Sony UBP-X500 Operating instructions

Sony UBP-X500 Operating instructions
4-738-236-12(2)
Player Ultra HD
Blu-ray™/DVD
Introducere
Playback
Setări şi reglaje
Instrucţiuni de utilizare
Vă mulţumim pentru achiziţie. Înainte de a utiliza acest
player, citiţi aceste instrucţiuni de utilizare cu atenţie.
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor.
Vizitaţi următoarele site-uri web:
www.sony.eu/support
UBP-X500
Informaţii suplimentare
Cuprins
AVERTISMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
MĂSURI DE PRECAUŢIE . . . . . . . . . . . . . . . 4
Note despre discuri . . . . . . . . . . . . . . . 6
Introducere
Accesorii furnizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Introducerea bateriilor în
telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ghid pentru componente şi comenzi . . . 7
Panoul frontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Panoul din spate . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Numerele de cod pentru televizoarele
controlabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pasul 1: Conectarea player-ului. . . . . . . . 10
Conectarea la televizor . . . . . . . . . . . 10
Conectarea la televizor prin bara de
sunet/amplificatorul AV (receptor) . . . 11
Pasul 2: Conexiune de reţea
(numai actualizări software şi
serviciul BD-Live™)
(numai prin cablu) . . . . . . . . . .12
Pasul 3: Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Afişaj ecran de pornire . . . . . . . . . . . . 13
Playback
Redarea unui disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Utilizarea funcţiei Blu-ray 3D . . . . . . . 14
Utilizarea funcţiei
4K Ultra HD Blu-ray . . . . . . . . . . . . . . 14
Redarea de pe un dispozitiv USB . . . . . . 14
Opţiuni disponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajelor de setări . . . . . . . . . . . 17
[Software Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . 19
[Setări de control parental] . . . . . . . . . . . 20
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Resetting] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2RO
Informaţii suplimentare
Depanare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conexiune la reţea . . . . . . . . . . . . . . .
Comandă HDMI (BRAVIA Sync) . . . . .
Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Discuri redabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipuri redabile de fişiere . . . . . . . . . . . . .
Specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drepturi de autor şi mărci
comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista codurilor de limbă . . . . . . . . . . .
Control parental/cod regional . . . . .
22
22
22
22
23
23
23
23
24
25
26
28
29
31
32
Conexiunea la internet şi adresa IP
Datele tehnice precum adresa IP [sau detaliile
dispozitivului] sunt utilizate când acest
produs este conectat la internet pentru
actualizarea software sau recepţia de servicii
terţe. În cazul actualizărilor software, aceste
date tehnice pot fi comunicate serverelor
noastre de actualizare pentru a vă furniza
actualizarea software adecvată dispozitivului
dvs. Dacă nu doriţi ca aceste date tehnice să
fie utilizate, nu conectaţi un cablu internet.
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide şi
nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Pentru a evita electrocutarea, nu demontaţi
carcasa. Pentru service, apelaţi doar la personal
calificat.
Cablul de reţea trebuie să fie schimbat doar la un
centru de service autorizat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la surse de căldură excesivă, precum
lumina directă a soarelui şi focul.
ATENŢIE
Există riscul de explozie în cazul în care bateria
este înlocuită cu un tip de baterie incorect.
Utilizarea de instrumente optice împreună cu
acest produs măreşte riscul de a vă fi afectată
vederea. Nu încercaţi să demontaţi carcasa,
deoarece fasciculul laser utilizat în acest produs
este dăunător pentru ochi.
Pentru service, apelaţi doar la personal calificat.
Această etichetă este localizată pe interiorul
carcasei protective pentru laser.
Acest aparat este clasificat ca fiind un produs
LASER din CLASA 1. MARCAJUL PENTRU
PRODUSUL LASER DIN CLASA 1 este localizat în
exterior, pe partea din spate.
Notificare pentru clienţii din Regatul Unit şi
Republica Irlanda
Un conector turnat conform cu BS1363 este montat
pe acest echipament pentru siguranţă şi confort.
Dacă siguranţa conectorului furnizat trebuie să fie
înlocuită, trebuie utilizată o siguranţă cu aceeaşi
clasificare ca cea furnizată şi aprobată de ASTA sau
BSI până la BS1362 (adică, trebuie să fie marcată cu
sau
). În cazul în care conectorul furnizat cu
acest echipament are un capac detaşabil pentru
siguranţă, asiguraţi-vă că aţi ataşat capacul
siguranţei după schimbarea acesteia. Nu utilizaţi
niciodată conectorul fără capacul siguranţei. Dacă
pierdeţi capacul siguranţei, contactaţi cel mai
apropiat centru de service Sony.
Casarea bateriilor şi a
echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria
nu trebuie tratate ca deşeuri menajere. Este
posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Se
adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea incorectă a
deşeurilor. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate a
datelor, necesită o conexiune permanentă la o
baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele
electrice şi electronice vor fi tratate în mod
corespunzător, predaţi aceste produse la
sfârşitul duratei de exploatare la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Pentru
toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă a
bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.
3RO
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în care acest
produs respectă legislaţia Uniunii Europene
trebuie să fie adresate reprezentantului
autorizat al producătorului, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Aviz pentru clienţii din Europa
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament se conformează cerinţelor Directivei
2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de conformitate UE
este disponibil la următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
MĂSURI DE PRECAUŢIE
• Această unitate funcţionează LA 220 V 240 V c.a., 50/60 Hz. Verificaţi ca tensiunea
de alimentare a unităţii să fie aceeaşi cu cea
a sursei locale de alimentare electrică.
• Instalaţi această unitate astfel încât cablul
de alimentare c.a. (de la reţea) să poată fi
deconectat de la priza de perete imediat, în
caz de necesitate.
• Acest echipament a fost testat şi s-a
constatat că respectă limitele specificate în
Regulamentul privind compatibilitatea
electromagnetică, utilizând un cablu de
conectare mai scurt de 3 metri.
• Amplasaţi player-ul într-un loc cu ventilaţie
adecvată, pentru a preveni încălzirea acestuia.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
• Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
• Nu instalaţi acest player într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un corp de
mobilier similar.
• Nu amplasaţi player-ul în spaţii exterioare,
în vehicule, pe vase sau în alte tipuri de
echipament.
• Dacă player-ul este mutat direct dintr-o
locaţie cu temperatură scăzută într-una cu
temperatură ridicată sau dacă este amplasat
într-o cameră cu umezeală ridicată, este
posibil să se formeze condens pe lentilele
din interiorul player-ului. În acest caz,
4RO
player-ul nu va funcţiona corect. În această
situaţie, scoateţi discul şi lăsaţi player-ul
pornit timp de aproximativ o jumătate de
oră, până ce se evaporează umezeala.
• Nu instalaţi player-ul în poziţie înclinată.
Acesta este conceput pentru a fi exploatat
numai în poziţie orizontală.
• Nu puneţi niciun obiect de metal în faţa
panoului frontal. Acesta ar putea limita
recepţia undelor radio.
• Nu amplasaţi player-ul într-un loc în care se
utilizează echipamente medicale. Ar putea
provoca o defecţiune a echipamentelor
medicale.
• Acest player trebuie instalat şi utilizat la o
distanţă de cel puţin 20 cm între player şi
corpul persoanei (excluzând extremităţile:
mâinile, încheieturile mâinilor, picioarele şi
gleznele).
• Nu amplasaţi obiecte grele sau instabile pe
player.
• Nu amplasaţi în tava pentru discuri alte
obiecte cu excepţia discurilor. Acest lucru
poate cauza deteriorarea player-ului sau a
obiectului.
• Scoateţi discul din tavă dacă deplasaţi
player-ul. Dacă nu faceţi acest lucru, discul
se poate deteriora.
• Deconectaţi cablul de alimentare cu c.a. (de
la reţea) şi toate celelalte cabluri ale playerului atunci când deplasaţi player-ul.
• Cablul de alimentare cu c.a. (de la reţea)
rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
player-ul este oprit, atât timp cât este
conectat la priza c.a.
• Deconectaţi player-ul de la priza de perete,
dacă nu intenţionaţi să îl utilizaţi pentru o
perioadă lungă de timp. Pentru a deconecta
cablul de alimentare CA (de la reţea), apucaţi
de ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• Respectaţi următoarele puncte pentru a
preveni deteriorarea cablului de alimentare
cu c.a. (de la reţea). Nu utilizaţi cablul de
alimentare cu c.a. (de la reţea) dacă este
deteriorat, deoarece acest lucru poate duce
la electrocutare sau incendiu.
– Nu prindeţi cablul de alimentare c.a. (de
la reţea) între player şi perete, raft etc.
– Nu aşezaţi obiecte grele pe cablul de
alimentare c.a. (de la reţea) şi nu trageţi
de acesta.
• Utilizaţi adaptorul c.a. inclus pentru acest
player, deoarece alte tipuri de adaptoare
pot cauza defecţiuni.
• Nu demontaţi şi nu dezasamblaţi adaptorul
c.a. în scopul reconstituirii procesului
tehnologic.
• Nu amplasaţi adaptorul c.a. într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap AV.
• Nu conectaţi adaptorul c.a. la un
transformator electric de voiaj; acest lucru
poate genera căldură şi poate cauza
defecţiuni.
• Nu scăpaţi şi nu aplicaţi şocuri asupra
adaptorului c.a.
• Nu măriţi volumul atunci când ascultaţi o
secţiune cu intrări de nivel foarte redus sau
fără semnale audio. Vă puteţi deteriora
auzul şi puteţi deteriora difuzoarele dacă
setaţi volumul la nivel maxim.
• Curăţaţi dulapul, panoul şi comenzile cu o
cârpă moale. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi, cum ar
fi alcoolul sau benzina.
• Nu utilizaţi discuri de curăţare şi/sau agenţi
de curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv
produse umede sau de tip spray). Acest
lucru poate determina funcţionarea
necorespunzătoare a aparatului.
• În cazul în care acest player este reparat,
piesele reparate pot fi păstrate pentru
reutilizare sau reciclare.
• Respectaţi următoarele indicaţii, deoarece
manipularea necorespunzătoare poate
deteriora mufa HDMI OUT şi conectorul.
– Aliniaţi cu grijă mufa HDMI OUT din
spatele player-ului şi conectorul HDMI,
verificând forma acestora. Asiguraţi-vă că
poziţia conectorului nu este răsturnată
sau înclinată.
– Asiguraţi-vă că deconectaţi cablul HDMI
dacă doriţi să deplasaţi player-ul.
Vizualizarea imaginilor video 3D
Anumite persoane pot experimenta disconfort
(cum ar fi oboseală oculară, oboseală sau
greaţă) în timpul vizionării imaginilor video 3D.
Sony recomandă ca toţi spectatorii să ia pauze
regulate în timpul vizionării imaginilor video
3D. Lungimea şi frecvenţa pauzelor necesare
variază de la persoană la persoană. Trebuie să
decideţi ce funcţionează cel mai bine.
Dacă experimentaţi disconfort, trebuie să
întrerupeţi vizionarea imaginilor video 3D
până la trecerea stării de disconfort; consultaţi
medicul în cazul în care consideraţi că este
necesar. De asemenea, trebuie să consultaţi (i)
manualul de utilizare şi/sau mesajul de
atenţionare al oricărui alt dispozitiv utilizat
împreună cu, sau conţinutul Blu-ray Disc redat
cu acest produs (ii) site-ul nostru web
(www.sony.eu/myproducts/), pentru cele mai
recente informaţii. Vederea copiilor tineri (în
special a celor sub şase ani) este încă în curs
de dezvoltare. Consultaţi doctorul (medicul
pediatru sau oftalmolog) înainte de a permite
copiilor tineri să vizioneze imagini video 3D.
Adulţii trebuie să supravegheze copiii tineri,
pentru a se asigura că aceştia respectă
recomandările de mai sus.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest player poate menţine o
imagine video statică sau un ecran afişat pe
ecranul televizorului pe termen nelimitat.
Dacă lăsaţi afişată imaginea video statică
sau imaginea afişată pe ecranul televizorului
mult timp, riscaţi să provocaţi daune
permanente ecranului televizorului. Acest
risc este aplicabil televizoarelor cu panou de
afişaj cu plasmă şi televizoarelor cu
proiecţie.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
sistem, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
– Ţineţi conectorul HDMI drept atunci când
conectaţi sau deconectaţi cablul HDMI.
Nu răsuciţi şi nu forţaţi conectorul HDMI
în mufa HDMI OUT.
5RO
Note despre discuri
Introducere
• Pentru a menţine discul
curat, ţineţi-l de margini.
Nu atingeţi suprafaţa
acestuia.
Praful, amprentele sau
zgârieturile de pe disc pot
duce la defectarea acestuia.
• Nu expuneţi discul la lumina directă a
soarelui sau la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, şi nu îl lăsaţi în
automobilul parcat în bătaia soarelui,
deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul automobilului.
• După utilizare, reintroduceţi discul în
carcasa aferentă.
• Curăţaţi discul cu o cârpă de
curăţare. Ştergeţi discul de
la centru spre margine.
• Nu folosiţi solvenţi precum
benzina, diluanţi, produse
de curăţare din comerţ
pentru discuri/lentile sau
spray antistatic pentru curăţarea discurilor
de vinil.
• Dacă eticheta discului este imprimată,
uscaţi eticheta înainte de redare.
• Nu utilizaţi următoarele tipuri de discuri.
– Un disc pentru curăţarea lentilelor.
– Un disc cu formă non-standard (de ex.,
card, inimă).
– Un disc cu etichetă sau autocolant.
– Un disc cu bandă de celofan sau abţibild
lipit pe el.
• Nu încercaţi să eliminaţi zgârieturile de pe
suprafaţa de redare a discului.
6RO
Accesorii furnizate
• Adaptor c.a. (AC-M1215WW) (1)
• Cablu de alimentare c.a. (de la reţea) (1)
• Telecomandă (la distanţă) (1)
• Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
Introducerea bateriilor în
telecomandă
Introduceţi două baterii R03 (dimensiunea AAA)
potrivind capetele + şi - de pe baterii cu
diagrama din interiorul compartimentului
pentru baterii al telecomenzii.
Introducere
Ghid pentru componente şi comenzi
Panoul frontal
Introducere
 Uşiţă
  (deschidere/închidere)
  (pornire/standby)
Porneşte player-ul sau îl comută în modul
standby.
 Indicator de alimentare
Se aprinde atunci când player-ul este
pornit.

Mufă (USB)
Conectaţi un dispozitiv USB la această
mufă. A se vedea pagina 14.
 Senzor telecomandă
Panoul din spate
 Orificii de ventilare
 Mufă HDMI OUT
Pentru ieşirea semnalului video şi audio.
 Terminal LAN (100)
Utilizaţi numai la actualizarea software
sau la utilizarea serviciului BD-Live™.
 Mufă IN CC 12 V (intrare adaptor c.a.)
7RO
Telecomandă
Funcţiile disponibile ale telecomenzii sunt
diferite în funcţie de disc sau de situaţie.

Butoanele , TV  şi AUDIO au un punct tactil.
Folosiţi punctul tactil drept referinţă, atunci când
operaţi player-ul.
8RO
  (deschidere/închidere)
Deschide sau închide tava discului.
-TV-  (selectare intrare TV)
Comută între televizor şi alte surse de
intrare.
-TV-  (TV pornit/standby)
Porneşte televizorul sau îl comută în
modul standby.
 (pornire/standby)
Porneşte player-ul sau îl comută în modul
standby.
 Butoane colorate (roşu/verde/galben/
albastru)
Taste rapide pentru funcţii interactive.
 TOP MENU
Deschide sau închide meniul principal
pentru Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
POP UP/MENU
Deschide sau închide meniul pentru Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD.
OPTIONS (pagina 15)
Afişează opţiunile disponibile pe ecran.
RETURN
Revine la afişajul anterior.
///
Deplasează zona evidenţiată pentru a
selecta un articol afişat.

• / ca tastă rapidă pentru lansarea
ferestrei de căutare a piesei şi
introducerea numărului piesei în timpul
redării de pe CD-ul cu muzică.
• / ca tastă rapidă pentru rotirea fotografiei
în sens orar/antiorar cu 90 de grade.
• / ca tastă rapidă pentru schimbarea
imaginii statice atunci când aceasta poate
fi schimbată.
ENTER
Accesează elementul selectat.
HOME
Afişează ecranul de pornire al player-ului.
Pentru blocarea tăvii pentru disc (Blocare
pentru copii)
Puteţi bloca tava pentru disc pentru a evita
deschiderea accidentală a acesteia.
Când playerul este pornit, apăsaţi pe  (oprire),
HOME, apoi pe butonul TOP MENU de la
telecomandă pentru a bloca sau debloca tava.
Numerele de cod pentru
televizoarele controlabile
Apăsaţi şi ţineţi apăsat -TV- , după care
apăsaţi şi ţineţi apăsat codul producătorului
televizorului pentru mai mult de 2 secunde,
utilizând butonul telecomenzii. Dacă sunt
indicate mai multe butoane de telecomandă,
încercaţi să le introduceţi pe rând, până când
îl identificaţi pe cel care funcţionează cu
televizorul dvs.
Introducere
 / (anterior/următor)
Trece la capitolul, piesa sau fişierul
anterio(a)r(ă)/următo(a)r(e).
/ (derulare înapoi/derulare
înainte)
• Derularea rapidă a discului înapoi sau
înainte, dacă este apăsat în timpul
redării. Viteza de căutare se modifică de
fiecare dată când apăsaţi butonul.
• Redă cu încetinitorul dacă este apăsat
pentru mai mult de o secundă în modul
de pauză.
• Redă cadrele unul câte unul dacă este
apăsat pentru o perioadă scurtă de timp
în modul de pauză.
 (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
/
(căutare fragment)
Derulează înapoi sau uşor înainte în
timpul redării unui disc Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD.
 (pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
 (oprire)
Opreşte redarea şi memorează punctul
de oprire (punct de reluare redare).
Punctul de reluare pentru un titlu/o piesă
este ultimul punct până la care a fost
redat/ă sau ultima fotografie, în cazul
unui folder de fotografii.
SUBTITLE (pagina 19)
Selectează limba subtitrării în cazul în
care sunt înregistrate subtitrări în mai
multe limbi pe Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
TV  (volum) +/–
Reglează volumul televizorului.
AUDIO (pagina 19)
Selectează piesa de limbă dacă pe discul
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD sunt
înregistrate piesa în mai multe limbi.
Selectează piesa audio pe CD-uri.
 (dezactivare sunet)
Dezactivează temporar sunetul
televizorului.
DISPLAY
Afişează informaţii privind redarea pe
ecranul televizorului.
Exemplu: Dacă televizorul dvs. este marca
Hitachi, apăsaţi şi menţineţi -TV- , apoi
apăsaţi şi menţineţi TOP MENU pentru mai
mult de 2 secunde.
Producător
Butonul telecomenzii
Sony (Implicit)
Buton colorat (roşu)
Philips
Buton colorat (verde)/
Buton colorat (galben)/
RETURN
Panasonic
Buton colorat
(albastru)/ENTER
Hitachi
TOP MENU
Sharp

Toshiba
POP UP/MENU
Loewe

Samsung

LG/Goldstar


Este posibil ca telecomanda acestui player să nu
funcţioneze cu televizorul, în funcţie de modelul
sau de anul de fabricaţie al televizorului. Într-un
asemenea caz, încercaţi această operaţie de
setare folosind o altă telecomandă sau utilizaţi
telecomanda furnizată cu televizorul dvs.
9RO
Pasul 1: Conectarea player-ului
Nu conectaţi cablul de reţea înainte de a face toate celelalte conexiuni.
Conectarea la televizor
Cablu HDMI*
(nefurnizat)
* Cablu HDMI Premium de mare viteză sau cablu HDMI de mare viteză care acceptă lăţimi de bandă de
18 Gbps.

• Pentru a vă bucura de conţinutul 4K Ultra HD 60p, trebuie să conectaţi player-ul la televizorul dvs. 4K
utilizând un cablu HDMI Premium de mare viteză sau un cablu HDMI de mare viteză care acceptă
lăţimi de bandă de 18 Gb/s.
• Ieşirea 4K necesită un afişaj 4K compatibil, cu intrare HDMI HDCP2.2.
• Dacă utilizaţi televizorul BRAVIA compatibil cu 4K60p, definiţi setarea „HDMI signal format” (Format
semnal HDMI) a televizorului la „Enhanced format” (Format extins). Pentru detalii, consultaţi manualul
de instrucţiuni al televizorului.
• Dacă o bară de sunet/un amplificator AV (receptor) este conectat direct la televizor, consultaţi
metodele de conexiune de la pagina 11.
• Dacă vă confruntaţi cu probleme sau aveţi nevoie de mai multe informaţii, consultaţi „Depanare”
(pagina 22).
10RO
Conectarea la televizor prin bara de sunet/amplificatorul AV (receptor)
Selectaţi metoda de conexiune  sau  în funcţie de mufele de intrare de pe bara de sunet/
amplificatorul AV (receptor).
 Bară de sunet 4K/amplificator AV (receptor) cu HDMI IN
Cablu HDMI*
(nefurnizat)
Cablu HDMI*
(nefurnizat)
Introducere
 Pentru a utiliza Bitstream (Dolby/DTS), definiţi [BD Secondary Audio] în [Audio Settings] (pagina 19).
 Bară de sunet non-4K/amplificator AV (receptor) fără HDMI IN
Cablu HDMI*
(nefurnizat)
Cablu optic digital
(nefurnizat)
* Cablu HDMI Premium de mare viteză sau cablu HDMI de mare viteză care acceptă lăţimi de bandă de
18 Gbps.

Pentru detalii privind funcţiile acceptate de bara de sunet/amplificatorul AV (receptor) şi mai multe
informaţii privind metodele de conexiune, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat cu bara de
sunet/amplificatorul AV (receptor).

Dacă vă confruntaţi cu probleme sau aveţi nevoie de mai multe informaţii, consultaţi „Depanare”
(pagina 22).
11RO
Pasul 2: Conexiune de reţea (numai actualizări software şi
serviciul BD-Live™) (numai prin cablu)
Dacă nu veţi conecta playerul la internet, treceţi la „Pasul 3: Easy Setup” (pagina 13).
Cablu LAN
(nefurnizat)
Cablu LAN
(nefurnizat)
Router
Modem
Internet

• Este recomandată utilizarea unui cablu de interfaţă ecranat drept (cablu LAN).
• Pentru detalii privind setările pentru conexiunea de reţea, consultaţi [Network Settings] (pagina 21).
• Când playerul este conectat la internet şi există o actualizare software, notificarea de actualizare
apare automat pe ecran.
12RO

Pasul 3: Easy Setup
Când porniţi player-ul pentru prima dată
Aşteptaţi o perioadă scurtă înainte ca playerul să pornească şi să iniţieze [Easy Setup].
Afişaj ecran de pornire
Ecranul de pornire apare atunci când apăsaţi
HOME. Selectaţi o aplicaţie utilizând / şi
apăsaţi ENTER.
Application
 la DC IN 12 V
Introducere
1 Conectaţi adaptorul c.a. furnizat şi cablul
de alimentare c.a. (de la reţea) în ordinea
numerică indicată mai jos. Îndepărtarea
acestora se efectuează în ordine inversă.
• La finalizarea [Easy Setup], playerul va găsi
automat reţeaua disponibilă.
• Dacă nu există semnal de ieşire sau apare un
ecran negru, consultaţi „Depanare” (pagina 22).
Adaptor c.a. (furnizat)

USB
4K Ultra HD
Setup
What Happened to Mo
Cablu de alimentare c.a.
(de la reţea) (furnizat)
 la reţea
2 Apăsaţi  pentru a porni playerul.
Indicatorul de alimentare se aprinde.
Următoarele trei aplicaţii sunt afişate pe
ecranul de pornire.
(Disc):
Redă un disc.
[USB device]:
Redă conţinut de pe un dispozitiv USB.
[Setare]:
Reglează setările player-ului.
3 Porniţi televizorul şi apăsaţi butonul -TV de pe telecomandă pentru a seta
selectorul de intrare. Acesta va afişa
semnalul de la player pe ecranul
televizorului.
4 Efectuaţi [Easy Setup].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a efectua setările de bază, utilizând
/// şi apăsaţi butonul ENTER
de pe telecomandă.
///
ENTER
13RO
Playback

Consultaţi şi manualele de utilizare furnizate
împreună cu televizorul şi cu dispozitivul
conectat.
Redarea unui disc
Utilizarea funcţiei 4K Ultra HD Blu-ray
Puteţi reda discuri Blu-ray Ultra HD, BD-uri,
DVD-uri şi CD-uri. Pentru „Discuri redabile”,
consultaţi pagina 25.
1 Apăsaţi  (deschidere/închidere) şi
aşezaţi un disc în tava discului.
Aşezaţi partea discului cu caracterul sau
imaginea orientate în sus.
Pentru discurile cu două suprafeţe, aşezaţi
partea pe care doriţi să o redaţi orientată
în jos.
2 Apăsaţi  (deschidere/închidere) pentru a
închide tava discului.
Redarea porneşte.
Dacă redarea nu începe automat, selectaţi
[Video], [Muzică], sau [Photo] categoria în
(Disc) şi apăsaţi ENTER sau  (redare).
1 Pregătiţi-vă pentru redarea 4K Ultra HD
Blu-ray.
• Conectaţi playerul la televizorul 4K
utilizând un cablu HDMI Premium de
mare viteză.
• Pentru a vizualiza conţinutul 4K Ultra HD
60p, asiguraţi-vă că setarea corectă
este selectată în setările HDMI de pe
televizor.
• Dacă utilizaţi televizorul BRAVIA
compatibil cu 4K60p, definiţi setarea
„HDMI signal format” (Format semnal
HDMI) a televizorului la „Enhanced
format” (Format extins).
2 Introduceţi un disc Blu-ray 4K Ultra HD.
Metoda de operare diferă în funcție de
disc. Consultați manualul de utilizare
furnizat împreună cu discul.

Când redaţi un disc Blu-ray 4K Ultra HD fără
cheie de disc, poate fi necesară o conexiune la
reţea în funcţie de mediul de reţea şi de serverul
cheie oficial (Studio).

(Disc mixt) include conţinutul datelor. Apăsaţi
OPTIONS pe telecomandă şi selectaţi [Data
Contents] pentru a afişa orice conţinut disponibil.
Utilizarea funcţiei Blu-ray 3D
1 Pregătiţi-vă pentru redarea discului
Blu-ray 3D.
• Conectaţi playerul la dispozitivele
compatibile 3D utilizând un cablu HDMI
de mare viteză.
• Setaţi [Setare ieşire 3D] şi [Setare pentru
dimensiunea ecranului televizorului
pentru 3D] în [Screen Settings]
(pagina 18).
2 Introduceţi un disc Blu-ray 3D.
Metoda de operare diferă în funcție de
disc. Consultați manualul de utilizare
furnizat împreună cu discul.
14RO
Redarea de pe un dispozitiv USB
Pentru „Tipuri redabile de fişiere”, consultaţi
pagina 26.
1 Conectaţi dispozitivul USB la mufa USB de
pe player.
2 Pe ecranul de pornire, selectaţi
[USB
device] utilizând / şi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi categoria [Video], [Muzică] sau
[Photo] utilizând / şi apăsaţi ENTER.

Pentru a evita avarierea datelor sau deteriorarea
dispozitivului USB, opriţi playerul când conectaţi
sau îndepărtaţi dispozitivul USB.

Opţiuni disponibile
Diverse setări şi operaţiuni de redare pot fi
accesate dacă apăsaţi OPTIONS. Elementele
disponibile variază în funcţie de situaţie.
Opţiuni comune



[Repeat Setting]*1: Setează modul de
repetare.
[Redare]/[Stop]: Porneşte sau opreşte
redarea.
[Play from start]: Redă articolul de la
început.




[Setare ieşire 3D]: Setează dacă va .efectua
sau nu ieşirea video 3D în mod automat.
[A/V SYNC]: Reglează decalajul dintre
imagine şi sunet, prin întârzierea ieşirii
sunetului în raport cu ieşirea imaginii
(între 0 şi 120 de milisecunde).
[HDR Conversion]*2: Converteşte
Intervalul dinamic ridicat (HDR) în semnalul
Interval dinamic standard (SDR) atunci când
playerul este conectat la un televizor sau la
un proiector care nu acceptă intrarea HDR.
O imagine este mai asemănătoare cu HDR
când este selectată o valoare mai mare, dar
scade luminozitatea generală.
[Video Settings]*3:
– [Picture Quality Mode]: Selectează setările
de imagine pentru diferite medii de
iluminare.
 [Direct]
*4
 [Brighter Room]
*4
 [Theatre Room]
 [Auto]: Controlul modului de reducere a
zgomotului (NR) depinde de suport şi
de conţinut.
 [Custom1]/[Custom2]
 [FNR]: Reduce zgomotul aleatoriu
care apare în imagine.
 [BNR]: Reduce zgomotul de blocare
tip mozaic din imagine.
 [MNR]: Reduce zgomotul minor din
jurul conturului imaginii (zgomot de
ţânţar).
 [Contrast]
 [Brightness]
 [Colour]
 [Hue]







[Pauză]: Întrerupe redarea.
[Top Menu]: Afişează meniul principal
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
[Meniu]/[Popup Menu]: Afişează meniul
pop-up Ultra HD Blu-ray/BD sau meniul
DVD-ului.
[Title Search]: Caută un titlu pe Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO şi începe redarea
de la început.
[Chapter Search]: Caută un capitol şi
începe redarea de la început.
[Audio]: Comută întreruperea melodiei în
cazul în care sunt înregistrate piste în mai
multe limbi pe Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
Selectează piesa audio pe CD-uri.
[Subtitle]: Comută limba subtitrării în cazul
în care sunt înregistrate subtitrări în mai
multe limbi pe Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
[Unghi]: Comută la alte unghiuri de
vizualizare când sunt înregistrate mai multe
unghiuri pe Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
[Number Entry]: Selectează numărul
utilizând butonul /// de la
telecomandă.
Playback
Numai pentru Video

Numai pentru Muzică



[Căutare piesă]: Căută numărul piesei în
timpul redării CD-ului cu muzică.
[Add Slideshow BGM]: Înregistrează
fişiere audio din memoria USB ca muzică
de fundal pentru diaporame (BGM).
[Shuffle Setting]: Setaţi la [On] pentru a
reda fişierele cu muzică în ordine aleatorie.
Numai pentru Photo






[Slideshow Speed]: Schimbă viteza
diaporamei.
[Slideshow Effect]: Setează efectul pentru
diaporame.
[Slideshow BGM]:
– [Off]: Dezactivează funcţia.
– [My Music from USB]: Setează fişierele
audio înregistrate în [Add Slideshow BGM].
– [Play from Music CD]: Setează piesele din
discurile CD-DA.
[2D Playback]*5: Setează redarea la
imaginea 2D.
[Change Display]: Comută între [Grid View]
şi [List View].
[View Image]: Afişează fotografia
selectată.
15RO



[Slideshow]: Redă o diaporamă.
[Rotate Left]: Roteşte fotografia spre
stânga cu 90 de grade.
[Rotate Right]: Roteşte fotografia spre
dreapta cu 90 de grade.

*1
*2
*3
*4
*5
16RO
[Repeat Setting] nu este disponibilă în timpul
redării titlurilor BDJ sau a titlului interactiv
HDMV.
[HDR Conversion] este disponibilă numai în
timpul redării video HDR, atunci când
dispozitivul dvs. de afişare nu este compatibil
cu afişajul HDR sau când [HDR Output] din
[Screen Settings] este setat la [Off].
Este posibil ca ieşirea [Video Settings] să nu
poată fi observată în mod semnificativ cu
ochiul uman.
[Brighter Room] şi [Theatre Room] nu sunt
disponibile în timpul redării video HDR.
[2D Playback] este disponibilă numai în timpul
redării fotografiilor 3D.
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajelor de setări
Selectaţi
[Setare] pe meniul de pornire
când trebuie să schimbaţi setările player-ului.
Setările implicite sunt subliniate.
1 Pe ecranul de pornire, selectaţi
[Setare]
utilizând / şi apăsaţi ENTER.
2 Selectaţi pictograma categoriei de
configurare utilizând / şi apăsaţi pe
ENTER.
 [Update via Internet]
Actualizează software-ul player-ului folosind
reţeaua disponibilă. Asiguraţi-vă că reţeaua
este conectată la Internet. A se vedea
„Pasul 2: Conexiune de reţea (numai
actualizări software şi serviciul BD-Live™)
(numai prin cablu)” (pagina 12).

Dacă la cuplarea alimentării electrice când
playerul este conectat la internet apare o
notificare de actualizare, urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru actualizare.
 [Update via USB Memory]
Actualizează software-ul player-ului utilizând
memoria USB. Creaţi un folder denumit
„ACTUALIZARE” şi toate fişierele actualizate
trebuie stocate în acest folder. Playerul poate
recunoaşte până la 500 de fişiere/foldere
situate pe un singur nivel, inclusiv fişierele/
folderele de actualizare.

• Recomandăm actualizarea software-ului la
aproximativ fiecare 2 luni.
• În cazul în care conexiunea la reţea este slabă,
vizitaţi
www.sony.eu/support pentru a descărca
versiunea de software cea mai recentă şi pentru
a actualiza prin intermediul memoriei USB.
De asemenea, puteţi obţine informaţii despre
funcţiile de actualizare de pe site-ul web.
 [HDR Output]
[Auto]: Emite semnal HDR în funcţie de
conţinut şi de capacitatea HDMI-SINK.
Funcţia de conversie este aplicată dacă este
vorba despre conţinut HDR, iar HDMI-SINK nu
acceptă HDR.
[Off]: Întotdeauna SDR ieşire.
 [Display Type]
[Televizor]: Selectaţi această opţiune dacă
player-ul este conectat la televizor.
[Proiector]: Selectaţi această opţiune dacă
player-ul este conectat la proiector.

[HDR Conversion] va fi reglată în funcţie de tipul de
afişaj selectat. Chiar dacă este selectată aceeaşi
valoare de setare pentru [HDR Conversion],
intervalul dinamic al imaginii este diferit.
 [Output Video Resolution]
Selectaţi în mod normal [Auto]. Dacă rezoluţia
este mai mică decât rezoluţia SD, aceasta este
scalată la nivelul rezoluţiei SD.
Setări şi reglaje
[Software Update]
[Screen Settings]
 [24p Output]
Redă la ieşire semnale video 24p numai atunci
când conectaţi un televizor compatibil 24p
printr-o conexiune HDMI şi când [Output Video
Resolution] este setat la [Auto], [1080p] sau [4K].
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto]: Redă la ieşire semnale video la 24 Hz
numai atunci când conectaţi un televizor
compatibil 24p utilizând mufa HDMI OUT.
[On]: Activează funcţia.
[Off]: Selectaţi această opţiune dacă televizorul
nu este compatibil cu semnale video 24 p.
[DVD-ROM]
[Auto]: Redă la ieşire semnale video la 24 Hz
numai atunci când conectaţi un televizor
compatibil 24p utilizând mufa HDMI OUT.
[Off]: Selectaţi această opţiune dacă televizorul
nu este compatibil cu semnale video 24 p.
[Data Content]
Această funcţie este disponibilă pentru
conţinut de redare stocat în memoria USB sau
pe discul de date.
[Auto]: Redă la ieşire semnale video la 24 Hz
numai atunci când conectaţi un televizor
compatibil 24p utilizând mufa HDMI OUT.
[Off]: Selectaţi această opţiune dacă televizorul
nu este compatibil cu semnale video 24 p.
17RO
 [4K Upscale Setting]
[Auto1]: Redă la ieşire semnale video 2K
(1920 × 1080) când este conectat la
echipamente Sony compatibile 4K pentru
redare video. Echipamentul converteşte
ascendent semnalele la semnale video 4K.
Pentru redarea fotografiilor, acest player redă
semnale video 4K la echipament.
Redă la ieşire semnale video 4K atunci când
este conectat la un echipament compatibil 4K
non-Sony.
Această setare nu se aplică pentru redarea de
imagini video 3D.
[Auto2]: Emite automat semnale video 4K
atunci când conectaţi un echipament
compatibil cu 4K.
[Off]: Dezactivează funcţia.

Dacă echipamentul dvs. Sony nu este detectat
atunci când este selectat [Auto1], această setare
va avea acelaşi efect ca setarea [Auto2].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Detectează automat tipul de televizor
conectat şi comută la setarea de culoare
corespunzătoare.
[YCbCr (4:2:2)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Scoate semnale video
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Scoate semnale video RGB.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Scoate semnale video 12bit/10bit,
atunci când televizorul conectat este
compatibil cu Deep Colour.
[Off]: Selectaţi această opţiune atunci când
imaginea este instabilă sau culorile par
nenaturale.
 [Setare ieşire 3D]
[Auto]: De regulă, selectaţi această opţiune.
[Off]: Selectaţi această opţiune pentru a afişa
întreg conținutul în format 2D sau pentru a vă
bucura de ieşirea 4K utilizând conţinut 3D.
 [Setare pentru dimensiunea ecranului
televizorului pentru 3D]
Setează dimensiunea ecranului televizorului
compatibil 3D.
 [TV Type]
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci când
vă conectaţi la un televizor cu ecran lat sau un
televizor cu funcţie mod de ecran lat.
[4:3]: Selectaţi această opţiune atunci când
vă conectaţi la un televizor cu ecran 4:3 fără
funcţie mod de ecran lat.
18RO
 [Screen Format]
[Încărcată]: Selectaţi această opţiune atunci
când vă conectaţi la un televizor cu funcţie
mod de ecran lat. Afişează o imagine de
ecran 4:3 în raport de aspect 16:9, chiar şi pe
un televizor cu ecran panoramic.
[Normală]: Modifică dimensiunea imaginii,
pentru a se potrivi la dimensiunea ecranului
cu raportul de aspect al imaginii originale.
 [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Afişează o imagine lată cu benzi
negre în partea de sus şi de jos.
[Pan & Scan]: Afişează o imagine cu înălţime
completă, pe întregul ecran, cu părţile
laterale eliminate.
 [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: De regulă, selectaţi această opţiune.
Player-ul detectează automat dacă
materialul este pe bază de video sau film şi
comută la metoda de conversie adecvată.
[Video]: Metoda de conversie potrivită pentru
materialul pe bază de video va fi selectată
întotdeauna, indiferent de material.
 [Pause Mode]
[Auto]: De regulă, selectaţi această opţiune.
Imaginile dinamice în mişcare apar fără
neclarităţi.
[Pachete]: Afişează imagini statice la
rezoluţie superioară.
[Audio Settings]
 [Digital Audio Output]
[Auto]: De regulă, selectaţi această opţiune.
Emite semnale audio conform cu starea
dispozitivelor conectate.
[PCM]: Redă la ieşire semnale PCM de la mufa
HDMI OUT. Selectaţi această setare dacă
dispozitivul conectat nu are nicio ieşire.
 [DSD Output Mode]
[Auto]: Redă la ieşire semnal DSD din mufa
HDMI OUT la redarea fişierelor în format
Super Audio CD şi DSD (dacă şi dispozitivul
conectat acceptă DSD).
Redă la ieşire semnal LPCM din mufa de ieşire
HDMI OUT la redarea fişierelor în format
Super Audio CD şi DSD (dacă dispozitivul
conectat nu acceptă DSD).
[Off]: Emite semnale PCM din mufa HDMI OUT
la redarea fişierelor în format Super Audio CD
şi DSD.
 [BD Secondary Audio]
[On]: Emite semnalul audio obţinut prin
combinarea semnalelor audio interactiv şi
secundar cu semnalul audio principal.
[Off]: Emite doar semnalul audio principal.
Selectaţi această opţiune pentru a reda la
ieşire semnale Bitstream (Dolby/DTS) la o
bară de sunet/amplificator AV (receptor).

Pentru a vă bucura de semnale Bitstream
(Dolby/DTS), setaţi [BD Secondary Audio] pe
[Off] şi [Digital Audio Output] pe [Auto].
 [Audio DRC]
[Auto]: Efectuează redarea la intervalul
dinamic specificat de disc (doar BD-ROM).
Alte discuri sunt redate la nivelul [On].
[On]: Efectuează redarea la un nivel standard
de comprimare.
[Off]: Nu este efectuată comprimarea. Este
produs un sunet mai dinamic.
 [Downmix]
[Surround]: Emite semnale audio cu efect
surround. Selectaţi această opţiune când
conectaţi un dispozitiv audio care acceptă
Dolby Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
[Stereo]: Emite semnale audio fără efect
surround. Selectaţi această opţiune când
conectaţi un dispozitiv audio care nu acceptă
Dolby Surround (Pro Logic) sau DTS Neo:6.
 [BD/DVD Menu Language]
Selectează limba de meniu implicită pentru
VIDEO Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
Selectaţi [Select Language Code] şi introduceţi
codul pentru limba dvs, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 31).
 [Audio Language]
Selectează limba de redare audio implicită
pentru VIDEO Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
Dacă selectaţi [Original], este selectată limba
care are prioritate pe disc.
Selectaţi [Select Language Code] şi introduceţi
codul pentru limba dvs, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 31).
 [Subtitle Language]
Selectează limba implicită pentru subtitrări,
pentru VIDEO Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
Selectaţi [Select Language Code] şi introduceţi
codul pentru limba dvs, consultând „Lista
codurilor de limbă” (pagina 31).
Setări şi reglaje
 [Digital Music Enhancer]
[On]: Definiţi efectul de sunet la redarea de
conţinut de la un dispozitiv USB.
[Off]/[Sound Bar Mode]: Dezactivează
funcţia.
[BD/DVD Viewing Settings]
 [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Redă stratul BD.
[DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD.
 [BD Internet Connection]
[Allow]: Permite conexiunea la Internet din
conţinuturi BD.
[Do not allow]: Interzice conexiunea la
Internet din conţinuturi BD.
 [Delete BD Data]
Şterge date din memoria USB.
Toate datele stocate în folderul buda vor fi
şterse.
19RO
[Setări de control parental]
 [Parola]
Setează sau modifică parola pentru funcţia de
control parental. O parolă permite aplicarea
unei restricţii pentru redarea discurilor Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO. Dacă este necesar,
puteţi diferenţia nivelurile de restricţie pentru
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
 [Parental Control Area Code]
Redarea unor discuri Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD VIDEO poate fi limitată în funcţie de zona
geografică. Anumite scene pot fi blocate sau
înlocuite cu scene diferite. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola formată din patru cifre.
 [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control]
Prin setarea controlului parental, anumite
scene pot fi blocate sau înlocuite cu scene
diferite. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
introduceţi parola formată din patru cifre.
[
Music Settings]
 [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: Redă stratul Super Audio CD.
[CD]: Redă stratul CD.
 [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: Redă zona cu 2 canale.
[DSD Multi]: Redă zona cu mai multe canale.
[System Settings]
 [OSD Language]
Selectează limba afişajului pe ecran pentru
player-ul dvs.
 [System Sound]
[On]: Activează un semnal sonor pentru
operare pe ecranul de pornire.
[Off]: Dezactivează funcţia.
 [HDMI Settings]
Operarea este simplificată prin conectarea
componentelor Sony care sunt compatibile
cu funcţiile HDMI cu un cablu HDMI de mare
viteză.
20RO
[Comandă HDMI]
[On]: Sunt disponibile următoarele
caracteristici BRAVIA Sync:
– One-Touch Play
– System Power-Off
– Language Follow
[Off]: Dezactivează funcţia.

Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul sau
componentele. Pentru a activa caracteristicile
BRAVIA Sync, conectaţi televizorul dvs. prin
intermediul mufei HDMI OUT.
[Linked to TV-off]
[Valid]: Opreşte automat playerul când
televizorul conectat intră în modul standby
(BRAVIA Sync).
[Invalid]: Dezactivează funcţia.
 [Quick Start Mode]
[On]: Reduce durata de iniţializare la pornirea
playerului.
[Off]: Reduce consumul de energie în standby.
 [Standby automat]
[On]: Revine automat la modul standby
dacă nu apăsaţi niciun buton pentru cel
puţin 20 de minute.
[Off]: Dezactivează funcţia.
 [Auto Display]
[On]: Afişează automat informaţii pe ecran,
atunci când modificaţi titlurile de vizualizare,
modurile pentru imagini, semnalele audio etc.
[Off]: Afişează informaţii numai atunci când
apăsaţi DISPLAY.
 [Software Update Notification]
[On]: Setează playerul să vă informeze cu
privire la o versiune software mai recentă
(pagina 17).
[Off]: Dezactivează funcţia.
 [System Information]
Afişează informaţiile privind versiunea de
software a player-ului şi adresa MAC.
 [Informaţii despre licenţa software]
Afişează informaţii despre licenţa pentru
software.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
În prealabil, conectaţi playerul la reţea cu un
cablu LAN. Pentru detalii, consultaţi „Pasul 2:
Conexiune de reţea (numai actualizări software
şi serviciul BD-Live™) (numai prin cablu)”
(pagina 12).

Pentru detalii suplimentare, vizitaţi următorul
site web şi consultaţi întrebările frecvente:
www.sony.eu/support
 [Network Connection Status]
Afişează starea curentă a conexiunii la reţea.
[Easy Setup]
Setări şi reglaje
 [Network Connection Diagnostics]
Verifică reţeaua potrivită pentru conexiune,
prin rularea diagnosticării pentru reţea.
A se vedea „Pasul 3: Easy Setup” (pagina 13).
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Resetează setările player-ului la valorile
implicite din fabrică, selectând grupul de
setări. Toate setările din grupul respectiv vor
fi reiniţializate.
 [Initialise Personal Information]
Şterge informaţiile personale memorate pe
player.

Dacă aruncaţi, transferaţi altei persoane sau
revindeţi această unitate, ştergeţi toate
informaţiile personale, din motive de siguranţă.
21RO
Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă în timpul utilizării player-ului întâmpinaţi
o problemă, utilizaţi acest ghid de depanare
pentru a încerca să remediaţi problema înainte
de a solicita reparaţii. Dacă problema persistă,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Alimentare
Playerul nu porneşte nici atunci când
apăsaţi pe  la telecomandă sau la player.
• Opriţi playerul şi deconectaţi cablul de
alimentare c.a. (cablu de la reţea). Aşteptaţi
mai mult de 30 de secunde, apoi reconectaţi
cablul de alimentare c.a. (cablul de la reţea)
şi porniţi playerul.
Imagine
Nu este scoasă nicio imagine sau imaginea
nu este scoasă corect.
• Verificaţi dacă toate cablurile sunt bine
conectate (pagina 10).
• Comutaţi selectorul de intrare de pe televizor
pentru a afişa semnalul de la player.
• Resetaţi [Output Video Resolution] la cea
mai mică rezoluţie apăsând pe  (oprire),
HOME, apoi pe butonul POP UP/MENU de
pe telecomandă.
• Încercaţi următoarele: Opriţi şi reporniţi
playerul. Opriţi şi reporniţi echipamentul
conectat. Deconectaţi cablul HDMI şi apoi
reconectaţi-l.
• Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI care nu acceptă tehnologii de
protecţie a drepturilor de autor.
• Verificaţi setările [Output Video Resolution]
din [Screen Settings] (pagina 17).
• Pentru conţinutul Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/
DVD-ROM/date, verificaţi setările [24p Output]
din [Screen Settings] (pagina 17).
• Pentru ieşirea 4K, asiguraţi-vă că playerul
este conectat la afişajul 4K care acceptă
intrare HDMI compatibilă cu HDCP2.2 cu un
cablu HDMI Premium de mare viteză sau un
cablu HDMI de mare viteză care acceptă
lăţimi de bandă de 18 Gbps (pagina 10).
22RO
Limba de afişare de pe ecran se schimbă
automat atunci când echipamentul este
conectat la mufa HDMI OUT.
• Când [Comandă HDMI] din [HDMI Settings]
este setat la [On] (pagina 20), limba de
afişare de pe ecran se schimbă automat în
funcţie de setările de limbă ale televizorului
conectat (dacă schimbaţi setarea de pe
televizorul dvs. etc.).
Sunet
Nu se aude sunetul sau sunetul nu este
scos corect.
• Verificaţi dacă toate cablurile sunt bine
conectate (pagina 10).
• Comutaţi selectorul de intrare de pe bara de
sunet/amplificatorul AV (receptor) astfel ca
semnalele audio ale playerului să fie redate
de la bara de sunet/amplificatorul AV
(receptor).
• Dacă semnalul audio nu trece prin mufa
HDMI OUT, verificaţi setările audio (pagina 18).
• Pentru conexiunile HDMI, încercaţi
următoarele: Opriţi şi reporniţi playerul.
Opriţi şi reporniţi echipamentul conectat.
Deconectaţi cablul HDMI şi apoi
reconectaţi-l.
• Pentru conexiunile HDMI, dacă playerul este
conectat la un televizor printr-o bară de
sunet sau un amplificator AV (receptor),
încercaţi să conectaţi cablul HDMI direct la
televizor. Consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu bara de
sunet/amplificatorul AV (receptor).
• Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI (mufele DVI nu acceptă
semnale audio).
• Dispozitivul conectat la mufa HDMI OUT nu
acceptă formatul audio al playerului.
Verificaţi setările audio (pagina 18).
Semnalul HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD sunet de înaltă rezoluţie,
DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos*1 şi
DTS:X*2) nu este redat la ieşire de bitstream.
• Set [BD Secondary Audio] in [Audio Settings]
to [Off] (pagina 19).
• Verificaţi dacă bara de sunet/amplificatorul
AV (receptor) este compatibil cu fiecare
format HD Audio.
*1
*2
Dolby Atmos este o marcă înregistrată a Dolby
Laboratories.
DTS:X este marcă comercială înregistrată şi/
sau marcă comercială a DTS, Inc. în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Sunetul interactiv nu este scos.
• Set [BD Secondary Audio] in [Audio Settings]
to [On] (pagina 19).
Message Code 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this . For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3]
apare pe ecran la redarea unui disc.
• Pista audio a materialului video pe care îl
redaţi conţine un cod Cinavia care indică
faptul că aceasta este o copie neautorizată
a unui conţinut produs în mod profesional
(pagina 30).
Disc
USB device
Player-ul nu detectează un dispozitiv USB
conectat la player.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat bine la mufa USB.
• Verificaţi dacă dispozitivul USB sau cablul
USB este deteriorat.
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit.
• Dacă dispozitivul USB este conectat printrun hub USB, conectaţi dispozitivul USB
direct la player.
Conexiune la reţea
Player-ul nu se poate conecta la reţea.
• Verificaţi conexiunea la reţea (pagina 12) şi
setările de reţea (pagina 21).
Comandă HDMI (BRAVIA Sync)
Funcția [Comandă HDMI] nu este
operaţională (BRAVIA Sync).
• Verificaţi dacă televizorul dvs. este conectat
prin mufa HDMI OUT.
• Verificaţi dacă [Comandă HDMI] din [HDMI
Settings] este setat la [On] (pagina 20).
• Dacă schimbaţi conexiunea HDMI, opriţi şi
reporniţi playerul.
• Dacă se produce o pană de curent, setaţi
[Comandă HDMI] din [HDMI Settings] la
[Off], apoi setaţi [Comandă HDMI] din
[HDMI Settings] la [On] (pagina 20).
• Verificaţi următoarele aspecte şi consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat împreună
cu piesa.
– componenta conectată este compatibilă
cu funcţia [Comandă HDMI].
– setarea pentru funcţia [Comandă HDMI]
a componentei conectate este corectă.
• Când conectaţi playerul la un televizor
printr-o bară de sunet sau un amplificator
AV (receptor),
– dacă bara de sunet sau amplificatorul
AV (receptor) nu este compatibil cu
funcţia [Comandă HDMI], este posibil
să nu puteţi controla televizorul de la
player.
– dacă schimbaţi conexiunea HDMI,
deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare c.a. (de la reţea) sau, dacă
se produce o pană de curent, încercaţi
următoarele: Comutaţi selectorul de
intrare al barei de sunet/al
amplificatorului AV (receptor) astfel ca
imaginea de la player să apară pe
ecranul televizorului. Setaţi
[Comandă HDMI] din [HDMI Settings] la
[Off], apoi setaţi [Comandă HDMI] din
[HDMI Settings] la [On] (pagina 20).
Consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat cu bara de sunet/
amplificatorul AV (receptor).
Informaţii suplimentare
Nu se redă discul.
• Discul este murdar sau deformat.
• Discul este răsturnat. Introduceţi discul cu
partea pentru redare orientată în jos.
• Discul are un format care nu poate fi redat
de acest player (pagina 25).
• Player-ul nu poate reda un disc înregistrat
care nu este finalizat corect sau discul nu
este în format de disc perfecţionat.
• Codul de regiune de pe BD/DVD nu se
potriveşte cu player-ul.
Mesajul [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Software Update”
to perform the update.] apare pe ecran la
pornirea playerului.
• Consultaţi [Software Update] (pagina 17)
pentru a actualiza playerul la o versiune de
software mai recentă.
23RO
Funcţia de oprire a alimentării sistemului
nu este operaţională (BRAVIA Sync).
• Verificaţi dacă [Comandă HDMI] şi [Linked
to TV-off] din [HDMI Settings] sunt setate la
[On] şi [Valid] (pagina 20).
Altele
Redarea nu porneşte de la începutul
conţinutului.
• Apăsaţi OPTIONS şi selectaţi „Play from start.”
Redarea nu porneşte de la punctul de
reluare la care aţi oprit redarea.
• Punctul de reluare poate fi şters din
memorie, în funcţie de disc, atunci când
– deschideţi tava discului.
– deconectaţi dispozitivul USB.
– redaţi alte conţinuturi.
– opriţi player-ul.
Message Code 1 [Playback stopped. The
content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1]
apare pe ecran la redarea unui disc.
• Pista audio a clipului video pe care îl redaţi
conţine un cod Cinavia care indică faptul că
materialul respectiv a fost destinat
prezentării numai cu echipamente
profesionale şi nu este autorizat pentru
redare de către consumatori (pagina 30).
Tava discului nu se deschide şi nu puteţi
scoate discul nici după ce apăsaţi pe 
(deschidere/închidere).
• În timp ce playerul este pornit, apăsaţi
butonul  (oprire), HOME şiTOP MENU de
pe telecomandă, pentru blocarea tăvii şi
dezactivarea blocării accesului pentru copii
(pagina 9).
• Încercaţi următoarele: Opriţi playerul şi
deconectaţi cablul de alimentare c.a. (de la
reţea). Reconectaţi cablul de alimentare c.a.
(de la reţea) în timp ce apăsaţi butonul
 (deschidere/închidere) de pe player.
Continuaţi să apăsaţi pe  (deschidere/
închidere) de pe player până când se deschide
tava. Scoateţi discul.
Mesajul [[EJECT] Key is currently
unavailable.] apare pe ecran după
apăsarea pe  (deschidere/închidere).
• Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony
sau atelierul de service Sony autorizat local.
24RO
Player-ul nu răspunde la niciun buton.
• În interiorul playerului s-a acumulat
condens (pagina 4).
Despre actualizarea software
• Dacă starea reţelei dvs. este nesatisfăcătoare,
accesaţi www.sony.eu/support pentru a
descărca cea mai recentă versiune de
software şi pentru a actualiza de pe un
dispozitiv de memorie USB. De asemenea,
puteţi obţine informaţii despre funcţiile de
actualizare de pe site-ul web.
Discuri redabile
Blu-ray Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (CD muzică),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
*1
*2
Discuri care nu pot fi redate
• BD-uri cu cartuş
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• PHOTO CD
• Părţile de date ale CD-Extra
• Super VCD
• DVD AUDIO
• Partea materialului audio pe DualDisc
Imaginea şi sunetul redării pot fi întrerupte
momentan la comutarea straturilor.
Codul regional (numai BD/DVD VIDEO)
Player-ul dvs. are un cod regional tipărit pe
partea din spate a unităţii şi va reda numai
BD/DVD VIDEO etichetat cu coduri regionale
identice sau
.
Informaţii suplimentare
*3
Deoarece specificaţiile pentru Blu-ray Disc
sunt noi şi în continuă schimbare, este posibil
ca unele discuri să nu poată fi redate, în
funcţie de tipul de disc şi de versiune. Ieşirea
audio diferă în funcţie de sursă, de mufa de
ieşire conectată şi de setările audio selectate.
BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv
BD-R cu pigment organic (tip LTH). BD-R-urile
înregistrate pe un PC nu pot fi redate dacă
postscript-urile pot fi înregistrate.
Un CD sau un DVD nu va putea fi redat dacă nu
a fost finalizat în mod corect sau dacă discul
nu este în format de disc perfecţionat. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al dispozitivului de înregistrare.
Notă cu privire la Ultra HD Blu-ray/BD/DVD cu
strat dublu şi Ultra HD Blu-ray cu strat triplu
Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru redarea
de discuri conforme standardului Compact
Disc (CD). Discurile duale şi unele discuri
muzicale, codificate cu tehnologii de
protejare a drepturilor de autor nu sunt
conforme cu standardul Compact Disc (CD),
prin urmare aceste discuri nu vor putea fi
redate de acest produs.
Notă cu privire la operaţiile de redare Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD
Unele operaţii de redare ale discurilor Bluray/BD/DVD pot fi setate în mod intenţionat
de către producătorii de software. Din
moment ce player-ul redă Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD în conformitate cu conţinutul
discului conceput de producătorii software,
este posibil ca unele caracteristici de redare
să nu fie disponibile.
25RO
Tipuri redabile de fişiere
Video
Codec
MPEG-1 Video
MPEG-2 Video
Xvid
MPEG4/AVC/
H.264*1
VC1
WMV9*2
Motion JPEG
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
*3
Container
Extensie
Cu audio
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Format
AVCHD (Ver.2.0)*4*5*6
26RO

Muzică
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio Layer
III)*7
.mp3
AAC/HE-AAC*7
.m4a, .aac
Standard WMA9
.wma
WMA 10 Pro*8
.wma
LPCM*7
.wav
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*7
.ac3
DSF
.dsf
DSDIFF*9
.dff
AIFF
.aiff, .aif
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Photo
Format
Extensie
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*11
BMP
.bmp*12
WEBP
.webp
Informaţii suplimentare
ALAC
• Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate, în
funcţie de formatul fişierului, de codificarea
fişierului sau de condiţiile de înregistrare.
• Este posibil ca unele fişiere editate pe un PC să
nu fie redate.
• Pentru unele fişiere este posibil să nu se poată
efectua funcţiile de derulare înapoi şi înainte.
• Player-ul nu redă fişiere codificate, cum ar fi DRM.
• Player-ul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau foldere pe dispozitive BD, DVD, CD şi USB:
– până la 9 niveluri de foldere, inclusiv folderul
rădăcină.
– până la 500 de fişiere/foldere pe un singur
nivel.
• Player-ul poate accepta o rată de cadre:
– de până la 60 cps numai pentru AVCHD
(MPEG4/AVC).
– de până la 30 cps pentru alte codecuri video.
• Playerul poate accepta o rată de biţi video de
până la 40 Mbps.
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest player.
• Player-ul poate recunoaşte dispozitive Mass
Storage Class (MSC) (precum memorie flash sau
hard disc), dispozitive din clasa Still Image
Capture Device (SICD) şi tastaturi cu 101 de taste.
• Player-ul nu poate reda fără probleme fişiere
video şi audio cu rată de biţi ridicată pe DATA
CD-uri. Se recomandă redarea acestor fişiere
folosind DATA DVD-uri sau DATA BD-uri.
*1
*2
Playerul poate accepta AVC până la nivelul 5.2.
Playerul poate accepta WMV9 până la profilul
avansat.
*3 Playerul poate accepta AVC până la nivelul 5.1.
*4 Playerul poate accepta o rată de cadre de
până la 60 cps.
*5 Playerul redă fișiere în format AVCHD care
sunt înregistrate cu o cameră video digitală
etc. Discul în format AVCHD nu va fi redat
dacă nu a fost finalizat corect.
*6 Playerul poate reda fişiere în format AVCHD 3D.
*7 Playerul poate reda fişiere „.mka”.
*8 Playerul nu redă fişiere codificate, cum ar fi
cele fără pierderi.
*9 Playerul nu redă fişiere codificate DST.
*10 Playerul nu redă fişiere animate PNG sau GIF.
*11 Pentru alte fişiere MPO decât cele 3D, se
afişează imaginea cheie sau prima imagine.
*12 Playerul nu acceptă fişiere BMP pe 16 biţi.
27RO
Specificaţii
Specificaţiile şi proiectarea sunt supuse modificărilor fără notificare prealabilă.
System
Laser
Laser semiconductor
Intrări şi ieşiri
Denumirea mufei
Denumirea mufei/Nivel de ieşire/Impedanţă sarcină
HDMI OUT
Conector standard HDMI 19 pini
LAN (100)
Terminal 100BASE-TX
USB
Mufă USB tip A (pentru conectarea unei memorii USB, a
cititoarelor de carduri de memorie, a camerelor foto digitale
fixe şi a camerelor video digitale)*
* A nu se utiliza pentru scopuri de încărcare.
DC IN
12 V c.c., 1,25 A
Generalităţi
28RO
Cerinţe de alimentare
12 V c.c. cu adaptor c.a.
Clasificare: Intrare 220 V - 240 V c.a., 50/60 Hz
Consum electric
(când se utilizează
adaptorul c.a.)
15 W
Standby reţea
Mai puţin de 2 W (toate porturile de reţea prin cablu pornite)
Dimensiuni (aprox.)
320 mm × 212 mm × 45 mm (lungime × lăţime × înălţime) incl.
părţile proeminente
Masă (aprox.)
1,4 kg
Temperatură de funcţionare
Între 5 ºC şi 35 ºC
Nivel de umiditate în timpul
funcţionării
Între 25 % şi 80 %
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
Informaţii suplimentare
• Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate
ale Oracle şi/sau ale afiliaţilor acesteia.
Alte denumiri pot fi mărci comerciale ale
deţinătorilor de drept ale acestora.
• Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio şi simbolul dublu D sunt
mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
• Pentru brevetele DTS, consultaţi
http://patents.dts.com. Fabricat sub licență
DTS, Inc. DTS, simbolul, DTS şi simbolul
împreună, Digital Surround şi sigla DTS
2.0+Digital Out sunt mărci comerciale
înregistrate şi/sau mărci comerciale ale DTS, Inc.
în Statele Unite şi/sau în alte ţări. © DTS, Inc.
Toate drepturile rezervate.
• Termenii HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface, Premium High Speed
HDMI Cable şi sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în
Statele Unite şi în alte ţări.
• Logotipurile şi siglele Blu-ray Disc™, Blu-ray™,
BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™
sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc
Association.
• Blu-ray 3D™ şi sigla Blu-ray 3D™ sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
• Sigla „DVD” este marcă înregistrată a
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Siglele „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO”, „Super Audio CD” şi
„CD” sunt mărci comerciale.
• „BRAVIA” este marcă comercială a Sony
Corporation.
• Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3
şi brevetele sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Acest produs încorporează tehnologie
proprietară aflată sub licenţa Verance
Corporation şi este protejat de numărul de
brevet american 7.369.677 şi alte brevete
americane şi globale emise şi aflate în curs de
brevetare, precum şi drepturi de autor şi
protecţia secretelor comerciale pentru
anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia
este marcă comercială a Verance Corporation.
Drepturi de autor 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile rezervate de
Verance. Aplicarea tehnicilor de inginerie
inversă sau dezasamblarea este interzisă.
• Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială aparţinând
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în
alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în afara
acestui produs este interzisă dacă nu se deţine
o licenţă din partea Microsoft sau a unei
sucursale autorizate Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează tehnologie
de acces la conţinut Microsoft PlayReady™
pentru a-şi proteja proprietatea intelectuală,
inclusiv conţinutul protejat prin drepturi de
autor. Acest dispozitiv utilizează tehnologia
PlayReady pentru a accesa conţinut protejat cu
PlayReady şi/sau conţinut protejat cu
WMDRM. Dacă dispozitivul nu reuşeşte să
aplice restricţiile cu privire la utilizarea
conţinutului, proprietarii conţinutului pot cere
companiei Microsoft să revoce capacitatea
dispozitivului de a consuma conţinut protejat
cu PlayReady. Această revocare trebuie să nu
afecteze conţinutul neprotejat şi nici
conţinutul protejat cu alte tehnologii de
accesare a conţinutului. Proprietarii de
conţinut vă pot solicita să faceţi upgrade la
PlayReady pentru a le accesa conţinutul. Dacă
refuzaţi un upgrade, nu veţi putea accesa
conţinut care necesită upgrade-ul respectiv.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2018 Vewd
Software AS. Toate drepturile rezervate.
Şi expresia corectă:
Acest software este furnizat <<ca atare>>.
Vewd şi furnizorii săi declină toate garanţiile
referitoare la software, fie acestea exprese sau
implicite, statutare sau de altă natură, inclusiv,
fără limitare la garanţiile de funcţionalitate,
caracter adecvat pentru un anumit scop sau
neîncălcarea prevederilor.
• Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
• Alte nume de sisteme şi de produse sunt, de
regulă, mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale respectivilor producători.
Mărcile ™ şi ® nu sunt indicate în acest
document.
29RO
Protecţia la copiere
Luaţi în considerare sistemele cu protecţie avansată
a conţinutului utilizat în mediile Ultra HD Blu-ray™,
Blu-ray Disc™ şi DVD. Aceste sisteme, denumite
AACS (Advanced Access Content System) şi CSS
(Content Scramble System), pot conţine anumite
restricţii la redare, ieşirea analogică şi alte
caracteristici similare. Utilizarea acestui produs şi
restricţiile aplicate pot varia în funcţie de data
achiziţiei, având în vedere posibilitatea consiliului
de administraţie al AACS de a adopta sau de a
modifica regulile de restricţie după ora
achiziţionării.
Notificare Cinavia
Acest produs utilizează tehnologie Cinavia
pentru a limita utilizarea copiilor neautorizate
ale unor filme şi clipuri video produse în scop
comercial, precum şi a coloanelor sonore ale
acestora. Când se detectează o utilizare interzisă
a unei copii neautorizate, se va afişa un mesaj,
iar redarea sau copierea se va întrerupe.
Puteţi găsi mai multe informaţii despre
tehnologia Cinavia în centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa
http://www.cinavia.com. Pentru a solicita
informaţii suplimentare despre Cinavia prin
corespondenţă, trimiteţi o scrisoare cu adresa
dvs. de corespondenţă la: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, SUA.
Informaţii despre licenţa software
Pentru EULA (Acordul de licenţă pentru
utilizatorul final), consultaţi fişa ACORD DE
LICENŢĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL furnizată
cu acest player.
UTILIZAREA PRODUSULUI DE CĂTRE DVS. INDICĂ
ACCEPTAREA ACORDULUI DE CĂTRE DVS.
Pentru detalii despre alte licenţe pentru
software, selectaţi
[Setare] pe ecranul de
pornire şi consultaţi [Informaţii despre licenţa
software] din [System Settings].
Acest produs conţine software care se supune
Licenţei publice generale GNU („GPL”) sau
Licenţei publice secundare GNU („LGPL”). Aceste
licenţe stipulează faptul că pentru clienţi există
dreptul de a obţine, modifica şi redistribui codul
sursă al software-ului amintit, în conformitate cu
termenii impuşi de GPL sau de LGPL.
Codul sursă al software-ului utilizat în acest
produs se supune termenilor impuşi de GPL şi de
LGPL şi este disponibil pe web. Pentru
descărcare, vizitaţi următorul site web:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Reţineţi că Sony nu poate răspunde niciuneia
dintre întrebările referitoare la conţinutul acestui
cod sursă.
30RO
Lista codurilor de limbă
Pentru detalii, consultaţi [BD/DVD Viewing
Settings] (pagina 19).
Ortografierea limbilor este conformă ISO 639:
standard 1988 (E/F).
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
Limbă
Afar
Afrikaans
Arabă
Aymara
Başkiră
Bulgară
Bislama
Tibetană
Catalană
Cehă
Daneză
Bhutaneză;
Dzongkha
Română
Spaniolă
Bască
Finlandeză
Feroeză
Frigiană
Galeză
scoțiană
Guarani
Hausa
croată
Armeană
Interlingua
Indoneziană
Italiană
Japoneză
Javaneză
Kazahă
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abhază
Amharică
Assameză
Azeră
Bielorusă
Bihari
Bengaleză
Bretonă
Corsicană
Galeză
Germană
Greacă
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
Esperanto
Estonă
Persană
Fiji
Franceză
Irlandeză
Galiciană
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Gujarati
Hindi
Maghiară
Interlingua
Inupiak
Islandeză
Ebraică
Idiş
Georgiană
Groenlandeză;
Kalaallisut
Kannada
Cambodgia; 1300
khmeră
Coreeană
1305
Kurdă
1311
Latină
1326
Laoţiană; Lao 1332
Letonă
1345
Maori
1349
Malayalam
1352
Moldovenească1356
Malaieză
1358
Birmană
1365
Nepaleză
1376
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Limbă
Norvegiană
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Paştu; Puştu
Quechua
Kirundi; Rundi
Rusă
Sanscrită
Sangho;
Sango
Singhaleză
Slovenă
Shona
Albaneză
Siswati; Swati
Sundaneză
Swahili
Telugu
Thai
Turkmenă
Setswana;
Tswana
Turcă
Tătară
Ucraineană
Uzbecă
Volapük
Xhosa
Chineză
Nespecificat
1393
1408
1428
Occitană
Oriya
Poloneză
1436
1481
1483
1491
1498
1502
Portugheză
Retoromană
Română
Kinyarwanda
Sindhi
Sârbocroată
1505
1507
1509
1512
1514
Slovacă
Samoană
Somaleză
Sârbă
Sesotho;
Sotho de sud
Suedeză
Tamil
Tadjică
Tigrinya
Tagalog
Tonga;
insulele Tonga
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnameză
Wolof
Yoruba
Zulu
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Informaţii suplimentare
Cod
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Cod
1379
1403
1417
Kashmiri
Kirghiză
Lingala
Lituaniană
Malgașă
Macedoneană
Mongolă
Marathi
Malteză
Nauruană
Olandeză
31RO
Control parental/cod regional
Pentru detalii, consultaţi [Parental Control
Area Code] (pagina 20).
Cod
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
2586
32RO
Zonă
Argentina
Austria
Brazilia
China
Danemarca
Franţa
Grecia
India
Irlanda
Japonia
Luxemburg
Mexic
Noua
Zeelandă
Pakistan
Polonia
Rusia
Spania
Elveţia
Tailanda
Vietnam
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
Australia
Belgia
Chile
Columbia
Finlanda
Germania
Hong Kong
Indonezia
Italia
Coreea de Sud
Malaiezia
Olanda
Norvegia
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Filipine
Portugalia
Singapore
Suedia
Taiwan
Marea Britanie
Pentru confortul dumneavoastră
Înainte de a lansa
întrebări
Confirmaţi următoarele detalii:
• Consultaţi „Depanare” (pagina 22) pentru a remedia problema.
• Opriţi playerul şi deconectaţi cablul de alimentare c.a. (cablu de la
reţea). Aşteptaţi mai mult de 30 de secunde şi apoi reconectaţi cablul
de alimentare c.a. (cablul de la reţea).
Notaţi numărul de serie (S/N) în spaţiul de mai jos. Furnizaţi acest număr distribuitorului dvs.
Sony, pentru a beneficia mai rapid de asistenţă atunci când îl contactaţi cu privire la acest
produs.
S/N _____________________________

Pentru a descoperi sugestii utile, sfaturi şi informaţii despre produsele şi serviciile
Sony, accesaţi: www.sony.eu/myproducts/
4-738-236-12(2)
http://www.sony.net/
© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement