Sony | CMT-LX50WMR | Sony CMT-LX50WMR Instrucţiuni de utilizare

Sistem
de componente
micro HI-FI
Manual de utilizare
CMT-LX50WMR
AVERTISMENT
Pentru
a reduce riscul de
incendiu, nu acoperiţi fanta de
ventilaţie a aparatului cu ziare,
feţe de masă, perdele, etc. Nu
amplasaţi pe aparat surse de foc
deschis, cum ar fi lumânări
aprinse.
Pentru a reduce riscul de
electrocutare,
nu
expuneţi
aparatul la lichide, care picură
sau stropesc şi nu amplasaţi
obiecte umplute cu lichide, cum
ar fi vazele, pe aparat.
Nu instalaţi aparatul într-un
spaţiu închis, cum ar fi o
bibliotecă sau un dulap încastrat.
Deoarece ştecherul principal se
utilizează pentru deconectarea
aparatului de la reţeaua electrică,
conectaţi-la la o priză c.a.
accesibilă. Dacă observaţi vreo
anomalie la aparat, deconectaţi
imediat ştecherul de la priza c.a.
Nu expuneţi bateriile sau
aparatul cu bateriile instalate la
căldură excesivă, cum ar fi prin
radiaţie solară directă, foc sau
altele asemenea.
Presiunea excesivă a sunetului de
la căşti poate provoca pierderi de
auz.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice
împreună cu acest produs creşte
pericolul pentru ochi.
2RO
Cu excepţia clienţilor din SUA
şi Canada
Aparatul este clasificat ca produs
LASER CLASA 1 Marcajul se
află pe exterior, pe panoul dorsal.
Notă
pentru
clienţi:
informaţiile de mai jos se
aplică
exclusiv
aparaturii
vândute în ţările care aplică
directivele UE.
Fabricantul acestui produs este
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi siguranţa
produselor
este
Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice probleme
legate de service sau garanţie,
adresaţi-vă la adresele specificate
în documentaţia separată de
service sau garanţie.
Reciclarea produselor electrice
şi electronice vechi (aplicabilă
în ţările Uniunii Europene şi
alte ţări europene cu sisteme de
colectare separată a deşeurilor)
Simbolul prezent pe produs sau
ambalajul acestuia indică faptul
că produsul nu trebuie tratat ca şi
deşeu menajer.
Este necesară predarea acestuia
la un punct de reciclare a
aparaturii electrice şi electronice.
Prin asigurarea evacuării corecte
a produsului, veţi participa la
prevenirea
potenţialelor
consecinţe negative pentru mediu
şi sănătatea oamenilor, care pot
fi provocate, în caz contrar, de
manipularea necorespunzătoare a
produsului.
Reciclarea
materialelor
contribuie
la
conservarea resurselor naturale.
Pentru informaţii suplimentare
legate de reciclarea acestui
produs, contactaţi autoritatea
locală competentă, serviciul de
salubritate sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Accesorii
aplicabile:
Telecomandă
Reciclarea
bateriilor
uzate
(aplicabilă în ţările Uniunii
Europene şi alte ţări europene cu
sisteme de colectare separată a
deşeurilor)
Simbolul prezent pe baterie sau
ambalajul acesteia indică faptul că
produsul nu trebuie tratat ca şi deşeu
menajer. Pe anumite tipuri de baterii,
acest simbol poate fi utilizat împreună
cu simbolul unei substanţe chimice.
Sunt adăugate simbolurile pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă
bateria conţine peste 0.0005% mercur
sau 0.004% plumb. Prin asigurarea
evacuării corecte a bateriilor, veţi
participa la prevenirea potenţialelor
consecinţe negative pentru mediu şi
sănătatea oamenilor, care pot fi
provocate, în caz contrar, de
manipularea
necorespunzătoare
a
bateriilor.
Reciclarea
materialelor
contribuie la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care, din raţiuni de
siguranţă, performanţă sau integritate a
datelor necesită utilizarea permanentă
de baterii, înlocuirea bateriilor este de
competenţa exclusivă a personalului de
service calificat.
Pentru a asigura manipularea corectă a
bateriilor, depuneţi bateriilor uzate la
centrele de colectare pentru reciclarea
aparaturii electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte tipuri de baterii, v.
capitolul privind demontarea în
siguranţă a bateriilor. Depuneţi bateriile
la centrul de colectare a bateriilor uzate
corespunzător.
Pentru informaţii suplimentare legate de
reciclarea acestui produs sau a
bateriilor, contactaţi autoritatea locală
competentă, serviciul de salubritate sau
magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
3RO
Notă privind DualDisc
DualDisc este un disc cu două feţe pe
care materialul DVD este înregistrat
pe una din feţe, iar materialul audio
digital, pe cealaltă faţă. Totuşi,
deoarece faţa cu materialul audio nu
este conformă standardului Compact
Disc (CD), redarea lor pe acest
produs nu este garantată.
Discuri muzicale codate cu
tehnologii
de
protecţie
a
drepturilor de autor
Produsul este proiectat pentru redarea
de discuri conforme cu standardul
Compact Disc (CD). În ultimul timp,
diverse discuri muzicale codate cu
tehnologie de protecţie a drepturilor
de autor sunt puse pe piaţă de
anumite companii de înregistrări.
Atenţie, printre aceste discuri există
unele care nu sunt conforme
standardului CD şi este posibil să nu
poată să fie redate pe acest aparat.
Notă privind conţinutul protejat
prin intermediul drepturilor de
autor
Muzica transferată este exclusiv de
uz privat. Utilizarea muzicii în afara
acestor limitări necesită permisiunea
deţinătorilor drepturilor de autor.
Notă privind licenţele şi mărcile
înregistrate
• “WALKMAN”
şi
sigla
“WALKMAN” sunt mărci
comerciale
ale
Sony
Corporation.
•
Tehnologia de codare audio
MPEG Layer-3 şi brevetele
aferente sunt sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
•
Windows Media este o marcă
înregistrată
a
Microsoft
Corporation, în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
4RO
•
Cuvântul-marcă Bluetooth şi
siglele
aferente
sunt
proprietatea Bluetooth SIG,
Inc., iar Sony Corporation le
utilizează
sub
licenţa
proprietarului mărcii. Alte
mărci şi denumiri comerciale
aparţin proprietarilor în cauză.
Cuprins
Ghid al pieselor şi comenzilor
6
Operaţiuni preliminare
Conectarea corectă a sistemului 11
Setarea orei
14
Informaţii suplimentare
Remedierea problemelor
Mesaje
Precauţiuni
Specificaţii
33
38
41
42
Operaţiuni
Redarea unui disc CD/MP3
15
Ascultarea posturilor radio
17
Înainte de utilizarea „WALKMAN”
şi a dispozitivului USB împreună cu
sistemul
18
Transferul muzicii de pe un disc pe
un „WALKMAN” sau dispozitiv
USB
20
Redarea
unui
fişier
de
pe
„WALKMAN”
24
Redarea unui fişier de pe dispozitivul
USB
26
Crearea programului propriu
(Program Play)
27
Utilizarea componentelor audio
opţionale
29
Reglarea volumului
29
Modificarea afişajului
30
Utilizarea temporizatoarelor
31
5RO
Ghid al pieselor şi comenzilor
Manualul de faţă explică utilizarea cu ajutorul telecomenzii, însă aceleaşi
operaţiuni pot fi efectuate cu ajutorul butoanelor aparatului, cu denumiri
identice sau similare.
Unitatea principală
6RO
1
7
(alimentare) (pagina 14, 32)
Apăsaţi pentru pornirea sau oprirea
sistemului.
ENTER (pagina 14, 17, 21, 22, 23,
28, 31, 32)
Apăsaţi pentru introducerea setărilor
2
Indicator standby (pagina 30, 33)
Se aprinde atunci când sistemul este
oprit.
3
Senzorul telecomenzii (pagina 33)
4
Compartimentul discului
5
(eject)
Apăsaţi pentru ejectarea unui disc.
6
+/– (selectarea fişierelor)
(pagina 15, 21, 23, 26, 27)
Apăsaţi pentru selectarea unui fişier.
TUNE +/– (acord) (pagina 17)
Apăsaţi pentru acordarea pe postul
dorit.
(revers/avans) (pagina 15,
22, 23, 25, 26, 27)
Apăsaţi pentru selectarea unei piese
sau a unui fişier.
(revers/avans rapid)
(pagina 15, 25, 26)
Apăsaţi pentru selectarea unui punct
al unei piese sau al unui fişier.
8
Butoane de redare şi pentru funcţii
(redare/oprire temporară)
(pagina 15, 24, 25. 26)
Apăsaţi pentru redare sau oprirea
temporară a unui „WALKMAN”
sau a unui dispozitiv USB opţional.
(stop) (pagina 15, 17, 22, 23, 25,
26)
Apăsaţi pentru oprirea unui
„WALKMAN”
sau
a
unui
dispozitiv USB opţional.
FUNCTION +/– (pagina 15, 17, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 29)
Apăsaţi pentru selectarea funcţiei.
9
REC TO USB (pagina 21)
Apăsaţi pentru a transfera muzică de
pe un disc, pe dispozitivul USB
opţional conectat.
10
REC TO WALKMAN (pagina 21)
Apăsaţi pentru a transfera muzică de
pe un disc, pe dispozitivul
„WALKMAN” conectat.
Continuare
7RO
11
DGX (pagina 29)
Apăsaţi pentru selectarea efectului
de sunet.
Telecomanda
12
VOLUME +/–
Apăsaţi pentru reglarea volumului.
13
Mufă AUDIO IN
Conectaţi un component
opţional.
audio
14
USB ERASE (pagina 23)
Apăsaţi pentru ştegerea fişierelor
audio şi a folderelor de pe un
”WALKMAN” sau dispozitiv USB.
Atunci
când
conectaţi
un
„WALKMAN” asiguraţi-vă că aţi
urmat procedura de conectare de la
pagina 22.
15
WM-PORT (port “WALKMAN”)
(pagina 21, 24)
Conectaţi un „WALKMAN”.
16
port (USB) (pagina 21, 22, 26)
Conectaţi un dispozitiv USB
opţional.
17
Mufă PHONES
Conectaţi căştile.
8RO
1
(alimentare) (pagina 14, 32)
Apăsaţi pentru pornirea sau oprirea
sistemului.
2
CLEAR (pagina 28)
Apăsaţi pentru ştergerea unei piese
sau a unui fişier preprogramat.
3
8
EQ (pagina 29)
Apăsaţi pentru selectarea efectului
de sunet.
Butoane de redare şi pentru funcţii
(redare) (pagina 15, 24, 26)
Apăsaţi pentru iniţializarea redării.
(oprire temporară) (pagina 15,
25, 26)
Apăsaţi pentru oprirea temporară
redării.
(stop) (pagina 15, 17, 22, 23, 25,
26)
Apăsaţi pentru oprirea unui
„WALKMAN”
sau
a
unui
dispozitiv USB opţional.
FUNCTION +/– (pagina 15, 17, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 29)
Apăsaţi pentru selectarea funcţiei.
4
TIMER MENU(pagina 14, 31, 32)
Apăsaţi pentru setarea orei şi a
temporizatorului de redare.
5
(enter) (pagina 14, 17, 21, 22, 23,
28, 31, 32)
Apăsaţi pentru introducerea setărilor
6
TOOL MENU(pagina 22, 23)
Apăsaţi pentru ştegerea fişierelor
audio şi a folderelor de pe un
”WALKMAN” sau dispozitiv USB.
Apăsaţi pentru selectarea memoriei
de redat, dacă dispozitivul USB are
mai mult de o memorie.
7
+/– (acord) (pagina 17)
Apăsaţi pentru acordarea pe postul
dorit.
(revers/avans) (pagina 15,
22, 23, 25, 26, 27)
Apăsaţi pentru selectarea unei piese
sau a unui fişier.
+/– (selectarea fişierelor)
(pagina 15, 21, 23, 26, 27)
Apăsaţi pentru selectarea unui fişier.
(revers/avans
rapid)
(pagina 15, 25, 26)
Apăsaţi pentru selectarea unui punct
al unei piese sau al unui fişier.
9
VOLUME +/–
Apăsaţi pentru reglarea volumului.
10
RETURN
Apăsaţi pentru revenirea la meniul
anterior.
Continuare
9RO
11
(pagina 14, 25, 31, 32)
Apăsaţi pentru selectarea opţiunii
din meniu.
Apăsaţi pentru a trece la folderul
următor (anterior) dacă utilizaţi
un „WALKMAN”.
12
TUNER MEMORY (pagina 17)
Apăsaţi
pentru
presetarea
postului radio.
13
PLAY MODE/TUNING MODE
(pagina 16, 17, 26, 27, 28)
Apăsaţi
pentru
selectarea
modului de redare a unui disc
sau de pe un dispozitiv USB
opţional.
Apăsaţi
pentru
selectarea
modului de acordare.
14
REPEAT/FM MODE (pagina
15, 17, 26)
Apăsaţi
pentru
ascultarea
repetată unui disc, a unei piese
sau a unui fişier.
Apăsaţi
pentru
selectarea
modului de recepţie FM (mono
sau stereo).
15
SLEEP (pagina 31)
Apăsaţi
pentru
setarea
temporizatorului de repaus.
16
DISPLAY (pagina 28, 30)
Apăsaţi
pentru
schimbarea
informaţiilor de pe afişaj.
10RO
Operaţiuni preliminare
Conectarea corectă a sistemului
A Antenă buclă AM
B
Antenă fir FM (întindeţi
orizontal)
C
Cablul difuzoarelor
(roşu/+)
D La difuzorul dreapta
E
Cablul difuzoarelor
(negru/-)
E
La priză
F
Cablul difuzoarelor
(negru/-)
G La difuzorul stânga
H Cablul difuzoarelor
(roşu/+)
Continuare
11RO
A Antenele
Identificaţi un amplasament şi o
orientare care asigură o bună
recepţie şi apoi instalaţi antenele.
Ţineţi antenele la distanţă de
cablurile difuzoarelor, cablul de
alimentare şi cablul USB pentru
a evita recepţia accidentală de
zgomot.
B
Selectorul de tensiune
Pentru modelele cu selector de
tensiune,
selectaţi
poziţia
corespunzătoare tensiunii de
alimentare
locale
de
la
VOLTAGE SELECTOR.
Pentru modelele destinate ţărilor
din America Latină (cu excepţia
Mexicului), setaţi de la selectorul
de tensiune 220 – 240 V sau 110
– 120 V.
C
Difuzoarele
Introduceţi
doar
porţiunea
dezizolată a cablului.
D Conectarea
Conectaţi cablul de alimentare la
o priză.
Dacă
ştecherul
nu
este
corespunzător prizei, scoateţi
adaptorul
pentru
ştechere
furnizat (doar pentru modelele
echipate cu un astfel de adaptor).
12RO
Introducerea bateriilor
Scoateţi prin culisare capacul
compartimentului bateriilor şi
introduceţi cele două baterii R6
(AA) furnizate, cu polul înainte, respectând polarităţile
indicate mai jos.
Note
•
•
•
•
La utilizare normală, durata
de
viaţă
estimată
a
bateriilor
este
de
aproximativ şase luni.
Nu introduceţi baterii noi şi
vechi împreună sau tipuri
diferite de baterii.
Dacă lăsaţi telecomanda
nefolosită o perioadă lungă
de timp, scoateţi-i bateriile
pentru a evita deteriorarea
datorată scurgerilor din
baterii şi coroziunii.
Nu expuneţi aparatul cu
bateriile instalate la căldură
excesivă, datorată radiaţiei
solare directe, focului sau
altor situaţii similare.
Utilizarea unui
„WALKMAN”
Un „WALKMAN” echipat cu un WMPORT poate fi conectat la WM-PORT
de pe aparat, cu ajutorul unuia din
accesoriile ovale pentru „WALKMAN”,
tip A sau B, furnizate.
Urmaţi paşii de mai jos pentru instalarea
şi demontarea accesoriului oval A.
Instalaţi accesoriul oval compatibil
cu „WALKMAN” utilizat.
Potriviţi orificiul din interiorul
WM-PORT cu protuberanţa din
laterala stângă a accesoriului.
Accesoriile ovale pentru modelele
„WALKMAN”
Modelele „WALKMAN” de mai jos
sunt compatibile cu accesoriile ovale
furnizate.
Asiguraţi-vă că utilizaţi accesoriile ovale
compatibile cu „WALKMAN” utilizat.
Tipul acceosriului (A sau B) este indicat
în partea de jos a fiecăruia din accesorii.
Accesoriu de tip A
Modelele
„WALKMAN”
compatibile:
Seria NW-S600, seria NW-S700F,
NW-A800, seria NWZ-A810,
NWZ-A820, seria NWZ-A820K,
NWZ-A720, seria NWZ-S730,
NWZ-S630, seria NWZ-E430
seria
seria
seria
seria
Accesoriu de tip B
Modelele
„WALKMAN”
compatibile:
Seria NWZ-S510, seria NWZ-S610F,
seria NWZ-X1000.
Continuare
13RO
Demontarea
accesoriului
oval de la „WALKMAN”
Apăsaţi în jos laterala dreaptă a
accesoriului.
Setarea orei
Utilizaţi butoanele
pentru setarea orei.
1
Porniţi sistemul.
Apăsaţi
2
telecomenzii
.
Selectaţi modul de setare a
orei.
Când laterala stângă s-a ridicat,
apucaţi accesoriul şi demontaţi-l.
Apăsaţi TIMER MENU.
Dacă se afişează intermitent mesajul
„PLAY SET”, apăsaţi repetat
pentru selectarea opţiuni „CLOCK”
şi apoi apăsaţi .
3
Setaţi ora.
Apăsaţi
repetat pentru setarea
orei, apoi apăsaţi .
4
Utilizaţi aceeaşi procedură
pentru setarea minutelor.
Notă
Setările ceasului se pierd la deconectarea
cablului de alimentare sau în cazul
întreruperii alimentării.
Afişarea orei cu sistemul
oprit
Apăsaţi DISPLAY. Ora se afişează
timp de aproximativ 8 secunde.
14RO
Operaţiuni
Redarea unui
CD/MP3
1
•
disc
Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi repetat FUNCTION +/–.
2
•
•
Introduceţi un disc.
Introduceţi discul în fanta pentru disc
cu partea cu eticheta înainte.
Introduceţi
discul cu
partea cu
eticheta
înainte.
•
3
Nu introduceţi discuri pe care se află
bandă adezivă, sigilii lipite sau pastă,
deoarece funcţionarea poate deveni
defectuoasă.
La ejectarea unui disc, manipulaţi-l
prinzându-l de margine. Nu atingeţi
suprafaţa discurilor.
Nu împingeţi discul în fanta pentru disc
dacă sistemul este oprit. În acest caz,
este posibilă funcţionarea defectuoasă a
sistemului.
Nu introduceţi discuri de 8 cm cu
adaptor. În acest caz, este posibilă
funcţionarea defectuoasă a sistemului.
Începeţi redarea
Apăsaţi
(sau
Alte operaţiuni
Pentru
Oprirea
temporară
redării
Note
•
•
•
•
La pornirea sistemului, discul nu este
tras în fanta pentru disc până nu
apare mesajul „NO DISC” pe afişaj.
Nu încercaţi să împingeţi discul în
fantă înainte de apariţia mesajului
„NO DISC”
Nu introduceţi discuri cu formă nonstandard (de ex. inimă, pătrat, stea).
Discul poate să cadă în interiorul
sistemului şi să provoace daune
ireparabile.
Dacă apăsaţi
la aparat şi
reintroduceţi discul care se află în fantă,
nu împingeţi pur şi simplu discul înapoi
în aparat. Scoateţi discul din fanta
pentru disc şi reintroduceţi-l.
Nu opriţi sistemul cu un disc introdus
pe jumătate în fanta pentru disc. În
acest caz, discul poate să cadă.
la aparat).
Oprirea redării
Selectarea
unui folder sau
a unui disc
MP3
Găsirea unei
piese sau a
unui fişier
Găsirea unui
punct al unei
piese sau a
unui fişier
Selectarea
redării repetate
Ejectarea
discului
Apăsaţi
(sau
la
aparat).
Pentru
reluarea
redării,
apăsaţi din nou
butonul.
.
+/– repetat.
.
Apăsaţi
continuu
în
timpul redării şi
eliberaţi butonul la
punctul dorit
REPEAT, repetat,
până la afişarea
mesajului „REP”
sau „REP1”.
la aparat.
Continuare
15RO
Pentru modificarea
modului de redare
Apăsaţi repetat PLAY MODE cu
playerul oprit. Puteţi selecta
redarea normală („ *” pentru
toate fişierele MP3 din folder sau
de pe disc), redarea aleatorie
SHUF” pentru
(„SHUF” sau „
fişiere) sau redarea programată
(„PGM”).
* La redarea unui disc CD-DA
(SHUF) Play
(audio),
efectuează aceeaşi operaţiune ca
şi (SHUF) Play normal.
Note privind redarea repetată
• Toate piesele sau fişierele de
pe un disc sunt redate repetat,
până la cinci ori.
• Mesajul „REP1” indică faptul
că, până la oprirea de către
utilizator, se redă repetata o
singură piesă sau un singur
fişier.
Note privind modul de redare
aleatorie
La pornirea sistemului, se şterge
modul de redare aleatorie
selectată („SHUF” sau „
SHUF), iar modul de redare
revine la modul normal („ ”).
Note privind redarea discurilor
MP3
•
Nu salvaţi alte tipuri de fişiere sau
foldere nenecesare pe un disc cu
fişiere MP3.
•
Folderele fără fişiere MP3 nu sunt
redate.
16RO
•
Fişierele MP3 sunt redate în
ordinea în care sunt înregistrate pe
disc.
•
Sistemul poate să redea doar
fişierele MP3 cu extensia „.mp3”.
•
Chiar dacă un fişier are extensia
„.mp3”, dacă fişierul real este
diferit, redarea acestui fişier poate
să genereze un zgomot puternic,
ce poate deteriora sistemul de
difuzoare şi poate provoca
funcţionarea
defectuoasă
a
sistemului.
•
-
Numărul maxim de:
-
fişiere MP3 este 255.
-
niveluri de foldere (sau structură
arborescentă a fişierelor) este de 8.
•
Nu
poate
fi
garantată
compatibilitatea
cu
toate
software de codare/scriere MP3,
dispozitivele de înregistrare şi
mediile
de
înregistrare.
Discurile MP3 incompatibile
pot provoca zgomot sau
întreruperea redării audio sau
este imposibilă redarea.
fişiere este 150 (inclusiv fişierul
root).
fişiere MP3 şi foldere pe un singur
disc este de 256.
Note privind redarea discurilor
multisesiune
• Dacă discul începe cu o sesiune
CD-DA (sau MP3), acesta este
recunoscut ca şi CD-DA (sau
MP3), iar redarea continuă până la
identificarea altei sesiuni.
•
Un disc cu format CD mixt este
recunoscut ca disc CD-DA.
Ascultarea posturilor
radio
Presetarea
radio
unui
post
1
Utilizaţi butoanele de la telecomandă
pentru presetarea posturilor.
Apăsaţi repetat FUNCTION +/–.
1
2
Selectaţi „TUNER FM” sau
„TUNER AM”.
2
Efectuaţi acordarea.
Pentru scanare automată
Apăsaţi repetat TUNING MODE
până la afişarea mesajului „AUTO”,
apoi apăsaţi +/– (sau TUNE +/– la
aparat).
Scanarea se opreşte automat la
captarea unui post şi se afişează
mesajele „TUNED” şi „ST” (doar
pentru programele stereo).
Dacă nu se afişează mesajul
„TUNED”, iar scanarea nu se
pentru oprirea
opreşte, apăsaţi
scanării şi efectuaţi acordarea
manuală (vezi mai jos).
Dacă acordaţi pe un post cu serviciu
RDS, pe afişaj apare denumirea
postului.
(doar pentru modelele europene şi
pentru Marea Britanie).
Acordarea manuală
Apăsaţi repetat TUNING MODE
până
la
afişarea
mesajului
„MANUAL”, apoi apăsaţi +/– (sau
TUNE +/– la aparat) pentru
acordarea pe postul dorit.
Sfat util
Acordaţi pe postul dorit.
Apăsaţi
TUNER
MEMORY pentru selectarea
modului de memorare al
acordorului.
Număr presetat
3
Apăsaţi repetat +/– pentru
selectarea numărului presetat
dorit.
Dacă pe numărul presetat selectat
este deja salvat un alt post, postul
nou îl înlocuieşte pe cel vechi.
4
Pentru salvarea postului,
apăsaţi .
Pentru reducerea zgomotului static al unui
post FM stereo cu semnal slab, apăsaţi
repetat FM MODE, până la oprirea
recepţiei stereo, însoţită de afişarea
mesajului „MONO”.
Continuare
17RO
5
Pentru
salvarea
altor
posturi, repetaţi paşii 1-4.
Puteţi preseta până la 20 posturi
FM şi 10 posturi AM. Posturile
presetate
sunt
memorate
aproximativ o jumătate de zi la
deconectarea
cablului
de
alimentare
sau
în
cazul
întreruperii alimentării.
6
Pentru revenirea la un post
radio presetat, apăsaţi repetat
TUNING MODE, până la
afişarea mesajului „PRESET”,
apoi apăsaţi repetat +/– pentru
selectarea numărului presetat
dorit.
18RO
Înainte de utilizarea
„WALKMAN” şi a
dispozitivului USB
împreună cu sistemul
Pentru
informaţii
privind
modelele de „WALKMAN” şi
dispozitive USB disponibile,
vizitaţi siteurile web de mai jos:
Nu
utilizaţi
modele
„WALKMAN” pe care sistemul
nu le suportă. Funcţionarea
modelelor nesuportate nu este
garantată.
Pentru clienţii din Europa şi
Rusia:
<http://support.sonyeurope.com/>
Pentru clienţii din America
Latină:
<http://www.sonylatin.com/index.crp>
Note
•
La formatarea „WALKMAN” sau a
dispozitivelor USB, asiguraţi-vă că aţi
formatat pe baza modelului sau a
software de formatare special pentru
respectivul model. În caz contrar, este
posibil să nu puteţi să transferaţi
corect piese sau fişiere audio la
„WALKMAN” sau dispozitivul USB.
•
Este posibil ca funcţionarea să nu
poată fi asigurată întotdeauna, chiar
dacă
utilizaţi
modelele
"WALKMAN” sau de dispozitive
USB suportate.
•
Este posibil ca o parte din modelele
„WALKMAN” şi de dispozitive USB
suportate să nu fie disponibile pe piaţă
în anumite zone.
•
Înainte de conectarea „WALKMAN”
la acest sistem, asiguraţi-vă vă pe
afişajul „WALKMAN” nu mai apar
mesajele „Creating Library” sau
„Creating Database”.
•
Nu deconectaţi „WALKMAN” sau
dispozitivul
USB
în
timpul
operaţiunilor cum ar fi transferul sau
ştergerea fişierelor audio. În acest caz,
este posibil ca datele de pe
„WALKMAN” sau dispozitivul USB
să
devină
corupte
sau
ca
„WALKMAN” sau dispozitivul USB
să se defecteze.
•
Nu
conectaţi
sistemul
şi
„WALKMAN” la dispozitivul USB
prin intermediul unui hub USB.
•
Dacă
sunt
conectate
un
„WALKMAN” sau un dispozitiv
USB, sistemul citeşte toate fişierele
de pe „WALKMAN” sau dispozitivul
USB. Dacă pe „WALKMAN” sau
dispozitivul USB sunt salvate multe
foldere sau fişiere, procesul de citire
poate să fie de durată.
•
În cazul unora din modelele
„WALKMAN” sau de dispozitive
USB conectate, după efectuarea unei
operaţiuni, este posibil să existe un
decalaj până la executarea acesteia de
către sistem.
•
Nu poate fi garantată compatibilitatea
cu toate software de codare/scriere,
dispozitivele de înregistrare şi mediile
de înregistrare. „WALKMAN” sau
dispozitivele USB incompatibile pot
provoca zgomot sau întreruperea
redării audio sau este imposibilă
redarea.
•
Acest sistem nu permite transferul de
muzică de pe un disc sau redarea de
fişiere audio la „WALKMAN” sau
dispozitivul USB în cazurile de mai
jos.
-
Atunci când numărul de fişiere audio
dintr-un folder depăşeşte 150.
-
Atunci când numărul de foldere de pe
„WALKMAN” sau dispozitivul USB
depăşeşte 200.,
Aceste cifre pot să varieze în funcţie de
structura fişierelor şi foldererelor. Nu
salvaţi alte tipuri de fişiere sau foldere
nenecesare pe „WALKMAN” sau
dispozitivul USB cu fişiere audio.
•
Nu utilizaţi modele „WALKMAN” pe
care sistemul nu le suportă. Funcţionarea
modelelor nesuportate nu este garantată.
•
Dacă este necesară conexiunea prin
cablu USB, conectaţi cablul USB
furnizat la dispozitivul USB de conectat.
Pentru detalii privind metodele de
operare, vezi manualul de utilizare
furnizat împreună cu dispozitivul USB
de conectat.
•
Până la apariţia „READING”, în funcţie
de dispozitivul USB conectat, pot să
treacă aproximativ 10 secunde
Continuare
19RO
Utilizarea sistemului ca şi
încărcător pentru baterii
Puteţi utiliza sistemul ca şi
încărcător pentru baterii, pentru
modelele „WALKMAN” şi
pentru dispozitivele USB care au
funcţie de reîncărcare cu
sistemul pornit.
Încărcarea începe în momentul
conectării „WALKMAN” la
WM-PORT sau a dispozitivului
USB la portul
(USB) al
aparatului. Starea încărcării
apare pe afişajul „WALKMAN”
sau al dispozitivului USB. Pentru
detalii, vezi instrucţiunile de
utilizare pentru „WALKMAN”
sau dispozitivul USB.
Notă
privind
încărcarea
„WALKMAN”
şi
a
dispozitivului USB cu ajutorul
acestui sistem
Nu puteţi utiliza sistemul ca şi
încărcător pentru baterii în
cazurile enumerate mai jos:
- CD player / „WALKMAN” /
dispozitivul USB este oprit,
fiind selectată funcţionarea
acordorului.
Vezi
„Îmbunătăţirea recepţiei la
acordor” (pagina 37).
- Atunci când sistemul este
oprit.
20RO
Transferul muzicii de
pe un disc pe un
„WALKMAN” sau
dispozitiv USB
Puteţi conecta un „WALKMAN”
sau un dispozitiv USB la aparat
şi puteţi transfera muzică de pe
un disc pe „WALKMAN” sau
dispozitivul USB.
Puteţi transfera muzică de pe
discuri exclusiv CD-DA sau
MP3.
Formatul audio al fişierelor
transferate de către acest sistem
este MP3.
Spaţiul
liber
necesar
pe
„WALKMAN” sau dispozitivul
USB este de aproximativ 1 MB
pe minut, la transferul de muzică
de pe CD. Spaţiul liber necesar
poate să fie mai mare, dacă se
transferă muzică de pe un disc
MP3.
Puteţi transfera muzică de pe un
disc pe „WALKMAN” sau
dispozitivul USB (CD SYNC).
Puteţi,
de
asemenea,
să
transferaţi o piesă sau un fişier
MP3 în timp ce sunt redate
(REC1).
1
Conectaţi „WALKMAN”
la WM-PORT sau dispozitivul
USB la portul
(USB).
La transfer
“WALKMAN”
La transferul de
dispozitivul USB
muzică
pe
Dispozitiv USB
2
Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi repetat FUNCTION +/–.
3
4
Introduceţi un disc.
Setaţi „WALKMAN” sau
dispozitivul USB să aştepte
transferul.
Transfer
SYNC):
sincronizat
(CD
Apăsaţi REC TO WALKMAN sau
REC TO USB la aparat.
Pentru a tansfera piesele CD sau
fişierele MP3 favorite, creaţi propriul
program înainte (vezi „Crearea
programelor proprii (pagina 27)).
Pentru a transfera exclusiv fişierele
MP3 stocate într-un anumit folder de
+/–
pe discul MP3, apăsaţi repetat
pentru a selecta folderul dorit înainte
de iniţializarea transferului.
REC1:
Iniţializaţi redarea piesei sau
fişierului MP3 pe care doriţi să le
transferaţi, apoi apăsaţi REC TO
WALKMAN sau REC TO USB la
aparat.
Apare intermitent mesajul „REC”, iar
pe afişaj apar mesajele “CD SYNC
(sau “REC1”),” “FREExxxM” sau
“FREExxxG” (spaţiu liber în mega
sau gigabiţi, pe “WALKMAN” sau
dispozitivul USB) şi apoi „PUSH
ENTER”.
Setaţi
„WALKMAN”
sau
dispozitivul
USB
să
aştepte
transferul, iar CD player opreşte
redarea.
5
Iniţializaţi transferul.
Apăsaţi
(sau ENTER la aparat).
Se iniţializează transferul.
Continuare
21RO
Utilizarea CD SYNC
La încheierea transferului, accesaţi
„WALKMAN” sau dispozitivul USB
şi CD playerul se opreşte automat.
Utilizarea REC1
La încheierea transferului, accesaţi
„WALKMAN” sau dispozitivul USB
se opresc automat şi CD playerul
continuă redarea.
Pentru selectarea memoriei
pe dispozitivul USB
Dacă dispozitivul USB are mai mult
de o memorie (de exemplu, o
memorie internă şi un card de
memorie), puteţi selecta memoria
care să fie citită înainte de a iniţializa
transferul.
1
Conectaţi dispozitivul USB la
(USB).
portul
2
Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi repetat FUNCTION +/–.
3
Cu aparatul oprit, apăsaţi
TOOL MENU.
Apare mesajul „USB SEL”. Dacă aţi
selectat un fişier audio sau un folder,
apare mesajul "ERASE”. Apăsaţi
pentru a selecta
repetat
„USB SEL”.
4
Apăsaţi
(sau ENTER la
aparat).
Apare denumirea memoriei.
Denumirea afişată variază în funcţie
de specificaţiile dispozitivului USB.
5
Pentru selectarea memoriei,
apăsaţi repetat
.
Treceţi la pasul 6 dacă poate fi
selectată o singură memorie.
Pentru anularea operaţiunii, apăsaţi
.
6
Apăsaţi
(sau ENTER la
aparat).
22RO
7
Iniţializaţi transferul urmând
paşii 2-5 din „Transferul muzicii de
pe un disc pe un „WALKMAN” sau
dispozitiv USB”.
Pentru oprirea transferului
Apăsaţi
.
Pentru ştegerea fişierelor
audio şi a folderelor de pe
un ”WALKMAN” sau
dispozitiv USB
Pentru ştegerea fişierelor audio şi a
folderelor de pe un ”WALKMAN”
sau dispozitiv USB.
Atenţie: nu puteţi şterge fişierele
audio şi folderele de pe dispozitivul
USB în modul de redare aleatorie sau
în modul de redare programată.
1
Conectaţi „WALKMAN” sau
dispozitivul USB la portul
(USB).
La
conectarea
„WALKMAN”,
asiguraţi-vă
că
utilizaţi cablul USB pentru WMPORT
furnizat
împreună
cu
„WALKMAN” ca în imagine.
2
REC1
Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi repetat FUNCTION +/–.
3
Apăsaţi repetat
+/– pentru selectarea
sau
fişierului audio sau folderului pe
care doriţi să îl ştergeţi.
4
Apăsaţi TOOL MENU (sau
USB ERASE la aparat).
Se afişează mesajul „ERASE” (doar
dacă utilizaţi telecomanda).
5
Apăsaţi
aparat).
(sau ENTER la
Apare mesajul „TRACK ERASE sau
„FOLDER ERASE” pe afişaj. Pentru
anularea operaţiunii, apăsaţi .
6
Apăsaţi
aparat).
(sau ENTER la
Fişierul audio sau folderul sunt
şterse.
Sfat util
Pentru ştergerea fişierelor audio şi a
folderelor de pe un ”WALKMAN” sau
dispozitiv USB puteţi utiliza conexiunea
USB a computerului. Pentru detalii privind
metodele de operare, vezi manualul de
utilizare
furnizat
împreună
cu
„WALKMAN”.
Reguli de generare
folderelor şi fişierelor
a
Când
transferaţi
muzică
pe
„WALKMAN” sau dispozitivul
USB, imediat sub „ROOT” se
creează un folder cu denumirea
„MUSIC”.
Folderele şi fişierele sunt generate în
cadrul acestui folder „MUSIC”, după
cum urmează.
1)
CD SYNC
Sursa de
muzică
MP3
CD-DA
Denumirea
Denumirea
folderului
fişierului
Aceeaşi cu a sursei de muzică2)
“CDDA001”3)
“TRACK001”4)
Sursa
de
muzică
MP3
CD-DA
Denumirea
folderului
“REC1”5)
Denumirea
fişierului
Aceeaşi cu a
sursei
de
muzică2)
“TRACK001”4)
1)
În modul de redare programată,
denumirea
folderului
este
„PGM_xxx”, iar denumirea fişierului
depinde de sursa de muzică (disc
CD-DA sau MP3).
2)
Sunt alocate pentru denumire
până la 64 caractere.
3)
Apoi, numerele folderelor sunt
alocate în serie, până la maximum
999 (inclusiv folderele „ROOT” şi
„MUSIC”).
4)
Numerele fişierelor sunt alocate
serial.
5)
La fiecare redare a REC1 se
creează un nou fişier în folderul
„REC1”.
Note privind „WALKMAN” şi
dispozitivul USB
• Nu conectaţi „WALKMAN” la
aparat în timp ce se actualizează
baza de date a acestuia.
•
Dacă transferaţi muzică de pe CD,
piesele redate sunt transferate ca
fişiere MP3 de 128 kbps. La
transferul de muzică de pe un disc
MP3, fişierele MP3 transferate au
aceeaşi bit rate ca şi fişierele MP3
originale.
Continuare
23RO
•
•
Dacă iniţializaţi transferul în
modul de redare aleatorie, modul
de redare repetată sau modul de
redare programată (când nu sunt
programate piese sau fişiere MP3),
modul de redare selectat este
anulat automat şi trece la modul de
redare normală.
La transferul de muzică de pe un
disc MP3 sunetul este oprit,
afişându-se
mesajul
"HIGHSPEED”.
•
Informaţia în format text de pe CD
nu se transferă în fişierele MP3
create.
•
Dacă anulaţi transferul înainte de
încheiere, se creează fişierul MP3
până la punctul în care a fost oprit
transferul.
•
Transferul se opreşte automat
dacă:
- se epuizează spaţiul de pe
„WALKMAN” sau dispozitivul
USB în timpul procesului de
transfer.
- numărul de fişiere audio de pe
„WALKMAN” sau dispozitivul
USB de protecţie au atins numărul
limită pe care sistemul îl poate
recunoaşte.
•
Dacă un folder sau un fişier pe
care încercaţi să îl transferaţi
există deja pe „WALKMAN” sau
dispozitivul USB, cu acelaşi
nume, după numele acestuia se
adaugă un alt număr, fără
suprascrierea
folderului
sau
fişierului original.
Notă privind şi dispozitivul USB
Dacă folderul care urmează a fi şters
conţine fişiere sau subfoldere în
format
non-MP3/WMA/AAC,
acestea nu sunt şterse.
24RO
Redarea unui fişier
de pe „WALKMAN”
Puteţi asculta muzica stocată pe
„WALKMAN”.
1
Selectaţi
PORT.
funcţia
WM-
Apăsaţi repetat FUNCTION +/–.
2
Conectaţi
la WM-PORT.
3
„WALKMAN”
Începeţi redarea
Apăsaţi
(sau
la aparat).
Alte operaţiuni
Puteţi controla „WALKMAN” cu
ajutorul următoarelor butoane de la
telecomandă sau aparat.
Pentru
Apăsaţi
Oprirea
temporară redării
Oprirea redării
Trecerea
la
folderul următor
(anterior)
Selectarea unei
piese sau a unui
capitol al unei
cărţi audio /
podcast
Selectarea unui
punct al unei
piese sau al unei
cărţi audio /
podcast
(sau
aparat).
.
.
•
WM-PORT al aparatului este destinat
doar pentru modelele „WALKMAN”.
Nu puteţi conecta nici un alt player
audio portabil.
•
La utilizarea „WALKMAN” cu
funcţie Bluetoothm asiguraţi-vă că aţi
oprit funcţia Bluetooth înainte de
utilizare.
•
Dacă apar probleme (de ex. absenţa
sunetului), deconectaţi şi reconectaţi
„WALKMAN”.
•
Dacă utilizaţi un „WALKMAN” cu
acest sistem, nu se transmite sunetul
de la mufa pentru căşti de la
„WALKMAN”.
•
Dacă utilizaţi un „WALKMAN” cu
un acordor FM încorporat, este posibil
să nu puteţi asculta transmisia FM sau
ca recepţia să fie slabă.
•
Pentru
modificarea
volumului,
utilizaţi VOLUME +/–. Volumul nu
se modifică nici chiar dacă este reglat
de la „WALKMAN”.
•
Asiguraţi-vă că aţi oprit redarea
înainte de a deconecta „WALKMAN”
de la aparat.
•
La acest sistem, redarea este garantată
doar pentru fişierele audio create cu
software „Media Manager for
WALKMAN”.
•
Sistemul nu suportă implicit toate
funcţiile asigurate de „WALKMAN”
conectat.
la
. Pentru
avans sau retur
rapid,
apăsaţi
continuu butonul.
Apăsaţi
continuu
în timpul
redării şi eliberaţi
butonul la punctul
dorit
Note
•
•
•
La conectarea sau deconectarea
„WALKMAN”, ţineţi „WALKMAN”
în acelaşi unghi cu al conectorului
WM-PORT şi nu rotiţi sau trageţi
„WALKMAN”, pentru a nu se
defecta conectorul.
Nu transportaţi aparatul cu un
„WALKMAN” conectat la WMPORT. În acest caz, este posibilă
funcţionarea defectuoasă a sistemului.
La conectarea sau deconectarea
„WALKMAN”, fixaţi aparatul cu o
mână şi aveţi grijă să nu apăsaţi din
greşeală
comenzile
de
la
„WALKMAN”.
25RO
Redarea unui fişier de
pe dispozitivul USB
Puteţi
asculta
muzica
stocată
pe
dispozitivul USB.
Formatele audio care pot fi redate
de acest sistem sunt următoarele:
MP3*/WMA*/AAC*
* Fişierele cu protecţie a drepturilor
de
autor
(Digital
Rights
Management) nu pot fi redate cu
acest sistem.
Este posibil ca fişierele descărcate
de la magazine de muzică online să
nu poată fi redate cu acest sistem.
1
Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi repetat FUNCTION +/–.
2
Conectaţi dispozitivul USB la
(USB).
portul
Dispozitiv USB
La conectarea dispozitivului USB,
afişajul se modifică astfel:
“READING” → “STORAGE DRIVE*”
* La conectarea dispozitivului USB, eticheta
de volum este afişată alăturat, dacă este
înregistrată.
3
Începeţi redarea.
Apăsaţi
26RO
(sau
la aparat).
Alte operaţiuni
Pentru
Oprirea
temporară
redării
Oprirea redării
Selectarea
folder
Selectarea
fişier
Găsirea
punct al
fişier
unui
Apăsaţi
(sau
la
aparat).
Pentru
reluarea
redării,
apăsaţi din nou
butonul.
. Pentru reluarea
redării, apăsaţi
(sau
la
aparat)*.
Pentru
anularea
reluării,
apăsaţi din nou .
+/– repetat.
unui
unui
unui
Selectarea
redării repetate
.
Apăsaţi
continuu
în timpul
redării şi eliberaţi
butonul la punctul
dorit
REPEAT, repetat,
până la afişarea
mesajului
„REP”
sau „REP1”.
* La redarea unui fişier MP3/WMA cu VBR
(variable bit rate), sistemul poate să reia
redarea dintr-un punct diferit.
Pentru modificarea modului de
redare
Apăsaţi repetat PLAY MODE cu
dispozitivul USB oprit. Puteţi
selecta redarea normală („ ”
pentru toate fişierele din folderul de
pe dispozitivul USB), redarea
aleatorie („SHUF” sau „
SHUF”
pentru
fişiere)
sau
redarea
programată („PGM”).
Note privind modul de redare
aleatorie
La oprirea sistemului, se şterge
modul de redare aleatorie selectată
SHUF), iar modul
(„SHUF” sau „
de redare revine la modul normal
(„ ”).
Note
• Următoarele tipuri de dispozitiv
USB / situaţie pot să mărească
durata necesară pentru începerea
redării:
-
un dispozitiv USB înregistrat cu o
structură arborescentă complicată.
•
capacitate excesivă a memoriei.
Sistemul poate reda doar până la
profunzime de 8 foldere.
Crearea programului
propriu
(Program Play)
Creaţi programul propriu de la
butoanele telecomenzii.
1
Selectaţi funcţia dorită.
CD
Pentru selectarea funcţiei CD, apăsaţi
repetat FUNCTION +/–.
USB
Pentru selectarea funcţiei USB,
apăsaţi repetat FUNCTION +/–.
2
Selectaţi modul de redare.
•
Sistemul nu suportă implicit toate
funcţiile asigurate de dispozitivul
USB conectat.
Apăsaţi repetat PLAY MODE, până
la afişarea mesajului „PGM”, cu
sistemul oprit.
•
Reluarea redării este anulată la
oprirea sistemului.
•
Ordinea de redare a sistemului
poate să difere faţă de cea a
dispozitivului USB conectat.
Selectaţi piesa sau numărul
de fişier dorit.
•
Folderele fără fişiere audio nu sunt
redate.
•
Formatele de fişiere care pot fi
redate cu acest sistem sunt
următoarele:
-
MP3: extensie “.mp3”
fişier WMA: extensie “.wma”
AAC: extensie “.m4a ”
Chiar dacă un fişier are extensia una
din extensiile de mai sus, dacă
fişierul real este diferit, redarea
acestui fişier poate să genereze un
zgomot puternic, ce poate deteriora
sistemul de difuzoare şi poate
provoca funcţionarea defectuoasă a
sistemului.
3
Apăsaţi repetat
, până la
afişarea numărului piesei sau
fişierului dorit. La programarea de
+/–,
fişiere MP3, apăsaţi repetat
pentru selectarea folderului dorit,
apoi selectaţi fişierul dorit.
Piesa sau numărul de fişier selectat.
Durata redării piesei sau
fişierului selectat
Continuare
27RO
4
Programarea
fişierului selectat
piesei
sau
Apăsaţi
pentru introducerea piesei
sau fişierului selectat
CD
“– –.– –” se afişează atunci când
durata totală a programului depăşeşte
100 minute pentru un CD sau dacă
aţi selectat un fişier MP3.
USB
Durata totală a programului nu poate
fi afişată, astfel încât se afişează “– –
.– –”.
5
Repetaţi paşii 3-4 pentru
programarea de piese sau fişiere
suplimentare, până la un total de
maximum 25 piese sau fişiere.
6
Pentru redarea pieselor şi
fişierelor programate, apăsaţi
.
Programul rămâne disponibil până la
scoaterea discului sau deconectarea
dispozitivului USB.
Pentru redarea aceluiaşi program,
.
apăsaţi
28RO
Pentru
Play
anularea
Program
Apăsaţi repetat PLAY MODE, până
la dispariţia mesajului „PGM”, cu
sistemul oprit.
Pentru ştergerea ultimei
piese sau a ultimului fişier
din program
Apăsaţi repetat CLEAR cu sistemul
oprit.
Pentru vizualizarea
informaţiilor despre
program, cum ar fi numărul
piesei sau al programului
Apăsaţi repetat DISPLAY.
Utilizarea
componentelor
opţionale
1
Reglarea volumului
audio
Pregătiţi sursa de sunet.
Conectaţi
componentul
audio
suplimentar la mufa AUDIO IN a
aparatului cu ajutorul unui cablu audio
analogic (nefurnizat).
2
Pentru
Generarea unui
sunet
mai
dinamic
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Setarea efectului
de sunet
Apăsaţi
DSGX la aparat.
EQ repetat.
Reduceţi volumul.
Apăsaţi VOLUME –.
3
Selectaţi funcţia AUDIO IN .
Apăsaţi repetat FUNCTION +/–.
4
Începeţi redarea.
Iniţializaţi redarea de la componentul
conectat şi ajustaţi volumul acestuia.
5
Ajustarea volumului.
Apăsaţi VOLUME +/–.
29RO
Modificarea afişajului
Pentru
Apăsaţi
DISPLAY repetat, cu
Modificarea
sistemul oprit.
informaţiilor
de pe afişaj1)
Verificarea
DISPLAY cu sistemul
orei
cu oprit2). Se afişează ora
timp de 8 secunde.
sistemul oprit
1)
De exemplu, puteţi vizualiza
informaţiile despre discul CD/MP3 sau
despre dispozitivul USB, cum ar fi:
- piesa sau numărul fişierului în timpul
redării normale.
- piesa sau numele fişierului („ ”) în
timpul redării normale.
- numele artistului („ ”) în timpul
redării normale.
- numele albumului sau al folderului
( ) în timpul redării normale.
- durata totală de redare cu playerul
oprit.
- eticheta de volum, dacă este
înregistrată pe disc sau dispozitivul
USB.
2)
Indicatorul
STANDBY
al
aparatului se aprinde atunci când
sistemul este oprit.
Note privind informaţiile de pe afişaj
• Caracterele care nu pot fi afişate apar
ca "_".
•
-
-
Nu se afişează următoarele:
durata totală de redare şi durata
rămasă până la încheierea redării
pentru discurile MP3 şi dispozitivele
USB.
durata rămasă până la încheierea
redării pentru fişierele MP3.
30RO
• Nu se afişează corect următoarele:
- durata rămasă până la încheiere
redării unui fişier MP3 codat cu VBR
(variable bit rate).
- denumirile folderelor şi fişierelor care
nu sunt conforme, în format de
expansiune, cu ISO9660 nivelul 1,
nivelul 2 sau Joliet.
•
Se afişează următoarele:
- durata totală de redare pentru
discurile CD-DA în timpul redării
normale.
- durata rămasă până la încheierea
redării unei piese.
- durata rămasă până la încheierea
redării pentru discurile CD-DA în
timpul redării normale.
- informaţiile ID3 pentru fişierele
MP3m, atunci când se utilizează ID3
versiunile 1 şi 2 (afişarea ID3
versiunea 2 este prioritară atunci când
pentru acelaşi fişier MP3 se utilizează
ID3 versiunea 1 şi versiunea 2).
- până la 15 caractere din informaţiile
ID3, WMA şi AAC cu majuscule (A
– Z), numerele (0 – 9), şi simbolurile
(˝ $ % ’ ( ) * , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { |
} ! ? ^).
2
Utilizarea
temporizatoarelor
Selectaţi modul de setare a
temporizatorului.
Sistemul oferă două funcţii ale
temporizatorului.
Dacă utilizaţi temporizatorul de
redare
şi
cel
de
repaus,
temporizatorul de repaus este
prioritar.
Utilizaţi butoanele telecomenzii
pentru
utilizarea
funcţiilor
temporizatorului.
Setaţi
redare.
Temporizatorul de repaus:
Puteţi adormi cu muzică. Această
funcţie este activă şi fără setarea orei.
Apăsaţi repetat SLEEP.
Dacă selectaţi „AUTO”, sistemul se
opreşte automat la încheierea discului
curent sau dispozitivul USB se
opreşte după 100 minute.
Temporizatorul de redare:
Puteţi să vă treziţi la o oră presetată
cu muzica de pe CD, de la acordor
sau de pe dispozitivul USB.
Asiguraţi-vă că aţi setat ora.
1
Pregătiţi sursa de sunet.
Pregătiţi sursa de sunet şi apăsaţi
apoi VOLUME +/– pentru reglarea
volumului.
Dacă setaţi un CD sau un dispozitiv
USB ca şi sursă de sunet, puteţi
selecta începerea redării de la o piesă
sau un fişier dorit. Vezi "Crearea
programului propriu” (pagina 27).
Dacă setaţi acordorul ca şi sursă de
sunet, asiguraţi-vă că aţi setat postul
dorit sau că aţi selectat postul
presetat dorit (pagina 17).
Apăsaţi TIMER MENU.
3
temporizatorul
de
Apăsaţi
repetat pentru selectarea
„PLAY SET”, apoi apăsaţi .
Se afişează mesajul „ON TIME”, iar
ora se afişează intermitent.
4
Setaţi ora
pentru redare.
de
începere
Apăsaţi
repetat pentru setarea
orei, apoi apăsaţi
. Se afişează
intermitent minutele. Utilizaţi aceeaşi
procedură pentru setarea minutelor.
Se afişează mesajul „OFF TIME”, iar
ora se afişează intermitent.
5
Utilizaţi aceeaşi procedură
ca şi la pasul 4 pentru setarea
momentului de oprire a redării.
6
Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi repetat
, până la afişarea
sursei de sunet dorite, apoi apăsaţi
.
Se
afişează
setările
temporizatorului.
Continuare
31RO
7
Opriţi sistemul.
Apăsaţi
.
Sistemul se opreşte cu 15 minute
înainte de momentul presetat. Dacă
sistemul este pornit la momentul
presetat, temporizatorul de redare nu
se activează. Nu utilizaţi sistemul de
la momentul pornirii până la
începerea redării.
Pentru verificarea setărilor
1
Apăsaţi TIMER MENU.
Mesajul „SELECT” se afişează
intermitent.
2
Apăsaţi .
3
Apăsaţi repetat
pentru a
selecta „PLAY SEL”.
4
Apăsaţi .
Pentru
temporizatorului
oprirea
1
Apăsaţi TIMER MENU.
Mesajul „SELECT” se afişează
intermitent.
2
Apăsaţi .
3
Apăsaţi repetat
pentru a
selecta „OFF”.
4
Apăsaţi .
Pentru modificarea setării
Reluaţi de la pasul 1.
Sfat util
Temporizatorul de redare rămâne
activ până la anularea manuală a
setării.
32RO
Informaţii
suplimentare
Ghid al problemelor de
funcţionare
1
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect
şi bine cablul de alimentare şi cablurile
difuzoarelor.
2
Identificaţi problema în lista de
mai jos şi luaţi măsurile de corectare
indicate.
Dacă problema persistă, contactaţi
distribuitorul Sony cel mai apropiat.
Dacă indicatorul STANDBY se
aprinde intermitent
Deconectaţi imediat cablul de alimentare
şi verificaţi următoarele:
•
•
•
•
Dacă sistemul are un selector de tensiune,
este acesta setat la tensiunea corectă?
Utilizaţi exclusiv difuzoarele furnizate?
Există obiecte care blochează orificiile de
ventilaţie din partea superioară şi cea
dorsală a sistemului?
Este conectorul WM-PORT scurtcircuitat?
După ce indicatorul STANDBY nu se
mai aprinde intermitent, reconectaţi
cablul de alimentare şi reporniţi
sistemul. Dacă problema persistă,
contactaţi distribuitorul Sony cel mai
apropiat.
Generale
Sistemul nu porneşte.
• Este conectat cablul de alimentare?
Nu este emis sunet.
• Sunt cablurile + şi – ale
difuzoarelor scurtcircuitate?
•
Utilizaţi
exclusiv
furnizate?
•
Există obiecte care blochează
orificiile de ventilaţie din partea
superioară şi cea dorsală a
sistemului?
difuzoarele
•
Este posibil ca postul specificat să
fi oprit temporar transmisia.
Indicatorul STANDBY rămâne aprins
după deconectarea cablului de
alimentare.
• Indicatorul STANDBY poate să
rămână
aprins
puţin
după
deconectarea
cablului
de
alimentare. Aceasta nu reprezintă
funcţionare
defectuoasă.
Indicatorul se opreşte după
aproximativ 40 secunde.
Sunetul este transmis pe un singur
canal sau volumul stânga-dreapta este
dezechilibrat.
• Amplasaţi difuzoarele cât mai
simetric posibil.
•
Utilizaţi
exclusiv
difuzoarele
furnizate.
Brum sau zgomot sever.
• Mutaţi sistemul mai departe de
sursele de zgomot.
•
•
Conectaţi sistemul la o altă priză.
Instalaţi un filtru de zgomot
(disponibil separat) pe cablul de
alimentare.
Telecomanda nu funcţionează.
• Îndepărtaţi orice fel de obstacole
dintre telecomandă şi senzorul
pentru telecomandă al aparatului şi
amplasaţi aparatul la distanţă de
surse de iluminat fluorescente.
Continuare
33RO
•
Îndreptaţi
telecomanda
senzorul sistemului.
•
Mutaţi telecomanda mai aproape de
sistem.
spre
CD/MP3 player
Sunetul dispare sau discul nu poate fi
redat.
•
•
Ştergeţi discul şi reintroduceţi-l.
Mutaţi sistemul la distanţă de
sursele de vibraţii (de exemplu, pe
un stand stabil).
•
Mutaţi difuzoarele la distanţă faţă
de sistem sau amplasaţi-le pe
standuri separate. La volum
puternic, dispariţia sunetului poate
fi
provocată
de
vibraţia
difuzoarelor.
Redarea nu începe de la prima piesă.
• Reveniţi la modul de redare
normal apăsând repetat PLAY
MODE,
până
la
dispariţia
mesajelor „PGM” şi „SHUF”.
Iniţializarea redării durează mai mult
decât de obicei.
• Următoarele tipuri de discuri pot
să mărească durata necesară pentru
începerea redării:
•
Un disc înregistrat cu o structură
arborescentă complicată
•
Un disc înregistrat
multisesiune
•
Un disc care nu a fost finalizat
(disc pe care mai pot fi adăugate
date)
în
mod
• Un disc cu multe foldere.
Sistemul nu ejectează discul şi se
afişează mesajul "LOCKED”.
• Contactaţi distribuitorul Sony sau
firma autorizată de service Sony
locală.
34RO
“WALKMAN”/dispozitiv
USB
„WALKMAN” şi/sau dispozitivul
USB conectat nu poate fi încărcat.
• Selectaţi o funcţie, alta decât
funcţia acordor şi porniţi CD
playerul / „WALKMAN” /
dispozitivul USB dacă aţi oprit
manual.
Vezi
„Îmbunătăţirea
recepţiei la acordor” (pagina 37).
•
Puteţi utiliza sistemul ca şi
încărcător pentru baterii, pentru
modelele „WALKMAN” şi pentru
dispozitivele USB doar cu sistemul
pornit.
Nu puteţi iniţializa transferul muzicii
de pe un disc pe un „WALKMAN”
sau dispozitiv USB
• Pot să existe următoarele probleme.
-
„WALKMAN” sau
USB şi-au atins
maximă.
-
Numărul de fişiere şi foldere de pe
„WALKMAN” sau dispozitivul
USB a atins limita superioară.
dispozitivul
capacitatea
-
„WALKMAN” sau dispozitivul
USB au protecţie la inscripţionare.
Transferul s-a oprit înainte de
finalizare.
• Utilizaţi un dispozitiv care nu este
suportat. Pentru informaţii privind
modelele de „WALKMAN” şi
dispozitive
USB
disponibile,
vizitaţi siteurile web de la pagina
18.
•
„WALKMAN” sau dispozitivul
USB nu sunt corect formatate.
Pentru detalii privind formatarea,
vezi manualele de utilizare
furnizate
împreună
cu
„WALKMAN” sau dispozitivul
USB.
•
Opriţi sistemul şi deconectaţi
dispozitivul USB. Dacă dispozitivul
USB are un întrerupător, opriţi
dispozitivul USB şi reporniţi-l după
ce l-aţi deconectat de la sistem.
Reluaţi transferul.
•
Dacă operaţiunile de transfer şi
ştergere sunt repetate de mai multe
ori, structura fişierelor de pe
dispozitivul USB se fragmentează.
Pentru detalii, vezi manualul de
utilizare furnizat împreună cu
dispozitivul USB. Dacă problema
persistă, contactaţi distribuitorul Sony
cel mai apropiat.
Transferul muzicii de pe un disc pe un
„WALKMAN” sau dispozitiv USB
eronat.
•
•
Utilizaţi un dispozitiv care nu este
suportat. Pentru informaţii privind
modelele de „WALKMAN” şi
dispozitive USB disponibile, vizitaţi
siteurile web de la pagina 18.
Opriţi sistemul şi deconectaţi
dispozitivul USB. Dacă dispozitivul
USB are un întrerupător, opriţi
dispozitivul USB şi reporniţi-l după
ce l-aţi deconectat de la sistem.
Reluaţi transferul.
•
„WALKMAN” sau dispozitivul USB
au fost deconectate sau oprite în
timpul procesului de transfer.
Ştergeţi fişierul transferat parţial şi
reefectuaţi transferul. Dacă nu
rezolvaţi
astfel
problema
„WALKMAN” sau dispozitivul USB
pot fi defecte. Pentru detalii privind
rezolvarea problemei, vezi manualele
de utilizare furnizate împreună cu
„WALKMAN” sau dispozitivul
USB. Dacă problema persistă,
contactaţi distribuitorul Sony cel mai
apropiat.
Fişierele sau folderele de pe dispozitivul
USB nu pot fi şterse.
•
Verificaţi dacă dispozitivul USB este
protejat la scriere.
•
Dispozitivul USB a fost deconectat
sau oprit în timpul procesului de
şterger. Ştergeţi fişierul şters parţial.
Dacă nu rezolvaţi astfel problema
dispozitivul USB poate fi defect.
Pentru detalii, vezi manualul de
utilizare furnizat împreună cu
dispozitivul USB. Dacă problema
persistă, contactaţi distribuitorul Sony
cel mai apropiat.
Utilizaţi
un
„WALKMAN”
sau
dispozitiv USB suportat?
•
Atunci când conectaţi un dispozitiv
care nu este suportat, pot să apară
următoarele
probleme:
Pentru
informaţii privind modelele de
„WALKMAN” şi dispozitive USB
disponibile, vizitaţi siteurile web de la
pagina 18.
-
„WALKMAN” sau dispozitivul USB
nu sunt recunoscute.
-
Denumirile fişierelor sau folderelor
nu sunt afişate în acest sistem.
-
Redarea nu este posibilă.
•
„WALKMAN” sau dispozitivul USB
nu sunt corect conectate. Opriţi
sistemul,
apoi
reconectaţi
„WALKMAN” sau dispozitivul USB.
Sunetul este redat cu omisiuni.
Există zgomot.
Se emite sunet distorsionat.
Transferul s-a
finalizare.
Nu este emis sunet.
oprit
înainte
de
Continuare
35RO
Zgomot, redare incompletă sau sunet
distorsionat.
•
Opriţi sistemul, apoi reconectaţi
„WALKMAN” sau dispozitivul USB.
•
Datele muzicale conţin zgomotul sau
sunetul este distorsionat. Zgomotul
poate să fi apărut în timpul procesului
de transfer. Ştergeţi fişierul şi
încercaţi să reefectuaţi transferul.
•
•
Reduceţi volumul.
Setaţi
modul
de
sunet
al
„WALKMAN” la normal sau calitate
fără efecte de sunet.
Apare mesajul „OVER CURRENT”
(supratensiune)
•
A fost detectată o problemă la
tensiunea de la portul
(USB).
Opriţi sistemul şi deconectaţi
dispozitivul USB de la portul
(USB). Asiguraţi-vă că problema nu
provine de la dispozitivul USB. Dacă
problema
persistă,
contactaţi
distribuitorul Sony cel mai apropiat.
Dispozitivul USB nu poate fi conectat la
portul
(USB).
•
Dispozitivul USB a fost conectat
invers. Conectaţi dispozitivul USB în
poziţia corectă.
Mesajul „READING” este afişat o
perioadă îndelungată sau durează mult
până la începerea redării.
•
Procesul de citire poate fi îndelungat
în următoarele cazuri:
-
Există multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB.
-
Structura fişierelor este extrem de
complexă.
-
Capacitate excesivă a memoriei.
Memoria internă este fragmentată.
Prin urmare, vă recomandăm să respectaţi
următoarele:
36RO
-
Totalul de foldere pe un dispozitiv
USB: 100 sau mai puţine
Totalul de fişiere per folder: 100 sau
mai puţine
Afişaj eronat
•
Transmiteţi din nou datele la
"WALKMAN” sau dispozitivul
USB, deoarece este posibil ca datele
de
pe
„WALKMAN”
sau
dispozitivul USB să fie corupte .
•
Codurile de caractere care pot fi
afişate de către acest sistem sunt doar
numerice şi alfanumerice. Alte tipuri
de caractere nu se afişează corect.
„WALKMAN” sau dispozitivul USB nu
sunt recunoscute.
•
Opriţi sistemul, apoi reconectaţi
„WALKMAN” sau dispozitivul USB
şi reporniţi.
•
Pentru informaţii privind modelele de
„WALKMAN” şi dispozitive USB
disponibile, vizitaţi siteurile web de la
pagina 18.
•
„WALKMAN” sau dispozitivul USB
nu funcţionează corect. Pentru
rezolvarea acestei probleme, vezi
manualele de utilizare furnizate
împreună cu „WALKMAN” sau
dispozitivul USB. Dacă problema
persistă, contactaţi distribuitorul Sony
cel mai apropiat.
Redarea nu începe.
•
Opriţi sistemul, apoi reconectaţi
„WALKMAN” sau dispozitivul USB
şi reporniţi.
•
Pentru informaţii privind modelele de
„WALKMAN” şi dispozitive USB
disponibile, vizitaţi siteurile web de la
pagina 18.
•
Pentru iniţializarea redării, apăsaţi
(sau
la aparat).
Redarea nu începe de la prima piesă.
• În cazul dispozitivului USB, setaţi
modul de redare ca normal, pe
acest
sistem.
Pentru
„WALKMAN” setaţi modul de
redare ca normal, cu ajutorul
funcţiei „WALKMAN”.
Fişierele nu pot fi redate (doar la
dispozitivele USB).
• Fişierul audio nu are extensia
„.mp3”, „.wma” sau „.m4a”.
•
Datele nu sunt stocate în format
MP3/WMA/AAC.
•
Dispozitivele de stocare USB
formatate cu sisteme de fişiere
altele decât FAT16 sau FAT32 nu
sunt suportate*.
•
Dacă utilizaţi un dispozitiv de
stocare USB partiţionat, sunt redate
doar fişierele din prima partiţie.
•
Redarea este posibilă la până la 8
niveluri.
•
•
•
Numărul de foldere a depăşit 999.
Numărul de fişiere a depăşit 999.
Fişierele criptate sau protejate cu
parolă etc. nu pot fi redate.
* Sistemul suportă FAT16 şi FAT32, dar
unele dispozitive de stocare USB nu suportă
toate tipurile de FAT. Pentru detalii, vezi
manualul de utilizare al fiecărui dispozitiv de
stocare USB sau contactaţi producătorul.
Acordorul
Brum sau zgomot sever sau
nerecepţionare a posturilor. (se
afişează
intermitent
mesajele
„TUNED” sau „ST”)
• Conectaţi antena corect.
•
•
Ţineţi antenele la distanţă de
cablurile difuzoarelor, cablul de
alimentare şi cablul USB pentru a
evita recepţia accidentală de
zgomot.
• Opriţi aparatura electrică adiacentă.
Pentru modificare intervalului
de acordare AM
Intervalul de acordare AM este presetat
din fabricaţie la 9 kHz sau 10 kHz
(pentru unele zone: funcţia nu este
disponibilă la modelele pentru Europa şi
Rusia).
Pentru modificare intervalului de
acordare AM, utilizaţi butoanele
aparatului.
1
Acordaţi pe orice post AM şi
opriţi sistemul.
2
Apăsaţi DISPLAY pentru afişarea
orei.
3
Cu
apăsat, apăsaţi
.
Toate posturile AM presetate sunt şterse.
Pentru resetarea intervalului la presetare
din fabricaţie, repetaţi procedura.
Pentru îmbunătăţirea recepţiei
la acordor
Opriţi CD player / „WALKMAN” /
dispozitivul USB cu funcţia de
gestionare a alimentării. Alimentarea CD
playerului
/
„WALKMAN”
/
dispozitivului USB este implicit pornită.
Opriţi CD player / „WALKMAN” /
dispozitivul USB de la butoanele
aparatului.
Identificaţi un amplasament şi o
orientare care asigură o bună
recepţie şi apoi reinstalaţi antena.
Continuare
37RO
1
Pentru selectarea funcţiei CD,
apăsaţi repetat FUNCTION +/–.
2
Apăsaţi
pentru oprirea
sistemului.
3
După ce mesajul „STANDBY”
nu se mai afişează intermitent,
apăsaţi DISPLAY pentru afişarea
cu butonul
orei şi apoi apăsaţi
apăsat.
Apare mesajul “PWR MNG OFF”.
Cu CD player / „WALKMAN” /
dispozitivul USB oprit, timpul de
acces la disc creşte. În plus, dacă este
selectată
funcţia
TUNER,
„WALKMAN” şi dispozitivul USB
nu sunt alimentate, astfel încât nu
sunt recunoscute chiar dacă sunt
conectate.
Pentru pornirea CD playerului /
„WALKMAN” / dispozitivului USB
repetaţi procedura până la apariţia
mesajului „PWR MNG ON”.
Pentru resetarea sistemului
la setările din fabricaţie
Dacă sistemul continuă să nu
funcţioneze corespunzător, resetaţi-l
la setările din fabricaţie.
Pentru resetarea aparatului la setările
implicite din fabricaţie, utilizaţi
butoanele aparatului.
1
Deconectaţi şi reconectaţi
cablul de alimentare şi reporniţi
sistemul.
2
Cu
şi ENTER apăsate,
.
apăsaţi
Toate setările configurate de
utilizator, cum ar fi posturile de radio
presetate, temporizatorul şi ora sunt
şterse.
38RO
Mesaje
Unul din mesajele enumerate
mai jos poate să se afişeze
continuu sau intermitent pe
afişajul panoului frontal, în
timpul funcţionării.
CANNOT PLAY
Aţi încercat redarea unui fişier
nesuportat de pe dispozitivul
USB.
COMPLETE
• Funcţionarea presetată a
radioului s-a încheiat normal.
• Fişierul sau folderul audio de
pe dispozitivul USB a fost
şters.
DATA ERROR
Aţi încercat redarea unui fişier
imposibil de redat de pe
dispozitivul USB.
DEVICE ERROR
„WALKMAN” sau dispozitivul
USB nu au fost recunoscute sau
aţi conectat un dispozitiv
necunoscut (pagina 35, 36).
DEVICE FULL
„WALKMAN” sau dispozitivul
USB şi-au atins capacitatea
maximă.
ERASE ERROR
Fişierele sau folderele de pe
dispozitivul USB nu pot fi şterse.
ERROR
• „WALKMAN”
sau dispozitivul
USB nu au fost recunoscute sau aţi
conectat un dispozitiv necunoscut
(pagina 35, 36).
• Există
probleme necunoscute cu
„WALKMAN” sau dispozitivul
USB la iniţializarea redării.
FATAL ERROR
”WALKMAN” sau dispozitivul
USB au fost deconectate în
timpul unor operaţiuni cum ar fi
transferul sau ştergerea fişierelor
sau folderelor audio.
FOLDER FULL
Numărul de foldere de pe
„WALKMAN” sau dispozitivul
USB a atins limita superioară.
FULL
Aţi încercat să programaţi mai
mult de 25 piese sau fişiere
(paşi).
LOCKED
Sistemul nu ejectează discul.
Contactaţi distribuitorul Sony cel
mai apropiat.
NoDEVICE
Nu este conectat nici un
dispozitiv USB sau dispozitivul
USB conecta a fost oprit.
NO DISC
În player nu a fost introdus nici
un disc sau aţi introdus un disc
care nu poate fi redat.
NoMEMORY
Memoria selectată pentru redare
sau transfer nu beneficiază de
mediu de memorare introdus în
dispozitivul USB.
NO STEP
Toate piesele sau fişierele
programate au fost şterse.
NO TRACK
Fişierul care poate fi redat de pe
dispozitivul USB nu este încărcat
în sistem.
NOT USED
Aţi încercat să efectuaţi o
operaţiune în condiţiile în care
respectiva
operaţiune
este
interzisă.
NO SUPPORT
Aţi conectat un dispozitiv USB
nesuportat.
OVER
Aţi ajuns la finalul discului
în timpul redării sau
apăsând
opririi temporare.
PROTECTED
Aţi încercat să efectuaţi transfer
sau ştergere de pe un dispozitiv
USB cu protecţie la scriere.
PUSH STOP
• Aţi apăsat PLAY MODE în
timpul redării.
• Aţi apăsat butoane care nu
sunt funcţionale decât cu
redarea oprită.
Continuare
39RO
READING
• Sistemul citeşte informaţia
de pe disc. Unele butoane
nu sunt funcţionale.
• Sistemul
recunoaşte
dispozitivul USB.
REC ERROR
Transferul nu a fost iniţializat, a
fost oprit înainte de încheiere sau
nu a putut fi efectuat din alte
motive (pagina 35).
REMOVED
Dispozitivul
USB
a
fost
deconectat.
STORAGE DRIVE
Aţi conectat un dispozitiv USB.
TIME NG
Momentul începerii şi încheierii
la temporizatorul de redare sunt
identice.
TRACK FULL
Numărul de fişiere de pe
„WALKMAN” sau dispozitivul
USB a atins limita superioară.
40RO
Exemple de afişare
Afişajul indică
2
2 (doi)
5
5 (cinci)
6
6 (şase)
8
8 (opt)
0
0 (zero)
A
A
B
B
D
D
G
G
H
H
K
K
M
M
O
O
Q
Q
R
R
S
S
Z
Z
i
! sau |
"
”
$
$
%
%
,
,
.
.
?
?
@
@
^
^
Precauţiuni
•
Discuri care pot fi redate de sistem
• CD audio
•
CD-R/CD-RW (date audio / fişiere
MP3)
Discuri care nu pot fi redate de sistem
• CD-ROM
•
CD-R/CD-RW altele decât cele
înregistrate în format CD muzical
sau în format MP3 conforme cu
ISO9660 nivelul 1/ nivelul 2, Joliet
•
CD-R/CD-RW
înregistrate
în
multisesiune care nu au fost
încheiate cu opţiunea “closing the
session”
•
CD-R/CD-RW cu calitate slabă a
înregistrării,
CD-R/CD-RW
zgâriate sau murdare sau CDR/CDRW înregistrate cu un
dispozitiv
de
înregistrare
incompatibil.
•
•
CD-R/CD-RW finalizate incorect
•
Discuri cu formă non-standard (de
exemplu: inimă, pătrat, stea)
•
Discuri pe s-a lipit bandă adezivă,
hârtie sau autocolante.
•
Discuri închiriate sau utilizate, la
care adezivul sigiliului depăşeşte
marginea acestuia
•
Discuri cu etichete tipărite cu
cerneală lipicioasă la atingere
Discuri care conţin fişiere altele
decât fişierele MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3)
Informaţii despre discuri
• Înainte de redare, ştergeţi discul cu
o lavetă, dinspre centru spre
margine.
Nu utilizaţi solvenţi de tipul
benzinei, diluantului, soluţii de
curăţat disponibile în comerţ sau
spray antistatic creat pentru LP din
vinil.
•
Nu expuneţi discul la radiaţie
solară directă sau surse de căldură
de tipul conductelor de aer cald şi
nu îl lăsaţi în maşina expusă la
soare.
Privind siguranţa
• Deconectaţi complet cablul de
alimentare (cablul de reţea) de la
priză (reţeaua electrică) dacă
aparatul rămâne nefolosit o
perioadă extinsă de timp. La
scoaterea din priză a aparatului,
prindeţi întotdeauna de ştecher. Nu
trageţi niciodată de cablu.
•
Dacă în carcasa sistemului au
pătruns lichide sau obiecte solide,
deconectaţi sistemul şi solicitaţi
verificarea de către personal
calificat înainte de următoarea
utilizare.
•
Cablul de alimentare c.a. se
înlocuieşte doar de către personalul
de service calificat.
Privind amplasarea
• Nu amplasaţi sistemul în poziţie
înclinată sau în locuri extrem de
calde, reci, pline de praf, murdare
sau umede sau lipsite de ventilaţie
corespunzătoare, expuse la vibraţii,
radiaţie solară directă sau lumină
intensă.
•
Atenţie la amplasarea aparatului
sau difuzoarelor pe suprafeţe cu
tratamente speciale (de exemplu:
ceară, ulei, substanţe de lustruire),
întrucât suprafeţele pot să se păteze
sau să îşi modifice culoarea.
Continuare
41RO
•
Dacă sistemul este adus dintrun loc rece într-unul cald sau
este amplasat într-o încăpere cu
umiditate crescută, este posibilă
acumularea condensului pe
lentilele din interiorul CD
playerului,
provocând
funcţionarea defectuoasă a
sistemului. În acest caz, scoateţi
discul şi lăsaţi sistemul pornit
aproximativ o jumătate de oră,
până la evaporarea umidităţii.
Privind încălzirea
• Încălzirea aparatului în timpul
funcţionării este normală şi nu
reprezintă
un
motiv
de
alarmare.
•
Nu atingeţi carcasa dacă
aparatul a fost utilizat continuu
la volum mare, deoarece poate
fi fierbinte.
•
Nu obturaţi orificiile de
ventilare.
Privind sistemul de difuzoare
Sistemul de difuzoare nu este ecranat
magnetic, astfel încât imaginile de la
TV amplasat alături pot să fie
distorsionate magnetic. În această
situaţie, opriţi TV, aşteptaţi 15 – 30
minute şi reporniţi-l.
Dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte,
mutaţi difuzoarele mai departe de
TV.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi sistemul cu o lavetă moale,
umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi nici un fel de
lavete abrazive, pudre de curăţat sau
solvenţi
de
tipul
diluantului,
alcoolului sau benzinei.
42RO
Specificaţii
Unitatea principală
Secţiunea amplificatorului
Modelele pentru Europa şi Rusia:
Putere DIN (nominală): 4 + 4
waţi (4 ohmi la 1 kHz, DIN)
Putere
RMS
continuă
(referinţă): 5 + 5 waţi (4 ohmi
la 1 kHz, THD)
Putere muzică (referinţă): 9 + 9
waţi (4 ohmi la 1 kHz, 10%
THD)
Alte modele:
Putere DIN (nominală): 4 + 4
waţi (4 ohmi la 1 kHz, DIN)
Putere
RMS
continuă
(referinţă): 5 + 5 waţi (4 ohmi
la 1 kHz, 10% THD)
Intrări
AUDIO IN (mufă stereo mini):
Tensiune 775 mV, impedanţă
22 kilohmi
Ieşiri
PHONES (mufă stereo mini):
acceptă căşti cu o impedanţă
de 8 ohmi sau mai mare
DIFUZOR: acceptă impedanţă de 4
ohmi
Secţiunea USB
Bit rate suportată:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer3): 32 – 320 kbps, VBR
WMA: 32 – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Frecvenţe de eşantionare:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer3): 32/44.1/48 kHz
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
(USB):
Port
Curent maxim: 500 mA
Secţiunea CD playerului
Sistemul:
Compact Disc şi sistem audio
digital
Proprietăţile diodei laser
Durata emisiei: Continuă
Putere laser*: sub 44.6 µW
* Această putere este valoarea
măsurată la o distanţă de 200
mm faţă de suprafaţa blocului
de citire optică, cu o apertură
de 7 mm.
Răspunsul la frecvenţă: 20 Hz – 20
kHz
Raport semnal/zgomot: Peste 90 dB
Domeniu dinami: Peste 90 dB
Secţiunea acordorului
Acordor FM/AM
FM stereo
superheterodină
Secţiunea acordorului FM:
Domeniul de acordare:
87.5 – 108.0 MHz (pas de 50
kHz)
Antena: Antenă fir FM
Frecvenţa intermediară: 10.7 MHz
Secţiunea acordorului AM:
Domeniul de acordare:
Modelele pentru Europa şi
Rusia:
531 – 1602 kHz (pas de 9 kHz)
Alte modele:
530 – 1710 kHz (pas de 10
kHz)
531 – 1710 kHz (pas de 9 kHz)
Antena: Antenă buclă AM
Frecvenţa intermediară: 450 kHz
Difuzor
Sistemul de difuzoare:
Domeniu complet, bass-reflex,
80 mm, conic
Impedanţă nominală: 4 ohmi
Dimensiuni (l/h/a):
Aprox. 130 × 221 × 135 mm
Masă: Aprox. 0.7 kg net per difuzor
Generale
Alimentare
Modelele pentru Europa şi
Rusia: 230 V c.a., 50/60 Hz
Modelele pentru America
Latină (cu excepţia modelului
pentru Mexic): 110 – 120 sau
220 – 240 V c.a., 50/60 Hz,
reglabil cu ajutorul selectorului
de tensiune
Modelul pentru Mexic: 120 V
c.a., 60 Hz
Consum: 28 waţi
Dimensiuni (l/h/a) (fără difuzoare):
Aprox. 200 × 221 × 205 mm
Masă (fără difuzoare): Aprox. 2.2 kg
Accesorii furnizate: Telecomandă
(1), baterii R6 (AA) (2), antene fir
FM /buclă AM (1), accesorii ovale
pentru “WALKMAN” (2)
Designul şi specificaţiile fac obiectul
modificărilor
fără
notificare
prealabilă.
Substanţele
de
întârziere
a
incendiului halogenate nu se
utilizează pentru anumite plăci cu
circuite imprimate.
43RO
Tipărit în China
44RO
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising