Sony | MHC-M40D | Sony MHC-M40D Instrucţiuni de utilizare

Sistem audio
pentru locuinţă
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Redare de pe disc/USB
Transfer prin USB
Tuner
Conexiunea BLUETOOTH
Ajustarea sunetului
Alte operaţiuni
Informaţii suplimentare
MHC-M80D/MHC-M60D/MHC-M40D
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc..
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului
şi posibilitatea ca pe acesta să se scurgă
lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte
pline cu lichide, precum vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte conectorul
principal, conectaţi unitatea la o priză
c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat conectorul
principal de la priza c.a..
Nu amplasaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap
încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la surse de căldură
excesivă, precum lumina directă a
soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi
atunci când este oprită, atât timp cât
este conectată la priza c.a..
Doar pentru utilizare la interior.
Pentru produse cu marcajul CE
Valabilitatea marcajului CE este
restricţionată doar la acele ţări unde
acesta este aplicat prin lege, în special în
ţările SEE (Spaţiul Economic European).
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice
împreună cu acest produs măreşte
riscul de a vă fi afectată vederea.
2RO
Acest aparat este clasificat ca fiind
un produs LASER din CLASA 1, în
conformitate cu IEC 60825-1:2007.
Acest marcaj este amplasat în exterior,
pe partea din spate a unității.
Pentru clienţii din Europa
Casarea bateriilor şi a
echipamentelor electrice şi
electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în
alte ţări care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe
produs, pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că
produsul şi bateria nu
trebuie tratate ca deşeuri
menajere. Este posibil ca
pe anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolul chimic
pentru plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi
baterii sunt eliminate în mod corect
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta din manipularea
incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. În cazul produselor
care, din motive de siguranţă, de
performanţă sau de integritate a
datelor, necesită o conexiune
permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a
vă asigura că bateria şi echipamentele
electrice şi electronice vor fi tratate în
mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de
exploatare la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare corespunzător pentru
reciclarea bateriilor uzate. Pentru
informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a
bateriilor, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul sau bateria.
Aviz pentru clienţi:
următoarele informaţii sunt
valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în
care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat
al producătorului, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Doar pentru MHC-M60D:
Prin prezenta, Sony Corporation
declară că acest echipament se
conformează cerinţelor Directivei
2014/53/UE.
Textul integral al Declarației de
conformitate UE este disponibil la
următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament radio este destinat
a fi utilizat cu versiunea aprobată
(versiunile aprobate) de software
conform indicaţiilor din Declarația
de conformitate UE. Software-ul
încărcat pe acest echipament radio
este verificat în vederea respectării
cerințelor esențiale ale Directivei
2014/53/UE.
Versiune software: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Puteţi afla care este versiunea de
software apăsând pe OPTIONS şi apoi
selectând „SYSTEM” – „VERSION” cu
ajutorul tastelor / şi .
Acest echipament a fost testat şi
s-a constatat că respectă limitele
specificate în Regulamentul privind
compatibilitatea electromagnetică,
utilizând un cablu de conectare mai
scurt de 3 metri.
Acest sistem Home Audio este
proiectat pentru a fi utilizat în
următoarele scopuri:
•• Redarea de surse de muzică/video
pe discuri sau dispozitive USB
•• Transferul de muzică pe dispozitive USB
•• Ascultarea posturilor radio
•• Ascultarea sunetului la televizor
•• Redarea de surse de muzică de pe
dispozitive BLUETOOTH
•• Aveţi parte de distracţie cu prietenii
prin intermediul funcţiei Wireless
Party Chain
3RO
Pentru clienţii din Australia
Eliminarea la deşeuri
a echipamentelor
electrice şi
electronice vechi (se
aplică în cazul ţărilor
Uniunii Europene şi
al altor ţări în care
există sisteme de
colectare separată)
Pentru clienţii din Emiratele
Arabe Unite
Notificare privind licenţe şi
mărci comerciale
••
este o marcă comercială a DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• Siglele „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” şi
„CD” sunt mărci comerciale.
•• WALKMAN® şi sigla WALKMAN® sunt
mărci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
•• Tehnologia de codificare audio
MPEG Layer-3 şi brevetele sunt
utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
•• Windows Media este marcă
comercială înregistrată sau marcă
comercială aparţinând Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/sau
în alte ţări.
4RO
•• Acest produs este protejat prin
anumite drepturi de proprietate
intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel
de tehnologii în afara acestui produs
este interzisă dacă nu se deţine o
licenţă din partea Microsoft sau a unei
sucursale autorizate Microsoft.
•• Acest sistem încorporează
tehnologia Dolby* Digital.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio şi simbolul dublu
D sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
•• Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™). Termenii HDMI, HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing Administrator, Inc. în Statele
Unite şi în alte ţări.
•• „BRAVIA” este marcă comercială a
Sony Corporation.
•• LDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
•• Marca textuală şi logourile
BLUETOOTH® sunt mărci comerciale
înregistrate deţinute de BLUETOOTH
SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel
de mărci de către Sony Corporation
se face în baza unei licenţe. Alte mărci
comerciale şi denumiri comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai
acestora.
•• Android este o marcă comercială a
Google LLC.
•• Google Play este o marcă
comercială a Google LLC.
•• Apple, sigla Apple, iPhone şi iPod
touch sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi
în alte ţări. App Store este marcă
de serviciu a companiei Apple Inc.,
înregistrată în SUA şi în alte ţări.
•• „Made for iPod” şi „Made for
iPhone” înseamnă că un accesoriu
electronic a fost conceput pentru a se
conecta în mod specific la iPod sau,
respectiv, la iPhone şi că respectarea
standardelor de performanţă Apple
a fost certificată de către dezvoltator.
Compania Apple nu este responsabilă
pentru funcţionarea acestui dispozitiv
şi nici pentru conformitatea acestuia
cu standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea
acestui accesoriu cu iPod sau iPhone
poate afecta performanţa în regim de
funcţionare fără fir.
•• ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT ÎN
BAZA LICENŢEI PENTRU PORTOFOLIUL
DE BREVETE MPEG-4 VISUAL
PENTRU UTILIZARE PERSONALĂ
ŞI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE UN
UTILIZATOR, ÎN SCOPUL
(i) CODĂRII DE SEMNAL VIDEO ÎN
CONFORMITATE CU STANDARDUL
MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO”)
ŞI/SAU
(ii)DECODĂRII DE SEMNAL VIDEO
MPEG-4, CARE A FOST CODIFICAT
DE CĂTRE UN CONSUMATOR
ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE
PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ
ŞI/SAU A FOST OBŢINUT DE LA
UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT
PENTRU A FURNIZA VIDEO MPEG-4.
Despre acest manual
•• Instrucţiunile din acest manual
sunt valabile pentru modelele
MHC-M80D, MHC-M60D şi
MHC-M40D. În acest manual,
modelul MHC-M80D este folosit
pentru exemplificare, dacă nu se
precizează altceva.
•• Acest manual explică, în principal,
operaţiunile efectuate cu ajutorul
telecomenzii, însă aceleaşi
operaţiuni pot fi realizate şi cu
ajutorul butoanelor de pe unitate
care au aceleaşi denumiri sau
unele similare.
•• Pictogramele precum
,
afişate în partea de sus a fiecărei
explicaţii, indică ce tip de suport
poate fi utilizat pentru funcţia
explicată.
•• Unele ilustraţii sunt prezentate ca
desene conceptuale şi pot diferi
de produsele reale.
•• Elementele afişate pe ecranul
televizorului pot varia în funcţie
de zonă.
•• Setarea implicită este subliniată.
•• Textul dintre paranteze ([--]) va
apărea pe ecranul televizorului,
iar textul dintre ghilimele („--”)
va apărea pe afişaj.
NU SE ACORDĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI
NU SE VA PRESUPUNE EXISTENŢA
VREUNEI LICENŢE IMPLICITE PENTRU
NICIO ALTĂ UTILIZARE. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE
LEGATE DE UTILIZĂRI ŞI LICENŢIERE
ÎN SCOPURI PROMOŢIONALE,
INTERNE ŞI COMERCIALE POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
•• În acest manual, nu sunt specificate
mărcile ™ şi ®.
5RO
Cuprins
Despre acest manual.............. 5
Despachetare......................... 8
Discuri sau fişiere redabile
pe discuri/dispozitiv USB........ 8
Site-uri web pentru
dispozitive compatibile......... 11
Ghid pentru componente
şi comenzi..............................12
Introducere
Conectarea în siguranţă
a sistemului............................17
Dezactivarea
demonstraţiei........................21
Introducerea bateriilor...........21
Poziţionarea boxelor..............21
Conectarea televizorului....... 22
Modificarea sistemului
color...................................... 24
Vizualizarea informaţiilor
pentru un disc şi un
dispozitiv USB........................31
Utilizarea meniului
de configurare...................... 32
Transfer prin USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB................. 36
Transfer de muzică................ 36
Tuner
Ascultarea radioului.............. 39
Conexiunea BLUETOOTH
Cu privire la tehnologia
wireless BLUETOOTH............40
Efectuarea configurării
rapide.................................... 24
Împerecherea acestui
sistem cu un dispozitiv
BLUETOOTH...........................41
Modificarea modului
de afişaj................................. 25
Ascultarea muzicii de pe
un dispozitiv BLUETOOTH..... 42
Redarea de pe disc/USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB................. 25
Redare de bază..................... 25
Alte operaţiuni de redare...... 26
Utilizarea modului
de redare............................... 29
6RO
Restricţionarea redării de pe
disc (Control parental).......... 30
Conectarea acestui sistem
la mai multe dispozitive
BLUETOOTH (conectarea
mai multor dispozitive)......... 42
Setarea codecurilor audio
BLUETOOTH.......................... 43
Setarea modului standby
BLUETOOTH..........................44
Activarea sau dezactivarea
semnalului BLUETOOTH........44
Comandarea sistemului
utilizând un telefon
inteligent sau o tabletă
(Sony | Music Center)............ 45
Ascultarea muzicii cu Party
Light şi Speaker Light
(doar pentru MHC-M80D/
MHC-M60D).......................... 55
Organizaţi petreceri de
neuitat cu aplicaţia
„Fiestable”.............................46
Utilizarea temporizatorului
de oprire................................ 56
Clasaţi-vă în clasamentul
Party People şi partajaţi
poziţia obţinută, primind
caracteristici bonus prin
intermediul Party King..........46
Ajustarea sunetului
Ajustarea sunetului............... 47
Reglarea nivelului subwooferului (doar pentru
MHC-M80D).......................... 47
Utilizarea echipamentelor
opţionale............................... 56
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate (Child Lock)..... 56
Setarea funcţiei standby
automat................................ 56
Actualizarea
software-ului........................ 57
Informaţii suplimentare
Depanare.............................. 57
Selectarea modului Virtual
Football................................. 47
Măsuri de precauţie.............. 67
Crearea propriului efect
de sunet................................48
Lista codurilor de limbă........ 72
Specificaţii............................. 69
Crearea unei atmosfere
de petrecere (DJ Effect).........48
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei Control
for HDMI................................ 49
Savurarea redării wireless,
prin utilizarea mai multor
sisteme (funcţia Wireless
Party Chain)............................51
Cântarea vocală: Karaoke..... 53
Utilizarea funcţiei
de ghidare vocală................. 54
Bucurați-vă de sunetul
unei chitare........................... 54
7RO
Despachetare
•• Telecomandă (1)
•• Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
•• Antenă cu fir pentru FM (1)
•• Cablu de alimentare c.a.
(de la reţea) (1)
•• Adaptor conector c.a.* (1) (furnizat
doar pentru anumite zone)
* Acest adaptor de fişă de conectare
nu se utilizează în Chile, Paraguay şi
Uruguay. Acest adaptor de conector se
foloseşte în ţările unde este necesar.
Doar pentru MHC-M80D
DVD VIDEO
•• VIDEO CD (Ver. discuri 1.0, 1.1 şi 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM în format
VIDEO CD sau format super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW în format AUDIO CD
Fişiere redabile pe discuri
•• Muzică:
Fişiere MP3 (.mp3)*1*2
•• Video:
Fişiere MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
fişiere Xvid (.avi)
•• Unitate: HCD-M80D (1)
•• Sistem de difuzoare: SS-M80D (2)
•• Subwoofer: SS-WM80D (1)
Fişiere redabile pe dispozitiv
USB
Doar pentru MHC-M60D
•• Muzică:
•• Unitate: HCD-M60D (1)
•• Sistem de difuzoare: SS-M60D (2)
Doar pentru MHC-M40D
•• Unitate: HCD-M40D (1)
•• Sistem de difuzoare: SS-M40D (2)
Notă
Pentru a dezambala sau manipula o
boxă mare şi/sau grea, manipulaţi boxa
împreună cu cel puţin alte două persoane.
Căderea boxei pe jos poate provoca
vătămări corporale şi/sau daune materiale.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest produs nu este portabil
şi nu este conceput în mod specific
pentru a fi transportat. Acesta trebuie
aşezat în siguranţă pe o carcasă.
Discuri sau fişiere
redabile pe discuri/
dispozitiv USB
Discuri redabile
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW în format DVD
8RO
•• DVD+R/DVD+RW în format
VIDEO sau mod video
Fişiere MP3 (.mp3)*1*2, fişiere
WMA (.wma)*2, fişiere AAC (.m4a/.
mp4/.3gp)*2, fişiere WAV (.wav)*2
•• Video:
Fişiere MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
fişiere Xvid (.avi)
Notă
•• Discurile trebuie să fie în formatul
următor:
—— CD-ROM/-R/-RW în format DATA
CD care conţine fişiere MP3*1*2,
MPEG4*2*3 şi Xvid, şi respectă
prevederile ISO 9660*4 nivel 1/nivel 2
sau Joliet (format extins).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW în
format DATA DVD care conţine
fişiere MP3*1*2, MPEG4*2*3 şi Xvid, şi
respectă prevederile UDF (Universal
Disk Format).
•• Sistemul va încerca să redea orice date
cu extensiile de mai sus, chiar dacă
nu sunt în formatul acceptat. Redarea
acestor date poate genera un zgomot
puternic, care ar putea deteriora
sistemul de boxe.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) este un
format standard definit de ISO/MPEG
pentru datele audio comprimate.
Fișierele MP3 trebuie să fie în format
MPEG 1 Audio Layer 3.
*2 Fişierele cu protecţie de drepturi de
autor (Digital Rights Management) nu
pot fi redate de sistem.
3
* Fişierele MPEG4 trebuie să fie
înregistrate în formatul de fişiere MP4.
Codecurile video şi audio acceptate
sunt următoarele:
—— Codec video: Profil simplu MPEG4
(AVC nu este acceptat).
—— Codec audio: AAC-LC (HE-AAC nu
este acceptat).
*4 Un format logic de fişiere şi foldere
pe CD-ROM-uri, definit de ISO
(Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare).
Tipuri de discuri/fişiere care nu
pot fi redate
•• Nu puteţi reda următoarele discuri
—BD-uri
—
(discuri Blu-ray)
—CD-ROM-uri
—
înregistrate în
format PHOTO CD
—Partea
—
de date a unui CD-Extra
sau a CD-urilor în mod mixt*
—Disc
—
CD Graphics
—CD-uri
—
Super Audio
—DVD
—
Audio
—DATA
—
CD/DATA DVD care este
creat în format Packet Write
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD nefinalizat
corect
—Compatibil
—
cu CPRM (Protecţie
conţinut pentru suporturi
înregistrabile) DVD-R/-RW
înregistrat cu programe „Se
copiază o singură dată”
—Un
— disc ce nu are o formă standard
(de ex. inimă, pătrat, stea)
—Un
— disc ce are bandă adezivă,
hârtie sau autocolant lipit pe el
•• Nu puteţi reda următoarele tipuri
de fişiere
——Fişierele video mai mari de
720 (lăţime) × 576 (înălţime) pixeli.
—Fişiere
—
video cu un raport
lăţime/lungime mare.
——Un fişier WMA în format WMA DRM,
WMA Lossless sau WMA PRO.
—Un
— fişier AAC file în format AAC
DRM sau AAC Lossless.
—Fişiere
—
AAC codate la 96 kHz.
—Fişiere
—
criptate sau protejate prin
parole.
—Fişierele
—
cu protecţie a
drepturilor de autor DRM (Digital
Rights Management).
—Unele
—
fişiere Xvid care au o
durată mai mare de 2 ore.
•• Fişierele audio MP3 PRO pot fi
redate ca fişiere MP3.
•• Este posibil ca sistemul să nu
poată reda un fişier Xvid dacă este
combinat din două sau mai multe
fişiere Xvid.
* CD în mod mixt: Acest format
înregistrează datele pe prima pistă şi
sunetul (datele AUDIO CD) pe a doua şi
pe pistele următoare ale unei sesiuni.
Note referitoare la CD-R/-RW
şi DVD-R/-RW/+R/+RW
•• În anumite cazuri, un CD-R/-RW şi
un DVD-R/-RW/+R/+RW nu pot fi
redate pe acest sistem din cauza
calităţii înregistrării, a stării fizice
a discului sau a caracteristicilor
dispozitivului de înregistrare şi a
software-ului de creare. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului de înregistrare.
•• Este posibil ca unele funcţii de
redare să nu fie disponibile pentru
unele DVD+R-uri/+RW-uri, chiar
dacă au fost finalizate corect. În
acest caz, vizualizaţi discul prin
redare normală.
9RO
Note cu privire la discuri
•• Acest produs este proiectat pentru
redarea de discuri conforme
standardului Compact Disc (CD).
•• Discurile duale şi unele discuri
muzicale, codificate cu tehnologii de
protejare a drepturilor de autor nu
sunt conforme cu standardul CD. Prin
urmare, este posibil ca aceste discuri
să nu fie compatibile cu acest produs.
Notă cu privire la discurile cu
sesiuni multiple
Acest sistem poate reda sesiuni
continue de pe un disc atunci când
acestea sunt înregistrate în acelaşi
format ca şi prima sesiune. Totuşi,
redarea nu este garantată.
Notă referitoare la operaţiile de
redare DVD VIDEO şi VIDEO CD
Este posibil ca unele operaţii de
redare pentru un DVD VIDEO sau
un VIDEO CD să fie restricţionate
în mod intenţionat de producătorii
de software. În consecinţă, este
posibil ca unele caracteristici de
redare să nu fie disponibile. Nu uitaţi
să citiţi instrucţiunile de utilizare a
suportului DVD VIDEO sau VIDEO CD.
Note cu privire la fişierele redabile
•• Poate dura mult timp până la
începerea redării atunci când:
—un
— dispozitiv DATA CD/DATA DVD/
USB este înregistrat cu o structură
arborescentă complicată.
——imediat după redarea unor fişiere
audio sau fişiere video din alt folder.
•• Sistemul poate reda de pe un DATA
CD/DATA DVD sau un dispozitiv
USB în următoarele condiţii:
—până
—
la o adâncime de 8 foldere
—până
—
la 300 de foldere
—până
—
la un număr de
999 de fişiere de pe un disc
—până
—
la 2.000 de fişiere pe un
dispozitiv USB
10RO
—până
—
la un număr de 650
de fişiere dintr-un folder
Aceste numere pot varia în funcţie
de configuraţia fişierelor şi folderelor.
•• Se sare peste folderele care nu
conţin niciun fişier audio sau
niciun fişier video.
•• Este posibil ca fişierele transferate
prin intermediul unui dispozitiv
precum un computer să nu fie redate
în ordinea în care au fost transferate.
•• Este posibil ca ordinea de redare
să nu fie valabilă, în funcţie de
software-ul utilizat pentru crearea
fişierului audio sau a fişierului video.
•• Nu poate fi garantată
compatibilitatea cu toate
software-urile de codificare/
scriere ale formatelor acceptate,
dispozitivele de înregistrare şi
suporturile de înregistrare.
•• Sunetul se poate auzi în salturi
în funcţie de fişierul Xvid, iar
imaginea poate fi neclară.
Note referitoare la dispozitivele USB
•• Nu se garantează funcţionarea
acestui sistem împreună cu toate
dispozitivele USB.
•• Deşi există o varietate de funcţii
complexe pentru dispozitivele
USB, conţinutul redabil de pe
dispozitivele USB conectate la
sistem este reprezentat doar de
muzică şi conţinutul video. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a dispozitivului USB.
•• Când este introdus un dispozitiv
USB, sistemul citeşte toate fişierele
de pe dispozitivul USB. Dacă pe
dispozitivul USB există mai multe
foldere sau fişiere, este posibil ca
citirea dispozitivului USB să dureze
un timp mai îndelungat.
•• Nu conectaţi sistemul şi dispozitivul
USB printr-un hub USB.
•• În cazul unor dispozitive USB
conectate, este posibil să existe o
întârziere înainte de executarea
unei operaţiuni de către sistem.
•• Ordinea de redare pentru sistem
poate diferi de cea pentru
dispozitivul USB conectat.
•• Înainte de a utiliza un dispozitiv
USB, asiguraţi-vă că pe dispozitivul
USB nu există fişiere virusate.
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (a 6-a generaţie)
•• iPod touch (a 5-a generaţie)
Site-uri web pentru
dispozitive compatibile
Consultaţi site-urile web de mai
jos pentru a afla cele mai recente
informaţii despre dispozitivele USB
şi BLUETOOTH compatibile.
Pentru clienţii din America Latină:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
<http://www.sony.eu/support>
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
<http://www.sony-asia.com/support>
Modele iPhone/iPod
compatibile
Modelele de iPhone/iPod
compatibile sunt următoarele.
Înainte de a-l utiliza cu sistemul,
actualizaţi dispozitivul iPhone/
iPod la cea mai recentă versiune
software.
Tehnologia BLUETOOTH este
compatibilă cu:
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
11RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Puteți bloca tastele, cu excepția  (alimentare) de pe unitate, pentru a
preîntâmpina acționarea accidentală a acestora (pagina 56).
Unitate (faţă)














 
* Butoanele  şi MIC/GUITAR LEVEL + au un punct tactil. Folosiţi acest punct drept
referinţă, atunci când utilizaţi sistemul.
  (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl trece în
modul standby.
BLUETOOTH
Selectează funcția BLUETOOTH.
Indicator BLUETOOTH
(pagina 40)
PAIRING
Țineți apăsat pentru a activa
împerecherea BLUETOOTH
atunci când este activată funcţia
BLUETOOTH.
Afişaj
 Senzor telecomandă
(pagina 21)
12RO
 FIESTA (pagina 47)
SOUND FIELD (pagina 47)
 Tavă disc
  (deschidere/închidere)
Deschide sau închide tava
discului.

+/– (selectare folder)
Selectează un folder de pe
un disc de date sau de pe un
dispozitiv USB.
/ (înapoi/înainte)
(pagina 26)
TUNING+/– (pagina 39)
S1, S2, S3, S4 (pagina 48)
 MIC ECHO (pagina 53)
GUITAR (pagina 55)
MIC/GUITAR LEVEL +/–
(pagina 54)
 Mufa MIC1
Utilizați-o pentru a conecta
microfonul.
 W.PARTY CHAIN (Wireless
Party Chain) (pagina 51)
PARTY LIGHT (pagina 25,
55)
(doar pentru MHC-M80D)
SPEAKER LIGHT (pagina 55)
(doar pentru MHC-M60D)
Mufa MIC2/GUITAR
FOOTBALL (pagina 47)
Utilizați-o pentru a conecta
microfonul sau chitara.
VOCAL FADER (pagina 53)
Port (USB) (REC/PLAY)
Utilizaţi-l pentru a conecta un
dispozitiv USB.
Acest port poate fi utilizat atât
pentru redare, cât și pentru
transferul de muzică.
 MEGA BASS (pagina 47)
 Iluminare panou frontal
(doar pentru MHC-M80D/
MHC-M60D)
Dacă panoul frontal strălucește
supărător, nu priviți direct spre
acesta.
 SAMPLER (pagina 48)
DJ OFF (pagina 49)
 Selectorul VOLUME/DJ
CONTROL
Reglează volumul.*
Reglează efectul FLANGER şi
ISOLATOR sau ieşirile efectului
de sunet SAMPLER în mod
continuu (pagina 48).
(doar pentru MHC-M40D)
VOICE CHANGER (pagina 54)
  (stop)
——Opreşte redarea.
Când apăsaţi de două ori,
reluarea redării poate fi
anulată.
——Oprește transferul în timpul
transferului de muzică.
——Opreşte demonstraţia de
sunet încorporată.
 (redare)
Porneşte redarea.
Țineți apăsat  mai mult
de 2 secunde şi va fi redată
demonstraţia de sunet
încorporată. Pentru a opri
demonstrația, apăsaţi .
FUNCTION
Selectaţi o funcţie.
* Nu puteţi utiliza acest selector
pentru a ajusta volumul dacă aţi
selectat DJ Effect.
 FLANGER (pagina 48)
ISOLATOR (pagina 48)
13RO
Boxă (spate)
Telecomandă
Doar pentru MHC-M80D
MHC-M80D/
MHC-M60D
MHC-M40D
 Party Light
Nu priviţi direct spre
componenta care emite lumină
atunci când funcţia Party Light
este activată.
  (alimentare)
Porneşte sistemul sau îl trece în
modul standby.
 DISPLAY (pagina 21, 25,
32, 39, 41)
Modifică informațiile de pe afișaj.
SLEEP (pagina 56)
PLAY MODE
(pagina 29, 37)
Doar pentru MHC-M80D/
MHC-M60D:
DISPLAY*1 (pagina 31)
Vizualizează sau ascunde
afișajul pe ecran.
PARTY LIGHT
(pagina 25, 55)
LIGHT MODE (pagina 55)
14RO
REPEAT/FM MODE
(pagina 30, 39)
Doar pentru MHC-M40D:
DISPLAY (pagina 31)
Vizualizează sau ascunde
afișajul pe ecran.
FM MODE (pagina 39)
REPEAT (pagina 30)
 Butoane numerice (0 – 9)*1*2
——Selectează o piesă, un capitol
sau un fișier cu numărul său
de element.
——Introduce numere sau valori.
MEGA BASS (pagina 47)
REC TO USB
Transferă muzică pe dispozitivul
USB conectat la portul (USB).
MEDIA MODE (pagina 26)
Selectează fişierele media care
trebuie redate de pe un disc de
date sau de pe un dispozitiv USB.
 DVD TOP MENU
Afişează titlul DVD pe ecranul
televizorului.
DVD/TUNER MENU
(pagina 26, 27, 40)
RETURN (pagina 27)
OPTIONS
Intraţi sau ieşiţi din meniul de
opţiuni.
/ / /
Selectaţi elementele din meniu.
(enter)
Introduce/confirmă setările.
CLEAR (pagina 27)*1
SETUP (pagina 32)*1
FUNCTION
Selectaţi o funcţie.
SEARCH (pagina 26, 27)
SUBTITLE (pagina 28)
SHIFT*1
AUDIO*2 (pagina 28, 32)
Ţineţi apăsat pentru a activa
butoanele imprimate cu roz.
ANGLE (pagina 28)
SCORE (pagina 53)
SOUND FIELD +/–
(pagina 47)
VOICE CHANGER (pagina 54)
 (volum) +/–*2
MIC LEVEL +/– (pagina 53)
Reglează volumul.
VOCAL FADER (pagina 53)
MIC ECHO (pagina 53)

KEY CONTROL /
(pagina 53)
+/– (selectare folder)
Selectează un folder de pe
un disc de date sau de pe un
dispozitiv USB.
 / (derulare rapidă
înapoi/derulare rapidă
înainte) (pagina 27)
/ (derulare lentă înapoi/
derulare lentă înainte)
(pagina 27)
TUNING+/– (pagina 39)
15RO
 (redare)*2
Porneşte redarea.
/ (înapoi/înainte)
(pagina 26)
PRESET+/– (pagina 40)
 (pauză)
Întrerupe redarea. Pentru a relua
redarea, apăsaţi .
 (oprire)
——Opreşte redarea.
Când apăsaţi de două ori,
reluarea redării poate fi
anulată.
——Oprește transferul în timpul
transferului de muzică.
——Opreşte demonstraţia de
sunet încorporată.
*1 Acest buton este imprimat în culoarea
roz. Pentru a utiliza acest buton, ţineţi
apăsat butonul SHIFT (), apoi apăsați
acest buton.
*2 Butonul numeric 5/AUDIO şi butoanele
 + şi  au un punct tactil. Folosiţi
acest punct drept referinţă, atunci când
utilizaţi sistemul.
16RO
Introducere
Conectarea în siguranţă a sistemului
Unitate (partea posterioară)
MHC-M80D
Introducere
MHC-M60D
17RO
MHC-M40D
 Boxe
(doar pentru MHC-M80D)
•• Terminale PARTY LIGHT SUBWOOFER/L/R
Conectaţi conectorul Party Light al boxei la acest terminal. Luminile de
pe boxe vor reacţiona în funcţie de sursa de muzică. Puteţi selecta ce
opţiune doriţi pentru Party Light în funcţie de preferinţe (pagina 55).
•• Terminale MID/TWEETERS L/R
Conectaţi conectorul de boxă al boxei la acest terminal.
•• Terminale WOOFERS L/R
Conectaţi conectorul de boxă al boxei la acest terminal.
•• SUBWOOFER
Racordaţi conectorul pentru boxă al subwoofer-ului la acest terminal.
(doar pentru MHC-M60D)
•• Terminale SPEAKER LIGHT L/R
Racordaţi conectorul Speaker Light al boxei la acest terminal. De asemenea,
puteţi selecta Speaker Light în funcţie de preferinţele dvs. (pagina 55).
•• Terminale MID/TWEETERS L/R
Conectaţi conectorul de boxă al boxei la acest terminal.
•• Terminale WOOFERS L/R
Conectaţi conectorul de boxă al boxei la acest terminal.
(doar pentru MHC-M40D)
•• Terminale SPEAKERS L/R
Conectaţi conectorul de boxă al boxei la acest terminal.
18RO
Exemplu:
Roşu
De la boxă (dreapta)
Introducere
Alb
Notă
•• Trebuie să utilizaţi doar boxele furnizate.
•• Atunci când conectaţi cablurile boxelor, introduceţi conectorul drept în terminale.
 Terminal FM ANTENNA
Găsiţi un loc şi o orientare care să asigure recepţie bună atunci când
instalaţi antena.
Ţineţi antena departe de cablurile boxelor, de cablul de alimentare c.a. (de
la reţea) şi de cablul USB pentru a evita preluarea de zgomot.
Întindeţi antena cu fir
pentru FM pe orizontală
 Mufe AUDIO IN (TV) L/R
Folosiţi un cablu audio (nefurnizat) pentru a-l conecta la mufele de ieşire
audio ale unui televizor sau ale unui echipament audio/video. Sunetul este
reprodus prin acest sistem.
 Mufă HDMI OUT (TV) ARC
Utilizaţi un cablu HDMI (nefurnizat) pentru conectarea la mufa de intrare HDMI
a unui televizor (pagina 22).
19RO
 Cablu de alimentare cu c.a. (de la reţea)
Conectaţi cablul de alimentare CA (din reţea) (furnizat) la unitate şi cuplaţi-l
la o priză de perete.
Cablu de alimentare
c.a. (de la reţea)
(furnizat)
La priza de perete
Atunci când cablul de alimentare c.a. (de la reţea) este conectat,
demonstrația (pagina 25) pornește automat. Dacă apăsați 
(alimentare) pentru a porni sistemul, demonstrația ia sfârșit.
20RO
Dezactivarea
demonstraţiei
Pentru o performanţă optimă a
sistemului, este recomandat să
aşezaţi boxele conform ilustraţiei de
mai jos.
Unitate
Boxă (stânga)
Boxă (dreapta)
Subwoofer (doar pentru MHC-M80D)
TV
Introducerea bateriilor
Introduceţi cele două baterii R03
(dimensiunea AAA) furnizate,
potrivind polarităţile aşa cum se
arată mai jos.
Notă
•• Nu combinaţi o baterie veche cu una
nouă şi nu combinaţi tipuri diferite de
baterii.
•• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o
perioadă de timp îndelungată, scoateţi
bateriile, pentru a evita eventualele
deteriorări provocate de scurgerea
electrolitului din baterii şi de corodare.
0,3 m
Introducere
Pentru dezactivarea demonstraţiei
în timp ce sistemul este oprit,
apăsați DISPLAY în mod repetat
pentru a selecta modul fără niciun
afişaj (Modul de economisire a
energiei) (pagina 25).
Poziţionarea boxelor
0,3 m
Notă
(Doar pentru MHC-M80D)
Pentru o performanţă optimă a efectelor
Party Light, este recomandat să aşezaţi
boxele conform ilustraţiei de mai jos.
45 cm
Pentru a utiliza sistemul cu
ajutorul telecomenzii
Îndreptaţi telecomanda către
senzorul telecomenzii pentru unitate.
21RO
Conectarea televizorului
Înainte de a conecta cablurile, nu uitaţi să deconectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea).
Pentru vizionarea clipurilor video
Conectaţi cablul HDMI (nefurnizat) la sistem.
Cablu HDMI de mare viteză cu
Ethernet (nefurnizat)
HDMI IN (ARC)*
sau
HDMI IN
* Puteţi asculta sunetul televizorului prin intermediul sistemului, în cazul în care
conectaţi sistemul la mufa HDMI IN (ARC) a televizorului. Funcţia Audio Return
Channel (ARC) permite televizorului să scoată sunetul prin intermediul sistemului cu o
conexiune HDMI, fără a realiza o conexiune audio (conexiunea  de mai jos).
Pentru a seta funcţia ARC pe acest sistem, consultaţi [AUDIO RETURN CHANNEL]
(pagina 36). Pentru verificarea compatibilităţii funcției ARC a televizorului dvs.,
consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu televizorul.
22RO
Pentru a asculta sunetul de la televizor prin intermediul sistemului
Alegeți una din conexiunile de mai jos (  sau  ).
 Cablu audio (nefurnizat)
AUDIO OUT
 Cablu HDMI de mare viteză
cu Ethernet (nefurnizat)
Introducere
HDMI IN (ARC)
Pentru a asculta sunetul de la televizor, apăsaţi în mod repetat pe FUNCTION
pentru a selecta „TV”.
Sugestie
•• De asemenea, puteţi asculta sunetul de pe echipamente externe (DVD playere etc.) prin
sistem, prin conectarea la mufa AUDIO IN (TV) L/R ca în exemplul de conectare  de
mai sus. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a echipamentelor.
•• Dacă nivelul de ieșire audio din sistem este redus atunci când conectați echipamentul
extern, încercați să reglați setările de ieșire audio pe echipamentul conectat. Poate
îmbunătăţi nivelul ieşirii audio. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a
echipamentelor.
Dacă pe afișajul unităţii apare textul „CODE 01” şi „SGNL ERR”
Atunci când semnalele de intrare audio la sistem nu sunt semnale PCM
liniare cu 2 canale, mesajele „CODE 01” şi „SGNL ERR” (indică faptul că nu se
acceptă semnale audio de intrare) apar pe afișajul unităţii.
În acest caz, selectați modul de ieșire audio corespunzător pe televizor,
pentru a scoate semnale audio PCM liniare cu 2 canale. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.
23RO
Modificarea sistemului
color
(Cu excepţia modelelor pentru
America Latină, Europa şi Rusia)
Setaţi sistemul color la PAL sau
NTSC, în funcţie de sistemul color al
televizorului.
De fiecare dată când efectuaţi
procedura de mai jos, sistemul color
se modifică după cum urmează:
NTSC  PAL
Utilizaţi butoanele de pe unitate
pentru a efectua această operaţiune.
1 Apăsaţi  pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„DVD/CD”.
3 Ţineţi apăsat pe VOCAL FADER şi
SOUND FIELD pentru mai mult
de 3 secunde.
Pe afişaj apare textul „NTSC” sau „PAL”.
Efectuarea configurării
rapide
Înainte de a utiliza sistemul, puteţi
efectua reglajele de bază minime
din configurarea rapidă.
1 Porniți televizorul și selectați
intrarea în funcție de conexiune.
2 Apăsaţi  pentru a porni
sistemul.
3 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„DVD/CD”.
Mesajul de ghidare [Press ENTER to
run QUICK SETUP.] apare la partea
de jos a ecranului televizorului.
24RO
4Apăsaţi
fără a încărca un disc.
Pe ecranul televizorului apare
[LANGUAGE SETUP]. Elementele
afişate pot varia în funcţie de ţară
sau de regiune.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta o limbă, apoi
apăsaţi .
Pe ecranul televizorului apare
[VIDEO SETUP].
6Apăsaţi în mod repetat
/ pentru
a selecta setarea potrivită tipului
de televizor, apoi apăsaţi .
După ce apare mesajul [QUICK SETUP
is complete.] pe ecranul televizorului,
sistemul este pregătit pentru redare.
Pentru a modifica setarea în
mod manual
Consultați „Utilizarea meniului de
configurare” (pagina 32).
Pentru a părăsi configurarea rapidă
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi pe SETUP.
Notă
Acest mesaj de ghidare apare la prima
pornire a sistemului sau după executarea
[RESET] (consultaţi “Reiniţializarea
setărilor meniului de configurare la
valorile implicite” la pagina 65).
Modificarea modului
de afişaj
Apăsaţi DISPLAY în mod repetat
atunci când sistemul este oprit.
De fiecare dată când apăsaţi pe buton,
modul afişajului se modifică după cum
urmează.
Demonstraţie
Niciun afişaj (Modul de economisire
a energiei)
Afişajul este oprit pentru a economisi
energie.
(doar pentru MHC-M80D/MHC-M60D)
Se stinge şi iluminarea.
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB
Pentru dispozitivele USB compatibile,
consultaţi „Site-uri web pentru
dispozitive compatibile” (pagina 11).
(Puteţi utiliza dispozitivul dvs. iPhone/
iPod cu acest sistem doar prin
intermediul conexiunii BLUETOOTH.)
Redare de bază
1 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„DVD/CD” sau „USB”.
2 Pregătiţi sursa de redare.
Redarea de pe disc/USB
Mesajele legate de principalele
caracteristici ale acestui sistem vor
defila pe afişaj.
(doar pentru MHC-M80D/MHC-M60D)
De asemenea, în timpul demonstraţiei
se aprinde şi iluminarea.
Pentru a stinge iluminarea, apăsați
PARTY LIGHT.
Redarea de pe disc/USB
Pentru funcţia DVD/CD:
Apăsaţi  pe unitate pentru a
deschide tava discului şi plasaţi un
disc cu partea cu etichetă în sus.
Dacă redaţi un disc de 8 cm,
cum ar fi un CD single, aşezaţi-l
pe cercul interior al tăvii.
Apăsaţi din nou  de pe unitate
pentru a închide tava discului.
Nu împingeţi tava discului cu forţă
pentru a o închide, deoarece puteţi
provoca o defecţiune.
25RO
Pentru funcţia USB:
Conectaţi un dispozitiv USB la portul
(USB).
2 Apăsaţi SEARCH pentru a afişa
lista de fişiere.
Notă
Puteţi utiliza un adaptor USB
(nefurnizat) pentru a conecta
dispozitivul USB la unitate dacă
dispozitivul USB nu se poate conecta
la portul (USB).
3 (numai
)
Apăsaţi pe MEDIA MODE în mod
repetat pentru a selecta tipul de
conţinut media ([MUSIC]/[VIDEO])
pe care îl doriţi.
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta folderul dorit.
4 Apăsaţi
pentru a afişa lista de
fişiere.
4Apăsaţi  pentru a porni
redarea.
Alte operaţiuni
Pentru
Faceţi următoarele
Oprirea redării Apăsaţi .
Întreruperea
redării
Apăsaţi .
Reluarea redării Apăsaţi .
sau revenirea la
redarea
normală
Revocarea
punctului de
reluare
Apăsaţi  de două ori.
Selectaţi o
piesă, un fişier,
un capitol sau
o scenă
Apăsaţi  sau 
în timpul redării.
Sau ţineţi apăsat
butonul SHIFT şi apăsaţi
butoanele numerice,
apoi apăsaţi pe .
(Operarea poate fi
interzisă de disc sau
de dispozitivul USB).
Pentru a reda un fişier specific
1 Apăsaţi în mod repetat pe MEDIA
MODE, pentru a selecta [MUSIC]
sau [VIDEO].
26RO
5 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta fişierul dorit şi
apăsaţi .
Alte operaţiuni de
redare
Este posibil ca funcţia să nu fie
disponibilă, în funcţie de tipul de
disc sau fişier.
Pentru
Faceţi următoarele
Vizualizarea
Apăsaţi DVD/TUNER
meniului DVD MENU.
Vizualizarea
Apăsaţi SEARCH.
listei de foldere Apăsaţi SEARCH din
sau listei de
nou pentru a dezactiva
fişiere
lista de foldere sau
lista de fişiere.
Pentru
2 Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
Faceţi următoarele
apăsaţi butoanele numerice
pentru a selecta titlul, capitolul,
scena, piesa sau numărul de
index dorit, apoi apăsaţi pe .
Revenirea la
Apăsaţi RETURN.
lista de foldere
când vă aflaţi
în lista de
fişiere
Redarea porneşte.
Redare cadru
cu cadru
(redare cu
încetinitorul)
Apăsați , apoi
apăsați
sau .
De fiecare dată când
apăsaţi
sau ,
viteza de redare se
modifică.
Notă
•• În cazul unui VIDEO CD cu redare PBC,
apăsaţi pe SEARCH pentru a căuta scena.
•• În cazul unui VIDEO CD fără redare PBC,
apăsaţi pe SEARCH pentru a căuta piesa
şi indexul.
Pentru a căuta un anumit punct
utilizând codul temporal
1 Apăsaţi în mod repetat pe SEARCH
în timpul redării pentru a selecta
modul de căutare în funcţie de timp.
Căutarea unei anumite piese
2 Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi butoanele numerice pentru
a selecta piesa pe care doriţi să
o redaţi, apoi apăsaţi pe .
Pentru a căuta cu ajutorul
butonului SEARCH
1 Apăsaţi SEARCH pentru a afişa
lista de piese.
.
Căutarea unui(unei) titlu/capitol/
scene/piese/index specific(e)
1 Apăsaţi în mod repetat pe
Exemplu: Pentru a găsi o scenă la 2 ore,
10 minute şi 20 secunde, ţineţi apăsat
butonul SHIFT şi apăsaţi pe 2, 1, 0, 2, 0
([02:10:20]).
Dacă faceţi o greşeală, ţineţi apăsat
butonul SHIFT şi apăsaţi pe CLEAR
pentru a anula numărul.
Pentru a căuta cu ajutorul
meniului DVD
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta piesa pe care
doriţi să o redaţi, apoi apăsaţi
apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce codul
temporal, apoi apăsaţi pe .
Redarea de pe disc/USB
Localizarea
Apăsaţi  sau  în
rapidă a unui timpul redării.
punct în modul De fiecare dată când
derulare rapidă apăsaţi  sau ,
înainte sau
viteza de redare se
înapoi (Lock
modifică.
Search)
SEARCH în timpul redării pentru
a selecta modul de căutare.
1 Apăsaţi DVD/TUNER MENU.
2 Apăsaţi / / / sau ţineţi
apăsat SHIFT şi apăsaţi butoanele
numerice pentru a selecta titlul
sau elementul pe care doriţi să îl
redaţi, apoi apăsaţi .
27RO
Modificarea unghiurilor
camerei
Apăsaţi în mod repetat pe ANGLE
în timpul redării pentru a selecta
unghiul dorit al camerei.
VIDEO CD/AUDIO CD/fişier audio
Puteţi modifica ieşirea audio.
•• [STEREO]: Sunetul stereo.
•• [1/L]/[2/R]: Sunetul monofonic
al canalului din stânga sau din
dreapta.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Sunetul stereo al pistei
audio 1.
Selectarea setării pentru
subtitrări
Apăsaţi în mod repetat pe SUBTITLE
în timpul redării pentru a selecta
limba dorită pentru subtitrări sau
pentru a dezactiva subtitrările.
Modificarea limbii/sunetului
Apăsaţi în mod repetat pe AUDIO
în timpul redării pentru a selecta
formatul sau modul audio dorit.
DVD VIDEO
Puteţi selecta formatele audio sau
limba atunci când sursa conţine mai
multe formate audio sau audio în
mai multe limbi.
Când sunt afişate 4 cifre, acestea indică
un cod de limbă. Consultați „Lista
codurilor de limbă” (pagina 72)
pentru a confirma ce limbă reprezintă
codul. Când aceeaşi limbă este afişată
de două sau de mai multe ori, suportul
DVD VIDEO este înregistrat cu mai
multe formate audio.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Sunetul monofonic
al canalului din stânga sau din
dreapta aferent pistei audio 1.
•• [2:STEREO]: Sunetul stereo al pistei
audio 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Sunetul monofonic
al canalului din stânga sau din
dreapta al pistei audio 2.
Redarea unui VIDEO CD cu
funcţii PBC
Puteţi utiliza meniul PBC (Playback
Control) pentru a vă bucura de
caracteristicile interactive ale VIDEO CD
(VIDEO CD versiunea 2.0 şi Super VCD).
1 Apăsaţi  pentru redarea unui
VIDEO CD cu funcţii PBC.
Pe ecranul televizorului apare
meniul PBC.
2 Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi butoanele numerice pentru
a selecta numărul elementului
dorit, apoi apăsaţi pe .
3 Continuaţi redarea în conformitate
cu instrucţiunile din meniu.
Notă
Redarea PBC este revocată atunci când
este activată redarea repetată.
28RO
Pentru a revoca redarea PBC
1 Apăsaţi  sau  sau ţineţi
apăsat SHIFT şi apăsaţi butoanele
numerice pentru a selecta o piesă
atunci când redarea este oprită.
2 Apăsaţi  sau
.
Redarea porneşte de la piesa selectată.
Utilizarea modului de
redare
Redarea în ordine secvenţială
(Redare normală)
Pentru a reveni la redarea PBC
Apăsaţi  de două ori, apoi apăsaţi .
Acest sistem poate stoca punctele de
reluare a redării pentru un număr de
până la 6 discuri şi reia redarea atunci
când introduceţi acelaşi disc din nou.
Dacă stocaţi un punct de reluare a
redării pentru un al 7-lea disc,
punctul de reluare aferent primului
disc va fi şters.
Pentru a activa această funcţie,
setaţi [MULTI-DISC RESUME] din
[SYSTEM SETUP] pe [ON] (pagina 35).
Notă
Pentru a reda discul de la început,
apăsaţi  de două ori, apoi apăsaţi .
L
a redarea de pe un disc
•• [DISC]: redă de pe disc.
•• [FOLDER]*: redă toate fişierele
redabile din folderul specificat de
pe disc.
* Nu se poate selecta pentru AUDIO CD.
 La redarea de pe un dispozitiv USB
•• [ONE USB DEVICE]: redă de pe
dispozitivul USB.
•• [FOLDER]: redă toate fişierele
redabile din folderul specificat de
pe dispozitivul USB.
Redarea de pe disc/USB
Reluarea redării de pe discuri
multiple
Când redarea este oprită, apăsaţi
în mod repetat pe PLAY MODE.
Notă
•• „FLDR” şi „SHUF” se sting pe afişaj dacă
redarea normală este setată la [DISC]
sau [ONE USB DEVICE].
•• „FLDR” se aprinde pe afişaj dacă redarea
normală este setată la [FOLDER].
Redarea în ordine aleatorie
(Redare amestecată)
Când redarea este oprită, apăsaţi
în mod repetat pe PLAY MODE.
 La redarea de pe un disc
•• [DISC (SHUFFLE)]: redă amestecat
toate fişierele audio de pe disc.
29RO
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: redă
amestecat toate fişierele audio din
folderul specificat de pe disc.
* Nu se poate selecta pentru AUDIO CD.
 La redarea de pe un dispozitiv USB
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: redă
amestecat toate fişierele audio de
pe dispozitivul USB.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: redă
amestecat toate fişierele audio
din folderul specificat de pe
dispozitivul USB.
Notă
•• „SHUF” se aprinde pe afişaj
dacă redarea amestecată este
setată la [DISC (SHUFFLE)] sau
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• „FLDR” şi „SHUF” se aprind pe afişaj
dacă redarea amestecată este setată la
[FOLDER (SHUFFLE)].
•• Redarea amestecată nu este posibilă în
cazul fişierelor video.
•• Redarea amestecată este revocată
atunci când:
—— deschideţi tava discului.
—— efectuaţi transferul sincronizat.
—— modificaţi Media Mode.
•• Redarea amestecată poate fi revocată
atunci când selectaţi un folder sau o
piesă în vederea redării.
Redarea repetată
(Redare repetată)
Apăsaţi în mod repetat pe REPEAT.
Este posibil ca unele setări să nu fie
disponibile, în funcţie de tipul de
disc sau fişier.
•• [OFF]: nu redă repetat.
•• [ALL]: redă repetat toate piesele
sau fişierele din modul de redare
selectat.
•• [DISC]: repetă toate conţinuturile
(numai DVD VIDEO şi VIDEO CD).
•• [TITLE]: repetă titlul curent
(numai DVD VIDEO).
30RO
•• [CHAPTER]: repetă capitolul curent
(numai DVD VIDEO).
•• [TRACK]: repetă piesa curentă.
•• [FILE]: repetă fişierul video curent.
Pentru a revoca redarea repetată
Apăsaţi în mod repetat pe REPEAT
pentru a selecta [OFF].
Notă
•• „
” se aprinde pe afişaj dacă redarea
repetată este setată la [ALL] sau [DISC].
•• „
” se aprinde pe afişaj dacă redarea
repetată este setată la [TITLE], [CHAPTER],
[TRACK] sau [FILE].
•• Redarea repetată cu VIDEO CD în timpul
redării PBC nu este posibilă.
•• În funcţie de DVD VIDEO, redarea
repetată nu este posibilă.
•• Redarea repetată este revocată
atunci când:
—— opriţi sistemul (numai DVD VIDEO
şi VIDEO CD).
—— deschideţi tava discului.
—— modificaţi funcţia (numai DVD VIDEO
şi VIDEO CD).
—— efectuaţi transferul sincronizat.
—— modificaţi Media Mode.
Restricţionarea redării
de pe disc (Control
parental)
Puteţi restricţiona redarea de pe
suporturi DVD VIDEO la un nivel
prestabilit. Anumite scene pot fi
ignorate sau înlocuite cu scene diferite.
1 Când redarea este oprită, ţineţi
apăsat butonul SHIFT şi apăsaţi
pe SETUP.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta [SYSTEM SETUP],
după care apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat
/ pentru
a selecta [PARENTAL CONTROL],
după care apăsaţi .
4Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce sau a
reintroduce parola dvs. din
4 cifre, apoi apăsaţi pe .
5 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta [STANDARD],
după care apăsaţi .
6Apăsaţi în mod repetat
Zona este selectată.
Când selectaţi [OTHERS], introduceţi
codul zonei geografice dorite în
conformitate cu „Lista codurilor de
zonă pentru controlul parental”
(pagina 73), ţinând apăsat pe SHIFT
şi apăsând butoanele numerice.
7 Apăsaţi în mod repetat
/ pentru
a selecta [LEVEL], după care
apăsaţi .
8Apăsaţi în mod repetat
/ pentru
a selecta nivelul dorit şi apăsaţi .
Cu cât este mai mică valoarea, cu
atât este limitarea mai strictă.
Pentru a dezactiva funcţia de
control parental
Setaţi [LEVEL] pe [OFF] la pasul 8.
Scoateţi discul şi repetaţi paşii de la 1
la 3 de la „Restricţionarea redării de pe
disc (Control parental)” (pagina 30).
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi apăsaţi
butoanele numerice pentru a introduce
o parolă, „199703”, apoi apăsaţi pe .
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi
introduceţi o nouă parolă, formată din
4 cifre. Apoi, introduceţi din nou discul
şi apăsaţi .
Trebuie să introduceţi din nou
parola nouă.
Vizualizarea informaţiilor
pentru un disc şi un
dispozitiv USB
Informaţii pe ecranul
televizorului
Redarea de pe disc/USB
/ pentru
a selecta o zonă geografică drept
nivel de limitare a redării,
apoi apăsaţi .
Dacă uitaţi parola
(Doar pentru MHC-M80D/MHC-M60D)
Ţineţi apăsat pe SHIFT şi apăsaţi pe
DISPLAY în mod repetat în timpul
redării.
(Doar pentru MHC-M40D)
Apăsaţi pe DISPLAY în mod
repetat în timpul redării.
Pentru a reda de pe un disc pentru
care este setată funcţia de control
parental
1 Introduceţi discul şi apăsaţi .
Pe ecranul televizorului este afişată
rubrica de introducere a parolei.
2 Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce sau a
reintroduce parola dvs. din
4 cifre, apoi apăsaţi pe .
Sistemul începe redarea.
 Informaţii despre redare
Timpul de redare şi timpul rămas
 Rata de biţi
 Tipul de conținut media
 Starea redării
 Nume titlu*1/piesă/fişier*2
31RO
 Nume album*1/folder*2/
număr capitol/index
 Nume artist * *
Apare la redarea unui fişier audio.
1 2
*1 Dacă un fişier audio are etichetă ID3,
sistemul va afişa un nume de album/
titlu/nume de artist din informaţiile
etichetei ID3. Sistemul poate accepta
ID3 versiunile 1.0/1.1/2.2/2.3.
*2 Dacă numele conţine caractere ce nu
pot fi afişate, aceste caractere vor fi
afişate ca „_”.
Notă
•• În funcţie de sursa redată,
—— este posibil ca unele informaţii să nu
fie afişate.
—— unele caractere nu pot fi afişate.
•• În funcţie de modul de redare, informaţiile
afişate pot fi diferite.
Afișarea informațiilor privind
formatul audio în suporturi DVD
VIDEO și fișiere video
Apăsaţi AUDIO în timpul redării.
Informaţiile de pe afişaj
Apăsaţi în mod repetat pe DISPLAY
atunci când sistemul este pornit.
Puteţi vizualiza informaţiile în felul
următor:
—timpul
—
de redare/timpul de redare
rămas pentru piesă, titlu, capitol
—numărul
—
scenei
—numele
—
fişierului, numele
folderului
——informaţii despre titlu, artist şi album
Notă
•• Este posibil ca numele discului sau
al piesei să nu fie afişat, în funcţie de
caractere.
•• Este posibil ca timpul de redare al fişierelor
audio şi video să nu fie afişat corect.
•• Timpul de redare scurs pentru un fişier
audio codificat cu VBR (rată de biţi
variabilă) nu este afişat corect.
Utilizarea meniului de
configurare
Puteţi face diverse ajustări ale unor
elemente precum imaginea şi sunetul.
Elementele afişate variază în funcţie
de ţară sau de regiune.
Notă
Setările de redare memorate pe disc au
prioritate faţă de setările din meniul de
configurare. Prin urmare, este posibil ca
unele setări din meniul de configurare să
nu fie efectuate.
1 Când redarea este oprită în
timpul utilizării funcţiei DVD/CD
sau USB, ţineţi apăsat butonul
SHIFT şi apăsaţi pe SETUP.
Pe ecranul televizorului apare
meniul de configurare.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], AUDIO SETUP,
[SYSTEM SETUP] sau
[HDMI SETUP], apoi apăsați .
3 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta elementul
dorit, apoi apăsaţi .
4Apăsaţi
/ în mod repetat
pentru a selecta setarea dorită
şi apăsaţi .
Setarea este selectată şi
configurarea este finalizată.
Pentru a ieşi din meniu
Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi pe SETUP.
32RO
S etarea limbii –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
S etarea ecranului
televizorului – [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
Setează limba pentru afişajul pe ecran.
[MENU]
Setează limba pentru meniul DVD.
[16:9]: Selectează această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu
ecran lat sau un televizor cu funcţie
mod de ecran lat.
[AUDIO]
[SUBTITLE]
Comută între limbile subtitrărilor
înregistrate pe suportul DVD VIDEO.
Când selectaţi [AUDIO FOLLOW],
limba pentru subtitrări se modifică
în funcţie de limba selectată pentru
pista de sunet.
Notă
Dacă selectaţi [OTHERS] în [MENU],
[AUDIO] şi [SUBTITLE], introduceţi un cod
de limbă din „Lista codurilor de limbă”
(pagina 72) cu ajutorul butoanelor
numerice.
[4:3 LETTER BOX]: Selectează această
opţiune atunci când conectaţi un
televizor cu ecran 4:3 care nu are o
funcţie mod de ecran lat. Această
setare afişează o imagine lată cu
benzi negre în partea de sus şi de jos.
Redarea de pe disc/USB
Comutaţi între limbile pistei de sunet.
Dacă selectaţi [ORIGINAL], este
selectată limba care are prioritate
pe disc.
[4:3 PAN SCAN]: Selectează această
opţiune atunci când conectaţi un
televizor cu ecran 4:3 care nu are o
funcţie mod de ecran lat. Această
setare afişează o imagine cu
înălţime completă, pe întregul ecran,
cu părţile laterale eliminate.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Selectează această opţiune
atunci când conectaţi un televizor cu
funcţie mod de ecran lat. Afişează
o imagine de ecran 4:3 în raport de
aspect 16:9, chiar şi pe un televizor
cu ecran panoramic.
33RO
[NORMAL]: Modifică dimensiunea
imaginii, pentru a se potrivi la
dimensiunea ecranului cu raportul
de aspect al imaginii originale.
Această setare afișează benzi negre
pe partea stângă și dreaptă, dacă
difuzați o imagine pe ecran 4:3.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Cu excepţia modelelor pentru
America Latină, Europa şi Rusia)
Setează sistemul de culoare
(PAL sau NTSC).
[AUTO]: Scoate semnalul video în
funcţie de sistemul color al discului.
Selectați această setare dacă
televizorul utilizează un sistem DUAL.
[PAL]: Modifică semnalul video al unui
disc NTSC şi îl scoate în sistemul PAL.
[NTSC]: Modifică semnalul video
al unui disc PAL şi îl scoate în
sistemul NTSC.
Pentru detalii, consultaţi „Modificarea
sistemului color” (pagina 24).
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Imaginea, inclusiv subiecţii
care se mişcă dinamic, este
reprodusă fără tremurat. În mod
normal, selectaţi această setare.
[FRAME]: Imaginea, inclusiv
subiecţii care nu sunt dinamici, este
redată la o rezoluţie înaltă.
34RO
S etarea opţiunilor audio
– [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Dynamic Range Compression)
Funcţie utilă atunci când doriţi să
vizionaţi filme în timpul nopţii,
cu volumul redus.
[OFF]: Dezactivat.
[STANDARD]: Intervalul dinamic
este comprimat aşa cum a dorit
inginerul de înregistrare.
[TRACK SELECTION]
Acordă prioritatea pistei de sunet
care conţine cel mai mare număr
de canale, atunci când redaţi un
DVD VIDEO pe care sunt înregistrate
formate audio multiple (PCM, MPEG
audio sau Dolby Digital).
[OFF]: Nicio prioritate acordată.
[AUTO]: Prioritate acordată.
[A/V SYNC]
(Doar fişiere video)
[OFF]: Nu ajustează.
[ON]: Ajustează decalajul dintre
imagine şi sunet atunci când sunetul
nu este sincronizat cu imaginea afișată.
[DOWNMIX]
Selectaţi semnalul de ieşire audio
pentru redarea surselor audio
multicanal.
[NORMAL]: Reproduceţi sursele
audio multicanal într-un semnal
stereo pe 2 canale.
[DOLBY SURROUND]: Reproduceţi
sursele audio multicanal într-un
semnal surround pe 2 canale.
S etarea sistemului
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
[BACKGROUND]
Selectaţi culoarea sau imaginea
de fundal afişată pe ecranul
televizorului.
[JACKET PICTURE]: Imaginea
implicită (imagine statică)
înregistrată pe disc apare pe fundal.
[GRAPHICS]: O imagine presetată,
stocată în sistem apare pe fundal.
[BLUE]: Culoarea de fundal este
albastru.
[BLACK]: Culoarea fundalului este
neagră.
[PARENTAL CONTROL]
Setaţi restricţiile de redare. Pentru
detalii, consultaţi „Restricţionarea
redării de pe disc (Control parental)”
(pagina 30).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Memorează punctul de reluare
a redării pentru cel mult 6 discuri.
[OFF]: Redarea începe din punctul
de reluare a redării doar pentru
discul curent din sistem.
Restaurează valorile implicite
pentru setările meniului de
configurare. Pentru detalii, consultaţi
„Reiniţializarea setărilor meniului
de configurare la valorile implicite”
(pagina 65).
S etarea opţiunilor HDMI
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Selectează rezoluția de ieșire a
televizorului atunci când televizorul
este conectat printr-un cablu HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Scoate
semnalele video potrivit rezoluţiei
televizorului.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Scoate semnalele video potrivit
setării de rezoluţie selectate.
Redarea de pe disc/USB
Economizorul de ecran va ajuta la
prevenirea deteriorării dispozitivului
de afișare (reflexii parazite).
Apăsaţi  +/– pentru a ieşi din
economizorul de ecran.
[ON]: Imaginea economizorului de
ecran apare dacă nu interacţionaţi
cu sistemul aproximativ 15 minute.
[OFF]: Dezactivează funcţia.
Imaginea economizorului de ecran
nu apare.
[RESET]
*1 Doar la modelele pentru America Latină.
*2 Pentru alte modele.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Scoate semnale video YCBCR.
[RGB]: Scoate semnale video RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Scoate semnalele audio în
formatul original prin intermediul
mufei HDMI OUT (TV) ARC.
[PCM]: Scoate semnalele PCM
liniare pe 2 canale prin intermediul
mufei HDMI OUT (TV) ARC.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funcţia Control for HDMI este
activată. Puteţi controla reciproc
sistemul şi televizorul conectate cu
un cablu HDMI.
[OFF]: Dezactivat.
35RO
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Setaţi această funcţie dacă
sistemul este conectat la o mufă
HDMI IN a televizorului care este
compatibilă cu funcţia Audio
Return Channel. Această funcţie
este disponibilă atunci când setaţi
[CONTROL FOR HDMI] la [ON].
[ON]: Puteţi asculta sunetul
televizorului prin boxele sistemului.
[OFF]: Dezactivat.
[STANDBY LINKED TO TV]
Această funcţie este
disponibilă atunci când setaţi
[CONTROL FOR HDMI] la [ON].
[AUTO]: Când opriți televizorul,
sistemul se oprește automat în
următoarele condiții:
—în
— timpul redării clipurilor video în
funcţia DVD/CD sau USB
—când
—
redarea audio este oprită în
funcţia DVD/CD sau USB
—atunci
—
când este selectată funcția
pentru televizor
[ON]: Sistemul se opreşte automat
atunci când stingeţi televizorul,
indiferent de funcţie.
[OFF]: Sistemul nu se opreşte chiar
dacă opriţi televizorul.
Transfer prin USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB
Pentru dispozitivele USB compatibile,
consultaţi „Site-uri web pentru
dispozitive compatibile” (pagina 11).
(Puteţi utiliza dispozitivul dvs.
iPhone/iPod cu acest sistem
doar prin intermediul conexiunii
BLUETOOTH.)
Transfer de muzică
Puteți transfera muzică de pe un
disc (AUDIO CD sau disc MP3) pe un
dispozitiv USB conectat la portul
la (USB).
Formatul audio al fişierelor transferate
de acest sistem este MP3.
Notă
•• Nu deconectaţi dispozitivul USB în timpul
operaţiunilor de transferare sau ştergere.
Acest lucru poate duce la deteriorarea
datelor de pe dispozitivul USB sau la
deteriorarea dispozitivului USB propriu-zis.
•• Fişierele MP3 sunt transferate la aceeaşi
rată de biţi ca şi fişierele originale.
•• Atunci când transferaţi de pe un AUDIO
CD, puteţi selecta rata de biţi înainte de
transfer.
•• Operaţiile de transfer prin USB şi
ştergere de pe USB sunt interzise dacă
tava discului este deschisă.
Notă cu privire la conţinutul protejat
prin drepturi de autor
Muzica transferată este limitată doar la uzul
personal. Utilizarea muzicii cu încălcarea
acestei limite necesită permisiunea
deţinătorilor drepturilor de autor.
Pentru a selecta rata de biţi
Puteţi selecta o rată de biţi mai mare
pentru transferul de muzică cu o
calitate mai bună.
36RO
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
3 Pregătiţi sursa de sunet.
/
pentru a selecta „BIT RATE”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat
/ pentru
a selecta rata de biţi dorită şi
apăsaţi .
•• „128 KBPS”: fişierele codificate în
Transferul de muzică de pe
un disc
Puteţi transfera muzică pe un
dispozitiv USB conectat la portul
(USB) în felul următor:
•• Transfer sincronizat: Transferaţi
toate piesele sau fișierele MP3 de
pe un disc pe USB.
•• Transferul REC1: Transferaţi o
singură piesă sau un singur fişier
MP3 în timpul redării.
1 Conectaţi un dispozitiv USB
transferabil la portul
unităţii.
(USB) al
Notă
Puteţi utiliza un adaptor USB
(nefurnizat) pentru a conecta
dispozitivul USB la unitate dacă
dispozitivul USB nu se poate conecta
la portul (USB).
2 Apăsați FUNCTION în mod
repetat pentru a selecta „DVD/
CD”, apoi încărcaţi un disc.
Notă
Dacă începeţi transferarea în modul
de redare amestecată sau în modul
de redare repetată, modul de redare
selectat este schimbat automat în
modul de redare normală.
Transferul REC1:
Selectaţi piesa sau fişierul MP3 pe
care doriţi să o/îl transferaţi şi
porniţi redarea.
4Apăsați REC TO USB.
Pe afişaj apare textul „PUSH ENTER”.
5 Apăsaţi
Transfer prin USB
format MP3 au dimensiuni de
fişier mai mici şi o calitate audio
mai slabă.
•• „256 KBPS”: fişierele codificate în
format MP3 au dimensiuni de
fişier mai mari, dar şi o calitate
audio superioară.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Transfer sincronizat:
Dacă sistemul porneşte redarea în
mod automat, apăsați  de două
ori pentru a opri complet redarea.
Când redarea este oprită, apăsaţi în
mod repetat PLAY MODE pentru a
selecta modul de redare dorit.
.
Transferul începe, apoi pe afişaj
apare textul „DO NOT REMOVE”. Nu
deconectaţi dispozitivul USB înainte
de finalizarea transferului.
După finalizarea transferului,
sistemul efectuează următoarele:
Transfer sincronizat:
Discul se opreşte automat.
Transferul REC1:
Discul continuă redarea piesei
următoare sau a fișierului următor.
Pentru a opri transferul
Apăsaţi .
Note cu privire la transfer
•• Nu puteți transfera fișiere MP3 de pe
un disc formatat UDF (Universal Disk
Format) pe dispozitivul USB.
•• În timpul transferului, nu se scoate
niciun sunet.
•• Informaţiile CD-TEXT nu sunt transferate
în fişierele MP3 create.
37RO
•• Transferul se opreşte automat dacă:
—— dispozitivul USB rămâne fără spaţiu
în timpul transferului.
—— numărul de fişiere audio sau foldere
de pe dispozitivul USB atinge limita
pe care o poate recunoaşte sistemul.
•• Dacă un folder sau un fişier pe care
încercaţi să îl transferaţi există deja pe
dispozitivul USB şi are acelaşi nume,
se adaugă un număr secvenţial după
nume, fără a suprascrie folderul sau
fişierul original.
•• Nu puteţi executa următoarele operaţii
în timpul transferului:
—— Scoaterea discului.
—— Selectarea unei piese sau a unui fişier
diferit.
—— Întreruperea redării sau găsirea unui
punct în piesă sau fişier.
—— Schimbarea funcţiei.
•• Atunci când transferaţi muzică pe un
WALKMAN® folosind „Media Manager
for WALKMAN”, nu uitaţi să transferaţi în
format MP3.
•• Când conectaţi un WALKMAN® la sistem,
asiguraţi-vă că îl conectaţi după ce a
dispărut mesajul „Creating Library” sau
„Creating Database” de pe WALKMAN®.
Reguli de generare a folderelor
şi fişierelor
Numărul maxim de fişiere MP3
care poate fi generat
•• 298 de foldere
•• 650 de fişiere într-un singur folder
•• 650 de fişiere în folder REC1-CD
sau REC1-MP3.
Aceste numere pot varia în funcţie de
configuraţia fişierelor şi folderelor.
Când se transferă pe un dispozitiv USB,
un folder „MUSIC” este creat direct
sub „ROOT”. Folderele şi fişierele sunt
generate în acest folder „MUSIC” în
conformitate cu metoda de transfer şi
cu sursa, după cum urmează:
38RO
Transfer sincronizat
 Când transferaţi toate piesele de
pe un CD AUDIO
Nume folder: „CDDA0001”*
Nume fişier: „TRACK001”*
 La transferul de fişiere MP3 de
pe un disc
Nume folder: La fel ca sursa
Nume fişier: La fel ca sursa
Transfer REC1
 Când transferaţi o piesă de pe
un CD AUDIO
Nume folder: „REC1-CD”
Nume fişier: „TRACK001”*
L
a transferul unui fişier MP3 de
pe un disc
Nume folder: „REC1-MP3”
Nume fişier: La fel ca sursa
* Numerele de foldere şi fişiere sunt
atribuite ulterior în serie.
Ştergerea de fişiere audio sau de
foldere de pe dispozitivul USB
1 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta „USB”.
2 Apăsaţi în mod repetat pe MEDIA
MODE, pentru a selecta [MUSIC].
3 Când redarea este oprită,
apăsaţi OPTIONS.
4Apăsaţi în mod repetat pe
pentru a selecta „ERASE”,
apoi apăsaţi .
Lista de foldere este afişată pe
ecranul televizorului.
/
5 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta un folder şi
apăsaţi .
Lista de fişiere este afişată pe
ecranul televizorului.
6Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta un fişier audio
pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi
apăsaţi .
7 Apăsaţi
.
Pe afişaj apare textul „COMPLETE”.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Notă
•• Puteți șterge numai fișierul audio
acceptat, fișierul în format MP4 și
fișierul în format 3GP.
•• Nu puteţi şterge fişiere audio sau foldere
dacă este activată redarea amestecată.
Setaţi modul de redare la modul de
redare normală înainte de a şterge.
•• Operaţiunile de ştergere sunt interzise
atunci când tava pentru disc este
deschisă.
Ascultarea radioului
1 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„TUNER FM”.
2 Acordaţi un post.
Pentru scanare automată:
Țineți apăsat TUNING+/– până când
frecvența începe să se schimbe pe
afișaj.
Scanarea se opreşte automat în
momentul în care este acordat un
post. „ST” (numai pentru
programele stereo FM) se aprinde
pe afişaj.
Dacă scanarea nu se opreşte,
apăsaţi  pentru a opri scanarea. Apoi
realizaţi acordul manual (mai jos).
Tuner
Dacă doriți să ștergeți toate fișierele
audio din folder, selectați
[ALL TRACKS] din listă.
Pe afişaj este afişat textul
„FOLDER ERASE” sau „TRACK ERASE”
şi „PUSH ENTER”.
Pentru a revoca operaţiunile de
ştergere, apăsaţi .
Tuner
Pentru acordare manuală:
Apăsaţi TUNING+/– în mod repetat
pentru a acorda postul dorit.
Notă
Dacă acordați un post FM care oferă servicii
RDS, informațiile, precum numele serviciului
sau numele postului, sunt furnizate de
transmisii. Puteţi consulta informaţiile RDS
apăsând DISPLAY în mod repetat.
Sugestie
Pentru a reduce zgomotul static pe un
post stereo FM slab, apăsați FM MODE în
mod repetat până când „ST” se aprinde
pe afișaj. Veţi pierde efectul stereo, însă
recepţia se va îmbunătăţi.
39RO
Conexiunea BLUETOOTH
Presetarea posturilor de radio
Puteţi memora până la 20 de posturi
FM ca posturi preferate.
1 Acordaţi radioul la postul dorit.
2 Apăsaţi DVD/TUNER MENU.
3 Apăsaţi în mod repetat /
pentru a selecta numărul de
presetare dorit, apoi apăsaţi
.
„COMPLETE” apare pe afișaj și
postul este memorat.
Dacă numărului de presetare selectat
îi este alocat deja un alt post, postul
respectiv este înlocuit cu cel nou.
Pentru a asculta postul presetat
Apăsaţi în mod repetat pe
PRESET+/– pentru a selecta numărul
presetat dorit.
Ca alternativă, ţineţi apăsat butonul
SHIFT şi apăsaţi butoanele numerice,
apoi apăsaţi pe .
Cu privire la tehnologia
wireless BLUETOOTH
Tehnologia wireless BLUETOOTH
este o tehnologie wireless cu rază
scurtă de acţiune care permite
comunicarea wireless a datelor între
dispozitive digitale.
Versiune, profiluri şi codecuri
BLUETOOTH acceptate
Pentru detalii, consultaţi „Secţiunea
BLUETOOTH” (pagina 70).
Dispozitive BLUETOOTH
compatibile
Pentru detalii, consultaţi „Site-uri
web pentru dispozitive compatibile”
(pagina 11).
Despre indicatorul BLUETOOTH
Indicatorul BLUETOOTH de pe unitate
se aprinde sau luminează intermitent
în culoarea albastră pentru a indica
starea funcţiei BLUETOOTH.
40RO
Stare sistem
Stare indicator
Standby
BLUETOOTH
Împerechere
BLUETOOTH
Conexiunea
BLUETOOTH este
stabilită
Luminează
intermitent rar
Luminează
intermitent des
Se aprinde
Împerecherea acestui
sistem cu un dispozitiv
BLUETOOTH
Împerecherea este o operaţie prin
care dispozitivele BLUETOOTH
sunt înregistrate în prealabil unul
cu altul. Odată ce operaţiunea de
împerechere are loc, aceasta nu mai
trebuie efectuată din nou.
1 Plasaţi dispozitivul BLUETOOTH
la distanţă de maxim 1 metru de
unitate.
2 Apăsaţi pe FUNCTION în mod
Sugestie
•• Dacă nu există informaţii de
împerechere pe sistem (de exemplu,
dacă folosiţi funcţia BLUETOOTH
pentru prima dată după cumpărare),
indicatorul „PAIRING” luminează
intermitent pe afișaj, iar sistemul intră
automat în modul de împerechere.
Treceţi la pasul 4.
•• Dacă sistemul este conectat la un
dispozitiv BLUETOOTH, apăsați
BLUETOOTH pe unitate pentru a
deconecta dispozitivul BLUETOOTH.
3 Ţineţi apăsat
PAIRING pe
unitate cel puţin 2 secunde.
„PAIRING” luminează intermitent
pe afişaj.
4Porniţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH şi
efectuaţi procedura de
împerechere.
Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului BLUETOOTH.
exemplu: „MHC-M80D”) de pe
afişajul dispozitivului
BLUETOOTH.
Efectuaţi acest pas în termen de
maximum 5 minute, altfel
împerecherea va fi revocată. În acest
caz, repetaţi de la pasul 3.
Notă
Dacă este solicitată o cheie de
autentificare pe dispozitivul BLUETOOTH,
introduceţi „0000”. „Passkey” mai poate
purta numele de „Passcode”, „PIN code”,
„PIN number” sau „Password”.
6Stabiliţi conexiunea cu dispozitivul
BLUETOOTH.
După finalizarea împerecherii şi
stabilirea conexiunii BLUETOOTH,
numele dispozitivului BLUETOOTH
apare pe afişaj.
În funcţie de dispozitivul BLUETOOTH,
conexiunea poate fi stabilită automat
după finalizarea împerecherii.
Puteţi verifica adresa dispozitivului
BLUETOOTH apăsând în mod repetat
pe DISPLAY.
Notă
•• Puteţi împerechea cel mult 8 dispozitive
BLUETOOTH. Dacă se împerechează
cel de-al 9-lea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul care a fost conectat cel mai
puţin recent va fi şters.
•• Dacă doriţi împerecherea cu un alt
dispozitiv BLUETOOTH, repetaţi paşii
de la 1 la 6.
Conexiunea BLUETOOTH
repetat pentru a selecta
„BLUETOOTH”.
5 Selectaţi numele sistemului (de
Pentru a revoca operaţiunea de
împerechere
Țineți apăsat PAIRING pe unitate
cel puţin 2 secunde până când
„BT AUDIO” apare pe afișaj.
Pentru a şterge informaţiile de
împerechere
Puteţi şterge toate informaţiile
despre împerechere resetând
sistemul. Consultaţi „Resetarea
sistemului” (pagina 65).
41RO
Notă
După ce resetaţi sistemul, este posibil
ca acesta să nu se poată conecta la
dispozitivul dvs. iPhone/iPod Touch. În
acest caz, ştergeţi informaţiile despre
împerecherea sistemului de pe iPhone/
iPod Touch, apoi efectuaţi din nou
operaţia de împerechere.
Ascultarea muzicii de
pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Puteţi asculta muzică pe dispozitivul
BLUETOOTH şi să controlaţi redarea
prin intermediul butoanelor de
pe unitate sau prin intermediul
telecomenzii.
Verificaţi următoarele înainte de a
reda muzică:
—Funcţia
—
BLUETOOTH a
dispozitivului BLUETOOTH este
activată.
—Împerecherea
—
a fost finalizată
(pagina 41).
După ce aţi conectat sistemul la
dispozitivul BLUETOOTH, puteţi
controla redarea apăsând , , ,
/ şi /.
1 Apăsați BLUETOOTH pe unitate
pentru a selecta funcţia
BLUETOOTH.
Pe afişaj apare textul „BLUETOOTH”.
2 Stabiliţi conexiunea cu
dispozitivul BLUETOOTH.
42RO
Apăsați BLUETOOTH pe unitate
pentru conectarea la ultimul
dispozitiv BLUETOOTH conectat.
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH de
pe dispozitivul BLUETOOTH dacă
dispozitivul nu este conectat.
După stabilirea conexiunii, numele
dispozitivului BLUETOOTH apare pe
afişaj.
3 Apăsaţi  pentru a porni redarea.
În funcţie de dispozitivul
BLUETOOTH,
——poate fi nevoie să apăsaţi 
de două ori.
——poate fi necesar să porniţi redarea
unei surse audio pe dispozitivul
BLUETOOTH.
4Reglaţi volumul.
Iniţial, reglaţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH. Dacă în continuare
nivelul volumului este prea scăzut,
reglaţi nivelul volumului pe sistem.
Notă
Dacă sistemul nu este conectat la niciun
dispozitiv BLUETOOTH, se va conecta
automat la ultimul dispozitiv BLUETOOTH
conectat atunci când apăsați BLUETOOTH
sau  pe unitate.
Pentru a termina conexiunea
BLUETOOTH
Apăsați BLUETOOTH de pe unitate.
Pe afişaj apare textul „BT AUDIO”.
În funcţie de tipul de dispozitiv
BLUETOOTH, conexiunea
BLUETOOTH poate fi anulată
automat atunci când opriţi redarea.
Conectarea acestui
sistem la mai multe
dispozitive BLUETOOTH
(conectarea mai multor
dispozitive)
Puteţi conecta la sistem maximum
trei dispozitive BLUETOOTH simultan
utilizând conexiunea A2DP/AVRCP.
Înainte de a împerechea următorul
dispozitiv BLUETOOTH, asiguraţi-vă
că funcţia BLUETOOTH a sistemului
este pornită şi că primul dispozitiv
BLUETOOTH este conectat la sistem.
Pentru a deconecta toate
dispozitivele BLUETOOTH de la
conexiunea dispozitivelor multiple
Pentru a împerechea al doilea
sau al treilea dispozitiv
Setarea codecurilor
audio BLUETOOTH
Repetaţi paşii de la 1 la 6 din
„Împerecherea acestui sistem cu un
dispozitiv BLUETOOTH”
(pagina 41).
Pentru a comuta sursele de redare
Porniţi redarea pe un alt dispozitiv
BLUETOOTH conectat, în timp ce
dispozitivul curent redă muzică.
Sistemul va reda sunet din
dispozitivul cel mai recent.
•• Operaţiile pot varia în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH. Este posibil ca
unul din dispozitivele BLUETOOTH să
fie deconectat, în funcţie de combinaţia
de dispozitive. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a dispozitivului.
•• Dacă încercaţi să conectaţi un al
patrulea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul de redare conectat primul
va fi deconectat.
•• În funcţie de dispozitivul BLUETOOTH,
este posibil să nu puteţi conecta trei
dispozitive BLUETOOTH simultan.
•• Nu puteţi stabili conexiunea cu mai
multe dispozitive atunci când utilizaţi
funcţia Wireless Party Chain.
Pentru a deconecta orice dispozitiv
BLUETOOTH de la conexiunea
dispozitivelor multiple
Închideţi conexiunea BLUETOOTH a
dispozitivului BLUETOOTH pe care
doriţi să îl deconectaţi.
Puteţi activa recepţionarea
codecurilor AAC, LDAC sau SBC de
pe dispozitivul BLUETOOTH. AAC/
LDAC poate fi selectat numai atunci
când dispozitivul BLUETOOTH
acceptă AAC/LDAC.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „BT CODEC”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta setarea, apoi
apăsați .
•• „AUTO”: Activaţi recepţionarea în
format de codec AAC sau LDAC.
•• „SBC”: Recepţionaţi în format de
codec SBC.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Conexiunea BLUETOOTH
Notă
Apăsați BLUETOOTH de pe unitate.
Notă
•• Vă puteţi bucura de sunet de înaltă
calitate dacă AAC sau LDAC este selectat.
Dacă nu puteţi asculta sunet AAC sau
LDAC de la dispozitivul dumneavoastră
sau sunetul se aude cu întreruperi,
selectaţi „SBC”.
•• Dacă schimbaţi această setare în timp ce
sistemul este conectat la un dispozitiv
BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH
va fi deconectat. Pentru a vă conecta la
dispozitivul BLUETOOTH, stabiliţi din nou
conexiunea BLUETOOTH.
43RO
Sugestie
LDAC este o tehnologie de codificare audio
dezvoltată de Sony care permite transmisia
de conţinuturi audio de înaltă rezoluţie (HiRes), chiar şi printr-o conexiune BLUETOOTH.
Spre deosebire de alte tehnologii de
codificare compatibile cu BLUETOOTH,
precum SBC, aceasta funcţionează fără
a reduce calitatea conţinutului audio HiRes*1 şi permite transmiterea prin reţeaua
wireless BLUETOOTH a unui volum de
date de aproximativ de trei ori mai mare*2,
comparativ cu celelalte tehnologii, la o
calitate a sunetului fără precedent, printr-o
codificare eficientă şi o organizare optimă a
pachetelor.
* Cu excepţia conţinuturilor în format DSD.
*2 În comparaţie cu SBC (Subband
Coding), când se selectează rata de
biţi 990 kbps (96/48 kHz) sau 909 kbps
(88,2/44,1 kHz).
1
Activarea sau
dezactivarea semnalului
BLUETOOTH
Vă puteţi conecta la sistem de pe un
dispozitiv BLUETOOTH împerecheat
şi la toate funcţiile dacă semnalul
BLUETOOTH al sistemului este
activat. În mod implicit, semnalul
BLUETOOTH este activat.
Ţineţi apăsat VOCAL FADER şi +
de pe unitate timp de aproximativ
3 secunde.
Pe afişaj apare textul „BT ON”
sau „BT OFF”.
Notă
•• Nu puteţi efectua următoarele operaţii
Setarea modului
standby BLUETOOTH
Modul standby BLUETOOTH permite
sistemului să pornească automat
atunci când stabiliţi conexiunea
BLUETOOTH de pe un dispozitiv
BLUETOOTH.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „BT STBY”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta setarea,
apoi apăsați .
•• „ON”: Sistemul pornește automat
chiar și atunci când sistemul este
în modul standby.
•• „OFF”: Dezactivează această funcţie.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
44RO
dacă semnalul BLUETOOTH este
dezactivat:
—— Împerecherea şi/sau conectarea cu
dispozitivul BLUETOOTH
—— Utilizarea aplicaţiei
„Sony | Music Center”
—— Modificarea codecurilor audio
BLUETOOTH
•• Dacă modul standby BLUETOOTH este
activat, semnalul BLUETOOTH va fi
activat în mod automat.
Comandarea
sistemului
utilizând un telefon
inteligent sau o
tabletă (Sony |
Music Center)
dispozitivul prin conexiune
BLUETOOTH (pagina 41).
4Lansaţi aplicaţia „Sony | Music
Center” şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
Notă
•• Vă recomandăm să utilizaţi cea mai
recentă versiune a aplicaţiei „Sony |
Music Center”.
•• Dacă aplicaţia „Sony | Music Center”
nu funcţionează corect, apăsaţi pe
BLUETOOTH de pe unitate pentru a
închide conexiunea BLUETOOTH, apoi
restabiliţi conexiunea BLUETOOTH astfel
încât această conexiune BLUETOOTH să
funcţioneze normal.
•• Operaţiile care sunt disponibile prin
intermediul aplicaţiei „Sony | Music
Center” pot să difere, în funcţie de
dispozitivele audio.
•• Pentru mai multe detalii despre „Sony
| Music Center”, consultaţi următoarea
adresă URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Specificaţiile şi designul aplicaţiei „Sony
| Music Center” se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Conexiunea BLUETOOTH
„Sony | Music Center” este
o aplicaţie dedicată operării
dispozitivelor audio compatibile cu
„Sony | Music Center”, fabricate de
Sony, folosind un smartphone sau
o tabletă. Căutaţi aplicaţia „Sony |
Music Center” în Google Play sau în
App Store şi descărcaţi-o utilizând
smartphone-ul sau tableta.
„Sony | Music Center” vă permite:
—să
— schimbaţi funcţia sistemului,
să controlaţi redarea de pe disc/
dispozitivul USB și să acordaţi un
post FM.
—să
— răsfoiţi conținutul muzical al
discului/dispozitivului USB.
—să
— vizualizaţi informaţiile de pe
disc/dispozitivul USB, de exemplu
durata de redare şi titlul redat.
—să
— reglați volumul și să modificați
setarea de sunet.
—să
— controlaţi mai multe sisteme în
timp ce utilizaţi funcţia Wireless
Party Chain.
3 Conectaţi sistemul şi
1 Căutaţi aplicaţia „Sony | Music
Center” sau scanaţi codul
bidimensional de mai jos.
2 Descărcaţi aplicaţia „Sony | Music
Center” pe dispozitivul dvs.
45RO
Organizaţi
petreceri de
neuitat cu aplicaţia
„Fiestable”
Puteți controla funcțiile pentru
petreceri ale sistemului Home Audio
al Sony cu interfața cu utilizatorul
intuitivă și sofisticată cu aplicația
„Fiestable“. „Fiestable“ vă permite
să controlați caracteristici cum ar
fi DJ Effect, iluminarea și Karaoke.
De asemenea, vă puteţi delecta
cu funcţia „Motion Control”, care
vă permite să operaţi anumite
caracteristici ale acestui sistem
scuturând dispozitivul BLUETOOTH
în diferite direcţii.
„Fiestable” este o aplicaţie de tip
plug-in a aplicaţiei „Sony | Music
Center”.
1 Căutaţi şi descărcaţi aplicaţia
„Sony | Music Center” pe
dispozitivul dvs. (pagina 45).
2 Căutaţi şi descărcaţi aplicaţia
„Fiestable” de pe Google Play
sau App Store utilizând
dispozitivul dvs.
3 Conectaţi sistemul şi
dispozitivul prin conexiune
BLUETOOTH (pagina 41).
4Lansaţi „Sony | Music Center” şi
atingeţi pictograma „Fiestable”.
Notă
Pentru mai multe detalii despre „Sony
| Music Center”, consultaţi următoarea
adresă URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
46RO
Clasaţi-vă în clasamentul
Party People şi partajaţi
poziţia obţinută, primind
caracteristici bonus prin
intermediul Party King
Sistemul are o caracteristică unică
ce permite înregistrarea automată a
modului de utilizare a sistemului în
funcţie de utilizare.
Sistemul vă va clasa pe diferite
poziţii în clasamentul Party People,
conform unor criterii predefinite. Cu
cât utilizaţi sistemul mai frecvent, cu
atât veţi obţine un loc mai avansat în
clasament.
Odată situat pe un anumit loc în
clasamentul Party People, puteţi
partaja poziţia obţinută, comunicând-o
în reţelele de socializare.
De asemenea, sistemul vă va
recompensa pentru locul obţinut
în clasament acordându-vă
caracteristici bonus.
Notă
Pentru a utiliza această funcţie, asiguraţivă că aplicaţia „Sony | Music Center”
(pagina 45) şi aplicaţia „Fiestable”
(pagina 46) sunt deja instalate pe
dispozitivul dvs.
1 Conectaţi sistemul şi
dispozitivul prin conexiune
BLUETOOTH (pagina 41).
2 Lansaţi „Sony | Music Center” şi
atingeţi pictograma „Fiestable”,
apoi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
Puteţi urmări poziţia dvs. curentă în
clasament şi caracteristicile bonus
şi, de asemenea, puteţi afla cum să
avansaţi pe poziţia următoare în
clasament.
Ajustarea sunetului
Ajustarea sunetului
Pentru
Faceţi următoarele
Întăriţi basul și
creaţi un sunet
mai puternic
(MEGA BASS)
Apăsaţi în mod repetat
MEGA BASS, pentru a
selecta „BASS ON”.
Pentru revocare,
apăsaţi în mod repetat
MEGA BASS, pentru a
selecta „BASS OFF”.
Reproduceţi
efectul sonor al
unei săli de
petrecere
(Fiesta)
Apăsați FIESTA de pe
unitate. Ca alternativă,
apăsaţi în mod repetat
pe SOUND FIELD +/–
(sau pe SOUND FIELD
de pe unitate) pentru
a selecta „FIESTA”.
Pentru a anula, apăsaţi
din nou pe FIESTA.
Reglarea nivelului
subwoofer-ului (doar
pentru MHC-M80D)
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „S-WOOFER”,
după care apăsaţi pe .
/
pentru a selecta nivelul
subwoofer-ului, după care
apăsaţi pe .
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Selectarea modului
Virtual Football
Vă puteţi bucura de senzaţia de a
fi pe stadion atunci când urmăriţi
transmisia unui meci de fotbal.
Rețineți că puteți selecta modul
Virtual Football numai în timpul
funcțiilor AUDIO IN și TV.
Apăsaţi în mod repetat pe SOUND
FIELD +/– în timp ce urmăriţi
transmisiunea unui meci de fotbal.
(Doar pentru MHC-M40D)
Ca alternativă, apăsaţi pe
FOOTBALL de pe unitate.
•• „ON NARRATION”: Veţi avea senzaţia
vie că vă aflaţi pe un stadion de
fotbal datorită ovaţiilor accentuate.
•• „OFF NARRATION”: Veţi avea o
senzaţie mai intensă că vă aflaţi pe
un stadion de fotbal dacă reduceţi
nivelul volumului pentru comentarii
pe lângă îmbunătăţirea ovaţiilor.
Ajustarea sunetului
Selectați un
Apăsaţi în mod repetat
câmp de sunet pe SOUND FIELD
+/– (sau pe SOUND
FIELD de pe unitate)
pentru a selecta
câmpul de sunet dorit.
Pentru a anula, apăsaţi
în mod repetat pe
SOUND FIELD +/– (sau
pe SOUND FIELD de pe
unitate) pentru a
selecta „FLAT”.
3 Apăsaţi în mod repetat pe
Pentru a revoca modul Virtual
Football
Apăsaţi în mod repetat pe SOUND
FIELD +/– pentru a selecta „FLAT”.
Notă
•• Vă recomandăm să selectaţi modul
Virtual Football atunci când urmăriţi
transmisia unui meci de fotbal.
•• În cazul în care auziţi sunete ciudate
atunci când este selectată setarea „OFF
NARRATION”, este recomandată setarea
„ON NARRATION”.
47RO
•• Această funcţie nu acceptă sunet
monofonic.
Crearea propriului efect
de sunet
Puteţi ridica sau coborî nivelul unor
benzi de frecvenţă specifice, apoi
puteţi memora setările în memorie
drept „CUSTOM EQ”.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/
pentru a selecta „CUSTOM EQ”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
pentru a regla nivelul
egalizatorului sau setarea
surround, apoi apăsaţi pe
/
.
4Repetaţi pasul 3 pentru a regla
nivelul altor benzi de frecvenţă
şi efecte surround.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Pentru a selecta setarea de
egalizor particularizată
Apăsaţi în mod repetat pe SOUND
FIELD +/– pentru a selecta
„CUSTOM EQ”.
Crearea unei atmosfere
de petrecere (DJ Effect)
Utilizaţi butoanele de pe unitate
pentru a efectua această operaţiune.
1 Apăsaţi butonul următor pentru
a selecta tipul de efect.
•• FLANGER: Creaţi un efect lateral
profund, care este similar
vuietului unui avion cu reacţie.
•• ISOLATOR: Izolaţi o frecvenţă de
bandă specifică, ajustând
celelalte benzi de frecvenţă. De
exemplu, atunci când doriţi să vă
concentraţi pe voci.
•• SAMPLER: Oferă o serie de efecte
de sunet speciale.
2 Modificaţi efectul de sunet.
Pentru FLANGER şi ISOLATOR:
Rotiţi selectorul VOLUME/DJ
CONTROL pentru a regla nivelul
efectului.
Pentru SAMPLER:
Apăsați pe SAMPLER în mod repetat
pentru a selecta modul de sampler
dorit, apoi apăsați pe S1, S2, S3 sau
S4 pentru a scoate efectul de sunet
sampler.
Pentru a scoate alt efect de sunet
sampler continuu, rotiţi selectorul
VOLUME/DJ CONTROL.
Pentru a regla nivelul modului
Sampler
1 Apăsaţi pe OPTIONS pe
telecomandă.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
/ de
pe telecomandă pentru a selecta
„SAMPLER”, apoi apăsaţi pe .
3 Apăsaţi în mod repetat pe
48RO
/ de
pe telecomandă pentru a regla
nivelul sunetului sampler,
apoi apăsaţi pe .
Pentru a dezactiva efectul.
•• Apăsați DJ OFF.
•• Apăsați din nou butonul efectului
selectat (doar pentru FLANGER
şi ISOLATOR).
Notă
•• DJ Effect este dezactivat automat dacă:
—— opriţi sistemul.
—— schimbaţi funcţia.
—— modificaţi efectul de sunet.
—— utilizaţi Vocal Fader.
—— utilizaţi Voice Changer.
—— modificaţi tasta (Key Control).
—— apăsaţi DJ OFF de pe unitate.
•• Dacă activaţi DJ Effect în timpul
transferului, efectul de sunet nu va fi
transferat pe dispozitivul USB.
•• Nu puteţi utiliza selectorul VOLUME/
DJ CONTROL de pe unitate pentru
a regla volumul dacă DJ Effect este
activat.
Apăsaţi  +/– de pe telecomandă
pentru a regla volumul.
Alte operaţiuni
Utilizarea funcţiei
Control for HDMI
Dacă conectaţi un televizor
compatibil cu funcţia Control for
HDMI* printr-un cablu HDMI (cablu
HDMI de mare viteză cu Ethernet,
nefurnizat), veţi putea opera cu
uşurinţă dispozitivul cu ajutorul unei
telecomenzi TV.
Puteţi folosi următoarele funcţii
împreună cu funcţia Control for HDMI.
•• Funcţia System Power Off
•• Funcţia System Audio Control
•• Audio Return Channel
•• Funcţia One-Touch Play
•• Remote Easy Control
•• Language Follow
Notă
Este posibil ca aceste funcţii să funcţioneze
împreună cu dispozitive care nu sunt
fabricate de Sony, dar acest lucru nu este
garantat.
Alte operaţiuni
* Control for HDMI este un standard utilizat
de CEC (Consumer Electronics Control)
pentru a permite dispozitivelor HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
să se controleze reciproc.
Pregătirea pentru utilizarea
funcţiei Control for HDMI
Ţineţi apăsat SHIFT şi apăsaţi pe
SETUP, apoi setaţi [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] de pe sistem
la [ON] (pagina 35). Setarea
implicită este [ON].
Activaţi setările funcţiei Control
for HDMI pe televizorul conectat la
sistem.
49RO
Sugestie
Dacă activaţi funcţia Control for HDMI
(sincronizare „BRAVIA”) atunci când
folosiţi un televizor fabricat de Sony,
funcţia Control for HDMI a sistemului este
activată şi ea automat. După finalizarea
setărilor, pe afişajul de pe panoul superior
apare „COMPLETE”.
Funcţia System Power Off
Dacă opriţi televizorul, sistemul
va fi oprit şi el automat.
Ţineţi apăsat SHIFT şi apăsaţi pe
SETUP, apoi setaţi [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] de pe sistem
la [ON] sau [AUTO] (pagina 36).
Setarea implicită este [AUTO].
Notă
În funcţie de starea dispozitivului conectat,
este posibil ca acesta să nu se oprească.
Funcţia System Audio Control
Dacă porniţi sistemul în timp ce
este pornit şi televizorul, sunetul
televizorului va fi scos prin boxele
sistemului. Puteţi ajusta volumul
sistemului cu ajutorul telecomenzii
televizorului.
Dacă sunetul televizorului a fost scos
prin boxele sistemului ultima dată
când aţi folosit televizorul, sistemul
va fi pornit automat atunci când
porniţi din nou televizorul.
De asemenea puteţi efectua operaţiuni
utilizând meniul televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Notă
•• În funcţie de televizor, nivelul volumului
sistemului este afişat pe ecranul
televizorului. Poate fi diferit de nivelul
de volum indicat pe afişaj.
•• În funcţie de setările televizorului, este
posibil ca funcţia System Audio Control
să nu fie disponibilă. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
50RO
Audio Return Channel
Dacă sistemul este conectat la mufa
HDMI IN a televizorului compatibilă
cu Audio Return Channel, puteţi
asculta sunetul televizorului prin
boxele sistemului fără a mai conecta
un cablu audio (nefurnizat).
Ţineţi apăsat SHIFT şi apăsaţi pe
SETUP, apoi setaţi [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] la [ON]
(pagina 36). Setarea implicită
este [ON].
Notă
În cazul în care televizorul nu este
compatibil cu Audio Return Channel,
trebuie să fie conectat un cablu audio
(nefurnizat) (pagina 23).
Funcţia One-Touch Play
Când apăsaţi  în funcţia DVD/
CD sau USB, televizorul este pornit
automat. Intrarea televizorului este
comutată la intrarea HDMI la care
este conectat sistemul.
Notă
Este posibil ca partea de început a
conţinutului redat să nu fie redată corect,
în funcţie de televizor.
Remote Easy Control
Puteţi selecta sistemul cu ajutorul
butonului SYNC MENU de pe
telecomandă pentru a opera sistemul.
Această funcţie poate fi utilizată dacă
televizorul acceptă meniul de legătură.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
Notă
•• În meniul de legătură al televizorului,
sistemul este recunoscut de televizor
ca „Player”.
•• Este posibil ca unele operaţiuni să
nu fie disponibile în cazul anumitor
televizoare.
Language Follow
Când modificaţi limba afişajului
pe ecran al televizorului, limba
afişajului pe ecran al sistemului se
modifică şi ea.
Savurarea redării
wireless, prin utilizarea
mai multor sisteme
(funcţia Wireless Party
Chain)
Configurarea şi savurarea
funcţiei Wireless Party Chain
Exemplu: setarea modelului
MHC-M80D ca sistem principal
(Party Host)
1 Porniţi toate sistemele.
2 Setaţi primul sistem ca sistem
3 Setaţi al doilea sistem ca sistem
Party Guest.
 Apăsaţi pe BLUETOOTH de pe
sistemul secundar pentru a
selecta funcţia BLUETOOTH.
 Apăsaţi pe W.PARTY CHAIN de
pe sistemul secundar.
Sistemul secundar va deveni un
sistem Party Guest.
Pe afişaj se aprinde textul
„P.CHAIN”.
Notă
Funcţia Wireless Party Chain este
anulată în următoarele situaţii.
—— Nu există nicio operaţiune în decurs
de 1 minut după ce sistemul Party
Host este setat la pasul 2.
—— W.PARTY CHAIN se apasă din
nou pe Party Host înainte de
finalizarea pasului 3.
Alte operaţiuni
Puteţi conecta mai multe sisteme
audio într-un lanţ prin intermediul
conexiunii BLUETOOTH, dacă toate
sistemele sunt echipate cu funcţia
Wireless Party Chain. Această funcţie
vă permite să creaţi un mediu de
petrecere mai impresionant şi să
produceţi sunete de ieşire mai înalte,
fără o conexiune prin cablu.
Reţineţi că puteţi reda surse audio
numai de pe un dispozitiv BLUETOOTH.
Primul sistem din lanţ care urmează
să fie activat devine sistemul Party
Host şi partajează muzica. Celelalte
sisteme devin sisteme Party Guest
şi redau muzica redată de sistemul
Party Host.
 Apăsaţi pe BLUETOOTH de pe
unitate pentru a selecta funcţia
BLUETOOTH.
 Conectaţi dispozitivul
BLUETOOTH la sistem prin
intermediul conexiunii
BLUETOOTH.
 Apăsaţi pe W.PARTY CHAIN de
pe unitate.
Pe afişaj are textul „CHAINING”.
Sistemul intră în modul de
configurare Wireless Party Chain.
După ce sistemul intră în modul
de configurare Wireless Party
Chain, conexiunea la dispozitivul
BLUETOOTH este dezactivată
automat.
4Setaţi al treilea sistem sau mai
multe sisteme ca sisteme Party
Guest.
Repetaţi pasul 3.
Party Host.
51RO
Notă
Conectaţi al treilea sistem sau sistemele
ulterioare în decurs de 30 de secunde
de la conectarea sistemului anterior.
În primele 30 de secunde, pe afişajul
sistemului Party Host se aprinde
intermitent textul „P. CHAIN”. După
30 de secunde, sistemul nu poate fi
conectat.
5 Aşteptaţi 30 de secunde după
conectarea ultimului sistem
Party Guest.
Textul „P.CHAIN” nu mai apare
intermitent pe afişajul sistemului
Party Host, iar dispozitivul
BLUETOOTH se conectează la
sistemul Party Host.
6Începeţi redarea pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
7 Reglaţi volumul.
Odată cu reglarea volumului
sistemului Party Host, este reglat,
de asemenea, şi volumul sistemelor
Party Guest. Dacă doriţi să reglaţi
volumul unui anumit sistem Party
Guest, reglaţi volumul sistemului
Party Guest respectiv.
Notă
•• Nu puteţi selecta un alt sistem ca fiind
un nou sistem Party Host în timp ce este
activată funcţia Wireless Party Chain.
•• Atunci când utilizați microfonul sau
cântaţi la chitară pe Party Host, sunetul
nu va ieși la Party Guests.
•• Pentru detalii cu privire la funcţionarea
celorlalte sisteme, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a sistemelor.
Sugestie
Pentru a adăuga Party Guests noi după
ce s-a stabilit Wireless Party Chain, ţineţi
apăsat pe W.PARTY CHAIN de pe Party
Host şi repetaţi procedura de la pasul 3.
Pentru a dezactiva funcția
Wireless Party Chain
52RO
Apăsaţi pe W.PARTY CHAIN de pe
Party Host.
Notă
Când schimbaţi funcţia sau opriţi sistemul
Party Host, funcţia Wireless Party Chain
este dezactivată.
Pentru a face un sistem Party
Guest să părăsească funcţia
Wireless Party Chain
Apăsaţi pe W.PARTY CHAIN de
pe Party Guest-ul care doreşte să
părăsească funcţia. În acest caz, restul
sistemelor conectate prin funcţia
Wireless Party Chain rămân active.
Notă
•• Când schimbaţi funcţia sau opriţi un
anumit sistem Party Guest, sistemul
Party Guest respectiv va părăsi
conexiunea Wireless Party Chain.
•• Funcţiile Sleep Timer şi Auto Standby
nu sunt disponibile pe sistemele
Party Guest.
Sincronizarea setărilor în timpul
conexiunii Wireless Party Chain
Când conexiunea Wireless Party
Chain este stabilită, se aplică
următoarele condiţii:
••Setările Mega Bass, Party Light
(doar pentru MHC-M80D) şi Speaker
Light (doar pentru MHC-M80D/
MHC-M60D) de pe Party Guests
sunt sincronizate cu Party Host.
Dacă aceste setări sunt modificate
pe Party Host, se modifică şi setările
pentru Party Guests.
••Setările DJ Effect şi Karaoke, de
exemplu Vocal Fader şi Key Control,
sunt oprite atât pe sistemul Party
Host, cât şi pe sistemele Party Guest.
••Setările câmpului de sunet revin
la setările prestabilite, atât pe
sistemul Party Host, cât şi pe
sistemele Party Guest.
••Când sistemul Party Host este
oprit, sunt oprite şi sistemele
Party Guests.
Cântarea vocală: Karaoke
Pregătirea pentru Karaoke
1 Apăsaţi în mod repetat pe MIC
LEVEL– pentru a reduce nivelul
volumului microfonului.
Ca alternativă, apăsaţi în mod
repetat pe MIC/GUITAR LEVEL– de
pe unitate pentru a reduce nivelul
volumului microfonului.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
GUITAR de pe unitate pentru
a selecta funcţia „OFF”.
3 Racordaţi un microfon opţional,
folosind un conector de 6,3 mm
la mufa MIC1 sau MIC2/GUITAR
de pe unitate.
Conectaţi alt microfon opţional,
dacă doriţi să cântaţi în duet.
volumul microfonului.
Apăsaţi în mod repetat pe MIC
ECHO pentru a regla efectul
de ecou.
5 Începeţi să cântaţi în tandem
sunetul de la microfon este redat numai din
sistemul la care este conectat microfonul.
•• Nu puteţi să reglaţi nivelul volumului
microfonului utilizând selectorul
VOLUME/DJ CONTROL de pe unitate
sau butonul  +/– de pe telecomandă.
Apăsaţi în mod repetat pe MIC LEVEL+/–
pentru a regla nivelul volumului
microfonului.
•• Dacă sunetul emis prin microfon este
extrem de puternic, poate fi distorsionat.
Apăsaţi în mod repetat pe MIC LEVEL –
pentru a reduce volumul microfonului.
Reducerea sunetului vocal
(Vocal Fader)
Puteţi reduce sunetul vocal al sursei
stereo.
Apăsaţi în mod repetat pe VOCAL
FADER, pentru a selecta
„ON V FADER”.
Pentru a revoca efectul atenuatorului
de voce, apăsaţi în mod repetat VOCAL
FADER pentru a selecta „OFF”.
Modificarea tastei (Key Control)
Apăsaţi KEY CONTROL / pentru
a identifica gama dvs. vocală .
Alte operaţiuni
4Porniţi redarea muzicii şi reglaţi
•• Când utilizaţi Wireless Party Chain,
cu muzica.
Notă
•• Nu recomandăm utilizarea unui adaptor
de microfon la conectarea unui microfon
la mufa MIC1 sau MIC2/GUITAR.
•• Dacă se aud sunete puternice:
—— îndepărtaţi microfonul de boxe.
—— schimbaţi direcţia microfonului.
—— apăsaţi în mod repetat pe MIC LEVEL
—— apăsați în mod repetat pe MIC ECHO
pentru a regla nivelul de ecou.
•• Sunetul microfonului nu va fi transferat
la dispozitivul USB în timpul
transferului USB.
Activarea modului de notare
(Score Mode) Karaoke
Puteţi utiliza funcția de notare numai
atunci când microfonul este conectat.
Nota dvs. este calculată pe o scală
de la 0 la 99, comparând vocea dvs.
cu sursa muzicală.
1 Porniţi redarea muzicii.
2 Apăsaţi SCORE înainte de
a începe să cântaţi.
53RO
3 După ce aţi cântat cel puţin un
minut, apăsaţi din nou SCORE
pentru a vizualiza nota obţinută.
Pentru a regla nivelul funcţiei de
ghidare vocală
Modificarea vocii (Voice Changer)
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
Vă puteţi modifica vocea atunci când
vorbiţi sau cântaţi la microfon.
3 Apăsaţi în mod repetat pe
Apăsaţi în mod repetat pe VOICE
CHANGER pentru a schimba
efectul aplicat vocii dvs.
/
pentru a selecta „SAMPLER”, apoi
apăsaţi pe .
/
pentru a regla nivelul funcţiei
Voice Guidance, apoi apăsaţi
pe .
Notă
Pentru a opri funcţia Voice Changer
•• Nivelul volumului funcţiei de ghidare
Apăsaţi în mod repetat pe VOICE
CHANGER pentru a selecta „OFF”.
vocală se modifică în funcţie de nivelul
volumului sistemului. Cu toate acestea,
în unele cazuri, nivelul volumului funcţiei
de ghidare vocală este posibil să nu se
modifice.
•• În anumite cazuri, ar putea exista o
întârziere în ieşire în cazul funcţiei de
ghidare vocală.
Utilizarea funcţiei de
ghidare vocală
Puteţi auzi funcţia de ghidare vocală
când sistemul intră în modul de
împerechere BLUETOOTH sau când un
dispozitiv BLUETOOTH este conectat
la sau deconectat de la sistem.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „VOICE
GUIDANCE”, apoi apăsaţi
3 Apăsaţi în mod repetat pe
.
/
pentru a selecta „ON”,
apoi apăsaţi .
Funcţia de ghidare vocală este
activată.
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Pentru a dezactiva Voice Guidance
Repetaţi paşii din „Utilizarea funcţiei
de ghidare vocală” (pagina 54) şi
selectaţi „OFF” din pasul 3.
54RO
Bucurați-vă de sunetul
unei chitare
Puteți asculta sunetul de chitară
conectând o chitară la mufa MIC2/
GUITAR de pe unitate.
De asemenea, puteți cânta la chitară
și vocal racordând un microfon
opţional cu un conector de 6,3 mm
la mufa MIC1 de pe unitate.
Sunetul chitarei poate fi modificat
selectând efectul pentru chitară.
1 Apăsaţi pe MIC/GUITAR LEVEL
– de pe unitate în mod repetat
pentru a reduce nivelul
volumului chitarei.
2 Utilizați un cablu de instrumente
(nefurnizat) pentru a conecta
o chitară (nefurnizată) la mufa
MIC2/GUITAR de pe unitate.
3 Atingeţi în mod repetat pe
GUITAR de pe unitate pentru
a selecta efectul pentru chitară.
•• „CLEAN”: sunetul original al
chitarei. Setare recomandată
pentru chitara electrică sau
chitara electro-acustică.
•• „O.DRIVE”: sunet distorsionat
similar celui produs de un
amplificator de chitară suprascris.
Setare recomandată pentru
chitara electrică.
•• „BASS”: sunetul original al
chitarei. Setare recomandată
pentru chitara bass.
4Începeți să cântați la chitară şi
reglaţi volumul chitarei.
Sunetul chitarei este scos prin
sistem.
Notă
•• Nu recomandăm utilizarea unui
Pentru a dezactiva modul chitară
Apăsaţi în mod repetat pe GUITAR
de pe unitate pentru a selecta
funcţia „OFF”.
Notă
Party Light este disponibilă numai pentru
MHC-M80D.
1 Apăsaţi în mod repetat pe
PARTY LIGHT, pentru a selecta
„LED ON”.
Ca alternativă, apăsaţi în mod
repetat pe SPEAKER LIGHT de pe
unitate pentru a selecta „LED ON”
(doar pentru MHC-M60D).
2 Apăsaţi în mod repetat LIGHT
MODE pentru a selecta modul
de iluminare dorit.
Modul de iluminare va fi diferit când
Wireless Party Chain este activat.
Pentru a opri Party Light şi
Speaker Light
Apăsaţi în mod repetat PARTY LIGHT,
pentru a selecta „LED OFF”.
Alte operaţiuni
adaptor de microfon la conectarea unui
microfon la mufa MIC1.
•• Când utilizaţi chitara electro-acustica
folosind efectul „O.DRIVE”, este posibil
să se audă un vâjâit. Apăsaţi în mod
repetat pe MIC/GUITAR LEVEL – de
pe unitate pentru a reduce volumul
chitarei. Dacă nu, alegeţi un alt efect de
chitară.
•• Înainte de a deconecta chitara de la
sistem, atingeţi în mod repetat MIC/
GUITAR LEVEL – pe unitate pentru a
reduce volumul chitarei.
Ascultarea muzicii cu
Party Light şi Speaker
Light (doar pentru
MHC-M80D/MHC-M60D)
Notă
•• Nu priviţi direct spre componenta care
emite lumină, atunci când sunt pornite
modurile Party Light (doar pentru
MHC-M80D) și Speaker Light.
•• Dacă luminozitatea este orbitoare,
aprindeţi luminile din încăpere sau
stingeţi luminile sistemului.
•• Puteţi activa sau dezactiva Party
Light (doar pentru MHC-M80D) şi
Speaker Light atunci când este pornită
demonstraţia.
55RO
Utilizarea
temporizatorului de
oprire
Dezactivarea
butoanelor de pe
unitate (Child Lock)
Sistemul se opreşte automat după
ora presetată.
Puteţi dezactiva butoanele
(cu excepţia ) de pe unitate
pentru a preveni utilizarea incorectă,
din joacă, de către copii.
Apăsaţi în mod repetat SLEEP
pentru a selecta timpul dorit.
Pentru a revoca temporizatorul de
oprire, apăsaţi în mod repetat SLEEP
pentru a selecta „OFF”.
Sugestie
Pentru a verifica timpul rămas până la
oprirea sistemului, apăsaţi SLEEP.
Utilizarea echipamentelor
opţionale
1 Apăsați  – în mod repetat până
când „VOL MIN” apare pe afișaj.
2 Conectaţi un echipament
Ţineţi apăsat  pe unitate cel puţin
5 secunde.
Pe afişaj apare textul „CHILD LOCK ON”.
Puteţi utiliza sistemul doar cu ajutorul
butoanelor de pe telecomandă.
Pentru a dezactiva funcția Child Lock,
țineți apăsat  pe unitate mai mult de
5 secunde până când „CHILD LOCK OFF”
apare pe afișaj.
Notă
•• Funcția Child Lock se va dezactiva
automat atunci când deconectați cablul
de alimentare c.a. (de la reţea).
•• Funcţia Child Lock nu poate fi activată
atunci când deschideţi tava discului.
opţional (pagina 19).
3 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„AUDIO IN”.
4Porniţi redarea de pe
echipamentul conectat.
5 Apăsaţi în mod repetat pe 
pentru a regla volumul.
Notă
56RO
Este posibil ca sistemul să intre automat
în modul standby dacă nivelul volumului
echipamentului conectat este prea
scăzut. Ajustaţi nivelul volumului
echipamentului.
Pentru a dezactiva funcţia de standby
automat, consultaţi „Savurarea redării
wireless, prin utilizarea mai multor sisteme
(funcţia Wireless Party Chain)”
(pagina 56).
Setarea funcţiei
standby automat
Sistemul intră automat în modul
standby după circa 15 minute, atunci
când nu primeşte nicio comandă şi
nu există semnal audio de ieşire.
În mod implicit, funcţia standby
automat este activată.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „AutoSTBY”,
apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta „ON” sau „OFF”,
apoi apăsaţi .
Pentru a părăsi meniul de opţiuni,
apăsaţi OPTIONS.
Notă
•• „AutoSTBY” luminează intermitent pe
afişaj timp de aproximativ 2 minute
înainte de intrarea în modul standby.
•• Funcţia de standby automat nu este
disponibilă în următoarele cazuri:
—— în timpul utilizării tunerului.
—— atunci când este activat
temporizatorul de oprire.
—— dacă este conectat microfonul sau
chitara.
—— când sistemul devine Party Guest în
timpul Wireless Party Chain.
Actualizarea
software-ului
Pentru clienţii din America Latină:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
<http://www.sony.eu/support>
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
<http://www.sony-asia.com/support>
Depanare
În cazul în care întâlniţi o problemă
a sistemului, găsiţi problema în lista
de verificare pentru depanare de
mai jos şi, întreprindeţi acţiunea
corectivă indicată.
Dacă problema persistă, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Reţineţi că, dacă personalul de service
înlocuieşte unele piese în timpul
reparaţiei, aceste piese pot fi reţinute.
Dacă pe afişaj apare scris
intermitent „PROTECTX”
(X este un număr)
şi „CHECK MANUAL”
Deconectaţi imediat cablul de
alimentare CA (de la reţea) şi
faceţi următoarele verificări.
•• Utilizaţi doar difuzoarele
furnizate?
•• Sunt blocate orificiile de
ventilaţie ale unităţii?
După ce aţi verificat şi nu aţi găsit
nicio problemă, reconectaţi cablul
de alimentare c.a. (de la reţea) şi
porniţi sistemul. Dacă problema
persistă, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Generalităţi
Alimentarea nu este pornită.
Informaţii suplimentare
Software-ul acestui sistem poate fi
actualizat în viitor.
Puteţi să actualizaţi software-ul
preinstalat al sistemului dvs. de pe
site-ul web de mai jos.
Urmaţi instrucţiunile online pentru a
actualiza software-ul.
Informaţii suplimentare
•• Verificaţi dacă este bine conectat
cablul de alimentare CA (de la reţea).
Sistemul a intrat în modul standby.
•• Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Sistemul intră automat în modul
standby după circa 15 de minute,
atunci când nu primeşte nicio
comandă şi nu există semnal audio
de ieşire (pagina 56).
57RO
Nu se aude sunetul.
•• Reglaţi volumul.
•• Verificați conexiunile boxelor
(pagina 19).
•• Verificaţi conexiunile echipamentelor
opţionale, dacă este cazul
(pagina 19).
•• Porniţi echipamentul conectat.
•• Deconectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea), reconectaţi cablul
de alimentare CA (de la reţea) şi
porniţi sistemul.
Nu se aude niciun sunet de
televizor pe sistem. „CODE 01”
şi „SGNL ERR” apar pe afișaj.
•• Acest sistem acceptă doar formate
PCM linear pe 2 canale. Verificați
setarea de ieșire audio pe televizor
și schimbați-o la modul de ieșire
PCM, dacă este selectat modul
automat.
•• Verificaţi dacă setarea de ieşire a
boxelor de pe televizor este setată
pentru a utiliza boxele externe.
Nu există imagine/sunet când
echipamentul este conectat la
mufa HDMI OUT (TV) ARC.
•• Modificaţi setarea
din [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION]. Problema
poate fi rezolvată.
•• Echipamentul conectat la mufa HDMI
OUT (TV) ARC nu este în conformitate
cu formatul semnalului audio. În
acest caz, setaţi [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] la [PCM]
(pagina 35).
•• Încercaţi următoarele:
—Opriţi
—
şi reporniţi sistemul.
—Opriţi
—
şi reporniţi echipamentul
conectat.
—Deconectați,
—
iar apoi reconectați
cablul HDMI.
Se aude un bâzâit sau zgomot
puternic.
•• Îndepărtaţi sistemul de orice surse
de zgomot.
•• Conectaţi sistemul la o altă priză
de perete.
•• Instalaţi un filtru de zgomot
(nefurnizat) pe cablul de
alimentare c.a. (de la reţea).
•• Opriţi echipamentele electrice din
apropiere.
•• Se poate auzi zgomot produs
de ventilatoarele de răcire ale
sistemului atunci când sistemul
este pornit. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune.
•• Îndepărtaţi unitatea de indicatoarele
cu neon sau de sursele de lumină
fluorescentă.
Nu se aude sunetul microfonului.
•• Reglați nivelul volumului
microfonului.
•• Asiguraţi-vă că microfonul este
conectat corect la mufa MIC1 sau
MIC2/GUITAR de pe unitate.
•• Asiguraţi-vă că microfonul este
pornit.
Adaptorul de microfon (nefurnizat)
nu poate fi eliminat.
•• Utilizaţi un instrument, cum ar fi un
cleşte, pentru a deconecta adaptorul
de microfon de la mufa MIC1 sau
MIC2/GUITAR de pe unitate.
58RO
Telecomanda nu funcţionează.
•• Îndepărtaţi obstacolele dintre
telecomandă şi unitate.
•• Aduceţi telecomanda mai aproape
de unitate.
•• Îndreptaţi telecomanda către
senzorul unităţii.
•• Înlocuiţi bateriile (R03/tip AAA).
•• Îndepărtaţi unitatea de lumina
fluorescentă.
Există feedback acustic.
•• Reduceţi volumul.
•• Îndepărtaţi microfonul şi chitara
de sistem sau schimbaţi direcţia
microfonului.
Neregularităţile de culoare de pe
ecranul unui televizor persistă.
•• Opriţi imediat televizorul, apoi
porniţi-l din nou după 15–30 minute.
Dacă neregularităţile de culoare
persistă, măriţi distanţa dintre
sistem şi televizor.
Apare „CHILD LOCK” atunci când
apăsaţi orice buton de pe unitate.
•• Dezactivaţi funcţia Child Lock
(pagina 56).
La pornirea sistemului se aude
un clic.
•• Acesta este sunetul normal de
funcţionare şi este generat, de
exemplu, la pornirea sau la oprirea
sistemului. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune.
Difuzoare
Sunetul se aude doar dintr-un
canal sau volumul pe partea
stângă şi dreaptă nu este
echilibrat.
•• Poziţionaţi difuzoarele cât mai
simetric posibil.
•• Verificaţi dacă boxele sunt
conectate ferm şi corect.
•• Sursa redată este monofonică.
Player de discuri
Tava discului nu se deschide şi pe
afişaj apare „LOCKED”.
•• Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau atelierul de
service Sony local autorizat.
Tava discului nu se închide.
•• Introduceţi discul corect.
Discul nu iese.
•• Nu puteţi scoate discul în timpul
transferului sincronizat sau al
transferului REC1. Apăsaţi 
pentru a revoca transferul şi
apăsaţi  de pe unitate pentru a
scoate discul.
•• Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Nu începe redarea.
•• Curățați discul (pagina 67).
•• Reintroduceţi discul.
•• Introduceţi discul pe care acest
sistem îl poate reda (pagina 8).
•• Scoateţi discul şi ştergeţi
umezeala de pe disc apoi lăsaţi
sistemul pornit câteva ore,
până ce se evaporează umezeala.
•• Codul de regiune de pe DVD VIDEO
nu se potriveşte cu sistemul.
Sunetul se aude în salturi.
•• Curățați discul (pagina 67).
•• Reintroduceţi discul.
•• Mutaţi unitatea într-o locaţie fără
vibraţii.
•• Măriţi distanţa dintre boxe şi unitate.
Atunci când ascultaţi o piesă cu
sunete de bas la un nivel ridicat al
volumului, vibraţiile boxelor pot face
ca sunetul să sară.
Informaţii suplimentare
Efectul stereo al sunetului se
pierde în timpul redării.
•• Dezactivaţi Vocal Fader
(pagina 53).
•• Asiguraţi-vă că sistemul este
conectat corespunzător.
•• Verificați conexiunile boxelor
(pagina 18).
Nu se aude sunet dintr-o
anumită boxă.
•• Verificaţi dacă boxa este conectată
ferm şi corect.
59RO
Redarea nu porneşte de la prima
piesă.
•• Setați modul de redare la modul
Redare normală (pagina 29).
•• A fost selectată reluarea redării.
Apăsaţi  de două ori. Apoi
apăsaţi  pentru a porni redarea.
Nu puteţi executa anumite funcţii,
cum ar fi Stop, Lock Search,
Slow-motion Play, Repeat Play sau
Shuffle Play.
•• În funcţie de disc, este posibil să
nu puteţi efectua unele dintre
operaţiunile de mai sus. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu discul.
Suportul DATA CD/DATA DVD
(MP3, MPEG4 sau Xvid) nu poate
fi redat.
•• Datele nu sunt stocate în formatul
acceptat.
•• Asiguraţi-vă că aţi selectat corect
Media Mode înainte de redare.
Numele folderelor, numele pieselor,
numele fişierelor şi caracterele
etichetelor ID3 nu sunt afişate corect.
•• Eticheta ID3 nu este Versiunea 1
(1.0/1.1) sau Versiunea 2 (2.2/2.3).
•• Codurile de caractere ce pot
fi afişate de acest sistem sunt
următoarele:
—Majuscule
—
(de la A la Z)
—Numere
—
(de la 0 la 9)
—Simboluri
—
(< > * +, [ ] \ _)
Celelalte caractere apar sub
forma „_”.
USB device
60RO
Apare o eroare în timpul
transferului.
•• Utilizaţi un dispozitiv USB
neacceptat. Verificaţi informaţiile
de pe site-ul web cu privire la
dispozitivele USB compatibile
(pagina 11).
•• Dispozitivul USB nu este formatat
corect. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare a dispozitivului USB cu
privire la formatare.
•• Opriţi sistemul şi deconectaţi
dispozitivul USB. Dacă dispozitivul
USB este prevăzut cu întrerupător
de alimentare, opriţi dispozitivul
USB şi apoi reporniţi-l după ce
îl deconectaţi de la sistem. Apoi
executaţi din nou transferul.
•• Dacă operaţiile de transfer şi de
ştergere sunt repetate de mai
multe ori, structura fişierelor de pe
dispozitivul USB devine fragmentată.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale dispozitivului USB cu privire la
această problemă.
•• Dispozitivul USB a fost deconectat
sau alimentarea a fost întreruptă în
timpul transferului. Ştergeţi fişierul
transferat parţial şi executaţi din
nou transferul. Dacă această soluţie
nu rezolvă problema, este posibil
ca dispozitivul USB să fie stricat.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale dispozitivului USB cu privire la
această problemă.
Fişierele audio sau folderele de pe
dispozitivul USB nu pot fi şterse.
•• Verificaţi dacă dispozitivul USB
este protejat la scriere.
•• Dispozitivul USB a fost deconectat
sau alimentarea a fost întreruptă în
timpul operaţiei de ştergere. Ştergeţi
fişierul şters parţial. Dacă această
soluţie nu rezolvă problema, este
posibil ca dispozitivul USB să fie
stricat. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale dispozitivului USB cu
privire la această problemă.
Nu se aude sunetul.
•• Dispozitivul USB nu este conectat
corect. Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul şi verificaţi dacă „USB”
apare pe afişaj.
Se aude zgomot, sunetul este
redat în salturi sau distorsionat.
•• Utilizaţi un dispozitiv USB
neacceptat. Verificaţi informaţiile
de pe site-ul web cu privire la
dispozitivele USB compatibile
(pagina 11).
•• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul.
•• Datele fişierelor muzicale
propriu-zise conţin zgomot sau
sunetul este distorsionat. Este
posibil să fi fost introdus zgomot
în timpul procesului de transfer.
Ştergeţi fişierul şi încercaţi din nou
transferul.
•• Rata de biţi utilizată la codificarea
unui fişier audio a fost scăzută.
Trimiteţi un fişier audio codificat
cu o rată de biţi mai mare pe
dispozitivul USB.
Pe afișaj apare textul
„OVER CURRENT”.
•• S-a detectat o problemă legată de
nivelul curentului electric de la portul
(USB). Opriţi sistemul şi scoateţi
dispozitivul USB din port. Asiguraţivă că dispozitivul USB nu are nicio
problemă. Dacă această secvenţă
de afişaj persistă, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Afişare eronată.
•• Este posibil ca datele stocate pe
dispozitivul USB să fi fost deteriorate,
efectuaţi din nou transferul.
•• Codurile de caractere ce pot
fi afişate de acest sistem sunt
următoarele:
—Majuscule
—
(de la A la Z)
—Numere
—
(de la 0 la 9)
—Simboluri
—
(< > * +, [ ] \ _)
Celelalte caractere apar sub
forma „_”.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
•• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul.
•• Verificaţi informaţiile de pe site-ul
web cu privire la dispozitivele USB
compatibile (pagina 11).
•• Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
dispozitivului USB cu privire la
această problemă.
Pe afișaj apare textul „NO FILE”.
•• Sistemul a intrat în modul de
actualizare software, iar toate
butoanele (cu excepţia )
sunt dezactivate. Apăsaţi 
de pe unitate pentru a revoca
actualizarea software.
Nu începe redarea.
•• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul.
•• Verificaţi informaţiile de pe site-ul
web cu privire la dispozitivele USB
compatibile (pagina 11).
Redarea nu porneşte de la primul
fişier.
•• Setați modul de redare la modul
Redare normală (pagina 29).
Informaţii suplimentare
Textul „READING” este afişat
pentru o perioadă îndelungată sau
durează mult până începe redarea.
•• Procesul de citire poate dura mai
mult în următoarele cazuri.
—Există
—
multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB (pagina 10).
—Structura
—
de fişiere este extrem
de complexă.
—Capacitatea
—
memoriei este
excesivă.
——Memoria internă este fragmentată.
61RO
Nu pot fi redate fişiere.
•• Asiguraţi-vă că aţi selectat corect
Media Mode înainte de redare.
•• Dispozitivele USB formatate cu
alte sisteme de fişiere decât FAT16
sau FAT32 nu sunt acceptate*.
•• Dacă utilizaţi un dispozitiv USB
partiţionat, pot fi redate doar
fişierele de pe prima partiţie.
* Acest sistem acceptă FAT16 şi
FAT32, însă este posibil ca unele
dispozitive USB să nu accepte toate
aceste sisteme FAT. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
fiecărui dispozitiv USB sau contactaţi
producătorul.
Imagine
Nu există nicio imagine.
•• Asiguraţi-vă că sistemul este
conectat ferm.
•• În cazul în care cablul HDMI este
deteriorat, înlocuiţi-l cu unul nou.
•• Asiguraţi-vă că aţi conectat
unitatea la mufa de intrare HDMI a
televizorului (pagina 22).
•• Asiguraţi-vă că aţi pornit televizorul
şi că îl utilizaţi în mod corect.
•• Asiguraţi-vă că aţi selectat intrarea
conform conexiunii de pe televizor
pentru a putea vizualiza imaginile
de pe sistem.
•• (Cu excepţia modelelor pentru
America Latină, Europa şi Rusia)
Asiguraţi-vă că aţi setat în mod
corect sistemul color, în conformitate
cu sistemul color al televizorului dvs.
62RO
Imaginea prezintă zgomot.
•• Curățați discul (pagina 67).
•• (Cu excepţia modelelor din
America Latină, Europa şi Rusia)
Atunci când redaţi un VIDEO CD
înregistrat cu un sistem color
diferit de cel setat pe sistem,
imaginea poate fi distorsionată
(pagina 24, 34).
•• (Cu excepţia modelelor din America
Latină, Europa şi Rusia) Setaţi
sistemul color potrivit cu cel al
televizorului (pagina 24, 34).
Raportul de aspect al ecranului
televizorului nu poate fi schimbat.
•• Raportul de aspect este fixat pe
DVD VIDEO şi în fişierul video.
•• În funcţie de televizor, este posibil
să nu puteţi schimba raportul de
aspect.
Limba pistei de sunet nu poate fi
schimbată.
•• Pe suportul DVD VIDEO redat nu
sunt înregistrate piste în mai multe
limbi.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
modificarea limbii pentru pista de
sunet.
Limba subtitrărilor nu poate fi
schimbată.
•• Pe suportul DVD VIDEO redat nu
sunt înregistrate subtitrări în mai
multe limbi.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
modificarea subtitrărilor.
Subtitrările nu pot fi dezactivate.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
dezactivarea subtitrărilor.
Unghiurile camerei nu pot fi
modificate.
•• Pe suportul DVD VIDEO redat nu
sunt înregistrate unghiuri multiple.
•• Suportul DVD VIDEO nu permite
modificarea unghiurilor.
Tuner*
Se aude bâzâit sau zgomot puternic
sau nu se pot recepţiona posturi.
•• Conectaţi antena în mod
corespunzător.
•• Modificaţi locaţia şi orientarea
•• Dacă există obstacole între
antenei pentru a obţine o recepţie
bună.
•• Opriţi echipamentele electrice din
apropiere.
sistem şi dispozitivul BLUETOOTH,
îndepărtaţi sau evitaţi obstacolele.
•• Dacă este prezent echipamentul care
generează radiaţii electromagnetice,
precum o reţea LAN wireless, un alt
dispozitiv BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde în apropiere, mutaţi-le
mai departe.
* Este posibil ca radioul să nu fie
recepționat, în funcție de caracteristicile
undelor radio sau de construcţiile din
zona în care vă aflaţi.
Dispozitiv BLUETOOTH
Împerecherea nu se poate realiza.
•• Mutaţi dispozitivul BLUETOOTH
mai aproape de sistem.
•• Este posibil ca împerecherea să
nu fie posibilă dacă sunt prezente
şi alte dispozitive BLUETOOTH în
jurul sistemului. În acest caz, opriţi
celelalte dispozitive BLUETOOTH.
•• Asiguraţi-vă că introduceţi cheia
de autentificare corectă atunci
când selectaţi numele sistemului
(acest sistem) pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Conexiunea nu este posibilă.
•• Dispozitivul BLUETOOTH pe
care încercaţi să îl conectaţi nu
acceptă profilul A2DP şi nu poate fi
conectat la sistem.
•• Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH.
•• Stabiliţi conexiunea de pe
dispozitivul BLUETOOTH.
•• Informaţiile legate de înregistrarea
împerecherii au fost şterse.
Efectuaţi din nou operaţia de
împerechere.
Sunetul sare sau fluctuează sau
conexiunea se pierde.
•• Sistemul este prea departe de
dispozitivul BLUETOOTH.
Se aude bâzâit puternic, zgomot
sau sunet distorsionat.
•• Dacă există obstacole între
sistem şi dispozitivul BLUETOOTH,
îndepărtaţi sau evitaţi obstacolele.
•• Dacă este prezent echipamentul care
generează radiaţii electromagnetice,
precum o reţea LAN wireless, un alt
dispozitiv BLUETOOTH sau un cuptor
cu microunde în apropiere, mutaţi-le
mai departe.
•• Reduceţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH conectat.
Control for HDMI („BRAVIA” Sync)
Sistemul nu porneşte chiar dacă
televizorul este pornit.
•• Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi apăsaţi
pe SETUP, Dezactivaţi [HDMI SETUP]
– [CONTROL FOR HDMI] la [ON]
(pagina 35). Televizorul trebuie
să accepte funcţia Control for
HDMI (pagina 49). Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare a
televizorului.
•• Verificaţi setările difuzorului
televizorului. Alimentarea sistemului
se sincronizează cu setările
difuzorului televizorului. Pentru
detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
Informaţii suplimentare
Dispozitivul BLUETOOTH nu poate
detecta sistemul sau „BT OFF”
apare pe afișaj.
•• Activați semnalul BLUETOOTH la
„BT ON” (pagina 44).
Sunetul de pe dispozitivul
BLUETOOTH nu se aude pe acest
sistem.
•• Măriţi mai întâi volumul pe
dispozitivul BLUETOOTH şi ajustaţi
volumul folosind  +/–.
63RO
•• Dacă la ultima utilizare sunetul a
fost scos prin boxele televizorului,
sistemul nu va porni nici când
televizorul este pornit.
Sistemul se opreşte atunci când
este oprit televizorul.
•• Verificaţi setarea [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV]
(pagina 36). Dacă
[STANDBY LINKED TO TV] este
setat la [ON], sistemul se opreşte
automat atunci când opriţi
televizorul, indiferent de intrare.
Sistemul nu se opreşte chiar dacă
televizorul este oprit.
•• Verificaţi setarea [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(pagina 36).
Pentru ca sistemul să se oprească
automat, indiferent de intrare
atunci când opriţi televizorul, setaţi
[STANDBY LINKED TO TV] la [ON].
Televizorul trebuie să accepte funcţia
Control for HDMI (pagina 49).
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a televizorului.
64RO
Sunetul televizorului nu este scos
de sistem.
•• Verificaţi tipul şi conexiunea
cablului HDMI sau a cablului audio
care este conectat la sistem şi la
televizor (pagina 22).
•• Dacă televizorul dvs. este
compatibil cu funcţia Audio Return
Channel, asiguraţi-vă că sistemul
este conectat la o mufă HDMI IN
compatibilă cu ARC de pe televizor
(pagina 22). Dacă în continuare
sunetul nu este scos sau dacă
sunetul este întrerupt, conectaţi un
cablu audio (nefurnizat), apăsaţi
ţineţi apăsat butonul SHIFT şi apăsaţi
pe SETUP, apoi setaţi [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] la [OFF]
(pagina 36).
•• Dacă televizorul nu este compatibil
cu Audio Return Channel, sunetul
televizorului nu va fi scos prin
sistem, chiar dacă sistemul este
conectat la mufa de intrare HDMI
IN a televizorului. Pentru a scoate
sunetul televizorului prin sistem,
conectați un cablu audio (nu este
furnizat) (pagina 23).
•• Schimbaţi funcţia sistemului în
„TV” (pagina 23).
•• Creşteţi volumul sistemului.
•• În funcţie de ordinea în care
conectaţi televizorul şi sistemul,
acesta din urmă poate avea sunetul
dezactivat, iar pe afişajul unităţii se
va aprinde „ ” (dezactivare sunet).
În acest caz, porniţi iniţial televizorul
şi apoi sistemul.
•• Setaţi setarea difuzorului
televizorului (BRAVIA) la Audio
System. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului cu privire la
modul de setare a televizorului.
Sunetul este scos atât de sistem,
cât şi de televizor.
•• Dezactivaţi sunetul sistemului sau
al televizorului.
•• Schimbaţi puterea de ieşire a
boxelor de pe televizor pe boxa
televizorului sau pe sistemul audio.
Funcţia Control for HDMI nu
funcţionează corect.
•• Verificaţi conexiunea cu sistemul
(pagina 17).
•• Activaţi funcţia Control for HDMI
pe televizor. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de
utilizare a televizorului.
•• Aşteptaţi puţin, apoi încercaţi din
nou. Dacă deconectaţi sistemul,
finalizarea operaţiilor va necesita
o perioadă de timp. Aşteptaţi cel
puţin 15 secunde, apoi încercaţi
din nou.
•• Asiguraţi-vă că televizorul
conectat la sistem acceptă funcţia
Control for HDMI.
•• Tipul şi numărul de dispozitive ce
pot fi controlate cu funcţia Control
for HDMI sunt restricţionate de
standardul HDMI CEC după cum
urmează:
—Dispozitive
—
de înregistrare (Bluray Disc recorder, DVD recorder
etc.): până la 3 dispozitive
—Dispozitive
—
de redare (player
Blu-ray Disc, player DVD etc.):
până la 3 dispozitive (acest sistem
utilizează unul dintre acestea)
—Dispozitive
—
asociate tunerului:
până la 4 dispozitive
—Sistem
—
audio (receptor/căşti):
cel mult 1 dispozitiv (utilizat de
acest sistem)
Wireless Party Chain
Resetarea sistemului
Dacă sistemul tot nu funcţionează
în mod corespunzător, reiniţializaţi
sistemul la setările implicite din fabrică.
Utilizaţi butoanele de pe unitate
pentru a efectua această operaţiune.
1 Deconectaţi cablul de alimentare
c.a. (de la reţea) şi apoi reconectaţi-l.
2 Apăsaţi  pentru a porni sistemul.
3 Ţineţi apăsat VOCAL FADER şi
MIC ECHO pentru aproximativ
3 secunde.
Pe afişaj apare textul „RESET”.
După finalizarea resetării, sistemul
reporneşte automat. Apăsaţi 
pentru a porni sistemul.
Reiniţializarea setărilor meniului
de configurare la valorile implicite
Puteţi reiniţializa setările meniului
de configurare (cu excepţia setărilor
[PARENTAL CONTROL]) la valorile
implicite.
1 Ţineţi apăsat butonul SHIFT şi
apăsaţi pe SETUP.
Pe ecranul televizorului apare
meniul de configurare.
2 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta [SYSTEM SETUP],
după care apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta [RESET],
după care apăsaţi .
4 Apăsaţi în mod repetat
/
pentru a selecta [YES], după care
apăsaţi .
Finalizarea aplicării durează câteva
secunde. Nu apăsaţi  atunci când
resetaţi sistemul.
Informaţii suplimentare
Dispozitivul BLUETOOTH nu poate fi
conectat la sistem în timpul utilizării
funcţiei Wireless Party Chain.
•• După conectarea tuturor sistemelor,
efectuaţi operaţiile de împerechere şi
conectare a dispozitivului BLUETOOTH
şi a sistemului Party Host.
Toate informaţiile despre împerecherea
prin conexiune BLUETOOTH şi toate
setările configurate de utilizator – de
exemplu staţiile radio presetate – sunt
restabilite la setările implicite din
fabrică (cu excepţia anumitor setări ale
meniului de configurare).
Pentru a reiniţializa toate setările
meniului de configurare, consultaţi
„Reiniţializarea setărilor meniului de
configurare la valorile implicite”
(pagina 65).
Funcţia de diagnosticare automată
Dacă apar litere/numere pe
ecranul televizorului sau pe afişaj
Când funcția de diagnosticare
automată este activată pentru a
preveni funcționarea defectuoasă a
sistemului, apare un număr de service.
Numărul de serviciu constă dintr-o
literă și câteva cifre (de ex. C 13 50).
65RO
Consultaţi tabelul de mai jos pentru a
vedea cauza şi acţiunea corectivă.
Primele 3
Cauză şi acţiune
caractere ale corectivă
numărului
de service
C 13
Acest disc este murdar.
•• Curăţaţi discul cu o lavetă
moale (pagina 67).
C 31
Discul nu este introdus
corect.
•• Opriți sistemul, apoi
porniți-l din nou. Apoi
reintroduceţi discul în
mod corect.
E XX
(XX este un
număr)
Pentru a preveni
defectarea, sistemul a
executat funcţia de
diagnosticare automată.
•• Contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony
sau atelier de service
Sony autorizat local şi
comunicaţi numărul de
service din 5 caractere.
Exemplu: E 61 10
Mesaje
Este posibil ca unul dintre următoarele
mesaje să apară sau să clipească pe
afişaj în timpul funcţionării.
CANNOT PLAY
•• A fost introdus un disc ce nu poate
fi redat.
•• A fost introdus un DVD VIDEO
cu un cod de regiune neacceptat.
COD 01/SGNL ERR
Un semnal audio neacceptat este
primit din televizorul conectat la
mufa HDMI IN (ARC) (pagina 22).
66RO
DATA ERROR
•• Fișierul este creat în format
neacceptat.
•• Extensia fişierului nu se potriveşte
cu formatul fişierului.
DEVICE ERROR
Dispozitivul USB nu a putut fi
recunoscut sau este conectat un
dispozitiv necunoscut.
DEVICE FULL
Memoria dispozitivului USB este plină.
ERASE ERROR
Ştergerea fişierelor audio sau a
folderelor de pe dispozitivul USB a
eşuat.
FATAL ERROR
Dispozitivul USB a fost deconectat
în timpul operaţiei de transfer sau
ştergere şi poate fi deteriorat.
FOLDER FULL
Nu puteţi transfera pe dispozitivul
USB deoarece s-a atins numărul
maxim de foldere.
NoDEVICE
Nu este conectat niciun dispozitiv
USB sau este conectat un dispozitiv
neacceptat.
NO DISC
Nu se află niciun disc în unitate.
NO MUSIC
Nu există fișiere audio acceptate în
sursa de redare.
NO VIDEO
Nu există fișiere video acceptate în
sursa de redare.
NOT USE
Aţi încercat să efectuaţi o operaţiune
specifică în condiţii în care operaţiunea
respectivă este interzisă.
NO SUPPORT
Se conectează un dispozitiv USB
neacceptat sau se conectează un
dispozitiv USB printr-un hub USB.
OVER CURRENT
A fost detectat un supracurent de la
portul
(USB).
PROTECT
Dispozitivul USB este protejat la
scriere.
PUSH STOP
Aţi încercat să realizaţi o operaţie
care poate fi realizată doar atunci
când redarea este oprită.
READING
Sistemul citeşte informaţiile de pe
disc sau de pe dispozitivul USB.
Unele operaţii nu sunt disponibile.
REC ERROR
Transferul nu a început, s-a oprit pe
parcurs sau nu a putut fi efectuat din
alte motive.
TRACK FULL
Nu puteţi transfera pe dispozitivul
USB deoarece s-a atins numărul
maxim de fişiere.
Măsuri de precauţie
Când se transportă unitatea
Utilizaţi butoanele de pe unitate
pentru a efectua această operaţiune.
1 Apăsaţi  pentru a porni sistemul.
2 Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION pentru a selecta
„DVD/CD”.
3 Scoateţi discul.
Apăsaţi  pentru a deschide şi a
închide tava discului.
Pe afișaj apare textul „NO DISC”.
4 Apăsaţi pe  pentru a opri sistemul.
5 Deconectaţi cablul de alimentare
ştergere cu o cârpă, de la centru înspre
margine.
•• Nu curăţaţi discurile cu solvenţi, precum
benzină, diluanţi, produse de curăţare
din comerţ sau spray antistatic pentru
curăţarea discurilor de vinil.
•• Nu expuneţi discurile la lumina directă
a soarelui, la surse de căldură, precum
suflantele de aer cald, şi nu le lăsaţi în
autovehicule parcate la lumina directă
a soarelui.
Referitor la siguranţă
•• Deconectaţi complet cablul de
alimentare c.a. (de la reţea) de la
priza de perete (reţea) dacă nu îl veţi
utiliza o perioadă mai lungă de timp.
Întotdeauna prindeţi de ştecăr atunci
când deconectaţi unitatea. Nu trageţi
niciodată de cablu.
•• Dacă în sistem ajung obiecte solide
sau lichide, deconectaţi sistemul de la
priză şi dispuneţi verificarea lui de către
personal calificat, înainte de a îl utiliza
din nou.
•• Cablul de alimentare CA (de la reţea)
trebuie înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Manipularea sistemului
Acest sistem nu este etanşat împotriva
umezelii şi nici nu este rezistent la apă.
Asigurați-vă că nu stropiţi sistemul cu apă
şi nici nu îl curățați cu apă.
Referitor la amplasare
•• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată
şi nici în locaţii extrem de calde, reci,
cu praf, murdare, umede sau fără
ventilaţie adecvată, sau în care sistemul
ar fi supus vibraţiilor, luminii directe a
soarelui sau unei lumini puternice.
•• Aveţi grijă atunci când amplasaţi
unitatea sau boxele pe suprafeţe tratate
special (de exemplu, cu ceară, ulei,
lustruite), deoarece suprafaţa se poate
păta sau decolora.
Informaţii suplimentare
Pentru a evita deteriorarea
mecanismului discului, efectuați
următoarea procedură înainte de a
transporta unitatea.
Note cu privire la discuri
•• Înainte de redare, curăţaţi discul prin
CA (de la reţea).
67RO
•• Dacă sistemul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată, sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze
condens pe lentilele din interiorul
unităţii şi sistemul să se defecteze. În
această situaţie, scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit timp de aproximativ o
oră, până ce se evaporează umezeala.
Cu privire la încălzire
•• Încălzirea unităţii în timpul funcţionării
este normală şi nu reprezintă motiv de
alarmare.
•• Nu atingeţi carcasa dacă sistemul a fost
utilizat fără întrerupere cu un volum
ridicat, deoarece este posibil ca aceasta
să fie fierbinte.
•• Nu blocaţi orificiile de ventilare.
Referitor la sistemul de difuzoare
Sistemul de boxe nu este ecranat magnetic,
iar imaginea de pe televizoarele din
apropiere poate fi distorsionată magnetic.
Într-o astfel de situaţie, opriţi televizorul,
aşteptaţi între 15 şi 30 de minute şi porniţi-l
din nou. Dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte,
îndepărtaţi boxele de televizor.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Dacă lăsaţi o imagine video
statică sau o imagine simplă pe
ecranul televizorului pentru o perioadă
îndelungată de timp prin intermediul
acestui sistem, există riscul deteriorării
permanente a ecranului televizorului.
Proiectoarele TV sunt predispuse, în
special, la acest comportament.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă moale,
umezită uşor cu o soluţie slabă de detergent.
Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi, precum
diluanţii, benzina sau alcoolul.
Comunicarea BLUETOOTH
•• Dispozitivele BLUETOOTH trebuie
68RO
utilizate la o distanţă de maxim 10 metri
(distanţă fără obstacole) unul de altul.
Raza de comunicare efectivă poate fi
redusă în următoarele condiţii.
—— Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se
află între dispozitivele cu conexiune
BLUETOOTH
—— În locurile unde este instalată o reţea
LAN wireless
—— În jurul cuptoarelor cu microunde
aflate în uz
—— Locaţii unde sunt generate alte unde
electromagnetice
•• Dispozitivele BLUETOOTH şi echipamentele
LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n) utilizează
aceeaşi bandă de frecvenţă (2,4 GHz).
Dacă utilizaţi dispozitivul BLUETOOTH
lângă un dispozitiv cu funcţie LAN
wireless, este posibil să apară interferenţe
electromagnetice. Aceasta poate duce la
rate mai mici de transfer al datelor, zgomot
sau incapacitate de conectare. Dacă se
întâmplă acest lucru, încercaţi următoarele
remedii:
—— Utilizaţi acest sistem la cel puţin
10 metri distanţă de echipamentul
LAN wireless.
—— Opriţi alimentarea echipamentului
LAN wireless atunci când utilizaţi
dispozitivul BLUETOOTH pe o rază
de 10 metri.
—— Utilizaţi acest sistem şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul
de altul.
•• Undele radio transmise de acest sistem
pot interfera cu funcţionarea unor
dispozitive medicale. Deoarece această
interferenţă poate duce la defecţiuni,
opriţi întotdeauna alimentarea acestui
sistem şi a dispozitivului BLUETOOTH în
următoarele locaţii:
—— În spitale, în trenuri, în avioane, la
benzinării şi în orice loc în care pot fi
prezente gaze inflamabile
—— În apropierea uşilor automate sau a
alarmelor de incendiu
•• Acest sistem acceptă funcţii de
securitate care respectă specificaţia
BLUETOOTH, pentru a asigura conexiuni
securizate în timpul comunicaţiilor cu
ajutorul tehnologiei BLUETOOTH. Totuşi,
această securitate poate fi insuficientă,
în funcţie de conţinutul setărilor şi de
alţi factori, aşa că, aveţi întotdeauna
grijă atunci când efectuaţi comunicaţii
cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
•• Compania Sony nu poate fi trasă
la răspundere în niciun fel pentru
daune sau alte prejudicii ce rezultă
din scurgerea de informaţii în timpul
comunicaţiilor cu ajutorul tehnologiei
BLUETOOTH.
•• Comunicarea prin BLUETOOTH nu
este garantată în mod necesar pentru
toate dispozitivele BLUETOOTH care au
acelaşi profil cu acest sistem.
•• Dispozitivele BLUETOOTH conectate
la acest sistem trebuie să fie conforme
cu specificaţia BLUETOOTH prescrisă
de Bluetooth SIG, Inc., iar această
conformitate trebuie să fie certificată.
Totuşi, chiar şi atunci când un dispozitiv
este conform cu specificaţia BLUETOOTH,
pot exista cazuri în care caracteristicile sau
specificaţiile dispozitivului BLUETOOTH să
facă imposibilă conectarea sau să aibă ca
rezultat metode de comandă, afişaj sau
funcţionare diferite.
•• Este posibil să apară zgomot sau
sunetul să fie întrerupt, în funcţie de
dispozitivul BLUETOOTH conectat la
acest sistem, de mediul de comunicare
sau de condiţiile ambientale.
Intrări
AUDIO IN (TV) L/R:
Tensiune 2 V, impedanţă
47 kiloohmi
TV (ARC):
Semnal audio acceptat:
PCM linear cu 2 canale
MIC1:
Sensibilitate 1 mV, impedanţă
10 kiloohmi
MIC2/GUITAR:
Sensibilitate 1 mV, impedanţă
10 kiloohmi (când modul chitară
este dezactivat).
Sensibilitate 200 mV, impedanţă
250 kilohmi (când modul chitară
este dezactivat).
HDMI OUT (TV) ARC:
Semnal audio acceptat: PCM
linear cu 2 canale (până la 48 kHz),
Dolby Digital
Secţiunea HDMI
Conector :
Tip A (19 pini)
Secţiunea player disc
Sistem:
Sistem audio şi video compact
disc şi digital
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic
de 44,6 μW
* Acest randament reprezintă
valoarea măsurată la o distanţă
de 200 mm de suprafaţa lentilelor
obiectivului de pe Blocul de
preluare optică cu o diafragmă
de 7 mm.
Răspuns în frecvenţă:
20 Hz – 20 kHz
Format sistem color video:
Modelul pentru America Latină:
NTSC
Alte modele:
NTSC şi PAL
Secţiunea USB
Dispozitive USB acceptate:
Clasă de stocare în masă
Curent maxim:
1 A
Port (USB):
Tip A
Informaţii suplimentare
Specificaţii
Ieşiri
Secţiunea tuner FM
Tuner FM stereo, FM superheterodină
Antenă:
Antenă cu fir pentru FM
Interval de frecvenţă:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(pas de 50 kHz)
69RO
Secţiunea BLUETOOTH
Formate audio acceptate
Sistem de comunicare:
BLUETOOTH Standard versiunea 4.2
Ieşire:
BLUETOOTH Standard clasa
de putere 2
Putere maximă de ieşire:
< 9,5 dBm
Rază maximă de comunicare:
Spaţiu liber, aprox. 10 m*1
Număr maxim de dispozitive ce pot
fi înregistrate
8 dispozitive
Număr maxim de conexiuni simultane
(multipunct)
3 dispozitive
Bandă de frecvenţă:
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metodă de modulare:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Profiluri BLUETOOTH compatibile*2:
A2DP (Profil distribuţie audio
avansată)
AVRCP (Profil control audio-video
la distanţă)
SPP (Serial Port Profile)
Codecuri acceptate:
SBC (Codec de bandă secundară)
AAC (Codificare audio complexă)
LDAC
Rată de biţi acceptată şi frecvenţe
de eşantionare:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps –
320 kbps (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kbps – 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kbps – 192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori
precum obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui
cuptor cu microunde, electricitatea
statică, sensibilitatea recepţiei,
performanţa antenei, sistemul de
operare, aplicaţia software etc.
2
* Profilurile standard BLUETOOTH indică
scopul comunicaţiei BLUETOOTH între
dispozitive.
70RO
Formate video acceptate
Xvid:
Codec video: Video Xvid
Rată de biţi: 4,854 Mbps (MAX)
Rezoluţie/Rată de cadre:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (cu excepția
modelului din America Latină)
Codec audio: MP3
MPEG4:
Format fişier: Format fişier MP4
Codec video: Profil simplu MPEG4
(AVC nu este compatibil).
Rată de biţi: 4 Mbps
Rezoluţie/Rată de cadre:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (cu excepția
modelului din America Latină)
Codec audio: AAC-LC (HE-AAC nu
este compatibil).
DRM: Nu este compatibil
Sistem de boxe
SS-WM80D
Sistem de difuzoare:
1 cale, Bass Reflex
Boxă:
Subwoofer: 250 mm, tip conic
Impedanţă nominală:
3 ohmi
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.):
340 mm × 405 mm × 315 mm
Masă (aprox.):
8,5 kg
SS-M80D
Sistem de difuzoare:
3 căi, Bass Reflex
Boxă:
mediu: 80 mm, tip conic
Tweeter: 50 mm, tip conic
Woofer: 200 mm, tip conic
Impedanţă nominală:
Mid/Tweeter: 8 ohmi
Woofer: 3 ohmi
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.):
285 mm × 405 mm × 350 mm
Masă (aprox.):
7,4 kg
SS-M60D
SS-M40D
Sistem de difuzoare:
2 căi, Bass Reflex
Boxă:
Tweeter: 50 mm, tip conic
Woofer: 200 mm, tip conic
Impedanţă nominală:
6 ohmi
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.):
255 mm × 405 mm × 220 mm
Masă (aprox.):
5,1 kg
Necesar electric:
120 V c.a. – 240 V, 50/60 Hz
Consum de energie:
MHC-M80D: 390 W
MHC-M60D: 290 W
MHC-M40D: 120 W
Consumd e energie (în modul de
economisire a energiei):
0,5 W (când „BT STBY” este setat
la „OFF” şi [CONTROL FOR HDMI]
este setat la [OFF].)
2 W* (când „BT STBY” este setat
la „ON” şi [CONTROL FOR HDMI]
este setat la [ON].)
Dimensiuni (l/î/a) (fără boxe) (aprox.):
335 mm × 172 mm × 310 mm
Masă (fără boxe) (aprox.):
HCD-M80D: 4,0 kg
HCD-M60D: 3,8 kg
HCD-M40D: 2,9 kg
Temperatură de funcţionare:
5 °C - 35 °C
* Consumul de energie al sistemului va fi
mai mic de 0,5 W atunci când nu există
nicio conexiune HDMI și „BT STBY” este
setat la „OFF”.
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
Informaţii suplimentare
Sistem de difuzoare:
3 căi, Bass Reflex
Boxă:
mediu: 80 mm, tip conic
Tweeter: 50 mm, tip conic
Woofer: 200 mm, tip conic
Impedanţă nominală:
Mid/Tweeter: 8 ohmi
Woofer: 3 ohmi
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.):
285 mm × 405 mm × 310 mm
Masă (aprox.):
7,2 kg
Generalităţi
71RO
Lista codurilor de limbă
Ortografierea limbilor respectă standardul ISO 639:1988 (E/F).
72RO
Cod
Limbă
Cod
Limbă
1027
Afar
1186
Galeză scoțiană 1350
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abhază
1194
Galiciană
1352
Mongolă
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldovenească
1515
Sundaneză
1039
Amharică
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Suedeză
1044
Arabă
1209
Hausa
1357
Malaieză
1517
Swahili
1045
Assameză
1217
Hindi
1358
Malteză
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
croată
1363
Birmană
1525
Telugu
1052
Azeră
1229
Maghiară
1365
Nauruană
1527
Tadjică
1053
Başkiră
1233
Armeană
1369
Nepaleză
1528
Thai
1057
Bielorusă
1235
Interlingua
1376
Olandeză
1529
Tigrinya
1059
Bulgară
1239
Interlingua
1379
Norvegiană
1531
Turkmenă
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitană
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indoneziană
1403
(Afaan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengaleză;
Bangla
1253
Islandeză
1408
Oriya
1535
Tongană
1067
Tibetană
1254
Italiană
1417
Punjabi
1538
Turcă
1070
Bretonă
1257
Ebraică
1428
Poloneză
1539
Tsonga
1079
Catalană
1261
Japoneză
1435
Paştu; Puştu
1540
Tătară
1093
Corsicană
1269
Idiş
1436
Portugheză
1543
Twi
Ucraineană
1097
Cehă
1283
Javaneză
1463
Quechua
1557
1103
Galeză
1287
Georgiană
1481
Retoromană
1564
Urdu
1105
Daneză
1297
Kazahă
1482
Kirundi
1572
Uzbecă
1109
Germană
1298
Groenlandeză
1483
Română
1581
Vietnameză
1130
Bhutani
1299
Khmeră
1489
Rusă
1587
Volapük
1142
Greacă
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
Română
1301
Coreeană
1495
Sanscrită
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spaniolă
1307
Kurdă
1501
Sangho
1684
Chineză
1150
Estonă
1311
Kirghiză
1502
Sârbocroată
1697
Zulu
1151
Bască
1313
Latină
1503
Singhaleză
1703
Nespecificat
1157
Persană
1326
Lingala
1505
Slovacă
1165
Finlandeză
1327
Lao
1506
Slovenă
Samoană
1166
Fiji
1332
Lituaniană
1507
1171
Feroeză
1334
Letonă; Letonă
1508
Shona
1174
Franceză
1345
Malgașă
1509
Somaleză
1181
Frigiană
1347
Maori
1511
Albaneză
1183
Irlandeză
1349
Macedoneană
1512
Sârbă
Lista codurilor de zonă pentru controlul parental
Cod
Zonă
Cod
Zonă
Cod
Zonă
Cod
Zonă
2044
Argentina
2165
Finlanda
2362
Mexic
2149
Spania
2047
Australia
2174
Franţa
2376
Olanda
2499
Suedia
2046
Austria
2109
Germania
2390
Noua Zeelandă 2086
Elveţia
2057
Belgia
2248
India
2379
Norvegia
2528
Tailanda
2070
Brazilia
2238
Indonezia
2427
Pakistan
2184
Marea Britanie
2079
Canada
2254
Italia
2424
Filipine
2090
Chile
2276
Japonia
2436
Portugalia
2092
China
2304
Coreea de Sud
2489
Rusia
2115
Danemarca
2363
Malaiezia
2501
Singapore
Informaţii suplimentare
73RO
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-731-977-13(1)
Download PDF