Sony | MHC-EC78 | Sony MHC-EC68 Instrucţiuni de utilizare

3-294-661-11(2)
SONY.
Notă pentru clienţii din ţările ce aplică
Directivele UE
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat
ca un deşeu menajer. Acest produs trebuie predat
la punctele de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurânduvă că debarasarea de acest produs se realizează în
mod corect, puteţi împiedica eventualele consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestui produs, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de evacuare a
deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
cumpărat produsul.
Instrucţiuni de utilizare
MHC-EC78/EC68
http://www.sony.net/
©2008 Sony Corporation
Tipărit în China
ATENŢIE!
Pentru a reduce riscul provocat de incendii
sau şocuri electrice, nu expuneţi acest
aparat condiţiilor de ploaie sau umezeală.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiţi nişa de
ventilare a aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii, etc. Şi nu plasaţi lumânări aprinse pe
aparat.
Pentru prevenirea incendiilor şi a pericolului de
electrocutare, nu plasaţi pe echipament obiecte
pline cu lichid, cum ar fi vazele.
Instalaţi acest sistem astfel încât cordonul de
alimentare să poată fi scos cu uşurinţă din priza de
perete în caz de necesitate.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu restrâns,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Acest aparat este clasificat ca fiind un produs LASER CLASA
1. Semnul de marcare corespunzător se află pe partea din
spate, în exterior.
NOTĂ PENTRU CLIENŢII DIN
REGATUL UNIT
Pentru siguranţa şi confortul dvs. acest aparat dispune
de un ştecher turnat care respectă BS1363. Dacă este
necesară înlocuirea siguranţei din ştecher, trebuie
folosită una cu aceleaşi specificaţii ca şi cea furnizată,
având aprobarea ASTA sau BSI până la BS1362
(adică marcată cu semnele
sau
).
Dacă ştecherul furnizat cu acest echipament are un
capac al siguranţei detaşabil, acesta va fi montat la loc
după schimbarea siguranţei. Nu folosiţi niciodată
ştecherul fără capacul siguranţei. Dacă pierdeţi
capacul siguranţei, vă rugăm să vă adresaţi celui mai
apropiat centru de service Sony.
Bateriile sau echipamentele cu baterii instalate nu
trebuie expuse condiţiilor de căldură excesivă cum
ar fi lumina directă a soarelui, foc sau altele
asemenea.
Reciclarea acumulatorilor uzaţi (aplicabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa
de Est cu sisteme de colectare diferenţiate)
Acest simbol ilustrat pe acumulator sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că acumulatorul
furnizat împreună cu acest produs nu trebuie tratat
ca un deşeu menajer. Asigurându-vă că
debarasarea de aceşti acumulatori se realizează în
mod corect, puteţi împiedica eventualele consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. În situaţia produselor care, ca
măsură de siguranţă, pentru asigurarea funcţionării
continue ori pentru integritatea datelor manevrate,
necesită o conexiune permanentă la un acumulator
încorporat, acesta din urmă trebuie înlocuit numai
de către personal specializat Pentru a vă asigura că
acest acumulator este reciclat în mod
corespunzător, atunci când este atinsă durata
maximă de viaţă predaţi-l unui punct autorizat de
colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice. În ceea ce priveşte toate celelalte
baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul de
înlocuire a bateriilor. Predaţi bateriile unui punct
autorizat de colectare pentru reciclarea bateriilor
uzate.
Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea
acestui produs sau acumulator, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de evacuare a
deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
cumpărat produsul.
Un disc DualDisc este un disc cu date înregistrate
pe ambele feţe: materialul DVD înregistrat pe una
din feţe este în corelaţie cu materialul audio digital
înregistrat pe cealaltă faţă. Reţineţi însă că,
deoarece datele înregistrate pe faţa audio nu sunt
conforme cu standardul Compact Disc (CD),
redarea acestui tip de disc pe acest aparat nu poate
fi garantată.
Pentru a regla volumul
Apăsaţi „VOLUME +/-” (sau rotiţi butonul „VOLUME" de pe
aparat) [16]
Discuri muzicale codificate utilizând
tehnologii de protecţie la copiere
Pentru adăugarea unui efect de sunet
Acest aparat permite redarea CD-urilor realizate în
conformitate cu standardul pentru Compact Discuri
(CD). Recent, unele case de discuri au lansat pe
piaţă diverse discuri muzicale, codate utilizând
tehnologii de protecţie la copiere. Vă informăm că
unele din aceste discuri nu sunt realizate conform
standardului CD şi nu pot fi redate de acest aparat.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3
precum şi brevetele aferente sunt licenţiate de la
Fraunhofer IIS şi Thomson.
Montaţi pad-urile furnizate pentru difuzoare sub difuzoarele frontale pentru a
preveni alunecarea.
1 Scoateţi toate discurile, pentru a proteja mecanismul CD-ului.
2 Ţineţi apăsat butonul CD ►[4] de pe aparat, şi apăsaţi
până ce
apare mesajul „STANDBY”.
3 După ce apare mesajul „LOCK” (Blocare), scoateţi din priză cablul
de alimentare.
Doar pentru MHCEC68
Antene
Antenă-cadru
AM
Reglarea sunetului
Găsiţi o amplasare şi o orientare care asigură o recepţie
bună, apoi configuraţi antena.
Păstraţi distanţa între antene şi cablurile difuzoarelor şi
cablul de alimentare, pentru a evita producerea de
distorsiuni.
Difuzoare frontale:
4 pad-uri pentru fiecare
difuzor
Pentru
Generarea unui sunt
mai dinamic
(„Dynamic Sound
Generator X-tra” –
Generator dinamic de
sunet X-tra)
Reglarea efectului de
sunet
* Cu excepţia modelului pentru Marea Britanie
EQ [14]
Redarea discurilor CD/MP3
Pentru modelele cu un selector de
tensiune, configuraţi “VOLTAGE
SELECTOR” (Selectorul de tensiune) la
tensiunea locală a liniei de alimentare.
Difuzoare
Introduceţi doar
porţiunea
dezizolată din
cablu.
Alimentarea
Conectaţi cordonul de alimentare la o priză
de perete. Dacă ştecherul nu se potriveşte
în priza de perete, detaşaţi adaptorul
pentru priză furnizat (doar pentru modelele
echipate cu adaptor).
Priză de
perete
Solid (Gri/⊖)
Solid (Roşu/⊕)
Solid
(Negru/⊖)
Difuzorul
drept
(frecv.
joasă)
Difuzorul stâng
(frecv. înaltă)
Difuzorul stâng
(frecv. joasă)
Ascultarea staţiilor radio
1 Selectaţi „TUNER FM” (Acord FM) sau „TUNER AM”
(Acord AM). Apăsaţi în mod repetat „TUNER/BAND”
(acord/bandă) [6].
2 Selectaţi modul de acordare.
Apăsaţi în mod repetat „TUNING MODE" (Mod acordare)
[15] până ce apare indicaţia „AUTO".
3 Acordaţi staţia dorită.
Apăsaţi „+/-” (sau butonul „TUNING +/-" de pe aparat) [5]
Scanarea se opreşte automat atunci când se găseşte o
staţie, şi vor apărea mesajele „TUNED” (acordat) şi „ST”
(pentru programe stereo).
Pentru oprirea scanării automate
Apăsaţi
(oprire) [4]
Pentru a acorda o staţie cu semnal slab
Dacă nu apare mesajul „TUNED” (Acordat), iar scanarea nu
se opreşte, apăsaţi în mod repetat „TUNING MODE” (Mod
acordare) [15], până ce apare mesajul „MANUAL”, apoi
apăsaţi +/- (sau butonul „TUNING +/-" de pe aparat) [5] în mod
repetat, pentru a acorda staţia dorită.
Pentru a reduce zgomotul static la o staţie stereo
FM cu semnal slab
Apăsaţi în mod repetat „FM MODE" (Mod FM) [18] până ce
apare indicaţia „MONO", pentru a dezactiva recepţia
stereofonică.
Redarea unei casete (Cu
excepţia modelului pentru
Marea Britanie)
3 Începeţi redarea. Apăsaţi
(redare) [3] de pe aparat.
Pentru
Apăsaţi
Selectaţi un disc.
A întrerupe
(pauză) [3] de pe aparat. Pentru a
Dacă discurile sunt oprite, apăsaţi „DISC SKIP" (Salt
redarea
relua redarea, apăsaţi din nou butonul.
peste disc) [13]. Pentru a schimba discurile în timpul
A opri redarea
(oprire/scoatere) [3] de pe aparat.
altor funcţii, apăsaţi butonul „DISC 1-3" [10] de pe
Derulare rapidă
(derulare rapidă/înapoi sau
aparat.
înapoi sau
înainte) [3] de pe aparat.
4 Începeţi redarea.
înainte*
Apăsaţi
(redare) (sau butonul CD
(redare) de pe
(oprire/scoatere) [3] de pe aparat după
aparat) [4]. Pentru a schimba alte discuri în timpul redării, * Apăsaţi butonul
apăsaţi butonul „EX-CHANGE” (schimb) [13] de pe aparat. ce caseta a fost derulată până la unul din capete.
Acest manual explică în principal operaţiunile ce se
3
pot realiza folosind telecomanda, dar aceleaşi
operaţiuni pot fi realizate şi folosind butoanele de pe
aparat, care au aceleaşi denumiri sau denumiri
similare.
Pentru a folosi telecomanda
Glisaţi şi deschideţi capacul compartimentului pentru
baterii [20] şi introduceţi două baterii R6 (mărimea
AA) (livrate împreună cu aparatul), începând cu cu
partea , conform polarităţilor indicate mai jos.
Pentru
A întrerupe redarea
A opri redarea
Selectarea unui
director de pe un
disc MP3
Selectarea unei
piese sau a unui
fişier
Apăsaţi
(pauză) [4]. Pentru a relua
redarea, apăsaţi din nou
butonul.
(oprire) [4]
(selectare director) +/- [8]
(derulare
înapoi/derulare înainte) (sau
de pe aparat) [5].
Găsirea unui punct
Ţineţi apăsat
în piesă sau în
(derulare rapidă înapoi/î
fişier
nainte) [5] în timpul redării,
Note referitoare la utilizarea telecomenzii
apoi eliberaţi butonul la
•La o utilizare normală, bateriile trebuie să dureze aproximativ
punctul dorit.
şase luni.
Selectarea Redării
Apăsaţi în mod repetat
•Nu combinaţi o baterie veche cu una nouă şi nu combinaţi tipuri
repetate („Repeat
„REPEAT” (repetare) [18],
diferite de baterii.
Play”)
până ce apare mesajul „REP”
sau „REP1”
Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă de timp
Pentru a schimba modul de redare
mai îndelungată, scoateţi bateriile din telecomandă pentru a
Apăsaţi în mod repetat „PLAY MODE” (Mod redare) [15] în timp ce
evita defecţiunile provocate de scurgerea electrolitului din
aparatul e oprit. Puteţi selecta redare normală (fără afişare pentru toate
baterii şi de corodare.
condiţiilor de căldură excesivă cum ar fi lumina directă a
soarelui, foc sau altele asemenea.
Solid
(Albastru/⊕)
recunoscut ca disc CD-DA (sau MP3), iar redarea continuă
până la detectarea altei sesiuni.
•Un disc cu format CD combinat este recunoscut drept disc
CD-DA (audio).
Introduceţi o casetă. Apăsaţi butonul
(oprire/scoatere) [3] de pe aparat şi introduceţi caseta în
suport. Asiguraţi-vă că, caseta introdusă nu prezintă joc,
pentru a preveni deteriorarea casetei sau a aparatului.
Pentru configurarea ceasului
Difuzorul
drept
(frecv.
joasă)
•Dacă discul începe cu o sesiune CD-DA (sau MP3), va fi
2
• Echipamentele cu baterii instalate nu trebuie expuse
Difuzorul
drept
(frecv.
înaltă)
Note referitoare la redarea discurilor înregistrate cu
multisesiuni
1 Selectaţi o funcţie pentru casetă.
Apăsaţi „TAPE” (Casetă) (sau „FUNCTION" în mod
repetat) [6].
•
Selectorul de tensiune
• Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate programele de
codificare/inscripţionare în format MP3, cu toate unităţile de
inscripţionare şi cu toate mediile înregistrabile. Discurile MP3
incompatibile pot genera distorsiuni sau întreruperi ale
pieselor audio sau pot să nu ruleze deloc.
Apăsaţi
Butonul DSGX [14]
de pe aparat.
1 Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi CD (sau „FUNCTION" în mod repetat) [6].
2 Introduceţi un disc. Apăsaţi
(deschidere/ închidere) [9]
de pe aparat, şi introduceţi discul în sertarul pentru disc, cu
eticheta orientată în sus. Pentru a introduce alte discuri,
glisaţi sertarul pentru discuri cu degetul conform ilustraţiei
de mai jos.
Pentru a deschide sertarul pentru discuri, apăsaţi
(deschidere/închidere) [9] de pe aparat.
Nu forţaţi închiderea sertarului discului cu degetele,
deoarece acesta se poate defecta.
Înainte de utilizarea aparatului
La transportul acestui aparat
Antenă-fir FM
(Întindeţi-o
orizontal.)
Pentru a selecta
Apăsaţi
CD
CD [6]
Tuner (Acordor)
TUNER/BAND (Acordor/bandă) [6]
Casetă1)
TAPE (Casetă) [6]
Componentă 2) (conectată printr-un cablu audio)
„FUNCTION” [6] în mod repetat, până ce apare mesajul
„AUDIO IN” (Intrare audio)
1)
Cu excepţia modelului pentru Marea Britanie
2)
În cazul în care componenta are funcţia AVLS (sistem
automat de limitare a volumului) sau „BASS BOOST”
(Accentuare başi), dezactivaţi funcţia pentru a evita ca
difuzoarele să emită sunet distorsionat.
Note referitoare la discuri duale (Dual Disc)
Pad-uri pentru difuzoare:
Selectarea unei surse de muzică
Apăsaţi următoarele butoane (sau apăsaţi în mod repetat
„FUNCTION” [6]).
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 17-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia.
Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru reparaţii sau garanţie, vă rugăm să
comunicaţi aceste probleme la adresele prevăzute
în documentele separate de service sau garanţie.
Reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice uzate (aplicabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din Europa de Est cu
sisteme de colectare diferenţiate).
Sistem de
componente
Mini HI-FI (de
înaltă
fidelitate)
Operaţiuni de bază
1 Porniţi aparatul. Apăsaţi
(pornire/standby) [1] pentru a
porni aparatul.
2 Selectaţi modul de configurare a ceasului
Apăsaţi „CLOCK/TIMER SET” (configurare ceas/
cronometru) [17]. Indicatorul orelor va clipi. În cazul în care
clipeşte „PLAY SET” (Configurare redare), apăsaţi în mod
repetat
[5], pentru a selecta „CLOCk” (Ceas),
apoi apăsaţi ENTER [19].
3 Reglaţi ora.
Apăsaţi
[5] în mod repetat pentru a regla ora,
apoi apăsaţi ENTER [19]. Va clipi indicatorul minutelor.
Folosiţi acelaşi procedeu pentru reglarea minutelor.
Notă
Configurarea orei se pierde dacă scoateţi cordonul de
alimentare sau dacă se întrerupe alimentarea cu energie.
discurile sau „1 DISC” pentru un disc sau
pentru toate fişierele
MP3 din directorul de pe disc), redare în ordine aleatoare („SHUF”
pentru redarea aleatoare a tuturor discurilor, „1 DISC SHUF” pentru
redarea aleatoare a unui disc sau
pentru redarea
aleatoare a directorului), sau redarea unui program („PGM”).
* La redarea unui disc CD-DA, butonul „
(SHUF) Play” (redare în
ordine aleatoare) realizează aceeaşi operaţie ca şi butonul „1 DISC
(SHUF) Play” (redare în ordine aleatoare pentru un disc).
Note referitoare la redarea repetată
• Toate piesele sau fişierele de pe un disc sunt redate repetat de maxim
cinci ori.
• Nu puteţi selecta simultan „REP” şi „SHUF” (redare în ordine aleatoare
a tuturor discurilor).
• „REP1” indică faptul că o piesă sau un fişier se repetă până când îl
opriţi.
Note referitoare la redarea discurilor MP3
• Nu salvaţi alte tipuri de fişiere sau directoare inutile pe un disc ce
conţine fişiere MP3.
• Se va sări peste directoarele ce nu conţin fişiere MP3.
• Fişierele MP3 sunt redate în ordinea în care sunt înregistrate pe disc.
• Aparatul poate reda doar fişierele MP3 a căror extensie este „.MP3”.
• Dacă pe disc există fişiere cu extensia „.MP3”, dar care nu sunt
fişiere MP3, aparatul poate emite zgomote sau poate funcţiona
defectuos.
• Numărul maxim de:
- directoare este de 150 (inclusiv directorul rădăcină).
- fişiere MP3 este de 255.
- fişiere şi directoare MP3 ce pot fi conţinute pe un singur disc este de 300.
- niveluri de directoare (structura arborescentă a fişierelor) este de opt.
Notă
Nu opriţi sistemul în timpul redării sau înregistrării.
Schimbarea afişajului
Pentru
Schimbarea
informaţiilor de
pe ecran*
Schimbarea
modului de
afişare (vezi
mai jos).
Apăsaţi
Apăsaţi în mod repetat „DISPLAY”
(Afişare) [7] când aparatul este
pornit.
Apăsaţi în mod repetat „DISPLAY”
(Afişare) [7] când aparatul este
oprit.
* De exemplu, puteţi vizualiza informaţii referitoare la discul CD/MP3,
precum: piesei sau fişierului în timpul redării normale
- numărul
- numele piesei sau fişierului
- numele artistului
în timpul redării normale
în timpul redării normale
- numele albumului sau directorului
în timpul redării normale
- durata totală a redării în timp ce aparatul este oprit.
Sistemul oferă următoarele moduri de afişare.
Mod de afişare
Când aparatul este oprit
Mod economie
Afişajul este oprit pentru a economisi
1)
de energie
energie.
Cronometrul
şi
ceasul
funcţionează în continuare.
2)
Ceas
Se afişează ceasul.
1)
În modul Economie de energie nu puteţi regla ceasul.
2)
Afişajul ceasului trece automat în modul Economie de
energie după opt secunde.
Note referitoare la informaţiile de pe ecran
•Caracterele care nu pot fi afişate apar sub forma „_”.
•Nu se afişează următoarele:
- durata totală de redare a unui disc MP3.
- durata de redare rămasă pentru un disc MP3.
•Nu se afişează următoarele:
- durata scursă din redarea unui fişier MP3 codificat în format VBR
(rată de biţi variabilă).
- numele directoarelor şi fişierelor incompatibile cu formatele ISO9660
Nivel 1, Nivel 2 sau Joliet.
• Se afişează următoarele:
- durata totală de redare a unui disc CD-DA, când modul de redare este
„1 DISC”.
- durata de redare rămasă pentru o piesă.
- informaţii referitoare la eticheta ID3 pentru fişierele MP3 când se
folosesc etichete ID3 versiunea 1 şi versiunea 2 (informaţiile din eticheta
ID3 versiunea 2 au prioritate atunci când se folosesc atât etichete ID3
versiunea 1 cât şi versiunea 2 pentru acelaşi fişier MP3).
- până la 15 caractere din informaţiile din eticheta ID3 folosind majuscule
(de la A la Z), cifre (de la 0 la 9) şi simboluri (‘< > * + , - / @ [ \ ] _).
Utilizarea de componente audio
opţionale
Pentru conectarea unui set opţional de căşti
Conectaţi căştile la mufa „PHONES” (Căşti) [12] de pe aparat.
Pentru conectarea unei componente opţionale
Conectaţi componentele suplimentare de sursă audio la mufa
„AUDIO IN” (Intrare audio) [11] de pe aparat, folosind un cablu
audio analogic (nelivrat împreună cu aparatul). Reduceţi
volumul aparatului şi apoi selectaţi funcţia „AUDIO IN”.
Înregistrarea unei casete (Cu
excepţia modelului pentru Marea
Britanie)
Alte operaţii
Ghid al problemelor de funcţionare
Pentru îmbunătăţirea recepţiei radioului
Cu privire la siguranţă
•
Opriţi alimentarea CD player-ului folosind funcţia de gestionare Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci când este oprit,
de putere pentru Cd. Configurarea implicită pentru CD este ca
atât timp cât ştecherul cordonului de alimentare rămâne
acesta să fie pornit.
Crearea propriului program pentru
introdus în priză.
Asiguraţi-vă că atât cablul de alimentare, cât şi cablurile
Folosiţi doar o casetă TIP 1 (normală).
Apăsaţi CD de pe telecomandă (sau „FUNCTION” în mod
difuzoarelor sunt conectate corect şi ferm.
CD (Redarea unui program)
Deconectaţi complet cordonul de alimentare din priza de
repetat) [6] pentru a selecta funcţia CD.
Folosiţi butoanele de pe telecomandă pentru a vă crea Puteţi înregistra doar porţiunile dorite dintr-o sursă de
perete (alimentarea la reţea) dacă nu intenţionaţi să îl utilizaţi
Găsiţi
problema
dvs.
în
lista
de
verificare
de
mai
jos
şi
luaţi
sunet, inclusiv componentele audio conectate.
propriul program.
pentru mai multă vreme. Atunci când scoateţi din priză
Apăsaţi
[1] pentru a opri aparatul.
măsurile de remediere indicate.
Folosiţi butoanele de pe aparat pentru a controla
aparatul, ţineţi întotdeauna de ştecher. Nu trageţi niciodată de
Dacă
problema
persistă,
contactaţi
cel
mai
apropiat
distribuitor
Apăsaţi CD [6] pentru a selecta funcţia CD.
După ce nu mai clipeşte indicaţia „STANDBY”, apăsaţi cordon.
înregistrarea pe casetă.
Sony.
„DISPLAY” (Afişare) [7] pentru a afişa ceasul şi apoi apăsaţi
Apăsaţi în mod repetat „PLAY MODE” (Mod redare) [15]
Plasaţi pe suport o casetă înregistrabilă, cu partea Dacă pe afişaj apare mesajul „PROTECT”
Dacă în aparat pătrund obiecte străine, solide, sau lichide,
până ce apare mesajul „PGM” în timp ce aparatul e oprit.
[1] ţinând apăsat simultan butonul
[4] de pe aparat.
pe care doriţi să înregistraţi îndreptată în sus.
Scoateţi imediat cablul de alimentare şi verificaţi următoarele
scoateţi-l din priză şi dispuneţi verificarea lui de către personal
Va apărea mesajul „CD POWER OFF" (Alimentare CD oprită). calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
elemente, după ce dispare mesajul „PROTECT”.
Apăsaţi „DISC SKIP” (Salt peste disc) [13] pentru a selecta
Pregătiţi sursa de înregistrare. Selectaţi sursa de pe
Dacă alimentarea CD player-ului este oprită, creşte durata de •Cordonul de alimentare de CA trebuie înlocuit doar la un
un disc.
Dacă
aparatul
dvs.
are
un
selector
de
tensiune,
acesta
este
accesare a discului. Pentru a porni alimentarea CD player-ului, centru de service autorizat.
care doriţi să înregistraţi.
setat
la
tensiunea
corectă?
repetaţi procedura până ce apare mesajul „CD POWER ON”
Introduceţi discul pe care doriţi să-l înregistraţi şi
Apăsaţi
(sau
de pe aparat) [5] în
(Alimentare CD pornită).
apăsaţi „DISC SKIP” (Salt peste disc) [13] pentru a Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
Cu privire la amplasare
mod repetat până ce apare numărul piesei dorite.
La programarea fişierelor MP3, apăsaţi în mod repetat
selecta un disc.
Sunt cumva blocate fantele de ventilaţie din partea de sus
Pentru a reseta aparatul la configurările din fabrică Nu amplasaţi aparatul în poziţie înclinată sau în zone
La înregistrarea unui director de pe un disc MP3,
[8] pentru a selecta directorul dorit, apoi selectaţi
deosebit de calde, reci, prăfuite, murdare sau umede, sau în
Dacă aparatul tot nu funcţionează bine, resetaţi-l la
sau
din
spatele
aparatului?
fişierul dorit.
apăsaţi
care nu este asigurată o ventilaţie adecvată, sau care sunt
Dacă aţi verificat toate aceste elemente şi ele sunt în ordine, configurările din fabrică.
Numărul piesei sau fişierului selectat(e)
„PLAY MODE” (Mod redare) [15] în mod repetat
supuse vibraţiilor, luminii directe a soarelui sau unei lumini
Folosiţi butoanele de pe aparat pentru a reseta aparatul la
reconectaţi cablul de alimentare şi porniţi sistemul. Dacă
puternice.
pentru a selecta
şi apoi apăsaţi
[8] în problema persistă, contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony. configurările implicite din fabrică.
Secţiunea amplificator
MHC-EC78
Modele pentru Europa şi Rusia:
Puterea de ieşire (nominală):
Canal de frecvenţă joasă
55 W + 55 W (la 8 Ω, 1 kHz, 1% THD)
Canal de frecvenţă înaltă
55 W + 55 W (la 8 Ω, 8 kHz, 1% THD)
Puterea de ieşire RMS (referinţă):
Canal de frecvenţă joasă
75 W +75 W (pe canal la 8 Ω, 1 kHz, 10% THD)
Canal de frecvenţă înaltă
75 W +75 W (pe canal la 8 Ω, 8 kHz, 10% THD)
Alte modele:
Următoarele sunt măsurate la CA 120, 127, 220, 240 V, 50/60
Hz
Puterea de ieşire (nominală):
Canal de frecvenţă joasă
50 W +50 W (la 8 Ω, 1 kHz, 1% THD)
Canal de frecvenţă înaltă
50 W +50 W (la 8 Ω, 8 kHz, 1% THD)
Puterea de ieşire RMS (referinţă):
Canal de frecvenţă joasă
Deconectaţi şi reconectaţi cablul de alimentare, apoi porniţi Aveţi grijă atunci când amplasaţi aparatul sau difuzoarele pe
70 W +70 W (pe canal la 8 Ω, 1 kHz, 10% THD)
suprafeţe
tratate
special
(de
exemplu
cu
ceară,
ulei,
lustruite),
aparatul.
Canal de frecvenţă înaltă
Caracteristici generale
deoarece suprafaţa se poate păta sau decolora.
70 W +70 W (pe canal la 8 Ω, 8 kHz, 10% THD)
Sistemul nu porneşte.
Apăsaţi simultan
[4], „FUNCTION” [6], şi
[1].
Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc cu temperatură
MHC-EC68
Se
vor
şterge
toate
setările
configurate
de
utilizator,
precum
Cablul de alimentare este băgat în priză?
Modele pentru Europa şi Rusia (Cu excepţia modelului pentru
scăzută în altul cu temperatură ridicată, este posibil să se
staţiile de radio presetate, controalele de timp şi ceasul.
Marea Britanie):
formeze condens în interiorul CD player-ului, iar aparatul se
Selectorul de tensiune este configurat corect, în funcţie de
Puterea de ieşire (nominală):
poate
defecta.
Scoateţi
discul
şi
lăsaţi
sistemul
pornit
timp
de
tensiunea locală a liniei de alimentare cu energie?
50 W +50 W (la 6 Ω, 1 kHz, 1% THD)
aproximativ
o
oră,
până
ce
se
evaporează
umezeala.
Nu se aude niciun sunet.
Puterea de ieşire RMS (referinţă):
„CANNOT LOCK" (Imposibilitatea blocării): Sistemul nu
70 W +70 W (pe canal la 6 Ω, 1 kHz, 10% THD)
poate fi blocat după ce aţi urmat procedura de la „Transportul Cu privire la încălzire
Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
Modelul pentru Marea Britanie:
aparatului”. „COMPLETE” (Finalizat): Operaţia presetată s-a
Folosiţi doar difuzoarele furnizate?
Este
normal
ca
aparatul
să
se
încălzească
în
timpul
Puterea de ieşire (nominală):
încheiat normal.
55 W + 55 W (la 6 Ω, 1 kHz, 1% THD)
funcţionării şi nu trebuie să vă îngrijoraţi.
„FULL” (Plin): Aţi încercat să programaţi peste 25 de piese
Sunt cumva blocate fantele de ventilaţie din partea de sus
Puterea de ieşire RMS (referinţă):
sau de fişiere (paşi).
Nu atingeţi carcasa dacă aparatul a fost folosit continuu la un 75 W +75 W (pe canal la 6 Ω, 1 kHz, 10% THD)
sau din spatele aparatului?
„LOCKED” (Blocat): Nu se deschide sertarul discului.
Sunetul provine dintr-un singur canal, sau volumul din
volum ridicat, deoarece este posibil să se fi încălzit carcasa. Alte modele:
Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
stânga şi cel din dreapta nu sunt echilibrate.
Următoarele sunt măsurate la CA 120, 127, 220, 240 V, 50/60
„NO DISC]” (Nu este introdus niciun disc): În aparat nu este
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Hz
niciun disc sau aţi introdus un disc ce nu poate fi redat.
Poziţionaţi difuzoarele cât mai simetric.
Puterea de ieşire (nominală):
„NO STEP” (Niciun pas): Toate piesele programate au fost
Cu
privire
la
sistemul
de
difuzoare
Conectaţi doar difuzoarele furnizate.
50 W +50 W (la 6 Ω, 1 kHz, 1% THD)
şterse.
Acest sistem de difuzoare nu este ecranat magnetic iar
Puterea de ieşire RMS (referinţă):
„OVER” (Sfârşit): Aţi ajuns la sfârşitul discului, în timp ce ţineţi
Brum sau zgomot puternic.
imaginea de pe televizoarele din apropiere poate suferi
70 W +70 W (pe canal la 6 Ω, 1 kHz, 10% THD)
apăsat
[5], în modul de redare sau pauză.
distorsiuni. În această situaţie, opriţi televizorul, aşteptaţi 15-30 Intrări
Îndepărtaţi aparatul de sursele de zgomot.
„PROTECT” (Protejare): Pot fi avute în calcul următoarele
de minute şi porniţi-l iar.
AUDIO IN (intrare audio) (mufă minijack stereo):
cauze:
Conectaţi aparatul la altă priză de perete.
Dacă nu se observă nicio îmbunătăţire, îndepărtaţi difuzoarele
Senzitivitate 800 mV, impedanţă 22 kiloohmi
- Este posibil ca selectorul de tensiune să nu fie configurat
de televizor.
Ieşiri
Instalaţi un filtru de zgomot pe cordonul de alimentare corect, la tensiunea locală a liniei de alimentare cu energie.
PHONES (căşti) (mufă minijack stereo): Acceptă căşti cu o
(disponibil separat).
- Cablurile difuzoarelor pot fi scurt-circuitate.
Curăţarea carcasei
impedanţă de minim 8 Ω
Telecomanda nu funcţionează.
- Fantele de ventilaţie pot fi blocate. Consultaţi secţiunea
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale moale, umezită uşor cu o
DIFUZORUL: impedanţa
„Dacă pe ecran apare mesajul "PROTECT"" pentru a vedea ce soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi nici un fel de burete
Îndepărtaţi toate obstacolele dintre telecomandă şi senzorul
MHC-EC78: 8 Ω
măsuri trebuie luate.
abraziv,
praf
de
curăţat,
sau
solvenţi
cum
ar
fi
diluanţii,
de infraroşu [2] de pe aparat, şi poziţionaţi aparatul la distanţă „PUSH SELECT” (apăsare selectare): Aţi încercat să setaţi
MHC-EC68: 6 Ω
neofalina
sau
alcoolul.
de becurile fluorescente.
ceasul sau controlul de timp în timpul operării controlului de
Secţiunea CD player
timp.
Îndreptaţi telecomanda către senzorul aparatului.
Pentru a preveni înregistrarea accidentală a unei Sistemul: Sistem compact disc şi audio digital
„PUSH STOP” (apăsare oprire): Aţi apăsat „PLAY MODE”
casete, şi ştergerea înregistrării existente (Cu
Laser: Laser semiconductor (λ = 770 – 810 nM)
Apropiaţi telecomanda de aparat.
(Mod redare) [15] în timpul redării.
Durata emisiilor: continuă
excepţia modelului pentru Marea Britanie)
„READING” (Citire): Aparatul citeşte informaţii de pe disc.
Player CD/MP3
Frecvenţă de răspuns: 20 Hz - 20 kHz
Rupeţi marcajul de protecţie la suprascriere cu care este
Este posibil ca unele butoane să nu poată fi folosite.
Sunetul se aude cu intermitenţe, sau discul nu poate rula.
Raportul semnal/zgomot: Peste 90 dB
„SET CLOCK” (Configuraţi ceasul): Aţi încercat să selectaţi prevăzută caseta, pe partea A sau B, după cum se arată în
Interval dinamic: Peste 88 dB
ilustraţia de mai jos.
controlul de timp fără ca ceasul să fie configurat.
Curăţaţi discul şi înlocuiţi-l.
„SET TIMER” (Configuraţi controlul de timp): Aţi încercat să
Secţiunea magnetofon (Cu excepţia modelului pentru Marea
Îndepărtaţi aparatul de sursele de vibraţii (de exemplu, selectaţi controlul de timp fără să fie configurat controlul „Play
Rupeţi marcajul
Britanie)
poziţionaţi-l pe un suport stabil).
Timer”.
de protecţie al
Sistem de înregistrare: 4 piste, 2 canale, stereo
„TIME NG”: Ora de pornire a controlului "Play Timer" este
casetei
Îndepărtaţi difuzoarele de aparat sau amplasaţi-le pe
aceeaşi cu ora de oprire.
suporturi separate. La un volum ridicat, sunetul poate fi redate
Secţiune tuner (acordor)
cu intermitenţe din cauza vibraţiilor difuzoarelor.
Tuner FM stereo, superheterodin FM/AM
Redarea nu începe de la prima piesă.
Antena:
• Reveniţi la Redarea normală apăsând în mod repetat „PLAY
Antenă-fir pentru FM
Pentru a refolosi ulterior caseta pentru înregistrare, acoperiţi
MODE” (Mod redare) [15], până ce dispar şi „PGM" şi „SHUF". Discuri ce POT fi redate pe acest aparat
Antenă-cadru pentru AM
porţiunea ruptă cu bandă adezivă.
Redarea începe mai greu decât de obicei.
Secţiune acord FM:
• CD audio
• Redarea următoarelor discuri poate începe mai greu.
Spectrul de acordare:
CD-R/CD-RW (date audio/fişiere MP3)
Cu privire la casetele de peste 90 de minute (Cu
- Un disc înregistrat cu o structură de arbori complicată.
87,5 – 108,0 MHz (în trepte de 50 kHz)
excepţia
modelului
pentru
Marea
Britanie)
- Un disc înregistrat în format multisesiune.
Frecvenţa intermediară: 10,7 MHz
Discuri ce NU POT fi redate pe acest aparat
Nu
se
recomandă
utilizarea
unor
casete
cu
o
durată
de
- Un disc ce nu a fost finalizat (un disc pe care se pot adăuga •CD-ROM
Secţiune acord AM:
redare
mai
mare
de
90
de
minute,
cu
excepţia
cazurilor
de
date).
Spectrul de acordare
• CD-R/CD-RW altele decât cele înregistrate în format CD
înregistrare sau redare îndelungată, continuă.
- Un disc cu multe directoare.
Modele pentru Australia, America:
muzical sau format MP3, conform ISO 9660 Nivel 1 / Nivel 2,
Nu se deschide sertarul discului şi apare mesajul
530 – 1.710 kHz (cu interval de acordare de 10 kHz)
Joliet
Curăţarea
capetelor
casetei
(Cu
excepţia
„LOCKED” (Blocat).
531 – 1.710 kHz (cu interval de acordare de 9 kHz)
•Discuri CD-R/CD-RW înregistrate în mod multi-sesiune, ce nu
modelului pentru Marea Britanie)
• Contactaţi distribuitorul Sony sau centrul local de service au fost finalizate cu „închiderea sesiunii”
Modele pentru Europa şi Rusia:
Folosiţi o casetă de curăţare de tip uscat sau umed
autorizat Sony.
531 -1.602 kHz (cu interval de acordare de 9 kHz)
Discuri CD-R/CD-RW cu înregistrări de calitate slabă, discuri (disponibilă separat) după fiecare 10 ore de utilizare, înainte
Alte modele:
Tuner-ul (Radio)
CD-R/CD-RW zgâriate sau murdare, sau discuri CD-R/CD-RW de începerea unei înregistrări importante sau după redarea
530 -1.610 kHz (cu interval de acordare de 10 kHz)
Brum sau zgomot puternic, sau nu se pot recepţiona
înregistrate cu un aparat de înregistrare incompatibil
unei casete vechi. Necurăţarea capetelor casetei poate duce
531 -1.602 kHz (cu interval de acordare de 9 kHz)
staţiile. (Pe ecran clipesc mesajele „TUNED” – Acordat – •Discuri CD-R/CD-RW finalizate incorect
la o calitate degradată a sunetului sau la imposibilitatea
Frecvenţa intermediară: 450 kHz
sau „ST”).
aparatului de a mai înregistra sau reda casete. Pentru mai
Discuri ce conţin alte fişiere decât fişiere în format MPEG 1
multe detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale casetei de Difuzorul
Conectaţi bine antena.
Audio Layer-3 (MP3)
curăţare.
SS-EC78/SS-EC78S pentru MHC-EC78
Discuri
cu
alte
forme
decât
forma
standard
(de
exemplu
în
Găsiţi un loc şi o orientare ce asigură o recepţionare bună,
Sistemul de difuzoare: 3 căi, Sistem de 3 difuzoare auto, Bass
formă
de
inimă,
pătrat,
stea)
apoi configuraţi din nou antena.
Demagnetizarea capetelor casetei (Cu excepţia
reflex,
Difuzor
Amplasaţi antenele la distanţă faţă de cablurile difuzoarelor şi Discuri pe care s-au lipit bandă adezivă, hârtie sau modelului pentru Marea Britanie)
Subwoofer: 13 cm, tip con
Folosiţi o casetă de demagnetizare (disponibilă separat) după
autocolante
de cablul de alimentare, pentru a evita distorsiunile.
Woofer: 13 cm, tip con
fiecare 20-30 de ore de utilizare. Nedemagnetizarea capetelor
Discuri închiriate sau uzate, cu sigilii ataşate, la care lipiciul casetei poate provoca o creştere a zgomotului, o pierdere a
Tweeter: 4 cm, tip horn
Opriţi echipamentele electrice aflate în apropiere.
se întinde în afara sigiliului
Impedanţa nominală:
sunetelor de frecvenţă înaltă şi imposibilitatea de a şterge
Magnetofonul (Cu excepţia modelului pentru
Frecvenţă înaltă: 8 ohmi
complet casetele. Pentru mai multe detalii, consultaţi
Discuri cu etichete tipărite cu cerneală lipicioasă la pipăit
Marea Britanie)
Frecvenţă joasă: 8 ohmi
instrucţiunile de utilizare ale casetei de demagnetizare.
Dimensiuni (aprox.): 220 mm x 350 mm x 220 mm
Sunetul prezintă distorsiuni de tipul „wow-flutter” sau
Note despre discuri
(lăţime/înălţime/grosime)
intermitenţe exagerate.
Masa (aprox.): 3,5 kg
• Curăţaţi tamburele şi strângeţi rolele. De asemenea, curăţaţi Înainte de redare, curăţaţi discul cu o lavetă de curăţat, din
şi demagnetizaţi capetele casetei. Consultaţi secţiunea centru înspre margine.
SS-EC68/SS-EC68S pentru MHC-EC68 (cu excepţia modelului
„Precauţii” pentru mai multe detalii.
Nu curăţaţi discurile cu solvenţi precum neofalina, diluanţi,
pentru Marea Britanie)
Sistemul de difuzoare: 2 căi, Sistem de 2 difuzoare auto, Bass
produse de curăţare din comerţ ori spray-uri anti-static pentru
Pentru a schimba intervalul de acordare AM
reflex,
curăţarea discurilor LP de vinil (pentru Pick-up).
Intervalul de acordare AM este presetat din fabrică la 9 kHz
Difuzor
sau 10 kHz (în unele zone: această funcţie nu este disponibilă Nu expuneţi discurile în bătaia directă a razelor de soare, sau
Woofer: 16 cm, tip con
la modelele pentru Europa şi Rusia).
a surselor de căldură precum suflantele de aer cald, nici în
Tweeter: 4 cm, tip horn
Folosiţi butoanele de pe aparat pentru a schimba intervalul de maşina parcată în bătaia soarelui.
Impedanţa nominală: 6 ohmi
acordare AM.
Dimensiuni (aprox.): 220 mm x 306 mm x 215 mm
Acordaţi orice staţie AM, apoi opriţi aparatul.
(lăţime/înălţime/grosime)
Masa (aprox.): 2,5 kg
Apăsaţi „DISPLAY” (Afişare) [7] pentru a afişa ceasul.
1
2
1
2
1
3
2
1
2
3
•
•
•
5 Apăsaţi ENTER [19] pentru a adăuga piesa sau fişierul în
program.
6 Repetaţi paşii de la 3 la 5 pentru a programa piese sau
fişiere suplimentare, până la 25 de piese sau fişiere în total.
7 Pentru a reda programul de piese sau fişiere, apăsaţi
(sau CD
de pe aparat) [4].
Programul rămâne disponibil până ce deschideţi sertarul
discului. Pentru a reda din nou acelaşi program, selectaţi
funcţia CD şi apoi apăsaţi
(sau CD
de pe aparat) [4].
Pentru a anula Redarea unui program
Apăsaţi în mod repetat „PLAY MODE” (Mod redare) [15] până
ce dispare mesajul „PGM” în timp ce aparatul e oprit.
Pentru a şterge ultima piesă sau ultimul fişier din program
Apăsaţi „CLEAR" (Ştergere) [21] în timp ce aparatul este oprit.
Pentru a vizualiza informaţii despre program, precum
numărul total de piese din program
Apăsaţi în mod repetat „DISPLAY” (Afişare). [7].
Presetarea staţiilor radio
Puteţi preseta staţiile radio favorite şi le puteţi acorda
instantaneu, selectând numărul presetat corespunzător.
1 Acordaţi staţia dorită (Consultaţi secţiunea „Ascultarea
staţiilor radio”).
2 Apăsaţi „TUNER MEMORY” (Memorare acord) [22].
Număr
presetat
3 Apăsaţi +/- (sau „TUNING +/-” (acord) de pe aparat) [5] în
mod repetat pentru a selecta numărul presetat dorit.
Dacă pe numărul presetat selectat se află deja altă staţie,
aceasta este înlocuită de noua staţie.
mod repetat pentru a selecta directorul dorit.
Pentru a înregistra piesele CD sau fişierele MP3
preferate în ordinea dorită, urmaţi paşii de la 2 la 5
din „Crearea propriului program pentru CD".
3 Începeţi înregistrarea.
Apăsaţi
(înregistrare) [3] şi apoi începeţi redarea
sursei de înregistrare dorite.
CD-ul începe să ruleze automat după 10 secunde.
Dacă atunci când înregistraţi de la acordor se aude
zgomot, repoziţionaţi antena pentru a reduce
zgomotul.
Nu puteţi asculta alte surse în timpul înregistrării.
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi
[3]
Sfat util
Vă recomandăm să apăsaţi mai întâi [3] şi apoi
să apăsaţi
[3] pentru ca la oprirea înregistrării
să nu se înregistreze zgomot.
Utilizarea controalelor de timp
Aparatul oferă două funcţii de control de timp. Dacă
folosiţi ambele controale de timp, are prioritate
controlul „Sleep Timer”.
Folosiţi butoanele de pe telecomandă pentru a utiliza
funcţiile de control al timpului.
„Sleep Timer”:
Puteţi adormi pe muzică. Această funcţie este
operabilă chiar dacă nu este reglat ceasul.
Apăsaţi în mod repetat „SLEEP” (Adormire) [23]. Dacă
selectaţi „AUTO”, aparatul se opreşte automat după
oprirea discului sau a casetei curente, sau după 100
de minute.
Dacă la momentul configurat magnetofonul încă redă
sau înregistrează o casetă, aparatul se închide după
oprirea magnetofonului.
„Play Timer”:
Vă puteţi trezi cu CD-ul sau cu tuner-ul la o oră
presetată. Asiguraţi-vă că aţi reglat ceasul.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Apăsaţi „VOLUME +/-” (sau rotiţi butonul „VOLUME"
de pe aparat) [16] pentru a regla volumul.
Pentru a începe de la o anumită piesă de pe CD sau
de la un anumit fişier MP3, creaţi-vă propriul program
pentru CD.
4 Apăsaţi ENTER [19].
5 Repetaţi paşii de la 1 la 4 pentru a memora alte staţii. Puteţi 2
preseta maxim 20 de staţii FM şi 10 staţii AM. Staţiile
presetate se păstrează aproximativ o jumătate de zi, chiar
dacă scoateţi cordonul de alimentare sau dacă se întrerupe
alimentarea cu energie.
Apăsaţi „CLOCK/TIMER SET” (configurare
ceas/control de timp) [17].
3
Apăsaţi
[5] în mod repetat pentru a
selecta „PLAY SET” (Configurare redare) şi apoi
ENTER [19].
6 Pentru a trece la o staţie radio presetată, apăsaţi în mod apăsaţi
repetat „TUNING MODE” (Mod acordare) [15], până ce apare Va apărea mesajul „ON TIME” şi va clipi indicarea
orelor.
mesajul „PRESET”, apoi apăsaţi +/- (sau butonul „TUNING
+/-" de pe aparat) [5] în mod repetat, pentru a selecta numărul 4 Reglaţi ora pentru a începe redarea.
presetat dorit.
Apăsaţi
[5] în mod repetat pentru a regla ora
şi apoi apăsaţi ENTER [19].
Indicatorul minutelor va clipi. Folosiţi acelaşi procedeu
pentru reglarea minutelor.
5
Folosiţi acelaşi procedeu ca la pasul 4 pentru a
seta ora la care se va opri redarea.
6
Selectaţi sursa de sunet. Apăsaţi
[5] în
mod repetat până apare sursa de sunet dorită, şi apoi
apăsaţi ENTER [19]. Afişajul arată setările controlului
de timp.
7
•
•
4
Durata totală de
redare a piesei
selectate
Specificaţii
Apăsaţi
[1] pentru a opri aparatul.
Dacă aparatul este pornit la ora presetată, nu va
acţiona controlul „Play Timer”.
Pentru a activa sau a re-verifica programarea
Apăsaţi „CLOCK/TIMER SELECT” (Selecţie
ceas/control de timp) [17], apăsaţi
[5] în
mod repetat până ce apare mesajul „PLAY SEL”
(Selecţie redare) şi apoi apăsaţi ENTER [19].
Pentru a anula controlul de timp
Repetaţi aceeaşi procedură de mai sus până ce apare
mesajul „OFF” (Dezactivat), iar apoi apăsaţi ENTER
[19].
Pentru a schimba configurarea
Porniţi din nou de la Pasul 1.
Sfat util
Controlul „Play Timer” rămâne configurat atâta timp cât
opţiunea nu este dezactivată manual.
•
1
•
•
2
•
•
Mesaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Precauţii
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[1] în timp ce ţineţi apăsat „TUNING +"
(Acordare) [5]. Sunt şterse toate staţiile AM presetate. Pentru a
reseta intervalul la configurarea din fabrică, repetaţi procedeul.
Alimentare:
Modele pentru Europa şi Rusia: 230 V c.a., 50/60 Hz
Modelul pentru Mexic: 127 V c.a, 60 Hz
Modelul pentru Argentina: 220 V c.a., 50/60 Hz
Modelul pentru Australia: 230 – 240 V c.a., 50/60 Hz
Alte modele: 120, 220 V c.a. sau 230 - 240 V, 50/60 Hz,
reglabile cu selector de tensiune
Puterea consumată:
MHC-EC78
Modele pentru Europa şi Rusia: 160 W
0,5 W (în modul Economie de energie)
Modelul pentru Mexic: 160 W
Alte modele: 150 W
MHC-EC68
Modele pentru Europa şi Rusia (Cu excepţia modelului pentru
Marea Britanie): 100 W
Modelul pentru Marea Britanie: 110 W
0,5 W (în modul Economie de energie)
Alte modele: 100 W
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime) (fără difuzoare):
Aprox. 200 × 306 × 415 mm
Masa (fără difuzoare):
MHC-EC78
Modele pentru Europa şi Rusia: Aprox. 6,0 kg
Alte modele: Aprox. 6,3 kg
MHC-EC68
Modele pentru Europa şi Rusia (Cu excepţia modelului pentru
Marea Britanie): Aprox. 5,3 kg
Modelul pentru Marea Britanie: Aprox. 5,0 kg
Alte modele: Aprox. 5,3 kg
Accesorii furnizate: Telecomandă (1) / Baterii R6 (mărimea AA)
(2) / Antenă-fir FM / Antenă-cadru AM (1) / Pad-uri pentru
difuzoare (8)
Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără preaviz.
•
•
•
1
2
3 Apăsaţi
Caracteristici generale
SS-EC68SS pentru MHC-EC68 (cu excepţia modelului pentru
Marea Britanie)
Sistemul de difuzoare: 2 căi, Sistem de 2 difuzoare auto, Bass
reflex,
Difuzor
Woofer: 16 cm, tip con
Tweeter: 4 cm, tip horn
Impedanţa nominală: 6 ohmi
Dimensiuni (aprox.): 220 mm x 306 mm x 195 mm
(lăţime/înălţime/grosime)
Masa (aprox.): 2,3 kg
•Puterea consumată în standby: 0,5 W
•La anumite cablaje imprimate nu se folosesc ignifuganţi
cu halogen.
•La carcase nu se folosesc ignifuganţi cu halogen.
Download PDF

advertising