Sony RDH-GTK11iP RDH-GTK11iP Boom box with iPod and iPhone dock Instrucţiuni de utilizare

Sony RDH-GTK11iP RDH-GTK11iP Boom box with iPod and iPhone dock Instrucţiuni de utilizare | Manualzz
4-418-233-11(1) (RO)
Poziţia comenzilor
Introducere
Setarea ceasului
1 Apăsaţi   pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi TIMER MENU  pentru a selecta modul de setare a ceasului.
Unitate (partea de sus)
 Alimentare
HOME AUDIO
DOCKING SYSTEM
Conectaţi cablul de alimentare la o priză de perete.
Va apărea pe afişaj demonstraţia . Dacă apăsaţi  , sistemul porneşte şi
demonstraţia ia sfârşit în mod automat.
În cazul în care adaptorul furnizat cu ştecărul nu se potriveşte cu priza de perete,
detaşaţi-l din ştecăr (numai în cazul modelelor echipate cu adaptor).
Instrucţiuni de utilizare
 Audio in L/R (mufe DVD/PC IN)
Unitate (partea frontală)
©2012 Sony Corporation
FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi orificiul
de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii
etc. Nu plasaţi pe aparat surse de flacără deschisă, cum
ar fi lumânări aprinse.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare,
evitaţi stropirea aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline
cu lichide, precum vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea la
o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii instalate
la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui,
focul sau altele asemenea.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică şi siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi orice probleme
legate de service sau garanţie la adresele prevăzute în
documentele separate de service sau garanţie.
Pentru clienţii din Europa
şi Australia
Eliminarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat
la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurânduvă că acest produs este casat în mod corect, veţi ajuta
la prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă ca deşeu
a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie
la conservarea resurselor naturale. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Accesorii aplicabile: Telecomandă
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că bateria furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod
corect, veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe
ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a bateriilor. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria este tratată în
mod corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă a bateriilor
din produs. Predaţi bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Aviz despre licenţe de utilizare şi mărci
comerciale
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch sunt
mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
şi în alte ţări.
Tehnologia şi brevetele de codificare audio MPEG
Layer-3 sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS
şi Thomson.
Windows Media este marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială a Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie ce face obiectul
anumitor drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft. Utilizarea sau distribuirea acestei tehnologii
în afara acestui produs este interzisă fără a deţine
licenţele corespunzătoare din partea Microsoft.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale
înregistrate aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
În acest manual, nu sunt specificate mărcile şi .
™ ®
Partea din spate
La introducerea conectorului antenei FM cu fir/AM cadru, asiguraţi-vă că îl
introduceţi cu orientarea corectă.
Atunci când configuraţi antenele, găsiţi o orientare şi o locaţie care să ofere
o recepţie bună.
Păstraţi antenele la distanţă de cablul de alimentare, pentru a evita preluarea
de zgomot.
Notă
Setările ceasului sunt reiniţializate la deconectarea cablului de alimentare sau în cazul unei pene de curent.
Apăsaţi DISPLAY . Ceasul este afişat timp de aproximativ 8 secunde.
Pentru a evita căderea dispozitivului iPod/iPhone, fixaţi-l întotdeauna cu braţul de susţinere, atunci când îl utilizaţi cu
acest sistem. La scoaterea unui dispozitiv iPod/iPhone, ridicaţi braţul de susţinere până se aude un clic şi se închide în
poziţie, apoi deconectaţi dispozitivul iPod/iPhone din conectorul său.
1 Plasaţi dispozitivul iPod/iPhone pe conectorul iPod/iPhone.
2 Apăsaţi butonul PUSH până când braţul de susţinere este eliberat printr-un clic.
Braţul de susţinere iese în exterior pentru a fixa dispozitivul iPod/iPhone.
Instalarea sistemului
Utilizarea telecomenzii
Sistemul poate fi instalat vertical sau orizontal. Selectaţi stilul de instalare în funcţie
de preferinţe (în afara utilizatorilor modelului iPod nano). Reţineţi că, pentru
utilizarea modelelor iPod nano, este necesară o instalare orizontală.
Introduceţi cele două baterii R6 (dimensiune AA) (furnizate), respectând polarităţile
prezentate mai jos.
Instalare în poziţie orizontală
.
Utilizarea unui iPod/iPhone
 Antene
RO
Doar pentru Europa
3 Apăsaţi în mod repetat /  pentru a seta ora, apoi apăsaţi
4 Utilizaţi aceeaşi procedură pentru a configura minutele.
Pentru a afişa ceasul când sistemul este oprit
Conectaţi o componentă opţională, cum ar fi un player audio digital sau un
dispozitiv cu ieşiri audio analogice, cu ajutorul unui cablu de intrare audio RCA,
disponibil în comerţ.
 La priza de perete
 Antenă cadru pentru AM
 La mufa DVD/PC IN L
 La mufa DVD/PC IN R
 Antenă FM cu fir
(Extindeţi-o pe
orizontală.)
În cazul în care clipeşte „PLAY SET”, apăsaţi /  în mod repetat, pentru a selecta „CLOCK”,
apoi apăsaţi (introducere) .
Buton PUSH
Braţ de
susţinere
Instalare în poziţie verticală
Conector
iPod/iPhone
Notă
Ieşirea spre căşti nu este disponibilă, deoarece acest sistem nu are
o mufă pentru căşti.
Note cu privire la utilizarea telecomenzii
Telecomandă
La o utilizare normală, bateriile ar trebui să dureze aproximativ 6 luni.
Nu utilizaţi o baterie veche şi una nouă împreună şi nu amestecaţi mai multe tipuri de baterii.
Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă de timp îndelungată, scoateţi bateriile pentru a evita
deteriorările provocate de scurgerea electrolitului din baterii şi de corodare.
Notă pentru utilizatorii modelului iPod nano
NU instalaţi sistemul în poziţie verticală dacă utilizaţi modele iPod nano cu acest sistem. Modelele iPod nano nu pot fi fixate cu braţul de susţinere
datorită înălţimii acestora. Instalaţi sistemul în poziţie orizontală.
Notă cu privire la transportul sistemului
NU deplasaţi sistemul având un iPod/iPhone conectat. Dacă faceţi acest lucru, este posibil ca dispozitivul iPod/iPhone să cadă şi să se deterioreze.
Sony nu acceptă responsabilitatea unor deteriorări provocate de o utilizare incorectă.
Note
Dacă utilizaţi carcase pentru iPod/iPhone disponibile în comerţ, este posibil ca dispozitivul iPod/iPhone conectat să nu fie recunoscut de sistem.
În acest caz, scoateţi dispozitivul iPod/iPhone din carcasă şi reconectaţi-l la conectorul iPod/iPhone.
Dacă utilizaţi un sistem instalat vertical, asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone conectat se menţine în poziţie verticală, nu înclinată.
Operaţii
Redarea unui iPhone/iPod
1 Selectaţi funcţia iPod.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/ .
Acest manual explică principalele funcţii cu ajutorul
comenzilor de la telecomandă, dar aceleaşi funcţii pot
fi comandate şi cu ajutorul butoanelor de pe unitate,
cu nume identic sau asemănător.
Pentru a bloca butoanele de pe unitate
(Funcţia de blocare pentru copii)
Puteţi bloca toate butoanele, cu excepţia  (pornit/
standby)  de pe unitate, pentru a evita utilizarea lor
din greşeală.
Ţineţi apăsat   de pe unitate până când apare pe
afişaj „CHILD LOCK ON” sau „CHILD LOCK OFF” .
Toate butoanele, cu excepţia butoanelor   de pe
unitate, vor fi blocate sau deblocate.
Notă
Blocarea pentru copii va fi revocată la deconectarea cablului
de alimentare.
Sfat
Funcţiile comandate prin butoanele telecomenzii sunt posibile
şi în cazul în care funcţia de blocare pentru copii este activată.
2 Plasaţi dispozitivul iPod/iPhone pe conectorul iPod/
iPhone .
3 Apăsaţi butonul PUSH şi fixaţi dispozitivul iPod/
iPhone.
4 Porniţi redarea.
Apăsaţi  .
Scoateţi dispozitivul iPhone/iPod.
Note despre încărcarea unui dispozitiv iPod/iPhone
Dacă este selectată funcţia USB şi sistemul este pornit, nu puteţi
încărca un iPod/iPhone.
Dacă afişajul este în modul demonstraţie sau ceas, nu puteţi încărca
un iPod/iPhone, chiar dacă sistemul este oprit.
Dacă apăsaţi DISPLAY  în timpul încărcării cu sistemul oprit,
încărcarea dispozitivului iPod/iPhone se va opri. Pentru a reporni
încărcarea unui iPod/iPhone, reconectaţi-l când afişajul este în
modul de economisire a energiei.
Note
Pentru a controla dispozitivul iPod/iPhone
Pentru
Întreruperea
redării
Selectarea unei
piste sau a unui
capitol dintrun audiobook/
podcast
Găsirea unui
punct într-o
pistă sau într-un
capitol dintrun audiobook/
podcast
Alegerea
elementului
selectat
Defilarea în sus/în
jos prin meniurile
unui iPod
Revenirea la
meniul anterior
sau selectarea
unui meniu
Pentru a opri încărcarea unui dispozitiv
iPod/iPhone
Apăsaţi
 (pauză) / (oprire) .
 (derulare înapoi)/
(derulare înainte) . Pentru
a derula înainte sau înapoi,
ţineţi apăsat butonul.
Ţineţi apăsat butonul  (derulare
înapoi)/ (derulare înainte) 
în timpul redării şi eliberaţi-l în
punctul dorit.
(intrare) .
/ .
TOOL MENU /RETURN 
(revenire) .
Pentru a utiliza sistemul ca încărcător
de baterie
Puteţi utiliza sistemul pe post de încărcător de baterie
pentru un iPod/iPhone, indiferent dacă sistemul este
pornit sau oprit.
La încărcarea dispozitivului iPod/iPhone când sistemul
este pornit, asiguraţi-vă că selectaţi o altă funcţie
decât USB.
Operaţiunea de încărcare începe la plasarea dispozitivului
iPod/iPhone în conectorul iPod/iPhone . Starea
încărcării apare pe afişajul dispozitivului iPod/iPhone.
În timpul încărcării dispozitivului iPod/iPhone, plasaţi-l
pe conector după ce aţi oprit playerul iPod/iPhone.
Pentru detalii, consultaţi ghidul utilizatorului
dispozitivului iPod/iPhone.
Dezactivaţi funcţia „Shake to Shuffle” („Scuturaţi pentru
a amesteca”) de pe iPod/iPhone, pentru a evita modificări
nedorite de piste la ascultarea muzicii la un nivel sonor ridicat.
Dacă bateria dispozitivului iPod/iPhone este descărcată, este posibil
ca sistemul să nu îl recunoască. În acest caz, reîncărcaţi-l la un
computer, apoi reconectaţi-l la sistem.
Este posibil ca performanţele sistemului să varieze, în funcţie de
specificaţiile dispozitivului iPod/iPhone.
La plasarea sau scoaterea dispozitivului iPod/iPhone, mânuiţi-l sub
acelaşi unghi ca şi pe conectorul său şi nu-l răsuciţi sau înclinaţi,
pentru a evita deteriorarea conectorului.
Nu purtaţi unitatea cu un iPod/iPhone plasat în conector.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.
La plasarea sau scoaterea dispozitivului iPod/iPhone, fixaţi unitatea
cu o mână şi nu apăsaţi din greşeală comenzile acestuia.
Înainte de a deconecta dispozitivul iPod/iPhone, întrerupeţi redarea.
Ţineţi apăsat /  pentru a derula înapoi (sau înainte) în
timpul redării unui fişier video, dacă /  nu funcţionează.
Pentru a modifica nivelul volumului, utilizaţi VOLUME +/ .
Nivelul volumului nu se modifică dacă îl ajustaţi de la iPod/iPhone.
Acest sistem este proiectat numai pentru iPod/iPhone. Nu puteţi
conecta alte playere audio portabile la conectorul iPod/iPhone.
Pentru a utiliza un iPod/iPhone, consultaţi ghidul utilizatorului
ataşat acestuia.
Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în care datele
înregistrate pe iPod/iPhone se pierd sau se deteriorează atunci
când se utilizează un iPod/iPhone cu acest sistem.
Pentru a modifica modul de redare
Redarea unui fişier de pe un
dispozitiv USB
Formatele audio ce pot fi redate pe acest sistem sunt
MP3/WMA*/AAC*.
* Fişierele cu protejare a drepturilor de autor DRM (Administrare
drepturi digitale) sau fişierele descărcate de la un magazin de
muzică online nu pot fi redate cu acest sistem. Dacă încercaţi
să redaţi un astfel de fişier, sistemul va reda următorul fişier
audio neprotejat.
Vizitaţi site-urile Web de mai jos pentru informaţii
despre dispozitivele USB compatibile.
Pentru clienţii din America Latină:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
<http://support.sony-europe.com/>
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/ .
2 Conectaţi dispozitivul USB la portul
3 Porniţi redarea.
(USB) .
Apăsaţi  .
Selectarea unui
folder
Selectarea unui
fişier
Găsirea unui
punct într-un
fişier
Selectarea redării
repetate
Note cu privire la modul de redare
La selectarea modului de redare amestecată „SHUF”, sistemul redă
amestecat toate fişierele audio de pe dispozitivul USB conectat, în
ordine aleatoare. Modul Redare amestecată poate reda acelaşi fişier
de mai multe ori.
Când modul de redare este setat la Redare folder, „
” nu este
disponibil.
Când modul de redare este setat la Redare amestecată, funcţia de
repetare nu este disponibilă.
Când este configurată redarea repetată, modul Redare amestecată
nu este disponibil. Când redarea repetată este setată la „
”, modul
Redare folder nu este disponibil.
Când opriţi sistemul, modul Redare amestecată („SHUF”) selectat
este şters, iar modul de redare revine la Redare normală.
Apăsaţi
 (pauză) . Pentru a relua
redarea, apăsaţi din nou butonul.
 (oprire) . Pentru a relua
redarea, apăsaţi  (redare) *1.
Pentru a revoca reluarea redării,
apăsaţi   din nou*2.
+/  în mod repetat.
 (derulare înapoi)/
(derulare înainte) .
Ţineţi apăsat butonul  (derulare
înapoi)/ (derulare înainte) 
în timpul redării şi eliberaţi-l în
punctul dorit.
REPEAT  în mod repetat până
apare „ ” (repetarea tuturor
” (repetarea
pistelor) sau „
unei piste).
*1 La redarea unui fişier de tip MP3/WMA cu VBR, este posibil ca
sistemul să reia redarea dintr-un punct diferit.
*2 Reluarea redării revine la folderul superior.
Formatele audio pe care le puteţi asculta cu ajutorul acestui sistem
sunt următoarele:
MP3: extensie fişier „.mp3”
WMA: extensie fişier „.wma”
AAC: extensie fişier „.m4a”
Reţineţi: chiar dacă numele fişierului are extensia corectă, în cazul în
care fişierul propriu-zis este diferit, sistemul poate produce zgomot
sau poate funcţiona eronat.
Pentru a utiliza sistemul ca încărcător
de baterie
Puteţi utiliza sistemul pe post de încărcător de baterie
pentru dispozitivele USB ce au funcţia de reîncărcare,
dacă sistemul este pornit.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/ , pentru
a selecta funcţia USB.
Încărcarea începe când dispozitivul USB este conectat la
(USB) . Starea încărcării apare pe afişajul
portul
dispozitivului USB. Pentru detalii, consultaţi ghidul
utilizatorului dispozitivului USB.
Notă despre Redarea repetată
Dacă selectaţi „ ” când sistemul este în modul Redare normală,
sistemul repetă redarea tuturor fişierelor audio de pe dispozitivul
USB, până la oprirea redării. Dacă selectaţi „ ” când sistemul este
în modul Redare folder, sistemul repetă redarea tuturor fişierelor
audio din folderul selectat, până la oprirea redării.
Note
Alte operaţiuni
Pentru
Întreruperea
redării
Oprirea redării
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE . Puteţi selecta
modul Redare normală (redare consecutivă a tuturor
fişierelor de pe dispozitivul USB), modul Redare folder
(„FLDR” pentru toate fişierele din folderul specificat
de pe dispozitivul USB) sau modul Redare amestecată
(„SHUF”).
Când este necesară o conexiune prin cablu USB, conectaţi cablul
USB furnizat împreună cu dispozitivul USB. Consultaţi manualul
de operare furnizat cu dispozitivul USB pentru a afla detalii legate
de metoda de funcţionare.
Pot trece aproximativ 10 secunde înainte să apară „READING”,
în funcţie de tipul de dispozitiv USB conectat.
Nu conectaţi sistemul şi dispozitivul USB printr-un hub USB.
Când dispozitivul USB este conectat, sistemul citeşte toate fişierele
de pe dispozitivul USB. Dacă pe dispozitivul USB există mai multe
foldere sau fişiere, este posibil să dureze un timp mai îndelungat
pentru a termina citirea dispozitivului USB.
În cazul unor dispozitive USB conectate, după selectarea unei
operaţii, este posibil să existe o întârziere înainte de executarea
acesteia de către sistem.
Nu se poate garanta compatibilitatea cu toate software-urile de
codificare/scriere. Dacă fişierele audio de pe dispozitivul USB au
fost codificate iniţial cu un software incompatibil, acele fişiere
pot produce zgomot sau sunet întrerupt sau este posibil să nu fie
redate deloc.
Acest sistem nu poate reda fişiere audio de pe dispozitivul USB în
următoarele cazuri:
dacă numărul total de fişiere audio dintr-un folder depăşeşte 100;
dacă numărul total de fişiere audio de pe un dispozitiv USB
depăşeşte 10.000;
dacă numărul total de foldere de pe un dispozitiv USB depăşeşte
100 (inclusiv folderul „RĂDĂCINĂ” şi cele goale).
Aceste numere pot varia, în funcţie de structura fişierelor şi
folderelor. Nu salvaţi alte tipuri de fişiere sau foldere nenecesare
pe un dispozitiv USB care conţine fişiere audio.
Sistemul poate reda doar până la nivelul 8 ierarhic de foldere.
Sistemul nu acceptă neapărat toate funcţiile furnizate de un
dispozitiv USB conectat.
Reluarea redării va fi revocată la deconectarea cablului
de alimentare.
Se sare peste foldere care nu conţin niciun fişier audio.
Ascultarea de radio
1 Selectaţi funcţia tuner (TUNER FM/TUNER AM).
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/ .
2 Efectuaţi acordul.
Pentru o scanare automată
Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE , până
când apare „AUTO”, apoi apăsaţi +/ . Când este
găsit un post, scanarea se opreşte automat şi se aprind
„TUNED” şi „ST” (numai pentru programele stereo)
pe afişaj .
Dacă nu se aprinde „TUNED”, iar scanarea nu se
opreşte, apăsaţi   pentru a o opri, apoi efectuaţi
acordarea manuală (mai jos).
Dacă acordaţi un post FM care oferă servicii RDS,
informaţii ca numele serviciului sau al postului de
radio sunt oferite prin difuzări.
Pentru acordarea manuală
Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE , până
când dispar notificările „AUTO” şi „PRESET”, apoi
apăsaţi în mod repetat +/ , pentru a acorda
postul dorit.
Sfat
Pentru a reduce zgomotul static al unui post FM stereo, apăsaţi în
mod repetat FM MODE , până când apare „MONO”, pentru
a opri recepţia stereo. Veţi pierde efectul stereo, însă recepţia se
va îmbunătăţi.
Presetarea posturilor de radio
1 Acordaţi postul dorit.
2 Apăsaţi TUNER MEMORY  pentru a selecta modul
memorie tuner.
Note despre informaţiile de pe afişaj
Caracterele ce nu pot fi afişate apar ca „_”.
Nu este afişat timpul total de redare pentru un dispozitiv USB.
Următoarele nu sunt afişate corect:
timpul de redare scurs al unui fişier MP3 codificat cu VBR
(rată de biţi variabilă);
numele de foldere şi de fişiere ce nu respectă standardele ISO9660
nivelul 1, nivelul 2 sau Joliet, în formatul extins.
Informaţiile etichetei ID3 pentru fişierele MP3 sunt afişate dacă
sunt utilizate etichete ID3 versiunea 1 şi 2 (afişarea informaţiilor
etichetelor ID3 versiunea 2 are prioritate dacă sunt utilizate
atât etichete ID3 versiunea 1, cât şi versiunea 2 pentru acelaşi
fişier MP3).
3 Apăsaţi în mod repetat +/  pentru a selecta
numărul presetat dorit.
Dacă este deja atribuit un alt post numărului presetat
selectat, acesta este înlocuit cu noul post.
4 Apăsaţi  pentru a memora postul.
5 Repetaţi paşii de la 1 la 4 pentru a memora şi
alte posturi.
Puteţi preseta până la 20 de posturi FM şi
10 posturi AM.
6 Pentru a apela un post de radio presetat, apăsaţi în
mod repetat TUNING MODE , până când apare
„PRESET”, apoi apăsaţi în mod repetat +/ 
pentru a selecta numărul presetat dorit.
Utilizarea cronometrelor
Sistemul prezintă 2 funcţii de cronometrare. Dacă
utilizaţi ambele cronometre, Cronometrul pentru
repaus are prioritate.
Cronometru pentru repaus:
Puteţi adormi pe muzică. Această funcţie este disponibilă
chiar dacă nu este setat ceasul.
Apăsaţi în mod repetat SLEEP , pentru a selecta
ora dorită.
Pentru a anula Cronometrul pentru repaus, apăsaţi în
mod repetat SLEEP  până la apariţia semnului „OFF”.
Cronometru de redare:
Vă puteţi trezi la o oră prestabilită, cu ajutorul recepţiei
FM/AM, cu un dispozitiv iPod/iPhone sau USB.
Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
2 Ajustaţi nivelul volumului la minim.
Apăsaţi în mod repetat VOLUME  , până când
apare „VOL MIN” pe afişaj .
3 Selectaţi funcţia DVD/PC.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/ .
4 Porniţi redarea.
Porniţi redarea componentei conectate şi modificaţi
volumul.
Sistemul poate intra în modul Standby automat, dacă nivelul
volumului componentei conectate este prea scăzut. Modificaţi
volumul componentei în mod corespunzător. Consultaţi secţiunea
„Pentru a dezactiva funcţia de standby automat”.
Pregătiţi sursa de sunet, apoi apăsaţi VOLUME +/
 pentru a regla volumul.
2 Selectaţi modul de setare a cronometrului.
Apăsaţi TIMER MENU .
3 Setaţi cronometrul de redare.
Apăsaţi în mod repetat / , pentru a selecta
.
„PLAY SET”, apoi apăsaţi
4 Setaţi ora de pornire a redării.
Apăsaţi în mod repetat / , pentru a seta ora,
. Utilizaţi aceeaşi procedură
apoi apăsaţi
pentru a configura minutele.
a configura ora de oprire a redării.
6 Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi în mod repetat /  până la apariţia sursei
.
de sunet dorite, apoi apăsaţi
7 Opriţi sistemul.
Reglarea sunetului
Pentru
Reglarea
volumului
Producerea unui
sunet mai dinamic
Setarea efectului
de sunet
Apăsaţi
VOLUME +/ .
BASS BOOST  în mod repetat,
pentru a selecta „BASS ON”.
EQ  în mod repetat.
Apăsaţi  . Sistemul porneşte automat înainte
de ora presetată.
Dacă sistemul este deja pornit la ora presetată,
Cronometrul de redare nu va fi activat. Nu controlaţi
sistemul de la pornirea acestuia până la pornirea
redării.
Pentru a verifica setarea
1 Apăsaţi TIMER MENU .
2 Apăsaţi în mod repetat / , pentru a selecta
„SELECT”, apoi apăsaţi
Setarea iluminării difuzoarelor
Puteţi seta un tip de iluminare a difuzoarelor,
dintr-o varietate de modele de iluminare. Iluminarea
difuzoarelor va crea efecte de lumină în funcţie de
sursa de muzică.
Apăsaţi în mod repetat LED SPEAKER .
De fiecare dată când apăsaţi butonul, modelul se
modifică.
Pentru a dezactiva funcţia de iluminare
a difuzoarelor
Apăsaţi în mod repetat LED SPEAKER , până când
apare „LED OFF”.
Modificarea afişajului
Pentru
Modificarea
informaţiilor
de pe afişaj 1)
Modificarea
modului de afişaj
(vezi mai jos).
1)
2)
Apăsaţi
DISPLAY  în mod repetat,
cu sistemul pornit.
DISPLAY  în mod repetat,
cu sistemul oprit.2)
De exemplu, puteţi vizualiza informaţii despre dispozitivul USB,
cum ar fi:
numărul pistei sau al fişierului
numele pistei sau al fişierului („ ”)
numele artistului („ ”)
numele albumului („ ”)
numele folderului („
”)
Indicatorul standby  al unităţii se aprinde când sistemul este oprit.
Sistemul prezintă următoarele moduri de afişaj.
Mod afişaj
Demonstraţie
Mod de
economisire
a energiei2)
Ceas3)
Când sistemul este oprit1)
Demonstraţia este activată.
Afişajul este oprit pentru
a economisi energia. Cronometrul
şi ceasul continuă să funcţioneze.
Ceasul este afişat.
Indicatorul standby  al unităţii se aprinde când sistemul este oprit.
Nu puteţi seta ceasul în modul de economisire a energiei.
3)
Afişajul ceasului trece în modul de economisire a energiei automat,
după 8 secunde.
1)
2)
conectarea cablului de alimentare,
chiar dacă sistemul nu este pornit.
 Apăsaţi DISPLAY  o dată, când sistemul este oprit.
Demonstraţia dispare.
 Setaţi ceasul. Consultaţi secţiunea „Setarea ceasului”.
Sistemul nu porneşte.
 Cablul de alimentare este conectat?
Sistemul a intrat în mod neaşteptat în
modul standby.
 Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Sistemul intră
automat în modul standby în aproximativ 30 de minute,
dacă nu funcţionează sau nu există semnal audio de
ieşire. Consultaţi secţiunea „Pentru a dezactiva funcţia
de standby automat”.
Setarea ceasului sau operarea Cronometrului
de redare a fost revocată în mod neaşteptat.
 Dacă trece aproximativ un minut fără să funcţioneze,
setarea ceasului sau a Cronometrului de redare este
revocată automat. Efectuaţi operaţiunea din nou,
de la început.
 Sunt blocate orificiile de ventilaţie ale sistemului?
 Este posibil ca postul specificat să fi oprit temporar
difuzarea.
Bâzâit sau un zgomot puternic.
5 Utilizaţi aceeaşi procedură de la pasul 4 pentru
Notă
Demonstraţia apare pe afişaj  după
Nu se aude sunetul.
Utilizarea componentelor audio
opţionale
Conectaţi componentele audio la mufele DVD/PC
IN L/R  ale unităţii cu ajutorul unui cablu audio
analogic (nefurnizat).
Generalităţi
.
3 Apăsaţi în mod repetat /  pentru a selecta
„PLAY SEL”, apoi apăsaţi
.
Pentru a anula cronometrul
Repetaţi procedura de mai sus până apare „OFF”
.
la pasul 3, apoi apăsaţi
Pentru a modifica setarea
Porniţi de la pasul 1 din procedura „Utilizarea
cronometrelor”.
Notă
Dacă selectaţi un dispozitiv USB ca sursă de redare şi există multe
fişiere şi foldere pe acel dispozitiv, procesul de citire durează un timp,
drept pentru care redarea porneşte cu o uşoară întârziere, ca răspuns
la acţiunea cronometrului.
Note pentru utilizatorii de iPod/iPhone
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone nu este în proces de redare
la utilizarea Cronometrului de redare.
Cronometrul de redare poate să nu fie activat, în funcţie de starea
dispozitivului iPod/iPhone conectat.
Sfat
Setarea Cronometrului de redare se păstrează atât timp cât aceasta nu
este revocată manual.
 Îndepărtaţi sistemul de sursele de zgomot.
 Conectaţi sistemul la o altă priză de perete.
 Instalaţi un filtru de zgomot (nefurnizat) la cablul
de alimentare.
Telecomanda nu funcţionează.
 Eliminaţi obstacolele dintre telecomandă şi senzorul
acesteia  de pe unitate şi poziţionaţi unitatea
departe de lămpi fluorescente.
 Îndreptaţi telecomanda către senzorul sistemului .
 Mutaţi telecomanda mai aproape de sistem.
 Se poate ca bateriile din telecomandă să fie consumate.
Înlocuiţi bateriile (R6/dimensiune AA) cu unele noi.
Indicatorul standby  rămâne aprins după
deconectarea cablului de alimentare.
 Este posibil ca indicatorul standby  să nu se stingă
imediat după deconectarea cablului de alimentare.
Indicatorul se va stinge după aproximativ 40 de
secunde. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
În afara butoanelor  , nu funcţionează
niciun alt buton de pe unitate şi apare
„CHILD LOCK” pe afişaj .
 A fost activată funcţia de blocare pentru copii. Pentru
a anula blocarea pentru copii, ţineţi apăsate   de pe
unitate, până apare pe afişaj „CHILD LOCK OFF” .
iPod/iPhone
Nu se aude sunetul.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
conectat bine.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone redă muzică.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
actualizat cu cel mai nou software. Dacă nu, actualizaţi
dispozitivul iPod/iPhone înainte de utilizarea sa
cu sistemul.
 Reglaţi volumul.
Sunetul este distorsionat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
conectat bine.
 Reduceţi volumul.
 Configuraţi setarea „EQ” a dispozitivului iPod/iPhone
la „Off ” sau „Flat”.
În timpul redării au loc modificări nedorite
de piste.
 Dezactivaţi pe iPod/iPhone funcţia „Shake to Shuffle”
(„Scuturaţi pentru a amesteca” - modificarea pistelor
prin scuturarea dispozitivului iPod/iPhone), când
ascultaţi muzică la un nivel sonor ridicat. Dacă această
funcţie este activată, modificările nedorite de piste
pot apărea datorită vibraţiilor cauzate de presiunea
sunetului sistemului.
Dispozitivul iPod/iPhone nu funcţionează.
Depanare
1 Asiguraţi-vă că este conectat corect şi ferm cablul
de alimentare.
2 Identificaţi problema dvs. în lista de mai jos şi
acţionaţi în consecinţă pentru a o remedia.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Dacă indicatorul standby  clipeşte
Deconectaţi imediat cablul de alimentare şi verificaţi
următoarele elemente.
 Sunt blocate orificiile de ventilaţie ale sistemului?
 Conectorul iPod/iPhone  este scurtcircuitat?
După ce indicatorul standby  se opreşte din clipit,
reconectaţi cablul de alimentare şi porniţi sistemul.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
 Dacă bateria dispozitivului iPod/iPhone este descărcată,
este posibil ca acesta să nu funcţioneze cu acest
sistem. În acest caz, reîncărcaţi-l la un computer,
apoi reconectaţi-l la sistem.
 Opriţi toate aplicaţiile ce rulează pe iPod sau iPhone
înainte de a-l utiliza cu sistemul. Pentru detalii,
consultaţi manualul de utilizare primit împreună
cu dispozitivul iPod/iPhone.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
conectat bine.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
actualizat cu cel mai nou software. Dacă nu,
actualizaţi dispozitivul iPod/iPhone înainte
de utilizarea sa cu sistemul.
 Deoarece funcţionarea sistemului diferă de cea
a dispozitivului iPod/iPhone, nu îl puteţi acţiona
pe acesta din urmă cu ajutorul butoanelor de
pe telecomandă sau de pe unitate. În acest caz,
utilizaţi butoanele de control de pe iPod/iPhone.
Dispozitivul iPod/iPhone nu se încarcă.
Fişierele nu pot fi redate.
 Dacă bateria dispozitivului iPod/iPhone este descărcată,
este posibil ca sistemul să nu o poată încărca, chiar dacă
îl conectaţi la acesta. În acest caz, reîncărcaţi-l la un
computer, apoi reconectaţi-l la sistem.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
conectat bine.
 Dacă încărcaţi un iPod/iPhone în timp ce sistemul este
oprit (modul Standby), acesta nu efectuează operaţia
de încărcare dacă dispozitivul iPod/iPhone este
încărcat complet.
 Asiguraţi-vă că sistemul nu este în modul funcţie
USB. Un iPod/iPhone nu poate fi încărcat în modul
funcţie USB.
 Nu se poate încărca dispozitivul iPod/iPhone prin
portul
(USB)  al unităţii, chiar dacă utilizaţi
cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul iPod/
iPhone. Pentru a-l încărca, conectaţi întotdeauna
dispozitivul iPod/iPhone la conectorul corespunzător
 al unităţii.
 Fişierul audio nu are extensia „.mp3”, „.wma” sau
„.m4a”.
 Datele nu sunt create în formatul MP3/WMA/AAC.
 Dispozitivele USB formatate cu alte sisteme de fişiere
decât FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate.*
 Dacă utilizaţi un dispozitiv USB partiţionat, pot fi
redate numai fişierele din prima partiţie.
 Fişierele criptate sau protejate cu parole etc. nu pot
fi redate.
Volumul soneriei dispozitivului iPhone nu
se modifică.
 Ajustaţi volumul soneriei de pe dispozitivul iPhone.
Dispozitiv USB
Dispozitivele iPod/iPhone şi USB conectate nu
sunt ambele încărcate dacă sunt conectate în
acelaşi timp.
 Nu se pot încărca în acelaşi timp un dispozitiv iPod/
iPhone şi unul USB. Selectaţi funcţia USB pentru
a încărca un dispozitiv USB.
Utilizaţi un dispozitiv USB acceptat?
 În cazul în care conectaţi un dispozitiv USB neacceptat,
pot apărea următoarele probleme. Consultaţi
informaţiile de pe site-urile Web despre dispozitive USB
compatibile conform listei de adrese URL din secţiunea
„Redarea unui fişier de pe dispozitivul USB”.
 Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Numele fişierelor sau folderelor nu sunt afişate.
 Nu este posibilă redarea.
 Sunetul se aude în salturi.
 Se aude zgomot.
 Se aude un sunet distorsionat.
Apare „OVER CURRENT”.
 A fost detectată o problemă la nivelul curentului
electric al portului
(USB) . Opriţi sistemul
şi scoateţi dispozitivul USB din portul
(USB) .
Asiguraţi-vă că dispozitivul USB nu are nicio problemă.
Dacă această secvenţă de afişaj persistă, contactaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Nu se aude sunetul.
 Dispozitivul USB nu este conectat corect. Opriţi
sistemul, apoi reconectaţi dispozitivul USB.
Se aude zgomot, sunet în salturi sau
distorsionat.
 Opriţi sistemul, apoi reconectaţi dispozitivul USB.
 Datele fişierelor muzicale în sine conţin zgomot sau
sunetul este distorsionat. Este posibil să fi apărut
zgomot la crearea datelor muzicale, datorită condiţiilor
computerului. Creaţi din nou datele muzicale.
 Rata de biţi utilizată la codificarea fişierelor a fost
scăzută. Trimiteţi fişiere codificate cu rate de biţi
mai mari către dispozitivul USB.
Mesajul „READING” este afişat pentru
o perioadă îndelungată sau durează
mult până începe redarea.
 Procesul de citire poate dura mai mult în următoarele
cazuri.
 Există multe foldere sau fişiere pe dispozitivul USB.
 Structura de fişiere este extrem de complexă.
 Capacitatea memoriei este foarte mare.
 Memoria internă este fragmentată.
Afişare eronată.
 Trimiteţi din nou datele muzicale către dispozitivul
USB, deoarece este posibil ca cele stocate să fie
deteriorate.
 Codurile de caractere ce pot fi afişate de acest sistem
sunt numai numere şi litere alfabetice. Alte caractere
nu sunt afişate corect.
* Acest sistem acceptă FAT16 şi FAT32, dar este posibil ca unele
dispozitive USB să nu suporte toate aceste formate FAT. Pentru
detalii, consultaţi manualul de utilizare al fiecărui dispozitiv USB
sau contactaţi producătorul.
Tuner
Bâzâit sau un zgomot puternic sau posturile nu
pot fi recepţionate. (Clipeşte pe afişaj „TUNED”
sau „ST” .)
 Conectaţi corespunzător antena.
 Încercaţi un alt loc şi o altă orientare pentru o recepţie
mai bună a antenei.
 Păstraţi antenele la distanţă de cablul de alimentare,
pentru a evita preluarea de zgomot.
 Opriţi toate echipamentele electronice din preajmă.
Pentru a modifica intervalul de acordare
AM (în afara modelelor din Europa, Rusia
şi Arabia Saudită)
Intervalul de acordare AM este presetat la 9 kHz
sau 10 kHz în setările din fabrică. Utilizaţi butoanele
unităţii pentru a modifica intervalul de acordare AM.
1 Acordaţi orice post AM şi opriţi sistemul.
2 Apăsaţi DISPLAY  pentru a afişa ceasul.
3 Ţinând apăsat butonul FUNCTION ,
apăsaţi  .
Toate posturile AM presetate sunt şterse. Pentru
a reiniţializa intervalul la setarea din fabrică,
repetaţi procedura.
Pentru a reiniţializa sistemul la setările
din fabrică
Dacă sistemul încă nu funcţionează corect, reiniţializaţi
sistemul cu setările din fabrică.
Utilizaţi butoanele unităţii pentru a o reiniţializa cu
setările din fabrică.
1 Deconectaţi şi reconectaţi cablul de alimentare,
apoi porniţi sistemul.
Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător.
 Consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului USB
cu privire la această problemă.
Nu începe redarea.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
apoi porniţi sistemul.
 Consultaţi informaţiile de pe site-urile Web despre
dispozitive USB compatibile conform listei de
adrese URL din secţiunea „Redarea unui fişier
de pe dispozitivul USB”.
 Apăsaţi   pentru a porni redarea.
Redarea nu porneşte de la prima pistă.
 Setaţi modul de redare la Redare normală.
Cu privire la siguranţă
 Deconectaţi complet cablul de alimentare (de la
reţea) din priza de perete (de la reţea), dacă nu va fi
utilizat pentru o perioadă de timp mai îndelungată.
La deconectarea unităţii, ţineţi întotdeauna de ştecăr.
Nu trageţi niciodată de cablu.
 Dacă în sistem pătrund obiecte solide sau lichide,
deconectaţi-l de la priză şi dispuneţi verificarea lui de
către personal calificat, înainte de a-l utiliza din nou.
 Cablul de alimentare CA poate fi înlocuit doar de către
un centru de service autorizat.
Cu privire la amplasare
 Nu plasaţi sistemul în poziţie înclinată sau în locaţii
extrem de fierbinţi, reci, prăfuite, cu umiditate sporită
sau impropriu ventilate, expuse la vibraţii, lumină
solară directă sau lumină puternică.
 Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul pe suprafeţe
tratate special (de exemplu, cu ceară, ulei, lustruite),
deoarece suprafaţa se poate păta sau decolora.
 Se poate forma condens pe suprafeţele externe sau
interne, care poate cauza defectarea sistemului, dacă
acesta este mutat brusc dintr-un mediu rece într-unul
cald. Dacă se formează condens, opriţi sistemul, lăsaţi-l
oprit până se evaporă umezeala. Nu utilizaţi sistemul
până la evaporarea completă a condensului.
Cu privire la încălzire
 În timpul funcţionării, este normal ca unitatea să se
încălzească. Aceasta nu este o cauză de alarmare.
 Nu atingeţi cabinetul dacă a fost utilizat continuu la
un nivel ridicat de volum, deoarece este posibil să se
fi încins.
 Nu blocaţi nicio gaură de ventilare.
Cu privire la sistemul de difuzoare
Sistemul de difuzoare încorporat nu este protejat
magnetic, drept urmare imaginile televizoarelor din
apropiere pot deveni distorsionate magnetic. În această
situaţie, opriţi televizorul, aşteptaţi între 15 şi 30 de
minute şi reporniţi-l.
Dacă nu se vede nicio îmbunătăţire, mutaţi sistemul
departe de TV.
Curăţarea cabinetului
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale, umezită uşor cu
o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi niciun fel de
bureţi abrazivi, praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi
diluant, alcool sau benzină.
2 Ţineţi apăsat   şi apăsaţi   până
când apare „RESET”.
Toate setările configurate de utilizator, cum ar
fi posturile radio setate, cronometrul şi ceasul,
sunt şterse.
Pentru a dezactiva funcţia de standby
automat
Acest sistem este echipat cu o funcţie de standby
automat. Prin această funcţie, sistemul intră automat
în modul standby în aproximativ 30 de minute, dacă
nu funcţionează sau nu există semnal audio de ieşire.
În mod implicit, funcţia de standby automat este activată.
Utilizaţi butoanele unităţii pentru a dezactiva funcţia de
standby automat.
Ţineţi apăsat   în timp ce sistemul este pornit,
până apare „AUTO.STBY OFF”.
Pentru a activa funcţia, repetaţi procedura de mai sus
până apare „AUTO.STBY ON”.
Note
Mesajul „AUTO.STBY” începe să clipească pe afişaj timp de două
minute, înainte de a intra în modul standby.
Funcţia de standby automat nu este validă pentru funcţia tuner
(FM/AM), chiar dacă aţi activat-o.
Sistemul poate să nu intre automat în modul standby în următoarele
cazuri:
când este detectat un semnal audio;
când este conectat un dispozitiv USB;
în timpul redării fişierelor audio;
în timp ce funcţionează Cronometrul de redare sau pentru repaus.
Specificaţii
Secţiunea amplificator
Următoarele sunt măsurate la CA 120 V  240 V, 50/60 Hz (pentru modelele
din America Latină (în afara modelelor din Mexic şi Argentina))
Următoarele sunt măsurate la CA 127 V, 60 Hz (modelul din Mexic)
Următoarele sunt măsurate la CA 220 V  240 V, 50/60 Hz (modelele din
Europa, Rusia, Australia şi Argentina)
Următoarele sunt măsurate la CA AC 120 V  240 V, 50/60 Hz (Alte modele)
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
Putere produsă (nominală):
100 W + 100 W (la 3,5 ohmi, 1 kHz, 1% THD)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
210 W + 210 W (pe fiecare canal, la 3,5 ohmi, 1 kHz)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
Putere produsă (nominală):
55 W + 55 W (la 3 ohmi, 1 kHz, 1% THD)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
115 W + 115 W (pe fiecare canal, la 3 ohmi, 1 kHz)
Secţiunea difuzoare
Sistemul de difuzoare: Sistem de difuzoare cu două căi, reflex bas
Unităţi difuzor:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Woofer: 200 mm, tip conic
Tweeter: 66 mm, tip conic
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Woofer: 160 mm, tip conic
Tweeter: 40 mm, tip conic
Impedanţă nominală:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 ohmi
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3,0 ohmi
Intrări
DVD/PC IN (audio in L/R):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Sensibilitate 1.000 mV, impedanţă 47 kohmi
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Sensibilitate 1.500 mV, impedanţă 47 kohmi
Secţiunea iPod/iPhone
Mesaje
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
apoi porniţi sistemul.
 Consultaţi informaţiile de pe site-urile Web despre
dispozitive USB compatibile conform listei de
adrese URL din secţiunea „Redarea unui fişier
de pe dispozitivul USB”.
Măsuri de precauţie
CHARGING: Dispozitivul iPod/iPhone se încarcă dacă
sistemul este oprit (modul Standby).
CHILD LOCK: A fost activată funcţia de blocare pentru
copii. Pentru a anula blocarea pentru copii, ţineţi
apăsate   de pe unitate, până apare pe afişaj
„CHILD LOCK OFF” .
ERROR: Dispozitivul USB nu a fost recunoscut sau a fost
conectat un dispozitiv necunoscut.
NoDEVICE: Nu este conectat niciun dispozitiv USB sau
dispozitivul USB conectat a fost îndepărtat.
NoMEMORY: Suportul de memorie nu este introdus în
dispozitivul USB.
NO TRACK: Fişierul redabil de pe dispozitivul USB nu
este încărcat în sistem.
NOT USED: Aţi încercat să efectuaţi o anumită operaţie
în condiţii în care aceasta este interzisă.
NO SUPPORT: Este conectat un dispozitiv USB sau
un model iPod/iPhone neacceptat sau un dispozitiv
iPod/iPhone a cărui baterie este descărcată.
TIME NG: Ora de pornire şi de oprire a Cronometrului
de redare este aceeaşi.
Conector pentru iPod/iPhone:
Tensiune de ieşire: CC 5 V
Curent maxim de ieşire: 1 A
Modele de iPod/iPhone compatibile:
 iPod touch (a 4-a generaţie)
 iPod touch (a 3-a generaţie)
 iPod touch (a 2-a generaţie)
 iPod nano (a 6-a generaţie)
 iPod nano (a 5-a generaţie) (cu cameră video)
 iPod nano (a 4-a generaţie) (video)
 iPod nano (a 3-a generaţie) (video)
 iPod classic
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă că un accesoriu electronic
a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv, la
iPhone şi că respectarea standardelor de performanţă Apple a fost certificată
de către dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv şi nici pentru conformarea acestuia cu standardele de
siguranţă şi de reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau
iPhone poate afecta performanţa în regim de funcţionare fără fir.
Secţiunea USB
Rate de biţi acceptate:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Frecvenţe de eşantionare:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB): Tipul A, curent maxim 500 mA
Port
Secţiunea tuner
Tuner FM stereo, FM/AM cu oscilator local
Antenă:
Antenă FM cu fir
Antenă cadru pentru AM
Secţiunea tuner FM:
Interval de frecvenţă: 87,5 MHz  108,0 MHz (paşi de 50 kHz)
Secţiunea tuner AM:
Interval de frecvenţă:
Modele pentru Europa, Rusia şi Arabia Saudită:
531 kHz  1.602 kHz (paşi de 9 kHz)
Modele pentru America Latină:
530 kHz  1.710 kHz (paşi de 10 kHz)
531 kHz  1.710 kHz (paşi de 9 kHz)
Model pentru Australia:
531 kHz  1.710 kHz (paşi de 9 kHz)
530 kHz  1.710 kHz (paşi de 10 kHz)
Alte modele:
531 kHz  1.602 kHz (paşi de 9 kHz)
530 kHz  1.610 kHz (paşi de 10 kHz)
Generalităţi
Necesar de putere:
Modele pentru America Latină (cu excepţia modelelor pentru Mexic
şi Argentina):
CA 120 V  240 V, 50/60 Hz
Model pentru Mexic:
CA 127 V, 60 Hz
Modele pentru Europa, Rusia, Australia şi Argentina:
CA 220 V  240 V, 50/60 Hz
Alte modele:
CA 120 V  240 V, 50/60 Hz
Consum de energie:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 75 W (0,5 W în modul de economisire
a energiei)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 45 W (0,5 W în modul de economisire
a energiei)
Dimensiuni (L/Î/A):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Aprox. 768,5 mm × 323 mm × 385 mm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Aprox. 678,5 mm × 323 mm × 385 mm
Greutate:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Aprox. 14,0 kg
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Aprox. 12,5 kg
Numărul de unităţi: 1 bucată
Accesorii furnizate: telecomandă (1), baterii R6 (dimensiune AA) (2),
antenă cu fir FM/cu cadru AM (1)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement