Sony | CMT-DX400 | Sony CMT-DX400 DX400 Microsistem de componente Hi-Fi Instrucţiuni de utilizare

Sistem
Compus
Micro HI-FI
Instrucţiuni de operare
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul producerii unui incendiu şi
pentru a preveni electrocutarea nu lăsaţi să se
scurgă apă pe aparat, nu stropiţi şi nu plasaţi pe
acesta obiecte umplute cu apă, precum vazele.
Pentru a reduce riscul producerii unui incendiu şi
pentru a preveni electrocutarea nu expuneţi
aparatul la umezeală sau ploaie.
Pentru a reduce riscul producerii unui incendiu, nu
acoperiţi fanta de ventilaţie a aparatului cu ziare,
feţe de masă, draperii, etc.
Nu plasaţi surse de flacără deschisă, precum
lumânări aprinse pe aparat.
Deoarece fişa principală este folosită pentru a
deconecta unitatea de la reţea, conectaţi unitatea la
o priză de c.a. uşor accesibilă. Dacă sesizaţi o
funcţionare anormală la aparat, deconectaţi imediat
fişa principală din priza de c.a.
Nu instalaţi dispozitivul într-un spaţiu închis, precum
o bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile sau aparatul cu bateriile
instalate, la căldură excesivă precum soare direct,
foc sau altele asemenea.
Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprit, atât timp cât este conectat la priza de
c.a.
Volumul excesiv în căşti poate provoca pierderea
auzului.
Reciclarea
echipamentelor
electrice şi
electronice vechi
uzate (aplicabil în
ţările Uniunii Europene
şi în alte ţări europene
cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca un deşeu menajer obişnuit. Produsul
respectiv trebuie dus şi depus la punctele de
colectare pentru
reciclarea
echipamentelor
electrice şi electronice. Asiguraţi-vă de modul corect
de debarasare de acest produs, pentru a împiedica
eventualele consecinţe negative pe care le-ar
putea avea asupra mediului şi asupra sănătăţii
umane. Prin reciclarea materialelor ajutaţi la
conservarea resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la
reciclarea acestor produse, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor
menajere sau adresaţi-vămagazinului de la care aţi
achiziţionat produsul.
Accesorii la care se aplică cele de mai sus:
telecomanda, căştile.
2
2
Reciclarea bateriilor
uzate (aplicabilă în Uniunea
Europeană şi în
alte ţări europene cu
sistem de colectare
separat).
Acest simbol ilustrat pe baterie sau pe ambalajul
acesteia indică faptul că bateria furnizată împreună
cu acest produs nu trebuie tratată ca un deşeu
menajer. Pe anumite baterii acest simbol se poate
folosi în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb
(Pb), dacă bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că
reciclarea acestor baterii se realizează în mod
corect, puteţi împiedica eventualele consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. În situaţia produselor care din
motive de securitate, performanţă sau integritate a
datelor necesită o conexiune permanentă la o
baterie încorporată, aceasta din urmă trebuie
înlocuită numai de către personal specializat.
Pentru a vă asigura că această baterie este
reciclată în mod corespunzător, atunci când este
atinsă durata maximă de viaţă predaţi-o unui punct
autorizat
de
colectare
pentru
reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. În ceea ce
priveşte toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de înlocuire a bateriilor.
ATENŢIE
Folosirea de instrumente optice cu acest produs
poate mări riscul de rănire a ochilor.
Acest dispozitiv este
clasificat drept produs
CLASS 1 LASER.
Marcajul se află în
partea din spate, în
exterior.
Notă pentru clienţi: Următoarele informaţii se
aplică doar în cazul echipamentelor
comercializate în statele care aplică directivele
UE.
Producătorul acestui echipament este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentanţa Autorizată pentru
EMC şi securitatea produsului este
Sony
Deutchland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru probleme de
service sau garanţie se va vedea adresa furnizată
în documente de service sau garanţie.
CUPRINS
Cum se utilizează acest manual.................4
Discuri care pot fi redate.............................4
Operaţiuni preliminare
Instalarea sistemului...................................7
Selectarea limbii..........................................9
Redare discuri
Încărcarea unui disc..................................10
Redarea unui disc.....................................10
- Redare normală
Redarea DVD-urilor utilizând meniul.........11
Redarea VIDEO CD cu funcţii
PBC (vers.2.0)......................................12
Redarea fişierelor MP3/JPEG/DivX®........12
Disc – moduri de redare
Redare repetată........................................14
- Redare repetată
Cum căutaţi utilizând meniul
afişat pe ecran.......................................15
Disc- Diferite funcţii
Schimbarea formatului audio/
subtitrării/unghiului…………………………16
Utilizarea cronometrului SLEEP................17
Schimbarea limbii......................................17
- Limba
Crearea programului propriu.....................18
- Programarea redării
Utilizarea meniului de setare.....................18
- Meniu de setare
Lista cu opţiunile de setare........................20
Dispozitiv extern
Redarea de pe un dispozitiv USB.............23
Intrare audio..............................................24
Display
Vizualizarea pe ecran a informaţiilor
despre disc................................................25
Modificarea luminozităţii
panoului frontal..........................................25
Controlul televizorului cu
Telecomanda.............................................25
Ghid al problemelor de funcţionare
Probleme şi remedii...................................26
Mesaje.......................................................28
Informaţii suplimentare
Precauţii....................................................29
Specificaţii.................................................30
Glosar........................................................32
Lista de localizare a butoanelor
şi pagini de referinţă..................................35
Tuner
Presetare staţii radio.................................21
Pentru a asculta radioul............................21
Utilizarea Radio Data Systems
(RDS) (sistem de date radio)....................21
Reglare sunet
Reglarea sunetului....................................22
Selectarea unui efect de sunet presetat.. 22
3
2
Cum se utilizează acest manual
 Acest manual explică modul de funcţionare
utilizând telecomanda, dar aceleaşi operaţii
pot fi realizate cu butoanele de pe unitate,
care au aceleaşi nume sau nume similare.
 Funcţia OSD (afişare pe ecran) poate varia
în funcţie de modelul comercializat în ţara
respectivă.
 Descrierea din acest manual poate fi diferită
de OSD (afişare pe ecran) datorită
restricţiilor display-ului.
 Ecranul OSD (afişare pe ecran) englezesc
este utilizat numai în scopul demonstraţiei.
 „DVD” poate fi utilizat ca termen general
pentru VIDEO DVD, DVD+RW/DVD+R şi
DVD RW/DVD-R.
 În acest manual sunt folosite următoarele
simboluri.
Simbol
Reprezintă
Funcţii disponibile pentru
VIDEO DVD, DVD-R/DVDRW în modul video şi
DVD+R/DVD+RW
Funcţii disponibile pentru
VIDEO CD (inclusiv Super
VCD sau CD-R/CD-RW în
format CD video sau Super
VCD)
Funcţii disponibile pentru
CD audio sau CD-R/CD-RW
în format CD audio
Funcţii disponibile pentru
DATA CD (CD-ROM/CDR/CD-RW ce conţin fişiere
MP3*, fişiere JPEG şi fişiere
DivX)
Funcţii disponibile pentru
DATA DVD (DVD-R/DVDRW/DVD+R/DVD+RW) ce
conţin fişiere MP3*, fişiere
JPEG şi fişiere DivX
*MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) este un format
standard caracterizat de ISO/MPEG care comprimă
date audio.
4
Discuri care port fi redate
Pe acest sistem pot fi redate următoarele
discuri. Alte tipuri de discuri nu pot fi redate.
Lista discurilor care pot fi redate
Formatul
discului
Logo-ul discului
VIDEO DVD
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
CD VIDEO
CD-R/CD-RW
Logo-urile DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+R,
VIDEO DVD şi CD sunt mărci comerciale.
Codul de regiune al DVD-ului care
poate fi redat pe acest sistem
Sistemul dumneavoastră are un cod de regiune
imprimat pe spatele unităţii şi va reda numai
DVD-uri etichetate cu acelaşi cod de regiune.
DVD-urile etichetate
pot fi, de asemenea,
redate pe acest sistem.
Dacă încercaţi să redaţi orice alt DVD, pe
ecranul televizorului apare mesajul „Wrong
Region” (regiune incorectă).
Unele DVD-uri nu au inscripţionat un cod de
regiune, chiar dacă redarea acestora este
interzisă prin restricţii zonale.
Note despre CD-R/CD-RW/DVDR/DVD-RW (mod video)/
DVD+R/DVD+RW

Discuri pe care acest sistem nu le
poate reda













CD-ROM (cu excepţia fişierelor cu
extensia „.MP3”, „.JPG” sau „.JPEG”)
CD-R/CD-RW care nu sunt înregistrate în
următoarele formate:
format CD audio
format video CD
format MP3 (MPEG1 Audio
Layer-3)/JPEG/DivX care este
conform cu ISO9660*Level
1/Level 2 sau Joliet
CD-ROM înregistrat în format PHOTO
CD.
Partea de date a unui extras de CD
Super audio CD
DVD-ROM/DVD-R/DVDRW/DVD+R/DVD+RW înregistrat în
multisesiune
DVD-RAM
Discuri DVD audio
Un DVD cu un cod diferit de regiune
Discuri DVD+R DL (dublu strat)
Discurile cu forme non-standard (inimă,
pătrat, stea) nu pot fi redate pe această
unitate. Nu utilizaţi aceste discuri. În caz
contrar puteţi deteriora unitatea.
Un disc care are hârtie sau etichete lipite
pe el.
Un disc pe care a rămas adezivul,
celofanul sau eticheta de la ambalaj.
* Un format logic al fişierelor şi folderelor de pe un
CD-ROM, definit de ISO (Organizaţia Internaţională
de Standardizare).

În unele cazuri şi în funcţie de calitatea
înregistrării, de aspectului fizic al discului
sau de caracteristicile echipamentului de
înregistrat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVDRW (mod video) (DVD-RW creat în modul
video are acelaşi format cu DVD VIDEO),
DVD+R sau DVD+RW nu pot fi redate pe
acest sistem. În plus, discul nu se poate
reda dacă nu a fost corect finalizat. Pentru
mai
multe
informaţii,
consultaţi
instrucţiunile
de
operare
pentru
echipamentul de înregistrat. Unele funcţii
de redare nu sunt disponibile pentru unele
discuri DVD+RW/DVD+R, chiar dacă au
fost finalizte corect.
Un disc înregistrat în format de scriere tip
pachet, nu poate fi redat.
Note despre funcţiile de redare
ale DVD-urilor şi VIDEO CD-urilor
Unele funcţii de redare ale DVD-urilor şi VIDEO
CD-urilor pot fi setate intenţionat de către
producătorii de software. Deoarece sistemul
redă DVD şi VIDEO CD ţinând cont de
conţinutul discului, conţinut proiectat de
producătorii de software, se poate ca unele
caracteristici de redare să nu fie disponibile.
De asemenea, consultaţi instrucţiunile furnizate
cu DVD-ul sau VIDEO-CD-ul.
Discuri muzicale codificate cu
tehnologii de protecţie a
drepturilor de autor
Acest produs este destinat redării discurilor
conforme standardului Compact Disc (CD).
Unele companii de înregistrări au pus pe piaţă
diferite tipuri de discuri audio codificate cu
tehnologii de protecţie a drepturilor de autor.
Trebuie să ţineţi cont de faptul că unele dintre
aceste discuri nu sunt conforme cu standardul
CD şi nu pot fi redate de acest aparat.
5
2
Note despre discurile duale
Un DualDisc este un disc cu două feţe care
combină materialul DVD înregistrat pe o faţă cu
materialul audio digital înregistrat pe cealaltă
faţă. Totuşi, deoarece faţa cu materialul audio
nu este conformă cu standardul CD (Compact
Disc), redarea acestui produs nu este
garantată.
Atenţie la redarea discurilor
înregistrate în modul
multisesiune
 Acest sistem poate reda CD mutisesiune
dacă fişierul MP3 (fişierul JPEG) este
conţinut în prima secţiune. Orice alte fişiere
MP3 (fişiere JPEG) înregistrate în sesiunile
următoare pot fi redate, de asemenea.
 Dacă piesele audio şi imaginile în format CD
audio sau format CD video sunt înregistrate
în prima sesiune, se va reda numai prima
sesiune.
 Dacă un disc conţine piese audio în format
CD audio, fişiere MP3 şi fişiere JPEG, nu pot
fi redate decât pisele audio în format CD
audio.
 Discurile CD-R şi CD-RW înregistrate în
multisesiune, care nu au fost finalizate prin
execuţia operaţiei „closing the session”
(închiderea sesiunii), nu pot fi redate.
Drepturi de autor
Acest produs încorporează tehnologie de
protecţie a drepturilor de autor care este
protejată de licenţe SUA şi alte drepturi de
proprietate intelectuală. Utilizarea acestei
tehnologii de protecţie a drepturilor de autor
trebuie autorizată de Macrovision şi este
destinată uzului personal sau limitat, dacă nu
este specificat altfel de Macrovision. Ingineria
inversă sau dezasamblarea este interzisă.




6
2
Acest sistem încorporează Dolby Digital.
Produs sub licenţa Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
Tehnologia de codificare şi patentele
MPEG Layer-3 audio licenţiate de
Fraunhofer IIS şi Thomson.
DivX®, DivX Certified® şi logo-urile
asociate sunt mărci înregistrate ale DivX,
Inc. DivX permite celor licenţiaţi să
utilizeze marca DivX.
DESPRE VIDEO DIVX: DivX® este un format
video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un
dispozitiv DivX certificat care redă video DivX.
Vizitaţi www.divx.com pentru mai multe
informaţii şi instrumente software de convertire
a fişierelor în video DivX.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest
dispozitiv DivX certificat® trebuie înregistrat
pentru a reda conţinut DivX Video-on-demand
(VOD). Pentru a genera codul de înregistrare,
localizaţi secţiunea DivX VOD din meniul de
setare. Cu acest cod mergeţi la vod.divx.com
pentru a completa procesul de înregistrare şi
pentru a afla mai multe despre DivX VOD.
Windows Media este o marcă înregistrată a
Microsoft Corporation din Statele Unite şi/sau
alte ţări.
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT SUB
PORTOFOLIUL DE LICENŢE ALE MPEG-4
VISUAL PENTRU UZ PERSONAL ŞI NONCOMERCIAL AL UNUI CLIENT PENTRU (i)
CODIFICARE VIDEO ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDUL VISUAL MPEG-4 (MPEG-4
VIDEO) ŞI/SAU (ii) DECODIFICAREA VIDEO
MPEG-4 CARE A FOST CODIFICAT DE UN
CLIENT IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE
PERSONALĂ ŞI NON-COMERCIALĂ ŞI/SAU
A FOST OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR
VIDEO LICENŢIAT MPEG LA PENTRU
PENTRU A FURNIZA VIDEO MPEG-4. NU SE
ACORDĂ ŞI NICI NU ESTE IMPLICATĂ
VREO ALTĂ LICENŢĂ PENTRU ORICE ALTĂ
UTILIZARE. INFORMAŢII SUPLIMENTARE,
INCLUSIV ACELEA REFERITOARE LA
UTILIZAREA PROMOŢIONALĂ, INTERNĂ
SAU COMERCIALĂ ŞI LA LICENŢIERE POT
FI OBŢINUTE DE LA MPEG LA, LLC.
SE VA VEDEA http://www.mpegla.com/
Operaţiuni preliminare
Instalarea sistemului
Executaţi procedurile 1 la 6 pentru a instala sistemul utilizînd cablurile şi accesoriile furnizate.
Conectarea difuzoarelor.
Conectarea antenei FM.
Difuzoarele nu sunt proiectate ca difuzor
drept şi difuzor stâng. Privind sistemul din
faţă, conectaţi difuzorul localizat pe partea
dreaptă la mufa SPEAKER R, iar difuzorul
localizat pe partea stângă la mufa
SPEAKER L.
Extindeţi antena fir FM
Orizontal
Notă
Ţineţi antena departe de cablurile difuzorului.
Note
Conectaţi numai un set de difuzoare.
7
6
2
Conectarea unui televizor.
Selectaţi una din conexiunile următoare.
Note
 Controlul redării este posibil numai pe player-ul
portabil.
 Opriţi redarea pe player-ul portabil înainte de a
comuta pe altă sursă/media de redare.
 Nu instalaţi televizorul pe acest sistem.
Conectaţi cablul de alimentare la o priză
de perete.
Detaşaţi adaptorul de fişă furnizat, dacă
acesta nu se potriveşte cu priza de perete
(numai în cazul modelelor prevăzute cu
adaptor).
Apăsaţi
pentru a porni sistemul.
Pe panoul frontal apare „HELLO”.
Conexiune
Dacă televizorul dumneavoastră are mufe
de intrare pentru componenta video,
conectaţi televizorul la mufele COMPONENT
VIDEO OUT cu un cablu pentru componente
video (nu este furnizat).
Dacă televizorul dumneavoastră este
compatibil cu semnalele de fişier în format
progresiv (480P sau 576P), utilizaţi această
conexiune şi setaţi opţiunea progresiv pe ON.
1
Apăsaţi FUNCTION (funcţie) +/- în mod
repetat pentru a comuta funcţia pe
DVD/CD.
Redarea porneşte automat dacă este
încărcat un disc cu funcţie de autoredare.
Apăsaţi ■ de două ori pentru a opri
redarea.
2
Apăsaţi SETUP în modul STOP
Apare meniul SETUP.
3
Apăsaţi
sau
în mod repetat
pentru a selecta „Preference Page”
(pagină preferată), apoi apăsaţi
.
Când utilizaţi un televizor
Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea video pentru a
putea viziona filmele de pe acest sistem.
4
Apăsaţi
sau
în mod repetat
pentru a selecta „TV Type” (tip TV),
apoi apăsaţi
sau
La conectarea unei combine video
Conectaţi televizorul şi combina video aşa cum este
prezentat mai jos, utilizând cablurile video şi audio
(nu sunt furnizate).
5
Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru
a selecta PAL/Multi/NTSC din listă apoi
apăsaţi
.
6
Apăsaţi SETUP pentru a închide meniul
de setare (Setup Menu).
Conexiune
Conectaţi mufa de intrare video a
televizorului la mufa VIDEO OUT prin
intermediul cablului video (furnizat).
La conectarea unei combine video între acest sistem
şi televizor există pericolul pierderilor video, atunci
când urmăriţi semnalul provenit de la sistem. Nu
conectaţi o combină video între sistem şi televizor.
8
2
Setaţi sistemul color pe PAL sau NTSC
în funcţie de sistemul color de pe
televizorul dumneavoastră.
Setarea de fabrică este pe PAL.
Note

După schimbarea sistemului color, aşa cum este
descris mai sus, pe ecranul televizorului poate
apare o dereglare pentru scurt timp.

Dacă imaginea este distorsionată, puteţi executa
următoarele operaţii pentru a recupera setările
implicite (de fabrică) ale sistemului color:
- Deschideţi compartimentul discului.
- Apăsaţi
DISPLAY.
- Apăsaţi
.
Introducerea celor două baterii
R6 (tip AA) în telecomandă
Ridicaţi capacul de la compartimentul bateriilor
de pe telecomandă şi introduceţi cele două
baterii R6 (tip AA), mai întâi partea cu semnul
conform polarităţii indicate mai jos.
Selectarea limbii
Puteţi seta limba de afişare pe ecran.
1 Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea
video.
2 Apăsaţi
pentru a porni sistemul.
3 Apăsaţi FUNCTION (funcţie) +/- în mod
Notă
 Dacă nu utilizaţi telecomanda o perioadă mai lungă
de timp, scoateţi bateriile pentru a evita deteriorarea
acesteia datorită scurgerii bateriilor sau coroziunii.
Sfat util
 În modul normal de utilizare, bateriile trebuie să
funcţioneze
aproximativ
şase
luni.
Dacă
telecomanda nu mai comandă sistemul trebuie
înlocuite ambele baterii.
Ataşarea amortizoarelor
Pentru a preveni alunecarea difuzoarelor
ataşaţi amortizoarele furnizate la fiecare colţ al
difuzorului, în partea inferioară.
repetat pentru a comuta pe DVD/CD.
Redarea începe automat dacă este încărcat
un disc cu funcţie de autoredare.
Apăsaţi
pentru a opri redarea.
4 Apăsaţi SETUP.
Apare meniul de setare.
5 Apăsaţi
sau
în mod repetat
pentru a selecta „General Setup Page”
(pagină generală de setare), apoi
apăsaţi
.
6 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a
selecta „OSD Lang”, apoi apăsaţi
sau
.
7 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru
a selecta o limbă din lista afişată, apoi
apăsaţi
.
8 Apăsaţi SETUP pentru a opri meniul de
setare.
Notă
 Atenţie la plasarea difuzoarelor şi/sau a suportului
difuzoarelor pe suprafeţe tratate special (ceruite,
uleiate, lustruite, etc.), deoarece acestea se pot păta
sau decolora.
9
2
Exemplu: Pentru redarea unui CD
Redare discuri
Încărcarea unui disc
1 Apăsaţi pe unitate.
2 Plasaţi un disc în compartimentul
discului.
Număr piesă
Timp de redare
1 Apăsaţi FUNCTION (funcţie) +/- în mod
repetat pentru a comuta funcţia pe
DVD/CD.
Redarea începe automat dacă este încărcat
un disc cu funcţie de autoredare.
Partea de redat
cu faţa în jos
2 Încărcaţi un disc.
Redarea începe automat la închiderea
compartimentului discului.
Dacă redarea nu porneşte automat,
apăsaţi
.
3 Apăsaţi
Se închide compartimentul discului. Unitatea
porneşte redarea.
Notă
 Nu utilizaţi discuri care au pe ele etichete, sigilii
sau pastă. Sistemul intră în modul de salvare.
Pentru a economisi energia în modul
standby
Apăsaţi
în timp ce sistemul este pornit.
Sistemul va intra în modul de salvare energie.
Redarea unui disc
- Redare normală
Înainte de a reda un DVD sau un VIDEO CD,
porniţi televizorul şi selectaţi intrarea video. În
funcţie de DVD sau VIDEO CD, unele operaţii
pot fi diferite sau sunt restricţionate. Se vor
consulta instrucţiunile de operare furnizate
împreună cu discul.
Alte funcţii
Pentru
Stop
Pauză
Reluarea redării după
stop/pauză
Trece la capitolul,
piesa, fişierul
MP3/WMA/JPEG/DivX
sau scena următoare
Reveni la fişierele
MP3/WMA/JPEG
anterioare
Reveni la capitolul,
piesa, fişierul DivX sau
scena precedentă
Opri sunetul temporar
Exemplu: Pentru redarea unui DVD
Opri redarea pentru a
scoate discul dorit
Număr capitol
10
2
Timp de redare
Apăsaţi
de două ori.
Când apăsaţi
o dată, puteţi reveni la
începutul capitolului,
piesei sau scenei
curente.
MUTING .
Pentru a anula, apăsaţi
acest buton din nou
sau VOLUME(volum) +
pentru a regla volumul
sonorului.
Pentru
Localiza rapid un punct
prin derulare rapidă
înainte sau înapoi
1)2)
(scanare)
Viziona cadru cu cadru
3)
(redare cu încetinire)
Apăsaţi
sau
în timpul redării
discului. De fiecare
dată când apăsaţi
sau
în timpul scanării,
viteza de redare se
schimbă. Pentru a
reveni la viteza
normală, apăsaţi
La anumite discuri
vitezele diferă.
sau
4)
când sistemul este în
pauză. De fiecare dată
când apăsaţi
4)
sau
în
timpul redării cu
încetinire, viteza de
redare se schimbă.
Pentru a reveni la
viteza normală de
redare, apăsaţi
Lărgi imaginile (numai
Apăsaţi ZOOM. De
DVD/VIDEO CD)
fiecare
dată
când
apăsaţi butonul, scala
de zoom se schimbă.
Pentru a reveni la
dimensiunea normală,
apăsaţi ZOOM în mod
repetat.
1)
Cu excepţia fişierelor imagine JPEG.
2)
La unele discuri viteza de scanare este diferită.
3)
Numai DVD VIDEO, DivX, VIDEO CD.
4)
Numai DVD Video: funcţionare a Slow Reverse
(derulare înapoi cu încetinire).
Reluarea redării din punctul în care aţi
oprit discul
- Reluarea redării
(numai DVD-VIDEO CD/CD)
Sistemul memorizează punctul în care aţi oprit
discul, astfel că puteţi relua redarea din acel
punct.
1 Când redaţi un disc, apăsaţi
pentru a
opri redarea.
Pe ecranul televizorului apare „Press Play
Ke To Continue” (apăsaţi tasta Play pentru a
continua).
Sfat util
 Pentru a reda de la începutul discului , apăsaţi
de două ori, apoi apăsaţi
Redarea unui capitol/piesă prin
introducerea numărului acestuia/
acesteia în modul Normal Play (redare
normală) (numai pe telecomandă)
Apăsaţi SHIFT + butoane numerice cu 2 cifre
pentru a introduce numărul capitolului sau
piesei pe care doriţi s-o redaţi.
Exemplu:
Pentru a reda capitolul/piesa numărul 5, apăsaţi
SHIFT + 0 + 5.
Pentru a reda capitolul/piesa numărul 30, apăsaţi
SHIFT + 3 + 0.
Notă
 Selectarea prin SHIFT + butoane numerice cu 2
cifre pentru a introduce numărul capitolului sau
piesei nu funcţionează cu anumite discuri.
Redarea DVD-urilor utilizând
meniul
Un DVD este divizat în mai multe secţiuni care
compun un film sau un video. Aceste secţiuni
sunt denumite „titluri”. Când redaţi un DVD care
conţine mai multe titluri, puteţi selecta titlul dorit
folosind DVD TOP MENU (meniul DVD). Când
redaţi DVD-uri care vă permit să selectaţi
elemente precum limba pentru subtitrare şi
limba pentru sonor, utilizaţi meniul DVD.
1 Apăsaţi DVD TOP MENU sau DVD MENU.
Meniul discului apare pe ecranul
televizorului. Conţinutul meniului diferă de la
disc la disc.
2 Apăsaţi
SHIFT+ butoane
numerice pentru a selecta elementul pe
care doriţi să-l redaţi sau să-l schimbaţi,
apoi apăsaţi
2 Apăsaţi
Sistemul porneşte redarea din punctul în
care aţi oprit discul în pasul 1.
Note
 Este posibil ca funcţia Resume Play (reluarea
redării) să nu funcţioneze la anumite discuri.
 În funcţie de punctul în care aţi oprit discul, sistemul
poate să nu reia redarea din exact acelaşi punct.
11
2
Redare VIDEO CD cu funcţii
PBC (Ver.2.0)
- Redare
Redarea fişierelor
MP3/JPEG/DivX®
PBC
Puteţi afişa meniurile PBC* pe ecranul
televizorului pentru a
utiliza programul
interactiv al discului. Formatul meniului şi
structura acestuia diferă în funcţie de fiecare
disc în parte.
*PBC: Control redare
1 Apăsaţi FUNCTION (funcţie) +/- în mod
repetat pentru a comuta funcţia pe
DVD/CD.
2 Încărcaţi un CD VIDEO cu funcţii
PBC (Ver.2.0).
Redarea porneşte, iar meniul PBC apare pe
ecranul televizorului.
3 Apăsaţi SHIFT+ butoanele numerice cu
două cifre pentru a selecta numărul
elementului dorit.
4 Continuaţi redarea conform
instrucţiunilor din meniuri pentru a
beneficia de redarea interactivă.
Consultaţi instrucţiunile de operare furnizat
împreună cu discul, deoarece modul de
operare diferă de la un VIDEO CD la altul.
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
Înainte de a reda fişiere MP3, JPEG sau DivX,
porniţi televizorul şi selectaţi intrarea video.
1 Apăsaţi FUNCTION +/- în mod repetat
pentru a comuta funcţia pe DVD/CD.
2 Încărcaţi un CD de date sau un DVD de
date.
Apare lista fişierelor.
Note
 Următoarele discuri au nevoie de mai mult timp
pentru a porni redarea.
- un disc înregistrat cu structură ramificată
complicată.
- un disc înregistrat în sistem multisesiune.
- un disc la care se pot adăuga date (un disc
nefinalizat).
 În funcţie de formatul fişierului unele CD-R sau
CD-RW nu pot fi redate pe acest sistem.
3 Apăsaţi
în mod repetat
pentru a selecta fişierul pe care doriţi
să-l redaţi .
Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a
derula în sus sau în jos prin conţinutul
folderului. Selectaţi un folder şi apăsaţi
sau
pentru a intra în folder.
Selectaţi
şi apăsaţi
sau
pentru a reveni la folderul iniţial.
Pentru a anula redarea cu funcţiile PBC
Apăsaţi SHIFT + butoane numerice pentru a
selecta în modul STOP numărul de element
dorit.
Pentru a reveni la redarea PBC, apăsaţi
de două ori, apoi apăsaţi
4 Apăsaţi
Redarea începe de la fişierul selectat. Dacă
aţi selectat un fişier JPEG, porneşte redarea
în slide-uri.
12
2
Alte funcţii
Pentru
Opri redarea
Executaţi
Apăsaţi
când redaţi
un fişier MP3 sau DivX.
Apăsaţi DVD MENU
când redaţi un fişier
JPEG.
Pune în pauză
Apăsaţi
Apăsaţi
pentru a relua redarea.
Rezuma
Apăsaţi
când redaţi
un fişier JPEG.
Totuşi sistemul nu este conform cu formatul WMA
(Windows Media Audio).
 Datorită tehnologiei de compresie utilizată pentru
fişierele DivX, după ce apăsaţi
poate să
treacă un anumit timp până la apariţia imaginii pe
ecran.
 La unele fişiere DivX, sunetul nu se potriveşte cu
imaginea.
 Ordinea de redare diferă în funcţie de programul
utilizat pentru a crea fişierul DivX.
Note despre fişiere
Sistemul include albume care nu conţin fişiere audio şi
imagini JPEG. Dacă pe dispozitivul USB sunt mai mult
de 648 fişiere (inclusiv foldere) + 2 foldere implicite
(
şi
), 300 foldere Max (inclusiv
şi
), folderele care sunt recunoscute de
sistem diferă în funcţie de configuraţia folderului.
Sistemul poate reda următoarele fişiere.
Fişier
MP3
WMA
Imagine JPEG
MPEG
DivX
Extensia fişierului
„.mp3”
„.wma”
„.jpg” sau „.jpeg”
„.MPG”
„.DivX” sau „.AVI”
Sistemul va reda orice date cu extensia de mai sus,
chiar dacă nu au format MP3/WMA/JPEG. Redarea
acestor date poate genera un zgomot puternic, care
poate deteriora sistemul de difuzoare. Sistemul poate
reda până la o profunzime de 25 de foldere.
Note despre fişierele MP3/JPEG
 Sistemul suportă fişiere MP3 înregistrate cu o bit
rate de 32 la 320 kbps şi o frecvenţă de
eşantionare de 32/44.1/48 kHz pentru MPEG 1
Audio Layer-3.
 Dacă puneţi extensia .MP3 la date care nu sunt în
format MP3, sistemul nu poate recunoaşte corect
datele şi va genera un zgomot puternic care poate
deteriora sistemul de difuzoare.
Note despre fişierele DivX
 Este posibil ca sistemul să nu redea un fişier DivX
care a fost combinat din două sau mai multe
fişiere DivX.
 Sistemul nu poate reda un fişier DivX cu
dimensiunea mai mare 640 (lăţime) x 480
(înălţime).
 În funcţie de fişierul DivX, filmul poate fi neclar sau
fără sunet.
 Sistemul nu poate reda unele fişiere DivX care
sunt mai lungi de 3 ore.
 În funcţie de fişierul DivX, filmul se poate opri sau
poate fi neclar. În care caz, se recomandă să
recreaţi fişierul la o bit rate mai joasă. Dacă
sunetul este
în continuare
dereglat, se
recomandă formatul MP3.
13
2
Disc- Moduri de redare
Redare repetată
- Redare repetată
Disponibilitatea opţiunilor de redare repetată şi
modul de redare amestecat diferă în funcţie de
tipul de disc.
Apăsaţi REPEAT în mod repetat în timpul
redării.
De fiecare dată când apăsaţi butonul, setarea
se schimbă ciclic, astfel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La redarea unui DVD
Chapter(capitol): Repetă capitolul
curent.
Title(titlu): Repetă titlul curent.
ALL(toate): Repetă toate titlurile de pe
disc.
Shuffle(amestecat): Redă un disc în mod
amestecat.
Shuffle(amestecat): Repetă redarea
amestecat.
Off: Repetă off.
La redarea unui VIDEO CD/SVCD/CD
Track (piesă) : Repetă piesa curentă.
ALL (toate) : Repetă toate piesele de
pe disc.
Shuffle (amestecat) : Redă un disc
amestecat.
Shuffle (amestecat) : Repetă redarea
amestecată.
Off: Repetă off.
La redarea unui DATA CD/DATA DVD
Shuffle (amestecat) : Redă toate fişierele în
mod amestecat.
Random (aleator) : Redă toate fişierele în
ordine aleatoare.
Single (unul singur) : Redă fişierul curent.
One (numărul unu) : Repetă fişierul
curent.
Folder (fişier) : Repetă folderul curent.
Folder: Redă folderul curent.
Pentru a anula redarea
repetată/amestecată
La redarea unui DVD/CD
Se apasă până apare “
Off”.
La redarea unui fişier MP3/JPEG/DivX
În MP3/JPEG, se apasă până apare “Folder”.
În DivX, se apasă până apare “
Off”.
14
2
Note
• Nu puteţi executa redarea repetată/amestecată în
timpul redării PBC a unui VIDEO CD (pagina 12).
• Redarea repetată este anulată când:
– opriţi sistemul.
– deschideţi compartimentul discului.
– comutaţi pe altă funcţie.
• La redarea VIDEO CD/SVCD, trebuie să executaţi
următoarele operaţii pentru a seta implicit PBC pe
Off:
– apăsaţi
de două ori.
– apăsaţi SHIFT + butoanele numerice pe care le
doriţi.
– apăsaţi
.
Cum căutaţi utilizând meniul
afişat pe ecran
2
Apăsaţi
sau
pentru a selecta o
opţiune, apoi apăsaţi
.
3
Apăsaţi SHIFT + număr pentru a sări la
opţiunea selectată.
La redarea unui CD
Puteţi căuta un titlu, un capitol (DVD) sau o
piesă (VIDEO CD). Deoarece la titluri, capitole
şi piese li se atribuie numere unice pe disc,
puteţi selecta elementul dorit prin introducerea
numărului corespondent.
1
2 Apăsaţi SHIFT + butoane numerice
pentru a selecta piesa dorită.
Redarea porneşte de la piesa selectată.
Notă
• Funcţia de căutare nu funcţionează în redarea
amestecată.
Căutarea unui titlu/capitol/
piesă/scenă, etc.
Puteţi căuta pe un DVD VIDEO după titlu sau
capitol şi pe un VIDEO CD/CD/DATA CD/
DATA DVD după piesă, index sau scenă.
Pe un DATA CD/DATA DVD/dispozitiv USB
puteţi căuta după folder sau fişier. Deoarece la
titluri şi piese li se atribuie numere unice pe
disc, puteţi selecta elementul dorit prin
introducerea numărului corespondent. Sau,
puteţi căuta o scenă utilizând codul de timp.
Apăsaţi
DISPLAY în timpul redării.
“Select Track:--/--” (selectaţi pieasa) apare
pe ecranul televizorului.
La redarea unu fişier MP3/JPEG/DivX
1
Apăsaţi
DISPLAY în timpul redării.
“Select :--/--” (selectaţi) apare pe ecranul
televizorului.
2 Apăsaţi SHIFT + butoane numerice
pentru a selecta piesa dorită.
Redarea porneşte de la piesa selectată.
1 Apăsaţi
DISPLAY în timpul redării.
Meniul de control apare pe ecranul
televizorului.
La redarea unui DVD.
La redarea unui VCD.
15
2
Disc – Diferite funcţii
Schimbarea formatului
audio/subtitrării/unghiului
Schimbarea formatului audio
Pentru a reda un DVD sau DATA CD/DATA
DVD (DivX fişiere) înregistrat în formate audio
multiple (PCM, Dolby Digital, MPEG audio),
puteţi schimba formatul audio. Dacă DVD-ul
este înregistrat cu piese multilinguale puteţi
schimba, de asemenea, limba.
În cazul unui VIDEO CD sau CD, puteţi selecta
sunetul canalului drept sau stâng şi îl puteţi
asculta în prin ambele difuzoare, din dreapta şi
din stânga.
De exemplu, la redarea unui disc ce conţine un
cântec cu partea vocală în canalul drept şi
instrumentaţia în canalul stâng, puteţi asculta
instrumentaţia din ambele difuzoare prin
selectarea canalului stâng.
Apăsaţi AUDIO în mod repetat în timpul
redării.
De fiecare dată când apăsaţi butonul, setarea
se schimbă ciclic după cum urmează:
La redarea unui DVD
În funcţie de DVD, modul de alegere a limbii şi
a formatului audio poate fi diferit.
Dacă o limbă este afişată de două sau mai
multe ori, înseamnă că DVD-ul este înregistrat
în formate audio multiple.
La redarea unui VIDEO CD/CD
• Mono Left (mono stânga): Sunetul canalului
stâng (mono).
• Mono Right (mono dreapta): Sunetul canalului
drept (mono).
• Stereo: Sunetul stereo standard.
SVCD (numai piesa audio 1)
• [Stereo]: Sunetul stereo standard.
• [Mono Left] (mono stânga): Sunetul canalului
stâng (mono).
• [Mono Right] (mono dreapta): Sunetul
canalului drept (mono).
16
2
SVCD (piesa audio 1-2)
• [Audio 1]: Sunetul stereo al piesei audio 1.
• [Audio 2]: Sunetul stereo al piesei audio 2.
La redarea unui fişier DivX
Alegerea formatelor de semnal audio pentru
DATA CD şi DATA DVD diferă în funcţie de
fişierul DivX conţinut pe disc. Formatul este
afişat pe ecranul televizorului.
Pentru a preseta piesa audio dorită
Puteţi preseta sistemul să redea piesa audio
dorită cu operaţiile descrise în capitolul
“Schimbarea limbii”(pagina 17).
Note
• La redarea unui DVD cu o înregistrare audio care
nu este pe două canale, sunetul este compus pe 2
canale şi este redat prin difuzoare.
Totuşi sunetul nu este redat în format “Multicanal
PCM”.
• Pentru discurile care nu sunt înregistrate în format
audio multiplu nu puteţi schimba sunetul.
• În funcţie de tipul de DVD, uneori nu puteţi schimba
Sunetul, chiar dacă este înregistrat în format audio
multiplu.
• Pentru VIDEO CD şi CD, setarea revine la “Stereo”
când opriţi sistemul sau când deschideţi
compartimentul discului.
• În timpul redării unu DVD, sunetul se poate schimba
automat.
Afişarea informaţiei audio a discului
(numai DVD/DivX)
Când apăsaţi AUDIO în mod repetat în timpul
redării, formatul semnalului audio (PCM, Dolby
Digital) este afişat pe ecranul televizorului.
De exemplu în formatul Dolby Digital,
semnalele multiple din domeniul cuprins între
mono şi canalul 5.1 pot fi înregistrate pe un
DVD. În funcţie de DVD, numărul de canale
înregistrate poate fi diferit.
Format audio
Afişarea subtitrărilor (numai
DVD/DivX)
Pentru un disc DVD/DivX înregistrat cu
subtitrări multilinguale, puteţi schimba limba
subtitrării în timpul redării discului sau puteţi
porni/opri subtitrările ori de câte ori doriţi.
Apăsaţi SUBTITLE (subtitrare) în mod
repetat în timpul redării.
De fiecare dată când apăsaţi butonul, limba se
schimbă.
Utilizarea cronometrului
SLEEP (închidere pentru
noapte)
Puteţi seta sistemul să se oprească la o oră
presetată, astfel încât puteţi adormi ascultând
muzică.
Puteţi preseta timpul în paşi de 10 minute.
Apăsaţi SLEEP.
De fiecare dată când apăsaţi acest buton,
minutele afişate (timpul rămas) se schimbă pe
display-ul panoului frontal după cum urmează:
Pentru a anula setarea subtitrării
Apăsaţi SUBTITLE (subtitrare) în mod repetat
pentru a selecta “Subtitle Off” (oprire
subtitrare).
Note
• În funcţie de tipul de DVD/DivX, este posibil să nu
puteţi schimba subtitrările, chiar dacă DVD/DivX
este înregistrat cu subtitrări multilinguale.
• Pentru limbile care nu sunt suportate în acest model,
LANG (limba) va fi afişată “OTHERS” (altele).
Schimbarea unghiurilor (numai DVD)
La redarea unui DVD pe care scenele sunt
înregistrate cu unghiuri multiple (multi-unghi),
puteţi schimba unghiul de vizionare.
Apăsaţi ANGLE (unghi) în mod repetat în
timpul redării.
De fiecare dată când apăsaţi butonul, unghiul
se schimbă.
Note
• În funcţie de DVD, este posibil să nu puteţi schimba
unghiurile, chiar dacă DVD-ul este înregistrat în
multi-unghi.
• Dacă există un singur unghi şi apăsaţi tasta de
unghi, pe ecranul televizorului apare semnul
INVALID “
”.
Există un cronometru de 20 seconds pe
display-ul panoului frontal.
Pentru a verifica timpul rămas
Dacă ţineţi apăsat SLEEP timp de 3 secunde,
puteţi să vizualizaţi timpul rămas pe panoul
frontal.
Pentru a schimba timpul rămas
Apăsaţi SLEEP în mod repetat pentru a selecta
timpul dorit.
Pentru a anula funcţia SLEEP
Apăsaţi SLEEP în mod repetat până apare
“OFF” pe display-ul panoului frontal.
Schimbarea limbii
- Limba
1 Apăsaţi
de două ori pentru a anula
Resume Play.
2 Apăsaţi SETUP în modul STOP.
Apare meniul de setare.
3 Apăsaţi
sau
în mod repetat
pentru a selecta “Preference Page”
(pagina preferată), apoi apăsaţi
.
4 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru
a selecta un element , apoi apăsaţi
.
Audio
Schimbă limba coloanei sonore.
Selectează limba din lista afişată.
17
2
Subtitrare
Schimbă limba subtitrării. Se selectează limba
din lista afişată.
Meniul Discului
Se selectează limba pentru meniul DVD-ului.
5 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a
selecta limba, apoi apăsaţi
.
6 Apăsaţi SETUP pentru a opri Setup
Menu (meniul de setare).
Pentru a schimba limba de afişare pe
ecran
Selectaţi “Pagina de setare generală” în pasul
3, apoi selectaţi “OSD Lang”. Pentru detalii se
va vedea “Selectarea unei limbi” (pagina 9).
Notă
• Dacă limba selectată nu este înregistrată pe DVD,
este selectată automat una din limbile înregistrate.
Crearea programului propriu
- Programarea redării
Puteţi reda conţinutul unui disc în ordinea
dorită, prin aranjarea pieselor pe disc pentru a
crea propriul program. Puteţi programa până la
20 de piese.
1 Apăsaţi PROGRAM.
Pe ecranul televizorului apare Program
Menu (meniu de programare).
CD
18
2
2
Apăsaţi SHIFT + butoane numerice cu
două cifre pentru a selecta piesa dorită.
De exemplu selectaţi piesa [2].
Apăsaţi SHIFT + 0 + 2.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
[Start] pentru a reda programul.
Notă
• Când redarea programului este oprită sau este
selectată opţiunea Repeat (repetare), programul
este anulat.
Utilizarea meniului de setare
— Meniu de setare
Puteţi realiza diferite reglaje la elemente
precum imaginea sau sunetul.
1 Apăsaţi
SETUP.
Apare Setup Menu (meniu de setare).
2 Apăsaţi
sau
, în mod repetat
pentru a selecta Setup Page (pagina de
setare), apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru
a selecta un element, apoi apăsaţi
.
4 Apăsaţi SETUP pentru a opri Setup Menu
(meniu de setare).
Notă
• Dacă nu puteţi accesa [Preference Page], apăsaţi
SETUP pentru a ieşi din meniu. Apoi apăsaţi
de două ori înainte de a apăsa SETUP din nou.
Pagină de setare generală
Display TV
Selectaţi aspectul imaginii pentru televizorul
conectat.
Selectaţi acest raport când
16:9
conectaţi un televizor cu ecran lat
sau un televizor cu funcţie mod lat.
4:3
Letter
Box
(imagine
încadrată)
Selectaţi aceasta când conectaţi
un televizor cu ecran 4:3. Afişează
o imagine lată cu benzi în partea
superioară şi inferioară.
Auto Standby
Puteţi seta modul standby.
[On]: Se intră în modul Standby automat atunci
când trec mai mult de 30 de minute în modul
stop, pauză, fără disc sau eject.
[Off]: Nu intra automat în modul standby.
Pagina de setare video
Progresiv
Puteţi seta semnalul progresiv care iese prin
VIDEO OUT.
[On]: Porniţi modul de scanare progresivă. Citiţi
instrucţiunile de pe ecranul televizorului şi
confirmaţi acţiunea apăsând
[Off]: Opriţi modul de scanare progresiv.
DivX VOD
Afişează codul de înregistrare DivX.
Preference Page
Tip TV
Selectaţi sistemul color când redaţi un disc.
Setarea implicită este “PAL” pentru modelul
european şi “NTSC” pentru alte modele.
4:3
Pan
Scan
Selectaţi aceasta când conectaţi
un ecran 4:3. Sistemul afişează
imaginea lată, în mod automat, pe
tot ecranul şi taie porţiunile care nu
încap.
PAL
Multi
NTSC
OSD Lang (Afişare pe ecran)
Puteţi schimba limba de afişare pe ecranul
televizorului.
Screen Saver (protecţie ecran)
Protecţia ecranului previne deteriorarea
ecranului televizorului prin expunerea
îndelungată a unei imagini statice.
[On]: Comută pe modul de protecţie ecran TV
când redarea a fost oprită sau pusă în pauză
mai mult de 15 minute.
[Off]: Screen Saver (protecţie ecran) este
anulată.
Modifică semnalul video al unui
disc NTSC şi îl redă în sistem PAL.
Redă semnalul video în sistemul
discului, fie PAL fie NTSC. Dacă
televizorul dumneavoastră
utilizează un sistem dual, selectaţi
“Multi.”
Modifică semnalul video a unui
disc PAL şi îl redă în sistem NTSC.
Audio
Selectaţi limba audio preferată pentru DVD-uri
cu multiple coloane sonore.
Subtitle (subtitrare)
Puteţi schimba limba subtitrării înregistrată pe
DVD VIDEO.
Disc Menu (meniu disc)
Puteţi schimba limba pentru meniul discului.
Notă
• Dacă limba selectată pentru sonor/subtitrare/meniu
disc nu este disponibilă pe DVD, va fi folosită limba
implicită (setată de producător).
Last Memory (memoria ultimului disc
redat)
[On]: Reia redarea ultimului disc dacă a fost
oprită cu
[Off]: Dezactivează reluarea redării. Când
memoria pentru reluarea redării este plină,
punctul de reluare a redării pentru cel mai vechi
disc este şters.
19
2
Parental
Această opţiune este pentru a interzice
vizualizarea discurilor care au depăşit limitele
pe care le-aţi setat. Funcţionează numai la
DVD-urile cu nivel parental stabilit pentru întreg
discul sau pentru anumite scene de pe disc.
1 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru
a selecta un nivel de la 1 la 8 apoi
apăsaţi
.
2 Apăsaţi SHIFT + butoanele numerice
pentru a introduce parola de 6 cifre.
Default (implicit)
Această opţiune vă permite să resetaţi toate
setările meniului şi setările personale la cele
implicite, de fabrică, cu excepţia setărilor
[Password] (parola) şi [Parental].
Apăsaţi
pentru a confirma resetarea.
Pagina pentru setarea parolei
Password (parola)
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentrui a seta
sau schimba parola pentru discuri blocate sau
pentru a reda DVD-uri cu restricţie.
1 Apăsaţi
“SHIFT +000000” sau ultima
parolă de 6 cifre pe care aţi setat-o în
secţiunea “Old Password”(parola veche).
OSD Lang
Screen Saver
(protecţie
ecran)
Last Memory
(ultimul
element
memorat)
Auto Standby
Progressive
(progresiv)
DivX VOD
4 Selectaţi “OK” pentru a ieşi din meniu.
Lista cu opţiunile de setare
stemului
Când apăsaţi SETUP în modul stop, sunt
afişate următoarele setări.
Setările implicite sunt subliniate.
Notă
• Pentru a selecta “Preference Page” (pagina de
preferinţe), mai întâi anulaţi Resume Play (reluare
redare)(pagina 11).
Pagina de setare generală (pagina 19)
Display TV
20
16:9
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
On
Off
On
Off
Pagina de preferinţe (pagina 19)
TV Type
(tip TV)
Audio
Subtitle
(subtitrare)
Disc Menu
(meniu disc)
Parental
în secţiunea “New Password”
(parola nouă).
din nou în secţiunea “Confirm PWD”
(confirmare PWD) pentru a confirma.
On
Off
Pagină setare video (pagina 19)
2 Apăsaţi SHIFT + o parolă nouă de 6 cifre
3 Apăsaţi SHIFT + noua parolă de 6 cifre
ENG
(Selectaţi din listă limba pe care
doriţi s-o utilizaţi).
On
Off
Default
(implicit)
PAL
Multi
NTSC
ENG
(Selectaţi din listă limba pe care
doriţi s-o utilizaţi).
ENG
(Select the preferred subtitle
language for DVD playback.)
ENG
(Selectaţi din listă limba pe care
doriţi s-o utilizaţi).
1 KID SAF
2G
3 PG
4 PG 13
5 PGR
6R
7 NC 17
8 ADULT
Resetare
Pagină setare parolă (pagina 20)
Password
(parolă)
Schimbă
Ieşire meniu de setare
Selectaţi ieşirea din meniul de setare.
Tuner
Presetare staţii radio
sistemului
Puteţi preseta până la 20 staţii FM. Puteţi
acorda în oricare din aceste staţii prin simpla
selectare a numărului corespunzător presetat.
1 Apăsaţi FUNCTION (funcţie) +/– în mod
repetat pentru a selecta “FM”.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat TUNING +/– 2
secunde pentru a porni căutarea până
găsiţi staţia dorită.
“SEARCH + sau –” apare pe panoul frontal
până găsiţi o staţie radio cu un semnal
suficient de puternic.
3 Apăsaţi PROGRAM (programare).
“P 01” se aprinde intermitent pe panoul
frontal.
4 Apăsaţi PRESET (presetare) +/– pentru a
selecta un număr presetat la care doriţi
să memoraţi staţia radio curentă.
5 Apăsaţi
pentru a memora.
Sfaturi utile
• Apăsaţi
sau TUNING +/– pentru a opri
auto-tuning în pasul 2.
• Puteţi apăsa TUNING +/– în pasul 2 pentru a căuta
frecvenţa radio manual pas cu pas. Frecvenţa
curentă apare pe panoul frontal(acord manual).
Pentru a asculta radioul
sistemului
Presetaţi
staţiile radio mai întâi în memoria
tuner-ului. (se va vedea capitolul “Presetarea
staţiilor radio ”(pagina 21)).
1 Apăsaţi FUNCTION (funcţie) +/– în mod
repetat pentru a selecta “FM”.
2 Apăsaţi PRESET (presetare) +/– sau
SHIFT + butoane numerice pentru a
selecta un număr presetat.
“P 01” apare pe panoul frontal.
Pentru a asculta la un program FM
stereo fără efect stereo
Cînd un program FM stereo are zgomot static,
apăsaţi AUDIO în mod repetat până apare
“MONO” pe panoul frontal. Nu veţi mai avea
efect stereo dar recepţia se va îmbunătăţi.
Sfat util
• Pentru a îmbunătăţi recepţia unei transmisii, reglaţi
antenele furnizate sau conectaţi o antenă externă,
disponibilă în comerţ.
Utilizarea Radio Data System
(RDS)(sistem de date radio)
RDS este un serviciu care permite staţiilor
radio să transmită informaţii suplimentare
împreună cu semnalul de program obişnuit .
Acest tuner oferă caracteristici RDS, precum
afişarea numelui staţiei radio.
Serviciul RDS este disponibil numai pentru
staţiile FM.*
Notă
• RDS nu funcţionează întotdeauna bine, dacă staţia
radio nu transmite semnalul RDS corect , sau dacă
semnalul este slab.
* Nu toate staţiile FM oferă serviciul RDS şi nici nu
oferă aceleaşi tipuri de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizaţi cu sistemul RDS, verificaţi cu staţiile
locale de radio existenţa servicului RDS în zona în
care vă aflaţi.
Vizualizarea numelui staţiei sau
frecvenţa acesteia pe display-ul
panoului frontal
Apăsaţi
DISPLAY
De fiecare dată când apăsaţi DISPLAY,
display-ul panoului frontal se schimbă astfel.
1 Nume staţie
2 Frecvenţa*
* Revine la display-ul original după câteva secunde.
Pentru a opri sonorul
Apăsaţi MUTING.
Apăsaţi MUTING din nou sau VOLUME +
pentru a avea sunet din nou.
21
2
Reglare sunet
Reglarea sunetului
Generarea unui sunet mai
dinamic (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Apăsaţi DSGX.
De fiecare dată când apăsaţi butonul, panoul
frontal se schimbă astfel:
DSGX OFF
DSGX ON
Selectarea unui efect de
sunet presetat
Apăsaţi EQ.
De fiecare dată când apăsaţi acest buton,
puteţi selecta un efect de sunet care se
potriveşte mai bine cu filmului sau muzica pe
care o redaţi.
Setarea implicită (default) este subliniată.
ROCK
JAZZ
CLASSIC
FLAT
22
2
Intensifică gama joasă şi
înaltă pentru efecte
deosebite de sunet pentru
film şi atmosferă. Destinat în
special filmelor de acţiune şi
muzicii rock/pop.
Gama de medii distincte şi
înalte.
Recrează atmosfera reală a
unui club cu artistul chiar în
faţa dumneavoastră.
Destinat jazz-ului şi filmelor
de dramă.
Ideal pentru a asculta
muzică clasică şi pentru a
viziona concerte live
înregistrate pe DVD-uri.
Mod de sunet clar şi pur.
Dispozitiv extern
Redarea de pe un dispozitiv
USB
Puteţi reda fişiere audio şi video (fişiere
MP3/DivX/WMA)/fişiere imagini JPEG de pe un
dispozitiv USB (nu este furnizat) prin
conectarea acestuia la unitate.
Formatul audio care poate fi redat de sistem
este MP3/WMA *.
* Fişierele cu protecţia drepturilor de autor
(Digital Rights Management) nu pot fi redate de
acest sistem.







Despre dispozitivele USB care pot fi
redate de acest sistem
•Când formataţi un dispozitiv USB, asiguraţi-vă
că folosiţi chiar dispozitivul pentru acesta, sau
un program dedicat de formatare. În caz
contrar, transferul de pe dispozitivul USB pe
sistem nu se poate face corect.



Conectarea dispozitivului USB

Nu conectaţi alte dispozitive sau obiecte în afara
dispozitivului USB.
Următoarele dispozitive USB/situaţii pot mări
timpul necesar sistemului pentru a porni redarea:
un dispozitiv USB cu o structură ramificată
complicată.
când fişierele audio sau fişierele imagine
JPEG din alt folder tocmai au fost redate.
când sunt prea multe foldere şi fişiere pe
dispozitivul USB.
Pentru extensia fişierelor se va vedea pagina 13
(note despre fişiere).
În funcţie de formatul fişierelor, unele dispozitive
USB nu pot fi redate de acest sistem.
În funcţie de tipul de fişiere, sistemul nu poate
reda unele fişiere audio.
Nu conectaţi dispozitivul USB şi sistemul printr-un
hub USB.
La unele dispozitive USB conectate, după ce este
efectuată o operaţiune, sistemul poate efectuarea
aceeaşi operaţiune cu întârziere.
Sistemul nu suportă întotdeauna toate funcţiile
dispozitivului USB conectat.
Nu salvaţi alte tipuri de fişiere, sau foldere care nu
sunt necesare, pe un dispozitiv USB care are
fişiere audio, fişiere imagine JPEG sau fişiere
video.
Nu se poate garanta compatibilitatea USB cu toate
softurile
de
scriere/codare
MP3/WMA.
Dispozitivele USB incompatibile pot produce
zgomot sau întreruperi sau nu sunt redate deloc.
Înainte de a folosi un USB verificaţi conţinutul cu
un antivirus.
Înainte de a utiliza dispozitivul
USB cu acest sistem
1 Porniţi televizorul înainte de a
conecta
dispozitivul USB la portul (USB)
.
Verificaţi website-urile de mai jos pentru
informaţii despre dispozitivele USB compatibile.
Pentru clienţii din Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
Pentru clienţii din America Latină:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Pentru clienţii din Asia şi Oceania:
<http://www.sony-asia.com/support>
2 Apăsaţi FUNCTION (funcţie) +/– în mod
repetat până apare “USB” pe display-ul
panoului frontal.
3 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru
a selecta un folder, apoi apăsaţi
Pentru mai multe informaţii de redare,
pentru detalii se va vedea “Redarea
fişierelor MP3/JPEG/DivX®” (pagina 12).
Note
• La conectarea dispozitivului USB, verificaţi dacă
direcţia mufei este corectă.
• Nu introduceţi dispozitivul USB forţat, deoarece
acest lucru poate îl poate deteriora.
23
2
Intrarea audio
Pentru a asculta muzică cu o calitate deosebită
a sunetului este suficient să conectaţi player-ul
portabil (de exemplu MP3 player) la această
unitate.
1 Conectaţi un cablu audio stereo de
3.5 mm (nu este furnizat) de la mufa
AUDIO IN a acestei unităţi la priza
“headphone” de pe media player-ul
portabil.
2 Apăsaţi FUNCTION (funcţie) +/–
selecta AUDIO IN.
24
2
pentru a
Display
Vizualizarea pe ecran a
informaţiilor despre disc
Puteţi verifica timpul de redare şi timpul rămas
din titlul, capitolul sau piesa curentă.
Apăsaţi TIME în mod repetat.
De fiecare dată când apăsaţi TIME pe durata
redării discului , display-ul se schimbă:
Disc CDDA
1 [Single Elapsed]: Timp de redare a piesei
curente.
2 [Single Remain]: Timp de redare rămas
pentru piesa curentă.
3 [Total Elapsed]: Timp de redare al discului
curent. *
4 [Total Remain]: Timp de redare rămas al
discului curent. *
VIDEO CD (cu PBC On)
1 [Single Elapsed]: Timp de redare a piesei
curente.
2 [Single Remain]: Timp de redare rămas
pentru piesa curentă.
3 [Display Off]: Nu există display.
VIDEO CD (cu PBC Off)
1 [Single Elapsed]: Timp de redare a piesei
curente.
2 [Single Remain]: Timp de redare rămas
pentru piesa curentă.
3 [Total Elapsed]: Timp de redare a discului
curent.*
4 [Total Remain]: Timp de redare rămas pentru
discul curent.*
5 [Display Off]: Nu există display.
4 [Chapter Remain]: Timp de redare rămas
pentru capitolul curent.
5 [Display Off]: Nu există display.
Note
• De fiecare dată când apăsaţi TIME în timpul redării
discului, timpul de redare apare pe ecranul
televizorului.
• Dacă un fişier MP3 are eticheta ID3, sistemul va
afişa TITLUL, ARTISTUL şi ALBUMUL , informaţii
conţinute de eticheta ID3.
Sistemul suportă ID3 versiunea 1.0/1.1/2.2/2.3.
* Când modul Repeat (repetat) este Shuffle
(amestecat), nu se afişează timpul total
(de redare/rămas). În plus afişarea timpului revine la
Single Elapsed când se schimbă în Shuffle la Total.
Modificarea luminozităţii
display-ului panoului frontal
Luminozitatea display-ului panoului frontal
poate fi setată la 2 niveluri.
Setarea implicită este subliniată.
Apăsaţi DIMMER până când modul dorit
apare pe display.
• [DIM OFF]: Luminos.
• [DIM ON]: Întunecat.
Controlul televizorului cu
telecomanda
Puteţi utiliza butoanele următoare de pe
telecomandă pentru a opera televizorul Sony.
Pentru
Porniţi sau opriţi
televizorul
Comutaţi sursa de
intrare a televizorului
Apăsaţi
TV
TV INPUT
DVD
1 [Title Elapsed]: Timp de redare a titlului
curent.
2 [Title Remain]: Timp de redare rămas pentru
titlul curent.
3 [Chapter Elapsed]: Timp de redare a
capitolului curent.
25
2
Ghid al problemelor de
funcţionare
Probleme şi remedii
Dacă întâmpinaţi probleme cu acest sistem,
executaţi următoarele operaţiuni:
1 Verificaţi dacă sunt ferm conectate
cablurile de alimentare şi cele ale
difuzoarelor.
2 Găsiţi problema dumneavoastră în lista de
mai jos şi luaţi măsurile indicate de
corectare.
Dacă problema persistă, luaţi legătura cu cel
mai apropiat distribuitor Sony.
De reţinut că dacă personalul de service
schimbă unele părţi în timpul reparaţiei, aceste
părţi pot fi reţinute.
Generalităţi
Nu există sunet.
 Apăsaţi VOLUME+.
 Căştile nu trebuie să fie conectate.
 Verificaţi conexiunile difuzoarelor (pagina7).
 Sistemul este în modul pauză sau în modul de
redare cu încetinire. Apăsaţi
pe unitate
pentru a reveni la redarea normală.
Perturbaţii şi zgomote puternice
 Conectaţi sistemul la altă priză.
 Instalaţi un filtru de zgomot (disponibil separat) la
cablul de alimentare.
Telecomanda nu funcţionează.
 Îndepărtaţi orice obstacol
 Mutaţi telecomanda mai aproape de sistem.
 Îndreptaţi telecomanda către senzorul sistemului.
 Înlocuiţi bateriile (R6/tip AA).
 Poziţionaţi unitatea departe de lămpi fluorescente.
 Controlul televizorului cu telecomanda este numai
pentru seria TV Sony, totuşi unele produse TV nu
pot fi comandate.
Există feedback acustic.
 Reduceţi volumul.
Neregularităţile de culoare de pe ecran persistă
 Opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou după 15 la
30 de minute. Dacă neregularităţile de culoare
persistă, plasaţi difuzoarele mai departe de
televizor.
26
2
Difuzoare
Sunetul vine dintr-un singur canal, sau nivelul
volumului de pe dreapta sau de pe stânga nu este
echilibrat.
 Verificaţi conexiunile şi plasarea difuzoarelor.
Sunetul nu redă başii
 Verificaţi conectarea corectă a cablurilor
difuzoarelor.
Player DVD/VIDEO CD/CD/MP3/
JPEG/DivX/USB
Redarea nu porneşte
 Deschideţi compartimentul discului şi verificaţi
dacă există disc.
 Curăţaţi discul (pagina 30).
 Înlocuiţi discul.
 Utilizaţi numai discuri ce pot fi redate de acest
sistem (pagina 4).
 Plasaţi discul corect.
 Plasaţi discul în compartimentul său cu eticheta în
sus.
 Scoateţi discul şi ştergeţi-l de umezeală şi lăsaţi
sistemul pornit pentru câteva ore până se evaporă
umezeala.
 Apăsaţi
pentru a porni redarea.
 Codul de regiune de pe DVD nu se potriveşte cu
cel al sistemului.
Sunetul are întreruperi.
 Ştergeţi discul de praf (pagina 30).
 Înlocuiţi discul.
 Mutaţi sistemul într-o locaţie fără vibraţii (de
exemplu pe un suport stabil).
 Mutaţi difuzoarele mai departe de sistem sau
plasaţi-le pe un suport separat. Când ascultaţi o
piesă cu başi la volum mai mare este posibil ca
vibraţia difuzorului să determine întreruperi de
sunet.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
 A fost selectată opţiunea Resume Play (reluarea
redării). Apăsaţi
în modul stop, apoi porniţi
redarea (pagina 11).
 Pe ecranul televizorului apare automat meniul
titlului, DVD-ului şi PBC-ului.
Redarea se opreşte automat
 Unele discuri pot conţine un semnal de auto-pauză.
În timpul redării unui astfel de disc, redarea se
opreşte automat la semnalul de auto-pauză.
Numerele nu pot fi introduse
 Apăsaţi SHIFT+butoanele numerice cu 2 cifre.
 De exemplu, pentru a reda capitolul/piesa numărul
5, apăsaţi SHIFT+0+5.
Nu puteţi executa unele funcţii precum Stop,
Search (căutare), Slow-motion Play (redare cu
încetinire), Repeat Play (redare repetată), Random
Play (redare aleatoare)
 În funcţie de disc, unele din operaţiile de mai sus
nu pot fi executate. Consultaţi instrucţiunile de
operare furnizate împreună cu discul.
Dispozitivul USB nu este detectat
 Opriţi sistemul şi scoateţi dispozitivul USB din
portul corespunzător
. Verificaţi dacă este o
problemă cu dispozitivul USB.
DATA CD sau DATA DVD au nevoie de mai mult
timp pentru a începe redarea.
• După ce sistemul citeşte toate fişierel de pe disc,
redarea începe mai greu dacă :
–
numărul de foldere sau fişiere de pe disc este
foarte mare.
–
structura folderelor şi a fişierelor este foarte
complexă.
Nu este imagine.
• Apăsaţi
.
• Verificaţi dacă sistemul este conectat ferm.
• Cablul video este deteriorat. Înlocuiţi-l cu unul nou.
• Verificaţi dacă sistemul este conectat la mufa de
intrare video a televizorului dumneavoastră
(pagina 8).
• Verificaţi dacă televizorul este pornit şi este operat
corect.
• Verificaţi selectarea intrării video la televizor astfel
încât să puteţi urmări filme din sistem.
• La redarea unui disc verificaţi dacă aţi setat sistemul
de culori corect, în concordanţă cu sistemul
televizorului (color).
• Verificaţi dacă aţi conectat sistemul şi televizorul
utilizând cablurile video (furnizate) astfel încât să
puteţi urmări filmele.
• Când conectaţi televizorul şi mufa VIDEO OUT a
sistemului utilizând cablurile video (furnizate), setaţi
sistemul pe formatul încrucişat.
• Aţi setat formatul progresiv dar televizorul
dumneavoastră nu poate accepta semnalul în format
progresiv.
• Chiar dacă televizorul dumneavoastră este
compatibil cu semnale în format progresiv
(525p/625p), imaginea poate fi afectată când setaţi
formatul progresiv. În acest caz, readuceţi setarea
pe formatul încrucişat (setare implicită).
Fişierele MP3 nu pot fi redate.
• Înregistrarea nu s-a realizat în conformitate cu
formatul UFD/ISO9660 Level 1 sau Level 2 sau
Joliet în formatul de expansiune.
• Fişierul MP3 nu are extensia “.MP3”.
• Datele nu sunt stocate în format MP3.
• Discul conţine mai mult de 300 foldere.
• Folderul conţine mai mult de 648 fişiere MP3.
Fişierul JPEG nu se poate reda.
• DATAS CD / DATA DVD nu este înregistrat în
format JPEG, format conform cu UFD/ISO9660
Level 1/Level 2 sau Joliet.
• Fişierul JPEG nu are extensia “.JPG” sau “.JPEG”.
• Datele nu sunt formatate în JPEG chiar dacă au
extensia “.JPG” sau “.JPEG”.
• Discul conţine mai mult de 300 foldere.
• Folderul conţine mai mult de 648 fişiere JPEG.
Fişierul DivX nu se poate reda.
• Fişierul nu este creat în format DivX.
• Fişierul are altă extensie decât “.AVI”,
“.DIVX” sau “.DIV”.
• DATA CD (fişierul DivX)/DATA DVD nu este creat în
format DivX conform cu ISO9660 Level 1/Level 2
sau, Joliet/UDF.
• Fişierul DivX este mai mare de 640 (lăţime) × 480
(înălţime).
Sunetul pierde efectul stereo când redaţi un CD
VODEO sau CD.
• Apăsaţi AUDIO în mod repetat în timpul redării
pentru a selecta “Stereo” (a se vedea “Schimbarea
formatului audio (pagina 16)”).
• Verificaţi conexiunile sistemului.
Fişierul imagine JPEG nu poate fi redat.
• Este mai mare decât 3,072 (lăţime) × 2,048
(înălţime) în mod normal, sau mai mult de 2,000,000
pixeli în fişiere imagine Progressive JPEG care se
utilizează mai ales pe internet WEB site.
Imagine
Filmul este redat cu zgomote.
• Curăţaţi discul.
• Când redaţi un disc, sistemul color este diferit. Setaţi
sistemul color să corespundă cu cel al televizorului
dumneavoastră (pagina 8).
Când redaţi o imagine largă, aspectul ecranului nu
se poate schimba chiar dacă aţi setat “TV Display”
în “General Setup Page”( pagina de setare
generală) din meniul de setare .
• Aspectul pe DVD este fixat deja.
• La unele televizoare nu se poate schimba aspectul
ecranului.
Mesajele nu apar pe ecran în limba pe care o
doriţi.
• Selectaţi limba pe care o doriţi pentru afişare pe
ecran în “OSD Lang” din “General Setup
Page” (pagina de setare generală) din meniul de
setare (pagina 19).
27
2
Limba pentru coloana sonoră nu poate fi
schimbată.
• Piesele de pe DVD-ul redat nu sunt multilinguale.
• DVD-ul interzice schimbarea limbii pentru coloana
sonoră.
Limba subtitrării nu poate fi schimbată.
• Pe DVD-ul redat subtitrările înregistrate nu sunt
multilinguale.
• DVD-ul interzice schimbarea subtitrărilor.
Subtitrarea nu poate fi oprită.
• DVD-ul interzice oprirea subtitrării.
Unghiurile nu pot fi schimbate.
• DVD-ul redat nu este înregistrat cu multiunghiuri.
• DVD-ul interzice schimbarea unghiurilor.
Tuner
Zgomot sau distorsiuni puternice / staţiile nu pot fi
recepţionate.
• Setaţi banda corespunzătoare şi frecvenţa (pagina
21).
• Conectaţi antena corespunzător (pagina 7).
• Găsiţi o locaţie şi o orientare care să ofere o bună
recepţionare şi apoi setaţi antena din nou. Dacă nu
puteţi obţine o recepţie bună, vă recomandăm să
utilizaţi o antenă externă disponibilă comercial.
Antena FM recepţionează semnale pe întreaga
lungime, deci verificaţi să fie extinsă complet.
• Ţineţi antena la distanţă de cablurile difuzoarelor
Opriţi echipamentul electric din apropiere.
Un program stereo FM nu poate fi recepţionat
stereo.
• Apăsaţi AUDIO în mod repetat până apare
“STEREO”.
Componente opţionale
Nu există sonor.
• Consultaţi paragraful Generalităţi , “nu există sonor”
(pagina 28) şi verificaţi condiţia sistemului.
• Conectaţi componenta corect (pagina 8) şi verificaţi:
– dacă aţi conectat corect cablurile.
– dacă fişele sunt bine conectate pe tot traseul.
• Porniţi componenta conectată.
• Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate
împreună cu componenta conectată şi porniţi
redarea.
Pentru a reveni la setările de
fabrică (implicite) *, executaţi
resetarea astfel:
Operaţia poate fi realizată utilizând ecranul
televizorului.
1 Apăsaţi
FUNCTION (funcţie) +/– în mod repetat
pentru a comuta funcţia pe DVD/CD.
Redarea porneşte automat dacă este încărcat un
disc cu funcţie de redare automată. Apăsaţi
de
două ori pentru a opri redarea.
2 Scoateţi discul dacă este încărcat.
3 Apăsaţi SETUP în modul STOP.
Apare meniul de setare.
4 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a
selecta “Preference Page” (pagina de preferinţe),
apoi apăsaţi
.
5 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a selecta
“Default,” apoi apăsaţi
.
Este selectat “Reset”.
6 Apăsaţi
.
Durează câteva secunde pentru finalizare.
Nu apăsaţi
când resetaţi sistemul.
* Cu excepţia setărilor pentru control parental.
Mesaje
În timpul funcţionării pe ecran poate apare unul din
mesajele următoare:
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG/
DivX
LOADING (se încarcă)
Se încarcă informaţia discului.
NO DISC (nu există disc)
• Nu este disc în unitate.
• S-a încărcat un disc care nu poate fi redat.
OPEN (deschis)
Compartimentul discului este deschis.
REG ERR
A fost încărcat un disc al cărui cod regional nu este
recunoscut.
28
2
Precauţii
Despre tensiunea de operare
Înainte de a pune sistemul în funcţiune, verificaţi dacă
tensiunea sistemului este aceeaşi cu tensiunea din
reţea.
Despre siguranţă

Chiar dacă este oprită de la buton, unitatea nu
este deconectată de la reţea atâta timp cât nu
este scoasă din priză,.

Dacă sistemul nu este folosit o perioadă
mai lungă de timp, deconectaţi complet
cablul de alimentare de la priza din perete
(de alimentare de la reţea). Când scoateţi
din priză, ţineţi întotdeauna de fişă şi
nu
de cablu.

În cazul în care în sistem pătrunde un
obiect străin sau lichid, deconectaţi-l
de la reţea şi cereţi unei persoane
calificate să-l verifice înainte de a-l
folosi din nou.

Cablul de alimentare de c.a. poate fi
înlocuit numai de un service abilitat.
Despre instalare

Nu plasaţi sistemul pe suprafeţe înclinate

Nu plasaţi sistemul în locaţii care sunt:
- Extrem de calde sau reci,
- Prăfuite sau murdare
- Foarte umede
- Supuse vibraţiilor,
- Supuse la razele directe ale soarelui

Nu plasaţi unitatea sau difuzoarele pe
suprafeţe care au fost tratate cu soluţii
speciale (de exemplu ceară, ulei sau
polish) deoarece se pot păta sau decolora.
În cazul în care se observă dereglări de
culoare la televizor
Deoarece sistemul de difuzoare este ecranat
magnetic, acesta poate fi instalat în apropierea
unui televizor. Totuşi, în funcţie de tipul de
televizor uneori se pot observa dereglări de
culoare.
Dacă se observă dereglări de culoare…
Opriţi televizorul şi reporniţi-l după 15, 30 de
minute.
Dacă se observă dereglări de culoare din
nou…
Mutaţi difuzoarele mai departe de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest player este capabil sa păstreze pe
ecranul televizorului o imagine de tip print screen sau
poză, pe o perioadă nedefinită. Dacă lăsaţi aceste
imagini pe perioade mari de timp riscaţi avarierea
permanentă a ecranului de televizor.
Televizoarele cu proiecţie sunt sensibile la acest lucru.
Despre funcţionare

Dacă sistemul este adus într-o locaţie caldă din
una rece sau este este plasat într-o încăpere
foarte umedă, este posibil ca umezeala să
condenseze pe lentilele din interiorul CD/DVD
player-ului şi poate cauza o funcţionare
defectuoasă. În acest caz, scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit aproximativ o oră, până la
evaporarea condensului.

Când mutaţi sistemul scoateţi discurile din
acesta.
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la
sistemul dumneavoastră, vă rugăm să consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Despre încălzirea sistemului în timpul funcţionării

În timpul funcţionării este normal ca
unitatea să se încălzească şi nu este un
motiv de alarmă.

Plasaţi sistemul într-o locaţie cu ventilaţie
adecvată, pentru a preveni încălzirea acestuia.

Nu atingeţi carcasa aparatului dacă
acesta a fost folosit la volum mare
pentru o perioadă mai lungă de timp,
deoarece aceasta este fierbinte.

Pentru a preveni defectarea, nu acoperiţi fantele
de ventilaţie.
29
2
Note despre discuri
Înainte de redare ştergeţi discul cu o pânză moale şi
uscată, din centru spre margine.
Nu ştergeţi discurile cu solvenţi precum benzina,
tinerul sau alte soluţii de curăţat sau spray anti-static
destinat LP-urilor de vinil.
Nu expuneţi discurile la soare sau surse de căldură
precum gurile de ventilaţie. Nu lăsaţi discurile în
maşina parcată, expuse la soare.
Nu utilizaţi discuri care au inele de protecţie. Acestea
pot defecta sistemul.
Nu utilizaţi discuri care au lipici sau alte substanţe
lipicioase pe partea cu eticheta, sau dacă s-a folosit o
cerneală specială la printarea etichetei se poate
întâmpla ca discul sau eticheta să rămână ataşate la
părţi din interiorul unităţii. Când se întâmplă acest
lucru, discul nu mai poate fi scos, iar unitatea se poate
defecta. Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie partea
cu eticheta a discului.
Următoarele tipuri de discuri nu ar trebui folosite:
Discuri închiriate sau uzate care au ataşate sigilii, iar
lipiciul iese în afara sigiliului. Perimetrul sigiliului
discului este lipicios.
Discuri care au etichete printate cu vopsea specială
care este lipicioasă la atingere.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi sistemul cu o pânză moale, uşor umezită întro soluţie slabă de detergent. Nu folosiţi pentru
curăţare obiecte abrazive, substanţe abrazive sau
solvenţi precum tiner, benzină sau alcool.
30
2
Specificaţii
CMT-DX400
Secţiunea amplificator
Putere (nominală): 20 + 20 watt (6 ohmi la 1 kHz,
1% THD)
Ieşire de putere RMS continuă (referinţă):
25 + 25 watt (6 ohmi la 1 kHz,
10% THD)
Următoarele măsurate la 220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Putere (nominală): 20 + 20 watt (6 ohmi la1 kHz,
1% THD)
Ieşire de putere RMS continuă (referinţă):
25 + 25 watt (6 ohmi la 1 kHz,
10% THD)
* Sistemul nu suportă încercarea C-Load.
Intrări
Audio In (mufă 3.5mm stereo ):
sensibilitate700 mV,
impedanţă 10 kilohmi
Ieşiri
VIDEO OUT (mufă RCA):
nivel max. ieşire
1 Vp-p, nebalansat,
Sync negativ,
impedanţă de încărcare 75 ohmi
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmi
PB, PR: 0.7 Vp-p, 75 ohmi
PHONES (căşti) (mufă stereo
3.5 mm):
acceptă căşti de 32 ohmi
SPEAKER (difuzor):
acceptă o impedanţă de 6 ohmi
Secţiune player
Sistem:
Laser:
Frecvenţă răspuns:
Difuzor
Compact disc şi sistem audio
şi video digital
Proprietăţi diodă laser
• Durată emisie:
continuu
• Ieşire Laser*:
mai puţin de 1000 μW
* Această ieşire este valoarea
măsurată la o distanţă de 200
mm de obiectivul lentilei din
blocul optic de colectare, cu o
deschidere de 7 mm.
Semiconductor laser
(DVD: =650 nm,
CD: =790 nm)
DVD (PCM 48 kHz):
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz
(±1 dB)
Secţiune USB
Bit rate suportată
MP3(MPEG/Audio Layer–3):
32 kbps – 320 kbps
WMA:
48 kbps – 192 kbps
Frecvenţe de eşantionare
Sistem difuzoare(SS-CDX400)
2 - căi, Bass reflex,
Ecran magnetic
Unităţi difuzor
Woofer:
100 mm
Tweeter:
40 mm
Impedanţă nominală: 6 ohm
Dimensiuni (l/î/L):
Aprox. 140 × 240 ×200 mm
Greutate difuzor frontal: 2.0 kg
Generalităţi
Alimentare
Modele Europa:
220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Consum putere:
Pornit:
25 watt
Standby:
< 0.5 watt
Dimensiuni (l/î/L) (excl. difuzoarele):
Aprox. 175 × 240 ×210 mm
Greutate (excl. difuzoarele):
2.4 kg
Accesorii furnizate: Telecomanda (1)
Antenă FM fir (1)
Cablu video (1)
Card garanţie (1)
Amortizoare difuzor (8)
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
MP3(MPEG/Audio Layer–3):
32/44.1/48 kHz
WMA:
44.1 kHz
Port USB (intensitate maximă a curentului):
5V 500mA
Secţiune tuner
FM stereo, tuner superheterodyne FM
Secţiune tuner FM
Gamă Tuning:
87.5 MHz – 108.0 MHz
(pas de 50 kHz)
Antena:
antenă FM tip fir
Terminale antenă:
75 ohm nebalansat
Frecvenţă intermediară:
10.7 MHz
31
Glosar
Auto Pauză
Când redaţi un VIDEO CD, o pauză automată
conform semnalului codificat de pe disc.
Dacă player-ul CD/DVD nu reia redarea o
perioadă lungă de timp, apăsaţi
pe unitate
pentru a relua redarea manual.
Capitol
Secţiune a unui film sau a unei piese muzicale
de pe un DVD, care este mai mică decât un
titlu. Un titlu este compus din mai multe
capitole. Fiecărui capitol îi este atribuit un
număr, astfel încât să puteţi localiza capitolul
dorit.
Video DivX®
Tehnologie video digitală creată de DivX, Inc.
Fişierele video codificate cu tehnologie DivX se
caracterizează printr-o calitate înaltă la o
dimensiune relativ redusă a fişierului.
Dolby Digital
Acest format de sunet pentru cinematografe
este mai avansat decât Dolby Surround Pro
Logic. În acest format, sunetul surround stereo
ce se aude din difuzoare şi care are o gamă de
frecvenţă extinsă şi un canal de subwoofer
pentru başi profunzi este furnizat independent.
Acest format este denumit, de asemenea, “5.1”
deoarece canalul de subwoofer este considerat
0.1 dintr-un canal (deoarece funcţionează
numai când este necesar un efect de bas
profund). Toate cele şase canale ale acestui
format sunt înregistrate separat, pentru a
realiza o separare superioară a canalelor.
În plus, deoarece toate semnalele sunt
procesate digital, au loc mai puţine degradări
de semnal.
DVD
Un disc care conţine până la 8 ore de filme,
chiar dacă diametrul său este acelaşi cu al unui
CD.
Capacitatea de stocare date a unui singur strat
pe o singură faţă este de 4.7 GB (Giga Byte),
de 7 ori mai mult decât cea a unui CD. În plus,
capacitatea de stocare date a unui DVD cu
dublu-strat pe o singură faţă este 8.5 GB, un
singur strat şi două feţe este 9.4 GB şi dublustrat şi faţă dublă este 17 GB.
Datele video utilizează formatul MPEG 2, un
standard internaţional pentru tehnologia de
compresie digitală.
Datele video sunt comprimate la aproximativ
1/40 din dimensiunea originală a acestora.
DVD-ul utilizează deasemenea tehnologia de
codificare la viteze variabile care modifică
datele alocate în concordanţă cu starea
filmului.
Datele audio sunt înregistrate atât în Dolby
Digital cât şi în PCM, ceea ce vă permite să
beneficiaţi de o sonorizare mai apropiată de
realitate.
În plus, împreună cu DVD-ul vă sunt furnizate
şi alte funcţii mai avansate precum: multi-unghi,
mai multe limbi, control parental.
DVD-RW
Un DVD-RW este un disc înregistrabil şi
reinscripţionabil care are aceeaşi dimensiune
cu cea a unui DVD VIDEO. DVD-RW are două
moduri diferite: modul VR şi modul Video.
DVD-RW create în modul Video au acelaşi
format cu cel al DVD VIDEO, în timp ce
discurile create în modul VR (Video Recording)
permite editarea şi programarea conţinutului.
DVD+RW
Un DVD+RW (plus RW) este un disc
înregistrabil şi inscripţionabil. DVD+RW
utilizează un format de înregistrare care este
comparabil cu un format DVD VIDEO.
Fişier
Secţiune a unui film sau piesă muzicală de pe
un DATA CD (fişier MP3/JPEG/DivX) sau
DATA DVD (fiţier MP3 / JPEG / DivX).
32
Software de film, software video
Un DVD poate fi clasificat după software: de
film sau video. Un DVD cu software de film
conţine aceleaşi imagini (24 cadre pe secundă)
care sunt prezentate într-un cinematograf.
DVD-urile cu software video, precum dramele
TV sau sitcom-urile, afişează imagini la 30
cadre pe secundă (sau 60 de câmpuri).
Index (CD) / Video Index (VIDEO CD)
Un număr care divide o piesă în secţiuni pentru
o localizare uşoară a punctului dorit dintr-un
VIDEO CD sau CD. Unele discuri nu au
înregistrate indexuri.
Format interlace (încrucişat)
(Scanare încrucişată)
Formatul interlace prezintă fiecare linie a unei
imagini ca un “câmp”singular şi este metoda
standard pentru a afişa imagini pe televizor.
Câmpul par reprezintă numărul par de linii ale
unei imagini, iar câmpul impar reprezintă
numărul impar de linii ale unei imagini.
Redare meniu
Redare utilizând meniurile de pe ecran
înregistrate pe VIDEO CD cu funcţii PBC.
Puteţi beneficia de software interactiv utilizând
funcţia de redare meniu.
Funcţia multi-unghi
Pe un DVD sunt înregistrate mai multe unghiuri
sau unghiuri ale camere video pentru o scenă.
Funcţie multilinguală
Pe unele DVD-uri sunt înregistrate mai multe
limbi pentru sonor sau subtitrare.
Multisesiune
Aceasta este o metodă de înregistrare care
permite adăugarea de date utilizând metoda
Track-At-Once.
CD-urile convenţionale încep la zona de control
numită Lead-in şi se sfârşesc la zona de
control numită Lead-out. Un CD multisesiune
este un CD cu mai multe sesiuni, cu fiecare
segment cuprins între Lead-in şi Lead-out
privit ca o sesiune.
CD-Extra: Acest format înregistrează partea
audio (audio CD data) a pieselor în sesiunea 1
şi datele pieselor în sesiunea 2.
Control Parental
Este o funcţie pe un DVD care limitează
redarea unui disc în concordanţă cu vârsta
utilizatorului şi conform nivelului de limitare din
fiecare ţară/regiune.
Limitarea variază de la disc la disc; când este
activată, redarea este înterzisă complet,
scenele violente sunt sărite sau sunt înlocuite
cu alte scene şi aşa mai departe.
Playback Control (PBC)
Semnale codificate pe VIDEO CD (Versiunea
2.0) pentru a controla redarea. Prin utilizarea
meniurilor pe ecran înregistrate pe VIDEO CD
cu funcţii PBC puteţi beneficia de programe
interactive simple cu funcţii de căutare ş.a.m.d.
Acest sistem este conform cu Ver. 1.1 şi Ver.
2.0 a standardelor VIDEO CD. Puteţi beneficia
de două feluri de redare în funcţie de tipul de
disc.
VIDEO CD fără funcţii PBC
(discuri vers. 1.1)
Puteţi reda video (filme) şi muzică.
VIDEO CD cu funcţii PBC
(dicuri vers. 2.0 )
Puteţi reda software interactiv utilizând meniuri
pe ecran (redare PBC), suplimentar la funcţiile
de redare ale discurilor cu vers.1.1.
În plus, puteţi reda imagini (poze) de rezoluţie
mare, dacă sunt incluse pe disc.
Format progresiv
(scanare secvenţială)
În contrast cu formatul interlace, foratul
progresiv poate reproduce 50 la 60 cadre pe
secundă prin reproducerea tuturor liniilor de
scanare (525 linii pentru sistemul NTSC, 625
linii pentru sistemul PAL). Calitatea generală a
filmului creşte şi imaginile fixe, textul şi liniile
orizontale par mai clare. Acest format este
compatibil cu formatul progresiv 525 sau 625.
33
Cod de regiune
Acest sistem protejează drepturile de autor.
Fiecărui sistem DVD sau disc DVD îi este
alocat un număr de regiune conform regiunii de
vânzare. Fiecare cod de regiune apare pe
sistem şi la fel pe ambalajul discului. Sistemul
poate reda discuri care corespund codului său
de regiune. Sistemul poate reda de asemenea,
discuri cu marcajul “ ”. Chiar dacă pe DVD nu
apare codul de regiune, limitarea regională
Titlu
Cea mai lungă secţiune a unui film sau piesă
muzicală de pe un DVD; un film, etc., pentru o
bucată de film în software video; sau un album,
etc., pentru o bucată muzicală în software
audio. Fiecărui titlu îi este atribuit un număr
care vă permite să localizaţi mai uşor titlul
dorit.
Piesă (track)
Secţiune a unui film sau piesă muzicală de pe
un CD sau VIDEO CD. Fiecărei piese îi este
atribuit un număr care vă permite să localizaţi
piesa dorită.
34
VIDEO CD
Un compact disc care conţine filme. Datele
video utilizează formatul MPEG 1 format, un
standard internaţional pentru tehnologia de
compresie digitală.
Datele video sunt comprimate la aproximativ
1/140 din dimensiunea originală a acestora.
Corespunzător, un VIDEO CD de 12 cm poate
conţine până la 74 minute de film.
VIDEO CD poate conţine de asemenea, date
audio compactate.
Sunete din afara sferei audibile pentru om sunt
comprimate, în timp ce sunetele pe care le
auzim nu sunt comprimate. Un VIDEO CD
poate stoca de 6 ori mai multă informaţie decât
un CD convenţional.
Există 2 versiuni de VIDEO CD.
• Versiunea 1.1: Puteţi reda numai filme şi
sunete.
• Versiunea 2.0: Puteţi reda imagini (poze) de
rezoluţie mare şi puteţi beneficia de funcţiile
PBC.
Acest sistem este conform cu ambele versiuni.
Lista de localizare a butoanelor şi pagini de referinţă
Cum să utilizaţi acestă pagină
Utilizaţi această pagină pentru a afla locaţia butoanelor
şi a altor părţi ale sistemului care sunt menţionate în text.
Număr ilustraţie
Nume buton/parte
Unitatea principală
ORDINE ALFABETICĂ
A–O
Compartimentul discului 9 (10)
Display 16 (10)
DSGX 15 (22)
FUNCTION 6 (8, 9, 10, 12, 21,
23, 24, 28)
AUDIIO IN 7 (24)
P–Z
[[ (Pause) 5 (10)
Mufa PHONES 8
PRESET +/– 14,2 (21)
(on/standby) 1 (10)
Senzor telecomandă qj
TUNING +/– 3 (21)
Port USB 11, (23)
VOLUME 13, (10)
Pagină referinţă
DESCRIERE BUTOANE
Butoane control disc
OPEN/CLOSE 10, (10)
(derulare
înapoi/derulare înainte)
3 (10)
(înapoi/înainte)
2,14 (10)
■ (stop) 12 (10)
(redare) 4 (10)
35
Telecomanda
ORDINE ALFABETICĂ
A–N
ANGLE 5 (17)
AUDIO 16 (16)
DIMMER 23 (25)
DVD MENU 24 (11)
DVD TOP MENU 15 (11)
DSGX 22(22)
EQ 18 (22)
FUNCTION + 2 (8, 9, 10, 12,
21, 23, 24, 28)
FUNCTION – 3 (8, 9, 10, 12,
21, 23, 24, 28)
INPUT 31 (25)
MUTING 6 (21)
Butoane numerice
19, 30, 2, 18, 22, 3, 17, 23, 4, 29
(11, 12, 15, 18, 20)
P–Z
PRESET + 8 (21)
PRESET – 13 (21)
PROGRAM 19 (18)
REPEAT 30 (14)
SETUP 28 (8, 9, 17, 18)
SHIFT 11 (11, 12, 15, 18, 20)
SLEEP 20 (17)
SUBTITLE 29 (17)
TIME 4 (24)
TUNING + 9 (21)
TUNING – 12 (21)
VOLUME +/– 7 (10)
ZOOM 17 (10)
BUTTON DESCRIPTIONS
(on/standby) 1 (10)
12 (25)
SLOW 12 (10)
SLOW
9 (10)
(derulare înainte) 9 (10)
(pauză) 27 (10)
(derulare înapoi) 12 (10)
(9, 11, 12,
15, 17, 18)
DISPLAY 25 (8, 15,21)
(înainte) 8 (10)
■ (stop) 10 (10)
(redare) 26 (10)
.
(înapoi) 13 (10)
(Return) 24 (12)
TV
• Butoanele
, DSGX,
AUDIO şi VOLUME +/- au
puncte tactile. Utilizaţi aceste
puncte ca referinţe când
operaţi sistemul.
• Apăsaţi SHIFT + butoane
numerice
SLOW, SLOW
când aţi utilizat funcţiile
lor.
36
Download PDF

advertising