Sony | CMT-CX5iP | Sony CMT-CX5iP CMT-CX5iP Wall mountable Hi-Fi sound system Instrucţiuni de utilizare

4-278-003-11 (1) (RO)
Amplasarea comenzilor
Introducere
Operaţii
Unitate (sus)
Redarea unui disc CD/MP3
 Antenă FM
Găsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure o recepţie
bună şi apoi aranjaţi antena.
Ţineţi antenele departe de cablurile difuzoarelor şi de
cablul de alimentare pentru a evita preluarea de zgomot.
Micro HI-FI
Component System
Crearea propriului program
(Redare programată)
 Difuzoare
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/ .
1 Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/ .
2 Introduceţi un disc.
Introduceţi un disc în fanta pentru disc, cu eticheta
orientată în faţă.
Conectaţi cablurile difuzoarelor la mufele SPEAKERS de
pe unitate.
 Alimentare
RO Instrucţiuni de utilizare
Introduceţi un disc cu
eticheta orientată în faţă.
1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul CA.
2 Conectaţi adaptorul CA la unitate şi apoi conectaţi
cablul de alimentare la o priză de perete.
Demonstraţia apare pe afişaj. Când apăsaţi  ,
sistemul porneşte şi demonstraţia se termină automat.
Când opriţi sistemul, demonstraţia apare din nou
pe afişaj.
Unitate (faţă)
 Antenă cu fir FM
(extindeţi-o orizontal).
 Cablu difuzor (dreapta)
 Cablu difuzor (stânga)
 La adaptorul CA
©2011 Sony Corporation
CMT-CX5iP
Pentru utilizarea dispozitivului iPod/iPhone
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Accesoriu aplicabil: Telecomandă
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi orificiul
de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii
etc. Nu plasaţi pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar
fi lumânări aprinse.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare,
evitaţi stropirea aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline
cu lichide, precum vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea la
o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat ştecărul
principal de la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii instalate
la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui,
focul sau altele asemenea.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci când este
oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
Plăcuţa de identificare este amplasată în exterior,
pe partea de dedesubt a unităţii principale.
AVERTISMENT
Pentru a evita accidentările, acest aparat trebuie fixat
în siguranţă pe perete, în conformitate cu instrucţiunile
de instalare.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest produs măreşte
riscul de a vă fi afectată vederea.
Acest aparat este clasificat
ca fiind un produs LASER
din CLASA 1. Acest
marcaj este amplasat
în exterior, pe partea
de dedesubt a unităţii
principale.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică şi siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Comunicaţi orice probleme
legate de service sau garanţie la adresele prevăzute
în documentele separate de service sau garanţie.
Eliminarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat
la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurânduvă că acest produs este eliminat în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deşeu
a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie
la conservarea resurselor naturale. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs,
Difuzor stânga
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că bateria furnizată împreună cu produsul
respectiv nu trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe
ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca
deşeu a bateriilor. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de
performanţă sau de integritate a datelor, necesită o
conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta
trebuie înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria este tratată în
mod corespunzător, predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă a bateriilor
din produs. Predaţi bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Note cu privire la suporturile DualDisc
Un suport DualDisc este un disc cu două feţe, care
combină material înregistrat DVD pe o faţă şi material
audio digital pe cealaltă faţă. Totuşi, deoarece partea cu
materialul audio nu este conformă standardului Compact
Disc (CD), nu se garantează redarea pe acest produs.
Împingeţi panoul  şi introduceţi un adaptor de doc în
doc înainte de utilizare. Atunci când utilizaţi un model
iPod, utilizaţi adaptorul de doc furnizat împreună cu
dispozitivul dumneavoastră iPod. Atunci când utilizaţi un
model iPhone, utilizaţi adaptorul de doc furnizat împreună
cu sistemul. Pentru detalii cu privire la adaptoarele
docurilor, consultaţi instrucţiunile primite cu adaptoarele
docurilor.
Spate
Telecomandă
e;
wl
wk
wj
wh
qk
ql
w;
wg
wf
wa
ws
wd
5
5
3
4
2
6
Acest produs este proiectat pentru redarea de discuri
conforme standardului Compact Disc (CD). În ultimul
timp, unele companii de înregistrări comercializează
diverse discuri muzicale codificate cu tehnologii de
protejare a drepturilor de autor. Reţineţi că printre aceste
discuri există unele care nu sunt conforme standardului
CD şi a căror redare cu acest produs s-ar putea să nu fie
posibilă.
2 Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) potrivite pentru
Ataşarea suportului la sistem
găurile din spatele unităţii şi al difuzoarelor.
Consultaţi ilustraţiile de mai jos.
Notă
Setările ceasului sunt reiniţializate atunci când deconectaţi cablul
de alimentare sau dacă are loc o pană de curent.
Pentru a afişa ceasul când sistemul este oprit
Apăsaţi DISPLAY . Ceasul este afişat timp de circa
8 secunde.
4 Agăţaţi sistemul pe şuruburi.
Aliniaţi găurile de pe partea din spate a sistemului cu
şuruburile, apoi agăţaţi sistemul pe cele 4 şuruburi.
în comerţ ar trebui să iasă în afară între 3 şi 4 mm.
Montaţi sistemul pe o suprafaţă verticală şi plată
a peretelui, unde este aplicată ranforsare.
190 mm
Clapete
1 Introduceţi clapetele suportului în secţiunea scobită
a unităţii.
2 În timp ce ţineţi pe loc partea de jos a suportului,
introduceţi clapetele suportului în secţiunea scobită.
Pentru a îndepărta suportul de sistem
Între 3 şi 4 mm
În timp ce ţineţi pe loc partea de jos a suportului, trageţi
clapetele suportului din unitate.
Sfaturi
Agăţarea sistemului pe un perete
Puteţi monta sistemul pe un perete. Înainte de montare,
îndepărtaţi suportul de pe unitate.
Note
ˎÎnainte
ˎ
de a monta sistemul, asiguraţi-vă că deconectaţi cablul de
alimentare de la priza de perete.
ˎUtilizaţi
ˎ
şuruburi adecvate materialului şi rezistenţei peretelui.
Contactaţi un atelier de montaj sau un instalator profesionist
cu privire la montare, la materialul peretelui sau la şuruburi.
ˎRezistenţa
ˎ
insuficientă a peretelui sau utilizarea de şuruburi
necorespunzătoare poate face ca sistemul să cadă şi să se deterioreze,
ducând, eventual, la vătămări personale.
ˎDacă
ˎ
montaţi difuzoarele aproape de unitate, prindeţi şuruburile
în perete în conformitate cu marcajele  de pe partea inferioară,
aşa cum este ilustrat în acest manual.
ˎDistanţa
ˎ
dintre şurubul unităţii şi un difuzor este de cel puţin
90 mm. Pentru a monta sistemul lăsând spaţiu între unitate
şi difuzoare, ajustaţi lungimea cablului difuzorului înainte de
a monta sistemul.
ˎPuteţi
ˎ
înfăşura cablul difuzorului în jurul proeminenţei de pe
spatele unităţii, după cum este ilustrat.
ˎAtunci
ˎ
când porniţi sistemul, discul nu este tras în fanta pentru disc
până când pe afişaj nu apare „No Disc”. Nu încercaţi să împingeţi
discul până când nu apare „No Disc”.
ˎNu
ˎ introduceţi un disc cu forme care nu sunt standard (de ex., inimă,
pătrat, stea). Discul poate cădea în interiorul sistemului, cauzând
daune ireparabile.
ˎCând
ˎ
apăsaţi  (scoatere) de pe unitate şi apoi reintroduceţi discul
care iese din fanta pentru disc, nu împingeţi, pur şi simplu, discul.
Scoateţi discul din fanta pentru disc şi apoi reintroduceţi-l.
ˎNu
ˎ opriţi sistemul cu un disc introdus pe jumătate în fanta pentru
disc. Acest lucru poate cauza căderea discului.
ˎNu
ˎ utilizaţi un disc cu bandă adezivă, sigilii sau pastă pe el, deoarece
poate cauza o defecţiune.
când scoateţi un disc, manipulaţi discul ţinându-l de margini.
ˎAtunci
ˎ
Nu atingeţi suprafaţa discului.
ˎNu
ˎ împingeţi un disc în fanta pentru disc atunci când sistemul este
oprit. Acest lucru poate cauza defectarea sistemului.
ˎNu
ˎ introduceţi un disc de 8 cm cu adaptor. Acest lucru poate cauza
defectarea sistemului.
Alte operaţii
Pentru
Întreruperea
redării
Oprirea redării
Selectarea unui
folder pe un
disc MP3
Selectarea
unei piste sau
a unui fişier
Găsirea unui
punct dintr-o pistă
sau dintr-un fişier
Apăsaţi
 (pauză) . Pentru a relua
redarea, apăsaţi din nou pe buton.
 (oprire) .
(selectare folder) +/  în mod
repetat.
 (înapoi)/ (înainte) .
Ţineţi apăsat pe  (derulare
înapoi)/ (derulare înainte)  în
timpul redării şi eliberaţi butonul la
momentul dorit.
REPEAT  în mod repetat, până
când apare „REP” sau „REP1”.
 de pe unitate .
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE  în timp ce
playerul este oprit. Puteţi selecta modul de redare normală
(„ ” pentru toate fişierele MP3 din folderul de pe disc),
modul de redare amestecată („SHUF” sau „  SHUF*”
pentru amestecarea folderului) sau modul de redare
programată („PGM”).
3 Prindeţi şuruburile în perete. Şuruburile disponibile
Spatele difuzorului
Note
ˎAsiguraţi-vă
ˎ
că şuruburile sunt aliniate în mod corespunzător,
capetele acestora ieşind în afară uniform şi suficient pentru a intra
în găurile de pe partea din spate a unităţii şi difuzoarelor.
ˎDacă
ˎ
se întâmplă ca o persoană sau un obiect să lovească sistemul
de pe perete, acesta poate cădea.
ˎNu
ˎ agăţaţi şi nu puteţi obiecte pe sistemul de pe perete.
ˎÎn
ˎ funcţie de materialele din care este făcut peretele, căldura
emanată de sistem sau praful pot cauza exfolierea sau decolorarea
tapetului.
ˎSony
ˎ
nu este responsabil pentru accidente sau daune cauzate de
montarea necorespunzătoare, de rezistenţa insuficientă a peretelui
sau de montarea necorespunzătoare prin înşurubare, de calamităţi
naturale etc.
Pentru a vă bucura de o calitate mai bună a sunetului
Puteţi beneficia de o calitate mai bună a sunetului prin
amplasarea optimă a difuzoarelor.
Pentru o calitate mai bună a sunetului, montaţi sistemul
conform referinţei de mai jos.
ˎˎEste mai bine ca amplasarea difuzoarelor să urmeze
dispunerea stânga-dreapta în raport cu orientarea
obişnuită a ascultătorului în cameră.
ˎˎDifuzoarele sunt montate mai bine la nivelul obişnuit
al urechilor într-o cameră.
1 Ataşaţi plăcuţele furnizate pe partea din spate
a difuzoarelor şi a unităţii.
*Când se redă un suport CD-DA (audio), redarea
comportă la fel ca şi redarea (SHUF) normală.
(SHUF) se
Notă cu privire la redarea repetată
„REP1” indică faptul că se repetă o singură pistă sau un singur fişier
până când opriţi redarea.
Note cu privire la modul de redare amestecată
ˎCând
ˎ
modul de redare amestecată este setat la „SHUF”, sistemul redă
amestecat toate pistele sau fişierele de pe disc. Când modul de redare
amestecată este setat la „
SHUF”, sistemul redă amestecat toate
pistele sau fişierele din folderul selectat.
ˎAtunci
ˎ
când opriţi sistemul, modul de redare amestecată selectat
(„SHUF” sau „
 SHUF”) este dezactivat şi modul de redare revine
la modul de redare normală („
”).
Note cu privire la redarea discurilor MP3
ˎNu
ˎ salvaţi alte tipuri de piste sau fişiere şi nici foldere nenecesare
pe un disc ce conţine fişiere MP3.
ˎSe
ˎ sare peste foldere care nu conţin niciun fişier MP3.
ˎFişierele
ˎ
MP3 sunt redate în ordinea în care sunt înregistrate pe disc.
ˎSistemul
ˎ
poate reda doar fişiere MP3 care au extensia de fişier „.mp3”.
ˎChiar
ˎ
şi atunci când numele fişierului are extensia „.mp3”, dacă fişierul
în sine diferă, redarea fişierului poate genera un zgomot puternic ce
ar putea duce la deteriorarea sistemului de difuzoare şi la defectarea
sistemului.
ˎNumărul
ˎ
maxim de:
foldere este 255 (inclusiv folderul rădăcină).
fişiere MP3 este 511.
Fişiere MP3 şi foldere ce pot fi conţinute de un singur disc este 512.
niveluri de foldere (structură arborescentă de fişiere) este 8.
ˎNu
ˎ poate fi garantată compatibilitatea cu toate software-urile de
codificare/scriere MP3, cu toate dispozitivele de înregistrare şi cu toate
suporturile de înregistrare. Un disc MP3 necompatibil poate produce
zgomot sau sunete întrerupte, sau este posibil să nu fie redat deloc.
Note cu privire la redarea discurilor cu sesiuni multiple
ˎDacă
ˎ
prima sesiune de pe un disc este o sesiune CD-DA, celelalte
sesiuni de pe disc nu pot fi recunoscute, indiferent de formatul
sesiunii; pot fi redate doar pistele CD-DA din prima sesiune.
ˎDacă
ˎ
formatul primei sesiuni este CD-ROM, iar sesiunile următoare
sunt înregistrate în acelaşi format, sistemul va continua să redea în
mod corespunzător fişierele MP3 din sesiunile multiple, până când
sistemul detectează o sesiune înregistrată într-un format diferit.
™ ®
Loc pentru
aplicarea
plăcuţelor
Unitate
principală
Şurub
(Central)
Şurub
Apăsaţi în mod repetat /  până când apare
numărul dorit al pistei sau al fişierului.
Când programaţi fişiere audio, apăsaţi în mod repetat
 +/  pentru a selecta folderul dorit şi apoi
selectaţi fişierul dorit.
Difuzor dreapta
Timp total de redare pentru fişierul
sau pista selectat(ă)
Apăsaţi  pentru a introduce fişierul sau pista
selectat(ă).
Pentru a modifica modul de redare
Găuri din spatele unităţii şi al
difuzoarelor
3 Selectaţi numărul dorit al pistei sau al fişierului.
4 Programaţi fişierul sau pista dorit(ă).
3 Porniţi redarea.
Selectarea Redării
repetate
Scoaterea unui
disc
10 mm
Îndepărtare
Glisaţi şi scoateţi capacul compartimentului pentru
baterii şi introduceţi două baterii R6 (mărime AA)
(nefurnizate), cu partea  mai întâi, potrivind
polarităţile după cum se arată mai jos.
ˎiPhone,
ˎ
iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch sunt
mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi
în alte ţări.
ˎTehnologia
ˎ
şi brevetele de codificare audio MPEG
Layer-3 sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
ˎWindows
ˎ
Media este marcă comercială înregistrată sau
marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
ˎAcest
ˎ
produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în
afara acestui produs este interzisă fără a deţine o licenţă
din partea Microsoft sau a unui subsidiar Microsoft
autorizat.
ˎToate
ˎ
celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale
înregistrate aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
În acest manual nu sunt specificate mărcile şi .
4 Utilizaţi aceeaşi procedură pentru a seta minutele.
4,6 mm
Clapete
Pentru utilizarea telecomenzii
ˎÎn
ˎ condiţii de utilizare normală, bateriile ar trebui să dureze circa
6 luni.
ˎNu
ˎ combinaţi o baterie veche cu una nouă şi nu combinaţi tipuri
diferite de baterii.
ˎDacă
ˎ
nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă de timp mai
îndelungată, scoateţi bateriile pentru a evita deteriorările provocate
de scurgerea electrolitului din baterii şi de corodare.
3
Dacă „PLAY SET?” clipeşte, apăsaţi în mod repetat
/  pentru a selecta „CLOCK SET?” şi apoi
(introducere) .
apăsaţi
Apăsaţi în mod repetat /  pentru a seta ora,
(introducere) .
apoi apăsaţi
Montări
Acest manual explică, în principal, operaţiile efectuate cu
ajutorul telecomenzii, însă aceleaşi operaţii pot fi realizate
şi cu ajutorul butoanelor de pe unitate care au aceleaşi
nume sau unele similare.
Note cu privire la utilizarea telecomenzii
setare a ceasului.
Conector
iPod/iPhone
Suport
Notificare cu privire la licenţe şi mărci
comerciale
Şurub
Numărul adaptorului este prezent pe partea de dedesubt
a adaptorului docului.
Pentru modele iPod, utilizaţi adaptorul de doc
furnizat împreună cu dispozitivul dumneavoastră
iPod sau achiziţionaţi un adaptor de doc compatibil de
la Apple Inc.
Clapete
Discuri muzicale codificate cu tehnologii
de protejare a drepturilor de autor
1 Apăsaţi   pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi TIMER MENU  pentru a selecta modul de
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE  în timp
ce playerul este oprit, până când apare „PGM”.
Număr pistă sau fişier selectat
Note
Pentru a seta ceasul
2 Selectaţi modul de redare.
 Scoatere
a unui disc
Apăsaţi  (redare) .
Despre adaptoare de doc pentru modele
iPhone
: Pentru iPhone
: Pentru iPhone 3G şi iPhone 3GS
: Pentru iPhone 4
Adaptor doc
0
Când nu utilizaţi un iPod/iPhone, ţineţi panoul închis.
Pentru a îndepărta adaptorul docului, trageţi-l cu unghia
sau cu un obiect plat, utilizând fanta din interiorul
adaptorului.
Când setaţi ceasul, sistemul intră în modul de
Economisire a energiei şi demonstraţia este revocată.
1 Selectaţi funcţia CD.
Şurub
5 Repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru a programa piste sau
fişiere suplimentare, până la un total de 25 de piste
sau fişiere.
6 Pentru a reda programul de piste sau fişiere,
apăsaţi  .
Programul rămâne disponibil până când scoateţi discul
din fanta pentru disc  sau până când deconectaţi
cablul de alimentare.
Pentru a reda din nou acelaşi program, apăsaţi  .
Pentru a revoca redarea programată
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE  în timp ce
playerul este oprit, până când dispare „PGM”.
Pentru a şterge ultima pistă sau ultimul fişier din
program
Apăsaţi CLEAR  în timp ce playerul este oprit.
Pentru a vizualiza informaţii despre program
Apăsaţi în mod repetat pe DISPLAY .
Ascultarea de radio
1 Selectaţi funcţia TUNER.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/ .
2 Efectuaţi acordarea.
Pentru scanare automată
Apăsaţi în mod repetat TUNING MODE  până când
apare „AUTO” şi apoi apăsaţi +/ . Scanarea se
opreşte automat în momentul în care este recepţionat
un post, iar „TUNED” şi „STEREO” (doar pentru
programe stereo) se aprind pe afişaj.
Dacă „TUNED” nu se aprinde şi scanarea după un post
FM nu se opreşte, apăsaţi   pentru a opri scanarea,
apoi efectuaţi acordarea manuală (mai jos).
Atunci când acordaţi la un post FM care oferă servicii
RDS, informaţii, precum numele serviciului sau numele
postului, sunt oferite prin intermediul difuzărilor.
Pentru acordare manuală
Apăsaţi în mod repetat pe TUNING MODE  până
când dispar „AUTO” „PRESET” şi apoi apăsaţi în mod
repetat pe +/  pentru a acorda postul dorit.
Sfat
Pentru a reduce zgomotul static generat de un post FM stereo cu
recepţie slabă, apăsaţi în mod repetat pe FM MODE  până când
apare „MONO”, pentru a dezactiva recepţia stereo.
Presetarea posturilor de radio
1 Acordaţi postul dorit.
2 Apăsaţi TUNER MEMORY  pentru a selecta modul
de memorie al tunerului.
3 Apăsaţi în mod repetat +/  pentru a selecta
numărul de presetare dorit.
Dacă numărului de presetare selectat îi este alocat deja
un alt post, postul respectiv este înlocuit cu cel nou.
4 Apăsaţi  pentru a memora postul.
5 Pentru a memora alte posturi, repetaţi paşii de
la 1 la 4.
Puteţi preseta până la 20 de posturi FM.
6 Pentru a apela un post de radio presetat, apăsaţi în
mod repetat pe TUNING MODE  până când apare
„PRESET” şi apoi apăsaţi în mod repetat +/ 
pentru a selecta numărul de presetare dorit.
Redarea dispozitivului iPod/iPhone
1 Selectaţi funcţia iPod.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/ .
2 Plasaţi dispozitivul iPod/iPhone.
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi  .
Pentru a comanda dispozitivul iPod/iPhone
Pentru
Întreruperea
redării
Selectarea unei
piste sau a unui
capitol al unei
cărţi audio/al unui
podcast
Găsirea unui
punct dintr-o
pistă sau dintr-un
capitol al unei
cărţi audio/al unui
podcast
Alegerea
elementului
selectat
Defilarea în sus/
în jos a meniurilor
iPod
Revenirea la
meniul anterior
sau pentru a
selecta un meniu
Apăsaţi
 (pauză) / (oprire) .
 (înapoi)/ (înainte) .
Pentru a derula înainte sau înapoi,
ţineţi apăsat pe buton.
Ţineţi apăsat pe  (derulare
înapoi)/ (derulare înainte)  în
timpul redării şi eliberaţi butonul la
momentul dorit.
Pentru
Întreruperea
redării
Oprirea redării
Selectarea unui
folder
Selectarea unui
fişier
Găsirea unui
punct dintr-un
fişier
Selectarea Redării
repetate
Apăsaţi
 (pauză) . Pentru a relua
redarea, apăsaţi din nou pe buton.
 (oprire) . Pentru a relua
redarea, apăsaţi  (redare) *1.
Pentru a revoca reluarea redării,
apăsaţi din nou  *2.
+/  în mod repetat.
 (înapoi)/ (înainte) .
Ţineţi apăsat pe  (derulare
înapoi)/ (derulare înainte) 
în timpul redării şi eliberaţi butonul
la momentul dorit.
REPEAT  în mod repetat, până
când apare „REP” sau „REP1”.
* Când se redă un fişier MP3/WMA VBR, este posibil ca sistemul
să reia redarea de la un punct diferit.
*2Prin reluarea redării se revine la folderul de sus.
1
Pentru a modifica modul de redare
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE . Puteţi selecta
modul de redare normală (redarea în ordine a tuturor
fişierelor de pe dispozitivul USB), modul de redare
a folderului („ ” pentru toate fişierele din folderul
specificat de pe dispozitivul USB) sau modul de redare
amestecată („SHUF”).
(introducere) .
/ .
Note cu privire la modul de redare
TOOL MENU /RETURN 
(revenire) .
Pentru a utiliza sistemul ca încărcător de baterie
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător de baterie pentru iPod/
iPhone, indiferent dacă sistemul este pornit sau oprit.
Încărcarea începe în momentul în care dispozitivul iPod/
iPhone este plasat pe conectorul pentru iPod/iPhone .
Starea încărcării apare pe afişajul dispozitivului iPod/
iPhone. Atunci când încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone,
plasaţi dispozitivul iPod/iPhone pe conector cu playerul
iPod/iPhone oprit.
Pentru detalii, consultaţi ghidul utilizatorului primit cu
dispozitivul iPod/iPhone.
Pentru a opri încărcarea unui dispozitiv
iPod/iPhone
Îndepărtaţi dispozitivul iPod/iPhone.
Note cu privire la încărcarea unui dispozitiv iPod/iPhone
ˎDacă
ˎ
este selectată o funcţie USB în timp ce sistemul este pornit, nu
puteţi încărca un iPod/iPhone.
ˎDacă
ˎ
modul de afişaj este Demonstraţie sau Ceas, nu puteţi încărca un
dispozitiv iPod/iPhone, chiar dacă sistemul este oprit.
încărcaţi un dispozitiv iPod/iPhone în timp ce sistemul este
ˎDacă
ˎ
oprit, după finalizarea încărcării, sistemul intră automat în modul de
Economisire a energiei. Timpul maxim de încărcare cu sistemul oprit
este de circa 4 ore.
apăsaţi pe DISPLAY  în timp ce dispozitivul se încarcă, iar
ˎDacă
ˎ
sistemul este oprit, sistemul opreşte încărcarea dispozitivului iPod/
iPhone. Pentru a reporni încărcarea unui dispozitiv iPod/iPhone,
reconectaţi dispozitivul iPod/iPhone atunci când modul de afişaj este
acela de Economisire a energiei.
Note
ˎDacă
ˎ
acumulatorul dispozitivului iPod/iPhone este descărcat complet,
este posibil ca sistemul să nu îl recunoască. Într-un astfel de caz,
reîncărcaţi-l cu un computer etc., apoi conectaţi-l la sistem.
ˎPerformanţa
ˎ
sistemului poate varia, în funcţie de specificaţiile
dispozitivului dumneavoastră iPod/iPhone.
ˎCând
ˎ
plasaţi sau îndepărtaţi dispozitivul iPod/iPhone, manipulaţi
dispozitivul iPod/iPhone la acelaşi unghi ca cel al conectorului
pentru iPod/iPhone de pe unitate şi nu răsuciţi şi nici nu balansaţi
dispozitivul iPod/iPhone pentru a preveni deteriorarea conectorului.
ˎNu
ˎ transportaţi unitatea cu un iPod/iPhone amplasat pe conector.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.
ˎCând
ˎ
plasaţi sau îndepărtaţi dispozitivul iPod/iPhone, ţineţi unitatea
cu o mână şi aveţi grijă să nu apăsaţi din greşeală pe comenzile
dispozitivului iPod/iPhone.
ˎÎnainte
ˎ
de a deconecta dispozitivul iPod/iPhone, întrerupeţi redarea.
ˎŢineţi
ˎ
apăsat pe /  pentru a derula înainte (înapoi) în
timp ce se redă un clip video, dacă /  nu funcţionează.
ˎDacă
ˎ
dispozitivul iPhone este conectat la sistem şi primiţi un apel în
timpul redării, redarea se va întrerupe şi puteţi prelua apelul primit.
ˎPentru
ˎ
a modifica nivelul volumului, utilizaţi VOLUME +/ .
Nivelul volumului nu se modifică dacă îl ajustaţi pe iPod/iPhone.
ˎAcest
ˎ
sistem este conceput doar pentru iPod/iPhone. Nu puteţi
conecta alte playere audio portabile.
ˎPentru
ˎ
a utiliza un iPod/iPhone, consultaţi ghidul utilizatorului primit
cu dispozitivul iPod/iPhone.
ˎSony
ˎ
nu poate accepta responsabilitatea în cazul în care datele
înregistrate pe iPod/iPhone se pierd sau se deteriorează atunci când se
utilizează un iPod/iPhone cu această unitate.
Redarea unui fişier de pe
dispozitivul USB
Formatul audio ce poate fi redat pe acest sistem este MP3/
WMA*/AAC*.
* Fişierele cu protecţie de drepturi de autor DRM (Administrare
drepturi digitale) sau fişierele descărcate dintr-un magazin de muzică
online nu pot fi redate pe acest sistem. Dacă încercaţi să redaţi un
astfel de fişier, sistemul redă următorul fişier audio neprotejat.
Consultaţi site-urile Web de mai jos pentru a afla
informaţii despre dispozitive USB compatibile.
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
<http://support.sony-europe.com/>
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/ .
2 Conectaţi dispozitivul USB la portul
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi  .
Alte operaţii
(USB) .
ˎDacă
ˎ
selectaţi modul de redare amestecată „SHUF”, sistemul redă în
ordine aleatorie toate fişierele audio de pe dispozitivul USB conectat.
Modul de redare amestecată poate reda acelaşi fişier de mai multe ori.
modul de redare este setat la modul de redare a folderului,
ˎDacă
ˎ
„REP1” nu este disponibil.
modul de redare este setat la modul de redare amestecată,
ˎDacă
ˎ
funcţia de repetare nu este disponibilă.
este setată redarea repetată, modul de redare amestecată nu
ˎDacă
ˎ
este disponibil. Dacă redarea repetată este setată la „REP1”, modul
de redare a folderului nu este disponibil.
ˎAtunci
ˎ
când opriţi sistemul, modul de redare amestecată selectat
(„SHUF”) este dezactivat şi modul de redare revine la modul de
redare normală.
Notă cu privire la redarea repetată
Dacă selectaţi „REP” atunci când sistemul se află în modul de redare
normală, sistemul redă în mod repetat toate fişierele audio de pe
dispozitivul USB până când opriţi redarea. Dacă selectaţi „REP” atunci
când sistemul se află în modul de redare a folderului, sistemul redă în mod
repetat toate fişierele audio din folderul selectat până când opriţi redarea.
Note
ˎCând
ˎ
este necesară o conexiune prin cablu USB, conectaţi cablul
USB furnizat împreună cu dispozitivul USB ce urmează să fie
conectat. Consultaţi manualul de utilizare primit cu dispozitivul
USB ce urmează a fi conectat pentru a afla detalii legate de metoda
de funcţionare.
ˎPoate
ˎ
dura circa 10 secunde înainte ca „Reading” să apară, în funcţie
de tipul de dispozitiv USB conectat.
ˎNu
ˎ conectaţi sistemul şi dispozitivul USB printr-un hub USB.
ˎCând
ˎ
este introdus dispozitivul USB, sistemul citeşte toate fişierele
de pe dispozitivul USB. Dacă pe dispozitivul USB există mai multe
foldere sau fişiere, este posibil să dureze un timp mai îndelungat
pentru a termina citirea dispozitivului USB.
ˎÎn
ˎ cazul unor dispozitive USB conectate, la efectuarea unei operaţii,
este posibil să existe o întârziere înainte de executarea acesteia de către
sistem.
ˎNu
ˎ poate fi garantată compatibilitatea cu toate software-urile de
codificare/scriere. Dacă fişierele audio de pe dispozitivul USB au fost
codificate iniţial cu un software incompatibil, este posibil ca fişierele
respective să genereze zgomot sau sunet întrerupt sau să nu fie
redate deloc.
ˎAcest
ˎ
sistem nu poate reda fişiere audio de pe dispozitivul USB
în următoarele cazuri:
când numărul total de fişiere audio dintr-un folder depăşeşte 100.
când numărul total de fişiere audio de pe un dispozitiv USB
depăşeşte 10000.
când numărul total de foldere de pe un dispozitiv USB depăşeşte
100 (incluzând folderul „ROOT” şi folderele goale).
Aceste numere pot varia, în funcţie de structura fişierelor şi folderelor.
Nu salvaţi alte tipuri de fişiere şi nici foldere nenecesare pe un
dispozitiv USB ce conţine fişiere audio.
ˎSistemul
ˎ
poate reda doar până la nivelul 8 ierarhic de foldere.
ˎSistemul
ˎ
nu acceptă neapărat toate funcţiile furnizate de un dispozitiv
USB conectat.
ˎSe
ˎ sare peste foldere care nu conţin niciun fişier audio.
ˎFormatele
ˎ
audio pe care le puteţi asculta cu acest sistem sunt
următoarele:
MP3: extensie fişier „.mp3”
WMA: extensie fişier „.wma”
AAC: extensie fişier „.m4a”
Reţineţi că şi atunci când numele fişierului are extensia corectă, dacă
fişierul în sine diferă, este posibil ca sistemul să genereze zgomot sau
să se defecteze.
Pentru a utiliza sistemul ca încărcător de baterie
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător de baterie pentru
dispozitive USB care au funcţie de reîncărcare, atunci când
sistemul este pornit.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/  pentru
a selecta funcţia USB.
Încărcarea începe în momentul în care dispozitivul
(USB)  de pe unitate.
USB este conectat la portul
Starea încărcării apare pe afişajul dispozitivului USB.
Pentru detalii, consultaţi ghidul utilizatorului primit
cu dispozitivul USB.
Reglarea sunetului
Pentru
Reglarea
volumului
Generarea unui
sunet mai dinamic
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Setarea efectului
de sunet
Apăsaţi
VOLUME +/ .
DSGX  de pe unitate.
EQ  în mod repetat, pentru
a selecta „BASS” sau „TREBLE”
şi apoi apăsaţi /  pentru
a ajusta nivelul.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Conectaţi componenta audio suplimentară la mufa
AUDIO IN  de pe unitate cu ajutorul unui cablu
audio analogic (nefurnizat).
2 Reduceţi volumul.
Apăsaţi VOLUME  .
3 Selectaţi funcţia AUDIO IN.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION +/ .
4 Porniţi redarea.
Porniţi redarea componentei conectate şi reglaţi
volumul.
Notă
Este posibil ca sistemul să intre automat în modul Standby dacă nivelul
volumului componentei conectate este prea scăzut. Reglaţi în mod
corespunzător volumul componentei. Consultaţi „Pentru a dezactiva
funcţia de Standby automat”.
3 Apăsaţi în mod repetat /  pentru a selecta
„PLAY SEL?” şi apoi apăsaţi
.
Repetaţi procedura de mai sus până când la pasul 3 apare
„TIMER OFF?” şi apoi apăsaţi .
Pentru a modifica setarea
Porniţi din nou de la pasul 1.
Notă
Dacă selectaţi un dispozitiv USB pentru funcţia de cronometru, iar pe
acesta se află multe fişiere şi foldere, procesul de citire durează mai mult,
cauzând o uşoară întârziere înainte de pornirea redării ca răspuns la
cronometru.
Note pentru utilizatorii de iPod/iPhone
ˎAsiguraţi-vă
ˎ
că dispozitivul iPod/iPhone nu se află în modul de redare
atunci când utilizaţi Cronometrul de redare.
posibil ca Cronometrul de redare să nu fie activat, în funcţie de
ˎEste
ˎ
starea dispozitivului iPod/iPhone conectat.
DISPLAY  în mod repetat, atunci
când sistemul este oprit.2)
Sfat
De exemplu, puteţi vizualiza informaţii despre discurile CD/MP3 sau
despre dispozitivul USB, precum:
numărul pistei sau al fişierului
numele pistei sau al fişierului („ ”)
numele artistului („ ”)
numele albumului sau al folderului („
”)
timpul total de redare şi numărul total de piste de pe discul CD-DA
(doar atunci când este selectat modul de redare normală şi când
playerul este oprit).
numărul total de foldere (albume) de pe discul MP3 (doar atunci
când este selectat modul de redare normală şi când playerul este
oprit).
eticheta de volum, dacă există pe discul MP3 (doar atunci când este
selectat modul de redare normală şi când playerul este oprit).
Indicatorul STANDBY  de pe unitate se aprinde atunci când
sistemul este oprit.
2)
Sistemul oferă următoarele moduri de afişaj.
Când sistemul este oprit1)
Demonstraţia este pornită.
Afişajul este oprit pentru
a economisi energie. Cronometrul
şi ceasul continuă să funcţioneze.
Este afişat ceasul.
Indicatorul STANDBY  de pe unitate se aprinde atunci când
sistemul este oprit.
2)
Nu puteţi seta ceasul în modul de Economisire a energiei.
3)
Afişajul ceasului trece automat în modul de Economisire a energiei
după 8 secunde.
1)
Note cu privire la afişarea informaţiilor
ˎCaracterele
ˎ
care nu pot fi afişate apar ca „_”.
ˎUrmătoarele
ˎ
informaţii nu sunt afişate:
timpul total de redare pentru un disc MP3 şi un dispozitiv USB.
timpul de redare rămas, cu excepţia cazului unui CDDA.
ˎUrmătoarele
ˎ
informaţii nu sunt afişate corect:
timpul de redare scurs dintr-un fişier MP3 codificat cu VBR
(rată de biţi variabilă).
numele folderelor şi ale fişierelor care nu respectă ISO9660 Nivel 1,
Nivel 2 sau Joliet în formatul de expansiune.
ˎUrmătoarele
ˎ
informaţii sunt afişate:
timpul de redare rămas pentru o pistă de pe discul CDDA.
Informaţii de etichetă ID3 pentru fişiere MP3, atunci când
sunt utilizate etichete ID3 versiunea 1 şi versiunea 2 (afişarea
informaţiilor de etichetă ID3 versiunea 2 are prioritate atunci
când sunt utilizate împreună etichete ID3 versiunea 1 şi versiunea
2 pentru un singur fişier MP3).
Utilizarea cronometrelor
Sistemul oferă două funcţii de cronometrare. Dacă utilizaţi
ambele cronometre, Cronometrul pentru repaus are
prioritate.
Cronometru pentru repaus:
Puteţi adormi asultând muzică. Această funcţie este
independentă de setarea ceasului.
Apăsaţi în mod repetat SLEEP .
Cronometru redare:
Vă puteţi trezi ascultând un CD, un post FM, la iPod/
iPhone sau un dispozitiv USB la o oră presetată. Asiguraţivă că aţi setat ceasul.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Pregătiţi sursa de sunet şi apăsaţi VOLUME +/ 
pentru a regla volumul.
Pentru a porni de la un fişier audio sau o pistă
specific(ă) de pe CD, creaţi propriul dumneavoastră
program.
2 Selectaţi modul de setare a cronometrului.
Apăsaţi TIMER MENU .
3 Setaţi cronometrul de redare.
Utilizarea componentelor audio
opţionale
.
„TIMER SEL?” şi apoi apăsaţi
Apăsaţi
DISPLAY  în mod repetat, atunci
când sistemul este pornit.
1)
Mod afişaj
Demonstraţie
Mod de
Economisire
a energiei2)
Ceas3)
1 Apăsaţi TIMER MENU .
2 Apăsaţi în mod repetat /  pentru a selecta
Pentru a revoca cronometrul
Modificarea afişajului
Pentru
Modificarea
informaţiilor de pe
afişaj1)
Modificarea
modului de afişaj
(a se vedea mai
jos.)
Pentru a verifica setarea
Apăsaţi în mod repetat /  pentru a selecta „PLAY
SET?”, apoi apăsaţi .
4 Setaţi ora la care să înceapă redarea.
Apăsaţi în mod repetat /  pentru a seta ora, apoi
apăsaţi . Utilizaţi procedura de mai sus pentru
a seta minutele.
5 Utilizaţi aceeaşi procedură de la pasul 4 pentru a seta
ora la care să se oprească redarea.
6 Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi în mod repetat /  până când apare sursa
de sunet dorită, apoi apăsaţi .
7 Opriţi sistemul.
Apăsaţi  . Sistemul porneşte automat înainte
de ora presetată.
Dacă sistemul este pornit la ora presetată, Cronometrul
de redare nu va avea efect. Nu acţionaţi asupra
sistemului din momentul în care acesta porneşte şi până
porneşte redarea.
Setarea Cronometrului de redare se păstrează atât timp cât aceasta nu
este revocată manual.
Depanare
1 Verificaţi conectarea corectă şi fermă a cablului de
alimentare şi a cablurilor difuzoarelor.
2 Găsiţi problema în lista de verificare de mai jos şi
întreprindeţi acţiunea corectivă indicată.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Dacă indicatorul STANDBY clipeşte
Deconectaţi imediat cablul de alimentare şi faceţi
următoarele verificări.
ˎˎCablurile + şi  ale difuzoarelor sunt
scurtcircuitate?
ˎˎSunt blocate orificiile de ventilaţie ale sistemului?
ˎˎConectorul pentru iPod/iPhone  este
scurtcircuitat?
După ce indicatorul STANDBY  nu mai clipeşte,
reconectaţi cablul de alimentare şi porniţi sistemul.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Generalităţi
Pe afişaj apare demonstraţia după conectarea
cablului de alimentare, chiar dacă sistemul nu
este pornit.
ˎˎApăsaţi o dată DISPLAY  în timp ce sistemul este
oprit. Demonstraţia dispare.
Sistemul nu porneşte.
ˎˎCablul de alimentare este conectat?
Sistemul a intrat în modul Standby pe
neaşteptate.
ˎˎAceasta nu reprezintă o defecţiune. Sistemul intră
automat în modul Standby după circa 30 de minute,
atunci când nu primeşte nicio comandă şi nu există
semnal audio de ieşire. Consultaţi „Pentru a dezactiva
funcţia de Standby automat”.
Setarea ceasului sau operaţia Cronometrului
de redare a fost revocată în mod neaşteptat.
ˎˎDacă trece aproximativ un minut fără nicio comandă,
setarea ceasului sau a Cronometrului de redare este
revocată automat. Efectuaţi din nou operaţia de la
început.
Nu se aude sunetul.
ˎˎCablurile + şi  ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
ˎˎUtilizaţi doar difuzoarele furnizate?
ˎˎSunt blocate orificiile de ventilaţie ale sistemului?
ˎˎEste posibil ca postul specificat să fi întrerupt temporar
difuzarea.
Sunetul se aude dintr-un canal sau volumul
stânga/dreapta nu este balansat.
ˎˎPoziţionaţi difuzoarele cât mai simetric posibil.
ˎˎConectaţi doar difuzoarele furnizate.
Bâzâit sau zgomot puternic.
ˎˎÎndepărtaţi sistemul de sursa zgomotului.
ˎˎConectaţi sistemul la o priză de perete diferită.
ˎˎInstalaţi un filtru de zgomot (nefurnizat) la cablul
de alimentare.
Telecomanda nu funcţionează.
ˎˎÎndepărtaţi toate obstacolele dintre telecomandă şi
senzorul pentru telecomandă  de pe unitate şi
îndepărtaţi unitatea de lumini fluorescente.
ˎˎÎndreptaţi telecomanda către senzorul sistemului.
ˎˎAduceţi telecomanda mai aproape de sistem.
Indicatorul STANDBY  rămâne aprins după
deconectarea cablului de alimentare.
ˎˎEste posibil ca indicatorul STANDBY  să nu se stingă
imediat după deconectarea cablului de alimentare.
Indicatorul se va stinge după circa 40 de secunde.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Player CD/MP3
Sunetul sare sau discul nu este redat.
ˎˎCurăţaţi discul prin ştergere şi puneţi-l la loc.
ˎˎMutaţi sistemul într-un loc ferit de vibraţii (de exemplu,
pe un suport stabil).
ˎˎÎndepărtaţi difuzoarele de sistem sau puneţi-le pe
suporturi separate. La un nivel ridicat al volumului,
vibraţiile difuzoarelor pot face ca sunetul să sară.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
ˎˎReveniţi la Redarea normală apăsând în mod repetat
PLAY MODE  până când dispar „PGM” şi „SHUF”.
Pornirea redării durează mai mult ca de obicei.
ˎˎUrmătoarele discuri pot creşte timpul necesar pentru
începerea redării:
un disc înregistrat cu o structură arborescentă
complicată.
un disc înregistrat în modul cu sesiuni multiple.
un disc care nu a fost finalizat (un disc pe care se pot
adăuga date).
un disc care conţine multe foldere.
iPod/iPhone
Nu se aude sunetul.
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
conectat ferm.
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone redă muzică.
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este actualizat
cu cea mai recentă versiune de software. Dacă nu,
actualizaţi dispozitivul iPod/iPhone înainte de a-l utiliza
împreună cu sistemul.
ˎˎReglaţi volumul.
Sunetul este distorsionat.
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
conectat ferm.
ˎˎReduceţi volumul.
ˎˎConfiguraţi setarea „EQ” a dispozitivului iPod/iPhone
la „Off ” sau „Flat”.
Dispozitivul iPod/iPhone nu funcţionează.
ˎˎDacă acumulatorul dispozitivului iPod/iPhone este
descărcat complet, este posibil să nu funcţioneze cu acest
sistem. Într-un astfel de caz, reîncărcaţi-l cu un computer
etc., apoi conectaţi-l la sistem.
ˎˎOpriţi orice alte aplicaţii iOS aflate în execuţie pe iPod/
iPhone. Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare
primit împreună cu dispozitivul iPod/iPhone.
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
conectat ferm.
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este actualizat
cu cea mai recentă versiune de software. Dacă nu,
actualizaţi dispozitivul iPod/iPhone înainte de a-l utiliza
împreună cu sistemul.
ˎˎDeoarece funcţionarea sistemului diferă de cea
a dispozitivului iPod/iPhone, nu puteţi comanda
dispozitivul iPod/iPhone utilizând butoanele de pe
telecomandă sau de pe unitate. În acest caz, utilizaţi
butoanele de comandă de pe iPod/iPhone.
Dispozitivul iPod/iPhone nu se încarcă.
ˎˎDacă acumulatorul dispozitivului iPod/iPhone este
descărcat complet, este posibil ca sistemul să nu îl poată
încărca, nici dacă îl conectaţi la sistem. Într-un astfel
de caz, reîncărcaţi-l cu un computer etc., apoi conectaţi-l
la sistem.
ˎˎAsiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone este
conectat ferm.
ˎˎDacă încărcaţi un dispozitiv iPod/iPhone în timp ce
sistemul este oprit (modul Standby), sistemul nu îl
încarcă dacă dispozitivul iPod/iPhone este încărcat
complet.
ˎˎAsiguraţi-vă că sistemul nu se află în modul
de funcţionare USB. Nu se poate încărca un dispozitiv
iPod/iPhone în modul de funcţionare USB.
ˎˎNu puteţi încărca dispozitivul iPod/iPhone nici dacă veţi
conecta cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul
iPod/iPhone la conectorul USB de pe sistem.
Volumul soneriei dispozitivului iPhone nu se
modifică.
ˎˎAjustaţi volumul soneriei de pe iPhone.
Dispozitiv USB
Dispozitivul iPod/iPhone sau dispozitivul USB
conectat nu este încărcat, atunci când sunt
ambele conectate în acelaşi timp.
ˎˎNu puteţi încărca un iPod/iPhone şi dispozitivul USB în
acelaşi timp. Selectaţi funcţia USB pentru a încărca un
dispozitiv USB.
Utilizaţi un dispozitiv USB acceptat?
ˎˎÎn cazul în care conectaţi un dispozitiv USB neacceptat,
pot apărea următoarele probleme. Consultaţi informaţiile
despre dispozitivele USB compatibile pe site-urile
Web cu URL-urile listate în „Redarea unui fişier de
pe dispozitivul USB”.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
Numele fişierelor sau ale folderelor nu sunt afişate
pe sistem.
Nu este posibilă redarea.
Sunetul se aude în salturi.
Se aude zgomot.
Se aude un sunet distorsionat.
Nu se aude sunetul.
ˎˎDispozitivul USB nu este conectat corect. Opriţi sistemul
şi apoi reconectaţi dispozitivul USB.
Se aude zgomot, sunet în salturi sau
distorsionat.
ˎˎOpriţi sistemul şi apoi reconectaţi dispozitivul USB.
ˎˎDatele fişierelor muzicale în sine conţin zgomot sau
sunetul este distorsionat. Este posibil să fi fost introdus
zgomot la crearea datelor muzicale, din cauza stării
computerului. Creaţi din nou datele muzicale.
ˎˎRata de biţi utilizată la codificarea fişierelor a fost
scăzută. Trimiteţi fişiere codificate cu rate de biţi mai
mari pe dispozitivul USB.
Mesajul „Reading” este afişat pentru o perioadă
îndelungată sau durează mult până începe
redarea.
ˎˎProcesul de citire poate dura mai mult în următoarele
cazuri.
Există multe foldere sau fişiere pe dispozitivul USB.
Structura de fişiere este extrem de complexă.
Capacitatea memoriei este excesivă.
Memoria internă este fragmentată.
Afişare eronată
ˎˎTrimiteţi din nou datele muzicale pe dispozitivul USB,
deoarece este posibil ca datele stocate în dispozitivul
USB să fi fost deteriorate.
ˎˎCodurile de caractere ce pot fi afişate de acest sistem
sunt doar numere şi litere. Alte caractere nu sunt
afişate corect.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
ˎˎOpriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB, apoi
porniţi sistemul.
ˎˎConsultaţi informaţiile despre dispozitivele USB
compatibile pe site-urile Web cu URL-urile listate
în „Redarea unui fişier de pe dispozitivul USB”.
ˎˎDispozitivul USB nu funcţionează corespunzător.
Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului
USB cu privire la soluţionarea acestei probleme.
Nu începe redarea.
ˎˎOpriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul USB, apoi
porniţi sistemul.
ˎˎConsultaţi informaţiile despre dispozitivele USB
compatibile pe site-urile Web cu URL-urile listate
în „Redarea unui fişier de pe dispozitivul USB”.
ˎˎApăsaţi   pentru a porni redarea.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
ˎˎSetaţi modul de redare la modul de redare normală.
Nu pot fi redate fişiere.
ˎˎFişierul audio nu are extensia „.mp3”, „.wma” sau „.m4a”.
ˎˎDatele nu sunt stocate în format MP3/WMA/AAC.
ˎˎDispozitivele de stocare USB formatate cu alte sisteme de
fişiere decât FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate.*
ˎˎDacă utilizaţi un dispozitiv de stocare USB partiţionat,
pot fi redate doar fişierele de pe prima partiţie.
ˎˎFişierele criptate sau protejate cu parole etc. nu pot fi
redate.
* Acest sistem acceptă FAT16 şi FAT32, însă este posibil ca unele
dispozitive de stocare USB să nu suporte toate aceste sisteme FAT.
Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare al fiecărui dispozitiv
de stocare USB sau contactaţi producătorul.
No Memory: Suportul de memorie nu este introdus
în dispozitivul USB.
No Step: Toate pistele programate au fost şterse.
No Track: Un fişier redabil de pe dispozitivul USB nu este
încărcat în sistem.
Not in Use: Aţi încercat să efectuaţi o operaţie specifică
în condiţii în care operaţia respectivă este interzisă.
Not Supported: Este conectat un dispozitiv USB sau un
iPod neacceptat sau un dispozitiv iPod/iPhone al cărui
acumulator este complet descărcat.
Push STOP!: Aţi apăsat PLAY MODE  în timpul
redării, în funcţia CD.
Step Full!: Aţi încercat să programaţi mai mult de
25 de piste sau de fişiere (paşi).
TIME NG!: Orele de început şi de sfârşit ale Cronometrului
de redare sunt setate la aceeaşi oră.
Măsuri de precauţie
Discuri ce POT fi redate de acest sistem
ˎˎCD audio
ˎˎCD-R/CD-RW (date audio/fişiere MP3)
Discuri ce NU POT fi redate de acest sistem
ˎˎCD-ROM
ˎˎSuporturi CD-R/CD-RW diferite de cele înregistrate
în format CD muzical sau în format MP3 conform
ISO9660 Nivel 1/Nivel 2, Joliet
ˎˎSuporturi CD-R/CD-RW înregistrate în mai multe
sesiuni şi care nu au fost finalizate cu „închiderea
sesiunii”
ˎˎSuporturi CD-R/CD-RW cu o calitate slabă a
înregistrării, suporturi CD-R/CD‑RW zgâriate sau
murdare sau suporturi CD‑R/CD-RW înregistrate cu
un dispozitiv de înregistrare care nu este compatibil
ˎˎSuporturi CD-R/CD-RW finalizate incorect
ˎˎDiscuri ce conţin alte fişiere decât fişiere MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)
ˎˎDiscuri cu forme care nu sunt standard (de exemplu,
inimă, pătrat, stea)
ˎˎDiscuri care au bandă adezivă, hârtie sau abţibilduri
lipite pe ele
ˎˎDiscuri de închiriat sau uzate şi care au ataşate sigilii
al căror lipici depăşeşte zona sigiliului
ˎˎDiscuri care au etichete imprimate cu cerneală lipicioasă
la atingere
Note cu privire la discuri
Bâzâit sau zgomot puternic sau nu se pot
recepţiona posturi. (Pe afişaj clipeşte „TUNED”
sau „STEREO”.)
ˎˎÎnainte de redare, curăţaţi discul prin ştergere cu o cârpă,
de la centru către margine.
ˎˎNu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum benzină,
diluanţi, produse de curăţare din comerţ sau spray
antistatic pentru curăţarea discurilor de vinil.
ˎˎNu expuneţi discurile la lumina directă a soarelui,
la surse de căldură, precum suflantele de aer cald,
şi nu le lăsaţi în maşina parcată în bătaia soarelui.
Pentru a reiniţializa sistemul la setările
din fabrică
Dacă sistemul nu funcţionează în mod corespunzător,
reiniţializaţi sistemul la setările din fabrică.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a reiniţializa
unitatea la setările implicite din fabrică.
ˎˎDeconectaţi complet cablul de alimentare (de la reţea) de
la priza de perete (reţea) dacă nu îl veţi utiliza o perioadă
mai lungă de timp. Întotdeauna prindeţi de ştecăr atunci
când deconectaţi unitatea. Nu trageţi niciodată de cablu.
ˎˎDacă în sistem ajung obiecte solide sau lichide,
deconectaţi sistemul de la priză şi dispuneţi verificarea
lui de către personal calificat, înainte de a îl utiliza
din nou.
ˎˎCablul de alimentare CA poate fi înlocuit doar de un
centru de service autorizat.
1 Deconectaţi şi reconectaţi cablul de alimentare
Cu privire la amplasare
Tuner
ˎˎConectaţi antena în mod corespunzător.
ˎˎGăsiţi o locaţie şi o orientare care să asigure o recepţie
bună şi apoi aranjaţi din nou antena.
ˎˎŢineţi antenele departe de cablurile difuzoarelor şi de
cablul de alimentare pentru a evita preluarea de zgomot.
ˎˎOpriţi echipamentele electrice din apropiere.
şi apoi porniţi sistemul.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe   şi FUNCTION 
de pe unitate timp de cel puţin 3 secunde.
Toate setările configurate de către utilizator, precum
posturi de radio presetate, cronometru şi ceas
sunt şterse.
Pentru a dezactiva funcţia de Standby
automat
Acest sistem este prevăzut cu o funcţie de Standby
automat. Cu această funcţie, sistemul intră automat în
modul Standby după circa 30 de minute, atunci când nu
primeşte nicio comandă şi nu există semnal audio de ieşire.
În mod implicit, funcţia de Standby automat este activată.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a dezactiva funcţia
de Standby automat.
Ţineţi apăsat pe   în timp ce sistemul este
pornit, până când apare „AUTO STBY OFF”.
Pentru a activa funcţia, repetaţi procedura până când
apare „AUTO STBY ON”.
Note
ˎ„AUTO
ˎ
STBY” apare pe afişaj timp de două minute înainte
ca sistemul să intre în modul Standby.
ˎFuncţia
ˎ
de Standby automat este nevalidă pentru funcţia tunerului
(FM), chiar dacă aţi activat-o.
ˎEste
ˎ
posibil ca sistemul să nu intre automat în modul Standby
în următoarele cazuri:
în timp ce este detectat un semnal audio.
în timpul redării de piste sau de fişiere audio.
în timp ce Cronometrul de redare sau Cronometrul pentru repaus
presetat este activat.
Mesaje
CD Over: Aţi ajuns la sfârşitul discului apăsând  
în timpul redării sau al pauzei.
Error : Dispozitivul USB nu a putut fi recunoscut sau este
conectat un dispozitiv necunoscut.
LOCKED: Fanta pentru disc nu funcţionează. Contactaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
No Device: Nu este conectat niciun dispozitiv USB sau
dispozitivul USB a fost oprit.
No Disc: Nu există niciun disc în player sau aţi încărcat
un disc ce nu poate fi redat.
Cu privire la siguranţă
ˎˎNu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată şi nici în locaţii
extrem de calde, reci, cu praf, murdare, umede sau
fără ventilaţie adecvată, sau în care sistemul ar fi supus
vibraţiilor, luminii directe a soarelui sau unei lumini
puternice.
ˎˎAveţi grijă atunci când amplasaţi unitatea sau difuzoarele
pe suprafeţe tratate special (de exemplu, cu ceară, ulei,
lustruite), deoarece suprafaţa se poate păta sau decolora.
ˎˎDacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată,
sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze condens pe
lentilele din interiorul playerului CD şi sistemul să se
defecteze. În această situaţie, scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit timp de aproximativ o oră, până ce se
evaporează umezeala.
Cu privire la încălzire
ˎˎÎncălzirea unităţii în timpul funcţionării este normală
şi nu reprezintă motiv de alarmare.
ˎˎNu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost utilizat fără
întrerupere la un volum ridicat, deoarece este posibil
ca aceasta să fie fierbinte.
ˎˎNu blocaţi orificiile de ventilare.
Cu privire la sistemul de difuzoare
Acest sistem de difuzoare nu este ecranat magnetic şi este
posibil ca imaginea de pe televizoarele aflate în apropiere
să fie distorsionată magnetic. Într-o astfel de situaţie, opriţi
televizorul, aşteptaţi între 15 şi 30 de minute şi porniţi-l
din nou.
Dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte, îndepărtaţi difuzoarele
de televizor.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale, umezită uşor
cu o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi niciun fel
de burete abraziv, praf de curăţat sau solvenţi, cum ar
fi diluanţii, benzina sau alcoolul.
Specificaţii
Secţiunea amplificator
Modele pentru Europa, Rusia şi Israel:
Putere produsă DIN (nominală): 15 waţi + 15 waţi (8 ohmi la 1 kHz, DIN)
Putere produsă RMS continuă (de referinţă): 20 waţi + 20 waţi (8 ohmi la
1 kHz, 10% THD)
Putere muzicală produsă (de referinţă): 20 waţi + 20 waţi (8 ohmi la 1 kHz,
10% THD)
Alte modele:
Putere produsă DIN (nominală): 15 waţi + 15 waţi (8 ohmi la 1 kHz, DIN)
Putere produsă RMS continuă (de referinţă): 20 waţi + 20 waţi (8 ohmi la
1 kHz, 10% THD)
Intrare
AUDIO IN (mufă stereo mini): Sensibilitate 700 mV, impedanţă 47 kiloohmi
Ieşiri
SPEAKERS: Acceptă impedanţă de 8 ohmi
Secţiunea player CD
Sistem: Sistem audio compact disc şi digital
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de 44,6 µW
*Acest randament reprezintă valoarea măsurată la o distanţă de 200 mm
de suprafaţa lentilelor obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu
o deschidere de 7 mm.
Frecvenţă de răspuns: 20 Hz  20 kHz
Raport semnal/zgomot: Peste 90 dB
Interval dinamic: Peste 90 dB
Secţiunea tuner
Tuner FM stereo, FM superheterodin
Interval de frecvenţă:
87,5 MHz  108,0 MHz (paşi de 50 kHz)
Antenă: Antenă cu fir pentru FM
Secţiunea iPod/iPhone
Modele de iPod/iPhone compatibile:
iPod touch a 4-a generaţie
iPod touch a 3-a generaţie
iPod touch a 2-a generaţie
iPod touch prima generaţie
iPod nano a 6-a generaţie
iPod nano a 6-a generaţie (cameră video)
iPod nano a 6-a generaţie (video)
iPod nano a 3-a generaţie (video)
iPod nano a 2-a generaţie (aluminum)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă că un accesoriu electronic a fost
conceput pentru a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv, la iPhone
şi că respectarea standardelor de performanţă Apple a fost certificată de către
dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea acestui
dispozitiv şi nici pentru conformarea acestuia cu standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau iPhone poate
afecta performanţa în regim de funcţionare fără fir.
Secţiunea USB
Rată de biţi acceptată:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Frecvenţe de eşantionare:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB): Tip A, curent maxim 500 mA
Port
Difuzor
Sistem de difuzoare: Sistem de difuzoare cu două căi, reflex bas
Unităţi difuzor:
Woofer 80 mm, tip conic
Tweeter 40 mm, tip conic
Impedanţă nominală: 8 ohmi
Dimensiuni (L/Î/A):
Aprox. 140 mm × 245 mm × 103 mm
Masă: Aprox. 1,2 kg net per difuzor
Cantitate: două bucăţi (stânga/dreapta)
Generalităţi
Necesar de putere:
Adaptor CA
Intrare: 100 V  240 V CA, 50/60 Hz
Ieşire: CC 19,5 V, 3,9 A
Putere consumată: 28 waţi
Dimensiuni (L/Î/A) (fără difuzoare):
Aprox. 250 mm × 245 mm × 130 mm
Masă (fără difuzoare): Aprox. 2,2 kg
Cantitatea unităţii principale: 1 bucată
Accesorii furnizate: suport (1), telecomandă (1), adaptor AC (1), cablu de
alimentare (1), antenă cu fir FM (1), plăcuţe pentru agăţarea pe perete (1 coală),
adaptoare de doc pentru modele iPhone (1 set)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Putere consumată în standby: 0,5 W
Download PDF

advertising