Sony | CMT-BX3 | Sony CMT-BX3 Instrucţiuni de utilizare

Sistem Compus
Micro HI-FI
Instrucţiuni de operare
CMT-BX5
CMT-BX3
ATENŢIE
Numai pentru modelele europene
Volumul excesiv din căşti poate
Pentru a reduce riscul producerii determina pierderea auzului.
unui incendiu sau pentru a preveni
electrocutarea, nu expuneţi acest Avertismente pentru clienţii din ţările în
care se aplică regulamentele UE.
aparat la umezeală sau ploaie.
Pentru a reduce riscul producerii unui
incendiu, nu acoperiţi fanta de ventilaţie a
aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii,
etc. Nu plasaţi lumânări aprinse pe aparat.
Pentru a reduce riscul producerii unui
incendiu
sau
pentru
a
preveni
electrocutarea nu plasaţi pe aparat obiecte
umplute cu apă, precum vazele.
Conectaţi unitatea la o priză de c.a. uşor
accesibilă. Dacă sesizaţi o funcţionare
anormală la aparat, deconectaţi imediat fişa
principală din priza de c.a.
Nu instalaţi dispozitivul într-un spaţiu închis,
precum o bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile, sau aparatul cu
bateriile instalate, la căldură excesivă
precum soare direct, foc sau altele
asemenea.
Numai modelele din Asia de Sud-Est,
India şi Africa
Plăcuţa cu numele se află în partea de jos,
în exterior.
ATENŢIE
Folosirea de instrumente optice cu acest
produs poate mări riscul de rănire a ochilor.
Cu excepţia clienţilor din U.S.A. şi
Canada
Acest dispozitiv este clasificat drept produs
CLASS 1 LASER. Marcajul se află în
partea din spate, în exterior.
2
În conformitate cu Directivele EU
referitoare la securitatea produsului, EMC
şi R&TTE, producătorul acestui
echipament este Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonia.
Reprezentanţa Autorizată pentru EMC şi
securitatea produsului este Sony
Deutchland GmbH, Hidelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart., Germania.
Pentru probleme de service sau garanţie
se va vedea adresa furnizată în
documente de service sau garanţie.
Reciclarea
echipamentelor
electrice şi
electronice vechi
uzate (Aplicabil în
ţările Uniunii Europene
şi în alte ţări europene
cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj semnifică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu
menajer obişnuit. Produsul respectiv
trebuie dus şi depus la punctele de
colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asiguraţi-vă de modul corect de
debarasare de acest produs, pentru a
împiedica eventualele consecinţe negative
pe care le-ar putea avea asupra mediului
şi asupra sănătăţii umane. Prin reciclarea
materialelor ajutaţi la conservarea
resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea
acestor produse, contactaţi autorităţile
locale sau adresaţi-vă magazinului de la
care aţi achiziţionat produsul.
Accesorii la care se aplică cele de mai
sus: telecomanda.
Reciclarea bateriilor
uzate (aplicabil în
Uniunea Europeană şi în
alte ţări europene cu
sistem de colectare
separat.)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe
ambalaj semnifică faptul că bateriile
furnizate odată cu produsul respectiv nu
trebuie tratat ca un deşeu menajer
obişnuit. Asiguraţi-vă de modul corect de
recilarea a bateriilor, pentru a împiedica
eventualele consecinţe negative pe care
le-ar putea avea asupra mediului şi
asupra sănătăţii umane. Prin reciclarea
materialelor ajutaţi la conservarea
resurselor naturale. În cazul unor produse
care, pentru motive de siguranţă,
performanţă sau integritate de date
necesită o conexiune permanentă la
bateriile încorporate, aceste baterii vor fi
înlocuite doar de personal calificat. Pentru
a vă asigura că bateriile vor fi tratate
corespunzător, la încheierea duratei de
folosire predaţi produsul la punctul de
colectare pentru reciclare a
echipamentelor electrice şi electronice
Pentru toate celelalte baterii, vă rog să
citiţi capitolul din acest manual în care se
tratează modul de înlocuire în siguranţă al
bateriilor din acest produs. Depuneţi
bateriile la punctul de colectare special
amenajat pentru baterii uzate.
Pentru detalii suplimentare referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale sau adresaţi-vă
magazinului de la care aţi achiziţionat
produsul.
Notă despre discurile duale
Un disc dual este un disc cu două feţe,
care combină materialul înregistrat pe
DVD pe o faţă cu materialul audio digital
pe cealaltă faţă. Totuşi, deoarece faţa cu
materialul audio nu este conformă cu
standardul CD (compact disc), redarea de
pe acest produs nu este garantată.
Discurile muzicale codificate cu
tehnologie de protecţie drepturi de
autor.
Acest produs este proiectat să redea
discuri conforme cu standardele Compact
Disc (CD). Recent au fost puse pe piaţă
de către companiile de înregistrări,
numeroase discuri codificate cu
tehnologie de protecţie a drepturilor de
autor. Trebuie să ţineţi cont că printre
aceste discuri, există unele care nu sunt
conforme cu standardul CD şi nu pot fi
redate de acest produs.
• “WALKMAN” şi logo-ul “WALKMAN”
sunt mărci înregistrate ale Sony
Corporation.
• MICROVAULT este o marcă
înregistrată a Sony Corporation.
• ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus şi logourile acestora sunt mărci înregistrate ale
Sony Corporation.
• Patentele S.U.A. şi cele străine sunt
licenţiate de Dolby Laboratories.
• Tehnologia şi patentele de codificare
audio MPEG Layer-3 sunt licenţiate de
Fraunhofer IIS şi Thomson.
3
Cuprins
Ghid al pieselor şi elementelor de comandă
.....................................................................5
Informaţii despre display.....................…......9
Operaţiuni preliminare
Conectarea sigură a sistemului......……….10
Setarea orei................................................11
Funcţii de bază
Redarea unui disc CD/MP3...........……….12
Ascultarea radioului...................................13
Ascultare muzică de pe un
dispozitiv USB ..........................................14
Utilizarea componentelor
opţionale audio..........................................16
Reglarea sunetului....................................16
Schimbarea afişajului................................17
Alte funcţii
Crearea propriului program
(Redare program)......................................18
Presetare staţii radio..................................19
Utilizarea funcţiilor Timer............................20
4
Altele
Ghid al problemelor de funcţionare........21
Mesaje...................................................24
Precauţii.................................................25
Specificaţii..............................................27
Dispozitive USB ce pot fi redate.............28
Ghid al pieselor şi elementelor de comandă
Acest manual explică modul de funcţionare folosind în special telecomanda, dar
aceleaşi comenzi pot fi executate folosind butoanele având aceleaşi nume sau
nume similare de pe unitate.
Unitate
Panou frontal
Panou superior
Continuare
5
Telecomanda
Indicator USB MEMORY (USB de
memorie)
Se aprinde când un dispozitiv USB
(Player digital de muzică sau media
USB de stocare) este conectat.
Jack-ul AUDIO IN (pagina 16)
Se conectează la o componentă audio.
Jack-ul căştilor
Se conectează căştile.
Portul USB (pagina 14, 28)
Se conectează la un dispozitiv USB
opţional (Player digital de muzică sau
media USB de stocare).
Tasta
(pagina 11, 20, 23)
Apăsaţi pentru a porni unitatea.
Indicator STANDBY (pagina 17, 21)
Se aprinde când sistemul este stins.
Senzor telecomandă (pagina 21)
Tasta
(deschis/închis) (pagina
12 )
Apăsaţi pentru a deschide sau a închide
suportul discului.
6
Tastele de redare şi tastele de
funcţionare
Unitate: Tasta USB
(redare/pauză)(pagina 14)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia USB.
Apăsaţi pentru a porni sau a opri
redarea unui dispozitiv USB opţional
(player digital de muzică sau media
USB de stocare).
Telecomandă: Tasta USB (pagina 14)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia USB.
Unitate: Tasta CD
(redare/pauză) (pagina 12)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia CD.
Apăsaţi pentru a porni sau pentru a opri
redarea unui disc.
Telecomandă: Tasta CD (pagina 12)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia CD.
Telecomandă: Tasta
(redare),
tasta
(pauză)
Apăsaţi pentru a porni sau a opri
redarea.
Tasta TUNER/BAND (pagina 13)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia
TUNER.
Apăsaţi pentru a selecta modul de
recepţie FM sau AM.
Unitate: Tasta AUDIO IN (pagina 16)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia AUDIO.
Telecomandă:Tasta FUNCTION
(funcţie)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia.
Tasta DISPLAY (afişare)(pagina 17)
Apăsaţi pentru a schimba informaţia pe
display.
Tasta PLAY MODE/TUNING MODE
(mod de redare/mod de căutare staţie
radio) (pagina 12, 13, 15, 18, 19)
Apăsaţi pentru a selecta modul de
redare a unui CD, disc MP3 sau
dispozitiv USB opţional (player digital de
muzicăsau media USB de stocare).
Apăsaţi pentru a selecta modul de
căutare staţii radio.
Taste de sunet (pagina 16)
Unitate: tasta DSGX
Telecomandă:Tasta EQ
Apăsaţi pentru a selecta efectul de
sunet.
Unitate: Tasta
/CANCEL
(stop/anulare)
(pagina 12, 13, 15)
Telecomandă: Tasta
/CANCEL
(stop/anulare) (pagina 12, 13, 15)
Apăsaţi pentru a opri redarea.
Tasta ENTER (pagina 11, 18, 19, 20)
Apăsaţi pentru a intra în modul de
setare.
Tasta
(derulat
înapoi/derulat înainte) (pagina 12,
15,18)
Apăsaţi pentru a selecta piesa sau
fişierul.
Unitate: Tasta TUNE +/- (tuning)
(acordare) (pagina 13)
Telecomandă: Tasta +/(tuning)(acordare)(pagina 13,19)
Apăsaţi pentru a acorda aparatul la
staţia radio dorită.
Tasta
+/- (selectare folder)
(pagina 12,15, 18)
Apăsaţi pentru a selecta folderul.
Tasta
(derulat înapoi/repede
înainte) (pagina 12, 15)
Apăsaţi pentru a găsi un punct în piesă
sau fişier.
Unitate: Tasta +/- VOL (pagina 12, 13,
14, 16)
Telecomandă: Tasta +/- VOLUME
(pagina 12, 13, 14, 16)
Apăsaţi pentru a regla volumul.
Unitate: Tasta CLOCK/TIMER SELECT
(setare ceas/ programare) (pagina 20)
Telecomandă: Tasta CLOCK/TIMER
SET (setare ceas/ programare) (pagina
11, 20)
Apăsaţi pentru a seta ceasul sau
programul de redare (Play Timer).
Continuare
7
Tasta REPEAT/FM MODE
(repetare/mod FM) (pagina 12, 13, 15)
Apăsaţi pentru a asculta în mod repetat
discul, o singură piesă sau un fişier.
Apăsaţi pentru a selecta modul de
recepţie FM (mono sau stereo).
Compartiment baterii (pagina 11)
Tasta CLEAR (şterge)(pagina 18)
Apăsaţi pentru a şterge o piesă sau un
fişier pre-programat.
Tasta TUNER MEMORY (memorie
tuner) (pagina 19)
Apăsaţi pentru a preseta staţia radio.
Tasta SLEEP (oprire presetată) (pagina
20)
Apăsaţi pentru a seta ora de oprire a
redării.
8
Informaţii pe display
Funcţie
Timer (pagina 20)
Format audio
Mod de redare (pagina 12,15)
DSGX (pagina 16)
Mod de recepţie tuner (pagina 13)
Recepţie tuner (pagina 13)
Redare/Pauză
Informaţie text
9
Operaţiuni preliminare
Conectarea sigură a sistemului
Priză de perete
Cablu difuzor (roşu/⊕)
Cablu difuzor (negru/
Antenă circulară AM
Antenă fir FM (se extinde orizontal)
Parte albă pentru modelul NordAm.
Parte maro pentru alte regiuni
10
Difuzoare
Introduceţi numai partea neizolată
a cablurilor difuzoarelor în jack-urile
SPEAKER (difuzor).
Antene
Găsiţi o locaţie şi o orientare care
oferă o bună recepţie şi apoi setaţi
antena.
Ţineţi antenele departe de cablurile
difuzoarelor, cele de alimentare şi
cablul USB pentru a preîntâmpina
perturbaţiile.
Alimentare
Pentru modelele cu selecţie de
tensiune, setaţi VOLTAGE SELECTOR
(selectorul de tensiune) pe tensiunea
folosită local.
Conectaţi cablul de alimentare la o priză
de perete . Dacă fişa nu se potriveşte
cu priza din perete,detaşaţi adaptorul
de fişă furnizat (numai pentru modelele
echipate cu un adaptor).
Când transportaţi acest sistem
1 Scoateţi discul pentru a proteja
mecanismul CD-ului.
2 Apăsaţi CD
pentru a selecta
funcţia CD.
3 Ţineţi apăsat TUNER/BAND
şi
DSGX
pe unitate şi apăsaţi
pe unitate până apare „STANDBY”.
4 După apariţia „LOCK”, scoateţi cablul
de alimentare.
Pentru a folosi telecomanda
Deschideţi compartimentul pentru
baterii şi introduceţi cele două
baterii R6 (tip AA), întâi capătul cu
, corespunzător cu polaritatea, aşa cum
este prezentat mai jos.
Setarea orei
Folosiţi tastele de pe telecomandă
pentru a seta ceasul.
1 Apăsaţi
pentru a porni
sistemul.
2 Apăsaţi CLOCK/TIMER SET
Dacă pe display apare modul curent
apăsaţi
în mod
repetat pentru a selecta “CLOCK
SET” apoi apăsaţi ENTER
3 Apăsaţi
în mod
repetat pentru a seta ora, apoi
apăsaţi ENTER .
4 Folosiţi aceeaşi metodă pentru a
seta minutele.
Setările ceasului se vor pierde, dacă
deconectaţi cablul de alimentare,
sau dacă intervine o pană de curent.
Pentru a afişa ceasul când sistemul
este oprit
Apăsaţi DISPLAY
Ceasul este
afişat pentru aprox. 8 secunde.
Note
•
În condiţii normale de utilizare, bateriile
ar trebui să ţină aproximativ şase luni.
•
Nu amestecaţi baterii noi cu baterii
vechi, sau tipuri diferite de baterii.
•
Dacă nu folosiţi telecomanda pentru o
perioadă mai lungă de timp, scoateţi
bateriile pentru a preîntâmpina
scurgerea acestora şi coroziunea.
11
Alte funcţii
Funcţii de bază
Redarea unui CD/disc MP3
Pentru
Apăsaţi
A pune în pauză
redarea
(sau CD
pe
unitate)
Pentru a relua redarea,
apăsaţi butonul din nou.
1 Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi CD
.
Opri redarea
2 Introduceţi un CD
Apăsaţi
pe unitate, apoi
aşezaţi un disc cu eticheta în sus, pe
suportul discului.
A selecta o piesă
sau un disc MP3
A selecta o piesă
sau un fişier
A găsi un punct
într-o piesă sau
un fişier
A selecta redare
repetată
Pentru a retrage suportul discului,
apăsaţi din nou
pe unitate. Nu
forţaţi suportul cu degetul, deoarece
puteţi avaria sistemul.
3 Porniţi redarea
Apăsaţi
unitate)
(sau CD
pe
4 Reglaţi volumul
Apăsaţi VOLUME +/- (sau VOL +/pe unitate)
12
Ţineţi apăsat
în timpul redării şi
eliberaţi butonul în
punctul dorit.
Butonul REPEAT
în mod repetat până
apare “REP” sau
„REP1”
Pentru a schimba modul de redare
În timp ce playerul este oprit apăsaţi
PLAY MODE
în mod repetat. Puteţi
selecta redare normală (
pentru
toate fişierele MP3 din fişier sau de pe
disc ), redare amestecată ( „SHUF” sau
„ SHUF”), sau redare programată
(„PGM”).
* Când se redă un disc CD-DA, butonul
(SHUF) realizează aceeaşi funcţie
cu redare (amestecată) normală.
Note despre redarea repetată
• Toate piesele sau fişierele de pe un disc
sunt redate în mod repetat de cinci ori.
• „REP 1” indică faptul că o singură piesă
sau fişier este repetat până îl opriţi.
Note despre redarea discurilor MP3
• Nu salvaţi pe un disc care are fişiere MP3
fişiere de alt tip sau foldere care nu vă
sunt necesare.
• Folderele care nu au fişiere MP3 sunt
sărite.
• Fişierele MP3 sunt redate în ordinea în
care sunt înregistrate pe disc.
• Sistemul poate reda numai fişierele MP3
care au extensia “.MP3”.
• Dacă pe disc sunt fişiere care au extensia
“.MP3”, dar nu sunt fişiere MP3, unitatea
poate produce zgomot sau se poate
defecta.
• Numărul maxim de :
− foldere este 255 (inclusiv folderul
rădăcină).
− fişiere MP3 este 511.
− fişiere şi foldere MP3 care pot fi conţinute
pe un singur disc este de 512.
− nivele de folder (structura arbore a
fişierelor) este 8.
• Nu se poate garanta compatibilitatea cu
toate programele de codificare/scriere
MP3, dispozitive de înregistrare şi media
de înregistrare. Discurile MP3
necompatibile pot produce zgomot sau
sunt redate cu întreruperi sau nu sunt
redate deloc.
Note despre redarea discurilor multisesiune
• Dacă discul începe cu o sesiune CD-DA
(sau MP3), este recunoscut ca disc
CD-DA
(sau MP3) şi celelalte sesiuni nu sunt
redate deloc.
• Un disc cu un format CD mixt este
recunoscut ca disc (audio) CD-DA.
Ascultarea radioului
1 Selectaţi „FM” sau „AM”.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
(funcţie) ( sau TUNER/BAND pe
unitate) . .
2 Selectaţi modul de căutare staţie radio.
Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE
până apare „AUTO”
3 Alegerea staţiei radio dorite.
Apăsaţi +/- (sau TUNE +/- pe unitate)
Scanarea se opreşte în mod automat
când găseşte o staţie radio, apoi apare
“TUNED” şi “STEREO” (numai pentru
programe stereo).
Când selectaţi o staţie radio care oferă
servicii RDS, numele staţiei apare pe
display (numai la modelele europene).
4 Reglarea volumului
Apăsaţi VOLUME +/- (sau VOL +/- pe
unitate)
Pentru a opri scanarea automată
Apăsaţi
Pentru a selecta o staţie radio cu un
semnal slab
Dacă nu apare TUNED şi scanarea nu
se opreşte, apăsaţi TUNING MODE
în mod repetat până apare “AUTO” şi
dispare “PRESET”, apoi apăsaţi în mod
repetat +/- (sau TUNE +/- pe unitate)
pentru a selecta staţia radio dorită.
Pentru a reduce zgomotul static la o
staţie radio cu semnal slab
Apăsaţi în mod repetat FM MODE
până apare “MONO”, pentru a opri
recepţia stereo.
13
Ascultare muzică de la un
dispozitiv USB
1 Selectaţi funcţia USB.
Puteţi conecta un dispozitiv USB
opţional (player digital de muzicăsau
media USB de stocare) la portul
(USB)
al unităţii şi puteţi înregistra
muzică de pe un disc pe un dispozitiv
USB. Se va vedea capitolul “Dispozitive
USB ce pot fi redate”(pagina 28), pentru
lista dispozitivelor USB care pot fi
conectate la sistem.
Formatele audio care pot fi redate de
acest sistem sunt urmatoarele: ATRAC/
MP3*/WMA*/AAC*.
2 Conectaţi un dispozitiv USB opţional
*Fişierele protejate prin copyright
(Managementul Drepturilor Digitale) nu pot fi
redate de acest sistem.
Nu vor fi redate fişierele descărcate de pe
magazine online de muzică.
Apăsaţi USB
(player digital de muzică sau media
USB de stocare) la portul
(USB)
aşa cum este prezentat mai jos.
Dispozitiv USB
(player digital
muzică sau media
USB de stocare)
Când este necesară o conexiune cu
cablu USB , conectaţi cablul USB
furnizat odată cu dispozitivul USB.
Consultaţi manualul de funcţionare
furnizat cu dispozitivul USB, pentru
detalii despre metoda de conectare.
Când dispozitivul USB este conectat,
display-ul se schimbă după cum
urmează: “READING”
1)
“ATRAC AD ” sau “STORAGE
2)
DRIVE ”
1)
Când se conectează la un player
digital de muzică.
2)
Când se conectează la media USB de
stocare. În continuare se afişează,
dacă este înregistrată, eticheta de
volum.
Notă
Poate dura aproximativ 10 secunde până la
apariţia mesajului “READING” în funcţie de
tipul de dispozitiv USB conectat.
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi
unitate) .
(sau USB
pe
4 Reglaţi volumul.
14
Apăsaţi VOLUME +/- (sau VOL +/- pe
unitate)
Alte funcţii
Note despre dispozitivul USB
Pentru
Apăsaţi
A întrerupe
redarea
(sau USB
pe
unitate) . Pentru a
relua redarea, apăsaţi
butonul din nou.
A opri
redarea
A selecta un
folder
A selecta un
fişier
A găsi o
Ţineţi apăsat
parte dintr-un
. în timpul redării,
fişier
apoi eliberaţi butonul la
partea dorită.
A selecta
REPEAT
în mod
modul
repetat, până când
“Repeat
“REP” sau “REP1”
Play”
apare pe display.
Deconecta
dispozitivul
USB
Ţineţi apăsat
pe
unitate până când “NO
DEVICE” apare pe
afişaj, apoi deconectaţi
dispozitivul.
Pentru a schimba modul de redare
Apăsaţi PLAY MODE
în mod
repetat cât timp dispozitivul USB este
oprit. Puteţi selecta redarea normală
(„
” pentru toate fişierele din
folderul de pe player-ul digital de
muzică), redarea la întâmplare (“SHUF”
sau “
SHUF”) sau redarea
programată („PGM”).
• Nu conectaţi dispozitivul USB şi sistemul
printr-un hub USB.
• La unele dispozitive USB conectate, după
ce este efectuată o operaţiune, sistemul
poate efectuarea aceeaşi operaţiune cu
întârziere.
• Sistemul nu suportă întotdeauna toate
funcţiile dispozitivului USB conectat.
• Ordinea de redare a sistemului poate fi
diferită faţă de ordinea de redare a
dispozitivului USB.
• Întotdeauna ţineti apăsat
pe
unitate, şi asiguraţi-vă ca mesajul “NO
DEVICE” apare pe afişaj, înainte să
deconectaţi dispozitivul USB.
Deconectarea acestuia când mesajul “ NO
DEVICE” nu este afişat, poate duce la
coruperea datelor de pe dispozitiv, sau
poate avaria dispozitivul în sine.
• Nu stocaţi alte tipuri de fişiere sau foldere
inutile pe un dispozitiv USB care conţine
fişiere audio.
• Folderele care nu conţin fişiere audio sunt
sărite.
• Fişierele sunt redate în ordinea în care
sunt transferate pe dispozitivul USB.
• Numărul maxim de fişiere şi foldere pe
care poate sa le conţină un singur
dispozitiv USB este după cum urmează:
Player digital de muzică: 65 535
grupuri (maximum 999 de piese
per grup)
Media USB de stocare: 999 fişiere
Numărul maxim de fişiere si foldere
poate varia în funcţie de structura
folderelor şi a fişierelor audio.
• Formatele audio care pot fi redate pe
acest sistem sunt următoarele:
-MP3: fişiere cu extensia “.mp3”
-Fişiere Windows Media Audio:
cu extensia “.wma”
-AAC: fişiere cu extensia “m4a”
De notat că, dacă conţinutul fişierului diferă,
chiar dacă fişierele au una din extensiile de
mai sus, sistemul poate produce zgomot sau
poate funcţiona defectuos.
• Nu putem garanta compatibilitatea cu
toate softurile de scriere/codare,
dispozitivele de înregistrare şi mediile de
stocare existente
15
Folosirea componentelor audio
opţionale
1 Conectaţi componenta adiţională la
intrarea AUDIO IN
de pe unitate
folosind cablul audio analog (nu este
furnizat).
2 Reduceţi volumul.
Apăsaţi VOLUME - (sau VOL - pe
unitate)
3 Selectaţi funcţia AUDIO IN.
Apăsaţi AUDIO IN pe unitate
.
4 Începeţi redarea componentei
conectate.
5 Reglaţi volulmul.
Apăsaţi VOLUME +/- (sau VOL +/- pe
unitate)
16
Reglarea sunetului
Pentru a adăuga un efect sunetului
Pentru
Apăsaţi
A genera un
sunet mai
DSGX
pe unitate.
dinamic
(Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
Setarea
efectului de
EQ
în mod repetat
sunet
pentru a selecta
“BASS” sau “TREBLE”,
apoi apăsaţi +/în
mod repetat pentru a
regla nivelul.
Modificarea afişajului
1)
2)
Pentru
Apăsaţi
A schimba
informaţia de
pe display1)
A verifica
ceasul când
sistemul este
oprit
DISPLAY
în
mod repetat când
sistemul este pornit.
DISPLAY
când
sistemul este oprit2).
Va apărea ceasul
pentru 8 secunde.
De exemplu, puteţi vedea informaţii
despre discul CD/MP3 sau despre
dispozitivul USB, precum numărul piesei
sau fişierului în timpul redării normale
sau timpul total de redare când player-ul
este oprit.
Indicatorul STANDBY
de pe unitate
se aprinde când sistemul este oprit.
Note despre informaţia de pe display
•
•
•
•
Caracterele care nu pot fi afişate apar ca
“_”.
Nu vor fi afişate următoarele:
- în funcţie de modul de redare, timpul
total de redare al unuidisc CD-DA.
- timpul total de redare şi timpul rămas
pentru un disc MP3 şi un dispozitiv USB.
Nu vor fi afişate corect următoarele:
- numele folderelor şi fişierelor care nu
corespund standardelor ISO9660 Nivelul
1, Nivelul 2 sau Joliet în formatul de
expansiune.
Vor fi afişate următoarele:
- informaţiile etichetă ID3 pentru fişierele
MP3 când sunt folosite etichete
versiunea 1 sau versiunea 2 (până la
62 de caractere pentru un disc MP3)
- informaţii etichetă ID3 pentru
fişiere“ATRAC” când sunt folosite etichete
ID3 versiune 2.
17
4 Apăsaţi ENTER
pentru a adăuga
piesa sau fişierul în program.
Alte funcţii
Crearea programului propriu
(Program Play - Program de redare)
1 Selectaţi funcţia dorită.
CD
Apăsaţi CD
funcţia CD.
USB
Apăsaţi USB
funcţia USB.
pentru a selecta
pentru a selecta
2 Apăsaţi PLAY MODE
în mod
repetat (mod de redare), până apare
„PGM” în timp ce sistemul este oprit.
3 Apăsaţi
în mod
repetat până apare piesa dorită sau
numărul fişierului .
Când programaţi fişiere, apăsaţi în
mod repetat
pentru a
selecta folderul dorit şi apoi selectaţi
fişierul dorit.
Exemplu: Când programaţi piste pe
un CD.
Număr de
piesă sau
fişier selectat
18
Timpul de redare
total al programului
(inclusiv piesa sau
fişierul selectat)
CD
apare când timpul de
programare total depăşeşte 100 de
minute pentru un CD, sau când
selectaţi o piesă de pe CD care are
numărul 21 sau mai mult, sau când
selectaţi un fişier MP3.
USB
Timpul de programare total nu poate fi
afişat, astfel încât apare
5 Repetaţi paşii 3 la 4 pentru a
programa piese sau fişiere
suplimentare, până la 25 de piese sau
fişiere.
6 Pentru a reda programul propriu de
piese sau fişiere, apăsaţi
Programul rămâne disponibil până
deschideţi suportul discului sau
până scoateţi USB. Pentru a reda
acelaşi program din nou,
apăsaţi
Pentru a anula programul de redare
Apăsaţi PLAY MODE
în mod
repetat până dispare „PGM”, în timp ce
sistemul este oprit.
Pentru a şterge ultima piesă sau
fişier din program
Apăsaţi CLEAR
în timp ce sistemul
este oprit.
Presetarea staţiilor radio
Puteţi preseta staţiile radio favorite şi
puteţi să le selectaţi apăsând tasta
numerică prestabilită.
6 Pentru a asculta o staţie radio
presetată, apăsaţi TUNING MODE
în mod repetat până apare
PRESET” (presetare) şi apoi apăsaţi
+/în mod repetat pentru a
selecta numărul presetat dorit.
Utilizaţi tastele de pe telecomandă
pentru a preseta staţiile radio.
1
Reglaţi staţia dorită (vedeţi capitolul
“Ascultarea radioului” (pagina 13)).
2 Apăsaţi TUNER MEMORY (memorie
tuner)
.
Număr presetat
3 Apăsaţi +/-
în mod repetat pentru
a selecta numărul presetat dorit.
Dacă o altă staţie este atribuită deja
numărului presetat selectat, staţia
audio este înlocuită de noua staţie.
4 Apăsaţi ENTER
5 Repetaţi paşii 1 la 4 pentru a stoca alte
staţii.
Puteţi preseta până la 20 staţii FM şi
10 staţii AM.
Staţiile presetate sunt păstrate
apoximativ o jumătate de zi chiar dacă
deconectaţi cablul de alimentare sau
are loc o problemă de alimentare.
19
Folosirea funcţiilor timer
Sistemul oferă două funcţii timer.Dacă
folosiţi Play Timer (programarea redării)
împreună cu Sleep Timer (programarea
opririi), Sleep Timer are prioritate.
Sleep Timer (programarea opririi):
Puteţi să adormiţi cu muzică. Această
funcţie merge chiar dacă ceasul nu este
setat.
Apăsaţi SLEEP
în mod repetat.
Dacă selectaţi „AUTO”, sistemul se
opreşte automat atunci când se termină
redarea discului curent sau după 100
minute.
Play Timer (programarea redării):
Puteţi să vă treziţi odată cu pornirea CD
playerului, a radioului sau a
dispozitivului USB opţional la un
moment presetat .
Folosiţi tasta de pe telecomandă pentru
a programa redarea. Verificaţi dacă
ceasul este setat.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Pregătiţi sursa de sunet şi apoi
apăsaţi VOLUME+/pentru a regla volumul. Pentru a porni
de la o anumită piesă sau fişier, creaţi
propriul program (pagina 18).
2 Apăsaţi CLOCK/TIMER SET
(ceas/setare programare).
3 Apăsaţi
în mod
repetat pentru a selecta „PLAY
SET?”(setare redare) şi
apoi apăsaţi ENTER
Va apare „ON TIME„ şi indicatorul de
oră se aprinde intermitent.
4 Setaţi ora pentru pornirea redării.
20
Apăsaţi
în mod
repetat pentru a seta ora şi apoi
apăsaţi ENTER
Indicatorul de
minute se va aprinde intermitent.
Folosiţi procedura de mai sus pentru
a seta minutele.
5 Folosiţi aceeaşi procedură ca în
pasul 4 pentru a seta ora de oprire
a redării.
6 Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi
în mod
repetat până apare sursa de sunet
dorită şi apoi apăsaţi ENTER
Pe display apar setările de
programare.
7 Apăsaţi
pentru a stinge
sistemul.
Sistemul porneşte cu 15 secunde
înainte de ora programată. Dacă
sistemul este pornit la ora presetată
Play Timer nu va porni.
Pentru a activa sau pentru a verifica
programarea din nou
Apăsaţi CLOCK/TIMER SELECT
apăsaţi
în mod repetat
până apare „PLAY SEL?” şi apoi
apăsaţi ENTER
Pentru a anula programarea
Repetaţi aceeaşi procedură ca mai sus
până apare „TIMER OFF?” şi apoi
apăsaţi ENTER
Pentru a schimba setarea
Reluaţi procedura începând cu pasul 1.
Sfat
Programarea redării rămâne până când este
anulată manual.
Altele
Ghid al problemelor de
funcţionare
1 Verificaţi dacă sunt ferm conectate
cablurile de alimentare şi cele ale
difuzoarelor.
2 Găsiţi problema dumneavoastră în
lista de mai jos şi luaţi măsurile
indicate de corectare.
Dacă problema persistă, luaţi legătura
cu cel mai apropiat dealer Sony.
•
•
Conectaţi sistemul la altă priză.
Instalaţi un filtru de zgomot
(disponibil separat) la cablul de
alimentare.
Telecomanda nu funcţionează.
•
Îndepărtaţi orice obstacol existent
între telecomandă şi senzorul
de pe unitate al telecomenzii şi
aşezaţi unitatea departe de lămpi
fluorescente.
•
Îndreptaţi telecomanda către
senzorul sistemului.
•
Duceţi telecomanda mai aproape
de sistem.
CD/MP3 player
Dacă indicatorul STANDBY se
aprinde intermitent
Deconectaţi imediat cablul de
alimentare şi verificaţi următoarele
elemente:
• Dacă sistemul dumneavoastră are
un selector de tensiune, este
acesta setat pe tensiunea corectă
?
• Folosiţi numai difuzoarele
furnizate odată cu echipamentul ?
• Există ceva care blochează
fantele de ventilaţie de deasupra
sau din spatele sistemului.
După ce indicatorul STANDBY se
opreşte, reconectaţi cablul de
alimentare şi porniţi din nou
sistemul. Dacă problema persistă,
contactaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Generalităţi
Sunetul vine dintr-un singur canal
sau volumele de pe dreapta sau de
pe stânga nu sunt balansate.
•
Plasaţi difuzoarele cît se poate de
simetric.
•
Conectaţi numai difuzoarele
furnizate.
Perturbaţii şi zgomote puternice
•
Mutaţi sistemul departe de surse
de zgomot.
Sunetul are întreruperi sau discul nu
poate fi redat
•
Curăţaţi discul sau înlocuiţi-l.
•
Mutaţi sistemul într-o locaţie fără
vibraţii (de exemplu pe un suport
stabil).
•
Mutaţi difuzoarele mai departe de
sistem sau plasaţi-le pe un suport
separat. La volum mai mare este
posibil ca vibraţia difuzorului să
determine întreruperi de sunet.
Redarea nu porneşte de la prima
piesă.
•
Pentru a reveni la modul normal de
redare, apăsaţi PLAY MODE
în mod repetat până când dispare
atât “PGM” cât şi “SHUF”.
Pornirea redării durează mai mult
decât în mod obişnuit.
•
Următoarele discuri au nevoie de
mai mult timp pentru redare.
un disc înregistrat cu o
structură arbore complicată.
un disc înregistrat în mod
multisesiune.
un disc care nu a fost finalizat
(un disc la care se pot adăuga
date).
un disc care are mai multe
foldere.
Continuare
21
Dispozitiv USB
•
Folosiţi un dispozitiv USB acceptat?
•
Dacă conectaţi un dispozitiv USB
neacceptat de sistem, pot apare
următoarele probleme. Vedeţi
capitolul „Dispozitive USB
redabile”(pagina 28), pentru tipurile
de dispozitive acceptate.
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
Numele fişierelor şi folderelor
nu sunt afişate în sistem.
Redarea nu este posibilă.
Există pauze de sunet.
Există zgomote.
Apar „supra-curenţi”
• S-a detectat o problemă referitoare la
nivelul curentului electric de la portul
(USB)
Opriţi sistemul şi
scoateţi dispozitivul USB din portul
(USB)
Asiguraţi-vă că nu
sunt probleme cu dispozitivul USB.
Dacă acestă manifestare persistă,
contactaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Nu există sonor.
• Dispozitivul USB nu este conectat
corect. Opriţi sistemul şi apoi
reconectaţi dispozitivul USB şi
verificaţi dacă indicatorul USB
MEMORY
se aprinde.
Sunetul este distorsionat.
• Bit rate folosită pentru codificarea
fişierelor este mică. Trimiteţi pe
dispozitivul USB numai fişiere
codificate cu bit rate mare.
Există zgomote sau sunetul are
întreruperi.
•
Opriţi sistemul, apoi reconectaţi
dispozitivul USB.
•
Melodiile însele conţin zgomote,
sau sunetul este distorsionat.
Zgomotele au intrat odată cu
procesul de înregistrare. Ştergeţi
fişierul şi încercaţi sa-l înregistraţi
din nou.
22
Când folosiţi media USB de
stocare, copiaţi fişierele în
calculator, formataţi media USB de
stocare în format FAT16 sau
FAT32 şi apoi copiaţi din nou
fişierele pe media USB de stocare.
Dispozitivul USB nu poate fi conectat
în portul
(USB)
•
Dispozitivul USB a fost conectat
invers. Conectaţi dispozitivul USB
în orientarea corectă.
Media USB de stocare care a fost
folosită la alt dispozitiv, nu
funcţionează.
•
Poate să fie înregistrată într-un
format neacceptat. În acest caz,
mai întâi faceţi un back-up la
fişierele importante de pe media
USB de stocare, copiindu-le într-un
calculator. Apoi formataţi media
USB de stocare într-un format
FAT16 sau FAT32 apoi recuperaţi
fişierele stocate în calculator.
Informaţia „Reading” (citeşte) este
afişată pentru prea mult timp pe
display
•
Procesul de citire poate dura mai
mult în următoarele cazuri.
Numărul total de foldere pe
dispozitivul USB: 100 sau mai
puţin.
Numărul total de fişiere per
folder: 100 sau mai puţin.
Afişare eronată
•
Deoarece datele stocate pe
dispozitivul USB ar putea fi
corupte, trimiteţi datele muzicale
din nou pe dispozitivul USB.
Redarea nu porneşte.
•
Stingeţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi din
nou sistemul.
•
Conectaţi dispozitivul acceptat.
•
Apăsaţ i
(sau USB
pe
unitate)
pentru a porni redarea.
Redarea nu porneşte de la prima
piesă.
•
Setaţi modul de redare la modul
Normal Play.
Fişierele nu pot fi redate
•
Mediul USB de stocare formatat cu
alte fişiere de sistem decât FAT16
sau FAT32, nu este acceptat.*
•
Dacă folosiţi mediu USB de stocare
partiţionat, vor fi redate numai
fişierele de pe prima partiţie.
•
Fişierele care sunt criptate sau sunt
protejate de parole , etc. nu pot fi
redate.
*
Acest sistem suportă FAT16 şi FAT32 dar
unele medii USB de stocare nu suportă
aceste tipuri de FAT. Pentru detalii consultaţi
manualul de operare al fiecărui mediu USB
de stocare sau contactaţi producătorul.
Tuner
Zgomot sau distorsiuni puternice sau
staţiile nu pot fi recepţionate.
(„TUNED” sau „ST” se aprinde
intermitent pe display.)
•
Conectaţi antena corespunzător.
•
Găsiţi o locaţie şi o orientare care
să ofere o bună recepţionare şi
apoi setaţi antena din nou.
•
Ţineţi antena la distanţă de
cablurile difuzoarelor, de cele de
alimentare sau de cele USB pentru
a evita colectarea de interferenţe.
•
Conectaţi o antenă externă
disponibilă comercial.
•
Consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony dacă antena AM furnizată a
ieşit din suportul de plastic.
•
Opriţi echipamentele electrice din
apropiere.
Pentru a schimba intervalul AM de
acordare
Intervalul AM de acordare este presetat
de fabrică la 9 kHz (sau 10 kHz, pentru
unele zone; acestă funcţiune nu este
disponibilă la modelele europene).
Folosiţi tastele de pe unitate pentru a
schimba intervalul AM de acordare.
1 Acordaţi în orice staţie AM şi apoi
stingeţi sistemul.
2 În timp ce ţineţi apăsat TUNER/BAND
apăsaţi
Toate staţiile AM presetate sunt
şterse.Pentrua a reseta intervalul la
cel presetat de fabrică, repetaţi
procedura.
Pentru a îmbunătăţi recepţia staţiilor
radio
Opriţi CD-playerul folosind funcţia de
management a alimentării CDplayerului. În mod implicit, alimentarea
CD-playerului este pornită.
1 Apăsaţi FUNCTION (funcţie)
pentru a selecta funcţia CD şi apoi
opriţi sistemul.
2 Când indicatorul STANDBY nu mai
luminează intermitent, apăsaţi
pe unitate în timp ce ţineţi apăsat pe
pe unitate.
Va apare“CD POWER OFF”.
Cu alimentarea CD-playerului oprită,
timpul de acces disc este mai mare.
Pentru a porni alimentarea CDplayer-ului repetaţi procedura până
apare „CD POWER ON”.
Pentru a reseta sistemul la setările
de fabrică
Dacă sistemul încă nu funcţionează
corect, resetaţi-l la setările de fabrică.
Folosiţi butoanele de pe unitate pentru
a reseta sistemul la setările sale
implicite, de fabrică.
1 Deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare şi apoi porniţi sistemul.
2 Apăsaţi
şi
în acelaşi timp.
Toate setările configurate de utilizator,
precum setarea staţiilor radio, a
programelor şi a ceasului se se vor
şterge.
23
Mesaje
Dispozitiv USB
CD/MP3 Player, Tuner
CD OVER (CD terminat): Aţi ajuns la
capătul discului în timp ce apăsaţi
în timpul redării sau pauzei.
COMPLETE! (executată): Operaţia
presetată s-a terminat.
INVALID: Aţi apăsat un buton invalid.
LOCKED (blocat): Suportul discului nu
se deschide. Contactaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
NO DISC (fără disc): Discul lipseşte din
sistem sau dacă aţi încărcat un disc
acesta nu poate fi redat.
NO STEP (fără pas): Toate piesele sau
fişierele programate au fost şterse.
PUSH SELECT! (apăsaţi SELECT): Aţi
încercat să setaţi ceasul sau timer-ul în
timpul funcţionării timer-ului.
PUSH STOP! (apăsaţi STOP): Aţi
apăsat PLAY MODE
în timpul
redării.
READING (citeşte): Sistemul citeşte
informaţia de pe disc. Unele butoane nu
sunt disponibile.
SET CLOCK! (setaţi ceasul): Aţi
încercat să selectaţi timer-ul când
ceasul nu era setat.
SET TIMER! (setaţi timer-ul): Aţi
încercat să setaţi timer-ul când Play
Timer nu era setat.
STEP FULL! (pas complet): Aţi încercat
să programaţi mai mult de 26 de piese
sau fişiere (paşi).
TIME NG!: Ora de pornire şi de oprire a
Play Timer este aceeaşi.
ATRAC AD: Este conectat un dispozitiv
audio ATRAC.
ERROR! (eroare): Dispozitivul USB nu
a fost recunoscut sau este conectat un
dispozitiv necunoscut (pagina 28).
INVALID: Aţi executat o operaţiune
interzisă sau invalidă.
NO DEVICE (fără dispozitiv): Nu este
conectat nici un dispozitiv USB sau
dispozitivul USB conectat s-a oprit.
NO STEP (fără pas): Toate piesele sau
fişierele programate au fost şterse.
NO TRACK (fără piese): În sistem nu
este înregistrat nici un fişier ce poate fi
redat.
NOT SUPPORTED (neacceptat): Este
conectat un dispozitiv USB neacceptat.
PLEASE WAIT (vă rugăm aşteptaţi):
Sistemul citeşte un dispozitiv USB în
vederea utilizării.
READING(citeşte): Sistemul recunoaşte
dispozitivul USB.
REMOVED (îndepărtat): Dispozitiv USB
a fost îndepărtat.
STEP FULL (pas complet): Aţi încercat
să programaţi mai mult de 26 de piese
sau fişiere (paşi).
STORAGE DRIVE (unitate de stocare):
Este conectat un dispozitiv USB.
24
Exemple afişare
Afişat
Indică
2 (doi)
5 (cinci)
6 (şase)
8 (opt)
0 (zero)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
I
“
$
%
,
.
?
@
^
Precauţii
Discurile pe care le poate reda acest
sistem
• CD audio
• CD-R/CD-RW(date audio/fişiere MP3)
Discuri pe care acest sistem nu le
poate reda
•
CD-ROM
•
CD-R/CD-RW înregistrate în alte
formate decât cele de CD muzical
sau MP3 care sunt conforme cu
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet sau
multi-sesiune.
•
CD-R/CD-RW înregistrate în sistem
multi-sesiune care nu au fost
terminate prin „închiderea sesiunii”.
•
CD-R/CD-RW cu o calitate slabă a
înregistrării, CD-R/CD-RW care
sunt zgâriate sau sunt murdare sau
CD-R/CD-RW înregistrate cu un
dispozitiv incompatibil.
•
CD-R/CD-RW finalizate incorect.
•
Discuri ce conţin fişiere care nu
sunt MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3).
•
Discuri cu alte forme decât cele
standard (de exemplu, inimă,
pătrat, stea).
•
Discuri care au ataşate benzi
adezive, hârtie sau etichete.
•
Discuri închiriate sau uzate care au
ataşate sigilii, iar lipiciul iese în
afara sigiliului.
•
Discuri care au etichete printate cu
vopsea ce este lipicioasă la
atingere
Note privind discurile
•
Înainte de redare ştergeţi discul cu o
pânză moale şi uscată, din centru spre
margine.
•
Nu ştergeţi discurile cu solvenţi precum
tiner sau alte soluţii de curăţat sau
spray anti-static destinat LP-urilor de
vinil.
•
Nu expuneţi discurile la soare sau surse
de căldură precum gurile de ventilaţie.
Nu lăsaţi discurile în maşina parcată,
expuse la soare.
Continuare
25
Privind siguranţa
•
Dacă sistemul nu este folosit o
perioadă mai lungă de timp,
deconectaţi complet cablul de
alimentare de la priza din perete
(de alimentare de la reţea). Când
scoateţi din priză, ţineţi întotdeauna
de fişă şi nu de cablu.
•
În cazul în care în sistem pătrunde
un obiect străin sau lichid,
deconectaţi-l de la reţea şi cereţi
unei persoane calificate să-l
verifice înainte de a-l folosi din nou.
•
Cablul de alimentare de c.a. poate
fi înlocuit numai de un service
abilitat.
Privind instalarea
•
Nu plasaţi sistemul pe suprafeţe
înclinate sau în locuri care sunt
extrem de calde, reci, murdare sau
umede sau insuficient ventilate sau
supuse vibraţiilor, a razelor directe
ale soarelui sau unei lumini
strălucitoare.
•
Nu plasaţi unitatea sau difuzoarele
pe suprafeţe care au fost tratate cu
soluţii speciale (de exemplu ceară,
ulei sau polish) deoarece se pot
păta sau decolora.
•
Dacă sistemul este adus într-o
locaţie caldă din una rece sau este
este plasat într-o încăpere foarte
umedă, este posibil ca umezeala
să condenseze pe lentilele din
interiorul aparatului şi poate cauza
o funcţionare defectuoasă. În acest
caz, scoateţi CD-ul şi lăsaţi
sistemul pornit aproximativ o oră,
până la evaporarea condensului.
Privind încălzirea sistemului în
timpul funcţionării
•
În timpul funcţionării este normal ca
unitatea să se încălzească şi nu
este un motiv de alarmă.
•
Nu atingeţi carcasa aparatului dacă
acesta a fost folosit la volum mare
pentru o perioadă mai lungă de
26
•
timp, deoarece aceasta este
fierbinte.
Nu acoperiţi fantele de ventilaţie.
Privind sistemul de difuzoare
Sistemul de difuzoare nu este ecranat
magnetic, ceea ce face ca echipamente
de tip TV, sau care redau imagini, să fie
afectate din punct de vedere magnetic.
În această situaţie, opriţi televizorul
circa 15, 30 de minute şi apoi porniţi-l
din nou. Dacă problema nu se
remediază, mutaţi difuzoarele departe
de televizor.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi sistemul cu o pânză moale,
uşor umezită într-o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi pentru curăţare
obiecte abrazive, substanţe abrazive
sau solvenţi precum tiner, benzină sau
alcool.
Specificaţii
Unitatea principală
Secţiunea de amplificare
Modelele canadiene:
Ieşire DIN: 18+18 W(6 Ω
la 1kHz, DIN)
Ieşire RMS continuu (referinţă):
25+25 W (6 Ω la 1 kHz, 10%THD)
Modelele europene:
Ieşire DIN: 18+18 W(6 Ω
la 1kHz, DIN)
Ieşire RMS continuu (referinţă):
25+25 W (6 Ω la 1 kHz, 10%THD)
Ieşire audio (referinţă): 38+38 W
(6 Ω la 1kHz, 10% THD)
Alte modele:
Ieşire DIN: 18+18 W (6 Ω
la 1kHz, DIN)
Ieşire RMS continuu (referinţă):
25+25 W (6 Ω la 1 kHz,10%THD)
Intrări:
AUDIO IN (minijack stereo):
tensiune 250 mV,
impedanţă 47 kΩ
Port
(USB): Tip A,
curent maxim 500 mA
Ieşiri:
PHONES(căşti)(mini-jack
stereo): acceptă căşti de
8 Ω sau mai mult
SPEAKER(difuzor): acceptă
impedanţă de 6 Ω
Secţiunea USB
Bit rate acceptată
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32-320 kbps,VBR
ATRAC: 48-352 kbps
(ATRAC3plus),66/105/132kbps
(ATRAC3)
WMA: 32-192 kbps, VBR
AAC: 48-320 kbps
Frecvenţe
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1KhZ
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Secţiune CD player
Sistem: Compact disc şi sistem audio
digital
Proprietăţi Diodă Laser
Durata emisie: continuă*:
mai mică de 44,6µW.
*Această ieşire este valoarea
măsurată la distanţa de 200 mm
de suprafaţa lentilelor
obiectivului în blocul optic cu
7 mm deschidere.
Răspuns în frecvenţă: 20 Hz – 20kHz
Rata semnal-zgomot: Mai mult de 90 dB
Gama dinamică: Mai mult de 90 dB
Secţiune tuner
FM stereo, radio cu superheterodină
FM/AM
Secţiunea tuner FM:
Gama de acordare:
Model canadian:
87,5–108,0 MHz (paşi de 100 kHz)
Alte modele:
87,5–108,0 MHz (paşi de 50 kHz)
Antena: antenă FM tip fir
Terminale antenă: 75 Ω nebalansat
Frecvenţa intermediară: 10,7 MHz
Secţiunea radio AM:
Gama de acordare
Modele canadiene:
530 – 1.710 kHz(cu interval de
acordare de10 kHz)
531 – 1.710 kHz(cu interval de
acordare de 9 kHz)
Modele europene:
531 – 1.602 kHz (cu interval de
acordare de 9 kHz)
Alte modele:
530 – 1.710 kHz (cu interval de
acordare de 10 kHz)
531 – 1.710 kHz (cu interval de
acordare de 9 kHz)
Antena: antenă buclă AM, terminal
extern de antenă
Frecvenţă intermediară: 450 kHz
Difuzoare
Sistem de difuzoare: 10 cm, tip con
Impedanţa nominală: 6 ohmi
Dimensiuni (w/h/d): Aprox. 140 x 245 x
210 mm (cu grătar difuzor)
Greutate: Aprox. 1,9 kg per difuzor
27
Generalităţi
Cerinţe de alimentare:
Model canadian:120 V c.a., 60 Hz
Model european:230 V c.a., 50/60 Hz
Model australian: 230-240 V c.a.,
50/60 Hz
Model corean: 220 V c.a., 60 Hz
Model taivanez: 120 V c.a., 50/60 Hz
Alte modele: 120 V c.a., 220 V, 230240 V c.a. 50/60 Hz, reglabilă cu
selectorul de tensiuni
Consum de putere: 65 W
Dimensiuni (w/h/d):200 x 132 x 298 mm
Greutate (exclusiv difuzoarele): Aprox.
3,7 kg
Accesorii
furnizate:
Telecomandă
(1buc), baterii R6 (tip AA) (2 buc),
antenă AM tip buclă (1 buc), antenă FM
tip fir (1 buc)
Designul şi specificaţiile pot fi
modificate de producător fără notificare
prealabilă.
• Consum în stand-by: 0,5
W
• La
unele
circuite
imprimate nu sunt folosite
substanţe de întârziere
flacără pe bază de
halogeni.
• Nu sunt folosite substanţe
de întârziere flacără pe
bază de halogeni la
construcţia carcaselor.
28
Dispozitive USB ce pot fi redate
Cu acest sistem puteţi folosi
următoarele dispozitive USB Sony. Alte
dispozitive USB nu pot fi înregistrate/
redate în acest sistem.
Player digital Sony verificat ( ianuarie
2007)
Nume
produs
Walkman®
Nume model
NW-B103/B105/ B107
NW-E205/E207
NW-E303/E305/E307
NW-E403/E405/E407
NW-E503/E505/E507
NW-E002/E002F/
E003/E003F/E005/E005F
NW-A605/A607/A608
NW-A1000/A1200/A3000
NW-HD5
NWZ-S603/ S605/
S703F/ S705F/ S706F
NWZ-S202/ S202F/
S203F/ S205F
Media USB de stocare Sony verificat
( ianuarie 2007)
Nume produs
Nume model
MICROVAULT
USM512/1GEX/2GEX
USM128J/256J/512J/
1GJ/2GJ/4GJ/8GJ
USM512JX/1GJX/
2GJX/4GJX
USM256H/512H/
1GH/2GH/4GH
USD2G/4G/5G/8G
Verificaţi website-urile următoare pentru
ultimele informaţii despre dispozitive
compatibile.
Pentru clienţii din U.S.A.:
<http://www.sony.com/
shelfsupport/>
Pentru clienţii din Canada:
Engleză: <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Franceză: <http://www.fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Pentru clienţi din Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Pentru clienţi din America Latină:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Pentru clienţi din Asia şi Oceania:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Note
•
Nu folosiţi alt dispozitiv USB decât
acesta. Funcţionarea cu alte tipuri de
dispozitive USB nu este garantată.
•
Funcţionarea nu este întotdeauna
asigurată nici chiar atunci când se
folosesc dispozitive USB compatibile.
•
Unele din aceste dispozitive USB nu
pot fi achiziţionate într-o anumite zone.
Note despre Walkman®
•
Nu puteţi reda audio PCM Linear pe
acest sistem.
•
Nu puteţi reda formate audio ATRAC
Advanced Lossless.
•
Nu puteţi reda muzică înregistrată direct
pe un Walkman fără să folosiţi un
calculator la acest sistem.
29
Download PDF

advertising