Sony | MHC-EX600 | Sony MHC-EX600 Sistem audio de mare putere pentru acasă Instrucţiuni de utilizare

Mini sistem de
componente Hi-Fi
Manual de instrucţiuni
MHC-EX99 / EX88 / EX66
MHC-EX900 / EX700 / EX600
© 2011 Sony Corporation
RO
ATENŢIE
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiţi fantele
de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa de
masă, cu draperii etc. Nu aşezaţi pe aparat flăcări
deschise, de exemplu lumânări aprinse.
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice,
nu expuneţi aparatul la stropire cu apă, ploaie şi
la umezeală şi nu aşezaţi pe aparat recipiente ce
conţin lichide (cum ar fi vazele cu apă).
Deoarece cablul de alimentare este folosit
pentru a deconecta aparatul de la reţeaua de
curent, conectaţi aparatul la o priză de perete
uşor accesibilă. În cazul în care constataţi un
comportament anormal, decuplaţi imediat
ştecărul de la priza de perete.
Nu montaţi aparatul în spaţii închise şi strâmte,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile sau aparatul cu bateriile
montate la căldură excesivă spre exemplu la
radiaţii solare directe, la foc sau la surse de
căldură similare.
Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme
este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.
Presiunea exagerată exercitată de sunetul
emis de căşti sau minicăşti, poate conduce la
pierderea auzului.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu
aceste produs, conduce la creşterea pericolului
de a vă fi afectată vederea.
Acest aparat este clasificat ca produs LASER
din Clasa 1. Acest marcaj se află în partea din
spate a aparatului, spre exterior.
2
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în
documentele separate pentru service sau
garanţie.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Accesorii pentru care se aplică : telecomanda.
Dezafectarea bateriilor
(acumulatoarelor) uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acesteia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) sunt marcate în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie
înlocuit numai de personalul calificat al unui
service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Note referitoare la discurile DualDisc
Un DualDisc conţine date înregistrate pe ambele
feţe : conţinutul DVD înregistrat pe una dintre
feţe este în corelaţie cu materialul audio digital
înregistrat pe cealaltă faţă. Vă rugăm să reţineţi
însă faptul că, deoarece partea cu materialul
audio nu respectă standardul Compact Disc
(CD), redarea unui astfel de disc cu acest aparat
nu este garantată.
Discuri audio codate utilizând tehnologii
de protecţie a copyright-ului
Acest aparat este proiectat să poată reda discuri
care respectă standardul pentru Compact Discuri
(CD). Recent, unele case de discuri au lansat pe
piaţă diferite discuri de muzică la codarea cărora
au folosit tehnologii de protecţie a copyrightului. Vă atenţionăm că printre aceste discuri
unele nu sunt în conformitate cu standardul CD
şi nu pot fi redate cu acest aparat.
Note despre conţinutul protejat prin
drepturi de autor
Muzica înregistrată este limitată la utilizarea
în cadru privat. Folosirea muzicii în afara
limitărilor stabilite necesită permisiunea
deţinătorilor drepturilor de autor.
Note privind licenţele şi drepturile de
autor
• Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3
şi patentele sunt cu licenţă de la Fraunhofer
IIS şi Thomson.
• Windows Media este marcă înregistrată a
Microsoft Corporation în Statele Unite şi /
sau în alte ţări.
• Acest produs este protejat prin anumite drepturi
de proprietate intelectuală ale Microsoft
Corporation. Folosirea sau distribuţia acestor
tehnologii în exteriorul acestui aparat este
interzisă fără o licenţă de la Microsoft.
3
Cuprins
Prezentarea părţilor componente şi a
butoanelor............................................ 5
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie .............................. 21
Pornire
Soluţionarea defecţiunilor ..................... 22
Conectarea în siguranţă a sistemului ..... 8
Mesaje .................................................. 27
Potrivirea ceasului .................................. 9
Specificaţii ............................................ 29
Operaţii disponibile
Redarea unui disc CD / MP3 ................ 10
Ascultarea radioului ...............................11
Înainte de utilizarea dispozitivului
USB ................................................... 12
Transferul muzicii de pe un disc pe un
dispozitiv USB ....................................... 13
Redarea unui fişier de pe un dispozitiv
USB ................................................... 15
Crearea propriului program
– Redarea unui program.................... 16
Utilizarea echipamentelor audio opţionale
........................................................... 17
Ajustarea sunetului ............................... 18
Modificarea afişajului ............................ 18
Modificarea luminozităţii ....................... 19
Utilizarea cronometrelor ....................... 20
4
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor
În acest manual sunt prezentate cu precădere modul de acţionare cu ajutorul telecomenzii, însă
aceleaşi operaţii pot fi efectuate şi cu ajutorul butoanelor aparatului care sunt denumite identic ori
similar.
Unitatea principală
Dezactivarea butoanelor aparatului (Blocat pentru copii)
Puteţi dezactiva butoanele aparatului (cu excepţia celui ]/1) pentru a preveni acţionarea nedorită a
acestuia.
Apăsaţi x la aparat până ce este afişat “CHILD LOCK ON“ sau “CHILD LOCK OFF“ .
Toate butoanele, cu excepţia celui ]/1) al aparatului, se vor bloca sau se vor debloca.
Ţineţi cont că protecţia pentru copii va fi anlulată în cazul în care deconectaţi cablul de alimentare.
5
Telecomanda
8 Buton TUNING +
Apăsaţi acest buton pentru a depista postul
de radio dorit.
Buton > (avans)
Apăsaţi acest buton pentru a selecta o pistă
sau un fişier.
9
0
qa
qs
qd
1 Buton [/1 (pornit/standby)
Apăsaţi acest buton pentru a porni / opri
sistemul.
2 Senzor pentru telecomandă
3 Buton Z (deschidere/închidere
compartiment)
Apăsaţi acest buton pentru a introduce sau
a scoate un disc din aparat.
4 Buton x (stop)
Apăsaţi acest buton pentru a opri redarea
sau transferul.
5 Buton REC TO USB (pag. 13)
Apăsaţi acest buton pentru a transfera
muzică de pe un disc la dispozitivul USB
conectat.
6 Buton DSGX (pag. 18)
Apăsaţi acest buton pentru a selecta efectul
sonor.
7 Buton ENTER
Apăsaţi acest buton pentru a accesa/
confirma reglajele efectuate.
6
Buton M (rulare rapidă înainte)
Apăsaţi acest buton pentru a găsi un punct
de pe o pistă sau dintr-un fişier.
Comanda volumului
Rotiţi acest buton pentru a ajusta volumul.
(USB)
Port
Pentru conectarea unui dispozitiv USB
opţional.
Mufă PHONES (pentru căşti)
Conectaţi căştile.
Mufe DVD/PC IN L/R (intrare audio
L/R)
Conectaţi o componentă audio (player
audio portabil etc.).
Buton TUNING–
Apăsaţi acest buton pentru a depista postul
de radio dorit.
Buton . (înapoi)
Apăsaţi acest buton pentru a selecta o pistă
sau un fişier.
Buton m (derulare)
Apăsaţi acest buton pentru a găsi un anumit
punct de pe o pistă sau dintr-un fişier.
qf Buton OPTIONS (pag. 12, 14, 19)
Apăsaţi acest buton pentru accesa sau
pentru a părăsi meniul de opţiuni.
qg Buton EQ (pag. 18)
Apăsaţi acest buton pentru a selecta efecte
de sunet.
qh Buton FUNCTION
Apăsaţi acest buton pentru a selecta
funcţia.
qj Buton NX (redare/pauză)
Apăsaţi acest buton pentru a porni redarea
sau pentru ca aceasta să facă o pauză.
qk Buton CLOCK / TIMER SELECT (pag.
20)
Buton CLOCK / TIMER SET (pag. 9,
20)
Apăsaţi acest buton pentru a potrivi ceasul
şi a regla Cronometrul player-ului.
ql Buton REPEAT /FM MODE
(pag. 10, 11, 15)
Apăsaţi acest buton pentru a asculta un disc,
un dispozitiv USB, o pistă sau un fişier de
mai multe ori.
Apăsaţi pentru a selecta modul de recepţie
FM (mono sau stereo).
w; Buton TUNER / BAND
Apăsaţi acest buton pentru a selecta funcţia
TUNER.
Apăsaţi acest buton pentru a selecta
pentru recepţie modul FM sau cel AM.
wa Butoane m/M (derulare / rulare
rapidă înainte)
Apăsaţi acest buton pentru a găsi un anumit
punct de pe o pistă sau dintr-un fişier.
Buton t/T
Apăsaţi acest buton pentru selecta elemente
ale meniului.
ws Buton
+ (selectare director)
(pag. 10, 15, 16)
Apăsaţi pentru a selecta un director.
wd Buton VOLUM +/–
Apăsaţi acest buton pentru a regla
volumul.
wj Buton ./> (înapoi / înainte)
Apăsaţi acest buton pentru a selecta o pistă
sau un fişier.
Buton +/– (depistarea unui post de
radio)
Apăsaţi acest buton pentru a depista postul
de radio dorit.
wk Buton USB
Apăsaţi pentru a selecta funcţia USB.
wl Buton CD
Apăsaţi acest buton pentru a selecta funcţia
CD.
e; Buton TUNER MEMORY (pag. 11)
Apăsaţi acest buton pentru a depista un post
de radio fixat în memoria aparatului.
ea Buton PLAY MODE / TUNING MODE
(pag. 10, 11, 16)
Apăsaţi acest buton pentru a selecta modul
de redare a unui CD, a unui disc MP3 sau a
unui dispozitiv USB.
Apăsaţi acest buton pentru a selecta modul
de depistare a posturilor de radio.
es Buton DISPLAY (pag. 9, 17, 18)
Apăsaţi acest buton pentru a modifica
informaţiile afişate pe ecran.
ed Buton SLEEP (pag. 20)
Apăsaţi acest buton pentru a regla
cronometrul de oprire automată
wf Buton
- (selectare director)
(pag. 10, 15, 16)
Apăsaţi pentru a selecta un director.
wg Buton CLEAR (pag. 17)
Apăsaţi acest buton pentru a şterge o pistă
sau un fişier incluse în prealabil într-un
program.
wh Buton N (redare)
Apăsaţi acest buton pentru a porni
redarea.
Buton X (pauză)
Apăsaţi acest buton pentru ca redarea să
facă o pauză.
7
Pornire
Conectarea în siguranţă a sistemului
A Antenă circulară AM
B Antenă cablu FM (întindeţi cablul pe
orizontală)
C Spre boxa din dreapta
D Spre priza de perete
E Cablu boxă (Roşu / 3)
F Cablu boxă (Negru / #)
G Spre boxa din stânga
H Cablul subwooferului
I Spre subwoofer
La decuplarea cablului
sub-wooferului
A Alimentare
Conectaţi cablul de alimentare la o priză de
perete. Dacă ştecărul nu se potriveşte la priza de
perete, detaşaţi adaptorul de priză furnizat (doar
pentru modelele dotate cu adaptor).
B Antene
Găsiţi pentru antene o poziţie şi o orientare care
să asigure o bună recepţie, apoi fixaţi-le.
Menţineţi antenele cât mai departe de cablurile
boxelor audio, de cablul de alimentare şi de cel
USB, pentru a evita apariţia zgomotului.
C Boxe
Introduceţi numai partea dezizolată în mufă.
8
D Subwoofer
(numai MHC-EX99/EX900)
Conectaţi subwoofer-ul la mufa SUBWOOFER
prin intermediul cablului dedicat.
Aşezaţi subwoofer-ul vertical pentru a obţine o
mai bună reproducere a başilor. Aveţi totodată
grijă ca subwoofer-ul să fie plasat :
– pe o podea solidă, unde este puţin probabil să
apară rezonanţă ;
– la cel puţin câţiva centimetrii de perete ;
– la distanţă de centrul camerei sau plasaţi o
etajeră pe perete pentru a evita generarea de
unde staţionare.
.
Potrivirea ceasului
Introducerea bateriilor
Introduceţi cele două baterii R6 (mărime AA)
livrate, având grijă să respectaţi polaritatea
corectă, aşa cum este arătat mai jos.
Folosiţi butoanele telecomenzii pentru a potrivi
ceasul.
1
Apăsaţi butonul [/1 pentru a porni
aparatul.
2 Apăsaţi CLOCK/TIMER SET.
Dacă indicaţia “PLAY SET” clipeşte, apăsaţi
de mai multe ori ./> pentru a selecta
“CLOCK”, apoi apăsaţi ENTER.
3 Apăsaţi în mod repetat ./> pentru
a stabili ora, apoi apăsaţi ENTER.
4 Utilizaţi aceeaşi procedură pentru a stabili
indicaţia minutelor.
Note
• Nu folosiţi simultan o baterie nouă cu una veche, şi nu utilizaţi tipuri diferite de baterii.
• Dacă urmează să nu utilizaţi telecomanda
pentru o perioadă lungă de timp, scoateţi bateriile pentru a evita producerea de defecţiuni
provocate de scurgerea lichidului coroziv
conţinut de acestea.
• Bateriile care conţin baterii nu trebuie expuse
la căldură excesivă, cum ar fi la radiaţii solare
directe, foc sau alte surse similare.
Notă
• Reglajul ceasului este anulat când deconectaţi
cablul de alimentare sau dacă survine o pană de
curent.
Pentru afişarea indicaţiei ceasului,
când sistemul este oprit
Apăsaţi în mod repetat butonul DISPLAY până
ce este afişată indicaţia ceasului, timp de circa
8 secunde.
La transportul sistemului
Scoateţi discul în cazul în care un disc este
introdus în aparat şi opriţi sistemul, apoi
decuplaţi cablul de alimentare.
9
Operaţii disponibile
Redarea unui disc CD / MP3
1
Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi butonul CD (sau apăsaţi în mod
repetat butonul FUNCTION).
2
Aşezaţi discul pe suport.
Apăsaţi butonul Z al aparatului şi aşezaţi
discul cu eticheta în sus pe suportul de disc.
Pentru a închide compartimentul pentru disc,
apăsaţi din nou butonul Z al aparatului.
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi N (sau NX la aparat).
Alte operaţii
Pentru
A face o pauză
Apăsaţi
X (sau NX de pe aparat).
Pentru a relua redarea, apăsaţi
butonul din nou.
A opri redarea
x
A selecta un
director de pe un
disc MP3.
A selecta o pistă
sau un fişier.
A găsi un anumit
punct al pistei sau
al fişierului.
În mod repetat
A selecta redarea
repetată
De mai multe ori REPEAT
până când este afişat “REP”
sau “REP1.
+/-
./ >
În timpul redării, apăsaţi
şi menţineţi apăsată la
telecomandă una dintre tastele
m / M până se ajunge la
punctul dorit.
Schimbarea modului de redare
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE în timp
ce player-ul este oprit. Puteţi selecta : redarea
obişnuită (“ ” pentru toate fişierele MP3
din directorul de pe disc), redarea în ordine
aleatorie (“SHUF”, respectiv “
SHUF*”
pentru redarea aleatorie a directorului) sau
redarea unui program (“PGM”).
* Atunci când este redat un disc CD-DA (audio),
(SHUF) Play realizează aceeaşi acţiune ca şi
(SHUF) Play.
Note despre redarea repetitivă
• “REP1” indică faptul că o singură pistă sau un
singur fişier va fi redat în mod repetat, până
când dvs. îl veţi opri.
10
Notă despre redarea aleatorie
• Când opriţi sistemul, indicaţia modului de
redare aleatorie selectat (“SHUF”sau
“SHUF”) dispare de pe ecran şi se revine la
modul normal de redare.
Note despre redarea discurilor MP3
• Nu salvaţi pe un disc cu fişiere MP3 alte
tipuri de fişiere sau directoare care nu sunt
necesare.
• Directoarele care nu conţin fişiere MP3 vor
fi omise.
• Fişierele MP3 sunt redate în ordinea în care
sunt înregistrate pe disc.
• Acest sistem poate reda numai fişiere MP3
care au extensia “.mp3”.
• Dacă pe disc există fişiere care au extensia
“.mp3”, dar sunt fişiere de alt tip, redarea
acestora poate conduce la generarea unui
zgomot puternic care poate defecta boxele sau
poate deteriora sistemul.
• Acest sistem poate recunoaşte până la:
- 255 directoare (inclusiv directorul
rădăcină),
- 512 fişiere MP3,
- 8 nivele de ramificaţie a directoarelor
(structură arborescentă a fişierelor).
• Nu poate fi garantată compatibilitatea cu
toate software-urile de codare/scriere MP3,
echipamentele de înregistrare şi mediile de
înregistrare. Discurile MP3 incompatibile pot
genera zgomot sau întreruperea sunetului, sau
chiar nu pot fi deloc redate.
Note despre redarea discurilor
multisesiune
• Dacă prima sesiune a unui disc este CD-DA
(sau MP3), celelalte sesiuni ale acestuia nu
pot fi recunoscute indiferent ce format au ;
pot fi redate doar pistele CD-DA din prima
sesiune.
• Dacă formatul primei sesiuni este CD-ROM şi
sunt înregistrate următoarele sesiuni în acelaşi
format, sistemul va continua să redea fişiere
MP3 conform sesiunilor multiple, până ce
sistemul întâlneşte o altă sesiune înregistrată
într-un format diferit.
Ascultarea radioului
1
2
Selectaţi “TUNER FM” sau “TUNER
AM”.
Apăsaţi în mod repetat TUNER/BAND (sau
butonul FUNCTION).
Depistaţi postul de radio.
Pentru baleierea automată a
frecvenţelor
Fixarea posturilor de radio în
memorie
Utilizaţi butoanele telecomenzii pentru a fixa
posturile de radio în memoria aparatului.
1
2
Apăsaţi în mod repetat butonul TUNING
MODE, până ce apare indicaţia “AUTO”,
apoi apăsaţi +/– (sau apăsaţi TUNING +/– la
aparat).
Căutarea se opreşte automat atunci când a
fost realizat acordul pe frecvenţa unei staţii
radio şi pe afişaj apar mesajele “TUNED” şi
“ST” (numai pentru programe stereo).
Depistaţi postul de radio dorit.
Apăsaţi butonul TUNER MEMORY
pentru a selecta modul de memorie
al tuner-ului.
număr alocat
3 Apăsaţi +/– de mai multe ori pentru a
Dacă nu apare indicaţia “TUNED” şi
parcurgerea frecvenţelor nu încetează, apăsaţi
butonul x pentru a opri această operaţie, după
care efectuaţi manual depistarea frecvenţelor
(prezentată mai jos).
Când este depistat un post de radio ce oferă
servicii RDS, este afişată automat denumirea
acestuia.
selecta numărul de alocat dorit.
Dacă numărul respectiv este deja alocat unui
alt post de radio, acel post va fi înlocuit cu
noul post de radio.
4
Apăsaţi ENTER pentru ca postul
de radio să fie reţinut în memoria
aparatului.
5
Repetaţi paşii de la 1 la 4 pentru a fi
fixate în memorie şi alte posturi de
radio.
În memorie pot fi reţinute până la 20 de
posturi FM şi până la 10 posturi AM.
Posturile vor rămâne în memoria aparatului
timp de o jumătate de zi, chiar dacă este
decuplat cablul de alimentare de la reţea sau
dacă survine o pană de curent.
6
Pentru a găsi un post de radio deja
fixat în memorie, apăsaţi de mai multe
ori TUNING MODE, până ce apare
indicaţia “PRESET, apoi apăsaţi +/–
de mai multe ori pentru a selecta
numărul alocat dorit.
Pentru parcurgerea manuală a
frecvenţelor
Apăsaţi în mod repetat butonul TUNING
MODE, până ce apare indicaţia “MANUAL”,
apoi apăsaţi în mod repetat +/– (sau apăsaţi
TUNING +/– la aparat) pentru a depista
postul de radio dorit.
Observaţie
Pentru reducerea nivelului de zgomot static
recepţionat în cazul unui post de radio FM
stereo cu semnal slab, apăsaţi în mod repetat
FM MODE până când este afişată indicaţia
“MONO”, pentru a opri recepţia stereo.
11
Înainte de utilizarea dispozitivul USB
Consultaţi site-urile web indicate mai jos pentru
a afla informaţii legate de dispozitivele USB
compatibile :
Pentru clienţii din Europa şi Rusia :
<http://support.sony-europe.com/>
Pentru clienţii din America Latină :
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni :
<http://www.sony-asia.com/support>
Note
• Când este necesară conectarea cablului
USB, folosiţi-l pe cel furnizat împreună cu
dispozitivul USB de conectat.
• La conectarea dispozitivului USB este afişat
“READING“ şi indicaţia “USB MEMORY“
se aprinde pe afişaj.
• În funcţie de dispozitivul USB, se pot scurge
circa 10 secunde înainte să fie afişat mesajul
“READING” (Se citeşte).
• Nu conectaţi sistemul şi dispozitivul USB prin
intermediul unui hub USB.
• Când este introdus un dispozitiv USB, sistemul
citeşte toate fişierele de pe acesta. Dacă
există prea multe directoare sau fişiere pe un
dispozitiv USB, poate dura mult timp până ce
toate sunt citite.
• În cazul anumitor dispozitive USB, după ce
operaţia este realizată, poate exista o întârziere
până la efectuarea acesteia de către sistem.
• Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate
aplicaţiile software de codare/inscripţionare.
Dacă fişierele audio de pe dispozitivele USB
erau iniţial codate cu un software incompatibil,
acestea pot produce zgomot sau întreruperi
ale sunetului sau este posibil să nu fie redate
deloc.
• Acest sistem nu poate să transfere muzică de la
o sursă audio sau să redea fişiere audio de pe
un dispozitiv USB în următoarele cazuri :
– când numărul de fişiere audio din director
depăşeşte 999,
12
– când numărul de fişiere audio de pe un
dispozitiv USB depăşeşte 5000,
– când numărul directoarelor pe un dispozitiv
USB este mai mare de 255 (inclusiv
directoarele “ROOT“ şi “MUSIC“, şi
exclusiv directoarele goale).
Aceste numere pot varia în funcţie de structura
de fişiere şi directoare. Nu stocaţi alte tipuri de
fişiere sau directoare inutile pe un dispozitiv
USB ce conţine fişiere audio.
Pentru a selecta memoria
dispozitivului USB
Dacă dispozitivul USB are mai multe memorii
(spre exemplu : memorie internă şi card de
memorie), puteţi să selectaţi, mai întâi, care
dintre memorii să fie citită şi apoi să începeţi
transferul.
Nu puteţi selecta o memorie în timpul redării sau
al transferului. Aveţi grijă să alegeţi memoria
înainte de a începe redarea sau transferul.
1
Apăsaţi în mod repetat USB (sau
FUNCTION) pentru a alege funcţia
USB.
2
Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB).
3 Apăsaţi butonul OPTIONS la aparat în
modul stop.
Este afişată indicaţia “MEM SEL“. Dacă este
selectat un fişier audio sau un director, apare
în loc indicaţia “ERASE”. Apăsaţi de mai
multe ori ./> pentru a selecta “MEM
SEL”.
4 Apăsaţi ENTER.
5 Apăsaţi în mod repetat ./>
pentru a selecta memoria dorită.
Treceţi la pasul 6 dacă poate fi selectată o
singură memorie.
Pentru a anula această operaţie, apăsaţi
OPTIONS.
6 Apăsaţi ENTER.
Pentru a utiliza sistemul ca
încărcător pentru acumulator
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător pentru
dispozitivele USB care au funcţie de reîncărcare,
atunci când sistemul este pornit.
Încărcarea începe când dispozitivul USB este
(USB) al aparatului.
conectat la portul
Starea încărcării apare pe afişajul dispozitivului
USB. Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al dispozitivului USB.
Note despre încărcarea dispozitivului
USB cu acest aparat
• Aparatul nu poate fi folosit ca încărcător de
baterie în următoarele cazuri.
– Când alimentarea pentru CD player/ USB
este oprită şi este selectată funcţia de radio
receptor. Vedeţi “Pentru a îmbunătăţi accesul
la disc“ (pag. 26).
– Atunci când aparatul este oprit.
Transferul muzicii de pe
un disc pe un dispozitiv
USB
Puteţi să conectaţi un dispozitiv USB opţional
(USB) al aparatului şi să transferaţi
la portul
muzică de pe un disc pe un dispozitiv USB.
Puteţi transfera muzică numai de la un disc
CD-DA sau de pe unul MP3.
Formatul audio al fişierelor transferate în sistem
este MP3.
Spaţiul liber necesar pe dispozitivul USB este
de aproximativ 1 MB pe minut, la transferul
muzicii de pe un CD.
Spaţiul liber necesar poate fi mai mare dacă se
transferă muzică de pe un disc cu fişiere MP3.
Puteţi transfera cu uşurinţă toată muzica de pe un
disc pe un dispozitiv USB (CD SYNC). Puteţi
totodată să transferaţi o pistă sau un fişier MP3
care este în curs de redare (REC1).
1 Conectaţi
dispozitivul USB la portul
(USB).
2 Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi CD (sau FUNCTION în mod
repetat).
3 Introduceţi un disc.
4
Treceţi dispozitivul USB în standby
pentru transfer.
Transfer sincron (CD SYNC) :
Apăsaţi REC TO USB la aparat.
Pentru a transfera numai pistele dvs. preferate
de pe CD sau fişierele MP3, creaţi mai întâi
propriul program (Consultaţi secţiunea
“Crearea propriului program”, pag. 16).
Pentru a transfera fişiere stocate într-un
anumit director de pe un disc MP3, apăsaţi
în mod repetat PLAY MODE până ce este
afişat “ ” în timp ce playerul este oprit,
apoi apăsaţi
+/– de mai multe ori pentru
a selecta directorul dorit, înainte de a începe
transferul.
Continuare l
13
REC1:
Începe redarea pistei sau a fişierului MP3 pe
care doriţi să îl transferaţi, apoi apăsaţi REC
TO USB de la aparat.
5
Apăsaţi ENTER pentru a începe
transferul.
Când folosiţi CD SYNC
Când se încheie transferul, accesul la
dispozitivul USB şi la player-ul CD este
oprit automat.
Când folosiţi REC1:
Când se încheie transferul, accesul la
dispozitivul USB este oprit automat, iar
player-ul CD continuă redarea.
Reguli de generare a fişierelor şi
directoarelor
Când transferaţi pentru prima dată muzică
la dispozitivul USB, este creat un director
“MUSIC” la nivelul imediat inferior celui
“ROOT” (rădăcină) şi este creat un subdirector
destinat modului transfer (“CD-DA“, “CDMP3“, “REC1“ sau “PROGRAM“) în interiorul
directorului “MUSIC”.
Directoarele şi fişierele sunt generate în cadrul
acestui director “MUSIC” după cum urmează:
CD SYNC1)
Denumirea
directorului
Pentru a opri transferul
Sursa
de
muzică
Apăsaţi x.
MP3
Acelaşi ca sursa de muzică2)
CD-DA
“CDDA001”3)
Pentru a şterge fişiere audio sau
directoare de pe dispozitivul USB
Apăsaţi USB (sau FUNCTION în mod
repetat).
3
Apăsaţi în mod repetat ./ >
sau
+/– pentru a selecta fişierul
audio sau directorul pe care doriţi să
îl ştergeţi.
4 Apăsaţi butonul OPTIONS al aparatului
în modul stop.
5
Apăsaţi în mod repetat ./ >
pentru a alege “ERASE“ (ştergere),
apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a anula operaţia de ştergere, apăsaţi
OPTIONS.
6 Apăsaţi ENTER.
14
Sursa de Denumirea
muzică
directorului
Denumirea
fişierului
MP3
Acelaşi ca sursa
de muzică2)
“REC1”5)
Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB).
2 Selectaţi funcţia USB.
“TRACK001”4)
REC1
Ţineţi seama că nu puteţi şterge fişiere audio şi
directoare în modul redare aleatorie sau redarea
unui program.
1
Denumirea
fişierului
CD-DA
1)
“TRACK001”4)
În modul Redarea unui program, denumirea
directorului este “PGM_xxx”, iar denumirea
fişierului depinde de sursa de muzică (disc
CD-DA sau disc MP3).
2)
Sunt alocate până la 32 de caractere pentru
nume.
3)
Numerele directoarelor sunt atribuite succesiv
până la valoarea maximă 999.
4)
Numerele fişierelor sunt atribuite succesiv în
continuare.
5)
De fiecare dată când este efectuată operaţia
REC1, în directorul “REC1” este creat nou
fişier.
Note
• La transferul muzicii de pe un CD, pistele sunt
transferate ca fişiere MP3 de 128 kbps. La
transferul muzicii de pe un disc MP3, fişierele
sunt deplasate cu aceeaşi viteză de transfer ca
şi fişierele MP3 originale.
• Dacă începeţi transferul în timpul operaţiei
de redare aleatorie, de redare repetitivă sau
a unui program (când nu sunt introduse în
program fişiere MP3 sau piste), modul de
redare selectat este anulat, revenindu-se la
redarea obişnuită.
• În timpul transferului de muzică de pe un disc
MP3 sunetul nu este trimis la ieşire, şi este
afişată indicaţia “HI-SPEED“ (viteză mare).
• Informaţiile CD text nu sunt transferate în
fişierele MP3 create.
• Dacă anulaţi transferul de pe un disc MP3
în timp ce se desfăşoară, va fi creat un fişier
MP3 incomplet, până în punctul în care a fost
oprit transferul.
• Transferul se opreşte automat dacă :
– spaţiul liber de pe dispozitivul USB a fost
complet ocupat în cursul procesului de
transfer,
– numărul de fişiere audio de pe dispozitivul
USB atinge limita pe care sistemul o poate
recunoaşte.
• Dacă directorul de şters conţine fişiere
audio care nu sunt MP3/WMA/AAC sau
subdirectoare, acestea nu vor fi şterse.
• Dacă un director sau un fişier pe care încercaţi
să îl transferaţi există deja pe dispozitivul
USB şi are aceeaşi denumire, este adăugat
un număr succesiv după denumirea fişierului
fără a fi suprascris peste directorul sau fişierul
original.
• Nu scoateţi dispozitivul USB şi nu deconectaţi
cablul de alimentare în timpul unei operaţii de
transfer sau de ştergere. În caz contrar, datele
de pe dispozitivul USB pot fi pierdute sau
dispozitivul USB se poate deteriora.
Redarea unui fişier de pe
un dispozitiv USB
Formatele audio ce pot fi redate de acest sistem
sunt MP3, WMA* şi AAC*.
* Fişierele protejate la copyright (Digital
Rights Management) nu pot fi redate de acest
sistem. Este posibil ca fişierele preluate de
la magazine de muzică online să nu poată fi
redate de acest sistem.
1 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi USB (sau apăsaţi în mod repetat
FUNCTION).
2
Conectaţi un dispozitiv USB la portul
(USB) al aparatului.
Când echipamentul USB este conectat,
informaţia afişată pe ecran se schimbă
după cum urmează:
“READING” T “STORAGE*”.
* La conectarea unui dispozitiv USB, este
afişat în continuare numele volumului, dacă
acesta a fost înregistrat.
3
Porniţi redarea.
Apăsaţi butonul N (sau NX la aparat).
Alte operaţii
Pentru
Apăsaţi
A face o pauză de
redare
NX de la aparat. Pentru
a relua redarea, apăsaţi
butonul din nou*.
A opri redarea
x
A selecta un
director
A selecta un fişier
în mod repetat
+/-
./ >
A găsi un anumit Menţineţi apăsat m/
punct dintr-un fişier M în cursul redării
şi eliberaţi butonul în
dreptul punctului dorit.
A selecta redarea De mai multe ori REPEAT
repetată
până când este afişat
“REP” sau “REP1”.
* La redarea unui fişier VBR MP3 sistemul poate
relua redarea dintr-un alt punct.
15
Schimbarea modului de redare
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE în timp
ce dispozitivul USB este oprit. Puteţi selecta
redarea obişnuită (“ ” pentru toate fişierele
din directorul de pe dispozitivul USB), redarea
în ordine aleatorie (“ SHUF” sau “SHUF”)
sau redarea unui program (“PGM”).
Crearea propriului
program
– Redarea unui program
Folosiţi butoanele telecomenzii pentru a realiza
propriul dvs. program.
1
Note despre redarea repetitivă
CD
Apăsaţi CD (sau apăsaţi în mod repetat
FUNCTION) pentru a selecta funcţia CD.
• “REP” indică faptul că toate fişierele audio
de pe un dispozitiv USB sunt redate în mod
repetat, până când dvs. opriţi redarea.
USB
Apăsaţi USB (sau apăsaţi în mod repetat
FUNCTION) pentru a selecta funcţia
USB.
Notă despre redarea aleatorie
• Când opriţi sistemul, indicaţia modului de
redare aleatorie selectat (“SHUF”sau
“SHUF”) dispare de pe ecran şi se revine la
modul normal de redare (“ “).
Note
• Poate fi necesar ceva timp pentru a începe
redarea atunci când :
- structura directorului este complexă,
- capacitatea de memorie este în exces.
• Sistemul poate reda directoare până la adâncimea maximă de imbricare 8.
• Acest sistem nu acceptă întotdeauna toate
funcţiile cu care este dotat dispozitivul USB
conectat.
• Reluarea redării este anulată când opriţi
sistemul.
• Fişierele şi directoarele sunt afişate în ordinea
în care acestea au fost create pe dispozitivul
USB.
• Ordinea de redare a pieselor de către sistem
poate fi diferită de ordinea acestora pe
dispozitivul USB.
• Directoarele ce nu conţin fişiere audio sunt
omise.
• Sistemul poate reda următoarele tipuri de
fişiere audio:
– MP3 cu extensia fişierului “.mp3” ;
– WMA cu extensia fişierului “.wma” ;
– AAC cu extensia “.m4a”, “.mp4”, “.3gp”.
Vă rugăm să ţineţi seama că, în cazul în care
fişierul audio are extensia de mai sus, fără a fi
însă de tipul respectiv, redarea acestuia poate
produce zgomot puternic care să defecteze
boxele sau să producă disfuncţionalităţi ale
sistemului.
16
Selectaţi funcţia dorită.
2
Selectaţi modul de redare dorit.
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE,
până ce apare indicaţia “PGM”, în timp ce
sistemul este oprit.
3
Selectaţi numărul pistei sau pe cel al
fişierului dorit.
Apăsaţi ./ > în mod repetat, până
ce este afişat numărul pistei sau cel al
fişierului dorit.
La inserarea în program a fişierelor MP3/
WMA/AAC, apăsaţi de mai multe ori
+/– pentru a selecta directorul dorit, apoi
selectaţi fişierul care vă interesează.
Numărul pistei sau al
fişierului selectat
Durata totală a redării pistei
sau fişierului selectat
4
Introduceţi în program pista sau
fişierul selectat.
Apăsaţi ENTER pentru a adăuga pista sau
fişierul în program.
CD
Este afişată indicaţia “– – . – –” când durata
totală a programului depăşeşte 100 de
minute pentru un CD sau când selectaţi un
fişier MP3.
Utilizarea echipamentelor
audio opţionale
1
Pregătiţi sursa sonoră.
Conectaţi echipamentul audio opţional la
mufele DVD/PC IN L/R ale aparatului,
folosind un cablu audio analogic (nu este
furnizat).
2
Reduceţi volumul sonor la minim.
Apăsaţi în mod repetat VOLUME – (sau
rotiţi butonul VOLUME al aparatului) până
ce este afişat mesajul “VOL MIN“.
3
Selectaţi funcţia PC.
Apăsaţi de mai multe ori butonul
FUNCTION.
4
Porniţi redarea.
Porniţi redarea la echipamentul conectat şi
reglaţi volumul sonor.
USB
Durata totală a programului nu poate fi
afişată, aşa că apare indicaţia “– – . – –”.
5
Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a
introduce în program piste sau fişiere
suplimentare, până la un total de 25
de piste sau fişiere.
6
Pentru redarea programului creat,
apăsaţi butonul N.
Programul rămâne valabil până ce este
deschis compartimentul pentru discuri.
Pentru reluarea aceluiaşi program, selectaţi
funcţia CD şi apăsaţi butonul N.
Pentru a renunţa la redarea unui
program
Apăsaţi repetat PLAY MODE până când
indicaţia “PGM” dispare de pe afişaj în timp
ce sistemul este oprit.
Pentru a şterge ultima pistă sau
ultimul fişier din program
Note
• Sistemul poate intra automat în modul standby
dacă nivelul volumului sonor al componentei
conectate este prea scăzut. Reglaţi în mod
corespunzător volumul componentei. Vedeţi
“Dezactivarea funcţiei de standby automat“
(pag. 27).
• Verificaţi ca volumul să fie minim înainte de
conectarea sau deconectarea componentei
audio. În caz contrar, poate fi generat zgomot,
sistemul poate avea disfuncţionalităţi,
sau poate fi afişat mesajul “PROTECT“
(pag. 22).
Apăsaţi butonul CLEAR în timp ce sistemul
este oprit.
Pentru a vizualiza informaţiile legate
de program, cum ar fi numărul total
de piste din program
Apăsaţi în mod repetat butonul DISPLAY.
17
Ajustarea sunetului
Modificarea afişajului
Pentru
A genera un sunet cu
dinamică superioară
(Generator de
Dinamică a Sunetului
X-tra)
A stabili un efect
sonor
Pentru
Apăsaţi
A modifica
În mod repetat butonul
informaţiile afişate* DISPLAY când
sistemul este pornit.
A selecta un alt mod În mod repetat butonul
de afişare
DISPLAY când
(Citiţi mai jos)
sistemul este oprit.
Apăsaţi
butonul DSGX al
aparatului.
EQ.
Pentru a porni subwoofer-ul
(doar pentru MHC-EX99/EX900)
1
Apăsaţi butonul OPTIONS al
aparatului.
2
Apăsaţi în mod repetat ./ >
pentru a selecta “S-WOOFER“, apoi
apăsaţi ENTER.
3
Apăsaţi în mod repetat ./ >
pentru a selecta “SW-ON“, apoi
apăsaţi ENTER.
Pentru a opri subwooferul, selectaţi “SW
OFF“, apoi apăsaţi ENTER.
* Spre exemplu, pentru un disc CD / MP3 sau
pentru un dispozitiv USB pot fi vizualizate
următoarele informaţii :
– numărul pistei sau al fişierului în timpul
redării obişnuite,
– denumirea pistei sau a fişierului (“ ”) în
timpul redării obişnuite,
– numele artistului (“ ”) în timpul redării
obişnuite,
– denumirea albumului sau a directorului
(“ ”) în timpul redării obişnuite,
– durata totală a redării şi numărul total de
piste de pe un disc CD-DA (numai când este
selectat modul normal de redare şi playerul
este oprit).
– numărul total de directoare (albume) de pe
un disc MP3 (numai când este selectat modul
normal de redare şi playerul este oprit).
– numele volumului dacă acesta există pe disc
sau pe dispozitivul USB (numai când este
selectat modul normal de redare şi dispozitivul USB este oprit).
Sistemul oferă următoarele moduri de afişare.
Mod de
afişare
Demonstraţie
Mod
economic de
funcţionare1)
Ceas2)
1)
2)
18
Când sistemul este oprit
Este afişată demonstraţia.
Afişajul este oprit pentru a se
economisi energia electrică.
Cronometrul şi ceasul
continuă să funcţioneze.
Este afişată indicaţia
ceasului.
Nu puteţi regla ceasul în Modul economic de
funcţionare.
Indicaţia ceasului trece automat în Modul
economic de funcţionare după 8 secunde.
Modificarea luminozităţii
Note referitoare la informaţiile
afişate
Pentru a modifica intensitatea iluminării din jurul
butonului de volum efectuaţi următoarele:
• Caracterele ce nu pot fi afişate apar sub forma
“_”.
• Următoarele informaţii nu sunt afişate :
– durata totală de redare a unui disc MP3 sau
a unui dispozitiv USB,
– durata rămasă de redat pentru un fişier.
• Următoarele informaţii nu sunt afişate
corect:
– durata de redare scursă pentru un fişier MP3
codat folosind viteza de transfer variabilă
(VBR),
– denumirile directoarelor sau ale fişierelor
care nu îndeplinesc cerinţele standardului
ISO9660 Level 1, Level 2 sau Joliet în
format extins.
• Sunt afişate următoarele informaţii :
– durata rămasă de redat pentru o pistă,
– informaţia legată de marcajul ID3 pentru
fişiere MP3 când sunt utilizate marcaje ID3
versiune 1 şi versiune 2 (afişarea informaţiei
pentru marcajul ID3 versiune 2 are prioritate
atunci când ambele marcaje ID3 versiune 1
şi versiune 2 sunt utilizate pentru un singur
fişier MP3),
– pentru informaţii legate de marcajele ID3,
WMA şi AAC pot fi utilizate până la 15
caractere : majuscule (de la A la Z), numere
(de la 0 la 9) şi simbolurile
“ $ % ‘ ( ) *+, – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } !
?^
1
Apăsaţi butonul OPTIONS al
aparatului.
2
Apăsaţi în mod repetat ./ >
pentru a selecta “ILLUMI“, apoi
apăsaţi ENTER.
3
Apăsaţi în mod repetat ./ >
pentru a selecta modul dorit, apoi
apăsaţi ENTER.
19
Utilizarea cronometrelor
Sistemul pune la dispoziţie două funcţii pentru
cronometru. Dacă folosiţi ambele cronometre,
va avea prioritate cel pentru oprire automată.
Folosiţi butoanele telecomenzii pentru a acţiona
funcţiile ce apelează la cronometre.
Cronometrul pentru oprire automată :
Aveţi posibilitatea să adormiţi pe un fond
muzical.
Apăsaţi în mod repetat butonul SLEEP.
Dacă selectaţi “AUTO”, sistemul se va
opri automat la finalul discului, casetei sau
dispozitivului USB curent sau după 100 de
minute.
Cronometrul pentru redare :
Puteţi să vă treziţi cu ajutorul unei melodii
de pe un CD, de pe un dispozitiv USB, cu
ajutorul radioului FM / AM sau la o oră stabilită
dinainte.
Aveţi grijă ca mai întâi să potriviţi ceasul.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Pregătiţi sursa de sunet, apoi apăsaţi butoanele
VOLUME +/– pentru a ajusta volumul.
Pentru ca redarea să înceapă de la o anumită
pistă sau fişier, creaţi propriul dvs. program
personalizat (pag. 16).
2
3
20
Selectaţi modul de funcţionare a
cronometrului.
Apăsaţi CLOCK / TIMER SET.
Reglaţi cronometrul pentru redare.
Apăsaţi în mod repetat ./> pentru a
selecta “PLAY SET”, apoi apăsaţi ENTER
Apare mesajul “ON TIME”, iar indicaţia orei
luminează intermitent.
4
Reglaţi cronometrul pentru a porni
redarea.
Apăsaţi de mai multe ori ./> pentru
a stabili ora, apoi apăsaţi ENTER.
Folosiţi procedura de mai sus pentru a stabili
minutele.
Apare mesajul “OFF TIME” şi indicaţia orei
luminează intermitent.
5 Folosiţi aceeaşi procedură ca la pasul
4 pentru a stabili ora la care să fie
oprită redarea.
6 Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi în mod repetat ./> până ce este
afişată sursa dorită, apoi apăsaţi ENTER
Pe afişaj apar reglajele pentru cronometru.
7 Opriţi sistemul.
Apăsaţi [/1.
Sistemul porneşte cu 15 secunde înainte de
ora stabilită. Dacă sistemul este pornit la ora
prestabilită, Cronometrul pentru redare nu va
declanşa redarea.
Nu acţionaţi sistemul din momentul în care
a pornit şi până ce începe redarea.
Pentru a verifica reglajele efectuate
1 Apăsaţi CLOCK / TIMER SELECT,
2 Apăsaţi de mai multe ori ./>, până când
apare indicaţia “PLAY SEL”, apoi apăsaţi
ENTER.
Pentru a renunţa la cronometru
Repetaţi aceeaşi procedură de mai sus, până
când apare indicaţia “OFF”la pasul 2, apoi
apăsaţi ENTER.
Pentru a modifica reglajul
Reluaţi procedura de la pasul 1.
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Discuri pe care acest sistem le
poate reda
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW (date audio / fişiere MP3)
Discuri pe care acest sistem NU le
poate reda
• CD-ROM.
• CD-R/CD-RW, înregistrate în alt format decât
CD de muzică sau MP3 în conformitate cu ISO
9660 Level 1 / Level 2, Joliet.
• Discuri CD-R / CD-RW înregistrate în sesiune
multiplă şi care nu au fost finalizate prin
“închiderea sesiunii”.
• CD-R / CD-RW de o calitate slabă a înregistrării,
CD-R / CD-RW murdare sau cu zgârieturi sau
CD-R / CD-RW înregistrate cu un echipament
incompatibil.
• CD-R/CD-RW finalizate incorect.
• Discuri care conţin alt tip de fişiere decât
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3).
• Discuri cu formă non-standard (de ex. în formă
de inimă, rectangulare sau de stea).
• Discuri pe care sunt aplicate benzi adezive,
hârtie sau etichete.
• Unele discuri de închiriat sau uzate au aplicat
un sigiliu, iar adezivul acestuia s-a prelins în
exterior.
• Discuri care au etichete inscripţionate cu
vopsea lipicioasă la atingere.
Note referitoare la discuri
• Înainte de redare, ştergeţi discul cu o pânză
curată efectuând mişcări dinspre centru spre
margine.
• Nu ştergeţi discurile cu solvenţi, precum
benzină, tiner sau substanţe de curăţat din
comerţ sau spray antistatic utilizat la curăţarea
discurilor LP din vinil.
• Nu expuneţi discul la radiaţii solare directe,
la surse de căldură cum ar fi conducte de
aer cald, nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare.
Privind siguranţa
• Deconectaţi sistemul de la priză în cazul în care
urmează a nu fi folosit mai mult timp. Pentru
a deconecta cablul de alimentare scoateţi-l din
priză trăgând de ştecăr. Nu trageţi niciodată
de cablu.
• În cazul în care în interiorul aparatului cade
vreun obiect solid sau un lichid, deconectaţi
sistemul de la reţea şi aveţi grijă să fie verificat
de o persoană calificată înainte de a-l mai
folosi.
• Cablul de alimentare de la reţea trebuie
schimbat doar la un service specializat.
Privind amplasarea aparatului
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată sau în
locuri unde :
– este foarte cald sau frig, mult praf sau
murdărie,
– este umezeală crescută,
– ventilaţia nu este bună,
– este supus vibraţiilor,
– este expus radiaţiilor solare directe sau unor
surse de iluminare puternice.
• Acordaţi atenţie în cazul aşezării aparatului
sau boxelor audio pe suprafeţe tratate special
(cu ceară, lac etc.), deoarece aceste suprafeţe
se pot decolora sau păta.
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc rece
într-unul cald, ori este amplasat într-o cameră
cu umiditate ridicată, umezeala poate condensa
pe lentila din interiorul aparatului, ceea ce
poate cauza disfuncţionalităţi sistemului.
Dacă se întâmplă acest lucru, scoateţi discul
şi lăsaţi sistemul pornit circa o oră, până când
umezeala se evaporă.
Privind acumularea căldurii
• Cu toate că sistemul se încălzeşte în
timpul funcţionării, aceasta nu reprezintă o
defecţiune.
• Dacă aparatul a fost utilizat continuu cu
volumul la nivel înalt, nu atingeţi carcasa
aparatului deoarece poate fi fierbinte.
• Nu acoperiţi fantele de ventilaţie ale
sistemului.
21
Soluţionarea defecţiunilor
Privind sistemul de boxe
• Acest sistem de boxe nu este ecranat magnetic
şi imaginile de la televizorul aflat în apropiere
pot fi distorsionate. În această situaţie, opriţi
televizorul, aşteptaţi 15 ÷30 min., apoi
reporniţi-l. Dacă imaginea nu se ameliorează,
îndepărtaţi boxele de televizor.
Curăţarea carcasei
Ştergeţi carcasa folosind o bucată de pânză
moale, uşor umezită într-o soluţie slabă de
detergent. Nu utilizaţi nici un fel de material
abraziv, praf de curăţat sau solvenţi precum
tiner, benzină sau alcool.
1
Aveţi grijă să fie corect şi ferm
conectate cablul de alimentare şi cele
pentru boxe.
2
Identificaţi problema apărută în lista
următoare, apoi luaţi măsura care se
impune.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Dacă este afişată indicaţia
“PROTECT”
Decuplaţi imediat de la priză cablul de
alimentare al aparatului, iar după ce dispare
indicaţia “PROTECT” verificaţi următoarele
aspecte :
• Sunt cablurile boxelor, + şi –, puse în
contact şi fac scurtcircuit ?
• Sunt cumva blocate orificiile de ventilaţie
ale sistemului ?
După verificarea acestor aspecte şi soluţionarea
eventualelor probleme, reconectaţi cablul de
alimentare şi porniţi sistemul. Dacă problema
persistă, contactaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Probleme generale
După cuplarea cablului de alimentare
începe afişarea demonstraţiei chiar dacă
sistemul nu este pornit .
• Apăsaţi o dată butonul DISPLAY în timp ce
sistemul este oprit. Demonstraţia se opreşte.
Sistemul nu porneşte.
• Este cuplat cablul de alimentare ?
Sistemul intră neaşteptat în modul
standby.
• Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Sistemul
intră în modul standby după aproximativ 30 de
minute dacă nu este efectuată nici o operaţie
şi nu este emis nici un semnal audio. Vedeţi
“Dezactivarea funcţiei de standby automat“
(pag. 27).
22
Nu se aude sunetul.
• Sunt cablurile boxelor, + şi –, puse în contact
şi fac scurtcircuit ?
• Folosiţi exclusiv boxele furnizate ?
• Există vreun obiect care astupă fantele de
aerisire aflate în spatele aparatului ?
Sunetul este emis de un singur canal,
respectiv volumul canalelor din stânga
şi din dreapta este inegal.
• Aşezaţi boxele cât mai simetric posibil.
• Conectaţi numai boxele furnizate.
Player CD/MP3
Apar omisiuni ale sunetului sau redarea
discului nu este posibilă.
• Ştergeţi suprafaţa discului şi reintroduceţi-l
în aparat.
• Amplasaţi sistemul într-un loc fără vibraţii (de
ex. pe un suport stabil.)
• Aşezaţi boxele departe de sistem sau plasaţi-le pe un suport separat. La volum ridicat,
este posibil ca vibraţiile produse să provoace
omisiuni ale sunetului.
Se aude brum sau un zgomot puternic.
• Deplasaţi sistemul cât mai departe de sursa
de zgomot.
• Conectaţi sistemul la altă priză de tensiune.
• Instalaţi, la cablul de alimentare, un filtru de
zgomot (nu este furnizat).
Redarea discului nu începe de la prima
pistă.
• Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE până ce
mesajele “PGM” şi “SHUF” dispar de pe afişaj
şi redarea revine la modul normal.
Cu excepţia ]/1, nu funcţionează nici
un buton al aparatului, iar pe ecran
apare indicaţia “CHILD LOCK” (Protecţie
copii).
• Funcţia de protecţie a copiilor a fost activată.
Pentru dezactivarea acesteia, menţineţi apăsat
butonul x al aparatului până ce este afişat
mesajul “CHILD LOCK OFF”.
Pentru începerea redării este necesar
mai mult timp decât de obicei.
• În cazul următoarelor discuri, durata până la
începerea redării poate fi mai lungă :
– discul are o structură arborescentă
complicată,
– discul este înregistrat în mod multisesiune,
– discul nu a fost finalizat (mai pot fi
adăugate date pe disc),
– discul conţine multe directoare.
Telecomanda nu funcţionează.
• Îndepărtaţi orice obstacol situat între
telecomandă şi senzorul de telecomandă al
aparatului şi aşezaţi sistemul cât mai departe
de sursele de lumină fluorescentă.
• Orientaţi telecomanda către senzorul care îi
este destinat, al sistemului.
• Deplasaţi telecomanda mai aproape de
sistem.
Compartimentul pentru discuri nu se
deschide şi apare mesajul “LOCKED”
(blocat).
• Contactaţi dealerul dvs. Sony sau un centru de
service Sony autorizat.
23
Dispozitiv USB
Dispozitivul USB conectat nu poate fi
încărcat.
• Alegeţi altă funcţie decât funcţia de radio
receptor sau porniţi alimentarea pentru CD
player/dispozitiv USB. Vedeţi “Pentru a
îmbunătăţi accesul la disc“ (pag. 26).
Nu poate începe transferul pe un dispozitiv
USB.
• Este posibil să fi intervenit una dintre
următoarele probleme
– dispozitivul USB este complet ocupat,
– a fost atinsă limita maximă a numărului
de fişiere şi directoare ce pot exista pe
dispozitivul USB,
– dispozitivul USB este protejat la scriere.
Transferul s-a oprit înainte de a fi fost
finalizat.
• Dispozitivul USB utilizat nu este acceptat de
sistem. Verificaţi informaţiile publicate pe
Internet despre dispozitivele USB compatibile.
(pag. 12).
• Dispozitivul USB nu este corect formatat.
Pentru detalii legate de formatare consultaţi
manualul de instrucţiuni al dispozitivului
USB.
• Opriţi sistemul înainte de a deconecta
dispozitivul USB. Dacă dispozitivul USB are
un comutator de alimentare, opriţi-l şi apoi
reporniţi dispozitivul USB după ce a fost
deconectat de la sistem. Încercaţi apoi din
nou să executaţi transferul.
• Dacă operaţiile de transfer şi de ştergere
sunt repetate de multe ori, structura de
fişiere de pe dispozitivul USB începe să
se fragmenteze. Consultaţi manualul de
instrucţiuni al dispozitivului USB pentru a
afla cum să rezolvaţi problema.
Rezultă erori la transferul de muzică spre
dispozitivul USB.
• Dispozitivul USB utilizat nu este acceptat de
sistem. Verificaţi informaţiile publicate pe
Internet despre dispozitivele USB compatibile.
(pag. 12).
24
• Opriţi sistemul şi deconectaţi dispozitivul USB.
Dacă dispozitivul USB are un comutator de
alimentare, opriţi şi apoi reporniţi-l, după ce aţi
deconectat dispozitivul de la sistem. Încercaţi apoi,
din nou, să executaţi transferul.
• Dispozitivul USB a fost deconectat sau acestuia
i-a fost întreruptă alimentarea în timpul procesului
de transfer. Ştergeţi fragmentul de fişier transferat
şi repetaţi transferul. Dacă problema persistă,
este posibil ca echipamentul USB să fie defect.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului
USB pentru a afla o metodă de soluţionare a
dificultăţii.
Nu pot fi şterse fişierele şi directoarele de
pe dispozitivul USB.
• Verificaţi dacă echipamentul USB este protejat la
scriere.
• Dispozitivul USB a fost deconectat, sau acestuia i-a
fost întreruptă alimentarea în timpul transferului.
Ştergeţi fişierul parţial transferat. Dacă eroarea
persistă, este posibil ca dispozitivul USB să fie
defect. Consultaţi manualul de instrucţiuni al
dispozitivului USB pentru a vedea cum se rezolvă
această problemă.
Utilizaţi un dispozitiv USB compatibil ?
• În cazul în care dispozitivul USB nu este
acceptat de sistem, pot apărea unele probleme.
Verificaţi informaţiile publicate pe Internet
despre dispozitivele USB compatibile
(pag. 12).
Apare mesajul “OVER CURRENT”.
• A fost detectată o problemă legată de intensitatea
curentului electric la portul
(USB). Opriţi
sistemul şi decuplaţi dispozitivul USB de la
portul
(USB). Verificaţi dacă nu există
probleme legate de dispozitivul USB.
Nu se aude sonorul.
• Dispozitivul USB nu este corect conectat.
Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul la
portul USB, apoi porniţi din nou sistemul
şi verificaţi dacă este afişată indicaţia “USB
MEMORY”.
Sunetul este afectat de zgomot, prezintă
omisiuni sau este distorsionat.
• Opriţi sistemul şi reconectaţi dispozitivul la
portul USB, apoi porniţi din nou sistemul.
• Datele de muzică conţin zgomot, sau sunetul
este distorsionat. Este posibil ca zgomotul să
fi fost introdus în timpul transferului. Ştergeţi
fişierul şi încercaţi să îl transferaţi din nou.
• Viteza de transfer utilizată la codarea fişierelor
a fost foarte redusă. Puneţi pe dispozitivul
USB fişiere codate la o viteză de transfer mai
mare.
Echipamentul USB nu poate fi conectat
(USB).
la portul
• Echipamentul USB este greşit conectat.
Conectaţi echipamentul USB orientat corect.
Este afişat “READING” pentru o perioadă
îndelungată de timp sau durează mai
multă vreme până ce începe redarea.
• Procesul de începere a redării necesită un timp
îndelungat în următoarele situaţii :
– echipamentul USB conţine un număr mare
de fişiere şi directoare,
– structura de fişiere este extrem de
complexă,
– capacitatea de memorie este depăşită,
– memoria internă este fragmentată.
Vă recomandăm să ţineţi seama de
următoarele :
– numărul total de directoare pe un
dispozitiv USB: 100 sau mai mic,
– numărul total de fişiere dintr-un director :
100 sau mai mic.
Indicaţiile afişate sunt eronate.
• Trimiteţi din nou fişierul audio pe echipamentul
USB, deoarece fişierul audio conţinut de
dispozitivul USB poate fi deteriorat.
• Caracterele ce pot fi afişate de acest sistem
sunt numai literele alfabetului şi cifrele. Alte
caractere nu vor fi corect afişate.
Echipamentul USB nu este recunoscut.
• Opriţi sistemul şi recuplaţi echipamentul
USB apoi reporniţi sistemul.
• Verificaţi informaţiile publicate pe Internet
despre dispozitivele USB compatibile. (pag.
12).
• Dispozitivul USB nu funcţionează corect.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al
dispozitivului USB pentru a soluţiona
problema.
Redarea nu începe.
• Opriţi sistemul şi reconectaţi echipamentul
USB apoi reporniţi sistemul.
• Verificaţi informaţiile publicate pe Internet
despre dispozitivele USB compatibile. (pag.
12).
• Apăsaţi N (sau u la aparat) pentru a porni
redarea.
Redarea nu începe de la prima pistă.
• Reveniţi la modul normal de redare prin
apăsarea în mod repetat a butonului PLAY
MODE, până ce indicaţiile “PGM“ şi “SHUF“
dispar.
Fişierele nu pot fi redate.
• Fişierele audio nu au extensia “.mp3”, “.wma”,
“.m4a”, “.mp4” sau “.3gp”.
• Fişierul audio este unul cu mai multe piste.
• Fişierul este unul video.
• Datele nu sunt stocate în format MP3/ WMA/
AAC.
• Datele sunt stocate în format WMA lossless /
AAC lossless.
• Dispozitivele USB de stocare a datelor
formatate în alt sistem decât FAT16 sau FAT32
nu sunt acceptate*.
• Dacă utilizaţi un dispozitiv USB partiţionat,
pot fi redate numai fişierele audio de pe prima
partiţie.
• Este posibilă redarea numai până la 8 nivele
de imbricare.
• Numărul de directoare depăşeşte 255.
25
• Numărul de fişiere a depăşit 5000.
• Fişierele criptate sau protejate de parole etc.
nu pot fi redate.
* Acest sistem acceptă formatele FAT16 şi
FAT32, dar anumite echipamente USB nu sunt
compatibile toate aceste tipuri de FAT. Pentru
detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
al fiecărui dispozitiv USB sau contactaţi
producătorul.
Radio (Tuner)
Există un zgomot puternic sau posturile
radio nu pot fi recepţionate (mesajele
“TUNED” sau “ST” clipesc pe ecran).
• Conectaţi corespunzător antena.
• Găsiţi o poziţie şi o orientare care asigură o
recepţie bună a semnalului şi apoi fixaţi din
nou antena.
• Menţineţi antenele la depărtare de cablurile
boxelor audio, cablul de alimentare şi cablul
USB pentru a preveni preluarea de zgomote.
• Consultaţi cel mai apropiat dealer Sony dacă
antena AM furnizată a sosit fără suportul de
plastic.
• Opriţi echipamentele electrice din apropiere.
Pentru a modifica intervalul de acord
AM (cu excepţia modelelor pentru Europa,
Rusia şi Arabia Saudită)
Intervalul de acord AM este stabilit din fabrică
de 9 kHz sau de 10 kHz.
Folosiţi butoanele aparatului pentru a modifica
intervalul de acord.
1
Depistaţi un post de radio AM, apoi opriţi
sistemul.
2
Apăsaţi butonul DISPLAY pentru a fi
afişat ceasul.
3 În timp ce ţineţi apăsat butonul TUNING+,
apăsaţi [/1.
Toate posturile de radio AM fixate în
memoria aparatului vor fi şterse.
Pentru revenirea la intervalul de acord stabilit
din fabrică, repetaţi această procedură.
26
Pentru a îmbunătăţi accesul la disc
Porniţi alimentarea player-ului CD / dispozitivului
USB utilizând funcţia de gestionare a alimentării
CD / USB. În mod implicit, alimentarea CD /
USB este oprită.
1
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
pentru a selecta funcţia CD.
2 Apăsaţi [/1 pentru a opri sistemul.
3 După ce indicaţia “STANDBY” încetează
să mai clipească, apăsaţi butonul
DISPLAY pentru a fi afişat ceasul, apoi
apăsaţi [/1 în timp ce este menţinut
apăsat butonul x al aparatului.
Apare indicaţia “CD/USB PWR OFF”.
Pornirea alimentării playerului CD /
dispozitivului USB micşorează timpul de
acces la disc şi îmbunătăţeşte încărcarea
discului.
Dacă recepţia radio nu este satisfăcătoare
cu alimentarea pornită la playerul CD/
dispozitivul USB, reveniţi la reglajul din
oficiu.
Pentru a opri alimentarea playerului CD
/ dispozitivului USB, repetaţi procedura
până ce este afişat mesajul “CD/USB
PWR OFF”. Ţineţi cont că la oprirea
alimentării playerului CD/dispozitivului
USB în modul de recepţie radio, nu este
furnizat curent electric dispozitivului USB,
şi astfel dispozitivul nu este recunoscut şi
nu este încărcat de către sistem, chiar dacă
el este conectat.
Revenirea la reglajele efectuate din
fabrică
Dacă sistemul continuă să nu funcţioneze
corespunzător, iniţializaţi-l, readucându-l la
parametrii stabiliţi din fabrică. Sistemul nu
poate fi iniţializat dacă aparatul se află în modul
economic de funcţionare.
Utilizaţi butoanele aparatului pentru a iniţializa
aparatul şi a-l readuce la configurarea stabilită
din fabrică.
Mesaje
1 Decuplaţi cablul de alimentare de la priză,
apoi reconectaţi-l şi porniţi sistemul.
2
Apăsaţi simultan x, FUNCTION şi
[/1.
Toate reglajele efectuate de utilizator,
precum fixarea posturilor radio în memorie,
cronometrul şi ceasul vor fi anulate.
Dezactivarea funcţiei de standby
automat
Acest sistem este echipat cu o funcţie de standby
automat. Sistemul intră automat în modul
standby după aproximativ 30 de minute în
cazul în care nu este efectuată nici o operaţiune
sau nu există semnal audio de ieşire.
În mod implicit, funcţia de standby automat
este activată.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru a
dezactiva funcţia de standby automat.
În timp ce sistemul este pornit ţineţi
apăsat butonul ]/1 până când apare
indicaţia “AUTO STANDBY OFF”
Pentru a activa această funcţie, repetaţi
procedura până când apare “AutoSTBY ON“.
Note
• “AUTOSTBY“ apare pe afişaj timp de 2
minute înainte ca sistemul să intre în modul
standby.
• Funcţia de standby automat nu este disponibilă
pentru funcţionarea pe radio (FM/AM).
• Este posibil ca sistemul să nu intre automat în
modul standby în următoarele cazuri:
– atunci când este detectat un semnal audio.
– când este conectat un dispozitiv USB.
– în timpul redării unei piste audio sau a unui
fişier.
– atunci când este activat un Play Timer
(Cronometru de redare) sau un Sleep Timer
(Cronometru de oprire) prestabilit.
În timpul funcţionării, unul dintre următoarele
mesaje pot apărea sau pot fi afişate intermitent
pe panoul frontal al sistemului.
COMPLETE (Operaţie încheiată)
• Operaţia de fixare a posturilor de radio în
memorie s-a încheiat în mod normal.
• Fişierul audio sau directorul a fost şters de
pe dispozitivul USB.
DATA ERROR (Eroare legată de date)
Aţi încercat să redaţi un fişier ce nu poate fi
redat, de pe dispozitivul USB.
DEVICE ERROR (Eroare de dispozitiv)
Dispozitivul USB nu poate fi recunoscut
sau a fost conectat un dispozitiv necunoscut
(pag. 24, 25).
DEVICE FULL (Dispozitiv complet
ocupat)
Dispozitivul USB este complet ocupat.
ERASE ERROR (Eroare la ştergere)
Ştergerea fişierelor audio sau a directoarelor
de pe dispozitivul USB a eşuat.
FATAL ERROR (Eroare majoră)
Dispozitivul USB a fost deconectat în timpul
transferului de date sau al ştergerii de fişiere/
directoare audio conţinute de acesta.
FOLDER FULL (Director complet
ocupat)
A fost atins numărul maxim de directoare ce
pot fi conţinute de dispozitivul USB.
FULL (Complet)
Aţi încercat să introduceţi în program mai mult
de 25 de piste sau fişiere (paşi).
LOCKED (Blocat)
Compartimentul pentru discuri nu se deschide.
Contactaţi cel mai apropiat dealer Sony.
27
NO DISC (Nici un disc)
În player nu există nici un disc sau cel introdus
nu poate fi redat de sistem.
PROTECTED (Protejat)
Aţi încercat să faceţi operaţii de transfer sau
ştergere pe un dispozitivul USB protejat la
scriere.
NO MEMORY (Fără memorie)
Memoria selectată pentru redare sau transfer
nu are un suport de memorie introdus în
dispozitivul USB.
PUSH SELECT (Apăsaţi Select)
Aţi încercat să reglaţi ceasul sau cronometrul
în timp ce cronometrul funcţionează.
NO STEP (Eroare de dispozitiv)
Toate pistele din program au fost şterse.
NO SUPPORT (Nu este acceptat)
Este conectat un dispozitiv USB care nu este
acceptat.
NO TRACK (Nici o pistă)
Fişierele de redat de pe dispozitivul USB nu
sunt preluate de sistem.
NOT USED (Nedisponibilă)
Aţi încercat să efectuaţi o anumită operaţie în
condiţiile în care aceasta nu este disponibilă.
NoDEVICE (Nici un dispozitiv USB)
Nu este conectat nici un dispozitiv USB sau
dispozitivul USB conectat a fost oprit.
OVER (Final)
S-a ajuns la capătul discului datorită apăsării
butonului M în timpul redării sau al
pauzei.
OVER CURRENT (Supracurent)
A fost detectată o intensitate prea mare a
(USB).
curentului la portul
PROTECT (Protecţie)
Consultaţi secţiunea «Dacă este afişată
indicaţia “PROTECT”» (pag. 22) pentru a afla
ce trebuie făcut dacă apare acest mesaj.
28
PUSH STOP (Apăsaţi Stop)
• Aţi apăsat PLAY MODE în timpul redării.
• Aţi apăsat un buton a cărei funcţionare este
permisă numai când redarea este oprită.
READING (Citire)
• Sistemul citeşte informaţiile de pe disc.
Anumite butoane nu sunt disponibile.
• Sistemul efectuează operaţia de recunoaştere
a dispozitivului USB.
REC ERROR (Eroare la înregistrare)
Transferul nu a început, s-a oprit în cursul
efectuării sau nu a fost realizat din alte cauze
(pag. 24).
REMOVED (Deconectare)
Dispozitivul USB a fost decuplat.
SET CLOCK (Potrivire ceas)
Aţi încercat să reglaţi cronometrul, fără ca
ceasul să fi fost potrivit anterior.
SET TIMER (Reglare cronometru)
Aţi încercat să selectaţi cronometrul când nu
este reglat cronometrul de redare.
TIME NG (Eroare cronometru)
Momentul de pornire coincide cu cel de oprire
stabilit pentru Cronometrul de redare.
TRACK FULL (Număr de piste complet)
A fost atins numărul maxim de fişiere audio ce
pot fi conţinute de dispozitivul USB.
Specificaţii
Unitatea centrală
Secţiunea amplificator
Măsurătorile sunt efectuate în curent alternativ,
în următoarele condiţii :
• 127 V, 60Hz (modelul mexican),
• 220 V, 50 / 60Hz (modelul argentinian),
• 230 V, 50 / 60Hz (alte modele).
MHC-EX99 / EX900
• Boxe frontale :
Puterea nominală la ieşire :
80 W + 80 W (la 3 ?, 1kHz, 1 % THD)
Puterea RMS nominală la ieşire :
135 W + 135 W (per canal la 3 ?, 1kHz)
• Subwoofer
Puterea RMS la ieşire (referinţă) :
2000 W (la 8 ?, 100Hz)
MHC-EX88 / EX700
Puterea nominală la ieşire :
120 W + 120 W (la 4 ?, 1kHz, 1 % THD)
Puterea RMS nominală la ieşire :
200 W + 200 W (per canal la 4 ?, 1kHz)
MHC-EX66 / EX600
Puterea nominală la ieşire :
50 W + 50 W (la 4 ?, 1kHz, 1 % THD)
Puterea RMS la ieşire (referinţă) :
90 W + 90 W (per canal la 4 ?, 1 kHz)
Intrări
DVD/PC IN L/R (mufe fono) :
Sensibilitate : 700 mV
Impedanţă 22 k?
Ieşiri
PHONES (mini mufă stereo) : sunt acceptate
căşti cu impedanţa de 8 ? sau mai mare.
SPEAKER :
MHC-EX99/ EX900 : impedanţă 3 ?
MHC-EX88/ EX700/EX66/EX600:
impedanţă 4 ?
SUBWOOFER
(doar la MHC-EX99/ EX900) :
impedanţă 8 ?
Secţiune USB
Viteză de transfer acceptată :
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) /
32 ÷ 320 kbps, VBR
WMA :
48 ÷ 192 kbps,
AAC :
48 ÷ 320 kbps,
Frecvenţe eşantionare :
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) /
32/ 44,1 / 48 kHz
WMA / AAC : 44,1 kHz
:
Port USB
Intensitate maximă a curentului :
500 mA
Continuare l
29
Secţiunea CD player
Sistem :
Compact disc şi sistem audio digital
Proprietăţile diodei laser
Durata emisiei : Continuu
Ieşire laser* : sub 44,6 µW
* Această valoare la ieşire este măsurată
la o distanţă de 200 mm de la suprafaţa
lentilelor pe un bloc optic de culegere a
semnalului cu apertura de 7 mm.
Răspunsul în frecvenţă : 20 Hz ÷ 20 kHz
Raportul semnal zgomot : peste 90 dB
Registrul dinamic : peste 88 dB
Secţiunea tuner
Tuner
FM stereo
FM/AM cu superheterodină
Antenă
FM cablu
AM circulară
• Tuner FM
Domeniul de acord :
87,5 ÷ 108,0 MHz (trepte de 50 kHz)
Frecvenţa intermediară :
200/250/300/350/400 kHz
• Tuner AM
Domeniul de acord :
• Modelele pentru America Latină :
530 ÷ 1710 kHz
(cu interval de acord de 10 kHz)
531 ÷ 1710 kHz (cu interval de acord de
9 kHz)
• Modelele pentru Europa, Rusia şi Arabia
Saudită :
531 ÷ 1602 kHz
(cu interval de acord de 9 kHz)
• Alte modele :
531 ÷ 1602 kHz
(cu interval de acord de 9 kHz)
530 ÷ 1610 kHz
(cu interval de acord de 10 kHz)
Frecvenţa intermediară : 400 kHz
30
Boxe
Boxe frontale
SS-EX99 pentru MHC-EX99
SS-EX900 pentru MHC-EX900
SS-EX88 pentru MHC-EX88
SS-EX700 pentru MHC-EX700
Sistem de boxe : 2 căi, 2 unităţi, bas reflex
Unităţi de boxe :
– woofer : 180 mm, tip con
– tweeter : 40 mm, tip pâlnie
Impedanţa nominală :
– MHC-EX99/EX900 : 3 ?
– MHC-EX88/EX700 : 4 ?
Dimensiuni (L×A×Î) :
aprox. 230 × 340 × 210 mm
Masa : aprox : 3,0 kg
Număr de boxe: 2 piese
SS-EX66 pentru MHC-EX66
SS-EX600 pentru MHC-EX600
Sistem de boxe : 2 căi, 2 unităţi, bas reflex
Unităţi de boxe :
– woofer : 150 mm, tip con
– tweeter : 40 mm, tip pâlnie
Impedanţa nominală : 4 ?
Dimensiuni (L×A×Î) :
aprox. 202 × 306 × 210 mm
Masa : aprox : 2,5 kg
Număr de boxe: 2 piese
Subwoofer
SS-WG900 pentru MHC-EX99 / EX900
Sistem de boxe :
sistem subwoofer, bas reflex
Unităţi de boxe :
Subwoofer : 200 mm, tip con
Impedanţa nominală : 8 ?
Dimensiuni (L×A×Î) :
aprox. 282 × 306 × 295 mm
Masa :
aprox : 4,6 kg
Număr de boxe: 1 piesă
Caracteristici generale
Cerinţe privind alimentarea
• model mexican :
127 V c.a., 60 Hz
• modele european, argentinian şi rusesc :
220-240 V c.a., 50/60 Hz
• alte modele :
120 V - 240V c.a.,50/60 Hz
Consum de putere :
• MHC-EX99/ EX900 : 85 W
(0,5 W în modul economic de
funcţionare)
• MHC-EX88/ EX700 : 70 W
(0,5 W în modul economic de
funcţionare)
• MHC-EX66/ EX600 : 45 W
(0,5 W în modul economic de
funcţionare)
Dimensiuni (L/Î/A) (exclusiv boxele) :
cca. 210 × 312 × 375 mm
Masă (exclusiv boxele) :
• MHC-EX99/EC900/EX88/EX700
aprox. 3,8 kg
• MHC-EX66/EX600 : aprox. 3,6 kg
Număr de unităţi: 1 piesă
Accesorii furnizate :
– telecomandă (1),
– baterii tip R6 (mărime AA) (2)
– antenă cadru AM (1)
– antenă fir FM (1)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
• Consum de putere în standby : 0,5 W
31
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus
la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate
de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Accesoriul pentru care se aplică : telecomanda.
Download PDF