Sony CMT-SBT20 Sistem Hi-Fi cu tehnologie Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Sony CMT-SBT20 Sistem Hi-Fi cu tehnologie Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare | Manualzz
Sistem audio
pentru locuinţă
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Ascultarea unui CD
Ascultarea de radio
Ascultarea unui fişier de pe un
dispozitiv USB
Ascultarea de muzică cu
componente audio opţionale
Ascultarea de muzică
printr-o conexiune BLUETOOTH
Informaţii suplimentare
Depanare
Măsuri de precauţie/Specificaţii
CMT-SBT20
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe
de masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără deschisă
(de exemplu, lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi
de electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide şi nu
plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide, precum
vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea la
o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat
ştecărul principal de la priza CA.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina directă
a soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest produs
măreşte riscul de a vă fi afectată vederea.
Pentru clienţii din Europa
Acest aparat este clasificat ca produs LASER din
CLASA 1. Acest marcaj este amplasat în exterior, pe
partea din spate.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul
în care acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate reprezentantului
autorizat, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. Comunicaţi toate
problemele legate de service sau de garanţie
la adresele oferite în documentele separate
de service sau de garanţie.
2RO
Prin prezenta, Sony Corp. declară că acest
echipament respectă cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Valabilitatea marcajului CE este limitată doar la
ţările în care aceasta este inclusă în prevederile
legale, în principal în ţările SEE (Spaţiul Economic
European).
Pentru clienţii din Europa şi Australia
Casarea bateriilor şi a echipamentelor
electrice şi electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe
baterie sau pe ambalaj indică faptul
că produsul şi bateria nu trebuie
tratate ca deşeuri menajere.
Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult
de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect, veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului
şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă a deşeurilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă asigura
că bateria şi echipamentele electrice şi electronice
vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse, la sfârşitul duratei de exploatare, la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Pentru
toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Acest sistem este proiectat pentru a fi utilizat în
următoarele scopuri:
•• Redarea de surse de muzică de pe discuri
sau dispozitive USB
•• Ascultarea posturilor de radio
•• Redarea de surse de muzică de pe
dispozitive BLUETOOTH
Înainte de utilizarea
acestui sistem
Defecţiunile ce apar în timpul utilizării
normale a sistemului vor fi reparate
de Sony conform condiţiilor specificate
în garanţia limitată pentru acest
sistem. Totuşi, compania Sony nu va fi
răspunzătoare pentru nicio consecinţă
determinată de imposibilitatea de redare
din cauza unui sistem deteriorat sau
defect.
Discuri muzicale codificate
cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor
Acest produs este proiectat pentru redarea
de discuri conforme standardului Compact
Disc (CD). În ultimul timp, unele companii
de înregistrări comercializează diverse
discuri muzicale codificate cu tehnologii
de protejare a drepturilor de autor.
Reţineţi că printre aceste discuri există unele
care nu sunt conforme standardului CD şi nu
pot fi redate cu acest produs.
Note cu privire la suporturile
DualDisc
Un suport DualDisc este un disc cu două
feţe care combină material înregistrat DVD
pe o faţă şi material audio digital pe cealaltă
faţă. Totuşi, deoarece partea cu materialul
audio nu este conformă standardului
Compact Disc (CD), nu se garantează
redarea pe acest produs.
3RO
Cuprins
Înainte de utilizarea acestui sistem........................................................ 3
Introducere
Localizarea şi funcţiile comenzilor.......................................................... 6
Pregătirea telecomenzii.........................................................................10
Ataşarea plăcuţelor pentru boxe...........................................................10
Setarea ceasului.....................................................................................10
Ascultarea unui CD
Redarea unui disc CD-DA/MP3/WMA................................................... 12
Pentru a modifica modul de redare............................................................12
Crearea propriului program (Redare programată).....................................14
Ascultarea de radio
Acordarea unui post de radio................................................................ 15
Presetarea posturilor de radio............................................................... 15
Selectarea unui post de radio presetat.......................................................16
Ascultarea unui fişier de pe un dispozitiv USB
Redarea unui fişier de pe un dispozitiv USB.......................................... 17
Pentru a modifica modul de redare............................................................18
Ascultarea de muzică
cu componente audio opţionale
Utilizarea componentelor audio opţionale...........................................19
4RO
Ascultarea de muzică
printr-o conexiune BLUETOOTH
Împerecherea sistemului cu un
dispozitiv BLUETOOTH şi ascultarea de muzică.................................... 20
Împerecherea cu un dispozitiv care nu este prevăzut cu funcţie NFC.........21
Împerecherea cu un dispozitiv prevăzut cu funcţie NFC............................ 22
Ştergerea informaţiilor de împerechere.................................................... 23
Împerecherea de dispozitive suplimentare.............................................. 24
Informaţii suplimentare
Setarea funcţiei standby automat........................................................ 25
Setarea modului standby BLUETOOTH................................................. 25
Activarea sau dezactivarea semnalului BLUETOOTH wireless............. 26
Reglarea sunetului................................................................................ 26
Utilizarea temporizatoarelor..................................................................27
Setarea temporizatorului de oprire........................................................... 27
Setarea temporizatorului de redare.......................................................... 27
Modificarea afişajului........................................................................... 28
Depanare
Depanare.............................................................................................. 29
Mesaje................................................................................................... 33
Măsuri de precauţie/Specificaţii
Măsuri de precauţie.............................................................................. 34
Site-uri Web pentru dispozitive compatibile........................................ 36
Tehnologia wireless BLUETOOTH......................................................... 36
Specificaţii............................................................................................. 38
5RO
Introducere
Localizarea şi funcţiile comenzilor
Notă
Acest manual explică, în principal, operaţiunile efectuate cu ajutorul telecomenzii, însă
aceleaşi operaţiuni pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe unitate care au denumiri
identice sau similare.
Unitate (faţă/sus)
6RO
Telecomandă
 Unitate: butonul  (redare/pauză)*
Telecomandă: butonul 
(redare)*/ (pauză)
Se utilizează pentru pornirea sau
întreruperea redării.
Butonul  (oprire)
Utilizaţi-l pentru a opri o redare.
 Marca N
Butoanele / (anteriorul/
următorul)
Utilizaţi-le pentru a selecta o piesă sau
un fişier.
Butoanele TUNING +/–
Se utilizează pentru acordarea unui post
de radio dorit.
Telecomandă: Butoanele /
(derulare rapidă înapoi/înainte)
Utilizaţi-le pentru a derula rapid înainte/
înapoi o piesă sau un fişier.
Butonul / (pornire/standby)
Se utilizează pentru activarea sistemului
sau pentru setarea acestuia în modul
standby.
 Senzor telecomandă
 Indicator
(BLUETOOTH)
Se aprinde sau clipeşte pentru a indica
starea conexiunii BLUETOOTH.
 Unitate: Butonul FUNCTION/PAIRING
•• Se utilizează pentru selectarea
sursei. Fiecare apăsare trece la sursa
următoare în această ordine:
CD  USB  BT AUDIO  FM 
AUDIO IN
•• Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a intra
în modul de împerechere BLUETOOTH.
Telecomandă: Butoanele FUNCTION
(CD, USB, BLUETOOTH, FM, AUDIO IN)
Se utilizează pentru selectarea sursei.
Telecomandă: Butoanele PRESET +/–
Se utilizează pentru accesarea posturilor
de radio presetate.
Butonul  (deschidere/închidere)
Utilizaţi-l pentru a deschide şi
a închide tava discului .
Afişaj
 Tavă disc
Se utilizează pentru a încărca un disc
(pagina 12).
 Unitate: control VOLUME
Telecomandă: butonul VOLUME +*/–
Utilizaţi-l pentru a regla volumul.
Port (USB)
Utilizaţi-l pentru a conecta un dispozitiv
USB (pagina 17).
7RO
Introducere
Amplasaţi un telefon inteligent/o tabletă
prevăzut(ă) cu funcţia NFC în
apropierea acestei mărci pentru
a executa înregistrarea, conectarea
sau deconectarea BLUETOOTH
printr-o singură atingere (pagina 22).
 Butonul BLUETOOTH MENU
Utilizaţi-l pentru a deschide sau
pentru a închide meniul BLUETOOTH
(pagina 21, 24, 25).
 Butonul EQ
Utilizaţi-l pentru a selecta un efect
de sunet (pagina 26).
 Butonul MEGA BASS
Utilizaţi-l pentru a amplifica sunetul
de bas (pagina 26).
 Butonul MUTING
Utilizaţi-l pentru a dezactiva şi pentru
a activa volumul sunetului.
 Butonul PLAY MODE/TUNING MODE
•• Utilizaţi-l pentru a selecta modul
de redare (pagina 13).
•• Utilizaţi-l pentru a selecta modul
de acord (pagina 15).
 Butonul REPEAT/FM MODE
•• Utilizaţi-l pentru a selecta modul
de redare repetată (pagina 13).
•• Utilizaţi-l pentru a selecta recepţia FM
monofonică sau stereo (pagina 15).
 Butonul CLEAR
Utilizaţi-l pentru a şterge un fişier
sau o piesă programat(ă) anterior
(pagina 14).
 Butonul RETURN
Utilizaţi-l pentru a reveni la starea
anterioară.
Butonul
(introducere)
Utilizaţi-l pentru a confirma un element.
Butoanele ///
Utilizaţi-le pentru a selecta un element.
Butoanele +/–
Se utilizează pentru a selecta un folder
(album), un disc MP3/WMA sau un
dispozitiv USB.
 Butonul TUNER MEMORY
Utilizaţi-l pentru a preseta posturi
de radio (pagina 15).
 Butoanele numerice TUNER MEMORY
(de la 1 la 4)
Utilizaţi-le pentru a acorda cele 4 posturi
FM înregistrate.
8RO
 Butonul TIMER MENU
Utilizaţi-l pentru a seta ceasul
sau temporizatorul de redare
(pagina 10, 27).
 Butonul SLEEP
Utilizaţi-l pentru a seta temporizatorul
de oprire (pagina 27).
 Butonul DISPLAY
Utilizaţi-l pentru a modifica informaţiile
afişate pe ecran  (pagina 28).
Un caracter de subliniere „_” este afişat
în locul unui caracter nerecunoscut.
Dacă apăsaţi acest buton atunci când
alimentarea este oprită, se afişează
ceasul.
* Butonul  de pe unitate şi butonul  şi
VOLUME + de pe telecomandă au un punct tactil.
Folosiţi acest punct drept referinţă atunci când
utilizaţi sistemul.
Unitate (spate)
 Antenă cu fir FM
 La boxa din dreapta
 La boxa din stânga
 Cablu de boxă (roşu/)
 Cablu de boxă (negru/)
 La priza de perete
Zone cu recepţie slabă:
Departe de ferestre etc.
Zone cu recepţie bună:
Lângă ferestre etc.
•• Evitaţi următoarele locaţii.
Între clădiri
În apropierea
telefoanelor mobile,
a aparatelor electrice
Pe birouri sau mese
din oţel
Introducere
 Antenă FM
Conectaţi antena FM.
•• Instalaţi sistemul într-un loc şi cu
orientarea adecvată pentru o recepţie
bună.
•• Fixaţi capătul antenei FM cu un ac sau cu
bandă adezivă etc.
•• Ţineţi antena departe de cablurile boxelor,
de cablul de alimentare CA şi de cablul USB
pentru a evita preluarea de zgomot.
•• Înainte de a deconecta antena FM,
asiguraţi-vă că sistemul este oprit,
pentru a păstra propriile dumneavoastră
setări FM.
 Mufă de intrare audio
Conectaţi echipamentele audio externe
opţionale prin intermediul unui cablu pentru
conexiuni audio (nefurnizat).
Boxe
Conectaţi boxele.
Verificaţi dacă boxele din stânga şi dreapta
sunt identice. Puteţi conecta ambele boxe la
oricare dintre mufele pentru boxe, indiferent
de indicatoarele L şi R de deasupra mufelor.
Alimentare
Conectaţi cablul de alimentare la priza
de perete.
9RO
Pregătirea
telecomenzii
Setarea ceasului
Introduceţi o baterie R6 (dimensiunea AA)
(nefurnizată), potrivind polarităţile după cum
se arată mai jos.
Note cu privire la utilizarea telecomenzii
•• În condiţii de utilizare normală, bateria ar trebui
să dureze aproximativ şase luni.
•• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă
de timp îndelungată, scoateţi bateria pentru
a evita eventualele deteriorări provocate
de scurgerea electrolitului din baterii şi
de corodare.
1
Apăsaţi /  pentru a porni
sistemul.
2
Apăsaţi TIMER MENU  pentru
a intra în modul de setare
a ceasului.
Indicatorul pentru oră clipeşte pe
afişaj .
Ataşarea plăcuţelor
pentru boxe
Ataşaţi plăcuţele pentru boxe furnizate la
fiecare colţ, pe partea de dedesubt a boxelor,
pentru a preveni alunecarea acestora.
Dacă apare „SELECT” sau „PLAY SET”,
apăsaţi /  pentru a selecta
„CLOCK”, după care apăsaţi .
3
Apăsaţi /  pentru a seta ora,
după care apăsaţi .
Indicatorul pentru minute clipeşte pe
afişaj .
10RO
4
Apăsaţi /  pentru a seta
minutele, după care apăsaţi .
Notă
Pentru a afişa ceasul când
sistemul este oprit
Introducere
•• Setările ceasului sunt reiniţializate atunci când
deconectaţi cablul de alimentare sau dacă are loc
o pană de curent.
Apăsaţi DISPLAY . Ceasul este afişat timp
de circa 8 secunde.
11RO
Alte operaţii
Ascultarea unui CD
Pentru
Apăsaţi
Redarea unui disc
CD-DA/MP3/WMA
Întreruperea redării  . Pentru a relua
redarea, apăsaţi  .
Oprirea redării
 . Pentru a relua
redarea, apăsaţi  *.
Pentru a revoca reluarea
redării, apăsaţi din
nou  .
1
Selectarea unui
folder de pe un
disc MP3/WMA
+/
–  în mod
repetat.
Selectarea unei
piese sau a unui
fişier
/ .
2
Apăsaţi CD .
Apăsaţi   pe unitate pentru
a deschide tava discului  şi
aşezaţi un disc pe aceasta.
Introduceţi un CD cu eticheta
(faţa imprimată) orientată în sus.
Găsirea unui punct Ţineţi apăsat / 
în timpul redării şi eliberaţi
dintr-o piesă sau
butonul la momentul dorit.
dintr-un fişier
* Când se redă un fişier MP3/WMA VBR,
este posibil ca sistemul să reia redarea
de la un punct diferit.
Pentru a scoate CD-ul
Apăsaţi   pe unitate.
Notă
Etichetă (partea imprimată)
3
Apăsaţi   pe unitate pentru
a închide tava discului .
4
Apăsaţi  .
Porneşte redarea.
•• Nu introduceţi un disc cu o formă care nu este
standard (de ex., inimă, pătrat, stea). În caz
contrar, sistemul poate suferi daune ireparabile.
•• Nu utilizaţi un disc cu bandă adezivă sau
autocolante pe acesta, deoarece pot provoca
defecţiuni.
•• Atunci când scoateţi un disc, nu atingeţi
suprafaţa acestuia.
Pentru a modifica modul
de redare
Modul de redare vă permite să redaţi aceeaşi
muzică în mod repetat sau amestecat.
1
12RO
Apăsaţi   pentru a opri
redarea.
2
Apăsaţi în mod repetat
PLAY MODE  pentru a selecta
un mod de redare.
Puteţi selecta următoarele moduri
de redare.
Mod
de redare
Efect
FLDR* (Folder) Redă toate fişierele din
folderul selectat.
SHUF
(Amestecare)
FLDRSHUF*
(Amestecare
folder)
Redă toate fişierele din
folderul selectat în
ordine aleatorie.
PROGRAM
(Programare)
Redă piesele sau
fişierele programate.
Pentru detalii, consultaţi
„Crearea propriului
program (Redare
programată)”
(pagina 14).
OFF (Redare
normală)
Redă toate piesele sau
fişierele în ordine
secvenţială.
* Acest mod de redare este posibil doar
pentru redarea unui dispozitiv USB sau
a unui disc MP3/WMA.
Când apare „PLS STOP”
Nu puteţi schimba modul de redare în timpul
redării. Opriţi redarea şi schimbaţi modul
de redare.
Pentru a repeta modul de redare
Pentru a comuta modul de redare repetată,
apăsaţi în mod repetat REPEAT . Modurile
de redare repetată pot fi selectate atât în
timpul redării cât şi atunci când redarea este
oprită.
Puteţi selecta următoarele moduri de redare.
Mod
de redare
Efect
REP ONE
(Repetare
unică)
Redă o piesă sau un fişier
selectat în mod repetat.
REP FLDR*
(Repetare
folder)
Redă în mod repetat toate
fişierele din folderul selectat.
Efect
REP ALL
(Repetare
integrală)
Redă toate piesele sau fişierele
în mod repetat.
Dezactivează redarea repetată.
REP OFF
(Repetare
dezactivată)
* Acest mod de redare este posibil doar
pentru redarea unui dispozitiv USB sau a unui
disc MP3/WMA.
Notă
•• După deconectarea cablului de alimentare,
modul de redare se opreşte automat.
Notă cu privire la redarea
discurilor MP3/WMA
•• Nu salvaţi foldere sau fişiere inutile pe un
disc cu fişiere MP3/WMA.
•• Sistemul nu recunoaşte folderele care nu
conţin niciun fişier MP3/WMA.
•• Sistemul poate reda doar fişierele
MP3/WMA cu extensia „.mp3” sau „.wma”.
Chiar dacă numele fişierului are extensia
„.mp3” sau „.wma”, dacă acesta nu este un
fişier audio MP3/WMA, redarea fişierului
poate genera un zgomot puternic care
poate deteriora sistemul.
•• Numărul maxim de foldere şi fişiere pe
care le poate recunoaşte acest sistem este:
–– 256* foldere (inclusiv folderul rădăcină)
–– 999 fişiere
–– 999 fişiere într-un singur folder
–– 8 niveluri de foldere (structură
arborescentă de fişiere)
Ascultarea unui CD
Redă toate piesele sau
fişierele în ordine
aleatorie.
Mod
de redare
* Aceasta include foldere care nu conţin fişiere
MP3/WMA sau de alt tip. Numărul de foldere
pe care le poate recunoaşte sistemul poate
fi mai mic decât numărul real de foldere,
în funcţie de structura folderelor.
•• Nu poate fi garantată compatibilitatea cu
toate software-urile de codificare/scriere
MP3/WMA, cu toate unităţile CD-R/RW şi
cu toate suporturile de înregistrare. Un disc
MP3/WMA incompatibil poate produce
zgomot sau sunete întrerupte sau este
posibil să nu fie redat deloc.
13RO
Notă cu privire la redarea
discurilor cu sesiuni multiple
Sistemul poate reda sesiuni continue pe un
disc când acestea sunt înregistrate în acelaşi
format de sesiune ca şi prima. Când se
întâlneşte o sesiune înregistrată în alt format
de sesiune, sesiunea respectivă şi cele care
urmează după aceasta nu pot fi redate.
Reţineţi că este posibil ca anumite sesiuni să
nu poată fi redate chiar dacă sesiunile sunt
înregistrate în acelaşi format.
Crearea propriului
program (Redare
programată)
Redă piesa sau fişierul programat.
1
Apăsaţi   pentru a opri
redarea.
2
Apăsaţi în mod repetat
PLAY MODE  pentru a selecta
„PROGRAM”.
3
4
Atunci când redaţi un disc MP3/
WMA, apăsaţi +/–  pentru
a selecta folderul care conţine
piesele sau fişierele pe care doriţi
să le programaţi.
Apăsaţi /  pentru
a selecta piesa sau fişierul dorit,
după care apăsaţi .
Numărul fişierului
sau al piesei
selectat(e)
Timp total de redare pentru
piesa selectată (numai
pentru discurile CD-DA)
În cazul unui fişier MP3/WMA, pe afişaj
 apare mai întâi numele sau titlul
fişierului selectat, iar timpul de redare
total nu este afişat.
14RO
5
Repetaţi pasul 4 (pentru piese
CD-DA) sau paşii de la 3 la 4
(în cazul fişierelor MP3/WMA)
pentru programare.
Puteţi programa în total 64 de piese sau
de fişiere.
6
Apăsaţi  .
Piesele sau fişierele programate încep
să fie redate.
Pentru a revoca redarea
programată
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE 
pentru a selecta „OFF”.
Pentru a şterge o piesă sau un
fişier programat
Apăsaţi CLEAR  în timp ce redarea
este oprită. De fiecare dată când apăsaţi
pe buton, ultima piesă sau ultimul fişier
programat(ă) va fi şters(ştearsă).
Atunci când toate piesele sau fişierele
programate sunt şterse, apare „NO STEP”.
Sfat
•• Pentru a reda din nou acelaşi program,
apăsaţi  .
Notă
•• Se pot programa cel mult 64 de piese sau
de fişiere. Dacă încercaţi să programaţi mai
mult de 64 de piese sau de fişiere, pe ecran se
va afişa „FULL”.
•• Dacă efectuaţi vreuna dintre următoarele operaţii
după programare, toate piesele şi fişierele
programate vor fi şterse.
–– Schimbarea funcţiei.
–– Oprirea sistemului.
–– Deconectarea cablului de alimentare.
–– Deschiderea tăvii discului.
Ascultarea de radio
Acordarea unui
post de radio
1
Apăsaţi FM .
2
Efectuaţi acordul.
Presetarea
posturilor de radio
Puteţi preseta posturile de radio dorite.
Dacă scanarea după un post FM nu
se opreşte, apăsaţi   pentru a opri
scanarea, apoi efectuaţi acordul
manual.
Pentru acord manual
Apăsaţi în mod repetat
TUNING MODE  până când apare
„MANUAL”, după care apăsaţi în mod
repetat TUNING +/–  pentru a acorda
postul dorit. De fiecare dată când
apăsaţi TUNING +/– , frecvenţa se
schimbă treptat. Dacă ţineţi apăsat
TUNING +/– , frecvenţa se schimbă
continuu până când eliberaţi butonul.
1
Acordaţi postul dorit.
2
Apăsaţi TUNER MEMORY .
3
Apăsaţi în mod repetat
PRESET +/–  pentru a selecta
numărul de presetare, după care
apăsaţi .
Ascultarea de radio
Pentru scanare automată
Apăsaţi în mod repetat
TUNING MODE  până când
apare „AUTO”, după care apăsaţi
TUNING +/– . Scanarea se opreşte
automat când se recepţionează un post.
Puteţi selecta, de asemenea, un număr
de presetare apăsând un număr
TUNER MEMORY (de la 1 la 4)  sau
/// .
Număr de presetare
Sfat
•• Dacă acordaţi un post care oferă servicii RDS,
numele serviciului sau al postului apare pe afişaj
(doar pentru modelele din Europa).
•• Dacă recepţia unei transmisii FM stereo conţine
zgomot, apăsaţi în mod repetat FM MODE 
pentru a selecta „MONO” şi pentru a selecta
recepţia monofonică. Această procedură reduce
zgomotul.
Pe ecran apare „COMPLETE”  iar
postul de radio este înregistrat cu
numărul de presetare.
Pentru a înregistra alte posturi de radio,
repetaţi paşii de mai sus.
15RO
Sfat
•• Puteţi preseta până la 20 de posturi FM.
•• Dacă selectaţi un număr de presetare deja
înregistrat la pasul 3, postul de radio presetat
este înlocuit cu postul de radio pe care tocmai
l-aţi acordat.
Selectarea unui post
de radio presetat
Pentru a selecta posturile de radio
înregistrate cu un număr
de presetare de la 1 la 4
1 Apăsaţi FM .
2 Apăsaţi un număr TUNER MEMORY
(de la 1 la 4) .
Pentru a selecta posturile de radio
înregistrate cu un număr
de presetare de la 5 în sus
1 Apăsaţi FM .
2 Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE 
pentru a selecta „PRESET”.
3 Apăsaţi în mod repetat PRESET +/– 
sau ///  pentru a selecta numărul
de presetare dorit.
16RO
Alte operaţii
Ascultarea unui fişier de pe un
dispozitiv USB
Redarea unui
fişier de pe un
dispozitiv USB
1
Apăsaţi USB .
2
Conectaţi dispozitivul USB la
portul (USB)  de pe partea
frontală a unităţii.
Conectaţi dispozitivul USB direct sau cu
ajutorul cablului USB furnizat împreună
cu dispozitivul USB la portul (USB) .
Aşteptaţi până dispare „SEARCH”.
3
Apăsaţi  .
Porneşte redarea.
Apăsaţi
Întreruperea redării  . Pentru a relua
redarea, apăsaţi  .
Oprirea redării
 . Pentru a relua
redarea, apăsaţi  *.
Pentru a revoca reluarea
redării, apăsaţi din nou
 .
Selectarea unui
folder
Selectarea unui
fişier
+/
–  în mod
repetat.
/ .
Găsirea unui punct Ţineţi apăsat / 
în timpul redării şi eliberaţi
dintr-o piesă sau
butonul la momentul dorit.
dintr-un fişier
* Când se redă un fişier MP3/WMA VBR, este
posibil ca sistemul să reia redarea de la un
punct diferit.
Notă cu privire la deconectarea unui dispozitiv USB
Asiguraţi-vă că aţi oprit sistemul înainte
de a deconecta dispozitivul USB. Dacă
deconectaţi dispozitivul USB în timp
ce sistemul este pornit, datele de pe
dispozitivul USB se pot deteriora.
Pentru a utiliza sistemul
ca încărcător de baterie
Dispozitivele USB care au baterie
reîncărcabilă se pot încărca de la acest
sistem.
Încărcarea bateriei începe în momentul în
care dispozitivul USB este conectat la portul
(USB)  de pe unitate. Dacă dispozitivul
nu se încarcă, deconectaţi-l şi conectaţi-l
din nou.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
a dispozitivului USB pentru informaţii privind
modul de verificare a stării de încărcare.
Ascultarea unui fişier de pe un dispozitiv USB
Pe acest sistem, puteţi reda fişiere audio
stocate pe un dispozitiv USB, de exemplu un
dispozitiv WALKMAN® sau un player digital,
prin conectarea dispozitivului USB la sistem.
Pentru detalii despre dispozitivele
USB compatibile, consultaţi „Site-uri
Web pentru dispozitive compatibile”
(pagina 36).
Pentru
Note cu privire la încărcarea dispozitivelor USB
de la acest sistem
•• Nu puteţi utiliza sistemul ca încărcător
de baterii când sistemul este oprit.
•• În funcţie de specificaţiile dispozitivelor
USB, este posibil ca bateria să nu se
încarce.
17RO
Pentru a modifica
modul de redare
Puteţi modifica modul de redare dacă
este selectată funcţia USB. Pentru detalii,
consultaţi „Pentru a modifica modul
de redare” (pagina 12).
Notă
•• Ordinea de redare pentru sistem poate diferi
de cea a playerului muzical digital conectat.
•• Când este necesară o conexiune prin cablu
USB, conectaţi cablul USB furnizat împreună
cu dispozitivul USB ce urmează să fie conectat.
Pentru detalii despre conectare, consultaţi
manualul de utilizare primit împreună cu
dispozitivul USB ce urmează a fi conectat.
•• Poate dura un timp înainte ca „SEARCH” să apară
după conectare, în funcţie de tipul de dispozitiv
USB conectat.
•• Nu conectaţi dispozitivul USB printr-un hub USB.
•• Când este conectat un dispozitiv USB, sistemul
citeşte toate fişierele de pe dispozitivul USB. Dacă
pe dispozitivul USB există mai multe foldere sau
fişiere, este posibil ca citirea dispozitivului USB să
dureze un timp mai îndelungat.
•• În cazul unor dispozitive conectate, la efectuarea
unei operaţii, este posibil să existe o întârziere
înainte de executarea acesteia de către sistem.
•• Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate
software-urile de codificare/scriere. Dacă fişierele
audio de pe dispozitivul USB au fost codificate
iniţial cu un software incompatibil, este posibil ca
fişierele respective să genereze zgomot sau să fie
redate incorect.
•• Numărul maxim de foldere şi fişiere pe care le
poate recunoaşte acest sistem este:
–– 256* foldere (inclusiv folderul rădăcină)
–– 999 fişiere
–– 999 fişiere într-un singur folder
–– 8 niveluri de foldere (structură arborescentă
de fişiere)
* Aceasta include foldere care nu conţin fişiere
audio redabile sau foldere goale. Numărul
de foldere pe care le poate recunoaşte
sistemul poate fi mai mic decât numărul real
de foldere, în funcţie de structura folderelor.
•• Sistemul nu acceptă neapărat toate funcţiile
asigurate de dispozitivul USB conectat.
•• Folderele care nu conţin niciun fişier audio nu
sunt recunoscute.
18RO
•• Formatele audio pe care le puteţi asculta cu acest
sistem sunt următoarele:
–– MP3: extensie fişier „.mp3”
–– WMA**: extensie fişier „.wma”
Reţineţi că şi atunci când numele fişierului are
extensia corectă, dacă fişierul în sine diferă, este
posibil ca sistemul să genereze zgomot sau să
nu funcţioneze corect.
** Fişierele cu protecţie de drepturi de autor DRM
(Administrare drepturi digitale) sau fişierele
descărcate dintr-un magazin de muzică online
nu pot fi redate pe acest sistem. Dacă încercaţi
să redaţi un astfel de fişier, sistemul redă
următorul fişier audio neprotejat.
Ascultarea de muzică cu
componente audio opţionale
Utilizarea
componentelor
audio opţionale
Puteţi asculta sunetul de pe o componentă
audio opţională conectată la sistem.
Notă
•• Nu uitaţi să reduceţi volumul pe sistem apăsând
VOLUME –  înainte de pornirea redării pentru
a evita ieşirea bruscă de sunet puternic prin boxe.
Apăsaţi AUDIO IN .
2
Conectaţi o componentă audio
opţională la mufa AUDIO IN 
de pe unitate cu ajutorul unui
cablu audio analogic (nefurnizat).
3
Porniţi redarea componentei
conectate.
Reglaţi volumul componentei conectate
în timpul redării.
4
Apăsaţi VOLUME +/–  pentru
a regla volumul.
Notă
•• Este posibil ca sistemul să intre automat în modul
standby dacă nivelul volumului componentei
conectate este prea scăzut. Pentru detalii,
consultaţi „Setarea funcţiei standby automat”
(pagina 25).
Ascultarea de muzică cu componente audio opţionale
1
19RO
Ascultarea de muzică printr-o conexiune BLUETOOTH
Împerecherea sistemului cu un dispozitiv
BLUETOOTH şi ascultarea de muzică
Puteţi reda wireless melodiile de pe un dispozitiv BLUETOOTH. În cazul dispozitivelor
prevăzute cu o funcţie NFC (telefoane inteligente, tablete etc.), conexiunea BLUETOOTH
poate fi stabilită cu uşurinţă prin simpla atingere a dispozitivului de sistem.
Începeţi cu împerecherea!
Atunci când conectaţi dispozitive BLUETOOTH, cele două dispozitive trebuie înregistrate în
prealabil unul cu altul. Această operaţie se numeşte „împerechere”. Împerecherea trebuie
efectuată atunci când conectaţi două dispozitive pentru prima dată. După ce un dispozitiv
a fost înregistrat prin împerechere, acesta nu mai trebuie împerecheat din nou atunci când
se conectează la acelaşi dispozitiv.
Există două metode de împerechere: împerecherea cu ajutorul funcţiei NFC şi împerecherea
prin activarea manuală a funcţiei BLUETOOTH. Alegeţi metoda de împerechere adecvată
pentru dispozitivul dvs.
 Împerecherea cu un dispozitiv care nu este prevăzut cu funcţie NFC (pagina 21)
Mod de împerechere!
După setarea sistemului în modul de împerechere, căutaţi-l pe
dispozitivul BLUETOOTH pentru a începe împerecherea.
CMT-SBT20
Conexiune stabilită!
 Împerecherea cu un dispozitiv prevăzut cu funcţie NFC (pagina 22)
În cazul telefoanelor inteligente/tabletelor prevăzute cu funcţie
NFC, atingeţi pur şi simplu dispozitivul de sistem. Sistemul va porni
automat şi va începe împerecherea.
Conexiune stabilită!
20RO
Împerecherea cu un
dispozitiv care nu este
prevăzut cu funcţie NFC
3
Dacă vi se cere să introduceţi o cheie
de autentificare, introduceţi „0000”.
Dacă acest sistem nu apare în lista
de dispozitive, începeţi din nou cu
pasul 1.
Ţineţi dispozitivul BLUETOOTH şi sistemul
la o distanţă de maxim 1 metru unul faţă
de celălalt pentru această operaţie.
1
După finalizarea împerecherii, pe ecran
se va afişa „BT AUDIO”  iar indicatorul
(BLUETOOTH)  nu va mai clipi.
Apăsaţi BLUETOOTH .
Dacă nu există informaţii despre
împerechere în sistem, de exemplu,
atunci când utilizaţi un dispozitiv
BLUETOOTH pentru prima dată după
cumpărarea sistemului, sistemul va
comuta automat în modul
de împerechere.
4
Apăsaţi  .
Porneşte redarea.
Cu ajutorul butoanelor de pe sistem sau
de pe telecomandă, puteţi controla
funcţiile de redare/pauză (/ )
şi anteriorul/următorul (/ ).
Cu dispozitivul BLUETOOTH puteţi opri
redarea şi puteţi efectua alte operaţii.
Apăsaţi VOLUME +/–  pentru
a regla volumul.
Ascultarea muzicii de pe
un dispozitiv împerecheat
Apăsaţi BLUETOOTH .
2
Porniţi (activaţi) funcţia
BLUETOOTH pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare furnizate împreună cu
dispozitivul BLUETOOTH.
Pe afişajul dispozitivului BLUETOOTH
poate să apară o listă cu dispozitivele
găsite.
Cel mai recent dispozitiv conectat se va conecta
în mod automat. În cazul în care nu se stabileşte
conexiunea, asiguraţi-vă că funcţia BLUETOOTH
de pe dispozitivul BLUETOOTH este activată şi
selectaţi sistemul („CMT-SBT20”) pentru a porni
procesul de conectare.
Pentru revocarea împerecherii
Apăsaţi BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  sau schimbaţi sursa.
Terminarea unei conexiuni
BLUETOOTH
1 Apăsaţi BLUETOOTH MENU .
2 Apăsaţi /  pentru a selecta
„DISCONNECT”, după care apăsaţi
Ascultarea de muzică printr-o conexiune BLUETOOTH
5
„PAIRING” clipeşte pe ecran  iar
indicatorul (BLUETOOTH) 
clipeşte des.
Selectaţi [CMT-SBT20]
(acest sistem).
.
21RO
Notă
•• Dacă redarea nu începe după ce aţi apăsat  
la pasul 4 din „Împerecherea cu un dispozitiv care
nu este prevăzut cu funcţie NFC” (pagina 21),
apăsaţi   din nou sau porniţi redarea pe
dispozitivul BLUETOOTH.
•• Operaţiile pot varia în funcţie de dispozitivul
BLUETOOTH.
•• Acest sistem poate fi împerecheat cu cel mult
8 dispozitive BLUETOOTH. Dacă împerecheaţi
un alt dispozitiv după ce aţi împerecheat deja
8 dispozitive, informaţiile de împerechere ale
primului dispozitiv conectat la sistem sunt
suprascrise cu cele ale noului dispozitiv.
•• După finalizarea operaţiei de împerechere,
aceasta nu mai trebuie repetată. Totuşi, în
situaţiile următoare, operaţia de împerechere
trebuie efectuată din nou:
–– Informaţiile de împerechere au fost şterse
după o reparaţie etc.
–– Informaţiile legate de înregistrarea acestui
sistem sunt şterse de pe dispozitivul
BLUETOOTH.
–– Dacă resetaţi sistemul la setările din
fabrică (pagina 32), toate informaţiile
de împerechere vor fi şterse.
•• Sunetul acestui sistem nu poate fi transmis către
o boxă BLUETOOTH.
•• „Cheia de autentificare” poate fi denumită şi
„Cod de autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN”
sau „Parolă”, etc.
•• Nu puteţi stabili o conexiune BLUETOOTH cu
un alt dispozitiv BLUETOOTH dacă există deja
o conexiune BLUETOOTH stabilită cu un dispozitiv
BLUETOOTH. Anulaţi mai întâi conexiunea şi
conectaţi-vă apoi la noul dispozitiv.
•• Sistemul acceptă doar codecuri Sub Band Codec
(SBC).
Ce este „NFC”?
NFC (Near Field Communication) este
o tehnologie ce permite comunicarea wireless
pe rază scurtă între diverse dispozitive, cum ar
fi telefoanele mobile şi etichetele IC. Mulţumită
funcţiei NFC, comunicările de date pot avea
loc cu uşurinţă, doar prin atingerea simbolului
relevant sau a punctului specific de pe
dispozitivele compatibile NFC.
1
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare primite împreună cu
telefonul inteligent/tableta.
2
22RO
Atingeţi telefonul inteligent/
tableta de marca N  de pe
unitate.
Telefonul inteligent/
tableta răspunde imediat
ce recunoaşte sistemul
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a stabili conexiunea. După ce
conexiunea BLUETOOTH este stabilită,
pe ecran apare „BT AUDIO” .
Împerecherea cu un
dispozitiv prevăzut
cu funcţie NFC
Telefoanele inteligente compatibile sunt cele
prevăzute cu funcţie NFC (sistem de operare
compatibil: Android™ versiunea 2.3.3
sau o versiune ulterioară, cu excepţia
Android 3.x).
Pentru detalii, consultaţi „Site-uri
Web pentru dispozitive compatibile”
(pagina 36).
Activaţi funcţia NFC pe telefonul
inteligent/tabletă.
3
Apăsaţi  .
Porneşte redarea.
Cu ajutorul butoanelor de pe sistem sau
de pe telecomandă, puteţi controla
funcţiile de redare/pauză (/ )
şi anteriorul/următorul (/ ).
Cu dispozitivul BLUETOOTH puteţi opri
redarea şi puteţi efectua alte operaţii.
4
Apăsaţi VOLUME +/–  pentru
a regla volumul.
Ascultarea muzicii de pe
un dispozitiv împerecheat
Apăsaţi BLUETOOTH .
Cel mai recent dispozitiv conectat se va conecta
în mod automat. În cazul în care nu se stabileşte
conexiunea, asiguraţi-vă că funcţia BLUETOOTH
de pe dispozitivul BLUETOOTH este activată şi
selectaţi sistemul („CMT-SBT20”) pentru a porni
procesul de conectare.
Terminarea unei
conexiuni BLUETOOTH
Atingeţi din nou dispozitivul de marca N 
de pe unitate.
Sfat
Ştergerea informaţiilor
de împerechere
Pentru a şterge informaţiile de împerechere,
sistemul trebuie resetat la setările din fabrică
cu procedura următoare.
1
•• Dacă atingeţi un telefon inteligent/o tabletă cu
funcţie NFC activată de sistem în timp ce acesta
este deja conectat la un dispozitiv BLUETOOTH
diferit, conexiunea va comuta pe telefonul
inteligent/tableta cu care aţi atins sistemul.
•• Dacă atingeţi un dispozitiv de Marca N  în
timp ce sistemul citeşte date de pe un CD sau un
dispozitiv USB, conexiunea BLUETOOTH poate
eşua. Atingeţi dispozitivul de sistem după ce
a finalizat operaţia de citire.
Ţineţi apăsat FUNCTION  şi
  de pe unitate simultan până
când pe ecran apare „RESET” .
Notă
•• Dacă aţi şters informaţiile de împerechere ale
unui dispozitiv împerecheat, nu veţi putea utiliza
dispozitivul respectiv decât dacă efectuaţi din
nou împerecherea.
•• dacă sistemul este resetat la setările din fabrică,
toate setările configurate de către utilizator
pe lângă informaţiile de împerechere, precum
posturile de radio presetate, temporizatorul şi
ceasul vor fi şterse.
Ascultarea de muzică printr-o conexiune BLUETOOTH
•• Dacă telefonul inteligent/tableta nu
răspunde după atingerea unităţii, descărcaţi
aplicaţia „NFC Easy Connect” pe telefonul
inteligent/tabletă şi executaţi-o. Apoi atingeţi din
nou unitatea. „NFC Easy Connect” este o aplicaţie
gratuită folosită exclusiv împreună cu Android.
Scanaţi Codul 2D următor.
Notă
•• Dacă redarea nu începe după ce aţi apăsat  
la pasul 3 din „Împerecherea cu un dispozitiv
prevăzut cu funcţie NFC” (pagina 22), apăsaţi
  din nou sau porniţi redarea pe dispozitivul
BLUETOOTH.
•• În unele ţări şi regiuni, este posibil să nu fie
nevoie să descărcaţi aplicaţia compatibilă cu
funcţia NFC.
•• Când folosiţi funcţia NFC, împerecherea, pornirea
alimentării sistemului şi stabilirea de conexiuni
BLUETOOTH sunt efectuate automat după
atingerea dispozitivului. Totuşi, dacă folosiţi
funcţia NFC în timp ce sistemul este oprit, este
posibil ca sunetul redat să nu se audă de la
începutul piesei. Pentru a reporni redarea de la
început, apăsaţi   pentru a selecta din
nou piesa sau opriţi sistemul şi atingeţi din nou
telefonul inteligent/tableta de Marca N  după
repornirea acestuia.
23RO
Împerecherea
de dispozitive
suplimentare
Acest sistem poate fi împerecheat şi poate
memora informaţiile de împerechere pentru
cel mult 8 dispozitive BLUETOOTH.
Dacă dispozitivul nu este prevăzut
cu funcţie NFC:
1 Apăsaţi BLUETOOTH MENU  şi folosiţi
/  pentru a selecta „PAIRING”, după
care apăsaţi .
2 Urmaţi paşii 2 – 3 din „Împerecherea cu un
dispozitiv care nu este prevăzut cu funcţie
NFC” (pagina 21) pentru a efectua
împerecherea.
Pentru a efectua împerecherea cu ajutorul
butonului de pe unitate
1 Apăsaţi în mod repetat FUNCTION 
pentru a selecta „BT AUDIO”.
2 Ţineţi apăsat FUNCTION  până când
indicatorul (BLUETOOTH)  începe
să clipească des.
3 Urmaţi paşii 2-3 din „Împerecherea cu
un dispozitiv care nu este prevăzut cu
funcţie NFC” (pagina 21) pentru
a efectua împerecherea.
Sfat
•• Pentru a stabili o conexiune BLUETOOTH cu un
dispozitiv nou împerecheat în timp ce sistemul
este conectat la un dispozitiv diferit, anulaţi iniţial
conexiunea BLUETOOTH cu dispozitivul utilizat
curent, după care stabiliţi conexiunea cu noul
dispozitiv.
Dacă dispozitivul este prevăzut
cu funcţie NFC:
Urmaţi procedura din „Împerecherea
cu un dispozitiv prevăzut cu funcţie
NFC” (pagina 22) pentru a efectua
împerecherea noului dispozitiv.
24RO
Informaţii suplimentare
Setarea funcţiei
standby automat
Sistemul intră în modul standby automat
după cca. 15 minute, dacă nu s-a efectuat
nicio operaţie sau nu s-a scos niciun semnal
audio (funcţia standby automat).
În mod implicit, funcţia de standby automat
este activată.
2
Ţineţi apăsat /  cel puţin
3 secunde.
3
După ce apare
„AUTO STANDBY OFF” (funcţia de
standby automat este dezactivată) sau „AUTO STANDBY ON”
(funcţia de standby automat este
activată), eliberaţi butoanele.
Sfat
•• Atunci când sistemul intră în modul standby,
pe afişaj apare „STANDBY” şi clipeşte de 8 ori .
Notă
•• Este posibil ca sistemul să nu intre automat în
modul standby în următoarele cazuri:
–– în timpul utilizării funcţiei tuner
–– în timp ce este detectat un semnal audio
–– în timpul redării de piese sau fişiere audio
–– în timpul utilizării temporizatorului de redare
sau a temporizatorului de oprire
•• Sistemul resetează temporizatorul de 15 minute
pentru intrarea în modul standby, în următoarele
cazuri:
–– dacă este conectat un dispozitiv USB cu
funcţia USB
–– atunci când este apăsat un buton de pe
telecomandă sau unitate
Atunci când este activat modul standby
BLUETOOTH, sistemul intră în modul
de aşteptare pentru conexiunea
BLUETOOTH, chiar dacă este oprit. Implicit,
acest mod este dezactivat.
1
Apăsaţi BLUETOOTH MENU .
2
Apăsaţi /  pentru a selecta
„BT: STBY”, după care
apăsaţi .
3
Apăsaţi /  pentru a selecta
„ON” sau „OFF”, după care
apăsaţi .
4
Apăsaţi /  pentru a opri
sistemul.
După oprirea sistemului, indicatorul
(BLUETOOTH) clipeşte rar.
Sfat
•• Dacă acest mod este setat la „ON”, sistemul
porneşte automat şi puteţi asculta muzică
dacă stabiliţi o conexiune BLUETOOTH de pe
un dispozitiv BLUETOOTH.
•• Dacă dezactivaţi modul standby BLUETOOTH,
reduceţi consumul de energie în modul standby.
Informaţii suplimentare
1
Apăsaţi /  pentru a porni
sistemul.
Setarea modului
standby BLUETOOTH
Notă
•• Dacă sistemul nu are nicio informaţie
de împerechere, acest mod nu este disponibil.
Pentru a utiliza acest mod, sistemul trebuie să
fie conectat la dispozitiv şi să aibă informaţiile
de împerechere ale acestuia.
25RO
Activarea sau
dezactivarea
semnalului
BLUETOOTH
wireless
Dacă sistemul este pornit, puteţi controla
un semnal BLUETOOTH. În mod implicit,
semnalul BLUETOOTH este activat.
Reglarea sunetului
Puteţi selecta sunetul dorit dintre diferitele
stiluri şi puteţi modifica eficacitatea
sunetului de bas.
Selectarea sunetului dorit
Apăsaţi în mod repetat EQ  pentru
a selecta sunetul dorit dintre următoarele
stiluri:
„R AND B/HIP HOP”, „FLAT”, „POP”, „JAZZ”,
„ROCK”, „CLASSIC”.
Sfat
•• Setarea implicită este „R AND B/HIP HOP”.
1
Apăsaţi /  pentru a porni
sistemul.
2
Ţineţi apăsat simultan  
şi   de pe unitate, timp
de 5 secunde.
Modificarea eficacităţii sunetului
de bas
Apăsaţi MEGA BASS .
Fiecare apăsare activează („BASS ON”)
şi dezactivează („BASS OFF”) funcţia.
Sfat
•• Setarea implicită este „BASS ON”.
3
După ce apare „BT OFF”
(semnalul BLUETOOTH wireless
este dezactivat) sau „BT ON”
(semnalul BLUETOOTH wireless
este activat), eliberaţi butoanele.
Sfat
•• Dacă această setare este „BT OFF”, funcţia
BLUETOOTH nu este disponibilă.
•• Dacă unitatea este atinsă cu un telefon
inteligent/o tabletă cu funcţie NFC atunci
când această setare este dezactivată, sistemul
porneşte şi această setare comută pe „BT ON”.
•• Dacă această setare este dezactivată, modul
standby BLUETOOTH nu poate fi setat.
•• Dacă această setare este dezactivată, sistemul şi
dispozitivul BLUETOOTH nu pot fi împerecheate.
26RO
Utilizarea
temporizatoarelor
Sistemul este prevăzut cu temporizator
de oprire şi de redare.
Notă
•• Temporizatorul de oprire are prioritate faţă
de temporizatorul de redare.
Setarea temporizatorului
de oprire
La ora specificată, sistemul este oprit
automat.
1
Apăsaţi în mod repetat SLEEP 
pentru a selecta intervalul
de timp specificat.
Sfat
•• Pentru a verifica timpul rămas pentru
temporizatorul de oprire, apăsaţi din nou
SLEEP .
•• Temporizatorul de oprire este independent
de setarea ceasului.
Pentru a revoca temporizatorul
de oprire
Apăsaţi în mod repetat SLEEP  pentru
a selecta „OFF”.
Puteţi asculta de pe un disc CD, un dispozitiv
USB sau radio la o oră presetată.
Notă
•• Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul înainte de a seta
temporizatorul (pagina 10).
1
Pregătiţi sursa de sunet şi apăsaţi
VOLUME +/–  pentru a regla
volumul.
2
Apăsaţi TIMER MENU  pentru
a intra în modul de setare
a temporizatorului.
3
Apăsaţi /  pentru a selecta
„PLAY SET”, după care
apăsaţi .
„ON TIME” apare pe ecran, după care
indicatorul pentru oră clipeşte pe
afişaj .
4
Apăsaţi /  pentru a seta ora,
după care apăsaţi .
Indicatorul pentru minute clipeşte pe
afişaj .
5
Informaţii suplimentare
Puteţi selecta între „SLEEP 90”
(90 minute) şi „SLEEP 10” (10 minute)
sau „AUTO”. De fiecare dată când
apăsaţi acest buton, temporizatorul
de oprire scade cu 10 minute. Dacă
selectaţi „AUTO”, sistemul se opreşte
automat după finalizarea redării de pe
un CD sau un dispozitiv USB, sau după
100 de minute.
Setarea temporizatorului
de redare
Apăsaţi /  pentru a seta
minutele, după care apăsaţi .
„OFF TIME” apare pe ecran, după care
indicatorul pentru oră clipeşte pe
afişaj . Urmaţi aceeaşi procedură
pentru a seta ora şi minutele pentru
temporizatorul de redare.
27RO
6
Apăsaţi /  pentru a selecta
sursa de sunet dorită, după care
apăsaţi .
Apare afişajul de confirmare
a temporizatorului de redare.
7
Apăsaţi /  pentru a opri
sistemul.
Sfat
•• Dacă sursa de sunet este un radio, nu uitaţi să
acordaţi postul de radio înainte de a opri sistemul
(pagina 15).
•• Pentru a schimba setarea temporizatorului,
reluaţi procedurile de la început.
•• Setarea temporizatorului de redare se păstrează
atât timp cât această setare nu este revocată
manual.
Notă
•• Sistemul porneşte exact la ora setată în
temporizatorul de redare. Atunci când sursa
de sunet este un disc CD, MP3/WMA sau USB,
poate dura o perioadă până la pornirea redării.
•• Dacă sistemul este deja pornit la ora presetată,
temporizatorul de redare nu va funcţiona.
•• Atunci când sursa de sunet setată pentru un
temporizator de redare este un post de radio,
se utilizează ultima frecvenţă acordată pentru
temporizatorul de redare. Dacă schimbaţi
frecvenţa radio după setarea temporizatorului,
se modifică şi setarea postului de radio pentru
temporizator.
Pentru a verifica setarea
1 Apăsaţi TIMER MENU .
2 Apăsaţi /  pentru a selecta „SELECT”,
după care apăsaţi
.
3 Apăsaţi /  pentru a selecta
„PLAY SEL”, după care apăsaţi .
Setarea temporizatorului apare pe afişaj .
Pentru a revoca temporizatorul
1 Apăsaţi TIMER MENU .
2 Apăsaţi /  pentru a selecta „SELECT”,
după care apăsaţi
.
3 Apăsaţi /  pentru a selecta „OFF”,
după care apăsaţi
28RO
.
Modificarea
afişajului
Pentru
Apăsaţi
Modificarea
informaţiilor de pe
afişaj*
DISPLAY  în mod
repetat, atunci când
sistemul este pornit.
DISPLAY  când sistemul
este oprit. Ceasul este
afişat timp de 8 secunde.
Consultarea
ceasului când
sistemul este oprit
* De exemplu, puteţi vizualiza informaţiile
referitoare la discul CD-DA/MP3/WMA sau
la dispozitivul USB, cum ar fi numărul piesei,
numele fişierului/folderului, numele albumului,
numele artistului şi timpul de redare rămas.
Note cu privire la afişarea informaţiilor
•• Caracterele care nu pot fi afişate apar ca „_”.
•• Următoarele informaţii nu sunt afişate:
–– timpul total de redare pentru un disc
MP3/WMA şi un dispozitiv USB.
–– timpul de redare rămas pentru un fişier
MP3/WMA.
–– Informaţiile WMA (titlul melodiei/albumului/
numele artistului).
•• Următoarele informaţii nu sunt afişate corect:
–– timpul de redare scurs dintr-un fişier MP3/
WMA codificat cu VBR (rată de biţi variabilă).
–– numele folderelor şi ale fişierelor care nu
respectă ISO9660 Nivel 1, Nivel 2 sau Joliet
în formatul de expansiune.
•• Următoarele informaţii sunt afişate:
–– timpul de redare rămas pentru o piesă.
–– Informaţii de etichetă ID3 pentru fişiere
MP3, atunci când sunt utilizate etichete
ID3 versiunea 1 şi versiunea 2 (afişarea
informaţiilor de etichetă ID3 versiunea 2 are
prioritate atunci când sunt utilizate împreună
etichete ID3 versiunea 1 şi versiunea 2 pentru
un singur fişier MP3).
–– până la 64 de caractere de informaţii
de etichetă ID3, utilizând majuscule
(de la A la Z), numere (de la 0 la 9) şi
simboluri (< > +, [ ] \ _).
Depanare
Depanare
Dacă apare o problemă în timp ce utilizaţi
sistemul, urmaţi paşii descrişi mai jos înainte
de a consulta cel mai apropiat distribuitor
Sony. Dacă apare un mesaj de eroare,
asiguraţi-vă că îl notaţi pentru referinţe
ulterioare.
1
2
Verificaţi dacă problema este listată
în această secţiune „Depanare”.
Consultaţi următoarele site-uri Web
pentru asistenţă clienţi.
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din America Latină:
http://esupport.sony.com/LA
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
3
Pe aceste site-uri Web veţi găsi cele mai
recente informaţii de asistenţă şi
întrebări frecvente.
Atunci când duceţi produsul la reparat,
nu uitaţi să aduceţi întreg sistemul
(unitate principală, boxe şi
telecomandă).
Acest produs este un sistem şi este
nevoie de întregul sistem pentru
a determina partea care necesită
reparaţii.
Deconectaţi imediat cablul de alimentare
şi verificaţi următoarele după ce dispare
„PROTECT”.
•• Asiguraţi-vă că atât cablul +,
cât şi cablul – al boxelor nu sunt
scurtcircuitate.
•• Asiguraţi-vă că orificiile de ventilaţie
a sistemului nu sunt blocate.
După ce aţi efectuat verificările de mai
sus şi nu aţi găsit nicio problemă,
reconectaţi cablul de alimentare şi
porniţi sistemul. Dacă problema persistă,
contactaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
Generalităţi
Sistemul nu porneşte.
CCAsiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul
de alimentare la priza de perete.
Sistemul a intrat în modul standby pe
neaşteptate.
CCAceasta nu reprezintă o defecţiune. Sistemul
intră automat în modul standby după circa
15 de minute, atunci când nu primeşte nicio
comandă şi nu există semnal audio de ieşire.
Consultaţi „Setarea funcţiei standby automat”
(pagina 25).
Setarea ceasului sau a temporizatorului
de redare a fost revocată în mod neaşteptat.
Depanare
Dacă, după paşii 1 şi 2, tot nu puteţi
rezolva problema, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Dacă pe afişaj apare „PROTECT” 
CCDacă trece aproximativ un minut fără nicio
comandă, setarea ceasului sau
a temporizatorului de redare este revocată
automat. Efectuaţi din nou operaţia, de la
început.
Nu se aude sunetul.
CCCablurile + şi ale boxelor sunt scurtcircuitate?
CCUtilizaţi doar boxele furnizate?
CCSunt blocate orificiile de ventilaţie ale
sistemului?
CCMăriţi volumul de pe unitate.
CCAsiguraţi-vă că o componentă externă este
conectată corect la mufa AUDIO IN  şi setaţi
funcţia la AUDIO IN.
CCEste posibil ca postul specificat să fi întrerupt
temporar transmisia.
29RO
Sunetul se aude dintr-un canal sau volumul
stânga/dreapta nu este balansat.
CCPoziţionaţi boxele cât mai simetric posibil.
CCConectaţi doar boxele furnizate.
Se aude un bâzâit sau zgomot.
CCÎndepărtaţi sistemul de orice surse de zgomot.
CCConectaţi sistemul la o priză de perete diferită.
CCEste recomandată utilizarea unui adaptor c.a.
cu filtru de zgomot (nefurnizat).
Telecomanda nu funcţionează.
CCÎndepărtaţi toate obstacolele dintre
telecomandă şi senzorul pentru telecomandă
 de pe unitate şi îndepărtaţi unitatea
de sursele de lumină fluorescentă.
CCÎndreptaţi telecomanda către senzorul pentru
telecomandă  de pe unitate.
CCAduceţi telecomanda mai aproape de sistem.
CCÎnlocuiţi bateria cu una nouă.
Player de discuri
Discul sau fişierul nu este redat.
CCDiscul nu a fost finalizat (un disc CD-R sau
CD-RW pe care se pot adăuga date).
Dispozitiv USB
Pentru detalii despre dispozitivele
USB compatibile, consultaţi „Site-uri
Web pentru dispozitive compatibile”
(pagina 36).
Este conectat un dispozitiv USB neacceptat.
CCEste posibil să fi intervenit următoarele
probleme:
•• Dispozitivul USB nu este recunoscut.
•• Numele fişierelor sau ale folderelor nu sunt
afişate pe sistem.
•• Nu este posibilă redarea.
•• Sunetul se aude în salturi.
•• Se aude zgomot.
•• Se aude un sunet distorsionat.
Nu se aude sunetul.
CCDispozitivul USB nu este conectat corect. Opriţi
sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB.
Se aude zgomot, sunetul este redat în salturi
sau distorsionat.
CCEste conectat un dispozitiv USB neacceptat.
Conectaţi un dispozitiv USB acceptat.
CCOpriţi sistemul, apoi reconectaţi dispozitivul
USB şi porniţi sistemul.
CCDatele fişierelor muzicale în sine conţin
Sunetul sare sau discul nu este redat.
CCDiscul poate fi murdar sau zgâriat. Dacă discul
este murdar, ştergeţi-l.
CCMutaţi sistemul într-un loc ferit de vibraţii
(de exemplu, pe un suport stabil).
CCÎndepărtaţi boxele de sistem sau puneţi-le pe
suporturi separate. La un nivel ridicat al
volumului, vibraţiile boxelor pot face ca
sunetul să sară.
Redarea nu porneşte de la prima piesă sau
primul fişier.
CCSetaţi modul de redare la „OFF” (modul
de redare normal) (pagina 12).
Pornirea redării durează mai mult decât
de obicei.
CCUrmătoarele discuri pot mări timpul necesar
pentru începerea redării:
•• un disc înregistrat cu o structură
arborescentă complicată
•• un disc înregistrat în format cu sesiuni
multiple
•• un disc care conţine multe foldere
30RO
zgomot sau sunetul este distorsionat.
Este posibil să fi fost introdus zgomot la
crearea datelor muzicale, din cauza stării
computerului. Creaţi din nou datele muzicale.
CCRata de biţi utilizată la codificarea fişierelor
a fost scăzută. Trimiteţi fişiere codificate cu
rate de biţi mai mari pe dispozitivul USB.
Mesajul „SEARCH” este afişat pentru
o perioadă îndelungată sau durează mult
până începe redarea.
CCProcesul de citire poate dura mai mult în
următoarele cazuri.
•• Există multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB.
•• Structura de fişiere este extrem de complexă.
•• Nu există spaţiu suficient în memorie.
•• Memoria internă este fragmentată.
Numele unui fişier sau al unui folder (numele
albumului) nu este afişat corect.
CCCodurile de caractere ce pot fi afişate de acest
sistem sunt următoarele:
•• Majuscule (de la A la Z).
•• Numere (de la 0 la 9).
•• Simboluri (< > +, [ ] \ _).
Celelalte caractere apar sub forma „_”.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
CCOpriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
apoi porniţi sistemul.
CCEste posibil să fie conectat un dispozitiv USB
incompatibil.
CCDispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi manualul
de utilizare primit împreună cu dispozitivul
USB cu privire la soluţionarea acestei
probleme.
Apare „OVER CURRENT”.
Nu pot fi redate fişiere.
CCEste posibil ca fişierele audio să aibă extensia
nepotrivită. Extensiile de fişier acceptate
de acest sistem sunt următoarele:
– MP3: extensie fişier „.mp3”
– WMA: extensie fişier „.wma”
CCEste posibil ca fişierele audio să fi fost create
în alte formate decât formatele MP3/WMA.
CCDispozitivele de stocare USB formatate cu alte
sisteme de fişiere decât FAT16 sau FAT32 nu
sunt acceptate.*
CCDacă utilizaţi un dispozitiv de stocare USB
partiţionat, pot fi redate doar fişierele de pe
prima partiţie.
CCFişierele criptate sau protejate cu parole etc.
nu pot fi redate.
* Acest sistem acceptă FAT16 şi FAT32, însă este
posibil ca unele dispozitive de stocare USB să
nu suporte toate aceste sisteme FAT. Pentru
detalii, consultaţi manualul de utilizare al
fiecărui dispozitiv de stocare USB sau contactaţi
producătorul.
CCA fost detectată o problemă cu nivelul
curentului electric de la portul (USB) .
Opriţi sistemul şi scoateţi dispozitivul USB din
portul (USB) . Asiguraţi-vă că dispozitivul
USB nu are nicio problemă. Dacă această
secvenţă de afişaj persistă, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Nu începe redarea.
CCOpriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
Se aude un bâzâit sau zgomot puternic sau
nu se pot recepţiona transmisii.
CCConectaţi antena în mod corespunzător.
CCGăsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure
o recepţie bună şi aranjaţi din nou antena
(pagina 9).
CCEste posibil să fie conectat un dispozitiv USB
CCŢineţi antenele departe de unitate sau de alte
Redarea nu porneşte de la primul fişier.
CCOpriţi echipamentele electrice din apropiere.
CCSetaţi modul de redare la „OFF” (modul
Se aud mai multe posturi de radio în
acelaşi timp.
Dispozitivul USB nu poate fi încărcat.
CCGăsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure
incompatibil.
de redare normal) (pagina 12).
CCAsiguraţi-vă că dispozitivul USB este conectat
bine la portul
(USB) .
CCEste posibil ca dispozitivul USB să nu fie
acceptat de sistem.
componente AV pentru a evita preluarea
zgomotului.
Depanare
apoi porniţi sistemul.
Tuner
o recepţie bună şi aranjaţi din nou antena
(pagina 9).
CCStrângeţi în mănunchi cablurile de la antene
utilizând cleme pentru cabluri disponibile pe
piaţă şi ajustaţi lungimile cablurilor.
CCÎn funcţie de specificaţiile dispozitivelor USB,
este posibil ca bateria să nu se încarce.
CCDeconectaţi dispozitivul USB şi conectaţi-l din
nou. Pentru detalii despre starea de încărcare
a dispozitivului USB, consultaţi manualul
de utilizare a dispozitivului USB.
31RO
Dispozitiv BLUETOOTH
Împerecherea nu se poate realiza.
CCAduceţi dispozitivul BLUETOOTH mai aproape
de sistem.
CCEste posibil ca împerecherea să nu fie posibilă
dacă sunt prezente şi alte dispozitive
BLUETOOTH în jurul sistemului. În acest caz,
opriţi celelalte dispozitive BLUETOOTH.
CCAsiguraţi-vă că introduceţi cheia
de autentificare corectă atunci când selectaţi
numărul modelului (acest sistem) pe
dispozitivul BLUETOOTH (pagina 21).
Conexiunea nu este posibilă.
CCDispozitivul BLUETOOTH pe care încercaţi să îl
conectaţi nu acceptă profilul A2DP şi nu poate
fi conectat la sistem.
CCActivaţi funcţia BLUETOOTH a dispozitivului
BLUETOOTH.
CCStabiliţi conexiunea de pe dispozitivul
BLUETOOTH.
CCInformaţiile legate de înregistrarea
împerecherii au fost şterse. Efectuaţi din nou
operaţiunea de împerechere.
CCŞtergeţi informaţiile de înregistrare
a împerecherii ale dispozitivului BLUETOOTH
(pagina 23) şi realizaţi din nou operaţia
de împerechere (pagina 20).
Sunetul sare sau fluctuează ori conexiunea
se pierde.
CCSistemul este prea departe de dispozitivul
BLUETOOTH.
CCDacă există obstacole între sistem şi
dispozitivul BLUETOOTH, îndepărtaţi sau
evitaţi obstacolele.
CCDacă este prezent echipament care generează
radiaţii electromagnetice, precum o reţea
LAN wireless, un alt dispozitiv BLUETOOTH sau
un cuptor cu microunde în apropiere, mutaţi-le
mai departe.
Sunetul de pe dispozitivul BLUETOOTH nu se
aude pe acest sistem.
CCMăriţi iniţial volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH şi ajustaţi volumul folosind
VOLUME +/– .
32RO
Se aude bâzâit puternic, zgomot sau sunet
distorsionat.
CCDacă există obstacole între sistem şi
dispozitivul BLUETOOTH, îndepărtaţi sau
evitaţi obstacolele.
CCDacă este prezent echipament care generează
radiaţii electromagnetice, precum o reţea
LAN wireless, un alt dispozitiv BLUETOOTH sau
un cuptor cu microunde în apropiere, mutaţi-le
mai departe.
CCReduceţi volumul pe dispozitivul BLUETOOTH
conectat.
Pentru a reiniţializa sistemul la
setările din fabrică
Dacă sistemul nu funcţionează în mod
corespunzător, reiniţializaţi sistemul la
setările din fabrică.
1 Apăsaţi /  pentru a porni sistemul.
2 Ţineţi apăsat simultan FUNCTION 
şi   de pe unitate, până când pe ecran
apare „RESET” .
Toate setările configurate de către utilizator,
precum posturile de radio presetate,
temporizatorul, ceasul şi informaţiile
de împerechere cu dispozitive BLUETOOTH
sunt şterse.
Dacă problema persistă după ce faceţi toate cele
de mai sus, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Notă
•• În cazul în care casaţi sau înstrăinaţi unitatea,
resetaţi unitatea din motive de securitate.
Mesaje
Este posibil ca unul dintre următoarele
mesaje să apară sau să clipească în timpul
funcţionării.
COMPLETE
Operaţia de presetare a postului a fost
finalizată normal.
DISC ERR
Aţi setat un disc ce nu poate fi redat pe
acest sistem, cum ar fi un disc CD-ROM sau
aţi încercat să redaţi un fişier ce nu poate
fi redat.
SEARCH
Sistemul caută informaţiile de pe dispozitivul
USB. Unele butoane nu funcţionează în
timpul căutării.
TIME NG
Orele de început şi de sfârşit pentru
temporizatorul de redare sunt identice.
TUNING
Sistemul efectuează acordul unui post
de radio. Unele butoane nu funcţionează
în timpul acordului.
FULL
Aţi încercat să programaţi mai mult
de 64 de piese sau de fişiere.
NO DISC
Nu există niciun disc în player sau aţi
introdus un disc ce nu poate fi încărcat.
NO FILE
Pe dispozitivul USB sau pe disc nu se află
fişiere ce pot fi redate.
NO STEP
NO USB
Nu este conectat niciun dispozitiv USB
sau dispozitivul USB a fost îndepărtat sau
sistemul nu acceptă dispozitivul USB.
Depanare
Nu există nicio piesă sau niciun fişier
programat pentru redarea programată sau
toate piesele sau fişierele programate au
fost şterse.
OVER CURRENT
Sistemul detectează un supracurent într-un
dispozitiv USB conectat. Scoateţi dispozitivul
USB din port şi opriţi şi reporniţi sistemul.
PLS STOP
Aţi încercat să schimbaţi modul de redare în
timpul redării cu funcţia CD sau USB activată.
READING
Sistemul citeşte informaţiile de pe CD. Unele
butoane nu funcţionează în timpul citirii.
33RO
Notă cu privire la discurile CD-DA/MP3/WMA
Măsuri de precauţie/Specificaţii
Măsuri de precauţie
Discuri ce POT fi redate de acest sistem
•• CD audio
•• CD-R/CD-RW (date audio ale pieselor
CD-DA şi ale fişierelor MP3/WMA)
•• Discuri de 8 cm
Nu utilizaţi discuri CD-R/CD-RW fără date
înregistrate. Acest lucru ar putea deteriora
discul.
Discuri ce NU POT fi redate de acest sistem
•• CD-ROM
•• Suporturi CD-R/CD-RW diferite de cele
înregistrate în format CD muzical conform
ISO9660 Nivel 1/Nivel 2 sau Joliet
•• Suporturi CD-R/CD-RW înregistrate în mai
multe sesiuni şi care nu au fost finalizate
cu „închiderea sesiunii”
•• Suporturi CD-R/CD-RW cu o calitate slabă
a înregistrării, suporturi CD-R/CD-RW
zgâriate sau murdare sau suporturi CD-R/
CD-RW înregistrate cu un dispozitiv
de înregistrare care nu este compatibil
•• Suporturi CD-R/CD-RW finalizate incorect
•• Discuri ce conţin alte fişiere decât fişiere
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA
•• Discuri cu forme care nu sunt standard
(de exemplu, inimă, pătrat, stea)
•• Discuri care au bandă adezivă, hârtie sau
abţibilduri lipite pe ele
•• Discuri de închiriat sau uzate şi care au
ataşate sigilii al căror lipici depăşeşte zona
sigiliului
•• Discuri care au etichete imprimate cu
cerneală lipicioasă la atingere
34RO
•• Înainte de redare, curăţaţi discul prin
ştergere cu o cârpă, de la centru către
margine.
•• Nu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum
benzină, diluanţi, produse de curăţare
din comerţ sau spray antistatic pentru
curăţarea discurilor de vinil.
•• Nu expuneţi discurile la lumina directă
a soarelui, la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, şi nu le lăsaţi în
maşina parcată în bătaia soarelui.
Cu privire la siguranţă
•• Deconectaţi complet cablul de alimentare
(de la reţea) de la priza de perete (reţea)
dacă nu îl veţi utiliza o perioadă mai lungă
de timp. Întotdeauna prindeţi de ştecăr
atunci când deconectaţi sistemul.
Nu trageţi niciodată de cablu.
•• Dacă în sistem ajung obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de reutilizare.
•• Cablul de alimentare CA poate fi înlocuit
doar de un centru de service autorizat.
Cu privire la amplasare
•• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată
şi nici în locaţii extrem de calde, reci, cu
praf, murdare, umede sau fără ventilaţie
adecvată, sau în care sistemul ar fi supus
vibraţiilor, luminii directe a soarelui sau
unei lumini puternice.
•• Nu aşezaţi sistemul în apropierea
corpurilor de iluminat. Căldura provenită
de la aceste corpuri poate provoca
deformarea carcasei şi defectarea
sistemului.
•• Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
sau boxele pe suprafeţe tratate special
(de exemplu, cu ceară, ulei, lustruite),
deoarece suprafaţa se poate păta sau
decolora.
•• Nu puneţi obiecte grele pe sistem.
•• Dacă sistemul este adus direct dintrun loc cu temperatură scăzută în altul
cu temperatură ridicată, sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze
condens pe obiectivul din interiorul
sistemului şi acesta să se defecteze.
În această situaţie, scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit timp de aproximativ o oră,
până ce se evaporează umezeala. Dacă
sistemul nu funcţionează, chiar şi după
o perioadă îndelungată, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Cu privire la manipularea discurilor
•• Pentru a menţine curată suprafaţa discului,
manipulaţi discul ţinându-l de margini.
Nu atingeţi suprafaţa discului.
•• Nu ataşaţi hârtie sau bandă adezivă pe
disc.
•• Nu expuneţi discurile la lumina solară
directă şi nici la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, nu le lăsaţi în
maşina parcată în bătaia soarelui,
deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul maşinii.
Cu privire la încălzire
•• Încălzirea unităţii în cazul utilizării sau
încărcării o perioadă de timp îndelungată
este normală şi nu reprezintă un motiv
de îngrijorare.
•• Nu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost
utilizat fără întrerupere cu un volum ridicat,
deoarece este posibil ca aceasta să fie
fierbinte.
•• Nu blocaţi orificiile de ventilare.
Cu privire la sistemul de boxe
Acest sistem de boxe nu este ecranat
magnetic şi este posibil ca imaginea
de pe televizoarele aflate în apropiere să
fie distorsionată magnetic. Într-o astfel
de situaţie, opriţi televizorul, aşteptaţi între
15 şi 30de minute şi porniţi-l din nou. Dacă
situaţia nu se îmbunătăţeşte, îndepărtaţi
boxele de televizor.
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale,
umezită uşor cu o soluţie slabă de detergent.
Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv, pudră
de curăţat sau solvenţi, cum ar fi diluanţii,
benzina sau alcoolul.
Cu privire la mutarea sistemului
Înainte de a muta sistemul asiguraţi-vă că
nu este niciun disc încărcat şi, scoateţi cablul
de alimentare CA din priza de perete.
Măsuri de precauţie/Specificaţii
Curăţarea carcasei
35RO
Site-uri Web
pentru dispozitive
compatibile
Consultaţi site-urile Web de mai jos pentru
a afla ultimele informaţii despre dispozitive
USB şi BLUETOOTH compatibile.
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din America Latină:
http://esupport.sony.com/LA
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
Tehnologia wireless
BLUETOOTH
Tehnologia wireless BLUETOOTH este
o tehnologie wireless cu rază scurtă
de acţiune, care permite comunicarea
de date în regim wireless între dispozitive
digitale, cum ar fi un computer şi o cameră
foto digitală. Tehnologia wireless
BLUETOOTH funcţionează pe o rază
de circa 10 m.
Conectarea a două dispozitive este o situaţie
comună, dar unele dispozitive pot fi
conectate simultan la dispozitive multiple.
Nu aveţi nevoie de cablu pentru conectare şi
nu trebuie să amplasaţi dispozitivele faţă în
faţă, aşa cum faceţi în cazul tehnologiei fără
fir cu fascicule infraroşii. De exemplu, puteţi
utiliza un astfel de dispozitiv dintr-o geantă
sau dintr-un buzunar.
Standardul BLUETOOTH este un standard
internaţional, acceptat şi utilizat de mii
de companii variate din întreaga lumea.
Versiuni şi profiluri BLUETOOTH acceptate
Profilul se referă la un set standard
de capacităţi pentru diverse capacităţi
ale produselor BLUETOOTH. Consultaţi
„Specificaţii” (pagina 38) pentru detalii
referitoare la versiunea şi profilurile
BLUETOOTH acceptate.
Notă
•• Pentru a utiliza un dispozitiv BLUETOOTH
conectat la acest sistem, dispozitivul trebuie să
accepte acelaşi profil ca şi acest sistem. Reţineţi
că funcţiile dispozitivului BLUETOOTH pot fi
diferite, în funcţie de specificaţiile dispozitivului,
chiar dacă are acelaşi profil ca sistemul.
•• Din cauza proprietăţilor tehnologiei wireless
BLUETOOTH, redarea pe acest sistem este uşor
întârziată faţă de redarea audio de pe dispozitivul
transmiţător.
36RO
Rază efectivă de comunicare
Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate
la o distanţă de maximum 10 metri (distanţă
fără obstacole) unul de altul.
Raza de comunicare efectivă poate fi redusă
în următoarele condiţii.
–– Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se află între
dispozitivele cu conexiune BLUETOOTH
–– În locurile unde este instalată o reţea
LAN wireless
–– În jurul cuptoarelor cu microunde aflate
în uz
–– În locurile unde apar alte
unde electromagnetice
Interferenţele de la alte dispozitive
Interferenţele cu alte dispozitive
Undele radio transmise de acest sistem
pot afecta funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această interferenţă
poate duce la defecţiuni, opriţi întotdeauna
alimentarea acestui sistem şi a dispozitivului
BLUETOOTH în următoarele locaţii:
–– În spitale, în trenuri şi în avioane
–– În apropierea uşilor automate sau
a alarmelor de incendiu
Măsuri de precauţie/Specificaţii
Dispozitivele BLUETOOTH şi reţelele
LAN wireless (IEEE802.11b/g) utilizează
aceeaşi frecvenţă de bandă (2,4 GHz).
Dacă utilizaţi dispozitivul BLUETOOTH
lângă un dispozitiv cu capacitate LAN
wireless, este posibil să apară interferenţe
electromagnetice.
Aceasta poate duce la rate mai mici
de transfer al datelor, zgomot sau
imposibilitatea de conectare. Dacă se
întâmplă acest lucru, încercaţi următoarele
remedii:
–– Încercaţi să conectaţi acest sistem la
dispozitivul BLUETOOTH atunci când
vă aflaţi la cel puţin 10 metri distanţă
de echipamentul LAN wireless.
–– Opriţi alimentarea echipamentului
LAN wireless atunci când utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH pe o rază
de 10 metri.
Notă
•• Acest sistem acceptă funcţii de securitate care
respectă specificaţia BLUETOOTH ca măsură
de securitate în timpul comunicaţiilor cu ajutorul
tehnologiei BLUETOOTH. În orice caz, această
securitate poate fi insuficientă, în funcţie
de conţinutul setărilor şi de alţi factori, aşa că,
aveţi întotdeauna grijă atunci când efectuaţi
comunicaţii cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
•• Compania Sony nu poate fi trasă la răspundere
în niciun fel pentru daune sau alte prejudicii
ce rezultă din scurgerea de informaţii în
timpul comunicaţiilor cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH.
•• Comunicarea prin BLUETOOTH nu este garantată
în mod necesar pentru toate dispozitivele
BLUETOOTH care au acelaşi profil cu acest sistem.
•• Dispozitivele BLUETOOTH conectate la acest
sistem trebuie să fie conforme cu specificaţia
BLUETOOTH prescrisă de Bluetooth SIG, Inc.,
iar această conformitate trebuie să fie certificată.
În orice caz, chiar şi atunci când un dispozitiv
este conform cu specificaţia BLUETOOTH,
pot exista cazuri în care caracteristicile sau
specificaţiile dispozitivului BLUETOOTH să facă
imposibilă conectarea sau să aibă ca rezultat
metode de comandă, afişaj sau funcţionare
diferite.
•• Este posibil să apară zgomot sau sunetul să
fie tăiat, în funcţie de dispozitivul BLUETOOTH
conectat cu acest sistem, de mediul
de comunicaţie sau de condiţiile ambientale.
37RO
Specificaţii
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicare:
BLUETOOTH Standard versiunea 4.0
Secţiunea amplificator
Putere de ieşire (nominală):
5,2 waţi + 5,2 waţi (8 ohmi la 1 kHz, 1% THD)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
6 waţi + 6 waţi (pe fiecare canal, la 8 ohmi,
1 kHz)
Intrări/Ieşiri
AUDIO IN:
Ieşire:
BLUETOOTH Standard clasa de putere 2
Rază maximă de comunicare:
Spaţiu liber, aprox. 10 m*1
Bandă de frecvenţă:
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă modulare:
FHSS
Profiluri compatibile cu BLUETOOTH*2:
Mufă AUDIO IN (intrare externă):
Mini mufă stereo, sensibilitate 1 V, impedanţă
12 kiloohmi
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
USB:
Metoda SCMS-T
Port USB: Tip A, 5 V c.c. 500 mA
BOXE:
Acceptă impedanţă de 8 ohmi
Secţiunea player
CD-DA/MP3/WMA
Sistem:
Sistem audio compact disc şi digital
Proprietăţi diodă laser:
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de 44,6 μW
* Acest randament reprezintă valoarea măsurată
la o distanţă de 200 mm de suprafaţa lentilelor
obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu
o diafragmă de 7 mm.
Metodă de protecţie a conţinutului acceptată
Codec acceptat
SBC (Sub Band Codec)
Lăţime de bandă de transmisie
20 Hz – 20.000 Hz (cu eşantionare
de 44,1 kHz)
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori
precum obstacolele dintre dispozitive, câmpurile
magnetice din jurul unui cuptor cu microunde,
electricitatea statică, sensibilitatea recepţiei,
performanţa antenei, sistemul de operare,
aplicaţia software etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicării BLUETOOTH dintre dispozitive.
Secţiune pentru boxe
Răspuns în frecvenţă:
Sistem de boxe:
20 Hz – 20 kHz
Gamă completă, diametru de 8 cm, tip conic
Raport semnal/zgomot:
Impedanţă nominală:
Peste 90 dB
8 ohmi
Interval dinamic:
Dimensiuni (L/Î/A):
Peste 90 dB
Aprox. 148 mm × 240 mm × 127 mm
Masă:
Secţiunea tuner
Tuner FM stereo, FM superheterodină
Antenă:
Antenă cu fir pentru FM
Interval de frecvenţă:
87,5 MHz – 108,0 MHz (paşi de 50 kHz)
38
RO
Aprox. 1,2 kg net per boxă
Cantitate:
2 bucăţi
Generalităţi
Necesar de putere:
Modelul din Coreea: 220 V – 240 V c.a.,
50/60 Hz
Alte modele: 120 V – 240 V c.a., 50/60 Hz
Consum de energie:
24 waţi
Dimensiuni (L/Î/A) (inclusiv piesele
proeminente):
Aprox. 170 mm × 133 mm × 222 mm
Masă:
Aprox. 1,3 kg
Accesorii furnizate:
Telecomandă (RM-AMU212) (1), Antenă cu
fir pentru FM (1), Plăcuţe pentru boxe (8),
Adaptor de conector c.a. (1) (doar modelele
pentru America Latină, cu excepţia
modelelor din Argentina şi Mexic),
Instrucţiuni de utilizare (acest manual) (1)
Condiţii de depozitare:
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Consum de energie în standby:
Când modul standby pentru BLUETOOTH este
dezactivat: 0,3 W
Când modul standby pentru BLUETOOTH este
activat: 2,5 W
•• Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau
în alte ţări.
•• Acest produs este protejat de anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau distribuirea
unei astfel de tehnologii în afara acestui produs
este interzisă dacă nu se deţine o licenţă din
partea Microsoft sau a unei sucursale autorizate
Microsoft.
•• Tehnologia şi brevetele de codificare audio
MPEG Layer-3 sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
•• „WALKMAN” şi sigla „WALKMAN” sunt mărci
comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
•• Marca cuvântului şi siglele BLUETOOTH®
sunt mărci comerciale înregistrate deţinute
de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor
astfel de mărci de către Sony Corporation se
face în baza unei licenţe.
•• Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
•• Android™ este marcă comercială a Google Inc.
•• Numele de sisteme şi numele de produse
indicate în acest manual sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
producătorului. În acest manual, mărcile ™ şi
sunt omise.
®
Măsuri de precauţie/Specificaţii
Produsele trebuie depozitate în cutii
de carton, la loc întunecat, uscat, curat şi
bine ventilat, izolat de locurile de depozitare
a acizilor şi a materialelor alcaline.
Temperatură de depozitare:
Între –10 °C şi +45 °C
Nivel de umiditate în timpul depozitării:
Între 30% şi 70%
Temperatură de funcţionare:
Între 5 °C şi 35 °C
Nivel de umiditate în timpul funcţionării:
Între 30% şi 70%
Mărci comerciale etc.
39RO
© 2015 Sony Corporation
4-583-746-11(2) (RO)
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement