Sony | CMT-S20 | Sony CMT-S20 Instrucţiuni de utilizare

4-460-924-12(1) (RO)
Note cu privire la suporturile
DualDisc
Acest produs este proiectat pentru redarea
de discuri conforme standardului Compact
Disc (CD). În ultimul timp, unele companii de
înregistrări comercializează diverse discuri
muzicale codificate cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor. Reţineţi că printre aceste
discuri există unele care nu sunt conforme
standardului CD şi a căror redare cu acest
produs s-ar putea să nu fie posibilă.
©2013 Sony Corporation
RO
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare,
feţe de masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu, lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide
şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la
priză se foloseşte ştecărul principal, conectaţi
unitatea la o priză CA uşor accesibilă. Dacă
observaţi nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul principal
de la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui şi focul.
Eliminarea
echipamentelor
electrice şi electronice
vechi (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprită, atât timp cât este conectată
la priza CA.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest
produs măreşte riscul de a vă fi afectată
vederea.
Acest aparat este
clasificat ca fiind un
produs LASER din
CLASA 1. Acest marcaj
este amplasat în
exterior, pe partea
din spate.
Aviz pentru clienţi:
următoarele informaţii sunt
valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la
modul în care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie adresate
reprezentantului autorizat, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Comunicaţi toate problemele
legate de service sau de garanţie la adresele
oferite în documentele separate de service
sau de garanţie.
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca deşeu menajer. În schimb, acesta
trebuie predat la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest produs
este eliminat în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe
ce ar putea rezulta altfel din manipularea
incorectă ca deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Accesorii aplicabile: Telecomandă
Doar în Europa
Ascultarea radioului
1 Selectaţi funcţia FM.
Apăsaţi FM .
2 Efectuaţi acordul.
Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa
care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria furnizată împreună
cu produsul respectiv nu trebuie tratată
ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol
să fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur
(Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai
mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate
în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a bateriilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă
la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria este
tratată în mod corespunzător, predaţi produsul
la sfârşitul duratei de exploatare la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de eliminare
în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Alte operaţii
Pentru
Apăsaţi
Întreruperea
redării
 . Pentru a relua redarea,
apăsaţi  .
Oprirea redării
 . Pentru a relua redarea,
apăsaţi  *. Pentru
a revoca reluarea redării,
apăsaţi din nou  .
Selectarea
unui folder
+/
repetat.
Selectarea
unui fişier
/ .
Găsirea
unui punct
dintr-un fişier
Ţineţi apăsat pe / 
în timpul redării şi eliberaţi
butonul la momentul dorit.
Pentru scanare automată
Apăsaţi TUNING MODE  în mod repetat până
când apare „AUTO”, apoi apăsaţi TUNING+/
TUNING . Scanarea se opreşte automat
când se recepţionează un post.
Discuri muzicale codificate
cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT
Introducere
Un suport DualDisc este un disc cu două feţe,
care combină material înregistrat DVD pe o
faţă şi material audio digital pe cealaltă faţă.
Totuşi, deoarece partea cu materialul audio nu
este conformă standardului Compact Disc (CD),
nu se garantează redarea pe acest produs.
Sistem audio pentru locuinţă
CMT-S20
Unitate
Telecomandă
Dacă scanarea nu se opreşte, apăsaţi  
pentru a opri scanarea, apoi efectuaţi acordul
manual (mai jos).
Pentru acordul manual
Apăsaţi TUNING MODE  în mod repetat până
când apare „MANUAL”, apoi apăsaţi TUNING+/
TUNING  în mod repetat pentru a acorda
postul dorit.
Notificare cu privire la licenţe
şi mărci comerciale
 Cablu difuzor (roşu/)
 Cablu difuzor (negru/)
 La priza de perete
 Antenă cu fir FM (Extindeţi-o orizontal.)
 La difuzorul din dreapta
 La difuzorul din stânga
 Tehnologia şi brevetele de codificare audio
MPEG Layer-3 sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
 Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială a Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
 Acest produs conţine tehnologie ce face
obiectul anumitor drepturi de proprietate
intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau
distribuirea acestei tehnologii în afara acestui
produs este interzisă fără a deţine licenţele
corespunzătoare din partea Microsoft.
 Toate celelalte mărci comerciale şi mărci
comerciale înregistrate aparţin deţinătorilor
de drept ale acestora. În acest manual,
nu sunt specificate mărcile TM şi .
Pentru a ataşa plăcuţele pentru
difuzoare
 ANTENNA
Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure
o recepţie bună atunci când aranjaţi antena.
Ţineţi antena departe de cablurile difuzoarelor
şi de cablul de alimentare pentru a evita
preluarea de zgomot.
Ataşaţi plăcuţele pentru difuzoare furnizate la
fiecare colţ, pe partea de dedesubt a difuzoarelor,
pentru a preveni alunecarea acestora.
 Mufă AUDIO IN
Dacă acordaţi un post care oferă servicii RDS,
numele postului apare pe afişaj (doar pentru
modelele din Europa).
Sfat
Pentru a reduce zgomotul static în cazul unui post
FM stereo cu recepţie slabă, apăsaţi FM MODE  în
mod repetat până când apare „MONO” pentru a opri
recepţia stereo. Veţi pierde efectul stereo, însă
recepţia se va îmbunătăţi.
Presetarea posturilor de radio
1 Acordaţi postul dorit.
2 Apăsaţi TUNER MEMORY  pentru
a selecta modul de memorie a tunerului.
Conectaţi o componentă audio externă.
 SPEAKERS
®
Conectaţi cablurile difuzoarelor.
Acest manual explică, în principal, operaţiile
efectuate cu ajutorul telecomenzii, însă aceleaşi
operaţii pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor
de pe unitate care au aceleaşi nume sau nume
similare.
3 Apăsaţi PRESET+/PRESET  în mod
 Alimentare
repetat pentru a selecta numărul de
presetare dorit.
Conectaţi cablul de alimentare la o priză
de perete.
Dacă numărului de presetare selectat îi este
alocat deja un alt post, postul respectiv este
înlocuit cu cel nou.
Pentru utilizarea telecomenzii
Glisaţi şi scoateţi capacul compartimentului
pentru baterii şi introduceţi bateria R6 (mărime
AA) (nefurnizată), cu partea  mai întâi, potrivind
polarităţile după cum se arată mai jos.
4 Apăsaţi  pentru a memora postul.
5 Pentru a memora alte posturi, repetaţi
paşii de la 1 la 4.
Operaţii
Note cu privire la redarea discurilor
MP3/WMA
Redarea unui disc
CD/MP3/WMA
Note cu privire la utilizarea telecomenzii
1 Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi CD .
 În condiţii de utilizare normală, bateria ar trebui
să dureze aproximativ şase luni.
 Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă
de timp mai îndelungată, scoateţi bateria pentru
a evita deteriorările provocate de scurgerea
electrolitului din baterie şi de corodare.
2 Introduceţi un disc.
La transportarea acestui sistem
1 Scoateţi orice disc pentru a proteja
3 Porniţi redarea.
mecanismul CD.
2 Apăsaţi  (pornire/standby) 
de pe unitate pentru a opri sistemul
şi asiguraţi-vă că „STANDBY”
nu mai clipeşte.
3 Deconectaţi cablul de alimentare.
Pentru a seta ceasul
1 Apăsaţi   pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi TIMER MENU  pentru a selecta
modul de setare a ceasului.
Dacă apare „SELECT”, apăsaţi / 
în mod repetat pentru a selecta „CLOCK”,
apoi apăsaţi (introducere) .
3 Apăsaţi /  în mod repetat
pentru a seta ora, apoi apăsaţi .
4 Utilizaţi aceeaşi procedură pentru
a seta minutele.
Notă
Setările ceasului se pierd când deconectaţi cablul
de alimentare sau dacă are loc o pană de curent.
Pentru a afişa ceasul când sistemul
este oprit
Apăsaţi DISPLAY . Ceasul este afişat timp
de circa 8 secunde.
Apăsaţi   de pe unitate şi introduceţi un
disc în compartimentul pentru CD, cu partea
cu eticheta orientată în sus.
Pentru a închide compartimentul pentru CD,
apăsaţi   de pe unitate.
Redarea discului CD-DA porneşte automat.
Apăsaţi  (redare)  pentru a reda un disc
MP3/WMA.
Alte operaţii
Pentru
Apăsaţi
Întreruperea
redării
 (pauză) . Pentru a relua
redarea, apăsaţi  .
Oprirea redării
 (oprire)  de două ori.
Selectarea unui
folder de pe un
disc MP3/WMA
 în mod repetat.
(selectare folder) +/

Selectarea unei
piese sau a unui
fişier
 (înapoi)/ (înainte) .
Găsirea unui
punct dintr-o
piesă sau
dintr-un fişier
Ţineţi apăsat pe  (derulare
înapoi)/ (derulare înainte)
 în timpul redării şi eliberaţi
butonul la momentul dorit.
Selectarea
REPEAT  în mod repetat
Redării repetate până când apare „RPT 1”,
„RPT FLDR*” sau „RPT ALL”.
* Numai discul MP3/WMA
Pentru a modifica modul de redare
Apăsaţi PLAY MODE  în mod repetat în timp
ce playerul este oprit. Puteţi selecta redarea
normală („FLDR” pentru toate fişierele MP3/WMA
din folderul de pe disc), redarea amestecată
(„SHUF” sau „FLDRSHUF” pentru amestecarea
folderului) sau redarea programată („PROGRAM”).
Notă cu privire la Redarea repetată
„RPT 1” indică faptul că se repetă o singură piesă
sau un singur fişier până când opriţi redarea.
 Nu salvaţi alte tipuri de piese sau fişiere şi nici
foldere care nu sunt necesare pe un disc ce
conţine fişiere MP3/WMA.
 Folderele care nu conţin niciun fişier MP3/WMA
sunt ignorate.
 Fişierele MP3/WMA sunt redate în ordinea în care
sunt înregistrate pe disc.
 Formatele audio pe care le puteţi asculta cu acest
sistem sunt următoarele:
 MP3: extensie fişier „.mp3”
 WMA: extensie fişier „.wma”
 Chiar şi atunci când numele fişierului are extensia
corectă de fişier, dacă fişierul în sine diferă,
redarea acestuia poate genera un zgomot puternic
ce ar putea deteriora sistemul.
 Numărul maxim de:
 foldere este 256 (inclusiv folderul rădăcină).
 fişiere MP3/WMA este 999.
 niveluri de foldere (structură arborescentă
de fişiere) este 8.
 Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate
software-urile de codificare/scriere MP3/WMA,
cu toate dispozitivele de înregistrare şi cu toate
suporturile de înregistrare. Discurile MP3/WMA
necompatibile pot produce zgomot ori sunete
întrerupte sau este posibil să nu fie redate deloc.
Notă cu privire la redarea discurilor
cu sesiuni multiple
Sistemul poate reda sesiuni continue pe un disc
când acestea sunt înregistrate în acelaşi format
de sesiune ca şi prima. Când se întâlneşte o sesiune
înregistrată în alt format de sesiune, sesiunea
respectivă şi cele care urmează după aceasta
nu pot fi redate. Reţineţi că şi dacă sesiunile sunt
înregistrate în acelaşi format, este posibil ca anumite
sesiuni să nu poată fi redate.
Puteţi preseta până la 20 de posturi FM.
Posturile presetate sunt păstrate aproximativ
o jumătate de zi, chiar dacă deconectaţi cablul
de alimentare sau dacă are loc o pană
de curent.
Pentru a acorda un post de radio
presetat
Dacă aţi înregistrat un post de radio cu un număr
de presetare de la 1 la 6, postul de radio va fi
acordat prin simpla apăsare a TUNER MEMORY
NUMBER (de la 1 la 6)  atunci când funcţia
sistemului este setată la FM.
Dacă aţi înregistrat un post de radio cu un număr
de presetare de cel puţin 7, apăsaţi TUNING
MODE  în mod repetat până când apare
„PRESET”, apoi apăsaţi PRESET+/PRESET 
în mod repetat pentru a selecta numărul de
presetare dorit.
Redarea unui fişier
de pe dispozitivul USB
Formatul audio ce poate fi redat pe acest sistem
este MP3/WMA*.
* Fişierele cu protecţie a drepturilor de autor DRM
(Digital Rights Management - Administrare
drepturi digitale) nu pot fi redate pe acest sistem.
Fişierele descărcate de la un magazin de muzică
online nu pot fi redate pe acest sistem.
Pentru a afla informaţii despre dispozitive USB
compatibile, consultaţi site-urile Web de mai jos.
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din America Latină:
http://esupport.sony.com/LA
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
1 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi USB .
2 Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB) .
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi  .
  în mod
Selectarea
REPEAT  în mod repetat
Redării repetate până când apare „RPT 1”,
„RPT FLDR” sau „RPT ALL”.
* Când se redă un fişier MP3/WMA VBR, este posibil
ca sistemul să reia redarea de la un alt punct.
Pentru a modifica modul de redare
Apăsaţi PLAY MODE  în mod repetat în timp
ce dispozitivul USB este oprit. Puteţi selecta
redarea normală („FLDR” pentru toate fişierele
din folderul de pe dispozitivul USB), redarea
amestecată („SHUF” sau „FLDRSHUF” pentru
amestecarea folderului) sau redarea programată
(„PROGRAM”).
Notă cu privire la Redarea repetată
„RPT ALL” indică faptul că toate fişierele audio de pe
un dispozitiv USB se repetă până când opriţi redarea.
Note
 Când este necesară o conexiune prin cablu USB,
conectaţi cablul USB furnizat împreună cu
dispozitivul USB ce urmează să fie conectat.
Pentru a afla detalii legate de metoda de operare,
consultaţi manualul de utilizare primit cu
dispozitivul USB ce urmează a fi conectat.
 Poate dura aproximativ 10 secunde înainte
ca „SEARCH” să apară, în funcţie de tipul
de dispozitiv USB conectat.
 Nu conectaţi sistemul şi dispozitivul USB printr-un
hub USB.
 Când este introdus dispozitivul USB, sistemul
citeşte toate fişierele de pe dispozitivul USB.
Dacă pe dispozitivul USB există mai multe foldere
sau fişiere, este posibil ca citirea completă
a informaţiilor de pe acesta să dureze mai mult.
 În cazul unor dispozitive USB conectate,
la efectuarea unei operaţii, este posibil să existe
o întârziere înainte de executarea acesteia
de către sistem.
 Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate
software-urile de codificare/scriere. Dacă fişierele
audio de pe dispozitivul USB au fost codificate
iniţial cu un software incompatibil, este posibil
ca fişierele respective să genereze zgomot sau
sunet întrerupt sau chiar să nu fie redate deloc.
 Acest sistem nu poate reda fişiere audio
de pe dispozitivul USB în următoarele cazuri:
 când numărul de fişiere audio dintr-un folder
depăşeşte 999.
 când numărul total de fişiere audio
de pe un dispozitiv USB depăşeşte 999.
 când numărul total de foldere de pe un
dispozitiv USB depăşeşte 256 (incluzând
folderul „ROOT” şi folderele goale).
Aceste numere pot varia, în funcţie de structura
fişierelor şi a folderelor. Nu salvaţi alte tipuri
de fişiere şi nici foldere care nu sunt necesare
pe un dispozitiv USB ce conţine fişiere audio.
 Sistemul poate reda doar până la nivelul 8 ierarhic
de foldere.
 Sistemul nu acceptă neapărat toate funcţiile
furnizate de un dispozitiv USB conectat.
 Fişierele şi folderele sunt afişate în ordinea
în care au fost create pe dispozitivul USB.
 Se sare peste foldere care nu conţin niciun
fişier audio.
 Formatele audio pe care le puteţi asculta
cu acest sistem sunt următoarele:
 MP3: extensie fişier „.mp3”
 WMA: extensie fişier „.wma”
Reţineţi că şi atunci când numele fişierului are
extensia corectă de fişier, dacă fişierul în sine
diferă, este posibil ca sistemul să genereze
zgomot sau să se defecteze.
Pentru a utiliza sistemul ca încărcător
de baterii
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător de baterii
pentru dispozitive USB care au funcţie de
reîncărcare, atunci când sistemul este pornit.
Încărcarea începe în momentul în care
dispozitivul USB este conectat la portul
(USB) . Starea încărcării apare pe afişajul
dispozitivului USB. Pentru detalii, consultaţi
ghidul utilizatorului primit cu dispozitivul USB.
Note cu privire la încărcarea dispozitivului
USB cu acest sistem
 Nu puteţi utiliza sistemul ca încărcător de baterii
când sistemul este oprit.
 Anumite dispozitive USB pot fi încărcate numai
când sistemul are funcţia USB activată.
Crearea propriului program
(Redare programată)
Modificarea afişajului
Pentru
Apăsaţi
1 Selectaţi funcţia CD sau USB.
Apăsaţi CD  sau USB .
Modificarea
informaţiilor
de pe afişaj*
DISPLAY  în mod repetat,
atunci când sistemul este
pornit.
Apăsaţi PLAY MODE  în mod repetat în timp
ce playerul este oprit, până când apare
„PROGRAM”.
Consultarea
ceasului când
sistemul este
oprit
DISPLAY  atunci când
sistemul este oprit. Ceasul
este afişat timp de 8 secunde.
al fişierului.
* De exemplu, puteţi vizualiza informaţii despre
discurile CD/MP3/WMA sau despre dispozitivul
USB, cum ar fi:
 numărul piesei sau al fişierului în timpul redării
normale.
 numele piesei sau a fişierului în timpul redării
normale.
 numele artistului în timpul redării normale.
 numele albumului sau al folderului în timpul
redării normale.
 timpul total de redare şi numărul total de piese
de pe discul CD-DA (doar atunci când este
selectat modul de redare normală şi când
playerul este oprit).
 numărul total de foldere (albume) de pe discul
MP3/WMA sau de pe dispozitivul USB (doar
atunci când este selectat modul de redare
normală şi când playerul sau dispozitivul USB
este oprit).
2 Selectaţi modul de redare.
3 Selectaţi numărul dorit al piesei sau
Apăsaţi /  în mod repetat până
când apare numărul dorit al piesei sau
al fişierului.
Când programaţi fişiere MP3/WMA,
apăsaţi +/
  în mod repetat
pentru a selecta folderul dorit, apoi selectaţi
fişierul dorit.
Număr piesă sau
fişier selectat
Timp total de redare
pentru fişierul sau
piesa selectat(ă)
(numai disc CD-DA)
4 Programaţi fişierul sau piesa selectat(ă).
Apăsaţi  pentru a introduce fişierul sau
piesa selectat(ă).
5 Repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru
a programa piese sau fişiere
suplimentare, până la un număr total
de 64 de piese sau de fişiere.
6 Pentru a reda programul de piese sau
fişiere, apăsaţi  .
Programul rămâne disponibil până când
efectuaţi una dintre următoarele operaţiuni:
 schimbaţi funcţia.
 opriţi sistemul.
 deconectaţi cablul de alimentare.
 deschideţi compartimentul pentru CD.
Pentru a reda din nou acelaşi program,
apăsaţi  .
Pentru a revoca Redarea programată
Apăsaţi PLAY MODE .
Pentru a şterge ultima piesă sau ultimul
fişier din program
Note cu privire la afişarea informaţiilor
 Caracterele care nu pot fi afişate apar ca „–”.
 Următoarele informaţii nu sunt afişate:
 timpul total de redare pentru un disc MP3/WMA
şi un dispozitiv USB.
 timpul de redare rămas pentru un fişier
MP3/WMA.
 Următoarele informaţii nu sunt afişate corect:
 timpul de redare scurs dintr-un fişier MP3/WMA
codificat cu VBR (rată de biţi variabilă).
 numele folderelor şi ale fişierelor care nu
respectă ISO9660 Nivel 1, Nivel 2 sau Joliet
în formatul de expansiune.
 Următoarele informaţii sunt afişate:
 timpul de redare rămas pentru o pistă.
 Informaţii de etichetă ID3 pentru fişiere MP3,
atunci când sunt utilizate etichete
ID3 versiunea 1 şi versiunea 2 (afişarea
informaţiilor de etichetă ID3 versiunea 2 are
prioritate atunci când sunt utilizate împreună
etichete ID3 versiunea 1 şi versiunea 2 pentru
un singur fişier MP3).
 până la 31 de caractere de informaţii de etichetă
ID3, utilizând majuscule (de la A la Z), numere
(de la 0 la 9) şi simboluri (+ – . / [ ] _ | ~).
Apăsaţi CLEAR  în timp ce playerul este oprit.
Utilizarea componentelor
audio opţionale
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Conectaţi componenta audio suplimentară
la mufa AUDIO IN  de pe unitate cu ajutorul
unui cablu audio analogic (nefurnizat).
2 Reduceţi volumul.
Apăsaţi VOLUME  .
3 Selectaţi funcţia AUDIO IN.
Apăsaţi AUDIO IN .
4 Porniţi redarea.
Porniţi redarea componentei conectate
şi reglaţi volumul.
Notă
Este posibil ca sistemul să intre automat în modul
standby dacă nivelul volumului componentei
conectate este prea scăzut. Reglaţi în mod
corespunzător volumul componentei. Consultaţi
„Pentru a dezactiva funcţia de standby automat”.
Utilizarea cronometrelor
Sistemul oferă două funcţii de temporizare.
Dacă utilizaţi ambele cronometre,
Cronometrul pentru repaus are prioritate.
Cronometru pentru repaus:
Puteţi adormi asultând muzică. Această funcţie
este independentă de setarea ceasului.
Apăsaţi SLEEP  în mod repetat. Dacă selectaţi
„AUTO”, sistemul se opreşte automat după
ce se opreşte discul sau dispozitivul USB curent
sau după 100 de minute.
Cronometru de redare:
Vă puteţi trezi ascultând un CD, un post FM,
un dispozitiv USB sau o componentă audio
conectată la mufa AUDIO IN  la o oră presetată.
Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Pregătiţi sursa de sunet şi apăsaţi
VOLUME +/  pentru a regla volumul.
Pentru a porni de la un fişier audio sau o piesă
specific(ă) de pe CD, creaţi propriul program.
2 Selectaţi modul de setare
Reglarea sunetului
Pentru
Apăsaţi
Reglarea
volumului
VOLUME +/ .
Generarea unui
sunet mai
dinamic
BASS BOOST .
Setarea
efectului
de sunet
EQ  în mod repetat până
când se afişează efectul
de sunet dorit.
a cronometrului.
Apăsaţi TIMER MENU .
Dacă ceasul nu este setat, sistemul va fi
în modul de setare a ceasului. În acest caz,
setaţi ceasul.
3 Setaţi cronometrul de redare.
Apăsaţi /  în mod repetat pentru
a selecta „PLAY SET”, apoi apăsaţi .
4 Setaţi ora la care să înceapă redarea.
Apăsaţi /  în mod repetat pentru
a seta ora, apoi apăsaţi . Utilizaţi
procedura de mai sus pentru a seta minutele.
5 Utilizaţi aceeaşi procedură de la pasul
4 pentru a seta ora la care să se oprească
redarea.
6 Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi /  în mod repetat până
când apare sursa de sunet dorită,
apoi apăsaţi .
7 Opriţi sistemul.
Apăsaţi  . Sistemul porneşte automat
înainte de ora presetată.
Dacă sistemul este pornit la ora presetată,
Cronometrul de redare nu va avea efect.
Nu acţionaţi sistemul din momentul în care
acesta porneşte şi până la pornirea redării.
Pentru a verifica setarea
1 Apăsaţi TIMER MENU .
2 Apăsaţi /  în mod
repetat pentru a selecta „SELECT”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi /  în mod
repetat pentru a selecta „PLAY SEL”,
apoi apăsaţi .
Pentru a revoca cronometrul
Repetaţi procedura de mai sus până când
la pasul 3 apare „OFF”, apoi apăsaţi .
Pentru a modifica setarea
Porniţi din nou de la pasul 1.
Sfat
Setarea Cronometrului de redare se păstrează atâta
timp cât aceasta nu este revocată manual.
Depanare
1 Verificaţi conectarea corectă şi fermă
a cablului de alimentare şi a cablurilor
difuzoarelor.
2 Găsiţi problema în lista de verificare
de mai jos şi întreprindeţi acţiunea
corectivă indicată.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Dacă pe afişaj apare „PROTECT”
Deconectaţi imediat cablul de alimentare
şi verificaţi următoarele după ce dispare
„PROTECT”.
 Cablurile + şi  ale difuzoarelor sunt
scurtcircuitate?
 Sunt blocate orificiile de ventilaţie
ale sistemului?
După ce aţi efectuat verificările de mai sus
şi nu aţi găsit nicio problemă, reconectaţi
cablul de alimentare şi porniţi sistemul.
Dacă problema persistă, contactaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Generalităţi
Sistemul nu porneşte.
 Cablul de alimentare este conectat?
Sistemul a intrat în modul standby
pe neaşteptate.
 Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Sistemul
intră automat în modul standby după
aproximativ 30 de minute, atunci când nu
primeşte nicio comandă şi nu există semnal
audio de ieşire. Consultaţi „Pentru a dezactiva
funcţia de standby automat”.
Dispozitivul USB
Tuner
Dispozitivul USB conectat nu poate
fi încărcat.
Bâzâit sau zgomot puternic sau nu se pot
recepţiona posturi.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat ferm.
 Anumite dispozitive USB pot fi încărcate numai
când sistemul are funcţia USB activată.
 Conectaţi antena în mod corespunzător.
 Încercaţi alt loc şi altă orientare pentru
o recepţie mai bună a antenei.
 Ţineţi antena departe de cablurile difuzoarelor
şi de cablul de alimentare pentru a evita
preluarea de zgomot.
 Opriţi echipamentele electrice din apropiere.
Utilizaţi un dispozitiv USB acceptat?
 În cazul în care conectaţi un dispozitiv USB
neacceptat, pot apărea următoarele probleme.
Consultaţi informaţiile despre dispozitivele
USB compatibile pe site-urile Web cu adresele
URL listate în „Redarea unui fişier
de pe dispozitivul USB”.
 Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Numele fişierelor sau ale folderelor nu sunt
afişate pe acest sistem.
 Nu este posibilă redarea.
 Sunetul se aude în salturi.
 Se aude zgomot.
 Se aude un sunet distorsionat.
Apare mesajul „OVER CURRENT”.
 A fost detectată o problemă la nivelul
curentului electric de la portul
(USB) .
Opriţi sistemul şi scoateţi dispozitivul USB din
portul
(USB) . Asiguraţi-vă că dispozitivul
USB nu are nicio problemă. Dacă această
secvenţă de afişaj persistă, contactaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Nu se aude sunetul.
 Dispozitivul USB nu este conectat corect. Opriţi
sistemul, apoi reconectaţi dispozitivul USB.
Se aude zgomot, sunet în salturi sau
distorsionat.
 Opriţi sistemul, apoi reconectaţi
dispozitivul USB.
 Datele muzicale conţin zgomot sau sunetul
este distorsionat. Este posibil să fi fost introdus
zgomot la crearea datelor muzicale, din cauza
stării computerului. Creaţi din nou datele
muzicale.
 Rata de biţi utilizată la codificarea fişierelor
a fost scăzută. Trimiteţi fişiere codificate cu rate
de biţi mai mari către dispozitivul USB.
Mesajul „SEARCH” este afişat pentru
o perioadă îndelungată sau durează
mult până începe redarea.
 Dacă trece aproximativ un minut fără nicio
comandă, setarea ceasului sau a Cronometrului
de redare este revocată automat. Efectuaţi din
nou operaţia de la început.
 Procesul de citire poate dura mai mult
în următoarele cazuri.
 Există multe foldere sau fişiere
pe dispozitivul USB.
 Structura de fişiere este extrem de complexă.
 Capacitatea memoriei este excesivă.
 Memoria internă este fragmentată.
Nu se aude sunetul.
Afişare eronată.
Setarea ceasului sau operaţia
Cronometrului de redare a fost revocată
în mod neaşteptat.
 Cablurile + şi  ale difuzoarelor sunt
scurtcircuitate?
 Utilizaţi doar difuzoarele furnizate?
 Sunt blocate orificiile de ventilaţie ale
sistemului?
 Este posibil ca postul specificat să fi întrerupt
temporar difuzarea.
Sunetul se aude dintr-un canal sau
volumul stânga/dreapta nu este balansat.
 Trimiteţi din nou datele muzicale către
dispozitivul USB, deoarece este posibil
ca datele stocate în dispozitivul USB să fi fost
deteriorate.
 Codurile de caractere ce pot fi afişate de acest
sistem sunt doar numere şi litere. Alte caractere
nu sunt afişate corect.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Îndepărtaţi sistemul de sursa zgomotului.
 Conectaţi sistemul la o altă priză de perete.
 Instalaţi un filtru de zgomot (disponibil separat)
la cablul de alimentare.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
apoi porniţi sistemul.
 Consultaţi informaţiile despre dispozitivele
USB compatibile pe site-urile Web cu adresele
URL listate în „Redarea unui fişier
de pe dispozitivul USB”.
 Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi manualul de utilizare
al dispozitivului USB cu privire la soluţionarea
acestei probleme.
Telecomanda nu funcţionează.
Nu începe redarea.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
telecomandă şi senzorul pentru telecomandă
 de pe unitate şi îndepărtaţi unitatea
de lumini fluorescente.
 Îndreptaţi telecomanda către senzorul
sistemului.
 Aduceţi telecomanda mai aproape de sistem.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
apoi porniţi sistemul.
 Consultaţi informaţiile despre dispozitivele
USB compatibile pe site-urile Web cu adresele
URL listate în „Redarea unui fişier
de pe dispozitivul USB”.
 Apăsaţi   pentru a porni redarea.
Player CD/MP3/WMA
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
 Poziţionaţi difuzoarele cât mai simetric posibil.
 Conectaţi doar difuzoarele furnizate.
Bâzâit sau zgomot puternic.
Sunetul se aude în salturi sau discul
nu este redat.
 Curăţaţi discul prin ştergere şi puneţi-l la loc.
 Mutaţi sistemul într-un loc ferit de vibraţii
(de exemplu, pe un suport stabil).
 Îndepărtaţi difuzoarele de sistem sau puneţi-le
pe suporturi separate. La un nivel ridicat
al volumului, vibraţiile difuzoarelor pot face
ca sunetul să se audă în salturi.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
 Reveniţi la Redarea normală apăsând
PLAY MODE  în mod repetat până când
dispar „PROGRAM” şi „SHUF”.
Pornirea redării durează mai mult decât
de obicei.
 Următoarele discuri pot creşte timpul necesar
pentru începerea redării:
 un disc înregistrat cu o structură arborescentă
complicată.
 un disc înregistrat în modul cu sesiuni multiple.
 un disc ce nu a fost finalizat (un disc pe care
se pot adăuga date).
 un disc ce conţine multe foldere.
 Setaţi modul de redare la modul de redare
normală.
Nu pot fi redate fişiere.
 Este posibil ca fişierele audio să aibă extensia
nepotrivită. Extensiile de fişier acceptate
de acest sistem sunt următoarele:
 MP3: extensie fişier „.mp3”
 WMA: extensie fişier „.wma”
 Este posibil ca fişierele audio să fi fost create
în alte formate decât formatele MP3/WMA.
 Dispozitivele de stocare USB formatate cu alte
sisteme de fişiere decât FAT16 sau FAT32
nu sunt acceptate.*
 Dacă utilizaţi un dispozitiv de stocare
USB partiţionat, pot fi redate doar fişierele
de pe prima partiţie.
 Fişierele criptate sau protejate cu parole etc.
nu pot fi redate.
* Acest sistem acceptă FAT16 şi FAT32, însă este
posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu
suporte toate aceste sisteme FAT. Pentru detalii,
consultaţi manualul de utilizare al fiecărui
dispozitiv de stocare USB sau contactaţi
producătorul.
Se aud mai multe posturi de radio
în acelaşi timp.
 Încercaţi alt loc şi altă orientare pentru
o recepţie mai bună a antenei.
 Strângeţi în mănunchi cablul de la antenă
utilizând, de exemplu, cleme pentru cabluri
disponibile în comerţ şi ajustaţi lungimea
cablului.
Pentru a reiniţializa sistemul
la setările din fabrică
Dacă sistemul nu funcţionează în mod
corespunzător, reiniţializaţi-l la setările
din fabrică.
1 Deconectaţi şi reconectaţi cablul
de alimentare, apoi porniţi sistemul.
2 Ţineţi apăsat   de pe telecomandă
şi EQ  de pe unitate până când apare
mesajul „RESET OK”.
Toate setările configurate de către utilizator,
cum ar fi posturi de radio presetate,
cronometru şi ceas sunt şterse.
Pentru a dezactiva funcţia de standby
automat
Acest sistem este prevăzut cu o funcţie de
standby automat. Cu această funcţie, sistemul
intră automat în modul standby după circa
30 de minute, atunci când nu primeşte nicio
comandă şi nu există semnal audio de ieşire.
În mod implicit, funcţia de standby automat
este activată.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a dezactiva funcţia de standby automat.
Ţineţi apăsat   în timp ce sistemul
este pornit, până când apare
„AUTO STANDBY OFF”.
Pentru a activa funcţia, repetaţi procedura
până când apare „AUTO STANDBY ON”.
Note
 Funcţia de standby automat nu este validă pentru
funcţia FM.
 Este posibil ca sistemul să nu intre automat
în modul standby în următoarele cazuri:
 când este detectat un semnal audio.
 când este conectat un dispozitiv USB.
 în timpul redării de piese sau de fişiere audio.
 în timp ce Cronometrul de redare sau
Temporizatorul de oprire presetat este activat.
Mesaje
DISC ERR: Aţi încărcat un disc ce nu poate
fi redat.
FULL: Aţi încercat să programaţi mai mult
de 64 de piese sau de fişiere (paşi).
NO FILE: Pe dispozitivul USB sau pe discurile
CD-R/CD-RW nu se află fişiere ce pot fi redate.
NO STEP: Toate piesele programate
au fost şterse.
NO USB: Nu este conectat niciun dispozitiv USB
sau este conectat un dispozitiv USB neacceptat.
PLAY SET: Aţi încercat să selectaţi cronometrul
când Cronometrul de redare nu este setat.
PLS STOP: Aţi apăsat PLAY MODE 
în timpul redării.
SELECT: Aţi apăsat TIMER MENU  în timpul
funcţionării cronometrului.
TIME NG: Orele de început şi de sfârşit
ale Cronometrului de redare sunt setate
la aceeaşi oră.
Măsuri de precauţie
Specificaţii
Discuri ce POT fi redate de acest sistem
Unitate principală
 CD audio
 CD-R/CD-RW (date audio/fişiere MP3/WMA)
Secţiunea amplificator
Discuri ce NU POT fi redate de acest
sistem
Putere de ieşire (nominală): 4 waţi + 4 waţi
(8 ohmi la 1 kHz, 1% THD)
Putere de ieşire RMS continuă (de referinţă):
5 waţi + 5 waţi (8 ohmi la 1 kHz, 10% THD)
 CD-ROM
 Suporturi CD-R/CD-RW diferite de cele
înregistrate în format CD muzical conform
ISO9660 Nivel 1/Nivel 2 sau Joliet
 Suporturi CD-R/CD-RW înregistrate în mai
multe sesiuni şi care nu au fost finalizate
cu „închiderea sesiunii”
 Suporturi CD-R/CD-RW cu o calitate slabă
a înregistrării, suporturi CD-R/CD-RW zgâriate
sau murdare sau suporturi CD-R/CD-RW
înregistrate cu un dispozitiv de înregistrare care
nu este compatibil
 Suporturi CD-R/CD-RW finalizate incorect
 Discuri ce conţin alte fişiere decât fişiere
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA
 Discuri cu forme care nu sunt standard
(de exemplu, inimă, pătrat, stea)
 Discuri care au bandă adezivă, hârtie sau
abţibilduri lipite pe ele
 Discuri de închiriat sau uzate şi care au ataşate
sigilii al căror lipici depăşeşte zona sigiliului
 Discuri care au etichete imprimate cu cerneală
lipicioasă la atingere
Intrare
Note cu privire la discuri
Rată de biţi acceptată:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps  192 kbps, VBR
Frecvenţe de eşantionare:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
 Înainte de redare, curăţaţi discul prin ştergere
cu o cârpă, de la centru către margine.
 Nu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum
benzină, diluanţi, produse de curăţare din
comerţ sau spray antistatic pentru curăţarea
discurilor de vinil.
 Nu expuneţi discurile la lumina directă
a soarelui, la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, şi nu le lăsaţi în maşina
parcată în bătaia soarelui.
Cu privire la siguranţă
 Deconectaţi complet cablul de alimentare
(de la reţea) de la priza de perete (reţea) dacă
nu îl veţi utiliza o perioadă mai lungă de timp.
Întotdeauna prindeţi de ştecăr atunci când
deconectaţi unitatea. Nu trageţi niciodată
de cablu.
 Dacă în sistem ajung obiecte solide sau lichide,
deconectaţi sistemul de la priză şi dispuneţi
verificarea lui de către personal calificat,
înainte de a îl utiliza din nou.
 Cablul de alimentare CA poate fi înlocuit doar
de un centru de service autorizat.
Cu privire la amplasare
 Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată şi nici
în locaţii extrem de calde, reci, cu praf, murdare,
umede sau fără ventilaţie adecvată ori în care
sistemul ar fi supus vibraţiilor, luminii directe
a soarelui sau unei lumini puternice.
 Aveţi grijă atunci când amplasaţi unitatea sau
difuzoarele pe suprafeţe tratate special
(de exemplu, cu ceară, ulei, lustruite), deoarece
suprafaţa se poate păta sau decolora.
 Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc
cu temperatură scăzută în altul cu temperatură
ridicată sau dacă este amplasat într-o cameră
cu umezeală ridicată, este posibil să se formeze
condens pe lentilele din interiorul playerului CD
şi sistemul să se defecteze. În această situaţie,
scoateţi discul şi lăsaţi sistemul pornit timp
de aproximativ o oră, până ce se evaporează
umezeala.
Cu privire la încălzire
 Încălzirea unităţii în timpul funcţionării este
normală şi nu reprezintă motiv de alarmare.
 Nu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost utilizat
fără întrerupere la un volum ridicat, deoarece
este posibil ca aceasta să fie fierbinte.
 Nu blocaţi orificiile de ventilare.
Cu privire la sistemul de boxe
Acest sistem de boxe nu este ecranat magnetic
şi este posibil ca imaginea de pe televizoarele
aflate în apropiere să fie distorsionată magnetic.
Într-o astfel de situaţie, opriţi televizorul,
aşteptaţi între 15 şi 30 de minute şi porniţi-l
din nou.
Dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte, îndepărtaţi
boxele de televizor.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale, umezită
uşor cu o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi
niciun fel de burete abraziv, praf de curăţat sau
solvenţi, precum diluanţi, benzină sau alcool.
AUDIO IN (mini mufă stereo): Sensibilitate 1 V,
impedanţă 50 kiloohmi
Ieşiri
SPEAKERS: Acceptă impedanţă de 8 ohmi
Secţiunea CD player
Sistem: Sistem audio compact disc şi digital
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de 44,6 μW
* Acest randament reprezintă valoarea măsurată la o distanţă
de 200 mm de suprafaţa lentilelor obiectivului de pe Blocul
de preluare optică cu o deschidere de 7 mm.
Răspuns în frecvenţă: 20 Hz  20 kHz
Raport semnal/zgomot: Peste 90 dB
Interval dinamic: Peste 90 dB
Secţiunea tuner
Tuner FM stereo, FM superheterodină
Antenă: Antenă cu fir pentru FM
Interval de acord: 87,5 MHz  108,0 MHz
(paşi de 50 kHz)
Secţiunea USB
Port
(USB): Tip A, curent maxim 500 mA
Formate audio acceptate
Difuzor
Sistem de boxe: Gamă completă, diametru
de 8 cm, tip conic
Impedanţă nominală: 8 ohmi
Dimensiuni (L/Î/A):
Aprox. 148 mm × 240 mm × 127 mm
Masă: Aprox. 1,2 kg net per difuzor
Cantitate: 2 bucăţi
Generalităţi
Necesar de putere: 120 V CA  240 V, 50/60 Hz
Consum de energie: 18 waţi
Dimensiuni (L/Î/A), inclusiv ieşirile cele mai mari
(fără difuzoare):
Aprox. 170 mm × 133 mm × 240 mm
Masă (fără difuzoare): Aprox. 1,3 kg
Cantitatea unităţii principale: 1 bucată
Accesorii furnizate: Telecomandă (1),
antenă cu fir FM (1), plăcuţe difuzoare (8)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
 Consum de energie în standby: 0,5 W
 La anumite plăci de conexiuni imprimate nu
se utilizează agenţi de ignifugare cu halogen.
Download PDF

advertising