Sony CMT-X5CD Sistem Hi-Fi cu tehnologie Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Sony CMT-X5CD Sistem Hi-Fi cu tehnologie Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare | Manualzz
4-528-304-11(1) (RO)
Sistem audio personal
Înainte de utilizarea acestui sistem
Defecţiunile ce apar în timpul utilizării normale
a sistemului vor fi reparate de Sony conform
condiţiilor specificate în garanţia limitată
pentru acest sistem. Totuşi, compania Sony
nu va fi răspunzătoare pentru nicio consecinţă
determinată de imposibilitatea de redare din
cauza unui sistem deteriorat sau defect.
Discuri muzicale codificate cu
tehnologii de protejare a drepturilor
de autor
Introducere
Notă
Acest manual explică, în principal, operaţiile efectuate cu ajutorul telecomenzii, însă aceleaşi operaţii pot
fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe unitate care au aceleaşi nume sau unele similare.
Telecomandă
Unitate (faţă/sus)
Sus
Acest produs este proiectat pentru redarea
de discuri conforme standardului Compact
Disc (CD). În ultimul timp, unele companii de
înregistrări comercializează diverse discuri
muzicale codificate cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor. Reţineţi că printre aceste
discuri există unele care nu sunt conforme
standardului CD şi nu pot fi redate cu acest
produs.
RO Instrucţiuni de utilizare
Redarea unui disc CD-DA/MP3
Amplasarea comenzilor
1 Apăsaţi FUNCTION  pentru a selecta „CD”.
2 Introduceţi un CD în slotul pentru disc  din
partea de sus a unităţii.
Introduceţi un CD cu eticheta (faţa imprimată)
orientată către dumneavoastră.
Partea cu
etichetă
(partea
imprimată)
Faţă
 (deschidere/
închidere) 
Note cu privire la suporturile DualDisc
©2014 Sony Corporation
CMT-X5CD/CMT-X5CDB
Pentru clienţii din Europa şi Australia
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de
masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără deschisă
(de exemplu, lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide
şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea
la o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii, deconectaţi
imediat ştecărul principal de la priza CA.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprită, atât timp cât este conectată la
priza CA.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că
respectă limitele specificate în Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică utilizând un
cablu de conectare mai scurt de 3 metri.
Plăcuţa de identificare este amplasată în exterior,
pe partea inferioară a aparatului.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest produs
măreşte riscul de pierdere a vederii.
Acest aparat este
clasificat ca produs
LASER din CLASA 1.
Acest marcaj este
amplasat în exterior,
pe partea inferioară.
ATENŢIE
Există pericol de explozie în cazul în care bateria
este înlocuită în mod incorect. Înlocuiţi-o doar cu
un tip de baterie identic sau echivalent.
Pentru clienţii din Europa
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în statele ce
aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul
în care acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate reprezentantului
autorizat, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi
toate problemele legate de service sau de
garanţie la adresele oferite în documentele
separate de service sau de garanţie.
Prin prezenta, Sony Corp. declară că acest
echipament respectă cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca deşeu menajer. În schimb, acesta
trebuie predat la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest produs
este eliminat în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe
ce ar putea rezulta altfel din manipularea
incorectă ca deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor
naturale. Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul.
Doar în Europa
Casarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria furnizată împreună cu
produsul respectiv nu trebuie tratată ca deşeu
menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol
să fie utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în
mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar
de către personal de service calificat. Pentru
a vă asigura că bateria este tratată în mod
corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de eliminare în
siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile
la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Un suport DualDisc este un disc cu două feţe,
care combină material înregistrat DVD pe o faţă
şi material audio digital pe cealaltă faţă. Totuşi,
deoarece partea cu materialul audio nu este
conformă standardului Compact Disc (CD),
nu se garantează redarea pe acest produs.
Când utilizaţi telecomanda pentru
prima dată
Bateriile sunt instalate din fabrică în
telecomandă. Înainte de a utiliza telecomanda
pentru prima dată, îndepărtaţi folia de izolare
ataşată pe suportul pentru baterii. Pentru detalii,
consultaţi „Înlocuirea bateriei”.
Notificare cu privire la licenţe şi mărci
comerciale
Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat de anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în afara
acestui produs este interzisă dacă nu se deţine
o licenţă din partea Microsoft sau a unei
sucursale autorizate Microsoft.
Tehnologia şi brevetele de codificare audio
MPEG Layer-3 sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
„WALKMAN” şi sigla „WALKMAN” sunt mărci
comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
© 2013 CSR plc şi companiile din cadrul
grupului. Marca aptX® şi sigla aptX sunt mărci
comerciale ale CSR plc sau ale uneia dintre
companiile membre ale grupului şi pot fi
înregistrate în una sau mai multe jurisdicţii.
Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de BLUETOOTH
SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de
către Sony Corporation se face sub licenţă.
Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în
Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Android şi Google Play sunt mărci comerciale
ale Google Inc.
Numele de sisteme şi numele de produse
indicate în acest manual sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale producătorului. Mărcile ™ şi ® sunt omise în
acest manual.
Apple, sigla Apple, iPad, iPhone, iPod,
iPod classic, iPod nano şi iPod touch sunt mărci
comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
şi în alte ţări. App Store este o marcă de serviciu
a companiei Apple Inc.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone”
înseamnă că un accesoriu electronic a fost
conceput pentru a se conecta în mod specific
la iPod, respectiv la iPhone şi că respectarea
standardelor de performanţă Apple a fost
certificată de către dezvoltator. Compania
Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv şi nici pentru conformarea
acestuia cu standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau iPhone poate afecta
performanţa în regim de funcţionare wireless.
„Xperia” şi „Xperia Tablet” sunt mărci comerciale
ale Sony Mobile Communications AB.
Redarea începe automat. Dacă vreţi să
comutaţi funcţia pe „CD” cu CD-ul deja
introdus în slot, apăsaţi   după ce
„READING” a dispărut de pe fereastra de
afişaj 
Butonul de pe telecomandă sau unitate
vă permite să redaţi rapid înapoi/înainte,
să selectaţi o piesă, un fişier sau folder
(pentru discuri MP3), etc.
Pentru a scoate CD-ul
Apăsaţi  (scoatere)  pe unitate.
Nu salvaţi foldere sau fişiere inutile pe un disc cu
fişiere MP3.
Sistemul nu recunoaşte folderele care nu conţin niciun
fişier MP3.
Sistemul poate reda doar fişierele MP3 cu extensia „.mp3”.
Chiar dacă numele fişierului are extensia „.mp3”, dacă
acesta nu este un fişier audio MP3, redarea fişierului poate
genera un zgomot puternic care poate deteriora sistemul.
Numărul maxim de foldere şi fişiere MP3 compatibile cu
acest sistem este:
999* foldere (inclusiv folderul rădăcină)
999 fişiere
250 fişiere într-un singur folder
8 niveluri de foldere (structură arborescentă de fişiere)
* Aceasta include foldere care nu conţin fişiere MP3 sau de
alt tip. Numărul de foldere pe care le poate recunoaşte
sistemul poate fi mai mic decât numărul real de foldere,
în funcţie de structura folderelor.
Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate softwareurile de codificare/scriere MP3, cu toate unităţile CD-R/RW
şi cu toate suporturile de înregistrare. Un disc MP3
necompatibil poate produce zgomot sau sunete
întrerupte, sau este posibil să nu fie redat deloc.
Crearea propriului program
(Redare programată)
Redă piesa sau fişierul programat pe un CD.
1 Selectaţi „PROGRAM” la pasul 5 din „Pentru
a modifica modul de redare”, după care
apăsaţi .
+/– 
pentru a selecta folderul care conţine piesele
sau fişierele pe care doriţi să le programaţi.
Dacă doriţi să redaţi toate piesele sau fişierele
din folder, apăsaţi .
sau un fişier dorit, după care selectaţi
Pentru a modifica modul de redare
Modul de redare vă permite să redaţi aceeaşi
muzică în mod repetat sau amestecat.
Mod de redare
Puteţi preseta posturile de radio dorite.
1 Acordaţi postul dorit şi apăsaţi MENU .
2 Apăsaţi /  pentru a selecta „TUNE:MENU”,
după care apăsaţi
.
Piesa selectată Durata totală
sau numărul de de redare pentru
fişierul sau piesa
fişier
selectat(ă)
Repetaţi paşii de mai sus pentru a programa
alte piese sau fişiere.
4 Apăsaţi  .
Programul de piese sau fişiere începe să fie
redat.
3 Apăsaţi /  pentru a selecta „MEMORY”,
după care apăsaţi
Dacă selectaţi „REPEAT” la pasul 4, nu trebuie
să opriţi redarea.
 Port
(USB)
Conectaţi un dispozitiv USB.
Notă
Puteţi utiliza dispozitivul iPhone/iPod împreună cu acest
sistem doar prin conexiune Bluetooth sau directă.
 Mufă AUDIO IN (intrare externă)
Conectaţi echipamentele audio externe
opţionale prin intermediul unui cablu pentru
conexiuni audio (nefurnizat).
 Intrare ~ AC IN (220-240V CA)
Conectaţi cablul de alimentare (furnizat) la priza
de perete.
 FM ANTENNA
(doar pentru CMT-X5CD)
DAB/FM ANTENNA
(doar pentru CMT-X5CDB)
Conectaţi antena FM sau DAB/FM.
* Ilustraţia de mai sus este pentru CMT-X5CD.
2 Apăsaţi MENU .
3 Apăsaţi /  pentru a selecta „CD MENU”
Setarea ceasului
1 Apăsaţi   pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi TIMER .
Dacă se afişează „PLAY SET”, apăsaţi
/  pentru a selecta „CLOCK”, după care
apăsaţi .
3 Apăsaţi /  pentru a seta ora, după care
apăsaţi
.
4 Apăsaţi /  pentru a seta minutele,
după care apăsaţi
.
după care apăsaţi
4 Apăsaţi /  pentru a selecta „PLAYMODE”
sau „REPEAT”, după care apăsaţi
redare, după care apăsaţi .
Puteţi selecta următoarele moduri de redare.
PLAYMODE
Mod de redare
Efect
NORMAL
FOLDER*
Redă o piesă sau un fişier.
Redă toate piesele din folderul
selectat. „FLDR” se aprinde în
fereastra de afişaj .
Redă toate piesele sau
fişierele în ordine aleatorie.
„SHUF” se aprinde în fereastra
de afişaj .
Redă toate piesele sau
fişierele din folderul selectat în
ordine aleatorie. „FLDR. SHUF”
se aprinde în fereastra de
afişaj .
Redă piesele sau fişierele
programate. Se aprinde „PGM”
în fereastra de afişaj .
Pentru detalii, consultaţi
„Crearea propriului program
(Redare programată)”.
SHUFFLE
Pentru a afişa ceasul când sistemul este
oprit
Apăsaţi în mod repetat DISPLAY  pentru
a afişa ceasul. Ceasul este afişat cca. 8 secunde.
Dacă sistemul este în modul standby
BLUETOOTH, ceasul nu apare atunci când se
apasă DISPLAY .
FLDR.SHUF*
Notă
Găsiţi un loc şi o orientare care să asigure o recepţie bună
şi apoi fixaţi antenele pe o suprafaţă stabilă (fereastră,
perete etc).
Fixaţi capătul antenei cu fir FM cu bandă adezivă.
PROGRAM
Receptarea unui post de radio DAB/
DAB+ (doar pentru CMT-X5CDB)
Când porniţi sistemul pentru prima dată după
achiziţionarea acestuia, scanarea automată DAB
porneşte automat şi creează o listă cu serviciile
disponibile. În timpul scanării automate DAB se
afişează „********”. Nu apăsaţi niciun buton de pe
unitate sau de pe telecomandă în timpul scanării
automate DAB. Altfel, scanarea va fi întreruptă
şi este posibil ca lista să nu fie creată corect.
Pentru a executa manual scanarea automată
DAB, efectuaţi procedura din „Executarea
manuală a scanării automate DAB”.
Dacă v-aţi mutat în altă zonă, efectuaţi manual
scanarea automată DAB şi înregistraţi din nou
conţinutul transmisiilor.
.
5 Apăsaţi /  pentru a selecta modul de
Notă
Setările ceasului sunt reiniţializate atunci când deconectaţi
cablul de alimentare sau dacă are loc o pană de curent.
.
Pentru a revoca redarea programată
La pasul 1, selectaţi „NORMAL” pentru
„PROGRAM”, apoi apăsaţi .
Pentru a şterge o piesă sau un fişier
programat
Apăsaţi CLEAR  în timp ce redarea este
oprită. De fiecare dată când apăsaţi pe buton,
ultima piesă sau ultimul fişier programat(ă) va
fi şters (ştearsă).
După ştergerea tuturor pieselor sau fişierelor
programate, pe ecran apare „NO STEP”.
Sfat
Se pot programa cel mult 25 de piese sau fişiere.
Dacă încercaţi să programaţi mai mult de 25 de piste sau
de fişiere, pe ecran se va afişa „FULL”. În acest caz, ştergeţi
piesele inutile.
Pentru a reda din nou acelaşi program, apăsaţi
.
după care apăsaţi
Dacă discul este scos sau cablul de alimentare este
deconectat după programare, toate piesele şi fişierele
programate sunt şterse.
Ascultarea de radio
Acordarea unui post de radio
1 Apăsaţi FUNCTION  pentru a selecta „FM”
sau „DAB*” (CMT-X5CDB).
2 Ţineţi apăsat PRESET +/–  până când începe
să se schimbe indicatorul de frecvenţă din
fereastra de afişaj , după care eliberaţi
butonul.
Acordarea se opreşte automat în momentul
în care este recepţionată o transmisie FM
stereo (Scanare automată). „ST” se aprinde în
fereastra de afişaj .
* DAB este valabil doar pentru CMT-X5CDB.
REPEAT
Acordare manuală
Efect
ALL (Redă în
mod repetat
toate piesele)
Sistemul redă toate piesele de
pe un disc sau dintr-un folder
în mod repetat.
„ ” se aprinde în fereastra
de afişaj .
Sistemul redă în mod repetat
piesa selectată. „ 1” se
aprinde în fereastra de
afişaj .
Revocă redarea repetată.
ONE (Redă în
mod repetat o
singură piesă)
OFF
.
5 Apăsaţi /  pentru a selecta numărul
presetat, după care apăsaţi
.
Număr presetat
În fereastra de afişaj apare „COMPLETE” 
iar postul de radio este înregistrat cu numărul
presetat.
Pentru a înregistra alte posturi de radio,
repetaţi paşii de mai sus.
după care apăsaţi /  din nou pentru
a porni alimentarea.
Puteţi preseta cel mult 20 de posturi FM sau 20 de posturi
DAB/DAB+ şi 20 de posturi FM (CMT-X5CDB).
Dacă selectaţi un număr presetat deja înregistrat la
pasul 5, postul de radio presetat este înlocuit cu postul de
radio acordat.
Pentru a asculta un post de radio
presetat
Apăsaţi PRESET +/–  pentru a selecta numărul
presetat înregistrat pentru postul dorit.
Executarea manuală a scanării
automate DAB (doar pentru
CMT-X5CDB)
Înainte de a putea acorda un post DAB/DAB+,
trebuie să efectuaţi scanarea iniţială DAB.
Dacă v-aţi mutat în altă zonă, efectuaţi, de
asemenea, scanarea iniţială DAB manual pentru a
actualiza informaţiile despre serviciile DAB/DAB+.
1 Apăsaţi MENU .
2 Apăsaţi /  pentru a selecta „TUNE:MENU”,
.
3 Apăsaţi /  pentru a selecta „INIT:SCAN”,
după care apăsaţi
.
Apăsaţi în mod repetat PRESET +/–  pentru
a acorda postul dorit.
Notă cu privire la posturile DAB/DAB+
(doar pentru CMT-X5CDB)
Atunci când acordaţi un post care oferă servicii RDS,
informaţii, precum numele serviciului sau numele postului,
sunt oferite prin intermediul transmisiilor.
Atunci când acordaţi un post DAB/DAB+, este posibil să
dureze câteva secunde până se aude sunetul.
Serviciul primar este recepţionat automat după terminarea
serviciului secundar.
Acest tuner nu acceptă servicii de date.
Sfat
Dacă recepţia unei transmisii FM stereo nu este clară,
apăsaţi MENU  şi selectaţi pe rând „TUNE:MENU”,
„FM MODE” şi „MONO”, pentru a selecta recepţia
monofonică. Această procedură reduce zgomotul.
Ordinea de redare pentru sistem poate diferi de cea
a playerului muzical digital conectat.
Asiguraţi-vă că opriţi sistemul înainte de a deconecta
dispozitivul USB. Dacă deconectaţi dispozitivul USB în timp
ce sistemul este pornit, datele de pe dispozitivul USB se
pot deteriora.
Când este necesară o conexiune prin cablu USB, conectaţi
cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul USB ce
urmează să fie conectat. Pentru detalii despre conectare,
consultaţi manualul de utilizare primit împreună cu
dispozitivul USB ce urmează a fi conectat.
Poate dura un timp înainte ca „READING” să apară pe
ecran după conectare, în funcţie de tipul de dispozitiv USB
conectat.
Nu conectaţi dispozitivul USB printr-un hub USB.
Când este conectat un dispozitiv USB, sistemul citeşte toate
fişierele de pe dispozitivul USB. Dacă pe dispozitivul USB
există mai multe foldere sau fişiere, este posibil ca citirea
dispozitivului USB să dureze un timp mai îndelungat.
În cazul unor dispozitive USB conectate, este posibil
să dureze un timp mai îndelungat pentru a transmite
semnale de la sistem sau pentru a termina citirea
dispozitivului USB.
Nu se garantează compatibilitatea cu toate softwareurile de codificare/scriere. Dacă fişierele audio de pe
dispozitivul USB au fost codificate iniţial cu un software
incompatibil, este posibil ca fişierele respective să
genereze zgomot sau să fie redate incorect.
Numărul maxim de foldere şi fişiere de pe dispozitivul USB
compatibil cu acest sistem este:
1.000* foldere (inclusiv folderul rădăcină)
3.000 fişiere
250 fişiere într-un singur folder
8 niveluri de foldere (structură arborescentă de fişiere)
* Aceasta include foldere care nu conţin fişiere audio
redabile sau foldere goale. Numărul de foldere pe care
le poate recunoaşte sistemul poate fi mai mic decât
numărul real de foldere, în funcţie de structura folderelor.
Sistemul nu acceptă neapărat toate funcţiile asigurate de
dispozitivul USB conectat.
Folderele care nu conţin niciun fişier audio nu sunt
recunoscute.
Formatele audio pe care le puteţi asculta cu acest sistem
sunt următoarele:
MP3: extensie fişier „.mp3”
WMA*: extensie fişier „.wma”
AAC*: extensie fişier „.m4a”, „.mp4” sau „.3gp”
Reţineţi că şi atunci când numele fişierului are extensia
corectă de fişier, dacă fişierul în sine diferă, este posibil
ca sistemul să genereze zgomot sau să nu funcţioneze
corect.
* Fişierele cu protecţie de drepturi de autor DRM
(Administrare drepturi digitale) sau fişierele descărcate
dintr-un magazin de muzică online nu pot fi redate pe
acest sistem. Dacă încercaţi să redaţi un astfel de fişier,
sistemul redă următorul fişier audio neprotejat.
Ascultarea de muzică
cu componente audio
opţionale
4 Apăsaţi /  pentru a selecta „OK”, după
care apăsaţi .
Începe scanarea. Progresul scanării este
indicat de asteriscuri (*******). În funcţie de
serviciile DAB/DAB+ disponibile în zona
dumneavoastră, este posibil ca scanarea să
dureze câteva minute.
Notă
Dacă ţara sau regiunea în care vă aflaţi nu acceptă
transmisia DAB/DAB+, apare mesajul „NO SERV”.
Această procedură şterge toate presetările memorate
anterior.
Înainte de a deconecta antena cu fir pentru DAB/FM,
asiguraţi-vă că sistemul este oprit, pentru a păstra
propriile dumneavoastră setări DAB/DAB+.
Notă
* Acest mod de redare este posibil doar pentru redarea
discurilor MP3.
Mod de redare
.
4 Apăsaţi /  pentru a selecta „OK”,
după care apăsaţi
1 Apăsaţi   pentru a opri redarea.
.
Sfat
2 Dacă folosiţi un disc MP3, apăsaţi
CD-urile de 8 cm nu pot fi utilizate cu acest sistem.
Nu introduceţi un CD cu forme care nu sunt standard
(de ex., inimă, pătrat, stea). În caz contrar, sistemul poate
suferi daune ireparabile.
Nu utilizaţi un CD cu bandă adezivă, autocolant sau pastă
pe el, deoarece poate provoca defecţiuni.
Atunci când scoateţi un CD, nu atingeţi suprafaţa discului.
Presetarea posturilor de radio
6 Apăsaţi /  pentru a opri alimentarea,
3 Apăsaţi /  pentru a selecta o piesă
Notă
Unitate (spate)
Notă
Notă cu privire la redarea discurilor MP3
Ascultarea unui CD
Ascultarea unui fişier de pe
un dispozitiv USB
Redarea de muzică cu
componente audio opţionale
Pe acest sistem, puteţi reda fişiere audio stocate
pe un dispozitiv USB, de exemplu un dispozitiv
WALKMAN® sau un player digital, prin conectarea
dispozitivului USB la sistem.
Pentru detalii referitoare la dispozitivele USB
compatibile, consultaţi „Dispozitive şi versiuni
compatibile”.
1 Apăsaţi FUNCTION  pentru a selecta „USB”.
2 Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB)
 de pe spatele unităţii.
Conectaţi dispozitivul USB direct sau prin
intermediul cablului USB furnizat împreună cu
(USB) .
dispozitivul USB la portul
Aşteptaţi până când „READING” dispare de pe
ecran.
3 Apăsaţi  .
Porneşte redarea.
Puteţi să derulaţi rapid înapoi/înainte,
să selectaţi o piesă, un fişier sau un folder cu
ajutorul telecomenzii sau al butonului de pe
unitate.
Pentru a modifica modul de redare
În timpul redării de pe dispozitivul USB, puteţi
selecta modul de redare. Apăsaţi MENU ,
după care selectaţi „USB MENU”. Selectaţi
„PLAYMODE” sau „REPEAT”. Pentru detalii,
consultaţi „Pentru a modifica modul de redare”
din „Ascultarea unui CD”. În timpul redării unui
fişier de pe un dispozitiv USB, nu puteţi folosi
funcţia de redare programată.
Sfat
Dacă se conectează un dispozitiv USB la unitate, începe
automat încărcarea bateriei. Dispozitivul USB se încarcă
chiar dacă sistemul este oprit.
Dacă dispozitivul USB nu se încarcă, deconectaţi-l şi
conectaţi-l din nou. Pentru detalii despre starea de
încărcare a dispozitivului USB, consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului USB.
Pe dispozitivul BLUETOOTH poate să apară
o listă cu dispozitivele găsite.
7 Selectaţi [SONY:CMT-X5CD] sau
[SONY:CMT-X5CDB] (acest sistem).
Dacă se solicită să introduceţi o cheie de
autentificare pe dispozitivul BLUETOOTH,
introduceţi „0000”.
Dacă acest sistem nu apare pe ecranul
dispozitivului, începeţi din nou cu pasul 1.
După finalizarea împerecherii, pe afişaj
„PAIRING” este înlocuit de numele
dispozitivului BLUETOOTH conectat iar
indicatorul BLUETOOTH se aprinde.
8 Apăsaţi  .
Porneşte redarea.
În funcţie de dispozitivul BLUETOOTH, apăsaţi
  din nou. De asemenea, este posibil să
fie nevoie să porniţi un player de muzică pe
dispozitivul BLUETOOTH.
9 Apăsaţi VOL +/–  pentru a regla volumul.
Dacă volumul nu poate fi modificat pe sistem,
reglaţi-l de pe dispozitivul BLUETOOTH.
Operaţiile precum derularea rapidă înapoi/
înainte, selectarea unei piese, a unui fişier
sau unui folder pot fi realizate cu ajutorul
telecomenzii sau al butoanelor de pe unitate.
Sfat
Puteţi efectua o operaţie de împerechere sau puteţi
încerca să stabiliţi o conexiune BLUETOOTH cu un alt
dispozitiv BLUETOOTH chiar dacă există deja o conexiune
BLUETOOTH stabilită cu un dispozitiv BLUETOOTH.
Conexiunea BLUETOOTH curentă este revocată dacă se
realizează o conexiune BLUETOOTH cu un alt dispozitiv.
Notă
Este posibil ca operaţiile descrise mai sus să nu fie
posibile în cazul anumitor dispozitive BLUETOOTH.
În plus, operaţiile reale pot diferi în funcţie de dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
După finalizarea operaţiei de împerechere, aceasta nu mai
trebuie repetată. Totuşi, în situaţiile următoare, operaţia de
împerechere trebuie efectuată din nou:
Informaţiile legate de împerechere au fost şterse când
dispozitivul BLUETOOTH a fost reparat.
Încercaţi să împerecheaţi sistemul cu mai mult de
10 dispozitive BLUETOOTH.
Acest sistem se poate împerechea cu cel mult
9 dispozitive BLUETOOTH. Dacă împerecheaţi un
alt dispozitiv BLUETOOTH după împerecherea cu
9 dispozitive, informaţiile de împerechere ale primului
dispozitiv conectat la sistem sunt suprascrise cu cele ale
noului dispozitiv.
Informaţiile legate de înregistrarea acestui sistem sunt
şterse de pe dispozitivul conectat.
Dacă iniţializaţi sistemul sau ştergeţi istoricul de
împerechere cu sistemul, toate informaţiile legate de
împerechere vor fi şterse.
Sunetul acestui sistem nu poate fi transmis către difuzorul
BLUETOOTH.
„Cheia de autentificare” poate fi denumită şi „Cod de
autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau „Parolă”, etc.
Puteţi reda o piesă cu componente audio
opţionale conectate la unitate.
Pentru a verifica adresa unui
dispozitiv BLUETOOTH conectat
Notă
Apăsaţi DISPLAY , în timp ce numele setat
pe dispozitivul BLUETOOTH conectat este afişat
în fereastra de afişaj . Adresa dispozitivului
BLUETOOTH apare pe două rânduri în fereastra
de afişaj a sistemului  timp de 8 secunde.
În prealabil, apăsaţi VOL –  pentru a reduce volumul.
1 Apăsaţi FUNCTION  pentru a selecta
„AUDIO IN”.
2 Conectaţi cablul audio la mufa AUDIO IN 
de pe spatele unităţii şi la terminalul de ieşire
al echipamentului extern opţional.
3 Porniţi redarea componentei conectate.
Reglaţi volumul componentei conectate în
timpul redării.
4 Apăsaţi VOL +/  pe telecomandă pentru
a regla volumul.
Redarea unui fişier de pe un
dispozitiv USB
6 Căutaţi sistemul cu dispozitivul BLUETOOTH.
Notă
Este posibil ca sistemul să intre automat în modul Standby
dacă nivelul volumului componentei conectate este prea
scăzut. Pentru detalii, consultaţi „Setarea funcţiei Standby
automat”.
Ascultarea de muzică
printr-o conexiune
BLUETOOTH
Împerecherea sistemului cu
un dispozitiv BLUETOOTH şi
ascultarea de muzică
Puteţi asculta muzică de pe un dispozitiv
BLUETOOTH prin intermediul unei conexiuni
wireless.
Înainte de a utiliza funcţia BLUETOOTH, realizaţi
împerecherea pentru a înregistra dispozitivul
BLUETOOTH.
Notă
Plasaţi dispozitivul BLUETOOTH ce va fi conectat la
o distanţă de maxim un metru faţă de sistem.
Dacă dispozitivul BLUETOOTH este compatibil cu funcţia
tactilă (NFC), săriţi la procedura următoare. Consultaţi
„Ascultarea de muzică cu o singură atingere (NFC)”.
1 Apăsaţi FUNCTION  pentru a selecta
„BT AUDIO”.
2 Apăsaţi MENU .
3 Apăsaţi /  pentru a selecta „BT MENU”,
după care apăsaţi
.
4 Apăsaţi /  pentru a selecta „PAIRING”,
după care apăsaţi
.
5 Apăsaţi /  pentru a selecta „OK”, după
care apăsaţi .
Când „PAIRING” începe să clipească în
fereastra de afişaj , sistemul trece în modul
de împerechere.
Pentru a anula conexiunea cu un
dispozitiv BLUETOOTH
Dezactivaţi conexiunea BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH. „BT AUDIO” apare în
fereastra de afişaj .
Pentru a şterge informaţiile legate de
înregistrarea împerecherii
1 Selectaţi „DEL LINK” după pasul 3 din
„Împerecherea sistemului cu un dispozitiv
BLUETOOTH şi ascultarea de muzică”, după
care apăsaţi .
2 Apăsaţi /  pentru a selecta „OK”, după
care apăsaţi .
„COMPLETE” apare în fereastra de afişaj  şi
toate informaţiile de împerechere sunt şterse.
Notă
Dacă aţi şters informaţiile despre împerechere, nu puteţi
stabili o conexiune BLUETOOTH, decât dacă efectuaţi din
nou împerecherea.
Ascultarea de muzică pe un dispozitiv
înregistrat
După pasul 1 din „Împerecherea sistemului cu un
dispozitiv BLUETOOTH şi ascultarea de muzică”,
operaţi dispozitivul BLUETOOTH pentru a-l
conecta la sistem, după care apăsaţi   pe
unitate pentru a porni redarea.
Ascultarea de muzică cu
o singură atingere (NFC)
NFC este o tehnologie ce permite comunicarea
wireless pe rază scurtă între diverse dispozitive,
cum ar fi telefoane mobile şi etichete IC.
Trebuie doar să atingeţi dispozitivul
smartphone/tableta de sistem. Sistemul este
pornit automat şi sunt realizate împerecherea şi
conexiunea BLUETOOTH.
În prealabil, activaţi setările NFC.
1 Atingeţi dispozitivul smartphone/tableta de
marca N  de pe unitate.
Atingeţi dispozitivul smartphone/tableta
de unitate şi menţineţi contactul până când
dispozitivul smartphone/tableta vibrează.
Consultaţi ghidul de utilizare al dispozitivului
smartphone pentru a afla care este partea
dispozitivului smartphone/tabletei ce trebuie
utilizată pentru atingere.
2 După stabilirea conexiunii, apăsaţi  .
Pentru a dezactiva conexiunea stabilită,
atingeţi dispozitivul smartphone/tableta de
marca N  de pe unitate.
Sfat
Dispozitivele smartphone compatibile sunt cele prevăzute
cu funcţie NFC (sistem de operare compatibil: Android
versiunea 2.3.3 sau mai recentă, cu excepţia Android 3.x).
Verificaţi site-ul Web de mai jos pentru informaţii despre
dispozitivele compatibile.
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
 Pentru a dezactiva conexiunea stabilită, atingeţi
dispozitivul smartphone/tableta de marca N 
de pe unitate.
 Dacă dispozitivul smartphone/tableta nu
răspunde după atingerea unităţii, descărcaţi
aplicaţia „NFC Easy Connect” pe dispozitivul
smartphone/tabletă şi executaţi-o. Apoi
atingeţi din nou unitatea. „NFC Easy Connect”
este o aplicaţie gratuită folosită exclusiv
împreună cu Android™. Scanaţi Codul 2D
următor.
Informaţii suplimentare
Setarea funcţiei Standby
automat
Sistemul intră în modul Standby automat
după cca. 15 minute, dacă nu s-a efectuat nicio
operaţie sau nu s-a scos niciun semnal audio
(funcţia Standby automat).
În mod implicit, funcţia Standby automat este
activată.
1 Apăsaţi MENU .
2 Apăsaţi /  pentru a selecta „STBY:MODE”,
după care apăsaţi
.
3 Apăsaţi /  pentru a selecta „AUTO:STBY”,
după care apăsaţi
4
.
Apăsaţi /  pentru a selecta „ON” sau
„OFF”, după care apăsaţi
.
Sfat
2 minute până la intrarea în modul standby, „AUTO:STBY”
apare în fereastra de afişaj .
Notă
Funcţia Standby automat nu este validă pentru funcţia
tunerului (FM/DAB*), chiar dacă aţi activat-o.
Este posibil ca sistemul să nu intre automat în modul
Standby în următoarele cazuri:
în timpul utilizării funcţiei FM sau DAB*
în timp ce este detectat un semnal audio
în timpul redării de piese sau fişiere audio
în timpul utilizării temporizatorului de redare sau
temporizatorului de oprire
Sistemul cronometrează intervalul de timp (cca. 15 minute)
din nou până să intre în modul Standby, chiar dacă funcţia
Standby automat este activată, în următoarele situaţii:
dacă este conectat un dispozitiv USB cu funcţia „USB”
atunci când este apăsat un buton de pe telecomandă
sau unitate
* DAB este valabil doar pentru CMT-X5CDB.
Setarea modului standby pentru
BLUETOOTH
Atunci când este activat modul standby pentru
BLUETOOTH, sistemul intră în modul de aşteptare
pentru conexiunea BLUETOOTH, chiar şi atunci
când sistemul este oprit. Implicit, acest mod este
dezactivat.
1 Apăsaţi MENU .
2 Apăsaţi /  pentru a selecta „STBY:MODE”,
după care apăsaţi
 Atunci când atingeţi un dispozitiv smartphone/o
tabletă compatibil(ă) cu funcţia NFC de unitate
în timp ce un alt dispozitiv BLUETOOTH este
conectat la sistem, dispozitivul BLUETOOTH
este deconectat, iar sistemul este conectat la
dispozitivul smartphone/tabletă.
Notă
 În unele ţări şi regiuni, este posibil să nu fie
nevoie să descărcaţi aplicaţia compatibilă cu
funcţia NFC.
 În cazul anumitor dispozitive smartphone/
tablete, această funcţie poate fi disponibilă
fără să mai fie necesară descărcarea aplicaţiei
„NFC Easy Connect”. În astfel de situaţii,
operarea şi specificaţiile dispozitivului
smartphone/tabletei pot fi diferite de
descrierea din acest manual.
Pentru detalii, consultaţi ghidul de utilizare
furnizat împreună cu dispozitivul smartphone/
tableta.
Redarea cu un codec de sunet de
înaltă calitate (AAC/aptX)
Puteţi recepţiona date în format AAC sau aptX de
la un dispozitiv BLUETOOTH. Acest codec asigură
redarea cu un sunet de înaltă calitate.
Setările din fabrică pentru „BT AAC” şi „BT APTX”
sunt „ON”.
1 Apăsaţi MENU .
2 Apăsaţi /  pentru a selecta „BT MENU”,
după care apăsaţi
.
3 Apăsaţi /  pentru a selecta „BT AAC”
(codec AAC) sau „BT APTX” (codec aptX),
după care apăsaţi .
4 Apăsaţi /  pentru a selecta „ON”, după
care apăsaţi
.
.
3 Apăsaţi /  pentru a selecta „BT STBY”,
după care apăsaţi
4
.
Apăsaţi /  pentru a selecta „ON” sau
„OFF”, după care apăsaţi
.
5 Apăsaţi /  pentru a opri sistemul.
Sfat
Dacă acest sistem este setat la valoarea „ON”, sistemul
este pornit automat şi puteţi asculta muzică prin activarea
BLUETOOTH pe componenta conectată.
Activarea/dezactivarea
semnalului BLUETOOTH
wireless
Dacă unitatea este pornită, puteţi controla un
semnal BLUETOOTH. Setarea implicită este ON.
1 Porniţi unitatea.
2 Ţineţi apăsat   şi /  pe unitate.
3 După ce apare „RF OFF” (semnal BLUETOOTH
wireless dezactivat) sau „RF ON” (semnal
BLUETOOTH wireless activat), eliberaţi butonul.
Sfat
Dacă această setare este OFF, funcţia BLUETOOTH nu este
disponibilă.
Dacă această setare este dezactivată, unitatea este pornită
de dispozitivul smartphone/tabletă cu ajutorul funcţiei cu
o singură atingere (NFC) de pe unitate.
Dacă această setare este dezactivată, modul Standby
BLUETOOTH nu poate fi setat.
Atunci când este activat modul Standby BLUETOOTH şi
unitatea este oprită, modul Standby BLUETOOTH este
dezactivat.
Dacă această setare este dezactivată, unitatea şi
dispozitivul BLUETOOTH nu pot fi împerecheate.
Chiar dacă această setare este dezactivată, se poate folosi
în continuare o conexiune cu fir.
Dacă iniţiaţi configurarea în timpul conexiunii BLUETOOTH,
conexiunea este întreruptă.
Dacă sunetul este întrerupt în timpul recepţiei în format
AAC, dezactivaţi opţiunea setând valoarea „OFF” la
pasul 4 pentru a revoca setările. În acest caz, sistemul
recepţionează codecul SBC.
Înlocuirea bateriei
Sistemul este prevăzut cu temporizator de
redare şi de oprire.
Distanţa de funcţionare a telecomenzii se
scurtează pe măsură ce bateria se epuizează.
Dacă telecomanda nu mai acţionează asupra
unităţii, înlocuiţi bateria cu o baterie CR2025 cu
litiu nouă (nefurnizată).
 Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul de
alimentare la priza de perete.
1 Ţineţi apăsat  de pe spatele telecomenzii,
 Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Sistemul
intră automat în modul Standby după circa
15 de minute, atunci când nu primeşte nicio
comandă şi nu există semnal audio de ieşire.
Consultaţi „Setarea funcţiei standby automat”.
Notă
Temporizatorul de oprire are prioritate faţă de
temporizatorul de redare.
Setarea temporizatorului de oprire
La ora specificată, sistemul este oprit automat.
Reglarea sunetului
Puteţi regla nivelul basului şi înaltele sau tonul în
funcţie de preferinţele dumneavoastră.
1 Apăsaţi SOUND .
2 Apăsaţi /  pentru a selecta „CA+”, „P-EQ”
(efect de sunet) sau „WIDE ST” (efect stereo),
după care apăsaţi .
CA+: Setaţi calitatea sunetului recomandată
de Sony.
P-EQ (EQUALIZER): Selectaţi sunetul dorit dintre
stilurile următoare:
„R AND B/HIP HOP”, „ROCK”, „POPS”,
„CLASSIC”, „JAZZ”, „FLAT”, „CUSTOM”
WIDE ST (WIDE STEREO): Selectaţi „HIGH” sau
„NORMAL” şi apăsaţi . Dacă doriţi să reglaţi
un sunet stereo mai natural, selectaţi „NORMAL”.
apoi scoateţi suportul de baterie în direcţia
indicată de săgeată.
1 Apăsaţi MENU .
2 Apăsaţi /  pentru a selecta „SLEEP”,
după care apăsaţi
specificată, după care apăsaţi .
Puteţi selecta între „10MIN” (10 minute)
şi „90MIN” (90 de minute) în paşi de câte
10 minute.
2 Înlocuiţi bateria, cu simbolul „+” în sus, apoi
introduceţi suportul pentru baterie în slotul
aferent.
Sfat
Pentru a verifica timpul rămas pentru temporizatorul de
oprire, efectuaţi paşii 1 şi 2 de mai sus.
Temporizatorul de oprire este independent de setarea
ceasului.
Suport pentru
baterie
Setarea temporizatorului de redare
Notă
Puteţi asculta de pe un disc CD sau MP3,
un dispozitiv USB sau radio în fiecare zi, la o oră
presetată.
Setarea temporizatorului de redare se păstrează
atât timp cât aceasta nu este revocată.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
2 Apăsaţi TIMER .
3 Apăsaţi /  pentru a selecta „PLAY SET”,
după care apăsaţi .
Timpul de pornire clipeşte în fereastra de
afişaj .
4 Apăsaţi /  pentru a selecta ora, după care
apăsaţi .
Urmaţi aceeaşi procedură pentru a seta
minutele („MINUTE”) pentru începerea redării,
şi apoi ora („HOUR”) şi minutele („MINUTE”)
pentru oprirea redării.
5 Apăsaţi /  pentru a selecta sursa de
sunet dorită, după care apăsaţi
Apare afişajul de confirmare a
temporizatorului de redare.
.
6 Apăsaţi /  pentru a opri sistemul.
Notă
Ştergeţi bateria cu o cârpă uscată pentru a asigura un
contact bun.
Nu atingeţi bateria cu pensete metalice, deoarece există
posibilitatea producerii unui scurtcircuit.
Utilizarea unor baterii diferite de CR2025 poate cauza
incendii sau explozii.
Despre „SongPal”
O aplicaţie dedicată pentru acest model este
disponibilă în Google Play™ şi App Store.
Setări de sunet
Notă
Dacă sistemul este deja pornit la ora presetată,
temporizatorul de redare nu va funcţiona. Aveţi grijă să nu
utilizaţi sistemul până când nu porneşte şi începe redarea
prin intermediul temporizatorului.
Atunci când sursa de sunet pentru un temporizator
de redare este un post de radio setat utilizând scanarea
automată (AUTO) sau acordarea manuală (MANUAL)
şi, schimbaţi frecvenţa sau banda radio după ce setaţi
temporizatorul, va fi modificată şi setarea postului de
radio pentru temporizator.
Atunci când sursa de sunet pentru un temporizator
de redare este un post de radio selectat dintre posturile
de radio presetate şi schimbaţi frecvenţa radio sau banda
după ce setaţi temporizatorul, setarea postului de radio
pentru temporizator nu va fi modificată. Postul de radio
utilizat de temporizator este fixat pe frecvenţa setată
de dumneavoastră.
.
„LOCKED” apare în fereastra de afişaj 
şi discul nu poate fi scos din slotul pentru
disc .
Puteţi reda muzica de pe un dispozitiv conectat
la conectorul USB.
Funcţiile pe care le puteţi controla cu „SongPal”
variază în funcţie de dispozitivul conectat.
Designul şi specificaţiile aplicaţiei se pot
modifica fără notificare prealabilă.
Selectarea unui dispozitiv
Selectaţi un dispozitiv compatibil
cu aplicaţia „SongPal”.
după care apăsaţi .
Setarea temporizatorului apare în fereastra
de afişaj .
Pentru a revoca temporizatorul
După pasul 3 din „Pentru a verifica setarea”,
selectaţi „OFF”, după care apăsaţi .
 Consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony
sau atelierul de service Sony local autorizat.
Discul sau fişierul nu este redat.
 Discul nu a fost finalizat (un disc CD-R sau
CD-RW pe care se pot adăuga date).
Sunetul sare sau discul nu este redat.
 Discul poate fi murdar sau zgâriat. Dacă discul
este murdar, ştergeţi-l.
 Mutaţi sistemul într-un loc ferit de vibraţii
(de exemplu, pe un suport stabil).
Redarea nu porneşte de la prima piesă sau
primul fişier.
 Asiguraţi-vă că modul de redare curent este
corect. Dacă modul de redare este „SHUFFLE”
sau „PROGRAM”, modificaţi setarea.
Pornirea redării durează mai mult decât de
obicei.
Setările dispozitivului conectat
Sunt afişate setări de sunet diferite.
Acest meniu poate fi afişat de pe
orice ecran în partea dreaptă.
Ecranul de pornire
Afişează funcţiile dispozitivului
selectat şi aplicaţiile instalate pe
dispozitivul smartphone/iPhone.
 Următoarele discuri pot mări timpul necesar
pentru începerea redării:
 un disc înregistrat cu o structură arborescentă
complicată.
 un disc înregistrat în formatul cu sesiuni
multiple.
 un disc care conţine multe foldere.
Dispozitiv USB
Pentru detalii referitoare la dispozitivele USB
compatibile, consultaţi „Dispozitive şi versiuni
compatibile”.
Este conectat un dispozitiv USB neacceptat.
Mini player
Controler pentru funcţia selectată.
.
4 Apăsaţi /  pentru a selecta „PLAY SEL”,
Telecomanda nu funcţionează.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
telecomandă şi senzorul pentru telecomandă
 de pe unitate şi îndepărtaţi unitatea de
lumini fluorescente.
 Îndreptaţi telecomanda către senzorul de
telecomandă  de pe unitate.
 Aduceţi telecomanda mai aproape de sistem.
 Înlocuiţi bateriile.
Controlarea unui dispozitiv conectat
prin USB
3 Apăsaţi /  pentru a selecta „TIMER SEL”,
după care apăsaţi
 Îndepărtaţi sistemul de sursa zgomotului.
 Conectaţi sistemul la o priză de perete diferită.
 Este recomandată utilizarea unui adaptor c.a.
cu filtru de zgomot (nefurnizat).
Disc CD-DA/MP3
Pentru a verifica setarea
1 Apăsaţi TIMER .
2 Apăsaţi /  pentru a selecta „SELECT”,
Se aude bâzâit sau zgomot.
Puteţi particulariza cu uşurinţă sunetul sau puteţi
utiliza setările recomandate de Sony „CA+”.
Sfat
Înainte de ora presetată, sistemul este pornit automat.
pentru FM sau DAB*: cu 15 secunde înainte de ora
presetată.
pentru un CD sau dispozitiv USB: cu 90 secunde înainte
de ora presetată.
Dacă sursa de sunet este un CD, puteţi pre-programa
temporizatorul de redare. Consultaţi „Crearea propriului
program (Redare programată)”.
Dacă sursa de sunet este radio, nu uitaţi să acordaţi în
prealabil postul de radio.
Pentru a schimba setarea temporizatorului, reluaţi
procedurile de la început.
* DAB este valabil doar pentru CMT-X5CDB.
 Dacă trece aproximativ un minut fără
nicio comandă, setarea ceasului sau a
temporizatorului de redare este revocată
automat. Efectuaţi din nou operaţia de la
început.
 Măriţi volumul de pe unitate.
 Asiguraţi-vă că o componentă externă este
conectată corect la mufa AUDIO IN jack  şi
setaţi funcţia la AUDIO IN.
 Este posibil ca postul specificat să fi întrerupt
temporar transmisia.
Selectaţi „OFF” la pasul 3 de mai sus.
Temporizator de redare
Sistemul a intrat în modul Standby pe
neaşteptate.
Nu se aude sunetul.
Simbolul
+ orientat
în sus
Pentru a revoca temporizatorul de oprire
Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul înainte de a seta
temporizatorul.
Consultaţi „Setarea ceasului”.
Sistemul nu porneşte.
Setarea ceasului sau a temporizatorului de
redare a fost revocată în mod neaşteptat.
.
3 Apăsaţi /  pentru a selecta ora
după care apăsaţi
Notă
Generalităţi
Utilizarea temporizatoarelor
 Este posibil să fi intervenit următoarele
probleme:
 Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Numele fişierelor sau ale folderelor nu sunt
afişate pe sistem.
 Nu este posibilă redarea.
 Sunetul se aude în salturi.
 Se aude zgomot.
 Se aude un sunet distorsionat.
Nu se aude sunetul.
Depanare
Depanare
1 Cablul de alimentare trebuie să fie conectat
ferm.
2 Găsiţi problema în lista de verificare de mai
jos şi luaţi măsurile de remediere indicate.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Dacă indicatorul standby  clipeşte
Deconectaţi imediat cablul de alimentare şi
asiguraţi-vă că nu este conectat la o priză de
perete cu capacitate diferită de 220 V CA.
 După ce indicatorul standby  nu mai
clipeşte, conectaţi din nou cablul de
alimentare şi reporniţi sistemul. Dacă
problema persistă, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Mesajul „READING” este afişat o perioadă
îndelungată sau durează mult până începe
redarea.
 Procesul de citire poate dura mai mult în
următoarele cazuri.
 Există multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB.
 Structura de fişiere este extrem de complexă.
 Nu există spaţiu suficient în memorie.
 Memoria internă este fragmentată.
Numele unui fişier sau al unui folder
(numele albumului) nu este afişat corect.
 Trimiteţi din nou datele muzicale pe dispozitivul
USB, deoarece este posibil ca datele stocate pe
dispozitivul USB să fi fost deteriorate.
 Codurile de caractere ce pot fi afişate de acest
sistem sunt următoarele:
 Majuscule (de la A la Z).
 Numere (de la 0 la 9).
 Simboluri (< > * +, [ ] @ \ _).
Celelalte caractere apar sub forma „_”.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
apoi porniţi sistemul.
 Este posibil să fie conectat un dispozitiv USB
incompatibil.
 Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi manualul de utilizare
primit împreună cu dispozitivul USB cu privire
la soluţionarea acestei probleme.
Nu începe redarea.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
apoi porniţi sistemul.
 Este posibil să fie conectat un dispozitiv USB
incompatibil.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
 Setaţi modul de redare la modul de redare
„NORMAL”.
Dispozitivul USB nu poate fi încărcat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este conectat
bine la portul
(USB) .
 Este posibil ca dispozitivul USB să nu fie
acceptat de sistem.
 Deconectaţi dispozitivul USB şi conectaţi-l din
nou. Pentru detalii despre starea de încărcare
a dispozitivului USB, consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului USB.
Tuner
Se aude un bâzâit sau un zgomot puternic
(„STEREO” clipeşte în fereastra de afişaj ),
sau nu se pot recepţiona transmisii.
 Conectaţi antena în mod corespunzător.
 Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure
o recepţie bună şi apoi amplasaţi din nou
antena.
 Ţineţi antenele departe de unitate, de cablul
boxelor sau de alte componente AV pentru
a evita preluarea zgomotului.
 Opriţi echipamentele electrice din apropiere.
Se aud mai multe posturi de radio în
acelaşi timp.
 Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure o
recepţie bună şi apoi amplasaţi din nou antena.
 Strângeţi în mănunchi cablurile de la antene
utilizând cleme pentru cabluri disponibile pe
piaţă şi ajustaţi lungimile cablurilor.
Postul de radio DAB/DAB+ nu se
recepţionează în mod corespunzător.
 Verificaţi toate conexiunile antenei, apoi
efectuaţi procedura de scanare automată DAB.
Consultaţi „Executarea manuală a scanării
automate DAB (doar pentru CMT-X5CDB)”.
 Este posibil ca serviciul DAB/DAB+ curent să nu
fie disponibil. Apăsaţi TUNING +/–  pentru
a selecta un serviciu diferit.
 Dacă v-aţi mutat în altă zonă, este posibil ca
unele servicii/frecvenţe să se fi modificat şi să
nu puteţi acorda transmisia obişnuită. Efectuaţi
procedura de Scanare automată DAB pentru
a înregistra din nou conţinutul transmisiilor.
(Efectuarea acestei proceduri şterge toate
presetările memorate anterior.)
Transmisia DAB/DAB+ a fost întreruptă.
 Verificaţi amplasarea sistemului sau ajustaţi
orientarea antenei, pentru a creşte valoarea
indicată pentru calitatea semnalului.
 Dispozitivul USB nu este conectat corect. Opriţi
sistemul şi apoi reconectaţi dispozitivul USB.
Pentru a reiniţializa sistemul la
setările din fabrică
Se aude zgomot, sunetul este redat în
salturi sau distorsionat.
Dacă sistemul nu funcţionează în mod
corespunzător, reiniţializaţi sistemul la setările
din fabrică.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a reiniţializa sistemul la setările implicite din fabrică.
 Este conectat un dispozitiv USB neacceptat.
Conectaţi un dispozitiv USB acceptat.
 Opriţi sistemul, apoi reconectaţi dispozitivul
USB şi porniţi sistemul.
 Datele fişierelor muzicale în sine conţin zgomot
sau sunetul este distorsionat. Este posibil
să fi fost introdus zgomot la crearea datelor
muzicale, din cauza stării computerului. În acest
caz, ştergeţi fişierul şi trimiteţi din nou datele
muzicale.
 Rata de biţi utilizată la codificarea fişierelor
a fost scăzută. Trimiteţi fişiere codificate cu rate
de biţi mai mari pe dispozitivul USB.
1 Deconectaţi cablul de alimentare şi asiguraţi-
vă că indicatorul de standby  nu este aprins.
Apoi, reconectaţi cablul de alimentare şi
porniţi sistemul.
2 Ţineţi apăsat FUNCTION  şi /  pe
unitate până când apare „RESET” pe afişaj.
Toate setările configurate de către utilizator,
precum posturile de radio presetate,
temporizatorul şi ceasul sunt şterse.
Dacă problema persistă după ce faceţi toate
cele de mai sus, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Notă
În cazul în care casaţi sau înstrăinaţi unitatea, resetaţi
unitatea din motive de securitate.
Mesaje
Este posibil ca unul dintre următoarele mesaje
să apară sau să clipească în timpul funcţionării.
CANNOT PLAY: Sistemul nu poate reda
fişiere audio din cauza unui format de fişier
neacceptat sau a restricţiei de redare.
CAN’T PLAY: Aţi setat un disc ce nu poate
fi redat pe acest sistem, cum ar fi un disc
CD-ROM sau DVD.
COMPLETE: Operaţia de presetare a postului
a fost finalizată normal.
DATA ERROR: Aţi încercat să redaţi un fişier ce
nu poate fi redat.
ERROR: Aţi utilizat sistemul în timpul iniţializării.
Aşteptaţi un timp, până când este finalizată
iniţializarea.
FULL: Aţi încercat să programaţi mai mult de
25 de piese sau de fişiere.
LOCKED: Slotul pentru disc  este blocat şi nu
puteţi scoate discul. Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
NO DEVICE: Nu este conectat niciun dispozitiv
USB sau dispozitivul USB a fost îndepărtat.
NO DISC: Nu există niciun disc în player sau aţi
încărcat un disc ce nu poate fi redat.
NO MEMORY: Suportul de memorie nu este
introdus în dispozitivul USB sau sistemul nu
identifică suportul de memorie.
NO STEP: Toate piesele programate au fost
şterse.
NO SUPPORT: Sistemul nu acceptă dispozitivul
USB conectat.
NO TRACK: Pe dispozitivul USB sau pe disc se
află fişiere ce nu pot fi redate.
NOT IN USE: Aţi apăsat un buton dezactivat.
OVER CURRENT: Scoateţi dispozitivul USB din
port şi opriţi şi reporniţi sistemul.
PUSH STOP: Aţi încercat să schimbaţi modul de
redare în timpul redării cu funcţia CD sau USB
activată.
READING: Sistemul citeşte informaţiile de pe CD
sau de pe dispozitivul USB. Unele butoane nu
funcţionează în timpul citirii.
TIME NG: Orele de început şi de sfârşit pentru
temporizatorul de redare sunt identice.
Cu privire la amplasare
Versiune şi profiluri BLUETOOTH acceptate
Secţiunea tuner
 Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată şi nici în
locaţii extrem de calde, reci, cu praf, murdare,
umede sau fără ventilaţie adecvată, sau în care
sistemul ar fi supus vibraţiilor, luminii directe
a soarelui sau unei lumini puternice.
 Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
sau boxele pe suprafeţe tratate special
(de exemplu, cu ceară, ulei, lustruite), deoarece
suprafaţa se poate păta sau decolora.
 Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură
ridicată, sau dacă este amplasat într-o cameră
cu umezeală ridicată, este posibil să se formeze
condens pe lentilele din interiorul playerului CD
şi sistemul să se defecteze. În această situaţie,
scoateţi discul şi lăsaţi sistemul pornit timp
de aproximativ o oră, până ce se evaporează
umezeala. Dacă sistemul nu funcţionează,
chiar şi după o perioadă îndelungată, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Profilul se referă la un set standard de funcţii
pentru diverse produse BLUETOOTH. Consultaţi
„Specificaţii” pentru detalii referitoare la
versiunea şi profilurile BLUETOOTH acceptate.
Secţiunea tuner FM:
Tuner FM stereo, FM superheterodină
Interval de frecvenţă: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(paşi de 50 kHz)
Antenă: Antenă cu fir pentru FM
Terminale antenă: 75 ohmi, neechilibrate
Secţiunea tuner DAB/DAB+ (doar CMT-X5CDB):
Tuner FM stereo, DAB/FM superheterodină
Interval de frecvenţă*
Banda III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
Antenă: Antenă cu fir DAB/FM
Cu privire la încălzire
 Încălzirea unităţii în cazul utilizării sau încărcării
o perioadă de timp îndelungată este normală şi
nu reprezintă un motiv de îngrijorare.
 Nu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost utilizat
fără întrerupere cu un volum ridicat, deoarece
este posibil ca aceasta să fie fierbinte.
 Nu blocaţi orificiile de ventilare.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale, umezită
uşor cu o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi
niciun fel de burete abraziv, pudră de curăţat sau
solvenţi, cum ar fi diluanţii, benzina sau alcoolul.
Dispozitive şi versiuni
compatibile
iPhone/iPad/iPod touch
Consultaţi site-urile Web pentru detalii despre
cele mai recente versiuni acceptate ale
dispozitivelor compatibile:
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
Notă
Pentru a utiliza un dispozitiv BLUETOOTH conectat la acest
sistem, dispozitivul trebuie să accepte acelaşi profil cu acest
sistem. Reţineţi că funcţiile dispozitivului BLUETOOTH pot fi
diferite, în funcţie de specificaţiile dispozitivului, chiar dacă
are un profil identic cu cel al sistemului.
Din cauza proprietăţilor tehnologiei wireless BLUETOOTH,
redarea pe acest sistem este uşor întârziată faţă de
redarea audio de pe dispozitivul transmiţător.
Rază efectivă de comunicare
Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate la
o distanţă de maxim 10 metri (distanţă fără
obstacole) unul de altul. Raza de comunicare
efectivă poate fi redusă în următoarele condiţii.
 Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se află între
dispozitivele cu conexiune BLUETOOTH
 În locurile unde este instalată o reţea LAN
wireless
 În jurul cuptoarelor cu microunde aflate în uz
 În locurile unde apar alte unde
electromagnetice
Efectele celorlalte dispozitive
Dispozitivele BLUETOOTH şi reţeaua LAN wireless
(IEEE 802.11b/g) utilizează aceeaşi frecvenţă
de bandă (2,4 GHz). Dacă utilizaţi dispozitivul
BLUETOOTH lângă un dispozitiv cu funcţie LAN
wireless, este posibil să apară interferenţe
electromagnetice. Aceasta poate duce la rate
mai mici de transfer al datelor, zgomot sau
imposibilitatea de conectare. Dacă se întâmplă
acest lucru, încercaţi următoarele remedii:
 Încercaţi să conectaţi acest sistem cu
telefonul mobil BLUETOOTH sau dispozitivul
BLUETOOTH atunci când vă aflaţi la cel puţin
10 metri distanţă de echipamentul LAN
wireless.
 Opriţi alimentarea echipamentului LAN
wireless atunci când utilizaţi dispozitivul
BLUETOOTH pe o rază de 10 metri.
Efectele asupra celorlalte dispozitive
iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

Undele radio transmise de acest sistem pot afecta
funcţionarea unor dispozitive medicale. Deoarece
această interferenţă poate duce la defecţiuni,
opriţi întotdeauna alimentarea acestui sistem,
a telefonului mobil BLUETOOTH şi a dispozitivelor
BLUETOOTH în următoarele locaţii:
 În spitale, în trenuri şi în avioane
 În apropierea uşilor automate sau a alarmelor
de incendiu
Discuri ce POT fi redate de acest sistem
iPhone 4

Notă
 Discuri CD-DA audio
 CD-R/CD-RW (date audio ale pieselor CD-DA şi
fişierelor MP3)
iPhone 3GS

iPad Air*

iPad mini cu ecran Retina*

iPad (a 4-a generaţie)*

iPad mini*

iPad (a 3-a generaţie)*

iPad 2*

iPad*

iPod touch (a 5-a generaţie)

iPod touch (a 4-a generaţie)

iPod touch (a 3-a generaţie)*

iPod nano (a 7-a generaţie)*

Măsuri de precauţie/
Specificaţii
Măsuri de precauţie
Nu utilizaţi discuri CD-R/CD-RW fără date
înregistrate. Acest lucru ar putea deteriora
discul.
Discuri ce NU POT fi redate de acest sistem
 CD-ROM
 Suporturi CD-R/CD-RW diferite de cele
înregistrate în format CD muzical sau în format
MP3 conform ISO9660 Nivel 1/Nivel 2, Joliet
 Suporturi CD-R/CD-RW înregistrate în format cu
sesiuni multiple şi care nu au fost finalizate
 Suporturi CD-R/CD-RW cu o calitate slabă
a înregistrării, suporturi CD-R/CD-RW zgâriate
sau murdare sau suporturi CD-R/CD-RW
înregistrate cu un dispozitiv de înregistrare
incompatibil
 Suporturi CD-R/CD-RW finalizate incorect
 Discuri CD-R/CD-RW ce conţin fişiere diferite
de fişierele MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
 Discuri de 8 cm
 Discuri cu forme care nu sunt standard
(de exemplu, inimă, pătrat, stea)
 Discuri care au bandă adezivă, hârtie sau
abţibilduri lipite pe ele
 Discuri de închiriat sau uzate şi care au ataşate
sigilii al căror lipici depăşeşte zona sigiliului
 Discuri care au etichete imprimate cu cerneală
lipicioasă la atingere
Note cu privire la discurile CD-DA
 Înainte de redare, curăţaţi discul prin ştergere
cu o cârpă, de la centru către margine.
 Nu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum
benzină, diluanţi sau produse de curăţare din
comerţ sau spray antistatic pentru curăţarea
discurilor de vinil.
 Nu expuneţi discurile la lumina directă
a soarelui, la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, şi nu le lăsaţi în
autovehicule parcate la loc neumbrit.
Cu privire la siguranţă
 Deconectaţi complet cablul de alimentare
(de la reţea) de la priza de perete (reţea) dacă
nu îl veţi utiliza o perioadă mai lungă de timp.
Întotdeauna prindeţi de ştecăr atunci când
deconectaţi sistemul. Nu trageţi niciodată
de cablu.
 Dacă în sistem ajung obiecte solide sau lichide,
deconectaţi sistemul de la priză şi dispuneţi
verificarea lui de către personal calificat, înainte
de reutilizare.
 Cablul de alimentare CA poate fi înlocuit doar
de un centru de service autorizat.
Modele compatibile
Bluetooth®
* „SongPal” nu acceptă iPod touch (a 3-a generaţie),
iPod classic şi iPod nano.
„SongPal” nu acceptă iPad începând cu ianuarie 2014.
Tehnologia Bluetooth funcţionează cu iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPod touch (a 5-a generaţie),
iPod touch (a 4-a generaţie).
Acest sistem acceptă funcţii de securitate care respectă
specificaţia BLUETOOTH ca măsură de securitate în
timpul comunicaţiilor cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
Totuşi, această securitate poate fi insuficientă, în funcţie
de conţinutul setărilor şi de alţi factori, aşa că, aveţi
întotdeauna grijă atunci când efectuaţi comunicaţii cu
ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
Compania Sony nu poate fi trasă la răspundere în
niciun fel pentru daune sau alte prejudicii ce rezultă din
scurgerea de informaţii în timpul comunicaţiilor cu ajutorul
tehnologiei BLUETOOTH.
Comunicarea prin BLUETOOTH nu este garantată în mod
necesar pentru toate dispozitivele BLUETOOTH care au
acelaşi profil cu acest sistem.
Dispozitivele Bluetooth conectate la acest sistem trebuie
să fie conforme cu specificaţia BLUETOOTH prescrisă de
BLUETOOTH SIG, Inc., iar această conformitate trebuie să
fie certificată. În orice caz, chiar şi atunci când un dispozitiv
este conform cu specificaţia BLUETOOTH, pot exista cazuri
în care caracteristicile sau specificaţiile dispozitivului
BLUETOOTH să facă imposibilă conectarea sau să aibă
ca rezultat metode de comandă, afişaj sau funcţionare
diferite.
Este posibil să apară zgomot sau sunetul să fie întrerupt,
în funcţie de dispozitivul BLUETOOTH conectat la acest
sistem, de mediul de comunicare sau de condiţiile
ambientale.
Specificaţii
Secţiunea amplificator
Dispozitiv USB
Consultaţi site-urile Web pentru detalii despre
cele mai recente versiuni acceptate ale
dispozitivelor compatibile:
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
Tehnologia wireless BLUETOOTH
Tehnologia BLUETOOTH wireless este
o tehnologie wireless cu rază scurtă de acţiune,
care leagă dispozitivele digitale, precum
computerele personale şi camerele foto
digitale. Prin intermediul tehnologiei Bluetooth
wireless, puteţi transmite comenzi către unităţile
conectate de la o distanţă de circa 10 metri.
Tehnologia BLUETOOTH wireless este de obicei
utilizată între două dispozitive, însă este posibilă
şi conectarea unui singur dispozitiv la dispozitive
multiple.
Nu aveţi nevoie de fire pentru a vă conecta,
ca în cazul unei conexiuni USB, şi nu trebuie să
puneţi dispozitivele faţă în faţă, aşa cum faceţi
în cazul tehnologiei wireless cu infraroşii. Puteţi
utiliza tehnologia prin intermediul unui dispozitiv
BLUETOOTH mobil.
Tehnologia wireless BLUETOOTH este un
standard global, acceptat de mii de companii.
Aceste companii fabrică produse care respectă
acest standard global.
Putere de ieşire (nominală):
16 waţi + 16 waţi
(la 8 ohmi, 1 kHz, 1% THD)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
20 waţi + 20 waţi
(pe fiecare canal, la 8 ohmi, 1 kHz)
Intrări/Ieşiri
Mufă AUDIO IN (intrare externă):
Mini mufă stereo, sensibilitate 700 mV,
impedanţă 47 kiloohmi
USB:
Port USB: Tip A, 5 V CC 1,5 A
Secţiunea player CD-DA/MP3
Sistem: Sistem audio compact disc şi digital
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de 44,6 μW
* Acest randament reprezintă valoarea
măsurată la o distanţă de 200 mm de
suprafaţa lentilelor obiectivului de pe Blocul
de preluare optică cu o deschidere de 7 mm.
Răspuns în frecvenţă: 20 Hz – 20 kHz
Raport semnal/zgomot: Peste 90 dB
Interval dinamic: Peste 90 dB
Tabel cu frecvenţe DAB/DAB+ (Banda III)
Frecvenţă
Etichetă
Frecvenţă
Etichetă
174,928 MHz
176,640 MHz
178,352 MHz
180,064 MHz
181,936 MHz
183,648 MHz
185,360 MHz
187,072 MHz
188,928 MHz
190,640 MHz
192,352 MHz
194,064 MHz
195,936 MHz
197,648 MHz
199,360 MHz
201,072 MHz
202,928 MHz
204,640 MHz
206,352 MHz
208,064 MHz
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
209,936 MHz
211,648 MHz
213,360 MHz
215,072 MHz
216,928 MHz
218,640 MHz
220,352 MHz
222,064 MHz
223,936 MHz
225,648 MHz
227,360 MHz
229,072 MHz
230,784 MHz
232,496 MHz
234,208 MHz
235,776 MHz
237,488 MHz
239,200 MHz
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
* Pe acest sistem, frecvenţele sunt afişate cu
două zecimale.
Secţiune pentru boxe
Sistem de boxe:
Boxă cu interval complet
Radiator pasiv
Impedanţă nominală: 8 ohmi
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicare:
BLUETOOTH Versiunea standard 3.0
Ieşire:
BLUETOOTH Standard clasa de putere 2
Rază maximă de comunicare:
Spaţiu liber, aprox. 10 m*1
Bandă de frecvenţă:
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulare:
FHSS
Profiluri compatibile BLUETOOTH*2:
A2DP (Profil distribuţie audio avansată)
AVRCP (Profil control audio-video la distanţă)
Metodă de protecţie a conţinutului acceptată:
Metoda SCMS-T
Codec acceptat:
SBC (Codec de bandă secundară), AAC, aptX
Lăţime de bandă transmisie:
20 Hz – 20.000 Hz (cu eşantionare de 44,1 kHz)
*1
Raza efectivă va varia în funcţie de factori
precum obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu
microunde, electricitatea statică, sensibilitatea
recepţiei, performanţa antenei, sistemul de
operare, aplicaţia software etc.
*2
Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicaţiei BLUETOOTH între dispozitive.
Generalităţi
Necesar de putere:
220 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Consum de energie: 24 waţi
Dimensiuni (L/Î/A) (inclusiv piesele
proeminente):
Aprox. 385 mm × 178 mm × 81 mm
Masă: Aprox. 2,7 kg
Accesorii furnizate: Telecomandă
(RM-AMU197) (1), Baterie cu litiu CR2025 (1), cablu
de alimentare CA (1), antenă cu fir FM (1), antenă
cu fir DAB/FM (1) (doar pentru CMT-X5CDB),
Instrucţiuni de utilizare (acest manual) (1)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Consum de energie în modul standby: 0,5 W
(toate porturile de reţea wireless dezactivate)
Modul standby în reţea: 3 W (toate porturile de reţea
wireless activate)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 40 W White
  • Optical disc player
  • 2-way Built-in speaker(s) 8 Ω
  • Bluetooth
  • USB port Near Field Communication (NFC)
  • MP3 playback
  • Equalizer Integrated timer

Related manuals

Download PDF

advertisement