Sony SMP-N100 Operating instructions

Sony SMP-N100 Operating instructions
Player media de reţea
Manual de instrucţiuni
RO
SMP-N100
© 2010 Sony Corporation
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii
sau de electrocutări, nu expuneţi
aparatul la ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutările
nu demontaţi niciodată carcasa
aparatului. Apelaţi pentru aceasta
doar la persoane calificate.
înconjurător şi sănătăţii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta
totodată la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs,
vă rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Nu expuneţi bateriile sau aparatul
conţinând baterii la căldură prea
mare, cum ar fi la radiaţii solare
directe, foc sau alte surse similare.
Notă pentru clienţii din Marea
Britanie şi Irlanda
Pentru protecţie, la acest echipament
este adaptat un conector compatibil
BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde
ea trebuie înlocuită cu o alta care
prezintă aceleaşi caracteristici şi
care este aprobată de ASTA sau
BSI pentru BS 1362 (marcată cu
semnele
sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac
de protecţie detaşabil, nu uitaţi
să-l puneţi la loc după înlocuirea
siguranţei. Nu folosiţi niciodată
siguranţa fără capac. În cazul în
care pierdeţi capacul, contactaţi cel
mai apropiat service Sony.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs
sau pe ambalajul acestuia indică
faptul că respectivul produs nu
trebuie considerat reziduu menajer
în momentul în care doriţi să
îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice
şi electronice.
Dezafectând în
mod corect acest produs veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe
negative
asupra
mediului
2
Dezafectarea bateriilor
(acumulatoarelor) uzate
(valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie
(acumulator) sau pe ambalajul
acesteia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu
menajer în momentul în care doriţi
să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol
poate fi utilizat în combinaţie cu
simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur
(Hg) sau cel pentru plumb (Pb)
sunt marcate în cazul în care bateria
conţine mai mult de 0,0005%
mercur, respectiv mai mult de
0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri
dezafectând în mod corect acest
produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care din
motive de siguranţă, de asigurare
a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea
permanentă
a
acumulatorului
încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al
unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul
va fi corect tratat, la încheierea
duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă
rugăm să citiţi secţiunea referitoare
la demontarea în siguranţă a
acumulatorului şi să le duceţi
la punctele de colectare pentru
reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Pentru clienţii din ţările
europene
Producătorul acestui sistem este
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku
Tokyo,
108-0075
Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa
produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate
de garanţie, vă rugăm să apelaţi la
adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau
garanţie.
Măsuri de precauţie
• Plăcuţa cu denumirea aparatului se
află în partea de jos a acestuia.
• Acest aparat lucrează la o tensiune
de 110 V - 240 V CA, 50Hz/60Hz.
Verificaţi dacă tensiunea de
funcţionare a acestuia este
aceeaşi cu cea din reţeaua locală
de electricitate.
• Pentru a preveni pericolele de
incendiu sau de electrocutare, nu
aşezaţi pe aparat recipiente care
conţin lichide, cum ar fi o vază
cu flori.
• Instalaţi acest aparat aşa încât
cablul de alimentare să poată fi
scos imediat, la nevoie, din priza
de perete,.
Măsuri de
precauţie
Acest produs a fost testat şi s-a
dovedit a se încadra în limitele
stabilite de Directiva EMC pentru
folosirea cablurilor de conectare mai
scurte de 3 metri.
Privind amplasarea
• Aşezaţi receptorul în spaţii
unde este asigurată o ventilaţie
corespunzătoare pentru a evita
acumularea căldurii în interior.
• Nu aşezaţi nici un obiect pe
aparat şi nu nu plasaţi aparatul
pe o suprafaţă moale, cum ar fi
un covor, deoarece pot fi blocate
fantele de aerisire.
• Nu amplasaţi aparatul în spaţii
înguste, cum ar fi într-o bibliotecă
sau într-un dulap.
• Nu aşezaţi receptorul în apropierea
surselor de căldură sau în locuri
unde este supus la radiaţii solare
directe, în spaţii cu mult praf
sau unde este supus la şocuri
mecanice.
• Nu lăsaţi aparatul la exterior, în
maşini, în ambarcaţiuni sau alte
nave.
• Nu instalaţi aparatul într-o poziţie
înclinată. Aparatul este proiectat
să lucreze în poziţie orizontală.
• Nu puneţi obiecte metalice în
faţa panoului frontal Acestea
pot limita recepţionarea undelor
radio.
• Nu amplasaţi aparatul întrun spaţiu unde este folosit
echipament medical. Aceasta
poate produce o disfuncţionalitate
a instrumentelor medicale.
• Dacă folosiţi un stimulator
cardiac sau alt echipament
medical, consultaţi medicul dvs.
sau producătorul echipamentului
medical înainte de a folosi funcţia
de reţea LAN wireless.
• Acest player trebuie menţinut şi
folosit la o distanţă de cel puţin
20 de centimetri sau mai mult
între aparat şi corpul persoanei
(incluzând
extremităţile
:
mâini, încheieturi, picioare şi
genunchi).
• Nu aşezaţi pe aparat obiecte grele
sau instabile.
• Deconectaţi cablul de alimentare
şi toate celelalte cabluri atunci
când deplasaţi aparatul.
Privind sursele de alimentare
• Aparatul nu este deconectat de
la reţea câtă vreme este cuplat
la priza de perete, chiar dacă
aparatul propriu-zis a fost oprit.
• Dacă echipamentul urmează să nu
fie utilizat o perioadă îndelungată
de timp, decuplaţi-l de la priza de
perete. Pentru aceasta apucaţi
şi trageţi de ştecăr. Nu trageţi
niciodată de cablu.
• Ţineţi cont de următoarele puncte
pentru a preveni deteriorarea
cablului de alimentare. Nu
folosiţi cablul de alimentare în
cazul în care acesta s-a deteriorat,
deoarece există riscul de şocuri
electrice sau de incendiu.
- Nu prindeţi cablul între aparat
şi perete sau un raft etc.
- Nu puneţi nimic greu pe cablul
de alimentare şi nu trageţi de
cablu.
Privind adaptorul de curent
alternativ
• Folosiţi adaptorul furnizat (ACNX1W) pentru acest player,
deoarece alte adaptoare pot
produce disfuncţionalităţi.
• Nu amplasaţi adaptorul în spaţii
înguste, cum ar fi într-o bibliotecă
sau într-un dulap.
• Nu demontaţi şi nu efectuaţi
operaţii de inginerie inversă.
• Nu conectaţi adaptorul de curent
alternativ la un convertor electric
de voiaj, deoarece se poate
genera o căldură care cauzează
disfuncţionalităţi.
• Nu aruncaţi pe jos şi nu aplicaţi
şocuri mecanice.
Privind ajustarea volumului
sonor
Nu măriţi volumul sonor în timpul
ascultării unei porţiuni cu nivel de
intrare foarte scăzut sau fără semnal
audio. În caz contrar, vă poate fi
afectat auzul şi se pot deteriora
boxele la redarea unei porţiuni cu
nivel sonor de mare intensitate.
Privind curăţarea
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele
cu ajutorul unei bucăţi de pânză.
Nu folosiţi nici un fel de substanţă
abrazivă, de praf de curăţat sau
de solvenţi, cum ar fi alcoolul sau
benzina.
Privind înlocuirea părţilor
componente
În cazul în care acest player a
fost reparat, părţile componente
înlocuite pot fi colectate cu scopul
reutilizării sau reciclării.
Privind conectarea mufei HDMI
OUT
Urmăriţi punctele de mai jos
pentru a evita o manevrare
necorespunzătoare
care
să
deterioreze mufa HDMI OUT şi
conectorul.
• Aliniaţi cu grijă mufa HDMI OUT
din partea din spate a player-ului
cu conectorul HDMI după ce
le-aţi studiat forma. Aveţi grijă să
nu puneţi conectorul în poziţie
inversă sau înclinat faţă de axul
mufei.
• Deconectaţi cablul HDMI înainte
de a deplasa playerul.
• Ţineţi drept conectorul HDMI
atunci când conectaţi sau
deconectaţi cablul HDMI. Nu
răsuciţi şi nu forţaţi conectorul
HDMI în mufa HDMI OUT.
Continuare l
3
Important
Atenţie : Acest player
este capabil să menţină
pentru o durată nelimitată
o imagine video statică
sau o imagine afişată pe
ecranul televizorului dvs..
Dacă lăsaţi pentru un timp
îndelungat o imagine video
statică sau o imagine afişată
pe ecranul televizorului
dvs., este posibil ca aceasta
să deterioreze permanent
ecranul televizorului dvs..
Televizoarele cu afişaj de
plasmă şi proiectoarele
sunt deasemenea afectate.
Pentru orice întrebare sau
problemă referitoare la playerul
dvs., vă rugăm să consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
Notă pentru
Europa
clienţii
din
Acest produs este destinat folosirii
în următoarele ţări :
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA
4
Notă pentru clienţi din Italia
Utilizarea reţelei RLAN este
reglementată de :
– cu privire la uzul privat : de
Decretul legislativ nr. 259 din
1.8.2003 (“Codul comunicaţiilor
electronice”).
În
particular,
Articolul 104 indică situaţiile în
care este necesară obţinerea unei
autorizaţii generale prealabile, iar
Articolul 105 precizează situaţiile
în care este permisă utilizarea
liberă ;
– cu privire la furnizarea pentru
public a accesului RLAN la
reţelele şi serviciile telecom:
prin
Decretul
Ministerial
din 28.5.2003 şi Articolul
nr. 25 (autorizaţia generală
pentru reţelele şi serviciile
de comunicaţie electronică)
din
“Codul
comunicaţiilor
electronice”.
Notă pentru clienţi din Franţa
Facilitatea WLAN a acestui echipament trebuie utilizată exclusiv în
interiorul clădirilor.
Orice utilizare a facilităţii WLAN
a player-ului SMP-N100 în aer
liber este interzisă pe teritoriul
Franţei. Vă rugăm să verificaţi ca
această facilitate să fie dezactivată
câtă vreme vă aflaţi în exteriorul
clădirilor. (Decizia ART 2002 1009, amendată prin Decizia 03908, cu privire la restricţiile ce se
aplică la utilizarea frecvenţelor
radio).
Notă pentru clienţi din Cipru
Utilizatorul final trebuie să
înregistreze dispozitivele RLAN
(sau cele WAS ori WiFi) la
Departamentul
Comunicaţiilor
Electronice (P.I. 365/2008 şi P.I.
267/2007).
P.I. 365/2008 este Ordinul privind
Radiocomunicaţiile (referitor la categoriile : Staţii supuse autorizării
şi înregistrării generale), din 2008.
P.I. 267/2007 reprezintă Autorizaţia
generală pentru utilizarea frecvenţelor radio de către reţelele radio
locale şi de către sistemele de acces
wireless, inclusiv Reţelele radio
locale (WAS/ RLAN).
Notă pentru clienţi din
Norvegia
Utilizarea acestui echipament radio
nu este permisă în zona geografică
având raza de 20 km şi centrul la NyAlesund, Svalbard, în Norvegia.
5
Cuprins
AVERTIZARE .......................................................................................................................... 2
Măsuri de precauţie ................................................................................................................... 3
Părţi componente şi butoane ..................................................................................................... 7
Conexiuni şi reglaje
Pasul 1: Pregătirea playerului ................................................................................................. 10
Pasul 2: Conectarea playerului............................................................................................... 11
Pasul 3: Reglaje rapide (Easy Setup) ...................................................................................... 13
Conectarea la reţea .................................................................................................................. 14
Redare
Redarea din reţea..................................................................................................................... 15
Redarea de pe un dispozitiv USB ........................................................................................... 16
Opţiuni disponibile.................................................................................................................. 17
Reglaje şi ajustări
Folosirea meniului de reglaje .................................................................................................. 18
Actualizarea prin reţea ............................................................................................................ 19
Reglaje pentru ecran ............................................................................................................... 19
Reglaje audio .......................................................................................................................... 20
Reglaje pentru control parental ............................................................................................... 21
Reglajele sistemului ................................................................................................................ 22
Reglaje de reţea ....................................................................................................................... 23
Reglaje rapide ......................................................................................................................... 23
Reiniţializare ........................................................................................................................... 23
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor ........................................................................................................ 24
Specificaţii............................................................................................................................... 27
Index ....................................................................................................................................... 31
6
Părţi componente şi butoane
Panoul frontal
1 Indicator de tensiune
Se aprinde când player-ul este pornit.
2 Senzor pentru telecomandă
4 Mufă USB
Conectaţi la această mufă un dispozitiv
USB.
3 Indicator WLAN
Se aprinde la folosirea unei reţele LAN
wireless.
5 [/1 pornit/standby
Porneşte player-ul sau îl trece în modul
standby.
Panoul din spate
1 Mufe LINE OUT (R-AUDIO-L)
5 Mufă HDMI OUT
2 Mufă LINE OUT (VIDEO)
6 Mufe COMPONENT VIDEO OUT (Y,
3 Mufă DC IN 12V (alimentare de la
adaptorul de C.A.)
PB , P R )
7 Port de reţea LAN (100)
4 Mufă DIGITAL OUT (OPTICAL)
Continuare l
7
Telecomandă
Acţiunile disponibile ale telecomenzii pot
diferi în funcţie de fişier sau de situaţie.
1 -TV- WIDE
Modifică formatul ecranului.
-TV- INPUT
Comută între televizor şi alte surse de
intrare.
-TV- ]/1 (TV pornit/standby)
Porneşte televizorul sau îl trece în modul
standby.
]/1 (pornit/standby)
Porneşte playerul sau îl trece în modul
standby.
2 Butoane numerotate (0-9)
Pentru introducerea numărului unui titlu/
capitol, etc..
VOL +/Ajustează volumul sonor al televizorului.
MUTING
Suprimă sonorul.
AUDIO
Alege limba coloanei sonore atunci când
sunt înregistrate piste multilingve.
CLEAR
Şterge caracterele introduse. La fiecare
apăsare a acestui buton este şters un
caracter.
SUBTITLE
Alege limba pentru subtitrare atunci când
sunt înregistrate subtitluri multilingve.
3 Butoane colorate (roşu/verde/
galben/albastru)
Butoane de apelare rapidă a funcţiilor
interactive.
4 DISPLAY (pagina 15)
z
Butonul cu numărul 5, AUDIO, VOL+ şi
N PLAY au câte un punct tactil. Folosiţi
acest punct ca referinţă atunci când acţionaţi
playerul.
8
Afişează pe ecran informaţia referitoare
la redare.
FAVORITES (pagina 17)
Afişează conţinutul de Internet adăugat
în lista Favourites. Puteţi lista până la 18
programe favorite din Internet.
OPTIONS (pagina 17)
Afişează pe ecran meniul de opţiuni
disponibile.
HOME
Afişează pe ecran meniul principal.
Afişează imaginea de fundal atunci când
este apăsat simbolul de categorie al
meniului principal.
RETURN
Pentru revenire la ecranul anterior.
</M/m/,
Deplasează zona luminoasă pentru
selectarea unui element afişat.
Butonul central (ENTER)
Pentru confirmarea elementului selectat.
Afişarea meniului
principal (HOME)
Meniul principal apare atunci când apăsaţi
butonul HOME: Alegeţi o categorie folosind
</,; alegeţi un element folosind M/m,
apoi apăsaţi ENTER.
5 . PREV/NEXT >
Pentru trecerea la capitolul, pista sau
fişierul precedent/următor.
REPLAY/ADVANCE
Este posibil ca, depinzând de conţinut,
aceste butoane să nu fie funcţionale.
m/M(rulare rapidă înapoi/
înainte)
• Pentru rulare rapidă înapoi/înainte în
timpul redării. La fiecare apăsare în
timpul redării video, viteza de redare se
modifică cu o treaptă.
• Pentru redare cu încetinitorul, atunci
când este apăsat mai mult de o secundă
în modul pauză.
• Pentru redarea cadru cu cadru, atunci
când este apăsat scurt în modul pauză.
N PLAY
Porneşte sau reporneşte redarea.
THEATER (pagina 28)
Comută în mod automat către cel mai
bun mod de redare a filmelor.
Butonul THEATER funcţionează numai
la conectarea unui amplificator (receptor)
sau a unui televizor compatibil cu modul
Sony Theater.
X PAUSE
Pentru a face o pauză de redare sau pentru
a relua redarea.
x STOP
Opreşte redarea şi memorează punctul de
întrerupere (resume point).
Punctul de întrerupere al unui titlu/
piste este ultimul punct redat sau ultima
fotografie dintr-un director cu imagini.
(Setup) : Pentru reglajele playerului.
(Photo) : Afişarea imaginilor.
(Music) : Redarea muzicii.
(Video) : Redarea filmelor.
(Network) : Sunt afişate elementele de
reţea.
9
Pasul 1 :
Pregătirea
player-ului
Verificarea accesoriilor
furnizate
Verificaţi dacă aveţi următoarele piese :
• Cablu de alimentare (1)
• Adaptor de curent alternativ (1)
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărimea AA) (2)
Pregătirea telecomenzii
Conexiuni şi
reglaje
10
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA)
potrivind bornele 3 şi # ale bateriilor cu
marcajele din interiorul compartimentului
pentru baterii.
Pasul 2 : Conectarea playerului
Nu cuplaţi cablul de alimentare înainte de a realiza toate conexiunile.
Conectarea la televizor
Alegeţi una dintre următoarele metode de conectare corespunzător cu mufele de intrare ale
televizorului dvs.. Potriviţi culorile mufelor atunci când conectaţi cablurile.
Calitate înaltă
Cablu HDMI (nu este furnizat)
Cablu audio/video
(nu este furnizat)
Cablu video pe
componente (nu
este furnizat)
Cablu audio/video
(nu este furnizat)
Calitate
standard
b
Nu conectaţi player-ul prin intermediul unui aparat video. Aparatul video poate fi afectat de
sistemul de protecţie a drepturilor de autor, iar imaginea la televizor va fi deformată .
Continuare l
11
Conectarea la amplificatorul AV (receptor)
Alegeţi una dintre următoarele metode de conectare corespunzător cu mufele de intrare ale
amplificatorului AV (receptorului) dvs.. Dacă alegeţi conexiunea B, efectuaţi reglajele aferente
de la secţiunea “Reglaje audio“ (pagina 20).
Cablu HDMI (nu este furnizat)
Cablu HDMI (nu
este furnizat)
Cablu optic digital
(nu este furnizat)
T Efectuaţi reglajele “Dolby Digital“*1 (pag. 20)
şi “DTS“*2 (pag. 20)
Cablu audio/video
(nu este furnizat)
*1 Produs sub licenţă Dolby Laboatories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu-D
sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratoriels.
12
*2 Produs sub licenţă conform următoarelor
patente din S.U.A. # : 5.451.942 ; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762 ; 6.487.535 precum şi
alte patente din Statele unite şi din întreaga
lume emise sau solicitate. DTS şi DTS 2.0 +
Digital Out sunt mărci comerciale înregistrate,
iar siglele şi simbolurile DTS sunt mărci
comerciale ale ©DTS, Inc. . Toate drepturile
sunt rezervate.
Pasul 3 : Reglaje rapide (Easy Setup)
Când este pornit pentru prima dată
aparatul
Aşteptaţi o scurtă perioadă de timp până
ce player-ul porneşte şi încep reglajele
rapide.
3 Porniţi televizorul, apoi
comutaţi selectorul de intrare al
televizorului dvs. pentru ca pe
ecran să apară semnalul de la
player.
1 Conectaţi adaptorul de C.A.
furnizat şi cablul de alimentare în
ordinea arătată mai jos.
Pentru demontare, efectuaţi operaţiile în
ordine inversă.
Spre mufa DC IN 12V
4 Efectuaţi reglajele rapide “Easy
Adaptor de C.A.
(furnizat)
Setup“.
Urmăriţi instrucţiunile afişate pe ecran
pentru a efectua reglajele de bază folosind
butoanele </M/m/, şi butonul
ENTER al telecomenzii.
Cablu de alimentare
(furnizat)
Spre priza de perete
După conectare, aşteptaţi circa 30 de
secunde până ce playerul trece în standby.
2 Apăsaţi [/1 pentru a porni
playerul.
13
Conectarea la reţea
Conectarea prin cablu
Conectarea wireless
Folosiţi un cablu LAN pentru a efectua
conexiunea la conectorul LAN(100) al
playerului.
Folosiţi facilitatea LAN wireless încorporată
în acest player.
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Cablu LAN
(nu este furnizat)
Router de
bandă largă
Modem ADSL/
modem de cablu
Internet
Pentru a efectua reglajele de
reţea
Alegeţi “Network Settings“, “Internet
Settings“, “Wired Setup“ (pagina 23) şi apoi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
finaliza conectarea.
14
Router LAN
wireless*
Modem ADSL/
modem de cablu
Internet
* Folosiţi un router LAN wireless care
acceptă 802.11b/g sau 802.11b/g/n.
Pentru a efectua reglajele de
reţea
Alegeţi “Network Settings“, “Internet
Settings“, “Wired Setup“ (pagina 23) şi apoi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
finaliza conectarea.
Redarea din reţea
Recepţionarea de
materiale video BRAVIA
Internet
BRAVIA Internet Video funcţionează ca
portal de Internet, funizând direct pentru
playerul dvs. conţinut de pe Internet şi o
varietate de programe de divertisment la
cerere.
1 Pregătiţi BRAVIA Internet Video.
Conectaţi playerul la o reţea (pag. 14).
2 Alegeţi
(Video),
(Music) sau
(Photo) în meniul principal,
folosind butoanele </,.
3 Alegeţi
Redare
simbolul unui program
cu conţinut de Internet folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Dacă lista conţinutului de Internet nu a
fost primită, va apărea un simbol care
semnalează acest lucru sau un simbol
nou.
Folosirea panoului de comandă
Panoul de comandă este afişat când începe
redarea unui fişier video. Simbolurile afişate
pot diferi în funcţie de programul cu conţinut
de pe Internet.
Pentru reafişare, apăsaţi DISPLAY.
1 Afişajul butoanelor de comandă
Apăsaţi </M/m/, sau ENTER
pentru operaţiile de redare.
2 Indicatorul pentru starea redării, cursor
care indică poziţia curentă, timpul de
redare, durata fişierului video.
3 Numele următorului fişier video.
4 Numele fişierului video curent selectat.
Continuare l
15
Redarea fişierelor de la un
server DLNA
Prin conectarea player-ului la reţeaua de la
domiciliul dvs. puteţi reda fişiere de video/
muzică/imagini de pe serverul dvs., care
poate fi, spre exemplu, un calculator PC
compatibil DLNA.
Pentru tipurile de fişiere care pot fi redate de
la un server DLNA, vedeţi “Tipuri de fişiere
care pot fi redate“ (pag. 27).
1 Pregătiţi redarea fişierelor de la
un server DLNA.
• Conectaţi playerul la o reţea (pag. 14).
• Vedeţi “Reglaje pentru conectarea la
server“ (pag. 23).
Redarea de pe un
dispozitiv USB
Puteţi reda fişiere video / muzică / foto de
pe dispozitivul USB conectat. Pentru a afla
care sunt dispozitivele USB compatibile,
consultaţi “Tipuri de fişiere care pot fi redate“
(pag. 27).
1 Conectaţi dispozitivul USB la
mufa USB a player-ului.
Înainte de conectare, consultaţi manualul
de instrucţiuni furnizat împreună cu
dispozitivul USB.
2 Alegeţi
(Video), (Music) sau
(Photo) în meniul principal,
folosind butoanele </,.
3 Alegeţi un server DLNA folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Va fi afişată lista fişierelor sau lista
directoarelor.
2 Alegeţi
(Video), (Music) sau
(Photo) în meniul principal,
folosind butoanele </,.
3 Alegeţi
(USB device) folosind
butoanele M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
16
Opţiuni
disponibile
Apăsarea butonului OPTIONS vă pune la
dispoziţie o varietate de reglaje şi de operaţii
de redare. Elementele disponibile diferă în
funcţie de situaţie.
Opţiuni generale (Common options)
Element
Repeat
Setting
Favourites
List
Play/Stop
Play from
start
Add to
Favourites
Remove
from
Favourites
Detalii
Stabileşte modul repetitiv.
Afişează lista conţinutului
favorit.
Porneşte sau opreşte
redarea.
Pentru redarea unui element
de la început.
Adaugă conţinut de Internet
în lista de conţinut favorit.
Şterge conţinut de Internet
din lista de conţinut favorit.
(Video) only - numai pt. video
Element
AV SYNC
Video
Settings
Pause
Detalii
Stabileşte diferenţa
temporală între imagine
şi sunet, prin întârzierea
sunetului la ieşire în raport
cu imaginea la ieşire (între 0
şi 120 milisecunde).
• Picture Quality Mode :
Pentru a regla imaginea în
diferite condiţii de iluminare din jur.
• FNR: Reduce zgomotul
aleatoriu.
• BNR: Reduce zgomotul
bloc mozaicat din imagini.
• MNR: Reduce zgomotul
minor de contur.
Pentru a face o pauză de
redare.
Element
Chapter
Search
IP Content
Noise
Reduction
Detalii
Pentru căutarea unui capitol
şi redarea de la început.
Reglează calitatea imaginii
conţinutului de Internet
(Music) only - numai pt. muzică
Element
Add
Slideshow
BGM
Detalii
Marchează fişiere de sunet
din memoria USB ca fundal
sonor pentru succesiunile de
imagini.
(Photo) only - numai pt. imagini
Element
Slideshow
Speed
Slideshow
Effect
Slideshow
BGM
Detalii
Modifică viteza de
succesiune a imaginilor.
Stabileşte efectele pentru
succesiunile de imagini.
• Opreşte funcţia.
• “My music from USB“:
Introduce ca fundal
sonor fişierele muzicale
marcate la secţiunea
“Add Slideshow BGM“.
Dacă nici un fişier nu este
marcat, va fi afişat mesajul
“Not registered“.
Slideshow
Redarea unei succesiuni de
imagini.
Rotate Left Fotografia este rotită în sens
antiorar cu 90°.
Rotate Right Fotografia este rotită în sens
orar cu 90°.
17
Folosirea meniului
de reglaje
(Setup) în meniul principal
Selectaţi
atunci când este necesar să modificaţi
reglajele playerului. Reglajele din oficiu sunt
subliniate.
1 Alegeţi
(Setup) în meniul
principal, folosind butoanele
</,.
2 Selectaţi simbolul categoriei de
reglaje folosind butoanele M/m,
apoi apăsaţi ENTER.
Reglaje şi ajustări
18
Element Explicaţii
Actualizarea prin reţea
(pag. 19)
Pentru actualizarea softwareului playerului.
Reglaje pentru ecran (pag.
19)
Pentru efectuarea reglajelor
video corespunzătoare tipului
de mufe de conectare.
Reglaje audio (pag. 20)
Pentru efectuarea reglajelor
audio corespunzătoare tipului
de mufe de conectare.
Reglaje pentru control
parental (pag. 21)
Efectuarea reglajelor detaliate
pentru funcţia de control
parental.
Reglajele sistemului (pag.
22)
Pentru efectuarea reglajelor
sistemului.
Reglaje de reţea (pag. 23)
Pentru efectuarea reglajelor
detaliate de Internet şi reţea.
Reglaje rapide (pag. 23)
Reia reglajele rapide pentru a
ajusta reglajele de bază .
Reiniţializare (pag. 23)
Aduce reglajele playerului la
valorile stabilite în fabrică.
Actualizarea
prin reţea
Reglaje pentru
ecran
Selectaţi “OK“ pentru a actualiza software-ul
playerului prin intermediul reţelei.
TV Type - modul ecranului
z
• Vă recomandăm să actualizaţi softwareul serverului la fiecare două luni
(aproximativ).
• Pentru informaţii despre actualizare, vizitaţi
următoarele situri de Internet :
Pentru utilizatorii din ţările europene :
http://support.sony-europe.com/
16:9
Alegeţi această variantă la
conectarea unui televizor
panoramic sau a unuia cu
funcţie panoramică.
4:3
Alegeţi această variantă la
conectarea unui televizor 4:3
fără funcţie panoramică.
Screen Format - formatul ecranului
Original
Alegeţi această variantă la
conectarea unui televizor cu
funcţie panoramică. O imagine
în format 4:3 va fi afişată în
format 16:9 chiar şi la un
televizor panoramic.
Fixed
Aspect
Ratio
Modifică dimensiunea imaginii
pentru a se potrivi cu ecranul,
păstrând raportul iniţial al
imaginii.
Pentru utilizatorii din Australia :
http://www.sony-asia.com/support/
Cinema Conversion Mode - mod
de conversie video
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă. Playerul detectează în
mod automat dacă materialul este
pe bază de video sau de film şi
comută la metoda de conversie
adecvată.
Video
Este stabilită metoda de conversie
adecvată pentru materialul pe
bază de video, indiferent de tipul
acestuia.
Output Video Format - format video
de ieşire
HDMI
În mod normal, alegeţi
“Auto“.
Component
Video
Selectează rezoluţia potrivită
pentru televizorul dvs.
Video
Se trece în mod automat la
cea mai joasă rezoluţie.
Continuare l
19
z
• Când conectaţi simultan mufa HDMI
OUT şi altă mufă video de ieşire, alegeţi
“Component Video“.
• Dacă nu apare imagine atunci când aţi
selectat “HDMI“ sau “Component Video“,
încercaţi altă rezoluţie de imagine.
Reglaje audio
Audio (HDMI)
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă. Sunt trimise la ieşire
semnale corespunzător cu
starea dispozitivului HDMI
conectat.
PCM
Sunt trimise la ieşire semnale
PCM prin mufa HDMI OUT .
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
Este detectat în mod automat
televizorul conectat şi este ales
reglajul de culoare potrivit.
YCbCr
(4:2:2)
Este trimis la ieşire semnal
video YCbCr 4:2:2.
YCbCr
(4:4:4)
Este trimis la ieşire semnal
video YCbCr 4:4:4.
RGB
Este trimis la ieşire semnal
video RGB.
HDMI Deep Color Output adâncimea de culoare la ieşirea HDMI
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă.
12bit
Atunci
când
televizorul
conectat este compatibil Deep
Colour, este trimis la ieşire
semnal video pe 12 biţi/10 biţi.
10bit
Off
Downmix
PCM
Converteşte pentru a trimite la
ieşire semnale PCM Liniare.
Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv
audio fără decodor încorporat
Dolby Digital.
Dolby
Digital
Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv
audio cu decodor încorporat
Dolby Digital.
DTS
Downmix
PCM
Converteşte pentru a trimite la
ieşire semnale PCM Liniare.
Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv
audio fără decodor încorporat
DTS.
DTS
Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv
audio cu decodor încorporat
DTS.
Alegeţi această variantă atunci
când imaginea este instabilă
sau culorile apar nenaturale.
Pause Mode - modul pauză
Auto
În mod normal alegeţi această
variantă. Imaginile dinamice,
în mişcare, vor apărea clare.
Frame
Imaginile statice sunt afişate la
înaltă rezoluţie.
20
Dolby Digital
Audio DRC
Auto
Redarea se efectuează la
parametrii dinamici specificaţi
în fişierul curent.
Standard
Redarea se efectuează la un
nivel standard de compresie .
Wide
Range
Redarea se efectuează fără
compresia dinamicii. Este
produs un sunet mai dinamic.
Downmix
Surround
Stereo
Sunt trimise la ieşire semnale
audio cu efect surround. Alegeţi
această variantă la conectarea
unui dispozitiv audio care
acceptă Dolby Surround (Pro
Logic) sau DTS Neo:6.
Sunt trimise la ieşire semnale
audio fără efect surround.
Alegeţi această variantă la
conectarea unui dispozitiv
audio care nu acceptă Dolby
Surround (Pro Logic) sau DTS
Neo:6
Reglaje pentru
control parental
Password - parolă
Stabileşte sau schimbă parola pentru funcţia
de control parental. Parola vă permite să
restricţionaţi accesul la redarea video de pe
Internet.
Parental Control Area Code codul de regiune
Redarea anumitor fişiere video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie de regiunea
geografică. Anumite scene pot fi blocate sau
înlocuite cu alte scene. Urmaţi instrucţiunile
de pe ecran şi introduceţi parola dvs. de 4
cifre.
Internet Video Parental Control
- control parental video de
Internet
Redarea anumitor fişiere video de pe Internet
poate fi limitată în funcţie vârsta utilizatorului.
Anumite scene pot fi tăiate sau înlocuite cu
alte scene. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
şi introduceţi parola dvs. de 4 cifre.
Materiale video neevaluate de
pe internet
Allow
Este permisă redarea
conţinutului video neevaluat.
Block
Conţinutul video de Internet
neevaluat este blocat.
21
Reglajele
sistemului
OSD
Stabileşte limba de afişare pe ecran a
interfeţelor.
Control for HDMI
On
Vă permite folosirea funcţiei de
“Comandă pentru HDMI“ (pag.
28).
Off
Opreşte această funcţie.
Auto Standby
On
Activează funcţia “Auto Standby“.
Această funcţie trece automat
aparatul în modul standby dacă
nu a fost apăsat nici un buton al
playerului sau al telecomenzii
pentru mai mult de 30 de minute.
Off
Opreşte această funcţie.
Auto Display
On
Pe ecran sunt afişate în mod
automat informaţii la schimbarea
titlurilor, modurilor de imagine,
semnalelor audio etc.
Off
Informaţiile sunt afişate numai
atunci când apăsaţi DISPLAY.
Screen Saver
On
Activează funcţia de protecţie a
ecranului. Imaginea de protecţie
a ecranului apare dacă nu folosiţi
playerul pentru mai mult de 10
minute când pe ecran este afişată o
interfaţă.
Off
Opreşte această funcţie.
Software Update Notification
On
Stabileşte ca playerul să vă
semnaleze cele mai noi versiuni
software (pag. 19).
Off
Opreşte această funcţie.
22
DivX(R) VOD
Pentru detalii vizitaţi următorul site de
Internet :
vod.divx.com
System information - informaţii
de sistem
Este afişată versiunea de software a playerului şi adresa MAC.
Reglaje de
reţea
Reglaje de Internet
Reglaje rapide
Este reluată operaţia “Easy Setup“ pentru
efectuarea reglajelor de bază. Urmaţi
instrucţiunile afişate pe ecran.
Conectaţi mai întâi player-ul la reţea. Pentru
detalii, consultaţi “Conectarea la reţea“
(pag. 14).
View
Network
Status
Este afişată starea curentă a
reţelei.
Wired
Setup
Alegeţi această variantă atunci
când aţi conectat aparatul
direct la un router de bandă
largă.
Wireless
Setup
Alegeţi această variantă atunci
când folosiţi un router LAN
wireless.
Pentru mai multe detalii,
vizitaţi următorul site de
Internet şi urmăriţi informaţia
FAQ (întrebări frecvente).
Pentru utilizatorii din Europa:
http://support.sony-europe.
com/
Reiniţializare
Revenirea la reglajele implicite,
din fabrică
Puteţi aduce toate reglajele player-ului la
valorile stabilite în fabrică prin selectarea unui
grup de elemente. Toate valorile elementelor
din acel grup vor fi aduse la valorile iniţiale.
Iniţializarea informaţiilor
personale
Puteţi şterge informaţiile personale stocate în
player.
Diagnosticarea conexiunii la reţea
Puteţi efectua diagnosticarea reţelei pentru
a verifica dacă a fost realizată în mod
corespunzător conexiunea.
Reglaje pentru conectarea la server
Stabiliţi dacă să fie afişat sau nu serverul
conectat.
Înregistrarea
“BD
remote”
a
dispozitivului
Pentru înregistrarea dispozitivului dvs. “BD
Remote“.
Unele dispozitive mobile pot instala aplicaţia
“BD Remote“.
Pentru cele mai noi dispozitive compatibile,
vizitaţi următorul site Internet :
Pentru utilizatorii din Europa:
http://support.sony-europe.com/
Pentru utilizatorii din Australia:
http://support.sony-asia.com/support
Dispozitive BD Remote înregistrate
Este afişată lista dispozitivelor dvs. “BD
Remote“ înregistrate.
23
Soluţionarea
problemelor
Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinaţi
oricare dintre problemele prezentate mai jos,
folosiţi acest ghid de soluţionare a defecţiunilor
care vă ajută să remediaţi problemele apărute
înainte de a solicita reparaţii. În cazul în care
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Alimentare
Aparatul nu porneşte
• Verificaţi dacă adaptorul de C.A. şi cablul
de alimentare sunt ferm conectate.
Imagine
Informaţii
suplimentare
Imaginea nu este prezentă sau nu
este trimisă în mod corespunzător la
ieşire
• Verificaţi dacă toate cablurile de conexiune
sunt ferm conectate (pag. 11).
• Comutaţi selectorul de intrare al
televizorului dvs. pentru a afişa semnalul
primit de la player.
• Conectaţi playerul la televizor folosind
mufa LINE OUT (VIDEO) şi verificaţi
reglajele “Output Video Format“ de la
“Screen Settings“ (pag. 19).
• În cazul conexiunilor HDMI, încercaţi
următoarele:
1 Opriţi şi reporniţi playerul. 2 Opriţi
şi reporniţi echipamentul conectat. 3
Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul
HDMI.
• Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI care nu acceptă tehnologia
de protecţie a drepturilor de autor.
• Pentru conexiuni HDMI, verificaţi
reglajele “Output Video Format“ de la
“Screen Settings“ (pag. 19).
Limba de afişare pe ecran este
comutată în mod automat când este
conectată mufa HDMI OUT
• În cazul în care pentru “Control for
HDMI“ a fost aleasă varianta “ON“
(pag. 22), limba de afişare pe ecran se
modifică în funcţie de reglajele de limbă
24
ale televizorului conectat (dacă modificaţi
reglajele televizorului etc.)
Sunet
Sunetul nu este prezent sau nu este
trimis în mod corespunzător la ieşire
• Verificaţi ca toate cablurile de conexiune să
fie ferm conectate (pag. 11).
• Comutaţi selectorul de intrare al
amplificatorului dvs. AV (receptorului)
astfel ca semnalele audio de la player
să ajungă la ieşirea amplificatorului AV
(receptorului).
• În cazul în care semnalul audio nu iese prin
mufa DIGITAL OUT (OPTICAL)/HDMI
OUT, verificaţi reglajele audio (pag. 20).
• În cazul conexiunilor HDMI, încercaţi
următoarele:
1 Opriţi şi reporniţi player-ul. 2 Opriţi
şi reporniţi echipamentul conectat. 3
Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul
HDMI.
• În cazul unei conexiuni HDMI, dacă
playerul este conectat la televizor
prin intermediul unui amplificator AV
(receptor), încercaţi să conectaţi să
conectaţi cablul HDMI direct la televizor.
Deasemenea, consultaţi manualul
de utilizare furnizat împreună cu
amplificatorul AV (receptorul).
• Mufa HDMI OUT este conectată la un
dispozitiv DVI (mufele DVI nu transmit
semnal audio).
• Dispozitivul conectat la mufa HDVI OUT
nu acceptă formatul audio al playerului.
Verificaţi reglajele audio (pag. 20).
Dispozitive USB
Playerul nu recunoaşte un dispozitiv
USB conectat la player
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este ferm
conectat la mufa USB.
• Verificaţi integritatea cablului şi a
dispozitivului USB.
• Verificaţi ca dispozitivul USB să fie pornit.
• Dacă dispozitivul USB este conectat prin
intermediul unui hub USB, conectaţi
dispozitivul USB direct la player.
Video BRAVIA Internet
Sunetul/ imaginea sunt de slabă
calitate /anumite programe suferă
o pierdere de detalii, în special în
timpul redării cu viteză mărită sau pe
durata scenelor întunecate
• În funcţie de furnizorii conţinutului de pe
Internet calitatea imaginii/ sunetului poate
fi slabă.
• Calitatea imaginii/ sunetului poate fi
ameliorată prin modificarea vitezei
conexiunii. Sony recomandă o viteză de
cel puţin 2,5 Mbps pentru definiţie video
standard şi de 10 Mbps pentru video de
înaltă definiţie.
• Nu toate piesele video conţin sunet.
Imaginea este prea mică
• Apăsaţi M pentru a o mări.
Conectarea la reţea
Player-ul nu poate fi conectat la reţea
• Verificaţi conexiunea la reţea (pag. 14) şi
reglajele de reţea (pag. 23)
Nu puteţi conecta calculatorul PC la
Internet după ce aţi efectuat “Wi-Fi
Protected Setup (WPS)“
• Reglajele wireless ale routerului se pot
modifica în mod automat dacă folosiţi
funcţia “Wi-Fi Protected Setup“ înainte de
a stabili reglajele routerului. În acest caz,
modificaţi în mod corespunzător reglajele
calculatorului PC.
Nu puteţi conecta player-ul la
routerul LAN wireless
• Verificaţi dacă routerul LAN wireless este
pornit.
• În funcţie de mediul înconjurător, cum
ar fi materialul pereţilor, condiţiile de
recepţie ale undelor radio sau diferite
obstacole dintre player şi routerul LAN
wireless, distanţa de comunicaţie poate fi
redus. Amplasaţi playerul şi routerul LAN
wireless mai aproape unul de altul.
• Dispozitivele care folosesc banda de
Continuare l
25
frecvenţe de 2,4 Ghz, cum ar fi cuptoare
cu microunde, dispozitivul Bluetooth
sau dispozitive de comandă digitale, pot
întrerupe comunicaţia.
Mutaţi playerul departe de astfel de
dispozitive sau opriţi-le.
Routerul wireless dorit nu este
detectat chiar dacă aţi efectuat
operaţia “Scan“
• Apăsaţi RETURN pentru a reveni la
interfaţa precedentă şi efectuaţi din nou
operaţia de detecţie “Scan“. Dacă în
continuare router-ul wireless dorit nu
este detectat, apăsaţi RETURN pentru a
selecta “Manual registration“ (înregistrare
manuală).
Când porniţi playerul, pe ecran este
afişat mesajul “A new software
version has been found on the
network. Perform update under
“Network Update“ (O nouă versiune
software a fost găsită în reţea. Efectuaţi
actualizarea la secţiunea “Network
Update“)
• Vedeţi “Actualizarea prin reţea“ (pag. 19)
pentru a actualiza player-ul cu o nouă
versiune software.
BRAVIA Sync
(Comandă pentru HDMI)
Funcţia de comandă pentru HDMI nu
acţionează (BRAVIA Sync)
• Verificaţi ca pentru “Control for HDMI“ să
fie aleasă varianta “On“ (pag. 22).
• Dacă aţi schimbat conexiunea HDMI,
opriţi şi reporniţi player-ul.
• Dacă a intervenit o cădere de tensiune,
alegeţi pentru “Control for HDMI“
varianta “Off“ apoi alegeţi din nou pentru
“Control for HDMI“ varianta “On“ (pag.
22).
• Verificaţi următoarele şi consultaţi
manualul de utilizare furnizat împreună cu
echipamentele.
– Componenta conectată este compatibilă
cu funcţia de comandă HDMI “Control
for HDMI“.
26
– Reglajele pentru funcţia de comandă
HDMI ale componentei conectate au fost
corect efectuate.
• Atunci când conectaţi player-ul la televizor
prin intermediul unui amplificator AV
(receptor)
– Dacă amplificatorul AV (receptorul) nu
este compatibil cu funcţia “Control for
HDMI“, este posibil să nu puteţi acţiona
televizorul de la player.
– Când modificaţi conexiunea HDMI,
când deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare, sau dacă a intervenit o cădere
de tensiune, încercaţi următoarele:
1 Comutaţi selectorul de intrare al
amplificatorului AV (receptor) astfel ca
imaginea provenită de la player să apară
pe ecranul televizorului. 2 Alegeţi
pentru “Control for HDMI“ varianta
“Off“ apoi alegeţi din nou pentru
“Control for HDMI“ varianta “On“ (pag.
22). Consultaţi manualul de utilizare
furnizat împreună cu amplificatorul AV
(receptor).
Altele
Redarea nu este efectuată de la
începutul secţiunii de conţinut
• Apăsaţi OPTIONS, apoi alegeţi “Play from
start“ (redare de la început).
Redarea nu se reia din punctul de
reluare în care aţi întrerupt ultima
dată redarea.
• Punctul de reluare poate fi şters din
memorie atunci când :
– aţi deconectat cablul USB.
– redaţi altă secţiune de conţinut.
– aţi oprit playerul.
Playerul nu răspunde la nici o
comandă de la butoane.
• Menţineţi apăsat butonul [/1 al
playerului mai mult de 10 secunde până
ce indicatorii luminoşi ai panoului frontal
se sting. Dacă playerul nu răspunde
în continuare la nici o comandă de la
butoane, deconectaţi şi reconectaţi cablul
de alimentare.
Specificaţii
Tipuri de fişiere care pot fi
redate
Intrări şi ieşiri
Video
(Numele mufei:
tip/ nivel de ieşire/impedanţă)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono/2Vrms/10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optic /–18dBm (660nm)
HDMI OUT:
conector standard HDMI 19-pin
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR):
Phono/Y: 1.0Vp-p/PB, PR: 0.7Vp-p/
75 ohm
LINE OUT VIDEO:
Phono/1.0Vp-p/75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
USB:
USB Tip A
(Pentru conectarea unei memorii USB,
a unui dispozitiv HDD, a unui cititor de
carduri de memorie, a unei camere digitale
sau a unei camere video digitale)
DC IN:
12 V DC
Formatul fişierului
Extensii
MPEG-1 Video/ PS*1*5
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*6
DivX*2
MPEG-4 AVC*1*5
“.mpg,” “.mpeg,”
“.m2ts,” “.mts”
Wireless
Wireless LAN standard:
IEEE802.11b/g/n
Bandă de frecvenţă:
banda 2.4 GHz: Canale 1-13
Modulaţie:
Modem DS-SS şi Modem OFDM
Generale
Cerinţe de alimentare:
Adaptor CA: 110–240V AC, 50/60Hz
Consum de putere (aprox.):
14W
Dimensiuni (aprox.):
185mm × 193mm × 40mm (L/A/Î)
inclusiv părţile proeminente
Greutate (aprox.):
680g
Temperatură de lucru:
5ºC la 35ºC
Umiditate de lucru:
25% la 80%
Accesorii furnizate
Vedeţi pagina 10.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
WMV9*1*5
AVCHD*5
“.avi,” “.divx”
“.mkv,” “.mp4,”
“.m4v,” “.m2ts,”
“.mts”
“.wmv,” “.asf”
*3
Muzică
Formatul fişierului
Extensii
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
AAC*1*4*5
WMA9
Standard*1*4*5
LPCM
“.mp3”
“.m4a”
“.wma”
“.wav”
Imagine
Formatul fişierului
Extensii
JPEG
“.jpg,” “.jpeg”
*1 Acest aparat nu redă fişiere codate cu DRM.
*2 Despre DIVX VIDEO : DivX ® este un
format video digital creat de DivX, Inc. Acesta
este un dispozitiv certificat oficial DivX care
redă materiale DivX video. Vizitaţi www.divx.
com pentru mai multe informaţii şi pentru
aplicaţii software de conversie a fişierelor
către formatul video DivX.
Despre DIVX VIDEO-ON-DEMAND : Acest
dispozitiv certificat DivX ® trebuie să fie
înregistrat pentru a reda conţinut DivX Video
la cerere (VOD). Pentru a genera codul de
înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD
din meniul de configurare al dispozitivului.
Accesaţi adresa vod.divx.com cu acest cod
pentru a definitiva procesul de înregistrare şi
a afla mai multe despre DivX VOD.
*3 Aparatul redă fişiere în format AVCHD care
sunt înregistrate prin intermediul unei camere
video digitale etc.
*4Aparatul nu redă fişiere codate cu pierderi
reduse (Lossless).
*5 Aparatul nu redă acest format de fişier de la
un server DLNA.
27
*5 Aparatul redă numai definiţii video standard
de la un server DLNA.
b
• Este posibil ca, în funcţie de format, de codare,
de condiţiile de înregistrare sau de serverul
DLNA, anumite fişiere să nu fie redate.
• Este posibil ca anumite fişiere editate cu un
calculator PC să nu fie redate.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau directoare de pe dispozitive USB :
– directoare până la nivelul de imbricare 5
– până la 500 de fişiere într-un singur arbore.
• Playerul poate recunoaşte următoarele fişiere
sau directoare stocate pe un server DLNA :
– directoare până la nivelul de imbricare 20
– până la 999 de fişiere într-un singur arbore.
• Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
• Sistemul poate recunoaşte dispozitive Mass
Storage Class (MSC) (cum ar fi o memorie
flash sau un hard disk), dispozitive de captură
de fotografii (SICD) şi tastaturi cu 101 taste
(numai la portul USB).
• Pentru a evita deteriorarea datelor, a
dispozitivului de memorie USB sau a
altor dispozitive, opriţi sistemul înainte de
conectarea sau de decuplarea memoriei USB
sau a altor dispozitive.
Despre facilităţile BRAVIA
Sync (numai pentru
conexiuni HDMI)
Prin conectarea unor componente Sony
compatibile cu funcţia “Control for HDMI“
folosind un cablu HDMI (nu este furnizat),
acţionarea echipamentelor se simplifică după
cum urmează :
• One Touch Play - redare cu o singură
atingere
Printr-o singură atingere a următoarelor
butoane, televizorul conectat porneşte şi
selectorul de intrare al televizorului este
comutat în mod automat către player.
– [/1
– HOME : este afişat în mod automat meniul
principal (pag. 8, 15, 18)
– N PLAY : redarea începe în mod
automat.
• System Pwer-Off - oprirea sistemului
Când opriţi televizorul folosind -TV- [/1
sau butonul de pornire al telecomenzii,
player-ul şi componentele compatibile
HDMI se vor opri în mod automat.
28
• Theater
Atunci când apăsaţi TRHEATER, playerul
comută automat către cel mai bun mod
video pentru urmărirea filmelor. La
conectarea unui amplificator AV (receptor)
Sony folosind un cablu HDMI, boxa este
deasemenea comutată în mod automat.
La conectarea unui televizor compatibil cu
modul Theater folosind un cablu HDMI,
modul video al televizorului comută către
modul Theater. Apăsaţi din nou butonul
pentru a reveni la reglajele iniţiale.
• Language Follow- alegerea limbii
Dacă schimbaţi limba de prezentare a
indicaţiilor de pe ecranul TV, va fi stabilită
aceeaşi limbă şi pentru prezentarea
interfeţei, după ce player-ul este oprit şi
apoi pornit.
Pregătiri pentru facilităţile
BRAVIA Sync
Alegeţi pentru “Control for HDMI“ varianta
“On“ la secţiunea de reglaje “Reglajele
sistemului” (pag. 22).
Pentru detalii despre reglajele televizorului
dvs. sau a altor componente, consultaţi
manualele de utilizare furnizate împreună cu
televizorul sau componentele respective.
z
• La conectarea unui televizor compatibil
cu funcţia “Control for HDMI” - Reglaje
facile, folosind un cablu HDMI, reglajele
pentru “Control for HDMI” ale player-ului
sunt activate în mod automat (“On“) dacă
funcţia “Control for HDMI” a televizorului
conectat este activă (“On“). Consultaţi
manualul de utilizare furnizat împreună cu
televizorul.
• La conectarea unui televizor compatibil
BRAVIA Sync, marca Sony, folosind un
cablu HDMI, puteţi acţiona funcţiile de
bază ale player-ului folosind telecomanda
televizorului dacă pentru “Control for
HDMI“ a fost aleasă varianta “On“ la
televizorul conectat. Consultaţi manualul de
utilizare furnizat împreună cu televizorul.
b
În funcţie de componentele conectate, este
posibil ca funcţia “Control for HDMI“ să
nu fie operaţională. Consultaţi manualul de
utilizare furnizat împreună cu componenta.
Despre securitatea în
reţeaua LAN wireless
Deoarece comunicaţia prin intermediul
funcţiei LAN wireless este stabilită prin unde
radio, semnalul wireless poate fi interceptat.
Pentru a proteja comunicaţia wireless, acest
sistem acceptă diverse funcţii de securitate.
Aveţi grijă să realizaţi corect reglajele legate
de securitate, în concordanţă cu mediul
reţelei.
Fără securitate
Cu toate că reglajele pot fi efectuate cu
uşurinţă, oricine poate intercepta comunicaţia
wireless sau se poate conecta la reţeaua dvs.
wireless, chiar fără a dispune de instrumente
sofisticate. Reţineţi că există riscul de acces
neautorizat sau de intercepţie a datelor.
WEP
WEP aplică securitatea comunicaţiilor pentru
a împiedica persoanele străine să intercepteze
comunicaţia sau să aibă acces la reţeaua dvs.
wireless. WEP este o tehnologie de securitate
menţinută pentru compatibilitate, care permite
şi conectarea de dispozitive mai vechi, care
nu sunt compatibile cu TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK
(TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate
dezvoltată pentru a corecta deficienţele
tehnologiei WEP. TKIP asigură un nivel de
securitate mai înalt decât WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK
(AES)
AES este o tehnologie de securitate care
utilizează o metodă de securitate avansată,
diferită de WEP şi TKIP.
AES asigură un nivel de securitate mai înalt
decât WEP sau TKIP.
Drepturi de autor şi mărci
comerciale
• „AVCHD” şi sigla „AVCHD” sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation şi Sony
Corporation.
• , „XMB” şi „xross media bar” sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation şi Sony
Computer Entertainment Inc.
• Acest produs include tehnologie HDMI™
(High Definition Multimedia Interface)
HDMI, sigla HDMI şi denumirea High
Definition Multimedia Interface sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing LLC.
• „x.v.Colour” şi sigla „x.v.Color “ sunt mărci de
comerţ ale Sony Corporation.
• „BRAVIA” este marcă de comerţ a Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD” şi sigla asociată sunt mărci de
comerţ ale Sony Corporation.
• Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• „DivX®” şi “DivX Certified®” şi siglele asociate
sunt mărci comerciale înregistrate ale DivX, Inc.
şi sunt folosite sub licenţă.
• Windows Media este marcă de comerţ sau marcă
de comerţ înregistrată a Microsoft Corporation
din Statele Unite şi/sau din alte ţări.
Acest produs este protejat de anumite prevederi
legale privind drepturile de proprietate
intelectuală deţinute de Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuţia acestor tehnologii în
afara acestui produs este interzisă, fără a deţine
licenţă Microsoft sau fără a fi autorizate de
sucursale ale Microsoft.
• Sigla „Wi-Fi CERTIFIED™“ este un marcaj
de certificare al Wi-Fi Alliance.
• Marcajul „Wi-Fi Protected Setup™” este un
marcaj al Wi-Fi Alliance.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“ şi „Wi-Fi Protected
Setup™” sunt mărci comerciale ale Wi-Fi
Alliance.
• DLNA®, sigla DLNA şi DLNA
CERTIFIED™ sunt mărci comerciale, mărci
de service sau mărci de certificare ale Digital
Living Network Alliance.
• Toate celelalte denumiri de companii şi
produse folosite în acest manual pot fi mărci
comerciale înregistrate sau mărci comerciale
ale respectivelor companii. În continuare, în
acest manual nu vor apărea, însă, în fiecare
caz, marcajele ™ sau ®.
29
Numere de cod ale
televizoarelor care pot fi
acţionate
În timp ce menţineţi apăsat -TV- [/1,
introduceţi numărul de cod al producătorului,
folosind butoanele numerotate.
Producător
Cod numeric
Sony
Hitachi
LG/Goldstar
Loewe
Mitsubishi/MGA
Panasonic
Philips
Pioneer
RCA
Samsung
Sharp
Toshiba
01 (din oficiu)
02
04
45
13
19
21
16
10
20
18
07
30
Control parental / codul
regiunii
Pentru detalii, vedeţi “Parental Control Area
Code - codul de regiune“ (pag. 21)
Număr, regiune (cod)
2044, Argentina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgia (be)
2070, Brazilia (br)
2090, Chile (cl)
2092, China (cn)
2093, Columbia (co) xxx
2115, Danemarca (dk)
2086, Elveţia (ch)
2424, Filipine (ph)
2165, Finlanda (fi)
2174, Franţa (fr)
2109, Germania (de)
2200, Grecia (gr)
2219, Hong Kong (hk)xxx
2248, India (in)
2238, Indonezia (id)
2239, Irlanda (ie) xxx
2254, Italia (it)
2276, Japonia (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxemburg (lu) xxx
2363, Malaezia (my)
2184, Marea Britanie (gb)
2362, Mexic (mx)
2390, Noua Zeelandă (nz)
2379, Norvegia (no)
2376, Olanda (nl)
2427, Pakistan (pk)
2428, Polonia (pl)
2436, Portugalia (pt)
2489, Rusia (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spania (es)
2499, Suedia (se)
2543, Taiwan (tw)
2528, Tailanda (th)
Index
Cuvintele în ghilimele apar
pe interfeţele de ecran.
A
Actualizare ................19, 22
Adaptor C.A. ...................13
AUDIO...............................8
“Audio Settings” .............20
“Auto Standby” ...............22
H
S
HDMI ........................ 19, 20
HOME ......................... 8, 18
Home, meniu principal.... 18
“Setup” ........................... 18
Soluţionarea problemelor 24
SUBTITLE (subtitrare) ..... 8
System Power-Off .......... 28
I
Internet ........................ 8, 15
“IP Content Noise
Reduction” ..................... 17
B
L
Baterii...............................10
BRAVIA Internet Video ..15
BRAVIA Sync ............26, 28
Butoane colorate ...............8
Language Follow ........... 28
M
MAC, adresă ................... 22
MUTING........................... 8
C
CLEAR ..............................8
Conectare
amplificator AV
(receptor) .......................12
Reţea .............................14
Televizor ....................... 11
Configurare ......................18
“Control for HDMI” ...........
..............................22, 26, 28
N
D
P
Deep Colour ....................20
DISPLAY ...........................8
DLNA...............................16
Dolby Digital ...................20
DTS ..................................20
Parental Control ............. 21
“Parental Control Settings” .
......................................... 21
E
“Easy Setup”
- reglaje rapide ........13, 23
“Network Settings” ......... 23
“Network Update” .......... 19
O
T
Telecomandă ............... 8, 10
THEATER ................... 9, 28
“TV Type” ....................... 19
U
USB ................................. 16
W
WEP ................................ 29
WIDE- panoramic ............ 8
WPA2-PSK (AES) .......... 29
WPA2-PSK (TKIP) ......... 29
WPA-PSK (AES) ............ 29
WPA-PSK (TKIP) ........... 29
One-Touch Play - redare cu
o singură atingere ............ 28
OPTIONS.......................... 8
“OSD” ............................. 22
R
Reglaje de ecran .............. 19
Reglaje de sistem ............ 22
Reiniţializarea player-ului23
Reluarea redării ........... 9, 26
Resetare .......................... 23
F
FAVORITES ......................8
Fişiere care pot fi redate ..27
31
Software-ul acestui player poate fi actualizat în viitor. Pentru a afla
detalii despre variantele mai recente disponibile, vă rugăm să vizitaţi :
Pentru clienţii din ţările europene :
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din Australia
http://www.sony-asia.com-support/
z
Pentru a găsi observaţii utile, sfaturi şi informaţii despre produse Sony şi
servicii, vă rugăm să vizitaţi: http://sony-europe.com/myproduct/
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu
trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele
de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement