Sony CMT-SX7 Sistem Hi-Fi cu tehnologia Wi-Fi/BLUETOOTH® Instrucţiuni de utilizare

Add to my manuals
52 Pages

advertisement

Sony CMT-SX7 Sistem Hi-Fi cu tehnologia Wi-Fi/BLUETOOTH® Instrucţiuni de utilizare | Manualzz
Sistem audio pentru
locuinţă
Introducere
Despre SongPal
Ascultarea unui CD
Instrucţiuni de utilizare
Ascultarea de radio
Ascultarea unui fişier de
pe un dispozitiv USB
Ascultarea de muzică de
pe iPhone/iPad/iPod
Consultaţi Ghidul de pornire despre Wi-Fi (document separat) pentru
informaţii despre cum puteţi asculta muzică stocată pe PC sau pe un
alt dispozitiv, cu ajutorul reţelei Wi-Fi.
Ascultarea de muzică de
pe componente conectate
Ascultarea de muzică printr-o
conexiune BLUETOOTH
Ascultarea de muzică prin
intermediul unei reţele Wi-Fi
Informaţii suplimentare
Depanare
Măsuri de precauţie/
Specificaţii
CMT-SX7/SX7B
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de
masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără deschisă
(de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide
şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea
la o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii, deconectaţi
imediat ştecărul principal de la priza CA.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprită, atât timp cât este conectată
la priza CA.
Presiunea fonică excesivă din căşti poate provoca
pierderea auzului.
Doar pentru utilizare la interior.
Cabluri recomandate
Trebuie utilizate cabluri şi conectori ecranaţi şi
împământaţi corespunzător pentru cuplarea la
computerele gazdă şi/sau periferice.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest produs
măreşte riscul de pierdere a vederii.
Acest aparat este clasificat ca fiind un produs
LASER din CLASA 1. Acest marcaj este amplasat
în exterior, pe partea din spate.
2RO
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul
în care acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate reprezentantului
autorizat, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi
orice probleme legate de service sau garanţie la
adresele oferite în documentele separate de
service sau garanţie.
Acest produs este destinat utilizării în
următoarele ţări:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS,
IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES,
SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament este în conformitate cu cerinţele de
bază şi cu alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Banda 5.150 MHz - 5.350 MHz este restricţionată
doar la operaţiile de interior.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele specificate în Regulamentul
privind compatibilitatea electromagnetică, utilizând
un cablu de conectare mai scurt de 3 metri.
Casarea bateriilor şi
echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu
trebuie tratate ca deşeuri menajere. Este posibil
ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat
în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb
(Pb) dacă bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că
aceste produse şi baterii sunt eliminate în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă asigura că
bateria şi echipamentele electrice şi electronice vor
fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Pentru
toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Înainte de utilizarea
acestui sistem
Defecţiunile ce apar în timpul utilizării
normale a sistemului vor fi reparate de
Sony conform condiţiilor specificate în
garanţia limitată pentru acest sistem.
Totuşi, compania Sony nu va fi
răspunzătoare pentru nicio consecinţă
determinată de imposibilitatea de redare
din cauza unui sistem deteriorat sau
defect.
Discuri muzicale codificate
cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor
Acest produs este proiectat pentru redarea
de discuri conforme standardului Compact
Disc (CD). În ultimul timp, unele companii
de înregistrări comercializează diverse
discuri muzicale codificate cu tehnologii
de protejare a drepturilor de autor.
Reţineţi că printre aceste discuri există
unele care nu sunt conforme standardului
CD şi nu pot fi redate cu acest produs.
Note cu privire la suporturile
DualDisc
Un suport DualDisc este un disc cu două
feţe, care combină material înregistrat DVD
pe o faţă şi material audio digital pe cealaltă
faţă. Totuşi, deoarece partea cu materialul
audio nu este conformă standardului
Compact Disc (CD), nu se garantează
redarea pe acest produs.
3RO
Documente furnizate
Instrucţiuni de utilizare
(acest document)
Explică informaţiile
importante privind
siguranţa, metoda de
conectare prin BLUETOOTH,
depanarea etc.
Ghidul de pornire
despre Wi-Fi
(document separat)
Explică cum puteţi
asculta muzică stocată
pe computer sau pe un
alt dispozitiv, cu ajutorul
reţelei Wi-Fi.
Ghid de asistenţă
(document web
accesibil de pe
computer/smartphone)
Explică detalii cu privire
la sistem, conectarea
în reţea şi metoda de
redare pentru fiecare
SO/dispozitiv, conexiunea
LAN wireless etc.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
4RO
Cuprins
Înainte de utilizarea acestui sistem ........................................................3
Documente furnizate............................................................................. 4
Introducere
Localizarea şi funcţiile comenzilor......................................................... 8
Introducerea bateriilor ...........................................................................11
Despre SongPal
Ce puteţi face cu SongPal ..................................................................... 12
Ascultarea unui CD
Redarea unui disc
CD-DA/MP3 ....................................................................................... 13
Pentru a modifica modul de redare .................................................. 13
Crearea propriului program (Redare programată)................................ 15
Ascultarea de radio
Prinderea unui post de radio ................................................................ 16
Presetarea posturilor de radio .............................................................. 17
Executarea manuală a scanării automate DAB
(doar pentru CMT-SX7B) ............................................................. 17
Ascultarea unui fişier de pe un dispozitiv USB
Redarea unui fişier de pe un dispozitiv USB ......................................... 18
Conectarea unui dispozitiv USB la portul USB de pe partea
frontală a unităţii ....................................................................... 18
Conectarea unui dispozitiv USB la portul USB din spatele unităţii ......... 19
Formate audio care pot fi redate ...................................................... 19
Ascultarea de muzică de pe iPhone/iPad/iPod
Redarea printr-o conexiune USB ......................................................... 20
Redarea printr-o conexiune wireless (AirPlay)..................................... 20
5RO
Ascultarea de muzică de pe componente
conectate
Redarea de muzică de pe componente conectate...............................21
Redarea unei componente conectate la mufa OPTICAL IN ..................21
Redarea unei componente conectate la mufa LINE IN .........................21
Ascultarea de muzică printr-o conexiune
BLUETOOTH
Împerecherea sistemului cu un dispozitiv BLUETOOTH
şi ascultarea de muzică.................................................................... 22
Ascultarea de muzică pe un dispozitiv înregistrat.............................. 23
Ascultarea de muzică cu o singură atingere (NFC)............................... 24
Redarea cu un codec de sunet de înaltă calitate (AAC/LDAC) ............. 25
Ascultarea de muzică prin intermediul
unei reţele Wi-Fi
Alegerea metodei de conectare la reţea ............................................. 26
Conectarea la un computer.................................................................. 27
Ascultarea aceleiaşi muzici pe boxele multiple
(funcţia SongPal Link) ....................................................................... 28
Ascultarea de servicii de muzică diverse de pe internet ..................... 29
Informaţii suplimentare
Setarea funcţiei standby automat ....................................................... 30
Setarea modului standby BLUETOOTH/reţea .......................................31
Setarea semnalului wireless pe ON/OFF...............................................31
Reglarea sunetului ............................................................................... 32
Setarea ceasului ................................................................................... 32
Utilizarea temporizatoarelor................................................................ 33
Setarea temporizatorului de oprire .................................................. 33
Setarea temporizatorului de redare ................................................. 33
Actualizarea software-ului................................................................... 34
6RO
Depanare
Depanare ............................................................................................. 36
Mesaje.................................................................................................. 42
Măsuri de precauţie/Specificaţii
Măsuri de precauţie ............................................................................. 43
Dispozitive şi versiuni compatibile ...................................................... 44
iPhone/iPad/iPod sau iTunes ......................................................... 44
Dispozitiv DLNA ............................................................................ 45
Dispozitiv USB .............................................................................. 45
Dispozitiv BLUETOOTH ................................................................... 45
Tehnologia BLUETOOTH wireless......................................................... 46
Specificaţii.............................................................................................47
7RO
Introducere
Localizarea şi funcţiile comenzilor
Notă
 Acest manual explică, în principal, operaţiile efectuate cu ajutorul telecomenzii, însă
aceleaşi operaţii pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe unitate, care au aceleaşi
nume sau nume similare.
Unitate (faţă)
 Butonul / (pornire)
Utilizaţi-l pentru a porni şi opri alimentarea.
 Indicator standby
Luminează galben-verde atunci când
alimentarea este pornită. Se stinge atunci
când alimentarea este oprită. Indicatorul
clipeşte cu culoarea roşie dacă sistemul
detectează o anomalie (pagina 36).
Dacă sistemul este în modul standby
BLUETOOTH/reţea, indicatorul luminează
portocaliu.
 Butonul  (redare/pauză)
Utilizaţi-l pentru a porni sau pentru
a întrerupe redarea.
 Fereastra de afişaj
 N-Mark
Amplasaţi un dispozitiv smartphone/o
tabletă prevăzut(ă) cu funcţia NFC
în apropierea acestei mărci pentru
a executa înregistrarea, conectarea
sau deconectarea BLUETOOTH cu
o singură atingere (pagina 24).
8RO
 Butonul MENU
Utilizaţi-l pentru a afişa meniul. Apăsaţi
/ pentru a selecta elementele din
meniu.
 Butonul BACK
Utilizaţi-l pentru a vă întoarce la afişajul
anterior.
 Butonul rotativ / (anteriorul/
următorul)/TUNING –/+
 Utilizaţi-l pentru a ajunge la punctul de
început al unei piese sau al unui fişier.
 Utilizaţi-l pentru a prinde un post de
radio dorit.
Butonul PUSH ENTER
Utilizaţi-l ca pe un buton ENTER.
 Senzor la distanţă
 Butonul rotativ VOLUME
Utilizaţi-l pentru a regla volumul.
 Butonul  (deschidere/închidere)
Utilizaţi-l pentru a deschide sau pentru
a închide tava discului.
 Tavă disc
Aşezaţi aici un CD cu eticheta orientată
în sus.
 Portul  (USB FRONT)
Conectaţi un dispozitiv USB (pagina 18).
 Mufa  (căşti)
Utilizaţi-o pentru a conecta căştile.
Telecomanda
 Butonul  (oprire)
Utilizaţi-l pentru a opri redarea.
Introducere
 Butoanele / (anteriorul/
următorul, PRESET –/+)
 Utilizaţi-le pentru a ajunge la punctul
de început al unei piese sau al unui
fişier.
 Utilizaţi-le pentru a selecta numărul
presetat al unui post de radio prins.
Butoanele / (derulare rapidă
înapoi/înainte, TUNING –/+)
 Utilizaţi-le pentru a derula rapid înapoi
sau înainte o piesă sau un fişier.
 Utilizaţi-le pentru a prinde un post
de radio dorit.
 Butonul  (redare/pauză)
Utilizaţi-l pentru a porni sau pentru
a întrerupe redarea.
 Butonul CLEARAUDIO+
Setaţi sunetul la setările recomandate
de Sony.
 Butonul BACK
Utilizaţi-l pentru a reveni la starea
anterioară.
 Butonul MENU
Utilizaţi-l pentru a afişa meniul. Apăsaţi
/ pentru a selecta elementele din
meniu.
 Butonul FUNCTION
Apăsaţi-l pentru a schimba funcţiile.
Fiecare apăsare trece la funcţia
următoare în această ordine:
CD  USB FRONT  USB REAR 
BLUETOOTH  DAB*  TUNER FM 
TUNER AM*  OPTICAL IN  LINE IN 
NETWORK
 Butonul / (pornire)
Utilizaţi-l pentru a porni şi opri alimentarea.
 Butonul //ENTER
Apăsaţi / pentru a selecta un element,
după care apăsaţi ENTER pentru accesare.
Utilizaţi / pentru a selecta un folder
(album) de pe un disc MP3 sau un
dispozitiv USB.
 Butonul  (volum) +/–
Utilizaţi-l pentru a regla volumul.
 Butonul  (dezactivare sunet)
Utilizaţi-l pentru a dezactiva temporar
sunetul. Apăsaţi butonul din nou pentru
a restaura sunetul.
* DAB este disponibil doar pentru CMT-SX7B
şi TUNER AM este numai pentru CMT-SX7.
 Butonul DISPLAY
Utilizaţi-l pentru a modifica informaţiile
afişate în fereastra de afişaj atunci când
alimentarea este pornită. Un caracter de
subliniere „_” este afişat în locul unui
caracter nerecunoscut.
Dacă apăsaţi acest buton atunci când
alimentarea este oprită, se afişează
ceasul.
În schimb, dacă apăsaţi acest buton
cât timp este activat modul standby
BLUETOOTH/reţea, ceasul nu este afişat.
9RO
Unitate (spate)
CMT-SX7
CMT-SX7B
 Conectori SPEAKERS L/R (stânga/
dreapta)
Conectaţi fiecare boxă conform ilustraţiei
de mai jos.
conector – (negru)
conector + (roşu)
Boxă dreapta
Notă
 Conectaţi cablurile pentru boxe cât timp
sistemul este oprit.
 Antenă LAN wireless
Dacă folosiţi funcţia de reţea wireless,
aşezaţi antena conform ilustraţiei.
Boxă stânga
 Mufa LINE IN (intrare externă)
Conectaţi-o la o mufă de ieşire de la
componentele externe opţionale cu un
cablu de conectare audio (nefurnizat).
Cabluri pentru boxe (furnizate)
 AM ANTENNA (doar pentru CMT-SX7)
Conectaţi antena cadru pentru AM.
 FM ANTENNA (doar pentru CMT-SX7)
Conectaţi antena FM.
 DAB/FM ANTENNA (doar pentru
CMT-SX7B)
Conectaţi antena FM.
Vă recomandăm să utilizaţi cablul
RF opţional pentru conexiunea DAB.
10RO
Notă
 Găsiţi un loc şi o orientare care să asigure
o recepţie bună şi apoi fixaţi antenele pe
o suprafaţă stabilă (fereastră, perete etc).
 Ţineţi antenele departe de unitate, de cablul
de alimentare şi de celelalte componente
AV pentru a evita preluarea de zgomot.
 Fixaţi capătul antenei cu fir FM cu bandă adezivă.
în ilustraţie.
Vedere laterală
 Cablu de alimentare CA
Introducerea
bateriilor
Introduceţi cele două baterii R03
(dimensiunea AAA) furnizate, cu partea 
înainte, potrivind polarităţile după cum se
arată mai jos.
Introducere
Pentru a pregăti antena cadru
pentru AM (doar pentru CMT-SX7)
1 Rabataţi soclul antenei aşa cum se vede
 Conector LAN
Conectaţi echipamentele de reţea cu
un cablu LAN (nefurnizat) (pagina 27).
Rabataţi ambele
componente ale soclului.
2 Ataşaţi partea proeminentă a cadrului
pe soclul antenei.
Apăsaţi până se
aude un clic.
 Mufa AUDIO IN (intrare externă)
Conectaţi-o la o mufă de ieşire de la
componentele externe opţionale cu
un cablu optic (nefurnizat).
Notă
 În condiţii de utilizare normală, bateriile ar
trebui să dureze circa 6 luni.
 Nu combinaţi o baterie veche cu una nouă
şi nu combinaţi tipuri diferite de baterii.
 Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă
de timp mai îndelungată, scoateţi bateriile
pentru a evita deteriorările provocate de
scurgerea electrolitului din baterii şi de corodare.
Notă
 Sistemul nu este compatibil decât cu formatul
PCM. Setaţi formatul de ieşire al componentei
externe la PCM.
 Portul  (USB REAR)
Conectaţi un computer sau un WALKMAN®
compatibil cu High-Resolution Audio.
Utilizaţi cablul USB (nefurnizat) (pagina 19).
Atunci când conectaţi un WALKMAN®
la unitate, utilizaţi un cablu WM-PORT*
cu adaptor USB opţional pentru HighResolution Audio (nefurnizat) şi cablul
USB (nefurnizat).
Îl puteţi utiliza şi ca DAC USB.
* Cablul WM-PORT cu adaptor USB opţional
pentru High-Resolution Audio poate
fi comandat de la cel mai apropiat
distribuitor Sony.
11RO
Despre SongPal
Ce puteţi face cu
SongPal
Funcţiile pe care le puteţi controla cu
SongPal variază în funcţie de dispozitivul
conectat.
Designul şi specificaţiile aplicaţiei se pot
modifica fără notificare prealabilă.
SongPal este o aplicaţie care controlează
diferite dispozitive audio Sony compatibile
cu SongPal, cu ajutorul dispozitivului
smartphone/iPhone.
Căutaţi SongPal pe Google Play™ sau în
App Store şi descărcaţi-l.
Descărcarea acestei aplicaţii pe dispozitivul
smartphone/iPhone vă furnizează
următoarele beneficii.
Se afişează prezentarea generală a dispozitivelor de pe
reţeaua de domiciliu. Puteţi selecta dispozitivul audio
pe care doriţi să îl redaţi sau să grupaţi dispozitivele
audio folosind SongPal Link (funcţia camere multiple).
Serviciu de muzică*
Puteţi configura setările iniţiale pentru
utilizarea serviciilor de muzică. Pentru
a vă bucura de serviciile de muzică,
este necesară o aplicaţie terţă.
Controlarea dispozitivelor din reţeaua de domiciliu
Puteţi reda muzică stocată pe PC sau
serverul DLNA din reţea.
Puteţi opera următoarele funcţii de pe
sistem, dar şi cu ajutorul SongPal.
 Operarea unui CD: Puteţi reda un CD.
 Controlarea unui dispozitiv conectat prin
USB: Puteţi reda muzica de pe un dispozitiv
conectat la portul  (USB FRONT).
 Operarea radioului: Puteţi recepţiona
postul de radio.
* În funcţie de ţară şi regiune, serviciile de muzică
şi perioada lor de disponibilitate pot să difere.
Anumite servicii necesită o înregistrare separată.
Poate fi necesară o actualizare a dispozitivului.
Serviciile furnizate de terţi pot fi modificate,
suspendate sau revocate fără notificare
prealabilă. Sony nu îşi asumă nicio răspundere
în astfel de situaţii.
12RO
Puteţi selecta sursele de sunet pentru redare din lista
de surse de sunet care pot fi selectate. De asemenea,
puteţi efectua diverse setări de sunet/de reţea pentru
dispozitivul audio.
 Consultaţi secţiunea de asistenţă din
SongPal pentru mai multe detalii.
http://info.songpal.sony.net/help/
Pentru a scoate CD-ul
Apăsaţi  (deschidere/închidere) de pe
unitate.
Ascultarea unui CD
Redarea unui disc
CD-DA/MP3
Apăsaţi FUNCTION pentru
a selecta „CD”.
2
Apăsaţi  (deschidere/închidere)
pentru a deschide tava discului.
3
Aşezaţi un disc pe tava discului
cu eticheta (faţa imprimată)
orientată în sus.
Notă
 Nu introduceţi un CD cu forme care nu sunt
standard (de ex., inimă, pătrat, stea). În caz
contrar, sistemul poate suferi daune ireparabile.
 Nu utilizaţi un CD cu bandă adezivă, autocolant
sau pastă pe el, deoarece poate provoca
defecţiuni.
 Atunci când scoateţi un disc, nu atingeţi
suprafaţa discului.
Pentru a modifica modul
de redare
Modul de redare vă permite să redaţi aceeaşi
muzică în mod repetat sau amestecat.
Mod de redare
Etichetă (partea
imprimată)
 (deschidere/închidere)
4
Apăsaţi  (deschidere/închidere)
pentru a închide tava discului.
5
Apăsaţi  (redare/pauză).
Porneşte redarea.
Butoanele de pe telecomandă sau
unitate vă permit să derulaţi rapid înapoi/
înainte, să selectaţi o piesă, un fişier sau
un folder (pentru discuri MP3) etc.
Notă
 Apăsaţi  după ce de pe fereastra de afişaj
a dispărut „Reading”.
Ascultarea unui CD
1
Sfat
 Sistemul porneşte automat şi tava discului se
deschide, dacă apăsaţi  (deschidere/închidere)
când sistemul este oprit.
1
Apăsaţi  pentru a opri redarea.
2
Apăsaţi MENU.
3
Apăsaţi / pentru a selecta „CD
Menu”, după care apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi / pentru a selecta
„Playmode” sau „Repeat”, după
care apăsaţi ENTER.
5
Apăsaţi / pentru a selecta
modul de redare, după care
apăsaţi ENTER.
Dacă selectaţi „Repeat” la pasul 4, nu
trebuie să opriţi redarea.
13RO
Puteţi selecta următoarele moduri de redare.
Playmode
Mod de redare Efect
Normal
Redă o piesă sau un fişier.
Folder*
Redă toate piesele din
folderul selectat. „FLDR”
se aprinde în fereastra
de afişaj.
Shuffle
Redă toate piesele
sau fişierele în ordine
aleatorie. „SHUF” se aprinde
în fereastra de afişaj.
Folder Shuffle* Redă toate piesele sau
fişierele din folderul selectat
în ordine aleatorie. „FLDR.
SHUF” se aprinde în
fereastra de afişaj.
Program
Redă piesele sau fişierele
programate. „PGM” se
aprinde în fereastra de
afişaj. Pentru detalii,
consultaţi „Crearea
propriului program (Redare
programată)” (pagina 15).
* Numai în timpul redării discurilor MP3. Atunci
când redaţi un CD (CD-DA), acest mod va
funcţiona la fel ca modul normal de redare
sau modul de redare amestecată.
Repeat
Mod de redare
Efect
All (Redă în mod
repetat toate
piesele)
Sistemul redă toate
piesele de pe un disc sau
dintr-un folder în mod
repetat. „ ” se aprinde
în fereastra de afişaj.
One (Redă în
mod repetat o
singură piesă)
Sistemul redă în mod
repetat piesa selectată.
„
1” se aprinde în
fereastra de afişaj.
Off
Revocă redarea repetată.
Notă cu privire la redarea discurilor MP3
 Nu salvaţi foldere sau fişiere inutile pe
un disc cu fişiere MP3.
 Sistemul poate reda doar fişiere MP3
care au extensia de fişier „.mp3”.
Chiar dacă numele fişierului are extensia
„.mp3”, dacă acesta nu este un fişier
audio MP3, redarea fişierului poate
genera un zgomot puternic care poate
deteriora sistemul.
14RO
 Numărul maxim de foldere şi fişiere
MP3 compatibile cu acest sistem este:
 999* foldere (inclusiv folderul rădăcină)
 999 fişiere
 250 fişiere într-un singur folder
 8 niveluri de foldere (structură
arborescentă de fişiere)
* Aceasta include foldere care nu conţin fişiere
MP3 sau de alt tip. Numărul de foldere pe
care le poate recunoaşte sistemul poate
fi mai mic decât numărul real de foldere,
în funcţie de structura folderelor.
 Nu poate fi garantată compatibilitatea cu
toate software-urile de codificare/scriere
MP3, cu toate unităţile CD-R/RW şi cu
toate suporturile de înregistrare. Discurile
MP3 incompatibile pot produce zgomot
sau sunete întrerupte, sau este posibil
să nu fie redate deloc.
Crearea propriului
program (Redare
programată)
Redă piesa sau fişierul programat de pe
un CD.
1
Apăsaţi  cât timp redarea este oprită.
De fiecare dată când apăsaţi pe buton,
ultima piesă, ultimul fişier sau ultimul
folder programat(ă) va fi şters(ştearsă).
După ştergerea tuturor pieselor, fişierelor
sau folderelor programate, pe ecran apare
„No Step”.
Sfat
 Se pot programa cel mult 25 de piese, fişiere sau
foldere. Dacă încercaţi să programaţi mai mult
de 25 de piese, fişiere sau foldere, pe ecran se
va afişa „Step Full!”. În acest caz, ştergeţi piesele
inutile.
 Pentru a reda din nou acelaşi program,
apăsaţi .
Notă
2
Atunci când utilizaţi un disc MP3,
apăsaţi / pentru a selecta
folderul care conţine piesele
sau fişierele pe care doriţi să
le programaţi.
 Dacă discul este scos sau cablul de alimentare
este deconectat după programare, toate piesele,
fişierele şi folderele programate sunt şterse.
Ascultarea unui CD
Selectaţi „Program” la pasul 5
din „Pentru a modifica modul
de redare” (pagina 13), după
care apăsaţi ENTER.
Pentru a şterge o piesă, un fişier
sau un folder programat(ă)
Dacă doriţi să redaţi toate piesele sau
fişierele din folder, apăsaţi ENTER.
3
Apăsaţi / pentru
a selecta piesa sau fişierul dorit,
după care selectaţi ENTER.
Număr fişier sau
piesă selectat(ă)
Durata totală de redare pentru
fişierul sau piesa selectat(ă)
Repetaţi paşii de mai sus pentru
a programa alte piese sau fişiere.
4
Apăsaţi .
Piesele sau fişierele programate
încep să fie redate.
Pentru a revoca redarea
programată
La pasul 1, selectaţi „Normal” pentru
„Program”, apoi apăsaţi ENTER.
15RO
Ascultarea de radio
Prinderea unui post
de radio
1
2
Apăsaţi FUNCTION pentru a
selecta „TUNER FM” sau „TUNER
AM” (CMT-SX7) sau „DAB” sau
„TUNER FM” (CMT-SX7B).
Ţineţi apăsat / până când
începe să se schimbe indicatorul
de frecvenţă de pe fereastra
de afişaj, după care eliberaţi
butonul.
Căutarea se opreşte automat atunci
când este prins un post de radio
(Scanare automată) şi pe afişaj
apare „STEREO” (atunci când este
recepţionată o transmisie FM stereo).
Căutare manuală
Apăsaţi în mod repetat / pentru
a prinde postul dorit.
Notă cu privire la posturile DAB/DAB+
(doar pentru CMT-SX7B)
 Atunci când prindeţi un post care oferă
servicii RDS, prin intermediul transmisiilor
sunt oferite informaţii precum numele
serviciului sau numele postului.
 Atunci când prindeţi un post DAB/DAB+,
este posibil să dureze câteva secunde
până se aude sunetul.
 Serviciul primar este recepţionat automat
după terminarea serviciului secundar.
 Acest tuner nu acceptă servicii de date.
16RO
Dacă recepţia unei transmisii
FM stereo este zgomotoasă
Selectaţi recepţia monofonică, urmând
paşii de mai jos. Această procedură reduce
zgomotul.
1
Prindeţi postul dorit şi apăsaţi
MENU.
2
Apăsaţi / pentru a selecta
„Tuner Menu”, după care apăsaţi
ENTER.
3
Apăsaţi / pentru a selecta „FM
Mode”, după care apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi / pentru a selecta
„Mono”, după care apăsaţi ENTER.
Pentru a recepţiona transmisii stereo,
selectaţi „Stereo” după pasul 4.
Pentru a modifica intervalul
de acordare AM (doar pentru
CMT-SX7)
Setarea implicită pentru intervalul de acord
AM este de 9 kHz (sau 10 kHz pentru unele
zone). Utilizaţi butoanele de pe unitate
pentru a efectua această operaţie.
1 Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCTION
de pe unitate pentru a selecta funcţia
„TUNER AM”.
2 Apăsaţi / pentru a opri sistemul.
3 Ţineţi apăsat MENU şi apăsaţi butonul /
de pe unitate.
Pe afişaj apare „Step 9k” sau „Step 10k”.
Dacă modificaţi intervalul, vor fi şterse
toate posturile AM presetate.
Presetarea posturilor
de radio
Sfat
 Puteţi preseta până la 20 de posturi FM şi
10 posturi AM (CMT-SX7) sau 20 de posturi
DAB/DAB+ şi 20 de posturi FM (CMT-SX7B).
 Dacă selectaţi un număr presetat deja înregistrat
la pasul 5, postul de radio presetat este înlocuit
cu postul de radio pe care tocmai l-aţi prins.
Puteţi preseta posturile de radio dorite.
Pentru a asculta un post de radio
presetat
1
Prindeţi postul dorit şi apăsaţi
MENU.
2
Apăsaţi / pentru a selecta
„Tuner Menu”, după care apăsaţi
ENTER.
3
Apăsaţi / pentru a selecta „FM
Preset Memory” (pentru posturi
FM) sau „DAB Preset Memory”
(pentru posturi DAB (doar pentru
CMT-SX7B)), apoi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi / pentru a selecta
„Ok”, apoi apăsaţi ENTER.
5
Apăsaţi / pentru a selecta
numărul presetat, după care
apăsaţi ENTER.
Număr presetat
În fereastra de afişaj apare „Complete!”
iar postul de radio este înregistrat cu
numărul presetat. Pentru a înregistra alte
posturi de radio, repetaţi paşii de mai sus.
6
Apăsaţi / pentru a opri
alimentarea, după care apăsaţi
/ din nou pentru a porni
alimentarea.
Executarea manuală
a scanării automate DAB
(doar pentru CMT-SX7B)
Înainte de a putea prinde un post DAB/DAB+,
trebuie să efectuaţi scanarea iniţială DAB.
De asemenea, dacă v-aţi mutat în altă zonă,
efectuaţi manual scanarea iniţială DAB
pentru a actualiza informaţiile despre
serviciile DAB/DAB+.
1
Apăsaţi MENU.
2
Apăsaţi / pentru a selecta
„Tuner Menu”, după care
apăsaţi ENTER.
3
Apăsaţi / pentru a selecta
„Initial Scan”, apoi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi / pentru a selecta
„Ok”, apoi apăsaţi ENTER.
Ascultarea de radio
Pentru a preseta un post AM, selectaţi
„AM Preset Memory” şi treceţi la pasul 4
(doar pentru CMT-SX7).
Apăsaţi / pentru a selecta numărul
presetat la care aţi înregistrat postul dorit.
Începe scanarea. Progresul scanării este
indicat de asteriscuri (*******). În funcţie
de serviciile DAB/DAB+ disponibile în
zona dumneavoastră, este posibil ca
scanarea să dureze câteva minute.
Notă
 Dacă ţara sau regiunea în care vă aflaţi nu
acceptă transmisii DAB/DAB+, apare mesajul
„No Service”.
 Această procedură şterge toate presetările
memorate anterior.
 Înainte de a deconecta antena cu fir pentru DAB/
FM, asiguraţi-vă că sistemul este oprit, pentru a
păstra propriile dumneavoastră setări DAB/DAB+.
17RO
Ascultarea unui fişier de pe un
dispozitiv USB
Redarea unui fişier de
pe un dispozitiv USB
Pe acest sistem, puteţi reda fişiere audio
stocate pe un dispozitiv USB, de exemplu un
dispozitiv WALKMAN® sau un player digital,
prin conectarea dispozitivului USB la sistem.
Puteţi conecta la portul  (USB REAR) de
pe spatele unităţii un computer sau un
WALKMAN® compatibil cu High-Resolution
Audio.
Pentru detalii despre dispozitivele USB
compatibile, consultaţi „Dispozitive şi
versiuni compatibile” (pagina 44).
Notă
 Dacă redaţi fişiere High-Resolution Audio,
utilizaţi un dispozitiv compatibil cu cablul
de mare viteză USB2.0.
Conectarea unui dispozitiv
USB la portul USB de pe
partea frontală a unităţii
1
Apăsaţi FUNCTION pentru
a selecta „USB FRONT”.
2
Conectaţi dispozitivul USB la
portul  (USB FRONT) de pe
partea frontală a unităţii.
Atunci când conectaţi dispozitivul USB,
conectaţi-l fie direct, fie prin cablul USB
furnizat împreună cu dispozitivul USB.
Aşteptaţi până dispare afişajul
„Reading” şi apare „ROOT”.
18RO
3
Apăsaţi .
Porneşte redarea.
Lucraţi cu butoanele telecomenzii
sau ale unităţii.
Puteţi selecta o piesă, un fişier sau
un folder apăsând ENTER, cât timp
se afişează „ROOT”.
Sfat
 În timpul redării de pe dispozitivul USB, puteţi
selecta modul de redare. Apăsaţi MENU, apoi
selectaţi „USB Menu”. Selectaţi „Playmode” sau
„Repeat”.
Pentru detalii, consultaţi „Pentru a modifica
modul de redare” (pagina 13). Cât timp este
redat un fişier de pe un dispozitiv USB, nu poate
fi redat(ă) o altă piesă sau un fişier din folder,
redarea amestecată sau redarea programată.
 Atunci când conectaţi dispozitivul USB la portul
 (USB FRONT) al unităţii, acesta începe să se
încarce automat.
 Dacă dispozitivul USB nu se încarcă, deconectaţi-l
şi conectaţi-l din nou. Pentru detalii despre starea
de încărcare a dispozitivului USB, consultaţi
manualul de utilizare al dispozitivului USB.
Notă
 Ordinea de redare pentru sistem poate diferi
de cea a playerului muzical digital conectat.
 Asiguraţi-vă că opriţi sistemul înainte de a
deconecta dispozitivul USB. Dacă deconectaţi
dispozitivul USB în timp ce sistemul este pornit,
datele de pe dispozitivul USB se pot deteriora.
 Când este necesară o conexiune prin cablu USB,
conectaţi cablul USB furnizat împreună cu
dispozitivul USB ce urmează să fie conectat.
Pentru detalii despre conectare, consultaţi
manualul de utilizare primit împreună cu
dispozitivul USB ce urmează a fi conectat.
 După conectare, poate dura un timp înainte
ca „Reading” să apară pe fereastra de afişaj,
în funcţie de tipul de dispozitiv USB conectat.
 Nu conectaţi dispozitivul USB printr-un hub USB.
 Când este conectat un dispozitiv USB, sistemul
citeşte toate fişierele de pe dispozitivul USB. Dacă
pe dispozitivul USB există mai multe foldere sau
fişiere, este posibil ca citirea dispozitivului USB să
dureze un timp mai îndelungat.
 În cazul unor dispozitive USB conectate este
posibil să dureze un timp mai îndelungat pentru
a transmite semnale de la sistem sau pentru
a termina citirea dispozitivului USB.
 Nu se garantează compatibilitatea cu toate
software-urile de codificare/scriere. Dacă
fişierele audio de pe dispozitivul USB au fost
codificate iniţial cu un software incompatibil,
este posibil ca fişierele respective să genereze
zgomot sau să fie redate incorect.
 Sistemul nu acceptă neapărat toate funcţiile
asigurate de dispozitivul USB conectat.
 Încărcarea unui dispozitiv USB se opreşte atunci
când temperatura mediului ambiant este ridicată.
Conectarea unui dispozitiv
USB la portul USB din
spatele unităţii
Pentru a asculta conţinuturi High-Resolution
Audio de pe computer, instalaţi driverul
dedicat*2 pe computer.
*2 Pentru Mac OS, driverul nu este necesar.
Notă
 Atunci când conectaţi un WALKMAN® la acest
port, utilizaţi cablul USB (nefurnizat) şi un
cablu WM-PORT*3 cu adaptor USB opţional
pentru High-Resolution Audio (nefurnizat).
 Dacă redaţi fişiere High-Resolution Audio prin
conectarea computerului dvs, se recomandă
să utilizaţi „Hi-Res Audio Player” (pentru
Windows/Mac OS).
Playerul poate fi descărcat gratuit;
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
1
Descărcaţi driverul de pe site-ul
web de mai jos:
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
Instalaţi driverul.
Urmaţi procedura prezentată pe
site-ul web.
3
Apăsaţi FUNCTION pentru
a selecta „USB REAR”.
4
Conectaţi un computer sau un
WALKMAN® compatibil cu HighResolution Audio etc., la portul 
(USB REAR) de pe spatele unităţii.
*3 Cablul WM-PORT cu adaptor USB opţional pentru
High-Resolution Audio poate fi comandat de
la cel mai apropiat distribuitor Sony.
Formate audio care pot
fi redate
Pentru detalii privind formatele audio care
pot fi redate, consultaţi „Secţiunea port
USB” (pagina 47).
Ascultarea unui fişier de pe un dispozitiv USB
2
http://www.sony-asia.com/support
 Dispozitivul USB nu poate fi încărcat de la portul
 (USB REAR).
Operaţi redarea de pe computerul
sau WALKMAN®-ul compatibil cu
High-Resolution Audio. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
computerului sau ale WALKMAN®-ului.
19RO
Ascultarea de muzică de
pe iPhone/iPad/iPod
Redarea printr-o
conexiune USB
Puteţi reda de pe un iPhone/iPad/iPod prin
conectarea acestuia la portul  (USB FRONT)
de pe partea frontală a unităţii.
Pentru detalii referitoare la compatibilitatea
dispozitivelor iPhone/iPad/iPod, consultaţi
„Dispozitive şi versiuni compatibile”
(pagina 44).
1
Apăsaţi FUNCTION pentru
a selecta „USB FRONT”.
2
Conectaţi un iPhone/iPad/iPod
la portul  (USB FRONT) de pe
partea frontală a unităţii folosind
cablul furnizat cu dispozitivul
iPhone/iPad/iPod.
Afişajul se schimbă în „iPod”.
3
Apăsaţi .
Porneşte redarea.
Puteţi să derulaţi rapid piesa înapoi/
înainte sau să selectaţi o piesă folosind
butoanele de pe telecomandă sau de
pe unitate.
Sfat
 Atunci când conectaţi un iPhone/iPad/iPod
la sistem, dispozitivul începe să se încarce
automat.
 Dacă un iPhone/iPad/iPod nu se încarcă,
deconectaţi-l şi conectaţi-l din nou. Pentru
detalii despre starea de încărcare a dispozitivului
iPhone/iPad/iPod, consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului iPhone/iPad/iPod.
Notă
 Înainte de a deconecta dispozitivul iPhone/iPad/
iPod, opriţi sistemul. Dacă îl deconectaţi cât timp
sistemul este pornit, datele stocate pe iPhone/
iPad/iPod pot fi corupte.
20RO
 Nu transportaţi sistemul cu un iPhone/iPad/iPod
conectat la acesta. Acest lucru poate provoca
o defecţiune.
 Pentru a utiliza un iPhone/iPad/iPod, consultaţi
ghidul utilizatorului primit cu dispozitivul
iPhone/iPad/iPod.
 Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul
în care datele înregistrate pe iPhone/iPad/iPod
se pierd sau se deteriorează atunci când se
utilizează un iPhone/iPad/iPod cu acest sistem.
Redarea printr-o
conexiune wireless
(AirPlay)
Puteţi reda conţinuturi printr-o conexiune
wireless. Pentru detalii, consultaţi Ghidul
de pornire despre Wi-Fi (document separat).
Ascultarea de muzică de
pe componente conectate
Redarea de muzică
de pe componente
conectate
4
Apăsaţi  +/– pentru a regla
volumul.
Notă
 Mufa OPTICAL IN nu este compatibilă decât
cu formatul PCM. Setaţi formatul de ieşire
al componentei conectate la PCM.
Redarea unei componente
conectate la mufa LINE IN
Puteţi asculta o piesă de pe componente
conectate la unitate prin ieşirea lor externă.
Notă
 În prealabil, apăsaţi  – pentru a reduce
volumul.
 Este posibil ca sistemul să intre automat
în modul standby dacă nivelul volumului
componentei conectate este prea scăzut.
Pentru detalii, consultaţi „Setarea funcţiei
standby automat” (pagina 30).
1
Apăsaţi FUNCTION pentru
a selecta „LINE IN”.
2
Conectaţi cablul audio la mufa
LINE IN (intrare externă) de pe
spatele unităţii şi la terminalul
de ieşire al echipamentului
extern opţional.
3
Porniţi redarea componentei
conectate.
Reglaţi volumul componentei
conectate în timpul redării.
Apăsaţi FUNCTION pentru
a selecta „OPTICAL IN”.
4
2
Conectaţi un cablu optic la mufa
OPTICAL IN (intrare externă) de
pe spatele unităţii şi la terminalul
de ieşire al echipamentului
extern opţional.
3
Porniţi redarea componentei
conectate.
Apăsaţi  +/– pentru a regla
volumul.
Ascultarea de muzică de pe componente conectate
Redarea unei componente
conectate la mufa
OPTICAL IN
1
Reglaţi volumul componentei
conectate în timpul redării.
21RO
Ascultarea de muzică printr-o
conexiune BLUETOOTH
6
Împerecherea
sistemului cu un
7
dispozitiv BLUETOOTH
şi ascultarea de muzică
Puteţi asculta muzică de pe un dispozitiv
BLUETOOTH prin intermediul unei conexiuni
wireless.
Înainte de a utiliza funcţia BLUETOOTH,
realizaţi împerecherea pentru a înregistra
dispozitivul BLUETOOTH.
Notă
 Plasaţi dispozitivul BLUETOOTH ce va fi conectat la
o distanţă de maximum un metru faţă de sistem.
 Dacă dispozitivul BLUETOOTH este compatibil
cu funcţia tactilă (NFC), săriţi la procedura
următoare. Consultaţi „Ascultarea de muzică
cu o singură atingere (NFC)” (pagina 24).
1
Apăsaţi FUNCTION pentru
a selecta „BLUETOOTH”.
2
Apăsaţi MENU.
3
Apăsaţi / pentru a selecta
„Bluetooth Menu”, după care
apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi / pentru a selecta
„Pairing”, după care apăsaţi ENTER.
5
Apăsaţi / pentru a selecta
„Ok”, apoi apăsaţi ENTER.
Când „Pairing” începe să clipească în
fereastra de afişaj, sistemul trece în
modul de împerechere.
22RO
8
Căutaţi sistemul cu dispozitivul
BLUETOOTH.
Pe afişajul dispozitivului BLUETOOTH
poate să apară o listă cu dispozitivele
găsite.
Selectaţi [CMT-SX7/CMT-SX7B]
(acest sistem).
Dacă se solicită să introduceţi o cheie
de autentificare pe dispozitivul
BLUETOOTH, introduceţi „0000”.
Dacă acest sistem nu apare în fereastra
de afişaj a dispozitivului, începeţi din
nou cu pasul 1.
După finalizarea împerecherii, pe afişaj
„Pairing” este înlocuit de numele
dispozitivului BLUETOOTH conectat.
Porniţi redarea şi reglaţi volumul
pe dispozitivul BLUETOOTH.
Porneşte redarea.
În funcţie de dispozitivul BLUETOOTH,
apăsaţi  din nou. De asemenea, este
posibil să fie nevoie să porniţi un player
de muzică pe dispozitivul BLUETOOTH.
Sfat
 Puteţi efectua o operaţie de împerechere sau
puteţi încerca să stabiliţi o conexiune
BLUETOOTH cu un alt dispozitiv BLUETOOTH
chiar dacă există deja o conexiune BLUETOOTH
stabilită cu un dispozitiv BLUETOOTH.
Conexiunea BLUETOOTH curentă este revocată
dacă se realizează o conexiune BLUETOOTH cu
un alt dispozitiv.
 Operaţiile precum derularea rapidă înapoi/
înainte, selectarea unei piese, a unui fişier
sau a unui folder pot fi realizate cu ajutorul
telecomenzii sau al butoanelor de pe unitate.
 Opriţi redarea dispozitivului BLUETOOTH în
timp ce efectuaţi împerecherea. Dacă efectuaţi
împerecherea în timpul redării, sunetul poate să
iasă din sistem la un volum foarte ridicat, după
conectare.
 SongPal nu are o funcţie de redare de muzică
prin conexiunea BLUETOOTH. Redaţi muzica
folosind software-ul de redare de muzică de
pe dispozitivele BLUETOOTH (de exemplu,
smartphone, PC etc.).
Notă
 Este posibil ca operaţiile descrise mai sus să
nu fie posibile în cazul anumitor dispozitive
BLUETOOTH. În plus, operaţiile reale pot diferi
în funcţie de dispozitivul BLUETOOTH conectat.
 După finalizarea operaţiei de împerechere,
aceasta nu mai trebuie repetată. Totuşi, în
situaţiile următoare, operaţia de împerechere
trebuie efectuată din nou:
 Informaţiile legate de împerechere au fost
şterse când dispozitivul BLUETOOTH a fost
reparat.
 Încercaţi să împerecheaţi sistemul cu
mai mult de 9 dispozitive BLUETOOTH.
Acest sistem poate fi împerecheat cu
cel mult 9 dispozitive BLUETOOTH. Dacă
împerecheaţi un alt dispozitiv BLUETOOTH
după împerecherea cu 9 dispozitive,
informaţiile de împerechere ale primului
dispozitiv conectat la sistem sunt suprascrise
cu cele ale noului dispozitiv.
 Informaţiile legate de înregistrarea acestui
sistem sunt şterse de pe dispozitivul
conectat.
 Dacă iniţializaţi sistemul sau ştergeţi
istoricul de împerechere cu sistemul,
toate informaţiile legate de împerechere
vor fi şterse.
 Sunetul acestui sistem nu poate fi transmis
către o boxă BLUETOOTH.
 „Cheia de autentificare” poate fi denumită şi
„Cod de autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN”
sau „Parolă” etc.
Apăsaţi DISPLAY în timp ce numele setat pe
dispozitivul BLUETOOTH conectat este afişat
în fereastra de afişaj. Adresa dispozitivului
BLUETOOTH apare pe fereastra de afişaj,
timp de aproximativ 8 secunde.
Pentru a anula conexiunea cu
dispozitivul BLUETOOTH
Dezactivaţi conexiunea BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH. Pe fereastra
de afişaj apare „BLUETOOTH”.
În funcţie de tipul de dispozitiv, conexiunea
poate fi anulată automat atunci când opriţi
redarea.
„Împerecherea sistemului cu un dispozitiv
BLUETOOTH şi ascultarea de muzică”
(pagina 22), după care apăsaţi ENTER.
2 Apăsaţi / pentru a selecta „Ok”, apoi
apăsaţi ENTER.
Pe fereastra de afişaj apare „Complete!” şi
informaţiile despre împerechere sunt şterse.
Notă
 Dacă aţi şters informaţiile despre împerechere,
nu puteţi stabili o conexiune BLUETOOTH, decât
dacă efectuaţi din nou împerecherea.
Ascultarea de muzică pe
un dispozitiv înregistrat
După pasul 1 din „Împerecherea sistemului
cu un dispozitiv BLUETOOTH şi ascultarea
de muzică”, operaţi dispozitivul BLUETOOTH
pentru a-l conecta la sistem, după care
porniţi redarea şi reglaţi volumul pe
dispozitivul BLUETOOTH.
Sfat
 Opriţi redarea pe dispozitivul BLUETOOTH
înainte să conectaţi sistemul la dispozitivul
BLUETOOTH.
Ascultarea de muzică printr-o conexiune BLUETOOTH
Pentru a verifica adresa unui
dispozitiv BLUETOOTH conectat
Pentru a şterge informaţiile legate
de înregistrarea împerecherii
1 Selectaţi „Delete Link” după pasul 3 de la
23RO
Ascultarea de muzică
cu o singură atingere
(NFC)
NFC este o tehnologie ce permite
comunicarea wireless pe rază scurtă între
diverse dispozitive, cum ar fi telefoane
mobile şi etichete IC.
Trebuie doar să atingeţi dispozitivul
smartphone/tableta de sistem. Sistemul
este pornit automat şi sunt realizate
împerecherea şi conexiunea BLUETOOTH.
În prealabil, activaţi setările NFC.
1
Atingeţi dispozitivul
smartphone/tableta de
N-Mark de pe unitate.
Atingeţi dispozitivul smartphone/
tableta de unitate şi menţineţi
contactul până când dispozitivul
smartphone/tableta reacţionează.
Consultaţi ghidul de utilizare al
dispozitivului smartphone/tabletei
pentru a afla care este partea
dispozitivului smartphone/tabletei
ce trebuie utilizată pentru atingere.
2
După finalizarea conexiunii,
porniţi redarea pe dispozitivul
smartphone/tabletă.
Pentru a dezactiva conexiunea stabilită,
atingeţi dispozitivul smartphone/
tableta de N-Mark de pe unitate.
Sfat
 Dispozitivele smartphone compatibile sunt
cele prevăzute cu funcţie NFC (sistem de
operare compatibil: Android versiunea 2.3.3 sau
o versiune ulterioară, cu excepţia Android 3.x).
Consultaţi site-ul web de mai jos pentru a afla
informaţii despre dispozitivele compatibile.
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
24RO
 Dacă dispozitivul smartphone/tableta nu
răspunde după atingerea unităţii, descărcaţi
aplicaţia „NFC Easy Connect” pe dispozitivul
smartphone/tabletă şi executaţi-o. Apoi atingeţi
din nou unitatea. „NFC Easy Connect” este
o aplicaţie gratuită folosită exclusiv împreună
cu Android™. Scanaţi Codul 2D următor.
 Opriţi redarea dispozitivului BLUETOOTH
atunci când atingeţi un dispozitiv smartphone/
o tabletă. Dacă efectuaţi atingerea în timpul
redării, sunetul poate să iasă din sistem la
un volum foarte ridicat, după conectare.
 Atunci când atingeţi un dispozitiv smartphone/o
tabletă compatibil(ă) cu funcţia NFC de unitate
în timp ce un alt dispozitiv BLUETOOTH este
conectat la sistem, dispozitivul BLUETOOTH
este deconectat, iar sistemul este conectat
la dispozitivul smartphone/tabletă.
Notă
 În unele ţări şi regiuni, este posibil să nu fie
nevoie să descărcaţi aplicaţia compatibilă
cu funcţia NFC.
Redarea cu un codec
de sunet de înaltă
calitate (AAC/LDAC)
Puteţi recepţiona date în format AAC
sau LDAC de la un dispozitiv BLUETOOTH.
Acest codec asigură redarea cu un sunet
de înaltă calitate.
Setarea din fabrică pentru „Bluetooth
Codec” este „Auto”.
Apăsaţi MENU.
2
Apăsaţi / pentru a selecta
„Bluetooth Menu”, după care
apăsaţi ENTER.
3
Apăsaţi / pentru a selecta
„Bluetooth Codec”, după care
apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi / pentru a selecta
„Auto” sau „SBC”, apoi apăsaţi
ENTER.
Auto: Selectaţi această opţiune
pentru recepţie cu codecurile LDAC,
AAC sau SBC.
SBC: Selectaţi această opţiune pentru
recepţie cu codecul SBC.
Notă
 Dacă iniţiaţi configurarea în timpul conexiunii
BLUETOOTH, conexiunea este întreruptă.
 Dacă sunetul este întrerupt în timpul recepţiei,
setaţi „SBC” în pasul 4.
*1 cu excepţia conţinuturilor în format DSD
*2 în comparaţie cu SBC (Subband Coding),
când se selectează rata de biţi 990 kbps
(96/48 kHz) sau 909 kbps (88,2/44,1 kHz)
Ascultarea de muzică printr-o conexiune BLUETOOTH
1
LDAC este o tehnologie de codificare audio
dezvoltată de Sony, care permite transmisia
de conţinuturi audio de înaltă rezoluţie
(Hi-Res), chiar şi printr-o conexiune
BLUETOOTH. Spre deosebire de alte tehnologii
de codificare compatibile cu BLUETOOTH,
precum SBC, acesta funcţionează fără a
converti conţinutul audio Hi-Res la un nivel
inferior*1 şi permite transmiterea prin reţeaua
wireless BLUETOOTH a aproximativ de trei ori
mai multe date*2 faţă de celelalte tehnologii,
la o calitate a sunetului fără precedent, printr-o
codificare eficientă şi o organizare optimă pe
pachete.
25RO
Ascultarea de muzică prin intermediul
unei reţele Wi-Fi
Alegerea metodei
de conectare la reţea
În cazul în care conectaţi acest sistem la
o reţea, puteţi folosi sistemul în moduri
diferite. În funcţie de mediul de reţea,
metodele de configurare diferă. Alegeţi
de mai jos metoda de conectare adecvată
pentru mediul dvs. de reţea.
Sfat
 Pentru setarea adresei IP fixe, utilizaţi ecranul
de la pasul 6 din „Conectarea la un computer”
(pagina 27).
Notă
 Conectarea simultană la o reţea Wi-Fi şi la
o reţea prin cablu nu este posibilă. Atunci
când vă conectaţi la o reţea Wi-Fi, nu uitaţi
să deconectaţi cablul LAN de la unitate.
 Depinzând de funcţie, sistemul poate necesita
o actualizare.
Metodă pentru utilizarea
unui smartphone/iPhone
Instalaţi aplicaţia SongPal aferentă
dispozitivului dvs. smartphone/iPhone.
Pentru detalii, consultaţi Ghidul de pornire
despre Wi-Fi (document separat).
Metodă pentru utilizarea unui
router wireless cu buton WPS
Utilizaţi butonul WPS pentru conectare.
Pentru detalii, consultaţi Ghidul de
pornire despre Wi-Fi (document separat).
Metodă pentru utilizarea
computerului
Consultaţi „Conectarea la un computer”
(pagina 27).
26RO
Metodă pentru utilizarea reţelei
prin cablu
 Consultaţi Ghidul de asistenţă, pentru
detalii.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Conectarea la un
computer
Dacă routerul dvs. wireless nu are un buton
WPS (AOSS), configuraţi setările Wi-Fi prin
conectarea unităţii la computer cu un
cablu LAN.
În prealabil, pregătiţi un cablu LAN
disponibil în comerţ.
3
Aşteptaţi până ce pe fereastra de afişaj
începe să clipească . Durează circa
1 minut.
4
Accesaţi ecranul [Sony Network
Device Settings].
Pentru PC
Porniţi browserul şi introduceţi oricare
dintre următoarele adrese URL în bara
de adrese a browserului.
http://169.254.1.1
Sfat
La configurarea unei reţele Wi-Fi, este posibil să fie
nevoie de SSID (nume reţea Wi-Fi) şi de cheia de
securitate (WEP sau WPA). Cheia de securitate (sau
cheia de reţea) utilizează criptarea pentru a limita
dispozitivele cu care poate avea loc o comunicare.
Este utilizată pentru a asigura securitate sporită
dispozitivelor care comunică prin intermediul unui
router wireless/punct de acces.
1
Apăsaţi / pentru a porni
sistemul.
Notaţi numele SSID şi parola
routerului.
URL-ul de mai sus este valabil numai
pentru cazul în care PC-ul şi unitatea
sunt conectate printr-un cablu LAN.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale routerului.
Parolă (cheie de securitate)
5
2
Selectaţi [Network Settings]
din meniu.
Conectaţi direct unitatea la
computer cu un cablu LAN.
Network Settings
Cablu LAN
(nefurnizat)
Ascultarea de muzică prin intermediul unei reţele Wi-Fi
Pentru Mac
Porniţi Safari şi selectaţi [Bonjour]
din
([Bookmarks]), apoi selectaţi
[CMT-SX7/CMT-SX7B].
SSID (nume reţea Wi-Fi)
27RO
6
Selectaţi numele SSID al
routerului dvs. wireless
şi introduceţi parola.
Ascultarea aceleiaşi
muzici pe boxele multiple
(funcţia SongPal Link)
SSID
Vedeţi parola notată la pasul 1
(pagina 27).
7
Selectaţi [Apply].
8
Atunci când vi se cere, deconectaţi
cablul LAN de la unitate.
Atunci când cablul LAN este deconectat
de la unitate, simbolul
de pe
fereastra de afişaj dispare. Atunci când
se stabileşte conexiunea Wi-Fi, simbolul
se aprinde pe fereastra de afişaj.
Poate dura mai mult de 1 minut ca
acesta să se aprindă.
Bucuraţi-vă de muzică în orice cameră,
prin Wi-Fi.
Puteţi asculta muzica preferată, stocată
pe PC sau pe telefoane mobile şi, mai mult,
muzică de pe servicii de streaming, în camere
diferite, cu o calitate excelentă a sunetului.
1
Conectaţi sistemul şi dispozitivul
smartphone/iPhone la acelaşi SSID
al routerului dvs.
Pentru informaţii despre cum puteţi asculta
muzică pe acest sistem, consultaţi Ghidul
de pornire despre Wi-Fi (document separat).
Notă
Conectaţi sistemul şi dispozitivul
smartphone/iPhone la reţeaua
Wi-Fi.
2
Instalaţi aplicaţia gratuită SongPal
pe dispozitivul smartphone/iPhone.
3
Atunci când conectaţi mai multe
dispozitive, conectaţi dispozitivele
compatibile cu funcţia camere
multiple la reţeaua Wi-Fi.
 Această procedură trebuie finalizată în decurs
de 10 minute. Dacă nu o puteţi finaliza, resetaţi
sistemul (pagina 41).
 Consultaţi Ghidul de asistenţă, pentru
operaţiuni detaliate.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
28RO
Ascultarea de servicii
de muzică diverse de
pe internet
1
Conectaţi sistemul şi dispozitivul
smartphone/iPhone la reţeaua
Wi-Fi.
Conectaţi sistemul şi dispozitivul
smartphone/iPhone la acelaşi SSID
al routerului dvs.
2
Instalaţi aplicaţia gratuită
SongPal pe dispozitivul
smartphone/iPhone.
3
Redaţi muzica de pe serviciul
de muzică dorit, folosind
dispozitivul smartphone/iPhone.
 Consultaţi Ghidul de asistenţă, pentru
operaţiuni detaliate.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Ascultarea de muzică prin intermediul unei reţele Wi-Fi
29RO
Informaţii suplimentare
Setarea funcţiei
standby automat
Sistemul intră în modul standby automat
după cca. 15 minute, dacă nu s-a efectuat
nicio operaţie sau nu s-a scos niciun
semnal audio (funcţia standby automat).
În mod implicit, funcţia standby automat
este activată.
1
Apăsaţi MENU.
2
Apăsaţi / pentru a selecta
„Standby Mode Menu”, apoi
apăsaţi ENTER.
3
Apăsaţi / pentru a selecta
„Auto Standby”, apoi apăsaţi
ENTER.
4
Apăsaţi / pentru a selecta
„On” sau „Off”, apoi apăsaţi
ENTER.
Sfat
 Cu 2 minute înainte de intrarea în modul
standby, „Auto Standby” apare pe fereastra
de afişaj.
Notă
 Funcţia de standby automat este nevalidă
pentru funcţia tuner, chiar dacă aţi activat-o.
 Este posibil ca sistemul să nu intre automat
în modul standby, în următoarele cazuri:
 în timpul utilizării funcţiei tuner;
 în timpul utilizării temporizatorului de
redare sau temporizatorului de oprire.
30RO
 Sistemul cronometrează intervalul de timp
(cca. 15 minute) din nou până să intre în modul
standby, chiar dacă funcţia standby automat
este activată, în următoarele situaţii:
 atunci când este conectat un dispozitiv
USB cu funcţia USB;
 atunci când este apăsat un buton de
pe telecomandă sau unitate;
 atunci când se efectuează redarea cu
o singură atingere NFC.
Setarea modului
Setarea semnalului
standby BLUETOOTH/ wireless pe ON/OFF
reţea
Atunci când este activat modul standby
BLUETOOTH/reţea, sistemul intră în modul
de aşteptare pentru conexiunea BLUETOOTH
sau prin reţea, chiar şi atunci când sistemul
este oprit. Implicit, acest mod este
dezactivat.
Apăsaţi MENU.
2
Apăsaţi / pentru a selecta
„Standby Mode Menu”, apoi
apăsaţi ENTER.
3
Apăsaţi / pentru a selecta
„BT/NW Standby”, apoi apăsaţi
ENTER.
4
Apăsaţi / pentru a selecta
„On” sau „Off”, apoi apăsaţi
ENTER.
5
Apăsaţi / pentru a opri
sistemul.
1
Porniţi unitatea.
2
Dacă
clipeşte în fereastra de
afişaj, ţineţi apăsat BACK şi 
pe unitate.
3
După ce apare „RF Off” (semnal
wireless dezactivat) sau „RF On”
(semnal wireless activat),
eliberaţi butonul.
Sfat
 Dacă această setare este dezactivată, funcţia
de reţea wireless şi funcţia BLUETOOTH nu
sunt disponibile.
 Dacă această setare este dezactivată, unitatea
este pornită de dispozitivul smartphone/tabletă
cu ajutorul funcţiei cu o singură atingere (NFC)
de pe unitate.
 Dacă această setare este dezactivată, modul
standby BLUETOOTH/reţea nu poate fi setat.
 Atunci când această setare este dezactivată, cât
timp este activat modul standby BLUETOOTH/
reţea, modul standby BLUETOOTH/reţea este
dezactivat.
 Dacă această setare este dezactivată, unitatea şi
dispozitivul BLUETOOTH nu pot fi împerecheate.
 Chiar dacă această setare este dezactivată, se
poate folosi în continuare o conexiune cu fir.
Informaţii suplimentare
1
Dacă unitatea este pornită, puteţi controla
o reţea wireless sau un semnal BLUETOOTH.
Setarea implicită este ON.
Sfat
 Dacă această funcţie este setată pe „ON”
şi vă conectaţi la sistem de pe un dispozitiv
BLUETOOTH, AirPlay sau DLNA, sau efectuaţi
conexiunea la servicii de muzică, sistemul
porneşte automat şi puteţi asculta muzică
utilizând conexiunea BLUETOOTH, AirPlay,
DLNA sau conexiunea la servicii de muzică.
31RO
Reglarea sunetului
Puteţi regla sunetul aşa cum doriţi. Dacă
selectaţi „DSEE HX” obţineţi o calitate mai
bună a sunetului pentru fişiere comprimate,
cum ar fi MP3.
Setarea ceasului
1
Apăsaţi / pentru a porni
sistemul.
1
Apăsaţi MENU.
2
Apăsaţi MENU.
2
Apăsaţi / pentru a selecta
„Sound Menu”, după care apăsaţi
ENTER.
3
Apăsaţi / pentru a selecta
„Timer Menu”, după care apăsaţi
ENTER.
3
Apăsaţi / pentru a selecta
„BASS”, „TREBLE” sau „DSEE HX”,
apoi apăsaţi ENTER.
BASS: Reglează sunetul de bas.
TREBLE: Reglează sunetele înalte.
DSEE HX: Sporeşte calitatea
sunetului peste nivelul CD sau MP3.
Îmbunătăţeşte sunetele înalte dintr-un
fişier comprimat, cum ar fi MP3,
şi sporeşte nivelul frecvenţei de
eşantionare şi numărul de biţi ale
formatului original. Selectaţi „Auto”.
(Setarea implicită este „Auto”.)
Dacă se afişează „Play Setting”, apăsaţi
pe / pentru a selecta „Clock Setting”,
apoi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi / pentru a seta ora,
după care apăsaţi ENTER.
5
Apăsaţi / pentru a seta
minutele, după care apăsaţi
ENTER.
Finalizaţi setarea ceasului.
Notă
Pentru a utiliza funcţia Clear
Audio+
 Setările ceasului sunt reiniţializate atunci când
deconectaţi cablul de alimentare sau dacă are
loc o pană de curent.
Dacă apăsaţi CLEARAUDIO+, funcţia Clear
Audio+ se activează şi sunetul este setat
la setările recomandate de Sony.
Pentru a afişa ceasul când
sistemul este oprit
Apăsaţi DISPLAY pentru a afişa ceasul.
Ceasul este afişat timp de circa 8 secunde.
Dacă modul standby BLUETOOTH/reţea
este activat, ceasul nu apare atunci când
se apasă DISPLAY.
32RO
Utilizarea
temporizatoarelor
Sistemul este prevăzut cu temporizator
de oprire şi de redare.
Notă
 Temporizatorul de oprire are prioritate faţă
de temporizatorul de redare.
Setarea temporizatorului
de oprire
La ora specificată, sistemul este oprit
automat.
1
Apăsaţi MENU.
2
Apăsaţi / pentru a selecta
„Sleep Menu”, după care apăsaţi
ENTER.
3
Setarea temporizatorului
de redare
Notă
 Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul înainte de a seta
temporizatorul (pagina 32).
Temporizator de redare
Puteţi asculta de pe un disc CD, un dispozitiv
USB sau radio în fiecare zi, la o oră presetată.
Setarea temporizatorului de redare se
păstrează atât timp cât aceasta nu este
revocată.
1
Pregătiţi sursa de sunet.
2
Apăsaţi MENU.
3
Apăsaţi / pentru a selecta
„Timer Menu”, după care apăsaţi
ENTER.
4
Apăsaţi / pentru a selecta
„Play Setting”, după care apăsaţi
ENTER.
Apăsaţi / pentru a selecta
ora specificată, după care
apăsaţi ENTER.
5
Urmaţi aceeaşi procedură pentru a seta
minutele („Minute”) pentru începerea
redării şi apoi ora („Hour”) şi minutele
(„Minute”) pentru oprirea redării.
Sfat
 Pentru a verifica timpul rămas pentru
temporizatorul de oprire, efectuaţi paşii 1 şi 2
de mai sus.
 Temporizatorul de oprire este independent de
setarea ceasului.
Pentru a revoca temporizatorul
de oprire
Apăsaţi / pentru a selecta ora,
după care apăsaţi ENTER.
6
Informaţii suplimentare
Puteţi selecta o valoare între
„10minutes” (10 minute) şi „90minutes”
(90 de minute) în paşi de câte 10 minute.
Timpul de pornire clipeşte în fereastra
de afişaj.
Apăsaţi / pentru a selecta
sursa de sunet dorită, după
care apăsaţi ENTER.
Apare afişajul de confirmare
a temporizatorului de redare.
Selectaţi „Off” la pasul 3 de mai sus.
7
Apăsaţi / pentru a opri sistemul.
33RO
Sfat
 Dacă sursa de sunet este un CD, puteţi preprograma temporizatorul de redare. Consultaţi
„Crearea propriului program (Redare
programată)” (pagina 15).
 Dacă sursa de sunet este radio, nu uitaţi să
acordaţi în prealabil postul de radio (pagina 16).
 Pentru a schimba setarea temporizatorului,
reluaţi procedurile de la început.
Notă
 Dacă sistemul este deja pornit la ora presetată,
temporizatorul de redare nu va funcţiona. Opriţi
unitatea cu aproximativ 5 minute înainte de ora
presetată. Aveţi grijă să nu utilizaţi sistemul
până când nu porneşte şi începe redarea prin
intermediul temporizatorului.
 Atunci când sursa de sunet pentru un
temporizator de redare este un post de radio
setat utilizând scanarea automată (AUTO) sau
acordarea manuală (MANUAL) şi schimbaţi
frecvenţa sau banda radio după ce setaţi
temporizatorul, va fi modificată şi setarea
postului de radio pentru temporizator.
 Atunci când sursa de sunet pentru un
temporizator de redare este un post de radio
selectat dintre posturile de radio presetate şi
schimbaţi frecvenţa radio sau banda după ce
setaţi temporizatorul, setarea postului de radio
pentru temporizator nu va fi modificată. Postul
de radio utilizat de temporizator este fixat pe
frecvenţa setată de dumneavoastră.
Pentru a verifica setarea
1 Apăsaţi MENU.
2 Apăsaţi / pentru a selecta „Timer
Menu”, după care apăsaţi ENTER.
3 Apăsaţi / pentru a selecta „Timer
Select” şi apoi apăsaţi ENTER.
4 Apăsaţi / pentru a selecta „Play
Setting” şi apoi apăsaţi ENTER.
Setarea temporizatorului apare în fereastra
de afişaj.
Pentru a revoca temporizatorul
După pasul 3 din „Pentru a verifica setarea”
(pagina 34), selectaţi „Timer Off”, apoi
apăsaţi ENTER.
Actualizarea
software-ului
Dacă sistemul detectează o nouă versiune
software, aceasta este actualizată atunci
când sistemul se conectează la internet
şi în fereastra de afişaj apare „UPDATE”.
În acest caz, urmaţi procedurile de mai jos
pentru a actualiza cu ultima versiune.
1
Apăsaţi MENU.
2
Apăsaţi / pentru a selecta
„Update Menu”, după care
apăsaţi ENTER.
3
Apăsaţi / pentru a selecta
„via Network”, după care apăsaţi
ENTER.
4
Apăsaţi / pentru a selecta
„Ok”, apoi apăsaţi ENTER.
Începe descărcarea ultimei versiuni
software.
După finalizarea descărcării, începe
actualizarea.
Nu manevraţi sistemul nici de pe
unitate nici de pe telecomandă cât
timp indicatorul de standby luminează
portocaliu.
După finalizarea actualizării, se afişează
„Complete”. Apăsaţi / pentru a opri
sistemul şi apăsaţi-l din nou pentru a-l
reporni.
Notă
 De obicei, poate dura între 3 şi 10 minute pentru
ca sistemul să termine actualizarea. În funcţie
de mediul de reţea, este posibil să fie nevoie
de timp suplimentar.
 Nu apăsaţi niciun buton de pe unitate sau de
pe telecomandă în timpul actualizării. În plus,
nu deconectaţi cablul de alimentare şi reţeaua
în timpul actualizării.
34RO
 Procedura de actualizare poate fi anulată
apăsând butonul MENU > „Download Cancel” >
„Ok” cât timp se afişează „Download” (în funcţie
de progresul actualizării, anularea poate sau nu
să fie executată). Dacă procedura de actualizare
a fost anulată, sistemul se opreşte şi trece în
modul standby. Atunci când porniţi sistemul
data viitoare, apare „UPDATE”. Actualizaţi
software-ul utilizând o unitate flash USB. Pentru
detalii privind procedura de actualizare de pe
o unitate flash USB, consultaţi următorul URL.
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
 Sistemul are o funcţie care actualizează automat
software-ul preinstalat, dacă sistemul este
conectat la internet printr-o conexiune prin
cablu sau printr-o conexiune la o reţea Wi-Fi.
Implicit, această funcţie este dezactivată.
Software-ul se actualizează automat, dacă
funcţia este activată de la butonul MENU >
„Update Menu” > „Auto Update” > „On”.
(Dacă este disponibil cel mai recent software,
actualizarea va fi efectuată peste noapte,
atunci când sistemul este cel mai puţin probabil
să fie utilizat. În timpul actualizării, indicatorul
de standby luminează portocaliu. După
finalizarea actualizării, se afişează „Complete”.)
Dacă doriţi să dezactivaţi funcţia de actualizare
automată, apăsaţi butonul MENU > „Update
Menu” > „Auto Update” > „Off”.
Informaţii suplimentare
35RO
Notă
Depanare
Depanare
Dacă apare o problemă în timp ce utilizaţi
sistemul, urmaţi paşii descrişi mai jos înainte
de a consulta cel mai apropiat distribuitor
Sony. Dacă apare un mesaj de eroare,
asiguraţi-vă că îl notaţi pentru referinţe
ulterioare.
1
Verificaţi dacă problema este
listată în această secţiune
„Depanare”.
2
Consultaţi următoarele site-uri
web pentru asistenţă clienţi.
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
Pe aceste site-uri web veţi găsi cele
mai recente informaţii de asistenţă
şi întrebări frecvente.
3
Dacă, după paşii 1 şi 2, tot nu puteţi
rezolva problema, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Dacă problema persistă după ce faceţi
toate cele de mai sus, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Atunci când duceţi produsul la reparat,
nu uitaţi să aduceţi întreg sistemul
(unitate principală şi telecomandă).
Acest produs este un sistem şi este
nevoie de întregul sistem pentru
a stabili care este partea care
necesită reparaţii.
Dacă indicatorul standby clipeşte cu roşu
Deconectaţi imediat cablul de alimentare
şi asiguraţi-vă că nu este încins cablul
uneia dintre boxe.
 Este cablul uneia dintre boxe afectat
de un scurtcircuit?
După ce indicatorul standby nu mai
clipeşte, conectaţi din nou cablul de
alimentare şi reporniţi sistemul. Dacă
problema persistă, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
36RO
 Depinzând de funcţie, sistemul poate necesita
o actualizare.
Generalităţi
Sistemul nu porneşte.
 Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul
de alimentare la priza de perete.
Sistemul a intrat în modul standby pe
neaşteptate.
 Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Sistemul
intră automat în modul standby după circa
15 de minute, atunci când nu primeşte nicio
comandă şi nu există semnal audio de ieşire.
Consultaţi „Setarea funcţiei standby automat”
(pagina 30).
Setarea ceasului sau a temporizatorului de
redare a fost revocată în mod neaşteptat.
 Dacă trece aproximativ un minut fără
nicio comandă, setarea ceasului sau
a temporizatorului de redare este revocată
automat. Efectuaţi din nou operaţia de la
început.
Nu se aude sunetul.
 Asiguraţi-vă că toate cablurile boxelor sunt
conectate corect.
 Măriţi volumul de pe unitate.
 Asiguraţi-vă că aţi deconectat căştile de la
mufa .
 Asiguraţi-vă că o componentă este conectată
corect la mufa LINE IN (intrare externă) şi setaţi
funcţia la LINE IN.
 Este posibil ca postul specificat să fi întrerupt
temporar transmisia.
Echilibrul dintre sunetul din stânga şi
din dreapta este neclar sau inversat.
 Poziţionaţi boxele simetric.
 Asiguraţi-vă că sunt conectate corect cablurile
boxelor L/R şi +/–.
Se aude un bâzâit sau zgomot.
 Îndepărtaţi sistemul de orice surse de zgomot.
 Conectaţi sistemul la o priză de perete diferită.
 Este recomandată utilizarea unui adaptor CA
cu filtru de zgomot (nefurnizat).
Telecomanda nu funcţionează.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
telecomandă şi senzorul pentru telecomandă
de pe unitate şi îndepărtaţi unitatea de lumini
fluorescente.
 Îndreptaţi telecomanda către senzorul pentru
telecomandă de pe unitate.
 Aduceţi telecomanda mai aproape de sistem.
 Înlocuiţi bateriile noi.
BLUETOOTH
Imposibilitate de a împerechea unitatea
cu un dispozitiv BLUETOOTH/conectarea
BLUETOOTH între sistem şi un dispozitiv
smartphone/iPhone nu este posibilă prin
SongPal.
 Aduceţi unitatea şi dispozitivul BLUETOOTH
la o distanţă de maxim 1 m.
 Dacă iniţializaţi sistemul, sistemul poate să
Disc CD-DA/MP3
Pe fereastra de afişaj apare „Locked” şi
discul nu poate fi scos din tava discului.
 Consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony
sau atelierul de service Sony local autorizat.
Discul sau fişierul nu este redat.
 Discul nu a fost finalizat (un disc CD-R sau
CD-RW pe care se pot adăuga date).
Sunetul sare sau discul nu este redat.
 Discul poate fi murdar sau zgâriat. Dacă
discul este murdar, ştergeţi-l.
 Mutaţi sistemul într-un loc ferit de vibraţii
(de exemplu, pe un suport stabil).
 Oscilaţia boxelor poate fi cauza salturilor
de sunet, în funcţie de nivelul volumului.
Îndepărtaţi boxele de unitate sau schimbaţi
locaţia acestora.
 Este redat un disc DTS. Nu redaţi discul DTS.
Redarea nu porneşte de la prima piesă sau
primul fişier.
corect. Dacă modul de redare este „Shuffle”
sau „Program”, modificaţi setarea (pagina 13).
Pornirea redării durează mai mult decât
de obicei.
Imposibilitate de a conecta sistemul la un
dispozitiv BLUETOOTH printr-o singură
atingere (NFC).
 Ţineţi dispozitivul smartphone/tableta
aproape de unitate, până când dispozitivul
smartphone/tableta reacţionează. Dacă
sistemul nu reuşeşte să se conecteze, mişcaţi
dispozitivul smartphone/tableta uşor peste
N-Mark de pe unitate. Când dispozitivul
smartphone/tableta reacţionează, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a stabili
conexiunea.
 Verificaţi dacă funcţia NFC a dispozitivului
smartphone/a tabletei este activată.
 Dacă dispozitivul smartphone/tableta este
într-o carcasă, scoateţi carcasa.
 Sensibilitatea de recepţie NFC variază, în
funcţie de dispozitiv. Dacă se întâmplă de mai
multe ori să nu reuşiţi să conectaţi unitatea la
un dispozitiv smartphone/o tabletă printr-o
singură atingere, efectuaţi conexiunea prin
operaţiunea efectuată pe ecran.
 Verificaţi dacă dispozitivul smartphone/
tableta este compatibil(ă) cu NFC. Consultaţi
site-urile web de mai jos pentru detalii
despre cele mai recente versiuni acceptate
ale dispozitivelor compatibile:
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
Depanare
 Asiguraţi-vă că modul de redare curent este
nu se conecteze la iPhone/iPad/iPod. În acest
caz, ştergeţi informaţiile de împerechere de
pe iPhone/iPad/iPod, apoi efectuaţi din nou
procedura de împerechere.
 Următoarele discuri pot mări timpul necesar
pentru începerea redării:
 un disc înregistrat cu o structură arborescentă
complicată;
 un disc înregistrat în formatul cu sesiuni
multiple;
 un disc care conţine multe foldere.
Nu se aude sunetul.
 Verificaţi dacă sistemul a stabilit conexiunea
BLUETOOTH cu dispozitivul BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou sistemul şi dispozitivul
BLUETOOTH.
37RO
Sunet distorsionat/bâzâit sau zgomot
la ieşirea boxelor.
 Reduceţi distanţa dintre unitate şi dispozitivul
BLUETOOTH. Îndepărtaţi eventualele obstacole
dintre unitate şi dispozitivul BLUETOOTH.
 Setaţi „Bluetooth Codec” la „SBC” (pagina 25).
iPhone/iPad/iPod (când
este conectat la portul USB)
Pentru detalii referitoare la compatibilitatea
dispozitivelor iPhone/iPad/iPod, consultaţi
„Dispozitive şi versiuni compatibile”
(pagina 44).
Nu se aude sunetul.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPhone/iPad/
iPod este conectat în siguranţă la portul 
(USB FRONT).
 Opriţi redarea şi conectaţi dispozitivul iPhone/
iPad/iPod la sistem.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPhone/iPad/iPod
este actualizat cu cea mai recentă versiune
de software. Dacă nu, actualizaţi dispozitivul
iPhone/iPad/iPod înainte de a-l utiliza
împreună cu sistemul.
 Măriţi volumul.
 Este posibil ca dispozitivul iPhone/iPad/iPod
să nu fie acceptat de sistem.
Sunetul este distorsionat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPhone/iPad/
iPod este conectat în siguranţă la portul 
(USB FRONT).
 Măriţi volumul.
 Configuraţi setarea egalizatorului de pe
dispozitivul iPhone/iPad/iPod pe „Off” sau „Flat”.
 Este posibil ca dispozitivul iPhone/iPad/iPod
să nu fie acceptat de sistem.
 Deoarece funcţionarea sistemului diferă de
cea a dispozitivului iPhone/iPad/iPod, este
posibil să nu puteţi comanda dispozitivul
iPhone/iPad/iPod utilizând butoanele de pe
telecomandă sau de pe unitate. În acest caz,
utilizaţi butoanele de comandă de pe iPhone/
iPad/iPod.
Dispozitivul iPhone/iPad/iPod nu se încarcă.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPhone/iPad/iPod
este conectat în siguranţă la portul  (USB
FRONT) folosind cablul furnizat cu dispozitivul
iPhone/iPad/iPod.
 Deconectaţi dispozitivul iPhone/iPad/iPod
şi conectaţi-l din nou. Pentru detalii despre
starea de încărcare a dispozitivului iPhone/
iPad/iPod, consultaţi manualul de utilizare
al dispozitivului iPhone/iPad/iPod.
Dispozitiv USB
Pentru detalii despre dispozitivele USB
compatibile, consultaţi „Dispozitive şi
versiuni compatibile” (pagina 44).
Este conectat un dispozitiv USB neacceptat.
 Este posibil să fi intervenit următoarele
probleme:
 Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Numele fişierelor sau ale folderelor nu
sunt afişate pe sistem.
 Nu este posibilă redarea.
 Sunetul se aude în salturi.
 Se aude zgomot.
 Se aude un sunet distorsionat.
Nu se aude sunetul.
 Dispozitivul USB nu este conectat corect. Opriţi
sistemul şi apoi reconectaţi dispozitivul USB.
Se aude zgomot, sunetul este redat în
salturi sau distorsionat.
 Este conectat un dispozitiv USB neacceptat.
 Opriţi sistemul, apoi reconectaţi dispozitivul
 Opriţi orice alte aplicaţii iOS aflate în execuţie
 Datele fişierelor muzicale în sine conţin
pe iPhone/iPad/iPod. Pentru detalii, consultaţi
manualul de utilizare primit împreună cu
dispozitivul iPhone/iPad/iPod.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPhone/iPad/
iPod este conectat în siguranţă la portul 
(USB FRONT).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPhone/iPad/iPod
este actualizat cu cea mai recentă versiune
de software. Dacă nu, actualizaţi dispozitivul
iPhone/iPad/iPod înainte de a-l utiliza
împreună cu sistemul.
38RO
Conectaţi un dispozitiv USB acceptat.
Dispozitivul iPhone/iPad/iPod nu
funcţionează.
USB şi porniţi sistemul.
zgomot sau sunetul este distorsionat.
Este posibil să fi fost introdus zgomot la
crearea datelor muzicale, din cauza stării
computerului. În acest caz, ştergeţi fişierul
şi trimiteţi din nou datele muzicale.
 Rata de biţi utilizată la codificarea fişierelor
a fost scăzută. Trimiteţi fişiere codificate cu
rate de biţi mai mari pe dispozitivul USB.
 Dacă redaţi fişiere High-Resolution Audio,
utilizaţi un dispozitiv compatibil cu cablul
de mare viteză USB2.0.
Mesajul „Reading” este afişat pentru
o perioadă îndelungată sau durează
mult până începe redarea.
 Procesul de citire poate dura mai mult
în următoarele cazuri.
 Există multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB.
 Structura de fişiere este extrem de
complexă.
 Nu există spaţiu suficient în memorie.
 Memoria internă este fragmentată.
Numele unui fişier sau al unui folder
(numele albumului) nu este afişat corect.
 Trimiteţi din nou datele muzicale pe
dispozitivul USB, deoarece este posibil
ca datele stocate pe dispozitivul USB să
fi fost deteriorate.
 Codurile de caractere ce pot fi afişate
de acest sistem sunt următoarele:
 Majuscule (de la A la Z).
 Numere (de la 0 la 9).
 Simboluri (< > * +, [ ] @ \ _).
Celelalte caractere apar sub forma „_”.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
apoi porniţi sistemul.
 Este posibil să fie conectat un dispozitiv USB
incompatibil.
 Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi manualul de
utilizare primit împreună cu dispozitivul USB
cu privire la soluţionarea acestei probleme.
Nu începe redarea.
apoi porniţi sistemul.
 Este posibil să fie conectat un dispozitiv USB
incompatibil.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
 Setaţi modul de redare la modul de redare
„Normal”.
Dispozitivul USB nu poate fi încărcat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat în siguranţă la portul  (USB REAR).
 Încărcarea nu poate fi efectuată atunci
când alimentarea sistemului este oprită.
acceptat de sistem.
 Deconectaţi dispozitivul USB şi conectaţi-l din
nou. Pentru detalii despre starea de încărcare
a dispozitivului USB, consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului USB.
Tuner
Se aude un bâzâit sau un zgomot puternic
(„STEREO” clipeşte în fereastra de pe afişaj)
sau transmisiile nu pot fi recepţionate.
 Conectaţi antena în mod corespunzător.
 Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure
o recepţie bună şi apoi aranjaţi din nou antena.
 Ţineţi antenele departe de unitate, de cablul
de boxe sau de alte componente AV pentru
a evita preluarea zgomotului.
 Opriţi echipamentele electrice din apropiere.
Se aud mai multe posturi de radio în
acelaşi timp.
 Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure
o recepţie bună şi aranjaţi cablurile boxelor,
apoi aranjaţi din nou antena.
 Strângeţi în mănunchi cablurile de la antene
utilizând cleme pentru cabluri disponibile
pe piaţă şi ajustaţi lungimile cablurilor.
Postul de radio DAB/DAB + nu se
recepţionează în mod corespunzător
(doar pentru CMT-SX7B).
 Verificaţi toate conexiunile antenei, apoi
efectuaţi procedura de scanare automată
DAB. Consultaţi „Executarea manuală
a scanării automate DAB” (pagina 17).
 Este posibil ca serviciul DAB/DAB+ curent să
nu fie disponibil. Apăsaţi / pentru
a selecta un serviciu diferit.
 Dacă v-aţi mutat în altă zonă, este posibil
Depanare
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
 Este posibil ca dispozitivul USB să nu fie
ca unele servicii/frecvenţe să se fi modificat
şi să nu puteţi prinde transmisia obişnuită.
Efectuaţi procedura de Scanare automată
DAB pentru a înregistra din nou conţinutul
transmisiilor. (Efectuarea acestei proceduri
şterge toate presetările memorate anterior.)
Transmisia DAB/DAB+ a fost întreruptă
(doar pentru CMT-SX7B).
 Verificaţi amplasarea sistemului sau ajustaţi
orientarea antenei, pentru a creşte valoarea
indicată pentru calitatea semnalului.
39RO
Conexiune la reţea
Sistemul nu se poate conecta la reţea.
(Celelalte echipamente din reţea nu pot
găsi sau recunoaşte sistemul.)
 Verificaţi dacă
este aprins în fereastra
de afişaj.
 Durează aproximativ 1 minut pentru ca
sistemul să obţină o adresă IP atunci când
sistemul este pornit într-un mediu de
comunicaţii fără router.
 Atunci când utilizaţi o adresă IP fixă, aceeaşi
adresă IP poate fi utilizată de alte
echipamente. Utilizaţi o adresă de IP diferită.
Sistemul nu poate fi conectat la reţea prin
intermediul unei conexiuni LAN wireless.
 Dacă un cablu de reţea (LAN) este conectat la
sistem, acesta funcţionează automat pentru
a stabili o conexiune LAN cu fir. Dacă doriţi
să utilizaţi o conexiune LAN wireless, nu
conectaţi un cablu de reţea (LAN) la sistem.
 Verificaţi setările routerului/punctului de acces
LAN wireless. Dacă modul invizibil SSID este
setat la „On” pe punctul de acces, setaţi-l la
„Off”. Pentru detalii cu privire la setările punctului
de acces pe routerul wireless, consultaţi
manualul de utilizare al punctului de acces.
 În funcţie de furnizori, este permisă o singură
conexiune la internet. În acest caz, sistemul
nu poate fi conectat dacă conexiunea este
ocupată. Consultaţi operatorul sau furnizorul
de servicii.
 Atunci când porniţi telefonul mobil
(dispozitivul Android, Xperia sau iPhone/iPod
touch) după ce a fost oprit un moment,
încercaţi să reporniţi aplicaţia „SongPal”.
Reţea de domiciliu
Controlerul (dispozitivul de operare) nu
poate găsi acest sistem. (Controlerul nu
poate răsfoi conţinutul acestui sistem.)
 Asiguraţi-vă că controlerul este conectat
reţeaua de domiciliu.
 Controlul difuzării multiple de pe punctul
de acces este activat.
Muzica a început automat.
 Sistemul poate fi controlat de o altă
componentă. Pentru a respinge controlul,
setaţi modul standby BLUETOOTH/reţea
la Off (pagina 31).
Sunetul este întrerupt.
 Serverul DLNA este supraîncărcat. Părăsiţi
 Intensitatea semnalului wireless este redusă.
 Configuraţi reţeaua după ce căutaţi punctul de
 Viteza de comunicare a reţelei LAN wireless
acces utilizând funcţia de scanare a punctelor
de acces.
 Nu vă puteţi conecta la o reţea utilizând WPS
atunci când punctul de acces este setat la WEP.
 Actualizaţi firmware-ul routerului/punctului
de acces LAN wireless cu ultima versiune.
Servicii de muzică
Sistemul nu se poate conecta la servicii
de muzică.
 Asiguraţi-vă că routerul/punctul de acces LAN
wireless este pornit.
 Verificaţi dacă
apare în fereastra de afişaj.
Dacă nu apare, configuraţi din nou o reţea
wireless. Pentru detalii, consultaţi Ghidul
de pornire despre Wi-Fi.
 Dacă sistemul este conectat la o reţea
wireless, micşoraţi distanţa dintre sistem
şi routerul/punctul de acces LAN wireless
şi efectuaţi din nou configurarea.
40RO
toate aplicaţiile în curs de executare.
Sistemul nu se poate conecta la reţea
prin WPS.
Opriţi funcţionarea cuptorului cu microunde.
se poate reduce în cazul routerelor/punctelor
de acces LAN wireless compatibile IEEE802.11n
dacă metoda de securizare este setată la WEP
sau WPA/WPA2-PSK (TKIP). Dacă viteza scade,
modificaţi metoda de securizare la WPA/
WPA2-PSK (AES).
Schema de criptare (securizare) diferă în
funcţie de dispozitiv. Pentru detalii, consultaţi
manualul de utilizare al routerului/punctului
de acces.
Acordarea sau redarea nu sunt posibile.
 Verificaţi dacă fişierul audio este
necorespunzător sau a fost şters de pe server.
Consultaţi manualul de utilizare al serverului.
 Serverul încearcă să redea fişierul audio
într-un format audio neacceptat de sistem.
Verificaţi informaţiile privind formatul audio
de pe server.
 Dezactivaţi controlul difuzărilor multiple pe
routerul/punctul de acces LAN wireless. Dacă
este activat, este posibil să dureze câteva
minute până când este redat semnalul audio.
Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare
al routerului/punctului de acces LAN wireless.
 Accesul de pe acest sistem nu este permis de
server. Modificaţi setările de pe server pentru
a permite accesul de pe acest sistem. Pentru
detalii, consultaţi manualul de utilizare al
serverului.
AirPlay
Pentru detalii referitoare la compatibilitatea
dispozitivelor iPhone/iPad/iPod touch,
consultaţi „Dispozitive şi versiuni
compatibile” (pagina 44).
Sistemul nu poate fi găsit de pe un
dispozitiv iPhone/iPad/iPod touch.
1 Deconectaţi cablul de alimentare şi
asiguraţi-vă că indicatorul standby nu
este aprins. Apoi, reconectaţi cablul
de alimentare şi porniţi sistemul.
2 Ţineţi apăsat PUSH ENTER şi / pe
unitate până când apare „All Reset”
pe fereastra de afişaj.
Toate setările configurate de utilizator,
precum posturile de radio presetate, ceasul,
temporizatorul şi reţeaua sunt şterse. De
asemenea, ID-ul şi parola de login pentru
redarea de muzică în flux de pe internet
(servicii de muzică) vor fi şterse.
Dacă problema persistă după ce faceţi toate
cele de mai sus, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Notă
 În cazul în care casaţi sau înstrăinaţi unitatea,
resetaţi unitatea, din motive de securitate.
 Consultaţi „Conexiune la reţea – Sistemul
nu se poate conecta la reţea” (pagina 40).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPhone/iPad/iPod
touch sau computerul cu iTunes este conectat
la reţeaua de domiciliu.
 Înainte de a-l utiliza împreună cu sistemul,
actualizaţi sistemul de operare iOS sau iTunes
cu ultima versiune.
Muzica a început automat.
 Sistemul poate fi controlat de o altă
componentă. Pentru a respinge controlul,
setaţi modul standby BLUETOOTH/reţea
la Off (pagina 31).
Sunetul este întrerupt în timpul redării.
aplicaţiile în curs de executare.
Această unitate nu poate fi operată.
Depanare
 Serverul este supraîncărcat. Părăsiţi toate
 Actualizaţi versiunea software-ului iPhone/
iPad/iPod touch sau iTunes cu ultima ediţie.
Pentru a reiniţializa sistemul
la setările din fabrică
Dacă sistemul nu funcţionează în mod
corespunzător, reiniţializaţi sistemul la
setările din fabrică.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a reiniţializa sistemul la setările implicite
din fabrică.
41RO
No Memory
Mesaje
Este posibil ca unul dintre următoarele
mesaje să apară sau să clipească în timpul
funcţionării.
No Step
Toate piesele programate au fost şterse.
Cannot Download
Not Supported
Sistemul nu a reuşit să descarce datele de
actualizare în timp ce efectua actualizarea
software-ului. Accesaţi meniul de setări şi
actualizaţi din nou software-ul.
Sistemul nu acceptă dispozitivul USB
conectat.
No Track
Cannot Play
Pe dispozitivul USB sau pe disc nu se află
fişiere ce pot fi redate.
Aţi încărcat un disc ce nu poate fi
redat pe acest sistem, cum ar fi un
disc CD-ROM sau DVD.
Not In Use
Complete!
Over Current
Operaţia de presetare a postului a fost
finalizată normal.
Scoateţi dispozitivul USB din port şi opriţi
sistemul, apoi reporniţi-l.
Data Error
Push STOP
Aţi încercat să redaţi un fişier ce nu poate
fi redat.
Aţi încercat să schimbaţi modul de redare
în timpul redării cu funcţia CD sau USB
activată.
Error
Aţi utilizat sistemul în timpul iniţializării.
Aşteptaţi un timp, până când este finalizată
iniţializarea.
Initial
Aţi apăsat un buton dezactivat.
Reading
Sistemul citeşte informaţiile de pe CD sau
de pe dispozitivul USB. Unele butoane
nu funcţionează în timpul citirii.
Sistemul iniţializează setările de reţea. Unele
butoane de pe sistem nu pot fi utilizate în
timpul acestui proces.
Step Full!
Locked
Time NG!
Tava pentru disc este blocată şi nu puteţi
scoate discul. Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Orele de început şi de sfârşit pentru
temporizatorul de redare sunt identice.
No Connect
Sistemul nu poate actualiza software-ul.
Opriţi sistemul şi apoi porniţi-l din nou.
Sistemul va încerca să actualizeze
software-ul. Dacă apare acelaşi mesaj,
contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Sistemul nu poate fi conectat la reţea.
No Device
Nu este conectat niciun dispozitiv USB
sau dispozitivul USB a fost îndepărtat.
No Disc
Nu există niciun disc în player sau aţi
încărcat un disc ce nu poate fi redat.
42RO
Suportul de memorie nu este introdus în
dispozitivul USB sau sistemul nu identifică
suportul de memorie.
Aţi încercat să programaţi mai mult
de 25 de piese sau de fişiere.
Update Error
 Nu expuneţi discurile la lumina directă
Măsuri de precauţie/Specificaţii
Măsuri de precauţie
Discuri ce POT fi redate de acest sistem
 Discuri CD-DA audio
 CD-R/CD-RW (date audio ale pieselor
CD-DA şi fişierelor MP3)
Nu utilizaţi discuri CD-R/CD-RW fără date
înregistrate. Acest lucru ar putea deteriora
discul.
Discuri ce NU POT fi redate de acest sistem
 CD-ROM
 Suporturi CD-R/CD-RW diferite de cele







Notă cu privire la discurile CD-DA
 Înainte de redare, curăţaţi discul prin
ştergere cu o cârpă, de la centru către
margine.
 Nu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum
benzină, diluanţi, produse de curăţare
din comerţ sau spray antistatic pentru
curăţarea discurilor de vinil.
Cu privire la siguranţă
 Deconectaţi complet cablul de alimentare
(de la reţea) de la priza de perete (reţea)
dacă nu îl veţi utiliza o perioadă mai lungă
de timp. Întotdeauna prindeţi de ştecăr
atunci când deconectaţi sistemul.
Nu trageţi niciodată de cablu.
 Dacă în sistem ajung obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de reutilizare.
 Cablul de alimentare CA poate fi înlocuit
doar de un centru de service autorizat.
Cu privire la amplasare
 Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată
şi nici în locaţii extrem de calde, reci, cu
praf, murdare, umede sau fără ventilaţie
adecvată, sau în care sistemul ar fi supus
vibraţiilor, luminii directe a soarelui sau
unei lumini puternice.
 Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
sau boxele pe suprafeţe tratate special
(de exemplu, cu ceară, ulei, lustruite),
deoarece suprafaţa se poate păta sau
decolora.
 Dacă sistemul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată, sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze
condens pe lentilele din interiorul
playerului CD şi sistemul să se defecteze.
În această situaţie, scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit timp de aproximativ o oră,
până ce se evaporează umezeala. Dacă
sistemul nu funcţionează, chiar şi după
o perioadă îndelungată, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Cu privire la încălzire
 Încălzirea unităţii în cazul utilizării sau
încărcării o perioadă de timp îndelungată
este normală şi nu reprezintă un motiv
de îngrijorare.
 Nu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost
utilizat fără întrerupere cu un volum
ridicat, deoarece este posibil ca aceasta
să fie fierbinte.
 Nu blocaţi orificiile de ventilare.
Măsuri de precauţie/Specificaţii

înregistrate în format CD muzical sau în
format compatibil ISO9660 Nivel 1/Nivel 2,
Joliet
Suporturi CD-R/CD-RW înregistrate în
format cu sesiuni multiple şi care nu au
fost finalizate
Suporturi CD-R/CD-RW cu o calitate slabă
a înregistrării, suporturi CD-R/CD-RW
zgâriate sau murdare sau suporturi CD-R/
CD-RW înregistrate cu un dispozitiv de
înregistrare care nu este compatibil
Suporturi CD-R/CD-RW finalizate incorect
Discuri CD-R/CD-RW ce conţin fişiere
diferite de fişierele MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3)
Discuri cu forme care nu sunt standard
(de exemplu, inimă, pătrat, stea)
Discuri care au bandă adezivă, hârtie
sau abţibilduri lipite pe ele
Discuri de închiriat sau uzate şi care au
ataşate sigilii al căror lipici depăşeşte
zona sigiliului
Discuri care au etichete imprimate
cu cerneală lipicioasă la atingere
a soarelui, la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, şi nu le lăsaţi în
autovehicule parcate la loc neumbrit.
43RO
Curăţarea carcasei
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale,
umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, pudră de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi diluanţii, benzina sau alcoolul.
Declinarea răspunderii privind serviciile
oferite de terţi
Serviciile furnizate de terţi pot fi modificate,
suspendate sau revocate fără notificare
prealabilă. Sony nu are nicio răspundere
în astfel de situaţii.
Dispozitive şi
versiuni compatibile
iPhone/iPad/iPod sau
iTunes
Consultaţi site-urile web de mai jos pentru
detalii despre cele mai recente versiuni
acceptate ale dispozitivelor compatibile:
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
Modele
compatibile
44RO
AirPlay
BLUETOOTH®
USB
iPhone 6
Plus



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad
(a 4-a
generaţie)*



iPad mini*



iPad
(a 3-a
generaţie)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(a 5-a
generaţie)



Modele
compatibile
AirPlay
BLUETOOTH®
USB
iPod touch
(a 4-a
generaţie)



iPod touch
(a 3-a
generaţie)*




iPod classic*
iPod nano
(a 7-a
generaţie)*

Dispozitiv USB
Consultaţi site-urile web de mai jos pentru
detalii despre cele mai recente versiuni
acceptate ale dispozitivelor compatibile:
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support

Dispozitiv BLUETOOTH
iPod nano
(a 6-a
generaţie)*

iPod nano
(a 5-a
generaţie)*

iPod nano
(a 4-a
generaţie)*

Consultaţi site-urile web de mai jos pentru
detalii despre cele mai recente versiuni
acceptate ale dispozitivelor compatibile:
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
* „SongPal” nu acceptă iPod touch (a 3-a
generaţie), iPod classic şi iPod nano.
„SongPal” nu acceptă afişajul optimizat
pentru iPad, începând cu ianuarie 2015.
AirPlay funcţionează cu iPhone, iPad şi iPod
cu iOS 4.3.3 sau o versiune ulterioară, Mac
cu OS X Mountain Lion şi Mac şi PC cu iTunes
10.2.2 sau o versiune ulterioară.
Tehnologia Bluetooth funcţionează cu
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (a 5-a
generaţie), iPod touch (a 4-a generaţie).
Dispozitiv DLNA
Consultaţi site-urile web de mai jos pentru
detalii despre cele mai recente versiuni
acceptate ale dispozitivelor compatibile:
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
Măsuri de precauţie/Specificaţii
Funcţia USB funcţionează cu iPhone, iPad
şi iPod touch cu iOS 4.3.3 sau o versiune
ulterioară, Mac cu OS X Mountain Lion şi
Mac şi PC cu iTunes 10.2.2 sau o versiune
ulterioară.
45RO
Rază efectivă de comunicare
Tehnologia
BLUETOOTH wireless
Tehnologia BLUETOOTH wireless este
o tehnologie wireless cu rază scurtă de
acţiune, care leagă dispozitivele digitale,
precum computerele personale şi camerele
foto digitale. Prin intermediul tehnologiei
Bluetooth wireless, puteţi transmite
comenzi către unităţile conectate de la
o distanţă de circa 10 metri.
Tehnologia BLUETOOTH wireless este
de obicei utilizată între două dispozitive,
însă este posibilă şi conectarea unui singur
dispozitiv la dispozitive multiple.
Nu aveţi nevoie de fire pentru a vă conecta,
ca în cazul unei conexiuni USB, şi nu trebuie
să puneţi dispozitivele faţă în faţă, aşa
cum faceţi în cazul tehnologiei wireless
cu infraroşii. Puteţi utiliza tehnologia prin
intermediul unui dispozitiv BLUETOOTH
mobil.
Tehnologia BLUETOOTH wireless este
un standard global, acceptat de mii de
companii. Aceste companii fabrică produse
care respectă acest standard global.
Versiune şi profiluri BLUETOOTH acceptate
Profilul se referă la un set standard de
funcţii pentru diverse produse BLUETOOTH.
Consultaţi „Specificaţii” (pagina 47) pentru
detalii referitoare la versiunea şi profilurile
BLUETOOTH acceptate.
Notă
 Pentru a utiliza un dispozitiv BLUETOOTH
conectat la acest sistem, dispozitivul trebuie să
accepte acelaşi profil cu acest sistem. Reţineţi că
funcţiile dispozitivului BLUETOOTH pot fi diferite,
în funcţie de specificaţiile dispozitivului, chiar
dacă are un profil identic cu cel al sistemului.
 Din cauza proprietăţilor tehnologiei wireless
BLUETOOTH, redarea pe acest sistem este
uşor întârziată faţă de redarea audio de
pe dispozitivul transmiţător.
46RO
Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate
la o distanţă de maximum 10 metri
(distanţă fără obstacole) unul de altul.
Raza de comunicaţie efectivă poate fi
redusă în următoarele condiţii.
 Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se află
între dispozitivele cu conexiune
BLUETOOTH.
 În locurile unde este instalată o reţea
LAN wireless.
 În jurul cuptoarelor cu microunde aflate
în uz.
 În locurile unde apar alte unde
electromagnetice.
Efectele celorlalte dispozitive
Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua LAN
wireless (IEEE802.11b/g/n) utilizează aceeaşi
bandă de frecvenţă (2,4 GHz). Dacă utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH lângă un dispozitiv
cu funcţie LAN wireless, este posibil să
apară interferenţe electromagnetice.
Aceasta poate duce la rate mai mici de
transfer al datelor, zgomot sau
imposibilitatea de conectare. Dacă se
întâmplă acest lucru, încercaţi următoarele
remedii:
 Încercaţi să conectaţi acest sistem
cu telefonul mobil BLUETOOTH sau
dispozitivul BLUETOOTH atunci când
vă aflaţi la cel puţin 10 metri distanţă
de echipamentul LAN wireless.
 Opriţi alimentarea echipamentului
LAN wireless atunci când utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH pe o rază
de 10 metri.
Efectele asupra celorlalte dispozitive
Undele radio transmise de acest sistem
pot afecta funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această interferenţă
poate duce la defecţiuni, opriţi întotdeauna
alimentarea acestui sistem, a telefonului
mobil BLUETOOTH şi a dispozitivelor
BLUETOOTH în următoarele locaţii:
 În spitale, în trenuri şi în avioane;
 În apropierea uşilor automate sau
a alarmelor de incendiu.
Notă
 Acest sistem acceptă funcţii de securitate care
respectă specificaţia BLUETOOTH ca măsură de
securitate în timpul comunicaţiilor cu ajutorul
tehnologiei BLUETOOTH. Totuşi, această
securitate poate fi insuficientă, în funcţie de
conţinutul setărilor şi de alţi factori, aşa că,
aveţi întotdeauna grijă atunci când efectuaţi
comunicaţii cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
 Compania Sony nu poate fi trasă la răspundere
în niciun fel pentru daune sau alte prejudicii ce
rezultă din scurgerea de informaţii în timpul
comunicaţiilor cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH.
 Comunicarea prin BLUETOOTH nu este garantată
în mod necesar pentru toate dispozitivele
BLUETOOTH care au acelaşi profil cu acest
sistem.
 Dispozitivele Bluetooth conectate la acest
sistem trebuie să fie conforme cu specificaţia
BLUETOOTH prescrisă de BLUETOOTH SIG, Inc.,
iar această conformitate trebuie să fie certificată.
Totuşi, chiar şi atunci când un dispozitiv este
conform cu specificaţia BLUETOOTH, pot exista
cazuri în care caracteristicile sau specificaţiile
dispozitivului BLUETOOTH să facă imposibilă
conectarea sau să aibă ca rezultat metode
de comandă, afişaj sau funcţionare diferite.
 Este posibil să apară zgomot sau sunetul să fie
întrerupt, în funcţie de dispozitivul BLUETOOTH
conectat la acest sistem, de mediul de
comunicare sau de condiţiile ambientale.
Specificaţii
Secţiunea amplificator
Putere de ieşire (nominală):
30 waţi + 30 waţi (la 6 ohmi, 1 kHz, 1 % THD)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
50 waţi + 50 waţi (pe fiecare canal,
la 6 ohmi, 1 kHz)
Intrări/Ieşiri
Mufa LINE IN (intrare externă):
Sensibilitate: 2 V
Impedanţă: 47 kiloohmi
Mufa AUDIO IN (intrare optică digitală)
Mufa  (căşti):
Mini mufă stereo, 8 ohmi sau mai mult
Secţiunea port USB
Port  (USB FRONT)
Puteţi conecta o unitate flash USB, un
Walkman®, sau un dispozitiv iPhone/iPad/
iPod compatibil cu acest sistem.
Format acceptat*1
Viteză de transfer
Viteză mare
Dispozitive USB acceptate
Clasă de stocare în masă (MSC)
Măsuri de precauţie/Specificaţii
MP3: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16 - 320 kbps (CBR/VBR)
AAC*2: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96 kHz, 16 - 320 kbps (CBR/VBR)
WMA*2: 32/44,1/48 kHz, 16 - 320 kbps
(CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bit)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bit)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bit)
DSD*3 (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1bit)
Curent maxim de ieşire
2,1 A MAX
47RO
Port  (USB REAR)
Puteţi conecta un dispozitiv compatibil,
de exemplu, un PC etc. la această unitate,
utilizând un cablu USB (nefurnizat).
Format acceptat*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
*1 Nu poate fi garantată compatibilitatea cu
toate software-urile de codificare/scriere,
dispozitivele de înregistrare şi suporturile
de înregistrare.
*2 Fişierele cu protecţie a drepturilor de autor
DRM (Digital Rights Management) sau fişierele
descărcate dintr-un magazin de muzică online
nu pot fi redate pe acest sistem. Dacă încercaţi
să redaţi un astfel de fişier, sistemul redă
următorul fişier audio neprotejat.
*3 Redat prin conversie la PCM.
Alte modele:
530 kHz – 1.710 kHz (cu interval de acordare
de 10 kHz)
531 kHz – 1.710 kHz (cu interval de acordare
de 9 kHz)
Frecvenţă intermediară:
400 kHz
Secţiunea tuner FM:
Tuner FM stereo, FM superheterodină
Interval de acord:
87,5 MHz – 108,0 MHz (paşi de 50 kHz)
Secţiunea tuner DAB/DAB+ (doar pentru
CMT-SX7B):
Tuner FM stereo, DAB/FM superheterodină
Interval de frecvenţe:
Banda III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*1
Tabel cu frecvenţe DAB/DAB+ (Banda III):
Secţiunea player CD-DA/MP3
Frecvenţă
Etichetă
Sistem:
174,928 MHz
5A
Proprietăţi diodă laser:
176,640 MHz
5B
Durată emisii: Continuă
Randament laser*1: Mai mic de 44,6 μW
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
20 Hz – 20 kHz
185,360 MHz
6C
Raport semnal/zgomot:
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
Secţiunea tuner
192,352 MHz
7C
Secţiunea tuner AM (doar CMT-SX7):
194,064 MHz
7D
Interval de acord:
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
Sistem audio compact disc şi digital
1
* Acest randament reprezintă valoarea măsurată
la o distanţă de 200 mm de suprafaţa lentilelor
obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu
o deschidere de 7 mm.
Răspuns în frecvenţă:
Peste 90 dB
Interval dinamic:
Peste 90 dB
Modele pentru Europa:
531 kHz – 1.602 kHz (cu interval de acordare
de 9 kHz)
Modele pentru Asia:
530 kHz – 1.610 kHz (cu interval de acordare
de 10 kHz)
531 kHz – 1.602 kHz (cu interval de acordare
de 9 kHz)
48RO
Dimensiuni (L/Î/A):
Frecvenţă
Etichetă
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Secţiunea BLUETOOTH
209,936 MHz
10A
Sistem de comunicare:
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
BLUETOOTH Standard clasa de putere 2
215,072 MHz
10D
Rază maximă de comunicare:
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
Profiluri compatibile cu BLUETOOTH*2:
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
A2DP (Profil distribuţie audio avansată)
AVRCP (Profil control audio-video la
distanţă)
227,360 MHz
12C
Metoda SCMS-T
229,072 MHz
12D
Codec acceptat
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
20 Hz – 20.000 Hz (cu eşantionare de
44,1 kHz)
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori
precum obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu
microunde, electricitatea statică, sensibilitatea
recepţiei, performanţa antenei, sistemul de
operare, aplicaţia software etc.
Aprox. 145 mm × 245 mm × 225 mm
Masă:
Aprox. 3,5 kg (per unitate)
BLUETOOTH Standard versiunea 3.0
Ieşire:
Spaţiu liber, aprox. 10 m*1
Bandă de frecvenţă:
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulare:
FHSS
Metodă protecţie conţinut acceptat
SBC (Sub Band Codec), AAC, LDAC
* Pe acest sistem, frecvenţele sunt afişate cu
două zecimale.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicaţiei BLUETOOTH între dispozitive.
Secţiunea reţea
Secţiune pentru boxe
Sistem de boxe:
Sistem de boxe cu două căi, Bass Reflex
Woofer: 100 mm, tip conic
Tweeter: 27 mm, tip cupolă moale
echilibrată
Port LAN:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Viteza de comunicare poate varia în funcţie
de mediul de comunicaţii. Acest sistem nu
garantează viteza şi calitatea comunicaţiilor
pentru 10BASE-T/100BASE-TX.)
Măsuri de precauţie/Specificaţii
1
Lăţime de bandă transmisie
Impedanţă nominală:
6 ohmi
49RO
LAN wireless:
Standarde compatibile:
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bit,
WEP 128 bit)
Bandă de frecvenţă 2,4/5 GHz
WEP de 64 biţi, WEP de 128 biţi
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Formate compatibile:
PCM 192 kHz/24 biţi, DSD 2,8 MHz/1 bit
DSD (DSF, DSDIFF), LPCM (WAV, AIFF),
FLAC, ALAC, MP3, AAC, WMA
Generalităţi
Necesar de putere:
Modelele din America Latină (cu excepţia
modelelor din Argentina):
120 V c.a. - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
Alte modele:
220 V c.a. - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
Consum de energie:
46 waţi
Dimensiuni (L/Î/A), (inclusiv protuberanţele,
fără boxe):
Aprox. 225 mm × 115 mm × 263 mm
Masă (fără boxe):
Aprox. 2,7 kg
Accesorii furnizate:
Telecomandă (RM-AM100U) (1), baterii R03
(dimensiunea AAA) (2), antenă cu fir FM (1),
antenă cadru AM (1) (doar pentru CMT-SX7),
Ghidul de pornire despre Wi-Fi (1),
Instrucţiuni de utilizare (acest manual) (1)
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Consum de energie în standby: 0,5 W (toate
porturile de reţea wireless dezactivate)
Modul standby reţea: 6 W (toate porturile
de reţea wireless activate)
50RO
Mărci comerciale etc.
 Windows, sigla Windows şi Windows Media
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
 Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau distribuirea
unei astfel de tehnologii în afara acestui produs
este interzisă dacă nu se deţine o licenţă din
partea Microsoft sau a unei sucursale autorizate
Microsoft.
 Apple, sigla Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod,
iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes,
Mac şi OS X sunt mărci comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. iPad Air şi
iPad mini sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.
 „Made for iPod”, „Made for iPhone” şi „Made for
iPad” înseamnă că un accesoriu electronic a fost
conceput pentru a se conecta în mod specific la
iPod, iPhone, respectiv la iPad şi că respectarea
standardelor de performanţă Apple a fost
certificată de către dezvoltator. Compania
Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv şi nici pentru conformitatea
acestuia cu standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod, iPhone sau iPad poate afecta
performanţa în regim de funcţionare wireless.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® şi Wi-Fi Alliance®
sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance®.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ şi Wi-Fi
Protected Setup™ sunt mărci ale Wi-Fi Alliance®.
 „
” este marcă a Wi-Fi Alliance.
 DLNA™, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™ sunt
mărci comerciale, mărci de servicii sau mărci
de certificare ale Digital Living Network Alliance.
 „WALKMAN” şi sigla „WALKMAN” sunt mărci
comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
 Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3
şi brevetele sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer
IIS şi Thomson.
 Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de BLUETOOTH
SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de
către Sony Corporation se face sub licenţă.
 N-Mark este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
 Android şi Google Play sunt mărci comerciale
ale Google Inc.
 Google Cast™ Ready şi Google Cast Ready
Badge sunt mărci comerciale ale Google Inc.
 „Xperia” şi „Xperia Tablet” sunt mărci comerciale
ale Sony Mobile Communications AB.
 LDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
 „DSEE” şi
sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
 „S-Master” este marcă comercială
a Sony Corporation.
 ClearAudio+ şi
sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
 AOSS este marcă comercială a BUFFALO INC.
 Numele de sisteme şi numele de produse
indicate în acest manual sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale producătorului. În acest manual, mărcile
™ şi ® sunt omise.
51RO
©2015 Sony Corporation
4-567-663-11(2) (RO)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 100 W Black, Silver
  • Optical disc player
  • Ethernet LAN Wi-Fi Bluetooth
  • USB port Near Field Communication (NFC)
  • MP3 playback

Related manuals

Download PDF

advertisement