Sony NSZ-GS7 Quick start guide

Sony NSZ-GS7 Quick start guide
© 2012 Sony Corporation
4-421-777-11(1) (RO)
Măsuri de precauţie
Ghid de referinţă
RO
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă
limitele specificate în Directiva privind compatibilitatea
electromagnetică utilizând un cablu de conectare mai scurt
de 3 metri.
Cu privire la amplasare
Player media de reţea
NSZ-GS7
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, evitaţi
stropirea aparatului şi posibilitatea ca pe acesta să se scurgă
lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide, precum
vazele.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi orificiul de
ventilare al aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul surse de flacără deschisă (de exemplu,
lumânări aprinse).
Pentru a evita electrocutarea, nu demontaţi carcasa. Pentru
service, apelaţi numai la personal calificat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii instalate la căldură
excesivă, precum lumina directă a soarelui şi focul.
Aviz pentru clienţii din Marea Britanie şi
Republica Irlanda
Acest echipament este dotat cu un ştecăr turnat conform cu
BS1363, pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră.
Dacă siguranţa din ştecărul furnizat trebuie înlocuită, utilizaţi
o siguranţă cu acelaşi nivel ca şi cea furnizată şi care este aprobată
de către ASTA sau BSI la BS1362, (şi anume, marcată cu simbolul
sau
).
Dacă ştecărul furnizat cu acest echipament prezintă un capac
detaşabil al siguranţei, asiguraţi-vă că ataşaţi capacul după ce
schimbaţi siguranţa. Nu utilizaţi niciodată ştecărul fără capacul
siguranţei. Dacă trebuie să aruncaţi capacul siguranţei, contactaţi
cel mai apropiat service Sony.
Eliminarea bateriilor uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa
care au sisteme de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică faptul
că bateria furnizată împreună cu produsul respectiv nu trebuie
tratată ca deşeu menajer.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă
sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la
o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod corespunzător,
predaţi produsul la sfârşitul duratei de exploatare la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare la
modul de eliminare în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Aviz pentru clienţi:
Casarea echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din Europa care au
sisteme de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat ca deşeu menajer. În schimb,
acesta trebuie predat la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă
că acest produs este eliminat în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra mediului
şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru
informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
Următoarele informaţii sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru compatibilitatea electromagnetică şi siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi orice probleme legate
de service sau garanţie la adresele prevăzute în documentele
separate de service sau garanţie.
Măsuri de precauţie
Pentru clienţii din Asia Pacific şi Africa
• Unitatea nu este deconectată de la sursa CA (reţea) chiar şi
atunci când unitatea este oprită, atât timp cât este conectată
la priza de perete..
• Instalaţi această unitate astfel încât cablul de alimentare CA
(de la reţea) să poată fi deconectat de la priza de perete
imediat, în caz de necesitate.
• Plăcuţa de identificare este amplasată în exterior, pe partea
de dedesubt a playerului.
• Plăcuţa de identificare a telecomenzii este amplasată în
interiorul capacului locaşului pentru baterii.
Simbolul de mai sus este valabil în ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au sisteme de colectare diferenţiată.
Instalare
• Nu instalaţi acest player într-un spaţiu închis, cum ar fi
o bibliotecă sau un corp de mobilier similar.
Pentru clienţii din Australia
Acest echipament trebuie instalat şi utilizat la cel puţin 20 cm
între radiator şi corpul persoanei (excluzând extremităţile: mâinile,
încheieturile mâinilor, picioarele şi gleznele).
• Amplasaţi playerul într-un loc cu ventilaţie adecvată,
pentru a preveni încălzirea sa.
• Nu amplasaţi playerul pe o suprafaţă moale, cum ar fi un
covor, ce ar putea bloca orificiile de ventilare.
• Nu amplasaţi playerul în apropierea unor surse de căldură
sau în locuri expuse direct la lumina soarelui, la praf excesiv
sau la şocuri mecanice.
• Nu amplasaţi playerul în aer liber, în vehicule, pe nave sau
pe alte tipuri de vase.
• Dacă playerul este adus direct dintr-un loc cu temperatură
scăzută în altul cu temperatură ridicată sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală ridicată, este posibil
să se formeze condens pe suprafaţa exterioară şi în
interiorul acestuia.
În acest caz, este posibil ca playerul să nu funcţioneze
corect. În acest caz, lăsaţi playerul pornit timp de
aproximativ o jumătate de oră, până se evaporă umezeala.
• Nu aşezaţi playerul în poziţie înclinată. Acesta este prevăzut
pentru a funcţiona exclusiv în poziţie orizontală.
• Nu puneţi obiecte din metal în faţa sau pe părţile laterale
ale playerului. Aceasta ar putea limita recepţionarea
undelor radio.
• Nu amplasaţi playerul într-un loc în care sunt utilizate
echipamente medicale. Acesta ar putea provoca
defectarea instrumentelor medicale.
• Dacă utilizaţi un stimulator cardiac sau un alt dispozitiv
medical, consultaţi medicul sau producătorul dispozitivului
medical înainte de a utiliza funcţia LAN wireless.
• Nu puneţi obiecte grele sau instabile pe player.
• Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) şi otice
alt cablu de la de la player, înainte de a îl muta.
Cu privire la sursele de alimentare
• Dacă nu utilizaţi playerul pentru o perioadă mai
îndelungată, deconectaţi-l de la priza de perete. Pentru
a deconecta cablul de alimentare CA (de la reţea), apucaţi
de ştecăr; nu trageţi niciodată de cablu.
• Respectaţi următoarele recomandări pentru a preveni
deteriorarea cablului de alimentare CA (de la reţea).
Nu utilizaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) dacă
este deteriorat, deoarece acest lucru poate duce la
electrocutare sau incendii.
– Nu strângeţi cablul de alimentare CA (de la reţea) între
player şi perete, raft, etc.
– Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare CA
(de la reţea) şi nu trageţi de cablul de alimentare CA
(de la reţea).
Cu privire la reglarea volumului
Nu creşteţi volumul atunci când ascultaţi un fragment cu
date de intrare foarte slabe sau fără semnale audio. În caz
contrar, urechile dumneavoastră pot fi vătămate şi
difuzoarele se pot deteriora la redarea unui vârf de semnal.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi comenzile cu o cârpă moale.
Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv, praf de curăţat sau
solvenţi, cum ar fi alcoolul sau benzina.
Cu privire la piesele de schimb
În cazurile în care acest player este reparat, piesele reparate
pot fi colectate pentru a fi refolosite sau în scopuri de
reciclare.
Cu privire la conectarea la mufa HDMI
Respectaţi următoarele recomandări, deoarece manipularea
necorespunzătoare poate deteriora mufa HDMI şi
conectorul.
• Aliniaţi cu atenţie mufa HDMI din spatele playerului şi
conectorul HDMI verificându-le formele. Asiguraţi-vă că
conectorul nu este invers sau înclinat.
Mufă HDMI
Mufă HDMI
• Asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul HDMI atunci când
mutaţi playerul.
• Menţineţi conectorul HDMI drept atunci când conectaţi
sau deconectaţi cablul HDMI. Nu răsuciţi sau forţaţi
conectorul HDMI în mufa HDMI.
Cu privire la urmărirea de imagini video 3D
Este posibil ca unele persoane să aibă parte de disconfort
(precum oboseală a ochilor, oboseală sau ameţeală) în timp
ce urmăresc imagini video 3D.
Sony recomandă tuturor utilizatorilor să facă pauze regulate
atunci când urmăresc imagini video 3D. Durata şi frecvenţa
pauzelor necesare variază de la o persoană la alta.
Dumneavoastră trebuie să decideţi care este varianta optimă.
Dacă întâmpinaţi orice fel de disconfort, ar trebui să nu mai
urmăriţi imagini video 3D până dispare starea de disconfort;
consultaţi un medic, în cazul în care credeţi că este necesar.
De asemenea, ar trebui să consultaţi (i) manualul de
instrucţiuni şi/sau mesajele de atenţionare ale oricărui alt
dispozitiv utilizat cu acest produs şi (ii) site-ul nostru Web*
pentru a fi la curent cu cele mai recente informaţii. Vederea
copiilor mici (în special a celor sub şase ani) este încă în stadiu
de dezvoltare. Consultaţi medicul (precum un pediatru sau
un oftalmolog) înainte de a permite copiilor mici să
urmărească imagini video 3D.
Adulţii ar trebui să supravegheze copiii mici pentru a se
asigura că aceştia respectă recomandările enumerate
mai sus.
* Pentru clienţii din Europa şi Marea Britanie
http://www.sony-europe.com/myproduct/
Pentru clienţii din Asia Pacific şi Africa
http://www.sony-asia.com/support/
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest player este capabil să menţină
o imagine video statică sau o imagine afişată
pe ecranul televizorului pentru un timp
nedeterminat. Dacă lăsaţi o imagine video statică
sau o imagine simplă pe ecranul televizorului
pentru o perioadă îndelungată de timp, există
riscul deteriorării permanente a ecranului
televizorului. Televizoarele cu ecran cu plasmă şi
cele cu proiecţie pot prezenta această problemă.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la player,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Specificaţii
Informaţii despre mărcile
comerciale
Mufe intrare/ieşire
HDMI IN
Conector HDMI standard cu 19 pini
Video: 480i/576i, 480p/576p, 720/50p/60p*1, 1080/50i/60i*1, 1080/24p/50p/60p*1
Audio: PCM linear (până la 8 canale), Dolby Digital
HDMI OUT
Conector HDMI standard cu 19 pini
Video: 720/50p/60p*2, 1080/50i/60i, 1080/24p/50p/60p*2
Audio: PCM linear (până la 8 canale), Dolby Digital, Dolby Digital Plus
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Mufă ieşire optică/-18dBm (lungime de undă 660 nm)
PCM linear (2 canale), Dolby Digital
LAN
USB
Bornă 100BASE-TX
Mufă USB Tip A*3
IR Blaster
Mufă mini (Pentru conectarea cablului IR Blaster)
Alimentare şi altele
Necesar de putere
220-240 V CA, 50/60 Hz
Putere consumată
21 W
Dimensiuni (aprox.)
204 mm × 130 mm × 35 mm
(lăţime/adâncime/înălţime) incl. părţile ieşite în afară
Greutate (aprox.)
0,6 kg
Temperatură de funcţionare
Nivel de umiditate de funcţionare
De la 5 °C până la 35 °C
De la 25 % până la 80 %
Wireless
Standard LAN wireless
IEEE 802.11b/g/n
Interval frecvenţă
Bandă de 2,4 GHz: Canalele 1-13
Modulare
Modem DS-SS şi modem OFDM
Bluetooth
Sistem comunicaţii
Bluetooth Specification versiunea 3.0
Interval frecvenţă
Bandă de 2,4 GHz: 79 canale cu 1 MHz lăţime de bandă
Modulare
Profile compatibile cu Bluetooth*4
FHSS
HID (Human Interface Device Profile) (Profil dispozitiv interfaţă umană), SPP (Serial Port
Profile) (Profil port serial)
Accesorii
Accesorii furnizate
Telecomandă NSG-MR5E (1)/baterii R6 (mărime AA)*5 (2)/cablu de alimentare CA (de la
reţea) (1)/cablu IR Blaster (1)/Ghid de configurare rapidă (1)/Introducere (1)/Ghid de
referinţă (1)/Fişă de garanţie (1)
*1 Capacitate de intrare 3D.
*2 Capacitate de ieşire 3D.
*3 Pentru detalii privind dispozitivele USB ce pot fi conectate la player, consultaţi „Help Guide” (Ghid de ajutor)
(http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/).
*4 Profilele Bluetooth sunt standardizate conform scopului dispozitivului Bluetooth.
*5 Baterii Alkaline. Nu utilizaţi baterii cu mangan sau litiu atunci când înlocuiţi baterii vechi.
Informaţii suplimentare
Despre securitatea LAN wireless
Din moment ce comunicarea prin intermediul funcţiei
LAN wireless are loc prin unde radio, semnalul wireless
poate fi susceptibil la interceptare. Pentru a proteja
comunicarea wireless, acest player acceptă diverse
funcţii de securitate. Asiguraţi-vă că aţi configurat
corect setările de securitate, în conformitate cu mediul
dumneavoastră de reţea.
• Fără securitate
Deşi puteţi efectua setările cu uşurinţă, oricine poate să
intercepteze comunicarea wireless sau să intre în reţeaua
dumneavoastră wireless, chiar şi fără ajutorul vreunui
instrument sofisticat. Reţineţi că există riscul accesului
neautorizat sau al interceptării de date.
• WEP
WEP aplică măsuri de securitate comunicaţiilor pentru
a împiedica persoanele din exterior să intercepteze
comunicaţiile sau să intre în reţeaua dumneavoastră
wireless. WEP este o tehnologie de securitate moştenită,
care permite conectarea unui dispozitiv mai vechi, care
nu acceptă TKIP/AES.
• WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate dezvoltată pentru
a corecta deficienţele WEP. TKIP asigură un nivel de
securitate superior faţă de WEP.
• WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care utilizează
o metodă de securitate diferită de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate superior faţă de
WEP sau TKIP.
• Tehnologia şi brevetele de codificare audio MPEG Layer-3
sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Termenii HDMI, High-Definition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi în
alte ţări.
• Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul
dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
• Marca şi siglele Bluetooth® reprezintă mărci comerciale
deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor
mărci de către Sony Corporation se face sub licenţă.
• WPA™ şi WPA2™ sunt mărci ale Wi-Fi Alliance.
• Tehnologia de recunoaştere a muzicii şi a conţinutului
video, precum şi datele asociate, sunt furnizate de către
Gracenote®. Gracenote este standardul în domeniu pentru
tehnologia de recunoaştere a muzicii şi pentru furnizarea
conţinutului asociat. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele despre muzică şi video
de la Gracenote, Inc., drepturi de autor © 2000 până în
prezent Gracenote. Gracenote Software, drepturi de autor
© din 2000 până în prezent Gracenote. Unul sau mai multe
brevete deţinute de Gracenote se aplică acestui produs şi
acestui serviciu. Consultaţi site-ul Web Gracenote pentru
o listă neexhaustivă a brevetelor Gracenote aplicabile.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, sigla şi modelul
siglei Gracenote, precum şi sigla „Powered by Gracenote”
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale
ale Gracenote în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Windows Media este marcă comercială înregistrată sau
marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara
acestui produs este interzisă fără a deţine o licenţă din
partea Microsoft sau a unui subsidiar Microsoft autorizat.
• Conţine tehnologie Flash®, Flash® Lite® şi/sau Reader®
de la Adobe Systems Incorporated. Acest produs Sony
Product conţine software Adobe® Flash® player sub
licenţă de la Adobe System Incorporated, drepturi de
autor © 1995-2010 Adobe Systems Incorporated. Toate
drepturile rezervate. Adobe, Flash, Flash Lite şi Reader sunt
mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale
Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în
alte ţări.
• Proiectat cu UEI Technology™
Sub licenţă de la Universal Electronics Inc.
Porţiuni © UEI 2000 - 2012
• Alte nume de sisteme şi de produse sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
producătorilor. Mărcile ™ şi ® nu sunt indicate în acest
document.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement