Sony | CMT-FX200 | Sony CMT-FX200 FX200 Microsistem Hi-Fi cu USB Instrucţiuni de utilizare

Echipamentul
4 - 178 - 506 - 13 (1)
Sistem audio
Micro HI - FI
RO Instrucțiuni de utilizare
CMT - FX205 / FX200
Telecomanda
© Sony Corporation
Tipărit în China
AVERTIZARE
http://www.sony.net
Reciclarea bateriilor uzate
(dispoziții aplicabile în Uniunea
Europeană și în țările dotate cu
sisteme separate de colectare)
Pentru a reduce riscurile de incendiu, nu acoperiți
orificiile de ventilație cu ziare, fețe de masă, pânze, etc.
Nu așezați pe aparat surse de flacără deschisă, precum
Acest simbol, amplasat pe baterie sau pe ambalajul
lumânările.
acesteia, indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca
Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, gunoi menajer.
nu expuneți aparatul la scurgeri de lichid sau stropiri și Pe anumite tipuri de baterii, acest simbol poate fi
nu amplasați obiecte care conțin lichid, precum vazele, utilizat în combinație cu un simbol chimic. Simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt la
pe acest aparat.
rândul lor adăugate dacă bateria conține mai mult de
Nu instalați aparatul în spații închise precum biblioteci 0,0005 % mercur sau 0,004 % plumb.
Asigurându-vă că reciclați în mod corespunzător
cu uși sau dulapuri.
această baterie, ajutați la prevenirea potențialelor
Întrucât alimentarea acestui aparat se face prin cablu, consecințe negative pentru mediul înconjurător și
conectați-l la o priză de curent electric ușor accesibilă. societate, ce ar putea apărea ca urmare a manevrării
În situația în care observați o funcționare anormală a necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din acest
echipament. Reciclarea materialelor ajută la
aparatului, deconectați imediat cablul de alimentare
conservarea resurselor.
de la priză.
Nu expuneți bateriile ori aparatul cu bateriile instalate În situația produselor care, din motive de securitate,
performanță sau integritate a informațiilor, necesită o
la surse de căldură excesivă precum lumina directă a
legătură permanentă cu bateria încorporată, aceasta
soarelui, foc ori altele asemănătoare.
Echipamentul nu este deconectat de la alimentarea cu din urmă trebuie înlocuită numai de către personalul
curent electric atâta timp cât cablul de alimentare este de service autorizat. Pentru a vă asigura că bateria este
reciclată corespunzător, la finalul ciclului de viață
cuplat la priză, chiar dacă aparatul este oprit.
predați-o celui mai apropiat centru de colectare pentru
Presiunea excesivă cauzată de un nivel ridicat al
reciclarea echipamentelor electrice și electronice.
sunetului emis în căști sau galene poate duce la
Pentru toate celelalte tipuri de baterii, consultați
pierderea auzului.
secțiunea special dedicată din manual în vederea
înlocuirii lor în condiții de siguranță. Pentru informații
ATENȚIE
mai detaliate în legătură cu reciclarea acestui
Utilizarea de instrumente optice împreună cu acest
echipament sau acestei baterii, adresați-vă
echipament prezintă riscuri pentru vedere.
autorităților locale, companiilor specializate în
reciclare sau magazinului de la care ați achiziționat
Acest echipament este acest produs.
clasificat drept produs
LASER CLASA 1.
Notă referitoare la DualDisc
Un DualDisc este un disc cu două fețe ce combină
Eticheta de mai sus este amplasată pe exteriorul părții
imaginea în format DVD înregistrată pe una din fețe cu
posterioare a carcasei.
materialul audio codat digital înregistrat pe cealaltă.
Întrucât fața pe care este înregistrat materialul audio
Notă pentru clienți: informațiile de mai jos sunt nu respectă standardul Compact Disc (CD), redarea
aplicabile numai echipamentelor vândute în
unui astfel de disc pe echipamentul de față nu este
țările în care se aplică Directivele UE.
garantată.
Producătorul acestui echipament este Sony
Corporation, 1 - 7 - 1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108Discuri audio protejate cu tehnologii de
0075, Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și
protecție a drepturilor de autor
siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH,
Acest echipament este destinat redării discurilor care
Hedelἀnger Strasse 61, 70327, Stuttgart, Germania.
respectă standardul Compact Disc (CD). În ultima
Pentru orice probleme legate de service sau garanție,
perioadă, diverse case de discuri au început să
adresați-vă centrelor speciale ale căror adrese sunt
comercializeze discuri audio protejate cu tehnologii de
indicate în certificatele de garanție ori service.
protecție a drepturilor de autor. Unele dintre aceste
discuri nu sunt conforme standardului CD și, în
Reciclarea echipamentelor electrice și
consecință, nu pot fi redate de către acest echipament.
electronice uzate (dispoziții aplicabile în
Uniunea Europeană și în țările
dotate cu sisteme separate de
colectare).
Licențe și notă privind mărcile comerciale
înregistrate
 Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 și
Acest simbol, amplasat pe produs sau
patentele asociate licențiate de la Fraunhofer IIS și
pe ambalajul produsului, indică faptul
Thomson.
că produsul nu trebuie tratat ca gunoi
 Toate celelalte mărci comerciale și mărci
menajer. Trebuie predat la cel mai
comerciale înregistrate aparțin proprietarilor
apropiat punct de colectare pentru reciclarea
respectivi. Pe parcursul acestui manual, notificările
echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă
TM
și ® nu sunt menționate.
că reciclați în mod corespunzător acest echipament,
ajutați la prevenirea potențialelor consecințe negative
pentru mediul înconjurător și societate, ce ar putea
apărea ca urmare a manevrării necorespunzătoare a
deșeurilor rezultate din acest echipament. Reciclarea
materialelor ajută la conservarea resurselor. Pentru
informații mai detaliate în legătură cu reciclarea
acestui echipament, adresați-vă autorităților locale,
companiilor specializate în reciclare sau magazinului de
la care ați achiziționat acest produs.
Accesorii cărora li se aplică aceste prevederi:
telecomanda.
Acest manual explică în principal operațiunile care pot
fi efectuate cu ajutorul telecomenzii, însă aceleași
operațiuni pot fi efectuate și cu ajutorul butoanelor de
pe aparat care au denumiri identice sau similare.
Utilizarea telecomenzii
Trageți de capacul locașului bateriilor și scoateți-l de la
locul lui, pentru a putea introduce două baterii R6 (tip
AA) (care nu sunt furnizate), cu polaritatea negativă
înainte și respectând polaritățile după cum se indică în
figura de mai jos.
Note referitoare la utilizarea telecomenzii
 La o utilizare normală, bateriile trebuie să reziste
aproximativ 6 luni.
 Nu instalați o baterie nouă împreună cu una veche
sau baterii de tipuri diferite.
 Dacă nu veți utiliza telecomanda pentru o
perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile
pentru a preveni deteriorarea acesteia din cauza
scurgerilor de substanțe chimice care pot apărea.
Transportul acestui echipament
1 Scoateți orice disc din unitate pentru a proteja
mecanismul CD.
2 Apăsați butonul
(pornire)
de pe aparat
pentru a opri sistemul și asigurați-vă că mesajul
STANDBY nu se mai afișează intermitent.
3 Scoateți cablul de alimentare din priză.
Reglarea ceasului
1 Apăsați butonul
pentru a porni sistemul.
2 Apăsați CLOCK / TIMER SET pentru a selecta
modul de configurare a ceasului.
Dacă se afișează intermitent mesajul ”PLAY SET”,
apăsați de mai multe ori butonul
selecta ”CLOCK” și apoi apăsați ENTER
pentru a
.
3 Apăsați de mai multe ori
pentru a regla
ora și apoi apăsați ENTER .
4 Aplicați aceeași procedură și pentru reglarea
minutelor.
Notă
Reglajul ceasului se pierde atunci când deconectați
cablul de alimentare de la priză sau când are loc o
pană de curent.
Afișarea ceasului atunci când sistemul este
oprit
Apăsați DISPLAY
. Ceasul se va afișa pentru
aproximativ 8 secunde.
Punerea în funcțiune
Recepționarea posturilor de radio
1 Selectați ”TUNER FM” sau ”TUNER AM”.
Apăsați de mai multe ori TUNER / BAND
2 Căutați postul dorit.
Căutare automată
Apăsați de mai multe ori TUNING MODE
.
Schimbarea modului de redare
Apăsați de mai multe ori PLAY MODE
în timp ce
dispozitivul USB este oprit. Puteți opta între redare
normală (” ” pentru toate fișierele de pe dispozitivul
USB), redare aleatoare (”SHUF” sau ”
SHUF”) sau
redare programată (”PGM”).
Notă referitoare la redarea repetată
Mesajul ”REP” indică faptul că fișierele audio de pe
afișarea mesajului ”AUTO” și apoi apăsați + / .
Scanarea se întrerupe automat atunci când un post de dispozitivul USB sunt redate până la oprirea manuală a
redării.
radio este recepționat, iar pe ecran se afișează
până la
mesajele ”TUNED” și ”ST” (pentru programele stereo).
Antena FM (a se extinde orizontal)
Cablu pentru boxă (roșu /
)
Antena AM
Cablu pentru boxă (negru /
)
Ieșire boxa dreaptă
Ieșire boxa stângă
Intrare cablu de alimentare, de la priză
A Antene
Conectarea căștilor (opționale)
Identificați o locație și o orientare care vă pot oferi o
bună recepție a semnalului radio și apoi instalați
antena.
Amplasați cablurile antenelor la distanță de cablurile
boxelor și de cablul de alimentare, pentru a evita
producerea de paraziți.
B Boxe
Introduceți în mufă numai porțiunea dezizolată a
cablurilor.
C Alimentare
Conectați cablul de alimentare la o priză de perete. În
cazul în care ștecherul nu se potrivește cu priza,
detașați adaptorul (numai pentru echipamente dotate
cu adaptor).
D Selectorul de tensiune
Conectați căștile la mufa PHONES
a aparatului.
Notă referitoare la modul de redare aleatoare
La oprirea sistemului, modul de redare selectat (”SHUF”
sau ”
SHUF”) este anulat iar redarea revine la modul
Dacă pe ecran nu se afișează ”TUNED” iar căutarea nu normal (” ”).
se oprește, apăsați
pentru oprire, și apoi
Selectarea uneia dintre memoriile dispozitivului USB
căutați manual postul dorit (vezi mai jos).
Dacă dispozitivul USB are mai mult de o memorie (de
Atunci când recepționați un post care furnizează și
exemplu, memorie internă și un card de memorie),
servicii RDS, pe ecran se afișează numele postului
puteți selecta întâi memoria care urmeează a fi utilizată
respectiv (numai la modelul european).
și apoi porni redarea. Nu puteți selecta o memorie în
timpul redării. Asigurați-vă că faceți această operație
Căutare manuală
înainte de începerea redării.
Apăsați de mai multe ori TUNING MODE
până la
Pentru selectarea memoriei dispozitivului USB utilizați
afișarea mesajului ”MANUAL” și apoi apăsați + / butoanele de pe aparat.
de mai multe ori până la recepționarea postului dorit.
1 Apăsați de mai multe ori FUNCTION
pentru a
Sfat
selecta funcția USB.
Pentru a reduce zgomotul static caracteristic unui post FM
stereo cu semnal slab, apăsați de mai multe ori FM MODE
până când pe ecran se afișează ”MONO”, pentru a dezactiva
recepția stereo.
Notă referitoare la modul de redare aleatoare
La oprirea sistemului, modul de redare selectat
(”SHUF” sau ”
SHUF”) este anulat iar redarea
revine la modul normal (”
”).
.
.
selectzarea unui număr de memorie.
Mergeți la pasul 5 numai dacă o singură memorie poate
1 Căutați pe bandă semnalul radio al postului dorit.
fi selectată. Pentru anularea acestei operațiuni, apăsați
2 Apăsați TUNER MEMORY pentru a selecta modul
.
de memorare al tunerului radio.
5 Apăsați ENTER .
Memorarea posturilor de radio
Note
3 Apăsați de mai multe ori + / -
pentru a selecta
poziția din memorie dorită.
În cazul modelelor dotate cu selector de tensiune,
Dacă în locația respectivă este deja memorat un alt
comutați VOLTAGE SELECTOR pe tensiunea de
post de radio, acesta va fi șters și înlocuit cu cel nou.
alimentare a rețelei locale.
4 Apăsați ENTER pentru a memora postul de radio.
Operațiuni
5 Pentru a memora și alte posturi, repetați pașii de la 1
la 4.
Note referitoare la redarea discurilor MP3
Redarea unui disc CD / MP3
Puteți memora până la 20 de posturi FM și 10 AM.
 Nu stocați alte tipuri de melodii sau fișiere, ori
1 Selectați funcția CD.
foldere care nu sunt necesare, pe un disc cu fișiere Posturile memorate sunt păstrate aproximativ o
jumătate de zi chiar dacă deconectați aparatul de la
Apăsați butonul CD
.
MP3.
2 Introduceți un disc.
 Folderele care nu conțin fișiere MP3 nu sunt luate în rețeaua de alimentare cu curent electric sau dacă are
loc o pană de curent.
calcul.
Apăsați butonul
PUSH OPEN / CLOSE
de pe
6 Pentru a asculta unul din posturile memorate,
 Fișierele MP3 sunt redate în ordinea în care sunt
aparat și așezați un CD, cu fața imprimată în sus, în
înregistrate
pe
disc.
apăsați de mai multe ori TUNING MODE
până când
compartimentul CD.
pe
ecran
se
afișează
”PRESET”
și
apoi
apăsați
de mai

Sistemul
poate
reda
numai
fișiere
MP3
care
au
Pentru a închide compartimentul CD, apăsați din nou
extensia ”.mp3”.
multe ori + / pentru a selecta poziția dorită din
butonul
PUSH OPEN / CLOSE
de pe aparat.
 Chiar dacă fișierul are extensia ”.mp3” însă formatul memorie.
3 Porniți redarea.
real al fișierului este altul, redarea poate duce la
generarea unui zgomot puternic care poate defecta
Apăsați butonul
PLAY
.
boxele și duce la funcționarea necorespunzătoare a Redarea unui fișier de pe un dispozitiv
sistemului.
Alte operațiuni
USB

Numărul
maxim
de:
Formatul audio care poate fi redat este MP3*.
Pentru a
Apăsați
o Foldere este 255 (incluzând folderul rădăcină)
* Fișierele protejate cu DRM (Digital Rights Management) nu
Întrerupe
PAUSE
. Pentru a relua
o Fișiere MP3 este 512
pot fi redate pe acest sistem. Fișierele descărcate de la
redarea
redarea, apăsați din nou
magazinele online de muzică pot să nu fie redate de către
o Niveluri ale folderelor (adâncime a structurii)
același buton.
acest sistem.
este 8.
Opri redarea
Verificați site-urile de mai jos pentru informații
STOP
.
 Nu se garantează compatibilitatea cu toate
referitoare la dispozitivele USB compatibile:
Selecta un
aplicațiile
software
de
scriere
/
codare
MP3,
De mai multe ori
SELECT
Pentru clienții din Europa și Rusia:
folder de pe un
echipamentele de înregistrare și mediile de
FOLDER +
/
- .
disc MP3
înregistrare. Discurile MP3 incompatibile pot genera <http://support.sony-europe.com/>
Pentru clienții din America Latină:
Selecta o piesă
GO BACK /
GO
zgomot puternic, pot reda sunetul cu întreruperi
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
sau un fișier
sau
pot
să
nu
fie
redate
deloc.
FORWARD
.
Pentru clienții din alte țări / regiuni:
Găsi un pasaj
Țineți apăsat
REWIND /
<http://www.sony-asia.com/support>
Note referitoare la redarea discurilor multisesiune
dintr-o melodie
FAST FORWARD
în
1 Selectați funcția USB.
 Dacă prima sesiune de pe disc este una CD - DA,
sau un punct
timpul redării și dați drumul
celelalte
sesiuni
nu
sunt
recunoscute,
indiferent
de
Apăsați USB .
dintr-un fișier
butonului la momentul dorit.
formatul acestora; pot fi redate numai pistele CD - 2 Conectați dispozitivul USB la portul
(USB) .
Selecta redarea
De mai multe ori REPEAT
DA ale primei sesiuni.
3
Porniți
redarea.
repetată
până când se afișează mesajul
 Dacă formatul primei sesiuni de pe disc este CD Apăsați
.
”REP” sau ”REP1”.
ROM iar sesiunile următoare sunt înregistrate în
același format, sistemul va continua să redea
Alte operațiuni
Schimbarea modului de redare
fișierele MP3 din sesiuni până când va întâlni o
Pentru a
Apăsați
Apăsați de mai multe ori PLAY MODE
în timp ce
sesiune înregistrată în alt format.
Întrerupe
. Pentru a relua redarea,
playerul este oprit. Puteți alege între redare normală
redarea
apăsați
din nou același buton.
(”
” pentru toate fișierele MP3 din folder sau de pe
Opri redarea
. Pentru a relua redarea,
disc), redare aleatoare (”SHUF” sau ”
SHUF”
apăsați
*. Pentru anularea
pentru redarea aleatoare a folderelor) sau redare
reluării, apăsați din nou
.
programată (”PGM”).
Selecta un
De mai multe ori + / - .
* La redarea unui disc CD - DA (audio), redarea
folder
(SHUF) efectuează aceeași operațiune ca SHUF.
Selecta un fișier
.
Notă referitoare la redarea repetată
Mesajul ”REP1” indică faptul că o singură melodie este
redată în mod repetat până la oprirea manuală a
redării.
2 Conectați dispozitivul USB la portul
(USB)
3 În timp ce țineți apăsat ENTER , apăsați
4 Apăsați de mai multe ori
pentru
Găsi un punct
dintr-un fișier
Selecta redarea
repetată
Țineți apăsat butonul
în timpul redării și dați
drumul butonului la momentul
dorit.
De mai multe ori REPEAT
până când se afișează mesajul
”REP” sau ”REP1”.
* La redarea unui fișier MP3 VBR, sistemul poate relua
redarea dintr-u alt punct decât cel de oprire.
 Atunci când este necesară conectarea prin cablu USB,
conectați întâi cablul USB prin intermediul căruia urmează
să conectați respectivul dispozitiv USB. Consultați
manualul de utilizare al dispozitivului USB pentru detalii
referitoare la modul de operare.
 Până la apariția pe ecran a mesajului ”READING” pot trece
aproximativ 10 secunde, în funcție de tipul de dispozitiv
USB conectat.
 Nu conectați sistemul și echipamentul USB prin
intermediul unui hub USB.
 La conectarea dispozitivului USB, sistemul citește toate
fișierele aflate pe acel dispozitiv. Dacă pe dispozitiv sunt
multe fișiere și foldere, operațiunea de citire poate
necesita un timp îndelungat.
 La anumite dispozitive USB poate exista o întârziere până
la executarea unei anumite comenzi de pe sistem.
 Nu se garantează compatibilitatea cu toate aplicațiile
software de codare / înregistrare. Dacă fișierele audio de
pe echipamentul USB au fost codate inițial cu un software
incompatibil, aceste fișiere pot la redare să genereze
zgomot puternic, se pot auzi cu întretuperi sau pot să nu
fie redate deloc.
 Acest sistem nu poate reda fișiere audio de pe un
dispozitiv USB în următoarele situații:
o Atunci când numărul de fișiere audio dintr-un folder
depășește 999.
o Atunci când numărul total de fișiere audio de pe un
dispozitiv USB depășește 5.000.
o Atunci când numărul de foldere de pe un dispozitiv
USB depășește 255 (incluzând folderul rădăcină și
excluzând folderele goale).
Aceste limite pot varia în funcție de structura fișierelor
și a folderelor. Nu memorați pe un dispozitiv USB pe
care sunt fișiere audio alte tipuri de fișiere care nu vă
sunt necesare.
 Sistemul poate reda până la o adâncime de 8 foldere.
 Acest sistem nu suportă în mod necesar toate funcțiunile
în mod normal disponibile pe un dispozitiv USB.
 Redarea de la punctul de întrerupere este anulată la
oprirea sistemului.
 Fișierele și folderele sunt afișate în ordinea creării lor pe
dispozitivul USB.
 Folderele care nu conțin fișiere audio nu sunt luate în
calcul.
 Formatul de fișier audio care poate fi redate este MP3 cu
extensia ”.mp3”.
 Chiar dacă fișierul are extensia ”.mp3” însă formatul real
al fișierului este altul, redarea poate duce la generarea
unui zgomot puternic care poate defecta boxele și duce la
funcționarea necorespunzătoare a sistemului.
Utilizarea sistemului ca încărcător de
acumulatori
Puteți utiliza sistemul pe post de încărcător pentru
dispozitivele USB dotate cu funcție de reîncărcare la
pornirea sistemului.
Încărcarea începe la conectarea dispozitivului USB la
portul
(USB) . Nivelul de încărcare este afișat pe
ecranul dispozitivului USB. Pentru detalii, consultați
manualul dispozitivului USB.
Notă referitoare la încărcarea dispozitivelor USB prin
intermediul acestui sistem
Nu puteți utiliza sistemul ca încărcător în următoarele
situații:
- CD playerul / dispozitivul USB este oprit iar funcția
de tuner este selectată. Vezi ”Îmbunătățirea
recepției FM”.
- Atunci când sistemul este oprit.
Crearea propriului program (Program
Play)
1 Selectați funcția CD sau USB.
Modificarea informațiilor afișate
Pentru a
Schimba
informațiile
afișate*
Verifica ora
atunci când
sistemul este
oprit
Apăsați
Când sistemul este pornit, de
Probleme de funcționare
1 Asigurați-vă că atât cablul de alimentare cât și
cablurile boxelor sunt corect și corespunzător
conectate.
2 Identificați problema întâlnită în tabelul de mai jos și
efectuați acțiunile corective indicate.
mai multe ori DISPLAY
.
Apăsați de mai multe ori FUNCTION
.
2 Selectați modul de redare.
Când sistemul este oprit,
În timp ce playerul este oprit, apăsați de mai multe ori
Dacă problema persistă, luați legătura cu cel mai apropiat
DISPLAY
. Ceasul este afișat
dealer Sony.
PLAY MODE
până când pe ecran se afișează mesajul
pentru aproximativ 8 secunde.
”PGM”.
Dacă pe ecran se afișează mesajul
3 Selectați fișierul sau melodia căutate.
* Puteți vizualiza, spre exemplu, informații despre discul CD /
”PROTECT”
Apăsați de mai multe ori
până când se
MP3 sau dispozitivul USB, cum ar fi:
Deconectați imediat cablul de alimentare de la priză
- în timpul redării normale, numărul piesei sau al fișierului
afișează numărul melodiei sau fișierul dorite. La
și, după dispariția mesajului, verificați următoarele:
în
timpul
redării
normale,
numele
piesei
sau
al
fișierului
programarea fișierelor MP3, apăsați de mai multe ori
- Cablurile + și - ale boxelor sunt cumva în scurt?
(”
”)
+ / - pentru a selecta folderul dorit și apoi
- în timpul redării normale, numele artistului (” ”)
- Orificiile de ventilație ale aparatului sunt obturate?
selectați fișierul dorit.
- în timpul redării normale, numele albumului sau al
După ce ați efectuat verificările de mai sus și nu ați
folderului (” ”)
găsit nimic în neregulă, reconectați cablul de
- durata totală a redării și numărul total de melodii de pe
alimentare și reporniți sistemul. Dacă problema
discul CD - DA (numai atunci când este selectată redarea
persistă, luați legătura cu cel mai apropiat dealer
Melodia selectată Durata de redare totală
normală iar playerul este oprit)
Sony.
- numărul total de foldere (albume) de pe discul MP3 sau
sau numărul fișierului a fișierului sau melodiei
4 Programați melodia sau fișierul selectate.
Apăsați ENTER
pentru a confirma melodia sau
fișierul.
5 Repetați pașii 3 și 4 pentru a programa melodii sau
fișiere adiționale, până la un număr total de 25 de
fișiere sau melodii.
6 Pentru a reda melodiile sau fișierele programate,
apăsați
. Programul rămâne disponibil până la
deschiderea compartimentului de CD. Pentru a reda din
nou același program, apăsați
.
Anularea programării
În timp ce playerul este oprit, apăsați de mai multe ori
PLAY MODE
până când mesajul ”PGM” dispare de
pe ecran.
Ștergerea ultimei melodii sau ultimului fișier din
program
În timp ce playerul este oprit, apăsați CLEAR
.
Vizualizarea informațiilor despre program,
precum numărul total de piese
Apăsați de mai multe ori DISPLAY
.
Utilizarea componentelor audio
opționale
1 Pregătiți sursa de semnal audio.
Conectați componentul audio opțional la terminalul
AUDIO IN
cu ajutorul unui cablu audio analogic (nu
este furnizat).
2 Reduceți nivelul volumului.
Apăsați VOLUME - .
3 Selectați funcția AUDIO IN.
Apăsați de mai multe ori FUNCTION .
4 Porniți redarea.
Porniți redarea de pe componentul conectat și reglați
volumul.
Notă
Sistemul poate intra automat in standby dacă nivelul
volumului componentului conectat este prea mic. Reglați
corespunzător volumul componentului respectiv. Vezi
”Dezactivarea funcției automate de standby”.
Reglarea sunetului
Pentru a
Regla volumul
Genera un sunet mai dinamic
(Dynamic Sound Generator Xtra)
Configura efectele de sunet
Apăsați
VOLUME + / Pe aparat DSGX
EQ
dispozitivul USB (numai atunci când este selectată redarea
normală iar playerul sau dispozitivul USB sunt oprite)
Probleme generale
- numele volumului, dacă acesta există, de pe discul MP3 sau
Sistemul nu pornește.
dispozitivul USB (numai atunci când este selectată redarea
 Cablul de alimentare este conectat la rețea?
normală iar playerul sau dispozitivul USB sunt oprite)
Note referitoare la informația afișată
 Caracterele care nu pot fi afișate sunt înlocuite de ”_”.
 Următoarele informații nu sunt afișate:
o Durata totală de redare pentru un disc MP3 sau un
dispozitiv USB
o Durata de redare rămasă, pentru un fișier MP3
 Următoarele informații nu sunt afișate corect:
o Durata de redare deja redată, pentru un fișier MP3
codat cu VBR (variable bit rate)
o Numele de foldere și fișiere care nu respectă fie
standardele ISO 9660 Level 1, Level 2 fie Joliet extins.
 Următoarele informații sunt afișate:
o Durata de redare rămasă pentru o piesă
o Informațiile ID3 pentru un fișier MP3 atunci când sunt
utilizate tag-uri ID3 versiunea 1 sau versiunea 2 (tagurile ID3 versiunea 2 au prioritate atunci când, pentru
un singur fișier MP3, sunt utilizate atât tag-uri ID3
versiunea 1 cât și ID3 versiunea 2)
o Informație ID3 în lungime de până la 32 de caractere,
utilizând majuscule (A - Z), numere (0 - 9) și simboluri (˝
$ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).
Utilizarea cronometrelor
Sistemul oferă două funcțiuni de cronometrare. Dacă le
utilizați pe amândouă concomitent, funcția Sleep Timer
are prioritate.
Sleep Timer:
Puteți adormi ascultând muzică. Această funcțiune
poate fi utilizată chiar dacă ceasul nu este încă reglat.
Apăsați de mai multe ori SLEEP . Dacă optați pentru
AUTO, sistemul se va opri automat după terminarea
redării discului, a dispozitivului USB sau după 100 de
minute.
Sistemul a intrat singur în standby.
 Aceasta nu este o defecțiune. Sistemul intră singur
în standby după aproximativ 30 de minute de la
ultima operațiune efectuată sau semnal audio
redat. Vezi ”Dezactivarea funcției automate de
standby”.
Configurările ceasului și ale cronometrului Play Timer
nu au fost memorate.
 Dacă nu efectuați nici o operațiune timp de un
minut în timpul reglării acestora, configurările se
anulează. Reluați reglarea de la început.
Nu se aude nici un sunet.
 Cablurile + și - ale boxelor sunt cumva în scurt?
 Folosiți numai boxele furnizate cu sistemul?
 Orificiile de ventilație ale sistemului sunt obturate?
 Postul de radio recepționat poate să fi întrerupt
temporar emisia.
Se aude sunet numai dintr-un singur canal, sau boxele
sunt debalansate.
 Amplasați boxele pe cât posibil simetric.
 Utilizați numai boxele furnizate împreună cu
sistemul.
Zgomot sau paraziți extrem de puternici.
 Îndepărtați sistemul de sursa de zgomot.
 Conectați sistemul la o altă priză din perete.
 Instalați pe cablul de alimentare un filtru de zgomot
(disponibil separat).
Telecomanda nu funcționează.
 Îndepărtați orice obstacol aflat între telecomandă și
senzorul de infraroșu de pe aparat și îndepărtați
aparatul de orice sursă de lumină fluorescentă.
 Îndreptați telecomanda către senzorul de pe
aparat.
 Apropiați telecomanda mai mult de aparat.
Play Timer:
Player CD / MP3
Vă puteți trezi la o anumită oră cu ajutorul muzicii de
pe un CD, un dispozitiv USB sau a programului unui
post de radio AM / FM.
Asigurați-vă că ați reglat ceasul.
1 Pregătiți sursa de semnal. Pregătiți sursa de semnal și
apoi apăsați VOLUME + / - pentru a regla volumul.
Pentru a porni cu un anumit fișier audio sau o anumită
piesă de pe un CD, creați-vă propriul program.
2 Selectați modul de configurare a cronometrului.
Sunetul se aude cu întreruperi sau redarea nu
pornește.
 Ștergeți discul și reintroduceți-l.
 Îndepărtați sistemul de sursa de vibrații (spre
exemplu, pe un suport mai solid).
 Îndepărtați boxele de aparat sau amplasați-le pe
standuri separate. La volum ridicat, vibrațiile
sonore cauzate de boxe pot duce la redarea cu
întreruperi a sunetului.
Redarea nu pornește de la prima melodie
 Reveniți la redarea normală apăsând de mai multe
ori PLAY MODE
până când de pe ecran dispare
atât ”PGM” cât și ”SHUF”.
Redarea pornește mai greu decât de obicei.
 Redarea următoarelor tipuri de discuri necesită mai
mult timp decât normal:
- disc înregistrat cu o structură extrem de
complexă a folderelor
- disc înregistrat în mod multisesiune
- disc care nu a fost finalizat (și pe care încă se mai
poate adăuga informație)
- disc cu multe foldere
Apăsați CLOCK / TIMER SET
.
3 Selectați Play Timer. Apăsați de mai multe ori
pentru a selecta ”PLAY SET” și apoi apăsați
ENTER .
4 Specificați ora la care să înceapă redarea. Apăsați de
mai multe ori
pentru a selecta ora dorită și
apoi apăsați ENTER .
5 Utilizați aceeași procedură ca la pasul 4 pentru a
regla ora la care redarea trebuie să se oprească.
6 Selectați sursa de semnal audio. Apăsați de mai multe
ori
până la afișarea sursei de semnal dorite
și apoi apăsați ENTER .
7 Opriți sistemul. Apăsați
. Sistemul pornește Dispozitiv USB
cu 15 secunde înainte de momentul configurat. Dacă
Dispozitivul USB conectat nu se poate încărca.
sistemul este pornit la momentul configurat, Play Timer  Asigurați-vă că dispozitivul este conectat
nu va funcționa. Nu efectuați operațiuni asupra
corespunzător.
sistemului în intervalul de 15 secunde de la momentul  Dacă ați oprit CD playerul / alimentarea
pornirii până la începerea redării.
dispozitivului USB, selectați altă funcție decât
recepția radio sau porniți CD playerul / alimentarea
Verificarea configurării
dispozitivului USB. Vezi ”Îmbunătățirea recepției
radio”.
1 Apăsați CLOCK / TIMER SELECT .
2 Apăsați de mai multe ori
pentru a selecta Utilizați un dispozitiv USB compatibil?
 Dacă veți conecta un dispozitiv USB incompatibil,
”PLAY SEL” și apoi apăsați ENTER .
pot avea loc următoarele situații. Verificați
informațiile despre dispozitive USB compatibile din
Anularea cronometrului
site-urile Web ale căror adrese sunt enumerate în
Repetați aceeași procedură ca mai sus până când la
secțiunea ”Redarea unui fișier de pe un dispozitiv
pasul 2 se afișează mesajul ”OFF”, și apoi apăsați ENTER
USB”.
.
- Dispozitivul nu este recunoscut
- Numele folderelor sau fișierelor nu sunt afișate
Modificarea configurării
- Redarea nu se poate efectua
Reluați procedura de la pasul 1.
- Sunetul este redat cu întreruperi
Info
- Se aude zgomot
Configurarea Play Timer rămâne activă până când este anulată
- Sunetul este distorsionat
manual.
Se afișează mesajul ”OVER CURRENT”
 A fost detectată o problemă legată de nivelul
curentului electric în portul
(USB) . Opriți
sistemul și deconectați dispozitivul USB din portul
(USB) . Asigurați-vă că dispozitivul nu
prezintă nici un fel de probleme. Dacă această
situație persistă, luați legătura cu cel mai apropiat
dealer Sony.
Nu se aude nici un sunet.
 Dispozitivul USB nu este conectat corect. Opriți
sistemul și apoi reconectați dispozitivul USB.
Zgomot, sunet întrerupt sau distorsionat.
 Opriți sistemul și apoi reconectați dispozitivul USB.
 Semnalul audio în sine conține zgomot sau sunet
distorsionat. Aceasta s-ar fi putut întâmpla datorită
condițiilor specifice de la momentul transferului,
ale computerului de pe care au fost transferate
informațiile. Importați din nou datele respective.
 Fișierele au fost codate cu un bit rate scăzut.
Recodați-le cu un bit rate mai mare.
Mesajul ”READING” este afișat pentru o perioadă
lungă, redarea începe extrem de greu.
 Procesul de citire a datelor poate necesita timp
îndelungat în următoarele cazuri:
- Pe dispozitivul USB se află multe foldere
- Structura arborescentă este extrem de complexă
- Memoria are o capacitate excesivă
- Memoria internă este fragmentată
Afișări eronate
 Recopiați datele pe dispozitivul USB deoarece
există posibilitatea ca cele deja existente să fi fost
corupte.
 Sistemul poate afișa numai numere și litere.
Celelalte caractere nu sunt afișate corect.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Opriți sistemul, reconectați dispozitivul USB și apoi
reporniți sistemul.
 Verificați informațiile despre dispozitive USB
compatibile din site-urile Web ale căror adrese sunt
enumerate în secțiunea ”Redarea unui fișier de pe
un dispozitiv USB”.
 Dispozitivul USB nu funcționează corespunzător.
Consultați manualul de operare al acestuia pentru a
soluționa această problemă.
Redarea nu pornește.
 Opriți sistemul, reconectați dispozitivul USB și apoi
reporniți sistemul.
 Verificați informațiile despre dispozitive USB
compatibile din site-urile Web ale căror adrese sunt
enumerate în secțiunea ”Redarea unui fișier de pe
un dispozitiv USB”.
 Apăsați
pentru a porni redarea.
Redarea nu pornește de la primul fișier.
 Configurați modul de redare în Normal Play.
Fișierele nu pot fi redate.
 Fișierele MP3 nu au extensia ”.mp3”.
 Fișierele nu sunt codate în format MP3.
 Dispozitivele de stocare USB formatate altfel decât
FAT16 sau FAT32 nu sunt recunoscute*.
 Dacă utilizați un dispozitiv de stocare USB
partiționat, numai prima partiție este recunoscută
și poate fi redată.
 Fișierele criptate sau protejate cu parolă nu pot fi
redate.
* Sistemul suportă formatele FAT16 și FAT32, dar nu toate
dispozitivele USB suportă aceste formate. Pentru detalii, vezi
manualul de operare al fiecărui dispozitiv USB sau contactează
producătorul.
Tuner
Zgomot puternic sau paraziți, postul nu poate fi
recepționat (pe ecran se afișează intermitent atât
”TUNED” cât și ”ST”).
 Conectați corespunzător antena.
 Identificați o locație și o orientare care vă pot oferi
o bună recepție și apoi reinstalați antena.
 Țineți antena la distanță de cablurile boxelor și de
cablul de alimentare, pentru a evita formarea de
paraziți.
 Opriți aparatura electrică din apropiere.
Modificarea pasului de căutare pe scală (cu
excepția modelelor pentru Europa, Rusia,
Arabia Saudită, Kuwait și Egipt).
Pasul de căutare în banda AM este reglat din fabrică la
9 kHz (10 kHz în unele zone).
Utilizați butoanele de pe aparat pentru a modifica
pasul de căutare în banda AM.
1 Recepționați orice post în banda AM și apoi opriți
sistemul.
2 Apăsați DISPLAY
3 Țineți apăsat
pentru afișarea ceasului.
și apăsați
.
Toate posturile AM memorate sunt șterse. Pentru a
readuce intervalul la cel din fabrică, repetați procedura.
Îmbunătățirea recepției radio
Opriți CD playerul / alimentarea dispozitivului USB cu
ajutorul funcției de management al alimentării
sistemului. Configurarea inițială a alimentării cu curent
electric a celor două dispozitive este pornită. Utilizați
butoanele de pe aparat pentru a opri CD playerul /
alimentarea dispozitivului USB.
1 Apăsați de mai multe ori FUNCTION pentru a
selecta funcția CD.
2 Apăsați
pentru a opri sistemul.
3 După ce mesajul ”STANDBY” nu mai este afișat,
apăsați DISPLAY
pentru afișarea ceasului și apoi
apăsați
în timp ce țineți apăsat
, până când
pe ecran se afișează mesajul ”CD / USB PWR OFF”.
Atunci când CD playerul / alimentarea dispozitivului
USB sunt oprite, timpul de acces crește. În plus, atunci
când recepția posturilor radio este activată, dispozitivul
USB nu este alimentat, așadar nu este recunoscut și nici
încărcat chiar dacă este conectat. Pentru a porni CD
playerul / alimentarea dispozitivului USB, repetați
procedura până la afișarea mesajului ”CD / USB PWR
ON”.
Precauții
Specificații
Discuri pe care acest sistem LE POATE reda
Unitatea principală
 Audio CD
 CD - R / CD - RW (fișiere audio / MP3)
Amplificator
Modelele european și rusesc:
Putere DIN (nominală): 4 wați + 4 wați (4 ohmi la 1 kHz, DIN)
Discuri pe care acest sistem NU LE POATE
Putere continuă RMS (referință): 5 wați + 5 wați (4 ohmi la 1
kHz, 10% DAT)
reda
Putere muzicală (referință): 9 wați + 9 wați
 CD - ROM
Alte modele:
 CD - R / CD - RW altele decât cele înregistrate în
Putere DIN (nominală): 4 wați + 4 wați (4 ohmi la 1 kHz, DIN)
format CD audio sau MP3 conform standardelor ISO Putere continuă RMS (referință): 5 wați + 5 wați (4 ohmi la 1
9660 Level 1, Level 2 sau Joliet
kHz, 10% DAT)
 CD - R / CD - RW înregistrate în mod multisesiune
care nu au fost finalizate prin închiderea sesiunii
 CD - R / CD - RW înregistrate de calitate slabă, CD R / CD - RW cu zgârieturi sau murdare sau CD - R /
CD - RW înregistrate cu un dispozitiv incompatibil
 CD - R / CD - RW finalizate incorect
 Discuri ce conțin fișiere de alt tip decât MPEG Audio
Layer - 3 (MP3)
 Discuri de forme non-standard (spre exemplu,
discuri pătrate, dreptunghiulare, etc.)
 Discuri ce au bandă adezivă, etichete sau bilețele
lipite de ele
 Discuri închiriate sau uzate ce au sigilii lipite, cu
lipiciul ieșind de sub sigiliu
 Discuri a căror față a fost imprimată cu cerneală /
vopsea / toner lipicioase la atingere
Intrare
AUDIO IN (mufă stereo jack mini): senzitivitate 550 mV,
impedanță 50 kiloohmi
Ieșiri
PHONES (mufă stereo jack mini): acceptă căști cu impedanța
de cel puțin 8 ohmi
SPEAKERS: acceptă impedanțe de 4 ohmi
CD player
Sistem: Compact disc și audio digital
Proprietăți diodă laser
Durata emisiei: continuu
Dacă sistemul continuă să nu funcționeze
Putere laser*: sub 44,6 μW
corespunzător, îl puteți readuce la configurările sale
* Această putere reprezintă valoarea măsurată la o
inițiale.
distanță de 200 mm de suprafața lentilei din blocul optic
Pentru a readuce sistemul la configurările din fabrică,
cu o apertură de 7 mm.
Răspuns în frecvență: 20 Hz - 20 kHz
utilizați butoanele de pe aparat.
Raport semnal - zgomot: peste 90 dB
1 Deconectați și apoi reconectați cablul de alimentare și Note referitoare la discuri
Gamă dinamică: peste 90 dB

Înainte
de
redare,
curățați
discul
cu
o
cârpă
moale,
porniți sistemul.
Revenirea la configurările din fabrică
2 În timp ce țineți apăsate butoanele FUNCTION
și
+ , apăsați
.
Toate configurările definite de utilizator, precum
posturile de radio memorate, cronometrele și ceasul,
sunt șterse.
Dezactivarea funcției automate de standby
radial dinspre centru spre margine.
Tuner
 Nu curățați discurile cu solvenți precum benzină,
tiner sau spray-uri disponibile în comerț ori spray- FM stereo, tuner superheterodină FM / AM
Tuner FM
uri antistatice destinate discurilor de vinil.
Model brazilian: 87.5 MHz - 108.0 MHz (pas de 100 kHz)
 Nu expuneți discurile acțiunii directe a luminii
Alte modele: 87.5 MHz - 108.0 MHz (pas de 50 kHz)
soarelui sau surselor de căldură și nu le lăsați într-o
Antenă: FM
mașină parcată în bătaia soarelui.
Frecvență intermediară: 225 kHz
Acest sistem este dotat cu o funcție automată de
Precauții referitoare la utilizarea în siguranță
standby. Această funcție permite sistemului să intre
 Deconectați cablul de alimentare de la priza din
automat în modul de standby dacă timp de 30 de
perete dacă nu intenționați să utilizați sistemul o
minute nu s-a efectuat nici o operațiune ori nu a fost
perioadă îndelungată de timp. Întotdeauna apucați
redat nici un semnal audio.
ștecherul și nu trageți direct de cablu.
Din fabrică, această funcție este activată.

În situația în care un corp străin sau o substanță
Pentru dezactivarea acestei funcții, utilizați butoanele
lichidă au pătruns în aparat, opriți aparatul și
de pe aparat.
duceți-l la o verificare efectuată de personal de
În timp de sistemul este pornit, țineți apăsat butonul
service autorizat înainte de a-l folosi din nou.
până când pe ecran se afișează mesajul ”AUTO.
 Cablul de alimentare trebuie schimbat sau înlocuit
STBY OFF”.
numai de către o unitate service autorizată.
Pentru a reactiva funcția, repetați procedura până la
afișarea mesajului ”AUTO. STBY ON”.
Note referitoare la amplasare
Tuner AM
Plaja de frecvență
Modelele pentru Europa, Rusia, Arabia Saudită, Kuwait și
Egipt:
531 kHz - 1,602 kHz (pas de 9 kHz)
Model australian:
531 kHz - 1,710 kHz (pas de 9 kHz)
530 kHz - 1,710 kHz (pas de 10 kHz)
Modele pentru America Latină:
530 kHz - 1,710 kHz (pas de 10 kHz)
531 kHz - 1,710 kHz (pas de 9 kHz)
Alte modele:
531 kHz - 1,602 kHz (pas de 9 kHz)
530 kHz - 1,610 kHz (pas de 10 kHz)
Antenă: AM buclă
Frecvență intermediară: 53 kHz
 Nu așezați sistemul în poziție înclinată ori în locații
USB
extrem de călduroase, reci, prăfuite, murdare,
umede sau fără ventilație și nu îl supuneți acțiunii Bit rate suportat:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps - 320 kbps, VBR
directe a vibrațiilor, luminii soarelui sau altor lumini
Frecvențe de eșantionare:
puternice.
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44.1/48 kHz
 Acordați o atenție deosebită amplasării aparatului
(USB) port: Type A, curent maxim 500 mA
sau boxelor pe suprafețe care au fost tratate special
(spre exemplu, ceruite, gresate sau lustruite)
Boxe
întrucât pot avea loc decolorări sau pătări ale
Sistem: 8 cm diametru, con
acestor suprafețe.
Impedanță nominală: 4 ohmi
 Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc rece într- Dimensiuni (L x I x A): aproximativ 148 mm x 240 mm x 127
mm
unul cald sau este amplasat într-o încăpere cu
Greutate: aproximativ 1,23 kg net per boxă
umezeală, umezeala se va condensa pe lentila
mecanismului de citire a discurilor și va duce la
Mesaje
funcționarea defectuoasă a sistemului. Într-o astfel General
CANNOT PLAY: Ați încercat redarea unui fișier în format
Alimentare:
de situație, scoateți orice disc din aparat și lăsați
Modelele european și rusesc: AC 230 V, 50 / 60 Hz
nerecunoscut de pe dispozitivul USB.
aparatul pornit timp de aproximativ o oră pentru ca
Model australian: AC 230 V - 240 V, 50 / 60 Hz
DATA ERROR: Ați încercat redarea unui fișier ce nu
umezeala să se poată evapora.
Modelele pentru America Latină (cu excepția modelelor
poate fi redat, de pe dispozitivul USB.
pentru Brazilia, Mexic și Argentina): AC 110 V - 120 V sau
DEVICE ERROR: Dispozitivul USB nu a putut fi
220 V - 240 V, 50 / 60 Hz, ajustabil cu selector de voltaj
Informații
referitoare
la
temperatură
recunoscut sau este conectat un dispozitiv necunoscut.
Model brazilian: AC 127 V sau 220 V, 60 Hz, ajustabil cu

Creșterea
temperaturii
aparatului
în
timpul
operării
FULL: Ați încercat să programați mai mult de 25 de
selector de voltaj
este un fenomen normal de prezența căruia nu
piese sau fișiere (pași).
Model mexican: AC 120 V, 60 Hz
trebuie să vă alarmați.
NoDEVICE: Nu a fost conectat nici un dispozitiv USB sau
Model argentinian: AC 220 V, 50 / 60 Hz
 Nu atingeți carcasa aparatului dacă acesta a fost
Modelele pentru Orientul Mijlociu și Apropiat: AC 110 V
dispozitivul este oprit.
- 120 V sau 220 V - 240 V, 50 / 60 Hz, ajustabil cu
utilizat continuu la volum mare pentru o perioadă
NO DISC: Nu a fost încărcat nici un disc sau a fost
selector de voltaj
de timp, deoarece aceasta poate fi fierbinte.
încărcat un disc ce nu poate fi redat.
Model coreean: AC 220 V, 60 Hz
 Nu obturați orificiile de ventilație.
NoMEMORY: Memoria selectată pentru redare nu are
Model pentru Taiwan: AC 120 V, 50 / 60 Hz
nici un mediu de stocare introdus în dispozitivul USB.
Model pentru Thailanda: AC 220 V, 50 / 60 Hz
NO STEP: Toate piesele programate au fost șterse.
Sistemul de boxe
Alte modele: AC 220 V - 240 V, 50 / 60 Hz
NO SUPPORT: Este conectat un dispozitiv USB care nu Sistemul de boxe nu este ecranat magnetic, de aceea
este compatibil.
Consum:
imaginea de pe orice televizoare amplasate în
Modelele european și pentru Rusia: 28 wați
NO TRACK: Fișierul de pe dispozitivul USB ce poate fi
apropierea sistemului poate fi distorsionată. În această
Modelele pentru America Latină (cu excepția modelelor
redat nu a fost încărcat în sistem.
situație, opriți televizorul, așteptați între 15 și 30 de
pentru Mexic și Argentina): 28 wați
NOT USED: Ați încercat efectuarea unei operații în
minute și abia apoi reporniți televizorul.
Modelele pentru Orientul Mijlociu și Apropiat: 28 wați
condiții care împiedică efectuarea ei.
Dacă nu sesizați nici o îmbunătățire, îndepărtați boxele
Alte modele: 25 wați
OVER: Apăsând
în timpul redării sau pauzei ați de televizor.
ajuns la finalul discului.
Dimensiuni (L x I x A) (fără boxe): aproximativ 158 mm × 240
PUSH SELECT: Ați încercat selectarea ceasului sau
mm × 225.5 mm
Curățarea carcasei
cronometrului în timpul funcționării cronometrului.
Curățați carcasa cu o cârpă moale ușor umezită într-o Greutate (fără boxe): aproximativ 2.1 kg
Accesorii furnizate: telecomandă (1), antenă FM / AM (1)
PUSH STOP: Ați apăsat PLAY MODE
în timpul redării. soluție de detergent slab. Nu utilizați materiale
SET CLOCK: Ați încercat selectarea cronometrului
abrazive, pudră de curățat sau solvenți precum benzina, Designul și specificațiile se pot modifica fără o notificare
prealabilă.
înainte de reglarea ceasului.
tinerul sau alcoolul.
SET TIMER: Ați încercat selectarea cronometrului atunci
 Consum în standby: 0,5 W
când cronometrul Play Timer nu este configurat.
 La imprimarea plăcilor de circuite integrate nu au fost
TIME NG: Momentele de start și final ale Play Timer
utilizate substanțe ignifuge halogenate
coincid.
Note
 Atunci când funcția automată standby este activă, pe
ecran se afișează ”AUTO STANDBY”.
 Funcția automată standby nu se aplică recepției posturilor
radio (FM / AM) chiar și când pe ecran este afișat mesajul
”AUTO STANDBY”.
 Sistemul poate să nu intre automat în standby în situațiile
următoare:
- La detectarea unui semnal audio
- Atunci când este conectat un dispozitiv USB
- În timpul redării melodiilor sau fișierelor audio
- În timp ce cronometrele Play Timer sau Sleep Timer
sunt în proces de execuție.
Download PDF

advertising