Sony | CMT-MX500i | Sony CMT-MX500i MX500i Microsistem Hi-Fi cu staţie de andocare pentru iPod Instrucţiuni de utilizare

Sistem
Compus
Micro HI-FI
Instrucţiuni de operare
CMT-MX550i/MX500i
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul producerii unui
incendiu, nu acoperiţi fanta de ventilaţie a
aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii,
etc. Nu plasaţi surse de flacără deschisă,
precum lumânări aprinse pe aparat.
Pentru a reduce riscul producerii unui
incendiu şi pentru a preveni electrocutarea nu
lăsaţi să se scurgă apă pe aparat, nu stropiţi
şi nu plasaţi pe acesta obiecte umplute cu
apă, precum vazele.
Nu instalaţi dispozitivul într-un spaţiu închis,
precum o bibliotecă sau un dulap.
Deoarece fişa principală este folosită pentru
a deconecta unitatea de la reţea, conectaţi
unitatea la o priză de c.a. uşor accesibilă.
Dacă sesizaţi o funcţionare anormală la
aparat, deconectaţi imediat fişa principală din
priza de c.a.
Nu expuneţi bateriile sau aparatul cu bateriile
instalate, la căldură excesivă precum soare
direct, foc sau altele asemenea.
Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprit, atât timp cât este conectat la
priza de c.a.
Înregistrările utilizatorului
Modelul şi numărul de serie sunt plasate în
partea din spate a unităţii. Înregistraţi aceste
date în spaţiul prevăzut mai jos. Menţionaţi
aceste informaţii ori de câte ori contactaţi
distribuitorul Sony în legătură cu acest
produs.
Nr.model ...............................................
Nr. Serie ................................................
Instrucţiuni importante de securitate
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
ATENŢIE
Folosirea de instrumente optice cu acest
produs poate mări riscul de rănire a ochilor.
Cu excepţia clienţilor din SUA şi
Canada.
Acest dispozitiv este
clasificat drept produs
CLASS 1 LASER.
Marcajul se află în
partea din spate, în
exterior.
Notă pentru clienţii din SUA şi
Canada
Acest simbol are rolul de a
avertiza utilizatorul despre
prezenţa în interiorul carcasei
produsului, a unei “tensiuni
periculoase” neizolate,
suficient de mare pentru a
constitui un pericol de
electrocutare.
Acest simbol are rolul de a
avertiza utilizatorul despre
prezenţa unor instrucţiuni de
operare şi întreţinere (service)
împreună cu aparatul.
2
10)
11)
12)
13)
14)
Citiţi aceste instrucţiuni.
Păstraţi aceste instrucţiuni.
Evidenţiaţi toate avertizările.
Urmaţi toate instrucţiunile.
Nu utilizaţi acest aparat lângă apă.
Curăţaţi numai cu o lavetă uscată.
Nu obstrucţionaţi fantele de ventilaţie.
Instalaţi în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Nu instalaţi lângă surse de căldură,
precum radiatoare, cuptoare sau alte
aparate (inclusiv amplificatoare) care
produc căldură.
Nu anulaţi protecţia oferită de fişa
polarizată sau fişa de împământare.
O fişă polarizată are două lame, una mai
lată decât cealaltă. O fişă de
împământare are două lame şi o furcă
pentru împământare. Lama mai lată sau
furca au rolul de a vă proteja. Dacă fişa
furnizată nu se potriveşte cu priza,
consultaţi un electrician pentru a înlocui
priza.
Instalaţi cablul de alimentare astfel încât
să nu călcaţi pe el şi să îl rupeţi la
intrarea în fişă sau în punctul în care
intră în aparat.
Utilizaţi numai adaptoare/accesorii
specificate de producător
Utilizaţi numai cu căruciorul,
suportul, tripodul,
consola sau masa
specificată de
producător sau
vîndută împreună
cu aparatul.
Scoateţi aparatul din priză pe timpul
furtunilor cu descărcări electrice sau
atunci cînd nu este folosit o perioadă mai
lungă de timp.
Toate operaţiile de service se vor realiza
numai de personal calificat. Intervenţia
unui service specializat este necesară
atunci când aparatul este avariat din
următoarele motive: cablul de
alimentare sau fişa sunt deteriorate,
a pătruns lichid sau obiecte în aparat,
aparatul a fost expus condiţiilor de umezeală,
nu funcţionează corect sau a fost lovit.
Următoarea declaraţie FCC se aplică
numai la versiunile acestui model
produs pentru vânzare în S.U.A. Este
posibil ca alte versiuni să nu fie
compatibile cu regulamentele tehnice
FCC.
Notă:
Acest echipament a fost testat şi se supune
limitelor pentru dispozitivele digitale de clasă
B, în conformitate cu Partea a 15-a a
regulamentelor FCC. Aceste limite sunt
proiectate să ofere o protecţie rezonabilă
împotriva interferenţelor dăunătoare în
instalaţiile rezidenţiale. Acest echipament
generează, utilizează şi poate emite radiaţii
electromagnetice şi dacă nu este instalat
corespunzător poate produce interferenţe cu
echipamentele de radio comunicaţie. Totuşi,
nu se poate garanta că nu vor exista
interferenţe în instalaţii particulare. Dacă
acest echipament cauzează interferenţă
dăunătoare pentru recepţia radio sau TV, la
pornirea sau la oprirea acestuia, utilizatorul
este sfătuit să înlăture aceste interferenţe
prin una din următoarele măsuri:
- Reorientaţi sau relocaţi antena receptoare.
- Măriţi distanţa dintre echipament şi
receptor.
- Conectaţi echipamentul la o priză sau circuit
de alimentare diferit de cel la care este
conectat receptorul.
- Consultaţi un distribuitor sau un tehnician
experimentat pentru ajutor.
ATENŢIE
Sunteţi avertizaţi că orice schimbări sau
modificări care nu sunt specificate în acest
manual pot anula dreptul dumneavoastră de
a utiliza acest echipament.
Notă pentru clienţi: Următoarele informaţii
se aplică doar în cazul echipamentelor
comercializate în statele care aplică
directivele UE.
Producătorul acestui echipament este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo,108-0075 Japonia.
Reprezentanţa Autorizată pentru EMC şi
securitatea produsului este Sony
Deutchland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania.
Pentru probleme de service sau garanţie se
va vedea adresa furnizată în documente de
service sau garanţie.
Reciclarea
echipamentelor
electrice şi
electronice vechi
uzate (aplicabil în
ţările Uniunii Europene
şi în alte ţări europene
cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj semnifică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu
menajer obişnuit. Produsul respectiv trebuie
dus şi depus la punctele de colectare pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Asiguraţi-vă de modul corect de debarasare
de acest produs, pentru a împiedica
eventualele consecinţe negative pe care
le-ar putea avea asupra mediului şi asupra
sănătăţii umane. Prin reciclarea materialelor
ajutaţi la conservarea resurselor naturale.
Pentru detalii suplimentare referitoare la
reciclarea acestor produse, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de evacuare
a deşeurilor menajere sau adresaţi-vă
magazinului de la care aţi achiziţionat
produsul.
Accesorii la care se aplică cele de mai
sus: telecomanda.
3
Debarasarea de bateriile
uzate (aplicabil în Uniunea
Europeană şi în
alte ţări europene cu
sistem de colectare
separat).
Acest simbol ilustrat pe baterie sau pe
ambalajul acesteia indică faptul că bateria
furnizată împreună cu acest produs nu trebuie
tratată ca un deşeu menajer. Pe anumite
baterii acest simbol se poate folosi în
combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb), dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că debarasarea de aceste
baterii se realizează în mod corect, puteţi
împiedica eventualele consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane. Reciclarea
materialelor
contribuie
la
conservarea
resurselor naturale. În situaţia produselor care
din motive de securitate, performanţă sau
integritate a datelor necesită o conexiune
permanentă la o baterie încorporată, aceasta
din urmă trebuie înlocuită numai de către
personal specializat. Pentru a vă asigura că
această baterie este reciclată în mod
corespunzător, atunci când este atinsă durata
maximă de viaţă predaţi-o unui punct autorizat
de colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. În ceea ce priveşte
toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de înlocuire a bateriilor.
Predaţi bateriile unui punct autorizat de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru detalii suplimentare referitoare la
reciclarea acestui produs sau baterie,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
evacuare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi cumpărat produsul.
4
Notă despre discurile duale (DualDisc)
Un DualDisc este un disc cu două feţe,
care combină materialul DVD înregistrat pe
pe o faţă, cu materialul audio digital înregistrat
pe cealaltă faţă. Totuşi, deoarece faţa cu
materialul audio nu este conformă cu
standardul CD (compact disc), redarea de
pe acest produs nu este garantată.
Discurile muzicale codificate cu tehnologie
de protecţie drepturi de autor.
Acest produs este proiectat să redea discuri
conforme cu standardele Compact Disc (CD).
Recent, companiile de înregistrări au pus pe
piaţă discuri codificate cu tehnologie de
protecţie a drepturilor de autor. Trebuie să
reţineţi că printre aceste discuri există unele
care nu sunt conforme cu standardul CD şi nu
pot fi redate de acest produs.
Notă despre licenţe şi mărci
 iPod este o marcă a Apple Inc., înregistrată
în S.U.A şi alte ţări.
 iPhone este o marcă a Apple Inc.
 Tehnologia şi patentele de codificare audio
MPEG Layer-3 sunt licenţiate de Fraunhofer
IIS şi Thomson.
 Windows Media este fie o marcă înregistrată
fie o marcă a Microsoft Corporation din
Statele Unite şi/sau din alte ţări.
 Acest produs este protejat de drepturi de
proprietate
intelectuală
ale
Microsoft
Corporation. Utilizarea sau distribuţia unei
astfel de tehnologii în afara acestui produs
este interzisă fără deţinerea unei licenţe din
partea Microsoft sau a unei filiale Microsoft.
 Toate celelalte mărci şi mărci înregistrate
aparţin deţinătorilor respectivi. În acest
manual, semnele de marcă ™ şi ® nu sunt
specificate.
CUPRINS
Ghid de părţi şi comenzi...............................6
Setarea orei........................................…......6
Operaţiuni preliminare
Instalarea sistemului.....................................8
Mod de funcţionare
Redarea unui disc CD/MP3...........………....10
Pentru a asculta radioul................................11
Presetarea staţiilor radio..............................11
Redare iPod/iPhone.....................................12
Pentru a reda un fişier de pe un
dispozitiv USB (cu excepţia
modelului nord american) ............................13
Crearea programului propriului
(program de redare)................................,....15
Utilizarea componentelor audio
opţionale......................................................15
Modificarea afişajului...................................16
Utilizarea funcţiilor timer..............................17
Altele
Ghid al problemelor de funcţionare.............18
Mesaje.........................................................22
Precauţii.......................................................22
Specificaţii....................................................24
5
Ghid de părţi şi comenzi
Acest manual explică modul de funcţionare
folosind în special telecomanda, dar aceleaşi
comenzi pot fi executate folosind butoanele cu
aceleaşi nume sau nume similare, de pe
unitate.
Pentru a utiliza telecomanda
Deschideţi compartimentul pentru baterii şi
introduceţi cele două baterii R6 (tip AA)(nu sunt
furnizate), întâi capătul cu
, corespunzător
cu polaritatea, aşa cum este prezentat mai jos.
Unitatea
Note privind utilizarea telecomenzii

În condiţii normale de utilizare, bateriile ar trebui
să ţină aproximativ şase luni.

Nu amestecaţi baterii noi cu baterii vechi, sau
tipuri diferite de baterii.

Dacă nu folosiţi telecomanda pentru o perioadă
mai lungă de timp, scoateţi bateriile pentru a
preîntâmpina scurgerea acestora şi coroziunea.
Când transportaţi acest sistem
Utilizaţi butoanele de pe unitate.
1 Scoateţi discul pentru a proteja
mecanismul CD-ului.
2 Apăsaţi FUNCTION
Telecomanda
în mod repetat
pentru a selecta funcţia CD.
3 În timp ce apăsaţi TOOL MENU
apăsaţi
(alimentare)
apare “STANDBY” .
,
până
4 După apariţia mesajului „LOCK”, deconectaţi
cablul de alimentare.
Setarea orei
1 Apăsaţi
pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi TIMER MENU pentru a selecta
modul de setare al ceasului.
Dacă “PLAY SET” se aprinde intermitent,
apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta “CLOCK SET?” apoi apăsaţi
(enter)
3 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
seta ora, apoi apăsaţi
4 Folosiţi aceeaşi metodă pentru a seta
minutele.
Notă
Setările ceasului se vor pierde dacă deconectaţi
cablul de alimentare sau dacă intervine o întrerupere
de curent.
Pentru a afişa ceasul când sistemul este
oprit
Apăsaţi DISPLAY
Ceasul este afişat pentru
aprox. 8 secunde.
6
Recepţia staţiei radio DAB/DAB+
(numai CMT-MX550i)
Când porniţi sistemul pentru prima dată după
achiziţie, funcţia DAB Automatic Scan porneşte
în mod automat şi crează o listă de servicii
disponibile.
Pe durata execuţiei funcţiei DAB Automatic
Scan, apare
.
Nu apăsaţi pe butoanele unităţii sau ale
telecomenzii pe durata execuţiei funcţiei DAB
Automatic Scan. În caz contrar, scanarea este
întreruptă, iar lista de servicii nu este creată
corect. Pentru a executa funcţia DAB
Automatic Scan manual, urmaţi procedura
„Execuţia manuală a funcţiei DAB Automatic
Scan” din „Pentru a asculta radioul”. Dacă vă
deplasaţi în altă zonă, executaţi funcţia DAB
Automatic Scan manual şi reînregistraţi
conţinutul transmisiilor.
7
Operaţiuni preliminare
Antenă telescopică FM/DAB (se extinde
orizontal)
Partea albă pentru modelul Nord
American
Partea neagră pentru alte ţări/regiuni
Către antena externă DAB
(nu este furnizată)
Cablu coaxial de 75 ohmi , conector tip
F tată (nu este furnizat)
Către difuzorul stâng
La priza de perete
Către difuzorul drept
Conectarea părţii albe.
Antenă FM
Găsiţi o locaţie şi o orientare care oferă o bună
recepţie şi apoi setaţi antena.
Ţineţi antenele departe de cablurile
difuzoarelor şi cele de alimentare pentru a
preîntâmpina perturbaţiile.
Alimentare
Conectaţi cablul de alimentare la o priză de
perete. Modul demo apare pe display. Când
apăsaţi
, sistemul porneşte, iar modul
demo se opreşte automat. Dacă fişa nu se
potriveşte cu priza din perete, detaşaţi
adaptorul de fişă furnizat (numai pentru
modelele echipate cu un adaptor).
Antena DAB
(numai CMT-MX550i)
Cu o antenă DAB externă (nu este furnizată),
puteţi obţine o transmisie DAB/DAB+ cu o
calitate ridicată a sunetului. Vă recomandăm să
folosiţi antena telescopică FM/DAB numai
temporar, până instalaţi antena DAB externă.
8
Difuzoare
Conectaţi cablurile difuzoarelor la mufele
SPEAKERS de pe unitate.
Cu excepţia modelului nord american, conectaţi
celălalt capăt al cablului difuzorului la
terminalele difuzoarelor aşa cum este prezentat
mai jos.
Introduceţi numai
partea neizolată a
cablului
Roşu (+)
Ataşarea amortizoarelor la difuzor
Pentru a preveni alunecarea difuzoarelor,
ataşaţi la partea inferioară a acestora
amortizoarele furnizate.
Pentru a utiliza iPod-ul/iPhone-ul
Deschideţi panoul acolo unde scrie „PULL
OPEN”
; şi introduceţi adaptorul în suport
înainte de a-l utiliza. Când utilizaţi un model de
iPod, utilizaţi adaptorul furnizat împreună cu
acesta. Când utilizaţi un model de iPhone,
utilizaţi adaptorul furnizat împreună cu
sistemul. Pentru detalii despre adaptoare,
consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu
acestea.
Pentru a scoate adaptorul din conector,
introduceţi unghia sau un obiect plat în fanta
acestuia şi trageţi afară.
Pentru a închide panoul, glisaţi butonul de
blocare
în poziţia UNLOCK (deblocare) şi
apoi închideţi panoul.
9
Mod de funcţionare
Redarea unui CD/disc MP3
1 Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi FUNCTION (funcţie) +/repetat.
în mod
2 Introduceţi un disc.
Apăsaţi
(deschis)
pe unitate, apoi
aşezaţi un disc cu eticheta în sus în
compartimentul discului
.
Pentru a închide compartimentul discului,
apăsaţi
din nou pe unitate.
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi
(redare)
Alte funcţii
Pentru
A pune în pauză
redarea
Opri redarea
A selecta un
folder sau un
disc MP3
A selecta o
piesă sau un
fişier
A găsi un punct
într-o piesă sau
un fişier
A selecta redare
repetată
Apăsaţi
(pauză)
Pentru a relua redarea,
apăsaţi butonul din nou.
(Stop)
(selectare fişier) +/în mod repetat
(derulare înapoi)/
(derula înainte)
Ţineţi apăsat
(derulare înapoi)
(derulare rapidă înainte)
în timpul redării şi eliberaţi
butonul în punctul dorit.
Butonul REPEAT
în mod repetat
până apare “REP” sau
„REP1”.
Pentru a schimba modul de redare
În timp ce playerul este oprit, apăsaţi PLAY
MODE
în mod repetat. Puteţi selecta
redare normală (
pentru toate fişierele
MP3 din folder sau de pe disc ), redare
aleatoare ( „SHUF” sau „
SHUF*”), sau
redare programată („PGM”).
* Când se redă un disc CD-DA(audio), butonul de
redare
(SHUF) (aleator) realizează aceeaşi
funcţie cu redare (SHUF) (aleator) normală.
10
Notă despre redarea repetată
• Toate piesele sau fişierele de pe disc sunt
redate în mod repetat de 5 ori.
• „REP 1” indică faptul că o piesă sau un fişier
este redat repetat până opriţi redarea.
Notă despre redarea aleatoare
Când opriţi sistemul, modul de redare aleator
( „SHUF” sau „
SHUF”) este şters, iar
modul de redare revine la normal (
).
Note despre redarea discurilor MP3
 Nu salvaţi pe un disc care are fişiere MP3,
fişiere de alt tip sau foldere care nu vă sunt
necesare.
 Folderele care nu au fişiere MP3 sunt
ignorate.
 Fişierele MP3 sunt redate în ordinea în care
sunt înregistrate pe disc.
 Sistemul poate reda numai fişierele MP3
care au extensia “.MP3”.
 Dacă pe disc sunt fişiere care au extensia
“.MP3”, dar nu sunt fişiere MP3, redarea
acestora poate produce un zgomot puternic,
care poate defecta sistemul de difuzoare sau
unitatea.
 Numărul maxim de :
foldere este 255 (inclusiv folderul
rădăcină).
fişiere MP3 este 511.
nivele de folder (structura arbore a
fişierelor) este 8.
 Nu se poate garanta compatibilitatea cu
toate programele de codificare/scriere MP3,
dispozitive de înregistrare şi media de
înregistrare. Discurile MP3 necompatibile pot
produce zgomot sau sunt redate cu
întreruperi sau nu sunt redate deloc.
Note despre redarea discurilor multisesiune
 Dacă discul începe cu o sesiune CD-DA (sau
MP3), este recunoscut ca disc CD-DA (sau
MP3), iar celelalte sesiuni nu sunt
recunoscute şi nu sunt redate deloc.
 Dacă formatul sesiunii pentru prima sesiune
este CD-ROM, iar sesiunea următoare este
în acelaşi format, sistemul continuă redarea
fişierelor MP3 corespunzător sesiunii
multiple, până când întâlneşte o altă sesiune
înregistrată în alt format.
Pentru a asculta radioul
Recepţia de serviciilor RDS este disponibilă
numai pentru modelul european şi scanarea
DAB/DAB+ este disponibilă numai pentru
CMT-MX550i.
1 Selectaţi „DAB” sau „FM”.
Apăsaţi FUNCTION (funcţie) +/în mod repetat.
2 Executaţi tuning (mod de căutare staţie
radio).
Pentru scanare automată
Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE
până apare „AUTO”, apoi apăsaţi +/Scanarea se opreşte în mod automat
când găseşte o staţie radio, apoi “TUNED” şi
“STEREO” apar iluminate pe display (numai
pentru programe stereo).
Dacă “TUNED” nu este iluminat şi scanarea
nu se opreşte, apăsaţi
pentru a o opri
şi apoi realizaţi această scanare manual
(aşa cum este descris mai jos).
Când selectaţi o staţie radio DAB/DAB+,
numele staţiei apare pe display.
Pentru tuning (scanare) manual
(numai în banda FM)
Apăsaţi TUNING MODE
în mod repetat
până dispar “AUTO” şi “PRESET”, apoi
apăsaţi +/în mod repetat pentru a
selecta staţia dorită.
Note despre staţiile DAB/DAB+
• Când se selectează o staţie DAB/DAB+, pot trece
câteva secunde până la apariţia sunetului.
• Când serviciul secundar ia sfârşit, serviciul primar
este recepţionat în mod automat.
• Acet tuner nu recepţionează servicii de date.
Sfat util
Pentru a reduce zgomotul static la o staţie radio FM
cu semnal slab, apăsaţi în mod repetat FM MODE
până apare “MONO”, pentru a opri recepţia
stereo.
Execuţia manuală a
DAB Automatic Scan
1 Apăsaţi FUNCTION (funcţie) +/-
în mod
repetat până apare „DAB”.
2 Apăsaţi TOOL MENU
pentru a porni
DAB Automatic Scan.
Apar „Init Scan?” (iniţializaţi scanarea)
şi „Push ENTER” (apăsaţi ENTER).
3 Apăsaţi
pentru a realiza scanarea.
Începe scanarea. Progresul scanării este
indicat prin creşterea numărului de pătrare
În funcţie de serviciile DAB/DAB+
disponibile în zona dumneavoastră,
scanarea poate dura câteva minute.
Când scanarea este completă, este creată o
listă de servicii disponibile.
Note
• Dacă ţara sau regiunea dumneavoastră nu suportă
transmisii DAB/DAB+, pe display apare „No service”
(nu există acest serviciu).
• Această procedură şterge toate presetările
memorate.
• Înainte de a deconecta antena DAB/FM, opriţi
sistemul pentru a vă păstra setările DAB/DAB +
proprii.
Presetare staţii radio
1 Selectaţi staţia dorită.
2 Apăsaţi TUNER MEMORY
pentru a
selecta modul de memorare al staţiilor radio .
3 Apăsaţi +/-
în mod repetat pentru
a selecta numărul presetat dorit.
Dacă o altă staţie este atribuită deja
numărului presetat selectat, staţia adio
este înlocuită de noua staţie.
4 Apăsaţi
pentru a memora staţia.
5 Repetaţi paşii 1 la 4 pentru a memora alte
staţii. Puteţi preseta până la 20 staţii
DAB/DAB+ şi 20 staţii FM.
6 Pentru a asculta o staţie radio presetată,
apăsaţi TUNING MODE
în mod repetat
până apare „PRESET” (presetare) şi apoi
apăsaţi +/în mod repetat pentru a
selecta numărul presetat dorit.
Notă despre presetarea staţiilor DAB/DAB+
Puteţi preseta serviciul DAB/DAB+ numai când acesta
poate fi recepţionat.
11
Redare iPod/iPhone
1 Selectaţi funcţia iPod.
Press FUNCTION +/-
în mod repetat.
2 Instalaţi iPod-ul/iPhon-ul.
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi
Pentru a controla iPod-ul/i-Phone-ul
Pentru
A pune în pauză
redarea
Apăsaţi
/
Derula înainte/
înapoi în meniul
iPod-ului
A selecta o
piesă sau un
capitol de
audiobook/
înregistrare
Pentru a activa
elementul selectat
A găsi un punct
într-o piesă sau un
capitol de
audiobook/
înregistare
A reveni la meniul
anterior sau pentru
a selecta un meniu
Pentru a derula rapid
înainte/înapoi, ţineţi apăsat
acest buton.
Ţineţi apăsat
în timpul redării şi eliberaţi
butonul în punctul dorit.
/ TOOL MENU
RETURN
/
(revenire)
Pentru a utiliza sistemul pentru
încărcarea bateriilor
Puteţi utiliza sistemul pentru a încărca bateriile
iPod-ului/iPhone-ului. Sistemul trebuie să fie
pornit .
Încărcarea începe când iPod-ul/iPhone-ul este
conectat
. Modul de încărcare apare pe
display-ul iPod-ului/ iPhone-ului. Starea de
încărcare apare pe display-ul iPod-ului/ iPhoneului. Pentru detalii consultaţi instrucţiunile
pentru iPod.
Pentru a opri încărcarea
iPod-ului/iPhone-ului
Deconectaţi iPod-ul/iPhone-ul. Oprirea
sistemului determină, de asemenea, oprirea
încărcării iPod-ului/ iPhone-ului.
12
Note
•La instalare sau dezinstalare, mânuiţi
iPod-ul/
iPhone-ul folosind acelaşi unghi cu cel al
conectorului de pe unitate şi nu îl răsuciţi sau
înclinaţi, pentru a nu deteriora conectorul.
• Nu transportaţi unitatea cu iPod-ul/ iPhone-ul
instalat. În caz contrar, unitatea sau iPod-ul se pot
defecta.
• Când detaşaţi iPod-ul/ iPhone-ul, ţineţi unitatea cu o
mână şi aveţi grijă să nu apăsaţi din greşeală
butoanele iPod-ului/ iPhone-ului.
• Înainte de a deconecta iPod-ul/ iPhone-ul, întrerupeţi
redarea.
• Ţineţi apăsat
pentru a derula
înainte/înapoi când redaţi o înregistrare video, dacă
nu funcţionează.
• Când iPhon-ul este conectat la sistem şi primiţi un
apel telefonic în timpul redării, redarea se opreşte şi
puteţi prelua apelul.
• Pentru a modifica nivelul volumului utilizaţi
VOLUME +/Nivelul volumului nu se schimbă
chiar dacă este modificat pe iPod/iPhone.
• Sistemul este proiectat numai pentru iPod/iPhone.
Nu puteţi conecta alte unităţi de redare audio.
• Pentru a utiliza un iPod/iPhone consultaţi manualul
iPod-ului/iPhone-ului.
• Sony nu poate fi făcut răspunzător pentru pirderea
sau deteriorarea datelor înregistrate pe iPod-ul/
iPhone-ul conectat la această unitate.
Pentru a reda un fişier de pe
un dispozitiv USB (cu excepţia
modelelor nord americane)
Formatul audio care poate fi redat de acest
sistem este MP3*/WMA*/AAC*.
*Fişierele protejate prin copyright DRM
(Managementul Drepturilor Digitale) nu pot fi
redate de acest sistem.
Nu vor fi redate nici fişierele descărcate de pe
magazine online de muzică.
Verificaţi site-urile de mai jos pentru informaţii
despre dispozitive USB compatibile.
Pentru clienţii din Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
Pentru clienţii din Asia şi Oceania:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi FUNCTION +/-
în mod repetat .
2 Conectaţi un dispozitiv USB la portul
(USB)
3 Porniţi redarea. Apăsaţi
Alte funcţii
Pentru
Apăsaţi
Pentru a relua redarea,
apăsaţi butonul din nou.
A opri
redarea
A selecta un
folder
repetat.
A deconecta
dispozitivul
USB
Notă despre redarea aleatoare
Când opriţi sistemul, modul de redare aleator
( „SHUF” sau „
SHUF”) este şters, iar
modul de redare revine la normal (
).
Pentru a selecta tipul de memorie de
pe dispozitivul USB
Dacă dispozitivul USB are mai mult de un tip
de memorie (de exemplu memorie internă şi
card de memorie), puteţi selecta ce tip de
memorie să folosiţi înainte de a porni redarea.
Nu puteţi selecta tipul de memorie în timpul
redării. Executaţi această operaţie înainte de a
porni redarea.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a
selecta tipul de memorie de pe dispozitivul
USB.
Apăsaţi FUNCTION
în mod repetat
pentru a selecta funcţia USB .
2 Conectaţi un dispozitiv USB la portul
(USB)
Pentru a relua redarea ,
apăsaţi
Pentru a anula reluarea
redării, apăsaţi
din nou.
A selecta
modul “Repeat
Play”
Notă despre redarea repetată
„REP” indică faptul că toate fişierele audio de
pe USB sunt redate repetat până opriţi redarea.
1
A întrerupe
redarea
A selecta un
fişier
A găsi un punct
într-un fişier
Pentru a schimba modul de redare
În timp ce dispozitivul USB este oprit, apăsaţi
PLAY MODE
în mod repetat. Puteţi selecta
redare normală (
pentru toate fişierele
din folderul de pe USB), redare aleatoare
( „SHUF” sau „
SHUF”), sau redare
programată („PGM”).
Ţineţi apăsat
în timpul redării şi eliberaţi
butonul în punctul dorit.
Apăsaţi REPEAT
în mod repetat, până când
apare “REP” sau “REP1” pe
display.
Ţineţi apăsat
pe
unitate până apare „No
device” (nu există dispozitiv),
apoi scoateţi USB-ul.
* Când se redă un fişier VBR MP3, sistemul poate
relua redarea de la un punct diferit.
3 Apăsaţi TOOL MENU
şi apoi apăsaţi
ENTER
Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta numărul memoriei.
Treceţi direct la pasul 5, dacă există un
singur tip de memorie.
Pentru a anula această operaţie,
apăsaţi
5 Apăsaţi ENTER
.
Note
 Atunci când este necesară conectarea cu un cablu
USB, folosiţi cablul furnizat împreună cu dispozitivul
USB. Consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu dispozitivul, pentru detalii privind
modul de operare.
 În funcţie de dispozitivul conectat, pot trece până la
10 secunde până la apariţia mesajului „READING”.
 Nu conectaţi dispozitivul USB şi sistemul printr-un
hub USB.
13
 Când dispozitivul USB este conectat, sistemul
citeşte toate fişierele de pe dispozitiv. Dacă sunt
multe foldere sau fişiere pe dispozitiv, citirea
acestuia poate dura mai mult.
 La unele dispozitive USB conectate, după ce este
efectuată o operaţiune, sistemul poate efectuarea
aceeaşi operaţiune cu întârziere.
 Nu se poate garanta compatibilitatea cu toate
softurile de scriere/codare. Dacă fişierele audio de
pe dispozitiv au fost codificate iniţial cu software
incompatibil, acestea pot produce zgomot sau
întreruperi sau nu sunt redate deloc.
 Acest sistem nu redă fişierele audio de pe
dispozitivul USB în următoarele cazuri:
- când numărul de fişiere audio depăşeşte
999.
- când numărul total de fişiere audio de pe
dispozitivul USB depăşeşte 999.
- când numărul de foldere de pe dispozitivul
USB depăşeşte 999 (inclusiv folderul
rădăcină şi excluzând folderele goale)
Aceste numere variază în funcţie de structura
fişierului sau a folderului. Nu stocaţi alte tipuri de
fişiere sau foldere inutile pe un dispozitiv USB care
conţine fişiere audio.
 Sistemul poate reda numai până la o adâncime de
8 foldere.
 Sistemul nu suportă întotdeauna toate funcţiile
dispozitivului USB conectat.
 Reluarea redării de la un anumit punct este anulată
dacă sistemul este oprit complet.
 Pe dispozitivul USB, fişierele şi folderele sunt
afişate în ordinea în care au fost create.
 Folderele care nu conţin fişiere audio sunt ignorate.
 Formatul audio care poate fi redat pe acest sistem
este:
MP3, fişiere cu extensia “.mp3”
WMA, fişiere cu extensia “.wma”
AAC, fişiere cu extensia “.m4a”
De notat că unele fişierele chiar dacă au extensia
corectă, dacă fişierul real diferă, sistemul poate
produce zgomot sau poate funcţiona defectuos.
Pentru a utiliza sistemul pentru
încărcarea bateriilor
Puteţi utiliza sistemul pentru încărcare pentru
dispozitivele USB care au funcţie de
reîncărcare. Sistemul trebuie să fie pornit.
Încărcarea începe când dispozitivul USB este
conectat la portul USB
Modul de
încărcare apare pe display-ul USB-ului. Pentru
detalii consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului USB.
14
Crearea programului propriu
(Program de redare)
Utilizarea componentelor
audio opţionale
Ne reţinut că la modelul nord american nu sunt
disponibile caracteristicile USB:
1 Pregătiţi sursa de sunet.
1 Selectaţi funcţia CD sau USB.
Apăsaţi FUNCTION +/-
în mod repetat.
2 Selectaţi modul de redare.
Apăsaţi PLAY MODE
în mod repetat,
până apare „PGM”, în timp ce sistemul este
oprit.
3 Apăsaţi
în mod repetat
până apare piesa dorită sau numărul
fişierului.
Când programaţi fişiere audio, apăsaţi în
mod repetat
pentru a selecta
folderul dorit şi apoi fişierul dorit.
Selectaţi piesa sau
numărulfişierului
Timpul total
de redare al piesei
sau fişierului selectat
4 Programaţi piesa sau fişierul selectat.
Apăsaţi
pentru a adăuga
piesa sau fişierul în program.
5 Repetaţi paşii 3 la 4 pentru a programa piese
sau fişiere suplimentare, până la 25 piese
sau fişiere.
6 Pentru a reda programul propriu de piese
sau fişiere, apăsaţi
Programul rămâne disponibil până
deschideţi compartimentul CD
sau până
când scoateţi dispozitivul USB.
Pentru a reda acelaşi program din nou,
apăsaţi
Conectaţi componenta audio
suplimentară la mufa AUDIO IN
de
pe unitate folosind cablul audio analog
(nu este furnizat).
2 Reduceţi volumul.
Apăsaţi VOLUME -
3 Selectaţi funcţia AUDIO IN.
Apăsaţi FUNCTION +/-
în mod repetat.
4 Începeţi redarea.
Începeţi redarea componentei conectate şi
reglaţi volumul.
Notă
Dacă nivelul volumului pentru componenta conectată
este prea scăzut, sistemul poate intra automat în
modul standby. Reglaţi volumul componentei. Se va
vedea capitolul „Pentru a opri funcţia
standby
automată.”
Reglarea sunetului
Pentru
Reglarea volumului
A genera un
sunet mai dinamic
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Setarea efectului de
sunet
Apăsaţi
VOLUME +/-
DSGX
pe unitate.
EQ
în mod repetat
pentru a selecta
„BASS” sau
„TREBLE” şi apoi
apăsaţi
pentru a regla nivelul.
Pentru a anula programul de redare
Apăsaţi PLAY MODE
în mod repetat până
dispare „PGM”, în timp ce sistemul este oprit.
Pentru a şterge ultima piesă sau fişier din
program
Apăsaţi CLEAR
în timp ce sistemul este
oprit.
Pentru a vizualiza informaţiile programului
Apăsaţi DISPLAY
în mod repetat.
15
Modificarea afişajului
Pentru
A schimba
informaţia de pe
1)
display
A verifica ceasul când
sistemul este oprit
Apăsaţi
DISPLAY
în mod repetat când
sistemul este pornit.
DISPLAY
când
2)
sistemul este oprit.
1)
De exemplu, puteţi vedea informaţii despre discul
CD/MP3 sau de pe USB, precum:
- numărul piesei sau fişierului în timpul redării
normale.
- numele piesei sau fişierului
în timpul
redării normale.
- numele artistului
în timpul redării
normale.
- numele albumului sau folderului
în timpul
redării normale.
- numărul total de foldere (albume) de pe discul
MP3 sau de pe dispozitivul USB (numai când
este selectat modul normal de redare, sau
player-ul sau dispozitivul USB este oprit).
- eticheta de volum, dacă aceasta există pe discul
MP3 sau pe dispozitivul USB (numai când
este selectat modul normal de redare, iar
player-ul sau dispozitivul USB este oprit).
Puteţi vizualiza, de asemenea, informaţii de staţie
DAB/DAB+ (numai CMT- MX550i), precum numele
serviciului, eticheta canalului, număr presetat,
frecvenţa, DLS (Dynamic Label Segment) sau
eticheta ansamblului.
2)
Indicatorul STANDBY
de pe unitate se aprinde
atunci când sistemul este oprit.
Sistemul oferă următoarele moduri de afişare.
Mod afişare
Când sistemul este
oprit1)
Demonstraţie
Modul DEMO este
pornit.
Modul de economie
energie2)
Ceas3)
1)
Display-ul este oprit
pentru a economisi
energia. Cronometrul şi
ceasul funcţionează în
continuare.
Este afişat ceasul.
Indicatorul STANDBY
, de pe unitate se aprinde
când sistemul este oprit.
Nu puteţi seta ceasul în modul de economie
energie.
3)
Afişarea ceasului trece automat în modul de
economie energie după 8 secunde.
2)
16
Note despre informaţia de pe display
• Caracterele care nu pot fi afişate apar ca “_”.
• Nu vor fi afişate următoarele:
- timpul total de redare pentru un disc MP3 şi un
dispozitiv USB (cu excepţia modelului nord
american).
- timpul de redare rămas pentru un fişier MP3.
• Nu vor fi afişate corect urmatoarele:
- timpul de redare scurs pentru un fişier codificat cu
VBR (variable bit rate).
- numele folderelor şi fişierelor care nu corespund
standardelor ISO9660 Nivelul 1, Nivelul 2 sau
Joliet în formatul de expansiune.
• Vor fi afişate următoarele:
- timpul de redare rămas pentru o piesă.
- informaţiile ID3 pentru fişierele MP3 când sunt
folosite etichete ID3 versiune 1 sau versiune 2
( afişarea informaţiilor etichetă versiune 2 ID3 au
prioritate când se folosesc împreună etichete ID3
versiune 1 şi 2 pentru un singur fişier MP3).
Notă despre informaţia DAB/DAB+ pentru display
(numai CMT-MX550i)
Sunt afişate şi următoarele date:
- până la 8 caractere ale numelui de serviciu, până la
128 caractere ale DLS (Dynamic Label Segment)
şi până la 16 caractere ale etichetei ansamblului.
Utilizarea funcţiilor timer
Sistemul oferă două funcţii timer. Dacă folosiţi
Play Timer (programarea redării) împreună cu
Sleep Timer (programarea opririi), Sleep Timer
are prioritate.
Sleep Timer (programarea opririi):
Puteţi să adormiţi cu muzică. Această funcţie
merge chiar dacă ceasul nu este setat.
Apăsaţi SLEEP
în mod repetat.
Dacă selectaţi „AUTO”, sistemul se opreşte
automat, atunci când se termină redarea
discului curent sau a dispozitivului USB, sau
după 100 minute.
Play Timer (programarea redării):
Puteţi să vă treziţi odată cu pornirea CD
playerului, a radioului în banda FM, la recepţia
DAB/DAB+ (numai CMT-MX550i), la pornirea
iPod/iPhone sau a dispozitivului USB la un
moment presetat. Verificaţi dacă ceasul este
setat.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Pregătiţi sursa de sunet şi apoi apăsaţi
VOLUME+/pentru a regla volumul.
Pentru a porni de la o anumită piesă sau
fişier, creaţi propriul program.
Pentru a verifica programarea
1 Apăsaţi TIMER MENIU
2 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta „TIMER SEL?” (selectare) şi apoi
apăsaţi
3 Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta „PLAY SEL?” (redare selecţie) şi
apoi apăsaţi
Pentru a anula programarea
Repetaţi aceeaşi procedură ca mai sus până
apare „TIMER OFF?” în pasul 3 şi apoi apăsaţi
Pentru a schimba setarea
Reluaţi procedura începând cu pasul 1.
Note pentru utilizatorul de iPod/iPhone
• Când utilizaţi funcţia Play Timer, iPod-ul/iPhone-ul
nu trebuie să fie în funcţiune.
• În funcţie de starea iPod-ului conectat, este posibil
ca funcţia Play Timer să nu fie funcţională.
Sfat util
Programarea redării se păstrează până când este
anulată manual.
2 Selectaţi modul de setare al al timer-ului.
Apăsaţi TIMER MENIU
3 Setaţi funcţia PLAY TIMER.
Apăsaţi
în mod repetat pentru a
selecta „PLAY SET?” (setare redare) şi apoi
apăsaţi
4 Setaţi ora pentru pornirea redării.
Apăsaţi
în mod repetat pentru a
seta ora şi apoi apăsaţi
Utilizaţi
aceeaşi procedură ca mai sus pentru a seta
minutele.
5 Folosiţi aceeaşi procedură ca în pasul 4
pentru a seta ora de oprire a redării.
6 Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi
în mod repetat până
apare sursa de sunet dorită şi apoi apăsaţi
7
Opriţi sistemul.
Apăsaţi
. Sistemul porneşte
automat înainte de ora programată.
Dacă sistemul este pornit la ora presetată
Play Timer nu va porni. Nu operaţi sistemul
între momentul pornirii acestuia şi cel al
pornirii redării.
17
Ghid al problemelor de
funcţionare
1 Verificaţi dacă sunt ferm conectate
cablurile de alimentare şi cele ale
difuzoarelor.
2 Găsiţi problema dumneavoastră în lista de
mai jos şi luaţi măsurile indicate de
corectare.
Dacă problema persistă, luaţi legătura cu cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Dacă indicatorul “STANDBY” se
aprinde intermitent
Deconectaţi imediat cablul de alimentare şi
verificaţi următoarele elemente:
 Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt
scurtcircuitate?
 Există ceva care blochează fantele de
ventilaţie ale sistemului?
 Conectorul iPod/iPhone
este
scurtcircuitat ?
După ce indicatorul STANDBY
se
opreşte, reconectaţi cablul de alimentare şi
porniţi din nou sistemul. Dacă problema
persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Generalităţi
La conectarea cablului de alimentare
pe display apare modul DEMO chiar
dacă sistemul nu este pornit.
 Apăsaţi DISPLAY
odată, în timp ce
sistemul este oprit. Modul DEMO dispare.
Sistemul nu porneşte.
 Cablul de alimentare este cuplat?
Sistemul a trecut în standby, în mod
neaşteptat.
 Acesta nu este un defect. Sistemul intră în
modul standby în mod automat, în
aproximativ 30 minute dacă nu se execută
nici o operaţie şi nu există ieşire de semnal
audio. Se va vedea „Pentru a opri funcţia
automată de standby”.
18
Setarea ceasului sau funcţia Play
Timer a fost anulată în mod neaşteptat.
 Dacă trece un minut şi nu se realizează nicio
operaţie, funcţia de setare a ceasului sau
Play Timer este anulată automat. Realizaţi
operaţia din nou, de la început.
Nu există sunet.
 Cablurile + sau – ale difuzoarelor sunt
scurtcircuitate?
 Utilizaţi numai difuzoarele furnizate?
 Există ceva care blochează fantele de
ventilaţie ale sistemului?
 Staţia respectivă a întrerupt temporar
transmisia.
Sunetul vine dintr-un singur canal, sau
nivelul volumului de pe dreapta sau de
pe stânga nu sunt balansate.
 Plasaţi difuzoarele simetric.
 Conectaţi numai difuzoarele furnizate.
Perturbaţii şi zgomote puternice
 Mutaţi sistemul departe de surse de zgomot.
 Conectaţi sistemul la altă priză.
 Instalaţi un filtru de zgomot (disponibil
separat) la cablul de alimentare.
Telecomanda nu funcţionează.
 Îndepărtaţi orice obstacol existent între
telecomandă şi senzorul
de pe unitate
al telecomenzii şi poziţionaţi unitatea
departe de lămpi fluorescente.
 Îndreptaţi telecomanda către senzorul
sistemului.
 Duceţi telecomanda mai aproape de sistem.
Indicatorul STANDBY
rămâne
aprins după întreruperea alimentării.
Indicatorul STANDBY
nu se stinge imediat
după întreruperea alimentării. Acesta se stinge
după aproximativ 40 de secunde. Acesta nu
este un defect.
CD/MP3 player
Sunetul are întreruperi sau discul nu
poate fi redat.
 Ştergeţi discul de praf sau înlocuiţi-l.
 Mutaţi sistemul într-o locaţie fără vibraţii (de
exemplu pe un suport stabil).
 Mutaţi difuzoarele mai departe de sistem sau
plasaţi-le pe un suport separat. La volum mai
mare este posibil ca vibraţia difuzorului să
determine întreruperi de sunet.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
 Pentru a reveni la modul normal de redare,
apăsaţi PLAY MODE
în mod repetat
până când dispare atât “PGM” cât şi “SHUF”.
Pornirea redării durează mai mult decât
în mod obişnuit.
 Următoarele discuri au nevoie de mai mult
timp pentru redare.
un disc înregistrat cu o structură arbore
complicată.
un disc înregistrat în mod multisesiune.
un disc care nu a fost finalizat (un disc
la care se pot adăuga date).
un disc care are mai multe foldere.
iPod/iPhone
Nu există sunet.



Verificaţi conectarea corectă a
iPod-ului/iPhone-ului.
Verificaţi dacă iPod-ului/iPhone-ului redă
muzică.
Reglaţi volumul.
Sunetul este distorsionat.



Verificaţi conectarea corectă a
iPod-ului/iPhone-ului.
Micşoraţi volumul.
Setaţi funcţia “EQ” a iPod-ului/iPhone-ului
pe “Off” sau “Flat.”
iPod-ul/iPhone-ul nu funcţionează.



Verificaţi conectarea corectă a
iPod-ului/iPhone-ului.
Verificaţi dacă iPod-ul/iPhone-ul este
actualizat cu ultima versiune de software.
În caz contrar este necesară actualizarea
acestuia înainte de a-l utiliza împreună cu
sistemul.
Deoarece modul de operare al sistemului
este diferit de cel al iPod-ului/iPhone-ului,
nu puteţi utiliza butoanele de pe unitate
sau de pe telecomandă pentru a opera
iPod-ul/iPhone-ul. În acest caz, trebuie să
utilizaţi butoanele de pe iPod/iPhone.
iPod-ul nu poate fi încărcat.


Verificaţi conectarea corectă a
iPod-ului/iPhone-ului.
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător pentru
iPod/iPhone, numai când sistemul este
pornit.
Volumul soneriei iPhone-ului nu se
schimbă.

Reglaţi volumul soneriei la iPhone.
Dispozitiv USB (cu excepţia
modelului nord american)
iPod-ul/iPhone-ul şi dispozitivul USB
nu se pot încărca, când sunt conectate
la unitate în acelaşi timp
 iPod-ul/iPhone-ul şi dispozitivul USB nu se
pot încărca în acelaşi timp.
Folosiţi un dispozitiv USB acceptat de
sistem?
 Dacă conectaţi un dispozitiv USB neacceptat
de sistem, pot apărea următoarele probleme.
Verificaţi informaţiile pe website-ul despre
dispozitivele USB compatibile cu URL-uri
listate în capitolul „Redarea unui fişier de pe
dispozitivul USB ”.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
Numele fişierelor şi folderelor nu sunt
afişate în sistem.
Redarea nu este posibilă.
Există pauze de sunet.
Există zgomote.
Sunetul este distorsionat.
Apariţia supra-curenţilor
 S-a detectat o problemă referitoare la nivelul
curentului electric de la portul
(USB)
Opriţi sistemul şi scoateţi
dispozitivul USB din portul
(USB)
Asiguraţi-vă că nu sunt probleme cu
dispozitivul USB. Dacă această manifestare
persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Nu există sonor.
 Dispozitivul USB nu este conectat corect.
Opriţi sistemul şi apoi reconectaţi dispozitivul
USB.
Se aud zgomote, sunetul este întrerupt
sau este distorsionat.
 Opriţi sistemul, apoi reconectaţi dispozitivul
USB.
 Melodiile însele conţin zgomote, sau sunetul
este dstorsionat. Zgomotele au intrat odată
cu procesul de înregistrare sau datorită stării
calculatorului. Încercaţi să înregistraţi din
nou.
 Bit rate utilizată la codificarea fişierelor a fost
scăzută. Transmiteţi la USB fişiere codificate
cu bit rate mai mare.
19
Informaţia „Reading” (se citeşte) este
afişată prea mult timp pe display, sau
durează prea mult până începe
redarea.
 Procesul de citire poate dura mai mult în
următoarele cazuri.
Pe dispozitivul USB sunt multe foldere
sau fişiere.
Structura fişierului este extrem de
complexă.
Capacitatea memoriei este depăşită.
Memoria internă este fragmentată.
Afişare eronată
Fişierele nu pot fi redate.
 Fişierele audio nu au extensia „.mp3”,
„.wma”, „.m4a”.
 Datele nu sunt stocate în format MP3/WMA/
AAC.
 Mediul de stocare USB formatat cu alte
fişiere de sistem decât FAT16 sau FAT32,
nu este acceptat.*
 Dacă folosiţi mediu de stocare USB
partiţionat, vor fi redate numai fişierele de pe
prima partiţie.
 Fişierele care sunt criptate sau sunt protejate
de parole , etc., nu pot fi redate.
 Deoarece datele stocate pe dispozitivul USB
ar putea fi corupte, trimiteţi datele muzicale
din nou pe dispozitivul USB.
 Codurile de caractere, care pot fi afişate de
acest sistem sunt numai numere şi litere.
Alte caractere nu sunt afişate corect.
* Acest sistem suportă FAT16 şi FAT32 , dar unele
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
Zgomot sau distorsiuni puternice sau
staţiile nu pot fi recepţionate.
(„TUNED” sau „STEREO” se aprinde
intermitent pe display.)
 Stingeţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul
USB, apoi porniţi din nou sistemul.
 Verificaţi informaţiile pe website-ul despre
dispozitivele USB compatibile cu URL-uri
listate în capitolul „Redarea unui fişier de pe
dispozitivul USB ”.
 Dispozitivul USB nu lucrează corespunzător.
Se va consulta manualul de operare al
dispozitivului pentru găsi modul de rezolvare
al acestei probleme.
Redarea nu porneşte.
 Stingeţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul
USB, apoi porniţi din nou sistemul.
 Verificaţi informaţiile pe website-ul despre
dispozitivele USB compatibile cu URL-uri
listate în capitolul „Redarea unui fişier de pe
dispozitivul USB ”.
 Apăsaţi
pentru a porni redarea.
Redarea nu porneşte de la prima piesă
 Setaţi modul de redare pe modul Normal
Play.
medii de stocare USB nu suportă aceste tipuri de
FAT. Pentru detalii se va vedea manualul de
operare al fiecărui dispozitiv de stocare USB sau
contactaţi producătorul.
Tuner
 Conectaţi antena corespunzător.
 Găsiţi o locaţie şi o orientare care să ofere o
bună recepţionare şi apoi setaţi antena din
nou.
 Ţineţi antena la distanţă de cablurile
difuzoarelor, de cele de alimentare sau de
cele USB pentru a evita colectarea de
interferenţe.
 Opriţi echipamentul electric din apropiere.
Staţia radio DAB/DAB+ nu
este recepţionată corect
(numai CMT-MX550i).



20
Verificaţi conexiunile antenelor, apoi
executaţi procedura DAB Automatic Scan
(se va vedea “Recepţia staţiei radio DAB/
DAB+”).
Serviciul DAB/DAB+nu este disponibil.
Apăsaţi +/pentru a selecta un serviciu
Diferit.
Dacă vă mutaţi într-o altă zonă, unele
servicii/frecvenţe se pot schimba şi nu
puteţi selecta staţia dumneavoastră
obişnuită. Executaţi procedura DAB
Automatic Scan pentru a reînregistra
datele posturilor de radio.
Pentru a îmbunătăţi recepţia tuner-ului
Opriţi alimentarea CD player-ului. În mod
implicit (setare de fabrică) CD player-ul este
pornit.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a opri
CD player-ul.
1 Apăsaţi FUNCTION
în mod repetat
pentru a selecta modul de funcţionare al
CD-ului.
2 Apăsaţi
pentru a opri sistemul.
3 Când “STANDBY” se opreşte, apăsaţi
Note
• “AUTO STBY” apare pe display timp de 2
minute înainte ca sistemul să intre în modul
standby.
• Funcţia de standby automată este invalidă pentru
funcţiile tuner (FM/DAB), chiar dacă a fost activată.
• Sistemul nu intră automat în modul standby în
următoarele cazuri:
când este detectat un semnal audio.
în timpul redării unor piese audio sau a unor
fişiere.
când funcţiile Play Timer sau Sleep Timer
sunt în desfăşurare.
DISPLAY
pentru a afişa ceasul,
apoi apăsaţi
în timp ce ţineţi
apăsat
până când apare
“CD POWER OFF”.
Cu alimentarea CD-ului oprită, timpul de
acces este mărit. Pentru a porni CD
player-ul, repetaţi procedura până apare
“CD POWER ON”.
Pentru a reseta sistemul la setările de
fabrică
Dacă sistemul încă nu funcţionează corect,
resetaţi-l la setările de fabrică.
Folosiţi butoanele de pe unitate pentru a reseta
sistemul la setările sale implicite, de fabrică.
1 Deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare şi apoi porniţi sistemul.
2 În timp ce ţineţi apăsat ENTER
ţineţi apăsat
până apare „RESET”.
Toate setările personalizate, precum
presetarea staţiilor radio, cronometrul şi
ceasul sunt şterse.
Pentru a opri funcţia automată de
standby
Acest sistem este echipat cu o funcţie de
standby automată. Cu această funcţie, sistemul
intră în modul standby în mod automat în
aproximativ 30 de minute dacă nu se
realizează nici o operaţie sau nu există semnal
audio. Această funcţie este setată din fabrică
pe ON.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a opri
funcţia de standby automată.
Când sistemul este pornit, ţineţi apăsat
până apare “AUTO.STBY OFF”.
Pentru a porni funcţia, repetaţi procedura
până apare “AUTO STBY ON”.
21
Mesaje
CD Over: Aţi atins sfârşitul discului în timp ce
apăsaţi
în timpul redării sau pauzei.
Data Error: Aţi încercat să redaţi un fişier
neacceptat pe un dispozitiv USB.
Error: Dispozitivul USB nu a fost recunoscut
sau este conectat un dispozitiv necunoscut.
LOCKED(blocat): Compartimentul discului nu
se deschide. Contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
No Device(nu există dispozitiv): Nu este
conectat niciun dispozitiv USB sau dispozitivul
USB conectat s-a oprit.
No Disc(fără disc): Discul lipseşte din sistem
sau dacă aţi încărcat un disc, acesta nu poate
fi redat.
No Memory(nu există memorie): Memoria
selectată pentru redare nu are memorie media
corespondentă inserată în dispozitivul USB.
No Preset (numai DAB/DAB+): Nu există staţii
presetate memorate.
No Service (numai DAB/DAB+): Nu există
transmisie DAB/DAB+ în zona sau ţara
dumneavoastră.
No Step: Toate piesele sau fişierele
programate au fost şterse.
No Text (numai DAB/DAB+): Nu există
informaţie text în serviciul recepţionat.
No track (nu există piese): În sistem nu este
încărcat niciun fişier de pe dispozitivul USB, ce
poate fi redat.
Not in use (neactivată): Aţi încercat să
executaţi o operaţie în condiţiile în care
operaţia respectivă este interzisă.
Not Supported (nu este acceptat): Este
conectat un dispozitiv USB nerecunoscut.
Push STOP(apăsaţi STOP): Aţi apăsat
PLAY MODE
în timpul redării.
Step Full!: Aţi încercat să programaţi mai mult
de 25 piese sau fişiere (paşi).
TIME NG!: Pornirea şi oprirea funcţiei Play
Timer este setată la aceeaşi oră.
Precauţii
Discurile pe care le POATE reda acest
sistem
 CD audio
 CD-R/CD-RW(date audio/fişiere MP3)
22
Discuri pe care acest sistem NU le
poate reda










CD-ROM
CD-R/CD-RW înregistrate în alte
formate decât cele de CD muzical sau
MP3 care sunt conforme cu ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet .
CD-R/CD-RW înregistrate în sistem
multi-sesiune, care nu au fost terminate
prin „închiderea sesiunii”.
CD-R/CD-RW cu o calitate slabă a
înregistrării, CD-R/CD-RW care sunt
zgâriate sau sunt murdare sau CD-R/
CD-RW înregistrate cu un dispozitiv
incompatibil.
CD-R/CD-RW finalizate incorect.
Discuri ce conţin fişiere care nu sunt
MPEG1 Audio Layer-3 (MP3).
Discuri cu alte forme decât cele standard
(de exemplu, inimă, pătrat, stea).
Discuri care au ataşate benzi adezive,
hârtie sau etichete.
Discuri închiriate sau uzate care au ataşate
sigilii, iar lipiciul iese în afara sigiliului.
Discuri care au etichete printate cu vopsea
ce este lipicioasă la atingere
Note despre discuri

Înainte de redare ştergeţi discul cu o pânză
moale şi uscată, din centru spre margine.

Nu ştergeţi discurile cu solvenţi precum
tiner sau alte soluţii de curăţat sau spray
anti-static destinat LP-urilor de vinil.

Nu expuneţi discurile la soare sau surse de
căldură precum gurile de ventilaţie. Nu
lăsaţi discurile în maşina parcată, expuse la
soare.
Despre siguranţă



Dacă sistemul nu este folosit o perioadă
mai lungă de timp, deconectaţi complet
cablul de alimentare de la priza din perete
(de alimentare de la reţea). Când scoateţi
din priză, ţineţi întotdeauna de fişă şi nu
de cablu.
În cazul în care în sistem pătrunde un
obiect străin sau lichid, deconectaţi-l
de la reţea şi cereţi unei persoane
calificate să-l verifice înainte de a-l
folosi din nou.
Cablul de alimentare de c.a. poate fi
înlocuit numai de un service abilitat.
Despre instalare



Nu plasaţi sistemul pe suprafeţe înclinate
sau în locuri care sunt extrem de calde,
reci, murdare sau umede sau insuficient
ventilate sau supuse vibraţiilor, a razelor
directe ale soarelui sau unei lumini
strălucitoare.
Nu plasaţi unitatea sau difuzoarele pe
suprafeţe care au fost tratate cu soluţii
speciale (de exemplu ceară, ulei sau
polish) deoarece se pot păta sau decolora.
Dacă sistemul este adus într-o locaţie
caldă din una rece sau este este plasat
într-o încăpere foarte umedă, este posibil
ca umezeala să condenseze pe lentilele
din interiorul aparatului şi poate cauza o
funcţionare defectuoasă. În acest caz,
scoateţi CD-ul şi lăsaţi sistemul pornit
aproximativ o oră, până la evaporarea
condensului.
Despre încălzirea sistemului în timpul
funcţionării



În timpul funcţionării este normal ca
unitatea să se încălzească şi nu este un
motiv de alarmă.
Nu atingeţi carcasa aparatului dacă
acesta a fost folosit la volum mare
pentru o perioadă mai lungă de timp,
deoarece aceasta este fierbinte.
Nu acoperiţi fantele de ventilaţie.
Despre sistemul de difuzoare
Sistemul de difuzoare nu este ecranat
magnetic, ceea ce face ca echipamente de tip
TV, sau care redau imagini, să fie afectate din
punct de vedere magnetic.
În această situaţie, opriţi televizorul circa 15 la
30 de minute şi apoi porniţi-l din nou.
Dacă problema nu se remediază, mutaţi
difuzoarele departe de televizor.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi sistemul cu o pânză moale, uşor
umezită într-o soluţie slabă de detergent. Nu
folosiţi pentru curăţare obiecte abrazive,
substanţe abrazive sau solvenţi precum tiner,
benzină sau alcool.
23
Specificaţii
Unitatea principală
SPECIFICAŢII DE ALIMENTARE ALE SISTEMULUI
AUDIO
PUTEREA LA IEŞIRE ŞI DISTORSIUNEA
ARMONICĂ TOTALĂ:
(Numai modelul nord american)
Cu încărcare de 6 ohmi, ambele canale funcţionale,
de la 120 la 10000 Hz.; puterea minimă nominală
RMS este de 30 w/canal, cu o distorsiune armonică
totală mai mică de 10%din 250 mW la ieşirea
niminală.
Secţiunea de amplificare
Modelele europene:
Ieşire DIN (nominală): 25+25 W(6 Ω la 1kHz,
DIN)
Ieşire RMS continuă (referinţă): 30+30 W (6 Ω la
1 kHz, 10%THD)
Ieşire audio (referinţă): 30+30 W
(6 Ω la 1kHz, 10% THD)
Alte modele:
Ieşire DIN: 25+25 W (6 Ω la 1kHz, DIN)
Ieşire RMS continuă (referinţă): 30+30 W (6 Ω la
1 kHz,10%THD)
Intrări:
AUDIO IN (minijack stereo): sensibilitate
700 mV, impedanţă 47 kΩ
Ieşiri:
SPEAKER(difuzor): acceptă impedanţă de 6 Ω
Secţiune CD player
Sistem: Compact disc şi sistem audio digital
Proprietăţi Diodă Laser
Durata emisie: continuă*:
Ieşire laser*: mai mică de 44,6μW.
*Această ieşire este valoarea măsurată la
distanţa de 200 mm de suprafaţa lentilelor
obiectivului în blocul optic cu 7 mm deschidere.
Răspuns frecvenţă: 20 Hz – 20kHz
Rata semnal-zgomot:Mai mult de 90 dB
Gama dinamică: Mai mult de 90 dB
Secţiune tuner
FM stereo, tuner super-heterodyne FM
Secţiunea tuner FM:
Model nord american: 87,5–108,0 MHz(paşi de
100 kHz)
Alte modele: 87,5–108,0 MHz(paşi de 50 kHz)
Antena: antenă FM tip fir
Terminale antenă: 75 ohmi nebalansaţi
Frecvenţa intermediară: 10,7 MHz
Secţiunea tuner DAB/DAB+ (numai CMT-MX550i):
FM stereo, tuner super-heterodyne DAB/FM
Gama de acordare*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F)
MHz
*Pentru detalii se va vedea tabelul cu
frecvenţele DAB/DAB+ de mai jos.
Antena: antenă tip fir DAB/FM
Frecvenţă intermediară: 75 Ohmi, F mamă
24
Tabel frecvenţă DAB/DAB+ (Banda III)
Frecvenţă
Etichetă
Frecvenţă
Etichetă
174.928
MHz
176.640
MHz
178.352
MHz
180.064
MHz
181.936
MHz
183.648
MHz
185.360
MHz
187.072
MHz
188.928
MHz
190.640
MHz
192.352
MHz
194.064
MHz
195.936
MHz
197.648
MHz
199.360
MHz
201.072
MHz
202.928
MHz
204.640
MHz
206.352
MHz
208.064
MHz
5A
209.936
MHz
211.648
MHz
213.360
MHz
215.072
MHz
216.928
MHz
218.640
MHz
220.352
MHz
222.064
MHz
223.936
MHz
225.648
MHz
227.360
MHz
229.072
MHz
230.784
MHz
232.496
MHz
234.208
MHz
235.776
MHz
237.488
MHz
239.200
MHz
10A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
9C
9D
*Frecvenţele sunt afişate la două zecimale în
acest sistem
Secţiunea iPod/iPhone
Modele compatibile iPod/iPhone
iPod touch a 2-a generaţie
iPod touch prima generaţie
iPod clasic 120 GB, 160 GB (2009)
iPod clasic 160 GB (2007)
iPod clasic 80 GB
iPod nano a 5-a generaţie (cameră video)
iPod nano a 4-a generaţie (video)
iPod nano a 3-a generaţie (video)
iPod nano a 2-a generaţie (aluminiu)
iPod nano prima generaţie
iPod a 5-a generaţie (video)
iPod a 4-a generaţie (display color)
iPod a 4-a generaţie
iPod mini
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
Secţiunea USB (cu excepţia modelului
nord american)
Bit rate acceptată
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps,VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps
Frecvenţe
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Port USB
: Tip A, intensitate curent 500 mA
Difuzoare
Sistem de difuzoare: sistem de difuzoare 2 căi, Bass
reflex
Unităţi difuzoare:
Woofer 100 mm, tip con
Tweeter 40 mm, tip con
Impedanţa nominală: 6 ohmi
Dimensiuni (w/h/d): Aprox.140mm x 240mm x 200mm
Alte modele: Aprox. 150mm x 240mm x 220mm
Greutate: Aprox. 2,0 kg net per difuzor
Generalităţi
Cerinţe de alimentare:
Model nord american: 120V c.a. , 60 Hz
Alte modele: 220 V c.a. – 240 V, 50/60 Hz
Consum de putere: 33 W
Dimensiuni (w/h/d) (exclusiv difuzoarele)
Aprox.:309 x 122 x 247 mm
Greutate (exclusiv difuzoarele):Aprox.2,9 kg
Accesorii furnizate: telecomandă (1buc), R6 (tip AA)
(2 buc), antenă FM (1 buc) (CMT-MX500i), DAB/FM
antenă fir (2 buc) (CMT-MX550i), Cabluri difuzoare (2
buc) ( cu excepţia modelului nord american),
amortizoare difuzoare (8 buc), adaptor pentru
modelele iPhone (1 set)
Designul şi specificaţiile pot fi modificate de
producător fără notificare prealabilă.
 Consum în stand-by: 0,5 W
 La unele circuite imprimate nu sunt folosite
substanţe halogenate de întârziere flacără
25
Download PDF

advertising