Sony | DPP-FP60 | Sony DPP-FP60 Instrucţiuni de utilizare

3-197-729-11 (1)
Înainte de a începe
Imprimantă
foto digitală
Multiple moduri de
imprimare
Imprimarea comandată de
pe o cameră PictBridge sau
de pe un dispozitiv extern
DPP-FP60/FP60BT
Imprimarea
comandată de pe
un calculator
Soluţionarea
defectelor
Informaţii suplimentare
Instrucţiuni de utilizare
Înainte de a utiliza această imprimantă,
vă rugăm să citiţi cu atenţie acest
manual şi să îl consultaţi în caz de
nevoie.
 2007 Sony Corporation
Vă rugăm să citiţi mai întâi ghidul "Mai întâi
citiţi acest ghid" care vă este furnizat .
ATENŢIE
Pentru a reduce pericolul de incendiu
sau electroşoc, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umiditate.
Pentru clienţii din Europa
Acest produs a fost testat şi s -a dovedit a se încadra
în limitele stabilite de Directiva EMC privind
utilizarea cablurilor de conectare mai scurte de 3
metri (9.8 picioare).
Atenţie
Câmpurile electromagnetice cu anumite frecvenţe
pot influenţa imaginile realizate cu această
imprimantă foto digitală.
Notă
Dacă încărcarea electrostatică sau
electromagnetismul cauzează întreruperi ale
transferului de date (eşuează transferul), reporniţi
aplicaţia sau deconectaţi şi apoi conectaţi din nou
cablul de comunicaţie (USB etc.).
Reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice uzate (aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de colectare
diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj semnifică faptul c ă produsul
respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer obişnuit. Produsul respectiv
trebuie dus la punctele de colectare
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. asiguraţ i-vă de modul corect de
debarasare de acest produs, pentru a împiedica
eventualele consecinţe negative asupra mediului şi
asupra sănătăţii umane. Prin reciclarea materialelor
ajutaţi la conservarea resurselor naturale. Pentru
detalii suplimentare referitoa re la reciclarea acestor
produse, contactaţi autorităţile locale sau interesaţi vă la magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
2 GB
NOTĂ PENTRU CLIENŢII DIN
MAREA BRITANIE
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat un
conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie înlocuită cu o
siguranţă care prezintă aceleaşi caracteristici şi care este
aprobată de ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcată cu
semnele
sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie
detaşabil, nu uitaţi să îl puneţi la loc după înlocuirea
siguranţei. Nu folosiţi niciodată siguranţa fără capac.
În cazul în care îl pierdeţi, contactaţi cel mai apropiat
service Sony.
Duplicarea, editarea sau imprimarea unui CD, a
programelor TV, a materialelor protejate de
legea drepturilor de autor, cum ar fi imagini sau
publicaţii sau orice alte materiale cu excepţia
celor înregistrate sau create de dvs., sunt limitate
exclusiv la utilizarea privată şi casnică. Dacă nu
deţineţi dreptul de autor sau dacă nu aveţi
permisiunea proprietarilor drepturilor de autor
pentru materialele de duplicat, utilizarea acestor
materiale dincolo de aceste limite poate
reprezenta o încălcare a prevederilor legii
dreptului de autor, iar deţinătorii drepturilor de
autor pot solicita daune.
Atunci când tipăriţi imagini cu această
imprimantă, aveţi grijă să nu încălcaţi prevederile
legii dreptului de autor. Orice utilizare
neautorizată sau orice modificare a portretelor
altor persoane poate reprezenta încălcări ale
drepturilor acestora.
Este posibil ca în cazul unor demonstraţii,
prezentări sau expoziţii, fotografierea să fie
interzisă.
Recomandări cu privire la
realizarea copiilor de siguranţă
Pentru a evita riscul p otenţial de pierdere a
datelor, datorită utilizării inadecvate efectuate
accidental sau a disfuncţionalităţii
imprimantei, vă recomandăm să realizaţi copii
de siguranţă ale datelor.
Informaţii
ÎN NICI UN CAZ, VÂNZĂTORUL NU VA
FI RESPONSABIL PENTRU NICI O DAUNĂ
DIRECTĂ, ACCIDENTALĂ SAU
INDIRECTĂ, SAU PENTRU PIERDERI SAU
CHELTUIELI PROVOCATE DE PRODUSE
DEFECTE SAU DE UTILIZAREA
ORICĂRUIA DINTRE PRODUSE.
Sony nu îşi va asuma nici o responsabilitate
pentru daune accidentale sau indirecte sau
pierderi ale conţinuturilor înregistrate, ce ar
putea
fi
provocate
de
defectarea
imprimantei sau a cardului de memorie.
Note asupra ecranului LCD
• Imaginea afişată pe ecran nu are aceeaşi calitate
şi aceleaşi culori cu imaginea imprimată
deoarece metodele de fosforescenţă sau
profilurile sunt altele. Vă rugăm să consideraţi
imaginea afişată doar un mijloc de referinţă.
• Nu apăsaţi ecranul LCD. Acest lucru l-ar putea
decolora şi ar putea provoca o defecţiune.
• Expunerea ecranului LCD la lumina solară
directă timp îndelungat poate provoca
defecţiuni.
• Ecranul LCD este realizat prin tehnologi i de mare
precizie, astfel că 99.99% din pixeli sunt operabili
pentru utilizarea efectivă. Cu toate acestea, este
posibil ca pe ecran să apară în mod constant nişte
puncte mici şi negre şi/sau nişte puncte de
lumină (albe, roşii, albastre sau verzi). Acest e
puncte sunt normale pentru procesul de
fabricare şi nu afectează imprimarea sub nici o
formă.
• Este posibil ca pe ecran să rămână umbre ale
imaginilor. Aceasta nu este o defecţiune.
Mărcile comerciale şi drepturile de autor
• Cyber-shot este marcă comercială a Sony
Corporation.
•“Memory Stick“,
, “Memory Stick
PRO”,
, “Memory Stick
Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”
,
“MagicGate“, şi
, “Memory
Stick Micro”, “M2” sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
• Mărcile comerciale BLUETOOTH™, sunt
deţinute de Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. şi
autorizate pentru Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista şi
DirectX sunt fie mărci înregistrate, fie
mărci comerciale ale Microsoft Corporation
în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale
International Business Machines Corporation.
• Intel şi Pentium sunt mărcile înregistrate sau
mărcile comerciale ale Intel Corporation.
• Toate celelalte companii şi numele d e
produse menţionate în prezentul manual ar
putea fi mărcile comerciale sau mărcile
înregistrate ale companiilor ce le deţin. În
plus, „™” şi „®” nu sunt menţionate de
fiecare dată în acest manual.
• Procesul de generare a fonturilor scalabile în
rastru se bazează pe programul FreeType T eam.
•Acest program se bazeaz ă parţial pe tehnologia
dezvoltată de JPEG Group.
• Libtiff
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Permisiunea de a utiliza, copia, modifica,
distribui şi de a vinde ace st program şi
documentaţia sa cu orice scop este autorizată
gratuit prin prezenta.
• Zlib
© 1995- 2002 Jean-loup Gailly şi Mark Adler
3 RO
Notă pentru utilizatori
Cuprins
Program © 2007 Sony Corporation
Documentation ©2007 Sony Corporation
Toate drepturile rezervate. Acest manual şi
programul descris aici, parţ ial sau total, nu pot fi
reproduse, traduse sau transmise nici unui
echipament de citire fără acordul prealabil scris al
Sony Corporation.
ÎN NICI UN CAZ, SONY CORPORATION NU
POATE FI FĂCUTĂ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU
NICI O DAUNĂ ACCIDENTALĂ, INDIRECTĂ
SAU SPECIALĂ, FIE CĂ SE BAZEAZĂ PE
RĂSPUNDERE CIVILĂ, CONTRACT SAU PE ALTĂ
BAZĂ, DECURGÂND DIN SAU AVÂND
LEGĂTURĂ CU ACEST MANUAL, CU
PROGRAMUL ŞI INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN
ACESTA SAU CU UTILIZAREA ACESTORA.
Desigilând plicul în care se află CD -ROM-ul, sunteţi
de acord cu termenii şi condiţiile acestui acord.
Dacă nu acceptaţi termenii şi condiţiile, vă rugăm
să returnaţi imediat discul în plicul nedesfăcut,
împreună cu restul ambalajului, reprezentantului
de la care l-aţi obţinut.
Sony Corporation îşi rezervă dreptul de a aduce
orice modificare acestui manual sau informaţiilor
conţinute de acesta, în orice moment şi fără aviz.
Programul descris aici se poate supune termenilor
unui acord de licenţă separat.
Nici un fel de date de proiectare, cum ar fi
mostrele de imagini furnizate în acest program,
nu pot fi modificate sau duplicate decât în scopul
utilizării personale. Orice duplicare neautorizată
a acestui program este interzisă de legea
dreptului de autor.
Atunci când există explicaţii detaliate în
fluturaş va trebui să consultaţi „Mai întâi
citiţi acest ghid”.
DPP-FP60 şi DPP-FP60BT sunt produse
identice, cu excepţia faptului că DPP-FP60BT
este furnizat cu adaptorul USB Bluetooth
DPPA-BT1 de la Sony.
Înainte de a începe
Identificarea părţilor............................... 6
Ecranul LCD ………................................... 7
Previzualizarea imaginii ........................... 7
Lista de imagini ........................................ 8
Multiple moduri de imprimare
Imprimarea uşoară (Index/DPOF/All) .... 9
Editarea unei imagini............................ 10
Afişarea meniului Edit ............................. 10
Mărirea şi micşorarea unei imagini ............. 11
Mişcarea unei imagini ............................. 11
Rotirea unei imagini ................................ 12
Reglarea unei imagini ............................. 12
Adăugarea unui filtru special la imagine .. 13
Corectarea efectului de ochi-roşii ............ 13
Imprimarea unei imagini editate ……....... 14
Salvarea unei imagini editate .................. 14
Efectuarea unei imprimări creative ...... 15
Afişarea meniului Creative Print .............. 15
Efectuarea imprimărilor de format........... 16
Realizarea unui calendar ........................ 17
Vizualizarea unei prezent ări de diapozitive
..................................................... ........ 19
Căutarea unei imagini .......................... 20
Clasificarea imaginilor .......................... 21
Ştergerea imaginilor selectate .................. 21
Formatarea cardului „Memory Stick” .... 22
Schimbarea setărilor pentru imprimare
(Print setup) .................................... 23
Schimbarea preferinţelor pentru
afişaj şi imprimantă
(Display/Printer setup) .................... 26
4 GB
Imprimarea comandată de pe o
Informaţii suplimentare
cameră PictBridge sau de pe un
Măsuri de precauţie ............................... 63
dispozitiv extern
Imprimarea comandată de pe o cameră
digitală PictBridge ................................. 28
Imprimarea comandată de pe un dispozitiv
cu Bluetooth compatibil ......................... 29
Profiluri compatibile cu comunicarea Bluetooth
............................................................... 29
Proceduri de imprimare ............................ 29
Imprimarea comandată de pe un dispozitiv
extern ................................................. ... 31
Siguranţa ................................................ 63
Instalarea ............................................... 63
Curăţarea ............................................... 63
Restricţii cu privire la duplicare ............... 64
Seturile de culori pentru imprimare ............. 64
Cardurile de memorie ............................. 65
Cardul „Memory Stick” ........................... 65
Cardul SD ................................................ 67
Specificaţii ............................................ 68
Domeniul de imprimare ........................... 69
Glosar ................................................... 70
Index .................................................... 71
Imprimarea comandată de pe un
calculator
Instalarea programului ......................... 32
Cerinţe de sistem .................................... 32
Instalarea driver-ului de imprimantă ......... 33
Instalare Picture Motion Browser ............ 35
Imprimarea fotografiilor utilizând Picture
Motion Browser .................................... 37
Imprimarea de pe un alt program de aplicaţii
.............................................................. 42
Soluţionarea defectelor
Dacă apar probleme ........................... .... 43
Dacă apare un mesaj de eroare ............. 58
Dacă se blochează hârtia ..................... 61
Curăţarea interiorului imprimantei ....... 61
5 RO
Înainte de a începe
Identificarea părţilor
Pentru detalii, consultaţi paginile indicate
în paranteze.
Panoul frontal al imprimantei
1 Butonul/indicatorul 1
(on/standby)
(.Mai întâi citiţi acest ghid)
2 Butonul MENU
3 Butoanele
in) (pagina 8)
4 Ecranul LCD
(zoom out)/
5 Butoanele de direcţie (
(zoom
/
)
6 Butonul ENTER
7 Butonul/indicatorul PRINT
(.Mai întâi citiţi acest ghid)
8 Butonul CANCEL
9 Indicatorul de acces
(.Mai întâi citiţi acest ghid)
10 Uşa compartimentului tăvii pentru
hârtie
(.Mai întâi citiţi acest ghid)
11 Compartimentului tăvii pentru hârtie
(.Mai întâi citiţi acest ghid)
12 Slot pentru CARD SD (.Mai întâi citiţi
acest ghid) (pagina 67)
13 Slot pentru card MEMORY STICK PRO
STD/DUO (.Mai întâi citiţi acest ghid)
(pagina 65)
Panoul lateral drept al
imprimantei
14 Pârghia de scoatere a panglicii cu tuş
(.Mai întâi citiţi acest ghid)
15 Panglica cu tuş (.Mai întâi citiţi
acest ghid)
16 Uşa compartimentului p anglicii cu tuş
(. Mai întâi citiţi acest ghid)
Panoul din spate al imprimantei
1 Fante de aerisire
2 Mufă DC IN 24V (.Mai întâi citiţi acest
ghid)
Panoul lateral stâng al imprimantei
3
Conector USB (pagina 31)
4 Conector PictBridge
(paginile 28 până 31)
6 GB
1 Indicatoarele privind intrările/setările
Sunt afişate indicatoarele privind
intrările şi informaţiile cu privire la
setările unei imagini.
Ecranul LCD
Previzualizarea imaginii
Pictograme
Indicatorul de protecţie
Indicatorul pentru presetarea
DPOF
Indicatorul pentru un fişier
ataşat (Afişat atunci când
există un fişier ataşat, cum ar
fi un film sau o imagine
micşorată pentru a fi trimisă
pe mail).
2 Numărul imaginilor selectate/
Numărul total al imaginilor
3 Indicatorul panglicii cu tuş
(P: mărime P/C: Casetă de curăţare)
4 Numărul imaginii (număr
de dosar – fişier)*
Atunci când “Image Data Display” din meniul
“Display/ Printer setup” este la “On”
(*DCF - numai fişiere compatibile. În
cazul altor formate de fişiere, va fi
afişată numai o parte a numelui
fişierului).
5 Sfaturi privind utilizarea
6 Salvarea datei (an/lună/zi)
7 Cantitatea de imprimare
În timp ce este selectată imaginea, apăsaţi
ENTER pentru a afişa cantitatea de
imprimare.
Cantitatea de imprimare poate fi setată
până la 20.
• Pentru a creşte cantitatea de
imprimare cu câte o imagine, apăsaţi
f în mod repetat.
• Pentru a reduce cantitatea de
imprimare cu câte o imagine, apăsaţi F
în mod repetat.
• Pentru a reseta cantitatea de imprimare
la „0”, apăsaţi F timp de mai mult de
două secunde.
8 Bara de derulare
Sfat
Pentru a afişa o altă imagine, apăsaţ i
.
Indică poziţia imaginii în cadrul
tuturor imaginilor.
9 Afişarea datelor imaginii
7 RO
Înainte de a începe
Atunci când “Image Data Display” din meniul
“Display/Printer setup” este la “Off”
Semnificaţie
intrare „Memory Stick” sau
“Memory Stick Duo”
intrare SD Card
intrare pentru dispozitiv extern
Lista de imagini
1 Cursor (cadru portocaliu)
Puteţi muta cursorul apăsând g/
G/
.
2 Sfaturi privind utilizarea
3 Bara de derulare
Indică poziţia imaginii în cadrul tut uror
imaginilor.
8 GB
Comutarea afişajului între
modul de previzualizare a
imaginii şi lista de imagini
Puteţi comuta între modul de
previzualizare a imaginii şi lista de
imagini după cum urmează:
• Afişarea listei de imagini
În modul de previzualizare a
imaginii, apăsaţi (zoom out).
Atunci când este mărită o imagine,
apăsaţi în mod repetat. Imaginea
este redusă la scara iniţială, apoi este
afişată lista de imagini.
• Afişarea previzualizării imaginii
În lista de imagini, apăsaţi
pentru a muta cursoru l la imaginea
dorită şi apăsaţi (zoom in). Afişajul
se schimbă
de la lista de imagini la
modul de previzualizare a imaginii.
Pentru a afişa o altă previzualizare,
apăsaţi
.
• Mărirea previzualizării imaginii
În modul de previzualizare
a imaginii, apăsaţi(zoom in) în mod
repetat. Imaginea este mărită în 5 paşi
de până la 5 ori de la scara iniţială: x1,
x2, x3, x4, şi x5.
Multiple moduri de imprimare
Imprimarea uşoară
(Index/DPOF/All)
calculat automat. Imaginile sunt
Butoanele utilizate la imprimarea uşoară
/ENTER
CANCEL
MENU
1
imprimate cu numerele corespunzătoare
Apăsaţi MENU pe imprimantă.
Este afişată bara de meniu.
Pictograma Easy printing Bara de meniu
(număr director-număr fişier).
Numerele imaginilor
Data (Dacă
imprimarea datei
este activată)
Ieşirea din modul de meniu
Apăsaţi MENU încă o dată. Este
afişată fereastra anterioară.
2
• Imprimarea imaginilor presetate
DPOF
Imaginile care sunt presetate DPOF
(format comandă imprimare digitală)
pentru imprimare sunt afişate cu semnul
) în cadrul
pentru imprimare (
previzualizării unei imagini. Puteţi
imprima toate imaginile în acelaşi timp.
Imaginile sunt imprimate cu numărul de
copii stabilit în ordinea în care au fost
afişate.
• Imprimarea tuturor imaginilor
Puteţi imprima toate imaginile stocate
pe un card de memorie sau pe un
dispozitiv extern în acelaşi timp.
Apăsaţi
pentru a selecta
(Easy Printing), apoi apăsaţi ENTER.
Este afişat meniul Easy Printing.
Meniul Easy Printing
Continuare
9 RO
Multiple moduri de imprimare
Meniul Easy Printing (imprimare
uşoară) vă permite să imprimaţi mai
multe imagini stocate pe un card de
memorie sau pe un dispozitiv extern
în acelaşi timp. Imprimanta asigură
următoarele trei metode de imprimare:
• Imprimare Index
Puteţi imprima o listă (un index) al
tuturor imaginilor conţinute pe un card
de memorie sau pe un dispozitiv
extern, ceea ce vă permite să verificaţi
mai uşor conţinutul modului selectat.
Numărul de panouri de pe o foaie va fi
Note
• Pentru modul de presetare a imaginilor
pentru imprimare, consultaţi manualul
camerei digitale.
• Unele modele de camere d igitale nu suportă
funcţia DPOF sau este posibil ca imprimanta
să nu suporte unele dintre funcţiile camerei
digitale.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
“Index Print”, “DPOF Print”, sau
“Print All”, apoi apăsaţi ENTER.
Este afişată caseta de dialog pentru
confirmare.
Notă
Dacă atunci când selectaţi „DPOF Print”
nu există imagini presetate DPOF, va fi
afişat un mesaj de eroare.
4
Apăsaţi
pentru a selecta “Yes”
pentru a începe imprimarea sau
“No” pentru a anula imprimarea,
apoi apăsaţi ENTER. Atunci când
Editarea unei imagini
Afişarea meniului Edit
Puteţi afişa meniul Edit pentru a modifica
sau pentru a adăuga un efect la o imagine.
Puteţi salva sau imprima o imagine care
este previzualizată.
Butoanele utilizate în meniul Edit
/ENTER
selectaţi „Yes” imprimarea începe.
În timpul imprimării, indicatorul PRINT se
aprinde intermitent şi este afişat procesul
de imprimare.
Anularea imprimării
Apăsaţi CANCEL. Atunci când
imprimaţi mai multe copii,
următoare imprimare după cea
curentă va fi anulată.
Atunci când imprimarea este încheiată,
hârtia pentru imprimare apare
automat pe tava de hârtie.
5
PRINT
CANCEL
MENU
1
Afişaţi imaginea pe care doriţi să
o editaţi.
Afişaţi imaginea în fereastra d e
previzualizare a imaginii sau muta ţi
cursorul pe imaginea dorită di n lista de
imagini.
Luaţi hârtia de pe tava de hârtie.
2
Sfaturi
• Chiar dacă volumul de panglică cu tuş care
rămâne este mai mic de cât cantitatea de
imprimare, puteţi continua imprimarea. Dacă
panglica cu tuş se termină în timpul
procesului de imprimare şi apar e un mesaj,
urmaţi instrucţiunile afişate pentru înlocuirea
panglicii (consultaţi „Mai întâi citiţi acest
ghid”).
•
Atunci când articolul „Date print”
(imprimarea datei) din meniul Pri nt setup
este setat la „On”, est e imprimată data la care
a fost făcută sau salvată fotografia (pagina
25).
Apăsaţi MENU pe imprimantă.
Este afişată bara de meniu.
Pictograma meniului Edit Bara de meniu
Ieşirea din modul de meniu
Apăsaţi MENU încă o dată. Este
afişată fereastra anterioară.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
(Edit), apoi apăsaţi ENTER.
Este afişat meniul Edit.
10 GB
Cursor
Meniul Edit
Mărirea şi micşorarea unei
imagini
1
2
Afişaţi meniul Edit.
Apăsaţi (zoom in) pentru a mări
imaginea
sau (zoom out) pentru
a o micşora.
: până la 60%
Articole Proceduri
/
Măreşte sau micşorează
o imagine prin apăsarea
butoanelor de pe
imprimantă.
Mişcă o imagine.
Roteşte o imagine.
Reglează calitatea unei
imagini.
Adaugă imaginii un filtru.
Notă
Calitatea unei imagini mărite poate fi redusă în
funcţie de dimensiunea acesteia.
Mişcarea unei imagini
1
2
Apăsaţi
pentru a selecta
(Move), apoi apăsaţi ENTER.
apare
în
partea
dreaptă/stângă/superioară/inferioară
a imaginii şi puteţi mişca imaginea.
Corectează efectul de
ochi roşii.
Anulează modificarea
făcută şi readuce imaginea
la starea în care se afla
înainte de a fi editată.
Afişaţi meniul Edit.
3
Mişcaţi imaginea cu
.
Imaginea se mişcă în direcţia selectată.
Salvează imaginea editată.
Părăseşte meniul Edit.
Sfat
În timp ce editaţi o imagine, puteţi să setaţi o
parte a articolelor din meniul Print setup din
MENU.
4
Apăsaţi ENTER.
Imaginea se fixează pe poziţie.
Sfat
Pentru a imprima imaginea previzualizată,
apăsaţi PRINT (pagina 14).
11 RO
Multiple moduri de imprimare
De fiecare dată când apăsaţi pe
buton, imaginea se face mai mare
sau mai mică:
: până la 200%
Pictograma pentru reglare
Meniul de reglare
Rotirea unei imagini
1
2
Afişaţi meniul Edit (pagina 11).
Apăsaţi
pentru a selecta
(Rotate), apoi apăsaţi ENTER.
Este afişat meniul Rotate (rotire).
Pictograma pentru rotire
Meniul pentru rotire
3
Apăsaţi
pentru a selecta
instrumentul de reglare şi apăsaţi ENTER.
Apare glisorul pentru reglare.
Atunci când este selectat „Brightness”
(luminozitate).
3
Apăsaţi
pentru a selecta
direcţia în care doriţi să rotiţi
imaginea, apoi apăsaţi ENTER.
• Rotate 90° Clockwise: De fiecare dată
când apăsaţi ENTER, imaginea se roteşte
cu 90º în sensul acelor de ceasornic.
• Rotate 90° Counterclockwise: De fiecare
dată când apăsaţi ENTER, imaginea se
roteşte cu 90° în sensul invers faţă de cel
al acelor de ceasornic.
Glisorul de reglare
4
Sfat
Pentru a imprima imaginea previzualizată,
apăsaţi PRINT (pagina 14).
pentru a lumina imaginea sau g
pentru a o întuneca.
• Tint (tentă): Apăsaţi G pentru a face
imaginea mai albastră sau g pentru
a o face roşie.
• Saturation (saturaţie): Apăsaţi G
pentru a accentua culorile sau g
pentru a le estompa.
• Sharpness (claritate): Apăsaţi G
pentru a accentua contururile sau g
pentru a le estompa.
Reglarea unei imagini
1
2
Afişaţi meniul Edit (pagina 11).
Apăsaţi
pentru a selecta
(Adjust), apoi apăsaţi ENTER.
Este afişat meniul Adjust (reglare).
Mutaţi glisorul în poziţia dorită
pentru a regla nivelul.
• Brightness (luminozitate): Apăsaţi G
5
Apăsaţi ENTER.
Reglarea este realizată .
Sfat
Pentru a imprima imaginea previz ualizată,
apăsaţi PRINT (pagina 14).
12 GB
Adăugarea unui filtru special
la imagine
1
2
Afişaţi meniul Edit (pagina 11).
Apăsaţi
pentru a selecta
(Filter), apoi apăsaţi ENTER.
Este afişat meniul Filter (filtru).
Meniul Filter
Pictograma Filter
Corectarea efectului de ochiroşii
Puteţi corecta efectul de ochi -roşii prin
intermediul unui instantaneu.
Notă
1
2
Afişaţi meniul Edit (pagina 11).
Apăsaţi
pentru a
selecta (Redeye correction), apoi apăsaţi
ENTER. Pe imagine apare cadrul pentru
reglare, care indică domeniul de
corectare a efectului de ochi -roşii.
Cadrul de reglare
3
Apăsaţi
pentru a selecta
filtrul pe care doriţi să îl adăugaţi
imaginii .
• Sepia: Schimbă imaginea într -o
fotografie veche şi decolorată.
• Monochrome: Schimbă imaginea
într-o fotografie în alb şi negru.
• Paint: Face imaginea să arate ca o
pictură.
• Fish-eye: Face imaginea să apară ca
o fotografie făcută cu un obiectiv de
tip „ochi de peşte”.
• No Filter: Imaginea nu conţine
nici un filtru (setare implicită).
4
Apăsaţi ENTER.
Filtrul este adăugat.
Sfat
Pentru a imprima imaginea previ zualizată,
apăsaţi PRINT (pagina 14 ).
3
Reglaţi poziţia şi mărimea cadrului
de reglare.
Realizaţi corectarea efectului de ochi roşii separat pentru fiecare ochi.
Mutarea cadrului de reglare
1 Apăsaţi
pentru a selecta
(Move), apoi apăsaţi ENTER.
2 Mutaţi cadrul cu
.
Cadrul se mişcă spre direcţia
selectată.
Continuare
13 RO
Multiple moduri de imprimare
Dacă efectuaţi mai multe modificări, cum
ar fi mărirea, micşorarea, rotirea sau
mişcarea unei imagini, după reglarea
efectului de ochi-roşii, este posibil ca
aceasta să nu aibă loc. Efectuaţi corectarea
după aceste operaţiuni de editare.
3 Apăsaţi ENTER.
Cadrul este fixat în poziţia actuală.
Schimbarea mărimii cadrului de
reglare
Apăsaţi
pentru a selecta
(Mărire) sau
(Micşorare), apoi apăsaţi ENTER.
De fiecare dată când apăsaţi ENTER
cadrul se măreşte sau se micşorează.
Puteţi mări sau micşora cadrul
apăsând şi butoanele (zoom in)
sau
(zoom out) de pe
imprimantă.
Imprimarea unei imagini editate
1
Apăsaţi PRINT.
2
Apăsaţi
pentru a mări sau
micşora numărul de pagini de
imprimat.
• Pentru a mări cantitatea de
imprimare cu câte o pagină,
apăsaţi
în mod repetat.
• Pentru a reduce cantitatea de
imprimare cu câte o pagină, apăsaţi
în mod repetat.
• Pentru a reseta numărul de pagini de
Sfat
Măriţi cadrul de reglare de două până la
şapte ori faţă de dimensiunea ochiului.
imprimat la 1, apăsaţi
4
Apăsaţi
pentru a selecta
apoi apăsaţi ENTER.
Domeniul de corectare a efectului de
ochi-roşii este mărită.
5
6
Apăsaţi
pentru a selecta
apoi apăsaţi ENTER.
Meniul Edit este afişat încă o dată.
Resetarea reglării
În pasul 5 apăsaţi CANCEL în loc ENTER.
Reglarea efectului de ochi -roşii este
anulată şi este afişată fereastra pentru
pasul 2.
Sfat
Pentru a imprima imaginea previzualizată,
apăsaţi PRINT (pagina 14).
14 GB
timp de mai
mult de două secunde.
3
Apăsaţi PRINT pentru a începe
imprimarea.
Imaginea previzualizată este
imprimată.
Apăsaţi ENTER.
Reglarea este realizată.
Este afişat meniul pentru
corectarea efectului de ochiroşii.
Pentru a corecta efectul de ochi roşii pentru alţi ochi, repetaţi
paşii de la 3 până la 5.
Este afişată caseta de dialog pentru
specificarea numărului de pagini de
imprimat.
Salvarea unei imagini editate
Atunci când selectaţi
(salvare) în
meniul Edit sau Creative Print , este afişată
caseta de dialog pentru selectarea
destinaţiei în care doriţi să salvaţi
imaginea. Puteţi salva imaginea cu alt
număr.
Sfat
Imaginea selectată nu va fi suprascrisă.
1
Selectaţi dosarul în care doriţi să
salvaţi imaginea.
Apăsaţi
pentru a selecta mediul
(“Memory Stick”, sau “SD Card”) şi
apăsaţi ENTER.
Este afişată caseta de dialog pentru
setarea datei. Puteţi salva data odată cu
imaginea.
2
Setaţi data.
Apăsaţi
pentru a selecta
numărul şi apăsaţi
pentru a
selecta ziua, luna sau anul. Apoi
apăsaţi ENTER.
Realizarea unei
imprimări creative
Cu imaginile salvate pe un card de memorie
sau pe un dispozitiv extern, puteţi efectua
următoarele tipuri de imprimări:
Meniu
Layout Print
Puteţi realiza...
Imprimarea a 2/4/9/13/16
Calendar
Calendare cu
imaginile preferate.
Afişarea meniului Creative Print
Imaginea editată cu meniul Edit sau
Creative Print este salvată ca imagine
nouă. Este afişată caseta de dialog cu
noul număr al imaginii (număr d osarnumăr fişier).
3
Butoanele utilizate în meniul Creative Print
/ENTER
PRINT
Apăsaţi ENTER.
Notă
În timp ce salvaţi imagi nea, nu opriţi
imprimanta şi nu scoateţi cardul de memorie
din aceasta. Cardul de memorie s -ar putea
deteriora.
CANCEL
MENU
1
Apăsaţi MENU.
Este afişată bara de meniu.
Pictograma meniului Creative Print
Bara de meniu
Ieşirea din modul de meniu
Apăsaţi MENU încă o dată. Este
afişată fereastra anterioară.
Continuare
15 RO
Multiple moduri de imprimare
imagini.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
(Creative Print), apoi apăsaţi ENTER.
Este afişat meniul Creative Print.
Realizarea imprimărilor de
format
Puteţi imprima 2, 4, 9,
13 sau 16 imagini pe o
coală.
1
2
Afişaţi meniul Creative Print.
Apăsaţi
pentru a selecta
“Layout print”, apoi apăsaţi
ENTER.
Sunt afişate şabloanele pentru
imprimarea de format.
Anularea operaţiunii în timpul
efectuării acesteia
Apăsaţi CANCEL. Este afişată fereastra
pentru pasul anterior. În funcţie de pas,
este posibil să nu puteţi anula operaţiunea.
Sfat
În timp ce realizaţi o imprimare creativă puteţi
să apăsaţi MENU şi să setaţi o parte din
articolele meniului Print setup.
Ieşirea din meniul Creative Print
• Apăsaţi MENU în mijlocul
operaţiunilor şi selectaţi “Creative
Print Complete”.
Revenirea la meniul Creative Print
• Afişaţi imaginea previzualizată şi apăsaţi
pentru a selecta
apoi
apăsaţi ENTER.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
şablonul dorit, apoi apăsaţi
ENTER.
Este afişată previzualizarea
şablonului selectat.
Zona pentru imagine
Poate fi afişată caseta de dialog pentru
salvarea imaginii (pagina 14).
Sfat
Puteţi să selectaţi şi să setaţi fiecare
zonă în orice ordine dor iţi.
16 GB
4
7 Apăsaţi
Apăsaţi
pentru a selecta
zona dorită pentru imagine,
apoi apăsaţi ENTER.
apoi apăsaţi ENTER.
Imaginea selectată este adăugată în
zona pentru imagine. Atunci când
selectaţi un şablon cu mai multe
imagini, repetaţi paşii de la 4 până
la 7 pentru a selecta câte o imagine
pentru fiecare zonă.
Este afişată fereastra pentru selectarea
imaginii.
5
pentru a selecta
Apăsaţi
pentru a selecta
imaginea dorită, apoi apăsaţi
ENTER.
Instrumente de reglare
Realizarea unui calendar
Puteţi realiza calendare
cu imaginile preferate.
1
Afişaţi meniul Creative Print (pagina
16).
2
6
Apăsaţi
pentru a selecta
“Calendar”, apoi apăsaţi
ENTER.
Este afişată fereastra utilizată la
selectarea modelului de calendar.
Reglaţi mărimea şi poziţia imaginii
selectate.
Apăsaţi
pentru a selecta
articolul de reglare dorit, apoi apăsaţi
ENTER.
Articole
/
Proceduri
Măreşte sau micşorează o
imagine prin apăsarea
butoanelor de pe imprimantă.
Mutaţi imaginea cu
apoi apăsaţi ENTER.
De fiecare dată când apăsaţi
ENTER, imaginea se roteşte
cu 90º în sensul acelor de
ceasornic.
,
3
Apăsaţi
pentru a selecta
modelul dorit, apoi apăsaţi ENTER.
Este afişată previzualizarea modelului
selectat.
Continuare
17 RO
Multiple moduri de imprimare
Sfat
Pentru a salva sau imprima imaginile de
format previzualizate, consultaţi pa gina 14.
Este afişată fereastra utilizată la
reglarea poziţiei imaginii.
Zona pentru imagine Zona
pentru calendar
2 Apăsaţi
pentru a selecta
următoarele articole, apoi apăsaţi
pentru a selecta o opţiune.
Sfat
Puteţi să selectaţi şi să setaţi zona pentru
imagine sau pentru calendar în orice
ordine doriţi.
4
5
Selectaţi o imagine.
Atunci când selectaţi un model cu mai
multe imagini, repetaţi procedurile de
mai jos pentru a selecta o imagine
pentru fiecare zonă.
1 Apăsaţi
pentru a selecta o
zonă pentru imagine, apoi apăsaţi
ENTER.
Este afişată lista de imagini.
2 Apăsaţi
pentru a selecta
imaginea dorită, apoi apăsaţi
ENTER. Este afişată fereastra pentr u
reglarea unghiului şi a poziţiei
imaginii. Pentru informaţii cu
privire la reglare, consultaţi pasul 6
de la pagina 17.
3 Apăsaţi
pentru a selecta
apoi apăsaţi ENTER.
Imaginea este selectată şi afi şată în
zona corespunzătoare.
Setaţi calendarul.
1 Apăsaţi
pentru a selecta
zona pentru calendar, apoi apăsaţi
ENTER pentru a afişa fereastra pentru
starea calendarului.
18 GB
Articol Proceduri
Start Y/M
Setaţi prima lună şi anul cu care
începe calendarul. Apă saţi
pentru a selecta luna sau anul şi
apăsaţi
pentru a seta
numărul. Apăsaţi ENTER.
Start Day
Setaţi ziua din săptămână (aşezată
cea mai departe în partea stângă a
calendarului). Apăsaţi
pentru
a selecta select “Sunday”
(duminică) sau “Monday” (luni).
Apoi apăsaţi ENTER.
Color of Day
Setaţi culoarea cu care vor fi
afişate în calendar zilele de
duminică şi sâmbătă. Apăsaţi G,
apoi
pentru a selecta
culoarea dorită pentru duminică
şi sâmbătă. Apoi apăsaţi ENTER.
3 Apăsaţi
pentru a selecta
apoi apăsaţi ENTER.
Calendarul este afişat în zona
pentru calendar.
Sfat
Pentru a salva sau imprima calendarul
previzualizat, consultaţi pagina 14.
3
Vizualizarea unei
prezentări de
diapozitive
Este afişată fereastra pentru
specificarea modului de schimbare a
imaginilor.
4
Apăsaţi
pentru a selecta
“Automatic”, pentru a schimba
imaginile automat sau “Manual”
pentru a le schimba manual. Apoi
apăsaţi ENTER.
Puteţi realiza o prezentare a imaginilor
salvate pe un card de mem orie sau pe un
dispozitiv extern. De asemenea, puteţi să
imprimaţi manual o imagine afişată.
Butoanele utilizate în această secţiune
PRINT
CANCEL
MENU
Apăsaţi MENU.
Este afişată bara de meniu.
Bara de meniu Pictograma meniului
Slideshow
5
Apăsaţi
pentru a selecta
“Execute”, apoi apăsaţi ENTER.
• Atunci când este selectat
“Automatic”: Imaginile de pe
cardul de memorie sau de
dispozitivul extern sunt afişate
automat una după alta.
• Atunci când este selectat “Manual” :
Este afişată imaginea din listă pe
care se află cursorul. Pentru a
schimba
imaginile
apăsaţi
.
Oprirea prezentării
Apăsaţi CANCEL (anulare).
Sfat
În timp ce redaţi manual prezentarea, puteţi să
imprimaţi imaginea afişată apăsâ nd PRINT.
Ieşirea din modul de meniu
Apăsaţi MENU încă o dată. Este
afişată fereastra anterioară.
2
Apăsaţi
Note
• În funcţie de imagine, ar putea dura mai mult
până la afişarea acesteia.
• Nu puteţi să afişaţi imaginile care nu sunt
afişate în miniatură , deoarece sunt
deteriorate sau din alt motiv.
pentru a selecta
(Slideshow), apoi apăsaţi ENTER.
Este afişat meniul pentru prezentarea
de diapozitive.
Meniul Slideshow
19 RO
Multiple moduri de imprimare
/ENTER
1
Apăsaţi
pentru a selecta
“Switch”, apoi apăsaţi ENTER.
Căutarea unei imagini
Meniul Search (căutare) vă permite să
căutaţi o imagine de pe un card de
memorie sau de pe un dispozitiv extern
după numărul acesteia sau după dată.
Notă
Puteţi căuta numai imaginile salvate ca fişiere
DCF.
Butoanele utilizate în această secţiune
/ENTER
3
Apăsaţi
pentru a selecta cuvântul
pentru căutare, apoi apăsaţi ENTER.
Este afişată caseta de dialog pentr u
specificarea criteriului de căutare.
4
Apăsaţi
pentru a selecta un
articol şi apăsaţi
pentru a
specifica numerele.
• Atunci când selectaţi “By File No.”
(după nr. fişierului): Specificaţi
numerele de la început şi de la final ale
fişierelor (numărul de dosar şi fişier)
pe care doriţi să le căutaţi:
Numărul de început Numărul de final
al imaginii
al imaginii
CANCEL
MENU
1
Apăsaţi MENU.
Este afişată bara de meniu.
Pictograma meniului Search
Sfat
Ecranul de mai sus apare atunci când
este conectată o cameră digitală Sony
Cybershot.
Ieşirea din modul de meniu
Apăsaţi MENU încă o dată. Este
afişată fereastra anterioară.
2
Apăsaţi
• Atunci când selectaţi “By
Date”(după dată): Specificaţi
datele de la începutul şi finalul
fişierelor pe care doriţi să le
căutaţi:
Data de început Data de final
pentru a selecta
(Image Search), apoi apăsaţi ENTER.
Este afişat meniul pentru căuta rea
imaginii (Image search).
Meniul pentru căutarea
imaginii
Sfat
Pentru a căuta imagini dintr -o anumită
zi, introduceţi în ambele casete aceeaşi
dată.
20 GB
• Atunci când selectaţi “By Folder
No.” (după nr. dosarului):
Specificaţi numărul dosarului care
conţine imaginile pe care doriţi să le
căutaţi:
Clasificarea imaginilo r
Butoanele utilizate în această secţiune
/ENTER
CANCEL
MENU
Apăsaţi ENTER.
Începe căutarea. Atunci când căutarea
este încheiată vor fi afişate rezultatele
căutării.
Dacă nu sunt găsite imagini
Va fi afişat mesajul “No images were
found” (nu au fost găsite imagini).
6
Ştergerea imaginilor selectate
Puteţi selecta şi şterge imaginile de pe
un card de memorie.
1
Apăsaţi ENTER.
Este afişată imaginea căutată.
Rezultatele căutării sunt afişate ca stare
înainte de a intra în meniu. Atunci când
căutaţi în lista de imagini, „01” va fi
afişat cu imaginile corespunzătoare în
lista de imagini.
• Dacă aţi selectat “By File No.” şi
“By Date”, “01” este afişat pe
imaginile găsite, pentru a indica
numărul de exemplare ce trebuie
imprimate. Puteţi verifica imaginile
selectate în lista de imagini.
• Dacă aţi selectat “By Folder No.”,
este afişată prima sau ultima
imagine din dosarul selectat.
Apăsaţi MENU.
Este afişată bara de meniu.
Bara de meniu Pictograma pentru operaţiile
cu fişiere
Ieşirea din modul de meniu
Apăsaţi MENU încă o dată. Este
afişată fereastra anterioară.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
(Operaţii cu fişiere ), apoi apăsaţi
ENTER.
Este afişat meniul pentru operaţiile cu
fişiere.
Meniul File operation
Sfat
Pentru a imprima o imagine căutată , apăsaţi
pentru a selecta imaginea dorită, apoi
apăsaţi ENTER pentru a o previzualiza. Apăsaţi
pentru a seta numărul de exemplare de
imprimat, apoi apăsaţ i PRINT pentru a începe
imprimarea.
Continuare
21 RO
Multiple moduri de imprimare
5
3
Apăsaţi
pentru a selecta
“Delete Image” (ştergere
imagine), apoi apăsaţi
ENTER. Este afişată lista de
imagini.
Pictograma pentru coş de gunoi
Formatarea cardului “Memory
Stick”
Puteţi formata un card “Memory Stick”.
1
Apăsaţi MENU.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
(File operation), apoi apăsaţi
ENTER.
Este afişată bara de meniu.
Este afişat meniul File operation.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
“Memory Stick Format”, apoi apăsaţi
4
ENTER. Este afişată caseta de dialog pentru
Apăsaţi
pentru a muta
pictograma pentru gunoi pe
imaginea pe care doriţi să o
ştergeţi, apoi apăsaţi ENTER.
Este afişată o casetă de
dialog pentru confirmare.
5
Apăsaţi
pentru a selecta
“OK”, apoi apăsaţi ENTER.
Imaginea selectată este ştearsă.
Pentru a şterge şi alte imagini,
repetaţi paşii 4 şi 5.
Sfat
Pentru a ieşi fin meniul File operation apăsaţi
CANCEL.
Note
• În timpul procesului de ştergere nu opriţi
imprimanta şi nu scoateţi cardul de memorie.
Imprimanta sau cardul de memorie s -ar putea
deteriora. Datele s-ar putea pierde.
• O dată ce imaginea este ştearsă nu mai poate fi
recuperată. Înainte de a şterge o imagine
verificaţi de două ori dacă este cea care trebuie
ştearsă.
• Atunci când ştergeţi o ima gine ce conţine
indicatorul ( ), este şters şi fişierul de mail ataşat.
• Nu puteţi şterge o imagine protejată
care conţine indicatorul de protecţie (
) sau indicatorul DPOF ( ). Pentru a
le şterge folosiţi camera digi tală.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale camerei digitale.
22 GB
confirmare.
4
Apăsaţi
pentru a selecta
“OK”, apoi apăsaţi ENTER.
Cardul “Memory Stick” este formatat.
Note
• Atunci când formataţi un card „ Memory
Stick”, toate imaginile de pe acesta se şterg.
• În timpul procesului de formatare, nu opriţi
imprimanta şi nu scoateţi cardul de memorie.
Imprimanta sau cardul de memorie s -ar
putea deteriora, sau imaginile s -ar putea
pierde.
• Nu puteţi formata un alt card de memorie în
afară de cardul „Memory Stick” sau un
dispozitiv extern.
Schimbarea setărilor
pentru imprimare
(Print setup)
2
Apăsaţi
pentru a selecta
(Print setup), apoi apăsaţi
ENTER.
Este afişat meniul Print setup.
Meniul Print setup
Meniul Print setup vă permite să
schimbaţi setările pentru imprimare
listate la paginile 24 şi 25.
Butoanele utilizate în această secţiune
CANCEL
MENU
1
Notă
Setările care nu pot fi selectate şi schimbate
sunt afişate în gri.
Apăsaţi MENU.
Este afişată bara de meniu.
Bara de meniu Pictograma meniului
Print setup
3
Apăsaţi
pentru a selecta
setarea dorită, apoi apăsaţi
ENTER. Este afişată fereastra setării
selectate (pagina următoare).
4
Apăsaţi
pentru a selecta
setarea dorită şi apăsaţi ENTER.
Setarea este stabilită.
Sfat
Pentru a ieşi din meniul Print setup, apăsaţi
MENU.
Ieşirea din modul de meniu
Apăsaţi MENU încă o dată. Este
afişată fereastra anterioară.
Continuare
23 RO
Multiple moduri de imprimare
/ENTER
Articol
Auto Fine Print 3
Setări
Photo*/
Vivid
Cuprins
Funcţia corectează automat calitatea imaginii
astfel încât fotografia să poată fi imprimată în
imagini mult mai vii, mai clare şi mai frumoase.
Este utilă în mod sp ecial pentru imaginile
întunecate cu contrast slab. Imaginile sunt
corectate pentru a reproduce culorile pielii
naturale, verdele viu al frunzelor sau albastrul
senin al cerului.
•Photo: Reglează automat o fotografie, astfel încât să
poată fi imprimată în imagini naturale şi frumoase.
(Recomandat)
•Vivid: Reglează automat o fotografie , astfel
încât să fie imprimată cu o claritate mai mare şi
imagini mai vi decât cele din modul Photo.
Note
• Datele imaginii nu sunt corectate.
• Atunci când imprimaţi în modul PC, setarea Auto Fine
Print 3 a driver-ului de imprimantă are prioritate în faţa
prezentei setării. În modul PictBridge, această setare este
decisivă.
Exif Print
Off
Imprimă o imagine fără nici o corecţie.
On*
Reglează o fotografie făcută cu o camer ă digitală
compatibilă Exif Print (Exif 2.21) la calitate
optimă.
Notă
Datele imaginii nu sunt corectate.
Borders
Off
Imprimă o imagine fără nici o reglare.
Yes
Imprimă o fotografie cu margini în jurul imaginii.
Notă
În funcţie de imagine, marginea s uperioară şi cea inferioară
şi marginea stângă şi cea dreaptă pot fi tăiate şi imprimate.
No*
Imprimă o fotografie fără spaţiu alb în jurul imaginii.
Notă
Atunci când imprimaţi o fotografie 4:3 făcută cu o cameră
digitală, marginea superioară şi cea inf erioară ale imaginii
sunt tăiate şi este imprimată ca imagine 3:2.
*: Setări din fabrică
24 GB
Articol
Date Print
Color Setting
Setări
Cuprins
Imprimă data la care a fost făcută fotografia atunci
când aceasta este un fişier înregistrat în format
DCF (regula de Proiectare pentru sistemul de
Fişiere realizate cu Camera). Pentru a imprima data
la care a fost făcută fotografia, faceţi o fotografie în
format DCF.
Atunci când imaginea este salvată pe imprimantă,
este imprimată data la care a fost salvată.
Off*
Imprimă o imagine fără dată.
Reglează culorile şi fineţea unei imagini imprimate.
pentru a selecta un element de culoare
Apăsaţi
( “R” (red-roşu), “G“ (green-verde), sau
“B” (blue-albastru)) sau “S” (Sharpness-fineţe), apoi
apăsaţi
pentru a seta nivelul. Puteţi să setaţi
nivelul pentru R, G, B în variaţie de la +4 până la -4 şi
pentru S în variaţie de la +7 până la 0.
R: Reglează elementele de roşu şi albastru. Cu cât
setaţi un nivel mai ridicat, cu atât imagine a se
face mai roşie, ca şi când ar primi lumină roşie.
Cu cât setaţi un nivel mai mic, cu atât imaginea
devine mai întunecată, ca şi când i-ar fi
adăugată lumină albastră.
G: Reglează elementele de verde şi violet. Cu cât
setaţi un nivel mai ridicat, cu atât imaginea se face
mai verde, ca şi când ar primi lumină verde. Cu
cât setaţi un nivel mai mic, cu atât imaginea
devine mai întunecată, ca şi când i-ar fi adăugată
lumină violet.
B: Reglează elementele de albastru şi galben. Cu cât
setaţi un nivel mai ridicat, cu atât imaginea se face
mai albastră, ca şi când ar primi lumină albastră. Cu
cât setaţi un nivel mai mic, cu atât imaginea devine
mai întunecată, ca şi când i -ar fi adăugată lumină
galbenă.
S: Cu cât setaţi un nivel mai ridicat, cu atât conturul
devine mai accentuat.
(*R: 0/G:0/B:0/S:0)
*: Setări din fabrică:
25 RO
Multiple tipuri de imprimare
On
Schimbarea
preferinţelor pentru
afişaj şi imprimantă
(Display/ Printer
setup)
2
Apăsaţi
pentru a selecta
(Display/ Printer setup), apoi
apăsaţi ENTER.
Este afişat meniul Display/Printer
setup.
Meniul Display/Printer setup
Meniul Display/Printer setup vă permi te
să schimbaţi opţiunile pentr u afişaj şi
imprimantă listate la pagina 27.
Butoanele utilizate în această secţiune
/ENTER
CANCEL
MENU
1
3
Apăsaţi
pentru a selecta
setarea dorită, apoi apăsaţi ENTER.
Este afişată fereastra de setare a
articolului selectat (pagina
următoare).
Pentru a afişa setările ascunse,
derulaţi fereastra cu
.
Apăsaţi MENU.
Este afişată bara de meniu.
Bara de meniu Pictograma meniului
Display/Printer setup
Notă
Setările care nu pot fi selectate şi schimbate
sunt afişate cu gri.
4
Apăsaţi
pentru a selecta
setarea dorită şi apăsaţi ENTER.
Setarea este stabilită.
Sfat
Pentru a ieşi din meniul Display/Printer setup,
apăsaţi MENU.
Ieşirea din modul de meniu
Apăsaţi MENU încă o dată. Este
afişată fereastra anterioară.
26 GB
Articol
Listing Order
Icon
Cuprins
Ascending*
În fereastra cu lista de imagini, acestea sunt afişate în
ordinea crescătoare a numerelor.
Descending
În fereastra cu lista de imagini, acestea sunt afişate în
ordinea descrescătoare a numerelor.
On*
În fereastra cu lista de imagini, imaginile fără date
referitoare la miniaturi (utilizate ca index) vor fi
afişate ca pictogramă.
Off
On
În fereastra cu lista de imagini, imaginile fără
date referitoare la miniaturi (utilizate ca index)
vor fi afişate ca imagine origi nală.
Într-o fereastră de vizualizare a imaginii vor fi afişate
informaţiile referitoare la imagine (tipul de fişier,
condiţiile în care a fost făcută, etc.).
Off*
În fereastra de vizualizare a imaginii nu va fi afişată
nici o informaţie cu privire la aceasta.
Date Display Order
Setaţi ordinea afişată a datei (An, Lună şi Zi) dintre următoarele:
• Y/M/D*
• M/D/Y
•D/M/Y
LCD Backlight
Setaţi nivelul de luminozitate al luminii de fundal a ecranului
LCD dintre următoarele: Bright* (luminos)/Dark (întunecat)
Demonstration Mode On*
Off
Language
Dacă imprimanta nu a fost folosită timp de 5 secunde şi
este lăsată fără vreun mediu conectat şi cu această
opţiune setată la „On” apare automat o demo nstraţie
de fişier flash care explică funcţiile imprimantei. Pentru
a opri demonstraţia apăsaţi oricare buton.
Nu va fi pornită nici o demon straţie de fişier flash.
Puteţi selecta limba meniului sau a mesajelor. În funcţie de
regiunea în care aţi cumpărat produsul, vor apărea unele dintre
următoarele
limbi:
engleză*/franceză/spaniolă/germană/italiană/rusă.
*: Setări din fabrică
27 RO
Multiple moduri de imprimare
Image Data Display
Setări
Imprimarea comandată de pe o cameră PictBridge sau
de pe un dispozitiv extern
Imprimarea
comandată de pe o
cameră PictBridge
Puteţi să conectaţi o cameră digi tală
compatibilă PictBridge şi să imprimaţi
direct de pe camera dvs. digita lă.
Atunci când imprimaţi de pe un conector
PictBridge, nu uitaţi să scoateţi întâi
cardul(le) de memorie din imprimantă.
1
3
Conectaţi imprimanta la o
sursă de CA ( _ Mai întâi citiţi
acest ghid).
Apăsaţi butonul 1 (on/standby)
pentru a porni imprimanta.
Indicatorul 1 (on/standby) al
imprimantei se aprinde în verde şi
galben.
4
Conectaţi o cameră digitală
compatibilă
PictBridge
la
conectorul imprimantei.
Atunci când conectaţi o cameră
digitală compatibilă PictBridge la
imprimantă, pe ecranul LCD al
acesteia este afişat „Connecting”
(în curs de conectare).
5
La conectorul PictBridge
Pregătiţi camera digitală pentru
imprimare cu o imprimantă
compatibilă PictBridge.
Setările şi operaţiunile necesare
înaintea conectării diferă în funcţie de
camera digitală. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale camerei digitale pe care o utilizaţi.
(În cazul camerei digitale Sony
CyberShot, de exemplu, selectaţi
modul „PictBridge” pentru „USB
Connect”).
2
• Imprimarea unei singure imagini
• Imprimarea tuturor imaginilor
• Imprimare index
• Imprimare DPOF
• Imprimare cu /fără margini
• Imprimarea datei
Pentru informaţii în timpul procesului
de imprimare, vă rugăm că c onsultaţi
„Mai întâi citiţi acest ghid”.
Utilizaţi camera digitală pentru
a imprima o fotografie.
Imprimanta suportă următoarele
tipuri de imprimări:
28 GB
Cameră sau alt
dispozitiv extern
La conectorul USB
Note
• Dacă înlocuiţi o panglică cu tuş în timp ce
imprimanta este conectată la o cameră digitală
compatibilă PictBridge, este posibil ca
fotografia să nu fie imprimată core spunzător.
Dacă se întâmplă acest lucru, deconectaţi apoi
conectaţi camera digitală.
• Atunci când imprimaţi de pe o cameră digitală
compatibilă PictBridge, imaginea va fi imprimată
în funcţie de setările din meniul Print setup al
imprimantei. Atunci când setaţi imprimarea datei
sau opţiunea cu/fără margini , setările camerei
digitale vor avea prioritate.
• Pentru mesajele de eroare afişate pe camera
digitală, consultaţi instrucţiunile de utilizare a le
camerei dvs. digitale.
• Nu puteţi utiliza un distribuitor USB sau o
cameră digitală care conţine un distribuitor USB.
Imprimarea
comandată de pe un
dispozitiv cu
Bluetooth
Conectând adaptorul USB Bluetooth
DPPA-BT1* de la Sony la imprimantă,
puteţi să imprimaţi o imagine de pe un
telefon compatibil cu Bluetooth, d e pe o
cameră digitală sau de pe alt dispozitiv.
Note
• Nu utilizaţi DPPA-BT1 în afara zonelor din
care l-aţi cumpărat. În funcţie de zone, utilizarea
adaptorului ar putea încălca reglementările cu
privire la unde şi ar putea fi pedepsită.
• În unele regiuni, adaptorul USB Bluetooth
DPPA-BT1 de la Sony nu se vinde.
Numărul maxim de pixeli utilizaţi
6 400 (H) x 4 800 (V) puncte (Maxim 5 MB
sau mai puţin)
Procedurile de imprimare
Atunci când imprimaţi de la un conector
PictBridge, nu uitaţi să scoateţi întâi
cardul(le) de memorie din imprimantă.
1
2
3
Conectaţi imprimanta la sursa de CA.
Apăsaţi butonul 1 (on-standby) pentru
a porni imprimanta.
Introduceţi adaptorul Bluetooth
la conectorul PictBridge al
imprimantei.
Profiluri compatibile pentru
comunicarea prin Bluetooth
Adaptorul DPPA-BT1 suportă
următoarele profiluri:
• BIP (Basic Imaging Profile)
• OPP (Object Push Profile)
Pentru profilurile suportate de
dispozitivul dvs. cu Bluetooth vă rugăm să
consultaţi manualul acestuia.
Ce este un “Profil”?
Standardele care permit comunicarea fără
cablu prin Bluetooth. Există mai multe
profiluri în funcţie de scopurile şi
profilurile produselor care sunt utilizate.
Pentru a realiza comunicarea prin
Bluetooth, dispozitivele care comunică
trebuie să suporte acelaşi prof il.
Formate compatibile ale imaginilor
imprimate
JPEG: DCF 2.0 compatibil, Exif 2.21
compatibil, JFIF (format 4:4:4,
4:2:2, 4:2:0 JPEG)
TIFF: Exif 2.21 compatibil
Imprimarea comandată de pe o cameră PictBridge sau de pe un dispozitiv extern
* DPPA-BT1 este furnizat cu DPP-FP60BT
şi este opţional cu DPP-FP60.
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 biţi în format
Windows
Unele formate de imagini nu
sunt compatibile.
Notă
În cazul în care un dispozitiv, în afară de adaptorul
Bluetooth, cum ar fi cardul de memorie, camera,
calculatorul sau alt dispozitiv extern sau un cablu
USB, este conectat la oricare dintre slotur ile cardului
de memorie, la conectorul PictBridge sau la conectorul
USB al imprimantei, scoateţi-l de la imprimantă şi
conectaţi adaptorul Bluetooth.
4
Imprimaţi de pe un telefon mobil cu
Bluetooth sau de pe alt dispozitiv
compatibil.
Continuare
29 RO
Pentru procedurile de imprimare,
consultaţi manualul dispozitivului
cu Bluetooth pe care îl utilizaţi.
Pentru a selecta imprimanta de pe un
dispozitiv compatibil cu Bluetooth,
selectaţi “Sony DPP- FP60 ##”. (“##”
reprezintă cele două cifre de la dreapta
adresei afişate pe ecranul LCD ):
• Având în vedere că un dispozitiv Bluetooth şi un
dispozitiv LAN fără cablu (IEEE802.11b/g)
folosesc acelaşi interval de fr ecvenţe, atunci când
produsul este utilizat în apropierea unui
dispozitiv echipat cu LAN fără cablu pot apărea
interferenţe ale undelor. Acest lucru ar putea
provoca reducerea vitezei de comunicare şi
deteriorarea condiţiilor de conectare. Dacă se
întâmplă acest lucru, luaţi următoarele măsuri:
- Atunci când conectaţi produsul la telefonul
mobil păstraţi o distanţă de cel puţin 10 m
de dispozitivul LAN fără cablu
– În cazul în care utilizaţi produsul la mai
puţin de 10 m de dispozitivul LAN fără
cablu opriţi dispozitivul LAN.
• Nu este garantat faptul că acest produs
funcţionează cu toate dispozitivele dotate cu
tehnologie Bluetooth.
• Nu utilizaţi adaptorul DPPA -BT1 în afara zonei
din care l-aţi cumpărat. În funcţie de regiuni,
utilizarea acestui produs ar putea î ncălca
reglementările referitoare la unde şi poate fi
pedepsită.
• Sony nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici o
scurgere de informaţii ce ar putea fi provocată de
comunicaţiile prin Bluetooth.
• Sony nu îşi asumă responsabilitatea pentru
nici o nerespectare a cerinţelor de protecţie
datorată modificării sau utilizării
contraindicate a produsului.
• Pentru informaţii referitoare la asistenţa pentru
clienţi, vă rugăm să consultaţi instru cţiunile de
utilizare ale imprimantei dvs.
P Precauţii
Atunci când este solicitată o parolă
Intrare “0000”. Nu puteţi schimba pa rola
imprimantei.
* Parola este numită „pass key” sau
„PIN code”.
Note
• Distanţa de comunicare a produsului poate
varia în funcţie de obstacolele dintre produs (o
persoană, un obiect metalic sau un perete) şi
telefonul mobil sau al t dispozitiv.
• Sensibilitatea comunicării prin Bluetooth
poate fi afectată în următoarele condiţii:
- Atunci când există un obstacol între produs şi
telefonul mobil sau alt produs, cum ar fi o
persoană, un obiect metalic sau un perete.
- Atunci când este fixată o legătură LAN fără
cablu sau în apropiere este utilizat un cuptor
cu microunde sau sunt emise unde
electromagnetice.
30 GB
• Undele radio emise de un dispozitiv
Bluetooth pot influenţa negativ funcţionarea
dispozitivelor electrice şi medicale şi pot duce
la accidente datorate unor disfuncţionalităţi.
Nu uitaţi să închideţi produsul şi telefonul
mobil şi să nu utilizaţi acest produs în
următoarele locuri:
- În spitale, trenuri, avioane, benzinării
sau alte locuri care emit gaze
inflamabile.
- În apropierea uşilor automate sau a
alarmelor de incendiu sau a altor
dispozitive automat e.
• Ţineţi produsul la cel puţin 22 cm depărtare de
stimulatoarele cardiace. Undele radio emise de
produs ar putea influenţa negativ funcţionarea
acestora.
• Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi acest produs.
Acest lucru ar putea provoca vătămare,
electroşoc sau incendiu.
Imprimarea
comandată de
pe un dispozitiv
extern
Dacă este necesar, utilizaţi cablul
USB furnizat cu camera digi tală sau
cu dispozitivul extern. Este posibilă
imprimarea în modul direct.
La conectorul PictBridge
Puteţi conecta o cameră digitală
compatibilă cu memorie de masă, o
memorie USB, un echipament de
stocare a fotografiilor sau un alt
dispozitiv extern şi puteţi imprima o
imagine direct de pe dispozitivul
extern.
1
Pregătiţi camera digitală sau un
alt dispozitiv extern pentru
imprimarea de pe o imprimantă
compatibilă cu memorie de
masă.
Setările şi operaţiunile necesare
înaintea conectării diferă în funcţie
de dispozitivul extern utilizat.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului extern. (În cazul
camerei digitale Sony Cyber-shot, de
exemplu, selectaţi modul „Normal”
sau modul „Mass Storage” pentru
„USB Connect”).
2
Conectaţi imprimanta la sursa
de CA ( _ Mai întâi citiţi acest
ghid).
3
Apăsaţi butonul 1 (on/standby)
pentru a porni imprimanta .
Indicatorul 1 (on/standby) al
imprimantei luminează intermitent
în verde şi galben.
4
Conectaţi o cameră sau un
dispozitiv extern la conectorul
PictBridge al imprimantei.
La
conectorul
USB
Note
Memorie USB de masă,
cameră digitală, dispozitiv
de stocare a fotografiilor
sau un alt dispozitiv extern
• Dacă folosiţi un cablu USB din comerţ, vă
rugăm să utilizaţi unul mai scurt de 3 m
lungime.
• În timp ce se aprinde indicatorul de acces
al dispozitivul extern, nu opriţi
imprimanta şi nici dispozitivul şi nu
scoateţi cablul USB. Datele de pe
dispozitivul extern ar putea fi distruse. Nu
garantăm daunele rezultate în urma
pierderii sau distruger ii datelor.
• Nu puteţi să folosiţi un distribuitor USB sau
un dispozitiv USB echipat cu distribuitor
USB.
• Nu pot fi utilizate datele codificate sau
comprimate autentificate prin amprente
sau parolă.
• Următoarele dispozitive USB de la Sony nu
pot fi utilizate, deoarece conţin sistemul de
autentificare prin amprente sau distribuitor
USB: USM16A/S, USM32A/S, USM64A/S,
USM128A/S,USM256A/S,
USM128B/BMS, USM64C, USM128C,
USM128F
31 RO
Imprimarea comandată de pe o cameră PictBridge sau de pe un dispozitiv extern
Note
• Nu garantăm conectarea la toate tipurile
de dispozitive cu memorie de masă.
• Dacă în imprimantă este in trodus un card de
memorie, imprimanta nu poate citi semnalul
de pe un dispozitiv extern conectat la
conectorul PictBridge al imprimantei. Scoateţi
cardul de memorie, dacă acesta există.
Imprimarea comandată de pe un calculator
Puteţi imprima imagini de pe un
calculator instalând pe calculator
programul furnizat şi conectându-l la
imprimantă. Această secţiune vă explică
modul de instalare a programului în
calculator şi modul de utilizare a
programului Picture Motion Browser
pentru imprimarea unei imagini.
Vă rugăm să consultaţi şi instrucţiunile
de utilizare furnizate cu calculatorul
pentru utilizarea acestuia.
Instalarea programului este necesară
numai atunci când conectaţi imprimanta la
calculator pentru prima dată.
CD-ROM-ul inclus
CD-ROM-ul inclus conţine
următorul program:
• Driver-ul de imprimantă pentru DPP FP60: Programul descrie cerinţele
imprimantei şi permite imprimarea
comandată de pe calculator.
• Picture Motion Browser: Aplicaţia de
program originală de la Sony care vă
permite să manevraţi fotografiile şi să
mişcaţi imaginile – captură, organizare,
prelucrare şi imprimare.
32 GB
Instalarea programului
Cerinţe de sistem
Pentru a folosi driver -ul de imprimantă
furnizat şi programul Picture Motion
Browser, calculatorul dvs. trebuie să
îndeplinească următoarele cerinţe:
OS: Microsoft Windows Vista ( *1)/
Windows XP Professional (*2)/
Windows XP Home Edition/
Windows 2000 Professional (Service
Pack 3 sau versiune mai nouă) preinstalat
(*1 ) Excceptând Starter. În plus,
Picture Motion Browser nu
suportă versiunea de 64 de biţi.
(*2 )Versiunea de 64 de biţi nu este suportată.
(Windows 95, Windows 98 Gold
Edition, Windows 98 Second Edition,
Windows NT, Windows Millennium
Edition, alte versiuni (ex. SP2 sau mai
vechi, sau Server) de la Windows 2000
nu sunt suportate.)
CPU: Pentium III 500MHz sau mai
rapide (se recomandă Pentium
III 800MHz sau mai rapide.)
RAM: 128 MB sau mai mult (se recomandă
256 MB sau mai mult.)
Spaţiu pe hard disk: 200 MB sau mai mult
(În funcţie de versiunea Windows pe
care o folosiţi, va fi necesar mai mult
spaţiu. Pentru a organiza datele
imaginilor, veţi avea nevoie de mai
mult spaţiu pe hard disk).
Afişaj:
Rezoluţia ecranului:
800 x 600 pixeli sau mai mult
Culori:
High Color (16-bit) sau mai mult
Program necesar: DirectX 9.0c sau mai mult
(Solicitat pentru Picture Motion
Browser.)
Instalarea driver-ului de
imprimantă
Pentru a instala driver-ul urmaţi
procedurile de mai jos.
Note
• Nu conectaţi imprimanta la calculator
înainte de a instala driver -ul.
• Atunci când folosiţi Windows Vista/XP/2000,
înregistraţi-vă în contul de utilizator
“Computer administrator”.
• Înainte de a instala programul nu uitaţi să
închideţi toate programele în derulare.
• Casetele de dialog din cadrul acestei secţiuni
sunt cele din Windows XP, exceptând cazurile
în care este altfel specificat. Procedurile de
instalare şi casetele de dialog diferă în funcţie
de sistemul de operare.
1
DirectX şi ar putea fi solicitată instalarea
acestuia.
DirectX este disponibil pe CD-ROM.
• Dacă Picture Motion Browser este instalat pe
un calculator pe care este deja instalat Cyber shot Viewer, Cyber-shot Viewer va fi
suprascris şi înlocuit de Picture Motion
Browser. Dosarele de navigare înregistrate pe
Cyber-shot Viewer vor fi înregistrate automat
în Picture Motion Browser. Atunci când
folosiţi Picture Motion Browser, d osarele pot fi
vizualizate mai uşor decât cu Cyber -shot
Viewer, deoarece dosarele înregistrate sunt
afişate pe grupuri la vizualizarea acestora.
Având metoda îmbunătăţită de corectare a
efectului de ochi-roşii şi curbe de tonuri nou
adăugate, Picture Motion Browser oferă mai
multe funcţii de editare. Puteţi folosi
programul şi la scrierea datelor pe un card de
memorie extern.
Porniţi calculatorul, deschideţi
Windows şi introduceţi CD-ROMul inclus în drive-ul pentru CDROM al calculatorului.
Este afişată fereastra pentru instalare.
Notă
În cazul în care fereastra pentru instalare
nu este afişată automat, executaţi dublu clic pe „Setup.exe” în CD-ROM.
2
3
Clic pe “Installing Printer Driver”.
4
Citiţi cu atenţie acordul, şi
dacă sunteţi de acord, bifaţi „I
accept
this
agreement”
(accept acordul) şi executaţi
clic pe „Next”.
Clic pe “Next”.
Este afişată caseta de dialog pentru
acordul de licenţă.
Continuare
33 RO
Imprimarea comandată de pe un calculator
Note
• Dacă pentru conectarea imprimant ei şi a
calculatorului este utilizat un distribuitor
sau dacă la calculator sunt conectate două
sau mai multe dispozitive USB, inclusiv
alte imprimante, poate apărea o problemă.
Dacă apare, reduceţi legăturile dintre
calculator şi imprimantă.
• Nu puteţi controla imprimanta de pe un alt
dispozitiv USB care este folosit în acelaşi
timp.
• Nu scoateţi cablul USB şi nu îl conectaţi la
imprimantă în timpul comunicării datelor sau
al imprimării. Imprimanta ar putea prezenta
disfuncţionalităţi.
• Nu lăsaţi calculatorul conectat la imprimantă
să intre în modul standby sau de hibernare în
timpul procesului de imprimare. Dacă se
întâmplă acest lucru, este posibil ca
imprimanta să nu imprime corespunzător.
• Nu garantăm funcţionarea cu toate tipurile de
calculatoare, chiar dacă acestea îndeplinesc sau
depăşesc cerinţele de sistem.
• Picture Motion Browser sup ortă tehnologia
Notă
Folosiţi un cablu USB de tip B mai scurt de
3 m.
9
Aşteptaţi puţin, apoi verificaţi dacă
„Sony DPP-FP60” este adăugat la
„printers and Faxes”.
10
Când instalarea este completă,
scoateţi CD-ROM-ul din calculator şi
păstraţi-l pentru utilizări ulterioare.
Începe instalarea.
5
Atunci când este afişat
mesajul „Sony DPP-FP60/70/90
printer driver has been
successfully installed.” (Driver-ul
de imprimantă Sony DPPFP60/70/90 a fost instalat cu
succes), executaţi clic pe „Finish”.
6
Conectaţi imprimanta la sursa
de CA ( _ Mai întâi citiţi acest
ghid).
7
Apăsaţi butonul 1 (on/standby),
pentru a porni imprimanta .
8
Conectaţi conectoarele USB
ale imprimantei şi calculatorul
cu un cablu USB (nu este
inclus).
Instalarea driver-ului de
imprimantă porneşte automat.
La
conectorul
USB
La conectorul USB
Windows PC
34 GB
Pentru a continua instalarea
programului Picture Motion Browser ,
urmaţi procedurile de la pasul 2 de la
pagina 35.
Note
•
Dacă instalarea eşuează, decuplaţi
imprimanta de la calculator, reporniţi
calculatorul, apoi îndepliniţi procedurile
de instalare începând cu pasul 2.
• După instalare, „Sony DPP -FP60” nu este
setată ca imprimantă implicită. Setaţi
imprimanta pe care o utilizaţi la fiecare
aplicaţie.
• Atunci când dezinstalaţi sau reinstalaţi driver ul de imprimantă vi se va cere CD-ROM-ul.
Păstraţi-l în stare bună pentru utilizări
ulterioare.
• Înainte de a utiliza imprimanta, citiţi fişierul
Readme (citeşte-mă) (directorul Readme de
pe CD-ROMcEnglish foldercReadme.txt).
Atunci când este instalat programul
Pe ecranul Windows este afişată
pictograma
, precum şi o comandă
rapidă către site-ul pentru înregistrarea
clientului. Dacă încheiaţi înregistrar ea,
puteţi solicita asistenţă la:
http://www.sony.net/registration/di/
Dezinstalarea driver -ului de
imprimantă
12 Selectaţi “Windows Driver Package
– Sony DPP-FP60/70/90” şi executaţi
clic pe “Change/Remove”.
Dezinstalaţi driver-ul de imprimantă după
Este afişată caseta de dialog pentru
confirmare.
cum urmează:
1
Deconectaţi cablul US B (nu este
inclus) de la imprimantă şi
calculator.
2
Clic pe “Start” - “Printers and
Faxes”.
3
Selectaţi “DPP-FP60”, şi executaţi
clic pe “Delete” din meniul
“File”. Este afişată caseta de dialog
pentru confirmare.
Clic pe “Yes”.
6
Clic pe ”Server Properties” din
Verificaţi dacă “DPP-FP60” este
dezinstalată
din
fereastra
“Printers and Faxes”.
meniul “File”, şi clic pe “Drivers”
din fereastra “Printers Server
Properties”.
7
Pentru a instala Picture Motion Browser
urmaţi procedurile de mai jos .
Note
• Atunci când folosiţi Windows Vista/XP/2000,
înregistraţi-vă în contul de utilizator
“Computer administrator”.
• Înainte de a instala programul n u uitaţi să
închideţi toate programele în derulare .
• Casetele de dialog din această secţiune sunt
cele din Windows XP, exceptând cazurile în
care este altfel specificat. Procedurile de
instalare şi casetele de dialog prezentate dif eră
în funcţie de sistemul de operare.
1
Selectaţi “Sony DPP-FP60” din
caseta cu listă şi executaţi clic pe
“Remove”.
Este afişată caseta de dialog
pentru confirmare.
Atunci când folosiţi Windows Vista
este posibil să nu poată fi şters . Îl
puteţi lăsa aşa cum este.
8
9
Instalare Picture Motion
Browser
Este afişată fereastra pentru instalare
(pagina 33).
2
10 Clic pe “Start” - “Control Panel”.
Este afişată fereastra Control Panel.
11 Deschideţi “Add or Remove
Programs.”
Clic pe “Installing Picture Motion
Browser”.
Este afişată caseta de dialog „Choose
Setup Language” (alegeţi limba pentru
instalare).
Clic pe “Yes”.
Clic pe “Close” pentru a închide
fereastra “Printers Server
Properties”.
Porniţi calculatorul, deschideţi
Windows şi introduceţi CD-ROMul furnizat în drive-ul pentru CDROM al calculatorului.
3
Selectaţi limba şi executaţi clic pe
“Next.”
Este afişată caseta de dialog
„Location settings”.
4
Selectaţi “Region” şi
“Country/Area” (ţara/zona) în
care utilizaţi imprimanta şi
executaţi clic pe “Next.”
Este afişată caseta de dialog
„InstallShield Wizard”.
Continuare
35 RO
Imprimarea comandată de pe un calculator
4
5
13 Clic pe “Yes”.
5
6
Clic pe “Next.”
Este afişată caseta de dialog cu
acordul de licenţă.
Citiţi cu atenţie acordul, şi
dacă sunteţi de acord, bifaţi “I
accept the terms of the license
agreement” (accept termenii
acordului de licenţă) şi executaţi
clic pe „Next”.
Dezinstalare Picture Motion
Browser
Atunci când programul nu mai este
necesar, dezinstalaţi-l după cum
urmează:
1
Executaţi clic pe “Start” - “Control
Panel”.
2
Deschideţi “Add or Remove
Programs.”
3
Selectaţi “Sony Picture Utility” şi
executaţi clic pe
“Change/Remove” .
Începe dezinstalarea programului.
4
Este afişată caseta de dialog pentru
specificarea destinaţiei.
7
Verificaţi destinaţia, apoi
executaţi clic pe „Next”.
Este afişată caseta de di alog “Ready to
Install the Program” (programul
poate fi instalat).
8
Executaţi clic pe „Install” şi
urmaţi instrucţiunile de pe
ecran, pentru a continua
instalarea.
Atunci când vi se cere să reporniţi
calculatorul, urmaţi instrucţiunile
afişate pentru a-l reporni.
9
Atunci când instalarea este completă,
scoateţi CD-ROM-ul din calculator şi
păstraţi-l pentru utilizări ulterioare.
Note
• Dacă instalarea eşuează, îndepliniţi
procedurile de instalare începând cu pasul
2.
• Atunci când dezinstalaţi sau reinstalaţi Picture
Motion Browser vi se va cere CD -ROM-ul.
Păstraţi-l în stare bună pentru utilizări
ulterioare.
36 GB
Clic pe “Finish”.
Imprimarea
fotografiilor cu Picture
Motion Browser
2
Clic pe “Start”.
Puteţi utiliza Picture Motion Browser
pentru a imprima o imagine din calculator
folosind hârtie de mărimea P.
1
Deschideţi fereastra Picture
Motion Browser folosind una din
următoarele metode:
Este afişată fereastra principală din
Picture Motion Browser.
Atunci când Picture Motion Browser
este pornit pentru prima dată
Este afişată caseta de dialog pentru
înregistrarea dosarului vizualizat.
Dacă fotografiile au fost deja
înregistrate în dosarul „My P ictures”,
executaţi clic pe „Register Now”.
Dacă aţi salvat imaginile în alt dosar
decât „My pictures”, executaţi clic pe
„Register
later”.
Consultaţi
„Înregistrarea
unui
dosar
de
navigare” (pagina 41).
Modul de accesare a dosarului „My
Pictures”
• În Windows 2000:
Clic pe “My Documents” - “My
Pictures” pe desktop.
• În Windows Vista/XP:
Clic pe “Start” - “My Pictures” din
bara de sarcini.
Schimbarea modului de afişare
a ferestrei principale
Există 2 modalităţi de vizualizare a
fotografiilor în fereastra principală după
cum urmează:
Pentru a schimba modul de vizualizare,
executaţi clic pe bara „Folders” sau
„Calendar”.
• Modul de vizualizare „Folders”
Imaginile vor fi clasificate în fiecare
dosar înregistrat şi vor fi afişate ca
miniaturi.
• Modul de vizualizare „Calendar”
Imaginile vor fi clasificate în funcţie
de data la care au fost făcute şi vor fi
afişate ca miniaturi pentru fiecare
dată din calendar. În modul de
vizualizare „Calendar”, puteţi
schimba afişajul în funcţie de an,
lună sau oră.
În această secţiune, ferestrele
pentru modul de vizualizare
“Folders” sunt folosite ca
exemple.
Continuare
37 RO
Imprimarea comandată de pe un calculator
• Dublu-clic pe
(Picture Motion
Browser) pe ecranul Windows.
• Clic pe “Start” - “All Programs”
(sau “Programs” cu Windows 2000)
- “Sony Picture Utility” - “Picture
Motion Browser.”
Este afişată fereastra „Information
Tool”.
3
•Print date taken ( data
fotografiei): Atunci când este
bifată, fotografia este
imprimată cu data la care a
fost făcută, dacă este un fişier
înregistrat în format DCF
(regula de proiectare pentru
sistem de fişiere realizate cu
camera).
Proprietăţi
Specifică dimensiunea hârtiei,
orientarea şi alte detalii.
Executaţi clic pe dosarul care
conţine fotografiile pe care
doriţi să le imprimaţi.
Ca exemplu, pentru următoarea
explicaţie este selectat dosarul
„mostră”.
4
Selectaţi fotografiile pe care doriţi
să le imprimaţi şi executaţi clic pe
(imprimare).
Este afişată caseta de dialog pentru
imprimare (Print).
5
În caseta cu lista de imprimante,
„Printer”, selectaţi „Sony DPPFP60”. Pentru a selecta orientarea
hârtiei sau alte opţiuni de imprimare,
mergeţi la pasul 6. Pentru
imprimare, săriţi la pasul 11.
6
Este afişată caseta de dialog
“Properties” a imprimantei
selectate. Driver-ul de imprimantă
al imprimantei foloseşte Universal
Print Driver, un driver de
imprimantă obişnuit de la
Microsoft. În casetele de dialog
există câteva articole care nu sunt
utilizate în imprimantă.
7
Articole Funcţii
Printer settings (setările i mprimantei)
• Printer (imprimantă): Selectaţi
imprimanta pe care o folosiţi:
“Sony DPP-FP60”
•Paper size (dim. hârtiei): Pentru a
schimba dimensiunea, clic pe
“Properties”.
Notă: În unele regiuni nu se vinde
hârtie mărimea L.
Print options (opţiuni de imprimare)
•Măriţi imaginea până când se umple
zona de imprimare: Atunci când este
bifată, pe întreaga zonă a hârtiei va fi
imprimată o fotografie. Este posibil ca
o margine a imaginii să fie tăiată.
Atunci când nu este bifată, imaginea
va fi imprimată fără ca marginea să
fie tăiată.
38 GB
Pentru a seta orientarea
hârtiei sau alte opţiuni de
imprimare, executaţi clic pe
„Properties” (proprietăţi).
În bara „Layout” specificaţi
orientarea hârtiei sau alte opţiuni.
Articole Funcţii
Articole Funcţii
Orientation (orientare)
Selectaţi orientarea imaginii:
•Portrait
•Landscape
Paper/Output (hârtie/ieşire)
•Paper Size (dimensiunea
hârtiei): Din caseta cu listă,
selectaţi dimensiunea hârtiei pe
care o folosiţi pentru imprimare:
mărime P (carte poştală)/mărime
L
Notă: În unele regiuni nu se
vinde hârtie de mărime L.
•Copy Count (număr de copii):
Specificaţi numărul copiilor care
vor fi imprimate.
Page Order (ordinea paginilor)
Selectaţi ordinea în care sunt
imprimate paginile:
•Front to Back (prima – ultima)
•Back to Front (ultima – prima)
Pages Per Sheet (pagini pe coală)
Specificaţi numărul de copii pe
o coală. Selectaţi „1”.
Advanced (avansat)
Specifică dimensiunea hârtiei
sau alte opţiuni.
8
Clic pe “Advanced”.
Este afişată caseta de dialog “DPPFP60 Advanced Options”.
Graphic - Image Color Management
(culoare imagini-grafică)
•ICM Method: Imprimanta nu
suportă setările pentru ICM
Method. Chiar dacă selectaţi altă
setare decât „ICM Disabled”
(ICM dezactivat), rezultatele
imprimate nu reflectă setarea.
Lăsaţi opţiunea aşa cum este.
•ICM Intent: Imprimanta nu
suportă setările pentru ICM
Intent. Lăsaţi opţiunea aşa cum
este.
Document Options (opţiuni referitoare
la document)
•Advanced Printing Features
(funcţii avansate pentru
imprimare): Selectaţi „Enable”
(activat) pentru a activa
opţiunile avansate pentru
imprimare, cum ar fi „Page
Order”. Dacă se iveşte o
problemă de compatibilitate,
dezactivaţi funcţia.
•Color Printing Mode (modul
de imprimare a culorilor):
Pentru a imprima în culori,
selectaţi “True Color
(24bpp)”. Pentru a imprima întro singură culoare, selectaţi
“Monochrome”.
Pentru detalii consultaţi asistenţa
de la Windows.
Continuare
39 RO
9
Articole Funcţii
Articole Funcţii
Printer Features (funcţiile
imprimantei)
•Borderless Print (imprimare
fără margini): Pentru a imprima
imagini fără margini, selectaţi
“ON”. Pentru a imprima cu
margini, selectaţi “OFF”. În
funcţie de programul de
aplicaţii, imaginea va fi
imprimată cu margini chiar
dacă este selectat „ON”. Setaţi
ca imaginea să fie imprimată
complet în domeniul de
imprimare.
Tray Selection (selectare tavă)
Din caseta cu lista pentru sursa
de hârtie, „Paper Source”,
selectaţi „Automatically Select”.
În bara “Paper/Quality” specificaţi
culoarea şi sursa de hârtie.
Color (culoare)
Pentru a imprima în culori,
selectaţi „Color”. Pentru a
imprima într-o culoare, selectaţi
„Black & White” (alb & negru).
Advanced (avansat)
Este afişată caseta de dialog
“DPP-FP60 Advanced
Options”. (pagina 39)
Pentru detalii, consultaţi pasul 8.
10 Clic pe “OK”.
Caseta de dialog „Print” este afişată
încă o dată.
11 Clic pe “Print”.
Începe imprimarea. Pentru detalii
referitoare la proprietăţile progr amului
Motion Picture Browser, consultaţi
asistenţa de la Picture Motion Browser.
Notă
Nu puteţi imprima un videoclip sau fişiere de
date RAW.
Sfaturi
• Pentru a selecta o serie de imagini statice din
zona pentru imagine a ferestrei principale,
executaţi clic pe prima imagine din serie,
apoi clic pe ultima imagine în timp ce
apăsaţi tasta Shift.
Pentru a selecta imagini statice care nu
reprezintă o succesiune, executaţi clic pe
fiecare dintre ele ţinând apăsată tasta Ctrl.
• De asemenea, puteţi imprima o imagine
previzualizată.
40 GB
Afişarea asistenţei de la Windows
Executaţi clic pe
în partea dreaptă
superioară a casetei de dialog, apoi
executaţi clic pe articolul dorit de pe
ecran.
2
Selectaţi dosarul pe care doriţi să îl
înregistraţi, apoi executaţi clic pe
“Register.”
Anularea imprimării
1
Executaţi dublu-clic pe
pictograma pentru imprimantă
din bara de sarcini şi deschideţi
caseta de dialog „Print”.
2
Executaţi clic pe documentul a
cărui imprimare doriţi să o
anulaţi, apoi clic pe „Cancel”
din meniul „Document”.
Notă
Nu puteţi să înregistraţi tot drive -ul.
Este afişată caseta de dialog pentru
confirmarea ştergerii.
Imprimarea este anulată.
Notă
Nu ştergeţi lucrarea ce trebuie imprimată.
Acest lucru ar putea bloca hârtia.
Înregistrarea unui dosar de
navigare
Picture Motion Browser nu vă permite să
vizualizaţi direct imaginile salvate pe h ard
disk-ul calculatorului. Trebuie să
înregistraţi dosarul de navigare du pă cum
urmează:
1
Este afişată caseta de dialog
pentru confirmarea înregistrării.
Clic pe “Yes.”
Clic pe “File”-“Register
Viewed Folder,” sau clic pe
(Register Folders to
View).
Este afişată caseta de dialog “Register
Folders to View” (înregistrarea
dosarelor de vizualizat).
3
Clic pe “Yes.”
4
Clic pe “Close.”
Începe înregistrarea informaţiilor
imaginii în baza de date.
Note
• Dosarul pe care l-aţi selectat ca
destinaţie pentru imaginile importate
va fi înregistrat automat.
• Nu puteţi anula înregistrarea
dosarului înregistrat aici.
Schimbarea dosarului de navigare
Clic pe “Tools” - “Settings” “Viewed folders.”
Sfaturi
• Dacă în dosarul sursă există un sub -dosar,
imaginile din sub-dosar vor fi şi ele
înregistrate.
• Atunci când programul este pornit
pentru prima dată, va fi afişat un mesaj
care vă va cere să înregistraţi „My
Pictures”.
• În funcţie de numărul de imagini,
înregistrarea acestora ar putea dura câteva
zeci de minute.
Continuare
41 RO
Imprimarea comandată de pe un calculator
3
Imprimarea de pe un alt
program de aplicaţii
Pentru a imprima o fotografie cu DPP FP60 puteţi utiliza un program de aplicaţii
din comerţ. Selectaţi „DPP-FP60” ca
„Printer” în caseta de dialog pentru
imprimare, şi selectaţi mărimea hârtiei de
imprimat în caseta de dialog pentru
setarea paginii. Pentru detalii referitoare la
setările de imprimare, consultaţi paşii 6 şi
7 de la paginile 38 şi 39.
Setarea imprimării fără margini,
„Borderless Print”, din cadrul funcţiilor
imprimantei, „Printer Features”
Atunci când utilizaţi altă aplicaţie în
afară de Picture Motion Browser, este
posibil ca fotografia să fie impri mată cu
margini chiar dacă selectaţi „ON” pentru
„Borderless Print” (imprimare fără
margini) în meniul „Printer Features”
din caseta de dialog „Sony DPP -FP60
Advanced Options”.
Atunci când selectaţi opţiunea de
imprimare fără margini, aplicaţiei îi vor fi
furnizate informaţii cu privire la domeniul
de imprimare. Cu toate acestea, unele
aplicaţii pot imprima fotografia cu
margini în domeniul specificat. Dacă se
întâmplă acest lucru, pentru a imprima
imaginea fără margini procedaţi în felul
următor:
• Atunci când puteţi să setaţi domeniul
de imprimare în cadrul unei aplicaţii,
setaţi ca imaginea să fie imprimată
complet în domeniul de im primare. De
exemplu, selectaţi „Full page photo
print” sau o opţiune asemănătoare.
Setarea orientării
În funcţie de programul de aplicaţi pe care
îl utilizaţi, este posibil ca orientarea să nu
se schimbe chiar dacă schimbaţi setarea
pentru portret sau peisaj.
42 GB
Setarea cu/fără margini a driver -ului
de imprimantă
Atunci când programul de aplicaţii pe care
îl utilizaţi conţine setarea cu/fără margini,
vă recomandăm să selectaţi „O N” pentru
„Borderless print” în meniul „Printer
Features” din caseta de dialog “Sony
DPP-FP60 Advanced Options” ca setare
pentru driver-ul de imprimantă.
Setarea cantităţii de imprimare
În funcţie de programul de aplicaţii pe
care îl utilizaţi, este posib il ca setarea
cantităţii de imprimare a aplicaţiei
folosite să aibă prioritate în faţa setării
specificate în caseta de dialog pentru
driver-ul de imprimantă.
Soluţionarea defectelor
Dacă apar probleme
Dacă întâlniţi probleme în timpul utilizării imprimantei, folosiţi următorul ghid pentru a
rezolva problema. Dacă aceasta persistă, consultaţi distribuitorul dvs. Sony.
Energia
Simptom
Verificaţi
Cauză/Soluţii
Butonul 1 (on/
standby) nu
poate fi pornit.
• Cablul de alimentare
de CA este conectat
corespunzător?
c Conectaţi cablul de alimentare la o
priză de CA. (.Mai întâi citiţi acest
ghid)
Afişarea fotografiilor
Verificaţi
Cauză/Soluţii
Ecranul LCD nu
afişează nici o
imagine.
• Ecranul LCD al
imprimantei arată
„Connecting” (în curs
de conectare)?
c Atunci când la imprimantă este
conectată o cameră PictBridge sau un
calculator, iar imprimanta
funcţionează în modul PictBridg e/PC,
pe fereastră nu va fi afişată nici o
imagine. Utilizaţi-o cu o cameră
PictBridge sau un calculator.
Pentru a afişa imaginile de pe un
card de memorie sau de pe un
dispozitiv
extern,
deconectaţi
camera PictBridge sau calculatorul.
• Sunt afişate mesaje de
eroare (cauză/remedii)
pe ecranul LCD?
c Urmaţi instrucţiunile din me saje, dacă
există, şi încercaţi să rezolv aţi
problema. (.pagina 58).
• Cardul de memorie sau c Introduceţi corespunzător cardul de
memorie sau dispozitivul extern .
un alt dispozitiv extern
(.Mai întâi citiţi acest ghid )
este
introdus
corespunzător?
• Cardul de memorie sau
c Introduceţi un card de memorie sau un
dispozitivul extern conţine dispozitiv extern care conţine imagini
imagini înregistrate cu o
înregistrate.
cameră digitală sau cu un
c Verificaţi formatele de fişiere care
alt dispozitiv?
pot fi imprimate cu imprimanta .
(.pagina 68)
• Formatul fişierului este
compatibil cu DCF?
c Dacă o imagine nu este compatibilă
cu DCF, nu poate fi imprimată cu
imprimanta chiar dacă este afişată pe
monitorul calculatorului.
Continuare
43 RO
Soluţionarea defectelor
Simptom
Simptom
Verificaţi
Cauză/Soluţii
Unele fotografii
din lista de
imagini nu sunt
afişate sau nu
sunt imprimate
chiar dacă sunt
afişate.
• Imaginile în miniatură
sunt afişate în lista de
fotografii?
c Dacă imaginea este afişată, dar nu
poate fi imprimată, fişierul utilizat
pentru imprimare este distrus.
c Dacă pe cardul de memorie sau pe
dispozitivul extern nu sunt stocate
imagini, apare mesajul „No image file”.
c Dacă o imagine nu este compatibilă cu
DCF (regulă de proiectare pentru sistemul
de fişiere realizate cu camera) , este posibil
să nu poată fi imprim ată chiar dacă este
afişată pe monitorul calculatorului.
• Semnul afişat mai
jos apare în lista de
imagini?
c Dacă este afişat semnul ilustrat la stâ nga,
imaginea poate fi un fiş ier JPEG creat cu
calculatorul sau nu conţine date
miniatură.
Selectaţi semnul şi apăsaţi ENTER pentru
a afişa previzualizarea fotografiei. Dacă
este afişată o imagine o puteţi imprima.
Dacă acelaşi semn este afişat încă o dată,
fotografia are un format de fişier
incompatibil şi nu poate fi imprimată cu
imprimanta.
• Imaginea a fost creată
pe calculator?
• Semnul afişat mai
jos apare în lista de
imagini?
• Pe cardul de memorie
sau pe dispozitivul
extern sunt stocate mai
mult de 9 999 de
imagini?
44 GB
c Dacă este afişat semnul ilustrat la stânga,
imaginea are un format de fişier
incompatibil, însă datele miniaturi lor sau
chiar datele nu pot fi deschise.
Selectaţi semnul şi apăsaţi ENTER pentru a
afişa previzualizarea imaginea. Dacă este
afişată o imagine o puteţi imprima. Dacă
acelaşi semn este afişat încă o dată nu o
puteţi imprima.
c Imprimanta poate afişa, salva, şterge sau
organiza până la 9 999 de imagini . Dacă pe
cardul de memorie sau pe dispozitivul
extern sunt stocate mai mult de 9 999 de
imagini, utilizaţi modul PC sau PictBridge
pentru a afişa şi organiza restul
fotografiilor.
Simptom
Verificaţi
Cauză/Soluţii
Unele imagini
din listă nu sunt
afişate sau nu
sunt imprimate
chiar dacă sunt
afişate.
•Aţi denumit sau renumit
o imagine pe calculator?
c Atunci când numiţi sau redenumiţi
un fişier pe calculator, iar numele
acestuia include alte caractere în afara
celor alfanumerice, este posibil ca
numele fişierului să nu poată fi afişat
corect sau ca imaginea să nu fie afişată
pe imprimantă (eroare).
• Aţi specificat cantitatea de c Odată ce aţi selectat imaginile în cadrul
imprimare în lista de
procedurilor „Printing multiple images”
imagini?
(imprimarea mai multor imagini), nu
puteţi imprima o imagine pe care este
poziţionat cursorul. Apăsaţi ENTER
pentru a o selecta şi specificaţi cantitatea
de imprimare pentru imagine.
(.Mai întâi citiţi acest ghid )
c Imprimanta nu poate afişa imaginile
salvate într-un dosar din a 8a ierarhie
sau dintr-una mai mare de atât.
Numele
fişierului nu
este afişat
corect.
• Aţi schimbat numele
fişierului pe calculator?
În meniul Edit,
sunt zone albe
la partea
superioară şi
inferioară a
imaginii
previzualizate.
• Imaginea previzualizată
este foarte întinsă pe
orizontală sau verticală?
c Atunci când numiţi sau redenumiţi o
imagine de pe calculator, iar numele
acesteia include alte caractere în afara
celor alfanumerice, este posibil ca
numele fişierului să nu fie afişat corect.
Pentru un fişier creat cu o aplicaţie de
pe calculator, primele 8 caractere ale
numelui vor fi afişate ca nume al
fişierului.
c Dacă o imagine este foarte întinsă pe
verticală sau orizontală, est e posibil să
apară zone albe în meniul Edit.
c Raportul de aspect standard al unei
fotografii realizate cu o cameră
digitală este 3:4.
Atunci când o imagine este editată sau
imprimată la mărimea P, este salvată ca
imagine imprimată pe orizontal, iar
marginea superioară şi cea inferioară
vor fi tăiate şi afişate cu negru.
45 RO
Soluţionarea defectelor
• Există 8 sau mai multe
ierarhii pe cardul de
memorie sau pe
dispozitivul extern.
Imprimarea
Simptom
Verificaţi
Cauză/Soluţii
Imprimanta nu
primeşte
hârtie.
• Hârtia este aşezată
corespunzător în tava de
hârtie?
c Dacă hârtia de imprimat nu este
aşezată corespunzător, este posibil ca
imprimanta să întâmpine
probleme.(.Mai întâi citiţi acest
ghid)
Verificaţi următoarele:
• Introduceţi setul corect de hârtie de
imprimat şi panglica cu tuş.
• Încărcaţi hârtia de imprimat în tavă
în direcţia corectă.
• Puteţi introduce în tavă maxim 20 de
coli de hârtie de imprimat. Dacă foile
depăşesc 20, scoateţi colile care sunt
în plus.
• Separaţi bine colile de imprimat şi
introduceţi-le în tavă.
• Nu îndoiţi şi nu rulaţi hârtia de
imprimat înainte de imprimare,
pentru că acest lucru ar putea
defecta imprimanta.
• S-a terminat panglica
cu tuş sau hârtia de
imprimat?
c Dacă pe ecran este afişa t un mesaj de
eroare, verificaţi-l.
• Folosiţi hârtie de imprimat c Folosiţi hârtie de imprimat făcută
pentru imprimantă. Dacă folosiţi hârtie
nepotrivită pentru această
incompatibilă, imprimanta ar putea
imprimantă?
întâmpina probleme. (.Mai întâi
citiţi acest ghid)
• S-a blocat hârtia?
În timpul
procesului de
imprimare
hârtia iese
parţial.
46 GB
• Acest lucru se întâmplă
în mijlocul procesului
de imprimare?
c Atunci când imprimanta nu poate
alimenta cu hârtie, este afişat un mesaj
de eroare.
Verificaţi secţiunea despre blocarea
hârtiei. (.pagina 61)
c Hârtia de imprimat poate ieşi de câteva
ori în timpul imprimării. Nu atingeţi şi
nu trageţi de hârtia ieşită în afară.
Aşteptaţi ca hârtia să iasă afară în
totalitate la finalul procesului de
imprimare. Deoarece hârtia iese prin
spatele imprimantei nu uitaţi să lăsaţi
cât mai mult spaţiu pe lângă ea (10 cm
sau mai mult).
Rezultatele imprimării
Simptom
Verificaţi
Cauză/Soluţii
Fotografiile
imprimate
sunt de o
calitate
inferioară.
• Aţi imprimat date
referitoare la
previzualizarea
imaginii?
c În funcţie de tipul camerei digit ale
utilizate, este posibil ca imaginile
previzualizate să fie afişate odată cu
imaginile principale din lista de
miniaturi. Calitatea de imprimare a
imaginilor previzualizate nu va fi la fel
de bună ca cea a imaginilor principale.
Ţineţi minte că dacă ştergeţi imaginile
previzualizate, datele imaginilor
principale ar putea fi distruse.
• Aţi imprimat o imagine a c Atunci când imaginea este afişată aşa
cum este prezentat în partea stângă, este
cărei mărime (lăţime sau
o fotografie mică. Calitatea imprimării
lungime) este mai mică de este redusă datorită dimensiunii mici.
480 de puncte?
c Schimbaţi setarea pentru mărimea
Imaginea este afişată aşa
fotografiei din camera digit ală pe
cum este prezentat mai
care o utilizaţi.
jos?
c O imagine mărită, în funcţie de mărime a
originală, va fi imprimată cu o calitate
redusă.
• Aţi lăsat să intre praf la
panglica cu tuş?
c Ştergeţi partea din plastic a panglic ii
cu tuş şi îndepărtaţi praful.
• Suprafaţa de imprimare
are praf sau amprente?
c Nu atingeţi suprafaţa de imprimare
(partea lucioasă fără imprimări).
Amprentele de pe suprafaţa de
imprimare ar putea reduce calitatea
imprimării.
• Aţi folosit hârtie de
imprimat sau panglică
uzată?
c Nu imprimaţi pe hârtie folosită. Sau, nu
folosiţi o panglică uzată. Imprimarea
unei imagini de două ori pe aceeaşi hârtie
nu va îngroşa imaginea imprimată.
Continuare
47 RO
Soluţionarea defectelor
• Aţi folosit meniul Edit
pentru a mări imaginea?
Simptom
Verificaţi
Cauză/Soluţii
Imaginile
imprimate
sunt
de
calitate
inferioară.
• Aţi făcut o fotografie în
format RAW?
c Atunci când faceţi o fotografie în format
RAW, poate fi înregistrat şi un fişier
JPEG comprimat mult. Deoarece
imprimanta nu suportă formatul de
fişier RAW, pentru a imprima imaginea
este posibil să folosească fişierul JPEG.
Un fişier RAW poate fi imprimat de pe
un calculator. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale camerei
digitale pe care o utilizaţi.
Ce este un fişier RAW?
Un fişier RAW este formatul iniţial al
imaginilor, folosit la salvarea
imaginilor statice necomprimate şi
neprocesate captate cu o cameră
digitală.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale camerei digitale pentru a afla dacă
poate capta sau nu o fotografie în
format RAW.
• Aţi folosit o cameră
digitală AdobeRGB
compatibilă,
incompatibilă cu DCF 2.0
pentru a face o fotografie
în modul AdobeRGB?
c O fotografie AdobeRGB care suportă
DCF 2.0 va suferi ajustări ale
culorilor, însă o fotografie Adobe
RGB care nu suportă DCF 2.0 va fi
imprimată în culori slabe fără ajustări
de culoare.
Ce este AdobeRGB?
AdobeRGB este un spaţiu de culoare
utilizat de Adobe Systems
Incorporated ca setare implicită
pentru programul de procesare a
imaginilor, inclusiv pentru
Photoshop. AdobeRGB, un spaţiu de
culoare opţional extins cu DCF 2.0,
determină nuanţele de culoare
utilizate în industria imprimărilor.
Pentru a afla dacă camera digitală
suportă sau nu AdobeRGB,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale camerei digitale.
48 GB
Simptom
Verificaţi
Cauză/Soluţii
c Datorită diferenţelor din metoda
fosforescentă sau a profilurilor
ecranului LCD, vă rugăm să consideraţi
fotografia afişată pe ecran ca referinţă.
Pentru a regla calitatea imagin ii,
îndepliniţi una din metodele de mai jos:
– Menu - Print setup - Color Setting
(.pagina 25)
– Menu-Edit-Adjust (.pagina 12)
(Setarea este realizată numai asupra
imaginii afişate.)
Imaginea
imprimată diferă
atunci când
fotografia este
imprimată direct
de pe un card de
memorie sau de
pe un dispozitiv
extern introdus
în slotul
imprimantei şi
atunci când este
imprimată prin
intermediul unui
calculator.
c Datorită diferenţelor dintre
prelucrarea internă a imprimantei şi
cea a programului din calculator,
imaginile imprimate vor fi diferite.
Data nu poate fi
imprimată.
Data este
imprimată din
greşeală.
• Fotografia suportă DCF?
c Setaţi “Date Print” din cadrul
meniului Print setup la “On”.
(.pagina 25)
c Funcţia “Date Print” a acestui
echipament suportă o imagine
compatibilă cu standardele DCF.
• “Date Print” este setată la
“Off”?
c Setaţi “Date Print” din cadrul
meniului Print setup la “Off”.
(.pagina 25)
• Data a fost salvată odată
cu fotografia atunci când
a fost făcută cu camera
digitală?
c Schimbaţi setările camerei.
• “Date Print” este setată la
“On”?
Soluţionarea defectelor
Calitatea şi
culorile
imaginii
previzualizate
diferă de cele
imprimate.
Continuare
49 RO
Simptom
Verificaţi
Cauză/Soluţii
Imaginea nu
poate fi
imprimată în
totalitate în
domeniul de
imprimare.
Rămân margini.
• Aţi selectat “Yes” pentru
“Borders” în meniul
Print setup?
c Setaţi “No” selectând Menu - Print
setup - Borders. (.pagina 24)
• Raportul de aspect al
imaginii este corect?
Chiar dacă
“Borders” este
setat la “No”,
imaginea este
imprimată cu
margini pe
ambele părţi.
• Fotografia este editată şi
salvată cu setarea
“Borders”-“Yes”?
c În funcţie de tipul camerei digitale
utilizate, raportul de aspect al
fotografiilor înregistrate diferă, astfel
încât este posibil ca imaginea
imprimată să nu ocupe întreaga zonă
de imprimare.
c Atunci când editaţi şi salvaţi o imagine
cu setarea “Borders”-“Yes”, aceasta este
salvată ca imagine imprimată
cuprinzând şi marginile albe. Chiar dacă
o imprimaţi cu setarea “Borders”- “No”,
nu puteţi elimina marginile de pe
ambele părţi ale imprimării. Pentru a
imprima fără margini, editaţ i şi salvaţi o
imagine cu setarea “Borders”-“No”.
(.pagina 24)
Nici o parte a
imaginii nu
poate fi
imprimată.
• Aţi setat Borders”“Yes” în meniul Print
setup?
c Puteţi imprima întreaga suprafaţă a
imaginii selectând “Borders” - “No”
în meniul Print setup. (.pagina 24)
Atunci când
este
imprimată,
imaginea este
întinsă pe
orizontal.
• Aţi rotit imaginea sau aţi
adăugat alt proces?
c În funcţie de tipul camerei digitale
utilizate, este posibil ca imaginea să
fie întinsă pe vertical dacă a fost rotit ă
sau procesată prin intermediul
camerei digitale. Aceasta nu este o
defecţiune a camerei; fotografia a fost
rescrisă cu camera digitală.
Imaginea este
imprimată la
un unghi.
• Tava de hârtie este
introdusă corespunzător?
c Reintroduceţi tava de hârtie p ână la
capăt.
Pe fotografiile
imprimate apar
linii albe sau
puncte.
50 GB
cEste posibil ca tava de hârtie sau capul
de imprimare să fie murdare. F olosiţi
cartuşul şi folia pentru curăţare
furnizate pentru a curăţa capul şi tava.
Simptom
Verificaţi
Cauză/Soluţii
Imaginea este
prea luminoasă,
întunecată,
roşiatică, gălbuie
sau verzuie.
c Reglaţi fotografia selectând Menu Edit - Adjust. (.pagina 12)
Ochii
subiectului
sunt roşii.
c Corectaţi efectul de ochi -roşii
selectând Menu - Edit - Red-eye
correction. (.pagina 13)
Corectarea
ochilor-roşii nu
dă nici un
rezultat cu
meniul „Redeye correction”.
c Setaţi mărimea cadrului de reglare
pentru a fi de două până la şapte ori mai
mare decât ochiul. (.pagina 13)
c Este posibil ca reglarea efectului de
ochi-roşii să nu funcţioneze dacă au fost
realizate operaţiuni de editare, cum ar fi
mărirea, micşorarea, rotirea sau
mişcarea imaginii. Realizaţi aceste
operaţiuni de editare înainte de a
corecta efectul de ochi-roşii.
Simptom
Verificaţi
Cauză/Soluţii
Setarea
“Borderless” “Yes”/“No” nu
se realizează.
• Lucraţi cu meniul Creative c În meniul Creative Print, sunt utilizate
şabloanele şi nu puteţi selec ta
Paint?
imprimările cu/fără margini.
Setări
51 RO
Soluţionarea defectelor
• Aţi mărit, micşorat, rotit
sau mişcat imaginea
după corectarea efectului
de ochi-roşii?
Salvarea sau ştergerea unei fotografii
Simptom
Verificaţi
Cauză/Soluţii
Nu puteţi salva
o imagine.
• Cardul de memorie sau
dispozitivul extern sunt
protejate?
c Utilizaţi camera digitală sau
dispozitivul extern pentru a anula
protecţia şi încercaţi să o salvaţi din
nou.
c Trageţi butonul pentru protecţie la
scriere în poziţia de activare a scrierii .
(.pagina 66)
• Butonul de protecţie la
scriere al cardului de
memorie se află în poziţia
LOCK?
• Cardul de memorie est e
plin?
Nu puteţi şterge
o imagine.
• Cardul de memorie sau
dispozitivul extern sunt
protejate?
c Ştergeţi imaginile inutile (.pagina
21), sau înlocuiţi cu un nou card de
memorie cu suficient spaţiu liber de
memorie. Salvaţi fotografia încă o dată.
c Utilizaţi camera digitală sau
dispozitivul extern pentru a anula
protecţia şi încercaţi să o imprimaţi din
nou.
c Anulaţi presetarea DPOF cu camera
digitală.
DPOF?
• Butonul de protecţie la
c Trageţi butonul pentru protecţie la
scriere al cardului de
scriere în poziţia de activare a scrierii.
memorie se află în poziţia
(.pagina 66)
LOCK?
• Folosiţi un card “Memory c Nu puteţi să ştergeţi o imagine de pe
sau să formataţi un card “Memory StickStick-ROM”?
ROM”.
• Imaginea este presetată
c O dată ce o imagine a fost ştearsă nu o
mai puteţi recupera.
O imagine a
fost ştearsă
din greşeală.
Cardul
“Memory Stick”
nu poate fi
formatat.
Cardul
“Memory
Stick” a fost
formatat din
greşeală.
52 GB
• Butonul de protecţie la
scriere al cardului de
memorie se află în poziţia
LOCK?
• Este un card “Memory
Stick-ROM”?
c Trageţi butonul pentru protecţie la
scriere în poziţia de activare a
scrierii. (.pagina 66)
c Nu puteţi să ştergeţi o imagine de pe
sau să formataţi un card “Memory Stick ROM”
c Odată ce cardul “Memory Stick” a
fost formatat, toate datele sunt şterse
şi nu mai pot fi recuperate. Pentru a
împiedica formatarea accidentală,
setaţi butonul de protecţie la scriere în
poziţia LOCK. (.pagina 66)
Altele
Simptom
Verificaţi
Nu puteţi
introduce
uşor panglica
cu tuş.
Cauză/Soluţii
c Dacă panglica cu tuş nu intră la locul
său, scoateţi-o şi introduceţi-o din
nou. Numai când panglica cu tuş este
prea slabă pentru a fi încărcată,
răsuciţi panglica în direcţia săgeţii
pentru a o întinde. (.Mai întâi citiţi
acest ghid)
c Închideţi butonul 1 (on/standby)
apoi porniţi-l din nou. După ce se
opreşte sunetul motorului, încercaţi să
scoateţi panglica cu tuş . Dacă problema
persistă, contactaţi un service Sony sau
un reprezentant Sony.
Panglica cu tuş
nu poate fi
scoasă.
• Este afişat un mesaj de
eroare?
c Hârtia este blocată. Consultaţi
secţiunea “Dacă se blochează hârtia ”
(.pagina 61) şi scoateţi hârtia blocată
din imprimantă. Dacă hârtia blocată
nu poate fi scoasă, contactaţi un
service Sony.
Imprimarea se
opreşte la
mijloc.
• Indicatorul de acces
luminează
intermitent în
portocaliu.
c Mărimea datelor unei imagini este
mare şi procesarea acestora pentru
imprimare durează mai mult. Imediat ce
procesarea se sfârşeşte, imprimanta
începe imprimarea.
• Este afişat un mesaj
de eroare?
c Hârtia este blocată. Consultaţi
secţiunea “Dacă se blochează hârtia”
(.pagina 61) şi scoateţi hârtia blocată
din imprimantă. Dacă hârtia blocată
nu poate fi scoasă, contactaţi un
service Sony.
• Oricare dintre
indicatoare se aprinde
sau luminează
intermitent.
c Dacă nu este aprins nici un indicator,
capul termic ar putea fi supraîncălz it.
Lăsaţi imprimanta să se răcească şi
aceasta va relua imprimarea.
53 RO
Soluţionarea defectelor
Hârtia de
imprimat se
blochează.
Conectarea la o cameră digitală
Simptom
Verificaţi
Cauză/Soluţii
Semnul
PictBridge nu
apare pe
ecranul LCD al
camerei
digitale.
• Camera digitală este
conectată corect?
c Conectaţi corect cablul.
• Butonul 1 (on/standby)
este pornit?
c Porniţi butonul 1 (on/standby)
•
Programul intern al c Consultaţi manualul furnizat cu
camerei digitale su portă camera sau consultaţi producătorul.
imprimanta?
• Este afişat “Connecting”?
c Mesajul nu este afişat în timp ce
imprimanta se află în modurile
meniurilor Edit, Creative Print sau ale
altor meniuri.
c Deconectaţi camera digitală şi imprimanta
apoi conectaţi-le din nou. Sau opriţi şi
porniţi imprimanta şi camera digitală.
• Setarea USB a camerei se află c Stabiliţi setarea USB a camerei în
modul PictBridge.
în modul PictBridge?
• Procesul de imprimare este c Conectaţi cablul încă o dată după ce
în derulare?
imprimarea este completă.
Conectaţi şi
deconectaţi cablul
USB, dar nu se
întâmplă nimic.
Nu puteţi anula
imprimarea chiar
dacă aţi apăsat
CANCEL
(anulare).
Nu puteţi
efectua
imprimarea
Index.
54 GB
c
Imprimanta a întâmpinat o
problemă de supracurent. Scoateţi
din priză cablul de alimentare al
imprimantei, conectaţi -l din nou şi
apăsaţi butonul 1 (on/standby)
pentru a repara eroarea.
c Următoarea imprimare după cea
curentă va fi anulată.
c În funcţie de camera digitală utilizată, nu
puteţi anula imprimarea din imprimantă.
Pentru a anula imprimarea folosiţi camera
digitală. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale camerei digitale.
• Este afişat mesajul “Could c Imprimanta nu poate realiza
imprimarea Index a imprimării DPOF.
not create printing data for
Pentru a realiza imprimare Index,
some images.” (pentru
introduceţi cardul de memorie direct
unele imagini nu au putut
(.Mai întâi citiţi acest ghid ) sau
fi create date de
folosiţi un dispozitiv extern de memorie
imprimare)?
de masă. (.pagina 31).
Conectarea la un calculator
Simptom
Verificaţi
Cauză/Soluţii
Imaginile de pe
cardul de
memorie sau de
pe dispozitivul
extern introdus în
imprimantă nu
sunt afişate pe
calculator.
c Imprimanta nu deţine funcţia pentr u
vizualizarea imaginilor de pe cardul de
memorie sau de pe dispozitivul extern
de pe imprimantă.
Aţi pierdut CDROM-ul
furnizat şi doriţi
unul nou.
c Vă rugăm să descărcaţi driver -ul de
imprimantă de pe pagina de
asistenţă pentru clienţi (.pagina
69). Sau contactaţi distribuitorul
Sony.
Driver-ul de
imprimantă nu
poate fi instalat.
• Sunteţi sigur că aţi
urmat corect
procedurile de
instalare?
c Urmaţi procedurile din instrucţiunile
de utilizare, pentru a instala driver -ul
(.pagina 33). Dacă se iveşte o
eroare, reporniţi calculatorul şi
îndepliniţi din nou procedurile de
instalare.
c Părăsiţi toate aplicaţiile, apoi
instalaţi încă o dată driver -ul.
• Aţi specificat CD-ROMul ca instalare CD ROM?
c Executaţi dublu-clic pe My
Computer, apoi pe pictograma pentru
CD-ROM din fereastra deschisă.
Urmaţi procedurile din instrucţiunile
de utilizare, pentru a instala driver -ul.
c Este posibil ca driver-ul de
imprimantă să nu fie instalat
corespunzător. Urmaţi i nstrucţiunile
de utilizare, pentru a instala încă o
dată driver-ul USB.
• Puteţi citi CD-ROM-ul cu
Explorer?
c Dacă CD-ROM-ul are o eroare, este
posibil să nu îl puteţi citi. Dacă pe
calculator este afişat un mesaj de eroare,
verificaţi conţinutul şi înd epărtaţi sursa
problemei. Apoi instalaţi încă o dată
driver-ul de imprimantă. Pentru detalii
referitoare la conţinutul erorilor,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
calculatorului.
Continuare
55 RO
Soluţionarea defectelor
• Este vreun program de
aplicaţii deschis?
Simptom
Verificaţi
Cauză/Soluţii
Driver-ul de
imprimantă nu
poate fi instalat.
• Există vreun
program antivirus
sau un alt program în
derulare în sistem?
c Dacă există vreun program antivirus sau
un alt program în derulare în sistem,
închideţi-l şi instalaţi driver-ul.
• V-aţi înregistrat în
Windows Vista/XP/
2000 Professional
folosind un cont de
utilizator pentru
Administrator?
c Pentru a instala driver-ul în Windows
Vista/
XP/2000
Professional,
înregistraţi-vă în Windows folosind un
cont de utilizator pentru Administrator .
• Este afişat un mesaj de
eroare care spune că a
fost descoperită o
eroare la ieşirea
documentelor prin
USB?
c Scoateţi cablul USB, apoi conectaţi -l din
nou.
Imprimanta nu
răspunde la
comanda de
imprimare de pe
calculator.
• Utilizaţi alt program
Imaginea este
de aplicaţii în afară
imprimată cu
de Motion Picture
margini chiar
Browser?
dacă este selectat
“Borderls”“No”.
56 GB
c Dacă pe ecranul Windows nu este
afişată nici o problemă, verificaţi
ecranul LCD al imprimantei.
Dacă imprimanta prezintă
probleme, procedaţi după cum
urmează:
1. Închideţi comutatorul 1
(on/standby), apoi deschideţi-l din
nou.
2. Deconectaţi cablul de alimentare,
aşteptaţi între 5 şi 10 secunde, apoi
conectaţi-l din nou.
3. Reporniţi calculatorul.
Dacă problema nu se rezolvă, contactaţi
distribuitorul Sony sau un service Sony.
c Atunci când folosiţi alt program de
aplicaţii în afară de Motion Picture
Browser, imaginea ar putea fi imprimată
cu margini chiar dacă s electaţi imprimarea
fără margini.
Atunci când puteţi seta cu/fără margini în
cadrul unei aplicaţii, setaţi ca imaginea să
fie imprimată în totalitate în domeniul de
imprimare chiar dacă este imprimată în
afara domeniului.
Simptom
Cantitatea de
imprimare
specificată în
“Pages Per
Sheet” din bara
“Layout” a
casetei de
dialog “Sony
DPPFP60 Properties”
nu se potriveşte
cu cantitatea
reală de
imprimat şi cu
rezultatele
imprimate.
Culorile
imaginii
imprimate de
pe
calculator
sunt diferite de
cele imprimate
de pe cardul de
memorie.
Verificaţi
Cauză/Soluţii
c În funcţie de aplicaţia folosită, setarea
pentru cantitatea de imprimare a
aplicaţiei pe care o folosiţi ar putea avea
prioritate în faţa setării s pecificate în
caseta de dialog a driver-ului de
imprimantă.
c Deoarece procesul de imprimare a unei
imagini de pe un card de memorie
diferă de cel de imprimare de pe un
calculator, culorile ar putea fi şi ele
diferite.
Soluţionarea defectelor
Continuare
57 RO
Dacă apare un mesaj de eroare
Dacă se iveşte o eroare, următoarele mesaje de eroare pot apărea pe ecranul LCD.
Pentru a rezolva problema îndepli niţi procedura descrisă aici.
Imprimanta
Mesaje de eroare
Semnificaţie/Soluţii
Imprimanta a întâmpinat o eroare.
Opriţi-o şi porniţi-o, apoi
reîncercaţi.
c Imprimanta a întâmpinat o eroare. Deconectaţi
cablul de alimentare de CA al imprimantei,
conectaţi-l din nou şi încercaţi să o folosiţi încă o
dată. Dacă problema persistă, contactaţi
distribuitorul Sony sau un service Sony.
Cardurile de memorie şi dispozitivele externe
Mesaje de eroare
Semnificaţie/Soluţii
No Memory Stick./No SD Card./
No External Device.
c Cardul de memorie sau dispozitivul extern nu sunt
introduse în slotul lor. Sau dispozitivul extern nu este
conectat. Introduceţi cardul de memorie sau
dispozitivul extern. (.Mai întâi citiţi acest ghid )
Este introdus un card Memory
Stick/ SD Card/Dispozitiv
extern incompatibil.
c Este introdus un card de memorie sau un
dispozitiv extern pe care imprimanta nu îl
suportă. Folosiţi un card de memorie sau un
dispozitiv compatibil . (.paginile 31, 65 până la
67)
Nici o imagine.
c Pe cardul de memori e sau pe dispozitivul extern
nu se află nici o imagine care poate fi citită de
imprimantă.
Conectaţi un card de memorie sau un dispozitiv
care conţine imagini ce pot fi afişate de
imprimantă.
c Pe cardul de memorie sau pe dispozitivul extern
nu se află nici un fişier DPOF. Specifica ţi semnul
de imprimare (DPOF) pe cameră .
Nici un fişier DPOF.
O imagine protejată nu poate fi
ştearsă.
c Pentru a şterge o imagine protejată, anulaţi
protecţia din cameră.
O imagine DPOF nu poate fi ştearsă. c Pentru a şterge o fotografie DPOF, anulaţi semnul
de imprimare (DPOF) din cameră.
58 GB
Mesaje de eroare
Semnificaţie/Soluţii
Protejat. Anulaţi protecţia apoi
reîncercaţi.
c Cardul “Memory Stick” este protejat la scriere.
Anulaţi protecţia la scriere. (.pagina 66)
Cardul Memory Stick/SD
Card/ Dispozitivul extern
este plin.
c Pe cardul de memorie sau pe dispozitivul extern
nu mai este spaţiu liber. Ştergeţi imaginile care nu
vă trebuie sau înlocuiţi cu unul care are suficient
spaţiu de memorie.
c Este posibil să fi apărut o problemă. Dacă aceste
mesaje apar frecvent, verificaţi starea cardului
de memorie sau a dispozitivului extern cu alt
dispozitiv.
Eroare de scriere pe Memory Stick/
*În cazul unui dispozitiv extern
SD Card/Dispozitivul extern
Un dispozitiv extern poa te fi protejat la scriere.
Anulaţi setarea de protecţie la scriere a
Eroare de formatare a cardului
dispozitivului pe care îl utilizaţi. Memoria
Memory Stick
încorporată a camerei digitale poate fi protejată la
scriere.
Cardul Memory Stick este protejat . c Este introdus un card „Memory Stick” protejat.
Pentru a salva sau edita imaginile cu imprimanta,
folosiţi dispozitivul pe care îl utilizaţi pentru a
anula protecţia.
Cardul Memory Stick/SD
Card/ Dispozitivul extern
întâmpină probleme.
Mesaje de eroare
Semnificaţie/Soluţii
Dispozitiv USB
incompatibil. Verificaţi
setarea USB.
c Este posibil să fi conectat un dispozitiv USB pe
care imprimanta nu îl suportă. Sau, este posibil
ca setările USB ale dispozitivului conectat sa nu
fie compatibile. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale dispozitivului USB pe care îl
folosiţi.
Nu mai conectaţi
şi alte distribuitoare USB.
c Conectaţi dispozitivul direct la imprimantă s au
folosiţi un dispozitiv ca re nu conţine funcţia
pentru un distribuitor USB.
c Dispozitivul extern ar putea fi protejat la scriere.
Anulaţi setarea pentru protecţie la scriere a
dispozitivului pe care îl utilizaţi. Memoria
încorporată a camerei digitale ar putea fi protejată
la scriere.
Eroare de scriere pe dispozitivul
extern.
Continuare
59 RO
Soluţionarea defectelor
Dispozitivele externe şi dispozitivele PictBridge compatibile
Panglica cu tuş
Mesaje de eroare
Semnificaţie/Soluţii
Panglică cu tuş lipsă. Introduceţi
panglica cu tuş şi apăsaţi
[PRINT].
Panglică cu tuş lipsă. Introduceţi
panglică mărimea P şi apăsaţi
[PRINT].
c Panglica cu tuş nu este introdusă în imprimantă.
Fixaţi –o în imprimantă. (.Mai întâi citiţi acest
ghid). Dacă este afişat „cartuş de curăţare”,
fixaţi cartuşul de curăţare.
Panglica cu tuş s-a terminat.
c Înlocuiţi-o cu o panglică
nouă.(.Mai întâi citiţi acest ghid)
Panglica cu tuş s-a terminat.
Introduceţi panglică mărimea P şi
apăsaţi [PRINT].
Panglică cu tuş incorectă. Introduceţi c Fixaţi o panglică cu tuş şi imprimaţi hârtie de
panglică mărimea P şi apăsaţi
dimensiunea afişată. (.Mai întâi citiţi acest
[PRINT].
ghid)
Hârtia de imprimat
Mesaje de eroare
Semnificaţie/Soluţii
Nu există nici o tavă de hârtie.
Introduceţi tava de hârtie cu
hârtie mărimea P şi apăsaţi
[PRINT].
c În imprimantă nu este hârtie de imprimat.
– Tava de hârtie nu este fixată în imprimantă.
– Hâ rtia de imprimat nu este aşezată în tavă.
– Hârtia s-a terminat.
În oricare dintre cazuri, aşezaţi hârtia de
imprimat în tavă şi fixaţi tava de hârtie în
imprimantă. (.Mai întâi citiţi acest ghid. )
Nu există hârtie de imprimat. Setaţi
hârtia de imprimat pentru mărimea
P şi apăsaţi [PRINT].
Nu este aşezată folia pentru curăţare. c În tava de hârtie nu există folie pentru curăţat.
Introduceţi folia pentru curăţat în tavă şi fixaţi tava
Aşezaţi-o şi apăsaţi [PRINT].
de hârtie în imprimantă.
Hârtie incorectă. Aşezaţi hârtie de
imprimat mărimea P şi apăsaţi
[PRINT].
Hârtia s-a blocat. Scoateţi hârtia de
imprimat.
60 GB
c Hârtia de imprimat şi panglica cu tuş nu se
potrivesc. Verificaţi mărimea panglicii cu tuş
încărcate în imprimantă şi folosiţi o hârtie de
imprimat de mărime identică. (.Mai întâi citiţi
acest ghid.)
c Hârtia se blochează. Consultaţi „Dacă se
blochează hârtia” ( _ pagina 61) şi scoateţi
hârtia blocată din imprimantă. Dacă nu poate
fi scoasă, contactaţi un service Sony.
Dacă se blochează
hârtia
Curăţarea interiorului
imprimantei
Dacă hârtia de imprimat se blochează, este
afişat un mesaj de eroare şi nu puteţi
realiza imprimarea. Vă rugăm să nu
scoateţi tava de hârtie şi panglica cu tuş
din imprimantă, şi să scoateţi hârtia
blocată.
În cazul în care aţi scos tava de hârtie, nu o
reintroduceţi până când nu este scoasă
hârtia blocată.
Dacă fotografiile sunt imprimate cu linii
albe sau puncte, folosiţi cartuşul şi folia
pentru curăţare furnizate, pentru curăţarea
interiorului imprimantei.
Înainte de a începe curăţarea imprimantei,
vă rugăm să scoateţi cardul de memorie,
dispozitivul extern sau cablul USB din
imprimantă.
1
Deschideţi uşa
compartimentului panglicii cu
tuş şi dacă există o panglică cu
tuş, scoateţi-o.
2
Introduceţi cartuşul pentru
curăţare furnizat şi închideţi
uşa compartimentului
panglicii cu tuş.
3
Scoateţi tava de hârtie din
imprimantă. Dacă în tavă se află
hârtie de imprimat, scoateţi-o.
Opriţi imprimanta, apoi porniţi-o
din nou.
Vă rugăm să aşteptaţi ca hârtia de
imprimat să fie scoasă automat.
Hârtie blocată
2
3
Scoateţi hârtia din imprimantă.
Scoateţi tava de hârtie şi panglica
cu tuş din imprimantă şi verificaţi
dacă la interior există hârtie blocată.
Verificaţi dacă
este hârtie
blocată.
Dacă este,
scoateţi-o.
Notă
Dacă nu puteţi să scoateţi hârtia blocată,
contactaţi distribuitorul Sony.
61 RO
Soluţionarea defectelor
1
4
Aşezaţi folia pentru curăţat în tava de
hârtie cu faţa neimprimată în sus.
suprafaţa
neimprimată
5
Fixaţi tava de hârtie în imprimantă şi
apăsaţi PRINT.
Cartuşul şi folia pentru curăţare vor
curăţa interiorul imprimantei. La
finalul curăţării, folia pentru
curăţare este scoasă automat.
6
Scoateţi cartuşul şi folia
pentru curăţare din
imprimantă.
Sfat
Păstraţi cartuşul şi folia pentru curăţare în
acelaşi loc pentru curăţări ulterioare.
La finalul curăţării
Fixaţi panglica cu tuş şi hârtia de imprimat
în imprimantă.
Note
• Atunci când apar linii albe şi puncte pe
imaginile imprimate curăţaţi interiorul
imprimantei.
• Atunci când obţineţi rezultate bune la
imprimare, curăţarea nu va îmbunătăţi
calitatea fotografiei imprimate.
• Nu aşezaţi folia pentru curăţare pe hârtia de
imprimat atunci când efectuaţi curăţarea,
pentru că s-ar putea bloca hârtia şi
imprimanta ar putea întâmpina probleme.
• În cazul în care curăţarea nu îmbunătăţeşte
calitatea imaginii imprimate, vă rugăm să
curăţaţi de mai multe ori.
• Nu puteţi curăţa imprimanta în timp ce
este conectată la un calculator sau la o
cameră PictBridge.
62 GB
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Siguranţa
Instalarea
• Evitaţi să aşezaţi imprimanta în locuri
supuse la:
– vibraţii
– umiditate mare
– praf în exces
– lumină solară directă
– temperaturi foarte mici sau mar i
• Nu folosiţi echipament electric în
apropierea imprimantei. Aceasta nu va
funcţiona corespunzător în câmpuri
electromagnetice.
• Nu aşezaţi obiecte grele pe imprimantă.
• Lăsaţi suficient spaţiu în jurul
imprimantei, astfel încât să nu se blocheze
fantele de aerisire. Blocarea acestor fante ar
putea provoca supraîncălzirea internă.
• Nu uitaţi să folosiţi adaptorul de CA
furnizat cu imprimanta. Nu utilizaţi alte
adaptoare de CA, pentru că ar putea
produce disfuncţionalităţi.
• Nu folosiţi adaptorul de CA furnizat la
alte dispozitive.
•
Nu utilizaţi un transformator
electric
(convertizor
pentru
deplasare), deoarece acesta ar putea
provoca
supraîncălzirea
sau
funcţionarea necorespunzătoare a
imprimantei.
• În cazul în care cablul a daptorului de CA
este deteriorat, nu îl mai folosiţi, deoarece
acest lucru poate cauza pericole.
Condensarea la umiditate
Dacă imprimanta este adusă dintr-un loc
rece direct într-un loc cald sau aşezată într -o
cameră foarte caldă sau umedă, în unitate se
poate forma umezeală. În astfel de cazuri
este posibil ca imprimanta să nu funcţioneze
corespunzător şi să întâmpine o defecţiune
dacă o folosiţi în continuare. Dacă se
formează umiditate, deconectaţi cablul de
alimentare cu CA al imprimantei şi nu o
folosiţi timp de cel puţin o oră.
Transportarea
Atunci când transportaţi imprimanta,
scoateţi panglica cu tuş, tava de hârtie,
adaptorul de AC, cardul de memorie sau
dispozitivul extern din imp rimantă şi
aşezaţi-o împreună cu dispozitivele
periferice în cutia originală în ambalajul de
protecţie. Dacă nu mai aveţi cutia originală
şi piesele pentru ambalare, folosiţi un
material de ambalare asemănător pentru a
nu deteriora imprimanta în timpul
transportării.
Curăţarea
Curăţaţi carcasa, panoul şi comenzile cu o
lavetă moale şi uscată sau cu o lavetă moale
uşor umezită într-o soluţie de detergent. Nu
folosiţi nici un fel de dizolvant, cum ar fi
alcoolul sau benzina, deoarece acestea ar
putea deteriora finisajul.
Contin
uare
63 RO
Informaţii suplimentare
• Aveţi grijă să nu aşezaţi sau să scăpaţi
obiecte grele pe cablul de alimentare şi să
nu îl deterioraţi în nici un fel. Nu folosiţi
niciodată imprimanta cu un cablu de
alimentare deteriorat.
• Dacă se întâmplă să cadă un obiect solid
sau lichid în imprimantă, deconect aţi-o şi
permiteţi unui personal calificat să o
verifice înainte de a o utiliza în continuare.
• Nu dezasamblaţi niciodată imprimanta.
• Pentru a deconecta cablul de aliment are,
trageţi-l de ştecăr. Nu trageţi direct de
cablu.
• Atunci când imprimanta nu va fi utilizată
o perioadă îndelungată de timp,
deconectaţi cablul de alimentare din priza
de perete.
• Nu bruscaţi imprimanta.
• Pentru a reduce riscul unui electroşoc,
deconectaţi întotdeauna imprimanta de la
priza de curent înainte de a o curăţa şi
repara.
Adaptorul de CA
Restricţii asupra duplicărilor
Dacă duplicaţi documente cu imprimanta,
acordaţi atenţie deosebită următoarelor:
• Duplicarea bancnotelor, a
monedelor sau a garanţiilor este
interzisă prin lege.
• Duplicarea certificatelor în alb, a
licenţelor, a paşapoartelor, a garanţiilor
private sau a timbrelor poştale
neutilizate este, de asemenea, interzisă
prin lege.
• Programele TV, filmele, casetele video,
alte portrete sau alte materiale ar putea
fi protejate prin drept de autor.
Imprimarea video neautoriz ată a
acestor materiale poate încălca
prevederile legii dreptului de autor.
Seturile pentru imprimare
Note asupra utilizării
Panglica cu tuş
• Nu atingeţi panglica cu tuş şi nu o
aşezaţi într-un loc prăfuit. Amprentele
sau praful de pe panglica cu tuş ar putea
duce la o imprimare imperfectă.
• Nu derulaţi înapoi panglica cu tuş şi nu
o utilizaţi derulată pentru imprimare.
Altfel, se obţine o imprimare de calitate
inferioară sau pot apărea
disfuncţionalităţi.
Dacă panglica cu tuş nu se fixează bine
la locul ei, scoateţi-o şi introduceţi-o din
nou. Atunci când panglica cu tuş este
prea slabă pentru a fi încărcată, răsuciţi
mosorul panglicii în direcţia săgeţii
pentru a scoate porţiunea întinsă.
64 GB
• Nu dezasamblaţi nicio dată panglica cu tuş.
• Nu trageţi afară ribonul din panglica cu
tuş.
• Nu scoateţi panglica cu tuş în timpul
imprimării.
Hârtia de imprimat
• Partea fără imprimări este partea pentru
imprimare. Dacă partea pentru imprimat
este prăfuită sau are amprente calitatea
imprimării poate fi inferioară.
Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa pentru
imprimare.
• Nu îndoiţi hârtia şi nu o rupeţi acolo unde
este perforată înainte de a imprima.
• Pentru a evita blocarea hârtiei sau
defectarea imprimantei, înain te de a
imprima fiţi atent la următoarele:
– Nu scrieţi şi nu tipăriţi pe hârtia de
imprimat. După imprimare folosiţi un
stilou cu cerneală uleioasă pentru a scrie
pe hârtie. Nu puteţi tipări pe hâ rtia
imprimată folosind o imprim antă cu jet
de cerneală, etc.
– Nu ataşaţi etichete sau ştampile pe
hârtia pentru imprimat.
– Nu rulaţi şi nu îndoiţi hârtia de
imprimat.
– Numărul total de hârtie de imprimat nu
depăşeşte 20 de coli.
– Nu imprimaţi pe hârtie de imprimat
folosită. Imprimarea dublă pe aceeaşi
hârtie nu va face mai groasă imaginea
imprimată.
– Folosiţi numai hârtie de imprimat
pentru această imprimantă.
– Nu folosiţi hârtia de imprimat scoasă
fără a fi imprimată.
• Nu imprimaţi pe coli folosite de hârtie
imprimată şi nu încercaţi să derulaţi în apoi
ribonul din interiorul panglicii cu tuş. Acest
lucru ar putea deteriora imprimanta.
• Nu scoateţi tava de hârtie în timpul
imprimării.
Note asupra depozitării seturilor
pentru imprimare
Cardurile de memorie
Cardul “Memory Stick”
Ce este “Memory Stick”?
“Memory Stick” este un mediu de
înregistrare IC compact, cu capacitate
mare. A fost realizat nu numai pentru
schimbarea/difuzarea da telor digitale între
produse „Memory Stick” compatibile, dar
şi pentru a servi ca dispozitiv extern de
stocare ce poate fi introdus/detaşat ce
poate salva date.
Tipuri de carduri “Memory
Stick” pe care le suportă
imprimanta
Cu imprimanta puteţi utiliza următoarele
tipuri de carduri “Memory Stick” *3:
Afişare/ Şterger
Imprim e/Salvar
are
e/Form
Tip de card Memory Stick
atare
Memory Stick
(fără MagicGate)
OK
OK
Memory Stick (cu
MagicGate)
OK*1
OK*1
MagicGate
Memory Stick
OK*1
OK*1
Memory Stick PRO*2
OK*1
OK*1
Memory Stick Micro
(M2*4)
OK*1
OK*1
*1 Imprimanta nu este echipată cu tehnologia
„MagicGate” şi nu poate citi sau scrie date supuse
protecţiei „MagicGate”. „MagicGate” este
denumirea generală a tehnologiei de protejare a
dreptului de autor dezvoltată de Sony. Această
tehnologie asigură autentificarea şi criptarea;
confirmarea reciprocă se realizează între mediul
„Memory Stick” şi dispozitivul compatibil
„MagicGate” a faptului că celălalt dispozitiv poate
înregistra şi reda corect datele protejate la copie re.
Continuare
65 RO
Informaţii suplimentare
• Atunci când urmează să păstraţi un set
de panglică cu tuş şi hârtie de imprimat
utilizat parţial pentru o perioadă mai
lungă de timp, depozitaţi -le în ambalajul
original sau într-un container
asemănător.
• Atunci când urmează să depozitaţi hârtie
de imprimat în tava de hârtie, nu uitaţi
să închideţi tava de hârtie şi să trageţi
capacul.
• Evitaţi să aşezaţi panglica cu tuş în locuri
supuse la temperaturi ridicate, umiditate
mare, praf excesiv sau lumină solară
directă. Vă rugăm să o depozitaţi într -un
loc întunecat şi rece şi să o folosiţi repede.
În funcţie de condiţiile de depozitare,
elementele de culoare ale panglicii cu tuş
s-ar putea deteriora. Sony nu îşi asumă
responsabilitatea pentru nici o daună,
pierdere sau rezultate de imprimare
eşuate ce ar putea fi provocate de
utilizarea panglicii cu tuş.
• Evitaţi să lăsaţi suprafaţa pentru
imprimare să intre în contact cu o radieră
din plastic sau cu mapele de birou din
plastic care conţin clorură de vinil sau
plastifiant, pentru o perioadă lungă de
timp; este posibil să se schimbe culorile
imaginii imprimate sau ca aceasta să se
deterioreze.
Atunci când se stabileşte autentific area, este
realizată criptarea datelor. Atunci când sunt
redate datele, este realizată şi autentificarea.
Numai atunci când este stabilită autentificarea,
datele sunt decriptate la starea originală şi
redate. Datele protejate la copiere nu pot fi
redate cu alt dispozitiv în afara celor
autentificate.
*2 Imprimanta este echipată cu un slot
compatibil atât cu mediile de mărime
standard, cât şi cu cele de mărime Duo. Fără
un adaptor Memory Stick Duo , puteţi utiliza
atât un card „Memory Stick” de mărime
standard, cât şi un card „Memory Stick Duo”
de dimensiune compactă.
*3 Imprimanta suportă FAT32. S -a dovedit că
imprimanta este funcţionabilă cu un card
„Memory Stick” cu o capacitate de 8GB sau
mai puţin fabricată de Sony Corporation. Cu
toate acestea, nu garantăm funcţionarea tuturor
mediilor „Memory Stick”.
În plus, imprimanta nu suportă
transferul paralel de date.
*4 “M2” este prescurtarea pentru “Memory
Stick Micro”. În această secţiune, “M2” este
folosit pentru a descrie “Memory Stick
Micro”.
Pentru cele mai noi informaţii despre
mediile disponibile şi altele, accesaţi
următoarea pagină de web:
http://www.memorystick.com/en/
support/support.html
Selectaţi zona în care utilizaţi imprimanta,
apoi selectaţi „Digital Printer” în fiecare
pagină corespunzătoare unei zone.
Note asupra utilizării
• Pentru ultimele informaţii referitoare la
cardurile „Memory Stick” suportate de
imprimantă, consultaţi informaţiile de spre
cardurile „Memory Stick” compatibile pe
site-ul Sony.
• Nu introduceţi mai multe carduri “Memory
Stick” în
acelaşi timp, deoarece imprimanta ar putea
întâmpina probleme.
• Atunci când folosiţi un card “Memory Stick”,
nu uitaţi să verificaţi direcţia de introducere.
Utilizarea greşită ar putea produce probleme
imprimantei.
• Atunci când folosiţi cardul “Memory Stick
•
•
•
•
•
imprimantă, introduceţi-l întotdeauna într-un
adaptor M2.
Dacă introduceţi “Memory Stick Micro” în
imprimantă fără un adaptor M2, este posi bil
să nu îl mai puteţi scoate.
Dacă introduceţi “Memory Stick Micro” într-un
adaptor M2, şi introduceţi adaptorul M2 în
adaptorul Memory Stick Duo, este posibil ca
imprimanta să nu funcţioneze corespunzător.
Nu lăsaţi cardul “Memory Stick Duo”,
adaptorul M2 pentru “Memory Stick Duo” sau
mediul M2 la îndemâna copiilor mici, pentru a
împiedica înghiţirea accidentală a obiectelor.
Evitaţi să scoateţi cardul “Memory Stick” din
imprimantă în timp ce aceasta citeşte sau scrie
date.
În următoarele situaţii datele ar putea fi
distruse:
– “Memory Stick” este scos sau imprimanta
este oprită în timpul operaţiunii de citire
sau scriere.
– “Memory Stick” este folosit într-un
loc supus electricităţii statice sau
zgomotelor electrice.
• Vă recomandăm să păstraţi copii de rezervă
ale datelor importante.
• Este posibil ca datele procesate cu
calculatorul să nu poată fi redate cu
imprimanta.
• Atunci când formataţi un card “Memory
Stick”, folosiţi funcţia de formatare a
imprimantei sau a camerei digita le. Dacă
formataţi un card „M emory Stick” cu
calculatorul, este posibil ca imaginile să nu
fie afişate corespunzător.
• Atunci când formataţi un card “Memory Stick”,
toate datele, inclusiv imaginile protejate la
copiere, vor fi şterse. Pentru a evita şter gerea
accidentală a datelor importante, nu uitaţi să
verificaţi conţinutul înainte de a formata.
• Nu puteţi înregistra, edita sau şterge date
dacă trageţi comutatorul pentru protecţie la
scriere în poziţia LOCK.
Comutator pentru
protecţie la scriere
Conector
Poziţia de Poziţie de
activare a interzicere a
scrierii
scrierii
LOCK
Micro” la
Aşezaţi eticheta aici.
66 GB
LOCK
• Atunci când folosiţi un card “Memory Stick
Duo” fără comutatorul pentru protecţie la
scriere, aveţi grijă să nu editaţi sau să ştergeţi
datele din greşeală.
• Atunci când trageţi butonul pentru protecţie la
scriere al cardului „Memory Stick Duo”, folosiţi
un dispozitiv cu vârf ascuţit.
• Nu ataşaţi nici un alt material în afara etichetei
pe poziţia de etichetare. Atunci când ataşaţi
eticheta furnizată, aveţi grijă să o ataşaţi pe
poziţia pentru etichetare. Eticheta nu se
dezlipeşte.
• Atunci când scrieţi în zona pentru memo
a etichetei ataşate, nu scrieţi apăsat.
• Atunci când transportaţi sau depozitaţi
“Memory Stick”, puneţi-l în carcasa special
concepută pentru card.
• Nu atingeţi terminalele cardului “Memory
Stick” cu mâna sau cu un obiect metalic.
• Nu loviţi, nu îndoiţi şi nu scăpaţi cardul
“Memory Stick”.
Cardul SD
Slotul cardului SD al imprimantei vă
permite să folosiţi următoarele:
• card de memorie SD *1*2
• card de memorie SDHC*3
• card de memorie standard MMC *4
Nu garantăm funcţionarea corespunzătoare
a tuturor tipurilor de carduri de memorie
SD şi de carduri de memorie standard
MMC.
Note asupra utilizării
• Atunci când folosiţi un card, nu uitaţi să
verificaţi direcţia de introducere a acestuia
şi slotul corect.
• Nu puteţi citi sau scrie datele protejate la
copiere.
• Nu loviţi, nu scăpaţi şi nu îndoiţi cardul.
• Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi cardul.
• Nu expuneţi cardul la apă.
• Evitaţi să folosiţi un card în locuri supuse
la umiditate excesivă, deoarece aceasta îl
poate afecta.
• Nu utilizaţi şi nu depozitaţi cardul într -un loc
supus la:
– temperaturi foarte mari, cum ar fi interiorul
unei maşini sau afară, în lumina solară
directă, sau într-un loc în apropierea
caloriferelor.
– lumină solară directă
– umiditate mare sau substanţe corozive
– electricitate statică sau zgomote electrice
• Atunci când transportaţi sau depozitaţi
cardul, aşezaţi-l în carcasa furnizată cu el.
• Nu scoateţi cardul ş i nu opriţi imprimanta
în timp ce aceasta citeşte sau scrie date, iar
indicatorul de acces luminează intermitent.
Altfel, datele ar putea deveni imposibil de
citit sau ar putea fi şterse.
*1 S-a dovedit că imprimanta este funcţionabilă
cu un card SD cu o capacitate de 2 GB sau mai
puţin.
67 RO
Informaţii suplimentare
• Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi cardul
“Memory Stick”.
• Nu expuneţi cardul “Memory Stick” la apă .
• Nu folosiţi şi nu expuneţi cardul “Memory
Stick” în următoarele condiţii:
–
Locuri nerecomandate pentru utilizarea
acestuia, inclusiv locuri cum ar fi interiorul
unei maşini parcate la soare sau/ vara, a fară
în lumina solară directă, şi nu îl aşezaţi în
apropierea caloriferelor.
–
Locuri umede sau locuri cu substanţe
corozive.
*2 Atunci când folosiţi un card miniSD, utilizaţi
un adaptor pentru un card miniSD. Dacă
introduceţi un card miniSD fără adaptor în
slotul imprimantei, este posibil să nu îl mai
puteţi scoate.
*3 S-a dovedit că imprimanta este funcţionabilă
cu un card SDHC cu o capacitate de 4 GB sau
mai puţin.
*4 S-a dovedit că imprimanta este
funcţionabilă cu un card de memorie
standard MMC cu o capacitate de 2 GB sau
mai puţin.
Specificaţii
x Imprimanta
Metoda de imprimare
Imprimare cu sublimarea culorilor (Galben/
Magenta/Cyan cu 3 treceri)
Rezoluţie
300 (H) x 300 (V) dpi
Procesare de imagine pe punct
256 nivele (8 biţi pentru fiecare
Galben/Magenta/Cyan),
aprox. 16 770 000 de culori
Dimensiunea de imprimare
P (Dimensiune de carte poştal ă/4 x 6 inci):
101.6 x 152.4 mm (maxim, fără margini )
Durata de imprimare (a unei coli)
*1*2*3*4
Card de memorie
:
Aprox. 64 sec.
Numărul maxim de pixeli de prelucrat
6 400 (H) x 4 800 (V) puncte
(Exceptând Index Print şi o parte din
Creative Print)
Numărul maxim de fişiere de stocat
9 999 de fişiere pentru cardul de
memorie/dispozitivul extern
Panglică cu tuş/Hârtie de imprimat
Consultaţi „Mai întâi citiţi acest ghid”.
Ecranul LCD
Panoul LCD:
5.0 cm (tip 2.0) drive TFT
Numărul total de puncte :
86 636 (358 x 242)
Cerinţe privind aliment area
Mufă DC IN, DC 24V
Consum de energie
În timpul imprimării: 75 W (maxim)
În modul standby: mai puţin de 1W
Temperatura de funcţionare
PictBridge*3*5:
Via PC*6:
Aprox. 75 sec.
Aprox. 61 sec.
Conectori de intrare/ieşire
USB pentru conectare la calculator USB 1.1 (Ti p
B)
Nu este suportată viteza mare.
Conector PictBridge
Slot
Slot pentru cardul “Memory Stick”
Slot pentru cardul SD
Formate de fişiere de imagine compatibile
JPEG: DCF 2.0 compatibil, Exif 2.21
compatibil, JFIF*7
TIFF: compatibil Exif 2.21
BMP*8: 1, 4, 8, 16, 24, 32 biţi în format Windows
Unele fişiere de imagine nu sunt
compatibile.
5 ˚C până la 35 ˚C (41 ˚F până la 95 ˚F)
Dimensiuni
Aprox. 175 x 60 x 137 mm
(7 x 2 3/8 x 5 1/2 inci)
(w/h/d, exceptând părţile proeminente)
(304 mm (12 inci) grosime atunci când este
instalată tava de hârtie. )
Masă
Aprox. 1.0 kg (2 lb 3 oz)
(exceptând tava de hârtie, panglica cu tuş)
adaptor AC)
Accesorii incluse
Consultaţi “Mai întâi citiţi acest ghid”.
x Adaptor de reţea AC-S2425
Cerinţe privind alimentarea
CA 100V până la 240 V, 50/60 Hz,
1.5A până la 0.75 A
Tensiunea nominală la ieşire
CC 24 V, 2.2 A (Peak 3.7 A, 6.5 s)
Temperatura de funcţionare
5 ˚C până la 35 ˚C (41 ˚F până la 95 ˚F)
68 GB
în funcţie de echipamentul utilizat, de
formatul imaginii, cardul de memorie
Dimensiuni
Aprox. 60 x 30.5 x 122 mm
(2 3/ x 1 1/ x 4 7/ inci)
8
4
8
(w/h/d, exceptând părţile
proeminente şi cabluri)
Masă
Aprox. 305 g (11 oz)
Design-ul şi specificaţiile pot fi
schimbate fără notificare.
* Numărul total de coli de mărime P pe care
imprimanta le poate imprima este estimat a fi
aproximativ 2,000.
*1: Setări imprimare: Fără margini, No time
stamp, AutoFine Print 3: ON (Photo)
*2: Atunci când imprimaţi o imagine (fişier de
4.22 MB) făcută cu o cameră digitală Sony
care conţine elemente de efect de
aproximativ 10,000,000 sau echivalentul.
*3: Viteza de imprimare: Din m omentul în
care este apăsat butonul PRINT până la
finalizarea imprimării. (Durata de
imprimare poate varia
utilizat, setările aplicaţiei şi condiţiile de
utilizare.)
*4: Atunci când imprimaţi de pe un card
“Memory Stick PRO
Duo” introdus în slotul imprimantei
*5:
Atunci când imprimaţi prin DSC-N2
conectat prin cablu USB. Din momentul în
care este apăsat butonul „PRINT” de pe
ecranul LCD al camerei până la finalizarea
imprimării.
*6: Durata procesării şi transferului
de date este exclusă.
*7: Format de bază JPEG cu format 4:4:4, 4:2:2,
sau 4:2:0
*8: .Nu puteţi imprima utiliz ând Picture Motion
Browser.
Pagina de internet destinată asistenţei
pentru clienţi
Cele mai recente informaţii sunt disponibile
la următoarea adresă de internet:
http://www.sony.net/
Domeniul de imprimare
152.4 mm/6 inci
(1 800 puncte)
Mărime P
146.3 mm/5 7/8 inci
(1 728
puncte)
Ilustraţiile de mai sus sunt valabile la
imprimarea unei fotograf ii cu raport de
aspect de 2:3. Domeniul de imprimare
diferă între o imprimare cu margini şi una
fără margini.
Domeniu de imprimare cu
margini
Domeniu de
imprimare fără
margini
Perforaţii
69 RO
Informaţii suplimentare
101.6 mm/
4 inci
(1 200 puncte)
95.5 mm/
3 7/8 inci
(1 128
puncte)
Glosar
DCF (Design rule for Camera File system)
Această cameră corespunde standardului
DCF (reguli de Proiectare a sistemelor de
fişiere realizate cu camera) stabilit de
JEITA (Asociaţia japoneză a
producătorilor de aparatură electronică şi
IT) pentru menţinerea schimbului de
fişiere şi a compatibilităţii între camerele
digitale şi produsele rel aţionate acestora.
Cu toate acestea, compatibilitatea
completă şi posibilitatea de schimb nu
sunt garantate.
DPOF (Digital Print Order Format)
Format utilizat pentru a înregistra
informaţii necesare pentru imprimarea
automată, la un magazin specializat sa u
cu imprimanta personală, a imaginilor
înregistrate de o cameră digitală.
Imprimanta suportă imprimarea DPOF şi
poate tipări automat numărul stabilit de
exemplare de imagini marcate DPOF.
Exif 2.21 (Exif Print)
Exif (Exchangeable image file format for
digital cameras-format interşanjabil de
fişiere de imagine pentru camere
digitale) Print este un standard mondial
pentru imprimarea fotografiilor digitale.
O cameră digitală care acceptă
standardul Exif Print stochează datele
relevante pentru condiţiile de
fotografiere pe măsură ce imaginile sunt
înregistrate. Imprimanta foloseşte datele
stocate în fiecare fişier de imagine pentru
a asigura compatibilitatea cât mai bună
posibil *1.
*1
70 GB
Atunci când este activată funcţia “Auto
Fine Print 3” şi este înregistrată o imagine
(un fişier JPEG) cu o cameră digitală
compatibilă Exif Print (Exif 2.21) ,
imaginea este ajustată automat la calitatea
optimă a fotografiei şi a imprim ării.
Sistemul de memorie de masă
Diferite tipuri de dispozitive ce permit
stocarea a cantităţi mari de date, inclusiv
toate tipurile de disk drive -uri (dischete,
hard disc-uri, discuri optice) sau medii
cu bandă. Spre deosebire de memoria
permanentă reprogramabilă,
dispozitivele de memorie de masă reţin
date chiar şi atunci când calculatorul este
oprit.
Cardul “Memory Stick”/SD
Mediu de stocare compact, uşor,
detaşabil. Pentru detalii consultaţi
paginile de la 65 la 67.
PictBridge
Standard specificat de Camera &
Imaging Products Association care vă
permite conectarea directă a unei camere
digitale compatibile PictBridge la
imprimantă, fără a folosi calculatorul,
asigurând astfel posibilitatea imprimării
imediate.
Miniaturi
Imagini în miniatură ce reprezintă
imaginile originale stocate în fişierele de
imagini realizate cu camera digitală.
Imprimanta foloseşte miniaturi în lista de
imagini.
Index
A
Afişarea detaliată a
datelor imaginii 7
Afişare date imagine 7, 27
Auto Fine Print 3 24
B
Buton pentru protecţie la
scriere 66
C
Dezinstalare
Picture Motion
Browser 36
Driver de
imprimantă 35
Domeniu de imprimare
69
Display/Printer setup
26
DPOF 7, 9
Dispozitiv Bluetooth
29
Dispozitiv extern 31
Dispozitiv de
memorie de masă 31
E
Easy printing 9
Ecranul LCD 7
Efect „ochi de peşte” 13
Exif Print 24
F
Filtru 13
Filtru special 13
Formatare 22
H
Hârtia se blochează 61
Hârtie de imprimat
Note asupra utilizării 64
I
Imagine de format 16
Instalare
Picture Motion
Browser 35
Driver de imprimantă
33
Imprimare toate 9
Imprimarea datei 25
Imprimare index 9
Imprimare
Imagine Creative Print
14
Imagine editată 14
De pe un dispozitiv
Bluetooth 29
De pe un PC 32
De pe o cameră
PictBridge 28
De pe un dispozitiv
extern31
Utilizare Picture
Motion Browser 37
Indicator de protecţie 7
Indicator fişier ataşat 7
Indicator ON/standby 28,
31, 34
71 RO
Informaţii suplimentare
Calendar 17
Camera PictBridge 28
Cantitate de imprimare 7,
14
Card SD
Note asupra utilizării 67
Tipuri 67
Cerinţe de sistem 32
Căutarea unei imagini 20
Curăţare 61
Comanda pentru afişarea
datei 27
Comutator ON/stand by
28, 31, 34
Conectare
Dispozitiv Bluetooth 29
Cameră digitală 28
PC 34
Conectare
Dispozitiv extern 31
Conector PictBridge 28,
29, 31
Conector USB 34
Creative Print 15
Corectare ochi-roşii 13
D
Indicaţii ecran 7
Indicaţii intrare 7
L
Limbă 27
Lumină de fundal LCD 27
Listă de imagini 8
M
Memory Stick
Formatare 22
Note asupra utilizării 66
Tipuri 65
Monocrom 13
Mişcarea unei imagini 11
Margini (cu/fără) 24, 40
Măsuri de precauţie 63
Mod demonstraţie 27
Meniul Edit 10
Mesaje de eroare 58
Mărirea şi micşorarea unei
imagini 8, 11
O
Orientare 39
Ordine de listare 27
P
Paint 13
Picture Motion Browser
37
Previzualizare 7
Print setup 23
Pachete de imprimare
Note asupra utilizării
64
Panglică cu tuş
Note asupra utilizării
64
Pictogramă 27
Previzualizare imagine
7
Prezentare diapozitive
19
R
Rotirea unei imagini 12
Reglarea unei imagini
12
Continuare
72 GB
S
Salvarea unei imagini 14
Sepia 13
Setarea cantităţii de imprimare
7
Specificaţii 68
Schimbarea afişajului
ecranului 8
Schimbarea afişajului 27
Setarea culorilor 25
Soluţionarea defectelor 43
Ş
Ştergerea unei imagini 21
Z
Zoom in 8
Zoom out 8
Tipărit cu cerneală pe bază de ulei vegetal şi COV (Compuşi organici volatili).
Sony Corporation
Tipărit în China
Download PDF

advertising