Sony CMT-SBT300WB  Instrucţiuni de utilizare | Manualzz
Sistem audio pentru
locuinţă
Introducere
Operaţii
Conexiuni la reţea
Instrucţiuni de utilizare
Informaţii suplimentare
Depanare
Măsuri de precauţie/
Specificaţii
CMT-SBT300W/SBT300WB
Pentru clienţii din Australia
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de
incendiu, nu acoperiţi orificiul
de ventilare al aparatului cu
ziare, feţe de masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de
flacără deschisă (de exemplu,
lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de
incendiu şi de electrocutare,
evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se
scurgă lichide şi nu plasaţi pe
aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Deoarece pentru deconectarea
unităţii de la priză se foloseşte
ştecărul principal, conectaţi
unitatea la o priză CA uşor
accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Nu instalaţi echipamentul într-un
spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă
sau un dulap încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau
aparatele cu baterii instalate la
căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune
chiar şi atunci când este oprită,
atât timp cât este conectată la
priza CA.
Acest echipament a fost testat
şi s-a constatat că respectă
limitele specificate în Directiva
privind compatibilitatea
electromagnetică utilizând un
cablu de conectare mai scurt
de 3 metri.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice
cu acest produs măreşte riscul
de a vă fi afectată vederea.
Acest aparat este clasificat ca
fiind un produs LASER din CLASA
1. Acest marcaj este amplasat în
exterior, pe partea din spate.
2RO
Acest echipament trebuie instalat
şi utilizat la cel puţin 20 cm între
radiator şi corpul persoanei
(excluzând extremităţile: mâinile,
încheieturile mâinilor, picioarele
şi gleznele).
Pentru clienţii din Europa
Pentru conectarea la computere
gazdă şi/sau periferice trebuie
utilizate cabluri şi conectori
ecranaţi şi împământaţi corect.
Presiunea fonică excesivă din
căşti poate provoca pierderea
auzului.
Aviz pentru clienţi:
următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute
în statele ce aplică
directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de
sau în numele Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebările
referitoare la modul în care
acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului
autorizat, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania.
Comunicaţi toate problemele
legate de service sau de
garanţie la adresele oferite
în documentele separate
de service sau de garanţie.
Prin prezenta, Sony Corp. declară
că acest echipament respectă
cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei
1999/5/CE.
Pentru detalii, accesaţi următorul
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Eliminarea
echipamentelor
electrice şi
electronice
vechi (valabil
în ţările Uniunii
Europene şi
în alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Doar în Europa
Acest simbol prezent pe produs
sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie
tratat ca deşeu menajer. În
schimb, acesta trebuie predat
la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă
că acest produs este eliminat
în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a acestui produs.
Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru
informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Acest simbol prezent pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că
bateria furnizată împreună cu
produsul respectiv nu trebuie
tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite
baterii, acest simbol să fie utilizat
în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,0005 % mercur
sau 0,004 % plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii
sunt eliminate în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a bateriilor. Reciclarea
materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din
motive de siguranţă, de
performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune
permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal
de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este
tratată în mod corespunzător,
predaţi produsul la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul
de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare
la modul de eliminare în
siguranţă a bateriilor din produs.
Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru
reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la
care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea
bateriilor
uzate (valabil
în ţările Uniunii
Europene şi
în alte ţări din
Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
3RO
Înainte de utilizarea acestui sistem
Defecţiunile ce apar în timpul utilizării
normale a sistemului vor fi reparate de
Sony conform condiţiilor specificate în
garanţia limitată pentru acest sistem.
În orice caz, compania Sony nu va fi
răspunzătoare pentru nicio consecinţă
derivată din eşuarea redării cauzate de
un sistem deteriorat sau defect.
Discuri muzicale codificate
cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor
Acest produs este proiectat pentru redarea
de discuri conforme standardului Compact
Disc (CD). În ultimul timp, unele companii de
înregistrări comercializează diverse discuri
muzicale codificate cu tehnologii de
protejare a drepturilor de autor.
Reţineţi că printre aceste discuri există
unele care nu sunt conforme standardului
CD şi a căror redare cu acest produs s-ar
putea să nu fie posibilă.
Note cu privire la suporturile
DualDisc
Un suport DualDisc este un disc cu două
feţe, care combină material înregistrat DVD
pe o faţă şi material audio digital pe cealaltă
faţă. Totuşi, deoarece partea cu materialul
audio nu este conformă standardului
Compact Disc (CD), nu se garantează
redarea pe acest produs.
4RO
Cuprins
Înainte de utilizarea acestui sistem ....................................................... 4
Caracteristicile acestui sistem ............................................................... 8
Ascultarea de muzică de la diverse surse ........................................... 8
Ascultarea de muzică prin intermediul reţelelor ................................. 8
Introducere
Localizarea şi funcţiile comenzilor......................................................... 9
Unitate (faţă) .................................................................................. 9
Telecomandă ................................................................................10
Conexiuni .............................................................................................. 13
Conectarea antenelor, a difuzoarelor şi a cablului de alimentare ......... 13
Conectarea dispozitivelor iPod/iPhone/iPad sau USB ........................ 14
Pregătirea antenei LAN wireless ...................................................... 15
Ataşarea tampoanelor pentru difuzoare.............................................. 16
Introducerea bateriilor.......................................................................... 17
Setarea ceasului.................................................................................... 18
Operaţii
Redarea unui disc CD-DA/MP3............................................................. 19
Crearea propriului program (Redare programată)...............................22
Redarea unui iPod/iPhone/iPad ......................................................... 24
Modele de iPod/iPhone/iPad compatibile ....................................... 24
Încărcarea unui iPod/iPhone/iPad ...................................................25
Redarea unui fişier de pe un dispozitiv USB ........................................ 26
Încărcarea unui dispozitiv USB ....................................................... 28
Pregătirea unei conexiuni BLUETOOTH............................................... 29
Împerecherea sistemului cu un dispozitiv BLUETOOTH ..................... 30
Conectarea printr-o singură atingere (NFC) .......................................32
Ascultarea de muzică printr-o conexiune BLUETOOTH ...................... 34
5RO
Conexiuni la reţea
Cum să vă conectaţi la reţea ................................................................ 36
Configurarea unei reţele wireless ........................................................ 37
Opţiunea 1: Metodă de utilizare a unei aplicaţii
pentru dispozitive smartphone sau tablete
(dispozitiv Android/iPhone/iPod touch/iPad) ............................. 37
Opţiunea 2: Metodă de setare manuală prin intermediul
Access Point Scan (pentru PC/Mac) ............................................ 38
Opţiunea 3: Metodă pentru utilizarea unui buton WPS în
punctul de acces compatibil cu WPS ........................................... 40
Configurarea reţelelor cu fir ..................................................................41
Opţiunea 4: Metoda DHCP ..............................................................41
Ascultarea de conţinuta audio prin intermediul
DLNA (Digital Living Network Alliance) ............................................ 42
Ascultarea de conţinut audio pe un computer cu Windows 8 ............. 43
Ascultarea de conţinut audio pe un computer cu Windows 7 ............. 47
Ascultarea de conţinut audio pe un computer cu
Windows Vista/Windows XP ...................................................... 49
Utilizarea redării în flux prin internet (Servicii muzică)..........................51
Pregătirea dispozitivului mobil pentru controler ................................51
Utilizarea redării în flux prin internet................................................ 52
Utilizarea AirPlay .................................................................................. 53
Utilizarea aplicaţiei „WALKMAN” pe un dispozitiv
Xperia/Xperia Tablet ........................................................................ 55
Informaţii suplimentare
Ascultarea radioului............................................................................. 56
Acordarea unui post de radio ......................................................... 56
Presetarea posturilor de radio ........................................................ 57
Executarea manuală a scanării automate DAB
(doar pentru CMT-SBT300WB) ................................................... 57
Utilizarea componentelor audio opţionale ......................................... 59
Setarea funcţiei de Automatic Standby (Standby automat)................ 60
Setarea modului de standby pentru BLUETOOTH/reţea......................61
Actualizarea software-ului................................................................... 62
Reglarea sunetului............................................................................... 63
Modificarea afişajului........................................................................... 64
Utilizarea temporizatoarelor................................................................ 65
Setarea temporizatorului de oprire ................................................. 65
Setarea temporizatorului de redare ................................................ 65
6RO
Depanare
Depanare ............................................................................................. 68
Mesaje...................................................................................................73
Măsuri de precauţie/Specificaţii
Măsuri de precauţie ..............................................................................74
Tehnologia wireless BLUETOOTH .........................................................76
Specificaţii.............................................................................................78
7RO
Caracteristicile acestui sistem
Ascultarea de muzică de la diverse surse
pagina 19
pagina 26
CD muzical
Dispozitiv USB
pagina 24
pagina 56
FM/AM/DAB*
iPod/iPhone/iPad
Componentă externă
pagina 59
* AM este disponibil doar pentru CMT-SBT300W sau DAB este disponibil doar pentru CMT-SBT300WB.
Ascultarea de muzică prin intermediul reţelelor
pagina 51
pagina 53
pagina 55
Servicii muzică
AirPlay
Xperia/Xperia Tablet
BLUETOOTH/NFC
DLNA
pagina 29
pagina 42
Sfat
Acest sistem este echipat cu funcţie DSEE pentru a reproduce în mod clar înaltele, indiferent
de nivelul de degradare provocată de compresie.
Reproduce sunetul din surse cu un grad ridicat de comprimare, cum ar fi fişierele MP3,
oferind un sunet natural şi impresionant, apropiat de original.
Funcţia DSEE este activată automat prin recunoaşterea formatului sursei de sunet.
8RO
Introducere
Localizarea şi funcţiile comenzilor
Introducere
Unitate (faţă)
Notă privind funcţia de standby automat
Acest sistem intră automat în modul standby după circa 15 de minute, dacă nu primeşte
nicio comandă şi nu există semnal audio de ieşire. În mod implicit, funcţia de standby
automat este activată. Pentru a dezactiva funcţia, consultaţi pagina 60.
9RO
Telecomandă
Telecomandă: Butoane FUNCTION CD,
USB, BLUETOOTH, TUNER şi AUDIO IN
Apăsaţi butonul corespunzător pentru
funcţii pe care doriţi să îl activaţi.
 Buton/indicator BLUETOOTH
Utilizaţi pentru conectare/deconectare
la/de la un dispozitiv BLUETOOTH sau
pentru a efectua o operaţie de
împerechere (pagina 31, 31, 35).
Lampa centrală indică starea conexiunii
BLUETOOTH. Pentru detalii, consultaţi
„Despre indicatorul BLUETOOTH”
(pagina 29).
 Buton  (redare/pauză)
Utilizaţi-l pentru a porni sau întrerupe
redarea unui disc CD-DA sau MP3 sau
a unui fişier de pe dispozitivul iPod/
iPhone/iPad, USB sau BLUETOOTH
conectat.
 Buton  (oprire)
Utilizaţi-l pentru a opri redarea unui disc
CD-DA sau MP3 sau a unui fişier de pe
dispozitivul iPod/iPhone/iPad, USB sau
BLUETOOTH conectat.
 Butoane operaţii presetare radio/
muzică
Acest manual explică, în principal, operaţiile
efectuate cu ajutorul telecomenzii, însă
aceleaşi operaţii pot fi realizate şi cu ajutorul
butoanelor de pe unitate care au aceleaşi
nume sau unele similare.
 Buton / (alimentare)
Utilizaţi-l pentru a porni şi opri alimentarea.
 Indicator STANDBY
Se aprinde atunci când alimentarea este
oprită. Indicatorul clipeşte atunci când
unitatea detectează nereguli. Consultaţi
„Dacă indicatorul STANDBY  clipeşte”
(pagina 68).
 Senzor telecomandă
 Butoane FUNCTION
Unitate: Buton FUNCTION
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
funcţia este comutată la CD, USB,
BLUETOOTH, DAB*, TUNER FM, TUNER
AM* şi AUDIO IN.
* AM este disponibil doar pentru
CMT-SBT300W sau DAB este disponibil
doar pentru CMT-SBT300WB.
10RO
Unitate: Butoane TUNE +/– şi /
• Butoane TUNE +/–
Utilizaţi-le pentru a acorda postul de
radio dorit sau pentru a selecta un
număr de presetare al unui post de
radio înregistrat.
• Butoane /
Utilizaţi-le pentru a stabili punctul de
început al unei piese sau al unui fişier.
Dacă ţineţi apăsat butonul, puteţi
derula înainte sau înapoi piesa sau
fişierul.
Telecomandă: Butoane TUNE +/–,
/ şi /
• Butoane TUNE +/–
Utilizaţi-le pentru a acorda postul
de radio dorit sau pentru a selecta
un număr de presetare al unui post
de radio acordat.
• Butoane /
Utilizaţi-le pentru a stabili punctul de
început al unei piese sau al unui fişier.
• Butoane /
Utilizaţi-le pentru a derula înapoi sau
înainte o piesă sau un fişier.
 Marca N
Amplasaţi un dispozitiv smartphone
echipat cu funcţia NFC în apropierea
acestei mărci pentru a executa
înregistrarea, conectarea sau
deconectarea BLUETOOTH printr-o
singură atingere. Pentru această
operaţie, este necesară configurarea
în prealabil a unei setări (pagina 32).
 Mufă  (căşti)
Utilizaţi-o pentru a conecta căştile.
 Tavă disc
Utilizaţi-o pentru a încărca un disc CD-DA
sau MP3 (pagina 19).
 Indicator efecte
Oferă informaţii cu privire la starea
acestui sistem.
 Buton EQ
Utilizaţi-l pentru a selecta nivelul basului
sau înaltelor pentru reglarea sunetului
(pagina 63).
 Buton  (deschidere/închidere)
Utilizaţi-l pentru a deschide/închide tava
discului (pagina 19).
 Buton BASS BOOST
Utilizaţi-l pentru a porni sau opri funcţia
bass boost (pagina 63).
 Disc/buton volum
Unitate: Disc VOLUME
Utilizaţi-l pentru a regla volumul,
rotindu-l către stânga sau dreapta.
Telecomandă: Buton VOLUME +/–
Utilizaţi-l pentru a regla volumul,
apăsând pe + sau –.
 Port USB
Utilizaţi-l pentru a conecta un dispozitiv
iPod/iPhone/iPad.
Pentru detalii, consultaţi „Conectarea
dispozitivelor iPod/iPhone/iPad sau
USB” (pagina 14).
 Buton TIMER MENU
Utilizaţi-l pentru a seta ceasul sau
temporizatorul de redare (pagina 18, 66).
 Buton SLEEP
Utilizaţi-l pentru a seta temporizatorul
de oprire (pagina 65).
 Buton FM MODE
Utilizaţi-l pentru a selecta recepţia FM
monofonică sau stereo (pagina 56).
 Buton TUNER MEMORY
Utilizaţi-l pentru a preseta posturi de
radio (pagina 57).
 Butoane operaţii
• Butoane ///
Utilizaţi-le pentru a selecta un element
sau pentru a modifica o setare.
• Butoane
+/–
Utilizaţi-le pentru a selecta un
folder (album) sau un disc MP3
sau dispozitiv USB.
Introducere
 Fereastra afişajului
Afişează informaţiile de configurare
ale unităţii.
 Buton TUNING MODE
Utilizaţi-l pentru a selecta modul de
acordare. De fiecare dată când apăsaţi
butonul, modul se schimbă în AUTO,
PRESET sau MANUAL (pagina 56).
 Buton RETURN
Utilizaţi-l pentru a reveni la starea
anterioară.
 Buton REPEAT
Utilizaţi-l pentru a selecta redarea
repetată (pagina 20, 26).
 Buton PLAY MODE
Utilizaţi-l pentru a selecta modul de
redare (pagina 20, 22, 23, 27).
 Buton DISPLAY
Utilizaţi-l pentru a modifica informaţiile din
fereastra de afişaj  (pagina 18, 35, 64).
 Butoane BASS +/–
Utilizaţi-le pentru a controla sunetul
basului (pagina 63).
 Butoane TREBLE +/–
Utilizaţi-le pentru a controla sunetul
înaltelor (pagina 63).
 Buton CLEAR
Utilizaţi-l pentru a şterge un folder sau
o piesă programat(ă) (pagina 23).
 Buton  (indicator efecte)
Utilizaţi-l pentru a porni/opri indicatorul
de efecte .
 Buton
(introducere)
Utilizaţi-l pentru a accesa un element
sau o setare selectat(ă).
11RO
 Buton OPTIONS
Utilizaţi-l pentru a afişa un meniu
de opţiuni. Apăsaţi /  pentru
a selecta următorul meniu de opţiuni.
DEL LINK: Pentru a şterge informaţiile de
împerechere BLUETOOTH (pagina 32).
BT/NW STBY: Pentru setarea modului
de standby pentru BLUETOOTH/reţea
(pagina 61).
AUTO STBY: Pentru setarea modului
de standby automat (pagina 60).
BT AAC: Pentru recepţionarea datelor în
format de codec AAC de la un dispozitiv
BLUETOOTH (pagina 30).
WPS: Pentru conectarea la o reţea prin
intermediul unui dispozitiv de reţea
compatibil cu WPS (pagina 40).
NW RESET: Pentru iniţializarea conexiunii
la reţea (pagina 38, 54).
UPDATE: Pentru actualizarea softwareului (pagina 62).
Meniurile disponibile pot varia în funcţie
de funcţia utilizată.
12RO
Conexiuni
Conectarea antenelor, a difuzoarelor şi a cablului de alimentare
Introducere
Spatele difuzorului
roşu 
 Intrare alimentare (AC IN)
După ce sunt conectate toate
echipamentele, conectaţi cablul de
alimentare  la priza de perete.
 Conectori difuzoare (stânga/dreapta)
Conectaţi bine cablul difuzorului din dreapta
 la R şi, cablul difuzorului din stânga  la L.
 Mufă AUDIO IN (intrare audio)
Conectaţi echipamentele audio externe
opţionale prin intermediul unui cablu pentru
conexiuni audio (nu este furnizat).
 Conector LAN
Conectaţi un cablu de reţea (nefurnizat).
 Antene
 Antenă cu fir FM (furnizată)
(doar CMT-SBT300W)
 Antenă cadru pentru AM (furnizată)
(doar CMT-SBT300W)
 Antenă cu fir DAB/FM (furnizată)
(doar CMT-SBT300WB)
13RO
Pentru a recepţiona transmisiuni radio,
conectaţi antenele.
Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure
o recepţie bună şi apoi aranjaţi antenele pe
o suprafaţă stabilă (fereastră, perete etc).
Ţineţi antenele departe de unitate, de cablul
de alimentare şi de celelalte componente
AV pentru a evita preluarea de zgomot.
Fixaţi capătul antenei cu fir FM cu bandă
adezivă.
Pentru a pregăti antena cadru
pentru AM
Răsuciţi cablul antenei în
jurul acesteia şi ridicaţi
suportul antenei.
Amplasaţi antena pe
suport şi fixaţi-o în
canelură până când
se aude un clic.
Conectarea dispozitivelor iPod/iPhone/iPad sau USB
Conectarea unui dispozitiv iPod/iPhone/iPad sau USB la portul USB .
Pentru conectarea unui iPod/iPhone/iPad*
la portul USB, utilizaţi cablul USB furnizat
împreună cu dispozitivul iPod/iPhone/iPad.
* Pentru a afla care sunt dispozitivele iPod/
iPhone/iPad pe care le puteţi utiliza cu acest
sistem, consultaţi „Modele de iPod/iPhone/
iPad compatibile” (pagina 24).
14RO
Pregătirea antenei LAN
wireless
Atunci când efectuaţi o conexiune wireless,
puneţi antena wireless din spatele unităţii în
poziţie verticală.
Introducere
Notă cu privire la indicatorul de intensitate
a semnalului LAN wireless
„ ” se aprinde pe afişaj  atunci când
sistemul este pornit şi este realizată
conexiunea LAN wireless la punctul de
acces.* Verificaţi starea recepţiei semnalului
LAN wireless şi instalaţi sistemul într-un loc
în care semnalul recepţionat este puternic.
Cu cât există mai multe segmente, cu atât
este mai puternic semnalul.
*
este, de asemenea, afişat pentru
conexiunile la reţea (LAN) prin cablu.
15RO
Ataşarea tampoanelor pentru difuzoare
Ataşaţi tampoanele pentru difuzoare
furnizate pe partea de dedesubt a
difuzoarelor pentru a preveni alunecarea.
16RO
Introducerea bateriilor
Introducere
Introduceţi cele două baterii R6 (mărimea AA)
furnizate cu partea  mai întâi, potrivind
polarităţile după cum se arată mai jos.
Note
• În condiţii de utilizare normală, bateriile ar
trebui să dureze circa 6 luni.
• Nu combinaţi o baterie veche cu una nouă
şi nu combinaţi tipuri diferite de baterii.
• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă
de timp mai îndelungată, scoateţi bateriile
pentru a evita deteriorările provocate de
scurgerea electrolitului din baterii şi de
corodare.
17RO
Setarea ceasului
Setaţi ceasul utilizând butoanele de pe
telecomandă.
4
Utilizaţi aceeaşi procedură
pentru a seta minutele.
Notă
Setările ceasului sunt reiniţializate atunci când
deconectaţi cablul de alimentare sau dacă are
loc o pană de curent.
Pentru a afişa ceasul când
sistemul este oprit
Apăsaţi în mod repetat DISPLAY  pentru
a afişa ceasul. Ceasul este afişat timp de
circa 8 secunde.
Dacă sistemul este în mod standby pentru
BLUETOOTH/reţea, ceasul nu apare atunci
când se apasă DISPLAY .
1
Apăsaţi / (alimentare) 
pentru a porni sistemul.
2
Apăsaţi TIMER MENU  pentru
a selecta modul de setare
a ceasului.
Dacă „PLAY SET” clipeşte, apăsaţi
în mod repetat /  pentru
a selecta „CLOCK”, apoi apăsaţi
(introducere) .
3
18RO
Apăsaţi în mod repetat / 
pentru a seta ora, apoi apăsaţi
(introducere) .
Operaţii
Redarea unui disc CD-DA/MP3
Etichetă (partea imprimată)
Operaţii
 (deschidere/
închidere) 
1
2
3
Apăsaţi CD FUNCTION .
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION 
pe unitate până când pe afişaj apare
„CD” .
4
Apăsaţi butonul  (deschidere/
închidere)  pentru a închide
tava discului .
5
Apăsaţi butonul  (redare/
pauză) .
Porneşte redarea.
Apăsaţi butonul  (deschidere/
închidere)  pentru a deschide
tava discului .
Când pe afişaj apare „NO DISC” (niciun disc)
În tava pentru discuri nu se află niciun
disc sau este introdus un disc ce
nu poate fi redat pe acest sistem.
Consultaţi „Măsuri de precauţie”
(pagina 74) şi introduceţi un disc redabil.
Introduceţi un disc cu partea
cu eticheta orientată în sus.
Note
• Dacă nu puteţi scoate un disc şi pe afişaj
•
apare „LOCKED” , contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Nu introduceţi un disc cu forme care nu sunt
standard (de ex., inimă, pătrat, stea). În caz
contrar, sistemul poate suferi daune ireparabile.
19RO
• Nu utilizaţi un disc cu bandă adezivă, autocolant
•
sau pastă pe acesta, deoarece poate provoca
defecţiuni.
Atunci când scoateţi un disc, nu atingeţi
suprafaţa discului.
Când apare „PUSH STOP”
Nu puteţi schimba modul de redare în
timpul redării. Opriţi redarea şi schimbaţi,
apoi, modul de redare.
Notă cu privire la modul de redare
Alte operaţii
Pentru
Faceţi următoarele:
Întreruperea
redării
Apăsaţi  . Pentru
a relua redarea, apăsaţi
din nou pe buton.
Oprirea redării
Apăsaţi  .
Selectarea unei
piese sau a unui
fişier
Apăsaţi / .
Găsirea unui
punct dintr-o
piesă sau dintrun fişier
Ţineţi apăsat / 
(sau /  de pe
unitate) în timpul redării
şi eliberaţi butonul la
momentul dorit.
Selectarea
Redării repetate
Apăsaţi în mod repetat
REPEAT  până când
apare „ ” (toate piesele
sau fişierele) sau „ 1”
(o singură piesă sau un
singur fişier).
Selectarea unui
folder pe un disc
MP3
Apăsaţi în mod repetat
+/ .
Scoaterea unui
disc
Apăsaţi   pe unitate.
Pentru a modifica modul de redare
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE  în
timp ce playerul este oprit. Puteţi selecta
modul de redare normală (nu apare nimic
sau apare „FLDR”*), modul de redare
amestecată (apare „SHUF” sau
„FLDR SHUF”*) sau modul de redare
programată (apare „PGM”).
În cazul în care cablul de alimentare este
deconectat în timp ce sistemul este pornit,
modul de redare revine la redarea normală.
Note cu privire la redarea repetată
• „
” indică faptul că se repetă toate
pistele sau fişierele până când opriţi
redarea.
• „ 1” indică faptul că se repetă o singură
piesă sau un singur fişier până când opriţi
redarea.
• În cazul în care cablul de alimentare
este deconectat în timp ce sistemul
este pornit, modul de redare repetată
este anulat.
Note cu privire la modul de redare amestecată
• Când modul de redare amestecată este
setat la „SHUF” (amestecare), sistemul
redă amestecat toate piesele sau fişierele
de pe disc. Când modul de redare
amestecată este setat la „FLDR SHUF”,
sistemul redă amestecat toate piesele
sau fişierele din folderul selectat.
• Atunci când opriţi sistemul, modul
de redare amestecată selectat
(„SHUF” sau „FLDR SHUF”) este dezactivat
şi modul de redare revine la modul
de redare normală (nu apare nimic
sau apare „FLDR”).
Note cu privire la redarea discurilor MP3
• Nu salvaţi foldere sau fişiere nenecesare
pe un disc ce conţine fişiere MP3.
• Folderele care nu conţin niciun fişier
MP3 nu sunt recunoscute de sistem.
• Sistemul poate reda doar fişiere MP3
care au extensia de fişier „.mp3”.
Mod redare
* Când apare „FLDR” sau „FLDR SHUF”, vor fi
redate toate fişierele din folderul selectat de
pe discul MP3.
Când se redă un suport CD-DA (audio), sistemul
efectuează aceeaşi operaţie ca în cazul redării
normale (nu apare nimic) sau în cazul redării
amestecate „SHUF”.
20RO
• Chiar şi atunci când numele fişierului are
extensia „.mp3”, dacă nu este un fişier
audio MP3, redarea fişierului poate
genera un zgomot puternic ce ar putea
deteriora sistemul.
• Numărul maxim de foldere şi fişiere MP3
* Aceasta include foldere care nu conţin fişiere
MP3 sau de alt tip. Numărul de foldere pe care
le poate recunoaşte sistemul poate fi mai mic
decât numărul real de foldere, în funcţie de
structura folderelor.
Operaţii
compatibile cu acest sistem este:
– 999* foldere (inclusiv folderul rădăcină)
– 999 fişiere
– 250 de fişiere MP3 într-un singur folder
– 8 niveluri de foldere (structură
arborescentă de fişiere)
• Nu poate fi garantată compatibilitatea cu
toate software-urile de codificare/scriere
MP3, cu toate unităţile CD-R/RW şi cu
toate suporturile de înregistrare. Un disc
MP3 necompatibil poate produce zgomot
sau sunete întrerupte sau este posibil să
nu fie redat deloc.
21RO
Crearea propriului program
(Redare programată)
Programaţi piesele sau fişierele selectate
utilizând butoanele de pe telecomandă.
4
Selectaţi numărul dorit al piesei
sau al fişierului.
Apăsaţi în mod repetat / 
până când apare numărul dorit al piesei
sau al fişierului.
Număr piesă sau
fişier selectat
1
Apăsaţi CD FUNCTION .
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION 
pe unitate până când pe afişaj apare
„CD” .
Timp total de redare
pentru fişierul sau
piesa selectat(ă)
5
Apăsaţi
6
Repetaţi paşii de la 3 la 5 pentru
a programa alte piese sau fişiere.
.
„- -.- -” apare dacă timpul total de
redare depăşeşte 100 de minute pentru
un CD-DA sau atunci când programaţi
fişiere MP3.
Se pot programa până la 25 de piese
sau de fişiere.
Dacă apare „STEP FULL”
2
Apăsaţi în mod repetat PLAY
MODE  în timp ce playerul este
oprit, până când apare „PGM”
pentru a selecta modul de redare
programată.
3
Selectaţi un folder (doar pentru
discuri cu fişiere MP3).
• Apăsaţi în mod repetat
+/ 
pentru a selecta folderul dorit.
• Dacă doriţi să programaţi toate
fişierele din folder, apăsaţi
22RO
.
Încercaţi să programaţi 26 de piese
sau de fişiere.
Ştergeţi o piesă sau un fişier
programat(ă) şi programaţi din
nou piesa nouă sau fişierul nou.
Consultaţi „Pentru a şterge programul.”
(pagina 23).
7
Apăsaţi  .
Programul de piese sau fişiere începe
să fie redat.
• Fişierele sau piesele programate
rămân disponibile până când scoateţi
discul din tava discului sau
deconectaţi cablul de alimentare.
• Pentru a reda din nou acelaşi
program, apăsaţi  .
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE 
în timp ce playerul este oprit, până când
dispare „PGM”.
Operaţii
Pentru a revoca redarea
programată
Pentru a şterge programul.
Apăsaţi CLEAR  în timp ce redarea
este oprită. De fiecare dată când apăsaţi
pe buton, ultima piesă sau ultimul fişier
programat(ă) va fi şters. Atunci când toate
piesele sau fişierele programate sunt şterse,
apare „NO STEP”.
Note
• Dacă discul este scos după programare, toate
piesele sau fişierele programate sunt şterse.
• În cazul în care cablul de alimentare este
deconectat în timp ce sistemul este pornit,
piesele sau fişierele programate sunt şterse.
23RO
Redarea unui iPod/iPhone/iPad
Puteţi reda un iPod/iPhone/iPad prin
conectarea acestuia la sistem. Puteţi opera
dispozitivul iPod/iPhone/iPad cu ajutorul
butoanelor de pe acest sistem.
Modele de iPod/iPhone/
iPad compatibile
Modelele de iPod/iPhone/iPad ce pot fi
utilizate cu acest sistem sunt următoarele:
Model compatibil
Conexiune Conexiune
USB
AirPlay
iPod touch
(a 5-a generaţie)


iPod touch
(a 4-a generaţie)


iPod touch
(a 3-a generaţie)


iPod nano
(a 7-a generaţie)

—
iPod nano
(a 6-a generaţie)

—
iPod nano
(a 5-a generaţie)

—
iPod nano
(a 4-a generaţie)

—
iPod classic

—
iPhone 5


iPhone 4S


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad
(a 4-a generaţie)


iPad mini


iPad
(a 3-a generaţie)


iPad 2




iPad
începând cu aprilie 2013
24RO
„Made for iPod”, „Made for iPhone” şi „Made
for iPad” înseamnă că un accesoriu electronic
a fost conceput pentru a se conecta în mod
specific la iPod, iPhone sau iPad şi că
respectarea standardelor de performanţă
Apple a fost certificată de către dezvoltator.
Compania Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu standardele de
siguranţă şi de reglementare. Reţineţi că
utilizarea acestui accesoriu cu iPod, iPhone
sau iPad poate afecta performanţa în regim
de funcţionare wireless.
1
Apăsaţi USB FUNCTION .
2
Conectaţi cablul USB furnizat
împreună cu dispozitivul iPod/
iPhone/iPad la portul USB 
de pe unitate.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION 
pe unitate până când pe afişaj apare
„USB” .
3
Conectaţi cablul USB furnizat
împreună cu dispozitivul iPod/
iPhone/iPad la iPod/iPhone/iPad.
Indicatorul de funcţie de pe afişaj 
se modifică din „USB” în „iPod”.
4
Dacă pe afişaj apare „iPod” ,
apăsaţi   pentru a începe
redarea.
Încărcarea unui iPod/
iPhone/iPad
Încărcarea începe automat atunci când
conectaţi un iPod/iPhone/iPad la acest
sistem, iar sistemul este pornit.
1
Porniţi alimentarea sistemului.
2
Conectaţi dispozitivul iPod/
iPhone/iPad la portul USB de
pe unitate.
Apăsaţi / (alimentare)  pentru
a porni sistemul.
Puteţi executa următoarele operaţii cu
ajutorul butoanelor de pe telecomanda
sau unitatea sistemului.
Pentru
Faceţi următoarele:
Pentru detalii despre conexiune,
consultaţi pagina 14.
Întreruperea
redării
Apăsaţi   or  .
Pentru a relua redarea,
apăsaţi din nou pe
buton.
Încărcarea dispozitivului iPod/iPhone/
iPad începe. Pentru detalii, consultaţi
ghidul utilizatorului dispozitivului iPod/
iPhone/iPad.
Oprirea redării
Apăsaţi  .
Selectarea unei
piese sau a unui
capitol al unei
cărţi audio/al
unui podcast
Apăsaţi / .
Găsirea unui
punct dintr-o
piesă sau dintrun capitol al
unei cărţi audio/
al unui podcast
Menţineţi apăsat /
  (/  de
pe unitate) în timpul
redării şi eliberaţi
butonul la momentul
dorit.
•
•
Apăsaţi /  pentru a opri sistemul, apoi
deconectaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad.
• Nu puteţi încărca un dispozitiv iPod/iPhone/
• Performanţa sistemului poate varia, în funcţie
•
Pentru a opri încărcarea dispozitivului iPod/
iPhone/iPad
Note cu privire la încărcare
Note
•
Operaţii
Alte operaţii
iPad atunci când sistemul este oprit.
• Dacă sistemul intră în modul standby în timpul
•
încărcării unui dispozitiv iPod/iPhone/iPad,
încărcarea în curs este întreruptă. Înainte de
încărcare, dezactivaţi funcţia Standby automat.
Pentru detalii, consultaţi „Setarea funcţiei de
Automatic Standby (Standby automat)”
(pagina 60).
Pentru a afla dacă dispozitivul se încarcă sau nu,
verificaţi pictograma bateriei de pe afişajul
dispozitivului iPod/iPhone/iPad.
de specificaţiile dispozitivului dumneavoastră
iPod/iPhone/iPad.
Nu transportaţi sistemul cu un iPod/iPhone/
iPad conectat la acesta. Acest lucru poate
provoca o defecţiune.
Pentru a regla nivelul volumului, utilizaţi
VOLUME +/  de pe telecomandă sau discul
VOLUME  de pe unitate.
Pentru a utiliza un iPod/iPhone/iPad, consultaţi
ghidul utilizatorului primit cu dispozitivul iPod/
iPhone/iPad.
Sony nu poate accepta responsabilitatea în
cazul în care datele înregistrate pe iPod/iPhone/
iPad se pierd sau se deteriorează atunci când se
utilizează un iPod/iPhone/iPad cu acest sistem.
25RO
Redarea unui fişier de pe un dispozitiv USB
Puteţi reda pe acest sistem fişiere audio
stocate pe un dispozitiv USB prin conectarea
unei memorii USB sau a unui dispozitiv USB
la sistem.
Formatul audio ce poate fi redat pe acest
sistem este MP3/WMA*/AAC*.
Pentru a afla informaţii despre dispozitive
USB compatibile, consultaţi site-urile Web
de mai jos.
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
* Fişierele cu protecţie de drepturi de autor DRM
(Administrare drepturi digitale) sau fişierele
descărcate dintr-un magazin de muzică online
nu pot fi redate pe acest sistem. Dacă încercaţi
să redaţi un astfel de fişier, sistemul redă
următorul fişier audio neprotejat.
1
26RO
Apăsaţi USB FUNCTION .
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION 
pe unitate până când pe afişaj apare
„USB” .
2
Conectaţi dispozitivul USB în
mod direct sau prin intermediul
cablului USB furnizat odată cu
dispozitivul USB la portul USB 
de pe unitate.
3
Apăsaţi   pentru a porni
redarea.
Alte operaţii
Puteţi executa următoarele operaţii cu
ajutorul butoanelor de pe telecomanda
sau unitatea sistemului.
Pentru
Faceţi următoarele:
Întreruperea
redării
Apăsaţi  . Pentru a relua
redarea, apăsaţi din nou pe
buton.
Oprirea
redării
Apăsaţi  . Pentru a relua
redarea, apăsaţi  *1.
Pentru a revoca reluarea
redării, apăsaţi din nou 
*2.
Selectarea
unui folder
Apăsaţi în mod
repetat
+/ .
Selectarea
unui fişier
Apăsaţi / .
Găsirea unui
punct dintrun fişier
Menţineţi apăsat / 
(/  de pe unitate)
în timpul redării şi eliberaţi
butonul la momentul dorit.
Selectarea
Redării
repetate
Apăsaţi în mod repetat
REPEAT  până când apare
„ ” (toate fişierele audio)
sau „ 1” (un singur fişier
audio).
*1
*2
Când se redă un fişier VBR MP3/WMA, este
posibil ca sistemul să reia redarea de la un
punct diferit.
Când reluarea redării este revocată, afişajul
revine la numărul de foldere.
Pentru a modifica modul de
redare
• Poate dura un timp înainte ca „READING” să
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE  în
timp ce playerul este oprit. Puteţi selecta
modul de redare normală (nu apare nimic
sau apare „FLDR”*1) sau modul de redare
amestecată (apare „SHUF” sau
„FLDR SHUF”*2).
•
•
*1
•
*2
Notă cu privire la modul de redare
În cazul în care cablul de alimentare este
deconectat în timp ce sistemul este pornit,
modul de redare revine la redarea normală.
Note cu privire la redarea repetată
• „
” indică faptul că se repetă toate
fişierele până când opriţi redarea.
• „ 1” indică faptul că se repetă un
singur fişier până când opriţi redarea.
• În cazul în care cablul de alimentare este
deconectat în timp ce sistemul este pornit,
modul de redare repetată este anulat.
Notă cu privire la modul de redare amestecată
Atunci când opriţi sistemul, modul de
redare amestecată selectat („SHUF” sau
„FLDR SHUF”) este dezactivat şi modul de
redare revine la modul de redare normală
(nu apare nimic sau apare „FLDR”).
Note
• Ordinea de redare pentru sistem poate diferi
de cea a playerului muzical digital conectat.
•
•
Operaţii
Dacă nu este selectată nicio opţiune, sistemul
redă toate fişierele de pe dispozitivul USB.
Dacă este selectată „FLDR”, sistemul redă
toate fişierele din folderul selectat de pe
dispozitivul USB.
Dacă este selectată „SHUF”, sistemul redă
amestecat toate fişierele audio de pe
dispozitivul USB. Dacă este selectată
„FLDR SHUF”, sistemul redă amestecat toate
fişierele audio din folderul selectat.
apară după conectare, în funcţie de tipul de
dispozitiv USB conectat.
Nu conectaţi dispozitivul USB printr-un hub USB.
Când este conectat un dispozitiv USB, sistemul
citeşte toate fişierele de pe dispozitivul USB.
Dacă pe dispozitivul USB există mai multe
foldere sau fişiere, este posibil să dureze un
timp mai îndelungat pentru a termina citirea
dispozitivului USB.
În cazul unor dispozitive USB conectate este
posibil să dureze un timp mai îndelungat pentru
a transmite semnale de la sistem sau pentru
a termina citirea dispozitivului USB.
Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate
software-urile de codificare/scriere. Dacă
fişierele audio de pe dispozitivul USB au fost
codificate iniţial cu un software incompatibil,
este posibil ca fişierele respective să genereze
zgomot sau să fie redate incorect.
Numărul maxim de foldere şi fişiere de pe
dispozitivul USB compatibile cu acest sistem este:
– 1,000* foldere (inclusiv folderul rădăcină)
– 3.000 de fişiere
– 250 de fişiere MP3 într-un singur folder
– 8 niveluri de foldere (structură arborescentă
de fişiere)
* Aceasta include foldere care nu conţin fişiere
audio redabile sau foldere goale. Numărul de
foldere pe care le poate recunoaşte sistemul
poate fi mai mic decât numărul real de
foldere, în funcţie de structura folderelor.
• Sistemul nu acceptă neapărat toate funcţiile
furnizate de un dispozitiv USB conectat.
• Folderele care nu conţin niciun fişier audio
nu sunt recunoscute.
• Formatele audio pe care le puteţi asculta
cu acest sistem sunt următoarele:
– MP3: extensie fişier „.mp3”
– WMA: extensie fişier „.wma”
– AAC: extensie fişier „.m4a”, „.mp4” sau
„.3gp”
Reţineţi că şi atunci când numele fişierului
are extensia corectă, dacă fişierul în sine diferă,
este posibil ca sistemul să genereze zgomot
sau să se defecteze.
• Asiguraţi-vă că opriţi sistemul înainte de a
•
îndepărta dispozitivul USB. Dacă îndepărtaţi
dispozitivul USB în timp ce sistemul este pornit,
datele de pe dispozitivul USB se pot deteriora.
Când este necesară o conexiune prin cablu USB,
conectaţi cablul USB furnizat împreună cu
dispozitivul USB ce urmează să fie conectat.
Pentru detalii despre conectare, consultaţi
manualul de utilizare primit cu dispozitivul
USB ce urmează a fi conectat.
27RO
Încărcarea unui
dispozitiv USB
Încărcarea începe automat atunci când
conectaţi un dispozitiv USB la acest sistem,
iar sistemul este pornit.
1
2
Porniţi alimentarea sistemului.
Apăsaţi / (alimentare)  pentru
a porni sistemul.
Conectaţi dispozitivul USB
la portul USB de pe unitate.
Pentru detalii despre conexiune,
consultaţi pagina 14.
Pentru a opri încărcarea dispozitivului USB
Apăsaţi /  pentru a opri sistemul,
apoi deconectaţi cablul USB.
Note cu privire la încărcare
• Nu puteţi încărca dispozitivul USB atunci
•
28RO
când sistemul este oprit. Este posibil ca
unele dispozitive USB să nu poată fi încărcate,
din cauza caracteristicilor lor.
Dacă sistemul intră în modul standby în
timpul încărcării unui dispozitiv USB, încărcarea
în curs este întreruptă. Înainte de încărcare,
dezactivaţi funcţia Standby automat. Pentru
detalii, consultaţi „Setarea funcţiei de Automatic
Standby (Standby automat)” (pagina 60).
Pregătirea unei conexiuni BLUETOOTH
Sistemul acceptă înregistrarea şi conectarea
dispozitivului BLUETOOTH şi NFC care
permite comunicaţiile de date prin simpla
atingere a locului specificat. Pentru detalii
despre NFC, consultaţi „Conectarea printr-o
singură atingere (NFC)” (pagina 32).
Ce este împerecherea?
Dispozitivele BLUETOOTH care vor fi
conectate trebuie înregistrate în prealabil
unul cu altul. Împerecherea este o operaţie
de înregistrare a două dispozitive.
Odată ce operaţia de împerechere are loc,
aceasta nu mai trebuie efectuată din nou.
Totuşi, în situaţiile următoare, operaţia de
împerechere trebuie efectuată din nou:
• Informaţiile legate de împerechere au
fost şterse când dispozitivul BLUETOOTH
a fost reparat.
• Încercaţi să împerecheaţi sistemul cu
peste 10 dispozitive BLUETOOTH.
Acest sistem poate fi împerecheat cu
maximum 9 dispozitive BLUETOOTH.
Dacă împerecheaţi un alt dispozitiv
BLUETOOTH după împerecherea cu
9 dispozitive, informaţiile de împerechere
ale primului dispozitiv conectat la sistem
sunt suprascrise cu cele ale noului
dispozitiv.
• Informaţiile legate de înregistrarea
acestui sistem sunt şterse de pe
dispozitivul conectat.
• Dacă iniţializaţi sistemul sau ştergeţi
istoricul de împerechere cu sistemul,
toate informaţiile legate de împerechere
vor fi şterse.
Despre indicatorul BLUETOOTH
Indicatorul BLUETOOTH din centrul
butonului BLUETOOTH  permite
verificarea stării BLUETOOTH.
Stare sistem
Culoare
indicator
Stare
indicator
Sistemul
este în mod
BLUETOOTH
Standby (atunci
când sistemul
este pornit)
Albastru
Clipeşte lent.
În timpul
împerecherii
BLUETOOTH
Albastru
Clipeşte rapid.
Sistemul
încearcă să
se conecteze
la un dispozitiv
BLUETOOTH
Albastru
Clipeşte.
Sistemul
a stabilit
o conexiune
cu un dispozitiv
BLUETOOTH.
Albastru
Aprins.
Operaţii
Puteţi asculta muzică de pe un iPod/
iPhone/iPad sau un dispozitiv BLUETOOTH
prin intermediul unei conexiuni wireless.
Înainte de a utiliza funcţia BLUETOOTH,
realizaţi împerecherea pentru a înregistra
dispozitivul BLUETOOTH.
Sistemul acceptă BLUETOOTH A2DP
(Profil distribuţie audio avansată) şi AVRCP
(Profil control audio-video la distanţă).
Pentru detalii, consultaţi „Tehnologia
wireless BLUETOOTH” (pagina 76).
Note
• Pentru detalii privind operaţiile dispozitivului
•
BLUETOOTH ce va fi conectat, consultaţi
manualul de utilizare furnizat împreună
cu dispozitivul BLUETOOTH.
Dispozitivul BLUETOOTH ce va fi conectat
trebuie să accepte A2DP (Profil distribuţie
audio avansată).
29RO
Activarea recepţiei codecului AAC
Puteţi recepţiona date în format AAC de la
un dispozitiv BLUETOOTH. Pentru a activa
recepţia, configuraţi utilizând meniul de
opţiuni.
1
Apăsaţi OPTIONS  pentru a afişa meniul
de setări.
2
Apăsaţi în mod repetat /  pentru
a selecta „BT AAC”, apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi în mod repetat /  pentru
a selecta „ON” sau „OFF”, apoi
apăsaţi
.
ON: pentru a recepţiona în format AAC
OFF: pentru a recepţiona în format SBC
Note
• Dacă iniţiaţi configurarea în timpul conexiunii
BLUETOOTH, conexiunea este întreruptă.
• Când folosiţi un produs Apple, actualizaţi
•
versiunea software-ului produsului la cea
mai recentă ediţie. Pentru detalii referitoare
la actualizare, consultaţi manualul de utilizare
primit împreună cu produsul Apple.
Dacă sunetul este întrerupt în timpul recepţiei
în format AAC, setaţi meniul BT AAC la
valoarea „OFF”.
Împerecherea sistemului cu
un dispozitiv BLUETOOTH
1
Plasaţi dispozitivul BLUETOOTH
ce va fi conectat la o distanţă de
maximum 1 metru faţă de sistem.
2
Apăsaţi BLUETOOTH FUNCTION .
Exemplu de conexiune
Dispozitiv BLUETOOTH precum
„WALKMAN”*
* Verificaţi dacă dispozitivul WALKMAN este un
dispozitiv BLUETOOTH sau nu prin intermediul
manualului de utilizare furnizat împreună cu
dispozitivul WALKMAN.
30RO
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION 
pe unitate până când pe afişaj apare
„BT AUDIO” .
Indicatorul BLUETOOTH clipeşte încet
în culoarea albastră.
• Dacă sistemul a fost conectat
automat în trecut la un dispozitiv
BLUETOOTH, apăsaţi BLUETOOTH 
pe unitate pentru a anula conexiunea,
astfel încât pe afişaj să apară
„BT AUDIO” .
3
Apăsaţi şi menţineţi apăsat
BLUETOOTH  de pe unitate
timp de cel puţin 2 secunde.
6
Acţionaţi dispozitivul
BLUETOOTH şi efectuaţi
conexiunea BLUETOOTH.
Indicatorul BLUETOOTH clipeşte rapid
în culoarea albastră şi pe afişaj clipeşte
mesajul „PAIRING” .
Sistemul se află în modul de
împerechere.
4
• „Cheie de autentificare” mai poate purta numele
• Acest sistem apare sub forma „SONY:CMT-
•
•
•
•
5
Note
După ce se termină căutarea, pe afişajul
dispozitivului BLUETOOTH poate apărea
o listă de dispozitive găsite.
SBT300W (Bluetooth)” sau „SONY:CMTSBT300WB (Bluetooth)”. Dacă nu apare,
reluaţi procedura de la pasul 1.
Atunci când se realizează conexiunea cu
acest sistem, selectaţi profilul audio (A2DP,
AVRCP) pe dispozitivul BLUETOOTH.
Dacă dispozitivul BLUETOOTH nu acceptă
AVRCP (Profil control audio-video la
distanţă), nu puteţi executa redarea
sau alte operaţii pe sistem.
Pentru detalii privind operaţiile dispozitivului
BLUETOOTH ce va fi conectat, consultaţi
manualul de utilizare furnizat împreună
cu dispozitivul BLUETOOTH.
Selectaţi „SONY:CMT-SBT300W
(Bluetooth)” sau „SONY:CMTSBT300WB (Bluetooth)” de pe
afişajul dispozitivului BLUETOOTH.
Dacă vi se indică să introduceţi
o cheie de autentificare pe dispozitivul
BLUETOOTH, introduceţi „0000”.
•
Operaţii
Efectuaţi operaţiunea de
împerechere pe dispozitivul
BLUETOOTH şi căutaţi sistemul
pe dispozitivul BLUETOOTH.
Atunci când împerecherea este
finalizată şi conexiunea cu dispozitivul
BLUETOOTH este stabilită în mod
corect, afişajul  se schimbă din
„PAIRING” în „BT AUDIO”, iar indicatorul
BLUETOOTH  clipeşte lent în culoarea
albastră.
• În funcţie de tipul de dispozitiv
BLUETOOTH, conexiunea poate
porni automat după finalizarea
împerecherii.
de „Cod de autentificare”, „Cod PIN”, „Număr
PIN” sau „Parolă”.
Starea de standby a împerecherii sistemului
este anulată după aproximativ 5 minute. Dacă
împerecherea nu este realizată cu succes, reluaţi
procedura de la pasul 1.
Dacă doriţi să împerecheaţi sistemul cu mai
multe dispozitive BLUETOOTH, executaţi
procedura de la pasul 1 la pasul 6 individual
pentru fiecare dispozitiv BLUETOOTH.
Sfat
Puteţi efectua o operaţie de împerechere sau
puteţi încerca să stabiliţi o conexiune BLUETOOTH
cu un alt dispozitiv BLUETOOTH în timp ce
conexiunea BLUETOOTH este stabilită cu un
dispozitiv BLUETOOTH. Conexiunea BLUETOOTH
curentă este anulată atunci când conexiunea
BLUETOOTH cu un alt dispozitiv este realizată cu
succes.
Pentru a şterge informaţiile
legate de înregistrarea
împerecherii
1 Apăsaţi BLUETOOTH FUNCTION .
• Apăsaţi în mod repetat FUNCTION 
•
2
pe unitate până când pe afişaj apare
„BT AUDIO” .
Atunci când sistemul este conectat la un
dispozitiv BLUETOOTH, pe afişajul  al
sistemului apare setul de nume pentru
dispozitivul BLUETOOTH conectat. Apăsaţi
BLUETOOTH  pe unitate pentru a anula
conexiunea cu respectivul dispozitiv
BLUETOOTH pentru ca pe afişaj să apară
„BT AUDIO” .
Apăsaţi OPTIONS  pentru a afişa meniul
de setări.
31RO
3
Apăsaţi în mod repetat /  pentru
a selecta „DEL LINK”, apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi în mod repetat /  pentru
a selecta „OK”, apoi apăsaţi
.
• Pentru unele dispozitive smartphone,
este posibil ca această funcţie să fie
disponibilă fără a descărca „NFC Easy
Connect”. În acest caz, funcţionarea şi
specificaţiile dispozitivului smartphone
pot fi diferite de descrierea din acest
manual. Pentru detalii, consultaţi
ghidul de utilizare primit împreună
cu dispozitivul smartphone.
Apare mesajul „COMPLETE” pe afişaj , iar
informaţiile legate de împerechere sunt şterse.
Notă
Dacă aţi şters informaţiile despre împerechere, nu
puteţi realiza o conexiune BLUETOOTH, decât dacă
efectuaţi din nou împerecherea. Pentru a conecta
din nou sistemul la un dispozitiv BLUETOOTH,
trebuie să introduceţi cheia de autentificare pe
dispozitivul BLUETOOTH.
1
Accesaţi site-ul Web de mai jos pentru
a instala aplicaţia.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Dacă accesaţi utilizând un cod 2D
Citiţi următorul cod 2D pentru acces.
Conectarea printr-o singură
atingere (NFC)
NFC este o tehnologie ce permite
comunicarea wireless pe rază scurtă între
diverse dispozitive, cum ar fi telefoane
mobile şi etichete IC.
NFC permite comunicaţiile de date prin
simpla atingere a dispozitivului într-un
loc specificat.
Dispozitivele smartphone compatibile sunt
cele echipate cu funcţie NFC (sistem de
operare compatibil: Android versiunea 2.3.3
sau o versiunea ulterioară, cu excepţia
Android 3.x).
Setaţi dispozitivul smartphone pentru
a activa funcţia NFC.
Pentru detalii, consultaţi ghidul de utilizare
primit împreună cu dispozitivul smartphone.
Despre aplicaţia „NFC Easy Connect”
Aceasta este o aplicaţie gratuită utilizată în
special pentru Android. Căutaţi pe internet
informaţii detaliate despre „NFC Easy
Connect” şi descărcaţi aplicaţia.
Consultaţi site-ul Web de mai jos pentru
a afla informaţii despre dispozitivele
compatibile.
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
• În unele ţări şi regiuni, este posibil să nu
Pregătirea pe dispozitivul smartphone
(Android)
Trebuie doar să atingeţi dispozitivul
smartphone de sistem. Sistemul
este pornit automat şi sunt realizate
împerecherea şi conexiunea BLUETOOTH.
Pe dispozitivul smartphone trebuie să
fie instalată o aplicaţie conformă cu NFC.
Dacă nu este instalată, puteţi descărca
„NFC Easy Connect” din Google Play.
• În unele ţări şi regiuni, este posibil să
nu trebuiască să fie descărcată aplicaţia
conformă cu NFC.
32RO
2
trebuiască să fie descărcată aplicaţia conformă
cu NFC.
Realizarea unei conexiuni cu
dispozitivul smartphone printr-o
singură atingere
1
Porniţi aplicaţia „NFC Easy Connect”
pe smartphone.
Asiguraţi-vă că apare afişajul aplicaţiei.
2
Atingeţi dispozitivul smartphone de
unitate.
Atingeţi dispozitivul smartphone de simbolul N
de pe unitate şi menţineţi contactul până când
dispozitivul smartphone vibrează.
Operaţii
Finalizaţi conexiunea cu dispozitivul
smartphone, urmând instrucţiunile de pe ecran.
Consultaţi ghidul de utilizare al dispozitivului
smartphone pentru a afla care este partea
dispozitivului smartphone ce trebuie utilizată
pentru a realiza contactul.
Pentru a deconecta printr-o singură atingere
Pentru a deconecta conexiunea realizată,
atingeţi dispozitivul smartphone de
simbolul N de pe unitate.
Pentru comuta un dispozitiv conectat printr-o
singură atingere
Atunci când atingeţi un smartphone
conform cu NFC de unitate în timp ce un
alt dispozitiv BLUETOOTH este conectat
la sistem, dispozitivul BLUETOOTH este
deconectat, iar sistemul este conectat
la smartphone.
Dacă atingeţi dispozitivul smartphone
conectat la acest sistem de căşti sau
difuzoare BLUETOOTH conforme cu NFC,
dispozitivul smartphone este deconectat
de la sistem şi este conectat la dispozitivul
BLUETOOTH atins.
33RO
Ascultarea de muzică printr-o conexiune
BLUETOOTH
Puteţi utiliza un dispozitiv BLUETOOTH
care este împerecheat cu sistemul şi puteţi
reda muzică prin intermediul conexiunii
BLUETOOTH.
Puteţi regla volumul sistemului şi puteţi
executa operaţiile de redare/oprire utilizând
dispozitivul BLUETOOTH conectat. Pentru
detalii despre operaţii, consultaţi manualul
de utilizare primit împreună cu dispozitivul
BLUETOOTH.
2
Efectuaţi conexiunea
BLUETOOTH cu dispozitivul
BLUETOOTH.
După ce conexiunea este realizată,
pe afişaj apare „CONNECT”  apoi
apare setul de nume pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
• Dacă dispozitivul BLUETOOTH a fost
conectat la sistem în trecut, acesta
se poate conecta automat fără a fi
necesară operarea de către utilizator.
• Pentru detalii privind operaţiile
dispozitivului BLUETOOTH, consultaţi
manualul de utilizare furnizat
împreună cu dispozitivul BLUETOOTH.
Confirmaţi următoarele înainte de a reda
muzică:
• Funcţia BLUETOOTH a dispozitivului
BLUETOOTH este activată.
• Împerecherea cu sistemul a fost finalizată.
3
Apăsaţi   pentru a porni
redarea.
• În funcţie de dispozitivul BLUETOOTH,
este posibil să trebuiască să porniţi
mai întâi un player de muzică pe
dispozitivul BLUETOOTH.
• În funcţie de dispozitivul BLUETOOTH,
este posibil să trebuiască să apăsaţi
  de două ori.
4
1
34RO
Apăsaţi BLUETOOTH FUNCTION .
Indicatorul BLUETOOTH clipeşte încet în
culoarea albastră.
• Apăsaţi în mod repetat FUNCTION 
pe unitate până când pe afişaj apare
„BT AUDIO” .
Apăsaţi VOLUME +/  pentru
a regla volumul.
• Rotiţi discul VOLUME  de pe unitate
înspre stânga sau înspre dreapta
pentru a regla volumul.
• Dacă volumul nu poate fi modificat,
reglaţi-l de pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Alte operaţii
Puteţi executa următoarele operaţii cu
ajutorul butoanelor de pe telecomanda
sau unitatea sistemului.
Pentru
Faceţi următoarele:
Întreruperea
redării
Apăsaţi  *.
Oprirea redării
Apăsaţi  .
Selectarea
unui folder
Apăsaţi
Selectarea
unui fişier
Apăsaţi / .
Găsirea unui
punct dintr-un
fişier
Ţineţi apăsat / 
(sau /  de pe
unitate) în timpul redării
şi eliberaţi butonul la
momentul dorit.
+/ .
Operaţii
* În funcţie de dispozitivul BLUETOOTH, este
posibil să trebuiască să apăsaţi   de
două ori.
Notă
Este posibil ca operaţiile descrise în acest manual
să nu fie disponibile pentru anumite dispozitive
BLUETOOTH. În plus, operaţiile reale pot diferi
în funcţie de dispozitivul BLUETOOTH conectat.
Pentru a verifica adresa unui dispozitiv
BLUETOOTH conectat
Apăsaţi DISPLAY  în timp ce pe afişaj este
indicat setul de nume de pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat . Adresa
dispozitivului BLUETOOTH apare de două
ori pe afişaj, timp de 8 secunde.
Pentru a anula conexiunea cu dispozitivul
BLUETOOTH
Apăsaţi BLUETOOTH  pe unitate. Pe afişaj
apare „DISCONNECT” .
În funcţie de tipul de dispozitiv BLUETOOTH,
conexiunea poate fi anulată automat atunci
când opriţi redarea.
35RO
Conexiuni la reţea
Cum să vă conectaţi la reţea
Configuraţi reţeaua după ce verificaţi mediul
de reţea. Consultaţi următoarele descrieri.
Configurarea unei reţele wireless
Selectaţi metoda potrivită şi începeţi să
efectuaţi setările de reţea. Nu conectaţi
niciun cablu de reţea (LAN) la sistem.
• Opţiunea 1: Metodă de utilizare a unei
aplicaţii pentru dispozitive smartphone
sau tablete (dispozitiv Android/iPhone/
iPod touch/iPad) (pagina 37)
• Opţiunea 2: Metodă de setare manuală
prin intermediul Access Point Scan
(pentru PC/Mac) (pagina 38)
• Opţiunea 3: Metodă pentru utilizarea unui
buton WPS în punctul de acces compatibil
cu WPS (pagina 40)
Configurarea unei reţele prin
cablu
• Opţiunea 4: Metoda DHCP (pagina 41)
Sfat
Pentru conectarea adresei IP fixe şi configurarea
serverului proxy, utilizaţi ecranul de la pasul 8 din
„Opţiunea 2: Metodă de setare manuală prin
intermediul Access Point Scan (pentru PC/Mac)”
(pagina 38).
36RO
Configurarea unei reţele wireless
Notă
Opţiunea 1: Metodă de
utilizare a unei aplicaţii pentru
dispozitive smartphone sau
tablete (dispozitiv Android/
iPhone/iPod touch/iPad)
Note
• Înainte de a începe această procedură, reţineţi
•
•
1
că reţeaua Wi-Fi nu va fi protejată până când
nu este finalizată configurarea. După ce este
finalizată configurarea, reţeaua Wi-Fi va fi
protejată din nou în momentul în care
configuraţi securitatea reţelei LAN wireless.
Următoarea procedură trebuie finalizată în
decurs de 30 de minute. Dacă nu o puteţi finaliza,
opriţi sistemul şi reluaţi procedura de la pasul 1.
Dacă în timpul configurării reţelei apar
probleme, reluaţi procedura de la pasul 1.
Trebuie să aveţi la dispoziţie pentru
referinţă numele reţelei wireless
(SSID) şi cheia de securitate
a routerului/punctului de acces
LAN wireless ce va fi utilizat.
Pentru informaţii despre SSID şi cheia
de securitate, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale routerului/punctului de
acces LAN wireless.
2
Descărcaţi aplicaţia „NS Setup”.
Puteţi descărca de pe site-ul Web
aplicaţia gratuită din „Google Play”
pentru dispozitive Android sau din
„App Store” pentru iPhone/iPod touch/
iPad.
Conexiuni la reţea
La configurarea unei reţele wireless, este posibil
să fie nevoie de SSID (nume reţea wireless) şi de
cheia de securitate (cheie WEP sau WPA). Cheia
de securitate (sau cheia de reţea) este o cheie de
criptare utilizată pentru a limita dispozitivele cu
care poate avea loc o comunicare. Este utilizată
pentru a asigura securitate sporită dispozitivelor
care comunică prin intermediul unui router LAN
wireless/punct de acces.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nssetup.app
iOS
https://itunes.apple.com/au/app/nssetup/id537150314?mt=8
Dacă accesaţi utilizând un cod 2D
Citiţi următorul cod 2D pentru acces.
Android
iOS
SSID (nume reţea wireless)
Cheie de securitate (cheie WEP sau WPA)
Puteţi căuta cu uşurinţă aplicaţia dacă
scrieţi „NS Setup” în ecranul de căutare.
37RO
3
Apăsaţi / (alimentare) 
pentru a porni sistemul.
4
Apăsaţi OPTIONS  pentru
a afişa meniul de setări.
5
Apăsaţi în mod repetat / 
pentru a selecta „NW RESET”,
apoi apăsaţi
. Când pe afişaj
apare „OK”, apăsaţi
.
Sistemul se opreşte automat.
6
Opţiunea 2: Metodă de
setare manuală prin
intermediul Access Point
Scan (pentru PC/Mac)
Notă
Reţineţi că reţeaua Wi-Fi nu va fi protejată până
când nu este finalizată configurarea. După ce
este finalizată configurarea, reţeaua Wi-Fi va fi
protejată din nou în momentul în care configuraţi
securitatea reţelei LAN wireless.
1
Apăsaţi / (alimentare) 
pentru a porni sistemul.
Când
clipeşte pe afişaj ,
executaţi următoarea operaţie.
SSID (nume reţea wireless)
Când configuraţi cu un iPhone/iPod
touch/iPad
Cheie de securitate (cheie WEP sau WPA)
Din ecranul Home (Acasă), accesaţi
[Settings] (Setări) - [Wi-Fi] şi selectaţi
„Sony_Wireless_Audio_Setup”.
Dacă „Sony_Wireless_Audio_Setup” nu
apare, aşteptaţi până când
clipeşte
pe afişaj , apoi efectuaţi din nou
căutarea.
7
Lansaţi aplicaţia „NS Setup”.
8
Efectuaţi configurarea urmând
instrucţiunile de pe ecran.
După ce configurarea este finalizată,
apăsaţi butonul „Play test sound”
pentru a confirma funcţionarea
sistemului prin redarea sunetului
de testare.
Note
• Dacă „Sony_Wireless_Audio_Setup” nu apare,
repetaţi pasul 4 şi următorii paşi.
• Nu conectaţi cablul de reţea (LAN).
38RO
Trebuie să aveţi la dispoziţie
pentru referinţă numele reţelei
wireless (SSID) şi cheia de
securitate a routerului/punctului
de acces LAN wireless ce va fi
utilizat.
Pentru informaţii despre SSID şi cheia
de securitate, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale routerului/punctului de
acces LAN wireless.
2
Apăsaţi OPTIONS  pentru
a afişa meniul de setări.
3
Apăsaţi în mod repetat / 
pentru a selecta „NW RESET”,
apoi apăsaţi
.
Sistemul se opreşte automat.
4
Apăsaţi / (alimentare) 
pentru a porni sistemul.
5
Pentru Windows Vista
Porniţi PC-ul.
Faceţi clic pe pictograma
din
partea de jos a ecranului.
Selectaţi [Connect to a network]
(Conectare la o reţea).
Selectaţi
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
din lista de reţele.
Conectaţi unitatea la un
Mac sau PC.
Pentru Mac OS X
Porniţi computerul Mac.
Selectaţi pictograma
din
partea de sus a ecranului.
Selectaţi
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
din lista de reţele.
6
Pentru Mac
Porniţi Safari şi selectaţi [Bonjour] din
([Bookmarks] (Marcaje)), apoi
selectaţi [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Pentru PC
Porniţi browserul şi introduceţi oricare
dintre următoarele adrese URL în bara
de adrese a browserului.
7
Selectaţi sau apăsaţi pictograma
sau
.
Selectaţi
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
din lista de reţele.
Accesaţi ecranul [Sony Network
Device Setting] (Configurarea
dispozitivului de reţea Sony).
Conexiuni la reţea
Pentru Windows 8 (interfaţă Windows)
Porniţi PC-ul.
Deplasaţi cursorul mouse-ului în
colţul din dreapta sus (sau dreapta
jos) al ecranului de pornire pentru
a afişa butoanele, apoi selectaţi
[Settings] (Setări).
În cazul unui panou tactil, afişaţi
butoanele trăgând cu degetul din
capătul din dreapta al ecranului de
pornire şi selectând [Settings] (Setări).
Selectaţi limba dorită în momentul
în care apare ecranul [Language
Setup] (Configurare limbă).
Pentru Windows 7/Windows 8
Porniţi PC-ul.
Faceţi clic sau apăsaţi desktopul din
ecranul de pornire.
Selectaţi pictograma
sau
din partea de jos a ecranului.
Selectaţi
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
din lista de reţele.
39RO
8
Selectaţi [Network Settings]
(Setări de reţea) din meniu.
Opţiunea 3: Metodă pentru
utilizarea unui buton WPS în
punctul de acces compatibil
cu WPS
1
Network Settings (Setări
9
Selectaţi SSID-ul routerului/
punctului de acces LAN wireless,
apoi introduceţi cheia de
securitate (dacă este cazul).
Verificaţi dacă cablul de reţea
(LAN) (nefurnizat) este deconectat.
Deconectaţi cablul de reţea (LAN)
în timp ce cablul de alimentare este
deconectat dacă cablul de reţea (LAN)
este conectat.
2
Apăsaţi OPTIONS  pentru
a afişa meniul de setări.
3
Apăsaţi în mod repetat / 
pentru a selecta „WPS”, apoi
apăsaţi
.
Pe afişaj apare „OK” .
SSID
• Pentru a revoca setarea, apăsaţi
/  pentru a selecta „CANCEL”,
apoi apăsaţi
.
10 Selectaţi [Apply] (Se aplică).
11
Selectaţi [OK] din fereastra
afişată.
Sistemul reporneşte automat.
12
4
Apăsaţi
5
Apăsaţi butonul WPS de pe
punctul de acces.
.
„WPS” clipeşte.
Conectaţi computerul Mac sau
PC-ul la routerul/punctul de
acces LAN wireless ce va fi
utilizat.
Buton WPS*
Notă
Această procedură trebuie finalizată în decurs
de 30 de minute. Dacă nu o puteţi finaliza,
reluaţi procedura de la pasul 3.
* Poziţionarea şi forma butonului WPS sunt
diferite în funcţie de modelul de punct de
acces.
Sfat
Pentru detalii despre butonul WPS, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale routerului/
punctului de acces LAN wireless.
40RO
Configurarea reţelelor cu fir
Opţiunea 4: Metoda DHCP
1
Verificaţi dacă computerul şi
routerul sunt pornite.
2
Conectaţi sistemul şi routerul
utilizând un cablu de reţea (LAN)
(nefurnizat).
3
Conectaţi routerul şi computerul
utilizând un al doilea cablu de
reţea (LAN) (nefurnizat) sau
o conexiune LAN wireless.
Conexiuni la reţea
De obicei, setarea DHCP este activată
atunci când conectaţi computerul la reţea.
Încercaţi următoarea metodă dacă utilizaţi
o reţea cu fir.
Activaţi în avans setarea DHCP de pe
computer.
Cablu de reţea (LAN)
(nefurnizat) sau o conexiune
LAN wireless
Cablu de reţea (LAN)
(nefurnizat)
4
Porniţi sistemul.
se aprinde pe afişaj  atunci
când se realizează conexiunea.
41RO
Ascultarea de conţinuta audio prin
intermediul DLNA (Digital Living
Network Alliance)
Puteţi reda pe acest sistem conţinut audio de
pe servere compatibile cu DLNA, precum un
computer sau un dispozitiv de înregistrare de
reţea etc., prin comandarea serverului cu
ajutorul aplicaţiei „Network Audio Remote”*.
Un dispozitiv de comandă compatibil cu
DLNA-(telecomandă etc.) este necesar
pentru operaţie.
Puteţi utiliza Windows 7/Windows 8 atât
ca server, cât şi ca dispozitiv de comandă.
Dispozitiv cu Network Audio Remote*
sau controler DLNA
iOS
Sistemul poate reda conţinut audio
stocat pe server în formate MP3, PCM liniar,
WMA şi AAC*. Conţinutul audio cu protejare
a drepturilor de autor DRM (Administrare
drepturi digitale) nu poate fi redat pe acest
sistem.
* Sistemul poate reda fişiere AAC doar cu
extensia „.m4a”, „.mp4” sau „.3gp”.
Note
Server
Control
Player comandat
din reţea (acest
sistem)
• În general, poate dura un timp până când
Acces
Furnizare
* Network Audio Remote este o aplicaţie
pentru iOS şi Android. Sony oferă gratuit
aplicaţia „Network Audio Remote”.
Pentru detalii, consultaţi site-ul Web de mai jos.
Puteţi descărca de pe site-ul Web aplicaţia
gratuită din „Google Play” pentru dispozitive
Android sau din „App Store” pentru iPhone/
iPod Touch/iPad.
Puteţi căuta cu uşurinţă aplicaţia dacă
scrieţi „Network Audio Remote” pe ecranul
de căutare.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/networkaudio-remote/id398312883?mt=8
Dacă accesaţi utilizând un cod 2D
Citiţi următorul cod 2D pentru acces.
Android
42RO
•
•
este recunoscut fiecare dispozitiv compatibil
cu DLNA-utilizat în mod curent atunci când vă
bucuraţi de conţinut audio prin intermediul
reţelei de domiciliu.
Acest sistem nu poate reda fişiere în format
WMA cu protecţie a drepturilor de autor DRM.
Dacă un fişier WMA nu poate fi redat pe acest
sistem, verificaţi proprietăţile fişierului respectiv
pe computer pentru a vedea dacă fişierul este
protejat prin drepturi de autor-DRM.
Deschideţi folderul sau volumul în care este
stocat fişierul WMA şi faceţi clic dreapta pe fişier
pentru a afişa fereastra [Property] (Proprietăţi).
Dacă există o filă [Licence] (Licenţă), fişierul este
protejat prin drepturi de autor DRM şi nu poate fi
redat pe acest sistem.
Este posibil să nu puteţi reda anumite tipuri de
conţinut cu ajutorul produselor DLNA CERTIFIED.
Sfat
Această funcţie de reţea este disponibilă prin
redarea de conţinut audio pe un server sau
dispozitiv de control compatibil cu DLNA , deşi
nu îl puteţi selecta utilizând butoanele funcţionale
de pe unitatea sistemului.
Ascultarea de conţinut
audio pe un computer
cu Windows 8
Windows 8 acceptă DLNA1.5. Windows 8
poate fi utilizat atât ca server, cât şi ca
dispozitiv de control. Puteţi asculta cu
uşurinţă conţinut audio stocat pe server prin
intermediul funcţiei [Play To] (Redare către)
din Windows 8.
Control şi furnizare
Selectaţi pictograma
3
Faceţi clic dreapta pe numele
reţelei conectate sau apăsaţi-l şi
menţineţi-l apăsat, apoi selectaţi
[Turn sharing on or off] (Activare
sau dezactivare partajare).
sau
.
Player comandat din
reţea (acest sistem)
Notă
Elementele afişate pe computer pot fi diferite de
cele prezentate în această secţiune, în funcţie de
versiunea sistemului de operare sau de mediul
computerului. Pentru detalii, consultaţi fişierele
de ajutor ale computerului dumneavoastră.
Conexiuni la reţea
Controler DLNA /Server
(computer cu Windows 8)
2
Configurarea unui computer
cu Windows 8
1
Deplasaţi cursorul mouse-ului
în colţul din dreapta sus (sau
dreapta jos) al ecranului de
pornire pentru a afişa butoanele,
apoi selectaţi [Settings] (Setări).
În cazul unui panou tactil, afişaţi
butoanele trăgând cu degetul din
capătul din dreapta al ecranului de
pornire şi selectând [Settings] (Setări).
43RO
4
Selectaţi [Yes, turn on sharing
and connect to devices]
(Da, activează partajarea şi
conectează-te la dispozitive).
3
Deplasaţi cursorul mouse-ului
în colţul din dreapta sus
(sau dreapta jos) al ecranului
de pornire pentru a afişa
butoanele, apoi selectaţi
[Devices] (Dispozitive).
În cazul unui panou tactil, afişaţi
butoanele trăgând cu degetul din
capătul din dreapta al ecranului
de pornire şi selectând [Devices]
(Dispozitive).
Ascultarea de conţinut audio
stocat pe un computer cu
Windows 8
Utilizarea „Muzică” (Music) din Windows 8
(Windows UI)
1
Selectaţi [Muzică] (Music) din
ecranul de pornire.
4
Selectaţi [SONY:CMTSBT300W(B) XXXXXX].
Sistemul intră în modul de funcţii
pentru reţea şi conţinutul audio
selectat este redat.
2
44RO
Selectaţi conţinutul audio dorit
şi redaţi-l.
Utilizarea Windows Media Player
1
4
Selectaţi [Play To] (Redare către)
din meniu.
Faceţi clic dreapta pe ecranul
de pornire.
În cazul unui panou tactil, trageţi
cu degetul pe ecranul de pornire
de jos în sus şi selectaţi [All apps]
(Toate aplicaţiile) din partea din
dreapta jos a ecranului.
5
2
Selectaţi [SONY:CMTSBT300W(B) XXXXXX].
Conexiuni la reţea
Apare lista de dispozitive.
Selectaţi [Windows Media Player].
Sistemul intră în modul de funcţii
pentru reţea şi conţinutul audio
selectat este redat.
3
Faceţi clic pe conţinutul audio
dorit sau apăsaţi-l şi menţineţi-l
apăsat.
45RO
Configurarea controlerului DLNA pentru
utilizarea acestui PC
1
3
Faceţi clic sau apăsaţi pe
[Stream] (Redare în flux) şi
selectaţi [More streaming
options] (Mai multe opţiuni
pentru redare în flux).
4
Verificaţi dacă sunt permise toate
dispozitivele.
Faceţi clic dreapta pe ecranul
de pornire.
În cazul unui panou tactil, trageţi
cu degetul pe ecranul de pornire
de jos în sus şi selectaţi [All apps]
(Toate aplicaţiile) din partea din
dreapta jos a ecranului.
2
Selectaţi [Windows Media Player].
Dacă nu sunt, selectaţi [Allow All]
(Permitere toate) şi deschideţi ecranul
[Allow All Media Devices] (Permiteţi
toate dispozitivele media). Selectaţi
[Allow all the PCs and Media Devices]
(Permite toate PC-urile şi dispozitivele
media).
5
Selectaţi [OK] pentru a închide
ecranul.
Setarea este acum finalizată. Puteţi
asculta muzica stocată pe PC utilizând
controlerul DLNA.
46RO
Ascultarea de conţinut
audio pe un computer
cu Windows 7
2
Windows 7 acceptă DLNA1.5. Windows 7
poate fi utilizat atât ca server, cât şi ca
dispozitiv de control. Puteţi asculta cu
uşurinţă conţinut audio stocat pe server prin
intermediul funcţiei [Play To] (Redare către)
din Windows 7.
Selectaţi [Public network] (Reţea
publică) din [View your active
networks] (Vizualizare reţele
active).
Dacă afişajul prezintă altceva decât
[Public network] (Reţea publică),
treceţi la pasul 5.
Control şi furnizare
Player comandat din
reţea (acest sistem)
Apare ecranul [Set Network Location]
(Setare locaţie de reţea).
Notă
Elementele afişate pe computer pot fi diferite de
cele prezentate în această secţiune, în funcţie de
versiunea sistemului de operare sau de mediul
computerului. Pentru detalii, consultaţi fişierele
de ajutor ale computerului dumneavoastră.
3
Selectaţi [Home network] (Reţea
de domiciliu) sau [Work network]
(Reţea de lucru) în funcţie de
mediul în care este utilizat
sistemul.
4
Urmaţi instrucţiunile care apar
pe afişaj, în funcţie de mediul
în care este utilizat sistemul.
Configurarea unui computer
cu Windows 7
1
Accesaţi [Start] - [Control Panel]
(Panou de control) şi selectaţi
[View network status and tasks]
(Vizualizare stare şi sarcini reţea)
din [Network and Internet] (Reţea
şi internet).
Apare ecranul [Network and Sharing
Center] (Centru reţea şi partajare).
Sfat
Dacă elementul dorit nu apare pe afişaj,
încercaţi să modificaţi tipul de afişaj din
Control Panel (Panou de control).
Conexiuni la reţea
Controler DLNA /Server
(computer cu Windows 7)
După finalizarea modificărilor,
confirmaţi faptul că elementul din
[View your active networks] (Vizualizare
reţele active) s-a modificat la [Home
network] (Reţea de domiciliu) sau
[Work network] (Reţea de lucru) în
fereastra [Network and Sharing Center]
(Centru reţea şi partajare).
47RO
5
6
Selectaţi [Change advanced
sharing settings] (Modificare
setări avansate partajare).
Selectaţi [Choose media
streaming options...] (Selectare
opţiuni redare media în flux) din
[Media streaming] (Redare media
în flux).
8
Selectaţi [Allow All]
(Permitere toate).
Se deschide ecranul [Allow All Media
Devices] (Permitere toate dispozitivele
media). Dacă toate dispozitivele din
reţeaua locală sunt setate la [Allowed]
(Permis) pentru accesul la reţea,
selectaţi [OK] şi închideţi ecranul.
9
Selectaţi [Allow all computers
and media devices] (Permitere
toate computerele şi
dispozitivele media).
[OK] pentru a închide
10 Selectaţi
ecranul.
Ascultarea de conţinut audio
stocat pe un computer cu
Windows 7
7
48RO
Dacă [Media streaming is not
turned on] (Redarea media în
flux) apare în ecranul Media
streaming options (Opţiuni de
redare media în flux), selectaţi
[Turn on media streaming]
(Activare redare în flux).
1
Porniţi [Windows Media Player]
din Windows 7.
2
Selectaţi conţinutul audio dorit,
apoi faceţi clic dreapta.
3
Selectaţi [Play To] (Redare către)
din meniu.
Ascultarea de conţinut audio
pe un computer cu Windows
Vista/Windows XP
Trebuie să instalaţi Windows Media Player 11
pentru a asculta muzică utilizând Windows
Vista/Windows XP* drept server.
*
Notă
4
Selectaţi [SONY:CMTSBT300W(B) XXXXXX].
Elementele afişate pe computer pot fi diferite de
cele prezentate în această secţiune, în funcţie de
versiunea sistemului de operare sau de mediul
computerului. Pentru detalii, consultaţi fişierele
de ajutor ale computerului dumneavoastră.
Conexiuni la reţea
Apare lista de dispozitive.
Windows Media Player 11 nu este instalat de către
producător pe Windows XP. Accesaţi site-ul Web
Microsoft, descărcaţi fişierul de instalare şi apoi
instalaţi Windows Media Player 11 pe computer.
Actualizaţi versiunea de software de pe computerul
dumneavoastră la XP Service Pack 2 sau o versiune
ulterioară, apoi instalaţi Windows Media Player 11.
Nu puteţi instala Windows Media Player 11 pe
versiuni de XP mai vechi decât Service Pack 2.
Configurarea unui computer cu
Windows Vista/Windows XP
1
Accesaţi [Start] - [All Programs]
(Toate programele) şi selectaţi
[Windows Media Player].
Windows Media Player 11 porneşte.
Sistemul intră în modul de funcţii
pentru reţea şi conţinutul audio
selectat este redat.
2
Selectaţi [Media Sharing...]
(Partajare media...) din meniul
[Library] (Bibliotecă).
Dacă utilizaţi Windows XP, treceţi la
pasul 8.
3
Când este afişat
, selectaţi
[Networking...] (Lucru în reţea).
Apare ecranul [Network and Sharing
Center] (Centru reţea şi partajare).
49RO
4
Selectaţi [Customize]
(Particularizare).
8
Apare ecranul [Set Network Location]
(Setare locaţie de reţea).
5
Bifaţi [Private] (Privat) şi selectaţi
[Next] (Următorul).
Dacă [Share my media] (Partajare
media) nu este bifată în ecranul
[Media Sharing] (Partajare media)
afişat la pasul 2, bifaţi [Share my
media] (Partajare media), apoi
selectaţi [OK].
Este afişată o listă cu dispozitive ce pot
fi conectate.
9
Selectaţi [Settings...] (Setări...) care
apare în dreptul [Share my media
to:] (Partajare media către:).
[Allow new devices and
10 Bifaţi
computers automatically]
(Permite automat dispozitive şi
computere noi) şi selectaţi [OK].
6
Confirmaţi faptul că [Location
type] (Tipul de locaţie) s-a
modificat la [Private] (Privat)
şi selectaţi [Close] (Închidere).
7
Confirmaţi faptul că [(Private
network)] (Reţea privată) este
afişat în ecranul [Network and
Sharing Center] (Centru reţea şi
partajare) şi închideţi ecranul.
Notă
Debifaţi acest element după ce confirmaţi faptul
că sistemul poate fi conectat la computer şi poate
reda date audio pe sistem.
Ascultarea de conţinut audio
stocat pe un computer cu
Windows Vista/Windows XP
Puteţi reda conţinut audio prin intermediul
controlerului DLNA.
50RO
Utilizarea redării în flux prin internet
(Servicii muzică)
Puteţi asculta muzică diversă redată în
flux pe internet fără a utiliza un computer.
Pentru a asculta muzică redată în flux pe
internet, instalaţi aplicaţia „Network Audio
Remote” pe dispozitivul mobil şi utilizaţi
dispozitivul mobil ca dispozitiv de comandă.
Music Unlimited.
Pentru detalii cu privire la înregistrare, consultaţi
următorul site web (doar în cazul modelului
pentru Oceania):
http://munlimited.com/home
1
Descărcaţi aplicaţia „Network
Audio Remote”.
Control
Acces
Furnizare
Internet
Acest sistem
Pregătirea dispozitivului
mobil pentru controler
Pregătiţi dispozitivul mobil, precum
dispozitivul smartphone sau tableta,
pentru utilizarea ca controler.
Note
• Înainte de a utiliza redarea în flux pe internet,
verificaţi următoarele aspecte:
– Verificaţi dacă acest sistem şi dispozitivul
mobil sunt conectate la aceeaşi reţea.*
– Verificaţi dacă sistemul este pornit.
– Verificaţi dacă sistemul şi dispozitivul
mobil sunt conectate la internet.*
– Verificaţi dacă sistemul a fost recunoscut
de controler.
* Pentru detalii, consultaţi „Cum să vă
conectaţi la reţea” (pagina 36).
Conexiuni la reţea
Dispozitiv de comandă
• Trebuie să înregistraţi sistemul pentru a utiliza
Puteţi descărca de pe site-ul Web
aplicaţia gratuită din „Google Play” pentru
dispozitive Android sau din „App Store”
pentru iPhone/iPod touch/iPad.
Puteţi căuta cu uşurinţă aplicaţia dacă
scrieţi „Network Audio Remote” pe
ecranul de căutare.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/
network-audio-remote/
id398312883?mt=8
Dacă accesaţi utilizând un cod 2D
Citiţi următorul cod 2D pentru acces.
Android
iOS
51RO
Utilizarea redării în flux
prin internet
4
Serviciile care apar în listă pot fi diferite,
în funcţie de regiunea în care vă aflaţi.
Selectaţi fie [Music Unlimited] (Muzică
nelimitată), fie [vTuner].
Sfat
Ecranele utilizate în următoarea secţiune sunt
de pe iPad. Ecranele dispozitivelor Android sau
iPhone/iPod touch sunt diferite.
1
2
Apăsaţi sau faceţi clic pe
pictograma
de pe ecranul
dispozitivului Android sau
iPhone/iPod touch/iPad.
Selectaţi [SONY:CMTSBT300W(B)] din listă.
Selectaţi [Music Unlimited]
(Muzică nelimitată) sau [vTuner].
5
Selectaţi conţinutul audio
redabil şi începeţi redarea.
Sfat
Dacă redarea nu porneşte, reluaţi procesul
de la pasul 1.
Pentru a confirma/edita numele
dispozitivului
Puteţi confirma şi edita numele de dispozitiv
al acestei unităţi prin intermediul ecranului
de configurare Device Details (Detalii
dispozitiv) din browser.
Nume dispozitiv
3
Selectaţi [Music Services] (Servicii
muzică) din [Browse Music]
(Răsfoire muzică).
Sfaturi
• Este posibil ca sunetul scos de acest sistem
•
•
52RO
să fie foarte puternic, dacă setaţi volumul
la un nivel prea ridicat prin intermediul unui
dispozitiv Android sau iPhone/iPod touch/iPad.
Pentru detalii cu privire la utilizarea sistemului
de operare Android sau iOS, consultaţi secţiunea
Ajutor a fiecărui sistem de operare.
Pentru detalii cu privire la utilizarea „Network
Audio Remote”, apăsaţi/faceţi clic pe
pictograma Help (Ajutor) sau Option (Opţiune).
Utilizarea AirPlay
Puteţi reda pe sistem muzică stocată
pe un Mac sau pe un computer sau din
iTunes, iPhone, iPod touch, iPad prin
intermediul utilizării AirPlay.
Puteţi reda muzică în mod wireless fără
a conecta sistemul la un alt dispozitiv.
iPhone, iPod touch sau iPad
Conexiuni la reţea
Control şi redare în flux
Modele de iPhone/iPod touch/
iPad compatibile
iPod touch (a 5-a generaţie), iPod touch
(a 4-a generaţie), iPod touch (a 3-a generaţie),
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPad (a 4-a generaţie), iPad mini, iPad
(a 3-a generaţie), iPad 2, iPad: iOS4.3.3 sau
o versiune ulterioară
Mac, PC: iTunes10.2.2 sau o versiune
ulterioară
iTunes
Note
• Consultaţi “Modele de iPhone/iPod touch/iPad
•
•
1
compatibile” de pe această pagină pentru detalii
privind versiunile acceptate de iOS sau iTunes.
Înainte de a-l utiliza cu sistemul, actualizaţi iOS
sau iTunes la cea mai recentă versiune.
Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului
pentru detalii legate de utilizarea iPhone, iPod
touch, iPad, iTunes sau AirPlay.
3
Selectaţi [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX] din meniul AirPlay din
iTunes sau de pe iPhone, iPod
touch sau iPad.
iPhone, iPod touch sau iPad
Lansaţi aplicaţia dispozitivului
iPhone, iPod touch, iPad sau
iTunes.
iTunes
2
Selectaţi pictograma
din
partea din dreapta jos a ecranului
iPhone, iPod touch sau iPad sau
a ferestrei iTunes.
53RO
4
Porniţi redarea conţinutului
audio de pe iPhone, iPod touch,
iPad sau din iTunes.
Sistemul intră în modul de funcţii
AirPlay pentru reţea şi conţinutul
audio selectat este redat.
Pentru a confirma/edita numele
dispozitivului
Puteţi confirma şi edita numele de dispozitiv
al acestui sistem prin intermediul ecranului
de configurare din browser.
Pentru detalii, consultaţi ecranul Device
Details (Detalii dispozitiv) de la pasul 8 din
„Ecranul Device Details (Detalii dispozitiv)”
(pagina 40).
Numele de dispozitiv editat poate fi
resetat prin „NW RESET” (pagina 38).
Sfaturi
• Dacă redarea nu porneşte, reluaţi procesul
de la pasul 1.
• Este posibil ca sunetul scos de acest sistem
•
•
•
54RO
să fie foarte puternic, dacă setaţi volumul la
un nivel prea ridicat prin intermediul iPhone,
iPod touch, iPad sau iTunes.
Pentru detalii cu privire la utilizarea iTunes,
consultaţi secţiunea Ajutor din iTunes.
Este posibil ca nivelul volumului iPhone, iPod
touch, iPad sau iTunes să nu poată fi corelat
cu nivelul volumului acestui sistem.
AirPlay este disponibil prin redarea de conţinut
audio pe un dispozitiv iPhone/iPod touch/iPad,
deşi nu îl puteţi selecta utilizând butoanele
funcţionale de pe unitatea sistemului.
Utilizarea aplicaţiei
„WALKMAN” pe un
dispozitiv Xperia/
Xperia Tablet
Xperia/Xperia Tablet
Puteţi reda pe sistem muzică stocată pe
un dispozitiv Xperia/Xperia Tablet prin
intermediul aplicaţiei „WALKMAN”.
4
Note
• Actualizaţi sistemul de operare Android la cea
•
mai recentă versiune înainte de a-l utiliza cu
sistemul.
Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului
Xperia/Xperia Tablet pentru a afla detalii.
Apăsaţi tasta de redare şi
începeţi să redaţi conţinut
audio pe dispozitivul
Xperia/Xperia Tablet.
Conexiuni la reţea
Control şi redare în flux
Sistemul intră în modul de funcţii
pentru reţea şi conţinutul audio
selectat este redat.
Sfaturi
• Dacă redarea nu porneşte, reluaţi procedura
de la pasul 1.
1
Lansaţi aplicaţia „WALKMAN” pe
dispozitivul Xperia/Xperia Tablet.
• Pentru detalii cu privire la utilizarea sistemului
•
2
Selectaţi pictograma
din
partea din dreapta sus de pe
dispozitivul Xperia/Xperia Tablet.
3
Selectaţi [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX] din ecranul afişat la
pasul 2.
•
de operare Android, consultaţi secţiunea Ajutor
din Android.
Funcţia de reţea este disponibilă prin redarea
de conţinut audio pe un dispozitiv Xperia/Xperia
Tablet, deşi nu o puteţi selecta utilizând
butoanele funcţionale de pe unitatea sistemului.
Acest sistem poate reda muzică stocată pe
unele modele de „WALKMAN” prin intermediul
funcţiei Music Throw (Transmitere muzică).
Pentru detalii despre funcţia Music Throw
(Transmitere muzică), consultaţi manualul
de utilizare primit împreună cu dispozitivul
„WALKMAN”.
55RO
Informaţii suplimentare
Ascultarea radioului
3
Apăsaţi TUNE +/– .
Indicatorul de frecvenţă de pe
afişaj  începe să se schimbe.
Acordarea se opreşte automat în
momentul în care este recepţionat un
post radio, iar pe afişaj apare „STEREO”
(doar atunci când sunt recepţionate
transmisiuni FM stereo) (scanare
automată).
Acordare manuală
Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE
 repeatedly până când pe afişaj
apare „MANUAL” , apoi apăsaţi TUNE
+/–  pentru a acorda postul dorit.
Note cu privire la posturile DAB/DAB+
(doar CMT-SBT300WB)
• Atunci când acordaţi la un post care oferă
Acordarea unui post de radio
1
Apăsaţi TUNER FUNCTION 
pentru a selecta o bandă radio.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION 
pe unitate până când apare „TUNER
FM” sau „TUNER AM” (CMT-SBT300W)
sau „DAB” sau ”TUNER FM”
(CMT-SBT300WB) pe afişaj .
2
Apăsaţi în mod repetat TUNING
MODE  până când pe afişaj
apare „AUTO” .
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
modul de acordare se schimbă în
AUTO, PRESET sau MANUAL .
56RO
servicii RDS, informaţii, precum numele
serviciului sau numele postului, sunt
oferite prin intermediul difuzărilor.
• Atunci când acordaţi un post DAB/DAB+,
este posibil să dureze câteva secunde
până se aude sunetul.
• Serviciul primar este recepţionat automat
după terminarea serviciului secundar.
• Acest tuner nu acceptă servicii de date.
Sfat
Dacă recepţia unei transmisiuni FM stereo nu este
clară, apăsaţi în mod repetat FM MODE  până
când pe ecran apare „MONO” pentru a selecta
recepţia monofonică. Această procedură reduce
neclaritatea.
„MONO” este afişat timp de patru secunde.
Pentru a modifica intervalul de
acord pentru AM (cu excepţia
modelelor pentru Europa)
5
Puteţi preseta până la 20 de posturi
FM şi 10 posturi AM (CMT-SBT300W)
sau 20 de posturi DAB/DAB+ şi 20 de
posturi FM (CMT-SBT300WB).
Setarea implicită pentru intervalul de acordare
AM este de 9 kHz (sau 10 kHz pentru unele
zone). Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a efectua această operaţie.
1
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION  de
pe unitate pentru a selecta postul AM.
2
Apăsaţi / (alimentare)  pentru a opri
sistemul.
3
Apăsaţi şi menţineţi apăsat FUNCTION ,
apoi apăsaţi / (alimentare)  de pe
unitate.
Pe afişaj apare „STEP 9K” „STEP 10K” .
Dacă modificaţi intervalul, vor fi şterse toate
posturile AM presetate.
Puteţi preseta posturile de radio dorite.
1
Acordaţi postul de radio pe care
doriţi să îl presetaţi.
2
Apăsaţi TUNER MEMORY .
Număr de presetare
Pentru a asculta un post de radio
presetat
Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE 
până când pe afişaj apare „PRESET” ,
apoi apăsaţi TUNE +/–  pentru a selecta
numărul de presetare în care este înregistrat
postul dorit.
Executarea manuală a
scanării automate DAB (doar
pentru CMT-SBT300WB)
Înainte de a putea acorda un post DAB/
DAB+, trebuie să efectuaţi scanarea
iniţială DAB.
Dacă v-aţi mutat în altă zonă, efectuaţi, de
asemenea, scanarea iniţială DAB manual
pentru a actualiza informaţiile despre
serviciile DAB/DAB+.
1
Informaţii suplimentare
Presetarea posturilor de radio
Pentru a înregistra alte posturi,
repetaţi paşii de la 1 la 4.
Apăsaţi în mod repetat TUNER
FUNCTION  până când pe afişaj
apare „DAB” .
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION 
pe unitate până când pe afişaj apare
„DAB” .
3
Apăsaţi în mod repetat
TUNE +/–  pentru a selecta
un număr de presetare.
Dacă numărului de presetare selectat
îi este alocat deja un alt post, postul
respectiv este înlocuit cu cel nou.
4
Apăsaţi
postul.
 pentru a înregistra
2
Apăsaţi OPTIONS  pentru
a afişa meniul de setări.
3
Apăsaţi în mod repetat / 
pentru a selecta „INITIAL”, apoi
apăsaţi
.
Pe afişaj apare „COMPLETE” .
57RO
4
Apăsaţi în mod repetat / 
pentru a selecta „OK”, apoi
apăsaţi
.
Începe scanarea. Progresul scanării
este indicat de asteriscuri (*******).
În funcţie de serviciile DAB/DAB+
disponibile în zona dumneavoastră,
este posibil ca scanarea să dureze
câteva minute.
După finalizarea scanării este creată
o listă cu serviciile disponibile.
Note
• Dacă ţara sau regiunea în care vă aflaţi nu
•
•
58RO
acceptă difuzarea DAB/DAB+, apare mesajul
„NO SERV”.
Această procedură şterge toate presetările
stocate anterior.
Înainte de a deconecta antena cu fir pentru
DAB/FM, asiguraţi-vă că sistemul este oprit,
pentru a păstra propriile dumneavoastră setări
DAB/DAB+.
Utilizarea componentelor audio opţionale
4
Porniţi redarea componentei
conectate.
Reglaţi volumul componentei
conectate în timpul redării.
5
Rotiţi discul VOLUME  de pe unitate
înspre stânga sau înspre dreapta
pentru a regla volumul.
Notă
Este posibil ca sistemul să intre automat în modul
Standby dacă nivelul volumului componentei
conectate este prea scăzut. Reglaţi în mod
corespunzător volumul componentei. Consultaţi
„Setarea funcţiei de Automatic Standby (Standby
automat)” (pagina 60).
1
Informaţii suplimentare
Pentru a regla volumul,
apăsaţi VOLUME +/  de
pe telecomandă.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi
VOLUME   pe telecomandă.
Rotiţi discul VOLUME  de pe unitate
înspre stânga pentru a reduce volumul.
2
Conectaţi componente
audio suplimentare la mufa
AUDIO IN  (pagina 13).
Conectaţi echipamentele audio externe
opţionale prin intermediul unui cablu
pentru conexiuni audio (nu este
furnizat).
3
Apăsaţi AUDIO IN FUNCTION .
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION 
pe unitate până când pe afişaj apare
„AUDIO IN” .
59RO
Setarea funcţiei de Automatic Standby
(Standby automat)
Acest sistem este prevăzut cu o funcţie
de Standby automat. Cu această funcţie,
sistemul intră automat în modul Standby
după circa 15 de minute, atunci când nu
primeşte nicio comandă şi nu există semnal
audio de ieşire.
„AUTO STBY” apare pe afişaj  timp de
două minute înainte ca sistemul să intre
în modul Standby.
În mod implicit, funcţia de Standby automat
este activată. Puteţi dezactiva această
funcţie utilizând meniul de opţiuni.
1
Apăsaţi OPTIONS  pentru
a afişa meniul de setări.
2
Apăsaţi în mod repetat / 
pentru a selecta „AUTO STBY”,
apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi în mod repetat / 
pentru a selecta „ON” sau „OFF”,
apoi apăsaţi
.
Note
• Funcţia Standby automat nu este validă pentru
•
60RO
funcţia tunerului (FM/AM/DAB*), chiar dacă aţi
activat-o.
Este posibil ca sistemul să nu intre automat în
modul Standby automat în următoarele cazuri:
– în timp ce este detectat un semnal audio
– în timpul redării de piese sau de fişiere audio
– în timp ce este activat temporizatorul de
redare sau temporizatorul pentru oprire
presetat
• Sistemul reia numărătoarea inversă până
(15 minute) până când intră în modul Standby,
chiar şi atunci când este activată funcţia Standby
automat în următoarele cazuri:
– când este conectat un dispozitiv USB
– atunci când este apăsat un buton de pe
telecomandă sau unitate
* AM este disponibil doar pentru CMT-SBT300W
sau DAB este disponibil doar pentru
CMT-SBT300WB.
Setarea modului de standby pentru
BLUETOOTH/reţea
Puteţi activa/dezactiva modul standby
pentru BLUETOOTH/reţea. Atunci când
este activat modul de standby pentru
BLUETOOTH/reţea, sistemul intră în
modul de aşteptare pentru conexiunea
BLUETOOTH sau de reţea, chiar şi atunci
când sistemul este oprit. Modul standby
pentru BLUETOOTH/reţea este dezactivat
în mod implicit.
Apăsaţi OPTIONS  pentru
a afişa meniul de setări.
2
Apăsaţi în mod repetat / 
pentru a selecta „BT/NW STBY”,
apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi în mod repetat / 
pentru a selecta „ON” sau „OFF”,
apoi apăsaţi
.
4
Apăsaţi / (alimentare) 
pentru a opri sistemul.
Informaţii suplimentare
1
Dacă „BT/NW STBY” este setat la
valoarea „ON”, sistemul este pornit
şi puteţi asculta muzică prin activarea
BLUETOOTH sau AirPlay pe
componenta conectată.
Notă
Redarea pe dispozitivul DLNA sau prin intermediul
serviciilor de muzică nu este posibilă.
61RO
Actualizarea software-ului
Puteţi actualiza software-ul acestui sistem
descărcând cea mai recentă versiune prin
intermediul unei reţele.
Dacă sistemul detectează o actualizare
nouă când este conectat la internet, pe
afişaj apare „UPDATE” . Puteţi să
actualizaţi software-ul utilizând meniul
de opţiuni.
1
Apăsaţi OPTIONS  pentru
a afişa meniul de setări.
2
Apăsaţi în mod repetat / 
pentru a selecta „UPDATE”,
apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi în mod repetat / 
pentru a selecta „OK”, apoi
apăsaţi
.
Începe actualizarea.
Note
• De obicei, poate dura între 3 şi 10 minute pentru
•
62RO
ca sistemul să termine actualizarea. În funcţie
de mediul de reţea, este posibil să fie nevoie
de timp suplimentar.
Nu apăsaţi niciun buton de pe unitate sau de
pe telecomandă în timpul actualizării. În plus,
nu opriţi sistemul şi nu deconectaţi cablul de
alimentare în timpul actualizării.
Reglarea sunetului
Puteţi regla nivelul basului sau tonul
conform preferinţelor dumneavoastră.
Apăsaţi în mod repetat BASS BOOST 
pentru a selecta „ON” sau „OFF”.
Reglarea başilor şi a înaltelor
Apăsaţi BASS +/–  pe telecomandă pentru
a regla başii sau TREBLE +/–  pentru
a regla înaltele.
• Apăsaţi în mod repetat EQ  pe
unitate pentru a selecta „BASS” sau
„TREBLE” şi reglaţi elementul selectat
cu TUNE +/– .
Informaţii suplimentare
Setarea funcţiei BASS BOOST
Sfat
Acest sistem este echipat cu funcţie DSEE pentru
a reproduce în mod clar înaltele, indiferent de
nivelul de degradare provocată de compresie.
Funcţia DSEE este de obicei activată automat prin
recunoaşterea sursei de sunet, însă este posibil
să nu fie activată în cazul anumitor funcţii.
63RO
Modificarea afişajului
• Următoarele informaţii sunt afişate:
– timp total de redare pentru un disc CD-DA
–
–
Pentru
Faceţi următoarele:
Vizualizaţi
informaţiile de
pe afişaj *1
Apăsaţi în mod repetat
DISPLAY , atunci când
sistemul este pornit.
Afişarea
ceasului
Apăsaţi în mod repetat
DISPLAY  atunci când
sistemul este oprit.*2
Ceasul apare timp de
circa 8 secunde.
*1 Puteţi vizualiza informaţiile descrise mai jos
în timpul redării unui disc CD-DA/MP3.
*2 Informaţiile nu apar în modul BLUETOOTH/
Network Standby (BLUETOOTH/Standby reţea).
Disc CD-DA
– timpul de redare rămas pentru o pistă
în timpul redării
– timpul total de redare rămas
Disc MP3
– numele piesei sau al fişierului
– numele artistului
– numele albumului
Note cu privire la afişarea informaţiilor
• Caracterele care nu pot fi afişate apar ca „_”.
• Următoarele informaţii nu sunt afişate:
– timpul de redare rămas sau timpul de redare
total pentru un disc MP3
– timpul de redare rămas pentru un fişier MP3
• Următoarele informaţii nu sunt afişate corect:
– timpul de redare scurs dintr-un fişier MP3
codificat cu VBR (rată de biţi variabilă).
– numele folderelor şi ale fişierelor care nu
respectă ISO9660 Nivel 1/Nivel 2 sau Joliet în
formatul de expansiune.
64RO
–
–
(cu excepţia cazului în care este selectat
modul PGM şi când playerul este oprit)
timpul de redare rămas pentru o pistă de
pe un disc CD-DA
timpul de redare rămas pentru un disc CD-DA
(doar atunci când este selectat modul de
redare normală în timpul redării)
informaţii de etichetă ID3 pentru fişiere MP3.
Afişarea informaţiilor etichetei ID3 versiunea
2 are prioritate atunci când pentru un singur
fişier MP3 sunt utilizate etichete ID3
versiunea 1 şi versiunea 2.
până la 64 de caractere pentru o etichetă ID3,
în care caracterele permise sunt majusculele
(de la A la Z), numerele (de la 0 la 9) şi
simbolurile (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ `
{ | } ! ? ^ ~)
Note cu privire informaţiile de pe afişajul DAB/
DAB+ (doar CMT-SBT300WB)
Sunt afişate, de asemenea, următoarele
informaţii:
– până la 8 caractere din numele serviciului,
până la 128 de caractere din DLS (Dynamic
Label Segment) şi până la 16 caractere din
eticheta ansamblului.
– este afişată o valoare între 0 şi 100, indicând
calitatea semnalului.
Utilizarea temporizatoarelor
Sistemul oferă funcţii de temporizare de
redare şi de oprire.
Temporizatorul de oprire are prioritate faţă
de temporizatorul de redare.
Puteţi seta temporizatorul cu ajutorul
butoanelor de pe telecomandă.
Setarea temporizatorului
de redare
Puteţi asculta un disc CD-DA sau MP3 sau
radioul în fiecare zi, la o oră predefinită.
Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul înainte de
a seta temporizatorul.
Informaţii suplimentare
Setarea temporizatorului
de oprire
După scurgerea timpului setat pentru
temporizatorul de oprire, sistemul se
închide automat. Temporizatorul de oprire
este independent de setarea ceasului.
1
Apăsaţi în mod repetat SLEEP 
pentru a specifica timpul.
• Selectaţi „30MIN” pentru a opri
sistemul după 30 de minute.
• Pentru a revoca setarea
temporizatorului de oprire, selectaţi
„OFF”.
1
Pregătiţi sursa de sunet.
• Pregătiţi sursa de sunet şi rotiţi
discul VOLUME  de pe unitate la
stânga sau la dreapta sau apăsaţi
VOLUME +/–  pe telecomandă
pentru a regla volumul.
Sursele de sunet disponibile sunt: CD,
USB şi TUNER (FM, AM sau DAB)*1
FUNCTION
• Pentru a reda piesele sau fişierele
dorite doar de pe disc, creaţi un
program. Consultaţi „Crearea
propriului program (Redare
programată)” (pagina 22).
65RO
• Pentru a asculta un program radio,
acordaţi postul dorit utilizând scanarea
automată, acordarea manuală sau
acordarea presetată (pagina 56).
7
*1 FM sau AM pentru CMT-SBT300W sau
FM sau DAB pentru CMT-SBT300WB.
2
Apăsaţi TIMER MENU .
3
Apăsaţi în mod repetat / 
pentru a selecta „PLAY SET”,
.
apoi apăsaţi
de redare este setat, sistemul
porneşte automat timp de aproximativ
15 secunde (pentru FM, AM sau DAB)
sau timp de aproximativ 90 de secunde
(pentru un disc CD-DA sau dispozitiv
USB) înainte de ora predefinită.
• Dacă sistemul este pornit la ora
presetată, temporizatorul de redare
nu va funcţiona. Aveţi grijă să nu
utilizaţi sistemul până când nu se
aprinde şi începe redarea prin
intermediul temporizatorului.
Timpul de pornire clipeşte pe afişaj .
4
Setaţi ora la care să înceapă
funcţionarea.
Apăsaţi în mod repetat / 
pentru a seta ora, apoi apăsaţi
.
Indicatorul pentru minute clipeşte.
Utilizaţi procedura de mai sus pentru
a seta minutele.
În momentul în care timpul de pornire
este setat, sistemul trece la setarea
timpului de oprire.
5
Utilizaţi aceeaşi procedură de la
pasul 4 pentru a seta ora la care
să se oprească funcţionarea.
Dacă pe afişaj clipeşte „TIME NG”
Orele de început şi de sfârşit sunt
setate la aceeaşi oră. Modificaţi
timpul de oprire.
6
Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi în mod repetat /  până
când apare sursa de sunet dorită,
apoi apăsaţi
.
Sursele de sunet disponibile sunt: CD, USB
şi TUNER (FM, AM sau DAB)*1 FUNCTION.
*1 FM sau AM pentru CMT-SBT300W sau FM
sau DAB pentru CMT-SBT300WB.
După ce este selectată sursa de sunet,
apare afişajul de confirmare pentru
temporizatorul de redare.
66RO
Apăsaţi / (alimentare) 
pentru a opri sistemul.
• În momentul în care temporizatorul
* AM este disponibil doar pentru CMTSBT300W sau DAB este disponibil
doar pentru CMT-SBT300WB.
Pentru a verifica setarea
1 Apăsaţi TIMER MENU .
2 Apăsaţi în mod repetat /  pentru
a selecta „SELECT”, apoi apăsaţi
3
.
Apăsaţi în mod repetat /  pentru
a selecta „PLAY SEL”, apoi apăsaţi
.
Setarea temporizatorului apare pe afişaj .
Pentru a revoca temporizatorul
1 Apăsaţi TIMER MENU .
2 Apăsaţi în mod repetat /  pentru
a selecta „SELECT”, apoi apăsaţi
3
.
Apăsaţi în mod repetat /  pentru
a selecta „OFF”, apoi apăsaţi
.
Pentru a modifica setarea
Executaţi aceleaşi proceduri precum în cazul
setării temporizatorului de redare.
Note
• Atunci când sursa de sunet pentru un
•
temporizator de redare este un post de radio
setat utilizând scanarea automată (AUTO) sau
acordarea manuală (MANUAL) şi schimbaţi
frecvenţa sau banda radio după ce setaţi
temporizatorul, va fi modificată şi setarea
postului de radio pentru temporizator.
Atunci când sursa de sunet pentru un
temporizator de redare este un post de radio
selectat dintre posturile de radio presetate
(număr presetare 1-20) şi dacă schimbaţi
frecvenţa radio sau banda după ce setaţi
temporizatorul, setarea postului de radio pentru
temporizator nu va fi modificată. Postul radio
utilizat de temporizator este cel stabilit de
dumneavoastră.
Setarea temporizatorului de redare se păstrează
atât timp cât aceasta nu este revocată manual.
Informaţii suplimentare
Sfat
67RO
Depanare
Depanare
Dacă apare o problemă în timp ce utilizaţi
sistemul, urmaţi paşii descrişi mai jos înainte
de a consulta cel mai apropiat distribuitor
Sony. Dacă apare un mesaj de eroare,
asiguraţi-vă că îl notaţi în scop de referinţă.
1
Verificaţi pentru a vedea dacă
problema este listată în această
secţiune „Depanare”.
2
Consultaţi următoarele site-uri
Web pentru asistenţă clienţi.
3
Sistemul nu porneşte.
 Cablul de alimentare este conectat corect
la o priză de perete?
Sistemul a intrat în modul Standby pe
neaşteptate.
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
 Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Sistemul
intră automat în modul Standby după circa 15
de minute, atunci când nu primeşte nicio
comandă şi nu există semnal audio de ieşire.
Consultaţi „Setarea funcţiei de standby
automat” (pagina 60).
Pe aceste site-uri Web veţi găsi cele
mai recente informaţii de asistenţă
şi întrebări frecvente.
Setarea ceasului sau operaţia
Temporizatorului de redare a fost
revocată în mod neaşteptat.
Dacă, după paşii 1 şi 2, tot nu puteţi
rezolva problema, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
 Dacă trece aproximativ un minut fără
nicio comandă, setarea ceasului sau
a Temporizatorului de redare este revocată
automat. Efectuaţi din nou operaţia, de la început.
Dacă problema persistă după ce faceţi
toate cele de mai sus, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Atunci când duceţi produsul la reparat,
nu uitaţi să aduceţi întreg sistemul
(unitate principală şi telecomandă).
Acest produs este un produs sistem şi
este nevoie de întregul sistem pentru a
determina partea care necesită reparaţii.
Dacă indicatorul STANDBY  clipeşte
Deconectaţi imediat cablul de alimentare
şi faceţi următoarele verificări:
• Cablul boxelor este afectat de un
scurtcircuit?
După ce indicatorul STANDBY  nu
mai clipeşte, conectaţi din nou cablul
de alimentare şi porniţi sistemul. Dacă
problema persistă, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
68RO
Generalităţi
Nu se aude sunetul.
 Asiguraţi-vă că toate cablurile de boxe sunt
conectate corect.
 Verificaţi dacă sunt utilizate boxele furnizate.
 Rotiţi discul VOLUME  de pe unitate în sensul
acelor de ceas sau apăsaţi VOLUME +  de
pe telecomandă pentru a creşte volumul.
 Asiguraţi-vă că aţi deconectat căştile de la
mufa pentru căşti.
 Asiguraţi-vă că o componentă externă este
conectată corect la mufa AUDIO IN  şi
setaţi funcţia pe AUDIO IN.
 Este posibil ca postul specificat să fi întrerupt
temporar transmisia.
 Sunetele din stânga şi din dreapta sunt
neechilibrate. Verificaţi dacă boxele din
stânga şi dreapta sunt conectate corect.
 Poziţionaţi boxele simetric.
 Conectaţi boxele furnizate.
Se aude bâzâit sau zgomot.
 Îndepărtaţi sistemul de sursa zgomotului.
iPod/iPhone/iPad
 Conectaţi sistemul la o priză de perete diferită.
Nu se aude sunetul.
 Este recomandată utilizarea unui adaptor CA cu
filtru de zgomot (nefurnizat).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone/iPad
este conectat ferm la portul USB .
 Opriţi redarea şi conectaţi dispozitivul iPod/
iPhone/iPad la sistem.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone/iPad
este actualizat cu cea mai recentă versiune de
software. Dacă nu, actualizaţi dispozitivul iPod/
iPhone/iPad înainte de a-l utiliza împreună cu
sistemul.
 Rotiţi discul VOLUME  de pe unitate în sensul
acelor de ceas sau apăsaţi VOLUME +  de pe
telecomandă pentru a creşte volumul.
 Este posibil ca dispozitivul iPod/iPhone/iPad să
nu fie acceptat de sistem. Consultaţi „Modele
de iPod/iPhone/iPad compatibile” (pagina 24).
Telecomanda nu funcţionează.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
telecomandă şi senzorul pentru telecomandă
de pe unitate şi îndepărtaţi unitatea de lumini
fluorescente.
 Îndreptaţi telecomanda înspre senzorul pentru
telecomandă de pe unitate.
 Aduceţi telecomanda mai aproape de sistem.
Disc CD-DA/MP3
 Consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony
sau atelierul de service Sony local autorizat.
Discul sau fişierul nu este redat.
 Discul nu a fost finalizat (un disc CD-R sau
CD-RW pe care se pot adăuga date).
Sunetul sare sau discul nu este redat.
 Curăţaţi discul prin ştergere şi puneţi-l la loc.
 Mutaţi sistemul într-un loc ferit de vibraţii
(de exemplu, pe un suport stabil).
 Oscilaţia boxelor poate fi cauza salturilor de
sunet, în funcţie de nivelul volumului. Îndepărtaţi
boxele de unitate sau schimbaţi locaţia boxelor.
Redarea nu porneşte de la prima piesă
sau primul fişier.
 Reveniţi la redarea normală apăsând în mod
repetat PLAY MODE  până când dispar
„PGM” şi „SHUF” de pe afişaj .
Pornirea redării durează mai mult ca
de obicei.
 Următoarele discuri pot creşte timpul
necesar pentru începerea redării:
• un disc înregistrat cu o structură
arborescentă complicată
• un disc înregistrat în formatul cu sesiuni
multiple
• un disc care conţine multe foldere
Sunetul este distorsionat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone/iPad
este conectat ferm la portul USB .
 Rotiţi discul VOLUME  de pe unitate în sensul
acelor de ceas sau apăsaţi VOLUME +  de pe
telecomandă pentru a creşte volumul.
 Configuraţi setarea „EQ” a dispozitivului iPod/
iPhone/iPad la „Off” (Oprit) sau „Flat” (Plat).
 Este posibil ca dispozitivul iPod/iPhone/iPad să
nu fie acceptat de sistem. Consultaţi „Modele
de iPod/iPhone/iPad compatibile” (pagina 24).
Depanare
Pe afişaj apare „LOCKED”  şi discul nu
poate fi scos din tava discului.
Dispozitivul iPod/iPhone/iPad nu funcţionează.
 Opriţi orice alte aplicaţii iOS aflate în execuţie
pe iPod/iPhone/iPad. Pentru detalii, consultaţi
manualul de utilizare primit împreună cu
dispozitivul iPod/iPhone/iPad.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone/iPad
este conectat ferm la portul USB .
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone/iPad
este actualizat cu cea mai recentă versiune de
software. Dacă nu, actualizaţi dispozitivul iPod/
iPhone/iPad înainte de a-l utiliza împreună cu
sistemul.
 Deoarece funcţionarea sistemului diferă de cea
a dispozitivului iPod/iPhone/iPad, este posibil
să nu puteţi comanda dispozitivul iPod/iPhone/
iPad utilizând butoanele de pe telecomandă sau
de pe unitate. În acest caz, utilizaţi butoanele de
control de pe iPod/iPhone/iPad.
Dispozitivul iPod/iPhone/iPad nu se încarcă.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone/iPad
este conectat ferm la portul USB  prin
intermediul cablului furnizat odată cu
dispozitivul iPod/iPhone/iPad.
 Dispozitivul iPod/iPhone/iPad nu poate fi
încărcat atunci când sistemul este oprit.
69RO
Dispozitiv USB
Este conectat un dispozitiv USB neacceptat.
 În cazul în care conectaţi un dispozitiv USB
neacceptat, pot apărea următoarele probleme.
Consultaţi informaţiile despre dispozitivele USB
compatibile pe site-urile Web cu URL-urile
listate în „Redarea unui fişier de pe un
dispozitiv USB” (pagina 26).
• Dispozitivul USB nu este recunoscut.
• Numele fişierelor sau ale folderelor nu sunt
afişate pe sistem.
• Nu este posibilă redarea.
• Sunetul se aude în salturi.
• Se aude zgomot.
• Se aude un sunet distorsionat.
Celelalte caractere apar sub forma „_”.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
apoi porniţi sistemul.
 Consultaţi informaţiile despre dispozitivele USB
compatibile pe site-urile Web cu URL-urile
listate în „Redarea unui fişier de pe un
dispozitiv USB” (pagina 26).
 Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi manualul de utilizare
primit împreună cu dispozitivul USB cu privire la
soluţionarea acestei probleme.
Nu se aude sunetul.
Nu începe redarea.
 Dispozitivul USB nu este conectat corect. Opriţi
sistemul şi apoi reconectaţi dispozitivul USB.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
apoi porniţi sistemul.
Se aude zgomot, sunet în salturi sau
distorsionat.
 Consultaţi informaţiile despre dispozitivele USB
compatibile pe site-urile Web cu URL-urile
listate în „Redarea unui fişier de pe un
dispozitiv USB” (pagina 26).
 Este conectat un dispozitiv USB neacceptat.
Conectaţi un dispozitiv USB acceptat.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
 Opriţi sistemul, apoi reconectaţi dispozitivul
USB şi porniţi sistemul.
 Setaţi modul de redare la modul de redare
normală.
 Datele fişierelor muzicale în sine conţin zgomot
sau sunetul este distorsionat. Este posibil să fi fost
introdus zgomot la crearea datelor muzicale, din
cauza stării computerului. În acest caz, ştergeţi
fişierul şi trimiteţi din nou datele muzicale.
 Rata de biţi utilizată la codificarea fişierelor
a fost scăzută. Trimiteţi fişiere codificate cu
rate de biţi mai mari către dispozitivul USB.
Mesajul „READING” este afişat pentru
o perioadă îndelungată sau durează
mult până începe redarea.
 Procesul de citire poate dura mai mult în
următoarele cazuri.
• Există multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB.
• Structura de fişiere este extrem de complexă.
• Nu există spaţiu suficient în memorie.
• Memoria internă este fragmentată.
Numele unui fişier sau al unui folder
(numele albumului) nu este afişat corect.
 Trimiteţi din nou datele muzicale pe dispozitivul
USB, deoarece este posibil ca datele stocate în
dispozitivul USB să fi fost deteriorate.
70RO
 Codurile de caractere ce pot fi afişate de acest
sistem sunt următoarele:
• Majuscule (de la A la Z).
• Numere (de la 0 la 9).
• Simboluri (< > * +, [ ] @ \ _).
Dispozitivul USB nu poate fi încărcat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat ferm.
 Încărcarea nu poate fi efectuată atunci
când alimentarea sistemului este oprită.
 Este posibil ca dispozitivul USB să nu fie
acceptat de sistem. Consultaţi informaţiile de
pe site-urile Web în legătură cu dispozitivele
USB compatibile.
Tuner
Se aude un bâzâit sau un zgomot puternic
(„STEREO” clipeşte în fereastra de pe afişaj
) sau transmisiile nu pot fi recepţionate.
 Conectaţi antena în mod corespunzător.
 Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure
o recepţie bună şi apoi aranjaţi din nou antena.
 Ţineţi antenele departe de unitate, de cablul de
boxe sau de alte componente AV pentru a evita
preluarea zgomotului.
 Opriţi echipamentele electrice din apropiere.
Se aud mai multe posturi de radio în
acelaşi timp.
Sistemul nu poate fi conectat la reţea prin
intermediul unei conexiuni LAN wireless.
 Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure
o recepţie bună şi apoi aranjaţi din nou antena.
 Dacă un cablu de reţea (LAN) este conectat
la sistem, acesta funcţionează automat pentru
a stabili o conexiune LAN cu fir. Dacă doriţi să
utilizaţi o conexiune LAN wireless, nu conectaţi
un cablu de reţea (LAN) la sistem.
 Strângeţi în mănunchi cablurile de la antene
utilizând, de exemplu, cleme pentru cabluri
disponibile în comerţ şi ajustaţi lungimile
cablurilor.
Postul de radio DAB/DAB+ nu se
recepţionează în mod corespunzător.
 Verificaţi toate conexiunile antenei, apoi
efectuaţi procedura de scanare automată DAB.
Consultaţi „Executarea manuală a scanării
automate DAB (doar pentru CMT-SBT300WB)”
(pagina 57).
 Este posibil ca serviciul DAB/DAB+ curent să
nu fie disponibil.
Apăsaţi TUNE +/–  pentru a selecta un
serviciu diferit.
Sistemul nu se poate conecta la reţea prin WPS.
 Configuraţi reţeaua după ce căutaţi punctul de
acces utilizând funcţia de scanare a punctelor
de acces.
Viteza de comunicaţie a conexiunii LAN
wireless a scăzut brusc.
 Viteza comunicaţiilor a reţelei LAN wireless
scade în cazul routerelor LAN wireless/punctelor
de acces IEEE802.11n dacă metoda de securizare
este WEP sau WPA/WPA2-PSK (TKIP).
Schema de criptare (securizare) diferă în funcţie
de dispozitiv. Pentru detalii, consultaţi manualul
de utilizare al routerului/punctului de acces.
Depanare
 Dacă v-aţi mutat în altă zonă, este posibil ca
unele servicii/frecvenţe să se modificat şi să
nu puteţi acorda difuzarea obişnuită. Efectuaţi
procedura de Scanare automată DAB pentru
a înregistra din nou conţinutul difuzării.
(Efectuarea acestei proceduri şterge toate
presetările stocate anterior.)
 Verificaţi setările routerului LAN wireless/
punctului de acces. Dacă modul silenţios
pentru SSID este activat pe punctul de acces,
dezactivaţi-l. Pentru detalii despre setările
punctului de acces, consultaţi manualul de
utilizare al punctului de acces.
Difuzarea DAB/DAB+ a fost întreruptă.
 Verificaţi amplasarea sistemului sau ajustaţi
orientarea antenei, pentru a creşte valoarea
indicată pentru calitatea semnalului.
Conexiune la reţea
Servicii muzică
Sistemul nu se poate conecta la Servicii
muzică.
 Asiguraţi-vă că routerul/punctul de acces LAN
wireless este pornit.
Sistemul nu se poate conecta la reţea.
(Alte echipamente din reţea nu pot
recunoaşte sistemul.)
 Verificaţi dacă
este aprins pe afişaj .
 Durează aproximativ 1 minut pentru ca sistemul
să obţină o adresă IP atunci când sistemul este
pornit într-un mediu de comunicaţii fără router.
 Atunci când utilizaţi o adresă IP fixă, aceeaşi
adresă IP poate fi utilizată de alte echipamente.
Utilizaţi o adresă de IP diferită.
apare în fereastra de afişaj .
 Verificaţi dacă
Dacă nu apare, configuraţi din nou o reţea
wireless (pagina 37).
 Dacă sistemul este conectat la o reţea wireless,
micşoraţi distanţa dintre sistem şi routerul LAN
wireless/punctul de acces şi efectuaţi din nou
configurarea.
 În funcţie de furnizori, o singură conexiune
de internet este permisă. În acest caz, sistemul
nu poate fi conectat dacă conexiunea este
ocupată. Consultaţi operatorul sau furnizorul
de servicii.
 Atunci când porniţi telefonul mobil (dispozitivul
Android, Xperia/Xperia Tablet sau iPhone/iPod
touch/iPad) după ce a fost oprit un moment,
încercaţi să reporniţi aplicaţia „Network Audio
Remote”.
71RO
Reţea de domiciliu
Controlerul nu poate găsi acest sistem.
(Controlerul nu poate răsfoi conţinutul
acestui sistem.)
 Sistemul poate fi controlat de o altă
componentă. Pentru a respinge controlul,
dezactivaţi modul standby pentru
BLUETOOTH/reţea (pagina 61).
 Asiguraţi-vă că controlerul este conectat
reţeaua de domiciliu.
Sunetul se aude în salturi în timpul redării.
 Controlul difuzării multiple de pe punctul de
acces este activat.
 Serverul este supraîncărcat. Părăsiţi aplicaţiile
în curs de executare.
Muzica a început automat.
Această unitate nu poate fi comandată.
 Sistemul poate fi controlat de o altă
componentă. Pentru a respinge controlul,
dezactivaţi modul standby pentru
BLUETOOTH/reţea (pagina 61).
 Actualizaţi versiunea software-ului
dispozitivului iPhone/iPod Touch/iPad la cea
mai recentă versiune.
Sunetul este întrerupt.
 Serverul DLNA este supraîncărcat. Părăsiţi
aplicaţiile în curs de executare.
 Intensitatea semnalului wireless este redusă.
Opriţi funcţionarea cuptorului cu microunde.
Nu începe redarea.
 Verificaţi dacă fişierul audio este
necorespunzător sau a fost şters de pe server.
Consultaţi manualul de utilizare al serverului.
 Serverul încearcă să redea fişierul audio într-un
format audio neacceptat de sistem. Verificaţi
informaţiile privind formatul audio de pe server.
 Dezactivaţi controlul difuzărilor multiple
pe routerul LAN wireless/punctul de acces.
Dacă este activat, este posibil să dureze câteva
minute până când este redat semnalul audio.
Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare
al routerului LAN wireless/punctului de acces.
 Accesul de pe acest sistem nu este permis de
server. Modificaţi setările de pe server pentru
a permite accesul de pe acest sistem. Pentru
detalii, consultaţi manualul de utilizare al
serverului.
AirPlay
Sistemul nu poate fi găsit de pe un iPhone/
iPod Touch/iPad.
 Consultaţi „Conexiune la reţea – Sistemul nu se
poate conecta la reţea” (pagina 71).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iOS sau computerul
cu iTunes este conectat la reţeaua de domiciliu.
 Înainte de a le utiliza cu sistemul, actualizaţi
iOS sau iTunes la cea mai recentă versiune.
72RO
Muzica a început automat.
Pentru a reiniţializa sistemul la
setările din fabrică
Dacă sistemul nu funcţionează în mod
corespunzător, reiniţializaţi sistemul la
setările din fabrică.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a reiniţializa sistemul la setările implicite
din fabrică.
1
Deconectaţi cablul de alimentare şi
asiguraţi-vă că indicatorul STANDBY 
nu este aprins. Apoi, reconectaţi cablul
de alimentare şi porniţi sistemul.
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat   şi /
 de pe unitate până când pe afişaj
apare mesajul „ALL RESET”.
Toate setările configurate de către utilizator,
precum setările de reţea, ceasul, temporizatorul
şi reţeaua sunt şterse.
Dacă problema persistă după ce faceţi toate
cele de mai sus, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Mesaje
Este posibil ca unul dintre următoarele mesaje
să apară sau să clipească în timpul funcţionării.
CANNOT DOWNLOAD
NO DISC
Nu există niciun disc în player sau aţi
încărcat un disc ce nu poate fi redat.
Sistemul nu a reuşit să descarce datele de
actualizare în timp ce efectua actualizarea
software-ului. Accesaţi meniul de setări şi
actualizaţi din nou software-ul .
NO MEMORY
CANNOT PLAY
NO STEP
Sistemul nu poate reda fişiere audio din
cauza unui format de fişier neacceptat
sau a restricţiei de redare.
Toate piesele programate au fost şterse.
NO SUPPORT
Sistemul nu acceptă dispozitivul USB
conectat.
Aţi încărcat un disc ce nu poate fi
redat pe acest sistem, cum ar fi un disc
CD-ROM sau DVD.
NO TRACK
COMPLETE
NOT IN USE
Operaţia de presetare a postului s-a finalizat
normal.
Aţi apăsat un buton ce nu poate fi acţionat.
DATA ERROR
Îndepărtaţi dispozitivul USB din port şi
opriţi şi reporniţi sistemul.
Aţi încercat să redaţi un fişier ce nu poate
fi redat.
ERROR
Aţi utilizat sistemul în timpul iniţializării.
Aşteptaţi un timp, până când este finalizată
iniţializarea.
INITIAL
Sistemul iniţializează setările de reţea.
Unele butoane de pe sistem nu pot fi
utilizate în timpul acestui proces.
LOCKED
Pe dispozitivul USB sau pe disc se află fişiere
ce nu pot fi redate.
OVER CURRENT
PUSH STOP
Aţi apăsat PLAY MODE  în timpul redării,
cu funcţia CD sau USB activată.
READING
Sistemul citeşte informaţiile de pe disc
sau de pe dispozitivul USB. Unele butoane
nu funcţionează în timpul citirii.
STEP FULL
Aţi încercat să programaţi mai mult de
25 de piese sau de fişiere.
Tava pentru disc  este blocată şi nu puteţi
scoate discul. Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
TIME NG
NO CONNECT
UPDATE ERROR
Sistemul nu poate fi conectat la reţea.
Sistemul nu poate actualiza software-ul.
Opriţi sistemul şi apoi porniţi-l din nou.
Sistemul va încerca să actualizeze softwareul. Dacă apare acelaşi mesaj, contactaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
NO DEVICE
Nu este conectat niciun dispozitiv USB
sau dispozitivul USB a fost îndepărtat.
Depanare
CAN’T PLAY
Suportul de memorie nu este introdus în
dispozitivul USB sau sistemul nu identifică
suportul de memorie.
Orele de început şi de sfârşit ale
Temporizatorului de redare sunt identice.
73RO
Măsuri de precauţie/Specificaţii
Măsuri de precauţie
Discuri ce POT fi redate de acest sistem
• Discuri CD-DA audio
• CD-R/CD-RW (date audio ale pieselor
CD-DA şi fişierelor MP3)
Nu utilizaţi discuri CD-R/CD-RW fără date
înregistrate. Acest lucru ar putea deteriora
discul.
Discuri ce NU POT fi redate de acest sistem
• CD-ROM
• Suporturi CD-R/CD-RW diferite de cele
•
•
•
•
•
•
•
•
înregistrate în format CD muzical sau în
format conform ISO9660 Nivel 1/Nivel 2,
Joliet
Suporturi CD-R/CD-RW înregistrate în
format cu sesiuni multiple şi care nu au
fost finalizate
Suporturi CD-R/CD-RW cu o calitate slabă
a înregistrării, suporturi CD-R/CD-RW
zgâriate sau murdare sau suporturi CD-R/
CD-RW înregistrate cu un dispozitiv de
înregistrare care nu este compatibil
Suporturi CD-R/CD-RW finalizate incorect
Discuri CD-R/CD-RW ce conţin alte fişiere
decât fişiere MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
Discuri cu forme care nu sunt standard
(de exemplu, inimă, pătrat, stea)
Discuri care au bandă adezivă, hârtie
sau abţibilduri lipite pe ele
Discuri de închiriat sau uzate şi care au
ataşate sigilii al căror lipici depăşeşte
zona sigiliului
Discuri care au etichete imprimate cu
cerneală lipicioasă la atingere
Note cu privire la discurile CD-DA
• Înainte de redare, curăţaţi discul prin
ştergere cu o cârpă, de la centru către
margine.
• Nu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum
benzină, diluanţi, produse de curăţare
din comerţ sau spray antistatic pentru
curăţarea discurilor de vinil.
74RO
• Nu expuneţi discurile la lumina directă
a soarelui, la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, şi nu le lăsaţi în
maşina parcată în bătaia soarelui.
Cu privire la siguranţă
• Deconectaţi complet cablul de alimentare
(de la reţea) de la priza de perete (reţea)
dacă nu îl veţi utiliza o perioadă mai lungă
de timp. Întotdeauna prindeţi de ştecăr
atunci când deconectaţi sistemul. Nu
trageţi niciodată de cablu.
• Dacă în sistem ajung obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
• Cablul de alimentare c.a. poate fi înlocuit
doar de un centru de service autorizat.
Cu privire la amplasare
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată
şi nici în locaţii extrem de calde, reci, cu
praf, murdare, umede sau fără ventilaţie
adecvată, sau în care sistemul ar fi supus
vibraţiilor, luminii directe a soarelui sau
unei lumini puternice.
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
sau difuzoarele pe suprafeţe tratate
special (de exemplu, cu ceară, ulei,
lustruite), deoarece suprafaţa se poate
păta sau decolora.
• Dacă sistemul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată, sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze
condens pe lentilele din interiorul
playerului CD şi sistemul să se defecteze.
În această situaţie, scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit timp de aproximativ o oră,
până ce se evaporează umezeala.
Cu privire la încălzire
• Încălzirea unităţii în timpul funcţionării
este normală şi nu reprezintă motiv de
alarmare.
• Nu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost
utilizat fără întrerupere la un volum
ridicat, deoarece este posibil ca aceasta
să fie fierbinte.
• Nu blocaţi orificiile de ventilare.
Cu privire la sistemul de difuzoare
Acest sistem de boxe nu este ecranat
magnetic şi este posibil ca imaginea
de pe televizoarele aflate în apropiere
să fie distorsionată magnetic. Într-o astfel
de situaţie, opriţi televizorul, aşteptaţi între
15 şi 30 de minute şi porniţi-l din nou.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale,
umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi niciun fel de
burete abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi diluanţii, benzina sau alcoolul.
Măsuri de precauţie/Specificaţii
75RO
Tehnologia wireless BLUETOOTH
Tehnologia wireless BLUETOOTH este
o tehnologie wireless cu rază scurtă de
acţiune, care leagă dispozitivele digitale,
precum computerele personale şi camerele
foto digitale. Prin intermediul tehnologiei
wireless BLUETOOTH, puteţi transmite
comenzi către unităţile conectate de la
o distanţă de circa 10 metri.
Tehnologia wireless BLUETOOTH este
de obicei utilizată între două dispozitive,
însă este posibilă şi conectarea unui singur
dispozitiv la dispozitive multiple.
Nu aveţi nevoie de fire pentru a vă conecta,
ca în cazul unei conexiuni USB, şi nu trebuie
să puneţi dispozitivele faţă în faţă, aşa cum
faceţi în cazul tehnologiei wireless cu
infraroşii. Puteţi utiliza tehnologia prin
intermediul unui dispozitiv BLUETOOTH mobil.
Tehnologia wireless BLUETOOTH este un
standard global, acceptat de mii de
companii. Aceste companii fabrică produse
care respectă acest standard global.
Versiuni şi profiluri BLUETOOTH acceptate
Profilul se referă la un set standard
de capacităţi pentru diverse capacităţi
ale produselor BLUETOOTH. Consultaţi
„Specificaţii” (pagina 78) de pe această
pagină pentru detalii privind versiunile
şi profilurile de BLUETOOTH acceptate.
Note
• Pentru a utiliza un dispozitiv BLUETOOTH
•
conectat la acest sistem, dispozitivul trebuie să
accepte acelaşi profil ca şi acest sistem. Reţineţi
că funcţiile dispozitivului BLUETOOTH pot fi
diferite, în funcţie de specificaţiile dispozitivului,
chiar dacă are acelaşi profil ca sistemul.
Din cauza proprietăţilor tehnologiei wireless
BLUETOOTH, redarea pe acest sistem este
uşor întârziată faţă de redarea audio de
pe dispozitivul transmiţător.
Rază efectivă de comunicare
Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate
la o distanţă de maximum 10 metri
(distanţă fără obstacole) unul de altul.
76RO
Raza de comunicaţie efectivă poate fi
redusă în următoarele condiţii.
– Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se află
între dispozitivele cu conexiune
BLUETOOTH
– Locaţii unde este instalată o reţea
LAN wireless
– În jurul cuptoarelor cu microunde
aflate în uz
– Locaţii unde apar alte unde
electromagnetice
Efectele celorlalte dispozitive
Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua LAN
wireless (IEEE802.11b/g) utilizează aceeaşi
frecvenţă de bandă (2,4 GHz). Dacă utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH lângă un dispozitiv
cu capacitate LAN wireless, este posibil
să apară interferenţă electromagnetică.
Aceasta poate duce la rate mai mici de
transfer al datelor, zgomot sau incapacitate
de conectare. Dacă se întâmplă acest lucru,
încercaţi următoarele remedii:
– Încercaţi să conectaţi acest sistem
cu telefonul mobil BLUETOOTH sau
dispozitivul BLUETOOTH atunci când
vă aflaţi la cel puţin 10 metri distanţă
de echipamentul LAN wireless.
– Opriţi alimentarea echipamentului LAN
wireless atunci când utilizaţi dispozitivul
BLUETOOTH pe o rază de 10 metri.
Efectele asupra celorlalte dispozitive
Undele radio transmise de acest sistem pot
interfera cu funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această interferenţă
poate duce la defecţiuni, opriţi întotdeauna
alimentarea acestui sistem, a telefonului
mobil BLUETOOTH şi a dispozitivelor
BLUETOOTH în următoarele locaţii:
– În spitale, în trenuri şi în avioane
– În apropierea uşilor automate sau
a alarmelor de incendiu
Note
• Acest sistem acceptă funcţii de securitate care
•
•
•
Măsuri de precauţie/Specificaţii
•
respectă specificaţia BLUETOOTH ca măsură de
securitate în timpul comunicaţiilor cu ajutorul
tehnologiei BLUETOOTH. În orice caz, această
securitate poate fi insuficientă, în funcţie de
conţinutul setărilor şi de alţi factori, aşa că,
aveţi întotdeauna grijă atunci când efectuaţi
comunicaţii cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
Compania Sony nu poate fi trasă la răspundere
în niciun fel pentru daune sau alte prejudicii
ce rezultă din scurgerea de informaţii în
timpul comunicaţiilor cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH.
Comunicarea prin BLUETOOTH nu este
garantată în mod necesar pentru toate
dispozitivele BLUETOOTH care au acelaşi
profil cu acest sistem.
Dispozitivele BLUETOOTH conectate cu acest
sistem trebuie să fie conforme cu specificaţia
BLUETOOTH prescrisă de BLUETOOTH SIG, Inc.,
iar această conformitate trebuie să fie
certificată. În orice caz, chiar şi atunci când
un dispozitiv este conform cu specificaţia
BLUETOOTH, pot exista cazuri în care
caracteristicile sau specificaţiile dispozitivului
BLUETOOTH să facă imposibilă conectarea
sau să aibă ca rezultat metode de comandă,
afişaj sau funcţionare diferite.
Este posibil să apară zgomot sau sunetul să
fie tăiat, în funcţie de dispozitivul BLUETOOTH
conectat cu acest sistem, de mediul de
comunicaţie sau de condiţiile ambientale.
77RO
Specificaţii
Secţiunea amplificator
50 Hz – 20 kHz
Putere de ieşire (nominală):
Raport semnal/zgomot:
25 waţi + 25 waţi (la 6 ohmi, 1 kHz, 1 % THD)
Peste 90 dB
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
Interval dinamic:
50 waţi + 50 waţi (pe fiecare canal, la 6 ohmi,
1 kHz)
Peste 90 dB
Intrări/Ieşiri
AUDIO IN:
Mufă AUDIO IN (intrare audio):
Mini mufă stereo, sensibilitate 700 mV,
impedanţă 47 kilohmi
Mufă  (căşti):
Mini mufă stereo, 8 ohmi sau mai mult
USB:
Rată de biţi acceptată:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps
Frecvenţe de eşantionare:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Port USB:
Tip A, 5 V CC 2,1 A
Secţiunea player CD-DA/MP3
Sistem:
Sistem audio compact disc şi digital
Proprietăţi diodă laser:
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de 44,6 μW
* Acest randament reprezintă valoarea măsurată
la o distanţă de 200 mm de suprafaţa lentilelor
obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu
o deschidere de 7 mm.
78RO
Răspuns în frecvenţă:
Secţiunea tuner
Secţiunea tuner AM (doarCMT-SBT300W):
Interval de frecvenţă:
Modele pentru Europa:
531 kHz – 1.602 kHz (cu interval de acordare
de 9 kHz)
Alte modele:
530 kHz – 1.710 kHz (cu interval de acordare
de 10 kHz)
531 kHz – 1.710 kHz (cu interval de acordare
de 9 kHz)
Antenă:
Antenă cadru pentru AM
Frecvenţă intermediară:
400 kHz
Secţiunea tuner FM:
Tuner FM stereo, FM superheterodină
Interval de frecvenţă:
87,5 MHz – 108,0 MHz (paşi de 50 kHz)
Antenă:
Antenă cu fir pentru FM
Secţiunea tuner DAB/DAB+ (doar
CMT-SBT300WB):
Tuner FM stereo, DAB/FM superheterodină
Interval de frecvenţe:
Banda III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*
Antenă:
Antenă cu fir DAB/FM:
Tabel cu frecvenţe DAB/DAB+ (Banda III):
Secţiune pentru boxe
Frecvenţă
Etichetă
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
Sistem de boxe cu două căi, Bass Reflex
Woofer: 120 mm, tip conic
Tweeter: 25 mm, tip cupolă moale
180,064 MHz
5D
Impedanţă nominală:
181,936 MHz
6A
6 ohmi
183,648 MHz
6B
Dimensiuni (L/Î/A):
185,360 MHz
6C
Aprox. 150 mm × 270 mm × 220 mm
187,072 MHz
6D
Masă:
188,928 MHz
7A
Aprox. 2,5 kg (per unitate)
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
Secţiunea BLUETOOTH
194,064 MHz
7D
Sistem comunicaţii:
195,936 MHz
8A
BLUETOOTH Standard versiunea 3.0
197,648 MHz
8B
Ieşire:
199,360 MHz
8C
BLUETOOTH Standard clasa de putere 2
201,072 MHz
8D
Rază maximă de comunicare:
202,928 MHz
9A
Spaţiu liber, aprox. 10 m*1
204,640 MHz
9B
Bandă de frecvenţă:
206,352 MHz
9C
bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
208,064 MHz
9D
Metodă modulare:
209,936 MHz
10A
FHSS
211,648 MHz
10B
Profile compatibile cu BLUETOOTH*2:
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
A2DP (Profil distribuţie audio avansată)
AVRCP (Profil control audio-video la distanţă)
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
Metodă protecţie conţinut acceptat
Metoda SCMS-T
Măsuri de precauţie/Specificaţii
230,784 MHz
Sistem de difuzoare:
Lăţime de bandă transmisie
20 Hz – 20.000 Hz (cu eşantionare de 44,1 kHz)
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori
precum obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu
microunde, electricitatea statică, sensibilitatea
recepţiei, performanţa antenei, sistemul de
operare, aplicaţia software etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicaţiei BLUETOOTH între dispozitive.
* Pe acest sistem, frecvenţele sunt afişate cu
două zecimale.
79RO
Secţiunea reţea
Port LAN:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Viteza comunicaţiilor poate varia în funcţie
de mediul de comunicaţii. Acest sistem nu
garantează viteza şi calitatea comunicaţiilor
la nivel de 10BASE-T/100BASE-TX.)
LAN wireless:
Standarde compatibile:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit)
Bandă de frecvenţă 2,4 GHz (2,4000 GHz 2,4835 GHz)
Canale disponibile de la 1 la 13
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Generalităţi
Necesar de putere:
CA 220 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Consum de energie:
36 waţi
Dimensiuni (L/Î/A), (inclusiv protuberanţele,
fără difuzoare):
Aprox. 290 mm × 106 mm × 221 mm
Masă (fără difuzoare):
Aprox. 2,5 kg
Accesorii furnizate:
Telecomandă (RM-AMU171) (1), Baterii
R6 (dimensiune AA) (2), Cabluri boxe (2),
Tampoane boxe (8), Antenă cu fir FM?/
Antenă cadru pentru AM (1) (doar pentru
CMT-SBT300W), Antenă cu fir DAB/FM (1)
(doar pentru CMT-SBT300WB), Ghid de
configurare rapidă (1), Instrucţiuni de utilizare
(acest manual) (1)
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Consum de energie în standby: 0,5 W
80RO
Mărci comerciale etc.
• Windows, sigla Windows şi Windows Media
•
•
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat de anumite drepturi
de proprietate intelectuală ale Microsoft
Corporation. Utilizarea sau distribuirea unei
astfel de tehnologii în afara acestui produs
este interzisă fără a deţine o licenţă din partea
Microsoft sau a unui subsidiar Microsoft
autorizat.
AirPlay, sigla AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod
classic, iPod nano şi iPod touch sunt mărci
comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele
Unite şi în alte ţări.
„
” este marcă comercială a Wi-Fi Alliance.
•
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® and Wi-Fi
•
•
•
•
•
•
•
Măsuri de precauţie/Specificaţii
•
Alliance® sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi
Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ şi Wi-Fi
Protected Setup™ sunt mărci ale Wi-Fi Alliance.
DLNA™, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™ sunt
mărci comerciale, mărci de servicii sau mărci de
certificare ale Digital Living Network Alliance.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3
şi brevetele sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS și Thomson.
Marca şi siglele BLUETOOTH® reprezintă mărci
comerciale deţinute de BLUETOOTH SIG, Inc.
şi orice utilizare a acestor mărci de către
Sony Corporation se face sub licenţă. Alte
mărci comerciale şi denumiri comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
N Mark este marcă comercială înregistrată sau
marcă comercială a NFC Forum, Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
Android este marcă comercială a Google Inc.
„Xperia” şi „Xperia Tablet” sunt mărci comerciale
ale Sony Mobile Communications AB.
Numele de sisteme şi numele de produse
indicate în acest manual sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale producătorului.
În acest manual, mărcile ™ şi ® sunt omise.
81RO
©2013 Sony Corporation
4-464-109-11(1) (RO)
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement