Sony BDP-SX1 Operating instructions

Sony BDP-SX1 Operating instructions
Player portabil
Blu-ray Disc™ / DVD
Manual de instrucţiuni
© 2011 Sony Corporation
BDP-SX1
RO
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu demontaţi
niciodată carcasa aparatului. Apelaţi pentru
aceasta doar la persoane calificate.
Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit numai
la un service specializat.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură prea mare, cum ar fi la radiaţii
solare directe, foc sau alte surse similare.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu acest
produs măreşte riscul de a vă fi afectată vederea.
Nu încercaţi să demontaţi carcasa, deoarece raza
laser utilizată în acest Blu-ray Disc/DVD player
este dăunătoare pentru ochi.
Pentru service, apelaţi numai la persoane
calificate.
Dezafectarea echipamentelor electrice
şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer
în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El
trebuie dus la punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Acest marcaj se află pe partea de jos a
aparatului.
Acest aparat este clasificat ca produs din CLASA 1
LASER. Marcajul CLASS 1 LASER PRODUCT
se află în partea de jos a aparatului.
2
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană şi în
celelalte state europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta
totodată la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresele
menţionate în documentele de garanţie sau de
service furnizate separat.
Măsuri de precauţie
• Pentru a reduce riscul de incendiu şi electrocutări,
nu puneţi pe aparat recipiente ce conţin lichide
cum ar fi vazele.
• Instalaţi acest aparat aşa încât cablul de
alimentare să poată fi scos imediat din priza de
perete, în caz de necesitate.
• Player-ul nu este deconectat de la sursa de
alimentare cu c.a. (de la reţea) câtă vreme este
cuplat la o priză de perete, chiar dacă aparatul
este oprit.
• Presiunea excesivă exercitată de sunetul ascultat
la căşti sau minicăşti poate cauza pierderea
auzului.
Note despre discuri
• Pentru a menţine discurile curate, când le folosiţi
prindeţi-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa.
Praful, amprentele digitale şi zgârieturile de pe
suprafaţa discului pot cauza disfuncţionalităţi.
• Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe
sau surselor de căldură cum ar fi conductele de
aer cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare deoarece temperatura în interior poate
creşte foarte mult.
• După redare, păstraţi discurile în cutiile lor.
• Curăţaţi discul cu o bucată de pânză de şters.
Ştergeţi discul dinspre centru spre exterior.
• Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul,
agenţi de curăţare disponibili în comerţ sau
spray-uri antistatice pentru LP de vinil.
• Dacă aţi imprimat eticheta discului, aveţi grijă
ca aceasta să se usuce înainte de a reda discul.
• Nu folosiţi următoarele tipuri de discuri :
– discuri pentru ştergerea lentilelor,
– care au forme nonstandard (de ex.
dreptunghiulare, în formă de inimă),
– care au etichete sau abţibilduri lipite pe ele,
– care au celofan sau lipici pe ele.
• Nu retuşaţi suprafaţa înregistrată a unui disc
pentru a înlătura zgârieturile.
3
Măsuri de precauţie
Privind siguranţa în timpul deplasării
cu ajutorul unui autovehicul
• Nu folosiţi monitorul şi căştile în timp ce conduceţi
maşina sau un alt fel de vehicul motorizat
deoarece puteţi cauza accidente în trafic, fiind
totodată ilegal în anumite regiuni. Este de
asemenea potenţial periculos să ascultaţi sonorul
prin intermediul căştilor, la volum ridicat, în timp
ce vă deplasaţi ca pieton, în special când treceţi
strada. Vă recomandăm să fiţi deosebit de atent
sau să întrerupeţi utilizarea echipamentului în
timpul situaţiilor ce pot deveni periculoase.
• Nu instalaţi aparatul într-o poziţie înclinată.
Aparatul este proiectat să funcţioneze în poziţie
orizontală.
• Menţineţi player-ul şi discurile la distanţă
de alte echipamente care generează câmpuri
magnetice puternice, cum ar fi un cuptor cu
microunde sau boxe puternice.
• Nu scăpaţi pe jos şi nu supuneţi aparatul la
şocuri puternice.
Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat sau pe
accesorii.
Privind funcţionarea
• Player-ul se poate încălzi în cursul încărcării
sau al funcţionării îndelungate. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc răcoros
într-unul încălzit, sau dacă este aşezat într-o
cameră cu umiditate ridicată, este posibil ca pe
lentilele din interiorul aparatului să condenseze
umezeală. Într-un astfel de caz, este posibil
ca aparatul să nu funcţioneze în mod adecvat.
Pentru a remedia situaţia, scoateţi discul din
aparat şi lăsaţi echipamentul pornit timp de circa
o jumătate de oră, până ce umezeala se evaporă.
Ştergeţi umezeala de pe suprafaţa ecranului LCD
cu o bucată de pânză etc.
• Păstraţi curată lentila player-ului şi nu o
atingeţi. Atingerea lentilei poate conduce
la deteriorarea acesteia şi la producerea de
disfuncţionalităţi ale player-ului. Lăsaţi închis
capacul compartimentului pentru discuri cu
excepţia momentelor în care introduceţi sau
scoateţi un disc din aparat.
• Nu folosiţi player-ul în locuri supuse excesiv
la praf şi fum de ţigară. Praful şi reziduurile
conţinute de fumul de ţigară se acumulează
pe componentele interne ale echipamentului,
spre exemplu pe lentile, putând conduce la
deteriorarea aparatului.
Privind amplasarea
Privind ecranul cu cristale lichide
• Nu amplasaţi player-ul în spaţii restrânse, cum ar
fi într-o bibliotecă sau în locuri similare.
• Nu acoperiţi fantele de ventilaţie ale player-ului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc. şi nu aşezaţi
sistemul pe suprafeţe moi spre exemplu pe o
pătură.
• Nu plasaţi player-ul şi adaptoarele în apropierea
unor surse de încălzire şi nici în spaţii supuse la
radiaţii solare directe, la prea mult praf, nisip,
umezeală sau la şocuri mecanice şi nici nu le
lăsaţi în maşina cu geamurile închise vara.
• Deşi ecranul LCD este produs folosind o
tehnologie de înaltă precizie, este posibil ca pe
acesta să apară uneori puncte de diferite culori.
Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
• Nu scăpaţi şi nu aşezaţi nici un obiect pe ecranul
LCD. Aveţi totodată grijă să nu aplicaţi presiuni
asupra acestuia cu coatele sau mâinile.
• Nu deterioraţi suprafaţa ecranului LCD cu
instrumente cu vârf ascuţit.
Privind siguranţa
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun lichid
sau vreun alt obiect, decuplaţi receptorul de
la reţea şi asiguraţi-vă că a fost verificat de o
persoană calificată înainte de a-l mai utiliza.
Privind sursele de alimentare
• Dacă urmează să nu folosiţi player-ul pentru
o perioadă îndelungată de timp, aveţi grijă
să îl decuplaţi de la priza de perete. Pentru
deconectarea de la reţeaua electrică, apucaţi
ştecărul propriu-zis ; nu trageţi niciodată de
cablul de alimentare.
• Nu atingeţi cablul de alimentare sau adaptorul
de c.a. cu mâinile ude deoarece se pot produce
electrocutări.
• Nu cuplaţi cablul de alimentare la un transformator
electric de voiaj deoarece se poate încălzi
excesiv şi poate genera disfuncţionalităţi.
Privind acumularea căldurii în interior
4
Cu privire la bateria reîncărcabilă
Privind curăţarea
• Deoarece durata de viaţă a bateriei este limitată,
capacitatea acesteia scade treptat în timp şi
în urma utilizării repetate. Când perioada de
autonomie a acesteia se reduce la aproximativ
jumătate din valoarea normală, înlocuiţi-o cu o
alta nouă.
• Pentru a evita deteriorarea bateriei, încărcaţi-o
cel puţin la 6 luni sau o dată pe an.
• În anumite ţări, poate fi reglementat modul
de dezafectare a bateriei utilizate pentru
alimentarea acestui produs. Vă rugăm consultaţi
autorităţile locale.
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu o bucată
de pânză moale, uşor umezită într-o soluţie
slabă de detergent. Nu folosiţi nici un fel de
material abraziv, praf de curăţat sau solvenţi
cum ar fi alcoolul sau benzina.
• Ştergeţi uşor suprafaţa ecranului LCD cu o
bucată de pânză moale şi uscată. Pentru a
preveni acumularea murdăriei, ştergeţi frecvent
suprafaţa ecranului.
Nu ştergeţi ecranul cu o pânză udă pentru că
pătrunderea apei în interior poate conduce la
disfuncţionalităţi.
• Dacă imaginea / sunetul sunt distorsionate, este
posibil ca lentila din interiorul aparatului să fie
acoperită de praf. În acest caz, folosiţi o perie
cu suflător destinată obiectivelor camerelor
digitale, pentru a curăţa lentila. Evitaţi să atingeţi
lentila în mod direct în timpul curăţării.
Cu privire la adaptorul de reţea şi la
adaptorul pentru bateria maşinii
• Folosiţi adaptorul furnizat pentru player deoarece
alte adaptoare pot genera disfuncţionalităţi.
• Nu dezasambaţi şi nu încercaţi să efectuaţi
operaţii de inginerie inversă.
• Nu atingeţi bornele metalice deoarece puteţi
cauza un scurtcicuit şi puteţi deteriora
adaptoarele, mai ales dacă acestea sunt puse în
contact cu alte obiecte metalice.
Privind ajustarea volumului sonor
• Nu măriţi volumul sonor în timpul ascultării unei
porţiuni cu nivel de intrare foarte scăzut sau în
care nu există semnal sonor. În caz contrar, vă
poate fi afectat auzul şi se pot deteriora boxele
în dreptul unei porţiuni cu nivel sonor de mare
intensitate.
Privind curăţarea discurilor, substanţe
de curăţare pentru discuri / lentile
Nu folosiţi substanţe de curăţare pentru discuri sau
discuri / lentile (inclusiv de tip umed sau spray)
deoarece pot cauza disfuncţionalităţi.
La înlocuirea pieselor
În cazul în care sistemul este reparat, piesele
înlocuite pot fi reţinute pentru a fi reutilizate sau
reciclate.
Privind căştile
• Prevenirea deteriorării auzului :
Evitaţi utilizarea căştilor la volum ridicat.
Experţii în domeniul ORL vă avertizează asupra
pericolului reprezentat de ascultarea continuă,
la volum ridicat şi pe durată îndelungată a
sonorului cu ajutorul căştilor. Dacă sesizaţi un
ţiuit în urechi, reduceţi volumul sau întrerupeţi
audiţia.
• Respectul faţă de ceilalţi : menţineţi volumul
la un nivel moderat. Aceasta vă va permite
să percepeţi sunetele din exterior şi să vă
manifestaţi respectul pentru persoanele aflate
în apropierea dvs.
5
La realizarea conexiunii la mufa HDMI
OUT
Urmaţi paşii de mai jos. Manevrarea inadecvată
poate conduce la deteriorarea atât a mufei HDMI
OUT, cât şi a conectorului.
• Aliniaţi cu grijă mufa HDMI OUT din partea
dreaptă a player-ului, cu conectorul HDMI, fiind
atenţi la forma acestora.
Aveţi grijă să nu încercaţi introducerea
conectorului invers sau înclinat în mufă.
• Aveţi grijă să decuplaţi cablul HDMI când
deplasaţi player-ul.
• Ţineţi drept conectorul HDMI atunci când îl
introduceţi sau îl scoateţi din mufa HDMI. Nu
răsuciţi şi nu încercaţi să introduceţi cu forţa
conectorul HDMI în mufa HDMI OUT.
6
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie : Sistemul este capabil să menţină o
perioadă de timp nedefinită o imagine statică sau
o interfaţă pe ecranul TV. Dacă lăsaţi acest tip
de imagini afişate multă vreme, există riscul de
deteriorare definitivă a ecranului. Televizoarele
cu panou cu plasmă şi proiectoarele TV sunt
cele mai predispuse la aceasta.
Dacă aveţi probleme sau întrebări legate de sistemul
dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Cuprins
AVERTIZARE..................................................................................................................... 2
Măsuri de precauţie ........................................................................................................... 4
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor .............................................................. 8
Rotirea şi înclinarea panoului cu ecranul LCD ................................................................. 10
Pregătiri pentru punerea în funcţiune
Verificarea accesoriilor furnizate .......................................................................................11
Încărcarea acumulatorului ................................................................................................11
Utilizarea adaptorului pentru bateria maşinii .................................................................... 12
Conectarea la reţea ........................................................................................................ 13
Conectarea la un alt echipament ..................................................................................... 13
Redare
Redarea discurilor ............................................................................................................ 15
Redarea datelor stocate pe un dispozitiv USB ................................................................ 16
Opţiuni disponibile .......................................................................................................... 16
Reglaje şi ajustări
Folosirea interfeţei de configurare .................................................................................. 18
Actualizarea prin reţea ..................................................................................................... 18
Reglaje pentru ecran ....................................................................................................... 18
Reglaje audio ................................................................................................................... 19
Reglaje pentru vizionarea BD/DVD ................................................................................. 20
Reglaje pentru control parental ........................................................................................ 21
Reglaje de sistem ............................................................................................................ 21
Reglaje de reţea .............................................................................................................. 22
Reiniţializare .................................................................................................................... 22
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor ................................................................................................. 23
Specificaţii ........................................................................................................................ 26
Index ................................................................................................................................ 30
7
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor
Player
Funcţiile disponibile la player şi la telecomandă
diferă în funcţie de disc şi de situaţie.
4 N (Redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
X (Pauză)
Iniţiază / încheie o pauză de redare.
x (Stop)
Opreşte redarea şi reţine punctul în care
aceasta a fost întreruptă (punct de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu / pistă este
ultimul punct redat sau ultima fotografie în
cazul unui director foto.
./> (Precedent/Următor)
Trecere la capitolul, pista sau fişierul
precedent / următor.
Menţineţi apăsat ./> de la player
pentru deplasarea înapoi / înainte (numai 1
nivel).
5 HOME (Meniu principal)
Pentru trecerea player-ului în meniul
principal (Home).
Este afişat fundalul la apăsarea simbolului
unei categorii din meniul home.
TOP MENU (Meniu superior)
Deschide sau închide meniul superior pentru
BD sau DVD.
POP UP / MENU (Meniu extensibil/
Meniu)
Deschide sau închide meniul extensibil al
unui BD-ROM sau meniul unui DVD.
OPTIONS (Opţiuni), pag. 16
Meniul de opţiuni ce poate fi selectat apare
pe ecran.
z
Butoanele VOLUME + şi N (Redare) au câte
un punct tactil. Folosiţi acest punct tactil ca
referinţă când acţionaţi player-ul.
1 Ecran LCD
2 VOLUME (volum sonor) +/–
Pentru ajustarea volumului sonor.
3 Senzor pentru telecomandă
8
RETURN (Revenire)
Pentru revenirea la interfaţa precedentă.
</M/m/,
Deplasarea zonei activate pentru a selecta un
element afişat.
ENTER (Accesare)
Accesarea elementului selectat.
6 Afişaj (pag. 15)
Afişarea pe ecran a informaţiilor legate de
redare.
7 Sunet
La fiecare apăsare, se comută între 4 tipuri
diferite de moduri de sunet.
Această funcţie este disponibilă pentru
ieşirea de sunet de la boxa player-ului.
Telecomandă
8 Difuzor
9 Compartimentul pentru disc
0 Butonul OPEN (Deschidere)
Deschide compartimentul pentru disc.
qa Butonul PUSH CLOSE (Închidere)
Închide compartimentul pentru disc.
qs Indicator POWER (Alimentare)
Devine luminos când player-ul este pornit.
qd Indicator CHARGE (Încărcare)
Devine luminos când se încarcă bateria
reîncărcabilă.
Luminează intermitent când bateria este
descărcată.
qf Indicator HOLD (Blocare)
Devine luminos când comutatorul ]/1 /
HOLD este în poziţia HOLD (Blocat).
qg Comutator ]/1 (pornire/standby) /
HOLD
• Porneşte player-ul sau îl trece în modul
standby.
• Pentru a evita acţionarea accidentală a
butoanelor player-ului, puneţi comutatorul
în poziţia HOLD (Blocat). Toate butoanele
aparatului vor fi blocate, în timp ce
butoanele telecomenzii rămând active.
qh Mufă PHONES (Căşti) A, B
qj
Port USB
Folosit pentru a conecta un dispozitiv USB.
qk Mufă AUDIO IN/OUT
(Intrare/ieşire audio)
ql Mufă VIDEO IN/OUT
(Intrare/ieşire video)
w; Mufă HDMI OUT (Ieşire HDMI)
wa Terminal LAN (100)
ws Mufă DC IN 14,3 V (Intrare de curent
continuu)
Pentru conectarea adaptorului de c.a. sau a
celui pentru bateria maşinii.
z
Butoanele 5, AUDIO, 2 +, şi N au câte un
punct tactil. Folosiţi punctele tactile ca referinţă
când utilizaţi telecomanda.
1 Butoane numerice (0 - 9)
Pentru introducerea numerelor titlurilor /
capitolelor etc.
AUDIO (pag. 20)
Selectează limba coloanei sonore la redarea
unui disc video multilingv BD-ROM/DVD.
Selectează pista pe CD-uri.
SUBTITLE (Subtitrare) (pag. 20)
Selectează limba pentru subtitrare când pe
un disc video BD-ROM/DVD VIDEO sunt
înregistrate subtitrări multilingve.
Butoane colorate (roşu / verde /
galben / albastru)
Butoane de acces rapid pentru funcţiile
interactive.
Continuă pe pagina următoare T
9
wg m/M (Derulare rapidă înapoi/
înainte)
• Derulează rapid discul înapoi/înainte în
timpul redării. De fiecare dată când apăsaţi
butonul, viteza de căutare se modifică.
• Activează redarea cu încetinitorul atunci
când este apăsat pentru mai mult de o
secundă, în modul pauză.
• La fiecare apăsare scurtă a butonului în
modul pauză, este redat câte un cadru.
wh
Rotirea şi înclinarea
panoului cu ecranul LCD
Deschideţi panoul LCD aducându-l în poziţie
verticală, apoi rotiţi-l uşor, cu 180 de grade, în
direcţia indicată de săgeată (în sens orar).
(reluare / avans)
Reluarea imediată a actualei scene timp de 10
secunde. / Derularea imediată, rapidă înainte
a scenei actuale timp de 15 secunde.
wj Butonul ]/1 (Pornire/standby)
Porneşte player-ul sau îl trece în modul
standby.
După rotirea panoului LCD cu 180 de grade în
sens orar, apăsaţi-l pentru a-l culca peste corpul
player-ului, cu ecranul îndreptat în sus.
Afişarea meniului
principal (HOME)
Meniul principal apare atunci când apăsaţi
butonul HOME: Alegeţi o categorie folosind
</,; alegeţi un element folosind M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
Pentru a readuce panoul LCD în poziţia
originală
Rabataţi panoul până ajunge în poziţie verticală
şi rotiţi-l lent în sens antiorar.
b
• Readuceţi panoul LCD în poziţia originală
după ce îl utilizaţi pentru a-l proteja împotriva
şocurilor mecanice şi a mişcărilor bruşte.
(Setup) : Pentru reglajele playerului.
(Photo) : Afişarea imaginilor.
(Music) : Redarea muzicii.
(Video) : Redarea filmelor.
(Intrare) : Redarea pieselor video / muzicii /
fotografiilor de la alt echipament.
10
Pregătiri pentru punerea în funcţiune
Verificarea accesoriilor
Încărcarea acumulatorului
Verificaţi dacă aţi intrat în posesia următoarelor
accesorii :
• cablu de alimentare (1)
• adaptor de c.a. (1)
• adaptor pentru bateria maşinii (1)
• cablu audio / video (minimufă ×2 y conector
fono × 3) (1)
• telecomandă (1)
• baterii tip R6 (mărimea AA) (2)
Încărcaţi bateria reîncărcabilă înainte de a utiliza
pentru prima dată player-ul sau când energia
acesteia este consumată.
Conectaţi adaptorul de c.a.
Când începe operaţia de încărcare, indicatorul
CHARGE (Încărcare) devine luminos şi de
culoare portocalie.
Pregătirea telecomenzii
Introduceţi două baterii tip R6 (mărimea AA)
respectând polarităţile 3 şi # marcate în interiorul
compartimentului pentru baterii al telecomenzii,
împingând până ce se aude un clic.
Spre priza de perete
Adaptor de c.a.
(furnizat)
Cablu de alimentare
(furnizat)
Când se încheie încărcarea, indicatorul
CHARGE (Încărcare) se stinge. Deconectaţi
adaptorul de reţea.
z
• Operaţia de încărcare durează mai mult dacă
player-ul este pornit. Când doriţi să încărcaţi
acumulatorul, opriţi player-ul.
b
• Încărcaţi bateria într-un spaţiu unde temperatura
mediului ambiant este cuprinsă între 5 °C şi
35 °C.
11
Durata încărcării şi cea a redării
• Durata încărcării : aprox 6 ore
• Durata redării : aprox 5 ore
Perioadele de timp indicate mai sus sunt valabile
în următoarele condiţii :
• Durata încărcării :
– temperatura mediului ambiant este moderată
(20°C),
– player-ul este oprit.
• Durata redării :
– temperatura mediului ambiant este moderată
(20°C),
– sunt utilizate căşti,
– iluminarea afişajului este minimă.
În funcţie de temperatura mediului ambiant şi
de starea bateriei reîncărcabile, este posibil ca
durata de încărcare să fie mai mare sau ca cea de
redare să scadă.
Aflarea nivelului de energie
rămasă a bateriei
Când este oprit player-ul, este afişat indicatorul
de baterie. Când energia acesteia se consumă,
este afişat simbolul
sau indicatorul luminos
CHARGE (încărcare) apare intermitent.
complet
încărcat
12
complet
descărcat
Utilizarea adaptorului
pentru bateria maşinii
Adaptorul este utilizat pentru o baterie de
maşină de 12 V, cu împământare negativă (nu îl
folosiţi pentru baterii de 24 de V cu împământare
pozitivă).
Conectaţi adaptorul pentru bateria
maşinii.
Spre soclul pentru
bricheta maşinii
Adaptor pentru bateria
maşinii (furnizat)
După utilizarea player-ului în
maşină
Deconectaţi adaptorul pentru bateria maşinii de la
soclul pentru brichetă.
b
• Şoferul nu trebuie să conecteze sau să deconecteze
adaptorul pentru bateria maşinii în timp ce
conduce autovehiculul.
• Aranjaţi cablul astfel încât să nu împiedice
şoferul şi nu aşezaţi ecranul LCD astfel încât să
poată fi urmărit de acestea, pentru a nu-i distrage
atenţia.
• Curăţaţi soclul pentru bricheta maşinii. Dacă acesta
este murdar, este posibil să nu fie corect realizat
contactul sau să apară disfuncţionalităţi.
• Folosiţi adaptorul pentru bateria maşinii când
motorul este pornit pentru că, în caz contrar, este
posibil să fie descărcată bateria automobilului.
• Nu lăsaţi player-ul sau accesoriile în maşină.
Conectarea la reţea
Conectarea la un alt
echipament
Folosiţi un cablu LAN pentru a efectua conexiunea
la conectorul LAN(100) al playerului.
Prin conectarea player-ului la televizor sau la
un echipament, sunt diversificate opţiunile de
vizualizare.
b
• Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte
echipamentul de conectat.
• Înainte de conectare, opriţi player-ul şi
echipamentul ce urmează a fi cuplat, apoi
deconectaţi-le de la prizele de perete.
Vizionarea imaginilor cu un alt
echipament
Cablu LAN
(nu este furnizat)
1 Conectaţi acest player la televizorul
dvs. folosind cablul audio / video sau
unul HDMI.
Router de
bandă largă
Modem ADSL/
modem de cablu
Internet
Pentru a efectua reglajele de
reţea
Alegeţi la „Reglaje de reţea“, varianta „Internet
Settings” (Reglaje de Internet) , apoi „Wired
Setup” (pag. 22) şi apoi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a finaliza conectarea.
sau
Cablu HDMI
(nu este furnizat)
Spre mufa de intrare HDMI a
televizorului sau a monitorului
Cablu audio / video
(furnizat)
Spre mufele de intrare AUDIO/VIDEO
ale unui televizori sau al unui monitor
2 Porniţi player-ul.
Pentru conexiunile HDMI, consultaţi reglajele
„Format video HDMI/LCD” de la secţiunea de
configurare „Reglaje de ecran” (pag. 19).
Continuă pe pagina următoare T
13
z
• Player-ul poate fi conectat la un amplificator
audio-video în acelaşi mod ca şi la televizor.
• Folosiţi un cablu HDMI pentru a beneficia de
imagini digitale şi sunet de înaltă calitate.
b
• Nu conectaţi player-ul la un aparat video.
Semnalele video transmise prin intermediul unui
VCR pot fi afectate de sistemele de protecţie
a drepturilor de autor şi imaginea ce apare la
televizor va fi distorsionată.
• La conectarea printr-un cablu HDMI, nu este
emis sunetul prin difuzoarele player-ului.
Vizionarea pe ecranul LCD
a imaginilor de la un alt
echipament
1 Conectaţi acest player la un player
video sau la o cameră digitală
folosind cablul audio / video.
Spre mufele de ieşire
AUDIO/VIDEO ale unui
player sau ale unei
camere digitale
Cablu audio / video
(furnizat)
2 Porniţi player-ul.
3
Selectaţi
(Intrare) din meniul
principal folosind butoanele </,,
apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a reveni la meniul
principal
Apăsaţi HOME.
14
Redare
Redarea discurilor
Pentru informaţii legate de discurile ce pot fi
redate, consultaţi „Discuri ce pot fi redate”
(pag. 26).
1 Deschideţi ecranul LCD şi porniţi
3 Introduceţi un BD-ROM cu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Metoda de funcţionare diferă în funcţie de disc.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul.
player-ul.
2 Apăsaţi butonul OPEN pentru a deschide
capacul compartimentului pentru disc
şi introduceţi în aparat discul care doriţi
să fie redat.
Aşezaţi discul cu faţa în jos şi apăsaţi-l uşor
până ce se aude un clic. Nu atingeţi suprafaţa
lentilei.
z
Pentru a şterge datele de pe memoria USB,
(Video) şi
selectaţi „Erase BD Data” din
apăsaţi ENTER. Dacă folosiţi un dispozitiv USB
ca memorie locală, toate datele stocate în directorul
buda/budb vor fi şterse.
Afişarea informaţiilor
referitoare la redare
Puteţi vizualiza informaţii referitoare la redare,
etc. apăsând butonul DISPLAY.
Informaţia afişată diferă în funcţie de tipul discului
şi de starea aparatului.
Faţa ce urmează a fi
redată îndreptată în jos
3
Lentilă
Exemplu : la redarea unui BD-ROM
Închideţi compartimentul pentru
discuri.
Începe redarea.
Dacă redarea nu începe automat, selectaţi
[Video],
[Music] sau
din categoria
[Photo], apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a beneficia de
BONUSVIEW / BD-LIVE
Anumite discuri BD-ROMs cu sigla „BD-LIVE”*
conţin un supliment de conţinut şi alte date care
pot fi preluate pentru a vă delecta.
1 Unghiul curent selectat
*
3 Reglajul audio curent selectat
1 Conectaţi o memorie USB la mufa USB
4 Funcţii disponibile (
audio,
subtitrare,
a player-ului (pag. 9).
Folosiţi un dispozitiv USB cu capacitatea de 1
GB sau mai mare pentru stocarea locală.
2 Realizaţi pregătirile pentru BD-LIVE
(numai pentru BD-LIVE).
• Conectaţi aparatul la reţea (pag. 13).
• Alegeţi pentru „BD Internet Connection”
varianta „Allow” (pag. 21).
2 Numărul sau denumirea titlului
unghi,
starea bateriei)
5 Informaţii legate de redare
Sunt afişate modul de redare, bara ce indică
progresul redării, tipul de disc, codorul video,
viteza de transfer, tipul de redare repetitivă,
durata de redare scursă şi cea totală de redat.
6 Numărul capitolului.
15
Redarea datelor stocate
pe un dispozitiv USB
Puteţi reda fişiere de video/muzică/imagini de pe
dispozitivul USB conectat.
Pentru tipurile de dispozitive USB care pot fi
citite, vedeţi “Tipuri de fişiere care pot fi redate“
(pag. 27).
1 Conectaţi dispozitivul USB la mufa
USB a playerului.
Înainte de conectare, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul
USB.
Opţiuni disponibile
Apăsarea butonului OPTIONS vă pune la
dispoziţie o varietate de reglaje şi operaţii de
redare. Elementele disponibile diferă în funcţie
de situaţie.
Opţiuni generale (Common options)
Element
LCD Mode
Dispozitiv USB
2 Alegeţi
(Video),
(Music) sau
(Photo) în meniul principal, folosind
butoanele </,.
3 Alegeţi
(dispozitiv USB) folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Repeat
Setting
Play/Stop
Play from
start
Detalii
• Format LCD : modificarea
dimensiunii imaginii.
• Iluminare: ajustarea
luminozităţii.
• Contrast : ajustarea
diferenţelor dintre zonele
luminoase şi cele întunecate.
• Tentă : ajustează balansul de
culoare pentru roşu şi verde.
• Culoare : ajustează bogăţia
de culoare
• Implicit : toate reglajele sunt
readuse la valorile stabilite
din fabrică.
Stabileşte modul repetitiv.
Porneşte sau opreşte redarea.
Pentru redarea unui element de
la început.
(Video) only - numai ptr. video
Element
AV SYNC
Pause
Top Menu
Menu/
Popup
menu
Title Search
16
Chapter
Search
Detalii
Stabileşte diferenţa temporală
între imagine şi sunet, prin
întârzierea sunetului la ieşire
în raport cu imaginea la ieşire.
(între 0 şi 120 milisecunde)
Pentru ca redarea să facă o
pauză.
Afişează meniul principal al
unui disc BD sau DVD.
Afişează meniul extensibil
al unui disc BD-ROM sau
meniul unui DVD.
Pentru căutarea unui titlu pe
un disc video BD-ROM /
DVD VIDEO şi redarea de la
început.
Pentru căutarea unui capitol şi
redarea de la început.
Element
Angle
Audio
Subtitle
Detalii
Comută către un alt unghi de
vedere atunci când pe discul
video BD-ROM/DVD VIDEO
sunt înregistrări multi-unghi.
Schimbă limba folosită
pentru pistă, atunci când pe
discul video BD-ROM/DVD
VIDEO coloana sonoră este
înregistrată în mai multe limbi.
Schimbă limba folosită
pentru subtitrare, atunci când
pe discul video BD-ROM/
DVD VIDEO subtitrarea este
înregistrată în mai multe limbi.
(Music) only - numai pt. muzică
Element
Detalii
Add
Slideshow
BGM
Marchează fişiere de sunet din
memoria USB ca fundal sonor
pentru succesiunile de imagini.
(Photo) only - numai pt. imagini
Element
Detalii
Slideshow
Speed
Modifică viteza de succesiune
a imaginilor.
Slideshow
Effect
Stabileşte efectele pentru
succesiunile de imagini.
• Opreşte funcţia.
• “My music from USB“:
Introduce ca fundal sonor
fişierele muzicale marcate la
secţiunea “Add Slideshow
BGM“. Dacă nici un fişier
nu este marcat, va fi afişat
mesajul “Not registered“.
• Redare de pe disc : Stabileşte
pistele de pe discul CD-DA.
Redarea unei succesiuni de
Slideshow
imagini.
Rotate Left Fotografia este rotită în sens
anti-orar cu 90°.
Rotate Right Fotografia este rotită în sens
orar cu 90°.
Slideshow
BGM
17
Reglaje şi ajustări
Folosirea interfeţei de
configurare
Selectaţi
(Setup) în meniul principal
atunci când este necesar să modificaţi reglajele
playerului. Reglajele din oficiu sunt subliniate.
1 Alegeţi
(Setup) în meniul
principal, folosind butoanele </,.
2 Selectaţi simbolul categoriei de
reglaje folosind butoanele M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
Element Explicaţii
Actualizarea prin reţea (pag. 18)
Pentru actualizarea software-ului
playerului.
Reglaje pentru ecran (pag. 18)
Pentru efectuarea reglajelor video.
Reglaje audio (pag. 19)
Pentru efectuarea reglajelor audio.
Reglaje pentru vizionarea BD/
DVD (pag. 20)
Pentru efectuarea reglajelor
detaliate de redare a unui disc BD/
DVD.
Reglaje pentru control
parental (pag. 21)
Efectuarea reglajelor detaliate
pentru funcţia de control parental.
Reglajele sistemului (pag. 21)
Pentru efectuarea reglajelor
player-ului.
Reglaje de reţea (pag. 22)
Pentru efectuarea reglajelor
detaliate de Internet şi reţea.
Reiniţializare (pag. 22)
Aduce reglajele playerului la
valorile stabilite în fabrică.
18
Actualizarea prin
reţea
Conectaţi adaptorul de c.a. pentru actualizarea
reţelei.
Selectaţi “OK“ pentru a actualiza software-ul
playerului prin intermediul reţelei.
z
• Vă recomandăm să actualizaţi software-ul
serverului la fiecare două luni (aproximativ).
• Pentru informaţii despre actualizare, vizitaţi
următorul site de Internet :
http://support.sony-europe.com/
b
• Nu decuplaţi adaptorul de c.a. până ce ce nu se
definitivează actualizarea reţelei.
• Aveţi grijă ca bateria să fie suficient încărcată
înainte de a începe operaţia de actualizare.
Reglaje pentru ecran
TV Type - tipul de ecran TV
16:9
Alegeţi această variantă la conectarea
unui televizor panoramic sau cu
funcţie panoramică.
4:3
Alegeţi această variantă la conectarea
unui televizor 4:3 fără funcţie
panoramică.
Screen Format - formatul ecranului
Original
Alegeţi această variantă la
conectarea unui televizor cu funcţie
panoramică. O imagine în format
4:3 va fi afişată în format 16:9 chiar
şi pe un televizor panoramic.
Fixed
Aspect
Ratio
Modifică dimensiunea imaginii
pentru a se potrivi cu ecranul,
păstrând raportul iniţial al
imaginii.
DVD Aspect Ratio - formatul
imaginilor DVD
Letter
Box
Pan &
Scan
Afişează
o imagine
panoramică
cu benzi negre
deasupra şi
dedesubt.
Foloseşte
tot ecranul
pentru o
imagine care
are marginile
laterale
decupate.
Cinema Conversion Mode - mod
de conversie video
Auto
Video
În mod normal alegeţi această
variantă. Playerul detectează în mod
automat dacă materialul este pe bază
de video sau pe bază film şi comută
la metoda de conversie adecvată.
Off
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
Este detectat în mod automat
televizorul conectat şi este ales
reglajul de culoare potrivit.
YCbCr
(4:2:2)
Este trimis la ieşire semnal video
YCbCr 4:2:2.
YCbCr
(4:4:4)
Este trimis la ieşire semnal video
YCbCr 4:4:4.
RGB
Este trimis la ieşire semnal video
RGB.
Pause Mode - modul pauză
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă. Imaginile dinamice în
mişcare vor apărea clare.
Frame
Imaginile statice sunt afişate la
înaltă rezoluţie.
Este stabilită metoda de conversie
adecvată pentru materialul pe
bază de video, indiferent de tipul
materialului.
HDMI/LCD Video Format - format
video HDMI / LCD
În mod normal, alegeţi “Auto“.
Selectaţi „Original Resolution” pentru a trimite
la ieşire rezoluţia înregistrată pe disc. Dacă
rezoluţia este mai mică decât rezoluţia SD, este
scalată până la rezoluţia SD.
z
• Dacă nu apare imagine atunci când este conectat
un televizor după stabilirea rezoluţiei, încercaţi
altă rezoluţie pentru imagine.
Alegeţi această variantă atunci când
televizorul dvs. nu este compatibil
cu semnale video 1080/24p.
Reglaje audio
Audio (HDMI)
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă. Sunt trimise la ieşire
semnale corespunzător cu starea
dispozitivului HDMI conectat.
PCM
Sunt trimise la ieşire semnale PCM
prin mufa HDMI OUT .
BD/DVD-ROM 1080/24p Output ieşire 1080/24p
Auto
Sunt trimise la ieşire semnale
video 1920 × 1080p/ 24Hz numai
atunci când conectaţi un televizor
compatibil 1080/24p folosind mufa
de ieşire HDMI OUT.
19
BD Audio Mix Setting - reglaj de
Downmix
mixaj audio BD
On
Trimite la ieşire semnal audio
obţinut prin mixarea canalului
interactiv şi a celui secundar cu
canalul principal.
Off
Trimite la ieşire numai semnal
audio primar. Alegeţi această
variantă pentru a trimite la ieşire
semnale audio HD către un
amplificator (receptor) AV.
Surround
Sunt trimise la ieşire semnale
audio cu efect surround. Alegeţi
această variantă la conectarea
unui dispozitiv audio care acceptă
Dolby Surround (Pro Logic)*1 sau
DTS Neo:6*2.
Stereo
Sunt trimise la ieşire semnale
audio fără efect surround. Alegeţi
această variantă la conectarea unui
dispozitiv audio care nu acceptă
Dolby Surround (Pro Logic) sau
DTS Neo:6
DTS Neo:6
Cinema
Converteşte spre modul „DTS
Neo:6 Cinema. O sursă înregistrată
în formatul cu 2 canale este
decodată în 7 canale.
Music
Converteşte spre modul „DTS
Neo:6 Music”. O sursă înregistrată
în formatul cu 2 canale este
decodată în 7 canale. Această
variantă este ideală pentru surse
obişnuite cum ar fi discurile CD.
Off
Opreşte conversia „DTS Neo:6”
Audio DRC
Auto
Standard
Wide
Range
Redarea se efectuează la
parametrii dinamici specificaţi de
disc (numai pentru BD-ROM).
Alte tipuri de discuri sunt redate
la nivelul „On”.
Redarea se efectuează la un nivel
standard de compresie.
Redarea se efectuează fără
compresia dinamicii. Este produs
un sunet mai dinamic.
1)
Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” şi simbolul dublu-D sunt
mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
2)
Produs sub licenţă conform următoarelor patente
din S.U.A. # : 5.451.942 ; 5.956.674 ; 5.974.380;
5.978.762 ; 6.226.616 ; 6.487.535 ; 7.212.872;
7.333.929 ; 7.392.195 ; 7.272.567 precum şi alte
patente din Statele unite şi din întreaga lume
emise sau solicitate. DTS şi simbolul asociat
sunt mărci comerciale înregistrate, iar siglele şi
simbolurile DTS-HD, DTS-HD Master Audio şi
siglele DTS sunt mărci comerciale ale DTS, Inc.
Produsul conţine software. © DTS, Inc.
Toate drepturile sunt rezervate.
Reglaje pentru
vizionarea BD/DVD
BD/DVD Menu - Meniu BD/DVD
Alege limba de bază a meniului pentru discuri
BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi „Select Language Code”, este afişată
interfaţa pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul de limbă regăsit în „Lista
codurilor de limbă” (pag. 29).
Audio
Alege limba de bază a coloanei sonore pentru
discuri BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi „Original”, este aleasă limba care are
prioritate pe disc. Dacă alegeţi „Select Language
Code”, este afişată interfaţa pentru introducerea
codului de limbă. Introduceţi codul de limbă
regăsit în „Lista codurilor de limbă” (pag. 29).
20
Subtitle - Subtitrare
Alege limba de bază a subtitrării pentru discuri
BD-ROM sau DVD VIDEO.
Dacă alegeţi „Select Language Code”, este afişată
interfaţa pentru introducerea codului de limbă.
Introduceţi codul de limbă regăsit în „Lista
codurilor de limbă” (pag. 29).
BD Hybrid Disc Playback Layer redarea straturilor unui disc hibrid
BD
Se redă stratul BD.
DVD/CD
Se redă stratul DVD sau CD.
Redarea anumitor discuri BD poate fi limitată în
funcţie vârsta utilizatorului. Anumite scene pot
fi eliminate sau înlocuite cu alte scene. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi parola
dvs. de 4 cifre.
DVD Parental Control - control
parental pentru DVD
Redarea anumitor discuri DVD VIDEO poate fi
limitată în funcţie vârsta utilizatorului. Anumite
scene pot fi blocate sau înlocuite cu alte scene.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi introduceţi
parola dvs. de 4 cifre.
BD Internet Connection conectarea la internet a discului BD
Allow
(permis)
Alegeţi în mod normal această
variantă.
Do not
allow
Nu permite conectarea la Internet
de la conţinutul BD.
Reglaje de sistem
OSD
Stabileşte limba de afişare pe ecran a
interfeţelor.
Reglaje pentru
control parental
Control for HDMI - comandă pentru
HDMI
On
Sunt disponibile următoarele facilităţi
BRAVIA sync :
– Redare la o singură atingere
– Oprirea sistemului
– Folosirea aceleiaşi limbi
Off
Opreşte această funcţie.
Password - parolă
Stabileşte sau schimbă parola pentru funcţia de
control parental. Parola vă permite să restricţionaţi
accesul la redarea unui BD-ROM sau a unui DVD
VIDEO. Puteţi diferenţia nivelele de restricţie
pentru BD-ROM şi DVD VIDEO.
Parental Control Area Code codul parental de regiune
Redarea anumitor discuri BD-ROM sau DVD
VIDEO poate fi limitată în funcţie de regiunea
geografică. Anumite scene pot fi blocate sau
înlocuite cu alte scene. Urmaţi instrucţiunile de
pe ecran şi introduceţi parola dvs. de 4 cifre.
z
• Pentru detalii, consultaţi
manualul de
instrucţiuni furnizat pentru televizor sau pentru
celelalte echipamente utilizate.
HDMI:Linked to TV-off - HDMI:
legătură cu televizorul oprit
On
Player-ul şi componentele compatibile
HDMI sunt oprite automat când
televizorul conectat trece în modul
standby (BRAVIA sync).
Off
Opreşte această funcţie.
BD Parental Control - control
parental pentru BD
Continuă pe pagina următoare T
21
Reglaje de reţea
Auto Standby (Standby automat)
On
Off
Activează funcţia “Auto Standby“.
Această funcţie trece automat
aparatul în modul standby dacă nu a
fost apăsat nici un buton al playerului
sau al telecomenzii pentru mai mult
de 30 de minute.
Opreşte această funcţie.
Auto Display (Afişare automată)
On
Off
Pe ecran sunt afişate în mod automat
informaţii la schimbarea titlurilor,
modurilor de imagine, semnalelor
audio etc vizionate.
Informaţiile sunt afişate numai atunci
când apăsaţi DISPLAY.
Screen Saver (Interfaţă de
protecţie a ecranului)
On
Off
Activează funcţia de protecţie a
ecranului. Imaginea de protecţie
a ecranului apare dacă nu folosiţi
playerul pentru mai mult de 10 minute
când pe ecran este afişată o interfaţă.
(Reglaje
de
Conectaţi mai întâi player-ul la reţea. Pentru
detalii, consultaţi “Conectarea la reţea“
(pag. 13).
View
Network
Status
Este afişată starea curentă a
reţelei.
Wired
Setup
Alegeţi această variantă atunci
când aţi conectat aparatul direct
la un router de bandă largă.
Network Connection Diagnostic
(Diagnosticarea conexiunii la
reţea)
Puteţi efectua diagnosticarea reţelei pentru a
verifica dacă a fost realizată în mod corespunzător
conexiunea.
Reiniţializare
Opreşte această funcţie.
Software Update Notification
(Notificare de actualizare a
software-ului)
On
Stabileşte ca playerul să semnaleze
cele mai recente versiuni software
(pag. 18).
Off
Opreşte această funcţie.
System information
(Informaţii de sistem)
Este afişată versiunea de software a playerului şi
adresa MAC.
22
Internet settings
Internet)
Reset to Factory Default Setting
(Revenirea la reglajele implicite,
stabilite din fabrică)
Puteţi aduce toate reglajele playerului la valorile
stabilite în fabrică prin selectarea unui grup de
elemente. Toate valorile elementelor din acel
grup vor fi aduse la valorile iniţiale.
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele dificultăţi
în timpul folosirii player-ului, înainte de a solicita
ajutorul unui specialist urmaţi instrucţiunile
prezentate în acest ghid de soluţionare a
defecţiunilor pentru a remedia problema. Dacă
disfuncţionalitatea persistă, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
, Atunci când la mufa HDMI OUT sunt
transmise la ieşire semnale video 24p, pe
ecranul LCD nu apare nici o imagine. Alegeţi
pentru „BD/DVD-ROM 1080/24p Output”
varianta „Off” la secţiunea „Reglaje pentru
ecran” (pag. 19).
Apar puncte negre, iar cele roşii,
albastre, verzi persistă pe ecranul LCD.
Alimentare
Alimentarea nu porneşte.
, Verificaţi dacă este bine conectat adaptorul
de c.a. (pag.11).
, Verificaţi dacă acumulatorul are suficientă
energie (pag. 11).
Bateria reîncărcabilă nu poate fi încărcată
sau încărcarea durează prea mult.
, Dacă indicatorul CHARGE (Încărcare) clipeşte
când adaptorul de c.a. este conectat, temperatura
mediului ambiant nu este adecvată. Încărcaţi
bateria într-un spaţiu unde temperatura este
cuprinsă între 5°C şi 35°C.
, Operaţia de încărcare durează mai mult dacă
player-ul este pornit. Opriţi player-ul înainte
de încărcarea bateriei.
, Dacă nu aţi utilizat player-ul mai mult de un
an, este posibil ca bateria să se fi deteriorat.
Consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Imagine
Nu există imagine sau semnalul de
imagine nu este corect transmis la ieşire.
, Imaginile de pe ecranul LCD sunt afişate la
calitate standard când este conectat cablul
audio/video. Decuplaţi cablul audio/video
pentru a beneficia de imagini digitale la
înaltă calitate pe ecranul LCD.
, O anumită categorie de conţinut digital
de pe BD-urile comercializate nu poate fi
afişată pe ecranul LCD când este conectat
cablu audio/video. Decuplaţi cablul audio/
video pentru a putea urmări un astfel de
conţinut.
, Aceasta este o proprietate structurală a ecranului
LCD şi nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Sunet
Nu există sonor.
, Player-ul este într-unul dintre modurile pauză
sau redare cu încetinitorul.
, Player-ul este într-unul dintre modurile redare
rapidă înapoi sau rulare rapidă înainte.
Nu este transmis la ieşire de către fluxul
de date semnalul audio HD (Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio, and DTS-HD Master
Audio).
, Alegeţi pentru „BD Audio MIX Setting”
varianta „Off” corespunzător „Reglajelor
audio” (pag. 19).
Nu este transmis la ieşire semnalul audio
interactiv.
, Alegeţi pentru „BD Audio MIX Setting”
varianta „On” corespunzător „Reglajelor
audio” (pag. 19).
Modul sunet nu este comutat.
, Este disponibil numai modul „Standard” când
este conectat cablul audio / video. Decuplaţi
cablul audio / video pentru a putea urmări alte
moduri de sunet cu ajutorul player-ului.
23
Disc
Discul nu este redat
, Discul este murdar sau este îndoit.
, Discul nu este bine aşezat în compartimentul
player-ului (nu a făcut clic), pag. 15.
, Discul este plasat cu faţa în sus. Amplasaţi
discul cu faţa înregistrată orientată în jos.
, Discul a fost înregistrat într-un format care
nu este redat de către acest player (pag. 26).
, Acest player nu redă discuri care nu au fost
corect finalizate.
, Codul de regiune al discului BD sau DVD
nu se potriveşte cu acest player (pag. 27).
Funcţionare
Redarea nu este efectuată de la
începutul secţiunii de conţinut
, Apăsaţi OPTIONS, apoi alegeţi „Play from
start“ (Redare de la început).
Redarea nu se reia din punctul de
reluare în care aţi întrerupt ultima
dată redarea.
, Punctul de reluare poate fi şters din memorie
atunci când :
– aţi deschis compartimentul pentru discuri,
– aţi deconectat cablul USB,
– redaţi altă secţiune de conţinut,
– aţi oprit playerul,
– aţi modificat unele reglaje
corespunzătoare secţiunii „Configurare”.
Player-ul nu răspunde la acţionarea
butoanelor.
, Comutatorul ]/1 / HOLD este pus în
poziţia HOLD.
, În interiorul player-ului a condensat
umezeală (pag. 4).
, Deconectaţi cablul de alimentare de la priza
de perete şi treceţi comutatorul ]/1/HOLD
în poziţia ]/1 în care trebuie menţinut 10
secunde, până ce indicatorul POWER al
player-ului se stinge.
24
Dispozitive USB
Playerul nu recunoaşte un dispozitiv
USB conectat la player
, Verificaţi dacă dispozitivul USB este ferm
conectat la mufa USB.
, Verificaţi integritatea cablului şi a
dispozitivului USB.
, Verificaţi ca dispozitivul USB să fie pornit.
, Dacă dispozitivul USB este conectat prin
intermediul unui hub USB, conectaţi
dispozitivul USB direct la player.
Conectarea la reţea
Playerul nu poate fi conectat la reţea
• Verificaţi conexiunea la reţea (pag. 15) şi
reglajele de reţea (pag. 27)
Când porniţi playerul, este afişat
mesajul “A new software version is
available. Please go to the „Setup”
section of the menu and select
„Network update” to perform the
update.”. Perform update under
“Network Update” (Este disponibilă
o nouă versiune software. Vă rugăm să
accesaţi secţiunea „Configurare” a meniului
şi să selectaţi „Actualizare reţea” pentru
ca aceasta să fie adusă la zi. Efectuaţi
actualizarea la secţiunea “Network Update”)
• Vedeţi “Actualizarea prin reţea“ (pag. 18)
pentru a actualiza playerul cu o nouă versiune
software.
Conexiuni
Imaginea nu este afişată sau este
incorect transmisă la ieşire
, Verificaţi dacă sunt corect conectate toate
cablurile.
, Treceţi comutatorul de selecţie a intrării de
la televizor în poziţia ce permite afişarea
semnalului de la player.
, Pentru conexiunile HDMI, încercaţi
următoarele :
1 Opriţi şi reporniţi player-ul.
2 Opriţi şi reporniţi echipamentul conectat.
3 Deconectaţi şi reconectaţi cablul HDMI.
, Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI care nu este compatibil cu
tehnologia de protejare a drepturilor de
autor.
, Pentru conexiunile HDMI, verificaţi varianta
stabilită la „Format video HDMI/LCD”
corespunzător configurării „Reglaje de
ecran” (pag. 19).
, Pentru discurile BD-ROM, verificaţi
varianta aleasă pentru „BD/DVD-ROM
1080/24p Output” corespunzător configurării
„Reglaje de ecran” (pag. 19).
, Imaginile sunt afişate la calitate standard pe
ecranul televizorului conectat HDMI, când
cablul audio / video este simultan conectat.
Decuplaţi cablul audio / video pentru a
beneficia de imagini de înaltă calitate la
televizorul conectat HDMI.
Sunetul nu este emis sau este
incorect transmis la ieşire
, Verificaţi dacă sunt corect conectate toate
cablurile.
, Pentru conexiunile HDMI, încercaţi
următoarele :
1 Opriţi şi reporniţi player-ul.
2 Opriţi şi reporniţi echipamentul conectat.
3 Deconectaţi şi reconectaţi cablul HDMI.
, Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI (mufele DVI nu acceptă
semnale sonore).
, Dispozitivul conectat la mufa HDMI OUT nu
este compatibil cu formatul audio al playerului. Verificaţi reglajele audio (pag. 19).
, Pentru conexiunile HDMI, alegeţi
pentru „Audio (HDMI)” varianta „Auto”
corespunzător configurării „Reglaje audio”
(pag. 19).
, Când atât cablurile HDMI şi audio / video
sunt conectate simultan, nu este transmis
la ieşire nici un semnal de la mufa AUDIO
IN / OUT. Decuplaţi cablul HDMI pentru
a beneficia de un sunet de înaltă calitate
la echipamentul conectat prin intermediul
cablului audio / video.
, Modul sunet poate poate comuta numai în
cazul sonorului emis de difuzoarele playerului. Pentru sunetul transmis la ieşire prin
mufa HDMI sau AUDIO IN / OUT, este
disponibilă numai varianta „Standard”.
Limba de afişare pe ecran comută
automat la conectarea la mufa HDMI
OUT
, Când pentru „Comandă pentru HDMI” este
aleasă varianta „On” (pag. 21), limba de
afişare pe ecran este schimbată automat în
funcţie de varianta stabilită la televizorul
conectat (dacă modificaţi reglajul la
televizor etc.).
Comanda HDMI
(BRAVIA Sync)
Funcţia „Comandă pentru HDMI” nu
acţionează (BRAVIA Sync)
, Verificaţi ca pentru „Comandă pentru
HDMI” să fie aleasă varianta “On“ (pag.
21).
, Dacă aţi schimbat conexiunea HDMI, opriţi
şi reporniţi player-ul.
, Dacă a intervenit o cădere de tensiune,
alegeţi pentru „Comandă pentru HDMI”
varianta “Off“ apoi alegeţi din nou pentru
„Comandă pentru HDMI” varianta “On“
(pag. 21).
, Verificaţi următoarele şi consultaţi
manualul de utilizare furnizat împreună cu
echipamentele.
– Componenta conectată este compatibilă cu
funcţia de comandă HDMI „Control for
HDMI”.
– Reglajele pentru funcţia de comandă
HDMI ale componentei au fost corect
efectuate.
Funcţia de oprire a sistemului nu
acţionează (BRAVIA Sync)
, Verificaţi dacă pentru „“Control for HDMI”
(Comandă pentru HDMI) şi „HDMI:Linked
to TV-off” (HDMI: legătură cu televizorul
oprit) este aleasă varianta “On” (pag. 21).
25
Specificaţii
Sistem
Laser :
laser cu semiconductor
Sistem de format al semnalului : PAL (NTSC)
Intrări / Ieşiri
VIDEO IN / OUT (intrare / ieşire video) :
Minimufă
AUDIO IN / OUT (intrare / ieşire audio) :
Minimufă stereo
Discuri ce pot fi redate
Disc*1
Blu-ray
DVD*3
CD*3
PHONES (căşti) A/B:
Minimufă stereo
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (CD de muzică)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
*1
USB : Mufă USB Tip A,
(pentru conectarea dispozitivului USB, a
unui cititor de carduri, a camerei foto şi a
celei video digitale)
HDMI OUT :
conector HDMI standard cu 19-pini
LAN (100) :
Terminal 100 BASE-TX
Ecran cu cristale lichide
Dimensiune panou : 26 cm lăţime (diagonala)
Sistem de condus : TFT matrice activă
Rezoluţie : 1024 × 600
Deoarece specificaţiile discurilor Blu-ray sunt
noi şi în curs de dezvoltare, anumite discuri este
posibil să nu poată fi redate, în funcţie de tipul
de disc şi de versiune. Totodată, ieşirea audio
diferă în funcţie de sursă, de mufa de ieşire
conectată şi de reglajele audio selectate.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inclusiv BD-R (tip
LTH), tip pigment organic.
BD-R înregistrate cu un calculator nu pot fi
redate dacă postscripturile sunt înregistrabile.
3)
Un disc CD sau un DVD nu va fi redat dacă
nu a fost corect finalizat. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul de instrucţiuni
ce însoţeşte dispozitivul de înregistrare.
Caracteristici generale
Cerinţe privind alimentarea :
14,3 V c.c.
1,6 A
(Adaptor de reţea / Adaptor pentru
bateria maşinii)
Consum de putere :
15 W (la redarea unui disc BD-ROM folosind
căştile)
Dimensiuni (aproximativ) :
259 × 204 × 40,2 mm (L×Î×A),
inclusiv părţile proeminente
Masa (aproximativ) : 1,53 kg
Temperatura de funcţionare : 5° C ÷ 35°
Discuri ce nu pot fi redate
g BD cu cartuş,
g BDXL
g DVD-RAM,
g HD DVD,
g discuri DVD Audio,
g PHOTO CD,
g partea cu date a unui CD-Extras,
g VCD/ Super VCD,
g Stratul HD de pe discurile Super Audio CD
g Partea cu material audio de discuri duale
Umiditatea la funcţionare : 25% ÷ 80%
Note legate de discuri
Adaptor de reţea : 110-240 V AC, 50/60 Hz
Acest produs este destinat redării discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD).
Discurile Duale şi anumite discuri de muzică
codate cu ajutorul tehnologiei de protejare a
copyright-ului nu corespund standardului Compact
Disc (CD).
De aceea, aceste discuri este posibil să nu fie redate
de acest aparat.
Adaptor pentru bateria maşinii : 12 V DC
Accesorii furnizate
Consultaţi pag. 11.
Specificaţiile şi design-ul pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
26
Note legate de operaţiile de redare
ale unui BD/ DVD
Anumite operaţii de redare ale unui BD/DVD pot
fi impuse intenţionat de producătorii softwareului. Cum sistemul redă un BD/DVD conform
conţinutului discului proiectat de producătorii
software-ului, este posibil ca anumite facilităţi de
redare să nu fie disponibile.
Note legate de discuri BD/DVD cu
strat dublu
Redarea imaginii şi a sunetului pot fi întrerupte
momentan la trecerea de la un strat la altul.
Codul de regiune (doar pentru
BD-ROM / DVD VIDEO)
Sistemul care este utilizat protejează drepturile
de autor.
Codul de regiune este marcat pe ambalajul
discurilor BD-ROM/ DVD-ROM în funcţie de
regiunea în care sunt comercializate.
Acest player va reda :
• discurile BD-ROM marcate cu "B" :
• discurile DVD VIDEO marcate cu "ALL" sau
cu "2" :
Tipuri de fişiere care pot fi
redate
Video
Formatul fişierului
MPEG-1 Video/ PS*1
MPEG-2 Video/PS,
TS*1
Xvid
MPEG-4 AVC*1
WMV9*1
AVCHD
Extensii
“.mpg,” “.mpeg,”
“.m2ts,” “.mts”
“.avi”
“.mkv,” “.mp4,”
“.m4v,” “.m2ts,”
“.mts”
“.wmv,” “.asf”
*2
Muzică
Formatul fişierului
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
AAC*1*3
WMA9 Standard*1*3
LPCM
Extensii
“.mp3”
“.m4a”
“.wma”
“.wav”
Imagine
Formatul fişierului
JPEG
Extensii
“.jpg,” “.jpeg”
*1 Acest aparat nu redă fişiere codate cu DRM.
*2 Aparatul redă fişiere în format AVCHD care sunt
înregistrate prin intermediul unei camere video
digitale etc. Discurile în format AVCHD nu vor fi
redate dacă nu sunt corect finalizate.
*3 Aparatul nu redă fişiere codate cu Lossless.
b
• Este posibil ca, în funcţie de format, de codare,
de condiţiile de înregistrare, anumite fişiere să
nu fie redate.
• Este posibil ca anumite fişiere editate cu un
calculator PC să nu fie redate.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau directoare de pe discuri BD, DVD, CD şi
de pe dispozitive USB :
– directoare până la nivelul de imbricare 5
– până la 500 de fişiere într-un singur arbore.
Numărul de fişiere sau de directoare diferă în
funcţie de condiţii.
• Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive Mass
Storage Class (MSC) (cum ar fi o memorie
flash, dispozitive de captură de fotografii
(SICD).
• Pentru a evita deteriorarea datelor, a dispozitivului
de memorie USB sau a altor dispozitive, opriţi
sistemul înainte de conectarea sau de decuplarea
memoriei USB sau a altor dispozitive.
• Este posibil ca acest aparat să nu redea uniform
fişiere video de mare viteză înregistrate pe un
DATA CD. Vă recomandăm să vizionaţi astfel
de fişiere înregistrate pe discuri DATA DVD.
27
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
• “AVCHD" şi sigla "AVCHD" sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation şi Sony
Corporation.
• Java este marcă înregistrată a Oracle şi / sau a
afiliaţilor acestei firme.
• , „XMB” şi „xross media bar” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation şi Sony
Computer Entertainment Inc.
• Acest produs include tehnologie HDMI™
(High Definition Multimedia Interface).
HDMI, sigla HDMI şi denumirea High
Definition Multimedia Interface sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing LLC.
• „Blu-ray Disc” este marcă de comerţ.
• Siglele „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVDRW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD-VIDEO”
şi „CD” sunt mărci comerciale.
• „BD-LIVE”, sigla „BD-LIVE” şi „BONUSVIEW”
sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc
Association.
• „BRAVIA” este marcă de comerţ a Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD” şi sigla „PhotoTV HD” sunt
mărci comerciale ale Sony Corporation.
• Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Toate celelalte mărci comerciale aparţin
respectivelor companii.
• Alte denumiri de sisteme şi produse sunt, în
general, mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale producătorilor respectivi. În
continuare, în acest manual nu vor apărea, însă,
în fiecare caz, marcajele ™ sau ®.
28
Lista codurilor de limbă
Vedeţi pentru detalii „Reglaje pentru vizionarea BD/DVD” (pag. 20)
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
1027Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabă
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Bielorusă
1059 Bulgară
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali
1067 Tibetană
1070 Bretonă
1079 Catalană
1093 Corsicană
1097 Cehă
1103 Welsh
1105 Daneză
1109 Germană
1130 Bhutani;
Dzongkha
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 Franceză
1181 Frisian
1183 Irlandeză
1186 Scots Gaelic
1194 Galiciană
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croată
1229 Maghiară
1233 Armeană
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indoneziană
1253 Icelandic
1254 Italiană
1257 Hebrew
1261 Japoneză
1269 Yidiş
1283 Javanese
1287 Georgiană
1297 Kazakh
1298 Greenlandic;
Kalaallisut
1299 Cambogiană; Khmer
1300 Kannada
1301 Koreană
1305 Kashmiri
1307 Kurdă
1311 Kirghiză
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lituaniană
1334 Letonă
1345 Malagasy
1347 Maori
1349 Macedonă
1350 Malayalam
1352 Mongolă
1353 Moldovenească
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Malese ; Malteză
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepaleză
1376 Olandeză
1379 Norvegiană
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi; Panjabi
1428 Poloneză
1435 Pashto; Pushto
1436 Portugheză
1463 Quechua
1481 Rhaeto-Romance
1482 Kirundi; Rundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrită
1498 Sindhi
1501 Sangho ; Sango
1502 Sârbo-Croată
1503 Singhaleză ;
Sinhalese
1505 Slovacă
1506 Slovenă
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somaleză
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati ; Swati
1514 Sesotho
1515 Sundaneză
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamilă
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmenă
1532 Tagalog
1534 Setswana ; Tswana
1535 Tonga ; Ils. Tonga
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tătară
1543 Twi
1557 Ucrainiană
1564 Urdu
1572 Uzbecă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nu este specificată
Lista codurilor de zonă / pentru control parental
Vedeţi pentru detalii „Parental Control Area Code” - codul parental de regiune (pag. 21).
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
2044, Argentina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgia (be)
2070, Brazilia (br)
2090, Chile (cl)
2092, China (cn)
2093, Columbia (co)
2304, Coreea (kr)
2115, Danemarca (dk)
2086, Elveţia (ch)
2165, Finlanda (fi)
2174, Franţa (fr)
2109, Germania (de)
2200, Grecia(gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonezia (id)
2239, Irlanda (ie)
2254, Italia (it)
2276, Japonia (jp)
2333, Luxemburg (lu)
2363, Malaysia (my)
2184, Marea Britanie (gb)
2362, Mexic (mx)
2376, Olanda (nl)
2390, Noua Zeelandă (nz)
2379, Norvegia (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Philippines (ph)
2428, Polonia (pl)
2436, Portugalia (pt)
2489, Rusia (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spania (es)
2499, Suedia (se)
2528, Tailanda (th)
2543, Taivan (tw)
29
Index
Cuvintele în ghilimele apar pe
interfeţele de ecran.
A
Actualizare 18
Actualizare software 18, 22
AUDIO 9
“Audio Settings” 19
“Auto Standby” 21
B
Baterii 11
“BD/DVD Viewing
Settings” 20
BD-LIVE 15
BD-R 26
BD-RE 26
Blu-ray, disc 26
BONUSVIEW 15
BRAVIA Sync 25
Butoane colorate 9
C
CD, disc 26
Conectare
Reţea 13
Televizor 13
Cod regional 27
“Control for HDMI”
(„Comandă pentru HDMI”)
21, 25
Control parental 21
30
D
R
Discuri care pot fi redate 26
DISPLAY - afişaj 8
DTS 20
DVD 26
Regiune, cod~ 27
„Resetting” 22
Reiniţializarea playerului 22
Reluarea redării 8, 24
H
S
HDMI 19
HOME 8, 18
Home, meniu principal 18
„Screen Settings” 18
„Setup” 18
Soluţionarea problemelor 23
SUBTITLE 9
„System Settings” 21
I
Informaţii la redare 15
T
L
„LCD Mode” (Mod LCD) 16
M
MAC, adresă 22
Telecomandă 9, 11
TOP MENU 8
„TV Type” 18
U
USB 16
N
“Network Settings” 22
“Network Update” 18
O
OPTIONS (Opţiuni) 8
„OSD” 21
P
Parental Control 21
“Parental Control Settings” 21
POP UP/MENU 8
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor. Pentru a afla detalii despre
orice aduceri la zi disponibile, vă rugăm să vizitaţi adresa de Internet :
http://support.sony-europe.com/
z
Pentru a găsi observaţii utile, sfaturi şi informaţii despre produse Sony şi
servicii, vă rugăm să vizitaţi adresa de Internet:
http://sony-europe.com/myproduct/
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement