Sony | VRD-MC5 | Sony VRD-MC5 MC5 DVD recorder Instrucţiuni de utilizare

Recorder DVD
multifuncţional
Manual de instrucţiuni
VRD-MC5
© 2007 Sony Corporation
Reglementări privind siguranţa
Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice
nu aşezaţi recipiente ce conţin lichide - de
exemplu vaze - deasupra aparatului.
Nu instalaţi aparatul în spaţii strâmte cum ar fi o
bibliotecă sau alt element de mobilier similar.
AVERTIZARE
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu
acest produs măreşte riscul de a vă fi afectată
vederea. Cum razele laser utilizate de acest
recorder DVD sunt periculoase pentru ochi,
nu încercaţi să demontaţi carcasa aparatului.
Apelaţi la serviciile unor persoane calificate.
Acest aparat este clasificat ca produs din CLASA
1 LASER. MARCAJUL de PRODUS CLASA
1 LASER se află pe partea de jos a aparatului,
spre exterior.
Această etichetă este plasată pe compartimentul
de protecţie al laser-ului, în interior.
AtenţieLa deschiderea carcasei sunt emise radiaţii Laser din clasa 3B în domeniul vizibil sau invizibil. Evitaţi expunerea la radiaţii.
ATENŢIE :
Risc de electrocutare
Nu desfaceţi
ATENŢIE : Pentru reducerea riscurilor de electrocutare,
Nu demontaţi carcasa sau panoul din spate.
Nu conţine piese care pot fi depanate de utilizator.
Apelaţi doar la serviciile unor persoane calificate.
2
Acest simbol este marcat
pentru a avertiza utilizatorul
asupra prezenţei, în interiorul
aparatului, a unor zone
neizolate în care există “tensiuni
periculoase”, suficient de mari
pentru a reprezenta un pericol de
electrocutare pentru persoane.
Acest simbol este marcat pentru
a atenţiona utilizatorul asupra
prezenţei unor instrucţiuni
importante de folosire sau
de întreţinere (service) în
documentaţia care însoţeşte
aparatul.
Acest simbol grafic se află în partea de jos a
aparatului.
Instrucţiuni importante privind
siguranţa
1) Citiţi acest manual de instrucţiuni.
2) Păstraţi manualul de instrucţiuni.
3) Respectaţi toate avertizările.
4) Urmaţi toate instrucţiunile.
5) Nu folosiţi acest aparat în apropierea apei.
6) Pentru curăţarea aparatului, folosiţi numai
materiale textile uscate.
7) Pentru a preîntâmpina incendiile, nu acoperiţi
fantele de aerisire ale aparatului. Instalaţi
echipamentul respectând instrucţiunile
producătorului.
8) Nu plasaţi aparatul în apropierea unor surse
de căldură cum ar fi radiatoare, sobe sau
alte aparate (inclusiv amplificatoare) care se
încălzesc.
9) Nu neglijaţi rolul de protecţie al ştecărelor
polarizate sau a celor cu împământare. Un
ştecăr polarizat are două lamele inegale (una
este mai lată). Un ştecăr cu împământare are
pe lângă cele două lamele egale un picioruş
suplimentar prin care se realizează legătura la
instalaţia de împământare a clădirii. Ambele
tipuri de ştecăre au rol de siguranţă.
Dacă ştecărul furnizat nu se potriveşte la
priza la care vreţi să îl cuplaţi, consultaţi
un electrician pentru a înlocui priza care nu
mai corespunde cerinţelor actuale.
10) Protejaţi cablul de alimentare, astfel încât
să nu fie călcat sau perforat, mai ales în
apropierea conectorilor, în punctele de
prindere sau la ieşirea din aparat.
11) Utilizaţi exclusiv elementele suplimentare /
accesoriile specificate de producător.
12) Folosiţi acest aparat numai pe o etajeră,
suport, un trepied, sistem de prindere sau
tip de masă recomandată de producător sau
comercializată împreună cu aparatul. Dacă
este utilizat un raft, aveţi grijă la deplasarea
acestuia sau a ansamblului etajeră - aparat
pentru a evita accidentele cauzate de
răsturnare.
13) Decuplaţi de la reţea acest aparat în timpul
furtunilor cu descărcări electrice sau în
cazul în care nu este utilizat o perioadă mai
lungă de timp.
14) Pentru service, apelaţi la persoane calificate.
Sunt necesare operaţii de service ori de câte
ori aparatul este deteriorat în vreun fel, cum
ar fi: dacă este afectat cablul de alimentare
cu energie electrică sau dacă se strică vreun
conector, dacă în interiorul aparatului
pătrunde vreun obiect solid sau lichid, dacă
echipamentul a fost expus la ploaie sau
umezeală, dacă funcţionarea nu este normală
sau dacă aparatul a căzut pe jos.
Prevederi de compatibilitate FCC
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale,
conform Părţii 15 din Regulamentul FCC. Aceste
limite sunt stabilite pentru asigurarea unei
protecţii rezonabile împotriva interferenţelor
dăunătoare din instalaţiile casnice. Acest echipament generează, foloseşte şi poate
radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în care
nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor
poate cauza interferenţe dăunătoare pentru
sistemul de radiocomunicaţii.
Totuşi, nu există nici o garanţie că nu vor apărea
interferenţe cu unele instalaţii. Dacă acest aparat
cauzează interferenţe cu recepţia radio sau TV
care pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfătuit să
încerce eliminarea acestor interferenţe prin una
dintre următoarele măsuri :
– Reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie.
– Mărirea distanţei dintre echipament şi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul.
– Consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau
modificări care nu sunt aprobate în mod expres
în acest manual pot conduce la scoaterea
aparatului din uz.
Note privind adaptorul de reţea
• Vă rugăm verificaţi că priza de perete să se
afle în apropierea aparatului şi să fie uşor
accesibilă.
• Aveţi grijă să folosiţi adaptorul de reţea şi
cablul de alimentare furnizate.
• Nu folosiţi nici un alt fel de adaptor de reţea
deoarece poate genera disfuncţionalităţi.
• Conectaţi adaptorul de reţea la o priză uşor
accesibilă.
• Nu atingeţi adaptorul de reţea când aveţi
mâinile ude.
• Dacă remarcaţi vreo anormalitate în
funcţionarea adaptorului de reţea, decuplaţi-l
imediat de la priză.
• În cazul în care este necesar, folosiţi un
adaptor de priză disponibil în comerţ, în
funcţie de configuraţia prizei.
• Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă
vreme este conectat la priză, chiar dacă
echipamentul propriu-zis este oprit.
Plăcuţa cu denumirea aparatului este plasată în
partea de jos a acestuia.
3
Notă pentru clienţii din S.U.A.
Înregistrarea proprietarului
Numărul serial şi cel ce simbolizează modelul sunt
notate în partea de jos a aparatului. Notaţi numărul
serial în spaţiul care-i este rezervat în continuare.
Specificaţi aceste numere ori de câte ori apelaţi la
dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest produs.
Număr model : VRD-MC5
Număr serial : _________________
Notă pentru clienţii din Marea Britanie
şi din republica Irlanda
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat
un conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie
înlocuită cu o alta care prezintă aceleaşi
caracteristici şi care este aprobată de ASTA sau
BSI pentru BS 1362 (marcată cu semnele
sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie
detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după
înlocuirea siguranţei. Nu folosiţi niciodată
siguranţa fără capac. În cazul în care pierdeţi
capacul, contactaţi cel mai apropiat service
Sony.
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată
în documentele separate pentru service sau
garanţie.
4
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Cuprins
Reglementări privind siguranţa ................................................................................... 2
Introducere
Facilităţi........................................................................................................................ 8
În legătură cu acest manual......................................................................................... 9
Conţinutul ambalajului................................................................................................ 11
Părţi componente şi butoane..................................................................................... 12
Pornirea / oprirea alimentării...................................................................................... 16
Interfaţa de căutare...............................................................................................................17
Accesarea funcţiilor din meniu.............................................................................................17
Introducerea unui disc................................................................................................ 19
Introducerea unui card de memorie........................................................................... 21
Crearea unui DVD video
Crearea unui DVD video şi a unui disc AVCHD......................................................... 22
Tipuri de copiere...................................................................................................................22
Despre discurile DVD video şi AVCHD..............................................................................25
Camere digitale / echipamente video, calitatea înregistrării şi interfaţa..............................27
Discuri ce pot fi utilizate.......................................................................................................29
În legătură cu crearea unui DVD video şi a unui disc AVCHD...........................................30
Copierea de la o cameră video Handycam® (HDD / Memory Stick)
– Copiere printr-o singură atingere............................................................................ 32
Copierea de la o cameră video Handycam® (HDD / Memory Stick)
– Utilizarea Modului copiere....................................................................................... 35
Înainte de a selecta modul de copiere...................................................................................35
Copiere completă..................................................................................................................37
Copiere în etape....................................................................................................................38
Copierea Listei de redare......................................................................................................40
Copierea Scenelor selectate..................................................................................................41
Copierea de la o cameră video Handycam® (DVD).................................................. 43
Înainte de a selecta modul de copiere...................................................................................43
Copiere completă..................................................................................................................45
Copiere consolidată..............................................................................................................46
Copierea de la o cameră video Handycam® (DV / D8) sau de la o cameră video
digitală DV.................................................................................................................. 48
Înainte de a selecta modul de copiere...................................................................................48
Copiere completă..................................................................................................................49
Copiere manuală...................................................................................................................50
Copiere de la echipamente video . ............................................................................ 52
5
Crearea unui DVD foto
Crearea unui DVD foto............................................................................................... 55
Tipuri de copiere...................................................................................................................55
În legătură cu crearea de DVD-uri foto – Tipuri de DVD foto............................................56
Camere digitale / dispozitive foto, suporturi media şi interfaţa...........................................57
Discuri ce pot fi utilizate pentru crearea unui DVD foto......................................................58
Copierea fotografiilor stocate pe un card de memorie / Handycam® ....................... 60
Finalizare / Vizionarea discului DVD creat
Scoaterea din aparat / Finalizarea discului creat....................................................... 65
Previzualizarea unui DVD video şi a unuia foto......................................................... 68
Reglaje
Utilizarea Meniului de reglaje..................................................................................... 71
Calitatea înregistrării............................................................................................................72
Cronometru de oprire automată............................................................................................72
Crearea automată a capitolelor.............................................................................................72
Meniu DVD..........................................................................................................................73
Succesiune de imagini cu muzică.........................................................................................73
Crearea unei succesiuni de imagini......................................................................................74
Finalizarea discului...............................................................................................................74
Ştergerea discului.................................................................................................................76
Informaţii despre sistem.......................................................................................................77
Prezentare demonstrativă......................................................................................................77
Sistem de culoare..................................................................................................................77
Limba folosită.......................................................................................................................77
Informaţii suplimentare
Despre discuri............................................................................................................ 78
Discuri compatibile pentru inscripţionare............................................................................78
Despre cardurile de memorie..................................................................................... 79
Despre “Memory Stick”.......................................................................................................79
Despre cardurile CompactFlash / SD / xD-Picture .............................................................80
Măsuri de precauţie.................................................................................................... 81
Specificaţii.................................................................................................................. 82
6
• DVDDirect, Handycam, Cyber-shot, Memory Stick şi fiecare dintre siglele asociate sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
• “PLAYSTATION” este marcă de comerţ înregistrată a Sony Computer Entertainment Inc.
• Orice alt sistem şi denumiri de produse care apar în acest manual sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale respectivilor producători, chiar dacă în text denumirile nu sunt
însoţite de marcajele ™ şi ®.
• Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
• Software-ul autorizat pentru acest produs este utilizat sub licenţă de la eSOL Co. Ltd.
Garanţia noastră pentru produs este valabilă numai în cazul în care sunt utilizate accesoriile
furnizate, în condiţiile de sistem recomandate şi în concordanţă cu documentaţia, garanţia
aplicându-se numai acestui echipament DVDDirect. Service-ul nostru pentru clienţi şi
asistenţa pentru utilizatori sunt disponibile numai în condiţiile stabilite pentru valabilitatea
garanţiei.
Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu putem să ne asumăm responsabilitatea pentru erorile
de funcţionare ale calculatorului sau ale altor dispozitive, pentru incompatibilitatea cu
dispozitive hardware speciale, pentru problemele de funcţionare cauzate de instalarea
inadecvată a software-ului, pentru pierderea de date, pentru discuri sau alte deteriorări
accidentale sau incidente care pot surveni în cursul utilizării acestui produs.
Garanţia şi asistenţa pentru utilizator, în legătură cu acest produs sunt valabile numai în
ţările sau regiunile de comercializare înscrise pe documentul de garanţie.
Specificaţiile pot fi modificate fără a fi avizaţi, cu scopul de ameliorare a produsului.
Drepturi de autor
Programele TV, filmele, casetele video, discurile şi orice alte materiale pot fi protejate de legea
drepturilor de autor. Înregistrarea neautorizată a unor astfel de materiale poate reprezenta o încălcare
a prevederilor acestei legi. Totodată, utilizarea acestui produs în cazul transmisiilor TV prin cablu
poate necesita obţinerea unei autorizări prealabile de la firma de difuzare a programelor prin cablu
şi/sau de la proprietarul programelor respective.
7
B Introducere
Facilităţi
Puteţi înregistra cu uşurinţă materiale video sau fotografii folosind DVDDirect. Nu este necesară
pentru această operaţie folosirea unui calculator personal.
2%452.
Crearea de discuri DVD video
• Puteţi înregistra materiale video de la camerele digitale şi de la echipamente AV conectate, direct
pe un DVD, fără a fi necesară utilizarea unui calculator.
• Puteţi copia întregul conţinut al hard diskului, al cardului Memory Stick, al DVD-ului sau al
casetei DV pe un DVD prin simpla atingere a unui singur buton.
Crearea de discuri DVD foto
• Puteţi arhiva fotografii de pe un card de memorie şi de la camere video cuplate direct, pe un DVD,
fără a apela la un calculator.
• Aveţi totodată posibilitatea de a crea succesiuni de imagini care să prezinte apoi fotografiile dvs.
pe diverse playere DVD.
Copierea AVCHD
Puteţi înregistra, la aceeaşi calitate, piese video de înaltă definiţie (HD) înregistrate cu o cameră
HD Handycam®, marca Sony (HDD/ Memory Stick). Pentru detalii legate de compatibilitatea cu
discurile AVCHD, consultaţi “Note privind compatibilitatea cu discurile AVCHD” (pagina 26).
Interfaţa de căutare
DVDirect detectează automat cardurile de memorie şi discurile introduse în aparat, precum şi
semnalele de la echipamentele conectate, după care afişează un mesaj care indică operaţia următoare
ce trebuie efectuată. Pregătirea pentru înregistrare este realizată fără a fi necesare proceduri
complicate.
8
În legătură cu acest manual
În funcţie de tipul de echipament conectat sau de calitatea imaginii (HD - înaltă definiţie sau
SD - definiţie standard), puteţi efectua următoarele operaţii cu ajutorul DVDirect.
În acest manual, la începutul fiecărei secţiuni, vor apărea diverse simboluri corespunzătoare
operaţiilor sau calităţii imaginilor implicate.
Simbol
Semnificaţie
Funcţii disponibile pentru înregistrarea de pe hard disk în cazul unei camere
Handycam® (HDD), marca Sony.
Funcţii disponibile pentru înregistrarea de pe Memory Stick în cazul unei
camere Handycam® (Memory Stick), marca Sony.
Funcţii disponibile pentru înregistrarea de pe un DVD cu diametrul de 8
cm în cazul unei camere Handycam® (DVD), marca Sony.
Funcţii disponibile pentru înregistrarea de pe caste video digitale în cazul
unei camere Handycam® (DV/D8) sau a uneia video digitale DV, marca
Sony.
Funcţii disponibile pentru diverse camere sau dispozitive video.
Funcţii disponibile pentru carduri de memorie Memory Stick, Memory
Stick Duo, SD, xD-Picture Card, Compact Flash.
Copierea materialelor video înregistrate la calitate standard a imaginilor.
Copierea materialelor video înregistrate la calitate înaltă a imaginilor
(format AVCHD).
Copierea fotografiilor înregistrate cu o cameră foto digitală sau cu una
video Handycam®, marca Sony.
* În acest manual, Handycam® se referă la camere video digitale marca Sony. În particular, camerele
Handycam® de înaltă definiţie şi cele AVCHD Handycam® se referă la camere video de înaltă
definiţie (HD), compatibile cu formatul AVCHD. Pentru detalii, consultaţi paginile 27 şi 57.
Copierea înregistrărilor video de la o cameră Handycam® (HDD/
Memory Stick) 1 pag. 32
Creaţi un DVD utilizând înregistrarea video realizată cu o cameră Handycam® (HDD/Memory
Stick). Conectaţi camera Handycam® la DVDirect prin intermediul unui cablu USB.
Funcţii disponibile :
g Copiere printr-o singură atingere la comanda Handycam®
g Copiere completă
g Copiere în etape
g Copierea listei de redare
g Copierea scenelor selectate
9
Copierea înregistrărilor video de la o cameră Handycam® (DVD)
1 pag. 43
Creaţi un DVD utilizând înregistrarea video realizată cu o cameră Handycam® (DVD). Conectaţi
camera Handycam® la DVDirect prin intermediul unui cablu USB.
Funcţii disponibile :
g Copiere completă
g Copiere de consolidare
Copierea înregistrărilor video de la o cameră digitală DV 1 pag. 48
Creaţi un DVD utilizând înregistrarea video realizată cu o cameră Handycam® (DV/D8) sau cu una
video digitală DV pe care aţi cuplat-o la DVDirect, prin intermediul unui cablu DV (i.LINK).
Funcţii disponibile :
g Copiere completă
g Copiere manuală
Copierea înregistrărilor video de la diverse echipamente video
1 pag. 52
Creaţi un DVD utilizând înregistrarea video realizată cu o cameră sau cu orice alt dispozitiv dotat
cu un conector de ieşire video. Pentru conectarea echipamentului, utilizaţi cablul AV furnizat cu
camera dvs. sau cabluri video standard, ori S-video.
Funcţii disponibile :
g Copiere manuală
Copierea fotografiilor de pe carduri de memorie 1 pag. 60
Creaţi un DVD utilizând fotografiile înregistrate cu o cameră foto şi stocate pe un card de
memorie.
Funcţii disponibile :
g Copiere completă
g Copierea selecţiei de fotografii
Copierea fotografiilor de la o cameră Handycam® (HDD/DVD/Memory
Stick) 1 pag. 60
Creaţi un DVD utilizând fotografiile înregistrate cu o cameră video Handycam® (HDD/DVD/
Memory Stick).
Funcţii disponibile :
g Copiere completă
g Copierea selecţiei de fotografii
10
Conţinutul ambalajului
Vă rugăm verificaţi dacă ambalajul conţine următoarele elemente. Dacă vreunul dintre aceste obiecte
lipseşte sau este deteriorat, contactaţi dealer-ul dvs.
• DVDirect
• adaptor de reţea
• cablu de alimentare
• ghid de pornire rapidă
• manual de instrucţiuni (acest document)
• card de garanţie
Notă
Folosiţi un cablu de alimentare adecvat pentru regiunea sau ţara unde vă aflaţi.
11
Părţi componente şi butoane
Partea din faţă şi din spate a aparatului
1 Buton 1 (alimentare)
Activează sau dezactivează DVDirect.
2 Panoul superior
Butoanele şi afişajul pentru acţionarea
DVDirect se află pe acest panou (pag. 13).
3 Suport pentru disc
Introduceţi aici un disc, cu partea cu etichetă
îndreptată în sus (pag. 19).
4 Buton Z (scoatere disc)
Deschide sau închide compartimentul pentru
disc.
5 Conector DC IN
Cuplaţi la acest conector, adaptorul de reţea
furnizat (pag. 16).
Partea de jos a aparatului
1 Cursor de scoatere de urgenţă a discului
Dacă nu puteţi deschide compartimentul pentru disc cu ajutorul butonului Z (scoatere disc),
opriţi şi reporniţi DVDirect. Glisaţi cursorul de scoatere de urgenţă a discului introducând un
obiect cu vârf fin în fanta acestuia.
12
Panoul din partea superioară a aparatului
2%452.
1 Fereastra de afişare
Afişează interfaţa meniului, imaginile de la echipamentul de redare sau de pe cardul Memory
Stick.
2 Cursor Mm<, / buton
Pentru selectarea unei funcţii.
(selecţie)
(stop)
3 Buton
Opreşte înregistrarea.
4 Buton RETURN
Se revine la interfaţa meniului sau la cea precedentă celei curente, în cazul utilizării
DVDirect.
5 Buton
(înregistrare)
Porneşte înregistrarea.
Pe durata înregistrării, devine luminos şi de culoare roşie.
13
Partea laterală stângă a aparatului
2!5$)/).,
6)$%/).
36)$%/).
$6).
(!.$#!-
1 Conector USB (Tip A)
Conectaţi aici cablul USB (nu este furnizat)
când cuplaţi o cameră Handycam®.
2 Conectori AUDIO IN L/R
Cuplaţi aici conectorii audio ai unui cablu
AV (nu este furnizat) în cazul conectării
DVDirect la un echipament video, cum ar fi
o cameră digitală sau un aparat video.
3 Conector VIDEO IN
Cuplaţi aici conectorul video al unui cablu
AV (nu este furnizat) în cazul conectării
DVDirect la un echipament video, cum ar fi
o cameră digitală sau un aparat video.
14
4 Conector S VIDEO IN
Cuplaţi aici un cablu S-video (nu este
furnizat) în cazul conectării DVDirect la un
echipament video care este dotat cu o mufă
S-video, cum ar fi o cameră digitală sau un
aparat video.
5 Conector DC IN (4 pini)
Cuplaţi aici un cablu DV (i.LINK) (nu
este furnizat) când conectaţi DVDirect la o
cameră DV dotată cu conector DV.
Partea laterală dreaptă a aparatului
1 Indicator luminos pentru cardul de memorie
Devine luminos, de culoare portocalie, când este accesat cardul de memorie.
2 Slot pentru Memory Stick Duo
Introduceţi prin această fantă cardul de memorie “Memory Stick Duo”.
3 Fantă pentru mai multe carduri de memorie
Puteţi introduce în această fantă un card “Memory Stick”, unul SD sau unul xD-Picture.
4 Fantă pentru CompactFlash
Introduceţi aici un card CompactFlash.
15
Pornirea / oprirea alimentării
1
Conectaţi cablul de alimentare furnizat la adaptorul de reţea.
2
Introduceţi conectorul de putere al adaptorului în mufa DC IN a DVDirect.
3
Cuplaţi conectorul de putere al cablului de alimentare la o priză.
Note
• Aveţi grijă să folosiţi cablul de alimentare şi adaptorul de reţea furnizate.
• Nu folosiţi cabluri care sunt deteriorate, spre exemplu cabluri care au conectorii deformaţi.
4
Apăsaţi butonul 1 (alimentare).
După ce fereastra de afişare devine luminoasă şi apare sigla DVDirect, în funcţie de starea
curentă a aparatului, va fi prezentată o altă interfaţă. Pentru detalii, consultaţi “Interfaţa de
căutare”, de la pagina 17. Când apăsaţi butonul RETURN, este afişat meniul. Pentru detalii,
consultaţi “Accesarea funcţiilor din meniu”, de la pagina 18.
Pentru a opri aparatul
Apăsaţi din nou butonul 1 (alimentare).
16
Interfaţa de căutare
După pornirea alimentării, DVDirect detectează automat cardul de memorie şi discurile
introduse în aparat şi semnalele de intrare de la echipamentele conectate. În fereastra de afişare
apare un mesaj care indică modul în care trebuie să pregătiţi aparatul pentru înregistrare.
Urmând indicaţiile afişate, puteţi trece automat la procedura de înregistrare dorită, fără a fi
necesară o acţionare complicată a butoanelor.
Mesajele şi imaginile afişate indică operaţiile
care trebuie efectuate în continuare
La înregistrarea de materiale video de la o cameră Handycam® de înaltă definiţie
Când conectaţi o cameră Handycam® de înaltă definiţie (HDD/Memory Stick) la DVDirect,
materialul video este înregistrat de procedura afişată pe interfaţa de căutare, după cum
urmează:
• dacă sunt stocate numai materiale video HD (înaltă definiţie) sau materiale atât cu înaltă
definiţie, cât şi cu definiţie standard (SD), DVDirect detectează automat materialul cu
definiţie înaltă şi îl înregistrează pe disc ;
• când există stocate numai materiale video cu definiţie standard (SD), DVDirect va înregistra
automat întregul conţinut pe disc.
Notă
• Când la camera Handycam® HD sunt stocate atât materiale video cu definiţie înaltă (HD), cât
şi cu definiţie standard (SD), iar dumneavoastră doriţi să fie înregistrat materialul cu definiţie
standard, apelaţi la interfaţa meniului (pagina 18).
17
Accesarea funcţiilor din meniu
Puteţi parcurge procedurile de înregistrare manual, selectând opţiunile din meniu sau puteţi
trece la interfaţa de reglaje (Setup menu) din meniu pentru a modifica diverse opţiuni.
Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la interfaţa meniului (Nu puteţi reveni la interfaţa
meniului în timpul înregistrării sau din anumite stări de funcţionare).
Apăsaţi M sau m pentru a selecta operaţia dorită, apoi apăsaţi butonul
Menu (Meniu)
Video , DVD
Photo , DVD
DVD Preview AVCHD Dubbing Setup
18
(selecţie).
Funcţie
Crearea unui DVD video (paginile 35, 52)
Crearea unui DVD foto (pagina 60)
Redarea DVD-ului video sau a celui foto creat (pag. 68)
Înregistrarea materialului HD (înaltă definiţie) pe un disc, camera digitală Handycam® HD fiind conectată la DVDirect.
Configurarea diverselor elemente de reglaj (pag. 71)
Introducerea unui disc
Pentru a introduce un disc, efectuaţi operaţiile de mai jos în timp ce DVDirect este pornit.
1
Apăsaţi butonul Z (scoatere disc).
Suportul pentru disc glisează spre exteriorul aparatului.
2 Aşezaţi discul pe suport, cu partea cu etichetă îndreptată în sus, apoi apăsaţi
din nou butonul Z (scoatere disc).
Notă
• Nu atingeţi partea inscripţionată a discului.
Când este apăsat din nou butonul Z (scoatere disc), suportul pentru disc se închide şi
DVDirect începe redarea discului aflat în aparat.
19
Când este introdus un disc nou în aparat
Când conectaţi un echipament video la una dintre mufele VIDEO IN, S VIDEO IN sau DV
IN şi copiaţi manual pe un disc nou (pagina 50), va fi afişată următoarea interfaţă.
În cursul operaţiei de înregistrare, apăsaţi M sau m pentru a selecta "OK", apoi apăsaţi butonul
(selecţie). Începe formatarea discului, operaţie care durează câteva secunde. Pentru
alte tipuri de copiere, este posibil ca discul să fie formatat automat, în funcţie de modul de
copiere ales.
Formatarea este un proces necesar înainte de înregistrarea unui disc.
Notă
• Pe un disc formatat conform mesajului afişat de această interfaţă, puteţi înregistra material
video numai prin cuplarea echipamentului la conectorii VIDEO IN, S VIDEO IN sau DV
IN. Dacă este formatat un DVD+RW sau un DVD-RW, conform mesajului care apare în
interfaţă, pe respectivul disc se poate copia şi în alte moduri, spre exemplu AVCHD, dacă
este şters conţinutul discului.
20
Introducerea unui card de memorie
Introduceţi cardul de memorie în compartimentul corespunzător.
Memory Stick
CompactFlash
Memory Stick Duo
Card SD
Card xD-Picture
Memory Stick Duo
Împingeţi cardul “Memory Stick Duo” pentru a intra în fanta care-i este destinată, până ce
se aude un clic. Pentru a scoate acest card de memorie din aparat, apăsaţi butonul “Memory
Stick Duo” şi trageţi cardul spre exterior.
Memory Stick / card SD / card xD-Picture
Împingeţi cardul pentru a intra în fanta corespunzătoare, până ce se aude un clic. Pentru a
scoate cardul din aparat, împingeţi-l uşor spre interior, după care trageţi-l în afară.
CompactFlash
Împingeţi cardul pentru a intra în fanta pentru CompactFlash. Pentru a scoate cardul din
aparat, trageţi-l spre exterior.
Cardul CompactFlash rămâne pe jumătate în afara aparatului.
Note
• Introduceţi câte un singur card de memorie în fantele destinate acestora. În plus, nu folosiţi
simultan mai multe carduri de memorie.
• Nu introduceţi un alt card de memorie în timpul inscripţionării unui disc deoarece pot apărea
erori de scriere.
• Nu introduceţi un card “Memory Stick Duo” împreună cu un adaptor pentru Memory Stick
Duo în fanta destinată celorlalte tipuri de card.
• Nu scoateţi niciodată cardul de memorie în timp ce indicatorul luminos corespunzător acestuia
este aprins, în caz contrar fiind posibil să se deterioreze datele conţinute de card.
21
B Crearea unui DVD video
Crearea unui DVD video şi a unui disc AVCHD
Puteţi înregistra materiale video prin simpla conectare a camerei sau a echipamentului video
la DVDirect. Dacă veţi conecta o cameră Handycam® de înaltă definiţie, marca Sony, puteţi
copia materiale video cu înaltă definiţie (AVCHD) la aceeaşi calitate.
Tipuri de copiere
În funcţie de camera dvs. digitală, sau de tipul de DVD video pe care îl creaţi, puteţi selecta
modul de copiere după cum urmează.
Copiere la o singură atingere, prin comandă de la Handycam®
(pag. 32)
Acest mod vă permite să înregistraţi materiale video de la o cameră Handycam® pe un disc, la
simpla apăsare a butonului DISC BURN sau DVD BURN de la camera Handycam®. Puteţi
înregistra material video suplimentar pe un disc care a fost înregistrat în prealabil, aşa cum
este cazul la Înregistrarea în etape (consultaţi pagina 23).
Copiere completă
Acest mod vă permite să înregistraţi pe un DVD materiale video de la o cameră video conectată
(Înregistrare). DVDirect acţionează butoanele
la DVDirect, apăsând un singur buton
camerei în cursul întregului proces şi încheie crearea discului DVD video sau AVCHD. Discul
completat este finalizat în mod automat, putând fi apoi redat imediat de un player DVD.
Discul AVCHD creat poate fi redat de echipamente compatibile AVCHD. Materialul video
este înregistrat după cum urmează :
Handycam® (cu hard disk sau Memory Stick) (pagina 37)
Întregul conţinut video al hard diskului sau al cardului Memory Stick este înregistrat pe disc.
(În funcţie de lungimea conţinutului video de înregistrat, pot fi necesare mai multe discuri.)
Copiere
Toate piesele
video
22
Handycam® (DVD) (pagina 45)
Întregul conţinut video de pe un disc de 8 cm conţinut de camera video este înregistrat pe un
disc de 12 cm.
Un mini DVD
Copiere
un DVD
Handycam® (DV/D8) sau o cameră video digitală DV (pagina 49)
Întregul conţinut video de pe o casetă video DV sau de pe una Digital 8 este înregistrat pe
un singur disc.
O casetă DV
Copiere
un DVD
Copiere în etape (pagina 38)
Apelând la acest mod, puteţi înregistra numai conţinutul cel mai recent al camerei video,
materialul anterior înregistrat pe discuri nefiind copiat.
Materiale
video recente
Copierea
materialelor
video recente
23
Copiere consolidată (pagina 46)
Acest mod vă permite să înregistraţi conţinutul a mai multe discuri de 8 cm de la o cameră
video Handycam® (DVD) pe un singur disc de 12 cm.
Copiere
Disc de 12 cm
Mai multe
discuri de 8 cm
Copierea Listei de redare (pagina 40)
Acest mod vă permite să înregistraţi piese video conţinute de Lista redare creată la camera
dvs. Handycam® (cu hard disk sau Memory Stick). Dacă selectaţi mai întâi piesele video şi
creaţi o Listă de redare la camera Handycam®, puteţi înregistra cu uşurinţă aceste materiale pe
DVD. Pentru realizarea Listei de redare, consultaţi manualul de utilizare al camerei video.
Copiere
Scene adăugate
Listei de redare
Copierea scenelor selectate (pagina 41)
Acest mod vă permite să înregistraţi piesele video selectate cu ajutorul miniaturilor vizualizate
pe ecran sau în funcţie de data la care au fost filmate.
Selectarea din interfaţa cu miniaturi :
24
Selectarea în funcţie de data filmării :
Copierea manuală (pagina 50)
Acest mod vă permite să creaţi un DVD video folosind butoanele
(Înregistrare) şi
(Stop) de la DVDirect şi butoanele de redare, pauză şi stop de la echipamentul conectat
la DVDirect. Puteţi înregistra în timp ce urmăriţi pe ecran materialul video pe care vreţi să
îl înregistraţi.
Despre discurile DVD video şi AVCHD
DVD-uri video – discuri cu imagini la calitate SD (definiţie standard) –
Puteţi crea un DVD video în timp ce vizionaţi materialul video conectând mai multe camere
digitale sau echipamente video. Conectând o cameră Handycam® prin intermediul unui cablu
USB, puteţi crea un DVD video care să menţină aceeaşi calitate a imaginilor ca materialul
original. Discul creat poate fi redat de un player DVD compatibil, având totodată posibilitatea
de a stabili ca fundal fotografia dvs. preferată pentru un meniul DVD (pagina 73).
Discuri AVHCD –discuri cu imagini la calitate HD (înaltă definiţie)–
Puteţi înregistra materiale video HD (înaltă definiţie) la aceeaşi calitate, conectând o cameră
Handycam® de înaltă definiţie (cu hard disk sau Memory Stick) prin intermediul unui cablu
USB.
Discul AVCHD creat poate fi redat de un echipament compatibil AVCHD. Vă veţi putea
delecta cu imagini la calitate HD (înaltă definiţie) redate de pe discul AVCHD de către un
televizor cu înaltă definiţie.
25
Note privind compatibilitatea cu discurile AVCHD
• Un disc AVCHD nu poate fi redat de un player sau de un recorder DVD care nu este compatibil
cu standardul AVCHD.
• Nu introduceţi un disc AVCHD într-un player sau într-un recorder DVD incompatibil cu
standardul AVCHD deoarece este posibil ca respectivul echipament să nu mai poată scoate
discul şi poate şterge conţinutul acestuia fără a vă avertiza în prealabil.
• Un disc AVCHD poate fi redat de un player / recorder compatibil Blu-ray, Playstation 3®
sau de alte echipamente compatibile.
Echipamentele care pot reda discul diferă în funcţie de calitatea imaginilor
Disc AVCHD (disc care conţine piese video la înaltă definiţie)
Nu
Echipament DVD
Da
Echipament compatibil
cu formatul AVCHD
Da
Calculator*
Disc DVD video
Da
Echipament DVD
Da
Echipament compatibil
cu formatul AVCHD care
acceptă redarea DVD
Da
Calculator
* Instalaţi o aplicaţie compatibilă cu AVCHD pe calculatorul dvs. înainte de a efectua această
operaţie. Chiar dacă sunt satisfăcute de către calculator cerinţele de sistem, este posibil
să apară zgomot la redarea video, să fie omise unele cadre sau să existe întreruperi ale
sonorului. (Aceste inconveniente nu depind de calitatea discului AVCHD creat.)
26
Camere digitale / echipamente video, calitatea înregistrării şi interfaţa
La copiere utilizaţi conectorul de intrare adecvat pentru echipamentul video cuplat şi pentru
calitatea imaginilor. Conectorul de intrare este influenţat de tipul de disc selectat, fapt pentru
care vă recomandăm să consultaţi şi secţiunea “Discuri ce pot fi utilizate” (pagina 29).
Tipul de echipament
Calitatea
imaginilor
Mufe de intrare de la DVDirect
USB DV IN VIDEO IN S VIDEO IN
Handycam® Sony (hard disk)
Handycam® Sony
(Memory Stick)
Handycam® Sony (DVD)
Handycam® Sony
(DV/D8/HDV)
Handycam® Sony (MICROMV)
Alte camere video cu mufă DV
Alte camere / echipamente video
Observaţii
• Puteţi diminua calitatea HD (înaltă definiţie) la nivelul corespunzător definiţiei standard
(SD) copiind semnalul prin intermediul mufelor VIDEO IN sau S VIDEO IN.
• Când pentru reglajul [i.LINK CONV] al camerei Handycam® (HDV) este aleasă varianta
[ON] (activat), puteţi diminua calitatea pieselor video înregistrate în format HDV până
la calitatea corespunzătoare definiţiei standard (SD), efectuând operaţia de copiere prin
intermediul mufei DV IN.
Notă
Vă rugăm să ţineţi seama că nu puteţi copia :
– direct piese video de pe un card de memorie aflat în fanta corespunzătoare a DVDirect.
Aceste fante destinate cardurilor sunt exclusiv pentru importul de fotografii.
– atât materiale video la calitate HD (înaltă definiţie), cât şi la calitate SD (definiţie standard)
pe un acelaşi DVD ;
– simultan atât piese video, cât şi fotografii stocate de camera dvs. video ;
– de pe un DVD-RW de 8 cm, formatat în modul VR, aflat într-o cameră Handycam®
(DVD);
– materiale video însoţite de semnale de protejare la copiere (DVD-uri comercializate, software
VHS, anumite programe difuzate prin satelit sau captate cu receptoare CATV etc.)
27
Note privind configurarea prealabilă a camerelor video
• Pentru opţiunea [USB SPEED] a camerei video Handycam® (cu hard disk / Memory Stick)
trebuie aleasă varianta [AUTO]. ([AUTO] este varianta implicită).
• Pentru opţiunea [A/V T DV OUT] a camerei video Handycam® (DV/D8) trebuie aleasă
varianta [OFF]. ([OFF] este varianta implicită).
• La copierea de imagini în format 16:9 (imagini înregistrate folosind varianta de reglaj 16:9
a camerei digitale), prin intermediul uneia dintre mufele DV IN, VIDEO IN sau S VIDEO
IN a DVDirect, stabiliţi pentru opţiunea Tip TV a camerei varianta 4:3.
• Dacă ştergeţi sau realizaţi montaje ale materialelor video de la camera Handycam® cu ajutorul
unui calculator sau al unui echipament Playstation 3®, este posibil să nu se realizeze copierea
corespunzătoare a materialelor video prin conectarea camerei Handycam® la DVDirect.
Ştergeţi sau realizaţi montajele video cu ajutorul camerei Handycam®.
Note privind durata de timp necesară pentru înregistrare
La înregistrarea de la o cameră Handycam® (cu hard disk/Memory Stick sau DVD) conectată
prin intermediul cablului USB, perioada de timp necesară depinde de modul de înregistrare
(REC) utilizat la copierea materialului video (XP, HQ, SP sau LP) şi de numărul de scene
conţinute de camera Handycam®. În general, înregistrarea pe disc a pieselor video la calitate
mai înaltă durează mai mult. În continuare sunt prezentate, estimativ, perioadele de timp
necesare pentru înregistrarea pe un disc a unui material video care conţine o scenă, având
durata de 1 oră.
Înregistrarea de materiale video cu înaltă definiţie (HD)
Mod
XP
HQ
SP
LP
De la o cameră Handycam® HD (cu hard disk/Memory Stick)
aproximativ 40 min.
aproximativ 25 min.
aproximativ 20 min.
aproximativ 15 min.
Înregistrarea de materiale video cu definiţie standard (SD)
Mod
HQ
SP
LP
28
De la o cameră Handycam® De la o cameră Handycam®
de înaltă definiţie (DVD)
(cu hard disk/Memory Stick)
aproximativ 20 min.
aproximativ 40 min.
aproximativ 15 min.
aproximativ 30 min.
aproximativ 10 min.
aproximativ 20 min.
Discuri ce pot fi utilizate
Selectaţi discul în concordanţă cu mufa de intrare la care este conectat echipamentul.
Tipul de disc
Mufe de intrare de la DVDirect
USB
DV / VIDEO IN / S VIDEO
DVD+R
DVD+R DL (dublu strat)
DVD+RW
DVD-R
DVD-R DL (dublu strat)
DVD-RW
Note privind înregistrarea discurilor
• Când adăugaţi material video pe un disc pe care s-a mai înregistrat în prealabil (disc
nefinalizat), trebuie să utilizaţi acelaşi conector care a fost utilizat la sesiunea de înregistrare
anterioară. Spre exemplu, nu puteţi adăuga material video de la cameră Handycam® (DVD)
conectată prin intermediul mufelor S-video sau a intrării video pentru cablu, pe un disc care
conţine deja piese video copiate de la o cameră Handycam® (DVD) care a fost conectată
printr-un cablu USB.
• Nu puteţi adăuga înregistrări la un disc creat cu ajutorul calculatorului personal sau cu un
alt echipament video.
• La copierea de piese video de înaltă definiţie (HD), utilizaţi întotdeauna un disc nou. Nu
puteţi adăuga materiale video de înaltă definiţie (HD) pe un acelaşi disc AVCHD pe care
aţi mai înregistrat în prealabil.
29
În legătură cu crearea unui DVD video şi a unui disc AVCHD
Conţinutul unui disc este împărţit în secţiuni, numite titluri, şi în subsecţiuni -de dimensiune
mai redusă- numite capitole.
La fiecare introducere a unui DVD într-un player DVD este afişat un meniu DVD care are rol
de listă cu titlurile pieselor video sau de cuprins pentru materialul video de pe DVD.
Puteţi crea un DVD video care să afişeze pe ecran miniaturile corespunzătoare titlurilor
pieselor video în meniul DVD.
Aveţi totodată posibilitatea să folosiţi imagini sau fotografiile preferate ca fundal pentru
interfaţa meniului DVD.
Meniu DVD
Titluri şi capitole de pe disc
Când creaţi un disc DVD video sau unul AVCHD cu DVDirect, titlurile şi capitolele sunt
create după cum urmează :
Pentru discuri DVD-uri video
Copiere manuală sau Copiere de la camere DV conectate prin intermediul unui
cablu DV (i.LINK)
TitluTitlurile sunt create între punctele unde a început şi unde s-a încheiat înregistrarea cu DVDirect.
CapitolCapitolele sunt create în funcţie de varianta de reglaj stabilită
pentru "Auto Chapter" în meniul de reglaj (Setup) (pag. 72).
Meniu DVD
Puteţi alege varianta de interfaţă stabilită din meniul DVD
("DVD Menu") sau o fotografie preferată de dvs. (pagina 73).
Previzualizare Puteţi reda piesele video cu DVDirect.
cu DVDirect
30
Pentru discuri DVD-uri video
Copiere de la o cameră video Handycam® cuplată prin intermediul unui cablu
USB
Titlu Titlurile*1 sunt create între punctele unde se modifică data înregistrării.
Capitol Capitolele sunt create pentru fiecare scenă*2 din titlu.
Meniu DVD Puteţi alege varianta de interfaţă stabilită din meniul DVD
("DVD Menu") sau o fotografie preferată de dvs. (pag. 73).
Previzualizare cu DVDirect Puteţi reda piesele video cu DVDirect.
Pentru discuri AVCHD
Titlu
Capitol
Meniu DVD
Previzualizare cu DVDirect
Este creat un singur titlu.
Capitolele sunt create pentru fiecare scenă*2 din titlu.
Nu poate fi creat un meniu DVD ("DVD Menu").
Nu puteţi reda piesele video.
*1 Sunt create titluri şi dacă schimbaţi modul de înregistrare - REC - (trecând de la varianta
HQ sau SP la varianta LP, ori vice versa) sau dacă alegeţi un alt format de înregistrare
video (trecând de la 4:3 la 16:9 sau invers).
2
* Este creată o scenă nouă ori de câte ori perioada de înregistrare este pornită şi apoi
oprită.
31
Copierea de la o cameră video Handycam® (cu hard disk/
Memory Stick) – Copiere printr-o singură atingere
Puteţi crea DVD-uri video copiind imagini de la camera dvs. Handycam® (cu hard disk /
Memory Stick) prin simpla apăsare a butonului DISC BURN al camerei.
În ceea ce priveşte următoarea înregistrare, veţi putea înregistra din nou, pe acelaşi disc, fără
a copia din nou conţinutul anterior.
Notă
• Când camera video AVCHD Handycam® (cu hard disk / Memory Stick) conţine atât materiale
la calitate HD (înaltă definiţie), cât şi la calitate SD (definiţie standard), DVDirect detectează
automat materialele cu înaltă definiţie şi le înregistrează pe disc.
1
Apăsaţi butonul 1 (alimentare) pentru a porni DVDirect.
În fereastra de afişare apare un mesaj care vă indică să introduceţi un disc în aparat.
2
Introduceţi un disc în aparat (pagina 19).
DVDirect începe citirea discului introdus.
Notă
• Dacă doriţi să creaţi un disc AVCHD, introduceţi un disc nou în aparat.
3
Porniţi camera video.
4
Conectaţi camera video la DVDirect.
Conectaţi mufa USB a camerei (Tip miniB) la conectorul USB al DVDirect (Tip A) prin
intermediul unui cablu USB (nu este furnizat).
Cablu USB (nu este furnizat)
După conectarea cablului USB, pe ecranul LCD al camerei video este afişată interfaţa
[USB SELECT].
32
5 Atingeţi [DISC BURN] de pe ecranul LCD al camerei video sau apăsaţi butonul
DISC BURN al camerei ori al staţiei Handycam.
Touch [DISC BURN] or
[DVD BURN].
(Atingeţi [DISC BURN] sau
[DVD BURN].)
Notă
• În funcţie de tipul de cameră video, interfaţa care apare pe ecranul LCD al camerei sau
denumirile butoanelor camerei pot diferi.
Începe operaţia de copiere, iar în fereastra de afişare a aparatului apare bara de progres.
Discul curent
Numărul de discuri necesare
Observaţie
• Când conţinutul video de la cameră nu poate fi inscripţionat pe un singur disc, discul va fi
finalizat în momentul în care se completează, iar în fereastra de afişare va apărea mesajul:
“Insert a blank DVD”. Scoateţi discul complet ocupat şi introduceţi un altul gol. Copierea
va reîncepe automat.
33
6
Copierea se încheie.
Când se copiază material video de înaltă definiţie (HD) :
Discul este automat scos din aparat.
Când se copiază material video de definiţie standard (SD) :
În fereastra de afişare apare mesajul “Complete” şi înregistrarea se opreşte automat.
Apăsaţi butonul Z (scoatere disc) pentru ca discul să fie scos din aparat şi selectaţi dacă
discul să fie finalizat sau nu (pagina 65), respectiv apăsaţi butonul RETURN pentru a
reveni la interfaţa meniului.
Pentru a opri înregistrarea
Nu puteţi opri înregistrarea în timp ce se desfăşoară. Puteţi numai să anulaţi copierea
apăsând butonul (Stop) când înlocuiţi discul.
Note privind Copierea la o singură atingere
Această funcţie este disponibilă numai când DVDirect este într-una dintre următoarele
stări :
• nu a fost apăsat nici unul dintre butoanele DVDirect după ce a fost pornită alimentarea
("Interfaţa de căutare", pagina 17).
• în fereastra de afişare apare meniul.
34
Copierea de la o cameră video Handycam® (cu hard disk/
Memory Stick) – Utilizarea modului copiere
Când o cameră Handycam® (cu hard disk / Memory Stick) este conectată la DVDirect, puteţi
utiliza unul dintre cele patru moduri de copiere disponibile.
Notă
• Când camera video de AVCHD Handycam® (cu hard disk / Memory Stick) conţine atât
materiale la calitate HD (înaltă definiţie), cât şi la calitate SD (definiţie standard), DVDirect
detectează automat materialele cu înaltă definiţie şi le înregistrează pe disc.
Înainte de a selecta modul de copiere...
1
Apăsaţi butonul 1 (alimentare) pentru a porni DVDirect şi introduceţi un
disc în aparat (pagina 19).
DVDirect începe citirea discului introdus.
Observaţie
• Puteţi totodată să acţionaţi din interfaţa meniului (“Menu”) pentru înregistrarea video.
Când copiaţi materiale video de înaltă definiţie (HD) :
Apăsaţi butonul RETURN pentru a fi afişat “Menu” şi selectaţi “AVCHD Dubbing”
(Copiere AVCHD).
Când copiaţi materiale video de definiţie standard (SD) :
Apăsaţi butonul RETURN pentru a fi afişat “Menu” şi selectaţi “Video , DVD”. După
aceea selectaţi “USB” în interfaţa de selecţie a intrării.
2
Porniţi camera video.
3
Conectaţi camera video la DVDirect.
Conectaţi mufa USB a camerei (Tip miniB) la conectorul USB al DVDirect (Tip A) prin
intermediul unui cablu USB (nu este furnizat).
(!.$#!-
Cablu USB (nu este furnizat)
După conectarea cablului USB, pe ecranul LCD al camerei video este afişată interfaţa
[USB SELECT].
35
4
Atingeţi [COMPUTER] de pe ecranul LCD al camerei video.
La utilizarea unei camere Handycam®
(cu hard disk):
Touch [
COMPUTER] or [HDD].
(Atingeţi [COMPUTER] sau [HDD].)
La utilizarea unei camere Handycam®
(Memory Stick) :
Touch [
(Atingeţi [
Memory Stick].
Memory Stick].)
Îndată ce atingeţi butonul de pe ecranul LCD al camerei, DVDirect detectează camera
video conectată şi interfaţa care apare în fereastra de afişare a acestuia se modifică.
Notă
• În funcţie de camera pe care o utilizaţi, este posibil ca interfaţa [USB SELECT] de mai sus
să nu apară în mod automat şi să fie necesară mai întâi configurarea conexiunii. În funcţie
de tipul de cameră video, este posibil totodată ca interfaţa care apare pe ecranul LCD al
acesteia sau denumirile butoanelor camerei să difere. Consultaţi secţiunea referitoare la
conectarea calculatorului, din manualul de instrucţiuni al camerei video. Puteţi încheia
conectarea DVDirect prin aceeaşi operaţie ca la conectarea calculatorului.
5
În fereastra de afişare a DVDirect apare următoarea interfaţă.
Tipul de intrare
Modul de
copiere
Tipul de disc creat
• la crearea unui disc AVCHD :
• la crearea unui DVD video :
Numărul de discuri necesare
Puteţi selecta un mod de copiere, care poate fi afişat în partea din dreapta sus a ferestrei
de afişare, apăsând < sau ,.
Pentru selectarea fiecărui mod de copiere, consultaţi paginile indicate mai jos :
g Copiere completă
pagina 37
g Copiere în etape
pagina 38
g Copierea listei de redare
pagina 40
g Copierea scenelor selectate
pagina 41
36
Copiere completă
Puteţi utiliza Copierea completă pentru duplicarea conţinutului video de la camera video pe
unul sau mai multe discuri, în urma atigerii unui singur buton.
1
Apăsaţi < sau , până ce în partea din dreapta sus a ferestrei de afişare
apare indicaţia “Full” (complet).
2
Apăsaţi butonul
(înregistrare) pentru a începe copierea.
DVDirect începe copierea după ce discul a fost formatat.
În fereastra de afişare apare mesajul “Recording to disc...” (Înregistrare pe disc...) şi butonul
devine luminos pe durata operaţiei de copiere.
Discul curent
Numărul de discuri necesare
37
3
Înlocuiţi discul complet inscripţionat cu altul gol.
În cazul în care întregul conţinut video stocat la camera video nu încape pe un singur disc,
discul odată complet inscripţionat va fi finalizat, după care va fi scos automat din aparat,
iar în fereastra de afişare va apărea mesajul "Insert a blank DVD" (Introduceţi un DVD
gol), aşa cum este ilustrat mai jos.
Introduceţi un DVD gol în aparat şi înregistrarea va fi reluată automat.
4
Operaţia de copiere se va opri automat când ajunge la final.
Când copierea se încheie, discul este scos automat din aparat. DVD-ul video (sau discul
AVCHD) este pregătit şi poate fi redat de playere DVD sau de driver-ul DVD al unui
calculator. Un disc AVCHD poate fi redat de un echipament compatibil AVCHD.
Pentru a opri operaţia de copiere
Nu puteţi opri înregistrarea în timp ce se desfăşoară. Puteţi numai să anulaţi operaţia de
copiere apăsând butonul (Stop) când înlocuiţi un disc.
Copierea în etape
După copierea pe discuri a conţinutului video de la o cameră digitală, aveţi posibilitatea
ulterior de a copia pe discuri material video suplimentar, înregistrat cu aceeaşi cameră video,
fără ca piesele video anterior copiate pe disc să trebuiască reinscripţionate.
1
38
Apăsaţi < sau , până ce în partea din dreapta sus a ferestrei de afişare
apare indicaţia “Incremental” (în etape).
2
Apăsaţi butonul
(înregistrare) pentru ca operaţia de copiere să înceapă.
În fereastra de afişare apare mesajul "Recording to disc..." (Se înregistrează pe disc...), iar
(înregistrare) devine luminos pe parcursul desfăşurării acestei operaţii.
butonul
3
Înlocuiţi discul complet ocupat cu unul gol.
În cazul în care întregul conţinut video stocat la camera video nu încape pe un singur disc,
discul odată complet inscripţionat va fi finalizat, după care va fi scos automat din aparat,
iar în fereastra de afişare va apărea mesajul "Insert a blank DVD" (Introduceţi un DVD
gol), aşa cum este ilustrat mai jos.
Introduceţi un disc gol în aparat şi înregistrarea va fi reluată automat.
Notă
• Dacă nu există material video nou stocat de către camera video (întregul conţinut video
a fost deja copiat pe un DVD), Copierea în etape nu este disponibilă.
4
Operaţia de copiere se va opri automat când ajunge la final.
Când copiaţi materiale video de înaltă definiţie (HD) :
Discul este automat scos din aparat.
Când copiaţi materiale video de definiţie standard (SD) :
În fereastra de afişare apare indicaţia “Complete” şi copierea încetează automat.
39
Apăsaţi butonul Z (scoatere disc) pentru ca discul să fie scos din aparat şi selectaţi dacă
acesta să fie finalizat (pagina 65), respectiv apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la
interfaţa meniului.
Observaţie
• Dacă, după copierea materialelor video, discul este scos din aparat fără a fi finalizat,
puteţi adăuga ulterior înregistrări video pe acel disc.
Pentru a opri operaţia de copiere
Nu puteţi opri înregistrarea în timp ce se desfăşoară. Puteţi numai să anulaţi operaţia de
copiere apăsând butonul (Stop) când înlocuiţi un disc.
Note privind operaţia de copiere în trepte
Această funcţie este activată în următoarele situaţii :
• în camera video Handycam® (Memory Stick) este introdus un alt card “Memory Stick”
decât cel iniţial ;
• pentru copiere este folosită o altă cameră Handycam® (cu hard disk) decât cea conectată
anterior la DVDirect.
Copierea Listei de redare
Puteţi copia toate scenele conţinute de o Listă de redare creată la camera dvs. video. Creaţi
Lista de redare la cameră înainte de a utiliza funcţia de "Copierea Listei de redare".
40
1
Apăsaţi < sau , până ce în partea din dreapta sus a ferestrei de afişare
apare indicaţia “Playlist” (Listă de redare).
2
Apăsaţi butonul
(înregistrare) pentru ca operaţia de copiere să înceapă.
În fereastra de afişare apare mesajul "Recording to disc..." (Se înregistrează pe disc...), iar
butonul
(înregistrare) devine luminos pe parcursul desfăşurării acestei operaţii.
3
Urmaţii paşii 3 şi 4 de la “Copierea în etape” (pagina 38).
Pentru a opri operaţia de copiere
Odată începută, operaţia de înregistrare nu poate fi oprită. Puteţi numai să anulaţi operaţia
de copiere apăsând butonul (Stop) când înlocuiţi un disc.
Copierea Scenelor selectate
Puteţi copia toate scenele selectate fie cu ajutorul miniaturilor corespunzătoare acestora
prezentate în fereastra de afişare, fie în funcţie de data înregistrării.
1
Apăsaţi < sau , până ce în partea din dreapta sus a ferestrei de afişare
apare indicaţia “Select Videos” (Selecţie video).
2
Apăsaţi M sau m pentru a selecta “Thumbnail” (Miniatură) sau “Shooting
Date” (Data înregistrării) şi apăsaţi butonul
(Selecţie)
41
3
Apăsaţi Mm< , pentru a selecta miniatura sau data înregistrării dorită
pentru copiere şi apăsaţi butonul
(Selecţie) pentru a marca scenele
corespunzătoare.
Miniaturi :
Data înregistrării :
Scena selectată
Scena marcată
Numărul de discuri
pentru copiere
necesare
Data înregistrării marcată
pentru copiere
Data înregistrării
fotografiei curente
Observaţie
• Apăsând în mod repetat butonul
de selecţie.
4
Apăsaţi butonul
(Selecţie), marcaţi sau eliminaţi marcajele în interfaţa
(înregistrare) pentru ca operaţia de copiere să înceapă.
În fereastra de afişare apare mesajul "Recording to disc..." (Se înregistrează pe disc...), iar
butonul
(înregistrare) devine luminos pe parcursul desfăşurării acestei operaţii.
5
Urmaţii paşii 3 şi 4 de la “Copierea în etape” (pagina 38).
Pentru a opri operaţia de copiere
Odată începută, operaţia de înregistrare nu poate fi oprită. Puteţi numai să anulaţi operaţia
de copiere apăsând butonul (Stop) când înlocuiţi un disc.
42
Copierea de la o cameră Handycam® (DVD)
Când la DVDirect este conectată o cameră Handycam® (DVD), puteţi să alegeţi fie Copiere
completă, fie Copiere consolidată, după care să începeţi înregistrarea pe disc.
Înainte de a selecta modul de copiere...
1
Apăsaţi butonul 1 (alimentare) pentru a porni DVDirect şi introduceţi un
disc în aparat (pagina 19).
DVDirect începe citirea discului introdus.
Observaţie
• Puteţi totodată să acţionaţi şi din interfaţa meniului (“Menu”) pentru înregistrarea video.
Apăsaţi butonul RETURN pentru a fi afişat “Menu” şi selectaţi “Video , DVD”. După aceea selectaţi “USB” în interfaţa de selecţie a intrării.
2
Porniţi camera video şi treceţi-o în modul redare.
3
Conectaţi camera video la DVDirect.
Conectaţi mufa USB a camerei (Tip miniB) la conectorul USB al DVDirect (Tip A) prin
intermediul unui cablu USB (nu este furnizat).
Cablu USB (nu este furnizat)
După conectarea cablului USB, pe ecranul LCD al camerei video este afişată interfaţa
[USB SELECT].
4
Atingeţi [COMPUTER] de pe ecranul LCD al camerei video.
Touch [
(Atingeţi [
COMPUTER].
COMPUTER].)
43
Îndată ce atingeţi butonul de pe ecranul LCD al camerei, DVDirect detectează camera
video conectată şi interfaţa care apare în fereastra de afişare a acestuia se modifică.
Notă
• În funcţie de camera pe care o utilizaţi, este posibil ca interfaţa [USB SELECT] de mai
sus să nu apară în mod automat şi să fie necesară mai întâi configurarea conexiunii. În
funcţie de tipul de cameră video, este posibil totodată ca interfaţa care apare pe ecranul
LCD al acesteia sau denumirile butoanelor camerei să difere.
Consultaţi secţiunea cu privire la conectarea calculatoarelor din manualul de instrucţiuni al
camerei video. Puteţi încheia conectarea DVDirect prin aceeaşi operaţie ca la conectarea
calculatorului.
5
În fereastra de afişare a DVDirect apare următoarea interfaţă.
Tipul de intrare
Modul de copiere
Puteţi selecta un mod de copiere, care poate fi afişat în partea din dreapta sus a ferestrei
de afişare, apăsând < sau ,.
Pentru selectarea fiecărui mod de copiere, consultaţi paginile indicate mai jos :
g Copiere completă
pagina 45
g Copiere consolidată
pagina 46
44
Copiere completă
Puteţi utiliza Copierea completă pentru duplicarea conţinutului video de pe un disc cu diametrul
de 8 cm, în urma atigerii unui singur buton.
1
Apăsaţi < sau , până ce în partea din dreapta sus a ferestrei de afişare
apare indicaţia “Full” (complet).
În fereastra de afişare a DVDirect apare următorul mesaj (Copiaţi toate materialele video
de la camera digitală pe DVD).
2
Apăsaţi butonul
(înregistrare) pentru a începe copierea.
DVDirect începe copierea după ce discul a fost formatat.
În fereastra de afişare apare mesajul “Recording to disc...” (Înregistrare pe disc...) şi butonul
devine luminos pe durata operaţiei de copiere.
3
Operaţia de copiere se va opri automat când ajunge la final.
Când copierea se încheie, discul este scos automat din aparat. DVD-ul video este pregătit
şi poate fi redat de playere DVD sau de driver-ul DVD al unui calculator.
Notă
• Odată începută operaţia de copiere nu poate fi oprită.
45
Copiere consolidată
În cazul în care aveţi mai multe discuri cu diametrul de 8 cm, pe care există material video
înregistrat cu o cameră digitală cu DVD, puteţi copia conţinutul acestora pe un disc cu
diametrul de 12 cm.
1
Apăsaţi < sau , până ce în partea din dreapta sus a ferestrei de afişare
apare indicaţia “Consolidation” (consolidare).
2
Apăsaţi butonul
(înregistrare) pentru a începe copierea.
În cursul operaţiei de copiere, în fereastra de afişare apare o bară de progres.
3
46
Operaţia de copiere se va opri automat când ajunge la final.
În fereastra de afişare apare mesajul “Complete” şi înregistrarea se opreşte automat.
Apăsaţi butonul Z (scoatere disc) pentru ca discul să fie scos din aparat şi selectaţi dacă
discul să fie finalizat sau nu (pagina 65), respectiv apăsaţi butonul RETURN pentru a
reveni la interfaţa meniului.
Observaţii
• Pentru a adăuga conţinutul video al unui alt disc de 8 cm celui de pe discul curent, înlocuiţi
discul aflat în camera DVD cu un altul de 8 cm şi apăsaţi butonul
(înregistrare) la
DVDirect.
• Dacă scoateţi discul de 12 cm din echipamentul DVDirect fără a fi finalizat după copierea
materialelor video, puteţi adăuga ulterior şi alte piese video de pe un alt disc de 8 cm pe
acelaşi disc (ţintă), de 12 cm.
Notă
• Operaţia de copiere nu poate fi oprită în cursul desfăşurării. Aşteptaţi până ce se opreşte
automat.
47
Copierea de la o cameră video Handycam® (DV/D8) sau
de la o cameră video digitală DV
Când la DVDirect este conectată o cameră Handycam® (DV/D8) sau una video digitală
DV prin intermediul cablului DV (i.LINK), puteţi alege fie Copiere completă, fie Copiere
manuală.
Înainte de a selecta modul de copiere...
1
Apăsaţi butonul 1 (alimentare) pentru a porni DVDirect şi introduceţi un
disc în aparat (pagina 19).
DVDirect începe citirea discului introdus.
Observaţie
• Puteţi totodată să acţionaţi şi din interfaţa meniului (“Menu”) pentru înregistrarea video.
Apăsaţi butonul RETURN pentru a fi afişat “Menu” şi selectaţi “Video , DVD”. După aceea selectaţi “DV” în interfaţa de selecţie a intrării.
2
Porniţi camera video şi treceţi-o în modul redare.
Pentru majoritatea camerelor video, comutaţi butonul alimentare/mod pentru a începe
redarea, alegeţi modul PLAY/EDIT sau VTR pentru a reda sau a înregistra material video.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al camerei.
3
Conectaţi camera video la DVDirect.
Conectaţi mufa DV a camerei la conectorul DV IN al DVDirect prin intermediul unui
cablu DV (i.LINK) (nu este furnizat).
$6).
Cablu USB (nu este furnizat)
48
4
În fereastra de afişare a DVDirect apare următoarea interfaţă.
Tipul de intrare
Modul de copiere
Durata de timp rămasă pe disc
Calitatea înregistrării
Puteţi selecta un mod de copiere, care poate fi afişat în partea din dreapta sus a ferestrei
de afişare, apăsând < sau ,.
Pentru selectarea fiecărui mod de copiere, consultaţi paginile indicate mai jos :
g Copiere completă (Tot)
pagina 49
g Copiere manuală
pagina 50
Copiere completă
Puteţi utiliza Copierea completă pentru duplicarea conţinutului video de pe o bandă video pe
un disc. Dacă este selectată varianta de copiere completă, este acţionat automat modul redare
sau stop la camera video în urma atigerii unui singur buton la echipamentul DVDirect.
1
Apăsaţi < sau , până ce în partea din dreapta sus a ferestrei de afişare
apare indicaţia “Full” (complet).
În fereastra de afişare a DVDirect apare următorul mesaj : “Copy all videos in the camcorder
to DVD” (Să fie copiat tot materialul video de la cameră pe DVD).
49
2
Apăsaţi butonul
(înregistrare) pentru a începe copierea.
DVDirect începe copierea în acelaşi moment în care camera video începe redarea. Când
banda video nu este derulată până la început, va fi derulată în mod automat, după care
DVDirect va începe copierea.
În fereastra de afişare apare mesajul “Recording...” (Înregistrare...) şi butonul
devine
luminos pe durata operaţiei de copiere.
3
Operaţia de copiere se va opri automat când ajunge la final.
Când copierea se încheie, discul este scos automat din aparat. DVD-ul video este pregătit
şi poate fi redat de playere DVD sau de driver-ul DVD al unui calculator.
Observaţie
• Dacă pe banda DV este întâlnită o porţiune liberă (neînregistrată), copierea se opreşte în
mod automat, iar intensitatea luminoasă a butonului
(înregistrare) scade.
Copiere manuală
În timp ce acţionaţi manual butonul de redare sau stop de la camera digitală, puteţi copia piese
(înregistrare) şi (stop) la DVDirect.
video folosind butoanele
1
50
Acţionaţi camera pentru a începe redarea video.
Redarea video apare în fereastra de afişare a DVDirect.
2
Apăsaţi butonul
(înregistrare) pentru a începe copierea.
În cursul copierii (şi al redării video), în fereastra de afişare apare mesajul “Recording”
(Înregistrare).
3
Apăsaţi butonul
(stop) pentru a opri copierea.
Aşteptaţi un moment până ce se modifică interfaţa ferestrei de afişare.
4
Pentru a copia material video suplimentar, repetaţi paşii de la 1 la 3.
Când copierea se încheie, apăsaţi butonul Z (scoatere disc) pentru ca discul să fie scos din
aparat şi selectaţi dacă discul să fie finalizat sau nu (pagina 65), respectiv apăsaţi butonul
RETURN pentru a reveni la interfaţa meniului.
Pentru ca înregistrarea să facă o pauză
(Înregistrare) în timp ce înregistrarea este în curs de desfăşurare. Pentru
Apăsaţi butonul
reluarea copierii, apăsaţi din nou butonul
(Înregistrare).
Note privind Copierea manuală
• Dacă au trecut mai mult de 10 minute de la introducerea discului în DVDirect, pot trece
câteva secunde până la începerea copierii. Porniţi copierea imediat după introducerea
discului.
• Dacă redarea este oprită la camera video în cursul copierii, echipamentul DVDirect va
face o pauză. Pentru reluarea copierii, reporniţi redarea la echipamentul video. Dacă nu
este detectat nici un semnal timp de 2 minute, copierea se opreşte.
• Dacă apăsaţi butonul (Stop), este posibil să se audă un moment zgomotul de rotire a
discului.
51
Copierea de la echipamente video
Puteţi copia manual porţiunile video dorite folosind alternativ butoanele de redare şi de oprire
(stop).
1
Apăsaţi butonul 1 (alimentare) pentru a porni DVDirect.
În fereastra de afişare apare un mesaj care vă indică să introduceţi un disc în aparat.
2
Introduceţi un disc în aparat (pagina 19).
DVDirect începe citirea discului introdus.
3
Conectaţi echipamentul video la DVDirect.
Utilizaţi un cablu AV sau S-video (nici unul nu este furnizat) când, la DVDirect, conectaţi
un echipament video, cum ar fi un aparat video sau un DVR.
Pentru cabluri AV :
Cuplaţi conectorii de ieşire audio / video ai echipamentului video la conectorii AUDIO
IN/ VIDEO IN ai DVDirect folosind un cablu AV (nu este furnizat).
Spre ieşirea
audio / video
sau
Cablu AV (nu este furnizat)
Observaţie
• Conectorii echipamentului video pot diferi în funcţie de echipament. Consultaţi manualul
de instrucţiuni care însoţeşte echipamentul respectiv şi utilizaţi un cablu AV adecvat.
52
Pentru cabluri S-video :
Cuplaţi conectorul S-video al echipamentului video la conectorul S VIDEO IN al DVDirect
folosind un cablu S-video (nu este furnizat). Este necesară totodată conectarea unui cablu
audio pentru intrarea de semnal sonor.
Spre ieşirea audio /
S-video
Cablu audio
(nu este furnizat)
Cablu S-video (nu este furnizat)
Observaţie
• Dacă echipamentul dvs. video are un conector S-video, folosiţi un cablu S-video pentru a
obţine o calitate superioară a imaginii (comparativ cu cea asigurată de un cablu video).
4
Acţionaţi echipamentul video pentru a porni redarea video.
Redarea video apare în fereastra de afişare DVDirect.
Tip de intrare
VIDEO : VIDEO IN
S-VIDEO : S VIDEO IN
Calitatea înregistrării (REC)
Perioada de înregistrare
disponibilă pe disc
Observaţie
• DVDirect detectează şi selectează automat semnalele de intrare video când echipamentul
video conectat redă semnal video. Puteţi de asemenea să utilizaţi interfaţa meniului pentru
a selecta conectorul de intrare. Apăsaţi butonul RETURN pentru a apărea interfaţa “Menu”,
apoi selectaţi “Video , DVD”. Selectaţi “VIDEO” sau “S VIDEO”, în funcţie de modul
de conectare al echipamentului video. Conectorul de intrare selectat este afişat în partea din
stânga sus a ferestrei de afişare.
53
5
Apăsaţi butonul
(înregistrare) pentru a începe copierea.
Pe durata operaţiei de redare video, în fereastra de afişare apare mesajul “Recording”
(Înregistrare).
Durata înregistrării
6
Apăsaţi butonul
(stop) pentru a opri copierea.
Aşteptaţi un moment până ce se modifică interfaţa ferestrei de afişare.
7
Pentru a copia material video suplimentar, repetaţi paşii de la 4 la 6.
8 Când aţi terminat copierea, apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la meniul
de afişare.
9
Apăsaţi butonul Z (scoatere disc) pentru ca discul să fie scos din aparat
(pagina 65) şi selectaţi dacă discul să fie finalizat sau nu.
Pentru detalii legate de finalizarea discurilor, consultaţi secţiunea «Ce înseamnă “finalizarea
unui disc”?», pagina 66.
Pentru ca înregistrarea să facă o pauză
Apăsaţi butonul
(Înregistrare) în timp ce înregistrarea este în curs de desfăşurare. Pentru
reluarea copierii, apăsaţi din nou butonul
(Înregistrare).
Note privind Copierea de la echipamente video
• Dacă au trecut mai mult de 10 minute de la introducerea discului în DVDirect, pot trece
câteva secunde până la începerea copierii. Porniţi copierea îndată ce aţi introdus discul
în aparat.
• Dacă redarea este oprită la cameră sau la echipamentul video în cursul copierii (sau dacă
este întrerupt semnalul video) echipamentul DVDirect va face o pauză. Pentru reluarea
copierii, reporniţi redarea la echipamentul video. Dacă nu este detectat nici un semnal
timp de 2 minute, copierea se opreşte.
• Dacă apăsaţi butonul (Stop), este posibil să se audă un moment zgomotul de rotire a
discului.
54
B Crearea unui DVD foto
Crearea unui DVD foto
Puteţi înregistra cu uşurinţă, de pe un card de memorie pe un DVD, imagini fotografiate cu
camera dvs. digitală.
Fotografiile stocate de o cameră Handycam® (cu hard disk / DVD / Memory Stick) pot de
asemenea să fie înregistrate pe un disc.
Dacă alegeţi să creaţi o succesiune de imagini, puteţi crea un DVD care să poată fi redat de
alte playere DVD.
Tipuri de copiere
Pentru creare de DVD-uri foto sunt disponibile două tipuri de copiere.
Copierea completă
Această metodă vă permite să selectaţi toate fotografiile stocate pe hard disk, pe un DVD de
8 cm sau pe cardul de memorie al camerei video Handycam® şi să le copiaţi pe un DVD.
Copierea Selecţiei de fotografii
Această metodă vă permite să selectaţi numai scenele dorite (fotografiile) sau să alegeţi
imaginile cu o anumită dată a înregistrării şi să le copiaţi pe un disc.
Copierea după index vizual (Miniaturi)
Această metodă vă permite să copiaţi pe un disc fotografiile selectate în urma vizualizării
miniaturilor asociate acestora.
Copierea după data înregistrării
Această metodă vă permite să copiaţi pe un disc fotografiile selectate în funcţie de data
la care au fost înregistrate.
55
În legătură cu crearea de DVD-uri foto – Tipuri de DVD foto
Cu DVDirect pot fi create următoarele tipuri de DVD-uri foto.
DVD cu copii de siguranţă ale fotografiilor
DVD-urile cu copii de siguranţă ale fotografiilor vă permit să stocaţi pe un disc DVD imagini
(fişiere JPEG) înregistrate cu o cameră foto digitală sau cu una Handycam®. Puteţi viziona
discul DVD cu copii de siguranţă ale fotografiilor fie prezentându-le în fereastra de afişare a
DVDirect, fie cu ajutorul drive-ului DVD al unui calculator personal. Aveţi totodată posibilitatea
de a urmări fotografiile cu ajutorul unui player DVD capabil să redea fişiere JPEG.
DVD cu succesiune de imagini
Pe lângă stocarea de fotografii (fişiere JPEG), acest tip de DVD vă permite urmărirea acestora
sub formă de succesiune de imagini. Un astfel de disc poate fi redat de playere DVD şi există
posibilitatea de a însoţi prezentarea fotografiilor de un fundal muzical.
Observaţii
• Calitatea fotografiilor redate ca o succesiune de imagini este aceeaşi ca în cazul DVD-urilor
video.
• Utilizarea drive-ului DVD al unui calculator sau a unui player DVD capabil să redea fişiere
JPEG vă permite vizionarea fotografiilor la o calitate superioară atât în cazul discurilor DVD
cu copii de siguranţă, cât şi al DVD-urilor cu succesiuni de imagini.
Note privind crearea unui DVD cu fotografii
• Pe un disc pot fi copiate cel mult 2000 de fotografii.
• Nu puteţi copia în acelaşi timp pe un disc atât material video, cât şi fotografii stocate de o
cameră video.
56
Camere digitale / dispozitive foto, suporturi meda şi interfaţa
Utilizaţi fie mufa USB, fie una dintre fantele destinate cardurilor de memorie ale DVDirect,
în funcţie de echipamentul dvs. video şi de suportul media pe care sunt înregistrate
fotografiile.
Tipul de echipament
Suport media
Handycam® (cu hard disk) marca
Sony
Handycam® (Memory Stick)
marca Sony
Handycam® (DVD) marca
Sony
Hard disk încorporat
Memory Stick Duo
Handycam® (HDV/DV/D8)
marca Sony
CyberShot® marca Sony
Alte camere foto digitale
Mufa de intrare / fanta
pentru cardul de memorie a
DVDirect
MS Mai multe
USB
CF
Duo
carduri
Memory Stick Duo
DVD de 8 cm
Memory Stick Duo
Memory Stick
Memory Stick Duo
Memory Stick
Memory Stick Duo
Card SD
Card xD Picture
CompactFlash
57
Discuri ce pot fi utilizate pentru crearea unui DVD foto
Pentru crearea unui DVD foto pot fi utilizate următoarele tipuri de discuri.
Tipul de disc
Siglă
Interfaţa afişată la DVDirect
Fante pentru carduri de
USB
memorie
DVD+R
DVD+R DL (strat dublu)
DVD+RW
DVD-R
DVD-R DL (strat dublu)
DVD-RW
Despre discurile DVD foto create
DVD-uri cu succesiuni de imagini
Conţinutul unui DVD ce conţine o succesiune de imagini constă în titluri şi capitole ca
şi un DVD video (pagina 30). Când creaţi un DVD cu succesiuni de imagini, pentru
fiecare 10 fotografii este creat un capitol, putând fi create până la 99 de capitole pentru
fiecare titlu.
Puteţi crea un meniu al DVD-ului folosind ca fundal imaginile sau fotografiile preferate
prezentate ca o succesiune de imagini (pagina 74).
Puteţi, de asemenea să stabiliţi fundalul sonor care să însoţească redarea DVD-ului cu
succesiunea de imagini (pagina 73).
58
Locaţile de stocare a fotografiilor (a fişierelor JPEG)
Pe DVD-ul foto sunt create anumite directoare, iar toate fotografiile (fişere JPEG) sunt
stocate în directorul “100VRDMC”.
Observaţie
• Denumirile fişierelor sunt stabilite automat când este creat discul DVD foto.
59
Copierea fotografiilor stocate pe un card de memorie /
Handycam®
1
Apăsaţi butonul 1 (alimentare) pentru a porni DVDirect şi introduceţi un
disc în aparat (pagina 19).
DVDirect începe citirea discului introdus.
Observaţie
• Puteţi totodată să acţionaţi şi din interfaţa meniului (“Menu”) pentru a înregistra fotografii.
Apăsaţi butonul RETURN pentru a fi afişat “Menu” şi selectaţi “Photo , DVD” în
interfaţa meniului. Când copiaţi fotografii de pe un card de memorie introdus într-una
dintre fantele aparatului, selectaţi “Memory Card”. Când copiaţi de pe o cameră conectată
la acest aparat, selectaţi “USB”.
2 Introduceţi cardul de memorie în fanta corespunzătoare a aparatului (pagina
21) sau porniţi şi conectaţi camera video.
Notă
• Când conectaţi o cameră video cu DVD, alegeţi ca mod de funcţionare pentru aceasta
varianta PLAY sau PLAY/EDIT.
Când conectaţi o cameră :
Conectaţi mufa USB a camerei (Tip miniB) la conectorul USB al DVDirect (Tip A) prin
intermediul unui cablu USB (nu este furnizat).
(!.$#!-
Cablu USB (nu este furnizat)
După conectarea cablului USB, pe ecranul LCD al camerei video este afişată interfaţa
[USB SELECT].
60
Atingeţi, pe ecranul LCD al camerei video, interfaţa cu suporturile media pe care
sunt stocate fotografiile.
La utilizarea unei camere Handycam®
(cu hard disk):
Touch [
(Atingeţi [
COMPUTER] or [HDD].
COMPUTER] sau [HDD].)
La utilizarea unei camere Handycam® (Memory Stick) :
Touch [
(Atingeţi [
COMPUTER].
COMPUTER].)
La utilizarea unei camere Handycam® (DVD) :
Touch [
(Atingeţi [
COMPUTER].
COMPUTER].)
Interfaţa care apare în fereastra de afişare a DVDirect se modifică.
Notă
• În funcţie de camera pe care o utilizaţi, este posibil ca interfaţa [USB SELECT] de mai
sus să nu apară în mod automat şi să fie necesară mai întâi configurarea conexiunii. În
funcţie de tipul de cameră video, este posibil totodată ca interfaţa care apare pe ecranul
LCD al acesteia sau denumirile butoanelor camerei să difere. Puteţi încheia conectarea
DVDirect prin aceeaşi operaţie ca la conectarea calculatorului.
3
Apăsaţi < sau , pentru a schimba modul de copiere.
Puteţi selecta un mod de copiere, care poate fi afişat în partea din dreapta sus a ferestrei
de afişare, apăsând < sau ,.
Pentru Copierea completă :
Apăsaţi < sau , până ce este afişată indicaţia “Full” (complet).
Tipul de ieşire
Modul
de copiere
USB : cameră video
M.S. : Memory Stick
M.S. Duo : Memory Stick Duo
SD : card SD
xD : card xD-Picture
CF : CompactFlash
61
Pentru Copierea selecţiei de fotografii :
Apăsaţi < sau , până ce este afişată indicaţia “Select Photos” (selecţie de fotografii).
Apăsaţi M sau m pentru a selecta “Thumbnail” (miniatură) sau “Shooting Date” (data
înregistrării).
Apăsaţi Mm < sau , pentru a selecta miniatura sau data înregistrării corespunzătoare
fotografiilor pe care vreţi să le copiaţi şi apăsaţi butonul
(selecţie) pentru a o marca.
Miniaturi :
Data înregistrării :
Fotografia curentă/
Data înregistrării
Numărul de fotografii
fotografiei
înregistrate
curente
Fotografia
selectată
Fotografia marcată
pentru copiere
Apăsaţi de mai multe ori butonul
elementelor interfeţei.
62
Data înregistrării marcată
pentru copiere
(selecţie) pentru a marca / elimina marcajul
4
Apăsaţi butonul
(înregistrare) pentru a începe copierea.
În cursul operaţiei de copiere, în fereastra de afişare apare o bară de progres şi butonul
(înregistrare) rămâne aprins.
5
Operaţia de copiere se va opri automat când ajunge la final.
Când toate fotografiile au fost copiate pe disc, în fereastra de afişare apare indicaţia
"Completed" (încheiat) şi copierea încetează automat.
La încheierea operaţiei de copiere, apăsaţi butonul Z (scoatere disc) pentru ca discul să fie
scos din aparat (pagina 65). Pentru a previzualiza fotografiile copiate pe disc sau pentru
a înregistra noi fotografii pe acelaşi disc, apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la
interfaţa meniului.
63
Pentru afişarea unei singure fotografii pe ecran
Apăsaţi butonul
(stop) în timpul afişării miniaturilor.
Fotografia selectată este afişată pe întreg ecranul.
Fotografia va fi rotită cu 90 de grade spre dreapta la fiecare apăsare a butonului ,.
Fotografia va fi rotită cu 90 de grade spre stânga la fiecare apăsare a butonului <.
64
B Finalizare / Vizionarea discului DVD creat
Scoaterea din aparat / Finalizarea discului creat
La încheierea operaţiei de copiere, apăsaţi butonul Z (scoatere disc) pentru ca discul să fie scos
din aparat. După aceea, puteţi selecta dacă discul să rămână nefinalizat (pentru a putea adăuga
ulterior pe el materiale video sau fotografii) sau dacă acesta să fie finalizat (pagina 66).
Pentru discurile DVD foto, puteţi selecta dacă să fie creată sau nu o succesiune de imagini.
În funcţie de operaţiile de mai jos, definitivaţi discul creat.
Note
În următoarele cazuri, discul este scos automat din aparat când operaţia de copiere se
încheie:
• dacă este creat un disc AVCHD,
• dacă este creat un DVD video în modul copiere completă,
• dacă în meniul de reglaje pentru “Slideshow Creation” este selectată varianta “ON” şi este
creat un DVD foto.
1
Apăsaţi butonul Z (scoaterea discului).
Este afişat un mesaj care vă întreabă dacă vreţi să finalizaţi discul abia înregistrat.
Observaţie
• Acest mesaj nu va apărea în cazul utilizării unui DVD+RW pentru copierea video (cu
excepţia cazului în care materialul video este copiat de la camera video prin intermediul
conectorului USB).
2
Selectaţi dacă discul să fie finalizat sau nu.
Pentru detalii legate de finalizarea discurilor, consultaţi secţiunea “Ce este un disc finalizat?”
(pagina 66).
Pentru a finaliza discul :
Selectaţi “Yes” (da) şi apăsaţi butonul
(selectare). Este afişat un mesaj de confirmare.
Selectaţi “OK” şi apoi apăsaţi din nou butonul
(selectare). Când este creat un DVD
foto, apare şi un mesaj care vă întreabă dacă doriţi să creaţi o succesiune de imagini. Treceţi
apoi la pasul 3.
Pentru a nu finaliza discul :
Selectaţi “No” (nu) şi apăsaţi butonul
să fi fost finalizat.
(selectare). Discul va fi scos din aparat fără
65
3
Selectaţi dacă să fie creată o succesiune de imagini pe DVD-ul foto.
Apăsaţi M sau m pentru a selecta dacă să fie creată o succesiune de imagini pe disc, după
(selectare).
care apăsaţi butonul
Pentru a definitiva discul sub formă de DVD cu copie de siguranţă pentru fotografii,
selectaţi “No” (nu).
Pentru a definitiva discul sub formă de DVD cu succesiune de imagini, selectaţi “Yes”
(da).
Notă
• Durează câteva minute pentru a se încheia operaţia de finalizare a unui DVD cu copii
de siguranţă ale fotografiilor. Perioada de timp cât durează realizarea succesiunii de
imagini depinde de numărul şi de dimensiunea fotografiilor. (Spre exemplu, poate dura
20 de minute sau mai mult pentru a înregistra pe un DVD 100 de fişiere - fotografii de
5 megapixeli.)
Când întreaga procesare se încheie, discul este scos din aparat, DVD-ul video sau cel foto
fiind definitivat.
Pentru a crea un DVD cu succesiune de imagini, apăsând un singur buton
Puteţi crea un DVD cu succesiune de imagini prin simpla atingere a butonului
(Înregistrare) în timp ce pentru “Slideshow Creation” este aleasă varianta “ON” în meniul
de reglaje (pagina 74).
Ce este un “disc finalizat” ?
A finaliza un disc înseamnă a-l supune unei operaţii suplimentare în urma căreia acesta va
putea fi redat de alte echipamente DVD.
Când un disc este scos imediat din aparat după înregistrare, DVDirect vă va întreba dacă
doriţi ca discul să fie sau nu finalizat.
Chiar dacă scoateţi discul fără a fi finalizat, acesta poate fi finalizat efectuând operaţia din
meniul de Reglaje (pagina 71).
În general, discul este definitivat prin efectuarea operaţiei de finalizare.
Discul finalizat poate fi redat în acelaşi mod ca un DVD-Video sau ca discurile DVD-ROM
cu ajutorul unui echipament DVD.
Analizaţi elementele următoare pentru a determina dacă este necesară finalizarea discului,
ţinând cont de intenţiile dvs. cu privire la acesta.
66
Finalizaţi discul :
• pentru a crea un disc care să poată fi redat de playere DVD,
• pentru a crea un disc care să poată fi redat de driver-ul DVD al unui calculator,
• pentru a crea un disc care să poată fi dat altor persoane spre vizionare,
• pentru a crea un disc definitivat 100 % ca DVD video sau ca DVD foto (pe care nu
intenţionaţi să adăugaţi ulterior materiale video sau fotografii).
Nu finalizaţi discul :
• când intenţionaţi să adăugaţi ulterior materiale video pe acelaşi disc, cu ajutorul
echipamentului DVDirect,
• când intenţionaţi să adăugaţi ulterior fotografii pe acelaşi disc, cu ajutorul echipamentului
DVDirect.
Observaţii
• Când utilizaţi un disc DVD+RW pentru copiere video (cu excepţia cazului în care copiaţi
material video de la o cameră conectată la mufa USB), operaţia de finalizare nu este
necesară ; la scoaterea discului din aparat nu va apărea nici un mesaj cu privire la finalizare
şi nici nu este necesară efectuarea acestei operaţii din meniul de reglaje (Setup).
• Veţi putea oricând să adăugaţi materiale video pe un disc DVD+RW cu ajutorul DVDirect,
iar discul va putea fi întotdeauna redat de un player DVD sau de driver-ul DVD al unui
calculator.
67
Previzualizarea unui DVD video şi a unuia foto
Puteţi reda şi verifica un DVD video sau unul foto copiat cu DVDirect, cu ajutorul ferestrei
de afişare aflate în partea de sus a aparatului.
Note
• Sonorul nu poate fi auzit la previzualizarea unui disc cu DVDirect.
• Nu puteţi transmite la ieşire imagini video spre un echipament extern, cum ar fi un
televizor.
• Nu puteţi reda un disc AVCHD.
• Nu puteţi reda discuri înregistrate cu un alt dispozitiv decât DVDirect şi nici un DVD
comercial.
1
Apăsaţi butonul 1 (alimentare) pentru a porni DVDirect.
2
Apăsaţi butonul RETURN pentru a fi afişat meniul. Apăsaţi M sau m pentru
(selecţie).
a selecta “DVD Preview”, apoi apăsaţi butonul
3
Introduceţi un DVD creat cu DVDirect.
După ce discul este citit complet, conţinutul acestuia este prezentat în fereastra de
afişare.
Dacă este introdus un DVD video finalizat :
Titlurile video copiate pe disc apar în fereastra de afişare.
Apăsaţi Mm< , pentru a selecta titlul care vreţi să fie prezentat şi apăsaţi butonul
(selectare). Începe redarea titlului selectat. Pentru a opri redarea, apăsaţi butonul
(stop).
Titlul selectat
68
Dacă este introdus un DVD video care nu a fost finalizat :
Începe automat redarea primului titlu video de pe disc.
Numărul titlului curent / numărul total de titluri
Apăsaţi < sau , pentru a selecta titlul pe care doriţi să îl urmăriţi. Pentru a opri redarea,
apăsaţi butonul (stop).
Dacă este introdus un DVD cu copii de siguranţă a fotografiilor sau un DVD foto
care nu a fost finalizat :
Puteţi selecta manual o fotografie de pe DVD care să fie afişată.
Data înregistrării fotografiei curente
Numărul fotografiei curente /
Numărul total de fotografii înregistrate
Apăsaţi M sau m pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o vedeţi. Pentru a opri redarea,
apăsaţi butonul (stop).
69
Dacă este introdus un DVD cu o succesiune de imagini :
Este afişată următoarea interfaţă.
Apăsaţi M sau m pentru a selecta “Photo Slideshow” (succesiune de imagini) sau “Original
Photos” (fotografii originale).
Dacă este selectată varianta “Photo Slideshow” (succesiune de imagini), fotografiile de pe
DVD sunt prezentate pe rând, una după alta. Dacă aţi ales un titlu din meniul DVD pentru
a fi redat ca un DVD video, sunt redate fotografiile conţinute de titlul respectiv.
Dacă este selectată varianta “Original Photos” (fotografii originale), puteţi prezenta manual
o fotografie de pe DVD. Puteţi viziona fotografiile aşa cum o faceţi în cazul unul DVD
cu copie de siguranţă pentru fotografii.
Observaţii
• Când introduceţi un disc DVD finalizat, îndată după ce aţi pornit echipamentul DVDirect,
interfaţa de căutare se activează şi materialele video sau fotografiile înregistrate pe disc
apar automat în fereastra de afişare.
• Pentru detalii legate titluri, consultaţi secţiunea “În legătură cu crearea unui DVD video şi
a unui disc AVCHD” (pagina 30) sau “Despre discurile DVD foto create” (pagina 58).
70
B Reglaje
Utilizarea Meniului de reglaje
Din interfaţa meniului de reglaje puteţi modifica diverse opţiuni pentru crearea discurilor.
Variantele implicite de reglaj sunt subliniate în lista următoare.
1
Apăsaţi butonul 1 (alimentare) pentru a porni DVDirect.
2
Apăsaţi butonul RETURN.
Este afişată interfaţa “Menu” (Meniu).
3
Apăsaţi butonul m pentru a selecta “Setup”, apoi apăsaţi butonul
(selecţie).
Este afişat meniul de reglaje.
Deplasaţi cursorul apăsând butoanele M sau m pentru a selecta un element sau o opţiune
care doriţi a fi modificată, apoi apăsaţi butonul
(selecţie) pentru a alege o altă variantă
sau pentru a confirma.
71
Rec Quality (Calitatea înregistrării)
Selectaţi calitatea dorită a înregistrării care vreţi să fie utilizată la crearea unui DVD video.
Calitatea
înregistrării
HQ
HSP
SP
LP
SLP
Durata înregistrării (aproximativă)
Calitatea imaginii Disc cu un singur
Disc cu strat
strat
dublu
înaltă
1 oră
2 ore
R
standard
1,5 ore
3 ore
2 ore
4 ore
R
scăzută
3 ore
6 ore
6 ore
12 ore
Auto Stop Timer (Cronometru de oprire automată)
Selectaţi perioada prestabilită de timp după care înregistrarea se opreşte automat, la crearea
unui DVD video.
Variantă de reglaj Facilitate
OFF
Înregistrarea se opreşte automat la scurgerea perioadei de timp
între 30 min. şi stabilite de la începutul copierii.
8 ore
Sunt disponibile următoarele perioade : 30 min., 60 min., 90 min.
2 ore, 3 ore, 4 ore, 6 ore, 8 ore
Notă
• Reglajul “Auto Stop Timer” este anulat când înregistrarea se încheie, când este apăsat butonul
(Stop) sau când este oprită alimentarea.
Auto Chapter (Crearea automată a capitolelor)
Stabiliţi un anumit interval de timp la care să fie creat automat câte un capitol pe un DVD
video.
Variantă de reglaj
OFF
5 min
10 min
15 min
72
Facilitate
Nu este creat nici un capitol.
Este creat câte un capitol la intervale de aproximativ 5 minute.
Este creat câte un capitol la intervale de aproximativ 10 minute.
Este creat câte un capitol la intervale de aproximativ 15 minute.
DVD Menu (Meniu DVD)
Selectaţi o imagine de fundal pentru interfaţa meniului DVD a unui DVD video sau a unuia
cu succesiune de imagini.
Variantă de reglaj Facilitate
Aplică imaginea selectată interfeţei Meniului DVD.
A, B, C, D
Stabileşte fotografia dvs. preferată (fişier JPEG) pentru interfaţa
JPEG
meniului unui DVD video sau a unuia cu succesiune de imagini.
Pentru a utiliza un fişier JPEG pentru meniul DVD
Când este selectată varianta “JPEG”, puteţi alege fotografia dvs. preferată (fişierul JPEG) ca
fundal pentru interfaţa meniului DVD, în cazul unui DVD video sau a unuia cu succesiune
de imagini.
Utilizând calculatorul personal, stocaţi mai întâi o singură fotografie (fişier JPEG) pentru
Meniul DVD, din directorul superior de pe cardul de memorie. Introduceţi cardul de
memorie în slotul corespunzător al DVDirect, înainte de a crea un disc.
Note
• Stocaţi un singur fişier JPEG în directorul superior al cardului de memorie. Dacă în acest
director de pe cardul de memorie există mai multe fotografii, este posibil ca pentru meniul
DVD să nu fie stabilită cea dorită de dvs.
• Utilizarea anumitor fişiere JPEG poate fi imposibilă într-un meniu DVD.
Slideshow Music (Succesiune de imagini cu muzică)
Stabiliţi dacă pe DVD-ul foto (cu succesiune de imagini) doriţi să fie înregistrat un fundal
muzical.
Variantă de reglaj Facilitate
Este înregistrat un fundal muzical.
ON
Nu este înregistrat un fundal muzical.
OFF
Este înregistrată muzica dvs. preferată (fişier MP3) ca fundal muMP3
zical pentru un DVD cu succesiune de imagini.
Pentru a utiliza un fişier MP3 ca fundal muzical pentru un DVD cu succesiune de
imagini
Dacă este selectată varianta “MP3”, puteţi înregistra piesa muzicală dorită (MP3) ca fundal
pentru un DVD cu succesiune de imagini.
Mai întâi, folosiţi calculatorul pentru a stoca un singur fişier MP3 în directorul superior de pe
cardul de memorie. Introduceţi apoi cardul de memorie în fanta destinată acestuia la DVDirect
pentru a crea un disc.
73
Note
• În directorul superior de pe cardul de memorie trebuie să fie înregistrat un singur fişier MP3.
Dacă acest director conţine mai multe fişiere, este posibil ca muzica dorită de dvs. să nu fie
stabilită ca fundal sonor.
• Când daţi altcuiva un DVD cu o succesiune de imagini, aveţi grijă ca fundalul sonor care
însoţeşte imaginile să nu fie protejat de legea drepturilor de autor.
Slideshow Creation (Crearea unei succesiuni de imagini)
Selectaţi dacă să fie afişat un mesaj care să vă solicite crearea unei succesiuni de imagini la
apăsarea butonului Z (scoatere disc) după înregistrarea unui DVD foto.
Variantă de reglaj Facilitate
OFF
ON
Când apăsaţi butonul Z (scoatere disc) după înregistrarea unui
disc, în fereastra de afişare apare întotdeauna un mesaj care vă
întreabă dacă doriţi să creaţi o succesiune de imagini.
După ce fotografiile sunt înregistrate pe disc, este creată o succesiune de imagini, iar discul este finalizat automat permiţând redarea
imediată cu ajutorul unui player DVD.
Finalize disc (Finalizarea discului)
Dacă scoateţi discul din aparat fără a-l finaliza, îl puteţi finaliza ulterior.
Pentru detalii legate de finalizarea discului, consultaţi - la pagina 66 - secţiunea «Ce este un
"disc finalizat" ?».
1
Introduceţi un disc pentru a fi finalizat, apăsaţi m pentru a selecta “Finalize
disc” (Finalizarea discului), după care apăsaţi butonul
(selecţie).
Este afişat următorul mesaj (Finalizaţi discul pentru a fi redat cu playere DVD?)
74
2
Apăsaţi M sau m pentru a selecta “Yes”, apoi apăsaţi butonul
(selecţie).
Este afişat următorul mesaj (După finalizare, nu sunt posibile alte înregistrări pe disc).
3
Apăsaţi M sau m pentru a selecta “OK”, apoi apăsaţi butonul
4
DVDirect începe operaţia de finalizare.
(selecţie).
Pentru un DVD video
Este afişat următorul mesaj (Finalizare...).
Pentru un DVD foto
Este afişat următorul mesaj (Să fie creată o succesiune de imagini ? Operaţia poate dura
mai mult timp).
Pentru ca discul să fie definitivat ca o copie de siguranţă pentru fotografii, selectaţi "No"
(Nu).
Pentru ca discul să fie definitivat ca un DVD cu o succesiune de imagini, selectaţi "Yes"
(Da).
Note
• Operaţia de finalizare a unui DVD video sau a unuia foto cu copie de siguranţă pentru
fotografii durează câteva minute.
• Durata de timp necesară pentru definitivarea unui DVD cu succesiune de imagini depinde
de numărul de fotografii şi de dimensiunea acestora.
După încheierea finalizării, discul poate fi scos din aparat.
75
Erase disc (Ştergerea discului)
Pot fi şterse materialele video sau fotografiile de pe un DVD+RW sau de pe un DVD-RW. În urma acestei operaţii de ştergere, discul poate fi reutilizat ca şi unul nou.
Notă
• Ţineţi seama că prin această operaţie vor fi şterse toate datele de pe disc.
1 Introduceţi în aparat discul de şters, apăsaţi m pentru a selecta “Erase disc”
(Ştergerea discului), apoi apăsaţi butonul
(selecţie).
Este afişat următorul mesaj (Ştergeţi discul ?)
76
2
Apăsaţi M sau m pentru a selecta “Yes” (Da), apoi apăsaţi butonul
(selecţie).
Este afişat următorul mesaj (Întregul conţinut va fi şters. Continuaţi ?)
3
Apăsaţi M sau m pentru a selecta “Yes” (Da), apoi apăsaţi
DVDirect începe operaţia de ştergere.
După încheierea acesteia, discul poate fi scos din aparat.
(selecţie).
System Info (Informaţii despre sistem)
Puteţi afla versiunea de software utilizată de sistemul echipamentului DVDirect.
Apăsaţi pentru a selecta "System Info", apoi apăsaţi butonul
(selecţie) pentru ca versiunea
de software să apară în fereastra de afişare.
Observaţie
• Software-ul de sistem este încorporat în software-ul de funcţionare al DVDirect.
Demo (Prezentare demonstrativă)
Alegeţi dacă să fie activată sau nu prezentarea demonstrativă.
Variantă de reglaj Facilitate
Este activată prezentarea demonstrativă. Când DVDirect nu este
acţionat o perioadă stabilită de timp, în fereastra de afişare apare
ON
prezentarea demonstrativă.
Prezentarea demonstrativă este dezactivată.
OFF
Color System (Sistem de culoare)
Este afişat sistemul de culoare utilizat pentru crearea de discuri cu ajutorul DVDirect.
Variantă de reglaj Facilitate
Discurile sunt înregistrate în sistemul de culoare NTSC.
NTSC
Discurile sunt înregistrate în sistemul de culoare PAL.
PAL
Note
• În mod normal, nu este necesar să schimbaţi sistemul de culoare fie deoarece pentru
acesta este prestabilită varianta adecvată, fie pentru că sistemul nu poate fi modificat în
funcţie de ţară sau de regiunea în care este utilizat aparatul.
• Dacă sistemul de culoare al DVDirect diferă de sistemul de culoare al camerei conectate,
nu poate fi înregistrat discul.
• Dacă sistemul de culoare al DVDirect cu care dvs. aţi creat discul diferă de cel al
player-ului DVD utilizat pentru redarea acestuia, discul nu va putea fi redat.
Language (limba folosită)
Alegeţi limba care să fie utilizată pentru prezentarea mesajelor în fereastra de afişare.
77
B Informaţii suplimentare
Despre discuri
Discuri compatibile pentru inscripţionare
Următoarele tipuri de discuri inscriptibile sunt compatibile cu DVDirect.
Cu toate acestea, nu sunt acceptate toate operaţiile pentru discuri.
Tipul de disc
Sigla
DVD video
DVD foto şi
disc AVCHD
DVD+R
DVD+R DL
(strat dublu)
*
DVD+RW
DVD+RW
(viteză înaltă)
DVD-R
DVD-R DL
(strat dublu)
DVD-RW
* Utilizat numai la realizarea conexiunii la mufele DV IN, VIDEO IN sau S-VIDEO IN.
Notă
• Discurile DVD-R DL, CD-R, CD-RW şi DVD-urile cu diametrul de 8 cm nu pot fi
utilizate.
Note privind utilizarea discurilor
• Calitatea discurilor comercializate poate varia. Este posibil ca discurile care nu respectă
standardele de calitate să nu fie înregistrate corespunzător.
• Anumite discuri înregistrate nu pot fi redate cu echipamente din cauza calităţii înregistrării
sau a stării fizice a discului, ori din cauza caracteristicilor echipamentului sau a software-ului
de redare. Discul nu va fi redat dacă nu a fost corect finalizat. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului de redare.
78
Despre carduri de memorie
Despre "Memory Stick"
Tipurile de "Memory Stick" ce pot fi utilizate pentru DVDirect sunt prezentate în tabelul de
mai jos. Nu este însă garantată funcţionarea tuturor produselor "Memory Stick".
Tipul de “Memory Stick”
Memory Stick
Memory Stick (MagicGate/compatibil
cu viteze înalte de transfer a datelor)
Memory Stick Duo
Memory Stick Duo (MagicGate/
compatibil cu viteze înalte de
transfer a datelor)
MagicGate Memory Stick
DVD video
a
a*1
a
a*1
a*1
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
a*1
Memory Stick PRO Duo
a*1 *2
*1 Citirea datelor care necesită funcţii MagicGate nu pot fi efectuate cu DVDirect.
*2 Este posibilă funcţionarea unui "Memory Stick PRO Duo" marca Sony cu capacitatea de
până la 8 GB.
Note privind utilizarea cardurilor “Memory Stick”
• Dacă folosiţi un obiect cu vârf ascuţit pentru a deplasa comutatorul de protejare la scriere
în poziţia LOCK (blocat), nu veţi mai putea înregistra, realiza montaje sau şterge imagini
conţinute de cardul de memorie.
Borne
Poziţia care
Poziţia de
permite scrierea protejare la
datelor pe card scriere
Zona de notare
79
• Introduceţi un “Memory Stick” în fanta destinată mai multor carduri de memorie, respectiv
introduceţi un “Memory Stick Duo” în fanta pentru Memory Stick Duo. Dacă introduceţi,
folosind un adaptor, un card “Memory Stick Duo” în fanta pentru mai multe carduri de
memorie, este posibil ca DVDirect să nu funcţioneze în mod corespunzător.
• Nu este acceptată funcţionarea tuturor cardurilor de memorie cu adaptoare pentru card.
• Deplasaţi comutatorul de protejare la scriere cu ajutorul unui obiect cu vârf fin.
• Formataţi cardul “Memory Stick” cu ajutorul camerei video sau a celei foto digitale. Un
card formatat cu un calculator personal este posibil să nu funcţioneze corect.
• Poziţia sau forma comutatorului de protejare la scriere poate diferi în funcţie de cardul
“Memory Stick” folosit.
• Nu scoateţi cardul “Memory Stick” din aparat în timpul accesării datelor.
• Este posibil ca datele să se deterioreze în următoarele situaţii :
– când cardul “Memory Stick” este scos sau când DVDirect este oprit în timpul citirii
datelor,
– când cardul “Memory Stick” este utilizat în spaţii expuse la electricitate statică sau la
zgomot electric.
Despre cardurile CompactFlash / SD / xD-Picture
DVDirect este compatibil cu următoarele carduri de memorie, însă nu sunt întotdeauna
disponibile toate operaţiile legate de acestea.
• card de memorie SD*1,
• card de memorie SDHD*2,
• card xD-Picture,
• card CompactFlash (tip 1 / tip 11) şi CF+Card (tip 1 / tip11) - compatibil CompactFlahs*3.
*1 Sunt acceptate carduri de memorie SD, de până la 2 GB.
*2 Sunt acceptate carduri de memorie SDHD, de până la 4 GB.
*3 Utilizaţi un card CompactFlash cu puterea specificată de 3,3 V sau 3,3 V / 5 V.
Nu pot fi utilizate cele cu puterea specificată de 5 V sau 3 V. Nu introduceţi alte tipuri de
CompactFlash în fanta echipamentului DVDirect deoarece se poate deteriora aparatul.
Note privind utilizarea cardurilor de memorie
• Nu folosiţi adaptoare pentru card disponibile în comerţ care nu sunt compatibile cu operaţiile
solicitate.
• Nu folosiţi un adaptor metalic de card deoarece pot surveni disfuncţionalităţi.
• Datele protejate de legea drepturilor de autor nu pot fi citite.
80
Măsuri de precauţie
Condiţii de funcţionare şi de păstrare
• Evitaţi utilizarea sau păstrarea DVDirect în
spaţii cu temperatură sau cu umiditate prea
ridicată, ori în locuri unde pot fi supuse
la vibraţii puternice sau la radiaţii solare
directe.
Transport
• Vă rugăm ca în cazul în care expediaţi aparatul
să îl ambalaţi în cutia originală.
• Dacă DVDirect trebuie expediat, scoateţi mai
întâi orice disc din aparat.
Condensarea umezelii
• Nu expuneţi DVDirect la schimbări bruşte de
temperatură. Nu folosiţi acest aparat îndată după
ce a fost mutat dintr-un spaţiu cu temperatură
scăzută într-unul cu temperatură ridicată şi nu
creşteţi brusc temperatura în camera unde se
află aparatul deoarece în interiorul acestuia
poate condensa umezeală. Dacă temperatura se
modifică brusc în timpul utilizării DVDirect,
menţineţi alimentarea pornită, însă nu îl mai
folosiţi cel puţin o oră.
Manevrarea discurilor
• Vă rugăm ca la manevrare să ţineţi discurile
de muchie. Nu atingeţi niciodată suprafaţa de
înregistrare.
• Nu lipiţi etichete pe disc.
• Pentru a proteja date importante, păstraţi
întotdeauna discurile în cutiile lor.
• Nu păstraţi discurile în locuri cu mult praf sau
cu umezeală prea ridicată, în spaţii supuse la
radiaţii solare directe sau în apropierea surselor
de căldură.
• Nu ştergeţi discurile inscriptibile, folosind un
disc de curăţare, înainte de a înregistra date
date pe acestea.Folosiţi pentru curăţare un
dispozitiv de suflare a aerului.
• Este posibil ca datele să nu fie înregistrate
în mod corespunzător dacă sunt zgâriate sau
dacă există praf în zonele neînregistrate ale
discurilor. Manevraţi cu multă grijă discurile.
Manevrarea cardurilor de memorie
• Nu scăpaţi pe jos, nu îndoiţi şi nu supuneţi
cardurile de memorie la şocuri externe.
• Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi cardurile de
memorie.
• Evitaţi atingerea zonei cu borne a cardului de
memorie şi nici puneţi bornele în contact cu
obiecte metalice.
• Evitaţi udarea cardurilor de memorie şi
utilizarea acestora în spaţii cu umiditate foarte
ridicată.
• Evitaţi utilizarea sau păstrarea cardurilor de
memorie în locuri :
– cu temperatură foarte ridicată, spre exemplu
în interiorul unei maşini, în aer liber unde
aparatul este supus la radiaţii solare directe
sau în apropierea surselor de căldură,
– aflate în lumină solară directă,
– cu umiditate ridicată,
– unde există substanţe corozive,
– unde este prea mult praf,
– unde există electricitate statică sau zgomot
electric,
– aflate în câmpuri magnetice.
• Când păstraţi sau transportaţi cardul de
memorie, puneţi-l în cutia originală pentru a
asigura protecţia datelor importante stocate
de acesta.
• Evitaţi scoaterea cardului de memorie din fanta
sa şi oprirea alimentării în timp ce DVDirect
accesează datele conţinute de acesta, deoarece
este posibil ca datele să se deterioreze.
81
Specificaţii
ÎNREGISTRARE VIDEO
PREVIZUALIZARE VIDEO / FOTO
Discuri ce pot fi create
• DVD Video
(Pot fi redate de playere / recordere DVD
sau de calculatoare cu drive DVD)
• Disc AVCHD*
(Pot fi redate de playere / recordere Blu-ray /
de console Playstation® sau de echipamente
compatibile cu formatul AVCHD.)
* Este necesară o cameră video de înaltă
definiţie Handycam®, marca Sony (cu
hard disk / Memory Stick).
Previzualizare* pe afişajul LCD încorporat.
* Numai DVD video şi DVD foto create cu
VRD-MC5.
Echipamente video compatibile
• Echipamente video cu ieşire audio / video,
• Cameră Handycam® marca Sony (DV/D8)
sau camere video digitale DV.
• Cameră Handycam® marca Sony (cu hard
disk / DVD / Memory Stick).
ÎNREGISTRARE FOTO
Discuri ce pot fi create
• DVD foto cu succesiune de imagini
(Pot fi redate de playere / recordere DVD
sau de calculatoare cu drive DVD)
• DVD cu copie de siguranţă a fotografiilor
(Pot fi redate de calculatoare cu drive DVD
sau de playere / recordere DVD care acceptă
redarea fişierelor de imagine JPEG.)
Echipamente / dispozitive video compatibile
• Memory Stick Duo, Memory Stick PRO
Duo, Memory Stick, Memory Stick PRO,
card de memorie SD, card de memorie
SDHD, card xD-Picture, CompactFlash.
• Cameră Handycam® marca Sony (cu hard
disk / DVD / Memory Stick).
Format foto acceptat
• compatibil cu JPEG, DCF2,0
82
DISCURI CE POT FI ÎNREGISTRATE
• DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW,
*DVD+R DL
* Numai înregistrare video prin intermediul
conectorilor S-VIDEO / VIDEO / DV IN.
• disc de 12 cm
INTERFAŢĂ
INFORMAŢII GENERALE
DV IN1)
i.LINK cu 4 pini (IEEE1394), S100,
intrare DVC-SD
Alimentare
12 curent continuu (funizat de la mufa DV
IN)
Intrare VIDEO
1 Vp-p / 75 ohmi
Consum
maxim 2,5 A
Intrare S VIDEO
Y : 1 Vp-p / 75 ohmi
C : 0,286 Vp-p / 75 ohmi
Adaptor de reţea*
Tip : AC-NB12A
Intrare : 100 V - 240 V
Ieşire :
12 V / 2,5 A curent continuu
* Utilizaţi unui cablu de alimentare adecvat
pentru ţara sau regiunea unde vă aflaţi.
Intrare AUDIO
2 Vrms,
Impedanţă mai mare de 4 kilohmi
Fantă pentru cardul de memorie
Memory Stick Duo, Memory Stick 2) ,
card de memorie SD2), card xD-Picture2),
CompactFlash
Port USB
Tip A3)
Numai pentru intrarea DV de la o cameră video
digitală DV.
Nu puteţi înregistra semnale video de la camere
MICROMV sau HDV (format HDV) sau alte
echipamente video digitale dotate cu conector
i.LINK.
2)
Fantă pentru mai multe carduri.
3)
Numai pentru cameră Handycam® (cu hard
disk / DVD / Memory Stick), marca Sony.
1)
Dimensiune (L×Î×A)
Aproximativ
193 × 65 × 222,5 mm
Masă
Aproximativ
1,5 kg
Temperatura de funcţionare
între 5 °C ÷ 35 °C
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Este posibil ca interfeţele prezentate în acest
manual să nu fie identice cu cele ale acestui
aparat.
http://www.sony.ro/
Download PDF

advertising