Sony CMT-V11iP Instrucţiuni de utilizare

Sony CMT-V11iP  Instrucţiuni de utilizare | Manualzz
4-462-381-11 (1) (RO)
Amplasarea comenzilor
Operaţii
Unitate (sus)
Telecomandă
Redarea unui disc CD/MP3
1 Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi CD FUNCTION  pe telecomandă sau
apăsaţi FUNCTION  pe unitate, în mod repetat.
2 Deschideţi uşa CD playerului.
Sistem audio personal
Apăsaţi  (Deschidere/Închidere)  pe unitate.
 (deschidere/închidere) 
RO Instrucţiuni de utilizare
©2013 Sony Corporation
Apăsaţi CD FUNCTION  pe telecomandă sau
apăsaţi FUNCTION  pe unitate, în mod repetat.
2 Selectaţi modul de redare.
Indicator telecomandă
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE  în timp
ce playerul este oprit, până când apare „PGM”.
3 Plasaţi un disc.
CMT-V11iP
Împingeţi partea centrală a discului cu două degete
până când discul se potriveşte în poziţia de încărcare.
Amplasaţi un disc cu
eticheta orientată în faţă.
Uşă CD player
(Compartiment CD)
Doar
în Europa
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Plăcuţa de identificare este amplasată în exterior,
pe partea de dedesubt a unităţii principale şi pe suprafaţa
adaptorului c.a.
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că bateria furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe
ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a bateriilor. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta
trebuie înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria este tratată în
mod corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă a bateriilor
din produs. Predaţi bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
ATENŢIE
Note cu privire la suporturile DualDisc
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Deoarece pentru deconectarea adaptorului CA de la
priză se foloseşte ştecărul principal al adaptorului CA,
conectaţi-l la o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea echipamentului, deconectaţi-l
imediat de la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii instalate
la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui,
focul sau altele asemenea.
Adaptorul c.a. rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
unitatea principală este oprită, atât timp cât este conectat
la priza c.a.
Utilizarea de instrumente optice cu acest produs măreşte
riscul de a vă fi afectată vederea.
Acest aparat este clasificat
ca fiind un produs
LASER din CLASA 1.
Acest marcaj este
amplasat în exterior,
pe partea de dedesubt
a unităţii principale.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul în
care acest produs respectă legislaţia Uniunii Europene
trebuie să fie adresate reprezentantului autorizat,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi toate problemele
legate de service sau de garanţie la adresele oferite
în documentele separate de service sau de garanţie.
Pentru clienţii din Europa şi Australia
Eliminarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat
la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurânduvă că acest produs este eliminat în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deşeu
a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie
la conservarea resurselor naturale. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Accesoriu aplicabil: Telecomandă
3 Apăsaţi în mod repetat +/  sau /// 
1 Selectaţi funcţia CD.
Senzor telecomandă
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare,
evitaţi stropirea aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline
cu lichide, precum vazele.
* Aceasta include foldere care nu conţin fişiere MP3 sau de alt tip.
Numărul de foldere pe care le poate recunoaşte sistemul poate
fi mai mic decât numărul real de foldere, în funcţie de structura
folderelor.
Crearea propriului program (Redare
programată)
Unitate (faţă)
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi orificiul
de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii
etc. Nu plasaţi pe aparat surse de flacără deschisă,
cum ar fi lumânări aprinse.
Presetarea posturilor de radio
 Panoul de afişaj
Când porniţi sistemul, pe panoul de afişaj apare starea setării.
Când sistemul intră în modul Standby, starea setării dispare de pe panoul de afişaj.
AVERTISMENT
Chiar dacă numele fişierului are extensia „.mp3”, dacă fişierul în
sine diferă, redarea fişierului poate genera un zgomot puternic care
ar putea deteriora sistemul.
Numărul maxim de:
foldere este 255* (inclusiv folderul rădăcină).
fişiere MP3 este 512.
fişiere MP3 într-un singur folder este 512.
niveluri de foldere (structură arborescentă de fişiere) este 9.
Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate software-urile de
codificare/scriere MP3, cu toate dispozitivele de înregistrare şi
cu toate suporturile de înregistrare. Un disc MP3 necompatibil
poate produce zgomot sau sunete întrerupte, sau este posibil
să nu fie redat deloc.
Acest manual explică, în principal, operaţiile efectuate cu
ajutorul telecomenzii, însă aceleaşi operaţii pot fi realizate
şi cu ajutorul butoanelor de pe unitate care au aceleaşi
nume sau unele similare.
Luminează cu culoare portocaliu atunci când recepţionează un semnal de la telecomandă.
Apăsaţi în mod repetat /  până când apare
numărul dorit al piesei sau al fişierului.
Îndepărtaţi capacul compartimentului pentru
baterii şi introduceţi două baterii R6 (dimensiune
AA) (nefurnizate), cu partea  mai întâi, potrivind
polarităţile după cum se arată mai jos.
Note cu privire la utilizarea telecomenzii
În condiţii de utilizare normală, bateriile ar trebui să dureze circa
6 luni.
Nu combinaţi o baterie veche cu una nouă şi nu combinaţi tipuri
diferite de baterii.
Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă de timp mai
îndelungată, scoateţi bateriile pentru a evita deteriorările provocate
de scurgerea electrolitului din baterii şi de corodare.
Număr piesă sau
Timpul total de redare
fişier selectat
Timpul total de redare pentru toate piesele sau
fişierele programate, inclusiv piesa sau fişierul selectat,
este afişat direct pe panou.
5 Porniţi redarea.
Apăsaţi   pe telecomandă sau apăsaţi  
pe unitate.
Pentru a scoate un disc
Apăsaţi  (Deschidere/Închidere)  pe unitate şi
scoateţi discul trăgând de marginea discului în timp
ce ţineţi un deget pe ax.
Note
Introducere
Conectarea iPod/iPhone
Conectaţi un dispozitiv iPod/iPhone la portul
(USB)  utilizând cablul USB furnizat împreună
cu dispozitivul iPod/iPhone.
Setarea ceasului
1 Apăsaţi   pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi TIMER MENU  pentru a selecta modul
de setare a ceasului.
3
Dacă „PLAY SET” clipeşte, apăsaţi în mod repetat
/  pentru a selecta „CLOCK” şi apoi apăsaţi
(introducere) .
Apăsaţi în mod repetat /  pentru a seta ora,
(introducere) .
apoi apăsaţi
4 Utilizaţi aceeaşi procedură pentru a seta minutele.
Acest produs este proiectat pentru redarea de discuri
conforme standardului Compact Disc (CD). În ultimul
timp, unele companii de înregistrări comercializează
diverse discuri muzicale codificate cu tehnologii de
protejare a drepturilor de autor. Reţineţi că printre aceste
discuri există unele care nu sunt conforme standardului
CD şi a căror redare cu acest produs s-ar putea să nu
fie posibilă.
Notă
Setările ceasului sunt reiniţializate atunci când deconectaţi cablul
de alimentare sau dacă are loc o pană de curent.
Pentru a afişa ceasul când sistemul este oprit
Apăsaţi DISPLAY . Ceasul este afişat timp de circa
8 secunde.
Notificare cu privire la licenţe şi mărci
comerciale
Sistemul va închide automat uşa CD playerului  dacă se scurg
câteva minute în care CD playerul nu primeşte nicio comandă.
Nu plasaţi un disc cu forme care nu sunt standard (de ex., inimă,
pătrat, stea). Discul poate cădea în interiorul sistemului, cauzând
daune ireparabile.
Dacă apăsaţi /  în timp ce uşa CD playerului este deschisă,
sistemul va închide automat uşa CD playerului.
Nu utilizaţi un disc cu bandă adezivă, sigilii sau pastă pe el, deoarece
poate provoca o defecţiune.
Atunci când scoateţi un disc, manipulaţi discul ţinându-l de margini.
Nu atingeţi suprafaţa discului.
Alte operaţii
Pentru
Întreruperea
redării
Oprirea redării
Selectarea unui
folder pe un
disc MP3
Selectarea unei
piese sau a unui
fişier
Găsirea unui
punct dintr-o
piesă sau dintr-un
fişier
Selectarea Redării
repetate
Scoaterea
unui disc
Apăsaţi
 (sau   de pe unitate).
Pentru a relua redarea, apăsaţi din
nou pe buton.
 .
+/ .
/ // .
Ţineţi apăsat / 
(sau /  de pe unitate)
în timpul redării şi eliberaţi butonul
la momentul dorit.
REPEAT  în mod repetat, până
când apare „ ” sau „ 1”.
  de pe unitate.
Pentru a modifica modul de redare
 La adaptorul c.a.
 Antenă cadru pentru AM
 Antenă cu fir DAB/FM (extindeţi-o pe orizontală).
 Alimentare (CC IN 9,5 V)
 Antene
1 Conectaţi adaptorul c.a. la unitate.
2 Conectaţi adaptorul c.a. la o priză de perete.
Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure o recepţie
bună şi apoi aranjaţi antena pentru AM.
Ţineţi antena departe de cablul de alimentare pentru
a evita preluarea de zgomot.
Conectaţi o componentă audio externă.
de memorie al tunerului.
Număr de presetare
pentru a selecta numărul de presetare dorit.
Dacă numărului de presetare selectat îi este alocat deja
un alt post, postul respectiv este înlocuit cu cel nou.
4 Apăsaţi  pentru a înregistra postul.
5 Pentru a înregistra alte posturi, repetaţi paşii
de la 1 la 4.
Puteţi preseta până la 20 de posturi FM
şi 10 posturi AM.
Pentru a asculta un post de radio presetat
Dacă aţi înregistrat un post de radio cu un număr
de presetare de la 1 la 6, postul radio va fi acordat
prin simpla apăsare a TUNER MEMORY NUMBER
(de la 1 la 6)  atunci când funcţia sistemului
este AM sau FM.
Dacă aţi înregistrat un post de radio cu un număr
de presetare de cel puţin 7 apăsaţi în mod repetat
TUNING MODE  până când apare „PRESET” apoi
apăsaţi în mod repetat +/  pentru a selecta numărul
de presetare dorit.
Redarea unui fişier de pe
dispozitivul USB
Apăsaţi  (Deschidere/Închidere)  pe unitate.
Apare „READING”.
 Mufă AUDIO IN
+/  pentru a selecta
4 Selectaţi piesa sau fişierul dorit.
4 Închideţi uşa CD playerului.
Discuri muzicale codificate cu tehnologii
de protejare a drepturilor de autor
™ ®
MP3).
Apăsaţi în mod repetat
folderul dorit.
Pentru utilizarea telecomenzii
 Indicator telecomandă
Un suport DualDisc este un disc cu două feţe, care
combină material înregistrat DVD pe o faţă şi material
audio digital pe cealaltă faţă. Totuşi, deoarece partea cu
materialul audio nu este conformă standardului Compact
Disc (CD), nu se garantează redarea pe acest produs.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch sunt
mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
şi în alte ţări.
Tehnologia şi brevetele de codificare audio MPEG
Layer-3 sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS
şi Thomson.
Windows Media este marcă comercială înregistrată sau
marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în
afara acestui produs este interzisă fără a deţine o licenţă
din partea Microsoft sau a unui subsidiar Microsoft
autorizat.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale
înregistrate aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
În acest manual nu sunt specificate mărcile şi .
3 Selectaţi un folder (doar pentru discuri cu fişiere
1 Acordaţi postul dorit.
2 Apăsaţi TUNER MEMORY  pentru a selecta modul
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE  în timp
ce playerul este oprit. Puteţi selecta modul de redare
normală („Normal” sau „FLDR” pentru toate fişierele
MP3 din folderul de pe disc), modul de redare
amestecată („SHUF” sau „FLDR SHUF*” pentru
amestecarea folderului) sau modul de redare programată
(„PGM”).
* Când se redă un suport CD-DA (audio), redarea FLDR (SHUF) se
comportă la fel ca şi redarea (SHUF) normală.
Note cu privire la modul de redare amestecată
Când modul de redare amestecată este setat la „SHUF”, sistemul redă
amestecat toate piesele sau fişierele de pe disc. Când modul de redare
amestecată este setat la „FLDR SHUF”, sistemul redă amestecat toate
pistele sau fişierele din folderul selectat.
Atunci când opriţi sistemul, modul de redare amestecată selectat
(„SHUF” sau „FLDR SHUF”) este dezactivat şi modul de redare
revine la modul de redare normală („FLDR”).
Note cu privire la redarea repetată
„ ” indică faptul că se repetă toate piesele sau fişierele până când
opriţi redarea.
„ 1” indică faptul că se repetă o singură piesă sau un singur fişier
până când opriţi redarea.
Note cu privire la redarea discurilor MP3
Nu salvaţi alte tipuri de piese sau fişiere şi nici foldere nenecesare pe
un disc ce conţine fişiere MP3.
Se sare peste foldere care nu conţin niciun fişier MP3.
Sistemul poate reda doar fişiere MP3 care au extensia de fişier
„.mp3”.
5 Programaţi fişierul sau piesa dorit(ă).
 pentru a introduce fişierul sau piesa
Apăsaţi
selectat(ă).
“--.--” apare dacă timpul total de redare ajunge
la 100 de minute pentru un CD sau atunci când
programaţi fişiere MP3.
6 Repetaţi paşii de la 3 la 5 pentru a programa
piese sau fişiere suplimentare, până la un total
de 25 de piese sau fişiere.
7 Pentru a reda programul de piese sau fişiere,
apăsaţi   (sau   pe unitate).
Programul rămâne disponibil până când scoateţi
discul din compartimentul discului  sau până când
deconectaţi cablul de alimentare.
Pentru a reda din nou acelaşi program, apăsaţi  
(sau   pe unitate).
Formatul audio ce poate fi redat pe acest sistem este
MP3/WMA*.
* Fişierele cu protecţie de drepturi de autor DRM (Administrare
drepturi digitale) sau fişierele descărcate dintr-un magazin de
muzică online nu pot fi redate pe acest sistem. Dacă încercaţi
să redaţi un astfel de fişier, sistemul redă următorul fişier audio
neprotejat.
Consultaţi site-urile Web de mai jos pentru a afla
informaţii despre dispozitive USB compatibile.
Pentru clienţii din Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
Pentru clienţii din America Latină:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Pentru clienţii din Asia şi din alte ţări/regiuni:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi în mod repetat USB FUNCTION 
pe telecomandă sau FUNCTION  pe unitate.
2 Conectaţi dispozitivul USB la portul
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi   pe telecomandă sau apăsaţi  
pe unitate.
Pentru a revoca redarea programată
Alte operaţii
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE  în timp
ce playerul este oprit, până când dispare „PGM”.
Pentru
Întreruperea
redării
Pentru a şterge ultima piesă sau ultimul fişier
din program
Apăsaţi CLEAR  în timp ce playerul este oprit.
Oprirea redării
Ascultarea de radio
Selectarea unui
folder
Selectarea unui
fişier
Găsirea unui
punct dintr-un
fişier
1 Selectaţi funcţia TUNER.
Apăsaţi în mod repetat TUNER FM/AM
FUNCTION  pe telecomandă sau FUNCTION 
pe unitate.
2 Efectuaţi acordarea.
Pentru scanare automată
Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE 
până când apare „AUTO” şi apoi apăsaţi +/ .
Scanarea se opreşte automat în momentul în care
este recepţionat un post, iar „TUNED” şi „STEREO”
(doar pentru programe stereo) se aprind pe afişaj.
Dacă „TUNED” nu se aprinde şi scanarea nu se
opreşte, apăsaţi   pentru a opri scanarea, apoi
efectuaţi acordarea manuală (mai jos).
Atunci când acordaţi la un post care oferă servicii
RDS (doar pentru modelele din Europa), informaţii,
precum numele serviciului sau numele postului, sunt
oferite prin intermediul transmisiilor.
Pentru acordare manuală
Apăsaţi în mod repetat pe TUNING MODE  până
când apare „MANUAL” şi apoi apăsaţi în mod repetat
pe +/  pentru a acorda postul dorit.
Sfat
Pentru a reduce zgomotul static pentru un post FM stereo slab, apăsaţi
în mod repetat FM MODE  până când apare „MONO” pentru
a dezactiva recepţia stereo.
(USB) .
Selectarea Redării
repetate
Apăsaţi
 (sau   de pe unitate).
Pentru a relua redarea, apăsaţi din
nou pe buton.
 . Pentru a relua redarea, apăsaţi
 * (sau   pe unitate).
Pentru a revoca reluarea redării,
apăsaţi din nou  .
+/  în mod repetat.
/ // .
Ţineţi apăsat /  sau / 
(sau /  de pe unitate)
în impul redării şi eliberaţi butonul
la momentul dorit.
REPEAT  în mod repetat, până
când apare „ ” sau „ 1”.
* Când se redă un fişier MP3/WMA VBR, este posibil ca sistemul
să reia redarea de la un punct diferit.
Pentru a modifica modul de redare
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE  în timp
ce playerul este oprit. Puteţi selecta modul de redare
normală (redarea în ordine a tuturor fişierelor
de pe dispozitivul USB), modul de redare a folderului
(„FLDR” pentru toate fişierele din folderul specificat
de pe dispozitivul USB) sau modul de redare amestecată
(„SHUF” sau „FLDR SHUF” pentru amestecarea
folderului) sau modul de redare programată („PGM”).
Note cu privire la modul de redare amestecată
Când modul de redare amestecată este setat la „SHUF”, sistemul
redă amestecat toate fişierele de pe dispozitivul USB. Când modul
de redare amestecată este setat la „FLDR SHUF”, sistemul redă
amestecat toate fişierele audio din folderul selectat.
Atunci când opriţi sistemul, modul de redare amestecată selectat
(„SHUF” sau „FLDR SHUF”) este dezactivat şi modul de redare
revine la modul de redare normală („FLDR”).
Note cu privire la redarea repetată
Dacă selectaţi „ ” atunci când sistemul se află în modul de redare
normală, sistemul redă în mod repetat toate fişierele audio de pe
dispozitivul USB până când opriţi redarea. Dacă selectaţi „ ”
atunci când sistemul se află în modul de redare a folderului, sistemul
redă în mod repetat toate fişierele audio din folderul selectat până
când opriţi redarea.
Dacă selectaţi „ 1”, sistemul execută o redare repetată continuă
a fişierului selectat, până când opriţi redarea.
Note
Ordinea de redare pentru sistem poate diferi de cea a playerului
muzical digital conectat.
Asiguraţi-vă că opriţi sistemul înainte de a îndepărta dispozitivul
USB. Dacă îndepărtaţi dispozitivul USB în timp ce sistemul este
pornit, datele de pe dispozitivul USB se pot deteriora.
Când este necesară o conexiune prin cablu USB, conectaţi cablul
USB furnizat împreună cu dispozitivul USB ce urmează să fie
conectat. Consultaţi manualul de utilizare primit cu dispozitivul
USB ce urmează a fi conectat pentru a afla detalii legate de metoda
de funcţionare.
Poate dura un timp înainte ca „READING” să apară, în funcţie
de tipul de dispozitiv USB conectat.
Sistemul nu acceptă huburi USB. Nu conectaţi dispozitivul USB
printr-un hub USB.
Când este introdus dispozitivul USB, sistemul citeşte toate fişierele
de pe dispozitivul USB. Dacă pe dispozitivul USB există mai multe
foldere sau fişiere, este posibil să dureze un timp mai îndelungat
pentru a termina citirea dispozitivului USB.
În cazul unor dispozitive USB conectate, la efectuarea unei operaţii,
este posibil să existe o întârziere înainte de executarea acesteia
de către sistem.
Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate software-urile
de codificare/scriere. Dacă fişierele audio de pe dispozitivul USB
au fost codificate iniţial cu un software incompatibil, este posibil
ca fişierele respective să genereze zgomot sau sunet întrerupt sau
să nu fie redate deloc.
Acest sistem nu poate reda fişiere audio de pe dispozitivul USB
în următoarele cazuri:
când numărul total de fişiere audio dintr-un folder depăşeşte 999
când numărul total de fişiere audio de pe un dispozitiv USB
depăşeşte 3.000
când numărul total de foldere de pe un dispozitiv USB depăşeşte
1.000 (incluzând folderul „ROOT” şi folderele goale)
Aceste numere pot varia, în funcţie de structura fişierelor şi
folderelor. Nu salvaţi alte tipuri de fişiere şi nici foldere nenecesare
pe un dispozitiv USB ce conţine fişiere audio.
Sistemul poate reda doar până la nivelul 9 ierarhic de foldere
(incluzând folderul „ROOT”).
Sistemul nu acceptă neapărat toate funcţiile furnizate
de un dispozitiv USB conectat.
Se sare peste foldere care nu conţin niciun fişier audio.
Formatele audio pe care le puteţi asculta cu acest sistem sunt
următoarele:
MP3: extensie fişier „.mp3”
WMA: extensie fişier „.wma”
Reţineţi că şi atunci când numele fişierului are extensia corectă, dacă
fişierul în sine diferă, este posibil ca sistemul să genereze zgomot sau
să se defecteze.
Pentru a opri încărcarea unui dispozitiv
iPod/iPhone
Îndepărtaţi dispozitivul iPod/iPhone conectat la unitate.
Note
Performanţa sistemului poate varia, în funcţie de specificaţiile
dispozitivului dumneavoastră iPod/iPhone.
Când se conectează un dispozitiv iPod/iPhone la unitate prin
intermediul unui port USB, se va afişa iniţial „CONNECT”
apoi „iPod”.
Nu transportaţi sistemul cu un iPod/iPhone conectat la acesta. Acest
lucru poate provoca o defecţiune.
Când conectaţi sau deconectaţi dispozitivul iPod/iPhone,
ţineţi sistemul cu o mână şi aveţi grijă să nu apăsaţi din greşeală
pe comenzile dispozitivului iPod/iPhone.
Pentru a utiliza un iPod/iPhone, consultaţi ghidul utilizatorului
primit cu dispozitivul iPod/iPhone.
Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în care datele
înregistrate pe iPod/iPhone se pierd sau se deteriorează atunci când
se utilizează un iPod/iPhone cu acest sistem.
Utilizarea componentelor audio
opţionale
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Conectaţi componenta audio suplimentară la mufa
AUDIO IN  de pe unitate cu ajutorul unui cablu
audio analogic (nefurnizat).
2 Reduceţi volumul.
Pentru a opri încărcarea dispozitivului USB
Scoateţi dispozitivul USB.
Apăsaţi în mod repetat AUDIO IN FUNCTION 
pe telecomandă sau FUNCTION  pe unitate.
4 Porniţi redarea.
Porniţi redarea componentei conectate şi reglaţi
volumul.
Notă
Este posibil ca sistemul să intre automat în modul Standby
dacă nivelul volumului componentei conectate este prea scăzut.
Reglaţi în mod corespunzător volumul componentei. Consultaţi
„Pentru a dezactiva funcţia de Standby automat”.
2 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi în mod repetat USB FUNCTION 
pe telecomandă sau FUNCTION  pe unitate.
3 Porniţi redarea după ce pe afişaj apare mesajul
de confirmare „iPod”.
Apăsaţi   pe telecomandă sau apăsaţi  
pe unitate.
Pentru a comanda dispozitivul iPod/iPhone
Pentru
Întreruperea
redării
Pauză
Selectarea unei
piese sau a unui
capitol al unei
cărţi audio/al unui
podcast
Găsirea unui
punct dintr-o
piesă sau dintr-un
capitol al unei
cărţi audio/al unui
podcast
Alegerea
elementului
selectat
Defilarea în sus/
în jos a meniurilor
iPod
Reveniţi la meniul
anterior
Reglarea sunetului
Pentru
Reglarea
volumului
Generarea unui
sunet mai dinamic
Setarea efectului
de sunet
BASS BOOST .
Apăsaţi în mod repetat SOUND
EFFECT  până când este afişat
efectul de sunet dorit.
De fiecare dată când apăsaţi acest
buton, efectele de sunet sunt afişate
în ordinea „ROCK”  „POP” 
„JAZZ”  „FLAT”.
Modificarea afişajului
Pentru
Modificarea
informaţiilor de pe
afişaj1)
Modificarea
modului de afişaj
(a se vedea
mai jos.)
1)
Apăsaţi
DISPLAY  în mod repetat, atunci
când sistemul este pornit.
DISPLAY  în mod repetat, atunci
când sistemul este oprit.
De exemplu, puteţi vizualiza informaţii despre discurile CD/MP3
sau despre dispozitivul USB, precum:
Disc CD-DA
timpul de redare rămas pentru o pistă în timpul redării
timpul total de redare rămas
MP3/dispozitiv USB
numele piesei sau al fişierului („
numele artistului („ ”)
numele albumului („
”)
Mod afişaj
Mod de
economisire
a energiei1)
Ceas2)
1)
”)
2)
Când sistemul este oprit
Afişajul este oprit pentru
a economisi energie. Temporizatorul
şi ceasul continuă să funcţioneze.
Este afişat ceasul.
Nu puteţi seta ceasul în modul de Economisire a energiei.
Afişajul ceasului trece automat în modul de Economisire a energiei
după 8 secunde.
Note cu privire la afişarea informaţiilor
/ .
RETURN /  .
Pentru a utiliza sistemul ca încărcător
de baterie
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător de baterie pentru
un iPod/iPhone când sistemul este pornit.
Pentru a afla dacă dispozitivul se încarcă sau nu,
verificaţi pictograma bateriei de pe afişajul dispozitivului
iPod/iPhone. Consultaţi „secţiunea iPod/iPhone” din
„Specificaţii” pentru o listă de modele iPod/iPhone
compatibile cu acest sistem.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Pregătiţi sursa de sunet şi apăsaţi VOLUME +/ 
pentru a regla volumul. Puteţi seta funcţia CD, USB
(inclusiv iPod/iPhone), FM sau AM ca sursă de sunet.
Pentru a porni de la un fişier audio, o piesă de
pe CD şi post de radio specific(ă), creaţi propriul
dumneavoastră program.
3 Setaţi temporizatorul de redare.
Apăsaţi în mod repetat /  pentru a selecta
.
„PLAY SET”, apoi apăsaţi
4 Setaţi ora la care să înceapă redarea.
Apăsaţi în mod repetat /  pentru a seta ora,
. Utilizaţi procedura de mai sus
apoi apăsaţi
pentru a seta minutele.
5 Utilizaţi aceeaşi procedură de la pasul 4 pentru
a seta ora la care să se oprească redarea.
Apăsaţi  . Sistemul porneşte automat înainte
de ora presetată.
Dacă sistemul este pornit la ora presetată,
Temporizatorul de redare nu va avea efect.
Nu acţionaţi asupra sistemului din momentul în care
acesta porneşte şi până porneşte redarea.
Dacă sursa de sunet pentru temporizator este un
post FM/AM, sistemul porneşte în mod automat
cu 15 secunde înainte de timpul presetat. Dacă sursa
de sunet pentru temporizator este CD/USB, sistemul
porneşte în mod automat cu 30 de secunde înainte
de timpul presetat.
Dacă informaţiile includ caractere dublu octet, fiecare caracter dublu
octet va ocupa 2 octeţi
Caracterele care nu pot fi afişate apar ca „_”
Următoarele informaţii nu sunt afişate:
timpul total de redare pentru un disc MP3 şi un dispozitiv USB
timpul de redare rămas pentru un disc MP3 şi un dispozitiv USB
timpul de redare rămas pentru un fişier MP3 de pe un disc MP3
sau pentru un fişier MP3/WMA de pe un dispozitiv USB
Următoarele informaţii nu sunt afişate corect:
timpul de redare scurs dintr-un fişier MP3 codificat cu VBR
(rată de biţi variabilă)
numele folderelor şi ale fişierelor care nu respectă ISO9660 Nivel 1,
Nivel 2 sau Joliet în formatul de expansiune
Următoarele informaţii sunt afişate:
timp total de redare pentru un disc CD-DA (cu excepţia cazului
în care este selectat modul PGM şi când playerul este oprit)
timpul de redare rămas pentru o pistă de pe un disc CD-DA
timpul de redare rămas pentru un disc CD-DA (doar atunci când
este selectat modul de redare normală în timpul redării)
informaţii de etichetă ID3 pentru fişiere MP3, atunci când
sunt utilizate etichete ID3 versiunea 1 şi versiunea 2 (afişarea
informaţiilor de etichetă ID3 versiunea 2 are prioritate atunci
când sunt utilizate împreună etichete ID3 versiunea 1 şi versiunea
2 pentru un singur fişier MP3)
până la 64 de caractere pentru o etichetă ID3, în care caracterele
permise sunt majusculele (de la A la Z), litere mici (de la a la z)
(literele mici vor fi afişate sub formă de majuscule), numerele
(de la 0 la 9) şi simbolurile (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
1 Apăsaţi TIMER MENU .
2 Apăsaţi în mod repetat /  pentru a selecta
„SELECT” şi apoi apăsaţi
Depanare
1 Cablul de alimentare trebuie să fie conectat ferm.
2 Găsiţi problema în lista de verificare de mai jos
şi întreprindeţi acţiunea corectivă indicată.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Generalităţi
Sistemul nu porneşte.
 Cablul de alimentare este conectat corect?
Sistemul a intrat în modul Standby
pe neaşteptate.
 Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Sistemul intră
automat în modul Standby după circa 30 de minute,
atunci când nu primeşte nicio comandă şi nu există
semnal audio de ieşire. Consultaţi „Pentru a dezactiva
funcţia de Standby automat”.
Setarea ceasului sau operaţia Temporizatorului
de redare a fost revocată în mod neaşteptat.
 Dacă trece aproximativ un minut fără nicio comandă,
setarea ceasului sau a Temporizatorului de redare
este revocată automat. Efectuaţi din nou operaţia
de la început.
Nu se aude sunetul.
7 Opriţi sistemul.
Apăsaţi
VOLUME +/ .
Sistemul oferă următoarele moduri de afişaj.
/  .
Vă puteţi trezi ascultând un CD, un post FM/AM,
la un dispozitiv USB, la iPod/iPhone la o oră presetată.
Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul.
Pentru a verifica setarea
Apăsaţi
 / 
(sau   pe unitate).

/ . Pentru a derula
înainte sau înapoi, ţineţi apăsat
pe buton.
Ţineţi apăsat pe / 
în timpul redării şi eliberaţi butonul
la momentul dorit.
Temporizator de redare:
Apăsaţi în mod repetat /  până când apare sursa
.
de sunet dorită, apoi apăsaţi
Redarea dispozitivului iPod/iPhone
(USB) 
Puteţi adormi asultând muzică. Această funcţie este
independentă de setarea ceasului.
Apăsaţi în mod repetat SLEEP .
Cu fiecare apăsare a butonului SLEEP , timpul
setat este scăzut cu 10 minute, de la un maximum
de 90 minute la un minimum de 10 minute.
Pentru a revoca setarea temporizatorului de oprire,
selectaţi „OFF”.
6 Selectaţi sursa de sunet.
Nu puteţi încărca un dispozitiv USB atunci când sistemul este oprit.
cu dispozitivul iPod/iPhone la portul
de pe unitate.
Temporizator de oprire:
Apăsaţi TIMER MENU .
3 Selectaţi funcţia AUDIO IN.
Notă cu privire la încărcarea dispozitivului USB
1 Conectaţi cablul USB furnizat împreună
Sistemul oferă 2 funcţii de temporizare. Dacă utilizaţi
ambele temporizatoare, Temporizatorul de orpire are
prioritate.
2 Selectaţi modul de setare a temporizatorului.
Apăsaţi VOLUME  .
Pentru a utiliza sistemul ca încărcător
de baterie
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător de baterie pentru
dispozitive USB care au funcţie de reîncărcare, atunci
când sistemul este pornit.
Încărcarea începe în momentul în care dispozitivul
(USB) . Starea
USB este conectat la un port
încărcării apare pe afişajul dispozitivului USB.
Pentru detalii, consultaţi ghidul utilizatorului primit
cu dispozitivul USB.
Utilizarea temporizatoarelor
.
3 Apăsaţi în mod repetat /  pentru a selecta
 Apăsaţi VOLUME +  pentru a creşte volumul.
 Componentele audio suplimentare trebuie să fie
conectate corect.
 Asiguraţi-vă că funcţia este setată la valoarea
AUDIO IN.
 Sunt blocate orificiile de ventilaţie ale sistemului?
 Este posibil ca postul specificat să fi întrerupt temporar
transmisia.
Bâzâit sau zgomot puternic.
 Îndepărtaţi sistemul de sursa zgomotului.
 Conectaţi sistemul la o priză de perete diferită.
 Instalaţi un filtru de zgomot (nefurnizat) la cablul
de alimentare.
Telecomanda nu funcţionează.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre telecomandă
şi senzorul pentru telecomandă  de pe unitate
şi îndepărtaţi unitatea de lumini fluorescente.
 Îndreptaţi telecomanda către senzorul sistemului .
 Aduceţi telecomanda mai aproape de sistem.
Disc CD/MP3
Sunetul sare sau discul nu este redat.
 Curăţaţi discul prin ştergere şi puneţi-l la loc.
 Mutaţi sistemul într-un loc ferit de vibraţii (de exemplu,
pe un suport stabil).
Note
Dacă selectaţi un dispozitiv USB pentru funcţia de temporizator,
iar pe acesta se află multe fişiere şi foldere, procesul de citire durează
mai mult, cauzând o uşoară întârziere înainte de pornirea redării
ca răspuns la temporizator.
Dacă sursa de sunet pentru un temporizator de redare este un post
FM/AM setat utilizând scanarea automată sau manuală, dacă
schimbaţi postul radio după ce setaţi temporizatorul de redare,
va fi modificată şi setarea postului radio pentru temporizatorul
de redare.
Dacă sursa de sunet pentru un temporizator de redare este un post
FM/AM cu un număr presetat, radioul porneşte cu postul setat
pentru temporizatorul de redare. Chiar dacă schimbaţi postul radio
după setarea temporizatorului de redare, setarea postului radio
pentru temporizatorul de redare nu va fi modificată.
Note pentru utilizatorii de iPod/iPhone
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone nu se află în modul
de redare atunci când utilizaţi Temporizatorul de redare.
Este posibil ca Temporizatorul de redare să nu fie activat, în funcţie
de starea dispozitivului iPod/iPhone conectat.
Sfat
Setarea temporizatorului de redare se păstrează atât timp cât aceasta
nu este revocată manual, iar setarea ceasului este realizată.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
apoi porniţi sistemul.
 Consultaţi informaţiile de pe site-urile Web în legătură
cu dispozitivele USB compatibile.
 Dispozitivul USB nu funcţionează corespunzător.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare primite împreună
cu dispozitivul USB pentru a afla informaţii cu privire
la soluţionarea acestei probleme.
Nu începe redarea.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB,
apoi porniţi sistemul.
 Consultaţi informaţiile de pe site-urile Web în legătură
cu dispozitivele USB compatibile.
Redarea nu porneşte de la primul fişier.
 Setaţi modul de redare la modul de redare normală.
Fişierul audio nu poate fi redat.
 Fişierele MP3 în format MP3 PRO nu pot fi redate.
 Fişierele WMA în format Windows Media Audio
Lossless şi Professional nu pot fi redate.
 Dispozitivele USB formatate cu alte sisteme de fişiere
decât FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate.*
 În cazul existenţei partiţiilor multiple pe dispozitivul
USB utilizat, este posibil ca fişierele să nu poată
fi redate.
 Sistemul poate reda doar până la nivelul 9 ierarhic
de foldere.
 Fişierele criptate sau protejate cu parole etc. nu pot
fi redate.
 Fişierele cu protecţie de drepturi de autor (Digital
Rights Management - Administrare drepturi digitale)
nu pot fi redate de acest sistem.
iPod/iPhone
Pornirea redării durează mai mult ca de obicei.
Afişare eronată.
Porniţi din nou de la pasul 1.
 Este posibil ca datele stocate pe dispozitivul USB
să fi fost deteriorate. Executaţi din nou transferul.
 Codurile de caractere ce pot fi afişate de acest sistem
sunt următoarele:
 majuscule (de la A la Z)
 litere mici (de la a la z) (literele mici vor fi afişate sub
formă de majuscule)
 numere (de la 0 la 9)
 simboluri (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Celelalte caractere apar sub forma „_”
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
Pentru a modifica setarea
Pentru a revoca temporizatorul
Afişare eronată.
 Reveniţi la redarea normală apăsând în mod repetat
PLAY MODE  până când dispar „PGM” şi „SHUF”.
Repetaţi procedura de mai sus până când la pasul
.
3 apare „OFF”, apoi apăsaţi
.
 Procesul de citire poate dura mai mult în următoarele
cazuri:
 există multe foldere sau fişiere pe dispozitivul USB
 structura de fişiere este extrem de complexă
 capacitatea memoriei este excesivă
 memoria internă este fragmentată
* Acest sistem acceptă FAT16 şi FAT32, însă este posibil ca unele
dispozitive USB să nu suporte toate aceste sisteme FAT. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv
USB sau contactaţi producătorul.
 Următoarele discuri pot creşte timpul necesar pentru
începerea redării:
 un disc înregistrat cu o structură arborescentă
complicată
 un disc care conţine multe foldere
„PLAY SEL” şi apoi apăsaţi
Mesajul „READING” este afişat pentru
o perioadă îndelungată sau durează mult
până începe redarea.
 Este posibil ca datele stocate pe discul CD-DA, MP3
să fi fost deteriorate. Executaţi din nou transferul.
 Codurile de caractere ce pot fi afişate de acest sistem
sunt următoarele:
 majuscule (de la A la Z)
 litere mici (de la a la z) (literele mici vor fi afişate
sub formă de majuscule)
 numere (de la 0 la 9)
 simboluri (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Celelalte caractere apar sub forma „_”
Dispozitiv USB
Utilizaţi un dispozitiv USB acceptat?
 În cazul în care conectaţi un dispozitiv USB neacceptat,
pot apărea următoarele probleme. Consultaţi
informaţiile despre dispozitivele USB compatibile
pe site-urile Web cu URL-urile listate în „Redarea unui
fişier de pe dispozitivul USB”.
 Dispozitivul USB nu este recunoscut
 Numele fişierelor sau ale folderelor nu sunt afişate
pe acest sistem
 Nu este posibilă redarea
 Sunetul se aude în salturi
 Se aude zgomot
 Se aude un sunet distorsionat
Nu se aude sunetul.
 Dispozitivul USB nu este conectat corect. Opriţi
sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB.
Se aude zgomot, sunet în salturi sau
distorsionat.
 Utilizaţi un dispozitiv USB neacceptat. Consultaţi
informaţiile de pe site-urile Web în legătură cu
dispozitivele USB compatibile.
 Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB, apoi
porniţi sistemul.
 Datele fişierelor muzicale în sine conţin zgomot sau
sunetul este distorsionat. Este posibil să fi fost introdus
zgomot în timpul procesului de transfer. Ştergeţi fişierul
şi încercaţi din nou transferarea.
 Rata de biţi utilizată la codificarea fişierelor audio a fost
scăzută. Trimiteţi fişiere audio codificate cu rate de biţi
mai mari pe dispozitivul USB.
Nu se aude sunetul.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
conectat ferm.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone redă muzică.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
actualizat cu cea mai recentă versiune de software.
Dacă nu, actualizaţi dispozitivul iPod/iPhone înainte
de a-l utiliza împreună cu sistemul.
 Reglaţi volumul.
Sunetul este distorsionat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
conectat ferm.
 Reduceţi volumul.
 Configuraţi setarea „EQ” a dispozitivului iPod/iPhone
la „Off ” sau „Flat”.
Dispozitivul iPod/iPhone nu funcţionează.
 Opriţi orice alte aplicaţii iOS aflate în execuţie
pe iPod/iPhone. Pentru detalii, consultaţi manualul de
utilizare primit împreună cu dispozitivul iPod/iPhone.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
conectat ferm.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
actualizat cu cea mai recentă versiune de software.
Dacă nu, actualizaţi dispozitivul iPod/iPhone înainte
de a-l utiliza împreună cu sistemul.
 Deoarece funcţionarea sistemului diferă de cea
a dispozitivului iPod/iPhone, nu puteţi comanda
dispozitivul iPod/iPhone utilizând butoanele de pe
telecomandă sau de pe unitate. În acest caz, utilizaţi
butoanele de comandă de pe iPod/iPhone.
Dispozitivul iPod/iPhone nu se încarcă.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
conectat ferm.
 Asiguraţi-vă că sistemul este pornit.
 Dacă nu puteţi încărca complet dispozitivul iPod/
iPhone, încărcaţi-l din nou după dezactivarea funcţiei
Automatic Standby.
Tuner
Bâzâit sau zgomot puternic sau nu se pot
recepţiona posturi. (Pe afişaj clipeşte „TUNED”
sau „STEREO”.)
 Conectaţi antena în mod corespunzător.
 Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure o recepţie
bună şi apoi aranjaţi din nou antena.
 Ţineţi antenele departe de cablul de alimentare pentru
a evita preluarea de zgomot.
 Opriţi echipamentele electrice din apropiere.
Se aud mai multe posturi de radio
în acelaşi timp.
 Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure o recepţie
bună şi apoi aranjaţi din nou antena.
 Strângeţi în mănunchi cablurile de la antene utilizând,
de exemplu, cleme pentru cabluri disponibile în comerţ
şi ajustaţi lungimile cablurilor.
Pentru a reiniţializa sistemul la setările
din fabrică
Dacă sistemul nu funcţionează în mod corespunzător,
reiniţializaţi sistemul la setările din fabrică.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a reiniţializa
sistemul la setările implicite din fabrică.
1 Deconectaţi şi reconectaţi cablul de alimentare
şi apoi porniţi sistemul.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat   şi / 
de pe unitate, până când, pe afişaj, apare „RESET”.
Toate setările configurate de către utilizator, precum
posturi de radio presetate, temporizator şi ceas sunt
şterse.
Pentru a dezactiva funcţia de Standby
automat
Acest sistem este prevăzut cu o funcţie de Standby
automat. Cu această funcţie, sistemul intră automat
în modul Standby după circa 30 de minute, atunci când
nu primeşte nicio comandă şi nu există semnal audio
de ieşire.
În mod implicit, funcţia de Standby automat este activată.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a dezactiva
funcţia de Standby automat.
Ţineţi apăsat pe   în timp ce sistemul este
pornit, până când apare „AUTO. STBY OFF”.
Pentru a activa funcţia, repetaţi procedura până când
apare „AUTO. STBY ON”.
Note
„AUTO. STBY” apare pe afişaj timp de două minute înainte
ca sistemul să intre în modul Standby.
Funcţia de Standby automat este nevalidă pentru funcţia tunerului
(FM/AM), chiar dacă aţi activat-o.
Este posibil ca sistemul să nu intre automat în modul Standby
automat în următoarele cazuri:
în timp ce este detectat un semnal audio
în timpul redării de piese sau de fişiere audio
în timp ce este activat temporizatorul de redare sau temporizatorul
pentru repaus presetat
Sistemul reia numărătoarea inversă până când intră în modul
Standby, chiar şi atunci când este activată funcţia Standby automat
în următoarele cazuri:
atunci când este conectat un dispozitiv USB sau iPhone/iPod
atunci când este apăsat un buton de pe telecomandă sau unitate
când un Temporizator de redare sau un Temporizator
de oprire activat
Mesaje
COMPLETE: Operaţia de presetare s-a finalizat normal.
CONNECT: Dispozitivul iPod/iPhone conectat execută
procedura de autentificare.
DEVICE ERROR: A apărut o situaţie neprevăzută
(sau este conectat un dispozitiv necunoscut).
FULL: Aţi încercat să programaţi mai mult de 25 de piese
sau de fişiere (paşi).
NO DEVICE: Nu este conectat niciun iPhone/iPod sau
dispozitiv USB.
NO DISC: Nu există niciun disc în player sau aţi încărcat
un disc ce nu poate fi redat.
NO STEP: Toate piesele programate au fost şterse.
NO SUPPORT: Este conectat un dispozitiv
USB neacceptat.
NO TRACK: Pe dispozitivul USB sau pe discul CD
nu se află fişiere ce pot fi redate.
NOT USED: Aţi încercat să efectuaţi o operaţie specifică
în condiţii în care operaţia respectivă este interzisă.
OVER CURRENT: Sistemul a detectat o cădere de
tensiune a unui dispozitiv iPod/iPhone sau USB
conectat. Deconectaţi dispozitivul USB sau iPod/iPhone
de la sistem şi opriţi sistemul apoi reporniţi sistemul.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
PROTECT: Sistemul a detectat o pană de curent.
Deconectaţi adaptorul CA. Dacă problema persistă,
contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
PUSH STOP: Aţi apăsat PLAY MODE  în timpul
redării, cu funcţia CD sau USB activată.
READING: Sistemul citeşte informaţiile de pe disc,
dispozitivul USB sau de pe iPod/iPhone. Unele butoane
nu funcţionează în timpul citirii.
REMOVED: Dispozitivul USB sau iPhone/iPod conectat
a fost scos.
TIME NG: Orele de început şi de sfârşit ale
Temporizatorului de redare sunt identice.
Măsuri de precauţie
Discuri ce POT fi redate de acest sistem
 CD audio
 CD-R/CD-RW (date audio/fişiere MP3)
Discuri ce NU POT fi redate de acest sistem
 CD-ROM
 Suporturi CD-R/CD-RW diferite de cele înregistrate
în format CD muzical sau în format MP3 conform
ISO9660 Nivel 1/Nivel 2, Joliet
 Suporturi CD-R/CD-RW cu o calitate slabă
a înregistrării, suporturi CD-R/CDRW zgâriate sau
murdare sau suporturi CDR/CD-RW înregistrate
cu un dispozitiv de înregistrare care nu este compatibil
 Suporturi CD-R/CD-RW finalizate incorect
 Discuri ce conţin alte fişiere decât fişiere
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
 Discuri cu forme care nu sunt standard (de exemplu,
inimă, pătrat, stea)
 Discuri care au bandă adezivă, hârtie sau abţibilduri
lipite pe ele
 Discuri de închiriat sau uzate şi care au ataşate sigilii
al căror lipici depăşeşte zona sigiliului
 Discuri care au etichete imprimate cu cerneală
lipicioasă la atingere
Note cu privire la discuri
 Înainte de redare, curăţaţi discul prin ştergere
cu o cârpă, de la centru către margine.
 Nu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum benzină,
diluanţi, produse de curăţare din comerţ sau spray
antistatic pentru curăţarea discurilor de vinil.
 Nu expuneţi discurile la lumina directă a soarelui,
la surse de căldură, precum suflantele de aer cald,
şi nu le lăsaţi în maşina parcată în bătaia soarelui.
Cu privire la siguranţă
 Deconectaţi complet cablul de alimentare (de la reţea)
de la priza de perete (reţea) dacă nu îl veţi utiliza
o perioadă mai lungă de timp. Întotdeauna prindeţi
de ştecăr atunci când deconectaţi sistemul. Nu trageţi
niciodată de cablu.
 Dacă în sistem ajung obiecte solide sau lichide,
deconectaţi sistemul de la priză şi dispuneţi verificarea
lui de către personal calificat, înainte de a îl utiliza
din nou.
 Cablul de alimentare c.a. poate fi înlocuit doar
de un centru de service autorizat.
Cu privire la amplasare
 Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată şi nici în locaţii
extrem de calde, reci, cu praf, murdare, umede sau fără
ventilaţie adecvată, sau în care sistemul ar fi supus
vibraţiilor, luminii directe a soarelui sau unei lumini
puternice.
 Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul sau
difuzoarele pe suprafeţe tratate special (de exemplu,
cu ceară, ulei, lustruite), deoarece suprafaţa se poate
păta sau decolora.
 Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată,
sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze condens pe lentilele
din interiorul playerului CD şi sistemul să se defecteze.
În această situaţie, scoateţi discul şi lăsaţi sistemul
pornit timp de aproximativ o oră, până ce se evaporează
umezeala.
Cu privire la încălzire
 Încălzirea unităţii în timpul funcţionării este normală
şi nu reprezintă motiv de alarmare.
 Nu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost utilizat fără
întrerupere la un volum ridicat, deoarece este posibil
ca aceasta să fie fierbinte.
 Nu blocaţi orificiile de ventilare.
Cu privire la sistemul de difuzoare
Acest sistem de boxe nu este ecranat magnetic şi este
posibil ca imaginea de pe televizoarele aflate în apropiere
să fie distorsionată magnetic. Într-o astfel de situaţie,
opriţi televizorul, aşteptaţi între 15 şi 30 de minute
şi porniţi-l din nou.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale, umezită uşor
cu o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi niciun
fel de burete abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi diluanţii, benzina sau alcoolul.
Specificaţii
Secţiunea amplificator
Putere de ieşire (nominală): 4 waţi + 4 waţi (8 ohmi la 1 kHz, 1 % THD)
Putere de ieşire RMS continuă (de referinţă): 5 waţi + 5 waţi
(8 ohmi la 1 kHz, 10 % THD)
Intrare
AUDIO IN (mini mufă stereo):
Sensibilitate 900 mV, impedanţă 47 kiloohmi
Secţiunea CD player
Sistem: Sistem audio compact disc şi digital
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de 44.6 μW
* Acest randament reprezintă valoarea măsurată la o distanţă de 200 mm
de suprafaţa lentilelor obiectivului de pe Blocul de preluare optică
cu o deschidere de 7 mm.
Răspuns în frecvenţă: 20 Hz  20 kHz
Raport semnal/zgomot: Peste 80 dB
Interval dinamic: Peste 80 dB
Secţiunea tuner
Antenă: Antenă cu fir pentru FM
Antenă cadru pentru AM
Secţiunea tuner FM
Interval de frecvenţă:
87,5 MHz  108,0 MHz (paşi de 50 kHz)
Secţiunea tuner AM
Interval de frecvenţă:
Model pentru Europa:
531 kHz  1.602 kHz (pas 9 kHz)
Doar pentru modelele din America de Sud şi Australia:
530 kHz  1.710 kHz (pas 10 kHz)
531 kHz  1.710 kHz (pas 9 kHz)
Alte modele:
531 kHz  1.602 kHz (pas 9 kHz)
530 kHz  1.610 kHz (pas 10 kHz)
Secţiunea USB
Rată de biţi acceptată:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
Frecvenţe de eşantionare:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
(USB): Tip A, curent maxim 500 mA
Port
Secţiunea iPod/iPhone
Modele de iPod/iPhone compatibile:
 iPod touch (a 5-a generaţie)
 iPod touch (a 4-a generaţie)
 iPod touch (a 3-a generaţie)
 iPod nano (a 7-a generaţie)*
 iPod nano (a 6-a generaţie)
 iPod nano (a 5-a generaţie)
 iPod nano (a 4-a generaţie)
 iPod classic
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
* iPod nano (a 7-a generaţie) nu pot fi comandate cu telecomanda dacă
se apasă comanda „TOOL MENU”, „”, „”, „”, „”, „
” şi „RETURN”.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă că un accesoriu electronic
a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv, la
iPhone şi că respectarea standardelor de performanţă Apple a fost certificată
de către dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv şi nici pentru conformarea acestuia cu standardele de
siguranţă şi de reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu iPod
sau iPhone poate afecta performanţa în regim de funcţionare wireless.
Secţiune pentru boxe
Boxă cu interval complet: 80 mm, tip conic
Impedanţă nominală: 8 ohmi
Generalităţi
Necesar de putere:
Model Australia:
Adaptor c.a.
Intrare: 120 V  240 V CA, 50/60 Hz
Ieşire: 9,5 V CC, 1,8 A
Alte modele:
Adaptor c.a.
Intrare: 110 V  240 V CA, 50/60 Hz
Ieşire: 9,5 V CC, 1,8 A
Consum de energie: 13 waţi
Dimensiuni (L/Î/A):
Aprox. 400 mm × 197 mm × 114 mm
Masă: Aprox. 2,4 kg
Cantitatea unităţii principale: 1 bucată
Accesorii furnizate: Telecomandă (1), adaptor c.a. (1), antenă cadru AM (1),
baterii R6 (dimensiuni AA) (2), Adaptor mufă de conversie (doar pentru
modelele din American de Sud) (1)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Consum de energie în standby: 0,5 W
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement