Sony | MHC-GTX777 | Sony MHC-GTX777 Instrucţiuni de utilizare

 Sistem
 component
 Mini Hi-Fi
Instrucţiuni de utilizare
MHC-GTX888
MHC-GTX787
MHC-GTX777
LBT-ZTX7
© 2008 Sony Corporation
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul provocat de incendii
sau şocuri electrice, nu expuneţi acest
aparat condiţiilor de ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul provocat de incendii,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii, etc. Nu
plasaţi pe aparat surse de flacără deschisă,
spre exemplu lumânări aprinse. Pentru
prevenirea incendiilor şi a pericolului de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului sau
posibilitatea ca anumite lichide să se scurgă
pe acesta şi nu plasaţi pe echipament
obiecte pline cu lichid, cum ar fi vazele.
Bateriile sau echipamentele cu baterii
instalate nu trebuie expuse condiţiilor de
căldură excesivă cum ar fi lumina directă a
soarelui, foc sau altele asemenea. Nu
instalaţi echipamentul într-un spaţiu restrâns,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Deoarece pentru deconectarea aparatului de
la priză se foloseşte ştecărul principal,
conectaţi aparatul la o priză c.a. uşor
accesibilă. Dacă observaţi nereguli în
funcţionarea aparatului, deconectaţi imediat
ştecărul principal de la priza de c.a.
Presiunea excesivă a căştilor poate provoca
pierderea auzului.
Acest aparat este clasificat ca fiind un
produs LASER CLASA 1. Această etichetă
se află în spate, pe exterior.
Pentru clienţii din Statele Unite
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie se află pe
spatele aparatului. Notaţi aceste numere în
spaţiul de mai jos. Folosiţi-le oricând apelaţi
la distribuitorul dvs. Sony în legătură cu
acest produs.
Nr. model: ________ Nr. de serie
________
2
RO
Acest simbol are scopul de
a alerta utilizatorul cu privire
la prezenţa unei „tensiuni
neizolate” în carcasa
produsului, care poate fi
suficientă pentru a
reprezenta un pericol de
şoc electric pentru
persoane.
Acest simbol are scopul de
a alerta utilizatorul cu privire
la prezenţa unor instrucţiuni
importante de utilizare şi
întreţinere (servisare) din
literatura ce însoţeşte acest
aparat.
Următoarea declaraţie FCC se aplică doar
pentru versiunea acestui model fabricată
spre a fi vândută în SUA. Este posibil ca alte
versiuni să nu respecte reglementările
tehnice ale FCC.
AVERTISMENT
Acest echipament a fost testat şi s-a
constatat că respectă limitele pentru
aparatele digitale din Clasa B, conform Părţii
15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt
concepute să asigure o protecţie rezonabilă
împotriva interferenţei dăunătoare într-o
instalare de tip rezidenţial. Acest echipament
generează, foloseşte şi poate emite energie
de radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi
folosit conform instrucţiunilor, poate provoca
interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio.
Totuşi, nu există garanţia că interferenţele
nu vor apărea în cazuri particulare. Dacă
acest echipament provoacă interferenţe
dăunătoare recepţiei radio sau TV, lucru
care poate fi determinat oprind şi pornind
echipamentul, utilizatorul este sfătuit să
încerce să corecteze interferenţa printr-una
sau mai multe dintre următoarele măsuri:
- Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de
recepţie.
- Măriţi distanţa dintre echipament şi
receptor.
- Conectaţi echipamentul la o priză pe un
circuit diferit de cel la care este conectat
receptorul.
- Consultaţi distribuitorul sau un tehnician
radio/TV cu experienţă, pentru asistenţă.
ATENŢIE
Sunteţi avertizat că orice schimbări sau
modificări neaprobate expres în acest
manual vă pot anula dreptul de a opera
acest echipament.
10) Protejaţi cablul de alimentare, să nu se
calce pe el sau să nu fie ciupit în special
în zona mufelor, a clemelor şi în locul în
care iese din aparat.
11) Folosiţi numai ataşamentele/
accesoriile specificate de
producător.
12) Folosiţi doar cu cărucioare,
suporturi, trepiede, console sau
mese specificate de producător sau
vândute cu aparatul. Când se
foloseşte un cărucior, manevraţi cu
grijă ansamblul cărucior/aparat,
pentru a evita leziunile datorate
răsturnării.
Instrucţiuni importante
pentru siguranţă
1) Citiţi instrucţiunile.
2) Păstraţi instrucţiunile.
3) Respectaţi toate avertismentele.
4) Urmaţi toate instrucţiunile.
5) Nu folosiţi aparatul în apropierea apei.
6) Curăţaţi-l doar cu o cârpă uscată.
7) Nu blocaţi fantele de ventilaţie. Instalaţi
conform instrucţiunilor producătorului.
8) Nu instalaţi aparatul în apropiere de
sursele de căldură precum radiatoarele,
grilajele de încălzire, sobele sau alte
aparate (inclusiv amplificatoarele) ce
produc căldură.
Nu deterioraţi siguranţa mufei polarizate sau
a celei cu împământare. O mufă polarizată
are două picioruşe, unul mai lat decât
celălalt. O mufă cu împământare are două
picioruşe şi un al treilea dinte de
împământare. Picioruşul lat sau cel de-al
treilea dinte sunt furnizate pentru siguranţă.
Dacă mufa furnizată nu se potriveşte în priza
dvs., consultaţi un electrician pentru a înlocui
priza veche.
13) Scoateţi din priză aparatul în timpul
furtunilor cu fulgere sau când nu îl
folosiţi pentru o perioadă îndelungată.
14) Reparaţiile se vor efectua doar de către
personal calificat. Reparaţiile sunt
necesare când aparatul a fost deteriorat
în orice mod, dacă a fost deteriorat
cablul de alimentare sau mufa, dacă sau vărsat lichide pe aparat sau au căzut
obiecte în el, dacă a fost expus la ploaie
sau umezeală, dacă nu funcţionează
normal sau dacă a căzut.
Pentru clienţii din Europa
Reciclarea
echipamentelor
electrice şi
electronice uzate
(aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi
în alte ţări din
Europa de Est cu
sisteme de
colectare
diferenţiate)
Continuare
RO
3
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj indică faptul că produsul respectiv
nu trebuie tratat ca un deşeu menajer. Acest
produs trebuie predat la punctele de
colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă că
debarasarea de acest produs se realizează
în mod corect, puteţi împiedica eventualele
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor
naturale. Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local
de evacuare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Pentru a vă asigura că acest acumulator
este reciclat în mod corespunzător, atunci
când este atinsă durata maximă de viaţă
predaţi-l unui punct autorizat de colectare
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
În ceea ce priveşte toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la modul de
înlocuire a bateriilor. Predaţi bateriile unui
punct autorizat de colectare pentru
reciclarea bateriilor uzate. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestui
produs sau acumulator, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de evacuare a
deşeurilor menajere sau magazinul de la
care aţi cumpărat produsul.
Pentru clienţii din Europa
Notă pentru clienţii din ţările ce
aplică Directivele UE
Reciclarea
acumulatorilor uzaţi
(aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi
în alte ţări din
Europa de Est cu
sisteme de colectare
diferenţiate)
Acest simbol ilustrat pe acumulator sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că
acumulatorul furnizat împreună cu acest
produs nu trebuie tratat ca un deşeu
menajer.
Asigurându-vă că debarasarea de aceşti
acumulatori se realizează în mod corect,
puteţi împiedica eventualele consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane.
Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. În situaţia
produselor care, ca măsură de siguranţă,
pentru asigurarea funcţionării continue ori
pentru integritatea datelor manevrate,
necesită o conexiune permanentă la un
acumulator încorporat, acesta din urmă
trebuie înlocuit numai de către personal
specializat
4
RO
Acest produs este fabricat de Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonia. Reprezentantul Autorizat
pentru EMC şi siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru reparaţii sau garanţie, vă rugăm să
comunicaţi aceste probleme la adresele
prevăzute în documentele separate de
service sau garanţie.
Note referitoare la discuri duale
(Dual Disc)
Un disc DualDisc este un disc cu date
înregistrate pe ambele feţe: materialul DVD
înregistrat pe una din feţe este în corelaţie
cu materialul audio digital înregistrat pe
cealaltă faţă. Reţineţi însă că, deoarece
datele înregistrate pe faţa audio nu sunt
conforme cu standardul Compact Disc (CD),
redarea acestui tip de disc pe acest aparat
nu poate fi garantată.
Discuri muzicale codate
utilizând tehnologii de protecţie
la copiere
Acest aparat permite redarea CD-urilor
realizate în conformitate cu standardul
pentru Compact Discuri (CD). Recent, unele
case de discuri au lansat pe piaţă diverse
discuri muzicale, codate utilizând tehnologii
de protecţie la copiere. Vă informăm că
unele din aceste discuri nu sunt realizate
conform standardului CD şi nu pot fi redate
de acest aparat.
Notă despre discurile multisesiune
La redarea discurilor multi-sesiune cu
formate diferite pentru fiecare sesiune,
formatul primei sesiuni se recunoaşte ca
tipul discului. Piesele din a doua sesiune şi
cele următoare se redau dacă sunt în acelaşi
format ca prima sesiune.
Muzica înregistrată se va utiliza doar în
scopuri personale. Pentru utilizarea
muzicii în alte scopuri se necesită
permisiunea deţinătorilor drepturilor de
autor.
„WALKMAN” şi logo-ul „WALKMAN” sunt
mărci înregistrate ale Sony Corporation.
Despre acest manual
Instrucţiunile din acest manual sunt pentru
modelele MHC-GTX888, MHC-GTX787,
MHC-GTX777 şi LBT-ZTX7. În acest
manual, pentru ilustraţii se foloseşte MHCGTX888, dacă nu se prevede în mod diferit.
Modelul MHC-GTX888 este format din:
- Unitate
HCD-GTX888
– Sistem difuzoare
• Difuzoare frontale SS-GTX888
• Difuzoare surround SS-RSX888
• Subwoofer A
SS-WG888A
• Subwoofer B
SS-WG888B
Modelul MHC-GTX787 este format din:
- Unitate
HCD-GTX787
- Sistem difuzoare
• Difuzoare frontale
SS-GTX787
Modelul MHC-GTX777 este format din:
- Unitate
HCD-GTX777
- Sistem difuzoare
• Difuzoare frontale
SS-GTX777
• Difuzoare surround SS-RSX777
Modelul LBT-ZTX7 este format din:
- Unitate
HCD-ZTX7
- Sistem difuzoare
• Difuzoare frontale
SS-ZTX7
„MICROVAULT” este o marcă înregistrată a
Sony Corporation.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer3 precum şi brevetele aferente sunt licenţiate
de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
Windows Media este o marcă înregistrată a
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau
alte ţări.
RO
5
Cuprins
Despre acest manual ............. 5
Index al pieselor şi butoanelor
............................................... 7
Operaţiuni preliminare
Conectarea aparatului ......... 12
Poziţionarea difuzoarelor .... 16
Setarea ceasului ................. 19
Operaţiuni de bază
Redarea discurilor CD/MP3 20
Ascultarea staţiilor radio ...... 22
Transferarea pe un dispozitiv
USB........................................23
Ascultarea muzicii de pe un
dispozitiv USB…………….… 27
Redarea unei casete ........... 29
Utilizarea de componente
opţionale .............................. 29
Reglarea sunetului .............. 30
Crearea unei atmosfere de
petrecere ............................. 31
— X-TRANCE
Schimbarea afişajului .......... 31
Vizualizarea informaţiilor de pe
ecran ................................... 32
6
RO
Alte operaţii
Crearea propriului program .. 33
- „Program Play” (Redarea unui
program)
Presetarea staţiilor radio ..... 35
Utilizarea sistemului de date radio
(RDS) ............................. 36
Înregistrarea o casetă ......... 36
Crearea propriului efect de sunet
........................................ 38
Fredonare simultană ........... 39
Utilizarea cronometrului ...... 39
Informaţii suplimentare
Ghid al problemelor de
funcţionare ........................41
Mesaje ................................ 48
Precauţii .............................. 50
Specificaţii ............................ 51
Dispozitive USB compatibile cu
acest aparat…………………..56
Index ................................... 57
Index al pieselor şi butoanelor
Acest manual explică în principal operaţiunile ce se pot realiza folosind butoanele
de pe aparat, dar aceleaşi operaţiuni pot fi realizate şi folosind butoanele de pe
telecomandă, care au aceleaşi denumiri sau denumiri similare.
Aparatul
- Imagine din faţă
- Imagine de sus
Continuare
RO
7
Telecomanda
1
„EQ
BAND/MEMORY”
(Bandă
EQ/Memorie)
(pagina
38)
Apăsaţi acest buton pentru a selecta
o bandă de frecvenţă.
2 Afişaj (paginile 11, 31, 32, 48) Afişaj
contor (pagina 32)
3 Iluminator alimentare (paginile 31, 32)
4 PRESET EQ (paginile 30, 38)
Apăsaţi pentru a selecta un efect
presetat de sunet.
5 Sertarul discului (paginile 11, 20, 43,
48)
6 „SURROUND SPEAKER MODE” (Mod
difuzor surround) (doar pentru MHCGTX888) (pagina 30) Apăsaţi pentru
a selecta sistemul de sunet.
SURROUND
(doar pentru MHC-GTX787/MHCGTX777/ LBT-ZTX7) (pagina 30)
Apăsaţi pentru a selecta efectul
surround.
7 GROOVE (pagina 30)
Apăsaţi pentru a accentua başii.
8
RO
8 „METER MODE" (Mod metru) (pagina
32)
Apăsaţi pentru a selecta un şablon
presetat de afişare.
9 Butoane funcţionale:
CD (paginile 15, 20, 24, 32, 33, 36)
TUNER/BAND (Tuner/bandă)
(paginile 22, 32)
Aparat: TAPE (Casetă) (paginile 29,
32)
Aparat: AUDIO (paginile 29, 32)
Aparat: VIDEO (paginile 29, 32)
Aparat:
(paginile 25, 27, 32, 33)
Telecomandă: USB (paginile 25, 27,
33)
Telecomandă: FUNCTION (Funcţie)
(pagina 29)
Apăsaţi pentru a selecta o funcţie.
10 Aparat:
(redare/pauză)
(paginile 20, 24, 27, 29, 44)
Telecomandă:
(redare) (paginile
20, 27, 29, 44)
Telecomandă: (pauză) (paginile
20, 29)
Apăsaţi pentru a începe sau a
întrerupe redarea.
(stop) (pag. 20, 22, 27, 29, 37, 43)
Apăsaţi acest buton pentru a opri
redarea, înregistrarea sau transferul.
(mergeţi înapoi/înainte)
(paginile 20, 27, 34)
Apăsaţi pentru a selecta o piesă sau
un fişier.
Aparat: TUNING (Acord) +/– (pagina
22)
Telecomandă: +/– (acord) (paginile
22, 35)
Apăsaţi pentru a acorda o staţie
radio.
(paginile 20, 27, 33, 36)
Apăsaţi pentru a selecta un director.
(derulare rapidă
înapoi/înainte) (paginile 20, 28, 29)
Aparat: Apăsaţi pentru a derula rapid
înainte sau înapoi.
Telecomandă: Apăsaţi pentru a găsi
un punct în piesă sau în fişier.
11 „PUSH OPEN/CLOSE”
(Împingere – deschidere/
închidere) (pagina 29) Apăsaţi
pentru a introduce sau pentru a
scoate o casetă.
Casetofon (paginile 29, 36, 40, 47)
12 „REC TO TAPE” (Înregistrare
pe casetă) (pagina 37)
Apăsaţi pentru a înregistra pe
o casetă.
REC TIMER (Cronometru
înregistrare) (pagina 40)
Apăsaţi pentru a seta cronometrul
de înregistrare.
REC TO
(Înregistrare pe
USB) (pagina 24)
Apăsaţi pentru a transfera pe
dispozitivul USB opţional conectat.
13 FLANGER (paginile 31, 43, 47)
DELAY (paginile 31, 43, 47)
CHORUS (paginile 31, 43, 47)
SOUND FLASH (paginile 31)
Apăsaţi pentru a crea o atmosferă
de petrecere.
14 Aparat: „MASTER VOLUME”
(Volum principal) (paginile 20,
27,29, 42)
Rotiţi pentru a regla volumul.
Telecomandă: „VOLUME +/-”
(Volum +/-) paginile 20, 27,
29, 42)
Apăsaţi acest buton pentru a
regla volumul.
* Butonul „VOLUME +” (Volum) are un
punct tactil. Folosiţi punctul tactil ca
referinţă pentru operarea aparatului.
15 MIC (mufă) (paginile 39, 42, 52)
Conectaţi un microfon opţional.
„MIC LEVEL” (Nivel microfon)
(paginile 37, 27, 42)
Rotiţi pentru a regla volumul
microfonului.
16
(indicator)
Se aprinde la transferarea pe
dispozitivul USB opţional conectat
sau la ştergerea fişierelor sau
directoarelor audio.
port USB (paginile 23, 25,
27, 46, 52)
Conectaţi un dispozitiv USB
opţional.
17 Mufele „AUDIO INPUT L/R
(Intrare audio stg./dr.) (pagina
29)
Conectaţi la o componentă audio
(player audio portabil, etc.).
18 „PHONES” (Căşti) (mufă) (paginile
42, 52)
Conectaţi căştile.
19 ENTER (paginile 20, 27, 30, 31, 34,
35, 38)
Apăsaţi pentru a introduce
selecţia.
20 „RETURN” (Revenire) (pagina 20)
Apăsaţi pentru a reveni la
directorul superior. Apăsaţi pentru
a ieşi din modul căutare.
21 „ERASE” (Ştergere) (pagina 25)
Apăsaţi pentru a şterge fişierele
audio sau directoarele de pe
dispozitivul USB opţional
conectat.
Continuare
RO
9
22 „OPTIONS” (Opţiuni) (paginile 30,
31)
Apăsaţi pentru a selecta modelul
de afişare, funcţia MP3
BOOSTER+ şi USB SELECT.
23 „DISPLAY” (Afişare) (paginile 19,
32, 32, 36)
Apăsaţi pentru a schimba
informaţiile de pe afişaj.
24 Receptor IR (pagina 42)
25
(pornit/standby) (paginile 14,
15, 42, 48)
Apăsaţi acest buton pentru a porni
sau a opri aparatul.
26 „OPEN/CLOSE” (Deschidere/
închidere) (paginile 15, 20, 43)
Apăsaţi pentru a introduce sau a
scoate un disc.
27 DISC 1 ~ 3 (paginile 21, 33)
Apăsaţi pentru a selecta un disc.
Apăsaţi pentru a comuta pe
funcţia CD de la altă funcţie.
28 „OPERATION DIAL” (Cadran
operare) (paginile 20, 27, 31, 38)
Rotiţi pentru a selecta o piesă, un
fişier sau un director.
Rotiţi pentru a selecta o setare.
29 Aparat: „DISC SKIP/EX-CHANGE”
(Salt/ schimbare disc) (paginile 15,
20, 21, 33)
Apăsaţi pentru a selecta un disc.
Apăsaţi pentru a schimba alte
discuri în timpul redării.
Telecomandă: „DISC SKIP” (Salt
disc) (paginile 21, 33)
Apăsaţi pentru a selecta un disc.
10
RO
30 „CLOCK/TIMER SELECT”
(Selectare ceas/cronometru)
(pagina 40)
„CLOCK/TIMER SET” (Setare
ceas/cronometru) (paginile 19, 40)
Apăsaţi pentru a seta ceasul şi
cronometrele.
31 „REPEAT/FM MODE” (Repetare/
Mod FM) (paginile 20, 23, 28, 47)
Apăsaţi pentru a schimba setarea
„Repeat Play” (Repetare redare).
Apăsaţi acest buton pentru a
selecta recepţie FM monofonică
sau stereo.
32 EQ (paginile 30, 38)
Apăsaţi acest buton pentru a
selecta un efect de sunet presetat.
33 „CLEAR” (Ştergere) (pagina 34)
Apăsaţi acest buton pentru a
şterge o piesă pre-programată.
34 „PLAY MODE/TUNING MODE"
(Mod redare / Mod acordare)
(paginile 21, 22, 28, 33, 35, 37, 44,
48)
Apăsaţi pentru a selecta modul de
redare al CD-ului sau funcţia USB.
Apăsaţi acest buton pentru a
selecta modul de acordare.
35 „TUNER MEMORY” (Memorie
tuner) (pagina 35)
Apăsaţi pentru a preseta o staţie
radio.
36 „SLEEP” (Adormire) (pagina 39)
Apăsaţi pentru a activa sleep
timer-ul.
- Afişajul
se aprinde în timpul redării.
se aprinde la întreruperea
redării.
2 Indică efectul de sunet activat
(paginile 30, 31, 38).
1
Notă
„LINK”, „MATRIX SUR 1” şi „MATRIX
SUR 2” se aprind doar pentru MHCGTX888.
3 Se aprinde atunci când este
selectată funcţia USB (pagina 27).
4 Indicatorii sertarului discului (pagina
20).
se aprinde când este selectat
discul.
se aprinde când în
sertarul discului se află un disc. „1”,
„2” şi „3” se aprind când este pornit
aparatul.
5 Afişează starea curentă şi informaţiile
(pagina 32).
6 Se aprinde în timpul transferului pe
un dispozitiv USB sau în timpul
înregistrării pe o casetă (paginile 23,
36).
7 Se aprinde când este setat
cronometrul (pagina 39).
8 Se aprinde când este activat Sleep
Timer-ul (pagina 39).
9 Indicatorii funcţiei „TUNER” (paginile
22, 35).
10 Se aprinde când fişierul MP3
conţine informaţii de etichetă ID3.
11 Se aprinde atunci când se
recunoaşte un dispozitiv USB
opţional (pagina 23).
12 Indică modul de redare selectat
(paginile 21, 28).
13 Indică tipul de disc sau fişier
recunoscut de aparat.
14 Indică tipul informaţiilor afişate
despre fişierul audio (pagina 32).
se aprinde când se afişează
un nume de fişier.
se aprinde
când se afişează un nume de artist.
se aprinde când se afişează
un nume de director.
RO
11
Operaţiuni preliminare
Conectarea aparatului
1 La antena-cadru AM
2 La antena-fir pentru FM
3 La subwoofer-ul A
4 La subwoofer-ul B
5 La difuzorul frontal (dreapta)
6 La difuzorul frontal (stânga)
7 La difuzorul surround
(dreapta)
8 La difuzorul surround
(stânga)
* Doar pentru MHC-GTX888.
** Doar pentru MHC-GTX888/
MHC-GTX777.
A Antenele
Configuraţi antena-cadru pentru AM, apoi
conectaţi-o.
Antenăcadru AM
Întindeţi orizontal
antena-fir pentru FM
12
RO
Notă
Amplasaţi antenele la distanţă
faţă de cablurile difuzoarelor,
de cablul de alimentare şi de
cablul USB, pentru a evita
distorsiunile.
B Mufele „VIDEO (AUDIO
IN) L/R” (Intrare video
(audio) stg./dr.) Folosiţi un
cablu audio pentru a
conecta mufele de ieşire
audio ale unei componente
opţionale (TV sau VCR).
C Difuzoarele
(doar pentru MHC-GTX888/MHCGTX777) Conectorii difuzoarelor
prezintă codificare de culoare cu
bornele corespunzătoare ale
difuzoarelor de pe aparat.
Subwoofer A
(doar pentru MHC-GTX888)
Difuzoare frontale
Alb
Mov
Sfat util (doar pentru MHC-GTX787/LBTZTX7)
Conectaţi cablurile difuzoarelor la bornele
difuzoarelor frontale.
Subwoofer B
(doar pentru MHC-GTX888)
Mov
Roşu (+)
Negru (-)
Roşu (+)
Negru (-)
Difuzoare surround
(doar pentru MHC-GTX888/ MHC-GTX777)
Note
• Folosiţi doar difuzoarele furnizate.
• Asiguraţi-vă că aţi conectat ferm şi corect
difuzoarele. La conectarea cablurilor pentru
difuzoare, introduceţi drept conectorul în
borne.
• Conectaţi la aparat şi subwoofer-ul A şi
subwoofer-ul B.
Gri
Continuare
RO
13
D Mufa „D-LIGHT SYNC OUT"
F Alimentarea
Conectaţi controlerul D-LIGHT SYNC.
Trebuie să conectaţi controlerul DLIGHT SYNC la un dispozitiv de
iluminare* (nefurnizat). Dispozitivul de
iluminare va reacţiona conform
semnalelor de control transmise de
controlerul D-LIGHT SYNC la
recepţionarea sursei de muzică de la
sistem. Pentru detalii privind utilizarea
controlerului D-LIGHT SYNC şi a
dispozitivului de iluminare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate cu
respectivul dispozitiv.
Introduceţi cablul de alimentare într-o
priză de perete. Demonstraţia apare pe
afişaj. Când apăsaţi butonul
,
aparatul se opreşte, iar demonstraţia
se opreşte automat.
Dacă adaptorul de pe mufă nu se
potriveşte cu priza de perete,
desprindeţi-l de pe mufă (doar pentru
modelele prevăzute cu adaptor).
Cablu controler
D-LIGHT SYNC
*
Utilizarea subwoofer-elor (doar
pentru MHC-GTX888)
Puteţi folosi subwoofer-ele pentru a
accentua başii.
Subwoofer A (SS-WG888A)
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate cu controlerul D-LIGHT SYNC
pentru
dispozitivul
de
iluminare
recomandat.
Notă
Efectul de iluminare poate fi diferit în funcţie
de dispozitivul de iluminare conectat sau de
tipul de muzică redată.
E SELECTOR TENSIUNE
La modelele echipate cu un selector de
tensiune, setaţi selectorul de tensiune
pe poziţia tensiunii liniei locale de
alimentare.
În funcţie de model, selectorul de
tensiune poate să difere.
Doar modelul brazilian Alte modele
14
RO
1 Apăsaţi „SUBWOOFER ON/OFF”
(Subwoofer pornit/oprit) pe
subwoofer-ul A, pentru a aprinde
indicatorul.
Subwoofer-ele sunt pornite.
2 Rotiţi „SUBWOOFER LEVEL” (Nivel
subwoofer) de pe subwoofer-ul A
pentru a regla nivelul.
Utilizarea telecomenzii
Glisaţi şi deschideţi capacul
compartimentului pentru baterii şi introduceţi
cele două baterii R6 (mărimea AA) livrate
împreună cu aparatul, cu partea
la
început, conform polarităţilor indicate mai
jos.
Note
• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o
perioadă de timp mai îndelungată, scoateţi
bateriile din telecomandă pentru a evita
defecţiunile provocate de scurgerea
electrolitului din baterii şi de corodare.
• La o utilizare normală, bateriile trebuie să
dureze aproximativ şase luni. Dacă
telecomanda nu mai funcţionează bine cu
aparatul, înlocuiţi bateriile cu unele noi.
• Echipamentele cu baterii instalate nu
trebuie expuse condiţiilor de căldură
excesivă cum ar fi lumina directă a
soarelui, foc sau altele asemenea.
Ataşarea pad-urilor
pentru difuzoare
Ataşaţi pad-urile livrate pentru difuzoare în
fiecare colţ, în partea de jos a difuzoarelor,
pentru a le stabiliza şi a împiedica
alunecarea acestora.
La transportarea aparatului
Urmaţi procedura de mai jos pentru a
proteja mecanismul discului.
Folosiţi butoanele de pe aparat.
1 Apăsaţi
pentru a porni
aparatul.
2 Apăsaţi CD.
3 Apăsaţi „OPEN/CLOSE”
(Deschidere/închidere)
pentru
a deschide sertarul discului şi a
scoate discul. Dacă în sertarul
discului se află mai multe discuri,
apăsaţi „DISC SKIP/ EXCHANGE" pentru a scoate
discurile.
4 Apăsaţi din nou „OPEN/CLOSE”
(Deschidere/închidere)
pentru
a închide sertarul discului.
Aşteptaţi până ce pe ecran apare
mesajul „CD No Disc” (Niciun
disc).
5 Ţineţi apăsat butonul CD şi
apăsaţi
până ce pe ecran
apare mesajul „STANDBY”. Pe
afişaj apare apoi mesajul
„MECHA LOCK” (Blocare).
6 Scoateţi cablul de alimentare de
c.a.
RO
15
Poziţionarea
difuzoarelor
Puteţi poziţiona difuzoarele conform
ilustraţiei de mai jos sau folosind
Sistemul de difuzoare cu aranjare în
linie (pagina 17).
A Difuzor frontal (stânga)
B Difuzor frontal (dreapta)
C Difuzor surround (stânga)
D Difuzor surround (dreapta)
E Subwoofer A
F Subwoofer B
G Aparatul
Poziţionaţi difuzoarele frontale la un
unghi de 45 de grade faţă de poziţia
de ascultare.
Doar pentru MHC-GTX787/LBT-ZTX7
Există 2 moduri de poziţionare a
difuzoarelor frontale.
Exemplul 1:
Exemplul 2:
Doar pentru MHC-GTX888
Doar pentru MHC-GTX777
Notă
Poziţionaţi difuzoarele la distanţă de cel
puţin 0,3 metri faţă de aparat.
16
RO
Instalarea sistemului de
difuzoare cu aranjare în
linie
3 Puneţi Distanţierul B (furnizat) pe
difuzorul frontal dreapta, cu cârligul
prins de carcasa difuzorului.
(doar pentru MHC-GTX888/ MHCGTX777)
Pentru a crea un mediu de petrecere,
vă recomandăm să instalaţi difuzoarele
folosind Sistemul de difuzoare cu
aranjare în linie (Line Array Speaker
System). Sistemul de difuzoare cu
aranjare în linie oferă un spaţiu sonor
larg, potrivit pentru camere mari
precum sălile.
Doar pentru MHC-GTX888
1 Introduceţi pinii Distanţierului A
(furnizat) în orificiile de prindere din
partea superioară a subwoofer-ului
A.
Distanţier A
Aripă
Distanţier B
Cârlig
Difuzor frontal
dreapta
Subwoofer A
4 Puneţi difuzorul surround dreapta
orizontal peste difuzorul frontal
dreapta. Asiguraţi-vă că difuzorul
surround dreapta se află în intervalul
opritorului şi lateralelor Distanţierului
B.
Pin
Aripă
Difuzor surround
dreapta
Orificiu de
prindere
2 Poziţionaţi orizontal difuzorul frontal
dreapta peste subwoofer-ul A.
Asiguraţi-vă că difuzorul frontal dreapta
se află în intervalul opritorului din spate
al subwoofer-ului A şi între lateralele
distanţierului A.
Opritor
Aripă
Distanţier B
Difuzor
frontal
dreapta
Difuzor frontal
dreapta
Aripă
Opritor spate
Subwoofer A
Continuare
RO
17
5 Verificaţi ca emiţătorul difuzorului
frontal dreapta şi cel al difuzorului
surround dreapta să se afle în
aceeaşi parte. Asiguraţi-vă că
emiţătoarele sunt aproape de aparat.
Rotiţi emblema SONY de pe
difuzorul frontal dreapta şi difuzorul
surround
dreapta
în
poziţie
orizontală.
3 Puneţi difuzorul surround dreapta
orizontal peste difuzorul frontal
dreapta. Asiguraţi-vă că difuzorul
surround dreapta se află în intervalul
opritorului şi lateralelor Distanţierului
C.
Difuzor
surround
dreapta
Emiţător
Difuzor surround
dreapta
Emblemă SONY
Aripă
Difuzor frontal
dreapta
Subwoofer A
6 Repetaţi paşii 1-5 pentru a instala
subwoofer-ul B, difuzorul frontal
stânga şi difuzorul surround stânga.
Doar pentru MHC-GTX777
1 Puneţi orizontal difuzorul frontal
dreapta.
2 Puneţi Distanţierul C (furnizat) pe
difuzorul frontal dreapta, cu cârligul
prins de carcasa difuzorului.
Difuzor frontal
dreapta
4 Verificaţi ca emiţătorul difuzorului
frontal dreapta şi cel al difuzorului
surround dreapta să se afle în
aceeaşi parte. Asiguraţi-vă că
emiţătoarele sunt aproape de aparat.
Rotiţi emblema SONY de pe
difuzorul frontal dreapta şi difuzorul
surround
dreapta
în
poziţie
orizontală.
Difuzor surround
dreapta
Horn
Distanţier C
Opritor
Emblemă SONY
Cârlig
Difuzor frontal
dreapta
Difuzor frontal
dreapta
5 Repetaţi paşii 1-4 pentru a instala
difuzorul frontal stânga şi difuzorul
surround stânga.
18
RO
Poziţionarea sistemului de difuzoare
cu aranjare în linie
A Difuzor frontal (stânga)
B Difuzor frontal (dreapta)
C Difuzor surround (stânga)
D Difuzor surround (dreapta)
E Subwoofer A
F Subwoofer B
G Aparatul
Doar pentru MHC-GTX888
Setarea ceasului
Folosiţi butoanele de pe
telecomandă pentru operare.
1
Apăsaţi
aparatul.
2 Apăsaţi „CLOCK/TIMER SET”
(configurare ceas/cronometru).
Ora este indicată intermitent pe
afişaj.
Dacă pe afişaj clipeşte „PLAY
SET?” (Configurare redare), apăsaţi
în mod repetat
sau
,
pentru a selecta „CLOCK SET?”
(Configurare ceas), apoi apăsaţi
ENTER.
3
Doar pentru MHC-GTX777
pentru a porni
Apăsaţi în mod repetat
pentru a seta ora.
sau
4 Apăsaţi ENTER.
Minutele sunt indicate intermitent pe
afişaj.
5
Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a seta minutele.
6 Apăsaţi ENTER.
Ceasul începe să funcţioneze.
Note
• Pentru a obţine efecte de ascultare
maxime, vă recomandăm să amplasaţi
difuzoarele cu emiţătorul lângă aparat.
• Poziţionaţi difuzoarele la distanţă de cel
puţin 0,3 metri faţă de aparat.
Notă
Configurarea orei se pierde dacă scoateţi
cordonul de alimentare sau dacă se
întrerupe alimentarea cu energie.
Pentru a afişa ora când aparatul
este oprit
Apăsaţi în mod repetat „DISPLAY”
(Afişare) de pe aparat, până ce se
afişează ora. Se afişează ora timp de
câteva secunde.
RO
19
Operaţiuni de bază
Redarea discurilor
CD/MP3
1
2
Apăsaţi CD.
3
Introduceţi un disc cu partea cu
etichetă îndreptată spre sertarul
discului.
Apăsaţi „OPEN/CLOSE”
(Deschidere/închidere) .
La redarea unui
disc cu diametrul
de 8cm precum un
CD single, aşezaţi
discul pe
circumferinţa
interioară (cu
diametrul mic) a
platanului.
Pentru a introduce mai multe discuri,
apăsaţi „DISC SKIP/EX-CHANGE”
pentru a roti sertarul discului.
4 Apăsaţi „OPEN/CLOSE”
(Deschidere/închidere) pentru a
închide sertarul discului.
Nu forţaţi închiderea sertarului
discului cu degetele, deoarece
acesta se poate defecta.
5 Apăsaţi butoanele
(sau
de pe telecomandă) pentru a începe
redarea.
6 Rotiţi butonul „MASTER
VOLUME” (Volum principal) sau
apăsaţi „VOLUME +/-" de pe
telecomandă) pentru a regla
volumul.
20
RO
Alte operaţii
Pentru
Faceţi acest lucru
A opri redarea
Apăsaţi
.
Apăsaţi butonul
A întrerupe
redarea
(sau
de pe
telecomandă). Apăsaţi din
nou butonul
(sau
de pe telecomandă)
pentru a relua redarea.
Selectarea unei Apăsaţi
sau
piese sau a unui în mod repetat în timpul
fişier
redării.
Pentru AUDIO CD, puteţi
roti „OPERATION DIAL”
(Cadranul de operare)¸
apoi apăsaţi ENTER.
(„TRACK SEARCH" Căutare piesă)
Selectarea unui Apăsaţi în mod repetat
director de pe
.
un disc MP3
Selectarea unui
fişier de pe un
disc MP3 în timp
ce vizualizaţi pe
ecran numele
directorului şi
fişierelor
(„TRACK
SEARCH" Căutare piesă)
1 Rotiţi „OPERATION
DIAL” (Cadranul de
operare) pentru a selecta
directorul dorit, apoi
apăsaţi ENTER.
2 Rotiţi „OPERATION
DIAL” (Cadranul de
operare) pentru a selecta
fişierul dorit, apoi apăsaţi
ENTER.
Pentru a reveni la
operaţiunea anterioară,
apăsaţi „RETURN”
(Revenire).
Găsirea unui
punct în piesă
sau în fişier1)
Menţineţi
sau
de pe telecomandă în timpul redării, apoi eliberaţi-le
la momentul dorit.
Apăsaţi „REPEAT”
(Repetare) de pe
telecomandă în mod
repetat, în timpul redării,
până ce pe ecran se
aprinde indicaţia „REP”.
A reda toate
piesele sau
fişierele de pe
disc(uri) sau din
director2) în mod
repetat3)
(Redarea
repetată)
A reda o singură
piesă sau un
singur fişier în
mod repetat
4)
(Redare
repetată)
Apăsaţi „REPEAT”
(Repetare) de pe
telecomandă în mod
repetat, în timpul redării,
până ce pe ecran se
aprinde indicaţia „REP 1”.
Pentru
A selecta un
disc când este
întreruptă
redarea
A trece pe
funcţia CD din
altă sursă şi
porniţi redarea
automată
A schimba alte
discuri în
timpul redării
1)
2)
3)
4)
Faceţi acest lucru
Apăsaţi unul din butoanele
DISC 1 ~ 3 sau "DISC
SKIP/EX-CHANGE” (Salt
/schimbare disc) (sau
„DISC SKIP” (Salt disc) de
pe telecomandă).
Apăsaţi unul din butoanele
DISC 1 ~ 3 (Selecţie
automată a sursei).
Apăsaţi „DISC SKIP/EXCHANGE” (Salt /
schimbare disc).
Este posibil ca durata de redare scursă să
nu fie afişată corect, în funcţie de fişierele
MP3.
Când se selectează
sau
pentru fişierele MP3.
Redare repetată de până la cinci ori.
Nu puteţi selecta simultan „REP” şi „ALL
DISCS SHUF” (redare în ordine aleatoare
a tuturor discurilor).
O piesă sau un fişier se redă repetat până
ce opriţi redarea.
Pentru a schimba modul de redare
Apăsaţi „PLAY MODE” (Mod redare)
de pe telecomandă când redarea este
oprită. Puteţi selecta următorul mod de
redare.
Selectaţi
„ALL DISCS”
(Toate
discurile)
(Redare
normală)
„1 DISC”
(Redare
normală)
(Redare
normală).
Pentru a reda
Piesele sau fişierele de
pe toate discurile în
ordinea originală.
Piesele sau fişierele de
pe discul selectat în
ordinea originală.
Fişierele MP3 din
directorul de pe discul
selectat în ordinea
originală.
Pentru CD-urile audio,
acest mod de redare
realizează aceeaşi
operaţie ca modul de
redare „1 DISC".
Selectaţi
Pentru a reda
„ALL DISCS
SHUF*”
(Redare în
ordine aleatorie
toate discurile)
(Redare în
ordine
aleatorie)
„1 DISC SHUF*”
(Redare în
ordine aleatorie
1 disc) (Redare
în ordine
aleatorie)
„&SHUF*”
(Redare în
ordine
aleatorie)
Piesele sau fişierele de pe
toate discurile în ordine
aleatorie.
Piesele sau fişierele de pe
discul selectat în ordine
aleatorie.
Fişierele MP3 din directorul
de pe discul selectat în
ordine aleatorie.
Pentru CD-urile audio,
acest mod de redare
realizează aceeaşi
operaţie ca modul de
redare „1 DISC SHUF".
* De fiecare dată când realizaţi redarea în
ordine aleatorie, poate diferi ordinea de
redare.
Note privind redarea discurilor
• Următoarele discuri/situaţii de utilizare pot
duce la mărirea duratei necesare pentru
începerea redării:
- Un disc înregistrat cu o structură de
arbori complicată.
- Un disc înregistrat în format
multisesiune.
- Un disc la care se pot adăuga date
(nefinalizat).
- Când tocmai s-au redat fişierele din alt
director.
• Când se introduce discul, sistemul citeşte
toate fişierele de pe discul respectiv. Dacă
pe disc există multe directoare sau fişiere
în alt format decât MP3, este posibil ca
începerea redării sau începerea redării
următorului fişier MP3 să dureze mai mult.
• Fişierele MP3 sunt redate în ordinea în
care sunt înregistrate pe disc.
• Nu salvaţi alte tipuri de fişiere sau
directoare inutile pe un disc ce conţine
fişiere MP3.
Continuare
RO
21
• Aparatul poate reda doar fişierele MP3 a
căror extensie este „.MP3”.
• Încercarea de a reda fişiere în alt format
decât MP3 care au extensia „.mp3” poate
provoca zgomote sau defecţiuni la
funcţionare.
• Se va sări peste directoarele ce nu conţin
fişiere MP3.
• Aparatul poate recunoaşte maxim - 255
de
directoare
(inclusiv
directorul
rădăcină).
– 511 fişiere MP3.
- 512 fişiere MP3 şi directoare de pe un
singur disc.
- 8 nivele de directoare.
• În funcţie de programul de
codificare/scriere, de dispozitivul de
înregistrare sau de mediile de înregistrare
folosite pentru înregistrarea fişierului MP3,
este posibil să întâmpinaţi probleme precum
imposibilitatea redării, întreruperi ale
sunetului şi zgomot.
Ascultarea staţiilor
radio
Folosiţi butoanele de pe
telecomandă pentru operare.
1 Apăsaţi în mod repetat
„TUNER/BAND” (Tuner/ bandă)
pentru a selecta banda FM sau AM.
2 Apăsaţi în mod repetat „TUNING
MODE” (Mod acordare) până ce pe
ecran se aprinde indicatorul
„AUTO”.
3
Apăsaţi +/–.
Puteţi folosi şi butonul „TUNING +/-”
(Acordare) de pe aparat.
Scanarea se opreşte automat atunci
când se găseşte o staţie, iar pe ecran
se va aprinde indicaţia „TUNED”
(acordat). Când se acordează un
program FM stereo, pe ecran se
aprinde indicaţia „ST".
Notă
Dacă nu se aprinde indicaţia „TUNED”
(Acordat), iar scanarea nu se opreşte,
vezi secţiunea „Pentru a acorda o staţie
cu semnal slab” de mai jos.
4 Apăsaţi „VOLUME +/-” (Volum +/-)
pentru a regla volumul.
Pentru oprirea scanării automate
Apăsaţi .
Pentru a acorda o staţie cu semnal
slab
Folosiţi butoanele de pe
telecomandă pentru operare.
1 Apăsaţi în mod repetat „TUNING
MODE” (Mod acordare) până ce de pe
ecran dispar indicaţiile „AUTO” şi
„PRESET”.
2 Apăsaţi +/- în mod repetat pentru a
acorda staţia dorită.
Puteţi folosi şi butonul „TUNING +/-”
(Acordare) de pe aparat.
22
RO
Schimbarea intervalului de acordare
AM (cu excepţia modelului
european)
Intervalul de acordare AM este
presetat din fabrică la 9 kHz (sau 10
kHz în unele zone). Folosiţi butoanele
de pe aparat.
1 Apăsaţi în mod repetat
„TUNER/BAND” (Tuner/ bandă)
pentru a selecta banda AM.
2 Apăsaţi
pentru a opri aparatul.
3 Când apare demonstraţia, menţineţi
apăsat „ENTER” şi apoi apăsaţi
. Aparatul va porni automat. Pe
ecran vor apărea „AM 9K STEP”
(Fază AM 9k) sau „AM 10K STEP"
(Fază AM 10k).
Când modificaţi intervalul, vor fi şterse
toate staţiile presetate AM.
Sfat util
Reglaţi antenele furnizate sau conectaţi o
antenă externă pentru a îmbunătăţi recepţia.
Pentru a reduce zgomotul static la o
staţie stereo FM cu semnal slab
Apăsaţi în mod repetat butonul „FM
MODE” (Mod FM) de pe telecomandă
până ce pe ecran se aprinde
indicatorul „MONO”.
Nu se va produce niciun efect stereo,
dar se va îmbunătăţi recepţia.
Transferarea pe un
dispozitiv USB
Puteţi transfera muzică de pe o sursă
de sunet la un dispozitiv USB opţional
conectându-l la portul
(USB) de
pe aparat.
Formatul audio transferat de acest
aparat este MP3. Mărimea
aproximativă a transferului este de 1
MB pe minut (cu excepţia discurilor
mP3). Fişierele transferate pe
dispozitivul USB se vor folosi doar în
scopuri personale. Vezi „Dispozitivele
USB compatibile cu acest aparat”
(pagina 56) pentru o listă a
dispozitivelor USB ce pot fi conectate
la acest aparat.
Există trei modalităţi de transfer pe un
dispozitiv USB.
Transfer sincronizat CD-USB:
Puteţi transfera cu uşurinţă un întreg
disc pe un dispozitiv USB.
Transfer REC1:
Puteţi transfera cu uşurinţă o singură
piesă sau un singur fişier, redat în
prezent, pe un dispozitiv USB.
Transfer manual:
Puteţi transfera doar porţiunea dorită
de pe o sursă de sunet, inclusiv
componentele audio conectate.
1
Conectaţi un dispozitiv USB
transferabil la portul
pe aparat.
(USB) de
Dispozitiv USB
Continuare
RO
23
2
Pregătiţi sursa de transfer.
Pentru transferul sincronizat
CD-USB:
Apăsaţi CD, apoi introduceţi în
sertarul discului discul pe care doriţi
să îl transferaţi. Puteţi transfera
piesele sau fişierele de pe toate
discurile, în ordinea dorită, folosind
„Program Play” (Redare program).
Urmaţi Paşii 2-6 din „Crearea
propriului program” de la pagina 33.
Modul de redare se schimbă însă
automat pe „Normal Play” (Redare
normală) dacă începeţi transferul în
„Program Play” (Redare program)
fără piese sau fişiere programate,
„Shuffle Play” (Redare în ordine
aleatorie) sau „Repeat Play”
(Redare repetată).
Pentru transferul REC1:
Apăsaţi CD, apoi introduceţi în
sertarul discului discul pe care doriţi
să îl transferaţi. Selectaţi piesa sau
fişierul pe care doriţi să îl transferaţi,
apoi apăsaţi
.
Pentru transferul manual:
Apăsaţi butonul funcţional (cu
excepţia CD) pentru a selecta sursa
pe care doriţi să o transferaţi.
3 Începeţi transferul.
Pentru transferul sincronizat
CD-USB:
Apăsaţi „REC TO
”
(Înregistrare pe USB) .
Pe ecran se aprind indicaţiile „USB”,
„SYNC” şi „REC”.
Când s-a încheiat transferul, discul
şi dispozitivul USB se opresc
automat.
24
RO
Pentru transferul REC1:
Apăsaţi „REC TO
” (Înregistrare
pe USB) .
Pe ecran se aprind indicaţiile „USB”
şi „REC”.
Când s-a încheiat transferul, discul
se redă în continuare.
Pentru transferul manual:
Apăsaţi „REC TO
”
(Înregistrare pe USB) .
Pe ecran se aprind indicaţiile „USB”
şi „REC”.
Începeţi redarea sursei ce urmează
a fi transferată.
După aproximativ 1 oră de transfer
se creează automat un nou fişier.
De asemenea puteţi crea oricând un
nou fişier în timpul transferului,
apăsând „REC TO
”
(Înregistrare pe USB). Pe ecran
apare indicaţia „New Track" (Piesă
nouă), iar transferul continuă ca un
nou fişier.
Dacă apăsaţi „REC TO
” la
câteva secunde de la crearea noului
fişier, fişierul nu poate fi creat, iar pe
ecran apare mesajul „Not in Use"
(Neutilizat).
Pentru a opri transferul, apăsaţi
Sfat util
Dacă atunci când transferaţi de la
radio se aude zgomot, repoziţionaţi
antena pentru a reduce zgomotul.
Note
• Transferul se opreşte automat când
schimbaţi funcţia sau banda de
acordare.
• Când se creează un nou fişier MP3
se vor pierde câteva secunde din
sursa de muzică.
Pentru a selecta destinaţia de
transfer pe un telefon mobil Sony
Ericsson
Când transferaţi muzică de pe acest
aparat pe un telefon mobil, puteţi
selecta memoria internă a telefonului
mobil sau o memorie externă (stick de
memorie, etc.) drept destinaţia de
transfer.
Pentru a şterge fişierele audio sau
directoarele de pe dispozitivul USB
Puteţi şterge fişierele audio sau
directoarele de pe dispozitivul USB
1 Conectaţi telefonul mobil la portul
3 Pentru a şterge un fişier audio, apăsaţi în
(USB) de pe aparat.
mod repetat
sau
pentru a
selecta fişierul audio.
Pentru a şterge un director, apăsaţi în
mod repetat
pentru a selecta
directorul.
2 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
3 Rotiţi „OPERATION DIAL” (Cadranul
de operare) pentru a selecta „USB
SELECT”.
4 Apăsaţi ENTER.
Se afişează numele unităţii.
Numele afişat diferă în funcţie de
specificaţiile telefonului mobil.
5 Rotiţi „OPERATION DIAL” (Cadranul
de operare) pentru a selecta unitatea
dorită.
Dacă se afişează o singură unitate,
treceţi la pasul 6.
Pentru a anula această operaţie,
apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
6 Apăsaţi ENTER.
7 Începeţi transferul urmând paşii 2 şi
3 de la „Transferarea pe un
dispozitiv USB” (pagina 23).
Pentru extragerea dispozitivului
USB
1 Apăsaţi butonul
(sau
USB de pe telecomandă).
2 Când se opreşte redarea, menţineţi
butonul
de pe telecomandă până
ce
pe ecran apare mesajul „No Device”
(Niciun dispozitiv).
3 Extrageţi dispozitivul USB.
1 Conectaţi un dispozitiv USB transferabil la
portul
(USB) de pe aparat.
2 Apăsaţi butonul
(sau USB de pe
telecomandă).
4 Apăsaţi „ERASE” (Ştergere).
Pe ecran apar alternativ mesajele „Track
Erase?” (Ştergere piesă?) sau „Folder
Erase?” (Ştergere director?) şi „Push
ENTER” (Apăsaţi ENTER). Pentru a anula
operaţiunea de ştergere, apăsaţi .
5 Apăsaţi ENTER.
Se va şterge fişierul sau directorul audio
selectat.
Note
• Lista de program se şterge când efectuaţi
operaţiunea de ştergere.
• Nu puteţi şterge fişierele şi directoarele
audio în modul „Shuffle Play” (Redare
aleatorie) sau „Program Play” (Redare
program).
Reguli de generare pentru
directoare şi fişiere
Când transferaţi pentru prima dată pe un
dispozitiv USB, direct sub directorul rădăcină
(„ROOT") se creează un director „MUSIC”
(Muzică). În acest director „MUSIC" (Muzică)
se generează directoarele şi fişierele MP3
după cum urmează, conform metodei de
transfer.
Transfer sincronizat CD-USB 1)
Sursa de
transfer
Disc MP3
CD AUDIO
Nume
Nume fişier
director
La fel ca sursa de transfer2)
CDDA0013) TRACK0014)
Continuare
RO
25
Transfer REC1
Sursa de
Nume
transfer
director
5)
Disc MP3
REC1
AUDIO CD
Nume
fişier
La fel ca
sursa
de
transfer2)
4)
TRACK001
Transfer manual
Sursa de
Nume
Nume fişier
transfer
director
TUNER FM TUFM0013)
TRACK0014)
TUNER AM TUAM0013) TRACK0014)
3)
4)
AUDIO
EXAU001
TRACK001
3)
4)
VIDEO
EXVD001
TRACK001
„TAPE”
TAPE0013)
TRACK0014)
(Casetă)
1)
În modul Redare program, numele
directorului este „PGM_xxx”, iar numele
fişierului depinde de sursa de transfer (CD
AUDIO sau disc MP3).
2)
Se alocă până la 32 de caractere din
nume.
3)
Numerele directoarelor se alocă în
serie ulterior.
4)
Numerele fişierelor se alocă în serie
ulterior.
5)
În directorul „REC1” se transferă un nou
fişier de fiecare dată când se efectuează
transferul REC1.
26
RO
Note
• Nu conectaţi sistemul şi dispozitivul
USB cu ajutorul unui hub USB.
• Nu puteţi scoate discul în timp ce
transferaţi de pe disc pe USB.
• La transferul de pe un disc MP3, fişierele
MP3 se transferă cu aceeaşi rată de biţi ca
fişierele originale MP3.
La transferul de pe altă sursă de sunet,
piesele sunt înregistrate ca fişiere MP3 128
kbps.
• Nu se emit sunete în timpul transferului de
pe un disc MP3.
• Dacă anulaţi transferul în timpul efectuării
acestuia, se va crea un fişier MP3 până la
punctul la care s-a oprit transferul.
• Transferul se opreşte automat dacă:
- Dispozitivul USB se umple în timpul
transferului.
- Numărul de fişiere audio de pe dispozitivul
USB atinge limita numărului de fişiere pe
care îl poate recunoaşte aparatul.
• Directoarele ce conţin sub-directoare sau
fişiere în alt format decât cel audio nu pot
fi şterse.
• Numărul maxim de directoare ce se pot
crea pe un singur dispozitiv USB de către
sistem este de 997.
Numărul maxim de fişiere MP3 ce se pot
crea pe un singur dispozitiv USB de către
sistem este de 999.
Numărul maxim de fişiere şi directoare
audio poate varia în funcţie de structura
fişierelor şi directoarelor audio.
• Dacă un director sau un fişier pe care doriţi
să îl transferaţi există deja pe dispozitivul
USB, cu acelaşi nume, după nume i se va
adăuga un număr secvenţial, fără a se
scrie peste directorul sau fişierul original.
• Dacă efectuaţi transferul după operaţiunea
de ştergere, este posibil ca noile fişiere sau
directoare transferate să aibă acelaşi nume
ca fişierele sau directoarele şterse. Prin
urmare, este posibil ca secvenţa de redare
să difere de secvenţa de transfer.
Ascultarea muzicii de
pe un dispozitiv USB
Puteţi asculta muzica de pe un
dispozitiv USB opţional conectându-l la
portul
(USB) de pe aparat.
Formatele audio suportate de acest
aparat sunt următoarele:
MP3*/WMA*/AAC* La redarea de pe
un telefon mobil, puteţi selecta ca
sursă de redare memoria internă sau o
memorie externă. Pentru detalii, vezi
paşii 1-6 din „Selectarea destinaţiei de
transfer pe telefonul mobil Sony
Ericsson” (pagina 25). Vezi
„Dispozitivele USB compatibile cu
acest aparat” (pagina 56) pentru o listă
a dispozitivelor USB ce pot fi conectate
la acest aparat.
* Aparatul nu poate reda fişiere protejate la
copiere (conform principiilor
Managementului drepturilor digitale).
Este posibil ca aparatul să nu poată reda
fişierele descărcate de pe un magazin de
muzică online.
1 Apăsaţi butonul
4 Rotiţi butonul „MASTER VOLUME”
(Volum principal) sau apăsaţi
„VOLUME +/-" de pe telecomandă)
pentru a regla volumul.
Pentru extragerea dispozitivului
USB
1
2
3
Apăsaţi butonul
(sau USB de pe
telecomandă).
Când se opreşte redarea, menţineţi
butonul
de pe telecomandă până ce pe
ecran apare mesajul „No Device” (Niciun
dispozitiv).
Extrageţi dispozitivul USB.
Alte operaţii
Pentru
A opri redarea
A întrerupe
redarea
(sau USB
de pe telecomandă).
2
Conectaţi un dispozitiv USB
opţional la portul
(USB) de
pe aparat.
La conectarea dispozitivului USB,
afişajul se modifică astfel: Citire
USB  etichetă volum*
* „Storage Drive” (Unitatea de stocare)
apare când dispozitivului USB nu îi este
alocată o etichetă de volum.
„WALKMAN” apare când este conectat
un player digital de muzică Sony.
Notă
În funcţie de tipul de dispozitiv USB,
poate dura câteva secunde până ce pe
ecranul panoului frontal apare menţiunea
„USB Reading” (Citire USB).
3 Apăsaţi
telecomandă).
sau
de pe
A selecta
directorul
următor sau
anterior
A selecta fişierul
următor sau
anterior
Selectarea unui
fişier în timp ce
vizualizaţi pe
ecran numele
directorului şi
fişierelor
(„TRACK
SEARCH" Căutare piesă)
Faceţi acest lucru
Apăsaţi
.
Pentru a anula reluarea
redării, apăsaţi de două ori
şi verificaţi ca de pe
ecran să dispară mesajul
„RESUME” (Reluare).
Apăsaţi butonul
(sau
de pe
telecomandă).
Apăsaţi din nou butonul
(sau
de pe
telecomandă) pentru a
relua redarea.
Apăsaţi în mod repetat
+/-.
Apăsaţi în mod repetat
sau
.
1 Rotiţi „OPERATION
DIAL” (Cadranul de
operare) pentru a
selecta directorul dorit,
apoi apăsaţi ENTER.
2 Rotiţi „OPERATION
DIAL” (Cadranul de
operare) pentru a
selecta fişierul dorit, apoi
apăsaţi ENTER.
Pentru a reveni la
operaţiunea anterioară,
apăsaţi „RETURN”
(Revenire).
Continuare
RO
27
Pentru
Găsirea unui
punct în fişier
Faceţi acest lucru
Menţineţi
sau
de pe telecomandă
în timpul redării, apoi
eliberaţi-le la momentul
dorit.
Redarea repetată Apăsaţi „REPEAT”
a tuturor fişierelor (Repetare) de pe
de pe dispozitivul telecomandă în mod
USB sau din
repetat, în timpul redării,
director (Redare până ce pe ecran se
repetată)
aprinde indicaţia „REP”.
Redarea
Apăsaţi „REPEAT”
(Repetare) de pe
repetată a unui
fişier* (Redare
telecomandă în mod
repetată)
repetat, în timpul redării,
până ce pe ecran se
aprinde indicaţia „REP 1”.
* Un fişier se va reda repetat până ce opriţi
redarea.
Pentru a schimba modul de redare
Apăsaţi „PLAY MODE” (Mod redare) de pe
telecomandă când redarea este oprită.
Puteţi selecta următorul mod de redare.
Selectaţi
Atunci când pe
ecran nu se
Pentru a reda
Toate fişierele în ordinea
originală.
aprind „
",
„SHUF” (Redare
aleatorie), „
SHUF” şi „PGM”
(Redare
normală)
Toate fişierele din
directorul selectat în
ordinea originală.
„SHUF*” (Redare Toate fişierele în ordine
în ordine
aleatorie.
aleatorie)
Toate fişierele din
SHUF*
directorul selectat în
(Redare în ordine
ordine aleatorie.
aleatorie)
(Redare
normală).
* De fiecare dată când realizaţi redarea
în ordine aleatorie, poate diferi ordinea
de redare.
Note referitoare la dispozitivul USB
• Următoarele situaţii de utilizare pot
duce la mărirea duratei necesare pentru
începerea redării:
- Structura de fişiere este complexă.
- Capacitatea de memorie este excesivă.
28
RO
• La conectarea dispozitivului USB, aparatul
citeşte toate fişierele de pe acesta. Dacă
pe dispozitivul USB se află multe
directoare sau fişiere, finalizarea acestuia
poate dura mai mult.
• Nu conectaţi sistemul şi dispozitivul
USB cu ajutorul unui hub USB.
• În funcţie de operaţiunile anterioare
efectuate cu dispozitivul USB, poate varia
durata de operare a dispozitivului USB.
• Dacă aparatul este oprit în modul „Resume
Play” (reluarea redării), la repornirea
aparatului, redarea se va relua de la
începutul fişierului audio.
• Acest aparat nu suportă neapărat toate
funcţiile unui dispozitiv USB conectat.
• Este posibil ca ordinea de redare a
aparatului să difere de ordinea de redare a
player-ului de muzică digitală conectat.
• Opriţi întotdeauna aparatul înainte de a
extrage dispozitivul USB. Extragerea
dispozitivului USB în timp ce sistemul este
pornit poate duce la coruperea datelor de
pe dispozitivul USB.
• Nu salvaţi alte tipuri de fişiere sau
directoare inutile pe un dispozitiv USB ce
conţine fişiere audio.
• Se va sări peste directoarele ce nu conţin
fişiere audio.
• Acest aparat redă fişierele şi
directoarele în ordine alfabetică.
• Aparatul poate reda doar
- Fişiere MP3 cu extensia „.mp3”. - Fişiere
WMA cu extensia „.wma”. - Fişiere AAC cu
extensia „.m4a”. Reţineţi că este posibil ca
aparatul să emită zgomote sau să
funcţioneze defectuos chiar şi atunci când
numele fişierelor au extensiile de mai sus.
• Aparatul poate recunoaşte maxim
– 999 de directoare.
- 999 de fişiere audio.
Numărul maxim de fişiere şi directoare
audio poate varia în funcţie de structura
fişierelor şi directoarelor audio.
• Nu poate fi garantată compatibilitatea cu
toate programele de codificare/
inscripţionare, cu toate unităţile de
inscripţionare şi cu toate mediile
înregistrabile. Dispozitivele USB
incompatibile pot genera distorsiuni sau
întreruperi ale pieselor audio sau pot să nu
ruleze deloc.
Redarea unei casete
Puteţi folosi o casetă TIP 1 (normală).
1 Apăsaţi „TAPE” (Casetă) (sau
„FUNCTION” (Funcţie) de pe
telecomandă în mod repetat) pentru
a selecta „TAPE” (Casetă).
2 Introduceţi o casetă.
Apăsaţi „PUSH OPEN/CLOSE”
(Deschidere/ închidere) pentru a
deschide casetofonul.
Plasaţi pe suport
o casetă, cu
partea pe care
doriţi să o redaţi
îndreptată în sus.
sau
de pe
telecomandă).
Începe redarea casetei.
Alte
operaţii
VCR la mufele „VIDEO (AUDIO IN)
L/R” (Intrare video/audio stg./dr.)
folosind un cablu audio analogic
(nefurnizat).
Conectaţi un player audio portabil
la mufele „AUDIO INPUT L/R”
(Intrare audio stg./dr.) folosind un
cablu audio analogic (nefurnizat).
2 Rotiţi butonul „MASTER
Apăsaţi din nou „PUSH
OPEN/CLOSE” (Deschidere/
închidere) pentru a închide
casetofonul.
3 Apăsaţi
Utilizarea de
componente opţionale
1 Conectaţi un televizor sau un
Faceţi acest lucru
Pentru
A opri redarea Apăsaţi
.
A întrerupe
Apăsaţi
(sau
redarea
de pe telecomandă).
Apăsaţi din nou
(sau
de pe
telecomandă) pentru a
relua redarea.
Derulare
Apăsaţi
sau
.
rapidă înainte Pentru a reveni la redarea
sau înapoi
normală apăsaţi
(sau
de pe
telecomandă).
A scoate o
Apăsaţi „PUSH
casetă
OPEN/CLOSE”
(Deschidere/ închidere)
când redarea este oprită.
VOLUME” (Volum principal) în
sens anti-orar sau apăsaţi
„VOLUME -" de pe telecomandă)
pentru a regla volumul.
3 Pentru a asculta televizorul sau
aparatul VCR, apăsaţi „VIDEO”
(sau „FUNCTION” (Funcţie) de pe
telecomandă în mod repetat)
pentru a selecta „VIDEO”).
Pentru a asculta player-ul audio
portabil, apăsaţi „AUDIO” (sau
„FUNCTION” (Funcţie) de pe
telecomandă în mod repetat)
pentru a selecta „AUDIO”).
4 Începeţi redarea componentei
conectate.
5 Rotiţi butonul „MASTER
VOLUME” (Volum principal) sau
apăsaţi „VOLUME +/-" de pe
telecomandă) pentru a regla
volumul.
Notă
Pentru a şterge conţinutul casetei,
înregistraţi în funcţia casetă.
RO
29
Reglarea sunetului
Pentru adăugarea unui efect de
sunet
Faceţi acest lucru
Apăsaţi în mod repetat
„GROOVE” până ce pe
ecran se aprinde indicaţia
„GROOVE”* sau „ZGROOVE”*.
Setarea
(doar pentru MHCefectului
GTX787/MHC-GTX777/
surround
LBT-ZTX7) Apăsaţi în
mod repetat SURROUND
până ce pe ecran se
aprinde indicaţia
„SURROUND”.
Selectaţi
Apăsaţi în mod repetat
efectul de
butonul „PRESET EQ"
sunet presetat (sau EQ de pe
telecomandă). Pentru a
anula, apăsaţi în mod
repetat butonul „PRESET
EQ" (sau EQ de pe
telecomandă) pentru a
selecta „FLAT” (Plat).
* Volumul trece în modul de alimentare, iar
curba egalizorului se modifică.
Pentru
A accentua
başii şi a crea
un sunet mai
puternic
Selectarea sistemului de
sunet
„MATRIX SURROUND 1” (Surround
matrice 1)
Reproduce o gamă largă de sunete ce
pot detecta efectiv mărimea camerei.
Pe ecran se aprinde indicaţia „MATRIX
SUR 1”.
„MATRIX SURROUND 2” (Surround
matrice 2)
Reproduce o gamă largă de sunete ce
pot detecta efectiv mărimea camerei.
Se accentuează sunetul surround. Pe
ecran se aprinde indicaţia „MATRIX
SUR 2”.
Accentuarea calităţii
sunetului
Puteţi accentua calitatea sunetului
folosind funcţia MP3 BOOSTER+.
1 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
2 Rotiţi „OPERATION DIAL” (Cadranul
de operare) pentru a selecta „MP3
BOOSTER+”, apoi apăsaţi ENTER.
3 Rotiţi „OPERATION DIAL” (Cadranul
de operare) pentru a selecta
„AUTO”, apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a ieşi din meniul
„OPTIONS” (Opţiuni), apăsaţi
„OPTIONS” (Opţiuni).
(doar pentru MHC-GTX888)
Puteţi asculta sunete diferite
selectând modul de sunet dorit.
Notă
Apăsaţi în mod repetat
„SURROUND SPEAKER MODE”
(Mod difuzor surround).
La redarea unui fişier audio, se activează
automat funcţia „MP3 BOOSTER+” dacă aţi
setat „MP3 BOOSTER+” pe „AUTO”. Pe
ecran se aprinde indicaţia „BOOSTER”.
„LINK” (Legătură)
Reproduce acelaşi sunet ca diferite
niveluri de ieşire.
Pe ecran se aprinde indicaţia „LINK”
(Legătură).
30
RO
Crearea unei atmosfere
de petrecere
— X-TRANCE
Puteţi crea o atmosferă de petrecere
folosind funcţia –TRANCE.
Pentru
A imprima
sunetului un
efect de flash
(Sunetul se
întrerupe
periodic)
A schimba
viteza de
flash a
sunetului
(1~20)
A crea un efect
de flanşare
profundă,
similar
sunetului unui
avion
A crea un
sunet „live” cu
efect de
reverberaţii
complete
A crea un efect
de cor lent şi
profund
Faceţi acest lucru
Menţineţi butonul
„SOUND FLASH” (Flash
sunet) în timpul redării.
Pentru a anula efectul,
eliberaţi „SOUND
FLASH” (Flash sunet).
Menţineţi butonul
„SOUND FLASH”
(Flash sunet) şi rotiţi
„OPERATION DIAL”
(Cadranul de operare).
Apăsaţi în mod
repetat „FLANGER”
pentru a selecta
„FLANGER ON"
(Flanşare activată).
Apăsaţi în mod repetat
„DELAY” (Decalaj)
pentru a selecta „DELAY
ON” (Decalaj activat).
Apăsaţi în mod
repetat „CHORUS”
(Cor) pentru a
selecta „CHORUS
ON” (Cor activat).
Schimbarea afişajului
1 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
2 Rotiţi „OPERATION DIAL”
(Cadranul de operare) pentru a
selecta elementul dorit, apoi apăsaţi
ENTER.
Pe afişaj apare setarea pentru
ultimul element selectat.
„ILLUM” (Iluminare)
Schimbă şablonul de iluminare din jurul
„MASTER VOLUME” (Volum principal).
„METER BACKLIGHT” (Lumină de fundal
contor)
Schimbă şablonul luminii de fundal a
contorului.
„METER POINTER” (Indicator contor)
Schimbă şablonul indicatorului de contor.
„DISPLAY” (Afişare)
Schimbă şablonul afişajului panoului frontal.
3 Rotiţi „OPERATION DIAL”
(Cadranul de operare) pentru a
selecta setarea dorită.
4 Apăsaţi ENTER.
5 Pentru a face alte setări, repetaţi
Paşii de la 2 la 4.
Pentru a ieşi din meniul „OPTIONS”
(Opţiuni)
Apăsaţi din nou „OPTIONS” (Opţiuni).
Note
• Efectul „FLANGER” (Flanşare), „DELAY”
(Decalaj) sau „CHORUS” (Cor) se opreşte
automat când:
- opriţi aparatul.
- schimbaţi funcţia.
- selectaţi alt efect de sunet.
• Dacă activaţi „FLANGER” (Flanşare),
„DELAY” (Decalaj) sau „CHORUS” (Cor) în
timpul înregistrării/transferării, efectul de
sunet se va înregistra pe casetă sau se va
transfera pe dispozitivul USB. Aceste efecte
de sunet nu se vor transfera însă pe
dispozitivul USB în timpul funcţiei CD.
RO
31
Schimbarea modului de afişare
Apăsaţi în mod repetat „DISPLAY”
(Afişare) în timp ce aparatul este
oprit.
Puteţi selecta următorul mod de
redare.
„Demonstration” (Demonstraţie)
Afişajul se modifică, iar indicatorii
clipesc chiar şi când aparatul este
oprit.
Niciun afişaj (Modul de economie
de energie)*
Afişajul este oprit pentru a
economisi energie. Cronometrul şi
ceasul funcţionează în continuare.
„Clock” (Ceas)
Se afişează ora. Afişajul orei trece
automat în modul Economie de
energie după câteva secunde.
* În modul Economie de energie nu puteţi
efectua următoarele operaţii:
- Setarea orei (pagina 19).
- Schimbarea intervalului de acordare AM
(pagina 23).
- Pornirea aparatului apăsând butoanele
funcţionale (CD, „TUNER/BAND”
(Tuner/bandă), „TAPE” (Casetă), „AUDIO”,
„VIDEO” sau
).
Folosirea afişajului contorului
Puteţi vizualiza uşor informaţiile
prin afişajul contorului, precum
nivelul sursei de muzică.
Vizualizarea
informaţiilor pe ecran
Verificarea duratei de redare scurse,
rămase şi a titlurilor
Apăsaţi în mod repetat „DISPLAY”
(Afişare) în timpul redării.
Pe afişaj vor apărea următoarele
informaţii.
La redarea unui CD AUDIO:
1 Durata de redare scursă din piesa
curentă
2 Durata rămasă a piesei curente
3 Durata rămasă a discului curent1)
4 Afişarea orei (pentru câteva
secunde)
5 Numele efectului (pentru câteva
secunde)
La redarea fişierelor audio:
1 Durata de redare scursă din fişierul
curent
2 Numele piesei2) din informaţiile
despre fişier
3 Numele artistului3) din informaţiile
despre fişier
4 Numele albumului4) din
informaţiile despre fişier
5 Afişarea orei (pentru câteva
secunde)
6 Numele efectului (pentru câteva
secunde)
1)
Pentru a selecta un şablon presetat
de afişare
Apăsaţi în mod repetat „METER
MODE” (Mod contor) pentru a
selecta şablonul de afişare
presetată dorit.
Afişajul panoului frontal, al contorului şi
iluminatorul de energie se vor schimba
în funcţie de şablonul presetat selectat.
32
RO
Apare doar când este selectat modul de
redare „1 DISC” sau
.
2)
Se afişează numele fişierului când nu
există informaţii despre numele piesei din
fişier.
3)
Se afişează mesajul „NO ARTIST” (Niciun
artist) când nu există informaţii despre
numele artistului din fişier.
4)
Se afişează numele directorului când nu
există informaţii despre numele albumului
din fişier.
Verificarea duratei totale de redare
şi a titlurilor
Apăsaţi în mod repetat „DISPLAY”
(Afişare) când este oprită redarea.
Pe afişaj vor apărea următoarele
informaţii.
În modul de redare „PGM”:
1 Informaţii despre ultimul element
programat
2 Numărul total de faze programate
1)2)
(timp de câteva secunde)
3 Spaţiul liber al dispozitivului USB
conectat 3)
4 Afişarea orei (pentru câteva
secunde)
5 Numele efectului (pentru câteva
secunde)
În alt mod de redare:
1 CD AUDIO:
Numărul total de piese şi durata
totală de redare
Fişiere audio:
Numărul total de fişiere din
directorul curent şi numele
directorului
Numărul total de directoare şi
eticheta de volum a discului 2)/
dispozitivului USB 3)
2 Spaţiul liber al dispozitivului USB
conectat 3)
1)
2)
3)
Pe ecran apare mesajul „NO STEP” (Nicio
fază) dacă nu aveţi programate piese sau
fişiere.
Apare doar în timpul funcţiei de CD.
Apare doar în timpul funcţiei USB.
Note
• Este posibil să nu se poată afişa unele
caractere text.
• Dacă titlul fişierului audio conţine caractere
ce nu se pot afişa, aceste caractere vor fi
afişate sub forma „_".
Alte operaţii
Crearea propriului
program
- („Program Play” – Redarea
unui program)
Puteţi concepe un program de maxim
25 de paşi, în ordinea în care doriţi să
fie redaţi.
Puteţi înregistra sincronizat piesele sau
fişierele programate pe o casetă sau
puteţi transfera sincronizat piesele sau
fişierele programate pe un dispozitiv
USB (paginile 23 sau 36).
1
Selectaţi funcţia dorită.
Apăsaţi CD pentru a selecta funcţia
CD. Apăsaţi butonul
(sau
USB de pe telecomandă) pentru a
selecta funcţia USB.
2 Când redarea este oprită, apăsaţi
în mod repetat butonul „PLAY
MODE” (Mod de redare) de pe
telecomandă până ce pe ecran se
aprinde „PGM”.
3 (Doar pentru funcţia CD) Apăsaţi
unul din butoanele DISC 1 ~ 3 sau
"DISC SKIP/EX-CHANGE” (Salt
/schimbare disc) (sau „DISC SKIP”
(Salt disc) de pe telecomandă)
pentru a selecta un disc.
Pentru a programa simultan toate
melodiile de pe un disc:
Treceţi la pasul 5 în timp ce pe afişaj
apare mesajul „ALL” (Toate).
Pentru a programa simultan toate
fişierele MP3 dintr-un director:
Apăsaţi în mod repetat
până
ce pe ecran apare directorul dorit,
apoi treceţi la pasul 5.
Continuare
RO
33
4
7 Apăsaţi
Selectaţi piesa sau fişierul pe
care doriţi să îl programaţi.
Pentru a programa o piesă:
Apăsaţi
sau
în mod
repetat până ce pe ecran apare
numărul piesei dorite.
Pentru a programa un fişier
audio:
Apăsaţi în mod repetat
până
ce pe ecran apare directorul dorit,
apoi apăsaţi în mod repetat
sau
până ce pe ecran apare
numărul fişierului dorit. Pe afişaj
clipeşte indicaţia „--:--”.
Număr piesă
sau fişier
Durata totală de redare
(inclusiv piesa selectată)
2)
(sau
de pe
telecomandă).
Va începe redarea programului.
Alte operaţii
Faceţi acest lucru
Când redarea este
oprită, apăsaţi în mod
repetat butonul „PLAY
MODE” (Mod de redare)
de pe telecomandă până
ce de pe ecran dispare
„PGM”.
A şterge ultimul Apăsaţi butonul „CLEAR”
pas din lista de (Ştergere) de pe
programe
telecomandă când se
opreşte redarea.
Pentru
A anula
redarea unui
program
1)
Notă
(Doar pentru funcţia USB)
Lista de program se şterge când efectuaţi
operaţiunea de ştergere.
Nume fişier
1)
2)
2)
2)
La programarea unui fişier audio, apare
indicaţia „ --.--”.
Apare doar pentru funcţia USB.
5 Apăsaţi ENTER.
Se programează piesa/piesele sau
fişierul/fişierele.
Pe afişaj apare numărul pasului
programat.
6 Pentru a programa mai mult
discuri, piese sau fişiere.
Pentru a programa
Alte discuri
Alte piese sau fişiere de pe
acelaşi disc
Alte piese sau fişiere de pe
alte discuri
Alte fişiere din acelaşi
director
Alte fişiere din alt director
34
RO
Repetaţi paşii
3 şi 5
4 şi 5
3-5
4 şi 5 (fără a
apăsa
+/-)
4 şi 5
Sfaturi utile
• Programul conceput rămâne în memoria
aparatului chiar şi după ce a fost redat.
Apăsaţi
(sau
de pe
telecomandă) pentru a reda din nou
acelaşi program.
• Dacă în timpul programării apare „--.--” în
loc de durata totală de redare, înseamnă
că:
- aţi programat o piesă de pe un CD
AUDIO cu un număr de piesă mai mare
de 20.
- durata totală de redare a depăşit 100 de
minute.
- aţi programat un fişier audio.
Presetarea
staţiilor radio
Puteţi preseta staţiile radio favorite şi le
puteţi acorda instantaneu, selectând
numărul presetat corespunzător.
Folosiţi butoanele de pe telecomandă
pentru a preseta staţiile.
1 Acordaţi staţia dorită (Vezi
„Ascultarea staţiilor radio” (pagina
22)).
2 Apăsaţi „TUNER MEMORY”
(Memorie acordor).
Pe afişaj clipeşte un număr
presetat. Staţiile sunt memorate de
la numărul presetat 1.
5
Pentru a memora alte staţii,
repetaţi Paşii de la 1 la 4.
Puteţi preseta maxim 20 de staţii
FM şi 10 staţii AM.
6 Apăsaţi în mod repetat „TUNING
MODE” (Mod acordare) până ce pe
ecran se aprinde indicatorul
„PRESET”, pentru a apela o staţie
radio presetată. Apoi apăsaţi în mod
repetat +/- pentru a selecta numărul
presetat pe care îl doriţi.
Pentru a anula presetarea
Apăsaţi „TUNER MEMORY" (Memorie
tuner).
Număr presetat
3
Apăsaţi în mod repetat +/- pentru
a selecta numărul presetat pe care îl
doriţi.
Dacă pe numărul presetat selectat
se află deja altă staţie, aceasta este
înlocuită de noua staţie.
4 Apăsaţi ENTER.
Pe afişaj apare mesajul „Complete!”
(Încheiat). Staţia este memorată.
RO
35
Utilizarea sistemului de
date radio (RDS)
(doar pentru modelul european)
Ce reprezintă sistemul de date
radio?
Sistemul de date radio (RDS) este un
serviciu de difuziune care permite
staţiilor radio să transmită informaţii
suplimentare în acelaşi timp cu
semnalul programului obişnuit. Acest
acordor oferă facilităţi RDS utile, cum
ar fi afişarea numelui staţiei radio.
Serviciul RDS este disponibil doar
pentru staţiile FM.*
* Nu toate staţiile redio RDS asigură servicii
RDS şi nu toate oferă aceleaşi tipuri de
servicii. Dacă nu sunteţi familiarizaţi cu
sistemul RDS, solicitaţii detalii despre
serviciile RDS oferite de staţiile locale de
radio din regiunea dumneavoastră.
Notă
RDS poate funcţiona necorespunzător dacă
staţia recepţionată nu transmite un semnal
RDS de calitate, sau dacă intensitatea
semnalului recepţionat este scăzută.
Recepţionarea informaţiilor RDS
Selectaţi pur şi simplu o staţie radio
din banda FM.
Dacă aparatul este acordat pe
frecvenţa unei staţii radio care asigură
şi servicii RDS, pe afişaj va fi afişat
numele staţiei.
Pentru a verifica informaţiile RDS
Apăsaţi DISPLAY (Afişare) în mod
repetat în timp ce recepţionaţi o
staţie RDS.
Pe afişaj vor apărea informaţiile RDS.
36
RO
Înregistrarea o casetă
Există trei moduri pentru a
înregistra pe o casetă TIP I
(normal).
Înregistrare sincronizată CD-Casetă:
Puteţi înregistra un disc întreg pe o
casetă. Nivelul de înregistrare se
reglează automat.
Înregistrare manuală:
Puteţi înregistra doar porţiunea dorită
de pe o sursă de sunet, inclusiv
componentele audio conectate.
Mixare sunet:
Puteţi „mixa” sunetul de la orice sursă
de sunet şi fredonare sau vorbirea la
microfon (nefurnizat). Sunetul mixat
poate fi înregistrat pe o casetă.
1
Introduceţi în casetofon o casetă
înregistrabilă.
Introduceţi caseta cu partea pe care
doriţi să înregistraţi îndreptată în
sus.
2
Pregătiţi sursa de înregistrare.
Pentru înregistrarea sincronizată CDCasetă:
Apăsaţi CD şi introduceţi discul pe
care doriţi să îl înregistraţi.
• Pentru a înregistra un director de
fişiere MP3, apăsaţi în mod repetat
butonul „PLAY MODE” (Mod de
redare) de pe telecomandă până
ce pe ecran se aprinde
. Apoi
apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta directorul dorit.
• Puteţi înregistra piesele sau
fişierele de pe toate discurile, în
ordinea dorită, folosind „Program
Play” (Redare program). Urmaţi
Paşii 2-6 din „Crearea propriului
program” (pagina 33). La
programare asiguraţi-vă că
duratele de redare nu depăşesc
lungimea unei feţe a casetei.
Pentru înregistrare manuală şi
mixare de sunet:
Apăsaţi butonul funcţional (cu excepţia
„TAPE” (Casetă)) pentru a selecta sursa
pe care doriţi să o înregistraţi.
Dacă doriţi doar să vă înregistraţi vocea
prin microfon, puteţi face acest lucru
selectând funcţia CD şi neredând o altă
sursă.
3 Setaţi casetofonul în modul standby
pentru înregistrare.
Pentru înregistrarea sincronizată
CD-Casetă:
Apăsaţi „REC TO TAPE” (Înregistrare pe
casetă) . Pe ecran se aprind indicaţiile
„TAPE” (Casetă) şi „SYNC”, iar „REC”
clipeşte. Pe ecran apare mesajul „PUSH
ENTER” (Apăsaţi ENTER).
Pentru înregistrare manuală şi
mixare de sunet:
Apăsaţi „REC TO TAPE” (Înregistrare pe
casetă) .
Pe ecran se aprinde indicaţia„TAPE”
(Casetă), iar „REC” clipeşte.
• La înregistrarea de pe un disc, apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a
selecta o piesă sau un fişier în timpul
pauzelor de înregistrare.
• Pentru a înregistra un director de fişiere
MP3, apăsaţi în mod repetat butonul
„PLAY MODE” (Mod de redare) de pe
telecomandă până ce pe ecran se
aprinde
. Apoi apăsaţi în mod
repetat
pentru a selecta
directorul dorit.
4 Începeţi înregistrarea.
Nu puteţi asculta alte surse în timpul
înregistrării.
Pentru mixarea de sunet:
Apăsaţi ENTER şi apoi începeţi
redarea sursei de înregistrare şi
începeţi să cântaţi sau să vorbiţi la
microfon. Reglaţi volumul
microfonului rotind butonul „MIC
LEVEL" (Nivel microfon). După ce
aţi terminat, rotiţi „MIC LEVEL”
(Nivel microfon) la „MIN”.
Dacă se produc reverberaţii acustice
(efect de microfonie), reduceţi
volumul, îndepărtaţi microfonul de
difuzoare sau schimbaţi direcţia
microfonului.
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi .
Note
• Nu puteţi scoate discul în timpul
înregistrării sincronizate CD-Casetă.
• În cazul în care conectaţi sau deconectaţi
un microfon sau o cască în timpul
înregistrării, este posibil ca sunetul să se
întrerupă un moment.
• Dacă este selectat efectul „FLANGER”
(Flanşare), „DELAY” (Decalaj) sau
„CHORUS” (Cor) în timpul înregistrării,
efectul de sunet selectat va fi înregistrat pe
casetă.
Sfat util
Când se introduc semnale cu sunet ridicat,
aparatul reglează automat nivelul de redare
pentru a preveni distorsiunea semnalelor de
sunet înregistrate (Funcţia de control
automat al nivelului).
Pentru înregistrarea sincronizată
CD-Casetă:
Apăsaţi ENTER. Când s-a încheiat
înregistrarea, discul şi caseta se opresc
automat.
Înregistrare manuală:
Apăsaţi ENTER şi apoi începeţi redarea
sursei de înregistrare. Dacă atunci când
înregistraţi de la acordor se aude zgomot,
repoziţionaţi antena pentru a reduce
zgomotul.
RO
37
Crearea propriului efect
de sunet
Puteţi regla sunetul mărind sau
reducând nivelul benzii de frecvenţă
specifice, apoi puteţi stoca în memorie
maxim trei setări pentru egalizor.
1 Apăsaţi în mod repetat "EQ
BAND/MEMORY” (Bandă
EQ/Memorie) ( pentru a selecta o
bandă de frecvenţă sau un efect
surround.
2 Rotiţi „OPERATION DIAL”
(Cadranul de operare) pentru a regla
nivelul sau a selecta efectul
surround dorit.
6 Apăsaţi ENTER.
Această setarea se memorează
automat ca setarea egalizorului
făcută de utilizator selectată la
pasul 5.
Setarea anterioară stocată în
această locaţie de memorie va fi
ştearsă şi înlocuită cu noua setare.
Pentru a apela setarea egalizorului
făcută de utilizator
Apăsaţi în mod repetat butonul
„PRESET EQ" (sau EQ de pe
telecomandă) pentru a selecta „USER
EQ 1”, „USER EQ 2" sau „USER EQ
3”.
Pentru a anula efectul de sunet
Apăsaţi în mod repetat butonul
„PRESET EQ" (sau EQ de pe
telecomandă) până ce pe afişaj apare
mesajul „FLAT” (Plat).
Nivelul de frecvenţă
3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a
regla nivelul altor benzi de frecvenţă
şi efectul surround.
4 Apăsaţi ENTER.
Pe afişaj clipeşte un număr de
egalizor al utilizatorului.
5 Rotiţi "OPERATION DIAL"
(Cadranul de operare) pentru a
selecta un număr de egalizor al
utilizatorului (1~3) la care doriţi să
memoraţi setarea egalizorului.
Selectaţi „EXIT?” (Ieşire) pentru a
anula memorarea.
38
RO
Note
• Când selectaţi anumite efecte presetate,
este posibil ca efectul surround să fie
anulat.
• Când se selectează efectul surround, pe
afişaj apare indicaţia „SURROUND".
Fredonarea
Utilizarea cronometrului
Puteţi fredona împreună cu orice sursă
audio redată pe acest aparat.
Aparatul oferă trei funcţii de control de
timp.
1 Rotiţi „MIC LEVEL” (Nivel
microfon) la MIN pentru a reduce
volumul microfonului.
2 Conectaţi un microfon opţional la
mufa „MIC".
3 Începeţi redarea muzicii şi reglaţi
volumul.
4 Rotiţi „MIC LEVEL” (Nivel
microfon) pentru a regla volumul
microfonului.
Dacă se produc reverberaţii
acustice (efect de microfonie),
reduceţi volumul, îndepărtaţi
microfonul de difuzoare sau
schimbaţi direcţia microfonului.
După ce aţi terminat, deconectaţi
microfonul de la mufa MIC.
„Sleep Timer”
Puteţi programa oprirea sistemului după
o durată de timp predeterminată, astfel
încât puteţi adormi cu un fond muzical.
Apăsaţi în mod repetat „SLEEP”
(Adormire) de pe telecomandă.
Durata afişată în minute (durata de
oprire) se schimbă.
Dacă selectaţi „AUTO”, aparatul se
opreşte automat după oprirea discului, a
dispozitivului USB sau a casetei curente,
sau după 100 de minute.
Nu selectaţi „AUTO” în timpul înregistrării
sincronizate CD-casetă, al transferului
sincronizat C—USB sau al operaţiei de
ştergere.
Notă
Aparatul nu se opreşte la ora presetată în
timpul operaţiunii de ştergere USB. Aparatul
se va opri automat doar după ce se va
încheia operaţiunea de ştergere USB.
Sfat util
Pentru a verifica durata rămasă, apăsaţi o
dată butonul „SLEEP" (Adormire) de pe
telecomandă. Nu puteţi verifica durata
rămasă dacă nu selectaţi „AUTO”.
„Play Timer” (Redare programată) /
„Recording Timer” (Înregistrare
programată)
Nu puteţi activa simultan funcţiile „Play
Timer” (Redare programată) şi
„Recording Timer” (Înregistrare
programată).
Dacă le folosiţi împreună cu „Sleep
Timer", are prioritate controlul „Sleep
Timer”.
Asiguraţi-vă că aţi reglat ora.
Folosiţi butoanele de pe telecomandă
pentru operare.
Continuare
RO
39
„Play Timer” (Redare programată):
Vă puteţi trezi la o oră presetată, cu muzica
de pe un disc, de pe o casetă, tuner sau de
pe un dispozitiv USB opţional.
5 Selectaţi sursa de sunet sau
„Recording Timer” (Înregistrare
programată):
pregătiţi dispozitivul USB sau
caseta.
Pentru „Play Timer” (Redare
programată):
Puteţi înregistra pe o casetă sau puteţi
transfera
pe
un
dispozitiv
USB
transferabil de pe o staţie presetată la o
oră specificată.
Apăsaţi
sau
în mod repetat
până apare pe ecran sursa de sunet
dorită, şi apoi apăsaţi ENTER. Afişajul va
arăta setările controlului de timp.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Pentru „Recording Timer”
(Înregistrare programată):
Pentru „Play Timer”:
Pregătiţi sursa de sunet şi apoi apăsaţi
„VOLUME +/-” (Volum +/-) pentru a regla
volumul.
Pentru a începe de la o anumită piesă
sau de la un anumit fişier, creaţi-vă
propriul program (pagina 33).
Pentru „Recording Timer”
(Înregistrare programată):
Acordaţi staţia radio pe care doriţi să o
presetaţi.
2 Apăsaţi „CLOCK/TIMER SET”
(Setare oră/cronometru), apoi
apăsaţi în mod repetat
sau
, pentru a selecta „PLAY
SET?” (Setare redare?) sau „REC
SET?” (Setare înregistrare?), apoi
apăsaţi ENTER. Pentru
„Recording Timer”, puteţi apăsa
şi butonul „REC TIMER” de pe
aparat.
Va apărea mesajul „ON”, iar pe ecran va
clipi indicarea orelor.
3 Reglaţi ora pentru a începe
Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a selecta „USB REC” (Înregistrare
USB) sau „TAPE REC” (înregistrare
casetă). Apoi, apăsaţi ENTER.
Afişajul va arăta setările controlului de
timp. Conectaţi un dispozitiv USB
transferabil sau introduceţi în casetofon
o casetă înregistrabilă.
6 Apăsaţi
Aparatul se porneşte cu 15 secunde
înainte de ora presetată.* Dacă aparatul
este pornit la ora presetată, funcţiile
„Play Timer" şi „Recording Timer" nu vor
reda sau înregistra/transfera.
* Pentru „USB Recording Timer"
(Înregistrare programată USB),
aparatul se porneşte cu un minut
înainte de ora presetată.
Alte operaţii
Pentru
A verifica
setarea
redarea sau înregistrarea/transferul.
Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a seta ora, apoi apăsaţi ENTER.
Minutele sunt indicate intermitent pe
afişaj. Folosiţi acelaşi procedeu pentru
reglarea minutelor. Va apărea mesajul
„OFF”, iar pe ecran va clipi indicarea
orelor.
4 Reglaţi ora pentru a opri redarea
sau înregistrarea/transferul folosind
acelaşi procedeu ca la pasul 3.
40
RO
pentru a opri
aparatul.
A modifica
setarea
Faceţi acest lucru
1 Apăsaţi „CLOCK/TIMER
SELECT” (Selectare
ceas/cronometru).
Pe afişaj apare mesajul
„SELECT” (Selectare).
2 Apăsaţi în mod repetat
sau
, pentru a selecta
„PLAY SELECT?” (Selectare
redare?) sau „REC
SELECT?” (Selectare
înregistrare?), apoi apăsaţi
ENTER.
Porniţi de la pasul 1.
Pentru
A anula „Play
Timer” (Redare
programată)
sau „Recording
Timer”
(Înregistrare
programată)
Faceţi acest lucru
1 Apăsaţi „CLOCK/TIMER
SELECT” (Selectare
ceas/cronometru).
Pe afişaj apare mesajul
„SELECT” (Selectare).
2 Apăsaţi în mod repetat
sau
, pentru
a selecta „TIMER
OFF?” (Oprire
programare?), apoi
apăsaţi ENTER.
Note
• Funcţiile „Play Timer” (Redare
programată) şi „Recording Timer"
(Înregistrare programată) nu vor fi activate
dacă aparatul este pornit sau dacă pe
ecran clipeşte indicaţia „STANDBY".
• Controlul „Play Timer” rămâne configurat
atâta timp cât opţiunea nu este
dezactivată manual.
• Controlul „Recording Timer” se anulează
automat după activarea acestuia.
• Volumul este redus la minim în timpul
înregistrării programate.
• Aparatul nu se opreşte la ora presetată în
timpul operaţiunii de ştergere USB.
• Aparatul se va opri automat doar după ce
se va încheia operaţiunea de ştergere
USB.
Informaţii suplimentare
Ghid al problemelor de
funcţionare
În caz că întâmpinaţi probleme cu
aparatul, realizaţi următoarele operaţii:
1 Asiguraţi-vă că atât cablul de
alimentare, cât şi cablurile
difuzoarelor sunt conectate corect şi
ferm.
2 Găsiţi problema dvs. în lista de
verificare pentru depanare de mai
jos şi luaţi măsurile de remediere
indicate.
Dacă problema persistă după toate
operaţiunile de mai sus, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Vă rugăm să reţineţi, că în cazul în
care personalul de service schimbă
anumite piese în cadrul reparaţiei,
acestea s-ar putea să fie reţinute.
Continuare
RO
41
Când indicatorul
(standby)
clipeşte
Scoateţi imediat cablul de alimentare
şi verificaţi următoarele elemente.
• Dacă aparatul dvs. are un selector de
tensiune, acesta este setat la
tensiunea corectă?
Verificaţi
tensiunea
pentru
regiunea dvs., apoi asiguraţi-vă că
selectorul de tensiune este setat
corect.
• (Doar pentru MHC-GTX787/LBTZTX7) Cablurile + şi – ale
difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
• Folosiţi doar difuzoarele
furnizate?
• Sunt cumva blocate fantele de
ventilaţie din partea de sus sau din
spatele aparatului?
După ce aţi verificat elementele de
mai sus şi aţi remediat eventualele
probleme, introduceţi din nou în priză
cablul de alimentare şi porniţi aparatul.
Dacă indicatorul
încă mai
clipeşte sau dacă nu puteţi găsi cauza
problemei chiar şi după ce aţi verificat
toate elementele de mai sus,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
Generalităţi
Afişajul începe să clipească de îndată ce
introduceţi cablul de alimentare, chiar
dacă nu aţi pornit aparatul.
• A început modul de demonstraţie. Apăsaţi
(pagina 14).
Se anulează setarea orei sau a
cronometrului.
• Cablul de alimentare este deconectat sau
s-a produs o pană de curent. Refaceţi
„Setarea orei” (pagina 19). Dacă aţi setat
cronometrul, refaceţi „Utilizarea
cronometrului” (pagina 39).
Pe afişaj apare „--:--”.
• Ora nu este setată. Setaţi ora (pagina
19).
• S-a produs o pană de curent. Setaţi
din nou ora (pagina 19) şi
cronometrul (pagina 39).
42
RO
Nu se aude niciun sunet.
• Rotiţi butonul „MASTER VOLUME”
(Volum principal) în sens orar (sau
apăsaţi în mod repetat „VOLUME +" de
pe telecomandă).
• Căştile sunt conectate la mufa
„PHONES” (Căşti).
• Verificaţi conexiunile difuzoarelor
(pagina 13).
• Nu se aude sunet în timpul funcţiei
de cronometru de înregistrare.
Nu se aude niciun sunet de la
microfon.
• Rotiţi butonul „MASTER VOLUME”
(Volum principal) în sens orar (sau
apăsaţi în mod repetat „VOLUME +" de
pe telecomandă) sau rotiţi în sens orar
„MIC LEVEL” (Nivel microfon) pentru a
regla volumul microfonului.
• Asiguraţi-vă că microfonul este conectat
corect la mufa MIC.
Se aude brum sau zgomot puternic.
• Un televizor sau un VCR este amplasat
prea aproape de aparat. Îndepărtaţi
aparatul de televizor sau de VCR.
• Îndepărtaţi aparatul de sursele de
zgomot.
• Conectaţi aparatul la altă priză de
perete.
• Instalaţi un filtru de zgomot pe cordonul
de alimentare (disponibil în comerţ).
• Opriţi echipamentele electrice
aflate în apropiere.
Cronometrul nu funcţionează.
• Verificaţi setarea cronometrului şi setaţi
ora corectă (pagina 39).
• Anulaţi funcţia „Sleep Timer” (pagina
39).
• Nu puteţi selecta simultan funcţiile „Play
Timer”
(Redare
programată)
şi
„Recording
Timer”
(Înregistrare
programată).
Telecomanda nu funcţionează.
• Îndepărtaţi obstacolele dintre telecomandă
şi aparat.
• Apropiaţi telecomanda de aparat.
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul
aparatului.
• Înlocuiţi bateriile (R6/mărimea AA).
Există reverberaţii acustice.
• Reduceţi volumul.
• Îndepărtaţi microfonul de difuzoare sau
schimbaţi direcţia microfonului.
Sunetul de la sursa de muzică are
efecte de ecou.
• Apăsaţi în mod repetat „FLANGER”
(Flanşare), „DELAY” (Decalaj) sau
„CHORUS” (Cor) până ce de pe ecran
dispar indicaţiile „FLANGER”
(Flanşare), „DELAY” (Decalaj) şi
„CHORUS” (Cor)
Indicatorul contorului nu se
deplasează.
• Verificaţi dacă „METER POINTER"
(Indicator contor) nu este setat pe „OFF"
(Dezactivat) în meniul „OPTIONS"
(Opţiuni).
• Asiguraţi-vă că opţiunea „METER MODE"
(Mod contor) nu este configurată pe
„METER OFF” (Contor dezactivat).
• Căştile sunt conectate la mufa „PHONES”
(Căşti).
Afişajul contorului este oprit.
• Verificaţi dacă „METER POINTER"
(Indicator contor) şi „METER BACKLIGHT”
(Lumină de fundal contor) nu sunt setate
pe „OFF" (Dezactivat) în meniul
„OPTIONS" (Opţiuni) (pagina 31).
• Asiguraţi-vă că opţiunea „METER MODE"
(Mod contor) nu este configurată pe
„METER OFF” (Contor dezactivat).
Afişajul contorului clipeşte.
• Verificaţi dacă „METER POINTER"
(Indicator contor) şi „METER BACKLIGHT”
(Lumină de fundal contor) nu sunt setate
pe „FLASH" (Clipire) în meniul
„OPTIONS" (Opţiuni) (pagina 31).
• Asiguraţi-vă că opţiunea „METER MODE"
(Mod contor) nu este configurată pe
„EXCITE 1” sau „EXCITE 2".
Difuzoarele
Sunetul provine dintr-un singur canal,
sau volumul din stânga şi cel din
dreapta nu sunt echilibrate.
• Poziţionaţi difuzoarele cât mai simetric.
• Verificaţi conectarea fermă şi corectă a
difuzoarelor.
• Sursa redată este monofonică.
Îndepărtaţi aparatul de sursele de lumină
fluorescentă.
(doar pentru MHC-GTX888)
Nu se aude sunet prin subwoofere.
• Reglaţi nivelul subwoofer-ului la nivelul
corect.
• Verificaţi conectarea fermă a
subwoofer-elor.
• Verificaţi să fie conectate la aparat şi
subwoofer-ul A şi subwoofer-ul B.
(doar pentru MHC-GTX888/ MHCGTX777) Nu se aude sunet de la
difuzorul surround.
• Verificaţi conectarea fermă şi corectă a
difuzoarelor surround.
(Doar pentru MHC-GTX787/LBT-ZTX7)
Sunetul nu are bas.
• Verificaţi conectarea corectă a bornelor
+ şi – ale difuzoarelor.
Player discuri
Nu se deschide sertarul discului, iar pe
ecran apare mesajul „LOCKED”
(Blocat).
• Contactaţi distribuitorul Sony sau
centrul local de service autorizat Sony.
Sertarul discului nu se închide.
• Introduceţi corect discul.
• Închideţi întotdeauna sertarul discului
apăsând „OPEN/CLOSE”
(Deschidere/închidere) . Nu forţaţi
închiderea sertarului discului cu
degetele, deoarece acesta se poate
defecta.
Discul nu iese.
• Nu puteţi scoate discul în timpul
transferului sincronizat CD-USB, al
înregistrării sincronizate CD-Casetă sau
al transferului REC1. Apăsaţi
pentru
a anula transferul, apoi apăsaţi
„OPEN/CLOSE” (Deschidere/închidere)
pentru a scoate discul.
Contactaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
Continuare
RO
43
Nu începe redarea.
• Deschideţi
sertarul
discului şi
verificaţi dacă este introdus un disc.
• Ştergeţi discul (pagina 50).
• Reintroduceţi discul.
• Introduceţi discuri ce pot fi redate de
acest aparat (pagina 50).
• Introduceţi discul pe sertar cu partea
cu etichetă îndreptată în sus.
• Scoateţi discul şi ştergeţi umezeala
de pe el, apoi lăsaţi aparatul pornit alte
câteva ore până ce se evaporă
umezeala.
• Apăsaţi butonul
(sau
de
pe telecomandă) pentru a începe
redarea.
Sunetul se aude cu intermitenţe.
• Ştergeţi discul (pagina 50).
• Reintroduceţi discul.
• Deplasaţi aparatul într-un loc fără
vibraţii (de ex. pe un suport stabil).
• Îndepărtaţi difuzoarele de aparat sau
amplasaţi-le pe suporturi separate. Când
ascultaţi o piesă cu başi la volum ridicat,
sunetul poate fi redat cu intermitenţe din
cauza vibraţiilor difuzoarelor.
Redarea nu începe de la prima piesă.
• Sistemul se află în modul program sau
redare aleatorie. Apăsaţi în mod repetat
butonul „PLAY MODE” (Mod redare) de
pe telecomandă până ce pe ecran se
aprind indicaţiile „ALL DISCS” (Toate
discurile), „1 DISC” sau
.
Nu se poate reda fişierul MP3.
• Fişierul MP3 nu este înregistrat într-un
format compatibil cu ISO 9660 Nivel
1/Nivel 2 sau Joliet (format expansiune).
• Fişierul MP3 nu are extensia „.mp3”.
• Nu pot fi redate fişierele MP3 create în
alt format decât formatul MPEG 1 Audio
Layer 3.
• Aparatul poate reda sub-directoarele
aflate maxim la al optulea nivel.
• Discul conţine peste 256 de
directoare.
• Discul conţine peste 511 de fişiere
MP3.
• Nu se pot reda fişierele audio în
formatul MP3 PRO.
44
RO
Redarea fişierelor MP3 durează mai mult
decât a altor fişiere.
• După ce aparatul citeşte toate
fişierele de pe disc, redarea poate
dura mai mult decât de obicei dacă:
- numărul de directoare sau fişiere de
pe disc este foarte mare.
- structura de organizare a
directoarelor şi fişierelor este foarte
complexă.
Numele directorului, numele piesei,
numele fişierului şi caracterele etichetei
ID3 nu apar corect.
• Folosiţi un disc format compatibil
cu ISO 9660 Nivel 1/Nivel 2 sau
Joliet (format expansiune).
• Eticheta ID3 nu este versiunea 1 sau
versiunea 2.
• Codurile de caractere ce pot fi
afişate de acest aparat sunt
următoarele:
- Majuscule (A-Z)
- Minuscule (a-z)
- Numere (0-9)
– Simboluri (< > * +, ? / [ ] \ _)
Este posibil ca alte caractere să nu
fie afişate corect.
Dispozitivul USB
Nu puteţi începe transferul pe un
dispozitiv USB.
• Este posibil să se fi produs
următoarele probleme.
- Dispozitivul USB este plin.
- Numărul de directoare şi fişiere
audio pe care le poate recunoaşte
aparatul a atins limita superioară.
- Dispozitivul USB este protejat la
scriere.
Transferul se opreşte înainte de finalizare.
• Utilizaţi un dispozitiv USB
incompatibil. Pentru a vedea tipurile
de dispozitive compatibile consultaţi
secţiunea „Dispozitive USB
compatibile cu acest aparat” (pagina
56).
• Dispozitivul USB nu este formatat
corect. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare a dispozitivului USB pentru a
afla cum trebuie realizată formatarea.
• Opriţi aparatul şi scoateţi dispozitivul
USB. Apoi porniţi aparatul. Dacă
dispozitivul USB are un buton de
pornire, opriţi dispozitivul USB şi apoi
reporniţi-l după ce l-aţi extras de pe
aparat. Apoi efectuaţi din nou
transferul.
• Dacă transfer şi ştergere se repetă de
multe ori, structura de fişiere a
dispozitivului USB devine complexă.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului USB pentru a afla cum
trebuie remediată această problemă.
Transferul pe un dispozitiv USB s-a
realizat eronat.
• Utilizaţi un dispozitiv USB incompatibil.
Pentru a vedea tipurile de dispozitive
compatibile consultaţi secţiunea
„Dispozitive USB compatibile cu acest
aparat” (pagina 56).
• Dispozitivul USB a fost deconectat sau a
fost oprită alimentarea în timpul
transferului. Ştergeţi fişierul înregistrat
parţial şi transferaţi din nou. Dacă nu se
remediază problema, este posibil ca
dispozitivul USB să fie avariat. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a dispozitivului
USB pentru a afla cum trebuie remediată
această problemă.
• Opriţi aparatul şi scoateţi dispozitivul USB.
Dacă dispozitivul USB are un buton de
pornire, opriţi dispozitivul USB şi apoi
reporniţi-l după ce l-aţi extras de pe aparat.
Apoi efectuaţi din nou transferul.
Nu se pot şterge directoarele şi fişierele
audio de pe dispozitivul USB.
• Verificaţi dacă dispozitivul USB
este protejat la scriere.
• Dispozitivul USB a fost deconectat
sau a fost oprită alimentarea în timpul
ştergerii. Ştergeţi piesa ştearsă
parţial. Dacă nu se remediază
problema, este posibil ca dispozitivul
USB să fie avariat. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare a
dispozitivului USB pentru a afla cum
trebuie remediată această problemă.
Utilizaţi un dispozitiv USB compatibil?
• În caz de conectare a unui dispozitiv
USB incompatibil, pot apărea
următoarele probleme. Pentru a
vedea tipurile de dispozitive
compatibile consultaţi secţiunea
„Dispozitive USB compatibile cu
acest aparat” (pagina 56).
- Dispozitivul USB nu este
recunoscut. - Pe aparat nu se
afişează numele fişierelor sau
directoare.
- Nu se poate realiza redarea.
- Sunetul se aude cu intermitenţe.
- Se aude zgomot.
- Sunetul se aude cu distorsiuni.
- Transferul se opreşte înainte de
finalizare.
Pe afişaj apare mesajul „Over Current”
(Curent prea ridicat).
• S-a depistat o problemă la nivelul
curentului electric de la portul
(USB).
Opriţi aparatul şi extrageţi dispozitivul USB
din portul (USB). Asiguraţi-vă că
dispozitivul USB nu prezintă probleme.
Dacă mesajul se afişează în continuare,
contactaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
Nu se aude niciun sunet.
• Dispozitivul USB nu este conectat corect.
Opriţi aparatul apoi reconectaţi dispozitivul
USB şi verificaţi dacă pe afişaj se aprinde
indicaţia „USB MEMORY” (Memorie USB).
Continuare
RO
45
Se aude zgomot sau sunetul se aude cu
intermitenţe ori distorsionat.
• Opriţi aparatul, apoi reconectaţi
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
• Opriţi aparatul, apoi reconectaţi
dispozitivul USB.
• Fişierul muzical conţine zgomot sau
sunetul este distorsionat. Este posibil
ca zgomotul să fi apărut în timpul
procesului de transfer. Ştergeţi
fişierul şi încercaţi să îl transferaţi din
nou.
• Conectaţi dispozitivul USB compatibil
dispozitivul USB.
(pagina 56).
Dispozitivul USB nu funcţionează
normal. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare a dispozitivului USB pentru a
afla cum trebuie remediată această
problemă. Dacă problema persistă,
contactaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
Dispozitivul USB nu poate fi conectat la
portul
(USB).
• Dispozitivul USB este conectat
invers. Conectaţi dispozitivul USB cu
orientarea corectă.
Nu începe redarea.
• Opriţi aparatul, apoi reconectaţi
Se afişează mesajul „USB Reading”
(Citire USB) o perioadă îndelungată sau
trece mult timp până la începerea redării.
• Conectaţi dispozitivul USB compatibil
• Procesul de citire poate dura mult în
următoarele cazuri.
- Există multe directoare sau fişiere
pe dispozitivul USB.
- Structura de fişiere este extrem de
complexă.
- Capacitatea de memorie este
excesivă.
- Memoria internă este fragmentată.
Vă recomandăm deci să respectaţi
aceste specificaţii.
- Numărul total de directoare de pe
dispozitivul USB: 100 sau mai puţin
- Numărul total de fişiere într-un
director: 100 sau mai puţin
Afişare eronată.
• Este posibil ca datele stocate pe
dispozitivul USB să fie corupte,
efectuaţi din nou transferul.
• Codurile de caractere ce pot fi afişate
de acest aparat sunt următoarele:
- Majuscule (A-Z)
- Minuscule (a-z)
- Numere (0-9)
– Simboluri (< > * +, ? / [ ] \ _)
Este posibil ca alte caractere să nu
fie afişate corect.
46
RO
dispozitivul USB.
(pagina 56).
• Apăsaţi butonul
(sau
de pe
telecomandă) pentru a începe
redarea.
Redarea nu începe de la prima piesă.
• Setaţi modul de redare pe
„Normal Play" (Redare normală)
(pagina 28).
Nu se pot reda fişierele audio.
• Nu se pot reda fişierele audio în
formatul MP3 PRO.
• Este posibil ca unele fişiere AAC să nu
poată fi redate corect.
• Nu se pot reda fişierele WMA în format
•
•
•
•
•
•
•
Windows Media Audio Lossless şi
Professional
Datele nu sunt stocate în formatul
MP3/WMA/ AAC.
Nu sunt compatibile dispozitivele USB
cu alte sisteme de fişiere decât FAT16
sau FAT32 (mărime cluster 512 kb – 32
kb).*
Dacă folosiţi un dispozitiv USB
partiţionat, se pot reda doar fişierele
audio de pe prima partiţie.
Este posibilă redarea a maxim 8 nivele
de directoare.
Numărul de directoare a depăşit 997.
Numărul de fişiere audio a depăşit 999.
Nu pot fi redate fişierele criptate sau
parolate, etc.
Acest aparat suportă formatele FAT16 şi
FAT32, dar este posibil ca unele
dispozitive USB să nu le suporte pe toate.
Pentru mai multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului
USB sau contactaţi producătorul.
Tunerul
Se aude brum sau zgomot puternic.
(Pe ecran clipesc mesajele „TUNED”
– Acordat – sau „ST”).
• Setaţi banda şi frecvenţa corecte
•
•
•
•
•
(pagina 22).
Conectaţi corect antena ( pagina 12).
Găsiţi un loc şi o orientare ce asigură
o recepţionare bună, apoi configuraţi
din nou antena. Dacă nu puteţi obţine
o recepţie bună, vă recomandăm
conectarea unei antene externe, din
comerţ.
Antena-fir pentru FM furnizată
recepţionează semnale pe întreaga
sa lungime, deci întindeţi-o complet.
Amplasaţi antenele cât mai departe
de cablurile difuzoarelor.
Opriţi echipamentele electrice
aflate în apropiere.
Un program stereo FM nu se poate
recepţiona în format stereo.
• Apăsaţi în mod repetat butonul „FM
MODE” (Mod FM) de pe
telecomandă până ce de pe ecran
dispare indicatorul „MONO”.
Casetofonul
Caseta nu înregistrează şi nu redă sau
nivelul sunetului se reduce.
• Capetele casetei sunt murdare (vezi
Caseta nu se şterge complet.
• Capetele de înregistrare/ redare sunt
magnetizate (vezi „Demagnetizarea
capetelor casetei” la pagina 51).
Sunetul prezintă distorsiuni de tipul
„wow-flutter” sau intermitenţe exagerate.
• Tamburele sau rolele sunt murdare
(vezi „Curăţarea capetelor casetei” la
pagina 51).
Zgomotul creşte sau se şterg
frecvenţele înalte.
• Capetele de înregistrare/ redare sunt
magnetizate (vezi „Demagnetizarea
capetelor casetei” la pagina 51).
Caseta nu se înregistrează.
• Nu este introdusă nicio casetă.
Introduceţi o casetă.
• S-a rupt lamela de pe casetă.
Acoperiţi lamela ruptă cu bandă
adezivă (pagina 51).
• Caseta se află la final.
Aparatul nu poate reda cealaltă parte a
casetei din casetofon.
• Aparatul poate reda doar o parte a
casetei din casetofon. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune.
Aparatul nu poate înregistra cealaltă
parte a casetei din casetofon.
• Aparatul poate înregistra doar o parte
a casetei din casetofon. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune.
Sunetul înregistrat are efect de ecou.
• Înainte de a începe înregistrarea
apăsaţi în mod repetat „FLANGER”
(Flanşare), „DELAY” (Decalaj) sau
„CHORUS” (Cor) până ce de pe
ecran dispar indicaţiile „FLANGER”
(Flanşare), „DELAY” (Decalaj) şi
„CHORUS” (Cor).
„Curăţarea capetelor casetei” la
pagina 51).
• Capetele de înregistrare/ redare sunt
magnetizate (vezi „Demagnetizarea
capetelor casetei” la pagina 51).
Continuare
RO
47
Componente opţionale
Nu se aude niciun sunet.
• Consultaţi elementul de la
Generalităţi „Nu se aude niciun
sunet” ((pagina 42) şi verificaţi starea
aparatului.
• Conectaţi corect componenta
(pagina 12) verificând:
- Dacă sunt bine conectate cablurile.
- Dacă mufele cablurilor sunt
introduse complet şi ferm.
• Porniţi componenta conectată.
• Consultaţi instrucţiunile de operare
furnizate împreună cu componenta şi
începeţi redarea.
Mesaje
Este posibil ca pe afişaj să apară
sau să clipească unul din
următoarele mesaje în timpul
operării.
Disc / Casetă / Cronometru
„No Disc” (Nu este introdus niciun disc)
Nu se află disc în sertarul discului sau
aţi introdus un disc ce nu poate fi redat
de acest aparat.
„No Tab” (Lamela este absentă)
Nu puteţi înregistra pe casetă
deoarece i s-a rupt lamela.
„No Tape” (Casetă absentă)
Nu există nicio casetă în casetofon.
Pentru a reseta aparatul la
configurările din fabrică
Dacă aparatul tot nu funcţionează bine
după realizarea operaţiilor de mai sus
sau dacă se produc alte defecţiuni
nedescrise mai sus, resetaţi-l astfel:
Folosiţi butoanele de pe aparat.
1 Scoateţi cablul de alimentare.
2 Introduceţi din nou cablul de
alimentare.
3 Apăsaţi
pentru a porni aparatul.
4 Apăsaţi simultan „DELAY”
(Decalaj) şi
.
Pe afişaj apare mesajul „COLD
RESET” (Resetare).
Aparatul va reveni la setările din
fabrică. Trebuie să reajustaţi toate
setările efectuate (staţiile presetate,
ora, controalele de timp, etc.)
„Not in Use” (Nu este în utilizare)
Aţi apăsat un buton a cărui operare
este nepermisă sau invalidă la
momentul respectiv.
„OFF TIME NG!”
Ora de pornire şi cea de oprire pentru
redarea sau înregistrarea programate
este aceeaşi.
„PUSH SELECT!” (Apăsare selectare)
Aţi încercat să setaţi ceasul sau
controlul de timp în timpul operării
controlului de timp.
„PUSH STOP!” (Apăsare oprire):
Aţi apăsat „PLAY MODE” (Mod
redare) de pe telecomandă în timpul
redării.
„Reading” (Citire)
Aparatul citeşte informaţii de pe disc.
Este posibil ca unele butoane să nu
poată fi folosite.
„NO STEP” (Niciun pas)
Aţi anulat toţi paşii programaţi.
„OVER” (Sfârşit)
Aţi ajuns la sfârşitul discului, în timp ce
ţineţi apăsat
în modul de redare
sau pauză.
„Step Full!" (Fază plină)
Aţi încercat să programaţi peste 25 de
paşi.
48
RO
„SET CLOCK!” (Configuraţi ceasul)
„Not in Use” (Nu este în utilizare)
Aţi apăsat butonul „CLOCK/TIMER
SELECT” (Selectare oră/cronometru)
de pe telecomandă înainte de a seta
ora.
Aţi încercat să efectuaţi o anumită
operaţie într-o situaţie în care
respectiva operaţie este interzisă.
„SET TIMER!” (Configuraţi controlul de
timp)
S-a detectat curent excesiv.
Aţi apăsat butonul „CLOCK/TIMER
SELECT” (Selectare oră/cronometru)
de pe telecomandă înainte de a seta
redarea sau înregistrarea programate.
Dispozitivul USB este protejat la
scriere.
Dispozitivul USB
„USB Reading” (Citire USB)
Aparatul citeşte informaţii despre
dispozitivul USB. Unele butoane nu
sunt disponibile.
„Over Current” (Curent excesiv)
„Protected!” (Protejat)
„PUSH STOP!” (Apăsare oprire):
Aţi încercat să efectuaţi o operaţie ce
se poate realiza doar când este oprită
redarea.
„REC Error!” (Eroare la înregistrare)
Transferul nu a pornit, s-a
întrerupt sau nu s-a putut efectua
din alt motiv (pagina 44).
„Removed” (Scos)
„Data Error” (Eroare date)
Dispozitivul USB a fost scos.
Aţi încercat să redaţi un fişier audio ce
nu poate fi redat (pagina 46).
„Step Full!" (Fază plină)
„Device Error” (Eroare dispozitiv)
Nu s-a putut recunoaşte dispozitivul
USB sau se conectează un dispozitiv
necunoscut.
„Fatal Error!" (Eroare fatală)
Dispozitivul USB a fost scos în timpul
operaţiei de transfer sau ştergere şi
este posibil să fi fost deteriorat.
„NO STEP” (Niciun pas)
Toate fişierele programate au fost
şterse.
Aţi încercat să programaţi peste 25 de
piese sau de fişiere (paşi).
„Track Full!” (Piesă plină)
Nu puteţi transfera pe dispozitivul USB
deoarece s-a atins numărul maxim de
fişiere.
„Folder Full!” (Director plin)
Nu puteţi transfera pe dispozitivul USB
deoarece s-a atins numărul maxim de
directoare.
„Device Full!” (Dispozitiv plin)
Memoria dispozitivului USB este plină.
„Not Supported” (Incompatibi)
Se conectează un dispozitiv USB
incompatibil sau dispozitivul USB este
conectat printr-un hub USB.
„No Track” (Nicio piesă)
În aparat nu se află niciun fişier audio
ce poate fi redat.
RO
49
Precauţii
Discuri ce POT fi redate pe acest aparat
• CD AUDIO
• CD-R/CD-RW (date audio/fişiere MP3)
Discuri ce NU POT fi redate pe acest
aparat
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW altele decât cele înregistrate
în format CD muzical sau format MP3,
conform ISO 9660 Nivel 1 / Nivel 2, Joliet
• Discuri CD-R/CD-RW înregistrate în mod
multi-sesiune, ce nu au fost finalizate cu
„închiderea sesiunii”
• Discuri CD-R/CD-RW cu înregistrări de
calitate slabă, discuri CD-R/CD-RW
zgâriate sau murdare, sau discuri CDR/CD-RW înregistrate cu un aparat de
înregistrare incompatibil
• Discuri CD-R/CD-RW finalizate incorect
• Discuri ce conţin alte fişiere decât
fişiere în format MPEG 1 Audio Layer3 (MP3)
• Discuri cu alte forme decât forma
standard (de exemplu în formă de inimă,
pătrat, stea)
• Discuri pe care s-au lipit bandă
adezivă, hârtie sau autocolante
• Discuri închiriate sau uzate, cu sigilii
ataşate, la care lipiciul se întinde în afara
sigiliului
• Discuri cu etichete tipărite cu cerneală
lipicioasă la pipăit
Note despre discuri
• Înainte de redare, curăţaţi discul cu o
lavetă de curăţat, din centru înspre
margine.
• Nu curăţaţi discurile cu solvenţi precum
neofalina, diluanţi, produse de curăţare din
comerţ ori spray-uri anti-static pentru
curăţarea discurilor LP de vinil (pentru
Pick-up).
Nu expuneţi discurile în bătaia directă a
razelor de soare, sau a surselor de căldură
precum suflantele de aer cald, nici în maşina
parcată în bătaia soarelui.
Cu privire la siguranţă
• Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi
atunci când este oprit, atât timp cât
ştecherul cordonului de alimentare rămâne
introdus în priză.
• Deconectaţi complet cordonul de
alimentare din priza de perete (alimentarea
la reţea) dacă nu intenţionaţi să îl utilizaţi
pentru mai multă vreme. Atunci când
scoateţi din priză aparatul, ţineţi
întotdeauna de ştecher. Nu trageţi
niciodată de cordon.
• Dacă în aparat pătrund obiecte străine,
solide, sau lichide, scoateţi-l din priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
• Cordonul de alimentare de c.a. trebuie
înlocuit doar la un centru de service
autorizat.
Cu privire la amplasare
• Nu amplasaţi aparatul în poziţie înclinată sau
în zone deosebit de calde, reci, prăfuite,
murdare sau umede, sau în care nu este
asigurată o ventilaţie adecvată, sau care sunt
supuse vibraţiilor, luminii directe a soarelui
sau unei lumini puternice.
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi aparatul sau
difuzoarele pe suprafeţe tratate special (de
exemplu cu ceară, ulei, lustruite), deoarece
suprafaţa se poate păta sau decolora.
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură
ridicată, este posibil să se formeze condens în
interiorul CD player-ului, iar aparatul se poate
defecta. Scoateţi discul şi lăsaţi sistemul
pornit timp de aproximativ o oră, până ce se
evaporează umezeala.
Cu privire la încălzire
• Este normal ca aparatul să se încălzească în
timpul funcţionării şi nu trebuie
îngrijoraţi.
• Nu atingeţi carcasa dacă aparatul
folosit continuu la un volum
deoarece este posibil să se fi
carcasa.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
să vă
a fost
ridicat,
încălzit
Cu privire la sistemul de difuzoare
Acest sistem de difuzoare nu este ecranat
magnetic iar imaginea de pe televizoarele din
apropiere poate suferi distorsiuni. În această
situaţie, opriţi televizorul, aşteptaţi 15-30 de
minute şi porniţi-l iar. Dacă nu se observă nicio
îmbunătăţire, îndepărtaţi difuzoarele de
televizor.
50
RO
Curăţarea carcasei
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale moale,
umezită uşor cu o soluţie slabă de detergent.
Nu utilizaţi nici un fel de burete abraziv, praf
de curăţat, sau solvenţi cum ar fi diluanţii,
neofalina sau alcoolul.
Specificaţii
Pentru a preveni înregistrarea accidentală
a unei casete
Rupeţi marcajul de protecţie la suprascriere
cu care este prevăzută caseta, pe partea A
sau B, după cum se arată în ilustraţia de mai
jos.
Doar pentru modelul LBT-ZTX7, S.U.A.
Cu sarcini de 4 ohmi, pe ambele canale, de
la 120 Hz - 10 kHz; putere RMS minimă 240
W pe canal, maxim 0,7% distorsiune
armonică totală de la 250 mW la puterea
nominală.
Rupeţi
lamela
casetei
Pentru a refolosi ulterior caseta pentru
înregistrare, acoperiţi porţiunea ruptă cu
bandă adezivă.
Cu privire la casetele mai lungi de 90 de
minute
Nu se recomandă utilizarea unor casete cu o
durată de redare mai mare de 90 de minute,
cu excepţia cazurilor de înregistrare sau
redare îndelungată, continuă.
Curăţarea capetelor casetei
Folosiţi o casetă de curăţare de tip uscat sau
umed (disponibilă separat) după fiecare 10
ore de utilizare, înainte de începerea unei
înregistrări importante sau după redarea
unei casete vechi. Necurăţarea capetelor
casetei poate duce la o calitate degradată a
sunetului sau la imposibilitatea aparatului de
a mai înregistra sau reda casete. Pentru mai
multe detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale casetei de curăţare.
Demagnetizarea capetelor casetei
Folosiţi o casetă de demagnetizare
(disponibilă separat) după fiecare 20-30 de
ore de utilizare. Nedemagnetizarea capetelor
casetei poate provoca o creştere a
zgomotului, o pierdere a sunetelor de
frecvenţă înaltă şi imposibilitatea de a şterge
complet casetele. Pentru mai multe detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
casetei de demagnetizare.
SPECIFICAŢII PUTERE AUDIO
PUTEREA EMISĂ ŞI DISTORSIUNEA
ARMONICĂ TOTALĂ:
Secţiune amplificator
MHC-GTX888 (HCD-GTX888)
Doar modelul pentru Brazilia
Următoarele sunt măsurate la
127 sau 220 V c.a., 50/60 Hz
Difuzor frontal/surround
Puterea de ieşire RMS:
255 W + 255 W (la 8 Ω şi 24 Ω,
1 kHz, 10% THD, în „LINK MODE”
(Mod legătură)
Puterea de ieşire RMS subwoofer:
130 W + 130 W (la 6 Ω, 100 Hz,
10% THD)
Alte modele
Următoarele sunt măsurate la modelul
pentru Mexic:
127 V c.a, 60 Hz
Alte modele:
120, 220, 230 – 240 V c.a., 50/60 Hz
Difuzor frontal/surround
Puterea de ieşire (nominală):
190 W + 190 W (la 8 Ω şi 24 Ω,
1 kHz, 1% THD, în „LINK MODE” (Mod
legătură)
Puterea de ieşire RMS (referinţă):
295 W + 295 W (pe canal la 8 Ω şi
24 Ω, 1 kHz, 10% THD, în „LINK
MODE” (Mod legătură)
Continuare
RO
51
Subwoofer
Puterea de ieşire RMS (referinţă):
160 W + 160 W (pe canal la 6 Ω,
100 Hz, 10% THD)
MHC-GTX787 (HCD-GTX787)
Doar modelul pentru Brazilia
Următoarele sunt măsurate la
127 sau 220 V c.a., 50/60 Hz
Difuzor frontal
Puterea de ieşire RMS:
300 W + 300 W (la 4 Ω, 1 kHz,
10% THD)
Alte modele
Următoarele sunt măsurate la modelul
pentru Mexic:
127 V c.a, 60 Hz
Alte modele:
120, 220, 230 – 240 V c.a., 50/60 Hz
Difuzor frontal
Puterea de ieşire (nominală):
230 W + 230 W (la 4 Ω, 1 kHz,
1% THD)
Puterea de ieşire RMS (referinţă):
380 W + 380 W (pe canal la 4 Ω,
1 kHz, 10% THD)
MHC-GTX777 (HCD-GTX777)
Doar pentru modelul european
Următoarele sunt măsurate la 230
V c.a., 50/60 Hz
Difuzor frontal/surround
Puterea de ieşire (nominală):
235 W + 235 W (la 8 Ω şi 8 Ω,
1 kHz, 1% THD, în „LINK MODE” (Mod
legătură)
Puterea de ieşire RMS (referinţă):
380 W + 380 W (pe canal la 8 Ω şi 8 Ω,
1 kHz, 10% THD, în „LINK MODE”
(Mod legătură))
52
RO
Alte modele
Următoarele sunt măsurate la
120, 220, 230 – 240 V c.a., 50/60 Hz
Difuzor frontal/surround
Puterea de ieşire (nominală):
235 W + 235 W (la 8 Ω şi 8 Ω, 1 kHz,
1% THD, în „LINK MODE” (Mod
legătură))
Puterea de ieşire RMS (referinţă):
380 W + 380 W (pe canal la 8 Ω şi 8 Ω,
1 kHz, 10% THD, în „LINK MODE”
(Mod legătură))
LBT-ZTX7 (HCD-ZTX7)
Următoarele sunt măsurate la
120 V c.a, 60 Hz
Difuzor frontal
Puterea de ieşire RMS (referinţă):
380 W + 380 W (pe canal la 4 Ω,
1 kHz, 10% THD)
Intrări
„VIDEO (AUDIO IN) L/R) (Video (intrare
audio) Stg./Dr.):
Tensiune 250 mV, impedanţă
47 kohmi
„AUDIO INPUT L/R (Intrare audio
stg./dr.):
Tensiune 450 mV, impedanţă
47 kohmi
MIC
Sensibilitate 1 mV, impedanţă
10 kohmi
Portul USB:
Tip A
Ieşiri
„PHONES” (Căşti)
acceptă căşti de minim 8Ω
Secţiunea player discuri
Secţiune acord AM
Sistem
Sistem compact disc şi audio digital
Laser:
Semiconductor laser
(λ = 770 – 810 nm)
Durata de emisie: continuă
Ieşire laser:
Max. 44.6 µW*
* Această ieşire este măsurată la 200
mm faţă de suprafaţa lentilei
obiectivului pe blocul de preluare
optică, cu o deschidere de 7 mm.
Frecvenţa de răspuns
20 Hz – 20 kHz
Lungime undă
770 – 810 nm
Raportul semnal/zgomot:
Peste 90 dB
Intervalul dinamic
Peste 88 dB
Spectrul de acordare
Modelele pentru America şi Oceania:
530 - 1,710 kHz (cu interval de 10 kHz)
531 - 1,710 kHz (cu interval de 9 kHz)
Model european:
531 – 1,602 kHz (cu interval de
9 kHz)
Alte modele:
531 – 1,602 kHz (cu interval de
9 kHz)
530 – 1,610 kHz (cu interval de
10 kHz) Antena
Antenă-cadru pentru AM
Borne antenă
Bornă antenă externă
Frecvenţa intermediară
450 kHz
Casetofonul
Sistem de înregistrare
4 piste, 2 canale, stereo
Frecvenţa de răspuns
50 – 13,000 Hz (±3 dB),
cu casetă Sony TIP I
Perturbări ale semnalului audio înregistrat
(Wow & flutter)
±0.35% W.Peak (IEC)
0.3% W.RMS (NAB)
±0.4% W.Peak (DIN)
Secţiune tuner (acordor)
Tuner FM stereo, superheterodin FM/AM
Secţiune acord FM
Spectrul de acordare
Modelele pentru America de Nord şi
Brazilia:
87,5 – 108,0 MHz (fază de 100 kHz)
Alte modele:
87,5 – 108,0 MHz (fază de 50 kHz)
Antena:
Antenă-fir pentru FM
Borne antenă
75 ohmi, neechilibrate
Frecvenţa intermediară
10,7 MHz
Secţiunea USB
Rata de biţi suportată
MP3 (MPEG 1 Audio Layer3):
32 – 320 kbps, VBR
WMA: 32 – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Frecvenţele de eşantionare
MP3 (MPEG 1 Audio Layer3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44.1 kHz
Viteza de transfer
Viteză completă
Dispozitivul USB compatibil
Tip de stocare în masă
Curent maxim
500 mA
Continuare
RO
53
Difuzoarele
MHC-GTX888
Difuzorul frontal (SS-GTX888)
Sistemul de difuzoare
2 căi, Sistem de 2 difuzoare
auto, Bass reflex
Difuzor
Woofer: 200 mm, tip con
Tweeter: 25 mm, tip horn
Impedanţa nominală
8 ohmi
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime)
Aprox. 280 × 400 × 315 mm
Masa
Aprox. 6,6 kg pe difuzor
Difuzor surround (SS-RSX888)
Sistemul de difuzoare
2 căi, Sistem de 2 difuzoare
auto, Bass reflex
Difuzor
Woofer: 100 mm, tip con
Tweeter: 40 mm,
tip horn
Impedanţa nominală
24 ohmi
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime)
Aprox. 180 × 400 × 235 mm
Masa
Aprox. 3,0 kg pe difuzor
54
RO
Subwoofer A (SS-WG888A)/
Subwoofer B (SS-WG888B)
Sistem subwoofer
1 cale, Sistem de 1 difuzor auto, Bass
reflex
Difuzor
Subwoofer: 250 mm,
tip con
Impedanţa nominală
6 ohmi
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime)
Aprox. 400 × 370 × 370 mm
Masa
Aprox. 8,3 kg
Pentru MHC-GTX787/LBT-ZTX7
Difuzorul frontal (SS-GTX787/SS-ZTX7)
Sistemul de difuzoare
2 căi, Sistem de 3 difuzoare auto,
Bass reflex
Difuzor
Woofer: 200 mm, tip con
×2
Tweeter: 25 mm, tip horn
Impedanţa nominală
4 ohmi
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime)
Aprox. 300 × 600 × 340 mm
Masa
Aprox. 11,0 kg pe difuzor
Pentru MHC-GTX777
Difuzor frontal (SS-GTX777)
Sistemul de difuzoare
2 căi, Sistem de 2 difuzoare
auto, Bass reflex
Difuzor
Woofer: 200 mm, tip con
Tweeter: 25 mm, tip horn
Impedanţa nominală
8 ohmi
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime)
Aprox. 280 × 400 × 315 mm
Masa
Aprox. 6,6 kg pe difuzor
Difuzor surround (SS-RSX777)
Sistemul de difuzoare
2 căi, Sistem de 2 difuzoare
auto, Bass reflex
Difuzor
Woofer: 200 mm, tip con
Tweeter: 25 mm, tip horn
Impedanţa nominală
8 ohmi
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime)
Aprox. 280 × 400 × 315 mm
Masa
Aprox. 6,6 kg pe difuzor
Generalităţi
Tensiunea de alimentare
Modelul pentru America de Nord 120 V
c.a., 60 Hz
Modelul european: 230 V c.a., 50/60
Hz
Modelul pentru Mexic: 127 V c.a, 60 Hz
Modelul pentru Brazilia: 127 V sau 240
V c.a., 50/60 Hz, reglabil cu selector de
tensiune
Modelul pentru Oceania: 230 – 240
V.c.a., 50/60 Hz
Modelele pentru Argentina: 220 V c.a.,
50/60 Hz
Alte modele: 120 V, 220 V sau
230 – 240 V c.a., 50/60 Hz, reglabil cu
selector de tensiune
Putere consumată
MHC-GTX888: 430 W
MHC-GTX787/MHC-GTX777/
LBT-ZTX7: 300 W
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime) (aprox.)
HCD-GTX888/HCD-GTX787/
HCD-GTX777/HCD-ZTX7:
281 × 365 × 454 mm
Masa (aprox.):
HCD-GTX888: 14,0 kg
HCD-GTX787/HCD-GTX777/
HCD-ZTX7: 12,0 kg
Accesorii furnizate
Telecomandă (1)
Baterii R6 (mărime AA) (2)
Antenă-cadru AM (1)
Antenă-fir pentru FM (1)
Pad-uri difuzoare frontale (8)
Pad-uri difuzor surround (doar pentru
MHC-GTX888/ MHC-GTX777) (8)
Pad-uri subwoofer (doar pentru MHCGTX888) (negre) (8)
Cabluri difuzor (doar pentru
MHC-GTX787 /
LBT-ZTX7) (2)
Distanţier A (doar pentru MHCGTX888) (2)
Distanţier B (doar pentru MHCGTX888) (2)
Distanţier C (doar pentru MHCGTX777) (2)
Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără
preaviz.
• Puterea consumată în
standby: 0.5 W
• La anumite cablaje
imprimate nu se folosesc
ignifuganţi cu halogen.
RO
55
Dispozitive USB
compatibile cu acest
aparat
Puteţi folosi următoarele dispozitive
Sony USB în combinaţie cu aparatul.
Dispozitiv Sony USB verificat (în
martie 2008)
Nume produs
Walkman®
Numele modelului
NWD-B103/ B103F/ B105/
B105F
NWZ-A815/ A816/ A818
NWZ-S515/ S516/ S615F/
S616F/ S618F
Recorder IC
ICD-SX57/ SX67/ SX77
ICD-U50/ U60/ U70
ICD-SX68/ SX78/ SX88
MICROVAULT USM512JX/ 1GJX/ 2GJX/
4GJX
Telefon mobil Sony Ericsson
verificat (în martie 2008)
Nume produs
Walkman®
Phone
Numele modelului
W880i/ W850i/ W710i/
W660i/ W580i
W910i
Consultaţi siturile web de mai jos
pentru ultimele informaţii privind
dispozitivele compatibile.
Pentru clienţii din S.U.A.:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Pentru clienţii din Canada:
Engleză <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Franceză <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Pentru clienţii din Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
56
RO
Pentru clienţii din America Latină:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Pentru clienţii din Asia şi Oceania:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Note
• Nu folosiţi alte dispozitive USB decât acestea.
•
•
•
•
Nu este garantată funcţionarea modelelor
menţionate în prezentul document.
Este posibil ca, uneori, să nu se poată
realiza operaţiile, chiar dacă se folosesc
aceste dispozitive USB.
Este posibil ca în unele zone aceste
dispozitive USB să nu fie disponibile pe
piaţă.
Pentru mai multe detalii cu privire la metoda
de utilizare consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate cu dispozitivul USB.
Dacă doriţi să formataţi dispozitivele USB de
mai sus, folosiţi modelele sau programul de
formatare furnizat cu dispozitivul USB. Dacă
procesul de formatare se realizează însă prin
altă metodă, este posibil ca transferul să nu fie
realizat corect.
Note privind utilizarea telefonului mobil
Sony Ericsson
• Setaţi modul de transfer date al telefonului pe
„File Transfer (Mass Storage)" (Transfer
fişiere (stocare masă)). Pentru mai multe
detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
telefonului mobil.
• Folosiţi cablul USB furnizat cu telefonul mobil
la conectarea aparatului.
• Unele fişiere audio AAC suportate de telefonul
mobil nu sunt suportate de acest aparat.
• Dacă melodia înregistrată ca listă de piese în
telefonul mobil este ştearsă de aparat, nu se
va şterge înregistrarea listei de piese.
Note cu privire la Walkman®
• Unele fişiere audio suportate de player-ul de
muzică digitală Sony nu sunt suportate de
acest aparat.
• Când player-ul de muzică digitală Sony este
conectat la acest aparat, aşteptaţi până ce
dispare afişajul „Creating Library" (Creare
bibliotecă) sau „Creating Database" (Creare
bază de date).
• La transferarea de date muzicale de pe
player-ul de muzică digitală Sony folosind
„Media Manager pentru WALKMAN”,
transferul se realizează în format MP3.
• Acest aparat nu poate afişa fişierele în format
MP4 (AAC sau VIDEO).
Index
A
M
Afişajul 11
Afişare contor 32
Manipularea discurilor 50
MATRIX SURROUND
(Surround matriţă) 1, 2, 30
Meniul „OPTIONS” (Opţiuni)
30, 31
Mixare sunet 36
Mod de redare 21, 28
Modul de afişare 32
Modul de economie de
energie 32
MP3 BOOSTER+ 30
Multi Sesiune 5
B
Baterii 15
C
CHORUS (Cor) 48
CHORUS 31
Conectarea aparatului 12
Control de timp
Play Timer (Redare
programată) 39
Recording Timer”
(Înregistrare programată)
39
Sleep Timer 39
D
DELAY (Decalaj) 31
Demonstraţie 14, 32
Discuri ce nu pot fi redate 50
Discuri ce pot fi redate 50
Dispozitive USB compatibile
cu acest aparat 56
Efect presetare 30
Egalizor setat de utilizator
38
F
FLANGER (Flanşare) 31
FM MODE (Mod FM) 23
H
Înregistrare manuală 36
Înregistrare sincronizată CDCasetă 36
L
LINK (Legătură) 30
P
Presetarea staţiilor radio 35
R
RDS (Sistem de date radio)
36
Redare în ordine aleatorie
21, 28
Redare normală 21, 28
Redare program 33
Redare repetată 20, 28
S
SOUND
FLASH
sunet) 31
Staţie radio 22
(Flash
T
Telecomanda 8
Transfer manual 23
Transfer REC1 23
Transfer sincronizat CDUSB 23
U
X
X-TRANCE 31
RO
57
58
RO
RO
59
Sony Corporation Tipărit în Malaysia
60
RO
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising