului curent.
4 Durata redată din titlul curent
5 Mod redare
2
Apăsaţi din nou DISPLAY.
ENTER pentru iniţializare redare.
Căutare titluri dintr-un anumit punct (doar pentru
BD-ROM/DVD VIDEO)
1 În timpul redării, apăsaţi repetat PLAY MODE,
până la afişarea mesajului „Time Search”.
2 Introduceţi codul momentului cu tastele numerice.
Introduceţi momentul în minute şi secunde (de ex.:
12030 pentru 1 oră, 20 minute şi 30 secunde). În caz de
introducere eronată a numărului, apăsaţi CLEAR o
singură dată şi reintroduceţi numărul.
3 Apăsaţi ENTER pentru iniţializare redare.
Notă
Este posibil ca funcţiile de căutare să nu fie disponibile, în funcţie de
tipul de DVD VIDEO/BD-ROM/DATA DVD/CD.
26
Se afişează informaţiile de mai jos:
1 Informaţii capitole


Durata redată din capitolul curent
Durata capitolului curent
2 Rată transmisie video şi informaţii transmisie
Operaţiuni de bază
•
•
Sfaturi utile
Verificarea informaţiilor se poate efectua şi cu ajutorul afişajului
frontal (p. 59) sau prin intermediul ecranului Title List (p.22).
Informaţia audio poate fi verificată prin apăsarea tastei AUDIO.
Clarificare sunete la volum
redus (Audio DRC)
Convenabil pentru momentele când nu puteţi creşte volumul (de ex.,
noaptea)
Chiar şi la volum jos, este posibilă redarea cat mai inteligibilă a
sunetelor joase.
1
2
3
Apăsaţi SYSTEM MENU în timpul redării.
Selectaţi „A/V Control” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Audio Control” şi apăsaţi ENTER
pentru afişarea ecranului de mai sus.
4 Cu „Audio DRC” marcat, selectaţi de la
„Max” la „Off” cu
.
5 Apăsaţi ENTER.
Note
-
„Audio DRC” este activ doar în cazul discurilor Blu-ray Dolby
Digital sau DVD şi:
-
“Dolby Digital Output” în “Audio Setup” este reglat la “Downmix
PCM” (p. 47) şi ieşirea semnalelor audio se efetctuează prin jackurile DIGITAL (OPTIC sau COAXIAL) sau HDMI.
-
“Audio (HDMI)” în “Audio Setup” este reglat la “PCM” (page 47) şi
ieşirea semnalelor audio se efectuează prin jack-ul HDMI.
Ieşirea semnalelor audio se efectuează prin jack-urile AUDIO (L/R)
sau 5.1ch.
-
27
Reglare imagini
Reglaj fin imagine de către
utilizator.
1
Reglajul de tip „cinema” predefinit permite maximizarea
impactului vizual al BD-urilo sau DVD-urilor vizionate prin
optimizarea reglajelor imagine în funcţie de luminozitatea
ambiantă. Opţiunea "Memory” permite memorarea reglărilor
selectate de dumneavoastră.
Selectaţi din reglajele memorate (1-3) la pasul
4 „Reglare imagine” (p. 28).
2 Selectaţi “Detailed Settings” şi apăsaţi ENTER
pentru afişarea ecranului de mai sus.
Pentru selecţie alte reglaje memorate, apăsaţi RETURN.
3
Selectaţi fiecare din elementele imaginii şi
reglaţi cu
.
♦ Pentru ajustare cu pre-vizualizare
Selectaţi o reglare şi apăsaţi ENTER pentru afişarea
modificării. Apăsaţi
pentru reglare, cu
vizualizarea modificărilor pe imaginea de fundal.
Salvaţi reglarea cu ENTER.
Mai jos sunt enumerate configurările standard pentru
„Memory”.
1
2
3
Apăsaţi SYSTEM MENU în timpul redării.
Selectaţi „A/V Control” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Video Control” şi apăsaţi ENTER
pentru afişarea ecranului de mai sus.
4 Apăsaţi
pentru selecţie configuraţie
Opţiune
Încăpere
luminoasă
Încăpere tip
cinema
Standard
(implicit)
Memorie (1-3)
5
Descriere
Pentru o încăpere cu luminozitate peste medie.
Pentru o încăpere întunecoasă, de tip home cinema.
Selecţie normală.
Permite selecţia dintre reglajele predefinite de utilizator
sau memorarea unor noi reglaje. Player-ul memorează
maximum trei reglaje predefinite (v. p.28).
Apăsaţi ENTER.
Sfat util
Descrierea de mai sus se aplică în cazul în care reglajele imagine ale
televizorului (dacă există) sunt selectate ca standard.
Notă
Reglajele „Memory” nu afectează ieşirea prin jack-urile S VIDEO sau
VIDEO.
28
Opţiune
Modificare
luminozitate
(Min~(mid)~Max)
Modificare
profunzime
(Min~(mid)~Max)
Nuanţare
(Green~(mid)~Red)
Nivel Chroma
(Min~(mid)~Max)
4
Descriere
Permite reglarea luminozităţii culorilor deschise.
Permite reglarea profunzimii culorilor închise.
Echilibru coloristic verde-roşu.
Permite reglarea saturaţiei.
Apăsaţi RETURN.
Blocare disc
Prin configurarea unei parole şi a limitelor de redare în meniul
„Parental Control”, aparatul permite controlul redării discurilor
necorespunzătoare.
Configurare/modificare parolă
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi „Setup” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Parental Control” şi apăsaţi ENTER
pentru afişarea ecranului de mai sus.
4
Selectaţi „Change Password (Set Password)” şi
apăsaţi ENTER.
5
Selectaţi „Next Screen” şi apăsaţi ENTER
pentru afişarea ecranului de configurare parolă.
▪ În cazul în care nu a fost configurată o parolă
Este necesară introducerea parole în cazul în care limita de vârstă
înscrisă pe DVD depăşeşte nivelul selectat.
Note



Opţiunea nu este disponibilă dacă DVD VIDEO/BD–ROM nu este
echipat cu funcţia de control parental.
Dacă aţi uitat parola, este necesară revenirea la configuraţia
producătorului (p. 53).
Ecranul de mai sus nu se afişează pentru BD-ROM În cazul în care
nu puteţi reda un BD-ROM datorită controlului parental,
reconfiguraţi „Change Age Restriction” din „BD Parental Control”
(p. 30).
Introduceţi parola din 4 caractere cu tastele numerice şi
apăsaţi . Confirmaţi parola prin reintroducere şi apăsaţi
ENTER.
▪ În cazul în care a fost deja configurată o parolă
Introduceţi parola din 4 caractere cu tastele numerice şi
apăsaţi ENTER. Introduceţi noua parolă şi apăsaţi ,
reintroduceţi-o pentru confirmare şi apăsaţi ENTER.
Sfat util
Pentru continuare configurare control parental DVD, treceţi la pasul 4 din
"Configurare control parental pentru DVD VIDEO” (p. 30).
continuare
29
Configurare control parental pentru
DVD VIDEO
Configurare control parental pentru
BDROM
1
2
3
1
2
3
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi „Setup” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Parental Control” şi apăsaţi
ENTER pentru afişarea de configurare control
parental.
4
Selectaţi „DVD Parental Control” şi apăsaţi
ENTER.
5
Selectaţi “Change Level” şi apăsaţi ENTER
pentru afişarea ecranului de mai sus.
Permite selectarea limitei de redare.
4
Selectaţi „BD Parental Control” şi apăsaţi
ENTER.
5
Selectaţi “Change Age Restriction” şi apăsaţi
ENTER pentru afişarea ecranului de mai sus.
În cazul BD-ROM-urilor, restricţionarea se efectuează pe
baza vârstei, nu pe baza nivelului.
6
7
7
Atenţie: cu cât valoarea este mai mică, limita este mai
strictă.
8
Apăsaţi
pentru selecţie limită de la
„Off” la „Level 8” şi apăsaţi ENTER.
8
După revenirea la ecranul configurare control
parental, selectaţi “DVD Parental Control” şi
apăsaţi ENTER.
9
Selectaţi „Setup” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Parental Control” şi apăsaţi ENTER
pentru afişarea de configurare control parental.
6
Introduceţi parola din 4 caractere cu tastele
numerice şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Introduceţi parola din cu tastele numerice şi
apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
; pentru selecţie vârstă de la „0”
la „255” şi apăsaţi ENTER.
După revenirea la ecranul configurare control
parental, selectaţi “BD Parental Control” şi
apăsaţi ENTER.
9
Selectaţi „BD Country Code” şi apăsaţi
ENTER.
Selectaţi „DVD Country Code” şi apăsaţi
ENTER.
Permite vizionarea imaginilor permise în ţara
dumneavoastră de reşedinţă.
Permite vizionarea imaginilor permise în ţara
dumneavoastră de reşedinţă.
10 La afişarea ecranului „BD Country Code”,
10 La afişarea ecranului „DVD Country Code”,
introduceţi parola din cu tastele numerice şi
apăsaţi ENTER.
11 Pentru selecţie cod ţară (v. p. 63), selectaţi cu
şau apăsaţi şi introduceţi codul cu
ajutorul tastelor numerice.
12 Apăsaţi ENTER.
Sfat util
Pentru continuare configurare control parental BD, treceţi la pasul 4 din
"Configurare control parental pentru BD-ROM” (p. 30).
30
introduceţi parola din cu tastele numerice şi
apăsaţi ENTER.
11 Pentru selecţie cod ţară (v. p. 63), selectaţi cu
sau apăsaţi şi introduceţi codul cu
ajutorul tastelor numerice.
12 Apăsaţi ENTER.
Operaţiuni de bază
31
Vizionare
fişiere film
Utilizaţi lista de titluri "Movie" pentru navigare şi
sortare fişiere film MPEG-2 PS pe DVD-urile DATE.
Vizionare integrală titluri
Lista titluri „Movies” afişează iniţial toate titlurile de pe disc.
Meniul Browse se afişează la apăsare
.
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi „Title List” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi „Movies” şi apăsaţi ENTER.
Se afişează ecranul "All Movies", cu toate titlurile, ce pot
fi derulate prin apăsarea butonului . Din „All Movies” se
pot aplica opţiuni tuturor titlurilor din meniul navigare (v.
mai jos).
Utilizare meniu navigare
Apăsaţi
după pasul 3 pentru afişarea opţiunilor pentru lista
titluri „Movies”. V. paginile în paranteze pentru operaţiuni.
Opţiunile disponibile diferă în funcţie de ecranul afişat.
Opţiune
Descriere
Toate
filmele
Navigare
Afişează toate titlurile (v. mai sus).
Căutare
Sortare
♦
Afişează lista genurilor, lista rapidă sau fişierele
(p. 34).
Căutare titluri cu ajutorul tastaturii virtuale (p.
34).
Reorganizează cronologic sau alfabetic titlurile
(v. mai jos).
Exemplu: Pentru sortarea tuturor titlurilor
1 Selectaţi “Sort,” şi apăsaţi ENTER.
2 Selectaţi criteriul de sortare: “Recent first,” “Oldest first,”
“By title (A→Z),” “By title (Z→A)” şi apăsaţi ENTER.
•
•
•
•
32
Vizionare titluri…………………………….………32
Navigare după gen, listă rapidă sau fişier……..34
Căutare titlu……………………………………….34
Programare redare (listă rapidă)………………..35
Redare titlu
1 După pasul 3 din opţiunea de mai sus, selectaţi
Ecran listă titluri „Movies (All Movies)”
titlul dorit şi apăsaţi ENTER.
Se iniţializează redarea titlului. Redarea poate fi
configurată pentru titlul selectat cu meniul „Options” (v.
mai jos).
1 Informaţii detaliate
• Afişează detaliile corespunzătoare titlului selectat.
Meniul „Options" se afişează cu selectare titlu şi apăsare
Utilizare meniu opţiuni
•
•
•
Data: Afişează anul înregistrării
Gen: Afişează denumirea genului.
Format: Afişează formatul de codare.
2 Zonă listă
Afişează denumirile tuturor titlurilor.
Apăsaţi
în loc de ENTER în pasul de mai sus, pentru afişare
meniu „Options” pentru configuraţiile aplicabile titlului în
situaţia dată. În exemplul de mai sus sunt disponibile următoarele
opţiuni:
Opţiune
Redare de la
început
Adăugare la
lista rapidă
Descriere
Permite redarea de la început a titlului selectat.
Adaugă titlul selectat pe lista rapidă.
▪
Exemplu: Pentru aplicare redare de la început
titlului selectat
1 Selectaţi “Play from Beginning,” şi apăsaţi ENTER.
Pentru redare în alt mod de redare
Apăsaţi repetat PLAY MODE pe durata redării. Opţiunea
selectată se modifică la fiecare apăsare: “Time Search” (p. 26) —
“Repeat Title” — “Repeat Off”
Pentru detalii, v. p. 25.
Sfat util
Pentru detalii utilizare telecomandă, v. p. 24.
33
Navigare după gen, listă
rapidă sau fişier
Reduceţi numărul de opţiuni prin selectarea unui anumit tip de
categorie (de ex., fişiere), urmată de selectarea categoriei.
Căutare titlu
Permite găsirea titlului exact sau a titlurilor cu denumire similară.
Rezultatele căutării se reduc numeric proporţional cu numărul de
caractere introduse.
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi „Title List” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi „Movies” şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi
5
Selectaţi „Browse” şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi „Title List” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi „Movies” şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi
pentru afişare meniu „Browse”.
6
Selectaţi lista dorită dintre „Genres”,
„Quicklist” sau „Folders” şi apăsaţi ENTER.
Lista se afişează ca în imaginea de mai sus. Pentru detalii
privind lista rapidă, v. „Programare redare (listă rapidă)
(p. 35).
7
Selectaţi genul, lista rapidă sau fişierul pe care
doriţi să le vizionaţi şi apăsaţi ENTER.
Sfat util
Selecţia titlului şi iniţializarea redării se poate efectua cu apăsare
ENTER sau cu apăsarea butonului
, din meniul „Options”.
34
1
pentru afişare meniu „Browse”.
5
Selectaţi “Search” şi apăsaţi ENTER pentru
afişarea ecranului de mai sus.
6
Introduceţi titlul cu ajutorul tastaturii virtuale
(v. p. 23).
Sfat util
Selecţia titlului şi iniţializarea redării se poate efectua cu apăsare
ENTER sau cu apăsarea butonului
din meniul „Options”.
Pentru ştergere titlu de pe lista rapidă
Programare redare (listă
rapidă)
1 Selectaţi titlul pe care doriţi să îl ştergeţi de pe lista
rapidă afişată şi apăsaţi
.
2 Selectaţi “Remove,” şi apăsaţi ENTER.
Sfat util
Redarea conţinutului listei rapide în alt mod de redare poate fi efectuată
prin apăsare PLAY MODE (p. 25).
Notă
Permite redarea titlurilor dumneavoastră favorite în ordinea
dorită, prin crearea listei rapide proprii.
Este posibilă ştergerea listei rapide după efecutarea anumitor operaţiuni
(de ex., afişare listă titluri, deschidere tăviţă pentru disc, oprire player,
etc.).
Lista rapidă nu afectează înregistrarea originală de pe disc
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi „Title List” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi „Movies” şi apăsaţi ENTER.
4
La afişarea listei titluri „All Movies”, selectaţi
titlul dorit pentr prima poziţie a listei rapide şi
apăsaţi .
5
Selectaţi „Add to Quicklist” din meniul
„Options” şi apăsaţi ENTER.
6
Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru selectarea tuturor
titlurilor dorite.
Efectuaţi selecţia în ordinea dorită de redare. Este posibilă
selectarea multiplă a unui singur titlu.
Lista rapidă poate conţine maximum 25 titluri.
7
Apăsaţi
8
Selectaţi „Browse” şi apăsaţi ENTER.
pentru afişare meniu „Browse”.
9
Selectaţi “Quicklist” şi apăsaţi ENTER pentru
afişarea ecranului de mai sus.
Se afişează conţinutul programat al listei rapide.
10 Selectaţi titlul de la care doriţi să iniţializaţi
redarea şi apăsaţi ENTER.
35
Audiere fişiere
muzicale
Utilizaţi lista de titluri "Music" pentru navigare şi
redare fişiere film MP3 DVD-urile DATE. Puteţi
defini o listă rapidă a melodiilor favorite, pentru
redare în diverse moduri de redare.
Vizionare integrală artişti
Lista de titluri „Music” afişează iniţial o listă cu numele artiştilor
de pe disc.
Meniul Browse se afişează la apăsare
1
2
3
.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi „Title List” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi „Music” şi apăsaţi ENTER.
Se afişează ecranul "Artists, cu toate numele artiştilor, ce
pot fi derulate prin apăsarea . Din „Artists” se pot aplica
opţiuni tuturor melodiilor din meniul navigare (v. mai jos).
Utilizare meniu navigare
Apăsaţi
după pasul 3 pentru afişarea opţiunilor pentru lista
titluri „Music”. V. paginile în paranteze pentru operaţiuni.
Opţiunile disponibile diferă în funcţie de ecranul afişat.
Opţiune
Toate
melodiile
Navigare
Căutare
Sortare
Redare
disc
Descriere
Afişează toate melodiile (p. 37).
Afişează lista artiştilor, albumelor genurilor, lista rapidă
sau fişierele (p. 38).
Căutare melodie cu ajutorul tastaturii virtuale (p. 38).
Reorganizează melodiile alfabetic, cronologic, etc. (v. mai
jos)
Afişează informaţia melodie şi redare în timpul redării.
 Exemplu: Pentru sortarea tuturor titlurilor
1 Pentru afişare listă melodii, selectaţi „All Songs” din
meniul Browse şi apăsaţi ENTER.
2 Apăsaţi
pentru afişare meniu „Browse”.
3 1 Selectaţi “Sort,” şi apăsaţi ENTER.
4 2 Selectaţi criteriul de sortare: “Recent first,” “Oldest
first,” “By title (AZ),” “By title (ZA)”, “By artist (A
Z)”, “By artist (ZA)” şi apăsaţi ENTER.
• Vizionare integrală artişti………………………..36
• Navigare după artist, album, gen, listă rapidă sau
fişier..................................................................38
• Căutare melodie………………………………….38
• Programare redare (listă rapidă)………..……..39
36
Redare melodie
1 După pasul 3 din "Viewing All Artists”,
Ecran listă titluri „Music” (All Songs)
restrângeţi lista prin selectarea artistului, urmată
de selectarea albumului.
Pentru afişare listă melodii apăsaţi
şi selectaţi „All
Songs” (Toate melodiile) din meniul Browse.
2
Selectaţi melodia dorită şi apăsaţi ENTER.
Se iniţializează redarea titlului. Redarea poate fi
configurată pentru melodia selectată cu meniul „Options”
(v. mai jos).
Informaţii detaliate
Afişează detaliile corespunzătoare melodiei selectate.
1
•
•
•
•
Artist: Afişează numele artistului.
Album: Afişează denumirea albumului.
Gen: Afişează denumirea genului.
Format: Afişează formatul de codare.
Zonă listă
Afişează integral conţinutul
2
Meniul „Options" se afişează cu selectare melodie şi apăsare
•
•
Utilizare meniu opţiuni
Apăsaţi în loc de ENTER în pasul de mai sus, pentru afişare
meniu „Options” pentru configuraţiile aplicabile melodiei în
situaţia dată. În exemplul de mai sus sunt disponibile următoarele
opţiuni:
Opţiune
Redare melodie
Adăugare la lista rapidă
Descriere
Permite redarea de la început a
melodiei selectate.
Adaugă melodia selectată pe lista
rapidă.
▪
Exemplu: Pentru aplicarea opţiunii redare melodie
melodiei selectate
1
Selectaţi „Play Song” şi apăsaţi ENTER.
Zonă principală Afişează denumirile melodiilor.
Zonă secundară: Afişează durata de redare pentru fiecare
melodie.
Fişiere audio care nu pot fi redate
-
Player-ul nu redă fişierele dacă:
DVD-ul DATE nu este înregistrat într-un format MP3
conform UDF (Universal Disk Format).
Fişierul audio nu are extensia „.MP3”.
Datele nu sunt formatate corespunzător, chiar şi cu extensia
„.MP3”.
Datele nu sunt în format MPEG-1Audio Layer III.
Datele sunt înregistrate în format mp3PRO.
Denumirea fişierului conţine diacritice.
Pentru redare în alt mod de redare
Apăsaţi repetat PLAY MODE pe durata redării. Opţiunea
selectată se modifică la fiecare apăsare: “Repeat Track” —
“Repeat All” — “Random” — “Repeat Off”
Pentru detalii, v. p. 25.
Sfaturi urile
▪
▪
▪
Pentru detalii utilizare telecomandă, v. p. 24. După oprirea
redării, player—ul reia redarea de la ultima melodie redată.
În funcţie de software de înregistrare utilizat, melodia şi
denumirea albumului pot să difere de caracterele introduse de
dumneavoastră.
Este posibil ca durata de redare pentru formatele audio MP3
să nu se afişeze corect.
Note
▪ Dacă utilizaţi extensia MP3 pentru un fişier non MP3, este
posibil ca respectivul fişier să fie redat accidental de player.
Atenţie: poate provoca funcţionarea defectuoasă a aparatului
conectat.
▪ Este posibil ca redarea să nu înceapă imediat, la trecerea la un
alt album.
▪ La utilizarea funcţiei reluare pentru formate MP3, redarea se
efectuează de la începutul melodiei.
37
Navigare după artist, album,
gen, listă rapidă sau fişier
Reduceţi numărul de melodii prin selectarea unui anumit tip de
categorie (de ex., genuri), urmată de selectarea categoriei.
Căutare melodie
Permite găsirea melodiei exacte sau a melodiilor cu denumire
similară.
Rezultatele căutării se reduc numeric proporţional cu numărul de
caractere introduse.
Nu se afişează genurile pentru care nu este introdus conţinut
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi „Title List” şi apăsaţi ENTER.
2
Selectaţi „Title List” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi „Music” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi „Music” şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi
4
Apăsaţi
5
Selectaţi „Browse” şi apăsaţi ENTER.
5
Selectaţi „All Songs” şi apăsaţi ENTER.
6
Apăsaţi
pentru afişare meniu „Browse”.
6
Selectaţi lista dorită dintre „Artists”,
„Albums”, „Genres”, „Quicklist” sau „Folders” şi
apăsaţi ENTER.
Lista se afişează ca în imaginea de mai sus.
Pentru detalii privind lista rapidă, v. „Programare redare
(listă rapidă) (p. 39).
Selectaţi “Search” şi apăsaţi ENTER pentru
afişarea ecranului de mai sus.
8
Introduceţi denumirea melodiei cu ajutorul
tastaturii virtuale (v. p. 23).
Sfaturi utile
•
•
Sfat util
Selecţia titlului şi iniţializarea redării se poate efectua cu apăsare
ENTER sau prin apăsarea
din meniul „Options”.
38
pentru afişare meniu „Browse”.
7
7
Selectaţi artistul, albumul, genul, lista rapidă
sau fişierul pe care doriţi să le vizionaţi şi apăsaţi
ENTER.
pentru afişare meniu „Browse”.
Selecţia melodiei şi iniţializarea redării se pot efectua cu
apăsare ENTER sau prin apăsarea
din meniul „Options”.
Puteţi efectua căutare după gen, artist, album sau denumire
fişier din orice listă titluri (de ex., genuri)
Pentru ştergere titlu de pe lista rapidă
Programare redare (listă
rapidă)
1 Selectaţi titlul pe care doriţi să îl ştergeţi de pe lista
rapidă afişată şi apăsaţi
.
2 Selectaţi “Remove” şi apăsaţi ENTER.
Sfat util
Redarea conţinutului listei rapide în alt mod de redare poate fi efectuată
prin apăsare PLAY MODE (p. 25).
Notă
Permite redarea melodiilor dumneavoastră favorite în ordinea
dorită, prin crearea listei rapide proprii.
Este posibilă ştergerea listei rapide după efecutarea anumitor operaţiuni
(de ex., afişare listă titluri, deschidere tăviţă pentru disc, oprire player,
etc.).
Lista rapidă nu afectează înregistrarea originală de pe disc
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi „Title List” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi „Music” şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi
5
Selectaţi „All Songs” şi apăsaţi ENTER.
pentru afişare meniu „Browse”.
6
La apariţia listei titluri „All Songs”, selectaţi
prima melodie de adăugat pe lista rapidă şi
apăsaţi
.
7
Selectaţi „Add to Quicklist” din meniul
„Options” şi apăsaţi ENTER.
8
Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru selectarea tuturor
titlurilor dorite.
Efectuaţi selecţia în ordinea dorită de redare. Este posibilă
selectarea multiplă a unui singur titlu.
Lista rapidă poate conţine maximum 25 titluri.
9
Apăsaţi
pentru afişare meniu „Browse”.
10 Selectaţi „Browse” şi apăsaţi ENTER.
11 Selectaţi “Quicklist” şi apăsaţi ENTER pentru
afişarea ecranului de mai sus.
Se afişează conţinutul programat al listei rapide.
12 Selectaţi titlul de la care doriţi să iniţializaţi
redarea şi apăsaţi ENTER.
39
Vizionare
fişiere
foto
Pentru vizionare imagini în format JPEG de pe DVD
DATE, utilizaţi lista titluri „Photos” Este posibilă
reorganizarea fişierelor şi derularea vizionării sub
formă de listă.
Vizionarea tuturor
directoarelor
Lista titluri „Photos” afişează iniţial toate directoarele de pe disc.
Meniul Browse se afişează prin apăsarea
stânga.
în selecţie extremă
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi „Title List” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Photos” şi apăsaţi ENTER.
Se afişează ecranul „Folders”, cu toate directoarele, ce pot
fi derulate prin apăsarea . Din „Folders” se pot aplica
opţiuni tuturor melodiilor din meniul navigare (v. mai jos).
Utilizare meniu navigare
Apăsaţi
după pasul 3 pentru afişarea opţiunilor pentru lista
titluri „Photos”. V. paginile în paranteze pentru operaţiuni.
Opţiunile disponibile diferă în funcţie de ecranul afişat.
Opţiune
Vizualizare
integrală
fotografii
Navigare
Căutare
Sortare
Descriere
Afişează integral fişierele, în ordine alfabetică (p. 41).
Afişează lista datelor, lista rapidă sau fişierele (p. 42).
Căutare fişier cu ajutorul tastaturii virtuale (p. 42).
Reorganizează cronologic sau alfabetic titlurile (v. mai
jos).
 Exemplu: Pentru sortarea tuturor titlurilor
1 Pentru afişare listă melodii, selectaţi „All Photos” din
meniul Browse şi apăsaţi ENTER.
2 Mutaţi selecţia pe rândul extrem stânga şi apăsaţi
pentru afişare meniu Browse.
3
Selectaţi “Sort,” şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi criteriul de sortare: “Recent first,” “Oldest
first,” “By title (AZ),” “By title (ZA)” şi apăsaţi ENTER.
•
•
•
•
40
Vizionare integrală fişiere…………………..…….40
Navigare după dată, listă rapidă sau fişier…..…42
Căutare fotografie……………….………………..42
Programare redare listă fotografii (listă rapidă)..43
Redare listă fotografii
1 După pasul 3 din „Viewing All folders”, apăsaţi
Ecran listă titluri „Photos” (All Photos)
şi selectaţi „All Photos” din meniul Browse.
2 Selectaţi fişierul de la care doriţi să începeţi
vizionarea şi apăsaţi ENTER pentru afişare meniu
„Options”.
3
Selectaţi “Slideshow” şi apăsaţi ENTER.
Redare listă fotografii
Redarea poate fi configurată pentru fişierul selectat cu
meniul „Options” (v. mai jos).
Informaţii detaliate
Afişează detaliile corespunzătoare fişierului selectat.
1
•
•
•
•
Fişier: Afişează denumirea fişierului.
Data: Afişează data efectuării fotografiei.
Rezoluţie: Afişează rezoluţia imaginii în lăţime x înălţime.
Format: Afişează formatul de codare.
Zonă listă
Permite previzualizarea fotografiei în format vinietă.
2
Meniul „Options" se afişează cu selectare fişier şi apăsare ENTER
Fişiere foto care nu pot fi redate
Utilizare meniu opţiuni
-
Opţiunile disponibile variază în funcţie de situaţie. În exemplul
de mai sus sunt disponibile următoarele opţiuni:
-
Opţiune
Redare listă fotografii
-
Adăugare la lista rapidă
Descriere
Iniţializează redarea listei de
fotografii.
Adaugă fişierul selectat la lista
rapidă, pentru redare ulterioară.
•
Pentru redare în alt mod de redare
Apăsaţi repetat PLAY MODE pe durata redării. Opţiunea
selectată se modifică la fiecare apăsare:
“Repeat All” — “Random” — “Repeat Off”
Pentru detalii, v. p. 25.
Atenţie: în mod Random, sunt redate în mod aleator doar fişierele
din zona listei (max. 20 fişiere).
•
Player-ul nu redă fişierele dacă:
DVD-ul DATE nu este înregistrat într-un format JPEG
conform UDF (Universal Disk Format).
DVD-ul DATE nu este înregistrat într-un format conform
DCF*.
Extensia fişierului este alta decât „.JPEG”.
Imaginea depăşeşte, în mod normal 4 096 x 4 096, sau este
JPEG progresiv.
Imaginea nu corespunde ecranului (este redusă).
Denumirea fişierului conţine diacritice.
Chiar şi în cazurile în care motivele enumerate mai sus nu se
aplică, redarea unor fişiere poate fi imposibilă datorită
condiţiilor sau metodei (de ex., software de înregistrare)
utilizate.
Este posibil ca unele fişiere să nu poată fi redate de către
player, dacă au fost editate pe PC.
*
“Design rule for Camera File system”: standarde de imagine pentru
camere digitale, reglementate de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
Sfaturi utile
•
•
Pentru detalii utilizare telecomandă, v. p. 24.
După oprirea redării, player-ul reia redarea de la ultimul fişier
redat.
Notă
Este posibilă afişarea lentă a fotografiilor, în funcţie de
dimensiunea acestora şi numărul de fişiere.
41
Navigare după dată, listă
rapidă sau fişier
Reduceţi numărul de fişiere prin selectarea unui anumit tip de
categorie (de ex., dată), urmată de selectarea categoriei.
Căutare fotografie
Permite găsirea fotografiei exacte sau a melodiilor cu denumire
similară.
Rezultatele căutării se reduc numeric proporţional cu numărul de
caractere introduse.
1
2
3
4
5
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi „Title List” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Photos” şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi
5
Selectaţi “Photos” şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi „Title List” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Photos” şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
pentru afişare meniu „Browse”.
pentru afişare meniu „Browse”.
Selectaţi „Browse” şi apăsaţi ENTER.
6
Selectaţi lista dorită dintre „Date”, „Quicklist”
sau „Folders” şi apăsaţi ENTER.
Lista se afişează ca în imaginea de mai sus. Pentru detalii
privind lista rapidă, v. „Programare redare listă fotografii
(listă rapidă)” (p. 43).
6
Mutaţi selecţia pe rândul extrem stânga şi
apăsaţi
pentru afişare meniu Browse.
7
Selectaţi “Search” şi apăsaţi ENTER pentru
afişarea ecranului de mai sus.
6
Selectaţi data, lista rapidă sau fişierul pe care
doriţi să le vizionaţi şi apăsaţi ENTER.
8
Sfat util
Selecţia fişierului şi iniţializarea redării se pot efectua cu apăsare ENTER
sau cu apăsare
din meniul „Options”.
Sfat util
Selecţia fişierului şi iniţializarea redării se pot efectua cu apăsare ENTER
sau cu apăsare
din meniul „Options”.
.
42
Introduceţi denumirea fişierului cu ajutorul
tastaturii virtuale (v. p. 23).
Programare redare listă
fotografii (listă rapidă)
13
Selectaţi „Slideshow” din meniul „Options” şi
apăsaţi ENTER.
Pentru ştergere titlu de pe lista rapidă
1 Selectaţi titlul pe care doriţi să îl ştergeţi de pe lista
rapidă afişată şi apăsaţi ENTER.
2 Selectaţi “Remove” şi apăsaţi ENTER.
Permite redarea unei liste de fotografii în ordinea dorită de
dumneavoastră, prin crearea unei liste rapide.
Sfat util
Redarea conţinutului listei rapide în alt mod de redare poate fi efectuată
prin apăsare PLAY MODE (p. 25).
Notă
Este posibilă ştergerea listei rapide după efectuarea anumitor operaţiuni
(de ex., afişare listă titluri, deschidere tăviţă pentru disc, oprire player,
etc.).
Lista rapidă nu afectează înregistrarea originală de pe disc
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
2
Selectaţi „Title List” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi “Photos” şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi
5
Selectaţi “All Photos” şi apăsaţi ENTER.
pentru afişare meniu „Browse”.
6
La afişarea listei titluri „All Photos", selectaţi
primul fişier de adăugat pe lista rapidă şi apăsaţi
ENTER.
7
Selectaţi „Add to Quicklist” din meniul
„Options” şi apăsaţi ENTER.
8
Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru selectarea tuturor
titlurilor dorite.
Efectuaţi selecţia în ordinea dorită de redare. Este posibilă
selectarea multiplă a unui singur titlu.
Lista rapidă poate conţine maximum 25 titluri.
9
Mutaţi selecţia pe rândul extrem stânga şi
apăsaţi
pentru afişare meniu Browse.
10 Selectaţi „Browse” şi apăsaţi ENTER.
11 Selectaţi “Quicklist” şi apăsaţi ENTER pentru
afişarea ecranului de mai sus.
Se afişează conţinutul programat al listei rapide.
12 Selectaţi fişierul de la care doriţi să iniţializaţi
redarea şi apăsaţi ENTER.
43
Modificare
configurări
inţiale
Utilizare ecrane configurare
Din „Sistem Menu”, accesaţi ecranele configurare pentru
modificarea configuraţiei player-ului.
Selectaţi „Setup” din „System Menu” pentru
modificarea configuraţiei player-ului (de ex., la
schimbarea aparatului conectat sau a ieşirii
audio/video, etc.)
Ultima parte a capitolului explică readucerea
configuraţiei la configuraţia producătorului.
Notă
Este posibil ca aceste configurări să nu fie aplicabile în cazul în
care discul conţine preconfigurări de redare. Configurările
discului au prioritate asupra configurărilor player-ului.
1
Apăsaţi SYSTEM MENU cu player-ul oprit.
2
Selectaţi „Setup” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi ecranul configurare dorit dintre
„Video Setup” şi „Audio Setup”,
„Language”, „Parental Control”, „Speakers” sau
„Options” şi apăsaţi ENTER.
Se afişează ecranul „Setup”, cu opţiunile disponibile.
Atenţie: dacă nu se efectuează nici o operaţiune timp de 15
min, ecranul trece în mod protecţie ecran.
4
Selectaţi opţiunea de modificat şi apăsaţi
ENTER.
V. explicaţiile de mai jos.
Revenire la ecranul anterior.
Apăsaţi RETURN.
•
•
•
•
•
•
•
•
44
Utilizare ecrane configurare……………….…….44
Configurare video……………………….………..45
Configurare audio……………………….………..47
Limbă………………………………….…………...49
Control parental…………………………………..50
Difuzoare………………………………….……….51
Opţiuni……………………………………………..52
Revenire player la configuraţia anterioară……..53
Configurare video
Mai jos sunt enumerate configurările implicite.
Tip TV
- permite selecţia tipului de TV
4:3 Intrare video
– permite selecţia configuraţiei de
redare a unei imagini pentru ecran
4:3 pe televizor cu ecran lat 16:9
Afişare proporţională DVD
– Permite selecţia configuraţiei de
afişare pentru o imagine DVD 16:9
pe ecran TV 4:3 (selectabilă dacă
opţiunea tip TV este configurată la
4:3).
Atenţie: pe unele discuri, afişarea
proporţională este pre-configurată.
De exemplu, o imaginepoate fi
afişată la dimensiuni 4:3 letterbox ,
chiar dacă aţi selectat Pan Scan.
4:3
– TV ecran 4:3.
16:9
–.TV ecran lat sau cu funcţie ecran lat.
Full
– afişează proporţional la 16:9 o imagine pentru ecran 4:3
Normal
– afişează proporţional la 4:3 o imagine pentru ecran 4:3, cu benzi negre laterale Selectaţi dacă
televizorul dumneavoastră nu are mod ecran 4:3
Letter Box
– afişează o imagine pentru ecran lat cu benzi negre sus şi jos
Pan Scan
– afişează imaginea la pe înălţimea ecranului, cu omiterea laturilor
YCbCr / RGBPC (HDMI) r
– permite selecţia tipului de ieşire de
la jack-ul ieşire HDMI.
Intrare video 24p
– pentru conexiune prin jack ieşire
HDMI la televizor compatibil
1080/24p.
Y, Cb, C
– selectaţi în cazul conectării la un aparat HDMI
RGB (16-235)
–Selectaţi în cazul conectării la un aparat cu jack DVI conform HDCP.
RGB (0-255)
–Selectaţi în cazul conectării la un aparat RGB (0-255).
On
– transmite semnale video 1920 x 1080p/24 Hz la redarea de materiale tip film de pe BDROM-uri
(720p/24 Hz sau 1080p/24 Hz). Selectaţi pentru conexiunile aplicabile.
Off
– Selectaţi pentru restul conexiunilor.
Notă
“Tip TV” şi “Afişare proporţională DVD” pot fi configurate pentru rezoluţii ieşire de 480i/576i or 480p/576p.
continuare
45
Pentru configurare rezoluţie ieşire video
Pentru obţinerea rezoluţiei dorite, apăsaţi repetat VIDEO FORMAT. Atenţie: rezoluţia variază în funcţie de aparatul de redare, jack-ul de
conecare şi materialul sursă, conform tabelului de mai jos.
Jack conectare Ieşire HDMI
Ieşire component video
VIDEO/S VIDEO
Configuraţii
Auto
576i/480i
576p/480p
720p
1080i
1080p
Sursă directă
Selectează automat rezoluţia
acceptabilă recomandată pentru
televizor.
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
1080p
Ieşirea variază în funcţie de
materialul sursă*2
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
BD:720p/576i*1, DVD:480p/576i
BD:1080i/576i*1, DVD:480p/576i
480p/576p
Ieşirea variază în funcţie de
materialul sursă*3
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
*1
576la 50Hz pentru conformitate cu standardele internaţionale.
Ieşiri la aceeaşi frecvenţă şi rezoluţie cu cele înregistrate pe disc.
*3
de la ieşirile componente video nu se transmit semnale video 1080/24p
*2
Note
• În cazul în care claritatea şi aspectul natural nu sunt satisfăcătoare, încercaţi cu orice rezoluţei corespunzătoare discului sau televizorului,
proiectorului etc. Pentru detalii, v. manualul de utilizare al televizorului, proiectorului, etc.
• Pot fi transmise semnale video 480i/576i sau 480p/576p la conectarea prin jack-urile componente video şi redarea de BD-uri/DVD-uri cu
protecţie a drepturilor de autor. Pentru rezoluţie HD, în acest caz, conctaţi aparatul de redare la jack-ul ieşire HDMI cu un cablu HDMI.
• Player-ul ajustează automat semnalul video dacă televizorul nu este compatibil cu rezoluţia, alta decât „Auto”, selectată.
Pentru transmitere semnale video 1080/24p
Pentru această configuraţie este necesar un televizor compatibil 1080/24p.
1 Configuraţi “24p Output” în “Video Setup” la “On” (p. 45).
2 Apăsaţi repetat VIDEO FORMAT pentru selecţie “Auto” sau “Source Direct.”
Notă
Dacă nu se afişează nici o imagine, apăsaţi repetat VIDEO FORMAT până la afişarea corectă a imaginii.
46
Configurare audio
Mai jos sunt enumerate configurările implicite. Întrucât există un
număr mare de factoriu care influenţează tipul de ieşire audio, v.,
de asemenea „Transmisie semnale audio” la p. 48.
Ieşire Dolby Digital
- permite selecţia de semnale audio de pe
discuri Dolby Digital. Configuraţia poate
afecta ieşirea de la jack-ul DIGITAL
(COAXIAL sau OPTIC).
Intrare DTS
- permite selecţia de semnale audio de pe
discuri DTS. Configuraţia poate afecta
ieşirea de la jack-ul DIGITAL
(COAXIAL sau OPTIC).
DTS Downmix
- permite selecţia de tipului de semnale
canal dublu la mixare din surse DTS
multi-canal (pentru conexiuni audio, în
cazul în care ieşirea DTS este configurată
la Downmix PCM).
Audio (HDMI)
- permite selecţia metodei de ieşire pentru
jack-ul ieşire HDMI
Dolby Digital
- Selectaţi pentru conectare la un aparat cu decodor Dolby Digital încorporat.
Downmix PCM
- conversie la semnale PCM lineare. - Selectaţi pentru conectare la un aparat fără decodor Dolby
Digital încorporat.
DTS
- Selectaţi pentru conectare la un aparat cu decodor DTS încorporat.
Downmix PCM
- conversie la semnale PCM lineare. - Selectaţi pentru conectare la un aparat fără decodor DTS
încorporat.
Stereo
- mixează semnale audio multi-canal pentru aparate stereo cu canal dublu.
Lt/Rt
- permite audierea surround dacă aparatul conectat are un decodor Dolby Pro Logic încorporat.
Auto
- selecţie normală. Transmite semnale audio în conformitate cu starea aparatului HDMI
conectat.
PCM
- converteşte semnalele audio la PCM linear.
continuare
47
Semnalele ieşire audio
Ieşirea audio variază astfel, în funcţie de sursă, jack şi configuraţia selectată.
Jack/Confguraţie
Auto*4
5.1ch
2ch
2ch
2ch
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
5.1ch*5
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
2ch Downmix
LPCM
5.1ch LPCM
5.1ch LPCM
7.1ch
2ch Downmix
5.1ch
Downmix
2ch Downmix
LPCM
2ch Downmix
LPCM
7.1ch LPCM
7.1ch LPCM
Dolby
Digital
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
Dolby Digital
5.1ch LPCM
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
Dolby Digital
Dolby TrueHD
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
Dolby Digital
DTS
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
DTS
5.1ch LPCM
DTS
DTS-HD High
Resolution Audio
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
DTS
7.1ch LPCM
DTS-HD High
Resolution
Audio*8
2ch Downmix
5.1ch
DTS
5.1ch LPCM
DTS
2ch
2ch Downmix
2ch
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
Dolby Digital
5.1ch LPCM
Dolby Digital
DTS
5.1ch LPCM
DTS
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
DTS
5.1ch LPCM
DTS
DTS-HD Master
Audio
PCM linear
DTS
*1
PCM*4
2ch
Dolby Digital
CD
Jack ieşireHDMI*3
Jack ieşire DIGITALĂ
(OPTIC/COAXIAL)*2
PCM
Bitstream
Disc/sursă
BDPCM linear
ROM
DVD
Jack ieşire AUDIO L/R*1
2ch Downmix
5.1ch
5.1ch
MPEG
PCM linear
2ch
2ch
2ch
DTS
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
2ch LPCM
2ch Downmix
LPCM
2ch Downmix
LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch Downmix
LPCM
7.1ch LPCM
(Dolby Digital
Plus)*6
7.1ch LPCM
(Dolby
TrueHD)*7
Dolby Digital
Plus*8
Dolby
TrueHD*8
“2 Channel” şi “5.1 Channel” pot fi selectate din “Audio Output Mode” în configurare difuzoare (page 51).
PCM : “Dolby Digital Output” în “Audio Setup” este reglat la “Downmix PCM” (p. 47). Bitstream: dacă “Dolby Digital Output” sau „DTS
Output” în “Audio Setup” sunt reglate la “Dolby Digital” sau „DTS” (p. 47).
*3
Poate fi selectat din “Audio (HDMI)” în “Audio Setup” (page 47).
*4
Poate fi selectat din “Audio (HDMI)” în “Audio Setup” (page 47). Ieşirea variază în funcţie de aparatul HDMI conectat.
*5
La frecvenţă sampling de 192 kHz, the player-ul mixează la semnale 2ch, chiar dacă discul sau sursa sunt pentru 5.1ch.
*6
Ieşire semnale 7.1ch LPCM decodate din Dolby Digital Plus.
*7
Ieşire semnale 7.1ch LPCM decodate din Dolby TrueHD. Player-ul funcţionează în regim de max. 7.1ch LPCM dacă frecvenţa de
sampling a sursei este de 48 kHz, , max. 5.1ch la 96 kHz, max. 2ch la 192 kHz.
*8
Ieşire Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD or DTS-HD High Resolution Audio de la jack ieşire, la utilizarea de amplificator AV compatibil
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD or DTS-HD.
*9
Player-ul funcţionează în regim de max. *9 LPCM dacă frecvenţa de sampling a sursei este de 7.1ch kHz, , max. 48 la 5.1ch kHz, max. 96
la kHz..
*2
48
Limbă
Setările implicite sunt cele subliniate din cele enumerate mai jos.
Note
• Dacă selectaţi limba în meniurile audio, subtitluri, BD/DVD,
neînregistrată pe disc, se selectează automat una din limbile
înregistrate.
• Configuraţia înregistrată pe disc are prioritate asupra
configuraţiilor de mai jos.
OSD
- permite selecţia limbii de afişare pe
ecran
Audio
- permite selecţia limbii implicite de
pentru coloana sonoră pentru BDROM-uri/DVD-uri.
Subtitluri
- permite selecţia limbii implicite de
subtitrare pentru BDROM-uri/DVD-uri
English / Français / Deutsch / Italiano / Español
- afişează meniurile şi mesajele în engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă.
BD/DVD Menu
- permite selecţia limbii implicite pentru
meniuri BDROM-uri/DVD-uri
Coordonat cu limba subtitlurilor
- afişează meniurile BD/DVD în aceeaşi limbă cu subtitlurile.
English / French / German / Italian / Spanish
- afişează meniurile BD/DVD în limba selectată.
Altele
- v. „Listă coduri limbi” la p. 62 şi introduceţi codul pentru limba dorită.
Afişare subtitrări
On
- afişează subtitrările
Off
- ascunde subtitrările
English / French / German / Italian / Spanish
- redare coloană sonoră în limba selectată.
Altele
- v. „Listă coduri limbi” la p. 62 şi introduceţi codul pentru limba dorită.
English / French / German / Italian / Spanish
- redare coloană sonoră în limba selectată.
Altele
- v. „Listă coduri limbi” la p. 62 şi introduceţi codul pentru limba dorită.
.
49
Control parental
Funcţia permite limitarea accesului la anumite DVD-uri şi BD-ROM-uri.
Pentru activare, v. „Blocare disc” (p. 29).
Setările implicite sunt cele subliniate din cele enumerate mai jos.
Note
• Opţiunea nu este disponibilă dacă discul nu este echipat cu funcţia de control parental.
• Dacă aţi uitat parola pentru control parental, este necesară reconfigurarea player-ului la configuraţia producătorului (., 53). Atenţie: toate
configurările vor reveni la formatul implicit.
Modificare parolă (configurare
parolă)
Control parental DVD
Control parental BD
50
Ecran următor
- configuraţi sau modificaţi parola pentru funcţia de control parental. Vi se va solicita parola
pentru discurile restricţionate sau pentru modificarea nivelului de control.
Modificare nivel
- configuraţi nivelul de control. Se solicită parola dacă nivelul pre-definit al discului depăşeşte
limita configurată de dumneavoastră. Configuraţia implicită este OFF.
Cod ţară pentru DVD
Permite vizionarea imaginilor permise în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Configuraţia implicită
este US (2119).
Modificare restricţie de vârstă
- configuraţi nivelul de control. Se solicită parola dacă limita pre-definită a discului depăşeşte
limita de vârstă configurată de dumneavoastră. Configuraţia implicită este 255.
Cod ţară pentru BD
Permite vizionarea imaginilor permise în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Configuraţia implicită
este US (2119).
Difuzoare
Opţiunile de mai jos sunt necesare în cazul utilizării de
jack-uri ieşire 51ch.
Setările implicite sunt cele subliniate din cele enumerate
mai jos.
Mod ieşire Audio
- Pentru conexiune audio
Configurare difuzoare
- configuraţia afectează ieşirea cu
jack-uri ieşire 5.1ch.
2 canale
- selectaţi în cazul conectări la un amplificator AV (receiver) cu jack-uri de ieşire audio (L/R).
5.1 canale
- selectaţi în cazul conectări la un amplificator AV (receiver) cu jack-uri de ieşire 5.1ch (L/R).
Ecran următor
1 Selectaţi setarea dorită cu
.
• “C” (difuzor centru): “Yes” sau “No”
•
•
“Ls/Rs” (difuzor surround stânga/difuzor surround dreapta): “Yes” sau “No”
“L/R” (difuzor faţă stânga/difuzor faţă dreapta): “Large” sau “Small”
2 Reglaţi la configuraţia dorită prin apăsarea tastelor
.
• Pentru “C” şi “Ls/Rs,” selectaţi dacă difuzoarele în cauză există în sistemul dumneavoastră..
• Pentru „L/R”, selectaţi dimensiunea. Configuraţia este dezactivată în cazul în care configuraţia
este „No”, fie pentru„C”, fie pentru „Ls/RS”
3 Salvaţi reglarea cu ENTER.
51
Opţiuni
Setările implicite sunt cele subliniate din cele enumerate
mai jos.
Afişare meniuri pe ecran
- permite selecţia opţiunii de afişare a
redării pe ecran (Stop, Play, etc.).
On
- afişează redarea
Off
- nu afişează redarea
Oprire automată
- permite selecţia opţiunii de oprire
automată a player-ului.
On
- opreşte player-ul automat, în cazul în care este în mod stop sau pauză, neutilizat, timp de 30
minute.
Off
- aparatul rămâne pornit, chiar şi neutilizat.
Configurare facilă
- reiniţializează configurarea facilă
pentru configuraţiile de bază
Control HDMI
- permite selecţia opţiunii de activare a
funcţiei control HDMI a player-ului
(Caracterisitici BRAVIA Theatre Sync
(doar pentru conexiuni HDMI), la p. 11).
Redare strat disc hibrid
- permite selecţia priorităţii stratului la
redarea unui disc hibrid. La modificarea
configuraţiei, scoateţi discul din aparat.
Start
- apăsaţi enter şi v. p. 18.
52
On
- activare funcţie
Off
- dezactivare funcţie
BD
–redare strat BD.
DVD
–redare strat DVD.
CD
–redare strat CD.
Modificare configurări inţiale
Revenire player la
configuraţia producătorului
Toate configurările player-ului pot fi readuse la formatul implicit
al producătorului.
1
Apăsaţi
disc.
2
pentru deschiderea tăviţei pentru
Menţineţi apăsat
la player şi apăsaţi
.
3
După ce v-aţi asigurat că tăviţa pentru disc
este închisă, eliberaţi ambele butoane.
La închiderea panoului glisant, toate configurările playerului sunt readuse la formatul implicit al producătorului.
53
Informaţii
suplimentare
Ghid al problemelor de
funcţionare
În caz de dificultăţi în utilizarea player-ului, utilizaţi lista de mai
jos pentru remedierea problemelor înainte de a solicita repararea
produsului. Dacă problemele persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Alimentare
Aparatul nu porneşte.
Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare la reţea.
Player-ul necesită câteva momente pentru a porni.
Imagine
Imaginea nu se afişează/este parazitată
 Reconectaţi corect cablul de conectare.
 Cablurile de conectare sunt deteriorate.
 Verificaţi conexiunea la TV (p. 10) şi selectacaţi intrarea
astfel încât să se transmită semnalul la televizor.

 Discul este murdar sau defect.
 Dacă ieşirea imagine a playerului s-a efectuat prin VCR sau
este conectat la o combină TV/VIDEO, tehnologia de
protecţie a drepturilor de autor de pe anumite BD-uri/DVDuri poate să afecteze calitatea imaginii. Dacă problemele
persistă şi după conectarea player-ului direct la TV, conectaţi
player-ul la intrarea S VIDEO (p. 10).
 Player-ul este conectat la un aparat de transmisie neconform
HDCP (indicatorul HDMI de pe panoul frontal este stins). V.
p. 11.
 Dacă pentru ieşirea video sunt utilizate jackurile ieşire HDMI
sau componente video, modificarea rezoluţei de ieşire poate
rezolva problema (p. 46). Apăsaţi repetat VIDEO FORMAT
până la afişarea corectă a imaginii.
 În funcţie de disc, calitatea imaginii poate fi scăzută în cazul
în care configuraţia format video este alta decât 480i, chiar
dacă player-ul este conectat la un televizor progresiv sau HD
cu un cablu pentru componente sau HDMI. În acest caz,
apăsaţi repetat VIDEO FORMAT până la modificarea la
480i.
 La redarea unui DVD strat dublu, în momentul schimbării
straturilor, imaginea şi sunetul se pot întrerupe temporar.
Nu se afişează imaginea sau este parazitată, în
cazul conexuinii la jack-ul ieşire HDMI
 Încercaţi următoarele manevre: ① Opriţi şi reporniţi player-
•
•
•
•
•
•
•
•
54
Ghid al problemelor de funcţionare....................54
Funcţie auto-diagnostic…………………………..57
Index piese şi sisteme de control……………….58
Glosar………………………………………………60
Specificaţii..........................................................61
Listă coduri limbi……………………….………….62
Listă ţări/zone control parental………….……….63
Index…………………….………………………….63
ul. ② Opriţi şi reporniţi aparatura conectată. ③ Deconectaţi
şi reconectaţi cablul HDMI.
 Dacă pentru ieşirea video este utilizat jack-ul ieşire HDMI,
modificarea rezoluţei de ieşire poate rezolva problema (p.
46).
 Apăsaţi repetat VIDEO FORMAT până la afişarea corectă a
imaginii.
Imaginea nu acoperă întreg ecranul, în ciuda
configurării corespunzătoare a afişării
proporţionale din tip TV, în „Video Setup”.
 Afişarea proporţională este configurată pe BD/DVD. V. p.
45.
Zonele închise ale imaginii sunt prea
închise/zonele deschise sunt prea deschise sau
nu au aspect natural.
 Configuraţi „Video Control” în „A/V Control” la „Standard”

(configuraţie implicită) (p. 28).
Reglaţi configuraţia imaginilor în "Memory" din "Video
Control" la punctul median (configuraţie implicită) (p. 28).
Sunet
Sunetul nu se aude.
 Discul este murdar sau defect.
 Reconectaţi corect cablul de conectare.
 Cablurile de conectare sunt deteriorate.
 Player-ul este conectat la jack-ul intrare incoresc al
amplificatorulu (receiver) (p. 12).
 Intrarea amplificatorului (receiver) nu este configurată corect.
 Player-ul funcţionează în mod pauză sau cu încetinitorul.
 Player-ul este în mod de funcţionare scan.
 Dacă semnalul audio nu se transmite prin jack-ul de ieşire
Nu se redă discul.
 Discul este introdus invers. Aşezaţi discul în tăviţă, cu faţa
înregistrată în jos.
 Discul este zgâriat.
 Player-ul nu redă anumite discuri (p. 6).
 Codul regiunii de pe BD/DVD nu corespunde player-ului.
 Condens în interiorul player-lui (p. 3).
 Player-ul nu poate reda un disc incorect finalizat (p. 6).
 Dimensiunea filmului depăşeşte 2GB.
 Denumirea fişierului conţine diacritice.
Nu se redă fişierul audio MP3 (p. 36)
 DVD-ul DATE nu este înregistrat într-un format MP3
conform UDF (Universal Disk Format).
 Fişierul audio nu are extensia „.MP3”.
 Datele nu sunt formatate corespunzător, chiar şi cu extensia
„.MP3”.
 Datele nu sunt în format MPEG-1Audio Layer III.
 Player-ul nu poate reda fişiere audio în format mp3PRO.
 Denumirea fişierului conţine diacritice.
Nu se redă fişierul foto (p. 40).
 Discul este murdar sau defect.
 DVD-ul DATE nu este înregistrat într-un format JPEG
conform UDF (Universal Disk Format).
 Extensia fişierului este alta decât „.JPEG”.
 Imaginea depăşeşte, în mod normal 4 096 x 4 096, sau este
DIGITAL (OPTIC sau COAXIAL)/HDMI, verificaţi
configuraţia audio (p. 47).
 Aparatura conectată la jack-ul ieşire HDMI nu este conformă
cu formatul semnal audio. În cazul de faţă: “Audio (HDMI)”
în “Audio Setup” este reglat la “PCM” (page 47).
JPEG progresiv. Unele fişiere JPEG progresive nu pot fi
redate nici în cazul în care dimensiunea fişierului este
corespunzătoare).
 ,Imaginea nu corespunde ecranului (este redusă).
 Formatul fişierului foto nu este conform DCF* (p. 41).
 Denumirea fişierului conţine diacritice.
Sunetul nu este redat corect.
 Verificaţi în „Audio Output Mode” din configuraţia
* “Design rule for Camera File system”: standarde de imagine pentru
camere digitale, reglementate de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
difuzoarelor (p. 51) dacă ieşirea semnalelor audio se
efectuează prin jack-urile AUDIO (L/R) sau jack-urile 5.1ch.
Nu se transmite sunetul prin jack-ul ieşire HDMI
 Încercaţi următoarele manevre: ① Opriţi şi reporniţi playerul. ② Opriţi şi reporniţi aparatura conectată. ③ Deconectaţi
şi reconectaţi cablul HDMI.
 Jack-ul ieşire HDMI este conectat la un aparat DVI (jackurile DVI nu transmit semnale audio).
Volumul sunetului este scăzut.
Volumul sunetului este scăzut pentru unele BD-uri/DVD-uri.
Este posibilă îmbunătăţirea volumului prin reglarea configurării
"Audio Control” din „A/V Control” (p. 27).
Funcţionare
Telecomanda nu funcţionează
 Bateriile telecomenzii sunt slăbite p. 16).
 Există obstacole între telecomandă şi player.
 Distanţa între telecomandă şi player este prea mare.
 Telecomanda nu este îndreptată spre senzorul corespunzător
Denumirea fişierului este afişată incorect.
 Fişierul poate să afişeze doar litere şi cifre. Alte caractere pot
fi afişate diferit.
 În funcţie de software de înregistrare utilizat, melodia şi
denumirea albumului pot să difere de caracterele introduse de
dumneavoastră.
Redarea discului nu se efectuează de la începutul
discului.
 ,Este selectată redarea aleatorie sau repetată (p. 25).
 Player-ul este în mod reluare redare (p. 20).
Player-ul începe automat redarea discului.
 Discul are funcţie auto-redare.
Redarea se opreşte automat.
 La redarea discurilor cu semnal de pauză automată, player-ul
se opreşte la acesta.
al player-ului.
continuare
55
Unele funcţii, cum ar fi Stop, Căutare, Redare cu
încetinitorul, Redare repetată sau Redare aleatorie
nu pot fi utilizate.
 În funcţie de disc, este posibil ca unele din funcţiile de mai
sus să nu fie disponibile. Consultaţi manualul de utilizare al
discului.
Limba coloanei sonore nu poate fi modificată.
 Utilizaţi meniul BD-ului sau DVD-ului în locul butonului de
selecţie directă al telecomenzii (p. 21I.
 BD-ul/DVD-ul nu este întregistrat cu coloană sonoră
multilingvă.
 Configuraţia BD-ului/DVD-ului nu perite modificarea limbii
coloanei sonore.
Limba subtitlurilor nu poate fi modificată sau
anulată.
 Utilizaţi meniul BD-ului sau DVD-ului în locul butonului de
selecţie directă al telecomenzii (p. 21).
 BD-ul/DVD-ul nu este întregistrat cu subtitrare multilingvă.
 Configuraţia BD-ului/DVD-ului nu perite modificarea limbii
subtitlurilor.
Unghiul de redare nu poate fi modificat.
 Utilizaţi meniul BD-ului sau DVD-ului în locul butonului de


selecţie directă al telecomenzii (p. 21).
BD-ul/DVD-ul nu este întregistrat cu subtutrare multilingvă.
Configuraţia BD-ului/DVD-ului nu perite modificarea limbii
subtitlurilor.
Funcţia control HDMI nu funcţionează.
 Dacă indicatorul HDMI de pe panoul frontal este stins,
verificaţi conexiunea HDMI (pp. 11, 15)..
Configuraţi controlul HDMI la „On” (p. 52).
Asiguraţi-vă că aţi conectat componente compatibile cu
funcţia control HDMI. V. manualul de utilizare al
componentei pentru detalii.
 Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare la
reţea.
 Verificaţi configurarea corectă a componentei selectate
pentru funcţia control HDMI. V. manualul de utilizare al
componentei.
 Dacă modificaţi conexiunea HDMI, conectaţi şi reconectaţi
cablul de alimentare, sau în cazul unei pane de curent,
configuraţi controlul HDMI la "Off" şi apoi la "On" (p. 52).
 Pentru detalii privind funcţia control HDMI a player-ului v.
Caracteristici BRAVIA Theatre Sync (doar pentru conexiuni
HDMI), (p. 11).


Limba de afişare pe ecran se modifică automat.
 Cu control HDMI în poziţia „on” (p. 52), limba de afişare pe
ecran se modifică automat în funcţie de configurarea
televizorului conectat (de ex., dacă se modifică configurarea
televizorului).
Player-ul nu funcţionează corespunzător.
 În cazul în care electricitatea statică ş. a. provoacă
funcţionarea anormală a player-ului, deconectaţi player-ul de
la reţea.
.
56
Tăviţa pentru disc nu se deschide, iar pe afişajul
de pe panoul frontal se apare mesajul LOCK.
 Contactaţi distribuitorul SOny sau o unitate service
autorizată de Sony.
Tăviţa pentru disc nu se deschide şi discul nu
poate fi scos nici după apăsarea tastei .
 Încercaţi următoarele manevre: ① Opriţi şi reporniţi playerul şi apăsaţi imediat tasta SUS/JOS pentru deschiderea
panoului glisant. ② În momentul afişării mesajului „POWER
ON" pe afişajul de pe panoul frontal, apăsaţi tasta
a
playerului (nu a telecomenzii), repetat, până la deschiderea
tăviţei. Dacă este cazul, repetaţi procedura.
Se afişează un mesaj de eroare şi fişierul de pe
DVD DATE nu poate fi redat.
 V., de asemenea, „Nu se redă fişierul foto” sau „Nu se redă
fişierul audio MP3” (p. 55).
 Fişierul audio MP3 sau fişierul imagine JPEG dorite sunt
deteriorate.
 Datele nu sunt în format MPEG-1Audio Layer III.
 Formatul imagine JPEG nu este conform DCF* (p. 41).
 Fişierul imagine are extensia „.JPG „ sau „.JPEG”, dar nu
este în format JPEG.
* “Design rule for Camera File system”: standarde de imagine pentru
camere digitale, reglementate de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
Player-ul nu răspunde la apăsarea niciunei taste.
 Menţineţi apăsată tasta
a player-ului mai mult de cinci
secunde, până la stingerea indicatoarelor de pe afişajul
frontal. Aşteptaţi 10 secunde înainte de a reporni player-ul.
Funcţie auto-diagnostic
Când funcţia auto-diagnostic este activată pentru a preveni
funcţionarea necorespunzăatoare a player-ului, mesajul ERR
însoţit de codul problemei apare pe afişajul frontal indicând
cauza acesteia.
Cod eroare
Cauză/remediere
AACS ERR
Problemă de detecţie AACS.
 Scoateţi discul protejat din
aparat.
 Contactaţi distribuitorul Sony
sau o unitate service autorizată de
Sony, comunicând codul de eroare.
LSI1 ERRt
LSI2 ERR
LSI3 ERR
MEM ERR
FLASH ERR
ROM ERR
57
Index piese şi sisteme de control
Tastele telecomenzii şi player-ului au aceleaşi funcţii, dacă au denumiri identice sau similare.
V. paginile în paranteze pentru operaţiuni.
Panou frontal
1
(20)
- Pornire player sau trecere în mod în aşteptare.
7 Indicator HDMI (11)
– Se aprinde la conectarea unui aparat HDMI.
2 Tăviţă disc (20)
Indicator HD (11)
– Se aprinde la transmisia de semnale video
720p/1080i/1080p.
3
, , (20)
– Iniţializează, trece în mod pauză sau opreşte redarea.
4 SUS/JOS (20)
– Ridică şi coboară panoul glisant.
5
ÎNCHIS/DESCHIS (20)
– Deschide/închide tăviţa pentru disc..
6
(24)
– Permite trecerea la capitolul, înregistrarea sau fişierul
anterior/următor.
– Scanează înainte sau înapoi dacă este menţinut apăsat.
Indicator FL OFF (24)
– Se aprinde când panoul frontal şi celelalte indicatoare de
pe panoul frontal sunt oprite.
8 Senzor telecomandă (16)
9 Indicator disc Blu-ray
– Se aprinde când aparatul recunoaşte un BD/AVCHD.
– Se aprinde la conectarea pentru câteva secunde înainte
de pornirea player-ului.
10 Afişaj panou frontal (59)
58
Afişaj panou frontal
1
– – Se aprinde în timpul redării.
2 Informaţii redare
Sfat util
Modificarea luminozităţii se poate efectua prin apăsarea panoului
corespunzător (p. 24).
Informaţiile redare se afişează astfel:
Exemplu: Pentru redarea DVD VIDEO.
1 Număr titlu curent.
2 Număr capitol curent.
Atenţie: numărul capitolului nu se afişează dacă durata
redată depăşeşte 10 ore.
3 Durata redată din titlul curent
Panou dorsal
Pentru conexiuni, v. pp. 10-16.
1 Terminal AC IN (16)
6 Jack-uri ieşire AUDIO (13, 14)
2 Jack iesire HDMI (11, 12, 15)
7 5.1Jack-uri ieşire 5.1ch (L/R faţă, L/R spate, centru,
woofer) (14).
3 Jack-uri ieşire VIDEO (VIDEO/S VIDEO) (10)
4 Jack-uri ieşire componente video (Y, PB/CB, PR/CR) (10)
5 Jack-uri ieşire digitală (COAXIAL/OPTIC) (13, 14)
59
Glosar
AACS
“Advanced Access Content System”
este o specificaţie pentru
administrarea conţinuturilor de
divertisment stocate pe medii optice
pre-înregistrate şi înregistrate.
Specificaţia permite consumatorilor
redarea materialelor înregistrate cu
cele mai noi tehnologii.
AVCHD (p. 6)
Formatul AVCHD este un format
pentru camere video digitale de înaltă
fidelitate, utilizat pentru înregistrare
de semnalele SD (definiţie standard)
sau HD (înaltă definiţie) ale
specificaţiei 1080i*1 sau 720p*2 DVD,
utilizând tehnologie eficientă de
comprimare a datelor.
Pentru comprimarea datelor video se
utilizează formatul MPEG-4
AVC/H.264, iar pentru comprimarea
datelor audio se utilizează Dolby
Digital şi Linear PCM. Formatul
MPEG-4/H.264 permite
comprimarea imaginilor cu eficienţă
crescută faţă de formatele de
comprimare imagini convenţionale.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264
permite înregistrarea unui semnal de
înaltă definiţie (HD) filmat cu cameră
video digitală pe DVD-uri, în acelaşi
fel cu înregistrarea unuia cu definiţie
standard (SD) pentru televiziune.
Specificaţie de înaltă definiţie cu 1080
linii efective scanare şi sistem interlace.
*2
Specificaţie de înaltă definiţie cu 720
linii efective scanare şi sistem progresiv.
*1
Aplicaţie BD-J
Formatul BD-ROM suportă Java
pentru funcţii interactive.
BD-J conferă furnizorilor de
materiale de divertisment
funcţinalitate nelimitată la crearea de
titlul BD-ROM.
BD-R (p. 5)
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) este
un disc Blu-ray pentru o singură
înregistrare, cu aceleaşi capacităţi ca
şi BD de mai jos. Întrucât nu permite
înregistrarea altor materiale după
prima utilizare, se recomandă pentru
arhivarea de date de valoare sau
stocarea şi distribuţia de materiale
video.
BD-RE (p. 5)
BD-R (Blu-ray Disc Rewritable) este
un disc Blu-ray pentru înregistrare şi
reînregistrare, cu aceleaşi capacităţi
ca şi BD de mai jos. Caracteristica de
reînregistrare permite editarea de
mari proporţii şi aplicaţiile
modificabile în timp.
60
BD-ROM (p. 5)
Dolby TrueHD (p. 48)
BD-R (Blu-rayDisc Rea-Only Memory) este
un disc Blu-ray pentru comercializare, cu
aceleaşi capacităţi ca şi BD de mai jos. Pe
lângă conţinutul film şi video convenţional,
discurile deţin caracteristici suplimentare de
tip conţinut interactiv, utilizare cu ajutorul
meniurilor pop-up (v. mai jos), selectarea
subtitlurilor şi redare listă foto. -Deşi BDROM permite stocarea oricărui tip de date,
discurile conţin de regulă filme în format
High Definition pentru redare pe playere Bluray.
Dolby TrueHD este o tehnologie de
codare fără pierderi, ce suportă max.
8 canale pentru sunetu surround multi
canal, pentru următoarea generaţie de
discuri optice. Sunetul reprodus este
fidel originalului, bit cu bit.
Blu-ray Disc (BD) (p. 5)
Format proiectat pentru înregistrarea/redarea
de formate video de înaltă definiţie (HD)
(pentru HDTV, etc.) şi pentru stocarea de
cantităţi mari de date. Un disc Blu-ray strat
unic poate stoca max. 25GB, iar un disc Bluray strat dublu poate stoca 50GB date.
Capitol (page 25)
Secţiune a unui format imagine sau muzică,
mai mic decât titlurile. Un titlul este compus
din mai multe capitole. În funcţie de disc,
este posibil să nu fie înregistrate capitole.
Dolby Digital (p. 47)
Tehnologie de comprimare audio dezvoltată
de Dolby Laboratories. Tehnologia este
corespunzătoare pentru sunet surround multicanal Canalul spate este stereo, cu un canal
subwoofer discret. Dolby Digital conferă
aceeaşi înaltă calitate audio cu canale discrete
ca şi în sălile de spectacol cu sistem sunet
surround Dolby Digital. Buna separaţie a
canalelor este datorată înregistrării discrete a
datelor pe canale, cu deteriorare redusă
datorată procesării digitale a datelor.
Dolby Digital Plus (p. 48)
Dezvoltat ca extensie pentru Dolby Digital,
tehnologia de codare audio suportă sunet
surround 7.1 multi-canal.
Dolby Surround (Pro Logic) (p. 47)
Tehnologie de procesare a semnalului audio
dezvoltată de Dolby Laboratories pentru
sunetul surround. Pentru semnalul transmis
cu componentă surround, procesul Pro Logic
redă semnalele faţă, centru şi spate. Canalul
spate este mono.
DTS (p. 47)
Tehnologie de comprimare audio
dezvoltată de DTS, Inc.. Tehnologia
este corespunzătoare pentru sunet
surround multi-canal Canalul spate
este stereo, cu un canal subwoofer
discret. DTS oferă aceeaşi calitate pe
canale discrete ca şi pentru audio
digital de înaltă calitate.
Buna separaţie a canalelor este
datorată înregistrării discrete a
datelor pe canale, cu deteriorare
redusă datorată procesării digitale a
datelor.
DTS-HD (p. 48)
Format extins al sistemului de codare
audio Coherent Acoustics, ce include
DTS Digital Surround, DTS-ES şi
DTS 96/24. DTS-HD este extrem de
flexibil, suportând un număr de
canale sunet surround discret. În
condiţiile în care se prevede surround
7.1ch pentru discurile Blu-ray,
semnalele audio pot fi mixate la 5.1
sau 2 canale pentru compatibilitate
inversă, iar calitatea audio reprodusă
poate fi la nivelul DTS Digital
Surround sau în mod fără pierderi.
DVD VIDEO (p. 5)
Format disc cu max. opt ore de film
pe acelaşi diametru ca al unui CD.
Un DVD cu strat unic, faţă unică
poate stoca max. 4.7GB, unul strat
dublu, faţă unică – 8,5GB, unul strat
unic, faţă dublă – 9,4GB, iar unul
strat dublu, faţă dublă – 17GB.
Pentru compresie eficientă a datelor
video, se utilizează formatul MPEG
2.
Tehnologia de codare cu rată
variabilă, ce modifică datele de alocat
în funcţie de starea imaginii, a fost
adoptată pentru reproducerea de
imagini de înaltă calitate. Informaţia
audio este înregistrată în format
multi-canal, de tip Dolby Digital,
pentru realism.
.DVD-R (p. 5)
Disc înregistrabil de aceeaşi
dimensiune cu a unui DVD video.
Permite o singură înregistrare a
datelor.
în acelaşi format ca şi pentru DVD
video. DVD-R include două moduri:
Mod VR şi mod Video. DVD-urile
creat în mod video au acelaşi format
ca şi DVD video, pe când discurile
creat în mod VR (Video Recording)
permit programarea şi editarea
conţinutului.
DVD-RW (p. 5)
Disc înregistrabil şi reînregistrabil, de
aceeaşi dimensiune cu a DVD video.
DVD-RW include două moduri: Mod
VR şi mod Video. DVD-urile create
în mod video au acelaşi format ca şi
DVD video, pe când discurile create
în mod VR (Video Recording) permit
programarea şi editarea conţinutului.
DVD+R (p. 5)
DVD+R (plus R) este un disc
înregistrabil de aceeaşi dimensiune
cu a unui DVD video. Este permisă o
singură înregistrare a conţinutului, în
format identic cu DVD video.
DVD+RW (p. 5)
DVD+RW (plus RV) este un disc
înregistrabil şi reînregistrabil.
Formatul de înregistrare utilizat este
comparabil cu formatul DVD video.
Software film, software video
DVD-urile pot fi clasificate ca format
film sau format video. DVD-urile
film conţin tipul de imagine (24
cadre/secundă) utilizat la cinema.
DVD-urile video, de tipu filmelor şi
serialelor de televiziune utilizează 25
cadre/secundă sau 50
câmpuri/secundă (30
cadre/60câmpuri).
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (page 8)
Interfaţa HDMI suportă audio şi
video printr-un singur contact digital.
Cconexiunea HDMI transmite
semnale video de definiţie standard şi
înaltă, precum şi semnale audio
multi-canal la componente AV de
tipul televizoareleor HDMI, în formă
digitală, fără degradare.
HDMI suportă HDCP (Highbandwidth Digital Contents
Protection), tehnologie de protecţie a
drepturilor de autor pentru materiale
de divertisment în format digital
pentru HDMI.
Format interlace
Formatul interlace (întreţesut) redă fiecare a
doua linie a unei imagini ca şi câmp unic,
fiind metoda standard pentru redarea
imaginilor televizate. Câmpurile cu număr
par indică liniile cu număr par, iar cele cu
număr impar - liniile cu număr impar.
MPEG-2
Una din schemele de comprimare date
stabilită de Moving Picture Experts Group
(MPEG), adoptată pentru transmisie DVD
video şi digitală, pe plan mondial. Schema
specifică MPEG-2 PS (Program Stream)
pentru mediile de înregistrare de tipul DVD
video şi MPEG-2 TS (Transport Stream)
pentru transmisiile digitale şi alte metode de
comunicare.
Pop-up menu
O funcţie meniu îmbunătăţită, disponibilă
pentru BD-ROM-uri. Meniul pop-up se
afişează la apăsarea MENU în timpul redării
şi poate fi utilizat pe durata acesteia.
Format progresiv
Comparativ cu formatul interlace care redă
alternativ fiecare a doua linie a unei imagini
(câmp) pentru crearea unui cadru, formatul
progresiv redă întreaga imagine ca şi cadru
unic. Astfel, pe când formatul interlace
permite redarea a 25-3 cadre (50-60
câmpuri)/secundă, formatul progresiv
permite redarea a 50-60 cadre/secundă.
Calitatea generală a imaginii este
îmbunătăţită, iar cadrele fixe, textul şi liniile
orizontale sunt mai bine definite.
Titlu (p. 26)
Cea mai lungă secţiune a unei înregistrări
imagine sau muzicale de pe un DVD, dintrun film, software video sau album audio.
x.v.Colour (p. 8)
x.v.Colour este un termen mai familiar pentru
standardul xvYCC propus de Sony, fiind
totodată marcă de comerţi Sony. xvYCC este
un standard internaţional de spaţiu culoare pe
video. Permite redarea unei game mai largi
de culor decât cea utilizată actualmente
conform standardelor de transmisie imagini.
Specificaţii
Sistem
Laser: Laser semiconductor
Ieşiri
(Denumire jack: Tip jack/Nivel
ieşire/Impedanţă sarcină)
Jack ieşire AUDIO L/R:
Phono jack/2 Vrms/10
kilohms<}0{>
IEŞIRE DIGITALĂ (OPTICĂ):
Jack ieşie optic/-18dBm (lungime de
undă 660nm)
IEŞIRE DIGITALĂ
(COAXIALĂ):
Phono jack/0.5 Vp-p/75 ohms
5.1CH IEŞIRE:
Phono jack/2 Vrms/10 kilohms
IEŞIRE HDMI
Conector HDMI standard 19-pin
IEŞIRE COMPONENTE VIDEO
(Y, PB/ CB, PR/CR):
Phono jack/Y: 1.0 Vp-p, PB/CB, PR/
CR: progresiv sau interlace = 0.7 Vpp/75 ohms
VIDEO: Phono jack/1.0 Vp-p/75
ohms
S VIDEO: mini DIN/Y 4-pin:
1.0 Vp-p, C: 0.3 Vp-p (PAL)/Y: 1.0
Vp-p, C: 0.286 Vp-p (NTSC)/ 75
ohms
Generale
Alimentare:
220-240 V c.a., 50/60 Hz
Consum: 33 W
Dimensiuni (aproximative):
430 ⋅ 99.2 ⋅ 361 mm
(lăţime/înălţime/adâncime) inclusiv
protuberanţele.
Masă (approximativă): 4.8 kg
Temperatură de funcţionare:
5 ºC - 35 ºC
Umiditate de funcţionare:
25 ºC - 80 ºC
Accesorii incluse
V. p. 9.
Specificaţiile şi designul constituie
obiect al modificării fără notificare
prealabilă.
61
Listă coduri limbi
Pentru detalii, v. p. 49.
Limbă
Cod eroare
Japoneză (ja)
Engleză (en)
Franceză(fr)
Germană (de)
Italiană (it)
Spaniolă (es)
Olandeză (nl)
Rusă (ru)
Chineză (zh)
Correeană (ko)
Greacă (el)
Afar (aa)
Abahză (ab)
Afrikaans (af)
Amharic (am)
Arabă (ar)
Assamese (as)
Aymara (ay)
Azeră (az)
Bashkiră (ba)
Belorusă (be)
Bulgară (bg)
Bihari (bh)
Bislama (bi)
Bengali (bn)
Tibetană (bo)
Bretonă (br)
Catalană (ca)
Corsicană (co)
Cehă (cs)
Galeză (cy)
Daneză (da)
Bhutani (dz)
Esperanto (eo)
Estonă (et)
Bască (eu)
Persană (fa)
Finlandeză (fi)
Fiji (fj)
Faroese (fo)
Frisian (fy)
Irilandeză (ga)
Gaelic Scoţia
(gd)
Galiciană (gl)
Guarani (gn)
Gujarati (gu)
Hausa (ha)
1001
0514
0618
0405
0920
0519
1412
1821
2608
1115
0512
0101
0102
0106
0113
0118
0119
0125
0126
0201
0205
0207
0208
0209
0214
0215
0218
0301
0315
0319
0325
0401
0426
0515
0520
0521
0601
0609
0610
0615
0625
0701
0704
62
0712
0714
0721
0801
Limbă
Cod eroare
Limbă
Cod eroare
Hindi (hi)
Croată (hr)
Maghiară (hu)
Armeană (hy)
Interlingua (ia)
Interlingue (ie)
Inupiak (ik)
Indonesiană (in)
Islandeză (is)
Ebraică (iw)
Idiş (ji)
Javaneză (jw)
Gruzină (ka)
Kazahă (kk)
Groenlandeză (kl)
Cambgiană (km)
Kannada (kn)
Kashmiri (ks)
Kurdă (ku)
Kirghiză (ky)
Latină (la)
Lingala (ln)
Laoţiană (lo)
Lituaniană (lt)
Letonă (lv)
Malagaşă (mg)
Maori (mi)
Macedoneană
(mk)
Malayalam (ml)
Mongolă (mn)
Moldovenească
(mo)
Marathi (mr)
Malay (ms)
Malteză (mt)
Birmaneză (my)
Nauru (na)
Nepaleză (ne)
Norvegiană (no)
Occitană (oc)
Oromo (om)
Oriya (or)
Panjabi (pa)
Poloneză (pl)
Pashto, Pushto
(ps)
Portugheză (pt)
Quechua (qu)
Rhaeto-Romană
(rm)
Kirundi (rn)
Română (ro)
Kinyarwanda (rw)
Sanscrită (sa)
Sindhi (sd)
Sangho (sg)
Sârbo-Croată(sh)
0809
0818
0821
0825
0901
0905
0911
0914
0919
0923
1009
1023
1101
1111
1112
1113
1114
1119
1121
1125
1201
1214
1215
1220
1222
1307
1309
1311
Sinhaleză (si)
Slovacă (sk)
Slovenă (sl)
Samoa (sm)
Shona (sn)
Somaleză (so)
Albaneză (sq)
Sârbă (sr)
Siswati (ss)
Sesotho (st)
Sundaneză (su)
Suedeză (sv)
Swahili (sw)
Tamil (ta)
Telugu (te)
Tajik (tg)
Tailandeză (th)
Tigrinya (ti)
Turkmenă (tk)
Tagalog (tl)
Setswana (tn)
Tonga (to)
Turcă (tr)
Tsonga (ts)
Tătară (tt)
Twi (tw)
Ucraineană (uk)
Urdu (ur)
Uzbekă (uz)
Vietnameză (vi)
Volapük (vo)
Wolof (wo)
Xhosa (xh)
Yoruba (yo)
Zulu (zu)
1909
1911
1912
1913
1914
1915
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
2001
2005
2007
2008
2009
2011
2012
2014
2015
2018
2019
2020
2023
2111
2118
2126
2209
2215
2315
2408
2515
2621
1312
1314
1315
1318
1319
1320
1325
1401
1405
1415
1503
1513
1518
1601
1612
1619
1620
1721
1813
1814
1815
1823
1901
1904
1907
1908
Listă ţări/zone
control parental
Index
Zonă (abr.)
Cod
Argentina (ar)
Australia (au)
Austria (at)
Belgia (be)
Brazilia (br)
Canada (ca)
Chile (cl)
China (cn)
Danemarca (dk)
Finlanda (fi)
Franţa (fr)
Germania (de)
Hong Kong (hk)
India (in)
Indonezia (id)
Italia (it)
Japonia (jp)
Republica Coreea
(kr)
Malaiezia (my)
Mexic (mx)
Olanda (nl)
Noua Zeelandă
(nz)
Norvegia (no)
Pakistan (pk)
1611
Filipine (ph)
Portugalia (pt)
Federaţia Rusă
(ru)
Singapore (sg)
Spania (es)
Elveţia (ch)
Suedia (se)
Taiwan (tw)
Thailanda (th)
Marea Britanie
(gb)
Statele unite ale
Americii (us)
0118
0121
0120
0205
0218
0301
0312
0314
0411
0609
0618
0405
0811
0914
0904
0920
1016
1118
1325
1324
1412
1426
1415
1608
1620
1821
1907
0519
0308
1905
2023
2008
0702
2119
HDMI 11, 12, 18, 45, 47, 61
HDMI Control 11, 21, 52
I
Cuvintele între ghilimele se afişează pe
ecran.
Pentru detalii, v. p. 50.
H
Numere
5.1CH OUTPUT 14, 51
A
Afişaj
Afişaj panou frontal 59
“A/V Control” 22
AACS 60
AUDIO 24
“Audio Control” 27
“Audio Output Mode” 51
“Audio Setup” 47
AVCHD 6, 60
B
Baterii 16
BD-R 5, 60
BD-RE 5, 60
‘BRAVIA’ Theatre Sync 11
C
Capitol 25, 60
Căutare 26, 34, 38, 42,
CD 5
Conectare
Cabluri audio 12
Cabluri video 10
Cod regiune 7
COMUTATOR LUMINOZITATE (p. 24)
Configurare 22
Configurare facilă 18
Control parental 50
D
DISPLAY.
Disc Blu-ray 5, 60Dolby Digital 14, 60
Discuri utilizabile 5
“Dolby Digital Output” 47
Dolby Digital Plus 48, 60
Dolby TrueHD 48, 60
DTS 60
“DTS Downmix” 47
“DTS Output” 47
DTS-HD 48, 60
DVD VIDEO 5, 60
Informaţie disc 26
L
“Language” 49
Listă titluri 22
M
“Memory” 28
“Movies” 32
MPEG 32
“Music” 36
O
“Options” 52
P
“Photos” 40
POP UP/MENU 25
Pro Logic 14, 47, 60
R
Ghid al problemelor de funcţionare
54
Revenire player la configuraţia
producătorului 53
S
“Slideshow” 41
Software film 61
Software video 61
“Speaker Setup” 51
“Speakers” 12, 51
SUBTITRĂRI 24
T
Taste culori 24
Telecomandă 16, 17, 24
Titlu 26, 61
TOP MENU 25
“TV Type” 45
U
UNGHI 24
V
“Video Control” 28
“Video Setup” 45
X
x.v.Colour 8, 61
DVD+R 5, 61
DVD+RW 5, 61
DVD-R 5, 61
DVD-RW 5, 61
E
Ecrane configurare 44
F
Format interlace 61
Format progresiv 61
63
Download PDF