Sony | MZ-RH10 | Sony MZ-RH10 Használati útmutató

2-588-602-22(1)
Használati utasítás
MZ-RH10
Portable MD Recorder MZ-RH10
A felvevőkészü12. oldal
lék kezelése __________
A program
92. oldal
használata ___________
Hi-MD Walkman
Portable
MD Recorder
A „WALKMAN” a Sony Corporation bejegyzett védjegye,
amely a fejhallgatós sztereó készülékeket jelöli.
a Sony Corporation védjegye.
* 2 5 8 8 6 0 2 2 2 * (1)
Printed in Malaysia
© 2005 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűz vagy áramütés kockázatának
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket esőnek vagy
nedvességnek.
Ne tegye a készüléket szűk helyre,
például könyvespolcra vagy
beépített szekrénybe.
Tűzvédelmi okokból ne fedje le
a készülék szellőzőnyílásait újságokkal,
asztalterítővel, függönnyel stb., és ne
helyezzen rá meggyújtott gyertyát.
A tűz és az áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne helyezzen
folyadékokkal teli tárgyakat – például
vázát – a készülékre.
Egyes országok szabályozhatják
a készülékhez használt elemek
újrahasznosítását.
Kérjük, érdeklődjön a helyi
hatóságoknál.
VIGYÁZAT — NYITOTT
ÁLLAPOTBAN LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS
ÓVAKODJON A
SUGÁRNYALÁBTÓL
VIGYÁZAT — NYITOTT
ÁLLAPOTBAN 1M
VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYÚ
LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS!
NE TEKINTSEN BELE
KÖZVETLENÜL OPTIKAI
ESZKÖZÖKKEL!
2
Tájékoztatás
AZ ELADÓ NEM FELEL
SEMMILYEN KÖZVETLEN,
VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT,
ILLETVE HIBÁS TERMÉK
VAGY BÁRMIFÉLE,
A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL
EREDŐ VESZTESÉGÉRT
VAGY KÁRÉRT.
A CE jelzés érvényessége csak azokra
az országokra korlátozódik, ahol ezt
törvény írja elő, főleg az EGK
(Európai Gazdasági Közösség)
országaiban.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum
a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne
kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Megvásárolható tartozékok:
távvezérlő, fülhallgató
Tudnivalók a felhasználók
számára
A mellékelt szoftverről
• A szerzői jog védelméről szóló
törvények tiltják a szoftver vagy
a kézikönyv egészében vagy
részleteiben történő másolását és
a szoftver bérbeadását a szerzői jog
tulajdonosának beleegyezése nélkül.
• A SONY a felvevőkészülékhez
mellékelt szoftver használatából
eredően semmilyen körülmények
között nem felel semmiféle anyagi
kárért, elmaradt haszonért, beleértve
a harmadik személy által támasztott
kártérítési igényt.
• Ha a szoftverrel kapcsolatban
gyártási hibára visszavezethető
problémák merülnek fel, a SONY
kicseréli a szoftvert. Ezen túlmenően
azonban a SONY semmiféle
felelősséget nem vállal.
• A felvevőkészülékhez mellékelt
szoftvert kizárólag a rendeltetésének
megfelelő berendezésekkel együtt
szabad használni.
• Kérjük, vegye figyelembe, hogy
a minőségjavítást szolgáló
folyamatos fejlesztések nyomán
a szoftver specifikációja előzetes
figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
• A garancia nem vonatkozik arra az
esetre, ha a felvevőkészüléket
a mellékelten kívül más szoftverrel is
használják.
• A nyelvek megjelenítésének
lehetősége a szoftveren
a számítógépen használt operációs
rendszertől függ. A legjobb megoldás
érdekében ellenőrizze, hogy
a telepített operációs rendszer
kompatibilis-e a megjeleníteni kívánt
nyelvvel.
— Nem garantált, hogy minden
nyelvet sikerül megfelelően
megjeleníteni a szoftveren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
— Előfordulhat, hogy a felhasználó
által létrehozott, illetve egyes
különleges karakterek nem
jeleníthetőek meg.
A szöveg és karakterek típusától
függően a szoftveren megjelenő
szöveg esetleg nem megfelelően
jelenik meg az eszközön. Ennek
a következő okai lehetnek:
— A csatlakoztatott eszköz jellemzői.
— Az eszköz nem megfelelő
működése.
A SonicStage és SonicStage embléma
a Sony Corporation védjegye, illetve
bejegyzett védjegye.
Az MD Simple Burner, OpenMG,
„Magic Gate”, „MagicGate Memory
Stick”, „Memory Stick”, Hi-MD,
Net MD, ATRAC, ATRAC3,
ATRAC3plus és ezek emblémái
a Sony Corporation védjegyei.
A Microsoft, a Windows, a Windows
NT és a Windows a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
Az IBM és a PC/AT az International
Business Machines Corporation
bejegyzett védjegye.
A Macintosh az Apple Computer,
Inc. védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
A Pentium az Intel Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Az MPEG Layer-3 audió kódolási
technológiát és szabadalmakat
a Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyezte.
Az összes többi védjegy és bejegyzett
védjegy az érintett tulajdonosok
védjegye, illetve bejegyzett névjegye.
A ™ és ® jeleket ebben
a kézikönyvben nem használjuk.
3
• CD and music-related data from
Gracenote, Inc., copyright © 20002004 Gracenote. Gracenote CDDBR
Client Software, copyright 2000-2004
Gracenote. This product and service
may practice one or more of the
following U.S. Patents: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
#6,330,593, and other patents issued
or pending. Services supplied and/or
device manufactured under license for
following Open Globe, Inc. United
States Patent 6,304,523.
Gracenote is a registered trademarks
of Gracenote. The Gracenote logo
and logotype, and the “Powered by
Gracenote” logo are trademarks of
Gracenote.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 Sony Corporation
Dokumentáció © 2005 Sony
Corporation
4
5
Tartalomjegyzék
A készülék funkciói és a mellékelt kézikönyvek .............10
A felvevőkészülék kezelése
Kezelőszervek ....................................................................14
Első lépések .......................................................................17
Azonnali felvételkészítés ...................................................21
Azonnali lejátszás ..............................................................25
A menük használata ...........................................................27
A menüelemek használata .......................................................................27
Menük listája .............................................................................................28
Különböző felvételi üzemmódok ......................................30
Felvétel előtt ..............................................................................................30
Információk megtekintése .......................................................................31
Felvétel mikrofonról ................................................................................32
Felvétel készítése TV-ről vagy rádióról (analóg felvétel) ...................34
Felvételi mód kiválasztása .......................................................................34
A felvételi szint kézi beállítása ................................................................35
Műsorszámjelek hozzáadása felvétel közben ........................................36
Felvétel készítése új csoport létrehozása nélkül ...................................37
A hangforrást lejátszó eszközzel összehangolt felvételindítás
és -leállítás (szinkronfelvétel) ............................................................38
Különböző lejátszási módok .............................................39
Információk megtekintése .......................................................................39
Lejátszási mód kiválasztása .....................................................................40
Műsorszám keresése (keresés) ................................................................44
A hangminőség kiválasztása (hatsávos equalizer) ................................45
6
A felvett műsorszámok szerkesztése ..............................47
Szerkesztés előtt ........................................................................................47
Címek hozzáadása (Címmegadás) ..........................................................47
Műsorszámok vagy csoportok új csoportba való sorolása
(csoportbeállítás) .................................................................................50
Csoportbeállítás feloldása (csoport feloldása) ......................................51
Felvett műsorszámok és csoportok áthelyezése (áthelyezés) ..............52
Műsorszámok és a teljes lemez törlése (törlés) .....................................54
Műsorszám felosztása (felosztás) ............................................................55
Műsorszámok összevonása (összevonás) ...............................................57
Lemez formázása (formázás) ..................................................................58
Egyéb műveletek ................................................................59
A menüpontok megjelenítésének megváltoztatása
(menü üzemmód) .................................................................................59
Hallása védelmében (AVLS) ..................................................................59
A sípoló hangjelzés kikapcsolása ............................................................59
Az elem vagy az akkumulátor kímélése (EL világítás) ........................60
Az egyes lemezek beállításainak tárolása (Lemezmemória) ..............61
Gyors lejátszásindítás (gyors üzemmód) ................................................62
Lemez lejátszási módjának kiválasztása (lemezlejátszási mód) ..........62
A kijelző működési irányának megváltoztatása ....................................63
A kijelző nyelvének kiválasztása ............................................................63
A felvevőkészülék használata számítógéppel .................64
A számítógépes kapcsolat által nyújtott lehetőségek ...........................64
A felvevőkészülék csatlakoztatása a számítógéphez ............................65
Nem hangadatok tárolása lemezen .........................................................66
A lemezen tárolt nem audiojellegű anyagok megtekintése
a felvevőkészülék kijelzőablakában (Fájllista) .................................67
További információ ............................................................69
Óvintézkedések .........................................................................................69
Műszaki adatok .........................................................................................71
Hibakeresés és magyarázatok .........................................73
Hibaelhárítás .............................................................................................73
Üzenetek ....................................................................................................82
Magyarázatok ............................................................................................87
7
A program használata
Mire használható a SonicStage/
MD Simple Burner? ........................................................92
Telepítés ..............................................................................94
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása ...........................................94
A szoftver telepítése a számítógépre ......................................................95
A SonicStage használata ...................................................97
Hangadatok importálása ..........................................................................97
Hanganyag átvitele számítógépről MD Walkman készülékre ............99
Hanganyag visszamásolása MD Walkman készülékről
számítógépre ......................................................................................101
Zenei fájlok írása CD-R/CD-RW lemezre ..........................................104
A SonicStage Help használata ..............................................................106
Keresés a SonicStage Help-ben ............................................................108
Az MD Simple Burner használata ...................................110
Az MD Simple Burner használata előtt ...............................................110
Felvétel készítése az MD Walkman használatával
(Egyszerű mód) ..................................................................................111
Felvétel készítése a számítógép használatával
(Normál mód) ....................................................................................112
Egyéb információk ...........................................................114
A SonicStage/MD Simple Burner program eltávolítása ....................114
Szerzői jogok védelme ...........................................................................115
Hibakeresés .............................................................................................116
Tárgymutató ............................................................................................119
8
9
A készülék funkciói és a mellékelt kézikönyvek
A következőkben a hordozható MiniDisc felvevőkészülék funkcióinak leírása és
a mellékelt kézikönyvek felsorolása olvasható. A felvevőkészülék különböző
felhasználási módjait a megfelelő kézikönyvek tárgyalják.
Mit jelent a Hi-MD?
A „Hi-MD” a szabványos MD formátumnál fejlettebb, új MiniDisc formátum.
A „Mire használható a Hi-MD Walkman” című szórólap
A szórólap a Hi-MD főbb tulajdonságait ismerteti, és leírja, hogy
miben különbözik a szabványos MD Walkmantól.
Mire használható a felvevőkészülék?
CD-ről vagy mikrofonról saját felvételeket készíthet, majd azokat visszahallgathatja.
A felvevőkészülék kezelése (12–91. oldal)
Ez a fejezet a felvevőkészülék funkcióinak leírását tartalmazza.
Részletesen ismerteti még, milyen problémák tapasztalhatók
a felvevő használata közben, ezek milyen lehetséges
megoldásokkal orvosolhatók, és mi a teendő a kijelzőn megjelenő
különböző üzenetek esetében.
, Ha problémákat tapasztal vagy további információkra van
szüksége:
Lapozza fel a „Hibakeresés és magyarázatok” (73. oldal)
című részt.
10
A felvevő használata számítógéphez csatlakoztatva
A SonicStage szoftverrel lehetővé válik az audioadatok átvitele a felvevőkészülék
és a számítógép között.
A MD Simple Burner szoftverrel lehetővé válik az audioadatok felvétele
a felvevőkészülékre.
Zenei CD-k
Internet
Zenefájlok
A program használata (92–118. oldal)
A mellékelt SonicStage/MD Simple Burner szoftver telepítésének és alapvető
műveleteinek leírása.
SonicStage Súgó
A számítógép képernyőjén olvasható súgó.
Az online súgó a SonicStage szoftver kezelésének
részletes leírását és a szoftverrel kapcsolatos részletes
tudnivalókat tartalmazza. Az online súgó akkor is
segítségére lehet, ha a SonicStage használata közben
problémát tapasztal.
Megjegyzések „A program használata” című részhez
• A szoftver kezeléséről szóló részben a „Net MD” a felvevőkészülék szabványos lemezzel való
használatára, a „Hi-MD” pedig a készülék Hi-MD lemezzel, vagy szabványos lemezzel, de Hi-MD
üzemmódban történő használatára vonatkozik.
• A kézikönyvben szereplő illusztrációk a szoftver tényleges képernyőképeitől eltérhetnek.
• A magyarázatok a Windows használatának alapszintű ismeretét feltételezik. A számítógép és
az operációs rendszer kezelésére vonatkozóan lásd az ezekről szóló kézikönyveket.
• Az ebben a részben szereplő magyarázatok a Hi-MD/Net MD termékeket általánosan írják le,
emiatt lehetséges, hogy néhány magyarázat (vagy illusztráció) az Ön Hi-MD/Net MD
készülékére nem érvényes. Ilyen esetben lapozza fel az Ön Hi-MD/Net MD készülékének
használati utasítását is.
11
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Hálózati adapter (1)
Távvezérlő (1)
Fülhallgató (1)
Az észak-amerikai és kínai
típus kábeléhez szorítókapocs
van mellékelve.
USB-kábel (1)
NH-14WM nikkelfémhidrid akkumulátor (1)
Akkumulátortok (1)
A délkelet-ázsiai, afrikai és
turistatípus kábeléhez nincs
szorítókapocs mellékelve.
Szárazelemtartó (1)
Optikai kábel (az észak-amerikai típus kivételével) (1)
Szorítókapcsos szűrők (kisméretű)
• észak-amerikai és kínai típusokhoz (2)
• európai, ausztrál, hongkongi és koreai típusokhoz (3)
CD-ROM (SonicStage/MD Simple Burner) (1)*
Hordtáska (1)
* Ne próbáljon CD-ROM-ot lejátszani audio CD-lejátszón!
Megjegyzés
A készülék használatakor mindig tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket és
tanácsokat, így megelőzheti a készülék károsodását és esetleges meghibásodását.
• Ügyeljen rá, hogy amikor leül,
• Ne helyezze a felvevőt a táskájába úgy, hogy
a készülék ne legyen a farzsebében.
a távvezérlő vagy a fülhallgató zsinórja
a készülék köré csavarodik, s ne tegye ki
a táskát erős ütéseknek, illetve rázkódásnak.
12
A mellékelt szorítókapcsos szűrők használata
Amikor a készüléket a számítógéphez csatlakoztatja, ne feledje el a szorítókapcsos
szűrőt a leírt módon felhelyezni. (Az EMC-szabványok előírásainak teljesítéséhez rá
kell erősíteni a ferritgyűrűs szűrőt a kábelre.) Amikor a készülék nem csatlakozik
számítógéphez, a szorítókapcsos szűrőt nem szükséges felhelyezni.
• A mellékelt távvezérlőhöz: kicsi szorítókapcsos gyűrű/ESD-SR-110
(európai, ausztrál, hongkongi és koreai típusokhoz)
• A külön megvásárolható sztereó mikrofon (ECM-MS907/ECM-
MS957) esetén: kicsi szorítókapcsos gyűrű/ESD-SR-110
(kivéve a délkelet-ázsiai, afrikai és a turistatípust)
• A külön megvásárolható vonali átjátszókábel (RK-G129/RK-G136)
esetén: kicsi szorítókapcsos gyűrű/ESD-SR-110
(kivéve a délkelet-ázsiai, afrikai és a turistatípust)
1
2
3
1
2
Nyissa szét a szorítókapcsos szűrőt.
3
Zárja össze a szorítókapcsos szűrőt. Győződjön meg arról, hogy a kapcsok
tökéletesen bezárultak.
Az alábbiak szerint helyezze el a szorítókapcsot.
A mellékelt távvezérlőhöz: Tekerje a kábelt egyszer a szorítókapcsos szűrő köré
kb. 4 cm-nyire a dugótól.
A külön megvásárolható sztereomikrofonhoz: Tekerje a kábelt egyszer
a szorítókapcsos szűrő köré kb. 4 cm-nyire a dugótól.
A külön megvásárolható vonali átjátszókábelhez: Vezesse át a kábelt
a szorítókapcsos szűrőn kb. 4 cm-nyire a dugótól.
A felvevőkészülék kezelése
A felvevőhöz csatlakoztatott
dugótól mért távolságról
lásd az alábbi 2. lépést.
13
Kezelőszervek
A felvevőkészülék
A MIC (PLUG IN POWER)
csatlakozó1)
B LINE IN (OPT) csatlakozó
C HOLD kapcsoló
A kapcsolót a nyíl irányába húzva
zárolhatja a készülék gombjait. Ha
el szeretné kerülni, hogy a gombok
a készülék szállítása közben
működésbe lépjenek, használja ezt
a funkciót.
D Kijelzőablak
E OPEN kapcsoló
F Léptetőtárcsa (N (lejátszás)/ENT)
G . (AMS, gyors visszatekerés),
> (AMS, gyors előretekerés)
gomb
H Elemtartó
I X (szünet) gomb
J VOL (hangerő) +1), – gomb
K i (fülhallgató) csatlakozó
14
L REC(+N)/T MARK gomb
M •SEARCH/•LIGHT/ MENU
gomb2)
N x (leállítás) • CANCEL/CHG gomb
O DC IN 3V csatlakozó
P
USB-csatlakozó
Q Az
USB kábel
csatlakozóaljzatának fedele
R Kimenetek szárazelem
csatlakoztatásához.
1) A
VOL + gomb és a MIC (PLUG IN
POWER) aljzat mellett tapintható pontok
vannak.
2) A • olyan funkciót jelez, melyhez a gomb
enyhe megnyomása szükséges. A
olyan
funkciót jelez, melyhez a gomb legalább
2 másodpercig tartó megnyomása
szükséges.
A felvevőkészülék kijelzőablaka
A A működési állapot jelzését
megjelenítő terület
Megjeleníti a működési
állapotokhoz tartozó jelzéseket.
x: leállítás
N: lejátszás
X: szünet
m: gyors visszatekerés
M: gyors előretekerés
., >: AMS
: felvétel készítése/felvétel
szüneteltetve
B Kiválasztott működési állapot
kijelzési területe
Megjeleníti a működési módot,
lejátszási módot vagy kiválasztott
menütételt stb.
C Akkumulátor szimbóluma
Az akkumulátor töltöttségének
hozzávetőleges szintjét mutatja. Ha
az akkumulátor töltöttségi szintje
alacsony, a szimbólum üres lesz és
villogni kezd.
D Műsorszám száma és csoportszám
megjelenítési területe
Megjeleníti a műsorszám számát és
a csoportszámot.
E Szöveginformáció megjelenítési
területe
Megjeleníti a címeket,
menütételeket, hibaüzeneteket stb.
A címekhez az alábbi ikonok
tartoznak.
: műsorszám címe
: előadó neve*
: album címe *
: csoport neve
: lemez neve
* Csak Hi-MD üzemmódban használt
lemezek esetén jelenik meg.
F Idő megjelenítési területe
Megjeleníti az eltelt időt,
a műsorszámból vagy lemezből
hátralévő időt stb.
15
A fülhallgató távvezérlővel
A
B
E
C
F
D
A VOL (hangerő) +, – szabályozás
B HOLD kapcsoló
A kapcsolót a nyíl irányába húzva
zárolhatja a távvezérlő gombjait.
Ha el szeretné kerülni, hogy a
gombok a készülék szállítása
közben működésbe lépjenek,
használja ezt a funkciót.
16
G
C
D
E
F
G
Csipesz
(csoport) +, – gomb
NX (lejátszás, szünet) gomb
x (stop) gomb
. (AMS, gyors visszatekerés),
> (AMS, gyors előretekerés)
gomb
Első lépések
Használat előtt töltse fel az akkumulátort.
1
Az akkumulátor behelyezése.
1 Húzza el az OPEN gombot 2 Helyezze be az NH-14WM
2
3 Zárja le a fedelet.
akkumulátort a E végével
előre.
az elemtartó fedelének
kinyitásához.
Az akkumulátor töltése.
1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert
a készülék DC IN 3V feliratú
csatlakozójához, valamint a fali
csatlakozóaljzathoz.
Hálózati
adapter
A fali
aljzatba
2 Nyomja meg a x • CANCEL/CHG
gombot.
A kijelzőn megjelenik a „Charging”
szimbólum, és a töltés megkezdődik.
Ha a töltés befejeződött,
a „Charging” (Töltés) felirat eltűnik.
x•
CANCEL/
CHG
– DC IN 3V
Győződjön meg
arról, hogy a fedél
van zárva.
folytatás
17
z
• Ha egy rövid idő után eltűnik a kijelzés, az
akkumulátor megfelelően fel van töltve.
• Ha a töltés kezdetekor az akkumulátor
teljesen le van merülve, körülbelül 3,5 óra
szükséges az újbóli feltöltéséhez. Az
akkumulátor állapotától függően változhat
a töltés ideje.
Az alkáli szárazelem használata hosszabb idejű működtetéshez
1 Csatlakoztassa a szárazelem tartóját
a felvevőkészülékhez.
2 Helyezzen be egy LR6 (AA méretű) alkáli
szárazelemet.
Először az akkumulátor E jelzésű végét
helyezze be.
A felvevőkészülék
hátoldala
3
Csatlakoztassa a kábeleket.
Csatlakoztassa a készülékhez mellékelt, távvezérlővel ellátott fülhallgatót
a i aljzathoz.
Csatlakoztassa stabilan
–i
18
4
Oldja fel a vezérlőgombot.
Húzza a HOLD kapcsolót a nyíllal (.) ellentétes irányba a készüléken vagy
a távvezérlőn a kezelőszervek zárolásának feloldásához.
HOLD (tartás)
HOLD (tartás)
Hálózati adapterrel ellátott típusok
Amennyiben a váltakozó áramú hálózati
adapter nem illik bele a fali aljzatba,
használja a váltakozó áramú csatlakozó
adaptert.
Megjegyzés
• Ha éppen tölti az akkumulátort,
a felvevőkészülék működtetésekor a töltés
leáll.
• Az akkumulátorok karakterisztikájából
fakadóan azok kapacitása az első
használatkor vagy hosszabb,
használatmentes időszakot követően
kisebb lehet a normálisnál. Ilyenkor
többször egymás után töltse fel és süsse ki
az akkumulátorokat. Ezt követően az
akkumulátor normál kapacitása helyreáll.
• Felvétel és szerkesztés esetén a készüléket
ajánlatos az elektromos hálózatról
használni. Ha akkumulátorral működteti
a felvevőkészüléket, mindenképpen
teljesen feltöltött akkumulátort vagy új
alkáli szárazelemeket használjon.
• Ha szárazelemmel üzemelteti a felvevőt,
ellenőrizze, hogy alkáli elem-e. Más típusú
elem használata esetén az elem hamarabb
kimerülhet, illetve a szárazelemmel együtt
használt akkumulátor teljesítménye
csökkenhet.
Mikor kell feltölteni az akkumulátort
vagy kicserélni a szárazelemet
Az akkumulátor állapotát a felvevőkészülék
kijelzőjén ellenőrizheti.
m
Az akkumulátor teljesítménye
csökken
Gyenge az akkumulátor
m
Az akkumulátor lemerült
A „LOW BATTERY” jelzés villog
a kijelzőn, majd a készülék
kikapcsol.
Az akkumulátor szintjelzése hozzávetőleges
pontosságú. A működési és környezeti
feltételektől függően a tényleges töltésszint
a jelzettnél magasabb és alacsonyabb is
lehet.
19
Az akkumulátor élettartama1)
Folyamatos felvételkészítés Hi-MD üzemmódban
(Egység: kb. óra)(JEITA2))
Lemez típusa
Akkumulátorok
Lineáris PCM
Hi-SP
1 GB Hi-MD
lemez
NH-14WM3)
5,5
7,5
8,5
LR64)
2
3
3
60/74/80 perces
normál lemez
Hi-LP
NH-14WM + LR6
8
11,5
12,5
NH-14WM
5
7,5
8,5
LR6
4
6
6,5
NH-14WM + LR6
9,5
14,5
16,5
1) Az
„EL Light” „Auto Off” állásban mérve (60. oldal)
2) A JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) szabványa
szerint mérve.
3) Teljesen (100%) feltöltött nikkel-fémhidrid akkumulátor használata esetén
4) A Sony LR6 (AA – ceruzaelem – méretű) alkáli szárazelem (Japánban gyártott termék)
használata esetén
Folyamatos lejátszás Hi-MD üzemmódban
(Egység: kb. óra)(JEITA)
Lemez típusa
Akkumulátorok
Lineáris
PCM
Hi-SP
Hi-LP
MP31)
1 GB Hi-MD
lemez
NH-14WM
9
12,5
14,5
13
LR6
9,5
13,5
15,5
14,5
NH-14WM + LR6
20
28,5
33
30
NH-14WM
7,5
12
15
13,5
60/74/80 perces
normál lemez
1) 128
LR6
8
13
16
14,5
NH-14WM + LR6
17
27,5
34
30,5
kbps sebességgel átmásolt műsorszámok
Folyamatos lejátszás MD üzemmódban
(Egység: kb. óra)(JEITA)
Lemez típusa
Akkumulátorok
SP
LP2
LP4
60/74/80 perces
normál lemez
NH-14WM
13,5
15
15,5
LR6
16
17,5
18,5
NH-14WM + LR6
32
35,5
37
Megjegyzés
• Elem- vagy akkumulátorcsere előtt kapcsolja ki a felvevőkészüléket.
• 1 GB-os Hi-MD lemez használata esetén a folyamatos felvétel ideje rövidebb lehet, ha
többször készít rövid felvételt.
20
Azonnali felvételkészítés
CD-lejátszóról, digitális TV-ről vagy egyéb optikai kábellel csatlakoztatott
digitális műsorforrásról digitális felvételt készíthet az alábbi módon.
Győződjön meg arról, hogy valóban optikai kábelt használ.
Megjegyzés
Nem lehet felvételt készíteni MD módban, amikor számítógép használata nélkül, közvetlenül
a felvevővel vesz fel. Ezzel a felvevővel csak Hi-MD módban készíthet felvételt.
1
Csatlakoztassa a kábeleket. (Csatlakoztassa stabilan a kábeleket
a megfelelő csatlakozókba.)
1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert
a felvevőkészülékhez és a fali aljzathoz.
Hálózati
adapter
A fali
aljzatba
– DC IN 3V
2 Csatlakoztassa az optikai kábelt
a felvevőkészülékhez és valamilyen külső
eszközhöz.
CD-lejátszó,
MD-lejátszó,
DVD
videólejátszó,
stb.
Digitális (optikai) kimeneti aljzathoz
Optikai
dugó
Optikai
minidugó
Optikai kábel*
Győződjön meg
arról, hogy a fedél
zárva van.
– LINE IN (OPT)
∗ Lásd: „Külön beszerezhető
tartozékok” (72. oldal).
folytatás
21
2
Helyezzen be egy írható lemezt.
1 Az OPEN gomb elhúzásával nyissa fel
2 Előre néző címkével helyezzen be egy
a fedelet.
lemezt, majd zárja le a fedelet.
Ügyeljen arra,
hogy
a felvételgátló
fül be legyen
zárva.
3
Erősítse meg az üzemmódot.
A felvevőkészülék a következő két üzemmódban működik: „Hi-MD üzemmód” és
„MD üzemmód”. A készülék automatikusan felismeri az üzemmódot a lemezek
behelyezésekor. A lemez behelyezése után ellenőrizze a felvevőkészülék kijelzőjén,
milyen üzemmódban van a készülék.
Ezzel a felvevőkészülékkel csak „Hi-MD üzemmódban” készíthet felvételeket.
„MD üzemmódban” nem lehet felvételt készíteni. Ha „MD üzemmódban” kíván
felvételt készíteni, például, hogy lehetővé tegye a lemez lejátszását egyéb,
a Hi-MD rendszert nem támogató készülékeken is, csatlakoztassa a
számítógépet és használja a mellékelt szoftvert az „MD üzemmódban” történő
felvételhez (lásd „A program használata” c. részt).
„Hi-MD” felirat jelenik meg Hi-MD üzemmódban,
„MD” felirat pedig MD üzemmódban.
• 1 GB-os Hi-MD lemez használatakor az üzemmód csak Hi-MD lehet.
• Szabványos (60/74/80 perces) lemez használatakor az üzemmódot
a következőképpen állíthatja be:
Lemez állapota
Üres lemez
A lemez Hi-MD
üzemmódban
felvett anyagot
tartalmaz
22
Üzemmód
A „Disc Mode” menüben beállított értéke.1)
, Amikor felvételt készít a felvevőkészülékkel, állítsa a „Disc
Mode” beállítást „Hi-MD” értékre, hogy az üzemmód „Hi-MD
üzemmód” legyen.
Hi-MD
Lemez állapota
A lemez MD
üzemmódban
felvett anyagot
tartalmaz
Üzemmód
MD
, Ezzel a felvevővel nem készíthet felvételt MD üzemmódban.
„MD üzemmódban” csak akkor tud felvételt készíteni, ha a
mellékelt szoftvert használja.
1) A „Lemez lejátszási módjának kiválasztása (lemezlejátszási mód)” (62. oldal) című fejezetben
olvashat bővebben a „Disc Mode” beállításról.
4
Készítsen hangfelvételt.
1 Válassza ki a felvenni kívánt hanganyagot
tartalmazó forrást, és állítsa a készüléket
készenléti állapotba.
2 Ellenőrizze, hogy a x készülék kijelzőjén
megjelenik a kijelzés.
Győződjön meg arról, hogy a x jelzés
jelenik meg.
PAUSE
Csatlakoztatott készülék
3 Ha a felvevőkészülék leállított helyzetben
van, nyomja meg a léptetőtárcsát (N/ENT)
a REC(+N)/T MARK megnyomása közben.
A „REC” felirat megjelenik,
és a felvétel megkezdődik.
REC(+N)/
T MARK
4 Játssza le a felvenni kívánt forrást.
Ha olyan lemezt helyez a készülékbe,
amelyre előzőleg már készített
felvételt, az új felvétel a meglévő
hanganyag után kezdődik majd.
A műsorszámjeleket a készülék
a műsorforráson lévő jeleknek
megfelelően rögzíti, a hanganyagot
pedig egy csoportba szervezve veszi
majd fel.
PAUSE
Léptetőtárcsa
(N/ENT)
Csatlakoztatott készülék
23
Művelet
Leállítás
Szünet
A lemez kivétele
Gomb
Nyomja meg a x gombot.
1)Nyomja meg a X gombot.
A felvétel folytatásához ismét nyomja meg a X gombot.
Nyomja le a x gombot, és nyissa ki a fedelet. (A fedél nem nyílik ki, ha
a „SYSTEM FILE WRITING” felirat látható a kijelzőn.)
1) Egy
műsorszámjelzés kerül oda, ahol a szünet alatt a felvétel folytatásához ismét megnyomta
a X gombot, így a műsorszám hátralévő része új műsorszámnak számít majd.
Megjegyzés
• Amikor 1 GB-os Hi-MD lemezre készít
felvételt, csatlakoztassa a hálózati adaptert
a felvevőkészülékhez (a töltöttségi szint
jelzése:
), töltse fel teljesen az
akkumulátort, vagy használjon új alkáli
szárazelemet (a töltöttségi szint jelzése:
). Amikor 1 GB Hi-MD lemezre
próbál felvételt készíteni, előfordulhat,
hogy a „NOT ENOUGH POWER TO
REC” felirat jelenik meg, és
felvételkészítésre még akkor sincs mód, ha
a töltöttségi szint elegendő tartalék
tápellátást mutat a készülék állása vagy
működése során. Ennek oka az
a mechanizmus, amely letiltja a felvételi
műveleteket, ha a felvevőkészülék
a fennmaradó akkumulátorteljesítményt
kevésnek tartja az 1 GB-os Hi-MD lemez
magas teljesítményfelvétele miatt.
• Felvételkészítéshez helyezze
a felvevőkészüléket stabil, rezgésmentes
felületre.
• Ha a felvételt a x kijelzés megjelenése
előtt indítja el, az anyag első néhány
másodperce lemarad a felvételről.
Ellenőrizze, hogy a x kijelzés a felvétel
indítása előtt megjelenik-e a kijelzőn.
• Ne mozgassa és ne ütögesse
a felvevőkészüléket, illetve ne szüntesse
meg a tápellátást felvételkészítés közben,
vagy amíg a kijelzőn a „DATA SAVE”
vagy a „SYSTEM FILE WRITING”
felirat látható. Ellenkező esetben
megtörténhet, hogy az addig felvett
adatokat a lemez nem rögzíti, vagy
a lemezen található adatok sérülnek.
• Ha a lemezen nincs elég hely a felvételhez,
akkor nem lehet felvételt készíteni.
24
• Amennyiben a felvételi vagy szerkesztési
művelet során az áramellátás megszakad
(pl. az akkumulátort eltávolítják, lemerül,
vagy a hálózati adaptert lekapcsolják),
vagy miközben a „DATA SAVE” vagy
a „SYSTEM FILE WRITING” felirat
látható a kijelzőn, a fedelet nem lehet
kinyitni addig, amíg az áramellátás helyre
nem áll.
z
• A gyári beállításnak megfelelően
a felvevőkészülék minden felvétel
alkalmával új csoportot hoz létre. Ha nem
kíván csoportot létrehozni, állítsa
a „Group REC” beállítást „Off” értékre
(37. oldal).
• Ha a lemez meghatározott pontjától
szeretné kezdeni a felvételt, állítsa
készenléti üzemmódba a készüléket az
adott ponton, majd indítsa el innen
a felvételt.
• Felvétel közben hallgathatja a rögzített
hanganyagot. A hangerőszint módosítása
nem befolyásolja a felvett anyag
hangerejét.
Azonnali lejátszás
1
Helyezzen a készülékbe egy műsorszámokat tartalmazó
lemezt.
1 Az OPEN gomb elhúzásával nyissa fel
a fedelet.
2
2 Előre néző címkével helyezzen be egy
lemezt, majd zárja le a fedelet.
Játssza le a lemezt.
1 Nyomja meg a felvevőkészülék
léptetőtárcsáját (N/ENT).
Nyomja meg a NX gombot
a távvezérlőn.
2 A hangerő beállításához nyomja meg
a VOL + vagy – gombot a felvevőkészüléken.
Fordítsa el a VOL +, – vezérlőt a távvezérlőn.
A hangerő értéke megjelenik
a kijelzőn.
VOL +, –
X
x
Léptetőtárcsa
(NENT)
VOL +, –
NX
x
., >
+, –
., >
A lejátszás megállításához nyomja meg a x gombot.
A lejátszás attól a ponttól indul újra, ahol utoljára leállította. Az akkumulátorról
működtetett készülék a leállítását követően 10 másodperc múlva, a hálózati árammal
működtetett készülék 3 perc múlva automatikusan kikapcsol.
25
Művelet
Kezelés a készüléken
Művelet a távvezérlőn
Leállítás
Nyomja meg a x gombot.
Nyomja meg a x gombot.
Szünet
Nyomja meg a X gombot.
A lejátszás folytatásához
nyomja le ismét a X gombot.
Nyomja meg a NX gombot.
A lejátszás folytatásához
nyomja le ismét a NX gombot.
Műsorszám közvetlen
kiválasztása a
műsorszám címe vagy
száma alapján
A léptetőtárcsa elfordításával —
válasszon ki egy műsorszámot,
majd nyomja meg
a léptetőtárcsát (N/ENT)
a választás érvényesítéséhez.
A mostani vagy egy
előző zeneszám
elejének megkeresése
Nyomja meg a . gombot.
Nyomja le ismételten a .
gombot, amíg a kívánt
zeneszám elejére nem ér.
Nyomja meg a . gombot.
Nyomja le ismételten a .
gombot, amíg a kívánt
zeneszám elejére nem ér.
A következő
Nyomja meg a > gombot.
műsorrész kezdetének
megkeresése
Nyomja meg a > gombot.
Előre- vagy
visszalépés
Tartsa nyomva a . vagy
a > gombot.
Tartsa nyomva a . vagy
a > gombot.
Ezzel a művelettel
a csoport egyik
számának lejátszása
közben a lejátszás
a következő vagy az
előző csoportra lép
tovább
(csoportkihagyás).1)
–
Nyomja meg a
– elemet.
Indítás a lemez első
műsorszámával
A felvevőkészülék leállított
helyzetében tartsa nyomva
a léptetőtárcsát (N/ENT)
két másodpercnél hosszabb
ideig.
A felvevőkészülék leállított
helyzetében két másodpercnél
tovább tartsa nyomva az NX
gombot.
A lemez kivétele
Nyomja le a x gombot, és
nyissa ki a fedelet.2)
Nyomja le a x gombot, és
nyissa ki a fedelet.2.)
1) Ezzel
+ vagy
a művelettel csoportbeállítások nélküli lemez vagy Kedvencek lejátszásakor
a lejátszás minden tizedik műsorszám elejére ugrik.
felnyitja a fedelet, a lejátszás az első műsorszám elején fog kezdődni.
2) Ha
Megjegyzés
A lejátszás során a hang ugorhat, ha:
• a felvevőkészülék erős, ismétlődő
rázkódásnak van kitéve.
• szennyezett vagy sérült lemezt játszik le.
Ha egy lemezt Hi-MD üzemmódban
használ, a hang legfeljebb 12 másodperces
időközre megszakadhat.
26
A menük használata
A menüelemek használata
A felvevőkészüléknek számos menüje van, amely a felvételhez, lejátszáshoz,
szerkesztéshez és más műveletekhez tartalmaz hasznos funkciókat.
A menüpontok beállításához kövesse az alábbi eljárást.
Ha a felvevőkészülék megvásárlását követően először végez a menüben műveletet,
a kijelzőn a „Menu Mode” felirat tűnik fel. A menüműveletek megkezdése előtt
a „Menu Mode” beállításával a következő menümegjelenítési módok közül
választhat: „Advanced” állásban minden menüpont látszik, „Simple” állásban csak
a gyakran használt menüpontok látszanak. A menümód beállítását lásd:
„A menüpontok megjelenítésének megváltoztatása (menü üzemmód)” (59. oldal).
x • CANCEL
Léptetőtárcsa
MENU
Léptetőtárcsa (N/ENT)
Forgassa el
a kiválasztáshoz
Nyomja meg
a beadáshoz
1
A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot, és tartsa lenyomva
legalább 2 másodpercig.
2
3
4
A léptetőtárcsa forgatásával jelölje ki a kívánt menüpontot.
A kiválasztáshoz nyomja meg a léptetőtárcsát (N/ENT).
Ismételje meg a 2. és a 3. lépést.
A beállítás a léptetőgomb (N/ENT) megnyomásával lép életbe.
Visszatérés az előző beállításhoz
Nyomja meg a x • CANCEL gombot.
A művelet megszakítása beállítás közben
Tartsa lenyomva a x • CANCEL gombot legalább 2 másodpercig.
27
Menük listája
A következő táblázat a választható menüpontokat sorolja fel. A menüpontok csak
a felvevőkészülékről érhetőek el.
Az „Menu 1” alatt találhatók a menü megjelenítésekor látható pontok, a „Menu 2”
alatt pedig az egyes menüpontokon belül megjelenő további választási lehetőségek.
Az összes menüpont csak akkor jeleníthető meg, ha a „Menu Mode” beállítása
„Advanced”. A csillaggal (*) jelölt menüpontok nem jelennek meg, ha a „Menu
Mode” beállítása „Simple”. A részleteket lásd: „A menüpontok megjelenítésének
megváltoztatása (menü üzemmód)” (59. oldal).
Megjegyzés
Az üzemeltetési körülményektől és a lemezbeállításoktól függően különböző jelzések
jelenhetnek meg a kijelzőn.
A tételek más nyelven is megjeleníthetők. A részleteket lásd: „A kijelző nyelvének
kiválasztása” (63. oldal).
Menu 1
Edit
Display
Menu 2
Funkció
Oldalszám
Title Input*
Műsorszám, album, csoport vagy
lemez címének, előadó nevének
hozzáadása.
47. oldal
Group Set*
Felvett műsorszámok vagy csoportok 50. oldal
hozzárendelése új csoporthoz.
GroupRelease*
Csoportbeállítások törlése.
51. oldal
Move*
Műsorszámok vagy csoportok
sorrendjének megváltoztatása.
52. oldal
Erase
Műsorszámok, csoportok vagy
a lemez teljes tartalmának törlése.
54. oldal
Format*
Lemez formázása és visszaállítása
eredeti (vásárláskori) állapotába
(csak Hi-MD üzemmódban).
58. oldal
Lap Time
Különféle információk, például
a felvevőkészülék állapotának
megjelenítése a kijelzőn.
31. oldal,
39. oldal
MainPlayMode
Műsorszám kiválasztása kategória
szerint (például a csoport vagy az
előadó neve szerint).
40. oldal
Sub PlayMode
Lejátszási mód (például egyetlen
műsorszám lejátszása vagy kevert
sorrendű lejátszás) kiválasztása.
Repeat
Lejátszás ismétlése.
1 Remain
Tr Property
REC Remain
All Remain
Play Mode
28
Menu 1
Sound
Menu 2
Funkció
Oldalszám
Normal
Lejátszás normál hangminőséggel.
45. oldal
Sound EQ
A hangminőség testre szabása.
REC Mode
A felvételi üzemmód (PCM, Hi-SP
vagy Hi-LP) kiválasztása.
34. oldal
REC Level*
Felvételi szint kézi beállítása.
35. oldal
MIC AGC*
Felvételszint-beállításra állítja
a mikrofont.
33. oldal
MIC Sens*
A mikrofon érzékenységének
beállítása a hangforrásnak
megfelelően.
32. oldal
Time Mark*
Műsorszámjelek automatikus
hozzáadása meghatározott
időközönként.
36. oldal
Group REC*
Az egyes felvételeknél új csoport
létrehozásának kijelölése, vagy
a kijelölés megszüntetése
(Csoportfelvétel).
37. oldal
SYNC REC*
Műveletek egyszerűsítése digitális
felvételeknél (szinkronfelvétel).
38. oldal
File List
—
Megjeleníti egy lemez Hi-MD módban 67. oldal
tárolt nem zenei anyagának listáját.
Option
Menu Mode
A megjelenített menüpontok
megváltoztatása.
AVLS*
Maximális hangerő határértékének
59. oldal
beállítása a hallás védelme érdekében.
Beep*
Sípoló hangjelzésjelzés be- és
kikapcsolása.
REC Settings
59. oldal
59. oldal
EL Light
A kijelzőablak be- és kikapcsolása.
60. oldal
Disc Memory*
A felvevőkészülék beállításainak
eltárolása (lemezmemória).
61. oldal
Quick Mode*
Beállításával a felvevőkészülék
gyorsan indul lejátszáskor.
62. oldal
Disc Mode
MD vagy Hi-MD üzemmód
kiválasztása üres lemez
behelyezésekor.
62. oldal
Jog Dial*
Irányváltás a kijelzőn a léptetőtárcsa 63. oldal
elforgatásakor.
Language
A kijelző nyelvének kiválasztása.
63. oldal
29
Különböző felvételi üzemmódok
Felvétel előtt
Tudnivalók az üzemmódról
A felvevőkészülék a következő két
üzemmódban működik: „Hi-MD
üzemmód” és „MD üzemmód”.
A készülék automatikusan felismeri az
üzemmódot a lemezek behelyezésekor.
A lemez behelyezése után ellenőrizze
a felvevőkészülék kijelzőjén, milyen
üzemmódban van a készülék.
Ezzel a felvevőkészülékkel csak
„Hi-MD üzemmódban” készíthet
felvételeket. „MD üzemmódban” nem
lehet felvételt készíteni. Ha „MD
üzemmódban” kíván felvételt készíteni,
például, hogy lehetővé tegye a lemez
lejátszását egyéb, a Hi-MD rendszert
nem támogató készülékeken is,
csatlakoztassa a számítógépet és
használja a mellékelt szoftvert az
„MD üzemmódban” történő felvételhez
(lásd a „A program használata”
c. részt).
„Hi-MD” felirat jelenik meg Hi-MD
üzemmódban, „MD” felirat pedig MD
üzemmódban.
A különböző lemezállapotokhoz
tartozó üzemmódokról lásd: „Erősítse
meg az üzemmódot.” (22. oldal).
A menü üzemmódjának
kiválasztása
Ha a „Simple” menümódot választja,
nem minden menüpont jelenik meg.
Ha a készülék kezelése közben nem
talál bizonyos menüpontokat,
ellenőrizze, hogy a menü üzemmód
„Advanced” állapotban van-e.
30
A menü üzemmódjának beállításával
kapcsolatos részleteket lásd
„A menüpontok megjelenítésének
megváltoztatása (menü üzemmód)”
(59. oldal).
Megjegyzés
• Amikor 1 GB-os Hi-MD lemezre készít
felvételt, csatlakoztassa a hálózati adaptert
a felvevőkészülékhez (a töltöttségi szint
jelzése:
), töltse fel teljesen az
akkumulátort, vagy használjon új alkáli
szárazelemet (a töltöttségi szint jelzése:
). Amikor 1 GB Hi-MD lemezre
próbál felvételt készíteni, előfordulhat,
hogy a „NOT ENOUGH POWER TO
REC” felirat jelenik meg, és
felvételkészítésre még akkor sincs mód,
ha a töltöttségi szint elegendő tartalék
tápellátást mutat a készülék állása vagy
működése során. Ennek oka az
a mechanizmus, amely letiltja a felvételi
műveleteket, ha a felvevőkészülék
a fennmaradó akkumulátorteljesítményt
kevésnek tartja az 1 GB-os Hi-MD lemez
magas teljesítményfelvétele miatt.
• Felvétel készítése előtt bizonyosodjon meg
arról, hogy az USB-kábelt kihúzta
a készülékből. Nincs felvétel, ha az
USB-kábel a készülékhez csatlakozik.
• Ha a felvételt a x kijelzés megjelenése
előtt indítja el, az anyag első néhány
másodperce lemarad a felvételről.
Ellenőrizze, hogy a x kijelzés a felvétel
indítása előtt megjelenik-e a kijelzőn.
• Ne mozgassa és ne ütögesse
a felvevőkészüléket, illetve ne szüntesse
meg a tápellátást felvételkészítés közben,
vagy amíg a kijelzőn a „DATA SAVE”
vagy a „SYSTEM FILE WRITING”
felirat látható. Ellenkező esetben
megtörténhet, hogy az addig felvett
adatokat a lemez nem rögzíti, vagy
a lemezen található adatok sérülnek.
A felvevő leállított állapotában
Információk megtekintése
A hátralévő időt, a műsorszám számát
stb. felvétel közben és leállított
állapotban is ellenőrizheti.
MENU
Lap Time
A
Műsorszám száma
Csoportszám1)
B
Eltelt idő
Műsorszám címe
Előadó neve (Hi-MD)/
Csoport neve (MD)
Album címe (Hi-MD)/
Lemez neve (MD)
C
Léptetőtárcsa
1 Remain
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „Display” pontot.
2
A léptetőtárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt elemet, majd
a bevitelhez nyomja meg a tárcsát.
Fordulatonként a menütételek az
alábbiak szerint változnak:
A
Műsorszám száma
Csoportszám1)
B
A műsorszámban az aktuális
pozíció után hátralévő idő
C
A felvevő leállított állapotában:
Műsorszám címe
Előadó neve (Hi-MD)/
Csoport neve (MD)
Album címe (Hi-MD)/
Lemez neve (MD)
„Lap Time” t „1 Remain” t „Tr
Property” t „REC Remain” t
„All Remain”
Tr Property
Felvétel alatt:
A
„Lap Time”
A léptetőtárcsa megnyomásakor
a kiválasztott információ megjelenik
az A, B és a C helyeken.
Műsorszám száma
Csoportszám1)
B
Eltelt idő
C
Műsorszám címe
Csoport neve
CODEC információ (Hi-MD)2)/
Műsorszám lejátszási mód
információ (MD) és a felvétel
ideje és dátuma3)
REC Remain
A
Műsorszám száma
Csoportszám1)
B
Eltelt idő
C
Lemez neve
Hátralévő felvételi idő és szabad
tárhely (csak Hi-MD
üzemmódban)
folytatás
31
All Remain
A
Műsorszám száma
Csoportszám1)
B
Eltelt idő
C
Lemezcím4)
A lemezen az aktuális pozíció
után hátralévő idő és az aktuális
műsorszám után hátralévő
műsorszámok száma
z
Ha lejátszás során ellenőrizni kívánja a lejátszási
pozíciót vagy a műsorszám nevét, lásd
„Információk megtekintése” (39. oldal).
Felvétel mikrofonról
Sztereó
mikrofon*
1) Megjelenik,
ha a lejátszási főüzemmód
„Group Play”.
VBR (változó átviteli sebesség)
rendszert támogató MP3 műsorszám
esetén előfordulhat, hogy az itt megjelenő
adatátviteli sebesség nem egyezik
a SonicStage szoftver által kijelzettel.
3) Időmegjelelöléssel ellátott műsorszámok
esetén jelenik meg.
4) A megjelenített cím az érvényben lévő
lejátszási főüzemmódtól függ.
2) A
A MIC (PLUG IN
POWER) aljzathoz
REC(+N)/
T MARK
MENU
Felvétel alatt
Lap Time
A
Műsorszám száma
Csoport száma1)
B
Eltelt idő
Időjel kijelzése2)
C
Felvétel típusa és a felvételből
hátralévő idő
Felvételi szintjelző (L • R)
1) Csak
csoportfelvételnél jelenik meg.
ha az „Time Mark”
beállítása „On”.
2) Megjelenik,
Léptetőtárcsa
(N/ENT)
∗ Lásd: „Külön beszerezhető
tartozékok” (72. oldal).
1
Csatlakoztassa a sztereó mikrofont
a MIC (PLUG IN POWER)
aljzathoz.
2
Nyomja meg a léptetőtárcsát (N/
ENT), miközben a felvételt indítja
a REC(+N)/T MARK gombbal.
Megjegyzés
• Ha egy Hi-MD üzemmódban használt
lemezt helyezett a felvevőkészülékbe,
a szabad tárhely így jelenik meg: „2.0MB”,
miközben a felvételből hátralévő idő így:
„-00:00”. Ez egy rendszerkorlát, a „2.0MB”
a tartalék domain kapacitása.
• A csoportbeállításoktól, üzemeltetési
körülményektől és lemezbeállításoktól
függően bizonyos szimbólumok nem
választhatók ki, vagy a szimbólumok
különbözőképpen jelenhetnek meg.
32
A mikrofon érzékenységének
kiválasztása
A mikrofon érzékenységét a hangforrás
hangerejének megfelelően választhatja ki.
1
Felvétel közben vagy álláskor
lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „REC Settings” –
„MIC Sens”.
2
A léptetőtárcsa elforgatásával
válassza a „Sens High” vagy „Sens
Low” elemet, majd a kiválasztás
beviteléhez nyomja meg a tárcsát.
Sens High: Halk vagy normál
erősségű hang felvétele.
Sens Low: Erős vagy közeli hangok,
például interjú vagy koncert
felvételekor.
A mikrofon felvételiszintszabályozási üzemmódjának
kiválasztása
Mikrofonos felvétel esetén választhatja
az automatikus felvételiszintszabályozási üzemmódot, amely
a hangforrás jellegének megfelelően
állítja be a mikrofon felvételi szintjét.
1
Felvétel közben vagy álláskor
lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „REC Settings” –
„MIC AGC”.
2
A léptetőtárcsa elforgatásával
válassza a „Standard” vagy
„ForLoudMusic” elemet, majd
a kiválasztás beviteléhez nyomja
meg a tárcsát.
Standard: Normál hangerejű
hangforrás, például beszélgetés
vagy halk zene felvételekor.
ForLoudMusic: Viszonylag nagy
hangerejű hangforrás, például
koncert vagy hangszeren történő
gyakorlás felvételekor.
Megjegyzés
• A felvevőkészülék a bemenetet
önműködően a következő sorrendben
kapcsolja át: optikai bemenet,
mikrofonbemenet és analóg bemenet.
Nem tud mikrofonról felvételt készíteni,
ha a LINE IN (OPT) aljzathoz optikai
kábel van csatlakoztatva.
• Nem választhatja a „MIC AGC” beállítást,
ha a felvétel a felvételi szint kézzel történő
(35. oldal) beállítása mellett folyik.
• Előfordulhat, hogy a mikrofon
a felvevőkészülék működésének hangját is
felveszi. Ilyen esetekben használja
a mikrofont a felvevőkészüléktől kellő
távolságra. Vegye figyelembe, hogy
a mikrofon a felvevőkészülék zaját is
felveheti, ha a mikrofonkábel rövid.
• Ha monó mikrofont használ, csak a bal
csatornára készül felvétel.
• Ne érintse meg a mikrofon kábelét vagy
annak csatlakozóját, ha a készüléket
hálózati adapterről üzemelteti, mert
a felvételben zaj keletkezhet.
• Normál hangerejű hangforrás (pl. halk
zene) felvételekor, állítsa a „MIC AGC”
beállítást „Standard” állásba. Ha
váratlanul erős hang hallható, amikor
a „MIC AGC” kapcsoló „ForLoudMusic”
állásban van, az utána felvett hangok
hangereje nagyon lecsökkenhet,
a hangforrás hangerejétől függően.
z
• Ha a „MIC AGC” „ForLoudMusic”
állásban van, nagy hangerejű
műsorforrások hangjáról torzítatlanabb
felvételt készíthet, és a hangerőátmenetek
is természetesebbek lesznek.
• A külső tápegységet igénylő mikrofon
a tápkapcsolója kikapcsolása esetén is
használható, mivel a szükséges
tápfeszültséget a felvevőkészülék is képes
szolgáltatni.
33
Felvétel készítése TV-ről
vagy rádióról (analóg
felvétel)
Ez a fejezet azt írja le, hogyan
készíthető felvétel analóg kimenetű
készülékekről, így TV-ről, rádióról
vagy kazettás magnóról.
TV, kazettás magnó
stb.
Felvételi mód kiválasztása
Mindig a kívánt felvételi időnek
megfelelően válassza ki a felvételi
üzemmódot.
Ezzel a felvevőkészülékkel csak
Hi-MD módban készíthet felvételeket.
Ha MD üzemmódban szeretne
felvételt készíteni, csatlakoztassa
a felvevőkészüléket
a számítógéphez, és rögzítse vagy
játssza át a hanganyagot a mellékelt
szoftver segítségével (lásd
„A program használata” c. részt).
MENU
A LINE OUT csatlakozókhoz stb.
L
(fehér)
R
(piros)
Léptetőtárcsa
Vonalszintű
csatlakozókábel
RK-G129,
RK-G136, stb.
– LINE IN (OPT)
REC(+N)/
T MARK
Léptetőtárcsa
(N/ENT)
1
34
Csatlakoztassa a kábeleket.
Használjon a műsorforrásnak
megfelelő csatlakozókábelt.
A részleteket lásd: „Külön
beszerezhető tartozékok”
(72. oldal).
2
Nyomja meg a léptetőtárcsát (N/
ENT), miközben a felvételt indítja
a REC(+N)/T MARK gombbal.
3
Játssza le a felvenni kívánt forrást.
1
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „REC Settings”–
„REC Mode”.
2
A léptetőtárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt felvételi
módot, majd a bevitelhez nyomja
meg a tárcsát.
A felvevőkészülék a következő
módosításig fenntartja a felvétel
üzemmódot.
Felvételi
Kijelző
üzemmód
Felvételi idő
Lineáris
PCM
• Körülbelül
28 perc normál
80 perces
lemezen
• Körülbelül
1 óra és 34 perc
1 GB-os
Hi-MD
lemezen
PCM
Felvételi
Kijelző
üzemmód
Felvételi idő
Hi-SP
• Körülbelül
2 óra és 20 perc
80 perces,
szabványos
lemezen
• Körülbelül
7 óra és 55 perc
1 GB-os Hi-MD
lemezen
Hi-LP
Hi-SP
Hi-LP
• Körülbelül
10 óra és
10 perc
80 perces,
szabványos
lemezen
• Körülbelül
34 óra 1 GB-os
Hi-MD
lemezen
A felvételi szint kézi
beállítása
Felvétel közben a szintszabályozás
automatikus. Szükség esetén mind
analóg, mind digitális felvétel során
manuálisan is beállíthatja a felvételi
szintet.
X
Léptetőtárcsa
Megjegyzés
• Hosszú felvételeknél javasolt a váltakozó
áramú hálózati adapter használata.
• A lineáris PCM módban felvett, hosszú
számokat ajánlatos a felvevővel
szerkeszteni (felosztani és egyesíteni).
E számok átjátszása és szerkesztése a
számítógépen rendkívül hosszú időt vehet
igénybe.
MENU
1
Nyomja le egyszerre a REC(+N)/
T MARK és a X gombot.
A készülék készen áll a felvételre.
2
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőt: „REC Settings” „REC Level” - „Manual”.
3
4
Játssza le a forrást.
z
A lineáris PCM Hi-SP és a Hi-LP módot
támogató audiokészülékeket
vagy
embléma jelzi.
REC(+N)/
T MARK
Miközben a szintjelzőt figyeli
a kijelzőn, állítsa be a felvételi
szintet a léptetőtárcsa forgatásával.
A felvételi szintet úgy állítsa be,
hogy a kijelzőn a -12 dB körüli
szegmensek világítsanak. Ha
a magas hangbemenet hatására
világítanak az „OVER”
szegmensen túli szegmensek,
csökkentse a felvételi szintet.
folytatás
35
Minden szintjelző mutatja
a következőket:
Felső – a bal csatorna bemeneti
szintje
Alsó – a jobb csatorna bemeneti
szintje
A hangerő növelése (,)
vagy csökkentése (<)
Műsorszámjelek
hozzáadása felvétel közben
Felvétel közben műsorszámjeleket
(műsorszám számokat) adhat meg,
ezzel az anyagot részekre oszthatja, így
egy adott műsorszámot később
gyorsan és könnyen megtalálhat.
REC(+N)/
T MARK
Léptetőtárcsa
–12dB
5
OVER
Nyomja meg ismét a X gombot
a felvétel megkezdéséhez.
Ha a műsorforrás kívülről
csatlakoztatott készülék, álljon
a hanganyagban a felvétel kívánt
kezdetéhez, majd indítsa el
a felvételt.
Visszakapcsolás automatikus
szintszabályozásra
Válassza az „Auto (AGC)” pontot a 2.
lépésben.
Megjegyzés
• A bal és jobb csatorna szintje külön nem
állítható.
• A felvétel leállítása után a felvevőkészülék
automatikus felvételi szintbeállítási
üzemmódra tér vissza a következő
felvételhez.
• Szinkronfelvétel esetén a felvételi szint
kézi beállításához hajtsa végre az ebben
a fejezetben leírt eljárást az 1. lépéstől a 4.
lépésig, és eközben a „SYNC REC”
beállítása legyen „Off”. Ezután állítsa
a „SYNC REC” beállítást „On” értékre,
és indítsa el a felvételt (38. oldal).
36
MENU
Műsorszámjelek kézi
hozzáadása
Miközben a készülék felvételt készít,
nyomja meg a REC(+N)/T MARK
gombot annál a pontnál, ahol
műsorszámjelet szeretne elhelyezni.
Műsorszámjelek
automatikus hozzáadása
Ezt a funkciót az analóg bemeneti
csatlakozón vagy mikrofonon keresztüli
felvétel közben a műsorszámjelölések
adott időközönként történő automatikus
hozzáadásához használhatja. Ez a funkció
hosszú ideig tartó felvételek készítésekor
(értekezletek, előadások stb.)
használható kényelmesen.
1
Felvétel közben vagy a felvétel
szüneteltetésekor lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „REC Settings” „Time Mark” - „On”.
2
A léptetőtárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt időközt,
majd a bevitelhez nyomja meg
a tárcsát.
Egy elforgatás az időbeállítást
(Time __ min) 1 perccel
módosítja, 1 és 60 perc között.
Időjel törlése
Válassza az „Off” pontot a 1. lépésben.
Műsorszámjelölések hozzáadása
felvétel közben időjel segítségével
Amikor az eltelt felvételi idő
meghaladja az időjelhez megadott
intervallumot:
A felvevő a beállítás pillanatában, majd
ezt követően a beállított értéknek
megfelelő szabályos időközönként
helyez el műsorszámjeleket.
• A beállítást a készülék figyelmen kívül
hagyja, ha digitális optikai kábelt használ
a csatlakoztatáshoz.
Felvétel készítése új
csoport létrehozása nélkül
A felvevő gyárilag úgy van beállítva,
hogy felvételkor automatikusan új
csoportot hozzon létre. Felvétel
készítéséhez új csoport létrehozása
nélkül az alábbiaknak megfelelően
állítsa be a felvevőkészüléket.
Példa: Eltelt nyolc perc felvételi idő,
amikor az Időjel időközét 5 percre
állítja.
A készülék (a felvétel kezdetétől
számított) 8 perces pontnál, majd ezt
követően 5 perces időközönként
helyez el műsorszámjeleket.
Amikor az időjelhez beállított
időtartam hosszabb az eltelt felvételi
időnél:
A felvevőkészülék akkor helyezi el az
első műsorszámjelet, amikor az időjel
beállított időköze letelik.
MENU
Léptetőtárcsa
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza a következőket:
„REC Settings” - „Group REC” - „Off”.
Példa: Eltelt három perc felvételi idő,
amikor az Időjel időközét 5 percre
állítja.
A készülék (a felvétel kezdetétől
számított) 8 perces pontnál, majd ezt
követően 5 perces időközönként
helyez el műsorszámjeleket.
Mi a csoport funkció?
A csoport funkció segítségével több
műsorszámot helyezhet egy egységbe.
Például létrehozhat egy csoportot
a kedvenc műsorszámainak, majd
a csoportot kiválasztva lejátszhatja
ezeket a műsorszámokat.
Az alábbi ábrán látható a különbség
a csoportokat tartalmazó és nem
tartalmazó lemezek között.
z
Csoportokat tartalmazó lemez
A „T MARK”megjelenik az időkijelzőn az
automatikusan hozzáadott műsorszámjelek
esetén.
Megjegyzés
• Ha a REC(+N)/T MARK vagy a X stb.
gomb megnyomásával helyez el
műsorszámjelet felvétel közben,
a felvevőkészülék automatikusan
megkezdi a műsorszámjelek hozzáadását,
valahányszor a beállított időköz eltelik.
Lemez
1. csoport
2. csoport
12345 6 7 12345
3. csoport
123
Azok a műsorszámok, amelyeket egyik
csoporthoz sem rendeltek hozzá, a „Group - -”
csoport részeként vannak kezelve.
37
Csoportokat nem tartalmazó lemez
A hangforrást lejátszó
eszközzel összehangolt
felvételindítás és -leállítás
(szinkronfelvétel)
Lemez
1 2 3 4 5 6 7 8
12131415
Egy lemezen maximum 255 csoport
hozható létre.
Ha csoport létrehozása nélkül rögzít
egy műsorszámot, de később szeretne
létrehozni egy csoportot az adott
műsorszámhoz, tekintse át
a következő részt: „Műsorszámok vagy
csoportok új csoportba való sorolása
(csoportbeállítás)” (50. oldal).
Digitális felvétel készítése esetén
(pl. CD-lemezről), ez a funkció
automatikusan indítja, illetve leállítja
a felvevőt a hangforrás állapotával
összhangban. Ezáltal kiküszöbölhető
a felvevőkészülék és a hangforrás
külön működtetése.
MENU
Léptetőtárcsa
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza a következőket:
„REC Settings” - „SYNC REC” - „On”.
z
Ha a szinkronfelvétel során körülbelül
3 másodpercig nem érkezik hang
a lejátszótól, a felvevőkészülék
önműködően készenléti üzemmódba
kapcsol. Amikor ismét hang érkezik
a lejátszótól, a készülék folytatja
a szinkronfelvételt. Ha a készülék 5 percnél
hosszabb ideig készenléti üzemmódban
marad, önműködően leáll.
Megjegyzés
• A szüneteltetési funkciót szinkronfelvétel
közben nem lehet kézzel ki- vagy
bekapcsolni.
• Felvétel közben ne változtassa meg
a „SYNC REC” beállítást, mert
előfordulhat, hogy a felvétel hibás lesz.
• Előfordulhat, hogy a hangforrásból jövő
zajszint miatt a szinkronfelvétel során
a készülék nem kapcsol automatikusan
szünetre akkor sem, ha a hangforrásból
nem érkezik hang.
• Ha a készülék nem CD-ről vagy MD-ről
történő szinkronfelvétel során
2 másodperces szünetet talál, akkor
önműködően új műsorszámot kezd ott,
ahol a szünet véget ér.
38
Különböző lejátszási módok
Információk megtekintése
A lejátszás során ellenőrizheti
a műsorszám címét, a lemez címét stb.
1 Remain
A
Műsorszám száma
Csoportszám1)
B
Az aktuális műsorszámból
hátralévő idő
MENU
C
Léptetőtárcsa
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „Display” pontot.
2
A léptetőtárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt elemet, majd
a bevitelhez nyomja meg a tárcsát.
Fordulatonként a kijelzés
a következőképpen változik:
„Lap Time” t „1 Remain” t „Tr
Property”
A léptetőtárcsa megnyomásakor
a kiválasztott információ megjelenik
az A, B és a C helyeken.
Műsorszám címe
Előadó neve (Hi-MD)/
Csoport neve (MD)
Album címe (Hi-MD)/
Lemez neve (MD)
Tr Property
A
Műsorszám száma
Csoport száma1)
B
Eltelt idő
C
Műsorszám címe
Csoport neve
CODEC információ (Hi-MD)2)/
Műsorszám lejátszási mód
információ (MD) és a felvétel
ideje és dátuma3)
1) Megjelenik,
ha a lejátszási főüzemmód:
„Group Play”.
VBR (változó átviteli sebesség)
rendszert támogató MP3 műsorszám
esetén előfordulhat, hogy az itt megjelenő
adatátviteli sebesség nem egyezik
a SonicStage szoftver által kijelzettel.
3) Időmegjelelöléssel ellátott műsorszámok
esetén jelenik meg.
2) A
Megjegyzés
A felvevő leállított állapotában
Lap Time
A
Műsorszám száma
Csoportszám1)
B
Eltelt idő
C
Műsorszám címe
Előadó neve (Hi-MD)/
Csoport neve (MD)
Album címe (Hi-MD)/
Lemez neve (MD)
A csoportbeállításoktól, üzemeltetési
körülményektől és lemezbeállításoktól
függően bizonyos szimbólumok nem
választhatók ki, vagy a szimbólumok
különbözőképpen jelenhetnek meg.
z
A felvétel során vagy a leállított készüléken
a hátralévő idő vagy a felvételi pozíció
ellenőrzéséhez lásd: „Információk
megtekintése” (31. oldal).
39
Lejátszási mód
kiválasztása
A műsorszámokat különböző
lejátszási üzemmódokban hallgathatja
meg. A lejátszási üzemmód a lejátszási
főüzemmód, a lejátszási alüzemmód és
az ismétlő lejátszás együttese is lehet.
• Lejátszási főüzemmód: a lejátszási
egység, azaz műsorszámok vagy
csoportok kiválasztása
• Lejátszási alüzemmód: kijelöli
a lejátszás módját
• Ismétlő lejátszás: kiválasztja az
ismétlő lejátszást
MENU
Kijelző
Lejátszási üzemmód
Group Play
Egy meghatározott
csoport műsorszámait
játssza le.
Artist Play1)
Egy meghatározott
előadó műsorszámait
játssza le a készülék.
Album Play1)
Egy meghatározott
album műsorszámait
játssza le a készülék.
BookmarkPlay A Kedvenc
műsorszámok lejátszása.
1) Csak
Hi-MD módban használt lemezek
esetében jelenik meg.
Műsorszámok lejátszása normál
üzemmódban
1
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Normal Play”
lehetőséget a 2. lépésben
a „Műsorszámok lejátszása
lejátszási főüzemmódban”
(40. oldal) című részben.
2
Ha egy csoportból választ ki egy
műsorszámot, hagyja ki ezt a lépést.
Ha egy csoporton belül található
műsorszámot választ ki, forgassa a
léptetőtárcsát a kívánt műsorszámot
tartalmazó csoporthoz, majd
a bevitelhez nyomja meg a tárcsát.
A kiválasztott csoport
műsorszámainak listája megjelenik
a képernyőn.
3
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt műsorszámot,
majd a kiválasztás beviteléhez
nyomja meg a léptetőtárcsát.
A készülék megkezdi a kiválasztott
műsorszám lejátszását. A lejátszás
a kiválasztott műsorszámtól
a lemez utolsó műsorszámáig
folytatódik.
Léptetőtárcsa
Műsorszámok lejátszása
lejátszási főüzemmódban
A lejátszási főüzemmódban lejátszandó
első műsorszám kiválasztása.
40
1
Lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válassza a következőt:
„Play Mode” - „MainPlayMode”.
A lejátszási főüzemmód kijelzése
megjelenik.
2
A léptetőgombot oldalra nyomva
válassza ki a kívánt lejátszási
üzemmódot, majd a kiválasztott
üzemmódot a léptetőgomb
megnyomásával érvényesítse.
Kijelző
Lejátszási üzemmód
Normal Play
A kiválasztott
műsorszámot követő
összes műsorszámot
lejátsza a készülék.
Egy adott csoportba tartozó
műsorszámok meghallgatása
(Csoportos módú lejátszás)
1
2
3
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Group Play”
lehetőséget a 2. lépésben
a „Műsorszámok lejátszása
lejátszási főüzemmódban”
(40. oldal) című részben.
Megjelenik a lemezen lévő
csoportok listája.
A léptetőtárcsát elforgatva
válassza ki a kívánt csoportot, majd
a bevitelhez nyomja meg a tárcsát.
Megjelenik a kiválasztott csoport
műsorszámainak listája.
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt műsorszámot,
majd a kiválasztás beviteléhez
nyomja meg a léptetőtárcsát.
A készülék megkezdi a kiválasztott
műsorszám lejátszását. A készülék
lejátssza a csoporthoz tartozó
műsorszámokat, a kiválasztott
műsorszámtól kezdve az utolsóig.
z
Azok a műsorszámok, melyek egy
csoporthoz sem tartoznak, együtt jelennek
meg itt: „Group - -”, a csoportlista végén.
Egy meghatározott előadó
műsorszámainak meghallgatása
(előadó lejátszása) (csak Hi-MD
üzemmódban)
Ha a műsorszámok adatai az előadó
nevét is tartalmazzák, egy
meghatározott előadó számai is
lejátszhatók.
1
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Artist Play”
lehetőséget a 2. lépésben
a „Műsorszámok lejátszása
lejátszási főüzemmódban”
(40. oldal) című részben.
A lemezen szereplő előadók
betűrend szerinti listája jelenik meg.
2
A léptetőtárcsát elforgatva
válassza ki a kívánt előadó nevét,
majd a bevitelhez nyomja meg
a tárcsát.
Megjelennek a kiválasztott előadó
műsorszámai a felvétel
sorrendjében.
3
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt műsorszámot,
majd a kiválasztás beviteléhez
nyomja meg a léptetőtárcsát.
A készülék megkezdi a kiválasztott
műsorszám lejátszását. A készülék
lejátssza az előadó műsorszámait a
kiválasztott műsorszámtól kezdve
az utolsóig.
z
Az előadónév nélkül szereplő műsorszámok
együtt, a „
__ (szóköz)” elemben, az
előadók listájának végén szerepelnek.
A kiválasztott album
műsorszámainak lejátszása (album
lejátszása) (csak Hi-MD módban)
Ha a műsorszámok adatai az album
nevét is tartalmazzák, egy
meghatározott album számai is
lejátszhatók.
1
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „Album Play”
lehetőséget a 2. lépésben
a „Műsorszámok lejátszása
lejátszási főüzemmódban”
(40. oldal) részben.
Megjelenik a lemezen szereplő
albumok listája betűrendben.
folytatás
41
2
3
A léptetőtárcsát elforgatva
válassza ki a kívánt album nevét,
majd a bevitelhez nyomja meg
a tárcsát.
Megjelennek a kiválasztott album
műsorszámai a felvétel
sorrendjében.
A kedvenc műsorszámok lejátszása
1
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt műsorszámot,
majd a kiválasztás beviteléhez
nyomja meg a léptetőtárcsát.
A készülék megkezdi a kiválasztott
műsorszám lejátszását. A készülék
lejátssza az albumon szereplő
műsorszámokat a kiválasztott
műsorszámtól az utolsóig.
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza a „BookmarkPlay”
lehetőséget a 2. lépésben
a „Műsorszámok lejátszása
lejátszási főüzemmódban”
(40. oldal) című részben.
2
A léptetőtárcsa elforgatásával
válasszon ki egy műsorszámot,
majd a kiválasztás beviteléhez
nyomja meg a tárcsát.
z
Az albumcím nélkül szereplő műsorszámok
együtt, a „
__ (szóköz)” elemben, az
albumok listájának végén szerepelnek.
Kiválasztott műsorszámok
lejátszása (kedvencek lejátszása)
A lemezen megjelölhetők a kedvenc
műsorszámok és a lejátszás ezekre
korlátozható. A megjelölt
műsorszámok sorrendje nem
változtatható meg.
Kedvenc műsorszámok megjelölése
1
2
42
A megjelölni kívánt műsorszám
lejátszása közben nyomja le és
tartsa benyomva a léptetőtárcsát
legalább 2 másodpercig.
Ismételje meg az 1. lépést a többi
műsorszám kijelöléséhez.
Kijelölések törlése
Annak a műsorszámnak a lejátszása
közben, amelynek kijelölését meg
szeretné szüntetni, nyomja meg és
tartsa benyomva a léptetőtárcsát
legalább 2 másodpercig.
Műsorszámok lejátszása
lejátszási alüzemmódban
A lejátszási alüzemmódok segítségével
a lejátszási főüzemmódban kiválasztott
műsorszámokat különbözőképpen
játszhatja le.
Ha például a „Group Play”
lehetőséget választja a lejátszási
főüzemmódban és a „Shuffle”
lehetőséget lejátszási alüzemmódban,
a készülék a kiválasztott csoport
műsorszámait kevert sorrendben fogja
lejátszani.
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „Play Mode” - „Sub PlayMode”
pontot.
2
A léptetőgombot oldalra nyomva
válassza ki a kívánt lejátszási
üzemmódot, majd a kiválasztott
üzemmódot a léptetőgomb
megnyomásával érvényesítse.
Kijelző
Lejátszási üzemmód
Normal
Normál lejátszás
(minden műsorszámot
egyszer játszik le)
1 Track
Egy műsorszám
lejátszása (csak egy
műsorszámot játszik le)
Shuffle
Kevert sorrendű
lejátszás (a lejátszási
főüzemmódban
kiválasztott összes
műsorszámot
véletlenszerű
sorrendben játssza le)
A-B Repeat1)
A-B lejátszás (A és B
közötti műsorszámok
folyamatosan ismétlődő
lejátszása.)
1) Az
„A-B Repeat” nem látható,
amennyiben a „Menu Mode” beállítása
„Simple”(59. oldal).
Műsorszám kiválasztott részének
folyamatosan ismétlődő
meghallgatása (A-B ismétlése)
Ügyeljen arra, hogy az A és B pont
ugyanazon a műsorszámon belül legyen.
1
2
Az ismételni kívánt szakaszt
tartalmazó műsorszám lejátszása
közben hajtsa végre az 1. lépést,
majd válassza a következőket:
„A-B Repeat” a „Műsorszámok
lejátszása lejátszási
alüzemmódban” (42. oldal) 2.
lépésében.
Az „Ap” jel villog a kijelzőn.
3
Nyomja meg a léptetőtárcsát
a kívánt végpontnál (B).
Ezzel megadta a B pontot,
megjelenik az „ApB” és a „ ” jel,
a készülék pedig megkezdi az A és
B pont közötti szakasz ismétlődő
lejátszását.
z
Az A és B pontokat a > gomb A-B
Repeat lejátszás közben történő ismételt
megnyomásával állíthatja vissza.
Megjegyzés
Ha az A pont kiválasztása közben
a készülék eléri a lemez utolsó
műsorszámának végét, a beállítás törlődik.
Műsorszámok ismétlődő
lejátszása (ismétlő lejátszás)
Az ismétlő lejátszási funkciót bármely
lejátszási üzemmódban használhatja
a műsorszámokhoz, kivéve ha A-B
Repeat lejátszást állított be.
1
Lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válassza a következőt:
„Repeat” - „Play Mode”.
2
A léptetőtárcsa elfordításával
válassza ki a „On” elemet, majd
a kiválasztás beviteléhez nyomja
meg a léptetőtárcsát.
A
jelzés jelenik meg a kijelzőn.
Ismétlő lejátszás törlése
Válassza az „Off” pontot a 2. lépésben.
A léptetőtárcsát nyomja meg
a kívánt kezdőpontnál (A).
Ezzel megadta az A pontot, és
villogó „B” jel jelenik meg
a kijelzőn.
43
Műsorszám keresése
(keresés)
4
Könnyen kereshet műsorszámokat
cím, csoportnév, az előadó neve vagy
az album címe alapján.
SEARCH
Műsorszám keresése kezdőbetű
alapján (Keresés kezdőbetű alapján)
A kezdőbetű alapján is kikereshet egy
műsorszámot, csoportot vagy albumot.
1
Kövesse a „Műsorszám keresése
(keresés)” című fejezet 1–2. lépéseit.
2
A léptetőtárcsa elforgatásával
válassza az „Initial Search”
lehetőséget, majd a bevitelhez
nyomja meg a léptetőtárcsát.
3
Forgassa a léptetőtárcsát a keresett
név első karakterére, majd a betű
beviteléhez nyomja meg
a léptetőtárcsát.
Kezdőbetűs keresésnek az alábbi
karakterek adhatók meg.
Léptetőtárcsa
1
2
Nyomja meg a SEARCH gombot.
A léptetőtárcsát forgatva válassza ki
a keresni kívánt elemet, majd
a bevitelhez nyomja meg
a léptetőtárcsát.
Kijelző
Művelet
by Track
Műsorszám címe szerinti
keresés
by Group
Csoportnév szerinti
keresés
by Artist1)
Előadó neve szerinti
keresés
by Album1) Album címe szerinti
keresés
1) Csak
Hi-MD módban használt lemezek
esetében jelenik meg.
3
Ha a 2. lépésben „by Track”
beállítást választ, hagyja ki ezt
a lépést.
Ha a „by Track” beállítástól eltérőt
választ a 2. lépésben,
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt csoportot,
előadót vagy albumot, majd
a léptetőtárcsa megnyomásával
érvényesítse a választást.
Megjelenik a kiválasztott
csoporthoz, előadóhoz, illetve
albumhoz tartozó műsorszámok
listája.
Kijelző
Művelet
Ábécé
(A - Z)
Angol betűvel kezdődő
név keresése.
Num (Számok) Számmal kezdődő név
keresése.
Other
Nem angol betűvel
vagy számmal kezdődő
név keresése.
A léptetőtárcsa megnyomásával
a megadott kezdőbetűvel
rendelkező műsorszámok,
csoportok, előadók vagy albumok
listája jelenik meg a kijelzőn.
4
44
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt műsorszámot,
majd a kiválasztás beviteléhez
nyomja meg a léptetőtárcsát.
A készülék megkezdi a kiválasztott
műsorszám lejátszását.
A léptetőtárcsa forgatásával
válassza ki a kívánt műsorszámot,
majd a kiválasztás beviteléhez
nyomja meg a léptetőtárcsát.
Megjegyzés
• A 4. lépés után a készülék megszakítja
a Kedvencek lejátszását.
• A 4 lépést követően az A-B közti ismétlés
megszakad.
• Kereséskor a címkézetlen műsorszámok
a listák végén jelennek meg.
• Keresés közben a csoportosítatlan
műsorszámok „Group - -” elemként,
a csoportlista végén jelennek meg.
• Keresés közben az előadónév adatokkal nem
rendelkező műsorszámok „
__ (szóköz)”
elemként és a csoportosítatlan műsorszámok
„
__ (szóköz)” elemként, a lista végén
jelennek meg.
• Miközben a készülék rendezi a kiválasztott
tételeket, a kijelzőn a „SORTING” felirat
jelenik meg.
• Ha 3 percen keresztül semmilyen műveletet
nem végez a készüléken, a Keresés funkció
automatikusan leáll.
A hangminőség kiválasztása
(hatsávos equalizer)
Léptetőtárcsa
MENU
., >
1
Lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válassza a következőt:
„Sound” - „Sound EQ”.
2
A léptetőgombot oldalra nyomva
válassza ki a kívánt
hangüzemmódot, majd
a kiválasztott üzemmódot
a léptetőgomb megnyomásával
érvényesítse.
A léptetőtárcsa megnyomásával
a kiválasztott hangüzemmód
megjelenik itt: A.
Az „ ” ikon jelzi, hogy
a hangüzemmód be van állítva.
Hangüzemmód
A
Heavy
H
Pops
P
Jazz
J
Unique
U
Custom 11)
1
Custom 21)
2
1) „Custom
1” és „Custom 2” nem jelenik meg
európai típusok esetén.
Az „Custom 1” és az „Custom 2” nem jelenik
meg, ha a „Menu Mode” beállítása „Simple”
(59. oldal).
45
A beállítás törlése
Válassza a „Normal” pontot
a 1. lépésben.
A hangzás módosítása és tárolása
(kivéve az európai típusok esetén)
A hangzás módosítását követően az
eredményt a „Custom 1” és az
„Custom 2” elemben tárolhatja.
1
Hajtsa végre az 1. lépést, és
válassza az „Custom 1” vagy
„Custom 2” beállítást itt: 2/
„A hangminőség kiválasztása
(hatsávos equalizer)” (45. oldal).
2
Nyomja meg többször a . vagy
> gombot a frekvencia
kiválasztásához.
Frekvencia (100 Hz)
Balról indulva a 100 Hz, 250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz,
4 kHz és 10 kHz közül választhat.
3
A léptetőtárcsa forgatásával
kiválaszthatja a frekvenciához
tartozó szintet.
Szint (+10 dB)
Hét szint közül választhat:
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +10 dB
46
4
A 2–3. lépés megismétlésével
minden frekvencián beállíthatja
a kívánt szintet.
5
A léptetőtárcsa megnyomásával
érvényesítse a választást.
Megjegyzés
Felvétel közben a hatsávos ekvalizer nem
működik.
A felvett műsorszámok szerkesztése
Szerkesztés előtt
Címek hozzáadása
(Címmegadás)
Megjegyzés
• Amikor 1 GB-os Hi-MD lemezre készített
felvételt szerkeszt, csatlakoztassa
a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez
(a töltöttségi szint jelzése:
), töltse fel
teljesen az akkumulátort (a töltöttségi
szint jelzése:
), vagy használjon új
alkáli szárazelemet. Amikor 1 GB-os HiMD lemezen próbál felvételt szerkeszteni,
előfordulhat, hogy a „NOT ENOUGH
POWER TO EDIT” felirat jelenik meg, és
szerkesztésre még akkor sincs mód, ha a
töltöttségi szint elegendő tartalék
tápellátást mutat a készülék állása vagy
működése során. Ennek oka az
a mechanizmus, amely letiltja
a szerkesztési műveleteket, ha
a felvevőkészülék a fennmaradó
akkumulátorteljesítményt kevésnek tartja
szerkesztéshez az 1 GB-os Hi-MD lemez
magas teljesítményfelvétele miatt.
• Szerkesztés előtt zárja le a felvételgátló
fület a lemez oldalán.
• Ne mozgassa vagy ütögesse
a felvevőkészüléket, illetve ne szüntesse
meg a tápellátást szerkesztés közben, vagy
amíg a kijelzőn a „SYSTEM FILE
WRITING” felirat látható. Ha ezt teszi,
előfordulhat, hogy az addig a pontig
szerkesztett adatokat a lemez nem rögzíti,
vagy a lemezen lévő adatok megsérülnek.
A szerkesztés rögzítése alatt a „SYSTEM
FILE WRITING” felirat látható.
• Amíg a „SYSTEM FILE WRITING”
felirat látható, a készülék fedele zárolt
állapotba kerül.
A műsorszámokat, csoportokat és
lemezeket címmel vagy névvel láthatja
el. Hi-MD üzemmódban használt
lemezek esetében megadhatja
műsorszámokhoz az album címét és az
előadó nevét is.
Bizonyos funkciók elérhetősége
a készüléktípustól függ, pl.
a megadható karakterek száma, illetve
a készülék karaktertáblája. Az alábbi
részekben ellenőrizze, hogy
a készüléke esetén mennyi
a megadható karakterek száma, illetve
milyen a készülék karaktertáblája.
Az európai és az észak-amerikai
típusok esetén
Felhasználható írásjelek
• Az európai ábécék kis- és nagybetűi1)
• Számok 0-tól 9-ig
• Szimbólumok2)
1) Az
angoltól eltérő európai ábécék csak
Hi-MD módban használt lemeznél
jelennek meg.
2) A Hi-MD és MD módban különböző
szimbólumok jelennek meg (lásd:
„Karaktertábla” (48. oldal)).
Maximális karakterszám nevenként
Műsorszámok címe, csoportnevek és
lemezcímek esetében: körülbelül 200
(a felhasználható karakterek vegyes
használatát feltételezve)
Használható karakterszám
lemezenként*
Hi-MD módban:
Legfeljebb kb. 55 000 karakter
MD módban:
Legfeljebb kb. 1 700 karakter
* A lemezenként tárolható nevek és címek
száma a nevekben és címekben szereplő
karakterek számától függ.
47
Karaktertábla
A karaktertábla a következőképpen
néz ki:
Karakterpaletta az
Hi-MD üzemmódhoz
Karakterpaletta az
MD üzemmódhoz
Használható karakterszám
lemezenként*
Hi-MD módban:
Legfeljebb kb. 27 000 karakter
MD módban:
Legfeljebb kb. 1 700 karakter
* A lemezenként tárolható nevek és címek
száma a nevekben és címekben szereplő
karakterek számától függ.
Karaktertábla
A karaktertábla a következőképpen
néz ki.
Karakterpaletta az
Hi-MD üzemmódhoz
Az ázsiai, afrikai, ausztrál és
turistáknak készült típusok esetén
Felhasználható írásjelek
• Az angol ábécé kis- és nagybetűi
• Számok 0-tól 9-ig
• Szimbólumok*
*
A Hi-MD ésMD üzemmódban különböző
szimbólumok jelennek meg (lásd:
„Karaktertábla”, 48. oldal).
Használható karakterszám
címenként
Karaktertábla
A felvevőkészüléken végrehajtott
műveletek során a karaktereket
a kijelzőablakban megjelenő
karaktertáblából lehet kiválasztani.
(A karaktertábla beállításával
kapcsolatban lásd: „Karaktertábla”.)
Mivel a kijelzőn a karaktertáblának
egyszerre csak egy része látható,
a kezelőszervek segítségével lehet
a kurzort mozgatni és a kívánt
karaktert kijelölni.
Betűbeviteli terület
Megjelenik a kurzor.
Műsorszámok címe, csoportnevek és
lemezcímek esetében: Hi-MD
üzemmódban kb. 100,
MD üzemmódban pedig 200
(a rendelkezésre álló karakterek
keverékéből)
Karaktertábla
48
Karakterpaletta az
MD üzemmódhoz
Cím
Megjegyzés
• Ha a lemezcímekben „//” jelet is alkalmaz
(például „abc//def”), a csoportfunkció nem
fog működni (csak MD üzemmódban).
• Az ázsiai, afrikai és turista típusokban
a kínai karakterek megjeleníthetőek, de
nem használhatók bevitelhez. Kínai
karaktereket a SonicStage szoftver
segítségével adhat meg.
VOL +, –
Lemez neve
Disc
1) Csak
Hi-MD módban használt lemezek
esetében jelenik meg.
A kurzor villogni kezd
a karakterbeviteli területen.
A kurzor villog.
X
Léptetőtárcsa
(N/ENT)
Kijelző
Album neve (műsorszám Album1)
esetén)
MENU
x
., >
Címkézés
A címkézést a felvevőkészülék
leállított állapotában vagy lejátszás
közben hajthatja végre. Hi-MD
módban az előadók nevét és az
albumok címét is címkézheti. Először
ki kell választania a műsorszámot,
melyet műsorszámnévvel,
előadónévvel vagy albumnévvel kíván
ellátni. Csoportnév hozzáadásához
először ki kell választania egy
műsorszámot, mely a címkézni kívánt
csoporthoz tartozik.
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” - „Title
Input”.
2
A léptetőtárcsa elforgatásával
válasszon az alábbiak közül, majd
nyomja meg a tárcsát.
Cím
3
Forgassa a léptetőtárcsát lefelé.
A kurzor a karakterbeviteli
területről a karaktertáblára ugrik.
4
Válassza ki a betűt, majd
a léptetőtárcsa megnyomásával
érvényesítse a beállítást.
A kiválasztott betű megjelenik
a karakterbeviteli területen, majd
a kurzor a következő
karakterpozícióra ugrik.
A kurzor a következő beviteli pozícióban villog.
Kijelző
Műsorszám címe
Track
Csoport neve
Group
Előadó neve (műsorszám Artist1)
esetében)
folytatás
49
A karakterek bevitelére szolgáló
gombok és azok funkciói
a következők:
Funkciók1)
Műveletek
Kurzor mozgatása Nyomja meg .
balra vagy jobbra vagy a > gombot.
Kurzor mozgatása Forgassa
fel vagy le
a léptetőtárcsát
Betű bevitele
Nyomja meg
a léptetőtárcsát
(N/ENT).
Szóköz megadása
Nyomja meg
a VOL + gombot.
Betű törlése
Nyomja meg
a VOL – gombot.
Kurzor átvitele
Nyomja meg a x
a karaktertáblából gombot.
a betűbeviteli
területre
Váltás nagybetűk és Nyomja meg a X
kisbetűk között
gombot.
Műsorszámok vagy
csoportok új csoportba
való sorolása
(csoportbeállítás)
Ezzel a funkcióval meglévő
műsorszámokat vagy csoportokat új
csoportba sorolhat be, illetve ezzel
a funkcióval sorolhat be meglévő
csoportokba olyan meglévő
műsorszámokat, amelyek előzőleg
nem tartoztak semmilyen csoporthoz.
Hi-MD üzemmódban használt lemez
esetén legfeljebb 255 csoportot hozhat
létre, illetve MD üzemmódban
használt lemez esetén 99 csoportot.
Lemez
Műsorszám száma
1. csoport
2. csoport
7 8
9 101112
1 2 3 4 5 6
1) A
gombok és a kezelőszervek funkciói
megváltoznak, attól függően, hogy
a kurzor a karakterbeviteli területen vagy
a karaktertáblában van-e.
5
Ismételje meg a 4. lépést, és írja be
a címke összes karakterét.
6
A cím beviteléhez tartsa lenyomva
a léptetőtárcsát legalább
2 másodpercig.
Címkék megváltoztatása
A címeket a „Címkézés” (49. oldal)
részben leírtaknak megfelelően
módosíthatja.
Megjegyzés
• A készülék képes megjeleníteni a japán
„Katakana” írásjeleket, de nem tudja őket
felhasználni címkézéshez.
• A készülék nem tudja átírni a más
eszközzel létrehozott, 200 betűnél
hosszabb lemez- vagy műsorszámcímeket
(kizárólag MD módban).
50
Az 1–3. műsorszámokat egy új
csoporthoz rendeli hozzá
Az 1. és 2. csoport besorolása új
csoportba
Lemez
2. csoport
1. csoport
1 2 3
4 5 6
7 8 9 101112
Nem egymást követő műsorszámok
besorolása nem lehetséges (például
a 3., 7. és 8. műsorszám együtt nem
sorolható be új csoportba).
Nem lehetséges új csoportot létrehozni
akkor, ha az első vagy az utolsó
kiválasztott műsorszám egy meglévő
csoport közepén van.
A műsorszámok sorszámait a lemezen
elfoglalt pozíció határozza meg, és nem
a csoporton belül elfoglalt hely.
Megjegyzés
3
A léptetőtárcsát elforgatva
válassza ki a kívánt utolsó
műsorszám számát, majd
a bevitelhez nyomja meg
a léptetőgombot.
Ezzel kiválasztja az új csoport
utolsó műsorszámát. Ezután
a csoport címkézhető. Ha
a lemezen csoportok vannak,
minden csoportból csak az utolsó
műsorszám sorszáma jelenik meg.
4
Csoport címkézése (lásd: „Címek
hozzáadása (Címmegadás)”
(47. oldal)).
• Amikor a lemezen a címekben lévő
karakterek száma meghaladja
a megadható maximumot:
—Ha a lemezt Hi-MD üzemmódban
használja, csoportbeállítást hozhat létre,
de csoportnevet nem tud felvenni a(z)
4. lépésben.
—Ha a lemezt MD üzemmódban
használja, nem tud csoportbeállítást
létrehozni.
• A műsorszámoknak vagy csoportoknak
egymás után kell következniük. Ha
a műsorszámok vagy csoportok nem
egymás után következnek, először egymás
mellé kell helyezni azokat, és csak ezután
foglalhatók egy csoportba („Felvett
műsorszámok és csoportok áthelyezése
(áthelyezés)”, 52. oldal).
MENU
Léptetőtárcsa
1
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza a
következőket: „Edit”– „Group Set”.
2
A léptetőtárcsát elforgatva
válassza ki a kívánt első
műsorszám számát, majd
a bevitelhez nyomja meg
a léptetőgombot.
Ezzel kiválasztja az új csoport első
műsorszámát. Ha a lemezen
vannak csoportok, csak
a csoportok első műsorszámainak
sorszámai jelennek meg.
Megjegyzés
• A 2. lépésben elsőként olyan műsorszám
adható meg, amely vagy egy meglévő
csoport első eleme, vagy nem tartozik
semmilyen csoporthoz.
• Amikor a 3. lépésnél az utolsó
műsorszámot választja ki, ügyeljen rá, hogy
az adott műsorszám a 2. lépésben
kiválasztott után következik. Utolsóként
olyan műsorszám adható meg, amely vagy
egy meglévő csoport utolsó eleme, vagy
nem tartozik semmilyen csoporthoz.
Csoportbeállítás feloldása
(csoport feloldása)
Válassza ki a megszüntetni kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: „Egy adott csoportba
tartozó műsorszámok meghallgatása
(Csoportos módú lejátszás)”,
41. oldal).
x
MENU
Léptetőtárcsa
51
1
Válasszon ki egy feloldani kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: 41. oldal).
2
3
Nyomja meg a x gombot.
4
A léptetőtárcsa elforgatásával
válassza az OK lehetőséget, majd
a tárcsát megnyomva oldja fel
a csoportot.
A kiválasztott csoport
csoportbeállításai megszűnnek.
Lépjen be a menübe, és válassza
a „GroupRelease” - „Edit” pontot.
Felvett műsorszámok és
csoportok áthelyezése
(áthelyezés)
A felvett műsorszámok és csoportok
sorrendje megváltoztatható.
MENU
Léptetőtárcsa
Műsorszám áthelyezése
lemezen
Egy adott műsorszámot egyik
csoportból a másikba helyezhet át,
vagy egyszerűen kiemelhet egy
csoportból. Az áthelyezett
műsorszámokat a készülék
automatikusan átszámozza.
52
1
Az áthelyezni kívánt műsorszám
lejátszása közben lépjen a menübe,
és válassza a következőket: „Edit”
- „Move” - „Track Move”.
Ha a kiválasztott műsorszám egy
csoport része, e csoportnév
megjelenik a kijelző 3. sorában.
Amikor az aktuálisan játszott
műsorszám csoportban van
Ha a kiválasztott műsorszám nem
tartozik egy csoporthoz sem,
a kiválasztott műsorszám neve
jelenik meg a kijelző 3. sorában.
Amikor az aktuálisan játszott
műsorszám nincsen csoportban
2
Ha egy műsorszámot kiemel egy
csoportból, vagy a lemez nem
tartalmaz csoportokat, hagyja ki
ezt a lépést.
A műsorszám eltérő csoportba
történő helyezéséhez forgassa el
a léptetőtárcsát a kívánt
célcsoporthoz, majd a bevitelhez
nyomja meg a tárcsát.
Csoport helyének
módosítása a lemezen
1
Célcsoport
neve
Az áthelyezni kívánt csoport
valamelyik műsorszámának
lejátszása közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” – „Move” –
„Group Move”.
A csoport neve, melyhez az
aktuálisan kiválasztott műsorszám
tartozik, megjelenik a kijelző 3.
sorában.
Ha a műsorszámot az adott
csoporton belül szeretné mozgatni,
válassza ki azt a csoportot, melyhez
a műsorszám aktuálisan tartozik.
3
A célhely kiválasztásához forgassa
el a léptetőtárcsát, majd
a kiválasztás beviteléhez nyomja
meg a léptetőtárcsát.
A műsorszám a célként megjelölt
műsorszámhelyre kerül át.
Célcsoport
neve
Áthelyezni
kívánt
csoport
neve
2
A célhely kiválasztásához forgassa
el a léptetőtárcsát, majd
a kiválasztás beviteléhez nyomja
meg a léptetőtárcsát.
Példa: A „My Best” csoport áthelyezése a helyre,
a „Single Collection” csoport után.
Célhelyzet
Célhelyzet
a lemezen
Megjegyzés
Ha minden műsorszámot eltávolítottak egy
csoportból, a csoport automatikusan
megszűnik, és eltűnik a lemezről.
53
Műsorszámok és a teljes
lemez törlése (törlés)
Ne feledje, ha törölt egy tételt, az
többé nem állítható vissza. Mindig
ellenőrizze a kijelölt tétel tartalmát,
mielőtt törölné.
Számítógépről átmásolt
műsorszámok törlése
Ha számítógépről áttöltött fájlokat
készül törölni, a „TRK FROM PC
ERASE OK?” felirat megjelenik
a kijelzőn. Ha számítógépről átmásolt
műsorszámokat törölt, az átmásolt
műsorszámok hitelesítő jele
a következőképpen alakul:
• Ha a műsorszámokat Hi-MD
üzemmódban másolta át,
a műsorszámok hitelesítő jelét
automatikusan visszaállítja
a rendszer, amikor a lemezt
a felvevőkészülékbe helyezi, és
a készüléket a számítógéphez
csatlakoztatja.
• Ha a műsorszámokat
MD üzemmódban másolta át,
a műsorszámok hitelesítő jelei
elvesznek. Ha nem szeretné
elveszíteni a hitelesítő jeleket, állítsa
vissza a hitelesítést, törlés előtt
visszamásolva a műsorszámokat
a számítógépre.
Megjegyzés
Nem hangadatokat (például szöveges
adatokat vagy képadatokat) Hi-MD
üzemmódban használt lemezekről nem tud
törölni.
x
MENU
Léptetőtárcsa
54
Műsorszám törlése
1
A törölni kívánt műsorszám
lejátszása közben lépjen be
a menübe, és a válassza
a következőket: „Edit” - „Erase” „Track Erase”.
2
Az „OK” kiválasztásához forgassa
el a léptetőtárcsát, majd
megnyomásával törölje
a műsorszámot.
A készülék törli a műsorszámot, és
elkezdi játszani a következőt.
A törölt műsorszám után
valamennyi műsorszám
automatikusan átszámozódik.
Megjegyzés
Ha egy csoport minden műsorszámát
törölték, a csoport automatikusan törlődik
a lemezről.
Műsorszám egy részének törlése
Tegyen műsorszámjeleket a törölni
kívánt rész elejére és végére, majd
törölje a részt (55. oldal).
Csoport törlése
1
Válassza ki a törölni kívánt
csoportot, és ellenőrizze annak
tartalmát (lásd: 41. oldal).
2
3
Nyomja meg a x gombot.
4
Az „OK” kiválasztásához forgassa
el a léptetőtárcsát, majd
megnyomásával törölje
a csoportot.
A csoportot a rendszer törölte.
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” - „Erase” „Group Erase”.
A teljes lemez törlése
1
Játssza le a törölni kívánt lemezt
a tartalom ellenőrzéséhez.
2
3
Nyomja meg a x gombot.
4
Az „OK” kiválasztásához forgassa
el a léptetőtárcsát, majd
megnyomásával törölje az egész
lemezt.
A „„SYSTEM FILE WRITING””
felirat villog a kijelzőn, és
a készülék minden műsorszámot
töröl.
Amint a törlés befejeződik „NO
TRACK” felirat jelenik meg
a kijelzőn Hi-MD módban, illetve
a „BLANKDISC” felirat MD
módban.
Lépjen be a menübe, és válassza
a következőket: „Edit” - „Erase” „All Tr Erase”.
Az „ALL TRACKS WILL BE
ERASED” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
Műsorszám felosztása
(felosztás)
Műsorszámot műsorszámjelek
segítségével oszthat részekre;
a műsorszámjelet követő rész önálló
műsorszámmá válik. A műsorszámjel
helyét kis igazításokkal pontosíthatja,
mielőtt a tényleges felosztást
végrehajtaná. A műsorszámok
sorszámai az alábbiak szerint fognak
növekedni:
1
2
3
4
4
5
Műsorszámjelölés
1
2
3
A műsorszámok sorszáma növekszik.
Megjegyzés
A műsorszám nem osztható fel, ha:
• számítógépről töltötte át.
• Hi-MD üzemmódban készült
a műsorszám felvétele, az MD Simple
Burner szoftver segítségével.
• a felosztási pont a műsorszám elején vagy
végén található.
• a felosztás eredményeképpen a lemezen
található műsorszámok összes száma
meghaladja a megengedettet (2 047 egy
lemezen Hi-MD módban vagy 254 egy
lemezen MD mód használata esetén).
T MARK
Léptetőtárcsa
55
Műsorszám közvetlen
felosztása
2
Lejátszás közben vagy szünet
üzemmódban nyomja meg a T MARK
elemet a megjelölni kívánt ponton.
A felosztási pont
finombeállítása felosztás
előtt (felosztáspróba)
1
Lejátszás közben nyomja le
a T MARK gombot legalább
2 másodpercig.
A készülék a T MARK gomb
megnyomását megelőző utolsó
4 másodpercet ismételten lejátssza.
A T MARK
gomb az
1. lépés során
benyomva.
3
56
Az elválasztási pont maximum
8 másodpercet mozdulhat előre
illetve hátra.
Az áthelyezett négy másodperces részletet
a készülék folyamatosan ismételve játsza le.
A T MARK pont meg van nyomva.
A műsorszám négy másodperces részletét
a készülék folyamatosan ismételve játsza le.
A léptetőtárcsa elforgatásával
állítsa be a felosztási pontot.
A léptetőtárcsa a felosztási pontot
előre- vagy hátraviszi. A felosztási
pontot maximum 8 másodperccel
lehet előre- vagy hátratolni attól
a ponttól számítva, ahol
a T MARK gombot eredetileg
megnyomta az 1. lépés során.
A léptetőtárcsa megnyomásával
érvényesítse a felosztási pontot.
Műsorszám megjelölése felvétel
közben (kivéve a szinkronfelvételt)
Nyomja meg a T MARK gombot azon
a ponton, ahová a műsorrész jelzést be
kívánja illeszteni.
A „Time Mark” funkcióval
meghatározott időközönként
automatikusan hozhat létre
műsorszámjeleket (kivéve ha digitális
felvételt készít) (36. oldal).
Műsorszámok
összevonása (összevonás)
Analóg (vonali) bemenetről történő
felvételkor felesleges műsorszám
jelölések kerülhetnek felírásra, ahol
a felvételi szint alacsony.
A műsorszámjelölés törlésével
összevonhatja a jelzés előtti és utáni
műsorszámokat.
A műsorszámok sorszámai az alább
illusztrált módon fognak változni.
1
2
3
2
A . gombot enyhén
megnyomva keresse meg
a műsorszámjelölést.
Ha például a harmadik
műsorszámjelölést kívánja törölni,
keresse meg a harmadik
műsorszám elejét. A „00:00”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
Néhány másodpercre a „MARK”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
3
A jelölés törléséhez nyomja le
a T MARK gombot.
A „MARK OFF” felirat jelenik
meg a kijelzőn. A műsorszámjelet
törli a rendszer és összevonja a két
műsorszámot.
4
Műsorszámjelölés törlése
1
2
3
A műsorszámok sorszáma csökken
z
Ha két műsorszám összevonásakor törlődik
a műsorszámjel, a második műsorszám címe
és a felvétel ideje azonos lesz az első
műsorszáméval.
Megjegyzés
Műsorszámok nem vonhatók össze, ha:
• a műsorszámok egyikét vagy mindkettőt
számítógépről töltötte át.
• a műsorszámok egyike vagy mindkettő
Hi-MD üzemmódban, az MD Simple
Burner szoftver segítségével került
rögzítésre.
• mindegyik műsorszám más felvételi
módban készült.
X
T MARK
Megjegyzés
Ha törli a műsorszámjelet két olyan egymás
utáni műsorszám között, amelyek külön
csoportba tartoznak, akkor a második
műsorszámot a rendszer átsorolja az első
műsorszám csoportjába. Ezenkívül, ha egy
csoporthoz tartozó műsorszámot egy
csoporton kívüli műsorszámmal von össze
(két egymást követő műsorszám esetén),
a második műsorszám felveszi az első
regisztrációs beállításait.
.
1
A törölni kívánt jelölésű
műsorszám lejátszása közben
a leállításhoz nyomja meg
a X gombot.
57
• A „Disc Mode” menüben beállított
Lemez formázása
(formázás)
Ha a lemezt Hi-MD módban
használja, az eredeti, vásárláskori
állapotot a formázási funkcióval
állíthatja vissza.
Ezt a funkciót csak akkor használhatja,
ha a lemez Hi-MD módban van.
Lemez
típusa
A lemez formázása után
1 GB-os
Hi-MD
lemez
Megjelenik a „NO TRACK”
felirat.
Minden adat törlődik, a nem
hangadatok is.
MEGJEGYZÉS: Az átmásolt
műsorszámok hitelesítő jele
úgy állítható vissza, ha
a lemezt behelyezi
a felvevőkészülékbe, és
a készüléket a számítógéphez
csatlakoztatja.
60/74/80
perces
normál
lemez
Megjelenik
a „BLANKDISC” felirat.
Minden adat törlődik, a nem
hangadatok is.
MEGJEGYZÉS: Az átmásolt
műsorszámok hitelesítő jele
eggyel csökken.
Megjegyzés
• Formázáskor a lemezen lévő összes adat
(beleértve a nem hangadatokat is) elvész.
Ha úgy gondolja, hogy egy lemezen ilyen
adatok is lehetnek, helyezze a lemezt
a felvevőkészülékbe, kapcsolja
a készüléket a számítógéphez, és
ellenőrizze a lemez tartalmát.
• Ha megformáz egy lemezt, a lemezen lévő
másolt műsorszámok is törlődnek, és az
érintett műsorszámok másolásvédelmi
számlálója eggyel nő. Ha szeretné
megakadályozni, hogy az átmásolt
műsorszámok hitelesítő jele csökkenjen,
állítsa vissza a hitelesítő jelet, a lemez
formázása előtt visszamásolva
a műsorszámokat a számítógépre.
58
üzemmód lesz érvényes a 60/74/80 perces
normál üres lemezekre, még akkor is, ha
a SonicStage szoftverben más üzemmód
van beállítva, vagy ha más üzemmód jelent
meg a kijelzőn, miután a lemezt
a SonicStage szoftver segítségével
megformázta.
MENU
Léptetőtárcsa
1
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Edit”– „Format”.
A „ALL DATA WILL BE
DELETED” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
2
A léptetőtárcsa elfordításával
válassza ki a „OK” elemet, majd
a kiválasztás beviteléhez nyomja
meg a léptetőtárcsát.
A „SYSTEM FILE WRITING”
felirat villog a kijelzőn, és a
készülék formázza a lemezt.
Amikor a formázás befejeződik,
a „NO TRACK” felirat jelenik
meg a kijelzőn 1 GB-os Hi-MD
lemezt, és „BLANKDISC” felirat
normál, Hi-MD üzemmódú lemezt
helyezve a felvevőkészülékbe.
Egyéb műveletek
A menüpontok
megjelenítésének
megváltoztatása (menü
üzemmód)
Választhat, hogy a menüben minden
menüpontot meg szeretne-e jeleníteni
(teljes üzemmód), vagy csak
a leggyakrabban használt pontokat
(egyszerű üzemmód).
A meg nem jeleníthető menüelemekkel
kapcsolatban lásd: „Menük listája”
(28. oldal).
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „AVLS” - „Option” pontot.
2
A léptetőtárcsa elfordításával
válassza ki a „On” elemet, majd
a kiválasztás beviteléhez nyomja
meg a léptetőtárcsát.
Ha túl magasra próbálja állítani
a hangerőt, megjelenik az „AVLS
NO VOLUME OPERATION”
felirat a kijelzőn. A hangerő
közepes szinten marad.
MENU
A hangerőkorlátozás (AVLS)
kikapcsolása
Válassza az „Off” pontot a 2. lépésben.
Léptetőtárcsa
A sípoló hangjelzés
kikapcsolása
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „Menu Mode” - „Option” pontot.
2
A léptetőtárcsa elforgatásával
válassza a „Advanced” vagy
„Simple” elemet, majd
a kiválasztás beviteléhez nyomja
meg a tárcsát.
A sípoló hangjelzést a felvevőről és
a távvezérlőről egyaránt ki- és
bekapcsolhatja.
MENU
Léptetőtárcsa
Hallása védelmében (AVLS)
Az AVLS (Automatikus hangerőkorlátozó
rendszer) funkció alacsonyan tartja a
maximális hangerőt, így csökkenti
a hangszivárgást és a fülekre ható
hangnyomást, ezáltal annak veszélyét, hogy
a magas hangerő miatt a felhasználó nem
hallja a külvilág hangjait.
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „Beep” - „Option” pontot.
2
A léptetőtárcsa elfordításával
válassza ki ezt: „Off”, majd
a kiválasztás beviteléhez nyomja
meg a léptetőtárcsát.
MENU
A sípoló hangjelzés bekapcsolása
Válassza az „On” pontot a 2. lépésben.
Léptetőtárcsa
59
Az elem vagy az
akkumulátor kímélése
(EL világítás)
A funkció segítségével
megválaszthatja, hogy az akkumulátor
vagy elem használata esetén
a kijelzőablak automatikusan
lekapcsoljon vagy folyamatosan
világítson. A kijelző automatikus
lekapcsolásával az áramfogyasztás
csökken.
MENU
Léptetőtárcsa
60
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „EL Light” - „Option” pontot.
2
A léptetőtárcsa elforgatásával
válassza a „Auto Off” vagy „On”
elemet, majd a kiválasztás
beviteléhez nyomja meg a tárcsát.
Kijelző
Beállítás
Auto Off
(gyári
beállítás)
Ha 10 mp-en keresztül
nem végez műveleteket,
a kijelző elsötétül. Ha
5 mp-en keresztül nem
végez műveleteket,
a kijelző automatikusan
kikapcsol (csak
a működési állapotot
jelző fény világít tovább).
On
Ha 10 mp-en keresztül
nem végez műveleteket,
és a kijelzőablak el is
sötétül, de továbbra is be
van kapcsolva.
A kijelzőablak világításának
bekapcsolása szükség esetén,
akkor is, ha a „EL Light” beállítása
„Auto Off”
Nyomja meg a LIGHT gombot.
A kijelzőablak világítása bekapcsol.
Megjegyzés
• A kijelzőablak nem kapcsol ki, miközben:
—a felvevőkészüléket hálózati adapterrel
használja.
—az akkumulátor töltődik.
—a felvevőkészülék a számítógéphez
csatlakozik.
—egy menütétel ki van választva.
—közvetlenül választ ki egy műsorszámot,
—a felvevőkészülék egy műsorszámot
keres.
—a felvevőkészülék gyors előretekerést,
gyors visszatekerést hajt végre, vagy az
AMS-t alkalmazza.
—a készülék a Divide Rehearsal funkciót
hajtja végre.
—üzenet jelenik meg a kijelzőn.
—az A-B Repeat lejátszás van beállítva.
• Ha felvétel közben az akkumulátor
töltésszintje jelentősen csökken (az
akkumulátor töltésszintjének jelzése
mutatja
), az akkumulátor kímélése
érdekében a kijelzőablak elsötétül.
Az egyes lemezek
beállításainak tárolása
(Lemezmemória)
A felvevőkészülék gyári beállítása
szerint automatikusan tárolja az egyes
lemezek beállításait. A felvevőkészülék
automatikusan eltárolja a lemezre
vonatkozó beállításokat, és előhívja
azokat, valahányszor a lemezt
a készülékbe helyezik.
A következő beállításokat lehet
eltárolni:
• Kedvencek
• „Custom 1” és „Custom 2” beállítások
hatsávos ekvalizer esetén (az európai
típusok kivételével)
A beállításokat a következőképpen
ellenőrizheti:
MENU
A lemezinformációk törlése
1
Helyezze be a lemezt, amelynek
adatait törölni kívánja, és
ellenőrizze tartalmát.
2
Válassza az „1MemoryErase”
pontot a 2. lépésben.
A lemezinformációk törlődnek.
Megjegyzés
• Maximum 64 lemez beállításait lehet
tárolni. Az ezután eltárolt újabb beállítás
a 64 közül a legritkábban használt helyére
kerül. A tárolható lemezek száma az egyes
lemezeken lévő műsorszámok számától
függ. Minél több műsorszám van egy adott
lemezen, annál kevesebb lemez tárolható.
• Ha olyan lemez információit próbálja
törölni, amelyhez semmi sem lett eltárolva,
akkor néhány másodpercre a „NO DISC
MEMORY” felirat jelenik meg a kijelzőn.
Léptetőtárcsa
1
Távolítsa el a lemezt
a felvevőkészülékről, lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Option” - „Disc
Memory”.
2
A léptetőtárcsa elfordításával
válassza ki a „On” elemet, majd
a kiválasztás beviteléhez nyomja
meg a léptetőtárcsát.
Felvevőkészülék beállítása úgy,
hogy ne tárolja a lemezbeállításokat
Válassza az „Off” pontot a 2. lépésben.
61
Gyors lejátszásindítás
(gyors üzemmód)
A felvevő gyári beállításának
megfelelően gyorsan indul lejátszáskor
a lejátszógomb megnyomása után.
A beállításokat a következőképpen
ellenőrizheti:
MENU
Léptetőtárcsa
1
A leállított készüléken vagy
lejátszás közben lépjen be
a menübe, és válassza
a következőket: „Option” –
„Quick Mode”.
2
A léptetőtárcsa elfordításával
válassza ki a „On” elemet, majd
a kiválasztás beviteléhez nyomja
meg a léptetőtárcsát.
Lemez lejátszási módjának
kiválasztása
(lemezlejátszási mód)
Ha a készülékbe 60/74/80 perces
szabványos üres lemezt helyez, ezzel
a funkcióval határozhatja meg, hogy
a lemezt Hi-MD vagy MD módban
kívánja-e használni.
Ha számítógép nélkül készít felvételt
ezzel a felvevővel, a „Disc Mode”
elemet állítsa „Hi-MD” értékre. Nem
készíthető felvétel, ha a „Disc Mode”
beállítása „MD”. Ha a Hi-MD elemet
nem támogató készüléken
használandó lemezre szeretne felvételt
készíteni ezzel a felvevővel, a „Disc
Mode” beállítása legyen „MD”, és
számítógéppel készítsen felvételt MD
módban (lásd „A program használata”
fejezet).
MENU
Léptetőtárcsa
Ha hosszú időn át nem használja
a készüléket
Válassza az „Off” pontot a 2. lépésben.
A készülék állása során minimálisra
csökkentheti az akkumulátor
fogyasztását.
Megjegyzés
Ha a „Quick Mode” beállítása „On”,
a felvevőkészülék akkor is fogyaszt áramot,
ha éppen nem történik rajta művelet. Az
áramellátás automatikusan megszakad, ha
az akkumulátorok vagy elemek lemerülnek.
62
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „Disc Mode” - „Option” pontot.
2
A léptetőtárcsa forgatásával
jelenítse meg a „Hi-MD” (gyári
beállítás) vagy az „MD” feliratot
a kijelzőn, majd nyomja meg
a tárcsát az érvényesítéshez.
Megjegyzés
• Még ha az „MD” beállítást választotta is
a „Disc Mode” beállításakor, az üzemmód
csak „Hi-MD” lehet 1 GB-os Hi-MD
lemez használatakor.
• A „Disc Mode” menüben beállított
üzemmód lesz érvényes a 60/74/80 perces
normál üres lemezekre, még akkor is, ha
a SonicStage szoftverben más üzemmód
van beállítva, vagy ha más üzemmód jelent
meg a kijelzőn, miután a lemezt
a SonicStage szoftver segítségével
megformázta.
A kijelző működési
irányának megváltoztatása
A léptetőtárcsa lefelé fordításakor
a kijelző lefelé gördül. Ez a gyári
beállítás. A gyári beállítás
megváltoztatható oly módon, hogy
a léptetőtárcsa a kijelzőt ellenkező
irányba görgesse.
A kijelző nyelvének
kiválasztása
Kiválaszthatja a kijelzőablakban
megjelenő nyelvet.
A rendelkezésre álló nyelvek
a készülék típusától függően eltérőek
lehetnek.
Az európai és az észak-amerikai
típusok esetén
Angol (gyári beállítás), francia, német,
olasz és spanyol
Az ázsiai, afrikai, ausztrál és
turistáknak készült típusok esetén
Japán, angol (gyári beállítás), francia,
német, olasz, spanyol, hagyományos
kínai és egyszerűesített kínai
MENU
MENU
Léptetőtárcsa
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „Language” - „Option” pontot.
2
A léptetőtárcsát elforgatva
válassza ki a kívánt nyelvet, majd
a kiválasztott nyelvet
a léptetőgomb megnyomásával
érvényesítse.
Léptetőtárcsa
1
Lépjen be a menübe, és válassza
a „Jog Dial” - „Option” pontot.
2
A léptetőtárcsa elfordításával
válassza ki a „Reverse” elemet,
majd a kiválasztás beviteléhez
nyomja meg a léptetőtárcsát.
Visszakapcsolás normál
üzemmódba
Válassza az „Default” pontot
a 2. lépésben.
63
A felvevőkészülék használata számítógéppel
A számítógépes kapcsolat
által nyújtott lehetőségek
A felvevőkészülék számítógéppel együtt
történő használatához telepítenie kell
a mellékelt CD-ROM lemezt.
A telepítési folyamattal kapcsolatos
részleteket a következő részben találja:
„A program használata”.
A mellékelt szoftverek használata
A részletes magyarázatokat lásd
„A program használata” című
fejezetben vagy a súgóban.
• Hangadatok átvitele a számítógép
és a felvevőkészülék között
A mellékelt SonicStage szoftverrel
lehetővé válik a hangadatok átvitele
a felvevőkészülék és a számítógép
között. Ha Hi-MD üzemmódban
használt lemezt helyez a felvevőbe,
a CD-lejátszóról vagy mikrofonról
felvett műsorszámok is átmásolhatók
a számítógépre.
• Közvetlen felvétel CD-ről MD-re
A felvevőkészülék
akkumulátorának töltése
A felvevőkészülék akkumulátorát
feltöltheti, miközben
a felvevőkészülék a számítógéphez
csatlakozik (az USB-tápaljzaton
keresztül).
Amikor a felvevőkészüléket
a számítógéphez csatlakoztatja,
a számítógép tápja (USBcsatlakozáson keresztül) megkezdi
a felvevőkészülék akkumulátorának
feltöltését. Ez a táp azonban csak
ideiglenes megoldásnak alkalmazható,
és nem használatos az akkumulátor
teljes feltöltésére. Például ha egy
teljesen lemerített akkumulátort tölt
fel ilyen módon, a töltés 6 óra után
leáll, amikor az akkumulátor még csak
félig töltődött fel. A töltési idő az
akkumulátor állapotától és a környező
hőmérséklettől függően változhat.
Megjelenik a kijelzés, miközben az USBcsatlakozáson keresztül történik a tápellátás
A mellékelt MD Simple Burner
szoftver lehetővé teszi, hogy
a számítógép meghajtójába helyezett
CD-ről közvetlenül felvételt
készíthessen a felvevőben elhelyezett
lemezre.
A felvevőbe helyezett lemez
használata háttértárként
Ha Hi-MD üzemmódban használt
lemezt helyez a felvevőbe,
a felvevőkészülék Windows Explorer
böngészőben külső meghajtóként
jelenik meg, és ezáltal lehetővé válik,
hogy nem hang-, hanem szöveges és
képadatokat töltsön át a készülékre.
A részleteket lásd: „Nem hangadatok
tárolása lemezen” (66. oldal).
z
Ha a szoftver segítségével hangfájlokat
játszik le, Hi-MD üzemmódban használt
lemez esetén a hang a számítógép
hangszóróiból hallatszik, MD üzemmódban
használt lemez esetén pedig
a fülhallgatókon keresztül.
64
Megjegyzés
USB-csatlakozós töltővel nem lehet tölteni,
ha az akkumulátor töltésszintjének jelzése
(
) villog a kijelzőn.
• Helyezze vissza az akkumulátort, és
szorosan csukja le az elemtartó fedelét.
• Az akkumulátortöltő hely hőmérséklete
túl alacsony vagy túl magas.
Az akkumulátort +5°C s +35°C közötti
hőmérsékleten töltse.
Számítógép
A felvevőkészülék
csatlakoztatása
a számítógéphez
Ha a mellékelt USB-kábelt közvetlenül
csatlakoztatja a készülék USBcsatlakozójához, a tápellátás
(bus power) a számítógép USBcsatlakozójából valósul meg. Így
a felvevőkészülék anélkül is
használható, hogy áramot fogyasztana
az akkumulátorból.
Az USB-csatlakozóhoz
USB-kábel
Megjegyzés
Windows ME vagy Windows 98SE
használata esetén:
• Ha a felvevőkészüléket úgy csatlakoztatja
a számítógéphez, hogy a lemez lejátszási
üzemmódjának beállítása a felvevőkészüléken „Hi-MD” (gyári beállítás), majd
behelyez egy 60/74/80 perces normál
lemezt, előfordulhat, hogy a lemez
lejátszási üzemmódja automatikusan HiMD üzemmódra változik, még akkor is ha
nem vesz fel semmit.
• Amikor megszünteti az USB-kábel
csatlakoztatását, az „Eszköz nem
biztonságos eltávolítása” üzenet jelenik
meg a számítógép képernyőjén. Ez nem
jelent problémát. Csupán kattintson az
„OK” gombra, és az üzenet eltűnik.
Az
USB-kábel
csatlakozó aljzatához
A fedelet
mindenképpen
nyissa ki.
1
Helyezzen egy írható lemezt
a felvevőbe.
2
Győződjön meg arról, hogy
a felvevőkészülék áll, és a HOLD
ki van oldva.
Nyissa fel az
USB
csatlakozóaljzat fedelét
a felvevőkészüléken, és az arra
alkalmas USB-kábellel
csatlakoztassa egymáshoz
a felvevőkészüléket és
a számítógépet.
Ellenőrizze a csatlakozásokat.
Ha a csatlakozások rendben
vannak, a kijelzőn a „
”
felirat jelenik meg.
3
4
65
Az USB-kábel vagy a lemez
eltávolításának módja
Ügyeljen arra, hogy a következő leírás
szerint járjon el, amikor
a felvevőkészüléket leválasztja
a számítógépről vagy a lemezt kiveszi
a készülékből. Ellenkező esetben
megsérülhetnek az adatok.
1
Győződjön meg arról, hogy
a „REC” jelzés nem jelenik meg
a felvevőkészülék kijelzőjén.
2
Nyomja meg a x gombot
a felvevőn.
A „EJECT DISC OK” felirat
jelenik meg a kijelzőn.
A körülményektől függően némi
időt vehet igénybe, amíg a kijelzőn
megjelenik a „EJECT DISC OK”
felirat.
3
Húzza ki az USB-kábelt
a számítógépből, vagy vegye ki
a lemezt a felvevőből.
Megjegyzés
• Ha a készüléket számítógéppel
összekapcsolva használja, ajánlott teljesen
feltöltött akkumulátor segítségével
üzemeltetni, vagy teljesen feltöltött
akkumulátort, illetve alkáli
szárazelemeket alkalmazni, mivel így
megelőzheti a tápfeszültség nem várt
megszűnését, az USB-kapcsolat
megszakadását és egyéb, nem várt
eseményeket. Nem garantálhatjuk
a kifogástalan működést, ha hibás kezelés,
átviteli hibák, vagy előre nem látható
események következtében a hangadat
megsérül.
• Ha az USB-kábelt kihúzta a készülékből,
és újra csatlakoztatni szeretné, várjon
előtte legalább 2 másodpercet!
• Felvételkészítéshez helyezze
a felvevőkészüléket stabil, rezgésmentes
felületre.
• Lejátszás vagy felvétel közben ne
csatlakoztassa a készüléket
a számítógéphez.
66
• Rendszerhibához vezethet, ha a számítógép
energiatakarékos készenléti vagy hibernált
állapotra vált, miközben a felvevő csatlakoztatva van. Csatlakoztatott állapotban ne
használja a számítógép fenti funkcióit.
• A felvevőt és a számítógépet ne
csatlakoztassa USB-elosztón keresztül.
• Miközben a felvevőkészülék
a számítógéphez csatlakozik,
a felvevőkészülék áramellátása (áram
csatlakozáson keresztül) a számítógépről
van biztosítva a számítógép USB portján
keresztül. Ha a számítógép (pl. egy laptop)
akkumulátorról működik, ezt azt
eredményezheti, hogy a számítógép
akkumulátora lemerül. Javasoljuk, hogy
ilyen esetben hálózati adapterről
működtesse a számítógépet.
• Nem garantáljuk, hogy a szoftver
a rendszerkövetelményeknek megfelelő
összes számítógépen zavartalanul fut.
Nem hangadatok tárolása
lemezen
A számítógéphez csatlakozó
készülékbe helyezett, Hi-MD módban
lévő lemez a Windows Explorerben
külső lemezegységként jelenik meg, és
lehetővé válik, hogy nem
hangadatokat, például szövegfájlokat
vagy képeket tároljon a lemezen.
A lemezméretekkel kapcsolatos
további tudnivalók a következő helyen
találhatók: 68. oldal.
A számítógéphez csatlakozó
felvevőkészülékbe helyezett Hi-MD
lemez a Windows Explorerben külső
lemezegységként jelenik meg, és itt
a készüléket más eszközökhöz
hasonlóan kezelheti.
z
A felvevőkészülék kijelzőablakában
tekintheti meg a lemezen tárolt nem
audiojellegű anyagokat. A részleteket lásd:
„A lemezen tárolt nem audiojellegű
anyagok megtekintése a felvevőkészülék
kijelzőablakában (Fájllista)” (67. oldal).
• Minden alkönyvtárban legfeljebb
Megjegyzés
• Amikor a SonicStage program működik,
a felvevőkészüléket a számítógép nem
ismeri fel adattároló eszközként.
• Ha egy lemezt a számítógéppel formáz,
a SonicStage szoftverrel tegye.
• Ügyeljen, hogy a fájlkezelő mappát
(HMDHIFI mappa és HI-MD.IND fájl) le
ne törölje a Windows Explorerben.
1 024 fájl vagy további mappa
tekinthető meg.
MENU
Léptetőtárcsa
A lemezen tárolt nem
audiojellegű anyagok
megtekintése
a felvevőkészülék
kijelzőablakában (Fájllista)
1
Lemez neve
Ha Hi-MD üzemmódban használja
a lemezt, a lemezen tárolt nem
audiojellegű anyagokat
a felvevőkészülék kijelzőablakában
tekintheti meg. A készülék megjeleníti
a fájlok nevét és méretét.
Gyökérkönyvtár Alkönyvtár
(első szint)
(második
szint)
Alkönyvtár
(harmadik
szint)
A leállított készüléken lépjen be
a menübe, és válassza
a következőt: „File List”.
A gyökérkönyvtárak a mentés
sorrendjében láthatók.
Megjelenik
a fájlok és
mappák
listája.
2
A léptetőtárcsa elforgatásával
válassza ki a megerősíteni kívánt
információt, majd a kiválasztás
beviteléhez nyomja meg
a léptetőtárcsát.
Megjelenik a fájlméret.
Megjelenik
a fájlméret
: Könyvtár
: Fájl
• A könyvtárak összesen 16 szintje
látható.
• A mentés sorrendjében összesen
512 fájl vagy mappa tekinthető meg
a gyökérkönyvtárban.
Ha alsóbb szintekre szeretne lépni
a könyvtárban, válassza az
ellenőrizni kívánt fájlt tartalmazó
mappát, majd nyomja meg
a léptetőtárcsát. A kijelzőn
megjelenik a kiválasztott mappa
fájljainak és mappáinak listája. Ezt
követően hajtsa végre ismét
a 2. lépésben leírtakat.
67
Megjegyzés
• Ez a funkció nem használható fájlok
megnyitásához.
• A felvevőkészülék által nem támogatott
karaktereket tartalmazó szöveg nem
jelenik meg megfelelően.
• A 9 karakternél hosszabb fájl vagy
könyvtárneveket a készülék lerövidíti.
• Ha műsorszám lejátszása vagy felvétele
közben a „File List” elemet választja,
„CANNOT SET” jelenik meg a kijelzőn,
lista pedig nem látható.
A tárhely mérete egy adott lemez esetén (a felvevőkészülékkel/a SonicStage
szoftverrel formázva)
Lemez típusa
Lemezkezelési
terület1)2)
Szabad terület
60 perces normál 219 MB
lemez
(229 965 824 bájt)
832 KB
(851 968 bájt)
218 MB
(229 113 856 bájt)
74 perces normál 270 MB
lemez
(283 312 128 bájt)
832 KB
(851 968 bájt)
269 MB
(282 460 160 bájt)
80 perces normál 291 MB
lemez
(305 856 512 bájt)
832 KB
(851 968 bájt)
290 MB
(305 004 544 bájt)
1 GB-os Hi-MD 964 MB
(1 011 613 696 bájt)
lemez
832 KB
(851 968 bájt)
963 MB
(1 010 761 728 bájt)
1) Ez
Teljes méret
a terület a lemezen lévő fájlok kezelésére szolgál.
lemezkezelési terület mérete számítógépe egyéb működési feltételeinek és egyéb
tényezőknek megfelelően változhat. Ennek következményeképpen az aktuális felhasználható
lemezterület kisebb lehet, mint a Windows Explorer által jelzett.
2) A
68
További információ
• Soha ne használja a készüléket olyan
Óvintézkedések
A biztonság érdekében
Ne helyezzen idegen tárgyat a DC IN 3V
aljzatba.
helyen, ahol szélsőséges fénynek,
hőmérsékletnek, nedvességnek vagy
rezgésnek lenne kitéve.
• Amikor a készüléket hálózati adapterről
használja, ne csomagolja be. Előfordulhat,
hogy felmelegedés következtében
a készülék hibásan kezd működni.
Áramforrások
• Használjon hálózati feszültséget, nikkel-
Fülhallgató
fémhidrid akkumulátort vagy LR6 (AA –
ceruzaelem – méretű) elemet.
• Otthoni használat esetén: Használja
a felvevőkészülékhez mellékelt
váltóáramú hálózati adaptert. Ne
használjon másfajta hálózati adaptert,
mert ez meghibásodást okozhat!
Közlekedésbiztonság
A dugó polaritása
Ne használja a fülhallgatót vezetés,
kerékpározás vagy bármilyen jármű
üzemeltetése közben. Közlekedési balesetet
okozhat, és sok helyütt tilos is. Az is
veszélyes lehet, ha séta közben nagy
hangerőn hallgatja a készüléket, különösen
gyalogátkelőhelyeknél. Legyen különösen
körültekintő, vagy ne használja a készüléket
potenciálisan veszélyes helyzetekben.
• Csatlakoztassa a váltóáramú hálózati
Halláskárosodás megelőzése
adaptert egy könnyen elérhető aljzatba.
Ha valamilyen rendellenességet fedez fel
a váltóáramú hálózati adapterben, azonnal
húzza ki az aljzatból.
• A felvevőkészülék mindaddig nem
kapcsolódik le a váltakozó áramú hálózatról,
amíg az adapter be van csatlakoztatva van
a fali aljzatba, még akkor sem, ha maga
a felvevőkészülék ki van kapcsolva.
• Ha hosszabb ideig nem használja
a felvevőkészüléket, kapcsolja le az
áramforrásról (hálózati adapter, szárazelem
vagy akkumulátor). A hálózati adapter fali
aljzatból való kihúzásakor mindig a dugót
fogja meg, soha ne a zsinórt húzza.
Ne használja magas hangerőn a fülhallgatót.
Hallásszakértők szerint a folyamatos,
hangos és hosszan tartó lejátszás ártalmas.
Ha csengeni kezd a füle, vegye lejjebb
a hangerőt, vagy kapcsolja ki a készüléket.
Melegedés
Hosszabb ideig tartó használat során
a készülék felmelegedhet. Ez azonban nem
utal rendellenes működésre.
Üzembe helyezés
• Ha a felvevőt nagymértékű elektromos
zavarnak kitett helyen használja, rossz
lehet a felvétel, de akár el is veszhetnek
a felvett adatok. Ha ilyen körülmények
között másol, a másolásvédelmi adatok
elveszhetnek.
Legyen tekintettel másokra
Tartsa a hangerőt közepes szinten. Ilyenkor
hallja a kívülről érkező hangokat is, és
másokra is oda tud figyelni.
A távvezérlőn
A mellékelt távvezérlő kizárólag ehhez
a felvevőhöz készült. A felvevőkészülék
nem használható más készülék számára
készült távvezérlővel.
Töltés
• A töltővel csak a készülékhez mellékelt
vagy azzal azonos típusú akkumulátort
töltse (NH-14WM).
• Mindig használja a mellékelt váltóáramú
hálózati adaptert.
• Az akkumulátort az alábbi hőmérsékleti
tartományon belül töltse: +5°C-tól
+35°C-ig.
• A felvevőkészülék a töltés közben
fölmelegedhet, ez azonban nem veszélyes.
69
• Az akkumulátorok karakterisztikájából
Elemek
fakadóan azok kapacitása az első
használatkor vagy hosszabb,
használatmentes időszakot követően
kisebb lehet a normálisnál. Ilyenkor
többször egymás után töltse fel és süsse ki
az akkumulátorokat. Ezt követően az
akkumulátor normál kapacitása helyreáll.
• Ha az akkumulátor kapacitása a felére
csökken, cserélje ki.
• Ha a felvevőt hosszabb ideig nem
szándékozik használni, távolítsa el belőle
az akkumulátort, és a hálózati adaptert is
húzza ki a fali aljzatból.
Helytelen használat esetén a telepben lévő
folyadék szivárogni kezdhet, vagy a telep
szétrobbanhat. Az ilyen balesetek
elkerülése érdekében tartsa be az alábbi
óvintézkedéseket:
• Az elem + és – pólusait megfelelően
helyezze be.
• Ha hosszabb időn át nem használja
a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.
• Elemszivárgás esetén vigyázva és alaposan
törölje ki az elemfolyadékot az elemtartó
rekeszből, mielőtt új elemeket helyezne be.
Mechanikus zaj
Szárazelem-tartó
A mellékelt szárazelem-tartó kizárólag
ezzel a készülékkel való használatra készült.
MiniDisc
• Szállításkor vagy tároláskor tartsa
a MiniDiscet a tartójában.
• Ne feszítse szét a zárat.
• Soha ne helyezze a tartót olyan helyre,
ahol szélsőséges fénynek, hőmérsékletnek,
nedvességnek vagy rezgésnek lenne kitéve.
• A mellékelt lemezcímkét csak a lemezen
kijelölt helyre ragassza. Ne helyezze
a lemez egyéb felületére.
A felvevőkészülék működése során
mechanikus zajt ad ki, ezt a készülék
energiatakarékossági rendszere okozza és
nem jelent problémát.
Felvételeket tartalmazó lemez
írásvédelme
A lemezek írásvédelméhez csúsztassa el
a lemez oldalán lévő fület nyitott állapotba.
Ebben az állásban a lemezre nem lehet
felvételt készíteni. Ha ismét felvételt akar
készíteni, csúsztassa vissza a fület, hogy az
látható legyen.
Fül
Tisztítás
• A készülék burkolatát tisztítsa vízzel vagy
semleges tisztítószer-oldattal kissé
benedvesített, puha ruhával. Ne használjon
semmiféle dörzskendőt, súrolószert vagy
oldószert, például alkoholt vagy benzint,
mivel ezek károsíthatják a burkolatot.
• A lemez tartódobozáról a szennyeződést
száraz ruhával törölje le.
• A lencsére rakódott por működési zavart
okozhat. A lemez behelyezése vagy
kivétele után mindig csukja le a lemeztartó
fedelét.
• A legjobb hangminőség érdekében törölje
meg a fülhallgató és a távvezérlő dugóit
száraz ruhával. A szennyezett dugók
a hang eltorzulását és szakaszosságát
okozhatják.
70
A felvett anyag védve van.
A lemez hátoldala
A felvett anyag nincs
védve.
Karbantartás
Tisztítsa meg rendszeresen az érintkezőket
vattával vagy puha ruhával az alábbi
ábrának megfelelően.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van
felvevőkészülékével kapcsolatban, kérjük,
forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz. (Ha a probléma
bekövetkeztekor volt lemez
a felvevőkészülékben, javasoljuk, hogy
hagyja benne a lemezt, amikor a Sony
kereskedőt felkeresi, hogy könnyebben
kideríthető legyen a probléma oka.)
Műszaki adatok
Hanglejátszó rendszer
MiniDisc digitális hangrendszer
Rendszerek
MiniDisc rendszer, Hi-MD rendszer
Lézerdióda tulajdonságai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: λ = 790 nm
Sugárzás időtartama: folyamatos
Lézer kimeneti teljesítménye: kisebb, mint
44,6 µW
(Ez a teljesítmény a 7 mm-es nyílású optikai
felszedő lencse felületétől 200 mm-re mért
értéket jelöli.)
Felvételi és lejátszási idő
Lásd: „Az egyes lemezek felvételi idői”
(88. oldal).
Fordulatszám
percenként 350–3 000 (CLV)
Hibajavítás
Hi-MD:
LDC (Long Distance Code)/BIS (Burst
Indicator Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave
Reed Solomon Code)
Mintavételezési frekvencia
44,1 kHz
Mintavételezésifrekvencia-átalakító
Optikai (digitális) bemenet 32 kHz/44,1 kHz/
48 kHz
A felvevő által támogatott
hangformátumok
Felvétel:
Lineáris PCM (44,1 kHz/16 bit)
ATRAC3plus (Adaptive TRansform
Acoustic Coding 3 plus) (Hi-SP/Hi-LP)
Lejátszás:
Lineáris PCM
ATRAC3plus
ATRAC3
ATRAC
MP3 (MPEG-1 audioréteg-3 /
mintavételezési frekvencia 44,1 kHz /
adatátviteli sebesség 32–320 kbps
(állandó/változó adatátviteli sebesség))
Modulációs rendszer
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited)/PRML
(Partial Response Maximum Likelihood)
MD:
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
71
Frekvencia-jelleggörbe
20-tól 20 000 Hz-ig ± 3 dB
Bemenetek1)
Mikrofon: sztereó mini jack
(minimális bemeneti szint 0,13 mV)
Vonalbemenet:
sztereó minicsatlakozó az analóg
bemenetekhez
(minimális bemeneti szint 49 mV)
optikai (digitális) minicsatlakozó az
optikai (digitális) bemenethez
Kimenetek
i: sztereó mini jack (kijelölt
távvezérlőcsatlakozó)
Maximális kimenőjel (egyenfeszültség)
Fejhallgató:
2,8 mW + 2,8 mW (16 Ω) (Európában
használatos típusok)
5 mW + 5 mW (16 Ω) (egyéb típusok)
Energiaszükséglet
Sony váltakozó áramú hálózati adapter
a DC IN 3V aljzathoz csatlakoztatva:
120 V AC, 60 Hz (USA, Kanada,
Mexikó és Taivan)
240 V váltakozó feszültség,
50 Hz (Ausztrália)
220 V AC, 50 Hz (kínai és argentin piacra
készült típusok esetén)
100 - 240 V AC, 50/60 Hz (más típusok)
A felvevőkészülék:
Nikkel-fémhidrid akkumulátor, NH-14WM
1,2V 1 350 mAh (MIN) Ni-MH
LR6 (AA méretű) alkáli elem
Hálózati adapter: 3 V egyenfeszültség
Üzemi hőmérséklet
+5°C-tól +35°C-ig
Az akkumulátor üzemideje2)
Lásd: „Az akkumulátor élettartama”
(20. oldal).
Méretek
Kb. 80,2 × 18,9 × 84,1 mm (szél/mag/hossz)
(a kiálló alkatrészek és kezelőszervek nélkül)
Tömeg
120 g (csak a felvevőkészülék)
147 g (az akkumulátorral együtt)
1)A
LINE IN (OPT) aljzat digitális (optikai)
kábel és line (analóg) kábel
csatlakoztatásához egyaránt alkalmas.
2)A JEITA előírásainak megfelelően mérve.
Szabadalmak az USA-ban és más
országokban a Dolby Laboratories licencével.
72
A készülék, illetve annak műszaki adatai
figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
Külön beszerezhető tartozékok
Optikai kábel
POC-15B, POC-15AB
Vonalkábel (line kábel)
RK-G129, RK-G136
Sztereó mikrofonok
ECM-MS907, ECM-MS957
MDR sorozatú sztereó fejhallgatók/
fülhallgatók*
SRS sorozatú aktív hangsugárzók
MDW-sorozatú írható MiniDisc-ek
Írható Hi-MD lemez
HMD1G
Nikkel-fémhidrid akkumulátor
NH-14WM
Előfordulhat, hogy a márkakereskedőnél
nincs meg a fent felsorolt tartozékok egyike.
Kérjük, kérdezze meg a kereskedőt az
országában rendelkezésre álló
tartozékokról.
∗ Ha külön beszerezhető fejhallgatót
használ, csak mini sztereó csatlakozóval
ellátott fejhallgatót/fülhallgatót
vásároljon. Mikrocsatlakozóval ellátott
fej- vagy fülhallgató nem használható.
Hibakeresés és magyarázatok
Hibaelhárítás
Ha a használat során probléma merül fel, kövesse az alábbi lépéseket, mielőtt
a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz fordulna. Ha a kijelzőn bármilyen üzenet
megjelenik, célszerű azt lejegyezni.
1
2
Ellenőrizze, hogy a hibajelenség szerepel-e a „Hibaelhárítás” (73. oldal) részben.
Ellenőrizze az „Üzenetek” (82. oldal) című részt is.
Ha az 1. lépést követően sem oldódik meg a probléma, forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz.
Töltés
Hiba
Ok/Megoldás
Az akkumulátor nem • Az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve, vagy a hálózati
kezdi meg a töltést. Az adapter nincs megfelelően csatlakoztatva.
, A megfelelő módon helyezze be az akkumulátort, illetve
akkumulátort nem
csatlakoztassa a hálózati adaptert.
lehet teljesen feltölteni.
• Az akkumulátorok karakterisztikájából fakadóan azok kapacitása
az első használatkor vagy hosszabb, használatmentes időszakot
követően kisebb lehet a normálisnál.
, Ilyenkor többször egymás után töltse fel és süsse ki az
akkumulátort. Ezt követően az akkumulátor normál
kapacitása helyreáll.
• A környezeti hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
, Az akkumulátort az alábbi hőmérsékleti tartományon belül
töltse: +5°C-tól +35°C-ig.
• Az USB-csatlakozáson keresztül töltötte az akkumulátort.
, Az USB-csatlakozás csak ideiglenes megoldásnak
alkalmazható, és nem használatos az akkumulátor teljes
feltöltésére. Szüntesse meg a felvevőkészülék és a számítógép
csatlakozását, és töltse fel a felvevőkészüléket a hálózati
adapter segítségével.
Az akkumulátor
lemerült, pedig
a készüléket egy ideje
nem is használta.
• A gyors üzemmód „On” állásban van.
, Ha a gyors üzemmódot „On” állásba állítja, a készülék
továbbra is feszültség alatt marad, amivel csökkenti az
akkumulátor élettartamát (62. oldal). Ha az akkumulátor
nincs teljesen feltöltve, az akkumulátor bizonyos idő elteltét
követően szivároghat. Ha ez előfordul, töltse fel újra az
akkumulátort (17. oldal).
Még ha teljesen fel is • Az akkumulátor valószínűleg élettartama végéhez közeledik.
, Cserélje ki az akkumulátort egy újra.
van töltve az
akkumulátor, az
üzemidő a normálisnak
csak kb. fele.
A felvevő töltés
közben felmelegszik.
• A jelenség normális, nem jelent veszélyt.
73
Felvétel alatt
Hiba
Ok/Megoldás
A „NOT ENOUGH
• 1 GB-os Hi-MD lemez használatakor felvételkészítésre még akkor
POWER TO REC”
sincs mód, ha a töltöttségi szint elegendő tartalék tápellátást mutat
felirat jelenik meg, és az
a készülék állása vagy működése során. Ennek oka az
1 GB-os Hi-MD lemezre a mechanizmus, amely letiltja a felvételi műveleteket, ha
nem lehet felvételt
a felvevőkészülék a fennmaradó akkumulátorteljesítményt
készíteni.
kevésnek tartja az 1 GB-os Hi-MD lemez magas
teljesítményfelvétele miatt.
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez, vagy
helyezzen be teljesen feltöltött újratölthető akkumulátort vagy
új alkáli szárazelemet.
Hátralévő felvételi
• Ez egy rendszerkorlátozás. A „2.0MB” a tartalék domain
időként „-00:00” jelenik
kapacitása.
meg, és a felvétel nem
készíthető el, bár 2.0MB
szabad terület látható a
kijelzőn.
74
A felvevőkészülék
minden felvételkor új
csoportot hoz létre.
• A csoportfelvétel („Group REC” beállítása: „On”.
(A műsorszámokat nem lehet felülírni.)
, A csoportfelvétel beállítását módosítsa a következőre: „Off”
(37. oldal).
A műsorszám első
néhány másodperce
lemarad a felvételről.
• Ha a felvételt azelőtt indítja el, hogy a x kijelzés megjelenik
a készülék kijelzőjén, az adatok első néhány másodperce lemarad
a felvételről.
, A felvétel indítása előtt várja meg a x kijelzés megjelenését.
Nem sikerül a felvétel.
• A felvevőkészülékkel MD üzemmódban próbált felvételt
készíteni.
, Csak Hi-MD módban készíthet felvételt közvetlenül ezzel
a felvevővel, számítógép használata nélkül. Ha MD módban
készít felvételt, csatlakoztassa a felvevőt számítógéphez, és
használja a mellékelt szoftvert (22., 30. oldal).
• Lehet, hogy a hangforrások nincsenek megfelelően csatlakoztatva.
, Szedje szét a kábelezést, majd csatlakoztassa ismét
a hangforrásokat (21., 34. oldal).
• Nem érkezik digitális jel a hordozható CD-lejátszóról.
, Hordozható CD-lejátszóról történő digitális felvétel során
használjon hálózati adaptert, és kapcsolja ki a CD-lejátszó
ugrásgátló (például elektronikus rázkódásvédelem)
funkcióját.
• Az analóg felvételt osztóval ellátott csatlakozókábellel végezte.
, Használjon osztó nélküli kábelt.
• A felvételi szint túl alacsony (kézi szintszabályzás esetében).
, Állítsa szünetre a felvevőkészüléket és állítsa be a felvételi
szintet (35. oldal).
• A felvevőkészülék a számítógéphez csatlakozik.
, Válassza le a felvevőt a számítógépről felvétel közben.
• A készüléket leválasztották az áramforrásról, vagy áramszünet
volt felvétel közben.
, A lemezre nem került rá a felvétel. Ismételje meg a felvételt.
• Ha a lemezen a fennmaradó idő 48 másodperc vagy kevesebb,
előfordulhat, hogy nem lehet felvételt készíteni (A „DISC FULL”
felirat jelenik meg a kijelzőn).
, Cserélje ki a lemezt.
Hiba
Ok/Megoldás
A fedél nem nyílik ki
a felvétel végén.
• A fedél nem nyílik ki, amíg a „SYSTEM FILE WRITING” felirat
el nem tűnik a kijelzőről.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Ha 2047 műsorszám
A „TRACK FULL”
jelzés jelenik meg jóval (Hi-MDmódban használt lemez esetén) kerül egy lemezre,
megjelenik a „TRACK FULL” jel, a felhasznált időtől
azelőtt, hogy a lemez
felvételi időkapacitását függetlenül. 2047 műsorszámnál több nem vehető fel egy lemezre.
elérte volna, és nem
, A felvétel folytatásához töröljön le olyan műsorszámokat,
lehet felvételt
amelyekre nincs szüksége.
készíteni.
A hátralévő felvételi
idő még sok rövid
műsorszám törlése
után sem növekszik.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák (csak MD módban).
A 12 másodpercnél (SP mód), 24 másodpercnél (LP2 mód, illetve
monó), illetve 48 másodpercnél (LP4 mód) rövidebb
műsorszámokat a rendszer nem veszi figyelembe, ezért ezek
törlése nem növeli a felvételre felhasználható időt.
A felvett idő és
a lemezen hátralévő
idő összege nem
egyenlő a lemez
maximális felvételi
idejével (60, 74, vagy
80 perc).
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák (csak MD módban).
Általában a felvétel rögzítése körülbelül 2 másodperces (SP
üzemmódban), 4 másodperces (LP2 vagy monó üzemmódban)
vagy 8 másodperces (LP4 üzemmódban) minimális egységekben
történik. Amikor a felvételt leállítja, a felvevőkészülék akkor is
kitölti a 2, 4 vagy 8 másodpercet, ha a tényleges felvétel rövidebb.
Hasonlóképpen, ha a leállítás után újból elindítja a felvételt,
a felvevőkészülék a következő felvétel elé automatikusan beilleszt
egy 2, 4 vagy 8 másodperces üres helyet. (Ily módon elkerülhető az
előző műsorszám véletlen törlése új felvétel kezdetekor.) Emiatt
valahányszor leállítja a felvételt, a tényleges felvételi idő
a potenciális felvételi időhöz viszonyítva maximum 6, 12 vagy
24 másodperccel csökkenni fog.
A „TRACK FULL”
jelzés még azelőtt
megjelenik, mielőtt
a lemez elérte volna
a maximális
műsorszámmennyiséget vagy
felvételi időt.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Az ismételt felvételek
és törlések adattöredezettséget okozhatnak. Jóllehet a töredezett
adatok is olvashatók, valamennyi adattöredék külön
műsorszámnak számít. Ebben az esetben elképzelhető, hogy
a műsorszámok száma elérte a 2047-es (Hi-MD módban használt
lemez esetén) határt, és nem készíthető további felvétel.
, A felvétel folytatásához töröljön le olyan műsorszámokat,
amelyekre nincs szüksége.
Lejátszás
Hiba
Ok/Megoldás
A készülék a lemezt
nem megfelelően
játssza le.
• Az ismétlő lejátszás a kiválasztott mód.
, Állítsa a Repeat lejátszást „Off” állásba a normál lejátszási
(43. oldal) üzemmódba történő visszatéréshez.
• Megváltozott a lejátszási üzemmód.
, A normál lejátszáshoz való visszatéréshez lépjen be
a Lejátszási főüzemmódba vagy a Lejátszási alüzemmódba
(40. oldal).
• A lemez lejátszása azelőtt fejeződött be, hogy az utolsó
A felvevőkészülék
műsorszámhoz ért volna.
nem a lemez első
műsorszámától kezdi a , Nyomja meg a léptetőtárcsát (N/ENT) a felvevőkészüléken,
lejátszást.
vagy nyomja meg a NX gombot a távvezérlőn legalább két
másodpercig a lejátszás elindításához.
75
Hiba
Ok/Megoldás
A lejátszás ugrál.
• A felvevőkészüléket olyan helyre tette, ahol az folyamatos
rázkódásnak van kitéve.
, Tegye a felvevőkészüléket stabil helyre.
• Egy nagyon rövid műsorszám miatt ugrik a hang.
, Ne készítsen túlságosan rövid műsorszámokat.
Pillanatnyi zaj
hallatszik.
• Az LP4 üzemmódban használt speciális digitális hangtömörítési
technológia miatt bizonyos hangforrások esetén nagyon ritkán
pillanatnyi zaj hallható.
A hangban túl sok
a zavar.
• A televízióból vagy más eszközből származó mágnesesség zavarja
a készülék működését.
, Vigye el a készüléket az erős mágnesesség forrásától.
A felvétel hangereje
alacsony.
• A műsorszámot analóg módban vette fel (digitális felvételnél
a felvételi szint automatikusan azonos lesz a forrás szintjével).
Esetleg osztóval ellátott csatlakozókábelt használt.
, Használjon osztó nélküli csatlakozókábelt.
• A felvételi szint túl alacsony volt.
, Állítsa kézileg magasabbra a felvételi szintet felvétel közben
(35. oldal).
A hangerőt nem lehet • AVLS be van kapcsolva.
, Oldja fel a AVLS beállításokat (59. oldal).
fokozni.
Nem jön hang
a fülhallgatóból.
• A fülhallgató csatlakozása nem elég szoros.
, Csatlakoztassa határozott mozdulattal a fülhallgató
csatlakozóját a távvezérlőhöz. Csatlakoztassa a távvezérlő
dugóját határozott mozdulattal a i aljzatba.
• A csatlakozó szennyezett.
, Tisztítsa meg a csatlakozót.
A lemezt nem lehet
másik készüléken
lejátszani.
• A másik készülék nem támogatja a Hi-MD üzemmódot.
, Az ezzel a felvevőkészülékkel készített lemezek lejátszhatók
olyan készüléken, mely támogatja a Hi-MD üzemmódot.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Az adatok
Előfordulhat, hogy
töredezettsége hangkimaradást okozhat a keresés során, mivel
a keresési műveletek
a műsorszámok lejátszása a normál lejátszásnál gyorsabban
során a szerkesztett
történik.
műsorszámoknál
hangkimaradás vehető
észre.
• A jobb csatornában nincs hang, ha a kazettás magnóhoz vagy az
A jobb csatornában
erősítőhöz monó kábellel csatlakozik.
nincs hang kazettás
magnóról felvett
, Ellenőrizze, hogy sztereó kábelt használ-e. Ha
műsorszám esetében,
a csatlakoztatott berendezés monó, a sztereó kábel
vagy egy műsorszám
használatakor sem lesz hang a jobb csatornában.
erősítőn keresztüli
meghallgatásakor,
illetve erősítőből, vagy
kazettás magnóból
jövő hang
hallgatásakor.
A lejátszó nem tud
MP3 műsorszámokat
lejátszani.
76
• A felvevő által nem támogatott formátumú MP3 műsorszámot
próbált lejátszani.
, Ez a felvevő kizárólag SonicStage szoftverrel másolt MP3
(MPEG-1 audioréteg-3 / mintavételezési frekvencia 44,1 kHz)
műsorszámok lejátszását támogatja.
Hiba
Ok/Megoldás
A lejátszás közben
• Az „R” felirat akkor jelenik meg, amikor a felvevőkészülék
„R” betű jelenik meg a lejátszása során végzett szerkesztési művelet tartalma készen áll
kijelzőn.
a lemezre írásra.
, Ha a lejátszást leállítja a felvevőkészüléken, a szerkesztett
tartalom a lemezre íródik, és az „R” felirat eltűnik.
Szerkesztés
Hiba
Ok/Megoldás
A „NOT ENOUGH • 1 GB-os Hi-MD lemez használatakor szerkesztésre még akkor sincs
POWER TO EDIT” mód, ha a töltöttségi szint elegendő tartalék tápellátást mutat
felirat jelenik meg, és a készülék állása vagy működése során. Ennek oka az
a mechanizmus, amely letiltja a szerkesztési műveleteket, ha
az 1 GB-os Hi-MD
a felvevőkészülék a fennmaradó akkumulátorteljesítményt
lemezre nem lehet
kevésnek tartja szerkesztéshez az 1 GB-os Hi-MD lemez magas
felvételt készíteni.
teljesítményfelvétele miatt.
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez, vagy
helyezzen be teljesen feltöltött újratölthető akkumulátort vagy
új alkáli szárazelemet.
A fedél nem nyílik
• A felvevőkészülék menti a szerkesztési művelet tartalmát. A fedél
fel.
nem nyílik ki, amíg a „SYSTEM FILE WRITING” felirat el nem
tűnik a kijelzőről.
Nem lehet
• A készüléket leválasztották az áramforrásról, vagy áramkimaradás
szerkeszteni.
volt szerkesztés közben.
, Az előzőleg végrehajtott szerkesztési művelet eredménye nem
jelent meg a lemezen. Hajtsa végre ismét a szerkesztési
műveletet.
Csak hangadat
• A Törlés funkció kizárólag a hangadatokat törli.
törölhető.
, Ellenőrizze a lemez tartalmát a felvevőhöz csatlakoztatott
számítógéppel. Ha a teljes tartalom törölhető, alkalmazza
a formázás funkciót (58. oldal).
A műsorszámok nem • Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Ha a műsorszámok
vonhatók össze.
töredezettek, és mindegyikük rövid*, előfordulhat, hogy nem lehet
őket összevonni.
* Előfordulhat, hogy az alábbi hosszúságú műsorszámokat nem lehet
összevonni.
Hi-MD üzemmód
Lineáris PCM: 9 másodperc vagy kevesebb
Hi-SP: 8 másodperc vagy kevesebb
Hi-LP: 32 másodperc vagy kevesebb
MD-üzemmód
SP: 12 másodperc vagy kevesebb
LP2 monó: 24 másodperc vagy kevesebb
LP4: 48 másodperc vagy kevesebb
A lemez nem
szerkeszthető más
berendezésen.
• Nem vonhat össze különböző felvételi üzemmódban felvett
műsorszámokat, például sztereóban felvett műsorszámot monó
rendszerben felvett műsorszámmal, és nem vonhat össze digitális
csatlakozással felvett műsorszámot analóg csatlakozással felvett
műsorszámmal.
• A másik készülék nem támogatja a Hi-MD üzemmódot.
, Szerkessze egyéb komponensen, mely támogatja a Hi-MD
üzemmódot.
77
Csoport funkció használata
Hiba
Ok/Megoldás
A csoportos
funkció nem
működik.
• Csoportbeállítások nélküli lemeznél próbálta elérni a csoportokra
vonatkozó menüt.
, Helyezzen be egy olyan lemezt, amelyen vannak
csoportbeállítások.
Nem lehet új
csoportot
létrehozni.
• Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák (csak MD
üzemmódban). A csoportinformáció olyan helyre lett rögzítve,
ahol a lemez neve is tárolásra kerül. A lemez nevét és
a műsorszámok címeit a készülék egy helyen tárolja a lemezen,
amely terület maximálisan kb. 1700 karakter befogadására képes.
Ha a számok összege meghaladja ezt a mennyiséget, nem
hozhatók létre csoportbeállítások.
A felvevőkészülék számítógéphez csatlakozik
Hiba
Ok/Megoldás
A
felvevőkészüléket
a számítógép nem
látja.
• Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
, Stabilan csatlakoztassa az USB-kábelt a felvevőhöz és
a számítógéphez.
• USB-elosztót használ.
, Csatlakoztassa az átviteli USB-kábelt közvetlenül a számítógép
USB-portjához.
• A hálózati kommunikáció meghiúsult.
, Húzza ki a mellékelt USB-kábelt, várjon legalább 2 másodpercig,
majd csatlakoztassa újra. Ha a felvevőkészüléket ekkor sem
ismeri fel a számítógép, válassza le az átviteli USB-kábelt, indítsa
újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újra az átviteli
USB-kábelt.
• Ha Windows 2000 Professional operációs rendszert használ,
bekapcsolta vagy újraindította a rendszert, miközben a célra alkalmas
USB-kábel csatlakoztatva volt, majd utána megszüntette a kábel
csatlakozását.
, Szüntesse meg az USB-kábel csatlakoztatását, indítsa újra
a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét a megfelelő
USB-kábelt. Ezt a problémát úgy is elháríthatja, hogy frissíti
a Windows operációs rendszert a legújabb frissítésekkel.
USB-csatlakozós
táplálás nem
lehetséges
(a
villog
a kijelzőn).
• Az elemtartó fedele nincs megfelelően becsukva.
, Helyezze vissza az akkumulátort, és szorosan csukja le az
elemtartó fedelét.
• Az akkumulátortöltő hely hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.
, Az akkumulátort+5°C és +35°C közötti hőmérsékleten töltse.
• Az akkumulátor USB-csatlakozáson keresztül töltődik.
Az akkumulátor
, Az USB-csatlakozás csak ideiglenes megoldás a töltésre, és nem
nem tölthető fel
tölti fel teljesen az akkumulátort. Szüntesse meg
teljesen az
a felvevőkészülék és a számítógép csatlakozását, és töltse fel
USB-csatlakozáson
a felvevőkészüléket a hálózati adapter segítségével.
keresztül.
• USB-elosztót használ.
Bár a számítógép
felismeri a felvevőt, , Csatlakoztassa az átviteli USB-kábelt közvetlenül a számítógép
a rendszer nem
USB-portjához.
üzemel
• A felvevőkészülék rázkódásnak van kitéve.
megfelelően.
, Tegye a felvevőt rázkódásmentes helyre.
78
Hiba
Ok/Megoldás
A felvevőt nem
• A SonicStage vagy a MD Simple Burner szoftver aktív.
lehet háttértárként
, Zárja be a SonicStage vagy a MD Simple Burner szoftvert
alkalmazni.
• Olyan lemezt helyezett be, mely nem Hi-MD üzemmódban
használatos.
, Helyezzen a készülékbe Hi-MD üzemmódban használt lemezt.
Csak Hi-MD üzemmódban használt lemezt lehet háttértároló
adathordozóként alkalmazni.
Egy másolt
műsorszám
lejátszási ideje
a számítógépben
eltér
a felvevőkészülék
által mutatott
időtől.
Ez a számítógép és a felvevőkészülék számítási módja közötti
eltérésből fakad.
Nem lehet
átmásolni
műsorszámokat
a lemezeken
fennmaradó
felvételi idő
kitöltésére.
• A minimális felvételi idő egy lemezen alapesetben 2 másodperc SP
üzemmódban, 4 másodperc LP2 üzemmódban, és 8 másodperc LP4
sztereó üzemmódban. Ha egy műsorszámot másol át a számítógépről,
a felvevőnek minimálisan 2 (vagy 4, illetve 8) másodperc üres helyre
van szüksége még akkor is, ha a műsorszám ennél rövidebb. Emellett
a felvevő 2 (vagy 4, ill. 8) másodperc szünetet is beilleszt az egyes
műsorszámok közé másolás közben. A fentiek miatt az egyes
műsorszámok felvételekor a felvevő további 6 (12 ill. 24)
másodpercnyi helyet használ fel a lemezen. Ez a maximális felvételi
időt műsorszámonként 6 (12, illetve 24) másodperccel csökkenti
másoláskor (csak MD módban).
A számítógép által • A különbség abból adódik, hogy a számítógép kettes
számrendszerben számolja ki a méretet, míg a lemezen és más
kijelzett
cserélhető adathordozón tízes számrendszerben számolva tüntetik azt
lemezméret nem
azonos a lemezre írt fel. A lemezméretekkel kapcsolatban további tudnivalókat a
következő helyen talál: 68. oldal.
mérettel.
• Nem tudja üzemeltetni a felvevőkészüléket, ha az számítógéphez van
Nem tudja
üzemeltetni a felve- csatlakoztatva.
vőkészüléket.
A fedél nem nyílik • Akkor fordulhat elő, ha a mellékelt USB-kábelt számítógépes
fel.
adatvitel, felvétel vagy szerkesztés közben kapcsolta szét, és az
akkumulátor nincs benne a lejátszóban vagy lemerült.
, Kapcsolja vissza a mellékelt USB-kábelt, vagy helyezzen be egy
teljesen feltöltött akkumulátort a lejátszóba, és nyomja meg a x
gombot.
79
Egyéb
Hiba
Ok/Megoldás
Megjelenik
a „Advanced” vagy
„Simple” felirat.
• Első alkalommal kísérel meg műveletet végrehajtani
a felvevőkészülék megvásárlása óta (a MENU gomb legalább
2 másodpercig történő megnyomásával).
, Válassza a (59. oldal) menü üzemmódot.
Bizonyos menüpontok • A „Menü mód” beállítása „Egyszerű”.
, Állítsa a „Menü mód” lehetőséget „Speciális” állapotba az
nem jelennek meg.
összes menüpont megjelenítéséhez.
80
A készülék nem, vagy
nem megfelelően
működik.
• Az akkumulátor nincs feltöltve.
, Töltse fel az akkumulátort.
• A hangerő túl alacsony.
, Növelje a hangerőt.
• Nincs lemez a készülékben.
, Helyezzen a készülékbe egy műsorszámokat tartalmazó
lemezt.
• A HOLD funkció be van kapcsolva (a „HOLD” felirat jelenik
meg a képernyőn, amikor a vezérlőgombok egyikét megnyomja
a készüléken).
, A felvevőn kapcsolja ki a HOLD funkciót a HOLD kapcsoló
nyíllal ellentétes irányba csúsztatásával (14., 18. oldal).
• A fedél nincs megfelelően becsukva.
, Zárja le a fedelet kattanásig. A fedél kinyitásához húzza el az
OPEN reteszt.
• Nedvesség csapódott le a készülék belsejében (ha például
alacsony hőmérsékletű helyről magas hőmérsékletűre vitte
a felvevőt).
, Vegye ki a lemezt a készülékből, és tartsa a készüléket meleg
helyen néhány órán keresztül, amíg a nedvesség el nem
párolog.
• A hálózati adapter nem csatlakozik megfelelően.
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert stabilan a felvevőn lévő DC
IN 3V aljzathoz.
• Az akkumulátor vagy a szárazelem gyenge (a „LOW
BATTERY” villog, vagy semmi nem jelenik meg a kijelzőn).
, Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki a szárazelemet
újra, vagy használja a tartozék hálózati adaptert.
• A lemez sérült, vagy nem tartalmaz megfelelő felvételi vagy
szerkesztési adatot.
, Helyezze be a lemezt újra. Ismételje meg a felvételt a lemezre.
Ha most is megjelenik a hibaüzenet, cserélje ki a lemezt
másikra.
• A rendszerben belső hiba van.
• A működés során a készüléket mechanikai ütés érte, túlságosan
feltöltődött statikusan, illetve villámlás, stb. következtében
túlfeszültség érte.
, Kezdje újra a működtetést az alábbiak szerint:
1 Válassza le a tápáramforrásokat és az USB-kábelt.
2 Pihentesse a készüléket körülbelül 30 másodpercig.
3 Csatlakoztassa az áramforrást.
A kijelző nem
kapcsol be.
• A távvezérlővel próbálta működtetni a felvevőkészüléket,
miközben a „EL Light” beállítása „Auto Off” (60. oldal).
, Használja a felvevőkészülék saját gombjait és vezérlőit.
Amikor a „EL Light” beállítása „Auto Off” a kijelzőablak
automatikusan kikapcsol, és nem is kapcsol be akkor sem,
amikor a felvevőkészüléket a távvezérlővel használja.
Hiba
Ok/Megoldás
• Azokat a fájl- és mappaneveket, melyek meghaladják a kijelzőn
A Fájllista funkció
engedélyezett maximális karakterhosszt, a készülék lerövidíti.
segítségével mentett
fájl- vagy mappanevek
eltérnek
a számítógépen
mentett nevektől.
A fájl- és mappanevek • A nevek olyan karaktereket tartalmaznak, melyeket a készülék
nem megfelelően
nem támogat.
jelennek meg a Fájllista
funkcióban.
• Ha üres 60/74/80 perces normál lemezt használ a készülékben,
A 60/74/80 perces
a „Disc Mode” menüben beállított üzemmód lesz érvényes.
normál lemezek
üzemmódja különbözik , A „Disc Mode” menüben állíthatja be a kívánt üzemmódot.
a formázást követő
üzemmódtól, vagy
a SonicStage
szoftverben
kiválasztott
üzemmódtól.
81
Üzenetek
Ha a következő hibaüzenetek villognak a kijelzőn, ellenőrizze az alábbi táblázatot:
Üzenet
Jelentés/megoldás
AVLS NO
VOLUME
OPERATION
• Az AVLS funkció „On” állásban van, ezért a hangerő nem fokozható.
, Állítsa az AVLS-t „Off” állásba (59. oldal).
BLANKDISC
• Üres lemezt helyezett be.
BUSY WAIT A
MOMENT
• A felvevőkészülék a lemezen lévő adatokat olvassa.
• Akkor próbálta működtetni a felvevőkészüléket, amikor az éppen
a felvett adatot olvasta.
, Várjon, amíg az üzenet eltűnik (ritka esetekben ez néhány percig
is eltarthat).
CANNOT EDIT • Felvétel készítése közben az alábbiakat választotta: „Group Set”,
„GroupRelease”, „Move” vagy „Erase”.
• Az első műsorszám elejéről próbált műsorszámjelet törölni.
• A műsorszámjelzést olyan műsorszámok összevonásához próbálta
törölni, amelyeket a készülék nem tud összevonni (például egy
sztereó és egy monó rendszerben felvett műsorszám).
• Műsorszámjelet próbált felülírni.
• Olyan címet próbált módosítani, amely a felvevőkészülék által nem
szerkeszthető karaktereket tartalmaz.
, A címek szerkesztése nem lehetséges, ha a cím a felvevőkészülék
által nem szerkeszthető karaktereket tartalmaz.
CANNOT
OPERATE
• A szinkronfelvétel során megpróbálta megnyomni a X vagy
a T MARK gombot.
CANNOT PLAY • Olyan műsorszámot próbált lejátszani, melyre lejátszási
korlátozások érvényesek.
• A felvevő által nem támogatott formátumú MP3 műsorszámot
próbált lejátszani.
, Ez a felvevő kizárólag SonicStage szoftverrel másolt MP3
(MPEG-1 audioréteg-3 / mintavételezési frekvencia 44,1 kHz)
műsorszámok lejátszását támogatja.
82
CANNOT
RECORD
• Olyan lemezre próbált felvételt készíteni, mely MD üzemmódban
készült.
, E felvevőkészüléken nem végezhet további rögzítést egy olyan
lemezre, mely MD üzemmódban készült. Ha ilyen lemezre
szeretne további felvételt készíteni, csatlakoztassa
a felvevőkészüléket a számítógéphez, és használja a mellékelt
szoftvert.
CANNOT
RECORD OR
PLAY
• Nincs a lemezen lejátszható hangfájl.
• A hangfájlok vagy a lemezkezelő fájlok megsérültek.
, Törölje a teljes lemezt (55. oldal) vagy formázza újra (58. oldal).
Üzenet
Jelentés/megoldás
CANNOT SET
• Megpróbált „Time Mark” állást beállítani szinkronfelvétel során.
• A „REC Level” lehetőséget választotta, de a felvevő nincs felvételszüneteltetés állapotban.
, A „REC Level” lehetőséget a felvevő felvétel-szüneteltetés
állapotában állítsa be.
• Az alábbi beállításokat próbálta végrehajtani felvételkészítés
közben.
— Felvételi üzemmód
— Lemezmemória
— Lejátszási üzemmód
— „Group REC” választása a menüben
Charging
• Az akkumulátor töltése folyamatban van.
DATA SAVE
• A felvevőkészülék adatot ír a rendszerfájlba, például felvett adatot,
vagy adatszerkesztés folyik.
, Várjon, amíg az üzenet el nem tűnik a kijelzőről.
DC IN TOO
HIGH
• Az áramforrás feszültsége túl magas (nem a mellékelt váltakozó
áramú hálózati adaptert használja).
, Használja a mellékelt váltakozó áramú hálózati adaptert.
DISC FULL
• Ha a lemezen a fennmaradó idő 48 másodperc vagy kevesebb,
előfordulhat, hogy nem lehet felvételt készíteni.
, Cserélje ki a lemezt.
DOWNLOAD
READY
• MD Simple Burner készen áll audio CD felvételére egyszerű
üzemmódban. (Lapozza fel a következő részt: „A program
használata”.
EJECT DISC
OK
• A felvevőkészülék befejezte a kommunikációt a számítógéppel, és
most már biztonságosan kiveheti a lemezt a felvevőkészülékből,
illetve leválaszthatja az átviteli USB-kábelt.
END
• A felvevőkészülék lejátszás közben a lemez végére ért, vagy
megnyomta a > gombot.
ERROR
• A rendszerben belső hiba lépett föl.
, Indítsa újra a műveletet az 1–3. lépések végrehajtásával. Lásd:
80. oldal.
ERROR XX
• A rendszerben belső hiba lépett föl.
, Indítsa újra a műveletet az 1–3. lépések végrehajtásával. Lásd:
80. oldal. Ha az üzenet ismét megjelenik, forduljon tanácsért
a legközelebbi Sony képviselethez.
FOLDER NO
EXPAND
• Olyan mappát próbált kiterjeszteni a Fájllista funkcióval, mely már
a 16. szinten van.
, A fájlok és mappák 16 szinten keresztül bővíthetők lefelé.
E szinten túl nem lehetséges a bővítés.
FORMAT
ERROR DISC
• A behelyezett lemez formátumát a felvevőkészülék nem támogatja.
, Helyezzen a készülékbe Hi-MD üzemmódban használt lemezt.
• A behelyezett lemezt számítógépben formázták.
, Amikor számítógépben formázza a lemezt, ügyeljen, hogy
a SonicStage szoftvert használja e célra.
83
Üzenet
Jelentés/megoldás
GROUP FULL
• Megpróbálta létrehozni a 256. csoportot Hi-MD üzemmódban
használt lemezen, vagy a 100. csoportot MD üzemmódban használt
lemezen.
, Csak 255 csoportot hozhat létre Hi-MD üzemmódban használt
lemezen, illetve 99 csoportot lemezen (MD üzemmódban
használt lemezen). A csoportok számát tartsa 255, illetve
99 alatt.
HOLD
• A felvevőkészülék le van zárva.
, A felvevőkészülék feloldásához csúsztassa el a HOLD gombot
a nyíllal ellentétes irányba (18. oldal).
IN MENU
• A felvevőkészüléken történő menüválasztás közben megnyomott
egy gombot a távirányítón.
LOW
BATTERY
• Gyengék az elemek.
, Töltse fel az akkumulátort, vagy cserélje ki a szárazelemet
(17. oldal).
MEMORY
OVER
• Felvételt próbált készíteni egy állandó rázkódásnak kitett
felvevőkészülékkel.
, Tegye a készüléket stabil helyre, és indítsa újra a felvételt.
NO
• Kedvencek lejátszását választotta anélkül, hogy megadott volna
BOOKMARKED kedvenceket.
TRACK
, Jelölje ki a kedvenceket (42. oldal).
84
NO DIGITAL
COPY
• Olyan lemezről próbált másolatot készíteni, amelyet a Serial Copy
Management System (Soros másolásvédelmi rendszer) véd. Nem
készíthet másolatokat olyan digitálisan csatlakoztatott forrásról,
amely maga is digitális csatlakoztatással lett felvéve.
, A (34. oldal) helyett használjon analóg csatlakoztatást.
NO DISC
• Úgy próbált felvételt vagy lejátszást végezni, hogy nem volt lemez
a készülékben.
, Helyezzen be egy lemezt.
NO DISC
MEMORY
• Olyan lemez memóriáját próbálta törölni, amelynek nincsenek
lemezmemória beállításai (61. oldal).
NO FILE
• A fájllista megtekintésekor olyan mappát választott, mely nem
tartalmaz fájlokat vagy mappákat
NO GROUP
• A „Group Erase” lehetőséget választotta ki olyan lemeznél,
amelynek nincsenek csoportbeállításai.
, Nem törölhetők csoportok olyan lemezről, amelyen nincsenek
csoportok.
• Fel akarta szabadítani a csoportbeállításokat egy olyan lemez
esetében, amelyen nincsenek csoportok.
, Helyezzen be egy olyan lemezt, amelyen vannak
csoportbeállítások.
NO INPUT
SIGNAL
• A készülék nem ismeri fel a digitális bemeneti jelet.
, Bizonyosodjon meg arról, hogy a forrás megfelelően van
csatlakoztatva (21. oldal).
Üzenet
Jelentés/megoldás
NON
GROUPED
TRACK
• A „Group Move” vagy „Group Erase” lehetőséget választotta, vagy
olyan műsorszám kiválasztása közben próbált címkével ellátni egy
csoportot, mely nem tartozik egy csoporthoz sem.
, Válasszon ki egy olyan műsorszámot, amely a szerkeszteni kívánt
csoporton belül van, majd hajtsa végre újra a szerkesztési
műveletet.
NOT ENOUGH
POWER TO
EDIT
• Elégtelen akkumulátorkapacitással kísérelte meg 1 GB-os Hi-MD
lemez tartalmát szerkeszteni (77. oldal).
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez, vagy
helyezzen be teljesen feltöltött újratölthető akkumulátort vagy
új alkáli szárazelemet.
NOT ENOUGH
POWER TO
REC
• Elégtelen akkumulátorkapacitással kísérelt meg felvételt készíteni
1 GB-os Hi-MD lemezre (74. oldal).
, Csatlakoztassa a hálózati adaptert a felvevőkészülékhez, vagy
helyezzen be teljesen feltöltött újratölthető akkumulátort vagy
új alkáli szárazelemet.
NO TRACK
• Olyan lemezt próbált lejátszani, amelyen nincsenek felvett
műsorszámok.
, Helyezzen a készülékbe egy műsorszámokat tartalmazó lemezt.
NO TRACK IS
SELECTED
• A „Track Move” vagy „Track Erase” lehetőséget választotta, vagy
megpróbált felcímkézni egy csoportot anélkül, hogy előzőleg
kiválasztott volna egy műsorszámot.
, A kívánt műsorszám kiválasztása után ismételje meg
a szerkesztési műveletet.
P/B ONLY DISC • Gyári műsoros lemezre próbált felvenni, vagy ilyen lemezt próbált
szerkeszteni (a P/B lejátszást jelent).
, Helyezzen be egy írható lemezt.
PROTECTED
DISC
• Olyan lemezre próbált felvenni, vagy olyan lemezt próbált
szerkeszteni, amelyen a fül írásvédett helyzetben van.
, Csúsztassa vissza a fülecskét (70. oldal).
PUSH STOP
BUTTON
• Megpróbálta kinyitni a fedelet vagy működtetni a felvevőkészüléket
a OPEN kapcsoló elhúzásával, miközben a készülék a számítógéphez
kapcsolt USB-kábelen keresztül lemezadatokat mentett.
, A művelet csak azután hajtható végre, miután megnyomta a x
gombot, és a „SYSTEM FILE WRITING” eltűnt a kijelzőről.
READ ERROR
• A felvevő nem tudja megfelelően olvasni a lemez tartalmát.
, Helyezze be a lemezt újra.
REC ERROR
• A felvétel nem megfelelően történt.
, Helyezze a felvevőt olyan helyre, amely stabil és nem rázkódik,
majd ismételje meg a felvételt.
• A lemez szennyezett (olajfilm vagy ujjlenyomat került rá) vagy
összekarcolódott, vagy nem szabványos lemez.
, Próbálja meg a felvételt másik lemezzel.
SEARCH
• Miközben a Keresés funkciót használta a felvevőkészüléken,
megnyomott egy gombot vagy vezérlőt a távvezérlőn.
, Használja a felvevőkészülék saját gombjait és vezérlőit.
85
Üzenet
Jelentés/megoldás
„SYSTEM FILE • A felvevőkészülék információt (műsorszám kezdet- és
WRITING”
végpozíciókat) ment a memóriából a lemezre.
, Várjon, amíg a folyamat befejeződik. Ne tegye ki a lejátszót
fizikai sérülésnek, és ne zavarja meg az áramellátást.
86
TEMP OVER
REC STOP
• A készülék felmelegedett.
, Hagyja, hogy a készülék lehűljön.
TITLE FULL
• A címenként felhasználható maximális karakterszámnál több
karaktert próbált beírni.
—Európai és észak-amerikai típusok esetén:
Több mint 200 karakter áll rendelkezésére egy adott műsorszám,
csoport vagy lemez felcímkézéséhez.
—Ázsiai, afrikai, ausztrál és turista típusok esetén:
Hi-MD üzemmódban több mint 100, MD üzemmódban több mint
200 karakter áll rendelkezésére egy adott műsorszám, csoport
vagy lemez felcímkézéséhez.
• A lemezenként felhasználható maximális karakterszámnál több
karaktert próbált beírni.
—Európai és észak-amerikai típusok esetén:
55 000 (Hi-MD üzemmódban) vagy 1 700 (MD üzemmódban)
karakternél többet használhat fel a lemezen lévő címekhez.
—Ázsiai, afrikai, ausztrál és turista típusok esetén:
27 000 (Hi-MD üzemmódban) vagy 1 700 (MD üzemmódban)
karakternél többet használhat fel a lemezen lévő címekhez.
TOC DATA
ERROR
• A felvevő nem tudja megfelelően olvasni a lemez tartalmát.
, Helyezzen be egy másik lemezt.
, Ha nem probléma az egész lemezt törölni, tegye azt (55. oldal).
TRACK FULL
• Több mint 2047 műsorszámot próbált meg felvenni Hi-MD módban
használt lemezre.
, Töröljön olyan műsorrészeket, amelyekre nincsen szüksége
(54. oldal).
TRK FROM PC
NO EDIT
• Számítógépről másolt műsorszámokat próbált egyesíteni vagy
feldarabolni.
, Nem egyesíthet és nem oszthat fel másolt műsorszámokat.
• Olyan műsorszámokat próbált egyesíteni vagy feldarabolni,
amelyeket Hi-MD üzemmódban vett fel a MD Simple Burner
szoftver.
, Nem lehet felosztani vagy egyesíteni olyan műsorszámokat,
amelyeket a Hi-MD üzemmódban vett fel a MD Simple Burner
szoftver.
TRK FROM PC
NO REC
• Védett, számítógépről másolt műsorszámra próbált felvételt
készíteni.
• Egy olyan műsorszámra próbált felvételt készíteni, amelyet Hi-MD
üzemmódban vett fel a MD Simple Burner szoftver.
, Nem vehet fel új anyagot védett műsorszámra vagy olyan
műsorszámra, amelyet Hi-MD üzemmódban vett fel a MD
Simple Burner szoftver.
Magyarázatok
Az Hi-MD
A „Hi-MD” egy új MiniDisc formátum.
Az új ATRAC3plus hangtömörítési eljárást alkalmazó Hi-MD olyan új felvételi formátum, amely
a közönséges MD formátumnál hosszabb felvételi időt tesz lehetővé. A Hi-MD lemezek nem
hangadatok, például szöveges fájlok vagy képek számítógépes adattároló adathordozójaként is
alkalmazhatók. Ez a felvevőkészülék csak a Hi-MD üzemmódot támogatja.
Ha többet szeretne megtudni a Hi-MD üzemmódról, tekintse át „A Hi-MD Walkman funkciói”
ismertetőt.
Az ATRAC3plus
Az ATRAC3plus az ATRAC3 továbbfejlesztett változata.
Az ATRAC3 formátummal összehasonlítva (a felvevő LP2 és LP4 felvételi üzemmódjában),
amely a CD-hez képest tízszeres tömörítést alkalmaz, az ATRAC3plus (a felvevő Hi-SP és
H-LP üzemmódjában) magasabb tömörítési arányt ér el (a CD-hez képest 20-szoros tömörítés)
hangminőség-veszteség nélkül.
„Hi-MD üzemmód” és „MD üzemmód”
A felvevőkészülék a következő két üzemmódban működik: „Hi-MD üzemmód” és „MD
üzemmód”. A készülék automatikusan felismeri az üzemmódot a lemezek behelyezésekor.
• 1 GB-os Hi-MD lemez használatakor az üzemmód csak Hi-MD lehet.
• Szabványos (60/74/80 perces) lemez használatakor az üzemmódot a következőképpen
állíthatja be:
Lemez állapota
Üzemmód
Üres lemez
A „Disc Mode” menüben beállított értéke.1)
, Ha ezzel a felvevővel készít felvételt, a „Disc Mode” beállítása
legyen „Hi-MD”, hogy az üzemmód „Hi-MD” legyen.
A lemez Hi-MD
üzemmódban felvett
anyagot tartalmaz
Hi-MD
A lemez MD
üzemmódban felvett
anyagot tartalmaz
MD
, MD módban ezzel a felvevővel nem készíthető felvétel
számítógép használata nélkül. „MD üzemmódban” csak akkor
tud felvételt készíteni, ha a mellékelt szoftvert használja.
1) A
„Lemez lejátszási módjának kiválasztása (lemezlejátszási mód)” (62. oldal) című fejezetben
olvashat bővebben a „Disc Mode” beállításról.
Lineáris PCM
A lineáris PCM rendszer digitális, tömörítés nélküli hangkódoló rendszer. Ha ebben az
üzemmódban készít felvételeket, kiváló, CD minőségű hangot kap.
A „No sound” – „nincs hang” jelentése
A „No sound” (Nincs hang) a felvevőnek azt az állapotát jellemzi, amikor analóg bemenetnél
a bemenőjel szintje 4,8 mV körüli, illetve amikor optikai (digitális) bemenetnél –89 dB-nél
alacsonyabb (ahol 0 dB a teljes bit (a MiniDisc maximális felvételi szintje)).
87
A „Rendszerfájlról”
A rendszerfájl egy olyan hely a lemezen, ahol olyan adatok vannak tárolva, amelyek nem
a hangfájlok részei – ilyenek például a műsorszámok sorszámai.
A MiniDisc lemezt könyvhöz hasonlítva a rendszerfájl a tárgymutatónak vagy
a tartalomjegyzéknek felel meg.
A felvevőkészülék minden alkalommal újraírja a rendszerfájlt, amikor műsorszámjelet vesz fel,
töröl vagy ad a többihez, vagy áthelyez műsorszámokat. (Amikor a felvevőkészülék újraírja
a rendszerfájlt, a kijelzőn a „SYSTEM FILE WRITING” (A rendszerfájl írása zajlik) felirat
látható.) Amikor a felvevőkészülék lemezinformációkat ír a lemezre, ne mozgassa vagy rázza
a készüléket, és ne szüntesse meg a tápellátást, mert az felvételi hibákat vagy a lemeztartalom
elvesztését okozhatja.
Az egyes lemezek felvételi idői
Lemez Hi-MD módban történő alkalmazásakor
Felvételi idő1)
Felvételi üzemmód
a felvevőkészüléken
Felvételi
üzemmód
a felvevőkészüléken
Kodek/
Adatátvitel
sebessége
PCM
Lineáris
1 óra 34 perc
PCM/1,4 Mb/s
28 perc
Hi-SP
ATRAC3plus 7 óra 55 perc
/256kb/s
2 óra 20 perc 2 óra 10 perc 1 óra 40 perc
Hi-LP
ATRAC3plus 34 óra
/64kb/s
10 óra 10 perc 9 óra 20 perc 7 óra 40 perc
1 GB Hi-MD 80 perces
lemez
normál
lemez
26 perc
21 perc
1 GB Hi-MD 80 perces
lemez
normál
lemez
74 perces
normál
lemez
60 perces
normál
lemez
Lineáris PCM/1,4 Mb/s
1 óra 34 perc
28 perc
26 perc
21 perc
ATRAC3plus/256 kb/s
7 óra 55 perc
2 óra 20 perc 2 óra 10 perc 1 óra 40 perc
ATRAC3plus/64 kb/s
34 óra
10 óra 10 perc 9 óra 20 perc 7 óra 40 perc
ATRAC3plus/48 kb/s
45 óra
13 óra 30 perc 12 óra
30 perc
10 óra
ATRAC3/132kb/s
16 óra 30 perc 4 óra 50 perc 4 óra 30 perc 3 óra 40 perc
ATRAC3/105kb/s
20 óra 40 perc 6 óra 10 perc 5 óra 40 perc 4 óra 40 perc
ATRAC3/66kb/s
32 óra 40 perc 9 óra 50 perc 9 óra
MP3/128kbps
17 óra
1) Hozzávetőleges
idő
2) 4 perces műsorszámok átvitelekor
88
60 perces
normál
lemez
Felvételi idő1)2)
Számítógépről átmásolva
Kodek/Adatátviteli
sebesség
74 perces
normál
lemez
5 óra
7 óra 20 perc
4 óra 30 perc 3 óra 30 perc
Lemez MD módban történő alkalmazásakor
Ezzel a felvevőkészülékkel nem készíthet felvételt MD üzemmódban.
Felvételi idő1)2)
Számítógépről átmásolva
Kodek/Adatátviteli sebesség
80 perces
normál lemez
74 perces
60 perces
normál lemez normál lemez
ATRAC(stereo)/292 kbps
80 perc
74 perc
60 perc
ATRAC3/132, 105 kb/s
2 óra 40 perc
2 óra 28 perc
2 óra
ATRAC3/66 kb/s
5 óra 20 perc
4 óra 56 perc
4 óra
1) Hozzávetőleges
idő
2) 4 perces műsorszámok átvitelekor
A felvehető hangformátumokról
Az ezzel a felvevővel rögzíthető hangformátumok a lemez típusától és a felvételi módszertől
függően változnak. Az alábbi táblázatban részletes információt talál.
A lemez
típusa
Felvételi
módszer
Formátum
1 GB HiMD lemez
Felvétel
készítésekor
(a felvevővel)
Hi-MD
A lejátszáshoz használt készülék
A Hi-MD
formátumot
támogató
készülék1)
Az MDLP
formátumot
támogató
készülék2)
MD
készülék
Másoláskor
Hi-MD
(a számítógépről)
60/74/80
perces
normál
lemez
Felvétel
készítésekor
(a felvevővel)
Hi-MD
Másoláskor
Hi-MD
(a számítógépről)
MDLP
MD
1)
2)
vagy
Csak a
emblémával jelölt audiokészülékek
vagy a
emblémával jelölt audiokészülékek
89
Megjegyzések a digitális felvétellel kapcsolatban
A felvevőkészülék a Serial Copy Management System (Soros másoláskezelő rendszer)
rendszert alkalmazza, amellyel első generációs digitális másolatok készíthetők gyári műsoros
szoftverről. Házilag felvett MiniDiscről csak az analóg (line out) csatlakozók használatával tud
felvételt készíteni.
Gyári felvétel, például műsoros CD-k vagy MD-k.
Mikrofon, lemezjátszó, rádió stb.
(analóg kimeneti aljzattal).
Analóg felvétel
Digitális felvétel
Házi felvételt tartalmazó lemez
Házi
Nincs
felvételt
digitális
tartalmazó felvétel
lemez
Írható lemez
Digitális felvétel
Írható lemez
Nincs
digitális
felvétel
Írható lemez
A számítógépről átmásolt műsorszámok szerkesztésének korlátai
A készüléket úgy tervezték, hogy a szerkesztési funkciók (például műsorszámjelek
hozzáadása, műsorszámjelek törlése) nem használhatók azoknál a műsorszámoknál,
amelyeket számítógépről másoltak át. Ez azért van így, hogy elkerülhető legyen az
átmásolt műsorszámok hitelesítő jelének elvesztése. Ezeket a műsorszámokat
a számítógépre átmásolás után szerkesztheti.
DSP TYPE-S rendszer az ATRAC/ATRAC3 számára
A készülék támogatja a DSP TYPE-S rendszert, amely a legmagasabb minőségű, digitális
jelprocesszorral (DSP) felszerelt Sony MiniDisc készülékekre vonatkozó specifikáció.
A specifikációnak megfelelő készülékek az MDLP módban felvett műsorszámokat is
kiváló minőségben játsszák vissza. Mivel ez a készülék továbbra is támogatja a DSP
TYPE-R rendszert, a felvevő SP (normál sztereó) módban kiváló minőségű felvételt
készít és kiváló minőségű lejátszást nyújt.
A hang ugrálásának kiküszöbölése (G-PROTECTION)
A G-PROTECTION funkció kifejlesztésének célja a jelenlegi lejátszóknál rázkódásra
kevésbé érzékeny készülékek létrehozása volt.
90
A digitális (optikai) és analóg (vonal) bemenetek közti különbség
A készülék bemeneti csatlakozója digitális és analóg bemeneti csatlakozóként
egyaránt működik. Csatlakoztassa a felvevőkészüléket CD-lejátszóhoz vagy kazettás
magnóhoz digitális (optikai) vagy analóg (vonal) bemenettel. A digitális (optikai)
bemeneten felvételhez lásd az „Azonnali felvételkészítés” (21. oldal), az analóg
(vonal) bemeneten történő felvételhez pedig a „Felvétel készítése TV-ről vagy
rádióról (analóg felvétel)” (34. oldal) című részt.
Különbség
Digitális (optikai) bemenet
Analóg (vonal) bemenet
Csatlakoztat- Digitális (optikai) kimeneti
ható forrás
csatlakozóval ellátott készülékek
(CD-lejátszó, DVD-lejátszó stb.)
Analóg (vonal) kimeneti
csatlakozóval ellátott készülékek
(kazettás magnó, rádió,
lemezjátszó stb.)
Használható Optikai kábel (optikai vagy optikai
kábel
mini dugóval) (21. oldal)
Vonalkábel (2 phono dugóval vagy
sztereó mini dugóval) (34. oldal)
A forrásból
érkező jel
Analóg
A felvevőkészüléknek küldött jel
akkor is analóg, ha digitális forrás
(például CD-lejátszó) csatlakozik
a készülékhez.
Digitális
Műsorszámje- Automatikusan jelöli (másolja)
Automatikusan jelöli
lek1)
• a forráséval megegyező pozícióban
• 2 másodpercnél hosszabb üres
(ha a hangforrás CD vagy MD).
rész (87. oldal) vagy halk rész
• 2 másodpercnél hosszabb üres rész
után.
(87. oldal) vagy halk rész után
• ha a felvevőkészüléket
(ha a hangforrás nem CD vagy MD).
a felvétel során szünetre
• ha a készülék szüneteltetés
kapcsolják.
üzemmódban van (legalább
3 másodperces csend
szinkronfelvételnél).
Felvett
hangszint
A forráséval megegyező.
Manuálisan is beállítható (Digitális
felvételiszint-beállítás) („A felvételi
szint kézi beállítása”, 35. oldal).
Automatikusan beállított.
Manuálisan is beállítható
(„A felvételi szint kézi
beállítása”, 35. oldal).
1) A
felvétel után törölheti a szükségtelen jelöléseket. („Műsorszámok összevonása
(összevonás)”, 57. oldal).
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a műsorszámjelölést a készülék hibásan másolja:
• egyes digitális (optikai) bemenetet használó CD-lejátszókról vagy CD-táras lejátszókról
történő felvétel esetén.
• digitális (optikai) bemenet használata esetén, ha a forrás véletlen sorrendű vagy programozott
lejátszási üzemmódban van. Ilyen esetben játssza le a forrást normál lejátszási üzemmódban.
• digitálisan sugárzott hang (például digitális TV) digitális (optikai) bemeneten keresztüli
felvétele esetén.
91
Mire használható a SonicStage/
MD Simple Burner?
Mire használható a SonicStage?
A SonicStage lehetővé teszi hanganyag importálását a számítógépre különböző
műsorforrásokból, így például zenei CD-ről vagy az Internetről, majd ezt
a számítógépen tárolt hanganyagot át lehet másolni MD-re.
Audio CD
MD Walkman
Importálás
Internet
Átvitel
MP3, WAV, illetve
WMA* formátumú
zenefájlok
∗ A szerzői jogi védelem alatt álló WMA fájlok nem másolhatók át.
Mire használható az MD Simple Burner?
Az MD Simple Burner lehetővé teszi műsorszámok felvételét a számítógép
meghajtójában lévő zenei CD-ről MD Walkman készülékre anélkül, hogy azokat
előzőleg a számítógépre kellene másolni.
MD Walkman
Audio CD
92
Az MD Walkman alapvető használatának folyamatábrája
SonicStage
MD Simple Burner
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása (94. oldal)
A szoftver telepítése a számítógépre (95. oldal)
MD Walkman csatlakoztatása
a számítógéphez (lásd
„A felvevőkészülék kezelése”
című részt a 65. oldalon)
Műsorszámok felvétele
a számítógép meghajtójában
lévő audio CD-ről (110. oldal)
A program használata
MD Walkman
csatlakoztatása a
számítógéphez (lásd
„A felvevőkészülék kezelése”
című részt a 65. oldalon)
Hanganyag importálása
a számítógépre (97. oldal)
Hanganyag másolása
a számítógépről (99. oldal)
MD lejátszása
93
Telepítés
A szükséges rendszerkörnyezet biztosítása
Rendszerkövetelmények
Az MD Walkman számára készült SonicStage Ver. 3.0/MD Simple Burner Ver. 2.0
szoftver használatához a következő rendszerkövetelményeket kell teljesíteni:
Számítógép
IBM PC/AT vagy azzal kompatibilis
• CPU: Pentium III 450 MHz vagy ennél gyorsabb
• Hely a merevlemezen: 200 MB vagy több (1,5 GB vagy annál több
javasolt) (A helyigény a használt Windows verziójától és
a merevlemezen tárolt zeneszámok mennyiségétől függően változó.)
• RAM: 128 MB vagy több
Egyebek
• CD meghajtó (WDM alapú digitális lejátszásra alkalmas)
(CD-íráshoz CD-R/RW meghajtó szükséges)
• Hangkártya
• USB port
Operációs
rendszer
Gyárilag telepítve:
Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center
Edition 2004/Windows XP Media Center Edition/Windows XP
Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional
(Service Pack 3, vagy frissebb javítócsomag)/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
Kijelző
High Color (16 bites) vagy annál jobb, 800 × 600 képpontos felbontás
vagy annál jobb (1024 × 768 képpont vagy annál jobb javasolt)
Egyebek
• Internet-hozzáférés: webes regisztrációhoz, EMD szolgáltatások
és CDDB funkciók használatához
• Windows Media Player (7.0 vagy későbbi verzió) telepítése
a WMA-fájlok lejátszásához
A szoftver nem működik a következő környezetekben:
• A fentiektől eltérő operációs rendszerek
• Házilag barkácsolt személyi számítógépek vagy operációs rendszerek
• A gyártó által eredetileg telepített operációs rendszer frissítésével létrejövő környezet
• Multi-boot környezet
• Többképernyős környezet
• Macintosh
Megjegyzés
• Nem garantáljuk, hogy a szoftver a rendszerkövetelményeknek megfelelő összes
számítógépen zavartalanul fut.
• A Windows XP és Windows 2000 Professional NTFS formátuma csak a normál (gyári)
beállításokkal használható.
• Nem garantáljuk, hogy a rendszer készenléti, alvó vagy hibernációs üzemmódjai minden
számítógépen zavartalanul működnek.
94
A szoftver telepítése a számítógépre
Mielőtt telepítené a szoftvert
• Győződjön meg róla, hogy bezárta víruskereső szoftverét, mivel az ilyen
szoftverek általában jelentős mennyiségű rendszererőforrást kötnek le.
• A MD Walkman lejátszó használatához a tartozék CD-ROM-ról telepíteni kell
a szoftvert.
— Ha az OpenMG Jukebox, a SonicStagevagy a Net MD Simple Burner már
telepítve van a rendszeren, a telepítés a korábbi verziót felülírja az újabbal. Az
új verzió az újabb funkciók mellett természetesen megőrzi a korábbi változat
funkcióit is.
— Ha a SonicStage Premium vagy a SonicStage Simple Burner már telepítve van
a rendszeren, a telepítés után az új verzió a korábbival együtt marad a rendszeren.
— A SonicStage telepítését követően továbbra is lehetősége nyílik korábbi
szoftververzióval felvett hangadatok felhasználására. Biztonsági intézkedésként
javasoljuk, hogy zenefájljairól készítsen biztonsági másolatot. Az adatok
biztonsági mentéséhez lásd: [Backing Up My Library], SonicStage Help.
A hangadatok kezelésére szolgáló módszer részben eltér a hagyományos
módszerektől. A részleteket lásd: [For Users of Earlier Versions of SonicStage],
SonicStage Help.
• Ha az MD Walkman USB-kábellel van a számítógéphez csatlakoztatva, győződjön
meg róla, hogy a szoftver telepítése előtt leválasztotta az USB-kábelt.
1
Kapcsolja be számítógépét és indítsa el a Windows programot.
2
Helyezze be a kapott CD-ROM-ot számítógépe CD-meghajtójába.
A telepítő program automatikusan elindul és megjelenik a telepítőablak.
3
Amikor megjelenik a [Region Selection] képernyő, válassza ki azt
a régiót, ahol a SonicStage szoftvert használni fogja, majd kattintson
a [Next] gombra.
folytatás
95
4
Kattintson az [Install SonicStage and MD Simple Burner] gombra, majd
kövesse a megjelenő utasításokat.
Kattintson az [Install SonicStage and MD
Simple Burner] gombra.
Gondosan olvassa el az útmutatást.
Régiótól függően az [Install SonicStage and MD Simple Burner] gomb
kivételével a gombok eltérhetnek a bal oldali ábrán láthatóaktól.
A telepítés a rendszerkörnyezettől függően 20 és 30 perc közötti ideig tarthat.
Miután a telepítés véget ért, indítsa újra számítógépét.
Sikeresen lezajlott a telepítés?
Ha a telepítés során problémák merültek fel, lásd: „Hibakeresés” (116. oldal).
96
A SonicStage használata
Hangadatok importálása
Ez a fejezet bemutatja, hogyan rögzíthet és másolhat hangadatokat zenei CD-ről
a SonicStage által a számítógépe merevlemezén létrehozott My Library könyvtárba.
Az importált albumokhoz borítóillusztrációt is hozzárendelhet.
Lehetőség van zene rögzítésére vagy importálására más forrásokból, például
a számítógép merevlemezéről. A részletekhez lásd: SonicStage Help.
Megjegyzés
• A SonicStage csak
jelzésű zenei CD-vel használható.
• A rendszer zavartalan működése másolásvédelemmel ellátott CD-k esetén nem garantált.
Lejátszásvezérlési
rész
[
Music Source]
Borítóillusztráció
kijelzője
[CD Info]
[Settings]
1
A SonicStage indítása.
Válassza a következőt: [Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage].
∗[Programs] menüpont Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
Elindul a SonicStage és megjelenik a főablak.
z
A SonicStage az Asztalon található
elindítható.
2
ikonra ([SonicStage] ikon) kattintva is
Helyezze be számítógépe CD-meghajtójába a rögzíteni kívánt audió CD-t.
folytatás
97
3
Mutasson a [ Music Source] elemre a képernyő bal felső oldalán,
majd kattintson az [Import a CD] gombra.
A képernyő átvált a „Music Source” (CD importálása) képernyőre,
és megjelenik az audió CD-n található összes műsorszám listája.
4
Szükség esetén a
jelölőnégyzetre kattintva törölje a műsorszámokat,
amelyeket nem kíván rögzíteni.
Ha véletlenül törölte egy négyzetből a jelölést, akkor újra rákattintva ismét
bejelölheti.
gombra.
Az összes négyzet bejelöléséhez kattintson a
Az összes négyzet jelölésének törléséhez kattintson a
gombra.
5
Szükség esetén módosítsa az audió CD rögzítésénél használni kívánt
formátumot és adatátviteli sebességet.
A képernyő jobb oldalán látható [Settings] gombra kattintva megjelenik a
„CD Importing Format” párbeszédablak. A párbeszédablakban az audió CD
rögzítésénél használni kívánt formátumot és adatátviteli sebességet kell
kiválasztania.
6
Kattintson a
gombra.
Megkezdődik a 4. lépésben kijelölt műsorszámok importálása.
A felvétel leállítása
Kattintson a
gombra.
Borítóillusztráció hozzárendelése importált albumokhoz
Keresse meg a kívánt képfájlt (jpg, gif, bmp fájl) a Windows Intéző segítségével,
majd húzza azt a lejátszásvezérlési rész borítóillusztráció kijelzőjére.
z
Ha a CD lemezre vonatkozó információk, így az album címe, az előadó neve, illetve
a műsorszámok címei nem jelennek meg automatikusan, kattintson a képernyő jobb oldalán
lévő [CD Info] gombra. Eközben a számítógépnek kapcsolódnia kell az Internethez.
98
Hanganyag átvitele számítógépről MD Walkman készülékre
A SonicStage program My Library könyvtárában tárolt hanganyag tetszőleges
alkalommal átvihető az MD Walkman készülékre.
[Transfer
]
A My Library
lista
[Settings]
1
Helyezzen egy lemezt az MD Walkman készülékbe, és csatlakoztassa az
MD Walkman eszközt a számítógéphez.
Használja a mellékelt MD Walkman USB-kábelt az MD Walkman
számítógéphez való csatlakoztatásához.
A csatlakoztatás módjával kapcsolatban lásd „A felvevőkészülék kezelése” című
rész 65. oldalát.
Ne húzza ki se a tápegységet, se az USB kábelt az átvitel befejezése előtt.
2
Mutasson a [Transfer ] elemre a képernyő bal felső oldalán, majd
kattintson a [Hi-MD] vagy a [Net MD]gombra.
A monitoron az Átvitel (Hi-MD vagy Net MD) képernyő jelenik meg.
3
Kattintson az átvinni kívánt műsorszámokra a képernyő bal oldalán
lévő My Library listában.
Több műsorszám kiválasztásához tartsa lenyomva a [Ctrl] gombot a műsorszámok
kiválasztása közben.
Egy album összes műsorszámának kiválasztásához kattintson az albumra.
folytatás
99
4
Ha szükséges, módosítsa az átviteli módot.
Alapbeállításként az OpenMG (PCM/ATRAC3/ATRAC3plus) formátumú
műsorszámok azonos formátumban és adatátviteli sebességgel kerülnek
átvitelre (normál átvitel).
Ha a számítógéphez csatlakoztatott eszköz nem támogatja a fenti formátumot,
a formátum és az adatátviteli sebesség az eszköz által támogatott formátumra
és sebességre konvertálódik. Bizonyos esetekben ez az eljárás némi időt vesz
igénybe.
Ha meg szeretné változtatni a formátumot és az adatátviteli sebességet,
a [Settings] dialógusablak megjelenítéséhez kattintson a képernyő közepén lévő
Transfer Mode Settings gombra.
5
Kattintson a
gombra.
Megkezdődik a 3. lépésben kiválasztott műsorszámok átvitele.
Az átvitel leállítása
Kattintson a
gombra.
A Hi-MD rendszert nem támogató lemez lejátszása Net MD készüléken
Ha olyan Net MD Walkman készüléken szeretné lejátszani az átvitt műsorszámokat,
amely nem támogatja a Hi-MD rendszert, válassza a [Net MD] üzemmódot
a képernyő jobb oldalán a 2. lépést követően. Ez az üzemmód csak akkor választható,
ha normál 60/74/80 perces lemezre Hi-MD üzemmódban készít felvételt.
Megjegyzés
• Az átvitel meghiúsul és hibaüzenet jelenik meg a következő esetekben:
—Ha nincs elegendő szabad terület a lemezen.
—Ha a műsorszámra lejátszási korlátozások vonatkoznak.
• Az átvitel alatt a rendszer készenléti, alvó illetve hibernációs üzemmódjai nem működnek.
• A szöveg típusától és a karakterektől függően elképzelhető, hogy a SonicStage által beírt
szöveg által beírt szöveg nem jelenik meg a csatlakoztatott MD Walkman készüléken. Ennek
oka a csatlakoztatott MD Walkman korlátozott funkciója.
z
Ha fényképezőgéppel rendelkező Hi-MD Walkmanjét Hi-MD üzemmódban használja, és olyan
albumot választ ki, amelyhez borítókép tartozik, az albummal együtt a borítót is átmásolhatja a
Hi-MD Walkmanre. Egyedi műsorszámok esetében nem vihető át borítóillusztráció.
100
Hanganyag visszamásolása MD Walkman készülékről
számítógépre
[Transfer
A My Library
lista
]
Az MD-n lévő
műsorszámok
listája
Átvitel MD Walkman készülékről számítógépre
A számítógépről MD-re átvitt és azon tárolt hanganyag visszavihető a számítógépre
a SonicStage program My Library könyvtárába.
1
Helyezzen egy lemezt az MD Walkman készülékbe, és csatlakoztassa az
eszközt a számítógéphez.
Használja a mellékelt USB-kábelt MD Walkman készülékhez az MD Walkman
számítógéphez való csatlakoztatásához.
A csatlakoztatás módjával kapcsolatban lásd a „A felvevőkészülék kezelése” című
rész 65. oldalát.
Ne húzza ki se a tápegységet, se az USB kábelt az átvitel befejezése előtt.
2
Mutasson a [Transfer ] elemre a képernyő bal felső oldalán, majd
kattintson a [Hi-MD] vagy a [Net MD]gombra.
A monitoron az Átvitel (Hi-MD vagy Net MD) képernyő jelenik meg.
3
A képernyő jobb oldalán lévő listában (Hi-MD vagy Net MD)
kattintással válassza ki a számítógépre átvinni kívánt műsorszámokat.
folytatás
101
4
Kattintson a képernyő közepén lévő
gombra.
Megkezdődik a 3. lépésben kijelölt műsorszámok átvitele.
Az átvitel leállítása
Kattintson a
gombra.
Borítóillusztrációk importálása a My Library könyvtárba fényképezőgéppel
ellátott Hi-MD Walkmanjét készülékkel
Ha fényképezőgéppel rendelkező Hi-MD Walkmanjét Hi-MD üzemmódban használja,
módosíthatja a My Library könyvtárból másolt együttesekhez tartozó borítóképet, illetve
borítóképet regisztrálhat másik együtteshez. A borítóképet a következő két módon viheti be a
My Library könyvtárba:
• Helyezze be a frissített borítóillusztrációval rendelkező lemezt, majd nyomja meg az
[
Auto Import] gombot a képernyő jobb alsó oldalán.
A My Library könyvtárban található borítóillusztráció automatikusan frissül.
• A kijelző jobb (Hi-MD) oldalára kattintva válassza ki azt az együttest, amelynek a borítóképét el
akarja helyezni a My Library könyvtárban, majd válassza a jobb kattintásra megjelenő menü
[Import Cover Art] elemét, végül azt az albumot, amelyhez hozzá kívánja adni a borítóképet az
„Select an Album” párbeszédablakban.
Megjegyzés
Más számítógépről az MD Walkman készülékre másolt műsorszámokat nem lehet számítógépe
My Library könyvtárába másolni.
Hi-MD Walkman* készülékkel készített felvételek átvitele
számítógépre
Hi-MD Walkman* készülékkel készített felvételek csak egyszer másolhatók be
a számítógépén lévő SonicStage program My Library könyvtárába.
∗ Csak Hi-MD módban készült felvételekre vonatkozik
1
Helyezzen egy írható lemezt a Hi-MD Walkman készülékbe, és
csatlakoztassa a Hi-MD Walkman készüléket a számítógéphez.
2
Mutasson a [Transfer ] elemre a képernyő jobb felső oldalán, majd
kattintson a [Hi-MD] gombra.
A monitoron az Átvitel (Hi-MD) képernyő jelenik meg.
102
3
A képernyő jobb oldalán lévő Hi-MD listában kattintson az átvinni
kívánt műsorszámokra.
Több műsorszám kiválasztásához tartsa lenyomva a [Ctrl] gombot
a műsorszámok kiválasztása közben.
A csoport összes műsorszámának átviteléhez kattintson a csoportra.
4
Kattintson a képernyő közepén lévő
gombra.
Megjelenik az „Import” párbeszédablak.
5
Kattintson a [Yes] gombra.
Megkezdődik a 3. lépésben kijelölt műsorszámok importálása.
Az importálás leállítása
Kattintson a
gombra.
z
Ha a Hi-MD lemezen analóg módban rögzített műsorszámok találhatók, egy párbeszédablak
jelenik meg, amely a fájlok WAV formátumban való mentésének megerősítését kéri.
A műsorszámok WAV formátumú zenefájlokként való mentéséhez jelölje be a “Save in WAV
format when importing” melletti jelölőnégyzetet, kattintson a Tallózás gombra, és szükség
szerint adja meg a célmappát, majd kattintson az [OK] gombra.
yzés
Megjegyzés
• A Net MD módban (MD mód) készített felvételeket nem importálhatja számítógépre, sem
olyan műsorszámokat, amelyeket Hi-MD módot nem támogató eszközzel vettek fel.
• A Hi-MD Walkmanjét felvett műsorszámok számítógépre vitele előtt kattintson a képernyő
közepén található [Settings] elemre a „Transfer Mode Settings” párbeszédablak
megjelenítéséhez, majd erősítse meg az [Import settings] jelölőnégyzet állapotát
(alapértelmezetten be van jelölve) az [Advanced...] menüpontban. Ezután végezze el a
következő műveleteket:
— Ha úgy szeretne műsorszámokat importálni a My Library könyvtárba, hogy azokat
egyidejűleg eltávolítsa a Hi-MD Walkmanre készülékről, akkor törölje a négyzetből
a jelölést.
— Ha műsorszámokat szeretne importálni a My Library mappába, miközben másolatukat
meghagyja a Hi-MD Walkmanjét készüléken, ellenőrizze a dobozt. A Hi-MD Walkmanjét
készüléken meghagyott műsorszámokat ugyanúgy kezeli a készülék, mint a számítógépről
automatikusan átmásoltakat. Ezért ezeket nem lehet részekre osztani, vagy egymással
a Hi-MD Walkmanjét készüléken kombinálni.
• Amennyiben a Hi-MD Walkmanjét készüléken lineáris PCM üzemmódban rögzített
műsorszámot másol át számítógépre szerkesztés (különválasztás vagy egyesítés) céljából
a My Library könyvtárba, a szerkesztés hosszú időt vehet igénybe, a műsorszámok hosszától és
a számítógép képességeitől függően. Ezt a MiniDisc rendszer korlátai okozzák. Ha lineáris
PCM üzemmódban rögzített hosszabb műsorszámokat kíván szerkeszteni, javasoljuk, hogy
először a Hi-MD Walkmanjét készüléken végezze el a szerkesztést, ezután másolja a
szerkesztett adatot a számítógépre.
103
Zenei fájlok írása CD-R/CD-RW lemezre
A SonicStage My Library könyvtárában található műsorszámokat CD-R/CD-RW
lemezre írhatja. A Hi-MD készüléken rögzített és a My Library könyvtárba importált
analóg műsorszámok CD-R/CD-RW lemezre írhatók és azon hallgathatók. Szerzői
jogi korlátozások miatt az adatok írásának száma korlátozva lehet.
[Transfer
]
Működési
állapot kijelzője
A My Library lista
A CD-R/CD-RW
lemezre írni
kívánt elemek
listája
1
Mutasson a [Transfer ] elemre a képernyő jobb felső oldalán, majd
válassza ki a létrehozni kívánt CD típusát.
Audió CD létrehozásához válassza a [Create an Audio CD] opciót.
ATRAC CD létrehozásához válassza a [Create an ATRAC CD] opciót.
MP3 CD készítéséhez válassza a [Create an MP3 CD] elemet.
ATRAC CD lemezek csak olyan készülékeken játszhatók le, amelyek támogatják
az ATRAC CD lemezeket. Az MP3 CD-k csak olyan készüléken játszhatók le,
amelyek támogatják az MP3 CD-ket.
2
Helyezzen üres CD-R/CD-RW lemezt a számítógép lemezmeghajtójába.
650MB vagy 700MB felvételi kapacitással rendelkező CD-R/CD-RW lemezt
használjon. Ha más kapacitású lemezt használ, előfordulhat, hogy az adatok nem
megfelelően íródnak a lemezre.
3
Válassza ki a CD-R/CD-RW lemezre írandó albumokat vagy
műsorszámokat a My Library listáról, a képernyő bal oldalán.
Ha duplán kattint valamelyik albumra, megtekintheti az albumon található
műsorszámok listáját és kiválaszthatja a kívánt műsorszámokat.
104
4
Kattintson a képernyő közepén lévő
gombra.
A kijelölt albumok vagy műsorszámok megjelennek a képernyő jobb oldalán
(CD-R/CD-RW), a lemezre írni kívánt elemek listájaként.
5
Kattintson a képernyő jobb oldalán lévő
gombra.
Megjelenik az „Writing Settings” párbeszédablak, ahol megadhatja az írásra
vonatkozó beállításokat.
6
Kattintson a [OK] gombra.
Megkezdődik a lemezre való írás.
A írás befejeztét üzenet jelzi.
7
Kattintson a [OK] gombra.
A készülék automatikusan kiadja a lemezt és a képernyő visszatér az Átvitel
(CD létrehozása) képernyőre.
Műsorszám írásának visszavonása
1 A műsorszámok lemezre írása közben kattintson az
állapot kijelzőjén.
ikonra a Működési
Leáll a lemezre történő írás, és egy üzenet jelenik meg.
2 Kattintson a [OK] gombra.
A készülék automatikusan kiadja a lemezt, a képernyő visszatér az Átvitel
(CD létrehozása) képernyőre.
Megjegyzés
Megjegyzés
• Csak MP3 formátumú műsorszámok írhatók MP3 CD-re.
• Hi-MD készüléken digitálisan rögzített majd a SonicStage programba importált műsorszámok
nem írhatók audió CD-re. Azonban, Hi-MD készüléken rögzített analóg műsorszámok lehet
CD-re írni.
105
A SonicStage Help használata
A SonicStage Help további információkat kínál a SonicStage program használatáról.
A SonicStage Help használatával könnyen kikereshet információkat a felsorolt
műveletek közül, például „Importing Tracks” vagy „Transferring Tracks”, a
kulcsszavak átfogó listájából, vagy a feltehetőleg a megfelelő magyarázathoz
elvezető szavak beírásával.
A SonicStage Help megjelenítése
Kattintson a [Help] - [SonicStage Help] pontokra a SonicStage futása közben.
[SonicStage Help]
z
A SonicStage Help a következő útvonalon is megjeleníthető:
[Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage Help].
∗ [Programs] menüpont Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows
98 Second Edition esetében
Megjegyzés
• A SonicStage Help értelmezésében „Device/Media” alatt általában külső készüléket kell
érteni, például MD Walkman, Network Walkman és CD Walkman.
• Az EMD-szolgáltatások alkalmazásakor szükséges rendszerkövetelményekkel kapcsolatban
kövesse internetszolgáltatója útmutatását.
106
A SonicStage Help működésének bemutatása
Bal oldali keret
Jobb oldali keret
1 Kattintson kétszer az [Overview] elemre a bal oldali keretben
2 Kattintson az [About This Help File] gombra.
Megjelenik a magyarázat a jobb oldali keretben.
3 Olvassa el a szöveget.
Ha szükséges, görgessen a kijelzőn.
Az aláhúzott szavakra kattintva a hozzájuk tartozó magyarázatokhoz ugorhat.
Szó keresése a magyarázaton belül
[Search]
„Type in the keyword
to find” szövegdoboz
Kijelöléshez
tartozó
magyarázat
[List Topics]
A keresett szavak
listája
[Display]
1 Kattintson a [Search] gombra a „Search” ablak megnyitásához.
2 Írja be a szavakat.
3 Kattintson a [List Topics] gombra.
Megjelenik a keresett szavak listája.
4 Kattintással jelölje ki a felsoroltak közül a kívánt szót.
5 Kattintson a [Display] gombra.
Megjelenik a kijelöléshez tartozó magyarázat.
107
Keresés a SonicStage Help-ben
Kattintson a [Contents] elemre a Help ablak bal oldalán az egyes műveletek listájának
megtekintéséhez. A részletek megjelenítéséhez kattintson az egyes pontokra.
Hangadatok importálása a számítógépre
Művelet
SonicStage Help
Hanganyag importálása az
Internetről
[Importing Tracks] – [Purchasing Tracks from
a Music Service Site]
Számítógépen tárolt
hangadatok importálása
a SonicStage programba
[Importing Tracks] – [Importing Music Files]
Számítógépen található hangadatok meghallgatása
Művelet
SonicStage Help
CD-meghajtón vagy My
Library -ban található
hangadatok meghallgatása
[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD]
vagy [Playing Back a Track in My Library]
Hanganyag meghallgatása
a számítógéphez
csatlakoztatott MD
Walkman készüléken
[Music Playback] – [Playing Back a Track on
a Device/Media]
Importált műsorszámok kezelése és szerkesztése
Művelet
SonicStage Help
CD információk letöltésével
kapcsolatos adatok
módosítása
[Changing SonicStage Settings] – [Changing
Settings for the CD Drive]
Album szerkesztése
Műsorszámok törlése
[Managing Tracks and Albums] – [Creating/Editing
Albums]
[Changing SonicStage Settings] – [Changing the
Műsorszámok közvetlen
tárolásához megadott célhely Location for Saving Imported Files]
módosítása
108
Biztonsági másolat készítése hangadatokról
Javasoljuk, hogy a merevlemez megrongálódása vagy a számítógép cseréje esetére
elővigyázatosságból készítsen biztonsági másolatot hanganyagairól.
Művelet
SonicStage Help
Biztonsági másolat készítése
hangadatokról a My Library
könyvtárba
[Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a
Disk]
Tudnivalók a SonicStage
biztonsági mentés
funkciójáról
[Backing Up My Library] – [FAQ-About
SonicStage Backup Tool]
Hibakeresés
Művelet
SonicStage Help
Tudnivalók
a hibaelhárításról
[Additional Information] – [Troubleshooting]
Hogyan lehet?
Művelet
SonicStage Help
Ismeretlen szavak keresése
[Additional Information] – [Glossary]
A SonicStage használatával
kezelhető hangadat-fajták
keresése
[Overview] – [Content Handled Within SonicStage]
A SonicStage program
segítségével használható
funkciók keresése
[Overview] – [Features]
Korábbi verzióhoz képest
történt módosítások
keresése
[For Users of Earlier Versions of SonicStage] –
[Differences from Earlier Versions]
109
Az MD Simple Burner használata
Az MD Simple Burner használata előtt
Az MD Simple Burner lehetővé teszi, hogy a számítógépe CD-meghajtójába
helyezett CD-ről műsorszámokat vehessen át az MD Walkman készülékre.
Kétféleképpen készíthet felvételt audió CD-ről.
• Egyszerű mód (111. oldal)
Az MD Walkman készüléket kezelve fölveheti egy teljes CD anyagát vagy akár csak
az első műsorszámot anélkül, hogy az MD Simple Burner programot elindítaná.
• Normál mód (112. oldal)
Az MD Simple Burner program elindításával a számítógép segítségével készíthet
felvételt. Vegye fel egy teljes CD anyagát, vagy a kiválasztott műsorszámokat.
Megjegyzés
• Nem készíthet felvételt egyszerű mód üzemmódban, amíg az MD Simple Burner normál mód
vagy az OpenMG szoftver (SonicStage, OpenMG Jukebox, stb.) aktív.
• A MD Simple Burner csak
jelzésű audió CD-vel használható.
• A rendszer zavartalan működése másolásvédelemmel ellátott CD-k esetén nem garantált.
110
Felvétel készítése az MD Walkman használatával
(Egyszerű mód)
1
Helyezzen írható lemezt az MD Walkman készülékbe, majd
csatlakoztassa az MD Walkman készüléket a számítógéphez.
A csatlakoztatás módjával kapcsolatban lásd a „A felvevőkészülék kezelése” című
rész 65. oldalát.
Ne húzza ki se a tápegységet, se az USB kábelt az átvitel befejezése előtt.
2
Helyezze be számítógépe CD-meghajtójába a rögzíteni kívánt audió CD-t.
CDDB regisztrációs ablak jelenik meg a CDDB első használata alkalmával.
A CDDB használatához a számítógépet csatlakoztatni kell az Internethez.
3
Nyomja meg a léptetőtárcsát (N/ENT), mialatt lenyomva tartja
a REC(+N)/T MARK gombot az MD Walkman készüléken.
A felvétel elindul.
A CD minden műsorszáma új csoportként jelenik meg a felvételben.
A felvétel leállítása
Kattintson az
gombra a számítógép képernyőjén.
Az első műsorszám felvétele közben a x (stop) gomb segítségével állíthatja le
a felvételt az MD Walkman készüléken.
A felvételi üzemmód beállítása
A felvétel megkezdése előtt kattintson a jobb egérgombbal a feladatkezelő
MD Simple Burner ikonjára, majd válassza ki a megfelelő felvételi üzemmódot
[recording mode].
• [Net MD]: LP2 vagy LP4
• [Hi-MD]: [PCM], [Hi-SP], [Hi-LP], vagy [48kbps]
Csak az első műsorszám felvétele
A felvétel megkezdése előtt kattintson a jobb egérgombbal a feladatkezelő
MD Simple Burner ikonjára, majd válassza a következőt: [Recording settings] [Record 1st Track Only].
Beállítás abban az esetben, ha a CDDB több információs bejegyzéssel
rendelkezik
A felvétel megkezdése előtt kattintson a jobb egérgombbal a feladatkezelő
MD Simple Burner ikonjára, majd válassza ki a megfelelő beállítást a következő
pontokra kattintva: [CDDB(r)] - [Multiple Matches].
— [User Selection]: Megjelenik egy ablak a választáshoz
— [No Resolve]: Nincs letöltött CD információ
— [First Choice]: Az első tétel letöltése kész
111
Felvétel készítése a számítógép használatával
(Normál mód)
Az MD Simple Burner elindításához kattintson a [Start] – [All Programs]* –
[MD Simple Burner] – [MD Simple Burner] gombra.
∗ [Programs] menüpont Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
z
Az MD Simple Burner az alábbiaknak megfelelően, másképp is elindítható:
• Kattintson kétszer a feladatkezelő
MD Simple Burner ikonjára, vagy kattintson a jobb
egérgombbal és válassza a [Show Standard Mode] pontot.
• Kattintson kétszer az asztalon lévő
MD Simple Burner parancsikonra.
A CD összes műsorszámának felvételére szolgáló ablak
[REC/STOP]
A CD összes műsorszámának új csoportként
történő felvételéhez kattintson ide.
A felvétel leállításához kattintson a [STOP]
gombra.
CD ikon
A CD kiválasztott
műsorszámainak összes ideje
Album neve (CD)
Előadó neve (CD)
[Open]
A 113. oldalon látható
kijelző megnyitásához
kattintson ide.
112
MD ikon
Lemez neve (MD)
A beillesztett MD
hátralévő felvételi
ideje
Felvételi üzemmód legördülő menü
Net MD: LP2/LP4
Hi-MD: PCM/Hi-SP/Hi-LP/48kbps
Audió CD kiválasztott műsorszámainak felvételére szolgáló ablak
Műsorszám-információ (CD)
Előadó neve
[CONFIG]
Kattintson ide a következő műveletek végrehajtásához:
-CD-ROM meghajtó kiválasztása
-Az MD Simple Burner verzió információjának megtekintése
-A CDDB rendszerben bejegyzett CD információ jóváhagyása
A CD kiválasztott
műsorszámainak összes ideje
Album címe
[Get CD Info]
Az audió CD-re vonatkozó
információk (album címe,
műsorszámok címei stb.)
megjelennek
a műsorszámok listájában.
[REC/STOP]
Műsorszám-információ (MD)
A lemez A műsorszám neve és
neve (MD) sorszáma megváltoztatható
[New Group]
Felvételi üzemmód
legördülő menü
[Close]
A 112. oldalon látható kijelző
bezárásához kattintson ide.
A CD használatáról szóló rész
Ezekkel a kezelőszervekkel erősítheti meg a CD-ről felvenni
kívánt műsorszámokat
[Erase]
Az összes műsorszám kiválasztásának megszüntetéséhez kattintson ide.
Az összes műsorszám kiválasztásához kattintson ide.
Jelölje be a négyzeteket
Jelölje ki a felvenni kívánt műsorszámokat
[All Erase]
A beillesztett MD hátralévő ideje
113
Egyéb információk
A SonicStage/MD Simple Burner program eltávolítása
A SonicStage/MD Simple Burner program eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket.
1
Kattintson a [Start]–[Control Panel] gombra*.
∗ [Settings] – [Control Panel] a Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition esetében
2
Kattintson kétszer az [Add/Remove Programs] parancsra.
3
Kattintson a [SonicStage 3.0.xx] vagy [MD Simple Burner 2.0.xx]
elemre a „Currently Installed Programs” listán majd kattintson
a [Change and Remove] gombra*.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd indítsa újra számítógépét.
Az eltávolítás a számítógép újraindításával ér véget.
∗ [Change/Remove] Windows 2000 Professional, [Add/Remove] Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition esetén
Megjegyzés
A SonicStage Ver. 3.0/MD Simple Burner Ver. 2.0 program telepítésével egyidejűleg az
OpenMG Secure Module 4.1 programot is telepíti. Az OpenMG Secure Module 4.1 programot
ne törölje, mert lehet, hogy azt más szoftver is használja.
114
Szerzői jogok védelme
Az OpenMG technológiával anélkül élvezheti a digitális zenét, hogy megsértené
a kapcsolódó szerzői jogokat.
Hanganyagokkal kapcsolatos korlátozások
Az Interneten működő zeneterjesztő szolgáltatások révén széles körben elérhetőek
jó minőségű hanganyagok. A szerzői jogoknak a jogosulatlan terjesztéssel szembeni
védelméhez a hanganyagok egy részére rögzítési és lejátszási korlátozások
érvényesek. Ilyen lehet például a hanganyagok lejátszásának időbeli vagy szám
szerinti korlátozása.
115
Hibakeresés
Ha a SonicStage/MD Simple Burner használata során problémák merülnének fel,
tegye a következőket:
1 Ellenőrizze a „Hibakeresés” fejezetben leírt jelenségeket.
2 A SonicStage használata közben ellenőrizze a jelenségeket a SonicStage
Help-ben.
3 Ha az előző két segítséggel nem sikerült elhárítani a problémát, töltse ki
a következő táblázatot, majd forduljon a legközelebbi Sony kereskedőhöz.
Számítógép
• Gyártó:
• Modell:
• Típus: Asztali / hordozható számítógép típusa
Operációs rendszer:
RAM kapacitás:
Merevlemez-meghajtó (amelyen a SonicStage/MD Simple Burner és a hangadatok
találhatók)
• A meghajtó kapacitása:
• Szabad lemezterület:
A szoftver verziója
• SonicStage Ver. 3.01)
• MD Simple Burner Ver. 2.02)
Hibaüzenet (ha van):
Csatlakoztatott külső CD-ROM-meghajtó használata esetén
• Gyártó:
• Modell:
• Típus: CD-ROM / CD-R/CD-RW / DVD-ROM / egyéb (
)
• A számítógépes csatlakozás típusa: PC kártya / USB / IEEE1394 / egyéb (
)
Más USB-csatlakozós készülék használata esetén
• A készülék (vagy készülékek) neve:
1)
2)
116
Az SonicStage verziószámának ellenőrzéséhez nézze meg a [Help] – [About SonicStage]
pontot az SonicStage ablakban.
Az MD Simple Burner verziószámának ellenőrzéséhez nézze meg a [CONFIG] – [Version]
pontot az MD Simple Burner ablakban.
A számítógépre nem lehet telepíteni a szoftvert
Probléma
Ok/elhárítás
A telepítés nem járt sikerrel. A használt operációs rendszer nem támogatja
a szoftvert.
tTovábbi részletekhez lásd: 94. oldal.
Nem zárta be a többi alkalmazásablakot.
tHa a telepítés indításakor más programok
futottak a számítógépen, akkor hiba merülhet
fel. Ez különösen érvényes jelentős
rendszererőforrást igénylő programok, például
víruskereső szoftver esetén.
Merevlemezén nincs elég szabad hely.
tA merevlemezen legalább 200MB vagy annál
több szabad területnek kell rendelkezésre állnia.
Úgy tűnik, hogy a telepítés
megszakadt, mielőtt véget
ért volna.
Ellenőrizze, hogy a telepítőablak alatt megjelent-e
hibaüzenet.
tAz [Alt] billentyű lenyomása közben nyomja meg
a [Tab] billentyűt. Ha hibaüzenet látható, nyomja
meg az [Enter] gombot. A telepítés folytatódik.
Ha nem látható üzenet, a telepítés továbbra is
folyamatban van. Várjon még egy kis ideig.
A telepítés rendben halad.
A képernyőn látható
folyamatjelző nem változik. tKérem, várjon.
Néhány percen át nem világít
A telepítés a használt CD-meghajtótól vagy
a használatjelző lámpa.
rendszerkörnyezettől függően 30 percig vagy
még több ideig is tarthat.
117
A számítógéphez csatlakoztatott MD Walkman használata
Probléma
Ok/elhárítás
A számítógép nem ismeri fel Az MD Walkman készüléket nem csatlakoztatta
az MD Walkman készüléket. megbízhatóan a számítógéphez a kijelölt USB
kábellel.
tCsatlakoztassa újra megbízhatóan az
MD Walkman készüléket a számítógéphez.
tTávolítsa el, majd csatlakoztassa újra az MD
Walkman készüléket. Ha a számítógép továbbra
sem ismeri fel az MD Walkman készüléket,
húzza ki a kábelt, indítsa újra a számítógépet,
majd csatlakoztassa a kábelt ismét.
Nincs lemez az MD Walkman készülékben.
tEllenőrizze, hogy van-e lemez az MD Walkman
készülékben.
A Net MD meghajtó nincs telepítve.
tTelepítse a SonicStage/MD Simple Burner
programot a mellékelt CD-ROM-ról.
A program telepítése nem sikerült.
tVálassza le a csatlakoztatott eszközt, majd telepítse
újra a programot a mellékelt CD-ROM-ról.
A mellékelt USB kábel nincs csatlakoztatva.
tCsatlakoztassa megbízhatóan a mellékelt USB
kábelt.
A csatlakozás USB hubon keresztül történik.
tA működés nem garantált USB hub használata
esetén. Csatlakoztassa az MD Walkman
készüléket közvetlenül a számítógép USB
csatlakozójához.
Bár a csatlakozás az MD
Walkman készülékhez
a mellékelt USB kábellel
történik, az MD Walkman
kijelzőjén nem jelenik meg
a csatlakozás jelzése.
A SonicStage felismerése időt vesz igénybe.
tKérem, várjon.
Másik alkalmazás fut.
tEgy idő múlva csatlakoztassa újra a mellékelt USB
kábelt. Ha a számítógép továbbra sem ismeri fel az
MD Walkman készüléket, válassza le az MD
Walkman készüléket, indítsa újra a számítógépet,
majd csatlakoztassa újra az USB kábelt.
Bár a számítógép felismeri az A mellékelt USB kábel nincs csatlakoztatva.
MD Walkman készüléket,
tCsatlakoztassa megbízhatóan a mellékelt USB
nem működik üzemszerűen.
kábelt.
A csatlakozás USB hubon keresztül történik.
tA működés USB hub használata esetén nem
garantált. Csatlakoztassa az MD Walkman
készüléket közvetlenül a számítógép USB
csatlakozójához.
118
Tárgymutató
A
F
A rendszer korlátai 94
A-B ismétlése 43
Adattárolás 66
Akkumulátor 17, 18
Akkumulátor élettartam 20
ATRAC3plus 87
AVLS 59
Fájllista 67
Felosztási próba 56
Felvétel
analóg 34
digitális 21
felvételi üzemmód 34
idő 88
mikrofonról 32
Szinkron felvétel 38
szint 33, 35
Felvétel mód (adatátviteli sebesség) 98
Felvételi mód 111
Formázás 58
Á
Áthelyezés
csoportok 53
műsorszámok 52
Átvitel
a számítógépre 101
az MD Walkman készülékre 99
B
BEEP 59
C
CD meghajtó 94
CDDB 94, 111
CD-R/RW meghajtó 94
CD-ROM 95
Cím 47
Connecting
computer 65
Csatlakozás 111
analóg 34
digitális 21
töltés közben 17
Csoport
áthelyezés 53
beállítás 50
feloldás 51
felvétel 37
törlés 54
Csoportonkénti ugrás 26
E
Egyszerű mód 111
EMD szolgáltatás 94
G
Gyors üzemmód 62
H
Hi-MD 87
HOLD (tartás) 14, 16, 19
I
Importálás 97
Indítás (szoftver)
MD Simple Burner 112
SonicStage 97
K
Karaktertábla 48
Kedvencek 42
Keresés kezdőbetű alapján 44
Kijelző 15, 31, 39
Kijelző nyelve 63
L
Lejátszási üzemmód
Ismétlő lejátszás 43
Lejátszási alüzemmód 42
Lejátszási főüzemmód 40
Lemez lejátszási üzemmódja 62
Lemezmemória 61
Lineáris PCM 87
119
M
W
MD Simple Burner 110
Menü üzemmód 59
Menülista 28
Merevlemez
szabad terület 94
Műsorszám keresése 44
Műsorszámjel
Hozzáadás 36, 55
törlés 57
Műsorszámok egyesítése 57
My Library 97
WAV 103
Windows 2000 Professional 94, 97, 106,
O
OpenMG Secure Module 4.1 114
P
Program eltávolítása 114
R
Rendszerkörnyezet 94
S
SonicStage 97
SonicStage Súgó 106
Számítógép 64
Szerzői jogok 115
Szorítókapcsos szűrő 13
T
Tartozékok
külön beszerezhető 72
mellékelve 12
Tárhely 68
Telepítés 94
Tisztítás 70
Töltés 17
Törlés 54
U
USB bus power 65
USB port 94
USB-kábel 12
Ü
Üzemmód 22
120
112, 114
Windows 98 Second Edition 94, 97,
106, 112, 114
Windows Media Player 94
Windows Millennium Edition 94, 97,
106, 112, 114
Windows XP Home Edition 94
Windows XP Media Center Edition 94
Windows XP Media Center
Edition 2004 94
Windows XP Media Center
Edition 2005 94
Windows XP Professional 94
WMA 92, 94
Download PDF

advertising