Sony | MHC-V71D | Sony MHC-V71D V71D: Sistem audio de mare putere cu tehnologie BLUETOOTH® Instrucţiuni de utilizare

Sistem audio
pentru locuinţă
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Redare de pe disc/USB
Transfer prin USB
Tuner
Conexiunea BLUETOOTH
Gesture Control
Ajustarea sunetului
Alte operaţiuni
Informaţii suplimentare
MHC-V81D/MHC-V71D
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc..
Nu expuneţi aparatul la surse de
flacără deschisă (de exemplu lumânări
aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu
sau de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe
aparat obiecte pline cu lichide, precum
vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte conectorul
principal, conectaţi unitatea la o priză
c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat conectorul
principal de la priza c.a..
Nu amplasaţi echipamentul într-un
spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau
un dulap încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la surse de căldură
excesivă, precum lumina directă a
soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi
atunci când este oprită, atât timp cât
este conectată la priza c.a..
Doar pentru utilizare la interior.
Pentru produse cu marcajul CE
Valabilitatea marcajului CE este
restricţionată doar la acele ţări unde
acesta este aplicat prin lege, în
special în ţările SEE (Spaţiul Economic
European).
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice
împreună cu acest produs măreşte
riscul de a vă fi afectată vederea.
2RO
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 1, în
conformitate cu IEC 60825-1:2007.
Acest marcaj este amplasat în exterior,
pe partea din spate.
Pentru clienţii din Europa
Casarea bateriilor şi a
echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în
alte ţări care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe
produs, pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că
produsul şi bateria nu
trebuie tratate ca deşeuri
menajere. Este posibil ca
pe anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolul chimic
pentru plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi
baterii sunt eliminate în mod corect
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta din manipularea
incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. În cazul produselor
care, din motive de siguranţă, de
performanţă sau de integritate a
datelor, necesită o conexiune
permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a
vă asigura că bateria şi echipamentele
electrice şi electronice vor fi tratate în
mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de
exploatare la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare corespunzător pentru
reciclarea bateriilor uzate. Pentru
informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a
bateriilor, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul sau bateria.
Aviz pentru clienţi:
următoarele informaţii sunt
valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în
care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat
al producătorului, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Prin prezenta, Sony Corporation
declară că acest echipament se
conformează cerinţelor Directivei
2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de
conformitate UE este disponibil la
următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament radio este destinat
a fi utilizat cu versiunea aprobată
(versiunile aprobate) de software
conform indicaţiilor din Declarația
de conformitate UE. Software-ul
încărcat pe acest echipament radio
este verificat în vederea respectării
cerințelor esențiale ale Directivei
2014/53/UE.
Versiune software: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Puteţi afla care este versiunea de
software apăsând pe OPTIONS şi apoi
selectând „SYSTEM” - „VERSION” cu
ajutorul tastelor / şi .
Acest echipament a fost testat şi
s-a constatat că respectă limitele
specificate în Regulamentul privind
compatibilitatea electromagnetică,
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri.
Acest sistem Home Audio este
proiectat pentru a fi utilizat în
următoarele scopuri:
•• Redarea de surse de muzică/video
pe discuri sau dispozitive USB
•• Transferul de muzică pe dispozitive
USB
•• Ascultarea posturilor radio
•• Ascultarea sunetului la televizor
•• Redarea de surse de muzică de pe
dispozitive BLUETOOTH
•• Animarea întâlnirilor de socializare
cu ajutorul funcţiilor Wired Party
Chain şi Wireless Party Chain
3RO
Pentru clienţii din Australia şi
India
Eliminarea la deşeuri
a echipamentelor
electrice şi
electronice vechi (se
aplică în cazul ţărilor
Uniunii Europene şi
al altor ţări în care
există sisteme de
colectare separată)
Pentru clienţii din Emiratele
Arabe Unite
Notificare privind licenţe şi
mărci comerciale
••
este o marcă comercială a DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• Siglele „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”
şi „CD” sunt mărci comerciale.
•• WALKMAN® şi sigla WALKMAN® sunt
mărci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
•• Tehnologia de codificare audio
MPEG Layer-3 şi brevetele sunt
utilizate sub licenţă Fraunhofer
IIS şi Thomson.
•• Windows Media este marcă
comercială înregistrată sau marcă
comercială aparţinând Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/sau
în alte ţări.
4RO
•• Acest produs este protejat prin
anumite drepturi de proprietate
intelectuală ale Microsoft
Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este
interzisă dacă nu se deţine o licenţă
din partea Microsoft sau a unei
sucursale autorizate Microsoft.
•• Acest sistem încorporează
tehnologia Dolby* Digital.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio
şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
•• Acest sistem încorporează
tehnologia High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Termenii HDMI, HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing Administrator, Inc. în
Statele Unite şi în alte ţări.
•• „BRAVIA” este marcă comercială a
Sony Corporation.
•• LDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
•• Marca textuală şi logourile
BLUETOOTH® sunt mărci comerciale
înregistrate deţinute de BLUETOOTH
SIG, Inc. şi orice utilizare a unor
astfel de mărci de către Sony
Corporation se face în baza unei
licenţe. Alte mărci comerciale
şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
•• Marca N este marcă comercială sau
marcă comercială înregistrată a
NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
•• Android este o marcă comercială a
Google LLC.
•• Google Play este o marcă
comercială a Google LLC.
•• Apple, sigla Apple, iPhone şi iPod
touch sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi
în alte ţări. App Store este marcă
de serviciu a companiei Apple Inc.,
înregistrată în SUA şi în alte ţări.
•• Siri este o marcă comercială a Apple Inc.
•• „Made for iPod” şi „Made for
iPhone” înseamnă că un accesoriu
electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la
iPod sau, respectiv, la iPhone şi
că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată
de către dezvoltator. Compania
Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv şi
nici pentru conformitatea acestuia
cu standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea
acestui accesoriu cu iPod sau
iPhone poate afecta performanţa în
regim de funcţionare fără fir.
•• ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT
ÎN BAZA LICENŢEI PENTRU
PORTOFOLIUL DE BREVETE MPEG-4
VISUAL PENTRU UTILIZARE
PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ DE
CĂTRE UN UTILIZATOR, ÎN SCOPUL
(i) CODĂRII DE SEMNAL VIDEO ÎN
CONFORMITATE CU STANDARDUL
MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO”)
ŞI/SAU
(ii)DECODĂRII DE SEMNAL VIDEO
MPEG-4, CARE A FOST CODIFICAT
DE CĂTRE UN CONSUMATOR
ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE
PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ
ŞI/SAU A FOST OBŢINUT DE LA
UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT
PENTRU A FURNIZA VIDEO MPEG-4.
Despre acest manual
•• Instrucţiunile din acest manual
sunt valabile pentru modelele
MHC-V81D şi MHC-V71D. În acest
manual, modelul folosit pentru
exemplificare este MHC-V81D,
dacă nu se precizează altceva.
•• Acest manual explică în
principal operaţiile efectuate cu
telecomanda, dar aceleaşi operaţii
pot fi efectuate şi cu tastele de pe
panoul tactil al unităţii cu nume
identice sau similare.
•• Pictogramele precum
,
afişate în partea de sus a fiecărei
explicaţii, indică ce tip de suport
poate fi utilizat pentru funcţia
explicată.
•• Unele ilustraţii sunt prezentate ca
desene conceptuale şi pot diferi
de produsele reale.
•• Elementele afişate pe ecranul
televizorului pot varia în funcţie
de zonă.
•• Setarea implicită este subliniată.
•• Textul dintre paranteze ([--]) va
apărea pe ecranul televizorului,
iar textul dintre ghilimele („--”)
va apărea pe afişaj.
NU SE ACORDĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI
NU SE VA PRESUPUNE EXISTENŢA
VREUNEI LICENŢE IMPLICITE PENTRU
NICIO ALTĂ UTILIZARE. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE
LEGATE DE UTILIZĂRI ŞI LICENŢIERE
ÎN SCOPURI PROMOŢIONALE,
INTERNE ŞI COMERCIALE POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Toate celelalte mărci comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora.
•• În acest manual, nu sunt specificate
mărcile ™ şi ®.
5RO
Cuprins
Despre acest manual.............. 5
Despachetare......................... 8
Discuri sau fişiere redabile
pe discuri/dispozitiv USB........ 8
Site-uri web pentru
dispozitive compatibile......... 11
Ghid pentru componente şi
comenzi.................................12
Introducere
Conectarea în siguranţă a
sistemului..............................17
Dezactivarea demonstraţiei....18
Introducerea bateriilor...........18
Instalarea elementului de
protecţie lateral (dotare
opţională)..............................19
Conectarea televizorului....... 20
Transportul unităţii............... 22
Modificarea sistemului
color...................................... 22
Efectuarea configurării
rapide.................................... 22
Modificarea modului
de afişaj................................. 23
Redarea de pe disc/USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB................. 24
Redarea de bază................... 24
Alte operaţiuni de redare...... 25
Utilizarea modului de redare....28
6RO
Restricţionarea redării de
pe disc (Control parental)..... 29
Vizualizarea informaţiilor pentru
un disc şi un dispozitiv USB...... 30
Utilizarea meniului de
configurare............................31
Transfer prin USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB................. 36
Transferul de muzică............. 36
Tuner
Ascultarea radioului.............. 39
Conexiunea BLUETOOTH
Cu privire la tehnologia
wireless BLUETOOTH............40
Împerecherea acestui
sistem cu un dispozitiv
BLUETOOTH..........................40
Ascultarea muzicii de pe
un dispozitiv BLUETOOTH......41
Conectarea acestui sistem
la mai multe dispozitive
BLUETOOTH (conectarea
mai multor dispozitive)......... 42
Conectarea BLUETOOTH
printr-o singură atingere
prin NFC................................. 43
Setarea codecurilor audio
BLUETOOTH..........................44
Setarea modului standby
BLUETOOTH..........................44
Activarea sau dezactivarea
semnalului BLUETOOTH........ 45
Controlarea sistemului prin
intermediul unui smartphone
sau al unei tablete (Sony |
Music Center)........................ 45
Organizaţi petreceri de
neuitat cu aplicaţia
„Fiestable”.............................46
Clasaţi-vă în clasamentul
Party People şi partajaţi
poziţia obţinută, primind
caracteristici bonus prin
intermediul Party King..........46
Gesture Control
Savurarea redării wireless,
prin utilizarea mai multor
sisteme (funcţia Wireless
Party Chain)........................... 57
Ascultarea muzicii prin
conexiune wireless utilizând
două sisteme (funcţia
Speaker Add)........................ 59
Savurarea apelurilor în
regim „mâini libere”...............61
Utilizarea funcţiei Voice Assist
pe smartphone..................... 62
Cântarea vocală: Karaoke..... 63
Bucuraţi-vă de sunetul
unei chitare...........................64
Cântaţi la tobă (Taiko)........... 65
Utilizarea funcţiei Gesture
Control.................................. 47
Ascultarea muzicii cu Party
Light şi Speaker Light............66
Utilizarea funcţiei Gesture
Control în timpul redării........48
Utilizarea temporizatorului
de oprire................................ 67
Crearea unei atmosfere
de petrecere (DJ Effect).........48
Utilizarea funcţiei de
ghidare vocală...................... 67
Utilizarea Gesture Control
în timpul funcţiei Karaoke..... 49
Utilizarea echipamentelor
opţionale...............................68
Ajustarea sunetului
Ajustarea sunetului...............50
Selectarea modului
Virtual Football......................50
Crearea propriului
efect de sunet.......................50
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei
Control for HDMI....................51
Savurarea redării cu fir, cu
ajutorul mai multor sisteme
(funcţia Wired Party Chain).... 54
Dezactivarea panoului tactil
de pe unitate (Child Lock).....68
Dezactivarea panoului tactil
al unităţii pentru perioade
scurte de timp (Party Lock)....68
Setarea funcţiei standby
automat................................ 69
Actualizarea software-ului.... 69
Informaţii suplimentare
Depanare.............................. 70
Măsuri de precauţie...............81
Specificaţii............................. 83
Lista codurilor de limbă........86
7RO
Despachetare
•• Această unitate (MHC-V81D sau
MHC-V71D) (1)
•• Telecomandă (1)
•• Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
•• Antenă cu fir pentru FM (1)
•• Cablu de alimentare c.a. (de la
reţea) (1)
•• Adaptor conector c.a.* (1) (furnizat
doar pentru anumite zone)
* Acest adaptor de fişă de conectare
nu se utilizează în Chile, Paraguay şi
Uruguay. Acest adaptor de conector
se foloseşte în ţările unde este
necesar.
•• Element de protecţie lateral (2)
(numai pentru MHC-V81D)
•• Şurub (2) (numai pentru MHC-V81D)
Notă
La despachetarea produsului din cutie,
asigurați-vă că există două persoane care
să manevreze unitatea. Căderea unităţii
pe jos poate provoca vătămări corporale
şi/sau daune materiale.
Discuri sau fişiere
redabile pe discuri/
dispozitiv USB
Discuri redabile
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW în format DVD
VIDEO sau mod video
•• DVD+R/DVD+RW în format DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (Ver. discuri 1.0, 1.1 şi 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM în format
VIDEO CD sau format super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW în format AUDIO CD
8RO
Fişiere redabile pe discuri
•• Music:
Fişiere MP3 (.mp3)*1*2
•• Video:
Fişiere MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
fişiere Xvid (.avi)
Fişiere redabile pe dispozitiv
USB
•• Music:
Fişiere MP3 (.mp3)*1*2, fişiere
WMA (.wma)*2, fişiere AAC
(.m4a/.mp4/.3gp)*2, fişiere
WAV (.wav)*2
•• Video:
Fişiere MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
fişiere Xvid (.avi)
Notă
•• Discurile trebuie să fie în formatul
următor:
—— CD-ROM/-R/-RW în format DATA
CD care conţine fişiere MP3*1*2,
MPEG4*2*3 şi Xvid, şi respectă
prevederile ISO 9660*4 nivel 1/nivel 2
sau Joliet (format extins).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW în
format DATA DVD care conţine
fişiere MP3*1*2, MPEG4*2*3 şi Xvid, şi
respectă prevederile UDF (Universal
Disk Format).
•• Sistemul va încerca să redea orice date
cu extensiile de mai sus, chiar dacă
nu sunt în formatul acceptat. Redarea
acestor date poate genera un zgomot
puternic, care ar putea deteriora
sistemul de boxe.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) este un
format standard definit de ISO/MPEG
pentru datele audio comprimate.
Fișierele MP3 trebuie să fie în format
MPEG 1 Audio Layer 3.
*2 Fişierele cu protecţie de drepturi de
autor (Digital Rights Management) nu
pot fi redate de sistem.
3
* Fişierele MPEG4 trebuie să fie
înregistrate în formatul de fişiere MP4.
Codecurile video şi audio acceptate
sunt următoarele:
—— Codec video: Profil simplu MPEG4
(AVC nu este acceptat).
—— Codec audio: AAC-LC (HE-AAC nu
este acceptat).
*4 Un format logic de fişiere şi foldere
pe CD-ROM-uri, definit de ISO
(Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare).
Tipuri de discuri/fişiere care nu
pot fi redate
•• Nu puteţi reda următoarele discuri
—BD-uri
—
(discuri Blu-ray)
—CD-ROM-uri
—
înregistrate în
format PHOTO CD
—Partea
—
de date a unui CD-Extra
sau a CD-urilor în mod mixt*
—Disc
—
CD Graphics
—CD-uri
—
Super Audio
—DVD
—
Audio
—DATA
—
CD/DATA DVD care este
creat în format Packet Write
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD nefinalizat
corect
—Compatibil
—
cu CPRM (Protecţie
conţinut pentru suporturi
înregistrabile) DVD-R/-RW
înregistrat cu programe „Se
copiază o singură dată”
—Un
— disc ce nu are o formă
standard (de ex. inimă, pătrat,
stea)
—Un
— disc ce are bandă adezivă,
hârtie sau autocolant lipit pe el
•• Nu puteţi reda următoarele tipuri
de fişiere
—Fişierele
—
video mai mari de
720 (lăţime) × 576 (înălţime)
pixeli.
—Fişiere
—
video cu un raport
lăţime/lungime mare.
—Un
— fişier WMA în format WMA
DRM, WMA Lossless sau WMA
PRO.
—Un
— fişier AAC file în format AAC
DRM sau AAC Lossless.
—Fişiere
—
AAC codate la 96 kHz.
—Fişiere
—
criptate sau protejate prin
parole.
—Fişierele
—
cu protecţie a
drepturilor de autor DRM
(Digital Rights Management).
—Unele
—
fişiere Xvid care au o
durată mai mare de 2 ore.
•• Fişierele audio MP3 PRO pot fi
redate ca fişiere MP3.
•• Este posibil ca sistemul să nu
poată reda un fişier Xvid dacă este
combinat din două sau mai multe
fişiere Xvid.
* CD în mod mixt: Acest format
înregistrează datele pe prima pistă şi
sunetul (datele AUDIO CD) pe a doua şi
pe pistele următoare ale unei sesiuni.
Note referitoare la CD-R/-RW şi
DVD-R/-RW/+R/+RW
•• În anumite cazuri, un CD-R/-RW şi
un DVD-R/-RW/+R/+RW nu pot fi
redate pe acest sistem din cauza
calităţii înregistrării, a stării fizice
a discului sau a caracteristicilor
dispozitivului de înregistrare şi a
software-ului de creare. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului de înregistrare.
•• Este posibil ca unele funcţii de
redare să nu fie disponibile pentru
unele DVD+R-uri/+RW-uri, chiar
dacă au fost finalizate corect. În
acest caz, vizualizaţi discul prin
redare normală.
Note cu privire la discuri
•• Acest produs este proiectat pentru
redarea de discuri conforme
standardului Compact Disc (CD).
9RO
•• Discurile duale şi unele discuri
muzicale, codificate cu tehnologii
de protejare a drepturilor de
autor nu sunt conforme cu
standardul CD. Prin urmare, este
posibil ca aceste discuri să nu fie
compatibile cu acest produs.
Notă cu privire la discurile cu
sesiuni multiple
Acest sistem poate reda sesiuni
continue de pe un disc atunci când
acestea sunt înregistrate în acelaşi
format ca şi prima sesiune. Totuşi,
redarea nu este garantată.
Notă referitoare la operaţiile de
redare DVD VIDEO şi VIDEO CD
Este posibil ca unele operaţii de
redare pentru un DVD VIDEO sau
un VIDEO CD să fie restricţionate
în mod intenţionat de producătorii
de software. În consecinţă, este
posibil ca unele caracteristici de
redare să nu fie disponibile. Nu uitaţi
să citiţi instrucţiunile de utilizare a
suportului DVD VIDEO sau VIDEO CD.
Note cu privire la fişierele
redabile
•• Poate dura mult timp până la
începerea redării atunci când:
—un
— dispozitiv DATA CD/DATA
DVD/USB este înregistrat
cu o structură arborescentă
complicată.
—imediat
—
după redarea unor
fişiere audio sau fişiere video
din alt folder.
•• Sistemul poate reda de pe un
DATA CD/DATA DVD sau un
dispozitiv USB în următoarele
condiţii:
—până
—
la o adâncime de 8 foldere
—până
—
la 300 de foldere
10RO
—până
—
la un număr de 999 de
fişiere de pe un disc
—până
—
la 2.000 de fişiere pe un
dispozitiv USB
—până
—
la un număr de 650 de
fişiere dintr-un folder
Aceste numere pot varia în
funcţie de configuraţia fişierelor
şi folderelor.
•• Se sare peste folderele care nu
conţin niciun fişier audio sau
niciun fişier video.
•• Este posibil ca fişierele transferate
prin intermediul unui dispozitiv
precum un computer să nu fie
redate în ordinea în care au fost
transferate.
•• Este posibil ca ordinea de redare
să nu fie valabilă, în funcţie de
software-ul utilizat pentru crearea
fişierului audio sau a fişierului
video.
•• Nu poate fi garantată
compatibilitatea cu toate
software-urile de codificare/
scriere ale formatelor acceptate,
dispozitivele de înregistrare şi
suporturile de înregistrare.
•• Sunetul se poate auzi în salturi
în funcţie de fişierul Xvid, iar
imaginea poate fi neclară.
Note referitoare la dispozitivele
USB
•• Nu se garantează funcţionarea
acestui sistem împreună cu toate
dispozitivele USB.
•• Deşi există o varietate de funcţii
complexe pentru dispozitivele
USB, conţinutul redabil de pe
dispozitivele USB conectate la
sistem este reprezentat doar de
muzică şi conţinutul video. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a dispozitivului USB.
•• Când este introdus un dispozitiv
USB, sistemul citeşte toate fişierele
de pe dispozitivul USB. Dacă pe
dispozitivul USB există mai multe
foldere sau fişiere, este posibil ca
citirea dispozitivului USB să dureze
un timp mai îndelungat.
•• Nu conectaţi sistemul şi dispozitivul
USB printr-un hub USB.
•• În cazul unor dispozitive USB
conectate, este posibil să existe o
întârziere înainte de executarea
unei operaţiuni de către sistem.
•• Ordinea de redare pentru sistem
poate diferi de cea pentru
dispozitivul USB conectat.
•• Înainte de a utiliza un dispozitiv
USB, asiguraţi-vă că pe dispozitivul
USB nu există fişiere virusate.
Site-uri web pentru
dispozitive compatibile
Consultaţi site-urile web de mai
jos pentru a afla cele mai recente
informaţii despre dispozitivele USB
şi BLUETOOTH compatibile.
Pentru clienţii din America Latină:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
<http://www.sony.eu/support>
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Modele iPhone/iPod
compatibile
Modelele de iPhone/iPod
compatibile sunt următoarele.
Înainte de a-l utiliza cu sistemul,
actualizaţi dispozitivul iPhone/
iPod la cea mai recentă versiune
software.
Tehnologia BLUETOOTH este
compatibilă cu:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (a 6-a generaţie)
•• iPod touch (a 5-a generaţie)
11RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Puteți bloca tastele, cu excepția  (alimentare) de pe unitate, pentru a
preîntâmpina acționarea accidentală a acestora (pagina 68).
Unitate
Sus
Frontal
12RO
Spate
Butonul  (alimentare)
Apăsaţi pentru a activa sistemul
sau pentru a-l seta în modul
standby.
Tasta  (redare)
Atingeţi pentru a porni redarea.
Atingeţi şi ţineţi apăsat 
mai mult de 2 secunde şi va fi
redată demonstraţia de sunet
încorporată. Atingeţi  pentru a
opri demonstraţia.
Tasta  (oprire)
——Atingeţi pentru a opri redarea.
Când atingeţi tasta de două
ori, reluarea redării poate fi
anulată.
——Atingeți pentru a opri
transferul în timpul
transferului de muzică.
——Atingeți pentru a opri
demonstraţia de sunet
încorporată.
 Tasta FUNCTION
Atingeți pentru a selecta o
funcţie.
 Indicatorul BLUETOOTH
(pagina 40)
Tasta BLUETOOTH
Atingeţi pentru a selecta funcţia
BLUETOOTH.
Tasta PAIRING
Atingeți și țineți apăsat
pentru a activa împerecherea
BLUETOOTH în timpul funcției
BLUETOOTH.
Tasta
(apelare)
Atingeţi pentru a primi/încheia
un apel atunci când utilizaţi
funcţia de apelare în regim
„mâini libere” pe telefonul dvs.
mobil conectat prin BLUETOOTH
(pagina 61).
 Tasta GESTURE ON/OFF
(pagina 47)
 Indicatorul MEGA BASS
Se aprinde atunci când este
selectat efectul de sunet
MEGA BASS.
Tasta MEGA BASS
(pagina 50)
 Tasta WIRELESS PARTY CHAIN
(pagina 58)
Tasta PARTY CHAIN
Atingeţi şi menţineţi apăsat
pentru a activa funcţia Wired
Party Chain (pagina 56)
Tasta PARTY LIGHT
(pagina 66)
Tastă FIESTA (pagina 50)
Afişaj
 Senzorul GESTURE CONTROL
(pagina 47)
 Mufele/porturile sunt acoperite
cu un capac.
Apăsaţi pentru a deschide
capacul.
13RO
Port (USB) REC/PLAY
Utilizaţi-l pentru a conecta un
dispozitiv USB.
Acest port poate fi utilizat atât
pentru redare, cât și pentru
transferul de muzică.
Mufă MIC1
Utilizați-o pentru a conecta
microfonul.
Mufa MIC2/GUITAR
Utilizați-o pentru a conecta
microfonul sau chitara.
 Tasta VOICE CHANGER
(pagina 64)
Indicator GUITAR
Se aprinde atunci când modul
chitară este activat.
Tasta GUITAR (pagina 64)
Tastă VOCAL FADER
(pagina 63)
Tastă MIC ECHO
(pagina 63)
 Tasta MIC/GUITAR LEVEL
+/– (pagina 63, 64)

(Marca N) (pagina 43)
Tasta
+/– (selectare folder)
Atingeţi pentru a selecta un
folder de pe un disc de date sau
de pe un dispozitiv USB.
 Tasta SOUND FIELD
(pagina 50)
 Tasta VOLUME +/–
Atingeţi tasta pentru a regla
volumul.
14RO
 Tasta PLAYBACK (pagina 48)
Tastă DJ (pagina 48)
Tastă SAMPLER (pagina 48)
Tastă KARAOKE (pagina 49)
Tasta  (deschidere/
închidere)
Atingeţi pentru a deschide sau
pentru a închide tava discului.
Tasta / (derulare
înapoi/derulare înainte)
(pagina 24)
Tastă TUNING +/– (pagina 39)
 Butonul TAIKO (pagina 65)
 Senzorul telecomenzii
(pagina 19)
 Microfon încorporat
(pagina 61)
 Lumina Party Light
(pagina 66)
Nu priviţi direct spre
componenta care emite lumină
atunci când funcţia Party Light
este activată.
 Element de protecţie lateral
(numai pentru MHC-V81D)
(pagina 19)
 Tava discului
 Tweeter L/R spate (numai
pentru MHC-V81D)
Genereaza sunet live 360° a
cărui presiune acustică este
diferită de cea a boxelor frontale.
Telecomandă
Butonul MEGA BASS
(pagina 50)
Buton REC TO USB
(pagina 37)
Apăsaţi butonul pentru a
transfera muzică pe dispozitivul
USB conectat la portul (USB).
Buton MEDIA MODE
(pagina 24)
Apăsaţi pentru a selecta fişierele
media care trebuie redate de
pe un disc de date sau de pe un
dispozitiv USB.
Buton SUBTITLE (pagina 26)
Butonul AUDIO*2
(pagina 26, 31)
Buton ANGLE (pagina 26)
Buton SCORE (pagina 64)
Butonul VOICE CHANGER
(pagina 64)
Butonul MIC LEVEL+/–
(pagina 63)
Butonul  (alimentare)
Apăsaţi pentru a activa sistemul sau
pentru a-l seta în modul standby.
 Butonul PLAY MODE
(pagina 28, 37)
 Butonul REPEAT/FM MODE
(pagina 28, 39)
 Butoanele numerice (0 - 9)*1*2
——Apăsați pentru a selecta o
piesă, un capitol sau un fișier
cu numărul său de element.
——Apăsați pentru a introduce
numere sau valori.
Butonul VOCAL FADER
(pagina 63)
Buton MIC ECHO (pagina 63)
Butonul
+/– (selectare folder)
Apăsaţi pentru a selecta un
folder de pe un disc de date sau
de pe un dispozitiv USB.
Butonul KEY CONTROL /
(pagina 63)
 Butonul DVD TOP MENU
Apăsați pentru a afișa titlul DVDului pe ecranul televizorului.
Buton DVD/TUNER MENU
(pagina 25, 26, 39)
15RO
Butonul CLEAR*1 (pagina 26)
Buton RETURN (pagina 25)
Butonul SETUP*1 (pagina 31)
Butonul OPTIONS
Apăsaţi pentru a accesa sau
pentru a părăsi meniul cu opţiuni.
Butonul / / /
Apăsaţi pentru a selecta
elementele de meniu.
Butonul (introducere)
Apăsaţi pentru a introduce/
confirma setările.
 Butonul SEARCH
(pagina 25, 26)
Butonul  (volum) +/–*2
Apăsaţi pentru a regla volumul.
Butonul / (derulare
rapidă înapoi/derulare rapidă
înainte) (pagina 25)
/ Butonul (derulare lentă
înapoi/derulare lentă înainte)
(pagina 25)
Butonul TUNING+/–
(pagina 39)
Butonul  (redare)*2
Apăsaţi pentru a porni redarea.
/ Butonul (înapoi/
înainte) (pagina 24)
Buton PRESET+/– (pagina 39)
Butonul  (pauză)
Apăsaţi pentru a întrerupe
redarea. Pentru a relua redarea,
apăsaţi .
16RO
 Butonul (stop)
——Apăsaţi pentru a opri redarea.
Când apăsaţi de două ori,
reluarea redării poate fi anulată.
——Apăsaţi pentru a opri
transferul în timpul
transferului de muzică.
——Apăsaţi pentru a opri
demonstraţia de sunet
încorporată.
 Butonul SHIFT*1
Ţineţi apăsat pentru a activa
butoanele imprimate cu roz.
 Butonul SOUND FIELD +/–
(pagina 50)
 Butonul FUNCTION
Apăsaţi pentru a selecta o funcţie.
 Butonul PARTY LIGHT
(pagina 23, 66)
Butonul LIGHT MODE
(pagina 66)
 Butonul DISPLAY (pagina 18,
23, 31, 39, 41)
Apăsaţi pentru a modifica
informaţiile de pe afişaj.
Butonul DISPLAY*1
(pagina 30)
Apăsați pentru a vizualiza sau a
ascunde afișajul pe ecran.
 Butonul SLEEP (pagina 67)
*1 Acest buton este imprimat în culoarea
roz. Pentru a utiliza acest buton, ţineţi
apăsat pe SHIFT () şi apăsaţi acest
buton.
*2 Butonul numeric 5/AUDIO şi butoanele
 + şi  au un punct tactil. Folosiţi
acest punct drept referinţă, atunci când
utilizaţi sistemul.
Introducere
Conectarea în siguranţă a sistemului
Unitate (partea posterioară)
Introducere
Notă
Mufele/terminalul de pe panoul din spate sunt prevăzute cu capac; deschideţi capacul şi
apoi realizaţi conexiunea.
 Terminal FM ANTENNA
Găsiţi un loc şi o orientare care
să asigure recepţie bună atunci
când instalaţi antena.
Ţineţi antena la distanţă de
cablul de alimentare cu c.a. (de la
reţea) şi de cablul USB, pentru a
evita preluarea de zgomot.
Întindeţi antena cu fir
pentru FM pe orizontală
17RO
 Mufe pentru intrare şi ieşire
audio
Utilizaţi un cablu audio
(nefurnizat) pentru a stabili
conexiunile în felul următor:
•• Mufe AUDIO/PARTY CHAIN
OUT L/R
—Conectaţi
—
mufele de intrare
audio de pe echipamentul
opţional.
—Conectaţi
—
un alt sistem
audio pentru a vă bucura de
funcţia Wired Party Chain
(pagina 54).
•• Mufe AUDIO/PARTY CHAIN IN
(TV) L/R
—Conectaţi
—
la mufele de ieşire
audio ale unui televizor sau
ale unui echipament audio/
video. Sunetul este reprodus
prin acest sistem.
—Conectaţi
—
un alt sistem
audio pentru a vă bucura de
funcţia Wired Party Chain
(pagina 54).
 Mufă VIDEO OUT
Utilizaţi un cablu video
(nefurnizat) pentru conectarea
la mufa de intrare video a
televizorului sau a proiectorului
(pagina 20).
Notă
Nu conectaţi acest sistem la televizor
prin deck-ul video.
 Mufă HDMI OUT (TV) ARC
Utilizaţi un cablu HDMI
(nefurnizat) pentru conectarea
la mufa de intrare HDMI a unui
televizor (pagina 20).
18RO
 Cablu de alimentare cu c.a.
(de la reţea)
Conectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) (furnizat) la
unitate şi apoi la priza de perete.
La priza de
perete
Demonstraţia (pagina 23)
porneşte automat. Dacă apăsați
 (alimentare) pentru a porni
sistemul, demonstrația ia sfârșit.
Dezactivarea
demonstraţiei
Pentru dezactivarea demonstraţiei
în timp ce sistemul este oprit,
apăsați DISPLAY în mod repetat
pentru a selecta modul fără niciun
afişaj (Modul de economisire a
anergiei) (pagina 23).
Introducerea bateriilor
Introduceţi cele două baterii R03
(dimensiunea AAA) potrivind
polarităţile după cum se arată mai
jos.
Notă
•• Nu combinaţi o baterie veche cu una
nouă şi nu combinaţi tipuri diferite de
baterii.
•• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o
perioadă de timp îndelungată, scoateţi
bateriile, pentru a evita eventualele
deteriorări provocate de scurgerea
electrolitului din baterii şi de corodare.
Îndreptaţi telecomanda către
senzorul telecomenzii pentru
unitate.
sus şi cârligul din partea de jos
cu orificiile de pe unitate, apoi
apăsaţi uşor până când ambele
cârlige se inserează în orificii.
Cârligul
din partea
de sus
Cârligul
din partea
de jos
Element de protecţie lateral
(vedere din interiorl)
Element de
protecţie
lateral
Cârligul
din partea
de sus
Cârligul din
partea de
jos
Introducere
Pentru a utiliza sistemul cu
ajutorul telecomenzii
1 Aliniaţi cârligul din partea de
Orificiu
Unitate
2 Fixaţi ferm elementul de
Instalarea elementului
de protecţie lateral
(dotare opţională)
(numai pentru MHC-V81D)
protecţie lateral pe unitate
utilizând şurubul furnizat.
Asiguraţi-vă că elementul de
protecţie lateral este complet şi
ferm introdus în poziţie, înainte de
a-l fixa cu şuruburi.
Unitate (vedere laterală)
Puteţi instala elementele de
protecţie laterale furnizate pe părţile
laterale ale unităţii, pentru a stabiliza
sistemul.
Notă
Procedaţi cu atenţie deosebită când
instalaţi elementul de protecţie laterală.
Căderea unităţii pe jos poate provoca
vătămări corporale şi/sau daune
materiale.
3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a
instala şi elementul de protecţie
laterală de pe cealaltă parte a
unităţii.
19RO
Conectarea televizorului
Înainte de a conecta cablurile, nu uitaţi să deconectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea).
Pentru vizionarea clipurilor video
Selectaţi metodele de conexiune în funcţie de mufele cu care este dotat
televizorul dvs..
 Cablu video (nefurnizat)
VIDEO IN
HDMI IN (ARC)*
sau
HDMI IN
 Cablu HDMI de mare viteză cu
Ethernet (nefurnizat)
* Puteţi asculta sunetul televizorului prin intermediul sistemului, în cazul în care
conectaţi sistemul la mufa HDMI IN (ARC) a televizorului. Funcţia Audio Return
Channel (ARC) permite televizorului să scoată sunetul prin intermediul sistemului cu o
conexiune HDMI, fără a realiza o conexiune audio (conexiunea  de mai jos). Pentru a
seta funcţia ARC pe acest sistem, consultaţi [AUDIO RETURN CHANNEL] (pagina 35).
Pentru verificarea compatibilităţii funcției ARC a televizorului dvs., consultați
instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu televizorul.
20RO
Pentru a asculta sunetul de la televizor prin intermediul sistemului
Alegeţi una din conexiunile de mai jos ( sau ).
 Cablu audio (nefurnizat)
AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)
 Cablu HDMI de mare viteză cu
Pentru a asculta sunetul de la televizor, apăsaţi în mod repetat pe FUNCTION
pentru a selecta „TV”.
Introducere
Ethernet (nefurnizat)
Sugestie
•• Vă puteţi bucura, de asemenea, de sunetul provenit de la echipamentele externe (DVD
playere etc.) prin intermediul sistemului, prin conectare la mufa AUDIO/PARTY CHAIN IN
(TV) L/R, la fel ca în conexiunea  de mai sus. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a echipamentelor.
•• Dacă nivelul de ieșire audio din sistem este redus atunci când conectați echipamentul
extern, încercați să reglați setările de ieșire audio pe echipamentul conectat. Poate
îmbunătăţi nivelul ieşirii audio. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a
echipamentelor.
Dacă pe afișajul unităţii apare textul „CODE 01” şi „SGNL ERR”
Atunci când semnalele de intrare audio la sistem nu sunt semnale PCM
liniare cu 2 canale, mesajele „CODE 01” şi „SGNL ERR” (indică faptul că nu
se acceptă semnale audio de intrare) apar pe afișajul unităţii.
În acest caz, selectați modul de ieșire audio corespunzător pe televizor,
pentru a scoate semnale audio PCM liniare cu 2 canale. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.
21RO
Transportul unităţii
Unitatea este prevăzută cu rotile
pentru a putea fi transportată cu
uşurinţă. În mod normal, acest
mod de transport al unităţii este
recomandat pe suprafeţe plate.
Înainte de a transporta unitatea,
deconectaţi toate cablurile.
Modificarea sistemului
color
(Cu excepţia modelelor pentru
America Latină, Europa şi Rusia)
Setaţi sistemul color la PAL sau
NTSC, în funcţie de sistemul color al
televizorului.
De fiecare dată când efectuaţi
procedura de mai jos, sistemul color
se modifică după cum urmează:
NTSC  PAL
Utilizaţi tastele de pe panoul tactil
al unităţii pentru a efectua această
operaţie.
1 Apăsaţi  pentru a porni
sistemul.
Notă
•• Rotilele pot fi utilizate doar pe suprafeţe
plate. Pe suprafeţele neregulate,
unitatea trebuie ridicată de două
persoane. Este foarte important ca
mâinile să fie poziţionate corect în
timp ce transportaţi unitatea, pentru
a evita vătămarea corporală şi/sau
deteriorarea bunurilor. Asiguraţi-vă
că folosiţi mânerul atunci când ridicaţi
unitatea.
Mâner
2 Atingeţi FUNCTION în mod
repetat pentru a selecta
„DVD/CD”.
3 Atingeţi şi ţineţi apăsat pe MIC
ECHO şi pe MEGA BASS cel puţin
3 secunde.
Pe afişaj apare textul „NTSC” sau
„PAL”.
Efectuarea configurării
rapide
Înainte de a utiliza sistemul, puteţi
efectua reglajele de bază minime
din configurarea rapidă.
•• Fiţi foarte atenţi atunci când transportaţi
unitatea pe suprafeţe înclinate.
•• Nu transportaţi unitatea cu o persoană,
cu bagaj etc. deasupra.
•• Nu lăsaţi copiii sau bebeluşii să se
apropie atunci când transportaţi
unitatea.
22RO
1 Porniți televizorul și selectați
intrarea în funcție de conexiune.
2 Apăsaţi  pentru a porni
sistemul.
3 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„DVD/CD”.
La baza ecranului televizorului
apare mesajul de ghidare [Press
ENTER to run QUICK SETUP.].
4Apăsaţi
fără a încărca un disc.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Apăsaţi în mod repetat
/ pentru
a selecta o limbă, apoi apăsaţi .
Pe ecranul televizorului apare
[VIDEO SETUP].
Apăsaţi DISPLAY în mod repetat
atunci când sistemul este oprit.
De fiecare dată când apăsaţi pe buton,
modul afişajului se modifică după cum
urmează.
Demonstraţie
Mesajele legate de principalele
caracteristici ale acestui sistem vor
defila pe afişaj, iar iluminarea se va
aprinde.
Pentru a stinge iluminarea, apăsați
PARTY LIGHT.
Introducere
Pe ecranul televizorului apare
[LANGUAGE SETUP]. Elementele
afişate pot varia în funcţie de ţară
sau de regiune.
Modificarea modului
de afişaj
Niciun afişaj (Modul de economisire
a energiei)
Afişajul şi iluminarea sunt oprite
pentru a economisi energie.
6Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta setarea
potrivită tipului de televizor,
apoi apăsaţi .
După ce apare mesajul [QUICK SETUP
is complete (Configurarea rapidă este
finalizată).] pe ecranul televizorului,
sistemul este pregătit pentru redare.
Pentru a modifica setarea în
mod manual
Consultați „Utilizarea meniului de
configurare” (pagina 31).
Pentru a părăsi configurarea rapidă
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi pe SETUP.
Notă
Acest mesaj de ghidare apare la prima
pornire a sistemului sau după executarea
[RESET] (consultaţi “Reiniţializarea
setărilor meniului de configurare la
valorile implicite” la pagina 79).
23RO
Redarea de pe disc/USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB
Pentru dispozitivele USB
compatibile, consultaţi „Site-uri
web pentru dispozitive compatibile”
(pagina 11).
(Puteţi utiliza dispozitivul dvs.
iPhone/iPod cu acest sistem
doar prin intermediul conexiunii
BLUETOOTH.)
Redarea de bază
1 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„DVD/CD” sau „USB”.
2 Pregătiţi sursa de redare.
Pentru funcţia DVD/CD:
Atingeţi  pe unitate pentru a
deschide tava discului şi plasaţi un
disc cu partea cu etichetă orientată
în sus pe tava discului.
Dacă redaţi un disc de 8 cm, cum
ar fi un CD single, aşezaţi-l pe
cercul interior al tăvii.
24RO
Atingeţi din nou  de pe unitate
pentru a închide tava discului.
Nu împingeţi tava discului cu forţă
pentru a o închide, deoarece puteţi
provoca o defecţiune.
Pentru funcţia USB:
Apăsaţi pentru a deschide capacul
USB/MIC, apoi conectaţi un
dispozitiv USB la portul (USB).
Notă
Puteţi utiliza un adaptor USB
(nefurnizat) pentru a conecta
dispozitivul USB la unitate dacă
dispozitivul USB nu se poate conecta
la portul (USB).
3 (numai
)
Apăsaţi pe MEDIA MODE în mod
repetat pentru a selecta tipul de
conţinut media ([MUSIC]/
[VIDEO]) pe care îl doriţi.
4Apăsaţi  pentru a porni redarea.
Alte operaţiuni
Pentru
Faceţi următoarele
Oprirea redării
Apăsaţi .
Întreruperea
redării
Apăsaţi .
Reluarea redării Apăsaţi .
sau revenirea la
redarea normală
Revocarea
punctului de
reluare
Apăsaţi  de două ori.
Selectaţi o
piesă, un fişier,
un capitol sau o
scenă
Apăsaţi  sau 
în timpul redării.
Sau ţineţi apăsat
butonul SHIFT şi
apăsaţi butoanele
numerice, apoi
apăsaţi pe .
(Operarea poate fi
interzisă de disc sau
de dispozitivul USB).
Pentru a utiliza funcţia Gesture
Control în timpul redării
Consultaţi„Utilizarea funcţiei
Gesture Control în timpul redării”
(pagina 48).
Pentru a reda un fişier specific
1 Apăsaţi în mod repetat pe MEDIA
MODE, pentru a selecta [MUSIC]
sau [VIDEO].
lista de fişiere.
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta folderul dorit.
4 Apăsaţi
pentru a afişa lista de
fişiere.
Faceţi următoarele
Vizualizarea
Apăsaţi DVD/TUNER
meniului DVD MENU.
Vizualizarea
Apăsaţi SEARCH.
listei de foldere Apăsaţi SEARCH din
sau listei de
nou pentru a dezactiva
fişiere
lista de foldere sau
lista de fişiere.
Revenirea la
Apăsaţi RETURN.
lista de foldere
când vă aflaţi
în lista de
fişiere
Localizarea
Apăsaţi  sau  în
rapidă a unui timpul redării.
punct în modul De fiecare dată când
derulare rapidă apăsaţi  sau ,
înainte sau
viteza de redare se
înapoi (Lock
modifică.
Search)
Redare cadru
cu cadru
(redare cu
încetinitorul)
Apăsați , apoi
apăsați
sau .
De fiecare dată când
apăsaţi
sau ,
viteza de redare se
modifică.
Redarea de pe disc/USB
2 Apăsaţi SEARCH pentru a afişa
Pentru
Căutarea unei anumite piese
5 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta fişierul dorit şi
apăsaţi .
Alte operaţiuni de redare
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi butoanele numerice pentru
a selecta piesa pe care doriţi să o
redaţi, apoi apăsaţi pe .
Pentru a căuta cu ajutorul
butonului SEARCH
1 Apăsaţi SEARCH pentru a afişa
lista de piese.
Este posibil ca funcţia să nu fie
disponibilă, în funcţie de tipul de
disc sau fişier.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta piesa pe care
doriţi să o redaţi, apoi apăsaţi
.
25RO
Căutarea unui(unei) titlu/capitol/
scene/piese/index specific(e)
1 Apăsaţi în mod repetat pe
SEARCH în timpul redării pentru
a selecta modul de căutare.
2 Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi butoanele numerice
pentru a selecta titlul, capitolul,
scena, piesa sau numărul de
index dorit, apoi apăsaţi pe .
Pentru a căuta cu ajutorul
meniului DVD
1 Apăsaţi DVD/TUNER MENU.
2 Apăsați / / / sau ţineţi
apăsat SHIFT şi apăsaţi butoanele
numerice pentru a selecta titlul
sau elementul pe care doriţi să îl
redaţi, apoi apăsați .
Modificarea unghiurilor camerei
Redarea porneşte.
Notă
•• În cazul unui VIDEO CD cu redare PBC,
apăsaţi pe SEARCH pentru a căuta scena.
•• În cazul unui VIDEO CD fără redare PBC,
apăsaţi pe SEARCH pentru a căuta piesa
şi indexul.
Pentru a căuta un anumit punct
utilizând codul temporal
1 Apăsaţi în mod repetat pe
SEARCH în timpul redării pentru
a selecta modul de căutare în
funcţie de timp.
2 Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce codul
temporal, apoi apăsaţi pe .
Exemplu: Pentru a găsi o scenă la
2 ore, 10 minute şi 20 secunde, ţineţi
apăsat butonul SHIFT şi apăsaţi pe 2,
1, 0, 2, 0 ([02:10:20]).
Dacă faceţi o greşeală, ţineţi apăsat
butonul SHIFT şi apăsaţi pe CLEAR
pentru a anula numărul.
26RO
Apăsaţi în mod repetat pe ANGLE
în timpul redării pentru a selecta
unghiul dorit al camerei.
Selectarea setării pentru
subtitrări
Apăsaţi în mod repetat pe SUBTITLE
în timpul redării pentru a selecta
limba dorită pentru subtitrări sau
pentru a dezactiva subtitrările.
Modificarea limbii/sunetului
Apăsaţi în mod repetat pe AUDIO
în timpul redării pentru a selecta
formatul sau modul audio dorit.
DVD VIDEO
Puteţi selecta formatele audio sau
limba atunci când sursa conţine mai
multe formate audio sau audio în
mai multe limbi.
Când sunt afişate 4 cifre, acestea
indică un cod de limbă. Consultaţi
„Lista codurilor de limbă”
(pagina 86) pentru a confirma ce
limbă reprezintă codul. Când aceeaşi
limbă este afişată de două sau de
mai multe ori, suportul DVD VIDEO
este înregistrat cu mai multe formate
audio.
VIDEO CD/AUDIO CD/fişier
audio
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Sunetul stereo al pistei
audio 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Sunetul monofonic
al canalului din stânga sau din
dreapta aferent pistei audio 1.
•• [2:STEREO]: Sunetul stereo al pistei
audio 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Sunetul monofonic
al canalului din stânga sau din
dreapta al pistei audio 2.
Redarea unui VIDEO CD cu
funcţii PBC
Puteţi utiliza meniul PBC (Playback
Control) pentru a vă bucura de
caracteristicile interactive ale VIDEO
CD (VIDEO CD versiunea 2.0 şi Super
VCD).
1 Apăsaţi  pentru redarea unui
VIDEO CD cu funcţii PBC.
Pe ecranul televizorului apare
meniul PBC.
apăsaţi butoanele numerice
pentru a selecta numărul
elementului dorit, apoi apăsaţi
pe .
3 Continuaţi redarea în conformitate
cu instrucţiunile din meniu.
Notă
Redarea PBC este revocată atunci când
este activată redarea repetată.
Pentru a revoca redarea PBC
1 Apăsaţi  sau  sau ţineţi
apăsat SHIFT şi apăsaţi butoanele
numerice pentru a selecta o piesă
atunci când redarea este oprită.
2 Apăsaţi  sau
.
Redarea porneşte de la piesa selectată.
Pentru a reveni la redarea PBC
Redarea de pe disc/USB
Puteţi modifica ieşirea audio.
•• [STEREO]: Sunetul stereo.
•• [1/L]/[2/R]: Sunetul monofonic
al canalului din stânga sau din
dreapta.
2 Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
Apăsaţi  de două ori, apoi apăsaţi
.
Reluarea redării de pe discuri
multiple
Acest sistem poate stoca punctele
de reluare a redării pentru un număr
de până la 6 discuri şi reia redarea
atunci când introduceţi acelaşi disc
din nou. Dacă stocaţi un punct de
reluare a redării pentru un al 7-lea
disc, punctul de reluare aferent
primului disc va fi şters.
Pentru a activa această funcţie, setaţi
[MULTI-DISC RESUME] din [SYSTEM
SETUP] la [ON] (pagina 34).
Notă
Pentru a reda discul de la început, apăsaţi
 de două ori, apoi apăsaţi .
27RO
Utilizarea modului de
redare
Redarea în ordine secvenţială
(Redare normală)
Când redarea este oprită, apăsaţi
în mod repetat pe PLAY MODE.
 La redarea de pe un disc
•• [DISC]: redă de pe disc.
•• [FOLDER]*: redă toate fişierele
redabile din folderul specificat de
pe disc.
* Nu se poate selecta pentru AUDIO CD.
L
a redarea de pe un dispozitiv
USB
•• [ONE USB DEVICE]: redă de pe
dispozitivul USB.
•• [FOLDER]: redă toate fişierele
redabile din folderul specificat de
pe dispozitivul USB.
Notă
•• „FLDR” şi „SHUF” se sting pe afişaj dacă
redarea normală este setată la [DISC]
sau [ONE USB DEVICE].
•• „FLDR” se aprinde pe afişaj dacă redarea
normală este setată la [FOLDER].
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: redă
amestecat toate fişierele audio din
folderul specificat de pe disc.
* Nu se poate selecta pentru AUDIO CD.
 La redarea de pe un dispozitiv
USB
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: redă
amestecat toate fişierele audio de
pe dispozitivul USB.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: redă
amestecat toate fişierele audio
din folderul specificat de pe
dispozitivul USB.
Notă
•• „SHUF” se aprinde pe afişaj
dacă redarea amestecată este
setată la [DISC (SHUFFLE)] sau
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• „FLDR” şi „SHUF” se aprind pe afişaj
dacă Redarea amestecată este setată
la [28].
•• Redarea amestecată nu este posibilă în
cazul fişierelor video.
•• Redarea amestecată este revocată
atunci când:
—— deschideţi tava discului.
—— efectuaţi transferul sincronizat.
—— modificaţi Media Mode.
•• Redarea amestecată poate fi revocată
atunci când selectaţi un folder sau o
piesă în vederea redării.
Redarea repetată (Redare
repetată)
Redarea în ordine aleatorie
(Redare amestecată)
Când redarea este oprită, apăsaţi
în mod repetat pe PLAY MODE.
 La redarea de pe un disc
•• [DISC (SHUFFLE)]: redă amestecat
toate fişierele audio de pe disc.
28RO
Apăsaţi în mod repetat pe REPEAT.
Este posibil ca unele setări să nu fie
disponibile, în funcţie de tipul de
disc sau fişier.
•• [OFF]: nu redă repetat.
•• [ALL]: redă repetat toate piesele
sau fişierele din modul de redare
selectat.
•• [DISC]: repetă toate conţinuturile
(numai DVD VIDEO şi VIDEO CD).
•• [TITLE]: repetă titlul curent (numai
DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: repetă capitolul curent
(numai DVD VIDEO).
•• [TRACK]: repetă piesa curentă.
•• [FILE]: repetă fişierul video curent.
Pentru a revoca redarea repetată
Apăsaţi în mod repetat pe REPEAT
pentru a selecta [OFF].
” se aprinde pe afişaj dacă redarea
repetată este setată la [ALL] sau [DISC].
•• „
” se aprinde pe afişaj dacă
redarea repetată este setată la [TITLE],
[CHAPTER], [TRACK] sau [FILE].
•• Redarea repetată cu VIDEO CD în timpul
redării PBC nu este posibilă.
•• În funcţie de DVD VIDEO, redarea
repetată nu este posibilă.
•• Redarea repetată este revocată atunci
când:
—— deschideţi tava discului.
—— opriţi sistemul (numai DVD VIDEO şi
VIDEO CD).
—— modificaţi funcţia (numai DVD VIDEO
şi VIDEO CD).
—— efectuaţi transferul sincronizat.
—— modificaţi Media Mode.
Restricţionarea redării
de pe disc (Control
parental)
Puteţi restricţiona redarea de pe
suporturi DVD VIDEO la un nivel
prestabilit. Anumite scene pot fi
ignorate sau înlocuite cu scene
diferite.
apăsat butonul SHIFT şi apăsaţi
pe SETUP.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta
[SYSTEM SETUP], după care
apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta
[PARENTAL CONTROL],
după care apăsaţi .
4Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce sau a
reintroduce parola dvs.
din 4 cifre, apoi apăsaţi pe .
5 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta [STANDARD],
după care apăsaţi .
Redarea de pe disc/USB
Notă
•• „
1 Când redarea este oprită, ţineţi
6Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta o zonă
geografică drept nivel de limitare
a redării, apoi apăsaţi .
Zona este selectată.
Când selectaţi [OTHERS],
introduceţi codul regional al regiunii
geografice dorite, conform „Lista
codurilor de zonă pentru controlul
parental” (pagina 87), ţinând
apăsat butonul SHIFT şi apăsând
butoanele numerice.
7 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta [LEVEL],
după care apăsaţi .
8Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta nivelul dorit
şi apăsaţi .
Cu cât este mai mică valoarea, cu
atât este limitarea mai strictă.
29RO
Pentru a dezactiva funcţia de
control parental
Setaţi [LEVEL] pe [OFF] la pasul 8.
Pentru a reda de pe un disc
pentru care este setată funcţia
de control parental
1 Introduceţi discul şi apăsaţi .
Pe ecranul televizorului este afişată
rubrica de introducere a parolei.
2 Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce sau a
reintroduce parola dvs.
din 4 cifre, apoi apăsaţi pe .
Vizualizarea
informaţiilor pentru un
disc şi un dispozitiv USB
Informaţii pe ecranul
televizorului
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi în mod repetat pe
DISPLAY în timpul redării.
Sistemul începe redarea.
Dacă uitaţi parola
Scoateţi discul şi repetaţi paşii
de la 1 la 3 de la „Restricţionarea
redării de pe disc (Control parental)”
(pagina 29).
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi butoanele numerice pentru
a introduce o parolă, „199703”, apoi
apăsaţi pe .
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
introduceţi o nouă parolă, formată
din 4 cifre. Apoi, introduceţi din nou
discul şi apăsaţi .
Trebuie să introduceţi din nou parola
nouă.
 Informaţii despre redare
Timpul de redare şi timpul rămas
 Rata de biţi
 Tipul de conținut media
 Starea redării
 Nume titlu*1/piesă/fişier*2
 Nume album*1/folder*2/
număr capitol/index
 Nume artist *1*2
Apare la redarea unui fişier audio.
*1 Dacă un fişier audio are etichetă ID3,
sistemul va afişa un nume de album/
titlu/nume de artist din informaţiile
etichetei ID3. Sistemul poate accepta
ID3 versiunile 1.0/1.1/2.2/2.3.
*2 Dacă numele conţine caractere ce nu
pot fi afişate, aceste caractere vor fi
afişate ca „_”.
30RO
Notă
•• În funcţie de sursa redată,
—— este posibil ca unele informaţii să nu
fie afişate.
—— unele caractere nu pot fi afişate.
•• În funcţie de modul de redare,
informaţiile afişate pot fi diferite.
Afișarea informațiilor privind
formatul audio în suporturi DVD
VIDEO și fișiere video
Informaţiile de pe afişaj
Apăsaţi în mod repetat pe DISPLAY
atunci când sistemul este pornit.
Puteţi vizualiza informaţiile în felul
următor:
—timpul
—
de redare/timpul de redare
rămas pentru piesă, titlu, capitol
—numărul
—
scenei
—numele
—
fişierului, numele
folderului
—informaţii
—
despre titlu, artist şi
album
Notă
•• Este posibil ca numele discului sau
al piesei să nu fie afişat, în funcţie de
caractere.
•• Este posibil ca timpul de redare al
fişierelor audio şi video să nu fie afişat
corect.
•• Timpul de redare scurs pentru un fişier
audio codificat cu VBR (rată de biţi
variabilă) nu este afişat corect.
Puteţi face diverse ajustări ale unor
elemente precum imaginea şi
sunetul.
Elementele afişate variază în funcţie
de ţară sau de regiune.
Notă
Setările de redare memorate pe disc au
prioritate faţă de setările din meniul de
configurare. Prin urmare, este posibil ca
unele setări din meniul de configurare să
nu fie efectuate.
1 Când redarea este oprită în
timpul utilizării funcţiei DVD/CD
sau USB, ţineţi apăsat butonul
SHIFT şi apăsaţi pe SETUP.
Pe ecranul televizorului apare
meniul de configurare.
Redarea de pe disc/USB
Apăsaţi în mod repetat pe AUDIO în
timpul redării.
Utilizarea meniului de
configurare
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta [LANGUAGE
SETUP], [VIDEO SETUP], [AUDIO
SETUP], [SYSTEM SETUP] sau
[HDMI SETUP], apoi apăsaţi pe
.
3 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta elementul
dorit, apoi apăsaţi .
4Apăsaţi
/ în mod repetat
pentru a selecta setarea dorită
şi apăsaţi .
Setarea este selectată şi
configurarea este finalizată.
Pentru a ieşi din meniu
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi pe SETUP.
31RO
Setarea limbii [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
S etarea ecranului
televizorului [VIDEO SETUP]
Setează limba pentru afişajul pe
ecran.
[TV TYPE]
[MENU]
[16:9]: Selectează această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu
ecran lat sau un televizor cu funcţie
mod de ecran lat.
Setează limba pentru meniul DVD.
[AUDIO]
Comutaţi între limbile pistei de
sunet.
Dacă selectaţi [ORIGINAL], este
selectată limba care are prioritate
pe disc.
[SUBTITLE]
Comută între limbile subtitrărilor
înregistrate pe suportul DVD VIDEO.
Când selectaţi [AUDIO FOLLOW],
limba pentru subtitrări se modifică
în funcţie de limba selectată pentru
pista de sunet.
Notă
Dacă selectaţi [OTHERS] în [MENU],
[AUDIO] şi [SUBTITLE], introduceţi un cod
de limbă din „Lista codurilor de limbă”
(pagina 86) cu ajutorul butoanelor
numerice.
32RO
[4:3 LETTER BOX]: Selectează
această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu ecran
4:3 care nu are o funcţie mod de
ecran lat. Această setare afişează
o imagine lată cu benzi negre în
partea de sus şi de jos.
[4:3 PAN SCAN]: Selectează această
opţiune atunci când conectaţi un
televizor cu ecran 4:3 care nu are o
funcţie mod de ecran lat. Această
setare afişează o imagine cu
înălţime completă, pe întregul ecran,
cu părţile laterale eliminate.
[4:3 OUTPUT]
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Cu excepţia modelelor pentru
America Latină, Europa şi Rusia)
Setează sistemul de culoare
(PAL sau NTSC).
[AUTO]: Scoate semnalul video
în funcţie de sistemul color al
discului. Selectați această setare
dacă televizorul utilizează un sistem
DUAL.
[PAL]: Modifică semnalul video al
unui disc NTSC şi îl scoate în sistemul
PAL.
[NTSC]: Modifică semnalul video al
unui disc PAL şi îl scoate în sistemul
NTSC.
Pentru detalii, consultaţi
„Modificarea sistemului color”
(pagina 22).
(Doar pentru modelul pentru
America Latină)
Selectează nivelul de negru (nivelul
de configurare) pentru semnalele
video scoase prin mufa VIDEO OUT.
[ON]: Setaţi nivelul de negru al
semnalului de ieşire la valoarea
standard.
[OFF]: Reduceţi nivelul standard
de negru. Utilizaţi această funcţie
atunci când imaginea conţine prea
mult alb.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Imaginea, inclusiv subiecţii
care se mişcă dinamic, este
reprodusă fără tremurat. În mod
normal, selectaţi această setare.
[FRAME]: Imaginea, inclusiv
subiecţii care nu sunt dinamici,
este redată la o rezoluţie înaltă.
Redarea de pe disc/USB
[FULL]: Selectează această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu
funcţie mod de ecran lat. Afişează
o imagine de ecran 4:3 în raport de
aspect 16:9, chiar şi pe un televizor
cu ecran panoramic.
[NORMAL]: Modifică dimensiunea
imaginii, pentru a se potrivi la
dimensiunea ecranului cu raportul
de aspect al imaginii originale.
Această setare afișează benzi negre
pe partea stângă și dreaptă, dacă
difuzați o imagine pe ecran 4:3.
[BLACK LEVEL]
S etarea opţiunilor audio [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Dynamic Range Compression)
Funcţie utilă atunci când doriţi să
vizionaţi filme în timpul nopţii, cu
volumul redus.
[OFF]: Dezactivat.
[STANDARD]: Intervalul dinamic
este comprimat aşa cum a dorit
inginerul de înregistrare.
33RO
[TRACK SELECTION]
Acordă prioritatea pistei de sunet
care conţine cel mai mare număr
de canale, atunci când redaţi un
DVD VIDEO pe care sunt înregistrate
formate audio multiple (PCM, MPEG
audio sau Dolby Digital).
[OFF]: Nicio prioritate acordată.
[AUTO]: Prioritate acordată.
[A/V SYNC]
(Doar fişiere video)
[OFF]: Nu ajustează.
[ON]: Ajustează decalajul dintre
imagine şi sunet atunci când sunetul
nu este sincronizat cu imaginea
afișată.
[DOWNMIX]
Selectaţi semnalul de ieşire audio
pentru redarea surselor audio
multicanal.
[NORMAL]: Reproduceţi sursele
audio multicanal într-un semnal
stereo pe 2 canale.
[DOLBY SURROUND]: Reproduceţi
sursele audio multicanal într-un
semnal surround pe 2 canale.
Notă
Această funcţie este disponibilă numai
pentru mufa HDMI OUT (TV) ARC.
S etarea sistemului [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Economizorul de ecran va ajuta la
prevenirea deteriorării dispozitivului
de afișare (reflexii parazite).
Apăsaţi  +/– pentru a ieşi din
economizorul de ecran.
[ON]: Imaginea economizorului de
ecran apare dacă nu interacţionaţi
cu sistemul aproximativ 15 minute.
[OFF]: Dezactivează funcţia.
Imaginea economizorului de ecran
nu apare.
[BACKGROUND]
Selectaţi culoarea sau imaginea
de fundal afişată pe ecranul
televizorului.
[JACKET PICTURE]: Imaginea
implicită (imagine statică)
înregistrată pe disc apare pe fundal.
[GRAPHICS]: O imagine presetată,
stocată în sistem apare pe fundal.
[BLUE]: Culoarea de fundal este
albastru.
[BLACK]: Culoarea fundalului este
neagră.
[PARENTAL CONTROL]
Setaţi restricţiile de redare. Pentru
detalii, consultaţi „Restricţionarea
redării de pe disc (Control parental)”
(pagina 29).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Memorează punctul de
reluare a redării pentru cel mult
6 discuri.
[OFF]: Redarea începe din punctul
de reluare a redării doar pentru
discul curent din sistem.
34RO
[RESET]
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Restaurează valorile implicite
pentru setările meniului de
configurare. Pentru detalii, consultaţi
„Reiniţializarea setărilor meniului
de configurare la valorile implicite”
(pagina 79).
Setaţi această funcţie dacă
sistemul este conectat la o mufă
HDMI IN a televizorului care este
compatibilă cu funcţia Audio
Return Channel. Această funcţie
este disponibilă atunci când setaţi
[CONTROL FOR HDMI] la [ON].
[ON]: Puteţi asculta sunetul
televizorului prin boxele sistemului.
[OFF]: Dezactivat.
Setarea opţiunilor HDMI [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
*1 Doar la modelele pentru America
Latină.
*2 Pentru alte modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Scoate semnale video
YCBCR.
[RGB]: Scoate semnale video RGB.
Această funcţie este
disponibilă atunci când setaţi
[CONTROL FOR HDMI] la [ON].
[AUTO]: Când opriți televizorul,
sistemul se oprește automat în
următoarele condiții:
—în
— timpul redării clipurilor video în
funcţia DVD/CD sau USB
—când
—
redarea audio este oprită în
funcţia DVD/CD sau USB
—atunci
—
când este selectată funcția
pentru televizor
[ON]: Sistemul se opreşte automat
atunci când stingeţi televizorul,
indiferent de funcţie.
[OFF]: Sistemul nu se opreşte chiar
dacă opriţi televizorul.
Redarea de pe disc/USB
Selectează rezoluția de ieșire a
televizorului atunci când televizorul
este conectat printr-un cablu HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Scoate
semnalele video potrivit rezoluţiei
televizorului.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Scoate semnalele video potrivit
setării de rezoluţie selectate.
[STANDBY LINKED TO TV]
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Scoate semnalele audio în
formatul original prin intermediul
mufei HDMI OUT (TV) ARC.
[PCM]: Scoate semnalele PCM
liniare pe 2 canale prin intermediul
mufei HDMI OUT (TV) ARC.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funcţia Control for HDMI este
activată. Puteţi controla reciproc
sistemul şi televizorul conectate cu
un cablu HDMI.
[OFF]: Dezactivat.
35RO
Transfer prin USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB
Pentru dispozitivele USB
compatibile, consultaţi „Site-uri
web pentru dispozitive compatibile”
(pagina 11).
(Puteţi utiliza dispozitivul dvs.
iPhone/iPod cu acest sistem
doar prin intermediul conexiunii
BLUETOOTH.)
Transferul de muzică
Puteţi transfera muzică de pe un
disc (numai în cazul discurilor AUDIO
CD sau MP3) pe un dispozitiv USB
conectat la portul (USB).
Formatul audio al fişierelor
transferate de acest sistem este MP3.
Notă
•• Nu deconectaţi dispozitivul USB în
timpul operaţiunilor de transferare
sau ştergere. Acest lucru poate duce la
deteriorarea datelor de pe dispozitivul
USB sau la deteriorarea dispozitivului
USB propriu-zis.
•• Fişierele MP3 sunt transferate la aceeaşi
rată de biţi ca şi fişierele originale.
•• Atunci când transferaţi de pe un AUDIO
CD, puteţi selecta rata de biţi înainte de
transfer.
•• Operaţiile de transfer prin USB şi
ştergere de pe USB sunt interzise dacă
tava discului este deschisă.
Notă cu privire la conţinutul protejat
prin drepturi de autor
Muzica transferată este limitată doar la uzul
personal. Utilizarea muzicii cu încălcarea
acestei limite necesită permisiunea
deţinătorilor drepturilor de autor.
36RO
Pentru a selecta rata de biţi
Puteţi selecta o rată de biţi mai mare
pentru transferul de muzică la o
calitate mai bună.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „BIT RATE”, apoi
apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta rata de biţi
dorită şi apăsaţi .
•• „128 KBPS”: fişierele codificate în
format MP3 au dimensiuni de
fişier mai mici şi o calitate audio
mai slabă.
•• „256 KBPS”: fişierele codificate în
format MP3 au dimensiuni de
fişier mai mari, dar şi o calitate
audio superioară.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Transferul de muzică de pe un disc
Puteţi transfera muzică pe un
dispozitiv USB conectat la portul
(USB) după cum urmează:
•• Transfer sincronizat: Transferaţi
toate piesele sau fișierele MP3 de
pe un disc pe USB.
•• Transferul REC1: Transferaţi o
singură piesă sau un singur fişier
MP3 în timpul redării.
1 Conectaţi un dispozitiv USB
transferabil la portul (USB) al
unităţii.
Notă
Puteţi utiliza un adaptor USB
(nefurnizat) pentru a conecta
dispozitivul USB la unitate dacă
dispozitivul USB nu se poate conecta
la portul (USB).
2 Apăsați FUNCTION în mod
repetat pentru a selecta „DVD/
CD”, apoi încărcaţi un disc.
3 Pregătiţi sursa de sunet.
Transfer sincronizat:
Dacă sistemul porneşte redarea în
mod automat, apăsați  de două
ori pentru a opri complet redarea.
Când redarea este oprită, apăsaţi în
mod repetat PLAY MODE pentru a
selecta modul de redare dorit.
Notă
Transferul REC1:
Selectaţi piesa sau fişierul MP3 pe
care doriţi să o/îl transferaţi şi
porniţi redarea.
4Apăsaţi pe REC TO USB.
Pe afişaj apare textul „PUSH ENTER”.
5 Apăsaţi
.
Transferul începe, apoi pe afişaj
apare textul „DO NOT REMOVE”.
Nu deconectaţi dispozitivul USB
înainte de finalizarea transferului.
După finalizarea transferului,
sistemul efectuează următoarele:
Transfer sincronizat:
Discul se opreşte automat.
Transferul REC1:
Discul continuă redarea piesei
următoare sau a fișierului următor.
Pentru a opri transferul
Apăsaţi .
Note cu privire la transfer
niciun sunet.
•• Informaţiile CD-TEXT nu sunt transferate
în fişierele MP3 create.
•• Transferul se opreşte automat dacă:
—— dispozitivul USB rămâne fără spaţiu
în timpul transferului.
—— numărul de fişiere audio sau foldere
de pe dispozitivul USB atinge limita
pe care o poate recunoaşte sistemul.
•• Dacă un folder sau un fişier pe care
încercaţi să îl transferaţi există deja pe
dispozitivul USB şi are acelaşi nume,
se adaugă un număr secvenţial după
nume, fără a suprascrie folderul sau
fişierul original.
•• Nu puteţi executa următoarele operaţii
în timpul transferului:
—— Scoaterea discului.
—— Selectarea unei piese sau a unui fişier
diferit.
—— Întreruperea redării sau găsirea unui
punct în piesă sau fişier.
—— Schimbarea funcţiei.
•• Atunci când transferaţi muzică pe un
WALKMAN® folosind „Media Manager
for WALKMAN”, nu uitaţi să transferaţi în
format MP3.
•• Când conectaţi un dispozitiv
WALKMAN® la sistem, asiguraţi-vă că
îl conectaţi după ce textul „Creating
Library” sau textul „Creating Database”
dispare de pe afişajul dispozitivului
WALKMAN®.
Transfer prin USB
Dacă începeţi transferarea în modul
de redare amestecată sau în modul
de redare repetată, modul de redare
selectat este schimbat automat în
modul de redare normală.
•• În timpul transferului, nu se scoate
Reguli de generare a folderelor
şi fişierelor
Numărul maxim de fişiere MP3
care poate fi generat
•• 298 de foldere
•• 650 de fişiere într-un singur folder
•• 650 de fişiere în folder REC1-CD
sau REC1-MP3.
Aceste numere pot varia în
funcţie de configuraţia fişierelor şi
folderelor.
•• Nu puteți transfera fișiere MP3 de pe
un disc formatat UDF (Universal Disk
Format) pe dispozitivul USB.
37RO
Când se transferă pe un dispozitiv
USB, un folder „MUSIC” este creat
direct sub „ROOT”. Folderele şi
fişierele sunt generate în acest
folder „MUSIC” în conformitate cu
metoda de transfer şi cu sursa, după
cum urmează:
Transfer sincronizat
 Când transferaţi toate piesele de
pe un CD AUDIO
Nume folder: „CDDA0001”*
Nume fişier: „TRACK001”*
 La transferul de fişiere MP3 de
pe un disc
Nume folder: La fel ca sursa
Nume fişier: La fel ca sursa
Transfer REC1
 Când transferaţi o piesă de pe
un CD AUDIO
Nume folder: „REC1-CD”
Nume fişier: „TRACK001”*
 La transferul unui fişier MP3 de
pe un disc
Nume folder: „REC1-MP3”
Nume fişier: La fel ca sursa
* Numerele de foldere şi fişiere sunt
atribuite ulterior în serie.
Ştergerea de fişiere audio sau de
foldere de pe dispozitivul USB
1 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta „USB”.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
MEDIA MODE, pentru a selecta
[MUSIC].
3 Când redarea este oprită,
apăsaţi OPTIONS.
38RO
4Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „ERASE”, apoi
apăsaţi .
Lista de foldere este afişată pe
ecranul televizorului.
5 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta un folder şi
apăsaţi .
Lista de fişiere este afişată pe
ecranul televizorului.
6Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta un fişier audio
pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi
apăsaţi .
Dacă doriți să ștergeți toate fișierele
audio din folder, selectați [ALL
TRACKS] din listă.
Pe afişaj este afişat textul „FOLDER
ERASE” sau „TRACK ERASE” şi „PUSH
ENTER”.
Pentru a revoca operaţiunile de
ştergere, apăsaţi .
7 Apăsaţi
.
Pe afişaj apare textul „COMPLETE”.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Notă
•• Puteți șterge numai fișierul audio
acceptat, fișierul în format MP4 și
fișierul în format 3GP.
•• Nu puteţi şterge fişiere audio sau
foldere dacă este activată redarea
amestecată. Setaţi modul de redare la
modul de redare normală înainte de a
şterge.
•• Operaţiunile de ştergere sunt interzise
atunci când tava pentru disc este
deschisă.
Tuner
Presetarea posturilor de radio
Ascultarea radioului
Puteţi memora până la 20 de posturi
FM ca posturi preferate.
1 Apăsaţi în mod repetat pe
1 Acordaţi radioul la postul dorit.
2 Apăsaţi DVD/TUNER MENU.
3 Apăsaţi în mod repetat /
FUNCTION pentru a selecta
„TUNER FM”.
2 Acordaţi un post.
Pentru acordare manuală:
Apăsaţi TUNING+/– în mod repetat
pentru a acorda postul dorit.
pentru a selecta numărul de
presetare dorit, apoi apăsaţi
.
„COMPLETE” apare pe afișaj și
postul este memorat.
Dacă numărului de presetare
selectat îi este alocat deja un alt
post, postul respectiv este înlocuit
cu cel nou.
Pentru a asculta postul presetat
Tuner
Pentru scanare automată:
Țineți apăsat TUNING+/– până când
frecvența începe să se schimbe pe
afișaj.
Scanarea se opreşte automat în
momentul în care este acordat un
post. „ST” (numai pentru
programele stereo FM) se aprinde
pe afişaj.
Dacă scanarea nu se opreşte,
apăsaţi  pentru a opri scanarea.
Apoi realizaţi acordul manual
(mai jos).
Apăsaţi în mod repetat pe
PRESET+/– pentru a selecta numărul
presetat dorit.
Ca alternativă, ţineţi apăsat butonul
SHIFT şi apăsaţi butoanele numerice,
apoi apăsaţi pe .
Notă
Dacă acordați un post FM care oferă
servicii RDS, informațiile, precum numele
serviciului sau numele postului, sunt
furnizate de transmisii. Puteţi consulta
informaţiile RDS apăsând DISPLAY în mod
repetat.
Sugestie
Pentru a reduce zgomotul static pe un
post stereo FM slab, apăsați FM MODE în
mod repetat până când „ST” se aprinde
pe afișaj. Veţi pierde efectul stereo, însă
recepţia se va îmbunătăţi.
39RO
Conexiunea BLUETOOTH
Cu privire la tehnologia
wireless BLUETOOTH
Tehnologia wireless BLUETOOTH
este o tehnologie wireless cu rază
scurtă de acţiune care permite
comunicarea wireless a datelor între
dispozitive digitale.
Versiune, profiluri şi codecuri
BLUETOOTH acceptate
Pentru detalii, consultaţi „Secţiunea
BLUETOOTH” (pagina 84).
Dispozitive BLUETOOTH
compatibile
Pentru detalii, consultaţi „Site-uri
web pentru dispozitive compatibile”
(pagina 11).
Despre indicatorul BLUETOOTH
Indicatorul BLUETOOTH de pe
unitate se aprinde sau luminează
intermitent în culoarea albastră
pentru a indica starea funcţiei
BLUETOOTH.
Stare sistem
Stare indicator
Standby
BLUETOOTH
Împerechere
BLUETOOTH
Conexiunea
BLUETOOTH este
stabilită
Luminează
intermitent rar
Luminează
intermitent des
Se aprinde
Împerecherea acestui
sistem cu un dispozitiv
BLUETOOTH
Împerecherea este o operaţie prin
care dispozitivele BLUETOOTH
sunt înregistrate în prealabil unul
cu altul. Odată ce operaţiunea de
împerechere are loc, aceasta nu mai
trebuie efectuată din nou.
Dacă dispozitivul dvs. este un
dispozitiv BLUETOOTH compatibil
cu funcţia NFC, nu este necesară
procedura de împerechere manuală.
(Consultaţi „Conectarea BLUETOOTH
printr-o singură atingere prin NFC”
(pagina 43).)
1 Plasaţi dispozitivul BLUETOOTH
la distanţă de maxim 1 metru de
unitate.
2 Atingeţi în mod repetat
FUNCTION pe unitate pentru
a selecta „BLUETOOTH”.
Sugestie
•• Dacă nu există informaţii de
împerechere pe sistem (de exemplu,
dacă folosiţi funcţia BLUETOOTH
pentru prima dată după cumpărare),
indicatorul „PAIRING” luminează
intermitent pe afișaj, iar sistemul
intră automat în modul de
împerechere. Treceţi la pasul 4.
•• Dacă sistemul este conectat la un
dispozitiv BLUETOOTH , atingeţi
BLUETOOTH pe unitate pentru a
deconecta dispozitivul BLUETOOTH.
3 Atingeţi şi ţineţi apăsat
PAIRING pe unitate cel puţin
2 secunde.
„PAIRING” luminează intermitent pe
afişaj.
40RO
4Porniţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH şi
efectuaţi procedura de
împerechere.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului BLUETOOTH.
5 Selectaţi numele sistemului
(de exemplu: „MHC-V81D”)
de pe afişajul dispozitivului
BLUETOOTH.
Efectuaţi acest pas în termen de
maximum 5 minute, altfel
împerecherea va fi revocată.
În acest caz, repetaţi de la pasul 3.
Notă
6Stabiliţi conexiunea cu
dispozitivul BLUETOOTH.
După finalizarea împerecherii şi
stabilirea conexiunii BLUETOOTH,
numele dispozitivului BLUETOOTH
apare pe afişaj.
În funcţie de dispozitivul
BLUETOOTH, conexiunea poate fi
stabilită automat după finalizarea
împerecherii.
Puteţi verifica adresa dispozitivului
BLUETOOTH apăsând în mod
repetat pe DISPLAY.
Notă
•• Puteţi împerechea cel mult 8 dispozitive
BLUETOOTH. Dacă se împerechează
cel de-al 9-lea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul care a fost conectat cel mai
puţin recent va fi şters.
•• Dacă doriţi împerecherea cu un alt
dispozitiv BLUETOOTH, repetaţi paşii de
la 1 la 6.
Atingeţi şi ţineţi apăsat butonul
PAIRING de pe unitate timp de
2 secunde sau mai mult, până când
pe afişaj apare textul „BT AUDIO”.
Pentru a şterge informaţiile de
împerechere
Puteţi şterge toate informaţiile despre
împerechere resetând sistemul.
Consultaţi „Resetarea sistemului”
(pagina 78).
Notă
După ce resetaţi sistemul, este posibil
ca acesta să nu se poată conecta la
dispozitivul dvs. iPhone/iPod Touch. În
acest caz, ştergeţi informaţiile despre
împerecherea sistemului de pe iPhone/
iPod Touch, apoi efectuaţi din nou
operaţia de împerechere.
Ascultarea muzicii de
pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi asculta muzică pe dispozitivul
BLUETOOTH controlând redarea prin
intermediul tastelor de pe unitate
sau prin intermediul telecomenzii.
Verificaţi următoarele înainte de a
reda muzică:
—Funcţia
—
BLUETOOTH a dispozitivului
BLUETOOTH este activată.
—Împerecherea
—
a fost finalizată
(pagina 40).
După ce aţi conectat sistemul la
dispozitivul BLUETOOTH, puteţi
controla redarea apăsând , , ,
/ şi /.
Conexiunea BLUETOOTH
Dacă este solicitată o cheie de
autentificare pe dispozitivul
BLUETOOTH, introduceţi „0000”.
„Passkey” mai poate purta numele de
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number”
sau „Password”.
Pentru a revoca operaţiunea de
împerechere
41RO
1 Atingeţi BLUETOOTH pe unitate
pentru a selecta funcţia
BLUETOOTH.
Pe afişaj apare textul „BLUETOOTH”.
2 Stabiliţi conexiunea cu
dispozitivul BLUETOOTH.
Atingeţi BLUETOOTH pe unitate
pentru conectarea la ultimul
dispozitiv BLUETOOTH conectat.
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH de
pe dispozitivul BLUETOOTH dacă
dispozitivul nu este conectat.
După stabilirea conexiunii, numele
dispozitivului BLUETOOTH apare pe
afişaj.
3 Atingeţi  pentru a porni
redarea.
În funcţie de dispozitivul BLUETOOTH,
——poate fi nevoie să atingeţi  de
două ori.
——poate fi necesar să porniţi redarea
unei surse audio pe dispozitivul
BLUETOOTH.
4Reglaţi volumul.
Iniţial, reglaţi volumul pe
dispozitivul BLUETOOTH. Dacă în
continuare nivelul volumului este
prea scăzut, reglaţi nivelul
volumului pe sistem.
Notă
Dacă sistemul nu este conectat la niciun
dispozitiv BLUETOOTH, se va conecta
automat la ultimul dispozitiv BLUETOOTH
conectat atunci când atingeţi BLUETOOTH
sau  pe unitate.
Pentru a utiliza funcţia Gesture
Control în timpul redării
Consultaţi „Utilizarea funcţiei
Gesture Control în timpul redării”
(pagina 48).
42RO
Pentru a termina conexiunea
BLUETOOTH
Atingeţi BLUETOOTH de pe unitate.
Pe afişaj apare textul „BT AUDIO”.
În funcţie de tipul de dispozitivul
BLUETOOTH, conexiunea
BLUETOOTH poate fi anulată
automat atunci când opriţi redarea.
Conectarea acestui
sistem la mai multe
dispozitive BLUETOOTH
(conectarea mai multor
dispozitive)
Puteţi conecta la sistem maximum
trei dispozitive BLUETOOTH simultan
utilizând conexiunea A2DP/AVRCP.
Înainte de a împerechea următorul
dispozitiv BLUETOOTH, asiguraţi-vă
că funcţia BLUETOOTH a sistemului
este pornită şi că primul dispozitiv
BLUETOOTH este conectat la sistem.
Pentru a împerechea al doilea
sau al treilea dispozitiv
Repetaţi paşii 1-6 din „Împerecherea
acestui sistem cu un dispozitiv
BLUETOOTH” (pagina 40).
Pentru a comuta sursele de redare
Porniţi redarea pe un alt dispozitiv
BLUETOOTH conectat, în timp ce
dispozitivul curent redă muzică.
Sistemul va reda sunet din
dispozitivul cel mai recent.
Notă
•• Operaţiile pot varia în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH. Este posibil ca
unul din dispozitivele BLUETOOTH să
fie deconectat, în funcţie de combinaţia
de dispozitive. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a dispozitivului.
•• Dacă încercaţi să conectaţi un al
patrulea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul de redare conectat primul
va fi deconectat.
•• În funcţie de dispozitivul BLUETOOTH,
este posibil să nu puteţi conecta trei
dispozitive BLUETOOTH simultan.
•• Nu puteţi stabili conexiunea mai
multor dispozitive când utilizaţi funcţia
Wireless Party Chain, funcţia Speaker
Add sau funcţia de apelare în regim
„mâini libere”.
Pentru a deconecta orice
dispozitiv BLUETOOTH de la
conexiunea dispozitivelor
multiple
Închideţi conexiunea BLUETOOTH a
dispozitivului BLUETOOTH pe care
doriţi să îl deconectaţi.
Atingeţi BLUETOOTH de pe unitate.
Dispozitive BLUETOOTH cu
funcţie NFC încorporată (sistem
de operare: AndroidTM 2.3.3 sau
o versiune ulterioară, exceptând
Android 3.x)
Notă
•• Sistemul poate recunoaşte şi se
conectează numai la câte un dispozitiv
BLUETOOTH compatibil cu funcţia NFC
odată. Dacă încercaţi să conectaţi la
sistem un alt dispozitiv BLUETOOTH
compatibil cu funcţia NFC, dispozitivul
BLUETOOTH compatibil cu funcţia
NFC care este conectat în momentul
respectiv va fi deconectat.
•• În funcţie de dispozitivul dvs.
BLUETOOTH compatibil cu funcţia NFC,
este posibil să fie necesar ca întâi să
porniţi funcţia NFC.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a dispozitivului BLUETOOTH.
1 Atingeţi dispozitivul BLUETOOTH
de marca N de pe unitate, până
când dispozitivul BLUETOOTH
răspunde sistemului.
Conectarea BLUETOOTH
printr-o singură
atingere prin NFC
NFC (Near Field Communication Comunicare în câmp apropiat) este o
tehnologie ce permite comunicarea
wireless pe rază scurtă între diverse
dispozitive, cum ar fi dispozitivele
smartphone şi etichetele IC.
Când atingeţi sistemul cu un
dispozitiv BLUETOOTH compatibil
cu funcţia NFC, în mod automat
sistemul:
—porneşte
—
în funcţia BLUETOOTH.
—finalizează
—
împerecherea şi
conexiunea BLUETOOTH.
Conexiunea BLUETOOTH
Pentru a deconecta toate
dispozitivele BLUETOOTH de la
conexiunea dispozitivelor
multiple
Dispozitive BLUETOOTH compatibile
Finalizaţi conexiunea urmând
instrucţiunile afişate pe dispozitivul
BLUETOOTH.
După stabilirea conexiunii
BLUETOOTH, numele dispozitivului
BLUETOOTH apare pe afişaj.
2 Porniţi redarea unei surse audio
pe dispozitivul BLUETOOTH.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului BLUETOOTH.
43RO
Sugestie
Dacă împerecherea şi conectarea prin
BLUETOOTH eşuează, procedaţi în felul
următor.
—— Scoateţi husa dispozitivului
BLUETOOTH, în cazul în care utilizaţi
o husa disponibilă în comerţ.
—— Atingeţi din nou dispozitivul
BLUETOOTH de marca N de pe unitate.
Pentru a termina conexiunea
BLUETOOTH
Atingeţi din nou dispozitivul
BLUETOOTH de marca N de pe
unitate.
Setarea codecurilor
audio BLUETOOTH
Puteţi activa recepţionarea
codecurilor AAC, LDAC sau SBC de
pe dispozitivul BLUETOOTH. AAC/
LDAC poate fi selectat numai atunci
când dispozitivul BLUETOOTH
acceptă AAC/LDAC.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „BT CODEC”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta setarea, apoi
apăsați .
•• „AUTO”: Activaţi recepţionarea în
format de codec AAC sau LDAC.
•• „SBC”: Recepţionaţi în format de
codec SBC.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
44RO
Notă
•• Vă puteţi bucura de sunet de înaltă
calitate dacă AAC sau LDAC este
selectat. Dacă nu puteţi asculta sunet
AAC sau LDAC de la dispozitivul
dumneavoastră sau sunetul se aude cu
întreruperi, selectaţi „SBC”.
•• Dacă schimbaţi această setare în
timp ce sistemul este conectat la un
dispozitiv BLUETOOTH, dispozitivul
BLUETOOTH va fi deconectat. Pentru a
vă conecta la dispozitivul BLUETOOTH,
stabiliţi din nou conexiunea
BLUETOOTH.
Sugestie
LDAC este o tehnologie de codificare
audio dezvoltată de Sony care permite
transmisia de conţinuturi audio
de înaltă rezoluţie (Hi-Res), chiar
şi printr-o conexiune BLUETOOTH.
Spre deosebire de alte tehnologii de
codificare compatibile cu BLUETOOTH,
precum SBC, aceasta funcţionează fără
a reduce calitatea conţinutului audio
Hi-Res*1 şi permite transmiterea prin
reţeaua wireless BLUETOOTH a unui
volum de date de aproximativ de trei
ori mai mare*2, comparativ cu celelalte
tehnologii, la o calitate a sunetului fără
precedent, printr-o codificare eficientă şi
o organizare optimă a pachetelor.
*1 Cu excepţia conţinuturilor în format
DSD.
*2 În comparaţie cu SBC (Subband
Coding), când se selectează rata de biţi
990 kbps (96/48 kHz) sau 909 kbps
(88,2/44,1 kHz).
Setarea modului
standby BLUETOOTH
Modul standby BLUETOOTH permite
sistemului să pornească automat
atunci când stabiliţi conexiunea
BLUETOOTH de pe un dispozitiv
BLUETOOTH.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „BT STBY”, apoi
apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta setarea, apoi
apăsați .
•• „ON”: Sistemul pornește automat
chiar și atunci când sistemul este
în modul standby.
•• „OFF”: Dezactivează această funcţie.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Vă puteţi conecta la sistem de pe un
dispozitiv BLUETOOTH împerecheat
şi la toate funcţiile dacă semnalul
BLUETOOTH al sistemului este
activat. În mod implicit, semnalul
BLUETOOTH este activat.
Atingeţi şi ţineţi apăsat pe
+ şi
pe MEGA BASS pe unitate timp de
aproximativ 3 secunde.
Pe afişaj apare textul „BT ON” sau „BT OFF”.
Notă
•• Nu puteţi efectua următoarele operaţii dacă
semnalul BLUETOOTH este dezactivat:
—— Împerecherea şi/sau conectarea cu
dispozitivul BLUETOOTH
—— Utilizarea aplicaţiei „Sony | Music
Center”
—— Modificarea codecurilor audio
BLUETOOTH
•• Dacă atingeţi marca N de pe unitate de
un dispozitiv BLUETOOTH compatibil
cu funcţia NFC sau dacă activaţi
modul Standby BLUETOOTH, semnalul
BLUETOOTH va fi activat automat.
„Sony | Music Center” este
o aplicaţie dedicată operării
dispozitivelor audio compatibile cu
„Sony | Music Center”, fabricate de
Sony, folosind un smartphone sau
o tabletă. Căutaţi aplicaţia „Sony |
Music Center” în Google Play sau în
App Store şi descărcaţi-o utilizând
smartphone-ul sau tableta.
„Sony | Music Center” vă permite:
—să
— schimbaţi funcţia sistemului,
să controlaţi redarea de pe disc/
dispozitivul USB și să acordaţi un
post FM.
—să
— răsfoiţi conținutul muzical al
discului/dispozitivului USB.
—să
— vizualizaţi informaţiile de pe
disc/dispozitivul USB, de exemplu
durata de redare şi titlul redat.
—să
— reglați volumul și să modificați
setarea de sunet.
—să
— controlaţi mai multe sisteme în
timp ce utilizaţi funcţia Wireless
Party Chain.
Conexiunea BLUETOOTH
Activarea sau
dezactivarea
semnalului BLUETOOTH
Controlarea
sistemului prin
intermediul unui
smartphone sau al
unei tablete (Sony |
Music Center)
1 Căutaţi aplicaţia „Sony | Music
Center” sau scanaţi codul
bidimensional de mai jos.
2 Descărcaţi aplicaţia „Sony |
Music Center” pe dispozitivul dvs.
45RO
3 Conectaţi sistemul şi
dispozitivul prin conexiune
BLUETOOTH (pagina 40).
„Fiestable” este o aplicaţie de tip
plug-in a aplicaţiei „Sony | Music
Center”.
4Lansaţi aplicaţia „Sony | Music
1 Căutaţi şi descărcaţi aplicaţia
Notă
2 Căutaţi şi descărcaţi aplicaţia
Center” şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
•• Vă recomandăm să utilizaţi cea mai
recentă versiune a aplicaţiei „Sony |
Music Center”.
•• Dacă aplicaţia „Sony | Music Center”
nu funcţionează corect, atingeţi
BLUETOOTH pe unitate pentru a închide
conexiunea BLUETOOTH, apoi restabiliţi
conexiunea BLUETOOTH astfel încât
această conexiune BLUETOOTH să
funcţioneze normal.
•• Operaţiile care sunt disponibile prin
intermediul aplicaţiei „Sony | Music
Center” pot să difere, în funcţie de
dispozitivele audio.
•• Pentru mai multe detalii despre „Sony |
Music Center”, consultaţi următoarea
adresă URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Specificaţiile şi designul aplicaţiei
„Sony | Music Center” se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Organizaţi petreceri
de neuitat cu
aplicaţia „Fiestable”
46RO
Puteți controla funcțiile pentru
petreceri ale sistemului Home Audio
al Sony cu interfața cu utilizatorul
intuitivă și sofisticată cu aplicația
„Fiestable“. „Fiestable“ vă permite
să controlați caracteristici cum ar fi
DJ Effect, iluminarea și Karaoke. De
asemenea, vă puteţi delecta cu funcţia
„Motion Control”, care vă permite
să operaţi anumite caracteristici ale
acestui sistem scuturând dispozitivul
BLUETOOTH în diferite direcţii.
„Sony | Music Center” pe
dispozitivul dvs. (pagina 45).
„Fiestable” de pe Google Play
sau App Store utilizând
dispozitivul dvs.
3 Conectaţi sistemul şi
dispozitivul prin conexiune
BLUETOOTH (pagina 40).
4Lansaţi „Sony | Music Center” şi
atingeţi pictograma „Fiestable”.
Notă
Pentru mai multe detalii despre „Sony |
Music Center”, consultaţi următoarea
adresă URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
Clasaţi-vă în
clasamentul Party
People şi partajaţi
poziţia obţinută,
primind caracteristici
bonus prin intermediul
Party King
Sistemul are o caracteristică unică
ce permite înregistrarea automată a
modului de utilizare a sistemului în
funcţie de utilizare.
Sistemul vă va clasa pe diferite
poziţii în clasamentul Party People,
conform unor criterii predefinite.
Cu cât utilizaţi sistemul mai frecvent,
cu atât veţi obţine un loc mai
avansat în clasament.
Odată situat pe un anumit loc
în clasamentul Party People,
puteţi partaja poziţia obţinută,
comunicând-o în reţelele de
socializare.
De asemenea, sistemul vă va
recompensa pentru locul obţinut
în clasament acordându-vă
caracteristici bonus.
Gesture Control
Utilizarea funcţiei
Gesture Control
Puteţi controla operaţiunile din
modul PLAYBACK, DJ, SAMPLER şi
KARAOKE prin glisarea mâinii peste
senzorul GESTURE CONTROL de pe
unitate.
Notă
Pentru a utiliza această caracteristică,
asiguraţi-vă că pe dispozitiv sunt
instalate aplicaţiile „Sony | Music Center”
(pagina 45) şi „Fiestable” (pagina 46).
Notă
2 Lansaţi „Sony | Music Center” şi
Glisaţi mâna peste senzorul
GESTURE CONTROL în 6 direcţii,
după cum urmează.
dispozitivul prin conexiune
BLUETOOTH (pagina 40).
atingeţi pictograma „Fiestable”,
apoi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
Puteţi urmări poziţia dvs. curentă în
clasament şi caracteristicile bonus
şi, de asemenea, puteţi afla cum să
avansaţi pe poziţia următoare în
clasament.
Mişcarea de
glisare
Glisaţi în această
direcţie
Gesture Control
1 Conectaţi sistemul şi
Nu atingeţi senzorul de GESTURE
CONTROL atunci când efectuaţi mişcarea
de glisare.
De la dreapta la
stânga
De la stânga la
dreapta
De jos în sus
De sus în jos
În sensul acelor
de ceas
În sens opus
acelor de ceas
Pentru a activa Gesture Control
Atingeţi GESTURE ON/OFF, apoi
atingeţi modul dorit (PLAYBACK, DJ,
SAMPLER sau KARAOKE).
GESTURE CONTROL se aprinde.
47RO
Pentru a dezactiva Gesture
Control
Atingeţi GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL se stinge.
Utilizarea funcţiei
Gesture Control în
timpul redării
Puteţi utiliza Gesture Control pentru
a controla redarea de bază în timp
ce redaţi muzică de pe un disc, un
dispozitiv USB sau un dispozitiv
BLUETOOTH.
Utilizaţi tastele şi senzorul GESTURE
CONTROL de pe panoul tactil al
unităţii pentru a realiza această
operaţiune.
1 Atingeţi GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL se aprinde.
2 Atingeţi PLAYBACK.
Este selectat modul PLAYBACK.
3 Atingeţi în mod repetat
FUNCTION pentru a selecta
funcţia dorită.
4Glisaţi peste senzorul GESTURE
CONTROL.
Pentru
Salt înapoi
Salt înainte
Redare
Stop
Creştere volum
Reducere volum
48RO
Glisaţi în această
direcţie
Crearea unei atmosfere
de petrecere (DJ Effect)
Utilizaţi tastele şi senzorul GESTURE
CONTROL de pe panoul tactil al
unităţii pentru a realiza această
operaţiune.
1 Atingeţi GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL se aprinde.
2 Atingeţi DJ sau SAMPLER.
Este selectat modul DJ sau modul
SAMPLER.
3 Glisaţi peste senzorul GESTURE
CONTROL.
Pentru modul DJ:
Pentru
Glisaţi în această
direcţie
Selectarea
FLANGER*1
Selectarea
ISOLATOR*2
Selectarea WAH*3
Selectarea PAN*4
Măriţi nivelul
efectului selectat
Reduceţi nivelul
efectului selectat
*1 Creează un efect lateral profund,
care este similar vuietului unui
avion cu reacţie.
*2 Izolează o frecvenţă de bandă
specifică, ajustând celelalte benzi
de frecvenţă. De exemplu, atunci
când doriţi să vă concentraţi pe voci.
*3 Creează un efect special de sunet
„Wah-wah” prin mutarea automată a
frecvenţei unui filtru în sus şi în jos.
*4 Creează senzaţia că sunetul se
mişcă în jurul boxelor, între canalele
din stânga şi din dreapta.
Pentru modul SAMPLER:
Pentru
Glisaţi în această
direcţie
—— modificaţi tasta (Key Control).
•• Dacă activaţi DJ Effect în timpul
transferului, efectul de sunet nu va fi
transferat pe dispozitivul USB.
Ieşire „Come On!”
Ieşire „Let’s Go!”
Ieşire efect de
sunet Reggae
Horn
Ieşire efect de
sunet Phaser
Ieşire efect de
sunet Scratch
Ieşire efect de
sunet Audience
Pentru a regla nivelul modului
Sampler
1 Apăsaţi pe OPTIONS pe
telecomandă.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pe telecomandă pentru a regla
nivelul sunetului Sampler, apoi
apăsaţi pe .
Pentru a dezactiva modul DJ
Treceţi mâna peste senzorul
GESTURE CONTROL în direcţia
menţionată la pasul 3 de mai sus.
Notă
•• DJ Effect este dezactivat automat dacă:
—— dezactivaţi Gesture Control.
—— schimbaţi modul selectând
PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE.
—— opriţi sistemul.
—— schimbaţi funcţia.
—— activaţi sau dezactivaţi funcţia Wired
Party Chain şi funcţia Wireless Party
Chain.
—— modificaţi câmpul de sunet.
—— utilizaţi Vocal Fader.
Utilizaţi tastele şi senzorul GESTURE
CONTROL de pe panoul tactil al
unităţii pentru a realiza această
operaţiune.
1 Atingeţi GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL se aprinde.
2 Atingeţi KARAOKE.
Este selectat modul KARAOKE.
3 Glisaţi peste senzorul GESTURE
CONTROL.
Pentru
Reducerea
tonalităţii
muzicii ()
Creşterea
tonalităţii
muzicii ()
Glisaţi în această
direcţie
Gesture Control
/
pentru a selecta „SAMPLER”,
apoi apăsaţi pe .
Utilizarea Gesture
Control în timpul
funcţiei Karaoke
Creşterea
volumului
microfonului
Reducerea
volumului
microfonului
Scoaterea
efectului de
sunet cu aplauze
Scoaterea
efectului de
sunet cu huiduieli
49RO
Ajustarea sunetului
Ajustarea sunetului
Pentru
Faceţi următoarele
Întăriţi basul
și creaţi un
sunet mai
puternic
(MEGA BASS)
Apăsaţi în mod repetat
MEGA BASS, pentru a
selecta „BASS ON”.
Indicatorul MEGA BASS
se aprinde. Pentru
revocare, apăsaţi în
mod repetat MEGA
BASS, pentru a selecta
„BASS OFF”.
Reproduceţi
efectul sonor
al unei săli de
petrecere
(Fiesta)
Atingeţi FIESTA de pe
unitate. Ca alternativă,
apăsaţi în mod repetat
pe SOUND FIELD
+/– (sau atingeţi
SOUND FIELD pe
unitate) pentru a
selecta „FIESTA”.
Pentru revocare,
atingeţi FIESTA din nou.
Selectați un
câmp de
sunet
Apăsaţi în mod repetat
pe SOUND FIELD +/–
(sau atingeţi SOUND
FIELD pe unitate)
pentru a selecta
câmpul de sunet dorit.
Pentru a anula, apăsaţi
în mod repetat pe
SOUND FIELD +/–
(sau atingeţi SOUND
FIELD pe unitate)
pentru a selecta „FLAT”.
Selectarea modului
Virtual Football
Vă puteţi bucura de senzaţia de a
fi pe stadion atunci când urmăriţi
transmisia unui meci de fotbal.
50RO
Rețineți că puteți selecta modul
Virtual Football numai în timpul
funcțiilor AUDIO IN și TV.
Apăsaţi în mod repetat pe SOUND
FIELD +/– în timp ce urmăriţi
transmisiunea unui meci de fotbal.
•• „ON NARRATION”: Veţi avea senzaţia
vie că vă aflaţi pe un stadion de
fotbal datorită ovaţiilor accentuate.
•• „OFF NARRATION”: Veţi avea o
senzaţie mai intensă că vă aflaţi pe
un stadion de fotbal dacă reduceţi
nivelul volumului pentru comentarii
pe lângă îmbunătăţirea ovaţiilor.
Pentru a revoca modul Virtual
Football
Apăsaţi în mod repetat pe SOUND
FIELD +/– pentru a selecta „FLAT”.
Notă
•• Vă recomandăm să selectaţi modul
Virtual Football atunci când urmăriţi
transmisia unui meci de fotbal.
•• În cazul în care auziţi sunete ciudate
atunci când este selectată setarea „OFF
NARRATION”, este recomandată setarea
„ON NARRATION”.
•• Această funcţie nu acceptă sunet
monofonic.
Crearea propriului efect
de sunet
Puteţi ridica sau coborî nivelul unor
benzi de frecvenţă specifice, apoi
puteţi memora setările în memorie
drept „CUSTOM EQ”.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „CUSTOM EQ”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
pentru a regla nivelul
egalizatorului sau setarea
surround, apoi apăsaţi pe
/
.
4Repetaţi pasul 3 pentru a regla
nivelul altor benzi de frecvenţă
şi efecte surround.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Pentru a selecta setarea
particularizată a egalizatorului
Apăsaţi în mod repetat pe SOUND
FIELD +/– pentru a selecta „CUSTOM
EQ”.
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei
Control for HDMI
Dacă conectaţi un televizor
compatibil cu funcţia Control for
HDMI* printr-un cablu HDMI (cablu
HDMI de mare viteză cu Ethernet,
nefurnizat), veţi putea opera cu
uşurinţă dispozitivul cu ajutorul unei
telecomenzi TV.
Puteţi folosi următoarele funcţii
împreună cu funcţia Control for
HDMI.
•• Funcţia System Power Off
•• Funcţia System Audio Control
•• Audio Return Channel
•• Funcţia One-Touch Play
•• Control simplu la distanţă
•• Language Follow
Notă
Este posibil ca aceste funcţii să
funcţioneze împreună cu dispozitive care
nu sunt fabricate de Sony, dar acest lucru
nu este garantat.
Alte operaţiuni
* Control for HDMI este un standard
utilizat de CEC (Consumer Electronics
Control) pentru a permite dispozitivelor
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) să se controleze reciproc.
Pregătirea pentru utilizarea
funcţiei Control for HDMI
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi pe SETUP, apoi setaţi
[HDMI SETUP] – [CONTROL FOR
HDMI] de pe sistem la [ON]
(pagina 35). Setarea implicită
este [ON].
Activaţi setările funcţiei Control
for HDMI pe televizorul conectat la
sistem.
51RO
Sugestie
Dacă activaţi funcţia Control for HDMI
(sincronizare „BRAVIA”) atunci când
folosiţi un televizor fabricat de Sony,
funcţia Control for HDMI a sistemului este
activată şi ea automat. După finalizarea
setărilor, pe afişajul de pe panoul superior
apare „COMPLETE”.
Funcţia System Power Off
Dacă opriţi televizorul, sistemul va fi
oprit şi el automat.
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi pe SETUP, apoi setaţi [HDMI
SETUP] - [STANDBY LINKED TO TV]
de pe sistem la [ON] sau la [AUTO]
(pagina 35). Setarea implicită este
[AUTO].
Notă
În funcţie de starea dispozitivului
conectat, este posibil ca acesta să nu se
oprească.
Funcţia System Audio Control
Dacă porniţi sistemul în timp ce
este pornit şi televizorul, sunetul
televizorului va fi scos prin boxele
sistemului. Puteţi ajusta volumul
sistemului cu ajutorul telecomenzii
televizorului.
Dacă sunetul televizorului a fost scos
prin boxele sistemului ultima dată
când aţi folosit televizorul, sistemul
va fi pornit automat atunci când
porniţi din nou televizorul.
De asemenea puteţi efectua
operaţiuni utilizând meniul
televizorului. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a televizorului.
Notă
•• În funcţie de televizor, nivelul volumului
sistemului este afişat pe ecranul
televizorului. Poate fi diferit de nivelul
de volum indicat pe afişaj.
52RO
•• În funcţie de setările televizorului, este
posibil ca funcţia System Audio Control
să nu fie disponibilă. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
Audio Return Channel
Dacă sistemul este conectat la mufa
HDMI IN a televizorului compatibilă
cu Audio Return Channel, puteţi
asculta sunetul televizorului prin
boxele sistemului fără a mai conecta
un cablu audio (nefurnizat).
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi pe SETUP, apoi setaţi
[HDMI SETUP] - [AUDIO RETURN
CHANNEL] la [ON] (pagina 35).
Setarea implicită este [ON].
Notă
În cazul în care televizorul nu este
compatibil cu Audio Return Channel,
trebuie să fie conectat un cablu audio
(nefurnizat) (pagina 21).
Funcţia One-Touch Play
Când apăsaţi  în funcţia DVD/
CD sau USB, televizorul este pornit
automat. Intrarea televizorului este
comutată la intrarea HDMI la care
este conectat sistemul.
Notă
Este posibil ca partea de început a
conţinutului redat să nu fie redată corect,
în funcţie de televizor.
Control simplu la distanţă
Puteţi selecta sistemul cu ajutorul
butonului SYNC MENU de pe
telecomandă pentru a opera
sistemul.
Această funcţie poate fi utilizată
dacă televizorul acceptă meniul de
legătură. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
Notă
•• În meniul de legătură al televizorului,
sistemul este recunoscut de televizor
ca „Player”.
•• Este posibil ca unele operaţiuni să
nu fie disponibile în cazul anumitor
televizoare.
Language Follow
Când modificaţi limba afişajului
pe ecran al televizorului, limba
afişajului pe ecran al sistemului se
modifică şi ea.
Alte operaţiuni
53RO
Savurarea redării cu fir, cu ajutorul mai multor
sisteme (funcţia Wired Party Chain)
Puteţi conecta mai multe sisteme audio în lanţ, pentru a crea un mediu de
petrecere mai interesant şi a obţine o putere mai mare a sunetului.
Un sistem activat din serie va fi „Party Host” şi va partaja muzica. Celelalte
sisteme vor deveni „Party Guests” şi vor reda muzica redată de „Party Host”.
Configurarea funcţiei Wired Party Chain
Configuraţi o funcţie Wired Party Chain prin conectarea tuturor sistemelor care
utilizează cabluri audio (nefurnizate).
Înainte de a conecta cablurile, nu uitaţi să deconectaţi cablul de alimentare c.a.
(de la reţea).
 Dacă toate sistemele sunt echipate cu funcţia Wired Party Chain
Exemplu: Atunci când vă conectaţi utilizând acest sistem ca prim sistem
Continuaţi
conectarea
până la ultimul
sistem
Primul sistem
Al doilea
sistem
•• Ultimul sistem trebuie să fie conectat la primul sistem.
•• Oricare dintre sisteme poate fi Party Host.
54RO
Ultimul
sistem
•• Puteţi schimba Party Host cu un alt sistem din lanţ. Pentru detalii, consultaţi
„Pentru a selecta un nou sistem ca fiind Party Host (când toate sistemele
sunt echipate cu funcţia Wired Party Chain)” (pagina 56).
•• Asiguraţi-vă că este selectată o funcţie diferită de funcţia AUDIO IN.
Dacă este selectată funcţia AUDIO IN, această caracteristică nu poate fi
utilizată.
 Dacă unul dintre sisteme nu este echipat cu funcţia Wired Party
Chain
Exemplu: Atunci când vă conectaţi utilizând acest sistem ca prim sistem
Continuaţi
conectarea până
la ultimul sistem
Al doilea
sistem
Ultimul
sistem*
* Conectaţi sistemul care nu este echipat cu funcţia Wired Party Chain la ultimul sistem,
altfel lanţul se va opri la sistemul respectiv. Nu uitaţi să selectaţi funcţia Audio In pe
acest ultim sistem.
Alte operaţiuni
Primul sistem
•• Ultimul sistem nu este conectat la primul sistem.
•• Trebuie să selectaţi primul sistem ca sistem Party Host, pentru ca toate
sistemele să redea aceeaşi muzică după activarea funcţiei Wired Party
Chain.
55RO
Savurarea funcţiei Wired Party
Chain
1 Conectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) şi porniţi toate
sistemele.
2 Reglaţi volumul de pe fiecare
sistem.
3 Activaţi funcţia Wired Party
Chain pe sistemul care va fi
utilizat ca sistem Party Host.
Exemplu: Atunci când utilizaţi acest
sistem ca Party Host
 Atingeţi în mod repetat FUNCTION
pe unitate pentru a selecta funcţia
dorită. Dacă utilizaţi conexiunea
 (pagina 55), nu selectaţi
funcţia AUDIO IN. Dacă selectaţi
această funcţie, sunetul nu
poate fi scos.
 Porniţi redarea muzicii, apoi
apăsaţi şi ţineţi apăsat pe
PARTY CHAIN pe unitate timp de
2 secunde sau mai mult.
Pe afişaj apare textul „PARTY
CHAIN”. Sistemul Party Host începe
Wired Party Chain, iar alte sisteme
devin automat sisteme Party Guest.
Toate sistemele vor reda muzica
redată de Party Host.
Pe afişajul sistemului Party Host şi al
sistemelor Party Guests se aprinde
textul „WIRED P.CHAIN”.
Notă
•• În funcţie de numărul total de sisteme
unitare conectate, sistemele Party
Guests vor avea nevoie de ceva timp
pentru a porni redarea de muzică.
•• Modificarea nivelului volumului şi a
efectului de sunet pe Party Host nu va
afecta sunetul scos de sistemele Party
Guests.
56RO
•• Party Guest va reda în continuare sursa
de muzică redată de Party Host chiar
dacă schimbaţi funcţia pe Party Guest.
Cu toate acestea, puteţi regla volumul
şi puteți modifica efectele de sunet pe
Party Guest.
•• Atunci când utilizați microfonul sau
cântaţi la chitară pe Party Host, sunetul
nu va ieși la Party Guests.
•• Când unul din sistemele din lanţ
efectuează un transfer USB, aşteptaţi
până când sistemul finalizează
transferul sau opriţi transferul, înainte
de a activa funcţia Wired Party Chain.
•• Pentru detalii cu privire la funcţionarea
celorlalte sisteme, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a sistemelor.
Pentru a selecta un nou sistem
ca fiind Party Host (când toate
sistemele sunt echipate cu
funcţia Wired Party Chain)
Repetaţi pasul 3 din „Savurarea
funcţiei Wired Party Chain” pe
sistemul care va fi noul Party
Host. Sistemul Party Host curent
devine automat Party Guest. Toate
sistemele vor reda muzica redată de
noul Party Host.
Notă
•• Puteţi selecta un alt sistem ca sistem
Party Host nou numai după ce funcţia
Wired Party Chain a fost activată pe
toate sistemele din serie.
•• Dacă sistemele selectate nu devin un
nou Party Host după câteva secunde,
repetaţi pasul 3 din „Savurarea funcţiei
Wired Party Chain”.
Pentru a dezactiva Wired Party
Chain
Atingeţi şi ţineţi apăsat pe PARTY
CHAIN pe sistemul Party Host timp
de 2 secunde sau mai mult.
Pe afişaj apare textul „LEAVE PARTY”.
Notă
Dacă funcţia Wired Party Chain nu
este dezactivată după câteva secunde,
atingeţi şi ţineţi apăsat din nou PARTY
CHAIN pe sistemul Party Host timp de
2 secunde sau mai mult.
Setarea modului de sunet al
funcţiei Wired Party Chain
Puteţi setaţi modul de sunet când
funcţia Wired Party Chain este
activată.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „P. CHAIN
MODE”, apoi apăsaţi pe .
3 Apăsaţi
/ în mod repetat
pentru a selecta modul dorit,
apoi apăsaţi .
•• „STEREO”: scoate sunetul stereo.
•• „RIGHT CH”: scoate sunetul
Puteţi conecta mai multe sisteme
audio într-un lanţ prin intermediul
conexiunii BLUETOOTH, dacă toate
sistemele sunt echipate cu funcţia
Wireless Party Chain. Această funcţie
vă permite să creaţi un mediu de
petrecere mai impresionant şi să
produceţi sunete de ieşire mai înalte,
fără o conexiune prin cablu.
Reţineţi că puteţi reda surse
audio numai de pe un dispozitiv
BLUETOOTH.
Primul sistem din lanţ care urmează
să fie activat devine sistemul Party
Host şi partajează muzica. Celelalte
sisteme devin sisteme Party Guest
şi redau muzica redată de sistemul
Party Host.
Configurarea şi savurarea
funcţiei Wireless Party Chain
Exemplu: Setarea sistemului
MHC-V81D ca fiind primul sistem
(Party Host)
Alte operaţiuni
monofonic al canalului din
dreapta.
•• „LEFT CH”: scoate sunetul
monofonic al canalului din
stânga.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Savurarea redării
wireless, prin utilizarea
mai multor sisteme
(funcţia Wireless Party
Chain)
1 Porniţi toate sistemele.
2 Setaţi primul sistem ca sistem
Party Host.
 Atingeţi BLUETOOTH pe unitate
pentru a selecta funcţia
BLUETOOTH.
 Conectaţi dispozitivul BLUETOOTH
la sistem prin intermediul
conexiunii BLUETOOTH.
57RO
 Atingeţi WIRELESS PARTY CHAIN
pe unitate.
Pe afişaj are textul „CHAINING”.
Sistemul intră în modul Wireless
Party Chain.
După ce sistemul intră în modul de
configurare Wireless Party Chain,
conexiunea la dispozitivul
BLUETOOTH este dezactivată
automat.
3 Setaţi al doilea sistem ca sistem
Party Guest.
 Atingeţi BLUETOOTH pe cel de-al
doilea sistem pentru a selecta
funcţia BLUETOOTH.
 Atingeţi WIRELESS PARTY CHAIN
pe cel de-al doilea sistem.
Al doilea sistem va deveni un
sistem Party Guest.
Pe afişaj se aprinde textul
„P.CHAIN”.
Notă
Funcţia Wireless Party Chain este
anulată în următoarele situaţii.
—— Nu există nicio operaţiune în decurs
de 1 minut după ce sistemul Party
Host este setat la pasul 2.
—— pe sistemul Party Host se atinge din
nou WIRELESS PARTY CHAIN înainte
de finalizarea pasului 3.
4Setaţi al treilea sistem sau mai
multe sisteme ca sisteme Party
Guest.
Repetaţi pasul 3.
Notă
Conectaţi al treilea sistem sau
sistemele ulterioare în decurs de 30 de
secunde de la conectarea sistemului
anterior. În primele 30 de secunde,
pe afişajul sistemului Party Host se
aprinde intermitent textul „P. CHAIN”.
După 30 de secunde, sistemul nu
poate fi conectat.
58RO
5 Aşteptaţi 30 de secunde după
conectarea ultimului sistem
Party Guest.
Textul „P.CHAIN” nu mai apare
intermitent pe afişajul sistemului
Party Host, iar dispozitivul
BLUETOOTH se conectează la
sistemul Party Host.
6începeţi redarea pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
7 Reglaţi volumul.
Odată cu reglarea volumului
sistemului Party Host, este reglat,
de asemenea, şi volumul sistemelor
Party Guest. Dacă doriţi să reglaţi
volumul unui anumit sistem Party
Guest, reglaţi volumul sistemului
Party Guest respectiv.
Notă
•• Nu puteţi selecta un alt sistem ca fiind
un nou sistem Party Host în timp ce este
activată funcţia Wireless Party Chain.
•• Atunci când utilizați microfonul sau
cântaţi la chitară pe Party Host, sunetul
nu va ieși la Party Guests.
•• Pentru detalii cu privire la funcţionarea
celorlalte sisteme, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a sistemelor.
Sugestie
Pentru a adăuga noi sisteme Party Guest
după ce funcţia Wireless Party Chain
a fost deja stabilită, atingeţi şi ţineţi
apăsat pe WIRELESS PARTY CHAIN pe
sistemul Party Host, apoi repetaţi pasul
3 din „Configurarea şi savurarea funcţiei
Wireless Party Chain” (pagina 57).
Pentru a dezactiva funcția
Wireless Party Chain
Atingeţi WIRELESS PARTY CHAIN pe
sistemul Party Host.
Notă
Când schimbaţi funcţia sau opriţi sistemul
Party Host, funcţia Wireless Party Chain
este dezactivată.
Pentru a face un sistem Party
Guest să părăsească funcţia
Wireless Party Chain
Atingeţi WIRELESS PARTY CHAIN pe
sistemul Party Guest care urmează
să părăsească conexiunea. În acest
caz, restul sistemelor conectate prin
funcţia Wireless Party Chain rămân
active.
Notă
•• Când schimbaţi funcţia sau opriţi un
anumit sistem Party Guest, sistemul
Party Guest respectiv va părăsi
conexiunea Wireless Party Chain.
•• Funcţiile Sleep Timer şi Auto Standby
nu sunt disponibile pe sistemele Party
Guest.
Sincronizarea setărilor în timpul
conexiunii Wireless Party Chain
Pentru a utiliza această funcţie
sunt necesare modele identice de
sisteme.
Prin conectarea celor două sisteme
prin intermediul tehnologiei wireless
BLUETOOTH, vă puteţi bucura de
muzică într-un mod mai puternic.
De asemenea, puteţi selecta o ieşire
audio dintre modul dublu (în care
două sisteme redau acelaşi sunet)
şi modul stereo (sunet stereo).
La paşii următori, cele două sisteme
sunt descrise ca fiind „sistemul ”
(sau sistemul Host) şi „sistemul ”
(sau sistemul Guest).
Notă
•• Pentru a utiliza această caracteristică,
asiguraţi-vă că aveţi instalată aplicaţia
„Sony | Music Center” (pagina 45) pe
dispozitivul BLUETOOTH.
•• Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH
este împerecheat atât cu sistemul ,
cât şi cu sistemul . Pentru detalii
despre operaţia de împerechere,
consultaţi „Împerecherea acestui
sistem cu un dispozitiv BLUETOOTH”
(pagina 40) sau „Stabilirea conexiunii
BLUETOOTH printr-o singură atingere
prin NFC” (pagina 43).
Alte operaţiuni
Când conexiunea Wireless Party
Chain este stabilită, se aplică
următoarele condiţii:
•• Dacă setările Mega Bass şi Party
Light sunt modificate pe sistemul
Party Host, atunci sunt modificate
şi setările de pe sistemele Party
Guest.
•• Setările DJ Effect şi Karaoke,
de exemplu Vocal Fader şi Key
Control, sunt oprite atât pe
sistemul Party Host, cât şi pe
sistemele Party Guest.
•• Setările câmpului de sunet revin
la setările prestabilite, atât pe
sistemul Party Host, cât şi pe
sistemele Party Guest.
•• Când sistemul Party Host este
oprit, sunt oprite şi sistemele Party
Guests.
Ascultarea muzicii prin
conexiune wireless
utilizând două sisteme
(funcţia Speaker Add)
Configurarea şi utilizarea
funcţiei Speaker Add
1 Aduceţi două sisteme de acelaşi
model la o distanţă de 1 metru
unul faţă de celălalt.
2 Porniţi sistemul  şi sistemul
.
59RO
3 Atingeţi BLUETOOTH pe
sistemul  şi pe sistemul 
pentru a selecta funcţia
BLUETOOTH.
Pe afişaj apare textul „BLUETOOTH”.
4Conectaţi sistemul  şi un
dispozitiv BLUETOOTH prin
intermediul conexiunii
BLUETOOTH (pagina 40).
5 Lansaţi aplicaţia „Sony | Music
Center” şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran pentru a configura
Speaker Add pentru sistemul 
şi pentru sistemul .
Pe afişajul sistemului  apare
textul „HOST”, iar pe afişajul
sistemului  apare textul „GUEST”.
6Setaţi modul de ieşire utilizând
aplicaţia „Sony | Music Center”
de pe dispozitivul BLUETOOTH.
•• Modul dublu: asigură ieşirea
sunetului stereo de pe ambele
sisteme.
•• Modul stereo - dreapta:
asigură ieşirea sunetului mono
al canalului din dreapta al
sistemului  şi al canalului din
stânga al sistemului .
•• Modul stereo - stânga: asigură
ieşirea sunetului mono
al canalului din stânga al
sistemului  şi al canalului din
dreapta al sistemului .
7 Porniţi redarea pe dispozitivul
BLUETOOTH şi reglaţi volumul.
Pentru detalii, consultaţi „Ascultarea
muzicii de pe un dispozitiv
BLUETOOTH” (pagina 41).
60RO
Notă
•• Când utilizaţi microfonul sau cântaţi la
chitară pe sistemul , ieşirea sunetului
nu este asigurată de pe sistemul .
•• Următoarele operaţii nu sunt
disponibile pe sistemul  când se
utilizează funcţia Speaker Add:
—— Temporizator de oprire
—— Standby automat
—— Blocare pentru copii
—— Modul Gesture
—— Utilizarea funcţiei Party Lock
—— Utilizarea setării Vocal Fader, a setării
Key Control şi a modului Score
—— Controlul sistemului cu ajutorul
telecomenzii
Sincronizarea setărilor în timpul
utilizării funcţiei Speaker Add
•• După stabilirea conexiunii Speaker
Add, următoarele setări ale
sistemului  se vor sincroniza cu
sistemul :
—Volum
—
—Mega
—
Bass
—Sound
—
Field şi Custom EQ
—DJ
— Effect
—Party
—
Light şi Light Mode
•• Când setările menţionate mai sus
sunt modificate fie pe sistemul ,
fie pe sistemul , setările celuilalt
sistem sunt sincronizate.
•• Când sistemul  este oprit,
se opreşte, de asemenea,
şi sistemul .
Pentru a dezactiva funcţia
Speaker Add
Utilizaţi aplicaţia „Sony | Music
Center” şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
Notă
Dacă doriţi să resetaţi unul din cele două
sisteme în timp ce utilizaţi funcţia Speaker
Add, asiguraţi-vă că opriţi celălalt sistem.
Dacă nu opriţi celălalt sistem înainte de a
reseta funcţia Speaker Add, conexiunea
BLUETOOTH sau ieşirea sunetului pot fi
întrerupte.
Sugestie
•• Dacă nu dezactivaţi funcţia, atunci când
veţi reporni sistemul, acesta va încerca să
restabilească ultima conexiune efectuată.
•• Comutaţi la codecul SBC, când utilizaţi
funcţia Speaker Add. Pentru detalii,
consultaţi „Setarea codecurilor audio
BLUETOOTH” (pagina 44).
Savurarea apelurilor în
regim „mâini libere”
Vă puteţi bucura de apeluri în regim
„mâini libere” utilizând un telefon
mobil cu funcţie BLUETOOTH care
acceptă profilele HFP (Hands-free
Profile) sau HSP (Headset Profile).
Notă
•• În funcţie de modelul telefonului dvs.
mobil sau de sistemul de operare sau
aplicaţiile instalate pe acesta, este posibil
ca unele funcţii de apelare în regim
„mâini libere” să nu funcţioneze corect.
•• Această funcţie nu este disponibilă
când conectaţi la sistem mai multe
dispozitive BLUETOOTH simultan.
•• Volumul pentru redarea muzicii şi
volumul apelurilor telefonice diferă.
Reglaţi volumul în timpul convorbirii.
slab vocea, vorbiţi mai aproape de
microfonul încorporat al sistemului.
•• Se poate produce zgomot, dacă sistemul
şi telefonul mobil cu funcţie BLUETOOTH
sunt prea apropiate. Dacă se aude
zgomot, poziţionaţi telefonul mobil cu
funcţie BLUETOOTH mai departe.
Primirea unui apel
1 Atingeţi
în timp ce primiţi un
apel.
Atunci când soseşte un apel primit,
redarea se întrerupe, iar sistemul
emite un ton de sonerie.
Pe afişaj apar numărul de telefon
sau numele apelantului.
Notă
Dacă atingeţi şi menţineţi apăsat
în timpul primirii unui apel, apelul va
fi respins.
2 Vorbiţi în microfonul încorporat
al sistemului.
3 Atingeţi
pentru a încheia
apelul.
Efectuarea unui apel
1 Efectuaţi un apel folosind
telefonul mobil cu funcţie
BLUETOOTH conectat.
Alte operaţiuni
Pentru a utiliza această funcţie,
asiguraţi-vă că a fost stabilită o
conexiune BLUETOOTH.
Utilizaţi tastele de pe panoul tactil
al unităţii pentru a efectua această
operaţie.
•• Dacă apelantul nu vă aude sau vă aude
Atunci când efectuaţi un apel,
redarea se va întrerupe, iar sistemul
va emite un ton de apel.
2 Vorbiţi în microfonul încorporat
al sistemului atunci când
cealaltă parte răspunde la apel.
3 Atingeţi
pentru a încheia
apelul.
61RO
Comutarea ieşirii sunetului
unui apel telefonic de la sistem
la telefonul mobil şi viceversa
Atingeţi şi ţineţi apăsat
convorbirii.
în timpul
Sugestii
•• Dacă telefonul mobil BLUETOOTH
acceptă atât HFP cât şi HSP, setaţi-l pe
HFP.
•• Dacă ascultaţi muzică înainte de
efectuarea apelului, redarea va fi reluată
după încheierea apelului.
•• Operaţiile pot varia în funcţie de
telefonul mobil BLUETOOTH. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare pentru
telefonul mobil.
Utilizarea funcţiei Voice
Assist pe smartphone
Această funcţie poate fi utilizată
numai utilizând aplicaţia Google pe
un smartphone Android şi aplicaţia
Siri pe un iPhone/iPod.
Puteţi efectua un apel utilizând
comanda vocală şi puteţi utiliza
smartphone-ul Android sau iPhoneul/iPod-ul prin intermediul funcţiei
Voice Assist vorbind în microfonul
încorporat al sistemului.
1 Activaţi aplicaţia Google sau
porniţi Siri.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu smartphoneul Android pentru a activa aplicaţia
Google sau consultaţi instrucţiunile
de utilizare furnizate împreună cu
dispozitivul iPhone/iPod pentru a
activa Siri.
62RO
Notă
•• Vă recomandăm să utilizaţi cea mai
recentă versiune a aplicaţiei.
•• Este posibil ca aplicatia Google să nu
poată fi activată de pe sistem, în funcţie
de specificaţiile smartphone-ului
Android.
2 Conectaţi sistemul la
smartphone-ul Android sau la
iPhone/iPod prin intermediul
conexiunii BLUETOOTH.
3 Apăsaţi pe
pentru a activa
aplicaţia Google sau Siri când
smartphone-ul Android sau
iPhone-ul/iPod-ul sunt în
modul Standby sau redau
muzică.
Aplicaţiile Google sau Siri sunt
activate şi veţi auzi sunetul de
pornire.
4Vorbiţi în microfonul încorporat
al sistemului pentru a formula o
solicitare pentru aplicaţia
Google* sau pentru Siri.
*Dacă nu este formulată nicio
solicitare într-o anumită perioadă
de timp de la activarea aplicaţiei
Google, veţi auzi un bip iar
aplicaţia Google va fi dezactivată.
Pentru detalii despre aplicaţiile
compatibile cu aplicaţia Google,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu smartphone-ul
Android.
Pentru detalii despre aplicaţiile
compatibile cu Siri, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu dispozitivul iPhone/iPod.
Cântarea vocală:
Karaoke
Pregătirea pentru Karaoke
1 Apăsaţi în mod repetat pe MIC
LEVEL– pentru a reduce nivelul
volumului microfonului.
Ca alternativă, atingeţi în mod
repetat MIC/GUITAR LEVEL– de pe
unitate pentru a reduce nivelul
volumului microfonuluil.
2 Atingeţi GUITAR pe unitate în
mod repetat până când
indicatorul GUITAR se stinge.
3 Conectaţi un microfon opţional
la mufa MIC1 sau MIC2/GUITAR
de pe unitate.
Conectaţi alt microfon opţional,
dacă doriţi să cântaţi în duet.
4Porniţi redarea muzicii şi reglaţi
5 Începeţi să cântaţi în tandem cu
muzica.
—— îndepărtaţi microfonul de sistem.
—— schimbaţi direcţia microfonului.
—— apăsaţi în mod repetat pe MIC LEVEL–.
—— apăsați în mod repetat pe MIC ECHO
pentru a regla nivelul de ecou.
•• Sunetul microfonului nu va fi transferat
la dispozitivul USB în timpul transferului
USB.
•• Nu puteţi regla nivelul volumului
microfonului utilizând VOLUME +/– de
pe unitate sau butonul  +/– de pe
telecomandă. Apăsaţi în mod repetat
pe MIC LEVEL+/– pentru a regla nivelul
volumului microfonului.
•• Când utilizaţi funcţia Wireless Party
Chain sau funcţia Speaker Add,
sunetul de la microfon este scos numai
din sistemul la care este conectat
microfonul.
•• Dacă sunetul emis prin microfon
este extrem de puternic, poate fi
distorsionat. Apăsaţi în mod repetat pe
MIC LEVEL - pentru a reduce volumul
microfonului.
Reducerea sunetului vocal
(Vocal Fader)
Puteţi reduce sunetul vocal al sursei
stereo.
Apăsaţi în mod repetat pe
VOCAL FADER, pentru a selecta
„ON V FADER”.
Pentru a utiliza funcţia Gesture
Control în timpul funcţiei
karaoke
Pentru a revoca efectul atenuatorului
de voce, apăsaţi în mod repetat VOCAL
FADER pentru a selecta „OFF”.
Consultaţi „Utilizarea Gesture
Control în timpul funcţiei Karaoke”
(pagina 49).
Modificarea tastei (Key Control)
Alte operaţiuni
volumul microfonului.
Apăsaţi în mod repetat pe MIC
ECHO pentru a regla efectul de
ecou.
Notă
•• Dacă se aud sunete puternice:
Apăsaţi KEY CONTROL / pentru
a identifica gama dvs. vocală .
63RO
Activarea modului de notare
(Score Mode) Karaoke
Puteţi utiliza funcția de notare
numai atunci când microfonul este
conectat.
Nota dvs. este calculată pe o scală
de la 0 la 99, comparând vocea dvs.
cu sursa muzicală.
1 Porniţi redarea muzicii.
2 Apăsaţi SCORE înainte de a
începe să cântaţi.
3 După ce aţi cântat cel puţin un
minut, apăsaţi din nou SCORE
pentru a vizualiza nota
obţinută.
Modificarea vocii
(Voice Changer)
Vă puteţi modifica vocea atunci când
vorbiţi sau cântaţi la microfon.
Apăsaţi în mod repetat pe VOICE
CHANGER pentru a schimba
efectul aplicat vocii dvs.
Pentru a opri funcţia Voice
Changer
Apăsaţi în mod repetat pe VOICE
CHANGER pentru a selecta „OFF”.
Bucuraţi-vă de sunetul
unei chitare
Puteți asculta sunetul de chitară
conectând o chitară la mufa MIC2/
GUITAR de pe unitate.
Totodată, mai puteți cânta la chitară
și vocal conectând un microfon la
mufa MIC1 de pe unitate.
Sunetul chitarei poate fi modificat
selectând efectul pentru chitară.
1 Atingeţi în mod repetat MIC/
GUITAR LEVEL - pe unitate
pentru a reduce nivelul
volumului chitarei.
2 Utilizați un cablu de instrumente
(nefurnizat) pentru a conecta o
chitară (nefurnizată) la mufa
MIC2/GUITAR de pe unitate.
3 Atingeţi în mod repetat GUITAR
pe unitate pentru a selecta
efectul pentru chitară.
Se aprinde indicatorul GUITAR.
•• „CLEAN”: sunetul original al
chitarei. Setare recomandată
pentru chitara electrică sau
chitara electro-acustică.
•• „O.DRIVE”: sunet distorsionat
similar celui produs de un
amplificator de chitară suprascris.
Setare recomandată pentru
chitara electrică.
•• „BASS”: sunetul original al
chitarei. Setare recomandată
pentru chitara bass.
4Începeți să cântați la chitară şi
reglaţi volumul chitarei.
Sunetul chitarei este scos prin
sistem.
64RO
Notă
•• Când utilizaţi chitara electro-acustica
folosind efectul „O.DRIVE”, este
posibil să se audă un vâjâit. Apăsaţi
în mod repetat pe MIC/GUITAR LEVEL
- pe unitate pentru a reduce volumul
chitarei. Dacă nu, alegeţi un alt efect de
chitară.
•• Înainte de a deconecta chitara de la
sistem, atingeţi în mod repetat MIC/
GUITAR LEVEL – pe unitate pentru a
reduce volumul chitarei.
1 Apăsaţi în mod repetat pe TAIKO
pe unitate pentru a selecta
„TAIKO”.
Panoul luminează în 4 culori diferite,
în funcţie de zonă.
Pentru a dezactiva modul chitară
Atingeţi în mod repetat GUITAR
pe unitate până când indicatorul
GUITAR se stinge.
Cântaţi la tobă (Taiko)
Puteţi cânta la o tobă virtuală
utilizând panoul din partea de sus a
sistemului ca tobă.
Notă
•• Atingeţi panoul din partea de sus uşor
glisaţi mâna peste senzorul
GESTURE CONTROL.
Gesturile de glisare disponibile sunt
după cum urmează:
Mişcarea de
glisare
De la dreapta la
stânga
De la stânga la
dreapta
De jos în sus
Glisaţi în această
direcţie
Alte operaţiuni
cu mâinile. Nu utilizaţi alte elemente,
de exemplu un băţ, deoarece acesta va
zgâria suprafaţa panoului.
•• Presiunea pe care o aplicaţi când
apăsaţi panoul superior nu afectează
nivelul volumului în modul Taiko,
deoarece respectă nivelul volumului
sistemului.
•• În modul Taiko, tastele panoului
tactil sunt dezactivate, cu excepţia
butoanelor  şi TAIKO. Utilizaţi
butoanele de pe telecomandă pentru a
modifica funcţia sau volumul.
2 Atingeţi zonele 1, 2, 3 sau 4 sau
De sus în jos
65RO
Jucaţi jocul Taiko
În acest joc, trebuie să atingeţi
panoul superior în funcţie de
modelul ghidului luminos care
apare în jurul senzorului GESTURE
CONTROL. Punctajul dvs. este
calculat pe o scară de la 0 la 100,
în funcţie de numărul acţiunilor
efectuate corect.
Asiguraţi-vă că atingeţi zona
corectă exact în momentul în care
ghidul luminos se aprinde în
culoarea albastră.
Modelul
ghidului
luminos
Zona pe care
trebuie să o
atingeţi
1
2
3
4
Ghid
luminos
3 Jucaţi în continuare, timp de
50 de secunde.
Punctajul apare pe afişaj după ce
finalizaţi jocul.
1 Apăsaţi în mod repetat pe TAIKO
pe unitate până când pe afişaj
se aprinde intermitent indicaţia
„GAME 5”.
Sistemul efectuează o numărătoare
inversă timp de 5 secunde, iar când
pe afişaj apare intermitent indicaţia
„START”, jocul începe.
2 Atingeţi zonele 1, 2, 3 sau 4, în
funcţie de modelul ghidului
luminos.
Ghidul luminos se scurt de 3 ori.
Trebuie să atingeţi zona corectă
când acesta se aprinde a treia oară.
Atingeţi!
Prima
aprindere
intermitentă,
verde
66RO
A doua
aprindere
intermitentă,
verde
A treia
aprindere
intermitentă,
albastru
Pentru a dezactiva Taiko
Apăsaţi în mod repetat pe TAIKO pe
unitate, până când ghidul luminos
se stinge.
Ascultarea muzicii cu
Party Light şi Speaker
Light
1 Apăsaţi în mod repetat PARTY
LIGHT, pentru a selecta „LED ON”.
2 Apăsaţi în mod repetat LIGHT
MODE pentru a selecta modul
de iluminare dorit.
Modul de iluminare este diferit când
este activată funcţia Wireless Party
Chain.
Pentru a opri Party Light şi
Speaker Light
Apăsaţi în mod repetat PARTY LIGHT,
pentru a selecta „LED OFF”.
Notă
•• Nu priviţi direct spre componenta care
emite lumină, atunci când sunt pornite
modurile Party Light și Speaker Light.
•• Dacă luminozitatea este orbitoare,
aprindeţi luminile din încăpere sau
stingeţi luminile sistemului.
•• Puteţi activa sau dezactiva Party Light şi
Speaker Light atunci când este pornită
demonstraţia.
Utilizarea
temporizatorului
de oprire
Sistemul se opreşte automat după
ora presetată.
Apăsaţi în mod repetat SLEEP
pentru a selecta timpul dorit.
Sugestie
Pentru a verifica timpul rămas până la
oprirea sistemului, apăsaţi SLEEP.
/
pentru a selecta „VOICE
GUIDANCE”, apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi
/ pentru a selecta
„ON”, apoi apăsaţi .
Funcţia de ghidare vocală este
activată.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Pentru a dezactiva Voice
Guidance
Repetaţi paşii din secţiunea
„Utilizarea funcţiei de ghidare
vocală” (pagina 67) şi selectaţi
„OFF” la pasul 3.
Pentru a regla nivelul funcţiei de
ghidare vocală
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „SAMPLER”, apoi
apăsaţi pe .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a regla nivelul funcţiei
Voice Guidance, apoi apăsaţi
pe .
Notă
Alte operaţiuni
Pentru a revoca temporizatorul de
oprire, apăsaţi în mod repetat SLEEP
pentru a selecta „OFF”.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat
•• Nivelul volumului funcţiei de ghidare
Utilizarea funcţiei de
ghidare vocală
Puteţi auzi funcţia de ghidare vocală
când sistemul intră în modul de
împerechere BLUETOOTH sau când
un dispozitiv BLUETOOTH este
conectat la sau deconectat de la
sistem.
vocală se modifică în funcţie de nivelul
volumului sistemului. Cu toate acestea,
în unele cazuri, nivelul volumului
funcţiei de ghidare vocală este posibil
să nu se modifice.
•• În anumite cazuri, ar putea exista o
întârziere în ieşire în cazul funcţiei de
ghidare vocală.
67RO
Utilizarea echipamentelor
opţionale
1 Apăsați  - în mod repetat
până când „VOL MIN” apare pe
afișaj.
2 Conectaţi un echipament
opţional (pagina 17).
3 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„AUDIO IN”.
4Porniţi redarea de pe
echipamentul conectat.
5 Apăsaţi în mod repetat pe 
pentru a regla volumul.
Notă
Este posibil ca sistemul să intre automat
în modul standby dacă nivelul volumului
echipamentului conectat este prea
scăzut. Ajustaţi nivelul volumului
echipamentului.
Pentru a dezactiva funcţia de standby
automat, consultaţi „Setarea funcţiei
standby automat” (pagina 69).
Dezactivarea panoului
tactil de pe unitate
(Child Lock)
Puteţi dezactiva tastele de pe
panoul tactil al unităţii (exceptând
) pentru a preveni utilizarea
incorectă, de exemplu atingerea
acestora, din joacă, de către copii.
68RO
Atingeţi şi ţineţi apăsat  de pe
unitate cel puţin 5 secunde.
Pe afişaj apare textul „CHILD LOCK ON”.
Puteţi utiliza sistemul doar cu ajutorul
butoanelor de pe telecomandă.
Pentru a dezactiva funcția Child Lock,
atingeţi şi țineți apăsat  pe unitate
mai mult de 5 secunde până când
„CHILD LOCK OFF” apare pe afișaj.
Notă
•• Funcția Child Lock se va dezactiva
automat atunci când deconectați cablul
de alimentare c.a. (de la reţea).
•• Funcţia Child Lock nu poate fi activată
atunci când deschideţi tava discului.
Dezactivarea panoului
tactil al unităţii pentru
perioade scurte de
timp (Party Lock)
În cazul în care vărsaţi din greşeală
lichid pe panoul tactil al unităţii
în timpul unei petreceri, puteţi
dezactiva tastele (exceptând tasta )
de pe panoul tactil al unităţii pentru
30 de secunde, pentru a şterge
lichidul cu o lavetă.
Ţineţi mâna deasupra senzorului
GESTURE CONTROL de pe unitate
cel puţin 5 secunde.
Pe afişaj apare „PARTY LOCK ON”.
Pentru a dezactiva funcţia Party
Lock, ţineţi mâna deasupra
senzorului GESTURE CONTROL de
pe unitate cel puţin 5 secunde, până
când pe afişaj apare „PARTY LOCK
OFF”.
Notă
•• Blocarea pentru petrecere aplicată este
revocată automat după 30 de secunde.
•• Cât timp blocarea pentru petrecere este
activată, indicatoarele de pe panoul
tactil al unităţii sunt stinse.
Setarea funcţiei
standby automat
Sistemul intră automat în modul
standby după circa 15 minute, atunci
când nu primeşte nicio comandă şi
nu există semnal audio de ieşire.
În mod implicit, funcţia de standby
automat este activată.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat
Actualizarea
software-ului
Software-ul acestui sistem poate fi
actualizat în viitor.
Puteţi să actualizaţi software-ul
preinstalat al sistemului dvs. de pe
site-ul web de mai jos.
Urmaţi instrucţiunile online pentru a
actualiza software-ul.
Pentru clienţii din America Latină:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
<http://www.sony.eu/support>
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
<http://www.sony-asia.com/
support>
/
pentru a selecta „AutoSTBY”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Notă
•• „AutoSTBY” luminează intermitent pe
afişaj timp de aproximativ 2 minute
înainte de intrarea în modul standby.
•• Funcţia de standby automat nu este
disponibilă în următoarele cazuri:
—— în timpul utilizării tunerului.
—— atunci când este activat
temporizatorul de oprire.
—— dacă este conectat microfonul sau
chitara.
—— când sistemul este un sistem Party
Guest în timpul utilizării funcţiei
Wireless Party Chain sau când este
sistemul Guest în timpul utilizării
funcţiei Speaker Add.
Alte operaţiuni
/
pentru a selecta „ON” sau „OFF”,
apoi apăsaţi .
69RO
Informaţii suplimentare
Depanare
În cazul în care întâlniţi o problemă
a sistemului, găsiţi problema în
lista de verificare pentru depanare
de mai jos şi întreprindeţi acţiunea
corectivă indicată.
Dacă problema persistă, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Reţineţi că, dacă personalul de
service înlocuieşte unele piese în
timpul reparaţiei, aceste piese pot fi
reţinute.
Dacă pe afişaj apare scris
intermitent „PROTECTX”
(X este un număr) şi
„CHECK MANUAL”
Deconectaţi imediat cablul de
alimentare c.a. (de la reţea) şi
verificaţi să nu existe obstacole
care blochează orificiile de
ventilaţie ale unităţii.
După ce aţi verificat şi nu aţi
găsit nicio problemă, reconectaţi
cablul de alimentare c.a. (de la
reţea) şi porniţi sistemul. Dacă
problema persistă, contactaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Generalităţi
Alimentarea nu porneşte.
•• Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la
reţea).
70RO
Sistemul a intrat în modul standby.
•• Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Sistemul intră automat în modul
standby după circa 15 de minute,
atunci când nu primeşte nicio
comandă şi nu există semnal
audio de ieşire (pagina 69).
Nu se aude sunetul.
•• Reglaţi volumul.
•• Verificaţi conexiunile
echipamentelor opţionale,
dacă este cazul (pagina 17).
•• Porniţi echipamentul conectat.
•• Deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea), reconectaţi cablul
de alimentare CA (de la reţea)
şi porniţi sistemul.
Nu există imagine/sunet când
echipamentul este conectat la
mufa HDMI OUT (TV) ARC.
•• Modificați setarea în [HDMI
SETUP] - [HDMI RESOLUTION].
Problema poate fi rezolvată.
•• Echipamentul conectat la mufa
HDMI OUT (TV) ARC nu este
în conformitate cu formatul
semnalului audio. În acest
caz, setaţi [HDMI SETUP] [AUDIO(HDMI)] la [PCM]
(pagina 35).
•• Încercaţi următoarele:
—Opriţi
—
şi reporniţi sistemul.
—Opriţi
—
şi reporniţi echipamentul
conectat.
—Deconectați,
—
iar apoi reconectați
cablul HDMI.
Nu se aude sunetul microfonului.
•• Reglați nivelul volumului
microfonului.
•• Asiguraţi-vă că microfonul este
conectat corect la mufa MIC1 sau
MIC2/GUITAR de pe unitate.
•• Asiguraţi-vă că microfonul este
pornit.
Nu se aude niciun sunet de
televizor pe sistem. „CODE 01”
şi „SGNL ERR” apar pe afișaj.
•• Acest sistem acceptă doar formate
PCM linear pe 2 canale. Verificați
setarea de ieșire audio pe televizor
și schimbați-o la modul de ieșire
PCM, dacă este selectat modul
automat.
•• Verificaţi dacă setarea de ieşire a
boxelor de pe televizor este setată
pentru a utiliza boxele externe.
Telecomanda nu funcţionează.
•• Îndepărtaţi obstacolele dintre
telecomandă şi unitate.
•• Aduceţi telecomanda mai aproape
de unitate.
•• Îndreptaţi telecomanda către
senzorul unităţii.
•• Înlocuiţi bateriile
(R03/dimensiunea AAA).
•• Îndepărtaţi unitatea de lumina
fluorescentă.
Neregularităţile de culoare de pe
ecranul unui televizor persistă.
•• Opriţi imediat televizorul, apoi
porniţi-l din nou după 15–30 minute.
Dacă neregularităţile de culoare
persistă, măriţi distanţa dintre
sistem şi televizor.
Apare „CHILD LOCK” atunci când
apăsaţi orice tastă de pe unitate.
•• Dezactivaţi funcţia Child Lock
(pagina 68).
La pornirea sistemului se aude un
clic.
•• Acesta este sunetul normal de
funcţionare şi este generat, de
exemplu, la pornirea sau la oprirea
sistemului. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune.
Efectul stereo al sunetului se
pierde în timpul redării.
•• Dezactivaţi Vocal Fader
(pagina 63).
•• Asiguraţi-vă că sistemul este
conectat corespunzător.
Player de discuri
Tava discului nu se deschide şi pe
afişaj apare „LOCKED”.
•• Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau atelierul de
service Sony local autorizat.
Informaţii suplimentare
Se aude un bâzâit sau zgomot
puternic.
•• Îndepărtaţi sistemul de orice surse
de zgomot.
•• Conectaţi sistemul la o altă priză
de perete.
•• Instalaţi un filtru de zgomot
(nefurnizat) pe cablul de
alimentare c.a. (de la reţea).
•• Opriţi echipamentele electrice din
apropiere.
•• Se poate auzi zgomot produs
de ventilatoarele de răcire ale
sistemului atunci când sistemul
este pornit. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune.
•• Îndepărtaţi unitatea de
indicatoarele cu neon sau de
sursele de lumină fluorescentă.
Există feedback acustic.
•• Reduceţi volumul.
•• Îndepărtaţi microfonul şi chitara
de sistem sau schimbaţi direcţia
microfonului.
Tava discului nu se închide.
•• Introduceţi discul corect.
71RO
Discul nu iese.
•• Nu puteţi scoate discul în timpul
transferului sincronizat sau al
transferului REC1. Apăsaţi 
pentru a revoca transferul, apoi
atingeţi  de pe unitate pentru a
scoate discul.
•• Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Nu începe redarea.
•• Curăţaţi discul (pagina 80).
•• Reintroduceţi discul.
•• Introduceţi discul pe care acest
sistem îl poate reda (pagina 8).
•• Scoateţi discul şi ştergeţi
umezeala de pe disc apoi lăsaţi
sistemul pornit câteva ore, până ce
se evaporează umezeala.
•• Codul de regiune de pe DVD
VIDEO nu se potriveşte cu
sistemul.
Sunetul se aude în salturi.
•• Curăţaţi discul (pagina 80).
•• Reintroduceţi discul.
•• Mutaţi unitatea într-o locaţie fără
vibraţii.
Redarea nu porneşte de la prima
piesă.
•• Setaţi modul de redare la opţiunea
Normal Play (pagina 28).
•• A fost selectată reluarea redării.
Apăsaţi  de două ori. Apoi
apăsaţi  pentru a porni redarea.
Nu puteţi executa anumite funcţii,
cum ar fi Stop, Lock Search,
Slow-motion Play, Repeat Play sau
Shuffle Play.
•• În funcţie de disc, este posibil să
nu puteţi efectua unele dintre
operaţiunile de mai sus. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu discul.
72RO
Suportul DATA CD/DATA DVD
(MP3, MPEG4 sau Xvid) nu poate fi
redat.
•• Datele nu sunt stocate în formatul
acceptat.
•• Asiguraţi-vă că aţi selectat corect
Media Mode înainte de redare.
Numele folderelor, numele
pieselor, numele fişierelor şi
caracterele etichetelor ID3 nu sunt
afişate corect.
•• Versiunea ID3 nu este Versiunea 1
(1.0/1.1) sau Versiunea 2 (2.2/2.3).
•• Codurile de caractere ce pot
fi afişate de acest sistem sunt
următoarele:
—Majuscule
—
(de la A la Z)
—Numere
—
(de la 0 la 9)
—Simboluri
—
(< > * +, [ ] \ _)
Celelalte caractere apar sub
forma „_”.
USB device
Apare o eroare în timpul
transferului.
•• Utilizaţi un dispozitiv USB
neacceptat. Verificaţi informaţiile
de pe site-ul web cu privire la
dispozitivele USB compatibile
(pagina 11).
•• Dispozitivul USB nu este formatat
corect. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare a dispozitivului USB cu
privire la formatare.
•• Opriţi sistemul şi deconectaţi
dispozitivul USB. Dacă dispozitivul
USB este prevăzut cu întrerupător
de alimentare, opriţi dispozitivul
USB şi apoi reporniţi-l după ce
îl deconectaţi de la sistem. Apoi
executaţi din nou transferul.
•• Dacă operaţiile de transfer
şi de ştergere sunt repetate
de mai multe ori, structura
fişierelor de pe dispozitivul USB
devine fragmentată. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului USB cu privire la
această problemă.
•• Dispozitivul USB a fost deconectat
sau alimentarea a fost întreruptă
în timpul transferului. Ştergeţi
fişierul transferat parţial şi
executaţi din nou transferul.
Dacă această soluţie nu rezolvă
problema, este posibil ca
dispozitivul USB să fie stricat.
Consultaţi instrucţiunile de
utilizare a dispozitivului USB cu
privire la această problemă.
Nu se aude sunetul.
•• Dispozitivul USB nu este
conectat corect. Opriţi sistemul şi
reconectaţi dispozitivul USB, apoi
porniţi sistemul şi verificaţi dacă
„USB” apare pe afişaj.
Textul „READING” este afişat
pentru o perioadă îndelungată sau
durează mult până începe redarea.
•• Procesul de citire poate dura mai
mult în următoarele cazuri.
—Există
—
multe foldere sau
fişiere pe dispozitivul USB
(pagina 10).
—Structura
—
de fişiere este extrem
de complexă.
—Capacitatea
—
memoriei este
excesivă.
—Memoria
—
internă este
fragmentată.
Pe afișaj apare textul „NO FILE”.
•• Sistemul a intrat în modul
de actualizare software, iar
toate tastele (cu excepţia )
sunt dezactivate. Apăsaţi 
de pe unitate pentru a revoca
actualizarea software.
Informaţii suplimentare
Fişierele audio sau folderele de pe
dispozitivul USB nu pot fi şterse.
•• Verificaţi dacă dispozitivul USB
este protejat la scriere.
•• Dispozitivul USB a fost deconectat
sau alimentarea a fost întreruptă
în timpul operaţiei de ştergere.
Ştergeţi fişierul şters parţial.
Dacă această soluţie nu rezolvă
problema, este posibil ca
dispozitivul USB să fie stricat.
Consultaţi instrucţiunile de
utilizare a dispozitivului USB cu
privire la această problemă.
Se aude zgomot, sunetul este
redat în salturi sau distorsionat.
•• Utilizaţi un dispozitiv USB
neacceptat. Verificaţi informaţiile
de pe site-ul web cu privire la
dispozitivele USB compatibile
(pagina 11).
•• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul.
•• Datele fişierelor muzicale
propriu-zise conţin zgomot sau
sunetul este distorsionat. Este
posibil să fi fost introdus zgomot
în timpul procesului de transfer.
Ştergeţi fişierul şi încercaţi din nou
transferul.
•• Rata de biţi utilizată la codificarea
unui fişier audio a fost scăzută.
Trimiteţi un fişier audio codificat
cu o rată de biţi mai mare pe
dispozitivul USB.
73RO
Pe afișaj apare textul „OVER
CURRENT”.
•• S-a detectat o problemă legată
de nivelul curentului electric de la
portul (USB). Opriţi sistemul şi
scoateţi dispozitivul USB din port.
Asiguraţi-vă că dispozitivul USB nu
are nicio problemă. Dacă această
secvenţă de afişaj persistă,
contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Afişare eronată.
•• Este posibil ca datele stocate
pe dispozitivul USB să fi fost
deteriorate, efectuaţi din nou
transferul.
•• Codurile de caractere ce pot
fi afişate de acest sistem sunt
următoarele:
—Majuscule
—
(de la A la Z)
—Numere
—
(de la 0 la 9)
—Simboluri
—
(< > * +, [ ] \ _)
Celelalte caractere apar sub
forma „_”.
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
•• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul.
•• Verificaţi informaţiile de pe site-ul
web cu privire la dispozitivele USB
compatibile (pagina 11).
•• Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului USB cu privire la
această problemă.
Nu începe redarea.
•• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul.
•• Verificaţi informaţiile de pe site-ul
web cu privire la dispozitivele USB
compatibile (pagina 11).
74RO
Redarea nu porneşte de la primul
fişier.
•• Setaţi modul de redare la opţiunea
Normal Play (pagina 28).
Nu pot fi redate fişiere.
•• Asiguraţi-vă că aţi selectat corect
Media Mode înainte de redare.
•• Dispozitivele USB formatate cu
alte sisteme de fişiere decât FAT16
sau FAT32 nu sunt acceptate*.
•• Dacă utilizaţi un dispozitiv USB
partiţionat, pot fi redate doar
fişierele de pe prima partiţie.
* Acest sistem acceptă FAT16 şi
FAT32, însă este posibil ca unele
dispozitive USB să nu accepte toate
aceste sisteme FAT. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
fiecărui dispozitiv USB sau contactaţi
producătorul.
Imagine
Nu există nicio imagine.
•• Asiguraţi-vă că sistemul este
conectat ferm.
•• În cazul în care cablul video sau
cablul HDMI este deteriorat,
înlocuiţi-l cu unul nou.
•• Asiguraţi-vă că aţi conectat
unitatea la mufa de intrare HDMI
sau la mufa de intrare video a
televizorului (pagina 20).
•• Asiguraţi-vă că aţi pornit
televizorul şi că îl utilizaţi în
mod corect.
•• Asiguraţi-vă că aţi selectat intrarea
conform conexiunii de pe televizor
pentru a putea vizualiza imaginile
de pe sistem.
•• (Cu excepţia modelelor pentru
America Latină, Europa şi Rusia)
Asiguraţi-vă că aţi setat în
mod corect sistemul color, în
conformitate cu sistemul color al
televizorului dvs.
Imaginea prezintă zgomot.
•• Curăţaţi discul (pagina 80).
•• Dacă semnalul video care iese
din sistem trebuie să treacă prin
VCR pentru a ajunge pe televizor,
protecţia la copiere a unor
programe DVD VIDEO poate afecta
calitatea imaginii.
•• (Cu excepţia modelelor din
America Latină, Europa şi Rusia)
Atunci când redaţi un VIDEO CD
înregistrat cu un sistem color
diferit de cel setat pe sistem,
imaginea poate fi distorsionată
(pagina 22, 33).
•• (Cu excepţia modelelor din America
Latină, Europa şi Rusia) Setaţi
sistemul color potrivit cu cel al
televizorului (pagina 22, 33).
Raportul de aspect al ecranului
televizorului nu poate fi schimbat.
•• Raportul de aspect este fixat pe
DVD VIDEO şi în fişierul video.
•• În funcţie de televizor, este posibil
să nu puteţi schimba raportul de
aspect.
Limba subtitrărilor nu poate fi
schimbată.
•• Pe suportul DVD VIDEO redat nu
sunt înregistrate subtitrări în mai
multe limbi.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
modificarea subtitrărilor.
Tuner*
Se aude bâzâit sau zgomot
puternic sau nu se pot recepţiona
posturi.
•• Conectaţi antena în mod
corespunzător.
•• Modificaţi locaţia şi orientarea
antenei pentru a obţine o recepţie
bună.
•• Opriţi echipamentele electrice din
apropiere.
* Este posibil ca radioul să nu fie
recepționat, în funcție de caracteristicile
undelor radio sau de construcţiile din
zona în care vă aflaţi.
Dispozitivul BLUETOOTH
Împerecherea nu se poate realiza.
•• Mutaţi dispozitivul BLUETOOTH
mai aproape de sistem.
•• Este posibil ca împerecherea să
nu fie posibilă dacă sunt prezente
şi alte dispozitive BLUETOOTH în
jurul sistemului. În acest caz, opriţi
celelalte dispozitive BLUETOOTH.
•• Asiguraţi-vă că introduceţi cheia
de autentificare corectă atunci
când selectaţi numele sistemului
(acest sistem) pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Dispozitivul BLUETOOTH nu poate
detecta sistemul sau „BT OFF”
apare pe afișaj.
•• Activaţi semnalul BLUETOOTH la
„BT ON” (pagina 45).
Informaţii suplimentare
Limba pistei de sunet nu poate fi
schimbată.
•• Pe suportul DVD VIDEO redat nu
sunt înregistrate piste în mai multe
limbi.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
modificarea limbii pentru pista de
sunet.
Unghiurile camerei nu pot fi
modificate.
•• Pe suportul DVD VIDEO redat nu
sunt înregistrate unghiuri multiple.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
modificarea unghiurilor.
Subtitrările nu pot fi dezactivate.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
dezactivarea subtitrărilor.
75RO
Conexiunea nu este posibilă.
•• Dispozitivul BLUETOOTH pe
care încercaţi să îl conectaţi nu
acceptă profilul A2DP şi nu poate fi
conectat la sistem.
•• Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH.
•• Stabiliţi conexiunea de pe
dispozitivul BLUETOOTH.
•• Informaţiile legate de înregistrarea
împerecherii au fost şterse. Efectuaţi
din nou operaţia de împerechere.
Sunetul sare sau fluctuează sau se
întrerupe conexiunea.
•• Sistemul este prea departe de
dispozitivul BLUETOOTH.
•• Dacă există obstacole între
sistem şi dispozitivul BLUETOOTH,
îndepărtaţi sau evitaţi obstacolele.
•• Dacă este prezent echipamentul care
generează radiaţii electromagnetice,
precum o reţea LAN wireless, un alt
dispozitiv BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde în apropiere, mutaţi-le
mai departe.
Sunetul de pe dispozitivul
BLUETOOTH nu se aude pe acest
sistem.
•• Măriţi mai întâi volumul pe
dispozitivul BLUETOOTH şi ajustaţi
volumul folosind +/–.
76RO
Se aude bâzâit puternic, zgomot
sau sunet distorsionat.
•• Dacă există obstacole între
sistem şi dispozitivul BLUETOOTH,
îndepărtaţi sau evitaţi obstacolele.
•• Dacă este prezent echipamentul
care generează radiaţii
electromagnetice, precum o reţea
LAN wireless, un alt dispozitiv
BLUETOOTH sau un cuptor cu
microunde în apropiere, mutaţi-le
mai departe.
•• Reduceţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
Gesture Control
Nu puteţi activa Gesture Control.
•• Atingeţi în mod repetat GESTURE
ON/OFF până GESTURE CONTROL
se aprinde.
•• Asiguraţi-vă că funcţia Child Lock
nu este activată (pagina 68).
Funcţia Gesture Control nu
funcţionează corect.
•• Duceţi mâna mai aproape la
senzorul GESTURE CONTROL
(pagina 47) atunci când
efectuaţi mişcarea de glisare.
•• Faceţi mişcarea de glisare cu o
viteză mai mică.
•• Selectaţi modul corect (PLAYBACK,
DJ, SAMPLER sau KARAOKE)
înainte de a utiliza Gesture Control
(pagina 48, 49).
•• Instalaţi un filtru de zgomot
(nefurnizat) pe cablul de
alimentare c.a. (de la reţea).
•• Opriţi echipamentele electrice din
apropiere.
Pe afişaj apare „PARTY LOCK”
atunci când atingeţi orice tastă de
pe unitate.
•• Dezactivaţi funcţia Party Lock
(pagina 68).
Control for HDMI („BRAVIA” Sync)
Sistemul nu porneşte chiar dacă
televizorul este pornit.
•• Ţineţi apăsat butonul
SHIFT şi apăsaţi pe SETUP,
Dezactivaţi [HDMI SETUP] [CONTROL FOR HDMI] la [ON]
(pagina 35). Televizorul trebuie
să accepte funcţia Control for
HDMI (pagina 51). Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
•• Dacă televizorul dvs. este
televizorului. Alimentarea
sistemului se sincronizează cu
setările difuzorului televizorului.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
•• Dacă la ultima utilizare sunetul a
fost scos prin boxele televizorului,
sistemul nu va porni nici când
televizorul este pornit.
compatibil cu funcţia Audio
Return Channel, asiguraţi-vă că
sistemul este conectat la o mufă
HDMI IN compatibilă cu ARC
de pe televizor (pagina 20).
Dacă în continuare sunetul nu
este scos sau dacă sunetul este
întrerupt, conectaţi un cablu
audio (nefurnizat), apăsaţi ţineţi
apăsat butonul SHIFT şi apăsaţi pe
SETUP, apoi setaţi [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] la
[OFF] (pagina 35).
•• Dacă televizorul nu este
compatibil cu Audio Return
Channel, sunetul televizorului nu
va fi scos prin sistem, chiar dacă
sistemul este conectat la mufa
de intrare HDMI IN a televizorului.
Pentru a scoate sunetul
televizorului prin sistem, conectați
un cablu audio (nu este furnizat)
(pagina 21).
•• Schimbaţi funcţia sistemului în
„TV” (pagina 21).
•• Creşteţi volumul sistemului.
•• În funcţie de ordinea în care
conectaţi televizorul şi sistemul,
acesta din urmă poate avea
sunetul dezactivat, pe afişaj
aprinzându-se simbolul „ ”
(sunet dezactivat). În acest caz,
porniţi iniţial televizorul şi apoi
sistemul.
•• Setaţi setarea difuzorului
televizorului (BRAVIA) la Audio
System. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului cu
privire la modul de setare a
televizorului.
Sistemul se opreşte atunci când
este oprit televizorul.
•• Verificaţi setarea [HDMI SETUP] [STANDBY LINKED TO TV]
(pagina 35). Dacă [STANDBY
LINKED TO TV] este setat la [ON],
sistemul se opreşte automat
atunci când stingeţi televizorul,
indiferent de intrare.
Sistemul nu se opreşte chiar dacă
televizorul este oprit.
•• Verificaţi setarea [HDMI SETUP] [STANDBY LINKED TO TV]
(pagina 35).
Pentru ca sistemul să se oprească
automat, indiferent de intrare
atunci când opriţi televizorul,
setaţi [STANDBY LINKED TO TV]
la [ON]. Televizorul trebuie să
accepte funcţia Control for HDMI
(pagina 51). Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Sunetul televizorului nu este scos
de sistem.
•• Verificaţi tipul şi conexiunea
cablului HDMI sau a cablului audio
care este conectat la sistem şi la
televizor (pagina 20).
Informaţii suplimentare
•• Verificaţi setările difuzorului
Sunetul este scos atât de sistem,
cât şi de televizor.
•• Dezactivaţi sunetul sistemului sau
al televizorului.
77RO
•• Schimbaţi puterea de ieşire a
boxelor de pe televizor pe boxa
televizorului sau pe sistemul audio.
Funcţia Control for HDMI nu
funcţionează corect.
•• Verificaţi conexiunea cu sistemul
(pagina 17).
•• Activaţi funcţia Control for HDMI
pe televizor. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
•• Aşteptaţi puţin, apoi încercaţi din
nou. Dacă deconectaţi sistemul,
finalizarea operaţiilor va necesita
o perioadă de timp. Aşteptaţi cel
puţin 15 secunde, apoi încercaţi
din nou.
•• Asiguraţi-vă că televizorul
conectat la sistem acceptă funcţia
Control for HDMI.
•• Tipul şi numărul de dispozitive ce
pot fi controlate cu funcţia Control
for HDMI sunt restricţionate de
standardul HDMI CEC după cum
urmează:
—Dispozitive
—
de înregistrare (Bluray Disc recorder, DVD recorder
etc.): până la 3 dispozitive
—Dispozitive
—
de redare (player
Blu-ray Disc, player DVD etc.):
până la 3 dispozitive (acest
sistem utilizează unul dintre
acestea)
—Dispozitive
—
asociate tunerului:
până la 4 dispozitive
—Sistem
—
audio (receptor/căşti):
cel mult 1 dispozitiv (utilizat de
acest sistem)
Wired Party Chain, Wireless
Party Chain şi Speaker Add
78RO
Funcţia Wired Party Chain nu
poate fi activată.
•• Verificaţi conexiunile (pagina 54).
•• Asiguraţi-vă că toate cablurile
audio sunt conectate corect.
Pe afișaj luminează intermitent
textul „PARTY CHAIN”.
•• Nu puteţi selecta funcţia AUDIO
IN dacă stabiliţi conexiunea 
(pagina 54) în timp ce utilizaţi
funcţia Wired Party Chain. Selectați
altă funcție (pagina 56).
•• Atingeţi şi ţineţi apăsat pe
PARTY CHAIN pe unitate.
•• Opriți sistemul, apoi porniți-l din nou.
Funcţia Wired Party Chain nu
funcţionează corespunzător.
•• Opriţi sistemul. Apoi porniţi-l din
nou, pentru a activa funcţia Wired
Party Chain.
Dispozitivul BLUETOOTH nu poate fi
conectat la sistem în timpul utilizării
funcţiei Wireless Party Chain.
•• După conectarea tuturor
sistemelor, efectuaţi operaţiile
de împerechere şi conectare a
dispozitivului BLUETOOTH şi a
sistemului Party Host.
Dispozitivul BLUETOOTH nu poate
fi conectat la sistem în timpul
utilizării funcţiei Speaker Add.
•• După conectarea a două sisteme
care sunt modele identice,
efectuaţi operaţiile de împerechere
şi conectare a dispozitivului
BLUETOOTH la sistemul Host.
Resetarea sistemului
Dacă sistemul tot nu funcţionează
în mod corespunzător, reiniţializaţi
sistemul la setările implicite din
fabrică.
Utilizaţi tastele de pe panoul tactil
al unităţii pentru a efectua această
operaţie.
1 Deconectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea) şi apoi reconectaţi-l.
2 Apăsaţi  pentru a porni sistemul.
3 Atingeţi şi ţineti apăsat pe
GUITAR şi pe MEGA BASS timp de
aproximativ 3 secunde.
Pe afişaj apare textul „RESET”.
După finalizarea resetării, sistemul
reporneşte automat. Apăsaţi 
pentru a porni sistemul.
Toate informaţiile despre
împerecherea prin conexiune
BLUETOOTH şi toate setările
configurate de utilizator - de
exemplu staţiile radio presetate sunt restabilite la setările implicite
din fabrică (cu excepţia anumitor
setări ale meniului de configurare).
Pentru a reiniţializa toate setările
meniului de configurare, consultaţi
„Reiniţializarea setărilor meniului de
configurare la valorile implicite”
(pagina 79).
Reiniţializarea setărilor meniului
de configurare la valorile implicite
/
pentru a selecta [YES], după care
apăsaţi .
Finalizarea aplicării durează câteva
secunde. Nu apăsaţi  atunci când
resetaţi sistemul.
Funcţia de diagnosticare
automată
Dacă apar litere/numere pe
ecranul televizorului sau pe afişaj
Când funcția de diagnosticare
automată este activată pentru a
preveni funcționarea defectuoasă
a sistemului, apare un număr de
service. Numărul de serviciu constă
dintr-o literă și câteva cifre (de ex.
C 13 50). Consultaţi tabelul de mai
jos pentru a vedea cauza şi acţiunea
corectivă.
Primele 3
Cauză şi acţiune
caractere ale corectivă
numărului
de service
C 13
•• Curăţaţi discul cu o lavetă
moale (pagina 80).
C 31
1 Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
porniți-l din nou. Apoi
reintroduceţi discul în
mod corect.
Pe ecranul televizorului apare
meniul de configurare.
/
pentru a selecta [SYSTEM SETUP],
după care apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta [RESET], după
care apăsaţi .
Discul nu este introdus
corect.
•• Opriți sistemul, apoi
apăsaţi pe SETUP.
2 Apăsaţi în mod repetat
Acest disc este murdar.
E XX
(XX este un
număr)
Pentru a preveni
defectarea, sistemul a
executat funcţia de
diagnosticare automată.
•• Contactaţi cel mai
Informaţii suplimentare
Puteţi reiniţializa setările meniului
de configurare (cu excepţia setărilor
[PARENTAL CONTROL]) la valorile
implicite.
4 Apăsaţi în mod repetat
apropiat distribuitor Sony
sau atelier de service
Sony autorizat local şi
comunicaţi numărul de
service din 5 caractere.
Exemplu: E 61 10
79RO
Mesaje
Este posibil ca unul dintre următoarele
mesaje să apară sau să clipească pe
afişaj în timpul funcţionării.
NO MUSIC
Nu există fișiere audio acceptate în
sursa de redare.
CANNOT PLAY
•• A fost introdus un disc ce nu poate
fi redat.
•• A fost introdus un DVD VIDEO cu
un cod de regiune neacceptat.
NO SUPPORT
Este conectat un dispozitiv USB
neacceptat sau dispozitivul USB este
conectat printr-un hub USB.
COD 01/SGNL ERR
Un semnal audio neacceptat este
primit din televizorul conectat la
mufa HDMI IN (ARC) (pagina 20).
DATA ERROR
•• Fișierul este creat în format
neacceptat.
•• Extensia fişierului nu se potriveşte
cu formatul fişierului.
DEVICE ERROR
Dispozitivul USB nu a putut fi
recunoscut sau este conectat un
dispozitiv necunoscut.
DEVICE FULL
Memoria dispozitivului USB este plină.
ERASE ERROR
Ştergerea fişierelor audio sau a
folderelor de pe dispozitivul USB a
eşuat.
FATAL ERROR
Dispozitivul USB a fost deconectat
în timpul operaţiei de transfer sau
ştergere şi poate fi deteriorat.
FOLDER FULL
Nu puteţi transfera pe dispozitivul
USB deoarece s-a atins numărul
maxim de foldere.
NoDEVICE
Nu este conectat niciun dispozitiv
USB sau este conectat un dispozitiv
neacceptat.
80RO
NO DISC
Nu se află niciun disc în unitate.
NO VIDEO
Nu există fișiere video acceptate în
sursa de redare.
NOT USE
Aţi încercat să efectuaţi o operaţie
specifică în condiţii în care operaţia
respectivă este interzisă.
OVER CURRENT
A fost detectat un supracurent de la
portul (USB).
PROTECT
Dispozitivul USB este protejat la
scriere.
PUSH STOP
Aţi încercat să realizaţi o operaţiune
care poate fi realizată doar atunci
când redarea este oprită.
READING
Sistemul citeşte informaţiile de pe
disc sau de pe dispozitivul USB.
Unele operaţii nu sunt disponibile.
REC ERROR
Transferul nu a început, s-a oprit pe
parcurs sau nu a putut fi efectuat din
alte motive.
TRACK FULL
Nu puteţi transfera pe dispozitivul
USB deoarece s-a atins numărul
maxim de fişiere.
Măsuri de precauţie
Când se transportă unitatea
Pentru a evita deteriorarea
mecanismului discului, efectuați
următoarea procedură înainte de a
transporta unitatea.
Utilizaţi tastele de pe panoul tactil
al unităţii pentru a efectua această
operaţie.
1 Apăsaţi  pentru a porni sistemul.
2 Atingeţi FUNCTION în mod
repetat pentru a selecta
„DVD/CD”.
3 Scoateţi discul.
Atingeţi  pentru a deschide şi a
închide tava discului.
Pe afișaj apare textul „NO DISC”.
4 Apăsaţi pe  pentru a opri
sistemul.
5 Deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea).
Note cu privire la discuri
ştergere cu o cârpă, de la centru spre
margine.
•• Nu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum
benzină, diluanţi, produse de curăţare
din comerţ sau spray antistatic pentru
curăţarea discurilor de vinil.
•• Nu expuneţi discurile la lumina directă
a soarelui, la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, şi nu le lăsaţi în
autovehicule parcate la lumina directă
a soarelui.
lichide, deconectaţi sistemul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
•• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Manipularea sistemului
•• Nu stropiţi în mod intenţionat unitatea
cu apă. Rezistenţa la praf şi la picături
este îmbunătăţită datorită structurii
superioare plate dar acest lucru nu este
garantată în toate situaţiile. În cazul
în care stropiţi din greşeală lichid pe
unitate, ştergeţi-o imediat.
•• Pentru a menţine rezistenţa la praf şi la
picături, asiguraţi-vă că toate capacele
pentru mufe/porturi/terminale sunt
închise bine.
Referitor la amplasare
•• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată
şi nici în locaţii extrem de calde, reci,
cu praf, murdare, umede sau fără
ventilaţie adecvată, sau în care sistemul
ar fi supus vibraţiilor, luminii directe a
soarelui sau unei lumini puternice.
•• Aveţi grijă atunci când amplasaţi
sistemul sau boxele pe suprafeţe tratate
special (de exemplu cu ceară, ulei,
lustruite), deoarece suprafaţa se poate
păta sau decolora.
•• Dacă sistemul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată, sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze
condens pe lentilele din interiorul
unităţii şi sistemul să se defecteze. În
această situaţie, scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit timp de aproximativ o
oră, până ce se evaporează umezeala.
Cu privire la încălzire
Referitor la siguranţă
•• Încălzirea unităţii în timpul funcţionării
•• Deconectaţi complet cablul de
este normală şi nu reprezintă motiv de
alarmare.
•• Nu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost
utilizat fără întrerupere cu un volum
ridicat, deoarece este posibil ca aceasta
să fie fierbinte.
•• Nu blocaţi orificiile de ventilare.
alimentare c.a. (de la reţea) de la
priza de perete (reţea) dacă nu îl veţi
utiliza o perioadă mai lungă de timp.
Întotdeauna prindeţi de ştecăr atunci
când deconectaţi sistemul. Nu trageţi
niciodată de cablu.
Informaţii suplimentare
•• Înainte de redare, curăţaţi discul prin
•• Dacă în sistem ajung obiecte solide sau
81RO
Referitor la sistemul de difuzoare
Sistemul de boxe încorporat nu este
ecranat magnetic şi este posibil ca
imaginea de pe televizoarele aflate în
apropiere să fie distorsionată magnetic.
Într-o astfel de situaţie, opriţi televizorul,
aşteptaţi între 15 şi 30 de minute şi
porniţi-l din nou. Dacă situaţia nu se
îmbunătăţeşte, îndepărtaţi sistemul de
televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Dacă lăsaţi o imagine video
statică sau o imagine simplă pe
ecranul televizorului pentru o perioadă
îndelungată de timp prin intermediul
acestui sistem, există riscul deteriorării
permanente a ecranului televizorului.
Proiectoarele TV sunt predispuse, în
special, la acest comportament.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale,
umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent.
Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi, precum
diluanţii, benzina sau alcoolul.
Comunicarea BLUETOOTH
•• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie
utilizate la o distanţă de maxim 10 metri
(distanţă fără obstacole) unul de altul.
Raza de comunicare efectivă poate fi
redusă în următoarele condiţii.
—— Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se
află între dispozitivele cu conexiune
BLUETOOTH
—— În locurile unde este instalată o reţea
LAN wireless
—— În jurul cuptoarelor cu microunde
aflate în uz
—— Locaţii unde sunt generate alte unde
electromagnetice
82RO
•• Dispozitivele BLUETOOTH şi
echipamentele LAN wireless
(IEEE 802.11b/g/n) utilizează aceeaşi
bandă de frecvenţă (2,4 GHz). Dacă
utilizaţi dispozitivul BLUETOOTH lângă
un dispozitiv cu funcţie LAN wireless,
este posibil să apară interferenţe
electromagnetice. Aceasta poate duce
la rate mai mici de transfer al datelor,
zgomot sau incapacitate de conectare.
Dacă se întâmplă acest lucru, încercaţi
următoarele remedii:
—— Utilizaţi acest sistem la cel puţin
10 metri distanţă de echipamentul
LAN wireless.
—— Opriţi alimentarea echipamentului
LAN wireless atunci când utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH pe o rază de
10 metri.
—— Utilizaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul
de altul.
•• Undele radio transmise de acest sistem
pot interfera cu funcţionarea unor
dispozitive medicale. Deoarece această
interferenţă poate duce la defecţiuni,
opriţi întotdeauna alimentarea acestui
sistem şi a dispozitivului BLUETOOTH în
următoarele locaţii:
—— În spitale, în trenuri, în avioane, la
benzinării şi în orice loc în care pot fi
prezente gaze inflamabile
—— În apropierea uşilor automate sau a
alarmelor de incendiu
•• Acest sistem acceptă funcţii de
securitate care respectă specificaţia
BLUETOOTH, pentru a asigura conexiuni
securizate în timpul comunicaţiilor cu
ajutorul tehnologiei BLUETOOTH. Totuşi,
această securitate poate fi insuficientă,
în funcţie de conţinutul setărilor şi de
alţi factori, aşa că, aveţi întotdeauna
grijă atunci când efectuaţi comunicaţii
cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
•• Compania Sony nu poate fi trasă
la răspundere în niciun fel pentru
daune sau alte prejudicii ce rezultă
din scurgerea de informaţii în timpul
comunicaţiilor cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH.
•• Comunicarea prin BLUETOOTH nu
este garantată în mod necesar pentru
toate dispozitivele BLUETOOTH care au
acelaşi profil cu acest sistem.
•• Dispozitivele BLUETOOTH conectate la
acest sistem trebuie să fie conforme
cu specificaţia BLUETOOTH prescrisă
de Bluetooth SIG, Inc., iar această
conformitate trebuie să fie certificată.
Totuşi, chiar şi atunci când un
dispozitiv este conform cu specificaţia
BLUETOOTH, pot exista cazuri în
care caracteristicile sau specificaţiile
dispozitivului BLUETOOTH să facă
imposibilă conectarea sau să aibă ca
rezultat metode de comandă, afişaj sau
funcţionare diferite.
•• Este posibil să apară zgomot sau
sunetul să fie întrerupt, în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat la
acest sistem, de mediul de comunicare
sau de condiţiile ambientale.
Specificaţii
Secţiunea difuzoare
MHC-V81D
Sistem de boxe:
5 căi, Bass Reflex
Unitate difuzor:
Tweeter L/R faţă: 50 mm, tip conic
Tweeter L/R spate: 50 mm,
tip conic
Frecvenţe medii L/R (sus):
100 mm, tip conic
Frecvenţe medii L/R (jos):
120 mm, tip conic
Woofer: 300 mm, tip conic
MHC-V71D
Sistem de boxe:
3 căi, dublu Bass Reflex
Unitate difuzor:
Tweeter stânga/dreapta: 50 mm,
tip conic
Midrange L/R: 120 mm, tip conic
Woofer: 300 mm, tip conic
Intrări
Informaţii suplimentare
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Tensiune 2 V, impedanţă
24 kilohmi
TV (ARC):
Semnal audio acceptat:
PCM linear pe 2 canale
MIC1:
Sensibilitate 1 mV, impedanţă
10 kiloohmi
MIC2/GUITAR:
Sensibilitate 1 mV, impedanţă
10 kiloohmi (când modul chitară
este dezactivat).
Sensibilitate 200 mV, impedanţă
250 kilohmi (când modul chitară
este dezactivat).
83RO
Ieşiri
Secţiunea tuner FM
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Tensiune 2 V, impedanță
1 kiloohm
VIDEO OUT:
Nivel maxim ieşire 1 Vp-p,
neechilibrat, sincronizare
negativă, impedanţă sarcină
75 ohmi
HDMI OUT (TV) ARC:
Semnal audio acceptat: PCM
linear cu 2 canale (până la 48 kHz),
Dolby Digital
Tuner FM stereo, FM superheterodină
Antenă:
Antenă cu fir pentru FM
Interval de frecvenţă:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(pas de 50 kHz)
Secţiunea HDMI
Conector :
Tip A (19 pini)
Secţiunea player disc
Sistem:
Sistem audio şi video compact
disc şi digital
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de
44,6 μW
* Acest randament reprezintă
valoarea măsurată la o distanţă
de 200 mm de suprafaţa lentilelor
obiectivului de pe Blocul de
preluare optică cu o diafragmă de
7 mm.
Răspuns în frecvenţă:
20 Hz - 20 kHz
Format sistem color video:
Modelul pentru America Latină:
NTSC
Alte modele:
NTSC şi PAL
Secţiunea USB
Dispozitive USB acceptate:
Clasă de stocare în masă
Curent maxim:
1 A
Port (USB):
Tip A
84RO
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicare:
BLUETOOTH Standard
versiunea 4.2
Ieşire:
BLUETOOTH Standard clasa de
putere 2
Putere maximă de ieşire:
< 9,3 dBm
Număr maxim de dispozitive ce pot fi
înregistrate:
8 dispozitive
Număr maxim de conexiuni simultane
(multipunct):
3 dispozitive
Rază maximă de comunicare:
Spaţiu liber, aprox. 10 m*1
Bandă de frecvenţă:
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz 2,4835 GHz)
Metodă de modulare:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Codecuri acceptate:
SBC (Codec de bandă secundară)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de
factori precum obstacolele dintre
dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul unui cuptor cu microunde,
electricitatea statică, sensibilitatea
recepţiei, performanţa antenei,
sistemul de operare, aplicaţia
software etc.
2
* Profilurile standard BLUETOOTH indică
scopul comunicaţiei BLUETOOTH între
dispozitive.
Secţiunea NFC
Frecvenţa de funcţionare:
13,56 MHz
Formate audio acceptate
Rată de biţi acceptată şi frecvenţe de
eşantionare:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps 320 kbps (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kbps - 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kbps - 192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
Xvid:
Codec video: Video Xvid
Rată de biţi: 4,854 Mbps (MAX)
Rezoluţie/Rată de cadre:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (cu excepția
modelului din America Latină)
Codec audio: MP3
Generalităţi
Necesar electric:
120 V c.a. - 240 V, 50/60 Hz
Consum de energie:
MHC-V81D: 190 W
MHC-V71D: 120 W
Consum de energie (în Modul de
economisire a energiei):
0,5 W (când „BT STBY” este setat
la „OFF” şi [CONTROL FOR HDMI]
este setat la [OFF].)
2 W* (când „BT STBY” este setat la
„ON” şi [CONTROL FOR HDMI] este
setat la [ON].)
Dimensiuni (l/î/a) (aproximative):
MHC-V81D:
378 mm x 1.060 mm x 427 mm
(fără elemente de protecţie laterală)
447 mm x 1.060 mm x 427 mm
(cu elemente de protecţie laterală)
MHC-V71D:
370 mm x 930 mm x 427 mm
Masă (aprox.):
MHC-V81D: 26,5 kg
MHC-V71D: 22,0 kg
Temperatură de funcţionare:
5 °C - 35 °C
Informaţii suplimentare
Formate video acceptate
MPEG4:
Format fişier: Format fişier MP4
Codec video: Profil simplu MPEG4
(AVC nu este compatibil).
Rată de biţi: 4 Mbps
Rezoluţie/Rată de cadre:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (cu excepția
modelului din America Latină)
Codec audio: AAC-LC (HE-AAC nu
este compatibil).
DRM: Nu este compatibil
* Consumul de energie al sistemului va fi
mai mic de 0,5 W atunci când nu există
nicio conexiune HDMI și „BT STBY” este
setat la „OFF”.
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
85RO
Lista codurilor de limbă
Ortografierea limbilor respectă standardul ISO 639:1988 (E/F).
86RO
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Limbă
Cod
Limbă
1027
Afar
1186
Galeză scoțiană 1350
Cod
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abhază
1194
Galiciană
1352
Mongolă
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldovenească
1515
Sundaneză
1039
Amharică
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Suedeză
1044
Arabă
1209
Hausa
1357
Malaieză
1517
Swahili
1045
Assameză
1217
Hindi
1358
Malteză
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
croată
1363
Birmană
1525
Telugu
1052
Azeră
1229
Maghiară
1365
Nauruană
1527
Tadjică
1053
Başkiră
1233
Armeană
1369
Nepaleză
1528
Thai
1057
Bielorusă
1235
Interlingua
1376
Olandeză
1529
Tigrinya
1059
Bulgară
1239
Interlingua
1379
Norvegiană
1531
Turkmenă
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitană
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indoneziană
1403
(Afaan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengaleză;
Bangla
1253
Islandeză
1408
Oriya
1535
Tongană
1067
Tibetană
1254
Italiană
1417
Punjabi
1538
Turcă
1070
Bretonă
1257
Ebraică
1428
Poloneză
1539
Tsonga
1079
Catalană
1261
Japoneză
1435
Paştu; Puştu
1540
Tătară
1093
Corsicană
1269
Idiş
1436
Portugheză
1543
Twi
1097
Cehă
1283
Javaneză
1463
Quechua
1557
Ucraineană
1103
Galeză
1287
Georgiană
1481
Retoromană
1564
Urdu
1105
Daneză
1297
Kazahă
1482
Kirundi
1572
Uzbecă
1109
Germană
1298
Groenlandeză
1483
Română
1581
Vietnameză
1130
Bhutani
1299
Khmeră
1489
Rusă
1587
Volapük
1142
Greacă
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
Română
1301
Coreeană
1495
Sanscrită
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spaniolă
1307
Kurdă
1501
Sangho
1684
Chineză
1150
Estonă
1311
Kirghiză
1502
Sârbocroată
1697
Zulu
1151
Bască
1313
Latină
1503
Singhaleză
1703
Nespecificat
1157
Persană
1326
Lingala
1505
Slovacă
1165
Finlandeză
1327
Lao
1506
Slovenă
1166
Fiji
1332
Lituaniană
1507
Samoană
1171
Feroeză
1334
Letonă; Letonă
1508
Shona
1174
Franceză
1345
Malgașă
1509
Somaleză
1181
Frigiană
1347
Maori
1511
Albaneză
1183
Irlandeză
1349
Macedoneană
1512
Sârbă
Lista codurilor de zonă pentru controlul parental
Cod
Zonă
Cod
Zonă
Cod
Zonă
Cod
Zonă
2044
Argentina
2165
Finlanda
2362
Mexic
2149
Spania
2047
Australia
2174
Franţa
2376
Olanda
2499
Suedia
2046
Austria
2109
Germania
2390
Noua Zeelandă 2086
Elveţia
2057
Belgia
2248
India
2379
Norvegia
2528
Tailanda
2070
Brazilia
2238
Indonezia
2427
Pakistan
2184
Marea Britanie
2079
Canada
2254
Italia
2424
Filipine
2090
Chile
2276
Japonia
2436
Portugalia
2092
China
2304
Coreea de Sud
2489
Rusia
2115
Danemarca
2363
Malaiezia
2501
Singapore
Informaţii suplimentare
87RO
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-733-312-12(1)
Download PDF

advertising