Sony | MZ-N520 | Sony MZ-N520 Használati útmutató

3-265-976-31(1)
Portable
MiniDisc Recorder
Használati útmutató
10. oldal
A felvevőkészülék kezelése __________________________
70. oldal
A szoftver kezelése _________________________________
A „WALKMAN” a Sony Corporation bejegyzett védjegye, amely
a fejhallgatós sztereó készülékeket jelöli.
a Sony
Corporation védjegye.
MZ-N520
© 2004 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűz vagy áramütés kockázatának
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket esőnek vagy
nedvességnek.
Ne tegye a készüléket szűk helyre,
például könyvespolcra vagy
beépített szekrénybe.
Tűzvédelmi okokból ne fedje le
a készülék szellőzőnyílásait újságokkal,
asztalterítővel, függönnyel stb., és ne
helyezzen rá meggyújtott gyertyát.
A tűz és az áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne helyezzen
folyadékokkal teli tárgyakat – például
vázát – a készülékre.
Egyes országok szabályozhatják
a készülékhez használt elemek
újrahasznosítását.
Kérjük, érdeklődjön a helyi
hatóságoknál.
VIGYÁZAT — NYITOTT
ÁLLAPOTBAN LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS
ÓVAKODJON
A SUGÁRNYALÁBTÓL
VIGYÁZAT — NYITOTT
ÁLLAPOTBAN 1M
VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYÚ
LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS!
NE TEKINTSEN BELE
KÖZVETLENÜL OPTIKAI
ESZKÖZÖKKEL!
2
Tájékoztatás
AZ ELADÓ NEM FELEL
SEMMILYEN KÖZVETLEN,
VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT,
ILLETVE HIBÁS TERMÉK
VAGY BÁRMIFÉLE, A TERMÉK
HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ
VESZTESÉGÉRT VAGY
KÁRÉRT.
A CE jelzés érvényessége csak azokra
az országokra korlátozódik, ahol ezt
törvény írja elő, főleg az EGK (Európai
Gazdasági Közösség) országaiban.
Tudnivalók a felhasználók
számára
A mellékelt szoftverről
• A szerzői jog védelméről szóló
törvények tiltják a szoftver vagy
a kézikönyv egészében vagy
részleteiben történő másolását és
a szoftver bérbeadását a szerzői jog
tulajdonosának beleegyezése nélkül.
• A SONY a felvevőkészülékhez
mellékelt szoftver használatából
eredően semmilyen körülmények
között nem felel semmiféle anyagi
kárért, elmaradt haszonért, beleértve
a harmadik személy által támasztott
kártérítési igényt.
• Ha a szoftverrel kapcsolatban
gyártási hibára visszavezethető
problémák merülnek fel, a SONY
kicseréli a szoftvert. Ezen túlmenően
azonban a SONY semmiféle
felelősséget nem vállal.
• A felvevőkészülékhez mellékelt
szoftvert kizárólag a rendeltetésének
megfelelő berendezésekkel együtt
szabad használni.
• Kérjük, vegye figyelembe, hogy
a minőségjavítást szolgáló
folyamatos fejlesztések nyomán
a szoftver specifikációja előzetes
figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
• A garancia nem vonatkozik arra az
esetre, ha a felvevőkészüléket
a mellékelten kívül más szoftverrel is
használják.
Megjegyzés
• A felvett zenét kizárólag személyes célra
szabad felhasználni. Egyéb célú
felhasználáshoz a szerzői jog birtokosának
engedélye szükséges.
• A Sony nem felel azért, ha bizonyos
zeneszámokat nem lehet menteni
a számítógépre sikertelen CD-ről történő
felvétel vagy zeneletöltés miatt.
• A SonicStage, MD Simple Burner,
OpenMG, Magic Gate, MagicGate
Memory Stick, Memory Stick, Net
MD, ATRAC, ATRAC3,
ATRAC3plus és emblémáik a Sony
Corporation védjegyei.
• A Microsoft, a Windows,
a Windows NT és a Windows
a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az IBM és a PC/AT az International
Business Machines Corporation
bejegyzett védjegye.
• A Macintosh az Apple Computer,
Inc. védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegye, ill. bejegyzett
védjegye.
• Az összes többi védjegy és bejegyzett
védjegy az érintett tulajdonosok
védjegye ill. bejegyzett névjegye.
• A ™ és ® jeleket ebben
a kézikönyvben nem használjuk.
• CD and music-related data from
Gracenote, Inc., copyright © 20002003 Gracenote. Gracenote CDDBR
Client Software, copyright 2000-2003
Gracenote. This product and service
may practice one or more of the
following U.S. Patents: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
#6,330,593 and other patents issued
or pending.
Gracenote and CDDB are registered
trademarks of Gracenote. The
Gracenote logo and logotype, the
Gracenote CDDB logo, and the
“Powered by Gracenote” logo are
trademarks of Gracenote.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004
Sony Corporation
Dokumentáció © 2004 Sony
Corporation
3
Tartalomjegyzék
A felvevőkészülék kezelése
Kezelőszervek ............................................................... 11
Első lépések .................................................................. 14
Azonnali felvétel MD lemezre ...................................... 17
Azonnali MD lejátszás .................................................. 20
Különböző felvételi módok .......................................... 22
Információk megtekintése .................................................................22
A hangforrást lejátszó eszközzel összehangolt
felvételindítás és -leállítás (szinkronfelvétel) .............................23
Hosszú idejű felvétel (MDLP) ..........................................................24
Felvétel készítése TV-ről vagy rádióról (analóg felvétel) .............25
Műsorszámjelek hozzáadása felvétel közben ..................................25
Műsorszámjelek kézi hozzáadása ...............................................25
Műsorszámjelek automatikus hozzáadása
(Auto Time Mark) ........................................................26
A felvételi szint kézi beállítása ..........................................................27
Különböző lejátszási módok ........................................ 28
Információk megtekintése .................................................................28
Lejátszási mód kiválasztása ...............................................................29
Kiválasztott műsorszámok lejátszása
(kedvencek lejátszása) ..................................................29
Magas és mély hangszín állítása (Digital Sound Preset) ................30
A hangminőség kiválasztása .......................................................30
A hangminőség beállítása ...........................................................31
4
A felvett műsorszámok szerkesztése ......................... 32
Szerkesztés előtt ................................................................................. 32
Felvételek címkézése (elnevezés) .................................................... 32
Címkézés ....................................................................................... 32
Felvett műsorszámok áthelyezése (áthelyezés) ............................. 34
Műsorszám felosztása (felosztás) ..................................................... 34
Műsorszám közvetlen felosztása ................................................ 35
Műsorszámok összevonása (összevonás) ........................................ 35
Műsorszámok és a teljes lemez törlése (törlés) .............................. 36
Műsorszám törlése ....................................................................... 36
A teljes lemez törlése .................................................................. 37
A csoport funkció használata ...................................... 38
Mi a csoport funkció? ........................................................................ 38
Műsorszámok felvétele a csoportos funkció használatával .......... 38
Műsorszám rögzítése új csoportba ............................................ 38
Műsorszám rögzítése meglévő csoportba ................................. 39
Csoportok lejátszása .......................................................................... 39
Műsorszám lejátszása csoportlejátszási módban ..................... 39
Csoportlejátszási üzemmód kiválasztása
(csoportlejátszási mód) ................................................ 40
Csoportok szerkesztése ..................................................................... 41
Műsorszámok vagy csoportok új csoportba való sorolása
(csoportbeállítás) .......................................................... 41
Csoportbeállítás feloldása .......................................................... 42
Csoportok címkézése felvétel közben ....................................... 43
Műsorszám áthelyezése csoportbeállításokat
tartalmazó lemezen ...................................................... 43
Csoport sorrendjének megváltoztatása a lemezen
(csoportáthelyezés) ...................................................... 44
Csoport törlése ............................................................................. 45
5
Egyéb műveletek ........................................................... 46
Hasznos beállítások ............................................................................46
A menük használata .....................................................................48
A sípoló hangjelzés kikapcsolása ...............................................49
Felvétel a meglévő anyag felülírása nélkül ...............................49
Új csoport létrehozása felvétel közben .....................................49
Gyors lejátszásindítás (gyors üzemmód) ...................................49
Hallásvédelem (AVLS) ...............................................................50
Menük listája .................................................................................51
Áramforrások ................................................................ 53
Az elem és az akkumulátor élettartama ....................................53
További információ ....................................................... 54
Óvintézkedések ..................................................................................54
Műszaki adatok ...................................................................................56
Hibakeresés és magyarázatok .................................... 57
Problémák és megoldásaik ................................................................57
Töltés .............................................................................................57
Felvétel alatt .................................................................................57
Lejátszás ........................................................................................59
Szerkesztés ....................................................................................60
Csoport funkció használata .........................................................61
Egyéb .............................................................................................62
Üzenetek ..............................................................................................63
Néhány magyarázat ............................................................................67
6
A szoftver kezelése
Mire használható az MD Simple Burner/
SonicStage ....................................................................70
Mire használható az MD Simple Burner? ................................ 70
Mire használható a SonicStage? ................................................ 70
Alapfunkció MD Walkman használata esetén ........................ 71
Telepítés ........................................................................ 72
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása .................................... 72
Rendszerkövetelmények ............................................................ 72
A szoftver telepítése a számítógépre ............................................... 73
A MD Walkman csatlakoztatása a számítógéphez ........................ 74
A MD Simple Burner használata ..................................75
Rögzítés számítógépről ..................................................................... 75
Ablak a CD-lemez összes számának másolására ..................... 75
Az audio CD kijelölt számainak rögzítésére
szolgáló ablak ................................................................ 76
A SonicStage használata ............................................. 77
Hangadatok importálása ................................................................... 77
Hangfájlok másolása a számítógépről az MD Walkman
készülékre ...................................................................................... 79
Hangfájlok visszamásolása az MD Walkman készülékről
a számítógépre .............................................................................. 81
Visszamásolás az MD Walkman készülékről
a számítógépre .............................................................. 81
A SonicStage Help használata ......................................................... 83
A SonicStage Help megjelenítése ............................................. 83
A SonicStage Help használatának magyarázata ...................... 84
Szó keresése a magyarázaton belül ........................................... 84
Keresés a SonicStage Help súgóban ................................................ 85
Hangadatok importálása a számítógépre ................................. 85
Számítógépen található hangadatok meghallgatása ............... 85
Importált műsorszámok kezelése és szerkesztése ................... 85
Biztonsági másolat készítése hangadatokról ............................ 86
Hibakeresés .................................................................................. 86
Hogyan lehet? .............................................................................. 86
7
Egyéb információk ........................................................ 87
A SonicStage/MD Simple Burner program eltávolítása ................87
Szerzői jogok védelme .......................................................................88
Hibakeresés .........................................................................................89
A számítógépre nem lehet telepíteni a szoftvert ......................90
A számítógéphez csatlakoztatott MD Walkman
készülék használata .......................................................91
Tárgymutató ........................................................................................92
8
A termék első használata előtt
Ez a kézikönyv bemutatja a felvevőkészülék kezelését és a mellékelt szoftver
alapvető műveleteinek leírását. A különböző műveletek részletes leírását lásd az
alább felsorolt oldalakon.
A felvevőkészülék használatakor
A felvevőkészülék kezelése (10–69. oldal)
A kézikönyv 10–69 oldalai bemutatják a Net MD
használatát egyszerű MiniDisc Walkmanként.
3-265-345-11(1)
Portable
MiniDisc Recorder
Operating Instructions
page 10
Recorder Operation_____________________________
_____
page 68
Software Operation _____________________________
_____
Hibakeresés és magyarázatok (57. oldal)
Ez a fejezet bemutatja a felvevőkészülék használata
közben esetleg felmerülő gondokat és megoldásukat.
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to
represent Headphone Stereo products.
trademark of Sony Corporation.
is a
MZ-N520
©2002 Sony Corporation
A számítógéphez csatlakoztatott Net MD (a felvevőkészülék)
használatakor
A szoftver kezelése (70–91. oldal)
A kézikönyv 70-91. oldalán olvashat részletes információkat a mellékelt SonicStage
szoftver telepítéséről és alapvető kezeléséről.
Egyéb információk (87. oldal)
Ez a fejezet bemutatja a SonicStage szoftver használata közben esetleg felmerülő
gondokat és megoldásukat. Szintén itt találja a gyakran feltett kérdésekre adott
válaszokat.
SonicStage Ver. 2.0 Help
A számítógép képernyőjén olvasható súgó.
A súgóban a szoftver használatának részletes leírását
találja. A súgóablak megjelenítéséhez lásd: 83. oldal.
Megjegyzések „A szoftver kezelése” című részhez
• A kézikönyvben szereplő illusztrációk a szoftver tényleges képernyőképeitől eltérhetnek.
• A magyarázatok a Windows használatának alapszintű ismeretét feltételezik. A számítógép és
az operációs rendszer kezelésére vonatkozóan lásd az ezekről szóló kézikönyveket.
• Az ebben a részben szereplő magyarázatok a Net MD termékeket általánosan írják le, emiatt
lehetséges, hogy néhány magyarázat (vagy illusztráció) az Ön Net MD készülékére nem
érvényes. Ilyen esetben lapozza fel az Ön Net MD készülékének használati utasítását is.
9
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Váltakozóáramú
hálózati adapter (1)
NH-7WMAA
nikkel-fémhidrid
akkumulátor (1)
Fej-/fülhallgató
távirányítóval (1)
USB-kábel (1)
Optikai kábel (1)
Akkumulátortok (1)
CD-ROM (SonicStage Ver. 2.0 és MD Simple Burner Ver. 2.0) (1)*
Hordtasak (1) (csak az európai típus)
∗Ne próbáljon CD-ROM-ot lejátszani audio-CD-lejátszón!
10
Kezelőszervek
A felvevőkészülék
rendelkezik.
H Négyirányú vezérlőgomb
ENTER • N*
., > (keresés/AMS)
x • CANCEL/CHG (leállítás/
megszakítás/törlés)
* N gombon kitapintható pont
található.
I REC (felvétel) • T MARK gomb
J USB-csatlakozó
K Csuklópántnyílás
Használja ezt a nyílást saját pánt
rögzítéséhez.
L Elemtartó (alul)
M LINE IN (OPTICAL) csatlakozó
N HOLD kapcsoló
Ha el szeretné kerülni, hogy
a gombok a készülék szállítása
közben működésbe lépjenek,
használja ezt a funkciót.
O i (fejhallgató/fülhallgató)
csatlakozója
P DC IN 3V csatlakozó
A felvevőkészülék kezelése
A Kijelzőablak
B GROUP gomb
C X (szünet) gomb
D END SEARCH gomb
E MENU gomb
F OPEN gomb
G VOL +/– gomb*
* A VOL + gomb tapintható ponttal
11
A felvevőkészülék kijelzőablaka
1
2
3 45 6
7
8
SOUND
LP2.4 1 2
9 q;
A
B
C
D
E
F
G
H
12
qa
MONO (monó hang) kijelzése
LP üzemmód kijelzése
Hangkijelzők
Lemez szimbólum
Az MD felvételét és lejátszását
forgással jelzi.
Szintskála
Kijelzi a lejátszott vagy felvett MD
hangerejét.
Lemezcím/műsorszámcím kijelzése
Lemez vagy műsorszám címkézése
közben világít.
SYNC (szinkronfelvétel) kijelzés
REC felirat
Felvétel alatt látható. Ha villog,
akkor a felvevő felvétel-készenléti
állapotban van.
qs
qd
I Elemállapot kijelzése
Megjeleníti az elem hozzávetőleges
állapotát.
: Az aktuális műsorszám
J
hátralévő játékidejének kijelzése
: A lemezen hátralévő, felvételre
használható idő kijelzése
K Időkijelző
L Karakteres kijelző
Jelzi a lemez és a műsorszámok
címét, a hibaüzeneteket,
a műsorszámok sorszámát stb.
M A lejátszási üzemmód jelzései
Kijelzi az MD lejátszási
üzemmódjait (véletlen sorrendű
lejátszás, ismételt lejátszás, csoport
lejátszása, kedvencek lejátszása
stb.).
Fejhallgató/fülhallgató távirányítóval
4
5
1
6
2
7
3
8
A Csipesz
B HOLD kapcsoló
Ha el szeretné kerülni, hogy
a gombok a készülék szállítása
közben működésbe lépjenek,
használja ezt a funkciót.
C
(csoport) +, – gomb
D Fejhallgató/fülhallgató
Egyéb fejhallgatóra, illetve
fülhallgatóra kicserélhető.
E Hangerőszabályzó (VOL +/–)
A hangerő beállításához forgassa el.
F NX* (lenyomás): lejátszás, szünet
* NX gombon kitapintható pont
található.
G x (leállítás) gomb
H ., > (keresés/AMS) gomb
13
Első lépések
Használat előtt töltse fel az akkumulátort. A váltakozóáramú
hálózati adaptert csatlakoztatva akkor is használhatja a készüléket,
ha az akkumulátor nincsen feltöltve.
1 Helyezze be az akkumulátort.
Az OPEN gomb elhúzásával
nyissa ki az elemtartó fedelét.
Az NH-7WMAA akkumulátor
negatív végét helyezze be
elsőként.
Csukja be a fedelet.
E e
Szárazelem használata
Az akkumulátor helyett helyezzen be egy LR6 (AA méretű) alkáli szárazelemet
(nem tartozék).
14
2 Töltse fel az akkumulátort.
fali aljzatba
Váltakozóáramú hálózati
adapter
Négyirányú vezérlőgomb
(x • CANCEL/CHG)
DC IN 3V csatlakozóhoz
1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a DC IN 3V csatlakozóhoz.
2 Nyomja meg a x • CANCEL/CHG gombot, miközben a felvevőkészülék áll.
A „Charging” villog, a e szimbólum megjelenik a kijelzőn, és kezdetét
veszi a feltöltés. Amikor a töltés befejeződik, az akkumulátor jelzőfénye
kialszik.
A teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe.
3 Távolítsa el a váltakozóáramú hálózati adaptert.
Váltakozóáramú csatlakozó adapterrel szállított típusok
Amennyiben a váltakozóáramú hálózati adapter nem illik bele a fali aljzatba, használja
a váltakozóáramú csatlakozó adaptert.
Megjegyzés
Az akkumulátorok töltését +5°C és +40°C közötti hőmérsékleten végezze. A töltési idő függhet
a környezeti hőmérséklettől.
folytatás
15
3 Csatlakoztassa a tartozékokat, és oldja
fel a kezelőszervek zárolását.
1 Csatlakoztassa a készülékhez mellékelt,
2 A vezérlők zárolásának feloldásához
távirányítóval ellátott fej- vagy fülhallgatót
a i csatlakozóhoz.
csúsztassa a HOLD gombot a nyíllal
(.) ellentétes irányba.
Csatlakoztassa
stabilan
HOLD
-i
Csatlakoztassa
stabilan
Az elem és az akkumulátor élettartama
A részleteket lásd: „Az elem és az akkumulátor élettartama” (53. oldal).
Felvétel során
(Egység: óra kb.)
Elemek
NH-7WMAA nikkel-fémhidrid
akkumulátor
LR6 (SG)
Sony alkáli szárazelem
SP
sztereó
6
LP2
sztereó
9
LP4
sztereó
10
10
14
18,5
LP2
sztereó
16
LP4
sztereó
20
48
56
Lejátszás közben
(Egység: óra kb.)
Elemek
SP
sztereó
NH-7WMAA nikkel-fémhidrid 15
akkumulátor
LR6 (SG)
42
Sony alkáli szárazelem
16
Azonnali felvétel MD lemezre
CD-lejátszóról, digitális TV-ről vagy egyéb, optikai kábellel
csatlakoztatott digitális műsorforrásról digitális felvételt
készíthet a következő módon. A felvételi műveletek tekintetében
lásd: „Különböző felvételi módok” (22. oldal).
1 Helyezzen be egy MD-t.
1 Nyissa fel a fedelet az OPEN
megnyomásával.
2 Előre néző címkével helyezzen be egy MD-t,
és lenyomva zárja le a fedelet.
Ügyeljen arra,
hogy a felvételgátló fül be
legyen zárva.
folytatás
17
2 Csatlakoztassa a kábeleket. (Csatlakoztassa
stabilan a kábeleket a megfelelő csatlakozókba.)
Hordozható
CD-lejátszó,
stb.
CD-lejátszó,
MD-lejátszó, DVD
videólejátszó, stb.
fali aljzatba
digitális (optikai) kimeneti aljzat felé
Váltakozóáramú
hálózati adapter
Optikai dugó
Optikai minidugó
Optikai kábel*
DC IN 3V csatlakozóhoz
LINE IN (OPTICAL) csatlakozóhoz
∗ Lásd: „Opcionális
tartozékok” (56. oldal).
3 Felvétel MD lemezre.
1 Állítsa le a felvenni kívánt hangforrást.
END SEARCH
2 Amikor a lejátszó le van állítva, tartsa
MENU
REC • T MARK
nyomva a REC • T MARK gombot, és
nyomja meg a N gombot .
A felvevőkészülék megkezdi
a felvételt.
3 Játssza le a felvenni kívánt forrást.
Négyirányú vezérlőgomb
(N, ., >, x)
A műsorszámjeleket a készülék
a műsorforráson lévő jeleknek
megfelelően rögzíti.
A felvétel leállításához nyomja le
a x gombot.
Megjegyzés
Ha egy már korábban felvett lemezre készít felvételt, a felvevő gyári beállítása szerint az egész
lemez tartalmát felülírja. Ha azt szeretné, hogy a felvétel a már lemezen lévő tartalom után
kerüljön, kövesse a „Felvétel a meglévő anyag felülírása nélkül” (49. oldal) utasításait
a „Felvétel MD lemezre.” (18. oldal) című rész 3. lépésének elvégzése előtt.
18
Művelet
Felvétel megkezdése
a meglévő tartalom
végétől1)
Az előző felvétel
felülírása részben1)
Gomb
Nyomja le az END SEARCH gombot, nyomja meg
a N gombot a REC • T MARK1) gomb nyomva tartása
közben.
Nyomja le a N gombot, vagy nyomja le a . vagy
> gombot a felvétel elejének megkereséséhez, majd
nyomja le a x gombot a megállításhoz.
Nyomja le egyszerre a N és a REC • T MARK gombot.
Szünet
Nyomja meg a X gombot.2)
A felvétel folytatásához ismét nyomja meg a X gombot.
Távolítsa el az MD lemezt Nyomja le a x gombot, és nyissa ki a fedelet.3) (A fedél
nem nyílik ki, amíg az „Edit” felirat villog a kijelzőn.)
az „R-Posi” „Fr End”-re van állítva, a felvétel mindig az előzőleg felvett anyag végétől fog
kezdődni, nem szükséges megnyomni az END SEARCH gombot (49. oldal).
2) Egy műsorszámjelzés kerül oda, ahol a szünet alatt a felvétel folytatásához ismét megnyomta
a X gombot, így a műsorszám hátralévő része új műsorszámnak számít majd.
3) Ha a fedél kinyitásakor a „R-Posi” beállítás „FrHere” állásban van, a felvétel legközelebb
a lemez végéről kezdődik. Ellenőrizze a felvétel kiindulópontját a kijelzőn.
1) Ha
Ha nem indul el a felvétel
• Bizonyosodjon meg arról, hogy
a felvevőkészülék nem zárolt (11. és
16. oldal).
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az MD
nem írásvédett (17. és 55. oldal).
• A zenestúdiókban készített MD-kre nem
lehet felvételt készíteni.
Megjegyzés
• Az akkumulátort ne cserélje ki működés
közben még akkor sem, ha a hálózati
adaptert csatlakoztatta a készülékhez,
mert a készülék ilyenkor leállhat.
• Az „Edit” villogása jelzi, hogy a felvétel
adatainak (a műsorszám kezdete és vége
stb.) rögzítése zajlik. Ne mozgassa
a felvevőkészüléket, és ne kapcsolja le az
áramforrást, miközben a jelzés villog
a kijelzőn.
• Amennyiben a felvételi vagy szerkesztési
művelet során az áramellátás megszakad
(pl. az akkumulátort eltávolítják, lemerül,
vagy a váltakozóáramú hálózati adaptert
lekapcsolják), vagy miközben az „Edit”
felirat látható a kijelzőn, a fedelet nem
lehet kinyitni addig, amíg az áramellátás
helyre nem áll.
• Amikor hordozható CD-lejátszóról készít
felvételt, vegye figyelembe a következőket:
—Egyes hordozható CD-lejátszók nem
képesek digitális kimenetre, ha a hálózati
adapter nincs csatlakoztatva. Ebben az
esetben csatlakoztassa a váltakozóáramú
hálózati adaptert a hordozható
CD-lejátszóhoz, és áramforrásnak
használjon hálózati áramot.
—Egyes hordozható CD-lejátszók nem
képesek digitális kimenetre, ha
a rázkódásvédelem be van kapcsolva
(pl. ESP* vagy G-PROTECTION).
Ebben az esetben kapcsolja ki
a rázkódásvédelmet.
∗ Elektronikus rázkódásvédelem
z
• A felvételi szintet a készülék
automatikusan állítja be. A szint kézi
beállításához lásd „A felvételi szint kézi
beállítása” (27. oldal).
• A felvétel közben hallgathatja a rögzített
hanganyagot. Csatlakoztassa a készülékhez
mellékelt, távirányítóval ellátott fej- vagy
fülhallgatót ide: i, majd állítsa be
a hangerőt a VOL + vagy – gomb
tekerésével, illetve a felvevőkészüléken
lévő VOL + vagy – gomb megnyomásával.
Ez nem befolyásolja a felvételi szintet.
19
Azonnali MD lejátszás
1 Helyezzen be egy MD-t.
1 Nyissa fel a fedelet az OPEN
2 Előre néző címkével helyezzen be egy MD-t,
megnyomásával.
és lenyomva zárja le a fedelet.
2 MD lejátszása.
2 Állítsa be a hangerőt a felvevőkészüléken
Négyirányú vezérlőgomb
( N, ., >, x)
VOL +/–
X
lévő VOL + vagy – gombbal.
(Forgassa a hangerő-szabályozót VOL +
vagy – irányba a távirányítón.)
A hangerő szintje megjelenik
a kijelzőn.
A lejátszás megállításához nyomja
meg a x gombot.
Hangerőszabályzó NX
x
., >
1 Nyomja meg a N gombot a felvevőn.
(Nyomja meg a NX gombot
a távirányítón.)
A fejhallgatóban/fülhallgatóban egy
rövid hangjelzést hall.
20
A műveletek közben a fejhallgatóban/
fülhallgatóban hosszú sípoló hang
hallatszik. Az elemről működtetett készülék
a leállítását követően 10 másodperc múlva,
a hálózati árammal működtetett készülék
3 perc múlva automatikusan kikapcsol.
A lejátszás attól a ponttól indul, ahol
utoljára leállította a lejátszást.
A lemez első műsorszámának indításához
nyomja le a N gombot a felvevőkészüléken
vagy a NX gombot a távirányítón legalább
2 másodpercig.
Művelet
Szünet
Ugrás az aktuális
műsorszám elejére
vagy az előző
műsorszámra
Ugrás a következő
műsorszámra
Vissza- és előretekerés
lejátszás közben
A műsorszám egy
pontjának keresése az
eltelt idő figyelésével
(idő szerinti keresés)
Műsorszám keresése
a sorszám figyelésével
(jelzőszám szerinti
keresés)
Kezelés a felvevőn
Nyomja meg a X gombot.
A lejátszás folytatásához
nyomja le ismét a X gombot.
Nyomja meg a . gombot.
Nyomja meg ismételten
a . gombot.
Nyomja meg a > gombot. Nyomja meg a > gombot.
Nyomja le és tartsa lenyomva
a . vagy a > gombot.
Nyomja le és tartsa
lenyomva a . vagy a >
gombot a lejátszás
szüneteltetése közben.
Nyomja le és tartsa lenyomva
a . vagy a > gombot,
amikor a felvevőkészülék le
van állítva.
Ugrás minden tizedik —
műsorszám elejére
(csak csoportbeállítások nélküli lemez
lejátszásakor1))
Távolítsa el az MD
Nyomja le a x gombot, és
lemezt
nyissa ki a fedelet.2)
1) A
Kezelés a távirányítón
Nyomja meg a NX gombot.
A lejátszás folytatásához ismét
nyomja meg a NX gombot.
Nyomja meg a . gombot.
Nyomja meg ismételten a .
gombot.
Nyomja le és tartsa lenyomva
a . vagy a > gombot.
Nyomja le és tartsa lenyomva
a . vagy a > gombot
a lejátszás szüneteltetése
közben.
Nyomja le és tartsa lenyomva
a . vagy a > gombot,
amikor a felvevőkészülék le
van állítva.
Nyomja meg a
gombot.
+ vagy –
Nyomja le a x gombot, és
nyissa ki a fedelet.
részleteket lásd: „A csoport funkció használata” (38. oldal).
felnyitja a fedelet, a lejátszás az első műsorszám elején fog kezdődni.
2) Amint
Ha a lejátszás nem indul el
Bizonyosodjon meg arról, hogy
a felvevőkészülék nem zárolt (11. és
16. oldal).
Megjegyzés
A lejátszás során akkor ugorhat a hang, ha:
• a készülék nagyobb mértékben
folyamatosan rázkódik,
• szennyezett vagy karcos MD-t játszik le.
21
Különböző felvételi módok
A felvevőkészülék kijelzőablaka
Információk megtekintése
A hátralévő időt, a műsorszám számát
stb. felvétel közben és leállított
állapotban is ellenőrizheti. A csoportra
vonatkozó információk csak akkor
jelennek meg, ha csoportbeállítással
rendelkező műsorszámot játszik le,
majd állít le.
MENU
Négyirányú vezérlőgomb
(ENTER • N, ., >)
1
2
3
22
Nyomja meg a MENU gombot.
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a „DISP” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a kívánt információ meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
A . és a > gomb
megnyomásakor a kijelző
a következőképpen változik:
LapTim t RecRem t
GP Rem t AllRem
A
B
Amikor megnyomja az ENTER
gombot, A és B jelenik meg
a kijelzőn.
Kijelzés: A/B
B
(kijelölés)
A
—
LapTim
RecRem
Eltelt idő
GP Rem
AllRem
Felvételre
felhasználható hátralévő idő
Egy
csoportban
az aktuális
műsorszám
után fennmaradó idő.
Az aktuális
ponttól hátralévő idő
B
(néhány
másodpercen belül)
Műsorszám
száma
Műsorszám
száma
Csoport
neve
Lemez
címe
Megjegyzés
A csoport funkció használatától, az
üzemeltetési körülményektől és
lemezbeállításoktól függően bizonyos
szimbólumok nem választhatók ki, vagy
a szimbólumok különbözőképpen
jelenhetnek meg.
z
A kijelző szimbólumaival és felirataival
kapcsolatos részleteket az „Információk
megtekintése” (28. oldal) fejezetben
olvashat.
A hangforrást lejátszó
eszközzel összehangolt
felvételindítás és -leállítás
(szinkronfelvétel)
Szinkronfelvétel alatt a felvevő
készülék a felvételt a hangforrással
szinkronban indítja és állítja le. Ha
digitális berendezésről (például
CD-lejátszóról) készít felvételt, nem
szükséges sem a felvevőt, sem
a hangforrást működtetnie, így
egyszerűbben készíthet digitális
felvételt. Szinkronfelvételt csak optikai
kábel csatlakoztatásával lehet készíteni.
MENU
5
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg az „ON” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
6
Nyomja le egyszerre a N és
a REC • T MARK gombot.
A készülék készen áll a felvételre.
7
Játssza le a felvenni kívánt forrást.
A felvevő automatikusan elkezdi
a felvételt, amint lejátszott hangot
érzékel. A „REC” kigyullad
a kijelzőn.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x gombot.
z
REC • T MARK
Négyirányú vezérlőgomb
(ENTER • N, ., >, x)
1
Csatlakoztassa a kábeleket.
Használjon megfelelő,
a műsorforráshoz illeszkedő
optikai kábelt. Csatlakoztassa
a kábelt a megfelelő aljzatokba.
2
Amikor a lejátszó le van állítva,
nyomja meg a MENU gombot.
3
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg az „R-SET” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
4
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a „SYNC-R” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
Ha a szinkronfelvétel során körülbelül
3 másodpercig nem érkezik hang
a lejátszótól, a felvevőkészülék önműködően
készenléti üzemmódba kapcsol. Amikor
ismét hang érkezik a lejátszótól, a készülék
folytatja a szinkronfelvételt. Ha a készülék
5 percnél hosszabb ideig készenléti
üzemmódban marad, önműködően leáll.
Megjegyzés
• A szüneteltetési funkciót szinkronfelvétel
közben nem lehet kézzel ki- és
bekapcsolni. A felvétel leállításához
nyomja le a x gombot.
• Felvétel közben ne változtassa meg
a „SYNC-R” beállítást, mert előfordulhat,
hogy a felvétel hibás lesz.
• Előfordulhat, hogy a hangforrásból jövő
zajszint miatt a szinkronfelvétel során
a készülék nem kapcsol automatikusan
szünetre akkor sem, ha a hangforrásból
nem érkezik hang.
• Ha a készülék nem CD-ről vagy MD-ről
történő felvétel során 2 másodperces
csendes részt talál, akkor önműködően új
műsorszámot kezd ott, ahol a csendes rész
véget ér.
23
Hosszú idejű felvétel
(MDLP)
Mindig a kívánt felvételi időnek
megfelelően válassza ki a felvételi
üzemmódot.
Sztereó felvétel készítésekor a normál
felvételi idő kétszerese (LP2) vagy
akár négyszerese (LP4), monó felvétel
esetében pedig ezen idő kétszerese is
rendelkezésre áll.
A mono rendszerű, LP2, vagy LP4
üzemmódban felvett MD-k csak
mono rendszerű, LP2, vagy LP4
lejátszási móddal rendelkező MD
lejátszó vagy felvevő készülékeken
játszhatók le.
MENU
REC • T MARK
Négyirányú vezérlőgomb
(ENTER • N, ., >, x)
1
2
3
24
Nyomja meg a MENU gombot.
Nyomja le a .vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg az „R-SET”meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Nyomja le a .vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg az „R-MODE” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4
A kívánt felvételi mód
kiválasztásához nyomja meg
többször egymás után a . vagy
a > gombot, majd nyomja le a
ENTER gombot.
Felvételi
A felvevő- Felvételi
üzemmód1) készülék idő3)
kijelzőablaka
SP sztereó
LP2 sztereó
LP4 sztereó
Monó2)
SP
LP2
LP4
MONO
Kb. 80 perc
Kb. 160 perc
Kb. 320 perc
Kb. 160 perc
1) A
jobb hangminőség érdekében normál
sztereó (sztereó) vagy LP2 sztereó
módban végezze a felvételt.
2) Ha sztereó forrásról monó üzemmódban
végez felvételt, a felvevőkészülék a bal és
a jobb oldali hangokat egybekeveri.
3) 80 perces írható MD használata esetén.
5
Nyomja le egyszerre a N gombot
és a REC • T MARK gombot.
Elkezdődik a felvétel.
6
Játssza le a felvenni kívánt forrást.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A felvevőkészülék a következő
felvételhez a beállított felvételi
üzemmódban marad.
z
Az LP2 vagy LP4 üzemmódokkal
rendelkező audio egységeken az
vagy az
embléma látható.
1
Megjegyzés
• Hosszú felvételeknél javasolt a mellékelt
váltakozóáramú hálózati adapter használata.
• Amikor LP4 módban készít felvételt,
akkor bizonyos hangforrások esetén,
rendkívül ritkán, pillanatnyi zajt lehet
hallani. Ez annak a speciális digitális
hangtömörítési eljárásnak az eredménye,
amely lehetővé teszi a normálisnál 4-szer
hosszabb felvételi időt. Ha zaj hallható,
akkor a felvételt tanácsos a szokásos
sztereó vagy LP2 módban készíteni a jobb
hangminőség érdekében.
Felvétel készítése TV-ről
vagy rádióról (analóg
felvétel)
Ez a fejezet azt írja le, hogyan
készíthető felvétel analóg
készülékekről, így TV-ről, rádióról
vagy kazettás magnóról.
Csatlakoztassa a kábeleket.
Használjon a műsorforrásnak*
megfelelő csatlakozókábelt.
A kábel csatlakoztatásakor
győződjön meg arról, hogy
a csatlakozókat stabilan rögzítette.
∗ A részleteket lásd az „Opcionális
tartozékok” (56. oldal) című
fejezetben.
2
Nyomja le egyszerre a N gombot
és a REC • T MARK gombot.
Elkezdődik a felvétel.
3
Játssza le a felvenni kívánt forrást.
Műsorszámjelek
hozzáadása felvétel közben
Felvétel közben műsorszámjeleket
(műsorszám száma) adhat hozzá.
MENU
TV, kazettás
magnó stb.
X
T MARK
a LINE OUT aljzatokba stb.
L
(fehér)
Négyirányú vezérlőgomb
(ENTER • N, ., >, x)
R
(vörös)
Vonalkábel
RK-G129/G136 stb.
Műsorszámjelek kézi
hozzáadása
1
REC •
T MARK
Miközben a felvevő rögzít, nyomja
meg a T MARK gombot.
N
LINE IN
(OPTICAL)
csatlakozóhoz
25
Műsorszámjelek automatikus
hozzáadása (Auto Time Mark)
Ezt a funkciót az analóg bemeneti
csatlakozón keresztüli felvétel közben
a műsorszámjelölések adott
időközönként történő automatikus
hozzáadásához használhatja. Ez
a funkció hosszú ideig tartó felvételek
készítésekor (értekezletek, előadások
stb.) használható kényelmesen.
1
Mialatt a készülék felvesz vagy
felvételi pillanat-állj állapotban
van, nyomja le a MENU gombot.
2
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg az „R-SET” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
3
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a „TimeMk” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
Az „OFF” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
4
Nyomja meg a > gombot
az „ON” felirat megjelenítéséhez,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5
Nyomja le többször egymás után
a . vagy > gombot, amíg
a kívánt időköz meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
A . vagy a > gomb 1 perccel
módosítja az eltelt időt, (Time:)
1 és 99 perc közti tartományban.
Az Auto Time Mark (automatikus
időmegjelölés) törlése
Válassza az „OFF” beállítást
a 4. lépésben, vagy állítsa le a felvételt.
26
Műsorszámjelek hozzáadása
felvétel közben az Auto Time Mark
(automatikus időmegjelölés)
segítségével
Amikor az eltelt felvételi idő hosszabb
az Auto Time Mark (automatikus
időmegjelölés) funkciónál beállított
időköznél:
A felvevő a beállítás pillanatában, majd
ezt követően a beállított értéknek
megfelelő szabályos időközönként
helyez el műsorszámjeleket.
Példa: nyolc percnyi felvétel után az
automatikus időmegjelölés
intervallumát 5 percre állítja be.
A készülék a felvétel kezdetétől
számított nyolcadik percnél elhelyez
egy műsorszámjelet, majd ettől kezdve
5 percenként folyamatosan.
Amikor az Auto Time Mark
(automatikus időmegjelölés)
funkciónál beállított időtartam
nagyobb az eltelt felvételi időnél:
A felvevő akkor helyezi el az első
műsorszámjelet, amikor az Auto Time
Mark funkció beállított időköze letelik.
Példa: Három percnyi felvétel után az
automatikus időmegjelölés
intervallumát 5 percre állítja be.
A készülék a felvétel kezdetétől
számított ötödik percnél elhelyez egy
műsorszámjelet, majd ettől kezdve
5 percenként folyamatosan.
z
Egy „T” betű jelenik meg a felvevőn az
Auto Time Mark által hozzáadott
műsorszám száma után.
Megjegyzés
• Ha a T MARK vagy a X (szünet) stb. gomb
megnyomásával helyez el műsorszámjelet
felvétel közben, az automatikus
időmegjelölés funkció automatikusan
megkezdi a műsorszámjelek hozzáadását,
valahányszor a beállított időköz eltelik.
• A felvétel leállítása után a beállítás
megszűnik.
A felvételi szint kézi
beállítása
7
Felvétel közben a szintszabályzás
automatikus. Szükség esetén mind
analóg, mind digitális felvétel esetén
manuálisan is beállíthatja a felvételi
szintet.
MENU
Mialatt figyeli a kijelzőn a szint
kijelzést, állítsa be a felvételi
szintet a . vagy > gombbal.
Úgy állítsa be a hangot, hogy
a beérkező legnagyobb hangnál
a szintskála ötödik szegmense
világítson.
Ha a hatodik szegmens is világít,
akkor a . gomb megnyomásával
csökkentheti a hangerő szintjét.
X
REC • T MARK
ötödik szegmens
Négyirányú vezérlőgomb
(ENTER • N, ., >, x)
1
Nyomja le egyszerre a X és a REC
• T MARK gombot.
A készülék készen áll a felvételre.
2
3
Nyomja meg a MENU gombot.
4
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg az „R-SET” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg az „RecVol” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
5
Nyomja le a . vagy a >
gombot ismétlődően, amíg
a „Manual” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
6
Játssza le a forrást.
A felvétel nem indul el ebben
a lépésben.
Ha a forrás külsőleg csatlakoztatott
elem, a lejátszás megkezdése előtt
a forrást mindig állítsa a felvenni
kívánt anyag elejére.
8
Nyomja meg a X gombot ismét
a felvétel megkezdéséhez.
Visszakapcsolás automatikus
szintszabályozásra
Válassza az „Auto” pontot az
5. lépésben.
Megjegyzés
• A bal és jobb csatorna szintje külön nem
állítható.
• A felvétel leállítása után a felvevőkészülék
automatikus felvételi szintbeállítási módra
tér vissza a következő felvételhez.
• Szinkronfelvétel esetén a felvételi szint
kézi beállításához hajtsa végre az ebben
a fejezetben leírt eljárást az 1. lépéstől
a 7. lépésig, és eközben a „SYNC-R”
beállítása legyen „OFF”. Ezután
a „SYNC-R” beállítását változtassa „ON”
állapotra, és kezdje meg a felvételt
(23. oldal).
27
Különböző lejátszási módok
A felvevőkészülék kijelzőablaka
Információk megtekintése
Megtekintheti a műsorszám és a lemez
címét, az éppen lejátszott műsorszámból
eltelt időt és a számát, az MD-re
rögzített műsorszámok számát,
a csoportnevet és az egy csoportban
lévő műsorszámok számát.
MENU
A
B
Amikor megnyomja az ENTER
gombot, A és B jelenik meg
a kijelzőn.
Kijelzés: A/B
B
A
(kijelölés)
LapTim
Négyirányú vezérlőgomb
(ENTER • N, ., >, x)
28
1 Rem
1
Lejátszás közben nyomja meg
a MENU gombot.
GP Rem
2
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a „DISP” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
AllRem
3
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a kívánt információ meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
A . és a > gomb
megnyomásakor a kijelző
a következőképpen változik:
LapTim t 1 Rem t
GP Rem t AllRem
B
(néhány
másodpercen belül)
Eltelt idő
Műsorszám
száma
Műsorszám
Az aktuális
műsorszámból száma
hátralévő idő
Egy csoport- Csoport
ban az
neve
aktuális
műsorszám
után fennmaradó idő.
Lemez címe
Az aktuális
ponttól
hátralévő idő
Megjegyzés
A csoport- vagy a normál lejátszás
használatától, az üzemeltetési
körülményektől és lemezbeállításoktól
függően bizonyos szimbólumok nem
választhatók ki, vagy a szimbólumok
különbözőképpen jelenhetnek meg.
z
A felvétel során vagy a leállított készüléken
a hátralévő idő vagy a felvételi pozíció
ellenőrzéséhez lásd: „Információk
megtekintése” (22. oldal).
Lejátszási mód
kiválasztása
Különböző lejátszási módokat
választhat, mint például ismétlődő
lejátszás, véletlenszerű lejátszás vagy
a kedvenc számok lejátszása.
MENU
Négyirányú kezelőgomb
(ENTER • N, ., >, x)
1
A felvevő leállított állapotában
nyomja meg a MENU gombot.
2
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg az „P-MODE” nem villog
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
3
A lejátszási mód kiválasztásához
nyomja meg a . vagy a >
gombot többször egymás után,
majd nyomja le az ENTER gombot.
A felvevőkészülék kijelzőablaka
A
Shuff
B
Amikor lenyomja a > gombot, a B
megváltozik.
Amikor az ENTER gombot lenyomja,
megjelenik az A felirat.
Kijelzés: A/B1) Lejátszási
üzemmód
Normal/—
A készülék
valamennyi
műsorszámot
egyszer játszik le.
1 Trk/1
A készülék egy
adott műsorszámot
játszik le.
TrPLAY/
A készülék a kedvenc műsorszámokat a lemezen lévő
sorrendben játssza
le.
Shuff/SHUF
A készülék véletlenszerű sorrendben játssza le
a műsorszámokat.
1) A csoportlejátszási
mód (
) jelenik meg
minden alkalommal, ha
csoportbeállításokkal rendelkező lemezt
helyez be. A részleteket lásd:
„Csoportlejátszási üzemmód kiválasztása
(csoportlejátszási mód)” (40. oldal).
4
Válassza a „RepON” (műsorszám
folyamatosan ismétlődő lejátszása)
vagy a „RepOFF” lehetőséget.
Ha a „RepON” lehetőséget
választja, a „ ” szimbólum
jelenik meg az A-n, a lejátszás
pedig a 2. lépésben kiválasztott
módban ismétlődik.
Kiválasztott műsorszámok
lejátszása (kedvencek
lejátszása)
A lemezen megjelölhetők a kedvenc
műsorszámok, majd a készülékkel csak
ezek a műsorszámok is lejátszhatók.
A megjelölt műsorszámok sorrendje
nem változtatható meg.
29
Kedvenc műsorszámok
megjelölése
1 A megjelölni kívánt műsorszám lejátszása
közben nyomja le a N gombot legalább
2 másodpercig.
Lassan villog
Magas és mély hangszín
állítása (Digital Sound
Preset)
Ízlése szerint beállíthatja a magas és
mély hangokat. A felvevőkészülék két
magas-mély beállítást tud eltárolni,
melyeket később, lejátszás közben
lehet kiválasztani.
B 007
MENU
Ezzel meghatározta az első lejátszandó
kedvencet.
2 Ismételje meg az 1. lépést a többi
műsorszám kijelöléséhez.
Maximum 20 számot jelölhet ki.
A kedvenc műsorszámok lejátszása
1 Lejátszás közben nyomja meg a MENU
gombot.
2 Nyomja le a . vagy a > gombot
többször egymás után, amíg az
„P-MODE” meg nem jelenik a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER gombot.
3 Nyomja le a . vagy a > gombot
többször egymás után, amíg az
„ TrPLAY” meg nem jelenik a kijelzőn,
majd nyomja le az ENTER gombot.
A „ RepOFF” szimbólum jelenik meg.
4 Válassza a „ RepON” (kedvenc szám
folyamatosan ismétlődő lejátszása) vagy
a „ RepOFF” lehetőséget.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék lejátssza a kedvenc
műsorszámokat, a legkisebb számúval
kezdve.
Kedvenc törlése
Annak a műsorszámnak a lejátszása
közben, amelynek kijelölését meg
szeretné szüntetni, nyomja meg a N
gombot, amíg a „B. OFF” meg nem
jelenik.
Megjegyzés
Ha felnyitja a fedelet, a kijelölt kedvencek
törlődnek.
30
Négyirányú vezérlőgomb
(ENTER • N, ., >, x)
A hangminőség kiválasztása
Gyári beállítások
A Digital Sound Preset (digitális hang
beállítás) gyári beállításai a következők:
• „SOUND1”: mély: +1, magas: ±0
• „SOUND2”: mély: +3, magas: ±0
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
3
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a kijelzőn nem kezd villogni
a „SOUND1” vagy a „SOUND2”
felirat, majd nyomja le az ENTER
gombot.
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a „SOUND” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
A digitális hang beállítás törlése
Válassza az „OFF” pontot a 3. lépésben.
A hangminőség beállítása
7
Az előre beállított hangminőség
módosítását követően az eredményt
„SOUND1” vagy „SOUND2” néven
tárolhatja.
1
Lejátszás közben nyomja meg
a MENU gombot.
2
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a „SOUND” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
3
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a „SET” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4
A „SOUND1” vagy a „SOUND2”
kiválasztásához nyomja le a .
vagy a > gombot többször
egymás után, majd nyomja le az
ENTER gombot.
A kijelzőn az éppen kiválasztott
„BASS” hangbeállítás látszik.
5
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után
a hangerő állításához.
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után
a hangszint beállításához, majd
nyomja le az ENTER gombot.
A „TRE” (magas) szint be van
állítva.
A hang beállításokat a rendszer
tárolta, és ismét megjelenik
a lejátszási kijelző.
A kiválasztás törlése
Nyomja meg a CANCEL gombot.
z
• A beállításokat akkor is meg lehet
változtatni, amikor a lejátszás ideiglenesen
szünetel (X).
• Ha a felvevőt nem használjuk kb. 3 percig,
a jelenlegi beállítás eltárolásra kerül, és
a kijelző automatikusan normál lejátszásra
vált.
Megjegyzés
• Digitális hangbeállítás közben
a műsorszám beállításaitól függően
előfordulhat, hogy a hang töredezetté válik
vagy torzít. Ebben az esetben változtassa
meg a hangminőség beállításait.
• A felvétel közben másik Digital Sound
Preset értékre (digitális hang beállításra)
váltás nem befolyásolja a felvett hang
minőségét.
Mutatja, hogy a „SOUND1” vagy
a „SOUND2” van kiválasztva
A hang 8 lépésben állítható
(–4, –3, ...±0, ...+2, +3).
6
Nyomja meg az ENTER gombot.
A „BASS” szint be van állítva, és
a kijelző „TRE” (magas) beállítási
módra vált.
31
A felvett műsorszámok szerkesztése
Szerkesztés előtt
Felvételein szerkesztést végezhet
műsorszámjelek hozzáadásával/
törlésével vagy műsorszámok és MD-k
felcímkézésével.
Megjegyzés
• A műsoros MD-k nem szerkeszthetők.
• Szerkesztés előtt zárja le a felvételgátló
fület az MD oldalán.
• Amíg az „Edit” felirat villog a kijelzőn, a
készülék a szerkesztés eredményét rögzíti.
— A felvevőt ne mozgassa és ne lökje meg.
— Ne kapcsolja le a tápegységet.
— A fedél nem nyílik fel.
A lemezenként tárolható címek száma
a műsorszámok, csoportok és lemez
nevében szereplő karakterek számától
függ.
Megjegyzés
Ha a lemez nevekben „//” jeleket használ az
írásjelek között, mint pl. „abc//def”, nem
tudja majd a csoportfunkciókat a lemezen
használni.
END SEARCH
MENU
Felvételek címkézése
(elnevezés)
A felvevő karakterkészletének
felhasználásával nevet adhat
a műsorszámoknak és lemezeknek.
Megjegyzés
Csoport címkézéséről a 43. oldalon olvashat.
Felhasználható írásjelek
• Az angol ábécé kis- és nagybetűi
• Számok 0-tól 9-ig
• !"#$%&()*.;<=>?
@ _ ` + – ' , / : _ (szóköz)
Maximális karakterszám nevenként
Műsorszámok címe, csoportnevek
és lemezcímek esetében: kb. 200
(a felhasználható karakterek vegyes
használatát feltételezve)
Lemezenként felhasználható
összes karakter
Alfanumerikus karakterek és jelek:
kb. 120 darab 10 karakteres cím
(maximum 1 700 karakter)
32
X
Négyirányú vezérlőgomb
(ENTER • N, ., >, x)
Címkézés
A műsorszámokat és a lemezt
címkével láthatja el felvétel vagy
lejátszás közben, vagy amikor
a felvevőkészülék áll. Ha a leállított
készüléken szeretne egy műsorszámot
megcímkézni, előbb ki kell választania
az érintett műsorszámot.
Csoport címkézéséről a „Csoportok
címkézése felvétel közben” (43. oldal)
fejezetben olvashat.
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
3
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a „Name” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg az „EDIT” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a következő elem meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
Műsorszám
címkézésekor
„T : Name”
Lemez
címkézésekor
„D : Name”
A kurzor a betűbeviteli területen
villog, és a műsorszám, a csoport
vagy a lemez felcímkézhető.
_
A kurzor villog.
5
Nyomja le a VOL + vagy a –
gombot egy betű kiválasztásához,
majd nyomja le az ENTER gombot.
Megjelenik a választott betű, és
a kurzor a következő helyre lép.
A karakterek bevitelére szolgáló
gombok és azok funkciói
a következők:
Funkciók
Írásjel
kiválasztása
Betű bevitele
Név bevitele
Szóköz bevitele
a kurzor elé
Betű törlése
Műveletek
Nyomja meg a VOL
+ vagy a – gombot.
Nyomja meg
az ENTER gombot.
Tartsa lenyomva
az ENTER gombot
legalább
2 másodpercig.
Nyomja le egyszerre
az END SEARCH
és a VOL + gombot.
Funkciók
Nagy- és
kisbetűk közötti
váltás
A címkézés
törlése
Műveletek
Nyomja meg a X
gombot.
Nyomja meg a x
vagy a MENU
gombot.
6
Ismételje meg az 5. lépést, és írja
be a címke összes karakterét.
7
Nyomja le az ENTER gombot
legalább 2 másodpercig.
Ezzel felcímkézte a műsorszámot
vagy a lemezt.
Visszatérés az előző beállításokhoz
Nyomja meg a x gombot.
A címkézés törlése
Tartsa lenyomva a x gombot legalább
2 másodpercig.
Megjegyzés
Ha a felvételt műsorszám vagy lemez
felvétele közbeni címkézés alkalmával
leállítja, vagy ha a felvétel a műsorszám
címkézése közben a következő
műsorszámra lép tovább, a beírt érték
automatikusan bevitelre kerül.
Felvételek újracímkézése
Egy név újracímkézéséhez kövesse
a „Címkézés” (32. oldal) részben
leírtakat.
Megjegyzés
A készülék nem tudja átírni a más eszközzel
létrehozott, 200 karakternél hosszabb
lemez- vagy műsorszámneveket.
Nyomja le egyszerre
az END SEARCH
és a VOL – gombot.
33
Felvett műsorszámok
áthelyezése (áthelyezés)
A felvett műsorszámok sorrendje
megváltoztatható.
Megjegyzés
3
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a „Move” felirat meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a „T : Move” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A fenti példában a „tTR003”
jelenik meg a kijelzőn.
5
Műsorszám kiválasztásához
nyomja meg a . vagy a >
gombot többször egymás után.
6
Nyomja meg a ENTER gombot.
A műsorszám a célként megjelölt
műsorszámhelyre kerül át.
A fenti példában a „002” jelenik
meg a kijelzőn.
Egy csoportbeállításokkal rendelkező
lemezen műsorszámok áthelyezéséhez lásd:
43. oldal.
Példa
Helyezze át C műsorszámot (a 3. műsorszám)
a harmadikról a második helyre.
Áthelyezés előtt
A
B
C
D
A
C
B
D
Áthelyezés után
Visszatérés az előző beállításokhoz
Nyomja meg a x gombot.
MENU
Az áthelyezés leállítása
Tartsa lenyomva a x gombot legalább
2 másodpercig.
Négyirányú vezérlőgomb
(ENTER • N, ., >, x)
34
1
Az áthelyezni kívánt műsorszám
lejátszása közben nyomja le
a MENU gombot.
2
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg az „EDIT” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A felvevő ismétlődően játssza le
a kijelölt műsorszámot.
Műsorszám felosztása
(felosztás)
Műsorszámot műsorszámjelek
segítségével oszthat részekre;
a műsorszámjelet követő rész önálló
műsorszámmá válik. A műsorszámok
sorszámai az alábbiak szerint fognak
növekedni.
Megjegyzés
A számítógépről átmásolt műsorszámokat
nem láthatja el műsorszámjelekkel.
1
2
3
4
Műsorszám megjelölés
1
2
3
4
5
A műsorszámok sorszáma növekszik
Négyirányú vezérlőgomb
(., >)
T MARK
Műsorszám közvetlen
felosztása
1
Műsorszámok
összevonása (összevonás)
Analóg (vonali) bemenetről történő
felvételkor felesleges műsorszámjelek
kerülhetnek felírásra, ahol a felvételi
szint alacsony. A műsorszámjel
törlésével összevonhatja a jel előtti és
utáni műsorszámokat.
Megjegyzés
• A számítógépről átmásolt műsorszámok
esetében nem lehetséges a műsorszámjelek
törlése.
• Egy csoportbeállításokkal rendelkező
lemezen műsorszámok vagy csoportok
összevonásához lásd: 43. oldal.
• Különböző felvételi módokban készült
műsorszámokat nem lehet összevonni.
A műsorszám sorszámai
a következőképpen módosulnak:
1
Az MD lejátszása közben vagy
szünet üzemmódban, nyomja meg
a felvevőn a T MARK gombot
a megjelölni kívánt ponton.
„MK ON” felirat jelenik meg
a kijelzőn, és a készülék beilleszti
a műsorszámjelet. A műsorszám
sorszáma eggyel növekszik.
2
3
4
Műsorszámjel törlése
1
2
3
A műsorszámok sorszáma csökken
Négyirányú vezérlőgomb (.)
X
Műsorszám megjelölése felvétel
közben (kivéve a szinkronfelvételt)
Nyomja meg a T MARK gombot azon
a ponton, ahová a műsorrész jelzést be
kívánja illeszteni.
Az Auto Time Mark funkcióval
meghatározott időközönként
automatikusan adhat hozzá
műsorszámjeleket (25. oldal).
T MARK
1
A törölni kívánt jelölésű műsorszám
lejátszása közben a leállításhoz
nyomja meg a X gombot.
folytatás
35
2
3
A . gomb megnyomásával
keresse meg a műsorszámjelet.
Ha például a harmadik
műsorszámjelet kívánja törölni,
keresse meg a harmadik
műsorszám elejét. „00:00” felirat
jelenik meg a kijelzőn.
Néhány másodpercre az „MK”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
A jel törléséhez nyomja le
a T MARK gombot.
„MK OFF” felirat jelenik meg
a kijelzőn. A műsorszámjel
törlődik, és a két műsorszám
összevonódik.
z
Amikor letöröl egy műsorrész jelzést, akkor
a dátum, az idő és a jelzéshez tartozó név is
törlődik.
Megjegyzés
Ha törli a műsorszámjelet két olyan egymás
utáni műsorszám között, melyek külön
csoportba vannak sorolva, akkor a második
műsorszám átsorolódik az első műsorszám
csoportjába. Ezenkívül, ha egy csoporthoz
tartozó műsorszámot egy csoporton kívüli
műsorszámmal von össze (két egymást
követő műsorszám esetén), a második
műsorszám felveszi az első csoporthozzárendeléseit.
• Csoportok törléséhez lásd: 45. oldal.
MENU
Négyirányú vezérlőgomb
(., >, x)
Műsorszám törlése
Ne felejtse el, hogy ha egy
műsorszámot töröl, az nem
állítható vissza. Legyen
körültekintő a törlendő műsorszám
kiválasztásakor.
1
A törölni kívánt műsorszám
lejátszása közben nyomja le
a MENU gombot.
2
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg az „EDIT” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
3
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg az „Erase” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a „T : Ers” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A kijelzőn az „Erase?” és az
„ENTER” felirat jelenik meg
felváltva.
Műsorszámok és a teljes
lemez törlése (törlés)
Törölheti a lemezről a fölöslegessé vált
műsorszámokat, vagy törölheti a lemez
teljes tartalmát is.
Megjegyzés
• Azokat a műsorszámokat nem törölheti,
amelyeket a számítógépéről másolt át
a lemezre. Nem lehet a teljes lemezt törölni,
ha számítógépről átmásolt műsorszámokat
is tartalmaz. Ez esetben a műsorszámokat
másolja vissza a számítógépre.
36
5
Nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék törli a műsorszámot, és
elkezdi játszani a következőt.
A törölt műsorszám után
valamennyi műsorszám
automatikusan átszámozódik.
Műsorszám egy részének törlése
Tegyen műsorszámjeleket a törölni
kívánt rész elejére és végére, majd
törölje a részt (34. oldal).
Visszatérés az előző beállításokhoz
Nyomja meg a x gombot.
A törlés megszakítása
Tartsa lenyomva a x gombot legalább
2 másodpercig.
A teljes lemez törlése
Gyorsan, egyidejűleg törölheti az
összes műsorszámot és az MD adatait.
Ne felejtse el, hogy ha egy
műsorszámot töröl, az nem
állítható vissza. Törlés előtt
okvetlenül ellenőrizze a lemez
tartalmát.
1
Játssza le a törölni kívánt lemezt,
és ellenőrizze annak tartalmát.
2
A leállításhoz nyomja le
a x gombot.
3
4
Nyomja meg a MENU gombot.
5
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg az „Erase” felirat meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
6
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a „D : Ers” meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A kijelzőn az „Erase?” és az
„ENTER” felirat jelenik meg
felváltva.
7
Nyomja meg az ENTER gombot.
Miközben az „Edit” felirat villog
a kijelzőn, minden műsorszám
törlődik.
Amikor a törlés befejeződött,
a „BLANK” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
Visszatérés az előző beállításokhoz
Nyomja meg a x gombot.
Az áthelyezés leállítása
Tartsa lenyomva a x gombot legalább
2 másodpercig.
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg az „EDIT” felirat meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
37
A csoport funkció használata
Egy lemezen maximum 99 csoport
hozható létre.
Mi a csoport funkció?
A csoport funkció lehetővé teszi
csoportbeállításokat tartalmazó
lemezek lejátszását. A csoport funkció
olyan MD-k lejátszásakor nyújt több
kényelmet, amelyeken MDLP (LP2/
LP4) módban rögzítették több album
vagy rövid CD anyagát.
Megjegyzés
Mi a csoportbeállítással rendelkező
lemez?
A felvevőkészülék számos funkciót
hajthat végre egységesen egy-egy
csoporton, vagyis olyan
műsorszámokon, amelyeket külön
csoportokba foglalva rögzítettek
a lemezen, mint azt a következő példa
mutatja:
Műsorszámok felvétele
a csoportos funkció
használatával
Nem lehet csoportbeállításokat
végrehajtani, ha az adott lemezen
a műsorszámok, csoportok, valamint
a lemez neve meghaladják a megadott felső
határértéket.
END SEARCH
MENU
GROUP
REC •
T MARK
Csoportbeállítások végrehajtása előtt
(normál lejátszás)
Lemez
1 2 3 4 5 6 7 8
Az 1-5. műsorszámok az 1. csoporthoz
vannak rendelve.
A 8-12. műsorszámok tartozzanak
a 2. csoporthoz.
A 13-15. műsorszámok tartozzanak
a 3. csoporthoz.
A 6-7. műsorszámok ne tartozzanak
semmilyen csoporthoz.
Csoportbeállítások végrehajtása után
(csoportlejátszás)
Lemez
2. csoport 3. csoport
1. csoport
12345 6 7 12345
123
Azok a műsorszámok, amelyeket egyik
csoporthoz sem rendeltek hozzá,
a „Group - -” csoporthoz fognak tartozni.
38
Négyirányú vezérlőgomb
(N, ., >)
12131415
Műsorszám rögzítése új
csoportba
Felvétel közben, a lemezre éppen
rögzített műsorszámok után új
csoportot lehet létrehozni.
1
Amikor a lejátszó le van állítva,
nyomja meg az END SEARCH
gombot.
2
Nyomja le egyszerre a GROUP,
a REC • T MARK és a N gombot.
3
Játssza le a forráshangot.
A lemezen a meglévő anyagot
követően egy új csoport jelenik
meg.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A x gomb megnyomása előttig felvett
anyag új csoportba kerül.
Csoportok lejátszása
A felvevő többféle lejátszásra képes
csoportbeállítással ellátott lemez esetén.
MENU
Műsorszám rögzítése
meglévő csoportba
Műsorszámot hozzáadhat már létező
csoporthoz.
1
Nyomja meg a GROUP, majd
a . vagy a > gombot, amíg
a csoport, melyhez műsorszámot
szeretne hozzáadni, megjelenik
a kijelzőn.
2
Nyomja le egyszerre a N gombot
és a REC • T MARK gombot.
3
Játssza le a forráshangot.
Az újonnan felvett műsorszám az
aktuális tartalmat követően
a csoportba kerül.
Négyirányú vezérlőgomb
(., >)
+, –
z
• Az éppen lejátszott műsorszám csoporthoz
történő hozzáadásához állítsa le vagy
szüneteltesse a lejátszást, majd kövesse
a 2. lépésben leírtakat.
• A készüléket be lehet úgy is állítani, hogy
mindig új csoportot hozzon létre,
a GROUP gomb megnyomása nélkül.
A részletekért lásd: 49. oldal.
Műsorszám lejátszása
csoportlejátszási módban
Csoportlejátszáskor a csoportok
sorrendben jönnek egymás után,
kezdve az első csoporttal, majd
a csoporthoz nem rendelt műsorszámok
(„Group - -”) következnek. A lejátszás
befejeződik, ha a készülék minden
műsorszámot egyszer lejátszott.
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
Nyomja le a . vagy a >
gombot többször egymás után,
amíg a „P-MODE” felirat meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
folytatás
39
3
A„
Normal” mód
kiválasztásához többször nyomja
meg a . vagy a > gombot,
majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Ugrás a csoport elejére
(csoportonkénti ugrás)
A felvevőkészüléken
1 Nyomja meg a GROUP gombot.
2 Miközben a „
” szimbólum villog,
nyomja le egyszerre a . és a >
gombot.
A – gomb megnyomására a készülék az
aktuális csoport első műsorszámához
ugrik. A gomb ismételt megnyomására
a készülék az előző csoport első
műsorszámához ugrik.
A távirányítón
1 Nyomja meg a „
”+ vagy a – gombot.
Csoportlejátszási üzemmód
kiválasztása (csoportlejátszási
mód)
A normál lejátszást követően
(29. oldal) az alábbi lejátszási
módok láthatók a kijelzőn.
Kijelző
Lejátszási üzemmód
A csoport minden
(Normál cso- műsorszáma egyszer
portlejátszás) kerül lejátszásra (az
első csoport első
számával kezdődően).
, SHUF
A véletlenszerű
(Csoport
lejátszás a jelenleg
véletlenszerű hallható csoporttal
lejátszása)
kezdődik, majd
a következő
csoportokkal
folytatódik.
4
Válassza a „RepON” vagy
a „RepOFF” lehetőséget.
„ ” felirat jelenik meg a kijelzőn.
A lejátszás a csoportlejátszási
módnak megfelelően
megismétlődik (csoportismétlőlejátszás).
Kijelző
A véletlenszerű lejátszást és az ismétlő
lejátszást csoportlejátszási módban is
lehet használni.
40
, SHUF
1
2
Nyomja meg a MENU gombot.
3
A lejátszási mód kiválasztásához
nyomja meg a . vagy a >
gombot többször egymás után,
majd nyomja le az ENTER gombot.
Nyomja le a . vagy a >
gombot, amíg a „P-MODE” meg
nem jelenik a kijelzőn, majd
nyomja le az ENTER gombot.
Lejátszási üzemmód
A csoporton belüli
műsorszámok ismétlő
lejátszása.
A csoporton belüli
műsorszámok ismétlő,
véletlenszerű
lejátszása.
Megjegyzés
Csoportok szerkesztése
Műsorszámok vagy
csoportok új csoportba való
sorolása (csoportbeállítás)
Ezzel a funkcióval meglévő
műsorszámokat vagy csoportokat új
csoportba sorolhat be, illetve ezzel
a funkcióval sorolhat be meglévő
csoportokba olyan műsorszámokat,
amelyek előzőleg nem tartoztak
semmilyen csoporthoz.
• Egy lemezen maximum 99 csoport hozható
létre. Nem lehet csoportbeállításokat
végrehajtani, ha az adott lemezen
a műsorszámok, csoportok, valamint
a lemez neve meghaladják a megadott
felső határértéket.
• A műsorszámoknak vagy csoportoknak
egymás után kell következniük. Ha
a műsorszámok vagy csoportok nem
egymás után következnek, először egymás
mellé kell helyezni azokat, és csak ezután
foglalhatók egy csoportba („Felvett
műsorszámok áthelyezése (áthelyezés)”,
34. oldal).
MENU
Lemez
Műsorszám száma
1. csoport 2. csoport
1 2 3 4 5 6
7 8
9 101112
Az 1-3. műsorszámokat egy új
csoporthoz rendeli hozzá
Az 1. és 2. csoport besorolása új
csoportba
Lemez
1. csoport
1 2 3
Négyirányú vezérlőgomb
(ENTER • N, ., >, x)
1
Amikor a lejátszó le van állítva,
nyomja meg a MENU gombot.
2
Nyomja le a . vagy a >
gombot, amíg az „EDIT” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
3
Nyomja le a . vagy a >
gombot, amíg a „G : Set” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
Az első műsorszám száma
(„STR”) megjelenik a kijelzőn.
2. csoport
4 5 6
7 8 9 101112
Nem egymást követő műsorszámokat
nem lehet csoporthoz hozzárendelni
(például a 3., 7. és 8. műsorszám együtt
nem sorolható be új csoportba).
A műsorszámok sorszámait a lemezen
elfoglalt pozíció határozza meg, és nem
a csoporton belül elfoglalt hely.
STR:01
folytatás
41
4
5
6
Nyomja meg a . vagy a >
gombot, amíg a kívánt első
műsorszám száma meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja le az
ENTER gombot.
Ez kiválasztja az új csoport első
műsorszámát.
Nyomja meg a . vagy a >
gombot, amíg a kívánt utolsó
műsorszám sorszáma meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
Ez kiválasztja az új csoport utolsó
műsorszámát.
Csoport címkézése (lásd:
„Csoportok címkézése felvétel
közben” (43. oldal)).
Visszatérés az előző beállításokhoz
Nyomja meg a x gombot.
A művelet megszakítása
Tartsa lenyomva a x gombot legalább
2 másodpercig.
Csoportbeállítás feloldása
MENU
Négyirányú vezérlőgomb
(., >, x)
1
Válassza ki a megszüntetni kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: „Ugrás a csoport
elejére (csoportonkénti ugrás)”
(40. oldal)).
2
3
4
Nyomja meg a x gombot.
5
Nyomja le a . vagy a >
gombot, amíg a „G : Rls” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
A kijelzőn a „G : Rls?” és az
„ENTER” felirat jelenik meg
felváltva.
6
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott csoport
csoportbeállításai megszűnnek.
Megjegyzés
• A 4. lépésben elsőként olyan műsorszám
adható meg, amely vagy egy meglévő
csoport első eleme, vagy nem tartozik
semmilyen csoporthoz.
• Győződjön meg róla, hogy az 5. lépésben
választott műsorszám a 4. lépésben
választott után következik. Utolsóként
olyan műsorszám adható meg, amely vagy
egy meglévő csoport utolsó eleme, vagy
nem tartozik semmilyen csoporthoz.
Nyomja meg a MENU gombot.
Nyomja le a . vagy a >
gombot, amíg az „EDIT” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
Visszatérés az előző beállításokhoz
Nyomja meg a x gombot.
A művelet megszakítása
Tartsa lenyomva a x gombot legalább
2 másodpercig.
42
MENU
Csoportok címkézése felvétel
közben
Felvételkészítés vagy műsorszám
lejátszása közben is fel lehet címkézni
egy csoportot. Abban az esetben is el
lehet nevezni egy csoportot, ha
kiválasztottunk egy műsorszámot
a csoportból, és a felvételkészítés leállt.
1
Végezze el a „Címkézés” (32. oldal)
részben leírtakat, válassza
a „G : Name” lehetőséget
a 4. lépésben, majd hajtsa végre az
5-7. lépést.
Műsorszám áthelyezése
csoportbeállításokat
tartalmazó lemezen
A műsorszámokat kiveheti
a csoportjukból, vagy áthelyezheti
másik csoportba. Csoporton kívüli
műsorszámot is áthelyezhet már
meglévő csoportba.
Lemez
1. csoport
Négyirányú vezérlőgomb
(., >, x)
1
Az áthelyezni kívánt műsorszám
lejátszása közben nyomja le
a MENU gombot.
2
Nyomja le a . vagy a >
gombot, amíg az „EDIT” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
3
Nyomja le a . vagy a >
gombot, amíg a „Move” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
4
Nyomja le a . vagy a >
gombot, amíg a „T : Move” meg
nem jelenik a kijelzőn, majd
nyomja le az ENTER gombot.
2. csoport 3. csoport
1 2 3 4
5 6
1 2 3 4
1 2 3
pGP04
Az 1. csoport
2. műsorszámának
áthelyezése úgy, hogy
a 2. csoport 3. műsorszáma
legyen
Lemez
1. csoport
1 2 3
4 5
2. csoport
3. csoport
1 2 3 4 5
1 2 3
folytatás
43
5
Ha a műsorszámot kiveszi
a csoportból, hagyja ki ezt a lépést.
Ha a műsorszámot másik
csoportba helyezi át, nyomja meg
a . vagy a > gombot, amíg
a másik csoport meg nem jelenik
a kijelzőn, majd nyomja meg az
ENTER gombot a továbblépéshez.
Csoport sorrendjének
megváltoztatása a lemezen
(csoportáthelyezés)
MENU
A szimbólumok felváltva fognak
megjelenni, ahogy az alábbi példa
mutatja.
pGP04A célcsoport
Négyirányú vezérlőgomb
(., >, x)
1
Mialatt az áthelyezni kívánt
csoportba tartozó egyik
műsorszámot lejátssza, nyomja
meg a MENU gombot.
2
Nyomja le a . vagy a >
gombot, amíg az „EDIT” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
3
Nyomja le a . vagy a >
gombot, amíg a „Move” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
4
Nyomja le a . vagy a >
gombot, amíg a „G : Move” meg
nem jelenik a kijelzőn, majd
nyomja le az ENTER gombot.
5
Nyomja le a . vagy a >
gombot a célhely kiválasztásához
a lemezen, majd nyomja le az
ENTER gombot.
-001
A műsorszám száma
a célcsoporton belül
6
Nyomja meg a . vagy a >
gombot, amíg a műsorszám száma
(egy csoporton belül, amennyiben
másik csoportba akarja áthelyezni)
meg nem jelenik a kijelzőn, majd
nyomja le az ENTER gombot.
A kiválasztott műsorszám
sorszáma megjelenik a kijelzőn.
Visszatérés az előző beállításokhoz
Nyomja meg a x gombot.
Az áthelyezés leállítása
Tartsa lenyomva a x gombot legalább
2 másodpercig.
44
Visszatérés az előző beállításokhoz
Nyomja meg a x gombot.
Az áthelyezés leállítása
Tartsa lenyomva a x gombot legalább
2 másodpercig.
Csoport törlése
Törölheti a kijelölt csoportban lévő
műsorszámokat.
Ne felejtse el, hogy ha egy
műsorszámot töröl, az nem
állítható vissza. Törlés előtt
okvetlenül ellenőrizze a csoport
tartalmát.
Megjegyzés
Azokat a műsorszámokat nem törölheti,
amelyeket a számítógépéről másolt át
a lemezre. Nem lehet csoportot törölni, ha
az számítógépről átmásolt műsorszámokat
is tartalmaz. Ez esetben a műsorszámokat
másolja vissza a számítógépre.
MENU
6
Nyomja le a . vagy a >
gombot, amíg a „G : Ers” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
A csoport neve, a „G : Ers?”
üzenet és az „ENTER” jelenik
meg váltakozva a kijelzőn.
7
Nyomja meg az ENTER gombot.
A csoport törlésre került.
Visszatérés az előző beállításokhoz
Nyomja meg a x gombot.
A törlés megszakítása
Tartsa lenyomva a x gombot legalább
2 másodpercig.
Négyirányú vezérlőgomb
(., >, x)
1
Válassza ki a törölni kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: „Ugrás a csoport
elejére (csoportonkénti ugrás)”
(40. oldal)).
2
3
4
Nyomja meg a x gombot.
5
Nyomja le a . vagy a >
gombot, amíg az „Erase” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
Nyomja meg a MENU gombot.
Nyomja le a . vagy a >
gombot, amíg az „EDIT” meg nem
jelenik a kijelzőn, majd nyomja le
az ENTER gombot.
45
Egyéb műveletek
Hasznos beállítások
A felvevőkészüléknek számos menüje van, amely a felvételhez, lejátszáshoz,
szerkesztéshez és más műveletekhez tartalmaz hasznos funkciókat.
A következő táblázat a választható menüpontokat sorolja fel.
Kategória
Általános
műveletek
Felvétel
Lejátszás
Kijelző
46
Funkció
Működés
Hangjelzés ki/be Sípoló hangjelzésjelzés be- és
kikapcsolása.
Szinkronfelvétel Egyszerűbbé teszi a digitális
felvételekkel kapcsolatos
műveleteket.
Hosszú idejű
Felvételi mód kiválasztása
felvétel
(SP, LP2, LP4 vagy monó).
Műsorszámjelek Meghatározott időközönként
hozzáadása
automatikusan műsorszámjeleket
(megosztás)
ad hozzá.
A felvételi szint Felvételi szint kézi beállítása.
beállítása
Segítségével megadhatja, hogy
Felvétel
kezdőpontjának felvételkor felül akarja-e írni
a korábbi anyagokat.
beállítása
Csoportfelvétel A felvevőkészülék beállítása új
csoport létrehozására minden
felvétel alkalmával.
Lejátszási mód A lejátszási módot választja ki,
kiválasztása
például ismétlő vagy véletlenszerű
lejátszás.
Hangminőség
A magas és a mély hangszíneket
módosítása
állítja be. A készülék két
különböző magas-mély beállítást
képes tárolni.
Gyors
Beállítja a felvevőkészüléken
lejátszásindítás a gyors lejátszásindítást vagy
a gyors műsorszámhoz ugrást.
Maximális hangerő
A maximális
határértékének beállítása a hallás
hangerő
védelme érdekében.
korlátozása
Információk
Különféle információkat, például
megtekintése
a felvevő állapotát jeleníti meg
a kijelzőn.
Oldalszám
49. oldal
23. oldal
24. oldal
25. oldal
27. oldal
49. oldal
49. oldal
29. oldal
31. oldal
49. oldal
50. oldal
22. és
28. oldal
Kategória
Szerkesztés
Funkció
Címkézés
(elnevezés)
Működés
Műsorszámok, csoportok vagy
lemezek elnevezése.
Áthelyezés
Műsorszámok vagy csoportok
sorrendjének megváltoztatása.
Törlés
Műsorszámok
hozzárendelése
csoportokhoz
Csoport
felszabadítása
Oldalszám
32. oldal
(műsorszám
vagy lemez)
(csoport)
43. oldal
34. oldal
(műsorszám)
43. oldal
(csoport)
Műsorszámok, csoportok vagy
36. oldal
a lemez teljes tartalmának törlése. (műsorszám)
45. oldal
(csoport)
41. oldal
Felvett műsorszámok vagy
csoportok hozzárendelése új
csoporthoz.
Csoportbeállítások törlése.
42. oldal
47
A menük használata
A menüpontok beállításához kövesse az alábbi
eljárást.
1 Nyomja meg a MENU gombot a menü
megnyitásához.
2 Nyomja meg a . vagy a > gombot
a menüpont kiválasztásához.
3 Nyomja meg az ENTER gombot a művelet
végrehajtásához.
4 Ismételje meg a 2. és a 3. lépést.
A beállítás az ENTER megnyomásával lép
életbe.
Visszatérés az előző beállításhoz
Nyomja meg a x gombot.
A művelet megszakítása beállítás közben
Nyomja le a x gombot legalább 2 másodpercig.
48
Négyirányú
vezérlőgomb
MENU
A sípoló hangjelzés
kikapcsolása
Új csoport létrehozása
felvétel közben
A sípoló hangjelzést a felvevőről és
a távirányítóról egyaránt ki- és
bekapcsolhatja.
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következő pontokat: „OPTION”
– „BEEP”.
Ha a N és a REC • T MARK gombot
egyszerre nyomja meg, úgy állíthatja
be a készüléket, hogy minden
felvételkészítéskor új csoportot hozzon
létre. E funkció használata akkor
kényelmes, ha több CD-t vesz föl
egymás után.
2
Jelölje ki az „OFF” lehetőséget.
1
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza a következő
pontokat: „R-SET” – „G-REC”.
2
Jelölje ki a „G-ON” lehetőséget.
A sípoló hangjelzés bekapcsolása
Jelölje ki az „ON” lehetőséget.
Felvétel a meglévő anyag
felülírása nélkül
Ha el akarja kerülni az MD meglévő
tartalmának felülírását, kövesse az
alábbi eljárást. Ilyenkor valamennyi új
anyag a meglévő tartalom után kerül
felvételre. A felvevő gyári beállítása
szerint felülírja a meglévő anyagot.
1
2
Lépjen be a menübe, és válassza
a következő pontokat: „OPTION”
– „R-Posi”.
Visszakapcsolás normál
üzemmódba
Jelölje ki a „G-OFF” lehetőséget.
Gyors lejátszásindítás (gyors
üzemmód)
A lejátszógomb megnyomása vagy egy
műsorszám kiválasztása után a lejátszás
azonnal elindul.
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következő pontokat: „OPTION”
– „Power”.
2
Jelölje ki a „QUICK” lehetőséget.
Jelölje ki a „Fr End” lehetőséget.
A már meglévő tartalom felülírása
Jelölje ki a „FrHere” lehetőséget.
A felvevőkészülék kijelzőablaka
z
• Ha átmenetileg akar úgy felvételt
készíteni, hogy nem írja felül a meglévő
anyagot, nyomja le az END SEARCH
gombot a felvétel kezdete előtt. A felvétel
az utolsó műsorszám után fog kezdődni,
akkor is, ha az „R-Posi” lehetőség
beállítása „FrHere” (gyári beállítás).
A hátralévő, lemezre felvehető idő
megjelenik a kijelzőn, ha megnyomja az
END SEARCH gombot.
• Ha a csoportfelvétel beállítás („G-REC”)
értéke „G-ON”, a készülék mindig
„Fr End” beállítású lesz.
QUICK
Visszakapcsolás normál beállításra
Jelölje ki a „NORMAL” lehetőséget.
folytatás
49
Megjegyzés
• Ha a tápüzemmód „QUICK” állásban van,
a készülék bekapcsolva marad akkor is, ha
közben a kijelzőn semmi sem jelenik meg.
Ezáltal az akkumulátor élettartama
csökken. Ennek elkerülése érdekében
ajánlatos naponta feltölteni az
akkumulátort.
• Ha egy óráig semmilyen művelet
(beleértve a fedél nyitását vagy zárását)
nem történik, a készülék automatikusan
kikapcsol. Amennyiben ez történt,
a legközelebbi lejátszáskor vagy egyéb
művelet indításakor a felvevőkészülék
lassabban fog reagálni a szokásosnál.
A készülék ezután visszaáll gyors
üzemmódra.
Hallásvédelem (AVLS)
Az AVLS (automatikus
hangerőkorlátozó rendszer) funkció
alacsonyan tartja a maximális
hangerőt, és így védi hallása épségét.
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következő pontokat: „OPTION”
– „AVLS”.
2
Jelölje ki az „ON” lehetőséget.
Ha túl magasra próbálja állítani
a hangerőt, megjelenik az „AVLS”
felirat a kijelzőn. A hangerő
közepes szinten marad.
A hangerőkorlátozás (AVLS)
kikapcsolása
Jelölje ki az „AVLS OFF” lehetőséget.
50
Menük listája
A felvevőkészülék menüi
Az „1. menü” rovatban találhatók a MENU gomb megnyomásakor megjelenő
pontok, a „2. menü” rovatban az 1. menü egy menüpontjának kiválasztásakor
megjelenő pontok, a „3. menü” rovatban pedig a 2. menü alpontjai.
Megjegyzés
Az üzemeltetési körülményektől és a lemezbeállításoktól függően különböző jelzések
jelenhetnek meg a kijelzőn.
1. menü
2. menü
3. menü
EDIT
Name
G : Set
G : Rls
Move
Erase
T : Name y G : Name y D : Name
—
—
T : Move y G : Move
T : Ers y G : Ers y D : Ers
DISP
LapTim
RecRem
(felvételkor és
leállított
állapotban)/1
Rem
(lejátszáskor)
GP Rem
AllRem
Normal
1 Trk
TrPLAY
Shuff
Normal
Shuff
OFF
SOUND1
SOUND2
SET
—
—
P-MODE
SOUND
—
—
RepOFF (gyári beállítás) y RepON
—
—
—
SOUND1 y SOUND2
folytatás
51
1. menü
R-SET
OPTION
52
2. menü
R-MODE
RecVol
TimeMk
G-REC
SYNC-R
AVLS
BEEP
R-Posi
Power
3. menü
SP (gyári beállítás) y LP2 y LP4 y MONO
Auto (gyári beállítás) y Manual
MK OFF (gyári beállítás) y MK ON
G-OFF (gyári beállítás) y G-ON
OFF (gyári beállítás) y ON
OFF (gyári beállítás) y ON
OFF y ON (gyári beállítás)
FrHere (gyári beállítás) y Fr End
NORMAL (gyári beállítás) y QUICK
Áramforrások
A készüléket az alábbiak szerint
használhatja az elektromos hálózatról.
— NiMH akkumulátor
NH-7WMAA
— LR6 (AA méretű) alkáli
szárazelem
Hosszú ideig tartó felvétel esetén
a készüléket ajánlatos inkább az
elektromos hálózatról használni. Ha
nem a hálózatról működteti
a készüléket, akkor teljesen feltöltött
akkumulátort vagy új alkáli
szárazelemet használjon, hogy elkerülje
bizonyos műveletek (pl. felvétel vagy
szerkesztés) megszakadását az
elégtelen elemteljesítmény miatt.
Az elem és az akkumulátor
élettartama
Az elem élettartama a működtetési
körülményektől, a hőmérséklettől és
az elemek sajátosságaitól függően
rövidebb is lehet.
Felvétel során
Lejátszás közben
(Egység: óra kb.)(JEITA)
SP
LP2
LP4
sztereó sztereó sztereó
15
16
20
NH-14WM
NiMH akkumulátor
42
48
56
LR6 Sony
alkáli
szárazelem
Elemek
Mikor kell elemet cserélni?
Amikor a szárazelem vagy
akkumulátor gyenge, villogó r vagy
„LoBATT” jelenik meg a kijelzőn.
Cserélje ki a szárazelemet vagy töltse
fel az akkumulátort.
Az akkumulátor szintjelzése
hozzávetőleges pontosságú.
A működési feltételektől függően
a tényleges töltésszint a jelzettnél
magasabb és alacsonyabb is lehet.
Megjegyzés
Elemcsere előtt kapcsolja ki
a felvevőkészüléket.
(Egység: óra kb.)(JEITA1))
SP
LP2
LP4
sztereó sztereó sztereó
NH-14WM 6
9
10
NiMH akkumulátor2)
10
14
18,5
LR6 Sony
alkáli
szárazelem3)
Elemek
1) A
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) szabványa szerint mérve.
2) Teljesen (100%) feltöltött NiMH
akkumulátor használata esetén
(NH-7WMAA).
3) Sony LR6 (SG) alkáli szárazelem
(Japánban készült) használata esetén.
53
További információ
Fejhallgató/fülhallgató
Óvintézkedések
A biztonság érdekében
Ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat
a DC IN 3V aljzatba.
Áramforrások
• Használjon háztartási áramot, NiMH
akkumulátort vagy LR6 (AA méretű)
elemet.
• Otthoni használat esetén: ne használjon
másfajta váltakozóáramú hálózati
adaptert, mert ez meghibásodást okozhat!
A dugó polaritása
• Csatlakoztassa a váltóáramú hálózati
adaptert egy könnyen elérhető aljzatba.
Ha valamilyen rendellenességet fedez fel
a váltóáramú hálózati adapterben, azonnal
húzza ki az aljzatból.
• A felvevőkészülék mindaddig nem
kapcsolódik le a váltakozóáramú
hálózatról, amíg az adapter be van dugva
a fali aljzatba, még akkor sem, ha maga
a felvevőkészülék ki van kapcsolva.
• Ha hosszabb ideig nem használja
a felvevőkészüléket, kapcsolja le az
áramforrásról (váltakozóáramú hálózati
adapter, szárazelem vagy akkumulátor).
A váltakozóáramú hálózati adapter fali
aljzatból való kihúzásakor mindig a dugót
fogja meg, soha ne a zsinórt húzza.
Melegedés
Hosszabb ideig tartó használat során
a készülék felmelegedhet. Ez azonban nem
rendellenes.
Üzembe helyezés
• Soha ne használja a készüléket olyan
helyen, ahol szélsőséges fénynek,
hőmérsékletnek, nedvességnek vagy
rezgésnek lenne kitéve.
• Amikor a készüléket váltakozóáramú
hálózati adapterről használja, ne takarja le.
Előfordulhat, hogy felmelegedés
következtében a készülék hibásan kezd
működni.
54
Közlekedésbiztonság
Ne használja a fejhallgatót/fülhallgatót
vezetés, kerékpározás vagy bármilyen,
motorral hajtott jármű üzemeltetése közben.
Közlekedési balesetet okozhat, és sok helyütt
tilos is. Az is veszélyes lehet, ha séta közben
nagy hangerőn hallgatja készülékét,
különösen gyalogátkelőhelyeknél. Legyen
különösen körültekintő, vagy ne használja
a készüléket potenciálisan veszélyes
helyzetekben.
Halláskárosodás megelőzése
Ne használja magas hangerőn a fej-/
fülhallgatót. Hallásszakértők szerint
a folyamatos, hangos és hosszan tartó
lejátszás káros az egészségre. Ha csengeni
kezd a füle, vegye lejjebb a hangerőt, vagy
kapcsolja ki a készüléket.
Legyen tekintettel másokra
Tartsa a hangerőt közepes szinten. Ilyenkor
hallja a kívülről érkező hangokat is, és
másokra is oda tud figyelni.
A távirányítón
A mellékelt távirányító kizárólag ehhez
a felvevőhöz készült. Más készülék
távirányítójával nem szabad használni.
Töltés
• Mindig használja a mellékelt
váltakozóáramú hálózati adaptert.
• Az akkumulátort +5°C és +40°C közötti
hőmérsékleten töltse.
• Az akkumulátor, illetve a felvevő
melegedhet az akkumulátor töltése közben,
de ez üzemszerű állapot és nem jelent
veszélyt.
• Ha az akkumulátort első alkalommal tölti
vagy hosszú ideig nem használta, lehet, hogy
az nem éri el a teljes névleges kapacitását.
Ez normális jelenség. Néhány újratöltés
után és folyamatos használat esetén visszaáll
a normál töltési kapacitására.
Felvétellel kapcsolatos
megjegyzések
Mielőtt a felvétel befejezését
követően eltávolítaná az MD-lemezt
Győződjön meg róla, hogy az „Edit” felirat
már nem látható a kijelzőn.
Mielőtt a számítógépről történő
átvitel befejezését követően
eltávolítaná az MD-lemezt
Győződjön meg róla, hogy az „Edit” felirat
már nem látható a kijelzőn, majd nyomja
meg a x (Állj) gombot.
Amennyiben a tápforrás (hálózati
adapter/elem/akkumulátor)
véletlenül megszakad felvétel közben
Előfordulhat, hogy a fedél nem nyílik ki.
Ebben az esetben ne erőltesse a fedelet,
hanem a következők szerint járjon el:
1 Csatlakoztassa a tápforrást (hálózati
adapter/elem/akkumulátor) szilárdan
a felvevőhöz.
2 A fedél kinyitásához nyomja meg az
OPEN (nyitás) gombot.
MiniDisc
• Szállításkor vagy tároláskor tartsa
a MiniDisc-et a tartójában.
• Ne feszítse szét a zárat.
• Soha ne helyezze a tartót olyan helyre,
ahol szélsőséges fénynek, hőmérsékletnek,
nedvességnek vagy rezgésnek lenne kitéve.
• A mellékelt MD címkét csak a lemezen
kijelölt helyre ragassza. Ne helyezze
a lemez egyéb felületére.
Tisztítás
• A készülék burkolatát tisztítsa vízzel vagy
semleges tisztítószer-oldattal kissé
benedvesített, puha ruhával. Ne használjon
semmiféle dörzskendőt, súrolószert vagy
oldószert, mint például alkoholt vagy
benzint, mivel ezek károsíthatják
a burkolatot.
• A lemez tartódobozáról a szennyeződést
száraz ruhával törölje le.
• A lencsére rakódott por működési zavart
okozhat. Az MD behelyezése vagy kivétele
után mindig csukja le a lemeztartó fedelét.
• A legjobb hangminőség elérése érdekében
törölje meg a fejhallgató/fülhallgató és
a távirányító dugóit száraz ruhával.
A piszkos dugók a hang eltorzulását és
szakaszosságát okozhatják.
Elemekkel kapcsolatos
megjegyzések
Helytelen elemhasználat hatására az elemben
lévő folyadék szivárogni kezdhet, vagy az elem
szétrobbanhat. Az ilyen balesetek elkerülése
érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:
• Az elem + és – sarkait megfelelően
helyezze el.
• Ne próbáljon szárazelemet újratölteni.
• Ha hosszabb időn át nem használja
a készüléket, vegye ki belőle az elemet.
• Elemszivárgás esetén vigyázva és alaposan
törölje ki az elemfolyadékot az elemtartó
rekeszből, mielőtt új elemeket helyezne be.
A mechanikus zajjal kapcsolatos
megjegyzés
A felvevőkészülék működése során
mechanikus zajt ad ki, ezt a készülék
energiatakarékossági rendszere okozza és
nem jelent problémát.
Felvett MD írásvédelme
Egy MD írásvédelméhez csúsztassa ki az
MD oldalán lévő fület. Ebben az állásban az
MD-re nem lehet felvételt készíteni. Ha
ismét felvételt akar készíteni, csúsztassa
vissza a fület, hogy az látható legyen.
Fül
Az MD hátoldala
A felvett anyag védve
van.
A felvett anyag nincs
védve.
Karbantartás
Tisztítsa rendszeresen a kimenetet vattával
vagy puha ruhával.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van
felvevőkészülékével kapcsolatban, kérjük,
forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz. (Ha a probléma
bekövetkeztekor volt lemez a felvevő
készülékben, javasoljuk, hogy hagyja
a lemezt a készülékben, amikor a Sony
kereskedőt felkeresi, hogy könnyebben
kideríthető legyen a probléma oka.)
55
Energiaszükséglet
Műszaki adatok
Audio lejátszó rendszer
MiniDisc digitális audio rendszer
Lézerdióda tulajdonságai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: λ = 790 nm
Sugárzás időtartama: folyamatos
Lézer kimeneti teljesítménye: kisebb, mint
44,6 µW
(Ez a teljesítmény a 7 mm-es nyílású optikai
felszedő lencse felületétől 200 mm-re mért
értéket jelöli.)
Felvételi és lejátszási idő
(MDW-80 használatakor)
Maximum 160 perc monó rendszerben
Maximum 320 perc LP4 sztereó rendszerben
Fordulatszám
380 rpm - 2 700 rpm (CLV)
Hibajavítás
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Mintavételezési frekvencia
44,1 kHz
Mintavételezési frekvencia konverter
Bemenet: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Kódolás
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic
Coding)
ATRAC3 — LP2/LP4
Modulációs rendszer
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Frekvencia-jelleggörbe
20-tól 20 000 Hz-ig ± 3 dB
Bemenetek1)
Vonalbemenet:
sztereó mini-aljzat az analóg
bemenetekhez
(minimális bemeneti szint 49 mV)
optikai (digitális) mini-aljzat az optikai
(digitális) bemenethez
Kimenetek
i2): sztereó mini aljzat
Maximális kimeneti szint
2,5 mW + 2,5 mW; terhelőellenállás
16 Ω (európai modelleknél)
5 mW + 5 mW; terhelőellenállás
16 Ω (egyéb modellek)
56
Sony váltakozóáramú hálózati adapter a DC
IN 3 V aljzathoz csatlakoztatva:
120 V AC, 60 Hz (USA, Kanada, Mexikó
és Taiwan)
230 V AC, 50/60 Hz (Európa kontinentális
része és Chile)
240 V AC, 50 Hz (Ausztrália)
220 V AC, 50 Hz (Kína)
230 V AC, 50 Hz (Egyesült Királyság és
Hong Kong)
220 V AC, 60 Hz (Korea)
100 - 120 V/220 - 240 V AC, 50/60 Hz
(más típusok)
A felvevőkészülék:
NiMH akkumulátor NH-7WMAA 1,2 V
700 mAh (MIN)
LR6 (AA méretű) alkáli elem
Elem élettartama3)
Lásd: „Az elem és az akkumulátor
élettartama” (53. oldal).
Méretek
Kb. 81,0 × 27,7 × 74,4 mm (szélesség/
magasság/mélység)
Tömeg
Kb. 103 g csak a felvevő
1)Az
LINE IN (OPTICAL) aljzat digitális
(optikai) kábel és line (analóg) kábel
csatlakoztatásához egyaránt alkalmas.
2)Az i aljzat fejhallgató/fülhallgató vagy
line kábel csatlakoztatásához alkalmas.
3)A JEITA előírásainak megfelelően mérve.
Szabadalmak az USA-ban és más
országokban a Dolby Laboratories licencével.
A tervezés és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát
fenntartjuk.
Opcionális tartozékok
Optikai kábel
POC-15B, POC-15AB, POC-DA12SP
MDR sorozatú sztereó fejhallgatók/
fülhallgatók*
SRS sorozatú aktív hangszórók
Előfordulhat, hogy a márkakereskedőnél
nem kapható a fent felsorolt tartozékok
egyike. Kérjük, kérdezze meg a kereskedőt az
országában rendelkezésre álló tartozékokról.
∗ Ha opcionális fejhallgatót használ, csak
mini sztereó csatlakozóval ellátott
fejhallgatót/fülhallgatót használjon.
Mikrodugóval ellátott fej- vagy
fülhallgató nem használható.
Hibakeresés és magyarázatok
Problémák és megoldásaik
Ha a készülék használata közben bármilyen probléma merülne fel, kövesse az alábbi
lépéseket.
1
Olvassa el ezt a fejezetet, „Problémák és megoldásaik” (57. oldal).
A probléma megoldását az „Üzenetek” (63. oldal) részben is megtalálhatja.
Ellenőrizze az ott megadott információkat.
2
Ha ezek után sem talál megoldást a problémára, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
Töltés
Hiba
Ok/megoldás
• Az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve vagy
Az akkumulátor
a váltakozóáramú hálózati adapter nincs megfelelően
nem kezdi meg
csatlakoztatva.
a töltést. Az
akkumulátort nem , Helyezze be az elemet megfelelően vagy csatlakoztassa
lehet teljesen
a váltakozóáramú hálózati adaptert megfelelően.
feltölteni.
A felvevő töltés
• A jelenség normális, nem jelent veszélyt.
közben melegszik.
Felvétel alatt
Hiba
Ok/Megoldás
• A felvételi pozíció („R-Posi”) „FrHere” állásban van.
A felvevő
felvételkor felülírja
, Állítsa a „R-Posi” beállítást „Fr End” állásba.
a meglévő tartalmat.
A felvétel a lemez • A csoportfelvétel („G-REC”) a következő állásban van:
„G-ON”. (Nem lehet felülírni a műsorszámokat, ha
végén kezdődik,
a „G-REC” értéke „G-ON”.)
akkor is, ha
az „R-Posi” beállítás , A csoportfelvétel beállítását módosítsa a következőre:
értéke „FrHere”.
„G-OFF” (49. oldal).
• A csoportfelvétel („G-REC”) a következő állásban van:
„R-Posi” (felvétel
„G-ON”.
kezdőpontja) nem
állítható „FrHere”
, A csoportfelvétel beállítását módosítsa a következőre:
értékre.
„G-OFF” (49. oldal), majd állítsa az „R-Posi” értékét a
következőre: „FrHere”.
folytatás
57
Hiba
Nem sikerül
a felvétel.
Ok/Megoldás
• Lehet, hogy az audió források nincsenek megfelelően
csatlakoztatva.
, Kapcsolja szét az audio forrásokat, majd csatlakoztassa
őket ismét (16. és 18. oldal).
• Nem érkezik digitális jel a hordozható CD-lejátszóról.
, Hordozható CD-lejátszóról történő digitális felvétel
során használjon váltakozóáramú hálózati adaptert és
kapcsolja ki a CD-lejátszó ugrásgátló (például ESP)
funkcióját (18. oldal).
• Az analóg felvételt osztóval ellátott csatlakozókábellel
végezte.
, Használjon osztó nélküli kábelt.
• A felvételi szint túl alacsony (kézi szintszabályzás esetében).
, Állítsa szünetre a felvevőkészüléket és állítsa be
a felvételi szintet (27. oldal).
• A készüléket leválasztották az áramforrásról, vagy
áramszünet volt felvétel közben.
, A lemezre nem került rá a felvétel. Ismételje meg
a felvételt.
• Gyári műsoros MD van a felvevőben.
, Cserélje ki írható MD-re.
• A hátralévő felvételi idő a lemezen 12 másodperc, vagy
kevesebb („FULL” jelenik meg).
, Cserélje ki a lemezt.
Felvétel közben leáll • Számítógépről másolt műsorszámot próbált felülírni.
a készülék.
(A számítógépről másolt számokat nem lehet felülírni.
Ilyenkor a felvétel automatikusan leáll.)
, Másolja vissza a műsorszámot a számítógépre.
, Indítsa a felvételt a lemez végéről.
• A jelenség normális. Digitális felvétel esetén
Sztereó hang
a fejhallgatóban/fülhallgatóban hallható hang sztereó, akkor
hallatszik a
is, ha a felvett hang monó volt.
fejhallgatóban/
fülhallgatóban,
holott a felvétel
monó volt.
Egy-egy pillanatra • Az LP4 sztereó üzemmódban használt speciális digitális
hangtömörítési technológia miatt bizonyos hangforrásokkal
zaj jelentkezik
kivételes esetekben pillanatnyi zaj hallható.
felvétel közben.
, SP vagy LP2 módban készítsen felvételt.
A fedél nem nyílik • A fedél nem nyílik ki, amíg az „Edit” felirat el nem tűnik
ki a felvétel végén.
a kijelzőről.
58
Hiba
Ok/Megoldás
„TrFULL” jelzés
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Ha
jelenik meg jóval
254 műsorszámot vesz fel a lemezre, a teljes felvételi időtől
azelőtt, hogy a lemez függetlenül a „TrFULL” felirat jelenik meg. a kijelzőn.
felvételi időkapaciA lemezre nem lehet 254-nél több műsorszámot felvenni.
tását (60, 74 vagy
, A felvétel folytatásához töröljön le olyan
80 perc) elérte volna,
műsorszámokat, amelyekre nincs szüksége.
és nem lehet felvételt
készíteni.
A hátralévő felvételi • Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák.
A 12 másodpercnél (SP sztereó), 24 másodpercnél
idő még sok rövid
(LP2 sztereó ill. monó), illetve 48 másodpercnél
műsorszám törlése
után sem növekszik. (LP4 sztereó) rövidebb műsorszámokat a rendszer nem veszi
figyelembe, ezért ezek törlése nem vezet a felvételre
felhasználható idő növekedéséhez.
Lejátszás
Hiba
Ok/Megoldás
• Az ismétlő lejátszás van kiválasztva.
Az MD lejátszása
nem normál módon , Használja a készülék MENU funkcióját a normál
történik.
lejátszás visszaállításához.
• Megváltozott a lejátszási üzemmód.
, Használja a készülék MENU funkcióját a normál
lejátszás visszaállításához.
Az MD nem az első • A lemez lejátszása azelőtt fejeződött be, hogy az utolsó
műsorszámtól kezdi műsorszámhoz ért volna.
a lejátszást.
, A lejátszás elkezdéséhez nyomja le a N gombot (vagy
a távirányítón a NX gombot) legalább 2 másodpercig.
A lejátszás ugrik.
• A felvevőkészüléket olyan helyre tette, ahol az folyamatos
rázkódásnak van kitéve.
, Tegye a felvevőkészüléket stabil helyre.
• Egy nagyon rövid műsorszám miatt ugrik a hang.
, Lehetőleg ne készítsen egy másodpercnél rövidebb
műsorszámokat.
A hangban túl sok • A televízióból vagy más eszközből származó mágnesesség
a zavar.
zavarja a készülék működését.
, Vigye el a készüléket az erős mágnesesség forrásától.
A felvétel hangereje • A műsorszámot analóg módon rögzítették (digitális
alacsony.
felvételnél a felvétel szintje automatikusan a hangforrás
szintjéhez igazodik), vagy osztóval ellátott csatlakozókábelt
használt a felvételhez.
, Használjon megfelelő csatlakozókábelt.
• A felvételi szint túl alacsony volt.
, Állítsa kézileg magasabbra a felvételi szintet felvétel
közben.
folytatás
59
Hiba
A hangerőt nem
lehet fokozni.
Nem jön hang a fejvagy fülhallgatóból.
Ok/Megoldás
• AVLS védelem be van kapcsolva.
, AVLS beállítások feloldása (50. oldal).
• A fej- vagy fülhallgató csatlakozása nem elég szoros.
, Csatlakoztassa határozott mozdulattal a fej-/fülhallgató
dugóját a távirányítóhoz. Dugja be a távvezérlő dugóját
határozott mozdulattal az i aljzatba.
• A csatlakozó szennyezett.
, Tisztítsa meg a dugót.
• Lenyomta a GROUP gombot (a
szimbólum villog
a kijelzőn).
, A felvevő normál üzemre vált, ha 5 másodpercig nem
hajt végre semmilyen műveletet.
A felvevő jónéhány
műsorszámot ugrik
előre vagy hátra,
valahányszor megnyomja a . vagy
a > gombot.
Előfordulhat, hogy • Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Az adatok
a keresési műveletek töredezettsége hangkimaradást okozhat a keresés során,
során a szerkesztett
mivel a műsorszámok lejátszása a normál lejátszásnál
műsorszámoknál
gyorsabban történik.
hangkimaradás
vehető észre.
A jobb csatornában • A jobb csatornában nincs hang, ha a kazettás magnóhoz
nincs hang kazettás
vagy az erősítőhöz monó kábellel csatlakozik.
magnóról vagy
, Ellenőrizze, hogy sztereó kábelt használ-e. Ha
erősítőn keresztül
a csatlakoztatott berendezés monó, a sztereó kábel
felvett műsorszám
használatakor sem lesz hang a jobb csatornában.
esetében, vagy egy
műsorszám erősítőn
keresztüli
meghallgatásakor,
illetve kazettás
magnóból jövő hang
hallgatásakor.
Szerkesztés
Hiba
A fedél nem nyílik
fel.
Nem lehet
szerkeszteni.
60
Ok/Megoldás
• A készüléket felvétel vagy szerkesztés közben lekapcsolták
az áramforrásról vagy lemerült az elem.
, Csatlakoztassa ismét az áramforrásokat vagy cserélje
a lemerült elemet újra.
• A készüléket leválasztották az áramforrásról, vagy
áramkimaradás volt szerkesztés közben.
, Az előzőleg végrehajtott szerkesztési művelet
eredménye nem került a lemezre. Hajtsa végre ismét
a szerkesztési műveletet.
Hiba
A számítógépről
másolt számokat
nem lehet törölni.
A műsorszámjeleket
nem lehet törölni.
A lemezt nem lehet
másik készüléken
szerkeszteni.
A „TrFULL” jelzés
még azelőtt
megjelenik, mielőtt
a lemez elérte volna
a maximális
műsorszámmennyiséget vagy
felvételi időt.
Ok/Megoldás
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Egy
számítógépről átmásolt műsorszám törlése úgy lehetséges,
ha előbb visszamásolja azt a számítógépre, majd
a SonicStage szoftver segítségével törli.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Ha egy
műsorszám adatai töredezettek, a 12 másodpercnél
(SP sztereó felvétel), 24 másodpercnél (mono rendszerű
vagy LP2 sztereó üzemmódú felvétel), illetve
48 másodpercnél (LP4 sztereó üzemmódú felvétel) rövidebb
műsorszám-töredékek nem törölhetők. Nem vonhat össze
különböző felvételi üzemmódban felvett műsorszámokat,
például sztereóban felvett műsorszámot monó rendszerben
felvett műsorszámmal, és nem vonhat össze digitális
csatlakozással felvett műsorszámot analóg csatlakozással
felvett műsorszámmal.
• A berendezés nem támogatja az LP2 sztereó vagy az
LP4 sztereó formátumot.
, Végezze a szerkesztést egy olyan berendezésen, amely
támogatja az LP2 sztereó illetve az LP4 sztereó
formátumot.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Az ismételt
felvételek és törlések adattöredezettséget okozhatnak.
Jóllehet a töredezett adatok is olvashatók, valamennyi
adattöredék külön műsorszámnak számít. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a műsorszámok száma eléri a 254-et, és
nincs lehetőség további felvételre. A felvétel folytatásához
töröljön le olyan műsorszámokat, amelyekre nincs szüksége.
Csoport funkció használata
Hiba
Ok/Megoldás
A csoportos funkció • Csoportbeállítások nélküli lemeznél próbálta elérni
nem működik.
a csoportokra vonatkozó menüt.
, Helyezzen be egy olyan lemezt, amelyen vannak
csoportbeállítások.
Egy műsorszámot • Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák.
A csoportinformáció olyan helyre lett rögzítve, ahol a lemez
nem lehet új
csoportba rögzíteni. neve is tárolásra kerül. A lemez nevét és a műsorszámok
címeit a készülék egy helyen tárolja a lemezen, amely terület
Nem lehet új
maximálisan kb. 1 700 karakter befogadására képes. Ha
csoportot
a teljes mennyiség ezt meghaladja, nem lehet új csoportot
létrehozni.
létrehozni, még ha a csoportos mód be is van kapcsolva.
Ilyenkor csoportbeállítást sem lehet végezni.
61
Egyéb
Hiba
A készülék nem,
vagy nem
megfelelően
működik.
Ok/Megoldás
• Az akkumulátor nincs feltöltve.
, Töltse fel az akkumulátort.
• A hangerő túl alacsony.
, Fokozza a hangerőt.
• Nincs lemez a készülékben.
, Helyezzen a készülékbe egy műsorszámokat tartalmazó
lemezt.
• A HOLD funkció be van kapcsolva („HOLD” jelenik meg
a képernyőn, amikor valamelyik vezérlőgombot megnyomja
a készüléken).
, A felvevőn kapcsolja ki a HOLD funkciót a HOLD
kapcsoló nyíllal ellentétes irányba csúsztatásával.
• A fedél nincs megfelelően becsukva.
, Zárja le a fedelet kattanásig. A fedél kinyitásához húzza el
az OPEN csúszókapcsolót.
• Nedvesség csapódott le a készülék belsejében.
, Vegye ki az MD-t és hagyja a készüléket meleg helyen
néhány órára, amíg a nedvesség el nem párolog.
• Gyenge az akkumulátor vagy a szárazelem (a „LoBATT”
villog vagy semmi sem jelenik meg a kijelzőn).
, Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki a szárazelemet
újra, illetve csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a
készülékhez.
• A szárazelem nem megfelelően van behelyezve.
, Helyezze be az elemet megfelelően.
• A lemez sérült vagy nem tartalmaz megfelelő felvételi vagy
szerkesztési adatot.
, Helyezze be a lemezt újra. Ismételje meg a felvételt
a lemezre. Ha most is megjelenik a hibaüzenet, cserélje ki
a lemezt másikra.
• A működés során a készüléket mechanikai ütés érte,
túlságosan feltöltődött statikusan, illetve villámlás, stb.
következtében túlfeszültség érte.
, Kezdje újra a működtetést az alábbiak szerint.
1 Kapcsolja le minden áramforrásról.
2 Pihentesse a készüléket körülbelül 30 másodpercig.
3 Csatlakoztassa az áramforrást.
A készülék nem
• Hi-MD lemezt vagy Hi-MD módú normál lemezt helyezett be
játssza le a lemezt.
a készülékbe.
, A Hi-MD lemezek és a Hi-MD módú normál lemezek
nem játszhatók le ezen a készüléken.
62
Üzenetek
Ha a következő hibaüzenet villog a kijelzőn, ellenőrizze az alábbi üzeneteket.
Hibaüzenet
AVLS
FULL
BLANK
BUSY
CannotCHG
Edit
ERROR
FULL
HiDCin
Jelentés/megoldás
• Az AVLS funkció „ON” állásban van, ezért a hangerő nem
növelhető.
, Állítsa az AVLS funkciót „OFF” helyzetbe (50. oldal).
• A 21. kedvencet akarta beállítani.
, Maximum 20 kedvencet állíthat be. Állítsa be ennek
megfelelően a kedvencet.
• Felvételt nem tartalmazó MD-t helyezett be.
• Akkor próbálta működtetni a felvevőkészüléket, amikor az
éppen a felvett adatot olvasta.
, Várjon, amíg az üzenet eltűnik (ritka esetekben ez
néhány percig is eltarthat).
• Túl magas hőmérsékletű környezetben próbálta meg tölteni
az akkumulátort.
, Az akkumulátorok töltését +5°C és +40°C közötti
hőmérsékleten végezze.
• Az MD lejátszó információt (műsorszám kezdet- és
végpozíciókat) vesz fel a memóriából a lemezre.
, Várjon, amíg a folyamat befejeződik. Ne tegye ki
a lejátszót fizikai sérülésnek, és ne zavarja meg az
áramellátást.
• A rendszerben belső hiba lépett föl.
, Kezdje újra a műveletet a 62. oldal 1-3 lépése alapján. Ha
újra megjelenik az üzenet, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
• A lemezen a hátralévő felvehető idő 12 másodperc (sztereó),
24 másodperc (LP2 sztereó vagy monó), 36 másodperc
(LP4 sztereó), vagy még kevesebb.
, Cserélje ki a lemezt.
• 200 karakternél többel próbált címkézni egy adott
műsorszámot vagy lemezt.
• A műsorszámok neveinek és a lemez nevének hossza,
melyeket megpróbált beírni, meghaladta az 1 700 karaktert.
• A 100. csoportot próbálta meg létrehozni.
, Maximum 99 csoportot készíthet egy lemezen. Ne hozzon
létre ennél több csoportot.
• A táphálózat feszültsége túl nagy (Nem a tartozék hálózati
adaptert használja).
, A tartozék hálózati adaptert használja.
folytatás
63
Hibaüzenet
Hi-MD Disc
HOLD
LoBATT
MEMORY
NO CHG
NoCOPY
NoDISC
NoEDIT
NoMARK
NO OPR
64
Jelentés/megoldás
• Hi-MD módú normál lemezt helyezett be.
, A Hi-MD módú normál lemezeket ez a készülék nem
tudja lejátszani.
• A felvevőkészülék le van zárva.
, Csúsztassa a HOLD kapcsolót a nyíllal ellenkező
irányba, hogy feloldja a felvevő lezárását (16. oldal).
• Gyenge az elem.
, Cserélje ki a szárazelemet (14. oldal).
• Olyan felvevőkészülékkel próbált felvételt készíteni, amely
az adott helyen rázkódásnak van kitéve.
, Tegye a készüléket stabil helyre, és indítsa újra a felvételt.
• Túl magas hőmérsékletű környezetben próbálta meg tölteni
az akkumulátort.
, Az akkumulátorok töltését +5°C és +40°C közötti
hőmérsékleten végezze.
• Olyan lemezről próbált másolatot készíteni, amelyet a Serial
Copy Management System (Soros Másolásvédelmi
Rendszer) véd. Nem készíthet másolatokat olyan digitálisan
csatlakoztatott forrásról, amely maga is digitális
csatlakoztatással lett felvéve.
, Használjon analóg csatlakoztatást (25. oldal).
• Úgy próbált felvételt vagy lejátszást végezni, hogy nem volt
lemez a készülékben.
, Helyezzen be egy MD-t.
• „G : Ers” lehetőséget választott ki olyan lemeznél, amelynek
nincsenek csoportbeállításai.
, Nem törölhetők csoportok olyan lemezről, amelyen
nincsenek csoportok.
• A „G : Set”, „G : Rls”, „Move”, vagy „Erase” lehetőséget
választotta ki felvétel közben.
• Az első műsorszám elejéről próbált műsorszámjelet törölni.
• A műsorszámjelzést olyan műsorszámok összevonásához
próbálta törölni, amelyeket a készülék nem tud összevonni
(például egy sztereó és egy monó rendszerben felvett
műsorszám).
• Műsorszámjelet próbált felülírni.
• Kedvencek lejátszását választotta anélkül, hogy megadott
volna kedvenceket.
, Jelölje ki a kedvenceket (29. oldal).
• Auto Time Mark beállítást próbált végrehajtani digitális
csatlakozáson keresztüli felvétel közben.
• A szinkronfelvétel során megpróbálta megnyomni a X vagy
a T MARK gombot.
Hibaüzenet
NO SET
No SIG
PbONLY
Rd ERR
Rec ERR
SAVED
Saving
SEL GR
TEMP
TOC ERR
Jelentés/megoldás
• Az alábbi beállításokat próbálta meg elvégezni felvétel
közben.
–Felvételi mód
–Felvételi szint
–„G-REC” kiválasztása a menüben
–„R-Posi” kiválasztása csoportfelvétel esetén.
• A készülék nem ismeri fel a digitális bemeneti jelet.
, Bizonyosodjon meg róla, hogy a forrás megfelelően van
csatlakoztatva (18. oldal).
• Megpróbált műsoros MD-re felvenni vagy azt szerkeszteni
(a Pb csak lejátszást jelent).
, Helyezzen be egy írható MD-t.
• A felvevő nem tudja megfelelően olvasni a lemez tartalmát.
, Helyezze be a lemezt újra.
• Hi-MD lemez van a felvevőben.
, A Hi-MD lemezeket ez a készülék nem tudja lejátszani.
• A felvétel nem megfelelően történt.
, Helyezze a felvevőt olyan helyre, amely stabil és nem
rázkódik, majd ismételje meg a felvételt.
• A lemez szennyezett (olajfilm vagy ujjlenyomat került rá),
vagy összekarcolódott, vagy nem szabványos.
, Próbálja meg a felvételt másik lemezzel.
• Olyan MD-re próbált felvenni vagy szerkeszteni, amelyen
a fül írásvédett helyzetben van.
, Csúsztassa vissza a fület (55. oldal).
• Az MD lejátszó információt (hangokat) vesz fel
a memóriából a lemezre.
, Várjon, amíg a folyamat befejeződik. Ne tegye ki
a lejátszót fizikai sérülésnek, és ne zavarja meg az
áramellátást.
• A „G : Name”, „G : Move” vagy „G : Ers” lehetőséget
próbálta kiválasztani a készülék leállított állapotában, vagy
olyan műsorszám lejátszása közben, amely nem tartozik
csoporthoz.
, Válasszon ki egy olyan műsorszámot, amely
a szerkeszteni kívánt csoporton belül van, majd hajtsa
végre újra a szerkesztési műveletet.
• A készülék felmelegedett.
, Hagyja, hogy a készülék lehűljön.
• A felvevő nem tudja megfelelően olvasni a lemez tartalmát.
, Helyezzen be egy másik lemezt.
, Ha nem probléma az egész lemezt törölni, tegye azt
(36. oldal).
folytatás
65
Hibaüzenet
TrFULL
TrPROT
66
Jelentés/megoldás
• Elérte a 254 műsorszámot.
, Töröljön olyan műsorrészeket, amelyekre nincsen
szüksége (36. oldal).
• Olyan műsorszámra próbált felvenni vagy szerkeszteni,
amely törlésvédett.
, Vegyen fel vagy szerkesszen más műsorszámot.
• Olyan műsorszámot próbált szerkeszteni, melyet
számítógépről másolt át.
, Másolja vissza a műsorszámot a számítógépre, és ott
szerkessze.
Néhány magyarázat
A digitális (optikai) és analóg (vonali) bemenetek közti különbség
A készülék bemeneti csatlakozója digitális és analóg bemeneti csatlakozóként
egyaránt működik. Csatlakoztassa a felvevőkészüléket CD-lejátszóhoz vagy kazettás
magnóhoz digitális (optikai) vagy analóg (vonal) bemenettel. A felvételhez lásd
„Azonnali felvétel MD lemezre” (17. oldal) a digitális (optikai) bemeneten történő
felvételhez és „Felvétel készítése TV-ről vagy rádióról (analóg felvétel)” (25. oldal)
az analóg (vonal) bemeneten történő felvételhez.
Különbség Digitális (optikai) bemenet
Csatlakoztat- Digitális (optikai) kimeneti
ható forrás csatlakozóval ellátott készülékek
(CD-lejátszó, DVD-lejátszó stb.)
Analóg (vonal) bemenet
Analóg (vonal) kimeneti
csatlakozóval ellátott
készülékek (kazettás magnó,
rádió, lemezjátszó stb.)
Használható Optikai kábel (optikai vagy optikai Vonali kábel (2 phono dugóval
kábel
mini dugóval) (18. oldal)
vagy sztereó mini dugóval)
(25. oldal)
A forrásból Digitális
Analóg
érkező jel
A felvevőkészüléknek küldött
jel akkor is analóg, ha digitális
forrás (például CD-lejátszó)
csatlakozik a készülékhez.
Műsorszám- Automatikusan jelöli (másolja)
Automatikusan jelöli
jelek1)
• a forráséval megegyező pozícióban • 2 másodpercnél hosszabb üres
rész (68. oldal) vagy halk rész
(ha a hangforrás CD vagy MD).
• 2 másodpercnél hosszabb üres rész után.
(68. oldal) vagy halk rész után (ha • ha a felvevőkészüléket
a felvétel során szünetre
a hangforrás nem CD vagy MD).
kapcsolják.
• ha a készülék szüneteltetés
üzemmódban van (legalább
3 másodperces csend
szinkronfelvételnél).
Automatikusan beállított.
Felvett
A forráséval megegyező.
Manuálisan is beállítható
hangszint
Manuálisan is beállítható (Digital
(„A felvételi szint kézi
REC level control) („A felvételi
beállítása”, 27. oldal).
szint kézi beállítása”, 27. oldal).
1) A
felvétel után törölheti a szükségtelen jelöléseket („Műsorszámok összevonása
(összevonás)”, 35. oldal).
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a műsorszámjelölést a készülék hibásan másolja:
• egyes digitális (optikai) bemenetet használó CD-lejátszókról vagy cd-táras lejátszókról történő
felvétel esetén.
• digitális (optikai) bemenet használata esetén, ha a forrás véletlen sorrendű vagy programozott
lejátszási üzemmódban van. Ilyen esetben játssza le a forrást normál lejátszási üzemmódban.
• digitálisan sugárzott hang (például digitális TV) digitális (optikai) bemeneten keresztüli
felvétele esetén.
67
A „no sound” - nincs hang jelentése
A „No sound” - nincs hang - olyan állapotot jelent a felvevő számára, amikor a bemeneti
szint kb. 4,8 mV analóg jel esetén, és kevesebb, mint –89 dB optikai (digitális) bemenet
esetén (0 dB-nek tekintve a teljes kivezérlést (a maximális felvehető szintet a MiniDisc
számára)).
Megjegyzések a digitális felvétellel kapcsolatban
A felvevőkészülék a Serial Copy Management System-et (Soros Másoláskezelő Rendszer)
alkalmazza, amellyel első generációs digitális másolatok készíthetők gyári műsoros szoftverről.
Házilag felvett MD-ről csak az analóg (line out) csatlakozók használatával tud felvételt
készíteni.
Gyári, műsoros szoftver, mint például CD-k
vagy MD-k.
Mikrofon, lemezjátszó, rádió, stb. (analóg
kimeneti csatlakozókkal).
Analóg felvétel
Digitális felvétel
Házilag felvett MD
Digitális felvétel
Házilag
Nincs
felvett MD digitális
felvétel
Írható MD
Írható MD
Nincs
digitális
felvétel
Írható MD
A számítógépről átmásolt műsorszámok szerkesztésének korlátai
A készüléket úgy tervezték, hogy a szerkesztési funkciók (például műsorszámok törlése,
műsorszámjelek hozzáadása, műsorszámjelek törlése) nem használhatók azoknál
a műsorszámoknál, amelyeket számítógépről másoltak át. Ez azért van így, hogy
elkerülhető legyen az átmásolt műsorszámok hitelesítő jelének elvesztése. Ezeket
a műsorszámokat úgy szerkesztheti, ha előbb visszamásolja azokat a számítógépre, és ott
végzi el a szerkesztést.
68
DSP TYPE-S rendszer az ATRAC/ATRAC3 számára
A készülék támogatja a DSP TYPE-S rendszert, amely a legmagasabb minőségű, digitális
jelprocesszorral (DSP) felszerelt Sony MiniDisc készülékekre vonatkozó specifikáció.
A specifikációnak megfelelő készülékek az MDLP módban felvett műsorszámokat is
kiváló minőségben játsszák vissza. Ezek a készülékek továbbra is támogatják a DSP
TYPE-R rendszert, de a normál sztereó módban (SP) is jobb minőségű felvételeket
készítenek és jobb minőségű lejátszást nyújtanak.
A hang ugrásának kiküszöbölése (G-PROTECTION)
A G-PROTECTION funkció kifejlesztésének célja a jelenlegi lejátszóknál rázkódásra kevésbé
érzékeny készülékek létrehozása volt.
69
Mire használható az MD Simple Burner/
SonicStage
Mire használható az MD Simple Burner?
Az MD Simple Burner lehetővé teszi, hogy a számítógép CD-meghajtójába
helyezett audio CD-ről átvegye a műsorszámokat az MD Walkmenre anélkül, hogy
a műsorszámokat fel kellene venni a számítógépre.
MD Walkman
Audio CD
Mire használható a SonicStage?
A SonicStage lehetővé teszi, hogy zenéket importáljon a számítógépére különféle
zeneforrásokból (pl. audio CD vagy az internet), majd a számítógépen tárolt
zeneadatokat átvigye egy MD-re.
Audio CD
MD Walkman
Importálás
Internet
70
Zenefájlok MP3, illetve
WAV formátumban
Átvitel
Alapfunkció MD Walkman használata esetén
SonicStage
MD Simple Burner
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása (72. oldal)
A szoftver telepítése a számítógépre (73. oldal)
Zeneszámok felvétele az
audio CD-ről a számítógép
CD-meghajtójának
segítségével (75. oldal)
Hangadatok importálása
a számítógépre (77. oldal)
Az MD walkman
csatlakoztatása
a számítógéphez (74. oldal)
A szoftver kezelése
Az MD walkman
csatlakoztatása
a számítógéphez (74. oldal)
Hangadatok átvitele
a számítógépről (79. oldal)
Az MD meghallgatása
71
Telepítés
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása
Rendszerkövetelmények
Az alábbi rendszerkövetelményeknek kell teljesülniük az MD Walkman SonicStage
Ver. 2.0/MD Simple Burner 2.0 verziójú szoftverének használatához.
Számítógép
Operációs
rendszer
Kijelző
Egyéb
IBM PC/AT vagy azzal kompatibilis
• Processzor: Pentium II 400 MHz vagy ennél gyorsabb (Pentium
III 450 MHz vagy ennél gyorsabb javasolt.)
• Hely a merevlemezen: 200 MB vagy több (1,5 GB vagy annál több
javasolt) (A helyigény a használt Windows verziójától és
a merevlemezen tárolt zeneszámok mennyiségétől függően változó.)
• RAM: 64 MB vagy több (128 MB vagy annál több javasolt)
Egyéb
• CD meghajtó (WDM alapú digitális lejátszásra alkalmas)
• Hangkártya
• USB port (USB támogatás (korábbi USB 1.1))
Gyárilag telepített:
Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media
Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home
Edition/Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition
High Color (16 bites) vagy annál jobb, 800 × 600 pont/hüvelyk vagy
annál jobb (1 024 × 768 pont/hüvelyk vagy annál jobb javasolt)
• Internet-hozzáférés: webes regisztrációhoz, EMD szolgáltatások
és CDDB funkciók használatához
• Windows Media Player (7.0 vagy újabb) a WMA-fájlok
lejátszásához
A szoftver nem működik a következő környezetekben:
• A felsoroltaktól eltérő operációs rendszeren
• Házilag barkácsolt személyi számítógépek vagy operációs rendszerek
• A gyártó által eredetileg telepített operációs rendszer frissítésével létrejövő környezet
• Multi-boot környezet
• Többképernyős környezet
• Macintosh
Megjegyzés
• Nem garantáljuk, hogy a szoftver a rendszerkövetelményeknek megfelelő összes
számítógépen zavartalanul fut.
• A Windows XP/Windows 2000 Professional operációs rendszer NTFS-fájlrendszere csak
a normál (gyári) beállításokkal használható.
• Nem garantáljuk, hogy a rendszer készenléti, alvó üzemmód vagy hibernációs funkciói minden
számítógépen zavartalanul működnek.
• Windows 2000 Professional felhasználók esetén a szoftver használata előtt telepíteni kell
a 3-as szervizcsomagot.
72
A szoftver telepítése a számítógépre
Mielőtt telepítené a szoftvert
• Bizonyosodjon meg róla, hogy bezárta víruskereső szoftverét, mivel az ilyen
szoftverek általában jelentős rendszererőforrást kötnek le.
• Az MD Walkman elemet használatakor ügyeljen rá, hogy a szoftvert a tartozékként
rendelkezésre álló CD-lemezrõl telepítse.
— Ha az OpenMG Jukebox, a SonicStage vagy a Net MD Simple Burner szoftvert már
korábban telepítette, a rendszer a korábbi szoftvert felül fogja írni. Az új változat
a régi változat funkcióin felül újabb lehetõségekkel is rendelkezik.
— Ha a SonicStage Premium vagy a SonicStage Simple Burner elemet már telepítette,
a korábbi változat az újjal együtt marad meg a rendszeren.
— A korábbi változat által felvett zenei adatokat továbbra is használni tudja majd, még
a SonicStage Ver. 2.0 telepítését követõen is. Elővigyázatosságból azonban
javasoljuk, készítsen biztonsági mentést zenefájljairól. Az adatok biztonsági
mentéséhez lásd: [Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a Disk],
SonicStage Help.
1
Kapcsolja be számítógépét és indítsa el a Windows programot.
2
Helyezze be a kapott CD-ROM-ot számítógépe CD-meghajtójába.
A telepítőprogram automatikusan elindul és megjelenik a telepítőablak.
Régiótól függően megjelenhet az ország kiválasztására szolgáló ablak. Ebben az
esetben kövesse a megjelenő utasításokat.
3
Kattintson a(z) [Install SonicStage and MD Simple Burner] gombra,
majd kövesse a megjelenő utasításokat.
Kattintson a [Install SonicStage and MD
Simple Burner] gombra.
Gondosan olvassa el az útmutatást.
Régiótól függően az [Install SonicStage and MD Simple Burner] kivételével
a gombok eltérhetnek a fenti ábrán láthatóaktól.
A telepítés a rendszerkörnyezettől függően 20 és 30 perc közötti ideig tarthat.
Miután a telepítés véget ért, indítsa újra számítógépét.
Sikeresen lezajlott a telepítés?
Ha a telepítés során problémák merültek fel, lásd: „Hibakeresés” (89. oldal).
73
A MD Walkman csatlakoztatása a számítógéphez
Ha a szoftvertelepítés rendben lezajlott, csatlakoztassa a MD Walkman készüléket
a számítógéphez.
1
Helyezzen egy írható lemezt a MD Walkman készülékbe.
2
Kapcsolja be az áramforrást, és csatlakoztassa a MD Walkman
készüléket a számítógéphez a külön kapott USB-kábellel.
Váltakozóáramú
hálózati adapter
USB-kábelcsatlakozóhoz
Az USB csatlakozóhoz/
speciális csatlakozó
MD
Walkman
USB kábel
DC IN csatlakozóba
Számítógép
3
Ellenőrizze a csatlakozásokat.
Ha a csatlakozások rendben vannak, a MD Walkman kijelzőjén a következő
jelenik meg: „PCppMD”*.
∗ Attól függően, hogy milyen típusú a MD Walkman, a „Net MD” is megjelenhet.
Megjegyzés
Amikor a MD Walkman számítógéphez van csatlakoztatva, ajánlott a felvevőt az elektromos
hálózatról működtetni. Ha a MD Walkman készüléket akkumulátorról üzemelteti,
mindenképpen egy új szárazelemet vagy feltöltött akkumulátort használjon. Ha az akkumulátor
művelet közben lemerül, az eredmény működési hiba, az átvitt adatok vagy a hangfájlok
sérülése lehet.
74
A MD Simple Burner használata
Rögzítés számítógépről
A MD Simple Burner segítségével a számítógép CD-meghajtójába helyezett audio
CD-lemezről másolhat zeneszámokat az MD Walkman készülékre.
A MD Simple Burner indításához kattintson a következőkre: [Start] – [All Programs]*
– [MD Simple Burner] – [MD Simple Burner].
∗ [Programs] Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Second
Edition esetén
z
A MD Simple Burner az alábbi módszerekkel is elindítható:
• Kattintson duplán a tálcán látható
MD Simple Burner ikonra, vagy kattintson rajta a jobb
egérgombbal, és válassza a(z) [Show Standard Mode] menüt.
• Kattintson duplán az Asztalon látható
MD Simple Burner parancsikonra.
Megjegyzés
•A
csak MD Simple Burner jelzésű audio CD-vel használható.
• A készülék zavartalan működése másolásvédelemmel ellátott CD-k esetén nem garantált.
Ablak a CD-lemez összes számának másolására
[REC/STOP]
A CD-lemez összes számának új csoportként
való rögzítéséhez kattintson ide.
A felvétel leállításához nyomja le a [Stop]
gombot.
CD ikon
A CD-lemezről kiválasztott
számok lejátszási ideje összesen
Album címe (CD)
Előadó neve (CD)
[OPEN]
A 76. oldalon látható ablak
megnyitásához kattintson ide.
MD ikon
Lemez neve (MD)
Készülékbe helyezett
MD hátralévő írási ideje
Írási mód legördülő lista
LP2/LP4
75
Az audio CD kijelölt számainak rögzítésére szolgáló ablak
[CONFIG]
Kattintson ide az alábbi feladatok végrehajtásához:
-A CD-meghajtó beállítása
-A MD Simple Burner verziószámának megtekintése
-A CDDB programban regisztrált CD-adatok megjelenítése
Műsorszám-információk
(CD)
Előadó neve
A CD-lemezről kiválasztott
számok lejátszási ideje összesen
Album címe
Lemez
neve (MD)
[REC/STOP]
Műsorszáminformációk (MD)
Módosíthatja a számok
címét és sorszámát.
[New Group]
[Get CD info]
Írási mód legördülő lista
Az audio CD adatai
(album neve, szám címe stb.)
a számok címében is meg
[CLOSE]
fognak jelenni.
A(z) 75. oldalon látható ablak
bezárásához kattintson ide.
CD működési információk
Ezekkel a beállításokkal adhatja meg az audio
CD-ről felvenni kívánt számokat.
Kattintson ide az összes szám kijelölésének törléséhez.
Kattintson ide az összes szám kijelöléséhez.
Jelölőnégyzetek
Jelölje be a rögzíteni kívánt számok melletti
négyzeteket.
76
[Erase]
[All Erase]
Készülékbe helyezett Minidisc hátralévő ideje
A SonicStage használata
Hangadatok importálása
Ez a fejezet bemutatja, hogyan rögzíthet és másolhat hangadatokat audio CD-ről
a My Library által a számítógépe merevlemezén létrehozott SonicStage mappába.
Lehetősége van zene rögzítésére vagy importálására más forrásokból, például az
internetről vagy számítógépe merevlemezéről. A részletekről lásd: SonicStage Help.
Megjegyzés
•A
csak SonicStage jelzésű audio CD-vel használható.
• A készülék zavartalan működése másolásvédelemmel ellátott CD-k esetén nem garantált.
Forrás kijelzése
[Music Source]
[CD Info]
[Format/Bit Rate]
1
SonicStage indítása.
Válassza a következőt: [Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage].
∗ [Programs] Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98
Second Edition esetén
Elindul a SonicStage és megjelenik a főablak.
z
A SonicStage az Asztalon található
2
ikonra ([SonicStage] ikon) kattintva is elindítható.
Helyezze be számítógépe CD-meghajtójába a rögzíteni kívánt audio CD-t.
A kijelző bal felső részén kijelzett forrás helyén [Record a CD] jelenik meg.
3
Kattintson a [Music Source] gombra.
Az audio CD tartalma megjelenik a zeneforrások listáján (a képernyő bal
oldalán).
folytatás
77
4
Szükség esetén a
jelölőnégyzetre kattintva törölje a műsorszámokat,
amelyeket nem kíván rögzíteni.
Ha véletlenül törölte egy négyzetből a jelölést, akkor újra rákattintva ismét
bejelölheti.
Az összes négyzet kijelöléséhez kattintson a
gombra.
gombra.
Az összes négyzet jelölésének törléséhez kattintson a
5
Szükség esetén módosítsa az audio CD rögzítésénél használni kívánt
formátumot és a mintavétel nagyságrendjét (átviteli sebesség).
A képernyő jobb oldalán látható [Format/Bit Rate] gombra kattintva
megjelenik a „CD Recording Format [My library]” párbeszédablak.
A párbeszédablakban az audio CD rögzítésénél használni kívánt formátumot és
mintavételi sűrűséget kell kiválasztania.
6
Kattintson a
gombra.
Megkezdődik a 4. lépésben kijelölt műsorszámok írása.
A felvétel leállítása
Kattintson a
gombra.
z
Ha program nem tudta automatikusan megállapítani a CD adatait, úgymint album címe, előadó
neve vagy szám címe, kattintson az ablak jobb oldalán található [CD Info] gombra. Ehhez
a számítógépnek aktív internetkapcsolattal kell rendelkeznie.
78
Hangfájlok másolása a számítógépről az MD Walkman
készülékre
A My Library SonicStage mappájában tárolt hangfájlok újra meg újra átmásolhatók
az MD Walkman készülékre.
Átviteli célhely lista
[Transfer]
A My Library
lista
[Transfer Mode]
1
Csatlakoztassa az MD Walkman készüléket a számítógéphez.
A kapcsolat létrehozását követően az ablak jobb felső részében található
célhelylistában meg fog jelenni a következő elem: „Net MD”.
A csatlakoztatásról részletesen lásd: „A MD Walkman csatlakoztatása
a számítógéphez” (74. oldal).
Az adatátvitel befejeződéséig ne szakítsa meg a tápellátást, illetve az USB-kábel
csatlakoztatását.
2
Kattintson a [Transfer] gombra.
Az ablak Transfer (Net MD) (Átvitel) ablakra változik.
3
A képernyő bal oldalán látható My Library listában kattintson
a másolni kívánt műsorszámokra.
Ha egyszerre több számot szeretne másolni, a számok kijelölése közben tartsa
lenyomva a [Ctrl] billentyűt.
Ha az album összes számát másolni szeretné, kattintson az album címére.
4
Szükség esetén módosítsa az átviteli módot.
A „Transfer Mode Settings” párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson
az ablak közepén látható [Transfer Mode] gombra (Net MD), és válassza ki
a megfelelő átviteli módot.
folytatás
79
5
Kattintson a
gombra.
Megkezdődik a 3. lépésben kijelölt számok másolása.
Az átvitel leállítása
Kattintson a
gombra.
Megjegyzés
• A felsorolt esetekben az átvitel megszakad, és hibaüzenet jelenik meg:
—Nincs több szabad hely a lemezen.
—A műsorszám lejátszására valamilyen korlátozás vonatkozik.
• Átvitel közben a rendszer készenléti, alvó üzemmód és hibernálási funkciója nem használható.
• A szöveg típusától és a karakterek számától függően előfordulhat, hogy a SonicStage
programban megadott szöveg nem jelenik meg a csatlakoztatott MD Walkman készüléken.
Ez a csatlakoztatott MD Walkman készülékre vonatkozó korlátozás következménye.
• Ha az MD Walkman készüléket a számítógéphez csatlakoztatva használja, mindig használjon
felöltött akkumulátort. Ha az akkumulátor művelet közben lemerül, az eredmény működési
hiba, az átvitt adatok vagy a hangfájlok sérülése lehet.
80
Hangfájlok visszamásolása az MD Walkman készülékről
a számítógépre
Átviteli célhely lista
[Transfer]
A My Library lista
A Minidisc-en
található számok
listája
Visszamásolás az MD Walkman készülékről a számítógépre
Az előzőleg a számítógépről az MD készülékre másolt hangfájlok visszamásolhatók
a számítógépen a SonicStage által létrehozott My Library mappába.
1
Csatlakoztassa az MD Walkman készüléket a számítógéphez.
A kapcsolat létrehozását követően az ablak jobb felső részében található
célhelylistában meg fog jelenni a következő elem: „Net MD”
A csatlakoztatásról részletesen lásd: „A MD Walkman csatlakoztatása
a számítógéphez” (74. oldal).
Az adatátvitel befejeződéséig ne szakítsa meg a tápellátást, illetve az USB-kábel
csatlakoztatását.
2
Kattintson a [Transfer] gombra.
Az ablak Transfer (Net MD) (Átvitel) ablakra változik.
3
Az ablak jobb oldalán látható Net MD listában kattintással jelölje be
a számítógépre másolandó számokat.
folytatás
81
4
Kattintson az ablak közepén látható
gombra.
Megkezdődik a 3. lépésben kijelölt műsorszámok átmásolása.
Az átvitel leállítása
Kattintson a
gombra.
Megjegyzés
Más számítógépekről az MD Walkman készülékre másolt számok nem vihetők át a saját
számítógépén található My Library mappába.
82
A SonicStage Help használata
A SonicStage használatával kapcsolatos részletes információkat a SonicStage Help
tartalmazza. A SonicStage Help használatával könnyen kikereshet információkat
a felsorolt műveletek közül (például „Hangadatok importálása” vagy „Hangadatok
átvitele”), a kulcsszavak átfogó listájából, vagy a feltehetőleg a megfelelő
magyarázathoz elvezető szavak beírásával.
A SonicStage Help megjelenítése
Kattintson a [Help] – [SonicStage Help] gombra, a SonicStage futása közben.
[SonicStage Help]
z
A SonicStage Help a következő módszerekkel jeleníthető meg:
[Start] – [All Programs]* – [SonicStage] – [SonicStage Help].
∗ [Programs] Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Second
Edition esetén
Megjegyzés
• SonicStage Help értelmezésében „Device/Media” alatt általában külső készüléket kell érteni,
például MD Walkman, Network Walkman és CD Walkman.
• Kövesse internetszolgáltatója útmutatásait, például a javasolt rendszerrel kapcsolatban.
83
A SonicStage Help használatának magyarázata
Jobb oldali keret
Bal oldali keret
1 Kattintson kétszer az [Overview] elemre a bal oldali keretben.
2 Kattintson az [About This Help File] gombra.
Megjelenik a magyarázat a jobb oldali keretben.
3 Olvassa el a szöveget.
Ha szükséges, görgessen a kijelzőn.
Az aláhúzott szavakra kattintva a hozzájuk tartozó magyarázatokhoz ugorhat.
Szó keresése a magyarázaton belül
[Search]
„Type in the keyword
to find” szövegdoboz
List Topics
Kijelöléshez tartozó
magyarázat
A keresett szavak
listája
[Display]
1 Kattintson a [Search] gombra a „Search” ablak megnyitásához.
2 Írja be a szavakat.
3 Kattintson a [List Topics] gombra.
Megjelenik a keresett szavak listája.
4 Kattintással jelölje ki a felsoroltak közül a kívánt szót.
5 Kattintson a [Display] gombra.
Megjelenik a kijelöléshez tartozó magyarázat.
84
Keresés a SonicStage Help súgóban
Kattintson a [Contents] elemre az Help ablak bal oldalán az egyes műveletek
listájának megtekintéséhez. A részletek megjelenítéséhez kattintson az egyes
pontokra.
Hangadatok importálása a számítógépre
Művelet
Hangadatok importálása az
internetről
Számítógépen tárolt
hangadatok importálása
a SonicStage-be
SonicStage Help
[Importing tracks] – [Purchasing Tracks from a Music
Service Site]
[Importing tracks] – [Importing Music Files]
Számítógépen található hangadatok meghallgatása
Művelet
A CD-meghajtón vagy a My
Library mappában található
hangadatok meghallgatása
A számítógéphez
csatlakoztatott MD Walkman
készüléken található
hangadatok meghallgatása
SonicStage Help
[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD]
vagy [Playing Back a Track in My Library]
[Music Playback] – [Playing Back a Track on a Device/
Media]
Importált műsorszámok kezelése és szerkesztése
Művelet
CD-információk letöltésével
kapcsolatos adatok módosítása
Album szerkesztése
Műsorszámok törlése
Műsorszámok közvetlen
tárolásához megadott célhely
módosítása
SonicStage Help
[Changing SonicStage Settings] – [Changing Settings
for Getting CD information]
[Managing Tracks and Albums] – [Creating/Editing
Albums]
[Changing SonicStage Settings] – [Changing the
Location for Saving Recorded Files]
85
Biztonsági másolat készítése hangadatokról
Javasoljuk, hogy a merevlemez megrongálódása, vagy a számítógép cseréje esetére
elővigyázatosságból készítsen biztonsági másolatot hangadatairól.
Művelet
Biztonsági másolat készítése
a My Library mappában
található hangadatokról
Tudnivalók a SonicStage
biztonsági mentés funkciójáról
SonicStage Help
[Backing Up My Library] – [Backing Up Data to
a Disk]
[Backing Up My Library] – [FAQ-About SonicStage
Backup Tool]
Hibakeresés
Művelet
SonicStage Help
Tudnivalók a hibaelhárításról [Additional Information] – [Troubleshooting]
Hogyan lehet?
Művelet
Ismeretlen szavak keresése
A SonicStage használatával
kezelhető hangadat-fajták
keresése
A SonicStage segítségével
használható funkciók
keresése
86
SonicStage Help
[Additional Information] – [Glossary]
[Overview] – [Content Handled Within SonicStage]
[Overview] – [Features]
Egyéb információk
A SonicStage/MD Simple Burner program eltávolítása
A SonicStage/MD Simple Burner eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket.
1
Kattintson a [Start] – [Control Panel]* parancsokra.
∗ [Settings] – [Control Panel] Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetén
2
Kattintson kétszer az [Add/Remove Programs] parancsra.
3
Kattintson a [SonicStage 2.0.xx] [vagy MD Simple Burner 2.0.xx]
elemre a „Currently Installed Programs” listán, majd kattintson
a Módosítás/eltávolítás* gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd indítsa újra számítógépét.
Az eltávolítás a számítógép újraindításával ér véget.
∗ [Change/Remove] Windows 2000 Professional esetén, [Add/Remove]
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition esetén
Megjegyzés
A SonicStage Ver. 2.0/MD Simple Burner Ver. 2.0 telepítésével egyidejűleg az OpenMG Secure
Module 3.4 programot is telepíti. Az OpenMG Secure Module 3.4 programot ne törölje, mert
lehet, hogy azt más szoftver is használja.
87
Szerzői jogok védelme
Az OpenMG technológiával anélkül élvezheti a digitális zenét, hogy megsértené
a kapcsolódó szerzői jogokat. A SonicStage a hangfájlokat OpenMG formátumban
kódolja és úgy tárolja azokat a számítógép merevlemezén, hogy megakadályozza
jogosulatlan terjesztésüket.
Hanganyagokkal kapcsolatos korlátozások
Az Interneten működő zeneterjesztő szolgáltatások révén széles körben elérhetőek
jó minőségű hanganyagok. A szerzői jogoknak a jogosulatlan terjesztéssel szembeni
védelméhez a hanganyagok egy részére rögzítési és lejátszási korlátozások
érvényesek. Ilyen lehet például a hanganyagok lejátszásának időbeli vagy szám
szerinti korlátozása.
88
Hibakeresés
Ha SonicStage/MD Simple Burner használata során problémák merülnének fel,
tegye a következőket:
1 Ellenőrizze az ebben a „Hibakeresés” fejezetben leírt jelenségeket.
2 A SonicStage használata közben ellenőrizze jelenségeket a SonicStage Help
súgóban.
3 Ha a problémát a fenti helyeken olvasható információk segítségével sem
tudta kiküszöbölni.
Keresse meg a hibát az alábbi táblázatban, és forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
Számítógép
• Gyártó:
• Modell:
• Típus: Asztali/Hordozható számítógép
Operációs rendszer:
RAM kapacitás:
Merevlemez-meghajtó (amelyen a SonicStage/MD Simple Burner és a hangadatok
találhatók)
• A meghajtó kapacitása:
• Szabad lemezterület:
A szoftver verziója
• SonicStage Ver. 2.01)
• MD Simple Burner Ver. 2.02)
Hibaüzenet (ha van):
Csatlakoztatott külső CD-ROM-meghajtó használata esetén
• Gyártó:
• Modell:
• Típusa: CD-ROM / CD-R/CD-RW / DVD-ROM / egyéb (
)
• Számítógéphez történő csatlakoztatás módja: PC-kártya / USB / IEEE1394 /
egyéb (
)
Más USB-csatlakozós készülék használata esetén
• A készülék (vagy készülékek) neve:
1)
2)
A SonicStage szoftver verziót a [Help] – [About SonicStage] útvonalon a SonicStage ablakban
találja meg.
A MD Simple Burner szoftver verziót a [CONFIG] – [Version] útvonalon a MD Simple
Burner ablakban találja meg.
89
A számítógépre nem lehet telepíteni a szoftvert
Probléma
Ok/Megoldás
A telepítés nem járt sikerrel. A használt operációs rendszer nem támogatja
a szoftvert.
tTovábbi részletekhez lásd: 72. oldal.
Nem zárta be a többi alkalmazásablakot.
tHa a telepítés indításakor más programok
futottak a számítógépen, akkor hiba merülhet fel.
Ez különösen érvényes jelentős
rendszererőforrást igénylő programok, például
víruskereső szoftver esetén.
Merevlemezén nincs elég szabad hely.
tA merevlemezen legalább 200 MB vagy annál
több szabad területnek kell rendelkezésre állnia.
Ellenőrizze, hogy a telepítőablak alatt megjelent-e
Úgy tűnik, hogy a telepítés
megszakadt, mielőtt véget ért hibaüzenet.
volna.
tAz [Alt] billentyű lenyomása közben nyomja meg
a [Tab] billentyűt. Ha hibaüzenet látható, nyomja
meg az [Enter] gombot. A telepítés folytatódik.
Ha nem látható üzenet, a telepítés továbbra is
folyamatban van. Várjon még egy kis ideig.
A telepítés rendben halad. Kérem, várjon.
A képernyőn látható
folyamatjelző nem változik. A telepítés a használt CD-meghajtótól vagy
Néhány percen át nem világít rendszerkörnyezettől függően 30 percig vagy még
több ideig is tarthat.
a használatjelző lámpa.
90
A számítógéphez csatlakoztatott MD Walkman készülék
használata
Probléma
Ok/Megoldás
A számítógép nem ismeri fel Az MD Walkman nincs megfelelően
az MD Walkman készüléket. a számítógéphez csatlakoztatva a kapott külön
USB-kábellel.
tCsatlakoztassa újra az MD Walkman készüléket
a számítógéphez, ügyelve a megfelelő
csatlakozásra.
Nincs lemez az MD Walkman készülékben.
tEllenőrizze, hogy található-e lemez az MD
Walkman készülékben.
Nincs telepítve a Net MD illesztőprogram.
tTelepítse a SonicStage/MD Simple Burner
programot a kapott CD-lemezről.
Bár az MD Walkman a kapott A SonicStage felismerése eltart bizonyos ideig.
Várjon.
USB-kábellel van
a számítógéphez
Más alkalmazás indul el.
csatlakoztatva, az MD
tKis várakozási idő után csatlakoztassa újra
Walkman kijelzője nem
a kapott külön USB-kábelt. Ha a számítógép
mutatja a kapcsolatot.
továbbra sem ismeri fel az MD Walkman
készüléket, válassza le az MD Walkman
készüléket, indítsa újra a számítógépet, és
csatlakoztassa újra a kapott USB-kábelt.
Az USB kábel nincs csatlakoztatva.
A képernyőn látható
folyamatjelző nem változik. tCsatlakoztassa megfelelő erővel a speciális
Néhány percen át nem világít
USB-kábelt.
a használatjelző lámpa.
A csatlakozás USB hubon keresztül történik.
tA rendszer megfelelő működése USB hubon
keresztül nem garantált. Az MD Walkman
készüléket közvetlenül a számítógép
USB-csatlakozójához csatlakoztassa.
91
Tárgymutató
A
F
A rendszer korlátai 72
Automatikus időmegjelölés 25
AVLS 50
Felvétel
analóg 25
digitális 17
MDLP mód 24
műsorszámok felülírása nélkül 49
szint 27
Felvétel mód (adatátviteli sebesség) 78
Á
Áthelyezés
csoportok 43
műsorszámok 34
Átvitel
a számítógépre 81
az MD Walkmanre 79
G
G-PROTECTION 69
Gyors üzemmód 49
C
I
CDDB 72
CD-meghajtó 72
CD-ROM 73
Címkézés
lemez 32
műsorszámok 32
Csatlakozás 74
analóg 25
digitális 18
töltés közben 15
Csoport
áthelyezés 44
átugrás 40
beállítás 41
felszabadítás 42
felvétel 38
lejátszás 39
törlés 45
Importálás 77
Indítás (szoftver)
MD Simple Burner 75
SonicStage 77
D
DSP TYPE-S 69
E
Ellenőrzés
hátralévő idő 22, 28
lejátszás pozíciója 28
Elnevezés
csoportok 43
lemez 32
műsorszámok 32
EMD service 72
K
Kedvenc
hozzáadás 30
lejátszás 30
Kézi felvétel 27
L
Lejátszási üzemmód
csoportok 39
műsorszámok 29
M
MD Simple Burner 75
MDLP 24
Megosztás
közvetlen 35
próba 35
Menük 51
Merevlemez
szabad terület 72
Műsorszámjel
Hozzáadás (Megosztás) 34
Törlés (Egyesítés) 35
Műsorszámok egyesítése 35
My Library 77
N
Net MD 68
Nincs hang 68
O
OpenMG Secure Module 3.4 87
92
P
Program eltávolítása 87
Programozható csoportlejátszás 41
R
Rendszerkörnyezet 72
S
SonicStage 77
SonicStage Súgó 83
Szerzői jogok védelme 88
Szinkron felvétel 23
T
Tartozékok
mellékelve 10
opcionális 56
Telepítés 72
Tisztítás 55
Töltés 15
Törlés
csoportok 45
műsorszámok 36
teljes lemez 37
U
USB
kábel 10
USB port 72
Ú
Újracímkézés 33
W
Windows 2000 Professional 72, 75, 77,
83, 87
Windows 98 Second Edition 72, 75, 77,
83, 87
Windows Media Player 72
Windows Millennium Edition 75, 77,
83, 87
Windows XP Home Edition 72
Windows XP Media Center Edition 72
Windows XP Media Center Edition 2004
72
Windows XP Professional 72
WMA 72
93
Printed in Malaysia
* 3 2 6 5 9 7 6 3 1 * (1)
Download PDF

advertising