Sony | CMT-HX70BTR | Sony CMT-HX70BTR Instrucţiuni de utilizare

Sistem
Compus
Micro HI-FI
Instrucţiuni de operare
CMT-HX70BTR
CMT-HX50BTR
ATENŢIE
Pentru a reduce riscul producerii unui
incendiu, nu acoperiţi fanta de ventilaţie a
aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii,
etc. Nu plasaţi surse de flacără deschisă,
precum lumânări aprinse pe aparat.
Pentru a reduce riscul producerii unui
incendiu şi pentru a preveni electrocutarea
nu lăsaţi să se scurgă apă pe aparat, nu
stropiţi şi nu plasaţi pe acesta obiecte
umplute cu apă, precum vazele.
Deoarece fişa principală este folosită
pentru a deconecta unitatea de la reţea,
conectaţi unitatea la o priză de c.a. mai
accesibilă. Dacă sesizaţi o funcţionare
anormală la aparat, deconectaţi imediat
fişa principală din priza de c.a.
Nu instalaţi dispozitivul într-un spaţiu
închis, precum o bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile sau aparatul cu
bateriile instalate la căldură excesivă
precum soare direct, foc sau altele
asemenea.
ATENŢIE
Folosirea de instrumente optice cu acest
produs poate mări riscul de rănire a
ochilor.
Cu excepţia clienţilor din U.S.A.
Acest dispozitiv este clasificat drept
produs CLASS 1 LASER. Marcajul se află
în partea din spate, în exterior.
Numai pentru modelele europene
Volumul excesiv din căşti poate
determina pierderea auzului.
2
Avertismente pentru clienţii din ţările în
care se aplică regulamentele UE.
Producătorul acestui echipament este
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, Japonia.
Reprezentanţa Autorizată pentru EMC şi
securitatea produsului este Sony
Deutchland GmbH, Hidelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart., Germania.
Pentru probleme de service sau garanţie
se va vedea adresa furnizată în
documente de service sau garanţie.
Sony Corp., declară că acest echipament
este conform cu cerinţele esenţiale şi alte
prevederi
relevante
ale
Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm să
accesaţi următorul site:
http:/www.compliance.sony.de/
Norvegia: Nu este permisă utilizarea
acestui echipament radio, pe o rază de 20
km în jurul centrului Ny-Alesund,
Svalbard, din Norvegia.
Reciclarea
echipamentelor
electrice şi
electronice vechi
uzate (aplicabil în
ţările Uniunii Europene
şi în alte ţări europene
cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj semnifică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu
menajer obişnuit. Produsul respectiv
trebuie dus şi depus la punctele de
colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asiguraţi-vă de modul corect de
debarasare de acest produs, pentru a
împiedica eventualele consecinţe negative
pe care le-ar putea avea asupra mediului
şi asupra sănătăţii umane. Prin reciclarea
materialelor ajutaţi la conservarea
resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea
acestor produse, contactaţi autorităţile
locale sau adresaţi-vă magazinului de la
care aţi achiziţionat produsul.
Accesorii la care se aplică cele de mai
sus: telecomanda.
Debarasarea de bateriile
uzate (aplicabil în
Uniunea Europeană şi în
alte ţări europene cu
sistem de colectare
separat.
Acest simbol prezent pe baterie sau pe
ambalaj semnifică faptul că bateriile
furnizate odată cu produsul respectiv nu
trebuie tratat ca un deşeu menajer
obişnuit. Asiguraţi-vă de modul corect de
debarasare de baterii, pentru a împiedica
eventualele consecinţe negative pe care
le-ar putea avea asupra mediului şi
asupra sănătăţii umane. Prin reciclarea
materialelor ajutaţi la conservarea
resurselor naturale. În cazul unor produse
care, pentru motive de siguranţă,
performanţă sau integritate de date
necesită o conexiune permanentă la
bateriile încorporate, aceste baterii vor fi
înlocuite doar de personal calificat. Pentru
a vă asigura că bateriile vor fi tratate
corespunzător, la încheierea duratei de
folosire predaţi produsul la punctul de
colectare pentru reciclare a
echipamentelor electrice şi electronice
Pentru toate celelalte baterii, vă rog să
citiţi capitolul din acest manual în care se
tratează modul de înlocuire în siguranţă al
bateriilor din acest produs. Depuneţi
bateriile la punctul de colectare special
amenajat pentru baterii uzate.
Pentru detalii suplimentare referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale sau adresaţivă magazinului de la care aţi achiziţionat
produsul.
Notă despre discurile duale
Un disc dual este un disc cu două feţe,
care combină materialul înregistrat pe
DVD pe o faţă, cu materialul audio digital
pe cealaltă faţă. Totuşi, deoarece faţa cu
materialul audio nu este conformă cu
standardul CD (compact disc), redarea de
pe acest produs nu este garantată.
Discurile muzicale codificate cu
tehnologie de protecţie drepturi de
autor.
Acest produs este proiectat să redea
discuri conforme cu standardele Compact
Disc (CD). Recent au fost puse pe piaţă
de către companiile de înregistrări
numeroase discuri codificate cu
tehnologie de protecţie a drepturilor de
autor. Trebuie să ţineţi cont că printre
aceste discuri, există unele care nu sunt
conforme cu standardul CD şi nu pot fi
redate de acest produs.
• Marca şi logo-ul Bluetooth aparţin
Bluetooth SIG, Inc. şi orice folosire a
acestora de către Sony Corporation se
face sub licenţă. Alte mărci şi nume
înregistrate sunt cele ale proprietarilor
respectivi.
• “WALKMAN” şi logo-ul “WALKMAN”
sunt mărci înregistrate ale Sony
Corporation.
• Tehnologia şi patentele de codificare
audio MPEG Layer-3 sunt licenţiate de
Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Windows Media este marcă înregistrată
a Microsoft Corporation din Statele
Unite şi/sau alte ţări.
3
Cuprins
Ghid al pieselor şi elementelor de comandă
.....................................................................5
Informaţii despre display.....................…......9
Operaţiuni preliminare
Conectarea sigură a sistemului......……….10
Setarea orei...............................................12
Funcţii de bază
Redarea unui disc CD/MP3...........……….13
Ascultarea radioului...................................14
Utilizarea funcţiei Bluetooth.......................15
Înregistrarea de pe un disc pe un
dispozitiv USB ..........................................21
Ascultare muzică de pe un
dispozitiv USB ..........................................24
Utilizarea componentelor
opţionale audio..........................................26
Utilizarea adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT.............................27
Reglarea sunetului.....................................27
Schimbarea afişajului.................................28
Alte funcţii
Crearea propriului program
(Redare program).......................................29
Prezentare staţii radio................................30
Utilizarea funcţiilor timer.............................31
4
Altele
Ghid al problemelor de funcţionare........32
Mesaje...................................................37
Precauţii.................................................38
Specificaţii..............................................39
Tehnologie radio bluetooth.....................42
Dispozitive compatibile
cu acest sistem.......................................43
Ghid al pieselor şi elementelor de comandă
Acest manual explică modul de funcţionare folosind în special telecomanda,
dar aceleaşi comenzi pot fi executate folosind butoanele cu aceleaşi nume
sau nume similare de pe unitate.
Unitate (HCD-HX70BTR, HCD-HX50BTR/Receptor compact disc)
Panou frontal
Panou superior
Continuare
5
Telecomanda (RM-AMU009)
Indicator bluetooth (pagina 19,20)
Se aprinde când funcţia Bluetooth este
activă.
Tasta BLUETOOTH (pagina 17,19,20)
Apăsaţi pentru a realiza conexiunea,
pentru a deconecta sau pentru a realiza o
împerechere cu un dispozitiv Bluetooth.
Unitate: Control volum (pagina 13, 14, 17,
20, 24, 26).
Telecomandă: Tasta VOLUM +/- (pagina
13, 14, 17, 20, 24, 26, 31).
Rotiţi sau apăsaţi pentru a regla volumul.
Portul USB (pagina 21, 24, 43)
Se conectează la un dispozitiv USB
opţional.
Tasta
(pagina 12, 31, 36)
Apăsaţi pentru a porni unitatea.
Tasta
(deschis/închis) (pagina 13 )
Apăsaţi pentru a deschide sau a închide
suportul discului.
Indicator STANDBY (pagina 28, 32)
Se aprinde când sistemul este stins.
Jack-ul AUDIO IN (pagina 26)
Se conectează la o componentă audio
opţională.
Senzor telecomandă (pagina 32)
Jack-ul căştilor
Se conectează căştile.
6
Tastele de redare şi tastele de funcţionare
Unitate: Tasta BLUETOOTH
(redare/pauză) (pagina 16, 17)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia Bluetooth.
Apăsaţi pentru a porni sau a opri redarea
pieselor audio de pe un dispozitiv
Bluetooth (telefon mobil Bluetooth, etc.)
Unitate: Tasta
/CANCEL (stop/anulare)
(stop/anulare ) (pagina 13, 14, 16, 17, 19,
25)
Telecomandă: Tasta
(stop) (pagina 13,
14, 16, 17, 19,25)
Apăsaţi pentru a opri redarea.
Apăsaţi pentru a anula căutarea.
Unitate: Tasta USB
(redare/pauză)
(pagina 24)
Tasta SEARCH (căutare) (pagina 13, 25).
Apăsaţi pentru a selecta funcţia USB.
Apăsaţi pentru a intra sau pentru a ieşi din
Apăsaţi pentru a porni sau a opri redarea modul de căutare.
unui dispozitiv USB opţional.
Unitate: Tasta CD
( redare/pauză)
(pagina 13)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia CD.
Apăsaţi pentru a porni sau pentru a opri
redarea unui disc.
Telecomanda: Tasta
(redare), tasta
(pauză)
Apăsaţi pentru a porni sau a opri redarea.
Unitate:Tasta ENTER (pagina 13,16, 19,
21, 22, 25, 29)
Telecomanda:Tasta
(enter)
(pagina
12,13,16, 19,21, 22, 25, 29, 30, 31 )
Apăsaţi pentru a intra în modul de setare.
Tasta
(derulat înapoi/derulat
înainte) (pagina 13, 17, 23, 25, 29)
Apăsaţi pentru a selecta o piesă sau un
fişier.
Unitate: Tasta TUNER/BAND (pagina 14)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia TUNER.
Apăsaţi pentru a selecta modul de recepţie Unitate: Tasta TUNE +/- (tuning)(acordare)
FM sau AM.
(pagina 14)
Telecomandă: Tasta +/- (tuning)(acordare)
Unitate: Tasta FUNCTION (funcţie)(pagina (pagina 14, 30)
13, 14, 24, 26)
Apăsaţi pentru a acorda aparatul la staţia
Apăsaţi pentru a selecta funcţia.
radio dorită.
Telecomanda: Tasta FUNCTION +/(pagina 13, 14, 24, 26)
Tasta
+/- (selectare folder) (pagina
Apăsaţi pentru a selecta funcţia.
13,17,23, 25, 29)
Apăsaţi pentru a selecta folderul.
(derulare
înapoi/repede
înainte) (pagina 13, 16, 17, 25)
Apăsaţi pentru a găsi un punct într-o piesă
sau un fişier.
7
Tasta RETURN
apăsaţi pentru a reveni
Unitate: Tasta CD-USB SYNC/REC 1 la meniul anterior, atunci când folosiţi
(pagina 21, 22)
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT.
Apăsaţi pentru a înregistra de pe disc pe
dispozitivul USB opţional.
Tasta USB MENU (meniu USB)(pagina 22,
23)
Apăsaţi pentru a şterge fişiere şi foldere
audio de pe dispozitivul USB opţional.
Apăsaţi pentru a selecta ce memorie să se
citească dacă dispozitivul USB are mai
multe memorii.
Taste de sunet (pagina 27)
Unitate: tasta DSGX
Telecomandă:Tasta EQ
Apăsaţi pentru a selecta efectul de sunet.
Tasta
(pagina 12,31)
Apăsaţi pentru a selecta opţiunile meniului.
Tasta TUNER MEMORY (memorie tuner)
(pagina 30)
Apăsaţi pentru a preseta staţia radio.
Tasta PLAY MODE/TUNING MODE (mod
de redare/mod de căutare staţie radio)
(pagina 13, 14, 21, 25, 29, 30)
Apăsaţi pentru a selecta modul de redare a
unui CD, disc MP3 sau dispozitiv USB
opţional.
Apăsaţi pentru a selecta modul de căutare
staţii radio.
Tasta CLEAR (şterge)(pagina 17, 19, 29)
Apăsaţi pentru a şterge o piesă sau un
fişier pre-programat.
Apăsaţi pentru a şterge informaţiile despre Tasta REPEAT/FM MODE (repetare/mod
perechile înregistrate ale dispozitivului FM) (pagina 13, 14, 25)
Bluetooth.
Apăsaţi pentru a asculta în mod repetat
discul, o singură piesă sau un fişier.
Apăsaţi pentru a selecta modul de recepţie
Tasta TIMER MENU (pagina 12, 31)
FM (mono sau stereo).
Apăsaţi pentru a seta ceasul sau Play
Timer (programul de redare).
Tasta SLEEP (oprire presetată) (pagina
31)
Tasta TOOL MENU (meniu instrumente)
Apăsaţi pentru a seta ora de oprire a
Apăsaţi pentru a selecta un meniu atunci redării.
când folosiţi un adaptor DIGITAL MEDIA
PORT.
Tasta DISPLAY (afişare)(pagina 17,28)
Apăsaţi pentru a schimba informaţia pe
Compartiment baterii (pagina 12)
display.
8
Informaţii pe display
Redare/Pauză
Format audio
BLUETOOTH
Se aprinde când funcţia Bluetooth este
selectată.
Mod de redare (pagina 13, 25)
DSGX (pagina 27)
Mod de recepţie tuner (pagina 14)
Recepţie tuner (pagina 14)
Timer (pagina 31)
Înregistrare CD-USB (pagina 21)
Informaţie text.
Indicator USB MEMORY (USB de
memorie)
Se aprinde când un dispozitiv USB este
conectat.
9
Operaţiuni preliminare
Conectarea sigură a sistemului
În scopul demonstraţiei este folosit un aparat CMT-HX50BTR.
Priza de perete
Difuzor dreapta
Difuzor stânga
Antenă fir FM (se extinde orizontal)
Parte albă pentru modelul Nord American
Parte maro pentru alte modele
Antenă circulară AM
10
Difuzoare
Conectaţi cablurile difuzoarelor în jackurile SPEAKER (difuzor).
Pentru CMT-HX70BTR, conectaţi celălalt
capăt al cablurilor la terminalele
difuzoarelor aşa cum este prezentat mai
jos.
Introduceţi numai porţiunea neizolată şi
apoi strângeţi piuliţa în sens orar
Note:
•
Adaptoarele DIGITAL MEDIA PORT
disponibile pot fi diferite în funcţie de zonă.
•
Nu conectaţi alt adaptor decât DIGITAL
MEDIA PORT.
•
Nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT
la /de la DMIMPORT în timp ce sistemul
este pornit.
•
Când folosiţi un adaptor DIGITAL MEDIA
PORT care are funcţie de ieşire video,
conectaţi adaptorul direct la TV.
Când transportaţi acest sistem
1 Scoateţi discul pentru a proteja
Negru
Roşu
Roşu
mecanismul CD-ului.
2 Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/(sau FUNCTION pe unitate)
selecta funcţia CD.
Alimentare
Pentru modelele cu selecţie de tensiune,
setaţi VOLTAGE SELECTOR (selectorul
de tensiune) pe tensiunea folosită local.
Conectaţi cablul de alimentare la o priză
de perete . Dacă fişa nu se potriveşte cu
priza din perete,detaşaţi adaptorul de fişă
furnizat (numai pentru modelele echipate
cu un adaptor).
Antene
Găsiţi o locaţie şi o orientare care oferă
o bună recepţie şi apoi setaţi antena.
Ţineţi antenele departe de cablurile
difuzoarelor, cele de alimentare şi cablul
USB pentru a preîntâmpina perturbaţiile.
pentru a
3 Ţineţi apăsat SEARCH (căutare)
pe
unitate şi apăsaţi
pe unitate
până apare „STANDBY”.
4 După apariţia „LOCK”, scoateţi cablu de
alimentare.
Suporţi difuzor
Pentru a preveni alunecarea difuzoarelor
aplicaţi pe talpa acestora suporţii furnizaţi.
DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
Conectaţi adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT. Trebuie să conectaţi adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT la un dispozitiv
audio opţional (player audio portabil, etc.)
11
Pentru a folosi telecomanda
Deschideţi compartimentul pentru baterii
şi introduceţi cele două baterii R6
(tip AA),întâi capătul cu
, corespunzător
cu polaritatea, aşa cum este prezentat
mai jos.
Setarea orei
Folosiţi tastele de pe telecomandă pentru
a seta ceasul.
1 Apăsaţi
pentru a porni
sistemul.
2 Apăsaţi TIMER MENU
Indicatorul orei se aprinde intermitent
pe afişaj.
Dacă pe afişaj apare “PLAY SET?”,
apăsaţi
în mod repetat
pentru a selecta “CLOCK SET?” apoi
apăsaţi .
Note
•
În condiţii normale de utilizare, bateriile ar
trebui să ţină aproximativ şase luni.
•
Nu amestecaţi baterii noi cu baterii vechi,
sau tipuri diferite de baterii.
•
Dacă nu folosiţi telecomanda pentru o
perioadă mai lungă de timp, scoateţi
bateriile pentru a preîntâmpina scurgerea
acestora şi coroziunea.
3 Apăsaţi
în mod repetat pentru
a seta ora, apoi apăsaţi
4 Folosiţi aceeaşi metodă pentru a seta
minutele.
Setările ceasului se vor pierde, dacă
deconectaţi cablul de alimentare, sau
dacă intervine o pană de curent.
Pentru a afişa ceasul când sistemul
este oprit
Apăsaţi DISPLAY
Ceasul este afişat
pentru aprox. 8 secunde.
12
Alte funcţii
Funcţii de bază
Pentru
Redarea unui CD/disc MP3
1 Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/.
(sau FUNCTION pe unitate)
2 Introduceţi un disc.
Apăsaţi
pe unitate, apoi aşezaţi
un disc cu eticheta în sus, pe suportul
discului.
A pune în pauză
redarea
Opri redarea
A selecta o
piesă sau un
disc MP3
A selecta o
piesă sau un
fişier
Selectaţi un
folder sau un
fişier de pe
discul MP3 în
timpul afişării
numelui
acestora pe
display.
Pentru a închide suportul discului, apăsaţi
din nou
pe unitate. Nu forţaţi închiderea
suportului cu degetul,
deoarece puteţi avaria sistemul.
3 Porniţi redarea
Apăsaţi
(sau CD
pe unitate)
4 Reglaţi volumul
Apăsaţi VOLUME +/- (sau rotiţi butonul
VOLUME de pe unitate)
Apăsaţi
(sau
CD
pe unitate)
Pentru
a
relua
redarea,
apăsaţi
butonul din nou.
Apăsaţi SEARCH
(căutare) pe unitate.
Apăsaţi
pentru a selecta
folderul dorit, apoi
apăsaţi
(sau ENTER pe
unitate)
Apăsaţi
pentru a selecta
fişierul dorit, apoi
apăsaţi
(sau
ENTER pe unitate)
A găsi un punct
într-o piesă sau
un fişier
Ţineţi
apăsat în timpul
redării şi eliberaţi
butonul în punctul
dorit.
A selecta redare Butonul REPEAT
repetată
în mod repetat
până apare “REP”
sau „REP1”
Pentru a schimba modul de redare
În timp ce playerul este oprit apăsaţi PLAY
MODE
în mod repetat. Puteţi selecta
redare normală (
pentru toate
fişierele MP3 din fişier sau de pe disc ),
redare amestecată ( „SHUF” sau
„
SHUF”), sau redare programată
(„PGM”).
* Când se redă un disc CD-DA, butonul
(SHUF) realizează aceeaşi funcţie
cu redare (amestecată) normală.
13
Note despre redarea repetată
• Toate piesele sau fişierele de pe un disc sunt
redate în mod repetat de cinci ori.
• „REP 1” indică faptul că o singură piesă sau
fişier este repetat până îl opriţi.
Note despre redarea discurilor MP3
• Nu salvaţi pe un disc care are fişiere MP3,
fişiere de alt tip sau foldere care nu vă sunt
necesare.
• Folderele care nu au fişiere MP3 sunt sărite.
• Fişierele MP3 sunt redate în ordinea în care
sunt înregistrate pe disc.
• Sistemul poate reda numai fişierele MP3 care
au extensia “.MP3”.
• Dacă pe disc sunt fişiere care au extensia
“.MP3”, dar nu sunt fişiere MP3, unitatea
poate produce zgomot sau se poate defecta.
• Numărul maxim de :
foldere este 255 (inclusiv folderul
rădăcină).
fişiere MP3 este 511.
fişiere şi foldere MP3 care pot fi
conţinute pe un singur disc este de
512.
nivele de folder (structura arbore a
fişierelor) este 8.
• Nu se poate garanta compatibilitatea cu toate
programele de codificare/scriere MP3,
dispozitive de înregistrare şi media de
înregistrare. Discurile MP3 necompatibile pot
produce zgomot sau sunt redate cu
întreruperi sau nu sunt redate deloc.
Note despre redarea discurilor multi-sesiune
• Dacă discul începe cu o sesiune CD-DA (sau
MP3), este recunoscut ca disc CD-DA (sau
MP3) şi celelalte sesiuni nu sunt redate
deloc.
• Un disc cu un format CD mixt este
recunoscut ca disc (audio) CD-DA.
Ascultarea radioului
1 Selectaţi „TUNER FM” sau „TUNER
AM”.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
(funcţie) +/- ( sau TUNER/BAND pe
unitate).. .
2 Selectaţi modul de căutare staţie radio.
Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE
până apare „AUTO”.
3 Alegerea staţiei radio dorite.
Apăsaţi +/- (sau TUNE +/- pe unitate)
Scanarea se opreşte în mod automat
când găseşte o staţie radio, apoi apare
“TUNED” şi “ST” (numai pentru
programe stereo).
Când selectaţi o staţie radio care oferă
servicii RDS, numele staţiei apare pe
display (numai la modelele europene)
4 Reglarea volumului
Apăsaţi VOLUME +/- (sau rotiţi
butonul VOLUME pe unitate)
Pentru a opri scanarea automată
Apăsaţi
Pentru a selecta o staţie radio cu un
semnal slab
Dacă nu apare TUNED şi scanarea nu se
opreşte, apăsaţi TUNING MODE
în
mod repetat până apare “AUTO” şi
dispare “PRESET”, apoi apăsaţi în mod
repetat +/- (sau TUNE +/- pe unitate)
pentru a selecta staţia radio dorită.
Pentru a reduce zgomotul static la o
staţie radio cu semnal slab
Apăsaţi în mod repetat FM MODE până
apare “MONO”, pentru a opri recepţia
stereo.
14
Folosirea funcţiei Bluetooth
Sistemul suportă profile A2DP şi AVRCP.
pentru detalii despre tehnologia radio
Bluetooth
se
va
vedea
capitolul
“Tehnologie radio Bluetooth” (pagina 42).
Căutaţi pe site-urile următoare ultimele
informaţii despre dispozitivele compatibile.
Pentru clienţii din S.U.A.:
<http://www.sony.com/shelfsupport/>
Pentru clienţii din Canada:
Engleză<http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Franceză<http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Pentru
clienţii
din
Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
Pentru clienţii din America Latină:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Pentru clienţi din Asia şi Oceania:
<http://www.sony-asia.com/support>
Ascultare muzică la un
telefon mobil cu Bluetooth
sau la un dispozitiv
Puteţi asculta muzică la un telefon mobil
cu Bluetooth sau la un dispozitiv Bluetooth
printr-o conexiune radio.
Pentru a asculta muzică cu acest sistem,
la un dispozitiv Bluetooth, urmaţi
procedura de mai jos.
Împerecherea acestui
dispozitiv Bluetooth
sistem
cu
un
Conectarea la dispozitive înregistrate
Redarea pieselor audio de pe un dispozitiv
Bluetooth.
Pentru detalii despre modul de funcţionare
al unui dispozitiv Bluetooth consultaţi
manualul furnizat odată cu dispozitivul
Bluetooth.
Continuare
15
Împerecherea acestui sistem cu
un dispozitiv Bluetooth
Împerecherea este o operaţie în care
dispozitive Bluetooth se pot interconecta
(îşi reţin reciproc numele unice). Utilizaţi
procedura de mai jos pentru a împerechea
sistemul cu propriul dispozitiv Bluetooth.
Odată împerecherea realizată nu este
necesar să se mai realizeze încă odată.
Dacă împerecherea este realizată treceţi
la “Redarea pieselor audio de pe un
dispozitiv Bluetooth” (pagina 17).
1 Pentru conectare plasaţi dispozitivul
Bluetooth la distanţă de 1 m faţă de
sistemul la care urmează să îl conectaţi.
2 Selectaţi funcţia Bluetooth.
Apăsaţi BLUETOOTH
pe unitate.
3 Operaţi dispozitivul Bluetooth în
16
4 Introduceţi codul PIN.
În funcţie de tipul dispozitivului
Bluetooth poate fi necesară
introducerea codului PIN.
Când apare pe afişaj “PIN?” şi un
cronometru, introduceţi codul PIN după
cum urmeză:
Apăsaţi
şi
pe telecomandă (sau
şi
...
pe unitate)pentru a
introduce acelaşi cod pe care l-aţi
introdus pe dispozitivul Bluetooth şi apoi
apăsaţi
( sau ENTER pe unitate)
Odată împerecherea terminată şi
conexiunea stabilită, sistemul afişează
următoarele schimbări: “Connect” (se
conectează) şi apoi numele
dispozitivului Bluetooth.
vederea realizării operaţiei de
împerechere.
Pentru detalii despre modul de
funcţionare al unui dispozitiv Bluetooth
consultaţi manualul furnizat odată cu
dispozitivul Bluetooth.
Pentru a anula partea cu
introducerea codului PIN
Apăsaţi
Dacă încă se mai cere introducerea
codului PIN, stingeţi dispozitivul
Bluetooth.
Cînd căutaţi acest sistem cu dispozitivul
Bluetooth, în funcţie de tipul de
...dispozitiv Bluetooth folosit, pe afişajul
acestuia, poate apare o listă cu
dispozitivele găsite.
Acest sistem poate apare ca : “CMTHX70BTR” sau “CMT-HX50BTR”, în
funcţie de model.
Cînd stabiliţi o conexiune cu acest
sistem selectaţi profilul audio(A2DP,
AVRCP) la dispozitivul Bluetooth. Dacă
dispozitivul Bluetooth nu acceptă profilul
AVRCP, nu puteţi realiza cu sistemul
redarea melodiilor, sau alte operaţii
(pagina 17).
Note
• În funcţie de dispozitiv, codul de intrare mai
poate fi numit “Passcode”(cod de trecere),
“PIN code” (cod PIN), “PIN number”
(număr PIN), sau “Password” (parolă), etc.
• Acest sistem acceptă numai coduri
numerice până la 4 cifre.
• Starea sistemului de standby a împerecherii
este anulată după 30 de secunde.
• Dacă împerecherea nu reuşeşte, reluaţi
procedura de la pasul 1.
• Când este conectat la un dispozitiv
Bluetooth, acest sistem nu poate fi
detectat şi nu se poate realiza o conexiune
cu un alt dispozitiv Bluetooth.
Pentru a şterge toate informaţiile
înregistrate despre împerechere
1 Apăsaţi BLUETOOTH
pe
unitate.
Când sistemul este conectat la un
dispozitiv Bluetooth ( când pe display-ul
sistemului apar: numele dispozitivului
Bluetooth sau alte informaţii) apăsaţi pe
unitate şi ţineţi apăsat BLUETOOTH..
timp de 2 secunde pentru a pune
sistemul în modul standby Bluetooth.
2 Apăsaţi CLEAR(ştergere)
.
Se va afişa “Delete?”(ştergeţi?)
3 Apăsaţi
(sau ENTER pe unitate)
Se va afişa „Complete!” (complet) şi
toate informaţiile despre împerechere se
vor şterge.
Notă
După realizarea acestei operaţii, pentru a vă
conecta la un dispozitiv Bluetooth trebuie să
introduceţi codul PIN din nou.
Redare piese audio de pe un
dispozitiv Bluetooth
Puteţi
folosi
dispozitivul
Bluetooth
conectându-l la sistem prin intermediul
AVRCP.
1 Selectaţi funcţia Bluetooth.
Apăsaţi BLUETOOTH
unitate.
3 Porneşte redarea.
Apăsaţi
(sau BLUETOOTH
pe unitate)
În funcţie de dispozitivul Bluetooth,
înainte de realizarea acestei operaţii
este posibil să fie necesară rularea
soft-ului AV a dispozitivului Bluetooth
4 Reglarea volumului.
Apăsaţi VOLUME +/- (sau rotiţi butonul
VOLUME pe unitate)
Pentru a verifica adresa unui
dispozitiv Bluetooth conectat
Apăsaţi DISPLAY
în timp ce apare
numele dispozitivului Bluetooth pe displayul sistemului.
Timp de 8 secunde se va afişa adresa
dispozitivului Bluetooth.
Pentru a anula conexiunea cu un
dispozitiv Bluetooth
Apăsaţi pe unitate şi ţineţi apăsat
BLUETOOTH
timp de 2 secunde până
apare “Disconect”(deconectează) sau
până când dispare informaţia (numele
dispozitivului, etc) de pe display.
Alte funcţii
Pentru
A pune în pauză
redarea
pe
2 Stabiliţi conexiunea de la dispozitivul
Bluetooth.
Pentru detalii despre modul de
funcţionare al unui dispozitiv Bluetooth
consultaţi manualul furnizat odată cu
dispozitivul Bluetooth.
Odată conexiunea stabilită, sistemul
afişează următoarele schimbări:
“Connect” (se conectează) şi apoi
numele dispozitivului Bluetooth.
Apăsaţi
(sau
BLUETOOTH
pe unitate)
Opri redarea
Selecta
un
folder
Selecta un fişier
Găsi un punct
într-un fişier
Ţineţi apăsat
Notă
Se poate ca pentru unele dispozitive Bluetooth
aceste funcţii să nu fie disponibile. În plus,
funcţiile pot diferi în funcţie de dispozitivul
Bluetooth conectat.
Continuare
17
Note despre conexiunile cu dispozitive
Bluetooth
• Dacă nu vă puteţi conecta cu un dispozitiv
Bluetooth împerecheat, încercaţi să
realizaţi din nou operaţia de împerechere
între sistem şi dispozitivul Bluetooth.
• În funcţie de dispozitivul Bluetooth, puteţi
regla volumul folosind comenzile de la
acesta.
• Când tasta BLUETOOTH
de pe
unitate este apăsată în timpul conexiunii
cu căştile Bluetooth, poate să dureze ceva
mai mult timp până la conectarea cu
sistemul a unui alt dispozitiv Bluetooth.
• Folosiţi cu sistemul dispozitive Bluetooth
compatibile A2DP sau A2DP şi AVRCP
într-un mediu peer-to-peer.
Sfat
Dispozitive Bluetooth care au fost conectate cu
acest sistem în trecut sunt înregistrate cu acest
sistem.
Când nu există o conexiune Bluetooth, puteţi să
conectaţi cu uşurinţă sistemul la un dispozitiv
Bluetooth apăsând BLUETOOTH
pe unitate. (Conexiunea este
încercată cu până la 3 dispozitive, începând cu
cel mai recent conectat, iar încercarea ia sfârşit
cand se realizează conexiunea). În funcţie de
tipul de dispozitiv Bluetooth folosit, această
funcţie poate să nu fie disponibilă.
Dacă o conexiune nu poate fi realizată, sistemul
se întoarce la modul standby.
18
Ascultare muzică la acest sistem
folosind căştile Bluetooth
Puteţi asculta muzică redată la acest
sistem folosind căştile Bluetooth, într-o
conexiune radio.
Executaţi procedura de mai jos pentru a
asculta muzică la acest sistem folosind
căştile Bluetooth.
Împerecherea sistemul cu căştile
Bluetooth
Conectarea cu căştile înregistrate
Redarea pieselor audio de pe sistem
Pentru detalii despre modul de funcţionare
al căştilor Bluetooth consultaţi manualul
furnizat odată cu căştile Bluetooth.
Împerecherea acestui sistem cu
căşti Bluetooth
Împerecherea este o operaţie în care
dispozitive Bluetooth se pot interconecta
(îşi reţin reciproc numele unice). Utilizaţi
procedura de mai jos pentru a împerechea
sistemul cu căştile Bluetooth. Odată
împerecherea realizată nu este necesar
să se mai realizeze încă odată. Dacă
împerecherea este realizată treceţi la
“Redarea pieselor audio pe acest sistem”
(pagina 20).
1 Selectaţi o funcţie, alta decât funcţia
Bluetooth.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
(funcţie) +/- (sau FUNCTION pe
unitate)
2 Pentru conectare plasaţi căştile
Bluetooth la distanţă de 1 m faţă de
sistemul la care urmează să le
conectaţi.
3 Puneţi căştile Bluetooth în modul de
împerechere
Pentru detalii despre modul de
funcţionare al căştilor Bluetooth
consultaţi manualul furnizat odată cu
căştile Bluetooth.
4 Apăsaţi şi ţineţi apăsat BLUETOOTH
pe unitate pentru aproximativ 7secunde,
până se aprinde intermitent
Se opreşte sunetul în difuzoare.
5 Introduceţi codul PIN.
Executaţi aceeaşi procedură ca în pasul
4 din „Împerecherea acestui sistem cu
un dispozitiv Bluetooth” (pagina 16).
Odată împerecherea terminată şi
conexiunea stabilită, sistemul afişează
următoarele schimbări: “Connect” (se
conectează) şi apoi numele
dispozitivului Bluetooth.
Pentru a anula partea cu
introducerea codului
Apăsaţi
Note
• În funcţie de dispozitiv, codul de intrare mai
poate fi numit “Passcode”(cod de trecere),
“PIN code” (cod PIN), “PIN number”
(număr PIN), sau “Password” (parolă), etc.
• Acest sistem acceptă numai coduri
numerice până la 4 cifre.
• Starea sistemului de standby a împerecherii
este anulată după 30 de secunde.
• Dacă împerecherea nu reuşeşte, reluaţi
procedura de la pasul 1.
• Când este conectat la un dispozitiv
Bluetooth, acest sistem nu poate fi
detectat şi nu se poate realiza o conexiune
cu un alt dispozitiv Bluetooth.
• Dacă în jurul sistemului se găsesc şi alte
dispozitive Bluetooth se poate ca
împerecherea să nu reuşească. În acest
caz, stingeţi celelalte dispozitive Bluetooth.
Pentru a şterge toate informaţiile
despre împerechere
1 Apăsaţi BLUETOOTH
pe
unitate.
Când sistemul este conectat la un
dispozitiv Bluetooth ( când pe display-ul
sistemului apar: numele dispozitivului
Bluetooth sau alte informaţii) apăsaţi pe
unitate şi ţineţi apăsat BLUETOOTH
timp de 2 secunde pentru a pune
sistemul în modul standby Bluetooth.
2 Apăsaţi CLEAR (ştergere)
.
Se va afişa “Delete?”(ştergeţi?)
3 Apăsaţi
(sau ENTER pe unitate)
Se va afişa „Complete!” (complet) şi
toate informaţiile despre împerechere se
vor şterge.
Notă
După realizarea acestei operaţii, pentru a vă
conecta la un dispozitiv Bluetooth trebuie să
introduceţi codul PIN din nou.
Continuare
19
Ascultare muzică la acest sistem
Puteţi controla acest sistem folosind
căştile
Bluetooth
prin
conectarea
sistemului la căştile Bluetooth folosind
AVRCP.
1 Selectaţi o funcţie, alta decât funcţia
Bluetooth.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
(funcţie) +/- (sau FUNCTION pe
unitate)
2 Stabiliţi conexiunea cu căştile
Bluetooth.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat BLUETOOTH
pe unitate timp de 2 secunde până se
aprinde intermitent indicatorul
BLUETOOTH, apoi eliberaţi butonul.
Sunetul de la difuzoare se opreşte.
Dacă mai multe dispozitive Bluetooth, la
care sistemul a fost conectat în trecut,
se află în preajma acestuia, sistemul
încearcă să să se conecteze cu până la
3 din cele mai recente dispozitive
conectate.
(Se încearcă conexiunea cu până la 3
dispozitive, începând cu cel mai recent
conectat şi încercarea ia sfârşit când
se realizează conexiunea.)
Odată conexiunea stabilită, sistemul
afişează următoarele schimbări:
“Connect” (se conectează) şi apoi
numele dispozitivului Bluetooth.
3 Porniţi redarea pentru piesele audio
pentru funcţia selectată la pasul 1.
În funcţie de tipul de căşti Bluetooth,
puteţi controla acest sistem (redare,
control volum, etc.) folosind comenzile
căştilor.
Pentru detalii despre modul de
funcţionare al căştilor Bluetooth
consultaţi manualul furnizat odată cu
căştile Bluetooth.
4 Reglarea volumului.
Apăsaţi VOLUME +/- (sau rotiţi butonul
VOLUME pe unitate)
20
Pentru a anula conexiunea cu
căştile Bluetooth
Apăsaţi pe unitate şi ţineţi apăsat
BLUETOOTH
timp de 2 secunde până
când se stinge indicatorul
Se aude sunetul în difuzoare.
Note
• Dacă nu vă puteţi conecta cu un dispozitiv
Bluetooth împerecheat, încercaţi să
realizaţi din nou operaţia de împerechere
între sistem şi dispozitivul Bluetooth.
• Când sistemul trece pe o funcţie diferită de
Bluetooth şi tasta BLUETOOTH
de pe
unitate este apăsată pe timpul conexiunii
cu dispozitivul Bluetooth, poate să dureze
ceva mai mult timp până la conectarea cu
căştile Bluetooth.
• Acest sistem stochează setări de volum
separate pentru căştile Bluetooth, de cele
pentru difuzoare şi căşti
.
• Folosiţi cu sistemul dispozitive Bluetooth
compatibile A2DP sau A2DP şi AVRCP
într-un mediu peer-to-peer.
Înregistrarea de pe un disc pe
un dispozitiv USB
Puteţi conecta un dispozitiv USB la portul
(USB) al unităţii
şi puteţi înregistra
muzică de pe un disc pe un dispozitiv
USB.
Puteţi înregistra numai de pe un disc CDDA sau MP3.
Formatul audio al fişierelor înregistrate de
acest sistem este MP3.
Viteza aproximativă a înregistrării de pe
un CD este de 1MB pe minut de
înregistrare. Viteza poate fi mai mare
atunci când se înregistrază de pe un disc
MP3.
Vedeţi capitolul “Dispozitive USB” (pagina
43), pentru o listă cu dispozitive USB care
pot fi conectate la acest sistem.
Înregistrare sincronă
2 Selectaţi funcţia CD, apoi încărcaţi
discul pe care vreţi sa-l înregistraţi.
3 Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE
pentru a selecta modul de redare, când
CD playerul este oprit.
Dacă începeţi înregistrarea în modul de
redare amestecat, repetat sau
programat, modul de redare trece
automat pe modul normal de redare
(când nu sunt programate piese sau
fişiere MP3).
Pentru detalii despre modul de redare,
vedeţi capitolul “Pentru a schimba
modul de redare ”(pagina 13).
4 Apăsaţi CD-USB SYNC/REC1
Puteţi înregistra un disc întreg pe un
dispozitiv USB.
1 Conectaţi un dispozitiv USB
înregistrabil la portul
(USB)
cum este prezentat mai jos.
Când este necesară o conexiune cu cablu
USB , conectaţi cablul USB furnizat odată
cu dispozitivul USB.
Consultaţi manualul de funcţionare
furnizat odată cu dispozitivul USB, pentru
detalii despre metoda de conectare.
aşa
pe
unitate.
REC se aprinde intermitent, iar
displayul afişează pe rând: “CD
SYNC”, “xxxMB Free”(spaţiul rămas pe
dispozitivul USB) şi “Push ENTER”
(apasă Enter).
Dispozitivul USB aşteaptă să fie
înregistrat , iar CD playerul se opreşte
din redare.
5 Apăsaţi
(sau ENTER pe unitate)
Începe înregistrarea.
Când înregistrarea este completă, CD
playerul şi dispozitivul USB se opresc
automat.
Continuare
21
Puteţi să înregistraţi cu uşurinţă pe
dispozitivul USB, piesa sau fişierul MP3
care se redă în mod curent.
Pentru a selecta destinaţia de
înregistrare pe dispozitivul USB
Dacă dispozitivul USB are mai multe
memorii (de exemplu, memorie internă şi
memorie pe card), puteţi selecta ce
memorie să citescă şi apoi să porniţi
înregistrarea.
1 Conectaţi un dispozitiv înregistrabil
1 Conectaţi dispozitivul USB la portul
Înregistrarea unei singure piese
sau fişier MP3 în timpul redării
(REC1)
USB la portul
(USB)
2 Selectaţi funcţia CD, apoi încărcaţi
discul pe care vreţi să-l înregistraţi.
3 Selectaţi piesa sau fişierul MP3 pe care
vreţi sa-l înregistraţi, apoi porniţi
redarea.
4 Apăsaţi CD-USB SYNC/REC1
pe
unitate în timp ce piesa sau fişierul
selectat este redat.
REC se aprinde intermitent, iar
displayul afişează pe rând: “REC1”,
“xxxMB Free”(spaţiul rămas pe
dispozitivul USB) şi “Push ENTER”
(apasă Enter).
Dispozitivul USB aşteaptă să fie
înregistrat , iar CD playerul se opreşte
din redare.
5 Apăsaţi
(sau ENTER pe unitate)
Începe înregistrarea. Când
înregistrarea este completă, CD
playerul continuă să funcţioneze.
(USB)
.
2 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
(funcţie) +/- (sau FUNCTION pe unitate)
3 Apăsaţi USB MENU
pe unitatea
aflată în modul STOP.
Va apare “Select?”(selectaţi?). Dacă
se selectează un fişier audio sau un
folder va apare în loc “Erase?”
(ştergeţi?). Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta
“Select?”.
4 Apăsaţi
(sau ENTER pe unitate)
Apare numele unei memorii.
Numele afişat depinde de specificaţia
dispozitivului USB.
5 Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta memoria.
Treceţi la pasul 6 dacă nu puteţi selecta
decât o memorie. Pentru a anula
această operaţie apăsaţi
6 Apăsaţi (sau ENTER pe unitate)
7 Începeţi înregistrarea urmând paşii 2 la
5 ai “Înregistrării sincrone” sau
“Înregistrarea unei singure piese sau
fişier MP3 în timpul redării (REC1)”.
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi
22
Pentru a şterge dispozitivul USB
1 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
(funcţie) +/- (sau FUNCTION pe
unitate)
2 Ţineţi apăsat
pe unitate în
modul STOP până apare “No
device”(nici un dispozitiv).
3 Scoateţi dispozitivul USB.
Pentru a şterge fişierele audio sau
folderele de pe dispozitivul USB
Puteţi şterge fişiere audio sau foldere de
pe dispozitivul USB.
1 Conectaţi un dispozitiv USB la portul
(USB)
.
Reguli de generare folder sau fişier
Când se înregistrează pentru prima dată
pe un dispozitiv USB, un folder “MUSIC”
(muzică)
este
creat
imediat
sub
“ROOT”(rădăcină). Folderele şi fişierele
sunt generate în acest folder “MUSIC”, în
funcţie de metoda de înregistrare, după
cum urmează:
1)
Înregistrare sincronă
Sursă de
Nume
Nume fişier
înregistrare
folder
MP3
Acelaşi cu cel al sursei de
2)
înregistrare
CD-DA
„CDDA001” „TRACK001”
3)
Înregistrare REC1
Sursă de
Nume
înregistrare
folder
MP3
„REC1”
2 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
(funcţie) +/- (sau FUNCTION pe
unitate)
3 Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a selecta
fişierul audio sau folderul pe care vreţi
să-l ştergeţi.
4 Apăsaţi USB MENU
pe unitate .
Va apare “Erase?”(ştergeţi?).
5 Apăsaţi
(sau ENTER pe unitate)
Pe display va apare “Track
Erase?”(ştergere piesă?) sau “Folder
Erase?”( ştergere folder?).
Pentru a anula operaţia de ştergere
apăsaţi
4)
CD-DA
Nume fişier
5)
Acelaşi cu
cel al sursei
de
2)
înregistrare
„TRACK001”
4)
1)
În modul Program Play (redare
programată), numele folderului este
“PGM_xxx” şi numele fişierului depinde
de sursa de înregistrare (disc CD-DA
sau disc MP3).
2)
Sunt atribuite numelui pâna la 32 de
caractere.
3)
Numerele folderelor sunt atribuite
consecutiv până la maximum 999
(inclusiv folderele “ROOT”(rădăcină) şi
“MUSIC” (muzica)).
4)
Numerele fişierelor sunt atribuite
consecutiv.
5)
Un fişier nou este înregistrat în folderul
„REC1” de fiecare dată când este
executată înregistrarea REC1.
6 Apăsaţi
(sau ENTER pe unitate)
Fişierul audio sau folderul selectat
este şters.
Continuare
23
Note
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
înregistrării sau operaţiunilor de ştergere.
Datele de pe dispozitiv pot deveni corupte
sau puteţi avaria dispozitivul în sine.
• Nu conectaţi sistemul şi dispozitivul USB
printr-un hub USB.
• Când înregistraţi de pe un CD, piesele sunt
înregistrate în format MP3 la 128 kbps.
Când înregistraţi de pe discuri MP3
piesele sunt înregistrate cu acelaşi bit rate
ca fişierele originale.
• Când înregistraţi de pe un disc MP3, nu
există sunet şi este afişat textul “High
Speed”.
• Informaţia text de pe CD nu este
înregistrată în fişierele MP3 create.
• Dacă intrerupeţi înregistrarea la jumătate,
un fişier MP3 este creat până la punctul în
care înregistrarea a fost oprită.
• Înregistrarea se opreşte automat dacă:
Se consumă spaţiul existent pe
dispozitivul USB în timpul înregistrării.
Numărul de fişiere de pe dispozitivul
USB atinge limita de fişiere pe care le
poate recunoaşte sistemul.
• Numărul maxim de fişiere şi foldere audio
pe care poate sa le conţină un singur
dispozitiv USB este de 999 (inclusiv
folderele “ROOT” şi “MUSIC”).
Numărul maxim de fişiere şi foldere poate
varia în funcţie de structura folderelor şi a
fişierelor audio.
• Nu puteţi şterge foldere şi fişiere audio în
modul “Shuffle play” sau “Program play”.
• Dacă folderul care urmează a fi şters
conţine fişiere în format non-MP3/
WMA/AAC, acestea nu vor fi şterse.
• Dacă un folder sau un fişier cu acelaşi
nume cu cel pe care doriţi să îl înregistraţi
există deja pe dispozitivul USB, numelui
acestuia i se va adăuga o cifră
consecutivă, fără a se înlocui folderul sau
fişierul original.
Redarea pieselor de pe un
dispozitiv USB
Puteţi asculta muzică stocată pe un
dispozitiv USB
Formatele audio care pot fi redate de
acest sistem sunt urmatoarele:
MP3*/WMA*/AAC*
Vedeţi “Dispozitive USB” (pagina 43)
pentru o listă de dispozitive USB care pot
fi conectate la acest sistem.
*Fişierele protejate prin copyright
(Managementul Drepturilor Digitale) nu pot fi
redate de acest sistem.
Nu vor fi redate fişierele descărcate de pe
magazine online de muzică.
1 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
(funcţie) +/- (sau FUNCTION
pe unitate)
2 Conectaţi un dispozitiv USB opţional la
portul
(USB) .
Când conectaţi dispozitivul USB,
afişajul se schimbă după cum urmează:
“Reading”
“Storage Drive*”
*Când conectaţi medii de stocare USB,
eticheta, dacă există, este afişată în
continuare.
Notă
Poate dura aproximativ 10 secunde până la
apariţia mesajului “Reading” în funcţie de
tipul de dispozitiv USB conectat.
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi
unitate) .
(sau USB
pe
4 Reglaţi volumul.
Apăsaţi VOLUME +/- (sau rotiţi butonul
VOLUME pe unitate)
24
Alte funcţii
Pentru
Apăsaţi
A
întrerupe
(sau USB
pe
redarea
unitate)
. Pentru a
relua redarea, apăsaţi
butonul din nou.
A opri redarea
Pentru a relua
redarea, apăsaţi
(sau USB
pe
unitate)
.Pentru a
anula reluarea redării,
apăsaţi
din nou.
A selecta un
folder
A selecta un
fişier
Selectaţi
un
folder sau un
fişier
când
acestea sunt
afişate
pe
display-ul
2)
sistemului
Apăsaţi SEARCH
(căutare) pe unitate.
Apăsaţi
pentru a selecta folderul
dorit, apoi apăsaţi
(sau ENTER pe
. Apăsaţi
unitate)
pentru a
selecta fişierul dorit,
apoi apăsaţi
(sau ENTER pe
unitate).
A găsi o parte Ţineţi apăsat
dintr-un fişier
în timpul redării, apoi
eliberaţi
butonul
la
partea dorită.
A
selecta Apăsaţi
REPEAT
modul “Repeat în mod repetat, până
Play”
când “REP” sau “REP1”
apare pe display.
Deconecta
dispozitivul
USB
1)
Ţineţi apăsat
pe
unitate până când “No
Device” apare pe afişaj,
apoi
deconectaţi
dispozitivul USB.
În timp ce redă un fişier VBR MP3/WMA,
sistemul poate relua redarea de la un
alt punct.
2)
Puteţi căuta după informaţii diferite, precum
album sau gen pentru muzică digitală.
Pentru a schimba modul de redare
Apăsaţi PLAY MODE
în mod repetat
cât timp dispozitivul USB este oprit. Puteţi
selecta redarea normală („
” pentru
toate fişierele din folderul de pe
dispozitivul USB), redarea la întâmplare
(“SHUF” sau “
SHUF”) sau redarea
programată („PGM”).
Note despre dispozitivul USB
• Nu puteţi schimba modul de redare în
timpul redării.
• Redarea poate fi uşor întârziată atunci
când:
- Structura folderului este complexă.
- Capacitatea de stocare este foarte
mare.
• Când dispozitivul USB este introdus,
sistemul citeşte toate fişierele de pe
dispozitiv. Dacă sunt multe foldere
sau fişiere pe dispozitiv, citirea
acestuia poate dura mai mult.
• Nu conectaţi dispozitivul USB şi
sistemul printr-un hub USB.
• Cu unele dispozitive USB conectate,
după ce este efectuată o operaţiune,
sistemul poate efectuarea aceeaşi
operaţiune cu întârziere.
• Sistemul nu suportă întotdeauna toate
funcţiile dispozitivului USB conectat.
• Ordinea de redare a sistemului poate fi
diferită faţă de ordinea de redare a
dispozitivului USB.
• Întotdeauna ţineti apăsat
pe
unitate, şi asiguraţi-vă ca mesajul “No
Device” apare pe afişaj, înainte să
deconectaţi
dispozitivul
USB.
Deconectarea acestuia când mesajul
“No device” nu este afişat, poate
duce la coruperea datelor de pe
dispozitiv,
sau
poate
avaria
dispozitivul în sine.
• Nu stocaţi alte tipuri de fişiere sau
foldere inutile pe un dispozitiv USB
care conţine fişiere audio.
• Folderele care nu conţin fişiere audio
sunt sărite.
• Numărul maxim de fişiere şi foldere pe
care poate sa le conţină un singur
dispozitiv USB este de 999 (inclusiv
folderele “ROOT” şi “MUSIC”).
Numărul maxim de fişiere si foldere
poate varia în funcţie de structura
folderelor şi a fişierelor audio.
Continuare
25
•
•
Formatele audio care pot fi redate pe acest
sistem sunt următoarele:
-MP3: extensia “.mp3”
-Fişiere Windows Media Audio:
extensia “.wma”
-AAC: extensia “m4a”
Chiar dacă fişierele au una din extensiile
de mai sus, dacă conţinutul fişierului
diferă, sistemul poate produce zgomot sau
poate funcţiona defectuos.
Nu putem garanta compatibilitatea cu toate
softurile de scriere/codare, dispozitivele de
înregistrare şi mediile de stocare existente.
Folosirea componentelor audio
opţionale
1 Conectaţi componenta adiţională la
intrarea AUDIO IN
de pe unitate
folosind cablul audio analog (nu este
inclus).
2 Reduceţi volumul.
Apăsaţi VOLUME +/- (sau rotiţi butonul
VOLUME pe unitate)
3 Selectaţi funcţia AUDIO IN.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
(funcţie) +/- (sau FUNCTION
pe unitate)
4 Începeţi redarea componentei
conectate.
5 Reglaţi volulmul.
Apăsaţi VOLUME +/- (sau rotiţi butonul
VOLUME pe unitate)
26
Folosirea adaptorului DIGITAL
MEDIA PORT
1 Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
(funcţie) +/- (sau FUNCTION
pe unitate)
pentru a selecta „DMPORT”.
2 Începeţi redarea componentei
conectate.
Se redă în sistem sunetul de la
Componenta conectată.
Pentru detalii de funcţionare, consultaţi
instrucţiunile de operare ale adaptorului
DIGITAL MEDIA PLAYER.
Note
În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA
PLAYER, se poate opera componenta
conectată fie de la telecomandă fie de la
unitate.
Reglarea sunetului
Pentru a adăuga un efect sunetului
Pentru
Apăsaţi
A genera un
sunet
mai DSGX
dinamic
pe unitate.
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Setarea efectului
de sunet
EQ
în mod
repetat pentru a
selecta “BASS” sau
“TREBLE”,
apoi
apăsaţi +/în
mod repetat pentru
a regla nivelul.
Sfat util
Puteţi folosi sistemul pe post de încărcător
baterie pentru dispozitivele audio conectate la
adaptorul DIGITAL MEDIA PLAYER, atunci
când sistemul este pornit.
27
Modificarea afişajului
Pentru
Apăsaţi
A
schimba
informaţia de pe
1)2)
display
DISPLAY
în
mod repetat când
sistemul este pornit.
A verifica ceasul
când
sistemul
este oprit
DISPLAY
cand
2)
sistemul este oprit .
Ceasul va apărea
pentru 8 secunde.
1)
2)
3)
De exemplu, puteţi vedea informaţii
despre discul CD/MP3 precum:
- Numărul piesei sau fişierului în
timpul redării normale.
- Numele piesei sau fişierului în
timpul redării normale.
- Numele artistului
în timpul
redării normale.
- Numele albumului sau folderului
în timpul redării
normale.
- Timpul total de redare când playerul este oprit.
Când sistemul şi dispozitivul Bluetooth
sunt conectate folosind funcţia
Bluetooth, puteţi vedea adresa
dispozitivului Bluetooth.
Daca dispozitivul Bluetooth conectat
suportă transfer metadate, puteţi
vedea şi informaţii despre dispozitivul
Bluetooth în timpul redării, precum
timpul de redare consumat, titlul
piesei, numele artistului, numele
albumului, etc.
Indicatorul STANDBY
de pe
unitate se aprinde când sistemul este
oprit.
Note despre informaţia de pe display
•
Caracterele care nu pot fi afişate apar ca
“_”.
•
Nu vor fi afişate următoarele:
-În funcţie de modul de redare, timpul
total de redare al unui CD-DA.
-Timpul total de redare şi timpul rămas
pentru un disc MP3 şi un dispozitiv USB.
• Nu vor fi afişate corect urmatoarele:
-Numele folderelor şi fişierelor care nu
corespund standardelor ISO9660 Nivelul
1, Nivelul 2 sau Joliet în formatul de
expansiune.
• Vor fi afişate următoarele:
28
•
•
•
•
-Informaţiile ID3 pentru fişierele MP3
când sunt folosite etichete v1 sau v2.
(până la 62 de caractere pentru un disc
MP3)
-Modelul rusesc poate afişa informaţii cu
caractere ruseşti, dar poate afişa incorect
daca discul a fost creat cu anumite
softuri de scriere/codare sau cu anumite
dispozitive de înregistrare.
În funcţie de dispozitivul Bluetooth folosit
informaţia de pe display poate să nu fie
actualizată sau afişată corect.
În funcţie de dispozitivul Bluetooth folosit
informaţia de pe display poate să difere.
În funcţie de mediul de comunicaţie sau de
condiţiile înconjurătoare, informaţia pentru
dispozitivul Bluetooth nu poate fi
actualizată în mod corect.
4 Apăsaţi
Alte funcţii
Crearea programului propriu
(Program de redare)
1 Selectaţi funcţia dorită.
CD
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
(funcţie) +/- (sau FUNCTION pe
unitate)
pentru a selecta funcţia CD.
USB
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
(funcţie) +/- (sau FUNCTION pe
unitate)
pentru a selecta funcţia USB.
2 Apăsaţi PLAY MODE
în mod
repetat (mod de redare), până apare
„PGM” în timp ce sistemul este oprit.
3 Apăsaţi
în mod
repetat până apare piesa dorită sau
numărul fişierului .
Când programaţi fişiere, apăsaţi în
mod repetat
pentru a
selecta folderul dorit şi apoi selectaţi
fişierul dorit.
Exemplu: Când programaţi piste pe
un CD.
( sau ENTER pe unitate)
pentru a adăuga piesa sau fişierul
în program.
CD
apare când timpul de
programare total depăşeşte 100 de
minute pentru un CD, sau când
selectaţi o piesă de pe CD care are
numărul 21 sau mai mult, sau când
selectaţi un fişier MP3.
USB
Timpul de programare total nu poate fi
afişat, astfel încât apare
5 Repetaţi paşii 3 la 4 pentru a programa
piese sau fişiere suplimentare, până la
25 de piese sau fişiere.
6 Pentru a reda programul propriu de
piese sau fişiere, apăsaţi
Programul rămâne disponibil până
deschideţi suportul discului sau
până scoateţi USB. Pentru a reda
acelaşi program din nou,
apăsaţi
Pentru a anula programul de redare
Apăsaţi PLAY MODE
în mod repetat
până dispare „PGM”, în timp ce sistemul
este oprit.
Pentru a şterge ultima piesă sau fişier
din program
Apăsaţi CLEAR
în timp ce sistemul
este oprit.
Număr de
piesă sau fişier
selectat
Timpul de redare total
al programului
(inclusiv piesa sau
fişierul selectat)
29
Presetarea staţiilor radio
Puteţi preseta staţiile radio favorite şi
puteţi să le selectaţi apăsând tasta
numerică prestabilită.
Utilizaţi tastele de pe telecomandă pentru
a preseta staţiile radio.
1
Reglaţi staţia dorită (vedeţi
“Ascultarea radioului” (pagina 14)).
2 Apăsaţi TUNER MEMORY (memorie
tuner)
.
Număr presetat
3 Apăsaţi +/-
în mod repetat pentru
a selecta numărul presetat dorit.
Dacă o altă staţie este atribuită deja
numărului presetat selectat, staţia
adio este înlocuită de noua staţie.
4 Apăsaţi
5 Repetaţi paşii 1 la 4 pentru a stoca alte
staţii.
Puteţi preseta până la 20 staţii FM şi
0 staţii AM.
Staţiile presetate sunt păstrate
apoximativ o jumătate de zi chiar dacă
deconectaţi cablul de alimentare sau
are loc o problemă de alimentare.
30
6 Pentru a asculta o staţie radio
presetată, apăsaţi TUNING MODE
în mod repetat până apare
PRESET” (presetare) şi apoi apăsaţi
+/în mod repetat pentru a
selecta numărul presetat dorit.
Folosirea funcţiilor timer
5 Folosiţi aceeaşi procedură ca în
Sistemul oferă două funcţii timer. Dacă
folosiţi Play Timer (programarea redării)
împreună cu Sleep Timer (programarea
opririi), Sleep Timer are prioritate.
pasul 4 pentru a seta ora de oprire.
6 Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi
în mod repetat
până apare sursa de sunet dorită şi
apoi apăsaţi
Pe display apar setările de programare.
Sleep Timer (programarea opririi):
Puteţi să adormiţi cu muzică. Această
funcţie merge chiar dacă ceasul nu este
setat.
Apăsaţi SLEEP
în mod repetat.
Dacă selectaţi „AUTO”, sistemul se
opreşte automat atunci când se termină
redarea discului curent sau a dispozitivului
USB, sau după 100 minute.
Play Timer (programarea redării):
Puteţi să vă treziţi odată cu pornirea CD
playerului, a radioului sau a dispozitivului
USB la un moment presetat .
Folosiţi tasta de pe telecomandă pentru a
programa redarea. Verificaţi dacă ceasul
este setat.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Pregătiţi sursa de sunet şi apoi apăsaţi
VOLUME+/pentru a regla volumul.
…Pentru a porni de la o anumită piesă
sau fişier, creaţi propriul program
(pagina 29).
2 Apăsaţi meniul TIMER
(ceas/setare programare).
3 Apăsaţi
în mod
repetat pentru a selecta „PLAY
SET?”(setare redare) şi
apoi apăsaţi
Va apare „ON TIME„ şi indicatorul de
oră se aprinde intermitent.
4 Setaţi ora pentru pornirea redării.
Apăsaţi
în mod repetat
pentru a seta ora şi apoi apăsaţi
Indicatorul de minute se va
aprinde intermitent. Folosiţi procedura
de mai sus pentru a seta minutele.
7 Apăsaţi
pentru a stinge
sistemul.
Sistemul porneşte cu 15 secunde
înainte de ora programată. Dacă
sistemul este pornit la ora presetată
Play Timer nu va porni.
Notă
Înainte ca sistemul să fie oprit, dacă există o
conexiune cu dispozitivul (căştile) Bluetooth
sunetele redate de Play Timer se pot auzi în căştile
Bluetooth.
Pentru a activa sau pentru a verifica
programarea din nou
1 Apăsaţi TIMER MENU
Se afişează intermitent „TIMER SEL?”
2 Apăsaţi
3 Apăsaţi
în mod repetat
pentru a selecta „PLAY SEL?”
4 Apăsaţi
Pentru a anula programarea
1 Apăsaţi TIMER MENU
Se afişează intermitent „TIMER SEL?”
2 Apăsaţi
3 Apăsaţi
în mod repetat
pentru a selecta „TIMER OFF?”
4 Apăsaţi
Pentru a schimba setarea
Reluaţi procedura începând cu pasul 1.
Sfat util
Programarea Play Timer
anulată manual.
rămâne până când este
31
Altele
Ghid al problemelor de
funcţionare
1 Verificaţi dacă sunt ferm conectate
cablurile de alimentare şi cele ale
difuzoarelor.
2 Găsiţi problema dumneavoastră în lista
de mai jos şi luaţi măsurile indicate de
corectare.
Dacă problema persistă, luaţi legătura
cu cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă indicatorul STANDBY se
aprinde intermitent
Deconectaţi
imediat
cablul
de
alimentare şi verificaţi următoarele
elemente:
• Dacă sistemul dumneavoastră are
un selector de tensiune, este acesta
setat pe tensiunea corectă ?
• Folosiţi numai difuzoarele furnizate
odată cu echipamentul ?
• Există ceva care blochează fantele
de ventilaţie de deasupra sau din
spatele sistemului.
După ce indicatorul STANDBY
se opreşte, reconectaţi cablul de
alimentare şi porniţi din nou sistemul.
Dacă problema persistă, contactaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
Perturbaţii şi zgomote puternice
• Mutaţi sistemul departe de surse de
zgomot.
• Conectaţi sistemul la altă priză.
• Instalaţi un filtru de zgomot (disponibil
separat) la cablul de alimentare.
Nu există sunet
• Dacă indicatorul BLUETOOTH
este aprins sau luminează intermitent,
atunci când este selectată altă funcţie
decât funcţia Bluetooth, nu veţi avea
sunet in dufuzoare sau în căşti
Apăsaţi şi ţineţi apăsat tasta
BLUETOOTH
pentru aproximativ 2
secunde
până
când
indicatorul
BLUETOOTH
se stinge.
Telecomanda nu funcţionează.
• Îndepărtaţi orice obstacol existent între
telecomandă şi senzorul
de pe
unitate al telecomenzii şi aşezaţi
unitatea departe de lămpi fluorescente.
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul
sistemului.
• Duceţi telecomanda mai aproape de
sistem.
Indicatorul STANDBY
rămâne aprins
după ce se scoate cablul de alimentare.
• Se poate întâmpla ca indicatorul
STANDBY
să nu se stingă imediat
după
deconectarea
cablului
de
alimentare. Acesta nu este un defect.
Indicatorul
se
va
stinge
după
aproximativ 40 de secunde.
CD/MP3 player
Generalităţi
Sunetul vine dintr-un singur canal sau
volumele de pe dreapta sau de pe stânga
nu sunt balansate.
• Plasaţi difuzoarele cît se poate de
simetric.
• Conectaţi numai difuzoarele furnizate.
Sunetul are întreruperi sau discul nu
poate fi redat
• Ştergeţi discul de praf sau înlocuiţi-l.
• Mutaţi sistemul într-o locaţie fără vibraţii
(de exemplu pe un suport stabil).
• Mutaţi difuzoarele mai departe de
sistem sau plasaţi-le pe un suport
separat. La volum mai mare este posibil
ca vibraţia difuzorului să determine
întreruperi de sunet.
Continuare
32
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
• Pentru a reveni la modul normal de
redare, apăsaţi PLAY MODE
în mod
repetat până când dispare atât “PGM”
cât şi “SHUF”.
Pornirea redării durează mai mult decât
în mod obişnuit.
• Următoarele discuri au nevoie de mai
mult timp pentru redare.
un disc înregistrat cu o structură
arbore complicată.
un disc înregistrat în mod
multisesiune.
un disc care nu a fost finalizat (un
disc la care se pot adăuga date).
un disc care are mai multe
foldere.
Dispozitiv Bluetooth
Împerecherea nu se poate realiza.
• Mutaţi
dispozitivul
Bluetooth
mai
aproape de sistem.
• Împerecherea nu este posibilă dacă
există un alt dispozitiv Bluetooth în
apropierea sistemului. În acest caz,
inchideţi celelalte dispozitive Bluetooth.
• Introduceţi acelaşi cod PIN care a fost
introdus în mod corect la dispozitivul
Bluetooth.
Conexiunea nu este posibilă
• Dispozitivul Bluetooth la care încercaţi
să vă conectaţi nu suportă profilul A2DP
şi nu poate fi conectat cu sistemul.
• Activaţi funcţia Bluetooth a dispozitivului
Bluetooth.
• Stabiliţi conexiunea dinspre dispozitivul
Bluetooth.
• Informaţia
despre
înregistrarea
împerecherii a fost ştearsă. Executaţi
împerecherea din nou.
• Pe timpul conexiunii cu un dispozitiv
Bluetooth acest sistem nu poate fi
detectat şi nu se poate stabili
conexiunea unui alt dispozitiv Bluetooth.
• Ştergeţi informaţia despre înregistrarea
împerecherii şi executaţi împerecherea
din nou.
Sunetul are întreruperi sau fluctuează,
sau conexiunea s-a pierdut.
• Sistemul şi dispozitivul Bluetooth sunt
mult prea departe unul de celălalt.
• Îndepărtaţi obstacolele dintre sistem şi
dispozitivul Bluetooth.
• Dacă
există
echipamente
care
generează radiaţii electromagnetice,
precum reţele radio LAN, alte dispozitive
Bluetooth sau cuptoare cu microunde,
îndepărtaţile de sistem.
Sunetul unui dispozitiv Bluetooth nu
poate fi auzit pe acest sistem
• Măriţi mai întâi volumul la dispozitivul
Bluetooth şi apoi reglaţi volumul folosind
butonul VOLUME +/Perturbaţii şi zgomote puternice
• Îndepărtaţi obstacolele dintre sistem şi
dispozitivul Bluetooth.
• Dacă
există
echipamente
care
generează radiaţii electromagnetice,
precum reţele radio LAN, alte dispozitive
Bluetooth sau cuptoare cu microunde,
îndepărtaţile de sistem.
• Reduceţi la minim volumul la dispozitivul
Bluetooth conectat.
Sunetul de la dispozitivul Bluetooth
este distorsionat.
• Reduceţi la minim volumul sistemului
folosind VOLUME Dacă aveţi
buton de control al volumului la căşti,
folosiţi-l pentru a regla volumul.
pe
• Apăsaţi în mod repetat DSGX
unitate pînă apare „DSGX OFF”.
• Apăsaţi în mod repetat EQ
pentru a
selecta „BASS” sau „TREBLE” şi apoi
apăsaţi în mod repetat pentru a
micşora la minim nivelul.
Continuare
33
Dispozitiv USB
Nu puteţi începe înregistrarea pe un
dispozitiv USB.
• Este posibil să fi apărut una din
următoarele probleme.
Dispozitivul USB este plin.
S-a atins numărul limită de fişiere
şi
foldere
înregistrate
pe
dispozitivul USB.
Dispozitivul USB este protejat la
scriere.
Înregistrarea este întreruptă înainte de
a fi terminată
• Folosiţi un dispozitiv USB neacceptat.
Vedeţi capitolul „Dispozitive USB”
(pagina
43),
pentru
tipurile
de
dispozitive acceptate.
• Dispozitivul USB nu este formatat
corect. Pentru a afla cum se formatează
dispozitivului USB consultaţi manualul
de operare al acestuia.
• Opriţi sistemul şi scoateţi dispozitivul
USB.Dacă dispozitivul USB are un
comutator pentru alimentare, opriţi şi
porniţi din nou dispozitivul după
scoaterea lui din sistem. Apoi încercaţi
să înregistraţi din nou.
• Dacă operaţiunile de înregistrare şi
ştergere sunt executate de multe ori ,
structura fişierului din dispozitivul USB
devine fragmentată. Se va consulta
manualul de operare al dispozitivului
pentru găsi modul de rezolvare al
acestei probleme. Dacă problema
persistă, contactaţi cel mai apopiat
dealer Sony.
În urma înregistrării pe acest dispozitiv
rezultă o eroare.
• Folosiţi un dispozitiv USB neacceptat de
sistem. Vedeţi capitolul „Dispozitive
USB ”(pagina 43), pentru tipurile de
dispozitive acceptate.
• Opriţi sistemul şi scoateţi dispozitivul
USB.Dacă dispozitivul USB are un
comutator pentru alimentare, opriţi şi
porniţi din nou dispozitivul după
34
scoaterea lui din sistem. Apoi încercaţi
să înregistraţi din nou.
• Dispozitivul USB a fost deconectat sau
alimentarea a fost întreruptă în timpul
înregistrării. Ştergeţi fişierele parţial
înregistrate şi înregistraţi din nou. Dacă
acesta nu rezolvă problema, dispozitivul
USB poate fi stricat. Se va consulta
manualul de operare al dispozitivului
pentru găsi modul de rezolvare al
acestei probleme. Dacă problema
persistă, contactaţi cel mai apopiat
dealer Sony.
Fişierele sau folderele de pe
dispozitivul USB nu pot fi şterse
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este
protejat la scriere.
• Dispozitivul USB a fost deconectat sau
alimentarea a fost întreruptă în timpul
ştergerii. Ştergeţi fişierele parţial şterse.
Dacă acesta nu rezolvă problema,
dispozitivul USB poate fi stricat. Se va
consulta manualul de operare al
dispozitivului pentru găsi modul de
rezolvare al acestei probleme. Dacă
problema persistă, contactaţi cel mai
apopiat dealer Sony.
Folosiţi un dispozitiv USB acceptat de
sistem?
• Dacă conectaţi un dispozitiv USB
neacceptat de sistem, pot apare
următoarele probleme. Vedeţi capitolul
„Dispozitive USB”(pagina 43), pentru
tipurile de dispozitive acceptate.
Dispozitivul
USB
nu
este
recunoscut.
Numele fişierelor şi folderelor nu
sunt afişate în sistem.
Redarea nu este posibilă.
Există pauze de sunet.
Există zgomote.
Sunetul are distorsiuni.
Înregistrarea se opreşte înainte
de a fi terminată.
Continuare
Apariţia supra-curenţilor
• S-a detectat o problemă referitoare la
nivelul curentului electric de la portul
(USB)
Opriţi sistemul şi scoateţi
dispozitivul USB din portul
(USB)
Asiguraţi-vă că nu sunt
probleme cu dispozitivul USB. Dacă
acestă manifestare persistă, contactaţi
cel mai apropiat dealer Sony.
Nu există sonor.
• Dispozitivul USB nu este conectat
corect. Opriţi sistemul şi apoi reconectaţi
dispozitivul USB şi verificaţi dacă apare
„USB MEMORY”se aprinde.
Se aud zgomote, sunetul este întrerupt
sau este distorsionat.
• Opriţi
sistemul,
apoi
reconectaţi
dispozitivul USB.
• Melodiile însele conţin zgomote, sau
sunetul este dstorsionat. Zgomotele au
intrat odată cu procesul de înregistrare.
Ştergeţi fişierul şi încercaţi sa-l
înregistraţi din nou.
Dispozitivul USB nu poate fi conectat în
portul
(USB)
• Dispozitivul USB a fost conectat invers.
Conectaţi dispozitivul USB în orientarea
corectă.
Informaţia „Reading” (se citeşte) este
afişată pentru prea mult timp pe
display, sau durează prea mult până
începe redarea.
• Procesul de citire poate dura mai mult în
următoarele cazuri.
Pe dispozitivul USB sunt multe
foldere sau fişiere.
Structura fişierului este extrem de
complexă.
Capacitatea
memoriei
este
excesivă.
Memoria
internă
este
fragmentată.
Astfel, vă recomandăm să luaţi
următoarele măsuri:
-
Numărul total de foldere pe
dispozitivul USB: 100 sau mai
puţin.
Numărul total de fişiere pe folder:
100 sau mai puţin.
Afişare eronată
• Deoarece datele stocate pe dispozitivul
USB ar putea fi corupte, trimiteţi datele
muzicale din nou pe dispozitivul USB.
• Codurile de caractere care pot fi afişate
de acest sistem sunt numai numere şi
litere. Alte caractere nu sunt afişate
corect.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
• Stingeţi
sistemul
şi
reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi din nou
sistemul.
• Conectaţi dispozitivul acceptat (pagina
43).
• Dispozitivul
USB
nu
lucrează
corespunzător. Se va consulta manualul
de operare al dispozitivului pentru găsi
modul de rezolvare al acestei probleme.
Dacă problema persistă, contactaţi cel
mai apopiat dealer Sony.
Redarea nu porneşte.
• Stingeţi
sistemul
şi
reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi din nou
sistemul.
• Conectaţi dispozitivul acceptat (pagina
43).
• Apăsaţi
(sau USB
pe unitate) pentru a porni redarea.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
• Setaţi modul de redare la modul Normal
Play.
Fişierele nu pot fi redate
• Fişierele audio nu au extensia „.mp3”,
„.wma”, „.m4a”.
• Datele nu sunt stocate în format
MP3/WMA/AAC.
• Mediul de stocare USB formatat cu alte
fişiere de sistem decât FAT16 sau
FAT32, nu este suportat.*
35
• Dacă folosiţi mediu de stocare USB
partiţionat, vor fi redate numai fişierele
de pe prima partiţie.
• Redarea este posibilă până la 8 nivele.
• Numărul de foldere a depăşit 999.
• Fişierele care sunt criptate sau sunt
protejate de parole , etc. nu pot fi
redate.
* Acest sistem suportă FAT16 şi FAT32 , dar
unele medii de stocare USB nu suportă
aceste tipuri de FAT. Pentru detalii se va
vedea manualul de operare al fiecărui mediu
de stocare USB sau contactaţi producătorul.
Tuner
Zgomot sau distorsiuni puternice sau
staţiile
nu
pot
fi
recepţionate.
(„TUNED” sau „ST” se aprinde
intermitent pe display.)
• Conectaţi antena corespunzător.
• Găsiţi o locaţie şi o orientare care să
ofere o bună recepţionare şi apoi setaţi
antena din nou.
• Ţineţi antena la distanţă de cablurile
difuzoarelor, de cele de alimentare sau
de cele USB pentru a evita colectarea
de interferenţe.
• Conectaţi o antenă externă disponibilă
comercial.
• Consultaţi cel mai apropiat dealer Sony
dacă antena AM furnizată a ieşit din
suportul de plastic.
• Opriţi
echipamentul
electric
din
apropiere.
Pentru a schimba intervalul AM de
acordare
Intervalul Am de acordare este presetat de
fabrică la 9 kHz (sau 10 kHz, pentru unele
zone; acestă funcţiune nu este disponibilă
la modelele europene sau cele ruseşti).
Folosiţi tastele de pe unitate pentru a
schimba intervalul AM de acordare.
1 Acordaţi în orice staţie AM şi apoi
Toate staţiile AM presetate sunt şterse.
Pentrua a reseta intervalul la cel
presetat de fabrică, repetaţi procedura.
Pentru a îmbunătăţi recepţia staţiilor
radio
Opriţi CD-playerul folosind funcţia de
management a alimentării CD-playerului.
În mod implicit, alimentarea CD-playerului
este pornită.
1 Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
(funcţie) +/- (sau FUNCTION pe unitate)
pentru a selecta funcţia CD şi apoi opriţi
sistemul.
2 Când indicatorul STANDBY nu mai
luminează intermitent, apăsaţi
pe unitate în timp ce
ţineţi apăsat pe
pe unitate.
Va apare“CD POWER OFF”.
Cu alimentarea CD-playerului oprită,
timpul de acces disc este mai mare.
Pentru a porni alimentarea CDplayer-ului repetaţi procedura
până apare „CD POWER ON”
Pentru a reseta sistemul la setările de
fabrică
Dacă sistemul încă nu funcţionează
corect, resetaţi-l la setările de fabrică.
Folosiţi butoanele de pe unitate pentru a
reseta sistemul la setările sale implicite,
de fabrică.
1 Deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare şi apoi porniţi sistemul.
2 Apăsaţi
,
şi
în acelaşi timp.
Toate setările configurate de utilizator,
precum setarea staţiilor radio, a
programelor şi a ceasului se se vor
şterge.
stingeţi sistemul.
2 În timp ce ţineţi apăsat TUNER/BAND..
apăsaţi
36
Mesaje
CD/MP3 Player, Tuner
Complete! : Operaţia s-a terminat.
LOCKED (blocat): Suportul discului nu se
deschide. Contactaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
No Disc (fără disc): Discul lipseşte din
sistem sau dacă aţi încărcat un disc
acesta nu poate fi redat.
No Step (fără pas): Toate piesele sau
fişierele programate au fost şterse.
Over: Aţi atins şfârşitul discului apăsând
în timpul redării sau pauzei.
Push STOP! (apăsaţi STOP): Aţi apăsat
PLAY MODE
în timpul redării.
Reading (citeşte): Sistemul citeşte
informaţia de pe disc. Unele butoane nu
sunt disponibile.
Step full! (pas complet): Aţi încercat să
programaţi mai mult de 26 de piese sau
fişiere (paşi).
TIME NG!: Ora de pornire şi de oprire a
Play Timer este aceeaşi.
Dispozitiv Bluetooth
Connect (conectare): Comunicaţia
Bluetooth a fost stabilită.
Connecting(în curs de conectare):
Sistemul încearcă să se conecteze cu
dispozitive Bluetooth la care s-a
conectat recent.
Disconect (deconectare): Comunicaţia cu
un dispozitiv Bluetooth a fost întreruptă
dintr-un motiv oarecare, sau
comunicaţia Bluetooth a luat sfârşit.
No device(nu există dispozitiv): Nu a fost
găsit un dispozitiv Bluetooth pentru
împerechere, sau conexiunea nu a fost
posibilă.
Not in use (ne-disponibilă): Sistemul
nu este conectat cu un dispozitiv
Bluetooth folosind A2DP, sau
dispozitivul Bluetooth nu suportă o
comandă pentru selectarea unui
folder
PIN?:Sistemul cere codul PIN. Pentru
detalii vedeţi capitolul “Utilizarea funcţiei
Bluetooth “ (pagina 15).
Please wait(vă rugăm aşteptaţi!):Sistemul
se pregăteste pentru utilizarea unui
dispozitiv Bluetooth
Dispozitiv USB
Complete!: Fişierul audio sau folderul au
fost şterse de pe dispozitivul USB.
Device full!(dispozitiv plin): Dispozitivul
USB este plin.
Erase Error! (eroare de ştergere):
Ştergerea de pe dispozitivul USB
fişierelor audio sau a folderelor a eşuat.
Error! (eroare): Dispozitivul USB nu a fost
recunoscut sau este conectat un
dispozitiv necunoscut (pagina 35).
Fatal Error! (eroare fatală): Dispozitivul
USB a fost deconectat în timpul
înregistrării sau ştergerii de pe el a
fişierelor audio sau folderelor.
Folder Full (Folder plin): Numărul de
foldere de pe dispozitivul USB a ajuns la
maximum.
No Device (nu există dispozitiv): Nu este
conectat nici un dispozitiv USB sau
dispozitivul USB conectat s-a oprit.
No Step (fără pas): Toate piesele sau
fişierele programate au fost şterse.
No track (fără piese): În sistem nu este
înregistrat nici un fişier ce poate fi redat.
Not in use (ne-disponibilă): Aţi făcut o
operaţie invalidă.
Not supported (neacceptat): Este
conectat un dispozitiv USB neacceptat.
Please wait (vă rugăm aşteptaţi):
Sistemul citeşte un dispozitiv USB în
vederea utilizării.
Protected! (protejat): Aţi încercat să
înregistraţi sau să ştergeţi un dispozitiv
USB protejat la scriere.
Reading (citeşte): Sistemul recunoaşte
dispozitivul USB.
REC error! (eroare de înregistrare):
Înregistrarea nu porneşte, se opreşte la
un moment dat sau nu se poate executa
(pagina 34).
Removed (îndepărtat): Dispozitivul USB a
fost îndepărtat.
Step full! (pas complet): Aţi încercat să
programaţi mai mult de 26 de piese sau
fişiere (paşi).
Storage drive (unitate de stocare): Este
conectat un dispozitiv USB.
Track Full : Numărul de fişiere de pe
dispozitivul USB a ajuns la maximum.
37
Precauţii
Discurile pe care le poate reda acest
sistem
• CD audio
• CD-R/CD-RW (date audio/fişiere MP3)
Discuri pe care acest sistem nu le
poate reda
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW înregistrate în alte
formate decât cele de CD muzical sau
MP3 care sunt conforme cu ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet sau multi-sesiune.
• CD-R/CD-RW înregistrate în sistem
multi-sesiune care nu au fost terminate
prin „închiderea sesiunii”.
• CD-R/CD-RW cu o calitate slabă a
înregistrării, CD-R/CD-RW care sunt
zgâriate sau sunt murdare sau CDR/CD-RW înregistrate cu un dispozitiv
incompatibil.
• CD-R/CD-RW finalizate incorect.
• Discuri ce conţin fişiere care nu sunt
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3).
• Discuri cu alte forme decât cele
standard (de exemplu, inimă, pătrat,
stea).
• Discuri care au ataşate benzi adezive,
hârtie sau etichete.
• Discuri închiriate sau uzate care au
ataşate sigilii, iar lipiciul iese în afara
sigiliului.
• Discuri care au etichete printate cu
vopsea ce este lipicioasă la atingere
Note despre discuri
• Înainte de redare ştergeţi discul cu o pânză
moale şi uscată, din centru spre margine.
• Nu ştergeţi discurile cu solvenţi precum tiner
sau alte soluţii de curăţat sau spray anti-static
destinat LP-urilor de vinil.
• Nu expuneţi discurile la soare sau surse de
căldură precum gurile de ventilaţie. Nu lăsaţi
discurile în maşina parcată, expuse la soare.
Despre siguranţă
• Dacă sistemul nu este folosit o perioadă
mai lungă de timp, deconectaţi complet
cablul de alimentare de la priza din
perete (de alimentare de la reţea). Când
38
scoateţi din priză, ţineţi întotdeauna de
fişă şi nu de cablu.
• În cazul în care în sistem pătrunde un
obiect străin sau lichid, deconectaţi-l de
la reţea şi cereţi unei persoane calificate
să-l verifice înainte de a-l folosi din nou.
• Cablul de alimentare de c.a. poate fi
înlocuit numai de un service abilitat.
Despre instalare
• Nu plasaţi sistemul pe suprafeţe
înclinate sau în locuri care sunt extrem
de calde, reci, murdare sau umede sau
insuficient
ventilate
sau
supuse
vibraţiilor, a razelor directe ale soarelui
sau unei lumini strălucitoare.
• Nu plasaţi unitatea sau difuzoarele pe
suprafeţe care au fost tratate cu soluţii
speciale (de exemplu ceară, ulei sau
polish) deoarece se pot păta sau
decolora.
• Dacă sistemul este adus într-o locaţie
caldă din una rece sau este este plasat
într-o încăpere foarte umedă, este
posibil ca umezeala să condenseze pe
lentilele din interiorul aparatului şi poate
cauza o funcţionare defectuoasă. În
acest caz, scoateţi CD-ul şi lăsaţi
sistemul pornit aproximativ o oră, până
la evaporarea condensului.
Despre încălzirea sistemului în timpul
funcţionării
• În timpul funcţionării este normal ca
unitatea să se încălzească şi nu este un
motiv de alarmă.
• Nu atingeţi carcasa aparatului dacă
acesta a fost folosit la volum mare
pentru o perioadă mai lungă de timp,
deoarece aceasta este fierbinte.
• Nu acoperiţi fantele de ventilaţie.
Despre sistemul de difuzoare
Sistemul de difuzoare nu este ecranat
magnetic, ceea ce face ca echipamente
de tip TV, sau care redau imagini, să fie
afectate din punct de vedere magnetic.
În această situaţie, opriţi televizorul circa
15, 30 de minute şi apoi porniţi-l din nou.
Dacă problema nu se remediază, mutaţi
difuzoarele departe de televizor.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi sistemul cu o pânză moale uşor
umezită într-o soluţie slabă de detergent.
Nu folosiţi pentru curăţare obiecte
abrazive, substanţe abrazive sau solvenţi
precum tiner, benzină sau alcool.
Specificaţii
Unitatea principală (HCD-HX70BTR,
HCD-HX50BTR/
Compact Disc Receiver)
Secţiunea de amplificare
CMT-HX70BTR
Ieşire DIN: 60+60 W(4 Ω
la 1kHz, DIN)
Ieşire RMS continuu (referinţă):
75+75 W (4 Ω la 1 kHz,
10%THD)
Ieşire audio (referinţă): 75+75 W
(4 Ω la 1kHz, 10% THD)
CMT-HX50BTR
Modele europene şi ruseşti:
Ieşire DIN: 40+40 W(6 Ω
la 1kHz, DIN)
Ieşire RMS continuu (referinţă):
50+50 W (6 Ω la 1 kHz,
10%THD)
Ieşire audio (referinţă): 50+50 W
(6 Ω la 1kHz, 10% THD)
Alte modele:
Ieşire DIN: 40+40 W (6 Ω
la 1kHz, DIN)
Ieşire RMS continuu (referinţă):
50+50 W (6 Ω la 1 kHz,
10%THD)
Intrări:
AUDIO IN (minijack stereo):
tensiune 250 mV,
impedanţă 22 kΩ
Port
(USB): Tip A,
curent maxim 500 mA
Ieşiri:
PHONES(căşti)(mini-jack
stereo): acceptă căşti de
8 Ω sau mai mult
SPEAKER(difuzor): acceptă
impedanţă de
4 Ω (CMT-HX70BTR) sau
6 Ω(CMT-HX50BTR)
Continuare
39
Secţiunea Bluetooth
Sistem de comunicare:
Versiune standard Bluetooth
Ieşire:
Bluetooth standard,
clasă de putere 2
Aria maximă de comunicare:
Aproximativ 10 metri2)
fără obstacole.
Banda de frecvenţă:
banda 2,4 GHz
(2,400 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă modulaţie:
FHSS
2)
Profiluri compatibile Bluetooth:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Codecuri suportate:
Recepţie: SBC (Sub Band
Codec), MP3
Emitere: SBC (Sub Band Codec)
1)
Gama reală va varia în funcţie de diferiţi
factori precum obstacole între
dispozitive, câmpuri magnetice în jurul
cuptoarelor cu microunde, electricitate
statică, sensibilitatea recepţiei,
performanţele antenei, sistemul de
operare, aplicaţiile software, etc.
2)
Profilurile Bluetooth standard indică
scopul comunicaţiei Bluetooth între
dispozitive.
Secţiunea USB
Bit rate acceptată
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32-320 kbps,VBR
WMA: 32-192 kbps, VBR
AAC: 48-320 kbps
Frecvenţe
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
40
Secţiunea CD player
Sistem: Compact disc şi sistem audio
digital
Proprietăţi Diodă Laser
Durata emisie: continuă*:
mai mică de 44,6µW.
* Această ieşire este valoarea
măsurată la distanţa de 200 mm
de suprafaţa lentilelor
obiectivului în blocul optic cu
7 mm deschidere.
Răspuns în frecvenţă: 20 Hz – 20kHz
Rata semnal-zgomot: Mai mult de 90 dB
Gama dinamică: Mai mult de 90 dB
Secţiunea tuner
FM stereo, radio superheterodină FM/AM
Secţiunea tuner FM:
Gama de acordare:
Model canadian: 87,5 –
108,0 MHz (în paşi de 100 MHz)
Alte modele: 87,5 – 108,0 MHz
(în paşi de 50 MHz)
Antena: antenă FM tip fir
Terminale antenă: 75 Ω nebalansat
Frecvenţa intermediară: 10,7 MHz
Secţiunea tuner AM:
Gama de acordare
Modele europene şi ruseşti:
531 – 1,602 kHz
(cu interval de acordare
de 9 kHz)
Modele Canadiene şi LatinoAmericane:
530-1,710 kHz (cu 10 kHz
interval de acordare)
531 – 1,710 kHz (cu 9 kHz
interval de acordare)
Model Australian:
531 – 1,710 kHz (cu 9 kHz
interval de acordare)
530-1,710 kHz (cu 10 kHz
interval de acordare)
Alte modele:
531 – 1,602 kHz
(cu interval de acordare
de 9 kHz)
530 – 1,610 kHz(cu interval de
acordare de 10 kHz)
Antena: antenă buclă AM, terminal extern
de antenă
Frecvenţă intermediară: 450 kHz
Difuzoare(SS-CHX70
pentru
CMTHX70BTR)
Sistem de difuzoare: 2-căi, tip bas reflex
Unităţile sistemului de difuzoare: woofer
de 13 cm, tip con din fibră de sticlă,
tweeter de 2,5 cm, tip dom.
Impedanţa: 4 Ω
Dimensiuni (w/h/d): Aprox. 172 x 331 x
225 mm (cu grătar difuzor)
Greutate: Aprox. 3,7 kg
Difuzoare(SS-CHX50
pentru
CMTHX50BTR)
Sistem de difuzoare: 2-căi, tip bas reflex
Unităţile sistemului de difuzoare: woofer
de 12 cm, tip con din fibră de sticlă,
tweeter de 4 cm, tip con.
Impedanţa: 6 Ω
Dimensiuni (w/h/d): Aprox. 146 x 262 x
200 mm (cu grătar difuzor)
Greutate: Aprox. 2,2 kg
Accesorii furnizate: Telecomandă (RMAMU009)(1buc), baterii R6 (tip AA) (2
buc), antenă AM tip buclă (1 buc), antenă
FM tip fir (1 buc), Suporţi difuzoare (8),
Cablu difuzoare (2)(numai la CMTHX70BTR) adaptor DIGITAL MEDIA
PORT )TDM-iP10(M)) (pentru modelele
canadiene şi cele europene(cu excepţia
modelelor ruseşti)).
Designul şi specificaţiile pot fi modificate
de producător fără să anunţe acest lucru.
• Consum în stand-by: 0,5 W
• La unele circuite imprimate
nu sunt folosite substanţe
de întârziere flacără pe
bază de halogeni
• Nu sunt folosite substanţe
de întârziere flacără pe
bază de halogeni la
construcţia carcaselor.
Generalităţi
Cerinţe de alimentare:
Modele europene şi ruseşti: 220240 V c.a., 50/60 Hz
Model canadian: 120V c.a.,
60 Hz
Model mexican: 120 V c.a.,
60 Hz
Model australian: 220-240 V c.a.,
50/60 Hz
Model coreean: 220-240 V c.a.,
50/60 Hz
Model Latino-american
(cu excepţia celuimexican)
120-127, 220-240 V c.a.,
50/60 Hz, reglabil cu selector
de tensiune
Alte modele: 220-240 V c.a.,
50/60 Hz,
Consum de putere:
CMT-HX70BTR: 50 W
CMT-HX50BTR: 40 W
Dimensiuni (w/h/d): 305x 116 x 225 mm
Greutate (exclusiv difuzoarele): Aprox. 2,8
kg
41
-
Tehnologie radio Bluetooth
Tehnologia radio Bluetooth este o
tehnologie radio de arie mică ce leagă
dispozitive digitale, precum calculatoare şi
camere digitate. Folosind tehnologia radio
Bluetooth, puteţi lucra cu echipamente
aflate pe o rază de 10 m.
Tehnologia radio Bluetooth este folosită în
mod obişnuit pentru conectarea a două
dispozitive, dar un singur dispozitiv poate
fi conectat la mai multe dispozitive.
Nu aveţi nevoie de fire pentru a vă
conecta precum la conectarea cu
dispozitive USB şi nu trebuie să plasaţi
dispozitivele faţă în faţă aşa cum se
întâmplă în cazul tehnologiei de conectare
în infraroşu. Puteţi folosi tehnologia cu un
dispozitiv Bluetooth în geantă sau în
buzunar.
Tehnologia radio Bluetooth este un
standard global acceptat de mii de
companii. Aceste companii produc bunuri
care răspund standardului global.
Versiuni şi profile Bluetooth acceptate
Profilele se referă la un set standard de
capacităţi pentru diferite capacităţi ale
produsului Bluetooth. Sistemul acceptă
următoarele versiuni Bluetooth şi profile.
Versiuni Bluetooth acceptate:
Bluetooth standard versiunea 2.0
Profile Bluetooth acceptate:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Raza de comunicare efectivă
Dispozitivele Bluetooth trebuie să fie
folosite la o distanţă de aproximativ 10 m
(fără obstacole) unul de celălalt. Raza de
comunicare efectivă se poate scurta în
următoarele condiţii:
Când o persoană, obiect metalic,
perete sau alt obstacol se află
între dispozitivele cu conexiune
Bluetooth.
42
-
Locaţiile în care este instalată o
reţea LAN radio
În apropierea cuptoarelor cu
microunde ce funcţionează.
Locaţiile în care apar câmpuri
electromagnetice.
Efecte asupra altor dispozitive
Dispozitivele Bluetooth şi reţelele LAN
radio (IEEE 802,11b-g) folosesc aceeaşi
bandă de frecvenţă (2,5 GHz). Când
folositi un dispozitiv Bluetooth în
apropierea unei reţele LAN radio, câmpul
electromagnetic poate interfera. Aceasta
poate duce la rate slabe de transfer date,
zgomote sau incapacitate de conectare.
Dcaă se întâmplă acest lucru, încercaţi
următoarele remedii:
Încercaţi să conectaţi acest
sistem şi telefonul mobil cu
Bluetooth la o distanţă de cel
puţin 10 m faţă de echipamentele
LAN radio.
Opriţi alimentarea reţelei LAN
radio,
atunci
când
folosiţi
dispozitive Bluetooth în mai puţin
de 10 m.
Efecte asupra altor dispozitive
Undele radio emise de acest sistem pot
interfera cu unele dispozitive medicale.
Deoarce acesta poate duce la o
funcţionare
defectuoasă
a
acestor
dispozitive trebuie să opriţi sistemul,
telefonul cu Bluetooth şi dispozitivul
Bluetooth în următoarele locaţii:
în spitale, trenuri, avioane, staţii
de benzină şi în orice alt loc cu
gaze inflamabile
lângă uşi automate sau sisteme
de alarmă
Note
• Acest sistem acceptă funcţii de securitate în
conformitate cu specificaţia Bluetooth, în
scopul de a asigura securitatea pe timpul
comunicaţiei utilizând tehnologia Bluetooth.
Totuşi, în funcţie de setări şi de alţi factori,
acest tip de securitate poate fi insuficientă
şi trebuie să utilizaţi tehnologia Bluetooth
cu multă atenţie atunci când realizaţi o
comunicaţie
• Sony nu poate fi tras la răspundere în nici
un fel pentru pagubele sau alte pierderi
rezultate din scurgerile de informaţii, pe
timpul comunicaţiei, folosind tehnologia
Bluetooth.
• Comunicaţia Bluetooth nu este garantată în
cazul tuturor dispozitivelor Bluetooth care
au acelaşi profil cu acest sistem.
• Dispozitivele Bluetooth conectate la acest
sistem trebuie să fie conforme cu
specificaţia Bluetooth prescrisă de
Bluetooth SIG, Inc. şi trebuie să se certifice
că sunt conforme.Totuşi, chiar şi atunci
când un dispozitiv este conform cu
specificaţia Bluetooth, pot exista cazuri în
care caracteristicile sau specificaţiile
dispozitivului Bluetooth fac imposibilă
conectarea sau presupun moduri diferite de
control, display sau operare.
• În funcţie de dispozitivul conectat la sistem,
de mediul de comunicaţie, sau de condiţiile
înconjurătoare, pot apare zgomote sau
sonorul se poate opri.
Dispozitive USB compatibile
cu acest sistem
Cu acest sistem puteţi folosi următoarele
dispozitive USB Sony. Alte dispozitive
USB nu pot fi înregistrate/redate în acest
sistem.
Player digital Sony verificat ( martie
2008)
Nume
produs
Walkman®
Nume model
NWD-B103/ B103F/
B105/ B105F
NWZ- B103F/ B105F
NWZ- A815/ A816/
A818/
NWZ-S515/ S516/
S615F/ S616F/ S618F
Verificaţi website-urile următoare pentru
ultimele informaţii despre dispozitive
compatibile.
Pentru clienţii din U.S.A.:
<http://www.sony.com/
shelfsupport/>
Pentru clienţii din Canada
Engleză: <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Franceză:
<http://www.fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
>
Pentru clienţi din Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
Pentru clienţi din America Latină:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Pentru clienţi din Asia şi Oceania:
<http://www.sony-asia.com/support>
Note
• Când formataţi dispozitivul USB, asiguraţi-vă
că formataţi utilizând dispozitivul însuşi sau
software-ul de formatare dedicat acelui
dispozitiv. Altfel nu veţi putea înregistra
corespunzător în acest sistem dispozitivul
USB.
43
• Nu folosiţi alt dispozitiv USB decât acesta.
Funcţionarea cu alte tipuri de dispozitive USB
nu este garantată.
• Funcţionarea nu este întotdeauna asigurată
nici chiar atunci când se folosesc dispozitive
USB compatibile.
• Unele din aceste dispozitive USB nu pot fi
achiziţionate într-o anumite zone.
Note despre Walkman®
• Când transferaţi muzică pe un
Walkman® folosind „Media Manager
pentru WOLKMAN”, asiguraţi-vă ca
aceasta se face în format MP3.
Fişierele în format MP4 (AAC sau
VIDEO) nu sunt afişate în acest
sistem.
• Conectaţi Walkmanul® la sistem numai
după dispariţia de pe Walkman® a
mesajelor „Creating Library” (crează
lista) sau „Creating Database”
(crează baza de date).
Dispozitive Bluetooth
Pentru dispozitivele Bluetooth compatibile
verificaţi următoarele site-uri:
Pentru clienţii din U.S.A.:
<http://www.sony.com/
shelfsupport/>
Pentru clienţii din Canada
Engleză: <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Franceză:
<http://www.fr.sony.ca/ElectronicsSupport
Pentru clienţi din Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
Pentru clienţi din America Latină:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Pentru clienţi din Asia şi Oceania:
<http://www.sony-asia.com/support>
44
Download PDF

advertising