Sony | BDP-S1E | Sony BDP-S1E Instrucţiuni de utilizare

ATENŢIONARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau
şoc electric nu expuneţi acest aparat
condiţiilor de ploaie sau umezeală.
Pentru a evita risul şocurilor electrice,
nu deschideţi carcasa aparatului.
Operaţiunile
de
service
trebuie
efectuate doar de un personal calificat.
Nu expuneţi bateriile în general şi cele
instalate în acest aparat, condiţiilor de
căldură excesivă, cum ar fi focul sau
razele soarelui.
ATENŢIE
Folosirea
instrumentelor
optice
împreună cu acest produs va creşte
pericolul vătămării ochilor. Deoarece
raza laser utilizată în interiorul acestui
player Blue-ray Disc este dăunătoare
ochilor, nu încercaţi să demontaţi
carcasa.
Operaţiunile
de
service
trebuie
efectuate doar de un personal calificat.
Această etichetă se află pe carcasa de
protecţie internă a dispozitivului laser,
din interiorul produsului.
Acest dispozitiv este clasificat ca un
produs LASER de CLASA 1. Eticheta
de produs LASER de CLASA 1 se află
pe carcasa de protecţie internă a
dispozitivului laser, din interiorul
produsului.
Notă pentru clienţii din regatul Unit
şi din Republica Irlanda
Pentru siguranţa şi confortul dvs. acest
aparat dispune de un ştecher turnat care
respectă BS1363.
Dacă este necesară înlocuirea siguranţei din
ştecher, trebuie folosită una similară celei
furnizate, având aprobarea ASTA sau BSI
până la BS1362 (adică marcate cu semnele
sau
).
Dacă ştecherul furnizat cu acest echipament
are un capac al siguranţei detaşabil, acesta
va fi montat la loc după schimbarea
siguranţei. Nu folosiţi niciodată ştecherul
fără capacul siguranţei.
Dacă pierdeţi capacul siguranţei, vă rugăm
să vă adresaţi celui mai apropiat centru de
service Sony.
2
Reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice uzate (aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa de Est cu sisteme de colectare
diferenţiate).
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj semnifică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu
menajer obişnuit. Produsul respectiv trebuie
dus şi depus la punctele de colectare pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asiguraţi-vă de modul corect de
debarasare de acest produs, pentru a
împiedica eventualele consecinţe negative
pe care le-ar putea avea asupra mediului şi
asupra sănătăţii umane. Prin reciclarea
materialelor ajutaţi la conservarea resurselor
naturale.
Pentru
detalii
suplimentare
referitoare la reciclarea acestor produse,
contactaţi autorităţile locale sau interesaţi-vă
la magazinul de la care aţi cumpărat
produsul.
Producătorul acestui produs este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Monato-ku
Tokyo,
108-0075,
Japonia.
Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi
siguranţă a produsului este Sony
Deutschland
GmbH,
hedelfinger
Strasse
61,
70327,
Stuttgart,
Germania. Pentru orice servicii sau
chestiuni privind garanţia, vă rugăm să
vă adresaţi adreselor furnizate în
documente separate de service sau
garanţie.
Note referitoare la
discuri
•
Pentru a menţine curată
suprafaţa discului, manipulaţi
discul prinzându-l de margini.
Nu atingeţi suprafaţa discului.
•
Nu expuneţi discul în bătaia
directă a razelor de soare, sau
a aerului care iese din conducte
cu aer cald, nici în maşina
parcată în bătaia soarelui,
deoarece temperatura poate
creşte considerabil în interiorul
maşinii.
După utilizare, reintroduceţi
discul în carcasa lui.
Curăţaţi discul utilizând o lavetă
de curăţat. Ştergeţi discul
pornind dinspre centru către
margine.
•
•
Precauţii
Privind siguranţa
•
•
Acest aparat funcţionează la 220-240
V CA, 50/60 Hz. Verificaţi dacă
specificaţiile privind tensiunea de
funcţionare ale aparatului dvs. şi cele
ale furnizorului local de energie sunt
identice.
Pentru
prevenirea
incendiilor şi
pericolului de electrocutare, nu plasaţi
pe echipament obiecte pline cu lichid,
cum ar fi vazele.
Privind instalarea
•
•
•
•
•
•
Nu instalaţi aparatul în poziţie
înclinată;
a
fost
proiectat
să
funcţioneze numai în poziţie orizontală.
Menţineţi sistemul şi discurile la
distanţă de echipamente cu magneţi
puternici, cum ar fi cuptoare cu
microunde sau difuzoare mari.
Nu plasaţi obiecte grele pe unitate.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un
dulap.
Instalaţi sistemul astfel încât cablul de
alimentare să poată fi scos uşor din
priza de perete, în cazul apariţiei unor
probleme.
Nu expuneţi bateria condiţiilor de
căldură excesivă, cum ar fi bătaia
directă a razelor de soare, focul sau
alte condiţii similare.
•
•
Nu utilizaţi pentru curăţare
solvenţi precum neofalină, tiner,
lichide de curăţare din comerţ
ori spray anti-static pentru
curăţat discurile LP de vinil
(pentru Pick-up).
Dacă aţi imprimat eticheta discului,
aşteptaţi ca aceasta să se usuce,
înainte de a încerca redarea
discului.
PRECAUŢII
Privind siguranţa
Dacă în interiorul carcasei aparatului
pătrunde un obiect străin, scoateţi
aparatul din priză şi nu îl repuneţi în
funcţiune înainte de a fi verificat de un
personal calificat.
Privind sursele de alimentare
•
•
Aparatul rămâne sub tensiune chiar
şi atunci când este oprit, atât timp
cât
ştecherul
cordonului
de
alimentare rămâne introdus în priză.
Scoateţi aparatul din priză, dacă
intenţionaţi să nu-l utilizaţi o
perioadă de timp îndelungată.
Pentru scoaterea din priză, trageţi
întotdeauna de ştecher, nu de
cordon.
Privind amplasarea
•
•
•
•
Amplasaţi aparatul într-o locaţie cu
ventilaţie corespunzătoare, pentru a
preveni creşterea temperaturii în
interiorul aparatului.
Nu aşezaţi aparatul pe o suprafaţă
moale, cum ar fi o carpetă.
Nu amplasaţi aparatul în apropierea
unor surse de căldură, ori în locuri
expuse direct în lumina soarelui, ori
cu praf excesiv sau supuse şocurilor
mecanice.
Partea transparentă a suprafeţei
panoului frontal este confecţionată
din sticlă. Manipulaţi cu grijă.
Referitoare la utilizare
• Dacă aparatul este adus direct dintrun loc rece la unul cald, ori este
amplasat într-o cameră cu umiditate
mare, se poate forma condens pe
lentila din interiorul sistemului. Dacă
se întâmplă acest lucru, aparatul nu
va mai funcţiona corespunzător.
Scoateţi discul şi lăsaţi aparatul
pornit circa o jumătate de oră, până
la evaporarea condensului.
• Atunci când doriţi schimbarea
amplasamentului aparatului, dacă în
aparat se află vreun disc, acesta
trebuie scos. În caz contrar, discul
poate fi deteriorat.
Privind curăţarea
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele
aparatului utilizând o lavetă moale, uşor
înmuiată într-o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi nici un fel de
tampoane abrazive, praf de curăţat, ori
solvenţi, precum alcool sau benzen.
Referitoare la discurile de curăţat,
agenţii de curăţarea discurilor/lentilei
Nu utilizaţi discuri de curăţat existente în
comerţ sau substanţe de curăţat
discul/lentila (lichide sau sub forma de
spray). Acestea pot provoca defecţiuni.
Privind schimbarea pieselor
În cazul în care aparatul este reparat,
piesele schimbate în cadrul reparaţiei sar putea să fie reţinute pentru refolosire
sau în scop de reciclare.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie:
Acest
sistem
are
capabilitatea de a menţine pe ecranul
televizorului dumneavoastră, pentru
un timp indefinit de lung, imaginea
statică a unui cadru video ori a
meniului cu afişare pe ecran, “on
screen display”. Dacă lăsaţi ca aceste
imagini statice să fie afişate pe
ecranul televizorului dumneavoastră
un timp prea lung, riscaţi deteriorarea
permanentă
a
ecranului
TV.
Îndeosebi televizoarele cu proiecţie
sunt predispuse acestui risc.
Dacă, aveţi întrebări sau întâmpinaţi
probleme cu playerul dumneavoastră, vă
rugăm să contactaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Referitoare la reglajul volumului
sonor
Nu măriţi nivelul volumului sonor atunci
când ascultaţi un pasaj cu nivel foarte
redus al semnalului de intrare, ori dacă
nu este prezent semnal audio. Dacă
procedaţi astfel, difuzoarele boxelor
audio pot fi deteriorate atunci când va
trebui redat un pasaj cu nivel maxim
(peak level).
3
CUPRINS
ATENŢIONARE ..................................................................... 2
Note referitoare la discuri .................................................... 2
Precauţii ................................................................................ 3
Cuprins .................................................................................. 4
Despre acest manual ...................................................... 5
Acest player poate reda următoarele discuri şi fişiere ..... 5
Exemple de discuri pe care acest player nu le poate reda
......................................................................................... 6
Despre redarea discurilor înregistrate în formatul AVCHD
......................................................................................... 6
Codul regional BD/DVD .................................................. 7
Note cu privire la operaţiile de redare ale discurilor BD /
DVD ................................................................................. 7
Drepturi de autor ............................................................. 7
Caracteristici principale ...................................................... 7
Operaţiuni preliminare
Etapa 1: Despachetarea ....................................................... 9
Etapa 2: Conectarea cablurilor video / HDMI ................... 10
Ⓐ Conectarea la o mufă de intrare video ..................... 10
Ⓑ Conectarea la o mufă de intrare S-Video ................. 10
Ⓒ Conectarea la mufele de intrare component video (Y,
PB/CB, PR/CR) ......................................................... 10
Ⓓ Conectarea la o mufă de intrare HDMI ..................... 11
Despre caracteristicile funcţiei Theatre Sync ‚BRAVIA’
(doar pentru conexiunile HDMI) ............................. 11
Etapa 3: Conectarea cablurilor audio ............................... 12
Conectarea televizorului dvs. .............................. 13
Conectarea la un amplificator stereo (receiver) şi
două difuzoare ....................................................... 13
Conectarea la un amplificator AV (receiver) care
dispune de un decode Dolby Surround (Pro Logic) şi
3 până la 6 difuzoare ............................................. 14
Conectarea la un amplificator AV (receiver) care
are mufe de intrare 5.1 canale şi 6 difuzoare ........ 14
Conectarea la un amplificator AV (receiver) care
are mufă de intrare digitală şi 6 difuzoare .............. 15
Conectarea la un amplificator AV (receiver) care
are mufă de intrare HDMI şi 8 difuzoare ................ 15
Etapa 4: Conectarea cablului de alimentare .................... 16
Etapa 5: Pregătirea telecomenzii ...................................... 16
Operarea televizorului cu ajutorul telecomenzii furnizate
împreună cu sistemul ............................................. 17
Etapa 6: Setarea simplă ..................................................... 18
Etapa 7: Reglaje suplimentare .......................................... 19
Operaţiuni de bază
Redarea discurilor .............................................................. 20
Ghid al meniurilor .............................................................. 22
Introducerea caracterelor .............................................. 23
Ghid al telecomenzii .......................................................... 24
Redarea în diverse moduri de redare ........................... 25
Căutarea cu ajutorul telecomenzii ................................. 26
Verificarea informaţiilor despre disc ................................ 26
4
Clarificarea sunetelor cu volum redus (Audio DRC) ...... 27
Reglarea imaginilor ............................................................ 28
Reglajul fin al imaginii conform preferinţelor ................. 28
Blocarea redării unui disc ................................................. 29
Setarea/schimbarea parolei .......................................... 29
Setarea funcţiei de Control Parental pentru DVD-uri .... 30
Setarea funcţiei de Control Parental pentru BD-ROM .. 30
Vizionarea fişierelor video
Vizionarea tuturor titlurilor ................................................ 32
Redarea unui titlu .......................................................... 33
Căutarea după gen, în Lista Rapidă sau în cadrul unui
director ........................................................................ 34
Căutarea unui titlu .............................................................. 34
Programarea redării (Lista rapidă) ................................... 35
Ascultarea fişierelor muzicale
Vizionarea tuturor artiştilor ............................................... 36
Redarea unei piese muzicale ....................................... 37
Căutarea după artist, album, gen, în Lista Rapidă sau în
cadrul unui director .................................................... 38
Căutarea unei piese muzicale ........................................... 38
Programarea redării (Lista rapidă) ................................... 39
Vizionarea fişierelor foto
Vizionarea tuturor directoarelor ....................................... 40
Redarea unei prezentări de diapozitive ........................ 41
Căutarea după dată, în Lista Rapidă sau în cadrul unui
director ........................................................................ 42
Căutarea unei fotografii .................................................... 42
Programarea redării unei prezentări de diapozitive (Lista
rapidă) .......................................................................... 43
Schimbarea setărilor iniţiale
Utilizarea meniului de setări (Setup Display) .................. 44
Meniul de setare video (Video Setup) .............................. 45
Meniul de setare audio (Audio Setup) .............................. 47
Limba ................................................................................... 49
Funcţia de Control Parental .............................................. 50
Difuzoarele .......................................................................... 51
Opţiuni ................................................................................. 52
Resetarea aparatului .......................................................... 53
Informaţii suplimentare
Ghid al problemelor de funcţionare ..................................
54
Funcţia de auto-diagnoză .................................................. 57
Index al părţilor componente şi al elementelor de control
....................................................................................... 58
Panoul frontal ................................................................ 58
Afişajul panoului frontal ................................................. 59
Panoul din spate ........................................................... 59
Glosar .................................................................................. 60
Specificaţii .......................................................................... 61
Lista Codurilor de Limbă ................................................... 62
Lista Codurilor Zonale / de ţară pentru funcţia de Control
Parental ........................................................................ 63
Index .................................................................................... 63
Acest player poate reda
următoarele discuri şi fişiere
Despre acest manual
În instrucţiunile din prezentul manual sunt descrise comenzile
date de la telecomandă. Puteţi utiliza în egală măsură
comenzile de la panoul frontal al sistemului, dacă acestea au
nume identice ori similare cu cele de pe telecomandă.
Semnificaţia iconiţelor folosite în acest manual este descrisă
în tabelul de mai jos:
Iconiţă
Format Disc
Disc Blu-ray
DVD VIDEO
Semnificaţie
Funcţii disponibile doar pentru discuri BD-ROM,
inclusiv DL.
Funcţii disponibile pentru discuri DVD VIDEO şi
DVD+RW/DVD+R în mod VR sau DVD-RW /
DVD-R în mod video, inclusiv discuri de 8 cm.
Funcţii disponibile pentru discuri DATA DVD
(DVD+RW / DVD+R / DVD-RW / DVD-R care
conţin fişiere video MPEG-2 PS, piese audio
MP3* şi fişiere imagine JPEG).
Funcţii disponibile pentru discuri CD sau CD-R /
CD-RW în format CD muzical.
* MP3 ( MPEG1 Audio Layer III) este un format
standard, definit prin ISO (Organizaţia Internaţională
pentru Standardizare)/IEC (Comisia Internaţională
pentru Electrotehnică) MPEG, de compresie a datelor
audio.
Notă
Ilustraţiile meniurilor ce apar pe ecran folosite în acest manual
s-ar putea sp fie diferite de cele care apar de ecranul
televizorului dumneavoastră.
DVD-RW / -R
DVD+RW / +R
CD
„Blu-ray Disc” (Disc Blu-ray) este marcă înregistrată.
Logo-urile „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO” şi „CD” sunt mărci înregistrate.
Formate de fişiere suportate (doar discuri
DATA DVD)
Discurile DVD+RW / DVD+R / DVD-RW / DVD-R sunt
denumite generic „DATA DVD” în acest manual atunci când
discurile conţin fişiere ce pot fi redate. Sunt suportate
următoarele formate:
•
•
Fişiere video MPEG-2 PS.
Fişiere muzicale MP3.
• Fişiere imagine JPEG*.
* Formatul JPEG este conform UDF (Universal Disk Format)
Note privind compatibilitatea BD-ROM
Acest player suportă doar BD-ROM Profile 1. Redarea
următoarelor versiuni ale discurilor BD, altele decât BD-ROM
nu este garantată. Deoarece specificaţiile discurilor Blu-ray
sunt noi şi în plină evoluţie, anumite discuri s-ar putea să nu
poată fi redate, în funcţie de tipul de disc şi de verisune.
Ieşirea audio diferă în funcţie de sursă, mufa de ieşire
conectată şi de setările audio selectate. Pentru detalii
suplimentare, consultaţi pagina 48.
continuare
5
Exemple de discuri pe care acest player nu
le poate reda
Despre redarea discurilor înregistrate în
formatul AVCHD
Acest player nu poate reda următoarele discuri:
• BD-RE / BD-R
• BD cu cartuş.
Acest player poate reda discuri în format AVCHD.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DVD-RW / DVD-R în mod VR.
DVD-RAM.
HD DVD.
Discuri DVD Audio.
Discuri DATA CD (CD-R / CD-RW în alt format decât CD
muzical).
CD ROM înregistrat în format PHOTO CD.
Porţiunea de date a CD-Extras
VCD / Super VCD
Stratul HD al discurilor Super Audio CD.
De asemenea, acest player nu poate reda următoarele discuri:
• Discuri BD-ROM / DVD VIDEO cu un cod regional diferit.
• Un disc care nu are o formă standard (ex. card, inimă,
etc.)
•
Discuri care au hârtie sau bandă adezivă pe ele
•
Un disc care are pe el un adeziv al benzii de celofan sau
un autocolant.
Note
•
•
•
•
6
Note cu privire la discurile DVD+RW / DVD+R, DVDRW / DVD-R sau CD-R / CD-RW
Anumite DVD+RW / DVD+R, DVD-RW / DVD-R sau CDR / CD-RW nu pot fi redate de acest player datorită
calităţii înregistrării sau condiţiilor fizice ale discului, sau
datorită caracteristicilor dispozitivului de înregistrare sau
software-ului folosit.
Discul DVD nu va fi redat dacă acesta nu a fost corect
finalizat. Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale echipamentului de înregistrare. Vă rugăm
să remarcaţi că anumite funcţii de redare s-ar putea să nu
fie disponibile în cazul anumitor discuri DVD-R /
DVD+RW, chiar dacă ele au fost corect finalizate. În acest
caz, vizionaţi discul folosind redarea normală.
Discuri muzicale codate utilizând tehnologii de
protecţie anticopiere
Acest aparat permite redarea CD-urilor realizate în
conformitate cu standardul pentru Compact Discuri (CD).
Recent, numeroase discuri muzicale, codate utilizând
tehnologii anticopiere, au fost lansate pe piaţă de unele
case de discuri. Vă informăm că, printre aceste discuri,
unele nu sunt realizate conform standardului CD şi nu pot
fi redate de acest aparat.
Notă cu privire la discurile DualDisc
Un disc DualDisc este un disc cu date înregistrate pe
ambele feţe: materialul DVD înregistrat pe una din feţe
este în corelaţie cu materialul audio digital înregistrat pe
cealaltă faţă.
Dar deoarece datele înregistrate pe faţa audio nu sunt
conforme cu standardul CD, redarea acestui tip de disc
pe acest aparat nu poate fi garantată.
Notă cu privire la discurile DVD dublu-strat
Redarea imaginilor şi a sunetului s-ar putea să se
întrerupă pentru un moment atunci când are loc trecerea
de pe un strat pe celălalt.
Ce reprezintă formatul AVCHD?
Formatul AVCHD este un format de înaltă definiţie pentru
camere video digitale folosit pentru înregistrarea pe discuri
DVD a semnalelor SD (Standard definition) sau HD (high
Definition) conform specificaţiilor 1080i*1 sau 720p*2, folosind
o tehnologie eficientă de codare a compresiei a datelor.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este adoptat pentru
comprimarea datelor video, iar Dolby Digital sau sistemul
Linear PCM este folosit pentru compresia datelor audio.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este capabil de compresia
imaginilor cu o eficienţă mai mare decât formatul convenţional
de compresie a imaginilor. Formatul MPEG-4 AVC/H.264
permite ca semnalele video cu o rezoluţie mai bună (HD)
provenite de la o cameră video digitală să fie înregistrate pe
discuri DVD, în acelaşi fel ca un semnal de televiziune
standard (SD).
„AVCHD” şi logo-ul AVCHD sunt mărci înregistrate ale
companiilor Matsushita Electric Industrial Co. şi Sony
Corporation.
*1 o specificaţie a semnalelor de înaltă definiţie care utilizează
scanarea efectivă a 1080 de linii şi sistemul de baleiere
întreţesut.
*2 o specificaţie a semnalelor de înaltă definiţie care utilizează
o scanare efectivă a 720 de linii şi sistemul progresiv.
Note
•
•
Anumite discuri în format AVCHD s-ar putea să nu poată
fi redate, în funcţiile de condiţiile lor de înregistrare.
Discurile în format AVCHD nu vor putea fi redate, dacă nu
au fost corect finalizate.
Codul regional BD/DVD
Playerul dumneavoastră are un cod regional imprimat pe
partea din spate a unităţii şi va putea reda doar discuri BDROM / DVD VIDEO (doar redare) etichetate cu un cod
regional identic. Acest sistem este folosit pentru protejarea
drepturilor de autor.
De asemenea, sistemul permite şi redarea discurilor DVD
etichetate cu simbolul
.
Este posibil ca pe unele discuri BD-ROM / DVD VIDEO să nu
fie indicat codul regional, iar redarea lor să fie interzisă
datorită restricţiilor de zonă.
Caracteristici principale
Bucuraţi-vă de calitatea semnalelor audio/video de înaltă
definiţie (HD) şi de librăria de funcţii furnizate de acest player
Blu-ray.
Redarea BD-ROM
BD-ROM reprezintă formatul viitoarei generaţii de discuri
optice în era HD. Având o capacitate masivă de stocare de la
25 GB la 50 GB (de cinci ori mai mult decât un DVD) şi o rată
de transfer de mare viteză de până la 54 Mbps, acest format
oferă nu numai o calitate video HD fără cusur*1*2, dar de
asemenea permite să vă bucuraţi de un continut bogat
suplimentar pe un singur disc şi o calitate audio HD de până la
8 canale, precum şi o operabilitate interactivă.
*1 pentru a vă bucura de aceeaşi calitate este nevoie de un
dispozitiv de redare HD compatibil.
*2 anumite discuri permit vizionarea doar prin intermediul
conexiunii HDMI.
24p True Cinema
Note cu privire la operaţiile de redare ale
discurilor BD / DVD
Anumite caracteristici de redare a discurilor BD / DVD şi pot fi
intenţionat setate de producătorii de software. Deoarece acest
sistem redă discurile BD / DVD şi în funcţie de modul în care
producătorul de software a conceput conţinutul discului, este
posibil ca anumite facilităţi la redarea discurilor să nu poată fi
utilizate. Studiaţi în acest sens şi instrucţiunile de folosire care
însoţesc discurile BD / DVD respective.
Drepturi de autor
Acest produs înglobează tehnologie de protecţie a drepturilor
de autor, tehnologie protejată prin brevete patentate în SUA şi
prin alte drepturi de proprietate intelectuală. Utilizarea acestei
tehnologii de protecţie a drepturilor de autor trebuie autorizată
de Macrovision şi este destinată doar utilizării personale sau
vizualizărilor cu caracter restrâns, dacă Macrovision nu are
alte precizări exprese în acest sens. Este interzisă
reproducerea neautorizată a acestei tehnologii prin “inginerie
inversă” (“reverse engineering”) (copiere prin studierea
originalului), sau prin dezasamblare.
Filmările video cu o cameră de filmare constau din 24 de
cadre pe secundă. Deoarece televizoarele convenţionale (atât
cu tub cinescop (CRT), cât şi cu ecran plat) afişează imaginile
fie la un interval de 1/60 secunde, fie la unul de 1/50, rezultă
că respectivele 24 de cadre nu apar cu aceeaşi cadenţă.
Atunci când conectaţi un TV care dispune de capabilităţi 24p,
playerul redă fiecare cadru la un interval de 1/24 secunde –
intervalul original al filmării cu camera de filmare, reproducând
astfel în mod fidel imaginea originală de cinema.
Controlul HDMI (‚BRAVIA’ Theatre Sync)
Funcţia ‚BRAVIA’ Theatre Sync face operarea simplă prin
conectarea componentelor Sony care sunt compatibile cu
funcţia de control HDMI prin intermediul unui cablu HDMI
(care nu este furnizat odată cu produsul).
Aplicaţia BD-J
Formatul BD-ROM suportă Java pentru funcţiile interactive.
„BD-J” oferă furnizorilor de conţinut o funcţionalitate aproape
nelimitată la crearea titlurilor BD-ROM*.
Însemnele comerciale Java şi toate cele bazate pe Java şi
logo-urile aferente sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale companiei Sun Microsystems, Inc. În Statele
Unite şi alte ţări.
Esmertec şi Jbed sunt mărci comerciale sau înregistrate ale
Esmertec AG.
© 2000-2007 Esmertec AG
*acest player nu suportă conţinut BD-J ce poate fi downloadat.
Support pentru Linear PCM multi-canal
necomprimat
În combinaţie cu un amplificator AV compatibil, acest player
poate scoate la ieşire un sunet surround Linear PCM de până
la 8 canale*. Cu un amplificator care nu este compatibil,
playerul poate scoate la ieşire semnale analogice 5.1 canale
continuare
7
de la mufa sa 5.1 CH OUTPUT pentru a vă bucura de un
sunet de înaltă calitate.
* Vă rugăm să remarcaţi că mufa 5.1 CH OUTPUT (COAXIAL sau
OPTICAL) nu scoate la ieşire semnale pe 8 canale. Pentru aceasta
aveţi nevoie de un cablu HDMI şi de un dispozitiv compatibil HDMI
care suportă semnale pe 8 canale.
Redarea discurilor în format AVCHD
Acest player suportă fişiere în format AVCHD – înregistrări de
înaltă definiţie efectuate cu ajutorul unei camere video
compatibilă cu formatul AVCHD. Arhiva dumneavoastră de
înaltă definiţie este gata de a fi redată cu o calitate HD.
Interfaţa digitală HDMI (High-definition
Multimedia Interface)
Atunci când este conectat la un dispozitiv de redare echipat cu
HDMI, playerul poate scoate la ieşire atât semnale video SD şi
HD, cât şi semnale audio multi-canal, în formă digitală fără nici
o degradare a acestora.
Specificaţiile HDMI suportă HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection), o tehnologie de protecţie împotriva
copierii care încorporează o tehnologie de codare a
semnalelor video digitale.
Funcţia de librărie a fişierelor înregistrate (doar pentru
imagini JPEG, fişiere audio MP3, fişiere video MPEG-2 PS)
În cazul discurilor DATA DVD create cu ajutorul altor
dispozitive, sunt disponibile trei Liste de Titluri separate pentru
navigare (film / muzică / fotografii) pentru o sortare, căutare şi
redare (inclusiv prezentări de diapozitive) mai uşoară.
8
Despachetarea
Verficaţi să aveţi următoarele:
• Cablu video (conector phono x 1) (1)
• Cablu audio stereo (conector phono x 1) (1)
Operaţiuni preliminare
Urmaţi etapele de la 1 la 7 pentru a realiza conectarea
playerului şi reglarea setărilor acestuia.
Pentru numele mufelor şi al butoanelor, consultaţi
capitolul „Index al pieselor şi elementelor de control”
(pagina 58).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cablu de alimentare (1)
Telecomandă (1)
Baterii R6 (mărime AA) (2)
Informaţii Licenţă GNU (doar limba engleză) (1)
Conectaţi ferm cablurile pentru evitarea zgomotului nedorit.
Consultaţi şi instrucţiunile furnizate odată cu acele componente pe
care doriţi să le conectaţi.
Nu puteţi conecta acest player la un televizor care nu dispune de
o mufă de intrare video.
Asiguraţi-vă că aţi scos de sub tensiune fiecare componentă
înainte de conectare.
Nu aplicaţi o presiune prea mare pe cablurile de conectare.
Împingându-le în pertele carcasei, etc. acestea pot fi avariate.
Etapa 1: Despachetarea .................................. 9
Etapa 2: Conectarea cablurilor video / cablului
HDMI ............................................................ 10
Etapa 3: Conectarea cablurilor audio .......... 12
Etapa 4: Conectarea cablului de alimentare.16
Etapa 5: Pregătirea telecomenzii ................. 16
Etapa 6: Setarea simplă ................................ 18
Etapa 7: Reglaje suplimentare ..................... 19
9
Conectarea cablurilor video /
cablului HDMI
Conectaţi acest player la televizorul, proiectorul sau la
amplificatorul AV (receiver) dumneavoastră folosind un cablu
Ⓑ Conectarea la o mufă de intrare S VIDEO
Efectuaţi conexiunea cu ajutorul cablului S VIDEO (care nu
este furnizat). Vă veţi bucura de imagini de calitate înaltă.
Player Blu-ray Disc
video. Selectaţi unul din modelele de la Ⓐ la Ⓓ, în funcţie de
mufa de intrare de la televizor, proiector sau amplificatorul AV
(receiver).
Pentru a putea viziona semnale progresive 1080p cu ajutorului
unui televizor, proiector sau monitor compatibil cu o mufă de
intrare HDMI, trebuie să alegeţi modelul Ⓓ. Puteţi folosi
modelul Ⓒ pentru a viziona semnale progresive 480p / 576p /
720p sau semnale 1080i în format întreţesut pe un dispozitiv
compatibil cu mufe de intrare „component video”.
Spre S VIDEO
Cablu S Video (nu este furnizat)
Ⓐ Conectarea la o mufă de intrare video
Conectaţi cablul video furnizat (de culoare galbenă) la mufa
galbenă (video). În acest fel vă veţi bucura de o calitate
standard a imaginilor.
Player Blu-ray Disc
TV, proiector sau
amplificator AV
(receiver)
Direcţia semnalului
Ⓒ Conectarea la mufele de intrare
component video (Y, PB/CB, PR/CR)
Spre VIDEO OUT
(galben)
(galben)
Cablu video (furnizat)
Direcţia semnalului
Conectaţi componenta prin intermediul mufelor COMPONENT
VIDEO OUT folosind un cablu „component video” care nu este
furnizat, sau trei cabluri video (care nu sunt furnizate) de
aceeaşi fel şi lungime. Vă veţi bucura de reproducerea fidelă a
culorilor şi de imagini de o calitate înaltă. Vă puteţi de
asemenea bucura de imagini de o calitate şi mai bună cum
sunt acelea furnizate cu ajutorul semnalelor progresive 480p /
576p / 720p sau semnalelor întreţesute 1080i, dacă
televizorul, proiectorul sau amplificatorul dumneavoastră AV
(receiver) este compatibil cu aceste tipuri de semnale.
Player Blu-ray Disc
TV, proiector sau
amplificator AV
(receiver)
Conectarea la un TV standard 4:3
În funcţie de disc, imaginea s-ar putea să nu se potrivească
ecranului dumneavoastră TV. Pentru schimbarea raportului de
aspect al ecranului, consultaţi pagina 45.
Spre COMPONENT
VIDEO OUT
(verde)
Note
(albastru)
Nu conectaţi un VCR, etc. între TV şi player. Dacă treceţi
semnalele video prin VCR, s-ar putea să nu recepţionaţi o
imagine clară pe ecranul TV. Dacă televizorul dvs. dispune
doar de mufă audio/video, conectaţi playerul la această mufă.
10
(albastru)
(roşu)
Cablu „component video”
(nu este furnizat)
: Direcţia semnalului
Conectaţi în mod
direct
(verde)
(roşu)
TV, proiector sau
amplificator AV
(receiver)
•
Ⓓ Conectarea la o mufă de intrare HDMI
Folosiţi un cablu HDMI certificat de Sony (care nu este
furnizat) pentru a vă bucura de înalta calitate a imaginilor şi
sunetelor digitale prin intermediul mufei HDMI OUT. Vă puteţi
de asemenea bucura de imagini de o calitate şi mai bună cum
sunt acelea furnizate cu ajutorul semnalelor progresive 480p /
576p / 1080i sau semnalelor 1080p (cea mai bună calitate a
imaginilor furnizată de acest player), dacă televizorul,
proiectorul sau amplificatorul dumneavoastră AV (receiver)
este compatibil cu aceste tipuri de semnale.
Player Blu-ray Disc
•
Despre indicatorii conexiunii HDMI
După ce playerul a fost pornit, indicatorul HD de pe panoul
frontal se aprinde atunci când sunt scoase la ieşire semnale
720p / 1080i / 1080p. Indicatorul HDMI se aprinde atunci când
playerul este conectat cu un dispozitiv HDMI.
Note
•
Spre HDMI OUT
•
Cablu HDMI (nu este furnizat)
•
TV, proiector sau
amplificator AV
(receiver)
Acest player Blu-ray încorporează tehnologie HDMI (High
Definition Multimedia Interface). HDMI, logo-ul HDMI şi HighDefinition Multimedia Interface reprezintă mărci comerciale
sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
TM
Consumatorii trebuie să ştie că nu toate televizoarele de înaltă
definiţie sunt complet compatibile cu acest produs şi este posibil
ca în cadrul imaginilor să apară diverse rămăşiţe. În cazul
problemelor cu imaginile obţinute în urma scanării progresive
480/576/720/1080, este recomandat ca utilizatorul să schimbe
conexiunea la tipul de ieşire „definiţie standard” (standard
definition). Dacă aveţi întrebări cu privire la compatibilitatea
televizorului dvs. cu acest model de player Blu-ray 480p / 576p /
720p /1080p, vă rugăm să vă adresaţi serviciului clienţi.
Dacă imaginea nu este clară, naturală sau potrivită dorinţelor
dumneavoastră, schimbaţi rezoluţia ieşirii video prin apăsarea
butonului VIDEO FORMAT (pagina 46).
Asiguraţi-vă că pe cablul HDMI se află logo-ul HDMI.
Despre caracteristicile funcţiei Theatre
Sync ‚BRAVIA’ (doar pentru conexiunile
HDMI)
Prin conectarea componentelor Sony care sunt compatibile cu
funcţia de control HDMI, prin intermediul cablului HDMI (care
nu este furnizat) operarea acestora este simplificată după cum
este prezentat mai jos:
•
Note cu privire la conectarea prin mufa HDMI
Vă rugăm să remarcaţi tipurile de manipulare greşită de mai
jos care ar putea afecta mufa de ieşire HDMI sau conectorul.
• Aliniaţi cu atenţie mufa HDMI OUT din spatele playerului
şi conectorul HDMI prin verificarea formei lor. Asiguraţi-vă
că respectivul conectorul nu este cu faţa în jos sau
răsucit.
Dacă plasaţi într-un dulap playerul având cablul HDMI
conectat, nu îl presaţi prea mult de peretele acestuia.
Aceasta ar putea duce la avarierea mufei HDMI OUT sau
a cablului HDMI.
La conectare sau deconectare, nu înşurubaţi sau rotiţi
conectorul HDMI.
•
One-Touch Play (Redare printr-o singură atingere)
(pagina 21)
Puteţi porni playerul şi televizorul/receptorul AV, puteţi
seta intrarea televizorului/receptorului AV la player şi
puteţi porni redarea cu o singură apăsare a butonului
.
System Power-Off (Închiderea sistemului)
La închiderea televizorului prin folosirea butonului
POWER de pe telecomanda televizorului, componentele
compatibile HDMI se închid şi ele în mod automat.
Pregătirea funcţiei Theatre Sync ‚BRAVIA’
Setaţi parametrul „HDMI Control” din cadrul meniului „Options”
(Opţiuni) la „On” (activat) (pagina 52).
•
Deconectaţi cablul HDMI când mutaţi playerul.
Notă
În funcţie de echipamentul conectat, funcţia de control HDMI
s-ar putea să nu funcţioneze. Consultaţi instrucţiunile de
operare furnizate odată cu respectivul echipament.
11
Conectarea cablurilor video /
cablului HDMI
Selectaţi tipul de conexiune care se potriveşte cel mai bine
sistemului dumneavoastră. Consultaţi mai întâi instrucţiunile
echipamentelor pe care doriţi să le conectaţi.
Conectare
Setare
TV
Amplificator stereo
(receiver) şi două
difuzoare.
Amplificator AV (receptor) cu
decodor Dolby*1 Surround (Pro
Logic) şi 3 - 6 difuzoare
• efecte Surround: Dolby
Surround (Pro Logic)
Amplificator AV (receptor) cu
mufe de intrare 5.1ch şi 6
difuzoare
• efecte Surround: Dolby
Digital (5.1ch), DTS (5.1ch)
Amplificator AV (receptor) cu
o mufă digitală de intrare cu
decodor Dolby Digital sau
DTS*2 şi 6 difuzoare
• efecte Surround: Dolby
Digital (5.1ch), DTS (5.1ch)
Amplificator AV (receptor) cu
mufă de intrare HDMI şi 8
difuzoare
• efecte Surround: 8ch Linear
PCM
*1 Fabricat cu autorizaţia laboratoarelor Dolby.
Simbolurile “Dolby,” “Pro Logic,”şi D dublu sunt mărci înregistrate ale
Laboratoarelor Dolby.
*2 “DTS” şi “DTS Digital Surround” sunt mărci înregistrate ale companiei DTS,
Inc.
12
Note despre mufa HDMI OUT
• Dacă conectaţi playerul la un amplificator AV (receptor)
printr-un cablu HDMI, procedaţi astfel:
-Conectaţi amplificatorul AV (receptor) la televizor prin
cablul HDMI.
-Conectaţi playerul la televizor printr-un cablu, altul decât
cablul HDMI (cablul video al componentei, cablu S
VIDEO, sau cablu video).
• Dacă conectaţi la jacul de ieşire HDMI, introduceţi cu
atenţie conectorul HDMI în jac. Nu îndoiţi şi nici nu
tensionaţi cablul HDMI.
• Dacă schimbaţi componenta conectată la mufa de ieşire
HDMI, modificaţi “Audio (HDMI)” din “Setări Audio”
pentru a adapta noua componentă (pagina 47). Playerul
memorează setările HDMI pentru maxim cinci
componente.
• Legătura HDMI este compatibilă cu semnale 2ch Linear
PCM (48 - 192 kHz, 16/20/24 bit), şi cu semnale de 6 – 8
ch Linear PCM (48 - 96 kHz, 16/20/24 bit), în afara
fluxului de biţi Dolby Digital şi DTS (semnale 5.1ch de
până la 96 kHz, 16/20/ 24bit).
Notă
Dacă conectaţi o componentă care nu este compatibilă cu
semnalul audio selectat, din boxe veţi un auzi un zgomot
puternic (sau nimic), care v-ar putea afecta urechile sau
boxele.
Conectarea la televizor
Această legătură va folosi difuzoarele televizorului pentru
redarea sunetului.
Player Blu-ray Disc
Conectarea la un amplificator
stereo (receiver) şi două difuzoare
Dacă amplificatorul stereo (receptorul) are doar mufe audio L şi
R, folosiţi
. Dacă amplificatorul (receptorul) are intrare
digitală, folosiţi
Player Blu-ray Disc
Spre AUDIO OUT L/R
alb
roşu
Cablu audio stereo
(furnizat)
alb
roşu
Sensul semnalului
Spre AUDIO OUT
L/R
Spre DIGITAL OUT
(COAXIAL sau OPTICAL)
Cablu digital optic
(nu este furnizat)
Cablu coaxial digital
(nu este furnizat)
alb
sau
roşu
Cablu audio stereo
(furnizat)
alb
spre intrarea digitală
coaxială sau optică
roşu
spre intrarea audio
Amplificator stereo
(receiver)
[Difuzoare]
Frontal (S)
Frontal (D)
Sensul semnalului
continuare
13
Conectare la un amplificator AV
(receiver) cu decoder Dolby
Surround (Pro Logic) şi 3 până la 6
difuzoare
Conectare la un amplificator AV
(receiver) cu mufe de intrare 5.1 ch şi
6 difuzoare
Dacă amplificatorul AV (receptor) are doar mufele audio L şi R, Dacă amplificatorul AV (receptor) are intrări de canal 5.1,
folosiţi
. Dacă amplificatorul (receptorul) are o singură
.
folosiţi
mufă digitală, folosiţi C-2 . .
Vă puteţi bucura de efectele surround numai la redarea
Player Blu-ray Disc
discurilor Dolby Surround audio sau multi-canal audio (Dolby
Digital sau DTS).
Player Blu-ray Disc
Spre 5.1CH
OUTPUT
Spre AUDIO OUT
L/R
Spre DIGITAL OUT
(COAXIAL sau OPTICAL)
roşu
alb
Cablu digital optic
(nu este furnizat)
Cablu audio stereo
(unul este
furnizat)
Cablu audio mono
(nu este furnizat)
Cablu audio stereo
(furnizat)
Cablu coaxial digital
(nu este furnizat)
spre intrarea audio
alb
roşu
spre intrarea digitală
coaxială sau optică
[Difuzoare]
Amplificator AV (receiver)
cu intrări 5.1ch
spre intrarea audio
[Difuzoare]
[Difuzoare]
Amplificator AV (receiver)
cu un decoder
Spate (S)
Centru
Spate (D)
Frontal (D)
Frontal (D)
Spate (S) Spate (D)
Subwoofer
Centru
Subwoofer
Frontal (S)
Frontal (S)
Sensul semnalului
Spate (mono)
Sensul semnalului
Sfat util
Pentru o poziţionare adecvată a difuzorului, a se vedea
manualul de utilizare al componentei conectate.
Notă
La conectarea a 6 difuzoare nu aveţi nevoie de difuzorul
“Spate (mono)” de mai sus.
14
[Difuzoare]
Sfat util
Pentru o poziţionare adecvată a difuzorului, a se vedea
manualul de utilizare al componentei conectate.
Conectare la un amplificator AV
Conectare la un amplificator AV
(receiver) cu mufă de intrare digitală (receiver) cu mufă de intrare HDMI şi
şi 6 difuzoare
8 difuzoare
Dacă vreţi să folosiţi funcţia decodor Dolby Digital, sau DTS Dacă amplificatorul AV (receptor) acceptă intrarea 8ch Linear
de pe amplificatorul AV (receptor), conectaţi la mufa sa PCM cu legătură HDMI, vă puteţi bucura de efectele surround
. Vă puteţi bucura de o prezenţă audio cu ajutorul a 8 difuzoare folosind
digitală folosind
mult mai realistă.
Player Blu-ray Disc
Player Blu-ray Disc
Spre HDMI OUT
Spre DIGITAL OUT
(COAXIAL sau OPTICAL)
Cablu HDMI
(nu este furnizat)
Cablu coaxial digital
(nu este furnizat)
Spre HDMI OUT
Cablu HDMI
(nu este furnizat)
Cablu digital optic
(nu este furnizat)
spre intrarea digitală
coaxială sau optică
Spre HDMI INPUT
[Difuzoare]
Amplificator AV (receiver)
cu un decoder
Centru
Spate (D)
Subwoofer
Spre HDMI INPUT
[Difuzoare]
[Difuzoare]
[Difuzoare]
Spate (S)
.
Amplificator AV (receiver)
cu ieşiri 8 ch
Spate 1 (S)
Centru
Spate 1 (D) Spate 2 (D)
Frontal (D)
Frontal (S)
Spate 2 (S)
Frontal (D)
Frontal (S)
Sensul semnalului
Sfat util
Pentru o poziţionare adecvată a difuzorului, a se vedea
manualul de utilizare al componentei conectate.
Sfat util
Pentru o poziţionare adecvată a difuzorului, a se vedea
manualul de utilizare al componentei conectate.
Notă
Nu toate amplificatoarele AV (receptor) compatibile HDMI
acceptă semnale 8ch Linear PCM. A se vedea şi manualul de
utilizare al amplificatorului AV conectat (receptor).
15
Etapa 4: Conectarea cablului
de alimentare
După realizarea tuturor celorlalte conexiuni, conectaţi
ştecherul livrat la mufa de curent a playerului. Apoi băgaţi
playerul şi ştecherul televizorului (cablul de curent) în priza de
curent.
Etapa 5: Pregătirea telecomenzii
Puteţi controla playerul din telecomandă. Introduceţi două
baterii R6 (dimensiune AA) potrivind bornele + şi - la
marcajele de baterie din interiorul compartimentului. Când
folosiţi telecomanda, îndreptaţi-o spre senzorul de
telecomandă de pe player (pagina 58).
Spre AC IN
Spre priza de alimentare
Note
●
●
●
●
16
Nu lăsaţi telecomanda în locuri foarte calde sau umede.
Nu scăpaţi obiecte străine în carcasa telecomenzii, mai
ales atunci când înlocuiţi bateriile.
Nu expuneţi senzorul telecomenzii la razele soarelui sau
la un aparat de iluminat. În caz contrar, e posibil să vă
confruntaţi cu defecţiuni.
Dacă nu folosiţi telecomanda o perioadă mai lungă de
timp, scoateţi bateriile pentru a evita scurgerea lor.
Dacă doriţi să controlaţi televizorul din
telecomanda livrată
Cu ajutorul telecomenzii Sony TV puteţi regla volumul, sursa
de input, şi butonul de pornire.
Taste
numerice
Cum să controlaţi alte televizoare din
telecomandă
Puteţi regla volumul, sursa de intrare, şi tasta de pornire /
stingere a televizoarelor non-Sony TV.
Dacă vă regăsiţi televizorul în lista de mai jos, setaţi codul
producătorului.
1
, apăsaţi tastele
Ţinând apăsată tasta
numerice
pentru
a
selecta
codul
producătorului televizorului dumneavoastră.
(a se vedea tabelul de mai jos).
2
Eliberaţi tasta
.
 Codurile numerice ale televizoarelor ce pot fi controlate
Dacă sunt enumerate mai multe coduri, încercaţi să le
introduceţi pe rând, până la găsirea celui potrivit televizorului
dumneavoastră.
Producător
Cod
Apăsând
Sony
01 (iniţial)
Aiwa
01
Grundig
11
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Sharp
29
Puteţi
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Deschide sau închide televizorul.
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Toshiba
38
LG
06
JVC
33
Regla volumul televizorului.
Schimba sursa de intrare a TV-ului
între TV şi alte surse de intrare.
PROG +/-
Selecta canalele în sus şi în jos.
Reduce sonorul la minim (doar pentru
Sony TV).

1
2
3
Pentru a readuce telecomanda la setările iniţiale.
Scoateţi bateriile din telecomandă.
Introduceţi bateriile din nou apăsând tastele
numerice 1, 2, şi 3.
Aşteptaţi câteva secunde.
Notă
În funcţie de unitatea conectată, e posibil să nu puteţi controla
televizorul din anumite taste ale telecomenzii livrate.
17
Etapa 6: Setarea simplă
Selectaţi “Start,” şi apăsaţi ENTER pentru a
începe “Setarea Simplă.”
Urmaţi paşii de mai jos pentru un număr minim de reglaje de
bază ale playerului. Dacă nu finalizaţi Setarea Simplă, aceasta
va apărea de fiecare dată când deschideţi playerul. Faceţi
setările de mai jos în următoarea ordine.
La prima pornire
Aşteptaţi cam 90 secunde înainte ca playerul să se deschidă şi să
înceapă Setarea Simplă. Durata de pornire va fi mult mai scurtă
după finalizarea Setării Simple.
Porniţi televizorul.
Apăsaţi tasta
pentru a porni playerul.
Playerul porneşte după câteva secunde.
 Dacă nu apare ecranul de mai sus
Treceţi la pasul 6. Acest ecran apare numai la prima
deschidere a playerului.
Selectaţi formatul video pentru televizorul
conectat, şi apăsaţi apoi ENTER.
Pentru detalii despre mufa video, vezi pagina 46.
♦ Dacă folosiţi mufa de ieşire HDMI
Comutaţi selectorul de intrare de pe televizor astfel
încât semnalul de la player să apară pe ecranul
televizorului.
Dacă nu apare ecranul pentru selectarea limbii OSD,
selectaţi “Start” din “Setare Uşoară” din Setare
“Opţiuni” (pagina 52).
Selectaţi limba OSD de afişaj, şi apăsaţi apoi tasta
ENTER.
Selectaţi dintre “Auto,” “576i/480i,” “576p/480p,”
“720p,” “1080i,” “1080p,” sau “Sursă Directă,” şi treceţi
apoi la pasul 8. “Tipul televizorului” de la pasul 7 va fi
setat pe “16:9” (ecran lat).

Dacă folosiţi alte mufe decât HDMI OUT
Aceasta va schimba şi limba de afişare Audio, Subtitlu
şi meniu BD/DVD.
Selectaţi dintre “Numai S-Video/Video,” “576i/480i,”
“576p/480p,” “720p,” “1080i” sau “Nu ştiu.” Dacă
selectaţi “720p” sau “1080i,” treceţi la pasul 8. “Tipul
televizorului” de la pasul 7 va fi setat pe “16:9” (ecran
lat).
18
Selectaţi raportul de aspect care se potriveşte
televizorului dumneavoastră şi apăsaţi ENTER.
Etapa 7: Reglaje suplimentare
Următoarele setări şi reglaje sunt necesare la aplicarea
conexiunii.
Pentru conectare video


♦ Dacă folosiţi mufele de ieşire COMPONENT VIDEO
OUT
(Modelul © - pagina 10)
• Selectaţi rezoluţia video a televizorului apăsând
FORMAT VIDEO (pagina 46).
♦ Dacă folosiţi mufa de ieşire HDMI
Dacă aveţi un televizor un ecran mare sau un (Modelul D - pagina 11)
• Selectaţi rezoluţia video a televizorului apăsând
televizor standard de 4:3 cu mod de ecran lat
FORMAT VIDEO (pagina 46).
Selectaţi “16:9” (pagina 45).
• Selectaţi tipul de ieşire video din mufa de ieşire HDMI din
Dacă aveţi un televizor standard 4:3
“YCbCr/RGBPC (HDMI)” al „Video Setup” (“Setări Video”)
(pagina 45).
Selectaţi “4:3” (pagina 45).
Pentru conectare audio
Selectaţi Finish Setup (“Finalizează Setare”) şi
♦ Dacă folosiţi mufa de ieşire DIGITAL (OPTIC sau
ENTER.
COAXIAL)
(Conectări
,C
,D
-2 - pagina 13 - 15)
• Setaţi “Dolby Digital Output” şi “DTS Output” din “Setări
Audio” (pagina 47) în funcţie de decodorul amplificatorului AV
(receiver).
♦ Dacă folosiţi mufa de ieşire HDMI
(conectare HDMI D
-2 , D3 - pagina 15 )
• Setaţi “Dolby Digital Output” şi “DTS Output” din “Setări
Audio” (pagina 47) în funcţie de decodorul amplificatorului AV
(receptor).
• Selectaţi metoda de ieşire audio din jacul de ieşire HDMI în
“Audio (HDMI)” din „Audio Setup” (“Setări Audio” )(pagina 47).
Sfaturi utile
● Dacă doriţi să resetaţi aceste setări la valoarea lor
iniţială, consultaţi capitolul “Resetarea playerului”
(pagina 53).
● Puteţi rula din nou “Setarea Simplă” din „Options” Setup
(Setare “Opţiuni” )(pagina 52).
♦ Dacă folosiţi mufe de ieşire AUDIO OUT (L/R)
C - pagina 14)
(Conectare
• Setaţi “DTS Downmix” pe “Lt/Rt” în “Setări Audio” (pagina 47).
♦ Dacă folosiţi mufele de ieşire 5.1CH
(Conectare
- pagina 14)
• Setaţi „Audio Output Mode” (“Mod de Ieşire Audio”) pe “5.1
Channel” în „Speakers” Setup (Setări “Difuzoare”) (pagina 51),
şi reglaţi parametri din „Speaker Setup” (Setare Difuzoare) în
funcţie de sistemul dumneavoastră.
Note
• Dacă conectaţi o componentă care nu este compatibilă cu
semnalul audio selectat, veţi auzi un zgomot puternic (sau
nimic), care v-ar putea afecta urechile sau difuzoarele.
• Dacă conectaţi prin mufa de ieşire HDMI sau mufele de
ieşire pentru COMPONENT VIDEO şi imaginea nu apare clar,
e posibil ca aparatul conectat să nu fie compatibil cu
semnalele progresive. În acest caz, conectaţi monitorul la
mufa S VIDEO sau la mufa VIDEO (modelul A sau B – a se
vedea pagina 10), şi rulaţi din nou “Setarea Simplă” din
„Options” Setup (Setări “Opţiuni”) (pagina 52), şi selectaţi
“Numai S-Video/Video” la pasul 6 (pagina 18). Verificaţi încă o
dată componentele de mai sus pentru a vedea dacă mai
necesită vreun reglaj.
19
Redarea unui disc
Operaţiuni de
bază
Majoritatea operaţiunilor de redare BD sunt la
fel cu cele de la DVD. În această secţiune a
fost descrisă operaţiunea de redare
BD/DVD/CD în general, alături de operaţiunile
de bază ale playerului.
Pentru a vizualiza fişierele înregistrate pe
DVD-uri* de DATE, există o funcţie separată
numită librărie. A se vedea şi la pagina 32
pentru filme, 36 pentru muzică, 40 pentru
fotografii.
Taste numerice
Taste colorate
TOP MENU
SYSTEM MENU
RETURN
POPUP/ MENU
Pentru operaţiuni efectuate din telecomandă,
veţi găsi o listă completă la pagina 24.
* DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R care conţin filme
MPEG-2 PS, muzică MP3, sau imagini JPEG.
Apăsaţi
Playerul porneşte după câteva momente.
Comutaţi selectorul de intrăre din televizor pentru ca
semnalul primit de la player să apară pe ecranul
acestuia.
Apăsaţi
discului.
• Redarea unui Disc .............................................. 20
• Ghidul ecranelor ................................................. 22
pentru a deschide compartimentul
Puneţi un disc în compartiment cu faţa de redare în
jos.
• Ghidul telecomenzii ........................................... 24
• Verificarea informaţiilor de pe disc .................. 26
• Sunetele la volum redus (Audio DRC) ............. 27
• Reglarea imaginilor ........................................... 28
• Blocarea unui Disc ............................................. 29
20
Faţa de redare în jos
Despre funcţia screen saver
Apăsaţi
pentru a închide compartimentul
discului.
Aşteptaţi puţin până când în ecranul principal
apare tipul discului.
Apăsaţi
pentru a începere redarea.
Pentru mai multe informaţii despre operaţiunile din
telecomandă, a se vedea pagina 24.
Taste Detalii
Pauză în redare, sau reluarea redării din
acelaşi punct.
Opreşte redarea, sau anulează punctul de
reluare dacă este apăsată de două ori.
Porneşte sau reporneşte redarea din
punctul anterior de oprire.
Când aţi terminat redarea, apăsaţi
deschide tăviţa discului.
Scoateţi discul, şi apăsaţi
închide tăviţa discului.
Apăsaţi
Pentru a evita defectarea ecranului (pete albe), dacă lăsaţi
playerul nesupravegheat, dacă nu aţi introdus nici un disc în
player sau dacă pe ecran nu apare nici un titlu / slideshow
timp de 15 minute, va intra screen saver-ul.
Pentru a-l anula, apăsaţi orice tastă de pe telecomandă sau
de pe player.
Despre Redarea dintr-o singură atingere
(doar pentru conexiunile HDMI)
, playerul şi televizorul /
Printr-o singură atingere a tastei
receptorul pornesc automat iar intrarea televizorului
/amplificatorul AV trece pe player. Redarea începe automat.
Pentru a folosi această funcţie, setaţi “HDMI Control” din
„Options” (“Opţiuni”) pe “Activ” (pagina 52).
Intrarea televizorului /receptorul AV va porni playerul automat
în următoarele situaţii:
, SYSTEM MENU, TOP MENU, sau POP
-dacă apăsaţi
UP/MENU din telecomandă.
-dacă introduceţi un disc cu funcţie de redare automată.
pentru a
din nou pentru a
pentru a opri playerul.
Cum să folosiţi meniul BD sau DVD
Dacă redaţi un BD-ROM, DVD VIDEO, sau un DVD+RW,
DVD-RW (mod Video), DVD+R, sau DVD-R (mod Video),
puteţi vizualiza meniul discului apăsând MENIU SUS sau
MENIU /POP UP. Unele BD/DVD afişează meniul automat. În
celelalte cazuri, navigaţi prin meniu cu
,, ENTER,
sau cu tastele numerice şi cu tastele colorate conform
instrucţiunilor discului afişate pe ecran. Meniul BD poate fi
operat fără a întrerupe redarea.
Cum să redaţi un BD restricţionat
Dacă pe ecranul principal apare “CAN’T PLAY” în cazul unui
BD-ROM, schimbaţi setarea “BD Parental Control” (pagina
30).
Cum să redaţi un DVD restricţionat
În cazul DVD-urilor restricţionate, ecranul va cere o parolă.
Pentru setări “DVD Parental Control” a se vedea pagina 30.
1 Introduceţi parola formată din patru cifre cu ajutorul
tastelor numerice.
2
Apăsaţi ENTER pentru a confirma.
Pentru a înregistra sau a schimba parola, consultaţi
pagina 29.
Note despre Redarea Reluată
• Redarea începe de la început, dacă titlul nu a fost redat sau dacă
punctul anterior de oprire a fost anulat.
• Punctul de oprire se anulează dacă:
-modificaţi setările playerului.
-opriţi playerul (doar la BD-ROM şi CD).
de două ori.
-apăsaţi
-deschideţi tăviţa discului.
-încheiaţi o căutare.
• Playerul memorează un singur punct de oprire pentru un singur titlu /
melodie / fişier. La CD-urile cu muzică, redarea este reluată de la
începutul melodiei.
21
Ghid al meniurilor
Lista de titluri
Pentru DVD-uri de DATE, acest ecran conduce mai departe la
Listele de Titluri cu conţinut. Cele trei Liste de Titluri se
asemănă şi pot fi utilizate în aceeaşi manieră.
Dacă pe ecran apare ‘Selectaţi un obiect, apăsaţi ENTER’, apăsaţi
tastele
, de pe telecomandă pentru a selecta obiectul şi
apăsaţi apoi tasta ENTER din mijloc. Puteţi utiliza playerul şi prin
ecrane.
Selectaţi Lista de Titluri pe care doriţi să o vizualizaţi; dintre
“Filme,” “Fotografii,” sau “Muzică,” şi apăsaţi ENTER.
♦ Movies (Filme)
Afişează doar titlurile de filme /video (pagina 32).
♦ Photos (Fotografii)
Afişează doar fişierele imagine (pagina 40).
♦ Music (Muzică)
Afişează doar fişierele muzicale (pagina 36).
Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a activa Meniul
Sistem („System menu”)
Pe ecran apare meniul de start al playerului, cu
intrări către toate funcţiile.
Controlul A/V (pagina 27)
Reglează setările audio/video. Selectaţi fie “Video Control,” fie
“Audio Control,” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi un element şi apoi apăsaţi ENTER.
Fiecare obiect duce la următoarele ecrane de
funcţii. A se vedea paginile dintre paranteze pentru
operaţiuni. Dacă doriţi să reveniţi la ecranul
anterior, apăsaţi RETURN.
Setare (pagina 44)
Intraţi în meniul de Setare pentru a schimba setările
playerului. Selectaţi ecranul de Setare dorit şi apăsaţi ENTER.
22
Introducerea caracterelor
Dacă pe ecran apare o tastatură (ex., când căutaţi un titlu),
introduceţi caracterele astfel.
Selectaţi caracterul pe care doriţi să-l
introduceţi şi apăsaţi ENTER.
Caracterul apare în câmpul de introducere. Dacă
este necesar, selectaţi elementele următoare şi
apăsaţi apoi ENTER.
Element Detalii
SHFT
Schimbă între literă mare şi literă mică.
Apăsaţi această tastă înainte de a
introduce caracterul.
SPC
Introduce un spaţiu.
DEL
Şterge ultimul caracter introdus.
CLR
Şterge toate caracterele introduse.
Repetaţi pasul 1 pentru a încheia introducerea.
Selectaţi “DONE” şi apăsaţi ENTER pentru a
închide tastatura de pe ecran.
Notă
Nu puteţi folosi setul extins de caractere.
23
Ghid al telecomenzii
–
În continuare sunt prezentate toate funcţiile telecomenzii. Se
face trimitere la listă, atunci când este cazul.
(deschide/închide) (pagina 20)
Deschide/închide tăviţa discului.
–
(activ/standby) (pagina 17)
Porneşte televizorul sau îl trece în modul
standby.
–
(activ/standby) (pagina 18)
Porneşte sau setează playerul
standby.
pe
modul
DIMMER (Atenuator) (pagina 59)
– Schimbă luminozitatea ecranului principal al
playerului (când se întunecă de tot, se închid şi
indicatorii de pe ecranul principal iar indicatorul
FL OFF se aprinde).
DISPLAY (pagina 26)
– Afişează pe ecran informaţiile despre disc.
–
(TV/video) (pagina 17)
Schimbă între sursa TV şi alte surse de intrare.
Taste numerice (pagina 26)
– Introduce numerele de titlu/capitol, etc.
CLEAR (Ştergere)
– Şterge câmpul de introducere.
VIDEOFORMAT (pagina 45)
Schimbă rezoluţia video între mufa HDMI
OUT şi mufele de ieşire de COMPONENT
VIDEO. Apăsaţi această tastă în mod
repetat dacă nu apare nici o imagine.
–
AUDIO*1 (pagina 49)
–
Selectează melodia sonoră sau melodia de limbă
de pe un BD/DVD.
* 1 La redarea filmelor MPEG-2 sau a fişierelor de muzică
MP3 pe un DATA DVD, sau un CD de muzică, nu puteţi
selecta numai canalul stânga sau dreapta.
SUBTITLE (Subtitrare) (pagina 49)
– Selectează limba de subtitlu pe un BD/DVD.
ANGLE (UNGHI)
– Trece pe alte unghiuri de vizualizare, dacă
există.
Taste colorate (ROŞU / VERDE / GALBEN /
ALBASTRU)
– Taste de scurtătură pentru a selecta obiectele
din meniurile anumitor BD (se pot folosit şi pentru
operaţiunile interactive Java de pe BD).
Tasta cu numărul 5, AUDIO, PROG+, şi tasta H au un punct
tactil. Folosiţi-l ca referinţă atunci când utilizaţi playerul.
24
MENIU SISTEM (pagina 22)
– Intrare/ieşire din meniul de start al playerului
(“System menu”).
TOP MENU (pagina 20)
– Deschide/închide meniul sus al BD sau DVD.
POP UP/MENIU (pagina 20)
POP UP / MENU (pagina 20)
– Deschide/închide meniul pop up BD, sau meniul
de disc DVD.
RETURN (pagina 20, 22)
– Revine la ecranul anterior.
(pagina 20, 22)
– Deplasează evidenţiatorul pentru a selecta unul
din elementele afişate.
Tastă Centru (ENTER) (pagina 20, 22)
– Intră în elementul selectat.
(anterior/următorul)
Sare la capitolul, melodia
anterior/următor.
–
sau
–
(muting) (pagina 17)
Reduce la minim sonorul televizorului.
–
(volum) +/- (pagina 17)
Reglează volumul televizorului.
PROG (program) +/- (pagina 17)
– Selectează canalele TV în sus şi în jos.
Redarea în diferite moduri
fişierul
(încet/pas cu pas)*2
– Redă în mişcare încetiniă sau mişcare oprită.
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi
.
• Pentru a reda cu viteză redusă
în timpul redării. Dacă începe
Apăsaţi
redarea lentă, apăsaţi
în mod repetat
pentru a modifica viteza: 1/16 t 1/8 t 1/4 t 1/2 din
viteza normală de redare.
• Pentru a reda în mişcare oprită (pas cu pas)
Apăsaţi
în timpul redări, şi apoi
sau
în mod repetat.
(scanare)*2
– Scanează înapoi sau înainte. Puteţi modifica
viteza dacă apăsaţi această tastă în mod
repetat.
*2 În funcţie de tipul discului sau al fişierului, e posibil ca
funcţionalitatea să nu meargă sau ca vitezele de scanare
să difere.
–
Pentru televizoarele prevăzute cu următoarele
taste, a se vedea pagina 17.
(redare)
Începe redarea sau reîncepe redarea.
PLAY MODE (MOD DE REDARE)
– Trece pe alte moduri de redare (Redare
Repetată, etc.) dacă o apăsaţi în timpul redării.
– Caută un punct anume pe disc (pagina 26).
(pauză)
- Face pauză/reîncepe redarea.
(oprire)
– Opreşte redarea.
– Anulează punctul de reluare dacă este apăsată
de două ori. Punctul de reluare al unui titlu este
ultimul punct pe care l-aţi redat, ultima melodie în
cazul unui fişier audio, sau ultima imagine în
cazul unui fişier de tip imagine.
În timpul redării, apăsaţi MOD DE REDARE în
mod repetat.
Elementele disponibile diferă în funcţie de fişierul /
melodia / titlul curent sau de tipul discului. Pentru a
anula Modul de Redare, apăsaţi din nou tasta PLAY
MODE. Pentru „Căutare în Funcţie de Timp”,
consultaţi
capitolul
“Căutarea
cu
ajutorul
telecomenzii” (pagina 26).

Dacă redaţi un titlu video sau un film
Elemente
Detalii
Repeat Chapter
(doar BD-ROM,
DVD VIDEO)
Repetă capitolul curent.
Repeat Title
Repetă titlul curent.

Dacă redaţi o melodie
Elemente
Detalii
Repeat Track
Repetă melodia curentă.
Repeat All
Repetă toate melodiile de pe disc sau din
Lista de Titluri “Muzică”.
Random
Redă toate melodiile de pe disc sau toată
Lista de Titluri “Muzică” în ordine
aleatoare.

Dacă redaţi o imagine foto
Elemente
Detalii
Repeat All
Repetă toate fişierele de pe disc sau Lista
de Titluri “Fotografii”.
Random
Redă toate fişierele de pe disc sau toată
Lista de Titluri “Fotografii”în ordine
aleatoare.
continuare
25
Căutarea cu ajutorul
telecomenzii
Puteţi căuta introducând numărul titlului/capitolului sau codul
de timp (timpul scurs de la începutul discului).
Verificarea informaţiilor de pe
disc
Puteţi verifica informaţiile despre titlu / capitol / melodie
inclusiv ritmul de transmisie video etc., apăsând tasta
DISPLAY. Informaţiile diferă în funcţie de tipul discului şi de
statusul playerului.
Apăsaţi DISPLAY.
Exemplu: Dacă redaţi un DVD VIDEO.
Pe ecran apar următoarele informaţii:
Statusul redării
Tipul discului
Informaţii despre titlu
• Numărul titlului/capitolului redat în mod
curent.
• Numărul total de capitole din titlu.
• Durata totală de redare a titlului.
Pentru a căuta un titlu sau un capitol (doar
BD-ROM, DVD VIDEO)
1
2
Introduceţi numărul titlului folosind tastele
numerice în timp ce playerul se află în modul oprit.
Pentru a căuta un capitol, introduceţi numărul
capitolului în timpul redării. Dacă greşiţi, apăsaţi tasta
CLEAR o singură dată şi introduceţi din nou.
Timpul scurs din titlul curent.
Modul de redare
Apăsaţi DISPLAY încă odată.
Apăsaţi ENTER pentru a începe redarea.
Pentru a căuta un punct anume
1
În timpul redării, apăsaţi în mod repetat tasta PLAY
MODE până când pe ecran apare Time Search
(“Căutare durată”).
2
Introduceţi codul de timp din tastele numerice.
Introduceţi timpul în minute şi secunde (ex., ‘12030’
pentru 1 oră, 20 minute şi 30 secunde). Dacă greşiţi,
apăsaţi ŞTERGERE o dată şi introduceţi din nou.
3
Apăsaţi ENTER pentru a începe redarea.
Notă
În funcţie de DVD VIDEO/BD-ROM/DATA DVD, e posibil ca
aceste funcţii de căutare să nu funcţioneze.
26
Ecranul se schimbă pentru a afişa următoarele
informaţii:
Informaţii despre capitol
• timpul scurs din capitolul curent
• durata totală de redare din capitolul curent.
Ritmul de transmitere video şi informaţii
despre stream.
Clarificarea sunetelor cu
volum redus (Audio DRC)
Sfaturi utile
• Puteţi verifica informaţiile despre disc şi în cadrul meniului
principal (pagina 59) sau din ecranul Listă Titluri (pagina 22).
• Puteţi verifica informaţiile audio apăsând tasta AUDIO.
Chiar şi la volum redus, puteţi obţine sunete reduse ca
intensitate precum şi dialoguri mai sonore.
Convenabil când nu puteţi mări volumul (ex. noaptea)
Apăsaţi SYSTEM MENU în timpul redării.
Selectaţi “A/V Control” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Audio Control” şi apăsaţi ENTER pentru
a activa meniul de mai sus.
Când “Audio DRC” este evidenţiat, selectaţi
.
“Max.” sau “Inactiv” apăsând
Apăsaţi ENTER.
Note
●
“Audio DRC” funcţionează numai dacă discul este un disc
Dolby Digital Blu-ray sau un DVD, şi:
– “Dolby Digital Output” din „Audio Setup” (“Setări
Audio”) a fost setat pe “Downmix PCM” (pagina 47)
iar semnalele audio provin de la mufa de ieşire
DIGITAL (OPTIC sau COAXIAL) sau de la mufa de
ieşire HDMI.
– “Audio (HDMI)” din „Audio Setup” (“Setări Audio”) a
fost setat pe “PCM” (pagina 47) iar semnalele audio
provin de la mufa de ieşire HDMI.
– Semnalele audio provin de la mufele de ieşire
AUDIO (L/R) sau de la mufele de ieşire 5.1CH.
27
Reglarea imaginii
Reglajul fin al imaginii conform
preferinţelor
Setarea presetată a imaginii “cinema tuned” vă permite să
maximizaţi impactul vizual al discului BD sau DVD pe care-l
vizionaţi, prin optimizarea setărilor de imagine pentru diferite
medii de iluminat. “Memory” vă permite să faceţi propriile
reglaje detaliate.
Selectaţi “Memory 1” sau “Memory 3” din pasul 4
de la “Reglarea imaginii” (pagina 28).
Selectaţi „Detailed settings” (“Setări detaliate” ) şi
apăsaţi ENTERpentru a activa ecranul de mai sus.
Pentru a intra într-o altă Memorie, apăsaţi RETURN.
Apăsaţi SYSTEM MENU în timpul redării.
Selectaţi “A/V Control” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Video Control” şi apăsaţi ENTER pentru
a activa meniul de mai sus.
Apăsaţi
pentru a selecta un element.
Elemente
Detalii
Cameră
luminoasă
Cameră mai luminoasă decât
normal.
Cinema
Încăpere întunecată ca cele de
cinema.
Standard
implicită)
(setare În mod normal, selectaţi această
valoare.
Memory (1-3)
Selectaţi setarea dorită pentru a
folosi reglajele fine de imagine
făcute anterior, sau dacă doriţi
să faceţi o setare nouă. Playerul
memorează maxim trei seturi
(consultaţi pagina 28).
Apăsaţi ENTER.
Sfat util
Descrierea de mai sus este valabilă dacă imaginea
televizorului dumneavoastră (dacă există) a fost setata pe
‘Standard.’
Notă
Setările “Memoriy” nu influenţează semnalele provenite de la
mufele de ieşire S VIDEO sau VIDEO.
28
Selectaţi fiecare element al imaginii şi reglaţi
folosind tastele .
.
Pentru a regla în timpul previzualizării
efectului
Selectaţi o setare şi apăsaţi ENTER pentru a schimba
ecranul pe setare. Apăsaţi
pentru a regla în
timpul verificării efectului asupra imaginii de redare din
fundal. Apăsaţi apoi ENTER pentru a salva reglajul
făcut.

Setările iniţiale pentru “Memorie” sunt subliniate.
Elemente
Detalii
White Enhancer
(Min~(mid)~Max)
Reglează luminozitatea culorilor
deschise.
Black Enhancer
(Min~(mid)~Max)
Reglează intensitatea culorilor
întunecate.
Hue
Echilibrează culorile verde şi
(Green~(mid)~Red) roşu.
Chroma Level
(Min~(mid)~Max)
Apăsaţi ENTER.
Reglează saturaţia culorii.
Blocarea unui disc
Setarea / schimbarea parolei
Dacă fixaţi o parolă şi o limită în „Parental Control” Setup,
puteţi controla redarea discurilor necorespunzătoare.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi “Setup” şi apăsaţi ENTER.
Parola este necesară pentru situaţia în care DVD-ul
depăşeşte limita pe care aţi fixat-o.
Note
•
•
•
Nu puteţi limita redarea dacă DVD VIDEO/BD-ROM nu
încorporează funcţia “Parental Control”.
Dacă uitaţi parola, v trebuie să readuceţi toate setările
playerului la setările implicite (pagina 53).
Meniul de mai sus nu apare în cazul discurilor BD-ROM.
Dacă nu puteţi reda un BD-ROM din cauza funcţiei
Parental Control, resetaţi „Change Age Restriction”
(“Schimbare restricţie de vârstă”) din “ BD Parental
Control” (pagina 30).
Selectaţi “Parental Control” şi apăsaţi ENTER
pentru a activa meniul de Control Parental de mai
sus.
Selectaţi “Change Password (Set Password)”
(Schimbare parolă (Setare parolă)) şi apăsaţi
ENTER.
Selectaţi “Next screen” (Ecranul următor) şi apăsaţi
ENTER pentru a activa meniul de modificare a
parolei.
♦ Dacă nu aţi înregistrat încă o parolă
Introduceţi o parolă formată din patru cifre cu ajutorul
tastelor numerice şi apăsaţi
. Introduceţi din nou
parola pentru confirmare şi apăsaţi apoi ENTER.
♦ Dacă aveţi deja o parolă
Introduceţi parola formată din patru cifre cu ajutorul
tastelor numerice şi apăsaţi ENTER. Introduceţi parola
nouă şi apăsaţi
, re-introduceţi noua parola pentru
confirmare, şi apăsaţi ENTER.
Sfat util
Pentru a continua să setaţi “ DVD Parental Control,” treceţi la
pasul 4 din „Setting the Parental Control for DVD VIDEOs”
(“Setarea Controlului Parental pentru discurile DVD VIDEO”)
(pagina 30).
continuare
29
Setarea Controlului Parental pentru
discuri DVD VIDEO
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi “Setup” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Setup” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Parental Control” şi apăsaţi ENTER
pentru a activa meniul de Control Parental.
Selectaţi “Parental Control” şi apăsaţi ENTER
pentru a activa meniul de Control Parental.
Selectaţi “DVD Parental Control” (Control Parental
pentru DVD) şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “BD Parental Control” (Control Parental
pentru BD) şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Change level” (Schimbare nivel) şi
apăsaţi ENTER pentru a activa meniul de mai sus.
Acesta va seta nivelul de limitare a redării.
Selectaţi “Change Age Restriction” (Schimbare
restricţie de vârstă) şi apăsaţi ENTER pentru a
activa meniul de mai sus.
În cazul discurilor BD ROM, restricţia este setată după
vârstă, şi nu după nivel.
Introduceţi parola cu ajutorul tastelor numerice şi
apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
pentru a selecta nivelul de
limitare de la “Inactiv” la “Nivelul 8,” şi apăsaţi
ENTER.
Nu uitaţi că cu cât valoarea este mai mică cu atât este
mai strictă limita.
Când meniul revine la „Parental Control” Setup,
selectaţi „DVD Parental Control” şi apăsaţi
ENTER.
Introduceţi parola cu ajutorul tastelor numerice şi
apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
pentru a selecta vârsta de la „0” la
„255”, şi apăsaţi ENTER.
Nu uitaţi că cu cât valoarea este mai mică cu atât este
mai strictă limita.
Când meniul revine la „Parental Control” Setup,
selectaţi „BD Parental Control” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi „DVD Country Code” (Codul de ţară al
DVD) şi apăsaţi ENTER.
Aceasta vă permite să vizualizaţi scenele ce
corespund zonei în care vă aflaţi.
Selectaţi „BD Country Code” (Codul de ţară al BD)
şi apăsaţi ENTER.
Aceasta vă permite să vizualizaţi scenele ce
corespund zonei în care vă aflaţi.
În cadrul meniului „DVD Country Code”,
introduceţi parola folosind tastele numerice şi
apoi apăsaţi ENTER.
În cadrul meniului „BD Country Code”, introduceţi
parola folosind tastele numerice şi apoi apăsaţi
ENTER.
Apăsaţi
pentru a selecta codul de ţară
(consultaţi pagina 63), sau apăsaţi
pentru a
introduce codul zonei dumneavoastră folosind
tastele numerice.
Apăsaţi
pentru a selecta codul de ţară
(consultaţi pagina 63), sau apăsaţi
pentru a
introduce codul zonei dumneavoastră folosind
tastele numerice.
Apăsaţi ENTER.
Apăsaţi ENTER.
Sfat util
Pentru a continua să setaţi “ BD Parental Control,” treceţi la
pasul 4 din „Setting the Parental Control for BD-ROMs”
(“Setarea Controlului Parental pentru discurile BD ROM”)
(pagina 30).
30
Setarea Controlului Parental pentru
discuri BD ROM
Operaţiuni de bază
31
Viewing all titles
Vizionarea
filmelor
DATA DVD
Lista de Titluri “Movies” afişează mai întâi toate titlurile de pe disc.
Folosiţi Lista de Titluri “Movies” (Filme) pentru
a vizualiza şi sorta fişierele video de tip
MPEG-2 PS de pe DVD-ul de DATE.
All Movies
1214 Obiect
Spider
All Movies
Browse
Search
Sort
1:31
Smoother
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
Electricity
Lemon Grove
Bridget
Finding Never-Ever Land
1:33
1:26
1:57
1:36
1:18
Meet My Mom
1:18
List
Selectare
SYSTEM MENU
Ieşire
Meniul de afişare apare dacă apăsaţi ←
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi “Title List”şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Movies” şi apăsaţi ENTER.
Pe ecran apare “All Movies” (Toate filmele), cu
vizualizarea tuturor titlurilor (rulabile dacă apăsaţi
). Din “All Movies” puteţi aplica obiecte tuturor
titlurilor folosind meniul Browse (a se vedea mai jos).
Pentru a folosi meniul Browse
Apăsaţi
după pasul 3 pentru a vizualiza obiectele
corespunzătoare Listei de titluri “Movies”. Pentru
operaţiuni, a se vedea paginile dintre paranteze. Obiectele
disponibile diferă în funcţie de ecran.
Obiecte
Detalii
All Movies
Listează toate titlurile (ca mai sus).
Browse
Afişează o listă de genuri, quicklist sau
foldere (pagina 34).
Search
Caută un titlu folosind tastatura de pe ecran
(pagina 34).
Sort
Reordonează titlurile după dată sau alfabet
(a se vedea mai jos).
♦ Exemplu: Pentru a aplica “Sort” (Sortare) tuturor titlurilor
Selectaţi Sort (“Sortare”) şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi setarea după care doriţi să ordonaţi;
“Recent first” (Cele mai recente mai întâi), “Oldest
first” (Cele mai vechi mai întâi), “By title (A→Z)”
(După titlu (AÆZ)), “By title (Z→A)” (După titlu
(ZÆA)), şi apăsaţi ENTER.
• Vizionarea tuturor titlurilor . . .
32
• Parcurgere după gen, listă rapidă sau folder . . . 34
32
• Căutarea unui titlu . . .
34
• Programarea redării (quicklist) . . .
35
Despre ecranul Lista de titluri “Movies”
(All Movies)
Redarea unui titlu
După pasul 3 de la “Viewing all titles” de mai
sus, selectaţi titlul pe care doriţi să-l redaţi şi
.
apăsaţi ENTER sau
Începe redarea titlului. Puteţi face orice alte setări de
redare la titlul selectat folosind meniul de “Options” (a
se vedea mai jos).
All Movies
All Movies
1214 Obiect
Spider
1:31
Smoother
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
Electricity
1:33
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
1:18
1214 Obiect
List
Options
Spider
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
Play from Beginning
Sideway
Add to Quicklist
Home
1:25
Alpinist
Electricity
1:33
1:26
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
1:18
Selectare
SYSTEM MENU
Ieşire
SYSTEM MENU
1:02
Ieşire
Meniul “Options” apare când selectaţi un titlu şi apăsaţi
Pentru a folosi meniul “Options”
Informaţii detaliate
Afişează detaliile titlului selectat.
• Data: afişează anul de înregistrare.
• Gen: afişează denumirea genului.
• Format: afişează formatul codului.
Listează zona
Afişează numele de titluri din tot conţinutul.
Vizionarea filmelor
Lemon Grove
List
Selectare
1:31
Smoother
Apăsaţi
în loc de ENTER din pasul anterior pentru a
afişa în meniul de “Options” setările aplicabile titlului din
situaţia dată. În exemplul de mai sus, sunt disponibile
următoarele.
Obiecte
Detalii
Play from beginning
Titlul selectat este redat de la început.
Adaugă la lista rapidă
Adaugă titlul selectat la Quicklist.
♦ Exemplu: pentru a aplica setarea “Play from beginning” (Redare de la
început) titlului selectat.
Selectaţi “Play from beginning” şi apăsaţi
ENTER.
Pentru a reda într-un alt mod de redare
În timpul redării, apăsaţi în mod repetat PLAY MODE.
Obiectul selectat se modifică cu fiecare apăsare: “Time
Search” (pagina 26) — “Repeat Title” — “Repeat Off”
A se vedea pagina 25 pentru detalii.
Sfat util
A se vedea pagina 24 pentru operaţiunile din telecomandă.
33
Parcurgere după Gen,
Listă rapidă, sau Folder
Căutarea unui titlu
DATA DVD
DATA DVD
Rulaţi lista de titluri selectând tipul categoriei (ex. “Folders”),
şi apoi categoria.
Puteţi găsi titlul exact, sau titluri cu denumiri asemănătoare.
Folders
Rezultatele căutării
2 Obiect
5 Obiect
Winter games 2006
Say No
1:31
Interviews
Sea
1:02
s_
Sideway
1:31
Spider
1:25
Stay Alive
1:33
ABCDEFGHI J
KLMNOPQRST
UVWXYZ ,
1234567890
_()
SHFT
Confirm
SYSTEM MENU
SPC
DEL
CLR
Selectare
DONE CANCEL
Ieşire
SYSTEM MENU
Ieşire
Rezultatele căutării sunt afişate în listă pe măsura introducerii
caracterelor
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Movies” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Movies” şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
pentru a activa meniul Browse.
Apăsaţi
pentru a activa meniul Browse.
Selectaţi “Browse” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi lista pe care doriţi să o vizualizaţi după “Genres”
“Quicklist” sau “Folders” şi apăsaţi ENTER.
Lista de genuri / Quicklist / foldere apare ca mai sus.
Pentru detalii legate de Quicklist, a se vedea
Programming Playback(Quicklist)” (pagina 35).
Introduceţi denumirea titlului cu ajutorul tastaturii
de pe ecran (consultaţi pagina 23).
Selectaţi genul /lista rapidă /folderul pe care doriţi să-l
vizualizaţi şi apăsaţi apoi ENTER.
Sfat util
Puteţi selecta un titlu şi începe redarea lui apăsând
).
ENTER, sau folosind meniul “Options” (apăsaţi
34
Selectaţi “Search” şi apăsaţi ENTER pentru a
activa meniul de mai sus.
sau
Sfat util
Puteţi selecta un titlu şi începe redarea lui apăsând
sau ENTER, sau folosind meniul “Options” (apăsaţi
).
Pentru a şterge titlul din “Quicklist”
Programarea Redării
(Quicklist)
1
Selectaţi titlul pe care doriţi să-l scoateţi din „Quicklist”
afişată şi apăsaţi
2
.
Selectaţi “Remove” şi apăsaţi ENTER.
Sfat util
Puteţi reda “Quicklist” şi în alte moduri de redare apăsând PLAY
MODE(pagina 25).
DATA DVD
Puteţi reda titlurile favorite în ordinea preferată prin
crearea unei „Quicklist” personale.
Quicklist
14 Obiect
Spider
1:31
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
Electricity
1:33
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
1:18
List
Selectare
SYSTEM MENU
Ieşire
“Quicklist” nu afectează înregistrarea originală de pe
disc
Vizionarea filmelor
Smoother
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
Notă
“Quicklist” poate fi eliminată după câteva operaţiuni (ex.
deschiderea compartimentului discului, sau oprirea playerului
etc.).
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Movies” şi apăsaţi ENTER.
Când pe ecran apare Lista de titluri “All Movies”,
selectaţi titlul pe care doriţi să-l adăugaţi în topul
“Quicklist” şi apăsaţi apoi
.
Selectaţi “Add to Quicklist” din meniul de “Options”,
şi apăsaţi ENTER.
Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a selecta toate titlurile
dorite.
Selectaţi în ordinea dorită de redare. Puteţi adăuga
acelaşi titlu de mai multe ori.
“Quicklist” poate conţine maxim 25 titluri.
Apăsaţi
pentru a activa meniul Browse.
Selectaţi “Browse” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Quicklist” şi apăsaţi ENTER pentru a
activa ecranul de mai sus.
Lista de titluri “Quicklist” apare odată cu conţinutul
programat.
Selectaţi titlul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi
ENTER.
35
Vizualizarea tuturor
artiştilor
DATA DVD
Ascultarea
fişierelor de
muzică
Lista de Titluri “Music” afişează mai întâi o listă a numelor
artiştilor de pe disc.
Artist
7 Obiect
All Artists
Folosiţi Lista de Titluri “Music” pentru a afişa şi
a reda fişierele MP3 de pe DVD-urile de
DATE. Puteţi crea o “Quicklist” cu melodiile
preferate pe care o puteţi reda în diferite
moduri de redare.
Angela Simpson
6 Albums
Blue Glass
5 Albums
Bohemian Beat
6 Albums
Cela
4 Albums
Classic Remix
5 Albums
Commotion
2 Albums
Count Dra"Q"la
2 Albums
Main Menu
Options
Play
SYSTEM MENU
Ieşire
Meniul Browse apare dacă apăsaţi
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Music” şi apăsaţi ENTER.
Va părea ecranul de mai sus “Artists ”, cu afişarea
tuturor numelor de artişti (rulabilă dacă apăsaţi ).
Din “Artists ” puteţi seta toate melodiile cu ajutorul
meniului Browse (a se vedea mai jos).
Pentru a folosi meniul Browse
Apăsaţi
după pasul 3 pentru a vizualiza obiectele din Lista
de titluri “Music”. Pentru operaţiuni, a se vedea paginile dintre
paranteze. Obiectele disponibile diferă în funcţie de ecran.
Obiecte
Detalii
All Songs
Listează toate melodiile (pagina 37).
Browse
Afişează o listă de artişti, albume, genuri,
Quicklist, sau foldere (pagina 38).
Search
Caută o melodie cu ajutorul tastaturii de
pe ecran (pagina 38).
Sort
Reordonează melodiile în ordine alfabetică,
după an, etc. (a se vedea mai jos).
Now Playing
Afişează informaţiile despre melodie şi
de redare în timpul redării.
♦ Exemplu: Pentru a “Ordona” toate melodiile
Pentru afişarea unei liste de melodii, selectaţi “All
Songs” din meniul Browse (Browse) şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
pentru a activa meniul Browse.
Selectaţi “Sort” şi apăsaţi ENTER.
• Vizionarea tuturor artiştilor
36
• Parcurgere după Artist, Album, Gen, Listă rapidă,
sau Folder . . .
38
36
• Căutarea unei melodii . . .
38
• Programarea redării (quicklist) . . .
39
Selectaţi criteriul de ordonare; “Recent first”,
“Oldest first”, “By title (A→Z)” “By title (Z→A),”,
“By artist (A→Z)”, “By artist (Z→A)” şi apăsaţi
ENTER.
Despre ecranul Title List “Music” (Toate melodiile)
Redarea unei melodii
După pasul 3 de la “Viewing All Artists” de mai
sus, rulaţi lista de melodii în jos selectând
artistul, după care albumul.
Pentru a enumera toate melodiile, apăsaţi
şi
selectaţi “All Songs” din meniul Browse.
Selectaţi melodia pe care doriţi să o redaţi, şi
apăsaţi ENTER sau
.
Începe redarea titlului. Puteţi seta acum melodia
selectată din meniul “Options” (a se vedea mai jos).
All Songs
1214 Obiect
Artist : Deep Green
Album : Splash!
Genre : Alternative
Format : MP3
9:31
8:00
Policies of Truth
Play Song
Shout in Rio
Add to Quicklist
Home
3:55
Strangled
Rash (Spiritual Mix)
6:33
5:26
I Feel You (Remix)
4:57
Route 57 (Beatmasters Mix)
9:36
Free (DJ Remix)
6:18
Personal Note
6:18
Main Menu
Options
Play
SYSTEM MENU
Ieşire
Meniul “Options” apare când selectaţi o melodie şi apăsaţi
1214 Obiect
Never Let Me Down (Split Mix)
Artist : Deep Green
Album : Splash!
Genre : Alternative
Format : MP3
9:31
Policies of Truth
8:00
Shout in Rio
7:31
Home
3:55
Strangled
Rash (Spiritual Mix)
6:33
5:26
I Feel You (Remix)
4:57
Route 57 (Beatmasters Mix)
9:36
Free (DJ Remix)
6:18
Personal Note
6:18
Main Menu
Options
Play
SYSTEM MENU
Ieşire
Informaţii detaliate
Afişează detaliile melodiei selectate.
• Artist: afişează numele artistului.
• Album: afişează denumirea albumului.
• Gen: afişează denumirea genului.
• Format: afişează formatul codului.
Listează zona
Afişează tot conţinutul.
• zona principală: afişează denumirile melodiilor.
• sub-zonă: afişează durata totală de redare a fiecărei
melodii.
Despre fişierele audio imposibil de redat
Pentru a folosi meniul “Options”
Apăsaţi
în loc de ENTER în pasul anterior pentru a
afişa setările din meniul “Options” aplicabile melodiei din
situaţia dată. În exemplul de mai sus, setările sunt
următoarele:
Setări
Detalii
Play Song
Începe redarea melodiei pe care aţi
selectat la început.
Add to Quicklist
Adaugă melodia selectată la Quicklist.
Ascultarea fişierelor de muzică
Options
All Songs
Playerul nu redă fişierul dacă:
- DVD-ul de DATE nu a fost înregistrat în format
MP3 compatibil cu UDF (Format Universal de
Disc).
- fişierul audio nu are extensia “.MP3.”
- datele nu au fost formatate corespunzător chiar
dacă fişierul are extensia “.MP3.”
- datele nu sunt de tip MPEG-1 Audio Layer III.
- datele au fost înregistrate în format mp3PRO.
- denumirea fişierului conţine şi alte caractere în afară
de cifre şi litere din alfabetul englezesc.
♦ Exemplu: pentru a aplica setarea “Play Song” melodiei selectate
Selectaţi “Play Song” şi apăsaţi ENTER.
Pentru a reda într-un alt mod de redare
În timpul redării, apăsaţi în mod repetat PLAY MODE.
Setarea selectată se schimbă cu fiecare apăsare: “Repeat
Track” — “Repeat All” — “Random” — “Repeat Off”
A se vedea pagina 25 pentru detalii.
Sfaturi utile
• A se vedea pagina 24 pentru operaţiuni din telecomandă.
• chiar şi după oprirea din redare, playerul reia redarea de la
ultima melodie redată.
• în funcţie de programul de scriere folosit, melodia sau numele
de album afişate pot fi diferite faţă de caracterele pe care le
introduceţi.
Notă
Note
• e posibil ca durata de redare a melodiilor audio MP3 să
nu fie afişată corect.
• dacă puneţi un fişier cu extensie “.MP3” sau non-MP3, e
posibil ca fişierul să fie redat accidental pe player. Nu
uitaţi că o astfel de situaţie poate afecta aparatul de
conectare.
• redarea nu începe imediat după ce aţi trecut la un alt
album.
• dacă folosiţi funcţia Redare la melodiile MP3, redarea
începe de la începutul melodiei.
37
Parcurgere după Artist,
Album, Gen, Quicklist, sau
Folder
Căutarea unei melodii
DATA DVD
DVD
Rulaţi în jos lista de melodii selectând tipul categoriei (ex.
“Genres”), şi apoi categoria.
Genres
Puteţi găsi exact melodia căutată sau mai multe melodii cu
nume asemănătoare.
Search Resultsi
20 Obiect
Alternative
7:31
Ree
7:32
R
Rise
Rose Bed
6:33
6:34
ABCDEFGHI J
Rule the World
6:35
16 Songs
Celtic
304 Songs
Classical
841 Songs
Comedy
32 Songs
Country
2 Songs
UVWXYZ ,
Dance
460 Songs
1234567890
Dark
60 Songs
KLMNOPQRST
_()
SHFT
SPC
DEL
CLR
Selectare
DONE CANCEL
Options
Play
SYSTEM MENU
8:00
Ragamufin
195 Songs
Books And Spoken
9:31
Raging Plants
2876 Songs
Blues
Main Menu
7 Obiect
Raga
All Gen
SYSTEM MENU
Ieşire
Ieşire
Genurile fără conţinut nu sunt afişate în listă
Rezultatele căutării sunt enumerate pe măsura introducerii
caracterelor
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Music” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Music” şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
Apăsaţi
pentru a activa meniul Browse.
Selectaţi “Browse” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi lista pe care doriţi să o vizualizaţi după
pentru a reveni la meniul Browse.
Selectaţi “All Songs” şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
pentru a activa meniul Browse.
“Artists ”, “Albums”, “Genres”, “Quicklist” sau “Folders”
şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Search” şi apăsaţi ENTER pentru a activa
Lista artiştilor / albumelor / genurilor / Quicklist / folderelor ecranul de mai sus.
apare ca mai sus.
Pentru detalii legate de Quicklist, a se vedea
Introduceţi denumirea melodiei cu ajutorul
“Programming Playback (Quicklist)” (pagina 39).
tastaturii de pe ecran (consultaţi pagina 23).
Selectaţi artistul /albumul / genul / Quicklist/ folderul
dorit şi apăsaţi ENTER.
Sfat util
Puteţi selecta o melodie dintr-o listă de melodii şi puteţi
, sau
reda melodia respectivă apăsând ENTER sau
).
folosind meniul “Options” (apăsaţi
38
Sfaturi utile
• Puteţi selecta o melodie de la rezultatele căutării, şi o
puteţi reda apăsând ENTER sau
, sau folosind
meniul “Options” (apăsaţi
).
• Puteţi căuta un gen, un artist, un album, sau un folder
din fiecare Listă de titluri (ex. “Genres”).
Pentru a elimina titlul din “Quicklist”
Programarea redării
(Quicklist)
1
Selectaţi melodia pe care doriţi să o eliminaţi din
“Quicklist” afişată şi apăsaţi
2
.
Selectaţi “Remove” şi apăsaţi ENTER.
Sfat util
Puteţi reda “Quicklist” în mai multe moduri de redare dacă
apăsaţi PLAY MODE(pagina 25).
DATA DVD
Puteţi reda melodiile preferate în ordinea dorită dacă vă
creaţi propria “Quicklist.”.
Quicklist
Notă
“Quicklist” se poate şterge după anumite operaţii (ex.
deschiderea tăviţei discului, sau oprirea playerului etc.).
3 Obiect
Never Let Me Down (Split Mix)
9:31
Policies of Truth
8:00
Shout in Rio
7:31
Artist : Deep Green
Album : Splash!
Genre : Alternative
Format : MP3
Options
Play
SYSTEM MENU
Ieşire
“Quicklist” nu influenţează înregistrarea originală de
pe disc
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Music” şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
Ascultarea fişierelor de muzică
Main Menu
pentru a activa meniul Browse.
Selectaţi “toate melodiile” şi apăsaţi ENTER.
Când apare Lista de Titluri “All Songs”, selectaţi
melodia pe care doriţi să o adăugaţi în capul
“Quicklist” şi apăsaţi
.
Selectaţi “Adăugare la Quicklist” din meniul de
“Options”, şi apăsaţi ENTER.
Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a selecta toate melodiile
dorite.
Selectaţi în ordinea dorită de redare. Puteţi adăuga
aceeaşi melodie de mai multe ori.
“Quicklist” poate conţine maxim 25 melodii.
Apăsaţi
pentru a activa meniul Browse.
Selectaţi “Browse” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Quicklist” şi apăsaţi ENTER pentru a
activa ecranul de mai sus.
Lista de titluri “Quicklist”
programat.
apare cu
conţinutul
Selectaţi melodia pe care doriţi să o ascultaţi şi
apăsaţi ENTER.
39
Vizionarea tuturor
folderelor (directoarelor)
Vizualizarea
fişierelor imagine
Lista de titluri “Photos” afişează mai întâi toate folderele de pe disc.
Folders
2 Obiect
Kurobe-dam 2005
Folosiţi Lista de Titluri “Photos” pentru a
vizualiza imaginile JPEG de pe DVD-urile de
DATE. Puteţi reordona fişierele şi puteţi reda
un slideshow.
Jungfraujoch 2006
Confirm
Meniul Browse apare dacă apăsaţi
mai din stânga
SYSTEM MENU
Ieşire
în căsuţa cea
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Photos” şi apăsaţi ENTER.
Apare ecranul de mai sus “Folders”, afişând toate
). Din “Folders”
folderele (rulabil dacă apăsaţi
puteţi seta toate fişierele din meniu Browse (a se
vedea mai jos).
Pentru a folosi meniul Browse
Apăsaţi
după pasul 3 pentru a vizualiza setările din
Lista de Titluri “Photos”. Pentru operaţiuni, a se vedea
paginile dintre paranteze. Setările disponibile diferă în
funcţie de ecran.
Setări
Detalii
All Photos
Afişează toate fişierele în ordine alfabetică,
(pagina 41).
Browse
Afişează o listă de date, o Quicklist sau
foldere (pagina 42).
Search
Caută un fişier cu ajutorul tastaturii de pe
ecran (pagina 42).
Sort
Reordonează fişierele după dată sau în ordine
alfabetică (a se vedea mai jos).
♦ Exemplu: Pentru a “Ordona” toate fişierele
Pentru a afişa lista tuturor fişierelor, selectaţi “All
Photos” din meniul Browse şi apăsaţi ENTER.
Deplasaţi evidenţiatorul pe rândul cel mai din stânga
şi apăsaţi
pentru a activa meniul Browse.
Selectaţi “Sort” şi apăsaţi ENTER.
• Vizionarea tuturor folderelor (directoarelor) . . .
40
• Parcurgere după Date, Quicklist, sau Folder . . . 42
40
• Căutarea unei imagini . . .
42
• Programarea unui Slideshow (quicklist)
43
Selectaţi criteriul de ordonare; “Recent first”, “Oldest
”, “By title
” şi apăsaţi
first”, “by title
ENTER.
Despre ecranul Listă de Titluri “Photos” (All Photos)
Redarea unui slideshow
După pasul 3 de la “Viewing All Folders” de mai
sus, apăsaţi < şi selectaţi “All Photos” din
meniul Browse.
All Photos
1214 Obiect
File : DSC00434.jpg
Date : 12/10/2007
Format: JPEG Resolution: 293 x 196
Selectaţi fişierul de la care doriţi să începeţi şi
apăsaţi ENTER pentru a activa meniul “Options”.
Confirm
c Selectaţi “Slideshow” şi apăsaţi ENTER.
Începe slideshow-ul.
Puteţi face şi alte setări de redare la fişierul selectat cu
ajutorul meniului “Options” (a se vedea mai jos).
All Photos
1214 Obiect
Options
Slideshow
Ieşire
Informaţii detaliate
Afişează detalii despre fişierul selectat.
• Fişier: afişează denumirea fişierului.
• Data: afişează data fotografierii.
• Rezoluţie: afişează rezoluţia imaginii în lăţime ×
înălţime.
• Format: afişează formatul de înregistrare.
Listează zona
Afişează All Photos.
Confirm
SYSTEM MENU
Ieşire
Meniul “Options” apare după ce selectaţi un fişier şi apăsaţi
ENTER
Pentru a folosi meniul “Options”
Setările disponibile în meniul “Options” diferă în funcţie de
situaţie. În exemplul de mai sus, sunt disponibile
următoarele setări.
Setări
Detalii
Slideshow
Începe redarea unui slideshow ca mai sus.
Add to Quicklist
Adaugă fişierul selectate la Quicklist
pentru o redare ulterioară a slideshow-ului.
Pentru a reda într-un alt mod de redare
În timpul redării, apăsaţi în mod repetat PLAY MODE.
Setarea selectată se modifică la fiecare apăsare:
“Repeat All” — “Random” — “Repeat Off”
A se vedea pagina 25 pentru detalii.
Despre imaginile imposibil de redat
Playerul nu va reda fişierul dacă:
- DATA DVD-ul nu a fost înregistrat în format JPEG
compatibil cu UDF (Universal Disk Format).
- fişierul imagine nu a fost înregistrat într-un format
compatibil cu DCF*.
- fişierul are o altă extensie decât “.JPEG.”
- imaginea este mai mare de 4,096 (lăţime) × 4,096
(înălţime)în modul JPEG normal, sau progresive.
- imaginea nu încape pe ecran (imaginea este redusă).
- denumirea fişierului conţine alte caractere decât cifre şi
litere din alfabetul englezesc.
• Dacă nu vă aflaţi în nici una din situaţiile de mai sus, e
posibil ca unele fişiere să fie redate în funcţie de statusul
înregistrării sau de metodă (ex. programul de scriere).
• fişierele nu vor fi redate pe acest player dacă au fost
editate pe computer.
* “regulă de design pentru sistemul de Fişier de Cameră”:
standardele de imagine pentru camerele digitale
reglementate de JEITA (Asociaţia Japoneză a Industriei
Electronice şi a Tehnologiei Informaţionale).
Vizualizarea fişierelor imagine
Add to Quicklist
File : DSC00434.jpg
Date : 12/10/2007
Resolution: 293 x 196
Format: JPEG
SYSTEM MENU
Sfaturi utile
• A se vedea pagina 24 pentru operaţiunile din telecomandă.
• Chiar şi după oprirea redării, playerul reia redarea de la
ultimul fişier redat.
Notă
Imaginile pot apărea încet în funcţie de dimensiunea şi
numărul de fişiere.
41
Parcurgere după Date,
Quicklist, sau Folder
Căutarea unei imagini
DATA DVD
DATA DVD
Rulaţi lista de fişiere în jos selectând tipul categoriei (ex.
“Data”), şi apoi categoria.
Year
Puteţi găsi fişierul exact sau mai multe fişiere cu denumiri
asemănătoare.
10 Obiect
Search Resultsi
7 Obiect
2007
2006
2005
2004
File:Summer of '06.jpg
Date:July/23/2006
Resolution:196x298 pixels
Format:JPEG
2003
2002
2001
R_
2000
ABCDEFGHI J
1999
KLMNOPQRST
UVWXYZ ,
1998
1234567890
_()
Confirm
SYSTEM MENU
Ieşire
SHFT
SPC
DEL
CLR
Selectare
DONE CANCEL
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Photos” şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
pentru a activa meniul Browse.
Ieşire
Rezultatele căutării apar pe măsura ce introduceţi mai
multe caractere.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Photos” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Browse” şi apăsaţi apoi ENTER.
Apăsaţi
Selectaţi lista pe care doriţi să o vizualizaţi
după “Date”, “Quicklist” sau “Folders” şi apăsaţi
ENTER.
Lista datei / listei rapide / folderelor apare ca mai sus
Pentru detalii legate de Quicklist, a se vedea
“Programming a slideshow playback (quicklist)”
(pagina 43).
Selectaţi “All Photos” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi data /lista rapidă/folderul pe care
doriţi să-l vizualizaţi şi apăsaţi apoi
ENTER.
Sfat util
Puteţi selecta un fişier şi puteţi începe slideshow-ul
).
folosind meniul “Options” (apăsaţi
42
SYSTEM MENU
pentru a activa meniul Browse.
Mutaţi evidenţiatorul pe rândul cel mai din
stânga şi apăsaţi
pentru a activa meniul
Browse.
Selectaţi “Search” şi apăsaţi ENTER pentru a
activa ecranul de mai sus.
Introduceţi denumirea fişierului cu ajutorul
tastaturii de pe ecran (a se vedea pagina 23).
Sfat util
Puteţi selecta un fişier şi puteţi începe slideshow-ul
folosind meniul “Options” (apăsaţi
).
Selectaţi “Slideshow” din meniul de
Programarea unei redări
Slideshow (Quicklist)
“Options” şi apăsaţi ENTER.
Pentru a elimina din “Quicklist”
1
Selectaţi fişierul pe care doriţi să-l îndepărtaţi din
“Quicklist” afişată şi apăsaţi ENTER.
DATA DVD
Puteţi reda un slideshow în ordina preferată dacă vă
creaţi propria “Quicklist.”
Quicklist
22 Obiect
2
Selectaţi “Remove” şi apăsaţi ENTER.
Sfat util
Puteţi reda “Quicklist” în mai multe moduri de redare
apăsând PLAY MODE (pagina 25).
Notă
“Quicklist” se poate şterge după anumite operaţiuni (ex.
deschiderea tăviţei discului, sau oprirea playerului etc.).
File : DSC00434.jpg
Date : 12/10/2007
Resolution: 293 x 196
Format: JPEG
SYSTEM MENU
Ieşire
“Quicklist” nu afectează înregistrarea originală de pe disc.
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Selectaţi “Title List” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Photos” şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
pentru a activa meniul Browse.
Vizualizarea fişierelor imagine
Confirm
Selectaţi “All Photos” şi apăsaţi ENTER.
Când apare lista de titluri “All Photos”, selectaţi
fişierul pe care doriţi să-l adăugaţi în capul „listei
rapide” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Adăugare la Quicklist” din meniul de
“Options” şi apăsaţi ENTER.
Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a selecta toate fişierele
dorite.
Selectaţi în ordinea dorită de redare. Puteţi adăuga
acelaşi fişier de mai multe ori. “Quicklist” poate
conţine maxim 25 fişiere.
Mutaţi evidenţiatorul pe rândul cel mai din stânga,
şi apăsaţi
pentru a activa meniul Browse.
Selectaţi “Browse” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “Quicklist” şi apăsaţi ENTER pentru a
activa ecranul de mai sus.
Lista de titluri “Quicklist” apare cu conţinutul
programat.
Selectaţi fişierul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi
ENTER.
43
Utilizarea ecranelor de setare
Schimbarea
setărilor iniţiale
Selectaţi “Setup” din “System Menu” dacă
doriţi să schimbaţi setările playerului (ex. dacă
schimbaţi aparatul conectat sau mufa
audio/video output, etc.).
În ultima parte a acestei secţiune este descris
modul de revenire a tuturor acestor setări la
setările iniţiale (din fabrică).
BD DVD
CD
DATA DVD
Din “SYSTEM MENU” intraţi în ecranul “Setup” pentru a
schimba setările playerului.
Setup
Video Setup
TV Type
16:9
Audio Setup
4:3 Video Output
Normal
Limbă
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Parental Control
YCbCr/RGBPC(HDMI)
Y, Cb, Cr
Speakers
24p Output
OPRIT
Options
Folosiţi
ENTER.
to select an item, then press [RR] or
Confirm
Notă
Setările de redare descrise în această secţiune nu
funcţionează dacă discul conţine vreo setare
predefinită de redare. Setările de redare ale
discului au întâietate faţă de setările de redare ale
playerului.
SYSTEM MENU
Ieşire
Apăsaţi SYSTEM MENU când playerul este oprit.
Selectaţi “Setup” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi ecranul de “Setup” pe care doriţi să-l
folosiţi, dintre “Setup Video”, “Setup Audio”,
“Language”, “Control Parental”, “Speakers” sau
“Options” şi apăsaţi ENTER.
Apare ecranul “Setup” cu setările relative.
De remarcat este faptul că ecranul trece pe screen
dacă nu-l folosiţi 15 minute.
Selectaţi setarea pe care doriţi să o modificaţi şi
apăsaţi ENTER.
Se face trimitere la explicaţiile din secţiunile ce
urmează.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi RETURN.
44
• Utilizarea ecranelor de setare . . .
44
• Setup Video (Setare Video). . .
45
• Setup Audio (Setare Audio). . .
47
• Language (Limbă) . . .
49
• Control Parental. . .
50
• Speakers (Difuzoare). . .
51
• Options (Opţiuni) . . .
52
• Resetarea playerului . . .
53
Setup Video (Setare video)
Setările subliniate reprezintă setările implicite.
TV Type
-Selectaţi tipul televizorului dumneavoastră.
4:3
-ecran TV de 4:3.
16:9
- TV cu ecran mare, sau TV cu funcţie de ecran mărit.
4:3 Ieşire Video
-Selectaţi configuraţia de afişare pentru un
ecran de 4:3 pe un ecran de televizor larg de
16:9.
Complet
-afişează imaginea de 4:3 în raportul de aspect de 16:9.
Normal
-afişează imaginea de 4:3 în raportul de aspect 4:3 cu benzi negre pe părţi. Selectaţi
această setare dacă televizorul dvs. nu are un mod de monitor de 4:3.
Mesaj
-afişează o imagine mare cu benzi negre deasupra şi jos.
-Selectaţi configuraţia de afişare pentru o
imagine 16:9 DVD sau un ecran de televizor
4:3 (selectabil dacă “tipul de TV” a fost setat pe
“4:3”). Nu uitaţi că raportul de aspect este fix la Pan Scan
unele discuri. De exemplu, poate apărea o -afişează imaginea la înălţimea ei totală pe tot ecranul cu
căsuţă 4:3 chiar şi după ce aţi selectat “Pan margini potrivite.
Scan”.
Raport de aspect DVD
-Selectaţi tipul de ieşire din mufa HDMI
OUT.
Y, Cb, Cr
-Selectaţi această setare dacă vă conectaţi la un aparat HDMI.
RGB (16-235)
-Selectaţi această setare dacă vă conectaţi la un aparat cu o mufă DVI compatibil HDCP.
RGB (0-255)
-Selectaţi această setare dacă vă conectaţi la un aparat RGB (0-255).
Ieşire 24p
Schimbarea setărilor iniţiale
YCbCr / RGBPC (HDMI)
Pornit
-trimite semnale video 1920 × 1080p/24 Hz la redarea materialelor de film pe BD-pentru conectare la un televizor compatibil
ROM (720p/24 Hz sau 1080p/24 Hz). Selectaţi această setare dacă se aplică această conectare.
1080/24p printr-o mufă de ieşire HDMI.
Oprit
-Selectaţi această setare pentru oricare altă conexiune.
Notă
“TV” şi “DVD Aspect Ratio” pot fi setate când rezoluţia video este 480i/576i sau 480p/576p.
continuare
45
Pentru a seta rezoluţia video
Apăsaţi VIDEO FORMAT în mod repetat pentru a alege rezoluţia dorită. Nu uitaţi că rezoluţia depinde de ecran, de mufa
de conectare şi de materialul sursă conform tabelului de mai jos.
Setări
Mufă de conectare IEŞIRE HDMI
IEŞIRE COMPONENT VIDEO VIDEO/S VIDEO
Auto
Selectează automat rezoluţia
recomandată şi acceptabilă
pentru televizorul dumneavoastră.
480i/576i
480i/576i
576i/480i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
576p/480p
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p
720p
BD:720p/576i* , DVD:480p/576i
480i/576i
1080i
1080i
BD:1080i/576i* , DVD:480p/576i
1
480i/576i
1080p
1080p
Sursa directă
Ieşirea depinde de materialul sursă*
1
480i/576i
2
480i/576i
3
Ieşirea depinde de materialul sursă*
480i/576i
*1 576i pe 50Hz pentru a respecta standardele internaţionale.
*2 ieşiri cu aceeaşi rezoluţie şi frecvenţă ca cea înregistrată pe disc.
*3 Semnalele video 1080/24p nu provin de la mufe de ieşire pentru COMPONENT VIDEO.
Note
• dacă imaginea nu este clară, naturală sau nu vă place, încercaţi o altă rezoluţie care să se potrivească discului şi televizorului
/proiectorului dvs., etc. Pentru detalii, a se vedea manualul de utilizare al televizorului / proiectului, etc.
• e posibil ca semnalele video 480i/576i sau 480p/576p să fie generate când conectaţi la mufele de ieşire pentru COMPONENT VIDEO şi
redaţi unele BD/ DVD protejate la copiere. Pentru a vă bucura de o rezoluţie de calitate HD în acest caz, conectaţi monitorul la mufa de
ieşire HDMI printr-un cablu HDMI.
• Chiar dacă selectaţi o altă setare decât “Auto” playerul reglează în mod automat semnalele video dacă televizorul nu poate accepta rezoluţia setată.
Pentru a genera semnale video 1080/24p
Pentru această setare este necesar un televizor compatibil 1080/24p.
1
2
Setaţi “24p Output” în “Video Setup” pe “Activ” (pagina 45).
Apăsaţi VIDEO FORMAT în mod repetat pentru a selecta “Auto” sau “Source Direct.”
Notă
Dacă nu este nici o imagine, apăsaţi VIDEO FORMAT în mod repetat până când imaginea apare în mod corespunzător.
46
Audio Setup
Setările subliniate sunt setările iniţiale. Cum există mulţi factori
care afectează tipul semnalului audio generate, a se vedea şi
“Despre semnalele audio generate” de la pagina 48.
Ieşire Dolby Digital
Dolby Digital
-Selectaţi semnalele audio generate la redarea -Selectaţi dacă conectaţi la un aparat cu decodor Dolby Digital integrat.
discurilor Dolby Digital. Această setare Downmix PCM
afectează semnalele provenite de la mufa de -Transformă în semnale Linear PCM. Selectaţi dacă conectaţi la un aparat fără decodor
ieşire DIGITAL (COAXIAL sau OPTIC).
Dolby Digital integrat.
DTS
-Selectaţi semnalele audio generate la redarea -Selectaţi dacă conectaţi la un aparat cu decodor DTS integrat.
discurilor DTS. Această setare afectează Downmix PCM
semnalele generate de mufa de ieşire DIGITAL -Transformă în semnale Linear PCM. Selectaţi dacă conectaţi la un aparat fără decodor
(COAXIAL sau OPTIC).
DTS integrat.
Ieşire DTS
Auto
-Selectaţi metoda de generare din mufa de -De regulă, trebuie să selectaţi această setare. Semnalele audio generate în funcţie de
statusul aparatului HDMI.
ieşire HDMI.
PCM
-Transformă toate semnalele audio în semnale Linear PCM.
Audio (HDMI)
Schimbarea setărilor iniţiale
Stereo
-Selectaţi tipul semnalelor a 2 canale când la -Combină semnalele audio de pe mai multe canale pentru două canale stereo.
combinarea cu surse DTS de la mai multe Lt/Rt
canale (eficient pentru conexiunile audio când -Vă permite să ascultaţi sunet surround când aparatul conectat este prevăzut cu un
“Ieşirea DTS” este setat pe “Downmix decodor Dolby Pro Logic.
PCM”).
DTS Downmix
continuare
47
Despre semnalele audio generate
Semnalele audio generate diferă în funcţie de sursă, de mufa de generare, şi de setările selectate.
Disc/sursă
Mufe/
setări
Mufe AUDIO OUT L/R *
Mufe DIGITAL OUT (OPTIC/
2
COAXIAL) *
2ch
5.1ch
PCM
Bitstream
PCM*
Auto*
2ch
2ch
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
5.1ch*
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
LPCM
2ch Downmix
LPCM
5.1ch LPCM
5.1ch LPCM
7.1ch
2ch Downmix
2ch Downmix
LPCM
2ch Downmix
LPCM
7.1ch LPCM
7.1ch LPCM
2ch Downmix
Dolby Digital
5.1ch LPCM
Dolby Digital
1
BDROM Linear PCM 2ch
5
4
4
Dolby Digital
2ch Downmix
Downmix
5.1ch
Dolby Digital Plus
2ch Downmix
5.1ch
LPCM
Dolby Digital
2ch Downmix
7.1ch LPCM* Dolby Digital
Dolby TrueHD
2ch Downmix
5.1ch
LPCM
2ch Downmix Dolby Digital
7.1ch LPCM* Dolby Digital
DTS
2ch Downmix
5.1ch
5.1ch LPCM
DTS
DTS-HD
2ch Downmix
5.1ch
LPCM
DTS
2ch Downmix
LPCM
DTS
2ch Downmix
5.1ch LPCM
DTS
2ch
2ch
LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
Dolby Digital
2ch Downmix
5.1ch
2ch Downmix
5.1ch LPCM
Dolby Digital
DTS
2ch Downmix
5.1ch
LPCM
2ch Downmix DTS
5.1ch LPCM
DTS
MPEG
2ch
2ch
LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
Linear PCM 2ch
2ch
2ch
2ch LPCM
2ch Downmix
2ch LPCM
2ch LPCM
2ch LPCM
DTS
2ch Downmix
5.1ch
LPCM
DTS
5.1ch LPCM
DTS
DVD Linear PCM
CD
5.1ch
3
Mufă HDMI OUT *
2ch LPCM
Dolby Digital
—
6
7
*1 “2 Channel” şi “5.1 Channels” pot fi selectate din “Audio Output Mode” de la “Speakers” (pagina 51).
*2 PCM: dacă “Dolby Digital Output” sau “DTS Output” din “Audio Setup” au fost setate pe “Downmix PCM” (pagina 47).
Bitstream: dacă “Dolby Digital Output” sau “DTS Output” din “Audio Setup” au fost setate pe “Dolby Digital” sau pe “DTS” (pagina 47).
*3 Selectabil prin “Audio (HDMI)” din “Audio Setup” (pagina 47).
*4 Selectabil prin “Audio (HDMI)” din “Audio Setup” (pagina 47). Semnalul generat depinde de aparatul HDMI conectat.
*5 Dacă frecvenţa de eşantionare este de 192 kHz, playerul combină semnalele de pe 2 canale chiar dacă discul sau sursa este 5.1ch.
*6 Semnalele 7.1ch LPCM decodate de la stream-ul audio Dolby Digital Plus.
*7 Semnalele 7.1ch LPCM decodate de la stream-ul audio Dolby True HD.
Semnalele generate de player de până la 7.1ch LPCM dacă frecvenţa sursă de eşantionare este de 48 kHz; până la 5.1ch la 96 kHz; maxim 2ch la 192 kHz.
48
Language (Limba)
Setările subliniate reprezintă setările implicite.
Note
• Dacă selectaţi o limbă în setările “Audio,” “Subtitles,” “BD/DVD
Menu” care nu a fost înregistrată pe disc, se selectează automat una
dintre următoarele limbi.
• Setările de redare memorate pe disc au prioritate în faţa acestor setări.
OSD
Engleză / Franceză / Germană / Italiană / Spaniolă
-Selectaţi limba pentru ecranele afişate de
player.
-Afişează meniurile şi mesajele în limba engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă.
Audio
Engleză / Franceză / Germană / Italiană / Spaniolă
-Redă sonorul în limba selectată.
Altele
-A se vedea “Lista de coduri limbă” de la pag. 62 şi introduceţi codul limbii dvs.
-Selectaţi limba iniţială de sonor pentru
BD-ROM/DVD VIDEO.
Engleză / Franceză / Germană / Italiană / Spaniolă
-Selectaţi limba iniţială a subtitlului pentru BD- -Afişează subtitlurile în limba selectată.
ROM/DVD VIDEO.
Altele
-A se vedea “Lista de coduri limbă” de la pag. 62 şi introduceţi codul limbii dvs.
BD/DVD Menu
w/Limbă de subtitrare
-Afişează
meniurile BD/DVD în aceeaşi limbă ca şi limba de subtitrare.
-Selectaţi limba iniţială a meniului pentru BDROM/DVD VIDEO.
Engleză / Franceză / Germană / Italiană / Spaniolă
-afişează meniurile BD/DVD în limba selectată.
Altele
-A se vedea “Lista de coduri limbă” de la pag. 62 şi introduceţi codul limbii dvs.
Browse Subtitlu
On (Activ)
-Porneşte subtitrarea.
Schimbarea setărilor iniţiale
Subtitles
Off (Inactiv)
-Opreşte subtitrarea.
49
Control Parental
Această funcţie limitează redarea DVD VIDEO şi a BDROM. Pentru a o activa, a se vedea “Blocarea unui Disc”
(pagina 29). Setările subliniate reprezintă setările implicite.
Note
• nu puteţi limita redarea dacă discul nu are funcţia de Control Parental.
• dacă uitaţi parola pentru “Control Parental” va trebui să resetaţi playerul
(pagina 53). Nu uitaţi că toate setările pe care le faceţi pot fi readuse la
setările lor iniţiale.
Schimbarea parolei (fixarea parolei)
Ecranul următor
-Fixaţi sau modificaţi parola pentru funcţia “Control Parental”. Vi se va cere parola
atunci când veţi reda discuri restricţionate sau când veţi modifica nivelul de control.
Control Parental DVD
Nivel de modificare
-Fixaţi nivelul de control. Ecranul vă cere parola dacă nivelul prestabilit al discului
depăşeşte limita pe care aţi setat-o. Setarea iniţială este “Oprit.”
Cod naţional DVD
-acesta vă permite să vizualizaţi ferestrele corespunzătoare zonei în care vă aflaţi.
Setarea iniţială este “us” (2119).
Control Parental BD
Modificarea restricţiei de vârstă
-Fixaţi nivelul de control. Ecranul vă cere parola dacă restricţia de vârstă prestabilită a
discului depăşeşte durata fixată de dvs. Setarea iniţială este
“255.”
Cod naţional
- acesta vă permite să vizualizaţi ferestrele corespunzătoare zonei în care vă aflaţi când
redaţi BD-ROM. Setarea iniţială este “us” (2119).
50
Speakers (Difuzoare)
Următoarele setări sunt necesare dacă folosiţi mufe de
ieşire de 5.1CH .
Setările subliniate reprezintă setările implicite.
Mod de Generare Audio
-Pentru conectare analogă.
Canalul 2
-Selectaţi dacă conectaţi la un amplificator AV (receptor) prin mufe de ieşire AUDIO (L/
R).
Canal 5.1
-Selectaţi dacă conectaţi la un amplificator AV (receptor) prin mufe de ieşire de 5.1CH.
Speaker Setup
Schimbarea setărilor iniţiale
-Această setare afectează semnalul
generat de mufele de ieşire 5.1CH.
Ecranul următor
1 Selectaţi setarea difuzorului ce necesită reglaj apăsând
.
• “C” (difuzor central): “Da” sau “Nu”
• “Ls/Rs” (difuzor surround stânga/dreapta):
“Da” sau “Nu”
• “L/R” (difuzor frontal stânga /dreapta):
“Mare” sau “Mic”
.
2 Reglaţi setarea apăsând
• Pentru “C” şi “Ls/Rs,” selectaţi dacă difuzoarele sunt incluse în sistemul dvs.
• Pentru “L/R,” selectaţi dimensiunea. Această setare este inactivă dacă “C” sau
“Ls/Rs” au fost setate pe “Nu.”
3 Apăsaţi ENTER pentru a salva reglajele făcute.
51
Options (Opţiuni)
Setările subliniate reprezintă setările implicite.
Pornit
-Selectaţi dacă doriţi afişat pe ecran statusul de -afişează statusul redării.
redare (Oprit, Redare, etc.).
Oprit
-statusul redării nu este afişat.
Pe ecran
Auto Oprire inactivă
-Selectaţi dacă doriţi să activaţi funcţia
playerului “Auto Oprire Inactivă”.
Setup Uşoară
-Rederulează Setup Uşoară pentru a face
setările de bază.
Pornit
-opreşte playerul dacă a fost lăsat în modul oprit sau pauză fără a fi utilizat timp de 30
minute.
Oprit
- Playerul rămâne pornit cu sau fără utilizare.
Start
-Apăsaţi ENTER şi vedeţi pagina 18.
HDMI Control
Pornit
-Selectaţi dacă doriţi să activaţi funcţia de -Activează funcţia.
Oprit
HDMI Control a playerului (pagina 11).
-Dezactivează funcţia.
Hybrid Disc Playback Layer
-Selectaţi prioritatea layerului la redarea unui
disc hibrid. Scoateţi discul dacă modificaţi
setare.
52
BD
-Redă layerul BD.
DVD
-Redă layerul DVD.
CD
-Redă layerul CD.
Resetarea playerului
Puteţi readuce toate setările playerului la setările lor din fabrică.
@/1
x
HDMI
HD
FL OFF
Când este pornit, ţineţi apăsată tasta
de pe
.
ecranul principal şi apăsaţi
Playerul se opreşte, şi toate setările revin la starea
iniţială.
Schimbarea setărilor iniţiale
53
Ghid
al problemelor de
Depanare
funcţionare
Alte Informaţii
Dacă întâmpinaţi oricare din problemele evidenţiate mai jos când
folosiţi acest player, consultaţi acest ghid de depanare pentru a
remedia problema înainte de a solicita reparaţii. Dacă problema
persistă, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Curent
Nu intră curent.
→ Verificaţi dacă cablul de curent a fost bine conectat.
→ Durează puţin până ce porneşte playerul.
Imagine
Nu există imagine /apare un zgomot de imagine.
• Depanare . . .
54
• Funcţia de auto-diagnosticare . . .
57
• Indexul pieselor şi al comenzilor . . .
58
• Glosar . . .
60
Nu există imagine şi nici nu apare zgomot de
imagine la conectare la mufa de ieşire HDMI.
• Specificaţii . . .
61
→ Încercaţi astfel:
• Lista de coduri limbă . . .
62
• Lista de coduri naţionale/zonale pentru
Control Parental. .
• Index . . .
54
→ Re-conectaţi bine cablul de conectare.
→ Cablurile de conectare sunt defecte.
→ Verificaţi conectarea la televizor (pagina 10) şi rotiţi
selectorul de intrare din televizorul dvs. pentru ca semnalul
provenit de la player să apară pe ecran.
→ Discul este murdar sau rupt.
→ Dacă semnalul de imagine din player trece prin VCR pentru a
ajunge la televizor, sau dacă sunteţi conectat la o combinaţie de
tip TV/VIDEO, semnalul protejat la copiere aplicat unor
programe BD/DVD poate afecta calitatea imaginii. Dacă tot vă
confruntaţi cu probleme chiar şi atunci când conectaţi playerul
direct la televizor, încercaţi să-l conectaşi la mufa de intrare
VIDEO a televizorului. (pagina 10).
→ Playerul este conectat la un aparat de intrare care nu este
compatibil HDCP (indicatorul HDMI din ecranul principal nu
se aprinde). A se vedea pagina 11.
→ Dacă mufa de ieşire HDMI sau mufele de ieşire pentru
COMPONENT VIDEO sunt folosite pentru generarea
semnalelor video, dacă veţi schimba rezoluţia de ieşire e posibil
ca problema să se rezolve (pagina 46). Apăsaţi VIDEO
FORMAT în mod repetat până când imaginea apare în mod
corespunzător.
→ În funcţie de disc, calitatea imaginii poate fi scăzută dacă
setarea VIDEO FORMAT a fost setat altfel decât “480i,” chiar
dacă playerul este conectat progresiv sau HD la televizor printrun cablu de componentă sau printr-un cablu HDMI. Dacă se
întâmplă astfel, apăsaţi în mod repetat VIDEO FORMAT pentru
a trece pe “480i.”
→ La redarea unui DVD cu layer dublu, semnalul video şi audio
se pot întrerupe temporar în punctul de comutare între layere.
. 63
63
1 Opriţi playerul şi porniţi-l din nou.
2 Opriţi şi porniţi din nou echipamentul conectat.
3 Deconectaţi şi conectaţi apoi din nou cablul HDMI.
→ Dacă mufa de ieşire HDMI este folosit ca ieşire video,
problema poate fi rezolvată modificând rezoluţia de ieşire
video (pagina 46). Apăsaţi VIDEO FORMAT în mod
repetate până când imaginea apare în mod corespunzător pe
ecran.
Imaginea nu umple ecranul, chiar dacă raportul
de aspect a fost setat la „TV Type” din „Video
Setup”
→ Raportul de aspect al discului a fost fixat pe BD/DVD. A
se vedea pagina 45.
O parte închisă a imaginii este prea întunecată
/partea deschisă este prea luminoasă sau
nenaturală.
→ Setaţi “Video Control” din “A/V Control” pe “Standard”
(iniţial) (pagina 28).
→ Reglaţi fiecare setare a imaginii pentru “Memory” în
“Video Control” pe mediu (iniţial) (pagina 28).
Sunet
Nu există sunet.
→
→
→
→
→
→
Fişierul audio MP3 nu poate fi redat (pagina 36).
→ DATA DVD nu a fost înregistrat în format MP3
compatibil UDF (Universal Disk Format).
→ Fişierul audio nu are extensia “.MP3.”
→ Datele nu au fost formatate în mod corespunzător chiar
dacă are extensia “.MP3.”
→ Datele nu sunt de tip MPEG-1 Audio Layer III.
→ Playerul nu poate reda melodii audio în format mp3PRO.
→ Numele fişierului conţin şi alte caractere în afară de cifre
şi litere din alfabetul englezesc.
Fişierul imagine nu poate fi redat (pagina 40).
→ Verificaţi “Modul de Generare a sunetului” din Setup
“Speakers” (pagina 51) dacă mufele de ieşire AUDIO (L/R)
sau mufele de ieşire 5.1CH sunt folosite pentru conexiunea
audio
→ Discul este murdar sau zgâriat.
→ DATA DVD nu a fost înregistrat în format JPEG
compatibil UDF (Universal Disk Format).
→ Fişierul nu are extensia “.JPEG” sau “.JPG.”
→ Imaginea este mai mare de 4,096 (lăţime) × 4,096
(înălţime) în modul normal. (Unele fişiere progresive JPEG
nu pot fi afişate chiar dacă dimensiunea fişierului se
încadrează în capacitatea specificată.)
→ Imaginea nu încape pe ecran (imaginea a fost redusă).
→ Formatul fişierului imagine nu este compatibil DCF*
(pagina 41).
→ Numele fişierului conţine şi alte caractere în afară de cifre
şi litere din alfabetul englezesc.
Mufa de ieşire HDMI nu scoate nici un sunet
* “Regulă de design pentru sistemul Fişier de Cameră”: Standardele de
imagine pentru camerele digitale reglementate de JEITA (Asociaţia
japoneză a Industriei Electronice şi a Tehnologiei Informaţionale).
→ Încercaţi astfel: 1 Opriţi şi porniţi din nou playerul.
2 Opriţi şi porniţi din nou echipamentul conectat.
3 Deconectaţi şi conectaţi din nou cablul HDMI.
→ Mufa de ieşire HDMI este conectată la un aparat DVI
(mufele DVI nu suportă semnale audio).
→ Playerul poate afişa doar cifre şi litere din alfabet.
Celelalte caractere pot fi afişate diferit.
→ În funcţie de programul de scriere folosit, caracterele
introduse pot fi afişate diferit.
→
Sunetul nu se aude bine
Volumul sunetului este prea scăzut.
→ Volumul sunetului este scăzut la unele BD/DVD.
Volumul sunetului se poate îmbunătăţi dacă reglaţi setarea
“Audio Control” din “A/V Control” (pagina 27).
Alte informaţii
→
→
Discul este murdar sau zgâriat.
Re-conectaţi cablul de conectare.
Cablul de conectare este defect.
Playerul a fost conectat la mufa greşită din amplificator
(receiver) (pagina 12).
Amplificatorul (receptorul) nu a fost setat corect.
Playerul se află în modul pauză sau în modul de Slowmotion Play.
Playerul se află în modul de scanare.
Dacă semnalul audio nu vine prin mufa de ieşire
DIGITAL (OPTIC sau COAXIAL)/mufa de ieşire HDMI,
verificaţi setările audio (pagina 47).
Echipamentul conectat la mufa de ieşire HDMI OUT nu
este compatibil cu formatul semnalului audio; în acest caz
setaţi “Audio (HDMI)” din “Audio Setup” pe “PCM”
(pagina 47).
Discul nu merge redat.
→ Discul a fost aşezat cu faţa în sus. Introduceţi disc cu faţa
de redare în jos.
→ Discul este zgâriat.
→ Playerul nu poate reda anumite discuri (pagina 6).
→ Codul de regiune de pe BD/DVD nu se potriveşte cu
playerul.
→ În interiorul playerului a pătruns umezeala (pagina 3).
Playerul nu poate reda un disc înregistrat care nu a fost
încă finalizat (pagina 6).
→ Fişierul de film depăşeşte 2 GB.
→ Fişierul de pe DATA DVD conţine alte caractere decât
cifre şi litere din alfabetul englezesc.
Numele fişierului nu este afişat corect.
Discul nu începe redarea de la început.
→ A fost selectată Redarea Aleatoare sau Redarea Repetată
(pagina 25).
→ Modul de redare reluată este activ (pagina 20).
Playerul începe redarea discului în mod automat.
Funcţionare
Telecomanda nu funcţionează.
→
→
→
→
Bateriile din telecomandă sunt slabe (pagina 16).
Există obstacole între telecomandă şi player.
Distanţa dintre telecomandă şi player este prea mare.
Telecomanda nu este îndreptată spre senzorul de
telecomandă de pe player.
→ Proprietăţile discului integrează o funcţie de redare
automată.
Redarea se opreşte automat.
→ Dacă redaţi discuri cu semnal de pauză automată, playerul
se opreşte din redare la semnalul de pauză automată.
continuare
55
Unele funcţii precum Stop, Search, Slow-motion
Play, Repeat Play, sau Random Play nu pot fi
efectuate.
→
În funcţie de disc, e posibil să nu puteţi face unele din
operaţiile de mai sus. Se face trimitere la manualul de
utilizare al discului.
Language sunetului nu poate fi modificată.
→
→
→
Încercaţi să folosiţi meniul BD sau DVD în locul tastei
direct de selectare de pe telecomandă (pagina 21).
Melodiile în mai multe limbi nu sunt înregistrate pe
BD/DVD în timp ce sunt redare.
BD/DVD interzice schimbarea limbii melodiei redate.
Tăviţa discului nu se deschide iar pe ecranul
principal apare “LOCK”.
→ Contactaţi dealerul Sony sau un service Sony autorizat.
Tăviţa discului nu se deschide şi nu puteţi scoate
discul nici după ce apăsaţi tasta .
→ Porniţi playerul.
Imediat ce pe ecranul principal apare “POWER ON”,
pe player (nu pe telecomandă) în mod repetat
apăsaţi
până se deschide tăviţa. Repetaţi procedura de mai sus de
câteva ori dacă tăviţa nu se deschide la prima încercare.
Pe ecran apare “UNPLAYABLE” la redarea unui
DATA DVD.
Language de subtitrare nu poate fi modificată sau
oprită.
→
Încercaţi să folosiţi meniul BD sau DVD în locul tastei
direct de selectare de pe telecomandă (pagina 21).
→ Melodiile în mai multe limbi nu sunt înregistrate pe
BD/DVD în timp ce sunt redare.
→ BD/DVD interzice schimbarea subtitrării.
Unghiurile nu pot fi modificate.
→
Încercaţi să folosiţi meniul BD sau DVD în locul tastei
direct de selectare de pe telecomandă (pagina 21).
→ Unghiurile multiple nu se înregistrează pe BD/DVD în
timp ce sunt redare.
→ BD/DVD interzice modificarea unghiurilor.
Funcţia HDMI Control nu funcţionează.
→
Dacă indicatorul HDMI din meniul principal nu se
aprinde verificaţi conexiunea HDMI (paginile 11, 15).
→ Setaţi “HDMI Control” pe ON (“Activ”) (pagina 52).
→ Asiguraţi-vă că echipamentul conectat este compatibil cu
funcţia HDMI Control. Se face trimitere la manualul de
utilizare al echipamentului pentru detalii suplimentare.
→ Verificaţi dacă ştecherul echipamentului conectat a fost
bine băgat în priză.
→ Verificaţi setarea echipamentului conectat pentru funcţia
de HDMI Control. Se face trimitere la manualul de
utilizare al echipamentului.
→ Dacă schimbaţi conexiunea HDMI, conectaţi şi
deconectaţi cablul de curent, sau dacă se produce o cădere
de tensiune, setaţi funcţia “HDMI Control” pe Off
(“Inactiv”) şi apoi pe ON (“Activ”) (pagina 52).
→ Pentru detalii legate de funcţia HDMI Control, a se vedea
“Despre caracteristicile funcţiei Theatre Sync ‘Bravia’
(doar pentru conexiuni HDMI)” (pagina 11).
Limba de afişare pe ecran se schimbă în mod
automat.
→
Dacă “HDMI Control” a fost setat pe On (“Activ”)
(pagina 52), limba de afişare se schimbă automat în
funcţie de setarea limbii televizorului conectat (dacă
schimbaţi setarea pe televizor, etc.)
Playerul nu funcţionează corect
→
56
Dacă electricitatea statică, etc., cauzează funcţionarea
defectuoasă a playerului, scoateţi playerul din priză.
→ A se vedea şi “Fişierul imagine nu poate fi redat” sau
“Fişierul audio MP3 nu poate fi redat” (pagina 55).
→ Fişierul audio MP3 /fişierul imagine JPEG pe care doriţi
şip-l redaţi/vizualizaţi este corupt.
→ Datele nu sunt de tip MPEG-1 Audio Layer III.
Fişierul imagine de tip JPEG nu este compatibil DCF*
(pagina 41).
→ Fişierul imagine JPEG are extensia “.JPG” sau “.JPEG,”
dar nu este în format JPEG.
* “Regulă de design pentru sistemul Fişier de Cameră”: Standardele de
imagine pentru camerele digitale reglementate de JEITA (Asociaţia
japoneză a Industriei Electronice şi a Tehnologiei Informaţionale).
Playerul nu răspunde la nici o tastă.
→ Ţineţi apăsată tasta
de pe player mai mult de cinci
secunde până când indicatorii de pe ecranul principal se
sting.
Funcţia de
Auto-Diagnosticare
Dacă aţi activat funcţia de auto-diagnosticare pentru a
evita funcţionarea defectuoasă a playerului, pe ecranul
principal apare codul de eroare “ERR” indicând cauza.
Cod de eroare
Cauza şi/sau măsura
corectivă
AACS ERR
Eroare în citirea AACS.
Scoateţi discul protejat.
LSI1 ERR
LSI2 ERR
LSI3 ERR
MEM ERR
FLASH ERR
ROM ERR
Contactaţi cel mai apropiat
dealer Sony sau service-ul local
autorizat Sony şi daţi-i codul de
eroare.
Alte informaţii
57
Indexul pieselor şi al comenzilor
Tastele de pe telecomandă şi de pe player au aceeaşi funcţie dacă au acelaşi nume sau nume asemănătoare. Pentru
detalii, a se vedea paginile dintre paranteze.
Vedere frontală
HDMI
(20)
- Porneşte playerul sau îl trece în modul standby.
- Se aprinde alb dacă playerul este străbătut de curent.
Tăviţa discului (20)
(20)
- Începe redarea, pauză, sau opreşte redarea.
(24)
- Sare la capitolul sau melodia anterioară sau următoare.
- Scanează înainte sau înapoi dacă este ţinută apăsat.
(20)
- Deschide sau închide tăviţa discului.
- Se aprinde în alb dacă playerul este străbătut de curent.
HD
FL OFF
Indicator HDMI (11)
- Se aprinde dacă este conectat un aparat HDMI.
Indicator HD (11)
- Se aprinde dacă generează semnale video
720p/1080i/1080p.
Indicator FL OFF (24)
- Se aprinde dacă ecranul principal şi ceilalţi
indicatori de pe ecran s-au stins..
Senzor de telecomandă (16)
Indicator de disc Blu-ray
- Se aprinde dacă recunoaşte un BD.
- Se aprinde câteva secunde când porneşte playerul.
Ecran principal (59)
Notă
Partea transparentă de pe ecranul principal este făcută din sticlă.
Manevraţi cu grijă.
58
Afisajul panoului frontal
Informaţiile despre redare sunt afişate astfel.
- Se aprinde în timpul redării.
Informaţii despre redare
Exemplu: la redarea unui DVD VIDEO sau a unui BD-ROM
Sfat util
Puteţi ajusta luminozitatea ecranului principal apăsând DIMMER
(pagina 24).
Numărul titlului curent
Timpul scurs din titlu
Alte informaţii
Numărul capitolului curent
De remarcat că numărul capitolului nu este afişat
dacă durata scursă din titlu depăşeşte 10 ore.
Vedere din spate
Pentru conexiuni, a se vedea pagina 10 -16.
COMPONENT VIDEO OUT
5.1CH OUTPUT
VIDEO OUT
AC IN
HDMI OUT
Y
VIDEO
PB/CB
S VIDEO
PR/CR
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY
DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
CENTER
L
AUDIO
OUT
L
R
R
WOOFER
Mufă AC IN (16)
Mufă de ieşire HDMI (11, 12, 15)
Mufe de ieşire CH (faţă L/R, spate L/R, centru,
WOOFER) (14)
Mufe de ieşire VIDEO (VIDEO/S VIDEO) (10)
Mufe de ieşire AUDIO (L/R) (13, 14)
Mufe de ieşire pentru COMPONENT VIDEO
(Y, PB/CB, PR/CR) (10)
Mufe de ieşire DIGITALE (COAXIAL/OPTIC) (13, 14)
59
Glosar
AACS
“Sistemul Avansat de Acces la Conţinut”
este o specificaţie pentru gestionarea
conţinuturilor digitale de divertisment
memorate pe următoarea generaţie de
mijloace optice pre-înregistrate sau
înregistrate.
Specificaţia
permite
consumatorilor să se bucure de conţinutul
digital de divertisment, inclusiv de
conţinutul de înaltă rezoluţie.
AVCHD (pagina 6)
Formatul AVCHD este un format de
înaltă rezoluţie al unei camere video
digitale folosit la înregistrarea semnalelor
SD (rezoluţie standard ) sau HD (înaltă
1
rezoluţie) care pot fi de specificaţie* sau
2
de specificaţie* 720p pe DVD, folosind o
tehnologie eficientă de codificare a
compresiei de date.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 a fost
adoptate în datele video de comprimare,
iar Dolby Digital sau Linear PCM este
folosit la comprimarea datelor audio.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate
comprima imagini la o eficienţă mult mai
mare
decât
cea
la
formatului
convenţional de imagine. Formatul
MPEG-4 AVC/ H.264 permite un semnal
video de înaltă rezoluţie (HD) pe un
înregistrator dintr-o cameră video digitală
şi care poate fi înregistrat pe un DVD la
fel ca la semnalul de televiziune de
rezoluţie standard (SD).
* 1 O specificaţie de înaltă rezoluţie care foloseşte 1080
linii efective de scanare şi
2 formatul interfeţei.
* O specificaţie de înaltă rezoluţie care
foloseşte 720 linii efective de scanare şi
formatul progresiv.
Aplicaţia BD-J
Formatul BD-ROM suportă Java pentru
funcţii interactive.
“BD-J” oferă furnizorilor de conţinut
funcţionalitate nelimitată în crearea
titlurilor interactive de BD-ROM.
BD-R
BD-R (Disc Inscriptibil Blu-ray) este un
disc Blu-ray care poate fi înregistrat o
singură dată şi care este disponibil în
aceleaşi capacităţi ca cele de jos. Cum
conţinutul poate fi înregistrat şi nu poate
fi şters un BD-R poate servi la arhivarea
datelor valoroase sau la stocarea şi
distribuirea materialului video.
BD-RE
BD-RE (Disc Reinscriptibil Blu-ray) este
un disc Blu-ray înregistrabil şi
reinscriptibil, disponibil în aceleaşi
capacităţi ca cele de jos. Funcţia
reinscriptibilă permite editarea extinsă şi
aplicaţiile de schimbare a duratei.
60
BD-ROM (pagina 5)
BD-ROM (Memory de disc Blu-ray
Disc Read-Only) sunt discuri produse
comercial şi disponibil la capacităţile de
mai jos. În afara conţinuturilor
convenţionale de film şi video, aceste
discuri
au
încorporate
funcţii
îmbunătăţite precum conţinut interactiv,
operaţiuni de meniu ce folosesc
meniurile pop-up (a se vedea mai jos),
selecţia ecranului de subtitrare, şi
slideshow. Deşi un BD-ROM poate
conţine orice format de date, majoritatea
discurilor BD ROM vor conţine filme în
format de Înaltă Rezoluţie, pentru redare
pe playerele Blu-ray.
Disc Blu-ray (BD) (pagina 5)
Un format de disc dezvoltat pentru
înregistrarea / redarea fişierelor video de
înaltă rezoluţie (HD) (pentru HDTV,
etc.), şi pentru stocare volumelor mari de
date. Un singur layer de Disc Blu-ray
ţine maxim 25 GB, iar un layer dublu ţine
maxim 50 GB de date.
Capitol (pagina 25)
Secţiuni dintr-o imagine sau o funcţie de
muzică care sunt mai mici decât titlurile.
Un titlu este compus din câteva capitole.
În funcţie de disc, e posibil să nu aibă
nici un capitol înregistrat.
Dolby Digital (pagina 47)
Tehnologia de comprimare audio Digital
dezvoltată de Laboratoarele Dolby.
Această tehnologie este compatibilă cu
sunetul surround de pe mai multe canale.
Canalul din spate este stereo şi există un
canal discret de subwoofer în acest
format. Dolby Digital asigură aceleaşi
canale audio digital de înaltă rezoluţie
care se găsesc şi în sistemele de sunet
surround teatru “Dolby Digital”. Canalul
este bine separat pentru că toate datele
canalului sunt înregistrate discret şi se
produce o foarte mică deteriorare ca
urmare a faptului că toată prelucrarea
datelor de pe canal este digitală.
Dolby Digital Plus (pagina 48)
Creat ca o extensie la Dolby
Digital, tehnologia de codificare
audio suportă sunetul surround de pe
mai multe canale 7.1.
Dolby Surround (Pro Logic)
(pagina 47)
Tehnologia de prelucrare a semnalului
audio pe care Laboratoarele Dolby au
creat-o pentru sunetul surround. Dacă
semnalul de intrare conţine o
componentă surround, procesul Pro
Logic generează semnale frontale,
centrale şi posterioare. Canalul din spate
este monoaural.
Dolby TrueHD (pagina 48)
Dolby TrueHD este o tehnologie de
codificare fără pierderi care suportă
până la 8 canale de sunet surround
multi-canale
pentru
următoarea
generaţie de discuri optice. Sunetul
reprodus este autentic şi conform
sursei originale bit-cu-bit.
DTS (pagina 47)
Tehnologia de comprimare a semnalelor
audio digitale pe care DTS, Inc. A
dezvoltat-o. Această tehnologie este
compatibilă cu sunetul surround multicanale. Canalul posterior este stereo şi
există un canal discret de subwoofer în
acest format. DTS asigură aceleaşi canale
discrete pentru semnale digitale de înaltă
calitate.
Canalul este separat bine deoarece toate
datele de pe canal sunt înregistrate
discret şi se produce o deteriorare foarte
mică datorită prelucrării integral digital a
tuturor datelor de pe canal.
DTS-HD (pagina 48)
DTS-HD este un format extins al
sistemului
de
codificare
audio
Coherent Acoustics, care este compatibil
cu sunetul surround DTS, DTS-ES, şi cu
DTS 96/24. DTS-HD este foarte flexibil
în compatibilitate cu câteva canale
discrete de sunet surround. Dacă sunetul
7.1ch surround a fost plănuit pentru
discurile Blu-ray, semnalele audio pot fi
combinate în canale de 5.1 sau 2 pentru
compatibilitate în sens invers, iar calitatea
audio reprodusă poate fi la rata de biţi a
DTS Digital Surround sau în modul fără
pierderi.
DVD VIDEO (pagina 5)
Un format de disc care conţine maxim
opt ore de imagini în mişcare pe un disc
de acelaşi diametru cu cel al unui CD.
Un DVD cu o singură faţă şi un singur
layer duce până la 4.7 GB; un DVD cu o
singură faţă dar cu două layere ţine până
la 8.5 GB; un DVD cu două feţe şi cu un
singur layer merge până la 9.4 GB; un
DVD cu două feţe şi cu două layere duce
până la 17 GB. Formatul MPEG 2 a fost
adoptate pentru o comprimare eficientă a
datelor video.
Tehnologia de codificare a ratei variabile
care schimbă datele de alocat în funcţie
de condiţia imaginii, a fost adoptată
pentru a reproduce imagini de înaltă
calitate. Informaţiile audio sunt memorate
în format multi-canal, precum Dolby
Digital, permiţând o prezenţă audio
realistică.
DVD-R (pagina 5)
Un DVD-R este un disc inscriptibil de
aceeaşi dimensiunea ca cea a unui DVD
VIDEO. Poate fi înregistrat o singură
dată şi va avea acelaşi format ca şi DVD
VIDEO. DVD-R are două moduri
diferite: modul VR şi modul Video.
DVD-urile create în modul Video au
acelaşi format cu DVD VIDEO, în timp
ce discurile create în modul VR
(Înregistrare Video) permit programarea
sau editarea conţinutului.
DVD-RW (pagina 5)
Un DVD-RW este un disc înregistrabil şi
reinscriptibil de aceeaşi dimensiune ca a
unui DVD VIDEO. DVD-RW are două
moduri diferite: modul VR şi modul
Video. DVD-urile create în modul Video
au acelaşi format ca cel al DVD VIDEO,
în timp ce discurile create în modul VR
(Înregistrare Video) permit programarea
sau editarea conţinutului.
DVD+R (pagina 5)
DVD+RW (pagina 5)
Un disc DVD+RW (citiţi “plus RW”) este
un disc înregistrabil şi reinscriptibil.
DVD+RW foloseşte un format de
înregistrare care poate fi comparat cu
formatul DVD VIDEO.
Program de film, program de Video
DVD-urile pot fi grupate în programe de
film sau de video. DVD-urile de film
conţin aceleaşi imagini (24 cadre pe
secundă) care sunt afişate în teatrele de
film. DVD-urile video precum dramele de
televiziune afişează imagini de 25 cadre /
50 câmpuri (30 cadre/60 câmpuri) pe
secundă.
HDMI (Interfaţă Multimedia de Înaltă
Rezoluţie)
HDMI este o interfaţă compatibilă atât cu
conexiunea unică digitală video cât şi cu
cea audio. Conexiunea HDMI transportă
semnale video standard şi de înaltă
rezoluţie dar şi semnale audio multi-canal
la echipamentele AV precum televizoare
prevăzute cu HDMI, în format digital fără
degradare.
Specificaţia HDMI suportă HDCP
(Protecţia Digitală a Conţinutului de
Înaltă Bandă), o tehnologie de protejare la
copiere a conţinutului digital de
divertisment pentru HDMI.
Formatul Interlace indică toate liniile
dintr-o imagine ca un singur „câmp” şi
este metoda standard de afişare a
imaginilor la televizor. Numărul par de
câmpuri indică un număr par de linii
dintr-o imagine, iar câmpul cu număr
impar indică un număr impar de linii
dintr-o imagine.
MPEG-2
Una dintre tehnicile de comprimare a
datelor video dezvoltată de Grupul
Experţilor în Deplasarea Imaginii
(MPEG), care a fost adoptată în toată
lumea pentru DVD VIDEO şi difuzări
digitale. Tehnica specifică MPEG-2 PS
(Program Stream) pentru media
înregistrabil precum un DVD VIDEO, şi
MPEG-2 TS (Transport Stream) pentru
difuzările digitale si alte comunicaţii.
Meniu Pop-up
O operaţie îmbunătăţită de meniu
disponibilă pe BD-ROM. Meniul popup apare la apăsarea tastei MENIU în
timpul redării şi poate fi utilizat în
timpul redării.
Format progresiv
În comparaţie cu formatul Interlace care
afişează şi fiecare altă linie dintr-o
imagine (câmp) pentru a crea un cadru
unic, formatul Progresiv arată toată
imaginea deodată ca un cadru unic.
Aceasta înseamnă că, dacă formatul
Interlace poate arăta 25 sau 30 cadre (5060 câmpuri) într-o secundă, formatul
Progresiv poate arăta 50-60 cadre pe
secundă. Calitatea globală a imaginii
creşte iar imaginile fixe, textul, şi liniile
orizontale apar mai clare.
Titlu (pagina 26)
Cea mai lungă secţiune a unei imagini
sau a unei funcţii de muzică de pe un
DVD, program de film, etc., în
programul video, sau tot albumul din
programul audio.
Specificaţii
Sistem
Laser: laser semiconductor
Ieşiri
(Denumirea mufei: tipul mufei /
Nivel de ieşire /Impedanţa sarcinii)
Ieşire AUDIO L/R:
Mufă phono /2 Vrms/10 kilohmi
Ieşire DIGITALĂ (OPTICĂ):
Mufă optic de ieşire /-18 dBm
(lungimea undei de 660 nm)
Ieşire DIGITALĂ (COAXIALĂ):
Mufă phono /0.5 Vp-p/75 ohmi
Ieşire 5.1CH:
Mufă phono jack/2 Vrms/10 kilohmi
Ieşire HDMI:
Conector standard HDMI cu 19 contacte
Ieşire COMPONENT VIDEO
(Y, PB/ CB, PR/CR):
Mufă phono /Y: 1.0 Vp-p, PB/CB,
PR/ CR: progresiv sau interlace
= 0.7 Vp-p/75 ohmi
VIDEO: Mufă phono /1.0 Vp-p/75
ohmi
S VIDEO: mini DIN/Y cu 4 contacte:
1.0 Vp-p, C: 0.3 Vp-p (PAL)/
75 ohmi
Alte informaţii
A DVD+R (citiţi “plus R”) este un disc
înregistrabil care are aceleaşi dimensiuni
ca ale unui DVD VIDEO. Conţinutul
poate fi înregistrat o singură dată şi va
avea acelaşi format ca la un DVD
VIDEO.
Format Interlace
Informaţii Generale
Condiţii de curent electric:
220-240 V AC, 50/60 Hz
Consum de curent: 33 W
Dimensiuni (aprox.):
430 ⋅ 106 ⋅ 355 mm (lăţime /
înălţime / adâncime) incl. Piesele de
proiectare
Masa (aprox.): 7.5 kg
Temperatura de lucru:
5 ºC - 35 ºC
Umiditatea de lucru:
25 % - 80 %
Accesorii furnizate
A se vedea pagina 9.
Specificaţiile
şi
modificate
fără
prealabilă.
designul pot fi
vreo
notificare
61
Lista Codurilor de
Limbă
Pentru detalii, a se vedea pagina 49.
Cod
Language (abr.)
Cod
Hindi (hi)
0809
Sinhalese (si)
1909
Croată (hr)
0818
lovak (sk)
1911
Maghiară (hu)
0821
Slovenă (sl)
1912
Armenească (hy)
0825
Samoană (sm)
1913
Interlingua (ia)
0901
Shona (sn)
1914
Interlingue (ie)
0905
Somaleză (so)
1915
0911
Albaneză (sq)
1917
Language (abr.)
Cod
Inupiak (ik)
Japoneză (ja)
1001
Indoneziană (in)
0914
Sârbă (sr)
1918
Engleză (en)
0514
Islandeză (is)
0919
Siswati (ss)
1919
Franceză (fr)
0618
Ebraică (iw)
0923
Sesotho (st)
1920
Germană (de)
0405
Yiddish (ji)
1009
Indoneziană (su)
1921
Italiană (it)
0920
Javaneză (jw)
1023
Suedeză (sv)
1922
0519
Georgiană (ka)
1101
Swahili (sw)
1923
Suedeză (nl)
1412
Cazacă (kk)
1111
Tamil (ta)
2001
Rusă (ru)
1821
Groenlandeză (kl)
1112
Telugu (te)
2005
Chineză (zh)
2608
Cambodgiană (km)
1113
Tajik (tg)
2007
Coreeană (ko)
1115
Canadiană (kn)
1114
Thai (th)
2008
Greacă (el)
0512
Kashmiri (ks)
1119
Tigrinya (ti)
2009
Afar (aa)
0101
Curdă (ku)
1121
Turkmenistană (tk)
2011
Abkhaziană (ab)
0102
Chirgiză (ky)
1125
Tagalog (tl)
2012
Africană (af)
0106
Latin ă(la)
1201
Setswana (tn)
2014
Amharică (am)
0113
Lingala (ln)
1214
Tonga (to)
2015
Arabă (ar)
0118
Letonă (lo)
1215
Turcă (tr)
2018
Asameză (as)
0119
Lituaniană (lt)
1220
Tsonga (ts)
2019
Aymara (ay)
0125
Letonă (lv)
1222
Tatară (tt)
2020
Azerbaidjaneză (az)
0126
Malgaşă (mg)
1307
Twi (tw)
2023
Bashkir (ba)
0201
Maori (mi)
1309
Ucraineană (uk)
2111
Spaniolă (es)
Bielorusă (be)
0205
Macedoneană(mk)
1311
Urdu (ur)
2118
Bulgară (bg)
0207
Malaeziană (ml)
1312
Uzbekistaneză (uz)
2126
Bihari (bh)
0208
Mongolă (mn)
1314
Vietnameză (vi)
2209
0209
Moldavenească (mo)
1315
Volapük (vo)
2215
Bengaleză (bn)
0214
Marathi (mr)
1318
Wolof (wo)
2315
Tibetană (bo)
0215
Malaieză (ms)
1319
Xhosa (xh)
2408
Breton (br)
0218
Malteză (mt)
1320
Yoruba (yo)
2515
Catalană (ca)
0301
Burmeză (my)
1325
Zulu (zu)
2621
Corsicană (co)
0315
Nauru (na)
1401
Cehă (cs)
0319
Nepal (ne)
1405
Galeză (cy)
0325
Norvegiană (no)
1415
Daneză (da)
0401
Occitană (oc)
1503
Butaneză (dz)
0426
Oromo (om)
1513
Esperanto (eo)
0515
Oriya (or)
1518
Estonă (et)
0520
Panjabi (pa)
1601
Bască (eu)
0521
Poloneză (pl)
1612
Iraniană (fa)
0601
Pashto, Pushto (ps)
1619
Finlandeză (fi)
0609
Portugheză (pt)
1620
Fiji (fj)
0610
Quechua (qu)
1721
Faroese (fo)
0615
Reto-Romană (rm)
1813
Friziană (fy)
0625
Kirundi (rn)
1814
Irlandeză (ga)
0701
Română (ro)
1815
Scoţiană-Galică (gd)
0704
Kinyarwanda (rw)
1823
Galiciană (gl)
0712
Sanskrit (sa)
1901
Guarani (gn)
0714
Sindhi (sd)
1904
Gujarati (gu)
0721
Sangho (sg)
1907
Hausa (ha)
0801
Sârbo-Croată (sh)
1908
Bislama (bi)
62
Language (abr.)
Listă Coduri
Naţionale /zonal
Control Parental
Index
I
Pentru detalii, a se vedea pag. 50 şi 52.
Zona (abr.)
Cod
Argentina (ar)
0118
Australia (au)
0121
Austria (at)
0120
Belgia (be)
0205
Brazilia (br)
0218
Canada (ca)
0301
Chile (cl)
0312
China (cn)
0314
Danemarca (dk)
0411
Finlanda (fi)
0609
Franţa (fr)
0618
Informaţii despre disc 26
Cuvintele dintre ghilimele apar pe ecran.
Cifre
5.1 CH OUTPUT 14, 51
A
“ A/V Control” 22
AACS 60
AUDIO 24
“Audio Control” 27
“Audio Output Mode” 51
“Audio Setup” 47
AVCHD 6, 60
0405
Hong Kong (hk)
0811
B
India (in)
0914
Indonezia (id)
0904
Baterii 16
‘BRAVIA’ Theatre Sync 11
Italia (it)
0920
C
Japonia (jp)
1016
Republica Coreea (kr)
1118
Malaesia (my)
1325
Mexic (mx)
1324
Olanda (nl)
1412
CD 5
Capitol 60
Conectare
Cablurile audio 12
Cablurile video 10
Codul de ţară 7
Noua Zeelandă (nz)
1426
1415
Pakistan (pk)
1611
Filipine (ph)
1608
Portugalia (pt)
1620
Federaţia Rusă (ru)
1821
Singapore (sg)
1907
Spania (es)
0519
Elveţia (ch)
0308
Suedia (se)
1905
Taiwan (tw)
2023
Tailanda (th)
2008
Regatul Unit (gb)
0702
Statele Unite ale Americii
(us)
2119
D
Discul Blu-ray 5, 60
Discuri utilizabile 5
DIMMER 24
DISPLAY 24
Dolby Digital 14, 60
“Dolby Digital Output” 47
Dolby Digital Plus 48, 60
Dolby TrueHD 48, 60
DTS 60
“DTS Downmix” 47
“DTS Output” 47
DTS-HD 48, 60
DVD VIDEO 60
DVD+R 61
DVD+RW 61
DVD-R 61
DVD-RW 61
E
Ecran de setare 44
Ecran principal 59
F
L
“Language” 49
M
“Memory” 28
Meniu principal 59
MENU UP 25
“Movies” 32
MPEG 32
“Music” 36
O
“Options” 52
P
Parcurgere
“Control Parental” 50
“Photos” 40
POP UP/MENIU 25
Pro Logic 14, 47, 60
Program de film 61
Format progresiv 61
Alte informaţii
Germania (de)
Norvegia (no)
HDMI Control 11, 21, 52
R
Resetarea playerului 53
S
Search 26, 34, 38, 42
“Setup” 22
Setare Simplă 18
“Slideshow” 41
“Speaker Setup” 51
“Speakers” 12, 51
SUBTITRARE 24
T
Taste colorate 24
Telecomandă 16, 17, 24
Titlu 61
Title List 22
Ghid al problemelor de funcţionare 54
“TV Type” 45
U
UNGHI 24
V
Program de video 61
“Video Control” 28
“Video Setup” 45
Format 61
H
HDMI 11, 12, 18, 45, 47, 61
63
Download PDF

advertising