Sony DVP-FX720 Operating instructions

Sony DVP-FX720 Operating instructions
CD/DVD Player
Portabil
Instrucţiuni de utilizare
Pentru a afla indicaţii utile, sfaturi şi
informaţii despre produsele şi
serviciile Sony vă rugăm să vizitaţi:
www.sony-europe.com/myproduct
ATENŢIONARE
Pentru a reduce riscul unui incendiu sau de
electrocutare, nu expuneţi aparatul condiţiilor de
ploaie sau umezeală. Pentru a evita şocurile
electrice, nu deschideţi carcasa. Adresaţi-vă
pentru operaţiuni de service doar personalului
calificat. Cablul de alimentare trebuie schimbat
doar la un atelier de service calificat.
Bateriile sau echipamentele având baterii
instalate nu trebuie expuse condiţiilor de
căldură excesivă cum ar fi lumina directă a
soarelui, foc sau
altele asemenea.
Această etichetă se află pe spatele unităţii.
Acest echipament este clasificat ca un produs de
CLASĂ 1
LASER. MARCAREA CLASEI 1 LASER A
PRODUSULUI se află pe spatele unităţii
Reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice uzate (Aplicabil în Uniunea
Europeană şi în celalalte state europene
cu sisteme separate de reciclare)
Acest simbol ilustrat pe carcasa produsului ori pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie tratat ca, şi încadrat în categoria
gunoiului menajer. Acesta trebuie predat unui
centru autorizat de reciclare a echipamentului
electric şi electronic. Asigurându-vă că acest
produs este reciclat în mod corespunzător, ajutaţi la
prevenirea potenţialelor consecinţe negative
datorate reciclării necorespunzătoare.
Reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale.
Pentru informaţii detaliate referitoare la reciclarea
acestui echipament, vă rugăm să contactaţi
autorităţile locale în domeniu sau compania de la
care aţi achiziţionat acest produs.
Doar Europa
ATENŢIE
• Utilizarea instrumentelor optice împreună cu
acest produs va mări pericolul pentru ochi.
Deoarece raza laser utilizată în acest CD/DVD
player este dăunătoare ochilor, nu încercaţi să
dezasamblaţi carcasa. Reparaţiile trebuie
efectuate numai de personalul calificat.
• Pericol de explozie dacă bateria este incorect
înlocuită. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau unul
echivalent recomandat de producător.
Debarasaţi-vă de baterii conform instrucţiunilor
producătorului.
Notă pentru clienţii din Regatul Unit şi
Republica Irlanda
Pentru siguranţa şi confortul dvs. acest aparat
dispune de un ştecher turnat care respectă BS1363.
Dacă este necesară înlocuirea siguranţei din
ştecher, trebuie folosită una similară celei
furnizate, având aprobarea ASTA sau BSI până la
sau
).
BS1362 (adică marcate cu semnele
Dacă ştecherul furnizat cu acest echipament are un
capac al siguranţei detaşabil, acesta va fi montat la
loc după schimbarea siguranţei. Nu folosiţi
niciodată ştecherul fără capacul siguranţei. Dacă
pierdeţi capacul siguranţei, vă rugăm să vă adresaţi
celui mai apropiat centru de service Sony.
2
Reciclarea acumulatorilor uzaţi (Aplicabil
în Uniunea Europeană şi în celalalte state
europene cu sisteme separate de reciclare)
Acest simbol ilustrat pe acumulator sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că acumulatorul
respectiv nu trebuie tratat ca, şi încadrat în
categoria gunoiului menajer. Asigurându-vă că
acest produs este reciclat în mod corespunzător,
ajutaţi la prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane care ar
putea rezulta ca urmare a reciclării
necorespunzătoare a acumulatorilor.
Reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale.
În situaţia produselor care, ca măsură de siguranţă,
pentru asigurarea funcţionării continue ori pentru
integritatea datelor manevrate echipamentul
necesită o conexiune permanentă cu un acumulator
încorporat, acesta din urmă trebuie înlocuit numai
de către personal specializat.
Pentru a vă asigura că acest produs este reciclat în
mod corespunzător, atunci când este atinsă durata
maximă de viaţă predaţi-l unui punct autorizat de
colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice.
În ceea ce priveşte toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de înlocuire a
bateriilor. Predaţi bateriile unui punct autorizat de
colectare pentru reciclarea acestui tip de
dispozitive. Pentru informaţii detaliate referitoare
la reciclarea acestui echipament, vă rugăm să
contactaţi autorităţile locale în domeniu sau
compania de la care aţi achiziţionat acest produs.
Note referitoare la discuri
•
Pentru a menţine curată suprafaţa discului,
manipulaţi discul prinzându-l de margini. Nu
atingeţi suprafaţa discului.
•
Nu expuneţi discul în bătaia directă a razelor
soarelui, sau a aerului care iese din conducte
cu aer cald, nici în maşina parcată în bătaia
soarelui, deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul maşinii.
După utilizare, reintroduceţi discul în carcasa
lui.
Curăţaţi discul utilizând o lavetă de curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre centru către
margine.
PRECAUŢII
CU PRIVIRE LA SIGURANŢĂ
•
•
Cerinţele de alimentare ale acestei unităţi
sunt indicate pe adaptorul de CA. Verificaţi
ca tensiunea de funcţionare a unităţii dvs. să
fie identică cu cea a furnizorului local de
energie electrică.
Pentru a preveni incendiile sau riscul de
şocuri, nu aşezaţi obiecte pline cu lichide,
cum ar fi vazele, pe aparat.
CU PRIVIRE LA INSTALARE
•
•
•
Nu instalaţi unitatea în poziţie înclinată.
Aceasta este proiectată să funcţioneze doar
în poziţie orizontală.
Menţineţi unitatea şi discurile departe de
echipamente care dispun de magneţi
puternici, cum ar fi cuptoarele cu microunde
sau difuzoarele mari.
Nu plasaţi obiecte grele pe unitate.
Producătorul acestui echipament este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul Autorizat
pentru EMC şi siguranţa produsului este Sony
deutschland GmbH., Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
chestiune legată de service sau garanţie, vă
rugăm să faceţi referire la adresele furnizate în
documentele separate de service şi garanţie.
•
•
•
•
Nu utilizaţi pentru curăţare solvenţi precum
neofalină, tiner, lichide de curăţare din comerţ
ori spray anti-static pentru curăţat discurile LP
de vinil (pentru Pick-up).
Dacă aţi imprimat eticheta dicului, aşteptaţi ca
aceasta să se usuce înainte de a reda discul
respectiv.
3
PRECAUŢII
Cu privire la siguranţa în trafic
Cu privire la amplasare
•
Nu folosiţi monitorul şi căştile în timp ce
conduceţi, mergeţi cu bicicleta sau conduceţi orice
vehicul motorizat. Acţionând în acest fel, puteţi
crea un pericol în trafic, acest lucru fiind chiar
ilegal în anumite zone. De asemenea, poate fi
potenţial periculos să redaţi muzică la căşti la
volum maxim în special în timp ce mergeţi pe
zonele de traversare destinate pietonilor. Trebuie să
fiţi foarte atent sau să încetaţi folosirea
echipamentului, în situaţiile cu pericol potenţial.
•
Cu privire la siguranţă
•
Dacă în interiorul carcasei aparatului pătrunde un
obiect străin, scoateţi aparatul din priză şi nu îl
repuneţi în funcţiune înainte de a fi verificat de un
personal calificat.
Cu privire la sursele de
alimentare
•
•
•
•
Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprit, atât timp cât ştecherul
cordonului de alimentare rămâne introdus în
priză.
Scoateţi aparatul din priză, dacă intenţionaţi
să nu-l utilizaţi o perioadă de timp
îndelungată. Pentru scoaterea din priză,
trageţi întotdeauna de ştecher, nu de cordon.
Instalaţi acest sistem astfel încât cordonul de
alimentare de CA să poată fi scos cu uşurinţă
din priza de perete în caz de necesitate.
Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile
umede. Acţionând în acest fel vă expuneţi
pericolului de şoc electric.
•
•
•
•
•
Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură
ridicată, este posibil să se formeze condens
în interiorul Sistemului DVD Home Theatre,
fapt ce poate cauza deteriorarea lentilelor.
Atunci când puneţi pentru prima oară
sistemul în funcţiune, ori la transferarea lui
dintr-un loc rece în altul cald, aşteptaţi circa
30 minute înainte de punerea în funcţiune a
aparatului.
La mutarea playerului scoateţi orice disc
aflat înăuntul acestuia. Dacă nu faceţi acest
lucru, discul poate fi avariat.
Menţineţi lentilele playerului curate şi nu le
atingeţi. Atingerea lentilelor le poate avaria
şi poate conduce la avarierea playerului.
Menţineţi compartimentul discului închis, cu
excepţia momentului când introduceţi sau
scoateţi un disc.
Cu privire la Afişajul cu Cristale
Lichide
•
•
4
Nu instalaţi aparatul în apropierea unor surse
de căldură, cum ar fi radiatoare, suflante de
aer cald, ori în locuri expuse direct în lumina
soarelui, ori cu praf excesiv, ori supuse
şocurilor sau vibraţiilor mecanice.
Cu privire la funcţionare
Cu privire la creşterea
temperaturii
Căldura se poate acumula în interiorul playerului în
timpul încărcării sau dacă este utilizat pe o
perioadă îndelungată. Aceasta nu reprezintă o
avarie.
Asiguraţi o ventilaţie adecvată, pentru a
preveni creşterea temperaturii în interiorul
aparatului.
Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe (carpete,
pături), ori în apropierea unor materiale
(perdele, draperii) care pot bloca fantele de
ventilaţie.
Nu instalaţi sistemul în spaţii înguste,
precum raftul unei biblioteci, sau în alte
locuri similare.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi fantele de ventilaţie ale aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii, etc.
Cu toate că acesta este produs cu ajutorul
unei tehnologii de mare precizie, LCD-ul
poate ocazional să afişeze puncte de diferite
culori. Acest lucru nu reprezintă o problemă
de funcţionare.
Nu frecaţi suprafaţa afişajului cu cristale
lichide cu ajutorul unei lavete umede. Dacă
pătrunde apa, acesta se poate avaria.
•
•
•
•
Nu plasaţi sau scăpaţi nici un obiect pe
suprafaţa LCD-ului. De asemenea, nu
aplicaţi presiune cu ajutorul mâinii sau
umărului.
Nu stricaţi suprafaţa afişajului cu cristale
lichide (LCD) cu un cutter sau vreun obiect
ascuţit.
Dacă playerul este adus dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură
ridicată, este posibil să se formeze condens
pe suprafaţa LCD-ului. În acest caz, ştergeţi
condensul cu ajutorul unei hârtii absorbante,
etc. înainte de folosire.
Totuşi, formarea condensului poate
continua, dacă suprafaţa LCD-ului este mai
rece. Aşteptaţi până când temperatura
suprafeţei devine egală cu cea camerei.
•
•
•
•
•
Cu privire la adaptorul de CA
Instalaţi acest sistem astfel încât cordonul
de alimentare de CA să poată fi scos cu
uşurinţă din priza de perete în caz de
necesitate.
•
•
•
Folosiţi adaptorul de CA furnizat pentru
acest player, deoarece alte adaptoare pot
cauza avarii.
Nu amplasaţi adaptorul de CA în spaţii
înguste, precum raftul unei biblioteci, sau în
alte locuri similare.
Nu conectaţi adaptorul de CA ls un
transformator electric de voiaj, care poate
genera căldură şi poate conduce la avarii
Este posibil ca acumulatorul să nu se
încarce la capacitatea sa maximă atunci
când acesta e încărcat pentru prima oară.
Capacitatea se dobândeşte după ce acesta e
încărcat şi descărcat de vreo câteva ori.
Nu lăsaţi pachetul acumulator într-o maşină
sau în bătaia directă a razelor soarelui, unde
temperatura poate ajunge la 600 C.
Nu expuneţi pachetul acţiunii apei.
Evitaţi scurtcircuitarea bornelor de
conectare a bateriei (A) aflate pe partea
inferioară a playerului şi mufele de
conectare (C) de pe pachetul acumulator cu
ajutorul obiectelor din metal, cum ar fi un
colier.
Asiguraţi-vă că în mufele de conectare a
bateriei (A) şi în orificiile de ghidaj (B)
aflate pe partea inferioară a playerului, în
mufele de conectare (C) şi în orificiile de
ghidaj (D) nu pătrunde praf sau nisip
Partea inferioară a
playerului
Pachetul acumulator
Cu privire la pachetul
acumulator
•
•
Anumite ţări reglementează reciclarea
bateriilor folosite la alimentarea acestui
produs. Vă rugăm să consultaţi autorităţile
locale.
Datorită duratei de viaţă limitate a bateriei,
capacitatea sa se deteriorează gradual de-a
lungul timpului şi datorită folosirii repetate.
Achiziţionaţi un acumulator nou atunci când
cel veche durează doar jumătate din
perioada normală.
Cu privire la adaptorul de
maşină
•
•
•
Folosiţi adaptorul de maşină furnizat pentru
acest player, deoarece folosirea altora poate
conduce la avarii.
Nu dezasamblaţi produsul.
Nu îl scăpaţi şi feriţi produsul de şocuri
mecanice.
Æ continuare
5
•
•
Nu atingeţi părţile metalice, deoarce se poate
cauza un scurtcircuit care să afecteze
adaptorul de maşină, în special dacă acesta
este atins de obicete metalice.
Nu plasaţi adaptorul de maşină în apropierea
unor surse de căldură, ori în locuri expuse
direct în lumina soarelui, ori supuse şocurilor
sau într-o maşină cu geamurile închise.
Cu privire la reglarea volumului
Nu acţionaţi volumul atunci când ascultaţi un
fragment cu date de intrare foarte slabe sau fără
semnal audio. În caz contrar, difuzoarele pot fi
avariate atunci când un vârf de semnal este redat.
Cu privire la căşti
•
Prevenirea afectării auzului
Evitaţi folosirea căştilor la volum maxim. Experţii
în auz vă avertizează cu privire la ascultarea
continuă, la volum mare şi de lungă durată. Dacă
experimentaţi senzaţii neplăcute legate de aparatul
auditiv, reduceţi volumul sau încetaţi folosirea
acestora.
•
Arătaţi respect pentru cei din jur
Menţineţi volumul la un nivel moderat. Aceasta vă
va permite să auziţi sunetele provenind din exterior
şi va arăta respect pentru cei din jur.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu ajutorul
unei lavete moi umezită cu un detergent moale. Nu
folosiţi substanţe abrazive, praf de curăţat sau
solvenţi, precum alcool sau benzină.
Cu privire la curăţarea discurilor, şi
substanţelor de curăţare a lentilelor /
discurilor
Nu folosiţi discuri de curăţare sau substanţe de
curăţare a discurilor / lentilelor (inclusiv a celor
de tip umed sau spray). Aceasta poate conduce la
deteriorarea aparatului.
6
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest player este capabil să menţină o imagine
video nemişcată sau o imagine afişată pe ecran pentru
un timp indefinit. Dacă păstraţi o imagine video
nemişcată sau o imagine simplă pe afişajul playerului
dumneavoastră pentru o perioadă îndelungată de timp,
există riscul deteriorării permanente a ecranului
televizorului. Televizoarele cu afişaj cu plasmă şi
proiectoarele sunt predispuse la aşa ceva.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de
playerul dumneavoastră, vă rugăm să
contactaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Cuprins
ATENŢIONARE ………………………………………………………….. 2
Note cu privire la discuri …………………………………………………...3
Precauţii …………………………………………………………………….4
Despre acest manual ……………………………………………………..8
Acest player poate reda următoarele discuri …………………………...9
Pregătiri …………………………………..…………………………... 12
Verificarea accesoriilor ………………………………………….………..12
Folosirea telecomandei ………………………………………………….12
Conectarea adaptorului de CA …………………………….……………13
Folosirea pachetului acumulator …………………….………………….14
Folosirea cu adaptorul pentru bateria de maşină ………………..…….18
Redarea discurilor ………………………….……………………….. 20
Redarea discurilor ………………………..……..…………………...……20
Folosirea meniului de configurare a redării ……………………………..27
Căutarea unui anumit punct pe disc (Căutare, Scanare, Redare cu
viteză redusă, Redare repetată, Redare aleatoare) …………………..30
Redarea pieselor audio MP3 sau Fişierelor imagine JPEG ….……….32
Reglarea dimensiunii imaginii şi a calităţii …………………………...….36
Vizionarea fişierelor video DivX® ……….……………………..…. 37
Redarea fişierelor video DivX …………………….…………………..….37
Despre fişierele video DivX ……...………………….…………………...38
Configurări şi reglaje ………………………..………………………. 40
Folosirea meniului de configurare ……………….……………………..40
Configurarea afişajului (Configurare Generală) ……….……………….41
Configurarea sunetului (Configurare Audio) …………………….……..43
Configurarea limbii meniurilor sau a piesei audio (Configurare limbă) 44
Configurarea Controlului Parental (Control Parental) ……....…………45
Conexiuni …………………………..…………………………………. 48
Conectarea unui alt dispozitiv ……………………………..…………….48
Informaţii suplimentare ……………….……………………………. 51
Ghid al problemelor de funcţionare …………….……………………….51
Despre piesele audio MP3 şi fişierele imagine JPEG ……………….54
Specificaţii ………………………………………………………………….56
Index al pieselor şi butoanelor ………………………….………….57
Index ……………………..…………………………………………………60
7
Despre acest manual
•
Instrucţiunile din acest manual descriu butoanele de pe telecomandă. Puteţi de
asemenea folosi butoanele de pe player, dacă ele au acelaşi nume ca şi cele de
pe telecomandă.
„DVD” poate fi folosit ca termen general pentru FILME DVD (DVD VIDEOs),
DVD+RW / DVD+R (mod +VR) şi DVD-RW / DVD-R (mod VR, mod video).
Semnificaţia iconiţelor folosite în acest manual este descrisă mai jos.
•
•
Iconiţă
Semnificaţie
Funcţii disponibile pentru discuri DVD VIDEO şi DVD+R /
DVD+RW în mod +VR sau pentru discuri DVD-R / DVD-RW
în mod video.
Funcţii disponibile pentru DVD-R / DVD-RW în mod VR
(video Recording).
Funcţii disponibile pentru VIDEO CD-uri (inclusiv Super VCD
sau CD-R/CD-RW în format Video CD sau Super VCD).
Funcţii disponibile pentru discurile CD, sau pentru cele CDR/CD-RW în format music CD.
Funcţii disponibile pentru discuri DATA CD (discuri CD-ROM/
11
CD-R/CD-RW care conţin piese audio MP3* , fişiere
2 3
imagine JPEG şi fişiere video DivX* * ).
Funcţii disponibile pentru discuri DATA DVD (discuri DVDROM, DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW care conţin piese
11
2 3
audio MP3* , fişiere imagine JPEG şi fişiere video DivX* * ).
Funcţii disponibile pentru dispozitive USB care conţin piese
11
audio MP3* , fişiere imagine JPEG.
1
* MP3 ( MPEG1 Audio Layer 3) este un format standard, definit de ISO (Organizaţia
Internaţională de Standardizare) / IEC (Comisia Internaţională de Electrotehnică) /
MPEG, de compresie a datelor audio.
2
®
* DivX este o tehnologie de compresie a fişierelor video, dezvoltată de
DivXNetworks, Inc.
3
* DivX, DivX Certified şi logo-urile asociate sunt mărci înregistrate ale DivX Networks,
Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.
8
ACEST SISTEM POATE REDA
URMĂTOARELE DISCURI
Formatul discului
DVD Video
DVD-RW /R
(disc
finalizat)
DVD+RW
/+R
(disc
finalizat)
Video CD /
Music CD
CD-RW
CD-R
/
Logo-urile „DVD+RW” , „DVD-RW”,
„DVD+R” „DVD-R”, „DVD VIDEO” şi „CD”
sunt mărci înregistrate.
Note referitoare la discurile
CD/DVD
Acest player poate reda discuri CDROM/CD-R/CD-RW înregistrate în
următoarele formate:
format music CD
format video CD
piese audio MP3, fişiere imagine
JPEG, şi fişiere video DivX al
căror format este conform ISO
9660* Nivel 1 sau formatului său
extins Joliet.
Format KODAK Picture CD
* Un format logic al fişierelor şi
directoarelor de pe discurile CD-ROM,
definit de ISO (Organizaţia Internaţională
de Standardizare).
Acest player poate reda discuri DVDROM / DVD+RW / DVD-RW / DVD+R /
DVD -R înregistrate în următorul format:
•
Piese audio MP3, fişiere imagine
JPEG şi fişiere video DivX al căror
format este conform UDF (universal
Disk Format).
Exemple de discuri care nu
pot fi redate
Sistemul nu poate reda următoarele tipuri
de discuri:
• Discuri Blu-ray
• Discuri înregistrate în format AVCHD
• Discuri DVD-RAM
• Discuri CD-ROM / CD-R / CD-RW
altele decât cele înregistrate în
formatele descrise în cadrul acestei
pagini
• CD-ROM-uri înregistrate în format
Photo CD
• Porţiunea de date a CD-Extras
• Discuri DVD Audio
• Discuri DVD DATA care nu conţin
piese audio MP3, fişiere imagine
JPEG sau fişiere video DivX.
• Layerul HD de pe discurile Super
Audio CD
De asemenea playerul nu poate reda
următoarele discuri:
• Discuri DVD VIDEO care au coduri
regionale diferite de cel al playerului.
• Un disc care nu are o formă
standard (ex. sub formă de card sau
de inimă).
•
Discuri pe care se află lipite bucăţi
de hârtie sau etichete autocolante.
• Discuri pe care au rămas urme de
adeziv de la banda adezivă ori de la
eticheta autocolantă.
Note
•
Note cu privire la discurile
DVD+RW / DVD+R / DVD-RW /
DVD-R sau CD-R/CD-RW
Æ continuare
9
Unele discuri DVD-RW / DVD-R / DVD+RW /
DVD+R sau CD-R / CD-RW nu pot fi redate
de acest player, datorită slabei calităţi a
înregistrării ori a condiţiei fizice a discurilor,
fie datorită caracteristicilor echipamentului de
înregistrare şi ale programelor multimedia
utilizate (authoring software).
Discurile nu pot fi redate dacă nu au
fost corect finalizate. Pentru mai multe
detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale
echipamentului de înregistrare. Vă rugăm să
reţineţi faptul că anumite funcţii de redare sar putea să nu funcţioneze cu anumite discuri
DVD+RW / DVD+R, chiar dacă acestea au
fost corect finalizate. În acest caz, redaţi
discul în mod normal. Reţineţi de asemenea
faptul că unele discuri DATA CD / DATA
DVD create în format „Packet Write” sau în
sesiuni multiple nu pot fi redate.
•
Note cu privire la discurile
DVD+R DL / DVD-R DL (Dual
Layer)
Fişierele MP3 şi JPEG înregistrate pe cel deal doilea strat al discurilor DVD+R DL / DVDR DL (cu dublu strat) nu pot fi redate.
Discurile DVD-R DL înregistrate în mod VR
nu pot fi redate.
•
Discuri muzicale codate cu
tehnologii de protecţie a
drepturilor de autor.
Acest produs este proiectat să redea discuri
conform standardului Compact Disc (CD).
Recent, anumite companii au scos pe piaţă
diverse discuri muzicale codate cu tehnologii
de protecţie a dreptului de autor. Dintre
acestea, sunt unele care nu sunt conforme
standardului CD şi de aceea nu pot fi redate
de acest produs.
•
Note cu privire la discurile
DualDisc
Un disc DualDisc este un disc cu date
înregistrate pe ambele feţe: materialul DVD
înregistrat pe una din feţe este în corelaţie cu
materialul audio digital înregistrat pe cealaltă
faţă.
Totuşi, deoarece datele înregistrate pe faţa
audio nu sunt conforme cu standardul CD,
redarea acestui tip de disc pe acest aparat
nu poate fi garantată.
10
Codul regional
Acesta este sistemul folosit pentru
protejarea drepturilor de autor. Codul
regional este imprimat pe eticheta discului
DVD VIDEO conform cu regiunea de
vânzare asociată. Discurile DVD VIDEO
etichetate “ALL” (Toate) sau “2” vor fi
redate de acest player.
Notă privind caracteristicile de
redare ale discurilor DVD şi
VIDEO CD
Anumite caracteristici de redare a
discurilor DVD şi VIDEO CD pot fi
intenţionat setate de producătorii de
software. Deoarece acest sistem redă
discurile DVD şi VIDEO CD în funcţie de
modul în care producătorul de software a
conceput conţinutul discului, este posibil ca
anumite facilităţi la redarea discurilor să nu
poată fi utilizate. Studiaţi în acest sens şi
instrucţiunile care însoţesc discurile DVD
sau VIDEO CD respective.
Drepturi de autor (Copyrights)
Acest produs înglobează tehnologie de
protecţie a drepturilor de autor, tehnologie
protejată prin brevete patentate în SUA şi
prin alte drepturi de proprietate
intelectuală. Utilizarea acestei tehnologii
de protecţie a drepturilor de autor trebuie
autorizată de Macrovision şi este destinată
doar utilizării personale sau vizualizărilor
cu caracter restrâns, dacă Macrovision nu
are alte precizări exprese în acest sens.
Este interzisă reproducerea neautorizată a
acestei tehnologii prin “inginerie inversă”
(“reverse engineering”) (copiere prin
studierea originalului), sau prin
dezasamblare.
Mărci înregistrate
•
•
Produs sub licenţă provenind de la
Dolby Laboratories. „Dolby” şi
simbolul dublu-D sunt mărci
înregistrate ale Dolby Laboratories.
Fabricat sub licenţă acordată de
patentul U.S. # 5,451,942 & sau
alte patente recunoscute în toate
lumea sau în curs de recunoaştere.
DTS şi DTS Digital Out (Ieşire
Digitală DTS) reprezintă mărci
înregistrate, iar logo-urile DTS şi
simbolul acestuia reprezintă mărci
înregistrate de DTS, Inc. © 19962007 DTS, Inc. Toate Drepturile
Rezervate.
11
Pregătiri
Verificarea accesoriilor
Verificaţi să dispuneţi de următoarele componente:
•
Adaptor pentru baeria de maşină (1)
•
Cablu Audio/Video (mini mufă x 2
ÅÆ muf[ phono x 3) (1)
•
Pachet acumulator (NP-FX120) (1)
•
Cablu de alimentare (1)
•
Telecomandă (cu baterie) (1)
•
Adaptor de CA (1)
Folosirea telecomandei
Atunci când o folosiţi, îndreptaţi-o către senzorul de telecomandă
aflat pe player.
Înlocuirea bateriilor din telecomandă
Introduceţi o baterie CR 2025, respectând concordanţa dintre marcajele
pe baterii cu cele din interiorul compartimentului bateriilor.
1
2
Scoateţi locaşul bateriilor (②) în afară
în timp ce apăsaţi piedica de blocare
(①)
3
şi
de
Introduceţi noua baterie în locaşul
acesteia cu borna (+) în sus şi apoi
împingeţi complet locaşul înăuntru.
Scoateţi bateria veche.
Note
•
•
•
12
Nu expuneţi senzorul de infraroşu
în bătaia directă a soarelui ori a unei surse
luminoase. Dacă procedaţi în acest fel, puteţi cauza defectarea aparatului.
Nu se poate folosi nici un buton de pe telecomandă, dacă bateria e consumată.
Dacă telecomanda nu funcţionează deloc, schimbaţi bateriile şi verificaţi starea
acesteia.
La reciclarea bateriilor, urmaţi instrucţiunile furnizate de producătorul acestora.
Conectarea adaptorului de CA
Conectaţi adaptorul de CA (furnizat odată cu produsul) în ordinea ① - ③ de mai jos.
Pentru deconectare, urmaţi aceiaşi paşi în ordine inversă.
Consultaţi de asemenea, paragraful „Cu privire la adaptorul de CA” din capitolul
„Precauţii” (pagina 5)
Către mufa DC IN 9,5V
Mufa DC
Adaptor de CA
(furnizat)
Cablu de alimentare
(furnizat)
Către priză
Note
Opriţi redarea înainte de a deconecta cablul de alimentare. În caz contrar aparatul se
poate defecta.
13
Folosirea cu pachetul acumulator
Atunci când nu este disponibilă o alimentare de la priză, playerul
poate fi folosit cu ajutorul pachetului acumulator (furnizat) instalat.
Vă rugăm să încărcaţi pachetul acumulator înainte de utilizare.
Verificaţi de asemenea şi informaţiile din secţiunea „Cu privire la
pachetul acumulator” din cadrul capitolului „Precauţii” (pagina 5).
Instalarea pachetului acumulator
1
2
Aliniaţi pachetul acumulator cu liniile aflate pe partea inferioară a
playerului, prindeţi dispozitivele de prindere ale pachetului acumulator în
orificiile aflate pe partea inferioară a playerului.
Culisaţi pachetul acumulator în direcţia săgeţii până când acesta se fixează
în locaş.
Pachet acumulator
Partea inferioară
a playerului
Pentru a scoate pachetul acumulator
Apăsaţi clapeta de eliberare şi culisaţi pachetul acumulator în
direcţia săgeţii.
Clapetă de
eliberare
14
Note
•
•
•
•
Opriţi alimentarea playerului înainte de instalarea pachetului acumulator
Nu scoateţi pachetul acumulator în timpul redării.
Nu atingeţi punctele de conectare ale playerului şi pachetul acumulator.
Procedând astfel, puteţi cauza un defect.
Aveţi grijă să nu scăpaţi pachetul acumulator în timpul instalării şi
scoaterii acestuia.
15
Încărcarea pachetului acumulator
1
2
Ataşaţi playerului pachetul acumulator (pagina 14).
Conectaţi adaptorul AC la player, şi apoi conectaţi cablul de alimentare la o
priză. (pagina 13).
Indicator de încărcare
Mufa DC IN 9,5V
Player
3
Pachet acumulator
După terminarea încărcării, deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi
scoateţi adaptorul de CA.
Verificarea nivelului de încărcare al bateriei
Atunci când playerul este oprit, un indicator de baterie este afişat pe ecran.
Reîncărcaţi acumulatorul atunci când este afişat simbolul
CHARGE (Încărcare) clipeşte.
Plină
sau când indicatorul
Consumată
Indicatorul de baterie nu este afişat atunci când are loc redarea unui DVD, VIDEO CD
sau fişier JPEG. Opriţi playerul şi verificaţi nivelul bateriei.
Timpul de încărcare şi timpul maxim de redare
Timpul de încărcare (cu playerul
oprit)
Timp de redare (cu afişajul aprins)
Aproximativ
5 ore
Aproximativ
5 ore *
* Aceasta este indicaţia celei mai lungi perioade de redare continuă în următoarele
condiţii.
0
temperatură normală de funcţionare (20 C)
folosire a căştilor
setare a luminozităţii ecranului la minim
Setare a parametrului „Digital Output” (Ieşire digitală) la „Off” (Dezactivat) în
Audio Setup (Meniul de Configurare Audio).
Starea bateriei poate reduce timpul de funcţionare
16
Note
•
•
Indicatorul de baterie nu apare pe ecran atunci când este folosit
adaptorul de CA sau când se primeşte semnal din surse externe.
Timpii de încărcare pot diferi de cei menţionaţi mai sus, datorită
condiţiilor de folosire, mediului înconjurător sau datorită altor factori.
Temperatura mediului înconjurător în timpul încărcării trebuie să fie între
0
10 şi 30 C.
17
Folosirea cu adaptorul pentru bateria de maşină
Folosiţi adaptorul pentru bateria de maşină (furnizat împreună cu produsul) pentru a
alimenta playerul cu energie de la mufa brichetei electrice de bord. Nu folosiţi
adaptorul împreună cu o baterie de 24 V. Acest adaptor este de asemenea folosit
pentru maşini a căror masă electrică este negativă. Nu folosiţi adaptorul pentru maşini
a căror masă electrică este pozitivă.
Către mufa DC IN 9,5V
Către priza brichetei
electrice de bord
Adaptor pentru bateria de maşină (furnizat)
Sfat util
Dacă adaptorul de maşină interferează cu funcţionarea maşinii, folosiţi un cablu
prelungitor pentru bricheta de bord, disponibil în comerţ.
Note
•
•
•
•
•
•
Nu folosiţi adaptorul pentru maşină, dacă acesta a fost scăpat sau avariat.
Aranjaţi cablul astfel încât acesta să nu deranjeze şoferul. De asemenea, nu
plasaţi ecranul LCD într-un loc de unde poate privi şi şoferul.
Dacă imaginea nu este clară, plasaţi playerul cât mai departe de adaptorul de
maşină.
Folosiţi adaptorul de maşină doar cu motorul acesteia mergând. Dacă adaptorul
e folosit în timp ce motorul este oprit, bateria se poate consuma şi poate devni
inutilizabilă.
Dacă priza brichetei de bord este murdară de cenuşă, etc., o conectare
defectuoasă poate cauza încălzirea mufei. Întotdeauna curăţaţi-o bine înainte de
folosire.
Un adaptor pentru bateria de maşină se poate încălzi în timpul încărcării sau
după o folosire îndelungată. Aceasta nu reprezintă o problemă de funcţionare.
După folosirea adaptorului pentru bateria de maşină
După oprirea playerului, deconectaţi adaptorul pentru bateria de maşină din priza
brichetei de bord.
18
Note
•
•
•
•
Nu opriţi motorul maşinii în timp ce playerul funcţionează (este aprins).
Procedând astfel se întrerupe alimentarea, ceea ce poate conduce la
avarierea playerului.
Deconectaţi adaptorul pentru bateria de maşină, după folosire.
Deoarece unele maşini alimentează cu energie mufa brichetei de bord,
chiar şi când motorul este oprit, bateria maşinii se poate descărca în
timp.
La deconectarea adaptorului pentru bateria de maşină, ţineţi de mufă
pentru a o trage în afară.
Atunci când ascultaţi radioul maşinii, deconectaţi adaptorul pentru
bateria de maşină din priza brichetei de bord pentru a evita zgomotele
nedorite.
19
‚
Redarea discurilor
1 Deschideţi panoul LCD al
playerului.
Setaţi comutatorul LINE SELECT din
partea dreaptă a player-ului pe „OUT”
şi setaţi comutatorul CD/DVD USB
din partea stângă a player-ului la
„CD/DVD”.
Redarea discurilor
În fucnţie de DVD sau de VIDEO CD, anumite
operaţiuni s-ar putea să fie diferite sau
restricţionate.
Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate
împreună cu discul respectiv.
Conectaţi adaptorul de CA sau instalaţi
pachetul acumulator.
2 Apăsaţi
butonul
de pe
telecomandă
sau
comutaţi
comutatorul
HOLD al player.
ului la
Player-ul porneşte şi indicatorul de
alimentare se aprinde în verde.
3 Apăsaţi butonul OPEN (Deschidere)
de pe player pentru a deschide
locaşul discului.
4 Introduceţi discul care doriţi să îl
redaţi.
Împingeţi discul cu partea de redat în
jos.
Partea de redat cu faţa în jos
5 Apăsaţi PUSH CLOSE de pe player
pentru a închide locaşul discului.
6 Apăsaţi
•
•
•
20
. Începe redarea.
Unele discuri încep să fie redate în mod
automat după închiderea locaşului.
În funcţie de disc, poate apărea un meniu
pe ecran. Pentru discuri DVD VIDEO
consultaţi pagina 23. Pentru discuri VIDEO
CD, consultaţi pagina 26.
După redarea tuturor titlurilor, playerul de
opreşte de la sine, iar afişajul revine la
ecranul meniu.
Note
• Dacă discul este introdus cu suprafaţa de
•
•
•
•
citire îndreptată în sus, va apărea mesajul
„No Disc” (Nu s-a introdus niciun disc) sau
„Cannot play this disc” (Acest disc nu poate
fi redat).
Discurile create pe înregistratoare de DVDuri trebuie finalizate corect pentru a putea fi
redate pe acest aparat. Pentru mai multe
informaţii referitoare la finalizare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate împreună
cu înregistratorul de DVD-uri.
Este posibil ca discul încă să se învârtă la
deschiderea capacului discului. Nu scoateţi
discul până ce acesta nu se opreşte.
În timpul utilizării, pe ecran poate apărea
pictograma
. Acest simbol indică faptul
că o funcţie explicată în aceste instrucţiuni
de utilizare nu este disponibilă pentru DVDUL VIDEO în curs de redare.
Este posibil să treacă un timp până la
începerea redării unor discuri DVDRW/DVD-R (modul VR), din cauza
conţinutului înregistrat pe acestea.
Pentru oprirea redării
Apăsaţi .
Dacă apăsaţi
din nou, redarea va
începe de la punctul la care s-a oprit
(funcţia „Resume Play”). Consultaţi
pagina 22 pentru mai multe detalii.
Pentru a relua redarea de la început,
apăsaţi de două ori, apoi apăsaţi
Pentru redarea pieselor audio
DTS de pe un DVD VIDEO
•
•
Difuzorul aparatului nu redă sunet
DTS. La redarea pieselor audio DTS
de pe un DVD VIDEO, conectaţi
aparatul la un amplificator (receptor)
AV (pagina 49) şi configuraţi „DTS” în
„Configurare audio” (pagina 44).
Dacă se conectează aparatul la
echipamente audio precum un
amplificator (receptor) AV fără
decodor DTS, nu configuraţi „DTS” în
poziţia „On” (Activat) la „Configurare
audio” (pagina 44). Din difuzoare se
poate auzi un zgomot puternic, care
poate dăuna auzului sau poate afecta
difuzoarele.
Note
• Atunci când lăsaţi aparatul în modul
pauză sau stop, fără a-l utiliza, mai
mult de 15 minute, pe ecran va
apărea o imagine screensaver.
Imaginea dispare dacă apăsaţi
.
Consultaţi pagina 42 pentru mai
multe detalii.
• Aparatul se stinge la 15 minute după
începerea funcţiei screensaver
(Oprirea automată).
.
Pentru a stinge aparatul
Apăsaţi butonul
de pe telecomandă
sau glisaţi comutatorul
al aparatului
în poziţia „
”.
Pentru a evita operarea accidentală a
butoanelor aparatului
Treceţi comutatorul
/HOLD al
aparatului în poziţia „HOLD” (Reţinere).
Toate butoanele aparatului sunt blocate,
însă butonul de pe telecomandă va
rămâne operabil.
Æ continuare
21
Operaţii suplimentare de
redare
Reluarea redării de la punctul
la care s-a oprit discul (funcţia
„Resume Play”)
Atunci când opriţi redarea, aparatul
memorează punctul de oprire şi afişează un
mesaj pe ecran. Puteţi relua redarea din
acelaşi punct apăsând din nou
. Funcţia
„Resume Play” funcţionează chiar şi după
stingerea aparatului, atâta timp cât capacul
discului rămâne închis.
Pentru
Stop
Pauză
Trecerea la
următorul capitol,
piesă sau scenă
în modul de
redare continuă
Revenirea la
capitolul,
piesa sau scena
anterioară în
modul de redare
continuă
Derulare rapidă
înainte peste
scena curentă*
Operaţia
Apăsaţi
Apăsaţi
Apăsaţi
1
Pentru a opri redarea unui disc,
apăsaţi
.
Va apărea un mesaj.
Apăsaţi
2
Apăsaţi
Aparatul începe redarea de la punctul la
care aţi oprit-o la pasul 1.
Apăsaţi
în
timpul redării.
* Doar pentru DVD VIDEO, DVDRW/DVD-R (modul VR).
Funcţiile de mai sus sunt inutilizabile
pentru unele scene.
Sfaturi utile
• Pentru a relua redarea de la începutul
discului, apăsaţi
de două ori, apoi
apăsaţi
• La reaprinderea aparatului după ce s-a
stins, funcţia „resume play" se activează
automat.
Note
• În funcţie de punctul de oprire, este posibil
ca funcţia „Resume play" să nu înceapă
exact din acelaşi punct.
• Punctul la care aţi oprit redarea se şterge
atunci când:
22
- Stingeţi aparatul în timp ce se redă un
DVD-RW/DVD-R (modul VR).
Deschideţi capacul discului.
- Deconectaţi pachetul acumulator şi
adaptorul c.a.
- Mutaţi comutatorul „LINE SELECT”
(Selectare linie) sau comutatorul „CD/DVD
USB”.
Utilizarea meniului pentru
DVD-uri
Un DVD este împărţit în secţiuni lungi ale unui
fişier video sau audio, denumite „titluri”. La
redarea unui DVD care conţine mai multe titluri,
puteţi selecta titlul dorit apăsând butonul „TOP
MENU” (Meniu superior). La redarea de DVDuri ce vă permit să selectaţi diferite
caracteristici, precum limba pentru sunt şi
subtitrări, acestea pot fi selectate folosind
butonul MENU (Meniu).
Butoane
numerice
„TOP MENU”
(MENIU
SUPERIOR)
Schimbarea sunetului
Puteţi schimba formatul audio la redarea unui
DVD VIDEO înregistrat în formate audio
multiple (PCM, Dolby Digital sau DTS). Dacă
DVD-ul VIDEO este înregistrat cu piese
multilingve, puteţi schimba şi limba. La CD-uri
sau VIDEO CD-uri puteţi selecta sunetul fie din
canalul drept, fie din cel stâng şi puteţi asculta
sunetul canalului selectat prin ambele
difuzoare. De exemplu, la redarea unui disc ce
conţine o melodie cu vocea pe canalul drept şi
acompaniamentul pe canalul stâng, puteţi
asculta acompaniamentul prin ambele
difuzoare, selectând canalul stâng.
„MENU”
(MENIU)
ENTER
1
1
Apăsaţi „TOP MENU” (Meniu superior)
sau „MENU” (Meniu).
Pe ecran va apărea meniul discului.
Conţinutul meniului variază în funcţie de
disc.
2
Apăsaţi
sau butoanele
numerice pentru a selecta elementul pe
care doriţi să îl redaţi sau să îl
modificaţi.

Apăsaţi în mod repetat AUDIO
pentru a selecta semnalul audio
dorit.
Configurarea implicită este
subliniată.
La redarea unui DVD VIDEO
Selecţia limbii variază în funcţie de DVD-ul
VIDEO. Atunci când aceeaşi limbă este afişată
de două sau mai multe ori, DVD-ul VIDEO este
înregistrat în formate audio multiple.
Apăsaţi ENTER.
Notă
În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi
utiliza butonul
al aparatului pentru
meniul discului. În acest caz, folosiţi butonul
de pe telecomandă.
Æ continuare
23

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
La redarea unui disc în modul
DVD-VR
Sunt afişate tipurile de piese audio
înregistrate pe un disc. Exemplu:
1.Main (sunet principal)
1.Sub (sub-sunet)
1.Main+Sub (sunet principal şi sub-sunet)
•
La redarea unui CD/VIDEO CD
Stereo: sunet
stereo standard
Stânga: sunet
canalul stâng (monofonic)
Dreapta:
sunet canalul drept (monofonic)
•
•
La redarea unui Super VCD
Stereo: sunetul stereo al piesei audio 1
Stânga: sunetul de pe canalul stâng
pentru piesa audio 1 (monofonic)
Dreapta: sunetul de pe canalul
drept pentru piesa audio 1
(monofonic)
Stereo 1: sunetul stereo al piesei audio 2
Stânga 1: sunetul de pe canalul
stâng pentru piesa audio 2
(monofonic)
Dreapta 1: sunetul de pe canalul drept
pentru piesa audio 2 (monofonic)
Sfaturi utile
• Puteţi verifica formatul audio curent (Dolby
Digital, DTS, PCM, etc.) apăsând în mod
repetat AUDIO la redarea unui DVD VIDEO.
• Puteţi schimba sunetul din Meniul de
configurare a redării în timpul redării unui
DVD (pagina 27).
Notă
•
În funcţie de disc, este posibil să nu
puteţi schimba formatul audio, chiar dacă
discul este înregistrat în formate audio
multiple.
24
•
La redarea unui Super VCD ce nu conţine
piesa audio 2, nu se va auzi niciun sunet
atunci când selectaţi „Stereo 1", „Left 1"
(Stânga 1) sau „Right 1" (Dreapta 1).
La redarea pieselor audio de pe un DVDRW/DVD-R (modul VR) cu ajutorul
echipamentelor audio precum
amplificatoarele (receptoarele) AV
conectate prin mufa „OPTICAL OUT”
(Ieşire optică), configuraţi „Dolby Digital” de
la „Configurare audio” (pagina 43), pe
„Downmix PCM".
Dacă în „Configurarea audio” „DTS” este
setat pe „Off” (Dezactivat) (pagina 44),
aparatul nu transmite semnalul DTS de la
mufa „OPTICAL OUT” (Ieşire optică), chiar
dacă discul conţine o piesă DTS.
Nu se poate schimba sunetul în timpul
redării pieselor DTS de pe un CD.
Afişarea subtitrărilor
Dacă pe disc sunt înregistrate subtitrări, le
puteţi schimba sau activa şi dezactiva oricând
doriţi în timpul redării unui DVD.
Schimbarea unghiurilor
Dacă pe DVD-ul VIDEO sunt înregistrate mai
multe unghiuri (unghiuri multiple) pentru o
scenă, pe ecran apare pictograma
.
Aceasta înseamnă că puteţi schimba unghiul
de vizualizare.
„SUBTITLE”
(SUBTITRARE)
1
Apăsaţi în mod repetat
„SUBTITLE” (Subtitrare) pentru a
selecta o configurare.
„ANGLE”
(UNGHI)
1
Selecţia limbii variază în funcţie de disc.
Apăsaţi în mod repetat „ANGLE”
(Unghi) pentru a selecta numărul
unui unghi.
Scena trece pe unghiul selectat.
Pentru dezactivarea subtitrărilor
Selectaţi „Subtitle Off” (Subtitrare dezactivată)
la pasul 1.
Sfat util
Puteţi schimba subtitrările din Meniul de
configurare a redării în timpul redării unui DVD
(pagina 27).
Note
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi
schimba subtitrările, chiar dacă pe el sunt
înregistrate subtitrări multilingve. De
asemenea este posibil să nici nu le puteţi
dezactiva.
• La redarea unui disc cu subtitrări,
subtitrarea poate dispărea dacă apăsaţi
Note
•
•
•
Unele DVD-uri VIDEO interzic
schimbarea unghiurilor chiar dacă sunt
înregistrate unghiuri multiple.
Unghiurile nu pot fi schimbate în
timpul Redării cu viteză redusă sau al
Redării pentru scanare.
(semnul de unghi) nu apare
atunci când în „Configurarea generală”
„Angle Mark” (Semnul de unghi) este setat
pe „Off” (Dezactivat) (pagina 42).
Æ continuare
25
Selectarea opţiunilor
„Original” sau „Play List”
(listă de piese) pe un DVDRW/DVD-R
Unele DVD-RW/DVD-R înregistrate în modul
VR (înregistrare video) au două tipuri de titluri
pentru redare: titlurile înregistrate iniţial
(Original) şi titlurile ce pot fi create pe aparatele
de redare a DVD-urilor înregistrabile, pentru
editare („Play List” – Lista de piese). Puteţi
selecta tipul de titlu care să fie redat.
Notă
•
La introducerea unui disc ce conţine
un titlu de listă de piese, aparatul va
începe automat să redea titlul listei
de piese.
•
Dacă nu este înregistrat un titlu de
listă de piese, la pasul 1 va apărea
„ORG”. Dacă apăsaţi încă o dată
„TOP MENU" (Meniu superior), va
apărea pictograma
.
Redarea VIDEO CD-urilor cu
funcţii PBC (Redare PBC)
Unele VIDEO CD-uri au funcţii de control
al redării (PBC) ce permit căutarea
interactivă sau opţiuni de redare.
„TOP MENU”
(MENIU
SUPERIOR)
Butoane
numerice
ENTER
1
Apăsaţi „TOP MENU” (Meniu
superior) atunci când aparatul se
află în modul stop.
Va apărea modul curent. Butonul „TOP
MENU” (Meniu superior) nu funcţionează
când este activată funcţia „Resume Play”
(reluarea redării). Anulaţi mai întâi funcţia
„Resume Play” apăsând
de două ori,
apoi apăsaţi „TOP MENU” (Meniu
superior).
2
Schimbaţi modul apăsând în mod
repetat „TOP MENU” (Meniu
superior).
Sfat util
Puteţi verifica modul curent apăsând
„DISPLAY” (Afişare) în timpul redării. În meniul
de configurare a redării (pagina 27) lângă
numărul titlului vor fi afişate menţiunile „PL” sau
„ORG".
26
1
Începerea redării unui VIDEO CD
cu funcţii PC.
Va apărea meniul pentru selecţia
dumneavoastră.
2
3
Apăsaţi butoanele numerice
pentru a selecta numărul
elementului dorit şi apăsaţi
ENTER.
Pentru operaţiunile interactive,
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună
cu discul, deoarece procedura de utilizare
poate să difere, în funcţie de VIDEO CD.
Sfat util
Pentru a anula funcţia PBC, setaţi „PBC” pe
„Off” (Dezactivat) de la "Configurarea generală”
(pagina 42) şi apoi deschideţi şi închideţi
capacul discului.
Notă
În funcţie de VIDEO CD, „Press ENTER”
(Apăsaţi ENTER) de la pasul 2 poate apărea
„Press SELECT” (Apăsaţi SELECT). În acest
caz, apăsaţi
.
Folosirea Meniului de
configurare a redării
La redarea unui DVD, puteţi verifica pe
ecran setările actuale de redare. Meniul
de configurare a redării vă permite să
schimbaţi şi sunetul, subtitrarea şi
unghiul sau să căutaţi un titlu sau o piesă
introducând numere.
„DISPLAY”
(AFIŞARE)
Butoane
numerice
ENTER
1
Apăsaţi „DISPLAY” (Afişare) în
timpul redării unui DVD.
Va apărea Meniul de configurare a redării.
Exemplu: La redarea unui DVD
VIDEO
Elemente
Configurările actuale ale redării
Starea bateriei
Durata scursă
sau rămasă
Æ continuare
27
În colţul din dreapta sus al ecranului
este afişată pictograma
corespunzătoare pentru Redare,
Pauză, Căutare sau Redare cu
viteză redusă.
La redarea unui DVD-RW/DVD-R
(modul VR), lângă numărul titlului vor
fi afişate menţiunile „PL” sau „ORG".
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apăsaţi
pentru a selecta
elementul dorit şi apoi
apăsaţi ENTER.
„Title” (Titlul)
„Chapter” (Capitolul)
Audio
„Subtitle” (Subtitrarea)
„Angle” (Unghiul)
„T. Time” (Durata titlului)
„C. Time” (Durata capitolului)
„Repeat” (Repetare)
„Time Disp." (Afişare oră)
3 Apăsaţi
pentru a
selecta configurarea şi
apoi apăsaţi ENTER.
1
•
•
•
•
* Puteţi căuta un titlu sau un capitol pe un DVD
VIDEO introducând codul de timp.
2
Atunci când selectaţi „T. Time” (Durata titlului)
sau „C. Time” (Durata capitolului) la pasul 1, pe
ecran va apărea „00:00:00”. Introduceţi codul
de timp dorit folosind butoanele numerice, apoi
apăsaţi ENTER. Redarea începe de la codul
de timp introdus. Durata scursă sau rămasă
este afişată în subsolul Meniului de configurare
a redării.
•
•
Pentru a opri afişajul
Apăsaţi „DISPLAY” (Afişare) sau
„RETURN” (Revenire).
Căutarea unui titlu/capitol,
etc.
Introducând numărul sau codul de timp,
puteţi căuta printr-un DVD, după titlu sau
capitol.
28
Apăsaţi butoanele numerice sau
pentru a selecta numărul
titlului sau capitolului dorit şi
apăsaţi ENTER.
Aparatul începe redarea de la
numărul selectat.
Pentru a introduce numere, folosiţi
butoanele numerice sau
Notă
În funcţie de disc, este posibil să nu
puteţi configura unele opţiuni.
Apăsaţi
pentru a selecta
metoda de căutare în Meniul de
configurare a redării şi apoi
apăsaţi ENTER.
„Title” (Titlul)
„Chapter” (Capitolul)
„T. Time*” (Durata titlului)
„C. Time*” (Durata capitolului)
Sfaturi utile
Puteţi folosi căutarea directă fără afişare
meniului de control. Consultaţi pagina 30
pentru mai multe detalii.
Consultaţi pagina 30 pentru detalii cu
privire la căutarea directă pentru un CD
sau un VIDEO CD.
Note
• Numărul afişat al titlului/capitolului este
•
•
acelaşi cu numărul înregistrat pe disc.
În timpul redării unui DVD-RW/DVD-R
(modul VR) nu sunt afişate duratele
capitolelor. Durata capitolului va fi afişată
sub forma „--:--:--.”
În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi
folosi codul de timp.
Redarea repetată a unui DVD
VIDEO (Redare repetată)
Verificarea
duratei
de
redare şi a duratei rămase
Puteţi reda toate titlurile de pe un DVD VIDEO,
sau un singur titlu sau capitol, în mod repetat.
Puteţi verifica durata de redare şi durata
rămasă din titlul sau capitolul curent.
1
2
1
Selectaţi „Repeat” (Repetare) din
Meniul de configurare a redării şi
apoi apăsaţi ENTER.
Selectaţi „Time disp.” (Afişare
durată) din Meniul de configurare
a redării şi apoi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi
pentru a selecta
configurarea şi apoi apăsaţi
ENTER.
•
•
•
„Chapter” (Capitolul): repetă capitolul
curent.
„Title” (Funcţia): repetă titlul curent.
„All” (Toate): repetă toate titlurile.
Pentru a reveni la redarea normală
2
Selectaţi „ Off” (Dezactivat) la pasul 2.
Sfat util
La redarea unui VCD sau CD în mod repetat,
folosiţi „OPTIONS” (Opţiuni) (pagina 31).
•
•
•
•
Notă
Apăsaţi
pentru a selecta
configurarea informaţiilor de timp
şi apoi apăsaţi ENTER.
„Title Elapsed” (Durata scursă din titlu)
„Title Remain” (Durata rămasă din titlu)
„Chapter Elapsed” (Durata scursă din
capitol)
„Chapter Remain” (Durata rămasă din
capitol)
Funcţia de repetare poate să nu fie disponibilă,
în funcţie de disc.
Sfat util
Consultaţi pagina 32 pentru detalii cu privire la
afişarea duratei scurse pentru un CD sau un
VIDEO CD.
Note
• În cazul discurilor DVD-RW/DVD-R
(modul VR), durata de redare şi durata
rămasă din capitol nu sunt afişate.
• Configurarea implicită pentru „Time
Disp.” (Afişare timp) este „Title Elapsed"
(Durata scursă din titlu). După selectarea
unei alte opţiuni din „Time Disp.” (Afişare
timp) şi ieşirea din Meniul de configurare a
redării, atunci când intraţi din nou în Meniul
de Configurare a redării va apărea „Title
Elapsed” (Durata scursă din titlu).
29
Căutarea unui anumit punct de
pe disc (Căutare, Scanare,
Redare cu viteză redusă,
Redare repetată, Redare în
ordine aleatoare)
Puteţi localiza rapid un anumit punct de pe disc
monitorizând imaginea sau dacă redarea se
realizează cu viteză redusă.
„DISPLAY"
(Afişare)
„OPTIONS”
(OPŢIUNI)
Note
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi
efectua unele dintre operaţiunile descrise.
• Pentru CD-urile DE DATE/DVD-urile DE
DATE, puteţi căuta un anumit punct doar pe
o piesă audio MP3.
Localizarea rapidă a unui
punct folosind butoanele
PREV (anterior)/
NEXT (următor) (Căutare)
În timpul redării, apăsaţi
sau
pentru
a trece la capitolul/piesa/scena următoare sau
anterioară.
Sfaturi utile
Dacă ştiţi numărul titlului sau capitolului, puteţi
căuta direct introducând aceste numere cu
ajutorul butoanelor numerice.
•
La redarea unui DVD VIDEO puteţi căuta
un titlu sau un capitol folosind butoanele
numerice şi ENTER. Apăsaţi
pentru a
comuta între titlu şi capitol.
•
La redarea unor CD-uri/CD-uri VIDEO,
puteţi căuta o piesă folosind butoanele
numerice şi ENTER.
Localizarea rapidă a unui
punct prin derularea rapidă a
discului, înainte sau înapoi
(Scanare)
Apăsaţi
sau
pentru a derula înapoi
sau înainte în timpul redării. Pentru a reveni la
redarea normală, apăsaţi
De fiecare dată când apăsaţi
sau
în
timpul scanării, viteza de scanare se modifică.
La fiecare apăsare, indicaţia se schimbă după
cum puteţi observa mai jos.
 Direcţia de redare

Direcţia opusă
Viteza de redare „3
”/ „3
” este mai
rapidă decât „2
”/ „2
”, iar viteza de
redare „2
”/ „2
” este mai rapidă decât
„1
”/ „1
”.
Sfat util
Butonul de pe aparat funcţionează la fel
ca butonul
de pe telecomandă, iar
butonul ENTER de pe aparat funcţionează la
fel ca butonul
de pe telecomandă.
Această funcţie este operabilă la redarea unui
DVD.
30
Note
• În timpul Redării prin scanare pe un
DVD sau VIDEO CD nu se aude nici
un sunet.
• Viteza de scanare diferă în funcţie de
tipul de disc.
Vizualizarea cadru cu cadru
(Redare cu viteză redusă)
Apăsaţi
sau
atunci când
aparatul se află în modul pauză.
Pentru a reveni la viteza normală,
apăsaţi
De fiecare dată când apăsaţi
sau
în timpul Redării cu viteză redusă,
viteza de redare se modifică.
La fiecare apăsare, indicaţia afişată se
schimbă astfel:
Redarea repetată sau în ordine
aleatoare a CD-urilor/VIDEO
CD-urilor (Redare repetată,
redare în ordine aleatoare)
Puteţi reda toate piesele de pe un disc, sau o
singură piesă în mod repetat (Redare
repetată).
De asemenea, puteţi reda piesele şi în ordine
aleatoare (Redare în ordine aleatoare).
1 Apăsaţi în mod repetat
OPTIONS (Opţiuni) în timpul
redării, pentru a selecta modul
de redare.
•
„Track” (Piesă): repetarea
piesei curente.
•
„All” (Toate): repetarea tuturor
melodiilor de pe disc.
•
„Random” (Aleator): redarea în
ordine aleatoare a tuturor melodiilor de
pe disc.
♦ Direcţia de redare
Pentru a reveni la redarea normală
Selectaţi „
Off” (Dezactivat) la pasul 1.
♦ Direcţia opusă (doar pentru DVD)
Sfat util
Viteza de redare „3
mai redusă decât „2
viteza de redare „2
mai redusă decât „1
”/ „3
”/ „2
”/ „2
”/ „1
” este
”, iar
” este
”.
Notă
Viteza redusă diferă în funcţie de tipul de
disc.
În timpul Redării în ordine aleatoare, puteţi
începe redarea unei alte piese selectate în
mod aleator, apăsând o singură dată
.
Note
•
Nu puteţi utiliza Redarea repetată
sau Redarea în ordine aleatoare cu
VIDEO CD-uri sau Super VCD-uri în
timpul redării PBC.
•
Redarea în ordine aleatoare poate
să nu fie disponibilă, în funcţie de disc.
•
La Redarea în ordine aleatoare,
aceeaşi piesă poate fi repetată de
câteva ori.
Æ continuare
31
Verificarea informaţiilor
de redare a discului
Redarea pieselor audio mp3
sau a fişierelor imagine în
format JPEG
La redarea unui DVD
Puteţi reda fişierele audio MP3 şi fişierele
imagine în format JPEG de pe CD-URI de date
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) sau DVD-URI de
date (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R) sau dispozitive USB.
Pentru fişierele audio în format MP3 şi fişierele
imagine în format JPEG care pot fi redate,
consultaţi pagina 54. La introducerea unor CDuri de date şi DVD-uri de date, apare lista de
albume.
Apăsaţi DISPLAY (afişare) în timpul redării
unui DVD, apoi folosiţi Meniul de configurare a
redării (pagina 27).
La redarea unui CD
Apăsaţi DISPLAY.
Se vor afişa numărul piesei redate la momentul
respectiv/numărul total de piese şi durata
scursă din piesa redată la momentul respectiv.
Apăsaţi în mod repetat DISPLAY pentru a
comuta între informaţiile referitoare la durată,
astfel:
• Track Elapsed (Durata scursă din piesă)
• Track Remain (Durata rămasă din piesă)
• Disc Elapsed (Durata scursă din disc)
• Disc Remain (Durata rămasă din disc)
ENTER
„MENU”
(MENIU)
La redarea unui
VIDEO CD
Apăsaţi DISPLAY.
Aparatul afişează „PBC On” (PBC activat) (în
momentul în care configuraţi „PBC" pe „Off"–
(dezactivat), aparatul afişează numărul piesei
redate la momentul respectiv/numărul total de
piese), durata scursă şi modul audio pe ecran.
Notă
Aparatul nu afişează „Disc Elapsed" (Durata
scursă din disc) sau „Disc Remain” (Durata
rămasă din disc) pe ecran la redarea unui CD
în ordine aleatoare a pieselor.
32
Redarea datelor de pe un dispozitiv
USB
1 Setaţi comutatorul CD/DVD USB de
pe partea stângă a aparatului la poziţia
„USB”.
2 Conectaţi dispozitivul USB la portul USB de
pe partea stângă a aparatului.
Redarea unei piese audio MP3
1
Apăsaţi
pentru a selecta
un album din listă, iar apoi
apăsaţi ENTER.
Va apărea lista pieselor de pe album.
Comutator CD/DVD USB
Dispozitiv USB
Deconectarea unui dispozitiv USB
1
Setaţi comutatorul CD/DVD USB la poziţia
„DVD/CD”.
Deconectaţi dispozitivul USB.
• Pentru a trece la următoarea pagină sau
la pagina anterioară, apăsaţi
sau
.
• Pentru a reveni la lista de albume,
Dispozitive Sony USB compatibile
Redarea de fişiere JPEG şi MP3 printr-un port
USB este confirmată prin Cititorul / dispozitivul
pentru inscripţionarea de stick-uri de memorie
marca Sony şi prin cardul de memorie Flash
USB „Pocket Bit". (Dispozitiv confirmat: MSACUS40, seria USM-EX, seria USM-J, seria USMJX, seria USM-H)
apăsaţi
pentru a selecta
apoi apăsaţi ENTER.
2
Notă
•
Nu deconectaţi dispozitivul USB în timp
ce indicatorul de acces al acestuia clipeşte.
Acest lucru poate provoca pierderea sau
coruperea datelor.
•
Indicatorul de acces de pe unele
dispozitive USB poate clipi în continuare
chiar şi după transferul datelor.
•
Dispozitivele USB ce pot fi conectate la
aparat pot citi memorii flash şi carduri
multiple. Nu se pot conecta alte dispozitive
(aparat foto digital, hub USB, etc.) La
conectarea unui dispozitiv incompatibil,
apare mesajul „Cannot recognise the
connected device” („Nu se poate recunoaşte
dispozitivul conectat”), indicând faptul că
dispozitivul nu poate fi recunoscut.
•
Redarea CD-urilor DE DATE înregistrate
în formatul KODAK Picture CD va începe
automat la introducerea acestora în aparat.
şi
Apăsaţi
pentru a selecta
piesa pe care doriţi să o redaţi,
iar apoi apăsaţi ENTER.
Redarea începe de la piesa selectată.
Salt la următoarea pistă audio MP3
sau la pista anterioară
Apăsaţi
sau
.
Pentru oprirea redării
Apăsaţi
.
Notă
•
Numărul total de albume şi fişiere pe care
îl poate recunoaşte aparatul este de
aproximativ 648.
•
Numărul de albume dintr-un disc pe care
îl poate recunoaşte aparatul este de
aproximativ 299.
Æ continuare
33
Redarea unui fişier imagine
JPEG
1
Apăsaţi
pentru a selecta
un album de pe listă, iar apoi
apăsaţi ENTER.
Va apărea lista fişierelor din album.
•
•
•
Pentru a trece la următoarea pagină sau
la pagina anterioară, apăsaţi
•
Pentru a reveni la lista de albume,
apăsaţi
pentru a selecta
apăsaţi ENTER.
2
sau
şi apoi
Apăsaţi
pentru a selecta
imaginea pe care doriţi să o
vizualizaţi, iar apoi apăsaţi
ENTER.
Va apărea imaginea selectată.
Exemplu:
Pentru a trece pe pagina următoare sau
pe pagina anterioară a listei cu miniaturi
afişate, selectaţi „ Prev” (anterior) sau
„Next ” (următor) de sub ecran.
Pentru a ieşi din lista de miniaturi,
apăsaţi MENU.
Trecerea la următorul fişier imagine
JPEG sau la fişierul anterior
Apăsaţi
sau
.
Rotirea unei imagini JPEG
Apăsaţi
în timp ce vizualizaţi
imaginea.
: Inversează imaginea pe verticală (de sus
în jos).
: Inversează imaginea pe orizontală (de la
stânga la dreapta).
: Roteşte imaginea cu 90 de grade în
sensul acelor de ceas.
: Roteşte imaginea cu 90 de grade în sens
contrar acelor de ceas.
Remarcaţi faptul că vizualizarea revine la
normal şi dacă apăsaţi
pentru a
trece la imaginea următoare sau anterioară.
Exemplu: la apăsarea , o singură dată.
Afişarea listei de miniaturi
Apăsaţi MENU atunci când un fişier este afişat
pe ecran.
Fişierele de imagine din album vor apărea în
12 sub-ecrane, începând cu fişierul afişat.
34
Oprirea vizualizării imaginii JPEG
Apăsaţi
.
Se va reveni la afişarea listei de fişiere.
Note
• Timpul până la apariţia imaginilor poate fi
•
•
•
•
mai lung din cauza numărului de fişiere
înregistrate sau mărimii directoarelor. Dacă
după câteva minute nu apare nicio imagine,
este posibil ca unele dintre fişierele incluse
să fie prea mari.
Afişarea unor fişiere JPEG, în special a
fişierelor JPEG progresive, sau a fişierelor
JPEG cu o mărime de 3.000.000 de pixeli
sau mai mare, poate dura mai mult decât
afişarea altor fişiere.
Aparatul nu poate reda fişiere de imagine
JPEG cu mărimi de peste 3078 (lăţime) x
2048 (înălţime) în mod normal, sau cu o
dimensiune de peste 3.300.000 pixeli pentru
fişierele JPEG progresive. (Unele fişiere
JPEG progresive nu pot fi afişate, chiar
dacă mărimea se află în limitele acestei
capacităţi specificate.)
Numărul total de albume şi fişiere pe care îl
poate recunoaşte aparatul este de
aproximativ 648.
Numărul de albume dintr-un disc pe care îl
poate recunoaşte aparatul este de
aproximativ 299.
Vizualizarea imaginilor JPEG sub
forma unei prezentări de
diapozitive
Puteţi vizualiza fişierele de imagine
JPEG de pe un CD DE DATE sau un
DVD DE DATE sub forma unei prezentări
de diapozitive (slide show).
1
Dacă doriţi să începeţi afişarea
prezentării în timpul afişării unui
fişier, apăsaţi MENU.
Va apărea lista de miniaturi.
2
Apăsaţi
pentru a
selecta „Slide Show” (Prezentare
de diapozitive) din partea
inferioară a ecranului şi apoi
apăsaţi ENTER.
Succesiunea de imagini va
începe cu fişierul afişat.
Întreruperea succesiunii de imagini
Apăsaţi . Apăsând din nou
sau
puteţi reveni la succesiunea de imagini.
Oprirea succesiunii de imagini
Apăsaţi
sau MENU.
35
•
Reglarea mărimii şi calităţii
imaginii
•
Puteţi regla imaginea afişată pe ecranul LCD.
Vezi „Configurarea generală” (pagina 41), la
ieşirea semnalului video pe televizor, etc.
ENTER
„OPTIONS”
(OPŢIUNI)
„Hue” (Nuanţe): Reglaţi balanţa de culori
pentru roşu şi verde apăsând
• „Color” (Culoare): Reglaţi bogăţia
culorilor apăsând
„Default” (Setări implicite): Readucerea
tuturor setărilor la reglajele din fabrică.
* În modul „Normal", imaginile sunt afişate în
configuraţia originală, păstrând proporţia între
lăţime şi înălţime (aspect ratio). De exemplu,
o imagine cu aspectul de 4 : 3 va avea benzi
negre pe ambele părţi, iar imaginile în modul
„letterbox” (cu benzi negre în partea
superioară şi inferioară), înregistrate fie în
aspect 16 :9 fie în 4 :3, vor avea benzi negre
în toate părţile. În modul „Full” (Complet), o
imagine 16 : 9 va fi reglată pentru a umple tot
ecranul.
Sfaturi utile
• Ecranul se închide automat la
închiderea panoului LCD.
1 Apăsaţi OPTIONS (Opţiuni).
Va apărea Meniul de opţiuni.
2 Apăsaţi
pentru a selecta
“LCD Mode” (Mod LCD) şi apoi
apăsaţi ENTER.
Apar elementele pentru „LCD Mode” (Modul
LCD).
3 Apăsaţi
pentru a selecta
elementele şi apoi apăsaţi
ENTER.
• „LCD Aspect” (Aspect LCD): Modificarea
mărimii imaginii. Selectaţi „Normal”
(Normal) sau „Full” (Complet) apăsând
• „Backlight” (Lumină de fundal): Reglaţi
luminozitatea ecranului LCD apăsând
• Contrast: Reglaţi diferenţa între zonele
deschise şi cele închise la culoare,
apăsând
36
• În „Configurarea generală” (pagina 41)
puteţi vedea setările de afişare.
Note
• Mărimea de ecran pe care o puteţi
selecta diferă în funcţie de DVD.
• Nu puteţi selecta „Normal” pentru un
DVD înregistrat în formatul „16 : 9".
• Nu puteţi regla mărimea şi calitatea
imaginii la redarea unui VIDEO CD cu
„PBC” setat pe „Off” (Dezactivat).
• Puteţi selecta „Normal” sau „Full”
(Complet) apăsând în mod repetat
OPTIONS (Opţiuni) la vizionarea
unor fişiere din surse externe.
Vizualizarea fişierelor video DivX®
Redarea fişierelor video DivX
Puteţi reda fişierele video DivX de pe CD-uri de
date (CD-ROM/CD-R/CD-RW) sau DVD-uri de
date (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/ DVDRW/DVD-R).
La introducerea unor CD-uri de date şi DVD-uri
de date, va apărea lista albumelor.
•
Difuzorul aparatului nu redă sunet DTS.
La redarea pieselor audio DTS pe un fişier
video DivX, conectaţi aparatul la un
amplificator (receptor) AV (pagina 49) şi
configuraţi „DTS” în meniul de „Configurare
audio” (pagina 44).
• În funcţie de fişierul video DivX, este
posibil să nu puteţi efectua unele
operaţiuni.
Redarea unui fişier video DivX
1
„DISPLAY”
(AFIŞARE)
Va apărea lista fişierelor din album.
AUDIO
ENTER
Apăsaţi
pentru a selecta
un album de pe listă, iar apoi
apăsaţi ENTER.
„SUBTITLE”
(SUBTITRARE)
•
Note
• Dacă fişierul selectat nu este compatibil, pe
ecran apare mesajul „Data Error (DivX)"
(Eroare de date - DivX), iar fişierul nu va fi
redat.
• În funcţie de fişierul video DivX, imaginea se
poate întrerupe sau poate fi neclară. În
acest caz, se recomandă crearea fişierului
la un bitrate (rată de biţi) inferior. Dacă
sunetul încă prezintă distorsiuni, formatul
audio recomandat este MP3. Trebuie ţinut
totuşi cont de faptul că acest aparat nu este
compatibil cu formatul WMA (Windows
Media Audio).
• Datorită tehnologiei de comprimare utilizată
pentru fişierele video DivX, de la apăsarea
(Redare) şi până la apariţia imaginii
poate trece un anumit interval de timp.
• În funcţie de fişierul video DivX, sunetul
poate să nu fie sincronizat cu imaginile de
pe ecran.
Pentru a trece la următoarea pagină sau
la pagina anterioară, apăsaţi
•
Pentru a reveni la lista de albume,
apăsaţi
pentru a selecta
apăsaţi ENTER.
2
sau
şi apoi
Apăsaţi
pentru a selecta
fişierul pe care doriţi să îl
redaţi, iar apoi apăsaţi ENTER.
Redarea începe de la fişierul selectat.
Pentru a trece la următorul fişier video
DivX sau la fişierul anterior
Apăsaţi
sau
.
Localizarea unui punct prin derularea
rapidă a fişierelor video DivX, înainte
sau înapoi (Scanare)
Apăsaţi în mod repetat
pentru a
selecta viteza dorită pentru modul de căutare
în timpul redării.
Æ continuare
37
Vizualizarea cadru cu cadru (Redare
cu viteză redusă)
Apăsaţi
în mod repetat, în modul
pauză, pentru a selecta viteza redusă
dorită.
Afişarea informaţiilor de redare
Apăsaţi în mod repetat „DISPLAY”
(Afişare). Informaţiile de redare se
modifică în următoarea ordine, „Title
Elapsed” (Titlu scurs), „Title Remain”
(Titlu rămas), „Display Off” (Afişare
dezactivată), şi „Subtitle” (Subtitrare).
Modificarea sunetului
Apăsaţi în mod repetat AUDIO, în timpul
redării, pentru a selecta semnalul audio
dorit. Dacă apare mesajul „No Audio” (Nu
există sunet), aparatul nu suportă
formatul semnalului audio de pe disc.
Schimbarea subtitrărilor
Apăsaţi „SUBTITLE” (Subtitrare) în
timpul redării. Apăsaţi
, şi
ENTER în timp ce sunt afişate
informaţiile referitoare la subtitrare.
Pentru oprirea redării
Apăsaţi .
Despre fişierele video DivX
®
DivX este o tehnologie de comprimare a
fişierelor video, dezvoltată de DivX, Inc.
Acest produs este un produs certificat
®.
oficial DivX
Puteţi reda CD-uri DE DATE şi DVD-uri
DE DATE ce conţin fişiere video DivX.
CD-urile DE DATE şi DVD-urile
DE DATE ce pot fi redate de
aparat
Acest aparat redă doar CD-uri DE DATE
inscripţionate în formatul logic ISO 9660
Nivel 1 sau Joliet, şi DVD-uri DE DATE în
formatul universal pentru discuri UDF
(prescurtare de la Universal Disk
Format). Pentru mai multe informaţii cu
privire la formatul de înregistrare,
consultaţi
instrucţiunile
furnizate
împreună cu unităţile de disc şi
programele informatice de înregistrare
(care nu sunt furnizate).
Notă
Este posibil ca aparatul să nu poată reda unele
CD-uri DE DATE/DVD-uri DE DATE create în
formatul Packet Write sau cu sesiuni multiple
de inscripţionare.
Sfat util
Dacă se configurează în prealabil un număr
care indică de câte ori se pot vizualiza fişierele
DivX, acestea vor fi redate exact de atâtea ori.
Se includ următoarele situaţii:
- când aparatul este oprit (inclusiv situaţia în
care aparatul este oprit automat cu funcţia
Oprire automată). Pentru a opri vizualizarea
apăsaţi
în loc de
.
- când este deschis capacul discului.
- când se redă un alt fişier.
Aparatul poate reda date înregistrate în format
DivX, cu extensia „.AVI” sau „.DIVX”. Aparatul
nu va reda fişiere cu extensia „.AVI" sau
„.DIVX" dacă acestea nu conţin un fişier video
DivX.
Notă
Funcţia de derulare înapoi cu viteză
redusă este interzisă.
fişier video DivX atunci când acesta este
format din două sau mai multe fişiere
video DivX combinate.
Aparatul nu poate reda un fişier video
DivX cu dimensiuni mai mari de 720
(lăţime) x 576 (înălţime) / 2 GB.
38
Fişiere video DivX pe care le
poate reda aparatul
Note
•
Este posibil ca aparatul să nu redea un
•
• În funcţie de fişierul video DivX,
imaginea poate fi neclară sau este
posibil ca sunetul să „sară” peste
anumite secţiuni.
• Aparatul nu poate reda unele fişiere
video DivX mai lungi de 3 ore.
• Aparatul poate reda numele unui fişier
de până la 14 caractere. Caracterele
de după cel de-al 14-lea caracter nu
vor apărea pe ecran.
• Caracterele care nu pot fi afişate apar
sub forma „*”.
• În funcţie de disc, un nume de fişier ce
nu poate fi afişat apare sub forma „*”.
• Nu se pot afişa corect numele
fişierelor de pe discurile CD-R/CD-RW
care sunt inscripţionate în formatul
UDF.
Despre ordinea de redare a
fişierelor video DivX
Observaţi faptul că este posibil să nu se
poată aplica ordinea de redare, în funcţie
de programele utilizate pentru crearea
fişierului video DivX, sau dacă există mai
mult de 299 de albume şi mai mult de
648 fişiere video DivX în fiecare album.
Consultaţi secţiunea „Despre ordinea de
redare a albumelor, pieselor şi fişierelor"
(pagina 55).
39
Configurări şi reglaje
Folosirea Meniului de
Configurare
Folosind Meniul de Configurare, puteţi
regla în diverse moduri elemente precum
imaginea şi sunetul. De asemenea,
printre altele, puteţi seta limba pentru
subtitrări şi Meniul de configurare. Pentru
mai multe informaţii cu privire la fiecare
element al Meniului de Configurare,
consultaţi paginile de la 41 la 46.
2 Apăsaţi
pentru a selecta
„Setup” (Configurare) şi
apoi apăsaţi ENTER.
Vor apărea elementele pentru
„Setup” (Configurare).
Notă
Configurările de redare memorate pe disc au
prioritate în faţa setărilor din Meniul de
Configurare, şi este posibil ca unele dintre
funcţiile descrise să nu funcţioneze.
ENTER
„OPTIONS”
(OPŢIUNI)
3 Apăsaţi
pentru a selecta
elementul de Configurare dorit
dintre următoarele: „General
Setup” (Configurare generală),
„Audio Setup” (Configurare
audio), „Language Setup”
(Configurare limbă) sau „Parental
Control” (Control parental) şi apoi
apăsaţi ENTER.
Este selectat elementul de
configurare dorit. Exemplu:
„General Setup” (Configurare
generală)
1 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni)
atunci când aparatul se află în
modul stop.
Elementul selectat
Va apărea Meniul de opţiuni.
Meniul de configurare nu apare dacă este
activată funcţia Resume (reluarea redării de la
momentul la care s-a oprit). Mai întâi anulaţi
reluarea, apăsând de două ori
, apoi
apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni).
Elemente de configurare
40
4 Apăsaţi
pentru a selecta
un element şi apoi apăsaţi
ENTER.
Vor apărea configurările pentru
elementul selectat.
Exemplu: „TV Display” (Afişare TV)
Configurări pentru Afişare
(Configurare Generală)
Selectaţi opţiunile şi configurările de
afişare la redare în funcţie de televizorul
ce urmează a fi conectat.
Selectaţi „General Setup” (Configurare
generală) din Meniul de configurare.
Pentru a utiliza meniul, consultaţi
„Folosirea meniului de configurare”
(pagina 40). Configurările implicite sunt
subliniate.
Configurări
5 Apăsaţi
pentru a selecta
o setare şi apoi apăsaţi
ENTER.
Este selectată setarea dorită,
finalizându-se acţiunea de configurare.
Exemplu: „4:3 Pan Scan” (Aspect film)

„TV Display” (Afişare TV) (doar
pentru DVD)
Selectează proporţia aspectului (aspect
ratio) pentru televizorul conectat
(standard 4:3 sau lat).
4:3
„Pan Scan”
(Aspect film)
Configurare selectată
4:3
Letter Box
(Panoramic)
16:9
Pentru închiderea Meniului de
configurare
Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni) sau
„RETURN” (Revenire) de două ori.
Selectaţi această funcţie
atunci când conectaţi un
televizor cu ecran 4:3. Se
va afişa automat o imagine
a cărei lăţime să acopere
întregul ecran, iar porţiunile
ce nu se încadrează vor fi
tăiate.
Selectaţi această funcţie
atunci când conectaţi un
televizor cu ecran 4:3.
Afişează o imagine lată, cu
benzi în partea superioară
şi inferioară a ecranului.
Selectaţi această funcţie
atunci când conectaţi un
televizor cu ecran lat sau un
televizor cu funcţie pentru
mod lat.
Æ continuare
41

4:3 „Pan Scan”
PBC
Utilizând funcţia PBC (Control redare),
puteţi vizualiza programe interactive şi
programe cu funcţii de căutare (pagina
26). Această configurare se poate realiza
la redarea de VIDEO CD-uri cu funcţia
PBC. Opţiunea devine disponibilă prin
deschiderea şi închiderea capacului
discului, după configurare.
4:3 „Letter Box”
16:9
„On”
(Activat)
Notă
În funcţie de DVD, se poate selecta
automat „4:3 Letter Box” în funcţie de
„4:3 Pan Scan” sau invers.

„Angle Mark” (Semnul de
unghi)
Afişează semnul de unghi atunci când
schimbaţi unghiurile de vizualizare în
timpul redării DVD-urilor înregistrate cu
unghiuri multiple.
Afişează semnul
„On” (Activat)
de unghi.
„Off” (Dezactivat)
Ascunde semnul
de unghi.

Screensaver
Imaginea screensaver-ului apare atunci
când lăsaţi aparatul în modul pauză sau
stop timp de 15 minute. Screensaverul
împiedică deteriorarea dispozitivului de
afişare (aşa-numitul efect „ghosting” –
imagini-fantomă). Apăsaţi
pentru a
dezactiva screensaver-ul.
„On” (Activat)
„Off” (Dezactivat)
42
Activează funcţia
de screensaver.
Dezactivează
funcţia de
screensaver.
Cu ajutorul funcţiei
PBC, puteţi reda
VIDEO CD-uri prin
ecranul meniului.
„Off”
Dezactivaţi funcţia
(Dezactivat) PBC.

DivX

„Default” (Setări implicite)
Afişează codul de înregistrare pentru
acest aparat. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi pagina web http://www.divx.com .
Fiecare funcţie revine la configurările
sale iniţiale din fabrică. Aveţi în vedere
faptul
că
toate
configurările
dumneavoastră vor fi pierdute.
Configurarea sunetului
(Configurare audio)
„Audio Setup” (Configurare audio) vă
permite să configuraţi sunetul în
funcţie de condiţiile de redare şi
conexiuni.
Selectaţi „Audio Setup” (Configurare
audio) din Meniul de configurare. Pentru
a utiliza meniul, consultaţi „Folosirea
meniului de configurare” (pagina 40).
Configurările implicite sunt subliniate.

Ieşirea digitală
Se selectează dacă semnalele audio sunt
transmise prin mufa „OPTICAL OUT" (Ieşire
optică).
„On” (Activat)
În mod normal se va
selecta această poziţie.
Atunci când selectaţi „On”
(Activat), consultaţi
„Configurarea semnalului
digital de ieşire" pentru alte
configurări.
„Off”
Influenţa circuitului digital
(Dezactivat)
asupra circuitului analog
este minimă.
Configurarea semnalului digital de
ieşire

Audio DRC (Control dinamic
al intervalului) (doar pentru
DVD-uri)
Elimină distorsiunile sunetului la
reducerea volumului atunci când se redă
un DVD compatibil cu funcţia „Audio
DRC”.
Această funcţie afectează ieşirile de la
următoarele mufe:
- mufa AUDIO
- mufa „OPTICAL OUT” (Ieşire optică)
doar atunci când funcţia „Dolby Digital”
este configurată pe „Downmix PCM”
(pagina 43).
„On”
(Activat)
Elimină distorsiunile
de sunet chiar dacă
reduceţi volumul.
„Off”
În mod normal se
(Dezactivat) va selecta această
poziţie.
Modifică metoda de transmitere a semnalelor
audio la conectarea unui echipament audio,
precum un amplificator (receptor) AV cu mufă
„OPTICAL OUT” (Ieşire optică). Pentru mai
multe detalii cu privire la conexiune, consultaţi
pagina 48. După configurarea „Digital Output”
(Ieşirea digitală) în poziţia „On” (Activat),
configuraţi funcţiile „Dolby Digital” şi „DTS”. În
cazul în care conectaţi o componentă
incompatibilă cu semnalul audio selectat, din
difuzoare se va auzi un zgomot puternic (sau
nu se va auzi niciun sunet), care poate dăuna
auzului sau care poate deteriora difuzoarele.

Funcţia „Dolby Digital” (doar
pentru DVD-uri)
Selectează tipul de semnal Dolby Digital.
Funcţia
„Downmix
PCM”
Selectaţi această funcţie
atunci când aparatul este
conectat la o componentă
audio fără un decodor
Dolby Digital integrat.
„Dolby Digital” Selectaţi această funcţie
atunci când aparatul este
conectat la o componentă
audio cu un decodor Dolby
Digital integrat.
Æ continuare
43
MPEG (doar pentru DVD)

Selectează tipul de semnal audio MPEG.
PCM
MPEG

Selectaţi această funcţie
atunci când aparatul este
conectat la o componentă
audio fără un decodor
MPEG integrat. Dacă redaţi
piese audio MPEG multicanal, din cele două
difuzoare frontale vor ieşi
doar semnalele Frontal (L)
şi Frontal (R).
Selectaţi această funcţie
atunci când aparatul este
conectat la o componentă
audio cu un decodor MPEG
integrat.
Configurarea limbii meniurilor
sau a piesei audio
(Configurare limbă)
„Language Setup” (Configurare limbă)
vă permite să configuraţi mai multe
limbi pentru meniul afişat pe ecran
sau pentru piesa audio.
Selectaţi „Language Setup” (Configurare
limbă) din Meniul de configurare. Pentru
a utiliza meniul, consultaţi „Folosirea
meniului de configurare” (pagina 40).
DTS
Selectează dacă se vor emite sau nu
semnale DTS.
„On” (Activat)
„Off”
(Dezactivat)
44
Selectaţi această funcţie
atunci când aparatul este
conectat la o componentă
audio cu un decodor DTS
integrat.
Selectaţi această funcţie
atunci când aparatul este
conectat la o componentă
audio fără un decodor DTS
integrat.

OSD (Afişare pe ecran)
Schimbă limba pentru afişarea pe
ecran.

„Disc Menu” (Meniul discului)
(doar pentru DVD VIDEO)
Schimbă limba pentru meniul discului.
Atunci când selectaţi „Original”, va fi
selectată limba care are prioritate pe
disc.

„Subtitle”
(Subtitrare)
(doar
pentru DVD VIDEO)
Schimbă limba subtitrării. Atunci când
selectaţi „Off” (Dezactivat), nu va fi
afişată nicio subtitrare.

Audio (doar pentru DVD VIDEO)
Schimbă limba piesei audio.
Atunci când selectaţi „Original”, va fi
selectată limba care are prioritate pe
disc.
Notă
Dacă în „Disc Menu" (Meniul discului),
„Subtitle" (Subtitrare) sau „Audio"
selectaţi o limbă care nu este înregistrată
pe DVD-ul VIDEO, va fi selectată
automat una dintre limbile înregistrate.
Configurarea Controlului
Parental (Control Parental)
Redarea unor DVD-uri VIDEO poate fi
restricţionată prin funcţia de control
parental.
Selectaţi „Parental Control” (Control
parental) din Meniul de configurare.
Pentru a utiliza meniul, consultaţi
„Folosirea meniului de configurare”
(pagina 40).
 ”Password” (Parolă)
Introduceţi sau modificaţi o parolă.
Configurând o parolă, puteţi restricţiona
redarea unui DVD care are integrată
funcţia de control parental. La prima
utilizare a opţiunii „Password” (Parolă),
introduceţi o parolă nouă (nu trebuie să
introduceţi parola veche).

„Parental Control” (Control
parental)
Cu cât valoarea configurată este mai
redusă, cu atât este mai strictă restricţia.
Pentru a configura controlul parental,
aveţi nevoie de parola selectată în
câmpul „Password" (Parolă), prin urmare
mai întâi trebuie să configuraţi parola.
Schimbarea parolei
1 Apăsaţi
pentru a selecta
„Password” (Parolă) în meniul de
configurare pentru Controlul Parental
şi apoi apăsaţi ENTER.
Æ continuare
45
2
3
4
5
Cu cât valoarea configurată este mai
redusă, cu atât este mai strictă restricţia.
Va apărea meniul pentru introducerea
parolei.
Selectaţi „Change” (Modificare), şi
apăsaţi ENTER.
Va apărea meniul pentru
introducerea parolei.
Introduceţi parola actuală de 6 cifre în
caseta „Old Password” (Parolă veche).
3 Introduceţi sau reintroduceţi parola
de 6 cifre cu ajutorul butoanelor
numerice, apoi apăsaţi ENTER.
Introduceţi noua parolă de 6 cifre în
caseta „New Password” (Parolă nouă).
Introduceţi încă o dată noua parolă de 6
cifre în caseta „Verify Password”
(Verificare parolă), apoi apăsaţi ENTER
pentru confirmare.
Dacă la introducerea parolei faceţi o
greşeală
Apăsaţi „CLEAR” (Ştergere) sau apăsaţi
pentru a reveni cu câte un pas înainte de
apăsarea tastei ENTER la pasul 5, iar apoi
introduceţi din nou parola.
Configurarea controlului
parental (redare
restricţionată)
1
Apăsaţi
pentru a selecta „Parental
Control” (Control Parental) în meniul de
configurare pentru Controlul Parental şi
apoi apăsaţi ENTER.
Va apărea meniul pentru configurarea
nivelului de restricţionare a redării.
Configurarea Controlului parental
este completă.
Pentru redarea unui disc pentru care
s-a configurat Controlul parental
1
2
Introduceţi discul şi apăsaţi
. Va apărea meniul pentru
introducerea parolei.
Introduceţi parola de 6 cifre cu
ajutorul butoanelor numerice, apoi
apăsaţi ENTER.
Aparatul începe redarea fişierului.
Dacă uitaţi parola
Scoateţi discul şi repetaţi paşii menţionaţi la
„Schimbarea parolei” (pagina 45). Introduceţi
„136900” în caseta „Old Password” (Parolă
veche), apoi introduceţi noua parolă ce 6 cifre
în caseta „New Password” (Parolă nouă) şi
„Verify Password” (Verificare parolă).
2
Apăsaţi
pentru a selecta nivelul de
restricţionare (1-8) şi apoi apăsaţi ENTER.
46
Note
• La discurile care nu au funcţia de Control
parental, redarea nu poate fi restricţionată
pe acest aparat.
• În funcţie de disc, vi se poate cere să
schimbaţi nivelul de control parental în
timpul redării discului. În acest caz,
introduceţi parola şi apoi schimbaţi nivelul.
Dacă se anulează modul Reluare redare,
nivelul revine la nivelul anterior.
47
Conexiuni
Conectarea unui alt dispozitiv
Pentru schimbarea comutatorului „LINE SELECT (IN/OUT)” (Selectare linie intrare/ieşire)
„LINE SELECT IN” (Selectare linie intrare): Preluarea de imagini sau sunete de pe un dispozitiv
exterior. Pe ecranul LCD va fi afişat mesajul „Line in” (Linie de intrare) până la
recepţionarea semnalului de la dispozitivul exterior.
„LINE SELECT OUT” (Selectare linie ieşire): Transmite semnalul de redare de la acest aparat la
un televizor.
Note
• Conectaţi cu atenţie cablurile pentru a evita distorsiunile.
• Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu componentele ce urmează a fi conectate.
• Nu puteţi conecta acest aparat la un televizor care nu are o mufă de intrare video.
• Asiguraţi-vă că înainte de conectare întrerupeţi alimentarea fiecărei componente.
• Conectaţi aparatul direct la televizor. Dacă ieşirea video a aparatului trece printr-un videorecorder către televizor, calitatea imaginii poate fi afectată.
Conectarea monitorului TV
TV sau monitor cu mufe de
intrare audio/video
La AUDIO/VIDEO
Cablu audio/video (furnizat)
Pentru transmiterea semnalului de redare la un televizor sau monitor
1 Setaţi comutatorul „LINE SELECT” (Selectare linie) de pe partea dreaptă a aparatului la poziţia
„OUT” (Ieşire).
48
Conectarea unui amplificator (receptor) AV
Exemplul 1
Amplificator stereo
La AUDIO
La intrarea AUDIO
Cablu audio/video (furnizat)
Pentru transmiterea semnalului de redare către un amplificator (receptor) AV
1 Setaţi comutatorul „LINE SELECT” (Selectare linie) de pe partea dreaptă a aparatului în
poziţia „OUT” (Ieşire).
* Pentru semnalul video se foloseşte mufa galbenă (pagina 48).
Amplificator cu decodor
Dolby Digital sau DTS
Exemplul 2
La IEŞIREA OPTICĂ
La intrarea AUDIO
Cablu digital optic (nefurnizat)
Pentru transmiterea semnalului de redare către un amplificator (receptor) AV
1
2
Setaţi comutatorul „LINE SELECT” (Selectare linie) de pe partea dreaptă a aparatului în
poziţia „OUT” (Ieşire).
Setaţi „Digital Output” (Ieşirea digitală) în poziţia „On” (Activat) la „Audio Setup” (Configurare
audio) (pagina 43).
Æ continuare
49
Conectarea unui video player sau a unui camcorder
Video player sau camcorder
La AUDIO/VIDEO
La
ieşirea
AUDIO/
VIDEO
Cablu audio/video (furnizat)
Pentru recepţionarea semnalului de redare de la un video player sau de la un
camcorder
1 Setaţi comutatorul „LINE SELECT” (Selectare linie) de pe partea dreaptă a
aparatului la poziţia „IN” (Intrare).
Notă
După folosire, setaţi comutatorul „LINE SELECT” (Selectare linie) în poziţia „OUT” (Ieşire).
Aparatul nu poate efectua redarea în cazul în care comutatorul este setat pe „IN” (Intrare).
50
Œ
Informaţii suplimentare
Ghid al problemelor de
funcţionare
Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinaţi
una dintre următoarele dificultăţi, folosiţi acest
ghid al problemelor de funcţionare pentru a
încerca să remediaţi problema înainte de
solicita efectuarea de reparaţii. Dacă problema
persistă, consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony (Doar pentru clienţii din Statele Unite).
Alimentarea
Alimentarea este oprită.
Œ
Œ
Verificaţi dacă este bine conectat cablul
de alimentare la reţea.
Dacă folosiţi pachetul acumulator,
verificaţi dacă pachetul acumulator este
suficient încărcat.
Imaginea
Nu apare imagine/imaginea apare
cu distorsiuni.
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Discul este murdar sau deteriorat.
Luminozitatea este setată la minim.
Reglaţi luminozitatea în „LCD Mode”
(Modul LCD) (pagina 36).
La redarea discurilor, setaţi comutatorul
„LINE SELECT” (Selectare linie) în
poziţia „OUT” (Ieşire). La transmiterea
semnalului de redare către alt dispozitiv,
setaţi comutatorul „LINE SELECT”
(Selectare linie) în poziţia „OUT” (Ieşire).
La recepţionarea semnalului de redare
de la un alt dispozitiv, setaţi comutatorul
„LINE SELECT” (Selectare linie) în
poziţia „IN” (Intrare) (pagina 48).
Reconectaţi bine cablul de legătură.
Cablurile de legătură sunt deteriorate.
Verificaţi conexiunea la TV (pagina 48) şi
comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor astfel încât pe ecranul
televizorului să apară semnalul de la
aparat.
Aparatul este conectat la mufele
„COMPONENT VIDEO IN” (Intrare video
component) (Y, PB, PR) ale televizorului
high-vision.
Œ
Dacă imaginea transmisă de aparat trece
printr-un video-recorder pentru a ajunge la
televizor sau dacă sunteţi conectat la un
aparat combinat TV/VIDEO, semnalul de
protecţie la copiere aplicat pe unele
programe de DVD poate afecta calitatea
imaginii.
Imaginea nu umple ecranul, deşi la
„General Setup” (Configurare
generală), proporţia aspectului este
configurată pe „TV Display” (Afişare
TV).
Œ
Proporţia aspectului pentru disc este
fixată pe DVD.
Apar punctele negre, iar punctele
roşii, albastre, verzi rămân pe LCD.
Œ
Aceasta este o proprietate structurală a
LCD-ului, nu o multifuncţie.
Sunetul
Nu se aude niciun sunet.
Œ Aparatul se află în modul pauză sau în
modul Redare cu viteză redusă.
Œ Aparatul se află în modul derulare înainte
sau înapoi.
ΠLa redarea unui Super VCD pe care nu
este înregistrată piesa audio 2, nu se va
auzi niciun sunet atunci când selectaţi
„Stereo 1", „Left 1" (Stânga 1) sau „Right 1"
(Dreapta 1).
Œ Reconectaţi bine cablul de legătură.
Œ Cablul de legătură este deteriorat.
Œ Aparatul nu este conectat la mufa potrivită
de intrare de pe amplificator (receptor)
(pagina 49).
ΠIntrarea amplificatorului (receptorului) nu
este configurată corect.
Œ Dacă prin mufa „OPTICAL OUT” (Ieşire
optică) nu trece semnal audio, verificaţi
configurările audio (pagina 43).
Æ continuare
51
Sunetul se aude prea încet.
Œ
Pe unele DVD-uri, sunetul se aude prea
încet. Volumul sunetului se poate
îmbunătăţi dacă setaţi „Audio DRC" din
„Audio Setup” (Configurare audio) în
poziţia „On” (Activat) (pagina 43).
Funcţionarea
Aparatul începe automat redarea
discului.
Œ
Discul are o funcţie de redare automată.
Redarea se opreşte automat.
ΠLa redarea unor discuri cu semnal de
pauză automată, aparatul opreşte redarea
la semnalul de pauză automată.
Telecomanda nu funcţionează.
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Bateriile telecomenzii sunt slabe.
Există obstacole între telecomandă şi
aparat.
Distanţa dintre telecomandă şi aparat
este prea mare.
Telecomanda nu este îndreptată către
senzorul de distanţă al aparatului.
Senzorul de distanţă este expus direct la
lumina solară sau la o sursă de lumină
puternică.
La apăsarea butoanelor nu se
întâmplă nimic.
Œ
Comutatorul
HOLD (reţinere) este
setat pe „HOLD” (reţinere) (pagina 21).
Discul nu rulează.
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
52
Discul este introdus invers (cu faţa
etichetată în jos). Introduceţi discul cu
suprafaţa de citire în jos.
Discul nu este configurat corect.
Aparatul nu poate reda anumite discuri
(pagina 9).
Codul regional al DVD-ului nu este
compatibil cu aparatul (pagina 10).
În interiorul aparatului s-a format condens
(pagina 4).
Aparatul nu poate reda un disc
inscripţionat care nu este finalizat corect
(pagina 9).
A fost configurat Controlul parental.
Modificaţi configurarea.
Comutatorul CD/DVD USB de pe partea
stângă a aparatului este setat în poziţia
„USB”.
Comutatorul „LINE SELECT” (Selectare
linie) de pe partea dreaptă a aparatului
este setat în poziţia „IN” (Intrare).
Nu pot fi realizate unele funcţii precum
Oprirea, Căutarea, Scanarea, Redarea
cu viteză redusă, Redarea repetată
sau Redarea în ordine aleatoare.
Œ
În funcţie de disc, este posibil să nu
puteţi efectua unele dintre
operaţiunile de mai sus. Consultaţi
instrucţiunile de operare furnizate
împreună cu discul.
Nu se poate schimba limba piesei
audio.
Œ Încercaţi să folosiţi meniul DVD-ului în loc
de butonul de selectare directă de pe
telecomandă (pagina 23).
Œ Pe DVD-ul pe care doriţi să îl redaţi nu
sunt înregistrate piese multilingve.
ΠDVD-ul nu permite schimbarea limbii piesei
audio.
Limba subtitrării nu poate fi
modificată sau dezactivată.
Œ Încercaţi să folosiţi meniul DVD-ului în loc
de butonul de selectare directă de pe
telecomandă (pagina 23).
Œ Pe DVD-ul pe care doriţi să îl redaţi nu
sunt inscripţionate subtitrări multilingve.
Œ DVD-ul nu permite schimbarea subtitrărilor.
Unghiurile nu pot fi schimbate.
Œ Încercaţi să folosiţi meniul DVD-ului
în loc de butonul de selectare
directă de pe telecomandă (pagina
23).
Œ Pe DVD-ul pe care doriţi să îl redaţi
nu sunt inscripţionate unghiuri
multiple.
ΠUnghiul poate fi schimbat doar
atunci când pe ecran se aprinde
Œ
indicatorul
(pagina 25).
DVD-ul nu permite schimbarea
unghiurilor.
Nu se poate reda piesa audio MP3
(pagina 54).
Œ CD-ul DE DATE nu este înregistrat
într-un format MP3 compatibil cu
ISO 9660 Nivel 1 sau Joliet.
Œ DVD-ul DE DATE nu este înregistrat
într-un format MP3 compatibil cu
formatul UDF (Formatul universal
pentru discuri).
ΠPiesa audio MP3 nu are extensia
„.MP3”.
Œ Datele nu sunt înregistrate în
formatul MP3, chiar dacă au
extensia „.MP3".
Œ Datele nu sunt date în formatul
MPEG-1 Audio Layer III.
ΠAparatul nu poate reda piese audio
în formatul mp3PRO.
Œ Piesa audio MP3 este deteriorată.
Nu se poate reda fişierul imagine
JPEG (pagina 54).
Œ CD-ul DE DATE nu este înregistrat
într-un format JPEG compatibil cu
ISO 9660 Nivel 1 sau Joliet.
Œ DVD-ul DE DATE nu este înregistrat
într-un format JPEG compatibil cu
formatul UDF (Formatul universal
pentru discuri).
Œ Fişierul imagine JPEG nu are
extensia „.JPEG”.
Œ Datele nu sunt înregistrate în formatul
JPEG, chiar dacă au extensia
„.JPEG".
Œ Fişierul imagine JPEG nu este
compatibil cu DCF (pagina 55).
ΠImaginea este mai mare de 3078
(lăţime) x 2048 (înălţime) în mod
normal, sau mai mare de 3.300.000
pixeli la fişierele JPEG progresive.
(Unele fişiere JPEG progresive nu pot
fi afişate, chiar dacă mărimea
fişierului se află în limitele acestei
capacităţi specificate.)
Œ Fişierul imagine JPEG este deteriorat.
Nu se poate reda fişierul video DivX
(pagina 54).
Œ Fişierul nu este creat în format DivX.
Œ Fişierul are altă extensie, nu „.AVI”
sau „.DIVX”.
ΠCD-ul DE DATE (video DivX)/DVD-ul
de date (video DivX) nu este
înregistrat într-un format DivX
compatibil cu ISO 9660 Nivel 1 sau
Joliet/UDF.
Œ Fişierul video DivX este mai mare de
720 (lăţime) x 576 (înălţime).
Numele albumelor/pieselor/fişierelor
nu sunt afişate corect.
Œ
Aparatul poate afişa doar
caractere alfanumerice. Alte
caractere apar sub forma „*”.
Æ continuare
53
Discul nu începe să ruleze de la
început.
Œ Este selectată opţiunea Redare
repetată sau Redare în ordine
aleatoare (paginile 29 şi 31).
Œ S-a activat funcţia „Resume” (reluarea
redării din punctul la care s-a oprit)
(pagina 22).
Aparatul nu funcţionează normal.
Œ Dacă aparatul nu funcţionează normal
ca urmare a, spre exemplu, efectului
electricităţii statice, scoateţi-l din priză.
Despre piesele audio MP3 sau
fişierele imagine JPEG
MP3 este o tehnologie de comprimare
audio ce respectă
reglementările ISO/IEC MPEG.
JPEG este o tehnologie de comprimare a
imaginilor.
Puteţi reda CD-uri DE DATE şi DVD-uri
DE DATE ce conţin piese audio MP3 sau
fişiere imagine JPEG.
CD-urile DE DATE şi
DVD-urile DE DATE ce pot fi
redate de aparat
Puteţi reda CD-urile DE DATE (CDROM/CD-R/CD-RW) sau DVD-urile DE
DATE (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) înregistrate în format
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) şi JPEG.
Cu toate acestea, acest aparat redă doar
CD-uri DE DATE inscripţionate în
formatul logic ISO 9660 Nivel 1 sau
Joliet, şi DVD-URI DE DATE în formatul
universal pentru discuri UDF (prescurtare
de la Universal Disk Format). Pentru mai
multe informaţii cu privire la formatul de
înregistrare, consultaţi instrucţiunile
furnizate împreună cu unităţile de disc şi
programele de înregistrare (care nu sunt
furnizate).
Notă
Este posibil ca aparatul să nu poată reda
unele CD-URI DE DATE/DVD-URI DE
DATE create în formatul Packet Write
sau cu sesiuni multiple de inscripţionare.
54
Piesele audio MP3 sau
fişierele imagine JPEG ce pot
fi redate de aparat
Despre ordinea de redare a
albumelor, pieselor şi
fişierelor
Aparatul poate reda următoarele tipuri de piese
şi fişiere:
• Piese audio MP3 cu extensia „.MP3”.
• Fişiere imagine JPEG cu extensia „.JPEG”
sau „.JPG".
• Fişiere imagine JPEG compatibile cu
formatul de fişiere de imagine DCF*.
*DCF: abreviere de la denumirea în limba
engleză pentru ”Regulă de design pentru
sistemul de fişiere de cameră”: Standarde de
imagine pentru camere digitale reglementate
de JEITA (Asociaţia Producătorilor din
Industria
Electronică
şi
Tehnologiei
Informaţiei din Japonia).
Piesele şi fişierele dintr-un album se vor reda
în ordinea mediilor înregistrate (CD-R, etc.)
Note
• Schimbaţi extensia în „.jpg”, pentru fişierele
•
Sfat util
Deoarece începerea redării unui disc cu mulţi
arbori durează mai mult, se recomandă
crearea de albume cu maxim doi arbori.
Note
• Aparatul poate recunoaşte maxim 299 de
cu extensia „.jpe" sau „.jpeg".
• Aparatul va reda orice date cu extensia
•
•
•
•
•
•
•
„.MP3”, „.JPG” sau „.JPEG”, chiar dacă nu
sunt în format MP3 sau JPEG. Redarea
acestor date poate genera un zgomot
puternic, care vă poate afecta sistemul de
difuzoare.
Aparatul nu este compatibil cu piesele
audio în formatul mp3PRO.
Nu pot fi redate unele fişiere JPEG.
Aparatul poate reda numele unui fişier sau
al unei piese de până la 14 caractere.
Caracterele de după cel de-al 14-lea
caracter nu vor apărea pe ecran.
Caracterele care nu pot fi afişate apar sub
forma „*”.
În funcţie de disc, un nume de fişier sau de
piesă ce nu poate fi afişat apare sub forma
„*”.
Nu se pot afişa corect numele fişierelor de
pe discurile CD-R/CD-RW care sunt
inscripţionate în formatul UDF.
La redarea unei piese audio MP3
înregistrată în modul VBR, nu se poate afişa
corect bitrate-ul (rata de biţi).
•
•
albume (inclusiv albumele ce nu conţin
piese audio MP3 şi fişiere imagine JPEG).
Aparatul nu va reda albumele de după cel
de-al 299-lea album.
Aparatul poate recunoaşte în total 648 de
fişiere, piese şi albume. Aparatul nu va
reda elementele de după cel de-al 648-lea
fişier, piesă sau album.
În funcţie de condiţiile de inscripţionare a
discului, numărul total de fişiere, piese şi
albume ce pot fi recunoscute poate fi mai
mic de 648.
Lista de albume afişează doar numele
albumului redat la momentul respectiv.
Orice album aflat pe nivelul superior este
afişat ca „\..\.”
55
Specificaţii
Sistem
Laser: Semiconductor laser
Sistemul pentru format semnal video:
PAL (NTSC)
Caracteristici audio
Răspuns în frecvenţă: DVD VIDEO
(PCM 48 kHz): de la 20 Hz la 22 kHz/
CD: de la 20 Hz la 20 kHz
Distorsiune armonică: 0,01 %
Interval dinamic: DVD VIDEO: 90 dB/
CD: 90 dB
Perturbări ale semnalului audio
înregistrat (Wow & flutter): Sub limitele
măsurabile (±0,001% W PEAK)
Intrări/Ieşiri
VIDEO (intrare/ieşire video):
Mufă minijack (1)
Ieşire 1,0 Vp-p/75 ohmi
AUDIO (intrare/ieşire audio)/
„OPTICAL OUT” (ieşire optică):
Combinaţie de mufă minijack
stereo/mufă minijack optică (1)
Ieşire 2,0 Vrms/47 kiloohmi
Impedanţa recomandată a sarcinii de
peste 47 kiloohmi
DIFUZOARE (căşti) A/B:
Mufă minijack stereo (2)
Afişaj cu cristale lichide
Mărimea panoului: 7 inci lăţime
(diagonală)
Sistemul de acţionare: matrice activă
TFT
Rezoluţia: 480×234 (imagine reală,
acoperire peste 99,99%)
56
Generalităţi
Necesarul de energie:
9,5 V c.c. (Adaptor c.a./Adaptor auto)
7,4 V c.c. (Pachet baterii)
Consumul de energie (pentru redarea
DVD-urilor VIDEO):
18 W (la utilizarea unui pachet
acumulator)
7 W (la utilizarea cu o cască, fără
pachet acumulator
Dimensiuni (aprox.):
190x31,5x149,5 mm (lăţime/înălţime/
adâncime), inclusiv componentele care
ies în afară
Masa (aprox.): 730 g
Temperatura de funcţionare: de la 5 °C
la 35 °C
Umiditatea de funcţionare: de la 25 %
la 80 %
Adaptor CA: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Adaptor auto: 12 V c.c
Accesorii furnizate
Vezi pagina 12.
Specificaţiile şi modelul se pot modifica
fără preaviz.
Index al pieselor şi butoanelor
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate în paranteze.
Imagine de sus
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Panou LCD
Difuzor (21)
Capacul discului (20)
„PUSH CLOSE” (Închidere
compartiment disc, prin
împingere) (20)
Butonul „MENU” (Meniu) (23)
Butonul „DISPLAY” (Afişare)
(27)
Butoanele
ENTER (23)
, butonul
Butonul „OPTIONS” (Opţiuni)
(30)
10
11
12
13
14
15
Butonul „RETURN” (Revenire)
(27)
Butoanele VOL-/+ (volumul
sunetului)
Butoanele
(anterior/ următor) (22)
Butonul
(redare) (20)
Butonul
(oprire) (21)
Butonul
(pauză) (22)
Butonul „OPEN” (Deschidere)
(20)
57
Imagine din faţă
1 Indicatorul „POWER” (Alimentare cu energie) (20)
2 Indicatorul „CHARGE” (Încărcare) (16)
3
(senzorul de distanţă) (12)
Imagine din partea stângă
1 Port USB (32)
2 Comutator CD/DVD USB (20)
Imagine din partea dreaptă
1
2
3
58
Comutatorul
(pornit/standby)/
HOLD (reţinere) (20)
Mufă „PHONES” (căşti), A, B
Mufă AUDIO (intrare/ieşire)/mufă
„OPTICAL OUT” (ieşire optică) (48,
49)
4
5
6
Mufă VIDEO (intrare/ieşire) (48)
Comutator „LINE SELECT
(IN/OUT)” (Selectare linie intrare/ieşire) (20)
Mufă „DC IN 9,5V” (intrare curent
continuu 9,5 V) (intrare adaptor
curent alternativ) (13)
Telecomanda
1
2
3
4
5
6
7
8
Butonul „DISPLAY” (Afişare) (27)
Butoane numerice (23)*
Butonul „TOP MENU” (Meniu
superior) (23)
Butoanele
ENTER (23)
, butonul
Butonul „RETURN” (Revenire) (27)
Butoanele
PREV
(anterior) / NEXT (următor) (22)
Butoanele
(scanare/redare cu viteză redusă)
(30)
Butonul
(22)
„ADVANCE” (Avans)
9 Butonul „PAUSE” (Pauză) (22)
10 Butonul (pornit/standby) (20)
11 Butoanele VOL-/+ (volum sunet)
12 Butonul „CLEAR” (ştergere) (45)
13 Butonul AUDIO (23)*
14 Butonul „MENU” (Meniu) (23)
15 Butonul „SUBTITLE” (Subtitrare)
(25)
16 Butonul „ANGLE” (Unghi) (25)
17 Butonul „OPTIONS” (Opţiuni) (30)
18 Butonul „PLAY” (Redare) (20)*
19 Butonul „STOP” (Oprire) (21)
* Folosiţi punctul tactil ca referinţă pentru
operarea aparatului. Butonul numărul 5 are
un punct tactil.
59
INDEX
Numere
16:9 41
4:3 „Letter Box” (Aspect
panoramic) 41
4:3 „Pan Scan” (Aspect
film) 41
A
Afişaj
Meniu configurare
redare 27
Meniu de configurare
40
Afişare TV 41
Album 55
Audio 23, 44
Audio DRC 43
B
Baterii 12
Dolby Digital 23, 43
DTS 23, 44
DVD 8, 20
DVD+RW 8
DVD-RW 8, 26
DVD-uri DE DATE 8, 38,
54
Ghid al problemelor de
funcţionare 51
Redare cu funcţia
„Resume” (reluare) 22
Redare cu viteză redusă
31
Redare PBC 26
Redare repetată 29,
31
Repetare
CD/VIDEO CD 31
DVD 29
I
S
G
Ieşire digitală 43
J
JPEG 8, 54
L
Lista de piese 26
C
Căutare 30
CD 9, 20
CD-uri DE DATE 8, 38, 54
Configurare 40
Conexiuni 48
Configurare audio 43
Configurare generală 41
Configurare limbă 44
R
M
Manipularea discurilor 3
Meniu de configurare 40
Meniu discuri 44
Meniu DVD-uri 23
Meniu superior 23
MP3 8, 54
Scanare 30
Screensaver 42
Subtitrare 44
T
Telecomanda 12, 59
U
Unghi 25
V
VIDEO CD 8, 10, 20
O
D
Derulare înainte 30
Derulare înapoi 30
Discuri ce pot fi folosite 9
®
DivX 37, 38
„OPTICAL OUT” (Ieşire
optică) 43
Original 26
OSD (Afişare pe ecran) 44
P
Prezentare diapozitive 35
Sony Corporation Tipărit în China
http://www.sony.net/
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement