Sony | CMT-FX350i | Sony CMT-FX350i FX350i Micro Hi-Fi iPod dock Instrucţiuni de utilizare

4-178-511-11(1) (RO)
Unitate
Introducere
Ascultarea de radio
Redarea dispozitivului iPod
1 Selectaţi „DAB” sau „TUNER FM”.
1 Selectaţi funcţia iPod.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/– .
Micro HI-FI
Component System
2 Efectuaţi acordarea.
Pentru scanare automată
Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE V până
când apare „AUTO” şi apoi apăsaţi + /– .
Scanarea se opreşte automat în momentul în care este
recepţionat un post, iar „ST” (doar pentru programe
stereo) se aprinde pe afişaj.
RO Instrucţiuni de utilizare
Dacă scanarea după un post FM nu se opreşte,
apăsaţi   pentru a opri scanarea, apoi efectuaţi
acordarea manuală (mai jos).
Atunci când acordaţi la un post DAB sau la un post
FM care oferă servicii RDS (doar pentru modelele din
Europa), numele serviciului sau numele postului apare
pe afişaj.
CMT-FX350i
Telecomandă
© 2010 Sony Corporation
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi orificiul
de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii
etc. Nu plasaţi pe aparat surse de flacără deschisă,
cum ar fi lumânări aprinse.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare,
evitaţi stropirea aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline
cu lichide, precum vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis, cum
ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea la
o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii instalate
la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui,
focul sau altele asemenea.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când este
oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
Presiunea fonică excesivă din căşti poate provoca
pierderea auzului.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest produs măreşte
riscul de a vă fi afectată vederea.
Acest aparat este clasificat
ca fiind un produs LASER
din CLASA 1. Acest
marcaj este amplasat
în exterior, pe partea
din spate.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică şi siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi orice probleme
legate de service sau garanţie la adresele prevăzute
în documentele separate de service sau garanţie.
Eliminarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat
la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurânduvă că acest produs este eliminat în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deşeu
a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie
la conservarea resurselor naturale. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Accesorii aplicabile: Telecomandă
 Cablu difuzor (roşu/)
 Cablu difuzor (negru/)
 La difuzorul din stânga
 Antene
Pentru conectarea de căşti opţionale
Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure o recepţie
bună şi apoi aranjaţi antena.
Ţineţi antenele departe de cablurile difuzoarelor şi de
cablul de alimentare pentru a evita preluarea de zgomot.
Înainte de a deconecta antena DAB/FM, asiguraţi-vă că
sistemul este oprit, pentru a păstra propriile dumneavoastră
setări DAB şi FM.
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
AVERTISMENT
 Antenă cu fir DAB/FM (extindeţi-o orizontal.)
 La difuzorul din dreapta
 La priza de perete
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că bateria furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe
ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a bateriilor. Reciclarea materialelor contribuie
la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta
trebuie înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria este tratată în
mod corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă a bateriilor
din produs. Predaţi bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Note cu privire la suporturile DualDisc
Un suport DualDisc este un disc cu două feţe, care combină
material înregistrat DVD pe o faţă şi material audio digital
pe cealaltă faţă. Totuşi, deoarece partea cu materialul audio
nu este conformă standardului Compact Disc (CD), nu se
garantează redarea pe acest produs.
Discuri muzicale codificate cu tehnologii
de protejare a drepturilor de autor
Acest produs este proiectat pentru redarea de discuri
conforme standardului Compact Disc (CD). În ultimul
timp, unele companii de înregistrări comercializează
diverse discuri muzicale codificate cu tehnologii de
protejare a drepturilor de autor. Reţineţi că printre aceste
discuri există unele care nu sunt conforme standardului
CD şi a căror redare cu acest produs s-ar putea să nu
fie posibilă.
Notificare cu privire la licenţe şi mărci
comerciale
iPod este marcă comercială a Apple Inc. înregistrată în
S.U.A. şi în alte ţări.

„Made for iPod” înseamnă că un accesoriu electronic
a fost conceput pentru a se conecta în mod specific
la iPod şi că respectarea standardelor de performanţă
Apple a fost certificată de către dezvoltator.

Compania Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv şi nici pentru
conformarea acestuia cu standardele de siguranţă
şi de reglementare.

Tehnologia şi brevetele de codificare audio MPEG
Layer-3 sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS
şi Thomson.

Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale
înregistrate aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
În acest manual nu sunt specificate mărcile TM şi .

®
 Difuzoare
Introduceţi doar porţiunea fără izolaţie a cablului.
 Alimentare
Conectaţi cablul de alimentare la o priză de perete.
Dacă ştecărul nu se potriveşte în priza de perete, detaşaţi
adaptorul ştecărului furnizat (doar pentru modele dotate
cu adaptor).
Pentru utilizarea dispozitivului iPod
Pentru acordarea manuală (doar banda FM)
Apăsaţi în mod repetat pe TUNING MODE V până
când apare „MANUAL” şi apoi apăsaţi în mod repetat
pe + /–  pentru a acorda postul dorit.
Conectaţi căştile la mufa PHONES  de pe unitate.
Receptarea unui post de radio DAB
Când porniţi sistemul pentru prima dată după
achiziţionarea sistemului, scanarea automată DAB
porneşte automat şi creează o listă cu serviciile
disponibile. În timpul scanării automate DAB apare
„”. Nu apăsaţi niciun buton de pe unitate sau de
pe telecomandă în timpul scanării automate DAB. Altfel,
scanarea va fi întreruptă şi este posibil ca lista să nu fie
creată corect.
Pentru a realiza manual scanarea automată DAB,
efectuaţi procedura „Executarea manuală a scanării
automate DAB” din „Ascultarea de radio”. Dacă v-aţi
mutat în altă zonă, efectuaţi manual scanarea automată
DAB şi reînregistraţi conţinutul difuzărilor.
Introduceţi un adaptor de doc pentru iPod în docul de
iPod  înainte de utilizare.
Note cu privire la posturile DAB
Atunci când acordaţi un post DAB, este posibil să dureze câteva
secunde până se aude sunetul.
Serviciul primar este recepţionat automat după terminarea
serviciului secundar.

Acest tuner nu acceptă servicii de date.


Sfat
Pentru a reduce zgomotul static generat de un post FM stereo cu
recepţie slabă, apăsaţi în mod repetat pe FM MODE W până când
apare „MONO”, pentru a dezactiva recepţia stereo.
Executarea manuală a scanării
automate DAB
1 Apăsaţi DAB INITIAL SCAN E pe unitate pentru
a porni scanarea automată DAB.
Apar mesajele „DAB SCAN” şi „PUSH ENTER”.
2 Apăsaţi
 pentru a realiza scanarea.
Începe scanarea. Progresul scanării este indicat de
asteriscuri care avansează (). În funcţie de
serviciile DAB disponibile în zona dumneavoastră,
este posibil ca scanarea să dureze câteva minute.
Acest manual explică, în principal, operaţiile efectuate cu
ajutorul telecomenzii, însă aceleaşi operaţii pot fi realizate
şi cu ajutorul butoanelor de pe unitate care au aceleaşi
nume sau unele similare.
Pentru utilizarea telecomenzii
Adaptor doc pentru iPod
Glisaţi şi scoateţi capacul compartimentului pentru
baterii şi introduceţi două baterii R6 (mărime AA)
(nefurnizate), cu partea  mai întâi, potrivind
polarităţile după cum se arată mai jos.
După finalizarea scanării este creată o listă cu
serviciile disponibile.
Note
Conector iPod
Dacă ţara sau regiunea în care vă aflaţi nu acceptă difuzarea DAB,
apare mesajul „NO SERV”.

Această procedură şterge toate presetările stocate anterior.

Înainte de a deconecta antena DAB/FM, asiguraţi-vă că sistemul
este oprit, pentru a păstra propriile dumneavoastră setări DAB.

Pentru a îndepărta adaptorul docului pentru iPod,
trageţi-l cu unghia sau cu un obiect plat, utilizând
fanta din interiorul adaptorului.
Note cu privire la utilizarea telecomenzii
În condiţii de utilizare normală, bateriile ar trebui să dureze circa
şase luni.
Nu combinaţi o baterie veche cu una nouă şi nu combinaţi tipuri
diferite de baterii.

Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă de timp mai
îndelungată, scoateţi bateriile pentru a evita deteriorările provocate
de scurgerea electrolitului din baterii şi de corodare.


La transportarea acestui sistem
1 Scoateţi orice disc pentru a proteja mecanismul CD.
2 Apăsaţi  (alimentare) 1 de pe unitate pentru
a opri sistemul şi asiguraţi-vă că „STANDBY”
nu mai clipeşte.
3 Deconectaţi cablul de alimentare.
Pentru a seta ceasul
1 Apăsaţi   pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi TIMER MENU  pentru a selecta modul
de setare a ceasului.
Dacă „PLAY SET” clipeşte, apăsaţi în mod
repetat / t pentru a selecta „CLOCK” şi apoi
(introducere) .
apăsaţi
3 Apăsaţi în mod repetat / t pentru a seta ora,
apoi apăsaţi
.
4 Utilizaţi aceeaşi procedură pentru a seta minutele.
Notă
Setările ceasului se pierd când deconectaţi cablul de alimentare sau
dacă are loc o pană de curent.
Pentru a afişa ceasul când sistemul este oprit
Apăsaţi DISPLAY . Ceasul este afişat timp de circa
8 secunde.
Presetarea posturilor de radio
Notă
1 Acordaţi postul dorit.
2 Apăsaţi TUNER MEMORY U pentru a selecta modul
Adaptorul docului pentru iPod nu este furnizat împreună cu sistemul.
Utilizaţi adaptorul furnizat împreună cu dispozitivul dumneavoastră
iPod atunci când utilizaţi un model iPod. Pentru detalii cu privire
la adaptoarele docurilor pentru iPod, consultaţi instrucţiunile primite
cu adaptoarele docurilor pentru iPod.
de memorie al tunerului.
Notă cu privire la redarea repetată
Redarea unui disc CD/MP3
„REP1” indică faptul că se repetă o singură pistă sau un singur fişier
până când opriţi redarea.
1 Selectaţi funcţia CD.
Notă cu privire la modul de redare amestecată
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/– .
2 Plasaţi un disc.
Apăsaţi  PUSH OPEN/CLOSE  pe unitate
şi plasaţi un disc în compartimentul pentru CD,
cu partea cu etichetă în sus.
Pentru a închide compartimentul pentru CD,
apăsaţi  PUSH OPEN/CLOSE  pe unitate.
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi  (redare) .
Alte operaţii
Selectarea Redării
repetate
Apăsaţi  .
Pentru a comanda dispozitivul iPod
Pentru
Întreruperea redării
Defilarea în sus/în jos
a meniurilor iPod
Selectarea unei piste
sau a unui capitol
al unei cărţi audio/
al unui podcast
Alegerea elementului
selectat
Găsirea unui punct
dintr-o pistă sau
dintr-un capitol al
unei cărţi audio/
al unui podcast
Revenirea la meniul
anterior sau pentru
a selecta un meniu
Apăsaţi
/ .
/ T.
/ . Pentru a derula
înainte sau înapoi, ţineţi apăsat
pe buton.
 T/
 .
Ţineţi apăsat pe  /
  în timpul redării şi
eliberaţi butonul la momentul
dorit.
 T/TOOL MENU /
RETURN  (revenire) .
Pentru a utiliza sistemul ca încărcător de baterie
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător de baterie pentru
iPod atunci când sistemul este pornit.
Încărcarea începe în momentul în care dispozitivul iPod
este plasat pe conectorul pentru iPod. Starea încărcării
apare pe afişajul dispozitivului iPod. Pentru detalii,
consultaţi ghidul utilizatorului primit cu dispozitivul iPod.
Pentru a opri încărcarea dispozitivului iPod
Îndepărtaţi dispozitivul iPod. Încărcarea dispozitivului
iPod se opreşte, de asemenea, când sistemul este oprit.
Note
Când plasaţi sau îndepărtaţi dispozitivul iPod, manipulaţi
dispozitivul iPod la acelaşi unghi ca cel al conectorului pentru iPod
de pe unitate şi nu răsuciţi şi nici nu balansaţi dispozitivul iPod
pentru a preveni deteriorarea conectorului.

Nu transportaţi unitatea cu un iPod amplasat pe conector.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.

Când plasaţi sau îndepărtaţi dispozitivul iPod, ţineţi unitatea
cu o mână şi aveţi grijă să nu apăsaţi din greşeală pe comenzile
dispozitivului iPod.

Înainte de a deconecta dispozitivul iPod, întrerupeţi redarea.

Ţineţi apăsat pe  /  pentru a derula înainte
(înapoi) în timp ce se redă un clip video, dacă  / 
nu funcţionează.

Pentru a modifica nivelul volumului, utilizaţi VOLUME +/– .
Nivelul volumului nu se modifică dacă este ajustat de pe iPod.

Docul iPod  de pe unitate este conceput doar pentru iPod.
Nu puteţi conecta alte playere audio portabile.

Pentru a utiliza un iPod, consultaţi ghidul utilizatorului primit cu
dispozitivul iPod.

Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în care datele
înregistrate pe iPod se pierd sau se deteriorează atunci când
se utilizează un iPod cu această unitate.

Crearea propriului program
(Redare programată)
1 Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/– .
2 Selectaţi modul de redare.
Operaţii
Pentru
Întreruperea
redării
Oprirea redării
Selectarea unui
folder pe un disc
MP3
Selectarea unei
piste sau a unui
fişier
Găsirea unui
punct dintr-o pistă
sau dintr-un fişier
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/– .
2 Plasaţi dispozitivul iPod.
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi
 (pauză) . Pentru a relua
redarea, apăsaţi din nou pe buton.
 (oprire) .
(selectare folder) +/–  în mod
repetat.
 (înapoi) / (înainte) .
Ţineţi apăsat pe  (derulare
înapoi) / (derulare înainte) 
în timpul redării şi eliberaţi butonul
la momentul dorit.
REPEAT W în mod repetat, până
când apare „REP” sau „REP1”.
Pentru a modifica modul de redare
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE V în timp
ce playerul este oprit. Puteţi selecta redarea normală
” pentru toate fişierele MP3 din folderul de pe
(„
 SHUF*”
disc), redarea amestecată („SHUF” sau „
pentru amestecarea folderului) sau redarea
programată („PGM”).
*Când se redă un suport CD-DA (audio), redarea
se comportă la fel ca şi redarea (SHUF) normală.
(SHUF)
Atunci când opriţi sistemul, modul de redare amestecată selectat
(„SHUF” sau „
 SHUF”) este dezactivat şi modul de redare revine
la modul de redare normală („
”).
Note cu privire la redarea discurilor MP3
Nu salvaţi alte tipuri de piste sau fişiere şi nici foldere nenecesare
pe un disc ce conţine fişiere MP3.

Se sare peste foldere care nu conţin niciun fişier MP3.

Fişierele MP3 sunt redate în ordinea în care sunt înregistrate pe disc.

Sistemul poate reda doar fişiere MP3 care au extensia de fişier „.mp3”.

Chiar şi atunci când numele fişierului are extensia „.mp3”, dacă
fişierul în sine diferă, redarea fişierului poate genera un zgomot
puternic ce ar putea duce la deteriorarea sistemului de difuzoare
şi la defectarea sistemului.

Numărul maxim de:
-foldere este 255 (inclusiv folderul rădăcină).
-fişiere MP3 este 512.
-niveluri de foldere (structură arborescentă de fişiere) este 8.

Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate software-urile de
codificare/scriere MP3, cu toate dispozitivele de înregistrare şi cu
toate suporturile de înregistrare. Un disc MP3 necompatibil poate
produce zgomot sau sunete întrerupte, sau este posibil să nu fie
redat deloc.

Note cu privire la redarea discurilor cu sesiuni multiple
Dacă prima sesiune de pe un disc este o sesiune CD-DA, celelalte
sesiuni de pe disc nu pot fi recunoscute, indiferent de formatul
sesiunii; pot fi redate doar pistele CD-DA din prima sesiune.

Dacă formatul primei sesiuni este CD-ROM, iar sesiunile următoare
sunt înregistrate în acelaşi format, sistemul va continua să redea în
mod corespunzător fişierele MP3 din sesiunile multiple, până când
sistemul detectează o sesiune înregistrată într-un format diferit.

3 Apăsaţi în mod repetat + /–  pentru a selecta
numărul de presetare dorit.
Dacă numărului de presetare selectat îi este alocat deja
un alt post, postul respectiv este înlocuit cu cel nou.
4 Apăsaţi  pentru a memora postul.
5 Pentru a memora alte posturi, repetaţi paşii de
la 1 la 4.
Puteţi preseta până la 20 de posturi DAB şi 20 de
posturi FM. Posturile presetate sunt păstrate circa
o jumătate de zi, chiar dacă deconectaţi cablul de
alimentare sau dacă are loc o pană de curent.
6 Pentru a apela un post de radio presetat, apăsaţi în
mod repetat pe TUNING MODE V până când apare
„PRESET” şi apoi apăsaţi în mod repetat + C/– B
pentru a selecta numărul de presetare dorit.
Notă cu privire la presetarea posturilor DAB
Puteţi preseta un serviciu DAB doar dacă poate fi recepţionat.
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE V în timp
ce playerul este oprit, până când apare „PGM”.
3 Selectaţi numărul dorit al pistei sau al fişierului.
Apăsaţi în mod repetat  /  până când
apare numărul dorit al pistei sau al fişierului.
Când programaţi fişiere MP3, apăsaţi în mod
+/–  pentru a selecta folderul dorit
repetat
şi apoi selectaţi fişierul dorit.
Număr pistă sau fişier selectat
Timp total de redare pentru fişierul
sau pista selectat(ă)
4 Programaţi fişierul sau pista dorit(ă).
 pentru a introduce fişierul sau
Apăsaţi
pista selectat(ă).
5 Repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru a programa piste
sau fişiere suplimentare, până la un total de 25 de
piste sau fişiere.
6 Pentru a reda programul de piste sau fişiere,
apăsaţi  .
Programul rămâne disponibil până când deschideţi
compartimentul pentru CD. Pentru a reda din nou
acelaşi program, apăsaţi  .
Pentru a revoca redarea programată
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE V în timp
ce playerul este oprit, până când dispare „PGM”.
Pentru a şterge ultima pistă sau ultimul fişier
din program
Apăsaţi CLEAR  în timp ce playerul este oprit.
Pentru a vizualiza informaţii despre program,
precum numărul total de piste din program
Apăsaţi în mod repetat pe DISPLAY .
Utilizarea componentelor audio
opţionale
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Conectaţi componenta audio suplimentară la mufa
AUDIO IN  de pe unitate cu ajutorul unui cablu
audio analogic (nefurnizat).
2 Reduceţi volumul.
Apăsaţi VOLUME – .
3 Selectaţi funcţia AUDIO IN.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/– .
4 Porniţi redarea.
Porniţi redarea componentei conectate şi reglaţi
volumul.
Notă
Utilizarea cronometrelor
Sistemul oferă două funcţii de cronometrare.
Dacă utilizaţi ambele cronometre, Cronometrul pentru
repaus are prioritate.
Pregătiţi sursa de sunet şi apăsaţi VOLUME +/– 
pentru a regla volumul.
Pentru a porni de la un fişier audio sau o pistă
specific(ă) de pe CD, creaţi propriul
dumneavoastră program.
3 Setaţi cronometrul de redare.
DSGX  de pe unitate.
4 Setaţi ora la care să înceapă redarea.

5 Utilizaţi aceeaşi procedură de la pasul 4 pentru
a seta ora la care să se oprească redarea.
6 Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi în mod repetat / t până când apare sursa
.
de sunet dorită, apoi apăsaţi
7 Opriţi sistemul.
Apăsaţi  . Sistemul porneşte cu 15 secunde
înainte de ora presetată.
Dacă sistemul este pornit la ora presetată,
Cronometrul de redare nu va avea efect. Nu acţionaţi
asupra sistemului din momentul în care acesta
porneşte şi până porneşte redarea.
DISPLAY Y în mod repetat, atunci
când sistemul este pornit.
Cablul de alimentare este conectat?
Sistemul a intrat în modul standby
pe neaşteptate.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Sistemul intră
automat în modul standby după circa 30 de minute,
atunci când nu primeşte nicio comandă şi nu există
semnal audio de ieşire. Consultaţi „Pentru a dezactiva
funcţia de standby automat”.
Setarea ceasului sau operaţia Cronometrului
de redare a fost revocată în mod neaşteptat.
Dacă trece aproximativ un minut fără nicio comandă,
setarea ceasului sau a Cronometrului de redare este
revocată automat. Efectuaţi din nou operaţia de
la început.

Nu se aude sunetul.
1 Apăsaţi TIMER MENU .
2 Apăsaţi în mod repetat / t pentru a selecta
Sunetul se aude dintr-un canal sau volumul
stânga/dreapta nu este balansat.
.
3 Apăsaţi în mod repetat / t pentru a selecta
„PLAY SEL” şi apoi apăsaţi
.
Pentru a revoca cronometrul
Repetaţi procedura de mai sus până când la pasul 3 apare
.
„OFF” şi apoi apăsaţi
Pentru a modifica setarea
Porniţi din nou de la pasul 1.
Note pentru utilizatorii de iPod
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod nu se află în modul de redare
atunci când utilizaţi Cronometrul de redare.

Este posibil ca Cronometrul de redare să nu fie activat, în funcţie
de starea dispozitivului iPod conectat.

Sfat
Setarea Cronometrului de redare se păstrează atât timp cât aceasta
nu este revocată manual.

Poziţionaţi difuzoarele cât mai simetric posibil.

Conectaţi doar difuzoarele furnizate.

Bâzâit sau zgomot puternic.
Îndepărtaţi sistemul de sursa zgomotului.

Conectaţi sistemul la o priză de perete diferită.

Instalaţi un filtru de zgomot (disponibil separat)
la cablul de alimentare.

Telecomanda nu funcţionează.
Îndepărtaţi toate obstacolele dintre telecomandă
şi senzorul pentru telecomandă  de pe unitate
şi îndepărtaţi unitatea de lumini fluorescente.

Îndreptaţi telecomanda înspre senzorul sistemului.

Aduceţi telecomanda mai aproape de sistem.

Player CD/MP3
Sunetul sare sau discul nu este redat.
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod este conectat ferm.
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod redă muzică.

Reglaţi volumul.


Sunetul este distorsionat.
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod este conectat ferm.
Reduceţi volumul.

Configuraţi setarea „EQ” a dispozitivului iPod la „Off ”
sau „Flat”.


Dispozitivul iPod nu funcţionează.
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod este conectat ferm.

Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod este actualizat cu cea
mai recentă versiune de software. Dacă nu, actualizaţi
dispozitivul iPod înainte de a-l utiliza împreună
cu sistemul.

Deoarece funcţionarea sistemului diferă de cea
a dispozitivului iPod, nu puteţi comanda dispozitivul iPod
utilizând butoanele de pe telecomandă sau de pe unitate.
În acest caz, utilizaţi butoanele de comandă de pe iPod.

Dispozitivul iPod nu se încarcă.
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod este conectat ferm.
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător de baterie pentru
iPod doar când sistemul este pornit.
Apare „PROTECT”.
A fost detectată o problemă cu nivelul curentului
electric de la conectorul pentru iPod. Opriţi sistemul şi
scoateţi dispozitivul iPod din conectorul pentru iPod.
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod nu are nicio problemă.
Dacă această secvenţă de afişaj persistă, contactaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.

Tuner
Bâzâit sau zgomot puternic sau nu se pot
recepţiona posturi. (Pe afişaj clipeşte „ST”.)
Conectaţi antena în mod corespunzător.

Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure o recepţie
bună şi apoi aranjaţi din nou antena.

Ţineţi antenele departe de cablurile difuzoarelor şi de
cablul de alimentare pentru a evita preluarea de zgomot.

Opriţi echipamentele electrice din apropiere.

Postul de radio DAB nu se recepţionează
în mod corespunzător.
Verificaţi toate conexiunile antenei, apoi efectuaţi
procedura de scanare automată DAB (consultaţi
„Recepţionarea unui post de radio DAB”).

Este posibil ca serviciul DAB curent să nu fie disponibil.
Apăsaţi + /–  pentru a selecta un serviciu diferit.

Dacă v-aţi mutat în altă zonă, este posibil ca unele
servicii/frecvenţe să se modificat şi să nu puteţi acorda
difuzarea obişnuită.
Efectuaţi procedura de scanare automată DAB pentru
a reînregistra conţinutul difuzărilor. (Efectuarea acestei
proceduri şterge toate presetările stocate anterior.)

Pentru a îmbunătăţi recepţia tunerului
Opriţi alimentarea playerului CD utilizând funcţia de
gestionare a alimentării sistemului. În mod implicit,
alimentarea playerului CD este pornită.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a opri
alimentarea playerului CD.
1 Apăsaţi în mod repetat FUNCTION  pentru
a selecta funcţia CD.
2 Apăsaţi   pentru a opri sistemul.
3 După ce „STANDBY” nu mai clipeşte, apăsaţi
DISPLAY  pentru a afişa ceasul şi apoi apăsaţi
  în timp ce ţineţi apăsat pe  , până
când apare „CD POWER OFF”.
Când alimentarea playerului CD este oprită,
timpul de acces creşte. Pentru a porni alimentarea
playerului CD, repetaţi procedura până când apare
„CD POWER ON”.
Curăţaţi discul prin ştergere şi puneţi-l la loc.
Mutaţi sistemul într-un loc ferit de vibraţii
(de exemplu, pe un suport stabil).

Îndepărtaţi difuzoarele de sistem sau puneţi-le pe
suporturi separate. La un nivel ridicat al volumului,
vibraţiile difuzoarelor pot face ca sunetul să sară.
Reveniţi la Redarea normală apăsând în mod repetat
PLAY MODE V până când dispar „PGM” şi „SHUF”.
Pornirea redării durează mai mult ca de obicei.
Următoarele discuri pot creşte timpul necesar pentru
începerea redării:
-un disc înregistrat cu o structură arborescentă
complicată.
-un disc înregistrat în modul cu sesiuni multiple.
-un disc care nu a fost finalizat (un disc pe care se pot
adăuga date).
-un disc care conţine multe foldere.

Măsuri de precauţie



FULL: Aţi încercat să programaţi mai mult de 25 de piste
sau de fişiere (paşi).
NO DISC: Nu există niciun disc în player sau aţi încărcat
un disc ce nu poate fi redat.
NoPRESET (doar DAB): Nu există niciun post presetat
memorat.
NO SERV (doar DAB): Nu există nicio difuzare DAB
acceptată în ţara sau în regiunea în care vă aflaţi.
NO STEP: Toate pistele programate au fost şterse.
No TEXT (doar DAB): Nu există informaţii text în
serviciul recepţionat.
NOT USED: Aţi încercat să efectuaţi o operaţie specifică
în condiţii în care operaţia respectivă este interzisă.
OVER: Aţi ajuns la sfârşitul discului apăsând  
în timpul redării sau al pauzei.
PUSH STOP: Aţi apăsat PLAY MODE V în timpul
redării.
TIME NG: Orele de început şi de sfârşit ale
Cronometrului de redare sunt setate la aceeaşi oră.


Redarea nu porneşte de la prima piesă.
Mesaje
Nu se aude sunetul.

Pentru a verifica setarea
„SELECT” şi apoi apăsaţi
iPod

Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?

Utilizaţi doar difuzoarele furnizate?

Sunt blocate orificiile de ventilaţie ale sistemului?

Este posibil ca postul specificat să fi întrerupt
temporar difuzarea.
DISPLAY Y atunci când sistemul
Caracterele care nu pot fi afişate apar ca „_”.
Următoarele informaţii nu sunt afişate:
-timpul total de redare pentru un disc MP3.
-timpul de redare rămas pentru un fişier MP3.

Următoarele informaţii nu sunt afişate corect:
-timpul de redare scurs dintr-un fişier MP3 codificat cu VBR
(rată de biţi variabilă).
-numele folderelor şi ale fişierelor care nu respectă ISO9660
Nivel 1, Nivel 2 sau Joliet în formatul de expansiune.

Următoarele informaţii sunt afişate:
-timpul de redare rămas pentru o pistă.
-Informaţii de etichetă ID3 pentru fişiere MP3, atnci când
sunt utilizate etichete ID3 versiunea 1 şi versiunea 2 (afişarea
informaţiilor de etichetă ID3 versiunea 2 are prioritate atunci
când sunt utilizate împreună etichete ID3 versiunea 1 şi versiunea
2 pentru un singur fişier MP3).
-până la 32 de caractere de informaţii de etichetă ID3, utilizând
majuscule (A to Z), numere (de la 0 la 9) şi simboluri (˝ $ % ’ ( ) *
+ , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).
-până la 8 caractere din numele serviciului, până la 128 de caractere
din DLS (Segment etichetă dinamică) şi până la 16 caractere din
eticheta ansamblului, utilizând majuscule (A to Z), numere (de la
0 la 9) şi simboluri (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).

Apăsaţi în mod repetat / t pentru a selecta
.
„PLAY SET”, apoi apăsaţi
Apăsaţi
Generalităţi
Sistemul nu porneşte.
Apăsaţi TIMER MENU .
Apăsaţi în mod repetat / t pentru a seta ora,
.
apoi apăsaţi
Note cu privire la afişarea informaţiilor
Deconectaţi imediat cablul de alimentare şi verificaţi
următoarele după ce dispare „PROTECT”.

Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?

Sunt blocate orificiile de ventilaţie ale sistemului?

Conectorul pentru iPod  este scurtcircuitat?
După ce aţi efectuat verificările de mai sus şi nu aţi
găsit nicio problemă, reconectaţi cablul de alimentare
şi porniţi sistemul. Dacă problema persistă, contactaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Apăsaţi
VOLUME +/– .
*De exemplu, puteţi vizualiza informaţii despre discurile
CD/MP3, precum:
-numărul pistei sau al fişierului în timpul redării normale.
-numele pistei sau al fişierului („ ”) în timpul redării normale.
-numele artistului („ ”) în timpul redării normale.
-numele albumului sau al folderului („
”) în timpul
redării normale.
-timpul total de redare şi numărul total de piste de pe discul
CD-DA (doar atunci când este selectat modul de redare normală
şi când playerul este oprit).
-numărul total de foldere (albume) de pe discul MP3 (doar atunci
când este selectat modul de redare normală şi când playerul
este oprit).
-eticheta de volum, dacă există pe discul MP3.
De asemenea, puteţi vizualiza informaţii despre postul DAB,
precum numele serviciului, eticheta canalului, numărul de
presetare, DLS (Dynamic Label Segment) sau eticheta ansamblului.
Dacă pe afişaj apare „PROTECT”
Vă puteţi trezi ascultând un CD, un post DAB/FM sau la
iPod la o oră presetată.
Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul.
Pentru
Reglarea
volumului
Generarea unui
sunet mai dinamic
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Setarea efectului
de sunet
este oprit. Ceasul este afişat timp de
8 secunde.
şi întreprindeţi acţiunea corectivă indicată.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Cronometru redare:
Reglarea sunetului
Pentru
Modificarea
informaţiilor
de pe afişaj*
Consultarea
ceasului când
sistemul este oprit
de alimentare şi a cablurilor difuzoarelor.
Puteţi adormi asultând muzică. Această funcţie este
independentă de setarea ceasului.
Apăsaţi în mod repetat SLEEP X. Dacă selectaţi „AUTO”,
sistemul se opreşte automat după ce se opreşte discul
curent sau după 100 de minute.
2 Selectaţi modul de setare a cronometrului.
Modificarea afişajului
1 Verificaţi conectarea corectă şi fermă a cablului
2 Găsiţi problema în lista de verificare de mai jos
Cronometru pentru repaus:
Este posibil ca sistemul să intre automat în modul standby dacă
nivelul volumului componentei conectate este prea scăzut. Reglaţi
în mod corespunzător volumul componentei. Consultaţi „Pentru
a dezactiva funcţia de standby automat”.
EQ .
Depanare
Pentru a reiniţializa sistemul la setările
din fabrică
Dacă sistemul nu funcţionează în mod corespunzător,
reiniţializaţi sistemul la setările din fabrică.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a reiniţializa
unitatea la setările implicite din fabrică.
1 Deconectaţi şi reconectaţi cablul de alimentare
şi apoi porniţi sistemul.
2 În timp ce ţineţi apăsat FUNCTION  şi DAB INITIAL
SCAN , apăsaţi  .
Toate setările configurate de către utilizator, precum
posturi de radio presetate, cronometru şi ceas
sunt şterse.
Pentru a dezactiva funcţia de standby
automat
Acest sistem este prevăzut cu o funcţie de standby
automat. Cu această funcţie, sistemul intră automat în
modul standby după circa 30 de minute, atunci când
nu primeşte nicio comandă şi nu există semnal audio
de ieşire.
În mod implicit, funcţia de standby automat este activată.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a dezactiva
funcţia de standby automat.
Ţineţi apăsat pe   în timp ce sistemul este
pornit, până când apare „AUTO. STBY OFF”.
Pentru a activa funcţia, repetaţi procedura până când
apare „AUTO. STBY ON”.
Note
„AUTO STANDBY” se aprinde pe afişaj când funcţia de standby
automat este activată.
Funcţia de standby automat este nevalidă pentru funcţiile tunerului
(DAB/FM), chiar dacă „AUTO STANDBY” se aprinde pe afişaj.

Este posibil ca sistemul să nu intre automat în modul standby în
următoarele cazuri:
— când este detectat un semnal audio.
— când este conectat un iPod.
— în timpul redării de piste sau de fişiere audio.
— în timp ce Cronometrul de redare sau Cronometrul pentru repaus
presetat este activat.


Discuri ce POT fi redare de acest sistem
CD audio
CD-R/CD-RW (date audio/fişiere MP3)


Difuzor
Specificaţii
Sistem de difuzoare: Gamă completă, diametru de 8 cm, tip conic
Impedanţă nominală: 4 ohmi
Dimensiuni (L/Î/A): Aprox. 148 mm × 240 mm × 127 mm
Masă: Aprox. 1,23 kg net per difuzor
Unitate principală
Generalităţi
Secţiunea amplificator
Model Marea Britanie:
Putere produsă DIN (nominală): 4 waţi + 4 waţi (4 ohmi la 1 kHz, DIN)
Putere produsă RMS continuă (de referinţă): 5 waţi + 5 waţi
(4 ohmi la 1 kHz, 10% THD)
Putere muzicală produsă (de referinţă): 9 waţi + 9 waţi
Model Australia:
Putere produsă DIN (nominală): 4 waţi + 4 waţi (4 ohmi la 1 kHz, DIN)
Putere produsă RMS continuă (de referinţă): 5 waţi + 5 waţi
(4 ohmi la 1 kHz, 10% THD)
AUDIO IN (mufă stereo mini): Sensibilitate 550 mV, impedanţă 50 kiloohmi
PHONES (mufă stereo mini): Acceptă căşti cu o impedanţă de cel
puţin 8 ohmi
SPEAKERS: Acceptă impedanţă de 4 ohmi
Secţiunea player CD
Sistem: Sistem audio compact disc şi digital
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de 44,6 µW
*Acest randament reprezintă valoarea măsurată la o distanţă de 200 mm
de suprafaţa lentilelor obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu
o deschidere de 7 mm.
Frecvenţă de răspuns: 20 Hz – 20 kHz
Raport semnal/zgomot: Peste 90 dB
Interval dinamic: Peste 90 dB
Secţiunea tuner
Tuner FM stereo, DAB/FM superheterodin
Antenă: Antenă cu fir DAB/FM
Secţiunea tuner DAB:
Interval frecvenţă*
Banda III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Pentru detalii, consultaţi „Tabelul cu frecvenţe DAB” de mai jos.
Tabel cu frecvenţe DAB (Banda III)
Etichetă
Frecvenţă
Etichetă
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A

176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Note cu privire la discuri
Înainte de redare, curăţaţi discul prin ştergere cu
o cârpă, de la centru către margine.

Nu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum benzină,
diluanţi, produse de curăţare din comerţ sau spray
antistatic pentru curăţarea discurilor de vinil.

Nu expuneţi discurile la lumina directă a soarelui,
la surse de căldură, precum suflantele de aer cald,
şi nu le lăsaţi în maşina parcată în bătaia soarelui.

Cu privire la siguranţă
Deconectaţi complet cablul de alimentare (de la reţea)
de la priza de perete (reţea) dacă nu îl veţi utiliza
o perioadă mai lungă de timp. Întotdeauna prindeţi
de ştecăr atunci când deconectaţi unitatea. Nu trageţi
niciodată de cablu.

Dacă în sistem ajung obiecte solide sau lichide,
deconectaţi sistemul de la priză şi dispuneţi verificarea
lui de către personal calificat, înainte de a îl utiliza
din nou.

Cablul de alimentare CA poate fi înlocuit doar de un
centru de service autorizat.
Secţiunea tuner FM:
Interval de frecvenţă: 87,5 MHz – 108,0 MHz (paşi de 50 kHz)
Frecvenţă intermediară: 2,048 MHz
Secţiunea iPod
Modele de iPod compatibile:
iPod nano
a 5-a generaţie
(cameră video)

iPod nano
a 4-a generaţie
(video)
iPod touch
a 2-a generaţie/
iPod touch
Sfârşit 2009
iPod classic
120 GO
160 GO (2009)
iPod classic
160 GO (2007)
iPod touch
prima generaţie
iPod classic
80 GO
iPod nano
a 2-a generaţie
(aluminiu)
Cu privire la amplasare
Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată şi nici în
locaţii extrem de calde, reci, cu praf, murdare, umede
sau fără ventilaţie adecvată, sau în care sistemul ar fi
supus vibraţiilor, luminii directe a soarelui sau unei
lumini puternice.

Aveţi grijă atunci când amplasaţi unitatea sau
difuzoarele pe suprafeţe tratate special (de exemplu,
cu ceară, ulei, lustruite), deoarece suprafaţa se poate
păta sau decolora.

Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată,
sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze condens pe
lentilele din interiorul playerului CD şi sistemul să se
defecteze. În această situaţie, scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit timp de aproximativ o oră, până ce se
evaporează umezeala.

iPod nano
a 3-a generaţie
(video)
iPod
a 5-a generaţie
(video)
iPod nano
prima generaţie
Cu privire la încălzire
Încălzirea unităţii în timpul funcţionării este normală
şi nu reprezintă motiv de alarmare.

Nu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost utilizat fără
întrerupere la un volum ridicat, deoarece este posibil
ca aceasta să fie fierbinte.

Nu blocaţi orificiile de ventilare.

Cu privire la sistemul de difuzoare
Acest sistem de difuzoare nu este ecranat magnetic şi este
posibil ca imaginea de pe televizoarele aflate în apropiere
să fie distorsionată magnetic. Într-o astfel de situaţie,
opriţi televizorul, aşteptaţi între 15 şi 30 de minute şi
porniţi-l din nou.
Dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte, îndepărtaţi difuzoarele
de televizor.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale, umezită uşor
cu o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi niciun fel
de burete abraziv, praf de curăţat sau solvenţi, cum ar
fi diluanţii, benzina sau alcoolul.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
iPod
a 4-a generaţie
Putere consumată în standby: 0,5 W
La anumite plăci de conexiuni imprimate nu se utilizează agenţi
de ignifugare cu halogen.

Ieşiri
Frecvenţă
CD-ROM
Suporturi CD-R/CD-RW diferite de cele înregistrate
în format CD muzical sau în format MP3 conform
ISO9660 Nivel 1/Nivel 2, Joliet

Suporturi CD-R/CD-RW înregistrate în mai
multe sesiuni şi care nu au fost finalizate cu
„închiderea sesiunii”

Suporturi CD-R/CD-RW cu o calitate slabă
a înregistrării, suporturi CD-R/CD‑RW zgâriate sau
murdare sau suporturi CD-R/CD-RW înregistrate cu
un dispozitiv de înregistrare care nu este compatibil

Suporturi CD-R/CD-RW finalizate incorect

Discuri ce conţin alte fişiere decât fişiere MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)

Discuri cu forme care nu sunt standard (de exemplu,
inimă, pătrat, stea)

Discuri care au bandă adezivă, hârtie sau abţibilduri
lipite pe ele

Discuri de închiriat sau uzate şi care au ataşate sigilii
al căror lipici depăşeşte zona sigiliului

Discuri care au etichete imprimate cu cerneală
lipicioasă la atingere
Accesorii furnizate: Telecomandă (1), antenă cu fir DAB/FM (1)
Intrare

Discuri ce NU POT fi redare de acest sistem
Necesar de putere:
Model Marea Britanie: 230 V CA, 50/60 Hz
Model Australia: 230 V CA – 240 V, 50/60 Hz
Putere consumată: 28 waţi
Dimensiuni (L/Î/A) (fără difuzoare):
Aprox. 158 mm × 240 mm × 251,5 mm
Masă (fără difuzoare): Aprox. 2,3 kg
iPod mini
iPod
a 4-a generaţie
(afişaj color)

Download PDF

advertising