Sony | SHAKE-33 | Sony SHAKE-33 Instrucţiuni de utilizare

4-487-569-13(1) (RO)
SISTEM AUDIO
PENTRU LOCUINŢĂ
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Redarea de pe disc/USB
Transfer USB
Tuner
Bluetooth
Reglarea sunetului
Alte operaţiuni
Informaţii suplimentare
SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau
de electrocutare, nu expuneţi acest
aparat la ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu, lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului
şi posibilitatea ca pe acesta să se scurgă
lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline
cu lichide, precum vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de
la priză se foloseşte conectorul principal,
conectaţi unitatea la o priză CA uşor
accesibilă. Dacă observaţi nereguli în
funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat
ştecărul principal de la priza CA.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap
încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprită, atât timp cât este conectată
la priza CA.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele specificate în Directiva
privind compatibilitatea electromagnetică
utilizând un cablu de conectare mai scurt
de 3 metri.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest
produs măreşte riscul de pierdere a vederii.
2RO
Acest aparat este clasificat ca fiind un produs
CLASS 1 LASER. Acest marcaj este amplasat
în exterior, pe partea din spate.
Atunci când dezambalaţi sau manevraţi
o boxă mare şi/sau grea, unitatea trebuie
manipulată împreună cu cel puţin alte două
persoane. Căderea unităţii poate provoca
vătămări personale şi/sau deteriorarea
bunului.
Instrucţiuni importante pentru
siguranţă
1) Citiţi aceste instrucţiuni.
2)
3)
4)
5)
Păstraţi aceste instrucţiuni.
Acordaţi atenţie tuturor avertismentelor.
Urmaţi toate instrucţiunile.
Nu utilizaţi acest aparat în apropierea
apei.
6) Curăţaţi-l doar cu o cârpă uscată.
7) Nu blocaţi niciun orificiu de ventilare.
Instalaţi aparatul în conformitate cu
instrucţiunile producătorului.
8) Nu instalaţi aparatul în apropierea unor
surse de căldură, precum radiatoare,
grilaje de încălzire, sobe sau alte aparate
(inclusiv amplificatoare) ce produc
căldură.
9) Nu alteraţi destinaţia de siguranţă
a conectorului polarizat sau a celui
de împământare. O fişă polarizată are
două lamele, una mai lată decât cealaltă.
O fişă de împământare are două lamele
şi un dinte de împământare. Lamela lată
sau dintele de împământare are drept
scop siguranţa dumneavoastră. Dacă fişa
furnizată nu se potriveşte în priză, apelaţi
la un electrician pentru a înlocui priza
veche.
10) Protejaţi cablul de alimentare pentru
a nu se călca pe el şi pentru a nu fi ciupit,
în special în zona conectorilor, a prizelor
şi în locul în care iese din aparat.
11) Utilizaţi doar ataşamentele/accesoriile
specificate de producător.
12) Utilizaţi aparatul doar cu căruciorul,
standul, trepiedul, suportul sau masa
specificate de producător sau vândute
împreună cu aparatul. Când se foloseşte
un cărucior, manevraţi cu grijă
combinaţia cărucior/aparat, pentru
a evita eventualele vătămări cauzate
de răsturnare.
13) Deconectaţi aparatul de la priză în timpul
furtunilor cu descărcări electrice sau
atunci când nu îl utilizaţi perioade mai
îndelungate.
14) Toate intervenţiile de service trebuie
efectuate doar de către personal de
service calificat. Intervenţiile de service
sunt necesare atunci când aparatul a fost
deteriorat în orice mod, dacă a fost
deteriorat cablul de alimentare sau fişa
electrică, dacă s-au vărsat lichide pe
aparat sau dacă au căzut obiecte în acesta,
dacă aparatul a fost expus la ploaie sau la
umezeală, dacă nu funcţionează normal
sau dacă a căzut.
NOTĂ:
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele pentru aparatele digitale
din Clasa B, conform Părţii 15 din
Regulamentul FCC. Aceste limite sunt
concepute să asigure o protecţie rezonabilă
împotriva interferenţei dăunătoare într-o
instalare de tip rezidenţial. Acest echipament
generează, utilizează şi poate emite energie
de radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat
şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile,
poate provoca interferenţe dăunătoare
comunicaţiilor radio. Totuşi, nu există nicio
garanţie că nu vor avea loc interferenţe în
cazuri particulare. Dacă acest echipament
provoacă interferenţe dăunătoare recepţiei
radio sau TV, lucru care poate fi stabilit
prin oprirea şi pornirea echipamentului,
utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze
interferenţa printr-una sau mai multe dintre
următoarele măsuri:
– Reorientaţi sau repoziţionaţi antena
de recepţie.
– Măriţi distanţa dintre echipament şi
receptor.
– Conectaţi echipamentul la o priză de
pe un circuit diferit de cel la care este
conectat receptorul.
– Consultaţi distribuitorul sau un tehnician
radio/TV cu experienţă pentru ajutor.
ATENŢIE
Vă avertizăm că orice schimbări sau
modificări neaprobate în mod explicit
în acest manual vă pot anula dreptul
de a utiliza acest echipament.
Trebuie utilizate cabluri şi conectori ecranaţi
şi împământaţi corespunzător pentru
conexiunea la computere gazdă şi/sau
periferice în conformitate cu limitele
de emisii FCC.
Receptor pentru discuri compacte
(HCD-SHAKE99/HCD-SHAKE77/
HCD-SHAKE55/HCD-SHAKE33)
Acest echipament nu trebuie amplasat
în acelaşi loc şi nici utilizat împreună
cu o altă antenă sau un alt transmiţător.
Acest echipament este conform cu limitele de
expunere la radiaţii prevăzute de FCC pentru
mediile necontrolate şi întruneşte cerinţele
de expunere la radiofrecvenţă (RF) FCC.
Acest echipament are niveluri foarte scăzute
de energie RF, considerate a fi conforme
fără o evaluare a expunerii maxime permise
(MPE). Cu toate acestea, se recomandă să
fie instalat şi utilizat păstrând o distanţă
de cel puţin 20 cm între radiator şi corpul
persoanei (excluzând extremităţile: mâinile,
încheieturile mâinilor, picioarele şi gleznele).
3RO
Pentru clienţii din Europa
Casarea bateriilor
şi echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că produsul
şi bateria nu trebuie tratate ca deşeuri
menajere. Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu
un simbol chimic. Se adaugă simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă
că aceste produse şi baterii sunt eliminate
în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane, consecinţe
ce ar putea rezulta altfel din manipularea
incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă
la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice vor fi
tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare
la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la modul
de eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs sau
a bateriilor, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul sau bateria.
4RO
Aviz pentru clienţi: Următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică Directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările
referitoare la modul în care acest produs
respectă legislaţia Uniunii Europene trebuie
să fie adresate reprezentantului autorizat,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Comunicaţi toate problemele legate de
service sau de garanţie la adresele oferite
în documentele separate de service sau
de garanţie.
Prin prezenta, Sony Corp. declară că acest
echipament este în conformitate cu cerinţele
de bază şi cu alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Notificare cu privire la licenţe şi mărci
comerciale
• „WALKMAN” şi sigla „WALKMAN”
sunt mărci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
• Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele
Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
• Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în
afara acestui produs este interzisă fără
a deţine o licenţă din partea Microsoft
sau a unei sucursale Microsoft autorizate.
• Marca cuvântului Bluetooth® şi siglele sunt
mărci comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor
astfel de mărci de către Sony Corporation
se face în baza unei licenţe. Alte mărci
comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
• Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Android™ este marcă comercială
a Google Inc.
• Google Play™ este marcă comercială
a Google Inc.
• iPhone şi iPod touch sunt mărci comerciale
ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări. App Store este
o marcă de serviciu a companiei Apple Inc.
• „Made for iPod” şi „Made for iPhone”
înseamnă că un accesoriu electronic
a fost conceput pentru a se conecta
în mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor
de performanţă Apple a fost certificată de
către dezvoltator. Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea acestui
dispozitiv şi nici pentru conformarea
acestuia cu standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau iPhone poate afecta
performanţa în regim de funcţionare
wireless.
• Toate celelalte mărci comerciale şi
mărci comerciale înregistrate aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora. În acest
manual nu sunt specificate mărcile ™ şi ®.
Despre acest manual
Instrucţiunile din acest manual sunt valabile
pentru modelele SHAKE-99, SHAKE-77,
SHAKE-55 şi SHAKE-33.
În acest manual, SHAKE-77 este folosit
pentru exemplificare dacă nu se precizează
contrariul.
SHAKE-99 constă din:
• Unitate
• Sistem de boxe
HCD-SHAKE99 (1)
SS-SHAKE99 (2)
SHAKE-77 constă din:
• Unitate
• Sistem de boxe
HCD-SHAKE77 (1)
SS-SHAKE77 (2)
SHAKE-55 constă din:
• Unitate
• Sistem de boxe
HCD-SHAKE55 (1)
SS-SHAKE55 (2)
SHAKE-33 constă din:
• Unitate
• Sistem de boxe
HCD-SHAKE33 (1)
SS-SHAKE33 (2)
5RO
Cuprins
Despre acest manual...................... 5
Ghid pentru componente şi
comenzi ........................................... 8
Introducere
Conectarea în siguranţă
a sistemului................................... 12
Poziţionarea boxelor ................... 15
Setarea ceasului ............................ 15
Modificarea modului de afişaj ... 15
Redarea de pe disc/USB
Redarea unui disc......................... 16
Înainte de a utiliza un
dispozitiv USB împreună
cu acest sistem .............................. 16
Redarea de pe un
dispozitiv USB.............................. 17
Căutarea unei piese sau a unui
fişier audio (Căutare piesă) ........ 17
Utilizarea modului de redare ..... 18
Transfer USB
Transfer de muzică ...................... 19
Tuner
Ascultarea de radio...................... 22
6RO
Bluetooth
Despre tehnologia wireless
Bluetooth........................................23
Setarea codecurilor audio
Bluetooth........................................24
Conectarea unui dispozitiv
smartphone cu o singură
atingere (NFC)..............................24
Ascultarea de muzică wireless
pe un dispozitiv Bluetooth...........25
Setarea modului standby
Bluetooth........................................27
Setarea semnalului Bluetooth......28
Utilizarea aplicaţiei „SongPal”
prin Bluetooth ...............................28
Reglarea sunetului
Reglarea sunetului ........................29
Selectarea modului Virtual
Football ..........................................29
Crearea propriului efect
de sunet ..........................................30
Crearea unei atmosfere
de petrecere (DJ EFFECT) ..........30
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei Party Chain ...31
Cântaţi............................................33
Modificarea şablonului
de spectru de pe panoul
de afişaj...........................................33
Vizualizarea informaţiilor
de pe panoul de afişaj...................33
Modificarea şablonului
de lumini şi a culorii.....................33
Utilizarea temporizatoarelor.......34
Utilizarea echipamentelor
opţionale ........................................35
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate
(Blocare pentru copii) ..................35
Setarea funcţiei standby
automat ..........................................36
Informaţii suplimentare
Discuri redabile.............................36
Site-uri Web pentru
dispozitive compatibile................37
Depanare........................................37
Mesaje ............................................42
Măsuri de precauţie......................43
Specificaţii......................................45
7RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Acest manual explică, în principal, operaţiile efectuate cu ajutorul telecomenzii, însă
aceleaşi operaţii pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe unitate care au aceleaşi
nume sau unele similare.
Unitate
SHAKE-99
E
C D
C
F
G
H
I
B
J
K
A
L
R
Q
C P O N M
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
B
C
D
C
F
H E
A
I
G
J
R
L
S
K Q C P O NM
8RO
* Când apăsaţi butoanele, apăsaţi pe partea imprimată a butoanelor, conform ilustraţiilor de mai jos.
SHAKE-99
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
** Doar pentru SHAKE-77/SHAKE-55.
FOOTBALL
Selectaţi modul Virtual Football
(pagina 29).
Telecomandă RM-AMU199
I
T
A
Q
D
Unitate: PARTY CHAIN
(pagina 31)
Ţineţi apăsat pentru a activa sau
dezactiva funcţia Party Chain.
B
J
Z
C
Y
Unitate: BASS BAZUCA
(pagina 29)
Apăsaţi pentru a selecta efectul BASS
BAZUCA.
Ţineţi apăsat pentru a selecta efectul
BASS CUT.
U
V
D
W
C
X
1 "/1 (pornire/standby)
Sistemul este pornit sau intră în
modul standby.
B MUSIC, MOVIE/GAME
Selectaţi efectul de sunet presetat
(pagina 29).
C
/ / /
Selectaţi elementele din meniu.
Telecomandă: PRESET+/–
Selectaţi un post presetat atunci
când este activată funcţia TUNER.
+/– (selectare folder)
Selectaţi un folder de pe un disc
MP3 sau un dispozitiv USB.
Doar pe unitate: Selectaţi un post
presetat atunci când este activată
funcţia TUNER.
m/M (derulare rapidă înapoi/
înainte)
Ţineţi apăsat pentru a găsi o piesă sau
un fişier în timpul redării.
9RO
./> (salt înapoi/înainte)
Selectaţi o piesă sau un fişier.
TUNING+/–
Acordaţi postul dorit în timp ce este
activată funcţia TUNER.
x (oprire)
Opriţi redarea.
Apăsaţi de două ori pentru
a revoca reluarea redării de
pe dispozitivul USB.
Unitate: ENTER
Telecomandă:
Accesaţi setările.
Unitate: NX (redare/pauză)
Telecomandă: N (redare)*,
X (pauză)
Porniţi sau întrerupeţi redarea.
Pentru a relua redarea, apăsaţi NX
sau N.
D Unitate: VOLUME/DJ CONTROL
Reglaţi volumul.
Reglaţi nivelul DJ EFFECT
(pagina 30).
Nu puteţi folosi acest buton rotativ
pentru a regla volumul atunci când
este activat DJ EFFECT.
Telecomandă: DJ CONTROL +/–
Reglaţi nivelul DJ EFFECT.
Telecomandă: VOLUME +/–*
Reglaţi volumul.
E
(Marca N) (pagina 24)
Indicarea câmpului tactil Near Field
Communication (Comunicare în
câmp apropiat) (NFC).
F Tavă pentru disc
G OPTIONS
Intraţi sau ieşiţi din meniul
de opţiuni.
H Z OPEN/CLOSE
Introduceţi sau scoateţi un disc.
10RO
I LED COLOR (pagina 33)
Modifică culoarea de iluminare
de pe boxe şi unitate.
LED PATTERN (pagina 33)
Modifică şablonul luminos de pe
boxe şi unitate.
J CD
Selectaţi funcţia CD.
Unitate: USB/USB SELECT
Telecomandă: USB
Selectaţi funcţia USB.
Selectaţi dispozitivul USB conectat
la portul A sau B atunci când
este activată funcţia USB.
Unitate: TUNER/BAND
Selectaţi funcţia TUNER.
Selectaţi banda FM sau AM atunci
când este activată funcţia TUNER.
Unitate: AUDIO IN
Selectaţi funcţia AUDIO IN 1 sau
AUDIO IN 2.
Telecomandă: FUNCTION
Selectaţi o funcţie.
K Senzor telecomandă
L Panoul de afişaj
M REC TO USB B
Transferaţi muzică pe dispozitivul
USB opţional care este conectat la
portul B.
N Portul (USB) B (REC/PLAY)
Conectaţi şi transferaţi conţinut
pe un dispozitiv USB opţional.
O Mufă MIC
Conectaţi un microfon.
MIC LEVEL (MIN/MAX)
Reglaţi volumul microfonului.
P Portul (USB) A (PLAY)
Conectaţi un dispozitiv USB
opţional.
Q FLANGER, ISOLATOR, PAN, WAH
(pagina 30)
Selectaţi tipul DJ EFFECT.
R BLUETOOTH (pagina 26)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia
Bluetooth.
Ţineţi apăsat pentru a activa
împerecherea Bluetooth atunci când
este activată funcţia Bluetooth.
S Panoul inferior (pagina 14)
T SLEEP (pagina 34)
Setaţi temporizatorul de oprire.
U REPEAT/FM MODE
Ascultaţi un disc, a dispozitiv USB,
o singură piesă sau un fişier în mod
repetat (pagina 19).
Selectaţi modul de recepţie FM
(monofonic sau stereo) (pagina 22).
V DISPLAY
Modificaţi informaţiile de pe panoul
de afişaj.
W SEARCH/MEMORY
Intraţi sau ieşiţi din modul
de căutare.
Presetaţi postul de radio (pagina 23).
X CLEAR
Ştergeţi ultimul pas din lista unui
program.
Y TIMER MENU (pagina 15, 34)
Setaţi ceasul şi temporizatoarele.
Z PLAY MODE
Selectaţi modul de redare a unui
AUDIO CD, disc MP3 sau dispozitiv
USB (pagina 18).
* Butoanele VOLUME + şi N sunt prevăzute
cu un punct tactil. Folosiţi acest punct drept
referinţă, atunci când utilizaţi sistemul.
11RO
Introducere
Conectarea în siguranţă a sistemului
SHAKE-99
A se vedea mai jos.
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33
C este diferit în funcţie
de model.
A se vedea mai jos.
12RO
SHAKE-99
SHAKE-77
SHAKE-55
SHAKE-33
A Antene
– Mufe AUDIO IN 2 L/R
Găsiţi o locaţie şi o orientare care să
asigure o recepţie bună atunci când
amplasaţi antenele.
Ţineţi antenele departe de cablurile
boxelor, de cablul de alimentare şi de
cablul USB pentru a evita preluarea
de zgomot.
Conectaţi la mufele de ieşire audio ale
unui computer sau ale unui dispozitiv
de jocuri. Sunetul este scos prin acest
sistem.
C Boxe
Întindeţi antena cu fir
pentru FM pe orizontală
– Terminale MID/TWEETERS şi WOOFERS
(doar pentru SHAKE-33)
Conectaţi conectorii boxelor astfel încât
să se potrivească culorilor terminalelor
de boxă de pe unitate.
Antenă cadru
pentru AM
Introducere
– Terminale LEFT SPEAKERS şi RIGHT
SPEAKERS (doar pentru SHAKE-99/
SHAKE-77/SHAKE-55)
Exemplu:
Negru
B Audio
Folosiţi un cablu audio (nefurnizat)
pentru a stabili ambele conexiuni după
cum urmează:
– Mufe AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
– Conectaţi mufele de intrare audio
ale unui echipament opţional.
– Conectaţi la un alt sistem audio
pentru a folosi funcţia Party Chain
(pagina 31).
– Mufe AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R
– Conectaţi la mufele de ieşire audio
ale unui televizor sau ale unui
echipament audio/video. Sunetul
este scos prin acest sistem.
– Conectaţi la un alt sistem audio
pentru a folosi funcţia Party Chain
(pagina 31).
Note
• Trebuie să utilizaţi doar boxele furnizate.
• Când conectaţi cablurile boxelor, introduceţi
conectorul drept în terminale.
– Terminale LED SPEAKER
Conectaţi conectorul LED SPEAKER
al boxei la acest terminal.
Luminile de pe boxe vor reacţiona în
funcţie de sursa de muzică. Puteţi
selecta şablonul de lumini şi culori
în funcţie de preferinţele proprii
(pagina 33).
Exemplu:
13RO
D Alimentare
Conectaţi cablul de alimentare la o priză
de perete. Demonstraţia apare pe panoul
de afişaj. Apăsaţi "/1 pentru a porni
sistemul şi demonstraţia se termină
automat.
Dacă adaptorul furnizat de pe conector
nu se potriveşte în priza de perete,
îndepărtaţi-l de pe conector (doar
pentru modele dotate cu adaptor).
Introducerea bateriilor
Ataşarea panoului inferior
(Doar pentru SHAKE-77/SHAKE-55/
SHAKE-33)
Puteţi ataşa panoul inferior furnizat la
baza unităţii principale pentru a ridica
panoul frontal şi a simplifica operaţiile.
1 Introduceţi cârligele panoului
inferior în orificiile de prindere
de pe baza unităţii principale.
Panoul
inferior
Introduceţi cele două baterii
R6 (dimensiunea AA) potrivind
polarităţile aşa cum se arată mai jos.
Cârlig
Orificiu de
prindere
Unitate
principală
2 Introduceţi pinii panoului inferior
în orificiile de prindere de pe baza
unităţii principale. Apoi, împingeţi
panoul inferior până când se
fixează pe unitatea principală.
Note
• Nu combinaţi o baterie veche cu una nouă
şi nu combinaţi tipuri diferite de baterii.
• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru
o perioadă de timp îndelungată, scoateţi
bateriile pentru a evita eventualele deteriorări
provocate de scurgerea electrolitului din
baterii şi de corodare.
14RO
Orificiu de prindere
Pin
Poziţionarea boxelor
Modificarea modului
de afişaj
Pentru o performanţă optimă
a sistemului, este recomandat să aşezaţi
boxele conform ilustraţiei de mai jos.
Pe afişaj apare demonstraţia după
conectarea cablului de alimentare
la priza de perete.
A Unitate
B Boxă (stânga)
C Boxă (dreapta)
A
B
0,3 m
C
Demonstraţie
Afişajul se modifică şi indicatorul clipeşte
chiar şi atunci când sistemul este oprit.
0,3 m
45
Introducere
Apăsaţi în mod repetat DISPLAY
în timp ce sistemul este oprit.
Niciun afişaj (Modul de economisire
a energiei)
Afişajul este oprit pentru a economisi
energie. Temporizatorul şi ceasul
continuă să funcţioneze intern.
Ceas
Setarea ceasului
Afişajul ceasului trece automat în Modul
de economisire a energiei după câteva
secunde.
Nu puteţi seta ceasul în Modul de
economisire a energiei.
1 Apăsaţi "/1 pentru a porni
sistemul.
2 Apăsaţi TIMER MENU.
Dacă „PLAY SET” apare pe panoul
de afişaj, apăsaţi / în mod repetat
pentru a selecta „CLOCK SET”, după
care apăsaţi
.
3 Apăsaţi
/ în mod repetat
pentru a seta ora, apoi apăsaţi
.
4 Apăsaţi
/ în mod repetat
pentru a seta minutele, apoi
apăsaţi
.
15RO
Redarea de pe disc/USB
Redarea unui disc
1 Apăsaţi CD.
2 Apăsaţi Z OPEN/CLOSE de
pe unitate.
3 Introduceţi un disc cu partea cu
eticheta orientată în sus pe tava
de disc.
Când redaţi un disc de
8 cm cum ar fi un CD
cu o singură melodie,
aşezaţi-l pe cercul
interior al tăvii
4 Apăsaţi Z OPEN/CLOSE de pe
unitate pentru a închide tava
pentru disc.
Nu împingeţi tava discului cu forţă
pentru a o închide, deoarece puteţi
provoca o defecţiune.
5 Apăsaţi N pentru a porni redarea.
Înainte de a utiliza un
dispozitiv USB împreună
cu acest sistem
Consultaţi informaţiile de pe site-ul
Web în legătură cu dispozitivele USB
compatibile (pagina 37).
Pentru a selecta o sursă de redare
sau destinaţia de transfer
(Selectarea memoriei USB)
Dacă dispozitivul USB are mai mult
de o memorie (de exemplu, o memorie
internă şi un card de memorie), puteţi
selecta ce memorie să utilizaţi ca sursă
de redare sau destinaţie de transfer.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a efectua această operaţiune.
Notă
Nu puteţi selecta o memorie în timpul redării
sau al transferului. Asiguraţi-vă că selectaţi
o memorie înainte de începerea redării sau
a transferului.
1 Apăsaţi USB/USB SELECT în mod
repetat până când „USB A” sau
„USB B” se aprinde pe panoul
de afişaj.
2 Conectaţi un dispozitiv USB la
portul A sau B în funcţie
de selecţia făcută la pasul 1.
3 Apăsaţi OPTIONS în timp ce redarea
este oprită.
4 Apăsaţi / pentru a selecta
„USB MEM SEL”, după care
apăsaţi ENTER.
5 Apăsaţi V pentru a selecta
memoria dorită, apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS pe unitate.
16RO
Redarea de pe un
dispozitiv USB
Formatele audio ce pot fi redate de acest
sistem sunt următoarele:
– MP3: extensie fişier „.mp3”
– WMA: extensie fişier „.wma”
– AAC: extensie fişier „.m4a”, „.mp4”
sau „.3gp”
1 Apăsaţi USB în mod repetat până
când „USB A” sau „USB B” se
aprinde pe panoul de afişaj.
2 Conectaţi un dispozitiv USB la
portul A sau B în funcţie
de selecţia făcută la pasul 1.
(Căutare piesă)
(Căutare piesă)
1 Apăsaţi SEARCH.
„SEARCH” se aprinde pe panoul
de afişaj.
2 (Doar fişiere audio)
Apăsaţi / pentru a selecta
folderul dorit, după care
apăsaţi
sau N.
Pentru a căuta în alte foldere,
apăsaţi pentru ieşire şi selectaţi
folderul dorit.
3 Apăsaţi
/ pentru a selecta
piesa sau fişierul audio dorit,
după care apăsaţi
sau N.
Începe redarea piesei sau a fişierului
audio selectat.
Redarea de pe disc/USB
Dacă fişierele audio au extensia de mai
sus dar nu sunt în formatul respectiv, este
posibil ca sistemul să genereze zgomot sau
să funcţioneze necorespunzător.
Căutarea unei piese sau
a unui fişier audio
Note cu privire la disc
Dispozitiv USB
Note
• Puteţi utiliza dispozitivul iPhone/iPod
împreună cu acest sistem doar prin
conexiune Bluetooth.
• Puteţi utiliza un adaptor USB (nefurnizat)
pentru a conecta dispozitivul USB la
unitate în cazul în care dispozitivul USB
nu poate fi conectat la portul .
• (Pentru AUDIO CD) Acest sistem poate
recunoaşte până la 99 de piese.
• (Pentru discuri MP3) Acest sistem poate
recunoaşte până la
– 999 foldere (inclusiv folderul rădăcină
şi folderele goale).
– 999 fişiere MP3.
– 250 fişiere MP3 într-un singur folder.
– 8 niveluri de foldere (structură arborescentă
de fişiere).
• Informaţiile CD-TEXT nu sunt acceptate.
Note cu privire la dispozitivul USB
• Acest sistem poate recunoaşte până la
– 1.000 de foldere pe un dispozitiv USB
(inclusiv folderul rădăcină şi folderele
goale).
– 3.000 fişiere audio pe un dispozitiv USB.
– 250 fişiere audio într-un singur folder.
3 Apăsaţi N pentru a porni redarea.
Fişierele audio sunt redate în ordine
diferită în funcţie de modul de redare
(pagina 18).
17RO
Utilizarea modului
de redare
Redarea în ordinea originală
(Redare normală)
Apăsaţi PLAY MODE în mod repetat
în timp ce redarea este oprită.
La redarea unui disc
• (gol): redaţi un disc
• FLDR*: redaţi toate fişierele audio
din folderul de pe disc specificat
* Când se redă un suport AUDIO CD,
„FLDR” realizează aceleaşi operaţiuni
din modul de redare „(gol)”.
La redarea de pe un dispozitiv USB
• ALL USB: redaţi de pe toate
dispozitivele USB
• 1 USB: redaţi de pe un dispozitiv USB
• FLDR: redaţi toate fişierele audio
din folderul de pe dispozitivul USB
specificat
Redarea în ordine aleatorie
(Redare amestecată)
Apăsaţi PLAY MODE în mod repetat
în timp ce redarea este oprită.
La redarea unui disc
• SHUF: amestecaţi toate fişierele audio
de pe disc
• FLDR SHUF*: amestecaţi toate fişierele
audio din folderul de pe disc specificat
* Când se redă un suport AUDIO CD, „FLDR
SHUF” realizează aceleaşi operaţiuni din
modul de redare „SHUF”.
• FLDR SHUF: amestecaţi toate fişierele
audio din folderul de pe dispozitivul
USB specificat
Notă
Atunci când opriţi sistemul, modul de redare
amestecată selectat este dezactivat şi modul
de redare revine la redarea normală.
Crearea propriului program
(Redare programată)
Puteţi crea un program cu până la 25 de
paşi pe care să îi redaţi în ordinea dorită.
1 Pentru funcţia CD:
Apăsaţi CD pentru a selecta funcţia CD.
Pentru funcţia USB:
Apăsaţi USB în mod repetat pentru
a selecta dispozitivul USB dorit.
2 În timp ce redarea este oprită,
apăsaţi PLAY MODE în mod
repetat, până când „PGM” se
aprinde pe panoul de afişaj.
3 (Doar fişiere audio)
Apăsaţi în mod repetat
+/–
pentru a selecta un folder.
Dacă doriţi să programaţi toate
fişierele din folder, apăsaţi
.
4 Apăsaţi ./> în mod repetat
pentru a selecta piesa sau fişierul
audio dorit, după care apăsaţi
.
Număr piesă sau
fişier selectat
Timp total de redare
a programului (inclusiv
fişierul sau piesa selectat(ă))
La redarea de pe un dispozitiv USB
• ALL USB SHUF: amestecaţi
toate fişierele audio de pe toate
dispozitivele USB
• 1 USB SHUF: amestecaţi toate fişierele
audio de pe un dispozitiv USB
18RO
„--.--” apare dacă timpul total
de redare depăşeşte 100 de minute
pentru un AUDIO CD sau atunci
când programaţi un fişier audio.
5 Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru
a programa alte piese sau
fişiere audio.
6 Apăsaţi N pentru a porni
Redarea programată.
Pentru a şterge ultimul pas din lista
unui program
Transfer USB
Transfer de muzică
Puteţi transfera muzică de pe o sursă de
sunet pe un dispozitiv USB conectat la
portul B.
Formatul audio al fişierelor transferate
de acest sistem este MP3. Cu toate acestea,
puteţi transfera şi fişiere WMA şi AAC
de pe USB A.
Pentru a revoca redarea programată
Note
În timp ce redarea este oprită, apăsați
PLAY MODE în mod repetat, până când
„PGM” dispare de pe panoul de afişaj.
• Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
operaţiilor de transfer sau ştergere. Acest
lucru poate deteriora datele de pe dispozitivul
USB sau dispozitivul USB în sine.
• Fişierele MP3/WMA/AAC sunt transferate la
aceeaşi rată de biţi ca cea a fişierelor originale.
• Când transferaţi cu o funcţie AUDIO CD,
TUNER, AUDIO IN 1 sau AUDIO IN 2,
puteţi selecta rata de biţi înainte de transfer.
• Operaţiile de transfer şi ştergere de pe USB
sunt dezactivate cât timp tava pentru disc
este deschisă.
Note
• (Doar funcţia CD) Lista de program este
ştearsă când deschideţi tava discului.
• (Doar funcţia USB) Lista de program
este ştearsă când:
– efectuaţi operaţia de ştergere.
– scoateţi dispozitivul USB.
– modificaţi memoria USB selectată.
Redarea în mod repetat
(Redare repetată)
Apăsaţi în mod repetat REPEAT.
•
: repetaţi toate piesele sau fişierele
audio dintr-un folder/disc/dispozitiv
USB/program
•
: repetaţi o piesă sau un fişier audio
Note cu privire la dispozitivul USB
• Ordinea de redare pentru sistem poate diferi
de cea a playerului muzical digital conectat.
• Nu puteţi şterge fişiere audio şi nici foldere
în modurile de redare amestecată sau
programată.
Transfer USB
Apăsaţi CLEAR atunci când redarea
este oprită.
Notă cu privire la conţinutul protejat
prin drepturi de autor
Muzica transferată este limitată doar
la uzul personal. Utilizarea muzicii
cu încălcarea acestei limite necesită
permisiunea deţinătorilor drepturilor
de autor.
Pentru a selecta o sursă de redare
sau destinaţia de transfer
(Selectarea memoriei USB)
Consultaţi pagina 16.
Pentru a selecta rata de biţi
Puteţi selecta o rată de biţi mai
mare pentru transferul de muzică
cu o calitate mai bună.
Utilizaţi butoanele de pe unitate
pentru a efectua această operaţie.
1 Apăsaţi OPTIONS.
19RO
2 Apăsaţi în mod repetat / pentru
a selecta „REC BIT RATE”, apoi apăsaţi
ENTER.
3 Apăsaţi în mod repetat / pentru
a selecta rata de biţi dorită, apoi
apăsaţi ENTER.
• 128 KBPS: piesele MP3 codificate
au dimensiuni de fişier mai mici şi
calitate audio mai slabă.
• 256 KBPS: piesele MP3 codificate
au dimensiuni de fişier mai mari
dar calitate audio mai bună.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS pe unitate.
Transferul de muzică de pe un disc
sau un dispozitiv USB
Puteţi transfera cu uşurinţă toată muzica
de pe un disc sau un dispozitiv USB A
pe USB B (Transfer sincronizat).
De asemenea, puteţi transfera o singură
piesă sau fişier audio în timpul redării
(Transfer REC1).
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a efectua această operaţie.
1 Conectaţi un dispozitiv USB
transferabil la portul B
conform ilustraţiei de mai jos.
2 Pentru un disc:
Apăsaţi CD şi introduceţi discul.
Pentru USB:
Apăsaţi USB/USB SELECT în mod
repetat până când „USB A” se aprinde
pe panoul de afişaj şi conectaţi
dispozitivul USB care conţine fişierele
audio pe care doriţi să le transferaţi
la portul A.
3 Pentru Transfer sincronizat:
Când redarea este oprită, apăsaţi PLAY
MODE pe telecomandă în mod repetat
pentru a selecta modul de redare dorit.
Note
• Dacă porniţi transferul în modul de redare
amestecată („FLDR SHUF”), modul de
redare selectat este automat comutat la
„FLDR”.
• Dacă porniţi transferul în modul de redare
amestecată (cu excepţia „FLDR SHUF”),
redare repetată, redare programată fără
paşi, modul de redare selectat este automat
comutat la redare normală.
Pentru Transfer REC1:
Selectaţi piesa sau fişierul audio pe
care doriţi să îl transferaţi şi începeţi
redarea.
4 Apăsaţi REC TO USB B.
„PUSH ENTER” apare pe panoul
de afişaj.
5 Apăsaţi ENTER.
Transferul începe atunci când
„DON’T REMOVE” apare pe
panoul de afişaj.
Pentru Transfer sincronizat:
Dispozitiv USB
Notă
Puteţi utiliza un adaptor USB (nefurnizat)
pentru a conecta dispozitivul USB la unitate
în cazul în care dispozitivul USB nu poate fi
conectat la portul .
20RO
La finalizarea transferului, sursa de
transfer şi dispozitivul USB se opresc
automat.
Pentru Transfer REC1:
La finalizarea transferului, redarea de
pe disc sau dispozitivul USB continuă.
Transferul de fişiere audio
analogice (Transfer analogic)
Puteţi transfera sunet de pe o sursă audio
analogică (diferită de funcţia CD, USB
sau Bluetooth) pe un dispozitiv USB.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a efectua această operaţie.
1 Conectaţi un dispozitiv USB
transferabil la portul
(pagina 20).
B
2 Apăsaţi în mod repetat TUNER/
3 Apăsaţi REC TO USB B.
„PUSH ENTER” apare pe panoul
de afişaj.
4 Apăsaţi ENTER.
Transferul începe atunci când
„DON’T REMOVE” apare pe
panoul de afişaj.
5 Porniţi redarea sursei.
Pentru a opri transferul
Apăsaţi x.
Pentru a crea un fişier MP3 nou
Apăsaţi REC TO USB B în timpul
Transferului analogic.
„NEW TRACK” apare pe panoul de afişaj.
Un fişier MP3 nou este de asemenea creat
automat după aproximativ o oră de
transfer.
Note
• Când este creat un fişier MP3 nou,
transferul este dezactivat temporar.
• Dacă apăsaţi din nou REC TO USB B
după câteva secunde, veţi putea crea un
fişier MP3 nou.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a efectua această operaţie.
1 Apăsaţi în mod repetat USB/
USB SELECT până când „USB A”
sau „USB B” se aprinde pe panoul
de afişaj atunci când redarea
este oprită.
2 Apăsaţi ./> sau
+/– în
mod repetat pentru a selecta
fişierul audio sau folderul.
3 Apăsaţi OPTIONS.
4 Apăsaţi / pentru a selecta
„USB ERASE”, apoi apăsaţi ENTER.
Transfer USB
BAND sau AUDIO IN pentru
a selecta sursa dorită pentru
transfer.
Ştergerea de fişiere audio sau
foldere de pe un dispozitiv USB
„FOLDER ERASE” sau „TRACK
ERASE” apare pe panoul de afişaj.
5 Apăsaţi ENTER.
„COMPLETE” apare pe panoul
de afişaj.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS pe unitate.
Reguli de generare a folderelor
şi fişierelor
Când se transferă pe un dispozitiv USB,
un folder „MUSIC” este creat direct sub
„ROOT”. Folderele şi fişierele sunt
generate în acest folder „MUSIC” în
conformitate cu metoda şi cu sursa
de transfer după cum urmează:
Transfer sincronizat
Sursă
Nume folder
Nume fişier
Fişiere audio La fel ca sursa
AUDIO CD „CDDA0001”*
„TRACK001”*
21RO
Transfer REC1
Sursă
Nume folder
Nume fişier
Fişiere audio „REC1-MP3”
La fel ca sursa
AUDIO CD
„TRACK001”*
„REC1-CD”
Transfer analogic
Ascultarea de radio
1 Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
Sursă
Nume folder
Nume fişier
FM
„TUFM0001”*
„TRACK001”*
AM
„TUAM0001”*
AUDIO IN 1/ „EXAU0001”*
AUDIO IN 2
* Numerele de foldere şi fişiere sunt atribuite
ulterior în serie.
Note cu privire la transfer
• Când transferaţi (cu excepţia transferului
analogic), sunetul nu se aude.
• Informaţiile CD-TEXT nu sunt transferate
în fişierele MP3 create.
• Transferul se opreşte automat dacă:
– dispozitivul USB rămâne fără spaţiu în
timpul transferului.
– numărul de fişiere audio sau foldere de
pe dispozitivul USB atinge limita pentru
numărul ce poate fi recunoscut de către
sistem (pagina 17).
• Dacă un folder sau un fişier pe care încercaţi
să îl transferaţi există deja pe dispozitivul
USB şi are acelaşi nume, se adaugă un număr
secvenţial după nume, fără a suprascrie
folderul sau fişierul original.
• Nu puteţi realiza operaţiile următoare
în timpul transferul:
– Scoaterea discului.
– Selectarea unei piese sau a unui fişier diferit.
– Întreruperea redării sau găsirea unui punct
în piesă sau fişier.
– Schimbarea funcţiei sau a benzii de tuner.
• Când transferaţi muzică pe un Walkman®
folosind „Media Manager for WALKMAN”,
asiguraţi-vă că transferaţi în format MP3.
• Când conectaţi un Walkman® la sistem,
acesta trebuie conectat după ce a dispărut
afişajul „Creating Library” sau „Creating
Database” de pe Walkman®.
22RO
Tuner
pentru a selecta banda FM sau AM.
2 Pentru scanare automată:
Ţineţi apăsat TUNING+/– până
când se modifică frecvența indicată
şi eliberaţi butonul.
Scanarea se opreşte automat în
momentul în care este recepţionat
un post. „TUNED” şi „ST” (doar
pentru programele FM stereo)
se aprind pe panoul de afişaj.
Dacă „TUNED” nu se aprinde şi
scanarea nu se opreşte, apăsaţi x
pentru a opri scanarea. Apoi,
realizaţi acordul manual (mai jos).
Pentru acord manual:
Apăsaţi TUNING+/– în mod repetat
pentru a acorda postul dorit.
Notă
Atunci când acordaţi la un post FM care
oferă servicii RDS, informaţii, precum
numele serviciului sau numele postului,
sunt oferite prin intermediul transmisiilor.
Puteţi consulta informaţiile despre RDS
apăsând în mod repetat pe DISPLAY.
Sfat
Pentru a reduce zgomotul static generat de
un post FM stereo cu recepţie slabă, apăsaţi
în mod repetat pe FM MODE până când
„MONO” se aprinde pe panoul de afişaj.
Pentru a modifica intervalul de acord
pentru AM
(Cu excepţia modelului din Europa)
Setarea implicită pentru intervalul de
acord AM este de 9 kHz (sau 10 kHz
pentru unele zone). Nu puteţi modifica
intervalul de acord AM în Modul de
economisire a energiei.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a efectua această operaţie.
1 Apăsaţi în mod repetat TUNER/BAND
pentru a selecta banda AM.
2 Apăsaţi "/1 pentru a opri sistemul.
3 În timp ce ţineţi apăsat TUNER/BAND,
Presetarea posturilor de radio
Puteţi preseta până la 20 de posturi FM şi
10 de posturi AM ca posturi preferate.
1 Acordaţi postul dorit.
2 Apăsaţi MEMORY.
Număr de presetare
Despre tehnologia
wireless Bluetooth
Tehnologia wireless Bluetooth este
o tehnologie wireless cu rază scurtă
de acţiune, care permite comunicarea
de date în regim wireless între dispozitive
digitale. Tehnologia wireless Bluetooth
funcţionează pe o rază de circa 10 metri.
Versiuni, profiluri şi codecuri Bluetooth
acceptate
Versiune Bluetooth acceptată:
• Bluetooth Versiune standard 3.1
Profiluri Bluetooth acceptate:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
• SPP (Serial Port Profile)
Codecuri Bluetooth acceptate:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
Despre indicatorul BLUETOOTH
Indicatorul BLUETOOTH se aprinde
sau clipeşte cu culoarea albastru pentru
a indica starea Bluetooth.
Stare sistem
3 Apăsaţi în mod repetat TUNING+/–
pentru a selecta numărul presetat
dorit, apoi apăsaţi
.
Pe panoul de afişaj apare
„COMPLETE”. Postul este memorat.
Tuner/Bluetooth
apăsaţi "/1.
„AM 9K STEP” sau „AM 10K STEP”
apare pe panoul de afişaj.
Dacă modificaţi intervalul, vor fi şterse
toate posturile AM presetate.
Bluetooth
Stare indicator
Bluetooth standby
Clipeşte rar
Bluetooth în timpul
împerecherii
Clipeşte rapid
Bluetooth conexiune
stabilită
Se aprinde
Pentru a acorda un post presetat
Apăsaţi PRESET+/– (sau
+/– de pe
unitate) în mod repetat pentru a selecta
numărul presetat dorit.
23RO
Setarea codecurilor audio
Bluetooth
Puteţi recepţiona date în format de codec
AAC de la un dispozitiv Bluetooth.
1 Apăsaţi BLUETOOTH pe unitate
pentru a selecta funcţia Bluetooth.
Pe panoul de afişaj apare
„BLUETOOTH”.
2 Apăsaţi OPTIONS pe unitate.
3 Apăsaţi în mod repetat /
pentru a selecta „BT AAC”,
apoi apăsaţi
.
4 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „BT AAC ON”
sau „BT AAC OFF”.
• BT AAC ON: Activaţi recepţia
în format de codec AAC.
• BT AAC OFF: Recepţionaţi
în format de codec SBC.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS pe unitate.
Note
• Vă puteţi bucura de sunet de înaltă calitate
dacă este selectat AAC. Dacă nu puteţi asculta
sunet AAC de la dispozitivul dumneavoastră,
selectaţi „BT AAC OFF”.
• Dacă modificaţi această setare în timp
ce sistemul este conectat la un dispozitiv
Bluetooth, dispozitivul Bluetooth va
fi deconectat. Pentru a vă conecta la
dispozitivul Bluetooth, stabiliţi din
nou conexiunea Bluetooth.
• Dacă sunetul este întrerupt în timpul
recepţiei în format de codec AAC,
selectaţi „BT AAC OFF” pentru a revoca
setarea. În acest caz, sistemul recepţionează
codecul SBC.
Conectarea unui
dispozitiv smartphone cu
o singură atingere (NFC)
Ce este „NFC”?
NFC (Near Field Communication)
(Comunicare în câmp apropiat) este
o tehnologie ce permite comunicarea
wireless pe rază scurtă între diverse
dispozitive, cum ar fi dispozitivele
smartphone şi etichetele IC. Mulţumită
funcţiei NFC, comunicările de date
pot avea loc cu uşurinţă, doar prin
atingerea punctului tactil specific
de pe dispozitivele compatibile NFC.
Când atingeţi sistemul cu un dispozitiv
smartphone compatibil NFC, sistemul
efectuează automat următoarele:
– activează funcţia Bluetooth.
– finalizează împerecherea.
– stabileşte conexiunea Bluetooth.
1 Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia
„NFC Easy Connect”.
Descărcaţi aplicaţia Android gratuită
din Google Play căutând „NFC Easy
Connect” sau accesaţi-o cu ajutorul
codului bidimensional de mai jos.
Este posibil să fie percepute
comisioane de comunicaţii de date.
Cod bidimensional* pentru acces
direct
* Utilizaţi o aplicaţie de citire a codurilor
bidimensionale.
Note
• Este posibil ca aplicaţia să nu fie
disponibilă în anumite ţări/regiuni.
24RO
• În funcţie de dispozitivul smartphone,
puteţi folosi funcţia NFC fără a mai instala
aplicaţia. În acest caz, operaţiile şi
specificaţiile pot fi diferite. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului smartphone.
Dispozitive smartphone
compatibile
Dispozitive smartphone cu funcţie
NFC încorporată (sistem de
operare: Android 2.3.3 sau mai
recent, cu excepţia Android 3.x)
2 Porniţi aplicaţia „NFC Easy
Connect” pe dispozitivul
smartphone.
Asiguraţi-vă că este afişat ecranul
aplicaţiei.
3 Atingeţi dispozitivul smartphone
SHAKE-99:
Sfat
Dacă împerecherea şi conectarea prin
Bluetooth eşuează, faceţi următoarele.
– Lansaţi din nou „NFC Easy Connect” şi
îndreptaţi uşor dispozitivul smartphone
către Marca N.
– Scoateţi carcasa dispozitivului smartphone,
dacă utilizaţi o carcasă pentru dispozitiv
smartphone disponibilă în comerţ.
Pentru a reda muzică de pe dispozitivul
smartphone
Porniţi redarea unei surse audio pe
dispozitivul smartphone. Pentru detalii cu
privire la redare, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului smartphone.
Bluetooth
de Marca-N de pe sistem până când
dispozitivul smartphone vibrează.
După stabilirea conexiunii Bluetooth,
indicatorul BLUETOOTH se opreşte
din clipit şi rămâne aprins. Pe panoul
de afişaj apare numele dispozitivului
Bluetooth.
Puteţi comuta sursa de sunet de pe
dispozitivul smartphone pe un alt
dispozitiv Bluetooth compatibil NFC.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului Bluetooth.
Pentru a deconecta dispozitivul
smartphone.
Atingeţi din nou dispozitivul smartphone
de Marca N de pe sistem.
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33:
Ascultarea de muzică
wireless pe un dispozitiv
Bluetooth
Puteţi asculta muzică de pe un
dispozitiv Bluetooth prin intermediul
unei conexiuni wireless.
Finalizaţi conexiunea urmând
instrucţiunile afişate pe ecranul
dispozitivului smartphone.
Consultaţi informaţiile de pe site-ul
Web cu privire la dispozitivele Bluetooth
compatibile (pagina 37).
25RO
Împerecherea acestui sistem
cu un dispozitiv Bluetooth
Împerecherea este o operaţie prin care
dispozitivele Bluetooth sunt înregistrate
în prealabil unul cu altul. Odată ce
operaţia de împerechere are loc,
aceasta nu mai trebuie efectuată din
nou. Dacă dispozitivul dumneavoastră
este un smartphone compatibil NFC,
procedura de împerechere manuală
nu mai este necesară.
1 Plasaţi dispozitivul Bluetooth la
o distanţă de maxim 1 metru de
sistem.
2 Apăsaţi BLUETOOTH pe unitate
pentru a selecta funcţia Bluetooth.
Pe panoul de afişaj apare
„BLUETOOTH”.
Notă
Dacă sistemul este conectat la un dispozitiv
Bluetooth, apăsaţi BLUETOOTH pentru
a deconecta dispozitivul Bluetooth.
3 Ţineţi apăsat BLUETOOTH pe
pe dispozitivul Bluetooth.
După finalizarea împerecherii şi
stabilirea conexiunii Bluetooth,
numele dispozitivului Bluetooth
apare pe panoul de afişaj.
În funcţie de dispozitivul Bluetooth,
conexiunea poate începe automat
după finalizarea împerecherii.
Puteţi verifica adresa dispozitivului
Bluetooth apăsând în mod repetat
pe DISPLAY.
Note
• Puteţi împerechea până la 9 dispozitive
Bluetooth. Dacă se împerechează cel de-al
10­lea dispozitiv Bluetooth, dispozitivul care
a fost conectat cel mai puţin recent va fi şters.
• „Passkey” (cheia de autentificare) poate fi
denumită „Passcode”, „PIN code”,
„PIN number” sau „Password” etc.,
în funcţie de dispozitiv.
• Starea de standby a împerecherii sistemului
este revocată după aproximativ 5 minute.
Dacă împerecherea nu este realizată cu
succes, reluaţi procedura de la pasul 1.
• Dacă doriţi împerecherea cu un alt dispozitiv
Bluetooth, repetaţi paşii 1 - 6.
unitate cel puţin 2 secunde.
Pentru a revoca operaţia de împerechere
„PAIRING” clipeşte pe panoul
de afişaj.
Ţineţi apăsat BLUETOOTH de pe unitate
cel puţin 2 secunde, până când pe panoul
de afişaj apare „BLUETOOTH”.
4 Realizaţi procedura de
împerechere pe dispozitivul
Bluetooth.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului Bluetooth.
5 Selectaţi numărul de model al
unităţii pe ecranul dispozitivului
Bluetooth.
De exemplu, selectaţi
„SONY:SHAKE-99” (sau SHAKE-77/
SHAKE-55/SHAKE-33).
Dacă este solicitată o cheie de
autentificare pe dispozitivul
Bluetooth, introduceţi „0000”.
26RO
6 Stabiliţi conexiunea Bluetooth
Redarea de muzică de pe un
dispozitiv Bluetooth
Puteţi opera un dispozitiv Bluetooth
dacă conectaţi sistemul şi dispozitivul
Bluetooth folosind AVRCP.
Verificaţi următoarele înainte de
a reda muzică:
– Funcţia Bluetooth a dispozitivului
Bluetooth este activată.
– Împerecherea a fost finalizată.
1 Apăsaţi BLUETOOTH pe unitate
pentru a selecta funcţia Bluetooth.
Pe panoul de afişaj apare
„BLUETOOTH”.
2 Stabiliţi conexiunea cu dispozitivul
Bluetooth.
Apăsaţi BLUETOOTH pe unitate
pentru a vă conecta la ultimul
dispozitiv Bluetooth conectat.
Stabiliţi conexiunea Bluetooth de
pe dispozitivul Bluetooth dacă acesta
nu este conectat.
După ce conexiunea este stabilită,
pe afişaj apare numele dispozitivului
Bluetooth.
3 Apăsaţi N pentru a porni redarea.
Note
• Când sistemul nu este conectat la niciun
dispozitiv Bluetooth, sistemul se va conecta
automat la ultimul dispozitiv Bluetooth
conectat atunci când apăsaţi N.
• Dacă încercaţi să conectaţi un alt sistem
Bluetooth la sistem, dispozitivul curent
Bluetooth conectat va fi deconectat.
Pentru a deconecta dispozitivul
Bluetooth
Apăsaţi BLUETOOTH pe unitate. Pe
panoul de afişaj apare „BLUETOOTH”.
În funcţie de dispozitivul Bluetooth,
este posibil ca conexiunea Bluetooth să
fie revocată automat atunci când opriţi
redarea.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a efectua această operaţie.
1 Apăsaţi BLUETOOTH pentru
a selecta funcţia Bluetooth.
Pe panoul de afişaj apare
„BLUETOOTH”.
Dacă sistemul este conectat la
un dispozitiv Bluetooth, numele
dispozitivului Bluetooth apare pe
panoul de afişaj. Apăsaţi
BLUETOOTH pentru a deconecta
dispozitivul Bluetooth.
2 Ţineţi apăsat x şi
– aproximativ
3 secunde.
„PAIR HISTORY” şi „CLEAR” apar
pe panoul de afişaj şi toate informaţiile
legate de împerechere sunt şterse.
Bluetooth
În funcţie de dispozitivul Bluetooth,
– poate fi nevoie să apăsaţi N de
două ori.
– poate fi nevoie să porniţi redarea
unei surse audio de pe dispozitivul
Bluetooth.
Ştergerea tuturor informaţiilor
despre înregistrarea împerecherii
Setarea modului standby
Bluetooth
Modul standby Bluetooth permite
pornirea automată a sistemului atunci
când stabiliţi conexiunea Bluetooth de
pe un dispozitiv Bluetooth.
1 Apăsaţi OPTIONS pe unitate.
2 Apăsaţi în mod repetat /
pentru a selecta „BT STANDBY”,
apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „STANDBY ON”
sau „STANDBY OFF”.
27RO
4 Apăsaţi ?/1 pentru a opri sistemul.
Dacă modul standby Bluetooth este
activat, sistemul aşteaptă o conexiune
Bluetooth chiar dacă este oprit. După
stabilirea unei conexiuni Bluetooth,
sistemul este pornit automat.
Setarea semnalului
Bluetooth
Vă puteţi conecta la sistem de pe
un dispozitiv Bluetooth împerecheat
indiferent de funcţiile activate,
dacă semnalul Bluetooth este activat.
Semnalul Bluetooth este activat implicit.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a efectua această operaţie.
Ţineţi apăsat MOVIE/GAME şi LED
COLOR aproximativ 3 secunde.
„BT ON” sau „BT OFF” apare pe panoul
de afişaj.
Note
• Nu puteţi realiza operaţiile următoare
dacă semnalul Bluetooth este dezactivat:
– Împerecherea cu dispozitive Bluetooth
– Ştergerea informaţiilor de împerechere
– Utilizarea aplicaţiei „SongPal” prin
Bluetooth
• Dacă semnalul Bluetooth este dezactivat,
acest sistem nu poate fi detectat şi nu
se poate stabili o conexiune de pe un
dispozitiv Bluetooth.
• Dacă atingeţi sistemul cu un dispozitiv
smartphone compatibil NFC sau activaţi
modul standby Bluetooth, semnalele
Bluetooth vor fi activate automat.
28RO
Utilizarea aplicaţiei
„SongPal” prin Bluetooth
Despre aplicaţie
O aplicaţie dedicată pentru acest model
este disponibilă în Google Play şi App
Store. Căutaţi „SongPal” şi descărcaţi
aplicaţia gratuită pentru a afla mai multe
despre caracteristicile convenabile ale
acesteia.
Tehnologia Bluetooth funcţionează
cu iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (a 5-a generaţie),
iPod touch (a 4-a generaţie).
Reglarea sunetului
Reglarea sunetului
Pentru
Faceţi următoarele
Întăriţi basul şi
creaţi un sunet
mai puternic
Apăsaţi BASS BAZUCA
pe unitate.
Reduceţi sunetul Ţineţi apăsat BASS
basului
BAZUCA pe unitate
(BASS CUT)
cel puţin 2 secunde.
Pentru a revoca efectul
BASS CUT, apăsaţi BASS
BAZUCA din nou.
Note
Selectaţi un efect Apăsaţi MUSIC sau
de sunet presetat. MOVIE/GAME.
Pentru a revoca efectul
de sunet presetat, apăsaţi
în mod repetat MUSIC
pentru a selecta „FLAT”.
Puteţi recrea atmosfera unui stadion
atunci când urmăriţi transmisia unui
meci de fotbal.
Apăsaţi FOOTBALL în mod repetat
în timpul transmisiilor de meciuri
de fotbal.
• NARRATION ON: Veţi avea senzaţia
vie că vă aflaţi pe un stadion de fotbal
datorită ovaţiilor accentuate.
• NARRATION OFF: Veţi avea o senzaţie
mai intensă că vă aflaţi pe un stadion
de fotbal dacă reduceţi nivelul
volumului pentru comentarii pe
lângă îmbunătăţirea ovaţiilor.
Pentru a revoca modul Virtual Football
Apăsaţi în mod repetat MUSIC pentru
a selecta „FLAT”.
Note
• Este indicat să selectaţi modul fotbal pentru
vizionarea transmisiilor de meciuri de fotbal.
• În cazul în care auziţi sunete nenaturale atunci
când este selectat „NARRATION OFF”, este
recomandat să selectaţi „NARRATION ON”.
• Această funcţie nu acceptă sunet monofonic.
• Puteţi selecta modul Virtual Football doar
dacă este activată funcţia AUDIO IN 1 sau
AUDIO IN 2.
Reglarea sunetului
• Dacă efectul BASS CUT
este activat, indicatorul
BASS BAZUCA clipeşte
şi „BASS CUT” apare
pe panoul de afişaj la
intervale de 10 secunde.
• Efectul BASS CUT este
dezactivat automat atunci
când opriţi sistemul.
Selectarea modului
Virtual Football
29RO
Crearea propriului efect
de sunet
Puteţi ridica sau coborî nivelurile unor
benzi de frecvenţă specifice şi puteţi
memora apoi setarea cu „CUSTOM EQ”.
pentru a selecta „EQ EDIT”,
apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi în mod repetat
Bandă de frecvenţă
.
Nivel egalizator
4 Repetaţi pasul 3 pentru a regla
nivelul altor benzi de frecvenţă
şi efecte surround.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS pe unitate.
30RO
(DJ EFFECT)
1 Apăsaţi butonul următor pentru
a selecta tipul de efect.
1 Apăsaţi OPTIONS pe unitate.
2 Apăsaţi în mod repetat /
/
pentru a ajusta nivelul
egalizatorului, apoi apăsaţi
Crearea unei atmosfere
de petrecere (DJ EFFECT)
Butonul selectat se aprinde şi efectul
este activat.
• FLANGER: Creaţi un efect lateral
profund care este similar vuietului
unui avion cu reacţie.
• ISOLATOR: Izolaţi o frecvenţă de
bandă specifică ajustând celelalte
benzi de frecvenţă. De exemplu,
atunci când doriţi să evidenţiaţi
vocea.
• PAN: Creaţi senzaţia că sunetul
se mişcă în jurul boxelor între
canalele din stânga şi din dreapta.
• WAH: Creaţi un efect special de
sunet „Wah-wah” prin mutarea
automată a frecvenţei unui filtru
în sus şi în jos.
2 Apăsaţi DJ CONTROL +/– pentru
a ajusta nivelul efectului.
Pentru a dezactiva efectul.
Pentru a selecta setarea particularizată
a egalizatorului
Apăsaţi din nou butonului efectului
selectat.
Apăsaţi în mod repetat MUSIC pentru
a selecta „CUSTOM EQ”.
Note
• DJ EFFECT este dezactivat automat atunci
când opriţi sistemul sau modificaţi funcţia
sau banda tunerului.
• Dacă activaţi DJ EFFECT în timpul
transferului, efectul de sunet nu va fi
transferat pe dispozitivul USB.
• Nu puteţi folosi VOLUME/DJ CONTROL
de pe unitate pentru a regla volumul atunci
când este activat DJ EFFECT. Apăsaţi
VOLUME +/– pe telecomandă pentru
a ajusta volumul.
La efectuarea conexiunii A
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei
Party Chain
Puteţi conecta mai multe sisteme
audio în lanţ pentru a crea un mediu
de petrecere mai interesant şi a obţine
o putere mai mare a sunetului.
Activaţi un sistem din lanţ care să
fie „Party Host” şi partajaţi muzica.
Celelalte sisteme vor deveni „Party Guest”
şi vor reda muzica redată de sistemul
„Party Host”.
• Orice sistem poate fi Party Host în
cadrul acestei conexiuni.
• Puteţi selecta un nou Party Host după
activarea funcţiei Party Chain. Pentru
detalii, consultaţi „Pentru a selecta un
nou sistem Party Host” (pagina 32).
• În cadrul acestei conexiuni, ultimul
sistem trebuie să fie conectat la primul
sistem.
B Dacă unul dintre sisteme nu este
prevăzut cu funcţia Party Chain
Primul sistem
Configurarea Party Chain
Puteţi configura un sistem Party Chain
prin conectarea tuturor sistemelor
cu cabluri audio (nefurnizate).
Înainte de a conecta cablurile,
deconectaţi cablul de alimentare.
Primul sistem
Ultimul sistem
La efectuarea conexiunii B
Al doilea sistem
Continuaţi conectarea
până la ultimul sistem
Ultimul sistem
Continuaţi conectarea
până la ultimul sistem
• Puteţi conecta sistemul care nu este
prevăzut cu funcţia Party Chain la
ultimul sistem. Nu uitaţi să selectaţi
funcţia care corespunde mufelor
„AUDIO IN” de pe ultimul sistem.
• Trebuie să selectaţi primul sistem ca
Party Host astfel încât toate sistemele
să redea aceeaşi muzică atunci când
se activează funcţia Party Chain.
• În cadrul acestei conexiuni, ultimul
sistem nu este conectat la primul sistem.
Alte operaţiuni
A Dacă toate sistemele sunt
prevăzute cu funcţia Party Chain
Al doilea sistem
31RO
Folosirea funcţiei Party Chain
Efectuați următoarea procedură pentru
a activa funcţia Party Chain.
1 Conectaţi cablul de alimentare
şi porniţi toate sistemele.
2 Reglaţi volumul de pe fiecare
sistem.
3 Activaţi funcţia Party Chain pe
sistemul care va fi Party Host.
Apăsaţi FUNCTION în mod repetat
pentru a selecta funcţia (cu excepţia
AUDIO IN 1) dorită, după care
porniţi redarea.
Ţineţi apăsat MUSIC/PARTY CHAIN
pe unitate timp de 2 secunde.
„PARTY CHAIN” apare pe panoul
de afişaj. Sistemul începe petrecerea
ca Party Host iar celelalte sisteme vor
deveni automat Party Guest. Toate
sistemele vor reda muzica redată de
sistemul Party Host.
Note
• În funcţie de numărul total de sisteme
conectate, poate dura o perioadă până
când Party Guest începe să redea muzica.
• Modificarea nivelului volumului şi a efectelor
de sunet pe Party Host nu va afecta sunetul
de pe Party Guest.
• Party Guest va reda în continuare sursa
de muzică redată de Party Host chiar dacă
schimbați funcţia pe Party Guest. Cu toate
acestea, puteţi regla volumul şi puteți
modifica efectele de sunet pe Party Guest.
• (Doar pentru SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55) Dacă folosiţi microfonul pe Party
Host, sunetul nu va mai fi scos pe Party Guest.
• Sistemul prevăzut cu funcţia Party Chain nu
poate fi Party Host.
• Dacă activaţi funcţia Party Chain în timp ce
un sistem din conexiune execută un transfer
USB, funcţia Party Chain nu se va activa pe
sistemul respectiv şi pe sistemele conectate
după acesta. Funcţia Party Chain va fi activată
doar după ce sistemul respectiv a finalizat sau
a oprit transferul USB.
• Pentru detalii cu privire la operaţiile altor
sisteme, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale sistemelor.
32RO
Pentru a selecta un nou sistem
Party Host
Când stabiliţi conexiunea A, puteţi
selecta un alt sistem ca Party Host nou.
Repetaţi pasul 3 din „Folosirea funcţiei
Party Chain” pe sistemul care va fi noul
sistem Party Host.
Sistemul Party Host curent va deveni
automat Party Guest. Toate sistemele
vor reda muzica redată de noul sistem
Party Host.
Note
• Puteţi selecta un alt sistem nou Party Host
doar după ce toate sistemele au finalizat
configurarea funcţiei Party Chain.
• Repetaţi pasul de mai sus dacă sistemul
selectat nu devine noul Party Host după
câteva secunde.
Pentru a dezactiva Party Chain
Pe sistemul Party Host, ţineţi apăsat
MUSIC/PARTY CHAIN de pe unitate
timp de 2 secunde.
Notă
Repetaţi pasul de mai sus dacă sistemul
selectat nu dezactivează Party Chain după
câteva secunde.
Cântaţi
(Doar pentru SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55)
Vizualizarea informaţiilor
de pe panoul de afişaj
Puteţi cânta împreună cu orice sursă
audio redată pe acest sistem.
Apăsaţi în mod repetat DISPLAY
atunci când sistemul este pornit.
1 Reduceţi MIC LEVEL la MIN
Puteţi vizualiza informaţiile în felul
următor:
• Pentru AUDIO CD:
– Timpul de redare scurs şi timpul
de redare rămas în timpul redării
– Timp total de redare atunci când
redarea este oprită.
• Pentru fişiere audio:
– Timpul de redare scurs, numele
fişierului şi numele folderului.
– Titlul, artistul şi informaţii despre
album.
pentru a reduce nivelul
volumului microfonului.
2 Conectaţi un microfon la mufa
MIC de pe unitate.
3 Porniţi redarea muzicii şi reglaţi
volumul.
4 Rotiţi MIC LEVEL pentru a ajusta
volumul microfonului.
Dacă apare un feedback acustic
(vâjâială), reduceţi volumul,
îndepărtaţi microfonul de boxe sau
schimbaţi direcţia microfonului.
După ce aţi terminat, deconectaţi
microfonul.
Notă
Timpul de redare scurs dintr-un fişier audio
codificat cu VBR (rată de biţi variabilă) nu
este afişat corect.
Sunetul de la microfon nu va fi transferat pe
dispozitivul USB în timpul transferului USB .
Modificarea şablonului
de spectru de pe panoul
de afişaj
1 Apăsaţi OPTIONS pe unitate.
2 Apăsaţi în mod repetat /
pentru a selecta „SPECTRUM”,
apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta şablonul de
spectru dorit, apoi apăsaţi
.
Modificarea şablonului
de lumini şi a culorii
Apăsaţi LED PATTERN or LED COLOR
pentru a afişa setarea curentă.
Apăsaţi în mod repetat pentru
a selecta şablonul de lumini sau
culoarea de pe unitate şi boxe.
Alte operaţiuni
Notă
Pentru a stinge luminile, apăsaţi în mod
repetat LED PATTERN pentru a selecta
„LED OFF”.
Notă
Dacă luminozitatea este orbitoare, aprindeţi
luminile din încăpere sau stingeţi luminile
sistemului.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS pe unitate.
33RO
Utilizarea
temporizatoarelor
Sistemul oferă trei funcţii de temporizator.
Nu puteţi activa temporizatorul de redare
şi temporizatorul de înregistrare simultan.
Dacă utilizaţi vreunul dintre ele
împreună cu temporizatorul de oprire,
temporizatorul de oprire are prioritate.
Temporizator de oprire
Puteţi adormi ascultând muzică.
Sistemul se opreşte după ora presetată.
Apăsaţi în mod repetat SLEEP.
Pentru a revoca temporizatorul de oprire,
apăsaţi în mod repetat SLEEP pentru
a selecta „SLEEP OFF”.
Sfat
Pentru a verifica timpul rămas până la oprirea
sistemului, apăsaţi SLEEP.
Temporizator de redare/
Temporizator de înregistrare
Acordaţi postul de radio presetat
(pagina 23).
2 Apăsaţi TIMER MENU.
3 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „PLAY SET”
sau „REC SET”, apoi apăsaţi
redarea sau transferul.
Apăsaţi în mod repetat / pentru
a seta ora/minutul, apoi apăsaţi
.
5 Utilizaţi aceeaşi procedură de la
pasul 4 pentru a seta ora la care să
se oprească redarea sau transferul.
6 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta sursa de sunet
dorită, după care apăsaţi
.
Pentru temporizatorul
de înregistrare:
Conectaţi un dispozitiv USB
transferabil la portul B.
7 Apăsaţi "/1 pentru a opri sistemul.
Notă
Temporizator de redare:
Dacă sistemul rămâne pornit,
temporizatoarele nu vor avea efect.
Temporizator de înregistrare:
Puteţi transfera muzică de pe un post
de radio presetat pe un dispozitiv USB
la o oră specificată.
1 Pentru temporizatorul de redare:
Pregătiţi sursa de sunet şi apăsaţi
VOLUME +/– pentru a ajusta volumul.
Pentru a porni de la un fişier sau
o piesă specific(ă), creaţi propriul
dumneavoastră program (pagina 18).
.
4 Setaţi ora la care să înceapă
Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul.
Vă puteţi trezi pe sunetul de pe un disc,
tuner sau dispozitiv USB la o oră presetată.
34RO
Pentru temporizatorul
de înregistrare:
Pentru a verifica setarea de
temporizator sau a reactiva
temporizatorul
1 Apăsaţi TIMER MENU.
„TIMER SELECT” clipeşte pe panoul
de afişaj.
2 Apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat /
pentru a selecta „PLAY SELECT”
sau „REC SELECT”, apoi apăsaţi
.
Pentru a revoca temporizatorul
Repetaţi procedura de mai sus şi selectaţi
„TIMER OFF” la pasul 3 şi apăsaţi
.
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate
(Blocare pentru copii)
Note
• Sistemul porneşte înainte de ora presetată.
Dacă sistemul este pornit la ora presetată sau
dacă „STANDBY” clipeşte pe panoul de afişaj,
temporizatorul de redare şi temporizatorul
de înregistrare nu vor porni redarea sau
transferul.
• Nu acţionaţi asupra sistemului din
momentul în care acesta porneşte şi
până nu începe redarea sau transferul.
Utilizarea
echipamentelor opţionale
1 Apăsaţi în mod repetat VOLUME –
până când „VOLUME MIN” apare
pe panoul de afişaj
2 Conectaţi un echipament opţional
(pagina 13).
pentru a selecta funcţia care
corespunde echipamentului
conectat.
4 Porniţi redarea de pe
Puteţi dezactiva butoanele de pe unitate
(cu excepţia "/1) pentru a preveni
utilizarea din greşeală, precum din joaca
copiilor.
Ţineţi apăsat x pe unitate timp de
peste 5 secunde.
„CHILD LOCK” şi „ON” apar pe panoul
de afişaj.
Puteţi utiliza sistemul doar cu ajutorul
butoanelor de pe telecomandă.
Pentru revocare, ţineţi apăsat x de
pe unitate mai mult de 5 secunde până
când „CHILD LOCK” şi „OFF” apar
pe panoul de afişaj.
Notă
Funcţia de blocare pentru copii va fi revocată
atunci când deconectaţi cablul de alimentare.
Alte operaţiuni
3 Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
(Blocare pentru copii)
echipamentul conectat.
5 Apăsaţi în mod repetat pe
VOLUME + pentru a regla volumul.
Notă
Este posibil ca sistemul să intre automat
în modul standby dacă nivelul volumului
echipamentului conectat este prea scăzut.
Ajustaţi nivelul volumului echipamentului.
Pentru a dezactiva funcţia standby automat,
consultaţi „Setarea funcţiei standby automat”
(pagina 36).
35RO
Setarea funcţiei standby
automat
Acest sistem este prevăzut cu o funcţie
standby automat. Cu această funcţie,
sistemul intră automat în modul standby
după circa 15 de minute, atunci când
nu primeşte nicio comandă şi nu există
semnal audio de ieşire.
În mod implicit, funcţia standby automat
este activată.
1 Apăsaţi OPTIONS pe unitate.
2 Apăsaţi în mod repetat /
pentru a selecta „AUTO
STANDBY”, apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „ON” sau „OFF”.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS pe unitate.
Note
• Mesajul „AUTO STANDBY” clipeşte pe afişaj
timp de circa 2 minute, înainte ca sistemul
să intre în modul standby.
• Funcţia standby automat nu este activă
pentru funcţia de tuner.
• Este posibil ca sistemul să nu intre automat
în modul standby în următoarele cazuri:
– când este detectat un semnal audio.
– în timpul redării de piese sau de fişiere
audio.
– în timp ce temporizatorul de redare,
temporizatorul de înregistrare sau
temporizatorul de oprire este activat.
– (doar pentru SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55) dacă este conectat microfonul.
36RO
Informaţii suplimentare
Discuri redabile
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW
– date audio
– Fişierele MP3 conforme formatului
ISO9660 Level 1/Level 2 sau Joliet
(format de extindere).
Note
• MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) este un format
standard definit de ISO (International
Organization for Standardization) pentru
comprimarea datelor audio. Fişierele MP3
trebuie să fie în format MPEG 1 Audio
Layer-3.
• Sistemul poare reda doar fişiere MP3 cu
extensia „.mp3”.
Discuri care nu pot fi redate
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW care are următoarele
condiţii:
– Înregistrat în format MP3 PRO
– Înregistrat în mai multe sesiuni care
nu au fost finalizate cu „închiderea
sesiunii”
– Înregistrat cu un dispozitiv
de înregistrare incompatibil
– Calitate de înregistrare slabă
– Cu zgârieturi sau mizerie
– Finalizat incorect
• Discuri cu forme care nu sunt standard
(de exemplu, inimă, pătrat, stea etc.)
• Discuri care au bandă adezivă, hârtie
sau abţibilduri lipite pe ele
• Discuri de închiriat sau uzate şi care au
ataşate sigilii al căror lipici depăşeşte
zona sigiliului
• Discuri care au etichete imprimate
cu cerneală lipicioasă la atingere
Notă cu privire la discuri DualDiscs
Un DualDiscs este un disc cu două
feţe care împerechează material DVD
înregistrat pe o faţă cu material audio
digital pe cealaltă faţă. Totuşi, deoarece
partea cu materialul audio nu este
conformă standardului Compact Disc
(CD), redarea de pe acest produs nu
este garantată.
Discuri muzicale codificate cu
tehnologii de protejare a drepturilor
de autor
Acest produs este proiectat pentru
redarea de discuri conforme standardului
Compact Disc (CD). În ultimul timp,
unele companii de înregistrări
comercializează diverse discuri muzicale
codificate cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor. Reţineţi că printre
aceste discuri există unele care nu sunt
conforme standardului CD şi a căror
redare cu acest produs s-ar putea să
nu fie posibilă.
• Acest sistem poate reda discuri cu
sesiuni multiple atunci când un fişier
MP3 se află în prima sesiune. Toate
fişierele MP3 următoare înregistrate în
sesiunile ulterioare pot fi de asemenea
redate (Dacă sesiunile ulterioare conţin
formate AUDIO CD, sistemul nu poate
reda aceste discuri cu sesiuni multiple).
• Dacă prima sesiune este înregistrată în
format AUDIO CD, va di redată doar
prima sesiune.
Consultaţi site-urile Web de mai jos
pentru a afla ultimele informaţii despre
dispozitive USB şi Bluetooth compatibile.
Pentru clienţii din Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
<http://www.sony-asia.com/support>
Depanare
În cazul în care întâlniţi o problemă
a sistemului, găsiţi problema în lista de
verificare pentru depanare de mai jos şi,
întreprindeţi acţiunea corectivă indicată.
Dacă problema persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Reţineţi că, dacă personalul de service
înlocuieşte unele piese în timpul
reparaţiei, aceste piese pot fi reţinute.
Dacă „PROTECT EXX” (X este un număr)
apare pe panoul de afişaj
Deconectaţi imediat cablul de
alimentare şi faceţi următoarele
verificări.
• Utilizaţi doar boxele furnizate?
• Sunt blocate orificiile de ventilaţie
ale unităţii?
După ce aţi făcut verificările de mai
sus şi aţi remediat problemele, cuplaţi
cablul de alimentare la loc şi porniţi
sistemul. Dacă problema persistă,
consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Informaţii suplimentare
Note cu privire la redarea discurilor
cu sesiuni multiple
Site-uri Web pentru
dispozitive compatibile
37RO
Generalităţi
Temporizatorul nu funcţionează.
Sistemul a intrat în modul standby.
• Verificaţi setarea temporizatorului
şi setaţi ora corectă (pagina 34).
• Revocaţi funcţia temporizatorului
de oprire (pagina 34).
• Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Sistemul intră automat în modul standby
după aproximativ 15 de minute, atunci
când nu primeşte nicio comandă şi nu
există semnal audio de ieşire (pagina 36).
Setarea pentru ceas sau temporizator
este revocată.
• Cablul de alimentare este deconectat sau
a intervenit o pană de curent. Setaţi din
nou ceasul (pagina 15) şi temporizatorul
(pagina 34).
Nu se aude sunetul.
• Reglaţi volumul.
• Verificaţi conexiunile boxelor (pagina 12).
• Verificaţi conexiunea echipamentului
opţional, dacă este cazul (pagina 12).
• Porniţi echipamentul conectat.
• Deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare şi porniţi sistemul.
• Nu există ieşire audio în timpul
temporizatorului de înregistrare.
Nu se aude sunetul microfonului. (Doar
pentru SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55)
• Reglaţi volumul microfonului.
• Asiguraţi-vă că microfonul este conectat
corect la mufa MIC.
• Asiguraţi-vă că microfonul este pornit.
Se aude un bâzâit sau zgomot puternic.
• Îndepărtaţi sistemul de sursa zgomotului.
• Conectaţi sistemul la o priză de perete
diferită.
• Instalaţi un filtru de zgomot (disponibil
în comerţ) la cablul de alimentare.
• Opriţi echipamentele electrice din
apropiere.
• Se aude zgomot de la ventilatoarele
de răcire atunci când sistemul este în
modul standby sau redă cu volum scăzut.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
38RO
Telecomanda nu funcţionează.
• Îndepărtaţi obstacolele dintre
telecomandă şi unitate.
• Aduceţi telecomanda mai aproape
de unitate.
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul
unităţii.
• Înlocuiţi bateriile (R6/dimensiunea AA).
• Îndepărtaţi unitatea de lumina
fluorescentă.
Există feedback acustic.
• Reduceţi volumul.
• (Doar pentru SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55) Îndepărtaţi microfonul de
boxe sau schimbaţi direcţia microfonului.
Apare „PLEASE CONNECT ALL
SPEAKERS”. (Doar pentru SHAKE-99/
SHAKE-77/SHAKE-55)
• Asiguraţi-vă că sunt conectate toate
boxele.
„CHILD LOCK” apare atunci când
apăsaţi orice buton de pe unitate.
• Dezactivaţi funcţia de blocare pentru
copii (pagina 35).
Boxe
Sunetul se aude doar dintr-un canal sau
volumul pe partea stângă şi dreaptă nu
este echilibrat.
• Poziţionaţi boxele cât mai simetric
posibil.
• Verificaţi dacă boxele sunt conectate
ferm şi corect.
• Sursa redată este monofonică.
Nu se aude sunet dintr-o anumită boxă.
• Verificaţi dacă boxa este conectată ferm
şi corect.
Player de discuri
Tava discului nu se deschide şi
„LOCKED” apare pe panoul de afişaj.
• Consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony sau unitate de service autorizată
locală Sony.
Tava discului nu se închide.
• Introduceţi discul corect.
Discul nu iese.
• Nu puteţi scoate discul în timpul
transferului sincronizat CD-USB sau
al transferului REC1. Apăsaţi x pentru
a revoca transferul, apoi apăsaţi
Z OPEN/CLOSE de pe unitate
pentru a scoate discul.
• Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Nu începe redarea.
• Ştergeţi discul (pagina 43).
• Reintroduceţi discul.
• Introduceţi un disc pe care sistemul
să îl poată reda (pagina 36).
• Scoateţi discul şi ştergeţi umezeala de
pe disc apoi lăsaţi sistemul pornit câteva
ore, până ce se evaporează umezeala.
• Ştergeţi discul (pagina 43).
• Reintroduceţi discul.
• Mutaţi unitatea într-un loc ferit de
vibraţii (de exemplu, pe un suport
stabil).
• Îndepărtaţi boxele de unitate sau
puneţi-le pe suporturi separate.
Atunci când ascultaţi o piesă cu
sunete de bas la un nivel ridicat
al volumului, vibraţiile boxelor
pot face ca sunetul să sară.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
• Setaţi modul de redare la normal
(pagina 18).
• Eticheta ID3 nu este Versiunea 1
(1.0/1.1) sau Versiunea 2 (2.2/2.3).
• Codurile de caractere ce pot fi afişate
de acest sistem sunt următoarele:
– Majuscule (de la A la Z)
– Numere (de la 0 la 9)
– Simboluri (< > * +, [ ] \ _)
Celelalte caractere apar sub forma „_”.
Dispozitiv USB
Apare o eroare în timpul transferului.
• Utilizaţi un dispozitiv USB neacceptat.
Consultaţi informaţiile de pe site-ul
Web în legătură cu dispozitivele USB
compatibile (pagina 37).
• Dispozitivul USB nu este formatat
corect. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale dispozitivului USB cu
privire la modul de formatare.
• Opriţi sistemul şi scoateţi dispozitivul
USB. Dacă dispozitivul USB este
prevăzut cu întrerupător de alimentare,
opriţi dispozitivul USB şi reporniţi-l
după ce l-aţi deconectat de la sistem.
Apoi executaţi din nou transferul.
• Dacă operaţiile de transferare şi de
ştergere sunt repetate de mai multe ori,
structura fişierelor de pe dispozitivul
USB devine fragmentată. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare primite
împreună cu dispozitivul USB cu privire
la soluţionarea acestei probleme.
• Dispozitivul USB a fost deconectat sau
alimentarea a fost întreruptă în timpul
transferului. Ştergeţi fişierul transferat
parţial şi executaţi din nou transferul.
Dacă această soluţie nu rezolvă
problema, este posibil ca dispozitivul
USB să fie defect. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului USB cu privire
la această problemă.
Informaţii suplimentare
Sunetul se aude în salturi.
Numele folderului, numele piesei,
numele fişierului şi caracterele de
etichetare ID3 nu sunt afişate corect.
39RO
Fişierele audio sau folderele de pe
dispozitivul USB nu pot fi şterse.
• Verificaţi dacă dispozitivul USB este
protejat la scriere.
• Dispozitivul USB a fost deconectat sau
alimentarea a fost întreruptă în timpul
operaţiei de ştergere. Ştergeţi fişierul
şters parţial. Dacă această soluţie
nu rezolvă problema, este posibil
ca dispozitivul USB să fie defect.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale dispozitivului USB cu privire la
această problemă.
Nu se aude sunetul.
• Dispozitivul USB nu este conectat
corect. Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi sistemul
şi verificaţi dacă „USB A” sau „USB B”
se aprinde pe panoul de afişaj.
Se aude zgomot, sunet în salturi sau
distorsionat.
• Utilizaţi un dispozitiv USB neacceptat.
Consultaţi informaţiile de pe site-ul
Web în legătură cu dispozitivele USB
compatibile (pagina 37).
• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi sistemul.
• Datele fişierelor muzicale în sine conţin
zgomot sau sunetul este distorsionat.
Este posibil să fi fost introdus zgomot în
timpul procesului de transfer. Ştergeţi
fişierul şi încercaţi din nou transferul.
• Rata de biţi utilizată la codificarea
fişierelor audio a fost scăzută.
Trimiteţi fişiere audio cu rate de
biţi mai mari pe dispozitivul USB.
Mesajul „READING” este afişat pentru
o perioadă îndelungată sau durează
mult până începe redarea.
• Procesul de citire poate dura mai mult
în următoarele cazuri.
– Există multe foldere sau fişiere
pe dispozitivul USB (pagina 17).
– Structura de fişiere este extrem
de complexă.
– Capacitatea memoriei este excesivă.
– Memoria internă este fragmentată.
40RO
Apare „OVER CURRENT”.
• A fost detectată o problemă cu nivelul
curentului electric de la portul A sau
portul B. Opriţi sistemul şi scoateţi
dispozitivul USB din port. Asiguraţi-vă
că dispozitivul USB nu are nicio
problemă. Dacă această secvenţă
de afişaj persistă, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Afişare eronată.
• Este posibil ca datele stocate pe
dispozitivul USB să fi fost deteriorate,
efectuaţi din nou transferul.
• Codurile de caractere ce pot fi afişate
de acest sistem sunt următoarele:
– Majuscule (de la A la Z)
– Numere (de la 0 la 9)
– Simboluri (< > * +, [ ] \ _)
Celelalte caractere apar sub forma „_”.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi sistemul.
• Consultaţi informaţiile de pe site-ul
Web în legătură cu dispozitivele USB
compatibile (pagina 37).
• Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului USB cu
privire la această problemă.
Nu începe redarea.
• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi sistemul.
• Consultaţi informaţiile de pe site-ul
Web în legătură cu dispozitivele USB
compatibile (pagina 37).
Redarea nu porneşte de la primul fişier.
• Setaţi modul de redare la normal
(pagina 18).
Fişierul audio nu poate fi redat.
• Dispozitivele USB formatate cu alte
sisteme de fişiere decât FAT16 or
FAT32 nu sunt acceptate.*
• Nu poate fi redat un fişier audio WMA
în format WMA DRM, WMA Lossless
sau WMA PRO.
• Un fişier audio AAC în format
AAC DRM sau AAC Lossless nu
poate fi redat.
• Fişierele audio AAC codificate la 96 kHz
nu pot fi redate.
• Dacă existentă partiţii multiple pe un
dispozitiv USB, fişierele pot să nu fie
redate.
• Sistemul poate reda doar până la nivelul
8 ierarhice de foldere.
• Fişierele criptate sau protejate cu parole
nu pot fi redate.
• Fişierele cu protecţie de drepturi de
autor DRM (Digital Rights
Management - Administrare drepturi
digitale) nu pot fi redate pe acest sistem.
• Fişierul audio MP3 PRO poate fi redat
ca fişier audio MP3.
* Acest sistem acceptă FAT16 şi FAT32, însă
este posibil ca unele dispozitive USB să nu
suporte toate aceste sisteme FAT. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale fiecărui dispozitiv USB sau contactaţi
producătorul.
Tuner
• Conectaţi antena în mod corespunzător.
• Modificaţi locaţia şi orientarea antenei
pentru a obţine o recepţie bună.
• Conectaţi o antenă externă disponibilă
pe piaţă.
• Consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony dacă antena pentru AM furnizată
a ieşit din suportul de plastic.
• Opriţi echipamentele electrice din
apropiere.
Împerecherea nu se poate realiza.
• Mutaţi dispozitivul Bluetooth mai
aproape de sistem.
• Este posibil ca împerecherea să nu fie
posibilă dacă alte dispozitive Bluetooth
sunt prezente în jurul sistemului.
În acest caz, opriţi celelalte dispozitive
Bluetooth.
• Verificaţi dacă a fost introdusă cheia
de autentificare corectă pe dispozitivul
Bluetooth.
Dispozitivul Bluetooth nu poate detecta
această unitate sau „BT OFF” apare pe
panoul de afişaj.
• Setaţi semnalul Bluetooth la „BT ON”
(pagina 28).
Conexiunea nu este posibilă.
• Dispozitivul Bluetooth pe care încercaţi
să îl conectaţi nu acceptă profilul A2DP
şi nu poate fi conectat la sistem.
• Activaţi funcţia Bluetooth pe
dispozitivul Bluetooth.
• Stabiliţi o conexiune de pe dispozitivul
Bluetooth.
• Informaţiile legate de înregistrarea
împerecherii au fost şterse. Efectuaţi
din nou operaţia de împerechere.
• Ştergeţi informaţiile de înregistrare
a împerecherii ale dispozitivului
Bluetooth (pagina 27) şi realizaţi
din nou operaţia de împerechere
(pagina 26).
Sunetul sare sau fluctuează sau
conexiunea se pierde.
Informaţii suplimentare
Se aude bâzâit sau zgomot puternic sau
nu se pot recepţiona posturi. („TUNED”
sau „ST” clipeşte pe panoul de afişaj.)
Dispozitiv Bluetooth
• Sistemul este prea departe de
dispozitivul Bluetooth.
• Dacă există obstacole între sistem
şi dispozitivul Bluetooth, îndepărtaţi
sau evitaţi obstacolele.
• Dacă este prezent echipament care
generează radiaţii electromagnetice,
precum o reţea LAN wireless, un alt
dispozitiv Bluetooth sau un cuptor cu
microunde în apropiere, mutaţi-le mai
departe.
41RO
Sunetul de pe dispozitivul Bluetooth
nu se aude pe acest sistem.
• Măriţi iniţial volumul pe dispozitivul
Bluetooth şi ajustaţi volumul folosind
VOLUME +/–.
Se aude bâzâit puternic, zgomot sau
sunet distorsionat.
• Dacă există obstacole între sistem şi
dispozitivul Bluetooth, îndepărtaţi
sau evitaţi obstacolele.
• Dacă este prezent echipament care
generează radiaţii electromagnetice,
precum o reţea LAN wireless, un alt
dispozitiv Bluetooth sau un cuptor cu
microunde în apropiere, mutaţi-le mai
departe.
• Reduceţi volumul dispozitivului
Bluetooth conectat.
Party Chain
Funcţia Party Chain nu se activează.
• Verificaţi conexiunile (pagina 31).
• Asiguraţi-vă că toate cablurile audio
sunt conectate corect.
„PARTY CHAIN” clipeşte pe panoul
de afişaj.
• Funcţia AUDIO IN 1 este selectată în
timp ce funcţia Party Chain este activată.
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
pentru a selecta o altă funcţie.
• Reporniţi sistemul.
aproximativ 3 secunde.
„RESET” apare pe panoul de afişaj.
Toate setările configurate de către
utilizator, precum posturile de radio
presetate, temporizatoarele şi ceasul
sunt reiniţializate la setările implicite
din fabrică.
Mesaje
Este posibil ca unul dintre următoarele
mesaje să apară sau să clipească pe panoul
de afişaj în timpul funcţionării.
CANNOT PLAY
A fost introdus un disc ce nu poate
fi redat.
DEVICE ERROR
Dispozitivul USB nu a putut fi
recunoscut sau este conectat un
dispozitiv necunoscut.
DEVICE FULL
Memoria dispozitivului USB este plină.
FATAL ERROR
Dispozitivul USB a fost îndepărtat în
timpul transferului sau al unei operaţii
de ştergere şi poate fi deteriorat.
Funcţia Party Chain nu operează corect.
FOLDER FULL
Nu puteţi transfera pe dispozitivul USB
deoarece numărul de foldere a atins
numărul maxim.
• Opriţi sistemul. Reporniţi sistemul şi
activaţi funcţia Party Chain.
NO DEVICE
Nu este conectat niciun dispozitiv USB.
Pentru a reiniţializa sistemul
NO DISC
Nu există niciun disc în tava de disc.
Dacă sistemul nu funcţionează în mod
corespunzător, reiniţializaţi sistemul la
setările implicite.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a efectua această operaţie.
1 Deconectaţi cablul de alimentare şi
apoi reconectaţi-l.
2 Apăsaţi "/1 pentru a porni sistemul.
42RO
3 Ţineţi apăsat x şi LED COLOR
NO MEMORY
Memoria selectată pentru redare sau
transfer nu are niciun suport de memorie
introdus în dispozitivul USB.
NO STEP
Toţi paşii programaţi au fost şterşi.
NO TRACK
Nu este încărcat niciun fişier redabil în
sistem.
NOT IN USE
Aţi încercat să efectuaţi o operaţie
specifică în condiţii în care operaţia
respectivă este interzisă.
NOT SUPPORTED
Este conectat un dispozitiv USB
neacceptat sau dispozitivul USB
este conectat printr-un hub USB.
OFF TIME NG
Timpul de început şi sfârşit pentru
temporizatorul de redare sau
temporizatorul de înregistrare
sunt identice.
PARTY GUEST
Sistemul devine Party Guest la activarea
funcţiei Party Chain.
PARTY HOST
Sistemul devine Party Host la activarea
funcţiei Party Chain.
PROTECTED
Dispozitivul USB este protejat la scriere.
READING
Sistemul citeşte informaţiile de pe disc sau
de pe dispozitivul USB. Unele operaţii nu
sunt disponibile.
REC ERROR
Transferul nu a început, s-a oprit pe
parcurs sau nu a putut fi efectuat din
alte motive.
STEP FULL
Aţi încercat să programaţi mai mult de
25 de paşi.
TRACK FULL
Nu puteţi transfera pe dispozitivul USB
deoarece numărul de fişiere a atins
numărul maxim.
Când se transportă unitatea
Efectuați următoarea procedură pentru
a proteja mecanismele discului.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a efectua această operaţie.
1 Apăsaţi "/1 pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi CD.
3 Scoateţi discul.
Apăsaţi Z OPEN/CLOSE pentru
a deschide şi închide tava discului.
Aşteptaţi până când „NO DISC”
apare pe panoul de afişaj.
4 Deconectaţi cablul de alimentare.
Note cu privire la discuri
• Înainte de redare, curăţaţi discul prin ştergere
cu o cârpă, de la centru înspre margine.
• Nu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum
benzină, diluanţi, produse de curăţare din
comerţ sau spray antistatic pentru curăţarea
discurilor de vinil.
• Nu expuneţi discurile la lumina directă
a soarelui, la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, şi nu le lăsaţi în
maşina parcată la loc neumbrit.
Cu privire la siguranţă
• Deconectaţi complet cablul de alimentare
(de la reţea) de la priza de perete (reţea)
dacă nu îl veţi utiliza o perioadă mai lungă
de timp. Întotdeauna prindeţi de ştecăr
atunci când deconectaţi unitatea. Nu trageţi
niciodată de cablu.
• Dacă în sistem ajung obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de reutilizare.
• (Doar pentru modelele din S.U.A. şi Canada)
Una dintre lamelele conectorului este mai lată
decât cealaltă din motive de securitate şi nu
va intra în priza de perete decât într-un singur
mod. Dacă nu puteţi introduce complet
conectorul în priză, contactaţi furnizorul.
• Cablul de alimentare CA trebuie înlocuit
doar la centrul de service autorizat.
Informaţii suplimentare
PUSH STOP
Aţi încercat să realizaţi o operaţie care
poate fi realizată doar atunci când redarea
este oprită.
Măsuri de precauţie
43RO
Cu privire la amplasare
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată şi
nici în locaţii extrem de calde, reci, cu praf,
murdare, umede sau fără ventilaţie adecvată,
sau în care sistemul ar fi supus vibraţiilor,
luminii directe a soarelui sau unei lumini
puternice.
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi unitatea
sau boxele pe suprafeţe tratate special
(de exemplu, cu ceară, ulei, lustruite),
deoarece suprafaţa se poate păta sau decolora.
• Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură
ridicată, sau dacă este amplasat într-o cameră
cu umezeală ridicată, este posibil să se formeze
condens pe lentilele din interiorul unităţii şi
sistemul să se defecteze. În această situaţie,
scoateţi discul şi lăsaţi sistemul pornit timp
de aproximativ o oră, până ce se evaporează
umezeala.
Cu privire la încălzire
• Încălzirea unităţii în timpul funcţionării este
normală şi nu reprezintă motiv de alarmare.
• Nu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost
utilizat fără întrerupere la un volum ridicat,
deoarece este posibil ca aceasta să fie fierbinte.
• Nu blocaţi orificiile de ventilare.
Cu privire la sistemul de boxe
Acest sistem de boxe nu este ecranat magnetic
şi este posibil ca imaginea de pe televizoarele
aflate în apropiere să fie distorsionată magnetic.
Într­o astfel de situaţie, opriţi televizorul,
aşteptaţi între 15 şi 30 de minute şi porniţi-l
din nou. Dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte,
îndepărtaţi boxele de televizor.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale,
umezită uşor cu o soluţie slabă de detergent.
Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv, praf
de curăţat sau solvenţi, precum diluanţii,
benzina sau alcoolul.
44RO
Despre comunicarea Bluetooth
• Dispozitivele Bluetooth trebuie utilizate la
o distanţă de maximum 10 metri (distanţă
fără obstacole) unul de altul. Raza de
comunicare efectivă poate fi redusă în
următoarele condiţii.
– Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se află între
dispozitivele cu conexiune Bluetooth
– Locaţii unde este instalată o reţea LAN
wireless
– În jurul cuptoarelor cu microunde
aflate în uz
– Locaţii unde apar alte unde
electromagnetice
• Dispozitivele Bluetooth şi reţeaua LAN
wireless (IEEE 802.11b/g) utilizează aceeaşi
frecvenţă de bandă (2,4 GHz). Dacă utilizaţi
dispozitivul Bluetooth lângă un dispozitiv cu
capacitate LAN wireless, este posibil să apară
interferenţe electromagnetice. Aceasta poate
duce la rate mai mici de transfer al datelor,
zgomot sau imposibilitatea de conectare.
Dacă se întâmplă acest lucru, încercaţi
următoarele remedii:
– Încercaţi să conectaţi acest sistem cu
dispozitivul Bluetooth atunci când vă
aflaţi la cel puţin 10 metri distanţă de
echipamentul LAN wireless.
– Opriţi alimentarea echipamentului LAN
wireless atunci când utilizaţi dispozitivul
Bluetooth pe o rază de 10 metri.
• Undele radio transmise de acest sistem pot
interfera cu funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această interferenţă
poate duce la defecţiuni, opriţi întotdeauna
alimentarea acestui sistem şi a dispozitivului
Bluetooth în următoarele locaţii:
– În spitale, în trenuri, în avioane, la
benzinării şi în orice loc în care pot
fi prezente gaze inflamabile
– În apropierea uşilor automate sau
a alarmelor de incendiu
• Acest sistem acceptă funcţii de securitate
care respectă specificaţia Bluetooth ca măsură
de securitate în timpul comunicaţiilor cu
ajutorul tehnologiei Bluetooth. Cu toate
acestea, această securitate poate fi insuficientă,
în funcţie de conţinutul setărilor şi de alţi
factori, aşa că, aveţi întotdeauna grijă atunci
când comunicaţi cu ajutorul tehnologiei
Bluetooth.
• Compania Sony nu poate fi trasă la răspundere
în niciun fel pentru daune sau alte prejudicii ce
rezultă din scurgerea de informaţii în timpul
comunicării cu ajutorul tehnologiei Bluetooth.
• Comunicarea prin Bluetooth nu este garantată
în mod necesar pentru toate dispozitivele
Bluetooth care au acelaşi profil cu acest sistem.
• Dispozitivele Bluetooth conectate cu acest
sistem trebuie să fie conforme cu specificaţia
Bluetooth prescrisă de Bluetooth SIG, Inc., iar
această conformitate trebuie să fie certificată.
În orice caz, chiar şi atunci când un dispozitiv
este conform cu specificaţia Bluetooth, pot
exista cazuri în care caracteristicile sau
specificaţiile dispozitivului Bluetooth să facă
imposibilă conectarea sau să aibă ca rezultat
metode de comandă, afişaj sau funcţionare
diferite.
• Este posibil să apară zgomot sau sunetul să fie
tăiat, în funcţie de dispozitivul Bluetooth
conectat cu acest sistem, de mediul de
comunicare sau de condiţiile ambientale.
Specificaţii
SPECIFICAŢII PUTERE AUDIO
PUTERE DE IEŞIRE ŞI DISTORSIUNE
ARMONICĂ TOTALĂ:
(doar pentru modelul din S.U.A.)
SHAKE-99
Cu sarcini de 10 ohmi, pe ambele canale,
între 100 – 3.000 Hz; putere RMS
minimă 500 waţi pe canal, cu maxim
0,7% distorsiune armonică totală de la
250 miliwaţi la puterea nominală.
SHAKE-55
Cu sarcini de 4 ohmi, pe ambele canale,
între 120 – 10.000 Hz; putere RMS
minimă 180 waţi pe canal, cu maxim
0,7% distorsiune armonică totală de la
250 miliwaţi la puterea nominală.
SHAKE-33
Cu sarcini de 4 ohmi, pe ambele canale, între
40 – 600 Hz; putere RMS minimă 180 waţi pe
canal, cu maxim 0,7% distorsiune armonică
totală de la 250 miliwaţi la puterea nominală.
Următoarele sunt măsurate la
Pentru modelele din S.U.A. şi Canada:
120 V CA, 60 Hz
Modelul pentru Mexic:
120 V – 240 V CA, 60 Hz
Modelul pentru Europa:
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Modelele pentru Chile şi Bolivia:
220 V – 240 V CA, 50 Hz
Alte modele:
120 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Informaţii suplimentare
Secţiunea amplificator
45RO
SHAKE-99
WF (Woofere)
Putere de ieşire (nominală):
700 W + 700 W
(la 10 ohmi, 1 kHz, 1% THD)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
900 W + 900 W
(pe canal la 10 ohmi, 1 kHz)
MID (Boxe medii)/TW (Tweetere)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
300 W + 300 W
(pe canal la 8 ohmi, 2 kHz)
SW (Subwoofere)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
1.200 W + 1.200 W
(per canal la 8 ohmi, 100 Hz)
SHAKE-77
WF (Woofere)/MID (Boxe medii)/
TW (Tweetere)
Putere de ieşire (nominală):
350 W + 350 W
(la 4 ohmi, 1 kHz, 1% THD)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
600 W + 600 W
(pe canal la 4 ohmi, 1 kHz)
SW (Subwoofere)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
1.200 W + 1.200 W
(per canal la 8 ohmi, 100 Hz)
SHAKE-55
WF (Woofere)/TW (Tweetere)
Putere de ieşire (nominală):
350 W + 350 W
(la 4 ohmi, 1 kHz, 1% THD)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
600 W + 600 W
(pe canal la 4 ohmi, 1 kHz)
SW (Subwoofere)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
900 W + 900 W
(per canal la 10 ohmi, 100 Hz)
46RO
SHAKE-33
WOOFERE
Putere de ieşire (nominală):
350 W + 350 W
(la 4 ohmi, 100 Hz, 1% THD)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
600 W + 600 W
(pe canal la 4 ohmi, 100 Hz)
MID (Boxe medii)/TWEETERE
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
500 W + 500 W
(pe canal la 5 ohmi, 1 kHz)
Intrări
AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R
Tensiune 2 V, impedanţă 47 kiloohmi
AUDIO IN 2 L/R
Tensiune 2 V, impedanţă 47 kiloohmi
MIC (doar pentru SHAKE-99/SHAKE-77/
SHAKE-55)
Sensibilitate 1 mV, impedanţă
10 kiloohmi
Portul (USB) A, (USB) B
Tip A
Ieşiri
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Tensiune 2 V, impedanţă 1 kiloohm
Secţiunea USB
Rată de biţi acceptată
WMA:
48 kbps – 192 kbps, VBR, CBR
AAC:
48 kbps – 320 kbps, VBR, CBR
Frecvenţe de eşantionare
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Dispozitiv USB acceptat
Clasă de stocare în masă
Curent maxim
500 mA
Secţiunea disc/USB
Rată de biţi acceptată
MPEG1 Layer-3:
32 kbps – 320 kbps, VBR
MPEG2 Layer-3:
8 kbps – 160 kbps, VBR
MPEG1 Layer-2:
32 kbps – 384 kbps, VBR
Frecvenţe de eşantionare
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
MPEG2 Layer-3:
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz
MPEG1 Layer-2:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Secţiunea player disc
Sistem
Sistem audio compact disc şi digital
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de 44,6 μW
* Acest randament reprezintă valoarea
măsurată la o distanţă de 200 mm
de suprafaţa lentilelor obiectivului
de pe Blocul de preluare optică cu
o diafragmă de 7 mm.
Secţiunea tuner
Tuner FM stereo, FM/AM superheterodină
Antenă:
Antenă cu fir pentru FM
Antenă cadru pentru AM
Secţiunea tuner FM
Interval de frecvenţă
Pentru modelele din S.U.A. şi Canada:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(paşi de 100 kHz)
Alte modele:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(paşi de 50 kHz)
Secţiunea Bluetooth
Sistem de comunicare
Bluetooth Versiune standard 3.1
Ieşire
Bluetooth Clasă de putere standard 2
Rază maximă de comunicare
Spaţiu liber, aprox. 10 m1)
Bandă de frecvenţă
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metodă de modulare
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Profiluri Bluetooth compatibile2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Codecuri acceptate
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)
Raza efectivă va varia în funcţie de factori
precum obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu
microunde, electricitatea statică, sensibilitatea
recepţiei, performanţa antenei, sistemul de
operare, aplicaţia software etc.
2)
Profilurile standard Bluetooth indică scopul
comunicării Bluetooth între dispozitive.
Informaţii suplimentare
Răspuns în frecvenţă
20 Hz – 20 kHz
Raport semnal/zgomot
Peste 90 dB
Interval dinamic
Peste 88 dB
Secţiunea tuner AM
Interval de frecvenţă
Modelul pentru Europa:
531 kHz – 1.602 kHz (paşi de 9 kHz)
Doar pentru modelele Pan Americane
şi din Australia:
531 kHz – 1.710 kHz (paşi de 9 kHz)
530 kHz – 1.710 kHz (paşi de 10 kHz)
Alte modele:
531 kHz – 1.602 kHz (paşi de 9 kHz)
530 kHz – 1.610 kHz (paşi de 10 kHz)
47RO
Boxe
SS-SHAKE99 pentru SHAKE-99
Sistem de boxe
4 căi, Sound Pressure Horn şi Bass
Reflex
Boxă
Woofere: 250 mm, tip conic
Tweetere: 25 mm, tip corn
Boxe medii: 100 mm, tip conic
Subwoofere: 460 mm, tip conic
Impedanţă nominală
Boxe medii/tweetere: 8 ohmi
Woofere: 10 ohmi
Subwoofere: 8 ohmi
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
610 mm × 945 mm × 500 mm
Masă (aprox.)
51,0 kg
Cantitate: 2 bucăţi
SS-SHAKE77 pentru SHAKE-77
Sistem de boxe
4 căi, Sound Pressure Horn şi Bass
Reflex
Boxă
Woofere: 200 mm, tip conic
Tweetere: 25 mm, tip corn
Boxe medii: 100 mm, tip conic
Subwoofere: 380 mm, tip conic
Impedanţă nominală
Woofere/boxe medii/tweetere: 4 ohmi
Subwoofere: 8 ohmi
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
510 mm × 783 mm × 450 mm
Masă (aprox.)
35,0 kg
Cantitate: 2 bucăţi
SS-SHAKE55 pentru SHAKE-55
Sistem de boxe
3 căi, Sound Pressure Horn şi Bass
Reflex
Boxă
Woofere: 200 mm, tip conic
Tweetere: 25 mm, tip corn
Subwoofere: 350 mm, tip conic
Impedanţă nominală
Woofere/tweetere: 4 ohmi
Subwoofere: 10 ohmi
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
490 mm × 660 mm × 363 mm
Masă (aprox.)
26,0 kg
Cantitate: 2 bucăţi
SS-SHAKE33 pentru SHAKE-33
Sistem de boxe
3 căi, Sound Pressure Horn
Boxă
Woofere: 300 mm, tip conic
Tweetere: 25 mm, tip corn
Boxe medii: 100 mm, tip conic
Impedanţă nominală
Boxe medii/tweetere: 5 ohmi
Woofere: 4 ohmi
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
410 mm × 610 mm × 376 mm
Masă (aprox.)
18,5 kg
Cantitate: 2 bucăţi
Generalităţi
Informaţii suplimentare
Necesar de putere
Pentru modelele din S.U.A. şi Canada:
120 V CA, 60 Hz
Modelul pentru Mexic:
120 V – 240 V CA, 60 Hz
Modelul pentru Europa:
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Modelele pentru Chile şi Bolivia:
220 V – 240 V CA, 50 Hz
Alte modele:
120 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie
SHAKE-99: 700 W
SHAKE-77: 525 W
SHAKE-55: 500 W
SHAKE-33: 350 W
Consum de energie (în Modul de
economisire a energiei)
0,5 W (dacă „BT STANDBY” este setat
la „STANDBY OFF”)
4 W (dacă „BT STANDBY” este setat
la „STANDBY ON”)
Dimensiuni (l/î/a) (fără boxe) (aprox.)
SHAKE-99:
500 mm × 220 mm × 380 mm
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33:
505 mm × 160 mm × 350 mm
Masă (fără boxe) (aprox.)
SHAKE-99: 10,0 kg
SHAKE-77/SHAKE-55: 7,6 kg
SHAKE-33: 7,0 kg
Accesorii furnizate
Telecomandă (1)
Baterii R6 (Dimensiunea AA) (2)
Antenă cu fir pentru FM/Antenă cadru
pentru AM (1)
Panoul inferior (1) (doar pentru
SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33)
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
49RO
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising