Sony | SA-VS150H | Sony SA-VS150H Instrucţiuni de utilizare

Sistem de difuzoare
Home Theatre
SA-VS350H
SA-VS150H
AVERTIZARE
ATENłIE
Pentru a reduce riscul producerii unui
incendiu, nu acoperiŃi fanta de ventilaŃie a
aparatului cu ziare, feŃe de masă, draperii,
etc. Nu plasaŃi surse de flacără deschisă,
precum lumânări aprinse pe aparat.
Pentru a reduce riscul apariŃiei unui incendiu
sau a electrocutării, nu lăsaŃi să picure
lichide, nu stropiŃi aparatul şi nu plasaŃi pe
acesta obiecte umplute cu apă, precum
vazele.
Pentru a preveni accidentele, acest aparat
trebuie fixat bine pe perete/podea, conform
instrucŃiunilor de instalare.
Unitatea nu este deconectată de la reŃea
atâta timp cât este conectată la priza c.a.,
chiar dacă a fost oprită de la buton.
ConectaŃi unitatea la o priză de c.a.
accesibilă, astfel încât să puteŃi scoate
imediat cablul de alimentare din priză, în
cazul apariŃiei unei probleme.
Nu instalaŃi echipamentul într-un spaŃiu
închis, precum o bibliotecă sau un dulap.
Eticheta cu numele echipamentului se află în
partea din spate, în exterior.
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice
vechi uzate (aplicabil în
Ńările Uniunii Europene şi
în
alte Ńări europene cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol prezent pe
produs sau pe ambalaj semnifică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat ca un
deşeu menajer obişnuit. Produsul respectiv
trebuie depus la punctele de colectare
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. AsiguraŃi-vă de modul corect de
debarasare de acest produs, pentru a
împiedica eventualele consecinŃe negative
pe care le-ar putea avea asupra mediului şi
asupra sănătăŃii umane. Prin reciclarea
materialelor ajutaŃi la conservarea resurselor
naturale. Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestor produse,
contactaŃi autorităŃile locale, serviciului de
colectare a deşeurilor sau adresaŃi-vă
magazinului de la care aŃi achiziŃionat
produsul.
2
PrecauŃii
Despre siguranŃă
• Înainte de a pune unitatea în funcŃiune,
verificaŃi ca tensiunea de operare să fie
aceeaşi cu cea din sistemul local de
alimentare cu energie.
• Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă
mai mare de timp, deconectaŃi-l de la priza
de perete. Pentru a scoate din priză cablul
c.a.de alimentare trageŃi de fişă şi nu de
cablu.
• Dacă în aparat pătrund obiecte străine,
solide, sau lichide, scoateŃi aparatul din
priză şi dispuneŃi verificarea lui de către
personal calificat înainte de a-l refolosi.
• Cablul c.a. de alimentare trebuie schimbat
numai la magazinele de specialitate.
Despre funcŃionare
• Nu utilizaŃi sistemul de difuzoare la o
putere continuă, ce depăşeşte puterea
maximă de intrare a sistemului.
• Dacă polaritatea conexiunilor difuzoarelor
nu este corectă, tonurile de bas vor fi
slabe, iar poziŃia diferitelor instrumente
muzicale va fi neclară.
• Înainte de conectare, opriŃi amplificatorul
pentru a preveni deteriorarea sistemului de
difuzoare.
• Grilajul difuzorului nu poate fi scos. Nu
încercaŃi să scoateŃi grilajul sistemului de
difuzoare. Dacă încercaŃi acest lucru,
difuzorul se poate deteriora.
• Nu ridicaŃi nivelul volumului până la un
punct de distorsiune.
Despre amplasare
• Nu plasaŃi difuzoarele în poziŃie înclinată.
• Nu plasaŃi difuzoarele în locaŃii care sunt :
Extrem de calde sau reci
Cu praf sau murdărie
Foarte umede
Supuse vibraŃiilor
În bătaia soarelui
• FiŃi precauŃi la instalarea sistemului pe
suprafeŃe tratate cu substanŃe speciale
(ceruite, gresate, lustruite, etc.), întrucât
acesta se poate păta sau decolora.
Despre aceste instrucŃiuni de
operare
SA-VS350H/SA-VS150H este un sistem de
difuzoare de canal 7.1 şi este constituit din
două difuzoare frontale, patru difuzoare în
spate surround/surround, un difuzor central
şi un subwoofer. PuteŃi beneficia de
surround de canal 5.1 sau 6.1 prin unirea
difuzoarelor surround sau surround spate,
prin bridele furnizate.
Sistemul suportă Sony Digital Cinema
Sound, Dolby* Pro Logic, Dolby Digital,
DTS** etc.
* “Dolby” şi simbolul dublu D sunt mărci
înregistrate ale Dolby Laboratories.
** “DTS” şi “DTS Digital Surround” sunt
mărci înregistrate ale Digital Theater
Systems, Inc.
3
PoziŃionarea difuzoarelor (
4
)
Fiecare difuzor trebuie să fie poziŃionat cu faŃa spre direcŃia de ascultare. Se va obŃine un
efect surround mai bun dacă toate difuzoarele sunt poziŃionate la aceeaşi distanŃă faŃă de
poziŃia de ascultare.
PoziŃionaŃi difuzoarele după cum urmează:
Difuzoarele din faŃă: la o distanŃă potrivită în dreapta şi în stânga televizorului
Subwoofer: în oricare parte a televizorului
Difuzor central: în partea centrală de sus a televizorului
Difuzoare surround: depinde de configuraŃia camerei
Difuzoarele surround pot fi plasate oriunde între poziŃia (
IlustraŃiile
) şi poziŃia (
).
reprezintă exemple pentru modul de poziŃionare al difuzoarelor.
5
Când folosiŃi sistemul pentru sunet surround pe canal 5.1 sau 6.1 (
)
[SA-VS350H]
UniŃi difuzoarele surround/surround spate folosind bridele furnizate şi ataşaŃi la acestea
suportul de difuzor furnizat.
Când folosiŃi sistemul de difuzoare pe canalul 6.1 vă recomandăm să folosiŃi difuzoarele
unite drept difuzor spate surround.
[SA-VS150H]
UniŃi difuzoarele folosind bridele furnizate şi ataşaŃi la acestea suportul de difuzor furnizat.
6
Conectarea sistemului (
)
Înainte de execuŃia conexiunilor verificaŃi ca toate componentele să fie oprite (inclusiv
subwooferul).
ConectaŃi sistemul de difuzoare la terminalele de difuzor ale amplificatorului.
Imaginea de mai sus este un exemplu de conectare a difuzoarelor la amplificator.
Pentru detalii privind conexiunea la amplificator, consultaŃi manualul de instrucŃiuni furnizat
împreună cu acesta.
7
Conectarea difuzoarelor (
•
•
•
)
VerificaŃi ca terminalele cu semnele ( + ) şi ( - ) ale difuzoarelor să se potrivească cu
terminalele corespunzătoare, ( + ) şi ( - ), de pe amplificator.
Conectarea trebuie să fie fermă. Contactul dintre firele dezizolate ale difuzorului şi
terminalele difuzorului poate cauza un scurtcircuit.
StrângeŃi şuruburile de la terminalele difuzorului, deoarece şuruburile slăbite pot deveni
o sursă de zgomot.
Setarea amplificatorului
La conectarea unui amplificator cu decodoare interne multicanal (Dolby Digital, DTS, etc.)
trebuie să folosiŃi meniurile de setare ale amplificatorului, pentru a seta parametrii sistemului
dumneavoastră de difuzoare.
1. Setarea mărimii difuzorului.
Pentru setările necesare se va vedea tabelul de mai jos. Pentru detalii despre procedura de
setare se vor consulta instrucŃiunile de operare furnizate împreună cu amplificatorul.
Pentru
Difuzoare faŃă
Difuzor central
Difuzoare surround
Subwoofer
Surround spate
SetaŃi pe
SMALL
SMALL
SMALL
ON (sau YES)
SMALL
2. Setarea frecvenŃei crossover
Dacă folosiŃi un amplificator cu frecvenŃă crossover reglabilă, se recomandă selectarea
valorii de 180 Hz (sau o valoare apropiată) în concordanŃă cu frecvenŃa crossover a
difuzoarelor dumneavoastră din faŃă, central şi surround.
8
Reglarea subwooferului (
)
Panou frontal
ALIMENTARE
Porneşte sistemul de difuzoare.
Indicator ON/STANDBY
Se aprinde verde când subwooferul este pornit.
Se aprinde roşu când subwooferul este în modul de economie energie.
Panou spate
LEVEL (nivel)
RotiŃi pentru a regla volumul.
Pentru a beneficia de sunet de calitate înaltă, nu daŃi volumul prea mare.
BASS BOOST (reglare bas)
RotiŃi pentru a regla basul.
PHASE (fază)
SelectaŃi polaritatea de fază NORMAL sau REVERSE (invers).
Comutarea polarităŃii fazei poate oferi o mai bună reproducere a basului în anumite medii de
ascultare (în funcŃie de tipul de difuzoare faŃă, de poziŃia subwooferului şi de reglajul BASS
BOOST). SelectaŃi opŃiunea care oferă sunetul preferat când ascultaŃi în poziŃia
dumneavoastră normală.
POWER SAVE (economie energie)
ActivaŃi funcŃia automată de alimentare.
Dacă subwooferul este pornit şi nu există semnal de intrare timp de câteva minute,
indicatorul ON/STANDBY se schimbă în roşu şi subwooferul intră în modul de salvare
energie. Dacă în subwoofer intră un semnal, acesta porneşte automat.
9
Ghid al problemelor de funcŃionare
Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaŃi una dintre următoarele dificultăŃi, folosiŃi acest
ghid al problemelor de funcŃionare pentru a lua măsurile corespunzătoare. Dacă problema
persistă, consultaŃi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Nu există ieşire de sunet pentru sistemul de difuzoare.
•
VerificaŃi dacă sunt executate corect conexiunile.
•
VerificaŃi dacă este pornit corect volumul amplificatorului.
•
VerificaŃi dacă selectorul programului sursă de pe amplificator este setat pe sursa
corespunzătoare.
•
VerificaŃi dacă sunt conectate căştile. Dacă sunt, deconectaŃile.
•
VerificaŃi dacă subwooferul este în modul de economie energie. Dacă volumul este
prea scăzut, se poate activa funcŃia de pornire/oprire automată a alimentării,
determinând subwooferul să intre în modul de economie energie.
Se aude un zumzet sau zgomot pe partea de ieşire a difuzorului.
•
VerificaŃi dacă sunt executate corect conexiunile.
•
VerificaŃi dacă echipamentele audio sunt plasate prea aproape de televizor.
•
Dacă volumul subwooferul este la maxim, se poate auzi un zgomot străin pe partea de
ieşire.
Sunetul s-a oprit brusc.
•
VerificaŃi dacă sunt executate corect conexiunile. Contactul dintre firele dezizolate ale
difuzorului şi terminalele difuzorului poate cauza un scurtcircuit.
Sunetele bas sunt prea tari.
•
Unele materiale sunt înregistrate cu o accentuare puternică pe sunetele bas, care la
redare sunt excesive în unele cazuri. Dacă se întâmplă acest lucru, rotiŃi BASS BOOST
la minim.
Se aude un vâjîit.
•
RepoziŃionaŃi difuzoarele sau micşoraŃi volumul la amplificator.
10
SpecificaŃii
SS-FV350 (difuzoare faŃă pentru SA-VS350H)
2 căi
Sistem difuzoare
Woofer: 60 x 100 mm, tip con
UnităŃi difuzoare
Tweeter: 25 mm, tip dom balansat
Bas reflex
Tip incintă
8 ohmi
ImpedanŃa nominală
Capacitate de manipulare putere
Puterea maximă de intrare:
150 W
Nivel sensibilitate
81 dB (1 W, 1 m)
Gamă frecvenŃă
120 Hz – 50.000 Hz
Dimensiuni (l x h x d)
Aprox. 82 x 1.060 x 100 mm, inclusiv
grilajul din faŃă, (Diametrul bazei: 250 mm)
Aprox. 5.0 kg
Masa:
SS-CNV350 (difuzor central)
Sistem difuzoare
UnităŃi difuzoare
Tip incintă
ImpedanŃa nominală
Capacitate de manipulare putere
Puterea maximă de intrare:
Nivel sensibilitate
Gamă frecvenŃă
Dimensiuni (l x h x d)
Masa:
2 căi
Woofer: 57 mm (x 2), tip con
Tweeter: 25 mm, tip dom balansat
Bas reflex
8 ohmi
150 W
81 dB (1 W, 1 m)
120 Hz – 50.000 Hz
Aprox. 345 x 86 x 98 mm, inclusiv grilajul
din faŃă,
Aprox. 1,7 kg
SS-SRV350
(difuzoare surround pentru SA-VS350H)
(difuzoare faŃă şi surround pentru SA-VS150H)
Sistem difuzoare
2 căi
UnităŃi difuzoare
Woofer: 60 x 100 mm, tip con
Tweeter: 25 mm, tip dom balansat
Tip incintă
Bas reflex
ImpedanŃa nominală
8 ohmi
Capacitate de manipulare putere
Puterea maximă de intrare:
150 W
Nivel sensibilitate
81 dB (1 W, 1 m)
Gamă frecvenŃă
120 Hz – 50.000 Hz
Aprox. 82 x 184 x 98 mm, inclusiv grilajul
Dimensiuni (l x h x d)
din faŃă,
Masa:
Aprox. 1,0 kg
11
SA-WVS350 (subwoofer)
Sistem difuzoare
UnităŃi difuzoare
Tip incintă
Gamă frecvenŃă de reproducere
Ieşire continuă de putere RMS
Subwoofer activ
Woofer: 150 mm (x 2), tip con
Încărcată acustic
Bas reflex
28 Hz – 200 Hz
150 W
(6 ohmi 100 Hz, 10% THD)
Intrare
LINE IN (mufă de intrare tip pin)
GeneralităŃi
CerinŃe alimentare
Consum de putere
Dimensiuni (l x h x d)
Masă:
220 – 230 V c.a., 50/60 Hz
90 W/mai puŃin de 0,9 W (în modul
standby)
Aprox. 197 x 410 x 505 mm, inclusiv
grilajul frontal
Aprox. 13 kg
Accesorii furnizate
Cablu de conexiune audio (1)
Cabluri de conexiune difuzor (4)
Cabluri de conexiune difuzor (3)
Bride (2)
SuporŃi difuzor (pentru surround/difuzoare surround spate) (2)
Şuruburi (6)
Modelul şi specificaŃiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
12
Download PDF

advertising