Sony | CMT-SBT40D | Sony CMT-SBT40D Sistem Hi-Fi cu tehnologie Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Sistem audio
pentru locuinţă
Introducere
Redarea unui disc
Ascultarea de radio
Instrucţiuni de utilizare
Ascultarea unui fişier
de pe un dispozitiv USB
Ascultarea de muzică cu
componente audio opţionale
Ascultarea de muzică printr-o
conexiune BLUETOOTH
Informaţii suplimentare
Depanare
Măsuri de precauţie/
Specificaţii
CMT-SBT40D
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de
masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără deschisă
(de exemplu, lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide
şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea
la o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii, deconectaţi
imediat ştecărul principal de la priza CA.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprită, atât timp cât este conectată la priza
de c.a.
Presiunea fonică excesivă din căşti poate provoca
pierderea auzului.
Acest aparat este clasificat ca produs LASER din
CLASA 1. Acest marcaj este amplasat în exterior,
pe partea din spate.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la
modul în care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Comunicaţi toate problemele legate
de service sau de garanţie la adresele oferite în
documentele separate de service sau de garanţie.
Prin prezenta, Sony Corp. declară că acest
echipament respectă cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
2RO
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice
vechi (valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat
la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a acestui produs.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la
care aţi achiziţionat produsul.
Doar în Europa
Casarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria furnizată împreună
cu produsul respectiv nu trebuie tratată ca
deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol
să fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult
de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de
către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod
corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Înainte de utilizarea
acestui sistem
Defecţiunile ce apar în timpul utilizării
normale a sistemului vor fi reparate de
Sony conform condiţiilor specificate în
garanţia limitată pentru acest sistem.
Totuşi, compania Sony nu va fi
răspunzătoare pentru nicio consecinţă
determinată de imposibilitatea de redare
din cauza unui sistem deteriorat
sau defect.
Discuri muzicale codificate
cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor
Acest produs este proiectat pentru
redarea de discuri conforme standardului
Compact Disc (CD). În ultimul timp, unele
companii de înregistrări comercializează
diverse discuri muzicale codificate cu
tehnologii de protejare a drepturilor
de autor.
Reţineţi că printre aceste discuri există unele
care nu sunt conforme standardului CD
şi nu pot fi redate cu acest produs.
Note cu privire la suporturile
DualDisc
Un suport DualDisc este un disc cu două
feţe, care combină material înregistrat DVD
pe o faţă şi material audio digital pe cealaltă
faţă. Totuşi, deoarece partea cu materialul
audio nu este conformă standardului
Compact Disc (CD), nu se garantează
redarea pe acest produs.
Notă cu privire la operaţii
de redare a unui DVD
Este posibil ca unele operaţii de redare
pentru un DVD să fie restricţionate în mod
intenţionat de producătorii de software.
Din moment ce acest sistem redă un DVD
în conformitate cu conţinutul discului, este
posibil ca unele caracteristici de redare să
nu fie disponibile.
3RO
Notă despre DVD-urile cu
strat dublu
Este posibil ca imaginea şi sunetul redării să
fie întrerupte câteva momente la comutarea
între straturi.
Cod de regiune
(doar pentru DVD VIDEO)
Sistemul dumneavoastră are un cod de
regiune imprimat pe spatele unităţii şi va
reda doar suporturi DVD VIDEO (doar redare)
etichetate cu un cod de regiune identic
sau cu
.
Notă cu privire la discurile
cu sesiuni multiple
Acest sistem poate reda sesiuni continue
pe un disc când acestea sunt înregistrate
în acelaşi format ca şi prima sesiune. Când
se întâlneşte o sesiune înregistrată în alt
format, sesiunea respectivă şi cele care
urmează după aceasta nu pot fi redate.
Reţineţi că este posibil ca anumite sesiuni
să nu poată fi redate chiar dacă sesiunile
sunt înregistrate în acelaşi format.
4RO
Cuprins
Înainte de utilizarea acestui sistem ........................................................3
Introducere
Localizarea şi funcţiile comenzilor..........................................................7
Pregătirea telecomenzii.........................................................................11
Ataşarea plăcuţelor pentru difuzoare....................................................11
Conectarea televizorului ....................................................................... 12
Configurarea sistemului color............................................................... 12
Setarea ceasului.................................................................................... 13
Redarea unui disc
Redarea unui DVD/CD .......................................................................... 14
Pentru a modifica modul de redare .................................................. 14
Crearea propriului program (Redare programată) .............................. 15
Alte operaţii de redare .................................................................... 16
Ascultarea de radio
Acordarea unui post de radio ............................................................... 18
Presetarea posturilor de radio .............................................................. 18
Selectarea unui post de radio presetat ............................................. 18
Ascultarea unui fişier de pe un dispozitiv USB
Redarea unui fişier de pe un dispozitiv USB ......................................... 19
Ascultarea de muzică cu componente audio
opţionale
Redarea de muzică cu componente audio opţionale .......................... 21
5RO
Ascultarea de muzică printr-o conexiune
BLUETOOTH
Împerecherea sistemului cu un dispozitiv BLUETOOTH
şi ascultarea de muzică.................................................................... 22
Ascultarea de muzică pe un dispozitiv înregistrat.............................. 23
Ascultarea de muzică cu o singură atingere (NFC)............................... 24
Informaţii suplimentare
Setarea funcţiei standby automat ....................................................... 25
Setarea modului standby BLUETOOTH ................................................ 25
Activarea/dezactivarea semnalului BLUETOOTH wireless .................. 26
Reglarea sunetului ............................................................................... 26
Utilizarea temporizatoarelor................................................................ 27
Setarea temporizatorului de oprire .................................................. 27
Setarea temporizatorului de redare ................................................. 27
Utilizarea meniului de configurare....................................................... 28
Depanare
Depanare ..............................................................................................31
Mesaje.................................................................................................. 34
Măsuri de precauţie/Specificaţii
Măsuri de precauţie ............................................................................. 35
Dispozitive şi versiuni compatibile USB ............................................... 36
Tehnologia BLUETOOTH wireless..........................................................37
Specificaţii ............................................................................................ 38
6RO
Introducere
Localizarea şi funcţiile comenzilor
Notă
Introducere
Acest manual explică, în principal, operaţiile efectuate cu ajutorul telecomenzii, însă aceleaşi
operaţii pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe unitate care au aceleaşi nume sau
unele similare.
Unitate (faţă/sus)
7RO
Telecomandă
 Fereastra de afişaj
 Tavă disc
Utilizaţi-o pentru a încărca un disc
(pagina 14).
 Unitate: Control VOLUME
Telecomandă: Butonul VOLUME +/–
Utilizaţi-l pentru a regla volumul.
 Mufă  (căşti)
Utilizaţi-o pentru a conecta căştile.
 Port  (USB)
Utilizaţi-l pentru a conecta un dispozitiv
USB. (pagina 19).
 Butonul / (pornire)
Utilizaţi-l pentru a porni şi opri
alimentarea.
 Senzor la distanţă
 LED-ul (BLUETOOTH)
Se aprinde sau clipeşte pentru a indica
starea conexiunii BLUETOOTH.
 Butoanele / (anteriorul/
următorul)
Utilizaţi-le pentru a stabili punctul de
început al unei piese sau al unui fişier.
Butonul TUNING +/–
Utilizaţi-le pentru a prinde un post
de radio dorit.
Telecomandă: Butoanele /
(derulare rapidă înapoi/înainte)
Utilizaţi-le pentru a derula rapid înainte/
înapoi o piesă sau un fişier.
Telecomandă: Butoanele PRESET +/–
Utilizaţi-l pentru a accesa posturile
de radio presetate.
 Butonul  (deschidere/închidere)
Utilizaţi-l pentru a deschide şi închide
tava discului .
8RO
 Unitate: Butonul FUNCTION/PAIRING
 Utilizaţi pentru a schimba sursa.
Fiecare apăsare trece la sursa
următoare în această ordine:
DVD/CD  USB  BT AUDIO  FM 
AUDIO IN
 Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a intra în
modul de împerechere BLUETOOTH.
Telecomandă: Butoanele DVD/CD/
USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN
Utilizaţi-le pentru a selecta sursa.
 Unitate: Butonul  (redare/pauză)
Telecomandă: Butoanele  (redare)/
 (pauză)
Utilizaţi-le pentru a porni sau pentru
a întrerupe o redare.
 Butonul  (oprire)
Utilizaţi-l pentru a opri o redare.
 Marca N
Amplasaţi un dispozitiv smartphone/
o tabletă prevăzut(ă) cu funcţia NFC în
apropierea acestei mărci pentru a
executa înregistrarea, conectarea sau
deconectarea BLUETOOTH cu o singură
atingere (pagina 24).
 Butonul BLUETOOTH MENU
Utilizaţi-l pentru a deschide sau pentru
a închide meniul BLUETOOTH
(pagina 22, 23, 25).
 Butonul EQ
Utilizaţi-l pentru a selecta un efect
de sunet (pagina 26).
 Butonul  (Return)/DVD MENU
 Utilizaţi-l pentru a reveni la ecranul
anterior în timp ce operaţi în lista
de foldere sau de fişiere afişată pe
ecranul TV.
 Utilizaţi-l pentru a deschide sau închide
meniul DVD în timpul redării unui
DVD VIDEO.
 MUTING
Utilizaţi-l pentru a dezactiva şi pentru
a activa volumul sunetului.

DISPLAY
Utilizaţi-l pentru a afişa sau a ascunde
meniul vertical pentru modul de căutare
sau pentru informaţii despre redarea
curentă.
Un caracter de subliniere „_” este afişat în
locul unui caracter nerecunoscut.
 Butonul SHIFT
Ţineţi apăsat butoanele numerice,
TIME , ZOOM  şi SUBTITLE .
 Butonul SETUP
Utilizaţi-l pentru a deschide sau pentru
a închide meniul de configurare.
 Butonul
(enter)
Utilizaţi-l pentru a confirma un element.
 Butonul ANGLE
Utilizaţi-l pentru a comuta unghiul
camerei, atunci când pe un suport
DVD VIDEO sunt înregistrate mai
multe unghiuri.
Introducere
 Butonul AUDIO/SUBTITLE
 Utilizaţi-l pentru a selecta un format
de semnal audio atunci când sunt
disponibile mai multe semnale audio.
 Utilizaţi-l pentru a selecta modul de
recepţie FM (monofonic sau stereo),
atunci când ascultaţi programe FM
stereo (pagina 18).
 Utilizaţi-l pentru a selecta limba
subtitrărilor, atunci când sunt
disponibile subtitrări în mai multe
limbi (pagina 16).
 Butonul DVD TOP MENU
 Utilizaţi-l pentru a deschide meniul
principal al DVD-ului în timpul redării
unui DVD.
 Utilizaţi-l pentru a activa şi dezactiva
funcţia PBC atunci când redaţi un
VIDEO CD cu funcţia PBC.
 Butonul PLAY MODE/ZOOM
 Utilizaţi-l pentru a selecta modul
de redare (pagina 14).
 Utilizaţi-l pentru a intra în modul
de configurare a presetărilor pentru
radio FM (pagina 18).
 Utilizaţi-l pentru a mări sau micşora
o imagine atunci când urmăriţi un
DVD VIDEO, un VIDEO CD, un clip
video Xvid sau o imagine JPEG.
 Butonul MEGA BASS
Utilizaţi-l pentru a amplifica sunetul
de bas (pagina 26).
 Butonul TIMER MENU
Utilizaţi-l pentru a seta meniul
temporizatorului (pagina 27).
Butonul TIME/DIMMER
 Utilizaţi-l cu SHIFT  pentru a afişa
ceasul. Operarea funcţionează chiar
dacă sistemul este oprit (pagina 13).
 Utilizaţi-l pentru a modifica
luminozitatea ferestrei de afişaj .
 Butonul TV INPUT
Utilizaţi-l pentru a comuta sursa de
intrare a televizorului între semnalul
televizorului şi altă sursă de intrare.
Reţineţi că doar televizoarele Sony pot
fi comandate cu această telecomandă.
Butonul TV / (pornire)
Utilizaţi-l pentru a porni şi opri
televizorul. Reţineţi că doar televizoarele
Sony pot fi comandate cu această
telecomandă.
 Butoanele ///
Utilizaţi-le pentru a selecta un element.
9RO
Unitate (spate)
 FM ANTENNA
Conectaţi antena FM.
Notă
 Găsiţi un loc şi o orientare care să asigure
o recepţie bună şi apoi fixaţi antena FM pe
o suprafaţă stabilă (fereastră, perete etc).
 Fixaţi capătul antenei cu fir FM cu bandă
adezivă.
 Mufele AUDIO IN şi VIDEO OUT
AUDIO IN:
Conectaţi o componentă audio externă
cu un cablu de conectare audio
(nefurnizat).
VIDEO OUT:
Conectaţi mufa de intrare video
a televizorului sau a proiectorului
cu cablul video (furnizat).
 SPEAKERS
Conectaţi difuzoarele.
 Intrarea ~ AC IN (120 - 240 V c.a.)
Conectaţi cablul de alimentare la priza
de perete.
 Antenă cu fir FM (se întinde
pe orizontală.)
 La boxa din dreapta
 La boxa din stânga
 Cablu difuzor (roşu/)
 Cablu difuzor (negru/)
 La priza de perete
10RO
Pregătirea
telecomenzii
Ataşarea plăcuţelor
pentru difuzoare
Introduceţi o baterie R6 (dimensiunea AA)
(nefurnizată), potrivind polarităţile după
cum se arată mai jos.
Ataşaţi plăcuţele pentru difuzoare furnizate
la fiecare colţ, pe partea de dedesubt
a difuzoarelor, pentru a preveni
alunecarea acestora.
Introducere
Note cu privire la utilizarea telecomenzii
 În condiţii de utilizare normală, bateria ar trebui
să dureze aproximativ şase luni.
 Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă
de timp mai îndelungată, scoateţi bateria pentru
a evita deteriorările provocate de scurgerea
electrolitului din baterie şi de corodare.
11RO
Conectarea
televizorului
Configurarea
sistemului color
Conectaţi mufa de intrare video a
televizorului la mufa VIDEO OUT  de pe
unitate, utilizând cablul video furnizat.
Dacă este necesar, modificaţi sistemul color
de la [PAL] sau [NTSC] după conectarea
televizorului. Setarea implicită din fabrică
a sistemului color este [PAL] pentru
modelele din Europa, Rusia, Oceania, China,
Africa şi Orientul Mijlociu şi [NTSC] pentru
celelalte modele. Reţineţi că funcţia de
configurare a sistemului color nu este
disponibilă pentru modelele din America
de Nord şi America Latină (cu excepţia
modelului din Argentina).
1
Apăsaţi /  pentru
a porni sistemul.
2
Apăsaţi SETUP  în
funcţia DVD/CD.
Când conectaţi un deck video
Conectaţi televizorul şi deckul video
utilizând cablurile video şi audio
(nefurnizate), după cum se arată mai jos.
Pe ecranul TV apare meniul
de configurare.
Televizor
Categorie
selectată
Deck video
Element de
configurare selectat
Unitate
A nu se conecta direct.
În cazul în care conectaţi un deck video între
acest sistem şi televizor, este posibil să
existe scăpări de semnal video atunci când
urmăriţi semnalul video transmis de acest
sistem. Nu conectaţi un deck video între
acest sistem şi televizor.
12RO
Categorii configurare
Opţiuni
3
Apăsaţi /  pentru a selecta
setările [SCREEN], după care
apăsaţi .
4
Apăsaţi /  pentru
a selecta [TV System],
după care apăsaţi .
5
Apăsaţi /  pentru a selecta
[PAL] sau [NTSC], după care
apăsaţi .
Apăsaţi SETUP pentru a închide meniul
de configurare.
Notă
 Este posibil ca afişajul de pe ecranul TV
să fie întrerupt pentru câteva momente
după modificarea sistemului color.
Setarea ceasului
Apăsaţi /  pentru a porni
sistemul.
2
Apăsaţi TIMER MENU .
3
Apăsaţi /  pentru
a selecta „CLOCK”, după
care apăsaţi
.
4
Apăsaţi /  pentru a seta ora,
după care apăsaţi
.
5
Apăsaţi /  pentru
a seta minutele, după
care apăsaţi
.
Dacă setaţi ceasul pentru prima dată,
continuaţi cu pasul 4.
Introducere
1
Finalizaţi setarea ceasului.
Notă
 Setările ceasului sunt reiniţializate atunci când
deconectaţi cablul de alimentare sau dacă are
loc o pană de curent.
Pentru a afişa ceasul când
sistemul este oprit
Apăsaţi TIME/DIMMER  în timp ce ţineţi
apăsat SHIFT . Ceasul este afişat timp
de circa 8 secunde.
13RO
Sfat
Redarea unui disc
Redarea unui DVD/CD
 Puteţi bloca tava discului pentru a nu
se deschide sau închide. Ţineţi apăsat simultan
FUNCTION  şi TUNING-  pe unitate timp
de 5 secunde, „LOCKED” apare în fereastra de
afişaj  şi butonul   devine nefuncţional.
Pentru a debloca tava discului, repetaţi aceeaşi
procedură.
Notă
1
Apăsaţi DVD/CD .
2
Apăsaţi   pe unitate pentru
a deschide tava discului  şi
aşezaţi un disc pe aceasta.
Introduceţi un DVD/CD cu eticheta
(faţa imprimată) orientată în sus.
 Nu introduceţi un disc cu o formă care nu este
standard (de ex., inimă, pătrat, stea). În caz
contrar, sistemul poate suferi daune ireparabile.
 Nu utilizaţi un disc cu bandă adezivă sau
autocolante pe acesta, deoarece pot provoca
defecţiuni.
 Atunci când scoateţi un disc, nu atingeţi
suprafaţa acestuia.
 Nu conectaţi un dispozitiv USB în timp ce redaţi
un DVD. Acest lucru poate cauza distorsiuni ale
redării.
Pentru a modifica modul
de redare
Modul de redare vă permite să redaţi
aceeaşi muzică în mod repetat sau
amestecat.
Etichetă (partea imprimată)
3
Apăsaţi   pe unitate pentru
a închide tava discului .
4
Apăsaţi  .
Dacă vreţi să comutaţi funcţia de pe
altă funcţie pe „DVD/CD” atunci când
discul este deja introdus, apăsaţi  
după ce „LOADING” dispare din
fereastra de afişaj .
Butoanele de pe telecomandă sau
unitate vă permit să derulaţi rapid
înapoi/înainte şi să selectaţi o piesă,
un fişier sau un folder (pentru discuri
MP3/WMA) etc.
Pentru a scoate DVD-ul/CD-ul
Apăsaţi   pe unitate.
14RO
1
Apăsaţi PLAY MODE .
2
Apăsaţi /  pentru a selecta
„PROGRAM” sau „REPEAT”, după
care apăsaţi
.
3
Apăsaţi /  pentru a selecta
modul de redare, după care
apăsaţi
.
Puteţi selecta următoarele moduri
de redare.
PROGRAM
Notă
Play mode
Effect
PROGRAM*
Redă piesele sau fişierele
programate. Pentru detalii,
consultaţi „Crearea
propriului program
(Redare programată)”
(pagina 15).
* Acest mod de redare este posibil doar pentru
redarea unui disc CD-DA.
DVD
Play mode
Effect
CHAPTER
Redă în mod repetat
capitolul selectat.
„REP CHP” apare în
fereastra de afişaj .
TITLE
Redă în mod repetat titlul
selectat. „REP TIT” apare
în fereastra de afişaj .
ALL
Redă în mod repetat tot
conţinutul. „REP ALL”
apare în fereastra
de afişaj .
OFF
Revocă redarea repetată.
CD-DA/MP3/WMA/CD VIDEO
Play mode
Effect
ONE
Redă în mod repetat piesa
selectată. „REP 1” apare în
fereastra de afişaj .
FOLDER*1
Redă în mod repetat toate
piesele din folderul
selectat. „REP FLD” apare
în fereastra de afişaj .
ALL
Redă în mod repetat toate
piesele de pe un disc.
„REP ALL” apare în
fereastra de afişaj .
SHUFFLE*2
Redă în mod repetat toate
piesele în ordine aleatorie.
„SHUFFLE” apare în
fereastra de afişaj .
OFF
Revocă redarea repetată.
Notă cu privire la redarea discurilor MP3/WMA
 Nu salvaţi foldere sau fişiere inutile pe
un disc cu fişiere MP3/WMA.
 Sistemul nu recunoaşte folderele care
nu conţin niciun fişier MP3/WMA.
 Sistemul poate reda doar fişiere MP3/
WMA care au extensia de fişier „.mp3”
sau „.wma”.
Chiar dacă numele fişierului are extensia
„.mp3” sau „.wma”, dacă acesta nu este
un fişier audio MP3/WMA, redarea
fişierului poate genera un zgomot
puternic care poate deteriora sistemul.
 Numărul maxim de foldere şi fişiere MP3/
WMA compatibile cu acest sistem este:
 188* foldere (inclusiv folderul rădăcină)
 999 fişiere
 999 fişiere într-un singur folder
 8 niveluri de foldere (structură
arborescentă de fişiere)
Redarea unui disc
REPEAT
 După deconectarea cablului de alimentare,
modul de redare se opreşte automat.
* Aceasta include foldere care nu conţin fişiere
MP3/WMA sau de alt tip. Numărul de foldere
pe care le poate recunoaşte sistemul poate
fi mai mic decât numărul real de foldere,
în funcţie de structura folderelor.
 Nu poate fi garantată compatibilitatea cu
toate software-urile de codificare/scriere
MP3/WMA, cu toate unităţile CD-R/RW
şi cu toate suporturile de înregistrare.
Un disc MP3/WMA necompatibil poate
produce zgomot sau sunete întrerupte
sau este posibil să nu fie redat deloc.
Crearea propriului
program (Redare
programată)
Redă piesa sau fişierul programat de pe un
CD-DA. Este necesară utilizarea funcţiilor
de pe ecranul TV pentru a vă crea propriul
program.
1
* Acest mod de redare este posibil doar pentru
redarea unui dispozitiv USB sau a unui disc
MP3/WMA.
*2 Acest mod de redare este posibil doar pentru
redarea unui CD-DA, a unui dispozitiv USB sau
a unui disc MP3/WMA.
1
Apăsaţi PLAY MODE .
15RO
2
Apăsaţi /  pentru
a selecta „PROGRAM”,
după care apăsaţi
.
Pe ecranul TV este afişat meniul
Program. Redarea se întrerupe automat
în timpul creării unui program.
Programarea piesei
Piesă programată
Pentru a şterge o piesă
programată
1 Selectaţi „PROGRAM” la pasul 2 din
„Crearea propriului program (Redare
programată)” (pagina 15), după care
apăsaţi
.
2 Apăsaţi ///  pentru a selecta
numărul piesei pe care doriţi să o ştergeţi.
3 Ţineţi apăsat SHIFT , apoi apăsaţi „00”.
4 Numărul piesei afişat se modifică la
„--” şi piesa este ştearsă.
Sfat
 Se pot programa cel mult 16 de piese
sau de fişiere.
 Pentru a reda din nou acelaşi program,
apăsaţi  .
3
Ţineţi apăsat SHIFT , apoi
apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce un număr
de piesă format din două cifre
(de exemplu, „02” pentru
piesa 2).
Numerele din partea stângă reprezintă
ordinea de redare.
4
5
Apăsaţi   şi repetaţi
procedura de la pasul 3 pentru
a programa piese suplimentare.
Apăsaţi ///  pentru a
selecta [PLAY] pentru a începe
redarea programată.
De asemenea, puteţi începe redarea
programată apăsând  .
Pentru a revoca redarea
programată
Notă
 Dacă discul este scos sau cablul de alimentare
este deconectat după programare, toate piesele
şi fişierele programate sunt şterse.
Alte operaţii de redare
Modificarea unghiurilor
(doar pentru suporturi
DVD VIDEO compatibile)
Apăsaţi ANGLE  în mod repetat în timpul
redării pentru a selecta unghiul dorit.
Afişarea subtitrărilor (doar pentru
suporturi DVD VIDEO şi fişiere
video Xvid)
Apăsaţi SUBTITLE  în mod repetat ţinând,
în acelaşi timp, apăsat SHIFT  în timpul
redării pentru a selecta limba dorită pentru
subtitrări.
Modificarea limbii audio
Apăsaţi AUDIO  în mod repetat în timpul
redării pentru a selecta limba audio dorită.
Ştergeţi programul creat.
1 Selectaţi „PROGRAM” la pasul 2 din
„Crearea propriului program (Redare
programată)” (pagina 15), după care
apăsaţi
.
2 Apăsaţi ///  pentru a selecta
[CLEAR], apoi apăsaţi
16RO
.
Redarea unui CD VIDEO
cu funcţii PBC
Atunci când începeţi redarea unui CD VIDEO
cu funcţii PBC (Controlul redării), apare
meniul PBC pentru a-l putea utiliza. Apăsaţi
PRESET+/–  pentru a selecta un element,
după care apăsaţi
 pentru confirmare.
Redarea fără a utiliza PBC
Atunci când dezactivaţi funcţia PBC,
puteţi selecta o piesă dorită
introducând / .
Mărirea imaginii afişate
Căutarea unui titlu, a unui capitol
şi a unei piese etc.
Apăsaţi butoanele numerice în timp
ce ţineţi apăsat SHIFT  pentru a introduce
un număr de fişier format din două cifre
(de exemplu, „02” pentru fişierul 2).
Redarea unui disc
Puteţi mări sau micşora o imagine atunci
când urmăriţi un DVD VIDEO, un VIDEO CD,
un clip video Xvid sau o imagine JPEG.
Apăsaţi ZOOM  în timp ce ţineţi apăsat
SHIFT  pentru a mări imaginea.
De fiecare dată când apăsaţi butonul, nivelul
factorului de mărire se modifică. Puteţi
defila imaginea mărită în sus, în jos, la
stânga sau la dreapta apăsând /// .
La redarea unui fişier audio, fişier
imagine JPEG sau fişier video
La redarea unui DVD
1 Apăsaţi
DISPLAY  în timpul redării.
Meniul vertical apare în partea de sus
a ecranului televizorului.
2 Apăsaţi /  pentru a muta
evidenţierea pe zona numărului de
titlu sau capitol.
3 Apăsaţi butoanele numerice ţinând
apăsat SHIFT  pentru a introduce
numărul unui titlu sau capitol
(de exemplu, „02” pentru titlul 2,
„003” pentru capitolul 3).
 pentru a sări la titlul
sau capitolul selectat.
4 Apăsaţi
La redarea unui CD
1 Apăsaţi
DISPLAY  în timpul redării.
Meniul vertical apare în partea de sus
a ecranului televizorului.
2 Apăsaţi /  pentru a muta
evidenţierea pe zona numărului piesei.
3 Apăsaţi butoanele numerice în timp
ce ţineţi apăsat SHIFT  pentru
a introduce un număr de piesă format
din două cifre (de exemplu, „02”
pentru piesa 2).
4 Apăsaţi
 pentru a sări la piesa
selectată.
17RO
Ascultarea de radio
Acordarea unui post
de radio
1
2
Apăsaţi FM .
Presetarea posturilor
de radio
Puteţi preseta posturile de radio dorite.
1
2
Acordaţi postul dorit.
3
Apăsaţi PRESET+/–  pentru
a selecta un număr de presetare,
apoi apăsaţi
.
Ţineţi apăsat TUNING +/– .
Indicatorul de frecvenţă din fereastra
de afişaj  începe să se schimbe şi
se opreşte automat în momentul în
care este recepţionată o transmisie
FM stereo (Acordare automată).
Apăsaţi PLAY MODE .
Un număr presetat clipeşte în fereastra
de afişaj .
De asemenea, puteţi selecta un număr
presetat apăsând /  sau ţinând
apăsat SHIFT şi apăsând apoi butoanele
numerice.
Acordare manuală
Apăsaţi TUNING +/–  în mod repetat
pentru a acorda postul dorit. Fiecare
apăsare reglează frecvenţa în sus/jos
cu câte un pas de frecvenţă.
Număr presetat
Sfat
 Dacă recepţia unei transmisii FM stereo nu
este clară, apăsaţi în mod repetat AUDIO 
pentru a selecta „MONO”, după care
apăsaţi
 pentru a selecta recepţia
monofonică. Această procedură reduce
zgomotul.
 Dacă acordaţi un post care oferă servicii RDS,
numele postului apare pe afişaj.
În fereastra de afişaj apare
„COMPLETE”  iar postul de radio
este înregistrat cu numărul presetat.
Pentru a înregistra alte posturi de radio,
repetaţi paşii de mai sus.
Sfat
 Puteţi preseta până la 20 de posturi FM.
 Dacă selectaţi un număr presetat deja înregistrat
la pasul 3, postul de radio presetat este înlocuit
cu postul de radio pe care tocmai l-aţi prins.
Selectarea unui post
de radio presetat
1
2
18RO
Apăsaţi FM .
Apăsaţi PRESET +/–  pentru
a selecta un număr presetat.
De asemenea, puteţi selecta un număr
presetat apăsând butoanele numerice
şi ţinând, în acelaşi timp, apăsat
SHIFT .
Sfat
Ascultarea unui fişier
de pe un dispozitiv USB
Redarea unui fişier de
pe un dispozitiv USB
Pe acest sistem, puteţi reda fişiere audio
stocate pe un dispozitiv USB, de exemplu un
dispozitiv WALKMAN® sau un player digital,
prin conectarea dispozitivului USB la sistem.
Pentru detalii despre dispozitivele USB
compatibile, consultaţi „Dispozitive
şi versiuni compatibile USB” (pagina 36).
Apăsaţi USB .
2
Conectaţi dispozitivul USB la
portul  (USB)  de pe partea
frontală a unităţii.
Conectaţi dispozitivul USB direct sau cu
ajutorul cablului USB furnizat împreună
cu dispozitivul USB la portul  (USB) .
Aşteptaţi până dispare „SEARCH”.
3
Apăsaţi  .
Porneşte redarea.
Puteţi să derulaţi rapid înapoi/înainte,
să selectaţi o piesă, un fişier sau un
folder cu ajutorul telecomenzii sau al
butonului de pe unitate.
Notă
 Ordinea de redare pentru sistem poate diferi
de cea a playerului muzical digital conectat.
 Asiguraţi-vă că opriţi sistemul înainte de
a deconecta dispozitivul USB. Dacă deconectaţi
dispozitivul USB în timp ce sistemul este pornit,
datele de pe dispozitivul USB se pot deteriora.
 Când este necesară o conexiune prin cablu USB,
conectaţi cablul USB furnizat împreună cu
dispozitivul USB ce urmează să fie conectat.
Pentru detalii despre conectare, consultaţi
manualul de utilizare primit împreună cu
dispozitivul USB ce urmează a fi conectat.
 După conectare, poate dura un timp înainte
ca „SEARCH” să apară în fereastra de afişaj,
în funcţie de tipul de dispozitiv USB conectat.
 Nu conectaţi dispozitivul USB printr-un hub USB.
 Când este conectat un dispozitiv USB, sistemul
citeşte toate fişierele de pe dispozitivul USB.
Dacă pe dispozitivul USB există mai multe
foldere sau fişiere, este posibil ca citirea
dispozitivului USB să dureze un timp mai
îndelungat.
 În cazul unor dispozitive USB conectate este
posibil să dureze un timp mai îndelungat pentru
a transmite semnale de la sistem sau pentru
a termina citirea dispozitivului USB.
 Nu se garantează compatibilitatea cu toate
software-urile de codificare/scriere. Dacă
fişierele audio de pe dispozitivul USB au fost
codificate iniţial cu un software incompatibil,
este posibil ca fişierele respective să genereze
zgomot sau să fie redate incorect.
Ascultarea unui fişier de pe un dispozitiv USB
1
 În timpul redării de pe dispozitivul USB, puteţi
selecta modul de redare. Apăsaţi PLAY MODE 
şi selectaţi „REPEAT”. Pentru detalii, consultaţi
„Pentru a modifica modul de redare” (pagina 14).
Redarea programată nu poate fi setată pentru
fişierele de pe dispozitivul USB.
 Dacă se conectează un dispozitiv USB la unitate,
începe automat încărcarea bateriei. Dacă
dispozitivul USB nu se încarcă, deconectaţi-l şi
conectaţi-l din nou. Unele dispozitive USB nu pot
fi încărcate cu sistemul. Pentru detalii despre
starea de încărcare a dispozitivului USB,
consultaţi manualul de utilizare al
dispozitivului USB.
19RO
 Numărul maxim de foldere şi fişiere de pe
dispozitivul USB compatibil cu acest sistem este:
 188* foldere (inclusiv folderul rădăcină)
 999 fişiere
 999 fişiere într-un singur folder
 8 niveluri de foldere (structură arborescentă
de fişiere)
* Aceasta include foldere care nu conţin fişiere
audio redabile sau foldere goale. Numărul de
foldere pe care le poate recunoaşte sistemul
poate fi mai mic decât numărul real de
foldere, în funcţie de structura folderelor.
 Sistemul nu acceptă neapărat toate funcţiile
asigurate de dispozitivul USB conectat.
 Folderele care nu conţin niciun fişier audio
nu sunt recunoscute.
 Formatele audio pe care le puteţi asculta
cu acest sistem sunt următoarele:
 MP3: extensie fişier „.mp3”
 WMA**: extensie fişier „.wma”
Reţineţi că şi atunci când numele fişierului are
extensia corectă, dacă fişierul în sine diferă, este
posibil ca sistemul să genereze zgomot sau să
nu funcţioneze corect.
** Fişierele cu protecţie de drepturi de autor DRM
(Administrare drepturi digitale) sau fişierele
descărcate dintr-un magazin de muzică online
nu pot fi redate pe acest sistem. Dacă încercaţi
să redaţi un astfel de fişier, sistemul redă
următorul fişier audio neprotejat.
20RO
Ascultarea de muzică cu componente
audio opţionale
Redarea de muzică
cu componente
audio opţionale
Puteţi reda o piesă cu componente audio
opţionale conectate la unitate.
Notă
 În prealabil, apăsaţi VOLUME –  pentru
a reduce volumul.
Apăsaţi AUDIO IN .
2
Conectaţi cablul audio la mufa
AUDIO IN  de pe spatele
unităţii şi la terminalul de ieşire al
echipamentului extern opţional.
3
Porniţi redarea componentei
conectate.
Reglaţi volumul componentei
conectate în timpul redării.
4
Apăsaţi VOLUME +/–  pentru
a regla volumul.
Ascultarea de muzică cu componente audio opţionale
1
Notă
 Este posibil ca sistemul să intre automat
în modul standby dacă nivelul volumului
componentei conectate este prea scăzut.
Pentru detalii, consultaţi „Setarea funcţiei
standby automat” (pagina 25).
21RO
Ascultarea de muzică printr-o
conexiune BLUETOOTH
3
Împerecherea
sistemului cu
4
un dispozitiv
BLUETOOTH şi
ascultarea de muzică
Puteţi asculta muzică de pe un dispozitiv
BLUETOOTH prin intermediul unei
conexiuni wireless.
Înainte de a utiliza funcţia BLUETOOTH,
realizaţi împerecherea pentru a înregistra
dispozitivul BLUETOOTH.
Notă
 Plasaţi dispozitivul BLUETOOTH ce va fi conectat
la o distanţă de maxim un metru faţă de sistem.
 Dacă dispozitivul BLUETOOTH este compatibil
cu funcţia tactilă (NFC), săriţi la procedura
următoare. Consultaţi „Ascultarea de muzică
cu o singură atingere (NFC)” (pagina 24).
1
2
Apăsaţi /  pentru
a selecta „PAIRING”, după
care apăsaţi
.
Sistemul intră în modul de
împerechere. „PAIRING” apare în
fereastra de afişaj  şi LED-ul
(BLUETOOTH)  clipeşte rapid.
22RO
Pe afişajul dispozitivului BLUETOOTH
poate să apară o listă cu dispozitivele
găsite.
Selectaţi [SONY:CMT-SBT40D]
(acest sistem).
Dacă se solicită să introduceţi
o cheie de autentificare pe dispozitivul
BLUETOOTH, introduceţi „0000”.
Dacă acest sistem nu apare în fereastra
de afişaj a dispozitivului, începeţi din
nou cu pasul 1.
După stabilirea împerecherii,
conexiunea BLUETOOTH se stabileşte
automat. „BT AUDIO” apare în fereastra
de afişaj  a sistemului şi LED-ul
(BLUETOOTH)  se aprinde.
Efectuaţi acest pas în maximum
5 minute, altfel împerecherea este
revocată. Dacă împerecherea este
revocată, începeţi din nou de la pasul 1.
5
Apăsaţi  .
6
Apăsaţi VOLUME +/–  pentru
a regla volumul.
Apăsaţi BLUETOOTH MENU .
Dacă se selectează funcţia BLUETOOTH
atunci când sistemul nu are informaţii
de împerechere, sistemul intră automat
în modul de împerechere.
Puteţi efectua, de asemenea,
împerecherea cu ajutorul butonului de
pe unitate. Consultaţi „Pentru a efectua
împerecherea cu ajutorul butonului de
pe unitate” (pagina 23).
Căutaţi sistemul cu dispozitivul
BLUETOOTH.
Porneşte redarea.
În funcţie de dispozitivul BLUETOOTH,
apăsaţi   din nou. De asemenea,
este posibil să fie nevoie să porniţi un
player muzical pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Dacă volumul nu poate fi modificat
pe sistem, reglaţi-l de pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Pentru a efectua împerecherea cu
ajutorul butonului de pe unitate
1 Apăsaţi FUNCTION  în mod repetat pentru
a selecta „BT AUDIO”.
2 Ţineţi apăsat FUNCTION  până când LED-ul
(BLUETOOTH)  începe să clipească rapid.
Sistemul intră în modul de împerechere.
„PAIRING” apare în fereastra de afişaj .
Pentru a stabili o conexiune BLUETOOTH,
efectuaţi aceleaşi proceduri după pasul 2,
folosind o telecomandă.
Sfat
 Puteţi efectua o operaţie de împerechere cu un
alt dispozitiv BLUETOOTH chiar dacă există deja
o conexiune BLUETOOTH stabilită cu un
dispozitiv BLUETOOTH.
Notă
Apăsaţi BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  sau schimbaţi sursa.
Sfat
 Dacă sistemul nu are nicio informaţie
de împerechere, operaţia de împerechere
nu poate fi anulată.
Pentru a anula conexiunea
cu dispozitivul BLUETOOTH
Apăsaţi BLUETOOTH MENU  şi / 
pentru a selecta „DISCONCT”, după care
apăsaţi
.
Sfat
 De asemenea, puteţi deconecta conexiunea
BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.
Pentru a şterge informaţiile
legate de înregistrarea
împerecherii
1 Apăsaţi BLUETOOTH .
2 Ţineţi apăsat FUNCTION  şi   pe
unitate până când apare „RESET” în
fereastra de afişaj .
Notă
 Dacă aţi şters informaţiile despre împerechere,
nu puteţi stabili o conexiune BLUETOOTH, decât
dacă efectuaţi din nou împerecherea.
Ascultarea de muzică pe
un dispozitiv înregistrat
După pasul 1 din „Împerecherea sistemului
cu un dispozitiv BLUETOOTH şi ascultarea de
muzică”, operaţi dispozitivul BLUETOOTH
pentru a-l conecta la sistem, după care
apăsaţi   pentru a porni redarea.
Ascultarea de muzică printr-o conexiune BLUETOOTH
 Este posibil ca operaţiile descrise mai sus să
nu fie posibile în cazul anumitor dispozitive
BLUETOOTH. În plus, operaţiile reale pot diferi în
funcţie de dispozitivul BLUETOOTH conectat.
 După finalizarea operaţiei de împerechere,
aceasta nu mai trebuie repetată. Totuşi,
în situaţiile următoare, operaţia de împerechere
trebuie efectuată din nou:
 Informaţiile legate de împerechere au fost
şterse când dispozitivul BLUETOOTH a fost
reparat.
 Încercaţi să împerecheaţi sistemul cu mai
mult de 8 dispozitive BLUETOOTH.
Acest sistem poate fi împerecheat cu cel mult
8 dispozitive BLUETOOTH. Dacă împerecheaţi
un alt dispozitiv BLUETOOTH după
împerecherea cu 8 dispozitive, informaţiile de
împerechere ale primului dispozitiv conectat
la sistem sunt suprascrise cu cele ale noului
dispozitiv.
 Informaţiile legate de înregistrarea acestui
sistem sunt şterse de pe dispozitivul
conectat.
 Dacă iniţializaţi sistemul sau ştergeţi
istoricul de împerechere cu sistemul, toate
informaţiile legate de împerechere vor
fi şterse.
 Sunetul acestui sistem nu poate fi transmis
către difuzorul BLUETOOTH.
 „Passkey” poate fi denumită şi „Passcode”,
„PIN code”, „PIN number” sau „Password” etc.
 Nu puteţi efectua conexiune BLUETOOTH cu un
alt dispozitiv BLUETOOTH chiar dacă există deja
o conexiune BLUETOOTH stabilită cu un
dispozitiv BLUETOOTH. Anulaţi mai întâi
conexiunea şi apoi conectaţi-vă la alt dispozitiv.
 Sistemul acceptă doar codec de bandă
secundară.
Pentru a anula operaţia de
împerechere cu dispozitivul
BLUETOOTH
23RO
Ascultarea de muzică
cu o singură atingere
(NFC)
NFC este o tehnologie ce permite
comunicarea wireless pe rază scurtă între
diverse dispozitive, cum ar fi telefoane
mobile şi etichete IC.
Trebuie doar să atingeţi dispozitivul
smartphone/tableta de sistem. Sistemul
este pornit automat şi sunt realizate
împerecherea şi conexiunea BLUETOOTH.
În prealabil, activaţi setările NFC.
1
Atingeţi dispozitivul
smartphone/tableta de
marca N  de pe unitate.
Atingeţi dispozitivul smartphone/
tableta de unitate şi menţineţi
contactul până când dispozitivul
smartphone/tableta vibrează sau
redă un sunet scurt.
Consultaţi ghidul de utilizare al
dispozitivului smartphone/tabletei
pentru a afla care este partea
dispozitivului smartphone/tabletei
ce trebuie utilizată pentru atingere.
2
După stabilirea conexiunii,
apăsaţi  .
Porneşte redarea.
Pentru a dezactiva conexiunea stabilită,
atingeţi dispozitivul smartphone/
tableta de marca N  de pe unitate.
24RO
Sfat
 Dispozitivele smartphone compatibile sunt
cele prevăzute cu funcţie NFC (sistem de
operare compatibil: Android versiunea 2.3.3 sau
o versiune ulterioară, cu excepţia Android 3.x).
Consultaţi site-ul Web de mai jos pentru a afla
informaţii despre dispozitivele compatibile.
http://support.sony-europe.com/
 Dacă dispozitivul smartphone/tableta nu
răspunde după atingerea unităţii, descărcaţi
aplicaţia „NFC Easy Connect” pe dispozitivul
smartphone/tabletă şi executaţi-o. Apoi atingeţi
din nou unitatea. „NFC Easy Connect” este
o aplicaţie gratuită folosită exclusiv împreună
cu Android™. Scanaţi Codul 2D următor.
 Atunci când atingeţi un dispozitiv smartphone/
o tabletă compatibil(ă) cu funcţia NFC de unitate
în timp ce un alt dispozitiv BLUETOOTH este
conectat la sistem, dispozitivul BLUETOOTH
este deconectat, iar sistemul este conectat
la dispozitivul smartphone/tabletă.
Notă
 În unele ţări şi regiuni, este posibil să nu fie
nevoie să descărcaţi aplicaţia compatibilă
cu funcţia NFC.
 Pentru unele dispozitive smartphone/tablete,
această funcţie poate fi disponibilă fără
a descărca „NFC Easy Connect”. În acest caz,
funcţionarea şi specificaţiile dispozitivului
smartphone/tabletei pot fi diferite de descrierea
din acest manual. Pentru detalii, consultaţi
ghidul de utilizare primit împreună cu
dispozitivul smartphone/tableta.
 Conexiunea BLUETOOTH poate eşua dacă
sistemul este atins cu un dispozitiv smartphone/
o tabletă cu funcţie NFC atunci când încarcă un
CD/DVD sau caută un dispozitiv USB.
 Atunci când unitatea porneşte şi începe redarea
prin intermediul conexiunii BLUETOOTH cu
o singură atingere (NFC), este posibil să nu
se audă sunetul redat de la începutul piesei.
Pentru a porni redarea de la început,
apăsaţi   sau stabiliţi o conexiune
BLUETOOTH după ce porneşte sistemul.
Informaţii suplimentare
Setarea funcţiei
standby automat
Sistemul intră în modul Standby automat
după cca. 15 minute, dacă nu s-a efectuat
nicio operaţie sau nu s-a scos niciun semnal
audio (funcţia Standby automat).
În mod implicit, funcţia standby automat
este activată.
Setarea modului
standby BLUETOOTH
Atunci când este activat modul standby
pentru BLUETOOTH, sistemul intră în
modul de aşteptare pentru conexiunea
BLUETOOTH, chiar şi atunci când sistemul
este oprit. Implicit, acest mod este
dezactivat.
1
Apăsaţi BLUETOOTH MENU .
Apăsaţi /  pentru
a porni sistemul.
2
Apăsaţi /  pentru a selecta
„BT: STBY”, apoi apăsaţi
.
2
Ţineţi apăsat /  cel puţin
3 secunde.
3
Apăsaţi /  pentru a selecta
„ON” sau „OFF”, după care
apăsaţi
.
4
Apăsaţi /  pentru a opri
sistemul.
Pe fereastra de afişaj apare
„AUTO STANDBY ON” .
Pentru a dezactiva funcţia, repetaţi
aceeaşi procedură. Pe fereastra de
afişaj apare „AUTO STANDBY ON” 
şi funcţia se dezactivează.
Sfat
 Atunci când sistemul intră în modul standby,
„STANDBY” apare şi clipeşte de 8 ori în fereastra
de afişaj .
Notă
 Funcţia de Standby automat este nevalidă
pentru funcţia tunerului (FM), chiar dacă aţi
activat-o.
 Este posibil ca sistemul să nu intre automat în
modul standby în următoarele cazuri:
 în timpul utilizării funcţiei FM
 în timp ce este detectat un semnal audio
 în timpul redării de piese sau fişiere audio
 în timpul utilizării temporizatorului de redare
sau temporizatorului de oprire
 Sistemul cronometrează intervalul de timp
(cca. 15 minute) din nou până să intre în modul
Standby, chiar dacă funcţia Standby automat
este activată, în următoarele situaţii:
 dacă este conectat un dispozitiv USB
cu funcţia USB
 atunci când este apăsat un buton de
pe telecomandă sau unitate
Sfat
 Dacă acest mod este setat la valoarea „ON”,
sistemul porneşte automat şi puteţi asculta
muzică stabilind o conexiune BLUETOOTH de
pe un dispozitiv BLUETOOTH.
Informaţii suplimentare
1
Notă
 Dacă sistemul nu are nicio informaţie de
împerechere, acest mod nu este disponibil.
Pentru a utiliza acest mod, sistemul trebuie să
fie conectat la dispozitiv şi să aibă informaţiile
de împerechere ale acestuia.
25RO
Activarea/
dezactivarea
semnalului
BLUETOOTH wireless
Puteţi selecta sunetul dorit dintre diferitele
stiluri şi puteţi modifica eficacitatea
sunetului de bas.
Selectarea sunetului dorit
Dacă unitatea este pornită, puteţi controla
un semnal BLUETOOTH. Setarea implicită
este ON.
Apăsaţi în mod repetat EQ  pentru
a selecta sunetul dorit dintre
următoarele stiluri:
„ROCK”, „POP”, „JAZZ”, „CLASSIC”,
„R AND B/HIP HOP”, „FLAT”.
1
Porniţi unitatea.
Modificaţi eficacitatea sunetului
de bas
2
Ţineţi apăsat simultan pe  
şi   de pe unitate timp
de 5 secunde.
3
După ce apare „BT OFF” (semnal
BLUETOOTH wireless dezactivat)
sau „BT ON” (semnal BLUETOOTH
wireless activat), eliberaţi
butonul.
Sfat
 Dacă această setare este OFF, funcţia
BLUETOOTH nu este disponibilă.
 Dacă unitatea este atinsă cu un dispozitiv
smartphone/o tabletă cu funcţie NFC atunci
când această setare este OFF, sistemul porneşte
şi această setare se modifică la ON.
 Dacă această setare este dezactivată, modul
Standby BLUETOOTH nu poate fi setat.
 Dacă această setare este dezactivată, unitatea şi
dispozitivul BLUETOOTH nu pot fi împerecheate.
26RO
Reglarea sunetului
Apăsaţi MEGA BASS .
Fiecare apăsare activează („BASS ON”)
şi dezactivează („BASS OFF”) funcţia.
Sfat
 Setarea din fabrică este „BASS ON”.
Utilizarea
temporizatoarelor
Sistemul este prevăzut cu temporizator
de oprire şi de redare.
Notă
Setarea temporizatorului
de redare
Puteţi asculta de pe un disc CD, un dispozitiv
USB sau radio la o oră presetată.
Notă
 Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul înainte de
a seta temporizatorul (pagina 13).
 Temporizatorul de oprire are prioritate faţă
de temporizatorul de redare.
Setarea temporizatorului
de oprire
La ora specificată, sistemul este oprit
automat.
Apăsaţi TIMER MENU .
2
Apăsaţi /  pentru a selecta
„SLEEP”, după care apăsaţi
.
3
Apăsaţi /  pentru
a selecta ora specificată,
după care apăsaţi
.
Puteţi selecta de la „SLEEP 10” (10
minute) la „SLEEP 90” (90 minute) în
paşi de câte 10 minute sau „AUTO”.
Dacă selectaţi „AUTO”, sistemul se
opreşte automat după ce se termină
redarea de pe un CD sau dispozitiv USB.
Pregătiţi sursa de sunet.
2
Apăsaţi TIMER MENU .
3
Apăsaţi /  pentru
a selecta „PLAY SET”, după
care apăsaţi
.
Timpul de pornire clipeşte în fereastra
de afişaj .
4
Urmaţi aceeaşi procedură pentru a seta
minutele („MINUTE”) pentru începerea
redării, şi apoi ora („HOUR”) şi minutele
(„MINUTE”) pentru oprirea redării.
5
Pentru a revoca temporizatorul
de oprire
Selectaţi „OFF” la pasul 3 de mai sus.
Apăsaţi /  pentru a selecta
sursa de sunet dorită, după care
apăsaţi
.
Apare afişajul de confirmare
a temporizatorului de redare.
Sfat
 Pentru a verifica timpul rămas pentru
temporizatorul de oprire, efectuaţi
paşii 1 şi 2 de mai sus.
 Temporizatorul de oprire este independent
de setarea ceasului.
Apăsaţi /  pentru a selecta
ora, după care apăsaţi
.
Informaţii suplimentare
1
1
6
Apăsaţi /  pentru
a opri sistemul.
Sfat
 Dacă sursa de sunet este un radio, nu uitaţi să
acordaţi în prealabil postul de radio înainte de
a opri sistemul (pagina 18).
 Pentru a schimba setarea temporizatorului,
reluaţi procedurile de la început.
27RO
Notă
 Sistemul porneşte exact la ora setată în
temporizatorul de redare. Atunci când sursa de
sunet este un disc CD, MP3/WMA sau USB,
poate dura o perioadă până la pornirea redării.
 Dacă sistemul este deja pornit la ora presetată,
temporizatorul de redare nu va funcţiona.
 Atunci când sursa de sunet pentru un
temporizator de redare este un post de radio,
se utilizează ultima frecvenţă redată pentru
temporizatorul de redare. Dacă schimbaţi
frecvenţa radio după setarea temporizatorului,
se modifică, de asemenea, setarea postului de
radio pentru temporizator.
Pentru a verifica setarea
1 Apăsaţi TIMER MENU .
2 Apăsaţi /  pentru a selecta „SELECT”,
după care apăsaţi
Utilizarea meniului
de configurare
Puteţi face diverse ajustări unor elemente
de meniu. Elementele ce pot fi afişate pot
varia în funcţie de ţară sau de regiune.
Setarea implicită este subliniată.
1
Pe ecranul TV apare meniul
de configurare.
.
3 Apăsaţi /  pentru a selecta
„PLAY SEL”, după care apăsaţi
Apăsaţi SETUP 
în funcţia DVD/CD.
Categorie
selectată
Element de configurare
selectat
.
Setarea temporizatorului apare în fereastra de
afişaj .
Pentru a revoca temporizatorul
Selectaţi „OFF” la pasul 3 din „To check the
setting” (pagina 28).
Categorii configurare
28RO
Opţiuni
2
Apăsaţi ///  pentru
a selecta elementul şi
categoria de configurare,
după care apăsaţi
.
3
Apăsaţi /  pentru a
selecta opţiunea pe care doriţi
să o modificaţi, după care
apăsaţi
 pentru a confirma
selecţia.
4
Apăsaţi SETUP  pentru
a închide meniul de configurare.
Setări [SCREEN]
[Menu]
Puteţi selecta limba pentru meniul unui disc.
[TV System]
[PAL]: Pentru un televizor cu sistem PAL.
[NTSC]: Pentru un televizor cu sistem NTSC.
[Auto]: Pentru un televizor compatibil atât
cu sistemul PAL, cât şi cu cel NTSC.
[Screen Saver]
Setări [AUDIO]
[DRC]
Reglaţi nivelul intervalului dinamic pentru
ieşirea audio.
[ON]: Activează protecţia ecranului atunci
când sistemul se află în modul oprire, pauză,
fără disc sau scos de cel puţin 15 minute.
[OFF]: Dezactivează economizorul ecranului.
Setări [VIDEO]
[TV Type]
[Contrast]
[16:9]: Selectaţi această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu ecran panoramic
sau un televizor cu funcţie mod de ecran
panoramic.
[Brightness]
Reglaţi nivelul luminozităţii imaginii.
Reglaţi nivelul contrastului imaginii.
[Hue]
Reglaţi nivelul nuanţei imaginii
(tonuri de culoare).
[Saturation]
Reglaţi nivelul saturaţiei imaginii.
[Sharpness]
Reglaţi nivelul clarităţii şi conturul imaginii.
Setări [PREFERENCE]
[Rating] (Clasificare)
[4:3LB]: Afişează o imagine lată cu benzi
negre în partea de sus şi de jos.
Setările [LANGUAGE] (Limbă)
Puteţi restricţiona redarea de DVD-uri care
au clasificări. Anumite scene pot fi blocate
sau înlocuite cu scene diferite.
Dacă aţi setat o parolă, nu uitaţi să deblocaţi
protecţia cu parolă prin introducerea parolei
(vezi „[Password] (Parolă)”) înainte de
a modifica nivelul de clasificare.
Informaţii suplimentare
[4:3PS]: Afişează o imagine cu înălţime
completă, pe întregul ecran, cu părţile
laterale eliminate.
Apăsaţi /  pentru a selecta nivelul de
clasificare de la [0 Lock ALL]la [8 No Limit],
după care apăsaţi
.
[OSD] (Afişaj pe ecran)
Puteţi selecta limba afişajului pe ecranul TV.
[Audio]
Puteţi selecta limba audio preferată pentru
DVD-uri cu mai multe piste de sunet.
[Subtitle] (subtitrare)
Puteţi selecta limba subtitrărilor înregistrate
pe un suport DVD VIDEO.
29RO
[Password]
Puteţi seta o parolă pentru setările [Rating]
şi [Default] pentru a evita operaţiile
nedorite.
Introduceţi o nouă parolă din 4 cifre, după
care apăsaţi
.
Atunci când doriţi să modificaţi parola,
introduceţi parola pentru a debloca câmpul
de introducere şi apoi introduceţi parola
nouă.
Dacă aţi uitat parola, urmaţi procedura de
mai jos pentru a confirma parola setată
curentă.
1 Apăsaţi DVD/CD .
2 Apăsaţi   pe unitate pentru a deschide
tava discului.
3 Apăsaţi   şi ZOOM  în timp ce ţineţi
apăsat SHIFT , după care apăsaţi
.
Apare [CUSTOM PAGE] şi puteţi confirma
parola setată actuală.
Pentru a ieşi din [CUSTOM PAGE], apăsaţi SETUP.
[Default]
Puteţi reiniţializa toate opţiunile din meniul
de configurare şi setările personale
la valorile implicite din fabrică.
Dacă aţi setat o parolă, nu uitaţi să deblocaţi
protecţia cu parolă prin introducerea parolei.
Consultaţi „[Password]” din „Setări
[PREFERENCE]” (pagina 29) înainte
de a efectua resetarea.
Apăsaţi   pentru a selecta [Restore], după care
apăsaţi
.
30RO
Depanare
Depanare
Dacă apare o problemă în timp ce utilizaţi
sistemul, urmaţi paşii descrişi mai jos înainte
de a consulta cel mai apropiat distribuitor
Sony. Dacă apare un mesaj de eroare,
asiguraţi-vă că îl notaţi pentru referinţe
ulterioare.
1
Verificaţi dacă problema este
listată în această secţiune
„Depanare”.
2
Consultaţi următoarele site-uri
Web pentru asistenţă clienţi.
Dacă în fereastra de afişaj apare
„PROTECT” 
Deconectaţi imediat cablul de alimentare
şi verificaţi următoarele după ce dispare
„PROTECT”.
Asiguraţi-vă că atât cablul +, cât şi cablul –
al difuzoarelor nu sunt scurtcircuitate.
Asiguraţi-vă că orificiile de ventilaţie
a sistemului nu sunt blocate.
După ce aţi efectuat verificările de mai
sus şi nu aţi găsit nicio problemă,
reconectaţi cablul de alimentare
şi porniţi sistemul. Dacă problema
persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
http://support.sony-europe.com/
Pe aceste site-uri Web veţi găsi cele mai
recente informaţii de asistenţă şi
întrebări frecvente.
3
Dacă, după paşii 1 şi 2, tot nu puteţi
rezolva problema, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Sistemul nu porneşte.
 Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul
de alimentare la priza de perete.
Sistemul a intrat în modul Standby
pe neaşteptate.
 Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Sistemul
intră automat în modul Standby după circa
15 de minute, atunci când nu primeşte nicio
comandă şi nu există semnal audio de ieşire.
Consultaţi „Setarea funcţiei standby automat”
(pagina 25).
Depanare
Dacă problema persistă după ce faceţi
toate cele de mai sus, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Atunci când duceţi produsul la reparat,
nu uitaţi să aduceţi întreg sistemul
(unitate principală şi telecomandă).
Acest produs este un sistem şi este
nevoie de întregul sistem pentru
a determina partea care necesită
reparaţii.
Generalităţi
Setarea ceasului sau a temporizatorului de
redare a fost revocată în mod neaşteptat.
 Dacă trece aproximativ un minut fără nicio
comandă, setarea ceasului sau a
temporizatorului de redare este revocată
automat. Efectuaţi din nou operaţia de
la început.
Nu se aude sunetul.
 Măriţi volumul de pe unitate.
 Asiguraţi-vă că o componentă externă este
conectată corect la mufa AUDIO IN  şi setaţi
funcţia pe AUDIO IN.
 Este posibil ca postul specificat să fi întrerupt
temporar transmisia.
31RO
Se aude bâzâit sau zgomot.
 Îndepărtaţi sistemul de sursa zgomotului.
 Conectaţi sistemul la o priză de perete diferită.
 Este recomandată utilizarea unui adaptor
c.a. cu filtru de zgomot (nefurnizat).
Imagine
Nu se vede imaginea.
 Cablul conexiunii video nu este
conectate bine.
 Unitatea nu este conectată la mufa de intrare
Telecomanda nu funcţionează.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
telecomandă şi senzorul pentru telecomandă
de pe unitate şi îndepărtaţi unitatea de lumini
fluorescente.
 Îndreptaţi telecomanda înspre senzorul pentru
telecomandă  de pe unitate.
 Aduceţi telecomanda mai aproape de sistem.
 Înlocuiţi bateriile noi.
DVD/CD-DA/MP3/WMA
Pe fereastra de afişaj apare „LOCKED”  şi
discul nu poate fi scos din slotul pentru disc.
 Caracteristica de blocare a tăvii este activată.
Dezactivaţi funcţia (pagina 14).
Discul sau fişierul nu este redat.
 Discul nu a fost finalizat (un disc CD-R sau
CD-RW pe care se pot adăuga date).
Sunetul sare sau discul nu este redat.
 Discul poate fi murdar sau zgâriat. Dacă discul
este murdar, ştergeţi-l.
 Mutaţi sistemul într-un loc ferit de vibraţii
(de exemplu, pe un suport stabil).
Redarea nu porneşte de la prima piesă sau
primul fişier.
 Asiguraţi-vă că modul de redare curent este
corect. Dacă modul de redare este „SHUFFLE”
sau „PROGRAM”, modificaţi setarea
(pagina 14).
intrării video a televizorului.
 Asiguraţi-vă că aţi conectat sistemul şi
televizorul utilizând cablul video (furnizat),
astfel încât să puteţi vizualiza imaginile.
Deşi aţi setat raportul de aspect în
„[TV Type]” (Tip TV) din setările [SCREEN]
(Ecran), imaginea nu umple ecranul
televizorului.
 Raportul de aspect este fixat pe disc.
Pe ecranul TV apar neregularităţi de culoare.
 Boxele sistemului conţin piese magnetice,
astfel că este posibil să se producă distorsiuni
magnetice. Dacă pe ecranul televizorului apar
neregularităţi de culoare, verificaţi
următoarele.
 Instalaţi boxele la cel puţin 0,3 metri
de televizor.
 În cazul în care neregularităţile de culoare
persistă, opriţi televizorul, apoi porniţi-l din
nou după 15-30 de minute.
 Repoziţionaţi difuzoarele mai departe de
televizor.
Setarea [TV System] (Sistem televizor)
nu se potriveşte cu televizorul.
 Reiniţializaţi setarea (consultaţi „[Default]”
din setările „[PREFERENCE]”).
Dispozitiv USB
Pentru detalii despre dispozitivele USB
compatibile, consultaţi „Dispozitive
şi versiuni compatibile USB” (pagina 36).
Pornirea redării durează mai mult decât
de obicei.
Este conectat un dispozitiv USB neacceptat.
 Următoarele discuri pot mări timpul necesar
 Este posibil să fi intervenit următoarele
pentru începerea redării:
 un disc înregistrat cu o structură
arborescentă complicată
 un disc înregistrat în formatul cu sesiuni
multiple
 un disc care conţine multe foldere
32RO
corectă a televizorului.
 Sistemul nu este selectat prin intermediul
probleme:
 Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Numele fişierelor sau ale folderelor nu sunt
afişate pe sistem.
 Nu este posibilă redarea.
 Sunetul se aude în salturi.
 Se aude zgomot.
 Se aude un sunet distorsionat.
Nu se aude sunetul.
Nu începe redarea.
 Dispozitivul USB nu este conectat corect.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
Opriţi sistemul şi apoi reconectaţi
dispozitivul USB.
apoi porniţi sistemul.
 Este posibil să fie conectat un dispozitiv
USB incompatibil.
Se aude zgomot, sunetul este redat în salturi
sau distorsionat.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
 Este conectat un dispozitiv USB neacceptat.
 Asiguraţi-vă că modul de redare curent este
Conectaţi un dispozitiv USB acceptat.
 Opriţi sistemul, apoi reconectaţi dispozitivul
USB şi porniţi sistemul.
 Datele fişierelor muzicale în sine conţin
zgomot sau sunetul este distorsionat.
Este posibil să fi fost introdus zgomot la
crearea datelor muzicale, din cauza stării
computerului. În acest caz, ştergeţi fişierul
şi trimiteţi din nou datele muzicale.
 Rata de biţi utilizată la codificarea fişierelor
a fost scăzută. Trimiteţi fişiere codificate cu
rate de biţi mai mari pe dispozitivul USB.
Mesajul „SEARCH” este afişat pentru
o perioadă îndelungată sau durează
mult până începe redarea.
 Procesul de citire poate dura mai mult în
Numele unui fişier sau al unui folder
(numele albumului) nu este afişat corect.
 Trimiteţi din nou datele muzicale pe
dispozitivul USB, deoarece este posibil ca
datele stocate pe dispozitivul USB să fi fost
deteriorate.
 Codurile de caractere ce pot fi afişate de acest
sistem sunt următoarele:
 Majuscule (de la A la Z).
 Numere (de la 0 la 9).
 Simboluri (< > +, [ ] \ _).
Celelalte caractere apar sub forma „_”.
Dispozitivul USB nu poate fi încărcat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat bine la portul (USB)  .
 Este posibil ca dispozitivul USB să nu
fie acceptat de sistem.
 Deconectaţi dispozitivul USB şi conectaţi-l din
nou. Pentru detalii despre starea de încărcare
a dispozitivului USB, consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului USB.
Tuner
Se aude un bâzâit sau un zgomot puternic
(„STEREO” clipeşte în fereastra de pe
afişaj ) sau transmisiile nu pot fi
recepţionate.
 Conectaţi antena în mod corespunzător.
 Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure
o recepţie bună şi apoi amplasaţi din nou
antena.
Depanare
următoarele cazuri.
 Există multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB.
 Structura de fişiere este extrem de
complexă.
 Nu există spaţiu suficient în memorie.
 Memoria internă este fragmentată.
corect. Dacă modul de redare este „SHUFFLE”,
modificaţi setarea (pagina 14).
 Ţineţi antenele departe de unitate sau de alte
componente AV pentru a evita preluarea
zgomotului.
 Opriţi echipamentele electrice din apropiere.
Se aud mai multe posturi de radio
în acelaşi timp.
 Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure
o recepţie bună şi apoi amplasaţi din
nou antena.
 Strângeţi în mănunchi cablurile de la antene
utilizând cleme pentru cabluri disponibile pe
piaţă şi ajustaţi lungimile cablurilor.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
apoi porniţi sistemul.
 Este posibil să fie conectat un dispozitiv
USB incompatibil.
 Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi manualul de
utilizare primit împreună cu dispozitivul USB
cu privire la soluţionarea acestei probleme.
33RO
Pentru a reiniţializa sistemul
la setările din fabrică
Dacă sistemul nu funcţionează în mod
corespunzător, reiniţializaţi sistemul la
setările din fabrică.
1 Porniţi sistemul.
2 Ţineţi apăsat FUNCTION  şi  
pe unitate până când apare „RESET”
în fereastra de afişaj .
Toate setările configurate de către utilizator,
precum posturi de radio presetate, temporizator
şi ceas sunt şterse.
Dacă problema persistă după ce faceţi toate
cele de mai sus, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Notă
 În cazul în care casaţi sau înstrăinaţi unitatea,
resetaţi unitatea din motive de securitate.
Mesaje
Este posibil ca unul dintre următoarele
mesaje să apară sau să clipească în
timpul funcţionării.
DISC ERR
Aţi setat un disc ce nu poate fi redat pe
acest sistem, cum ar fi un disc CD-ROM sau
aţi încercat să redaţi un fişier ce nu poate
fi redat.
COMPLETE
Operaţia de presetare a postului
a fost finalizată normal.
LOCKED
Caracteristica de blocare a tăvii
este activată.
NO USB
Nu este conectat niciun dispozitiv USB
sau dispozitivul USB a fost îndepărtat sau
sistemul nu acceptă dispozitivul USB.
NO DISC
Nu există niciun disc în player sau aţi
introdus un disc ce nu poate fi încărcat.
NO FILE
Pe dispozitivul USB sau pe disc nu se
află fişiere ce pot fi redate.
OVER CURRENT
Sistemul detectează un supracurent
într-un dispozitiv USB conectat.
Scoateţi dispozitivul USB din port şi opriţi
şi reporniţi sistemul.
LOADING
Sistemul încarcă informaţiile de pe disc.
Unele butoane nu funcţionează în timpul
încărcării.
SEARCH
Sistemul caută informaţiile de pe
dispozitivul USB. Unele butoane nu
funcţionează în timpul căutării.
TIME NG
Orele de început şi de sfârşit pentru
temporizatorul de redare sunt identice.
34RO
Măsuri de precauţie/Specificaţii
Măsuri de precauţie
Discuri ce POT fi redate de acest sistem
 Discuri CD-DA audio
 CD-R/CD-RW (date audio ale pieselor







CD-DA şi fişierelor MP3/WMA)
Discuri de 8 cm
DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD VIDEO
CDG
Nu utilizaţi discuri CD-R/CD-RW fără date
înregistrate. Acest lucru ar putea deteriora
discul.
Discuri ce NU POT fi redate de acest sistem
 CD-ROM
 Suporturi CD-R/CD-RW diferite de cele







 Înainte de redare, curăţaţi discul prin
ştergere cu o cârpă, de la centru către
margine.
 Nu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum
benzină, diluanţi, produse de curăţare
din comerţ sau spray antistatic pentru
curăţarea discurilor de vinil.
 Nu expuneţi discurile la lumina directă
a soarelui, la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, şi nu le lăsaţi în
autovehicule parcate la loc neumbrit.
Cu privire la siguranţă
 Deconectaţi complet cablul de alimentare
(de la reţea) de la priza de perete (reţea)
dacă nu îl veţi utiliza o perioadă mai lungă
de timp. Întotdeauna prindeţi de ştecăr
atunci când deconectaţi sistemul.
Nu trageţi niciodată de cablu.
 Dacă în sistem ajung obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză
şi dispuneţi verificarea lui de către
personal calificat, înainte de reutilizare.
 Cablul de alimentare CA poate fi înlocuit
doar de un centru de service autorizat.
Cu privire la amplasare
 Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată şi
nici în locaţii extrem de calde, reci, cu praf,
murdare, umede sau fără ventilaţie
adecvată, sau în care sistemul ar fi supus
vibraţiilor, luminii directe a soarelui sau
unei lumini puternice.
 Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
sau boxele pe suprafeţe tratate special
(de exemplu, cu ceară, ulei, lustruite),
deoarece suprafaţa se poate păta sau
decolora.
 Nu puneţi obiecte grele pe sistem.
 Dacă sistemul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată, sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze
condens pe obiectivul din interiorul
sistemului şi acesta să se defecteze.
În această situaţie, scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit timp de aproximativ o oră,
până ce se evaporează umezeala. Dacă
sistemul nu funcţionează, chiar şi după
o perioadă îndelungată, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Măsuri de precauţie/Specificaţii

înregistrate în format CD muzical sau
în format MP3/WMA conform
ISO9660 Nivel 1/Nivel 2, Joliet
Suporturi CD-R/CD-RW înregistrate în
format cu sesiuni multiple şi care nu
au fost finalizate
Suporturi CD-R/CD-RW cu o calitate slabă
a înregistrării, suporturi CD-R/CD-RW
zgâriate sau murdare sau suporturi CD-R/
CD-RW înregistrate cu un dispozitiv de
înregistrare care nu este compatibil
Suporturi CD-R/CD-RW finalizate incorect
Discuri CD-R/CD-RW ce conţin fişiere
diferite de fişierele MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3/WMA)
Discuri cu forme care nu sunt standard
(de exemplu, inimă, pătrat, stea)
Discuri care au bandă adezivă, hârtie
sau abţibilduri lipite pe ele
Discuri de închiriat sau uzate şi care au
ataşate sigilii al căror lipici depăşeşte
zona sigiliului
Discuri care au etichete imprimate
cu cerneală lipicioasă la atingere
Notă cu privire la discurile DVD/CD-DA/
MP3/WMA
35RO
Cu privire la încălzire
 Încălzirea unităţii în cazul utilizării sau
încărcării o perioadă de timp îndelungată
este normală şi nu reprezintă un motiv
de îngrijorare.
 Nu atingeţi carcasa dacă sistemul
a fost utilizat fără întrerupere cu un volum
ridicat, deoarece este posibil ca aceasta
să fie fierbinte.
 Nu blocaţi orificiile de ventilare.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale,
umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi niciun fel de burete
abraziv, pudră de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi diluanţii, benzina sau alcoolul.
Cu privire la culorile televizorului
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Dacă lăsaţi aceeaşi imagine
(o imagine video statică, o imagine de
afişaj pe ecran etc.) pentru o perioadă
îndelungată de timp pe ecranul TV, există
riscul deteriorării permanente a ecranului
televizorului. Proiectoarele sunt
predispuse în special la acest
comportament.
Cu privire la mutarea sistemului
Înainte de a muta sistemul asiguraţi-vă
că nu este niciun disc încărcat şi, scoateţi
cablul de alimentare CA din priza de perete.
Cu privire la manipularea discurilor
 Pentru a menţine curată suprafaţa
discului, manipulaţi discul ţinându-l de
margini. Nu atingeţi suprafaţa discului.
 Nu ataşaţi hârtie sau bandă adezivă
pe disc.
 Nu expuneţi discurile la lumina solară
directă şi nici la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, nu le lăsaţi în
maşina parcată în bătaia soarelui,
deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul maşinii.
36RO
Dispozitive
şi versiuni
compatibile USB
Consultaţi site-urile Web de mai jos pentru
detalii despre cele mai recente versiuni
acceptate ale dispozitivelor compatibile:
http://support.sony-europe.com/
Rază efectivă de comunicare
Tehnologia
BLUETOOTH wireless
Tehnologia BLUETOOTH wireless este
o tehnologie wireless cu rază scurtă de
acţiune, care leagă dispozitivele digitale,
precum computerele personale şi camerele
foto digitale. Prin intermediul tehnologiei
Bluetooth wireless, puteţi transmite
comenzi către unităţile conectate de
la o distanţă de circa 10 metri.
Tehnologia BLUETOOTH wireless este de
obicei utilizată între două dispozitive, însă
este posibilă şi conectarea unui singur
dispozitiv la dispozitive multiple.
Nu aveţi nevoie de fire pentru a vă conecta,
ca în cazul unei conexiuni USB, şi nu trebuie
să puneţi dispozitivele faţă în faţă, aşa cum
faceţi în cazul tehnologiei wireless cu
infraroşii. Puteţi utiliza tehnologia prin
intermediul unui dispozitiv BLUETOOTH
mobil.
Tehnologia BLUETOOTH wireless este
un standard global, acceptat de mii de
companii. Aceste companii fabrică produse
care respectă acest standard global.
Versiune şi profiluri BLUETOOTH acceptate
Notă
 Pentru a utiliza un dispozitiv BLUETOOTH
conectat la acest sistem, dispozitivul trebuie
să accepte acelaşi profil cu acest sistem. Reţineţi
că funcţiile dispozitivului BLUETOOTH pot fi
diferite, în funcţie de specificaţiile dispozitivului,
chiar dacă are un profil identic cu cel al
sistemului.
 Din cauza proprietăţilor tehnologiei wireless
BLUETOOTH, redarea pe acest sistem este uşor
întârziată faţă de redarea audio de pe
dispozitivul transmiţător.
Efectele celorlalte dispozitive
Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua
LAN wireless (IEEE802.11b/g) utilizează
aceeaşi frecvenţă de bandă (2,4 GHz).
Dacă utilizaţi dispozitivul BLUETOOTH
lângă un dispozitiv cu funcţie LAN wireless,
este posibil să apară interferenţe
electromagnetice.
Aceasta poate duce la rate mai mici
de transfer al datelor, zgomot sau
imposibilitatea de conectare. Dacă
se întâmplă acest lucru, încercaţi
următoarele remedii:
 Încercaţi să conectaţi acest sistem
cu telefonul mobil BLUETOOTH sau
dispozitivul BLUETOOTH atunci când
vă aflaţi la cel puţin 10 metri distanţă
de echipamentul LAN wireless.
 Opriţi alimentarea echipamentului
LAN wireless atunci când utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH pe o rază
de 10 metri
Efectele asupra celorlalte dispozitive
Undele radio transmise de acest sistem
pot afecta funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această interferenţă
poate duce la defecţiuni, opriţi întotdeauna
alimentarea acestui sistem, a telefonului
mobil BLUETOOTH şi a dispozitivelor
BLUETOOTH în următoarele locaţii:
 În spitale, în trenuri şi în avioane
 În apropierea uşilor automate sau
a alarmelor de incendiu
Măsuri de precauţie/Specificaţii
Profilul se referă la un set standard de
funcţii pentru diverse produse BLUETOOTH.
Consultaţi „Specificaţii” (pagina 38) pentru
detalii referitoare la versiunea şi profilurile
BLUETOOTH acceptate.
Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate
la o distanţă de maxim 10 metri (distanţă
fără obstacole) unul de altul.
Raza de comunicare efectivă poate fi
redusă în următoarele condiţii.
 Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se află
între dispozitivele cu conexiune
BLUETOOTH
 În locurile unde este instalată o reţea
LAN wireless
 În jurul cuptoarelor cu microunde
aflate în uz
 În locurile unde apar alte unde
electromagnetice
37RO
Notă
 Acest sistem acceptă funcţii de securitate care
respectă specificaţia BLUETOOTH ca măsură de
securitate în timpul comunicaţiilor cu ajutorul
tehnologiei BLUETOOTH. Totuşi, această
securitate poate fi insuficientă, în funcţie de
conţinutul setărilor şi de alţi factori, aşa că, aveţi
întotdeauna grijă atunci când efectuaţi
comunicaţii cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
 Compania Sony nu poate fi trasă la răspundere
în niciun fel pentru daune sau alte prejudicii
ce rezultă din scurgerea de informaţii în timpul
comunicaţiilor cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH.
 Comunicarea prin BLUETOOTH nu este garantată
în mod necesar pentru toate dispozitivele
BLUETOOTH care au acelaşi profil cu acest
sistem.
 Dispozitivele Bluetooth conectate la acest sistem
trebuie să fie conforme cu specificaţia
BLUETOOTH prescrisă de BLUETOOTH SIG, Inc.,
iar această conformitate trebuie să fie certificată.
Totuşi, chiar şi atunci când un dispozitiv este
conform cu specificaţia BLUETOOTH, pot exista
cazuri în care caracteristicile sau specificaţiile
dispozitivului BLUETOOTH să facă imposibilă
conectarea sau să aibă ca rezultat metode de
comandă, afişaj sau funcţionare diferite.
 Este posibil să apară zgomot sau sunetul să fie
tăiat, în funcţie de dispozitivul BLUETOOTH
conectat cu acest sistem, de mediul de
comunicaţie sau de condiţiile ambientale.
Specificaţii
Secţiunea amplificator
Putere de ieşire (nominală):
20 waţi + 20 waţi (la 8 ohmi, 1 kHz, 1 % THD)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
25 waţi + 25 waţi (pe fiecare canal, la 8 ohmi,
1 kHz)
Intrări/Ieşiri
AUDIO IN:
Mufă AUDIO IN (intrare externă):
Mini mufă stereo, sensibilitate 1 V,
impedanţă 47 kiloohmi
USB:
Port USB: Tip A, 5 V CC 1,5 A
Mufă  (CĂŞTI):
Mufă stereo standard, 8 ohmi sau mai mult
VIDEO OUT:
Nivel max. ieşire 1 Vp-p,
neechilibrat, sincronizare negativă,
impedanţă
sarcină 75 ohmi
DIFUZOARE:
Acceptă impedanţă de 8 ohmi
Secţiunea player disc
Sistem:
Sistem audio şi video compact disc şi digital
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de 1000 μW
* Acest randament reprezintă valoarea măsurată la
o distanţă de 200 mm de suprafaţa lentilelor
obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu
o diafragmă de 7 mm.
Răspuns în frecvenţă
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
38RO
Modelele din America Latină şi America
de Nord (cu excepţia modelului din
Argentina): NTSC
Alte modele: NTSC/PAL
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori
precum obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu
microunde, electricitatea statică, sensibilitatea
recepţiei, performanţa antenei, sistemul de
operare, aplicaţia software etc.
Secţiunea tuner
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicaţiei BLUETOOTH între dispozitive.
Format sistem color video
Secţiunea tuner FM:
Tuner FM stereo, FM superheterodină
Interval de frecvenţă:
87,5 MHz – 108,0 MHz (paşi de 50 kHz)
Antenă:
Antenă cu fir pentru FM
Generalităţi
Necesar de putere:
120 V c.a. – 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
Consum de energie:
35 waţi
Secţiune pentru boxe
Sistem de boxe:
Cu 2 căi, Bass Reflex, ecranat magnetic
Unitate difuzor:
Woofer: 95 mm, tip conic
Tweeter: 57 mm, tip conic
Impedanţă nominală:
8 ohmi
Dimensiuni (L/Î/A) (inclusiv piesele
proeminente):
Unitate centrală:
Aprox. 170 mm × 132,5 mm × 222 mm
Difuzoare:
Aprox. 132,5 mm × 214 mm × 207 mm
Masă:
Unitate centrală: Aprox. 1,4 kg
Difuzoare: Aprox. 1,7 kg
Accesorii furnizate:
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicare:
BLUETOOTH Standard versiunea 3.0
BLUETOOTH Standard clasa de putere 2
Rază maximă de comunicare:
Spaţiu liber, aprox. 10 m*1
Bandă de frecvenţă:
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă de modulare:
FHSS
Profiluri compatibile BLUETOOTH*2:
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Consum de energie în standby: 0,5 W
(porturile de reţea BLUETOOTH dezactivate)
Modul standby BLUETOOTH: 5,9 W
(porturile de reţea BLUETOOTH activate)
Măsuri de precauţie/Specificaţii
Ieşire:
Telecomandă (RM-AMU214) (1),
Cablu video (1), Antenă cu fir pentru FM (1),
Plăcuţe difuzoare (8), Instrucţiuni
de utilizare (acest manual) (1),
Card de garanţie (1)
A2DP (Profil distribuţie audio avansată)
AVRCP (Profil control audio-video
la distanţă)
Metodă protecţie conţinut acceptat
Metoda SCMS-T
Codec acceptat
SBC (Sub Band Codec)
Lăţime de bandă transmisie
20 Hz – 20.000 Hz (cu eşantionare
de 44,1 kHz)
39RO
Mărci comerciale etc.
 Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
 Acest produs este protejat de anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau distribuirea
unei astfel de tehnologii în afara acestui produs
este interzisă dacă nu se deţine o licenţă
din partea Microsoft sau a unei sucursale
autorizate Microsoft.
 Tehnologia şi brevetele de codificare audio
MPEG Layer-3 sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
 „WALKMAN” şi sigla „WALKMAN” sunt mărci
comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
 Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de
BLUETOOTH SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor
mărci de către Sony Corporation se face
sub licenţă.
 Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
 Numele de sisteme şi numele de produse
indicate în acest manual sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
producătorului. În acest manual, mărcile ™ şi ®
sunt omise.
 Acest sistem încorporează tehnologia
Dolby* Digital.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
„Dolby” şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.

este marcă înregistrată a DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
 DESPRE MPEG-4 VISUAL: ACEST PRODUS
ESTE LICENŢIAT ÎN BAZA LICENŢEI PENTRU
PORTOFOLIUL DE BREVETE MPEG-4 VISUAL
PENTRU UTILIZARE PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ DE CĂTRE UN UTILIZATOR,
ÎN SCOPUL
(i) CODĂRII DE SEMNAL VIDEO ÎN
CONFORMITATE CU STANDARDUL
MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO”)
ŞI/SAU
(ii) DECODĂRII DE SEMNAL VIDEO MPEG-4, CARE
A FOST CODIFICAT DE CĂTRE UN CONSUMATOR
ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ ŞI/SAU A FOST OBŢINUT DE
LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT PENTRU
A FURNIZA VIDEO MPEG-4.
NU SE ACORDĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI NU SE
VA PRESUPUNE EXISTENŢA VREUNEI LICENŢE
IMPLICITE PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE
LEGATE DE UTILIZĂRI ŞI LICENŢIERE ÎN SCOPURI
PROMOŢIONALE, INTERNE ŞI COMERCIALE POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C. CONSULTAŢI
http://www.mpegla.com/
 Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
40RO
©2014 Sony Corporation
4-540-127-11(2) (RO)
Download PDF

advertising