Sony | MHC-V21D | Sony MHC-V21D V21D: Sistem audio de mare putere cu tehnologie BLUETOOTH® Instrucţiuni de utilizare

Sistem audio pentru
locuinţă
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Redarea de pe disc/USB
Transfer prin USB
Tuner
Conexiunea BLUETOOTH
Ajustarea sunetului
Alte operaţiuni
Informaţii suplimentare
MHC-V21D
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc..
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului
şi posibilitatea ca pe acesta să se scurgă
lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte
pline cu lichide, precum vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte conectorul
principal, conectaţi unitatea la o priză
c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat conectorul
principal de la priza c.a..
Nu amplasaţi echipamentul într-un
spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau
un dulap încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la surse de căldură
excesivă, precum lumina directă a
soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi
atunci când este oprită, atât timp cât
este conectată la priza c.a..
Doar pentru utilizare la interior.
Pentru produse cu marcajul CE
Valabilitatea marcajului CE este
restricţionată doar la acele ţări unde
acesta este aplicat prin lege, în special în
ţările SEE (Spaţiul Economic European).
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice
împreună cu acest produs măreşte
riscul de a vă fi afectată vederea.
2RO
Pentru clienţii din Europa
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 1, în
conformitate cu IEC 60825-1:2007.
Acest marcaj este amplasat în exterior,
pe partea din spate.
Casarea bateriilor şi a
echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în
alte ţări care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe
produs, pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că
produsul şi bateria nu
trebuie tratate ca deşeuri
menajere. Este posibil ca pe
anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolul chimic
pentru plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,004% plumb. Asigurânduvă că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta
din manipularea incorectă a deşeurilor.
Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. În cazul
produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a
datelor, necesită o conexiune
permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă
asigura că bateria şi echipamentele
electrice şi electronice vor fi tratate în
mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare
la punctul de colectare corespunzător
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Pentru toate
celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în
siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea
bateriilor uzate. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul sau bateria.
Aviz pentru clienţi:
următoarele informaţii sunt
valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în
care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat
al producătorului, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Prin prezenta, Sony Corporation declară
că acest echipament se conformează
cerinţelor Directivei 2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de
conformitate UE este disponibil la
următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament radio este destinat
a fi utilizat cu versiunea aprobată
(versiunile aprobate) de software
conform indicaţiilor din Declarația de
conformitate UE. Software-ul încărcat
pe acest echipament radio este verificat
în vederea respectării cerințelor
esențiale ale Directivei 2014/53/UE.
Versiune software: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Puteţi afla care este versiunea de
software apăsând pe OPTIONS şi
apoi selectând „SYSTEM” – „VERSION”
cu ajutorul tastelor / şi .
Acest echipament a fost testat şi
s-a constatat că respectă limitele
specificate în Regulamentul privind
compatibilitatea electromagnetică,
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri.
Acest sistem Home Audio este
proiectat pentru a fi utilizat în
următoarele scopuri:
•• Redarea de surse de muzică/video
pe discuri sau dispozitive USB
•• Transferul de muzică pe dispozitive USB
•• Ascultarea posturilor radio
•• Ascultarea sunetului la televizor
•• Redarea de surse de muzică de pe
dispozitive BLUETOOTH
•• Animarea întâlnirilor de socializare
cu ajutorul funcţiilor Wired Party
Chain şi Wireless Party Chain
Pentru clienţii din Australia
şi India
Eliminarea la deşeuri
a echipamentelor
electrice şi
electronice vechi
(se aplică în cazul
ţărilor Uniunii
Europene şi al altor
ţări în care există
sisteme de colectare
separată)
3RO
Pentru clienţii din Emiratele
Arabe Unite
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 1, în
conformitate cu IEC 60825-1:2007.
Acest marcaj este amplasat în exterior,
pe partea din spate.
Notificare privind licenţe şi
mărci comerciale
••
este o marcă comercială a DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• Siglele „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”
şi „CD” sunt mărci comerciale.
•• WALKMAN® şi sigla WALKMAN® sunt
mărci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
•• Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
•• Windows Media este marcă
comercială înregistrată sau marcă
comercială aparţinând Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/sau
în alte ţări.
•• Acest produs este protejat prin
anumite drepturi de proprietate
intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel
de tehnologii în afara acestui produs
este interzisă dacă nu se deţine o
licenţă din partea Microsoft sau a unei
sucursale autorizate Microsoft.
4RO
•• Acest sistem încorporează
tehnologia Dolby* Digital.
* Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio
şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
•• Acest sistem încorporează
tehnologia High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Termenii HDMI, HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing Administrator, Inc. în
Statele Unite şi în alte ţări.
•• „BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
•• LDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
•• Marca textuală şi logourile
BLUETOOTH® sunt mărci comerciale
înregistrate deţinute de BLUETOOTH
SIG, Inc. şi orice utilizare a unor
astfel de mărci de către Sony
Corporation se face în baza unei
licenţe. Alte mărci comerciale
şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
•• Marca N este marcă comercială sau
marcă comercială înregistrată a
NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
•• Android este o marcă comercială
a Google LLC.
•• Google Play şi sigla Google Play sunt
mărci comerciale ale Google LLC.
•• Apple, sigla Apple, iPhone şi iPod
touch sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi
în alte ţări. App Store este marcă
de serviciu a companiei Apple Inc.,
înregistrată în SUA şi în alte ţări.
•• „Made for iPod” şi „Made for
iPhone” înseamnă că un accesoriu
electronic a fost conceput pentru a se
conecta în mod specific la iPod sau,
respectiv, la iPhone şi că respectarea
standardelor de performanţă Apple
a fost certificată de către dezvoltator.
Compania Apple nu este responsabilă
pentru funcţionarea acestui dispozitiv
şi nici pentru conformitatea acestuia
cu standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea
acestui accesoriu cu iPod sau iPhone
poate afecta performanţa în regim
de funcţionare fără fir.
•• ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT
ÎN BAZA LICENŢEI PENTRU
PORTOFOLIUL DE BREVETE
MPEG-4 VISUAL PENTRU UTILIZARE
PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ DE
CĂTRE UN UTILIZATOR, ÎN SCOPUL
(i) CODĂRII DE SEMNAL VIDEO ÎN
CONFORMITATE CU STANDARDUL
MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO”)
ŞI/SAU
(ii)DECODĂRII DE SEMNAL VIDEO
MPEG-4, CARE A FOST CODIFICAT
DE CĂTRE UN CONSUMATOR
ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE
PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ
ŞI/SAU A FOST OBŢINUT DE LA
UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT
PENTRU A FURNIZA VIDEO MPEG-4.
Despre acest manual
•• Acest manual explică, în principal,
operaţiunile efectuate cu ajutorul
telecomenzii, însă aceleaşi
operaţiuni pot fi realizate şi cu
ajutorul butoanelor de pe unitate
care au aceleaşi denumiri sau
unele similare.
•• Pictogramele precum
,
afişate în partea de sus a fiecărei
explicaţii, indică ce tip de suport
poate fi utilizat pentru funcţia
explicată.
•• Unele ilustraţii sunt prezentate
ca desene conceptuale şi pot diferi
de produsele reale.
•• Elementele afişate pe ecranul
televizorului pot varia în funcţie
de zonă.
•• Setarea implicită este subliniată.
•• Textul dintre paranteze ([--]) va
apărea pe ecranul televizorului,
iar textul dintre ghilimele („--”) va
apărea pe afişaj.
NU SE ACORDĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI
NU SE VA PRESUPUNE EXISTENŢA
VREUNEI LICENŢE IMPLICITE PENTRU
NICIO ALTĂ UTILIZARE. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE
LEGATE DE UTILIZĂRI ŞI LICENŢIERE
ÎN SCOPURI PROMOŢIONALE,
INTERNE ŞI COMERCIALE POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Toate celelalte mărci comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora.
•• În acest manual, nu sunt specificate
mărcile ™ şi ®.
5RO
Cuprins
Despre acest manual.............. 5
Despachetare......................... 8
Discuri sau fişiere redabile pe
discuri/dispozitiv USB............. 8
Site-uri web pentru
dispozitive compatibile......... 11
Ghid pentru componente
şi comenzi..............................12
Introducere
Conectarea în siguranţă
a sistemului............................17
Dezactivarea demonstraţiei......18
Introducerea bateriilor...........18
Conectarea televizorului........19
Vizualizarea informaţiilor
pentru un disc
şi un dispozitiv USB............... 28
Utilizarea meniului
de configurare...................... 29
Transfer prin USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB................. 33
Transfer de muzică................ 33
Tuner
Ascultarea radioului.............. 36
Conexiunea BLUETOOTH
Modificarea sistemului color.....21
Cu privire la tehnologia
wireless BLUETOOTH............ 37
Efectuarea configurării
rapide.....................................21
Împerecherea acestui sistem
cu un dispozitiv BLUETOOTH.... 38
Modificarea modului
de afişaj................................. 22
Ascultarea muzicii de pe un
dispozitiv BLUETOOTH.......... 39
Redarea de pe disc/USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB................. 22
Conectarea acestui sistem
la mai multe dispozitive
BLUETOOTH (conectarea mai
multor dispozitive).................40
Alte operaţiuni de redare...... 23
Conectarea BLUETOOTH
printr-o singură atingere
prin NFC.................................40
Utilizarea modului
de redare............................... 26
Setarea codecurilor audio
BLUETOOTH...........................41
Restricţionarea redării de pe
disc (Control parental).......... 27
Setarea modului standby
BLUETOOTH.......................... 42
Redare de bază..................... 22
Activarea sau dezactivarea
semnalului BLUETOOTH........ 42
6RO
Comandarea sistemului
utilizând un telefon
inteligent sau o tabletă
(Sony | Music Center)............ 43
Organizaţi petreceri de neuitat
cu aplicaţia „Fiestable”.............44
Clasaţi-vă în clasamentul
Party People şi partajaţi poziţia
obţinută, primind caracteristici
bonus prin intermediul
Party King..................................44
Ajustarea sunetului
Ajustarea sunetului............... 45
Selectarea modului Virtual
Football................................. 45
Crearea propriului efect
de sunet................................ 45
Crearea unei atmosfere
de petrecere (DJ Effect).........46
Ascultarea de muzică
în timp ce iluminarea
boxelor este pornită.............. 57
Utilizarea temporizatorului
de oprire................................ 58
Utilizarea funcţiei de ghidare
vocală.....................................58
Utilizarea echipamentelor
opţionale............................... 58
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate (Child Lock)..... 59
Actualizarea
software-ului........................60
Informaţii suplimentare
Depanare..............................60
Măsuri de precauţie.............. 70
Specificaţii............................. 72
Lista codurilor de limbă........ 75
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei Control
for HDMI................................ 47
Savurarea redării cu fir,
cu ajutorul mai multor sisteme
(funcţia Wired Party Chain)......49
Savurarea redării wireless,
prin utilizarea mai multor
sisteme (funcţia Wireless
Party Chain)........................... 52
Ascultarea de muzică
cu două sisteme prin wireless
(funcţia Speaker Add)..............54
Cântarea vocală: Karaoke..... 56
Bucuraţi-vă de sunetul
unei chitare........................... 57
7RO
Despachetare
•• Această unitate (MHC-V21D) (1)
•• Telecomandă (1)
•• Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
•• Antenă cu fir pentru FM (1)
•• Cablu de alimentare c.a.
(de la reţea) (1)
•• Adaptor conector c.a.* (1) (furnizat
doar pentru anumite zone)
* Acest adaptor de fişă de conectare
nu se utilizează în Chile, Paraguay şi
Uruguay. Acest adaptor de conector se
foloseşte în ţările unde este necesar.
Discuri sau fişiere
redabile pe discuri/
dispozitiv USB
Discuri redabile
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW în format DVD
VIDEO sau mod video
•• DVD+R/DVD+RW în format
DVD VIDEO
•• VIDEO CD (Ver. discuri 1.0, 1.1 şi 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM în format
VIDEO CD sau format super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW în format AUDIO CD
Fişiere redabile pe discuri
•• Muzică:
Fişiere MP3 (.mp3)1)2)
•• Video:
Fişiere MPEG4 (.mp4/.m4v)2)3),
fişiere Xvid (.avi)
8RO
Fişiere redabile pe dispozitiv USB
•• Muzică:
Fişiere MP3 (.mp3)1)2),
fişiere WMA (.wma)2),
fişiere AAC (.m4a/.mp4/.3gp)2),
fişiere WAV (.wav)2)
•• Video:
Fişiere MPEG4 (.mp4/.m4v)2)3),
fişiere Xvid (.avi)
Notă
•• Discurile trebuie să fie în formatul următor:
—— CD-ROM/-R/-RW în format DATA CD
care conţine fişiere MP31)2), MPEG42)3)
şi Xvid, şi respectă ISO 96604) nivel 1/
nivel 2 sau Joliet (format extins).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW în
format DATA DVD care conţine fişiere
MP31)2), MPEG42)3) şi Xvid, şi respectă
prevederile UDF (Universal Disk Format).
•• Sistemul va încerca să redea orice date
cu extensiile de mai sus, chiar dacă
nu sunt în formatul acceptat. Redarea
acestor date poate genera un zgomot
puternic, care ar putea deteriora
sistemul de boxe.
1) MP3
(MPEG 1 Audio Layer 3) este un
format standard, definit de ISO/MPEG
pentru date audio comprimate. Fișierele
MP3 trebuie să fie în format MPEG 1
Audio Layer 3.
2)Fişierele cu protecţie de drepturi de
autor (Digital Rights Management)
nu pot fi redate de sistem.
3)Fişierele MPEG4 trebuie să fie
înregistrate în formatul de fişiere MP4.
Codecurile video şi audio acceptate
sunt următoarele:
—— Codec video: Profil simplu MPEG4
(AVC nu este acceptat).
—— Codec audio: AAC-LC
(HE-AAC nu este acceptat).
4)Un format logic de fişiere şi foldere pe
CD-ROM-uri, definit de ISO (Organizaţia
Internaţională pentru Standardizare).
Tipuri de discuri/fişiere care nu
pot fi redate
•• Nu puteţi reda următoarele discuri
—BD-uri
—
(discuri Blu-ray)
—CD-ROM-uri
—
înregistrate în
format PHOTO CD
—Partea
—
de date a unui CD-Extra
sau a CD-urilor în mod mixt*
—Disc
—
CD Graphics
—CD-uri
—
Super Audio
—DVD
—
Audio
—DATA
—
CD/DATA DVD care este
creat în format Packet Write
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD
nefinalizat corect
—Compatibil
—
cu CPRM (Protecţie
conţinut pentru suporturi
înregistrabile) DVD-R/-RW
înregistrat cu programe
„Se copiază o singură dată”
—Un
— disc ce nu are o formă standard
(de ex. inimă, pătrat, stea)
—Un
— disc ce are bandă adezivă,
hârtie sau autocolant lipit pe el
•• Nu puteţi reda următoarele tipuri
de fişiere
—Fişierele
—
video mai mari de
720 (lăţime) × 576 (înălţime) pixeli.
—Fişiere
—
video cu un raport
lăţime/lungime mare.
——Un fişier WMA în format WMA DRM,
WMA Lossless sau WMA PRO.
—Un
— fişier AAC file în format AAC
DRM sau AAC Lossless.
—Fişiere
—
AAC codate la 96 kHz.
—Fişiere
—
criptate sau protejate
prin parole.
—Fişierele
—
cu protecţie a
drepturilor de autor DRM
(Digital Rights Management).
—Unele
—
fişiere Xvid care au
o durată mai mare de 2 ore.
•• Fişierele audio MP3 PRO pot fi
redate ca fişiere MP3.
•• Este posibil ca sistemul să nu
poată reda un fişier Xvid dacă este
combinat din două sau mai multe
fişiere Xvid.
* CD în mod mixt: Acest format
înregistrează datele pe prima pistă şi
sunetul (datele AUDIO CD) pe a doua şi
pe pistele următoare ale unei sesiuni.
Note referitoare la CD-R/-RW şi
DVD-R/-RW/+R/+RW
•• În anumite cazuri, un CD-R/-RW şi
un DVD-R/-RW/+R/+RW nu pot fi
redate pe acest sistem din cauza
calităţii înregistrării, a stării fizice
a discului sau a caracteristicilor
dispozitivului de înregistrare şi
a software-ului de creare. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului de înregistrare.
•• Este posibil ca unele funcţii de redare
să nu fie disponibile pentru unele
DVD+R-uri/+RW-uri, chiar dacă au
fost finalizate corect. În acest caz,
vizualizaţi discul prin redare normală.
Note cu privire la discuri
•• Acest produs este proiectat pentru
redarea de discuri conforme
standardului Compact Disc (CD).
•• Discurile duale şi unele discuri
muzicale, codificate cu tehnologii
de protejare a drepturilor de
autor nu sunt conforme cu
standardul CD. Prin urmare, este
posibil ca aceste discuri să nu fie
compatibile cu acest produs.
Notă cu privire la discurile
cu sesiuni multiple
Acest sistem poate reda sesiuni
continue de pe un disc atunci când
acestea sunt înregistrate în acelaşi
format ca şi prima sesiune. Totuşi,
redarea nu este garantată.
9RO
Notă referitoare la operaţiile de
redare DVD VIDEO şi VIDEO CD
Este posibil ca unele operaţii de
redare pentru un DVD VIDEO sau
un VIDEO CD să fie restricţionate
în mod intenţionat de producătorii
de software. În consecinţă, este
posibil ca unele caracteristici de
redare să nu fie disponibile. Nu uitaţi
să citiţi instrucţiunile de utilizare a
suportului DVD VIDEO sau VIDEO CD.
Note cu privire la fişierele redabile
•• Poate dura mult timp până la
începerea redării atunci când:
—un
— dispozitiv DATA CD/DATA DVD/
USB este înregistrat cu o structură
arborescentă complicată.
——imediat după redarea unor fişiere
audio sau fişiere video din alt folder.
•• Sistemul poate reda de pe un
DATA CD/DATA DVD sau un dispozitiv
USB în următoarele condiţii:
—până
—
la o adâncime de 8 foldere
—până
—
la 300 de foldere
—până
—
la un număr de 999 de
fişiere de pe un disc
—până
—
la 2.000 de fişiere pe un
dispozitiv USB
—până
—
la un număr de 650 de
fişiere dintr-un folder
Aceste numere pot varia în funcţie
de configuraţia fişierelor şi folderelor.
•• Se sare peste folderele care nu
conţin niciun fişier audio sau
niciun fişier video.
•• Este posibil ca fişierele transferate
prin intermediul unui dispozitiv
precum un computer să nu fie redate
în ordinea în care au fost transferate.
•• Este posibil ca ordinea de redare
să nu fie valabilă, în funcţie de
software-ul utilizat pentru crearea
fişierului audio sau a fişierului video.
10RO
•• Nu poate fi garantată
compatibilitatea cu toate
software-urile de codificare/
scriere ale formatelor acceptate,
dispozitivele de înregistrare şi
suporturile de înregistrare.
•• Sunetul se poate auzi în salturi
în funcţie de fişierul Xvid, iar
imaginea poate fi neclară.
Note referitoare la dispozitivele USB
•• Nu se garantează funcţionarea
acestui sistem împreună cu toate
dispozitivele USB.
•• Deşi există o varietate de funcţii
complexe pentru dispozitivele
USB, conţinutul redabil de pe
dispozitivele USB conectate la
sistem este reprezentat doar de
muzică şi conţinutul video. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a dispozitivului USB.
•• Când este introdus un dispozitiv
USB, sistemul citeşte toate fişierele
de pe dispozitivul USB. Dacă pe
dispozitivul USB există mai multe
foldere sau fişiere, este posibil ca
citirea dispozitivului USB să dureze
un timp mai îndelungat.
•• Nu conectaţi sistemul şi dispozitivul
USB printr-un hub USB.
•• În cazul unor dispozitive USB
conectate, este posibil să existe o
întârziere înainte de executarea
unei operaţiuni de către sistem.
•• Ordinea de redare pentru sistem
poate diferi de cea pentru
dispozitivul USB conectat.
•• Înainte de a utiliza un dispozitiv
USB, asiguraţi-vă că pe dispozitivul
USB nu există fişiere virusate.
Site-uri web pentru
dispozitive compatibile
Consultaţi site-urile web de mai
jos pentru a afla cele mai recente
informaţii despre dispozitivele
USB şi BLUETOOTH compatibile.
Pentru clienţii din America Latină:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
<http://www.sony.eu/support>
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Modele iPhone/iPod
compatibile
Modelele de iPhone/iPod
compatibile sunt următoarele.
Înainte de a-l utiliza cu sistemul,
actualizaţi dispozitivul iPhone/iPod
la cea mai recentă versiune software.
Tehnologia BLUETOOTH este
compatibilă cu:
•• iPhone X
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (a 6-a generaţie)
•• iPod touch (a 5-a generaţie)
11RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Puteţi bloca butoanele de pe unitate, cu excepţia  (alimentare),
pentru a preveni acţionarea acestora din greşeală (pagina 59).
Unitate
Sus
Frontal
* Butonul  are un punct tactil. Folosiţi acest punct drept referinţă, atunci când utilizaţi
sistemul.
12RO
  (alimentare)
Indicatorul MEGA BASS
Porneşte sistemul sau îl trece în
modul standby.
Se aprinde atunci când este
selectat efectul de sunet
MEGA BASS.
  (redare)
——Porneşte redarea.
——Țineți apăsat  mai mult
de 2 secunde şi va fi redată
demonstraţia de sunet
încorporată. Apăsaţi  pentru
a opri demonstraţia.
PARTY CHAIN (pagina 51)
 Selectorul VOLUME/
DJ CONTROL
Reglează volumul.*
Reglează efectul FLANGER şi
ISOLATOR sau ieşirile efectului
de sunet SAMPLER în mod
continuu (pagina 46).
 (oprire)
——Opreşte redarea. Când apăsaţi
de două ori, reluarea redării
poate fi anulată.
——Oprește transferul în timpul
transferului de muzică.
——Opreşte demonstraţia de
sunet încorporată.
 Indicator BLUETOOTH
(pagina 37)
* Nu puteţi utiliza acest selector
pentru a ajusta volumul dacă aţi
selectat DJ Effect.
Afişaj
 Mufa MIC1
Utilizați-o pentru a conecta
microfonul.
Mufa MIC2/GUITAR
BLUETOOTH
(pagina 39, 40)
Utilizați-o pentru a conecta
microfonul sau chitara.
PAIRING
Port (USB) REC/PLAY
Ţineţi apăsat pentru a activa
împerecherea BLUETOOTH
atunci când este activată funcţia
BLUETOOTH.
Utilizaţi-l pentru a conecta un
dispozitiv USB.
Acest port poate fi utilizat atât
pentru redare, cât și pentru
transferul de muzică.
FUNCTION
Selectaţi o funcţie.
 SPEAKER LIGHT
(pagina 22, 57)
 MIC ECHO (pagina 56)
GUITAR (pagina 57)
MIC/GUITAR LEVEL +/–
(pagina 56, 57)
VOICE CHANGER
(pagina 57)
VOCAL FADER
(pagina 56)
W.PARTY CHAIN (Wireless
Party Chain) (pagina 53)
MEGA BASS (pagina 45)


(marca N) (pagina 41)
+/– (selectare folder)
Selectează un folder de pe
un disc de date sau de pe un
dispozitiv USB.
S1, S2 (pagina 46)
13RO
 FLANGER (pagina 46)
Telecomandă
ISOLATOR (pagina 46)
SAMPLER (pagina 46)
DJ OFF (pagina 46)
  (deschidere/închidere))
Deschide sau închide tava
discului.
 / (salt înapoi/
salt înainte) (pagina 23)
TUNING +/– (pagina 36)
S3, S4 (pagina 46)
 Senzor telecomandă
(pagina 18)
 Tavă pentru disc
  (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl trece în
modul standby.
 PLAY MODE
(pagina 26, 34)
 REPEAT/FM MODE
(pagina 27, 36)
 Butoane numerice (0 – 9) 1)2)
——Selectează o piesă, un capitol
sau un fișier cu numărul său
de element.
——Introduce numere sau valori.
MEGA BASS (pagina 45)
14RO
REC TO USB (pagina 34)
/ / /
Transferă muzică pe dispozitivul
USB conectat la portul (USB).
Selectaţi elementele din meniu.
MEDIA MODE (pagina 23)
Introduce/confirmă setările.
Selectează fişierele media care
trebuie redate de pe un disc de
date sau de pe un dispozitiv USB.
SUBTITLE (pagina 25)
AUDIO2) (pagina 25, 29)
ANGLE (pagina 25)
SCORE (pagina 57)
VOICE CHANGER
(pagina 57)
MIC LEVEL+/– (pagina 56)
(introducere)
 SEARCH (pagina 23, 24)
  (volum) +/–2)
Reglează volumul.
 / (derulare rapidă
înapoi/derulare rapidă
înainte) (pagina 24)
/ (derulare lentă înapoi/
derulare lentă înainte)
(pagina 24)
TUNING+/– (pagina 36)
 (redare)2)
VOCAL FADER (pagina 56)
Porneşte redarea.
MIC ECHO (pagina 56)
/ (înapoi/înainte)
(pagina 23)
+/– (selectare folder)
Selectează un folder de pe
un disc de date sau de pe un
dispozitiv USB.
KEY CONTROL /
(pagina 56)
 DVD TOP MENU
Afişează titlul DVD pe ecranul
televizorului.
DVD/TUNER MENU
(pagina 23, 24, 37)
CLEAR1) (pagina 24)
RETURN (pagina 23)
1)
SETUP (pagina 29)
OPTIONS
Intraţi sau ieşiţi din meniul
de opţiuni.
PRESET+/– (pagina 37)
 (pauză)
Întrerupe redarea. Pentru a relua
redarea, apăsaţi .
 (oprire)
——Opreşte redarea. Când apăsaţi
de două ori, reluarea redării
poate fi anulată.
——Oprește transferul în timpul
transferului de muzică.
——Opreşte demonstraţia de
sunet încorporată.
SHIFT1)
Ţineţi apăsat pentru a activa
butoanele imprimate cu roz.
 SOUND FIELD +/–
(pagina 45)
15RO
FUNCTION
Selectaţi o funcţie.
 PARTY LIGHT
(pagina 22, 57)
LIGHT MODE (pagina 58)
 DISPLAY (pagina 18, 22,
29, 36, 38)
Modifică informațiile de pe afișaj.
DISPLAY1) (pagina 28)
Vizualizează sau ascunde
afișajul pe ecran.
 SLEEP (pagina 58)
1) Acest
buton este imprimat în culoarea
roz. Pentru a utiliza acest buton, ţineţi
apăsat butonul SHIFT (), apoi apăsați
acest buton.
2)Butonul numeric 5/AUDIO, butoanele
 + and  au un punct tactil. Folosiţi
acest punct drept referinţă, atunci când
utilizaţi sistemul.
16RO
Introducere
Conectarea în siguranţă a sistemului
Unitate (partea posterioară)
Introducere
 Terminal FM ANTENNA
Găsiţi un loc şi o orientare care
să asigure recepţie bună atunci
când instalaţi antena.
Ţineţi antena la distanţă de
cablul de alimentare cu c.a. (de la
reţea) şi de cablul USB, pentru a
evita preluarea de zgomot.
Întindeţi antena cu fir
pentru FM pe orizontală
 Mufe pentru intrare şi ieşire
audio
Utilizaţi un cablu audio
(nefurnizat) pentru a stabili
conexiunile în felul următor:
•• Mufe AUDIO/PARTY CHAIN
IN (TV) L/R
—Conectaţi
—
la mufele de ieşire
audio ale unui televizor sau
ale unui echipament audio/
video. Sunetul este reprodus
prin acest sistem.
—Conectaţi
—
un alt sistem audio
pentru a folosi funcţia Wired
Party Chain (pagina 49).
17RO
•• Mufe AUDIO/PARTY CHAIN
OUT L/R
—Conectaţi
—
mufele de intrare
audio de pe echipamentul
opţional.
—Conectaţi
—
un alt sistem audio
pentru a folosi funcţia Wired
Party Chain (pagina 49).
 Mufă VIDEO OUT
Utilizaţi un cablu video
(nefurnizat) pentru conectarea
la mufa de intrare video a
televizorului sau a proiectorului
(pagina 19).
Notă
Nu conectaţi acest sistem la televizor
prin deck-ul video.
Dezactivarea
demonstraţiei
Pentru dezactivarea demonstraţiei
în timp ce sistemul este oprit,
apăsați DISPLAY în mod repetat
pentru a selecta modul fără niciun
afişaj (Modul de economisire
a energiei) (pagina 22).
Introducerea bateriilor
Introduceţi cele două baterii R03
(dimensiunea AAA) furnizate,
potrivind polarităţile aşa cum
se arată mai jos.
 Mufă HDMI OUT (TV) ARC
Utilizaţi un cablu HDMI
(nefurnizat) pentru conectarea
la mufa de intrare HDMI a unui
televizor (pagina 19).
 Cablu de alimentare cu c.a.
(de la reţea)
Conectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) (furnizat) la
unitate şi apoi la priza de perete.
La priza
de perete
Demonstraţia (pagina 22)
porneşte automat. Dacă apăsați
 (alimentare) pentru a porni
sistemul, demonstrația ia sfârșit.
18RO
Notă
•• Nu combinaţi o baterie veche cu una
nouă şi nu combinaţi tipuri diferite de
baterii.
•• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o
perioadă de timp îndelungată, scoateţi
bateriile, pentru a evita eventualele
deteriorări provocate de scurgerea
electrolitului din baterii şi de corodare.
Pentru a utiliza sistemul cu
ajutorul telecomenzii
Îndreptaţi telecomanda către
senzorul telecomenzii pentru unitate.
Conectarea televizorului
Înainte de a conecta cablurile, nu uitaţi să deconectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea).
Pentru vizionarea clipurilor video
Selectaţi metodele de conexiune în funcţie de mufele cu care este dotat
televizorul dvs.
VIDEO IN
HDMI IN (ARC)*
sau
HDMI IN
Introducere
 Cablu video (nefurnizat)
 Cablu HDMI de mare viteză
cu Ethernet (nefurnizat)
* Puteţi asculta sunetul de la televizor prin intermediul sistemului dacă conectaţi sistemul
la mufa HDMI IN (ARC) a televizorului. Funcţia Audio Return Channel (ARC) permite
televizorului să scoată sunetul prin sistem cu ajutorul unei conexiuni HDMI, fără a mai
realiza o conexiune audio (conexiunea ) (pagina 20). Pentru a seta funcţia ARC pe
acest sistem, consultaţi [AUDIO RETURN CHANNEL] (pagina 32). Pentru verificarea
compatibilităţii funcției ARC a televizorului dvs., consultați instrucțiunile de utilizare
furnizate odată cu televizorul.
19RO
Pentru a asculta sunetul de la televizor prin intermediul sistemului
Alegeţi una din conexiunile de mai jos ( sau ).
 Cablu audio (nefurnizat)
AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)
 Cablu HDMI de mare viteză
cu Ethernet (nefurnizat)
Pentru a asculta sunetul de la televizor, apăsaţi în mod repetat pe FUNCTION
pentru a selecta „TV”.
Sugestie
•• Vă mai puteți bucura de sunetul provenit de la echipamentele externe (DVD playere etc.)
prin intermediul sistemului prin conectare la mufele L/R AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV),
la fel ca în conexiunea  de mai sus. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
a echipamentelor.
•• Dacă nivelul de ieșire audio din sistem este redus atunci când conectați echipamentul
extern, încercați să reglați setările de ieșire audio pe echipamentul conectat. Poate
îmbunătăţi nivelul ieşirii audio. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a
echipamentelor.
Dacă pe afișajul unităţii apare textul „CODE 01” şi „SGNL ERR”
Atunci când semnalele de intrare audio la sistem nu sunt semnale PCM
liniare cu 2 canale, mesajele „CODE 01” şi „SGNL ERR” (indică faptul că nu
se acceptă semnale audio de intrare) apar pe afișajul unităţii.
În acest caz, selectați modul de ieșire audio corespunzător pe televizor,
pentru a scoate semnale audio PCM liniare cu 2 canale. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.
20RO
Modificarea
sistemului color
(Cu excepţia modelelor pentru
America Latină, Europa şi Rusia)
Utilizaţi butoanele de pe unitate
pentru a efectua această operaţiune.
1 Apăsaţi  pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„DVD/CD”.
3 Ţineţi apăsat pe MIC ECHO şi
MEGA BASS pentru mai mult
de 3 secunde.
Pe afişaj apare textul „NTSC”
sau „PAL”.
Efectuarea configurării
rapide
Înainte de a utiliza sistemul, puteţi
efectua reglajele de bază minime
din configurarea rapidă.
1 Porniți televizorul și selectați
intrarea în funcție de conexiune.
2 Apăsaţi  pentru a porni sistemul.
3 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„DVD/CD”.
La baza ecranului televizorului
apare mesajul de ghidare [Press
ENTER to run QUICK SETUP.].
fără a încărca un disc.
Pe ecranul televizorului apare
[LANGUAGE SETUP]. Elementele
afişate pot varia în funcţie de ţară
sau de regiune.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta o limbă,
apoi apăsaţi .
Introducere
Setaţi sistemul color la PAL sau
NTSC, în funcţie de sistemul color al
televizorului.
De fiecare dată când efectuaţi
procedura de mai jos, sistemul color
se modifică după cum urmează:
NTSC  PAL
4Apăsaţi
Pe ecranul televizorului apare
[VIDEO SETUP].
6Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta setarea
potrivită tipului de televizor,
apoi apăsaţi .
După ce apare mesajul [QUICK
SETUP is complete.] pe ecranul
televizorului, sistemul este pregătit
pentru redare.
Pentru a modifica setarea în
mod manual
Consultați „Utilizarea meniului de
configurare” (pagina 29).
Pentru a părăsi configurarea
rapidă
Ţineţi apăsat butonul SHIFT
şi apăsaţi pe SETUP.
Notă
Acest mesaj de ghidare apare la prima
pornire a sistemului sau după executarea
[RESET] (consultaţi “Reiniţializarea
setărilor meniului de configurare la
valorile implicite” la pagina 68).
21RO
Modificarea modului
de afişaj
Apăsaţi DISPLAY în mod repetat
atunci când sistemul este oprit.
De fiecare dată când apăsaţi pe buton,
modul afişajului se modifică după cum
urmează.
Demonstraţie
Mesajele legate de principalele
caracteristici ale acestui sistem vor
defila pe afişaj, iar iluminarea se va
aprinde.
Pentru a stinge iluminarea, apăsaţi
pe PARTY LIGHT (sau pe SPEAKER
LIGHT de pe unitate).
Niciun afişaj (Modul de economisire
a energiei)
Afişajul şi iluminarea sunt oprite
pentru a economisi energie.
Redarea de pe disc/USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB
Pentru dispozitivele USB compatibile,
consultaţi „Site-uri web pentru
dispozitive compatibile” (pagina 11).
(Puteţi utiliza dispozitivul dvs. iPhone/
iPod cu acest sistem doar prin
intermediul conexiunii BLUETOOTH.)
Redare de bază
1 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„DVD/CD” sau „USB”.
2 Pregătiţi sursa de redare.
Pentru funcţia DVD/CD:
Apăsaţi  pe unitate pentru a
deschide tava discului şi plasaţi un
disc cu partea cu etichetă orientată
în sus pe tava discului.
Dacă redaţi un disc de 8 cm, cum
ar fi un CD single, aşezaţi-l pe
cercul interior al tăvii.
Apăsaţi din nou pe  de pe unitate
pentru a închide tava discului.
Nu împingeţi tava discului cu forţă
pentru a o închide, deoarece puteţi
provoca o defecţiune.
22RO
Pentru funcţia USB:
Conectaţi un dispozitiv USB
la portul (USB).
2 Apăsaţi SEARCH pentru a afişa
lista de fişiere.
Notă
Puteţi utiliza un adaptor USB (nefurnizat)
pentru a conecta dispozitivul USB la
unitate dacă dispozitivul USB nu se
poate conecta la portul (USB).
3 (Numai
4 Apăsaţi  pentru a porni redarea.
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta folderul dorit.
4 Apăsaţi
pentru a afişa lista de
fişiere.
Alte operaţiuni
Pentru
Faceţi următoarele
Oprirea redării Apăsaţi .
Întreruperea
redării
Apăsaţi .
Reluarea
redării sau
revenirea la
redarea
normală
Apăsaţi .
Revocarea
punctului de
reluare
Apăsaţi  de două ori.
Selectaţi o
piesă, un fişier,
un capitol sau
o scenă
Apăsaţi  sau 
în timpul redării.
Sau ţineţi apăsat
butonul SHIFT şi
apăsaţi butoanele
numerice, apoi
apăsaţi pe .
(Operarea poate fi
interzisă de disc sau
de dispozitivul USB).
Pentru a reda un fişier specific
1 Apăsaţi în mod repetat pe MEDIA
MODE, pentru a selecta [MUSIC]
sau [VIDEO].
5 Apăsaţi în mod repetat
/ pentru
a selecta fişierul dorit şi apăsaţi .
Redarea de pe disc/USB
)
Apăsaţi pe MEDIA MODE în mod
repetat pentru a selecta tipul de
conţinut media ([MUSIC]/[VIDEO])
pe care îl doriţi.
Alte operaţiuni de redare
Este posibil ca funcţia să nu fie
disponibilă, în funcţie de tipul de
disc sau fişier.
Pentru
Faceţi următoarele
Vizualizarea
Apăsaţi DVD/
meniului DVD TUNER MENU.
Vizualizarea
listei de
foldere sau
listei de fişiere
Apăsaţi SEARCH.
Apăsaţi SEARCH din
nou pentru a dezactiva
lista de foldere sau
lista de fişiere.
Revenirea la
Apăsaţi RETURN.
lista de foldere
când vă aflaţi
în lista de
fişiere
23RO
Pentru
2 Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
Faceţi următoarele
Localizarea
Apăsaţi  sau  în
rapidă a unui timpul redării.
punct în modul De fiecare dată când
derulare rapidă apăsaţi  sau ,
înainte sau
viteza de redare se
înapoi (Lock
modifică.
Search)
Redare cadru
cu cadru
(redare cu
încetinitorul)
apăsaţi butoanele numerice
pentru a selecta titlul, capitolul,
scena, piesa sau numărul de
index dorit, apoi apăsaţi pe .
Redarea porneşte.
Notă
•• În cazul unui VIDEO CD cu redare PBC,
Apăsați , apoi
apăsați
sau .
De fiecare dată când
apăsaţi
sau ,
viteza de redare se
modifică.
apăsaţi pe SEARCH pentru a căuta scena.
•• În cazul unui VIDEO CD fără redare PBC,
apăsaţi pe SEARCH pentru a căuta piesa
şi indexul.
Pentru a căuta un anumit punct
utilizând codul temporal
Căutarea unei anumite piese
1 Apăsaţi în mod repetat pe SEARCH
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi butoanele numerice pentru
a selecta piesa pe care doriţi să o
redaţi, apoi apăsaţi pe .
Pentru a căuta cu ajutorul
butonului SEARCH
1 Apăsaţi SEARCH pentru a afişa
lista de piese.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta piesa pe care
doriţi să o redaţi, apoi apăsaţi
.
Căutarea unui(unei) titlu/capitol/
scene/piese/index specific(e)
1 Apăsaţi în mod repetat pe
SEARCH în timpul redării pentru
a selecta modul de căutare.
24RO
în timpul redării pentru a selecta
modul de căutare în funcţie
de timp.
2 Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce codul
temporal, apoi apăsaţi pe .
Exemplu: Pentru a găsi o scenă la
2 ore, 10 minute şi 20 secunde,
ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi pe 2, 1, 0, 2, 0 ([02:10:20]).
Dacă faceţi o greşeală, ţineţi apăsat
butonul SHIFT şi apăsaţi pe CLEAR
pentru a anula numărul.
Pentru a căuta cu ajutorul
meniului DVD
1 Apăsaţi DVD/TUNER MENU.
2 Apăsați / / / sau ţineţi
apăsat SHIFT şi apăsaţi butoanele
numerice pentru a selecta titlul
sau elementul pe care doriţi să îl
redaţi, apoi
apăsați .
Modificarea unghiurilor camerei
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Sunetul stereo al pistei
audio 1.
Apăsaţi în mod repetat pe ANGLE
în timpul redării pentru a selecta
unghiul dorit al camerei.
Selectarea setării pentru
subtitrări
Modificarea limbii/sunetului
Apăsaţi în mod repetat pe AUDIO
în timpul redării pentru a selecta
formatul sau modul audio dorit.
DVD VIDEO
Puteţi selecta formatele audio sau
limba atunci când sursa conţine mai
multe formate audio sau audio în
mai multe limbi.
Când sunt afişate 4 cifre, acestea indică
un cod de limbă. Consultați „Lista
codurilor de limbă” (pagina 75)
pentru a confirma ce limbă reprezintă
codul. Când aceeaşi limbă este afişată
de două sau de mai multe ori, suportul
DVD VIDEO este înregistrat cu mai
multe formate audio.
VIDEO CD/AUDIO CD/fişier audio
Puteţi modifica ieşirea audio.
•• [STEREO]: Sunetul stereo.
•• [1/L]/[2/R]: Sunetul monofonic
al canalului din stânga sau din
dreapta.
al canalului din stânga sau din
dreapta aferent pistei audio 1.
•• [2:STEREO]: Sunetul stereo al pistei
audio 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Sunetul monofonic
al canalului din stânga sau din
dreapta al pistei audio 2.
Redarea unui VIDEO CD cu
funcţii PBC
Puteţi utiliza meniul PBC (Playback
Control) pentru a vă bucura de
caracteristicile interactive ale
VIDEO CD (VIDEO CD versiunea 2.0
şi Super VCD).
1 Apăsaţi  pentru redarea unui
Redarea de pe disc/USB
Apăsaţi în mod repetat pe SUBTITLE
în timpul redării pentru a selecta
limba dorită pentru subtitrări sau
pentru a dezactiva subtitrările.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Sunetul monofonic
VIDEO CD cu funcţii PBC.
Pe ecranul televizorului apare
meniul PBC.
2 Ţineţi apăsat butonul SHIFT
şi apăsaţi butoanele numerice
pentru a selecta numărul
elementului dorit,
apoi apăsaţi pe .
3 Continuaţi redarea în
conformitate cu instrucţiunile
din meniu.
Notă
Redarea PBC este revocată atunci când
este activată redarea repetată.
Pentru a revoca redarea PBC
1 Apăsaţi  sau  sau ţineţi
apăsat SHIFT şi apăsaţi butoanele
numerice pentru a selecta
o piesă atunci când redarea
este oprită.
25RO
2 Apăsaţi  sau
.
Redarea porneşte de la piesa selectată.
Pentru a reveni la redarea PBC
Apăsaţi  de două ori, apoi apăsaţi .
Reluarea redării de pe discuri
multiple
Acest sistem poate stoca punctele
de reluare a redării pentru un număr
de până la 6 discuri şi reia redarea
atunci când introduceţi acelaşi disc
din nou. Dacă stocaţi un punct de
reluare a redării pentru un al 7-lea
disc, punctul de reluare aferent
primului disc va fi şters.
Pentru a activa această funcţie,
setaţi [MULTI-DISC RESUME] din
[SYSTEM SETUP] la valoarea [ON]
(pagina 32).
Notă
Pentru a reda discul de la început, apăsaţi
 de două ori, apoi apăsaţi .
Utilizarea modului
de redare
Redarea în ordine secvenţială
(Redare normală)
Când redarea este oprită, apăsaţi
în mod repetat pe PLAY MODE.
 L
a redarea de pe un disc
•• [DISC]: redă de pe disc.
•• [FOLDER]*: redă toate fişierele
redabile din folderul specificat de
pe disc.
26RO
* Nu se poate selecta pentru AUDIO CD.
L
a redarea de pe un dispozitiv USB
•• [ONE USB DEVICE]: redă de pe
dispozitivul USB.
•• [FOLDER]: redă toate fişierele
redabile din folderul specificat de
pe dispozitivul USB.
Notă
•• „FLDR” şi „SHUF” se sting pe afişaj dacă
redarea normală este setată la [DISC]
sau [ONE USB DEVICE].
•• „FLDR” se aprinde pe afişaj dacă redarea
normală este setată la [FOLDER].
Redarea în ordine aleatorie
(Redare amestecată)
Când redarea este oprită, apăsaţi
în mod repetat pe PLAY MODE.
 La redarea de pe un disc
•• [DISC (SHUFFLE)]: redă amestecat
toate fişierele audio de pe disc.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: redă
amestecat toate fişierele audio din
folderul specificat de pe disc.
* Nu se poate selecta pentru AUDIO CD.
 La redarea de pe un dispozitiv USB
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: redă
amestecat toate fişierele audio de
pe dispozitivul USB.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: redă amestecat
toate fişierele audio din folderul
specificat de pe dispozitivul USB.
Notă
•• „SHUF” se aprinde pe afişaj
dacă redarea amestecată este
setată la [DISC (SHUFFLE)] sau
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• „FLDR” şi „SHUF” se aprind pe afişaj dacă
Redarea amestecată este setată la [26].
•• Redarea amestecată nu este posibilă în
cazul fişierelor video.
•• Redarea amestecată este revocată
atunci când:
—— deschideţi tava discului.
—— efectuaţi transferul sincronizat.
—— modificaţi Media Mode.
•• Redarea amestecată poate fi revocată
atunci când selectaţi un folder sau o
piesă în vederea redării.
Redarea repetată
(Redare repetată)
Pentru a revoca redarea repetată
Apăsaţi în mod repetat pe REPEAT
pentru a selecta [OFF].
Notă
•• „
” se aprinde pe afişaj dacă redarea
repetată este setată la [ALL] sau [DISC].
•• „
” se aprinde pe afişaj atunci când
Repeat Play este setat la valoarea
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] sau [FILE].
•• Redarea repetată cu VIDEO CD în timpul
redării PBC nu este posibilă.
•• În funcţie de DVD VIDEO, redarea
repetată nu este posibilă.
•• Redarea repetată este revocată
atunci când:
—— deschideţi tava discului.
—— opriţi sistemul (numai DVD VIDEO
şi VIDEO CD).
Restricţionarea redării
de pe disc (Control
parental)
Puteţi restricţiona redarea de pe
suporturi DVD VIDEO la un nivel
prestabilit. Anumite scene pot fi
ignorate sau înlocuite cu scene diferite.
1 Când redarea este oprită, ţineţi
apăsat butonul SHIFT şi apăsaţi
pe SETUP.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta
[SYSTEM SETUP], după care
apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat
Redarea de pe disc/USB
Apăsaţi în mod repetat pe REPEAT.
Este posibil ca unele setări să nu fie
disponibile, în funcţie de tipul de
disc sau fişier.
•• [OFF]: nu redă repetat.
•• [ALL]: redă repetat toate piesele
sau fişierele din modul de redare
selectat.
•• [DISC]: repetă toate conţinuturile
(numai DVD VIDEO şi VIDEO CD).
•• [TITLE]: repetă titlul curent (numai
DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: repetă capitolul curent
(numai DVD VIDEO).
•• [TRACK]: repetă piesa curentă.
•• [FILE]: repetă fişierul video curent.
—— modificaţi funcţia (numai DVD VIDEO
şi VIDEO CD).
—— efectuaţi transferul sincronizat.
—— modificaţi Media Mode.
/
pentru a selecta
[PARENTAL CONTROL],
după care apăsaţi .
4Ţineţi apăsat butonul SHIFT
şi apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce sau a
reintroduce parola dvs.
din 4 cifre, apoi apăsaţi pe .
5 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta [STANDARD],
după care apăsaţi .
6Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta o zonă geografică
drept nivel de limitare a redării,
apoi apăsaţi .
Zona este selectată.
Când selectaţi [OTHERS], introduceţi
codul zonei geografice dorite în
conformitate cu „Lista codurilor de
zonă pentru controlul parental”
(pagina 76), ţinând apăsat pe SHIFT
şi apăsând butoanele numerice.
27RO
7 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta [LEVEL],
după care apăsaţi .
8Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta nivelul dorit
şi apăsaţi .
Cu cât este mai mică valoarea,
cu atât este limitarea mai strictă.
Pentru a dezactiva funcţia de
control parental
Setaţi [LEVEL] pe [OFF] la pasul 8.
Pentru a reda de pe un disc
pentru care este setată funcţia
de control parental
Vizualizarea
informaţiilor pentru un
disc şi un dispozitiv USB
Informaţii pe ecranul
televizorului
Ţineţi apăsat butonul SHIFT
şi apăsaţi în mod repetat pe
DISPLAY în timpul redării.
1 Introduceţi discul şi apăsaţi .
Pe ecranul televizorului este afişată
rubrica de introducere a parolei.
2 Ţineţi apăsat butonul SHIFT
şi apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce sau
a reintroduce parola dvs.
din 4 cifre, apoi apăsaţi pe .
Sistemul începe redarea.
Dacă uitaţi parola
Scoateţi discul şi repetaţi paşii de
la 1 la 3 din „Restricţionarea redării
de pe disc (Control parental)”
(pagina 27). Ţineţi apăsat butonul
SHIFT şi apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce o parolă,
„199703”, apoi apăsaţi pe .
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
introduceţi o nouă parolă, formată
din 4 cifre. Apoi, introduceţi din nou
discul şi apăsaţi .
Trebuie să introduceţi din nou
parola nouă.
 Informaţii despre redare
Timpul de redare şi timpul rămas
 Rata de biţi
 Tipul de conținut media
 Starea redării
 Titlu1)/melodie/nume fişier2)
 Album1)/nume folder2)/capitol/
număr de index
 Nume artist1)2)
Apare la redarea unui fişier audio.
1) Dacă
un fişier audio are etichetă ID3,
sistemul va afişa un nume de album/
titlu/nume de artist din informaţiile
etichetei ID3. Sistemul poate accepta
ID3 versiunile 1.0/1.1/2.2/2.3.
2)Dacă numele conţine caractere ce nu
pot fi afişate, aceste caractere vor fi
afişate ca „_”.
Notă
•• În funcţie de sursa redată,
28RO
—— este posibil ca unele informaţii să nu
fie afişate.
—— unele caractere nu pot fi afişate.
•• În funcţie de modul de redare,
informaţiile afişate pot fi diferite.
Afișarea informațiilor privind
formatul audio în suporturi
DVD VIDEO și fișiere video
Apăsaţi în mod repetat pe AUDIO
în timpul redării.
Informaţiile de pe afişaj
Notă
•• Este posibil ca numele discului sau al piesei
să nu fie afişat, în funcţie de caractere.
•• Este posibil ca timpul de redare al fişierelor
audio şi video să nu fie afişat corect.
•• Timpul de redare scurs pentru un fişier
audio codificat cu VBR (rată de biţi
variabilă) nu este afişat corect.
Utilizarea meniului de
configurare
Puteţi face diverse ajustări ale unor
elemente precum imaginea şi sunetul.
Elementele afişate variază în funcţie
de ţară sau de regiune.
Notă
Setările de redare memorate pe disc au
prioritate faţă de setările din meniul de
configurare. Prin urmare, este posibil ca
unele setări din meniul de configurare să
nu fie efectuate.
timpul utilizării funcţiei DVD/CD
sau USB, ţineţi apăsat butonul
SHIFT şi apăsaţi pe SETUP.
Pe ecranul televizorului apare
meniul de configurare.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], AUDIO SETUP,
[SYSTEM SETUP] sau
[HDMI SETUP], apoi apăsați .
3 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta elementul
dorit, apoi apăsaţi .
4Apăsaţi
/ în mod repetat
pentru a selecta setarea dorită
şi apăsaţi .
Setarea este selectată şi
configurarea este finalizată.
Redarea de pe disc/USB
Apăsaţi în mod repetat pe DISPLAY
atunci când sistemul este pornit.
Puteţi vizualiza informaţiile în felul
următor:
—timpul
—
de redare/timpul de redare
rămas pentru piesă, titlu, capitol
—numărul
—
scenei
—numele
—
fişierului, numele folderului
—informaţii
—
despre titlu, artist şi album
1 Când redarea este oprită în
Pentru a ieşi din meniu
Ţineţi apăsat butonul SHIFT
şi apăsaţi pe SETUP.
S etarea limbii –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Setează limba pentru afişajul pe ecran.
[MENU]
Setează limba pentru meniul DVD.
[AUDIO]
Comutaţi între limbile pistei de sunet.
Dacă selectaţi [ORIGINAL],
este selectată limba care are
prioritate pe disc.
29RO
[SUBTITLE]
Comută între limbile subtitrărilor
înregistrate pe suportul DVD VIDEO.
Când selectaţi [AUDIO FOLLOW],
limba pentru subtitrări se modifică
în funcţie de limba selectată pentru
pista de sunet.
[4:3 PAN SCAN]: Selectează această
opţiune atunci când conectaţi un
televizor cu ecran 4:3 care nu are o
funcţie mod de ecran lat. Această
setare afişează o imagine cu
înălţime completă, pe întregul ecran,
cu părţile laterale eliminate.
Notă
Dacă selectaţi [OTHERS] în [MENU],
[AUDIO] şi [SUBTITLE], introduceţi un cod
de limbă din „Lista codurilor de limbă”
(pagina 75) cu ajutorul butoanelor
numerice.
S etarea ecranului
televizorului –
[VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Selectează această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu
ecran lat sau un televizor cu funcţie
mod de ecran lat.
[4:3 LETTER BOX]: Selectează
această opţiune atunci când
conectaţi un televizor cu ecran
4:3 care nu are o funcţie mod de
ecran lat. Această setare afişează
o imagine lată cu benzi negre în
partea de sus şi de jos.
30RO
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Selectează această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu
funcţie mod de ecran lat. Afişează
o imagine de ecran 4:3 în raport de
aspect 16:9, chiar şi pe un televizor
cu ecran panoramic.
[NORMAL]: Modifică dimensiunea
imaginii, pentru a se potrivi la
dimensiunea ecranului cu raportul
de aspect al imaginii originale.
Această setare afișează benzi negre
pe partea stângă și dreaptă, dacă
difuzați o imagine pe ecran 4:3.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Cu excepţia modelelor pentru
America Latină, Europa şi Rusia)
Setează sistemul de culoare
(PAL sau NTSC).
[AUTO]: Scoate semnalul video în
funcţie de sistemul color al discului.
Selectați această setare dacă
televizorul utilizează un sistem DUAL.
[PAL]: Modifică semnalul video
al unui disc NTSC şi îl scoate în
sistemul PAL.
[NTSC]: Modifică semnalul video
al unui disc PAL şi îl scoate în
sistemul NTSC.
Pentru detalii, consultaţi „Modificarea
sistemului color” (pagina 21).
[BLACK LEVEL]
Acordă prioritatea pistei de sunet
care conţine cel mai mare număr
de canale, atunci când redaţi un
DVD VIDEO pe care sunt înregistrate
formate audio multiple (PCM, MPEG
audio sau Dolby Digital).
[OFF]: Nicio prioritate acordată.
[AUTO]: Prioritate acordată.
[A/V SYNC]
(Doar fişiere video)
[OFF]: Nu ajustează.
[ON]: Ajustează decalajul dintre
imagine şi sunet atunci când sunetul
nu este sincronizat cu imaginea afișată.
[DOWNMIX]
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Imaginea, inclusiv subiecţii
care se mişcă dinamic, este
reprodusă fără tremurat. În mod
normal, selectaţi această setare.
[FRAME]: Imaginea, inclusiv
subiecţii care nu sunt dinamici, este
redată la o rezoluţie înaltă.
Selectaţi semnalul de ieşire audio
pentru redarea surselor audio
multicanal.
[NORMAL]: Reproduceţi sursele
audio multicanal într-un semnal
stereo pe 2 canale.
[DOLBY SURROUND]: Reproduceţi
sursele audio multicanal într-un
semnal surround pe 2 canale.
Redarea de pe disc/USB
(Doar pentru modelul pentru
America Latină)
Selectează nivelul de negru (nivelul
de configurare) pentru semnalele
video scoase prin mufa VIDEO OUT.
[ON]: Setaţi nivelul de negru al
semnalului de ieşire la valoarea
standard.
[OFF]: Reduceţi nivelul standard
de negru. Utilizaţi această funcţie
atunci când imaginea conţine prea
mult alb.
[TRACK SELECTION]
Notă
S etarea opţiunilor audio –
[AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Dynamic Range Compression)
Funcţie utilă atunci când doriţi să
vizionaţi filme în timpul nopţii, cu
volumul redus.
[OFF]: Dezactivat.
[STANDARD]: Intervalul dinamic
este comprimat aşa cum a dorit
inginerul de înregistrare.
Această funcţie este disponibilă numai
pentru mufa HDMI OUT (TV) ARC.
S etarea sistemului –
[SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Economizorul de ecran va ajuta la
prevenirea deteriorării dispozitivului
de afișare (reflexii parazite).
Apăsaţi  +/– pentru a ieşi din
economizorul de ecran.
[ON]: Imaginea economizorului de
ecran apare dacă nu interacţionaţi
cu sistemul aproximativ 15 minute.
31RO
[OFF]: Dezactivează funcţia.
Imaginea economizorului de ecran
nu apare.
[BACKGROUND]
[HDMI RESOLUTION]
Selectaţi culoarea sau imaginea
de fundal afişată pe ecranul
televizorului.
[JACKET PICTURE]: Imaginea
implicită (imagine statică)
înregistrată pe disc apare pe fundal.
[GRAPHICS]: O imagine presetată,
stocată în sistem apare pe fundal.
[BLUE]: Culoarea de fundal este
albastru.
[BLACK]: Culoarea fundalului este
neagră.
Selectează rezoluția de ieșire a
televizorului atunci când televizorul
este conectat printr-un cablu HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Scoate
semnalele video potrivit rezoluţiei
televizorului.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]1)/[720×480/576p]2):
Scoate semnalele video potrivit
setării de rezoluţie selectate.
[PARENTAL CONTROL]
Setaţi restricţiile de redare. Pentru
detalii, consultaţi „Restricţionarea
redării de pe disc (Control parental)”
(pagina 27).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Memorează punctul de
reluare a redării pentru cel mult
6 discuri.
[OFF]: Redarea începe din punctul
de reluare a redării doar pentru
discul curent din sistem.
[RESET]
Restaurează valorile implicite
pentru setările meniului de
configurare. Pentru detalii, consultaţi
„Reiniţializarea setărilor meniului
de configurare la valorile implicite”
(pagina 68).
32RO
S etarea opţiunilor
HDMI – [HDMI SETUP]
1) Doar la modelele pentru America Latină.
2)Pentru
alte modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Scoate semnale video YCBCR.
[RGB]: Scoate semnale video RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Scoate semnalele audio în
formatul original prin intermediul
mufei HDMI OUT (TV) ARC.
[PCM]: Scoate semnalele PCM
liniare pe 2 canale prin intermediul
mufei HDMI OUT (TV) ARC.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funcţia Control for HDMI este
activată. Puteţi controla reciproc
sistemul şi televizorul conectate
cu un cablu HDMI.
[OFF]: Dezactivat.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Setaţi această funcţie dacă
sistemul este conectat la o mufă
HDMI IN a televizorului care este
compatibilă cu funcţia Audio
Return Channel. Această funcţie
este disponibilă atunci când setaţi
[CONTROL FOR HDMI] la [ON].
[ON]: Puteţi asculta sunetul
televizorului prin boxele sistemului.
[OFF]: Dezactivat.
[STANDBY LINKED TO TV]
Transfer prin USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB
Pentru dispozitivele USB compatibile,
consultaţi „Site-uri web pentru
dispozitive compatibile” (pagina 11).
(Puteţi utiliza dispozitivul dvs. iPhone/
iPod cu acest sistem doar prin
intermediul conexiunii BLUETOOTH.)
Transfer de muzică
Puteți transfera muzică de pe un
disc (AUDIO CD sau disc MP3) pe un
dispozitiv USB conectat la portul
la (USB).
Formatul audio al fişierelor transferate
de acest sistem este MP3.
Notă
Transfer prin USB
Această funcţie este
disponibilă atunci când setaţi
[CONTROL FOR HDMI] la [ON].
[AUTO]: Când opriți televizorul,
sistemul se oprește automat în
următoarele condiții:
—în
— timpul redării clipurilor video în
funcţia DVD/CD sau USB
—când
—
redarea audio este oprită în
funcţia DVD/CD sau USB
—atunci
—
când este selectată funcția
pentru televizor
[ON]: Sistemul se opreşte automat
atunci când stingeţi televizorul,
indiferent de funcţie.
[OFF]: Sistemul nu se opreşte chiar
dacă opriţi televizorul.
•• Nu deconectaţi dispozitivul USB în
timpul operaţiunilor de transferare
sau ştergere. Acest lucru poate duce la
deteriorarea datelor de pe dispozitivul
USB sau la deteriorarea dispozitivului
USB propriu-zis.
•• Fişierele MP3 sunt transferate la aceeaşi
rată de biţi ca şi fişierele originale.
•• Atunci când transferaţi de pe un AUDIO
CD, puteţi selecta rata de biţi înainte de
transfer.
•• Operaţiile de transfer prin USB şi ştergere
de pe USB sunt interzise dacă tava
discului este deschisă.
Notă cu privire la conţinutul protejat
prin drepturi de autor
Muzica transferată este limitată doar la uzul
personal. Utilizarea muzicii cu încălcarea
acestei limite necesită permisiunea
deţinătorilor drepturilor de autor.
Pentru a selecta rata de biţi
Puteţi selecta o rată de biţi mai
mare pentru transferul de muzică
cu o calitate mai bună.
1 Apăsaţi OPTIONS.
33RO
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „BIT RATE”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta rata de biţi
dorită şi apăsaţi .
•• „128 KBPS”: fişierele codificate în
format MP3 au dimensiuni de
fişier mai mici şi o calitate audio
mai slabă.
•• „256 KBPS”: fişierele codificate în
format MP3 au dimensiuni de
fişier mai mari, dar şi o calitate
audio superioară.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Transferul de muzică
de pe un disc
Puteţi transfera muzică pe un
dispozitiv USB conectat la portul
(USB) după cum urmează:
•• Transfer sincronizat: Transferaţi
toate piesele sau fișierele MP3 de
pe un disc pe USB.
•• Transferul REC1: Transferaţi o
singură piesă sau un singur fişier
MP3 în timpul redării.
1 Conectaţi un dispozitiv USB
transferabil la portul (USB)
al unităţii.
Notă
Puteţi utiliza un adaptor USB
(nefurnizat) pentru a conecta
dispozitivul USB la unitate dacă
dispozitivul USB nu se poate conecta
la portul (USB).
2 Apăsați FUNCTION în mod
repetat pentru a selecta „DVD/
CD”, apoi încărcaţi un disc.
34RO
3 Pregătiţi sursa de sunet.
Transfer sincronizat:
Dacă sistemul porneşte redarea în
mod automat, apăsați  de două
ori pentru a opri complet redarea.
Când redarea este oprită, apăsaţi în
mod repetat PLAY MODE pentru a
selecta modul de redare dorit.
Notă
Dacă începeţi transferarea în modul
de redare amestecată sau în modul
de redare repetată, modul de redare
selectat este schimbat automat în
modul de redare normală.
Transferul REC1:
Selectaţi piesa sau fişierul MP3 pe
care doriţi să o/îl transferaţi şi
porniţi redarea.
4Apăsaţi pe REC TO USB.
Pe afişaj apare textul „PUSH ENTER”.
5 Apăsaţi
.
Transferul începe, apoi pe afişaj
apare textul „DO NOT REMOVE”. Nu
deconectaţi dispozitivul USB înainte
de finalizarea transferului.
După finalizarea transferului,
sistemul efectuează următoarele:
Transfer sincronizat:
Discul se opreşte automat.
Transferul REC1:
Discul continuă redarea piesei
următoare sau a fișierului următor.
Pentru a opri transferul
Apăsaţi .
Note cu privire la transfer
•• Nu puteți transfera fișiere MP3 de pe
un disc formatat UDF (Universal Disk
Format) pe dispozitivul USB.
•• În timpul transferului, nu se scoate
niciun sunet.
•• Informaţiile CD-TEXT nu sunt transferate
în fişierele MP3 create.
•• Transferul se opreşte automat dacă:
Reguli de generare a folderelor
şi fişierelor
Numărul maxim de fişiere MP3
care poate fi generat
•• 298 de foldere
•• 650 de fişiere într-un singur folder
•• 650 de fişiere în folder REC1-CD
sau REC1-MP3
Aceste numere pot varia în
funcţie de configuraţia fişierelor şi
folderelor.
Când se transferă pe un dispozitiv
USB, un folder „MUSIC” este creat
direct sub „ROOT”. Folderele şi
fişierele sunt generate în acest
folder „MUSIC” în conformitate cu
metoda de transfer şi cu sursa, după
cum urmează:
Transfer sincronizat
 Când transferaţi toate piesele de
pe un CD AUDIO
Nume folder: „CDDA0001”*
Nume fişier: „TRACK001”*
 La transferul de fişiere MP3 de
pe un disc
Nume folder: La fel ca sursa
Nume fişier: La fel ca sursa
Transfer REC1
 Când transferaţi o piesă de pe
un CD AUDIO
Nume folder: „REC1-CD”
Nume fişier: „TRACK001”*
Transfer prin USB
—— dispozitivul USB rămâne fără spaţiu
în timpul transferului.
—— numărul de fişiere audio sau foldere
de pe dispozitivul USB atinge limita
pe care o poate recunoaşte sistemul.
•• Dacă un folder sau un fişier pe care
încercaţi să îl transferaţi există deja pe
dispozitivul USB şi are acelaşi nume,
se adaugă un număr secvenţial după
nume, fără a suprascrie folderul sau
fişierul original.
•• Nu puteţi executa următoarele operaţii
în timpul transferului:
—— Scoaterea discului.
—— Selectarea unei piese sau a unui fişier
diferit.
—— Întreruperea redării sau găsirea unui
punct în piesă sau fişier.
—— Schimbarea funcţiei.
•• Atunci când transferaţi muzică pe un
WALKMAN® folosind „Media Manager
for WALKMAN”, nu uitaţi să transferaţi în
format MP3.
•• Când conectaţi un dispozitiv
WALKMAN® la sistem, asiguraţi-vă că
îl conectaţi după ce textul „Creating
Library” sau textul „Creating Database”
dispare de pe afişajul dispozitivului
WALKMAN®.
 La transferul unui fişier MP3 de
pe un disc
Nume folder: „REC1-MP3”
Nume fişier: La fel ca sursa
* Numerele de foldere şi fişiere sunt
atribuite ulterior în serie.
Ştergerea de fişiere audio sau
de foldere de pe dispozitivul USB
1 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta „USB”.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
MEDIA MODE, pentru a selecta
[MUSIC].
3 Când redarea este oprită,
apăsaţi OPTIONS.
35RO
4Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „ERASE”, apoi
apăsaţi .
Lista de foldere este afişată pe
ecranul televizorului.
5 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta un folder şi
apăsaţi .
Lista de fişiere este afişată pe
ecranul televizorului.
6Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta un fişier audio
pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi
apăsaţi .
Dacă doriți să ștergeți toate fișierele
audio din folder, selectați
[ALL TRACKS] din listă.
Pe afişaj este afişat textul
„FOLDER ERASE” sau „TRACK ERASE”
şi „PUSH ENTER”.
Pentru a revoca operaţiunile de
ştergere, apăsaţi .
7 Apăsaţi
.
Pe afişaj apare textul „COMPLETE”.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Notă
•• Puteți șterge numai fișierul audio
acceptat, fișierul în format MP4 și
fișierul în format 3GP.
•• Nu puteţi şterge fişiere audio sau
foldere dacă este activată redarea
amestecată. Setaţi modul de redare la
modul de redare normală înainte de a
şterge.
•• Operaţiunile de ştergere sunt interzise
atunci când tava pentru disc este
deschisă.
36RO
Tuner
Ascultarea radioului
1 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„TUNER FM”.
2 Acordaţi un post.
Pentru scanare automată:
Țineți apăsat TUNING+/– până când
frecvența începe să se schimbe pe
afișaj.
Scanarea se opreşte automat în
momentul în care este acordat un
post. „ST” (numai pentru
programele stereo FM) se aprinde
pe afişaj.
Dacă scanarea nu se opreşte,
apăsaţi  pentru a opri scanarea.
Apoi realizaţi acordul manual
(mai jos).
Pentru acordare manuală:
Apăsaţi TUNING+/– în mod repetat
pentru a acorda postul dorit.
Notă
Dacă acordați un post FM care oferă
servicii RDS, informațiile, precum numele
serviciului sau numele postului, sunt
furnizate de transmisii. Puteţi consulta
informaţiile RDS apăsând DISPLAY în mod
repetat.
Sugestie
Pentru a reduce zgomotul static generat
de un post FM stereo cu recepţie slabă,
apăsaţi în mod repetat pe FM MODE
până când „ST” dispare de pe afişaj. Veţi
pierde efectul stereo, însă recepţia se va
îmbunătăţi.
Conexiunea BLUETOOTH
Presetarea posturilor de radio
Puteţi memora până la 20 de posturi
FM ca posturi preferate.
1 Acordaţi radioul la postul dorit.
2 Apăsaţi DVD/TUNER MENU.
3 Apăsaţi în mod repetat /
pentru a selecta numărul de
presetare dorit, apoi apăsaţi
.
Pentru a asculta postul presetat
Apăsaţi în mod repetat pe
PRESET+/– pentru a selecta numărul
presetat dorit.
Ca alternativă, ţineţi apăsat butonul
SHIFT şi apăsaţi butoanele numerice,
apoi apăsaţi pe .
Tehnologia wireless BLUETOOTH
este o tehnologie wireless cu rază
scurtă de acţiune care permite
comunicarea wireless a datelor între
dispozitive digitale.
Versiune, profiluri şi codecuri
BLUETOOTH acceptate
Pentru detalii, consultaţi „Secţiunea
BLUETOOTH” (pagina 73).
Dispozitive BLUETOOTH
compatibile
Pentru detalii, consultaţi „Site-uri
web pentru dispozitive compatibile”
(pagina 11).
Despre indicatorul BLUETOOTH
Indicatorul BLUETOOTH de pe
unitate se aprinde sau luminează
intermitent în culoarea albastră
pentru a indica starea funcţiei
BLUETOOTH.
Stare sistem
Stare indicator
Standby
BLUETOOTH
Împerechere
BLUETOOTH
Conexiunea
BLUETOOTH este
stabilită
Luminează
intermitent rar
Luminează
intermitent des
Se aprinde
Tuner / Conexiunea BLUETOOTH
„COMPLETE” apare pe afișaj și
postul este memorat.
Dacă numărului de presetare
selectat îi este alocat deja un alt
post, postul respectiv este înlocuit
cu cel nou.
Cu privire la tehnologia
wireless BLUETOOTH
37RO
Împerecherea acestui
sistem cu un dispozitiv
BLUETOOTH
Împerecherea este o operaţie prin
care dispozitivele BLUETOOTH
sunt înregistrate în prealabil unul
cu altul. Odată ce operaţiunea de
împerechere are loc, aceasta nu mai
trebuie efectuată din nou.
Dacă dispozitivul dvs. este un
dispozitiv BLUETOOTH compatibil
cu funcţia NFC, nu este necesară
procedura de împerechere manuală.
(Consultaţi „Conectarea BLUETOOTH
printr-o singură atingere prin NFC”
de la pagina 40.)
1 Plasaţi dispozitivul BLUETOOTH
la distanţă de maxim 1 metru
de unitate.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
funcţia BLUETOOTH.
Pe afişaj apare textul „BLUETOOTH”.
Sugestie
•• Dacă nu există informaţii de
împerechere pe sistem (de exemplu,
dacă folosiţi funcţia BLUETOOTH
pentru prima dată după cumpărare),
indicatorul „PAIRING” luminează
intermitent pe afișaj, iar sistemul
intră automat în modul de
împerechere. Treceţi la pasul 4.
•• Dacă sistemul este conectat la un
dispozitiv BLUETOOTH, apăsați
BLUETOOTH pe unitate pentru a
deconecta dispozitivul BLUETOOTH.
3 Ţineţi apăsat
PAIRING pe
unitate cel puţin 2 secunde.
„PAIRING” luminează intermitent
pe afişaj.
38RO
4Porniţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH şi
efectuaţi procedura de
împerechere.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului BLUETOOTH.
5 Selectaţi „MHC-V21D” de pe
afişajul dispozitivului BLUETOOTH.
Efectuaţi acest pas în termen de
maximum 5 minute, altfel
împerecherea va fi revocată. În acest
caz, repetaţi de la pasul 3.
Notă
Dacă este solicitată o cheie de
autentificare pe dispozitivul
BLUETOOTH, introduceţi „0000”.
„Passkey” mai poate purta numele de
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number”
sau „Password”.
6Stabiliţi conexiunea cu
dispozitivul BLUETOOTH.
După finalizarea împerecherii şi
stabilirea conexiunii BLUETOOTH,
numele dispozitivului BLUETOOTH
apare pe afişaj.
În funcţie de dispozitivul
BLUETOOTH, conexiunea poate fi
stabilită automat după finalizarea
împerecherii.
Puteţi verifica adresa dispozitivului
BLUETOOTH apăsând în mod
repetat pe DISPLAY.
Notă
•• Puteţi împerechea cel mult 8 dispozitive
BLUETOOTH. Dacă se împerechează
cel de-al 9-lea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul care a fost conectat cel mai
puţin recent va fi şters.
•• Dacă doriţi împerecherea cu un alt
dispozitiv BLUETOOTH, repetaţi paşii
de la 1 la 6.
Pentru a revoca operaţia de
împerechere
Țineți apăsat PAIRING de pe
unitate cel puţin 2 secunde până
când „BT AUDIO” apare pe afișaj.
Pentru a şterge informaţiile
despre împerechere
Puteţi şterge toate informaţiile
despre împerechere resetând
sistemul. Consultaţi „Resetarea
sistemului” (pagina 68).
Notă
După ce resetaţi sistemul, este posibil
ca acesta să nu se poată conecta
la dispozitivul dvs. iPhone/iPod. În
acest caz, ştergeţi informaţiile despre
împerecherea sistemului de pe iPhone/
iPod, apoi efectuaţi din nou operaţia de
împerechere.
dispozitivul BLUETOOTH.
Apăsaţi pe BLUETOOTH de pe
unitate pentru a vă conecta la
ultimul dispozitiv BLUETOOTH
conectat.
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH de
pe dispozitivul BLUETOOTH dacă
dispozitivul nu este conectat.
După stabilirea conexiunii, numele
dispozitivului BLUETOOTH apare
pe afişaj.
3 Apăsaţi  pentru a porni
redarea.
În funcţie de dispozitivul
BLUETOOTH,
——poate fi nevoie să apăsaţi  de
două ori.
——poate fi necesar să porniţi redarea
unei surse audio pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Puteţi asculta muzică pe dispozitivul
BLUETOOTH şi să controlaţi redarea
prin intermediul butoanelor de
pe unitate sau prin intermediul
telecomenzii.
Verificaţi următoarele înainte
de a reda muzică:
—Funcţia
—
BLUETOOTH a dispozitivului
BLUETOOTH este activată.
—Împerecherea
—
a fost finalizată
(pagina 38).
După ce aţi conectat sistemul la
dispozitivul BLUETOOTH, puteţi
controla redarea apăsând , , ,
/ şi /.
4Reglaţi volumul.
1 Apăsați BLUETOOTH pe unitate
Apăsați BLUETOOTH de pe unitate.
Pe afişaj apare textul „BT AUDIO”.
În funcţie de tipul de dispozitiv
BLUETOOTH, conexiunea
BLUETOOTH poate fi anulată
automat atunci când opriţi redarea.
pentru a selecta funcţia
BLUETOOTH.
Pe afişaj apare textul „BLUETOOTH”.
Iniţial, reglaţi volumul pe
dispozitivul BLUETOOTH. Dacă în
continuare nivelul volumului este
prea scăzut, reglaţi nivelul
volumului pe sistem.
Notă
Dacă sistemul nu este conectat la niciun
dispozitiv BLUETOOTH, se va conecta
automat la ultimul dispozitiv BLUETOOTH
conectat atunci când apăsați BLUETOOTH
sau  pe unitate.
Conexiunea BLUETOOTH
Ascultarea muzicii de
pe un dispozitiv
BLUETOOTH
2 Stabiliţi conexiunea cu
Pentru a termina conexiunea
BLUETOOTH
39RO
Conectarea acestui
sistem la mai multe
dispozitive BLUETOOTH
(conectarea mai multor
dispozitive)
Puteţi conecta la sistem maximum
trei dispozitive BLUETOOTH simultan
utilizând conexiunea A2DP/AVRCP.
Înainte de a împerechea următorul
dispozitiv BLUETOOTH, asiguraţi-vă
că funcţia BLUETOOTH a sistemului
este pornită şi că primul dispozitiv
BLUETOOTH este conectat la sistem.
Pentru a împerechea al doilea
sau al treilea dispozitiv
Repetaţi paşii de la 1 la 6 din
„Împerecherea acestui sistem cu un
dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 38).
Pentru a comuta sursele de redare
Porniţi redarea pe un alt dispozitiv
BLUETOOTH conectat, în timp ce
dispozitivul curent redă muzică.
Sistemul va reda sunet din
dispozitivul cel mai recent.
Notă
•• Operaţiile pot varia în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH. Este posibil ca
unul din dispozitivele BLUETOOTH să
fie deconectat, în funcţie de combinaţia
de dispozitive. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului.
•• Dacă încercaţi să conectaţi un al
patrulea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul de redare conectat primul
va fi deconectat.
•• În funcţie de dispozitivul BLUETOOTH,
este posibil să nu puteţi conecta trei
dispozitive BLUETOOTH simultan.
40RO
•• Nu puteţi stabili conexiunea cu mai
multe dispozitive atunci când utilizaţi
funcţia Wireless Party Chain sau
Speaker Add.
Pentru a deconecta orice dispozitiv
BLUETOOTH de la conexiunea
dispozitivelor multiple
Închideţi conexiunea BLUETOOTH a
dispozitivului BLUETOOTH pe care
doriţi să îl deconectaţi.
Pentru a deconecta toate
dispozitivele BLUETOOTH de la
conexiunea dispozitivelor multiple
Apăsați pe BLUETOOTH de pe unitate.
Pe afişaj apare textul „BT AUDIO”.
Conectarea BLUETOOTH
printr-o singură
atingere prin NFC
NFC (Near Field Communication Comunicare în câmp apropiat) este o
tehnologie ce permite comunicarea
wireless pe rază scurtă între diverse
dispozitive, cum ar fi dispozitivele
smartphone şi etichetele IC.
Când atingeţi sistemul cu un
dispozitiv BLUETOOTH compatibil
cu funcţia NFC, în mod automat
sistemul:
—porneşte
—
în funcţia BLUETOOTH.
—finalizează
—
împerecherea şi
conexiunea BLUETOOTH.
Dispozitive BLUETOOTH
compatibile
Dispozitive BLUETOOTH cu funcţie
NFC încorporată (sistem de operare:
Android™ 2.3.3 sau versiunile mai
recente, cu excepţia Android 3.x)
Notă
•• Sistemul poate recunoaşte şi se
conectează numai la câte un dispozitiv
BLUETOOTH compatibil cu funcţia NFC
odată. Dacă încercaţi să conectaţi la
sistem un alt dispozitiv BLUETOOTH
compatibil cu funcţia NFC, dispozitivul
BLUETOOTH compatibil cu funcţia
NFC care este conectat în momentul
respectiv va fi deconectat.
•• În funcţie de dispozitivul dvs.
BLUETOOTH compatibil cu funcţia NFC,
este posibil să fie necesar ca întâi să
porniţi funcţia NFC.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a dispozitivului BLUETOOTH.
1 Atingeţi dispozitivul BLUETOOTH
de marca N de pe unitate, până
când dispozitivul BLUETOOTH
răspunde sistemului.
Pentru a termina conexiunea
BLUETOOTH
Atingeţi din nou dispozitivul
BLUETOOTH de marca N de pe unitate.
Setarea codecurilor
audio BLUETOOTH
Puteţi activa recepţionarea
codecurilor AAC, LDAC sau SBC de
pe dispozitivul BLUETOOTH. AAC/
LDAC poate fi selectat numai atunci
când dispozitivul BLUETOOTH
acceptă AAC/LDAC.
/
pentru a selecta „BT CODEC”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta setarea, apoi
apăsați .
Finalizaţi conexiunea urmând
instrucţiunile afişate pe dispozitivul
BLUETOOTH.
După stabilirea conexiunii
BLUETOOTH, numele dispozitivului
BLUETOOTH apare pe afişaj.
2 Porniţi redarea unei surse audio
pe dispozitivul BLUETOOTH.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului BLUETOOTH.
Sugestie
Dacă împerecherea şi conectarea prin
BLUETOOTH eşuează, procedaţi în felul
următor.
—— Scoateţi husa dispozitivului
BLUETOOTH, în cazul în care utilizaţi o
husa disponibilă în comerţ.
—— Atingeţi din nou dispozitivul
BLUETOOTH de marca N de pe unitate.
•• „AUTO”: Activaţi recepţionarea în
format de codec AAC sau LDAC.
•• „SBC”: Recepţionaţi în format de
codec SBC.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Conexiunea BLUETOOTH
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
Notă
•• Vă puteţi bucura de sunet de înaltă
calitate dacă AAC sau LDAC este
selectat. Dacă nu puteţi asculta sunet
AAC sau LDAC de la dispozitivul
dumneavoastră sau sunetul se aude cu
întreruperi, selectaţi „SBC”.
•• Dacă schimbaţi această setare în
timp ce sistemul este conectat la un
dispozitiv BLUETOOTH, dispozitivul
BLUETOOTH va fi deconectat. Pentru a
vă conecta la dispozitivul BLUETOOTH,
stabiliţi din nou conexiunea
BLUETOOTH.
41RO
Sugestie
LDAC este o tehnologie de codificare
audio dezvoltată de Sony care permite
transmisia de conţinuturi audio de
înaltă rezoluţie (Hi-Res), chiar şi printr-o
conexiune BLUETOOTH. Spre deosebire de
alte tehnologii de codificare compatibile
cu BLUETOOTH, precum SBC, acesta
funcţionează fără a converti conţinutul
audio de înaltă rezoluţie la un nivel inferior1)
şi permite transmiterea prin reţeaua
wireless BLUETOOTH a aproximativ de
trei ori mai multe date2) faţă de celelalte
tehnologii, la o calitate a sunetului fără
precedent, printr-o codificare eficientă
şi o organizare optimă pe pachete.
1) Cu
excepţia conţinutului în format DSD.
2)În comparaţie cu SBC (Subband
Coding - Codec de bandă secundară),
când se selectează rata de biţi 990 kbps
(96/48 kHz) sau 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
Setarea modului
standby BLUETOOTH
Modul standby BLUETOOTH permite
sistemului să pornească automat
atunci când stabiliţi conexiunea
BLUETOOTH de pe un dispozitiv
BLUETOOTH.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „BT STBY”, apoi
apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta setarea, apoi
apăsați .
•• „ON”: Sistemul pornește automat
chiar și atunci când sistemul este
în modul standby.
•• „OFF”: Dezactivează această
funcţie.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
42RO
Activarea sau
dezactivarea semnalului
BLUETOOTH
Vă puteţi conecta la sistem de pe un
dispozitiv BLUETOOTH împerecheat
şi la toate funcţiile dacă semnalul
BLUETOOTH al sistemului este
activat. În mod implicit, semnalul
BLUETOOTH este activat.
Ţineţi apăsat
+ şi MEGA BASS de
pe unitate timp de aproximativ
3 secunde.
Pe afişaj apare textul „BT ON”
sau „BT OFF”.
Notă
•• Nu puteţi efectua următoarele operaţii
dacă semnalul BLUETOOTH este
dezactivat:
—— Împerecherea şi/sau conectarea cu
dispozitivul BLUETOOTH
—— Utilizarea aplicaţiei „Sony | Music
Center”
—— Modificarea codecurilor audio
BLUETOOTH
•• Dacă atingeţi marca N de pe unitate de
un dispozitiv BLUETOOTH compatibil
cu funcţia NFC sau dacă activaţi
modul Standby BLUETOOTH, semnalul
BLUETOOTH va fi activat automat.
Comandarea
sistemului utilizând
un telefon
inteligent sau
o tabletă (Sony |
Music Center)
dispozitivul prin conexiune
BLUETOOTH (pagina 38).
4Lansaţi aplicaţia „Sony | Music
Center” şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
Notă
•• Vă recomandăm să utilizaţi cea mai
recentă versiune a aplicaţiei „Sony |
Music Center”.
•• Dacă aplicaţia „Sony | Music Center”
nu funcţionează corect, apăsaţi pe
BLUETOOTH de pe unitate pentru a
închide conexiunea BLUETOOTH, apoi
restabiliţi conexiunea BLUETOOTH astfel
încât această conexiune BLUETOOTH să
funcţioneze normal.
•• Operaţiile care sunt disponibile prin
intermediul aplicaţiei „Sony | Music
Center” pot să difere, în funcţie de
dispozitivele audio.
•• Pentru mai multe detalii despre
„Sony | Music Center”, consultaţi
următoarea adresă URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Specificaţiile şi designul aplicaţiei
„Sony | Music Center” se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Conexiunea BLUETOOTH
„Sony | Music Center” este
o aplicaţie dedicată operării
dispozitivelor audio compatibile cu
„Sony | Music Center”, fabricate de
Sony, folosind un smartphone sau
o tabletă. Căutaţi aplicaţia „Sony |
Music Center” în Google Play sau în
App Store şi descărcaţi-o utilizând
smartphone-ul sau tableta.
„Sony | Music Center” vă permite:
—să
— schimbaţi funcţia sistemului,
să controlaţi redarea de pe disc/
dispozitivul USB și să acordaţi un
post FM.
—să
— răsfoiţi conținutul muzical al
discului/dispozitivului USB.
—să
— vizualizaţi informaţiile de pe
disc/dispozitivul USB, de exemplu
durata de redare şi titlul redat.
—să
— reglați volumul și să modificați
setarea de sunet.
—să
— controlaţi mai multe sisteme în
timp ce utilizaţi funcţia Wireless
Party Chain.
3 Conectaţi sistemul şi
1 Căutaţi aplicaţia „Sony | Music
Center” sau scanaţi codul
bidimensional de mai jos.
2 Descărcaţi aplicaţia „Sony | Music
Center” pe dispozitivul dvs.
43RO
Organizaţi
petreceri de
neuitat cu aplicaţia
„Fiestable”
Puteți controla funcțiile pentru
petreceri ale sistemului Home Audio
al Sony cu interfața cu utilizatorul
intuitivă și sofisticată cu aplicația
„Fiestable“. „Fiestable“ vă permite
să controlați caracteristici cum ar fi
DJ Effect și Karaoke. De asemenea,
vă puteţi delecta cu funcţia „Motion
Control”, care vă permite să operaţi
anumite caracteristici ale acestui
sistem scuturând dispozitivul
BLUETOOTH în diferite direcţii.
„Fiestable” este o aplicaţie de tip plugin a aplicaţiei „Sony | Music Center”.
1 Căutaţi şi descărcaţi aplicaţia
„Sony | Music Center” pe
dispozitivul dvs. (pagina 43).
2 Căutaţi şi descărcaţi aplicaţia
„Fiestable” de pe Google Play
sau App Store utilizând
dispozitivul dvs.
3 Conectaţi sistemul şi dispozitivul
prin conexiune BLUETOOTH
(pagina 38).
4Lansaţi „Sony | Music Center” şi
atingeţi pictograma „Fiestable”.
Notă
Pentru mai multe detalii despre „Sony
| Music Center”, consultaţi următoarea
adresă URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
44RO
Clasaţi-vă în
clasamentul Party
People şi partajaţi
poziţia obţinută,
primind caracteristici
bonus prin intermediul
Party King
Sistemul are o caracteristică unică
ce permite înregistrarea automată a
modului de utilizare a sistemului în
funcţie de utilizare.
Sistemul vă va clasa pe diferite
poziţii în clasamentul Party People,
conform unor criterii predefinite.
Cu cât utilizaţi mai frecvent sistemul,
cu atât veţi obţine un loc mai
avansat în clasament.
Odată situat pe un anumit loc în
clasamentul Party People, puteţi
partaja poziţia obţinută, comunicând-o
în reţelele de socializare.
De asemenea, sistemul vă va
recompensa pentru locul obţinut
în clasament acordându-vă
caracteristici bonus.
Notă
Pentru a utiliza această caracteristică,
asiguraţi-vă că pe dispozitiv sunt instalate
aplicaţiile „Sony | Music Center”
(pagina 43) şi „Fiestable” (pagina 44).
1 Conectaţi sistemul şi
dispozitivul prin conexiune
BLUETOOTH (pagina 38).
2 Lansaţi „Sony | Music Center” şi
atingeţi pictograma „Fiestable”.
Puteţi urmări poziţia dvs. curentă în
clasament şi caracteristicile bonus
şi, de asemenea, puteţi afla cum să
avansaţi pe poziţia următoare în
clasament.
Ajustarea sunetului
Ajustarea sunetului
Pentru
Faceţi următoarele
Întăriţi basul și Apăsaţi în mod repetat
creaţi un sunet MEGA BASS, pentru a
mai puternic selecta „BASS ON”.
(MEGA BASS) Indicatorul MEGA BASS
se aprinde.
Pentru revocare,
apăsaţi în mod repetat
MEGA BASS, pentru a
selecta „BASS OFF”.
Reproduceţi
efectul sonor
al unei săli de
petrecere
(Fiesta)
Selectați un
Apăsaţi în mod repetat
câmp de sunet SOUND FIELD +/–
pentru a selecta
câmpul de sunet dorit.
Pentru revocare,
apăsaţi în mod repetat
pe SOUND FIELD
+/– pentru a selecta
„FLAT”.
Selectarea modului
Virtual Football
Vă puteţi bucura de senzaţia de a
fi pe stadion atunci când urmăriţi
transmisia unui meci de fotbal.
Rețineți că puteți selecta modul
Virtual Football numai în timpul
funcțiilor AUDIO IN și TV.
•• „ON NARRATION”: Veţi avea senzaţia
vie că vă aflaţi pe un stadion de
fotbal datorită ovaţiilor accentuate.
•• „OFF NARRATION”: Veţi avea o
senzaţie mai intensă că vă aflaţi pe
un stadion de fotbal dacă reduceţi
nivelul volumului pentru comentarii
pe lângă îmbunătăţirea ovaţiilor.
Pentru a revoca modul Virtual
Football
Apăsaţi în mod repetat pe SOUND
FIELD +/– pentru a selecta „FLAT”.
Notă
•• Vă recomandăm să selectaţi modul
Virtual Football atunci când urmăriţi
transmisia unui meci de fotbal.
•• În cazul în care auziţi sunete ciudate
atunci când este selectată setarea „OFF
NARRATION”, este recomandată setarea
„ON NARRATION”.
•• Această funcţie nu acceptă sunet
monofonic.
Crearea propriului efect
de sunet
Ajustarea sunetului
Apăsaţi în mod repetat
pe SOUND FIELD +/pentru a selecta
„FIESTA”. Pentru
revocare, apăsaţi în
mod repetat pe
SOUND FIELD +/pentru a selecta alt
câmp de sunet.
Apăsaţi în mod repetat pe SOUND
FIELD +/– în timp ce urmăriţi
transmisiunea unui meci de fotbal.
Puteţi ridica sau coborî nivelul unor
benzi de frecvenţă specifice, apoi
puteţi memora setările în memorie
drept „CUSTOM EQ”.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „CUSTOM EQ”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
pentru a regla nivelul
egalizatorului sau setarea
surround, apoi apăsaţi pe
/
.
45RO
4Repetaţi pasul 3 pentru a regla
nivelul altor benzi de frecvenţă
şi efecte surround.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Pentru a selecta setarea de
egalizor particularizată
Apăsaţi în mod repetat pe SOUND
FIELD +/– pentru a selecta
„CUSTOM EQ”.
Crearea unei atmosfere
de petrecere (DJ Effect)
Utilizaţi butoanele de pe unitate
pentru a efectua această operaţiune.
1 Apăsaţi butonul următor pentru
a selecta tipul de efect.
•• FLANGER: Creaţi un efect lateral
profund, care este similar
vuietului unui avion cu reacţie.
•• ISOLATOR: Izolaţi o frecvenţă de
bandă specifică, ajustând
celelalte benzi de frecvenţă. De
exemplu, atunci când doriţi să vă
concentraţi pe voci.
•• SAMPLER: Oferă o serie de efecte
de sunet speciale.
2 Modificaţi efectul de sunet.
Pentru FLANGER şi ISOLATOR:
Rotiţi selectorul VOLUME/DJ CONTROL
pentru a regla nivelul efectului.
Pentru SAMPLER:
46RO
Apăsați pe SAMPLER în mod repetat
pentru a selecta modul de sampler
dorit, apoi apăsați pe S1, S2, S3 sau
S4 pentru a scoate efectul de sunet
sampler.
Pentru a scoate alt efect de sunet
sampler continuu, rotiţi selectorul
VOLUME/DJ CONTROL.
Pentru a regla nivelul modului
Sampler
1 Apăsaţi pe OPTIONS
pe telecomandă.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „SAMPLER”,
apoi apăsaţi pe .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pe telecomandă pentru a regla
nivelul sunetului Sampler,
apoi apăsaţi pe .
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi pe OPTIONS de pe
telecomandă.
Pentru a dezactiva efectul.
•• Apăsați DJ OFF.
•• Apăsați din nou pe butonul
efectului selectat (doar pentru
FLANGER şi ISOLATOR).
Notă
•• DJ Effect este dezactivat automat dacă:
—— opriţi sistemul.
—— schimbaţi funcţia.
—— activaţi sau dezactivaţi funcţia Wired
Party Chain şi funcţia Wireless Party
Chain.
—— modificaţi câmpul de sunet.
—— utilizaţi Vocal Fader.
—— modificaţi tasta (Key Control).
•• Dacă activaţi DJ Effect în timpul
transferului, efectul de sunet nu va fi
transferat pe dispozitivul USB.
•• Nu puteţi utiliza selectorul VOLUME/DJ
CONTROL de pe unitate pentru a regla
volumul dacă DJ Effect este activat.
Apăsaţi  +/– de pe telecomandă
pentru a regla volumul.
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei
Control for HDMI
Dacă conectaţi un televizor
compatibil cu funcţia Control for
HDMI* printr-un cablu HDMI (cablu
HDMI de mare viteză cu Ethernet,
nefurnizat), veţi putea opera cu
uşurinţă dispozitivul cu ajutorul unei
telecomenzi TV.
Puteţi folosi următoarele funcţii
împreună cu funcţia Control for HDMI.
•• Funcţia System Power Off
•• Funcţia System Audio Control
•• Audio Return Channel
•• Funcţia One-Touch Play
•• Remote Easy Control
•• Language Follow
Notă
Este posibil ca aceste funcţii să
funcţioneze împreună cu dispozitive care
nu sunt fabricate de Sony, dar acest lucru
nu este garantat.
Pregătirea pentru utilizarea
funcţiei Control for HDMI
Ţineţi apăsat SHIFT şi apăsaţi pe
SETUP, apoi setaţi [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] de pe sistem
la [ON] (pagina 32). Setarea
implicită este [ON].
Activaţi setările funcţiei Control
for HDMI pe televizorul conectat
la sistem.
Funcţia System Power Off
Dacă opriţi televizorul, sistemul va fi
oprit şi el automat.
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi pe SETUP, apoi setaţi
[HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED
TO TV] de pe sistem la [ON] sau
[AUTO] (pagina 33). Setarea
implicită este [AUTO].
Notă
În funcţie de starea dispozitivului conectat,
este posibil ca acesta să nu se oprească.
Funcţia System Audio Control
Dacă porniţi sistemul în timp ce
este pornit şi televizorul, sunetul
televizorului va fi scos prin boxele
sistemului. Puteţi ajusta volumul
sistemului cu ajutorul telecomenzii
televizorului.
Dacă sunetul televizorului a fost scos
prin boxele sistemului ultima dată
când aţi folosit televizorul, sistemul
va fi pornit automat atunci când
porniţi din nou televizorul.
De asemenea puteţi efectua operaţiuni
utilizând meniul televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Alte operaţiuni
* Control for HDMI este un standard
utilizat de CEC (Consumer Electronics
Control) pentru a permite dispozitivelor
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) să se controleze reciproc.
Sugestie
Dacă activaţi funcţia Control for HDMI
(sincronizare „BRAVIA”) atunci când
folosiţi un televizor fabricat de Sony,
funcţia Control for HDMI a sistemului este
activată şi ea automat. După finalizarea
setărilor, pe afişajul de pe panoul superior
apare „COMPLETE”.
Notă
•• În funcţie de televizor, nivelul volumului
sistemului este afişat pe ecranul
televizorului. Poate fi diferit de nivelul
de volum indicat pe afişaj.
•• În funcţie de setările televizorului,
este posibil ca funcţia System Audio
Control să nu fie disponibilă. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
47RO
Audio Return Channel
Language Follow
Dacă sistemul este conectat la mufa
HDMI IN a televizorului compatibilă
cu Audio Return Channel, puteţi
asculta sunetul televizorului prin
boxele sistemului fără a mai conecta
un cablu audio (nefurnizat).
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi pe SETUP, apoi setaţi
[HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN
CHANNEL] la [ON] (pagina 32).
Setarea implicită este [ON].
Când modificaţi limba afişajului
pe ecran al televizorului, limba
afişajului pe ecran al sistemului se
modifică şi ea.
Notă
În cazul în care televizorul nu este
compatibil cu Audio Return Channel,
trebuie să fie conectat un cablu audio
(nefurnizat) (pagina 20).
Funcţia One-Touch Play
Când apăsaţi  în funcţia DVD/CD
sau USB, televizorul este pornit
automat. Intrarea televizorului este
comutată la intrarea HDMI la care este
conectat sistemul.
Notă
Este posibil ca partea de început a
conţinutului redat să nu fie redată corect,
în funcţie de televizor.
Remote Easy Control
Puteţi selecta sistemul cu ajutorul
butonului SYNC MENU de pe
telecomandă pentru a opera sistemul.
Această funcţie poate fi utilizată dacă
televizorul acceptă meniul de legătură.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
Notă
•• În meniul de legătură al televizorului,
sistemul este recunoscut de televizor
ca „Player”.
•• Este posibil ca unele operaţiuni să
nu fie disponibile în cazul anumitor
televizoare.
48RO
Savurarea redării cu fir, cu ajutorul mai multor
sisteme (funcţia Wired Party Chain)
Puteţi conecta mai multe sisteme audio în lanţ pentru a crea un mediu
de petrecere mai interesant şi a obţine o putere mai mare a sunetului.
Un sistem activat din serie va fi Party Host şi va partaja muzica. Celelalte sisteme
vor deveni Party Guest şi vor reda aceeaşi muzică redată de Party Host.
Configurarea funcţiei Wired Party Chain
Configuraţi o funcţie Wired Party Chain prin conectarea tuturor sistemelor care
utilizează cabluri audio (nefurnizate).
Înainte de a conecta cablurile, nu uitaţi să deconectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea).
 Dacă toate sistemele sunt echipate cu funcţia Wired Party Chain
Exemplu: Atunci când vă conectaţi utilizând acest sistem ca prim sistem
Alte operaţiuni
Primul
sistem
Continuaţi
conectarea
până la ultimul
sistem
Al doilea
sistem
Ultimul
sistem
•• Ultimul sistem trebuie să fie conectat la primul sistem.
•• Oricare dintre sisteme poate fi Party Host.
49RO
•• Puteţi schimba Party Host cu un alt sistem din lanţ. Pentru detalii, consultaţi
„Pentru a selecta un nou sistem ca fiind Party Host (când toate sistemele
sunt echipate cu funcţia Wired Party Chain)” (pagina 51).
•• Asiguraţi-vă că este selectată o funcţie diferită de funcţia AUDIO IN.
Dacă este selectată funcţia AUDIO IN, această caracteristică nu poate fi
utilizată.
 Dacă unul dintre sisteme nu este echipat cu funcţia Wired Party
Chain
Exemplu: Atunci când vă conectaţi utilizând acest sistem ca prim sistem
Continuaţi
conectarea până
la ultimul sistem
Primul
sistem
Al doilea
sistem
Ultimul
sistem*
* Conectaţi sistemul care nu este echipat cu funcţia Wired Party Chain la ultimul sistem,
altfel lanţul se va opri la sistemul respectiv. Nu uitaţi să selectaţi funcţia Audio In pe
acest ultim sistem.
•• Ultimul sistem nu este conectat la primul sistem.
•• Trebuie să selectaţi primul sistem ca sistem Party Host, pentru ca toate
sistemele să redea aceeaşi muzică după activarea funcţiei Wired Party Chain.
50RO
Savurarea funcţiei Wired
Party Chain
1 Conectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) şi porniţi toate
sistemele.
2 Reglaţi volumul de pe fiecare
sistem.
3 Activaţi funcţia Wired Party
Chain pe sistemul care va fi
utilizat ca sistem Party Host.
Notă
•• În funcţie de numărul total de sisteme
unitare conectate, sistemele Party
Guests vor avea nevoie de ceva timp
pentru a porni redarea de muzică.
•• Modificarea nivelului volumului şi a
efectului de sunet pe Party Host nu va
afecta sunetul scos de sistemele Party
Guests.
de muzică redată de Party Host chiar
dacă schimbaţi funcţia pe Party Guest.
Cu toate acestea, puteţi regla volumul
şi puteți modifica efectele de sunet pe
Party Guest.
•• Atunci când utilizați microfonul sau
cântaţi la chitară pe Party Host,
sunetul nu va ieși la Party Guests.
•• Când unul din sistemele din lanţ
efectuează un transfer USB, aşteptaţi
până când sistemul finalizează
transferul sau opriţi transferul, înainte
de a activa funcţia Wired Party Chain.
•• Pentru detalii cu privire la funcţionarea
celorlalte sisteme, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a sistemelor.
Pentru a selecta un nou sistem
ca fiind Party Host (când toate
sistemele sunt echipate cu
funcţia Wired Party Chain)
Repetaţi pasul 3 din „Savurarea
funcţiei Wired
Party Chain” pe sistemul care va fi
noul Party Host. Sistemul Party Host
curent devine automat Party Guest.
Toate sistemele vor reda muzica
redată de noul Party Host.
Notă
•• Puteţi selecta un alt sistem ca sistem
Party Host nou numai după ce funcţia
Wired Party Chain a fost activată pe
toate sistemele din serie.
•• Dacă sistemele selectate nu devin un nou
Party Host după câteva secunde, repetaţi
pasul 3 din „Savurarea funcţiei Wired
Party Chain”.
Alte operaţiuni
Exemplu: Atunci când utilizaţi acest
sistem ca Party Host
 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION de pe unitate pentru
a selecta funcţia dorită.
Dacă utilizaţi conexiunea 
(pagina 49), nu selectaţi
funcţia AUDIO IN. Dacă selectaţi
această funcţie, sunetul nu
poate fi scos.
 Începeţi redarea muzicii, apoi
ţineţi apăsat PARTY CHAIN de
pe unitate timp de 2 secunde
sau mai mult.
Pe afișaj apare textul „PARTY
CHAIN”. Sistemul Party Host începe
Wired Party Chain, iar alte sisteme
devin automat sisteme Party Guest.
Toate sistemele vor reda muzica
redată de Party Host.
Pe afişajul sistemului Party Host şi al
sistemelor Party Guests se aprinde
textul „WIRED P.CHAIN”.
•• Party Guest va reda în continuare sursa
Pentru a dezactiva Wired Party
Chain
Ţineţi apăsat PARTY CHAIN de pe
Party Host cel puţin 2 secunde.
Pe afişaj apare textul „LEAVE PARTY”.
51RO
Notă
Dacă funcţia Wired Party Chain nu este
dezactivată după câteva secunde, ţineţi
din nou apăsat PARTY CHAIN de pe Party
Host timp de 2 secunde sau mai mult.
Setarea modului de sunet al
funcţiei Wired Party Chain
Puteţi seta modul de sunet când
funcţia Wired Party Chain este activată.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
pentru a selecta „P CHAIN
MODE”, după care apăsaţi
/
.
3 Apăsaţi
/ în mod repetat
pentru a selecta modul dorit,
apoi apăsaţi .
•• „STEREO”: scoate sunetul stereo.
•• „RIGHT CH”: scoate sunetul
monofonic al canalului din
dreapta.
•• „LEFT CH”: scoate sunetul
monofonic al canalului din stânga.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Savurarea redării
wireless, prin utilizarea
mai multor sisteme
(funcţia Wireless Party
Chain)
Puteţi conecta mai multe sisteme
audio într-un lanţ prin intermediul
conexiunii BLUETOOTH, dacă toate
sistemele sunt echipate cu funcţia
Wireless Party Chain. Această funcţie
vă permite să creaţi un mediu de
petrecere mai impresionant şi să
produceţi sunete de ieşire mai înalte,
fără o conexiune prin cablu.
Reţineţi că puteţi reda surse audio
numai de pe un dispozitiv BLUETOOTH.
Primul sistem din lanţ care urmează
să fie activat devine sistemul Party
Host şi partajează muzica. Celelalte
sisteme devin sisteme Party Guest
şi redau muzica redată de sistemul
Party Host.
Configurarea şi savurarea
funcţiei Wireless Party Chain
Exemplu: Setarea modelului MHCV21D ca sistem principal (Party Host)
1 Porniţi toate sistemele.
2 Setaţi primul sistem ca sistem
Party Host.
 Apăsaţi pe BLUETOOTH de pe
unitate pentru a selecta funcţia
BLUETOOTH.
 Conectaţi dispozitivul BLUETOOTH
la sistem prin intermediul
conexiunii BLUETOOTH.
52RO
 Apăsaţi pe W.PARTY CHAIN de
pe unitate.
„CHAINING” luminează
intermitent pe afişaj.
Sistemul intră în modul Wireless
Party Chain.
După ce sistemul intră în modul de
configurare Wireless Party Chain,
conexiunea la dispozitivul BLUETOOTH
este dezactivată automat.
3 Setaţi al doilea sistem ca sistem
Party Guest.
 Apăsaţi pe BLUETOOTH de pe
unitate pentru a selecta funcţia
BLUETOOTH.
 Apăsaţi pe W.PARTY CHAIN de
pe unitate.
Sistemul secundar devine un
sistem Party Guest.
Pe afişaj se aprinde textul
„P.CHAIN”.
Notă
4Setaţi al treilea sistem sau mai
multe sisteme ca sisteme Party
Guest.
Repetaţi pasul 3.
Notă
Conectaţi al treilea sistem sau
sistemele ulterioare în decurs de 30 de
secunde de la conectarea sistemului
anterior. În primele 30 de secunde,
pe afişajul sistemului Party Host se
aprinde intermitent textul „P. CHAIN”.
După 30 de secunde, sistemul nu
poate fi conectat.
conectarea ultimului sistem
Party Guest.
Textul „P.CHAIN” nu mai apare
intermitent pe afişajul sistemului Party
Host, iar dispozitivul BLUETOOTH se
conectează la sistemul Party Host.
6Începeţi redarea pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
7 Reglaţi volumul.
Odată cu reglarea volumului
sistemului Party Host, este reglat, de
asemenea, şi volumul sistemelor
Party Guest. Dacă doriţi să reglaţi
volumul unui anumit sistem Party
Guest, reglaţi volumul sistemului
Party Guest respectiv.
Notă
•• Nu puteţi selecta un alt sistem ca fiind
un nou sistem Party Host în timp ce este
activată funcţia Wireless Party Chain.
•• Atunci când utilizați microfonul sau
cântaţi la chitară pe Party Host, sunetul
nu va ieși la Party Guests.
•• Funcţiile Sleep Timer şi Auto Standby nu
sunt disponibile pe sistemele Party Guest.
•• Pentru detalii cu privire la funcţionarea
celorlalte sisteme, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a sistemelor.
Sugestie
Alte operaţiuni
Funcţia Wireless Party Chain este
anulată în următoarele situaţii.
—— Nu există nicio operaţiune în
decurs de 1 minut după ce sistemul
Party Host este setat la pasul 2.
—— W.PARTY CHAIN se apasă din nou
pe Party Host înainte de finalizarea
pasului 3.
5 Aşteptaţi 30 de secunde după
Pentru a adăuga sisteme Party Guest
noi după ce s-a stabilit Wireless Party
Chain, ţineţi apăsat pe W.PARTY CHAIN
de pe Party Host şi repetaţi pasul 3 din
„Configurarea şi savurarea funcţiei
Wireless Party Chain” (pagina 52).
Pentru a dezactiva funcția
Wireless Party Chain
Apăsaţi pe W.PARTY CHAIN de pe
Party Host.
Notă
Când schimbaţi funcţia sau opriţi sistemul
Party Host, funcţia Wireless Party Chain
este dezactivată.
53RO
Pentru a deconecta Party Guest
de la Wireless Party Chain
Apăsaţi pe W.PARTY CHAIN de pe Party
Guest-ul care doreşte să părăsească
funcţia. În acest caz, restul sistemelor
conectate prin funcţia Wireless Party
Chain rămân active.
Notă
Când schimbaţi funcţia sau opriţi un
anumit sistem Party Guest, sistemul Party
Guest respectiv va părăsi conexiunea
Wireless Party Chain.
Sincronizarea setărilor în timpul
conexiunii Wireless Party Chain
Când conexiunea Wireless Party
Chain este stabilită, se aplică
următoarele condiţii:
•• Dacă setările Mega Bass şi Party
Light sunt modificate pe sistemul
Party Host, sunt modificate şi
setările de pe sistemele Party Guest.
•• Setările DJ Effect şi Karaoke,
de exemplu Vocal Fader şi Key
Control, sunt oprite atât pe
sistemul Party Host, cât şi pe
sistemele Party Guest.
•• Setările câmpului de sunet revin
la setările prestabilite, atât pe
sistemul Party Host, cât şi pe
sistemele Party Guest.
•• Când sistemul Party Host este
oprit, sunt oprite şi sistemele
Party Guests.
Ascultarea de muzică cu
două sisteme prin
wireless (funcţia
Speaker Add)
Pentru a utiliza această funcţie sunt
necesare modele identice de sisteme.
Prin conectarea celor două sisteme
prin intermediul tehnologiei wireless
BLUETOOTH, vă puteţi bucura de
muzică într-un mod mai puternic.
De asemenea, puteţi selecta o ieşire
audio dintre modul dublu (în care
două sisteme redau acelaşi sunet) şi
modul stereo (sunet stereo).
În paşii următori, cele două sisteme
sunt descrise ca fiind „sistemul ”
(sau sistemul Host) şi „sistemul ”
(sau sistemul Guest).
Notă
•• Pentru a utiliza această caracteristică,
asiguraţi-vă că aveţi instalată aplicaţia
„Sony | Music Center” (pagina 43) pe
dispozitivul BLUETOOTH.
•• Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH
este împerecheat atât cu sistemul
, cât şi cu sistemul . Pentru
detalii referitoare la operaţiunea de
împerechere, consultaţi „Ascultarea
muzicii de pe un dispozitiv BLUETOOTH”
(pagina 38) sau „Conectarea
BLUETOOTH printr-o singură atingere
prin NFC” (pagina 40).
Configurarea şi utilizarea
funcţiei Speaker Add
1 Aduceţi două sisteme de acelaşi
model la o distanţă de 1 metru
unul faţă de celălalt.
2 Porniţi sistemul  şi sistemul .
54RO
3 Apăsaţi pe BLUETOOTH de pe
sistemul  şi de pe sistemul 
pentru a selecta funcţia
BLUETOOTH.
Pe afişaj apare textul „BLUETOOTH”.
4Conectaţi sistemul  şi un
dispozitiv BLUETOOTH prin
intermediul conexiunii
BLUETOOTH (pagina 38).
5 Lansaţi aplicaţia „Sony | Music
Center” şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran pentru a configura
Speaker Add pentru sistemul 
şi pentru sistemul .
Pe afişajul sistemului  apare
textul „HOST”, iar pe afişajul
sistemului  apare textul „GUEST”.
6Setaţi modul de ieşire utilizând
aplicaţia „Sony | Music Center”
de pe dispozitivul BLUETOOTH.
•• Modul dublu: asigură ieşirea
7 Porniţi redarea pe dispozitivul
BLUETOOTH şi reglaţi volumul.
Pentru detalii, consultaţi „Ascultarea
muzicii de pe un dispozitiv
BLUETOOTH” (pagina 39).
Notă
•• Când utilizaţi microfonul sau cântaţi la
chitară pe sistemul , ieşirea sunetului
nu este asigurată de pe sistemul .
disponibile pe sistemul  când se
utilizează Speaker Add:
—— Temporizator de oprire
—— Standby automat
—— Blocare pentru copii
—— Utilizarea setării Vocal Fader, a setării
Key Control şi a modului Score
—— Controlul sistemului cu ajutorul
telecomenzii
Sincronizarea setărilor în timpul
utilizării funcţiei Speaker Add
•• După stabilirea conexiunii Speaker
Add, următoarele setări ale
sistemului  se vor sincroniza cu
sistemul :
—Volum
—
—Mega
—
Bass
—Sound
—
Field şi Custom EQ
—DJ
— Effect
—Speaker
—
Light
•• Când setările menţionate mai sus
sunt modificate fie pe sistemul ,
fie pe sistemul , setările celuilalt
sistem sunt sincronizate.
•• Când sistemul  este oprit, se
opreşte, de asemenea, şi sistemul .
Pentru a dezactiva funcţia
Speaker Add
Alte operaţiuni
sunetului stereo de pe ambele
sisteme.
•• Modul stereo – dreapta: asigură
ieşirea sunetului mono al
canalului din dreapta al sistemului
 şi al canalului din stânga al
sistemului .
•• Modul stereo – stânga: asigură
ieşirea sunetului mono al
canalului din stânga al sistemului
 şi al canalului din dreapta al
sistemului .
•• Următoarele operaţii nu sunt
Utilizaţi aplicaţia „Sony | Music Center”
şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Notă
Dacă doriţi să resetaţi unul din cele două
sisteme în timp ce utilizaţi funcţia Speaker
Add, asiguraţi-vă că opriţi celălalt sistem.
Dacă nu opriţi celălalt sistem înainte de a
reseta funcţia Speaker Add, conexiunea
BLUETOOTH sau ieşirea sunetului pot fi
întrerupte.
Sugestie
•• Dacă nu dezactivaţi funcţia, atunci când
veţi reporni sistemul, acesta va încerca să
restabilească ultima conexiune efectuată.
55RO
•• Comutaţi la codecul SBC, când utilizaţi
funcţia Speaker Add. Pentru detalii,
consultaţi „Setarea codecurilor audio
BLUETOOTH” (pagina 41).
Cântarea vocală: Karaoke
Pregătirea pentru Karaoke
1 Apăsaţi pe MIC LEVEL – pentru
a reduce nivelul volumului
microfonului.
Ca alternativă, apăsaţi în mod
repetat pe MIC/GUITAR LEVEL– de
pe unitate pentru a reduce nivelul
volumului microfonului.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
GUITAR de pe unitate pentru a
selecta funcţia „OFF”.
3 Conectaţi un microfon opţional
la mufa MIC1 sau MIC2/GUITAR
de pe unitate.
Conectaţi alt microfon opţional,
dacă doriţi să cântaţi în duet.
4Porniţi redarea muzicii şi reglaţi
volumul microfonului.
Apăsaţi în mod repetat pe MIC
ECHO pentru a regla efectul
de ecou.
5 Începeţi să cântaţi în tandem
cu muzica.
Notă
56RO
—— Dacă se aud sunete
puternice:
îndepărtaţi microfonul
de sistem.
—— schimbaţi direcţia microfonului.
—— apăsaţi în mod repetat pe MIC LEVEL–.
—— apăsați în mod repetat pe MIC ECHO
pentru a regla nivelul de ecou.
•• Sunetul microfonului nu va fi transferat la
dispozitivul USB în timpul transferului USB.
•• Nu puteţi să reglaţi nivelul volumului
microfonului utilizând selectorul VOLUME/
DJ CONTROL de pe unitate sau butonul 
+/– de pe telecomandă. Apăsaţi în mod
repetat pe MIC LEVEL+/– pentru a regla
nivelul volumului microfonului.
•• Când utilizaţi funcţia Wireless Party Chain
sau funcţia Speaker Add, sunetul de la
microfon este scos numai din sistemul la
care este conectat microfonul.
•• Dacă sunetul emis prin microfon este
extrem de puternic, poate fi distorsionat.
Apăsaţi în mod repetat pe MIC LEVEL –
pentru a reduce volumul microfonului.
Reducerea sunetului vocal
(Vocal Fader)
Puteţi reduce sunetul vocal al sursei
stereo.
Apăsaţi în mod repetat pe VOCAL
FADER, pentru a selecta
„ON V FADER”.
Ca alternativă, ţineţi apăsat pe
VOCAL FADER de pe unitate pentru
a selecta „ON
V FADER”.
Pentru a anula Vocal Fader
Apăsaţi în mod repetat pe VOCAL
FADER, pentru a selecta „OFF”.
Modificarea tastei (Key Control)
Apăsaţi KEY CONTROL / pentru
a identifica gama dvs. vocală .
Activarea modului de notare
(Score Mode) Karaoke
Puteţi utiliza funcția de notare
numai atunci când microfonul este
conectat.
Nota dvs. este calculată pe o scală
de la 0 la 99, comparând vocea dvs.
cu sursa muzicală.
1 Porniţi redarea muzicii.
2 Apăsaţi SCORE înainte de a
începe să cântaţi.
3 După ce aţi cântat cel puţin un
minut, apăsaţi din nou SCORE
pentru a vizualiza nota obţinută.
Modificarea vocii (Voice Changer)
Vă puteţi modifica vocea atunci când
vorbiţi sau cântaţi la microfon.
3 Atingeţi în mod repetat pe
GUITAR de pe unitate pentru a
selecta efectul pentru chitară.
•• „CLEAN”: sunetul original al
chitarei. Setare recomandată
pentru chitara electrică sau
chitara electro-acustică.
•• „O DRIVE”: sunet distorsionat
asemănător cu un amplificator de
chitară supra-încărcat. Setare
recomandată pentru chitara
electrică.
•• „BASS”: sunetul original al
chitarei. Setare recomandată
pentru chitara bass.
Apăsaţi în mod repetat pe VOICE
CHANGER pentru a schimba
efectul aplicat vocii dvs.
4Începeți să cântați la chitară şi
Pentru a dezactiva Voice Changer
Notă
Apăsaţi în mod repetat pe VOICE
CHANGER pentru a selecta „OFF”.
Puteți asculta sunetul de chitară
conectând o chitară la mufa
MIC2/GUITAR de pe unitate.
Totodată, mai puteți cânta la chitară
și vocal conectând un microfon la
mufa MIC1 de pe unitate.
Sunetul chitarei poate fi modificat
selectând efectul pentru chitară.
1 Apăsaţi pe MIC/GUITAR LEVEL
– de pe unitate în mod repetat
pentru a reduce nivelul
volumului chitarei.
2 Utilizați un cablu de instrumente
(nefurnizat) pentru a conecta
o chitară (nefurnizată) la mufa
MIC2/GUITAR de pe unitate.
Sunetul chitarei este scos prin sistem.
•• Sunetele puternice pot apărea atunci
când utilizaţi o chitară electro-acustică
împreună cu un efect „O DRIVE”.
Apăsaţi în mod repetat pe MIC/GUITAR
LEVEL – de pe unitate pentru a reduce
volumul chitarei. Dacă nu, alegeţi un alt
efect de chitară.
•• Înainte de a deconecta chitara de la
sistem, apăsaţi în mod repetat pe MIC/
GUITAR LEVEL – de pe unitate pentru a
reduce volumul chitarei.
Pentru a dezactiva modul chitară
Alte operaţiuni
Bucuraţi-vă de sunetul
unei chitare
reglaţi volumul chitarei.
Apăsaţi în mod repetat pe GUITAR
de pe unitate pentru a selecta
funcţia „OFF”.
Ascultarea de muzică în
timp ce iluminarea
boxelor este pornită
1 Apăsaţi în mod repetat pe
PARTY LIGHT, pentru a selecta
„LED ON”.
Ca alternativă, apăsaţi în mod
repetat pe SPEAKER LIGHT de pe
unitate pentru a selecta „LED ON”.
57RO
2 Apăsaţi în mod repetat pe LIGHT
MODE pentru a selecta modul
de iluminare dorit.
Modul de iluminare este diferit
când este activată funcţia Wireless
Party Chain.
Pentru a dezactiva iluminarea
boxelor
Apăsaţi în mod repetat pe PARTY
LIGHT (sau pe SPEAKER LIGHT de pe
unitate) pentru a selecta „LED OFF”.
Notă
•• Nu priviţi direct în lumina emisă atunci
când funcţia Speaker Light este activată.
•• Dacă luminozitatea este orbitoare,
aprindeţi luminile din încăpere sau
stingeţi luminile sistemului.
•• Puteţi aprinde sau stinge Speaker Light
dacă este activată demonstraţia.
Utilizarea
temporizatorului de
oprire
Sistemul se opreşte automat după
ora presetată.
Apăsaţi în mod repetat SLEEP
pentru a selecta timpul dorit.
Pentru a revoca temporizatorul de
oprire, apăsaţi în mod repetat SLEEP
pentru a selecta „OFF”.
Sugestie
Pentru a verifica timpul rămas până la
oprirea sistemului, apăsaţi SLEEP.
Utilizarea funcţiei de
ghidare vocală
58RO
Puteţi auzi funcţia de ghidare vocală
când sistemul intră în modul de
împerechere BLUETOOTH sau când un
dispozitiv BLUETOOTH este conectat
la sau deconectat de la sistem.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „VOICE
GUIDANCE”, apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi
/ pentru a selecta
„ON”, apoi apăsaţi .
Funcţia de ghidare vocală este
activată.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Pentru a dezactiva ghidajul vocal
Selectaţi „OFF” în pasul 3.
Pentru a regla nivelul funcţiei
de ghidare vocală
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „SAMPLER”,
apoi apăsaţi pe .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a regla nivelul funcţiei Voice
Guidance, apoi apăsaţi pe .
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Notă
•• Nivelul volumului funcţiei de ghidare
vocală se modifică în funcţie de nivelul
volumului sistemului. Cu toate acestea,
în unele cazuri, nivelul volumului
funcţiei de ghidare vocală este posibil
să nu se modifice.
•• În anumite cazuri, ar putea exista o
întârziere în ieşire în cazul funcţiei de
ghidaj vocal sau funcţia de ghidaj vocal
ar putea fi inaccesibilă.
Utilizarea echipamentelor
opţionale
1 Apăsați  – în mod repetat până
când „VOL MIN” apare pe afișaj.
2 Conectaţi un echipament
opţional (pagina 17).
3 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„AUDIO IN”.
4Porniţi redarea de pe
echipamentul conectat.
5 Apăsaţi în mod repetat pe 
pentru a regla volumul.
Notă
Este posibil ca sistemul să intre automat
în modul standby dacă nivelul volumului
echipamentului conectat este prea
scăzut. Ajustaţi nivelul volumului
echipamentului.
Pentru a dezactiva funcţia de standby
automat, consultaţi „Setarea funcţiei
standby automat” (pagina 59).
Puteţi dezactiva butoanele de pe
unitate (cu excepţia ) pentru a
preveni utilizarea incorectă, cum ar fi
din joacă, de către copii.
Ţineţi apăsat  pe unitate cel puţin
5 secunde.
Pe afişaj apare textul „CHILD LOCK ON”.
Puteţi utiliza sistemul doar cu ajutorul
butoanelor de pe telecomandă.
Pentru a dezactiva funcția Child Lock,
țineți apăsat  pe unitate mai mult
de 5 secunde până când „CHILD LOCK
OFF” apare pe afișaj.
Sistemul intră automat în modul
standby după circa 15 minute, atunci
când nu primeşte nicio comandă şi
nu există semnal audio de ieşire.
În mod implicit, funcţia standby
automat este activată.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „AutoSTBY”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „ON” sau „OFF”,
apoi apăsaţi .
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Notă
•• „AutoSTBY” luminează intermitent pe
afişaj timp de aproximativ 2 minute
înainte de intrarea în modul standby.
•• Funcţia de standby automat nu este
disponibilă în următoarele cazuri:
—— în timpul utilizării tunerului.
—— atunci când este activat
temporizatorul de oprire.
—— dacă este conectat microfonul sau
chitara.
—— când sistemul este un sistem Party
Guest în timpul utilizării funcţiei
Wireless Party Chain sau când este
sistemul Guest în timpul utilizării
funcţiei Speaker Add.
Alte operaţiuni
Dezactivarea
butoanelor de pe
unitate (Child Lock)
Setarea funcţiei
standby automat
Notă
•• Funcția Child Lock se va dezactiva
automat atunci când deconectați cablul
de alimentare c.a. (de la reţea).
•• Funcţia Child Lock nu poate fi activată
atunci când deschideţi tava discului.
59RO
Actualizarea
software-ului
Software-ul acestui sistem poate fi
actualizat în viitor.
Puteţi să actualizaţi software-ul
preinstalat al sistemului dvs. de pe
site-ul web de mai jos.
Urmaţi instrucţiunile online pentru a
actualiza software-ul.
Pentru clienţii din America Latină:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
<http://www.sony.eu/support>
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Informaţii suplimentare
Depanare
În cazul în care întâlniţi o problemă
a sistemului, găsiţi problema în lista
de verificare pentru depanare de mai
jos şi, întreprindeţi acţiunea corectivă
indicată.
Dacă problema persistă, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Reţineţi că, dacă personalul de service
înlocuieşte unele piese în timpul
reparaţiei, aceste piese pot fi reţinute.
Dacă pe afişaj apare scris
intermitent „PROTECTX” (X este
un număr) şi „CHECK MANUAL”
Deconectaţi imediat cablul de
alimentare c.a. (de la reţea) şi
verificaţi să nu existe obstacole
care blochează orificiile de
ventilaţie ale unităţii.
După ce aţi verificat şi nu aţi găsit
nicio problemă, reconectaţi cablul
de alimentare c.a. (de la reţea) şi
porniţi sistemul. Dacă problema
persistă, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Generalităţi
Alimentarea nu este pornită.
•• Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea).
Sistemul a intrat în modul standby.
•• Aceasta nu reprezintă o
defecţiune. Sistemul intră automat
în modul standby după circa
15 minute, atunci când nu primeşte
nicio comandă şi nu există semnal
audio de ieşire (pagina 59).
60RO
Nu se aude sunetul.
•• Reglaţi volumul.
•• Verificaţi conexiunile
echipamentelor opţionale, dacă
este cazul (pagina 17).
•• Porniţi echipamentul conectat.
•• Deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea), reconectaţi cablul
de alimentare CA (de la reţea) şi
porniţi sistemul.
Nu există imagine/sunet când
echipamentul este conectat la
mufa HDMI OUT (TV) ARC.
•• Modificați setarea în [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION]. Problema
poate fi rezolvată.
•• Echipamentul conectat la mufa
HDMI OUT (TV) ARC nu este în
conformitate cu formatul semnalului
audio. În acest caz, setaţi
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)]
la [PCM] (pagina 32).
•• Încercaţi următoarele:
—Opriţi
—
şi reporniţi sistemul.
—Opriţi
—
şi reporniţi echipamentul
conectat.
—Deconectați,
—
iar apoi reconectați
cablul HDMI.
Nu se aude niciun sunet de
televizor pe sistem. „CODE 01”
şi „SGNL ERR” apar pe afișaj.
•• Acest sistem acceptă doar formate
PCM linear pe 2 canale. Verificați
setarea de ieșire audio pe televizor
și schimbați-o la modul de ieșire
PCM, dacă este selectat modul
automat.
boxelor de pe televizor este setată
pentru a utiliza boxele externe.
Se aude un bâzâit sau zgomot
puternic.
•• Îndepărtaţi sistemul de orice surse
de zgomot.
•• Conectaţi sistemul la o altă priză
de perete.
•• Instalaţi un filtru de zgomot
(nefurnizat) pe cablul de
alimentare c.a. (de la reţea).
•• Opriţi echipamentele electrice din
apropiere.
•• Se poate auzi zgomot produs
de ventilatoarele de răcire ale
sistemului atunci când sistemul
este pornit. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune.
•• Îndepărtaţi unitatea de
indicatoarele cu neon sau de
sursele de lumină fluorescentă.
Telecomanda nu funcţionează.
•• Îndepărtaţi obstacolele dintre
telecomandă şi unitate.
•• Aduceţi telecomanda mai aproape
de unitate.
•• Îndreptaţi telecomanda către
senzorul unităţii.
•• Înlocuiţi bateriile (R03/tip AAA).
•• Îndepărtaţi unitatea de lumina
fluorescentă.
Există feedback acustic.
•• Reduceţi volumul.
•• Îndepărtaţi microfonul şi chitara
de sistem sau schimbaţi direcţia
microfonului.
Informaţii suplimentare
Nu se aude sunetul microfonului.
•• Reglați nivelul volumului
microfonului.
•• Asiguraţi-vă că microfonul este
conectat corect la mufa MIC1 sau
MIC2/GUITAR de pe unitate.
•• Asiguraţi-vă că microfonul este
pornit.
•• Verificaţi dacă setarea de ieşire a
Neregularităţile de culoare de pe
ecranul unui televizor persistă.
•• Opriţi imediat televizorul, apoi
porniţi-l din nou după 15–30 minute.
Dacă neregularităţile de culoare
persistă, măriţi distanţa dintre
sistem şi televizor.
61RO
Apare „CHILD LOCK” atunci când
apăsaţi orice buton de pe unitate.
•• Dezactivaţi funcţia Child Lock
(pagina 59).
La pornirea sistemului se aude
un clic.
•• Acesta este sunetul normal de
funcţionare şi este generat, de
exemplu, la pornirea sau la oprirea
sistemului. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune.
Efectul stereo al sunetului se
pierde în timpul redării.
•• Dezactivaţi Vocal Fader
(pagina 56).
•• Asiguraţi-vă că sistemul este
conectat corespunzător.
Player de discuri
Tava discului nu se deschide şi pe
afişaj apare „LOCKED”.
•• Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau atelierul de
service Sony local autorizat.
Tava discului nu se închide.
•• Introduceţi discul corect.
Discul nu iese.
•• Nu puteţi scoate discul în timpul
transferului sincronizat sau al
transferului REC1. Apăsaţi  pentru
a revoca transferul şi apăsaţi  de
pe unitate pentru a scoate discul.
•• Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
62RO
Nu începe redarea.
•• Curățați discul (pagina 70).
•• Reintroduceţi discul.
•• Introduceţi discul pe care acest
sistem îl poate reda (pagina 8).
•• Scoateţi discul şi ştergeţi
umezeala de pe disc apoi lăsaţi
sistemul pornit câteva ore, până ce
se evaporează umezeala.
•• Codul de regiune de pe DVD VIDEO
nu se potriveşte cu sistemul.
Sunetul se aude în salturi.
•• Curățați discul (pagina 70).
•• Reintroduceţi discul.
•• Mutaţi unitatea într-o locaţie fără
vibraţii.
Redarea nu porneşte de la prima
piesă.
•• Setați modul de redare la modul
Redare normală (pagina 26).
•• A fost selectată reluarea redării.
Apăsaţi  de două ori. Apoi
apăsaţi  pentru a porni redarea.
Nu puteţi executa anumite funcţii,
cum ar fi Stop, Lock Search,
Slow-motion Play, Repeat Play sau
Shuffle Play.
•• În funcţie de disc, este posibil să
nu puteţi efectua unele dintre
operaţiunile de mai sus. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu discul.
Suportul DATA CD/DATA DVD
(MP3, MPEG4 sau Xvid) nu poate
fi redat.
•• Datele nu sunt stocate în formatul
acceptat.
•• Asiguraţi-vă că aţi selectat corect
Media Mode înainte de redare.
Numele folderelor, numele pieselor,
numele fişierelor şi caracterele
etichetelor ID3 nu sunt afişate corect.
•• Versiunea ID3 nu este Versiunea 1
(1.0/1.1) sau Versiunea 2 (2.2/2.3).
•• Codurile de caractere ce pot
fi afişate de acest sistem sunt
următoarele:
—Majuscule
—
(de la A la Z)
—Numere
—
(de la 0 la 9)
—Simboluri
—
(< > * +, [ ] \ _)
Celelalte caractere apar sub
forma „_”.
USB device
Fişierele audio sau folderele de pe
dispozitivul USB nu pot fi şterse.
•• Verificaţi dacă dispozitivul USB
este protejat la scriere.
sau alimentarea a fost întreruptă în
timpul operaţiei de ştergere. Ştergeţi
fişierul şters parţial. Dacă această
soluţie nu rezolvă problema, este
posibil ca dispozitivul USB să fie
stricat. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale dispozitivului USB cu
privire la această problemă.
Nu se aude sunetul.
•• Dispozitivul USB nu este
conectat corect. Opriţi sistemul şi
reconectaţi dispozitivul USB, apoi
porniţi sistemul şi verificaţi dacă
„USB” apare pe afişaj.
Se aude zgomot, sunetul este
redat în salturi sau distorsionat.
•• Utilizaţi un dispozitiv USB neacceptat.
Verificaţi informaţiile de pe site-ul
web cu privire la dispozitivele USB
compatibile (pagina 11).
•• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul.
•• Datele fişierelor muzicale propriuzise conţin zgomot sau sunetul
este distorsionat. Este posibil să
fi fost introdus zgomot în timpul
procesului de transfer. Ştergeţi
fişierul şi încercaţi din nou transferul.
•• Rata de biţi utilizată la codificarea
unui fişier audio a fost scăzută.
Trimiteţi un fişier audio codificat
cu o rată de biţi mai mare pe
dispozitivul USB.
Textul „READING” este afişat
pentru o perioadă îndelungată sau
durează mult până începe redarea.
•• Procesul de citire poate dura mai
mult în următoarele cazuri.
—Există
—
multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB (pagina 10).
—Structura
—
de fişiere este extrem
de complexă.
—Capacitatea
—
memoriei este
excesivă.
Informaţii suplimentare
Apare o eroare în timpul
transferului.
•• Utilizaţi un dispozitiv USB
neacceptat. Verificaţi informaţiile
de pe site-ul web cu privire la
dispozitivele USB compatibile
(pagina 11).
•• Dispozitivul USB nu este formatat
corect. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare a dispozitivului USB cu
privire la formatare.
•• Opriţi sistemul şi deconectaţi
dispozitivul USB. Dacă dispozitivul
USB este prevăzut cu întrerupător
de alimentare, opriţi dispozitivul
USB şi apoi reporniţi-l după ce
îl deconectaţi de la sistem. Apoi
executaţi din nou transferul.
•• Dacă operaţiile de transfer
şi de ştergere sunt repetate
de mai multe ori, structura
fişierelor de pe dispozitivul USB
devine fragmentată. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului USB cu privire la
această problemă.
•• Dispozitivul USB a fost deconectat
sau alimentarea a fost întreruptă
în timpul transferului. Ştergeţi
fişierul transferat parţial şi
executaţi din nou transferul.
Dacă această soluţie nu rezolvă
problema, este posibil ca
dispozitivul USB să fie stricat.
Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale dispozitivului USB cu
privire la această problemă.
•• Dispozitivul USB a fost deconectat
63RO
—Memoria
—
internă este
fragmentată.
Pe afișaj apare textul „NO FILE”.
•• Sistemul a intrat în modul de
actualizare software, iar toate
butoanele (cu excepţia )
sunt dezactivate. Apăsaţi 
de pe unitate pentru a revoca
actualizarea software.
Pe afișaj apare textul
„OVER CURRENT”.
•• S-a detectat o problemă legată de
nivelul curentului electric de la portul
(USB). Opriţi sistemul şi scoateţi
dispozitivul USB din port. Asiguraţivă că dispozitivul USB nu are nicio
problemă. Dacă această secvenţă
de afişaj persistă, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Afişare eronată.
•• Este posibil ca datele stocate pe
dispozitivul USB să fi fost deteriorate,
efectuaţi din nou transferul.
•• Codurile de caractere ce pot fi afişate
de acest sistem sunt următoarele:
—Majuscule
—
(de la A la Z)
—Numere
—
(de la 0 la 9)
—Simboluri
—
(< > * +, [ ] \ _)
Celelalte caractere apar sub
forma „_”.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
•• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul.
•• Verificaţi informaţiile de pe site-ul
web cu privire la dispozitivele USB
compatibile (pagina 11).
•• Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului USB cu privire la
această problemă.
64RO
Nu începe redarea.
•• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul.
•• Verificaţi informaţiile de pe site-ul
web cu privire la dispozitivele USB
compatibile (pagina 11).
Redarea nu porneşte de la primul
fişier.
•• Setați modul de redare la modul
Redare normală (pagina 26).
Nu pot fi redate fişiere.
•• Asiguraţi-vă că aţi selectat corect
Media Mode înainte de redare.
•• Dispozitivele USB formatate cu
alte sisteme de fişiere decât FAT16
sau FAT32 nu sunt acceptate*.
•• Dacă utilizaţi un dispozitiv USB
partiţionat, pot fi redate doar
fişierele de pe prima partiţie.
* Acest sistem acceptă FAT16 şi FAT32,
însă este posibil ca unele dispozitive USB
să nu accepte toate aceste sisteme FAT.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a fiecărui dispozitiv USB sau
contactaţi producătorul.
Imagine
Nu există nicio imagine.
•• Asiguraţi-vă că sistemul este
conectat ferm.
•• În cazul în care cablul video sau
cablul HDMI este deteriorat,
înlocuiţi-l cu unul nou.
•• Asiguraţi-vă că aţi conectat
unitatea la mufa de intrare HDMI
sau la mufa de intrare video
a televizorului (pagina 19).
•• Asiguraţi-vă că aţi pornit televizorul
şi că îl utilizaţi în mod corect.
•• Asiguraţi-vă că aţi selectat intrarea
conform conexiunii de pe televizor
pentru a putea vizualiza imaginile
de pe sistem.
•• (Cu excepţia modelelor pentru
America Latină, Europa şi Rusia)
Asiguraţi-vă că aţi setat în mod
corect sistemul color, în conformitate
cu sistemul color al televizorului dvs.
Imaginea prezintă zgomot.
•• Curățați discul (pagina 70).
•• Dacă semnalul video care iese
din sistem trebuie să treacă prin
VCR pentru a ajunge pe televizor,
protecţia la copiere a unor programe
DVD VIDEO poate afecta calitatea
imaginii.
•• (Cu excepţia modelelor din America
Latină, Europa şi Rusia) Atunci
când redaţi un VIDEO CD înregistrat
cu un sistem color diferit de cel
setat pe sistem, imaginea poate fi
distorsionată (pagina 21, 30).
•• (Cu excepţia modelelor din America
Latină, Europa şi Rusia) Setaţi
sistemul color potrivit cu cel al
televizorului (pagina 21, 30).
Limba pistei de sunet nu poate
fi schimbată.
•• Pe suportul DVD VIDEO redat nu
sunt înregistrate piste în mai multe
limbi.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
modificarea limbii pentru pista
de sunet.
Limba subtitrărilor nu poate
fi schimbată.
•• Pe suportul DVD VIDEO redat nu
sunt înregistrate subtitrări în mai
multe limbi.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
modificarea subtitrărilor.
Unghiurile camerei nu pot fi
modificate.
•• Pe suportul DVD VIDEO redat nu
sunt înregistrate unghiuri multiple.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
modificarea unghiurilor.
Tuner*
Se aude bâzâit sau zgomot puternic
sau nu se pot recepţiona posturi.
•• Conectaţi antena în mod
corespunzător.
•• Modificaţi locaţia şi orientarea
antenei pentru a obţine
o recepţie bună.
•• Opriţi echipamentele electrice
din apropiere.
* Este posibil ca radioul să nu fie recepționat,
în funcție de caracteristicile undelor radio
sau de construcţiile din zona în care
vă aflaţi.
Dispozitiv BLUETOOTH
Împerecherea nu se poate realiza.
•• Mutaţi dispozitivul BLUETOOTH
mai aproape de sistem.
•• Este posibil ca împerecherea să
nu fie posibilă dacă sunt prezente
şi alte dispozitive BLUETOOTH în
jurul sistemului. În acest caz, opriţi
celelalte dispozitive BLUETOOTH.
•• Asiguraţi-vă că introduceţi cheia
de autentificare corectă atunci
când selectaţi numele sistemului
(acest sistem) pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Informaţii suplimentare
Raportul de aspect al ecranului
televizorului nu poate fi schimbat.
•• Raportul de aspect este fixat pe
DVD VIDEO şi în fişierul video.
•• În funcţie de televizor, este posibil
să nu puteţi schimba raportul de
aspect.
Subtitrările nu pot fi dezactivate.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
dezactivarea subtitrărilor.
Dispozitivul BLUETOOTH nu poate
detecta sistemul sau „BT OFF”
apare pe afișaj.
•• Activați semnalul BLUETOOTH
la „BT ON” (pagina 42).
65RO
Conexiunea nu este posibilă.
•• Dispozitivul BLUETOOTH pe
care încercaţi să îl conectaţi nu
acceptă profilul A2DP şi nu poate fi
conectat la sistem.
•• Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH.
•• Stabiliţi conexiunea de pe
dispozitivul BLUETOOTH.
•• Informaţiile legate de înregistrarea
împerecherii au fost şterse.
Efectuaţi din nou operaţia de
împerechere.
Sunetul sare sau fluctuează sau
conexiunea se pierde.
•• Sistemul este prea departe de
dispozitivul BLUETOOTH.
•• Dacă există obstacole între
sistem şi dispozitivul BLUETOOTH,
îndepărtaţi sau evitaţi obstacolele.
•• Dacă este prezent echipamentul
care generează radiaţii
electromagnetice, precum o reţea
LAN wireless, un alt dispozitiv
BLUETOOTH sau un cuptor cu
microunde în apropiere, mutaţi-le
mai departe.
Sunetul de pe dispozitivul
BLUETOOTH nu se aude pe acest
sistem.
•• Măriţi mai întâi volumul pe
dispozitivul BLUETOOTH şi ajustaţi
volumul folosind +/–.
66RO
Se aude bâzâit puternic, zgomot
sau sunet distorsionat.
•• Dacă există obstacole între
sistem şi dispozitivul BLUETOOTH,
îndepărtaţi sau evitaţi obstacolele.
•• Dacă este prezent echipamentul
care generează radiaţii
electromagnetice, precum o reţea
LAN wireless, un alt dispozitiv
BLUETOOTH sau un cuptor cu
microunde în apropiere, mutaţi-le
mai departe.
•• Reduceţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
Control for HDMI („BRAVIA” Sync)
Sistemul nu porneşte chiar dacă
televizorul este pornit.
•• Ţineţi apăsat SHIFT şi apăsaţi pe
SETUP, apoi setaţi [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] la [ON]
(pagina 32). Televizorul trebuie
să accepte funcţia Control for
HDMI (pagina 47). Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
•• Verificaţi setările difuzorului
televizorului. Alimentarea
sistemului se sincronizează cu
setările difuzorului televizorului.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
•• Dacă la ultima utilizare sunetul a
fost scos prin boxele televizorului,
sistemul nu va porni nici când
televizorul este pornit.
Sistemul se opreşte atunci când
este oprit televizorul.
•• Verificaţi setarea [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(pagina 33). Dacă [STANDBY
LINKED TO TV] este setat la [ON],
sistemul se opreşte automat
atunci când stingeţi televizorul,
indiferent de intrare.
Sistemul nu se opreşte chiar dacă
televizorul este oprit.
•• Verificaţi setarea [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(pagina 33).
Pentru ca sistemul să se oprească
automat, indiferent de intrare
atunci când opriţi televizorul,
setaţi [STANDBY LINKED TO TV]
la [ON]. Televizorul trebuie să
accepte funcţia Control for HDMI
(pagina 47). Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
conectaţi televizorul şi sistemul,
acesta din urmă poate avea sunetul
dezactivat, pe afişaj aprinzându-se
simbolul „ ” (sunet dezactivat).
În acest caz, porniţi iniţial televizorul
şi apoi sistemul.
•• Setaţi setarea difuzorului
televizorului (BRAVIA) la Audio
System. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului cu privire la
modul de setare a televizorului.
Sunetul este scos atât de sistem,
cât şi de televizor.
•• Dezactivaţi sunetul sistemului sau
al televizorului.
•• Schimbaţi puterea de ieşire a boxelor
de pe televizor pe boxa televizorului
sau pe sistemul audio.
Funcţia Control for HDMI
nu funcţionează corect.
•• Verificaţi conexiunea cu sistemul
(pagina 17).
•• Activaţi funcţia Control for HDMI pe
televizor. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
•• Aşteptaţi puţin, apoi încercaţi din
nou. Dacă deconectaţi sistemul,
finalizarea operaţiilor va necesita
o perioadă de timp. Aşteptaţi cel
puţin 15 secunde, apoi încercaţi
din nou.
•• Asiguraţi-vă că televizorul
conectat la sistem acceptă funcţia
Control for HDMI.
•• Tipul şi numărul de dispozitive ce
pot fi controlate cu funcţia Control
for HDMI sunt restricţionate de
standardul HDMI CEC după cum
urmează:
—Dispozitive
—
de înregistrare (Blu-ray
Disc recorder, DVD recorder etc.):
până la 3 dispozitive
Informaţii suplimentare
Sunetul televizorului nu este scos
de sistem.
•• Verificaţi tipul şi conexiunea
cablului HDMI sau a cablului audio
care este conectat la sistem şi la
televizor (pagina 19).
•• Dacă televizorul dvs. este
compatibil cu funcţia Audio Return
Channel, asiguraţi-vă că sistemul
este conectat la o mufă HDMI IN
compatibilă cu ARC de pe televizor
(pagina 19). Dacă în continuare
sunetul nu este scos sau dacă
sunetul este întrerupt, conectaţi un
cablu audio (nefurnizat), apăsaţi
ţineţi apăsat butonul SHIFT şi apăsaţi
pe SETUP, apoi setaţi [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] la [OFF]
(pagina 32).
•• Dacă televizorul nu este compatibil
cu Audio Return Channel, sunetul
televizorului nu va fi scos prin
sistem, chiar dacă sistemul este
conectat la mufa de intrare HDMI
IN a televizorului. Pentru a scoate
sunetul televizorului prin sistem,
conectați un cablu audio
(nu este furnizat) (pagina 20).
•• Schimbaţi funcţia sistemului în
„TV” (pagina 20).
•• Creşteţi volumul sistemului.
•• În funcţie de ordinea în care
67RO
—Dispozitive
—
de redare (player
Blu-ray Disc, player DVD etc.):
până la 3 dispozitive (acest sistem
utilizează unul dintre acestea)
—Dispozitive
—
asociate tunerului:
până la 4 dispozitive
—Sistem
—
audio (receptor/căşti):
cel mult 1 dispozitiv
(utilizat de acest sistem)
Wired Party Chain, Wireless
Party Chain şi Speaker Add
Funcţia Wired Party Chain nu
poate fi activată.
•• Verificați conexiunile (pagina 49).
•• Asiguraţi-vă că toate cablurile
audio sunt conectate corect.
Pe afișaj luminează intermitent
textul „PARTY CHAIN”.
•• Nu puteţi selecta funcţia AUDIO
IN dacă stabiliţi conexiunea 
(pagina 49) în timp ce utilizaţi
funcţia Wired Party Chain. Selectați
altă funcție (pagina 51).
•• Apăsaţi pe PARTY CHAIN de pe
unitate.
•• Opriți sistemul, apoi porniți-l din nou.
Funcţia Wired Party Chain nu
funcţionează corespunzător.
•• Opriţi sistemul. Apoi porniţi-l din
nou, pentru a activa funcţia Wired
Party Chain.
Dispozitivul BLUETOOTH nu poate fi
conectat la sistem în timpul utilizării
funcţiei Wireless Party Chain.
•• După conectarea tuturor
sistemelor, efectuaţi operaţiile
de împerechere şi conectare a
dispozitivului BLUETOOTH şi a
sistemului Party Host.
68RO
Dispozitivul BLUETOOTH nu poate
fi conectat la sistem în timpul
utilizării funcţiei Speaker Add.
•• După conectarea a două
sisteme care sunt modele
identice, efectuaţi operaţiile
de împerechere şi conectare
a dispozitivului BLUETOOTH la
sistemul Host.
Resetarea sistemului
Dacă sistemul tot nu funcţionează
în mod corespunzător, reiniţializaţi
sistemul la setările implicite din fabrică.
Utilizaţi butoanele de pe unitate
pentru a efectua această operaţiune.
1 Deconectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea) şi apoi reconectaţi-l.
2 Apăsaţi  pentru a porni sistemul.
3 Ţineţi apăsate butoanele GUITAR
şi MEGA BASS timp de
aproximativ 3 secunde.
Pe afişaj apare textul „RESET”.
După finalizarea resetării, sistemul
reporneşte automat. Apăsaţi  pentru a
porni sistemul.
Toate informaţiile despre împerecherea
prin conexiune BLUETOOTH şi toate
setările configurate de utilizator – de
exemplu staţiile radio presetate – sunt
restabilite la setările implicite din fabrică
(cu excepţia anumitor setări ale
meniului de configurare).
Pentru a reseta toate setările meniului
de configurare, consultaţi „Resetarea
sistemului” (pagina 68).
Reiniţializarea setărilor meniului
de configurare la valorile implicite
Puteţi reiniţializa setările meniului
de configurare (cu excepţia setărilor
[PARENTAL CONTROL]) la valorile
implicite.
1 Ţineţi apăsat butonul SHIFT
şi apăsaţi pe SETUP.
Pe ecranul televizorului apare
meniul de configurare.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta [SYSTEM SETUP],
după care apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat
Primele 3
Cauză şi acţiune
caractere ale corectivă
numărului
de service
E XX
(XX este un
număr)
•• Contactaţi cel mai
/
apropiat distribuitor Sony
sau atelier de service
Sony autorizat local şi
comunicaţi numărul de
service din 5 caractere.
Exemplu: E 61 10
pentru a selecta [RESET],
după care apăsaţi .
4 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta [DA],
după care apăsaţi .
Finalizarea aplicării durează câteva
secunde. Nu apăsaţi  atunci când
resetaţi sistemul.
Funcţia de diagnosticare
automată
Dacă apar litere/numere pe
ecranul televizorului sau pe afişaj
Primele 3
Cauză şi acţiune
caractere ale corectivă
numărului
de service
C 13
Acest disc este murdar.
•• Curăţaţi discul cu o lavetă
moale (pagina 70).
C 31
Discul nu este introdus
corect.
•• Opriți sistemul, apoi
porniți-l din nou. Apoi
reintroduceţi discul în
mod corect.
Mesaje
Este posibil ca unul dintre
următoarele mesaje să apară sau
să clipească pe afişaj în timpul
funcţionării.
CANNOT PLAY
•• A fost introdus un disc ce nu poate
fi redat.
•• A fost introdus un DVD VIDEO
cu un cod de regiune neacceptat.
COD 01/SGNL ERR
Un semnal audio neacceptat este
primit din televizorul conectat la
mufa HDMI IN (ARC) (pagina 19).
DATA ERROR
•• Fișierul este creat în format
neacceptat.
•• Extensia fişierului nu se potriveşte
cu formatul fişierului.
Informaţii suplimentare
Când funcția de diagnosticare
automată este activată pentru a
preveni funcționarea defectuoasă a
sistemului, apare un număr de service.
Numărul de serviciu constă dintr-o
literă și câteva cifre (de ex. C 13 50).
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a
vedea cauza şi acţiunea corectivă.
Pentru a preveni
defectarea, sistemul a
executat funcţia de
diagnosticare automată.
DEVICE ERROR
Dispozitivul USB nu a putut fi
recunoscut sau este conectat un
dispozitiv necunoscut.
DEVICE FULL
Memoria dispozitivului USB este plină.
69RO
ERASE ERROR
Ştergerea fişierelor audio sau a
folderelor de pe dispozitivul USB
a eşuat.
READING
Sistemul citeşte informaţiile de pe
disc sau de pe dispozitivul USB.
Unele operaţii nu sunt disponibile.
FATAL ERROR
Dispozitivul USB a fost deconectat
în timpul operaţiei de transfer sau
ştergere şi poate fi deteriorat.
REC ERROR
Transferul nu a început, s-a oprit pe
parcurs sau nu a putut fi efectuat din
alte motive.
FOLDER FULL
Nu puteţi transfera pe dispozitivul
USB deoarece s-a atins numărul
maxim de foldere.
TRACK FULL
Nu puteţi transfera pe dispozitivul
USB deoarece s-a atins numărul
maxim de fişiere.
NoDEVICE
Nu este conectat niciun dispozitiv
USB sau este conectat un dispozitiv
neacceptat.
Măsuri de precauţie
NO DISC
Nu se află niciun disc în unitate.
NO MUSIC
Nu există fișiere audio acceptate în
sursa de redare.
NO SUPPORT
Se conectează un dispozitiv USB
neacceptat sau se conectează un
dispozitiv USB printr-un hub USB.
Pentru a evita deteriorarea
mecanismului discului, efectuați
următoarea procedură înainte de a
transporta unitatea.
Utilizaţi butoanele de pe unitate
pentru a efectua această operaţiune.
1 Apăsaţi  pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„DVD/CD”.
NO VIDEO
Nu există fișiere video acceptate în
sursa de redare.
3 Scoateţi discul.
NOT USE
Aţi încercat să efectuaţi o operaţiune
specifică în condiţii în care operaţiunea
respectivă este interzisă.
4 Apăsaţi pe  pentru a opri
OVER CURRENT
A fost detectat un supracurent
de la portul (USB).
PROTECT
Dispozitivul USB este protejat
la scriere.
PUSH STOP
Aţi încercat să realizaţi o operaţie
care poate fi realizată doar atunci
când redarea este oprită.
70RO
Când se transportă unitatea
Apăsaţi  pentru a deschide şi a
închide tava discului.
Pe afișaj apare textul „NO DISC”.
sistemul.
5 Deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea).
Note cu privire la discuri
•• Înainte de redare, curăţaţi discul prin
ştergere cu o cârpă, de la centru înspre
margine.
•• Nu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum
benzină, diluanţi, produse de curăţare
din comerţ sau spray antistatic pentru
curăţarea discurilor de vinil.
•• Nu expuneţi discurile la lumina directă
•• Nu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost
a soarelui, la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, şi nu le lăsaţi în
autovehicule parcate la lumina directă
a soarelui.
utilizat fără întrerupere cu un volum
ridicat, deoarece este posibil ca aceasta
să fie fierbinte.
•• Nu blocaţi orificiile de ventilare.
Referitor la siguranţă
Referitor la sistemul de difuzoare
•• Deconectaţi complet cablul de alimentare
Sistemul de boxe încorporat nu este
ecranat magnetic şi este posibil ca
imaginea de pe televizoarele aflate în
apropiere să fie distorsionată magnetic.
Într-o astfel de situaţie, opriţi televizorul,
aşteptaţi între 15 şi 30 de minute şi
porniţi-l din nou. Dacă situaţia nu se
îmbunătăţeşte, îndepărtaţi sistemul de
televizor.
c.a. (de la reţea) de la priza de perete
(reţea) dacă nu îl veţi utiliza o perioadă
mai lungă de timp. Întotdeauna prindeţi
de ştecăr atunci când deconectaţi
sistemul. Nu trageţi niciodată de cablu.
•• Dacă în sistem ajung obiecte solide
sau lichide, deconectaţi sistemul de la
priză şi dispuneţi verificarea lui de către
personal calificat, înainte de a îl utiliza
din nou.
•• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Manipularea sistemului
Acest sistem nu este etanşat împotriva
umezelii şi nici nu este rezistent la apă.
Asigurați-vă că nu stropiţi sistemul cu apă
şi nici nu îl curățați cu apă.
Referitor la amplasare
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Dacă lăsaţi o imagine video
statică sau o imagine simplă pe
ecranul televizorului pentru o perioadă
îndelungată de timp prin intermediul
acestui sistem, există riscul deteriorării
permanente a ecranului televizorului.
Proiectoarele TV sunt predispuse, în
special, la acest comportament.
Curăţarea carcasei
şi nici în locaţii extrem de calde, reci, cu
praf, murdare, umede sau fără ventilaţie
adecvată, sau în care sistemul ar fi supus
vibraţiilor, luminii directe a soarelui sau
unei lumini puternice.
•• Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul
sau boxele pe suprafeţe tratate special (de
exemplu cu ceară, ulei, lustruite), deoarece
suprafaţa se poate păta sau decolora.
•• Dacă sistemul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată, sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze
condens pe lentilele din interiorul
unităţii şi sistemul să se defecteze. În
această situaţie, scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit timp de aproximativ o
oră, până ce se evaporează umezeala.
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale,
umezită uşor cu o soluţie slabă de
detergent.
Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi, precum
diluanţii, benzina sau alcoolul.
Cu privire la încălzire
•• Încălzirea unităţii în timpul funcţionării
este normală şi nu reprezintă motiv
de alarmare.
Comunicarea BLUETOOTH
•• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie
utilizate la o distanţă de maxim 10 metri
(distanţă fără obstacole) unul de altul.
Raza de comunicare efectivă poate fi
redusă în următoarele condiţii.
—— Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se
află între dispozitivele cu conexiune
BLUETOOTH
—— În locurile unde este instalată o reţea
LAN wireless
—— În jurul cuptoarelor cu microunde
aflate în uz
—— Locaţii unde sunt generate alte unde
electromagnetice
Informaţii suplimentare
•• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată
71RO
72RO
•• Dispozitivele BLUETOOTH şi
•• Comunicarea prin BLUETOOTH nu
echipamentele LAN wireless (IEEE
802.11b/g/n) utilizează aceeaşi bandă
de frecvenţă (2,4 GHz). Dacă utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH lângă un
dispozitiv cu funcţie LAN wireless,
este posibil să apară interferenţe
electromagnetice. Aceasta poate duce
la rate mai mici de transfer al datelor,
zgomot sau incapacitate de conectare.
Dacă se întâmplă acest lucru, încercaţi
următoarele remedii:
—— Utilizaţi acest sistem la cel puţin
10 metri distanţă de echipamentul
LAN wireless.
—— Opriţi alimentarea echipamentului
LAN wireless atunci când utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH pe o rază
de 10 metri.
—— Utilizaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul
de altul.
•• Undele radio transmise de acest sistem
pot interfera cu funcţionarea unor
dispozitive medicale. Deoarece această
interferenţă poate duce la defecţiuni,
opriţi întotdeauna alimentarea acestui
sistem şi a dispozitivului BLUETOOTH în
următoarele locaţii:
—— În spitale, în trenuri, în avioane,
la benzinării şi în orice loc în care pot
fi prezente gaze inflamabile
—— În apropierea uşilor automate sau
a alarmelor de incendiu
•• Acest sistem acceptă funcţii de
securitate care respectă specificaţia
BLUETOOTH, pentru a asigura conexiuni
securizate în timpul comunicaţiilor cu
ajutorul tehnologiei BLUETOOTH. Totuşi,
această securitate poate fi insuficientă,
în funcţie de conţinutul setărilor şi de
alţi factori, aşa că, aveţi întotdeauna
grijă atunci când efectuaţi comunicaţii
cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
•• Compania Sony nu poate fi trasă
la răspundere în niciun fel pentru
daune sau alte prejudicii ce rezultă
din scurgerea de informaţii în timpul
comunicaţiilor cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH.
este garantată în mod necesar pentru
toate dispozitivele BLUETOOTH care au
acelaşi profil cu acest sistem.
•• Dispozitivele BLUETOOTH conectate
la acest sistem trebuie să fie conforme
cu specificaţia BLUETOOTH prescrisă
de Bluetooth SIG, Inc., iar această
conformitate trebuie să fie certificată.
Totuşi, chiar şi atunci când un dispozitiv
este conform cu specificaţia BLUETOOTH,
pot exista cazuri în care caracteristicile sau
specificaţiile dispozitivului BLUETOOTH să
facă imposibilă conectarea sau să aibă ca
rezultat metode de comandă, afişaj sau
funcţionare diferite.
•• Este posibil să apară zgomot sau sunetul
să fie întrerupt, în funcţie de dispozitivul
BLUETOOTH conectat la acest sistem,
de mediul de comunicare sau de
condiţiile ambientale.
Specificaţii
Secţiunea difuzoare
Sistem de difuzoare:
2 căi, Bass Reflex
Boxă:
Tweeter stânga/dreapta: 66 mm,
tip conic
Woofer: 200 mm, tip conic
Intrări
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Tensiune 2 V, impedanţă
47 kiloohmi
TV (ARC):
Semnal audio acceptat:
PCM linear cu 2 canale
MIC1:
Sensibilitate 1 mV, impedanţă
10 kiloohmi
MIC2/GUITAR:
Sensibilitate 1 mV, impedanţă
10 kiloohmi (când modul chitară
este dezactivat).
Sensibilitate 200 mV, impedanţă
250 kilohmi (când modul chitară
este dezactivat).
Ieşiri
Secţiunea tuner FM
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Tensiune 2 V, impedanță 1 kiloohm
VIDEO OUT:
Nivel maxim ieşire 1 Vp-p,
neechilibrat, sincronizare negativă,
impedanţă sarcină 75 ohmi
HDMI OUT (TV) ARC:
Semnal audio acceptat: PCM
linear cu 2 canale (până la 48 kHz),
Dolby Digital
Tuner FM stereo, FM superheterodină
Antenă:
Antenă cu fir pentru FM
Interval de frecvenţă:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(pas de 50 kHz)
Secţiunea HDMI
Conector :
Tip A (19 pini)
Secţiunea player disc
Sistem:
Sistem audio şi video compact
disc şi digital
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic
de 44,6 μW
Răspuns în frecvenţă:
20 Hz – 20 kHz
Format sistem color video:
Modelul pentru America Latină:
NTSC
Alte modele:
NTSC şi PAL
Secţiunea USB
Dispozitive USB acceptate:
Clasă de stocare în masă
Curent maxim:
1 A
Port (USB):
Tip A
Sistem de comunicare:
BLUETOOTH Standard versiunea 4.2
Ieşire:
BLUETOOTH Standard clasa
de putere 2
Putere maximă de ieşire:
< 9,5 dBm
Număr maxim de dispozitive ce pot
fi înregistrate:
8 dispozitive
Număr maxim de conexiuni simultane
(multipunct):
3 dispozitive
Rază maximă de comunicare:
Spaţiu liber, aprox. 10 m1)
Bandă de frecvenţă:
Bandă 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă de modulare:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile2):
A2DP (Profil distribuţie audio
avansată)
AVRCP (Profil control audio-video
la distanţă)
SPP (Serial Port Profile)
Codecuri acceptate:
SBC (Codec de bandă secundară)
AAC (Codificare audio complexă)
LDAC
Informaţii suplimentare
* Acest randament reprezintă
valoarea măsurată la o distanţă
de 200 mm de suprafaţa lentilelor
obiectivului de pe Blocul de preluare
optică cu o diafragmă de 7 mm.
Secţiunea BLUETOOTH
1) Raza efectivă va varia în funcţie de factori
precum obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui cuptor
cu microunde, electricitatea statică,
sensibilitatea recepţiei, performanţa
antenei, sistemul de operare, aplicaţia
software etc..
73RO
2)Profilurile
standard BLUETOOTH indică
scopul comunicaţiei BLUETOOTH între
dispozitive.
Secţiunea NFC
Frecvenţa de funcţionare:
13,56 MHz
Formate audio acceptate
Rată de biţi acceptată şi frecvenţe de
eşantionare:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps –
320 kbps (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kbps – 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kbps – 192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
Formate video acceptate
Xvid:
Codec video: Video Xvid
Rată de biţi: 4,854 Mbps (MAX)
Rezoluţie/Rată de cadre:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (cu excepția
modelului din America Latină)
Codec audio: MP3
MPEG4:
Format fişier: Format fişier MP4
Codec video: Profil simplu MPEG4
(AVC nu este compatibil).
Rată de biţi: 4 Mbps
Rezoluţie/Rată de cadre:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (cu excepția
modelului din America Latină)
Codec audio: AAC-LC (HE-AAC nu
este compatibil).
DRM: Nu este compatibil
74RO
Generalităţi
Necesar electric:
120 V c.a. – 240 V, 50/60 Hz
Consum de energie:
70 W
Consumd e energie (în modul de
economisire a energiei):
0,5 W (când „BT STBY” este setat
la „OFF” şi [CONTROL FOR HDMI]
este setat la [OFF].)
2 W* (când „BT STBY” este setat la
„ON” şi [CONTROL FOR HDMI] este
setat la [ON].)
Dimensiuni (l/î/a) (aproximative):
324 mm × 600 mm × 286 mm
Masă (aprox.):
8,4 kg
Temperatură de funcţionare:
5 °C - 35 °C
* Consumul de energie al sistemului va fi
mai mic de 0,5 W atunci când nu există
nicio conexiune HDMI și „BT STBY” este
setat la „OFF”.
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
Lista codurilor de limbă
Ortografierea limbilor respectă standardul ISO 639:1988 (E/F).
Cod
Limbă
Cod Limbă
Limbă
Cod
Limbă
1027
Afar
1186
Galeză scoțiană 1350
Cod
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abhază
1194
Galiciană
1352
Mongolă
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldovenească
1515
Sundaneză
1039
Amharică
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Suedeză
1044
Arabă
1209 Hausa
1357
Malaieză
1517
Swahili
1045
Assameză
1217
Hindi
1358
Malteză
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
croată
1363
Birmană
1525
Telugu
1052
Azeră
1229
Maghiară
1365
Nauruană
1527
Tadjică
1053
Başkiră
1233
Armeană
1369
Nepaleză
1528
Thai
1057
Bielorusă
1235
Interlingua
1376
Olandeză
1529
Tigrinya
1059
Bulgară
1239
Interlingua
1379
Norvegiană
1531
Turkmenă
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitană
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indoneziană
1403
(Afaan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengaleză; Bangla 1253
Islandeză
1408
Oriya
1535
Tongană
1067
Tibetană
1254
Italiană
1417
Punjabi
1538
Turcă
1070
Bretonă
1257
Ebraică
1428
Poloneză
1539
Tsonga
1079
Catalană
1261
Japoneză
1435
Paştu; Puştu
1540
Tătară
1093
Corsicană
1269
Idiş
1436
Portugheză
1543
Twi
1097
Cehă
1283
Javaneză
1463
Quechua
1557
Ucraineană
1103
Galeză
1287
Georgiană
1481
Retoromană
1564
Urdu
Daneză
1297
Kazahă
1482
Kirundi
1572
Uzbecă
Germană
1298
Groenlandeză
1483
Română
1581
Vietnameză
Khmeră
1130
Bhutani
1299
1142
Greacă
1300 Kannada
1489
Rusă
1587
Volapük
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
Română
1301
Coreeană
1495
Sanscrită
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spaniolă
1307
Kurdă
1501
Sangho
1684
Chineză
1150
Estonă
1311
Kirghiză
1502
Sârbocroată
1697
Zulu
1703
Nespecificat
1151
Bască
1313
Latină
1503
Singhaleză
1157
Persană
1326
Lingala
1505
Slovacă
1165
Finlandeză
1327
Lao
1506
Slovenă
1166
Fiji
1332
Lituaniană
1507
Samoană
1171
Feroeză
1334
Letonă; Letonă
1508
Shona
1174
Franceză
1345
Malgașă
1509
Somaleză
1181
Frigiană
1347
Maori
1511
Albaneză
1183
Irlandeză
1349
Macedoneană
1512
Sârbă
Informaţii suplimentare
1105
1109
75RO
Lista codurilor de zonă pentru controlul parental
76RO
Cod
Zonă
Cod
Zonă
Cod
Zonă
Cod
Zonă
2044
Argentina
2165
Finlanda
2362
Mexic
2149
Spania
2047
Australia
2174
Franţa
2376
Olanda
2499
Suedia
2046
Austria
2109
Germania
2390
Noua Zeelandă 2086
Elveţia
2057
Belgia
2248
India
2379
Norvegia
2528
Tailanda
2070
Brazilia
2238
Indonezia
2427
Pakistan
2184
Marea Britanie
2079
Canada
2254
Italia
2424
Filipine
2090
Chile
2276
Japonia
2436
Portugalia
2092
China
2304
Coreea de Sud
2489
Rusia
2115
Danemarca
2363
Malaiezia
2501
Singapore
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-734-744-12(1)
Download PDF

advertising