Sony | MHC-EC719IP | Sony MHC-EC719iP Instrucţiuni de utilizare

4-467-786-11(1) (RO)
Sistem audio pentru
locuinţă
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Disc
Tuner
iPod/iPhone
Dispozitiv USB
Alte operaţii
Informaţii suplimentare
MHC-EC919iP/EC719iP
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau
de electrocutare, nu expuneţi acest
aparat la ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu,
nu acoperiţi orificiul de ventilare al
aparatului cu ziare, feţe de masă,
draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu, lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului
şi posibilitatea ca pe acesta să se scurgă
lichide şi nu plasaţi pe aparat obiecte
pline cu lichide, precum vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap
încorporat.
Deoarece pentru deconectarea unităţii
de la priză se foloseşte ştecărul principal,
conectaţi unitatea la o priză CA uşor
accesibilă. Dacă observaţi nereguli în
funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat
ştecărul principal de la priza CA.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele
cu baterii instalate la căldură excesivă,
precum lumina directă a soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi
atunci când este oprită, atât timp cât
este conectată la priza CA.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest
produs măreşte riscul de a vă fi afectată
vederea.
Cu excepţia clienţilor din S.U.A. şi
Canada
Acest aparat este clasificat ca fiind un
produs LASER din CLASA 1. Acest marcaj
este amplasat în exterior, pe partea
din spate.
2RO
Aviz pentru clienţii din S.U.A.
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie se
află pe spatele unităţii. Notaţi aceste
numere în spaţiul de mai jos. Folosiţi-le
ori de câte ori apelaţi la distribuitorul
dumneavoastră Sony în legătură
cu acest produs.
Nr. model
Nr. de serie
Instrucţiuni importante pentru
siguranţă
1) Citiţi aceste instrucţiuni.
2) Păstraţi aceste instrucţiuni.
3) Acordaţi atenţie tuturor
avertismentelor.
4) Urmaţi toate instrucţiunile.
5) Nu utilizaţi acest aparat în
apropierea apei.
6) Curăţaţi-l doar cu o cârpă uscată.
7) Nu blocaţi niciun orificiu de ventilare.
Instalaţi aparatul în conformitate
cu instrucţiunile producătorului.
8) Nu instalaţi aparatul în apropierea
surselor de căldură, precum
radiatoare, grilaje de încălzire,
sobe sau alte aparate (inclusiv
amplificatoare) ce produc căldură.
9) Nu alteraţi destinaţia de siguranţă
a fişei polarizate sau a celei de
împământare. O fişă polarizată are
două lamele, una mai lată decât
cealaltă. O fişă de împământare
are două lamele şi un dinte de
împământare. Lamela lată sau
dintele de împământare are drept
scop siguranţa dumneavoastră.
Dacă fişa furnizată nu se potriveşte în
priză, apelaţi la un electrician pentru
a înlocui priza veche.
10) Protejaţi cablul de alimentare pentru
a nu se călca pe el şi pentru a nu fi
ciupit, în special în zona conectorilor,
a prizelor şi în locul în care iese
din aparat.
11) Utilizaţi doar ataşamentele/
accesoriile specificate de producător.
12) Utilizaţi aparatul doar
cu căruciorul, suportul,
trepiedul, consola sau
masa specificate de
producător sau vândute
împreună cu aparatul. Când se
foloseşte un cărucior, manevraţi
cu grijă ansamblul cărucior/aparat,
pentru a evita eventualele vătămări
cauzate de răsturnare.
13) Deconectaţi aparatul de la priză
în timpul furtunilor cu fulgere sau
când nu îl utilizaţi perioade mai
îndelungate.
14) Toate intervenţiile de service trebuie
efectuate doar de către personal
de service calificat. Intervenţiile de
service sunt necesare atunci când
aparatul a fost deteriorat în orice
mod, dacă a fost deteriorat cablul
de alimentare sau fişa electrică, dacă
s-au vărsat lichide pe aparat sau
dacă au căzut obiecte în acesta, dacă
aparatul a fost expus la ploaie sau
la umezeală, dacă nu funcţionează
normal sau dacă a căzut.
Următoarea declaraţie FCC se aplică
doar pentru versiunea acestui
model, fabricat spre a fi vândut în
S.U.A. Este posibil ca alte versiuni să
nu respecte reglementările tehnice
ale FCC.
NOTĂ:
Acest echipament a fost testat şi
s-a constatat că respectă limitele
pentru aparatele digitale din Clasa B,
conform Părţii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt concepute să
asigure o protecţie rezonabilă împotriva
interferenţei dăunătoare într-o instalare
de tip rezidenţial. Acest echipament
generează, utilizează şi poate emite
energie de radiofrecvenţă şi, dacă nu
este instalat şi utilizat în conformitate cu
instrucţiunile, poate provoca interferenţe
dăunătoare comunicaţiilor radio.
Totuşi, nu există nicio garanţie că nu vor
avea loc interferenţe în cazuri particulare.
Dacă acest echipament provoacă
interferenţe dăunătoare recepţiei radio
sau TV, lucru care poate fi stabilit prin
oprirea şi pornirea echipamentului,
utilizatorul este sfătuit să încerce să
corecteze interferenţa printr-una sau
mai multe dintre următoarele măsuri:
Reorientaţi sau repoziţionaţi antena
de recepţie.
Măriţi distanţa dintre echipament şi
receptor.
Conectaţi echipamentul la o priză de
pe un circuit diferit de cel la care este
conectat receptorul.
Consultaţi distribuitorul sau un
tehnician radio/TV cu experienţă
pentru ajutor.
ATENŢIE
Sunteţi avertizat că orice schimbări sau
modificări neaprobate expres în acest
manual vă pot anula dreptul de a utiliza
acest echipament.
Acest simbol are scopul
de a alerta utilizatorul cu
privire la prezenţa unei
„tensiuni periculoase”
neizolate în carcasa
produsului, tensiune ce
poate avea o magnitudine
suficientă pentru
a reprezenta un pericol
de electrocutare pentru
persoane.
Acest simbol are scopul
de a alerta utilizatorul cu
privire la prezenţa unor
instrucţiuni importante
de utilizare şi întreţinere
(intervenţii de service)
în documentaţia ce
însoţeşte aparatul.
3RO
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în statele
ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în
numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebările referitoare la modul în
care acest produs respectă legislaţia
Uniunii Europene trebuie să fie
adresate reprezentantului autorizat,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Comunicaţi toate problemele legate
de service sau de garanţie la adresele
oferite în documentele separate de
service sau de garanţie.
Pentru clienţii din Europa şi Australia
Eliminarea
echipamentelor electrice
şi electronice vechi
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie predat
la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest
produs este eliminat în mod corect
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui
produs, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Accesorii aplicabile: Telecomandă
4RO
Doar în
Europa
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că bateria furnizată
împreună cu produsul respectiv nu
trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau plumb
(Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă ca deşeu
a bateriilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria
este tratată în mod corespunzător,
predaţi produsul la sfârşitul duratei
de exploatare la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Note cu privire la suporturile
DualDisc
Un suport DualDisc este un disc cu două
feţe, care combină material înregistrat
DVD pe o faţă şi material audio digital
pe cealaltă faţă. Totuşi, deoarece partea
cu materialul audio nu este conformă
standardului Compact Disc (CD), nu se
garantează redarea pe acest produs.
Discuri muzicale codificate cu
tehnologii de protejare a drepturilor
de autor
Acest produs este proiectat pentru
redarea de discuri conforme standardului
Compact Disc (CD). În ultimul timp, unele
companii de înregistrări comercializează
diverse discuri muzicale codificate cu
tehnologii de protejare a drepturilor de
autor. Reţineţi că printre aceste discuri
există unele care nu sunt conforme
standardului CD şi a căror redare cu
acest produs s-ar putea să nu fie
posibilă.
5RO
Cuprins
Ghid pentru componente
şi comenzi................................... 7
Introducere
Conectarea în siguranţă
a sistemului.............................. 10
Introducerea bateriilor............... 11
Setarea ceasului........................ 11
Disc
Redarea unui disc CD/MP3.......12
Tuner
Ascultarea de radio.................. 14
iPod/iPhone
Redarea de pe un dispozitiv
iPod/iPhone...............................15
Dispozitiv USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB......................17
Transferarea de muzică
de pe un disc............................ 18
Redarea unui fişier................... 19
Alte operaţii
Utilizarea componentelor
audio opţionale........................ 22
Reglarea sunetului................... 22
Modificarea afişajului............... 23
Utilizarea temporizatoarelor.... 23
6RO
Informaţii suplimentare
Dispozitive compatibile
cu acest sistem......................... 25
Depanare.................................. 25
Mesaje......................................30
Măsuri de precauţie..................30
Specificaţii................................. 32
Notificare cu privire la licenţe
şi mărci comerciale................... 34
Ghid pentru componente şi comenzi
Acest manual explică, în principal, operaţiile efectuate cu ajutorul telecomenzii,
însă aceleaşi operaţii pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe unitate care
au aceleaşi nume sau unele similare.
Unitate
Despre funcţia de blocare pentru copii
Puteţi bloca butoanele de pe unitate, cu excepţia , pentru a preveni acţionarea
acestora din greşeală. Ţineţi apăsat pe  de pe unitate, până când pe afişaj apare
„LOCK ON” sau „LOCK OFF”. Butoanele de pe unitate, cu excepţia  se vor bloca
sau debloca.
7RO
Telecomandă

Unitate: Buton ENTER
Telecomandă: Buton
Apăsaţi pentru a introduce/confirma
setările.

Buton TUNING+/TUNING
Apăsaţi pentru a acorda postul dorit.
Buton  (înapoi)/ (înainte)
Apăsaţi pentru a selecta o piesă sau
un fişier.
Buton  (derulare înapoi)/
(derulare înainte)
Apăsaţi pentru a găsi un punct dintr-o
piesă sau dintr-un fişier.
Telecomandă: Buton PRESET+/
PRESET
Apăsaţi pentru a selecta un post radio
presetat.

Buton
+/
 (selectare folder)
(pagina 12, 19)
Apăsaţi pentru a selecta un folder.

Buton  (pornire/standby)
Apăsaţi pentru a porni sau pentru
a opri sistemul.

Buton OPTIONS (pagina 20)
Apăsaţi pentru a accesa sau pentru
a părăsi meniurile cu opţiuni.

Senzor telecomandă

Conector Lightning
Conectaţi dispozitive iPhone 5, iPod
touch (a 5-a generaţie) sau iPod nano
(a 7-a generaţie).

Buton REC TO USB (pagina 18)
Apăsaţi pentru a transfera muzică de
pe un disc pe dispozitivul USB opţional
conectat.
8RO
Unitate: Buton PRESET+/PRESET
Apăsaţi pentru a selecta un post radio
presetat.
Telecomandă: Buton ///
Apăsaţi pentru a comanda meniul
iPod/iPhone.

Buton  OPEN/CLOSE
Apăsaţi pentru a deschide sau pentru
a închide tava discului.

Unitate: Control VOLUME
Învârtiţi pentru a regla volumul.
Telecomandă: Buton VOLUME +*/
Apăsaţi pentru a regla volumul.

Port (USB)
Conectaţi un dispozitiv USB opţional.

Mufă AUDIO IN
Conectaţi o componentă audio
externă.

Buton BASS BOOST (pagina 22)
Apăsaţi pentru a crea un sunet mai
dinamic.

Buton RETURN (pagina 15)
Apăsaţi pentru a reveni la meniul
anterior de pe iPod/iPhone.

Unitate: Buton EQ
Telecomandă: Buton EQ +/EQ 
(pagina 22)
Apăsaţi pentru a preseta efectul
de sunet.

Buton TUNER MEMORY (pagina 14)
Apăsaţi pentru a preseta postul
de radio.

Buton  (oprire)
Apăsaţi pentru a opri redarea.

Unitate: Buton  (redare/pauză)
Apăsaţi pentru a porni sau pentru
a întrerupe redarea.
Telecomandă: Buton  (redare)*
Apăsaţi pentru a porni redarea.
Telecomandă: Buton  (pauză)
Apăsaţi pentru a întrerupe redarea.

Buton TUNER MEMORY NUMBER
(pagina 14)
Apăsaţi pentru a asculta un post
de radio presetat.

Buton CD
Apăsaţi pentru a selecta funcţia CD.
Buton USB
Apăsaţi pentru a selecta funcţia USB.
Buton AUDIO IN
Apăsaţi pentru a selecta funcţia
AUDIO IN.

Buton FUNCTION
Apăsaţi pentru a selecta funcţia.
Buton TUNER
Apăsaţi pentru a selecta funcţia de
tuner (FM/AM).

Buton TUNING MODE (pagina 14)
Apăsaţi pentru a selecta modul
de acordare.
Buton iPod
Apăsaţi pentru a selecta funcţia iPod.

Buton PLAY MODE (pagina 12, 20)
Apăsaţi pentru a selecta modul
de redare a unui CD, disc MP3 sau
dispozitiv USB.

Buton REPEAT (pagina 12, 19)
Apăsaţi pentru a activa modul de
redare repetată.
Buton FM MODE (pagina 14)
Apăsaţi pentru a selecta modul de
recepţia FM (monofonic sau stereo).

Buton CLEAR (pagina 21)
Apăsaţi pentru a şterge ultimul pas
din lista unui program.

Buton DISPLAY (pagina 23)
Apăsaţi pentru a modifica informaţiile
de pe afişaj.

Buton SLEEP (pagina 23)
Apăsaţi pentru a seta Temporizatorul
de oprire.

Buton TIMER MENU (pagina 11, 23)
Apăsaţi pentru a seta ceasul şi
Temporizatorul de redare.
* Butoanele VOLUME + şi  de pe
telecomandă au un punct tactil. Folosiţi
acest punct drept referinţă, atunci când
utilizaţi sistemul.
9RO
Introducere
Conectarea în siguranţă a sistemului
Pentru MHC-EC719iP
 La subwoofer
 La difuzorul din stânga
 La difuzorul din dreapta
 Cablu difuzor (roşu/)
 Cablu difuzor (negru/)
A
ntenă cu fir FM (extindeţi-o orizontal)
 Antenă cadru pentru AM
 La priza de perete
 SUBWOOFER (doar MHC-EC919iP)
 ANTENNA
Conectaţi cablul subwooferului
la mufa SUBWOOFER. Poziţionaţi
subwooferul vertical pentru a
obţine o reproducere mai bună a
başilor. De asemenea, poziţionaţi
subwooferul:
pe o podea solidă, unde nu este
probabil să apară rezonanţă.
cel puţin la câţiva centimetri
depărtare de perete.
departe de centrul camerei sau
plasaţi un o bibliotecă lângă un
perete, pentru a evita generarea
unei unde staţionare.
Atunci când introduceţi conectorul
antenei cu fir pentru FM sau al antenei
cadru pentru AM, asiguraţi-vă că îl
introduceţi cu orientarea corectă.
Găsiţi o locaţie şi o orientare care să
asigure o recepţie bună atunci când
aranjaţi antenele.
Ţineţi antenele departe de cablurile
difuzoarelor şi de cablul de alimentare
pentru a evita preluarea de zgomot.
 FRONT SPEAKERS (MHC‑EC919iP)/
SPEAKERS (MHC-EC719iP)
Conectaţi cablurile difuzoarelor.
10RO
 Alimentare
Conectaţi cablul de alimentare
la o priză de perete.
Ataşarea tampoanelor pentru
difuzoare
Ataşaţi tampoanele pentru
difuzoare furnizate pe partea de
dedesubt a difuzoarelor frontale şi
a subwooferului, pentru a preveni
alunecarea acestora.
Introducerea bateriilor
Introduceţi o baterie R6 (dimensiunea
AA) (nefurnizată), potrivind polarităţile
după cum se arată mai jos.
La transportarea acestui sistem
Asiguraţi-vă că nu este niciun disc
încărcat şi niciun dispozitiv USB sau
iPod/iPhone conectat, apoi scoateţi
cablul de alimentare din priza de
perete.
În condiţii de utilizare normală, bateria ar
trebui să dureze aproximativ şase luni.
Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru
o perioadă de timp îndelungată, scoateţi
bateria pentru a evita eventualele
deteriorări provocate de scurgerea
electrolitului din baterii şi de corodare.
Introducere
Note cu privire la utilizarea
telecomenzii
Setarea ceasului
1 Apăsaţi  pentru a porni
sistemul.
2 Apăsaţi TIMER MENU pentru
a selecta modul de setare
a ceasului.
Dacă apare „SELECT”, apăsaţi
/ în mod repetat pentru
a selecta „CLOCK”, apoi apăsaţi
(ENTER).
3 Apăsaţi /// în mod
repetat pentru a seta ora,
apoi apăsaţi .
4 Utilizaţi aceeaşi procedură
pentru a seta minutele.
Notă
Setările ceasului se pierd când deconectaţi
cablul de alimentare sau dacă are loc
o pană de curent.
Pentru a afişa ceasul când sistemul
este oprit
Apăsaţi DISPLAY. Ceasul este afişat
timp de câteva secunde.
11RO
Disc
Redarea unui disc
CD/MP3
1 Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi CD.
2 Plasaţi un disc.
Apăsaţi  OPEN/CLOSE de pe
unitate pentru a deschide tava
pentru discuri, apoi plasaţi în tavă
un disc cu partea cu eticheta în sus.
3 Apăsaţi  OPEN/CLOSE de pe
unitate pentru a închide tava
pentru discuri.
Redarea porneşte automat în
momentul în care închideţi tava
discului.
Dacă redarea nu porneşte automat,
apăsaţi  (redare).
Alte operaţii
Pentru
Apăsaţi
Întreruperea . Pentru a relua
redării
redarea, apăsaţi .
12RO
Oprirea
redării
. Pentru a relua
redarea, apăsaţi .
Pentru a revoca reluarea
redării, apăsaţi din
nou .
Selectarea
unui folder
pe un disc
MP3
+/
repetat.
Selectarea
unei piese
sau a unui
fişier
/.
Găsirea
unui punct
dintr-o piesă
sau dintr-un
fişier
Ţineţi apăsat / în
timpul redării şi eliberaţi
butonul la momentul
dorit.
Selectarea
Redării
repetate
REPEAT/FM MODE în
mod repetat, până
când apare „REP ONE“*1,
„REP FLDR“*2
sau „REP ALL“*3.
 în mod
Pentru
Apăsaţi
Modificarea
modului de
redare
PLAY MODE în mod
repetat în timp ce
playerul este oprit.
Puteţi selecta redarea
normală („FLDR”
pentru toate fişierele
MP3 din folderul de
pe disc), redarea
amestecată („SHUF”
sau „FLDRSHUF” pentru
amestecarea folderului)
sau redarea programată
(„PROGRAM”).
*1 „REP ONE”: Repetă piesa sau fişierul
curent.
*2„REP FLDR” (doar discul MP3): Repetă
folderul curent.
*3„REP ALL”: Repetă toate piesele sau
fişierele.
Note cu privire la redarea
discurilor MP3
Nu salvaţi alte tipuri de fişiere şi nici
foldere nenecesare pe un disc ce conţine
fişiere MP3.
Se sare peste foldere care nu conţin niciun
fişier MP3.
Fişierele MP3 sunt redate în ordinea în
care sunt înregistrate pe disc.
Sistemul poate reda doar fişiere MP3 care
au extensia de fişier „.mp3”.
Chiar şi atunci când numele fişierului are
extensia corectă de fişier, dacă fişierul în
sine diferă, redarea acestuia poate genera
un zgomot puternic ce ar putea deteriora
sistemul.
Numărul maxim de:
 foldere este 256 (inclusiv folderul
rădăcină).
 fişiere MP3 este 999.
 niveluri de foldere (structură
arborescentă de fişiere) este 8.
Nu poate fi garantată compatibilitatea cu
toate software-urile de codificare/scriere
MP3, cu toate dispozitivele de înregistrare
şi cu toate suporturile de înregistrare.
Un disc MP3 necompatibil poate produce
zgomot sau sunete întrerupte, sau este
posibil să nu fie redat deloc.
Notă cu privire la redarea discurilor
cu sesiuni multiple
Sistemul poate reda sesiuni continue pe
un disc când acestea sunt înregistrate în
acelaşi format de sesiune ca şi prima. Când
se întâlneşte o sesiune înregistrată în alt
format de sesiune, sesiunea respectivă şi
cele care urmează după aceasta nu pot fi
redate. Reţineţi că şi dacă sesiunile sunt
înregistrate în acelaşi format, este posibil
ca anumite sesiuni să nu poată fi redate.
Crearea propriului program
(Redare programată)
1 Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi CD.
2 Selectaţi modul de redare.
Pentru a revoca redarea programată
Apăsaţi PLAY MODE.
Pentru a şterge ultimul pas din lista
unui program
Apăsaţi CLEAR atunci când redarea
este oprită.
Apăsaţi PLAY MODE în mod repetat
în timp ce playerul este oprit, până
când apare „PROGRAM”.
3 Selectaţi numărul dorit al
piesei sau al fişierului.
Disc
Apăsaţi în mod repetat /
până când apare numărul dorit al
piesei sau al fişierului.
Când programaţi fişiere MP3 într‑un
folder specific, apăsați
 +/
 
în mod repetat pentru a selecta
folderul dorit, apoi selectaţi
fişierul dorit.
4 Programaţi fişierul sau piesa
selectat(ă).
Apăsaţi pentru a introduce
fişierul sau piesa selectat(ă).
Număr piesă
sau fişier
selectat
Timp total de
redare pentru
piesa selectată
(numai disc CD-DA)
5 Repetaţi paşii de la 3 la 4
pentru a programa piese sau
fişiere suplimentare, până
la un total de 64 de piese
sau fişiere.
6 Pentru a reda programul de
piese sau fişiere, apăsaţi .
Programul este şters când
deschideţi tava discului sau
deconectaţi cablul de alimentare.
Pentru a reda din nou acelaşi
program, apăsaţi .
13RO
Tuner
Ascultarea de radio
1 Selectaţi funcţia de tuner
(FM/AM).
Apăsaţi TUNER (sau FUNCTION de
pe unitate) în mod repetat.
Presetarea posturilor de radio
1 Acordaţi postul dorit.
2 Apăsaţi TUNER MEMORY
pentru a selecta modul de
memorie al tunerului.
2 Efectuaţi acordarea.
Pentru scanare automată
Apăsaţi TUNING MODE în mod
repetat până când apare „AUTO”,
apoi apăsaţi TUNING+/TUNING.
Scanarea se opreşte automat când
este găsit un post.
Dacă scanarea nu se opreşte,
apăsaţi  pentru a opri scanarea,
apoi efectuaţi acordul manual
(mai jos).
Pentru acordare manuală
Apăsaţi TUNING MODE în mod
repetat până când apare „MANUAL”,
apoi apăsaţi TUNING+/TUNING
în mod repetat pentru a acorda
postul dorit.
Dacă acordaţi un post care oferă
servicii RDS, numele postului apare
pe afişaj (doar pentru modelele
din Europa).
Sfat
Pentru a reduce zgomotul static generat de
un post FM stereo cu recepţie slabă, apăsaţi
în mod repetat pe REPEAT/FM MODE până
când apare „MONO”, pentru a dezactiva
recepţia stereo. Veţi pierde efectul stereo,
însă recepţia se va îmbunătăţi.
14RO
3 Apăsaţi PRESET+/PRESET în
mod repetat pentru a selecta
numărul de presetare dorit.
Dacă numărului de presetare
selectat îi este alocat deja un alt
post, postul respectiv este înlocuit
cu cel nou.
4 Apăsaţi
pentru a memora
postul.
5 Repetaţi paşii de la 1 la
4 pentru a memora alte
posturi.
Puteţi preseta până la 20 de
posturi FM şi 10 posturi AM.
Posturile presetate sunt păstrate
circa o jumătate de zi, chiar dacă
deconectaţi cablul de alimentare
sau dacă are loc o pană de curent.
Pentru a acorda un post de radio
presetat
Dacă aţi înregistrat un post de radio
cu un număr de presetare de la 1 la 4,
postul de radio va fi acordat prin
simpla apăsare a TUNER MEMORY
NUMBER (de la 1 la 4) atunci când
funcţia sistemului este setată la FM
sau AM.
Dacă aţi înregistrat un post de radio
cu un număr de presetare de cel
puţin 5, apăsaţi TUNING MODE în mod
repetat până când apare „PRESET”,
apoi apăsaţi PRESET+/PRESET în
mod repetat pentru a selecta numărul
de presetare dorit.
iPod/iPhone
Redarea de pe un
dispozitiv iPod/iPhone
Conectorul Lightning funcţionează cu
iPhone 5, iPod touch (a 5-a generaţie)
şi iPod nano (a 7-a generaţie).
USB funcţionează cu iPhone 5,
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (a 3-a, a 4-a şi a 5-a
generaţie), iPod classic şi iPod nano
(de la a 4-a până la a 7-a generaţie).
De asemenea, consultaţi pagina 25.
Alte operaţii
Apăsaţi
Întreruperea
redării
/.
Oprire
.
Selectarea
unei piese
/.
Găsirea unui
punct dintr-o
piesă
Ţineţi apăsat /
în timpul redării şi
eliberaţi butonul
la momentul dorit.
Alegerea
elementului
selectat
/. Puteţi alege
elementul selectat
precum în cazul
operării butonului
central sau al operării
tactile a dispozitivului
iPod/iPhone.
Defilarea în
sus/în jos
a meniurilor
/. Puteţi defila
în sus sau în jos în
meniuri precum în
cazul operaţiilor de tip
„Clic pe rotiţă” sau al
operaţiilor de glisare
în sus sau în jos de pe
iPod/iPhone.
Revenire
la meniul
anterior*
/RETURN.
1 Selectaţi funcţia.
Pentru iPhone 5, iPod touch
(a 5-a generaţie) sau iPod nano
(a 7-a generaţie)
Apăsaţi iPod.
Pentru alte modele de iPod/iPhone
Apăsaţi USB.
2 Conectaţi dispozitivul
iPod/iPhone.
Pentru iPhone 5, iPod touch
(a 5-a generaţie) sau iPod nano
(a 7-a generaţie)
Conectaţi dispozitivul iPod/iPhone
la conectorul Lightning.
iPod/iPhone
Pentru
* Este posibil ca această operaţie să nu fie
validă în unele aplicaţii.
Pentru alte modele de iPod/iPhone
Conectați dispozitivul iPod/
iPhone la portul (USB) utilizând
cablul USB furnizat împreună cu
dispozitivul iPod/iPhone.
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi .
15RO
Note
Performanţa sistemului poate varia,
în funcţie de specificaţiile dispozitivului
iPod/iPhone.
Operaţi dispozitivul iPod/iPhone direct
dacă nu îl puteţi opera normal cu ajutorul
sistemului.
Când conectaţi sau deconectaţi
dispozitivul iPod/iPhone, ţineţi sistemul
cu o mână şi aveţi grijă să nu apăsaţi
din greşeală pe comenzile dispozitivului
iPod/iPhone.
Înainte de a deconecta dispozitivul
iPod/iPhone, întrerupeţi redarea.
Pentru a modifica nivelul volumului,
utilizaţi VOLUME +/. Nivelul volumului
nu se modifică, chiar dacă îl ajustaţi pe
iPod/iPhone.
Sony nu poate accepta responsabilitatea
în cazul în care datele înregistrate pe
iPod/iPhone se pierd sau se deteriorează
atunci când se utilizează un iPod/iPhone
cu acest sistem.
Pentru a utiliza sistemul ca
încărcător de baterie
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător de
baterie pentru un iPod/iPhone atunci
când sistemul este pornit.
1 Selectaţi funcţia.
Pentru iPhone 5, iPod touch
(a 5-a generaţie) sau iPod nano
(a 7-a generaţie)
Apăsaţi iPod.
Pentru alte modele de iPod/iPhone
Apăsaţi USB.
2 Conectaţi dispozitivul
iPod/iPhone.
Pentru iPhone 5, iPod touch
(a 5-a generaţie) sau iPod nano
(a 7-a generaţie)
Conectaţi dispozitivul iPod/iPhone
la conectorul Lightning.
16RO
Pentru alte modele de iPod/iPhone
Conectați dispozitivul iPod/
iPhone la portul (USB) utilizând
cablul USB furnizat împreună cu
dispozitivul iPod/iPhone.
Încărcarea începe atunci când
dispozitivul iPod/iPhone este
conectat la conectorul Lightning
sau la portul  (USB). Starea
încărcării apare pe afişajul
dispozitivului iPod/iPhone.
Pentru detalii, consultaţi ghidul
utilizatorului primit cu dispozitivul
iPod/iPhone.
Pentru a opri încărcarea unui dispozitiv
iPod/iPhone
Deconectaţi dispozitivul iPod/iPhone.
Încărcarea dispozitivului iPod/iPhone
se opreşte, de asemenea, când sistemul
este oprit.
Dispozitiv USB
Înainte de utilizarea
dispozitivului USB
Consultaţi informaţiile despre
dispozitivele USB compatibile pe
site-urile Web cu URL-urile listate în
„Dispozitive USB” din „Dispozitive
compatibile cu acest sistem”
(pagina 25). Pentru detalii modul
de utilizare al dispozitivului USB,
consultaţi ghidul utilizatorului furnizat
împreună cu dispozitivul USB.
Pentru a utiliza sistemul ca
încărcător de baterie
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător de
baterie pentru dispozitive USB care
au funcţie de reîncărcare, atunci când
sistemul este pornit.
1 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi USB.
2 Conectaţi dispozitivul USB
la portul (USB).
Încărcarea începe în momentul în
care dispozitivul USB este conectat
la portul (USB). Pentru detalii,
consultaţi ghidul utilizatorului
primit cu dispozitivul USB.
Note
Dispozitiv USB
Când este necesară o conexiune prin
cablu USB, conectaţi cablul USB furnizat
împreună cu dispozitivul USB ce urmează
să fie conectat. Pentru a afla detalii
legate de metoda de operare, consultaţi
manualul de utilizare primit cu dispozitivul
USB ce urmează a fi conectat.
Poate dura mult înainte ca „SEARCH” să
apară, în funcţie de tipul de dispozitiv
USB conectat.
Nu conectaţi sistemul şi dispozitivul
USB printr-un hub USB.
Când este introdus dispozitivul USB,
sistemul citeşte toate fişierele de pe
dispozitivul USB. Dacă pe dispozitivul USB
există mai multe foldere sau fişiere, este
posibil să dureze un timp mai îndelungat
pentru a termina citirea dispozitivului USB.
În cazul unor dispozitive USB conectate,
la efectuarea unei operaţii, este posibil să
existe o întârziere înainte de executarea
acesteia de către sistem.
Nu poate fi garantată compatibilitatea cu
toate software-urile de codificare/scriere.
Dacă fişierele audio de pe dispozitivul USB
au fost codificate iniţial cu un software
incompatibil, este posibil ca fişierele
respective să genereze zgomot sau sunet
întrerupt sau chiar să nu fie redate deloc.
Sistemul nu acceptă neapărat toate
funcţiile furnizate de un dispozitiv
USB conectat.
Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
operaţiilor de transfer sau ştergere.
Acest lucru poate deteriora datele de
pe dispozitiv sau dispozitivul în sine.
17RO
Transferarea de muzică
de pe un disc
Puteţi transfera muzică de pe un disc
(disc CD-DA sau MP3) prin utilizarea
următoarelor moduri de transfer ale
acestui sistem.
Transfer CD SYNC: Transferaţi toate
piesele CD-DA de pe discul CD-DA.
Transfer folder MP3: Transferaţi toate
fişierele MP3 dintr-un folder specific
de pe discul MP3.
Transfer REC1: Transferaţi o piesă sau
un fişier MP3 redat(ă) în mod curent
de pe disc.
1 Selectaţi funcţia CD.
Apăsaţi CD.
2 Conectaţi dispozitivul USB la
portul
(USB).
3 Încărcaţi un disc pe care doriţi
să îl transferaţi.
Dacă redarea porneşte automat,
apăsaţi  de două ori.
4 Pregătiţi sistemul pentru
transfer.
Continuaţi la pasul 5 al modului
pentru transfer CD SYNC.
Pentru transferul folderelor MP3
Pentru a transfera fişiere MP3
într‑un folder specific, apăsaţi
+/
 în mod repetat pentru
a selecta folderul dorit. Apoi porniţi
redarea şi apăsaţi o dată .
Asiguraţi-vă că timpul de redare
scurs de pe afişaj s-a oprit.
Pentru transfer REC1
Apăsaţi / pentru a selecta
piesa sau fişierul MP3 pe care
doriţi să îl transferaţi, apoi începeţi
redarea.
Pentru a transfera un fişier MP3
într-un folder specific, apăsaţi
+/
 în mod repetat pentru
a selecta folderul dorit, apoi apăsaţi
/ pentru a selecta fişierul
MP3 pe care doriţi să îl transferaţi.
Apoi, porniţi redarea.
18RO
5 Apăsaţi REC TO USB de
pe unitate.
Pe afişaj apare „READY”.
6 Apăsaţi
.
Transferul începe şi pe afişaj apare
„USB REC”.
Nu scoateţi dispozitivul USB până
când transferul nu este finalizat.
Când transferul este finalizat, pe
afişaj apare „COMPLETE” şi vor fi
create fişiere audio în format MP3.
Reguli de generare a folderelor
şi fişierelor
Când se transferă pentru prima
dată muzică pe un dispozitiv USB
se creează un folder („CDDA001”*,
„MP3_REC1” sau „CD_REC1”) direct
în „ROOT” (în cazul transferului de
foldere MP3, în „ROOT” este creat un
folder cu acelaşi nume precum sursa
de transfer).
Folderele şi fişierele sunt generate
după cum urmează.
Transfer CD SYNC
Sursă
transfer
CD-DA
Nume
folder
„CDDA001”*
Nume fişier
„TRACK001”*
Transfer folder MP3
Sursă
transfer
MP3
Nume
Nume fişier
folder
Identic cu sursa de
transfer
Transfer REC1
Sursă
transfer
MP3
Nume
folder
„MP3_REC1”
CD-DA
„CD_REC1”
Nume fişier
Identic cu
sursa de
transfer
„TRACK001”*
* Numerele de foldere şi fişiere sunt
atribuite ulterior în serie.
Note
Dacă porniţi transferul în modul de redare
amestecată sau de redare repetată, modul
de redare selectat este automat comutat
la redare normală.
Informaţiile CD-TEXT nu sunt transferate
în fişierele MP3 create. Acest sistem nu
acceptă standardul CD-TEXT.
Transferarea se opreşte automat dacă:
 dispozitivul USB rămâne fără spaţiu în
timpul transferului.
 numărul de fişiere audio şi de foldere
de pe dispozitivul USB atinge limita
pentru numărul ce poate fi recunoscut
de către sistem.
Dacă un folder sau un fişier pe care
încercaţi să îl transferaţi există deja pe
dispozitivul USB şi are acelaşi nume,
se adaugă un număr secvenţial după
nume, fără a suprascrie folderul sau
fişierul original.
Nu utilizaţi butoanele de pe telecomandă
sau unitate în timpul transferului pentru
a preveni oprirea transferului.
Muzica transferată este limitată doar la uzul
personal. Utilizarea muzicii cu încălcarea
acestei limite necesită permisiunea
deţinătorilor drepturilor de autor.
Formatul audio ce poate fi redat pe
acest sistem este MP3/WMA*.
* Fişierele cu protecţie a drepturilor de
autor DRM (Digital Rights Management
- Administrare drepturi digitale) nu pot
fi redate pe acest sistem.
Fişierele descărcate de la un magazin
de muzică online nu pot fi redate pe
acest sistem.
1 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi USB.
2 Conectaţi dispozitivul USB
la portul
(USB).
3 Porniţi redarea.
Apăsaţi .
Alte operaţii
Pentru
Apăsaţi
Întreruperea . Pentru a relua
redării
redarea, apăsaţi .
Oprirea
redării
. Pentru a relua
redarea, apăsaţi  *1.
Pentru a revoca reluarea
redării, apăsaţi din
nou .
Selectarea
unui folder
+/
repetat.
Selectarea
unui fişier
/.
Dispozitiv USB
Notă cu privire la conţinutul protejat
prin drepturi de autor
Redarea unui fişier
 în mod
Găsirea unui Ţineţi apăsat /
punct dintr- în timpul redării şi
un fişier
eliberaţi butonul la
momentul dorit.
Selectarea
Redării
repetate
REPEAT/FM MODE în
mod repetat, până
când apare „REP ONE“*2,
„REP FLDR“*3 sau
„REP ALL“*4.
19RO
Pentru
Apăsaţi
Modificarea
modului de
redare
PLAY MODE în mod
repetat, în timp ce
dispozitivul USB este
oprit. Puteţi selecta
redarea normală
(„FLDR” pentru toate
fişierele din folderul de
pe dispozitivul USB),
redarea amestecată
(„SHUF” sau „FLDRSHUF”
pentru amestecarea
folderului) sau
redarea programată
(„PROGRAM”).
*1 Când se redă un fişier MP3/WMA VBR,
este posibil ca sistemul să reia redarea
de la un punct diferit.
*2„REP ONE”: Repetă fişierul curent.
*3„REP FLDR”: Repetă folderul curent.
*4„REP ALL”: Repetă toate fişierele de pe
un dispozitiv USB.
Note
Acest sistem nu poate reda fişiere audio
de pe dispozitivul USB în următoarele
cazuri:
 când numărul de fişiere audio dintr-un
folder depăşeşte 999.
 când numărul total de fişiere audio de
pe un dispozitiv USB depăşeşte 999.
 când numărul total de foldere de
pe un dispozitiv USB depăşeşte 256
(incluzând folderul „ROOT” şi folderele
goale).
Aceste numere pot varia, în funcţie de
structura fişierelor şi folderelor. Nu salvaţi
alte tipuri de fişiere şi nici foldere
nenecesare pe un dispozitiv USB ce
conţine fişiere audio.
Sistemul poate reda doar până la nivelul
8 ierarhic de foldere.
Fişierele şi folderele sunt afişate în ordinea
în care au fost create pe dispozitivul USB.
Se sare peste foldere care nu conţin niciun
fişier audio.
Formatele audio pe care le puteţi asculta
cu acest sistem sunt următoarele:
 MP3: extensie fişier „.mp3”
 WMA: extensie fişier „.wma”
Reţineţi că şi atunci când numele fişierului
are extensia corectă, dacă fişierul în sine
diferă, este posibil ca sistemul să genereze
zgomot sau să se defecteze.
20RO
Pentru a şterge fişiere audio sau
foldere de pe dispozitivul USB
1 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi USB.
2 Conectaţi dispozitivul USB la
portul
(USB).
3 Apăsaţi / sau
+/

în mod repetat pentru a selecta
fişierul audio sau folderul pe care
doriţi să îl ştergeţi, apoi porniţi
redarea.
4 Apăsaţi OPTIONS de pe unitate.
5 Apăsaţi / pentru a selecta
„ERASE”, apoi apăsaţi .
„FO ERASE” sau „FI ERASE” apare
pe afişaj.
6 Apăsaţi
.
Pe afişaj apare „COMPLETE”.
Crearea propriului program
(Redare programată)
1 Selectaţi funcţia USB.
Apăsaţi USB.
2 Selectaţi modul de redare.
Apăsaţi PLAY MODE în mod repetat
în timp ce playerul este oprit, până
când apare „PROGRAM”.
3 Selectaţi numărul dorit de
fişier.
4 Programaţi fişierul selectat.
Apăsaţi
fişierul.
pentru a introduce
Dispozitiv USB
Apăsaţi / în mod repetat
până când apare numărul dorit de
fişier.
Când programaţi fişiere MP3/WMA
într-un folder specific, apăsaţi
 +/
  în mod repetat pentru
a selecta folderul dorit, apoi
selectaţi fişierul dorit.
Număr fişier selectat
5 Repetaţi paşii de la 3 la
4 pentru a programa piese
sau fişiere suplimentare, până
la un total de 64 de fişiere.
6 Pentru a reda programul de
fişiere, apăsaţi .
Programul este şters când
deschideţi tava discului sau
deconectaţi cablul de alimentare.
Pentru a reda din nou acelaşi
program, apăsaţi .
Pentru a revoca redarea programată
Apăsaţi PLAY MODE.
Pentru a şterge ultimul pas din lista
unui program
Apăsaţi CLEAR atunci când redarea
este oprită.
21RO
Alte operaţii
Utilizarea componentelor
audio opţionale
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Conectaţi componenta audio
suplimentară la mufa AUDIO IN de
pe unitate cu ajutorul unui cablu
audio analogic (nefurnizat).
2 Apăsaţi VOLUME  în mod
repetat, până când pe afişaj
apare „VOL MIN”.
3 Selectaţi funcţia AUDIO IN.
Apăsaţi AUDIO IN.
4 Porniţi redarea.
Porniţi redarea componentei
conectate şi reglaţi volumul.
Notă
Este posibil ca sistemul să intre automat
în modul standby dacă nivelul volumului
componentei conectate este prea scăzut.
Reglaţi în mod corespunzător volumul
componentei. Consultaţi „Pentru a dezactiva
funcţia de standby automat” (pagina 29).
22RO
Reglarea sunetului
Pentru
Apăsaţi
Reglarea
volumului
VOLUME +/.
Generarea
unui sunet
mai dinamic
BASS BOOST.
Setarea
efectului de
sunet
EQ +/EQ  în mod
repetat până când se
afişează efectul de
sunet dorit.
Modificarea afişajului
Pentru
Apăsaţi
Modificarea
informaţiilor
de pe afişaj*
DISPLAY în mod
repetat, atunci când
sistemul este pornit.
* De exemplu, puteţi vizualiza informaţii,
cum ar fi numărul de piesă, numele
fişierului/folderului, numele albumului
şi numele artistului.
Sistemul oferă următorul mod de
afişare.
Mod afişaj
Când sistemul este
oprit
Modul de
economisire
a energiei
Afişajul este
oprit pentru
a economisi energie.
Temporizatorul şi
ceasul continuă să
funcţioneze.
Caracterele care nu pot fi afişate apar
ca „-”.
Următoarele informaţii nu sunt afişate;
 timpul total de redare pentru un disc
MP3 şi un dispozitiv USB.
 timpul de redare rămas pentru un fişier
MP3/WMA.
Următoarele informaţii nu sunt afişate
corect;
 timpul de redare scurs dintr-un
fişier MP3/WMA codificat cu VBR
(rată de biţi variabilă).
 numele folderelor şi ale fişierelor care
nu respectă ISO9660 Nivel 1/Nivel 2 sau
Joliet în formatul de expansiune.
Sistemul oferă două funcţii de
temporizare. Dacă utilizaţi ambele
temporizatoare, Temporizatorul de
oprire are prioritate.
Temporizator de oprire:
Puteţi adormi ascultând muzică.
Această funcţie este independentă
de setarea ceasului.
Apăsaţi repetat pe SLEEP. Dacă
selectaţi „AUTO”, sistemul se opreşte
automat după ce se opreşte discul
sau dispozitivul USB curent sau după
100 de minute.
Temporizator redare:
Vă puteţi trezi ascultând un CD,
un post FM/AM, la iPod/iPhone sau
un dispozitiv USB la o oră presetată.
Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul.
1 Pregătiţi sursa de sunet.
Pregătiţi sursa de sunet şi apăsaţi
VOLUME +/ pentru a regla
volumul.
Pentru a porni de la un fişier audio
sau o piesă specific(ă) CD-DA, creaţi
propriul dumneavoastră program
(pagina 13, 21).
Alte operaţii
Note cu privire la afişarea informaţiilor
Utilizarea
temporizatoarelor
2 Selectaţi modul de setare
a temporizatorului.
Apăsaţi TIMER MENU.
Dacă ceasul nu este setat, sistemul
va fi în modul de setare a ceasului.
În acest caz, setaţi ceasul.
3 Setaţi temporizatorul de
redare.
Apăsaţi / pentru a selecta
„PLAY SET”, apoi apăsaţi .
4 Setaţi ora la care să înceapă
redarea.
Apăsaţi /// în mod
repetat pentru a seta ora,
apoi apăsaţi . Urmaţi aceeaşi
procedură pentru a seta minutele.
23RO
5 Urmaţi aceeaşi procedură de
la pasul 4 pentru a seta ora
de oprire a redării.
6 Selectaţi sursa de sunet.
Apăsaţi în mod repetat / până
când apare sursa de sunet dorită,
apoi apăsaţi .
7 Opriţi sistemul.
Apăsaţi . Sistemul porneşte
automat înainte de ora presetată.
Dacă sistemul este deja pornit la
ora presetată, temporizatorul de
redare nu va fi activat. Nu acţionaţi
asupra sistemului din momentul
în care acesta porneşte şi până
porneşte redarea.
Pentru a verifica setarea
1 Apăsaţi TIMER MENU.
2 Apăsaţi în mod repetat /
pentru a selecta „SELECT” şi apoi
apăsaţi .
3 Apăsaţi în mod repetat /
pentru a selecta „PLAY SEL”, apoi
apăsaţi .
Pentru a revoca temporizatorul
Repetaţi procedura de la „Pentru
a verifica setarea” până când apare
„OFF” la pasul 3, apoi apăsaţi .
Pentru a modifica setarea
Porniţi din nou de la pasul 1 din
„Utilizarea temporizatoarelor”.
Note pentru utilizatorii de iPod/iPhone
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone
nu se află în modul de redare atunci când
utilizaţi temporizatorul de redare.
Este posibil ca temporizatorul de redare
să nu fie activat, în funcţie de starea
dispozitivului iPod/iPhone conectat.
Sfat
Setarea temporizatorului de redare se
păstrează atât timp cât aceasta nu este
revocată manual.
24RO
Informaţii suplimentare
Dispozitive compatibile
cu acest sistem
iPod/iPhone
Puteţi utiliza următoarele modele de
iPod/iPhone cu acest sistem. Înainte
de a-l utiliza, actualizaţi dispozitivul
iPod/iPhone cu cea mai recentă
versiune de software.
Made for
Dispozitive USB
Consultaţi site-urile Web de mai
jos pentru a afla informaţii despre
dispozitive USB compatibile.
Pentru clienţii din Europa:
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din S.U.A.:
http://esupport.sony.com/
Pentru clienţii din Canada:
http://esupport.sony.com/CA
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
1 Verificaţi conectarea corectă
şi fermă a cablului de
alimentare şi a cablurilor
difuzoarelor.
2 Găsiţi problema în lista
de verificare de mai jos
şi întreprindeţi acţiunea
corectivă indicată.
Dacă problema persistă, contactaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Dacă pe afişaj apare „PROTECT”
Deconectaţi imediat cablul de
alimentare şi verificaţi următoarele
după ce dispare „PROTECT”.
Cablurile + şi  ale difuzoarelor
sunt scurtcircuitate?
Sunt blocate orificiile de
ventilaţie ale sistemului?
După ce aţi efectuat verificările
de mai sus şi nu aţi găsit nicio
problemă, reconectaţi cablul de
alimentare şi porniţi sistemul. Dacă
problema persistă, contactaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Dacă pe afişaj apare
„OVER CURRENT”
A fost detectată o problemă cu
nivelul curentului electric de la
portul (USB) şi de la conectorul
Lightning. Opriţi sistemul şi
scoateţi dispozitivele USB şi iPod/
iPhone din portul (USB) şi din
conectorul Lightning. Asiguraţi-vă
că dispozitivul USB şi dispozitivul
iPod/iPhone nu au nicio problemă.
Dacă această secvenţă de afişaj
persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Informaţii suplimentare
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (a 5-a generaţie)
 iPod touch (a 4-a generaţie)
 iPod touch (a 3-a generaţie)
 iPod classic
 iPod nano (a 7-a generaţie)
 iPod nano (a 6-a generaţie)
 iPod nano (a 5-a generaţie)
 iPod nano (a 4-a generaţie)
Depanare
25RO
Generalităţi
Sistemul nu porneşte.
Cablul de alimentare este conectat?
Sistemul a intrat în modul standby pe
neaşteptate.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Sistemul intră automat în modul
standby după aproximativ 30 de
minute, atunci când nu primeşte
nicio comandă şi nu există semnal
audio de ieşire. Consultaţi „Pentru
a dezactiva funcţia de standby
automat” (pagina 29).
Setarea ceasului sau operaţia
temporizatorului de redare a fost
revocată în mod neaşteptat.
Dacă trece aproximativ un minut
fără nicio comandă, setarea ceasului
sau a temporizatorului de redare
este revocată automat. Efectuaţi
din nou operaţia de la început.
Nu se aude sunetul.
Cablurile + şi  ale difuzoarelor sunt
scurtcircuitate?
Utilizaţi doar difuzoarele furnizate?
Sunt blocate orificiile de ventilaţie
ale sistemului?
Este posibil ca postul specificat să
fi întrerupt temporar transmisia.
Sunetul se aude dintr-un canal sau
volumul stânga/dreapta nu este
balansat.
Poziţionaţi difuzoarele cât mai
simetric posibil.
Conectaţi doar difuzoarele furnizate.
Bâzâit sau zgomot puternic.
Îndepărtaţi sistemul de sursa
zgomotului.
Conectaţi sistemul la o priză de
perete diferită.
Instalaţi un filtru de zgomot
(disponibil separat) la cablul
de alimentare.
Telecomanda nu funcţionează.
Îndepărtaţi toate obstacolele
dintre telecomandă şi senzorul
pentru telecomandă de pe unitate
şi îndepărtaţi unitatea de lumini
fluorescente.
26RO
Îndreptaţi telecomanda înspre
senzorul sistemului.
Aduceţi telecomanda mai aproape
de sistem.
Cu excepţia , niciun alt buton de pe
unitate nu funcţionează, iar pe afişaj
apare „LOCK ON”.
Funcţia de blocare pentru copii
a fost activată. Pentru a dezactiva
funcţia de blocare pentru copii, ţineţi
apăsat pe  de pe unitate, până
când pe afişaj apare „LOCK OFF”.
Nu se poate scoate un disc şi pe afişaj
apare „LOCKED”.
Contactaţi distribuitorul Sony sau
atelierul de service Sony autorizat
local.
Disc CD/MP3
Sunetul sare sau discul nu este redat.
Curăţaţi discul prin ştergere şi
puneţi-l la loc.
Mutaţi sistemul într-un loc ferit de
vibraţii (de exemplu, pe un suport
stabil).
Îndepărtaţi difuzoarele de sistem
sau puneţi-le pe suporturi separate.
La un nivel ridicat al volumului,
vibraţiile difuzoarelor pot face ca
sunetul să sară.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
Setaţi modul de redare la modul de
redare normală.
Pornirea redării durează mai mult ca
de obicei.
Următoarele discuri pot creşte
timpul necesar pentru începerea
redării;
un disc înregistrat cu o structură
arborescentă complicată.
un disc înregistrat în modul cu
sesiuni multiple.
un disc care nu a fost finalizat
(un disc pe care se pot
adăuga date).
un disc care conţine multe foldere.
iPod/iPhone
Dispozitivul USB
Nu se aude sunetul.
Dispozitivul USB conectat nu poate
fi încărcat.
Asiguraţi-vă că dispozitivul
iPod/iPhone este conectat ferm.
Asiguraţi-vă că dispozitivul
iPod/iPhone redă muzică.
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/
iPhone este actualizat cu cea mai
recentă versiune de software.
Dacă nu, actualizaţi dispozitivul
iPod/iPhone înainte de a-l utiliza
împreună cu sistemul.
Reglaţi volumul.
Sunetul este distorsionat.
Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/
iPhone este conectat ferm.
Reduceţi volumul.
Configuraţi setarea „EQ”
a dispozitivului iPod/iPhone
la „Off” sau „Flat”.
Dispozitivul iPod/iPhone nu
funcţionează.
Dispozitivul iPod/iPhone conectat nu
se încarcă.
Asiguraţi-vă că dispozitivul
iPod/iPhone este conectat ferm.
Asiguraţi-vă că sistemul este pornit.
Utilizaţi un dispozitiv USB acceptat?
În cazul în care conectaţi un
dispozitiv USB neacceptat, pot
apărea următoarele probleme.
Consultaţi informaţiile despre
dispozitivele USB compatibile pe
site-urile Web cu URL-urile listate în
„Dispozitive USB” din „Dispozitive
compatibile cu acest sistem”
(pagina 25).
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
Numele fişierelor sau ale
folderelor nu sunt afişate pe
sistem.
Nu este posibilă redarea.
Sunetul se aude în salturi.
Se aude zgomot.
Se aude un sunet distorsionat.
Nu se aude sunetul.
Dispozitivul USB nu este conectat
corect. Opriţi sistemul, apoi
reconectaţi dispozitivul USB.
Se aude zgomot, sunet în salturi sau
distorsionat.
Opriţi sistemul, apoi reconectaţi
dispozitivul USB.
Datele fişierelor muzicale în sine
conţin zgomot sau sunetul este
distorsionat. Este posibil să fi fost
introdus zgomot în timpul procesului
de creare a datelor muzicale prin
intermediul sistemului sau al unui
computer. Creaţi din nou datele
muzicale.
Rata de biţi utilizată la codificarea
fişierelor a fost scăzută. Trimiteţi
fişiere codificate cu rate de biţi mai
mari pe dispozitivul USB.
Informaţii suplimentare
Opriţi orice alte aplicaţii „iOS”
aflate în execuţie pe iPod/iPhone.
Pentru detalii, consultaţi manualul
de utilizare primit împreună cu
dispozitivul iPod/iPhone.
Asiguraţi-vă că dispozitivul
iPod/iPhone este conectat ferm.
Deoarece funcţionarea sistemului
diferă de cea a dispozitivului
iPod/iPhone, nu puteţi comanda
dispozitivul iPod/iPhone utilizând
butoanele de pe telecomandă sau
de pe unitate. În acest caz, executaţi
operaţiile pe iPod/iPhone.
Asiguraţi-vă că dispozitivul USB este
conectat ferm.
27RO
Mesajul „SEARCH” este afişat pentru
o perioadă îndelungată sau durează
mult până începe redarea.
Procesul de citire poate dura mai
mult în următoarele cazuri.
Există multe foldere sau fişiere
pe dispozitivul USB.
Structura de fişiere este extrem
de complexă.
Capacitatea memoriei este
excesivă.
Memoria internă este
fragmentată.
Verificaţi dacă dispozitivul USB este
protejat la scriere.
Dispozitivul USB a fost deconectat
sau alimentarea a fost întreruptă în
timpul operaţiei de ştergere. Ştergeţi
fişierul şters parţial. Dacă această
soluţie nu rezolvă problema, este
posibil ca dispozitivul USB să fie
stricat. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale dispozitivului USB cu
privire la această problemă.
Afişare eronată
Nu începe redarea.
Caracterele care nu pot fi afişate
apar ca „-”.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul.
Consultaţi informaţiile despre
dispozitivele USB compatibile pe
site-urile Web cu URL-urile listate
în „Dispozitive USB” din „Dispozitive
compatibile cu acest sistem”
(pagina 25).
Apare o eroare în timpul transferului.
Consultaţi informaţiile despre
dispozitivele USB compatibile pe
site-urile Web cu URL-urile listate
în „Dispozitive USB” din „Dispozitive
compatibile cu acest sistem”
(pagina 25).
Dispozitivul USB nu este formatat
corect. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale dispozitivului USB cu
privire la modul de formatare.
Opriţi sistemul şi scoateţi
dispozitivul USB. Dacă dispozitivul
USB este prevăzut cu întrerupător
de alimentare, opriţi dispozitivul USB
şi apoi reporniţi-l după ce îl scoateţi
din sistem. Apoi executaţi din nou
transferul.
Dispozitivul USB a fost deconectat
sau alimentarea a fost întreruptă în
timpul transferului. Ştergeţi fişierul
transferat parţial şi executaţi din
nou transferul. Dacă această soluţie
nu rezolvă problema, este posibil
ca dispozitivul USB să fie stricat.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale dispozitivului USB cu privire la
această problemă.
28RO
Fişierele audio sau folderele de pe
dispozitivul USB nu pot fi şterse.
Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, apoi porniţi
sistemul.
Consultaţi informaţiile despre
dispozitivele USB compatibile pe
site-urile Web cu URL-urile listate
în „Dispozitive USB“ din „Dispozitive
compatibile cu acest sistem”
(pagina 25).
Apăsaţi  pentru a porni redarea.
Redarea nu porneşte de la prima piesă.
Setaţi modul de redare la modul de
redare normală.
Nu pot fi redate fişiere.
Este posibil ca fişierele audio să
aibă extensia nepotrivită. Extensiile
de fişier acceptate de acest sistem
sunt următoarele:
MP3: extensie fişier „.mp3”
WMA: extensie fişier „.wma”
Dispozitivele de stocare USB
formatate cu alte sisteme de fişiere
decât FAT16 sau FAT32 nu sunt
acceptate.*
Dacă utilizaţi un dispozitiv de
stocare USB partiţionat, pot fi redate
doar fişierele de pe prima partiţie.
Fişierele criptate sau protejate cu
parole etc. nu pot fi redate.
* Acest sistem acceptă FAT16 şi FAT32,
însă este posibil ca unele dispozitive
de stocare USB să nu suporte toate
aceste sisteme FAT. Pentru detalii,
consultaţi manualul de utilizare al fiecărui
dispozitiv de stocare USB sau contactaţi
producătorul.
Tuner
Bâzâit sau zgomot puternic sau nu se
pot recepţiona posturi.
Conectaţi antena în mod
corespunzător.
Încercaţi alt loc şi altă orientare
pentru o recepţie mai bună
a antenei.
Ţineţi antena departe de cablurile
difuzoarelor şi de cablul de
alimentare pentru a evita preluarea
de zgomot.
Opriţi echipamentele electrice din
apropiere.
Pentru a modifica intervalul de
acord pentru AM (cu excepţia
modelului pentru Europa)
Intervalul de acord pentru AM este
presetat implicit din fabrică la 9 kHz
sau la 10 kHz. Utilizaţi butoanele de pe
unitate pentru a modifica intervalul de
acord pentru AM.
1 Acordaţi orice post AM.
până când pe afişaj apare „530”
sau „531”.
Toate posturile AM presetate sunt
şterse.
Pentru a reiniţializa sistemul la
setările din fabrică
Dacă sistemul nu funcţionează în mod
corespunzător, reiniţializaţi sistemul la
setările din fabrică.
1 Deconectaţi şi reconectaţi cablul
Acest sistem este prevăzut cu
o funcţie de standby automat.
Cu această funcţie, sistemul intră
automat în modul standby după circa
30 de minute, atunci când nu primeşte
nicio comandă şi nu există semnal
audio de ieşire.
În mod implicit, funcţia de standby
automat este activată.
Utilizaţi butoanele de pe unitate
pentru a dezactiva funcţia de standby
automat.
Ţineţi apăsat  în timp ce
sistemul este pornit, până când
apare „AUTO STANDBY OFF”.
Pentru a activa funcţia, repetaţi
procedura până când apare
„AUTO STANDBY ON”.
Note
Funcţia de standby automat nu este
validă pentru funcţia de tuner (FM/AM).
Este posibil ca sistemul să nu intre
automat în modul standby în următoarele
cazuri:
 când este detectat un semnal audio.
 atunci când un iPod/iPhone este
conectat la conectorul Lightning.
 în timpul redării de piese sau de fişiere
audio.
 în timp ce Temporizatorul de redare
sau Temporizatorul de oprire presetat
este activat.
Informaţii suplimentare
2 Ţineţi apăsat OPTIONS pe unitate
Pentru a dezactiva funcţia de
standby automat
de alimentare şi apoi porniţi
sistemul.
2 Ţineţi apăsat  şi EQ de pe
unitate, până când apare
„RESET OK”.
Toate setările configurate de către
utilizator, precum posturi de radio
presetate, temporizator şi ceas
sunt şterse.
29RO
Mesaje
Măsuri de precauţie
DISC ERR
Discuri ce POT fi redare de acest sistem
Aţi încărcat un disc ce nu poate
fi redat.
ERROR
Dispozitivul USB este protejat
la scriere.
Memoria dispozitivului USB
este plină.
FULL
Aţi încercat să programaţi mai mult
de 64 de piese sau de fişiere (paşi).
NO FILE
Pe dispozitivul USB sau pe discurile
CD-R/CD-RW nu se află fişiere ce pot
fi redate.
NO STEP
Toţi paşii programaţi au fost şterşi.
NO USB
Nu este conectat niciun dispozitiv
USB sau este conectat un dispozitiv
USB neacceptat.
Pe dispozitivul USB sau pe disc nu
se află fişiere ce pot fi redate.
PLAY SET
Aţi încercat să selectaţi temporizatorul
când Temporizatorul de redare nu
este setat.
PLS STOP
Aţi apăsat PLAY MODE în timpul
redării.
SELECT
Aţi apăsat TIMER MENU în timpul
funcţionării temporizatorului.
TIME NG
Orele de început şi de sfârşit ale
Temporizatorului de redare sunt
setate la aceeaşi oră.
30RO
CD audio
CD-R/CD-RW (date audio/
fişiere MP3)
Discuri ce NU POT fi redare de acest
sistem
CD-ROM
Suporturi CD-R/CD-RW diferite
de cele înregistrate în format
CD muzical conform ISO9660
Nivel 1/Nivel 2
Suporturi CD-R/CD-RW
înregistrate în mai multe sesiuni
şi care nu au fost finalizate cu
„închiderea sesiunii”
Suporturi CD-R/CD-RW cu o calitate
slabă a înregistrării, suporturi CD-R/
CD-RW zgâriate sau murdare sau
suporturi CD-R/CD-RW înregistrate
cu un dispozitiv de înregistrare
incompatibil
Suporturi CD-R/CD-RW finalizate
incorect
Discuri ce conţin alte fişiere decât
fişiere MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
Discuri cu forme care nu sunt
standard (de exemplu, inimă,
pătrat, stea)
Discuri care au bandă adezivă,
hârtie sau abţibilduri lipite pe ele
Discuri de închiriat sau uzate şi
care au ataşate sigilii al căror lipici
depăşeşte zona sigiliului
Discuri care au etichete imprimate
cu cerneală lipicioasă la atingere
Note cu privire la discuri
Înainte de redare, curăţaţi discul
prin ştergere cu o cârpă, de la centru
înspre margine.
Nu curăţaţi discurile cu solvenţi,
precum benzină, diluanţi, produse
de curăţare din comerţ sau spray
antistatic pentru curăţarea discurilor
de vinil.
Nu expuneţi discurile la lumina
directă a soarelui, la surse de
căldură, precum suflantele de aer
cald, şi nu le lăsaţi în maşina parcată
în bătaia soarelui.
Cu privire la siguranţă
Deconectaţi complet cablul de
alimentare (de la reţea) de la priza
de perete (reţea) dacă nu îl veţi
utiliza o perioadă mai lungă de
timp. Întotdeauna prindeţi de ştecăr
atunci când deconectaţi unitatea.
Nu trageţi niciodată de cablu.
Dacă în sistem ajung obiecte solide
sau lichide, deconectaţi sistemul de
la priză şi dispuneţi verificarea lui
de către personal calificat, înainte
de a îl utiliza din nou.
Cablul de alimentare CA poate
fi înlocuit doar de un centru
de service autorizat.
Cu privire la amplasare
Acest sistem de difuzoare nu este
ecranat magnetic şi este posibil ca
imaginea de pe televizoarele aflate
în apropiere să fie distorsionată
magnetic. Într-o astfel de situaţie,
opriţi televizorul, aşteptaţi între 15 şi
30 de minute şi porniţi-l din nou.
Dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte,
îndepărtaţi difuzoarele de televizor.
Curăţarea carcasei
Curăţaţi acest sistem cu o cârpă
moale, umezită uşor cu o soluţie slabă
de detergent. Nu utilizaţi niciun fel
de burete abraziv, praf de curăţat sau
solvenţi, precum diluanţii, benzina
sau alcoolul.
Informaţii suplimentare
Nu aşezaţi sistemul în poziţie
înclinată şi nici în locaţii extrem de
calde, reci, cu praf, murdare, umede
sau fără ventilaţie adecvată, sau în
care sistemul ar fi supus vibraţiilor,
luminii directe a soarelui sau unei
lumini puternice.
Aveţi grijă atunci când amplasaţi
unitatea sau difuzoarele pe
suprafeţe tratate special
(de exemplu, cu ceară, ulei, lustruite),
deoarece suprafaţa se poate păta
sau decolora.
Dacă sistemul este adus direct
dintr-un loc cu temperatură scăzută
în altul cu temperatură ridicată, sau
dacă este amplasat într-o cameră
cu umezeală ridicată, este posibil să
se formeze condens pe lentilele din
interiorul CD playerului şi sistemul
să se defecteze. În această situaţie,
scoateţi discul şi lăsaţi sistemul
pornit timp de aproximativ o oră,
până ce se evaporează umezeala.
Cu privire la sistemul de difuzoare
Cu privire la încălzire
Încălzirea unităţii în timpul
funcţionării este normală şi nu
reprezintă motiv de alarmare.
Nu atingeţi carcasa dacă sistemul
a fost utilizat fără întrerupere la un
volum ridicat, deoarece este posibil
ca aceasta să fie fierbinte.
Nu blocaţi orificiile de ventilare.
31RO
Specificaţii
Unitate principală
SPECIFICAŢII PUTERE AUDIO
PUTEREA DE IEŞIRE ŞI DISTORSIUNEA
ARMONICĂ TOTALĂ:
(Doar modelul pentru Statele Unite)
Cu sarcini de 3 ohmi, pe ambele
canale, între 120  10.000 Hz;
putere RMS minimă 30 waţi pe
canal, maximum 0,7% distorsiune
armonică totală de la 250 mW
la puterea nominală.
Secţiunea amplificator
MHC-EC919iP
Model S.U.A.:
Difuzor frontal:
Putere de ieşire (de referinţă):
235 W + 235 W (pe fiecare canal,
la 3 ohmi, 1 kHz)
Subwoofer:
Putere de ieşire (de referinţă):
230 W (la 3 ohmi, 100 Hz)
Alte modele:
Difuzor frontal:
Putere de ieşire (nominală):
60 W + 60 W (la 3 ohmi, 1 kHz,
1% THD)
Putere de ieşire (de referinţă):
235 W + 235 W (pe fiecare canal,
la 3 ohmi, 1 kHz)
Subwoofer:
Putere de ieşire (de referinţă):
230 W (la 3 ohmi, 100 Hz)
MHC-EC719iP
Model S.U.A.:
Putere de ieşire (de referinţă):
235 W + 235 W (pe fiecare canal,
la 3 ohmi, 1 kHz)
Alte modele:
Putere de ieşire (nominală):
60 W + 60 W (la 3 ohmi, 1 kHz,
1% THD)
Putere de ieşire (de referinţă):
235 W + 235 W (pe fiecare canal,
la 3 ohmi, 1 kHz)
32RO
Intrare
AUDIO IN (mini mufă stereo):
Sensibilitate 800 mV, impedanţă
10 kiloohmi
Ieşiri
FRONT SPEAKERS (MHC-EC919iP)/
SPEAKERS (MHC-EC719iP):
Acceptă impedanţă de 3 ohmi
SUBWOOFER (doar MHC-EC919iP):
Acceptă impedanţă de 3 ohmi
Secţiunea CD player
Sistem: Sistem audio compact disc
şi digital
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de
44,6 µW
* Acest randament reprezintă valoarea
măsurată la o distanţă de 200 mm
de suprafaţa lentilelor obiectivului
de pe Blocul de preluare optică cu
o diafragmă de 7 mm.
Secţiunea tuner
Tuner FM stereo, FM/AM superheterodin
Antenă:
Antenă cu fir pentru FM
Antenă cadru pentru AM
Secţiunea tuner FM:
Interval de frecvenţă:
Model pentru America de Nord:
87,5 MHz – 108,0 MHz (paşi de
100 kHz)
Alte modele: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(paşi de 50 kHz)
Secţiunea tuner AM:
Interval de frecvenţă:
Model pentru Europa: 531 kHz –
1.602 kHz (paşi de 9 kHz)
Alte modele:
531 kHz – 1.710 kHz (paşi de 9 kHz)
530 kHz – 1.710 kHz (paşi de 10 kHz)
Secţiunea doc
Tip conector: Conector Lightning
cu 8 pini*
Tensiune de ieşire: CC 5 V
Curent maxim produs: 1 A
* Conectorul Lightning funcţionează
cu iPhone 5, iPod touch
(a 5-a generaţie) şi iPod nano
(a 7-a generaţie).
Secţiunea USB
Port (USB)*: Tip A, curent maxim 1 A
* Utilizaţi cablul USB furnizat împreună
cu dispozitivul iPod/iPhone atunci
când îl conectaţi la portul (USB).
Formate audio digitale acceptate (doar
discuri MP3 şi dispozitive USB)
Rată de biţi acceptată:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps  192 kbps, VBR
Frecvenţe de eşantionare:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Doar dispozitive USB
Difuzor
Difuzor frontal (SS-EC719iP)
Subwoofer (SS-WG919iP) doar pentru
MHC-EC919iP
Sistem de difuzoare: Sistem subwoofer,
Bass Reflex
Unitate difuzor: 200 mm (8 inci), tip conic
Impedanţă nominală: 3 ohmi
Dimensiuni (L/Î/A): Aprox. 280 mm ×
300 mm × 290 mm (11 inci × 11 3/4 inci ×
11 3/8 inci)
Masă: Aproximativ 5,0 kg (11 lb 3/8 oz)
net per difuzor
Cantitate: 1 bucată
Necesar de putere:
Model pentru America de Nord:
120 V CA, 60 Hz
Alte modele: 120 V CA  240 V,
50/60 Hz
Consum de energie:
MHC-EC919iP: 90 W
MHC-EC719iP: 75 W
(0,5 W în Modul de economisire
a energiei)
Dimensiuni (L/Î/A), inclusiv ieşirile cele
mai mari (fără difuzoare):
MHC-EC919iP: Aprox. 193 mm ×
300 mm × 260 mm (7 5/8 inci ×
11 3/4 inci × 10 1/4 inci)
MHC-EC719iP: Aprox. 193 mm ×
300 mm × 260 mm (7 5/8 inci ×
11 3/4 inci × 10 1/4 inci)
Masă (fără difuzoare):
MHC-EC919iP: Aproximativ 2,4 kg
(5 lb 4 5/8 oz)
MHC-EC719iP: Aproximativ 2,4 kg
(5 lb 4 5/8 oz)
Cantitate unităţi principale: 1 bucată
Accesorii furnizate: Telecomandă (1),
baterii R6 (mărimea AA) (1), antenă cu fir
pentru FM (1), antenă cadru pentru AM,
tampoane difuzoare MHC-EC919iP (12)/
MHC-EC719iP (8)
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Consum de energie în standby: 0,5 W
Informaţii suplimentare
Sistem de difuzoare: Sistem de difuzoare
cu două căi, Bass reflex
Unităţi difuzor:
Woofer: 160 mm (6 1/2 inci), tip conic
Tweeter: 40 mm (1 1/2 inci), tip corn
Impedanţă nominală: 3 ohmi
Dimensiuni (L/Î/A): Aprox. 230 mm ×
300 mm × 205 mm (9 inci × 11 3/4 inci ×
8 1/8 inci)
Masă: Aproximativ 2,5 kg (5 lb 8 1/8 oz)
net per difuzor
Cantitate: 2 bucăţi
Generalităţi
33RO
Notificare cu privire
la licenţe şi mărci
comerciale
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
şi iPod touch sunt mărci comerciale
ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
şi în alte ţări. Lightning este marcă
comercială a Apple Inc.
„Made for iPod” şi „Made for
iPhone” înseamnă că un accesoriu
electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la
iPod sau, respectiv, la iPhone şi
că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată
de către dezvoltator. Compania
Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv şi
nici pentru conformarea acestuia
cu standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea
acestui accesoriu cu iPod sau iPhone
poate afecta performanţa în regim
de funcţionare wireless.
Tehnologia şi brevetele de codificare
audio MPEG Layer-3 sunt utilizate
sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
Windows Media este marcă
comercială înregistrată sau marcă
comercială a Microsoft Corporation
în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat
de anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea
sau distribuirea unei astfel de
tehnologii în afara acestui produs
este interzisă fără a deţine o licenţă
din partea Microsoft sau a unui
subsidiar Microsoft autorizat.
Toate celelalte mărci comerciale şi
mărci comerciale înregistrate aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
În acest manual, nu sunt specificate
mărcile TM şi ®.
34RO
©2013 Sony Corporation
4-467-786-11(1) (RO)
Download PDF