Sony | CMT-G1BIP | Sony CMT-G1BiP Instrucţiuni de utilizare

4-283-813-12(1) (RO)
Amplasarea comenzilor
Introducere
Unitate (faţă)
1 Selectaţi funcţia CD.
sau
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/.
2 Plasaţi un disc.
Apăsaţi  pe unitate şi plasaţi un disc cu partea
etichetată în sus, pe tava discului.
Pentru a închide tava discului apăsaţi  pe unitate.
3 Porniţi redarea.
Alte operaţii
La priza de perete
Antenă cadru
Antenă cu fir FM (extindeţi-o orizontal).
Conectaţi partea maro.
Cablu coaxial cu impedanţa de 75‑ohmi, cu conector de tip F cu filet
La antena de exterior DAB (nefurnizată) (doar CMT‑G1BiP)
Antenă cu fir DAB (extindeţi-o orizontal). (doar CMT‑G1BiP)
Conectaţi partea albă.
La difuzorul din stânga
La difuzorul din dreapta
 Antene
La transportarea acestui sistem
Pentru
Întreruperea
redării
Oprirea redării
Selectarea unui
folder pe un
disc MP3
Selectarea
unei piese sau
a unui fişier
Găsirea unui
punct dintr-o
piesă sau dintr-un
fişier
Selectarea Redării
repetate
1 Scoateţi orice disc pentru a proteja mecanismul CD.
2 Selectaţi funcţia CD cu ajutorul butonului
Pentru a modifica modul de redare
(Spate)
sau
sau
©2011 Sony Corporation
CMT‑G1iP/G1BiP
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare,
evitaţi stropirea aparatului şi posibilitatea ca pe acesta să
se scurgă lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu
lichide, precum vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis, cum ar fi
o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea la
o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii instalate
la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui,
focul sau altele asemenea.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când este
oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
AVERTISMENT
Pentru a evita accidentările, acest aparat trebuie fixat în
siguranţă pe perete, în conformitate cu instrucţiunile
de instalare.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest produs măreşte
riscul de a vă fi afectată vederea.
Acest aparat este clasificat
ca fiind un produs LASER
din CLASA 1. Acest
marcaj este amplasat
în exterior, pe partea
din spate.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică şi siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Comunicaţi orice probleme
legate de service sau garanţie la adresele prevăzute
în documentele separate de service sau garanţie.
Eliminarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat
la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându‑vă
că acest produs este eliminat în mod corect veţi ajuta
la prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă ca deşeu
a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie
la conservarea resurselor naturale. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Accesoriu aplicabil: Telecomandă
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că bateria furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe
ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a bateriilor. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta
trebuie înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria este tratată în
mod corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă a bateriilor
din produs. Predaţi bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
exterior (nefurnizat) (doar CMT‑G1BiP)
Buton  (alimentare)
Indicator STANDBY
Tavă disc
Afişaj
Buton  (deschidere)
Butoane de redare (/)
Butoane TUNING +/
Butoane / (înapoi/înainte)
Butoane / (derulare înapoi/înainte)
Port
(USB)
Mufă PHONES
Butoane rotative BASS/TREBLE
Buton rotativ FUNCTION
Buton rotativ VOLUME
Senzor telecomandă
Mufe AUDIO IN 1/2
Borne SPEAKERS
Mufă AC IN
Bornă ANTENNA DAB 75 Ω (doar CMT-G1BiP)
Bornă ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL
Bornă ANTENNA AM
Telecomandă
Presiunea fonică excesivă din căşti poate provoca
pierderea auzului.
Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure o recepţie
bună şi apoi aranjaţi antena.
Ţineţi antenele departe de cablurile difuzoarelor şi
de cablul de alimentare CA pentru a evita preluarea
de zgomot.
 Antenă DAB (doar CMT‑G1BiP)
Cu o antenă de exterior DAB (nefurnizată), puteţi obţine
o calitate superioară a sunetului transmisiei DAB/
DAB+. Vă recomandăm să utilizaţi antena cu fir DAB
(furnizată) doar temporar, până când instalaţi o antenă
de exterior DAB.
 Alimentare
Conectaţi cablul de alimentare CA la o priză de perete.
Atunci când apăsaţi , sistemul porneşte.
 Difuzoare
Mai întâi, îndepărtaţi porţiunile de acoperire de la
capătul cablului difuzorului.
Notificare cu privire la licenţe şi mărci
comerciale
3 Porniţi redarea.
Pentru a vizualiza informaţii despre program
Pentru a comanda dispozitivul iPod/iPhone
Apăsaţi CLEAR în timp ce playerul este oprit.
Apăsaţi în mod repetat DISPLAY în timp ce playerul
este oprit.
ˎˎiPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch sunt
mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
şi în alte ţări.
ˎˎTehnologia şi brevetele de codificare audio MPEG
Layer-3 sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS
şi Thomson.
ˎˎWindows Media este marcă comercială înregistrată sau
marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
ˎˎAcest produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este interzisă fără a deţine
o licenţă din partea Microsoft sau a unui subsidiar
Microsoft autorizat.
ˎˎToate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale
înregistrate aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
În acest manual nu sunt specificate mărcile şi .
™ ®
alimentare CA.
Pentru utilizarea telecomenzii
Acest manual explică, în principal, operaţiile efectuate
cu ajutorul telecomenzii, însă aceleaşi operaţii pot fi
realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe unitate care au
aceleaşi nume sau unele similare.
Introducerea bateriilor
Glisaţi şi scoateţi capacul compartimentului pentru
baterii şi introduceţi două baterii R03 (mărime AAA)
(furnizate), cu partea  mai întâi, potrivind polarităţile
după cum se arată mai jos.
Pentru a ataşa plăcuţele pentru difuzoare
Ataşaţi plăcuţele pentru difuzoare (furnizate) pe partea
de dedesubt a difuzoarelor pentru a preveni alunecarea.
6 luni.
ˎˎNu combinaţi o baterie veche cu una nouă şi nu combinaţi tipuri
diferite de baterii.
ˎˎDacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă de timp mai
îndelungată, scoateţi bateriile pentru a evita deteriorările provocate
de scurgerea electrolitului din baterii şi de corodare.
ˎˎBateriile instalate în telecomandă nu trebuie expuse la
căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, focul sau
altele asemenea.
Pentru a seta ceasul
1 Apăsaţi  pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi TIMER MENU pentru a selecta modul de
setare a ceasului.
Dacă „PLAY SET?” clipeşte, apăsaţi în mod
repetat / pentru a selecta „CLOCK SET?” şi apoi
apăsaţi ENTER.
3 Apăsaţi în mod repetat / pentru a seta ora, apoi
„REP1” indică faptul că se repetă o singură piesă sau un singur fişier
până când opriţi redarea.
Note cu privire la modul de redare amestecată
ˎˎCând modul de redare amestecată este setat la „SHUF”, sistemul
redă amestecat toate piesele sau fişierele de pe disc. Când modul de
redare amestecată este setat la „
SHUF”, sistemul redă amestecat
toate piesele sau fişierele din folderul selectat.
ˎˎAtunci când opriţi sistemul, modul de redare amestecată selectat
(„SHUF” sau „  SHUF”) este dezactivat şi modul de redare revine
la modul de redare normală („ ”).
Conectaţi dispozitivul iPod/iPhone la portul
(USB)
utilizând un cablu USB furnizat împreună cu dispozitivul
iPod/iPhone.
fişierul în sine diferă, redarea fişierului poate genera un zgomot
puternic ce ar putea duce la deteriorarea sistemului de difuzoare
şi la defectarea sistemului.
ˎˎNumărul maxim de:
ˋˋfoldere este 255 (inclusiv folderul rădăcină).
ˋˋfişiere MP3 este 511.
ˋˋFişiere MP3 şi foldere ce pot fi conţinute de un singur disc
este 512.
ˋˋniveluri de foldere (structură arborescentă de fişiere) este 8.
ˎˎNu poate fi garantată compatibilitatea cu toate software-urile de
codificare/scriere MP3, cu toate dispozitivele de înregistrare şi cu
toate suporturile de înregistrare. Un disc MP3 necompatibil poate
produce zgomot sau sunete întrerupte, sau este posibil să nu fie
redat deloc.
Note cu privire la redarea discurilor cu sesiuni multiple
ˎˎDacă prima sesiune de pe un disc este o sesiune CD-DA, celelalte
sesiuni de pe disc nu pot fi recunoscute, indiferent de formatul
sesiunii; pot fi redate doar piesele CD-DA din prima sesiune.
ˎˎDacă formatul primei sesiuni este CD-ROM, iar sesiunile următoare
sunt înregistrate în acelaşi format, sistemul va continua să redea în
mod corespunzător fişierele MP3 din sesiunile multiple, până când
sistemul detectează o sesiune înregistrată într-un format diferit.
Setările ceasului sunt reiniţializate atunci când deconectaţi cablul de
alimentare CA sau dacă are loc o pană de curent.
Crearea propriului program
(Redare programată)
Pentru a afişa ceasul când sistemul este oprit
1 Selectaţi funcţia CD.
Notă
Apăsaţi DISPLAY. Ceasul este afişat timp de circa
8 secunde.
Receptarea unui post de radio DAB/DAB+
(doar CMT‑G1BiP)
Pentru utilizarea dispozitivului
iPod/iPhone
ˎˎChiar şi atunci când numele fişierului are extensia „.mp3”, dacă
apăsaţi ENTER.
4 Utilizaţi aceeaşi procedură pentru a seta minutele.
Când selectaţi „TUNER DAB” pentru prima dată
după achiziţionarea sistemului, scanarea automată
DAB porneşte automat şi creează o listă cu serviciile
disponibile. În timpul scanării automate DAB
apare „    ”. Nu apăsaţi niciun buton de pe unitate
sau de pe telecomandă în timpul scanării automate DAB.
Altfel, scanarea va fi întreruptă şi este posibil ca lista să
nu fie creată corect. Pentru a realiza manual scanarea
automată DAB, efectuaţi procedura „Executarea manuală
a scanării automate DAB” din „Ascultarea de radio”.
Dacă v-aţi mutat în altă zonă, efectuaţi manual scanarea
automată DAB şi reînregistraţi conţinutul difuzărilor.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/.
2 Efectuaţi acordarea.
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE/TUNING
MODE până când apare „AUTO” şi apoi apăsaţi +/.
Scanarea se opreşte automat în momentul în care
este recepţionat un post, iar „TUNED” şi „STEREO”
(doar pentru programe stereo) se aprind pe afişaj.
Pentru acordarea manuală (doar banda
FM/AM)
(SHUF) se
fişier „.mp3”.
ˎˎÎn condiţii de utilizare normală, bateriile ar trebui să dureze circa
1 Selectaţi „TUNER DAB”, „TUNER FM” sau „TUNER AM”.
Notă cu privire la redarea repetată
*Când se redă un suport CD-DA (audio), redarea
comportă la fel ca şi redarea (SHUF) normală.
ˎˎSistemul poate reda doar fişiere MP3 care au extensia de
Note cu privire la utilizarea telecomenzii
Acordarea DAB/DAB+ este disponibilă doar pentru
CMT‑G1BiP.
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE/TUNING MODE
în timp ce playerul este oprit. Puteţi selecta modul
de redare normală („ ” pentru toate fişierele MP3
din folderul de pe disc), modul de redare amestecată
(„SHUF” sau „  SHUF*” pentru amestecarea
folderului) sau modul de redare programată („PGM”).
ˎˎFişierele MP3 sunt redate în ordinea în care sunt înregistrate pe disc.
Conectaţi cablurile difuzoarelor la bornele SPEAKERS
de pe unitate.
Conectaţi celălalt capăt al cablurilor difuzoarelor la
bornele de pe difuzoare, după cum se arată mai jos.
Fixaţi ferm cablul difuzorului, cu ajutorul şuruburilor
bornelor SPEAKERS.
(Nu utilizaţi niciodată o perie sau un burete de curăţat.)
ˎˎPentru a păstra luciul carcasei, nu o ştergeţi puternic de la început,
ci îndepărtaţi, mai întâi, praful cu o perie moale sau cu o cârpă de
praf, înainte de a o şterge cu o cârpă moale şi uscată.
ˎˎÎn cazul în care carcasa este pătată cu grăsime sau prezintă
amprente, suflaţi pe suprafaţă şi ştergeţi-o cu o cârpă moale
şi uscată.
ˎˎDacă pata este persistentă, ştergeţi-o cu o cârpă moale, udată cu apă
caldă, cu săpun. (Nu utilizaţi detergent neutru.)
ˎˎNu utilizaţi diluant, benzină, alcool sau lichid pentru păr, care ar
putea deteriora suprafaţa.
ˎˎAveţi grijă să nu scăpaţi carcasa.
ˎˎAveţi grijă să nu scăpaţi un chibrit sau o ţigară aprins(ă), deoarece
poate deteriora suprafaţa.
Butoane +/ (acord)
Butoane / (derulare înapoi/înainte)
Butoane
+/ (selectare folder)
Butoane de redare (//)
Butoane FUNCTION +/
Butoane VOLUME +/
Buton EQ
Buton TIMER MENU
Buton TOOL MENU
Butoane ///
Buton RETURN
Buton ENTER
Buton CLEAR
Buton TUNER MEMORY
Buton REPEAT/FM MODE
Buton PLAY MODE/TUNING MODE
Buton SLEEP
Buton DISPLAY
4 După ce apare „LOCK”, deconectaţi cablul de
Ascultarea de radio
Dacă „TUNED” nu se aprinde şi scanarea după un
post FM sau AM nu se opreşte, apăsaţi  pentru
a opri scanarea, apoi efectuaţi acordarea manuală
(mai jos).
Atunci când acordaţi la un post DAB/DAB+ sau la un
post FM care oferă servicii RDS, informaţii, precum
numele serviciului sau numele postului, sunt oferite
prin intermediul difuzărilor.
pe un disc ce conţine fişiere MP3.
ˎˎŞtergeţi difuzorul cu o cârpă moale şi uscată (să nu fie apretată).
Buton  (alimentare)
Butoane / (înapoi/înainte)
5 secunde.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/.
2 Selectaţi modul de redare.
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE în timp ce
playerul este oprit, până când apare „PGM”.
3 Selectaţi numărul dorit al piesei sau al fişierului.
Apăsaţi în mod repetat / până când apare
numărul dorit al piesei sau al fişierului.
Când programaţi fişiere audio, apăsaţi în mod
 +/ pentru a selecta folderul dorit şi
repetat
apoi selectaţi fişierul dorit.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/.
Pentru a şterge ultima piesă sau ultimul fişier
din program
REPEAT/FM MODE în mod
repetat, până când apare „REP”
sau „REP1”.
ˎˎSe sare peste foldere care nu conţin niciun fişier MP3.
Note cu privire la curăţarea difuzoarelor
Acest produs este proiectat pentru redarea de discuri
conforme standardului Compact Disc (CD). În ultimul
timp, unele companii de înregistrări comercializează
diverse discuri muzicale codificate cu tehnologii de
protejare a drepturilor de autor. Reţineţi că printre aceste
discuri există unele care nu sunt conforme standardului
CD şi a căror redare cu acest produs s-ar putea să nu
fie posibilă.
3 Apăsaţi şi menţineţi apăsat  timp de cel puţin
Ţineţi apăsat pe / în
timpul redării şi eliberaţi butonul
la momentul dorit.
1 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE/TUNING MODE
în timp ce playerul este oprit, până când dispare „PGM”.
Pentru scanare automată
/.
ˎˎNu salvaţi alte tipuri de piese sau fişiere şi nici foldere nenecesare
Negru
Discuri muzicale codificate cu tehnologii
de protejare a drepturilor de autor
rotativ FUNCTION.
+/ în mod repetat.
Note cu privire la redarea discurilor MP3
Note cu privire la suporturile DualDisc
Un suport DualDisc este un disc cu două feţe, care
combină material înregistrat DVD pe o faţă şi material
audio digital pe cealaltă faţă. Totuşi, deoarece partea
cu materialul audio nu este conformă standardului
Compact Disc (CD), nu se garantează redarea pe acest
produs.
Utilizaţi butoanele de pe unitate.
Apăsaţi
. Pentru a relua redarea, apăsaţi
din nou pe buton.
.
Redarea dispozitivului iPod/iPhone
2 Conectaţi dispozitivul iPod/iPhone la portul
Apăsaţi .
Negru
RO Instrucţiuni de utilizare
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi orificiul
de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii
etc. Nu plasaţi pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar
fi lumânări aprinse.
Pentru a revoca redarea programată
Redarea unui disc CD/MP3
Micro HI-FI
Component System
(Microsistem
componente HI-FI)
AVERTISMENT
Programul rămâne disponibil până când scoateţi
discul din tava discului sau până când deconectaţi
cablul de alimentare CA.
Pentru a reda din nou acelaşi program, apăsaţi .
Operaţii
Apăsaţi în mod repetat pe PLAY MODE/TUNING
MODE până când dispar „AUTO” şi „PRESET” şi
apoi apăsaţi în mod repetat +/ pentru a acorda
postul dorit.
Note cu privire la posturile DAB/DAB+
ˎˎAtunci când acordaţi un post DAB/DAB+, este posibil să dureze
câteva secunde până se aude sunetul.
ˎˎServiciul primar este recepţionat automat după terminarea
serviciului secundar.
ˎˎAcest tuner nu acceptă servicii de date.
Sfat
Pentru a reduce zgomotul static generat de un post FM stereo cu
recepţie slabă, apăsaţi în mod repetat pe FM MODE până când apare
„MONO”, pentru a dezactiva recepţia stereo.
Executarea manuală a scanării
automate DAB
1 Selectaţi „TUNER DAB”.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/.
2 Apăsaţi TOOL MENU pentru a porni scanarea
automată DAB.
Apar mesajele „Init Scan?” şi „Push ENTER”.
3 Apăsaţi ENTER pentru a realiza scanarea.
Începe scanarea. Progresul scanării este indicat
de pătrate care avansează (    ). În funcţie
de serviciile DAB/DAB+ disponibile în zona
dumneavoastră, este posibil ca scanarea să dureze
câteva minute.
După finalizarea scanării este creată o listă cu
serviciile disponibile.
Note
ˎˎDacă ţara sau regiunea în care vă aflaţi nu acceptă difuzarea
DAB/DAB+, apare mesajul „No Service”.
ˎˎAceastă procedură şterge toate presetările stocate anterior.
 (USB) utilizând cablul USB furnizat împreună
cu dispozitivul iPod/iPhone.
Apăsaţi .
Pentru
Întreruperea
redării
Selectarea unei
piese sau a unui
capitol al unei
cărţi audio/al
unui podcast
Găsirea unui
punct dintr-o
piesă sau dintr-un
capitol al unei
cărţi audio/al
unui podcast
Alegerea
elementului
selectat
Defilarea în
sus/în jos
a meniurilor iPod
Revenirea la
meniul anterior
sau pentru
a selecta un meniu
Timp total de redare pentru
fişierul sau piesa selectat(ă)
4 Programaţi fişierul sau piesa dorit(ă).
Apăsaţi ENTER pentru a introduce fişierul sau piesa
selectat(ă).
5 Repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru a programa piese
sau fişiere suplimentare, până la un total de 25 de
piese sau fişiere.
6 Pentru a reda programul de piese sau fişiere,
apăsaţi .
/. Pentru a derula înainte
sau înapoi, ţineţi apăsat pe buton.
Ţineţi apăsat pe / în
timpul redării şi eliberaţi butonul
la momentul dorit.
ENTER.
/.
TOOL MENU sau RETURN.
Pentru a utiliza sistemul ca încărcător
de baterie
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător de baterie pentru
un iPod/iPhone atunci când sistemul este pornit.
Conectaţi dispozitivul iPod/iPhone la portul  (USB)
utilizând cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul
iPod/iPhone. Starea încărcării apare pe afişajul
dispozitivului iPod/iPhone. Pentru detalii, consultaţi
ghidul utilizatorului primit cu dispozitivul iPod/iPhone.
Pentru a opri încărcarea unui dispozitiv
iPod/iPhone
Îndepărtaţi dispozitivul iPod/iPhone. Încărcarea
dispozitivului iPod/iPhone se opreşte, de asemenea,
când sistemul este oprit.
Note
ˎˎDacă acumulatorul dispozitivului iPod/iPhone este descărcat
complet, este posibil ca sistemul să nu îl recunoască. Într-un astfel
de caz, reîncărcaţi-l cu un computer etc., apoi conectaţi-l la sistem.
ˎˎPerformanţa sistemului poate varia, în funcţie de specificaţiile
dispozitivului dumneavoastră iPod/iPhone.
ˎˎNu transportaţi sistemul cu un iPod/iPhone conectat la acesta.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.
ˎˎÎnainte de a deconecta dispozitivul iPod/iPhone, întrerupeţi redarea.
ˎˎŢineţi apăsat pe / pentru a derula înainte (înapoi) în timp
ce se redă un clip video, dacă / nu funcţionează.
ˎˎDacă dispozitivul iPhone este conectat la sistem şi primiţi un apel în
timpul redării, redarea se va întrerupe şi puteţi prelua apelul primit.
ˎˎPentru a modifica nivelul volumului, utilizaţi VOLUME +/.
Nivelul volumului nu se modifică, chiar dacă îl ajustaţi pe
iPod/iPhone.
ˎˎPentru a utiliza un iPod/iPhone, consultaţi ghidul utilizatorului
primit cu dispozitivul iPod/iPhone.
ˎˎSony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în care datele
înregistrate pe iPod/iPhone se pierd sau se deteriorează atunci când
se utilizează un iPod/iPhone cu acest sistem.
Redarea unui fişier de pe
dispozitivul USB
Formatul audio ce poate fi redat pe acest sistem este
MP3/WMA*/AAC*.
*Fişierele cu protecţie de drepturi de autor DRM (Administrare
drepturi digitale) sau fişierele descărcate dintr-un magazin de
muzică online nu pot fi redate pe acest sistem. Dacă încercaţi
să redaţi un astfel de fişier, sistemul redă următorul fişier
audio neprotejat.
Consultaţi site-urile Web de mai jos pentru a afla
informaţii despre dispozitive USB compatibile.
Pentru clienţii din Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
ˎˎÎnainte de a deconecta antena cu fir pentru DAB sau antena cu
1 Selectaţi funcţia USB.
Presetarea posturilor de radio
2 Conectaţi un dispozitiv USB la portul
3 Porniţi redarea.
1 Acordaţi postul dorit.
2 Apăsaţi TUNER MEMORY pentru a selecta modul de
Alte operaţii
fir pentru FM, asiguraţi-vă că sistemul este oprit, pentru a salva
propriile dumneavoastră setări DAB/DAB+.
memorie al tunerului.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/.
numărul de presetare dorit.
Dacă numărului de presetare selectat îi este alocat
deja un alt post, postul respectiv este înlocuit cu
cel nou.
4 Apăsaţi ENTER pentru a memora postul.
5 Pentru a memora alte posturi, repetaţi paşii de
la 1 la 4.
Puteţi preseta până la 20 de posturi DAB, 20 de
posturi FM şi 10 posturi AM.
6 Pentru a apela un post de radio presetat, apăsaţi în
mod repetat pe PLAY MODE/TUNING MODE până
când apare „PRESET” şi apoi apăsaţi în mod repetat
+/ pentru a selecta numărul de presetare dorit.
(USB).
Apăsaţi .
Pentru
Întreruperea
redării
Oprirea redării
3 Apăsaţi în mod repetat +/ pentru a selecta
Număr piesă sau fişier selectat
Apăsaţi
/.
Selectarea unui
folder
Selectarea unui
fişier
Găsirea unui
punct dintr-un
fişier
Selectarea Redării
repetate
Apăsaţi
. Pentru a relua redarea, apăsaţi
din nou pe buton.
. Pentru a relua redarea,
apăsaţi *1. Pentru a revoca
reluarea redării, apăsaţi din
nou *2.
+/ în mod repetat.
/.
Ţineţi apăsat pe / în
timpul redării şi eliberaţi butonul
la momentul dorit.
REPEAT/FM MODE în mod
repetat, până când apare „REP”
sau „REP1”.
*1 Când se redă un fişier MP3/WMA VBR, este posibil ca sistemul să
reia redarea de la un punct diferit.
*2 Prin reluarea redării se revine la folderul de sus.
Pentru a modifica modul de redare
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE/TUNING MODE.
Puteţi selecta modul de redare normală (redarea în
ordine a tuturor fişierelor de pe dispozitivul USB),
modul de redare a folderului („ ” pentru toate fişierele
din folderul specificat de pe dispozitivul USB) sau modul
de redare amestecată („SHUF”).
Note cu privire la modul de redare
ˎˎDacă selectaţi modul de redare amestecată „SHUF”, sistemul redă
în ordine aleatorie toate fişierele audio de pe dispozitivul USB
conectat. Modul de redare amestecată poate reda acelaşi fişier de
mai multe ori.
ˎˎDacă modul de redare este setat la modul de redare a folderului,
„REP1” nu este disponibil.
ˎˎDacă modul de redare este setat la modul de redare amestecată,
funcţia de repetare nu este disponibilă.
ˎˎDacă este setată redarea repetată, modul de redare amestecată nu
este disponibil. Dacă redarea repetată este setată la „REP1”, modul
de redare a folderului nu este disponibil.
ˎˎAtunci când opriţi sistemul, modul de redare amestecată selectat
(„SHUF”) este dezactivat şi modul de redare revine la modul de
redare normală.
Notă cu privire la redarea repetată
Dacă selectaţi „REP” în modul de redare normală, sistemul redă în
mod repetat toate fişierele audio stocate pe dispozitivul USB.
Dacă selectaţi „REP” în modul de redare a folderului, sistemul redă
în mod repetat toate fişierele audio din folderul selectat.
Note
ˎˎCând este necesară conexiunea prin cablul USB, conectaţi cablul
USB furnizat împreună cu dispozitivul USB ce urmează să fie
conectat. Consultaţi manualul de utilizare primit cu dispozitivul
USB ce urmează a fi conectat pentru a afla detalii legate de metoda
de funcţionare.
ˎˎPoate dura circa 10 secunde înainte ca „Reading” să apară, în funcţie
de tipul de dispozitiv USB conectat.
ˎˎNu conectaţi sistemul şi dispozitivul USB printr-un hub USB.
ˎˎCând este introdus dispozitivul USB, sistemul citeşte toate fişierele
de pe dispozitivul USB. Dacă pe dispozitivul USB există mai multe
foldere sau fişiere, este posibil să dureze un timp mai îndelungat
pentru a termina citirea dispozitivului USB.
ˎˎÎn cazul unor dispozitive USB conectate, la efectuarea unei operaţii,
este posibil să existe o întârziere înainte de executarea acesteia de
către sistem.
ˎˎNu poate fi garantată compatibilitatea cu toate software-urile de
codificare/scriere. Dacă fişierele audio de pe dispozitivul USB au
fost codificate iniţial cu un software incompatibil, este posibil ca
fişierele respective să genereze zgomot sau sunet întrerupt sau să
nu fie redate deloc.
ˎˎAcest sistem nu poate reda fişiere audio de pe dispozitivul USB în
următoarele cazuri:
ˋˋcând numărul total de fişiere audio dintr-un folder depăşeşte 100.
ˋˋcând numărul total de fişiere audio de pe un dispozitiv USB
depăşeşte 10000.
ˋˋcând numărul total de foldere de pe un dispozitiv USB depăşeşte
100 (incluzând folderul „ROOT” şi folderele goale).
Aceste numere pot varia, în funcţie de structura fişierelor şi
folderelor. Nu salvaţi alte tipuri de fişiere şi nici foldere nenecesare
pe dispozitivul USB ce conţine fişiere audio.
ˎˎAcest sistem afişează numărul piesei sub forma „---”, dacă numărul
de fişiere audio de pe un dispozitiv USB depăşeşte 1000.
ˎˎSistemul poate reda doar până la nivelul 8 ierarhic de foldere.
ˎˎSistemul nu acceptă neapărat toate funcţiile furnizate de un
dispozitiv USB conectat.
ˎˎSe sare peste foldere care nu conţin niciun fişier audio.
ˎˎFormatele audio pe care le puteţi asculta cu acest sistem
sunt următoarele:
ˋˋMP3: extensie fişier „.mp3”
ˋˋWMA: extensie fişier „.wma”
ˋˋAAC: extensie fişier „.m4a”
Reţineţi că şi atunci când numele fişierului are extensia corectă, dacă
fişierul în sine diferă, este posibil ca sistemul să genereze zgomot sau
să se defecteze.
Pentru a utiliza sistemul ca încărcător
de baterie
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător de baterie pentru
dispozitivele USB care au funcţie de reîncărcare, atunci
când sistemul este pornit.
Încărcarea începe în momentul în care dispozitivul USB
(USB). Starea încărcării apare
este conectat la portul
pe afişajul dispozitivului USB. Pentru detalii, consultaţi
ghidul utilizatorului primit cu dispozitivul USB.
Utilizarea componentelor audio
opţionale
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Conectaţi componenta audio suplimentară la mufa
AUDIO IN 1 sau AUDIO IN 2 de pe unitate cu
ajutorul unui cablu audio analogic (nefurnizat).
2 Reduceţi volumul.
Apăsaţi VOLUME .
3 Selectaţi funcţia AUDIO IN 1 sau AUDIO IN 2.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/.
4 Porniţi redarea.
Pentru
Modificarea
informaţiilor
de pe afişaj*1)
Modificarea
modului de
afişaj (a se vedea
mai jos.)
Apăsaţi
DISPLAY în mod repetat, atunci
când sistemul este pornit.
DISPLAY în mod repetat, atunci
când sistemul este oprit.*2
*2 Indicatorul STANDBY de pe unitate se aprinde atunci când
sistemul este oprit.
Sistemul oferă următoarele moduri de afişaj.
Mod afişaj
Mod de
Economisire
a energiei*2
Ceas*3
Notă
Este posibil ca sistemul să intre automat în modul Standby dacă
nivelul volumului componentei conectate este prea scăzut. Reglaţi
în mod corespunzător volumul componentei. Consultaţi „Pentru
a dezactiva funcţia de Standby automat”.
Reglarea sunetului
Apăsaţi
VOLUME +/.
EQ în mod repetat, pentru a selecta
„BASS” sau „TREBLE” şi apoi
apăsaţi / pentru a ajusta nivelul.
Repetaţi procedura de mai sus până când la pasul 3 apare
„TIMER OFF?” şi apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a modifica setarea
Porniţi din nou de la pasul 1.
Notă
Dacă selectaţi un dispozitiv USB pentru funcţia de cronometru, iar
pe acesta se află multe fişiere şi foldere, procesul de citire durează
mai mult, cauzând o uşoară întârziere înainte de pornirea redării ca
răspuns la cronometru.
Note pentru utilizatorii de iPod/iPhone
*1 De exemplu, puteţi vizualiza informaţii despre discurile CD/MP3
sau despre dispozitivul USB, precum:
ˋˋnumărul piesei sau al fişierului
ˋˋnumele piesei sau al fişierului („ ”)
ˋˋnumele artistului („ ”)
ˋˋnumele albumului sau al folderului („
”)
ˋˋtimpul total de redare şi numărul total de piese de pe discul
CD‑DA (doar atunci când este selectat modul de redare normală
şi când playerul este oprit).
ˋˋnumărul total de foldere (albume) de pe discul MP3 (doar atunci
când este selectat modul de redare normală şi când playerul
este oprit).
ˋˋeticheta de volum, dacă există pe discul MP3 (doar atunci când
este selectat modul de redare normală şi când playerul este oprit).
Când sistemul este oprit *1,
Afişajul este oprit pentru
a economisi energie. Cronometrul
şi ceasul continuă să funcţioneze.
Este afişat ceasul.
*1 Indicatorul STANDBY de pe unitate se aprinde atunci când
sistemul este oprit.
*2 Nu puteţi seta ceasul în modul de Economisire a energiei.
*3 Afişajul ceasului trece automat în modul de Economisire a energiei
după 8 secunde.
Note cu privire la afişarea informaţiilor
ˎˎCaracterele care nu pot fi afişate apar ca „_”.
ˎˎUrmătoarele informaţii nu sunt afişate:
ˋˋtimpul total de redare pentru un disc MP3 şi un dispozitiv USB.
ˋˋtimpul de redare rămas, cu excepţia cazului unui CD‑DA.
ˋˋtimpul de redare scurs dintr-un fişier MP3 codificat cu VBR
(rată de biţi variabilă).
ˋˋnumele folderelor şi ale fişierelor care nu respectă ISO9660
Nivel 1, Nivel 2 sau Joliet în formatul de expansiune.
ˎˎUrmătoarele informaţii sunt afişate:
ˋˋtimpul de redare rămas pentru o piesă de pe un disc CD‑DA.
ˋˋInformaţii de etichetă ID3 pentru fişiere MP3, atunci când
sunt utilizate etichete ID3 versiunea 1 şi versiunea 2 (afişarea
informaţiilor de etichetă ID3 versiunea 2 are prioritate atunci
când sunt utilizate împreună etichete ID3 versiunea 1 şi
versiunea 2 pentru un singur fişier MP3).
Notă cu privire informaţiile de pe afişajul
DAB/DAB+ (doar CMT‑G1BiP)
Sunt afişate, de asemenea, următoarele informaţii:
până la 8 caractere din numele serviciului, până la 128 de
caractere din DLS (Dynamic Label Segment) şi până la
16 caractere din eticheta ansamblului.
Este afişată o valoare între 0 şi 100, indicând calitatea
semnalului.
starea dispozitivului iPod/iPhone conectat.
Sfat
Setarea Cronometrului de redare se păstrează atât timp cât aceasta nu
este revocată manual.
Depanare
1 Verificaţi conectarea corectă şi fermă a cablului de
alimentare CA şi a cablurilor difuzoarelor.
2 Găsiţi problema în lista de verificare de mai jos şi
întreprindeţi acţiunea corectivă indicată.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Dacă indicatorul STANDBY clipeşte
Deconectaţi imediat cablul de alimentare CA şi faceţi
următoarele verificări.
ˎˎCablurile + şi  ale difuzoarelor sunt
scurtcircuitate?
ˎˎSunt blocate orificiile de ventilaţie ale sistemului?
După ce indicatorul STANDBY nu mai clipeşte,
reconectaţi cablul de alimentare CA şi porniţi
sistemul. Dacă problema persistă, contactaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Generalităţi
Sistemul nu porneşte.
ˎˎCablul de alimentare CA este conectat?
Sistemul a intrat în modul Standby pe
neaşteptate.
ˎˎAceasta nu reprezintă o defecţiune. Sistemul intră
automat în modul Standby după circa 30 de minute,
atunci când nu primeşte nicio comandă şi nu există
semnal audio de ieşire. Consultaţi „Pentru a dezactiva
funcţia de Standby automat”.
Setarea ceasului sau operaţia Cronometrului
de redare a fost revocată în mod neaşteptat.
ˎˎDacă trece aproximativ un minut fără nicio comandă,
setarea ceasului sau a Cronometrului de redare este
revocată automat. Efectuaţi din nou operaţia de
la început.
ˎˎCablurile + şi  ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
ˎˎUtilizaţi doar difuzoarele furnizate?
Sunetul se aude dintr-un canal sau volumul
stânga/dreapta nu este balansat.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Pregătiţi sursa de sunet şi apăsaţi VOLUME +/
pentru a regla volumul.
Pentru a porni de la un fişier audio sau o piesă
specific(ă) de pe CD, creaţi propriul dumneavoastră
program.
2 Selectaţi modul de setare a cronometrului.
3 Setaţi cronometrul de redare.
Apăsaţi în mod repetat / pentru a selecta
„PLAY SET?” şi apoi apăsaţi ENTER.
4 Setaţi ora la care să înceapă redarea.
Apăsaţi în mod repetat / pentru a seta ora, apoi
apăsaţi ENTER. Utilizaţi procedura de mai sus
pentru a seta minutele.
5 Utilizaţi aceeaşi procedură de la pasul 4 pentru
a seta ora la care să se oprească redarea.
6 Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi în mod repetat / până când apare sursa
de sunet dorită, apoi apăsaţi ENTER.
7 Opriţi sistemul.
Apăsaţi . Sistemul porneşte automat înainte de
ora presetată.
Dacă sistemul este pornit la ora presetată,
Cronometrul de redare nu va avea efect. Nu acţionaţi
asupra sistemului din momentul în care acesta
porneşte şi până porneşte redarea.
Pentru a verifica setarea
1 Apăsaţi TIMER MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat / pentru a selecta
„TIMER SEL?” şi apoi apăsaţi ENTER.
3 Apăsaţi în mod repetat / pentru a selecta
„PLAY SEL?” şi apoi apăsaţi ENTER.
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este actualizat
cu cea mai recentă versiune de software. Dacă nu,
actualizaţi dispozitivul iPod/iPhone înainte de a-l
utiliza împreună cu sistemul.
ˎˎReglaţi volumul.
conectat ferm.
ˎˎReduceţi volumul.
ˎˎConfiguraţi setarea „EQ” a dispozitivului iPod/iPhone
la „Off ” sau „Flat”.
Dispozitivul iPod/iPhone nu funcţionează.
Cronometru pentru repaus:
Vă puteţi trezi ascultând un CD, un post FM, un post
AM, un post DAB/DAB+ (doar CMT‑G1BiP) sau un
dispozitiv USB la o oră presetată. Asiguraţi-vă că aţi
setat ceasul.
conectat ferm.
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone redă muzică.
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
ˎˎSunt blocate orificiile de ventilaţie ale sistemului?
Cronometru redare:
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
Sunetul este distorsionat.
redare atunci când utilizaţi Cronometrul de redare.
Sistemul oferă două funcţii de cronometrare. Dacă
utilizaţi ambele cronometre, Cronometrul pentru repaus
are prioritate.
Puteţi adormi asultând muzică. Această funcţie este
independentă de setarea ceasului.
Apăsaţi în mod repetat SLEEP.
Nu se aude sunetul.
ˎˎEste posibil ca Cronometrul de redare să nu fie activat, în funcţie de
Nu se aude sunetul.
Utilizarea cronometrelor
iPod/iPhone
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone nu se află în modul de
ˎˎUrmătoarele informaţii nu sunt afişate corect:
Apăsaţi TIMER MENU.
Porniţi redarea componentei conectate şi
reglaţi volumul.
Pentru
Reglarea
volumului
Setarea efectului
de sunet
Modificarea afişajului
Pentru a revoca cronometrul
ˎˎEste posibil ca postul specificat să fi întrerupt
temporar difuzarea.
ˎˎPoziţionaţi difuzoarele cât mai simetric posibil.
ˎˎConectaţi doar difuzoarele furnizate.
Bâzâit sau zgomot puternic.
ˎˎÎndepărtaţi sistemul de sursa zgomotului.
ˎˎConectaţi sistemul la o priză de perete diferită.
ˎˎInstalaţi un filtru de zgomot (nefurnizat) la cablul de
alimentare CA.
Telecomanda nu funcţionează.
ˎˎÎndepărtaţi toate obstacolele dintre telecomandă
şi senzorul pentru telecomandă de pe unitate şi
îndepărtaţi unitatea de lumini fluorescente.
ˎˎÎndreptaţi telecomanda înspre senzorul pentru
telecomandă de pe unitate.
ˎˎAduceţi telecomanda mai aproape de sistem.
Indicatorul STANDBY rămâne aprins după
deconectarea cablului de alimentare CA.
ˎˎEste posibil ca indicatorul STANDBY să nu se stingă
imediat după deconectarea cablului de alimentare
CA. Indicatorul se va stinge după circa 40 de secunde.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Player CD/MP3
Sunetul sare sau discul nu este redat.
ˎˎCurăţaţi discul prin ştergere şi puneţi-l la loc.
ˎˎMutaţi sistemul într-un loc ferit de vibraţii (de
exemplu, pe un suport stabil).
ˎˎÎndepărtaţi difuzoarele de sistem sau puneţi-le pe
suporturi separate. La un nivel ridicat al volumului,
vibraţiile difuzoarelor pot face ca sunetul să sară.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
ˎˎReveniţi la modul de redare normală apăsând în mod
repetat PLAY MODE/TUNING MODE până când
dispar „PGM” şi „SHUF”.
Pornirea redării durează mai mult ca de obicei.
ˎˎUrmătoarele discuri pot creşte timpul necesar pentru
începerea redării:
ˋˋun disc înregistrat cu o structură arborescentă
complicată.
ˋˋun disc înregistrat în modul cu sesiuni multiple.
ˋˋun disc care nu a fost finalizat (un disc pe care se pot
adăuga date).
ˋˋun disc care conţine multe foldere.
ˎˎDacă acumulatorul dispozitivului iPod/iPhone este
descărcat complet, este posibil să nu funcţioneze cu
acest sistem. Într-un astfel de caz, reîncărcaţi-l cu un
computer etc., apoi conectaţi-l la sistem.
ˎˎOpriţi orice alte aplicaţii iOS aflate în execuţie pe iPod/
iPhone. Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare
primit împreună cu dispozitivul iPod/iPhone.
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
conectat ferm.
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este actualizat
cu cea mai recentă versiune de software. Dacă nu,
actualizaţi dispozitivul iPod/iPhone înainte de a-l
utiliza împreună cu sistemul.
ˎˎDeoarece funcţionarea sistemului diferă de cea
a dispozitivului iPod/iPhone, nu puteţi comanda
dispozitivul iPod/iPhone utilizând butoanele de pe
telecomandă sau de pe unitate. În acest caz, utilizaţi
butoanele de comandă de pe iPod/iPhone.
Dispozitivul iPod/iPhone nu se încarcă.
ˎˎDacă acumulatorul dispozitivului iPod/iPhone este
descărcat complet, este posibil ca sistemul să nu îl poată
încărca, nici dacă îl conectaţi la sistem. Într-un astfel de
caz, reîncărcaţi-l cu un computer etc., apoi conectaţi-l
la sistem.
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
conectat ferm.
ˎˎPuteţi utiliza sistemul ca încărcător de baterie pentru
iPod/iPhone doar când sistemul este pornit.
Volumul soneriei dispozitivului iPhone nu
se modifică.
ˎˎAjustaţi volumul soneriei de pe iPhone.
Dispozitiv USB
Utilizaţi un dispozitiv USB acceptat?
ˎˎÎn cazul în care conectaţi un dispozitiv USB neacceptat,
pot apărea următoarele probleme. Consultaţi
informaţiile despre dispozitivele USB compatibile pe
site-urile Web cu URL-urile listate în „Redarea unui
fişier de pe dispozitivul USB”.
ˋˋDispozitivul USB nu este recunoscut.
ˋˋNumele fişierelor sau ale folderelor nu sunt afişate
pe sistem.
ˋˋNu este posibilă redarea.
ˋˋSunetul se aude în salturi.
ˋˋSe aude zgomot.
ˋˋSe aude un sunet distorsionat.
Nu se aude sunetul.
ˎˎDispozitivul USB nu este conectat corect. Opriţi
sistemul şi apoi reconectaţi dispozitivul USB.
Se aude zgomot, sunet în salturi sau
distorsionat.
ˎˎOpriţi sistemul şi apoi reconectaţi dispozitivul USB.
ˎˎDatele fişierelor muzicale în sine conţin zgomot sau
sunetul este distorsionat. Este posibil să fi fost introdus
zgomot la crearea datelor muzicale, din cauza stării
computerului. Creaţi din nou datele muzicale.
ˎˎRata de biţi utilizată la codificarea fişierelor a fost
scăzută. Trimiteţi fişiere codificate cu rate de biţi mai
mari pe dispozitivul USB.
Mesajul „Reading” este afişat pentru
o perioadă îndelungată sau durează mult
până începe redarea.
ˎˎProcesul de citire poate dura mai mult în
următoarele cazuri.
ˋˋExistă multe foldere sau fişiere pe dispozitivul USB.
ˋˋStructura de fişiere este extrem de complexă.
ˋˋCapacitatea memoriei este excesivă.
ˋˋMemoria internă este fragmentată.
Afişare eronată
ˎˎTrimiteţi din nou datele muzicale pe dispozitivul USB,
deoarece este posibil ca datele stocate în dispozitivul
USB să fi fost deteriorate.
ˎˎCodurile de caractere ce pot fi afişate de acest sistem
sunt doar numere şi litere. Alte caractere nu sunt
afişate corect.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
ˎˎOpriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB, apoi
porniţi sistemul.
ˎˎConsultaţi informaţiile despre dispozitivele USB
compatibile pe site-urile Web cu URL-urile listate
în „Redarea unui fişier de pe dispozitivul USB”.
ˎˎDispozitivul USB nu funcţionează corespunzător.
Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului
USB cu privire la soluţionarea acestei probleme.
Nu începe redarea.
ˎˎOpriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB, apoi
porniţi sistemul.
ˎˎConsultaţi informaţiile despre dispozitivele USB
compatibile pe site-urile Web cu URL-urile listate
în „Redarea unui fişier de pe dispozitivul USB”.
ˎˎApăsaţi  pentru a porni redarea.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
ˎˎSetaţi modul de redare la modul de redare normală.
Nu pot fi redate fişiere.
ˎˎFişierul audio nu are extensia „.mp3”, „.wma” sau
„.m4a”.
ˎˎDatele nu sunt stocate în format MP3/WMA/AAC.
ˎˎDispozitivele de stocare USB formatate cu alte sisteme
de fişiere decât FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate.*
ˎˎDacă utilizaţi un dispozitiv de stocare USB partiţionat,
pot fi redate doar fişierele de pe prima partiţie.
ˎˎFişierele criptate sau protejate cu parole etc. nu pot
fi redate.
*Acest sistem acceptă FAT16 şi FAT32, însă este posibil ca unele
dispozitive de stocare USB să nu suporte toate aceste sisteme FAT.
Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare al fiecărui dispozitiv
de stocare USB sau contactaţi producătorul.
Tuner
Bâzâit sau zgomot puternic sau nu se pot
recepţiona posturi. (Pe afişaj clipeşte „TUNED”
sau „STEREO”.)
ˎˎConectaţi antena în mod corespunzător.
ˎˎGăsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure o recepţie
bună şi apoi aranjaţi din nou antena.
ˎˎŢineţi antenele departe de cablurile difuzoarelor şi
de cablul de alimentare CA pentru a evita preluarea
de zgomot.
ˎˎOpriţi echipamentele electrice din apropiere.
Postul de radio DAB/DAB + nu se recepţionează
în mod corespunzător (doar CMT‑G1BiP).
ˎˎVerificaţi toate conexiunile antenei, apoi efectuaţi
procedura de scanare automată DAB (consultaţi
„Recepţionarea unui post de radio DAB/DAB+”).
ˎˎEste posibil ca serviciul DAB/DAB+ curent să nu
fie disponibil. Apăsaţi +/ pentru a selecta un
serviciu diferit.
ˎˎDacă v-aţi mutat în altă zonă, este posibil ca unele
servicii/frecvenţe să se modificat şi să nu puteţi acorda
difuzarea obişnuită. Efectuaţi procedura de Scanare
automată DAB pentru a înregistra din nou conţinutul
difuzării. (Efectuarea acestei proceduri şterge toate
presetările stocate anterior.)
Difuzarea DAB/DAB+ a fost întreruptă
(doar CMT-G1BiP)
ˎˎSchimbaţi amplasarea sistemului sau ajustaţi
orientarea antenei, pentru a creşte valoarea indicată
pentru calitatea semnalului. Consultaţi „Modificarea
afişajului” pentru detalii suplimentare despre calitatea
semnalului.
Pentru a modifica intervalul de acord
pentru AM
Intervalul de acord AM este presetat din fabrică la 9 kHz
(sau la 10 kHz pentru anumite zone; această funcţie nu
este disponibilă pe modelul pentru Europa).
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a modifica
intervalul de acord pentru AM.
1 Acordaţi orice post AM şi apoi opriţi sistemul.
2 Apăsaţi  în timp ce ţineţi apăsat pe TUNING +.
Toate posturile AM presetate sunt şterse.
Pentru a reiniţializa intervalul la presetarea din fabrică,
repetaţi procedura de mai sus.
Pentru a reiniţializa sistemul la setările
din fabrică
Dacă sistemul nu funcţionează în mod corespunzător,
reiniţializaţi sistemul la setările din fabrică.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a reiniţializa
unitatea la setările implicite din fabrică.
1 Deconectaţi şi reconectaţi cablul de alimentare CA
şi apoi porniţi sistemul.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe  and  de pe unitate
timp de cel puţin două secunde, până apare „RESET”.
Toate setările configurate de către utilizator, precum
posturi de radio presetate, cronometru şi ceas
sunt şterse.
Pentru a dezactiva funcţia de Standby
automat
Acest sistem este prevăzut cu o funcţie de Standby
automat. Cu această funcţie, sistemul intră automat în
modul Standby după circa 30 de minute, atunci când
nu primeşte nicio comandă şi nu există semnal audio
de ieşire.
În mod implicit, funcţia de Standby automat este
activată.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a dezactiva
funcţia de Standby automat.
LOCKED: Tava discului nu se deschide. Contactaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
No Device: Nu este conectat niciun dispozitiv USB sau
dispozitivul USB a fost oprit.
No Disc: Nu există niciun disc în player sau aţi încărcat
un disc ce nu poate fi redat.
No Memory: În dispozitivul USB nu este introdus
niciun suport de memorie. Sau un dispozitiv
neformatat (exFAT etc.) este introdus în
dispozitivul USB.
No Preset (doar DAB/DAB+): Nu există niciun post
presetat memorat.
No Service (doar DAB/DAB+): Nu există nicio difuzare
DAB/DAB+ acceptată în ţara sau în regiunea în care
vă aflaţi.
No Step: Toate pistele programate au fost şterse.
No Text (doar DAB/DAB+): Nu există informaţii text în
serviciul recepţionat.
No Track: Un fişier redabil de pe dispozitivul USB nu
este încărcat în sistem.
Not in Use: Aţi încercat să efectuaţi o operaţie specifică
în condiţii în care operaţia respectivă este interzisă.
Not Supported: Este conectat un dispozitiv USB sau un
iPod neacceptat sau un dispozitiv iPod/iPhone al cărui
acumulator este complet descărcat.
Protect: Aţi încercat să depăşiţi intrarea permisă
a nivelului sunetului în secţiunea de amplificare.
Acest mesaj este afişat împreună cu întreruperea
sunetului, atunci când creşteţi volumul în timpul
redării unui CD cu un nivel al sunetului înregistrării
prea mare sau când redaţi un CD ce conţine semnale
de intrare prea mari.
Reglaţi volumul cu ajutorul VOLUME sau BASS/
TREBLE pentru a dezactiva mesajul. Recomandăm
un nivel al volumului la care sunetul să nu facă
difuzoarele să tremure.
Dacă mesajul „PROTECT” nu dispare, verificaţi
conectarea fermă a cablului difuzorului.
Push STOP!: Aţi apăsat PLAY MODE/TUNING MODE
în timpul redării, în funcţia CD.
Step Full!: Aţi încercat să programaţi mai mult de 25 de
piese sau de fişiere (paşi).
TIME NG!: Orele de început şi de sfârşit ale
Cronometrului de redare sunt setate la aceeaşi oră.
Măsuri de precauţie
Discuri ce POT fi redate de acest sistem
ˎˎCD audio
ˎˎCD-R/CD-RW (date audio/fişiere MP3)
Discuri ce NU POT fi redate de acest sistem
ˎˎCD-ROM
ˎˎSuporturi CD-R/CD-RW diferite de cele înregistrate
în format CD muzical sau în format MP3 conform
ISO9660 Nivel 1/Nivel 2, Joliet
ˎˎSuporturi CD-R/CD-RW înregistrate în mai
multe sesiuni şi care nu au fost finalizate cu
„închiderea sesiunii”
ˎˎSuporturi CD-R/CD-RW cu o calitate slabă
a înregistrării, suporturi CD-R/CD‑RW zgâriate sau
murdare sau suporturi CD‑R/CD-RW înregistrate cu
un dispozitiv de înregistrare care nu este compatibil
ˎˎSuporturi CD-R/CD-RW finalizate incorect
ˎˎDiscuri ce conţin alte fişiere decât fişiere MPEG 1
Audio Layer‑3 (MP3)
ˎˎDiscuri cu forme care nu sunt standard (de exemplu,
inimă, pătrat, stea)
ˎˎDiscuri care au bandă adezivă, hârtie sau abţibilduri
lipite pe ele
ˎˎDiscuri de închiriat sau uzate şi care au ataşate sigilii al
căror lipici depăşeşte zona sigiliului
ˎˎDiscuri care au etichete imprimate cu cerneală
lipicioasă la atingere
Mesaje
CD Over: Aţi ajuns la sfârşitul discului apăsând  în
timpul redării sau al pauzei.
Error: Dispozitivul USB nu a putut fi recunoscut sau este
conectat un dispozitiv necunoscut.
Cu privire la sistemul de difuzoare
Acest sistem de difuzoare nu este ecranat magnetic şi este
posibil ca imaginea de pe televizoarele aflate în apropiere
să fie distorsionată magnetic. Într-o astfel de situaţie,
opriţi televizorul, aşteptaţi între 15 şi 30 de minute şi
porniţi-l din nou.
Dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte, îndepărtaţi difuzoarele
de televizor.
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale, umezită uşor
cu o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi niciun fel
de burete abraziv, praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi
diluanţii, benzina sau alcoolul.
Specificaţii
Unitate principală
SPECIFICAŢII PUTERE AUDIO
PUTEREA EMISĂ ŞI DISTORSIUNEA ARMONICĂ TOTALĂ:
(Doar modelul pentru Statele Unite)
Cu sarcini de 6 ohmi, pe ambele canale, de la 120 la 10.000 Hz; putere RMS
minimă 50 waţi pe canal, maximum 10% distorsiune armonică totală de la
250 mW la puterea nominală.
Secţiunea amplificator
Model pentru Europa:
Putere produsă DIN (nominală): 40 waţi + 40 waţi (6 ohmi la 1 kHz, DIN)
Putere produsă RMS continuă (de referinţă): 50 waţi + 50 waţi (6 ohmi la
1 kHz, 10% THD)
Putere muzicală produsă (de referinţă): 60 waţi + 60 waţi (6 ohmi la 1 kHz,
10% THD)
Alte modele:
Putere produsă DIN (nominală): 40 waţi + 40 waţi (6 ohmi la 1 kHz, DIN)
Putere produsă RMS continuă (de referinţă): 50 waţi + 50 waţi (6 ohmi la
1 kHz, 10% THD)
Intrare
AUDIO IN (mufă stereo mini): Sensibilitate 700 mV, impedanţă 47 kiloohmi
Ieşiri
SPEAKERS: Acceptă impedanţă de 6 până la 16 ohmi
Sistem: Sistem audio compact disc şi digital
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de 44,6 µW
*Acest randament reprezintă valoarea măsurată la o distanţă de 200 mm
de suprafaţa lentilelor obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu
o deschidere de 7 mm.
Frecvenţă de răspuns: 20 Hz  20 kHz
Raport semnal/zgomot: Peste 90 dB
Interval dinamic: Peste 90 dB
Secţiunea tuner
Secţiunea tuner AM:
Interval de frecvenţă:
Model pentru Europa:
531 kHz — 1.602 kHz (cu interval de acordare de 9 kHz)
Alte modele:
530 kHz — 1.710 kHz (cu interval de acordare de 10 kHz)
531 kHz — 1.710 kHz (cu interval de acordare de 9 kHz)
Antenă: Antenă cadru pentru AM
Frecvenţă intermediară: 400 kHz
Secţiunea tuner FM:
Tuner FM stereo, FM superheterodin
Interval de frecvenţă:
87,5 MHz — 108,0 MHz (paşi de 50 kHz)
Antenă: Antenă cu fir pentru FM
Borne antenă: 75 ohmi, neechilibrate
Frecvenţă intermediară: 200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
Secţiunea tuner DAB/DAB+ (doar CMT‑G1BiP)
Tuner FM stereo, DAB/FM superheterodin
Interval frecvenţă*
Banda III: 174,928 (5A) MHz — 239,200 (13F) MHz
*Pentru detalii, consultaţi „Tabelul cu frecvenţe DAB/DAB+” de mai jos.
Antenă: Antenă cu fir pentru DAB
Bornă antenă: 75 ohmi, conector F
Tabel cu frecvenţe DAB/DAB+ (Banda III)
Frecvenţă
Etichetă
5A
209,936 MHz
10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
Cu privire la siguranţă
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
ˎˎDeconectaţi complet cablul de alimentare CA (de la
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Note cu privire la discuri
ˎˎÎnainte de redare, curăţaţi discul prin ştergere cu
o cârpă, de la centru către margine.
ˎˎNu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum benzină,
diluanţi, produse de curăţare din comerţ sau spray
antistatic pentru curăţarea discurilor de vinil.
ˎˎNu expuneţi discurile la lumina directă a soarelui,
la surse de căldură, precum suflantele de aer cald,
şi nu le lăsaţi în maşina parcată în bătaia soarelui.
ˎˎNu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată şi nici în
locaţii extrem de calde, reci, cu praf, murdare, umede
sau fără ventilaţie adecvată, sau în care sistemul ar fi
supus vibraţiilor, luminii directe a soarelui sau unei
lumini puternice.
ˎˎAveţi grijă atunci când amplasaţi unitatea sau
difuzoarele pe suprafeţe tratate special (de exemplu,
cu ceară, ulei, lustruite), deoarece suprafaţa se poate
păta sau decolora.
ˎˎDacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată,
sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze condens pe
lentilele din interiorul playerului CD şi sistemul să se
defecteze. În această situaţie, scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit timp de aproximativ o oră, până ce se
evaporează umezeala.
* Pe acest sistem, frecvenţele sunt afişate cu două zecimale.
Secţiunea iPod/iPhone
Modele de iPod/iPhone compatibile:
ˋˋiPod touch 4th generation
ˋˋiPod touch 3rd generation
ˋˋiPod touch 2nd generation
ˋˋiPod touch 1st generation
ˋˋiPod nano 6th generation
ˋˋiPod nano 5th generation (video camera)
ˋˋiPod nano 4th generation (video)
ˋˋiPod nano 3rd generation (video)
ˋˋiPod nano 2nd generation (aluminum)
ˋˋiPod classic
ˋˋiPhone 4
ˋˋiPhone 3G
ˋˋiPhone 3GS
ˋˋiPhone
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă că un accesoriu electronic
a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor de performanţă Apple a fost certificată
de către dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv şi nici pentru conformarea acestuia cu standardele de
siguranţă şi de reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu iPod
sau iPhone poate afecta performanţa în regim de funcţionare fără fir.
Secţiunea USB
Sistem de difuzoare: Sistem de difuzoare cu două căi, reflex bas
Unităţi difuzor:
Woofer 130 mm, tip conic
Tweeter 25 mm, tip cupolă moale
Impedanţă nominală: 6 ohmi
Dimensiuni (L/Î/A):
Aprox. 160 mm × 270 mm × 252 mm
Masă: Aprox. 3,8 kg net per difuzor
Generalităţi
Necesar de putere:
230 V CA, 50/60 Hz
Putere consumată: 50 waţi
Dimensiuni (L/Î/A) (fără difuzoare):
Aprox. 220 mm × 133 mm × 335 mm
Masă (fără difuzoare): Aprox. 5,3 kg
Accesorii furnizate: Telecomandă (1), Baterii R03 (mărimea AAA) (2), Cablu
de alimentare CA (1), Antenă cu fir FM (1), Antenă cadru pentru AM (1),
Antenă cu fir pentru DAB (1) (doar CMT‑G1BiP), Cabluri difuzoare (2),
Plăcuţe difuzoare (8)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Curăţarea carcasei
Etichetă
Cu privire la amplasare
(FM/AM/DAB), chiar dacă aţi activat-o.
ˎˎEste posibil ca sistemul să nu intre automat în modul Standby în
următoarele cazuri:
ˋˋîn timp ce este detectat un semnal audio.
ˋˋîn timpul redării de piese sau de fişiere audio.
ˋˋîn timp ce Cronometrul de redare sau Cronometrul pentru repaus
presetat este activat.
întrerupere la un volum ridicat, deoarece este posibil
ca aceasta să fie fierbinte.
ˎˎNu blocaţi orificiile de ventilare.
174,928 MHz
Note
sistemul să intre în modul Standby.
şi nu reprezintă motiv de alarmare.
ˎˎNu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost utilizat fără
Frecvenţă
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe  în timp ce sistemul
este pornit de cel puţin două secunde, până apare
„AUTO STBY OFF”.
Pentru a activa funcţia, repetaţi procedura până când
apare „AUTO STBY ON”.
ˎˎFuncţia de Standby automat este nevalidă pentru funcţia tunerului
Difuzor
Secţiunea player CD
reţea) de la priza de perete (reţea) dacă nu îl veţi utiliza
o perioadă mai lungă de timp. Întotdeauna prindeţi
de ştecăr atunci când deconectaţi unitatea. Nu trageţi
niciodată de cablu.
ˎˎDacă în sistem ajung obiecte solide sau lichide,
deconectaţi sistemul de la priză şi dispuneţi verificarea
lui de către personal calificat, înainte de a îl utiliza
din nou.
ˎˎCablul de alimentare CA poate fi înlocuit doar de un
centru de service autorizat.
ˎˎ„AUTO STBY” apare pe afişaj timp de două minute înainte ca
Cu privire la încălzire
ˎˎÎncălzirea unităţii în timpul funcţionării este normală
Rată de biţi acceptată:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Frecvenţe de eşantionare:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB): Tip A, curent maxim 1A
Port
ˎˎPutere consumată în standby: 0,5 W
Download PDF

advertising