Sony | MHC-GT111 | Sony MHC-GT111 Instrucţiuni de utilizare

Mini sistem de
componente Hi-Fi
Manual de instrucþiuni
MHC-GT555 / GT444
MHC-GT222 / GT111
LBT-ZT4
© 2008 Sony Corporation
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile ºi ºocurile
electrice, nu expuneþi aparatul la ploaie ºi la
umezealã.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiþi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu
faþa de masã, cu draperii etc.
Nu aºezaþi pe aparat flãcãri deschise, de
exemplu lumânãri aprinse.
Pentru a preveni incendiile ºi electrocutãrile,
nu puneþi pe aparat recipiente ce conþin
lichide (cum ar fi vazele cu apã).
Conectaþi aparatul la o prizã de perete uºor
accesibilã. În cazul în care constataþi un
comportament anormal, decuplaþi imediat
ºtecãrul de la priza de perete.
Nu montaþi aparatul în spaþii închise ºi
strâmte, cum ar fi o bibliotecã sau un dulap.
Nu expuneþi bateria la cãldurã excesivã spre
exemplu la radiaþii solare directe, la foc sau
la surse de cãldurã similare.
Cu excepþia clienþilor din Statele
Unite ºi din Canada
Acest aparat este clasificat ca produs
LASER din Clasa 1. Acest marcaj se aflã în
partea din spate a aparatului, spre exterior.
2
Note pentru clienþii din Statele
Unite
Înregistrarea proprietarului
Numãrul serial ºi cel ce simbolizeazã modelul
sunt notate în partea de jos a aparatului.
Notaþi numãrul serial în spaþiul care-i este
rezervat în continuare. Specificaþi aceste
numere ori de câte ori apelaþi la dealer-ul
dvs. Sony în legãturã cu acest produs.
Numãr model _________________
Numãr serial __________________
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei, în interiorul
aparatului, a unor zone
neizolate în care existã
“tensiuni periculoase”, suficient de mari pentru a reprezenta
un pericol de electrocutare
pentru persoane.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei unor instrucþiuni importante de folosire
sau de întreþinere în documentaþia care însoþeºte aparatul.
Urmãtoarele afirmaþii se aplicã numai
versiunilor produse pentru a fi comercializate în S.U.A. Alte versiuni este posibil
sã nu respecte reglementãrile FCC.
ATENÞIE
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice.
Acest echipament genereazã, foloseºte ºi
poate radia energie cu frecvenþã radio, iar
în cazul în care nu este instalat ºi folosit
conform instrucþiunilor poate cauza
interferenþe dãunãtoare pentru sistemul de
radiocomunicaþii. Totuºi, nu existã nici o
garanþie cã nu vor apãrea interferenþe cu
unele instalaþii. Dacã acest aparat cauzeazã
interferenþe cu recepþia radio sau TV care
pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfãtuit sã
încerce eliminarea acestor interferenþe prin
una dintre urmãtoarele mãsuri :
– Reorientarea sau repoziþionarea antenei
de recepþie.
– Mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
– Consultarea unui dealer sau a unui
tehnician radio/TV experimentat pentru
ajutor.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual pot conduce la imposibilitatea
dvs. de a folosi acest aparat.
Instrucþiuni importante privind
siguranþa
1 Citiþi acest manual de instrucþiuni.
2 Pãstraþi manualul pentru a-l putea
consulta ulterior.
3 Respectaþi toate mesajele de avertizare.
4 Urmaþi toate instrucþiunile.
5 Nu folosiþi acest aparat în apropierea
apei.
6 Curãþaþi aparatul numai cu un material
7
textil uscat.
Nu blocaþi fantele de aerisire ale
aparatului. Aºezaþi aparatul respectând
instrucþiunile producãtorului.
8 Nu instalaþi aparatul în apropierea
surselor de cãldurã cum ar fi radiatoare,
sobe, contoare sau alte aparate, inclusiv
amplificatoare, care se încãlzesc.
9 Nu neglijaþi scopul de protecþie al
ºtecãrelor polarizate sau a celor cu împãmântare. Un ºtecãr polarizat are douã
lamele inegale, una dintre ele fiind mai
latã. Un ºtecãr cu împãmântare are pe
lângã douã lamele, un al treilea element
metalic (un ºtift) pentru protecþia dvs.
Lamela mai latã sau ºtiftul au rol de
siguranþã Dacã ºtecãrul furnizat nu se
potriveºte la prizã, apelaþi la un electrician pentru a-l înlocui.
10 Protejaþi cablul de alimentare de a fi
cãlcat sau ciupit, mai ales în apropierea
conectorilor, în punctele în care ies din
aparat sau a dispozitivelor de prindere.
11 Utilizaþi numai accesoriile specificate de
producãtor.
12 Utilizaþi numai împreunã cu suport
mobil, suporturi fixe, trepiede, dispozitive de prindere sau mese recomandate
de producãtor sau comercializate
împreunã cu aparatul. La utilizarea unui
suport mobil, aveþi grijã la
deplasarea ansamblului
aparat-suport pentru a evita
accidentarea prin cãdere.
13 Decuplaþi aparatul de la prizã în timpul
furtunilor sau a perioadelor îndelungate
în care nu este utilizat.
14 Pentru reparaþii aplelaþi numai la
persoane calificate. Se impun reparaþii
când aparatul a fost deteriorat în orice
fel spre exemplu dacã s-a defectat cablul
de alimentare sau ºtecãrul, dacã au
pãtruns lichide în interior sau când
aparatul a fost expus la ploaie sau
umezealã, dacã funcþionarea este
anormalã sau dacã sistemul a cãzut.
3
Notã pentru clienþii din þãrile în care
sunt în vigoare directivele Uniunii
Europene
Conform Directivelor Uniunii Europene
relativ la securitatea produsului, EMC ºi
R&TTE, producãtorul acestui aparat este
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, Japonia.
Reprezentantul autorizat este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania.
Pentru service sau pentru chestiuni legate
de garanþie, vã rugãm consultaþi adresele
indicate pentru servicii separate sau
documentele de garanþie.
Dezafectarea echipamentelor electrice ºi
electronice
vechi
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în alte
state europene cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele
de colectare destinate reciclãrii echipamentelor electrice ºi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs,
veþi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinþe negative asupra mediului
înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor care pot
fi cauzate de tratarea inadecvatã a acestor
reziduuri. Reciclarea materia-lelor va ajuta
totodatã la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vã rugãm consultaþi biroul
local, serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
4
Dezafectarea bateriilor (acumulatoarelor)
uzate (Valabil în
Uniunea Europeanã ºi
în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator)
sau pe ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. Puteþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va
ajuta totodatã la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care din
motive de siguranþã, de asigurare a
performanþelor sau de integritate a datelor
necesitã conectarea permanentã a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie
înlocuit numai de personalul calificat al unui
service.
Pentru a fi siguri cã acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaþã a
acestuia, duceþi-l la punctele de colectare
stabilite pentru reciclarea echipamentelor
electrice ºi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vã rugãm sã
citiþi secþiunea referitoare la demontarea în
siguranþã a acumulatorului ºi sã le duceþi la
punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vã rugãm sã consultaþi
biroul local, serviciul de preluare a
deºeurilor sau magazinul de unde aþi
achiziþionat produsul.
Note referitoare la discurile DualDisc
Un DualDisc conþine date înregistrate pe
ambele feþe : conþinutul DVD înregistrat pe
una dintre feþe este în corelaþie cu materialul
audio digital înregistrat pe cealaltã faþã. Vã
rugãm sã reþineþi însã faptul cã, deoarece
partea cu materialul audio nu respectã
standardul Compact Disc (CD), redarea unui
astfel de disc cu acest aparat nu este
garantatã.
Discuri codate utilizând tehnologii
de protecþie a copyright-ului
Acest aparat este proiectat sã poatã reda
discuri care respectã standardul pentru
Compact Discuri (CD). Recent, unele case
de discuri au lansat pe piaþã diferite discuri
muzicale codate cu tehnologii de protecþie
a copyright-ului. Vã atenþionãm cã printre
aceste discuri unele nu sunt în conformitate
cu standardul CD ºi nu pot fi redate cu acest
aparat.
• “WALKMAN” ºi logo-ul “WALKMAN”
sunt mãrci înregistrate ale Sony Corporation.
• MICROVAULT este marcã comercialã a
Sony Corporation.
• Tehnologia de codare audio MPEG Layer3 ºi patentele sunt cu licenþã de la
Fraunhofer IIS ºi Thomson.
• Windows Media este marcã înregistratã a
Microsoft Corporation în Statele Unite
ºi / sau în alte þãri.
Despre acest manual
Instrucþiunile din prezentul manual se referã
la modelele MHC-GT555, MHC-GT444,
MHC-GT222, MHC-GT111 ºi LBT-ZT4. În
acest manual, este utilizat în scop ilustrativ
modelul MHC-GT555.
MHC-GT555 este alcãtuit din:
– Unitate principalã
HCD-GT555
– Sistem boxe audio
• Boxe audio frontale SS-GT555M
• Subwoofer
SS-WG555M
MHC-GT444 este alcãtuit din:
– Unitate principalã
HCD-GT444
– Sistem boxe audio model pentru Europa
cu execepþia Marii Britanii ºi a Rusiei
• Boxe audio frontale SS-GT444M
• Subwoofer
SS-WG444M
Alte modele
• Boxe audio frontale SS-GT444
• Subwoofer
SS-WG444
MHC-GT222 este alcãtuit din:
– Unitate principalã
HCD-GT222
– Sistem boxe audio model numai pentru
Europa
• Boxe audio frontale SS-GT444M
Alte modele
• Boxe audio frontale SS-GT444
MHC-GT111 este alcãtuit din:
– Unitate principalã
HCD-GT111
– Sistem boxe audio model numai pentru
Europa
• Boxe audio frontale SS-GT111M
Model numai pentru Asia
• Boxe audio frontale SS-GT111S
Alte modele
• Boxe audio frontale SS-GT111
LBT-ZT4 este alcãtuit din:
– Unitate principalã
HCD-ZT4
– Sistem boxe audio
• Boxe audio frontale SS-ZT4
• Subwoofer
SS-WG4
5
Cuprins
Despre acest manual ............................. 5
Prezentarea pãrþilor componente ºi a
elementelor de control ........................... 7
Operaþiuni preliminare
Instalarea fermã a sistemului ............... 13
Potrivirea ceasului ............................... 15
Operaþiuni de bazã
Redarea unui disc AUDIO CD/MP3 .... 16
Ascultarea programelor radio .............. 17
Transferul pe un echipament USB ...... 18
Ascultarea muzicii de la un echipament
USB ................................................. 21
Redarea unei casete audio .................. 23
Utilizarea echipamentelor audio opþionale
......................................................... 24
Utilizarea adaptorului DIGITALE MEDIA
PORT ............................................... 24
(numai modelul LBT-ZT4)
Reglaje de sunet .................................. 25
Schimbarea informaþiiloe afiºate pe
display ................................................ 25
6
Alte operaþiuni
Crearea unui program personalizat ...... 27
– Program Play
Fixarea posturilor radio ....................... 28
Utilizarea Sistemului de Date Radio
(RDS) ............................................... 28
(numai pentru modelul European)
Înregistrarea casetelor ......................... 29
– Înregistrare Sincronã CD-TAPE/
Înregistrare manualã / Mixarea
sunetului ...................................... 29
Crearea unor efecte sonore
personalizate .................................... 30
Interpretarea proprie (karaoke) ............ 30
Utilizarea cronometrului ...................... 31
Altele
Soluþionarea defecþiunilor ................... 33
Mesaje ................................................ 37
Mãsuri de precauþie ............................ 38
Specificaþii ........................................... 40
Dispozitive USB compatibile cu acest
sistem .............................................. 44
Prezentarea pãrþilor componente ºi a elementelor
de control
În acest manual este explicat cu precãdere modul de utilizare cu ajutorul telecomenzii, dar
aceleaºi operaþii pot fi efectuate ºi de la panoul sistemului, utilizând butoanele care au
nume identic ori similar.
Unitatea principalã
Vedere frontalã
* doar pentru modelele MHC-GT555, MHC-GT444 ºi LBT-ZT4
Vedere frontalã
Continuare l
7
1
Buton [/1 (pornit/standby)
(pag. 14, 33, 37)
Apãsaþi pentru a porni funcþionarea
sistemului.
Indicatorul STANDBY se aprinde atunci
când funcþionarea sistemului este opritã.
2
Buton DISPLAY (pag. 26, 28, 33)
Apãsaþi pentru a schimba informaþiile afiºate
pe display.
3
Buton METER MODE (pag. 26)
Apãsaþi pentru a selecta afiºajul metric
prestabilit.
4
Buton OPTIONS (pag. 19, 25)
Apãsaþi pentru a afiºa reglajele pentru display, USB ºi MP3 BOOSTER+.
5
Buton ERASE (pag. 22)
Apãsaþi pentru a ºterge fiºierele audio ºi
directoarele de pe un dispozitiv USB
opþional conectat.
6
Senzorul pentru telecomandã (pag. 33)
7
+/– (selectare director)
(pag. 16, 22, 27)
Apãsaþi pentru a selecta un director.
m / M (deplasare rapidã înapoi /
înainte) (pag. 16, 22)
Apãsaþi pentru a gãsi un anumit punct de
pe pistã.
u (redare / pauzã) (pag. 16, 21, 35)
Apãsaþi pentru a porni sau opri redarea.
x (stop) (pag. 22, 37)
Apãsaþi pentru a opri redarea.
TUNING +/– (pag. 17)
Apãsaþi pentru a realiza acordul pe postul
de radio dorit.
8
./> (înapoi / înainte)
(pag. 16, 22, 27)
Apãsaþi pentru a selecta o pistã sau un
fiºier.
8
Buton CD (pag. 14, 16, 29)
Apãsaþi pentru a selecta funcþia CD.
Buton TUNER / BAND (pag. 17)
Apãsaþi pentru a selecta funcþia TUNER.
Apãsaþi pentru a selecta banda FM sau AM.
Buton TAPE (pag. 23)
Apãsaþi pentru a selecta funcþia TAPE.
Buton AUDIO (pag. 24 )
Apãsaþi pentru a selecta funcþia AUDIO.
Buton
(pag. 20, 21)
Apãsaþi pentru a selecta funcþia USB.
numai pentru LBT-ZT4
Buton DMPORT (pag. 24)
Apãsaþi pentru a selecta funcþia DMPORT.
9
numai pentru MHC-GT555, MHC-GT444
ºi LBT-ZT4
Buton SUBWOOFER (pag. 25)
Apãsaþi pentru a porni sau opri
funcþionarea subwoofer-ului.
Indicatorul SUBWOOFER se aprinde atunci
când subwoofer-ul este pornit.
q;
Buton REC TIMER (pag. 32)
Apãsaþi pentru a regla cronometrul pentru
înregistrare.
qa
Buton RETURN (pag. 16, 22)
Apãsaþi pentru a reveni la directorul
rãdãcinã.
Apãsaþi pentru a pãrãsi modul cãutare.
qs
Buton ENTER
(pag. 16, 20, 22, 25, 32, 37)
Apãsaþi pentru a valida reglajele efectuate.
qd
Buton DISC SKIP/EX-CHANGE (pag.
14, 16, 27, 29)
Apãsaþi pentru a selecta un disc. Apãsaþi
pentru a schimba discul în timpul redãrii.
qf
Mufã PHONES
Conectarea cãºtilor audio.
qg
numai pentru LBT-ZT4
mufã AUDIO INPUT (pag. 24)
Conectarea unui echipament audio (player
audio portabil, etc.)
qh
Indicator (USB)
Devie luminos, de culoare roºie, în timpul
transferului cu echipamentul USB opþional
conectat sau în timpul ºtergerii fiºierelor
audio sau a directoarelor.
Port
(USB) (pag. 18, 19, 21, 35)
Conectarea unui echipament opþional USB.
qj
Mufã MIC (pag. 30)
Conectarea unui microfon opþional.
MIC LEVEL (pag. 30)
Rotiþi pentru a regla volumul microfonului.
qk
Sertarul pentru disc (pag. 16, 37)
ql
Buton Z OPEN/CLOSE (pag. 16)
Apãsaþi pentru a introduce sau a scoate
discul.
w;
Buton REC TO
(pag. 18, 19)
Apãsaþi pentru a transfera pe un
echipament opþional USB conectat.
wa
Buton DISC 1 - 3 (pag. 16)
Apãsaþi pentru a selecta un disc. Apãsaþi
pentru a trece de la o altã funcþie la cea CD.
ws
Buton MASTER VOLUME
(pag. 16, 17, 21, 23, 24)
Rotiþi pentru a regla nivelul volumului.
wd
Buton OPERATION DIAL (pag. 16,
19, 22, 25, 30, 32)
Rotiþi pentru a selecta un reglaj în meniul
OPTIONS.
Rotiþi pentru a selecta o pistã, un fiºier sau
director.
wf
PRESET EQ (pag. 25, 30)
GROOVE (pag. 25, 30)
SURROUND (pag. 25)
Apãsaþi pentru a selecta un efect sonor.
EQ BAND (pag. 30)
Apãsaþi pentru a selecta banda de
frecvenþe a egalizorului.
wg
Display (pag. 25)
wh
Compartimentul pentru casetã audio
(pag. 23, 29)
wj
Buton z (înregistrare) (pag. 29)
Apãsaþi pentru a înregistra pe bandã.
Buton B (redare) (pag. 23, 29).
Apãsaþi pentru a porni redarea casetei
audio.
* Butonul B are un punct tactil. Utilizaþi
acest punct ca referinþã atunci când
folosiþi sistemul.
Buton m / M (deplasare rapidã
înapoi / înainte) (pag. 23)
Apãsaþi pentru a vã deplasa rapid înapoi /
înainte pe casetã.
Continuare l
9
Buton x Z (stop / eject) (pag. 23, 29)
Apãsaþi pentru a opri redarea casetei.
Apãsaþi pentru a introduce sau a scoate o
casetã din compartimentul acesteia.
Buton X (pauzã) (pag. 23, 29)
Apãsaþi pentru ca redarea sã facã o pauzã.
Telecomandã RM-AMU008
(numai pentru LBT-ZT4)
4
Tasta TIMER MENU (pag. 15, 31, 32)
Apãsaþi pentru a regla ceasul ºi
cronometrele.
5
Taste v/V/ b/B (pag. 15, 31)
Apãsaþi pentru a selecta reglaje.
(pag. 15, 27, 31)
Apãsaþi pentru a valida selecþia.
6
Tasta TOOL MENU
Apãsaþi pentru a selecta meniul echipamentului conectat prin adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT.
7
Taste . / > (înapoi / înainte)
(pag. 16, 22, 27 )
Apãsaþi pentru a selecta o pistã sau un
fiºier.
Tasta
+/- (selectare director) (pag.
16, 22, 27)
Apãsaþi pentru a selecta un director.
1
Tastã [/1 (pornit/standby)
(pag. 15, 32)
Apãsaþi pentru a porni funcþionarea
sistemului.
2
Tastã CLEAR (pag. 27)
Apãsaþi pentru a ºterge ultimul pas din lista
de programe.
3
Tasta EQ (pag. 25)
Apãsaþi pentru a selecta un efect sonor.
10
Taste +/- (tuning) (pag. 17)
Apãsaþi pentru a realiza acordul pe postul
de radio dorit.
Taste m / M (deplasare rapidã
înapoi / înainte) (pag. 16, 22)
Apãsaþi pentru a gãsi un anumit punct de
pe pistã sau din fiºier.
Tasta N (redare) (pag. 16, 21, 35)
Apãsaþi pentru a porni redarea.
Tasta DISC SKIP (pag. 16, 27, 29)
Apãsaþi pentru a selecta un disc.
Tasta X (pauzã) (pag. 16, 22)
Apãsaþi pentru ca redarea sã facã o pauzã.
Tasta x (stop) (pag. 16, 17, 19, 22)
Apãsaþi pentru a opri redarea.
8
Tasta FUNCTION +/- (pag. 16, 17, 21,
23, 24)
Apãsaþi pentru a selecta o funcþie.
Telecomandã RM-AU006
(Alte modele)
9
Taste VOLUME +/- * (pag. 16, 17, 21,
23, 24)
Apãsaþi pentru a regla nivelul volumului.
* Butonul VOLUME + , are un punct tactil.
Utilizaþi punctul tactil ca referinþã atunci
când folosiþi sistemul.
q;
Tasta O RETURN (pag.16, 22)
Apãsaþi pentru a reveni în directorul
rãdãcinã.
Apãsaþi pentru a pãrãsi modul cãutare.
qa
Tasta TUNER MEMORY (pag. 28)
Apãsaþi pentru a preseta staþiile radio.
qs
Tasta PLAY MODE / TUNING MODE
(pag. 17, 22, 27, 28, 33)
Apãsaþi pentru a selecta modul de redare
al unui AUDIO CD, disc MP3 sau un
echipament opþional USB.
Apãsaþi pentru a selecta modul radio.
qd
Tasta REPEAT / FM MODE (pag. 16,
17, 22)
Apãsaþi pentru a asculta de mai multe ori o
singurã pistã sau un fiºier de pe disc sau
de pe un echipament USB.
Apãsaþi pentru a selecta modul de recepþie
FM (mono sau stereo).
qf
Tasta SLEEP (pag. 31)
Apãsaþi pentru a selecta cronometrul de
oprire automatã.
qg
Tasta DISPLAY (pag. 15, 28, 33)
Apãsaþi pentru a schimba informaþiile
afiºate pe display.
1
Tastã [/1 (on/standby) (pag. 15, 32)
Apãsaþi pentru a porni funcþionarea
sistemului.
2
Tastã CLOCK / TIMER SELECT
(pag. 32, 37)
Tastã CLOCK / TIMER SET
(pag. 15, 31)
Apãsaþi pentru a regla ceasul ºi
cronometrele.
3
Tasta REPEAT / FM MODE
(pag. 16, 17, 22)
Apãsaþi pentru a asculta repetat o singurã
pistã sau un fiºier de pe disc sau de pe un
echipament USB.
Apãsaþi pentru a selecta modul de recepþie
FM (mono sau stereo).
Continuare l
11
4
Tasta USB (pag. 21)
Apãsaþi pentru a selecta funcþia USB.
Tasta CD (pag.16, 29)
Apãsaþi pentru a selecta funcþia CD.
Tasta TUNER / BAND (pag.17)
Apãsaþi pentru a selecta funcþia TUNER.
Apãsaþi pentru a selecta banda de frecvenþã
FM sau AM.
Tasta FUNCTION (pag.23, 24)
Apãsaþi pentru a selecta o funcþie.
5
Taste . / > (înapoi / înainte)
(pag. 15, 16, 22, 27, 31)
Apãsaþi pentru a selecta o pistã sau un
fiºier.
Taste m / M (deplasare rapidã
înapoi / înainte) (pag. 16, 22)
Apãsaþi pentru a gãsi un anumit punct de
pe pistã sau din fiºier.
Taste +/- (tuning) (pag. 17)
Apãsaþi pentru a realiza acordul pe postul
de radio dorit.
Tasta N (redare) (pag. 16, 21, 35)
Apãsaþi pentru a porni redarea.
Tasta X (pauzã) (pag. 16, 22)
Apãsaþi pentru a trece redarea în pauzã.
Tasta x (stop) (pag. 16, 17, 19, 22)
Apãsaþi pentru a opri redarea.
6
Tasta ENTER (pag. 15, 27, 31)
Apãsaþi pentru a valida reglajul.
7
Tasta DISC SKIP (pag. 16, 27, 29 )
Apãsaþi pentru a selecta un disc.
12
8
+/- (selectare director) (pag.
Tasta
16, 22, 27)
Apãsaþi pentru a selecta un director.
9
Taste VOLUME +/- * (pag. 16, 17, 21,
23)
Apãsaþi pentru a regla nivelul volumului.
* Butonul VOLUME + are un punct tactil.
Utilizaþi punctul tactil ca referinþã atunci
când folosiþi sistemul.
q;
Tasta EQ (pag.25)
Apãsaþi pentru a selecta un efect sonor.
qa
Tasta CLEAR (pag. 27)
Apãsaþi pentru a ºterge ultimul pas din lista
de programe.
qs
Tasta TUNER MEMORY (pag. 28)
Apãsaþi pentru a memora staþia radio.
qd
Tasta PLAY MODE / TUNING MODE
(pag. 17, 22, 27, 28, 33)
Apãsaþi pentru a selecta modul de redare al
unui AUDIO CD, disc MP3 sau al unui
echipament opþional USB.
Apãsaþi pentru a selecta modul radio.
qf
Tasta DISPLAY (pag. 15, 28, 33)
Apãsaþi pentru a schimba informaþiile afiºate
pe display.
qg
Tasta SLEEP (pag. 31)
Apãsaþi pentru a selecta cronometrul de
oprire automatã.
Operaþiuni preliminare
Instalarea fermã a sistemului
1 Pentru antena-fir FM
2 Pentru antena-cadru AM
3 Pentru adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT
4 Pentru subwoofer
5 Pentru boxã frontalã (stânga)
6 Pentru boxã frontalã (dreapta)
Mufa FM 75 Ω COAXIAL diferã în
funcþie de model.
b)
numai pentru LBT-ZT4.
a)
numai pentru MHC-GT555, MHCGT444 ºi LBT-ZT4.
a)
Selectorul de tensiune, VOLTAGE
SELECTOR , diferã în funcþie de
model.
a)
Continuare l
13
A Antenele
Gãsiþi pentru antene o locaþie ºi o orientare
care sã asigure o bunã recepþie, apoi fixaþi
antenele.
Extindeþi antena-fir
FM pe orizontalã
Antenã-cadru AM
Menþineþi antenele cât mai departe de
cablurile boxelor audio, cablul de alimentare
ºi cablul USB, pentru a evita apariþia
zgomotului.
B DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT) (numai pentru LBT-ZT4)
Conectaþi adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT. Acesta este necesar pentru a conecta
un echipament audio opþional (player audio
portabil, etc.)
Note
• Adaptoarele DIGITAL MEDIA PORT sunt
disponibile pentru comercializare în
funcþie de zonã.
• Nu conectaþi un alt adaptor în afarã de
DIGITAL MEDIA PORT.
• Atunci când introduceþi adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT, asiguraþi-vã cã
marcajul acestuia, în formã de sãgeatã,
este orientat spre cel similar de pe mufa
DMPORT.
• Nu conectaþi ºi nu deconectaþi adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT la / de la mufa
DMPORT în timp ce sistemul este pornit.
• Când folosiþi un adaptor DIGITAL MEDIA
PORT care are funcþie de ieºire video,
conectaþi ieºirea video a adaptorului
direct la televizor.
14
C Subwoofer (numai pentru MHCCD
GT555, MHC-GT444 ºi LBT-ZT4)
Asiguraþi-vã cã
aþi
introdus
conectorul ferm
Purpuriu
în mufe.
DBoxele audio frontale
Asiguraþi-vã cã
aþi
introdus
conectorul ferm
în mufe.
Alb
E Selectorul de tensiune
Pentru modelele cu selector de tensiune,
puneþi comutatorul VOLTAGE SELECTOR
în poziþia care corespunde tensiunii reþelei
locale.
F Alimentarea
Conectaþi cablul de alimentare la o prizã de
perete. Pe ecran apare programul
demonstrativ. Dacã adaptorul furnizat
pentru prizã nu se potriveºte la priza dvs.,
detaºaþi-l (doar pentru modelele dotate cu
adaptor).
La transportul sistemului
Folosiþi butoanele de pe panoul frontal al
unitãþii principale pentru aceastã operaþie.
1
2
Scoateþi toate discurile pentru a
proteja mecanismul de CD.
Apãsaþi CD pentru a selecta funcþia
CD.
3 Menþineþi apãsat butonul DISC SKIP/
4
EX-CHANGE, ºi apãsaþi [/1 pânã
când este afiºat “STANDBY”.
Dupã ce este afiºat “MECHA LOCK”,
deconectaþi cablul de alimentare.
Suporturile de amortizare
pentru boxele audio
Ataºaþi suporturile de amortizare livrate
odatã cu aparatul la boxele frontale ºi la
subwoofer (sub boxe) pentru a împiedica
alunecarea acestora.
Boxele frontale :
4 suporturile de amortizare pentru fiecare
boxã
Subwoofer:
4 suporturile de amortizare (numai pentru
MHC-GT555, MHC-GT444 ºi LBT-ZT4)
Utilizarea telecomenzii
Glisaþi ºi scoateþi capacul compartimentului
pentru baterii ºi introduceþi cele douã baterii
R6 (mãrime AA) livrate, mai întâi cu borna
E, având grijã sã respectaþi polaritatea
corectã, aºa cum este arãtat mai jos.
Note
• În cazul utilizãrii obiºnuite, energia
bateriilor dureazã circa 6 luni.
• Nu folosiþi simultan o baterie nouã cu una
veche, ºi nu utilizaþi tipuri diferite de
baterii.
• Dacã nu utilizaþi pentru o perioadã
îndelungatã telecomanda, scoateþi
bateriile, pentru a evita defecþiuni
provocate de scurgerile din baterii ºi
coroziune.
Potrivirea ceasului
Nu puteþi potrivi ceasul în modul Power
Saving (economisire a energiei).
Utilizaþi tastele telecomenzii pentru aceastã
operaþie.
1 Porniþi sistemul apãsând [/1.
2 Apãsaþi butonul CLOCK/TIMER
SET (RM-AMU006) sau TIMER
MENU (RM-AMU008).
Dacã pe display este afiºat “PLAY SET”,
apãsaþi repetat ./> (RMAMU006) sau V/v (RM-AMU008)
pentru a selecta “CLOCK SET” ºi apoi
apãsaþi ENTER (RM-AMU006) sau
(RM-AMU008).
3
Apãsaþi în mod repetat ./>
(RM-AMU006) sau V/v (RMAMU008) pentru a potrivi ora, ºi
apoi apãsaþi ENTER (RM-AMU006)
sau (RM-AMU008).
4
Utilizaþi aceeaºi procedurã pentru
a potrivi minutele.
Reglajul ceasului se pierde atunci când
aparatul este deconectat de la reþeaua
de tensiune sau dacã are loc o întrerupe
a alimentãrii cu tensiune electricã.
Pentru a fi afiºatã indicaþia
ceasului atunci când sistemul
este oprit
Apãsaþi în mod repetat DISPLAY pânã când
este afiºat ceasul. Ceasul este afiºat pentru
aproximativ 8 secunde.
15
Operaþii de bazã
Pentru
A selecta un
director de pe
un disc MP3.
Apãsaþi
+/-
Redarea unui disc AUDIO
CD / MP3
1 Alegeþi funcþionarea în modul CD.
A selecta o pistã ./ >.
sau un fiºier.
2 Introduceþi un disc.
A gãsi un anumit În timp redãrii, apãsaþi ºi
punct al pistei menþineþi apãsatã la telecosau al fiºierului. mandã una dintre tastele
m / M pânã se ajunge la
punctul dorit.
Apãsaþi repetat CD (RM-AMU006) sau
apãsaþi FUNCTION+/- (RM-AMU008)
(sau apãsaþi CD pe unitatea principalã).
Apãsaþi butonul Z OPEN/CLOSE al
aparatului ºi aºezaþi discul cu eticheta
în sus pe suportul de disc.
Pentru a aºeza mai multe discuri, glisaþi
sertarul pentru disc cu degetul aºa cum
este arãtat mai sus.
Pentru a închide compartimentul pentru
disc, apãsaþi din nou butonul Z OPEN/
CLOSE la aparatului.
Nu împingeþi cu forþã sertarul pentru disc
pentru a-l închide, deoarece puteþi
defecta aparatul.
3
Porniþi redarea.
Apãsaþi N (sau NX la aparat).
4 Reglaþi nivelul volumului sonor
Apãsaþi VOLUME +/– (sau rotiþi
MASTER VOLUME la aparat).
Alte operaþii
Pentru
Apãsaþi
A face o pauzã
X (sau NX de pe aparat).
Pentru a relua redarea apãsaþi
butonul din nou.
A opri redarea
x.
16
A selecta redarea De mai multe ori REPEAT
repetatã
pânã când este afiºat
“REP” sau “REP1.
A selecta un disc În modul stop DISC SKIP
(sau DISC 1 - 3 de pe aparat).
A cãuta un fiºier Pentru aceastã operaþie
utilizaþi butoanele de pe
MP3 dupã
aparat.
numele
directorului din Rotiþi OPERATION DIAL
care face parte ºi pentru a selecta directorul
denumirea
dorit ºi apoi apãsaþi ENTER.
Rotiþi OPERATION DIAL
fiºierului ºi a
pentru a selecta fiºierul dorit
porni redarea
fiºierului MP3
ºi apoi apãsaþi ENTER.
Pentru a reveni în directorul
(TRACK
rãdãcinã apãsaþi RETURN.
SEARCH)*
Comutarea
dintr-un alt
mod de
funcþionare în
modul CD.
DISC 1 - 3 de pe aparat
(Automatically Source
Selection - selectarea
automatã a sursei).
Schimbarea
discurilor în
timpul redãrii
EX-CHANGE de pe aparat.
* La redarea unui disc AUDIO CD, puteþi efectua
aceeaºi operaþie pentru a selecta pista.
Schimbarea modului de redare
În modul stop, apãsaþi repetat PLAY MODE.
Puteþi selecta redarea normalã (“ALL
DISCS” pentru toate discurile sau “1 DISC”
pentru un singur disc, sau “ *” pentru
toate fiºierele MP3 din directorul de pe disc),
redarea în ordine aleatoare (“ALL DISCS
SHUF” sau “1 DISC SHUF” sau “
SHUF*”), sau redarea în ordine programatã
(“PGM”).
* Atunci când este redat un disc AUDIO CD,
(SHUF) Play realizeazã aceeaºi acþiune
efectueazã
ca ºi 1 DISC (SHUF)Play, iar
aceeaºi operaþie ca ºi 1 DISC Play.
Note despre redarea repetatã
• “REP” indicã faptul cã toate pistele sau
fiºierele de pe disc sunt redate repetat de
pânã la cinci ori.
• “REP1” indicã faptul cã o singurã pistã
sau un singur fiºier va fi redat repetat,
pânã când dvs. veþi opri redarea.
• Nu puteþi selecta simultan “REP” ºi “ALL
DISCS SHUF”.
Note despre redarea discurilor MP3
• Nu salvaþi pe un disc cu fiºiere MP3 alte
tipuri de fiºiere sau directoare care nu sunt
necesare.
• Directoarele care nu conþin fiºiere MP3
vor fi omise.
• Acest sistem poate reda numai fiºiere care
au extensia “.mp3”.
• Dacã pe disc existã fiºiere care au extensia
“.mp3”, dar nu sunt fiºiere MP3, aparatul
poate genera zgomot sau se poate defecta.
• Acest sistem poate recunoaºte pânã la:
- 256 directoare (inclusiv directorul
rãdãcinã)
- 511 fiºiere MP3
- 512 fiºiere ºi directoare conþinute pe un
singur disc.
- 8 nivele de ramificaþie a directoarelor
(structurã arborescentã a fiºierelor).
• Nu poate fi garantatã compatibilitatea cu
toate software-urile de codare/scriere
MP3, echipamentele de înregistrare ºi
medii de înregistrare. Discurile MP3
incompatibile pot genera zgomot sau
întreruperea sunetului, sau chiar nu pot fi
deloc redate.
Note despre redarea discurilor
multisesiune
Atunci când este redat un disc multisesiune
cu diferite formate pentru fiecare sesiune,
prima sesiune este recunoscutã ca fiind tipul
de disc. Pistele ºi fiºierele din cea de a doua
ºi urmãtoarele sesiuni sunt redate numai
dacã au acelaºi format ca ºi prima sesiune a
discului.
Ascultarea programelor
radio
1 Selectaþi “FM” sau “AM”
Apãsaþi repetat TUNER/BAND (RMAMU006) sau FUNCTION +/- (RMAMU008) (sau apãsaþi TUNER BAND
de pe aparat).
2
Selectaþi modul de realizare a
acordului.
Apãsaþi repetat TUNING MODE pânã
ce “AUTO” apare luminos pe display.
3
Faceþi acordul pe frecvenþa
staþiei radio dorite.
Apãsaþi +/- (sau TUNING + /- pe
aparat). Cãutarea se opreºte automat
atunci când a fost realizat acordul pe
frecvenþa unei staþii radio ºi pe display
apar mesajele “TUNED” ºi “ST” (numai
pentru programe stereo).
4
Reglaþi nivelul volumului sonor.
Apãsaþi VOLUME +/- (sau rotiþi
MASTER VOLUME de pe aparat).
Oprirea cãutãrii automate
Apãsaþi x .
Efectuarea acordului de frecvenþã
pentru o staþie de la care se recepþioneazã un semnal slab
În cazul în care cãutarea nu se opreºte, apãsaþi
repetat TUNING MODE, pânã ce mesajele
“AUTO” ºi “PRESET” dispar, apoi apãsaþi
repetat + /- (sau TUNING +/- de pe aparat)
pentru a realiza acordul pe frecvenþa staþiei
dorite.
Reducerea nivelului de zgomot
static recepþionat de la o staþie
stereo FM cu semnal slab
Apãsaþi repetat FM MODE pânã când apare
“MONO” pe display, pentru a dezactiva
recepþia stereo.
17
Pentru detalii referitoare la aceastã
metodã de conectare, consultaþi
manualul de instrucþiuni furnizat cu
echipamentul USB.
Transferul la un
echipament USB
Puteþi conecta un echipament USB opþional
la portul
USB al aparatului ºi puteþi
transfera muzicã de la o sursã de sunet
(inclusiv echipamente audio conectate) pe
echipamentul USB.
Formatul audio al fiºierelor transferate de
acest sistem este MP3.
Mãrimea aproximativã a transferului, de pe
un disc AUDIO CD, casetofon, radio,
echipament audio opþional, sau echipament
conectat prin adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT, este de aproape 1MB pe minut. La
transferul de pe un disc MP3, dimensiunea
fiºierului este aceeaºi cu a fiºierului original.
Pentru o listã a echipamentelor USB ce pot
fi conectate la acest sistem, consultaþi
“Compatibilitatea echipamentelor USB cu
acest sistem ” (pag.44).
2
Selectaþi funcþionarea în modul
CD ºi introduceþi discul al cãrui
conþinut doriþi sã fie transferat.
3
În modul stop, apãsaþi repetat
PLAY MODE pentru a selecta
modul de redare.
Se revine automat la redarea normalã,
dacã transferul începe în modul redare
aleatorie sau în cel de redarea a unui
program (atunci când nu sunt piste audio sau fiºiere MP3 incluse în program).
Pentru detalii despre modul de redare,
consultaþi “Schimbarea modului de
redare” (pag. 17).
4
Apãsaþi REC TO
(USB) la
aparat.
Indicatorii “USB”, “SYNC” ºi “REC”
devin luminoºi pe display. Transferul
începe când pe display apare mesajul
“DON’T REMOVE”. Atunci când
transferul este finalizat, discul ºi
echipamnetul USB se opresc automat.
Transferul sincronizat
CD-USB
Puteþi transfera cu uºurinþã conþinutul unui
întreg disc pe un echipament USB.
1 Conectaþi un echipament USB de
transfer la portul
(USB) aºa
cum este ilustrat mai jos.
Transferul unei singure piste
sau al unui fiºier MP3 (Transfer REC1) în timpul redãrii
Puteþi transfera cu uºurinþã pista sau
fiºierul MP3 în curs de redare pe un
echipament USB.
1 Conectaþi un echipament USB de
transfer la portul
aparatului.
Echipament USB
Atunci când este necesarã conectarea
cablului USB, cuplaþi cablul USB
furnizat împreunã cu echipamentul USB
pentru a fi conectat.
18
2
(USB) al
Selectaþi funcþionarea pe mod
CD, apoi încãrcaþi discul de pe
care doriþi sã faceþi transferul.
3 Selectaþi pista sau fiºierul MP3 pe
• Transferul se opreºte automat atunci
4 Apãsaþi REC TO
Oprirea transferului.
care doriþi sã-l transferaþi ºi apoi
porniþi redarea.
(USB) de pe
aparat, în timp ce pista sau
fiºierul MP3 este redat.
Indicatorii “USB” ºi “REC” se aprind
pe display. Transferul începe apoi de
la începutul pistei sau fiºierului când
pe display apare mesajul “DON’T REMOVE”. Dupã ce transferul este
finalizat, discul continuã sã fie redat.
Transferul de la o altã sursã
de semnal audio decât un
disc (Transfer Analog)
Puteþi transfera cu uºurinþã de la un
casetofon, radio, echipament audio opþional
sau un echipament conectat la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT, la un echipament
USB.
1 Conectaþi un echipament USB de
2
transfer la portul
aparatului.
(USB) al
Selectaþi sursa de la care doriþi
sã faceþi transferul.
Pentru casetofon, introduceþi o casetã,
iar pentru tuner, depistaþi postul de radio de unde doriþi sã se efectueze
transferul.
3 Porniþi redarea sursei de semnal.
4 Apãsaþi REC TO
(USB) de la
aparat.
Indicatorii “USB” ºi “REC” se aprind
pe display. Transferul începe când pe
display apare mesajul “DON’T
REMOVE”.
Sfaturi
• Un nou fiºier MP3 este creat automat dupã
aproximativ o orã de transfer.
când schimbaþi modul de funcþionare sau
banda de frecvenþã.
Apãsaþi x.
Crearea unui nou fiºier MP3
Apãsaþi REC TO
de pe aparat.
Pe display este afiºat mesajul “NEW
TRACK”. Dacã dupã câteva secunde
apãsaþi din nou REC TO
, pe display
apare mesajul “NOT IN USE” ºi noul fiºier
MP3 nu poate fi creat.
Pentru a transfera sunet de la
microfon
1 Apãsaþi repetat FUNCTION (RM-
AMU006) sau FUNCTION +/- (RMAMU008) (sau apãsaþi TAPE de pe
aparat) pentru a selecta funcþionarea
în mod TAPE, ºi nu porniþi redarea
nici unei casete audio.
2 Apãsaþi REC TO
de pe aparat.
3 Începeþi sã cântaþi sau sã vorbiþi la
microfon.
Selectarea sursei de redare
sau a destinaþiei transferului
pe un telefon mobil Sony
Ericsson
Atunci când ascultaþi muzicã redatã de un
telefon mobil Sony Ericsson sau când
transferaþi muzicã de pe acest sistem pe
telefonul mobil, puteþi alege sursa de
redare sau destinaþia transferului :
– memoria internã a telefonului mobil
– memoria externã (cum ar fi Memory Stick
(cartela de memorie), etc.).
Continuare l
19
1 Conectaþi telefonul mobil la portul
(USB) al aparatului.
2
În modul stop apãsaþi OPTIONS
de pe aparat.
3
Rotiþi OPERATION DIAL de pe
aparat pentru a selecta “USB
SELECT”.
4 Apãsaþi ENTER de pe aparat.
Numele drive-ului telefonului mobil este
afiºat pe disply, dar diferã în funcþie de
specificaþia telefonului mobil.
5
Rotiþi OPERATION DIAL de pe
aparat pentru a selecta drive-ul
dorit.
6 Apãsaþi ENTER de pe aparat.
7 Porniþi redarea fiºierelor audio
din drive-ul selectat
al
telefonului mobil sau porniþi
transferul.
Deconectarea echipamentului
USB
Folosiþi butoanele de pe aparat pentru
aceastã operaþie.
1 Apãsaþi
pentru a selecta
funcþionare în modul USB.
2 În modul stop, menþineþi apãsat x
pânã ce pe display este afiºat
mesajul “NO DEVICE”.
3 Deconectaþi echipamentul USB.
Reguli de generare a
directoarelor ºi fiºierelor
Atunci când transferaþi pe un echipament
USB, un director “MUSIC” este creat în
“ROOT” (directorul rãdãcinã).
Directoarele ºi fiºierele sunt generate în
interiorul directorului “MUSIC” în
conformitate cu metoda de transfer ºi
sursa., dupã cum urmeazã :
20
Transfer sincronizat CD-USB1)
Nume
Sursa de Nume director
fiºier
transfer
Acelaºi ca al celui de pe sursa de
MP3
transfer2)
AUDIO CD
“CDDA001”3)
TRACK001”4)
Transfer REC1
Sursa de
transfer
Nume
director
Nume
fiºier
Acelaºi ca al
celui de pe
sursa de
transfer2)
MP3
“REC1”5)
AUDIO CD
“
TRACK001”4)
Transfer Analogic
Sursa de
transfer
FM
AM
TAPE
AUDIO
DMPORT
Nume
Nume
fiºier
director
“TUFM001”3) “TRACK001”4)
“TUAM001”3)
“TAPE001”3)
“EXAU001”3)
“EXDP001”3)
În modul Program Play, numele
directorului este “PGM_xxx”, iar
denumirea fiºierului depinde de sursa de
transfer (disc AUDIO CD sau MP3).
2)
Pot fi atribuite pânã la 32 de caractere
numelui.
3)
Numerele directoarelor sunt atribuite în
ordine serialã.
4)
Numerele fiºierelor sunt atribuite în ordine
serialã.
5)
Un nou fiºier este transferat în directorul
“REC1” de fiecare datã când executaþi
Transferul REC1.
1)
Note
• Nu conectaþi sistemul ºi echipamentul
USB prin intermediul unui hub USB.
• Atunci când transferaþi de pe un disc
AUDIO CD, pistele sunt transferate ca
fiºiere MP3 la 128kbps. Când transferaþi
de pe un disc MP3, fiºierele sunt
transferate cu aceeaºi ratã de transfer ca
ºi fiºierele MP3 originale.
• Când transferaþi de pe o altã sursã decât
disc, fiºierele sunt transferate ca fiºiere
MP3 la 128kbps.
• În timp ce transferaþi de pe un disc MP3,
sunetul nu este redat la ieºire.
• Informaþia CD-TEXT nu este transferatã
în fiºierele MP3 create.
• Dacã anulaþi transferul în timpul
desfãºurãrii acestuia, un fiºier MP3 este
creat pânã la punctul în care transferul a
fost oprit.
• Transferul se opreºte automat, dacã:
- este depãºit spaþiul de înregistrare al
echipamentului USB.
- numãrul fiºierelor audio de pe
echipamentul USB a ajuns la numãrul
limitã de fiºiere pe care sistemul le poate
recunoaºte.
- este schimbat modul de funcþionare sau
banda de frecvenþã.
• Pe un singur echipament USB pot fi
transferate un numãr de pânã la 999 fiºiere
audio sau 997 directoare. Numãrul maxim
de fiºiere audio ºi directoare poate varia
în funcþie de fiºierul audio ºi structura
directorului.
• Dacã un director sau un fiºier pe care
încercaþi sã îl transferaþi existã deja cu
acelaºi nume pe echipamentul USB, un
numãr secvenþial este adãugat dupã
nume, fãrã a rescrie directorul sau fiºierul
original.
• Nu deconectaþi echipamentul USB ºi nu
ºtergeþi operaþiunile în timpul transferului.
Dacã faceþi acest lucru puteþi deteriora
datele de pe echipamentul USB sau puteþi
strica echipamentul USB.
• În timpul transferului sincronizat CD-USB
sau a transferului REC1, nu puteþi : sã
scoate discul, sã selectaþi un alt disc, o
altã pistã sau un alt fiºier, sã treceþi redarea
în pauzã sau sã gãsiþi un anumit punct de
pe pistã sau dintr-un fiºier.
Ascultarea muzicii de pe
un echipament USB
Puteþi asculta muzica stocatã pe un
echipament USB.
Formatele audio ce pot fi redate de acest
sistem sunt numai MP3, ACC ºi WMA *.
Pentru o listã a echipamentelor USB ce pot
fi conectate la acest sistem, consultaþi
“Compatibilitatea echipamentelor USB cu
acest sistem ” (pag.44).
* Fiºierele protejate la copyright (Digital Rights
Management) nu pot fi redate de acest sistem.
Este posibil ca fiºierele des-cãrcate de la
magazine de muzicã online sã nu poatã fi
redate de acest sistem.
1
2
Selectaþi funcþionarea în modul
USB.
Apãsaþi repetat USB (RM-AMU006)
sau FUNCTION +/- (RM-AMU008)
(sau apãsaþi
de pe aparat)
Conectaþi un echipament USB
opþional la portul
(USB) al
aparatului.
Când echipamentul USB este conectat,
informaþia afiºatã pe ecran se schimbã
dupã cum urmeazã:
“USB READING” T Volume label*
* “STORAGE DRIVE” apare atunci când
echipamentul USB nu are atribuitã o
etichetã de volum. Dacã echipamentul
USB este compatibil cu player-ul audio
digital marca Sony, este afiºat
“WALKMAN”.
3
Note
În funcþie de tipul de echipament USB
conectat poate dura ceva timp pânã este
afiºat “USB READING”.
Porniþi redarea.
Apãsaþi N (sau NX de pe aparat).
Fiºierele sunt redate în ordine alfabeticã.
4 Reglaþi nivelul volumului sonor.
Apãsaþi VOLUME +/– (sau rotiþi
MASTER VOLUME de pe aparat).
Continuare l
21
Deconectarea
echipamentului USB
Folosiþi butoanele de pe aparat pentru
aceastã operaþiune.
1 Apãsaþi
pentru a selecta
funcþionare în modul USB.
2 În modul stop, menþineþi apãsat x
pânã ce pe display este afiºat
mesajul “NO DEVICE”.
3 Deconectaþi echipamentul USB.
ªtergerea fiºierelor audio
ºi a directoarelor de la
echipamentul USB
Puteþi ºterge fiºiere audio ºi directoare de
pe echipamentul USB.
1 Conectaþi echipamenul USB de
transfer la portul (USB) al acestui
aparat.
2 Selectaþi modul de funcþionare pe
USB.
3 Apãsaþi repetat ./ > sau
+/- pentru a selecta fiºierul audio sau
directorul pe care doriþi sã-l ºtergeþi.
4 Apãsaþi ERASE pe aparat.
Pe display apar alternativ “TRACK
ERASE” sau “FOLDER ERASE” ºi
“PUSH ENTER”.
Pentru a anula operaþia de ºtergere
apãsaþi x .
5 Apãsaþi ENTER.
Fiºierul audio sau directorul selectat
este ºters.
Alte operaþii
Pentru
A face o pauzã
A opri redarea
22
Apãsaþi
X (sau NX de pe
aparat). Pentru a relua
redarea apãsaþi butonul
din nou.
x. Pentru a relua redarea
apãsaþi N (sau NX de
pe aparat).1) Pentru a anula
reluarea redãrii, apãsaþi de
douã ori butonul ºi verificaþi
dac㠓RESUME” dispare de
pe display.
Pentru
A selecta un
director
A selecta un
fiºier
A cãuta un fiºier
MP3
dupã
denumirea
directorului din
care face parte ºi
numele fiºierului
ºi a porni redarea
fiºierului MP3
(TRACK
SEARCH)
Apãsaþi
+/-.
./ >.
P entru aceastã operaþie
utilizaþi butoanele de pe
aparat.
Rotiþi OPERATION DIAL
pentru a selecta directorul
dorit ºi apoi apãsaþi ENTER.
Rotiþi OPERATION DIAL
pentru a selecta fiºierul dorit
ºi apoi apãsaþi ENTER.
Pentru a reveni în directorul
rãdãcinã apãsaþi RETURN.
A gãsi un punct
din fiºier
În timpul redãrii menþineþi
apãsat m / M de pe
telecomandã, ºi eliberaþi
butonul în puctul dorit.
A selecta
Apãsaþi repetat REPEAT
redarea
pânã ce “REP” sau “REP1”
repetatã
se aprind pe display.
1)
Atunci când este redat un fiºier audio VBR
(diferite rate de transfer), sistemul poate relua
redarea de la un punct diferit.
Schimbarea modului de redare
În timp ce echipamentul USB este oprit,
apãsaþi repetat PLAY MODE.
Puteþi selecta:
– redarea normalã (toate fiºierele din
directorul de pe echipamentul USB) (se
aprinde“ ”).
– redarea normalã (toate fiºierele de pe
echipamentul USB) (dispar indicaþiile
“ ”, “SHUF” ºi “PGM”).
– redarea în ordine aleatoare (se aprinde
“SHUF” sau “ SHUF”)
– redarea în ordine programatã (se
aprinde“PGM”).
Note despre echipamentul USB
• Nu puteþi schimba modul de redare în timpul
redãrii.
• Poate fi necesar ceva timp pentru a începe
redarea atunci când:
- structura directorului este complexã.
- capacitatea de memorie este în exces.
• Nu conectaþi sistemul ºi echipamentul USB
prin intermediul unui hub USB.
• Atunci când echipamentul USB este introdus,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sistemul citeºte toate fiºierele aflate pe acesta.
Dacã echipamentul USB conþine numeroase
directoare ºi fiºiere, este posibil sã dureze mult
timp pânã la citirea întregului echipament
USB.
Cu anumite echipamente USB conectate, dupã
ce este executatã o operaþiune, poate apãrea
o întârziere înainte ca operaþiunea sã fie
executatã de sistem.
Dacã sistemul este oprit în timpul Reluãrii
redãrii, la urmãtoarea pornire, sistemul va
relua redarea de la începutul fiºierului audio.
Nu este necesar ca acest sistem sã accepte
toate funcþiile furnizate pentru un echipamnet
USB conectat.
Comanda de redare pentru acest sistem poate
diferi faþã de comanda de redare a player-ului
digital de muzicã conectat.
Nu salvaþi pe un echipament USB alte tipuri
de fiºiere sau directoare ce nu sunt necesare.
Directoarele ce nu conþin fiºiere audio sunt
omise.
Numãrul maxim de fiºiere audio ºi directoare
de pe un echipament USB ce poate fi
recunoscut de acest sistem este de 999
(inclusiv “ROOT” ºi directorul “MUSIC”).
Numãrul maxim de fiºiere audio ºi directoare
poate varia în funcþie de fiºier ºi de structura
directorului.
Sistemul poate reda urmãtoarele tipuri de fiºiere
audio:
- MP3 cu extensia fiºierului “.mp3”.
- AAC cu extensia fiºierului “.m4a”
- Windows Media Audio (WMA) cu extensia
fiºierului “.wma”.
Dacã fiºierul audio are extensia de mai sus,
dar nu are formatul respectiv, sistemul poate
produce zgomot sau se poate defecta.
Nu poate fi garantatã compatibilitatea cu toate
software-urile de codare / scriere MP3, ACC
sau WMA, cu toate echipamentele ºi mediile
de înregistrare. Echipamentele USB
incompatibile pot genera zgomot sau
întreruperea sunetului, sau chiar nu pot fi
deloc redate.
Nu puteþi ºterge fiºiere audio ºi directoare în
modul de redare în ordine aleatoare sau în
modul de redare programatã.
Dacã directorul pe care doriþi sã îl ºtergeþi nu
conþine fiºiere MP3/ACC/WMA , sau conþine
subdirectoare, acesta nu va fi ºters.
Reglajul pentru “Program Play” este ºters
atunci când operaþiunea de ºtergere este
executatã.
Redarea unei casete
audio
Utilizaþi butoanele casetofonului pentru
aceastã operaþie.
1
Selectaþi funcþionarea în modul
TAPE.
Apãsaþi repetat FUNCTION (RMAMU006) sau FUNCTION +/- (RMAMU008) (sau apãsaþi TAPE la aparat).
2 Introduceþi o casetã audio.
Apãsaþi x Z, ºi introduceþi o casetã
audio TYPE 1 (normalã) în suportul
pentru casetã, orientatã cu faþa pe care
doriþi sã o redaþi în sus. Asiguraþi-vã cã
banda este bine întinsã, pentru a evita
deteriorarea casetei sau a casetofonului.
Apãsaþi capacul compartimentului
pentru casete al pentru a-l închide.
3
Porniþi redarea.
Apãsaþi B .
4 Reglaþi nivelul volumului sonor.
Apãsaþi VOLUME +/– (sau rotiþi
MASTER VOLUME de pe aparat).
Alte operaþii
Pentru
A întrerupe
temporar
redarea casetei
A opri redarea
casetei
A derula/rula
rapid banda
casetei
Apãsaþi
X. Pentru a relua redarea
apãsaþi butonul din nou.
x Z.
m/M.
23
Utilizarea
echipamentelor audio
opþionale
Utilizarea adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT
1
1 Selectaþi funcþia DMPORT.
Conectaþi un echipament audio
opþional la aparat.
numai pentru LBT-ZT4
Conectaþi echipamentul audio opþional
la mufa AUDIO INPUT a aparatului,
folosind un cablu stereo mini-plug (nu
este furnizat).
pentru celelalte modele
Conectaþi echipamentul audio opþional
la mufa AUDIO INPUT L/R a aparatului,
folosind un cablu audio (nu este
furnizat).
2 Reduceþi volumul sonor.
Apãsaþi VOLUME - (sau rotiþi MASTER
VOLUME de la aparat în sens contrar
acelor de ceas).
3 Selectaþi funcþia AUDIO.
Apãsaþi în mod repetat FUNCTION
(RM-AMU006) sau FUNCTION +/(RM-AMU008) (sau apãsaþi AUDIO la
aparat).
4
Porniþi redarea de pe echipamentul conectat.
5 Reglaþi nivelul volumului sonor.
Apãsaþi VOLUME +/- (sau rotiþi MASTER VOLUME de pe aparat).
24
(numai pentru LBT-ZT4)
Apãsaþi repetat FUNCTION +/- (sau
apãsaþi DMPORT de pe aparat)
2
Porniþi redarea de pe echipamentul conectat prin adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT.
Sunetul de la echipamentul conectat
este redat de sistem. Pentru detalii
referitoare la funcþionare, consultaþi
manualul de instrucþiuni al adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT.
Note
• În funcþie de tipul adaptorului DIGITAL
MEDIA PORT, este posibil sã puteþi
acþiona echipamentul conectat folosind
butoanele de pe panoul frontal sau
telecomanda acestui aparat.
• Puteþi utiliza sistemul pentru a încãrca
bateria echipamentului audio conectat la
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT în
timpul funcþionãrii sistemului.
Reglaje de sunet
Utilizaþi butoanele de pe aparat pentru
aceastã operaþiune.
Adãugarea unui efect sonor
Pentru
a întãri forþa
baºilor ºi a
crea un sunet
mai puternic
Apãsaþi
repetat GROOVE pânã ce
“GROOVE”* sau “ZGROOVE” se aprinde pe
display.
a selecta
sunetul cu
efect de
învãluire
a selecta un
efect sonor
prestabilit
repetat SURROUND pânã
ce “SURROUND” se
aprinde pe display.
a îmbogãþi
calitatea
sunetului
fiºierului audio
repetat PRESET EQ (sau EQ
pe telecomandã). Pentru a
anula, apãsaþi repetat
PRESET EQ (sau EQ pe
telecomandã) pânã când este
afiºat “FLAT”.
OPTIONS
ºi
rotiþi
OPERATIONAL DIAL
pentru a selecta “MP3
BOOSTER+”, apoi apãsaþi
ENTER.
Rotiþi OPERATIONAL
DIAL pentru a selecta
“AUTO”, apoi apãsaþi
ENTER.**
* Volumul comutã în modul power ºi curbele
egalizatorului se modificã.
** “BOOSTER” se aprinde pe display
atunci când efectul MP3 BOOSTER+ este
activat.
Schimbarea informaþiilor
afiºate pe display
Utilizaþi butoanele de pe aparat pentru
aceastã operaþiune.
1 Apãsaþi OPTIONS.
2
Rotiþi OPERATION DIAL pentru a
selecta elementul dorit.
ILLUM
Schimbã modelul de iluminare în jurul
butonului MASTER VOLUME.
M-BACKLIGHT (Meter backlight)
Schimbã modelul pentru Meter
Backlight.
MTR POINTER (Meter pointer)
Schimbã modelul pentru Meter Pointer.
DISPLAY (Display panou frontal)
Schimbã modelul de afiºare al panoului
frontal.
3 Apãsaþi ENTER.
4
Rotiþi OPERATION DIAL pentru a
selecta reglajul dorit, apoi apãsaþi
ENTER.
5
Pentru a face ºi alte reglaje
repetaþi paºii de la 2 pânã la 4.
Pãrãsirea meniului OPTIONS
Activarea subwoofer-ului Apãsaþi din nou OPTIONS.
(numai MHC-GT555, MHCRevenirea la modul de afiºare
GT444 ºi LBT-ZT4)
Apãsaþi repetat SUBWOOFER pânã ce precedent
indicatorul SUBWOOFER de pe aparat se
aprinde. Dacã veþi deconecta mai târziu
subwoofer-ul, repetaþi procedura pânã când
indicatorul SUBWOOFER de pe aparat se
stinge. Volumul sonor al subwoofer-ului
depinde de cel al boxelor frontale.
Apãsaþi RETURN.
25
Schimbarea
Reglaje demodului
sunet de
afiºare
Apãsaþi repetat DISPLAY în timp ce
sistemul este oprit.
Demonstration (demonstrativ)
Display-ul se schimbã ºi indicatorul clipeºte
chiar ºi atunci când sistemul este oprit.
No display (Power Saving mode)
(Modul de economisire a energiei)
Afiºarea pe display este dezactivatã pentru
a economisi energie. Cronometrul ºi ceasul
vor continua sã funcþioneze. Nu puteþi porni
sistemul prin apãsarea butoanelor pentru
funcþii.
Clock (ceas)
Este afiºatã indicaþia ceasului.
Dupã aproximativ 8 secunde de afiºare a
indicaþiei temporale, display-ul comutã
automat în modul de economisire a energiei.
Schimbarea informaþiilor
afiºate pe display
Apãsaþi repetat DISPLAY în timp ce
sistemul este pornit.
Pentru discul AUDIO CD, puteþi vedea
durata de redare scursã ºi cea rãmasã în
cursul redãrii, respectiv timpul total de
redare în modul stop.
Pentru fiºierele audio, puteþi vedea durata
de redare scursã, numele fiºierului ºi al
directorului.
Puteþi de asemenea vedea informaþii despre
titlu, interpret ºi album, dacã acestea sunt
stocate în fiºiere.
26
Note referitoare la informaþiile
afiºate pe display
• Caracterele ce nu pot fi afiºate pe display
apar ca “_”.
• Urmãtoarele informaþii nu sunt corect
afiºate:
- durata de redare scursã a unui fiºier audio codat cu VBR (variable bit rate).
- numele directoarelor sau ale fiºierelor
care nu îndeplinesc cerinþele
standardului ISO9660Level 1, Level 2
sau Joliet în formatul extins.
• Informaþia tag ID3 pentru fiºiere MP3 este
afiºatã când sunt utilizate tag-uri ID3
versiune 1 ºi versiune 2 (afiºarea
informaþiei tag ID3 versiune 2 are
prioritate atunci când ambele tag-uri ID3
versiune 1 ºi versiune 2 sunt utilizate
pentru un singur fiºier MP3).
Utilizarea Meter Display
Puteþi vizualiza cu uºurinþã informaþii cum
ar fi nivelul sursei de muzicã prin intermediul
interfeþei metrice.
Apãsaþi repetat METER MODE pentru
a selecta un model prestabilit de
afiºare
Indicatorul luminos pentru alimentare,
interfaþa metricã iluminatã, interfaþa cu
pointer metric ºi cea a afiºajului panoului
frontal se modificã în funcþie de tipul
prestabilit de interfaþã.
Alte operaþii
Crearea unui program
personalizat
- Program play
(redarea programatã)
1
Selectaþi modul de funcþionare
dorit.
Funcþionare în modul CD
Apãsaþi CD (RM-AMU006) sau apãsaþi
repetat FUNCTION +/- (RM-AMU008)
pentru a selecta funcþionarea în mod
CD.
Funcþionare în modulUSB
Apãsaþi USB (RM-AMU006) sau
apãsaþi repetat FUNCTION +/- (RMAMU008) pentru a selecta funcþionarea
în mod USB.
2
În timp ce redarea este opritã
apãsaþi repetat PLAY MODE pânã
când “PGM” se aprinde pe display.
3
Pentru modul de funcþionare pe
CD, apãsaþi repetat DISC SKIP
(sau apãsaþi DISC 1 - 3 de pe
aparat), pentru a selecta un disc.
Pentru a programa toate pistele de pe
disc, executaþi pasul 5 în timp ce “ALL”
apare pe display.
Pentru a programa o datã toate fiºierele
MP3 dintr-un director, apãsaþi repetat
+/- pânã când directorul dorit este
afiºat pe display, apoi executaþi pasul 5.
4
Apãsaþi repetat ./> pânã
când apare numãrul pistei sau
fiºierul dorit.
Atunci când programaþi fiºiere audio,
apãsaþi repetat
+/- pentru a selecta
directorul dorit, ºi apoi selectaþi fiºierul
dorit.
Numãrul
portului de
disc
Numãrul pistei selectate sau al
fiºierului selectat
Durata totalã de redare a programului
(inclusiv pista/fiºierul selectat)
5 Apãsaþi ENTER (RM-AMU006) sau
(RM-AMU008) pentru a adãuga
la program pista sau fiºierul
selectat.
Funcþionare în modul CD
Apare “_ _ . _ _”atunci când durata
totalã depãºeºte 100 de minute pentru
un AUDIO CD, sau atunci când
selectaþi un fiºier MP3.
Funcþionare în modul USB
Apare “_ _ . _ _”deoarece durata totalã
a programului nu poate fi afiºatã.
6
Repetaþi paºii 3÷5 pentru a adãuga programului piste, fiºiere,
directoare sau discuri pânã la un
numãr total de 25 de paºi.
7 Pentru a reda programul creat cu
piste ºi fiºiere favorite, apãsaþi
N.
Programul este disponibil pânã când
deschideþi compartimentul pentru
discuri sau deconectaþi echipamentul
USB. Pentru a reda din nou acelaºi
program, apãsaþi N.
Pentru a anula Program Play
În timp ce redarea este opritã (modul stop),
apãsaþi repetat PLAY MODE pânã când
“PGM” dispare de pe display.
Pentru a ºterge ultimul pas al
programului
În timp ce redarea este opritã (modul stop),
apãsaþi CLEAR.
27
Fixarea posturilor de
radio în memorie
Utilizarea Sistemului de
Date Radio (RDS)
Puteþi fixa posturile dvs. de radio favorite ºi
apoi sã le depistaþi rapid prin simpla selecþie
a numãrului corespunzãtor alocat.
Utilizaþi tastele de pe telecomandã pentru
aceastã operaþiune.
Ce este sistemul de date
radio ?
1
Faceþi acordul pe frecvenþa
postului de radio dorit (consultaþi
“Ascultarea pogramelor radio”
(pag. 17))
2 Apãsaþi TUNER MEMORY.
Numãr alocat
3
Apãsaþi repetat + /- pentru a
selecta numãrul de alocare dorit.
Dacã existã deja un alt post radio cãruia
i s-a alocat numãrul selectat, vechiul
post va fi înlocuit cu cel nou.
4 Apãsaþi ENTER.
5
6
Repetaþi paºii 1...4 pentru a fixa
alte staþii radio.
Puteþi fixa în memorie pânã la 20 de
posturi de radio FM ºi 10 posturi de radio AM.
Pentru a apela un post de radio
fixat, apãsaþi repetat TUNING
MODE pânã când “PRESET” se
aprinde pe display ºi apoi apãsaþi
repetat +/- pentru a selecta
numãrul alocat dorit.
28
(doar pentru modelul european)
Sistemul de Date Radio (RDS) este un
serviciu radiodifuzat care permite posturilor
sã transmitã în paralel cu semnalul obiºnuit
al programelor ºi unele informaþii suplimentare. Acest tuner vã pune la dispoziþie
anumite facilitãþi RDS cum ar fi afiºarea
numelui postului de radio. RDS este
disponibil doar pentru posturile de radio
FM.*
Notã
Este posibil ca Sistemul de Date Radio (RDS)
sã nu funcþioneze bine dacã postul de radio pe care l-aþi recepþionat nu difuzeazã
semnale RDS în mod corespunzãtor sau în
cazul în care semnalul respectiv este prea
slab.
* Nu toate posturile FM furnizeazã serviciul
RDS, iar servicile RDS transmise de diferite
posturi de radio nu conþin aceleaºi tipuri de
informaþii. Dacã nu sunteþi obiºnuiþi cu
sistemul RDS, consultaþi posturile de radio
locale din zona în care vã aflaþi pentru a afla
detalii despre acest serviciu.
Recepþionarea serviciilor RDS
Este suficient sã alegeþi un post de
radio din banda FM.
Când gãsiþi un post de radio care oferã
servicii RDS, numele acestui post va apãrea
în fereastra de afiºare.
Pentru a verifica informaþiile
RDS
În timp ce recepþionaþi un post radio care furnizeazã servicii RDS
apãsaþi în mod repetat DISPLAY.
Informaþiile RDS sunt afiºate pe display
de pe CD sau fiºiere MP3 favorite,
executaþi paºii 2...6 de la “Crearea unui
program personalizat” (pag. 27).
Înregistrarea casetelor
– Înregistrarea sincronã CD-
Înregistrarea manualã ºi mixarea
sunetului
Pentru a înregistra sunetul de la
microfon, apãsaþi CD (RM-AMU006)
sau apãsaþi repetat FUNCTION +/(RM-AMU008) (sau apãsaþi CD de pe
aparat) pentru a selecta funcþionarea în
modul CD ºi nu porniþi redarea nici unui
disc la pasul 3.
TAPE / Înregistrarea manualã
/ Mixarea sunetului
Puteþi înregistra pe o casetã audio cu bandã
normalã (TYPE 1), în trei moduri:
Înregistrarea sincronã CD-TAPE :
Puteþi înregistra pe o casetã audio
întregul conþinut al unui disc.
Înregistrarea manualã :
Puteþi înregistra numai porþiunile care vã
plac de pe sursa de sunet, inclusiv de pe
echipamentul audio conectat.
Mixarea sunetului :
Puteþi mixa sunetele redate de una dintre
componente cu vocea dvs. dacã vorbiþi sau
cântaþi la microfon (nu este furnizat).
Sonorul mixat poate fi înregistrat pe bandã.
1 Introduceþi o casetã înregistrabilã
în compartimentul pentru casetã
cu partea pe care doriþi sã faceþi
înregistrãri în sus.
2
Pregãtiþi sursa de semnal de pe
care faceþi înregistrarea.
Selectaþi sursa de pe care faceþi
înregistrarea.
Înregistrarea sincronã CD-TAPE
Apãsaþi CD (RM-AMU006) sau apãsaþi
repetat FUNCTION +/- (RM-AMU008)
(sau apãsaþi CD de pe aparat) pentru a
selecta funcþionarea în mod CD.
Încãrcaþi discul de pe care doriþi sã faceþi
înregistrarea ºi apãsaþi repetat DISC
SKIP pentru a selecta un disc. Pentru a
selecta modul de redare, în timp ce
redarea este opritã, apãsaþi repetat
PLAY MODE (consultaþi “Schimbarea
modului de redare” (pag. 17)). Pentru a
înregistra în ordinea doritã de dvs.,piste
3
Porniþi înregistrarea.
Apãsaþi simultan z ºi B pe casetofon.
Înregistrarea sincronã CD-TAPE
Discul este redat automat dupã 10
secunde.
Înregistrarea manualã ºi mixarea
sunetului
Porniþi redarea sursei de pe care doriþi
sã faceþi înregistrarea. Dacã înregistrarea de la radio prezintã zgomot,
repoziþionaþi antena pentru a reduce
zgomotul.
În timpul înregistrãrii, nu puteþi asculta
alte surse de semnal. În caz contrar,
înregistrarea se opreºte.
Pentu a opri înregistrarea
Apãsaþi x Z pe casetofon.
Note
• Vã recomandãm sã apãsaþi întâi pe
casetofon X , apoi sã apãsaþi x Z pentru
a preveni înregistrarea zgomotului
produs la oprirea înregistrãrii.
• Nu puteþi sã scoate discul din aparat, sã
selectaþi un alt disc, pistã sau fiºier, sã
opriþi temporar redarea sau sã cãutaþi un
anumit punct al unuei piste sau al unui
fiºier în timpul înregistrãrii sincrone CDTAPE.
29
Crearea unor efecte
sonore personalizate
Interpretarea
(karaoke)
Puteþi regla sonorul crescând sau scãzând
nivelele domeniilor de frecvenþã specifice,
puteþi selecta efectul sonor de învãluire, ºi
apoi puteþi introduce în memorie acest reglaj,
ca “USER EQ”.
Utilizaþi butoanele de pe aparat pentru
aceastã operaþie.
Puteþi interpreta ºi dvs. melodiile prin
conectarea unui microfon opþional.
1
2
Apãsaþi repetat PRESET EQ sau
GROOVE pentru a selecta banda
de frecvenþe audio pe care o
doriþi pentru sunetul de bazã.
Apãsaþi repetat EQ BAND pentru
a selecta banda de frecvenþã
audio sau reglajul pentru sunetul
cu efect de învãluire ºi apoi rotiþi
OPERATIONAL DIAL pentru a
ajusta nivelul egalizorului sau
pentru a selecta sunetul cu efect
de învãluire dorit.
Repetaþi procedura pentru
fiecare bandã de frecvenþã pe
care doriþi sã o ajustaþi.
Banda de frecvenþe
3
Nivelul frecvenþei
Apãsaþi ENTER.
Este afiºat “USER EQ” ºi reglajul este
salvat în memorie.
Pentru a apela la un efect de
sunet personalizat
Apãsaþi în mod repetat PRESET EQ pânã
când este afiºat “USER EQ”.
Pentru a anula efectul sonor
Apãsaþi în mod repetat PRESET EQ pânã
când este afiºat “FLAT”.
30
proprie
1
Rotiþi MIC LEVEL (nivel microfon)
la aparat, pânã ce ajunge în
poziþia MIN pentru a diminua
nivelul sãu de volum.
2
Conectaþi un microfon opþional
la mufa MIC de pe aparat.
3
4
Porniþi redarea muzicii.
Rotiþi MIC LEVEL de pe aparat
pentru a regla volumul
microfonului.
Dacã se produce un efect de microfonie:
reduceþi volumul, îndepãrtaþi microfonul
de boxe sau schimbaþi direcþia
microfonului.
Dupã ce aþi terminat, deconectaþi
microfonul de la mufa MIC a aparatului.
Utilizarea cronometrului
Acest sistem vã oferã trei moduri de
funcþionare pentru cronometru. Nu puteþi
activa simultan cronometrul de redare (Play
Timer) ºi pe cel de înregistrare (Recording
Timer). În cazul utilizãrii oricãruia dintre
acestea împreunã cu cronometrul de oprire
automatã (Sleep Timer), va avea prioritate
Sleep Timer-ul.
Cronometru
automatã
de
oprire
Puteþi regla sistemul astfel încât acesta sã
se opreascã dupã o anumitã perioadã de
timp, permiþându-vã sã adormiþi pe muzicã .
Acest cronometru funcþioneazã chiar dacã
nu este fixat ceasul.
Cronometru de redare /
Cronometru înregistrare
Fiþi siguri cã aþi potrivit ceasul.
Play Timer (cronometrul de redare):
Puteþi programa sistemul sã porneascã
redarea de pe disc, radio sau echipamentul
USB opþional la ora stabilitã de dvs.
Recording Timer (cronometrul de
înregistrare):
Puteþi programa sistemul sã transfere pe un
echipament USB muzica redatã de un anumit
post de radio, la ora stabilitã de dvs.
1 Pregãþi sursa de sunet.
Apãsaþi repetat SLEEP.
Dacã selectaþi “AUTO”, sistemul se va opri
automat :
– dupã terminarea redãrii discului curent
sau dupã 100 de minute de funcþionare în
mod CD.
– dupã terminarea redãrii de pe echipamentul
USB sau dupã 100 de minute de
funcþionare în mod USB.
– dupã 100 de minute de funcþionare în orice
mod.
Nu selectaþi “AUTO” în timpul înregistrãrii
sincrone CD-TAPE, în timpul transferului
sincronizat CD-USB sau în timpul operaþiei
de ºtergere.
Sfat
Sistemul nu se va opri automat dupã trecerea
perioadei de timp stabilite e dvs., când :
– executaþi operaþiunea de ºtergere în modul
de funcþionare USB.
– redaþi o casetã audio.
– înregistraþi pe o casetã audio.
2
Cronometrul de redare
Pregãtiþi sursa de sunet, apoi apãsaþi
VOLUME+/- pentru a regla volumul.
Pentru a porni redarea unei anumite piste
sau a unui anumit fiºier, creaþi propriul
dvs. program personalizat (pag. 27).
Cronometrul de înregistrare
Faceþi acordul pe frecvenþa unui post
de radio fixat (pag. 28)
Apãsaþi CLOCK/TIMER SET
(RM-AMU006) sau TIMER MENU
(RM-AMU008).
3
Apãsaþi repetat . / > (RMAMU006) sau v/V(RM-AMU008)
pentru a selecta “PLAY SET” sau
“REC SET” ºi apoi apãsaþi ENTER
(RM-AMU006) sau (RM-AMU008
Apare “ON”, iar indicatorul pentru orã
se aprinde cu intermitenþã.
4
Potriviþi ora de pornire a redãrii
sau a înregistrãri.
Apãsaþi repetat ./>(RMAMU006) sau v/V (RM-AMU008)
pentru a potrivi ora ºi apoi apãsaþi ENTER (RM-AMU006) sau
(RMAMU008). Indicatorul pentru minute se
apinde cu intermitenþã. Utilizaþi aceeaºi
procedurã pentru a potrivi minutele.
Continuare l
31
5
Utilizaþi aceeaºi procedurã de la
pasul 4, pentru a potrivi ora la
care sã se opreascã redarea sau
înregistrarea.
6
Selectaþi sursa de sunet sau
pregãtiþi echipamentul USB.
Play Timer
Apãsaþi repetat . / > (RMAMU006) sau v/V (RM-AMU008)
pânã ce este afiºatã sursa de sunet
doritã, apoi apãsaþi ENTER (RMAMU006) sau (RM-AMU008). Sunt
afiºate reglajele cronometrului.
Recording Timer
Conectaþi echipamentul de transfer USB
(USB) al sistemului. Sunt
la portul
afiºate reglajele cronometrului.
7 Apãsaþi [/1 pentru a opri sistemul.
Pentru a activa sau a verifica
reglajele cronometrului
RM-AMU006 :
Apãsaþi CLOCK/TIMER SELECT, apãsaþi
repetat . / > pânã când este afiºat
“PLAY SELECT” sau “REC SELECT”, apoi
apãsaþi ENTER.
RM-AMU008 :
Apãsaþi TIMER MENU pentru a selecta
“TIMER SELECT”, apoi apãsaþi . Apãsaþi
repetat v/V pânã când este afiºat “PLAY
SELECT” sau “REC SELECT” ºi apoi
apãsaþi .
Aparat :
Apãsaþi REC TIMER, rotiþi OPERATION
DIAL pânã când este afiºat “REC SELECT”
ºi apoi apãsaþi ENTER.
Reglarea cronometrului de
înregistrare folosind butoanele aparatului (REC TIMER)
1 Faceþi acordul pe frecvenþa unui post
Pentru a anula cronometrul
2 Apãsaþi REC TIMER.
Pentru a modifica reglajele
de radio fixat (pag. 28).
Apare“ON”, iar indicatorul pentru orã
se aprinde cu intermitenþã.
3 Rotiþi OPERATION DIAL pentru a fixa
ora ºi apãsaþi ENTER.
Indicatorul pentru minute se aprinde cu
intermitenþã. Utilizaþi procedura de mai
sus pentru a fixa minutele.
4 Utilizaþi aceeaºi procedurã de la pasul
3, pentru a fixa timpul de oprire a
înregistrãrii.
Sunt afiºate reglajele cronometrului.
5 Conectaþi echipamentul de transfer
USB la portul
(USB) al sistemului.
6 Apãsaþi [/1 pentru a opri sistemul.
32
Repetaþi procedura de mai sus pânã când
este afiºat “TIMER OFF” ºi apoi apãsaþi
ENTER (RM-AMU006 de pe aparat) sau
(RM-AMU008).
Reîncepeþi procedura de la pasul 1.
Sfaturi
• Sistemul se pune în funcþiune înainte de
ora stabilitã pentru pornire. Dacã
sistemul se aflã în funcþiune la momentul
de pornire stabilit sau dacã indicatorul
“STANDBY” lumineazã intermitent,
cronometrul de redare sau cel de
înregistrare va mai efectua redarea,
respectiv înregistrarea.
• Reglajul pentru Play Timer se pãstreazã în
memorie pânã când acesta nu este anulat
manual.
• Volumul sonor este redus la minim pe
durata folosirii cronometrului de
înregistrare.
• Cronometrul de înregistrare este
dezactivat automat dupã ce a fost activat.
Altele
Soluþionarea defecþiunilor
1 Verificaþi dacã cordonul de alimentae
ºi caburile boxelor audio sunt
conectate corect ºi ferm.
2 Identificaþi în lista de mai jos problema
apãrutã la sistemul dvs. ºi aplicaþi
mãsurile de corectare indicate.
Dacã problema continuã sã se
manifeste, consultaþi cel mai apropiat
dealer Sony.
Reþineþi cã piesele de schimb înlocuite
în timpul depanãrii de cãtre personalul
centrului de service autorizat pot fi
reþinute.
Dacã indicatorul STANDBY
clipeºte intermitent
Scoateþi imediat din prizã cordonul de
alimentare al aparatului ºi verificaþi
urmãtoarele aspecte.
• Dacã sistemul dvs. este prevãzut cu
selector de tensiune, este acesta pus
în poziþia corespunzãtoare tensiun
corecte de alimentare ?
• Utilizaþi doar boxele audio furnizate ?
• Existã ceva care obstrucþioneazã
fantele de ventilaþie din spatele
aparatului ?
Dupã verificarea acestor aspecte ºi
soluþionarea problemelor, introduceþi din
nou în prizã ºtecãrul cordonului de
alimentare ºi porniþi sistemul. Dacã
indicatorul STANDBY continuã sã
clipeascã sau dacã nu a fost gãsitã cauza
problemei consultaþi cel mai apropiat
centru service autorizat Sony.
Probleme generale
Afiºajul începe sã clipeascã îndatã
ce conectaþi cablul de alimentare la
prizã, chiar dacã nu aþi pornit
sistemul.
• Apãsaþi do datã butonul DISPLAY când
sistemul este oprit. Modul demonstrativ
este oprit.
Funcþioneazã numai un canal de
sunet, sau este dezechilibru sonor
între canal-stânga ºi canal-dreapta.
• Amplasaþi boxele audio cât mai simetric
posibil.
• Conectaþi numai boxele audio furnizate.
Se aude brum sau un zgomot
puternic
• Amplasaþi sistemul cât mai departe de
sursa de perturbaþii.
• Conectaþi sistemul la altã prizã de
tensiune.
• Instalaþi un filtru de suprimare a zgomotului reþelei electrice (nu este furnizat) pe
cablul de alimentare.
• Opriþi echipamentul electric pentru sunet
cu efect de învãluire.
Telecomanda nu acþioneazã
• Îndepãrtaþi orice obstacol situat între
telecomandã ºi senzorul de telecomandã
al aparatului, ºi amplasaþi sistemul cât mai
departe de surse de luminã fluorescentã.
• Orientaþi telecomandã cãtre senzorul
sistemului.
• Aduceþi telecomanda mai aproape de
sistem.
Player CD/MP3
Apar omisiuni ale sunetului la
redarea discului sau redarea nu este
posibilã
• ªtergeþi suprafaþa discului.
• Amplasaþi sistemul într-un loc fãrã vibraþii
(de ex. pe un suport stabil.)
• Aºezaþi boxele departe de sistem sau
plasaþi-le pe un suport separat. La volum
ridicat, este posibil ca vibraþiile produse
sã provoace omisiuni ale sunetului.
Redarea discului nu începe de la
prima pistã
• Apãsaþi în mod repetat PLAY MODE pânã
ce mesajele “PGM” ºi “SHUF” dispar de
pe display, ºi redarea revine la modul
normal.
33
Pentru pornirea redãrii este necesar
mai mult timp decât de obicei.
• În cazul urmãtoarelor discuri MP3 durata
pânã la pornirea redãrii poate fi mai lungã.
- discul are o structurã arborescentã
complicatã,
- discul este înregistrat în mod
multisesiune,
- discul nu a fost finalizat (mai pot fi
adãugate date pe disc),
- discul conþine multe directoare.
Echipament USB
Nu
începe
transferul
pe
echipamentul USB
• Pot apãrea urmãtoarele probleme:
- echipamentul USB este plin.
- fost atinsã limita maximã a numãrului de
fiºiere audio ºi directoare de pe
echipamentul USB.
- echipamentul USB este protejat la
scriere.
Transferul este oprit înainte de a fi
finalizat.
• Echipamenul USB utilizat nu este acceptat
de sistem. Pentru detalii referitoare la tipurile de echipament acceptate de sistem,
consultaþi “Compatibilitatea echipamentelor USB cu acest sistem” (pag. 44)
• Echipamentul USB nu este corect formatat. Pentru aceasta consultaþi manualul
de utilizare al echipamentului USB.
• Opriþi sistemul înainte de a deconecta
echipamentul USB. Dacã echipamentul
USB are un comutator de alimentare,
opriþi ºi apoi porniþi echipamentul USB
dupã ce l-aþi deconectat de la sistem. Apoi
încercaþi din nou sã executaþi transferul.
• Dacã operaþiunile de transfer ºi ºtergere
sunt repetate de multe ori, structura
fiºierelor de pe echipamentul USB începe
sã devinã complexã. Consultaþi manualul
de instrucþiuni al dispozitivului USB
pentru a afla cum sã rezolvaþi problema.
Transferul pe echipamentul USB are
ca rezultat erori.
• Echipamenul USB utilizat nu este suportat
de sistem. Pentru detalii referitoare la ti-
34
purile de echipament suportate se sistem,
consultaþi “Compatibilitatea echipamentelor USB cu acest sistem” (pag. 44).
• Echipamentul USB a fost deconectat sau
acestuia i-a fost întreruptã alimentarea în
timpul transferului. ªtergeþi fiºierul parþial
mutat ºi repetaþi transferul. Dacã eroarea
persistã, este posibil ca echipamentul
USB sã fie defect. Consultaþi manualul
de instrucþiuni al echipamentului USB
pentru a vedea cum se rezolvã aceastã
problemã.
• Opriþi sistemul ºi deconectaþi echipamentul USB. Dacã echipamentul USB are
un comutator de alimentare, opriþi ºi apoi
porniþi echipamentul USB din nou dupã
ce l-aþi deconectat de la sistem. Apoi
încercaþi din nou sã executaþi transferul.
Nu pot fi ºterse fiºierele audio ºi
directoarele de pe echipamentul
USB.
• Verificaþi dacã echipamentul USB este
protejat la scriere.
• Echipamentul USB a fost deconectat, sau
acestuia i-a fost întreruptã alimentarea în
timpul transferului. ªtergeþi fiºierul parþial
transferat, ºi repetaþi transferul. Dacã
eroarea persistã, este posibil ca
echipamentul USB sã fie defect.
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
echipamentului USB pentru a vedea cum
se rezolvã aceastã problemã.
Utilizaþi un echipament USB
acceptat de sistem?
• Dacã conectaþi un echipament USB ce
nu este acceptat de sistem, pot apãrea
problemele de mai jos. Pentru detalii
referitoare la tipurile de echipamente
acceptate de sistem, consultaþi “Compatibilitatea echipamentelor USB cu acest
sistem” (pag. 44) :
- echipamentul USB nu este recunoscut,
- denumirea fiºierului/directorului nu este
afiºat pe display,
- redarea nu este posibilã,
- sunetul este redat cu întreruperi,
- se aude un zgomot,
- sunetul este distorsionat.
- transferul se opreºte înainte de a fi
finalizat.
Este afiºat “OVER CURRENT”
• A fost detectatã o problemã de supra
curent la portul (USB). Opriþi sistemul
ºi deconectaþi echipamentul USB de la
portul (USB). Asiguraþi-vã cã echipamentul USB nu are nici o problemã. Dacã
mesajul este afiºat în continuare,
contactaþi cel mai apropiat centru service
autorizat Sony.
Nu se aude sunetul.
• Echipamentul USB nu este conectat
corect.Opriþi sistemul ºi reconectaþi
echipamentul USB, apoi porniþi sistemul
ºi verificaþi dac㠓USB MEMORY” se
aprinde pe display.
Sunetul prezintã zgomot, omisiuni
sau este distorsionat.
• Opriþi sistemul, reconectaþi echipamentul
USB ºi apoi reporniþi sistemul.
• Datele de muzicã conþin zgomot, sau
sunetul este distorsionat. Este posibil ca
zgomotul sã fi fost introdus în timpul
transferului. ªtergeþi fiºierul ºi încercaþi
sã îl transferaþi din nou.
Echipamentul USB nu poate fi
conectat la portul
(USB).
• Echipamentul USB este greºit conectat.
Conectaþi echipamentul USB orientat
corect.
Este afiºat “READING” pentru o
perioadã îndelungatã de timp sau
pornirea redãrii necesitã un timp
îndelungat
• Procesul de începere a redãrii necesitã un
timp îndelungat în urmãtoarele situaþii:
- echipamentul USB conþine un numãr
mare de fiºiere ºi directoare.
- structura de fiºiere este extrem de
complexã.
- capacitatea de memorie este depãºitã.
- memoria internã este fragmentatã.
Astfel, vã recomandãm urmãtoarele :
- numãrul total de directoare pe USB: 100
sau mai puþine.
- numãrul total de fiºiere dintr-un director: 100 sau mai puþine.
Afiºare eronatã
• Trimiteþi din nou fiºierul audio pe
echipamentul USB, deoarece fiºierul audio memorat pe echipamentul USB poate
fi deteriorat.
• Caracterele ce pot fi afiºate pe display de
acest sistem sunt numai literele
alfabetului ºi cifrele. Celelalte caractere
nu sunt afiºate corect.
Echipamentul USB nu este
recunoscut
• Opriþi sistemul ºi recuplaþi echipamentul
USB apoi reporniþi sistemul.
• Conectaþi echipamente USB acceptate
(pag. 44).
• Echipamentul USB nu funcþioneazã
corect. Consultaþi manualul de instrucþiuni al dispozitivului USB pentru a
soluþiona problema.
Redarea nu începe.
• Opriþi sistemul ºi reconectaþi echipamentul
USB apoi reporniþi sistemul.
• Conectaþi echipamente USB acceptate
(pag. 44).
• Apãsaþi N (sau u de pe aparat) pentru
a porni redarea.
Redarea nu începe de la primul
fiºier
• Alegeþi modul normal de redare.
Fiºierele audio nu pot fi redate
• Fiºierele MP3 în format MP3 PRO nu pot
fi redate.
• Unele fiºiere AAC nu pot fi redate corect.
• Fiºierele WMA în format Windows Media
Audio Lossless ºi Professional, nu pot fi
redate.
• Echipamentele USB formatate cu alte
fiºiere de sistem decât FAT16 sau FAT32
(dimensiune Cluster 512 byte - 32 kbyte)
nu sunt acceptate.*
• Dacã utilizaþi un echipament USB
partiþionat, pot fi redate numai fiºierele
audio de pe prima partiþie.
• Este posibilã redarea numai pânã la 8
nivele.
• Numãrul de directoare depãºeºte 997.
Continuare l
35
• Numãrul de fiºiere dintr-un director
depãºeºte 999.
• Fiºierele care sunt criptate sau protejate
prin parole, etc., nu pot fi redate.
* Acest sistem acceptã FAT16 ºi FAT32, dar
anumite echipamente USB nu acceptã toate
aceste tipuri de FAT. Pentru detalii, consultaþi
manualul de instrucþiuni al fiecãrui
echipament USB sau contactaþi producãtorul.
Radio
Existã un zgomot puternic sau
posturile radio nu pot fi recepþionate
(mesajele “TUNED” sau “ST” clipesc
pe ecran).
• Conectaþi corespunzãtor antena.
• Gãsiþi o locaþie ºi o orientare care oferã o
recepþie bunã a semnalului ºi apoi
instalaþi antena.
• Þineþi antenele departe de cablurile
boxelor audio, cablul de alimentare ºi
cablul USB pentru a preveni preluarea de
zgomote.
• Conectaþi o antenã externã disponbilã în
comerþ.
• Consultaþi cel mai apropiat dealer Sony
dacã antena AM furnizatã a sosit fãrã
suportul de plastic.
• Opriþi echipamentele electrice din
apropiere.
Casetofon
Apar ecouri sau vibraþii, sau sonorul
prezintã scãderi de intensitate
• Curãþaþi tamburii ºi rolele presoare. De
asemenea, trebuie curãþate ºi demagnetizate casetele magnetice. Pentru detalii,
consultaþi “Precauþii” (pag. 38).
36
Meter (contor)
Pointer-ul Meter nu se miºcã
• Pentru “MTR POINTER” este aleasã
opþiunea “OFF” în meniul OPTIONS.
Selectaþi un alt reglaj.
• Este aleasã varianta “METTER OFF”.
Apãsaþi repetat METER MODE la aparat
pentru a selecta alte moduri.
• Cãºtile sunt conectate la mufa PHONES.
Deconectaþi cãºtile audio.
Interfaþa contorului este opritã.
• Pentru “MTR POINTER” ºi “MBACKLIGHT”este aleasã opþiunea
“OFF” în meniul OPTIONS. Selectaþi un
alt reglaj.
• Modul contor este reglat pe “METTER
OFF”. Apãsaþi repetat METER MODE de
pe aparat pentru a selecta alte moduri.
Interfaþa
contorului
apare
intermitent.
• Pentru “MTR POINTER” ºi “MBACKLIGHT”este aleasã opþiunea
“FLASH” în meniul OPTIONS. Selectaþi
un alt reglaj.
• Pentru modul contor este aleasã varianta
“EXCITE 1” sau “EXCITE 2”. Apãsaþi
repetat METER MODE pe aparat pentru
a selecta alte moduri.
Pentru a schimba intervalul
de acord AM (cu excepþia
modelelor pentru Europa ºi
Rusia)
Intervalul de acord al unei staþii radio AM
este stabilit în fabricã la 9kHz (sau 10kHz
pentru anumite zone). În modul de
economisire a energiei, intervalul de acord
AM nu poate fi schimbat.
Pentru aceastã operaþie, utilizaþi butoanele
de pe panoul aparatului.
1 Selectaþi banda de frecvenþã AM ºi
opriþi funcþionarea sistemului.
2 În timp ce menþineþi apãsat ENTER,
apãsaþi [/1 .
Sistemul porneºte automat ºi pe display
apare “AM 9K STEP” sau “AM 10K
STEP”.
Toate posturile radio AM memorate sunt
ºterse. Pentru a readuce intervalul de
acord la valoarea stabilitã în fabricã,
repetaþi procedura de mai sus.
Resetarea sistemului la
parametrii stabiliþi din fabricã.
Dacã totuºi, sistemul nu funcþioneazã
corespunzãtor, resetaþi sistemul la
parametrii stabiliþi din fabricã. Sistemul nu
poate fi resetat dacã aparatul se aflã în
modul de economisire a energiei.
Pentru aceastã operaþie, utilizaþi butoanele
de pe panoul aparatului.
1 Decuplaþi cablul de alimentare de la
prizã, apoi reconectaþi-l ºi porniþi
sistemul.
2 Apãsaþi simultan x, ENTER ºi [/1 .
Pe display este afiºat “COLD RESET”.
Toate reglajele configurate de cãtre
utilizator, precum fixarea posturilor radio în memorie, cronometrul ºi ceasul,
vor reveni la valorile stabilite din fabricã.
MESAJE
Player CD/MP3, radio, casetofon
LOCKED: Sertarul discului nu se deschide.
Contactaþi cel mai apropiat centru service
autorizat Sony.
NO DISC: În sertarul discului nu este nici un
disc.
NO STEP: Toate pistele programate au fost
ºterse.
NOT IN USE: Aþi apãsat o tastã care nu este
validã.
OFF TIME NG: Cronometrul de redare ºi
cronometrul de înregistrare au fost fixate sã
porneascã ºi sã se opreascã la aceleaºi ore.
OVER: S-a ajuns la capãtul discului datoritã
apãsãrii butonului M atunci când discul este
în timpul redãrii sau se aflã în pauzã de redare.
PUSH SELECT: Aþi încercat sã fixaþi ceasul sau
cronometrul în timpul funcþionãrii
cronometrului.
PUSH STOP: Opriþi redarea, apoi selectaþi
modul de redare.
READING: Sistemul citeºte informaþiile de pe
disc. Unele butoane nu mai sunt operaþionale.
SET CLOCK: Aþi apãsat CLOCK/TIMER SELECT (RM-AU006) înainte de a fixa ceasul.
SET TIMER: Aþi apãsat CLOCK/TIMER SELECT (RM-AU006) înainte de a regla
cronometrul de redare sau cronometrul de
înregistrare.
STEP FULL: Aþi încercat sã programaþi mai mult
de 25 de piste.
Dispozitiv USB
DATA ERROR: Aþi încercat sã redaþi un fiºier ce
nu poate fi redat.
DEVICE ERROR:Echipamentul USB nu poate
fi recunoscut sau un echipament necunoscut
este conectat (pag. 34).
Continuare l
37
DEVICE FULL: Memoria echipamentului USB
este plinã.
FATAL ERROR: Echipamentul USB a fost
deconectat în timpul transferului sau
operaþiunea de transfer a fost anulatã, ceea ce
a putut provoca deterirorãri.
FOLDER FULL: Nu mai puteþi transfera pe
echipamentul USB deoarece a fost atins
numãrul maxim de directoare.
NO STEP: Toate programele personalizate au
fost ºterse.
NO TRACK: Nu este încãrcat în sistem nici un
fiºier ce poate fi redat
NOT IN USE: Aþi încercat sã efectuaþi o anumitã
operaþie în condiþiile în care aceasta nu este
permisã.
NOT SUPPORTED: Este conectat un
echipament USB ce nu este acceptat de sistem,
sau echipamentul USB este conectat la sistem
prin intermediul unui hub.
OVER CURRENT: A fost detectatã o
supratensiune.
PROTECTED: Echipamentul USB este protejat
la scriere.
PUSH STOP: Aþi încercat sã efectuaþi o operaþie
care nu poate fi executatã în timp ce sistemul
este oprit.
REC ERROR: Transferul nu a început, a fost
doar parþial oprit sau nu poate fi executat din
alte cauze (pag. 34).
REMOVED: Echipamentul USB a fost
deconectat.
STEP FULL: Aþi încercat sã programaþi mai mult
de 25 de piste.
TRACK FULL: Nu mai puteþi transfera pe
echipamentul USB deoarece a fost atins
numãrul maxim de fiºiere.
USB READING: Sistemul citeºte informaþia de
pe echipamentul USB. Anumite butoane nu
sunt operaþionale.
38
Mãsuri de precauþie
Discuri pe care acest sistem le poate
reda
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW (date audio/fiºiere MP3)
Discuri pe care acest sistem NU le
poate reda
• CD-ROM.
• CD-R/CD-RW, înregistrate în alt format
decât AUDIO CD sau MP3 în
conformitate cu ISO 9660 Level 1 / Level
2, Joliet în format extins.
• CD-R/CD-RW înregistrate în mod
multisesiune ºi care nu au fost finalizate
prin “închiderea sesiunii”.
• CD-R/CD-RW de o calitate slabã a
înregistrãrii, CD-R/CD-RW murdare sau
cu zgârieturi sau CD-R / CD-RW
înregistrate cu un echipament
incompatibil.
• CD-R/CD-RW finalizate incorect.
• Discuri care conþin alt tip de fiºiere decât
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3).
• Discuri cu formã nestandard (de ex. inimã,
pãtrat, stea).
• Discuri pe care sunt aplicate benzi adezive,
hârtie sau etichete.
• Unele discuri de închiriat sau uzate au
aplicat un sigiliu, iar adezivul acestuia
s-a prelins în exterior.
• Discuri care au etichete inscripþionate cu
vopsea lipicioasã la atingere.
Note referitoare la discuri
• Înainte de redare, ºtergeþi discul cu o cârpã
de curãþat dinspre centru spre margine.
• Nu ºtergeþi discurile cu solvenþi, precum
bnezinã, tiner sau substanþe de curãþat
din comerþ sau spray antistatic utilizat la
curãþarea discurilor LP din vinil.
• Nu expuneþi discul în bãtaia directã a
razelor de soare, sau a aerului care iese
din conducte cu aer cald, nici în maºina
parcatã în bãtaia soarelui.
Privind siguranþa
• Sistemul nu este deconectat de la sursa
de alimentare (de la reþea) atâta timp cât
este conectat la priza de perete, chiar dacã
aparatul în sine este oprit.
• Deconectaþi sistemul de la prizã în cazul
în care urmeazã a nu fi folosit mai mult
timp. Pentru a deconecta cablul de
alimentare scoateþi-l din prizã trãgând de
ºtecãr. Nu trageþi niciodatã de cablu.
• În cazul în care în interiorul aparatului cade
vreun obiect solid sau un lichid,
deconectaþi sistemul de la reþea ºi aveþi
grijã sã fie verificat de o persoanã
calificatã înainte de a-l mai folosi.
• Cablul de alimentare de la reþea trebuie
schimbat doar la un service specializat.
Privind amplasarea aparatului
• Nu aºezaþi sistemul în poziþie înclinatã
sau în locuri unde :
– este foarte cald sau frig, mult praf sau
murdãrie,
– este foarte umed ,
– este supus vibraþiilor,
– este expus radiaþiilor solare directe.
• Acordaþi atenþie în cazul aºezãrii
aparatului sau boxelor audio pe suprafeþe
tratate special (cu cearã, lac etc.), deoarece
pot rezulta decolorãri sau exfolieri ale
acestor suprafeþe.
• Dacã aparatul este adus direct dintr-un
loc rece într-unul cald, ori este amplasat
într-o camerã cu umiditate ridicatã, se
poate forma condens pe lentila din
interiorul aparatului, ceea ce poate cauza
disfuncþionalitãþi sistemului. Dacã se
întâmplã acest lucru, scoateþi discul ºi
lãsaþi sistemul pornit circa o orã, pânã
când se evaporã condensul.
Privind acumularea cãldurii
• Cu toate cã sistemul se încãlzeºte în timpul
funcþionãrii, aceasta nu reprezintã o
defecþiune.
• Dacã aparatul a fost utilizat continuu cu
volumul la nivel înalt, nu atingeþi carcasa
aparatului deoarece poate fi fierbinte.
• Nu acoperiþi fantele de ventilaþie ale
sistemului.
Privind sistemul de boxe
• Acest sistem de boxe nu este ecranat
magnetic ºi imaginile de pe televizorul aflat
în apropiere pot fi distorsionate. În acestã
situaþie, opriþi televizorul, aºteptaþi 15 ÷30
min, apoi reporniþi-l. Dacã imaginea nu se
amelioreazã, îndepãrataþi boxele de TV.
Curãþarea carcasei
ªtergeþi carcasa folosind o bucatã de pânzã
moale, uºor umezitã într-o soluþie slabã de
detergent. Nu utilizaþi nici un fel de tampon
abraziv, praf de curãþat sau solvenþi precum
tiner, neofalinã sau alcool.
Pentru protejarea permanentã a
unei înregistrãri de pe casetã.
Pentru a evita supraînregistrarea accidentalã
a unei casete, rupeþi clapetele de siguranþã
corespunzãtoare feþei A sau feþei B a benzii,
aºa cum este ilustrat mai jos.
Ruperea
clapetei de
siguranþã
Dacã ulterior doriþi sã refolosiþi caseta
pentru a o înregistra, acoperiþi locul liber
lãsat de clapetele rupte cu bandã adezivã.
Când folosiþi benzi mai lungi decât
pentru 90 de minute
Nu este recomandatã utilizarea casetelor a
cãror duratã de redare este mai mare de
90 de minute, ce excepþia necesitãþii
înregistrãrii sau redãrii continue.
Curãþarea capetelor casetofonului
Curãþaþi capetele casetofonului dupã
fiecare 10 ore de funcþionare. Aveþi grijã sã
curãþaþi capetele înainte de a face o înregistrare importantã ºi dupã ce ascultaþi o casetã
veche. Dacã nu sunt curãþate capetele este
posibil ca sonorul sã fie de slabã calitate
sau sã nu se poatã înregistra sau reda.
Utilizaþi pentru aceasta casete de curãþare
tip uscat sau tip umed care se gãsesc în
comerþ. Pentru detalii, citiþi instrucþiunile
casetei de curãþare.
Demagnetizarea capetelor benzii
Utilizaþi o casetã de demagnetizare (achiziþionatã din comerþ) dupã fiecare 20 sau 30
de ore de funcþionare. Neglijarea demagnetizãrii capetelor magnetice poate duce la
creºterea nivelului de zgomot, la pierderea
frecvenþelor înalte ale sunetului, sau chiar
la imposibilitatea ºtergerii integrale a casetei
audio. Pentru detalii, citiþi instrucþiunile
respectivei casete de demagnetizare.
39
Specificaþii
Specificaþii legate de puterea
audio
Puterea la ieºire ºi distorsiunea armonicã :
(numai pentru LBT-ZT4)
• La o sarcinã de 6 ? cu ambele canale, de
la 120 Hz ÷ 10 kHz ;
• Putere RMS minimã estimatã pe canal la
110 W
• Distorsiunea armonicã totalã nu depãºeºte
0,7% de la 250 mW estimat la ieºire.
Secþiunea amplificator
MHC-GT555
Numai modelul Brazilian :
Mãsurãtorile sunt efectuate în curent
alternativ, la 127 V sau la 220 V, 50 / 60Hz
• Boxe frontale
Puterea RMS continuã la ieºire
(referinþã) : 150 W + 150 W
(6 ? la 1kHz, 10 % THD)
• Subwoofer
Puterea RMS continuã la ieºire
(referinþã):
190 W
(6 ? la 100Hz, 10 % THD)
Alte modele :
Mãsurãtorile sunt efectuate în curent
alternativ, la 120 V, 127 V, 220 V, 230-240 V
50 / 60Hz
• Boxe frontale
Puterea la ieºire (nominalã) :
110 W + 110 W
(6 ? la 1kHz, 1 % THD)
Puterea RMS continuã la ieºire
(referinþã) : 200 W + 200 W
(6 ? la 1kHz, 10 % THD)
• Subwoofer
Puterea RMS continuã la ieºire
(referinþã) : 190 W
(6 ? la 100Hz, 10 % THD)
40
MHC-GT444
Numai modelul Brazilian :
Mãsurãtorile sunt efectuate în curent
alternativ, la 127 V sau la 220 V, 50 / 60Hz
• Boxe frontale
Puterea RMS continuã la ieºire
(referinþã):
125 W + 125 W
(6 ? la 1kHz, 10 % THD)
• Subwoofer
Puterea RMS continuã la ieºire
(referinþã):
150 W
(6 ? la 100Hz, 10 % THD)
Alte modele :
Mãsurãtorile sunt efectuate în curent
alternativ, la 120 V, 127 V, 220 V, 230-240 V
50 / 60Hz
• Boxe frontale
Puterea la ieºire (nominalã) :
90 W + 90 W
(6 ? la 1kHz, 1 % THD)
Puterea RMS continuã la ieºire
(referinþã):
150 W + 150 W
(6 ? la 1kHz, 10 % THD)
• Subwoofer
Puterea RMS continuã la ieºire
(referinþã):
150 W
(6 ? la 100Hz, 10 % THD)
MHC-GT222
Numai modelul Brazilian :
Mãsurãtorile sunt efectuate în curent
alternativ, la 127 V sau la 220 V, 50 / 60Hz
Puterea RMS continuã la ieºire
(referinþã):
150 W + 150 W
(6 ? la 1kHz, 10 % THD)
Alte modele :
Mãsurãtorile sunt efectuate în curent
alternativ, la 120 V, 127 V, 220 V, 230-240 V
50 / 60Hz
Puterea la ieºire (nominalã) :
110 W + 110 W
(6 ? la 1kHz, 1 % THD)
Puterea RMS continuã la ieºire
(referinþã):
200 W + 200 W
(6 ? la 1kHz, 10 % THD)
MHC-GT111
Numai modelul Brazilian :
Mãsurãtorile sunt efectuate în curent
alternativ, la 127 V sau la 220 V, 50 / 60Hz
Puterea RMS continuã la ieºire
(referinþã) : 100 W + 100 W
(6 ? la 1kHz, 10 % THD)
Alte modele :
Mãsurãtorile sunt efectuate în curent
alternativ, la 120 V, 127 V, 220 V, 230-240 V
50 / 60Hz
Puterea la ieºire (nominalã) :
60 W + 60 W
(6 ? la 1kHz, 1 % THD)
Puterea RMS continuã la ieºire
(referinþã) : 100 W + 100 W
(6 ? la 1kHz, 10 % THD)
LBT-ZT4
Mãsurãtorile sunt efectuate în curent
alternativ la 120 V ºi 60Hz
• Boxe frontale
Puterea RMS continuã la ieºire
(referinþã) : 180 W + 180 W
(6 ? la 1kHz, 10 % THD)
• Subwoofer
Puterea RMS continuã la ieºire
(referinþã) : 180 W
(6 ? la 100Hz, 10 % THD)
Intrãri
AUDIO INPUT (numai pentru LBT-ZT4) :
Sensibilitate : 800 mV
Impedanþã 47 k?
AUDIO INPUT S/D (alte modele) :
Tensiune 250 mV
Impedanþã 47 k?
MIC : Senisbilitate 1 mV
Impedanþã 10 k?
Port USB : tip A
DMPORT (numai pentru LBT-ZT4)
Ieºiri
PHONES (mini mufã stereo) : sunt acceptate
cãºti cu impedanþa de 8 ? sau mai mare.
FRONT SPEAKER :
acceptã impedanþã de 6 ?
SUBWOOFER (numai pentru modelele
MHC-GT555/ MHC-GT444/ LBT-ZT4) :
sunt acceptate cãºti cu impedanþa 6 ?
Secþiunea USB
Viteza de transfer acceptatã
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) :
32 ÷ 320 kbps, VBR
WMA : 32 ÷ 192 kbps, VBR
AAC : 48 ÷ 320 kbps
Frecvenþa de eºantionare
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) :
32 / 44,1 / 48 kHz
WMA : 44,1 kHz
AAC : 44,1 kHz
Viteza de transfer : Vitezã completã
Dispozitiv USB compatibil
Din clasa Mass Storage
Intensitatea maximã a curentului : 500 mA
Secþiunea CD player
Sistem : Compact disc ºi sistem audio digital
Proprietãþile diodei laser
Durata emisiei : Continuu
Ieºire laser* : sub 44,6 µW
* Aceastã valoare la ieºire este mãsuratã la
o distanþã de 200 mm de la suprafaþa
lentilelor pe un bloc optic de culegere a
semnalului cu apertura de 7 mm.
Rãspunsul în frecvenþã : 20 Hz ÷ 20 kHz
Raportul semnal zgomot : sub 90 dB
Registrul dinamic : peste 88 dB
Secþiunea casetofon
Sistem de înregistrare :
4 piste
2canale, stereo
Secþiunea tuner
Stereo FM
Tuner FM/AM cu superheterodinã
Secþiunea tuner FM
Domeniul de acord :
Modelele pentru America de nord ºi
Brazilia
87,5 ÷ 108,0 MHz (trepte de 100 kHz)
Alte modele :
87,5 ÷ 108,0 MHz (trepte de 50 kHz)
Continuare l
41
Antenã :
Antena cablu FM
Terminale de antenã : 75 ohm, asimetric
Frecvenþa intermediarã : 10,7 MHz
Secþiunea tuner AM
Domeniul de acord :
• Modelele pentru America ºi Oceania :
530 ÷ 1710 kHz (cu interval de acord
de 10 kHz)
531 ÷ 1710 kHz (cu interval de acord
de 9 kHz)
• Modelele pentru Europa ºi Rusia :
531 ÷ 1602 kHz (cu interval de acord
de 9 kHz)
• Alte modele :
530 ÷ 1610 kHz (cu interval de acord
de 10 kHz)
531 ÷ 1602 kHz (cu interval de acord
de 9 kHz)
Antenã : antenã cadru AM, cu terminal
extern de antenã
Frecvenþa intermediarã : 450 kHz
Boxe
MHC-GT555
• Boxe frontale (SS-GT555M)
Sistem de boxe : 3 cãi, 3 unitãþi,
bas reflex
Unitãþi de boxe :
– subwoofer : 150 mm, tip con
– woofer : 150 mm, tip con
– Tweeter : 40 mm, tip pâlnie
Impedanþa nominalã : 6 ohm
Dimensiuni (L×A×Î) aprox. :
250 × 391 × 282 mm
Masa (aprox) : 5,1 kg pe boxã
• Subwoofer (SS-WG555M)
Sistem de boxe : 1unitate, bas reflex
Unitãþi de boxe :
– woofer : 250 mm, tip con
Impedanþa nominalã : 6 ohm
Dimensiuni (L×A×Î) aprox. :
319 × 391 × 326 mm
Masa (aprox) : 7,8 kg
42
MHC-GT444
• Boxe frontale (numai pentru modelele
Europene cu excepþia Marii Britanii ºi
Rusiei) (SS-GT444M)
Boxe frontale (pentru alte modele)
(SS-GT444)
Sistem de boxe : 3 cãi, 3 unitãþi,
bas reflex
Unitãþi de boxe :
– subwoofer : 130 mm, tip con
– woofer : 130 mm, tip con
– Tweeter : 40 mm, tip pâlnie
Impedanþa nominalã : 6 ohm
Dimensiuni (L×A×Î) aprox. :
238 × 361 × 238 mm
Masa (aprox) : 3,9 kg pe boxã
• Subwoofer (numai pentru modelele
Europene cu excepþia Marii Britanii ºi
Rusiei) (SS-WG444M)
Subwoofer (pentru alte modele)
(SS-WG444)
Sistem de boxe : 1unitate, bas reflex
Unitãþi de boxe :
– woofer : 200 mm, tip con
Impedanþa nominalã : 6 ohm
Dimensiuni (L×A×Î) aprox. :
266 × 361 × 320 mm
Masa (aprox) : 6,3 kg
MHC-GT222
• Boxe frontale (numai pentru modelele
Europene) (SS-GT444M)
Boxe frontale (pentru alte modele)
(SS-GT444)
Sistem de boxe : 3 cãi, 3 unitãþi,
bas reflex
Unitãþi de boxe :
– subwoofer : 130 mm, tip con
– woofer : 130 mm, tip con
– Tweeter : 40 mm, tip pâlnie
Impedanþa nominalã : 6 ohm
Dimensiuni (L×A×Î) aprox. :
238 × 361 × 238 mm
Masa (aprox) : 3,9 kg pe boxã
MHC-GT111
• Boxe frontale (numai pentru modelele
Europene) (SS-GT111M)
Boxe frontale (numai pentru Asia)
(SS-GT111S)
Boxe frontale (pentru alte modele)
(SS-GT111)
Sistem de boxe : 2 cãi, 2 unitãþi,
bas reflex
Unitãþi de boxe :
– woofer : 160 mm, tip con
– Tweeter : 40 mm, tip pâlnie
Impedanþa nominalã : 6 ohm
Dimensiuni (L×A×Î) aprox. :
216 × 361 × 208 mm
Masa (aprox) : 2,7 kg pe boxã
LBT-ZT4
• Boxe frontale (SS-ZT4)
Sistem de boxe : 3 cãi, 3 unitãþi,
bas reflex
Unitãþi de boxe :
– subwoofer : 130 mm, tip con
– woofer : 130 mm, tip con
– Tweeter : 40 mm, tip pâlnie
Impedanþa nominalã : 6 ohm
Dimensiuni (L×A×Î) aprox. :
238 × 361 × 238 mm
Masa (aprox) : 3,9 kg pe boxã
• Subwoofer (SS-WG4)
Sistem de boxe : 1unitate, bas reflex
Unitãþi de boxe :
– woofer : 200 mm, tip con
Impedanþa nominalã : 6 ohm
Dimensiuni (L×A×Î) aprox. :
266 × 361 × 320 mm
Masa (aprox) : 6,3 kg
Caracteristici generale
Cerinþe privind alimentarea
• model nord-american :
120 V c.a., 60 Hz
• modele european ºi rusesc :
230 V c.a., 50/60 Hz
• model pentru Oceania :
230 V - 240 V c.a., 50/60 Hz
• model mexican : 127 V c.a., 60 Hz
• model argentinian : 220 V c.a.50/60 Hz
• alte modele :
120 V , 220 V sau 230 V - 240V c.a.,
50/60 Hz reglabile cu selectorul de
tensiune
Consum de putere :
• MHC-GT555 : 216 W
• MHC-GT444 : 286 W
• MHC-GT222 : 163 W
• MHC-GT111 (model brazilian): 185 W
• MHC-GT111 (alte modele) : 150 W
• LBT-ZT4 (model american) : 225 W
• LBT-ZT4 (model canadian) : 285 VA
Dimensiuni (L/Î/A) (exclusiv boxele) :
cca. 231×361×437,5 mm
Masã (exclusiv boxele) :
• HCD-GT555/ GT444/GT222,
HCD-ZT4 :
aprox. 10,0 kg
• HCD-GT222 (model european) :
9,6 kg
• HCD-GT111:8,0 kg
Accesorii furnizate :
– telecomandã (1),
– baterii tip R6 (mãrime AA) (2)
– antenã cadru AM (1)
– antenã fir FM (1)
– suporturi de amortizare :
MHC-GT555 / GT444 / ZT4 (12)
MHC-GT222 / GT111 (8)
– TDM-iP10 (M) numai pentru LBT-ZT4 (1)
Design-ul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã sã fiþi avizaþi.
• Consumul de putere în
starea de aºteptare : 0,5 W
• Nu sunt utilizate reziduuri de
la flãcãri cu halogeni la
imprimarea anumitor circuite
pe plãci.
43
Dispozitive USB compatibile cu acest sistem
Împreunã cu acest sistem, puteþi utiliza
urmãtoarele dispozitive USB marca Sony ºi
telefoane mobile marca Sony Ericsson.
Dispozitive USB marca Sony,
verificate (în martie 2008)
Denumirea
produsului
Denumire model
Walkman ®
NWD-B103 / B103F /
B105 / B105F
NWZ-A815 / A816 / A818
NWZ-S515/ S516/
S615F/ S616F / S618F
ICD-SX57 / SX67 / SX77
ICD-U50 / U60 / U70
ICD-SX68 / SX78 / SX88
USM512JX/ 1GJX/
2GJX/ 4GJX
IC Recorder
MICROVAULT
Telefoane mobile marca Sony
Ericsson, verificate (în martie 2008)
Denumirea
produsului
Denumire model
Telefon
Walkman ®
W880i / W850i / W710i /
W660i / W580i
W910i
Consultaþi urmãtoarele adrese de internet
pentru a afla cele mai recente informaþii
legate de dispozitivele compatibile.
<U.S.A.>
http://www.sony.com/shelfsupport
<Canada>
(English)
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
(French)
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
<Europe>
http://sonydigital-link.com/dna
<Latin America>
http://www.sony-latin.com/pa/info
<Asia and Oceania>
http://www.css.ap.sony.com/
Note
• Nu utilizaþi alte dispozitive USB în afara
celor precizate. Nu este garantatã funcþionarea în cazul altor dispozitive USB.
• Nu este garantatã complet funcþionarea
chiar dacã sunt folosite dispozitivele USB
menþionate anterior.
• Este posibil ca unele dintre dispozitivele
USB indicate sã nu poatã fi achiziþionate
în anumite regiuni.
• La formatarea unui dispozitiv USB, aveþi
grijã ca operaþia sã se desfãºoare de la
dispozitivul prorpiu-zis sau cu un software dedicat pentru respectivul dispozitiv. În caz contrar, este posibil sã nu
puteþi transfera dispozitivul USB corect
la acest sistem.
Note legate de telefoanele mobile
Sony Ericsson
• La conectarea la acest sistem, alegeþi
modul “File Transfer (Mass Storage)”
pentru transferul datelor la telefonul
mobil. Pentru detalii, consultaþi manualul
de instrucþiuni al telefonului mobil.
• Utilizaþi cablul USB furnizat pentru
telefonul mobil când conectaþi sistemul.
• Anumite fiºiere audio acceptate de
telefonul mobil nu sunt acceptate de
acest sistem.
• Dacã melodiile înregistrate în Lista de redarea la telefon sunt ºterse de acest sistem,
înregistrarea din listã nu este ºtearsã.
Note legate de Walkman®
• Anumite fiºiere audio acceptate de playerul audio digital marca Sony nu sunt
acceptate de acest sistem.
• Când player-ul audio digital marca Sony
este conectat la acest sistem, asteptaþi
pânã ce dispare fereastra “Creating Library” sau “Creating Database”.
• La transferul datelor de muzicã de la playerul digital marca Sony, folosind “Media
Manager for WALKMAN”, folosiþi
formatul MP3.
• Fiºierele în format MP4 (ACC sau VIDEO)
nu pot fi afiºate de acest sistem.
http://www.sony.ro
Download PDF

advertising