Sony CMT-V10iP CMT-V10iP All-in-one Audio system with dock for iPod and iPhone Instrucţiuni de utilizare

Sony CMT-V10iP CMT-V10iP All-in-one Audio system with dock for iPod and iPhone Instrucţiuni de utilizare | Manualzz
4-423-934-71 (1) (RO)
Amplasarea comenzilor
 Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate software-urile de
codificare/scriere MP3, cu toate dispozitivele de înregistrare şi cu toate
suporturile de înregistrare. Un disc MP3 necompatibil poate produce
zgomot sau sunete întrerupte, sau este posibil să nu fie redat deloc.
Operaţii
Unitate (sus)
Telecomandă
Pentru utilizarea telecomenzii
Îndepărtaţi capacul compartimentului pentru baterii şi
introduceţi două baterii R6 (mărime AA) (nefurnizate),
cu partea  mai întâi, potrivind polarităţile după cum
se arată mai jos.
Microsistem
componente HI-FI
Redarea unui disc CD/MP3
1 Selectaţi funcţia CD.
2
Apăsaţi în mod repetat CD FUNCTION  pe
telecomandă sau FUNCTION  pe unitate.
Deschideţi uşa playerului CD.
Apăsaţi  (Deschidere/Închidere)  pe unitate.
 (deschidere/închidere) 
RO Instrucţiuni de utilizare
Când porniţi sistemul, pe panoul de afişaj apare starea setării.
Când sistemul intră în modul Standby, starea setării dispare de pe panoul de afişaj.
©2012 Sony Corporation
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE  în timp
ce playerul este oprit, până când apare „PGM”.
 În condiţii de utilizare normală, bateriile ar trebui să dureze circa
6 luni.
 Nu combinaţi o baterie veche cu una nouă şi nu combinaţi tipuri
diferite de baterii.
 Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă de timp mai
îndelungată, scoateţi bateriile pentru a evita deteriorările provocate
de scurgerea electrolitului din baterii şi de corodare.
Senzor telecomandă
3 Selectarea unui folder (doar pentru discuri cu
fişiere MP3)
Apăsaţi în mod repetat
folderul dorit.
Apăsaţi în mod repetat /  până când apare
numărul dorit al pistei sau al fişierului.
3 Plasaţi un disc.
CMT-V10iP
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare,
evitaţi stropirea aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline
cu lichide, precum vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis, cum ar
fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Deoarece pentru deconectarea adaptorului CA de la
priză se foloseşte ştecărul principal al adaptorului CA,
conectaţi-l la o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea echipamentului, deconectaţi-l
imediat de la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii instalate la
căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, focul
sau altele asemenea.
Adaptorul CA rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
unitatea principală este oprită, atât timp cât este conectat
la priza CA.
Plăcuţa de identificare este amplasată în exterior, pe
partea de dedesubt a unităţii principale şi pe suprafaţa
adaptorului CA.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest produs măreşte
riscul de a vă fi afectată vederea.
Acest aparat este clasificat
ca fiind un produs LASER
din CLASA 1. Acest marcaj
este amplasat în exterior,
pe partea de dedesubt
a unităţii principale.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru compatibilitatea electromagnetică şi siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi orice
probleme legate de service sau garanţie la adresele prevăzute
în documentele separate de service sau garanţie.
Eliminarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică
faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest produs este
eliminat în mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta altfel din manipularea
incorectă ca deşeu a acestui produs. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru
informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea acestui
produs, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul.
Accesoriu aplicabil: Telecomandă
Împingeţi partea centrală a discului cu două degete
până când discul se potriveşte în poziţia de încărcare.
Amplasaţi un disc cu
eticheta orientată în faţă.
Uşă player CD
(Compartiment CD)
Doar pentru Europa
Conector iPod/iPhone
 Indicator telecomandă
Luminează cu culoare galben închis atunci când recepţionează un semnal de la telecomandă.
 Acest manual explică, în principal, operaţiile efectuate
cu ajutorul telecomenzii, însă aceleaşi operaţii pot fi
realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe unitate care au
aceleaşi nume sau unele similare.
 Funcţiile SLEEP şi TIMER MENU indicate de culoarea
roz pe telecomandă pot fi activate utilizând SHIFT
. Dacă doriţi să utilizaţi funcţiile SLEEP sau TIMER
MENU, apăsaţi şi menţineţi apăsat pe SHIFT  şi
apăsaţi butonul SLEEP  sau TIMER MENU .
Dacă apăsaţi oricare dintre aceste butoane fără să
menţineţi apăsat SHIFT , sistemul va activa funcţia
BASS BOOST sau SOUND EFFECT.
Număr pistă sau fişier selectat
5 Programaţi fişierul sau pista dorit(ă).
 pentru a introduce fişierul sau pista
Apăsaţi
selectat(ă).
“--.--” apare dacă timpul total de redare depăşeşte 100
de minute pentru un CD sau atunci când programaţi
fişiere MP3.
6 Repetaţi paşii de la 3 la 5 pentru a programa piste
5
Apăsaţi  (Deschidere/Închidere)  pe unitate şi
scoateţi discul trăgând de marginea discului în timp
ce ţineţi un deget pe ax.
Note
Introducere
1 Deschideţi docul apăsând în centrul său.
Setarea ceasului
1 Apăsaţi   pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat SHIFT  şi TIMER MENU
Note cu privire la suporturile DualDisc
 pentru a selecta modul de setare a ceasului.
Un suport DualDisc este un disc cu două feţe, care
combină material înregistrat DVD pe o faţă şi material
audio digital pe cealaltă faţă. Totuşi, deoarece partea cu
materialul audio nu este conformă standardului Compact
Disc (CD), nu se garantează redarea pe acest produs.
Dacă „PLAY SET” clipeşte, apăsaţi în mod repetat
/  pentru a selecta „CLOCK” şi apoi apăsaţi
(introducere) .
Apăsaţi în mod repetat /  pentru a seta ora,
(introducere) .
apoi apăsaţi
3
4 Utilizaţi aceeaşi procedură pentru a seta minutele.
Discuri muzicale codificate cu tehnologii
de protejare a drepturilor de autor
Notă
Setările ceasului sunt reiniţializate atunci când deconectaţi cablul
de alimentare sau dacă are loc o pană de curent.
Pentru a afişa ceasul când sistemul este oprit
Doc
2 Plasaţi dispozitivul iPod/iPhone.
Notificare cu privire la licenţe şi mărci
comerciale
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch sunt
mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
şi în alte ţări.
 Tehnologia şi brevetele de codificare audio MPEG
Layer-3 sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
 Windows Media este marcă comercială înregistrată sau
marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
 Acest produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara
acestui produs este interzisă fără a deţine o licenţă din
partea Microsoft sau a unui subsidiar Microsoft autorizat.
 Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale
înregistrate aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
În acest manual nu sunt specificate mărcile şi .
™ ®
Apăsaţi  (Deschidere/Închidere)  pe unitate.
Apare „READING”.
Porniţi redarea.
Apăsaţi   pe telecomandă sau apăsaţi  
pe unitate.
Pentru a scoate un disc
Pentru utilizarea dispozitivului iPod/
iPhone
Apăsaţi DISPLAY . Ceasul este afişat timp de circa
8 secunde.
 Sistemul va închide automat uşa playerului CD  dacă se scurg
câteva minute în care playerul CD nu primeşte nicio comandă.
 Nu plasaţi un disc cu forme care nu sunt standard (de ex., inimă,
pătrat, stea). Discul poate cădea în interiorul sistemului, cauzând
daune ireparabile.
 Dacă apăsaţi /  în timp ce uşa playerului CD este deschisă,
sistemul va închide automat uşa playerului CD.
 Nu utilizaţi un disc cu bandă adezivă, sigilii sau pastă pe el, deoarece
poate cauza o defecţiune.
 Atunci când scoateţi un disc, manipulaţi discul ţinându-l de margini.
Nu atingeţi suprafaţa discului.
Alte operaţii
Pentru
Întreruperea redării
Oprirea redării
Selectarea unui folder
pe un disc MP3
Selectarea unei piese
sau a unui fişier
Găsirea unui punct
dintr-o piesă sau
dintr-un fişier
Selectarea Redării
repetate
Scoaterea unui disc
Apăsaţi
  (sau   de pe unitate).
Pentru a relua redarea, apăsaţi
din nou pe buton.
 .
+/ .
/ // .
Ţineţi apăsat /  (sau
/  de pe unitate) în
timpul redării şi eliberaţi butonul
la momentul dorit.
REPEAT  în mod repetat, până
când apare „ ” sau „ 1”.
  de pe unitate.
Pentru a modifica modul de redare
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE  în timp ce
playerul este oprit. Puteţi selecta modul de redare normală
(„Normal” sau „FLDR” pentru toate fişierele MP3 din
folderul de pe disc), modul de redare amestecată („SHUF”
sau „FLDR SHUF*” pentru amestecarea folderului) sau
modul de redare programată („PGM”).
* Când se redă un suport CD-DA (audio), redarea FLDR (SHUF) se
comportă la fel ca şi redarea (SHUF) normală.
Note cu privire la redarea repetată
 La adaptorul CA
 Antenă cadru pentru AM
 Antenă cu fir FM (extindeţi-o orizontal).
 Alimentare (DC IN 9,5 V)
 Antene
1 Conectaţi adaptorul CA la unitate.
2 Conectaţi adaptorul CA la o priză de perete.
Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure o recepţie
bună şi apoi aranjaţi antena pentru AM.
Ţineţi antena departe de cablul de alimentare pentru
a evita preluarea de zgomot.
 Mufă AUDIO IN
Conectaţi o componentă audio externă.
Timpul total de redare
Timpul total de redare pentru toate pistele sau fişierele
programate, inclusiv pista sau fişierul selectat, este
afişat direct pe panou.
4 Închideţi uşa playerului CD.
Acest produs este proiectat pentru redarea de discuri
conforme standardului Compact Disc (CD). În ultimul
timp, unele companii de înregistrări comercializează diverse
discuri muzicale codificate cu tehnologii de protejare a
drepturilor de autor. Reţineţi că printre aceste discuri există
unele care nu sunt conforme standardului CD şi a căror
redare cu acest produs s-ar putea să nu fie posibilă.
+/  pentru a selecta
4 Selectaţi numărul dorit al pistei sau al fişierului.
Indicator telecomandă
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi orificiul
de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii
etc. Nu plasaţi pe aparat surse de flacără deschisă, cum
ar fi lumânări aprinse.
1 Selectaţi funcţia CD.
2 Selectaţi modul de redare.
Note cu privire la utilizarea telecomenzii
Unitate (faţă)
AVERTISMENT
Crearea propriului program
(Redare programată)
Apăsaţi în mod repetat CD FUNCTION  pe
telecomandă sau FUNCTION  pe unitate.
 Panoul de afişaj
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că bateria furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat
în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe
ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a bateriilor. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta
trebuie înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria este tratată în
mod corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă a bateriilor
din produs. Predaţi bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
* Aceasta include foldere care nu conţin fişiere MP3 sau de alt tip.
Numărul de foldere pe care le poate recunoaşte sistemul poate fi mai
mic decât numărul real de foldere, în funcţie de structura folderelor.
 „ ” indică faptul că se repetă toate pistele sau fişierele până când
opriţi redarea.
 „ 1” indică faptul că se repetă o singură pistă sau un singur fişier
până când opriţi redarea.
Note cu privire la modul de redare amestecată
 Când modul de redare amestecată este setat la „SHUF”, sistemul redă
amestecat toate pistele sau fişierele de pe disc. Când modul de redare
amestecată este setat la „FLDR SHUF”, sistemul redă amestecat toate
pistele sau fişierele din folderul selectat.
 Atunci când opriţi sistemul, modul de redare amestecată selectat
(„SHUF” sau „FLDR SHUF”) este dezactivat şi modul de redare
revine la modul de redare normală („FLDR”).
sau fişiere suplimentare, până la un total de 25 de
piste sau fişiere.
7 Pentru a reda programul de piste sau fişiere, apăsaţi
  (sau   pe unitate).
Programul rămâne disponibil până când scoateţi
discul din compartimentul discului  sau până când
deconectaţi cablul de alimentare.
Pentru a reda din nou acelaşi program, apăsaţi  
(sau   de pe unitate).
Pentru a revoca redarea programată
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE  în timp ce
playerul este oprit, până când dispare „PGM”.
Pentru a şterge ultima pistă sau ultimul fişier
din program
Apăsaţi CLEAR  în timp ce playerul este oprit.
Ascultarea de radio
1 Selectaţi funcţia TUNER.
Apăsaţi în mod repetat TUNER FM/AM FUNCTION
 pe telecomandă sau FUNCTION  pe unitate.
2 Efectuaţi acordarea.
Pentru scanare automată
Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE 
până când apare „AUTO” şi apoi apăsaţi +/ .
Scanarea se opreşte automat în momentul în care este
recepţionat un post, iar „TUNED” şi „STEREO” (doar
pentru programe stereo) se aprind pe afişaj.
Dacă „TUNED” nu se aprinde şi scanarea nu se
opreşte, apăsaţi   pentru a opri scanarea, apoi
efectuaţi acordarea manuală (mai jos).
Atunci când acordaţi la un post care oferă servicii RDS,
informaţii, precum numele serviciului sau numele
postului, sunt oferite prin intermediul difuzărilor.
Pentru acordare manuală
Apăsaţi în mod repetat pe TUNING MODE  până
când apare „MANUAL” şi apoi apăsaţi în mod repetat
pe +/  pentru a acorda postul dorit.
Sfat
Pentru a reduce zgomotul static generat de un post FM stereo cu
recepţie slabă, apăsaţi în mod repetat pe FM MODE  până când
apare „MONO”, pentru a dezactiva recepţia stereo.
Presetarea posturilor de radio
1 Acordaţi postul dorit.
2 Apăsaţi TUNER MEMORY  pentru a selecta modul
de memorie al tunerului.
Număr de presetare
Note cu privire la redarea discurilor MP3
 Nu salvaţi alte tipuri de piste sau fişiere şi nici foldere inutile pe un
disc ce conţine fişiere MP3.
 Se sare peste foldere care nu conţin niciun fişier MP3.
 Sistemul poate reda doar fişiere MP3 care au extensia de fişier „.mp3”.
 Chiar şi atunci când numele fişierului are extensia „.mp3”, dacă fişierul în
sine diferă, redarea fişierului poate genera un zgomot puternic ce ar putea
deteriora sistemul.
 Numărul maxim de:
255* foldere (inclusiv folderul rădăcină)
512 fişiere MP3
512 fişiere MP3 într-un singur folder
9 niveluri de foldere (structură arborescentă de fişiere)
3 Apăsaţi în mod repetat +/  sau /// 
pentru a selecta numărul de presetare dorit.
Dacă numărului de presetare selectat îi este alocat deja
un alt post, postul respectiv este înlocuit cu cel nou.
4 Apăsaţi  pentru a înregistra postul.
5 Pentru a înregistra alte posturi, repetaţi paşii de la
1 la 4.
Puteţi preseta până la 20 de posturi FM şi 10 posturi AM.
Pentru a asculta un post de radio presetat
Dacă aţi înregistrat un post de radio cu un număr de
presetare de la 1 la 6, postul radio va fi acordat prin simpla
apăsare a TUNER MEMORY NUMBER (de la 1 la 6) 
atunci când funcţia sistemului este AM sau FM.
Dacă aţi înregistrat un post radio cu un număr de presetare
de cel puţin 7 apăsaţi în mod repetat TUNING MODE 
până când apare „PRESET” apoi apăsaţi în mod repetat
+/  pentru a selecta numărul de presetare dorit.
Redarea dispozitivului iPod/iPhone
1 Selectaţi funcţia iPod.
Apăsaţi în mod repetat iPOD FUNCTION  pe
telecomandă sau FUNCTION  pe unitate.
2 Plasaţi dispozitivul iPod/iPhone.
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi   pe telecomandă sau apăsaţi  
pe unitate.
Pentru a comanda dispozitivul iPod/iPhone
Pentru
Întreruperea redării
Pauză
Selectarea unei piste
sau a unui capitol al
unei cărţi audio/al
unui podcast
Găsirea unui punct
dintr-o piesă sau
dintr-un capitol al
unei cărţi audio/al
unui podcast
Alegerea elementului
selectat
Defilarea în sus/în
jos a meniurilor iPod
Revenirea la meniul
anterior sau pentru a
selecta un meniu
Activare sau
dezactivare redare
amestecată
Selectarea Redării
repetate
Apăsaţi
 /  (sau   de pe
unitate).
 .
/ . Pentru a derula
înainte sau înapoi, ţineţi apăsat
pe buton.
Ţineţi apăsat /  în
timpul redării şi eliberaţi butonul
la momentul dorit.
*1 Când se redă un fişier MP3/WMA VBR, este posibil ca sistemul
să reia redarea de la un punct diferit.
*2 Prin reluarea redării se revine la folderul de sus.
/ .
TOOL MENU /RETURN .
PLAY MODE .
REPEAT  în mod repetat.
Pentru a utiliza sistemul ca încărcător de baterie
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător de baterie pentru iPod/
iPhone, indiferent dacă sistemul este pornit sau oprit.
Pentru a afla dacă dispozitivul se încarcă sau nu, verificaţi
pictograma bateriei de pe afişajul dispozitivului iPod/iPhone.
Consultaţi „secţiunea iPod/iPhone” din „Specificaţii” pentru
o listă de modele iPod/iPhone compatibile cu acest sistem.
Pentru a opri încărcarea unui dispozitiv iPod/
iPhone
Îndepărtaţi dispozitivul iPod/iPhone.
Notă cu privire la încărcarea unui dispozitiv iPod/iPhone
Dacă este selectată o funcţie USB în timp ce sistemul este pornit, nu
puteţi încărca un iPod/iPhone.
Note
 Performanţa sistemului poate varia, în funcţie de specificaţiile
dispozitivului dumneavoastră iPod/iPhone.
 Când plasaţi sau îndepărtaţi dispozitivul iPod/iPhone, manipulaţi
dispozitivul iPod/iPhone la acelaşi unghi ca cel al conectorului
pentru iPod/iPhone de pe unitate şi nu răsuciţi şi nici nu balansaţi
dispozitivul iPod/iPhone pentru a preveni deteriorarea conectorului.
 Nu transportaţi sistemul cu un iPod/iPhone amplasat pe conector.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.
 Când plasaţi sau îndepărtaţi dispozitivul iPod/iPhone, ţineţi sistemul
cu o mână şi aveţi grijă să nu apăsaţi din greşeală pe comenzile
dispozitivului iPod/iPhone.
 Pentru a utiliza un iPod/iPhone, consultaţi ghidul utilizatorului
primit cu dispozitivul iPod/iPhone.
 Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în care datele
înregistrate pe iPod/iPhone se pierd sau se deteriorează atunci când
se utilizează un iPod/iPhone cu acest sistem.
Redarea unui fişier de pe
dispozitivul USB
Formatul audio ce poate fi redat pe acest sistem este
MP3/WMA*.
* Fişierele cu protecţie de drepturi de autor DRM (Administrare
drepturi digitale) sau fişierele descărcate dintr-un magazin de muzică
online nu pot fi redate pe acest sistem. Dacă încercaţi să redaţi un
astfel de fişier, sistemul redă următorul fişier audio neprotejat.
Consultaţi site-urile Web de mai jos pentru a afla
informaţii despre dispozitive USB compatibile.
<http://support.sony-europe.com/>
1 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi în mod repetat USB FUNCTION  pe
telecomandă sau FUNCTION  pe unitate.
(USB) .
Apăsaţi   pe telecomandă sau apăsaţi   pe
unitate.
Oprirea redării
Selectarea unui
folder
Selectarea unui
fişier
Apăsaţi
  (sau   de pe unitate).
Pentru a relua redarea, apăsaţi din
nou pe buton.
 . Pentru a relua redarea, apăsaţi
 *1 (sau   de pe unitate).
Pentru a revoca reluarea redării,
apăsaţi din nou  *2.
+/  în mod repetat.
ce playerul este oprit. Puteţi selecta modul de redare
normală (redarea în ordine a tuturor fişierelor de
pe dispozitivul USB), modul de redare a folderului
(„FLDR” pentru toate fişierele din folderul specificat de
pe dispozitivul USB) sau modul de redare amestecată
(„SHUF” sau „FLDR SHUF” pentru amestecarea
folderului) sau modul de redare programată („PGM”).
Notă cu privire la modul de redare
Atunci când opriţi sistemul, modul de redare amestecată selectat („SHUF”)
este dezactivat şi modul de redare revine la modul de redare normală.
Note cu privire la modul de redare amestecată
 Când modul de redare amestecată este setat la „SHUF”, sistemul
redă amestecat toate fişierele de pe dispozitivul USB. Când modul
de redare amestecată este setat la „FLDR SHUF”, sistemul redă
amestecat toate fişierele audio din folderul selectat.
Atunci când opriţi sistemul, modul de redare amestecată selectat
(„SHUF” sau „FLDR SHUF”) este dezactivat şi modul de redare
revine la modul de redare normală („FLDR”).
Pentru
Reglarea
volumului
Generarea unui
sunet mai dinamic
Setarea efectului
de sunet
Dacă sursa de sunet pentru temporizator este un post FM/
AM, sistemul porneşte în mod automat cu 15 secunde
înainte de timpul presetat. Dacă sursa de sunet pentru
temporizator este CD/USB, sistemul porneşte în mod
automat cu 30 de secunde înainte de timpul presetat. Dacă
sursa de sunet este un iPod/iPhone, sistemul porneşte în
mod automat cu 30 de secunde înainte de timpul presetat.
 Dacă selectaţi „ ” atunci când sistemul se află în modul de redare
normală, sistemul redă în mod repetat toate fişierele audio de pe
dispozitivul USB până când opriţi redarea. Dacă selectaţi „ ”
atunci când sistemul se află în modul de redare a folderului, sistemul
redă în mod repetat toate fişierele audio din folderul selectat până
când opriţi redarea.
 Dacă selectaţi „ 1”, sistemul execută o redare repetată continuă a
fişierului selectat, până când opriţi redarea.
 Ordinea de redare pentru sistem poate diferi de cea pentru playerul
de muzică digital.
 Asiguraţi-vă că opriţi sistemul înainte de a îndepărta dispozitivul
USB. Dacă îndepărtaţi dispozitivul USB în timp ce sistemul este
pornit, datele de pe dispozitivul USB se pot deteriora.
 Când este necesară o conexiune prin cablu USB, conectaţi cablul USB
furnizat împreună cu dispozitivul USB ce urmează să fie conectat.
Consultaţi manualul de utilizare primit cu dispozitivul USB ce urmează
a fi conectat pentru a afla detalii legate de metoda de funcţionare.
 Poate dura un timp înainte ca „READING” să apară, în funcţie de
tipul de dispozitiv USB conectat.
 Sistemul nu acceptă huburi USB. Nu conectaţi dispozitivul USB
printr-un hub USB.
 Când este introdus dispozitivul USB, sistemul citeşte toate fişierele
de pe dispozitivul USB. Dacă pe dispozitivul USB există mai multe
foldere sau fişiere, este posibil să dureze un timp mai îndelungat
pentru a termina citirea dispozitivului USB.
 În cazul unor dispozitive USB conectate, la efectuarea unei operaţii,
este posibil să existe o întârziere înainte de executarea acesteia de
către sistem.
 Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate software-urile de codificare/
scriere. Dacă fişierele audio de pe dispozitivul USB au fost codificate iniţial
cu un software incompatibil, este posibil ca fişierele respective să genereze
zgomot sau sunet întrerupt sau să nu fie redate deloc.
 Acest sistem nu poate reda fişiere audio de pe dispozitivul USB în
următoarele cazuri:
când numărul total de fişiere audio dintr-un folder depăşeşte 999
când numărul total de fişiere audio de pe un dispozitiv USB
depăşeşte 3000
când numărul total de foldere de pe un dispozitiv USB depăşeşte
1000 (incluzând folderul „ROOT” şi folderele goale)
Aceste numere pot varia, în funcţie de structura fişierelor şi
folderelor. Nu salvaţi alte tipuri de fişiere şi nici foldere nenecesare
pe un dispozitiv USB ce conţine fişiere audio.
 Sistemul poate reda doar până la nivelul 9 ierarhic de foldere
(incluzând folderul „ROOT”).
 Sistemul nu acceptă neapărat toate funcţiile furnizate de un
dispozitiv USB conectat.
 Se sare peste foldere care nu conţin niciun fişier audio.
 Formatele audio pe care le puteţi asculta cu acest sistem sunt următoarele:
MP3: extensie fişier „.mp3”
WMA: extensie fişier „.wma”
Reţineţi că şi atunci când numele fişierului are extensia corectă, dacă
fişierul în sine diferă, este posibil ca sistemul să genereze zgomot sau
să se defecteze.
Pentru a utiliza sistemul ca încărcător de baterie
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător de baterie pentru
dispozitive USB care au funcţie de reîncărcare, atunci
când sistemul este pornit.
Apăsaţi
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
Apăsaţi în mod repetat SOUND
EFFECT  până când este afişat
efectul de sunet dorit.
De fiecare dată când apăsaţi acest
buton, efectele de sunet sunt afişate
în ordinea „ROCK”  „POP” 
„JAZZ”  „FLAT”.
Modificarea afişajului
Pentru
Modificarea
informaţiilor
de pe afişaj1)
Modificarea
modului de afişare
(a se vedea mai jos).
1)
Apăsaţi
DISPLAY  în mod repetat, atunci
când sistemul este pornit.
DISPLAY  în mod repetat, atunci
când sistemul este oprit.
De exemplu, puteţi vizualiza informaţii despre discurile CD/MP3
sau despre dispozitivul USB, precum:
Disc CD-DA
timpul de redare rămas pentru o pistă în timpul redării
timpul total de redare rămas
Disc MP3/dispozitiv USB
numele pistei sau al fişierului („
numele artistului („ ”)
numele albumului („
”)
”)
Sistemul oferă următoarele moduri de afişaj.
Mod afişaj
Mod de
economisire
a energiei1)
Ceas2)
1)
2)
Când sistemul este oprit
Afişajul este oprit pentru a
economisi energie. Temporizatorul
şi ceasul continuă să funcţioneze.
Este afişat ceasul.
Nu puteţi seta ceasul în modul de Economisire a energiei.
Afişajul ceasului trece automat în modul de Economisire a energiei
după 8 secunde.
Note cu privire la afişarea informaţiilor
 Dacă informaţiile includ caractere dublu octet, fiecare caracter dublu
octet va ocupa 2 octeţi
 Caracterele care nu pot fi afişate apar ca „_”
 Următoarele informaţii nu sunt afişate:
timpul total de redare pentru un disc MP3 şi un dispozitiv USB
timpul de redare rămas pentru un disc MP3 şi un dispozitiv USB
timpul de redare rămas pentru un fişier MP3 de pe un disc MP3
sau pentru un fişier MP3/WMA de pe un dispozitiv USB
 Următoarele informaţii nu sunt afişate corect:
timpul de redare scurs dintr-un fişier MP3 codificat cu VBR
(rată de biţi variabilă)
numele folderelor şi ale fişierelor care nu respectă ISO9660
Nivel 1, Nivel 2 sau Joliet în formatul de expansiune
 Următoarele informaţii sunt afişate:
timp total de redare pentru un disc CD-DA (cu excepţia cazului
în care este selectat modul PGM şi când playerul este oprit)
timpul de redare rămas pentru o pistă de pe un disc CD-DA
timpul de redare rămas pentru un disc CD-DA (doar atunci
când este selectat modul de redare normală în timpul redării)
Informaţii de etichetă ID3 pentru fişiere MP3, atunci când
sunt utilizate etichete ID3 versiunea 1 şi versiunea 2 (afişarea
informaţiilor de etichetă ID3 versiunea 2 are prioritate atunci
când sunt utilizate împreună etichete ID3 versiunea 1 şi versiunea
2 pentru un singur fişier MP3)
până la 64 de caractere pentru o etichetă ID3, în care caracterele
permise sunt majusculele (de la A la Z), litere mici (de la a la z)
(literele mici vor fi afişate sub formă de majuscule), numerele
(de la 0 la 9) şi simbolurile (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Utilizarea temporizatoarelor
Sistemul oferă 2 funcţii de temporizare. Dacă utilizaţi
ambele temporizatoare, Temporizatorul pentru repaus
are prioritate.
Temporizator pentru repaus:
Dacă este conectat un dispozitiv iPod/iPhone, apăsaţi în
mod repetat USB FUNCTION  pe telecomandă sau
FUNCTION  pe unitate pentru a selecta funcţia USB.
Puteţi adormi ascultând muzică. Această funcţie este
independentă de setarea ceasului.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat SHIFT  şi apăsaţi în mod
repetat SLEEP .
Cu fiecare apăsare a butonului SLEEP  în timp ce
SHIFT  este menţinut apăsat, timpul setat este scăzut
cu 10 minute, de la un maximum de 90 minute la un
minimum de 10 minute.
Pentru a revoca setarea temporizatorului de oprire,
selectaţi „OFF.”
Pentru a opri încărcarea dispozitivului USB
Temporizator redare:
Scoateţi dispozitivul USB.
Vă puteţi trezi ascultând un CD, un post FM/AM, la
iPod/iPhone sau un dispozitiv USB la o oră presetată.
Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Pregătiţi sursa de sunet şi apăsaţi VOLUME +/ 
pentru a regla volumul. Puteţi seta funcţia CD, iPod,
USB, FM sau AM ca sursă de sunet.
Pentru a porni de la un fişier audio, o pistă de
pe CD şi staţie radio specific(ă), creaţi propriul
dumneavoastră program.
2 Selectaţi modul de setare a temporizatorului.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat SHIFT  şi TIMER MENU .
3 Setaţi temporizatorul de redare.
Apăsaţi în mod repetat /  pentru a selecta
.
„PLAY SET”, apoi apăsaţi
4 Setaţi ora la care să înceapă redarea.
Apăsaţi în mod repetat /  pentru a seta ora, apoi
. Utilizaţi procedura de mai sus pentru
apăsaţi
a seta minutele.
5 Utilizaţi aceeaşi procedură de la pasul 4 pentru
a seta ora la care să se oprească redarea.
6 Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi în mod repetat /  până când apare sursa
.
de sunet dorită, apoi apăsaţi
7 Opriţi sistemul.
Apăsaţi  . Sistemul porneşte automat înainte de
ora presetată.
Încărcarea începe în momentul în care dispozitivul USB
este conectat la portul (USB)  şi niciun dispozitiv
iPod/iPhone nu este conectat. Starea încărcării apare
pe afişajul dispozitivului USB. Pentru detalii, consultaţi
ghidul utilizatorului primit cu dispozitivul USB.
Note cu privire la încărcarea dispozitivului USB
 Nu puteţi încărca un iPod/iPhone şi un dispozitiv USB în acelaşi
timp. Pentru a încărca un dispozitiv USB în timp ce este conectat
un iPod/iPhone, selectaţi funcţia USB. Dacă nu este conectat niciun
iPod/iPhone, puteţi încărca dispozitivul USB utilizând orice altă
funcţie, în afară de funcţia iPod.
Nu puteţi încărca un dispozitiv USB atunci când sistemul este oprit.
Utilizarea componentelor audio
opţionale
1 Pregătiţi sursa de sunet.
2
3
4
Conectaţi componenta audio suplimentară la mufa
AUDIO IN  de pe unitate cu ajutorul unui cablu
audio analogic (nefurnizat).
Reduceţi volumul.
Apăsaţi VOLUME  .
Selectaţi funcţia AUDIO IN.
Apăsaţi în mod repetat AUDIO IN FUNCTION 
pe telecomandă sau FUNCTION  pe unitate.
Porniţi redarea.
Porniţi redarea componentei conectate şi reglaţi volumul.
Este posibil ca sistemul să intre automat în modul standby dacă
nivelul volumului componentei conectate este prea scăzut. Reglaţi
în mod corespunzător volumul componentei. Consultaţi „Pentru
a dezactiva funcţia de Standby automat”.
Pentru a verifica setarea
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat SHIFT  şi TIMER MENU .
2 Apăsaţi în mod repetat /  pentru a selecta
3
Note cu privire la redarea repetată
Notă
/ // .
Dacă sistemul este pornit la ora presetată, Temporizatorul de
redare nu va avea efect. Nu acţionaţi asupra sistemului din
momentul în care acesta porneşte şi până porneşte redarea.
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE  în timp
Alte operaţii
Pentru
Întreruperea
redării
Reglarea sunetului
Pentru a modifica modul de redare
Note
.
2 Conectaţi dispozitivul USB la portul
3 Porniţi redarea.
Pentru
Apăsaţi
Găsirea unui punct Ţineţi apăsat /  sau /
 (sau /  de pe unitate)
dintr-un fişier
în timpul redării şi eliberaţi butonul
la momentul dorit.
Selectarea Redării REPEAT  în mod repetat, până
repetate
când apare „ ” sau „ 1”.
.
„SELECT” şi apoi apăsaţi
Apăsaţi în mod repetat /  pentru a selecta
.
„PLAY SEL” şi apoi apăsaţi
Pentru a revoca temporizatorul
Repetaţi procedura de mai sus până când la pasul 3 apare
.
„OFF” şi apoi apăsaţi
Pentru a modifica setarea
Porniţi din nou de la pasul 1.
Note
 Dacă selectaţi un dispozitiv USB pentru funcţia de temporizator, iar
pe acesta se află multe fişiere şi foldere, procesul de citire durează
mai mult, cauzând o uşoară întârziere înainte de pornirea redării
ca răspuns la temporizator.
 Dacă sursa de sunet pentru un temporizator de redare este un
post FM/AM setat utilizând scanarea automată sau manuală, dacă
schimbaţi postul radio după ce setaţi temporizatorul de redare, va fi
modificată şi setarea postului radio pentru temporizatorul de redare.
 Dacă sursa de sunet pentru un temporizator de redare este un post
FM/AM cu un număr presetat, radioul porneşte cu postul setat
pentru temporizatorul de redare. Chiar dacă schimbaţi postul radio
după setarea temporizatorului de redare, setarea postului radio
pentru temporizatorul de redare nu va fi modificată.
Note pentru utilizatorii de iPod/iPhone
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone nu se află în modul de
redare atunci când utilizaţi Temporizatorul de redare.
 Este posibil ca Temporizatorul de redare să nu fie activat, în funcţie
de starea dispozitivului iPod/iPhone conectat.
Sfat
Setarea temporizatorului de redare se păstrează atât timp cât aceasta
nu este revocată manual, iar setarea ceasului este realizată.
Depanare
1 Cablul de alimentare trebuie să fie conectat ferm.
2 Găsiţi problema în lista de verificare de mai jos şi
întreprindeţi acţiunea corectivă indicată.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Generalităţi
Sistemul nu porneşte.
 Cablul de alimentare este conectat corect?
Sistemul a intrat în modul Standby pe neaşteptate.
 Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Sistemul intră
automat în modul Standby după circa 30 de minute,
atunci când nu primeşte nicio comandă şi nu există
semnal audio de ieşire. Consultaţi „Pentru a dezactiva
funcţia de Standby automat”.
Setarea ceasului sau operaţia temporizatorului
de redare a fost revocată în mod neaşteptat.
 Dacă trece aproximativ un minut fără nicio comandă,
setarea ceasului sau a Temporizatorului de redare este
revocată automat. Efectuaţi din nou operaţia de la început.
Nu se aude sunetul.
 Apăsaţi VOLUME +  pentru a creşte volumul.
 Componentele audio suplimentare trebuie să fie
conectate corect.
 Asiguraţi-vă că funcţia este setată la valoarea AUDIO IN.
 Sunt blocate orificiile de ventilaţie ale sistemului?
 Este posibil ca postul specificat să fi întrerupt temporar
difuzarea.
Bâzâit sau zgomot puternic.
 Îndepărtaţi sistemul de sursa zgomotului.
 Conectaţi sistemul la o priză de perete diferită.
 Instalaţi un filtru de zgomot (nefurnizat) la cablul
de alimentare.
Telecomanda nu funcţionează.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre telecomandă
şi senzorul pentru telecomandă  de pe unitate
şi îndepărtaţi unitatea de lumini fluorescente.
 Îndreptaţi telecomanda către senzorul sistemului. .
 Aduceţi telecomanda mai aproape de sistem.
Disc CD/MP3
Sunetul sare sau discul nu este redat.
 Curăţaţi discul prin ştergere şi puneţi-l la loc.
 Mutaţi sistemul într-un loc ferit de vibraţii (de exemplu,
pe un suport stabil).
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
 Reveniţi la redarea normală apăsând în mod repetat
PLAY MODE  până când dispar „PGM” şi „SHUF”.
Pornirea redării durează mai mult ca de obicei.
 Următoarele discuri pot creşte timpul necesar pentru
începerea redării:
 un disc înregistrat cu o structură arborescentă complicată
 un disc care conţine multe foldere
Afişare eronată.
 Este posibil ca datele stocate pe discul CD-DA, MP3 să
fi fost deteriorate. Executaţi din nou transferul.
 Codurile de caractere ce pot fi afişate de acest sistem
sunt următoarele:
 Majuscule (de la A la Z)
 Litere mici (de la a la z) (literele mici vor fi afişate sub
formă de majuscule)
 Numere (de la 0 la 9)
 Simboluri (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Celelalte caractere apar sub forma „_”
iPod/iPhone
Nu se aude sunetul.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este conectat ferm.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone redă muzică.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este actualizat cu
cea mai recentă versiune de software. Dacă nu, actualizaţi
dispozitivul iPod/iPhone înainte de a-l utiliza împreună
cu sistemul.
 Reglaţi volumul.
Sunetul este distorsionat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este conectat ferm.
 Reduceţi volumul.
 Configuraţi setarea „EQ” a dispozitivului iPod/iPhone
la „Off ” sau „Flat”.
Dispozitivul iPod/iPhone nu funcţionează.
Fişierul audio nu poate fi redat.
 Fişierele MP3 în format MP3 PRO nu pot fi redate.
 Fişierele WMA în format Windows Media Audio
Lossless şi Professional nu pot fi redate.
 Dispozitivele USB formatate cu alte sisteme de fişiere
decât FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate.*
 În cazul existenţei partiţiilor multiple pe dispozitivul
USB utilizat, fişierele nu pot fi redate.
 Sistemul poate reda doar până la nivelul 9 ierarhic de foldere.
 Fişierele criptate sau protejate cu parole etc. nu pot fi redate.
 Fişierele cu protecţie de drepturi de autor (Digital
Rights Management - Administrare drepturi digitale)
nu pot fi redate de acest sistem.
* Acest sistem acceptă FAT16 şi FAT32, însă este posibil ca unele
dispozitive USB să nu suporte toate aceste sisteme FAT. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv
USB sau contactaţi producătorul.
 Opriţi orice alte aplicaţii iOS aflate în execuţie pe iPod/
iPhone. Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare
primit împreună cu dispozitivul iPod/iPhone.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este conectat ferm.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este actualizat cu
cea mai recentă versiune de software. Dacă nu, actualizaţi
dispozitivul iPod/iPhone înainte de a-l utiliza împreună
cu sistemul.
 Deoarece funcţionarea sistemului diferă de cea
a dispozitivului iPod/iPhone, nu puteţi comanda
dispozitivul iPod/iPhone utilizând butoanele de pe
telecomandă sau de pe unitate. În acest caz, utilizaţi
butoanele de comandă de pe iPod/iPhone.
 Conectaţi antena în mod corespunzător.
 Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure o recepţie
bună şi apoi aranjaţi din nou antena.
 Ţineţi antenele departe de cablul de alimentare pentru
a evita preluarea de zgomot.
 Opriţi echipamentele electrice din apropiere.
Dispozitivul iPod/iPhone nu se încarcă.
Se aud mai multe posturi radio în acelaşi timp.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este conectat ferm.
 Asiguraţi-vă că sistemul nu se află în modul de
funcţionare USB. Nu se poate încărca un dispozitiv
iPod/iPhone în modul de funcţionare USB.
 Nu puteţi încărca dispozitivul iPod/iPhone nici dacă veţi
conecta cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul
iPod/iPhone la conectorul USB de pe sistem.
Volumul soneriei dispozitivului iPhone nu se
modifică.
 Ajustaţi volumul soneriei de pe iPhone.
Dispozitiv USB
Dispozitivul iPod/iPhone sau dispozitivul USB
conectat nu este încărcat, atunci când sunt
ambele conectate în acelaşi timp.
 Nu puteţi încărca un iPod/iPhone şi dispozitivul USB în
acelaşi timp. Selectaţi funcţia USB pentru a încărca un
dispozitiv USB.
Utilizaţi un dispozitiv USB acceptat?
 În cazul în care conectaţi un dispozitiv USB neacceptat,
pot apărea următoarele probleme. Consultaţi
informaţiile despre dispozitivele USB compatibile pe
site-urile Web cu URL-urile listate în „Redarea unui
fişier de pe dispozitivul USB”.
 Dispozitivul USB nu este recunoscut
 Numele fişierelor sau ale folderelor nu sunt afişate
pe sistem
 Nu este posibilă redarea
 Sunetul se aude în salturi
 Se aude zgomot
 Se aude un sunet distorsionat
Nu se aude sunetul.
 Dispozitivul USB nu este conectat corect. Opriţi
sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB.
Se aude zgomot, sunet în salturi sau distorsionat.
 Utilizaţi un dispozitiv USB neacceptat. Consultaţi
informaţiile de pe site-urile Web în legătură cu
dispozitivele USB compatibile.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB, apoi
porniţi sistemul.
 Datele fişierelor muzicale în sine conţin zgomot sau
sunetul este distorsionat. Este posibil să fi fost introdus
zgomot în timpul procesului de transfer. Ştergeţi fişierul
şi încercaţi din nou transferarea.
 Rata de biţi utilizată la codificarea fişierelor audio a fost
scăzută. Trimiteţi fişiere audio codificate cu rate de biţi
mai mari pe dispozitivul USB.
Tuner
Bâzâit sau zgomot puternic sau nu se pot
recepţiona posturi. (Pe afişaj clipeşte „TUNED”
sau „STEREO”.)
 Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure o recepţie
bună şi apoi aranjaţi din nou antena.
 Strângeţi în mănunchi cablurile de la antene utilizând,
de exemplu, cleme pentru cabluri disponibile în comerţ
şi ajustaţi lungimile cablurilor.
Pentru a reiniţializa sistemul la setările
din fabrică
Dacă sistemul nu funcţionează în mod corespunzător,
reiniţializaţi sistemul la setările din fabrică.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a reiniţializa
sistemul la setările implicite din fabrică.
1 Deconectaţi şi reconectaţi cablul de alimentare şi
apoi porniţi sistemul.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat   şi /  de pe
unitate timp de cel puţin două secunde, până când,
pe afişaj, apare „RESET”.
Toate setările configurate de către utilizator, precum
posturi de radio presetate, temporizator şi ceas sunt şterse.
Pentru a dezactiva funcţia de Standby automat
Acest sistem este prevăzut cu o funcţie de Standby
automat. Cu această funcţie, sistemul intră automat în
modul Standby după circa 30 de minute, atunci când nu
primeşte nicio comandă şi nu există semnal audio de ieşire
În mod implicit, funcţia de Standby automat este activată.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a dezactiva
funcţia de Standby automat.
Ţineţi apăsat pe   în timp ce sistemul este
pornit, până când apare „AUTO. STBY OFF”.
Pentru a activa funcţia, repetaţi procedura până când
apare „AUTO. STBY ON”.
Note
 „AUTO. STBY” apare pe afişaj timp de două minute înainte ca
sistemul să intre în modul Standby.
 Funcţia de Standby automat nu este validă pentru funcţia tunerului
(FM/AM), chiar dacă este activată.
 Este posibil ca sistemul să nu intre automat în modul Standby în
următoarele cazuri:
în timp ce este detectat un semnal audio
în timpul redării de piste sau de fişiere audio
în timp ce este activat temporizatorul de redare sau temporizatorul
pentru repaus presetat
 Sistemul reia numărătoarea inversă până când intră în modul Standby,
chiar şi atunci când este activată funcţia Standby automat în următoarele
cazuri:
atunci când este conectat un iPhone/iPod sau un dispozitiv USB
atunci când este apăsat un buton de pe telecomandă sau unitate
când un Temporizator de redare sau un Temporizator de oprire
presetat este activat
Mesajul „READING” este afişat pentru o perioadă
îndelungată sau durează mult până începe redarea.
 Procesul de citire poate dura mai mult în următoarele
cazuri:
 Există multe foldere sau fişiere pe dispozitivul USB
 Structura de fişiere este extrem de complexă
 Capacitatea memoriei este excesivă
 Memoria internă este fragmentată
Afişare eronată.
 Este posibil ca datele stocate pe dispozitivul USB să fi
fost deteriorate. Executaţi din nou transferul.
 Codurile de caractere ce pot fi afişate de acest sistem
sunt următoarele:
 Majuscule (de la A la Z)
 Litere mici (de la a la z) (literele mici vor fi afişate sub
formă de majuscule)
 Numere (de la 0 la 9)
 Simboluri (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Celelalte caractere apar sub forma „_”
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB, apoi
porniţi sistemul.
 Consultaţi informaţiile de pe site-urile Web în legătură
cu dispozitivele USB compatibile.
 Dispozitivul USB nu funcţionează corespunzător.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare primite împreună
cu dispozitivul USB pentru a afla informaţii cu privire
la soluţionarea acestei probleme.
Nu începe redarea.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB, apoi
porniţi sistemul.
 Consultaţi informaţiile de pe site-urile Web în legătură
cu dispozitivele USB compatibile.
Redarea nu porneşte de la primul fişier.
 Setaţi modul de redare la modul de redare normală.
Mesaje
CANNOT PLAY: Aţi introdus un disc ce nu poate fi redat
pe acest sistem.
COMPLETE: Operaţia de presetare s-a finalizat normal.
DEVICE ERROR: A apărut o situaţie neprevăzută (sau
este conectat un dispozitiv necunoscut).
FULL: Aţi încercat să programaţi mai mult de 25 de piste
sau de fişiere (paşi).
NO DEVICE: Nu este conectat niciun dispozitiv USB sau
dispozitivul USB a fost îndepărtat.
NO DISC: Nu există niciun disc în player sau aţi încărcat
un disc ce nu poate fi redat.
No MEMORY: Niciun dispozitiv de memorie nu a fost
conectat la hubul USB conectat la sistem.
NO STEP: Toate pistele programate au fost şterse.
NO SUPPORT: Este conectat un disc, un dispozitiv USB
sau un iPod/iPhone neacceptat sau un iPod/iPhone al
cărui acumulator este complet descărcat.
NO TRACK: Pe dispozitivul USB sau pe discul CD nu se
află fişiere ce pot fi redate.
NOT USED: Aţi încercat să efectuaţi o operaţie specifică
în condiţii în care operaţia respectivă este interzisă.
OVER CURRENT: Sistemul a detectat o cădere de tensiune
a unui dispozitiv iPod/iPhone sau USB conectat.
Deconectaţi dispozitivul USB şi iPod/iPhone de la sistem
şi opriţi sistemul apoi reporniţi sistemul. Dacă problema
persistă, contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
PROTECT: Sistemul a detectat o pană de curent.
Deconectaţi adaptorul CA. Dacă problema persistă,
contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
PUSH STOP: Aţi apăsat PLAY MODE  în timpul
redării, cu funcţia CD sau USB activată
TIME NG: Orele de început şi de sfârşit ale
Temporizatorului de redare sunt setate la aceeaşi oră.
Măsuri de precauţie
Discuri ce POT fi redate de acest sistem
 CD audio
 CD-R/CD-RW (date audio/fişiere MP3)
Discuri ce NU POT fi redate de acest sistem
 CD-ROM
 Suporturi CD-R/CD-RW diferite de cele înregistrate
în format CD muzical sau în format MP3 conform
ISO9660 Nivel 1/Nivel 2, Joliet
 Suporturi CD-R/CD-RW cu o calitate slabă a
înregistrării, suporturi CD-R/CD-RW zgâriate sau
murdare sau suporturi CD-R/CD-RW înregistrate cu
un dispozitiv de înregistrare care nu este compatibil
 Suporturi CD-R/CD-RW finalizate incorect
 Discuri ce conţin alte fişiere decât fişiere MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)
 Discuri cu forme care nu sunt standard (de exemplu,
inimă, pătrat, stea)
 Discuri care au bandă adezivă, hârtie sau abţibilduri
lipite pe ele
 Discuri de închiriat sau uzate şi care au ataşate sigilii
al căror lipici depăşeşte zona sigiliului
 Discuri care au etichete imprimate cu cerneală
lipicioasă la atingere
Note cu privire la discuri
 Înainte de redare, curăţaţi discul prin ştergere cu
o cârpă, de la centru către margine.
 Nu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum benzină,
diluanţi, produse de curăţare din comerţ sau spray
antistatic pentru curăţarea discurilor de vinil.
 Nu expuneţi discurile la lumina directă a soarelui,
la surse de căldură, precum suflantele de aer cald,
şi nu le lăsaţi în maşina parcată în bătaia soarelui.
Cu privire la siguranţă
 Deconectaţi complet cablul de alimentare (de la reţea)
de la priza de perete (reţea) dacă nu îl veţi utiliza o
perioadă mai lungă de timp. Întotdeauna prindeţi de
ştecăr atunci când deconectaţi sistemul. Nu trageţi
niciodată de cablu.
 Dacă în sistem ajung obiecte solide sau lichide, deconectaţi
sistemul de la priză şi dispuneţi verificarea lui de către
personal calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
 Cablul de alimentare CA poate fi înlocuit doar de un
centru de service autorizat.
Specificaţii
Secţiunea amplificator
Putere produsă (nominală): 4 waţi + 4 waţi (8 ohmi la 1 kHz, 1% THD)
Putere produsă RMS continuă (de referinţă): 5 waţi + 5 waţi (8 ohmi la 1 kHz,
10% THD)
Intrare
AUDIO IN (mufă stereo mini): Sensibilitate 900 mV, impedanţă 47 kiloohmi
Secţiunea player CD
Sistem: Sistem audio compact disc şi digital
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de 44,6 μW
* Acest randament reprezintă valoarea măsurată la o distanţă de 200 mm
de suprafaţa lentilelor obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu
o deschidere de 7 mm.
Frecvenţă de răspuns: 20 Hz  20 kHz
Raport semnal/zgomot: Peste 80 dB
Interval dinamic: Peste 80 dB
Secţiunea tuner
Antenă: Antenă cu fir pentru FM
Antenă cadru pentru AM
Secţiunea tuner FM
Interval de frecvenţă:
87,5 MHz  108,0 MHz (paşi de 50 kHz)
Secţiunea tuner AM
Interval de frecvenţă:
531 kHz  1602 kHz (paşi de 9 kHz)
Secţiunea iPod/iPhone
Modele de iPod/iPhone compatibile:
 iPod touch a 4-a generaţie
 iPod touch a 3-a generaţie
 iPod touch a 2-a generaţie
 iPod nano a 6-a generaţie
 iPod nano a 5-a generaţie (cameră video)
 iPod nano a 4-a generaţie (video)
 iPod nano a 3-a generaţie (video)
 iPod classic 160 GO (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă că un accesoriu electronic a fost
conceput pentru a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv, la iPhone
şi că respectarea standardelor de performanţă Apple a fost certificată de către
dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea acestui
dispozitiv şi nici pentru conformarea acestuia cu standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau iPhone poate
afecta performanţa în regim de funcţionare fără fir.
Secţiunea USB
Rată de biţi acceptată:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
Frecvenţe de eşantionare:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Port (USB): Tip A, curent maxim 500 mA
Secţiune pentru difuzoare
Difuzor cu interval complet: 80 mm, tip conic
Impedanţă nominală: 8 ohmi
Generalităţi
Cu privire la amplasare
 Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată şi nici în locaţii
extrem de calde, reci, cu praf, murdare, umede sau
fără ventilaţie adecvată, sau în care sistemul ar fi supus
vibraţiilor, luminii directe a soarelui sau unei lumini
puternice.
 Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul sau
difuzoarele pe suprafeţe tratate special (de exemplu,
cu ceară, ulei, lustruite), deoarece suprafaţa se poate
păta sau decolora.
 Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu temperatură
scăzută în altul cu temperatură ridicată, sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală ridicată, este posibil
să se formeze condens pe lentilele din interiorul playerului
CD şi sistemul să se defecteze. În această situaţie, scoateţi
discul şi lăsaţi sistemul pornit timp de aproximativ o oră,
până ce se evaporează umezeala.
Cu privire la încălzire
 Încălzirea unităţii în timpul funcţionării este normală
şi nu reprezintă motiv de alarmare.
 Nu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost utilizat fără
întrerupere la un volum ridicat, deoarece este posibil
ca aceasta să fie fierbinte.
 Nu blocaţi orificiile de ventilare.
Cu privire la sistemul de difuzoare
Acest sistem de difuzoare nu este ecranat magnetic şi este
posibil ca imaginea de pe televizoarele aflate în apropiere
să fie distorsionată magnetic. Într-o astfel de situaţie,
opriţi televizorul, aşteptaţi între 15 şi 30 de minute şi
porniţi-l din nou.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale, umezită uşor
cu o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi niciun fel
de burete abraziv, praf de curăţat sau solvenţi, cum ar
fi diluanţii, benzina sau alcoolul.
Necesar de putere:
Adaptor CA
Intrare: 110 V  240 V CA, 50/60 Hz
Ieşire: 9,5 V CC, 1,8 A
Putere consumată: 13 waţi
Dimensiuni (L/Î/A):
Aprox. 400 mm × 197 mm × 114 mm
Masă: Aprox. 2,4 kg
Cantitatea unităţii principale: 1 bucată
Accesorii furnizate: Telecomandă (1), adaptor CA (1), antenă cadru pentru
AM (1), baterii R6 (mărime AA) (2)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Putere consumată în standby: 0,5 W
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement