Sony | MHC-V50D | Sony MHC-V50D SISTEM AUDIO PERSONAL DE MARE PUTERE CU TEHNOLOGIA BLUETOOTH® Instrucţiuni de utilizare

Sistem audio pentru
locuinţă
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Redare de pe disc/USB
Transfer USB
Tuner
BLUETOOTH
Ajustarea sunetului
Alte operaţiuni
Informaţii suplimentare
MHC-V50D
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de
flacără deschisă (de exemplu, lumânări
aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu
sau de electrocutare, evitaţi stropirea
aparatului şi posibilitatea ca pe acesta
să se scurgă lichide şi nu plasaţi pe
aparat obiecte pline cu lichide, precum
vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte conectorul
principal, conectaţi unitatea la o priză
c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat conectorul
principal de la priza c.a.
Nu amplasaţi echipamentul într-un
spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau
un dulap încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la surse de căldură
excesivă, precum lumina directă a
soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi
atunci când este oprită, atât timp cât
este conectată la priza c.a.
Doar pentru utilizare la interior.
Pentru produse cu marcajul CE
Valabilitatea marcajului CE este
limitată doar la ţările în care aceasta
este inclusă în prevederile legale, în
principal în ţările SEE (Spaţiul Economic
European).
ATENŢIE
Utilizarea unor instrumente optice
împreună cu acest produs va mări
riscul de pierdere a vederii.
2RO
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 1, în
conformitate cu IEC 60825-1:2007.
Acest marcaj este amplasat în exterior,
pe partea din spate.
Pentru clienţii din Europa
Eliminarea bateriilor şi
echipamentelor electrice şi
electronice uzate (prevederi
valabile în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe
produs, pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că
produsul şi bateria nu
trebuie tratate ca deşeuri
menajere. Este posibil ca
pe anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi
baterii sunt eliminate în mod corect,
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea
incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită o
conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că
bateria şi echipamentele electrice
şi electronice vor fi tratate în mod
corespunzător, predaţi aceste produse
la sfârşitul duratei de exploatare la
punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice. Pentru toate celelalte
baterii, consultaţi secţiunea referitoare
la modul de eliminare în siguranţă a
bateriilor din produs. Predaţi bateriile
la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul de la
care aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Aviz pentru clienţi:
următoarele informaţii sunt
valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau
în numele Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Întrebările referitoare la
modul în care acest produs respectă
legislaţia Uniunii Europene trebuie să
fie adresate reprezentantului autorizat,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. Comunicaţi
orice probleme legate de service
sau de garanţie la adresele oferite în
documentele separate de service sau
de garanţie.
Prin prezenta, Sony Corporation
declară că acest echipament este în
conformitate cu cerinţele de bază şi cu
alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/CE.
Pentru detalii, accesaţi următorul
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament a fost testat şi
s-a constatat că respectă limitele
specificate în Regulamentul privind
compatibilitatea electromagnetică,
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri.
Acest sistem Home Audio este
proiectat pentru a fi utilizat în
următoarele scopuri:
•• Redarea de surse de muzică/video
pe discuri sau dispozitive USB
•• Transferul de muzică pe dispozitive
USB
•• Ascultarea posturilor de radio
•• Ascultarea sunetului la televizor
•• Redarea de surse de muzică de pe
dispozitive BLUETOOTH
•• Participarea la reuniuni sociale cu
ajutorul funcției „Party Chain”
Pentru clienţii din Australia şi
India
Casarea
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(valabil în ţările
Uniunii Europene şi
în alte ţări din
Europa care au
sisteme de colectare
diferenţiată)
3RO
Pentru clienţii din Emiratele
Arabe Unite
Notificare cu privire la licenţe şi
mărci comerciale
••
este o marcă comercială a DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• Siglele „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” şi
„CD” sunt mărci comerciale.
•• WALKMAN® şi sigla WALKMAN® sunt
mărci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
•• Tehnologia de codificare audio
MPEG Layer-3 şi brevetele aferente
sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer
IIS şi Thomson.
•• Windows Media este marcă
comercială înregistrată sau marcă
comercială aparţinând Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/sau
în alte ţări.
•• Acest produs este protejat prin
anumite drepturi de proprietate
intelectuală aparţinând Microsoft
Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este
interzisă dacă nu se deţine o licenţă
din partea Microsoft sau a unei
sucursale autorizate Microsoft.
•• Acest sistem încorporează
tehnologia Dolby* Digital.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio
şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
4RO
•• Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) (Interfaţă multimedia de
înaltă definiţie). Termenii HDMI,
High-Definition Multimedia Interface
şi sigla HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi
în alte ţări.
•• „BRAVIA” este marcă comercială a
Sony Corporation.
•• Siglele LDAC™ şi LDAC sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
•• Siglele şi marca cuvântului
BLUETOOTH® sunt mărci comerciale
înregistrate deţinute de Bluetooth
SIG, Inc. şi orice utilizare a unor
astfel de mărci de către Sony
Corporation se face în baza unei
licenţe. Alte mărci comerciale
şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
•• N-Mark este marcă comercială sau
marcă comercială înregistrată a
NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
•• Android™ este marcă comercială a
Google Inc.
•• Google Play™ este marcă
comercială a Google Inc.
•• Apple, sigla Apple, iPhone şi iPod
touch sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi
în alte ţări. App Store este marcă
de serviciu a companiei Apple Inc.,
înregistrată în SUA şi în alte ţări.
•• „Made for iPod” şi „Made for
iPhone” înseamnă că un accesoriu
electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la
iPod sau, respectiv, la iPhone şi
că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată
de către dezvoltator. Compania
Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv şi
nici pentru conformitatea acestuia
cu standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea
acestui accesoriu cu iPod sau
iPhone poate afecta performanţa în
regim de funcţionare fără fir.
•• ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT
ÎN BAZA LICENŢEI PENTRU
PORTOFOLIUL DE BREVETE MPEG4 VISUAL PENTRU UTILIZARE
PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ DE
CĂTRE UN UTILIZATOR, ÎN SCOPUL
(i) CODĂRII DE SEMNAL VIDEO ÎN
CONFORMITATE CU STANDARDUL
MPEG-4 VISUAL („MPEG-4
VIDEO”)
ŞI/SAU
(ii)DECODĂRII DE SEMNAL VIDEO
MPEG-4, CARE A FOST CODIFICAT
DE CĂTRE UN CONSUMATOR
ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE
PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ
ŞI/SAU A FOST OBŢINUT DE LA
UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT
PENTRU A FURNIZA VIDEO
MPEG-4.
NU SE ACORDĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI
NU SE VA PRESUPUNE EXISTENŢA
VREUNEI LICENŢE IMPLICITE PENTRU
NICIO ALTĂ UTILIZARE. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE
LEGATE DE UTILIZĂRI ŞI LICENŢIERE
ÎN SCOPURI PROMOŢIONALE,
INTERNE ŞI COMERCIALE POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Toate celelalte mărci comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora.
•• În acest manual, nu sunt specificate
mărcile ™ şi ®.
Despre acest manual
•• Acest manual explică în
principal operaţiile efectuate cu
telecomanda, dar aceleaşi operaţii
pot fi efectuate şi cu tastele de pe
panoul tactil al unităţii cu nume
identice sau similare.
•• Pictogramele precum
,
afişate în partea de sus a fiecărei
explicaţii, indică ce tip de suport
poate fi utilizat pentru funcţia
explicată.
•• Unele ilustraţii sunt prezentate ca
desene conceptuale şi pot diferi
de produsele reale.
•• Elementele afişate pe ecranul
televizorului pot varia în funcţie
de zonă.
•• Setarea implicită este subliniată.
•• Textul dintre paranteze ([--]) va
apărea pe ecranul televizorului,
iar textul dintre ghilimele („--”) va
apărea pe afişaj.
5RO
Cuprins
Despre acest manual.............. 5
Despachetare......................... 8
Discuri sau fişiere redabile
pe discuri/dispozitiv USB........ 8
Site-uri web pentru
dispozitive compatibile......... 11
Ghid pentru componente
şi comenzi..............................12
Introducere
Conectarea în siguranţă a
sistemului..............................17
Dezactivarea
demonstraţiei........................18
Introducerea bateriilor...........19
Conectarea televizorului....... 20
Modificarea sistemului
color...................................... 22
Efectuarea configurării
rapide.................................... 22
Modificarea modului de
afişaj...................................... 23
Redarea de pe disc/USB
6RO
Vizualizarea informaţiilor
pentru un disc şi un
dispozitiv USB....................... 29
Utilizarea meniului de
configurare........................... 30
Transfer prin USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB................. 34
Transferul de muzică............. 34
Tuner
Ascultarea radioului.............. 37
BLUETOOTH
Cu privire la tehnologia
wireless BLUETOOTH............ 38
Împerecherea acestui
sistem cu un dispozitiv
BLUETOOTH.......................... 39
Ascultarea muzicii de pe
un dispozitiv BLUETOOTH.....40
Conectarea BLUETOOTH
printr-o singură atingere
prin NFC..................................41
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB................. 23
Setarea codecurilor audio
BLUETOOTH.......................... 42
Redare de bază..................... 23
Alte operaţii de redare.......... 24
Setarea modului standby
BLUETOOTH.......................... 42
Utilizarea modului de
redare.................................... 27
Activarea sau dezactivarea
semnalului BLUETOOTH........ 43
Restricţionarea redării de
pe disc (Control parental)..... 28
Controlarea sistemului cu
ajutorul unui smartphone sau
al unei tablete (SongPal)......... 43
Dați super petreceri cu
aplicația „Fiestable”..............44
Ajustarea sunetului
Măsuri de precauţie..............66
Specificaţii.............................68
Lista codurilor de limbă........ 70
Ajustarea sunetului............... 45
Selectarea modului Virtual
Football................................. 45
Crearea propriului efect de
sunet..................................... 45
Crearea unei atmosfere de
petrecere (DJ Effect)..............46
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei Control
for HDMI................................ 47
Utilizarea funcţiei Party
Chain..................................... 49
Cântaţi: Karaoke.................... 52
Bucurați-vă de sunetul
unei chitare........................... 53
Ascultarea muzicii cu Party
Light şi Speaker Light............ 53
Utilizarea temporizatorului
de oprire................................ 54
Utilizarea funcţiei de
ghidare vocală...................... 54
Utilizarea echipamentelor
opţionale............................... 54
Dezactivarea panoului tactil
de pe unitate (Child Lock)..... 55
Setarea funcţiei standby
automat................................ 55
Actualizarea software-ului... 55
Informaţii suplimentare
Depanare.............................. 56
7RO
Despachetare
•• Această unitate (MHC-V50D) (1)
•• Telecomandă (1)
•• Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
•• Antenă conductor FM (1)
•• Cablu de alimentare c.a. (de la
reţea) (1)
•• Adaptor conector c.a.* (1) (furnizat
doar în anumite zone)
* Acest adaptor de conector nu
se foloseşte în Chile, Paraguay şi
Uruguay. Acest adaptor de conector
se foloseşte în ţările unde este
necesar.
Notă
La despachetarea produsului din cutie,
asigurați-vă că există două persoane care
să manevreze unitatea. Căderea unităţii
pe jos poate provoca vătămări corporale
şi/sau daune materiale.
Discuri sau fişiere
redabile pe discuri/
dispozitiv USB
Discuri redabile
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW în format DVD
VIDEO sau mod video
•• DVD+R/DVD+RW în format DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (Ver. discuri 1.0, 1.1 şi 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM în format
VIDEO CD sau format super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW în format AUDIO CD
Fişiere redabile pe discuri
•• Muzică:
Fişiere MP3 (.mp3)*1*2
•• Video:
8RO
Fişiere MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
fişiere Xvid (.avi)
Fişiere redabile pe dispozitiv
USB
•• Muzică:
Fişiere MP3 (.mp3)*1*2, fişiere WMA
(.wma)*2, fişiere AAC (.m4a/.mp4/
.3gp)*2, fişiere WAV (.wav)*2
•• Video:
Fişiere MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
fişiere Xvid (.avi)
Notă
•• Discurile trebuie să fie în formatul
următor:
—— CD-ROM/-R/-RW în format DATA
CD care conţine fişiere MP3*1*2,
MPEG4*2*3 şi Xvid, şi respectă
prevederile ISO 9660*4 nivel 1/nivel 2
sau Joliet (format extins).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW în
format DATA DVD care conţine
fişiere MP3*1*2, MPEG4*2*3 şi Xvid, şi
respectă prevederile UDF (Universal
Disk Format).
•• Sistemul va încerca să redea orice date
cu extensiile de mai sus, chiar dacă
nu sunt în formatul acceptat. Redarea
acestor date poate genera un zgomot
puternic, care ar putea deteriora
sistemul de boxe.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) este un
format standard definit de ISO/MPEG
pentru datele audio comprimate.
Fișierele MP3 trebuie să fie în format
MPEG 1 Audio Layer 3.
*2 Fişierele cu protecţie de drepturi de
autor (Digital Rights Management) nu
pot fi redate de sistem.
*3 Fişierele MPEG4 trebuie să fie
înregistrate în formatul de fişiere MP4.
Codecurile video şi audio acceptate
sunt următoarele:
—— Codec video: Profil simplu MPEG4
(AVC nu este acceptat).
—— Codec audio: AAC-LC (HE-AAC nu
este acceptat).
*4 Un format logic de fişiere şi foldere
pe CD-ROM-uri, definit de ISO
(Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare).
Discurile/fişierele care nu pot fi
redate
•• Nu puteţi reda următoarele discuri
—BD-uri
—
(discuri Blu-ray)
—CD-ROM-uri
—
înregistrate în
format PHOTO CD
—Partea
—
de date a unui CD-Extra
sau a CD-urilor în mod mixt*
—Discuri
—
CD Grafică
—CD-uri
—
Super Audio
—DVD
—
Audio
—DATA
—
CD/DATA DVD care este
creat în format Packet Write
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD nefinalizat
corect
—Compatibil
—
cu CPRM (Protecţie
conţinut pentru suporturi
înregistrabile) DVD-R/-RW
înregistrat cu programe „Se
copiază o singură dată”
—Un
— disc care nu are o formă
standard (de exemplu inimă,
pătrat, stea)
—Un
— disc cu bandă adezivă, hârtie
sau abţibild lipit pe el
•• Nu puteţi reda următoarele fişiere
—Fişiere
—
video mai mari de 720
(lăţime) × 576 (înălţime) pixeli.
—Fişiere
—
video cu un raport
lăţime/lungime mare.
—Un
— fişier WMA în format WMA
DRM, WMA Lossless sau WMA
PRO.
—Un
— fişier AAC file în format AAC
DRM sau AAC Lossless.
—Fişiere
—
AAC codate la 96 kHz.
—Fişierele
—
criptate sau protejate
cu parole.
—Fişierele
—
cu protecţie a
drepturilor de autor DRM (Digital
Rights Management).
—Unele
—
fişiere Xvid care au o
durată mai mare de 2 ore.
•• Fişierele audio MP3 PRO pot fi
redate ca fişiere MP3.
•• Este posibil ca sistemul să nu
poată reda un fişier Xvid dacă este
combinat din două sau mai multe
fişiere Xvid.
* CD în mod mixt: Acest format
înregistrează datele pe prima pistă şi
sunetul (datele AUDIO CD) pe a doua şi
pe pistele următoare ale unei sesiuni.
Note referitoare la CD-R/-RW şi
DVD-R/-RW/+R/+RW
•• În anumite cazuri, un CD-R/-RW şi
un DVD-R/-RW/+R/+RW nu pot fi
redate pe acest sistem din cauza
calităţii înregistrării, a stării fizice
a discului sau a caracteristicilor
dispozitivului de înregistrare şi a
software-ului de creare. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului de înregistrare.
•• Este posibil ca unele funcţii de
redare să nu fie disponibile pentru
unele DVD+R-uri/+RW-uri, chiar
dacă au fost finalizate corect. În
acest caz, vizualizaţi discul prin
redare normală.
Note cu privire la discuri
•• Acest produs este proiectat pentru
redarea de discuri conforme
standardului Compact Disc (CD).
•• Discurile duale şi unele discuri
muzicale, codificate cu tehnologii
de protejare a drepturilor de
autor nu sunt conforme cu
standardul CD. Prin urmare, este
posibil ca aceste discuri să nu fie
compatibile cu acest produs.
Notă cu privire la discurile cu
sesiuni multiple
Acest sistem poate reda sesiuni
continue pe un disc când acestea
sunt înregistrate în acelaşi format ca
şi prima sesiune. Cu toate acestea,
redarea nu este garantată.
9RO
Notă referitoare la operaţiile de
redare DVD VIDEO şi VIDEO CD
Este posibil ca unele operaţii de
redare pentru un DVD VIDEO sau
un VIDEO CD să fie restricţionate
în mod intenţionat de producătorii
de software. În consecinţă, este
posibil ca unele caracteristici de
redare să nu fie disponibile. Nu uitaţi
să citiţi instrucţiunile de utilizare a
suportului DVD VIDEO sau VIDEO CD.
Note cu privire la fişierele
redabile
•• Redarea poate începe mai greu
10RO
atunci când:
—un
— dispozitiv DATA CD/DATA
DVD/USB este înregistrat
cu o structură arborescentă
complicată.
—imediat
—
după redarea unor
fişiere audio sau fişiere video din
alt folder.
•• Sistemul poate reda de pe un
DATA CD/DATA DVD sau un
dispozitiv USB în următoarele
condiţii:
—până
—
la 8 foldere ierarhice
—până
—
la 300 de foldere
—până
—
la 999 de fişiere pe un disc
—până
—
la 2.000 de fişiere pe un
dispozitiv USB
—până
—
la 650 de fişiere într-un
folder
Aceste numere pot varia în funcţie
de configuraţia fişierelor sau a
folderelor.
•• Se sare peste folderele care nu
conţin niciun fişier audio sau
niciun fişier video.
•• Este posibil ca fişierele transferate
de pe un dispozitiv precum un
computer să nu fie redate în
ordinea în care au fost transferate.
•• Este posibil ca ordinea de redare
să nu fie valabilă, în funcţie de
software-ul utilizat pentru crearea
fişierului audio sau a fişierului
video.
•• Nu poate fi garantată
compatibilitatea cu toate
software-urile de codificare/
scriere ale formatelor acceptate,
dispozitivele de înregistrare şi
suporturile de înregistrare.
•• Sunetul se poate auzi în salturi
în funcţie de fişierul Xvid, iar
imaginea poate fi neclară.
Note referitoare la dispozitivele
USB
•• Nu se garantează funcţionarea
acestui sistem împreună cu toate
dispozitivele USB.
•• Deşi există o varietate de funcţii
complexe pentru dispozitivele
USB, conţinutul redabil de pe
dispozitivele USB conectate la
sistem este reprezentat doar de
muzică şi conţinutul video. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a dispozitivului USB.
•• Când este introdus un dispozitiv
USB, sistemul citeşte toate fişierele
de pe dispozitivul USB. Dacă pe
dispozitivul USB există mai multe
foldere sau fişiere, este posibil ca
citirea dispozitivului USB să dureze
un timp mai îndelungat.
•• Nu conectaţi sistemul şi
dispozitivul USB printr-un hub
USB.
•• În cazul unor dispozitive USB
conectate, este posibil să existe o
întârziere înainte de executarea
unei operaţiuni de către sistem.
•• Ordinea de redare pentru sistem
poate diferi de cea pentru
dispozitivul USB conectat.
•• Înainte de a utiliza un dispozitiv
USB, asiguraţi-vă că pe dispozitivul
USB nu există fişiere virusate.
Site-uri web pentru
dispozitive compatibile
Consultaţi site-urile web de mai
jos pentru a afla cele mai recente
informaţii despre dispozitivele USB
şi BLUETOOTH compatibile.
Pentru clienţii din America Latină:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
<http://www.sony.eu/support>
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Modele iPhone/iPod
compatibile
Modelele de iPhone/iPod
compatibile sunt următoarele.
Înainte de a-l utiliza cu sistemul,
actualizaţi dispozitivul iPhone/
iPod la cea mai recentă versiune
software.
Tehnologia BLUETOOTH este
compatibilă cu:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (a 6-a generaţie)
•• iPod touch (a 5-a generaţie)
11RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Puteți bloca tastele, cu excepția  (alimentare) de pe unitate, pentru a
preîntâmpina acționarea accidentală a acestora (pagina 55).
Unitate
Sus






















Faţă
12RO

Spate

Butonul  (alimentare)
Apăsaţi pentru a activa sistemul
sau pentru a-l seta în modul
standby.
 Tasta FLANGER (pagina 46)
Tasta ISOLATOR (pagina 46)
Tasta  (redare)
Atingeţi pentru a porni redarea.
Atingeţi şi ţineţi apăsat 
mai mult de 2 secunde şi va fi
redată demonstraţia de sunet
încorporată. Atingeţi  pentru a
opri demonstraţia.
Tasta  (stop)
——Atingeţi pentru a opri redarea.
Când atingeţi tasta de două
ori, reluarea redării poate fi
anulată.
——Atingeți pentru a opri
transferul în timpul
transferului de muzică.
——Atingeți pentru a opri
demonstraţia de sunet
încorporată.
 Tasta FUNCTION
Atingeți pentru a selecta o funcţie.
 Tasta SOUND FIELD
(pagina 45)
Indicatorul MEGA BASS
Se aprinde atunci când este
selectat efectul de sunet MEGA
BASS.
Tasta REC TO USB
Atingeți pentru a transfera
muzică pe dispozitivul USB
conectat la portul (USB).
Tasta ENTER
Atingeți pentru a accesa setările.
 Tasta PARTY LIGHT
(pagina 23, 53)
Afişaj
Party Light (pagina 53)
Nu priviţi direct spre
componenta care emite lumină
atunci când funcţia Party Light
este activată.
 Mufa MIC1
Utilizați-o pentru a conecta
microfonul.
Mufa MIC2/GUITAR
Utilizați-o pentru a conecta
microfonul sau chitara.
 Tasta PARTY CHAIN
(pagina 51)
 Tasta MIC ECHO (pagina 52)
Tasta VOCAL FADER
(pagina 52)
 Indicatorul GUITAR
Se aprinde atunci când modul
chitară este activat.
Tasta GUITAR (pagina 53)
Tasta MEGA BASS
(pagina 45)
 Tasta MIC/GUITAR LEVEL
+/– (pagina 52, 53)
Tasta FIESTA (pagina 45)
 Indicatorul BLUETOOTH
(pagina 38)
Tasta FOOTBALL (pagina 45)
Portul
(USB) (REC/PLAY)
Utilizaţi-l pentru a conecta un
dispozitiv USB.
Acest port poate fi utilizat atât
pentru redare, cât și pentru
transferul de muzică.
13RO
Tasta BLUETOOTH
Telecomandă
Atingeţi pentru a selecta funcţia
BLUETOOTH.
Tasta PAIRING
Atingeți și țineți apăsat
pentru a activa împerecherea
BLUETOOTH în timpul funcției
BLUETOOTH.
Tasta
+/– (selectare folder)
Atingeţi pentru a selecta un
folder de pe un disc de date sau
de pe un dispozitiv USB.
Tasta / (înapoi/
înainte) (pagina 24)
Tasta TUNING +/–
(pagina 37)
Tasta S1, S2, S3, S4
(pagina 46)
 Tasta DJ OFF (pagina 46)
Tasta SAMPLER (pagina 46)

(marca N) (pagina 41)
 Tasta (deschidere/
închidere)
Atingeţi pentru a deschide sau
pentru a închide tava discului.
 Selectorul VOLUME/DJ
CONTROL
Apăsaţi pentru a activa sistemul
sau pentru a-l seta în modul
standby.
Rotiți pentru a regla volumul.*
Rotiţi pentru a regla efectul
FLANGER şi ISOLATOR sau ieşirile
efectului de sunet SAMPLER în
mod continuu (pagina 46).
 Butonul PLAY MODE
(pagina 27, 35)
* Nu puteţi utiliza acest selector
pentru a ajusta volumul dacă aţi
selectat DJ Effect.
 Butoanele numerice (0 – 9)*1*2
 Tava discului
 Senzorul telecomenzii
14RO
Butonul  (alimentare)
 Butonul REPEAT/FM MODE
(pagina 28, 37)
——Apăsați pentru a selecta o
piesă, un capitol sau un fișier
cu numărul său de element.
——Apăsați pentru a introduce
numere sau valori.
Butonul SUBTITLE
(pagina 26)
Butonul AUDIO*2
(pagina 26, 30)
Butonul
(enter)
Apăsați pentru a introduce/
confirma setările.
Butonul ANGLE (pagina 26)
 Butonul SEARCH
(pagina 24, 25)
Butonul SETUP (pagina 30)
Butonul  (volum) +/–*2
Butonul MEDIA MODE
(pagina 24)
Apăsaţi pentru a selecta fişierele
media care trebuie redate de
pe un disc de date sau de pe un
dispozitiv USB.
Butonul CLEAR (pagina 25)
Butonul VOCAL FADER
(pagina 52)
Butonul MIC ECHO
(pagina 52)
Butonul SCORE (pagina 53)
Butonul
folder)
+/– (selectare
Apăsaţi pentru a selecta un
folder de pe un disc de date sau
de pe un dispozitiv USB.
Butonul KEY CONTROL /
(pagina 52)
 Butonul DVD TOP MENU
Apăsați pentru a afișa titlul DVDului pe ecranul televizorului.
Butonul DVD/TUNER MENU
(pagina 24, 25, 38)
Butonul RETURN
(pagina 25)
Butonul OPTIONS
Apăsați pentru a accesa sau
părăsi meniul de opțiuni.
Butonul / / /
Apăsați pentru a selecta
elementele de meniu.
Apăsaţi-le pentru a regla
volumul.
 Butonul SHIFT*1
Ţineţi apăsat pentru a activa
butoanele imprimate cu roz.
/ Butonul (derulare
rapidă înapoi/derulare rapidă
înainte) (pagina 25)
/ Butonul (derulare lentă
înapoi/derulare lentă înainte)
(pagina 25)
Butonul TUNING+/–
(pagina 37)
Butonul  (redare)*2
Apăsaţi pentru a porni redarea.
Butonul / (înapoi/
înainte) (pagina 24)
Butonul PRESET+/–
(pagina 38)
Butonul  (pauză)
Apăsaţi pentru a întrerupe
redarea. Pentru a relua redarea,
apăsaţi .
 Butonul (stop)
——Apăsaţi pentru a opri redarea.
Când apăsaţi de două ori,
reluarea redării poate fi
anulată.
——Apăsaţi pentru a opri
transferul în timpul
transferului de muzică.
——Apăsaţi pentru a opri
demonstraţia de sunet
încorporată.
15RO
 Butonul FUNCTION +/–
Apăsaţi pentru a selecta o
funcţie.
 Butonul MEGA BASS
(pagina 45)
 Butoanele SOUND FIELD
MUSIC (pagina 45),
VIDEO (pagina 45),
FOOTBALL (pagina 45)
 Butonul PARTY LIGHT
(pagina 23, 53)
Butonul LIGHT MODE
(pagina 53)
 Butonul DISPLAY (pagina 18,
23, 30, 37, 39)
Apăsați pentru a modifica
informațiile de pe afișaj.
Butonul DISPLAY*1
(pagina 29)
Apăsați pentru a vizualiza sau a
ascunde afișajul pe ecran.
 Butonul SLEEP (pagina 54)
*1 Acest buton este imprimat în culoarea
roz. Pentru a utiliza acest buton, ţineţi
apăsat butonul SHIFT (), apoi apăsați
acest buton.
*2 Butonul numeric 2/AUDIO,  + şi
butoanele  au un punct tactil.
Folosiţi acest punct drept referinţă
atunci când utilizaţi sistemul.
16RO
Introducere
Conectarea în siguranţă a sistemului
Unitate (partea posterioară)
Introducere
 Mufa VIDEO OUT
Utilizaţi un cablu video
(nefurnizat) pentru conectarea
la mufa de intrare video a
televizorului sau a proiectorului
(pagina 20).
Mufa  HDMI OUT (TV)
Utilizaţi un cablu HDMI
(nefurnizat) pentru conectarea
la mufa de intrare HDMI a unui
televizor (pagina 20).
Notă
Nu conectaţi acest sistem la televizor
prin deck-ul video.
17RO
 Mufe pentru intrare şi ieşire
audio
Utilizaţi un cablu audio
(nefurnizat) pentru a stabili
conexiunile în felul următor:
•• Mufe AUDIO/PARTY CHAIN
OUT L/R
—Conectaţi
—
mufele de intrare
audio de pe echipamentul
opţional.
—Conectaţi
—
un alt sistem audio
pentru a utiliza funcţia Party
Chain (pagina 49).
•• Mufe AUDIO/PARTY CHAIN IN
(TV) L/R
—Conectaţi
—
mufele de ieşire
audio de pe televizor sau un
echipament audio/video.
Sunetul este scos prin acest
sistem.
—Conectaţi
—
un alt sistem audio
pentru a utiliza funcţia Party
Chain (pagina 49).
 Terminal FM ANTENNA
Găsiţi o locaţie şi o orientare care
să asigure o recepţie bună atunci
când aranjaţi antenele.
Ţineţi antena la distanţă de
cablul de alimentare cu c.a. (de la
reţea) şi de cablul USB, pentru a
evita preluarea de zgomot.
Întindeţi antena cu fir
pentru FM pe orizontală
18RO
 Cablu de alimentare cu c.a.
(de la reţea)
Conectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea) (furnizat) la
unitate, apoi glisați cablul în
fanta aflată pe piciorul unității.
Conectaţi cablul de alimentare
cu c.a. (de la reţea) la o priză de
perete.
La priza de perete
Demonstraţia (pagina 23)
pornește automat. Dacă apăsați
 (alimentare) pentru a porni
sistemul, demonstrația ia sfârșit.
Dezactivarea
demonstraţiei
Pentru dezactivarea demonstraţiei
în timp ce sistemul este oprit,
apăsați DISPLAY în mod repetat
pentru a selecta modul fără niciun
afişaj (Modul de economisire a
anergiei) (pagina 23).
Introducerea bateriilor
Introduceţi cele două baterii R03
(dimensiunea AAA) furnizate,
potrivind polarităţile aşa cum se
arată mai jos.
sau tipuri diferite de baterii.
Introducere
Notă
•• Nu combinaţi baterii vechi cu baterii noi
•• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o
perioadă de timp îndelungată, scoateţi
bateriile pentru a evita eventualele
deteriorări provocate de scurgerea
electrolitului şi de corodare.
Pentru a utiliza sistemul cu
ajutorul telecomenzii
Îndreptaţi telecomanda către
senzorul telecomenzii pentru
unitate.
19RO
Conectarea televizorului
Înainte de a conecta cablurile, nu uitaţi să deconectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea).
Pentru vizionarea clipurilor video
Selectaţi metodele de conexiune în funcţie de mufele cu care este dotat
televizorul dvs.
Înaltă calitate
HDMI IN (ARC)*2
 Cablu
HDMI*1
(nefurnizat)
 Cablu video (nefurnizat)
sau
HDMI IN
VIDEO IN
Calitate standard
Conexiune recomandată
Conexiune alternativă
*1 Cablu HDMI de mare viteză cu Ethernet
*2 Puteți asculta sunetul televizorului prin intermediul sistemului în cazul în care conectați
sistemul la mufa HDMI IN (ARC) a televizorului. Funcţia Audio Return Channel (ARC)
permite televizorului să scoată sunetul prin intermediul sistemului cu o conexiune
HDMI, fără a realiza o conexiune audio (conexiunea  de mai jos). Pentru a seta funcţia
ARC pe acest sistem, consultaţi [AUDIO RETURN CHANNEL] (pagina 34). Pentru
verificarea compatibilităţii funcției ARC a televizorului dvs., consultați instrucțiunile de
utilizare furnizate odată cu televizorul.
20RO
Pentru a asculta sunetul de la televizor prin intermediul sistemului
Dacă nu conectaţi sistemul la mufa HDMI IN (ARC) a televizorului, realizaţi
această conexiune.
 Cablu audio (nefurnizat)
AUDIO OUT
Introducere
Pentru a asculta sunetul de la televizor, apăsaţi FUNCTION +/– în mod repetat
pentru a selecta „TV”.
Alternativ, atingeţi FUNCTION de pe unitate în mod repetat.
Sugestie
•• Vă mai puteți bucura de sunetul provenit de la echipamentele externe (DVD playere
etc.) prin intermediul sistemului prin conectare la mufa de AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV),
la fel ca în conexiunea  de mai sus. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
a echipamentului.
•• Dacă nivelul de ieșire audio din sistem este redus atunci când conectați echipamentul
extern, încercați să reglați setările de ieșire audio pe echipamentul conectat. Acest
lucru poate îmbunătăți nivelul de ieșire audio. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a echipamentului.
Dacă pe afișajul unităţii apare textul „CODE 01” şi „SGNL ERR”
Atunci când semnalele de intrare audio la sistem nu sunt semnale PCM
liniare cu 2 canale, mesajele „CODE 01” şi „SGNL ERR” (indică faptul că nu se
acceptă semnale audio de intrare) apar pe afișajul unităţii.
În acest caz, selectați modul de ieșire audio corespunzător pe televizor,
pentru a scoate semnale audio PCM liniare cu 2 canale. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.
21RO
Modificarea sistemului
color
(Cu excepţia modelelor din America
Latină, Europa şi Rusia)
Setaţi sistemul color la PAL sau
NTSC, în funcţie de sistemul color al
televizorului.
De fiecare dată când efectuaţi
procedura de mai jos, sistemul color
se modifică în felul următor:
NTSC  PAL
Utilizaţi tastele de pe panoul tactil
al unităţii pentru a efectua această
operaţie.
1 Apăsaţi  pentru a porni sistemul.
2 Atingeţi FUNCTION în mod repetat
pentru a selecta „DVD/CD”.
3 Atingeţi şi ţineţi apăsat MIC ECHO
şi ENTER timp de cel puţin
3 secunde.
Pe afişaj apare textul „NTSC” sau „PAL”.
Efectuarea configurării
rapide
Înainte de a utiliza sistemul, puteţi
efectua reglajele de bază minime
din configurarea rapidă.
fără a încărca un disc.
Pe ecranul televizorului apare
[LANGUAGE SETUP]. Elementele
afişate pot varia în funcţie de ţară
sau de regiune.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta o limbă, apoi
apăsaţi .
Pe ecranul televizorului apare
[VIDEO SETUP].
6Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta setarea
potrivită tipului de televizor,
apoi apăsaţi .
După ce apare mesajul
[QUICK SETUP is complete.] pe
ecranul televizorului, sistemul este
pregătit pentru redare.
Pentru a modifica setarea
manual
Consultați „Utilizarea meniului de
configurare” (pagina 30).
Pentru a părăsi configurarea
rapidă
1 Porniți televizorul și selectați
Apăsaţi SETUP.
2 Apăsaţi  pentru a porni
Acest mesaj de ghidare apare la prima
pornire a sistemului sau după executarea
[RESET] (consultaţi „Reiniţializarea
setărilor meniului de configurare la
valorile implicite” de la pagina 64).
intrarea în funcție de conexiune.
sistemul.
3 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION +/– pentru a selecta
„DVD/CD”.
22RO
4Apăsaţi
La baza ecranului televizorului
apare mesajul de ghidare [Press
ENTER to run QUICK SETUP.].
Notă
Modificarea modului
de afişaj
Apăsaţi DISPLAY în mod repetat
atunci când sistemul este oprit.
De fiecare dată când apăsaţi pe buton,
modul de afişaj se modifică după cum
urmează.
Demonstraţie
Niciun afişaj (Modul de economisire
a anergiei)
Afişajul este stins pentru
economisirea energiei.
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB
Pentru dispozitivele USB
compatibile, consultaţi „Site-uri
web pentru dispozitive compatibile”
(pagina 11).
(Puteţi utiliza dispozitivul dvs.
Apple cu acest sistem doar prin
intermediul conexiunii BLUETOOTH.)
Redare de bază
1 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION +/– pentru a selecta
„DVD/CD” sau „USB”.
Alternativ, atingeţi FUNCTION de pe
unitate în mod repetat.
Redarea de pe disc/USB
Mesajele legate de principalele
caracteristici ale acestui sistem vor
defila pe afişaj, iar iluminarea se va
aprinde.
Pentru a stinge iluminarea, apăsați
PARTY LIGHT.
Redarea de pe disc/USB
2 Pregătiţi sursa de redare.
Pentru funcţia DVD/CD:
Atingeţi  pe unitate pentru a
deschide tava discului şi plasaţi un
disc cu partea cu etichetă orientată
în sus pe tava discului.
Dacă redaţi un disc de 8 cm, cum
ar fi un CD single, aşezaţi-l pe
cercul interior al tăvii.
23RO
Atingeţi din nou  de pe unitate
pentru a închide tava discului.
Nu împingeţi tava discului cu forţă
pentru a o închide, deoarece puteţi
provoca o defecţiune.
Pentru funcţia USB:
Conectaţi un dispozitiv USB la portul
(USB).
Pentru a reda un fişier specific
1 Apăsaţi în mod repetat pe MEDIA
MODE, pentru a selecta [MUSIC]
sau [VIDEO].
2 Apăsaţi SEARCH pentru a afişa
lista de fişiere.
Notă
Puteţi utiliza un adaptor USB
(nefurnizat) pentru a conecta
dispozitivul USB la unitate dacă
dispozitivul USB nu se poate conecta
la portul (USB).
3 (Numai
)
Apăsaţi pe MEDIA MODE în mod
repetat pentru a selecta tipul de
conţinut media ([MUSIC]/
[VIDEO]) pe care îl doriţi.
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta folderul dorit.
4 Apăsaţi
pentru a afişa lista de
fişiere.
4Apăsaţi  pentru a porni
redarea.
Alte operaţii
La
Faceţi următoarele
Oprirea redării Apăsaţi .
24RO
Întreruperea
redării
Apăsaţi .
Reluarea
redării sau
revenirea la
redarea
normală
Apăsaţi .
Revocarea
punctului de
reluare
Apăsaţi  de două ori.
Selectaţi o
piesă, un fişier,
un capitol sau
o scenă
Apăsaţi  sau 
în timpul redării.
Sau ţineţi apăsat SHIFT
şi apăsaţi butoanele
numerice, apoi apăsaţi
.
(Operarea poate fi
interzisă de disc sau
de dispozitivul USB).
5 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta fişierul dorit,
apoi apăsaţi .
Alte operaţii de redare
Este posibil ca funcţia să nu fie
disponibilă, în funcţie de tipul de
disc sau fişier.
La
Faceţi următoarele
Vizualizarea
Apăsaţi DVD/TUNER
meniului DVD MENU.
Vizualizarea
Apăsaţi SEARCH.
listei de foldere Apăsaţi SEARCH din
sau listei de
nou pentru a dezactiva
fişiere
lista de foldere sau
lista de fişiere.
La
2 Ţineţi apăsat SHIFT, apăsaţi
Faceţi următoarele
butoanele numerice pentru a
selecta titlul, capitolul, scena,
piesa sau numărul de index
dorit, apoi apăsaţi .
Revenirea la
Apăsaţi RETURN.
lista de foldere
când vă aflaţi
în lista de
fişiere
Redare cadru
cu cadru
(redare cu
încetinitorul)
Apăsaţi , apoi
apăsaţi
sau .
De fiecare dată când
apăsaţi
sau ,
viteza de redare se
modifică.
Porneşte redarea.
Notă
•• În cazul unui VIDEO CD cu redare PBC,
apăsaţi pe SEARCH pentru a căuta
scena.
•• În cazul unui VIDEO CD fără redare PBC,
apăsaţi pe SEARCH pentru a căuta piesa
şi indexul.
Pentru a căuta un anumit punct
utilizând codul temporal
1 Apăsaţi în mod repetat pe
SEARCH în timpul redării pentru a
selecta modul de căutare în
funcţie de timp.
Căutarea unei piese specifice
2 Ţineţi apăsat pe SHIFT, apăsaţi
Ţineţi apăsat SHIFT, apăsaţi
butoanele numerice pentru a
selecta piesa pe care doriţi să o
redaţi, apoi apăsaţi .
butoanele numerice pentru a
introduce codul temporal, apoi
apăsaţi .
Exemplu: Pentru a găsi o scenă la 2
ore, 10 minute şi 20 secunde, ţineţi
apăsat SHIFT, apoi apăsaţi 2, 1, 0, 2, 0
([02:10:20]).
Dacă faceți o greșeală, apăsați
CLEAR pentru a anula numărul.
Pentru a căuta cu ajutorul
butonului SEARCH
1 Apăsaţi SEARCH pentru a afişa
lista de piese.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta piesa pe care
doriţi să o redaţi, apoi apăsaţi
.
Căutarea unui(unei) titlu/capitol/
scene/piese/index specific(e)
1 Apăsaţi în mod repetat pe
Redarea de pe disc/USB
Localizarea
Apăsaţi  sau  în
rapidă a unui timpul redării.
punct în modul De fiecare dată când
derulare rapidă apăsaţi  sau ,
înainte sau
viteza de redare se
înapoi (Lock
modifică.
Search)
SEARCH în timpul redării pentru
a selecta modul de căutare.
Pentru a căuta cu ajutorul
meniului DVD
1 Apăsaţi DVD/TUNER MENU.
2 Apăsaţi / / / sau ţineţi
apăsat SHIFT şi apăsaţi butoanele
numerice pentru a selecta titlul
sau elementul pe care doriţi să îl
redaţi, apoi apăsaţi .
25RO
Modificarea unghiurilor
camerei
Apăsaţi în mod repetat pe ANGLE
în timpul redării pentru a selecta
unghiul dorit al camerei.
VIDEO CD/AUDIO CD/fişier
audio
Puteţi modifica ieşirea audio.
•• [STEREO]: Sunetul stereo.
•• [1/L]/[2/R]: Sunetul monofonic
pe canalul din stânga sau din
dreapta.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Sunetul stereo al pistei
Selectarea setării pentru
subtitrări
Apăsaţi în mod repetat pe
SUBTITLE în timpul redării pentru a
selecta limba dorită pentru
subtitrări sau pentru a dezactiva
subtitrările.
Modificarea limbii/sunetului
Apăsaţi în mod repetat pe AUDIO
în timpul redării pentru a selecta
formatul sau modul audio dorit.
DVD VIDEO
Puteţi selecta formatele audio sau
limba atunci când sursa conţine mai
multe formate audio sau audio în
mai multe limbi.
Când sunt afişate 4 cifre, acestea
indică un cod de limbă. Consultaţi
„Lista codurilor de limbă”
(pagina 70) pentru a confirma
ce limbă reprezintă codul. Când
aceeaşi limbă este afişată de două
sau de mai multe ori, suportul DVD
VIDEO este înregistrat cu mai multe
formate audio.
audio 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Sunetul monofonic
al canalului din stânga sau din
dreapta al pistei audio 1.
•• [2:STEREO]: Sunetul stereo al pistei
audio 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Sunetul monofonic
al canalului din stânga sau din
dreapta al pistei audio 2.
Redarea unui VIDEO CD cu
funcţii PBC
Puteţi utiliza meniul PBC (Playback
Control) pentru a vă bucura de
caracteristicile interactive ale VIDEO
CD (VIDEO CD versiunea 2.0 şi Super
VCD).
1 Apăsaţi  pentru redarea unui
VIDEO CD cu funcţii PBC.
Pe ecranul televizorului apare
meniul PBC.
2 Ţineţi apăsat SHIFT, apăsaţi
butoanele numerice pentru a
selecta numărul elementului
dorit, apoi apăsaţi .
3 Continuaţi redarea în funcţie de
instrucţiunile din meniu.
Notă
Redarea PBC este revocată atunci când
este activată redarea repetată.
26RO
Pentru a revoca redarea PBC
1 Apăsaţi  sau  sau ţineţi
apăsat SHIFT şi apăsaţi butoanele
numerice pentru a selecta o
piesă atunci când redarea este
oprită.
2 Apăsaţi  sau
.
Redarea porneşte de la piesa
selectată.
Apăsaţi  de două ori, apoi apăsaţi
.
Reluarea redării de pe discuri
multiple
Acest sistem poate memora
punctele de reluare a redării pentru
cel mult 6 discuri şi reia redarea dacă
introduceţi din nou acelaşi disc.
Dacă memoraţi un punct de reluare
a redării pentru cel de-al 7-lea disc,
punctul de reluare pentru primul
disc va fi şters.
Pentru a activa această funcţie,
setaţi [MULTI-DISC RESUME]
din [SYSTEM SETUP] pe [ON]
(pagina 33).
Notă
Pentru a reda discul de la început, apăsaţi
 de două ori, apoi apăsaţi .
Redarea în ordine secvenţială
(Redare normală)
Când redarea este oprită, apăsaţi
în mod repetat pe PLAY MODE.
 La redarea de pe un disc
•• [DISC]: redă de pe disc.
•• [FOLDER]*: redă toate fişierele
redabile din folderul specificat de
pe disc.
* Nu se poate selecta pentru AUDIO CD.
 La redarea de pe un dispozitiv
USB
•• [ONE USB DEVICE]: redă de pe
dispozitivul USB.
•• [FOLDER]: redă toate fişierele
redabile din folderul specificat de
pe dispozitivul USB.
Redarea de pe disc/USB
Pentru a reveni la redarea PBC
Utilizarea modului de
redare
Notă
•• „FLDR” şi „SHUF” se sting pe afişaj dacă
redarea normală este setată la [DISC]
sau [ONE USB DEVICE].
•• „FLDR” se aprinde pe afişaj dacă redarea
normală este setată la [FOLDER].
Redarea în ordine aleatorie
(Redare amestecată)
Când redarea este oprită, apăsaţi
în mod repetat pe PLAY MODE.
 La redarea de pe un disc
•• [DISC (SHUFFLE)]: redă amestecat
toate fişierele audio de pe disc.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: redă
amestecat toate fişierele audio din
folderul specificat de pe disc.
27RO
* Nu se poate selecta pentru AUDIO CD.
Pentru a revoca redarea repetată
 La redarea de pe un dispozitiv
USB
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: redă
amestecat toate fişierele audio de
pe dispozitivul USB.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: redă
amestecat toate fişierele audio
din folderul specificat de pe
dispozitivul USB.
Apăsaţi în mod repetat pe REPEAT
pentru a selecta [OFF].
Notă
•• „SHUF” se aprinde pe afişaj
dacă redarea amestecată este
setată la [DISC (SHUFFLE)] sau
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• „FLDR” şi „SHUF” se aprind pe afişaj
dacă redarea amestecată este setată la
[FOLDER (SHUFFLE)].
•• Redarea amestecată nu este posibilă în
cazul fişierelor video.
•• Redarea amestecată este revocată
atunci când:
—— deschideţi tava discului.
—— efectuaţi transferul sincronizat.
—— modificaţi MEDIA MODE.
•• Redarea amestecată poate fi revocată
atunci când selectaţi un folder sau o
piesă pentru redare.
Redarea repetată (Redare
repetată)
28RO
Apăsaţi în mod repetat pe REPEAT.
În funcţie de tipul de disc sau de
fişier, este posibil ca unele setări să
nu fie disponibile.
•• [OFF]: nu redă repetat.
•• [ALL]: redă repetat toate piesele
sau fişierele din modul de redare
selectat.
•• [DISC]: repetă toate conţinuturile
(numai DVD VIDEO şi VIDEO CD).
•• [TITLE]: repetă titlul curent (numai
DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: repetă capitolul curent
(numai DVD VIDEO).
•• [TRACK]: repetă piesa curentă.
•• [FILE]: repetă fişierul video curent.
Notă
•• „
” se aprinde pe afişaj dacă redarea
repetată este setată la [ALL] sau [DISC].
” se aprinde pe afişaj dacă
redarea repetată este setată la [TITLE],
[CHAPTER], [TRACK] sau [FILE].
•• Redarea repetată cu VIDEO CD în timpul
redării PBC nu este posibilă.
•• În funcţie de DVD VIDEO, redarea
repetată nu este posibilă.
•• Redarea repetată este revocată atunci
când
—— deschideţi tava discului.
—— opriţi sistemul (numai DVD VIDEO şi
VIDEO CD).
—— modificaţi funcţia (numai DVD VIDEO
şi VIDEO CD).
—— efectuaţi transferul sincronizat.
—— modificaţi MEDIA MODE.
•• „
Restricţionarea redării
de pe disc (Control
parental)
Puteţi restricţiona redarea de pe
suporturi DVD VIDEO la un nivel
prestabilit. Anumite scene pot fi
omise sau înlocuite cu scene diferite.
1 Când redarea este oprită,
apăsaţi SETUP.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta [SYSTEM SETUP],
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
pentru a selecta
[PARENTAL CONTROL], apoi
apăsaţi .
/
4Ţineţi apăsat SHIFT, apăsaţi
butoanele numerice pentru a
introduce sau a reintroduce parola
dvs. din 4 cifre, apoi apăsaţi .
5 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta [STANDARD],
apoi apăsaţi .
6Apăsaţi în mod repetat pe
Zona este selectată.
Dacă selectaţi [OTHERS],
introduceţi codul regiunii
geografice dorite în conformitate cu
„Lista codurilor de zonă pentru
controlul parental” (pagina 71)
ţinând apăsat SHIFT, apoi apăsaţi
butoanele numerice.
Scoateţi discul şi repetaţi paşii de la 1
la 3 de la „Restricţionarea redării de pe
disc (Control parental)” (pagina 28).
Ţineţi apăsat SHIFT, apăsaţi butoanele
numerice pentru a introduce o parolă
„199703”, apoi apăsaţi .
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
introduceţi o parolă nouă formată din
patru cifre. Apoi, introduceţi din nou
discul şi apăsaţi .
Trebuie să introduceţi din nou parola
nouă.
Vizualizarea
informaţiilor pentru un
disc şi un dispozitiv USB
7 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta [LEVEL], apoi
apăsaţi .
8Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta nivelul dorit,
apoi apăsaţi .
Cu cât este mai mică valoarea, cu
atât este limitarea mai strictă.
Informaţii pe ecranul
televizorului
Redarea de pe disc/USB
/
pentru a selecta o zonă
geografică drept nivel de limitare
a redării, apoi apăsaţi .
Dacă aţi uitat parola
Ţineţi apăsat SHIFT, apoi apăsaţi în
mod repetat pe DISPLAY în
timpul redării.
Pentru a dezactiva funcţia de
control parental
Setaţi [LEVEL] pe [OFF] la pasul 8.
Pentru a reda de pe un disc
pentru care este setată funcţia
de control parental
1 Introduceţi discul şi apăsaţi .
Pe ecranul televizorului apare
afişajul de introducere a parolei.
2 Ţineţi apăsat SHIFT, apăsaţi
butoanele numerice pentru a
introduce sau a reintroduce parola
dvs. din 4 cifre, apoi apăsaţi .
Sistemul porneşte redarea.
 Informaţii despre redare
Timpul de redare şi timpul rămas
 Rata de biţi
 Tipul de fişier
 Starea redării
 Nume titlu*1/piesă/fişier*2
 Nume album*1/folder*2/număr
capitol/index
29RO
 Nume artist *1*2
Apare la redarea unui fişier audio.
*1 Dacă un fişier audio are etichetă ID3,
sistemul va afişa un nume de album/
titlu/nume de artist din informaţiile
etichetei ID3. Sistemul poate accepta
ID3 versiunile 1.0/1.1/2.2/2.3.
*2 Dacă numele conţine caractere ce nu
pot fi afişate, aceste caractere vor fi
afişate ca „_”.
Notă
•• În funcţie de sursa redată,
—— este posibil ca unele informaţii să nu
fie afişate.
—— unele caractere nu pot fi afişate.
•• În funcţie de modul de redare,
informaţiile afişate pot fi diferite.
Afișarea informațiilor privind
formatul audio în suporturi DVD
VIDEO și fișiere video
Apăsaţi în mod repetat pe AUDIO
în timpul redării.
Informaţiile de pe afişaj
Apăsaţi în mod repetat pe DISPLAY
atunci când sistemul este pornit.
Puteţi vizualiza informaţiile după
cum urmează:
—timpul
—
de redare/timpul de redare
rămas pentru piesă, titlu, capitol
—numărul
—
scenei
—numele
—
fişierului, numele
folderului
—titlul,
—
artistul şi informaţiile despre
album
Notă
•• Este posibil ca numele discului sau
30RO
al piesei să nu fie afişat, în funcţie de
caractere.
•• Este posibil ca timpul de redare al
fişierelor audio şi video să nu fie afişat
corect.
•• Timpul de redare scurs pentru un fişier
audio codificat cu VBR (rată de biţi
variabilă) nu este afişat corect.
Utilizarea meniului de
configurare
Puteţi face diverse ajustări unor
elemente precum imaginea şi
sunetul.
Elementele afişate pot varia în
funcţie de ţară sau de regiune.
Notă
Setările de redare memorate pe disc au
prioritate faţă de setările din meniul de
configurare. Prin urmare, este posibil ca
unele setări din meniul de configurare să
nu fie efectuate.
1 Când redarea este oprită în
DVD/CD sau USB, apăsați SETUP.
Pe ecranul televizorului apare
meniul de configurare.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] sau
[HDMI SETUP], apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta elementul
dorit, apoi apăsaţi .
4Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta setarea dorită,
apoi apăsaţi .
Setarea este selectată şi
configurarea este finalizată.
Pentru a părăsi meniul
Apăsaţi SETUP.
Setarea limbii –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
S etarea ecranului
televizorului –
[VIDEO SETUP]
Setează limba pentru afişajul pe
ecran.
[TV TYPE]
[MENU]
[16:9]: Selectează această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu
ecran lat sau un televizor cu funcţie
mod de ecran lat.
Setează limba pentru meniul DVD.
[AUDIO]
[SUBTITLE]
Comută între limbile subtitrărilor
înregistrate pe suportul DVD VIDEO.
Când selectaţi [AUDIO FOLLOW],
limba pentru subtitrări se modifică
în funcţie de limba selectată pentru
pista de sunet.
Notă
Dacă selectaţi [OTHERS] în [MENU],
[AUDIO] şi [SUBTITLE], introduceţi un cod
de limbă din „Lista codurilor de limbă”
(pagina 70) cu ajutorul butoanelor
numerice.
[4:3 LETTER BOX]: Selectează această
opţiune atunci când conectaţi un
televizor cu ecran 4:3 care nu are o
funcţie mod de ecran lat. Această
setare afişează o imagine lată cu
benzi negre în partea de sus şi de jos.
Redarea de pe disc/USB
Comută între limbile pistei de sunet.
Dacă selectaţi [ORIGINAL], este
selectată limba care are prioritate
pe disc.
[4:3 PAN SCAN]: Selectează această
opţiune atunci când conectaţi un
televizor cu ecran 4:3 care nu are o
funcţie mod de ecran lat. Această
setare afişează o imagine cu
înălţime completă, pe întregul ecran,
cu părţile laterale eliminate.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Selectează această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu
funcţie mod de ecran lat. Afişează
o imagine de ecran 4:3 în raport de
aspect 16:9, chiar şi pe un televizor
cu ecran lat.
31RO
[NORMAL]: Modifică dimensiunea
imaginii, pentru a se potrivi la
dimensiunea ecranului cu raportul
de aspect al imaginii originale.
Această setare afișează benzi negre
pe partea stângă și dreaptă, dacă
difuzați o imagine pe ecran 4:3.
[FRAME]: Imaginea, inclusiv pentru
subiecţii care nu se mişcă dinamic,
este scoasă la înaltă rezoluţie.
S etarea opţiunilor audio
– [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Compresie interval dinamic)
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Cu excepţia modelelor din America
Latină, Europa şi Rusia)
Setează sistemul de culoare (PAL
sau NTSC).
[AUTO]: Scoate semnalul video în
funcţie de sistemul color al discului.
Selectați această setare dacă
televizorul utilizează un sistem DUAL.
[PAL]: Modifică semnalul video al unui
disc NTSC şi îl scoate în sistemul PAL.
[NTSC]: Modifică semnalul video al
unui disc PAL şi îl scoate în sistemul
NTSC.
Pentru detalii, consultaţi „Modificarea
sistemului color” (pagina 22).
[BLACK LEVEL]
(Doar pentru modelul pentru
America Latină)
Selectează nivelul de negru (nivelul
de configurare) pentru semnalele
video scoase prin mufa VIDEO OUT.
[ON]: Setează nivelul de negru
al semnalului de ieşire la nivelul
standard.
[OFF]: Diminuează nivelul standard de
negru. Utilizaţi această funcţie atunci
când imaginea conţine prea mult alb.
[PAUSE MODE]
32RO
[AUTO]: Imaginea, inclusiv pentru
subiecţii dinamici în mişcare, este
scoasă fără tremurat. De regulă,
această setare este selectată.
Este utilă pentru vizionarea de filme
cu volumul redus în timpul nopţii.
[OFF]: Dezactivat.
[STANDARD]: Intervalul dinamic
este comprimat aşa cum a avut în
vedere inginerul de înregistrare.
[TRACK SELECTION]
Acordă prioritatea pistei de sunet
care conţine cel mai mare număr
de canale, atunci când redaţi un
DVD VIDEO pe care sunt înregistrate
formate audio multiple (PCM, MPEG
audio sau Dolby Digital).
[OFF]: Nicio prioritate acordată.
[AUTO]: Prioritate acordată.
[A/V SYNC]
(Doar fişiere video)
[OFF]: Nu ajustează.
[ON]: Ajustează decalajul dintre
imagine şi sunet atunci când sunetul
nu este sincronizat cu imaginea
afișată.
[DOWNMIX]
Selectează semnalul de ieşire audio
pentru redarea audio multicanal.
[NORMAL]: Scoate sunetul
înregistrat multicanal într-un semnal
stereo pe 2 canale.
[DOLBY SURROUND]: Scoate sunet
înregistrat multicanal într-un semnal
surround pe 2 canale.
Notă
Această funcţie este disponibilă numai
pentru mufa HDMI OUT (TV).
S etarea sistemului
– [SYSTEM SETUP]
Economizorul de ecran va ajuta la
prevenirea deteriorării dispozitivului
de afișare (reflexii parazite).
Apăsaţi  +/– pentru a ieşi din
economizorul de ecran.
[ON]: Imaginea economizorului de
ecran apare dacă nu interacţionaţi
cu sistemul aproximativ 15 minute.
[OFF]: Dezactivează funcţia.
Imaginea economizorului de ecran
nu apare.
[BACKGROUND]
Selectează culoarea sau imaginea
de fundal afişată pe ecranul
televizorului.
[JACKET PICTURE]: Imaginea
implicită (imagine statică)
înregistrată pe disc apare pe fundal.
[GRAPHICS]: O imagine presetată,
stocată în sistem apare pe fundal.
[BLUE]: Culoarea de fundal este
albastru.
[BLACK]: Culoarea de fundal este
negru.
[PARENTAL CONTROL]
Setează restricţiile de redare. Pentru
detalii, consultaţi „Restricţionarea
redării de pe disc (Control parental)”
(pagina 28).
[ON]: Memorează punctul de
reluare a redării pentru cel mult
6 discuri.
[OFF]: Redarea începe din punctul
de reluare a redării doar pentru
discul curent din sistem.
[RESET]
Restaurează valorile implicite
pentru setările meniului de
configurare. Pentru detalii, consultaţi
„Reiniţializarea setărilor meniului
de configurare la valorile implicite”
(pagina 64).
S etarea opţiunilor HDMI
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Selectează rezoluția de ieșire a
televizorului atunci când televizorul
este conectat printr-un cablu HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Scoate
semnalele video potrivit rezoluţiei
televizorului.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Scoate semnalele video potrivit
setării de rezoluţie selectate.
Redarea de pe disc/USB
[SCREEN SAVER]
[MULTI-DISC RESUME]
*1 Doar la modelele pentru America
Latină.
*2 Pentru alte modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Scoate semnale video
YCBCR.
[RGB]: Scoate semnale video RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Scoate semnale audio în
format original din mufa HDMI OUT
(TV).
[PCM]: Scoate semnale PCM liniare
cu 2 canale din mufa HDMI OUT (TV).
33RO
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funcţia Control for HDMI este
activată. Puteţi controla reciproc
sistemul şi televizorul conectate cu
un cablu HDMI.
[OFF]: Dezactivat.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Setaţi această funcţie dacă
sistemul este conectat la o mufă
HDMI IN a televizorului care este
compatibilă cu funcţia Audio
Return Channel. Această funcţie
este disponibilă atunci când setaţi
[CONTROL FOR HDMI] la [ON].
[ON]: Puteţi asculta sunetul
televizorului prin boxele sistemului.
[OFF]: Dezactivat.
[STANDBY LINKED TO TV]
Această funcţie este
disponibilă atunci când setaţi
[CONTROL FOR HDMI] la [ON].
[AUTO]: Când opriți televizorul,
sistemul se oprește automat în
următoarele condiții:
—în
— timpul redării clipurilor video în
funcţia DVD/CD sau USB
—când
—
redarea audio este oprită în
funcţia DVD/CD sau USB
—atunci
—
când este selectată funcția
pentru televizor
[ON]: Sistemul se opreşte automat
atunci când stingeţi televizorul,
indiferent de funcţie.
[OFF]: Atunci când opriţi televizorul,
sistemul nu se opreşte automat.
Transfer prin USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB
Pentru dispozitivele USB
compatibile, consultaţi „Site-uri
web pentru dispozitive compatibile”
(pagina 11).
(Puteţi utiliza dispozitivul dvs.
Apple cu acest sistem doar prin
intermediul conexiunii BLUETOOTH.)
Transferul de muzică
Puteți transfera muzică de pe un
disc (AUDIO CD sau disc MP3) pe un
dispozitiv USB conectat la portul la
(USB).
Formatul audio al fişierelor
transferate de acest sistem este MP3.
Notă
•• Nu deconectaţi dispozitivul USB în
timpul operaţiunilor de transferare
sau ştergere. Acest lucru poate duce la
deteriorarea datelor de pe dispozitivul
USB sau la deteriorarea dispozitivului
USB propriu-zis.
•• Fişierele MP3 sunt transferate la aceeaşi
rată de biţi ca şi fişierele originale.
•• Atunci când transferaţi de pe un AUDIO
CD, puteţi selecta rata de biţi înainte de
transfer.
•• Operaţiile de transfer prin USB şi
ştergere de pe USB sunt interzise dacă
tava discului este deschisă.
Notă cu privire la conţinutul protejat
prin drepturi de autor
Muzica transferată este limitată doar la uzul
personal. Utilizarea muzicii cu încălcarea
acestei limite necesită permisiunea
deţinătorilor drepturilor de autor.
Pentru a selecta rata de biţi
34RO
Puteţi selecta o rată de biţi mai
mare pentru a transfera muzică cu o
calitate mai bună.
3 Pregătiţi sursa de sunet.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „BIT RATE”, apoi
apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta rata de biţi
dorită, apoi apăsaţi .
•• „128 KBPS”: fişierele codificate în
Transferul de muzică de pe un
disc
Notă
Dacă începeţi transferarea în modul
de redare amestecată sau în modul
de redare repetată, modul de redare
selectat este schimbat automat în
modul de redare normală.
Transferul REC1:
Selectaţi piesa sau fişierul MP3 pe
care doriţi să o/îl transferaţi şi
porniţi redarea.
4Atingeţi REC TO USB.
Pe afişaj apare textul „PUSH ENTER”.
Puteţi transfera muzică pe un
dispozitiv USB conectat la portul
(USB) în felul următor:
•• Transfer sincronizat: Transferaţi
toate piesele sau fișierele MP3 de
pe un disc pe USB.
•• Transferul REC1: Transferaţi o
singură piesă sau un singur fişier
MP3 în timpul redării.
Utilizaţi tastele de pe panoul tactil
al unităţii pentru a efectua această
operaţie.
1 Conectaţi un dispozitiv USB care
permite transferul la portul
(USB).
Notă
Puteţi utiliza un adaptor USB (nefurnizat)
pentru a conecta dispozitivul USB la
unitate dacă dispozitivul USB nu se
poate conecta la portul (USB).
2 Atingeţi FUNCTION în mod
repetat pentru a selecta „DVD/
CD”, apoi încărcaţi un disc.
Transfer prin USB
format MP3 au dimensiuni de
fişier mai mici şi o calitate audio
mai slabă.
•• „256 KBPS”: fişierele codificate în
format MP3 au dimensiuni de
fişier mai mari, dar şi o calitate
audio superioară.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Transfer sincronizat:
Dacă sistemul porneşte redarea în
mod automat, atingeţi  de două
ori pentru a opri complet redarea.
Când se opreşte redarea, apăsaţi în
mod repetat pe PLAY MODE de pe
telecomandă pentru a selecta
modul de redare dorit.
5 Atingeţi ENTER.
Transferul începe, apoi pe afişaj
apare textul „DO NOT REMOVE”. NU
deconectaţi dispozitivul USB înainte
de finalizarea transferului.
După finalizarea transferului,
sistemul efectuează următoarele:
Transfer sincronizat:
Discul se opreşte automat.
Transferul REC1:
Discul continuă redarea piesei
următoare sau a fișierului următor.
Pentru a opri transferul
Atingeţi .
Note cu privire la transfer
•• Nu puteți transfera fișiere MP3 de pe
un disc formatat UDF (Universal Disk
Format) pe dispozitivul USB.
•• În timpul transferului, nu se scoate
niciun sunet.
•• Informaţiile CD-TEXT nu sunt transferate
în fişierele MP3 create.
35RO
•• Transferul se opreşte automat dacă:
—— dispozitivul USB rămâne fără spaţiu
în timpul transferului.
—— numărul de fişiere audio sau foldere
de pe dispozitivul USB atinge limita
pe care o poate recunoaşte sistemul.
•• Dacă un folder sau un fişier pe care
încercaţi să îl transferaţi există deja pe
dispozitivul USB şi are acelaşi nume,
se adaugă un număr secvenţial după
nume, fără a suprascrie folderul sau
fişierul original.
•• Nu puteţi executa următoarele operaţii
în timpul transferului:
—— Scoaterea discului.
—— Selectarea unei alte piese sau a unui
alt fişier.
—— Punerea pe pauză a redării sau
găsirea unui punct într-o piesă sau
un fişier.
—— Schimbarea funcţiei.
•• Atunci când transferaţi muzică pe un
WALKMAN® folosind „Media Manager
for WALKMAN”, nu uitaţi să transferaţi în
format MP3.
•• Când conectaţi un WALKMAN® la
sistem, asiguraţi-vă că îl conectaţi după
ce a dispărut mesajul „Creating Library”
sau „Creating Database” de pe
WALKMAN®.
Reguli de generare a folderelor
şi fişierelor
Numărul maxim de fişiere MP3
care poate fi generat
•• 298 de foldere
•• 650 de fişiere într-un singur folder
•• 650 de fişiere în folder REC1-CD
sau REC1-MP3.
Aceste numere pot varia în funcţie
de configuraţia fişierelor sau a
folderelor.
36RO
Când se transferă pe un dispozitiv
USB, un folder „MUSIC” este creat
direct sub „ROOT”. Folderele şi
fişierele sunt generate în acest
folder „MUSIC” în conformitate cu
metoda de transfer şi cu sursa, după
cum urmează:
Transfer sincronizat
 La transferul de piese CD-DA de
pe un AUDIO CD
Nume folder: „CDDA0001”*
Nume fişier: „TRACK001”*
 La transferul de fişiere MP3 de
pe un disc
Nume folder: La fel ca sursa
Nume fişier: La fel ca sursa
Transfer REC1
 La transferul unei piese CD-DA
de pe un AUDIO CD
Nume folder: „REC1-CD”
Nume fişier: „TRACK001”*
 La transferul unui fişier MP3 de
pe un disc
Nume folder: „REC1-MP3”
Nume fişier: La fel ca sursa
* Numerele de foldere şi de fişiere sunt
atribuite ulterior în serie.
Ştergerea de fişiere audio sau de
foldere de pe dispozitivul USB
1 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„USB”.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
MEDIA MODE, pentru a selecta
[MUSIC].
3 Când redarea este oprită,
apăsaţi OPTIONS.
4Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „ERASE”, apoi
apăsaţi .
Lista de foldere este afişată pe
ecranul televizorului.
5 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta un folder, apoi
apăsaţi .
Lista de fişiere este afişată pe
ecranul televizorului.
6Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta un fişier audio
pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi
apăsaţi .
7 Apăsaţi
.
Pe afişaj apare textul „COMPLETE”.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Notă
•• Puteți șterge numai fișierul audio
acceptat, fișierul în format MP4 și
fișierul în format 3GP.
•• Nu puteţi şterge fişiere audio sau
foldere dacă este activată redarea
amestecată. Setaţi modul de redare
pe modul de redare Normal înainte de
ştergere.
•• Operaţia de ştergere nu este permisă
dacă tava discului este deschisă.
Ascultarea radioului
1 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION +/– pentru a selecta
„TUNER FM”.
Alternativ, atingeţi FUNCTION de pe
unitate în mod repetat.
2 Acordaţi un post.
Pentru scanare automată:
Țineți apăsat TUNING+/– până când
frecvența începe să se schimbe pe
afișaj.
Scanarea se opreşte automat în
momentul în care este acordat un
post. „ST” (numai pentru
programele stereo FM) se aprinde
pe afişaj.
Dacă scanarea nu se opreşte,
apăsaţi  pentru a opri scanarea.
Apoi efectuaţi acordul manual (mai
jos).
Tuner
Dacă doriți să ștergeți toate fișierele
audio din folder, selectați [ALL
TRACKS] din listă.
Pe afişaj este afişat textul „FOLDER
ERASE” sau „TRACK ERASE” şi „PUSH
ENTER”.
Pentru a revoca operaţiunile de
ştergere, apăsaţi .
Tuner
Pentru acord manual:
Apăsaţi TUNING+/– în mod repetat
pentru a acorda postul dorit.
Notă
Dacă acordați un post FM care oferă
servicii RDS, informațiile, precum numele
serviciului sau numele postului, sunt
furnizate de transmisii. Puteţi consulta
informaţiile RDS apăsând DISPLAY în mod
repetat.
Sugestie
Pentru a reduce zgomotul static pe un
post stereo FM slab, apăsați FM MODE în
mod repetat până când „ST” se aprinde
pe afișaj. Veți pierde efectul stereo, dar
recepția se va îmbunătăți.
37RO
BLUETOOTH
Presetarea posturilor de radio
Puteţi memora până la 20 de posturi
FM ca posturi preferate.
1 Acordaţi postul dorit.
2 Apăsaţi DVD/TUNER MENU.
3 Apăsaţi în mod repetat pe /
pentru a selecta numărul de
presetare dorit, apoi apăsaţi
.
„COMPLETE” apare pe afișaj și
postul este memorat.
Dacă numărului de presetare
selectat îi este alocat deja un alt
post, postul respectiv este înlocuit
cu cel nou.
Pentru a asculta postul presetat
Apăsaţi în mod repetat pe
PRESET+/– pentru a selecta numărul
presetat dorit.
Alternativ, ţineţi apăsat SHIFT,
apăsaţi butoanele numerice, apoi
apăsaţi .
Cu privire la tehnologia
wireless BLUETOOTH
Tehnologia wireless BLUETOOTH
este o tehnologie wireless cu rază
scurtă de acţiune care permite
comunicarea wireless a datelor între
dispozitive digitale.
Versiune, profiluri şi codecuri
BLUETOOTH acceptate
Pentru detalii, consultaţi „Secţiunea
BLUETOOTH” (pagina 68).
Dispozitive BLUETOOTH
compatibile
Pentru detalii, consultaţi „Site-uri
web pentru dispozitive compatibile”
(pagina 11).
Despre indicatorul BLUETOOTH
Indicatorul BLUETOOTH de pe
unitate se aprinde sau luminează
intermitent în culoarea albastră
pentru a indica starea funcţiei
BLUETOOTH.
Starea sistemului Starea indicatorului
Standby
BLUETOOTH
Împerechere
BLUETOOTH
Conexiunea
BLUETOOTH este
stabilită
38RO
Luminează
intermitent rar
Luminează
intermitent des
Se aprinde
Împerecherea acestui
sistem cu un dispozitiv
BLUETOOTH
Împerecherea este o operaţiune
prin care dispozitivele BLUETOOTH
sunt înregistrate în prealabil unul
cu altul. Odată ce operaţiunea de
împerechere are loc, aceasta nu mai
trebuie efectuată din nou.
Dacă dispozitivul dumneavoastră
este un smartphone compatibil
NFC, procedura de împerechere
manuală nu mai este necesară.
(Consultaţi „Conectarea BLUETOOTH
printr-o singură atingere prin NFC”
(pagina 41).)
la distanţă de maxim 1 metru de
unitate.
2 Atingeţi BLUETOOTH pe unitate
pentru a selecta funcţia
BLUETOOTH.
Pe afişaj apare textul „BT AUDIO”.
Sugestie
•• Dacă nu există informaţii de
împerechere pe sistem (de exemplu,
dacă folosiţi funcţia BLUETOOTH
pentru prima dată după cumpărare),
indicatorul „PAIRING” luminează
intermitent pe afișaj, iar sistemul
intră automat în modul de
împerechere. Treceţi la pasul 4.
•• Dacă sistemul este conectat la un
dispozitiv BLUETOOTH , atingeţi
BLUETOOTH pe unitate pentru a
deconecta dispozitivul BLUETOOTH.
3 Atingeţi şi ţineţi apăsat
PAIRING
pe unitate cel puţin 2 secunde.
„PAIRING” luminează intermitent pe
afişaj.
4Realizaţi procedura de
împerechere pe dispozitivul
BLUETOOTH.
5 Selectaţi „MHC-V50D” pe afişajul
dispozitivului BLUETOOTH.
Efectuaţi acest pas în maxim 5
minute, altfel împerecherea va fi
revocată. În acest caz, repetaţi de la
pasul 3.
Notă
Dacă este solicitată o cheie de
autentificare pe dispozitivul
BLUETOOTH, introduceţi „0000”.
„Passkey” mai poate purta numele de
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number”
sau „Password”.
6Stabiliţi conexiunea cu
dispozitivul BLUETOOTH.
După finalizarea împerecherii şi
stabilirea conexiunii BLUETOOTH,
numele dispozitivului BLUETOOTH
apare pe afişaj.
În funcţie de dispozitivul
BLUETOOTH, conexiunea poate fi
stabilită automat după finalizarea
împerecherii.
Puteţi verifica adresa dispozitivului
BLUETOOTH apăsând în mod
repetat pe DISPLAY.
BLUETOOTH
1 Plasaţi dispozitivul BLUETOOTH
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului BLUETOOTH.
Notă
•• Puteţi împerechea cel mult 9 dispozitive
BLUETOOTH. Dacă se împerechează
cel de-al 10-lea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul care a fost conectat cel mai
puţin recent va fi şters.
•• Dacă doriţi împerecherea cu un alt
dispozitiv BLUETOOTH, repetaţi paşii de
la 1 la 6.
Pentru a revoca operaţia de
împerechere
Atingeţi şi ţineţi apăsat PAIRING de
pe unitate cel puţin 2 secunde, până
când pe afişaj apare „BT AUDIO”.
39RO
Pentru a şterge informaţiile de
împerechere
Utilizaţi tastele de pe panoul tactil
al unităţii pentru a efectua această
operaţie.
1 Atingeți BLUETOOTH pentru a
selecta funcţia BLUETOOTH.
Pe afişaj apare textul „BT AUDIO”.
Dacă sistemul este conectat la un
dispozitiv BLUETOOTH, numele
dispozitivului BLUETOOTH apare pe
afișaj. Atingeţi BLUETOOTH pentru a
deconecta dispozitivul BLUETOOTH.
2 Atingeţi și țineți apăsat ENTER şi
– timp de aproximativ 3
secunde.
„BT HIST CLEAR” apare pe afișaj și
toate informațiile referitoare la
împerechere sunt șterse.
Ascultarea muzicii de
pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi opera un dispozitiv
BLUETOOTH prin conectarea
sistemului la un dispozitiv
BLUETOOTH prin AVRCP.
Verificaţi următoarele înainte de a
reda muzică:
—Funcţia
—
BLUETOOTH a
dispozitivului BLUETOOTH este
activată.
—Împerecherea
—
a fost finalizată
(pagina 39).
După ce aţi conectat sistemul la
dispozitivul BLUETOOTH, puteţi
controla redarea apăsând , , ,
/ şi /.
1 Atingeţi BLUETOOTH pe unitate
pentru a selecta funcţia
BLUETOOTH.
40RO
Pe afişaj apare textul „BT AUDIO”.
2 Stabiliţi conexiunea cu
dispozitivul BLUETOOTH.
Atingeţi BLUETOOTH pe unitate
pentru conectarea la ultimul
dispozitiv BLUETOOTH conectat.
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH de
pe dispozitivul BLUETOOTH dacă
dispozitivul nu este conectat.
După stabilirea conexiunii, numele
dispozitivului BLUETOOTH apare pe
afişaj.
3 Atingeţi  pentru a porni
redarea.
În funcţie de dispozitivul
BLUETOOTH,
——poate fi nevoie să atingeţi  de
două ori.
——poate fi necesar să porniţi redarea
unei surse audio pe dispozitivul
BLUETOOTH.
4Reglaţi volumul.
Iniţial, reglaţi volumul pe
dispozitivul BLUETOOTH. Dacă în
continuare nivelul volumului este
prea scăzut, reglaţi nivelul
volumului la sistem.
Notă
•• Dacă sistemul nu este conectat la
niciun dispozitiv BLUETOOTH, se va
conecta automat la ultimul dispozitiv
BLUETOOTH conectat atunci când
atingeţi BLUETOOTH sau  pe unitate.
•• Dacă încercaţi să conectaţi un alt
dispozitiv BLUETOOTH la sistem,
dispozitivul BLUETOOTH conectat în
prezent va fi deconectat.
Pentru a termina conexiunea
BLUETOOTH
Atingeţi BLUETOOTH de pe unitate.
Pe afişaj apare textul „BT AUDIO”.
În funcţie de tipul de dispozitivul
BLUETOOTH, conexiunea
BLUETOOTH poate fi anulată
automat atunci când opriţi redarea.
Conectarea BLUETOOTH
printr-o singură
atingere prin NFC
NFC (Near Field Communication Comunicare în câmp apropiat) este o
tehnologie ce permite comunicarea
wireless pe rază scurtă între diverse
dispozitive, cum ar fi dispozitivele
smartphone şi etichetele IC.
Atunci când atingeţi sistemul cu un
smartphone compatibil cu funcţia
NFC, sistemul efectuează automat
următoarele:
—porneşte
—
în funcţia BLUETOOTH.
—finalizează
—
împerecherea şi
conexiunea BLUETOOTH.
1 Atingeţi dispozitivul
smartphone de Marca N de pe
unitate până când dispozitivul
smartphone vibrează.
Finalizaţi conexiunea urmând
instrucţiunile afişate pe ecranul
dispozitivului smartphone.
După stabilirea conexiunii
BLUETOOTH, numele dispozitivului
BLUETOOTH apare pe afişaj.
2 Porniţi redarea unei surse audio
pe smartphone.
Dispozitive smartphone cu funcţie
NFC încorporată (sistem de operare:
Android 2.3.3 sau versiunile mai
recente, cu excepţia Android 3.x)
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului BLUETOOTH.
Notă
•• Sistemul poate recunoaşte şi se poate
conecta doar la câte un smartphone
compatibil pe rând. Dacă încercaţi să
conectaţi un alt smartphone compatibil
NFC la sistem, dispozitivul smartphone
compatibil NFC conectat curent va fi
deconectat.
•• În funcţie de dispozitivul smartphone
compatibil NFC, este posibil să fie nevoie
să efectuaţi în prealabil următorii paşi pe
dispozitivul smartphone compatibil NFC.
—— Activaţi funcţia NFC. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului smartphone compatibil
NFC.
—— Dacă dispozitivul smartphone
compatibil cu NFC are o versiune
de sistem de operare mai veche
decât Android 4.1.x, descărcaţi şi
lansaţi aplicaţia NFC Easy Connect.
„NFC Easy Connect” este o aplicaţie
gratuită pentru dispozitivele
smartphone Android, pe care o
găsiţi în Google Play. (Este posibil
ca aplicaţia să nu fie disponibilă în
anumite ţări/regiuni).
Sugestie
Dacă împerecherea şi conectarea prin
BLUETOOTH eşuează, procedaţi în felul
următor.
—— Scoateţi carcasa dispozitivului
smartphone, dacă utilizaţi una
disponibilă în comerţ.
—— Atingeţi din nou dispozitivul
smartphone de marca N de pe unitate.
—— Lansaţi din nou aplicaţia
„NFC Easy Connect”.
BLUETOOTH
Dispozitive smartphone compatibile
Pentru a termina conexiunea
BLUETOOTH
Atingeţi din nou dispozitivul
smartphone de marca N de pe
unitate.
41RO
Setarea codecurilor
audio BLUETOOTH
Puteţi activa recepţionarea
codecurilor AAC, LDAC sau SBC de
pe dispozitivul BLUETOOTH. AAC/
LDAC poate fi selectat numai atunci
când dispozitivul BLUETOOTH
acceptă AAC/LDAC.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „BT CODEC”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta setarea, apoi
apăsați .
•• „AUTO”: Activaţi recepţionarea în
Sugestie
LDAC este o tehnologie de codificare
audio dezvoltată de Sony, care permite
transmisia de conţinuturi audio
de înaltă rezoluţie (Hi-Res), chiar
şi printr-o conexiune BLUETOOTH.
Spre deosebire de alte tehnologii de
codificare compatibile cu BLUETOOTH,
precum SBC, aceasta funcţionează fără
a reduce calitatea conţinutul audio
Hi-Res*1 şi permite transmiterea prin
reţeaua wireless BLUETOOTH a unui
volum de date de aproximativ de trei
ori mai mare*2, comparativ cu celelalte
tehnologii, la o calitate a sunetului fără
precedent, printr-o codificare eficientă şi
o organizare optimă a pachetelor.
*1 Cu excepţia conţinuturilor în format DSD.
*2 În comparaţie cu SBC (Subband
Coding), când se selectează rata de biţi
990 kbps (96/48 kHz) sau 909 kbps
(88,2/44,1 kHz).
format de codec AAC sau LDAC.
•• „SBC”: Recepţionaţi în formatul de
codec SBC.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Notă
•• Vă puteţi bucura de sunet de înaltă
calitate dacă AAC sau LDAC este
selectat. Dacă nu puteţi asculta sunet
AAC sau LDAC de la dispozitivul
dumneavoastră sau sunetul se aude cu
întreruperi, selectaţi „SBC”.
•• Dacă schimbaţi această setare în
timp ce sistemul este conectat la un
dispozitiv BLUETOOTH, dispozitivul
BLUETOOTH va fi deconectat. Pentru a
vă conecta la dispozitivul BLUETOOTH,
stabiliţi din nou conexiunea
BLUETOOTH.
Setarea modului
standby BLUETOOTH
Modul standby BLUETOOTH permite
sistemului să pornească automat
atunci când stabiliţi conexiunea
BLUETOOTH de pe un dispozitiv
BLUETOOTH.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „BT STBY”, apoi
apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta setarea, apoi
apăsați .
•• „ON”: Sistemul pornește automat
42RO
chiar și atunci când sistemul este
în modul standby.
•• „OFF”: Dezactivează această
funcţie.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Activarea sau
dezactivarea
semnalului BLUETOOTH
Vă puteţi conecta la sistem de pe un
dispozitiv BLUETOOTH împerecheat
şi la toate funcţiile dacă semnalul
BLUETOOTH al sistemului este
activat. În mod implicit, semnalul
BLUETOOTH este activat.
Atingeţi și țineți apăsat ENTER şi
+ pe unitate timp de aproximativ 3
secunde.
Pe afişaj apare textul „BT ON” sau
„BT OFF”.
Notă
dacă semnalul BLUETOOTH este
dezactivat:
—— Împerecherea şi/sau conectarea cu
dispozitivul BLUETOOTH
—— Ştergerea informaţiilor de
împerechere
—— Utilizarea „SongPal”
—— Modificarea codecurilor audio
BLUETOOTH
•• Dacă atingeți Marca N de pe unitate cu
un smartphone compatibil cu NFC sau
activați modul standby BLUETOOTH,
semnalul BLUETOOTH va fi activat
automat.
„SongPal” este o aplicaţie dedicată
pentru utilizarea dispozitivelor audio
compatibile „SongPal” fabricate de
Sony, folosind un smartphone sau o
tabletă. Căutaţi aplicaţia „SongPal”
în Google Play sau App Store şi
descărcaţi-o pe smartphone sau
tabletă.
„SongPal” vă permite:
—să
— schimbaţi funcţia sistemului,
să controlaţi redarea de pe disc/
dispozitivul USB și să acordaţi un
post FM.
—să
— răsfoiţi conținutul muzical al
discului/dispozitivului USB.
—să
— vizualizați informațiile
referitoare la disc/USB, cum ar fi
timpul de redare și titlul.
—să
— reglați volumul și să modificați
setarea de sunet.
BLUETOOTH
•• Nu puteţi efectua următoarele operaţii
Controlarea
sistemului cu
ajutorul unui
smartphone sau al
unei tablete (SongPal)
1 Căutaţi „SongPal” sau scanați
codul bidimensional de mai jos.
2 Descărcați aplicația „SongPal”
pe dispozitiv.
3 Conectaţi sistemul şi
dispozitivul prin conexiune
BLUETOOTH (pagina 38).
4Lansaţi „SongPal” şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
43RO
3 Conectaţi sistemul şi
Notă
•• Vă recomandăm să utilizați cea mai
recentă versiune a „SongPal”.
•• Dacă aplicaţia „SongPal” nu
funcţionează corect, atingeţi
BLUETOOTH de pe unitate pentru a
anula conexiunea BLUETOOTH, apoi
restabiliţi conexiunea BLUETOOTH
pentru ca această conexiune
BLUETOOTH să funcţioneze normal.
•• Operaţiunile disponibile prin
intermediul „SongPal” pot diferi în
funcție de dispozitivele audio.
•• Pentru mai multe detalii despre
„SongPal”, accesaţi următorul URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
•• Specificaţiile şi designul aplicaţiei
„SongPal” se pot modifica fără notificare
prealabilă.
Dați super
petreceri cu
aplicația
„Fiestable”
Puteți controla funcțiile pentru
petreceri ale sistemului Home Audio
al Sony cu interfața cu utilizatorul
intuitivă și sofisticată cu aplicația
„Fiestable“. „Fiestable“ vă permite să
controlați caracteristici cum ar fi DJ
Effect, iluminarea și Karaoke.
Chiar dacă „Fiestable“ este instalată,
pictograma „Fiestable“ nu este afișată
pe ecranul de pornire al dispozitivului
smartphone sau tabletei. Aceasta este
încorporată în aplicaţia „SongPal“ ca
un modul de extensie.
1 Căutaţi şi descărcați aplicația
„SongPal” pe dispozitiv
(pagina 43).
2 Căutaţi şi descărcați aplicația
44RO
„Fiestable” de pe Google Play
sau App Store cu ajutorul
dispozitivului.
dispozitivul prin conexiune
BLUETOOTH (pagina 38).
4Lansaţi „SongPal” şi atingeţi
pictograma „Fiestable” din
colţul din stânga sus.
Notă
Pentru mai multe detalii despre
„SongPal”, accesaţi următorul URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Ajustarea sunetului
Ajustarea sunetului
La
Faceţi următoarele
Întăriţi basul și
creaţi un sunet
mai puternic
(MEGA BASS)
Atingeţi MEGA BASS
pe unitate pentru a
selecta „BASS ON”.
Indicatorul MEGA
BASS se aprinde.
Pentru a anula,
atingeţi MEGA BASS
din nou pentru a
selecta „BASS OFF”.
Reproduceţi
efectul sonor al
unei săli de
petrecere (Fiesta)
Apăsaţi în mod
repetat pe MUSIC
sau VIDEO.
Alternativ, atingeţi
SOUND FIELD de pe
unitate în mod
repetat.
Pentru a anula,
apăsați MUSIC în
mod repetat pentru
a selecta „FLAT”.
Selectarea modului
Virtual Football
Vă puteţi bucura de senzaţia de a
fi pe stadion atunci când urmăriţi
transmisia unui meci de fotbal.
Rețineți că puteți selecta modul
Virtual Football numai în timpul
funcțiilor AUDIO IN și TV.
•• „ON NARRATION”: Veţi avea senzaţia
vie că vă aflaţi pe un stadion de
fotbal datorită ovaţiilor accentuate.
•• „OFF NARRATION”: Veţi avea o
senzaţie mai intensă că vă aflaţi pe
un stadion de fotbal dacă reduceţi
nivelul volumului pentru comentarii
la care se adaugă ovaţiile
accentuate.
Pentru a revoca modul Virtual
Football
Apăsaţi în mod repetat pe MUSIC
pentru a selecta „FLAT”.
Notă
•• Vă recomandăm să selectaţi modul
Virtual Football atunci când urmăriţi
transmisia unui meci de fotbal.
•• În cazul în care auziţi sunete ciudate
atunci când este selectată setarea „OFF
NARRATION”, este recomandată setarea
„ON NARRATION”.
•• Această funcţie nu acceptă sunet
monofonic.
Crearea propriului efect
de sunet
Ajustarea sunetului
Selectaşi un
câmp de sunet
Atingeţi FIESTA de
pe unitate.
Pentru a anula,
apăsați SOUND
FIELD de pe unitate
în mod repetat
pentru a selecta
„FLAT”.
Apăsaţi în mod repetat pe
FOOTBALL în timp ce vizionaţi
transmisia unui meci de fotbal.
Puteţi ridica sau coborî nivelul unor
benzi de frecvenţă specifice, apoi
puteţi memora setările în memorie
drept „CUSTOM EQ”.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „CUSTOM EQ”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
pentru a regla nivelul
egalizatorului, apoi apăsaţi
/
.
45RO
4Repetaţi pasul 3 pentru a regla
nivelul altor benzi de frecvenţă
şi efectul surround.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Pentru a selecta setarea de
egalizor particularizată
Apăsaţi în mod repetat pe MUSIC
pentru a selecta „CUSTOM EQ”.
Pentru a scoate alt efect de sunet
SAMPLER continuu, rotiţi selectorul
VOLUME/DJ CONTROL.
Pentru a dezactiva efectul
•• Atingeţi DJ OFF.
•• Atingeţi din nou butonul efectului
selectat (doar pentru FLANGER şi
ISOLATOR).
Notă
•• DJ Effect este dezactivat automat dacă:
Crearea unei atmosfere
de petrecere (DJ Effect)
Utilizaţi tastele de pe panoul tactil
al unităţii pentru a efectua această
operaţie.
1 Atingeţi butonul următor
pentru a selecta tipul de efect.
•• FLANGER: Creează un efect de
flanger profund asemănător
vuietului produs de un avion cu
reacţie.
•• ISOLATOR: Izolează o bandă de
frecvenţă specifică prin reglarea
altor benzi de frecvenţă. De
exemplu, atunci când doriţi să vă
concentraţi pe vocale.
•• SAMPLER: Oferă o serie de efecte
de sunet speciale.
2 Modificaţi efectul de sunet.
Pentru FLANGER şi ISOLATOR:
Rotiţi selectorul VOLUME/DJ
CONTROL pentru a regla nivelul
efectului.
Pentru SAMPLER:
Atingeţi SAMPLER în mod repetat
pentru a selecta modul SAMPLER
dorit, apoi atingeţi S1, S2, S3 sau S4
pentru a scoate efectul de sunt
SAMPLER.
46RO
—— opriţi sistemul.
—— schimbaţi funcţia.
—— activaţi sau dezactivaţi funcţia PARTY
CHAIN.
—— modificaţi efectul de sunet.
—— utilizaţi Vocal Fader.
—— modificaţi tasta (Key Control).
•• Dacă activaţi DJ Effect în timpul
transferului, efectul de sunet nu va fi
transferat pe dispozitivul USB.
•• Nu puteţi utiliza VOLUME/DJ CONTROL
de pe unitate pentru a regla volumul
dacă DJ Effect este activat.
Apăsaţi  +/– de pe telecomandă
pentru a regla volumul.
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei
Control for HDMI
Dacă conectaţi un televizor
compatibil cu funcţia Control for
HDMI* printr-un cablu HDMI (cablu
HDMI de mare viteză cu Ethernet,
nefurnizat), veţi putea opera cu
uşurinţă dispozitivul cu ajutorul unei
telecomenzi TV.
Puteţi folosi următoarele funcţii
împreună cu funcţia Control for
HDMI.
•• Funcţia System Power Off
•• Funcţia System Audio Control
•• Audio Return Channel
•• Funcţia One-Touch Play
•• Control simplu la distanţă
•• Language Follow
Notă
Aceste funcţii pot funcţiona pe
dispozitive care nu sunt fabricate de Sony
dar funcţionarea corectă a acestora nu
este garantată.
Pregătirea pentru utilizarea
funcţiei Control for HDMI
Apăsaţi SETUP, apoi setaţi [HDMI
SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] de
pe sistem la [ON] (pagina 34).
Setarea implicită este [ON].
Activaţi setările funcţiei Control
for HDMI pe televizorul conectat la
sistem.
Funcţia System Power Off
Atunci când opriţi televizorul,
sistemul se va opri automat.
Apăsaţi SETUP, apoi setaţi [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
de pe sistem la [ON] sau [AUTO]
(pagina 34). Setarea implicită este
[AUTO].
Notă
În funcţie de starea dispozitivului, este
posibil ca dispozitivul conectat să nu se
oprească.
Funcţia System Audio Control
Dacă porniţi sistemul în timp ce
este pornit televizorul, sunetul
televizorului va fi scos prin boxele
sistemului. Puteţi ajusta volumul
sistemului cu ajutorul telecomenzii
televizorului.
Dacă sunetul televizorului era scos
prin boxele sistemului ultima dată
când aţi privit la televizor, sistemul
va fi pornit automat atunci când
porniţi televizorul din nou.
De asemenea puteţi efectua operaţii
utilizând meniul televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Alte operaţiuni
* Control for HDMI este un standard
utilizat de CEC (Consumer Electronics
Control) pentru a permite dispozitivelor
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) să se controleze reciproc.
Sugestie
Dacă activaţi funcţia Control for HDMI
(sincronizare „BRAVIA”) atunci când
folosiţi un televizor fabricat de Sony,
funcţia Control for HDMI a sistemului este
activată şi ea automat. După finalizarea
setărilor, pe afişajul de pe panoul superior
apare „COMPLETE”.
Notă
•• Nivelul volumului sistemului este afişat
pe ecranul televizorului, în funcţie de
televizor. Poate fi diferit de nivelul de
volum indicat pe afişaj.
•• În funcţie de setările televizorului, este
posibil ca funcţia Control audio sistem
să nu fie disponibilă. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
47RO
Audio Return Channel
Language Follow
Dacă sistemul este conectat la mufa
HDMI IN a televizorului compatibilă
cu Audio Return Channel, puteţi
asculta sunetul televizorului prin
boxele sistemului fără a mai conecta
un cablu audio (nefurnizat).
Pe sistem, apăsaţi SETUP, apoi setaţi
[HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN
CHANNEL] la [ON] (pagina 34).
Setarea implicită este [ON].
Atunci când modificaţi limba
afişajului de pe ecranul televizorului,
se schimbă şi limba de afişaj a
sistemului.
Notă
În cazul în care televizorul nu este
compatibil cu Audio Return Channel,
trebuie să fie conectat un cablu audio
(nefurnizat) (pagina 21).
Funcţia One-Touch Play
Când apăsaţi  în funcţia DVD/
CD sau USB, televizorul este pornit
automat. Intrarea televizorului este
comutată la intrarea HDMI la care
este conectat sistemul.
Notă
Este posibil ca partea de început a
conţinutului redat să nu fie redată corect,
în funcţie de televizor.
Control simplu la distanţă
Puteţi selecta sistemul cu ajutorul
butonului SYNC MENU de pe
telecomandă pentru a opera
sistemul.
Această funcţie poate fi utilizată
dacă televizorul acceptă meniul de
legătură. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
Notă
•• În meniul de legătură al televizorului,
sistemul este recunoscut de televizor
ca „Player”.
•• Unele operaţii pot să nu fie disponibile
pe unele televizoare.
48RO
Utilizarea funcţiei Party Chain
Puteţi conecta mai multe sisteme audio în serie pentru a crea un mediu de
petrecere mai interesant şi pentru a produce un sunet mai puternic.
Un sistem activat din serie va fi „Party Host” şi va partaja muzica. Celelalte
sisteme vor deveni „Party Guest” şi vor reda muzica redată de „Party Host”.
Configurarea Party Chain
Configuraţi un Party Chain conectând toate sistemele cu cabluri audio
(nefurnizate).
Înainte de a conecta cablurile, nu uitaţi să deconectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea).
 Dacă toate sisteme sunt prevăzute cu funcția Party Chain
Exemplu: Dacă faceţi conexiunile iar acest sistem este primul sistem
Alte operaţiuni
Continuaţi
conectarea
până la ultimul
sistem
Primul sistem
Al doilea
sistem
Ultimul
sistem
•• Ultimul sistem trebuie să fie conectat la primul sistem.
•• Oricare dintre sisteme poate fi Party Host.
49RO
•• Oricare sistem din serie poate deveni Party Host. Pentru detalii, consultaţi
„Pentru a selecta un nou Party Host (când toate sistemele sunt echipate cu
funcţia Party Chain)” (pagina 51).
 Dacă unul dintre sisteme nu este prevăzut cu funcția Party Chain
Exemplu: Dacă faceţi conexiunile iar acest sistem este primul sistem
Continuaţi
conectarea până la
ultimul sistem
Primul sistem
Al doilea
sistem
Ultimul
sistem*
* Conectaţi sistemul care nu este dotat cu funcţia Party Chain la ultimul sistem, în caz
contrar, lanțul se va opri la acest sistem. Nu uitaţi să selectaţi funcţia Audio In pe ultimul
sistem.
•• Ultimul sistem nu este conectat la primul sistem.
•• Trebuie să selectaţi primul sistem ca Party Host pentru ca toate sistemele să
redea aceeaşi muzică după activarea funcţiei Party Chain.
50RO
Utilizarea funcției Party Chain
1 Conectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea) şi porniţi toate
sistemele.
2 Ajustaţi volumul pe fiecare
sistem.
3 Activaţi funcţia Party Chain pe
sistemul care va fi folosit pe
post de Party Host.
Notă
•• În funcţie de numărul total de sisteme
unitare conectate, sistemele Party
Guest vor avea nevoie de ceva timp
pentru a porni redarea de muzică.
•• Modificarea nivelului volumului şi a
efectului de sunet pe Party Host nu va
afecta sunetul scos de sistemele Party
Guest.
•• Sistemele Party Guest vor reda în
continuare muzica de la sursa Party
Host chiar dacă modificaţi funcţia în
Party Guest. Cu toate acestea, puteţi
regla volumul şi puteţi modifica efectul
de sunet pe sistemele Party Guest.
•• Atunci când utilizați microfonul sau
cântaţi la chitară pe Party Host, sunetul
nu va ieși la Party Guests.
realizează un transfer prin USB,
aşteptaţi ca sistemul să termine sau
opriţi transferul înainte de a activa
funcţia Party Chain.
•• Pentru detalii cu privire la funcţionarea
celorlalte sisteme, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a sistemelor.
Pentru a selecta un nou Party
Host (când toate sistemele sunt
echipate cu funcţia Party Chain)
Repetaţi pasul 3 din „Utilizarea
funcției Party Chain” pe sistemul
care va fi noul Party Host. Sistemul
Party Host curent va deveni automat
Party Guest. Toate sistemele redau
muzica redată de noul sistem Party
Host.
Notă
•• Puteţi selecta un alt sistem ca Party
Host nou doar după ce funcţia Party
Chain a fost activată pe toate sistemele
din Chain.
•• Dacă sistemele selectate nu devin un
nou Party Host după câteva secunde,
repetaţi pasul 3 din „Utilizarea funcției
Party Chain”.
Pentru a dezactiva Party Chain
Atingeţi PARTY CHAIN de pe Party
Host.
Alte operaţiuni
Exemplu: Dacă folosiţi acest
sistem pe post de Party Host
Atingeţi FUNCTION în mod repetat
pe unitate pentru a selecta funcţia
dorită (cu excepţia cazului în care
funcţia AUDIO IN este utilizată în
conexiune  (pagina 49)).
Începeţi redarea muzicii, apoi
apăsați PARTY CHAIN pe unitate.
Pe afișaj apare textul „PARTY
CHAIN”. Sistemul Party Host începe
Party Chain şi celelalte sisteme
devin automat Party Guest. Toate
sistemele redau muzica redată de
sistemul Party Host.
•• Dacă unul dintre sistemele din lanţ
Notă
Dacă funcţia Party Chain nu este
dezactivată după câteva secunde,
atingeţi din nou PARTY CHAIN pe sistemul
Party Host.
51RO
Setarea modului de sunet
Party Chain
Puteţi setaţi modul de sunet când
funcţia Party Chain este activată.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „P CHAIN
MODE”, apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi
/ în mod repetat
pentru a selecta modul dorit,
apoi apăsaţi .
•• „STEREO”: scoate sunetul stereo.
•• „RIGHT CH”: scoate sunetul
monofonic al canalului din
dreapta.
•• „LEFT CH”: scoate sunetul
monofonic al canalului din
stânga.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Cântaţi: Karaoke
Pregătirea pentru Karaoke
1 Atingeţi MIC/GUITAR LEVEL – pe
unitate în mod repetat pentru a
reduce nivelul volumului
microfonului.
2 Atingeţi GUITAR pe unitate în
mod repetat până când
indicatorul GUITAR se stinge.
3 Conectaţi un microfon opţional
52RO
4Porniţi redarea muzicii şi reglaţi
volumul microfonului.
Apăsaţi în mod repetat pe MIC
ECHO pentru a regla efectul de
ecou.
5 Începeţi să cântaţi pe ritmul
muzicii.
Notă
•• Dacă se aude vâjâit:
—— îndepărtaţi microfonul de sistem.
—— schimbaţi direcţia microfonului.
—— atingeţi MIC/GUITAR LEVEL – pe
unitate în mod repetat.
—— apăsaţi  – pentru a reduce nivelul
volumului sau apăsaţi în mod repetat
pe MIC ECHO pentru a regla nivelul
ecoului.
•• Sunetul microfonului nu va fi transferat
la dispozitivul USB în timpul transferului
USB.
•• Nu puteţi să reglaţi nivelul volumului
microfonului utilizând selectorul
VOLUME/DJ CONTROL de pe unitate
sau butonul  +/– de pe telecomandă.
Atingeţi MIC/GUITAR LEVEL +/– pe
unitate în mod repetat pentru a regla
nivelul volumului microfonului.
Utilizarea atenuatorului de
voce
Puteţi reduce sunetul vocii pe sursa
stereo.
Apăsaţi în mod repetat pe VOCAL
FADER, pentru a selecta „ON V
FADER”.
Pentru a revoca efectul atenuatorului
de voce, apăsaţi în mod repetat VOCAL
FADER pentru a selecta „OFF”.
la mufa MIC1 sau MIC2/GUITAR
de pe unitate.
Modificarea tastei (Key Control)
Conectaţi un alt microfon opţional
dacă doriţi să cântaţi în duet.
Apăsaţi KEY CONTROL / pentru
a identifica gama dvs. vocală .
Activarea modului de notare
(Score Mode) Karaoke
Puteţi utiliza funcția de notare numai
atunci când microfonul este conectat.
Nota dvs. este calculată pe o scară
de la 0 la 99 în urma comparării vocii
dvs. cu sursa muzicală.
1 Porniţi redarea de muzică.
2 Apăsaţi SCORE înainte de a
începe să cântaţi.
3 După ce aţi cântat cel puţin un
minut, apăsaţi din nou SCORE
pentru a vizualiza nota
obţinută.
Bucurați-vă de sunetul
unei chitare
1 Atingeți MIC/GUITAR LEVEL – pe
unitate în mod repetat pentru a
reduce nivelul volumului
chitarei.
2 Utilizați un cablu de instrumente
(nefurnizat) pentru a conecta o
chitară (nefurnizată) la mufa
MIC2/GUITAR de pe unitate.
3 Atingeţi GUITAR pe unitate în
mod repetat până când
indicatorul GUITAR se aprinde.
4Începeți să cântați la chitară şi
reduceți nivelul volumului chitarei pe
chitară până când sunetul distorsionat
dispare. Dacă nivelul volumului chitarei
este prea scăzut, atingeţi MIC/GUITAR
LEVEL + pe unitate în mod repetat
pentru a regla volumul chitarei.
•• În timp ce cântaţi la chitară, puteți regla
efectul de ecou apăsând în mod repetat
MIC ECHO.
Pentru a dezactiva modul chitară
Atingeţi GUITAR pe unitate în mod
repetat până când indicatorul
GUITAR se stinge.
Ascultarea muzicii cu
Party Light şi Speaker
Light
1 Apăsaţi în mod repetat PARTY
LIGHT, pentru a selecta „LED
ON”.
2 Apăsaţi în mod repetat LIGHT
MODE pentru a selecta modul
de iluminare dorit.
Alte operaţiuni
Puteți asculta sunetul de chitară
conectând o chitară la mufa MIC2/
GUITAR de pe unitate.
Totodată, mai puteți cânta la chitară
și vocal conectând un microfon la
mufa MIC1 de pe unitate.
Notă
•• Dacă sunetul chitarei este distorsionat,
Pentru a opri Party Light şi
Speaker Light
Apăsaţi în mod repetat PARTY LIGHT,
pentru a selecta „LED OFF”.
Notă
•• Nu priviţi direct spre componenta care
emite lumină, atunci când sunt pornite
modurile Party Light și Speaker Light.
•• Dacă luminozitatea este orbitoare,
aprindeţi luminile din cameră sau
dezactivaţi iluminarea boxelor.
•• Puteţi activa sau dezactiva Party Light şi
Speaker Light atunci când este pornită
demonstraţia.
reglaţi volumul chitarei.
Sunetul chitarei este scos prin sistem.
53RO
Notă
Utilizarea
temporizatorului de
oprire
•• Ghidarea vocală şi efectul de sunet
După scurgerea timpului presetat,
sistemul se închide automat.
Apăsaţi în mod repetat SLEEP
pentru a selecta timpul dorit.
Pentru a revoca temporizatorul de
oprire, apăsaţi în mod repetat SLEEP
pentru a selecta „OFF”.
Sugestie
Pentru a verifica timpul rămas până la
oprirea sistemului, apăsaţi SLEEP.
Utilizarea funcţiei de
ghidare vocală
Puteți asculta ghidarea vocală
în limba engleză în următoarele
situații, prin intermediul sistemului.
—Atunci
—
când se efectuează
împerecherea BLUETOOTH.
—Atunci
—
când un dispozitiv
BLUETOOTH este conectat.
—Atunci
—
când un dispozitiv
BLUETOOTH este deconectat.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta „VOICE
GUIDANCE”, apoi apăsaţi
Utilizarea
echipamentelor
opţionale
1 Apăsați  – în mod repetat până
când „VOL MIN” apare pe afișaj.
2 Conectaţi un echipament
opţional (pagina 17).
3 Apăsaţi în mod repetat
FUNCTION +/– pentru a selecta
„AUDIO IN”.
4Porniţi redarea pe echipamentul
/
conectat.
.
3 Apăsaţi
/ pentru a selecta
„ON”, apoi apăsaţi .
Funcţia de ghidare vocală este
activată.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
54RO
SAMPLER nu pot fi emise în acelaşi
timp. Dacă selectaţi efectul de sunet
SAMPLER în timp ce utilizaţi funcţia de
ghidare vocală, ghidarea vocală va fi
oprită automat, iar dacă utilizaţi funcţia
de ghidare vocală în timp ce efectul de
sunet SAMPLER este emis, atunci efectul
de sunet SAMPLER se va opri automat.
•• Nivelul volumului funcţiei de ghidare
vocală se modifică în funcţie de nivelul
volumului sistemului. Cu toate acestea,
în unele cazuri, nivelul volumului funcţiei
de ghidare vocală este posibil să nu se
modifice.
•• În anumite cazuri, ar putea exista o
întârziere în ieşire în cazul funcţiei de
ghidare vocală.
5 Apăsaţi în mod repetat pe 
pentru a regla volumul.
Notă
Este posibil ca sistemul să intre automat
în modul standby dacă nivelul volumului
echipamentului conectat este prea scăzut.
Ajustaţi nivelul volumului echipamentului.
Pentru a dezactiva funcţia de standby
automat, consultaţi „Setarea funcţiei
standby automat” (pagina 55).
Dezactivarea panoului
tactil de pe unitate
(Child Lock)
Puteţi dezactiva tastele (cu excepţia
) de pe panoul tactil al unității
pentru a preveni utilizarea incorectă,
din joacă, de către copii.
Atingeţi şi ţineţi apăsat  de pe
unitate cel puţin 5 secunde.
Pe afişaj apare textul „CHILD LOCK ON”.
Puteţi opera sistemul doar cu ajutorul
butoanelor de pe telecomandă.
Pentru a dezactiva funcția Child Lock,
atingeţi şi țineți apăsat  pe unitate
mai mult de 5 secunde până când
„CHILD LOCK OFF” apare pe afișaj.
Notă
•• Funcția Child Lock se va dezactiva
Setarea funcţiei
standby automat
Sistemul intră automat în modul
standby după circa 15 minute, atunci
când nu primeşte nicio comandă şi
nu există semnal audio de ieşire.
În mod implicit, funcţia de standby
automat este activată.
/
pentru a selecta „ON” sau „OFF”,
apoi apăsaţi .
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Notă
•• „AutoSTBY” luminează intermitent pe
afişaj timp de aproximativ 2 minute
înainte de intrarea în modul standby.
•• Funcţia standby automat nu este
disponibilă în următoarele cazuri:
—— dacă se utilizează tunerul.
—— atunci când este activat
temporizatorul de oprire.
—— dacă este conectat microfonul sau
chitara.
Actualizarea softwareului
Software-ul acestui sistem poate fi
actualizat în viitor.
Puteţi să actualizaţi software-ul
preinstalat al sistemului dvs. de pe
site-ul web de mai jos.
Urmaţi instrucţiunile online pentru a
actualiza software-ul.
Pentru clienţii din America Latină:
<http://esupport.sony.com/LA>
Alte operaţiuni
automat atunci când deconectați cablul
de alimentare c.a. (de la reţea).
•• Funcţia de blocare pentru copii nu
poate fi activată atunci când deschideţi
tava discului.
3 Apăsaţi în mod repetat
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
<http://www.sony.eu/support>
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
<http://www.sony-asia.com/
support>
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „AutoSTBY”,
apoi apăsaţi .
55RO
Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă întâmpinaţi o problemă legată
de sistem, găsiţi problema în lista de
verificare pentru depanare de mai jos
şi luaţi măsurile de remediere indicate.
Dacă problema persistă, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Reţineţi că, dacă personalul de service
înlocuieşte unele piese în timpul
reparaţiei, aceste piese pot fi reţinute.
Dacă pe afişaj apare
„PROTECTX” (X este un număr)
Deconectaţi imediat cablul de
alimentare c.a. (de la reţea) şi
verificaţi să nu existe obstacole
care blochează orificiile de
ventilaţie ale unităţii.
După ce aţi verificat şi nu aţi
găsit nicio problemă, reconectaţi
cablul de alimentare c.a. (de la
reţea) şi porniţi sistemul. Dacă
problema persistă, contactaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Generalităţi
Alimentarea nu este pornită.
•• Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare c.a. (de la
reţea).
Sistemul a intrat în modul standby.
•• Aceasta nu reprezintă o
defecţiune. Sistemul intră automat
în modul standby după circa 15 de
minute, atunci când nu primeşte
nicio comandă şi nu există semnal
audio de ieşire (pagina 55).
Nu se aude sunetul.
•• Reglaţi volumul.
56RO
•• Verificaţi conexiunile
echipamentelor opţionale, dacă
este cazul (pagina 17).
•• Porniţi echipamentul conectat.
•• Deconectaţi şi reconectaţi cablul
de alimentare c.a. (de la reţea) şi
porniţi sistemul.
Nu există imagine/sunet când
echipamentul este conectat la
mufa HDMI OUT (TV).
•• Modificați setarea în [HDMI SETUP]
– [HDMI RESOLUTION]. Problema
poate fi rezolvată.
•• Echipamentul conectat la
mufa HDMI OUT (TV) nu este
în conformitate cu formatul
semnalului audio. În acest
caz, setaţi [HDMI SETUP]
– [AUDIO(HDMI)] la [PCM]
(pagina 33).
•• Încercaţi următoarele:
—Opriţi
—
şi reporniţi sistemul.
—Opriţi
—
şi reporniţi echipamentul
conectat.
—Deconectați,
—
iar apoi reconectați
cablul HDMI.
Nu se aude sunetul microfonului.
•• Reglați nivelul volumului
microfonului.
•• Asiguraţi-vă că microfonul este
conectat corect la mufa MIC1 sau
MIC2/GUITAR de pe unitate.
•• Asiguraţi-vă că microfonul este
pornit.
Nu se aude niciun sunet de
televizor pe sistem. „CODE 01” şi
„SGNL ERR” apar pe afișaj.
•• Acest sistem acceptă doar formate
PCM liniare cu 2 canale. Verificați
setarea de ieșire audio pe televizor
și schimbați-o la modul de ieșire
PCM, dacă este selectat modul
automat.
•• Verificați dacă setarea de ieșire
Apare „CHILD LOCK” atunci când
apăsaţi orice tastă de pe unitate.
•• Dezactivaţi funcţia Child Lock
(pagina 55).
Se aude un bâzâit sau zgomot
puternic.
•• Îndepărtaţi sistemul de orice surse
de zgomot.
•• Conectaţi sistemul la o priză de
perete diferită.
•• Instalaţi un filtru de zgomot
(nefurnizat) pe cablul de
alimentare c.a. (de la reţea).
•• Opriţi echipamentele electrice din
apropiere.
•• Se poate auzi zgomot produs
de ventilatoarele de răcire ale
sistemului atunci când sistemul
este pornit. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune.
•• Îndepărtaţi unitatea de
indicatoarele cu neon sau de
sursele de lumină fluorescentă.
Se aude un clic în momentul
pornirii.
•• Acesta este sunetul de funcționare
și se aude în momentul pornirii
sau opririi, spre exemplu. Aceasta
nu reprezintă o defecţiune.
a boxelor pe televizor este
configurată să utilizeze boxe
externe.
Există feedback acustic.
•• Reduceţi volumul.
•• Îndepărtaţi microfonul şi chitara
de sistem sau schimbaţi direcţia
microfonului.
Neregularităţile de culoare de pe
ecranul televizorului persistă.
•• Opriţi televizorul imediat, apoi
porniţi-l din nou după 15-30 de
minute. Dacă neregularităţile de
culoare persistă, măriţi distanţa
dintre sistem şi televizor.
Tava discului nu se deschide şi pe
afişaj apare „LOCKED”.
•• Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau atelierul de
service Sony local autorizat.
Tava discului nu se închide.
•• Introduceţi discul corect.
Discul nu iese.
•• Nu puteţi scoate discul în timpul
transferului sincronizat sau al
transferului REC1. Apăsaţi 
pentru a revoca transferul, apoi
atingeţi  de pe unitate pentru a
scoate discul.
•• Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Nu începe redarea.
•• Curăţaţi discul (pagina 66).
•• Reintroduceţi discul.
•• Introduceţi discul pe care acest
sistem îl poate reda (pagina 8).
•• Scoateţi discul, îndepărtaţi
umezeala de pe el şi lăsaţi
sistemul pornit câteva ore până ce
se evaporează umezeala.
•• Codul de regiune de pe DVD
VIDEO nu se potriveşte cu
sistemul.
Sunetul se aude în salturi.
•• Curăţaţi discul (pagina 66).
•• Reintroduceţi discul.
•• Mutaţi unitatea într-o locaţie fără
vibraţii.
Informaţii suplimentare
Telecomanda nu funcţionează.
•• Îndepărtaţi obstacolele dintre
telecomandă şi unitate.
•• Aduceţi telecomanda mai aproape
de unitate.
•• Îndreptaţi telecomanda înspre
senzorul de pe unitate.
•• Înlocuiţi bateriile (R03/
dimensiunea AAA).
•• Îndepărtaţi unitatea de sursa de
lumină fluorescentă.
Player de discuri
57RO
Redarea nu porneşte de la prima
piesă.
•• Setaţi modul de redare la opţiunea
Normal Play (pagina 27).
•• A fost selectată Reluarea redării.
Apăsaţi  de două ori. Apoi
apăsaţi  pentru a porni redarea.
Nu puteţi executa anumite funcţii,
cum ar fi Stop, Lock Search,
Slow-motion Play, Repeat Play sau
Shuffle Play.
•• În funcţie de disc, este posibil să
nu puteţi executa unele dintre
operaţiile de mai sus. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu discul.
Suportul DATA CD/DATA DVD
(MP3, MPEG4 sau Xvid) nu poate fi
redat.
•• Datele nu sunt stocate în formatul
acceptat.
•• Asiguraţi-vă că aţi selectat modul
de suport corect înainte de redare.
Numele folderelor, numele
pieselor, numele fişierelor şi
caracterele etichetelor ID3 nu sunt
afişate corect.
•• Versiunea ID3 nu este Versiunea 1
(1.0/1.1) sau Versiunea 2 (2.2/2.3).
•• Codurile de caractere ce pot
fi afişate de acest sistem sunt
următoarele:
—Majuscule
—
(de la A la Z)
—Numere
—
(de la 0 la 9)
—Simboluri
—
(< > * +, [ ] \ _)
Celelalte caractere apar sub forma
„_”.
Sunetul îşi pierde efectul stereo
când redaţi un AUDIO CD, VIDEO
CD, fişier audio, fişier video sau
DVD VIDEO.
•• Dezactivaţi Vocal Fader
(pagina 52).
•• Asiguraţi-vă că sistemul este
conectat corect.
58RO
Dispozitivul USB
Apare o eroare la transfer.
•• Utilizaţi un dispozitiv USB
neacceptat. Verificaţi informaţiile
de pe site-ul web cu privire la
dispozitivele USB compatibile
(pagina 11).
•• Dispozitivul USB nu este formatat
corect. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare a dispozitivului USB cu
privire la formatare.
•• Opriţi sistemul şi deconectaţi
dispozitivul USB. Dacă dispozitivul
USB este prevăzut cu întrerupător
de alimentare, opriţi dispozitivul
USB şi apoi reporniţi-l după ce
îl deconectaţi de la sistem. Apoi
executaţi din nou transferul.
•• Dacă operaţiile de transfer
şi de ştergere sunt repetate
de mai multe ori, structura
fişierelor de pe dispozitivul USB
devine fragmentată. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului USB cu privire la
această problemă.
•• Dispozitivul USB a fost deconectat
sau alimentarea a fost întreruptă
în timpul transferului. Ştergeţi
fişierul transferat parţial şi
executaţi din nou transferul.
Dacă această soluţie nu rezolvă
problema, este posibil ca
dispozitivul USB să fie stricat.
Consultaţi instrucţiunile de
utilizare a dispozitivului USB cu
privire la această problemă.
Fişierele audio sau folderele de pe
dispozitivul USB nu pot fi şterse.
•• Verificaţi dacă dispozitivul USB
este protejat la scriere.
•• Dispozitivul USB a fost deconectat
sau alimentarea a fost întreruptă
în timpul operaţiei de ştergere.
Ştergeţi fişierul şters parţial.
Dacă această soluţie nu rezolvă
problema, este posibil ca
dispozitivul USB să fie stricat.
Consultaţi instrucţiunile de
utilizare a dispozitivului USB cu
privire la această problemă.
Nu se aude sunetul.
•• Dispozitivul USB nu este
conectat corect. Opriţi sistemul şi
reconectaţi dispozitivul USB, apoi
porniţi sistemul şi verificaţi dacă
„USB” apare pe afişaj.
Textul „READING” este afişat
pentru o perioadă îndelungată sau
durează mult până începe redarea.
•• Procesul de citire poate dura mai
mult în următoarele cazuri.
—Există
—
multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB (pagina 10).
—Structura
—
de fişiere este extrem
de complexă.
—Capacitatea
—
memoriei este
excesivă.
Pe afișaj apare textul „NO FILE”.
•• Sistemul a intrat în modul
de actualizare software, iar
toate tastele (cu excepţia )
sunt dezactivate. Apăsaţi 
de pe unitate pentru a revoca
actualizarea software.
Pe afișaj apare textul „OVER
CURRENT”.
•• S-a detectat o problemă legată
de nivelul curentului electric de
la portul
(USB). Opriţi sistemul
și scoateți dispozitivul USB din
port. Asiguraţi-vă că nu există o
problemă la dispozitivul USB. Dacă
acest model de afișaj persistă,
contactați cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Afişare eronată.
•• Este posibil ca datele stocate
pe dispozitivul USB să fi fost
deteriorate, efectuaţi din nou
transferul.
•• Codurile de caractere ce pot
fi afişate de acest sistem sunt
următoarele:
—Majuscule
—
(de la A la Z)
—Numere
—
(de la 0 la 9)
—Simboluri
—
(< > * +, [ ] \ _)
Celelalte caractere apar sub forma
„_”.
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
•• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul.
•• Verificaţi informaţiile de pe site-ul
web cu privire la dispozitivele USB
compatibile (pagina 11).
•• Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului USB cu privire la
această problemă.
Informaţii suplimentare
Se aude zgomot, sunetul este
redat în salturi sau distorsionat.
•• Utilizaţi un dispozitiv USB
neacceptat. Verificaţi informaţiile
de pe site-ul web cu privire la
dispozitivele USB compatibile
(pagina 11).
•• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul.
•• Datele fişierelor muzicale propriuzise conţin zgomot sau sunetul
este distorsionat. Este posibil să
fi fost introdus zgomot în timpul
procesului de transfer. Ştergeţi
fişierul şi încercaţi din nou transferul.
•• Rata de biți utilizată la codificarea
unui fișier audio a fost redusă.
Trimiteți un fișier audio cu o rată de
biți mai mare către dispozitivul USB.
—Memoria
—
internă este
fragmentată.
59RO
Nu începe redarea.
•• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul.
•• Verificaţi informaţiile de pe site-ul
web cu privire la dispozitivele USB
compatibile (pagina 11).
Redarea nu porneşte de la primul
fişier.
•• Setaţi modul de redare la opţiunea
Normal Play (pagina 27).
Nu pot fi redate fişiere.
•• Asiguraţi-vă că aţi selectat modul
de suport corect înainte de redare.
•• Dispozitivele USB formatate cu
alte sisteme de fişiere decât FAT16
sau FAT32 nu sunt acceptate*.
•• Dacă utilizaţi un dispozitiv USB
partiţionat, pot fi redate doar
fişierele de pe prima partiţie.
* Acest sistem acceptă FAT16 şi
FAT32, însă este posibil ca unele
dispozitive USB să nu accepte toate
aceste sisteme FAT. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
fiecărui dispozitiv USB sau contactaţi
producătorul.
Imagine
Nu se vede imaginea.
•• Verificaţi dacă sistemul este
conectat ferm.
•• În cazul în care cablul video sau
cablul HDMI este deteriorat,
înlocuiţi-l cu unul nou.
•• Asiguraţi-vă că aţi conectat
unitatea la mufa de intrare HDMI
sau la mufa de intrare video a
televizorului (pagina 20).
•• Asiguraţi-vă că televizorul este
pornit şi că îl operaţi corect.
•• Asiguraţi-vă că aţi selectat intrarea
conform conexiunii de pe televizor
pentru a putea vizualiza imaginile
de pe sistem.
60RO
•• (Cu excepţia modelelor din
America Latină, Europa şi Rusia)
Asiguraţi-vă că aţi setat sistemul
color corect, în funcţie de sistemul
color al televizorului.
Imaginea prezintă zgomot.
•• Curăţaţi discul (pagina 66).
•• Dacă semnalul video care iese
din sistem trebuie să treacă prin
VCR pentru a ajunge pe televizor,
protecţia la copiere a unor
programe DVD VIDEO poate afecta
calitatea imaginii.
•• (Cu excepţia modelelor din
America Latină, Europa şi Rusia)
Atunci când redaţi un VIDEO CD
înregistrat cu un sistem color
diferit de cel setat pe sistem,
imaginea poate fi distorsionată
(pagina 22, 32).
•• (Cu excepţia modelelor din America
Latină, Europa şi Rusia) Setaţi
sistemul color potrivit cu cel al
televizorului (pagina 22, 32).
Raportul de aspect al ecranului
televizorului nu se poate modifica.
•• Raportul de aspect este fixat pe
DVD VIDEO şi în fişierul video.
•• În funcţie de televizor, este posibil
să nu puteţi modifica raportul de
aspect.
Limba pentru pista de sunet nu
poate fi modificată.
•• Pe suportul DVD VIDEO redat nu
sunt înregistrate piste în mai multe
limbi.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
modificarea limbii pentru pista de
sunet.
Limba pentru subtitrări nu poate fi
modificată.
•• Pe suportul DVD VIDEO redat nu
sunt înregistrate subtitrări în mai
multe limbi.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
modificarea subtitrărilor.
Subtitrările nu pot fi dezactivate.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
dezactivarea subtitrărilor.
Unghiurile camerei nu pot fi
modificate.
•• Pe suportul DVD VIDEO redat nu
sunt înregistrate unghiuri multiple.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
modificarea unghiurilor.
Tuner*
Se aude bâzâit sau zgomot
puternic sau nu se pot recepţiona
posturi.
•• Conectaţi antena în mod
corespunzător.
•• Modificaţi locaţia şi orientarea
antenei pentru a obţine o recepţie
bună.
•• Opriţi echipamentele electrice din
apropiere.
* Este posibil ca radioul să nu fie
recepționat, în funcție de caracteristicile
undelor radio sau de construcţiile din
zona în care vă aflaţi.
Împerecherea nu se poate realiza.
•• Mutaţi dispozitivul BLUETOOTH
mai aproape de sistem.
•• Este posibil ca împerecherea să
nu fie posibilă dacă mai sunt şi
alte dispozitive BLUETOOTH în
jurul sistemului. În acest caz, opriţi
celelalte dispozitive BLUETOOTH.
•• Asiguraţi-vă că introduceţi cheia
de autentificare corectă atunci
când selectaţi numele sistemului
(acest sistem) pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Dispozitivul BLUETOOTH nu poate
detecta sistemul sau „BT OFF”
apare pe afișaj.
•• Activaţi semnalul BLUETOOTH la
„BT ON” (pagina 43).
Sunetul sare sau fluctuează sau se
întrerupe conexiunea.
•• Sistemul este prea departe de
dispozitivul BLUETOOTH.
•• Dacă există obstacole între
sistem şi dispozitivul BLUETOOTH,
îndepărtaţi sau evitaţi obstacolele.
•• Dacă este prezent echipament
care generează radiaţii
electromagnetice, precum o reţea
LAN wireless, un alt dispozitiv
BLUETOOTH sau un cuptor cu
microunde în apropiere, mutaţi-le
mai departe.
Sunetul de pe dispozitivul
BLUETOOTH nu se aude pe acest
sistem.
•• Măriţi mai întâi volumul pe
dispozitivul BLUETOOTH şi ajustaţi
volumul folosind +/–.
Informaţii suplimentare
Dispozitivul BLUETOOTH
Conexiunea nu este posibilă.
•• Dispozitivul BLUETOOTH pe
care încercaţi să îl conectaţi nu
acceptă profilul A2DP şi nu poate fi
conectat la sistem.
•• Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH.
•• Stabiliţi conexiunea de pe
dispozitivul BLUETOOTH.
•• Informaţiile legate de înregistrarea
împerecherii au fost şterse.
Efectuaţi din nou operaţia de
împerechere.
•• Ştergeţi informaţiile de
înregistrare a împerecherii de pe
dispozitivul BLUETOOTH (pagina
40) şi efectuaţi din nou operaţia
de împerechere (pagina 39).
Se aude bâzâit puternic, zgomot
sau sunetul este distorsionat.
•• Dacă există obstacole între
sistem şi dispozitivul BLUETOOTH,
îndepărtaţi sau evitaţi obstacolele.
61RO
•• Dacă este prezent echipament
care generează radiaţii
electromagnetice, precum o reţea
LAN wireless, un alt dispozitiv
BLUETOOTH sau un cuptor cu
microunde în apropiere, mutaţi-le
mai departe.
•• Reduceţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
Control for HDMI („BRAVIA”
Sync)
Sistemul nu porneşte chiar dacă
televizorul este pornit.
•• Apăsaţi SETUP, apoi setaţi [HDMI
SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] la
[ON] (pagina 34). Televizorul
trebuie să accepte funcţia Control
for HDMI (pagina 47). Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
•• Verificaţi setările difuzorului
televizorului. Alimentarea
sistemului se sincronizează cu
setările difuzorului televizorului.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
•• Dacă la ultima utilizare sunetul a
fost scos prin boxele televizorului,
sistemul nu va porni nici când
televizorul este pornit.
Atunci când opriţi televizorul, se
opreşte şi sistemul.
•• Verificaţi setarea [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] (pagina
34). Dacă [STANDBY LINKED
TO TV] este setat la [ON], sistemul
se opreşte automat atunci când
stingeţi televizorul, indiferent de
intrare.
62RO
Sistemul nu se opreşte chiar dacă
televizorul este oprit.
•• Verificaţi setarea [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] (pagina
34).
Pentru ca sistemul să se oprească
automat, indiferent de intrare
atunci când opriţi televizorul,
setaţi [STANDBY LINKED TO TV]
la [ON]. Televizorul trebuie să
accepte funcţia Control for HDMI
(pagina 47). Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Sunetul televizorului nu este scos
de sistem.
•• Verificaţi tipul şi conexiunea
cablului HDMI sau a cablului audio
care este conectat la sistem şi la
televizor (pagina 20).
•• Dacă televizorul dvs. este
compatibil cu funcţia Audio Return
Channel, asiguraţi-vă că sistemul
este conectat la o mufă HDMI IN
compatibilă cu ARC de pe televizor
(pagina 20). Dacă sunetul nu
este scos încă sau dacă sunetul
este întrerupt, conectați un cablu
audio (nefurnizat) și apăsați
SETUP, apoi setaţi [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] la
[OFF] (pagina 34).
•• Dacă televizorul nu este
compatibil cu Audio Return
Channel, sunetul televizorului nu
va fi scos prin sistem, chiar dacă
sistemul este conectat la mufa
de intrare HDMI IN a televizorului.
Pentru a scoate sunetul
televizorului prin sistem, conectați
un cablu audio (nu este furnizat)
(pagina 21).
•• Schimbaţi funcţia sistemului în
„TV” (pagina 21).
•• Creşteţi volumul sistemului.
•• În funcţie de ordinea în care
conectaţi televizorul şi sistemul,
acesta din urmă poate avea
sunetul dezactivat, iar pe afişajul
unităţii se va aprinde „MUTING”. În
acest caz, porniţi iniţial televizorul
şi apoi sistemul.
•• Stabiliţi setarea boxelor televizorului
(BRAVIA) la Audio System. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
televizorului, pentru detalii cu privire
la setarea televizorului.
Sunetul este scos atât de sistem,
cât şi de televizor.
•• Dezactivaţi sunetul sistemului sau
al televizorului.
•• Schimbaţi puterea de ieşire a
boxelor de pe televizor pe boxa
televizorului sau pe sistemul audio.
Party Chain
Funcţia Party Chain nu se poate
activa.
•• Verificaţi conexiunile
(pagina 49).
•• Asiguraţi-vă că toate cablurile
audio sunt conectate corect.
Pe afișaj luminează intermitent
textul „PARTY CHAIN”.
•• Nu puteţi selecta funcţia AUDIO
IN dacă stabiliţi conexiunea 
(pagina 49) în timp ce funcţia
Party Chain este activată. Selectați
altă funcție (pagina 51).
•• Atingeţi PARTY CHAIN de pe
unitate.
•• Reporniţi sistemul.
Party Chain nu funcţionează
corect.
•• Opriţi sistemul. Apoi porniţi din
nou sistemul pentru a activa
funcţia Party Chain.
Resetarea sistemului
Dacă sistemul tot nu funcţionează
în mod corespunzător, reiniţializaţi
sistemul la setările implicite din
fabrică.
Utilizaţi tastele de pe panoul tactil
al unităţii pentru a efectua această
operaţie.
Informaţii suplimentare
Funcţia Control for HDMI nu
funcţionează corect.
•• Verificaţi conexiunea cu sistemul
(pagina 17).
•• Activaţi funcţia Control for HDMI
pe televizor. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
•• Aşteptaţi puţin, apoi încercaţi din
nou. Dacă deconectaţi sistemul,
finalizarea operaţiei va necesita
o perioadă de timp. Aşteptaţi cel
puţin 15 secunde, apoi încercaţi
din nou.
•• Asiguraţi-vă că televizorul
conectat la sistem acceptă funcţia
Control for HDMI.
•• Tipul şi numărul de dispozitive ce
pot fi controlate cu funcţia Control
for HDMI sunt restricţionate de
standardul HDMI CEC după cum
urmează:
—Dispozitive
—
de înregistrare (Bluray Disc recorder, DVD recorder
etc.): până la 3 dispozitive
—Dispozitive
—
de redare (player Bluray Disc, player DVD etc.): până
la 3 dispozitive (acest sistem
utilizează unul dintre acestea)
—Dispozitive
—
asociate tunerului:
până la 4 dispozitive
—Sistem
—
audio (receptor/căşti):
cel mult 1 dispozitiv (utilizat de
acest sistem)
1 Deconectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea) şi apoi
reconectaţi-l.
2 Apăsaţi  pentru a porni
sistemul.
63RO
3 Atingeţi și țineți apăsat ENTER şi
 timp de aproximativ 3
secunde.
Pe afişaj apare textul „RESET”.
După finalizarea resetării, sistemul
reporneşte automat. Apăsaţi 
pentru a porni sistemul.
Toate setările configurate de
utilizator, cum ar fi posturile de radio
presetate, sunt reiniţializate la
setările implicite din fabrică (cu
excepția unor anumite setări ale
meniului de configurare).
Pentru a reiniţializa toate setările
meniului de configurare, consultaţi
„Reiniţializarea setărilor meniului de
configurare la valorile implicite”
(pagina 64).
Funcţia de diagnosticare
automată
Dacă apar litere/numere pe
ecranul televizorului sau pe afişaj
Când funcția de diagnosticare
automată este activată pentru a
preveni funcționarea defectuoasă a
sistemului, apare un număr de service.
Numărul de serviciu constă dintr-o
literă și câteva cifre (de ex. C 13 50).
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a
vedea cauza şi acţiunea corectivă.
Primele 3
Cauză şi acţiune
caractere ale corectivă
numărului
de service
C 13
Reiniţializarea setărilor
meniului de configurare la
valorile implicite
•• Curăţaţi discul cu
o lavetă moale
(pagina 66).
C 31
Puteţi reiniţializa setările meniului
de configurare (cu excepţia setărilor
[PARENTAL CONTROL]) la valorile
implicite.
1 Apăsaţi SETUP.
Pe ecranul televizorului apare
meniul de configurare.
porniți-l din nou. Apoi
reintroduceţi discul în
mod corect.
E XX
(XX este un
număr)
Pentru a preveni
defectarea, sistemul a
executat funcţia de
diagnosticare automată.
•• Contactaţi cel mai
apropiat distribuitor
Sony sau atelier de
service Sony autorizat
local şi comunicaţi
numărul de service din 5
caractere.
Exemplu: E 61 10
/
pentru a selecta [SYSTEM SETUP],
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta [RESET], apoi
apăsaţi .
/
pentru a selecta [YES], apoi
apăsaţi .
Finalizarea operaţiei durează câteva
secunde. Nu apăsaţi  atunci când
resetaţi sistemul.
64RO
Discul nu este introdus
corect.
•• Opriți sistemul, apoi
2 Apăsaţi în mod repetat pe
4 Apăsaţi în mod repetat pe
Acest disc este murdar.
Mesaje
Unul dintre următoarele mesaje pot
apărea sau clipi pe afișaj în timpul
utilizării.
CANNOT PLAY
•• A fost introdus un disc care nu
poate fi redat.
•• A fost introdus un DVD VIDEO cu
un cod de regiune neacceptat.
COD 01/SGNL ERR
Un semnal audio neacceptat este
primit din televizorul conectat la
mufa HDMI IN (ARC) (pagina 20).
DATA ERROR
•• Fișierul este creat în format
neacceptat.
•• Extensia fişierului nu se potriveşte
cu formatul de extensie.
DEVICE ERROR
Dispozitivul USB nu poate fi
recunoscut sau se conectează un
dispozitiv necunoscut.
DEVICE FULL
Memoria dispozitivului USB este
plină.
ERASE ERROR
Ştergerea fişierelor audio sau a
folderelor de pe dispozitivul USB a
eşuat.
FOLDER FULL
Nu puteţi transfera pe dispozitivul
USB deoarece s-a atins numărul
maxim de foldere.
GUEST
Sistemul a devenit Party Guest
deoarece funcţia Party Chain a fost
activată de un Party Host.
HOST
Sistemul a activat funcţia Party
Chain şi a devenit un Party Host.
NO SUPPORT
Se conectează un dispozitiv USB
neacceptat sau se conectează un
dispozitiv USB printr-un hub USB.
NO VIDEO
Nu există fișiere video acceptate în
sursa de redare.
NOT USE
Aţi încercat să efectuaţi o operaţie
specifică în condiţii în care operaţia
respectivă este interzisă.
OVER CURRENT
A fost detectat un supracurent de la
portul
(USB).
PROTECŢIE
Dispozitivul USB este protejat la
scriere.
PUSH STOP
Aţi încercat să efectuaţi o operaţie
care este posibilă doar atunci când
redarea este oprită.
READING
Sistemul citeşte informaţiile de pe
disc sau de pe dispozitivul USB.
Unele operaţii nu sunt disponibile.
REC ERROR
Transferul nu a început, s-a oprit pe
parcurs sau nu a putut fi efectuat din
alte motive.
TRACK FULL
Nu puteţi transfera pe dispozitivul
USB deoarece s-a atins numărul
maxim de fişiere.
Informaţii suplimentare
FATAL ERROR
Dispozitivul USB a fost deconectat
în timpul operaţiei de transfer sau
ştergere şi poate fi deteriorat.
NO MUSIC
Nu există fișiere audio acceptate în
sursa de redare.
NoDEVICE
Nu este conectat niciun dispozitiv
USB sau este conectat un dispozitiv
neacceptat.
NO DISC
Nu se află niciun disc în unitate.
65RO
Măsuri de precauţie
La transportarea unităţii
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Manipularea sistemului
Pentru a evita deteriorarea
mecanismului discului, efectuați
următoarea procedură înainte de a
transporta unitatea.
Acest sistem nu este etanşat împotriva
umezelii şi nici nu este rezistent la apă.
Asigurați-vă că nu stropiţi sistemul cu apă
şi nici nu îl curățați cu apă.
Utilizaţi tastele de pe panoul tactil
al unităţii pentru a efectua această
operaţie.
Amplasarea
1 Apăsaţi  pentru a porni
sistemul.
2 Atingeţi FUNCTION în mod repetat
pentru a selecta „DVD/CD”.
3 Scoateţi discul.
Atingeţi  pentru a deschide şi a
închide tava discului.
Pe afișaj apare textul „NO DISC”.
4 Deconectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea).
Note cu privire la discuri
•• Înainte de redare, curăţaţi discul prin
ştergere cu o cârpă, de la centru spre
margine.
•• Nu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum
benzină, diluanţi, produse de curăţare
din comerţ sau spray antistatic pentru
curăţarea discurilor de vinil.
•• Nu expuneţi discurile la lumina directă
a soarelui, la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, şi nu le lăsaţi în
autovehicule parcate la lumina directă
a soarelui.
•• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată
şi nici în locaţii extrem de calde, reci,
cu praf, murdare, umede sau fără
ventilaţie adecvată, sau în care sistemul
ar fi supus vibraţiilor, luminii directe a
soarelui sau unei lumini puternice.
•• Aveţi grijă atunci când amplasaţi
sistemul pe suprafeţe tratate special
(de exemplu, cu ceară, ulei, lustruite),
deoarece suprafaţa se poate păta sau
decolora.
•• Dacă sistemul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată, sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze
condens pe lentilele din interiorul
unităţii şi aceasta să se defecteze. În
această situaţie, scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit timp de aproximativ o
oră, până ce se evaporează umezeala.
Cu privire la încălzire
•• Încălzirea unităţii în timpul funcţionării
este normală şi nu reprezintă un motiv
de alarmare.
•• Nu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost
utilizat fără întrerupere cu un volum
ridicat, deoarece este posibil ca aceasta
să fie fierbinte.
•• Nu blocaţi orificiile de ventilare.
Siguranţă
Cu privire la sistemul de boxe
•• Deconectaţi complet cablul de
Sistemul de boxe încorporat nu este
ecranat magnetic şi este posibil ca
imaginea de pe televizoarele aflate în
apropiere să fie distorsionată magnetic.
Într-o astfel de situaţie, opriţi televizorul,
aşteptaţi între 15 şi 30 de minute şi
porniţi-l din nou. Dacă situaţia nu se
îmbunătăţeşte, îndepărtaţi sistemul de
televizor.
alimentare c.a. (de la reţea) de la
priza de perete (reţea) dacă nu îl veţi
utiliza o perioadă mai lungă de timp.
Întotdeauna prindeţi de ştecăr atunci
când deconectaţi sistemul. Nu trageţi
niciodată de cablu.
•• Dacă în sistem ajung obiecte solide sau
lichide, deconectaţi sistemul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
66RO
•• Cablul de alimentare c.a. (de la reţea)
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Dacă lăsaţi o imagine video
statică sau o imagine simplă pe
ecranul televizorului pentru o perioadă
îndelungată de timp prin intermediul
acestui sistem, există riscul deteriorării
permanente a ecranului televizorului.
Proiectoarele sunt predispuse în
special la acest comportament.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale,
umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent.
Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi, precum
diluanţi, benzină sau alcool.
Comunicarea BLUETOOTH
•• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie
Informaţii suplimentare
utilizate la o distanţă de maxim 10 metri
(distanţă fără obstacole) unul de altul.
Raza de comunicaţie efectivă poate fi
redusă în următoarele condiţii.
—— Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se
află între dispozitivele cu conexiune
BLUETOOTH.
—— Locaţii unde este instalată o reţea
LAN wireless
—— În jurul cuptoarelor cu microunde
aflate în uz
—— Locaţii unde sunt generate alte unde
electromagnetice
•• Dispozitivele BLUETOOTH şi
echipamentele LAN wireless (IEEE
802.11b/g/n) utilizează aceeaşi bandă
de frecvenţă (2,4 GHz). Dacă utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH lângă un
dispozitiv cu funcţie LAN wireless,
este posibil să apară interferenţe
electromagnetice. Aceasta poate duce
la rate mai mici de transfer al datelor,
zgomot sau incapacitate de conectare.
Dacă se întâmplă acest lucru, încercaţi
următoarele remedii:
—— Utilizaţi acest sistem la cel puţin 10
metri distanţă de echipamentul LAN
wireless.
—— Opriţi alimentarea echipamentului
LAN wireless atunci când utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH pe o rază de
10 metri.
—— Utilizaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul
de altul.
•• Undele radio transmise de acest
sistem pot afecta funcţionarea unor
dispozitive medicale. Deoarece
această interferenţă poate determina
o funcţionare necorespunzătoare,
întrerupeţi întotdeauna alimentarea
acestui sistem şi a dispozitivului
BLUETOOTH în următoarele locaţii:
—— În spitale, în trenuri, în avioane, la
benzinării şi în orice loc în care pot fi
prezente gaze inflamabile
—— În apropierea uşilor automate sau a
alarmelor de incendiu
•• Acest sistem acceptă funcţii de
securitate care respectă specificaţia
BLUETOOTH, pentru a asigura conexiuni
securizate în timpul comunicaţiilor cu
ajutorul tehnologiei BLUETOOTH. Totuşi,
această securitate poate fi insuficientă,
în funcţie de conţinutul setărilor şi de
alţi factori, aşa că, aveţi întotdeauna
grijă atunci când efectuaţi comunicaţii
cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
•• Compania Sony nu poate fi trasă
la răspundere în niciun fel pentru
daune sau alte prejudicii ce rezultă
din scurgerea de informaţii în timpul
comunicaţiilor cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH.
•• Comunicarea prin BLUETOOTH nu
este garantată în mod necesar pentru
toate dispozitivele BLUETOOTH care au
acelaşi profil cu acest sistem.
•• Dispozitivele BLUETOOTH conectate la
acest sistem trebuie să fie conforme
cu specificaţia BLUETOOTH prescrisă
de Bluetooth SIG, Inc., iar această
conformitate trebuie să fie certificată.
Totuşi, chiar şi atunci când un
dispozitiv este conform cu specificaţia
BLUETOOTH, pot exista cazuri în
care caracteristicile sau specificaţiile
dispozitivului BLUETOOTH să facă
imposibilă conectarea sau să aibă ca
rezultat metode de comandă, afişaj sau
funcţionare diferite.
•• Este posibil să apară zgomot sau
sunetul să fie întrerupt, în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat la
acest sistem, de mediul de comunicare
sau de condiţiile ambientale.
67RO
Specificaţii
Secţiune pentru boxe
Sistem de boxe:
3 căi, corn de presiune fonică
Difuzor:
Tweeter L/R: 40 mm, tip conic
Midrange L/R: 80 mm, tip conic
Woofer: 200 mm, tip conic
Impedanţă nominală:
Tweeter L/R: 5 ohmi
Midrange L/R: 5 ohmi
Woofer: 2 ohmi
Intrări
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Tensiune 2 V, impedanţă
47 kiloohmi
TV (ARC):
Semnal audio acceptat:
PCM linear cu 2 canale
MIC1:
Sensibilitate 1 mV, impedanţă
10 kiloohmi
MIC2/GUITAR:
Sensibilitate 1 mV, impedanţă
10 kiloohmi (când modul chitară
este dezactivat).
Sensibilitate 200 mV, impedanţă
1 megaohm (când modul chitară
este activat).
Ieşiri
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Tensiune 2 V, impedanță
1 kiloohm
VIDEO OUT:
Nivel maxim ieşire 1 Vp-p,
neechilibrat, sincronizare
negativă, impedanţă sarcină
75 ohmi
HDMI OUT (TV):
Semnal audio acceptat: PCM
linear cu 2 canale (până la 48 kHz),
Dolby Digital
68RO
Secţiunea HDMI
Conector :
Tip A (19 pini)
Secţiunea player disc
Sistem:
Sistem audio şi video compact
disc şi digital
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de
44,6 μW
* Acest randament reprezintă
valoarea măsurată la o distanţă
de 200 mm de suprafaţa lentilelor
obiectivului de pe Blocul de preluare
optică cu o diafragmă de 7 mm.
Răspuns în frecvenţă:
20 Hz – 20 kHz
Format sistem color video:
Modelul pentru America Latină:
NTSC
Alte modele:
NTSC şi PAL
Secţiunea USB
Dispozitive USB acceptate:
Clasă de stocare în masă
Curent maxim:
1 A
Port (USB):
Type A
Secţiunea tuner FM
Tuner FM stereo, FM superheterodină
Antenă:
Antenă cu fir pentru FM
Interval de frecvenţă:
87,5 MHz – 108,0 MHz (pas de
50 kHz)
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicare:
BLUETOOTH Versiunea standard
3.0
Ieşire:
BLUETOOTH Standard clasa de
putere 2
Rază maximă de comunicare:
Spaţiu liber, aprox. 10 m*1
Bandă de frecvenţă:
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metodă de modulare:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile*2:
A2DP (Profil distribuţie audio
avansată)
AVRCP (Profil control audio-video
la distanţă)
SPP (Serial Port Profile)
Codecuri acceptate:
SBC (Subband Codec – Codec de
bandă secundară)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de
factori precum obstacolele dintre
dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul unui cuptor cu microunde,
electricitatea statică, sensibilitatea
recepţiei, performanţa antenei,
sistemul de operare, aplicaţia software
etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică
scopul comunicaţiei BLUETOOTH între
dispozitive.
Rată de biţi acceptată şi frecvenţe de
eşantionare:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps –
320 kbps (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kbps – 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kbps – 192 kbps (CBR/
VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
Xvid:
Codec video: Video Xvid
Rată de biţi: 4,854 Mbps (MAX)
Rezoluţie/Rată de cadre:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (cu excepția
modelului din America Latină)
Codec audio: MP3
MPEG4:
Format fişier: Format fişier MP4
Codec video: Profil simplu MPEG4
(AVC nu este compatibil).
Rată de biţi: 4 Mbps
Rezoluţie/Rată de cadre:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (cu excepția
modelului din America Latină)
Codec audio: AAC-LC (HE-AAC nu
este compatibil).
DRM: Nu este compatibil
Generalităţi
Necesar electric:
120 V c.a. – 240 V, 50/60 Hz
Consum de energie:
120 W
Consum de energie (în modul de
economisire a energiei):
0,5 W (când „BT STBY” este setat
la „OFF” şi [CONTROL FOR HDMI]
este setat la [OFF].)
3 W* (când „BT STBY” este setat la
„ON” şi [CONTROL FOR HDMI] este
setat la [ON].)
Dimensiuni (L/Î/A) (aproximative):
293 mm × 798 mm × 300 mm
Masă (aprox.):
14 kg
Informaţii suplimentare
Formate audio acceptate
Formate video acceptate
* Consumul de energie al sistemului va fi
mai mic de 0,5 W atunci când nu există
nicio conexiune HDMI și „BT STBY” este
setat la „OFF”.
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
69RO
Lista codurilor de limbă
Ortografierea limbilor este conformă standardului ISO 639:1988 (E/F).
70RO
Cod
Limba
Cod
Limba
Limba
Cod
Limba
1027
Afar
1186
Galeză scoțiană 1350
Cod
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abhază
1194
Galiciană
1352
Mongolă
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldovenească
1515
Sundaneză
1039
Amharică
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Suedeză
1044
Arabă
1209
Hausa
1357
Malaieză
1517
Swahili
1045
Assameză
1217
Hindi
1358
Malteză
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croată
1363
Birmană
1525
Telugu
1052
Azeră
1229
Maghiară
1365
Nauruană
1527
Tadjică
1053
Başkiră
1233
Armeană
1369
Nepaleză
1528
Thai
1057
Bielorusă
1235
Interlingua
1376
Olandeză
1529
Tigrinya
1059
Bulgară
1239
Interlingua
1379
Norvegiană
1531
Turkmenă
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitană
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indoneziană
1403
(Afaan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengaleză;
Bangla
1253
Islandeză
1408
Oriya
1535
Tongană
1067
Tibetană
1254
Italiană
1417
Punjabi
1538
Turcă
1070
Bretonă
1257
Ebraică
1428
Poloneză
1539
Tsonga
1079
Catalană
1261
Japoneză
1435
Paştu; Puştu
1540
Tătară
1093
Corsicană
1269
Idiş
1436
Portugheză
1543
Twi
1097
Cehă
1283
Javaneză
1463
Quechua
1557
Ucraineană
1103
Galeză
1287
Georgiană
1481
Retoromană
1564
Urdu
1105
Daneză
1297
Kazahă
1482
Kirundi
1572
Uzbecă
1109
Germană
1298
Groenlandeză
1483
Română
1581
Vietnameză
1130
Bhutani
1299
Khmeră
1489
Rusă
1587
Volapük
1142
Greacă
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
Engleză
1301
Coreeană
1495
Sanscrită
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spaniolă
1307
Kurdă
1501
Sangho
1684
Chineză
1150
Estonă
1311
Kirghiză
1502
Sârbocroată
1697
Zulu
1151
Bască
1313
Latină
1503
Singhaleză
1703
Nespecificat
1157
Persană
1326
Lingala
1505
Slovacă
1165
Finlandeză
1327
Lao
1506
Slovenă
1166
Fiji
1332
Lituaniană
1507
Samoană
1171
Feroeză
1334
Letonă; Letonă
1508
Shona
1174
Franceză
1345
Malgașă
1509
Somaleză
1181
Frigiană
1347
Maori
1511
Albaneză
1183
Irlandeză
1349
Macedoneană
1512
Sârbă
Lista codurilor de zonă pentru controlul parental
Cod
Zonă
Cod
Zonă
Cod
Zonă
Cod
Zonă
2044
Argentina
2165
Finlanda
2362
Mexic
2149
Spania
2047
Australia
2174
Franţa
2376
Olanda
2499
Suedia
2046
Austria
2109
Germania
2390
Noua Zeelandă 2086
Elveţia
2057
Belgia
2248
India
2379
Norvegia
2528
Tailanda
2070
Brazilia
2238
Indonezia
2427
Pakistan
2184
Marea Britanie
2079
Canada
2254
Italia
2424
Filipine
2090
Chile
2276
Japonia
2436
Portugalia
2092
China
2304
Coreea
2489
Rusia
2115
Danemarca
2363
Malaiezia
2501
Singapore
Informaţii suplimentare
71RO
© 2017 Sony Corporation Imprimat în China
4-689-512-12(1)
Download PDF

advertising