Sony | CMT-GS10 | Sony CMT-GS10 Instrucţiuni de utilizare

Microsistem de
componente Hi-Fi
Manual de instrucþiuni
CMT-GS10
© 2007 Sony Corporation
1
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile ºi
ºocurile electrice, nu expuneþi
aparatul la ploaie ºi la umezealã.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiþi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu
faþa de masã, cu draperii etc. Nu aºezaþi
lumânãri aprinse pe aparat.
Pentru a preveni incendiile ºi electrocutãrile
nu puneþi pe aparat recipiente ce conþin
lichide (cum ar fi vazele cu apã).
Conectaþi aparatul la o prizã de perete uºor
accesibilã. În cazul în care constataþi un
comportament anormal, decuplaþi imediat
ºtecãrul de la priza de perete.
Nu instalaþi aparatul în spaþii închise, cum
ar fi o bibliotecã sau un dulap.
Atenþie
Folosirea de instrumente optice împreunã
cu acest aparat poate dãuna vederii.
Cu excepþia clienþilor din Statele
Unite ºi din Canada
Aparatul este clasificat
ca produs din CLASA 1
LASER.
Aceastã etichetã se aflã
în partea din spate a
aparatului, spre exterior.
Tehnologie de codare audio MPEG Layer-3
ºi patente sub licenþã de la Fraunhofer IIS ºi
Thomson.
Dezafectarea echipamentelor electrice ºi
electronice vechi
(Valabil în Uniunea
Europeanã
ºi
în
celelalte state cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele
de colectare destinate reciclãrii echipamentelor electrice ºi electronice. Dezafectând în
mod corect acest produs, veþi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinþe negative
asupra mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvatã a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodatã la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vã
rugãm consultaþi biroul local, serviciul de
preluare a deºeurilor sau magazinul de unde
aþi achiziþionat produsul.
Accesoriu pentru care este valabil :
telecomanda
Note legate de DualDiscs
Un DualDisc este un disc cu douã feþe care
conþine material înregistrat DVD pe o parte,
iar pe cealaltã are material audio. Cum însã
partea cu materialul audio nu corespunde
standardului Compact Disc (CD), nu este
garantatã redarea cu acest produs.
Codarea discurilor de muzicã
folosind
tehnologii
de
protejare a drepturilor de autor
Acest produs este destinat redãrii discurilor
care corespund standardului Compact Disc
(CD). În ultima vreme, unele case de discuri
au comercializat diverse discuri cu muzicã
codate folosind tehnologii de protejare a
drepturilor de autor. Vã rugãm sã þineþi seama
cã printre acestea existã unele care nu
respectã standardul CD, fiind posibil sã nu
poatã fi redate de acest aparat.
2
#)
Uni (negru /
Uni (roºu /
3)
Boxa din
stânga
Conectarea în siguranþã a sistemului
Priza de perete
Boxa din dreapta
Antenã circularã AM
Cablu de antenã FM
(Întindeþi-o orizontal)
Boxe
Introduceþi numai porþiunea
dezizolatã a cablului în mufã
Alimentare
Pentru modelele care au selector de tensiune, puneþi
comutatorul VOLTAGE SELECTOR în poziþia corespunzãtoare
tensiunii din reþeaua localã. Conectaþi cablul de alimentare la o
prizã de perete. Dacã ºtecãrul nu se potriveºte la priza de perete,
detaºaþi adaptorul furnizat (numai în cazul modelelor care sunt
echipate cu un astfel de adaptor.)
Antene
Gãsiþi un loc ºi o orientare care sã asigure o bunã recepþie, apoi
reglaþi antena. Menþineþi antenele la distanþã de cablurile pentru
boxe ºi de cel de alimentare pentru a evita apariþia zgomotului.
3
Operaþii de bazã
Înainte de a folosi sistemul
Pentru a folosi telecomanda
Glisaþi ºi detaºaþi capacul compartimentului
pentru baterii qj ºi introduceþi în telecomandã douã baterii R6 (mãrimea AA) -furnizatecu partea E înainte, respecând polaritatea
aºa cum este indicat în continuare.
Note relativ la utilizarea telecomenzii
• În condiþiile unei utilizãri normale, bateriile
ar trebui sã dureze circa ºase luni.
• Nu folosiþi o baterie nouã ºi una veche, ºi
nici nu utilizaþi simultan feluri diferite de
baterii.
• Dacã nu folosiþi telecomanda o perioadã
îndelungatã de timp, scoateþi bateriile din
ea pentru a preveni posibila deteriorare
datoratã scurgerii lichidului coroziv din
acestea.
Potrivirea ceasului
1 Porniþi sistemul.
Apãsaþi ]/1 (pornit/stare de aºteptare) 1.
2 Selectaþi modul de reglare a ceasului.
Apãsaþi CLOCK / TIMER SET qg la
telecomandã. Dacã modul curent apare
pe ecran, apãsaþi în mod repetat ./
> qd la telecomandã pentru a selecta
“CLOCK”, dupã care apãsaþi ENTER qh
la telecomandã.
3 Reglaþi indicaþia temporalã.
Suporturi pentru boxe
Ataºaþi suporturile furnizate în partea de jos
a boxelor, pentru a evita alunecarea acestora.
4
Apãsaþi în mod repetat ./> qd la
telecomandã pentru a stabili ora, apoi
apãsaþi ENTER qh la telecomandã.
Folosiþi aceeaºi operaþie pentru a stabili
minutele.
Reglajul ceasului este anulat dacã
decuplaþi cablul de alimentare de la prizã
sau dacã are loc o panã de curent.
Pentru afiºarea indicaþiei ceasului când
sistemul este oprit, apãsaþi DISPLAY 4.
Indicaþia temporalã este afiºatã 8 sec.
Alegerea unei surse de
muzicã
Apãsaþi urmãtoarele butoane (sau apãsaþi
în mod repetat butonul FUNCTION 6 la
telecomandã).
Pentru a
selecta
Apãsaþi
CD
CD 6 la telecomandã.
Tuner
TUNER/BAND 6.
Redarea unui disc CD / MP3
1 Selectaþi funcþia CD.
Apãsaþi CD la telecomandã (sau butonul
FUNCTION al telecomenzii) 6.
2 Aºezaþi un disc.
Apãsaþi butonul Z (deschis/închis) 8
al aparatului ºi introduceþi un disc, cu
eticheta în sus, în compartimentul pentru
discuri.
O componentã
AUDIO IN 6.
(conectatã printr-un cablu audio)
Ajustarea sonorului
Pentru a regla volumul sonor
Apãsaþi butoaneleVOLUME +/– ale
telecomenzii (sau rotiþi butonul VOLUME al
aparatului) 9.
Pentru a adãuga un efect sonor
Pentru
Apãsaþi
A genera un sunet mai
dinamic (Dynamic Sound
Generator X-tra)
DSGX qs la
aparat.
A ajusta efectul
sonor
EQ qs.
Pentru a închide compartimentul pentru
discuri, apãsaþi butonul Z (deschis/
închis) 8 al aparatului.
Nu forþaþi închiderea compartimentului
pentru discuri cu mâna, deoarece se
poate deteriora aparatul.
3 Porniþi redarea.
Apãsaþi N (redare) (sau butonul CD
u -redare/pauzã- al aparatului) 6.
Pentru
Apãsaþi
A fi fãcutã
o pauzã
de redare
X (pauzã) la telecomandã
(sau CD u al aparatului)
6. Pentru a fi reluatã redarea, apãsaþi din nou acest
buton.
A opri redarea x (stop) qf.
A selecta un
director de pe
un disc MP3
A selecta o
pistã sau un
fiºier
+/– 7.
./> (înapoi/înainte)
la telecomandã (l/
L la aparat) qd.
continuare
5
Operaþii de bazã (continuare)
Pentru
Apãsaþi
A gãsi un
punct pe o
pistã sau
un fiºier
Þineþi apãsat m/M
(derulare/rulare rapidã
înainte) qd în cursul redãrii
ºi eliberaþi-l în punctul
dorit.
A selecta
redarea
repetitivã
REPEAT 5 la telecomandã, de mai multe ori, pânã
ce este afiºatã una dintre
indicaþiile “REP” sau
“REP1”.
Pentru a schimba modul de
redare
Apãsaþi în mod repetat butonul PLAY MODE
5 cât timp player-ul este oprit. Puteþi selecta
redarea obiºnuitã (“ ” pentru toate fiºierele
MP3 din directorul de pe disc), redarea
aleatoare (“SHUF” sau “ SHUF*”) sau
readarea unui program (“PGM”).
* Când este redat un disc CD-DA, redarea
(SHUF) efectueazã aceleaºi operaþii
ca redarea obiºnuitã (aleatoare).
Note relativ la redarea repetitivã
• Toate pistele sau fiºierele de pe disc sunt
redate în mod repetat, de cel mult cinci
ori.
• “REP1” indicã faptul cã o singurã pistã
sau un singur fiºier va fi repetat pânã ce
este opritã redarea.
Note relativ la redarea discurilor MP3
• Nu stocaþi alte tipuri de piste sau de fiºiere
sau directoare inutile pe un disc care
conþine fiºiere MP3.
• Directoarele care nu conþin fiºiere MP3
sunt omise.
• Fiºierele MP3 sunt redate în ordinea în
care sunt înregistrate pe disc.
• Sistemul poate reda numai fiºierele MP3
care au extensia “.MP3”.
• Dacã pe disc existã fiºiere care au extensia
“.MP3”, dar care nu sunt fiºiere MP3,
aparatul poate produce zgomot sau pot
apãrea disfuncþionalitãþi.
6
• Numãrul maxim de :
– directoare este 150 (inclusiv directorul
rãdãcinã),
– fiºiere MP3 este 255,
– fiºiere MP3 ºi directoare care pot fi
conþinute pe acelaºi disc este 256,
– nivelul de imbricare pentru directoare
(structura arborelui) este 8.
• Nu poate fi garantatã compatibilitatea cu
toate aplicaþiile software de codare/
inscripþionare, cu orice dispozitiv de
înregistrare sau cu oricare suport media.
Discurile MP3 incompatibile pot conduce
la apariþia zgomotului sau la întruperea
audiþiei, fiind totodatã posibil sã nu fie
redate deloc.
Note relativ la redarea discurilor cu
sesiuni multiple
• Daca un disc începe cu o sesiune CD-DA
(sau MP3), este recunoscut ca disc CDDA (respectiv MP3) ºi restul sesiunilor
nu vor fi redate.
• Un disc cu un format CD mixt este
recunoscut ca disc CD-DA (audio).
Ascultarea radioului
Modificarea afiºajului
1 Selectaþi “FM” sau “AM”.
Pentru
Apãsaþi
2
A modifica
informaþii
afiºate1)
în mod repetat DISPLAY
4 când sistemul este
pornit.
Apãsaþi în mod repetat TUNER/BAND
6.
Selectaþi modul de realizare a
acordului.
Apãsaþi de mai multe ori butonul TUNING
MODE 5 pânã ce apare indicaþia
“AUTO”.
3 Depistaþi postul de radio dorit.
Apãsaþi +/– la telecomandã (sau
TUNING + sau – la aparat) qd .
Parcurgerea frecvenþelor se opreºte
automat când este gãsit un post de radio,
apoi sunt afiºate indicaþiile “TUNED” ºi
“STEREO” (numai în cazul programelor
stereo).
A consulta
DISPLAY 4 când
indicaþia
sistemul este oprit 2) .
ceasului când Indicaþia temporalã este
sistemul este afiºatã timp de 8 secunde.
oprit.
1)
Spre exemplu, puteþi vizualiza informa-þiile de
pe un disc CD/MP3, cum ar fi numãrul pistei
sau al fiºierului în cursul redãrii obiºnuite sau
durata totalã de redare când player-ul este
oprit.
2)
Indicatorul STANDBY 2 al aparatului, devine
luminos când sistemul este oprit.
Note legate de afiºarea informaþiilor
Pentru a opri baleierea
automatã a frecvenþelor
Apãsaþi x (STOP) qf.
Pentru a recepþiona un post de
radio cu semnal slab
Dacã nu este afiºatã indicaþia “TUNED” ºi
parcurgerea programelor nu se opreºte,
apãsaþi TUNING MODE 5 în mod repetat
pânã ce apare indicaþia “MANUAL”, apoi
apãsaþi de mai multe ori butonul +/– al
telecomenzii (sau butonul TUNING + sau –
al aparatului) qd pentru a depista postul de
radio dorit.
Pentru a reduce zgomotul
static în cazul unui post de
radio FM stereo cu semnal slab
Apãsaþi FM MODE 5 la telecomandã pânã
ce este afiºatã interfaþa “MONO” pentru ca
recepþia stereo sã fie opritã.
• Nu sunt afiºate urmãtoarele :
– durata totalã de redare pentru un disc
CD-DA, în funcþie de modul de redare,
– durata totalã de redare pentru un disc
MP3,
– durata rãmasã de redare pentru o pistã
ºi pentru un fiºier MP3.
• Nu sunt corect afiºate urmãtoarele
informaþii :
– durata de redare scursã pentru un fiºier
MP3 codat folosind o vitezã de transfer
variabilã (VBR),
– denumirea directorului sau fiºierului care
nu corespunde vreunuia dintre
urmãtoarele standarde : ISO9660, Level
1, Level 2 sau Joliet -în format extins.
• Sunt afiºate urmãtoarele :
– informaþiile legate de marcajul ID3 pentru
fiºierele MP3 când sunt utilizate
versiunea 1 ºi 2 pentru ID3,
– pânã la 15 caractere ale informaþiilor
marcajului ID3 folosind majuscule (de
la A la Z), numere (de la 0 la 9) ºi
simboluri (‘ < > * + , – / @ [ ] _ ).
continuare
7
Operaþii de bazã (continuare)
Alte operaþii
Utilizarea de componente
audio opþionale
Pentru a
opþionale
conecta
cãºti
1 Apãsaþi CD 6 pentru a selecta funcþia
Conectaþi cãºtile la mufa PHONES qa a
aparatului.
Pentru
a
conecta
componentã opþionalã
Crearea propriului CD care
sã conþinã un program
(Redarea unui program)
CD.
o
Conectaþi componentele care reprezintã
surse audio suplimentare la mufa AUDIO
IN 0 a aparatului folosind un cablu audio
analogic (care nu este furnizat). Reduceþi
volumul sonor de la aparat, apoi selectaþi
funcþia AUDIO IN.
2
Când player-ul este oprit, apãsaþi
PLAY MODE 5 de mai multe ori
pânã ce apare indicaþia “PGM”.
3 Apãsaþi în mod repetat ./> (sau
l/L la aparat) qdpânã ce apare
numãrul pistei sau fiºierului dorit.
Când sunt incluse în program fiºiere
MP3, apãsaþi +/– 7 de mai multe ori
pentru a selecta directorul dorit, apoi
selectaþi fiºierul care vã intereseazã.
Numãrul pistei sau
fiºierului selectat
4 Apãsaþi ENTER qh pentru a adãuga
pista sau fiºierul la program.
5 Repetaþi paºii 3 ºi 4 pentru a include
în program alte piste ºi fiºiere, pânã
ce se atinge un numãr total de 15
piste sau fiºiere.
6 Pentru a reda programul alcãtuit din
piste ºi fiºiere, apãsaþi N (sau CD
u la aparat) 6.
Programul rãmâne disponibil pânã ce
deschideþi compartimentul pentru discuri.
Pentru redarea încã o datã a aceluiaºi program, selectaþi funcþia CD ºi apãsaþi N
(sau CD u la aparat) 6.
8
Pentru a renunþa la redarea
unui program
Când player-ul este oprit, apãsaþi de mai
multe ori PLAY MODE 5 pânã ce “PGM”
dispare.
Pentru a ºterge ultima pistã
sau ultimul fiºier din program
Fixarea posturilor de radio
Puteþi sã fixaþi în memorie posturile
dumneavoastrã de radio preferate ºi sã le
regãsiþi apoi, rapid, selectând numãrul
alocat.
Folosiþi butoanele telecomenzii pentru a fixa
numere posturilor de radio.
Apãsaþi CLEAR qk la telecomandã câtã
vreme player-ul este oprit.
1
Pentru a vizualiza informaþiile
legate de program, cum ar fi
numãrul total de piste incluse
în program
2 Apãsaþi TUNER MEMORY 5.
Depistaþi postul de radio dorit
(consultaþi “Ascultarea radioului”).
Numãrul alocat
Apãsaþi DISPLAY 4 de mai multe ori.
3 Apãsaþi +/– (sau TUNING + sau –) qd
în mod repetat pentru a selecta
numãrul alocat dorit.
Dacã un alt post de radio are deja alocat
numãrul selectat, respectivul post va fi
înlocuit de cel nou.
4 Apãsaþi ENTER qh.
5 Repetaþi paºii de la 1 la 4 pentru a
fixa în memorie ºi alte posturi de
radio.
Puteþi fixa pânã la 20 de posturi FM ºi
pânã la 10 posturi AM. Posturile fixate
sunt reþinute aproximativ o jumãtate de
zi chiar dacã decuplaþi cablul de
alimentare sau dacã intervine o panã de
curent.
6 Pentru a gãsi un post de radio fixat în
memorie, apãsaþi de mai multe ori
TUNING MODE 5 pânã ce este
afiºatã indicaþia “PRESET”, apoi
apãsaþi în mod repetat +/– (sau
TUNING + sau – de la aparat) qd
pentru a selecta numãrul alocat dorit.
9
Alte operaþii (continuare)
Utilizarea cronometrelor
Sistemul beneficiazã de fouã funcþii de
cronometrare. Dacã le folosiþi pe ambele, are
prioritate funcþia “Sleep Timer”
(Cronometrul de oprire automatã).
Sleep Timer (cronometrul de
oprire automatã) :
Aveþi posibilitatea de a adormi pe un fond
muzical. Aceastã funcþie acþioneazã chiar
dacã nu este potrivit ceasul.
Apãsaþi SLEEP ql de mai multe ori. Dacã
selectaþi “AUTO”, sistemul se opreºte
automat dupã ce se încheie redarea discului
curent sau dupã 100 de minute.
Play Timer (cronometrul de
trezire) :
Aveþi posibilitatea de a vã trezi fie cu redarea
unui CD, fie la un anumit moment.
Folosiþi butoanele telecomenzii pentru a
acþiona cronometrul de trezire. Verificaþi în
prealabil dacã aþi potrivit ceasul.
1 Pregãtiþi sursa sonorã.
Pregãtiþi sursa sonorã, apoi apãsaþi
VOLUME +/– 9 pentru a ajusta volumul
sonor.
Pentru a începe de la o anumitã pistã de
pe CD sau de la un anumit fiºier MP3,
creaþi propriul program.
2 Apãsaþi CLOCK/TIMER SET qg.
3 Apãsaþi de mai multe ori ./>
qd pentru a selecta “PLAY”, dupã
care apãsaþi ENTER qh.
Apare indicaþia “ON TIMER” ºi indicaþia
orei clipeºte.
4 Stabiliþi ora la care sã înceapã redarea.
Apãsaþi de mai multe ori ./>
qd pentru a stabili ora, apoi apãsaþi
ENTER qh.
Indicaþia minutelor este afiºatã
intermitent. Folosiþi procedura de mai
sus pentru a stabili numãrul de minute.
10
5 Folosiþi procedura de la pasul 4 pentru
a stabili ora la care redarea sã
înceteze.
6 Selectaþi sursa sonorã.
Apãsaþi de mai multe ori ./> qd
pentru a stabili ora, apoi apãsaþi ENTER
qh. Afiºajul prezintã reglajele cronometrului.
7 Apãsaþi [/1 1 pentru a opri sistemul.
Dacã la momentul stabilit sistemul este
pornit, redarea corespunzãtoare Cronometrului de trezire (Play Timer) nu va
începe.
Pentru a activa sau a verifica
din nou cronometrul
Apãsaþi CLOCK/TIMER SELECT qg, apãsaþi de mai multe ori ./> qd pânã ce
apare indicaþia “PLAY”, apoi apãsaþi ENTER
qh.
Pentru a anula cronometrul
Repetaþi aceeaºi procedurã de mai sus pânã
ce apare indicaþia “OFF”, apoi apãsaþi
ENTER qh.
Pentru a modifica reglajul
Reluaþi de la pasul 1.
Observaþie
• Reglajul Play Timer rãmâne valabil câtã
vreme nu este anulat manual.
Soluþionarea defecþiunilor
1 Mai întâi verificaþi dacã sunt corect ºi
2 Gãsiþi problema consultând lista
Existã un zgomot sau un fâºâit
puternic.
b Deplasaþi sistemul mai departe de sursa
de zgomot.
b Conectaþi sistemul la altã prizã de perete.
b Instalaþi un filtru de zgomot (disponibil
separat) la cablul de alimentare.
Când indicatorul STANDBY
clipeºte
Nu funcþioneazã telecomanda.
b Îndepãrtaþi eventualele obstacole dintre
telecomandã ºi senzorul destinat acesteia
3 situat pe aparat. Aºezaþi aparatul la
distanþã de sursele de luminã
fluorescentã.
b Îndreptaþi telecomanda spre senzorul
sistemului.
b Apropiaþi telecomanda de sistem.
ferm conectate cablul de alimentare
ºi cele ale boxelor.
urmãtoare ºi acþionaþi aºa cum este
indicat.
Dacã problema respectivã continuã sã existe
chiar ºi dupã ce aþi încercat soluþiile
sugerate, consultaþi cel mai apropiat dealer
Sony.
Deconectaþi imediat cablul de alimentare
de la reþea ºi verificaþi dacã :
• În cazul în care sistemul dumneavoastrã
beneficiazã de un selector de tensiune,
este acesta pus în poziþia corectã ?
Dupã ce indicatorul STANDBY al
aparatului înceteazã a mai clipi, conectaþi
din nou cablul de alimentare ºi porniþi
sistemul. Dacã problema persistã,
consultaþi cel mai apropiat dealer Sony.
Generale
Sistemul se opreºte în mod neasteptat
în cursul funcþionãrii.
b Sunt cablurile + ºi – ale boxelor în
scurtcircuit ? Verificaþi dacã aceste cabluri
sunt corect conectate.
Nu se aude sonorul.
b Sunt cablurile + ºi – ale boxelor în
scurtcircuit ?
b Conectaþi numai boxele furnizate.
b Nu obstrucþionaþi fantele de aerisire ale
aparatului.
Sonorul provine de la un singur
canal sau volumul celui din stânga ºi
a celui din dreapta nu sunt
echilibrate.
b Aºezaþi boxele cât mai simetric posibil.
b Conectaþi numai boxele furnizate.
Player CD/MP3
Sonorul prezintã omisiuni sau discul
nu este redat.
b ªtergeþi discul pentru a-l curãþa, apoi
introduceþi-l din nou în aparat.
b Deplasaþi sistemul într-un alt loc, ferit de
vibraþii (spre exemplu, pe un suport
stabil).
b Deplasaþi boxele la distanþã mai mare de
sistem sau aºezaþi-le pe suporturi separate. La volum ridicat, boxele vibreazã ºi
pot cauza omisiuni ale sunetului.
Redarea nu începe de la prima pistã.
b Reveniþi în modul de redare obiºnuitã
(Normal Play) apãsând de mai multe ori
butonul PLAY MODE 5 pânã ce dispar
ambele indicaþii “PGM” ºi “SHUF”.
Începerea redãrii dureazã mai mult
timp decât în mod obiºnuit
b În cazul urmãtoarelor tipuri de discuri,
poate trece mai multã vreme pânã ce
începe redarea :
– un disc înregistrat cu o structurã
arborescentã complicatã,
– un disc înregistrat multisesiune,
– un disc care nu a fost finalizat (un disc
pe care se mai pot adãuga date),
– un disc care conþine multe directoare.
11
Soluþionarea defecþiunilor (continuare)
Compartimentul pentru CD-uri nu se
deschide ºi este afiºat mesajul
“LOCKED” (blocat)
b Consultaþi cel mai apropiat dealer Sony
sau un service Sony autorizat.
Tuner
Se aude un zgomot ori un bâzâit
puternic sau posturile de radio nu pot
fi recepþionate. (Indicaþiile “TUNED”
sau “STEREO” clipesc pe ecran).
b Conectaþi corect antena.
b Alegeþi un loc ºi o orientare care sã asigure
o buna recepþie, apoi potriviþi din nou
antena.
b Menþineþi antena cât mai departe posibil
de cablurile pentru boxe ºi de cel de
alimentare pentru a evita culegerea
zgomotului.
b Încercaþi sã opriþi echipamentele electrice
din jur.
Pentru a schimba intervalul de
acord AM
Intervalul de acord AM este stabilit din
fabricã la valoarea de 9 kHz, respectiv de
10 kHz (în cazul anumitor regiuni, aceastã
funcþie nu este disponibilã pentru modelele
destinate Europei ºi Rusiei.)
Folosiþi butoanele aparatului pentru a
modifica intervalul de acord AM.
Pentru a ameliora recepþia
radio
Opriþi alimentarea player-ului CD utilizând
funcþia de gestionare a energiei CD. În mod
implicit, alimentarea CD este pornitã.
1
Apãsaþi CD (sau apãsaþi în mod
repetat FUNCTION) 6 pentru a
selecta funcþia CD.
2 Apãsaþi ]/1 1 pentru a opri sistemul.
3 Dupã ce indicaþia “STANDBY
înceteazã sã mai clipeascã, apãsaþi
butonul DISPLAY 4 pentru a fi
afiºatã indicaþia ceasului, apoi
apãsaþi ]/1 1, în timp ce þineþi
apãsat butonul x qf al aparatului.
Apare indicaþia “CD POWER OFF”
(alimentarea CD este opritã). Când
alimentarea CD player-ului este opritã,
durata de acces la disc creºte. Pentru a
porni alimentarea CD player-ului, repetaþi
procedura pânã ce apare indicaþia “CD
POWER ON” (alimentarea CD este
pornitã).
Pentru a iniþializa sistemul ºi
a-l aduce la reglajele stabilite
din fabricã
1 Depistaþi un post AM oarecare, apoi
Dacã sistemul continuã sã nu funcþioneze
corespunzãtor, iniþializaþi-l pentru a-l
readuce la configuraþia stabilitã din fabricã.
Folosiþi butoanele aparatului pentru ca
reglajele sistemului sã revinã la valorile
implicite, din fabricã.
2 Apãsaþi DISPLAY 4 pentru a fi afiºat
1 Decuplaþi ºi apoi recuplaþi cablul de
3
2
opriþi sistemul.
ceasul.
În timp ce menþineþi apãsat butonul
TUNING + qd, apãsaþi ]/1 1.
Toate posturile de radio AM fixate în memoria
aparatului vor fi ºterse. Pentru a iniþializa
intervalul de acord ºi a-l readuce la valoarea
stabilitã din fabricã, repetaþi aceastã
procedurã.
12
alimentare, apoi porniþi sistemul.
Apãsaþi simultan butoanele x qf,
DSGX qs ºi ]/1 1.
Toate reglajele stabilite de utilizator, cum
ar fi posturile de radio fixate în memorie,
cronometrul ºi ceasul sunt anulate.
Mesaje
COMPLETE : Operaþia prestabilitã s-a
încheiat în mod obiºnuit.
FULL : Aþi încercat sã alcãtuiþi un program
cu 15 de piste sau fiºiere (paºi).
NO DISC : Nu existã nici un disc în player
sau aþi introdus în aparat un disc care
nu poate fi redat.
NO STEP : Au fost ºterse toate pistele din
program.
OVER : Aþi ajuns la capãtul discului
apãsând M qd în cursul redãrii sau
pauzei.
PUSH SELECT : Aþi încercat sã potriviþi
ceasul sau cronometrul în timpul
funcþionãrii cronometrului.
PUSH STOP : Aþi apãsat PLAY MODE
5 în cursul redãrii.
READING : Sistemul citeºte informaþiile de
pe disc. Anumite butoane nu sunt
disponibile.
SET CLOCK : Aþi încercat sã selectaþi
cronometrul când ceasul nu era
potrivit.
SET TIMER : Aþi încercat sã selectaþi
cronometrul când nu este acþionatã
funcþia Play Timer.
TIME NG : Momentul de început ºi cel final
stabilite pentru cronometrul de
trezire pe muzicã (Play Timer) coincid.
Exemple de indicaþii afiºate
Afiºat
Semnificaþie
2 (doi)
5 (cinci)
6 (ºase)
8 (opt)
0 (zero)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
|
“
$
%
,
.
?
@
^
13
Mãsuri de precauþie
Discuri care POT FI REDATE de acest
sistem
• Audio CD
• CD-R / CD-RW (date audio / fiºiere MP3)
Discuri care NU POT FI REDATE de
acest sistem
• CD-ROM,
• CD-R / CD-RW cu excepþia celor
înregistrate în format CD cu muzicã sau
MP3, conform standardului ISO9660 Level
1 / Level 2, Joliet sau multisesiune,
• CD-R / CD-RW înregistrate cu sesiune
multiplã care nu este încheiatã cu “closing
the session” (sesiune de încheiere),
• CD-R / CD-RW de slabã calitate, CD-R /
CD-RW zgâriate, murdare sau înregistrate
cu un echipament incompatibil.
• CD-R / CD-RW care sunt finalizate incorect
• Discuri care conþin alte fiºiere decât MPEG
1 Audio Layer-3 (MP3)
• Discuri care au formã non-standard (spre
exemplu în formã de inimã, de formã
dreptunghiularã sau stelatã).
• Discuri care au lipite pe ele bandã adezivã,
hârtie sau autocolante.
• Discuri împrumutate sau uzate care au
ataºate autocolante al cãror adeziv s-a
extins în afara suprafeþei lor.
• Discuri care au etichete imprimate cu
cernealã lipicioasã la atingere.
Note legate de discuri
• Înainte de redare, ºtergeþi discul cu un
material textil curat, efectuând miºcãri
dinspre centru spre margine.
• Nu curãþaþi discurile cu solvenþi, cum ar fi
benzina, tinerul, substanþele de curãþare
disponibile în comerþ sau spray-urile
antistatice destinate LP-urilor de vinil.
• Nu expuneþi discurile la luminã solarã
directã sau la surse de cãldurã cum ar fi
conductele de aer cald ºi nici nu le lãsaþi
în maºina parcatã la soare.
14
Privind siguranþa
• Sistemul nu este deconectat de la sursa de
alimentare (de la reþea) atât timp cât este
conectat la o prizã de perete, chiar dacã
aparatul propriu-zis a fost oprit.
• Deconectaþi sistemul de la prizã în cazul în
care urmeazã a nu fi folosit o perioadã mai
lungã de timp. Pentru a deconecta cablul
de alimentare de la prizã, apucaþi-l de
ºtecãr. Nu trageþi niciodatã de cablu.
• În cazul în care în interiorul aparatului cade
vreun obiect solid sau un lichid,
deconectaþi sistemul de la reþea ºi aveþi
grijã sã fie verificat de o persoanã
calificatã înainte de a-l mai folosi.
• Cablul de alimentare de la reþea trebuie
schimbat doar la un service specializat.
Privind amplasarea aparatului
• Nu aºezaþi sistemul în poziþie înclinatã sau
în locuri unde :
- este foarte cald sau foarte frig ;
- este mult praf sau murdãrie ;
- este foarte umed ;
- ventilaþia este deficitarã ;
- este supus vibraþiilor ;
- este expus radiaþiilor solare directe sau
surselor de luminã strãlucitoare.
• Fiþi atenþi când plasaþi aparatul sau boxele
pe suprafeþe ce au fost tratate în mod special (cu cearã, cu ulei sau care au fost
lustruite etc.) deoarece, în timp,
respectivele suprafeþe se pot pãta sau
decolora.
• Dacã sistemul este deplasat direct dintr-un spaþiu rãcoros într-unul încãlzit sau
dacã este pus într-un loc unde umiditatea
este ridicatã, este posibil ca, pe lentilele
din interiorul CD player-ului, sã
condenseze umezealã care sã cauzeze
disfuncþionalitãþi sistemului. Într-o astfel
de situaþie, scoateþi discul din aparat ºi
lãsaþi sistemul pornit timp de circa o orã
pânã ce umezeala se evaporã.
Specificaþii
Privind acumularea cãldurii
• Cu toate cã aparatul se încãlzeºte în timpul
funcþionãrii, aceasta nu reprezintã un
motiv de alarmare.
• Dacã folosiþi acest aparat în mod continuu
la un nivel ridicat al volumului, evitaþi sã
atingeþi carcasa deoarece aceasta poate fi
fierbinte.
• Nu acoperiþi fantele de aerisire ale
aparatului.
Sistemul de boxe
Acest sistem de boxe nu este ecranat
magnetic ºi este posibil ca imaginea unui
televizor aflat în apropiere sã fie
distorsionatã. Într-o astfel de situaþie, opriþi
televizorul, aºteptaþi 15 - 30 de minute, apoi
reporniþi-l.
Dacã nu se observã nici o ameliorare,
îndepãrtaþi boxele de televizor.
Curãþarea carcasei
Curãþaþi acest sistem cu o bucatã de pânzã
moale, uºor umezitã într-o soluþie slabã de
detergent. Nu utilizaþi nici un fel de material
abraziv, praf de curãþat sau solvent cum ar fi
tinerul, benzina sau alcoolul.
Unitatea centralã
Secþiunea amplificator
Modelul canadian :
Puterea RMS continuã la ieºire (referinþã) :
50 + 50 W
(6 ? la 1kHz, 10 % THD)
Modelele european ºi rusesc :
Puterea DIN la ieºire (estimatã) :
45 + 45 W
(6 ? la 1kHz, DIN)
Puterea RMS continuã la ieºire (de referinþã):
50 + 50 W
(6 ? la 1kHz, 10 % THD)
Puterea muzicalã la ieºire (de referinþã) :
75 + 75 W
Alte modele :
Urmãtoarele sunt mãsurate la o tensiune de:
• 240 V , 50/60 Hz (modelul australian)
• 220 V , 60 Hz (modelul corean)
• 220 V , 50/60 Hz (modelul argentinian)
• 127 V , 60 Hz (modelul mexican)
• 120 V sau 240 V , 50/60 Hz (alte modele)
Puterea DIN la ieºire (estimatã) :
45 + 45 W
(6 ? la 1kHz, DIN)
Puterea RMS continuã la ieºire (de referinþã)
50 + 50 W
(6 ? la 1kHz, 10 % THD)
Intrãri
AUDIO IN (mini mufe stereo) :
Sensibilitate 775 mV,
Impedanþã de 22 k?
Ieºiri
PHONES (mini mufã stereo) : sunt acceptate
cãºti cu impedanþa de 8 ? sau mai
mare.
SPEAKER : acceptã impedanþã de 6 ?
continuare
15
Specificaþii (continuare)
Secþiunea CD player
Sistem :
Compact Disc ºi sistem
audio digital
Proprietãþile diodei laser :
Durata emisiei: continuã
Ieºire Laser* : sub 44,6 µW
* Aceastã ieºire este valoarea mãsuratã la o
distanþã de 200 mm de suprafaþa obiectivului
pe un bloc optic de culegere a semnalului cu
apertura de 7 mm.
Frecvenþa de rãspuns :
Raport semnal-zgomot :
Registrul dinamic :
20 Hz ÷ 20 kHz
peste 90 dB
peste 90 dB
Secþiunea tuner
FM stereo, tuner FM/AM
superheterodinã
Antene :
FM antenã cablu
AM antenã circularã
cu
Secþiunea tuner FM
Domeniul de acord :
• modelul canadian : 87,5 - 108,0 MHz
(cu paºi de 100 kHz)
• alte modele :
87,5 - 108,0 MHz
(cu paºi de 50 kHz)
Frecvenþã intermediarã :
10,7 MHz
Secþiunea tuner AM
Domeniul de acord
• Modelul canadian :
530 - 1.710 kHz
(interval de acord de 10 kHz)
531 - 1.710 kHz
(interval de acord de 9 kHz)
• Modelul european ºi rusesc :
531 - 1.602 kHz
(interval de acord de 9 kHz)
• Alte modele :
530 - 1.710 kHz
(interval de acord de 10 kHz)
531 - 1.602 kHz
(interval de acord de 9 kHz)
Frecvenþã intermediarã :
450 kHz
Boxe
Sistem de boxe : registru complet,
diametru 12 cm, tip con
16
Impedanþã nominalã : 6 ?
Dimensiuni (L/Î/A): cca. 160 × 246 × 211 mm
Masã :
aproximativ 1,9 kg
net per boxã
Generale
Cerinþe privind alimentarea
• model nord-american :
120 V c.a., 60 Hz
• model european ºi rusesc :
230 V c.a., 50/60 Hz
• model australian :
230 V - 240 V c.a., 50/60 Hz
• model corean :
220 V c.a., 60 Hz
• model argentinian :
220 V c.a., 50/60 Hz
• modelul mexican :
127 V c.a., 60 Hz
• alte modele :
120 V , 220 V sau 230 V - 240V c.a.,
50/60 Hz
Selector de tensiune reglabil
Consum de putere
• modelul canadian
• modelul european :
• alte modele :
100 W
110 W
110 W
Dimensiuni (L/Î/A) : cca 170×246×307,5 mm
(exclusiv boxele)
Masã :
aproximativ 4,0 kg
(exclusiv boxele)
Accesorii furnizate :
– Telecomadã (1)
– Antenã circularã AM (1)
– Antenã cablu FM (1)
– Baterii R6 (mãrimea AA) (2)
– Minisuporturi pentru boxe (8)
Consum de putere în starea de aºteptare
0,5 W
Pentru carcase nu sunt folosite substanþe
ignifuge cu halogen.
Design-ul ºi specificaþiile pot fi
modificate fãrã sã fiþi avizaþi.
http://www.sony.ro
Download PDF

advertising